Sunteți pe pagina 1din 440

C.

T S I C U R A

zugravului i vopsitorului

Ing. C . T S I C U R A

/ i t

ZUGRAVULUI l VOPSITORULUI
Ediia a iV -a

iii

E d i t u r a

T e h n i c
1 9 8 1

B u c u r e t i

Cartea cuprinde noiuni teoretice i practice in domeniul lucr rilor de zugrveli, vopsitorii i tapetri. Lucrarea trateaz materialele folosite, reetele i prepararea lor, uneltele, dispozitivele i utilajele moderne, procesul tehnologic al lucrrilor, metodele noi de lucru, alegerea armonioas a culorilor, organizarea raional a lucrrilor i atelierelor de specialitate, msuri de tehnica securitii la executarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii i normele de msurtori ale acestor lucrri. Noua ediie este revizuit i ntregit, completindu-se cu pre zentarea noilor produse i a tehnologiei respective de aplicare, cu modul de alegere a culorilor i de organizare a lucrrilor. Lucrarea se adreseaz muncitorilor zugravi, vopsitori i tapetari de pe antierele de construcii, puind fi foarte util i celor care doresc s-i execute singuri aceste lucrri.

Redactor ; ing.'MARIANA GEORGESCU Tehnoredactor i VALERIU MORRESCU Coperta: MIHAI HOITOR


T ip a ru l e x e c u ta t s u b c o m a n d a n r. 2 la n t r e p r i n d e r e a p o lig r a f ic l a i S tr . 7 N o ie m b rie , n r . 49

P R E F A

n Directivele Congresului al X l l - l e a , p r iv in d dezvoltarea economicosocial a R epu blicii Socialiste R o m n ia pe perioada 1981 1985, este prevzut un vast program de construcii care ntrece cu m u lt pe cele ale cincinalelor anterioare. Un ex e m p lu gritor este fa p tu l c n decurs de n u m a i un deceniu, n u m r u l locuinelor noi se va dubla. A stfel, dac n cincina lu l 1971 1975 s-au construit 513.000 apartamente, n perioada 1981 1985 snt prevzute a se construi peste un m ilio n de apartam ente n m u n ic ip ii, orae i centre muncitoreti unde cerinele de locuine snt m a i m ari. A m p la sa re a noilor construcii va contribui att la crearea unor condiii m a i bune de via pe n tru m iloane de ceteni, c ti a unei im agini civilizate, prospere, pentru numeroase aezri din toate colurile rii. E s te im portant de m enio na t c aceast im petuoas dezvoltare cantitativ va avea loc paral.el cu mbuntirea calitativ a condiiilor de locuit, gradul de confort edilitar u rm nd s creasc corespunztor exigenelor i necesit ilor populaiei. Odat cu volum ul mereu crescnd al construciilor i ridicrii calitative a lucrrilor, se prevede i o preocupare perm an ent pe n tru formarea de cadre calificate i m buntirea organizrii m u n c ii p r in promovarea metodelor avansate de m u n c , asigurnd, totodat i reducerea consum urilor de materiale i ridicarea calificrii p ersonalului de pe antiere, p rin m bo girea necontenit a orizontului lor de cultur tehnic. Ridicarea calificrii constituie un factor im portant att n ceea ce privete creterea productivitii m u n c ii, ct i n reducerea costurilor, scurtarea duratelor de execuie, ridicrea calitii lucrrilor etc., care se vor reflecta tn dezvoltarea n ritm su sin u t a economiei naionale. P rintre factorii care contribuie la dezvoltarea ra p id a tehnicii, la perfecionarea i extinderea procedeelor avansate de lucru, la ridicarea calificrii cadrelor de m un citori i tehnicieni, un loc im portant l ocup i cartea tehnic. Prezenta ediie a acestei lucrri continu seria lucrrilor tiprite de E d itu ra tehnic, destinate constructorilor. Cartea se adreseaz muncitorilor zugravi-vopsitori-tapetari de p e antiere factori p rin c ip a li n finisarea i, deci, nfrum usearea exterioarelor i interioarelor cldirilor i are drept scop de a-i ajuta s cunoasc tehnica lucrrilor de zugrveli, vopsi

PREFA

torii i tapetri, metodele avansate de m unc, cum i folosirea utilajelor i dispozitivelor corespunztoare. n lucrare, d up ce se dau unele n o iu n i strict necesare privitoare la suprafeele suport care se acoper cu zugrveli, vopsitorii sau tapete, se trateaz materialele i produsele fin ite folosite la aceste lucrri, cum i reetele pentru preparare pe antier a diverselor compoziii. A p o i se descriu uneltele, dispozitivele, aparatele i utilajele folosite, structura procesului tehnologic i metodele princip ale care se aplic la executarea lucrrilor de zugrveli, vopsitorii si tapetri. I n aceast ediie se trateaz materialele noi folosite accentundu-se asu p ra mecanizrii lucrrilor de specialitate prin folosirea, n acest scop, a uneltelor i aparatelor moderne de m are productivitate, n pas cu ultimele realizri ale tehnicii mondiale. O atenie deosebit se acord economisirii materialelor i a reducerii consum urilor specifice. P e ntru completarea cunotinelor, lucrarea cuprinde un capitol privitor la alegerea, combinarea armonioas i folosirea culorilor la lucrrile de fin isa j, cum i un capitol de organizare a lucrrilor de zugrveli i vopsitorii care s ndrumeze m un cito rii s execute lucrrile de specialitate n termen, economic i de bun calitate. Lucrarea se ncheie cu un capitol n care snt cuprinse regulile de protecie i tehnica securitii m u n c ii n meseria de zugrav-vopsitor-tapetar i un capitol de m surtori specifice lucrrilor respective. n felul acesta cartea de fa i propune s ajute la ridicarea niv e lu lu i profesional al cadrelor de m uncito ri zugravi-vopsitori-tapetari, p rin n s u irea metodelor de m u n c cele m a i avansate, p rincipala cale de ndeplinire a sarcinilor trasate constructorilor, care are ca scop fin a l reducerea costului construciilor, creterea gradului de confort i executarea in termen a marelui volum de construcii din ara noastr. AUTORUL,

C A P I TO L UL

G E N E R A L I T I

, 1. I S T O R I C

n c d in a n tic h ita te om u l a c u t a t s n fru m u se e z e a sp e c tu l p ie tre i, le m n u lu i sau lu tu lu i din c a re si c o n s tru ia lo c u in a aco p erin d u -le cu u n s t r a t m a i g ros sa u m a i s u b k v de culoare. L a n c e p u t cu lo rile foo:;ite a u fo st n eg ru , ro u , g alb en i a lb a s tru cu c a re se n frum useai:, da obicei te m p le le , c u tn d u -s e s li se dea o n f ia re c t m a i a tr g to a re p r in r e p re z e n t ri de oam eni, a n im a le sa u p lan te. n u n ele g ro te d in F r a n a i S p a n ia s-au g s it p ic tu ri m u ra le rep re z e n tn d scene de v n to a re , tu r m e d e a n im a le etc. d a tn d d in ep o ca p ri';. stiv. Im a g in ile s n t fie m o n o c ro m e , c o lo ra te n u m a i n n e g ru , fie bicrom e, c o lo ra te n n eg ru i g a lb e n sa u n e g ru i rou. Cu m u lt n a in te a erei n o a stre , ch in ezii folo seau u n lac n eg ru d in u lei de tu n g i r in copal, p ig m e n ta t cu n eg ru de c rb u n e . n isto ria c u ltu rii m o n d ia le se c ite a z fo lo sirea s u b s ta n e lo r peliculogene n C h in a i B ab ilo n n c din s e c o lu l al V -lea .e.n. G u stu l p e n tr u fru m o s s-a m a n if e s ta t la d ife rite p o p o a re o d a t cu e v o lu ia civ iliz a ie i, fiin d s a tis f c u t cu a ju to r u l m ijlo acelo r m a te ria le p u se la d isp o z iie de te h n ic a epocii re sp e c tiv e . E g ip te n ii, cu d o u tr e i secole .e.n . au fo st p rim ii c are au a p lic a t a r tis tic culo rile, folo sin d c o m p o z iii p e b a z d e la c u ri d in rin i, p ig m e n i i v o p se le de c e a r p e n tru d e c o ra re a te m p le lo r, p a la te lo r, c a v o u rilo r i sarc o fa g e lo r. C ulorile fo lo site alb , n eg ru , a lb a s tru , rou, g a lb e n i v e rd e e ra u e x tra s e d in m a te rii m in e ra le i p re lu c ra te cu a tta p ric e p e re n c t i a s t z i m u lte d in tr e ele p re z in t o s tr lu c ire i o p ro sp e im e u im ito a re . G recii, m ai p u in , i ro m a n ii, n tr-o m s u r m ai m are, au lu a t d e la e g ip te n i a c e a s t a r t i au a p lic a t-o la p ic ta re a v a se lo r i d e co rarea te m p le lo r, p a la te lo r i c h ia r a lo c u in e lo r. D e o se b it de in te re s a n te i e d ific a to a re s n t zu g r v e lile n a p i v o p sito riile n ulei desco p erite pe p e re ii i o rn a m e n te le ru in e lo r o ra e lo r H e rc u la n u m i P o m p e i n Ita lia .

Generaliti

n In d ia , la n c e p u tu l erei n o a stre , se c u n o te a n su fic ie n t m su r p re p a ra re a lacu lu i pe b a z de elac i folo sirea lui n sco p u ri d e c o ra tiv e . U leiu rile v e g e ta le sic a tiv e s n t c u n o sc u te a b ia n v e a c u l al V U I-le a i s-a u folosit la n c e p u t su b fo rm de la c u ri p e n tru a co p erirea a ra m e i, b ro n z u lu i i a rg in tu lu i, ia r ap o i la co m p o z iiile p e n tru v o p sit. P e n tr u m p o d o b ire a p e re ilo r se foloseau n acelai tim p pe sc a r m a re c o m p o ziii d e z u g r v it n c u lo ri de a p , a v n d ca l i a n i : cea r , alb u d e ou, c a z e in etc. n prim ele secole ale erei n o a s tre z u g r v e lile ia u u n a v n t d eo se b it, d n d n a te re la cele d o u ra m u ri ale p i c t u r i i : fresca i pastelul. Fresca e ste o z u g r v e a l pe te n c u ia l c ru d de m o rta r d e v a r. U sc a re a z u g r v e lii se face o d a t cu te n c u ia la . S-a folosit fo a rte m u lt la p ic tu ra b isericeasc, d e v e n in d u n m eteu g d in cele m ai a p re c ia te. Pastelul re p ro d u c e cu fid e lita te r e a lita te a i n u e ste a ltc e v a d e c t o m b in a re de cu lo ri de a p , m b u n t it cu a ju to r u l c reio a n elo r sau a c re te i co lo ra te . A p ro p ie re a z u g r v e lii de p ic tu r a a ju ta t z u g ra v u lu i s se p erfe c io n ez e a t t n te h n ic , c t i n c o m b in a re a cu lorilor, f c n d d in a c e st m e te u g o a r t . R e e te le fo lo site la p re p a ra re a c o m p o z iiilo r n u se c u n o te a u d e c t d e cei in iia i, c o n s tiu in d secrete", c a re se p s tr a u cu s tr ic te e i se tr a n s m ite a u d ire c t d in g e n e ra ie n g e n e ra ie . n v e a c u l a l X H -le a s-a s im it n e v o ia de a se n fiin a coli, ca re s n d ru m e z e i s p erfecio n eze zu g rav ii. n Ita lia , n S p an ia, n F r a n a , n R u sia , n G e rm a n ia etc ., m e te u g u l z u g r v e lii n cep u se s d e v in u n u l din cele m ai c u ta te . F ie c a re c a s la in te rio r sa u la e x te rio r a v e a n flo ritu ri d in tr-o m b in a re de cu lo ri, m e n it s-i d e a o n f i a re c t m ai a tr g to a re . n c e tu l cu n c e tu l se p re c o n iz a u noi m ijlo ace de aleg ere i de c o m b in a re a cu lo rilo r. O d a t cu p e rfe c io n a re a a c e s tu i m eteu g s-a a ju n s i la c u n o a te r e a te h n ic a n tr e b u in r ii c u lo rilo r n ceea ce p riv e te d u r a b ili t a t e a i p s tra re a c t m a i n d e lu n g a t a lu c ru lu i scos d in m n a z u g r a v u lu i. A cesta n u se m ai m rg in e a s a c o p ere p e re te le sa u lem n u l cu u n s t r a t de c u lo a re ; a d e sc o p e rit c a d u g in d n a m e ste c u l de a p i c u lo a re clei n c lz it, z u g r v e a la e ste m ai d u ra b il , c u lo a re a i p s tre a z m a i b in e n u a n a i c a p t to n u r i v a r ia te i v ii. D esco p eririle tiin ific e au a v u t o n ru rire i a s u p ra m b u n t ir ii c o m p o z iiilo r de z u g r v it i v o p s it n v e d e re a o b in e rii u n o r fin isa je d u ra b ile i de c a lita te s u p e rio a r c a re s p ro te je z e c o n stru c iile i s le dea u n a sp e c t p l c u t. L a s fr itu l seco lu lu i tr e c u t i n c e p u tu l seco lu lui X X , d e z v o lta re a cresc n d a in d u s trie i c h im ic e a a tr a s d u p sin e i d e z v o lta re a c o re s

Cartea zugravului i vopsitorului

p u n z to a re a p ro d u c ie i de la c u ri i v o p s e le a t t c a n tita tiv , c t i ca so rtim e n te . D u p p rim u l r z b o i m o n d ia l se fo lo se a u p e n tr u zu g r v e li co m p o ziii pe b a z de v a r, de clei de c a zein i de s ilic a i, ia r p e n tru v o p sito rii v o p sele pe b a z de u le i v e g e ta l i la c u ri d in r in i n a tu ra le i nitro celu lo zice. O am enii de tiin n s n u s-a u m u lu m it n u m a i cu a t t i, d u p n d elu n g i ce rc e tri, au a ju n s la r e z u lta te s p e c ta c u lo a s e c a re au^[revolu io n a t in d u s tria la c u rilo r i v o pselelor. L a noi n a r u zin ele i c o m b in a te le in d u s tr ie i ch im ice n c o n tin u d e z v o lta re , liv re a z in d u s trie i la c u rilo r i v o p se le lo r m a te rii p rim e d e b a z (rini, so lv e n i, p la s tifia n i e tc .), d in c a re se fa b ric o g a m la rg d e p ro d u se, c a re sa tis fa c p e d e p lin p e c o n s u m a to ri, a t t c a lita tiv , c t i c a n tita tiv , re a liz n d u -se fin isa je cu p r o p r ie t i d e o seb ite de p ro te c ie , re z is te n te la s p la re i lo v ire, cu u n a s p e c t p l c u t i m a i ieftin e d e c t cele e x e c u ta te cu c o m p o z iii de v o p s it clasice.
2 . DEFINIII. CONSTITUENII CARACTERISTICI A l COMPOZIIILOR

P r in lu c r ri d e zugrveli i vopsitorii se n e le g acele lu c r ri d e finisaj c are se e x e c u t n in te rio ru l i la e x te rio ru l c o n stru c iilo r, m b r c n d u n ifo rm cu o p elicu l e le m e n te le sa u o b ie c te le pe c are se ap lic. I n n o iu n e a de z u g r v e li se c u p rin d to a te acele lu c r ri de sp e c ia lita te , care se e x e c u t de z u g ra v n tre b u in n d n c o m p o z iia de z u g r v it u n lia n t n p re z e n a u n e i c a n tit i de a p , ia r n n o iu n e a de v o p sito rii acele lu c r ri de s p e c ia lita te , c a re se e x e c u t de v o p sito r, n tre b u in n d n c o m p o z iia de v o p s it ca lia n t u leiu rile, la c u rile sau n lo c u ito rii lo r. C om poziiile n g e n e ra l s n t su sp e n sii fo rm a te d 'n cel p u n doi c o n s titu e n i p r i n c ip a li: u n u l c a re a sig u r c u lo a re a i se n u m e te p igm ent ia r c e l la lt n u m it liant sa u p elicu lo g en c a re p rin so lid ificare fix ea z p ig m e n tu l pe s u p r a f a a s u p o rt. Cei m a i fo lo sii lia n i s n t : v a r u l cleiurile a n im ale , silicaii, c azein a, u leiu rile v e g e ta le r in ile n a tu r a le i sin te tic e , b itu m u rile etc. P elicu lele se fo rm e a z p rin so lid ific a re a s tr a tu r ilo r de co m p o ziii a p lic a te n m o d c o re s p u n z to r p e s u p ra fe e de m e ta l, de lem n, de te n c u ie li d ric u ite sau g le tu ite , d e b e to n e t c . , n g ro sim i c u p rin se n tre 60 i 200 m ic ro n i1), n fu n c ie d e n u m r u l s tr a tu r ilo r a p lic a te i felul c o m p o z iie i folosite. l) Un micron (jj.) este a mia parte dintr-un milimetru.

1 0
3 . ROLUL ZUGRVELILOR I VOPSITORIILOR

Generaliti

n a n sa m b lu l lu c r rilo r c a re a lc tu ie sc o c o n stru c ie , zu g rv elile i v o p sito riile n d ep lin esc u n u l sa u s im u lta n m ai m u lte ro lu ri i a n u m e : p ro te c ia , ig ien a i e s te tic a o b iectelo r. a) Protecia. Z u g rv elile i m a i ales v o p s ito riile fo rm e az u n s t r a t p ro te c to r al s u p o rtu lu i pe care se ap lic. A cest ro l de p ro te c ie se p o a te re feri : la ru g in ire (a n tic o ro z iv ), c a de e x e m p lu la ta b la n e a g r d e pe n v e lito ri, la tm p l r ia i c o n s tru c iile m e ta lic e i c h ia r la m a te ria le le p rin c ip a le s tr u c tu r a le de c o n s tru c ii cu m s n t : b e to n u l, b e to n u l a r m a t i z id ria ; la foc (ig n ifu g ), n sp e c ia l la e le m e n te d e c o n s tru c ie d in le m n e x p u se p eric o lu lu i de in c e n d iu , c u m s n t de e x e m p lu a rp a n te le de lem n ale cldirilo r, c o n stru c iile i b a ra c a m e n te le de lem n etc. ; la u m e z e a l (h id ro fu g ), p e n tr u a feri de p u tre z ire e lem en te le d in m a te ria l lem nos ca, tm p l riile , s tlp ii i b a lu s tra d e le de lem n d in e x te rio r, stre in ile etc. ; la acizi (a n tia c id ), ca de e x e m p lu la d ife rite re z e rv o a re sa u a lte o b ie c te a c ro r s u p r a f a v in e n c o n ta c t cu s u b s ta n e acid e (acid su lfu ric, ac id clo rh id ric etc.). b) Igiena. Z u g rv elile i v o p s ito riile n tr e in s u p o r tu l n tr-o m ai b u n s ta re de igien, n tr u c t fo rm e a z o s u p r a f a n e te d i c o n tin u , c a re re in e m u lt m ai p u in p ra fu l i a lte im p u r it i d in aer. M ai ales s u p ra fe e le v o p s ite se n tr e in m ai u or, c u r ire a lor de p ra f fc n d u -se m ai sim p lu i m a i bine. c) E ste tic a . V a lo area a r tis tic a c o n s tru c iilo r d e p in d e n b u n p a r te i de te h n ic a z u g r v e lilo r i v o p sito riilo r. E fe c te le de c u lo a re i a rm o n ia n tre cu lo a re i d e s tin a ia n c p e rilo r i n a n sa m b lu , a c o n s tru c iilo r d a u u n a sp e c t d e c o ra tiv din cele m ai fru m o a se i p l c u te , sa tisf c n d ce rin ele este tic e a t t n in te rio r, c t i la e x te rio r.

A. CLASIFICAREA I DOMENIUL DE APLICARE A ZUGRVELILOR


I VOPSITORIILOR

P e n tru o o rie n ta re m a i u o a r i o n e le g e re m a i lesnicioas a lu c r rilo r de z u g r v e li i v o p sito rii, a c e ste a se v o r m p r i n u rm to a re le c a te g o rii p rin c ip a le : a) Dup liantul ntrebuinat. A c e sta d e te rm in n g e n e ra l felu l z u g r velii i v o p sito rie i.

Cartea zugravului i vopsitorului

1 1

Spoieli (v ru ieli), n c are lia n tu l n tr e b u in a t e ste v a ru l. Se u tiliz e a z la c o n stru c ii s e c u n d a re p e n tru a c o p e rirea te n c u ielilo r, z id riilo r d e c r m id , b e to n , p ia tr etc. N u se n tre b u in e a z la z u g r v ire a f a a d e lo r c l d irilo r m a ri d eo arece s tr a tu r ile s u b ir i de v a r se m u rd re sc u o r la a c iu n e a a g e n ilo r e x te rio ri i tr e b u ie des re n n o ite . Spoielile se m ai ap lic i p e s u p ra fe e le le m n o a se ale c o n s tru c iilo r p ro v iz o rii i a u x ilia re cu m s n t b a r c ile , m ag aziile, g a rd u rile i a lte le . Su^ ra fe e le m e ta lic e n u se v ru ie sc d eo arece ru g in e sc su b a c iu n e a concum iU n t a a p e i i a o x ig en u lu i din a e r n tim p u l n t ririi peliculei de v a r. P e n tr u c o lo ra re a c o m p o ziiilo r de v a r se n tre b u in e a z n u m a i p ig m e n i re z is te n i la alcalii i n u se d eco lo reaz la a c iu n e a v a ru lu i. Zugrveli cu clei, la c are lia n tu l n tr e b u in a t e ste cleiul. Se u tiliz e a z n u m a i la in te rio r pe su p ra fe e te n c u ite , c are n u s n t su p u se u m i d i t i i ; s u p ra fe e le de lem n ra re o ri se a c o p e r cu z u g r v e a l cu clei i n u m a i la cl d iri cu u n c a r a c te r cu to t u l p ro v iz o riu . S u p ra fe e le m e ta lic e n u se a c o p e r cu z u g r v e li cu clei din c o n sid e re n te le in d ic a te la spoieli, j P e n tr u c o lo ra re a c o m p o z iiilo r d e z u g r v it cu clei, se n tr e b u in e a z a p ro a p e to i p ig m e n ii ; din a c e a st c a u z z u g r v e lile cu clei se u tiliz e a z p e o sc a r la rg la fin isa re a n c p e rilo r d e lo c u it, o b in n d u -se o g a m f o a rte v a r ia t de cu lo ri, m erg n d de la n u a n e le cele m ai deschise p n la cele m ai nchise. Zugrveli cu silicai, la c a re lia n tu l n tr e b u in a t e ste silic a tu l d e p o ta siu i n m a i m ic m su r silic a tu l d e s o d iu su b fo rm de s tic l so lu b il. L a z u g r v e li se re c o m a n d fo lo sirea s ilic a tu lu i de p o ta siu i n u de sodiu, d eo arece a c e sta n u re z ist la a c iu n e a a g e n ilo r a tm o sfe ric i c a re p ro d u c pe s u p r a f a a s tr a tu lu i a c o p e rito r p e te de sa re (e flo rescen e alb e d e c a rb o n a t d e sodiu). n gen eral, la noi, stic la so lu b il se u tiliz e a z la ig n ifu g are a c o n s tru c iilo r de lem n p e n tru p re v e n ire a p ro p a g rii in c e n d iilo r i la im p e rm e a b iliz a re a b e to a n e lo r i m o rta re lo r. Se re c o m a n d s se ap lice pe su p ra fe e le fa a d e lo r cl d irilo r din c e n tre le cu m u lte fa b ric i i u zin e i din o raele in d u s tria le cu s p a ii p la n ta te re d u se , p r e z e n tn d o s u p ra fa n e te d , p e c a re cu g reu se d e p u n e p ra fu l i fu m u l. D a to r it re z is te n e i la a p , z u g r v e a la cu s ilic a i se u tiliz e a z i la z u g r v ire a b a z in e lo r de b e to n p e n tr u n o t, a f n tn e lo r din p a rc u ri i r g e n e ra l a su p ra fe e lo r c a re v in n c o n ta c t d ire c t cu ap a. S u p ra fe e le m e ta lic e n u s e z u g r v e sc cu s ilic a i deoareee, ru g in e sc d in cau zele a r t a te la spoieli.

Generaliti

C om poziiile de silic a i p e rm it c o lo ra re a lor cu p ig m e n i, o b in n d u -s e cu .lo ri cu n u a n e v a r ia te de la desch ise p n la n ch ise ca i n c a z u l c o m p o ziiilo r cu clei. Zugrveli cu cazein, la c a re lia n tu l n tr e b u in a t e ste cleiul de c az ein A ceste z u g r v e li se folosesc pe o s c a r m ai re d u s d in c au za c o stu lu i lo r rid ic a t. P o t fi n tr e b u in a te la z u g r v ire a in te rio a r i e x te r io a r a s u p ra fe e lo r te n c u ite i a z id riilo r de c r m id i de b e to n . Z u g r v ire a su p ra fe e lo r de lem n cu c o m p o z iie de c a zein e ste ad m is n u m a i c n d e ste v o rb a de o e x p lo a ta re de s c u rt d u r a t (cel m u lt u n an p e n tru s u p r a fe e le e x te rio a re ). S u p ra fe e le m e ta lic e n u se z u g r v e sc cu c o m p o z iii d e cazein d eo arece m e ta lu l ru g in e te d in aceleai m o tiv e a r ta te la spoieli. P e n tr u c o lo ra re a c o m p o z iiilo r de cazein se n tre b u in e a z n u m a i p ig m e n i re z is te n i la alcalii, p e n tru a n u fi a ta c a i i d e c o lo ra i de v a r u l a fla t n te n c u ia l . Vopsitorii cu c o m p o ziii p e b a z de s u b s ta n e peliculogene, care, d u p n tin d e re i u scare, d a u p elicu le c o lo ra te cu a sp e c t m a t p n la sem ilucios. C lasificarea v o p sito riilo r d e p in d e de c a ra c te ristic ile s u b s ta n e i peliculogene d in c o m p o z iia re sp e c tiv , a c re i alegere se fa ce d u p n a tu r a su p ra fe e i s u p o rt, a s t f e l : v o p sito rii cu c o m p o ziii p e b a z de ulei, c a re se ap lic p s s u p ra fe e te n c u ite i g le tu ite , p e su p ra fe e de lem n i m etalice, un ele n u m a i n in te rio r cu p ro d u s u l d e n u m it I n o l ia r a lte le a t t n in te rio r c t i la e x te rio r cu p ro d u se le d e n u m ite L in o x i n i D urol ,pe n v e lito ri d e ta b l cu p ro d u su l d e n u m it Deruginol , pe d u u m ele cu p ro d u su l d e n u m it D u r a x , p e m ib llie r u l de b u c t r ie cu p ro d u su l de n u m it Ideal e tc . ; v o p sito rii cu c o m p o ziii p e b a z de b itu m , c a re se ap lic n in te rio r i e x te rio r p e n tru p ro te ja re a s u p ra fe e lo r m e ta lic e m p o triv a c o ro z iu n ii; v o p sito rii cu c o m p o ziii p e b a z de r in i alchidice (g ru n d u ri de acoperire), c a re se aplic n in te rio r i e x te rio r p e s u p ra fe e g le tu ite cu ipsos, su p ra fe e de lem n i m e ta lic e ; v o p sito rii cu c o m p o ziii p e b a z de ulei e m u lsio n a t E m u lso l, c a re se ap lic pe s u p ra fe e de lem n a t t n in te rio r c t i la e x t e r i o r ; v o p sito rii cu c o m p o ziii p e b a z de lia n i so lu b ili n a p (v opsele ignifuge), care p ro te je a z elem e n te le i c o n stru c iile de lem n m p o triv a focului a t t n in te rio r c t i la e x t e r i o r ; v o p sito rii cu c o m p o ziii p e b a z de em ulsii d in r in i de p o lim e riz a re (p o lia c e ta t de v in ii), c a re se ap lic n g e n e ra l la a c o p e rirea s u p r a f e e lo r din te n c u ia l d ric u it sa u g e tu it , s u p ra fe e lo r de b e to n , de c

Cartea zugravului fi vopsitorului

13

r m id , de p ia tr i, n tr-o m s u r m a i m ic, la a c o p e rirea su p ra fe e lo r de lem n, d u p ce n p re a la b il s :a. p ro c e d a t la t r a t a r e a lor cu u n g ru n d d e m b ib are . E m a ilu ri cu c o m p o z iii pe b a z de lacu ri i p ig m e n i cu p u te re m are de aco p erire, care, d u p n tin d e re i u s c a re se p re z in t su b fo rm d e pelicule d u re , fo a rte lu cio ase i cu a sp e c t n e te d . E m a il rile se clasific d u p felul lacu lu i u tiliz a t ca s u b s ta n pelicu lo g en , a p lic n d u -se n u rm to a r e le d o m e n ii: em a il ri p e b a z de la c u ri d in u lei i r in i, p e n tru a c o p erirea s u p ra fe e lo r de lem n , m e ta l i g le t de ipsos ; e m a il ri pe b a z de la c u ri n u m a i d in d e riv a ii celulozei sa u a m e s t e c a i cu r in i alch id ice, c a re se ap lic n sp e c ia l p e n tru a co p e rirea s u p ra fe e lo r m e ta lic e p re c u m i celo r de lem n i g le t de ipsos ; e m ail ri p e b a z de r in i de p o lim erizare, cu m s n t co p o lim erii d e c lo ru r i a c e ta t de v in ii, c a re se ap lic p e n tru p ro te ja re a a n tia c id a s u p ra fe e lo r de lem n, de te n c u ia l i de z id rie, ia r cele cu r in i p e rclorvinilice p e n tru p r o te ja re a su p ra fe e i u tila je lo r i c o n stru c iilo r din m e d iu chim ic ; e m a il ri p e b a z de la c u ri cu r in i alchidice, cu m este p ro d u su l H c x o l, c a re se a p lic p e s u p ra fe e de lem n, m e ta l i g le t de ipsos, sa u Term olux, cu c a re se a c o p er s u p r a f a a e le m e n te lo r de ra d ia to a re i a e v ilo r de c a lo r if e r ; e m ail ri p e b a z de la c u ri cu r in i de p o lic o n d e n sa re cum sn t cele epoxidice, p o liu re ta n ic e i siliconice, c a re se a p lic p e su p ra fe e le d e lem n, m e ta l i g le t de ipsos, p e lic u la lo r fiin d p rin ex c e le n re z is te n t la a c iu n e a a g e n ilo r co ro siv i din m e d iu l m a rin i d in in d u s tria p e tro lie r ; n p lu s, p elic u la r in ilo r siliconice re z is t i la te m p e r a tu r i rid ic a te (200 500C), fo lo sin d u -se cu f o a rte b u n e r e z u lta te la a c o p e rire a s u p ra fe e lor m e ta lic e ale c u p to a re lo r, ca z a n elo r, e tu v e lo r, e v ilo r de e a p a m e n t etc ; e m a il ri p e b a z de la c u ri cu r in i alch id ice e m u lsio n a te cu c a z e in , care se a p lic pe s u p ra fe e de b e to n (te n cu ieli d ric u ite sa u g le tu ite , z id rie e t c . ) ; e m a il ri p e b a z de la c u ri cu r in i de m o d ific are (clo rcau ciu c), c a re se a p lic p e s u p ra fe e de lem n , m e ta l i te n c u ia l d ric u it sa u glet u it , a fla te n m ed iu chim ic. L c u iri cu s o lu ii pe b a z de u le i s ic a tiv a t, de d e riv a i celulozici sa u de r in i n so lv e n i, care, d u p n tin d e re i u sc a re d a u pelicule t r a n s p a r e n te i lu c rio a se . C lasificarea la c u rilo r d e p in d e de c a ra c te ris tic ile s u b s ta n e i peliculog e n e din so lu ie , care, la rn d u l s u , d e te rm in d o m e n iu l de folosire la fin isa re a d ife rite lo r s u p ra fe e s u p o r t i a n u m e :

14

Generalitr

la c u ri pe b a z de ulei v e g e ta l s ic a tiv a t, cu m s n t p ro d u se le D urolac i R apidol, c a re se a p lic a t t pe s u p ra fe e de lem n c t i pe cele m e ta lic e ; la cu ri p e b a z de d e riv a i celulozici, c a re se a p lic n g e n e ra l la fin isa re a m o b ilei i p e n tru p ro te ja re a s u p ra fe e lo r de m e ta l, a r g in ta te , c ro m a te , n ic h e la te , a l m ite etc. ; lacu ri p e b a z de r in i n a tu r a le e x o tic e (C opal de M anilla), c a re se a p lic la in te rio r pe s u p ra fe e s u p o r t v o p s i t e ; la c u ri p e b a z de r in i alch id ice p e n tru p ro te ja re a s u p ra fe e lo r d e m e ta l, c o n trib u in d to to d a t la e fe c tu l e s te tic al f in is a je lo r; lacu ri p e b a z de c lo rcau ciu c p e n tru p r o te ja re a s u p ra fe e lo r d e lem n, m e ta l i te n c u ia l d ri c u it sau g le tu it m p o triv a a c iu n ii a p e i i a g e n ilo r chim ici. C o n v e n io n a l, a a cu m se o b in u ie te n m o d c u re n t p e a n tie r i p e n tr u a u u ra e x p u n e re a , n c u p rin su l lu c r rii se v a folosi c u v n tu lu i v o p si to rii" a t t p e n tr u a c o p e ririle cu pelicu le de v o p se a , c t i p e n tru cele d e e m a il sa u lac. b ) Dup calitatea finisajului. n r a p o r t cu d e s tin a ia c o n s tru c iilo r i a c e rin e lo r f a d e c a lita te a fin isa ju lu i, z u g r v e lile i v o p s ito riile se m p a r t n : z u g r v e li i v o p s ito rii sim p le c a re se folosesc la cld irile au x iliare,, m agazii, c o n s tru c ii p ro v iz o rii etc. ; z u g r v e li i v o p s ito rii o b in u ite , c a re se folosesc la lo cu in e, c l d iri a d m in is tra tiv e , c u ltu ra le , sociale etc. z u g r v e li i v o p s ito rii de c a lita te s u p e rio a r , c are se folosesc la fin isa re a c l d irilo r de im p o r ta n sp ecial. N a tu r a i felul z u g r v e lilo r i v o p sito riilo r se p re v d n p ro ie c tu l lu c r rii sa u se in d ic de o rg an ele de su p ra v e g h e re a lu c r rilo r de a r h i t e c tu r de pe a n tie r.
5 . FENOMENUL SOLIDIFICARU (USCRII) PELICULELOR

P eliculelele c o m p o z iiilo r fo lo site la z u g r v e li i v o p s ito rii se c a r a c te riz e a z p rin tr - u n pro ces de so lid ific a re (u scare) specific, de c a re depinde,, n tr-o m a re m su r , c a lita te a a c e sto r lu c r ri. P e n tru so lid ific a re a p elicu lelo r se fo lo sete n m o d c u re n t p e a n tie r e i te rm e n u l u sc a re . Cu t o a te c e s te im p ro p riu , to tu i fiin d u z u a l i: a v n d sen su l d e so lid ificare se v a folosi ca a ta r e i n c u p rin su l a c e s te i c ri. L a a c o p e rire a d iv e rse lo r s u p ra fe e s u p o r t cu fin isa je clasicie de z u g r v e li i v o p s ito rii se d eosebesc d o u felu ri de p rocese de u sc a re &

Cartea zugravului fi vopsitorului

15

p elicu le lo r i a n u m e : fizic, p rin e v a p o ra re a s o lv e n tu lu i i chim ic, p rin o x id a re a lia n tu lu i. Ca u rm a re a d e z v o lt rii s o rtim e n tu lu i de m a te rii p rim e i e v o lu ie i m e to d e lo r de a p lic a re a c o m p o ziiilo r, s-au a d u g a t i a lte p o s ib ilit i d e u sc a re a p elicu lelo r, c are au d e te rm in a t g r u p a re a lor n u rm to a re le c a te g o rii: p elicu le c a re se u su c p rin tr - u n p roces fizic ; pelicu le c a re se u su c p rin procese ch im ice i pelicu le c a re se u su c a t t p rin p ro cese fizice c t i chim ice. a) U scarea fizic. A cest p ro ces se p ro d u c e p rin e v a p o ra re a so lv e n t u lu i i so lid ific a re a lia n tu lu i d in c o m p o ziie. n a c e st fel se u su c p e li c u le le de : clei, la c u ri b itu m in o a se , elac, la c u ri so lu b ile n alcool, la c u ri p e b a z de d e riv a i celulozici, cau ciu c etc. b) U scarea chim ic. U scarea ch im ic se p ro d u c e , n fu n c ie de lia n tu l fo lo sit, fie p rin o x id a re a ac e stu ia , fie p rin re a c iile c a re se p ro d u c n tr e lia n t i u n ii c o m p o n e n i in tro d u i n co m p o z iia re sp e c tiv . n c o n ti n u a r e s n t d escrise p rin c ip a le le pro cese chim ice c a re au loc la u sc a re a d iv e rse lo r s u b s ta n e peliculogene. Oxidarea. L ia n ii din p elicule, c u m s n t u leiu rile v e g e ta le i cei pe L a z de r in i alchidice, ab so rb oxigen din a e r tra n sfo rm n d u -se n tr-o s u b s ta n so lid , u n ox id, in so lu b il n s o lv e n i i cu re z is te n e m ecan ice c o re sp u n z to a re . U sc a re a p rin o x id a re este in flu e n a t de u m id ita te a a e ru lu i n c o n ju r to r, care, n m o d n o rm a l, tre b u ie s fie c u p rin s n tre 4 0 i 8 0 % . A eru l u s c a t este in a c tiv . Policondensarea. L ia n ii din u n ele r in i s in te tic e cu m s n t cele a lc h id ice , am inice, fenolice etc., su b a c iu n e a c ld u rii sa u u n u i a cid n t r ito r p ie rd a p a d in c o n s titu ia lo r i se tra n s fo rm n tr-o s u b s ta n m a c ro m o le c u la r 1) c a re se p re z in t s u b fo rm de pelicul c o m p a c t . D in a c e a st c a te g o rie fac p a r te lacu rile cu u sc a re la c u p to r i cele cu n t r ito r i acizi p e b a z de r in fen o lic, a m in o a lc h id ic i ep o x id ic. Poliadiia. L ia n ii pe b a z a u n o r r in i ep o x id ice se u su c p rin a d u g a re a n c o m p o z iia re sp e c tiv a u n o r a m in e sa u p o lia m id e c a re au u n rol de n t r ito r . P rin re a c ia c a re a re loc n tr e ac este s u b s ta n e s e o b in e p o liu re ta n u l p rin u sc a re a c ru ia re z u lt pelicule a d e re n te , elastice, re z is te n te la u z u r i la a c iu n e a a g e n ilo r chim ici. Polimerizarea. P r in p o lim er se n eleg e u n p ro d u s m a c ro m o le c u la r r e z u lta t d in u n ire a u n u i n u m r de s tr u c tu r i m o le c u la re de b az , d e n u m ite !) Prin produi macromoleculari se neleg acele substane care slnt compuse din molecule foarte mari, ai cror atomi slnt puternic unii Intre ei.

16

Generaliti

meri. Se deosebesc d o u c a te g o rii de p o lim e r i: polimeri sim p li, fo rm a i d in acelai fel de m eri, i copolimeri, fo rm a i d in m a i m u lte feluri de m eri. U n ire a s tr u c tu r ilo r m o le c u la re se face p rin tr-o serie de re a c ii chim ice n u m ite polireaclii, c a re se re p e t de u n n u m r f o a rte m a re d e ori i n u rm a c ro ra fie c se fo rm eaz, fie c se d e g ra d e a z p ro d u ii m acro m o lecu lari. Ca p o lire a c ie de fo rm a re se p o a te d a ca e x e m p lu p o lim e riz a re a a c e ta tu lu i de v in ii cu fo rm a re a de clei sa u lac p o liv in ilic. R e z u lt p elicule de lac fo a rte dure. Uscarea fizico-ehim ic. A cest p roces se p ro d u c e p rin e v a p o ra re a so lv e n tu lu i c o n c o m ite n t cu re a c ia ch im ic, a c e a s ta d in u rm n c e p n d n a in te de e v a p o ra re a c o m p le t a so lv e n tu lu i. E lim in a re a t r e p t a t a so lv e n tu lu i peliculei asig u r psliculei v is c o z ita te a n e cesar p ro cesu lu i chim ic, c are p o a te f i : re a c ia n tr e c o m p o n e n i i o x id a re a lia n tu lu i n c u p to r ca n cazu l la c u rilo r pe b a z de u lei sa u de r in i a lch id ice c o m b in a te cu r in i fenolice, sa u re a c ia n tr e c o m p o n e n i, a m e ste c a i n a in te de a p lic a re , cum s n t r in ile e p o x id ice n t r ite cu p o lia m in e sau p o lia m id e i la c u rip o liu re ta n ic e .
6 . ALTE LUCRRI EXECUTATE DE ZUGRAVI I VOPSITORI

Z u g ra v ilo r-v o p sito ri, n a fa r de lu c r ri clasice c o n sa c ra te m e seriei lor, le m ai re v in e sa rc in a s e x e c u te i o a lt serie de lu c r ri d e fin isaj, cu m s n t : b iu ire a , calcio-vecchio, c e ru ire a , poleirea i ta p e ta r e a , care de asem en ea m b ra c s u p ra fe e le s u p o r t cu sco p u l de. a le p r o te ja i de a c o n trib u i la n tre in e re a c u r e n ie i i a a s p e c tu lu i lor d e c o ra tiv . a) Biuirea. Se e x e c u t pe elem en tele de tim p l rie de lem n p rin a p lic a re a u n e i co m p o ziii de c o lo ra n i sin te tic i tr a n s p a r e n i, de d ife rite cu lo ri, n u m it bail. A cesta p tr u n d e n p o rii le m n u lu i l sn d u -i v izib il s tru c tu ra . Se fix ea z p rin c e ru ire sa u l c u ire realizn d u -se a stfe l o fin isare din cele m a i fru m o ase. b) Finisarea n relief (calcio-vecchio). C alcio-vecchio se e x e c u t , n gen eral, cu o co m p o z iie de ipsos i clei n n c p e ri cu o u m id ita te m a i m ic d e c t 6 5 % , pe p e re i te n c u ii i cu s u p ra fe e p lan e. N u se folosete la e x te rio r d in c a u z a c o n in u tu lu i m a re de ipsos, care, fiin d u n m a t e ria l higroscopic (a b so a rb e u o r ap a), face ca s u p r a f a a re sp e c tiv s se um ezeasc i s se d e te rio re z e u or. A c e a st fin isa re este d u ra b il i p re z in t u n a sp e c t fru m o s, d a r este m a i sc u m p d e c t z u g r v e lile

Cartea zugravului i vopsitorului

17

o b in u ite, n e c e sitin d o m a n o p e r m a i c o m p lic a t ,p re c u m i o c a n tita te i o v a rie ta te m a i m a re de m a te ria le . c) Ceruirea. Se e x e c u t n g e n e ra l p e n tru p ro te ja re a cu u n s t r a t s u b ire de cear a e le m e n te lo r de c o n s tru c ie de lem n (p a rc h e te, m o b ilie r, tm p l rie etc.), a su p ra fe e lo r fin isa te p rin b iu ir e sa u cu calcio-vecchio, c ro ra le m ai p o a te d a i u n a sp e c t de v e c h i (p a tin ). d) Poleirea. Se e x e c u t pe s u p ra fe e i o rn a m e n te de lem n, m e ta l i ipsos p rin a c o p e rirea lo r cu u n s t r a t f o a rte s u b ir e (foie) de m e ta l p re io s (a rg in t sa u au r), p e n tru o b in e re a u n u i a sp e c t d eo se b it de fru m o s i de o v a lo a re a p a r e n t f o a rte m are. e) Tapetarea. n v e d e re a u u r rii i to to d a t a s c u rt rii te rm e n u lu i de e x e c u ta re a fin isa ju lu i in te rio r pe p e re i, re s p e c tn d to tu i c a lit ile i efectele z u g r v e lilo r i v o p s ito riilo r, s-a in tro d u s cu d e stu l su cces n tre b u in a re a ta p e te lo r. D in p u n c t de v e d e re fu n c io n a l, d e c o ra tiv i e ste tic , c o stu l fin is rii cu div erse tip u r i de ta p e te este, re la tiv , a p ro p ia t de acel al re sp e c tiv e lo r zu g v eli sau v o p s ito rii pe c a re le nlocuiesc.

7 . PROCEDEE DE APLICARE A COMPOZIIILOR DE ZUGRVIT SAU


DE VOPSIT

P e a n tie re le d in a r a n o a s tr , zu g r v e lile i v o p sito riile se e x e c u t folosind a t t p ro ced eele clasice c t i cele m o d ern e. P rin p ro cedee clasice se n eleg : cele m a n u a le , cu b id in e a u a i p e n su la ia r cele m o d e rn e (m e c a n iz ate ), cu v e rm o re lu l i p isto lu l. T r e p ta t, p ro ced eele clasice s-au m b u n t it sa u s-a u n lo c u it i se nlocuiesc c o n tin u u n p rim u l rn d cele m a n u a le cu p ro ced ee m o d ern e, b a z a te p e cele m ai p e rfe c io n a te i p ro d u c tiv e m etode' de a p lic a re a c o m p o ziiilo r. A ceste noi p ro ced ee au fo st in tro d u s e n u rm a p ro d u c e rii n fa b ric ile de s p e c ia lita te a u n o r noi m a te ria le m a i eficien te d e c t cele clasice i a u n o r noi teh n o lo g ii b a z a te pe cele m ai p e rfe c io n a te i p ro d u c tiv e m e to d e de a p lic a re a c o m p o ziiilo r. P r in a p lic a re a p ro c e d e e lor m o d e rn e n d o m e n iu l z u g r v e lilo r i m ai ales al v o p sito riilo r se r e a li ze az o p ro d u c ie s p o rit , o c a lita te s u p e rio a r i u n p r e de co st m ai re d u s al lu c r rilo r. a) A p licarea m a n u a l . E s te p ro ced eu l cel m ai v ech i i fo a rte rs p n d it de a p lic a re a c o m p o z iiilo r de fin isa re (v ru ieli, z u g r v e li i v o p sito rii) cu a ju to r u l celor m ai c u n o sc u te u n e lte c u m s n t b idinelele i pensulele. P ro c e d e u l e ste c a ra c te riz a t p rin tr-o s im p lita te d eo se b it i cu p o si b ilit i larg i de a p lic a re pe d ife rite m rim i i fo rm e de su p ra fe e , folosind

18

Generaliti

o m a re v a r ie ta te de c o m p o z iii; p re z in t ns i d e z a v a n ta je cu m s n t : p r o d u c tiv ita te re d u s , co n su m m a re de m a te ria l i de m u n c c a lifica t, p recu m im p o s ib ilita te a folosirii co m p o ziiilo r de v o p s it cu u sc a re ra p id . b) Aplicarea m ecanizat. E s te p ro ced eu l c a ra c te riz a t n g en e ra p rin tr-o m a re p ro d u c tiv ita te , p rin tr-u n co n su m m in im de c o m p o ziii i de m u n c c a lific a t i p rin re a liz a re a de lu c r ri cu u n p r e de co st re d u s. A p lic a re a se p o a te face a t t la a n tie r pe o b iectele sa u s u p r a fe e le s u p o rt re sp e c tiv e c t i n a te lie re i cam e re sp eciale de v o p sit. Cele m a i fo lo site p ro ced ee m e c a n iz a te de fin isare s n t : p rin p u lv e riz a re, p rin im ersie i p rin v lu ire . Procedeul p r in pulverizare se fo lo sete a t t la ap lic a re a spoielilor i z u g r v e lilo r c t i a v o p sito riilo r i m e ta liz rilo r. P u lv e riz a re a se o b in e : cu a ju to r u l a e ru lu i c o m p r im a t: la a p lic a re a cu p isto lu l, n g e n e ra l a c o m p o z iiilo r de v o p s it i m a i p u in a celor de z u g r v it, n a e r lib er s a u n c a m e re -tu n e le ; la e x e c u ta re a m e ta liz rilo r cu p isto a le sp eciale p r in p ro ie c ta re a p ic tu rilo r de m e ta l to p it pe s u p ra fe e le s u p o r t ; p rin a n tr e n a r e a p u lb e rii de p o lie tile n p n la d u z a u n u i p isto l special, u n d e, tr e c u t p rin tr-o fla c r o x ia c e tile n ic , se to p e te i se p ro ie c te a z a c o p e r in d u n ifo rm s u p r a f a a s u p o r t ; p rin c o m p rim a re a c o m p o ziiilo r, la e x e c u ta re a spoielilor i z u g r v e lilo r cu v e rm o re le i la e x e c u ta re a v o p sirilo r cu p isto lu l p rin aa n u m ita p u lv e riz a re f r a e r sa u p ro c e d e u l airless ; cu a ju to r u l p isto a le lo r e le c tro m a g n e tic e , cu p o m p i p isto n p ro p riu ; p rin e v a p o ra re a i d e stin d e re a g a z u lu i lich efiat, in tro d u s n re c ip ie n tu l cu c o m p o z iia de v o p s it, o b in n d u -se a stfe l c o m p rim a re a i m p in g e re a a c e stu ia sp re d u z a de p u lv e riz a re (p isto l cu p e rn de gaz) ; p rin a c iu n e a fo re lo r e le c tro s ta tic e c a re a n tre n e a z p a r tic u le le co m p o z iiilo r de v o p sit, tr e c u te p rin d u z a u n u i p isto l sp ec ia l u n d e , n c rc n d u -s e cu e le c tric ita te n e g a tiv , s n t a tra s e sp re piesele de v o p s it n c rc a te , la rn d u l lor, cu e le c tric ita te p o z itiv . Procedeul vopsirii p r in imersie se b a z e a z pe o b in e re a u n e i pelicu le p e piesele c a re u rm e a z a fi fin is a te p rin c u fu n d a re a a c e sto ra n tr-o b a ie , c o n in n d c o m p o z iia de v o p s it sau l c u it. Se p o a te c o n sid era ca p ro c ed eu p rin im e rsie i a c o p e rire a cu o p elicu l p ro te c to a re a p ieselor m eta lice, n c lz ite i in tro d u s e n tr-u n s t r a t de p u lb e re de p o lietilen , c a re n c o n ta c t cu s u p r a f a a c a ld a m e ta lu lu i se to p e te i a d e r de a cesta .

Cartea zugravului i vopsitorului

19

Procedeul acoperirii p rin ~ v U uire se b a z e a z p e o b in e re a u n e i pelicule de co m p o ziie de v o p s it p e s u p r a f a a s u p o r t p rin tre c e re a piesei re sp e c tiv e p r in tr e doi c ilin d ri a c io n a i m e c a n ic .
8 . FACTORII CARE DETERMINA CALITATEA LUCRRILOR DE ZU GRVELI I VOPSITORII

C a lita te a lu c r rilo r de z u g r v e li i v o p s ito rii p re c u m i a s p e c tu l lor s n t d e te rm in a te n cea m a i m a re p a r te de o serie de c o n d iii d in c a re cele m a i im p o r ta n te s n t : a) Stabilirea procesului tehnologic. E s te o c o n d iie e se n ia l p e n t r u re a liz a re a u n ei z u g r v e li sa u v o p s ito rii de c a lita te . P ro c e d e u l te h n o lo g ic se s ta b ile te in n d se a m a de felu l s u p ra fe e i s u p o r t care se fin iseaz ,d e co m p o ziiile, u n e lte le , a p a ra te le i in s ta la iile d e c a re se p o a te d isp u n e. O d a t fix a t p ro cesu l te h n o lo g ic a c e sta tr e b u ie re s p e c ta t p e t o a t d u r a ta lu crrilo r. b) Pregtirea suprafeelor suport. C o n stitu ie o faz fo a rte im p o rt e n t de c a re d e p in d e a p ro a p e ex clu siv a d e re n a s tr a tu r ilo r p e lic u logene i, n c o n se c in , c a lita te a lu crrilo r. c) A legerea com poziiilor pentru executarea finisajelor de acoperire. E s te u n fa c to r im p o r ta n t p e n tru re a liz a re a u n o r z u g r v e li i v o p s ito rii c o re sp u n z to a re i de b u n c a lita te . L a alegerea c o m p o ziiei g a ta p r e p a r a te sa u a m a te ria le lo r c o m p o n e n te , b e n e fic ia ru l lu c r rii sa u p ro ie c ta n tu l tr e b u ie s in se a m a de co n d iiile d e e x p lo a ta re a s u p ra fe e lo r c a re se p ro te je a z sa u se d ecoreaz, a sp ecificu lu i lo r i a p o sib ilit ilo r te h n o logice de e x e c u ie . d) Calitatea corespunztoare a com poziiilor alese. E s te ch ez ia re a liz rii u n ei lu c r ri de b u n c a lita te , a tu n c i c n d s n t a p lic a te cu p ricep ere. C om poziiile g a ta p r e p a ra te sau m a te ria le le c o m p o n e n te s n t g a r a n ta te p rin c e rtific a te de fab ricile p ro d u c to a re , ia r p ro p rie t ile i c a ra c te ristic ile lo r s n t im p u se d e p re sc rip iile oficiale (s ta n d a r d e , n o rm a tiv e sa u n o rm e in te rn e ). P re g tire a , o m o g en izarea sa u m b u n t ir e a c o m p o z iiilo r tre b u ie e fe c tu a t n a te lie re de a n tie r sa u c e n tra le , d o ta te cu u tila je , a p a r a te i in s ta la ii c o re sp u n z to are . e) Dotarea cu unelte, aparate i instalaii. F o lo sire a u n o r c o m p o z iii p o triv ite n u c o n s titu ie u n ic a c o n d iie p e n tru o b in e re a u n o r p elicu le d e c a lita te , e ste n e c e sa r to to d a t ca la a p lic a re a lo r s se fo loseasc U nelte, a p a r a te sa u in s ta la ii c o re sp u n z to a re , de b u n c a lita te i b in e n tre in u te .

20

Generaliti

f) Calificarea zugravilor i vopsitorilor. L a t o a te m eseriile din in d u s tria c o n s tru c iilo r i m ai ales n s p e c ia lita te a z u g ra v ilo r-v o p sito ri, c a lita te a lu c ru lu i d e p in d e de c o n tiin c io z ita te a , e x p e rie n a i c a p a c ita te a te h n ic a m u n c ito rilo r resp ectiv i. E s te n e c e sa r ca m u n c ito rii de s p e c ia lita te s cu n o a sc n cele m ai m ici a m n u n te o p e ra iile pe c a re tre b u ie s le e x e c u te i m o d u l cu m tr e b u ie s lucreze, ia r n tre p rin d e rile s se p re o c u p e p e rm a n e n t p e n tru rid ic a re a c o n tin u a calificrii z u g ra v ilo r-v o p s ito ri i c h ia r p e rso n a lu l te h n ic c are se o cu p cu p ro b le m e le de z u g r v e li i v o p sito rii. D in cele a r t a t e n a c e st p a ra g ra f se p o a te tr a g e con clu zia c, n cazul cn d u n u l sa u m a i m u li d in tre fa c to rii c a re a sig u r re u ita lu c r rilo r de z u g r v e li i v o p s ito rii n u s n t re sp e c ta i, c a lita te a , d u r a b ilita te a i a s p e c tu l p elicu lelo r se re d u c e s im ito r.

CAPITOLUL I I

SUPRAFEE SUPORT ALE ZUGRVELILOR I VOPSIT ORIILOR

S u p ra fe e le de lem n , m e ta l, te n c u ia l , ipsos, b e to n c e lu la r a u to c la v iz a t (b. c. a), sa u b e to n ale d ife rite lo r e le m e n te de c o n s tru c ii (p e re i, ta v a n e , tm p l rie , p a rd o se li, stre in i, n v e lito ri e tc .) sau de in s ta la ii (re z e rv o a re , c a z a n e, r a d ia to a r e , tu b u r i, e v i etc.) se fin ise a z n g e n e ra l d u p in d ic a iile p r o ie c ta n tu lu i i c e rin e lo r de a c o p e rire cu c o m p o z iii d e z u g r v it Sau de v o p sit. n a in te d e a c o p e rire s u p r a f e e le tre b u ie p r e g tite cu o d e o se b it a te n ie , n v e d e re a o b in e rii u n o r lu c r ri de b u n c a lita te . P e n tr u a c e a sta m u n c ito rii tr e b u ie s c u n o a sc c a ra c te ris tic ile p rin c ip a le lo r s u p ra fe e s u p o rt, cu m s n t cele te n c u ite , de b e to n , de lem n , de m e ta l, d e ipsos i de b. c. a.
1. SUPRAFEE TENCUITE

T en cu ielile se e x e c u t cu sc o p u l de a p ro te ja , de a u n ifo rm iz a , de a izola i de a n fru m u s e a e le m e n te le p e c a re s n t a p lic a te . T encuielile p o t fi cla sific a te n d ife rite c a te g o rii d in tre c a re cele m ai im p o rta n te s n t : d u p felu l lia n tu lu i fo lo sit n m o rta re , d u p locul pe c a re se a p lic i d u p m o d u l de p re lu c ra re D u p felu l lia n tu lu i fo lo sit n m o rta re te n c u ie lile se m p a rt n : t e n c u i e l i c u m o r t a r e d e v a r , p r e p a r a te d in n isip , v a r p a s t i a p . Se folosesc la p e re i d in z id r ie ; t e n c u i e l i c u m o r t a r e de v a r i a d a o s de ip s o s , care, d a to r it ip so su lu i, se n t re s c n tr - u n tim p m a i s c u r t i au re z iste n e m a i m a ri d e c t cele d e v a r. Se folosesc la p e re i de z id rie i ta v a n e din ipci i tr e s tie i d in r a b i ; t e n c u i e l i cu m o r t a r e de v a r cu a d a o s de ci m e n t , care, d a to r it c im e n tu lu i, se n t re s c , d e a sem en ea, m ai re p e d e i c a p t re z is te n e m ai m ari d e c t cele de v a r . Se folosesc la p e re i de z id rie i ta v a n e de b e to n i d in r a b i ;

22

Suprafee suport ale zugrvelilor i vopsitoriilor

t e n c u i e l i c u m o r t a r e d e c i m e n t , p r e p a r a te din c im e n t, nisip i a p , c a re se n t re sc m ai re p e d e i au re z is te n e cu m u lt m a i m a ri d e c t m o rta re le a m in tite m ai n a in te . Se folosesc la a p lic a re a p e e le m e n te de c o n s tru c ie u n d e se cer r e z is te n e m ari; t e n c u i e l i c u m o r t a r e d e i p s o s , nisip i a p , c a r e se n t re sc n tr e 10 i 30 m in de la p re p a ra re . Se folosesc n in te rio ru l c o n s tru c iilo r la p e re i i ta v a n e d in s tu f it, ipci i tre s tie , r a b i i p l c i de ipsos, n u m a i n m ed iu u s c a t, cu u m id ita te a su b 6 0 % i f r a v e n i n c o n ta c t d ire c t cu s u p ra fe e s u p o r t de b e to n . Ip so su l p o a te fi a m e s te c a t cu p a s t de v a r d a r n ic io d a t cu cim e n t. D u p locul unde snt executate se m p a r t n : t e n c u i e l i i n t e r i o a r e pe p e re i i ta v a n e i t e n c u i e l i e x t e r i o a r e pe p erei. D u p m o d u l de prelucrare a feei vizibile se deosebesc : t e n c u i e l i b r u t e cu f a a v iz ib il n e te z it s u m a r, ca re s e a p lic n n c p e rile de la su b so l, n p o d , la c a lc a n e etc. ; t e n c u i e l i s i m p l e la c a re f a a v iz ib il e ste n e te z it c u d ric a , d in c a re c a u z se m ai n u m esc i te n c u ie li d ric u ite i c a re sntcele m ai r s p n d ite , a p lic n d u -se n n c p e rile c l d irilo r de lo c u it, la m a g a z in e , b iro u ri e tc . ; t e n c u i e l i g l e t u i t e la c a re te n c u ia la sim p l cu m o r ta r d e c im e n t cu v a r, de ipsos cu v a r sa u de ipsos se a c o p er cu u n s t r a t s u b ire de p a s t de v a r sa u de ipsos, n e te z it cu d rica m e ta lic ; a c e ste te n c u ie li se a p lic la n cp erile de lo c u it b iro u ri, c l d iri so c ia l-c u ltu ra le etc~ S tra tu l de g le t de ipsos a re o g ro sim e de 1 3 m m , re a liz n d o s u p r a f a p e rfe c t n e te d i p la n , c a re c o n s titu ie la rn d u l su s tr a tu l su p o rt: p e n tr u a p lic a re a u n e i z u g r v e li sa u v o p s ito rii d e c a lita te su p e rio a r . C nd g le tu l se a p lic pe o te n c u ia l de m o r ta r din c im e n t cu v a r, n p a s ta d e ipsos se in tro d u c e o c a n tita te de la p te de v a r n v e d e re a o b in e rii u n e i a d e re n e m ai b u n e n tr e cele d o u s t r a t u r i ; * t e n c u i e l i s c l i v i s i t e la c a re te n c u ia la sim p l cu m o r t a r de c im e n t se n e te z e te cu d rica m e ta lic i cu a d a o s de p ra f de c im e n t, a p lic a t p rin p u d ra re ; s u p r a f a a a c e s to r te n c u ie li n u se fin iseaz nici p rin z u g r v ire i nici p rin v o p sire d e o arece p e lic u la re sp e c tiv nu ad e r : d e s u p r a f a a s u p o r t ; se a p lic n n c p e ri cu u m id ita te m a re (bi, b az in e ,, c m in e de v iz ita r e e t c . ) ; t e n c u i e l i d e c o r a t i v e la c a re f a a v izib il n u se fin i seaz, a sp e c tu l d e c o ra tiv o b in n d u -s e p rin c o m p o z iia m o rta ru lu i, care; c o n in e p ig m e n i d e c u lo a re a c e ru t i m a te ria le sp eciale (d o lo m it, te r a s it e tc .) i o p re lu c ra re c o re s p u n z to a re cu d ife rite u n e lte , o b in n d u -s e te n c u ie li de s im ilip ia tr , calcio-vecchio, b u c e a rd a te , ra c h e ta te , p i e p t n a te

Cartea zugravului i vopsitorului

23

e tc . ; a c e s te te n c u ie li se a p lic n sp ecial pe p e re i e x te rio ri i u n e o ri n s li de sp e c ta c o le , de le c tu r etc. C nd se e x e c u t te n c u ie li noi p e ste a lte le v e c h i, a ce ste a d in u rm t r e b u ie s o lz ite cu cio can u l i b in e u d a te , cci a stfe l s tr a tu l nou nu ad e r .
2 . SUPRAFEE DE BETON

B e to n u l ca s u p o r t p e n tru lu c r rile de z u g r v e li i v o p sito rii se n tl:nete la p e re ii i p lan eele t u r n a te n c o fra je de in v e n ta r, m e ta lice sa u d in placaj i la e le m e n te p re fa b ric a te de p e re i i p la n e e din b e to n , t r a n s p o r ta te i m o n ta te p e a n tie r. S u p ra fe e le e le m e n te lo r d e b e to n tu r n a t e in c o fra je de in v e n ta r sa u p re fa b ric a te se p re z in t n e te d e i, ca u rm a re , n u n e c e sit a p lic a re a u n u i s t r a t de te n c u ia l p e n tru o b in e re a p la n it ii c e ru te . D u p o p re lu c ra re c o re sp u n z to are a c e ste s u p ra fe e se p o t fin isa p rin z u g r v ire , v o p sire s a u ta p e ta r e . Se re c o m a n d de ex em p lu , v o p s ire a e le m e n te lo r de b e to n la in te r io r i e x te rio r cu v o p se a de V in aro m i se in te rz ic e folosirea c o m p o z iiilo r p e b a z de alch id ali, c are d a u cu v a r u l din b e to n re a c ii alcaline.
3. SUPRAFEE DE IPSOS

n- a fa r de su p ra fe e le de ipsos o b in u te p rin g le tu ire se folosesc 3n aceleai c o n d iii i su p ra fe e le p l c ilo r de ipsos. A cestea s n t fo lo site l a e x e c u ta re a de p e re i d e s p rito ri n n c p e ri u n d e u m id ita te a a e ru lu i :nu tre c e de 6 0 % . N u se folosesc la p e re ii n c p e rilo r de b i i d u u ri. P e re ii d in a c e ste plci, d u p c h itu ire a ro s tu rilo r, se fin iseaz d ire c t p r in z u g r v ire sa u v o p sire ca i p e re ii g le tu ii cu ipsos.

A. SUPRAFEE DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT


B e to n u l c e lu la r a u to c la v iz a t e ste fo lo sit n c o n s tru c ii su b fo rm a de p l ci, p a n o u ri i fiii cu c a re se e x e c u t p e re i e x te rio ri sa u in te rio ri, ia r cu fii a rm a te c h ia r i ta v a n e . D u p re p a ra re a e v e n tu a le lo r d efecte i n e te z iz ea s u p ra fe e lo r, a c e s te a .-se p o t acoperi, d u p caz, cu p elicu le de z u g r v e li sa u d in polim eri sin te tic i.
5 . SUPRAFEE DIN AZBOCIMENT PRESAT

A z b o c im e n tu l p re sa t, s u b fo rm d e p lci p la n e , ca de e x em p lu p a n o u r ile de a z b o p a n , sau s u b fo rm de p l c i o n d u la te se folosete, n g en eral, Sa c o n s tru c ii in d u s tria le p e n tru e x e c u ta re a de p e re i i ta v a n e -n v e lito ri.

24

Suprafee suport ale zugrvelilor i vopsitoriilor

P e n tru p r o te c ia i fin isa re a lo r se folosesc v o p se le acrilice, re z is te n te la alcaliile din a z b o c im e n t i c a re s n t, to to d a t , i p e rm e a b ile la v a p o ri,


6 . SUPRAFEE METALICE

S u p ra fe e le m e ta le lo r c a re se folosesc n c o n s tru c ii se p r o te je a z n g e n e ra l cu u n s t r a t s u b ire de v o p se a sa u lac p e n tr u a fi fe rite d e c o ro z iu n e i a le d a u n a sp e c t c t m a i estetic. D in tre m e ta le le cele m ai d e s n tln ite n elem e n te le de c o n s tru c ie s n t : fo n ta , o e lu l, alu m in iu l, zin cu l i alam a. Fonta se fo lo sete n d eo seb i la in s ta la ii, ca e v i de sc u rg e re i d e p resiune. Oelul se fo lo sete la e x e c u ta re a tm p l rie i m e ta lic e i a d ife rite lo r c o n s tru c ii m e ta lic e a t t Ia cld iri, c t i la lu c r ri de s p e c ia lita te , cu m s n t de e x em p lu p o d u rile m etalice. O elu l se fo lo sete pe a n tie r su b fo rm a de o e l la t, p la tb a n d , b a n d de o el, o e l p ro fila t c u s e c iu n i v a r ia te (T , d u b lu T , U , co rn ier, p t r a t etc.), o e l ro tu n d , ta b l n e a g r sa u z in c a t , srm n e a g r sa u z in c a t etc. A l u m i n i u l se fo lo sete n g e n e ra l su b fo rm de ta b l , la e le m e n te o rn a m e n ta le i de g r e u ta te m ic (p a n o u ri de cofraj de in v e n ta r, e le m e n te p o r ta n te p e n tru aco p eriu ri, p a n o u ri p e n tru p e re i in te rio ri i e x te rio ri, fe re stre , ui, ja lu z e le , p la fo a n e fo n o iz o la n te etc.). Z in c u l se fo lo sete s u b fo rm de ta b l la e le m e n te te d e c o ra tiv e i u n e o ri la n v e lito ri. A la m a se fo lo sete su b fo rm de ta b l la e le m e n te o rn a m e n ta le .
7 . SUPRAFEE DE LEMN

L e m n u l e ste u tiliz a t n c o n s tru c ii su b fo rm de lem n ro tu n d , p ro d u se se m ifa b ric a te de lem n i p ro d u se de v a lo rific a re s u p e rio a r a lem n u lu i. L e m n u l ro tu n d se n tre b u in e a z n c o n s tru c ii pe a n tie re su b fo rm a b r u t , de b ile i m anele. P rin c ip a lu l p ro d u s s e m ifa b ric a t d in lem n fo lo sit la d iv erse e lem en te de c o n s tru c ii c a re se fin iseaz p rin v o p sire sa u l c u ire e ste c h e re ste a u a . A c e a sta se liv re a z n d ife rite s o rtim e n te a c ro r d e n u m ire e ste d a t d u p fo rm a s e c iu n ii tra n s v e rs a le i d u p r a p o r tu l la tu rilo r. Cele m ai u z u a le s n t : se n d u rile , d u lap ii, grinzile, riglele sa u cusacii i ipcile. . P r in p re lu c ra re a c h erestelei se p ro d u c s e m ifa b ric a te c are se folosesc n g e n e ra l pe a n tie re su b fo rm de : scn d u rL f lu ite ;

Cartea zugravului i vopsitorului

25

d u u m e le cu la m b i u lu c ; p a rc h e te . P ro d u se le de v a lo rific a re a le m n u lu i se liv re a z de fa b rici de sp e c ia lita te fiin d fo lo site n c o n s tru c ii su b fo rm d e p la c a je i p an ele sa u sub

C Fig. 1. Tipuri de plci celulare :


a cu m ie z d in ip c i ; b c u m ie z d in b e n z i d e f u r n i r ; c c u m ie z d e f u r n i r e s p ir a la te (m e lc i).

26

Suprafee suport ale zugrvelilor i vopsitoriilor

fo rm de fu rn ir, la a c o p e rirea ele m e n te lo r de lem n p e n tru re a liz a re a u n u i a sp e c t de e se n m ai v a lo ro a s a s u p o rtu lu i. P rin im p u n e re a folosirii c t m a i ra io n a le a m a te ria le lo r tr a d iio n a le de c o n stru c ie , a t t d in p u n c t de v e d e re econom ic, c t i d in p u n c t d e v e d e re te h n ic , s-a a ju n s la fo lo sirea u n o r noi s o rtim e n te s u b fo rm a de lem n a m e lio ra t, p rin c a re pe de o p a rte , se re d u c f o a rte m u lt p ierd erile c a re a p a r la p re lu c ra re a p rin ach iere a lem n u lu i, ia r p e de a lt p a rte , s-au o b in u t c u lo ri i asp e c te d e o se b it de e ste tic e . D in c a te g o ria lem n u lu i a m e lio ra t fac p a r te : p lcile fib ro -le m n o a se (P F L ), p lcile d in achii d e lem n a g lo m e ra te (P A L ), lem n u l s tr a tif ic a t (L S ), i p lcile c e lu la re (fig.l)
8 . TMPLRIE
p e n t r u c o n s t r u c ii

E le m e n te le c l d irilo r c a re se re fe r la fe re stre , ui, m o b ilie r fix n z id it, la m b riu ri e tc . p rim esc n c o n s tru c ii d e n u m ire a g e n e ric de tm p l rie . F ie c a re d in ace ste a n d ep lin esc ro lu ri fu n c io n a le b in e p re c iz a te n a fa ra ro lu lu i fu n c io n a l p e care-1 au e lem en tele de tm p l rie intr-oc o n s tru c ie , a c e ste a m ai n d ep lin esc to to d a t i u n rol e ste tic , p e n tru re a liz a re a c ru ia se folosesc m a te ria le , fo rm e, d im en siu n i i d e ta lii c o n s tru c tiv e c o re sp u n z to a re . N a tu r a m a te ria lu lu i din ca re se exe c u t e lem en tele d e tm p l rie este d e te r 2 m in a t de c a te g o ria cld irii i im p o r ta n a e x p lo a t rii. a. Ferestrele. S n t a lc tu ite clintr-o se rie de e le m e n te d in tre ca re cele m a i im p o r ta n te s n t in d ic a te n fig. 2. n fig u ra 3 e ste r e p re z e n ta t n sec iu n e o riz o n ta l i v e rtic a l o fe re a s tr d u b l d in lem n , cu d e sc h id ere in te rio a r , ia r n fig u ra 4 o fe re a str m e ta lic d u b l c u p la t cu c ercev ele m obile, e x e c u ta te din p ro filu ri cu p e re i su b iri n d o ite , d in t a b l de o e l i la m in a te . b. U ile. n g e n e ra l s n t -a lc tu ite d in tr-o p a r te fix t o c 'l sa u c p tu e a Fig. 2. Elem entele principale a i o p a r te m o b il ~ fo aia d e u care compun o fereastr : p lin sa u cu g e a m . n fu n c ie de felu 1 m o n t a t u l to c u l u i ; 2 t r a v e r s a s u p e r i o a r a t o c u lu i ! 3 m a te ria lu lu i d in c a re s;;t e x e c u ta te , uil> p r a g u l in f e r i o r ; 4 g la f ; 5 s n t de m ai m u lte c a te g o rii i a n u m e : c e r c e v e le ; 6 p r o ; 7 s u p r a l u m in : 8 k e m f e r .

C artea zugravului i vopsitorului

27

m a siv e (din sc n d u ri i d u la p i), cu t b lii, sim p lu sa u d u b lu p la c a te , d in plci celu lare, d in p a n e l etc. n fig u rile 5, 6, 7, 8, 9 i 10 s n t in d ic a te d ife rite tip u r i de ui i e le m e n te le lor c o m p o n e n te . Ca la uile de lem n t o t a stfe l i cele m e ta lic e s n t a lc tu ite d in do u p r i p rin c ip a le (fig. 11) i a n u m e : to c u l i fo aia d e u . c. Obloanele. L a fe re stre le c l d irilo r de lo c u it i la u ile-fe restre d .balcon, se m o n te a z u n e o ri n c u n rn d d e e le m e n te de tm p l rie , n

Fig. 3. Fereastr dubl din lem n cu deschidere interioar n dou canaturi i supralum in :
a s e c iu n e o r iz o n ta l ; A A (v. fig . 2) ; b s e c iu n e p e r t i c a l B B> (v. fig . 2) ; 1 r a m a to c u lu i ; 2 to c ; 3 c e r c e v e le i n t e r i o a r e ; i c e r c e v e le e x t e r i o a r e ; 5 l e rirr. r ; 6 c p t u e a l ; 7 k e m f e r e x t e r i o r ; 8 k e m f e r i n t e r i o r ; 9 c e r c e v e le la s u p r a l u m i n ; 10 g la f ; 11 s o lb a n c ; 12 m a t e r i a l te r m o iz o la to r ; 13 g e a m ; l i b a la m a le .

Fig. 4. Fereastr metalic dublu cuplat, cu supralumin :


a v e d e r e ; b s e c iu n e o riz o n ta l (A A ; c ts e c iu n e v e r tic a l (B B f) ; 1 to c ; 2 z id rie ; 3 p r a z n u d e f i x a r e a to c u lu i n z id rie ; 4 te n c u ia l ; 5 g la f ; 6 s o lb a n c ; 7 k e m f e r ; 8 __
c e r c e v e l e c u p l a t e ; 9 c e r c e v e l e c u p l a t e l a s u p r a l u m i n ; 10 l c r i m a r ; l i b a l a m a l e ; 12 l e m n s a u m a t e r i a l D la s tic : 13 e e a m .

Cartea zugravului i vopsitorului

29

Fig. 5. U din lemn :


1 m o n ta n ii ; 2 tr a v e r s s u p e r i o a r ; 3 p r a g ; 4 fo a ia u ii ; 5 n iv e lu l p a rd o s e lii.

tocul uii din figura 5 :


1

to c ; 2 f o a ie d e u ; 3 p e rv a z u ri ; 4 m a te r ia l t e r m o iz o la to r ; 5 te n c u ia l .
2

4 Fig. 7. Seciunea AA prin cptueal :


1 c p tu e a l ; 2 to c u le ; 3 f o a ia u ii ; 4 p e r v a z ; 5 te n c u ia la .

Fig. 8. Foaie de u cu rame i t b lii:


1 m o n ta n i ; 2 t r a v e r s e ; 3 p e r v a z ; 4 t b lii.

Sec/iu n i < J A -

Fig. 9. Foaie de u dublu placat :


X r a m ; 2 t r a v e r s e I n te r m e d ia r e ; 3 fo i d e p la c a j.

Fig. 10. Foaie de u din panel fu r n iru it:


1 f u r n i r ; 2 m ie z de ip c i n c le ia t e ; 3 le m n m a s i v ; 4 to c u le ; 5 c p tu e a l .

Broasc Wertheim

Fig. 11. U m etalic :


a v e d e r e ; b s e c iu n e a A A* ; i z id r ie ; 2 te n c u ia l ; 3 g h e a r e < p r a z n u ri) d e f i x a r e a to c u lu i n z id r ie ; 4 to c ; 5 c a d r u l f o ii d e u ; 6 t b l i a fo ii d e u ; 7 b a la m a .

Cartea zugravului i vopsitorului

31

g e n e ra l de lem n, c a re au t b lii s a u ja lu z e le i c a re se n um esc o b lo an e. O b lo an ele p o t fi p iv o ta n te sau ru la n te . O blo an ele p iv o ta n te s n t de d o u t i p u r i : cu t b lii e x e c u ta te din p a n o u ri p lin e de s c n d u r (fig. 12), s a u cu ja lu z e le , c o n fe c io n a te d in ipci s u b iri a e z a te n in te rio ru l u n e i ra m e cu in te rv a l n tr e ele (fig. 13).

Fig. 12. Obloane cu t b lii:


1 c e r c e v e le ; 2 o b lo a n e c u t b lii ; S n o b lo n ; 4 c r lig e d e v n t. o r if lc li

Fig. 13. Obloane cu jaluzele pentru ui-ferestre de balcoane :


a v e d e r e ; b d e ta liu ; 1 u - f e r e a s t r ; 2 o b lo a n e c u J a lu z e le ; 3 l c r i m a r u l u i i ; 4 r a m a o b lo n u lu i ; 5 j a lu z e a ; 6 t b U e ; 7 p ra g .

32

Suprafaa suport a'a zugrvelilor i vopsitoriilor

11, b

ir

13'

15'

17

Fig. 14. Fereastr dubl cu deschidere interioar i oblon rulant:


a g o lu l f e r e s tr e i i c u tia r u lo u l u i ; b s e c iu n e a o riz o n ta l A ; c __ s e c iu n e a v e r tic a l B ; d a lc tu ir e a o b lo n u lu i r u l a n t ; 1 ip c ; 2 p ra g ; 3 la m e le d e o e l g u r ite ; ! u r u b u r i ; 5 c e rc e v e le ; 6 to c u l c u r a m ; 7 r a m a p e n tr u ru lo u ; 8 p ro f il U d e g h id a j ; 9 - r u lo u ; 10 g e a m ; 11 s c r ip e te p e n tr u n f u r a r e a c h in g ii ; 12 c a p a c u l c u tie i ; 13 c h in g a ; 14 la g re le f u s u lu i ; S a p a r a t d e s tr in s c h in g a ; 16 fu s u l r u lo u lu i ; 17 b u ia n d r u g s a u g r in d d e b e to n a rm a t.

Fig. 15. Lambriu din scnduri profilate :


a v e d e r e ; b s e c iu n e v e r tic a l ; c d e ta liu d e s c n d u r i p r o f ila te ; 1 s c n d u r i p r o f ila te ; 2 p lin t ; 3 p r o f il te r m in a l ; 4 rig le d e m o n ta j ; 5 g h e rm e le ; 6 te n c u ia l ; 7 b a r ie r d e v a p o ri.

12

r ig . ii a v e d e r e ; b s e c iu n e a A ; 1 lo n je ro n ii r a m e i d in le m n m a s iv ; 2 t b lie d in le m n m a s iv ; 3 b a g h e t d e a c o p e rire .

fT T rrrrm

>r r r r m

/y J A / H

r >

b
Fig. 17. Lambriu din rame i panouri din panel :
a v e d e r e ; b s e c iu n e a A ; 1 r a m d in le m n m a siv ; 2 p ie s in te r m e d ia r d e le g tu r ; 3 p a n o u d in p a n e l f u r n i r u i t ; 4 u r u b p e n tr u le m n ; 5 ip c i-d ib lu ri m o n ta te n z id rie ; 6 f u r n i r ; 7 p ro f il d e te rm in a ie ; 8 p lin t .

Fig. 18. Lambriu pentru tratament acustic :


1 p a n e l ; 2 ip c ; 3 p la c a j ; 4 v a t d e s tic l ; 5 b a g h e t ; 6 d u la p i d e b r a d ; 7 d ib lu d e le m n ; 8 u r u b u r i p e n tr u le m n ; 9 z id rie .

>0-2Scm

p ;

tz
Fig. 19. Dulap n perete cu trei ui, cptuit ou placaj lu stru it:
^ x s e c lu n e o riz o n ta l AA ; b v e d e r e ; e s e c iu n e v e rtic a l BB. b r u t e i eii , 7 f.0i d e u d in p a n e l ; 3 p e rv a z ; 4 te n c u ie li 9 - r a m rie i lm n m L ; >.P S e, d e m,e ta l ! 7 - t t i z ; * - m o n ta n i in te r m e d ia r i ; re ii la te ra H . 0 ~ d l>l u r l 11 p a n o u r i d in r a m e i p la c a j p e n tr u p e r e ii la te ra li , 1. p a n o u d e p la c a j p e n tr u fu n d u l d u la p u lu i ; 13 tr a v e r s in te r m e d ia r ; 14 tr a v e r in f e r io a r ; 15 p o lie :

36

Suprafee suport ale zugrvelilor i vopsitoriilor

Ja lu z e le le a u o n c lin a re de 45 c a re p o a te fi fix sa u reg lab il cu a j u to r u l u n u i d isp o z itiv a r tic u la t, m o n ta t s p re in te rio r. O bloanele r u la n te (fig. 14) se folosesc la fe re stre le sa u u ile-fere stre cu d esch id e re in te rio a r . _ d) Lambriurile. S n t c o n fe c io n a te d in lem n , c a re p o a te fi m asiv, d in ra m e i t b lii, d in p a n e l f u r n ir u it sa u d in p lacaj. n fig u ra 15 se r e p re z in t u n la m b riu cu e le m e n te d in sc n d u ri p r o fila te , n fig u ra 16, d in ra m e i t b lii, n fig u ra 17, d in p a n e l ia r n fig u ra 18, u n la m b riu p e n tr u t r a ta m e n t a c u stic d in p lacaj i panel. e) M obilierul fix . E s te re p r e z e n ta t d in d u la p u ri m o n ta te n niele l s a te n p e re i, e x e c u ta te din lem n v o p s it sa u fu r n iru it sau d in m e ta l v o p s it. U ile d u la p u rilo r n z id ite p o t av e a u n u l, d o u sa u tr e i c a n a tu ri cu d esch id e re r a b a ta b il sau p rin g lisa re (fig. 19).

CA PI TO L UL I I I

MATERII PRIME I PRODUSE FINITE

L a lu c r rile de spoieli, z u g r v e li i v o p s ito rii se folosesc f o a rte m u lte felu ri de m a te ria le . D in tre a c e ste a u n e le se n tre b u in e a z aa cum se gsesc n n a tu r , ia r a lte le se p re lu c re a z sa u se tr a n s fo rm p e n tru a c p ta p ro p rie t ile i c a lit ile c e ru te de lu c r rile re sp ectiv e . D u p fu n c iile pe c a re le n d ep lin esc n a lc tu ire a d ife rite lo r c o m p o z iii de lu cru se deosebesc u rm to a re le cinci c a t e g o r ii: p ig m e n ii; - lia n ii; lacurile, em ailu rile, v o p selele i g ru n d u rile g a ta p re p a ra te ; d ilu a n ii i s o l v e n i i ; m a te ria le le a u x ilia re . A . P IG M E N I P E N T R U Z U G R V E L I I V O P S IT O R II
1. GENERAUTAI

P ig m e n ii s n t s u b s ta n e c o lo ra te , s u b fo rm de p u lb e re, in solubile n lia n i i d ilu a n i. C nd s n t a m e s te c a i n m o d om ogen cu lia n i, a lc tu iesc su sp e n sii c o lo ra te . Su sp e n siile p e n tr u z u g r v it i v o p s it s n t a m e ste c u ri de s u b s ta n e solide i lichide ; s u b s ta n e le solide, su b fo rm de p ra f, in so lu b ile n li ch id e, se afl n s ta r e de su sp e n sie u n tim p m a i m u lt sa u m ai p u in n d e lu n g a t. P e n tr u a m e n in e su sp e n sia om o g en , a c e a st se am e ste c p eriodic. E x e m p lu de su sp e n sie p e n tr u z u g r v it este h u m a i p ig m e n ii din c o m p o z iia de z u g r v it cu a p i clei. Cu c t p a rtic u le le a fla te n su sp e n sie s n t m a i m ici, cu a t t este nevoie de m a i m u lt tim p ca ele s se aeze p e fu n d u l v a s u lu i n c a re se afl c o m p o z iia. n g e n e ra l c o m p o ziiile, a t t cele de z u g r v it c t i cele de v o p s it, s n t a lc tu ite d in su sp en sii, d eo arece c o n in p ig m e n i i u m p lu tu r in s o lu b il n lia n i sa u n ap . D e fin e e a p u lb e rii p ig m e n ilo r i m a te ria le lo r de u m p lu tu r , p re c u m i d e v sc o z ita te a lia n ilo r i a s o lv e n ilo r d e p in d e d u r a ta d in tre i n te r

38

Materii prime i produse finite

v a le le de a m e ste c a re a c o m p o z iiilo r p e n tru re s ta b ilire a o m o g e n it ii lo r. A m e ste c a re a c o m p o z iiilo r cu a p i clei tr e b u ie s se fac m a i des d e c t la co m p o ziiile cu u lei sa u cu a lte s u b s ta n e a n h id re . P ig m e n ii se a m b a le a z n b u to a ie de lem n de e se n t a r e sa u n saci. In te rio r u l b u to a ie lo r e ste c p tu it cu h rtie . F ie c a re b u to i sa u sac a re o e tic h e t p e c a re se in d ic n tre p rin d e re a p ro d u c to a re , d e n u m ire a p r o d u su lu i, g r e u ta te a n e t i n u m ru l s ta n d a r d u lu i de s ta t. T ra n s p o r ta r e a p ig m e n ilo r se face cu v e h ic u le a c o p e rite , ia r d ep o z i t a r e a lo r se face n n c p e ri u sc a te . D u p c o m p o z iia lor p ig m e n ii se clasific n d o u m a ri c a te g o rii : pigm eni anorganici (m in erali) i pigm eni organici. P ig m e n ii a n o rg a n ic i s n t oxizi sa u s ru ri ale d ife rite lo r m e ta le (fier, p lu m b , zinc, c u p ru , crom etc.), sa u s n t p ra fu ri d e m e ta le (a lu m in iu , a la m , zinc etc.), a v n d c u lo a re n a tu ra l . L a rn d u l lor p ig m e n ii a n o r g a n ic i se m p a rt, d u p o rig in e a lor, n naturali i artificiali (sin te tic i). P ig m e n ii a n o rg a n ic i n a tu ra li se o b in din m in e re u ri p rin p re lu c ra re a m e can ic i te rm ic c o re sp u n z to a re . Cei a rtific ia li s n t co m p u i ch im ici, d e cele m ai m u lte ori oxizi ai d ife rite lo r m e ta le i m etalo izi, sa u m e ta le i alia je su b fo rm a d e p u lb e ri fine. D e e x em p lu : la a m e ste c a re a u n ei s o lu ii de b ic ro m a t de p o ta siu cu o so lu ie de so d c a u stic i o so lu ie de a z o ta t de a rg in t se o b in e u n p re c ip ita t, c a re se d e p u n e su b fo rm de re z id u u i c a re n u e ste a ltc e v a d e c t p ig m e n tu l n u m it galbenul de crom. P ig m e n ii o rg a n ic i se fa b ric d in d ife rite c o m b in a ii o rg an ice c o lo ra te i se deosebesc de cei m in erali, p rin aceea c la o n clzire p u te rn ic se c a rb o n iz e a z i se nn eg resc d in c a u z a c o n in u tu lu i lo r de ca rb o n . A ceti p ig m e n i se m p a rt, de asem en ea, d u p o rig in ea lor, n naturali i a rtifi ciali (sin tetic i). P ig m e n ii o rg a n ic i n a tu r a li s n t d in ce n ce m ai p u in folosii, e x tr a c ia lor din p la n te , in se c te i a n im a le fiin d co stisito are . Ca ex e m p le se p o t c ita : c a rm in u l n a tu ra l, in d ig o u l, sepia. Cei s in te tic i se o b in d in h id ro c a rb u ri, c a re la rn d u l lor se e x tra g d in c rb u n e , p e tro l, g a z e n a tu r a le etc. D in tre a c e tia cei m ai fo lo sii s n t a z o p ig m e n ii cu c u lo ri i n u a n e de la g a lb e n la m a ro nchis.
' 2 . CARACTERISTICILE I CALITILE PIGMENILOR

a) Stabilitatea la lu m in . E s te p r o p rie ta te a pe c a re o au p ig m e n i de a-i p s tr a v re m e n d e lu n g a t c u lo a re a su b a c iu n e a lu m in ii solare. D in sp e c tru l lu m in ii so lare n sp ecial razele u ltra v io le te au o a c iu n e d e c o lo ra n t .

Cartea zugravului fi vopsitorului

39

P ig m e n ii m in e ra li a rtific ia li re z is t a p ro a p e t o i la a c iu n e a lu m i n ii. E i i m e n in m u li a n i c u lo a re a lo r in iia l , f a p t p e n tru c a re sn t n tr e b u in a i la v o p s ito riile e x te rio a re . P ig m e n ii m a i p u in r e z is te n i la lu m in , s n t g a lb e n u l de cro m i lito p o n u l, c a re se n g lb e n e te cu tim p u l. U n ii se n ch id la culoare, ia r a li p ig m e n i o rg an ici, p e n tr u lacu ri, se decolo reaz. F o lo sirea a c e sto r p ig m e n i e ste re s trn s . E i s n t n tr e b u in a i n g e n e ra l la v o p sire a s u p ra fe e lo r in te rio a re . b) Insolu bilitatea n ap. P ig m e n ii n u tre b u ie s se d izo lv e n ap . C nd se d izo lv , s u p ra fe e le z u g r v ite cu c o m p o z iii ale a c e sto r p ig m e n i v o r a p re a p ta te . c) Capacitatea de colorare. E s te p r o p rie ta te a p ig m e n tu lu i de a-i p s tr a m a i m u lt sa u m a i p u in in te n siv n u a n a , a tu n c i c n d se a m e s te c c u p ig m e n i albi. D eci cu c t c a p a c ita te a de co lo rare este m ai m a re cu a t t p ig m e n tu l e ste m a i econom ic, fo lo sindu-se n c a n tita te m ai m ic p e n tr u aceeai s u p ra fa . d) P uterea de acoperire. Se d e te rm in p rin c a n tita te a de p ig m e n t e x p r im a t n g ra m e , fo lo sit la 1 m 2 de s u p r a f a v o p s it , p e n tru ca s t r a t u l de v o p s e a a p lic a t a n te rio r, s n u se m a i v a d C u c t p u te r e a d e a c o p e rire a u n u i p ig m e n t e ste m a i m ic, cu a t t c a n tita te a de v o p se a fo lo sit p e 1 m 2 de s u p r a f a v o p s it , p re p a ra t cu ac est p ig m e n t e ste m ai m a re . . n tr e p u te r e a de a c o p e rire i c a p a c ita te a de c o lo ra re n u e x ist le g tu ri. E x e m p lu : la z u ru rile au o f o a rte m ic p u te re de aco p erire, d a r au o m a re c a p a c ita te de c o lo ra re . e) R ezistena la coroziune (la ru gin ). E s te n su ire a u n o r p ig m e n i d e a p ro te ja s u p ra fe e le de m e ta l m p o triv a ru g in irii sa u c h ia r de a o p ri p ro ce su l d e ru g in ire. P ig m e n ii a n tic o ro siv i, c u m s n t m in iu l de p lu m b , m in iu l de fier, c ro m a tu l de p lu m b , v e rd e le de p lu m b , g a lb e n u l de zinc, v erd e le de zinc, te tr a c r o m a tu l de zin c etc. i p ig m e n ii m e ta lic i, cu m s n t p u lb e re a de alu m in iu , p u lb e re a de zin c e tc ., au u n ro l im p o r ta n t n c o m b a te re a co ro z iu n ii m e ta le lo r i re d u c e re a p a g u b e lo r c a u z a te de a c e a sta . D in d a te le s ta tis tic e re z u lt pe p la n m o n d ia l c 4 0 % d in p ro d u c ia a n u a l de fier se p ie rd e d a to r it co roziunii. A li p ig m e n i, n loc s o p reasc, accelereaz p ro cesu l de co ro ziu n e. A stfe l sn t n e g ru l de fu m i p ig m e n ii c are c o n in sulf. f) R ezistena la aciunea alcaliilor, acizilor i uleiurilor. A c ea st p r o p r ie ta te e ste in d isp e n sa b il , m a i ales cn d v o p selele se ap lic pe b e to n sa u p e te n c u ie li p ro a s p e te sa u cn d se a m e ste c n v a r. A pele d e p lo aie, d iz o lv n d d ife rite g aze, p o t d ev en i sla b acid e sau a lcalin e

40

Materii prime i produse finite

i a tu n c i ele d e te rio re a z peliculele ale c ro r p ig m e n i nu s n t re z is te n i la alcalii sa u la acizi. A stfel, a lb u l de zin c i de p lu m b nu re z ist a c iu n ii v a ru lu i, ia r g a lb e n u l de p lu m b n aceeai s itu a ie se n ro e te , p e cn d v e rd e le de p lu m b se n g lb e n e te ,. L a fel, u ltr a m a r in u l se d eco lo reaz cu u u rin n c o n ta c t cu acizii. S n t ns p ig m e n i, a s u p ra c ro ra acizii n u au nici u n efect. E i p o t fi folosii la v o p s ito rii sp eciale a n tia c id e . A stfel s n t : a lb u l de t i t a n , o x id u l de cro m , g r a f itu l etc. P ig m e n ii c a re se n tre b u in e a z la v o p selele de ulei, n u tre b u ie s se dizolv e n u lei, d eo arece p e s u p r a f a a v o p s it v o r a p re a p e te i p o riu n i d ec o lo ra te , c a re n u se m a i p o t re m e d ia p rin ap lic a re a u n u i a l t 's t r a t de v o p se a , n tr u c t p ig m e n tu l d in s t r a t u l in fe rio r tre c e n s tr a tu l no u a p lic at. g) Absorbia de ulei i ap. E ste c a p a c ita te a p ig m e n tu lu i de a a b so rb i u leiu l sau a p a n c a n tita te a n e c e sa r p e n tr u s a tu r a ia lui c o m p le t . Cu c t c a p a c ita te a p ig m e n tu lu i de a a b so rb i u leiu l sau a p a e ste m a i m ic, cu a t t pelicu la a c o p e rito a re v a fi m a i re z is te n t i cu a t t p ig m e n tu l e ste m a i b u n p e n tru s tr a tu r ile a c o p e rito a re de v o p se a. D e asem enea, cu c t c a p a c ita te a de a b s o rb ie a p ig m e n tu lu i e ste m ai m ic cu a t t i co stu l v o p selei este m a i m ic, a v n d n v e d e re econom ia de ulei ce se face la v o p selele de ulei, re sp e c tiv eco n o m ia de clei la z u g r v e li. h) F ineea de m cinare. A c e a sta in flu e n e a z p u te re a de a c o p e rire i c a p a c ita te a de co lo ra re p re c u m i c a lita te a i d u r a b ilita te a cu lo rii o b in u te . M rim ea p a rtic u le lo r de p ig m e n t tre b u ie s fie su b 10 m icro n i (0,010 m m ) a d ic pe s ita cu 10 000 o c h iu ri/c m 2 s r m n o c a n tita te c a re s n u d e p e a sc 0 ,2 3 % d in g r e u ta te a lui. i) Greutatea specific. D e m u lte ori p e n tru o b in e re a u n e i a n u m ite n u a n e tr e b u ie s se m estece doi sa u m a i m u li p ig m e n i de d ife rite cu lori. n a ce ste c a z u ri in te re se a z g re u t ile specifice ale p ig m e n ilo r. D a c g r e u t ile lo r specifice s n t p re a d eo seb ite, a m e ste c u l o b in u t se s tra tif ic d u p u n o a re c a re tim p i deci tre b u ie a v u t g rij , la n tr e b u in a r e , s se a m e ste c e b in e p e n tru o m ogenizare. P r o b a de o m o g e n ita te se face a s t f e l : se ia o m o s tr d in am estec, se n tin d e pe o foaie a lb de h rtie i se n e te z e te cu u n p a c lu de m e ta l. P e s u p r a f a a n e te z it nu tre b u ie s a p a r p a rtic u le le p ig m e n ilo r c a re c o m p u n am estecu l. j) T o x ic ita te a . P ig m e n ii n u tre b u ie s fie v t m to r i i n u t r e b u ie s a ta c e cile re s p ira to rii ale lu c r to rilo r. U n ii p ig m e n i n s, c o m p u i ai p lu m b u lu i, c u p ru lu i i z in c u lu i, s n t to x ic i. L a folosirea a cesto ra tre b u ie lu a te p re c a u iile c o re s p u n z to a re im p u se de te h n ic a s e c u rit ii m uncii.

Cartea zugravului fi vopsitorului

41

3 . PIGMENII UZUALI CLASIFICAI DUPA CULOARE

a) Pigm enii de culoare alb. S n t oxizi sa u s ru ri c are au p ro p r ie ta te a de a co lo ra n alb co m p o z iiile de z u g r v it i v o p sit. Se gsesc n c o m e r p re p a r a i in d u s tria l s u b fo rm de v a r, h u m , c a o lin , c re t , lito p o n , alb d e zin c etc. V a r u l de construcie n c o m p o z iiile de z u g r v it are n u n u m a i un ro l de p ig m e n t ci m a i ales de lia n t (v. lia n ii de a p , pag. 49). H u m a e ste o v a r ie ta te d e m a rn (ro c fo rm a t d in c a lc a r i argil) sa u din a rg il fin , c a re se n m o aie u o r n c o n ta c t cu a p a , d e v e n in d p la stic ^ Se liv re a z n b u lg ri d e c u lo a re a lb . Se fo losete i ca p ig m e n t la z u g r v e li in te rio a re . Caolinul cu v a r i e t i : cao lin p e n tr u u ltr a m a rin (S T A S 232-73), cao lin s p la t de A g h ire , (S T A S 4888-76), cao lin s p la t de H a rg h ita , este o arg il de c u lo a re alb . Se n tre b u in e a z la zu g r v e li in te rio a re n locul h u m e i ca u m p lu tu r i ca p ig m e n t d n d o z u g r v e a l de u n a lb im a c u la t. Creta (S T A S 2706-71) e ste u n p ig m e n t n a tu r a l m in era l i se o b in e p rin m c in a re a c re te i n a tu ra le , n a c re i c o m p o ziie p re d o m in c a rb o n a tu l de calciu. C reta fo lo sit ca p ig m e n t a re a s p e c tu l u n u i p ra f fin de c u lo a re a lb . N u se d iz o lv n a p , nu e ste so lu b il n s o lu ii bazice, d a r se d iz o lv u o r n acizi, cu e x c e p ia a c id u lu i su lfu ric. C reta este fo lo sit ca u m p lu tu r p e n tru d ife rite c o m p o z iii i p e n tru a d eschide n u a n e le lor. P ig m e n tu l alb de c re t p o sed o p u te re de a c o p e rire fo a rte m ic. D in c re t n u se p re p a r c o m p o z iii de ulei p e n tru v o p s it, deo arece asem en ea c o m p o z iii se n t re s c g re u , au o p u te re de aco p erire fo a rte m ic, ia r o b iectele v o p s ite c a p t o c u lo a re g a lb e n te a rs . D in c re t a m e ste c a t cu ulei de in fie rt se o b in e o c o m p o z iie n tr e b u in a t la g ru n d u ri i c h itu ri. n c e rc a re a r a p id p e a n tie r a c re te i se face a s t f e l : cn d se d izo lv co m p le t n acid c lo rh id ric tre b u ie s p ro d u c z g o m o te c a ra c te ristic e (flu ie r tu ri) i d e g a ja re de b io x id de ca rb o n . Cu fen o lfta le in tre b u ie s d ea o re a c ie n e u tr , a d ic s n u se coloreze. D ac fe n o lfta le in a se n ro e te , a c e a s ta in d ic p re z e n a v a ru lu i, ceea ce n u se a d m ite . L ito p o n u l (S T A S 3004-64) este u n p ig m e n t a rtific ia l (un am estec de s u lfa t de b a riu i de su lfu r de zinc) de c u lo a re alb . A re o b u n u te re de aco p erire. Se p o a te a m e ste c a cu a li p ig m e n i i cu lia n i, n so lu ii b azice, lito p o n u l e ste in s o lu b il; n acizi c o n c e n tra i, s u lfu ra de zinc. se d izo lv . L ito p o n u l n u e ste a ta c a t de gaze. R e z ist fo a rte b in e la te m p e r a tu r , n s n u re z is t b in e la in te m p e rii. N u e ste o tr v ito r.

42

Materii prime i produse finite

Se n tre b u in e a z p e n tr u e m a ilu ri i c o m p o z iii de v o p s it la in te rio r, ia r la e x te rio r n u m a i cu a d a o s d e a lb de zinc. A lb u l de zinc e ste u n p ig m e n t a rtific ia l d e o x id d e zinc i se p re z in t s u b fo rm de p ra f a lb c r is ta liz a t. Se n tr e b u in e a z p e n tr u c o m p o z iii d e v o p s it i e m a ilu ri ce se p o t a p lic a a t t la in te rio r, c t i la e x te rio r. A re o p u te re d e a c o p e rire b u n . R e z is t b in e la lu m in . Se p o a te a m e ste c a cu t o i p ig m e n ii i cu lia n ii c a re n u au o a c id ita te p re a m a re . N u re z is t la a c iu n e a leiilor, a acizilo r i a g azelo r. P u te r e a d e u sc a re e ste b u n . R e z is te n a la te m p e r a tu r i in te m p e rii e ste f o a r te b u n . A lb u l d e zin c c u r a t se d iz o lv c o m p le t n acid a c e tic (o e t). A lb u l de p lu m b (ceru za) e s te u n p ig m e n t a rtific ia l, u n h id ro c a rb o n a t d e p lu m b , d e c u lo a re a lb , c u r a t i s tr lu c ito a re , a v d o m a re p u te r e d e a c o p e rire . N u tr e b u ie s c o n in im p u r it i. A lb u l d e p lu m b e ste d iz o lv a t de acizi i e ste n n e g rit de h id ro g e n u l s u lfu ra t. R e z is t b in e la lu m in i p ro te je a z m e ta le le m p o triv a ru g in ii. Se fo lo sete la v o p sire a m e ta le lor, a m e s te c a t cu v e rd e de c u p ru , N u re z is t la a c iu n e a so lu iilo r b azice, a a c izilo r i a g az e lo r, L a c ld u r re z is t p n la te m p e r a tu r a de 120C. D e asem e n e a , re z is t f o a r te b in e la in te m p e rii. G e ru ra e s te f o a r te o tr v ito a r e i de aceea e s te in d ic a t n u m a i la v o p s ito rii e x te rio a re . B io x id u l de titan e s te u n p ig m e n t a rtific ia l a v n d c u lo a re a d e u n alb fo a rte c u r a t. P u te r e a de a c o p e rire e s te f o a r te b u n . R e z is t b in e la lu m in . E s te so lu b il n s o lu ii b a z ic e i n acid s u lfu ric ; re z is t fo a rte b in e la gaze. Se p o a te a m e ste c a cu t o i p ig m e n ii i lia n ii. N u este o tr v ito r. F o lo sit n c o m p o z iii de v o p s it, f r a li p ig m e n i, nu re z is t la in te m p e rii i deci la v o p s ito ria e x te rio a r . D a c n s b io x id u lu i d e t i t a n i se a d a u g o c a n t i t a te de o x id d e zin c i s u lfa t de b a riu , a tu n c i r e z is te n a lu i se a m e lio re a z s im ito r. A ceste a m e s te c u ri s n t c u n o s c u te su b d e n u m i re a de alb de ti t a n . A lb u l de titan a re o p u te re m a re de a c o p e rire i se n tr e b u in e a z n c o m p o z iii d e v o p s it i e m a ilu ri, o b in n d u -se o p e lic u l d e u n a lb c u r a t re z is te n t la a g e n i e x te rn i. A li p ig m e n i a rtific ia li de c u lo a re a lb s n t : s u lf a tu l de b a riu , s u lfu r a de zin c etc. b) P igm en i de culoare neagr. S n t s u b s ta n e c a re c o lo rea z n e g ru co m p o z iiile d e z u g r v it i v o p s it. Cei m a i u z u a li s n t g ra fitu l i n e g ru l de fu m . G rafitul (p lo m b a g in a ) (S T A S 1903-76) a re c u lo a re n e a g r cu n u a n e cen u ii i lu ciu m e ta lic . R e z is t la a c iu n e a c h im ic a a c izilo r i a b a z e lo r, la a c iu n e a a g e n ilo r a tm o sfe ric i, la lu m in i la te m p e r a tu r i n a lte .

Cartea zugravului fi vopsitorului

43

P o se d o p u te r e d e a c o p e rire b u n . E s te fo lo sit Ia p r e p a ra re a c o m p o z iiilo r d e a p sau u lei, p e n tr u a c o p e rire a d e c o ra tiv a le m n u lu i i a m e ta le lo r. D e asem en ea, ca v o p se a n s o lu ie a p o a s , e ste fo lo sit p e n tru a c o p e rirea o b ie c te lo r de a rg il i de ipsos, c a re c a p t p rin v o p sire u n a sp e c t m e ta lic . N e g ru l de fu m (S T A S 101/1-76 d in g az m e ta n i m e ta n a m e s te c a t cu d istila te de p e tro l) e ste u n p ig m e n t a rtific ia l (c a rb o n c u ra t), c a re se o b in e p rin a rd e re a n c h is a le m n u lu i, sm o alei, n a fta lin e i, p c u rii, u le iu lu i m in e ra l s a u a g a z e lo r n a tu ra le . N e g ru l de fu m o b in u t d in g aze n a tu r a le e ste cel m a i b u n . A re o c u lo a re c a re v a r ia z n tr e n e g ru fo a rte p r o n u n a t i n e g ru g ri sa u n e g ru cu n u a n e de m aro . P u te r e a de a c o p e rire este fo a rte b u n . C a p a c ita te a de c o lo ra re e ste f o a rte b u n la cel o b in u t d in g a ze n a tu r a le i m a i sla b la cel p ro v e n it d in a rd e re a a lto r m a te ria le . N e g ru l de fum re z ist fo a rte b in e la lu m in . Se a m e ste c b in e cu t o i p ig m e n ii i lia n ii. R e z is t f o a r te b in e la b aze, la acizi i la gaze. A re o p u te re de u sc a re m ic i, n a m e ste c cu a li p ig m e n i, n c e tin e te u sc a re a c o m p o z iiilo r p r e p a r a te cu a c e tia . R e z is t b in e la te m p e r a tu r i n a lte i la in te m p e rii. Se fo lo sete a t t n c o m p o z iiile de z u g r v it, c t i n cele de v o p s it. A li p ig m e n i de c u lo a re n e a g r s n t : n e g ru l de o x id de fier, n e g ru l de a n tra c e n etc. c) Pigm eni de culoare roie. S n t oxizi s a u s r u r i c a re au p r o p r ie ta te a de a c o lo ra n ro u . S n t p r e p a r a i in d u s tria l su b d e n u m ire a de m in iu de fier, m in iu de p lu m b , in o b e r etc. M i n i u l de fier a re c u lo a re roie, cu n u a n v iin ie. E s te g re u so lu b il n acid su lfu ric, n acid a zo tic i m a i u o r n acid clo rh id ric . P o se d o b u n p u te re de a c o p e rire i este re z is te n t la a c iu n e a a g e n ilo r a tm o sferic i. F r e c a t cu u lei se u su c n c e t, d a r fo rm e a z o p elicu l de p ro te c ie r e z is te n t i d u ra b il . M iniul de fie r d a m e ste c u ri b u n e , a t t cu p ig m e n ii n a tu r a li c t i cu p ig m e n ii a rtific ia li, o b in n d u -s e c o m p o z iii de v o p s it de d ife rite n u a n e . Se fo lo sete n co m p o z iii de z u g r v it p re c u m i n cele de v o p s it, m a i ales p e n tru a c o p e rire a o b ie c te lo r m e ta lic e m p o triv a c o ro ziu n ii (n v e lito ri de ta b l , p o d u ri m e ta lic e etc .) sa u n e a m e s te c a t cu a li p ig m e n i, ca g ru n d la lu c r rile de v o p sire a o b ie c te lo r m e ta lic e . M i n i u l de p lu m b (S T A S 429-67), e ste u n a m e ste c de o x id de p lu m b d e cu lo a re roie, p n la p o rto c a liu . A re p u te re de a c o p e rire i de c o lo ra re b u n . L a lu m in a zilei n u este re z is te n t i c u lo a re a lu i se n ch id e . Se p o a te a m e ste c a cu a li p ig m e n i, n s n u m a i d a c se folosesc lia n i cu a c id ita te m ic, a ltfe l c o m p o z iia de v o p s it se n g ro a i p n la u rm se p ie trific .

44

Materii prime i produse finite

M iniul de p lu m b e ste g re u so lu b il n s o lu ii b azice, e ste so lu b il n acizi, ia r la a c iu n e a g azelo r, se n n e g re te . A re p u te r e a d e u sc a re fo a rte b u n .- R e z is te n a lu i la c ld u r e s te f o a r te b u n , la in te m p e rii n s e ste m ic. M iniul de p lu m b e ste u n p ig m e n t a n tic o ro siv d e p rim o rd in i a d e r b in e p e su p ra fe e le m e ta lic e . P u te re a lu i de p ro te c ie m p o triv a ru g in ii n u a fo st n tre c u t p n a s t z i de n ici u n a lt p ro d u s. E s te u n p ig m e n t o tr v ito r. D in a c e a st c a u z se n tr e b u in e a z p e n tr u p ro te ja re a a n tic o ro s iv n u m a i ca g ru n d i n ic io d a t ca v o p se a a c o p e rio a re . inoberul (c in a b ru l) e s te o s u lfu ra d e m e rc u r d e c u lo a re ro ie a p rin s. A re o p u te re de a c o p e rire i c a p a c ita te de c o lo ra re b u n . N u e ste re z is te n t la lu m in . Se a m e ste c b in e cu a li p ig m e n i i lia n i. R e z is t b in e la so lu iile bazice, la acizi i la g aze. L a te m p e r a tu r i n a lte se n n eg rete. A re o p u te re de u sc a re m ic, d in c a re c a u z a c io n e a z n v o p se a ca un n c e tin ito r al u scrii. Se n tre b u in e a z p e n tr u c o m p o z iii d e v o p s it i e m a ilu ri a t t la e x te rio r, c t i la in te rio r. Colcotarul artificial e ste u n a m e ste c d e s u lf a t de calciu, c o m p le t c a lc in a t i de o x id de fier, de c u lo a re ro ie n c h is sa u ro ie d eschis. E s te re z is te n t la lu m in . U n a lt p ig m e n t ro u , a rtific ia l, e ste p m n tu l d in siena ars. d) P igm eni de culoare galben. S n t s u b s ta n e c a re c o lo reaz n g a lb e n co m p o z iiile de z u g r v it i v o p s it. Cei m a i u zu a li s n t ocrul, sien a , g a lb e n u l de cro m , g a lb e n u l de zin c i g a lb e n u l d e c ad m iu . Ocrul e ste a rg il c o lo ra t n g a lb e n , ro u , b r u n etc. d a to r it oxiz ilo r de fie r p e c are-i c o n in e . n fu n c ie de c o n in u tu l n fier, o crul a re d ife rite n u a n e , d e la g a lb e n deschis p n la p o rto c a liu . N u a n a b ru n e ste d a to r it p re z e n e i o x id u lu i de fier. E x is t o cru g ra s, cu u n c o n in u t m ic de v a r i o cru sla b , cu u n c o n in u t n s e m n a t de v a r . O cru l g ra s a re o m a re p u te re d e a c o p e rire i se u su c m a i re p e d e d e c t ocrul slab . O crul c o n in e a d a u s u ri de ipsos, de c a r b o n a t d e c alciu i de s u b s ta n e organice, c a re in flu e n e a z , de asem en ea, a s u p ra n u a n e i i c a lit ii p ig m e n tu lu i. ^ P r in n clzire p n la 130 150C, o c ru l g a lb e n c a p t c u lo a re roie. O cru l g a lb e n e ste fo a rte re z is te n t la alcalii, lu m in i a g e n i a tm o sfe ric i, e ste inso lu b il n ap , d a r p a r ia l so lu b il n acizi. E s te u n p ig m e n t ie ftin i re z is te n t. D e aceea e s te u n u l d in tre cei m ai n tr e b u in a i p ig m e n i la z u g r v e li i v o p sito rii m a i ales la p re p a ra re a g ru n d u rilo r.

Cartea zugravului i vopsitorului

45

Siena este u n p ig m e n t de c u lo a re g a lb e n -b ru n , cu n u a n e d ife rite . Se o b in e d in h id r a tu l p u r d e o x id de fier. I se a d a u g c u a r, n isip, arg ile i d e riv a i organ ici, n c a n tit i m ici. Se d e o se b e te d e ocru p rin c o n i n u tu l m a re de o x id de fier (6 9 % ), i p rin n u a n a s a g a lb e n -b ru n . S iena n a tu r a l a re o m a re c a p a c ita te de a b s o rb ie a u leiu lu i. D u p c a lcin a re, c a p a c ita te a de a b s o rb ie a u le iu lu i d e v in e m a i m ic. P u te re a d e aco p erire a sienei n a tu ra le e ste m ic. P r in a m e s te c a re cu a lte s u b s ta n e i p re lu c ra re p o triv it , se o b in e u n p ig m e n t fo lo sit la lu c r rile de z u g r veli. , Galbenul de crom (S T A S 2488-71) se o b in e d in c r o m a tu l de p lu m b , d e 'c u lo a re g a lb e n , cu d ife rite n u a n e . E s te o tr v ito r . Se n n e g re te su b a c iu n e a h id ro g e n u lu i s u lfu ra t i se n ro e te su b a c iu n e a v a ru lu i. Sub a c iu n e a lu m in ii se n c h id e la cu lo a re . R e z is t la a c iu n e a a g e n ilo r e x te r n i i p ro te je a z b in e m etalele. A re o m a re p u te re de ac o p erire i de colorare. P o a te fi fo lo sit la orice lu c r ri d e z u g r v e li, n a fa r de cele c a re se ap lic pe te n c u ie li n c um ed e. N u se u tiliz e a z p e n tr u v ru ie li. Galbenul de zinc e ste u n c ro m a t de zin c cu u n c o n in u t de p o ta s iu , a p i a n h id rid cro m ic. A re c u lo a re a g a lb e n d esch is, d e n u a n a lm ii. N u este o tr v ito r i re z ist la a c iu n e a lu m in ii. N u se n n e g re te su b a c iu n e a h id ro g e n u lu i s u lfu ra t i a g a z e lo r s u lfu ro a se i a re o p u te re m ijlocie de a c o p e rire i c o lo ra re . G a lb en u l de zin c p r o t e j i a j fo a rte b in e m e ta le le m p o triv a co ro ziu n ii, n t r e b u in a t la v o p s ito rii i sp aclu ieli e x te rio a re p e m e ta l, a p r m e ta lu l de co ro ziu n e tim p de 7 8 ani. Galbenul de c adm iu e ste o s u lfu r de c a d m iu . A re c u lo a re a g a lb e n , v a riin d de la n u a n a lm ii, p n la to n u r i n ch ise. N u e ste o tr v ito r, se d izolv n acizi. N u se d izo lv n a p i n b a z e alca lin e. A re o fo a rte m a re p u te re de a c o p e rire i se fo lo sete n c o m p o z iiile v o p se le lo r de ulei i celor d e a p , p e n tru e x te rio r i p e n tru in te rio r, p re c u m i p e n tru e m ailu rile de n itro celu lo z. e) P ig m en i de c u lo a re a lb a str . S n t oxizi sa u s ru ri c a re c o lo re az n a lb a s tru . n c o m e r se gsesc su b d e n u m ire a d e a lb a s tru de fier, ultr a m a r in etc. A lbastrul de fier (de P ru s ia , de P a ris , M ilori) (S T A S 2539-69) se o b in e din fe ro c ia n u ra de fier i se liv re a z su b fo rm de b u lg ri i de p ra f, cu o m a re v a r ie ta te de n u a n e . C u lo area v a ria z n tr e in d ig o i u ltra m a rin . N u e ste o tr v ito r, e ste tr a n s p a r e n t i a re o fo a rte m a re p u te re de a c o p e rire i de co lo rare. E s te a ta c a t de v a r. Se n tr e b u in e a z la v o p sito rii. N u este in d ic a t p e n tr u z u g r v e li.

46

Materii prime i produse finite

U ltra m arin ul (S T A S 2976-69, u ltr a m a r in de tip T ), se o b in e p rin a rd e re a u n u i a m e ste c de cao lin i de c u a r, cu so d , c rb u n e i su lf sau cu su lfa t de so d iu i c rb u n e . C u loarea lui v a r ia z d e la n u a n a d esch is a a lb a s tru lu i azu riu , p n la n u a n e nch ise. Se n tre b u in e a z la z u g r v e li i v o p sito rii. U ltra m a rin u l n u e ste o tr v ito r, re z ist s a tis f c to r la a c iu n e a v a ru lu i i alcalilor, e ste a ta c a t de acizi, e s te tr a n s p a r e n t i a re o p u te re m ed ie d e aco p erire. N u se n n e g re te su b a c iu n e a h id ro g e n u lu i su lfu ra t. A li p ig m e n i d e c u lo a re a lb a s tr s n t : la z u ritu l de z u g r v it, a lb a s tru l de c o b a lt, a z u ru l etc. f.) P ig m en i de culoare verde. S n t t o t oxizi sa u s ru ri ca re au p r o p r i e ta te a de a co lo ra n v e rd e co m p o ziiile de z u g r v e li i v o p sito rii. A stfel s n t : v e rd e le de o x id de cro m , v e rd e le de c o b a lt, v e rd e le de c ro m a t d e p lu m b , v e rd e le de zinc. Verdele de o x id de crom (S T A S 4465-71), se o b in e p rin c a lc in a rea u n u i am e ste c de b ic ro m a t de so d iu i sulf, e ste de c u lo a re v e rd e -n c h is, re z is t la in flu e n a lu m in ii, la a c iu n e a b az e lo r, a acizilor, a v a r u lu i i a a g e n ilo r atm o sferici. N u e ste o tr v ito r , n u se sc h im b su b a c iu n e a te m p e r a tu r ilo r n a lte i n u se n n e g re te su b a c iu n e a h id ro g e n u lu i s u lfu ra t. P u te re a lui de a c o p e rire e ste m ijlo cie ia r c a p a c ita te a de c o lo ra re re d u s . Se n tre b u in e a z p e n tr u c o m p o z iii de z u g r v it i d e v o p s it, p e n tru e m a ilu ri i p e n tru c o lo ra re a c im e n tu lu i. Verdele de cobalt se o b in e p rin c a lc in a re a u n u i am estec de p ro to x id de c o b a lt i o x id de zinc. E s te de c u lo a re v e rd e a p rin s. n fu n c ie d e c o n in u tu l n oxizi de zinc, p o a te d a v a r ie t i de v e rd e nchis i v e rd e deschis. E s te so lu b il n acizi, re z is t n s la a c iu n e a v a ru lu i i a lu m in ii. P u te r e a lui de a c o p e rire i de co lo rare e ste m edie. Se n tre b u in e a z Ja p re p a r a r e a c o m p o z iiilo r p e n tru v o p sit. Verdele de cromat de p lu m b (v e rd e m t so s, in o b e r v e rd e ) e ste u n am e stec de g a lb e n de cro m i a lb a s tru de P ru s ia . C u loarea lui v a ria z de la n u a n e a lb a s tru -v e rz u i la n u a n e g lb u i i a ju n g e la to n u r i d e m s lin iu nchis. A cest v e rd e se d is tru g e su b a c iu n e a b azelo r, a v a ru lu i i a acizilo r i se n c h id e la c u lo a re su b a c iu n e a h id ro g e n u lu i s u lfu ra t. R e z is t la a c iu n e a a g e n ilo r a tm o sfe ric i i p ro te je a z b in e m e ta le le m p o tr iv a co ro ziu n ii. A re o m a re p u te re de a c o p e rire i de co lo rare. Se n tre b u in e a z la v o p s ito rii in te rio a re i e x te rio a re , p e m e ta l i pe lem n. N u se fo lo sete la z u g r v e li cu v a r. Verdele de zin c (v e rd e n o u , v e rd e de m ai) e ste u n am estec o b in u t d in g a lb e n u l de zin c, cu a lb a s tru de P ru s ia . C u lo area lui v a ria z de la

Cartea zugravului i vopsitorului

47

v e rd e deschis g lb u i, p n la v e rd e a lb s tr u i nchis. Se d istru g e su b a c iu n e a bazelo r, a v a r u lu i i a a c iz ilo r ; n u se n n e g re te su b a c iu n e a h id ro g e n u lu i s u lf u r a t. R e z is t la a g e n i a tm o sfe ric i i p ro te je a z b in e m e ta le le m p o triv a co ro ziu n ii. A re o p u te re m ijlo cie d e a c o p e rire i de colorare. Se n tre b u in e a z n sp ecial la v o p sire a m e ta le lo r. N u se fo lo se te la zu g r v e lile cu v a r. g) Pigm eni de culoare brun. S n t s u b s ta n e c a re d a u co m p o z iiilo r o cu lo a re b ru n . Cei m a i im p o r ta n i s n t u m b ra , se p ia i m a ro n u l de o x id d e fier. Umbra se o b in e d in arg ila c o lo ra t n a tu r a l cu o x id de fie r cu, b io x id d e m a n g a n i cu s u b s ta n e o rg a n ic e (h u ile b ru n e ) ; a c e ste a se n u m esc um bra natural i umbra ars. U m b ra n a tu r a l a re o n u a n de la ro ia tic -b ru n , p n la v e rd e -b ru n . S e n tre b u in e a z n g e n e ra l la z u g r v e li, a v n d o c a p a c ita te de a c o p e r ire sa tisf c to a re . U m b ra a rs a re n u a n a d e la b ru n -s tr lu c ito r, p n la b ru n -n c h is. A re o c a p a c ita te de a c o p e rire s a tis f c to a re , re z is t la lu m in , la acizi, la b a z e i la a g e n i a tm o sfe ric i. A m e s te c a t i fre c a t cu ulei, fo rm e az c o m p o z iii de v o p s it de c a lita te b u n , i cu u s c a re r a p id . A m e ste c a t c u a p se n tre b u in e a z i la z u g r v e li. U n defect al u m b re i e ste c a p a c ita te a m a re de a b so rb ie . Ca v o p se a d e ulei, este fo lo sit p e n tru v o p s ire a su p ra fe e lo r e x te rio a re , d eo arece r e z is t fo a rte b in e la in te m p e rii. h) Pulberi m etalice sau pigm eni m etalici. S -au n tr e b u in a t la n c e p u t cu scop o rn a m e n ta l i s-a c o n s ta ta t c v o p se le le c a re c o n in a c e ti p ig m e n i ofer i o b u n p ro te c ie m p o triv a co ro ziu n ii. A stzi v o p se le le c o n in n d p u lb e ri m e ta lic e , se n tre b u in e a z , m a i ales, n a c e st scop. M etalele ale c ro r p u lb e ri se n tre b u in e a z n v o p s ito rii s n t : a la m a (p e n tr u v o p s ito rii cu n u a n e d e b ro n z sa u a z u rii), a lu m in iu l, z in c u l, o e lu l in o x id a b il, n ich elu l i a rg in tu l. P rin a n u m ite m e to d e m ecanice, ch im ice sa u e lec trice m e ta lu l e ste tr a n s f o r m a t n p u lb e re la m e la r , e x tre m de fin , c a re a m e s te c a t cu lac sau ulei i a p lic a t p e s u p r a f a a de v o p s it, se rid ic la s u p ra fa a p e li c u le i de v o p se a , fo rm n d u n s t r a t m e ta lic p r o te c to r fin i c o n tin u u . S tr a tu l de m e ta l a stfe l a e z a t re fle c t c ld u ra i n trz ie r a d ia ia . D e asem en ea, n u las s p tr u n d razele u ltra v io le te , c a re fo rm e a z u g e n tu l a c tiv n d e g ra d a re a u le iu lu i d in c o m p o ziiile de v o p sit. P elicu la m e ta lic e ste a p ro a p e c o m p le t im p e rm e a b il p e n tru a p .

60

Materii prime i produse finite

b) Firnisurile. S n t s u b s ta n e c a re n d ep lin esc n v o p sito rii a t t ro lu l de lia n i c t i de sic a tiv i. E x is t d o u c a te g o rii de firn is u ri : v o la tile i grase. F irn is u rile v o la tile s n t so lu ii de r in i n s u b s ta n e v o la tile , ca t e r e b e n tin a , alcoolul, b e n z in a etc. F irn isu rile g ra se sn t u le iu ri v e g e ta le cu s u b s ta n e sic a tiv e n a n u m ite p ro p o rii, sa u la c u ri c o m p u se d in r in i i u le iu ri sic a tiv e p o lim e riza te, d iz o lv a te n so lu ii v o la tile . U leiu rile cele m a i fo lo site p e n tr u p re p a ra re a firn isu rilo r s n t de in, d e c n e p , d e t u t u n i flo area-so arelu i. U leiu rile de m ac i de n u c s n t d e b u n c a lita te d a r fiin d scu m p e, se folosesc d o a r n p ic tu r . c) Plastifianii. S n t s u b s ta n e n e v o la tile sau f o a rte g reu v o la tile , c a re a m e s te c a te n co m p o ziiile de lu cru , r m n n p elicu l, d n d u -i e la s tic ita te a n ecesar. E x e m p le de p la s tifia n i s n t : u leiu l de ric in , c a m fo ru l, f ta la tu l de b u tii, r in a c u m a ro n , p a la tin o lu l etc. d) Sarea de buctrie. S a re a de b u c t rie se a m e ste c n c o m p o z iiile de v a r p e n tr u o m ai b u n fix a re a lo r p e s u p r a f a a de sp o it. e) Boraxul tehnic. A cesta se liv re a z su b fo rm de c rista le p ra f sau n s ta r e to p it (b o ra x c a lc in a t). Se n tre b u in e a z la p re p a ra re a c o m p o z iiilo r de c azein . C azeina se d izo lv n tr-o so lu ie a p o a s de b o ra x . f) A launul de potasiu (STAS 2959-74). A la u n u l de p o ta siu se p r e z in t su b fo rm a, de c rista le m a ri cu g u s t a s trin g e n t. Se m a i n u m e te pia tr acr. Se n tre b u in e a z la p re p a ra re a g ru n d u rilo r p e n tr u z u g r v e li. g) Calaicanul (sulfatul de fier) (STAS 2189-73) i liidraii de alu* m iniu. A cetia d iz o lv a i n a p se p o t a m e s te c a n zu g r v e li, p e n tru a le m ri re z is te n a . D e asem en ea, p o t fi a m e s te c a i n g ru n d u ri n lo cu in d s u lf a tu l de c u p ru . h) Materiale de um plutur. S n t s u b s ta n e ce se a m e ste c n v o p sele p e n tr u d ife rite sc o p u ri i a n u m e : p e n tru a econom isi p i g m e n i i ; p e n tru a a te n u a n u a n e le p re a ta r i ale u n o r p ig m e n i; p e n tr u a d a u n o r v o p sele o m a i m a re r e z is te n i d u ra b ilita te ; p e n tr u a sp o ri p u te re a ig n ifu g a v o p sito riilo r re sp e c tiv e . A ceste m a te ria le se liv re a z su b fo rm de p u lb e ri fin e, n u m ite filere. Cele m a i fo lo site s n t : Ip so su l (S T A S 545/1-75) se o b in e p rin n c lz ire a p ie tre i de g h ip s p n la o te m p e r a tu r de300C , In a n u m ite c o n d iii de c irc u la ie a a e ru lu i n c u p to r cn d p ia tr a i p ie rd e a p a p e c are o c o n in e . P ia tr a de g h ip s e ste m c in a t fin fie n a in te , fie d u p nclzire.

Cartea zugravului i vopsitorului

GI

Ip so su l e ste p u in so lu b il n a p i f o a r te so lu b il n acid clo rh id ric i azo tic. E s te re z is te n t la lu m in . Ip so su l n tr e b u in a t n c o n stru c ii e ste de c u lo a re a lb . L a lu c r rile de z u g r v e li se n tre b u in e a z o c a lita te su p e rio a r de ipsos n u m it alabastru. Ip so su l n u se fo lo sete la e x te rio r, d in c a u z a s o lu b ilit ii sale p a r ia le n a p , d in c a u z a h ig ro sc o p ic it ii sale i a p u te rii sla b e de a c o p erire. T o t d in a c e ste cau ze, ipsosul n u e ste fo lo sit ca p ig m e n t in d e p e n d e n t ci c a u m p lu tu r , p e n tru p re p a ra re a co m p o ziiilo r. Ip so su l se m a i n tre b u in e a z i la p re p a ra re a c h itu rilo r cu c a re se c h itu ie sc s u p ra fe e le n a in te de a fi z u g r v ite sa u v o p site . T o t ca m a te ria le de u m p lu tu r , su b fo rm de fie r se folosesc : c re ta , c a lc a ru l, ta lc u l, a n h id ritu l, s u lfa tu l de b a riu , m ic ro -a z b estu l etc. U n ele d in tre a c e ste m a te ria le m ico reaz r e z is te n a la in te m p e rii a c o m p o z iiilo r de z u g r v it n c a re s n t a m e s te c a te , cu m s n t : h u m a , c re ta , c a lc a ru l i a n h id ritu l. D e aceea ele n u se v o r folosi n co m p o ziiile d e s tin a te e x te rio a re lo r c l d irilo r. n ac e ste c a z u ri se re c o m a n d su lfa tu l de b a riu , ta lc u l i caolinul. M ic ro az b e stu l a re c a lit i ig n ifu g e i to to d a t m re te d u ra b ilita te a zu g r v elilo r. P u d r a de m a r m u r se o b in e p in m c in a re a fin a deeurilor r e z u lta te de la p re lu c ra re a m a rm u rii. Se n tre b u in e a z la p re p a ra re a c h i t u r i k r p e n tru p aclu ieli, n lo c u in d c re ta .
2 . MATERIALE AUXILIARE FOLOSITE LA PREPARAREA COMPO ZIIILOR MATERIALE AUXILIARE FOLOSITE ATT LA PREPA RAREA COMPOZIIILOR CT I LA PREGTIREA SUPRAFEE LOR SUPORT

a) Spunurile de m enaj (STAS 189-69) i pasta de spun. Se n tr e b u in e a z la sp la re a su p ra fe e lo r ce u rm e a z a fi z u g r v ite , la p r e p a r a r e a g ru n d u rilo r p e n tr u z u g rv eli, p e n tru a m ri a d e re n a d in tre s tr a tu l de z u g r v e a l i s u p ra fa a de z u g r v it, iar m p re u n cu u leiu rile v e g e ta le , la m b u n t ir e a c a lit ii v ru ie lilo r i a zu g rv elilo r c u cazein . S p u n u l se p r e z in t n s ta re lich id sau solid, cu u n c o n in u t de cel p u in 4 0 % acizi g rai. S p u n u l in s ta re lich id e ste m a i p u in spornic d e c t cel n s ta re solid. L a aceeai c a n tita te de co m p o ziie p e n tru z u g r v it se a d a u g o c a n tita te d u b l de s p u n lichid. b) Sulfatul de cupru (STAS 34J-73) (piatra vnt). Se p re z in t su b fo rm de c rista le cu a sp e c t i c u lo a re c a ra c te ris tic . Se n tre b u in e a z la p re p a ra re a g ru n d u rilo r p e n tr u z u g r v e li. S u lfa tu l de c u p ru sa u

48

Materii prime i produse finite

A. NCERCAREA RAPIDA A PIGMENILOR PE ANTIER


D e te rm in a re a re z iste n e i la lu m in se face cu a ju to ru l u n o r lm p i sp eciale de c u a r , c a re ra d ia z ra z e u ltra v io le te n tr-o c a n tita te m u lt m a i m a re d e c t ra z e le de lu m in so lar. n ca zu l c n d e ste p o sib il o a c iu n e a lc a lin a s u p ra peliculei de v o p se a (de e x e m p lu n c o m p o z iii c a lc a ro ase sa u de c azein etc.), tre b u ie s se v e rific e re z is te n a la a lcalii a p ig m e n ilo r folosii. P e n tr u a c e a s ta se p u n 2 3 g de p ig m e n t n tr-o e p ru b e t i se ac o p e r cu o so lu ie de p o ta s 5 % sau de so d c a u stic . E p r u b e t se a g it b in e i a p o i n so lu ie se in tro d u c e u n sic a tiv . P ig m e n tu l c a re d u p dou, ore s-a d e c a n ta t, nti tre b u ie s-i sc h im b e cu lo area, ia r so lu ia nu tre b u ie s se coloreze. P e n tr u p ig m e n ii folo sii la co m p o ziiile de v a r, v e rific a re a se p o a te face in n d su b o b se rv a ie , tim p de 24 ore d o u p ro b e de p ig m e n t, din c are o p ro b de p ig m e n t a m e s te c a t i fre c a t cu p a s t de v a r i a lta cu p ra f de c re t i a p . D a c p ro b a fre c a t cu p a s t de v a r p re z in t o sc h im b a re de n u a n , f a de p ro b a fre c a t cu p ra f de c re t , a c e a sta d o v e d e te n e s ta b ilita te a p ig m e n tu lu i re sp e c tiv . P ig m e n ii fo lo sii la c o m p o ziiile de a p cu clei, se n c e a rc d in p u n c tu l de v e d e re a l s o lu b ilit ii lo r la ap . P e n tr u a c e a sta se p u n e p ig m e n t n tr-o e p ru b e t cu a p la te m p e r a tu r a de 70 80C, i d u p ce se a g it b in e se las s d e c a n te ze . A tt p ig m e n tu l c t i a p a n u tre b u ie s-i sc h im b e cu lo area. P ig m e n ii fo lo sii la v o p selele de ulei tre b u ie s fie in so lu b ili n ulei. V erific area se face la fel ca i n cazu l p re c e d e n t, n s cu ulei. n acelai m o d se v erific s o lu b ilita te a p ig m e n ilo r i fa de a lte s u b s ta n e peliculogene sau s o lv e n i o rg an ici c a re se n tre b u in e a z n com p o ziii. n c e rc a re a c a p a c it ii de c o lo ra re a p ig m e n ilo r, se face a m e ste c n d p ig m e n tu l cu o c a n tita te m ereu cre sc n d de c re t (n cazu l c o m p o z i iilo r cu a p i clei) sa u de c e ru z (n c a z u l c o m p o ziiilo r cu ulei) i se o b se rv c are e ste c a n tita te a m in im de p ig m e n t p e n tru c a re a m e ste c u l n u -i sc h im b n u a n a . R a p o r tu l c a n tita tiv , n tr e p ig m e n tu l c a re se n c e a rc i c r e t sa u ceru z, d e te rm in c a p a c ita te a de co lo rare a p ig m e n tu lu i re sp e c tiv . P u te re a d e a c o p e rire a u n u i p ig m e n t se n c e a rc pe o p lac de stic l , p e c are s-au a p lic a t d o u d u n g i cu v o p se a de ulei, u n a de c u lo are jneagr i a lta de c u lo a re alb . D u p ce se c n t re te , p la c a de stic l se v o p se te cu v o p se a p r e p a r a t cu p ig m e n tu l ce se n c e a rc , p n cn d n u se m a i

Cartea zugravului i vopsitorului

49

p o t v e d e a cele d o u d u ng i, n e a g r i alb . C n t rin d d u p aceea, n c o d a t , p la c a de stic l , se d e te rm in c a n tita te a de v o p se a a p lic a t , la c a re se p o a te c a lc u la ap o i c a n tita te a de p ig m e n t folosit. A b so rb ia de ulei i a p a p ig m e n ilo r se d e te rm in p rin a d u g a re a t r e p t a t de u lei sa u a p (n p ic tu ri) la o p ro b de p ig m e n t d e 100 g, p n ce p a rtic u le le de p ig m e n t s a tu r a te se v o r u n i la a m e ste c a re , n tr-o sin g u r m as. C a p a c ita te a de a b s o rb ie se e x p rim p rin c a n tita te a d e u lei sau de a p , n g ra m e , a b s o rb it de p ro b a de 100 g p ig m e n t. B . L IA N I
1. GENERALITI

P r in lia n t se n eleg e u n m a te ria l n s ta r e lich id sau v sc o a s , ca re n tin s n tr -u n s t r a t s u b ire se n t re te d u p u n a n u m it tim p i p ro d u c e o p elicu l c a re leag n tr e ele p a rtic u le le de p ig m e n i cu c a re a fo st a m e s t e c a t i to to d a t le lip e te de s u p ra fa a -s u p o rt. n tr u c t sn t g e n e ra to ri de pelicule, lia n ii se m a i n um esc i s u b s ta n e peliculogene. L ia n tu l p rin u sc a re ,, su fe r o tra n s fo rm a re fizic sau chim ic, sau , a t t fizic c t i chim ic. A stfel el i sc h im b s ta re a , din lichid flu id sa u v sco s n solid, ceea ce i d noi n su iri fizice sau chim ice. C a lita te a lia n ilo r se c o n s ta t n g e n e ra l n la b o ra to a re de s p e c ia lita te sa u n la b o ra to a re le ate lie re lo r de a n tie r. D u p p ro v e n ie n a lor, lia n ii p o t fi o rg an ici i a n o rg an ici. L ia n ii o rg a n ici sn t e x tra i d in p la n te i din u n ele v ie t i ca p e ti i in se c te , ia r cei a n o rg a n ic i au p ro v e n ie n m in e ra l i s in te tic . L ia n ii se clasific n u rm to a re le g ru p e : lia n i de ap , u leiu ri e m u lsii p e n tr u vo p sele, rin i, b itu m u ri, d e riv a i celulozici.
2. LIANI PENTRU ZUGRVELI I VOPSITORII

a) Lianii de ap. S n t acei lia n i c a re a m e s te c a i cu a p se d ilu e a z n fu n c ie de c a ra c te ris tic ile i de u tiliz a re a lo r a c e tia sn t u rm to rii : V arul de construcie (S T A S 146-70) e ste u n lia n t de a p a n o rg a n ic . Se fa b ric d in p ia tr de v a r c a re e s te u n c a lc a r de cu lo a re a lb sa u alb -cenuie, n fu n c ie de c a n tita te a de im p u r it i pe c are le c o n in e . D e m u lte o ri p ia tr a de v a r se g se te n n a tu r a m e ste c a t cu c a rb o n a t de m ag n eziu (fo rm n d v a r u l d o lom itic), cu oxizi de fier (c o lo ra t n rou), cu a rg il (fo rm n d m a rn e ) etc.

50

Materii prime i produse finite

D u p felul p ie tre i din c a re e s te fa b ric a t, v a r u l p o a te fi : v a r slab , de c u lo a re alb -cen u ie, fa b ric a t d in p ia tr de v a r c a re c o n in e i a lte m a te rii n a fa r de c a lc a r ; v a r g ra s, d e c u lo a re a lb , o b in u t din p ia tr de v a r c u r a t . F a b ric a re a v a ru lu i se face p rin a rd e re a n c u p to a re a p ie tre i d e v a r la te m p e ra tu r i n tr e 850 i 900G. P rin a rd e re p ia tr a de v a r se d e sc o m p u n e n oxid de calciu, c a re e ste v a r u l ars (v a ru l n estin s) su b fo rm de b u lg ri i b ix o d de c a rb o n V a ru l ars (o x id u l de calciu) se liv re a z n v ra c , su b fo rm d e b u lg ri i se c a ra c te riz e a z p rin m a re a lu i a v id ita te de a p . D e aceea tr e b u ie lu a te to a te m su rile p e n tru e v ita re a u m ezirii lui n tim p u l tr a n s p o r t r ii s a u dep o zitrii. V aru l b u lg ri se tr a n s p o r t n v a g o a n e nch ise, a u to c a m io a n e i c r u e a co p erite. D e p o z ita re a pe a n tie re se face n o p ro an e , p e n tru tim p s c u rt sau n m ag azii b in e iz o la te m p o triv a um ezelii, p e n tru tim p m ai n d e lu n g a t. D a c se n tre b u in e a z la spoieli, e ste n e c e sa r ca v a r u l s fie c u ra t, f r u rm e de p m n t i f r p raf. S tin g ere a v a ru lu i se face n v a rn ie , o b in n d u -se p a s ta de v a r (v a ru l s tin s ), c a re se d e p o z ite a z n g ro p i. P rin stin g e re , v o lu m u l v a ru lu i c re te de 2 2,5 ori. n m ed ie 1 k g v a r b u lg ri se stin g e cu 3 5 1 ap . V a ru l se fo lo sete la lu c r rile de z u g r v e li su b fo rm de la p te de v a r, d u p m in im u m 10 zile de la stin g e re . n a in te de spo ire, se s tre c o a r p rin tr-o s it , p e n tr u elim in a re a im p u r it ilo r i a p rtic e le lo r de v a r n e stin se . C om poziiile de z u g r v it cu v a r, s n t re z is te n te la a c iu n e a a g e n ilo r atm o sferici. V a ru l stin s a p lic a t n s t r a t s u b ire p e o s u p ra fa o are c a re , su b a c iu n e a a c id u lu i c a rb o n ic p ro d u c e o n t r ir e r a p id a s tr a tu lu i pe s u p r a f a a o b ie c tu lu i pe c a re s-a a p lic a t. R e z is te n a la u m id ita te a c o m p o z iiilo r de v a r e ste o c a lita te f o a rte a p re c ia t , p e c a re n u o au c o m p o ziiile de clei. Sticla solubil (S T A S 2902-75) n u m it i a p a de stic l e ste de asem en ea u n lia n t de a p , an o rg a n ic . D in p u n c t de v e d e re chim ic, e s te u n silicat de p o ta siu sa u de sodiu. S ticla so lu b il e ste u n lich id incolor, om ogen i tr a n s p a r e n t. Se d ilu e a z cu a p . Se n tre b u in e a z p e n tru a p ra re a le m n u lu i m p o triv a fo cu lu i i a p u tre z irii, p e n tr u im p e rm e a b iliz a re a b e to a n e lo r cu m i la p r e p a ra r e a u n u i c h it, c a re se n t r e te p u te rn ic , p rin a m e ste c cu p ra f de c re t . Cleiurile a nim ale s n t lia n i d e a p o rg an ici. E x is t i cleiu ri de origine v e g e ta l d a r a c e ste a n u se n tre b u in e a z p e n tru z u g r v e li dect cu ad a o su ri. C leiurile a n im a le se p re z in t su b fo rm de p ra f sa u

Cart&a zugravului i vopsitorului

51

p l c i i se o b in p rin to p ire a u n o r re s tu ri d in co rp u l a n im a le lo r i a n u m e : n e rv i, te n d o a n e , oase, piei, z g rc iu ri etc. Se liv reaz n saci de h rtie , (cel su b fo rm de p ra f) i n lzi c p tu ite la in te rio r cu h r tie (cel su b fo rm de plci). E le se m a i n u m esc i cleiu ri t a r i i s n t u rm to a re le : Cleiul de oase (S T A S 8 8 73) este u n p ro d u s solid, de c u lo are g alb e n -n c h is p n la b ru n -n c h is , o b in u t p rin c o n c e n tra re a i u sc a re a so lu iilo r g e la tin o a s e p rin tr a t a r e a cu a b u r i cu ap , n a u to c la v e , a o a se lo r d e g re sa te . Se liv re a z m c in a t su b fo rm a u n u i a m estec de p ra f i g ra n u le sa u n p l c i de 180 X 180 m m . Cleiul de piele (S T A S 89-76) se o b in e p rin c o n c e n tra re a i u s c a re a so lu iilo r g e la tio n o a se , r e z u lta te p rin fie rb e re a cu a p a r z tu r ilo r de p iei n e t b c ite sa u a r z tu rilo r de piei t b c ite cu crom . A re c u lo a re a de la g a lb e n -d e sc h is p n la b ru n -n c h is . S e liv re a z m c in a t sau n p l c i de 1 8 0 x 9 0 m m . P e n tr u z u g r v e li se n tre b u in e a z m ai m u lt cleiul de piele. Cleiul de p ie le leag m a i b in e d e c t cel de oase i se p o a te deosebi de a c e a sta p rin f a p tu l c a tu n c i c n d e ste a b u r it p rin re sp ira ie , n u a re m iros, p e c n d cel de oase c a p t u n m iro s p a rtic u la r. n a in te de n tr e b u in a r e la c o m p o ziiile de z u g r v e li sau c h itu ri, cleiu l d e p iele se n m o aie n ti n a p (p lcile circ a 24 ore ia r g ra n u le le 1 2 ore) i a p o i se n clzete la te m p e r a tu r a de 6 0 70 C, p n c n d se dizo lv . Se p u n circa 1,5 6 p r i a p p e n tru o p a r te de clei. Cleiul de cazein se o b in e d in la p te s m n tin it, a m e ste c a t cu o s u b s ta n a lcalin , de o bicei v a r s tin s n p u lb e re , sod, silica t de sodiu etc. i ap o i cu a p n p ro p o rie de 150 3 0 0 % ; d u p a p ro x im a tiv o ju m ta te de o r cleiu l e ste g a ta - Cu a c e st clei se lu creaz la rece. Se p re z in t su b fo rm de g ra n u le c o m p a c te sa u poro ase, om ogene, de fo rm e v a r ia te , a v n d c u lo a re a a lb p n la g a lb e n -d e sch is. C a lita te a c leiu lu i se n c e a rc p e a n tire , la u m flare i la p u te r e a d e lipire. U n clei b u n , l s a t n a p 24 de ore, se u m fl fo a rte m u lt, n s nu tre b u ie s se dizolve. C leiurile c a re c o n in p o ta s c a u s tic n u se n tr e b u in n e a z la z u g r v e li, deo arece nroesc cu lo rile i s tric b idinelele. T o t din c a te g o ria lia n ilo r de a p o rg an ici fac p a r te g e la tin a (S T A S 2540-73), d e x trin a (S T A S 8-64) i a m id o n u l (S T A S 7-69). b). Uleiurile. S n t s u b s ta n e g rase, c a re a m e s te c a te i f r e c a te c u p ig m e n i, d a u vopselele.

52

Materii prime i produse finite

U leiu rile fo lo site la p re p a ra re a c o m p o z iiilo r de v o p s it sn t de do u f e l u r i : v e g e ta le i sin te tic e . U leiu rile v e g e ta le , d e n u m ite g en eric te h n ic e , p e n tru a fi d e o se b ite de cele com estib ile, s n t p ro d u se n a tu ra le , e x tra s e d in se m in e le sa u din fru c te le u n o r p la n te o leag in o ase cu m s n t : in u l, flo are a so a re lu i, ra p ia , tu tu n u l, ricin u l, tu n g u l etc. U leiurile v e g e ta le nu se n tre b u in e a z la c o m p o ziiiile d e v o p s it n s ta re a lo r n a tu r , ci su b fo rm de ulei fie rt, c a re se p re p a r a s t f e l : se fierb e u leiu l la o te m p e r a tu r de 2 8 0 300C, a d u g n d u -se u n m ic p ro c e n t (n tre 0,1 i 2 ,5 % ) de oxizi ai u n o r m e ta le (sica tiv i), c u m s n t : m a n g a n , c o b a lt, p lu m b i altele. U leiurile, d u p p ro p rie ta te a lo r de a se usca, se m p a r t n tr e i clase i a n u m e : u le iu rile sic a tiv e , ad ic u leiu rile c a re se u su c (u leiu l de in, cn e p , t u t u n i tu n g ), u le iu rile sem isicativ e, cu m e ste u leiu l de flo a rea so arelu i i u le iu rile n e sic a tiv e , c u m e ste u leiu l de ricin. P rin p re lu c ra re n s i a cest ulei p o a te fi tr a n s f o r m a t n u lei sic a tiv . L a p re p a ra re a c o m p o z iiilo r d e v o p s it se n tre b u in e a z u le iu ri v e g e ta le sica tiv e , c a re fo rm eaz p rin u sc a re n a e r o pelicu l ta r e , sau u le iu ri v e g e ta le se m isic a tiv e c a re fo rm eaz o p elicu l n u m a i n u rm a u n u i ad ao s de sic a tiv i. U leiurile ce se folosesc la lu c r rile de v o p s ito rii tre b u ie s fie t r a n s p a re n te , s a ib o c u lo a re c t m ai d eschis, s se n tin d b in e n tr- u n s t r a t fo a rte s u b ir e i elastic, s nu c o n in c o rp u ri s tr in e sa u d e p u n e ri n fu n d u l v a su lu i. D u p felul u leiu lu i n tr e b u in a t se o b in co m p o ziii de v o p s it cu p r o p rie t i d iferite. Cu u le iu l de tu n g se o b in c o m p o z iii de v o p s it cu tim p de u sc a re fo a rte b u n , cu ulei de in c o m p o z iii cu tim p de u sc a re n o rm al, cu u lei de flo area so a re lu i c o m p o ziii cu o u sc a re le n t . Cel m ai n tr e b u in a t ulei v e g e ta l este uleiul de in tehnic (S T A S 1870). Se p re z in t su b fo rm a u n u i lich id lim p ed e, de c u lo a re g a lb e n p n la b ru n -d e sc h is . N u este o tr v ito r , nu re z ist la acizi, ia r b a z a le l sap o n ific. R e z ist d e s tu l de b in e la gazele in d u s tria le . Se fa b ric n d o u s o r t u r i : ulei de in c ru d i u lei de in fie rt. P u te re a de u sc a re a u leiu lu i e ste fo a rte b u n . U scarea se p ro d u ce , d u p cu m s-a a r t a t m ai n a in te , su b a c iu n e a o x ig en u lu i d in aer. P elicu la ca re se fo rm eaz este e la stic i re z is te n t . L u m in a i c ld u ra fa v o rizeaz u sc a re a , ia r u m e z e a la o n c e tin e te si p e lic u la se p o a te u m fla. Uleiul de in sicativ (S T A S 16-70), c u n o s c u t i su b d e n u m ire a de ulei de in fie rt, se o b in e d in u le iu l de in t r a t a t cu s ic a tiv i i este fo a rte c u ta t n in d u s tria la c u rilo r i a vopselelo r. A re a s p e c tu l lim p ed e, c u

Cartea zugravului i vopsitorului

53

lo are g a lb e n -c a s ta n ie . T im p u l m a x im de u sc a re este de 48 ore, n s ta re c u r a t , i 24 o re c n d este a m e s te c a t cu p ig m e n t. T o t d in in se m a i fa b ric u leiu l d e in p o lim e riz a t. A re a sp e c t lim p e d e, m iros c a ra c te ris tic i e ste de c u lo a re g a lb e n . U leiul de cinep se o b in e d in se m in e le de c n e p i a p a rin e g ru p e i de u le iu ri sic a tiv e . Cu c o m p o z iii de v o p s it din ulei de c n e p fie rt se o b in pelicu le lu cio ase i re z iste n te . Uleiul tehnic de floarea soarelui (S T A S 2710-70), se o b in e d in s e m in e le de flo area so a re lu i i a p a r in e g ru p e i de u le iu ri se m isic ativ e. D in a ce st m o tiv se n tre b u in e a z p e n tr u v o p se le i em a ilu ri n u m a i a tu n c i cn d s n t in tro d u i n co m p o z iie p ig m e n i a c tiv i (o x id de zinc sa u a lb de p lu m b ). D e asem en ea, d eo arece p e lic u la 'v o p se le lo r cu ulei de flo a re a so a re lu i se n m o a ie cu tim p u l, e ste re c o m a n d a b il ca a ce sta s fie n tr e b u in a t n u m a i n a m e ste c cu u le iu ri sic a tiv e . Uleiul de tung, c u n o sc u t i s u b d e n u m ire a de u lei din lem n c h in e zesc, se o b in e d in fru c te le a rb o re lu i de tu n g . Cu co m p o z iiile de v o p s it d in ulei de tu n g se o b in p elicu le lu cio ase i re z is te n te cu o n t rire m a i ra p id d e c t a u le iu lu i de in. A c e a st d in u rm p r o p r ie ta te e ste fo a rte im p o r ta n t d eo arece a d u g a t n co m p o ziiile de v o p sit a u le iu ri lo r sem isicativ e, le s c u rte a z a p re c ia b il tim p u l de n t rir e a peliculei d e v o p sea. Uleiul de ricin se o b in e d in se m in e le ric in u lu i. C a ra c te ristic a cea m a i im p o r ta n t a a c e stu i ulei e s te c se d izo lv n alcool. n in d u s tria la c u rilo r i v o p selelo r, u leiu l de ric in n s ta r e n a tu r a l este n tr e b u in a t ca p la s tifia n t la fa b ric a re a n itro la c u rilo r. P rin d e s h id ra ta re i p o lim eriz a re se p o a te o b in e u n ulei s ic a tiv de c a lita te su p e rio a r , a c ru i p e licul e ste m a i r e z is te n t la a c iu n e a ap ei d e c t p e licu la u le iu lu i de in fiert. A lte u le iu ri fa b ric a te d in se m in e oleaginose s n t : uleiul de rapi tehnic (S T A S 2078-70), uleiul de tu tu n etc. C ara c te risticile p rin c ip a le , c o m p a ra tiv e , ale c o m p o z iiilo r p r e p a r a te cu d ife rite u le iu ri v e g e ta le , se p re z in t a s t f e l : re z is te n a m ec a n ic a p elicu lei de v o p se a cu u lei de tu n g este f o a rte b u n , cu u lei de in e s te b u n , ia r cu u lei de flo are a so a re lu i e ste s la b ; la n clzire, p elicu la de v o p se a cu ulei de tu n g i aceea cu u le i d e in n u se n m o aie, pe cn d p elicu la de v o p se a cu u lei de flo a rea s o a re lu i se n m o a ie ; pelicu la de v o p se a cu ulei de tu n g e ste in so lu b il n so lv e n i, aceea cu u lei de in e ste p a r ia l so lu b il, ia r aceea cu ulei de flo area s o a re lu i e s te so lu b il.

54

Materii prime i produse finite

L a folosirea u le iu rilo r v e g e ta le se in e se a m a de n a tu r a p ro v e n ie n e i lor. A s t f e l : uleiul de tu n g se n tre b u in e a z la p re p a ra re a la c u rilo r i e m a ilu ri lo r de c a lita te su p e rio a r , fo lo site a t t la in te rio r c t i la e x t e r i o r ; u leiu l de in, la p re p a ra re a la c u rilo r pe b a z d e ulei, p e n tru in te r io r i e x te rio r, la p re p a ra re a v o p se le lo r i e m a ilu rilo r p e n tru in te rio r i e x t e r i o r ; u leiu l de flo a re a so arelu i, la p re p a ra re a v o p se lelo r i em ailu rilo r p e n tru in te r io r ; u leiu l de ricin , la p re p a ra re a la c u rilo r de n itro c elu lo z ca p la stifia n t, ia r d u p p re lu c ra re , i la p re p a ra re a u le iu rilo r fierte . U leiurile sintetice sn t n lo c u ito ri ai u le iu rilo r v e g e ta le , a v n d la b a z su b p ro d u se le de d istila re a ie iu rilo r sau a c rb u n ilo r, la ca re se a d a u g sic a tiv i i so lv e n i, d a to r it c ro ra a c e ti n lo c u ito ri c a p t p ro p rie ta te a de a se solid ifica n s tr a tu r i s u b iri. D u ra b ilita te a i c a lita te a lo r ns este m u lt in fe rio a r u le iu rilo r v e g e ta le . n lo c u ito rii s in te tic i, cu m s n t : a fte n o lu l, c a rb o n a lu l, lacolul i p e tro la tu m u l, se folosesc la lu c r rile de v o p sito rie in te rio a r de m ic im p o rta n . U leiul v e g e ta l se n c e a rc pe a n tie r, n s u leiu l s in te tic n u m a i n la b o ra to r. U leiu l v e g e ta l sic a tiv se n c e a rc p e n tr u d e te rm in a re a tim p u lu i de u sc a re cu p ig m e n i i f r p ig m e n i. U leiu rile se liv re a z n v a g o a n e c iste rn , n b u to a ie de o el, n b u to a ie de lem n i n b u to a ie de ta b l cu c a p a c ita te a m in im de 25 1. T o a te v a se le p e n tr u u le i de v o p s it tre b u ie s fie u s c a te i c u ra te , s a ib p e ele n u m ele i a d re s a fa b ric ii p ro d u c to a re , d e n u m ire a u leiu lu i i g r e u ta te a b r u t sau g r e u ta te a n e t . P s tr a r e a pe a n tie r a u le iu rilo r se face n r e z e rv o a re sa u n v a s e c u ra te i a c o p e rite , e v itn d u -s e a m e ste c a re a lor cu a lte u leiuri. C) E m ulsiile. P r in a m e ste c a re a u n o r s u b s ta n e c a re nu s n t a se m n to a re d in p u n c t de v e d e re ch im ic, c u m a r fi de e x e m p lu u lei i a p , i p rin tr-o a c io n a re m ecan ic a s u p ra a m e ste c u lu i, se o b in e n loc de so lu ie, a a -n u m ite le em ulsii. E m u lsiile s n t d isp ersii f o a rte fin e de lia n i n m ed ii lichide, n g e n e ra l n ap . D a c se p u n la o la lt a p i ulei, cele d o u lic h id e se v o r se p a ra , u le iu l rid ic n d u -se d e a su p ra apei. A m e ste c n d u -se n s p u te rn ic se v a o b in e o em ulsie. n a c e st em ulsie u le iu l e ste d is p e rs a t n p a rtic u le fo a rte fine. P e n tru sta b iliz a re a u n e i em u lsii a stfe l ca p a rtic u le le de ulei s n u se se p a re de a p i s se rid ice la s u p ra fa , se in tro d u c e o s u b s ta n n u m it e m u lg a to r, c a re a re p ro p rie ta te a de a se d iz o lv a n m a te ria lu l d e b a z ,

Cartea zugravului i vopsitorului

55

p re lu n g in d v ia a em ulsiei,. Ca e m u lg a to r i se folosesc : s p u n u ri de so d iu , d e p o ta s iu , g e la tin , g r sim i cleiu ri, alcalii, h id ro x iz i m e ta lic i etc. n c az u l em u lsiei a p n u lei, p rin a m e s te c a re p a rtic u le le m ici de a p v o r fi p r o te ja te de e m u lg to r in tro d u s n em u lsie i d iz o lv a t n ap . n c a z u l em ulsiei u lei n a p , p a rtic u le le de u lei v o r fi p r o te ja te de em u lg a to r u l d iz o lv a t n ulei. E m u lsiile p o t fi d ilu a te n u m a i cu lic h id u l de b a z . A s t f e l : em u lsia u le iu lu i n a p p o a te fi d ilu a t n u m a i cu a p , ia r em u lsia a p n ulei, n u m a i cu u lei sa u cu u n s o lv e n t al a c e stu ia . E m u lsiile d e a p n u lei se n tr e b u in e a z la v o p s ito rii. A u a v a n ta ju l c p e n tr u o b in e re a u n e i p elicu le d e c a lita te su p e rio a r p e o s u p ra fa d e 1 m 2, se n tre b u in e a z de 1,5 2 o ri m a i p u in u lei fie rt, d e c t a tu n c i c n d se n tre b u in e a z o c o m p o z iie p r e g tit n u m a i cu ulei. E m u lsiile d e u lei n a p se n tre b u in e a z la c o m p o z iii de z u g r v it cu a p i clei, fo rm n d p elicu le d e o r e z is te n m e c a n ic m u lt m a i m are, n c o m p a ra ie cu p eliculele c o m p o z iiilo r c a re n u c o n in ulei. d) R inile. L a a lc tu ire a c o m p o z iiilo r p e n tr u vo p sele, la c u ri sau em a ilu ri se p o t folosi c a lia n i i rin ile, c a re s n t s u b s ta n e n a tu ra le sau a rtific ia le . R in ile au u rm to a re le p r o p r i e t i : s n t so lu b ile n so lv e n i org an ici, se n m o a ie sa u se to p e sc la u rc a re a t r e p t a t a te m p e r a tu r ii i au p ro p r ie ta te a d e a se n tin d e p e s u p ra fe e le s u p o rt, re a liz n d u -se a stfe l pelicu le re z iste n te . R in ile a m e s te c a te n m o d ju d ic io s n co m p o z iiile de v o p s it, d a u p elicu lelo r a c e s to ra o se a m de c a lit i, cu m s n t : d u ra b ilita te a , d u r i ta te a , n etez im e a, lu m in o z ita te a , izo lare e le c tric , te rm ic , a n tia c id , a n tic o ro z iv , ig n ifu g etc. D u p n a tu r a i c o n s titu ia lor, r in ile se clasific n d o u c a te g o rii p rin c ip a le : r in i n a tu r a le i r in i sin te tic e . R in ile n aturale d in c a re se p re p a r la c u rile s n t s u b s ta n e o rg an ic e coloidale, c a re a u tr e c u t p ro g re siv d in s ta re a flu id -v sc o as n aceea de so lid -am o rf, tr a n s p a r e n t sau tra n s lu c id . C o m p o ziia lo r ch im ic e ste fo a r te v a r ia t . E le s n t se c re ii de o rig in e a n im a l sa u v e g e ta l , de p ro v e n ie n fo a rte v ech e, sa u e x tra s e d in d ife rii a rb o ri, n sp e cia l co n iferi tro p ic a li. Cea m ai im p o r ta n t d in tre a c e ste r in i e ste elacul. elacul este o r in n a tu r a l , r e z u lta t d in n e p tu r ile u n o r in se c te a s u p ra fru n z e lo r a rb o re lu i de la c d in In d ia . A ceste in se c te p re lu c re az su cu l r e in u t n u rm a n e p tu r ii i l s e c re te a z su b fo rm a de elac. elacu l c o n stitu ie m a te ria p rim cea m a i c u ta t p e n tr u fa b ric a re a la c u rilo r de s p irt, a la c u rilo r p e n tru m o b il i a la c u rilo r izo lan te. A re c u lo a re g a lb e n cu

56

Materii prime i produse finite

n u a n e de g a lb e n deschis p n la m aro . T re b u ie p s tr a t la rece, n tr u c t la c ld u r se n m o aie i fo rm e a z b lo cu ri. D in aceeai c a te g o rie se p o a te c ita i colofoniul (saczul), e x tra s din t ie tu r i n tr u n c h iu r i de pin. E l e ste so lu b il n alcool, n te re b e n tin , n w h ite -sp irt, n u le iu ri etc. Se fo lo sete p e n tr u lu c r ri ie ftin e i p u in d u ra b ile . A re te n d in a de a a b so rb i a p a i e ste fria b il. Se m a i n tr e b u in e a z la p re p a ra re a r in ilo r a rtific ia le i la cele m odificate. n c de la n c e p u tu l seco lu lu i X X u tiliz a re a d in ce n ce m ai la rg a p eliculelo r de p ro te c ie i de d e c o ra ie , a a r t a t c t de in su fic ie n t e ste p ro d u c ia de u le iu ri s ic a tiv e i de r in i n a tu ra le , f a p t care a s tim u la t c re a re a de m a te ria le cu p r o p r ie t i sim ila re c a re a u fo st d e n u m ite r in i sin te tice. R in ile sintetice, sp re deo seb ire de r in ile n a tu ra le , c a re d au d u r ita te i luciu p elicu lelo r v o p selelo r la c a re s n t a d u g a te , fo rm eaz c h ia r pelicu la de p ro te c ie , fie sin g u re, ca n cazu l p o lia c e ta tu lu i de v in ii, fie c o m b in n d u -se ch im ic cu u leiu rile sic a tiv e ca n c a z u l alch id a lilo r. A stfel d e r in i sn t cele fe n o l-fo rm ald eh id ice, u re o -fo rm a ld eh id ice , p o liesterice , epoxidice etc. n cele ce u rm e a z sn t descrise r in ile sin te tic e fo lo site la p re p a ra re a co m p o ziiilo r cu c a re se fin iseaz diversele e le m e n te de c o n stru c ii. Poliacetatul de v in ii ( P V A ) . P rin p re lu c ra re a ch im ic a g a z u lu i m e ta n se o b in e a c e tile n a, ia r din a c e tile n i a c id ac etic sin te tic se f a b ric a c e ta tu l de v in ii, care p rin p o lim erizare, d p o lia c e ta tu l d e v in ii. P o lia c e ta tu l de v in ii p e n tru la c u ri se p re z in t su b fo rm a de em u lsie l p to a s (la te x ), n c are p a rtic u le le de p o lia c e ta t de v in ii s n t d is p e rs a te n ap . D in a c e a s t em ulsie se fa b ric v o p selele e m u lsio n a te v in ilice. C om poziiile de p o lim eri n em ulsie se p o t u tiliz a cu r e z u ta te s a tis f c to a re p e n tr u a c o p e rirea s u p ra fe e lo r s u p o r t de c r m id , b e to n , te n c u ia l sau g le tu ri de ipsos, cu p elicu le c a re p re z in t o a d e r e n b u n . C om poziiile p e b a z de a ra c e t E au p r o p r ie t i de p ro te c ie d e o se b ite ; ele se p o t a p lica pe z id rie sa u pe b e to n u m ed , c are c o n tin u s se u su ce su b p elicu la de p ro te c ie . A c e a st p e rm e a b ilita te la v a p o rii de a p se d a to re te alco o lu lu i p o liv in ilic c o n in u t n p elicu l. P rin c o n tr a c ta r e a peliculei, pe v re m e u s c a t , se fo rm e a z c an ale, p rin c a re ies v a p o rii de a p d in zid. Sub a c iu n e a ap ei d in e x te rio r, alcoolul p o liv i nilic tin d e s-i m re a sc v o lu m u l p n la 6 0 0 % , p ro d u c n d a stfe l e ta n a re a su p ra fe e i a c o p e rite cu co m p o z iia re s p e c tiv . V opsito riile cu a ra c e t E re v in la u n p r e m a i sc z u t d e c t v o p sito riile pe b a z de ulei, ia r n c a z u l z u g r v e lilo r, dei p r e u l este m ai r id ic a t, a c e a sta se c o m p e n se a z p rin c a lit ile lo r s u p e rio a re .

Cartea zugravului i vopsitorului

57

P rin a p lic a re a v o p sito rie i cu a ra c e t E , d ire c t p e su p ra fe e le de b e to n n e te d e ale p e re ilo r c o n s tru c iilo r (d in b e to n m o n o lit, t u r n a t n co fra je d e in v e n ta r d in p a n o u ri de p la c a j) s-a a ju n s la c o m p e n sa rea d ife re n e lo r d e p r e n tre a c e a s t v o p sito rie i z u g r v e a l o b in u it , e lim in u d te n c u ire a . A lc h id a lii s n t cele m a i u tiliz a te r in i sin te tic e n in d u s tria la cu rilo r, fiin d o b in u te p rin re a c ia de p o lic o n d e n sa re c are a re loc n tre p o lialcooli i poliacizi. n in d u s tria la c u rilo r i a v o p se le lo r se folosesc r in ile alch id ice m o d ific a te cu acizi g rai, a c ro r g a m de p ro d u se e ste d e stu l de b o g a t , liv rn d u -se su b d e n u m ire a c o m ercial de R om alchid. P ro d u se le de ro m a lc h id se u tiliz e a z n c o n s tru c ii p e n tru v o p sito ria in te rio a r i e x te rio a r a tm p l rie i (ui, ferestre), p rec u m i p e n tru a c o p e rire a s u p ra fe e lo r m etalice. P e s u p ra fe e de b e to n , ca re au re a c ie a lc a lin , nu s n t re c o m a n d a b ile . Se p o t a p lica n s cu r e z u lta te fo a rte b u n e p e s u p ra fe e g le tu ite cu ipsos, n b i i b u c t rii, fiin d re z iste n te la a c iu n e a apei. C o m p a ra tiv cu v o p sito riile pe b a z de ulei, alch id alii p re z in t a v a n ta ju l u n e i u sc ri ra p id e , c are p e rm ite a p licarea, la i n te r v a le sc u rte , a s tr a tu r ilo r succesive. D in p u n c tu l de v e d e re al c o stu lu i, v o p sito riile pe b a z de ro m a l c h id se situ e a z la u n n iv el a p ro p ia t de cel al v o p s ito riilo r de u lei, asig u rn d pe lng o c a lita te s u p e rio a r i o im p o r ta n t econom ie de u le iu ri sicativ e. R in ile epoxidice s n t p o lim eri, c a re c o n in n a fa r de a to m i de c a rb o n i h id ro g e n i a to m i de oxigen. P o lim e rii ep o x id ici se n tre b u in e a z n c o m p o ziiile de v o p s it o b in n d u -se la c u ri i e m a ilu ri ale c ro r pelicu le s n t n e te d e , lu cio ase i f o a rte re z is te n te la a c iu n e a a g e n ilo r atm o sferici. D in a c e a st c au z se re c o m a n d n sp ecial a p lic a re a lor p e s u p ra fe e s u p o rt a t t din lem n, c t i m e ta lic e , a fla te n m edii a tm o sferice u m e d e i m arine. R in ile acrilice se o b in p rin p o lim e riz a rea m e ta c rila tu lu i de m e til cu a li a c rila i sau m e ta c rila i. Se folosesc su b fo rm de em ulsii n a p p e n tru c o m p o z iii de v o p s it d e s tin a te a c o p e ririlo r p e z id rie , b e to n etc. R in ile acrilice o b in u te p rin c o p o lim e riz a re a d ife riilo r m e ta c rila i i a c rila i (de m etil, e til, p ro p il, b u tii etc.) sn t u tiliz a te p e n tr u c o m p o ziii d e v o p s it d e s tin a te a c o p e ririi su p ra fe e lo r m etalice, de lem n, de m a te ria le p lastice. P e lic u la o b in u t e ste r e z is te n t la lu m in i la ap, po sed o m a re e la s tic ita te i o a d e re n b u n la d ife rite s u p o rtu ri. S ilic o n ii s n t p o lim eri din g ru p a p o lie te rilo r silicoorganici. E i se deosebesc de c e ila li p o lim eri p rin f a p tu l c n s tr u c tu r a lor e x ist a to m i d e siliciu n locul a to m ilo r de c a rb o n .

58

Materii prime i produse finite

A ceti p o lim e ri re z ist la c ld u r i frig m e n in n d u -i p ro p rie t ile n tr -u n d o m e n iu la rg de te m p e r a tu r i d e la circa 50C i p n la + 200C au o h id ro fo b ie f o a rte rid ic a t (n u s n t u d a te de a p ) i o v s c o z ita te m a re . C o m poziiile de siliconi su b fo rm de lacu ri, a p lic a te pe su p ra fe e m e ta lic e , d e b e to n , de lem n, p e e s tu r i, h rtie etc., n pelicule fo a rte s u b iri (circa 20 g /m 2), fo rm e a z u n s t r a t de p ro te c ie b u n m p o triv a a g e n ilo r a tm o sferici. D eriva ii ca u ciu cu lu i se o b in p rin tr a t a r e a c a u c iu c u lu i cu clo r i se folosesc la lu c r rile de v o p s ito rii su b d e n u m ire a de cau ciu c c lo ru ra t saU clo r-cau ciu c. Se p re z in t su b fo rm a u n u i p r a f alb, uor, a fn a t, fin sa u g ra n u la t. N u e ste to x ic , ia r p elicu la de a co p erire e ste fo a rte re z is te n t la a c iu n e a p ro d u s e lo r chim ice ca : acizi, clor, g licerin , so d c a u stic , u le iu ri m in e ra le , h id ro g e n s u lfu ra t etc. C lo r-cau ciu cul este p ra c tic n e in fla m a b il i se u tiliz e a z la fa b ric a re a la c u rilo r i e m a ilu rilo r p e n tru v o p s ire a h a le lo r i in s ta la iilo r in d u s tria le , a c o n s tru c iilo r m e ta lic e n m e d iu m a rin etc. e) Polim eri pe baz de celuloz. S n t co m p u i ch im ici ai celulozei. N itro c e lu lo z a c o n s titu ie cel m ai v e c h i m a te ria l p la stic p ro d u s pe cale ch im ic . D e n u m irile c o re sp u n d co m p o z iie i lo r chim ice, deo seb in d u -se a s tfe l u rm to rii d e r i v a i : n itro c e lu lo z a , a c e ta tu l de celuloz, benzilcelu lo za etc T o i a c e ti d e riv a i, cu e x c e p ia a c e ta tu lu i sn t inflam abili* L a c u rile p e b a z de d e riv a i celulozici se u su c re p e d e i d a u peliculei u n a sp e c t n e te d , om ogen i str lu c ito r. N itroceluloza (S T A S 3216-64) e ste o s u b s ta n v sco as, u o r so lu b il n u n ii so lv e n i o rg an ici (a c e to n , a c e ta t de b u tii, b en z en etc.). D a c n so lu ia de n itro c e lu lo z se a d a u g p la s tifia n i (u le iu ri v e g e ta le , e te ru ri e tc.), se fo rm e a z c o m p o z iia de v o p s it. P e lic u la s u b s ta n e i de v o p s it cu n itro c e lu lo z se n t re te d a to r it v o la tiliz rii s o lv e n ilo r n cel m u lt o or. D in c a u z a in fla m a b ilit ii a c e s to r m a te ria le s-a p re c o n iz a t re d u c e re a c o n su m u lu i i n lo c u ire a lor p rin a c e ta tu l de celu loz cu p r o p rie t i a s e m n to a re , d a r cu o in fla m a b ilita te re d u s . N itro c e lu lo z a se n cearc n la b o ra to a re . f) B itum uri (S T A S 2664-66). M a terialele b itu m in o a s e p o t fi n a tu ra le , p ro v e n in d d in z c m in te c a re se g sesc ca a ta r e n p m n t (a sfa ltu rile ) sa u a rtific ia le , p ro v e n in d din d is tila re a p e tro lu lu i. E le sn t a m e ste c u ri d e h id ro c a rb u ri cu p ro d u se de o x id a re i p o lim erizare, p re c u m i cu p a r tic u le de c rb u n e n su sp en sie. C u lo a re a lo r e ste n e a g r , b r u n nch is ; se p re z in t (la te m p e r a tu r a o b i n u it de 20C) su b fo rm de c o rp u ri solide sa u lichide vscoase.

Cartea zugravului .i vopsitorului

59

P elicu lele c o m p o z iiilo r de v o p s it p e b a z de b itu m sn t a d e re n te , elastice, im p e rm e a b ile i au o m a re p u te re de a c o p e rire : re z ist la acizi i la b aze, n u re z is t n s la a c iu n e a lu m in ii. Se folosesc la fa b ric a re a la c u rilo r de b itu m , d e n u m ite i a sfa lt-la c u ri c a re p ro te je a z de ru g in s u p ra fe e le m e ta lic e i c o n d u c te le c a re se n g ro a p n p m n t, p ro te je a z o b iectele su p u se la u m ez ea l sau a p , c u m a r fi fu n d a iile de b e to n sa u c r m id ale cl d irilo r, p ro te je a z m p o triv a p u tre z irii b rc ile sa u p rile de lem n ale v a p o a re lo r i se fo lo sesc cu r e z u lta te fo a rte b u n e n in d u s tr ia e le c tro te h n ic i a a u to m o b ile lo r C. M A T E R IA L E A U X IL IA R E n p ro ce su l te h n o lo g ic de p re p a ra re a c o m p o z iiilo r i n cel de e x e c u t a r e a lu c r rilo r de z u g r v e li i v o p s ito rii se folosesc o serie de m a te ria le a u x ilia re c a re c o n trib u ie la m b u n t ir e a p ro p rie t ilo r, la re d u c e rea p re u lu i de c o st a c o m p o z iiilo r i, re sp e c tiv , la p re g tire a s u p ra fe e lo r s u p o rt ca re se finiseaz. D u p felul cu m s n t n tr e b u in a te m a te ria le le a u x ilia re se clasific. n : m a te ria le a u x ilia re fo lo site n u m a i la p re p a ra re a c o m p o z iiilo r; m a te ria le a u x ilia re fo lo site a t t la p re p a ra re a c o m p o ziiilo r c t i la p re g tire a s u p ra fe e lo r s u p o rt i m a te ria le a u x ilia re fo lo site n u m a i la p re g tire a su p ra fe e lo r s u p o rt.
1. MATERIALE AUXILIARE FOLOSITE LA PREPARAREA COMPOZIIILOR

a) S icativii (ST A S 1203-74). S n t s u b s ta n e lichide sa u solide, de n a t u r o rg an ic sa u m in e ra l , so lu b ile n u le iu ri v e g e ta le . Se n tr e b u in e a z p e n tru a c c e lera re a u sc rii p elicu lei a la c u rilo r i a vo p selelo r. U n a d a o s p re a m a re de s ic a tiv i (p e ste 1 0 % ) m ico reaz c a lita te a s tr a tu lu i d e a co p erire, p ro v o c n d n m u ie re a p elicu lei resp e c tiv e. S ica tiv ii cei m a i fo lo sii s n t n a fte n a ii, c a re a u u n c o n in u t b o g a t n m e ta le i o m a re s o lu b ilita te n u le iu ri. Se o b in p rin p re c ip ita re a s ru rilo r m e ta lic e (d e c o b a lt, p lu m b , m a n g a n ), so lu b ile n a p , t r a t a t e cu acizi n a fte n ic i. S icativ ii, pe ln g a c iu n e a lo r d in tim p u l u scrii, c o n tin u s in flu e n e z e pelicu la c h ia r d u p o x id a re , ad ic d u p fo rm a re a ei. A c e a st a c iu n e e ste d u n to a re , n tr u c t g r b e te m b trn ire a peliculei, in flu en n d to t o d a t s tr u c tu r a i c a lita te a ei. D e aceea sic a tiv ii tre b u ie n tr e b u in a i cu g rij i n u m a i n p ro p o riile s tr ic t necesare.

Materii prime i produse finite

a la u n u l d z u g v e lii u n luciu d eo seb it, cu u n a sp e c t p l c u t i o fix e a z m a i b in e d e s u p r a f a a z u g r v it . n so lu ie a p o a s , a p lic a t pe s u p ra fe e te n c u ite sa u de lem n , d is tr u g e sp o rii de c iu p e rc i de m u ch i, cu m i u n e le m ic ro o rg a n ism e i m p ie d ic fo rm a re a lor. c) Acidul elorhidric (STAS 339-76). n s o lu ii sla b e ( 1 2 % ) se n tre b u in e a z la sp la re a eflo rescen elo r a p r u te u n eo ri, ca u n p ra f alb -ro z, pe fa a d e le de p ia tr sa u de c r m id a p a re n t . A m e ste c a t n co m p o ziiile p e n tr u v ru ie li, le m re te re z is te n a . A p lic a t pe piese de o el, le c u r de ru g in . A cid u l clo rh id ric te h n ic se liv re a z ca o so lu ie cu c o n c e n tra ie de 3 7 ,5 % de acid clo rh id ric. d) Soda calcinat (carbonat de sodiu) (STA S 99-76). E s te u n p ra f a lb c ris ta liz a t, c a re se n tre b u in e a z la p re p a ra re a cleiu lu i de ca zein , p re c u m i la c u r ire a s u p ra fe e lo r a fu m a te , p t a t e de g r sim i i la c u r ir e a su p ra fe e lo r v o p s ite cu ulei, E s te so lu b il n ap .
3 . MATERIALE AUXILIARE FOLOSITE LA PREGTIREA SUPRAFE ELOR SUPORT

a) Materiale de lefuit (abrazivii). S n t m a te ria le a b ra z iv e ce s e r v e sc la n e te z ire a s u p o rtu lu i pe c a re se a p lic c o m p o z iia , p re c u m i a su p ra fe e i c h itu lu i, a ru n d u lu i i n si a peliculei (S T A S 2055-68 A b ra z iv i m c in a i, P ia tr de le fu it i S T A S 1469-68 A b raziv i, te h n o logie i clasificare). E le se liv re a z su b d ife rite fo rm e ca : p ie tre , p a ste , p ra f sau fix a te p e u n s u p o rt d e h rtie sa u de p n z. Cele m a i c u n o sc u te m a te ria le de le fu it sn t u rm to a re le : P ia tra ponce n atural e ste u n m a te ria l poros, de p ro v e n ie n v u lc a nic, de cu lo a re alb -c e n u ie i a t t de u o a r n c t p lu te te p e a p . A re d u r ita te a 6 i n u e ste a ta c a t de acizi. T ia t n fo rm de c a lu p u ri de d ife rite m rim i se n tre b u in e a z p e n tru le fu ire a u s c a t sau u m e d a su p ra fe e lo r c h itu ite , g ru n d u ite , s p a c lu ite e tc ; m c in a t n fo rm de p u lb e re , sim p l sa u n a m estec cu a li a b ra z iv i, la lefu iri fine. P ia tra de frecat este o c r m id a rs, f a b ric a t din arg il a lb , f r nisip, a v n d s u p ra fa a n e d e t i o d u r ita te m ijlocie. Se n tr e b u in e a z la lefu irea u s c a t a s u p ra fe e lo r te n c u ite , n a in te de a p lic a re a g ru n d u lu i. P ia tra ponce a rtificia l se o b in e p rin tr a t a r e a te rm ic a a m e ste c u lu i de caolin, c re t , n isip i fe ld s p a t n a tu ra l. Se p re z in t cu o cu lo are u n if o r m , cu a sp e c t a sp ru , s tr u c tu r om o g en , p o ro as. Se folosete la le fu ire a c h itu rilo r n lu c r ri de v o p sito rie .

Cartea zugravului i vopsitorului

63

H lrtia de le fu it (S T A S 1581-61) e ste u n m a te ria l cu p ro p rie t i a b ra z iv e , o b in u t p rin fix a re a , cu a ju to r u l cleiu lu i de piele, a u n u i s t r a t d e a b ra z iv su b fo rm de g ra n u le p e u n s u p o rt de h rtie sau h rtie c o m b in a t cu p n z. Se liv re a z su b fo rm de foi de 2 3 x 3 0 cm , d e coli de 4 5 x 7 0 cm i s u b fo rm de b enzi. H r tia de le fu it se clasific d u p n a tu r a , d u r ita te a i g ra n u la ia a b ra z iv u lu i n d ife rite tip u r i, sim b o liz a te a s t f e l : H S d in g ra n u le de stic l de c u lo a re a lb -v e rzu ie, cu g ra n u la ia de la 5 la 4 0 ; H C din g ra n u le de c u a r (crem ene) de c u lo a re alb cenuie, g a lb en sa u n e a g r -g ri, cu g r a n u la ia n tr e 6 i 100 ; H E d in g ra n u le cu e le c tro c o ru n d n o rm a l i H E n cu e lec tro c o ru n d n o b il, cu g r a n u la ia n tr e 5 i 40 ; H C n d in g ra n u le de c a rb u r de siliciu (c a rb o ru n d ) de c u lo a re n e a g r i H C v de c u lo a re v e rd e , cu g ra n u la ia n tr e 5 i 40. P n za de le fu it (S T A S 1582-61) d ifer de h r tia de lefu it, a v n d s u p o r tu l de p n z . E a se clasific d u p n a tu r a , d u r ita te a i g ra n u la ia a b ra z iv u lu i, n aceleai tip u r i c a i h r tia de le fu it, a v n d la in iia le , ca p rim a lite r , P n loc de H , s im b o liz a t a s t f e l : P S d in g ra n u le de stic l ; P C d in g ra n u le de c u a r ; P E d in g ra n u le de e le c tro c o ru n d n o r m a l; P E n d in g ra n u le de e le c tro c o ru n d n o b i l ; P C n d in g ra n u le de c a rb u r de siliciu de c u lo are n ea g r ; P C v d in g ra n u le de c a rb u r de siliciu de c u lo a re v e rd e . D im e n siu n ile g ra n u le lo r s n t c u p rin s e n tr e 5 i 40. N o ta re a g ra n u la ie i m a te ria le lo r a b ra z iv e se face cu n u m e re de la 4 la 200, c a re c o re sp u n d cu o a n u m it m rim e a g ra n u le lo r, co nform in d ic a iilo r d in ta b e lu l 1. H r tia i p n z a de le fu it se n tre b u in e a z p e n tru lefu irea s u p r a fe e lo r ce se z u g r v e sc sa u se v o p sesc. P e n tr u c u r ir e a su p ra fe e lo r se fo lo se te h r tia sau p n z a de le fu it cu g ra n u le m a ri de a b ra z iv n u m r u l (4 0 50). P e n tr u lefu irea lo cu rilo r c h itu ite i s u p ra fe e lo r p a c lu ite se folosesc n u m e re le 23, 20 i 16, ia r p e n tr u lefuirile m ai fine, p e n tru n d e p r ta r e a a s p e rit ilo r i riz u rilo r p elicu lelo r s tra tu r ilo r in fe rio a re d e v o p se a se folosesc n u m e re le 12, 10 i 8. P e n tr u lu c r ri d e v o p s ito rie de c a lita te s u p e rio a r (e x e c u ta te cu la c u ri i e m a ilu ri c a re se lefuiesc), se folosesc h rtii i pnze de lefu it rezistente la ap. A cestea se n u m e ro te a z cu n u m e rele de la 20 la 4. A s t f e l : cu h r tia sa u p n z a de le fu it n u m ru l 20, c a re a re g ra n u le le cele

64

Materii prime i produse finite

Tabelai 1
N u m ru l D im enaiunia gran u lelo r (fraciuni lo r p rin cip ale)
V-

N u m ru i

D im en siu n ea g ra n u le lo r (fraciu n ilo r p rin c ip a le )

200 160 125 100 80 63 50 40 32 23

2 5 00-2 2 000-1 1 600-1 1 250-1 1 000800630500400315-

000 600 250 000 800 630 500 400 315 250

20 16 12 10 8 6 5 4

250 - 200 200-160 Pulberi 160-125 125-100 10 0 - 80 8 0 - 63 6 3 - 50 5 0 - 40

m a i m ari, se c u r su p ra fe e le m e ta lic e ce u rm e a z a fi v o p site . C u n u m ru l 12 se lefuiesc locu rile c h itu ite i su p ra fe e le p a c lu ite . Cu n u m ru l 8 se le fu ie te p elicu la de g ru n d i p rim u l s t r a t de v o p sea . Cu n u m e re le 5 i 4 se lefuiesc i se re tu e a z d e fin itiv locurile d e fe c te r m a se nc pe s u p r a f a a p elicu lelo r n a in te de a p lic a re a u ltim u lu i s t r a t de vo p sea. m irghelul (em eri) se p re z in t su b fo rm de p ra f c o n s titu it din g ra n u le a b ra z iv e sa u d in g ra n u le a g lo m e ra te cu lia n i de clei. G ran u le le s n t de p ro v e n ie n m in e ra l (o x id de a lu m in iu i m in e re u ri de fier i m ag n eziu ,) de c u lo a re n e a g r , g ri-n ch is sau n e g ru -a lb stru i, o p ac. Se fo lo sete la lefu irea fin a pelicu lelo r. b) Soda c a u stic . Soda c a u s tic (h id ro x id de sodiu) (S T A S 98-76 so d c a u stic c ris ta liz a t i S T A S 3068-69, so d c a u stic so lu ie ) este u n m a te ria l c o m p a c t, c rista lin . Se n tre b u in e a z n so lu ii de d ife rite c o n c e n tra ii la n d e p rta re a p elicu lelo r d e la c u ri i v o p se le v ec h i, p re c u m i la c u r ir e a p e te lo r g rase. E s te o o tra v p u te rn ic , d in c are c a u z tre b u ie d e p o z ita t i p s t r a t cu a te n ie . D istru g e pielea, c a rn e a , sto fele etc. pe c are e v e n tu a l le stro p e te . D. P R O D U S E IN D U S T R IA L E F IN IT E P e a n tie re le de c o n s tru c ii se folosesc p e n tr u c h itu iri, g r u n d u iri, v o p siri, lcu iri, e m a il rie tc ., o serie de c o m p o z iii p r e p a ra te n a te lie re d e a n tie r sa u n fa b ric i de sp e c ia lita te . O d a t cu c re te re a c o n tin u a v o lu m u lu i lu c r rilo r d e v o p s ito rii au c re sc u t p ro p o rio n a l i c a n tit ile de c o m p o z iii folosite la fin isarea p rin ac o p erire cu p e lic u le a s u p ra fe e lo r. n s ta d iu l a c tu a l, p re p a ra re a c o m p o z iiilo r n ate lie re le de a n tie r nu a m ai c o re sp u n s nici c a n tita tiv

Cartea zugravului i vopsitorului

G5

i nici c a lita tiv cu c e rin e le m ereu c rescn d e ale lu c r rilo r de c o n stru c ii, n c o n sec in s-a re c u rs la p re p a ra re a c o m p o z iiilo r a p ro a p e n to ta lita te a lo r n fa b ric i de s p e c ia lita te d o ta te cu u tila je m o d e rn e de m are p ro d u c tiv ita te , p re c u m i cu la b o ra to a re c a re c o n tro le a z p e rm a n e n t c a lita te a a t t a m a te ria le lo r c o m p o n e n te c t i a p ro d u se lo r fin ite. In d u s tria de la c u ri i v o p sele d in a r a n o a s tr a re a liz a t o cre te re a c a n tit ii i c a lit ii p ro d u se lo r, c o m p le tn d to to d a t i so rtim e n te le cu cele m ai noi tip u r i de p ro d u se p e n tr u cele m a i d ife rite scopuri. P ro d u se le fin ite sn t liv ra te de fa b ric i n a m b a la je specifice fiecru i s o rtim e n t (c u tii i b id o a n e de ta b l z in c a t sa u l c u it , b u to a ie de ta b l , d a m ig e n e p r o te ja te etc.), m a rc a te v izib il, co n fo rm d isp o z iiilo r d in s ta n d a rd e . A m b a la je le tre b u ie in u te e rm e tic nch ise p e n tru a se e v ita im p u rific a re a c o n in u tu lu i, e v a p o ra re a s o lv e n ilo r i s u b s ta n e lo r v o la tile i, n c o n se c in , fo rm a re a co jilo r la s u p r a f a a p ro d u selo r. C a p a c ita te a a m b a la je lo r e ste sp ecific fiecru i p ro d u s i v a ria z de la 250 g la 400 kg. D e p o z ita re a p ro d u se lo r fin ite se face n m a g az ii nchise, u sc a te , b in e a e risite , la c a re te m p e r a tu r a n u sc a d e su b + 7 C i nu d e p e te + 20C i n c a re s-au lu a t .to ate m su rile de p a z c o n tra in cendiilor. n c o n tin u a re v o r fi p re z e n ta te p ro d u se le fin ite , liv ra te de fab ricile d in a r a n o a s tr i fo lo site cel m a i fre c v e n t n c o n s tru c ii su b fo rm a de c h itu ri, g ru n d u ri, v o p sele, la c u ri i em ailu ri, p re cu m i sim b o liz a re a lor co n v e n io n a l .
1. SIMBOLIZARE

P e n tr u a se e lim in a o rice c o n fu zie n tr e p ro d u se le in d u s tria le fin ite , d in c a u z a d iv e rs it ii s o rtim e n te lo r liv ra te de fa b ric i, s-a p re c o n iz a t sim b o liz a re a a t t a p ro d u se lo r fin ite , c t i a m a te riilo r p rim e i a u x iliare. S im b o lu l e ste c o m p u s fie d in cifre i r e p re z in t seria de fa b ric a ie a p ro d u su lu i, fie d in lite re i cifre c a re d a u in d ic a ii a su p ra p ro d u su lu i n o rd in e a u r m to a r e : in iia la p ro d u s u lu i f i n i t ; cifra c a re re p re z in t c u lo a re a ; c ifra c a re re p re z in t n u a n a ; cifra c a re in d ic n a tu r a m a te rie i p rim e (a c e sta p o a te fi s e p a r a t de cifrele a n te rio a re p r in tr - u n p u n c t ) ; n u m ru l de o rd in e al r e e te i (a c e a s ta e ste s e p a ra t de cifra c are in d ic n a tu r a m a te rie i p rim e p rin tr-o lin iu ).

66

Materii prime i produse finite

p ro d u se lo r fin ite i a m a te riilo r prim e, i a u x ilia re sn t : c h itu ri; G p e n tru g ru n d u ri ; d ilu a n i; L p e n tr u l a c u r i ; e m a i lu r i ; S p e n tr u s i c a t i v i ; u le iu ri s ic a tiv e ; V p e n tr u v o p s e a ; I C ifrele re p re z e n tn d c u lo a re a i n u a n a p ro d u s u lu i s n t cele in d ic a te n ta b e lu l 2.
Tabelul S
D en u m irea oul orii S im b o lu l oul orii S im b o lu l n u a n e i D enum irea c u lo rii S im b o lu l c u lo rii S im b o lu l n u an ei

In iia le le C p e n tru D p e n tru E p e n tru U p e n tru

Incolor Alb Rou Portocaliu Galben

0 1 2 3 4

00 10 23 29

Albastru

62 63 65 67 69 71 72 73 75 79 81 82 89 90

Brun 35 40 45 47 51 53 55 58 59 Cenuiu (gri)

Verde

Negru

Pentru nuane cu variaii de tonuri, limitele se indic prin mostrele respective. M ate ria p rim p rin c ip a l e ste e x p rim a t p rin u rm to a re le c ifre : p e n tru u le i; p e n tru d e r iv a i c e lu lo z ic i; p e n tr u r in i n a tu r a le sa u b i t u m u r i ; p e n tru r in i s in te tic e de p o lim e riz a re ; p e n tru r in i alch id ice ; p e n tru r in i ep o x id ice, siliconice, am id ice i p o liu re ta n ic e ; p e n tru m a te rii ig n if u g e ; p e n tru p o lia c e ta t de v i n i i ; p e n tr u r in i d e m o d ific a re a p ro d u se lo r n a tu ra le .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cartea zugravului i vopsitorului

67

N u m ru l de o rd in e al re e te i e s te acel p r e v z u t de c tr e M inis te r u l In d u s trie i C him ice i se n scrie n s ta n d a rd e le de c a lita te sa u n o rm ele te h n ic e re sp e c tiv e . E x e m p lific ri: C 891-1, s im b o liz e a z : c h it (C) d e c u lo a re cen u ie (gri), n u a n a 89, p e b a z de ulei (1), r e e ta n r. 1 (d e n u m ire a co m ercial : c h it de c u it" ). D 002-1, sim b o lizeaz : d ilu a n t (D ) in co lo r (0), n u a n a 00, pe b a z de d e riv a i celulozici (2), r e e ta n r. 1 (d e n u m ire a c o m ercial : d ilu a n t n itr o ). E 652-1, sim b o lizeaz : em ail (E ) a lb a s tru (6), de n u a n a 65, p e b a z de n itro ce lu lo z (2), r e e ta n r. 1 (d e n u m ire a c o m e r cial : n itr o e m a ir (a lb a stru ). U 001-20, sim b o lizeaz : u lei (U ), incolor (0) n u a n a 00, pe b a z de ulei (1), r e e ta nr. 20 (d e n u m ire a c o m ercial : R ap id o l"). G 425-1, sim b o lizeaz : g ru n d (G) de c u lo a re g a lb e n (4), n u a n a (42), pe b a z de r in i alch id ice (5), r e e ta n r. 1 (d e n u m ire a c o m erc ia l : g ru n d de m b ib a re , g a lb e n b in a le "). L 003-8, sim b o lizeaz : lac (L) inco lo r (0), n u a n a 00, pe b a z de r in i n a tu r a le (3), r e e ta n r. 8 (d e n u m ire a co m ercial : E x p resslac"). S 001-1, sim b o lizeaz : sic a tiv (S) in co lo r (0), n u a n a 00, pe b a z de ulei (1), r e e ta n r. 1 (d e n u m ire a c o m ercial : te re b in a "). V 508-210, sim b o lizeaz : v o p se a (V) de c u lo a re v e rd e (5), n u a n a 50, p e b a z de p o lia c e ta t de v in ii (8), r e e ta n r. 210 (d e n u m ire a c o m e rc ia l : v o p sea d in v in a ro m " v e rn il).
2 . GRUNDURI GATA PREPARATE

G ru n d u rile a sig u r n m a re m su r a d e re n a p eliculelor de s u p r a feele s u p o rt p e c a re se a p lic c o n trib u in d a t t la d u ra b ilita te a , c t i la c a lita te a a c e sto ra . P r in folo sirea c o re s p u n z to a re a m a te riilo r c o m p o n e n te , u n ele g r u n d u r i au o a c iu n e a n tic o ro siv a s u p ra m e talelo r, ia r a ltele o a c iu n e h id ro fu g a s u p ra s u p ra fe e lo r de lem n i ipsos, p rin m p ie d ic are a p tru n d e rii ap ei n p o rii resp e c tiv i. in n d se a m a de a c e ste c o n sid e re n te , se deosebesc tr e i c a te g o rii de g ru n d u ri i a n u m e : g ru n d u r i de m b ib a re ; g ru n d u ri a n tic o ro siv e ; g r u n d u r i de a co p erire sa u de culoare.

68

Materii prime i produse finite

a) Grundurile de mbibare. C o n stitu ie p rim u l s t r a t d e p ro te c ie ca re se a p lic pe tm p l r ia d e lem n i p e su p ra fe e le de ipsos, u n ifo rm iz n d u le p u te re a de a b s o rb ie i c o n s titu in d to to d a t i s tr a tu l de le g tu r n tr e s tr a tu l s u p o rt i s tr a tu l u r m to r de p a c lu ia l sau v o p sea. Cele m a i fo lo site g ru n d u ri de m b ib a re p ro d u se de fa b ric ile n o a s tre au ca b a z u le iu rile v e g e ta le , c u m e ste G 001-5 sa u rin ile alcliidice, cu m e ste G 005-2. A sp e c tu l p elicu lei d u p u sc a re e ste tr a n s p a r e n t m a t. E le se p ig m e n te a z f o a r te sla b p e n tr u ca p rile p e ste c are s-au a p lic a t s se p o a t d eo seb i u o r de cele n e a c o p e rite . b) Grundurile antieorosive. S n t fo lo site p e n tr u p ro te ja re a m e ta le lo r. S u b s ta n a p ro te c to a re d in c o m p o z iia g ru n d u lu i o fo rm e a z p ig m e n ii sp eciali fo lo sii n a c e s t scop. D u p s u b s ta n a p elicu lo g en i p ig m e n tu l a n tic o ro siv fo lo sit se deosebesc: g ru n d u ri a n tie o ro siv e p e b a z d e ulei i m in iu de p lu m b G 351-4 sa u g a lb e n d e zin c G 431-1 ; g ru n d u ri a n tie o ro siv e pe b a z de r in i alcliid ice i m in iu de p lu m b G 355-4 ; g ru n d u ri re a c tiv e a n tie o ro siv e p e b a z de b u tiro l p o liv in ilic i c ro m a t d e zin c G 404-50/1, a m e s te c a t n m o m e n tu l n tr e b u in r ii cu o so lu ie de acid fo sforic c a n t r ito r G 404-50/11. G ru n d u rile a n tie o ro siv e p e b a z de ulei i r in i a lch id ice d a u pelicu le d u re i cu a sp e c t s e m im a t. G ru n d u rile re a c tiv e au o u sc a re r a p id i o e fic a c ita te a n tic o ro siv s u p e rio a r c e lo rla lte g ru n d u ri, u tiliz n d u -se la p r o te ja re a c o n s tru c iilo r i e le m e n te lo r m e ta lic e e x p u se la a tm o s fe r im p u rific a t a c e n tre lo r in d u s tria le i a a c iu n ii ap ei de m are. E le fo r m eaz p e s u p r a f a a m e ta le lo r u n s t r a t s u b ire m ic ro c rista lin , fo a rte a d e re n t, c o n s titu it d in fo sfa i m e ta lic i, d e a s u p ra c ru ia se a fl o p e li c u l s u b ire de b u tiro l p o liv in ilic, le g a t ch im ic de s tr a tu l de fo sfa i, p rin in te rm e d iu l u n u i c o m p lex fosfo-crom ic al r in ii. c) Grundurile de acoperire sau de culoare. A cestea fo rm e a z s tr a tu l de b a z al v o p se le lo r sau e m a ilu rilo r. S n t p r e p a r a te n g e n e ra l n aceeai c u lo a re i cu acelai lia n t ca i c o m p o z iia s tr a tu lu i c a re se s u p ra p u n e , a v n d o c o n s is te n m ai flu id i o p ro p o rie m a i m a re de p ig m e n i i m a te ria le d e u m p lu tu r . F o lo sin d aceeai c u lo a re a t t la g ru n d , c t i la s tr a tu l u r m to r d e v o p se a sau e m ail, se o b in e o c re te re a p u te rii de a co p e rire a celei d in u rm , care, n a c e a st s itu a ie se p o a te a p lic a n tr -u n s tr a t s u b ir e . P eliculele g ru n d u rilo r de a c o p e rire s n t d u re , au a sp e c t m a t sau s e m im a t.

Cartea zugravului i vopsitorului

69

3 . VOPSELE GATA PREPARATE

V opselele p ro d u se de fa b ric ile de s p e c ia lita te se p re z in t su b fo rm d e su sp e n sii de p ig m e n i n s u b s ta n e p elicu lo g en e, cu sau f r ad ao s d e m a te ria le d e u m p lu tu r . A p lic a te n s tr a t u r i s u b ir i d a u d u p u sc a re pelicu le cu a sp e c t m a t p n la sem ilu cio s. D u p n a tu r a s u b s ta n e i p elicu lo g en e v o p selele se clasific a stfe l s v o p sele pe b a z de u lei v e g e t a l ; Vopsele pe b a z de b itu m ; v o p sele p e b a z de r in i a lc h id ic e ; v o p se le p e b a z de em u lsii d in r in i de p o lim e riz a r e ; v o p sele ignifuge. a) Vopselele pe baz de ulei. Se p ro d u c su b fo rm de su sp en sii de p ig m e n i i m a te ria le de u m p lu tu r n u le iu ri sic a tiv e sa u se m isic ativ e, cu sa u f r ad a o s de u lei p o lim e riz a t. D u p c a n tita te a i c a lita te a u le iu lu i fo lo sit, vopselele de ulei se m p a r t n : v o p se le p e n tr u in te rio r i v o p se le p e n tr u e x te rio r, re z is te n te la in te m p e r ii: P elicu lele a c e sto r v o p sele au a s p e c t se m im a t p n la lucios. * Cea m a i fo lo sit v o p se a pe b a z de ulei v e g e ta l este v o p s e a u a cu d e n u m ire a de L in o x in , liv ra t n d ife rite c u lo r i: a lb (V 101-1 a), crem (V 401-1 a), v e rd e (V 531-1 c) etc., c a re se a p lic a t t la e x te rio r c t i n in te rio r p e s u p ra fe e -s u p o rt de lem n , m e ta l sa u g le t de ipsos. P e li c u la r e z u lta t e ste sem ilu cio as, cu tim p de u sc a re de 24 ore. P e n tr u p ro te ja re a n v e lito rilo r de ta b l se fo lo se te u n p ro d u s f a b r i c a t p e b a z de u le iu ri v e g e ta le s ic a tiv e i p ig m e n i cu d e n u m ire a de D eru g in o l (V 731-9), d e o se b it de re z is te n t fa de a g e n ii a tm o sferici. P e lic u la d u p u sc a re a re u n a s p e c t sem ilucios, ia r tim p u l n e c e sa r u sc rii este d e 24 ore. b) Vopselele pe baz de bitum . Se fa b ric d u p o serie de re e te , c o re s p u n z to a re s u p ra fe e lo r p e c a re se ap lic. A stfel, p e n tru e le m en te le m e ta lic e ale u s c to riilo r de lem n se folosesc p ro d u sele V 903-65, V 813-66 si V 903-68, ia r p e n tr u p ro te ja re a te n c u ie lii, p r o d u s u l V 903-63. ' P e licu la r e z u lta t d u p u sc a re a re u n a sp e c t lucios-sem ilucios, are c a lit i a n tic o ro siv e i re z is t n d e o se b i la a c iu n e a apei. T im p u l de u sc a re a pelicu lei e ste de 6 24 ore. c) Vopselele pe baz de rini alchidice i alelndo-am inice. S n t p ro d u se c a re se folosesc p e a n tie re le de c o n s tr u c ii ca v o p sele in te rm e d ia re , c o n s titu in d p rim u l s t r a t de v o p s e a la fin isa re a u n e i s u p ra fe e cu e m a i lu ri p e b a z de r in i a lch id ice sa u alch id o -am in ice.

70

Materii prime i produse finite

Se liv rea z n c u lo a re a c o re s p u n z to a re celei alese p e n tru e m a ilu ri cu ca re se ac o p e r , cu m a r f i : V 105-1, V 735-2, V 835-2, V 835-1 etc. p e n t r u cele alchidice, sau , p e n tr u cele a lc h id o -a m in ic e : seriile 5202 (v o p se a in te rm e d ia r g a lb e n ), 5240 (v o p sea in te rm e d ia r alb ), 5248 A (v o p se a in te rm e d ia r crem ) etc. V opselele a lch id ice in te rm e d ia re se a p lic p e s u p ra fe e te n c u ite i g le tu ite , p e s u p ra fe e de lem n i p e s u p ra fe e m etalice. P elicu lele r e z u lta te s n t d u re i e la stic e cu a s p e c t se m im a t p n la lucios, d u p felu l p ro d u s u lu i liv r a t la ce re rea b en eficiaru lu i. T im p u l de u sc a re a p elicu lei e ste de 24 ore. d) Vopselele pe baz de em u lsii din rini de polim erizarc. S n t p ro d u se de fa b ric i fo lo sin d ca lia n t p o lia c e ta tu l de v in ii (PV A ) i s n t liv ra te su b d e n u m ire a c o m e rc ia l de V in a ro m n d ife rite culori, ca : V 108-210 (alb ), V 408-212 (crem ), V 508-210 (v e rn il desehis), V 608-220 (a lb a s tru cer) etc. Se a p lic pe s u p ra fe e -s u p o rt de lem n , te n c u ia l , c m id , p ia tr i b e to n . P elicu lele r e z u lta te s n t re z iste n te , la v a b ile i p o ro ase, n s lip site d e su p le e , cu a s p e c t m a t sa u s e m im a t. T im p u l de u sc a re a peliculei e ste de 39 m in n s tim p u l de u sc a re n tr e d o u s tr a tu r i c o n se c u tiv e este de 1 8 ore. T ra n s p o rtu l i d e p o z ita re a p ro d u se lo r V in a ro m se face n u m a i la te m p e ra tu ri p e s te + 5C p e n tru a se e v ita n g h e a re a ap ei din co m p o ziie i d e g ra d a re a n c o n se c in a p ro d u su lu i, f r p o s ib ilit i de re c u p e ra re . P s tr a r e a p ro d u se lo r V inarom n u tre b u ie s d e p ea sc 6 lu n i de la d a ta p re p a r r ii lo r d e o a re c e se ris c ca s u b s ta n e le c o m p o n e n te ale em u lsiei s se se p a re (s se ,,ta ie ) e) Vopselele ig n ifu g e. S n t p ro d u se c a re se folosesc n c o n s tru c ii p e n t r u p ro te ja re a le m n u lu i m p o triv a fo cu lu i, m p ie d ic n d a p rin d e re a lui. P e licula a c e sto r v o p sele re d u c e v ite z a de a rd e re i d e p ro p a g a re a fl c rii. V opselele ig n ifu g e fo lo site c u r e n t n c o n s tru c ii sn t cele p e b a z de silic a i cu u m p lu tu ri d in m ic ro a z b e st, o x id de zin c, m ic, nisip, ta lc etc. V opselele p e b a z de silic a i (I 107-1) se a p lic , n sp ecial, la v o p sirile in te rio a re , o b in n d u -s e o p e lic u l d u r , d u ra b il i cu a sp e c t p l c u t. T im p u l de u sc a re a pelicu lelo r n tr e d o u s tr a tu r i succesive e ste de 24 ore. D ilu a re a v o p se le lo r se face cu ap . P e n tr u e x te rio r se folosesc v o p se le ig n ifu g e (I 107-30) su b fo rm de tr e i p ro d u se in te rm e d ia re , c a re se a p lic n tr e i s tr a tu r i succesive. P r i m u l c o n stitu ie m a te ria lu l ig n ifu g p ro p riu -z is, al doilea face pelicu la p rim u lu i in sen sib il la u m id ita te , ia r al tre ile a a c o p er s u p r a f a a lem n u lu i cu o pelicu l r e z is te n t la a c iu n e a a g e n ilo r a tm o sferici, d u ra b il i cu a sp e c t p l c u t.

Cartea zugravului i vopsitorului

71

D ilu a re a p rim e lo r d o u p ro d u se se face cu a p , ia r a celui de al tre ile a cu d ilu a n t pe b a z de u le i D 001-1. In te rv a lu l de a p lic a re n tr e p rim u l i al d oilea s tr a t este de 1/2 or, ia r n tre al d o ilea i al tre ile a de 2 4 ore. P e n tr u o b in e re a u n u i a sp e c t p l c u t, p e ste u ltim u l s tr a t de v o p se a ig n ifu g se p o a te a p lic a u n s tr a t de v o p s e a sau de em ail p e b a z de ulei sau r in i s in te tic e . T e rm e n u l de folo sire a v o p se le lo r ig n ifu g e de in te rio r este de do u lu n i, ia r a celo r de e x te rio r, tr e i luni. D e p o z ita re a se face n m a g a z ii u s c a te i la o te m p e r a tu r de m in i m u m + 5C. V opselele ignifuge, m e n io n a te m a i n a in te , n u se p o t ap lica pe tim p frig u ro s (su b + 5C), d eo arece au ca s o lv e n t ap a . P ro d u se noi cu c a lit i ig n ifu g e s u p e rio a re s n t em ailurile alchidice cu a d a o su ri de s u b s ta n e a n o rg a n ic e , ca : b o ra x , oxizi de s tib iu etc., c a re n p ro c e s u l de a rd e re , d e g a j s u b s ta n e c a re m p ied ic a rd e re a . Ca p ro d u se noi ig n ifu g e se m a i m e n io n e a z i em a ilu rile pe b a z de c lo rc au c iu c i p e rc lo rv in il, cu sau f r a d a o s de oxizi d e stib iu .
4 . LACURI

L a c u rile se fa b ric n tr-o g a m im p o r ta n t de p ro d u se c a re difer n tr e ele p rin c o m p o z iia lor. Se p re z in t su b fo rm de so lu ii de rin i, d e d e riv a i celu lo zici sau de b itu m n so lv e n i, cu sau f r ad ao s de ulei. L a c u rile sn t in co lo re sau sla b c o lo ra te de r in ile sau uleiurile n tr e b u in a te . L a c u rile se folosesc a t t ca p ro d u se fin ite c t i ca p ro d u se se m ifin ite p e n tr u p r e p a r a r e a em ailu rilo r. D u p uscare, la c u rile a p lic a te n s tr a tu r i s u b iri d a u pelicule t r a n s p a re n te (cu e x c e p ia lacu lu i de b itu m ) i cu a sp e c t lucios. A legerea la c u rilo r se face in n d se a m a de : c a p a c ita te a de n tin d e re a la c u lu i ( p r o p rie ta te a lacului a p lic a t cu p e n su la p e ste o p la c de stic l de a fo rm a s u p ra fe e n e te d e p rin d is p a r iia u rm e lo r de p e n su l s c u rt tim p de Ia a p lic a r e ) ; e la s tic ita te a p elicu lei (p r o p r ie ta te a p elicu lei de a se n tin d e f r s a p a r c r p tu r i pe s u p r a f a a e i ) ; fle x ib ilita te a p elicu lei ( p r o p r ie ta te a p elicu lei de a se n doi f r s se d e te r io r e z e ) ; re z is te n a la a c iu n e a a p e i i la so lu iile acide, alcalin e i s a lin e ; d u r ita te a p elicu lei (re z is te n a pe c a re o o p u n e pelicu la a tu n c i c n d e ste z g ria t cu u n v rf m etalic).

72

Materii prime i produse finite

Peliculele lacurilor snt durabile, p ro teje az suprafeele pe care le acoper, au un luciu specific i u n aspect d eco rativ .
D u p re z is te n a f a de in te m p e rii a s u b s ta n e i peliculogene se d e o sebesc : la c u ri p e n tr u in te rio r i la c u ri p e n tr u e x te rio r. D u p s u b s ta n a de b a z p elicu lo g en , c a re im p rim c a ra c te ris tic ile sale peliculei, i de so lv e n tu l fo lo sit, lacu rile se p o t clasifica astfel : lac u ri p e b a z de u l e i ; la cu ri p e b a z de s p irt ; lac u ri p e b a z de d e riv a i celulozici ; lac u ri p e b a z de b itu m ; la c u ri p e b a z de r in i s i n t e ti c e . a) Lacurile pe baz de ulei. Se fa b ric din u le iu ri v e g e ta le s ic a tiv e sa u sem isicativ e, cu ad a o s de r in i sin te tic e , so lv e n i i sic a tiv i. U le iu l a sig u r e la s tic ita te a peliculei, r in a m re te d u r ita te a , so lv e n ii u u re a z a p lica re a lacu lu i, ia r sic a tiv ii s c u rte a z d u r a ta de u sc a re . U leiurile cele m ai fo lo site sn t cele de in i d e tu n g su b fo rm de u le i fie rt (sic a tiv ) sa u su b fo rm de u lei p o lim e riz a t. D u p c o n in u tu l de ulei lacu rile se clasific n la c u ri g ra se i la c u ri slab e. P eliculele la c u rilo r g ra se au o d u r a t m a i m a re de u sc a re d e c t a la c u rilo r slabe, s n t elastice, lucio ase, re z is te n te la in te m p e rii, fo lo sin d u -se a t t la in te rio r c t i la e x te rio r. U n a stfe l de lac e ste cel p ro d u s su b d e n u m ire a de D urolac (L 001-27), sau la c u l p e n tr u e x te rio r L 001-5. L a c u rile sla b e d a u pelicu le cu lu ciu m ai p r o n u n a t, m ai d u re, n s m a i p u in re z is te n te d e c t p eliculele la c u rilo r g ra se , d in c a re c a u z se folosesc n u m a i p e n tru fin isri la in te rio r. U n a stfe l d e p ro d u s e ste la c u l d e b az p e n tru in te rio r L 001-1. T im p u l de u sc a re a p elicu lelo r de lac pe b a z de ulei e ste de 24 ore, n a fa ra celei de D u ro la c c a re se u su c n 8 ore. D ilu a re a p ro d u se lo r se face cu w h ite -sp irit sa u cu d ilu a n tu l D 001-1. b) Lacurile pe baz de spirt. Se o b in p rin d iz o lv a re a r in ilo r n a tu r a le sau s in te tic e n alcool. R in ile n a tu r a le fo lo site n a c e st scop s n t : elacul, cololo n iu l, c o p a lu rile etc., ia r d in cele s in te tic e : fen o lfo rm a ld eh id e le i n itro c elu lo z a tip A. L a c u rile pe b a z de s p irt se folosesc la fin isa re a s u p ra fe e lo r de lem n i m a i ales a m o b ilelo r fu rn iru ite . P elicu lele a c e s to r la c u ri sn t d u re n s n u sn t re z is te n te la a c iu n e a ap ei, d in c a re c a u z se n tre b u in e a z n u m a i p e n tr u in te rio r. D in tre la c u rile de s p irt cele m a i c u n o s c u te sn z t : L ac-expres (L 003-2), folosit ca a d a o s la v o p selele de ulei p e n tr u o b in e re a luciu lu i, tin d u r a de bronz (L 003-3), p e n tru p r e p a r a r e a e m a ilu lu i de b ro n z i lacul de sp irt incolor (L 003-7), p e n tru fin is ri in te rio a re .

Cartea zugravului i vopsitorului

73

D u r a ta de u sc a re a p e lic u le lo r a c e s to r la c u ri e ste de circa 24 ore. D ilu a re a se face cu alcool. c) Lacurile pe baz de derivai celulozici. S n t fa b ric a te d in n itr o celuloz sau a li d e riv a i celulozici, d iz o lv a i n s o lv e n i v o la tili (a c e to n a , a c e ta t de am il, a c e ta t d e b u tii e tc .) n c a re se a m e ste c d ilu a n i, p lastifia n i i r in i n a tu r a le sa u sin te tic e . Se folosesc la fin is a re a s u p ra fe e lo r m etalice, de lem n i de te n c u ie li g le tu ite . D e riv a ii celulozici, ca s u b s ta n e peliculogene, d a u peliculei c a ra c te ris tic ile p rin c ip a le : u s c a re r a p id , d u r ita te m a re , luciu i a sp e c t p l c u t. P la s tif ia n tu l m ico reaz in fla m a b ilita te a d e riv a tu lu i celulozic, m re te e la s tic ita te a peliculei, d a r i m ic o re a z d u rita te a , lu ciu l i re z is te n a la a g e n ii atm o sferici. R in ile m b u n t e s c a d e re n a peliculei, i m resc d u r ita te a i r e z is te n a la a g e n ii a tm o sferici. S o lv en ii g rei n c a n tita te m ic m re sc lu c iu l peliculei. T im p u l de u sc a re a p elicu lei e ste de 1/2 1 or. L a c u rile pe b a z de d e r iv a i celu lo zici c a re se fa b ric n m od c u re n t s n t: n itro la c u l p e n tru m o b il L 002-16 ; la cu l in co lo r de p ro te c ie L 002-7, d e n u m it i Z a p o n lac k , cu u sc a re r a p id (30 m i n . ) ; n i t r o l a c u l L -002-2, p e n tru fin isa re a s u p ra fe e lo r m e ta lic e ; n itro la c u l L 002-21, p e n tr u fin isa re a s u p ra fe e lo r de lem n. D ilu a re a la c u rilo r pe b a z d e d e riv a i celulozici se face cu d ilu a n tu l D 002-2. d) Lacurile pe baz de bitum (la cu iile asfaltice). Se p ro d u c din b itu m u r i (sm o al sa u g u d ro n u l de h u il ) p rin c o m b in a re a lo r cu ulei i so lv e n i (w h ite -s p irit, te re b e n tin , to lu e n etc.). Se ap lic p e s u p ra fe e m e ta lic e p e c a re le p ro te je a z , c o n s titu in d s tr a tu r i iz o la to a re p rin e x c e le n h id ro fu g e i a n tic o ro siv e . P eliculele r e z u lta te s n t r e z is te n te la a p , la acizi i la alcalii, n u re z ist n s la c ld u r i la ra z e le so la re i s n t lip sii de e la stic ita te . A sp e ctu l lor d u p u sc a re e ste lu cio s-sem ilu cio s i de c u lo a re n eag r. T im p u l d e u sc a re a p e lic u le lo r e ste de 6 ore. I n d u s tria de la c u ri i v o p se le p ro d u c e u n lac pe b a z de b itu m cu d e n u m ire a A s fa lt lac (L 903-61), fo lo sit n c o n stru c ii p e n tru p ro te c ia c o n d u c te lo r m e ta lic e . D ilu a re a se face cu w h ite -s p irit. e) Lacurile pe baz de rini sin tetice. Se fa b ric de in d u s tria de s p e c ia lita te d in a r , n tr-o g a m f o a r te m a re i v a r ia t de p ro d u se cu m u l tip le u tiliz ri n d ife rite d o m en ii, d in tr e c a re u n loc de fru n te l ocup

74

Materii prime i produse finite

fin isa re a s u p ra fe e lo r m etalice, de lem n i de te n c u ie li g le tu ite . L a c u rile pe b a z de r in i sin te tic e se liv re a z ca a ta r e sau a m e s te c a te cu p ig m e n i su b fo rm de e m a ilu ri, d n d la a p licare, pelicule lucioase, du re, elastice, re z is te n te la in te m p e rii, care-i m e n in tim p n d e lu n g a t lu c iu l specific. n c o n stru c ii, cele m ai fo lo site la c u ri p e b a z de r in i sin te tic e s n t: la c u ri a lc h id ic e ; la c u ri e p o x id ic e ; la c u ri p o liu r e ta n ic e ; la c u ri pe b a z de clo rcau ciu c ; la c u ri siliconice. L a cu rile alchidice se o b in in d u s tria l p rin d iz o lv a re a la c a ld a r in ilo r r e s p e c tiv e n so lv e n i (h id ro c a rb u ri a lifatice i a ro m a tic e ). Se folosesc l a fin isarea s u p r a f e e lo r m etalice, de lem n i celo r te n c u ite i g le tu ite . Se p o t a p lic a d ir e c t pe s u p ra fe e m e ta lic e c a u ltim s tr a t p e ste u n em ail sem ilucios sa u p e s u p ra fe e d e lem n p e ste g ru n d u l de m b ib a re alchidic G 095-2. Se fo losesc n m o d c u re n t, la c u l de b a z " (L 035-5) i lacul p e n tru fin isa re a s u p r a f e e lo r d in e x te rio ru l c o n s tru c iilo r (L 005-32). P eliculele la c u rilo r a lc h id ic e s n t elastice, re z is te n te la lo v ire i la a g e n ii atm o sferici, d u ra b ile , a d e r fo a rte b in e pa su p ra fe e le s u p o rt, s n t fo a rte lucioase, n s n u re z ist la alcalii. T im p u l d e u sc a re a p elicu lelo r e ste de 12 24 ore. P r o d u s e le se d ilu eaz cu d ilu a n tu l D 005-11. L a curile epoxidice se fa b ric n a r a n o a s tr d in r in i epo x id ice esterific a te cu acizi g ra i n a tu r a li (ulei de in sau de ric in d e s h id ra ta t). Se li v re a z su b fo rm de so luii, c a re se ap lic folo sin d doi c o m p o n e n i sau u n u l sin g u r cu u sc a re la aer. P r in a m e ste c a re i p re lu c rare cu p ig m e n i c o re s p u n z to ri se o b in e m a ilu ri de c a lita te su p e rio a r . L a c u rile ep o x id ice se u tiliz e a z p e n tru v o p s ire a su p ra fe e lo r de lem n, m e ta l sau te n c u ia l g le tu it , fiin d re c o m a n d a b ile la fin isarea obie c te lo r e x p u s e a g e n ilo r atm o sferici sau n c lim a t m a ritim , p re cu m i la p r o te ja re a p a rc h e te lo r. Se u tiliz e a z , n g en eral, c o m b in a te , cu m a r fi : la c u l de p ro te c ie p e n tru e x te rio r (L 033-6D), la c u l inco lo r a n tic o ro siv (L 006-81), lacu l ep o x i-g u d ro n (L 906-50) etc. Peliculele o b b in u te s n t, c a lita tiv , s u p e rio a re celor da ulei, r in i alch id ice sa u d e n itro c e lu lo z . S n t re z is te n te la acizi i b a ze d ilu a te , ja ap , s ru ri i u leiu ri, re z ist la u z u r i o cu ri, s n t d u re i a d e re n te i cu lu ciu specific. T im p u l de u sc a re a peliculei e ste de 10 15 ore.

Cartea zugravului i vopsitorului

75

D ilu a re a se p o a te face cu d ilu a n tu l D 005-1 sau D 005-11. L a curile p o liu reta n ice se fa b ric i se liv re a z n doi c o m p o n e n i c a re se a m e ste c n a in te de a p lic a re . C o m p o n e n tu l de b az c o n in e r in p o lie ste ric , ia r cel de a l do ilea, iz o c ia n a t, c a re a re rol de n t rito r. S o lu ia de n t r ir e e ste f o a rte sen sib il la u m id ita te . A m b a la je le o rig in ale tre b u ie g o lite c o m p le t ; n u se las d e pe o zi p e a lta u m p lu te p a ria l. L a c u rile p o liu re ta n ic e se u tiliz e a z p e n tru l c u irea p a rc h e te lo r. L a c u l de p a rc h e t fo lo sit a re s im b o lu l L 0 (6 -3 0 1 , ia r so lu ia de n t rire , sim b o lu l L 006-302. A m este c u l c o m p o n e n ilo r se face cu 0,5 1 o r n a in te de n tr e b u in a r e , a v n d ca d u r a t 4 ore de la p re p a ra re , d u p c a re se gelatin iz e a z . ^ P elic u la o b in u t e ste lu cio as i fo a rte re z is te n t la u z u r i ap . U sc a re a ei se face n 1 0 15 ore. n caz de n ev o ie p rim u l c o m p o n e n t se p o a te d ilu a cu s p ir t te h n ic , n c a n tita te de m a x im u m 10% . L a c u rile a m id ice sn t f a b ric a te p e b a z de r in i am id ice c a ta liz a te i se liv re a z n doi c o m p o n e n i, c o m p o n e n tu l de b a z i n t r ito r u l re sp e c tiv . U n a stfe l de p ro d u s e ste i la cu l de p a rc h e t cu d e n u m ire a co m e rc ia l de P a lu x , c a re se liv re a z su b fo rm de so lu ie I (L 006-24) i u n p e ro x id ca n t r ito r , so lu ia I I (L 0C6-25). M odul de a m e ste c a re i a p lic a re a c o m p o z iilo r p recu m i p ro p rie t ile peliculei r e z u lta te sn t a s e m n to a re cu cele ale la c u rilo r p o liu reta n ice. L a cu rile pe baz de clorcauciuc se p ro d u c din clo rcau ciu c, su b fo rm de p ra f alb, d iz o lv a t n s o lv e n i d in h id ro c a rb u ri a ro m a tic e , cum sn t : to lu e n u l sau x ile n u l. Se liv rea z ca lac in co lo r de b a z cu sim b o lu l L 009-2. Se n tre b u in e a z p e n tru fin isa re a su p ra fe e lo r de lem n, m e ta l i g le t de ipsos. P r in tr - o p ig m e n ta re c o re s p u n z to a re se o b in e m ailu ri cu c a lit i sp ecifice lacului. P elicu lele o b in u te au u n a s p e c t sem ilucios, s n t d u re i re z iste n te la a ta c u l ap ei i a g e n ilo r ch im ici, fiin d in d ic a te p e n tru a c o p e rirea s u p ra fe e lo r c a re se e x p lo a te a z n m ed iu chim ic, d eo arece re z ist la m a jo ri t a t e a acizilor, alcaliilo r, p ro d u s e lo r o x id a n te , s ru rilo r m in erale, p recu m i a u n o r izo to p i ra d io a c tiv i. T im p u l de u sc a re a p elicu lei e s te fo a rte s c u rt, n e d e p in d o or de la ap licare. D ilu a re a se face cu to lu e n sa u cu d ilu a n tu l D 006-1. L a c u rile siliconice se fa b ric p rin d iz o lv a re a r in ii re sp e c tiv e n h id ro c a rb u ri a ro m a tic e . P r in c o m b in a re a r in ilo r siliconice cu cele alch id ice se m b u n t e s c c a ra c te ris tic ile peliculei.

76

Materii prime i produse fi ni te

L a c u rile siliconice se p o t p ig m e n ta o b in n d u -s e em a ilu ri d e c a li t a t e su p e rio a r . P ig m e n tu l u tiliz a t n m o d c u re n t e ste p u lb e re a de a lu m in iu . L a c u rile siliconice se a p lic p e s u p ra fe e n c lz ite cu m s n t : c o u rile, in s ta la iile de n clzire, m o to a re le electrice, tr a n s f o r m a to a r e le , e v ile de e a p a m e n t etc., c a re c er pelicu le te rm o s ta b ile . P eliculele o b in u te s n t lucioase, d u re i re z is t la te m p e r a tu r i de 250 300C. P r in m o d ificarea cu r in i alch id ice se re d u c e n tr-o o a re c a re m su r re z is te n a la te m p e r a tu r , n s se m b u n t e te a p re c ia b il e la s tic ita te a . L a c u rile siliconice n treg esc so rtim e n te le a c tu a le de la c u ri, ns d in c au za p re u lu i lo r rid ic a t n u s n t n c fo lo site p e sc a r larg ci n u m a i p e n tru c az u ri speciale.
5 . EMAILURI

E m a ilu rile s n t la c u ri p ig m e n ta te cu sa u f r a d ao s de u m p lu tu r , opace, c o lo ra te i a c o p e rito a re . Se liv re a z de fa b ric ile de s p e c ia lita te n tr -u n n u m r im p o r ta n t de s o rtim e n te c a re d ife r n tr e ele p r in .c o m p o z iia lor. R e e te le fo lo site p e n tr u fiecare p ro d u s s n t re s p e c ta te de to a te fa b ricile d in a r . D in p u n c tu l de v e d e re al c a lit ii lor, em a ilu rile se situ e a z n tr e v o p sele i la c u ri, m p ru m u tn d de la p rim e le c u lo a re a i o p a c ita te a , ia r de Ia celelalte, str lu c ire a , d u r ita te a i t o a te c a lit ile specifice la c u lu i n tr e b u in a t. E m a ilu rile a p lic a te pe s u p ra fe e s u p o rt c a re se fin iseaz d a u , d u p u scare, p elicu le d u re, lucio ase i n e te d e . D u p n su irile p elicu lei e m a ilu rile se m p a r t n : e m a ilu ri c a re se p o t lefui sa u lu s tru i i e m a ilu ri c a re n u se p o t lefui sau lu s tru i, ia r d u p re z is te n a fa de a g e n ii atm o sferici, se m p a rt n : e m a ilu ri p e n tr u in te rio r i e m a ilu ri p e n tr u e x te rio r. n c o n tin u a re se p re z in t o serie de e m a ilu ri p ro d u se n a r , cu c a ra c te ristic ile p rin c ip a le i d o m e n iu l lor de folosire, o rd o n n d u -le d u p s u b s ta n a p elicu lo g en a lacu lu i, c a re c o n s titu ie lia n tu l c o m p o z iie i re s p e c tiv e i a n u m e : em a ilu ri p e b a z de lac de u l e i ; em a ilu ri p e b a z de d e riv a i c e lu lo z ic i; em a ilu ri pe b a z d e b i t u m ; e m a ilu ri p e b a z de r in i sin te tic e ; em a ilu ri ignifuge.

Cartea zugravului i vopsitorului

77

a) E m ailurile pe baz de lac de ulei. Se fa b ric n cu lo ri v a ria te , fo lo sin d u -se la fin isa re a s u p ra fe e lo r de lem n , de m e ta l i de te n c u ie li g le tu ite , a t t n in te rio r c t i ia e x te rio r. n fu n c ie de u tiliz a re se p ro d u c p e n tr u lu c r rile de c o n s tru c ii e m a i lu ri cu u rm to a re le d e n u m iri : Id eal ( E 101-9, E 4 0 1 -4 etc.), p e n tru a c o p e rirea m obilei de b u c t r ie d in le m n sau din m e t a l ; D urol ( E 101-1, E 231-1 etc.), p e n tru a c o p e rire a s u p ra fe e lo r d e lem n i de m e ta l, la in te rio r i e x te rio r i a s u p ra fe e lo r g le tu ite din in te rio r; D u ra x (E 711-6, E 721-1 i E 771-1), p e n tr u a c o p erirea d u u m elelo r noi sa u v e c h i ; E m a il negru (E 901-6) p e n tr u v o p sire a ta b le lo r colare. D ilu a re a a c e sto r e m a ilu ri se face cu w h ite -s p irit sau cu d ilu a n tu l D 001-1, ia r tim p u l de u sc a re a p elicu lelo r e ste de 24 ore. * U n a lt em ail de lac de ulei, re z is te n t la te m p e r a tu r e ste T ita n ( E 901-10), fo lo sit la v o p s ire a so b e lo r de fo n t sau de ta b l , cu u n tim p d e u sc a re a p elicu lei de 1 0 12 ore. b) E m ailurile pe baz de derivai celulozici. Se p ro d u c n tr-o g a m m a re de culori, fo lo site n c o n s tru c ii i n in d u s tria m obilei, pe o sc a r d e s tu l de la rg A ceste p ro d u se s n t c a lita tiv in fe rio are celor p e b a z d e r in i s in te tic e i c h ia r de ulei. P e lic u la lo r p re z in t o e la s tic ita te m ed io c r i m b trn e s c n tr - u n tim p m a i s c u rt la a c iu n e a a g e n ilo r a tm o sfe ric i. P re z in t n s a v a n ta ju l u n e i u sc ri ra p id e 1 2 ore de la ap lic a re . P rin c ip a le le e m a ilu ri pe b a z de d e riv a i celulozici fo lo site pe a n tie rele de c o n s tru c ii s n t n itro em a ilu rile cu d e n u m ire a de N ovolin ca : E 102-1 (alb), E 232-1 (rou), E 532-1 (v erd e) etc., se folosesc p e n tru a co p erirea s u p ra fe e lo r de lem n i m e t a l ; d a u p elicule sem ilu cio ase cu u n tim p de u sc a re de o or. D ilu a re a se face cu d ilu a n tu l n itro D 002-1 sa u D 002-2 n p ro p o rie de 25 4 0 % . P rin folosirea. n co m p o z iia e m a ilu lu i a u n e i r in i a lch id ice de tip R o m a lc h id , se o b in e o p elicu l cu luciu, e la s tic ita te i d u r ita te s u p e rio a r , n c o m p a ra ie cu e m a ilu ri n u m a i p e b a z de n itro c elu lo z , n c a te g o ria a c e s to r e m a ilu ri c o m b in a te se c u p rin d p ro d u sele sim b o liz a te de e x em p lu cu: E 102-2 (alb), E 412-1 (crem ), E 732-3 (b ru n ro c a t) etc. A ceste e m a ilu ri se d ilu eaz cu d ilu a n tu l D 002-2 n p ro p o rie de

10 - 20 %.
c) Em ailurile pe baz de bitum . S n t p ro d u se d in lac u rile re sp e c tiv e slab p ig m e n ta te . A stfel p e n tr u v o p s ire a o g lin zilo r se fo lo sete e m ailu l E 733- 1, n c a re se c u p rin d e ca p ig m e n t o x id u l rou. P elic u la o b in u t este lu c io a s i se u s u c n 3 ore.

78

Materii prime i produse finite

U n a lt em ail p e b a z de b itu m e ste i L u n a r lac (E 813-1), n c are se folosete ca p ig m e n t p u lb e re a de a lu m in iu . A p lic a t p e s u p ra fe e de lem n sa u de m e ta l le p ro te je a z , p e p r i m u l, m p o triv a p u tre z irii i pe al d o ilea m p o triv a co ro ziu n ii. P e lic u la o b in u t e ste lu cio as i se u su c n 4 ore de la ap lic a re . D ilu a re a se p o a te face cu w h ite -s p irit. d) E m ailurile pe baz de rini sintetice. S n t p r e p a ra te de fab ricile d in a r a n o a s tr n tr-u n s o rtim e n t v a r ia t de cu lo ri i p ro d u se folosind n tre a g a g a m c o re s p u n z to a re de la c u ri i p ig m e n i. A stfel, n c o n stru c ii, s n t u tiliz a te , d u p caz, u rm to a re le e m a ilu ri pe b a z de r in i s in te tic e : em a ilu rile a lc h id ic e ; e m a ilu rile e p o x id ic e ; em ailu rile p o liu r e ta n ic e ; em ailu rile v in ilic e ; e m ailu rile a c r ilic e ; em ailu rile p e b a z de clo rcau ciu c ; e m ailu rile siliconice. E m a ilu rile alchidice au o la rg u tiliz a re , a p lic n d u -se pe su p ra fe e s u p o rt din g le t de ipsos, de lem n i m etalice, a t t n in te rio r c t i la e x te rio r. N u se ap lic pe su p ra fe e de b e to n sau pe te n c u ie li c a re c o n in v a r, d e o a re c e se p ro d u c e o re a c ie a lc a lin c a re d is tru g e p elicu la de a lc h id al. Cele m a i u tiliz a te e m a ilu ri alch id ice sn t : H exo l (E 105-1, E 405-10 e t c . ) ; se a p lic pe s u p ra fe e de lem n, m e ta l i g le t de ipsos, o b in n d u -s e pelicu le lucioase, cu u n tim p de u sc a re de 1 2 24 ore, d u re , e la stic e i re z is te n te la in te m p e rii : T erm olux (E 105-10, E 625-3 etc .) ; se u tiliz e a z la aco p erirea ele m e n telo r i e v ilo r de calo rifer, o b in n d u -se pelicule lucioase, r e z is te n te la te m p e r a tu r a n o rm a l de e x p lo a ta re la in s ta la iile de n clzire c e n tra l , cu u n tim p de u sc a re de 12 ore ; em a ilu rile im ita ie lovituri de ciocan (E 815-8) cu u sc a re la a e r ; se a p lic p e s u p ra fe e m etalice, o b in n d u -se pelicule sem ilucioase, d u re , elastice, re z is te n te la u m id ita te i cu a sp e c t o rn a m e n ta l, im itn d lo v itu rile de ciocan p rin tr - u n desen b in e c o n tu r a t i un ifo rm . T im p u l d e u sc a re a p eliculei este de 8 o re ; em ailurile im ita ie flori de ghea (E 755-6, E 825-20 etc .) ; se ap lic p e s u p ra fe e m etalice, o b in n d u -se p elicu le cu d esen de flori de g h e a b in e c o n tu r a t, cu tim p d e u sc a re la a e r de 24 ore. P ro d u se le se d ilu eaz cu d ilu a n tu l D 005-1, n a fa r de em a ilu rile im ita ie lo v itu ri d e cio can c a re se d ilu e a z cu d ilu a n tu l D 005-11. P e n tr u s c u r ta r e a tim p u lu i de u sc a re i m b u n t ir e a c a lit ii

Cartea zugravului i vopsitorului

79

p elicu lelo r s-au o b in u t e m a ilu ri alch id ice m o d ific a te p rin co p o lim eriz a re a cu a lte r in i cum s n t : - em a ilu rile alchidal-clorcauciuc, c a re d au pelicule rezisten te- la u m id ita te i a g e n i chim ici ag resiv i, cu tim p de u scare de 8 10 o r e ; - em a ilu rile ureo-alchidice , c a re d a u pelicu le cu u sca re rapid, d u re , lucioase, re z is te n te la in te m p e rii i u m id ita te ; em a ilu rile m elam ino-alchidiee, in d ic a te p e n tru a co p e rirea s u p ra fe e lo r m e ta lic e n m ed iu m a rin . E m a ilu r ile epoxidiee se fa b ric pe o sc a r t o t m ai n tin s , fiind fo a rte a p re c ia te p e n tru c a lit ile lo r h id ro fu g e, a n tic o ro siv e i e s te tic e. Se a p lic a t t n in te rio r c t i la e x te rio r pe s u p ra fe e de lem n m e ta lic e i s u p ra fe e te n c u ite i g le tu ite cu ipsos. P elicu lele o b in u te s n t d u re i lucioase, re z is te n te la u m id ita te i c ld u r . P e n tr u a c e ste n su iri se re c o m a n d ca aco p eriri p e n tru o b ie c te le fo lo site n m e d iu m a rin i n c lim a t tro p ic a l u m ed . T im p u l d e u sca re a p eliculei e ste de 24 ore. E m a ilu rile ep o x id iee c are p o t fi p ro d u se n m od c u re n t, n tr-o g a m v a r ia t de c u lo ri, de fab ricile n o a s tre s n t : em ailu rile pe b a z d e rin i ep o x id iee e s te rific a te i cele ep o x id iee n em o d ificate, a c ro r n t rire se face cu a ju to ru l c a ta liz a to rilo r. E m a ilu rile epoxidiee esterificate se liv re a z n c o m p o ziii s e p a ra te p e n tru a p lic a re a n d o u s tr a tu r i, cu m a r fi de e x em p lu em ailu l alb : E 106-1 p e n tr u p rim u l s t r a t i E 106-2 p e n tr u cel de a l doilea. D ilu a re a se face cu d ilu a n tu l D 005-11. T e rm e n u l de p s tra re a c o m p o z iiilo r E m a ilu rile ep o x id iee n e m o d ific a te se c o m p o n e n i: c o m p o n e n tu l de b a z , cum i so lu ia de n t rire , c a re p o a te fi a m in a e ste de m a x im u m 6 lu n i. liv re a z su b fo rm de doi e ste de e x em p lu E 106-50 sa u p o liam in a.

Cei doi c o m p o n e n i se a m e ste c n p ro p o ria p rescris de fa b ric a p r o d u c to a re i d u p in d ic a iile acesteia. U tiliz a re a em ailu rilo r ep o x id iee n doi c o m p o n e n i este in d ic a t p e n tru a c o p e rirea o b ie cte lo r c a re se e x p lo a te a z n m ed iu m a rin , n in d u s tria p e tro lie r si n in d u s tria ch im ic. D ilu a re a se face cu d ilu a n tu l D 006-50. Incon ven ien tu l acoperirii cu em ailuri epoxidiee este fap tu l c peliculele se usuc relativ greu (circa 24 ore) necesit un tim p lung ( 7 - 1 0 zile) pn la darea n exp loatare a obiectului care se finiseaz i sn t nc d estu l de scum pe n com paraie cu a lte produse sim ilare.

80

Materii prime i produse finite

E m a ilu rile p o liuretanice se liv re a z su b fo rm de doi c o m p o n e n i (c o m p o n e n tu l de b a z A i n t r ito r u l B), c are se a m e ste c n a in te de a p lic a re n p ro p o ria in d ic a t de fa b ric (100 : 48). P elicu lele o b in u te s n t lucioase, d u re , e lastice i re z is te n te la a g e n i chim ici, la p ro d u se p e tro lie re , la u m id ita te , la a g e n ii a tm o sfe rici i la u z u r . T im p u l de u s c a re e ste de 24 o re de la ap licare. D ilu a re a se face cu d ilu a n tu l D 006-30. D e z a v a n ta je le c a re se n tln e sc la a p lic a re a a c e stu i p ro d u s s n t : u sc a re a re la tiv n c e a t a peliculei (24 ore) d u r a t lu n g (10 zile) p n la d a re a n e x p lo a ta re a o b ie c tu lu i c a re se fin iseaz, p re u l, c o m p a ra tiv cu a lte p ro d u se sim ilare, d e stu l de rid ic a t, ia r n tim p u l a p lic rii tre b u ie lu a te m su ri sp eciale p e n tru p r o te c ia m in ilo r i ca p u lu i, deoarece p ro d u se le s n t to x ic e . E m a ilu rile vinilice se p ro d u c su b fo rm a de e m a ilu ri perclo rv in ilice (d e ex em p lu : E 814-70), cil tim p de u sc a re a p elicu lei de 2 ore i de e m a ilu ri p e b a z de co p olim eri v in ilic i (de e x e m p lu : E 104-41), cu tim p de u sc a re a p elicu lei de 12 ore. P elicu lele r e z u lta te d u p u sc a re s n t lucioase, d u re , flexibile, re z ist la so lu ii acide, alcalin e, salin e i la p ro d u se c l o r u r a t e ; de asem enea, re z is t fo a rte b in e la a c iu n e a ap ei i a g e n ilo r a tm o sferici. Se folosesc la a c o p e rirea su p ra fe e lo r s u p o rt, a t t m e ta lic e c t i de te n c u ia l sau de b e to n , d in in d u s tr ia ch im ic sa u n e x p lo a ta re n m ed iu m arin . A coperirea cu em ail p erclo rv in ilic re z ist la o c u ri i s u p o rt v a r ia ii de te m p e r a tu r n tre 40C i + 5 0 C , f r s se d eg rad eze. D u ra b ilita te a pelicu lei e ste de 5 6 an i, re v e n in d a stfe l m ai ie ftin d e c t a lte p ro d u se sim ila re cu p r o p r ie t i anticoriSsive. D e z a v a n ta je le c a re se n tln e sc la a p lic a re a p e licu le lo r e m a ilu ri lor v in ilic e s n t : n u se ap lic n lo cu ri ex p u se la te m p e r a tu r i m ai m a ri d e c t 50C, n e c e sit u n n u m r m a re de s tr a tu r i, ia r ob iectele fin isa te n u se d a u n fo lo sin d e c t d u p m in im u m 7 zile de la a p lic a re a u ltim u lu i s t r a t de em ail. In p lu s, em ailu l p erclo rv in ilic este u n p ro d u s to x ic i u o r in fla m a b il. E m a ilu r ile acrilice se p ro d u c p rin p ig m e n ta re a lac u rilo r re sp e c tiv e , o b in n d u -se co m p o z iii c o lo ra te cu m u lt c la rita te , cu ca re se a c o p e r s u p ra fe e le s u p o rt m e ta lic e , de lem n , de te n c u ia l sa u d e b e to n . P elic u la se n t re te p rin e v a p o ra re a so lv e n ilo r v o la tili d in c o m p o ziie. F iin d a p lic a t n tr-u n s t r a t f o a rte s u b ire , din c a u z a c o n i n u tu lu i re d u s n co rp , este n e c e sa r u n n u m r de 5 8 s tr a tu r i p e n tru o b in e re a u n e i pelicu le cu g ro sim e o b in u it .

Cartea zugravului i vopsitorului

81

P e lic u la se u su c f o a rte rep ed e, n 10 30 m in i a re u n a sp e c t sem im a t. S n t re z is te n te la lu m in i m b trn ire , p s tre a z c u lo a re a n e a lte r a t , re z ist la a p , la. alcalii i acizi, n u re z ist n s la te m p e r a tu ri n a lte i la so lv e n i. E m a ilu rile acrilice, d a to r it p ro p r ie t ii lor, se u tiliz e a z la a c o p e riri n m ed iu ch im ic i n m ed iu u m e d . E x tin d e r e a folosirii a c e sto r p ro d u se este lim ita t de p re u l lo r f o a rte m are. E m a ilu rile pe baz de clorcauciuc se liv re a z n lim ita gam ei c u lo rilo r p rin c ip a le i n u a n e lo r re sp e c tiv e (de e x e m p lu E 109-1) fiin d fo lo site la ac o p e rirea s u p ra fe e lo r de lem n, m e ta l, te n c u ia l - i b e to n . Se o b in pelicu le cu u sc a re r a p id (1 o r), cu a sp e c t lucios, re z is te n te la a c iu n e a ap ei i a g e n ilo r chim ici. R e z is t la te m p e r a tu r i de e x p lo a ta re p n la m a x im u m 80C. D ilu a re a se face cu to lu e n sa u cu d ilu a n tu l D 006-1 n p ro p o rie de 5 - 1 0 % . ' ' E m a ilu rile siliconice se p ro d u c p e o sc a r lim ita t din c a u z a p re u lu i fo a rte rid ic a t. Se u tiliz e a z ca a c o p e riri de p ro te c ie te rm o re z is te n te la in sta la iile in d u s tria le cu te m p e r a tu r i de e x p lo a ta re de 250C. P rin p ig m e n ta re a cu p u lb e re de a lu m in iu (E 816-71) re z is te n a peliculei cre te p n la 400C. Ca p ig m e n i i u m p lu tu ri se folosesc : m ic ro a z b e stu l, p u lb e re a de a lu m in iu , b io x id u l de t ita n , o x id u l de stib iu etc. P e lic u la a re u n a sp e c t sem ilucios i se u su c tim p de 30 m in la 190 2 0 0 C. O biectele a c o p e rite cu em ail se p o t d a n e x p lo a ta re d u p o o r de la a p lic a re a u ltim u lu i s tr a t. D ilu a re a se face cu d ilu a n tu l D 006-1 n p ro p o rie de 10% . e) Em ailurile ignifuge. A ceste e m a ilu ri m b in p ro p r ie t ile ig n i fu g e ale peliculei cu re z is te n a la a g e n ii a tm o sfe ric i i chim ici, cu o b u n a d e re n la lem n i cu p o s ib ilit i d e o b in e re a u n e i g a m e v a r ia te d e culori. D in tre e m a ilu rile ig n ifu g e se e n u m e r p ro d u se le d in e m a ilu ri alch id ice cu a d a o su ri de s u b s ta n e an o rg an ice, ca : b o ra x , oxizi de s tib iu etc ., p ro d u se le p e b a z de c lo rcau ciu c i p e rc lo rv in il cu sau f r a d a o s de oxizi de stib iu . P elic u la a c e sto r p ro d u se , n tim p u l a rd e rii, d e g a j s u b s ta n e ca re p ro te je a z le m n u l i m p ied ic a rd e re a .
6 . CHITURI

C h itu rile se fa b ric p e b a z de ulei, de p o lia c e ta t d e v in ii, de n itr o celuloz i de r in i sin te tic e .

82

Materii prime i produse finite

D u p c o n s is te n a i m o d u l de a p lic a re c h itu rile se m p a r t n : chituri de cuit, cu u n c o n in u t de 1 2 1 5% lia n t, p re z e n tn d u -se su b fo rm a u n e i p a s te v sco ase, c a re se a p lic cu p a c lu l i ch ituri de stropit cu u n coninut de 18 2 0 % lia n t, p re z e n tn d u -s e su b fo rm a u n e i p a s te fluide, c a r e se a p lic cu p isto lu l. C h itu l de c u i t se a p lic p e ste u n s t r a t de g ru n d a n tic o ro siv sau d e m b in a re , ia r c h itu l de s tr o p it se ap lic p e ste c h itu l de c u it sa u -direct p e ste s tr a tu l de g ru n d . a) Chituri pe baz de ulei. S n t a m e ste c u ri d e u le iu ri sau lac u ri p e b a z de ulei cu c re t , ard e z ie i a lte m a te ria le de u m p lu tu r . C h itu ri p e b a z de u lei se liv re a z n culorile g ri sau alb cu u r m to a r e le s im b o lu r i: C 891-1 i C 891-2, p e n tru c h itu rile de c u it i C 721-1, p e n tru c h itu l de s tr o p it D in a r e i r h 't u l u i p m tr u s tr o p it se face cu b e n zin u o a r n p r o p o rie de m a x im u m 10% . b) Chituri pe baz de derivai celulozici. Se p ro d u c d in tr-u n am estec d e n itro celu lo z cu d ife rite rin i, n c a re se in tro d u c m a te ria le de u m p lu t u r ca : o x id de zin c, c re t , lito p o n , b io x id de t i t a n etc. Se liv re az cu u rm to a re le s im b o lu ri: C 822-1, p e n tru c h itu l de c u it i C 822-2, p e n tr u c h itu l de s tro p it. P ro d u se le se d ilu eaz cu d ilu a n tu l D 002-1. c) Chituri pe baz de rini alchidice. Se p ro d u c p rin a m e ste c a re a n lacu rile re sp e c tiv e a m a te ria le lo r de u m p lu tu r . Se liv reaz su b fo rm de c h it de c u it cu u sc a re la a e r (C 895-3) i c h it de s tr o p it cu u s c a re la a e r (C 895-4). P ro d u se le se d ilu eaz la n ev o ie cu d ilu a n tu l D 005-11. d) Chiluri pe baz de rini epoxidice. Se p ro d u c p rin a m e ste c a re a n lac u rile ep o x id ic e a m a te ria le lo r de u m p lu tu r . Se liv rea z su b fo rm a de c h it de c u it (C 896-2) i c h it de s tr o p it (C 896-1). e) Chituri pe baz de em ulsii de acelat de viniJ. A ceste c h itu ri c o n in ca m a te ria le de u m p lu tu r : c re t , o x id de zin c, f in de lem n, lito p o n , b io x id de t i t a n etc. Se liv re a z su b fo rm de c h it P A V alb. D ilu a re a ;se p o a te face cu ap . C h itu rile fo lo site la fin isa re a su p ra fe e lo r de lem n sau m e ta lic e p e n tru u m p le re a c a v it ilo r sa u p e n tr u n iv e la re a i n e te z ire a lor se aleg in n d se a m de n a tu r a s u p ra fe e i s u p o rt, de felu l co m p o z iiei de a co p e rire i de c o n sid e re n te econom ice. n g e n e ra l e ste in d ic a t fo losirea chitu r ilo r al c ro r lia n t tre b u ie s c o re sp u n d cu n a tu r a co m p o ziiei care le a c o p e r (g ru n d , v o p se a sau em ail).

Cartea zugravului i vopsitorului

83

T o to d a t se in e se a m a ca p elicu la co m p o ziiei c a re a c o p e r s t r a t u l de c h it s a ib aceleai c a ra c te ris tic i d in p u n c tu l de v e d e re al a d e re n e i de s u p r a f a a s u p o rt, al d u r it ii, al e la s tic it ii i al rez iste n e i la d ife rii a g e n i e x te rio ri. E. D IL U A N I, S O L V E N I, D E C A P A N I
1. DILUANI

D ilu a n ii s n t s u b s ta n e lich id e c a re se a d a u g n co m p o z iiile de z u g r v it sau v o p s it n c a n tit i c o re sp u n z to a re , p e n tr u a le s u b ia i a le d a flu id ita te a n e c e sa r. D ilu a n tu l tre b u ie b in e a m e s te c a t c u ; c o m p o z iia n c a re a fo st in tro d u s i a s u p ra c re ia el n u are nici o a c iu n e ch im ic, ci n u m a i pe cea de a o s u b ia . E x e m p le de d ilu a n i sn t u leiu rile v e g e ta le (care sn t n acelai tim p i lia n i) i ap a. A p a de p loaie, de ru ri lim p ezi i cea p o ta b il (S T A S 790-73) e s te b u n p e n tr u d ilu a re a c o m p o z iiilo r de z u g r v e li i spoieli. Se e v it ap ele p re a slcii (c a re s n t d u re) i cele tu lb u r i (care au n su sp en sie d iv e rse c o rp u ri o rg an ice, m in e ra le , g aze etc.) sau cele c are c o n in scu rg eri in d u stria le , p ro v e n ite de la d ife rite fa b ric i. A pele m in e rale se p o t folosi n u m a i d u p e x a m in a re a n la b o ra to r a c o n in u tu lu i lor. C nd se folosesc c o m p o z iii g a ta p re p a r a te de vo p sele, e m a ilu ri i la cu ri, p e n tr u a le d a f lu id ita te a de lu c ru c o re s p u n z to a re m e to d e i d e a p lic a re alese, se n tre b u in e a z d ilu a n i de a p licare. A cetia sn t a m e ste c u ri de so lv e n i, g a ta p re p a ra te . D u p c o m p o ziiile de v o p s it la c a re se folosesc, d ilu a n ii de a p li c a re sn t de p a tr u c ateg o rii, i a n u m e : a) D iluant pentru lacuri, vopsele i em ailuri pe baz de ulei (D 001-1). E s te u n am e ste c de h id ro c a rb u ri a lifa tic e i a ro m a tic e . Se p re z in t su b fo rm de lich id om ogen, tr a n s p a r e n t i f r p a rtic u le n suspensie. P e n tr u d ilu a re se fo lo sete n tr-o p ro p o rie de 5 10% din g re u t a t e a co m p o z iie i c a re se d ilu eaz. b) D iluani pentru lacuri i em ailuri pe baz de derivai celulozici. S n t a m e ste c u ri d e h id ro c a rb u ri a lifa tic e , a ro m a tic e , alcooli e ste ri i ceto n e. Se p re z in t su b fo rm de lich id e om ogene, tr a n s p a r e n te i f r p a rtic u le n su sp en sie. Se a d a u g n m o m e n tu l folosirii c o m p o z iie i, c are n ec e sit d ilu a re a , n p ro p o rie d e 25 10 0 % . Se p ro d u c u rm to a re le c a te g o rii d e d ilu a n i : D 002-1 ( c a lita te a I) i D 002-6 ( c a lita te a II) , cu c a re se o b i p elicu le lucio ase, n c o n d iii n o rm a le d e lu c ru ;

84

Materii prime i produse finite

D 002-2 ( c a lita te a I), c a re se fo lo sete n c o n d iii grele de lu c ru , n special ia rn a , sa u p e v re m e u m e d , M a n ip u la re a d ilu a n ilo r p e n tr u c o m p o z iii pe b a z de d e riv a i c e lu lozici se face cu cea m a i m a re a te n ie , d eo arece s n t s u b s ta n e to x ic e , lu n d u -se to to d a t m su rile de te h n ic a s e c u rit ii m uncii. c) D iluani pentru lacuri i em ailuri alchidice. S n t a m e ste c u ri de h id ro c a rb u ri a lifa tic e , a ro m a tic e i alcool. Se p re z in t su b fo rm de lich id e lim p ezi i om ogene, f r p a rtic u le n susp en sie. D ilu a re a c o m p o z iiilo r alch id ice se p o a te face cu u rm to a re le ca te g o rii <le d ilu a n i, liv r a i de fa b ric i, c a re se a m e ste c n co m p o z iie n tr-o p ro p o rie de 2 5 4 0 % : D 005-1, p e n tru co m p o z iii c a re se a p lic cu p e n su la ; D 006-1, p e n tr u la c u ri i e m a ilu ri a n tie o ro siv e , ca re se a p lic c u p e n su l ; D 005-11, p e n tru c o m p o z iii c are se a p lic p rin p u lv e riz a re . d) D iluani diveri. S n t p ro d u se su b fo rm de a m e ste c u ri lichide de d ife rii s o lv e n i o rg an ici, om ogene i tr a n s p a r e n te , f r p a rtic u le n suspensie. D in a c e a s t c a te g o rie fac p a r te : D 004-13, p e n tr u e m a ilu ri pe b a z de co p o lim eri v in ilic i; D 004-50, p e n tr u g ru n d u l re a c tiv G 404-50 ; D 009-1, p e n tr u c o m p o z iii pe b a z de c lo rcau ciu c ; D 007-1, p e n tr u c o m p o ziii ig n ifu g e ; D 006-50, p e n tr u la c u ri i e m a ilu ri ep o x id ice n doi c o m p o n e n i; D 006-30, p e n tr u la c u ri i e m a ilu ri p o liu re ta n ice . Se re c o m a n d fa b ric ilo r p ro d u c to a re ca p e n tru fiecare fel de g ru n d , v o p se a , lac sa u e m a il s se in d ic e d ilu a n tu l c o re sp u n z to r, g a ta p re p a r a t, cu c are s se d e a f lu id ita te a n e c e sa r co m p o ziiei, a tt la a p lic a re a ei cu p en su la c t i cu p isto lu l.
2 . SOLVENI

S o lv en ii s n t m a te ria le u o r v o la tile , c a re d iz o lv s u b s ta n e le p e liculogene, m o d ific n d u -le p rin a c e a s ta v s c o z ita te a . S o lv en ii, n tim p u l u sc rii i fo rm rii p eliculei se e v a p o r , n tr u c t n u re a c io n e a z chim ic cu v o p se a u a , ia r ro lu l lo r de a o s u b ia a fo st n d e p lin it. n g e n e ra l so lu iile p re a u o r v o la tile in flu e n e a z s tr u c tu r a peliculei i o fac p u in im p e rm e a b il , d a to r it c a n a le lo r de e v a p o ra re pe c a re le p ro d u c n m a sa ei, D e aceea, la v o p sito riile e x te rio a re este re c o m a n d a b il s se e v ite a c e ti s o lv e n i i, n orice caz, u ltim u l s tr a t de fin isa re s fie p r e p a r a t cu te re b e n tin , c a re n u e ste a t t de v o la til .

Cartea zugravului i vopsitorului

85

P ro p o riile de so lv e n i, p re sc rise de re e te le re sp e c tiv e tre b u ie s fie r e s p e c ta te cu s tric te e , d e o a re c e v a r ia ii c t de m ici p o t m odifica s u b s ta n ia l c a lita te a c o m p o z iiilo r. D in c a u z a u n o r a stfe l de m o d ificri se p o t o b in e d e e x e m p lu , la c u ri p re a s u b ir i sa u p re a vscoase, se p o t o b in e p elic u le m a te , d in c a re so lv e n ii s-au e v a p o ra t p re a rep ed e, sau lipicioase, d in c a re s-a e v a p o r a t t o t so lv e n tu l. F ie c a re s o lv e n t a re u tiliz ri specifice, ei d iz o lv n d n u m a i a n u m ite s u b s ta n e peliculogene. S o lv e n ii fiin d s u b s ta n e de o bicei in fla m a b ile i c h ia r to x ic e , e ste n e c e sa r s se m a n ip u le z e cu a te n ie d e o se b it , re sp e c tn d u -se to to d a t i p re sc rip iile de te h n ic a s e c u rit ii m u n c ii i a p azei c o n tra incendiilor. D in tre s o lv e n ii fo lo sii p e n tru flu id ific a re a co m poziiiloi* de lacu ri, v o p se le i e m a ilu ri se m e n io n e a z : a) Solveni pe baz de produse petroliere. Se u tiliz e a z cei cu u n c o n in u t n h id ro c a rb u ri a lifa tic e , d in c a re face p a r t e i w h ite -sp iritu l {S T A S 44-67), c a re se o b in e la d istila re a ie iu lu i, s itu a t n tre ben zin ele g re le i p e tro lu l la m p a n t uor. Se folosete p e n tru d ilu a re a la c u rilo r i v o p selelo r p e b a z de ulei i a u n o ra d in la c u rile p e b a z de r in i alchidice. E s te in flam ab il, d a r n u e ste to x ic . U n a lt p ro d u s p e tro lie r c a re se m a i folosete p e n tr u d ilu a re a a n u m ito r c o m p o z iii e ste b e n z in a de e x tra c ie . b) Solveni pe baz de hidrocarburi arom atice. Cei m ai u tiliz a i s n t : to lu en u l, c a re se p re z in t s u b fo rm de lich id incolor, cu m iros s la b . E s te u n d iz o lv a n t p rin e x c e le n al b itu m u rilo r, al u le iu rilo r i a l u n e i serii n tre g i de r in i n a tu r a le i s i n t e ti c e ; xile n u l, c a re ca i to lu e n u l, se p re z in t s u b fo rm a de lichid incolor, f o a r te b u n s o lv e n t p e n tr u u le iu ri, b itu m u r i i r in i n a tu ra le i sin te tic e . c) U leiul de terebentin. E s te u n lich id g lb u i cu m iros p l c u t, o b in u t d in r in a p r o a s p t de conifere. Cu to a t e c a re o m a re p u te re d e d iz o lv a re a r in ilo r i u le iu rilo r, n u ltim ii an i, se folosete d in ce n ce m ai p u in , fiin d n lo c u it cu a li s o lv e n i m a i ie ftin i i accesibili n c a n tit i m a i m a ri (w h ite -s p iritu l ca s o lv e n t al c o m p o ziiilo r p e b a z d e u le i i x ile n u l al celo r p e b a z de r in i sin te tic e ). d) A lcoolii. S n t s o lv e n i c a re se folosesc n g en e ra l la fa b ric a re a la c u rilo r. P e a n tie re le de c o n s tru c ii se n tln e sc su b d e n u m ire a de s p ir t (alco o l etilic) i de b u ta n o l.

86

Materii prime i produse finite

S p ir tu l (alco o lu l etilic) se fa b ric p rin fe rm e n ta re a p ro d u se lo r c a re c o n in am id o n (c a rto fi, p o ru m b ) sa u c a re c o n in z a h r (m elas)). Se fo lo se te la fa b ric a re a la c u rilo r de s p ir t i, pe a n tie r, a c o m p o z iiilo r p e n tru lu s tr u it. B u ta n o lu l e ste u n lichid incolor, cu m iro s p u te rn ic o b in u t p rin f e rm e n ta ia a m id o n u lu i d in p o ru m b . Se fo lo sete la fa b ric a re a la c u rilo r p e b a z de n itro c e lu lo z i ca a d a o s la la c u rile p e b a z de r in i a lchidice, p e n tru m b u n t ir e a n tin d e rii p e su p ra fe e le s u p o rt, p e rm in d a stfel a p lic a re a lo r cu p e n su la . e) E sterii. C o n stitu ie o g ru p de s o lv e n i o b in u i p rin re a c ia ac id u lu i acetic cu d ife rii alcooli. Se p re z in t su b fo rm de lich id incolor, cu m iros c a ra c te ris tic , a v n d o la rg n tr e b u in a r e la fa b ric a re a la c u rilo r p e b a z de n itro celu lo z. D in tre a c e tia cei m a i im p o r ta n i sn t : a c c e ta tu l d e b u tii i a c e ta tu l de am il. f) Cetonele. S n t s o lv e n i cu o m a re p u te re de d iz o lv a re o b in u i d in d istila re a u s c a t a lem n u lu i. Se p re z in t su b fo rm u n o r lich id e incolore, cu m iro s c a ra c te ris tic , fo lo site n c a n tit i t o t m ai m a ri n in d u s tria lacu rilo r. Cele m ai u tiliz a te s n t : a c e to n a i m e til-iz o b u til-c e to n a. g) Eterii glicolici. S n t so lv e n i c a re se p re z in t su b fo rm a de lichide incolore cu m iro s p l c u t i c a re se folosesc ca so lv e n i p rin ex ce le n ai la c u rilo r i e m a ilu rilo r n itro celu lo zice. D in tre a c e tia m a i im por-t a n i sn t : etil-g lico lu l i a c e ta tu l de etil-glicol ( a c e ta t de C ellosolv). A ce sta din u rm se n tre b u in e a z ca u n e x c e le n t so lv e n t i a c o m p o z iiilo r pe b a z de u le iu ri i pe b a z de r in i ep o x id ice i p o liu re ta n ic e , c a re se p o t a p lic a a t t cu p isto lu l c t i cu p en su la. P elic u la r e z u lta t a re u n a sp e c t s tr lu c ito r d a to r it e v a p o r rii f o a rte le n te a s o lv e n tu lu i re sp e c tiv .
3 . DECAPANI

D e c a p a n ii s n t a m e ste c u ri de so lv e n i o rg a n ic i, so lu ii sau p a s te alc alin e sau acid e p ro d u se in d u s tria l sa u p r e p a r a te p e a n tie r c a re se folosesc la n d e p r ta r e a ru g in ii sa u s tr a tu r ilo r v e c h i d e v o p se a d e p e su p ra fe e le m e ta lic e . Ca d e c a p a n i a lc a lin i se p o t folosi p a ste le c a re se p o t p re p a ra p e a n tie r folosind re e te le nr. 68 i 69 ia r ca d e c a p a n i acizi, p a s ta d in r e e ta nr. 70.

Cartea zugravului i vopsitorului

87

In d u s tria de la c u ri i v o p sele p ro d u c e u n d e c a p a n t din so lv e n i o rg anici cu c a p a c ita te m a re de d iz o lv a re , n u m it D ecanol (D 002-10), ca re se p re z in t su b fo rm a de lich id incolor, o p alescen t. D e c a p a n ii, fiin d n g e n e ra l s u b s ta n e to x ic e , v o r fi u tiliz a i cu o d e o s e b it g rij , lu n d to a te m su rile de te h n ic a s e c u rit ii n m u n c . F . M A T E R IA L E D IV E R S E P e n tr u fin isa re a s u p ra fe e lo r s u p o rt de lem n, n 'a f a r de aco p eririle c u v o p se le i e m a ilu ri, se p o t folosi i b a iu rile , ia r p e n tru fin isa rea s u p r a f e e lo r a c o p e rite cu d ife rite c o m p o z iii se p o a te folosi n m od c o re s p u n z to r c e a ra sa u d ife rite p ro d u se p e n tr u n e te z it i lu s tr u it p e lic u lele de lacu ri sa u em ailu ri.
1. BAIURI

B a iu rile s n t s u b s ta n e c o lo ra n te v e g e ta le , m in e rale sau sin te tic e care se d iz o lv n a p , d n d b a iu rile de a p , sa u n s p irt (alcool), d n d b a iu rile de s p irt. E le se a p lic n u m a i pe s u p ra fe e le de lem n, a stfe l c a e se n e le de c a lita te in fe rio a r s c a p e te a s p e c tu l u n o r e sen e su p e rio a re (n u c , p a lis a n d ru , s te ja r etc.). B a iu r ile sn t tr a n s p a r e n te i to tu i u o r c o lo ra te . C o lorarea su p ra fe e is u p o r t se face n n u a n a le m n u lu i al c ru i a sp e c t se im it , folosind b a iu l c a r e c o re s p u n d e culo rii i n u a n e i re sp e c tiv e (b ru n , ocru, ro c a t etc.). S tr a tu l de b a i n u re z ist la a p i nici l a u z u r , d in c a re c a u z se p r o te je a z p rin ceru ire, l c u ire etc.
2. CEARA DE ALBINE

C eara de a lb in e e ste o s u b s ta n o rg an ic c a re se to p e te uor. E s te <le c u lo a r e g a lb e n i a re u n m iro s p l c u t. Se n tre b u in e a z la p re p a ra re a v o p s e le lo r de ulei de c a lita te su p e rio a r , d n d p elicule m a te , p e n tru fin isa re a i p r o te ja r e a s u p ra fe e lo r v o p site , p re c u m , i p e n tru p a tin a r e a s u p r a f e e lo r n calcio -v ecch io z u g r v ite .
3 . PRODUSE PENTRU FINISAREA PELICULELOR

P e n tr u n iv e la re a i lu s tru ire a p elicu lelo r de la c u ri i e m a ilu ri se folosesc o serie de p ro d u se cu m s n t : e g a liz a to rii, p a s ta de le fu it si ;apa de lu s tr u it.

88

Materii prime i produse finite

a) Egalizatorii. S n t a m e ste c u ri de d ilu a n i i so lv e n i n s ta r e lic h id i cu a sp e c t lim p ed e care! a p lic a te pe o s u p r a f a a c o p e rit d e p elicule de lac sau em ail pe b a z d e d e riv a i celulozici, c o n trib u ie la e g aliza rea s u p ra fe e i re sp e c tiv e . n in d u s tria m o b ilei s n t fo lo sii e g a liz a to r ii: D 002-4 p e n tr u s u p ra fe e le fin is a te cu la c u l L 002-16 i D 002-25 p e n tr u su p ra fe e le fin isa te cu lac u l L -002-21. b) Pasta de lefuit. E s te fo rm a t d in tr-u n a m e ste c de p u lb e ri a b ra z iv e f o a rte fin d is p e rs a te n u leiu ri, c e ru ri i so lv e n i. Se fo lo sete la p o liz a re a p elicu lelo r de la c u ri i e m a ilu ri p e b a z de n itro c e lu lo z . P ro d u s u l liv ra t de fa b ric i p o a r t d e n u m ire a de N ovo lin i a re sim b o lu l D 002-30. E s te o m a s cu a sp e c t om ogen i de c u lo a re alb -g lb u i. c) Lichidul de lustruit. E s te o d isp ersie de u le iu ri i m a te ria le f o a r te sla b a b ra z iv e n a p . Se p ro d u c e de fa b ric i cu sim b o lu l D 002-21 i cu d e n u m ire a de N ovolin sau cu sim b o lu l D 002-31, i cu d e n u m ire a d e N o vo lin super. Se p re z in t su b fo rm a u n u i lich id cu a sp e c t l p to s, d e c u lo a re g a lb e n deschis i cu o c a p a c ita te de lu s tru ire de luciu o g lin d ". Se folosete, p e n tr u lu s tru ire a p elicu lelo r de lac sau de e m a il pe b a z d e n itro c elu lo z la fin is ri de c a lita te su p e rio a r . d) Lichidul de egalizare. E s te c o m p u s d in tr-u n am e ste c de d iz o l v a n i o rgan ici, cu c a p a c it i f o a rte re d u se de d iz o lv a re a lia n tu lu i, n g e n e ra l a n itro celu lo zei. G. T A P E T E O fin isa re in te rio a r a c l d irilo r cu c a lit i i e fecte s u p e rio a re z u g r v e lilo r, se o b in e p rin a p lic a re a pe s u p ra fa a p e re ilo r a u n o r fii c a re p o a rt d e n u m ire a de ta p e te .
1. GENERALITI

T a p e te le s n t c o n fe c io n a te d in h rtie , e s tu r i te x tile , m ta s e , folii d in m ase p la stic e sim p le sa u pe s u p o rt te x til, cu f a a n e te d sau n relief, f r sau cu desene, n tr - u n a sa u m a i m u lte culori. T a p e te le se a p lic n n c p e ri p e p e re i i m a i r a r p e ta v a n e , p e te n c u ie li g le tu ite cu ipsos sau fin d ric u ite , pe p e re i de b e to n cu s u p ra fa a n e te d i p la n (p e re i d in p a n o u ri m a ri sau d in b e to n t u r n a t m o n o lit n co fra je de in v e n ta r)c u p o ri p n la 5 m m sau a v n d f a a n e te z it cu g le t p re p a r a t d in tr-o p a s t a d e c v a t p e n tru a c e st tip de p e re i, pe p e re i

Cartea zugravului i vopsitorului

89

d in z id rie d in b lo c u ri m ici, fii sau p a n o u ri de b e to n ce lu la r a u to c la v iz a t, n e te z ii p rin te n c u ire sa u g le tu ire i p e p e re i d in ipsos (p lci i fii). A p lic a re a ta p e te lo r n u e s te in d ic a t n n c p e ri cu te m p e r a tu r r id ic a t sau a tm o s fe r u m e d ca : s p l to rii, bi, b u c t rii, la b o ra to a r e sau a lte n c p e ri cu c o n d iii sim ilare. T a p e te le fo lo site n c o n s tru c ii s n t de tr e i c a te g o r ii: n e lav ab ile, se m ila v a b ile i la v a b ile . n m o d c u re n t s n t liv r a te n su lu ri de d ife rite lu n g im i.
2 . TAPETE NELAVABILE

A ceste t a p e t e p o t fi d in h rtie c o lo ra t , netedx sa u p re s a t p e n tru a im ita d ife rite e s tu r i, pielea sa u lem n u l, sa u d ife rite desene n relief. L im e a ta p e te lo r de h rtie e ste de circa 50 cm i lu n g im e a de 7 12 m . A lte tip u r i d e ta p e te n e la v a lib e sn t i cele d in e s tu r i te x tile , de m ta s e sa u d in fire m p le tite de tre s tie . P rin tr - o a p lic a re d eo se b it de ngi'ij it se o b in e u n fin isaj de f o a rte b u n c a lita te i cu u n a sp e c t d e o se b it de p l c u t. D e z a v a n ta je le fo losirii u n o r a stfe l de ta p e te s n t : co stu l lor rid ic a t i c h e ltu ie li de n tr e in e r e m a i m a ri d e c t cele n e c e s ita te p e n tru orice a lt fel de ta p e te .
3 . TAPETE SEMILAVABILE

T a p e te le se m ila v a b ile sn t, de asem en ea, fii d in h rtie sp eciali a c o p e rit p e f a cu s tr a tu r i de p o lim eri, de obicei PV C sau PV C i P V A . C o m p o ziia de a c o p e rire se p o a te co lo ra cu p ig m e n i c o re sp u n z to r i a c e s tu i scop, a v n d p o s ib ilita te a s se o b in p rin c a la n d ra re i d esene n relief, c a re m re s c a s p e c tu l p lastic. T a p e te le se m ila v a b ile s n t p e rm e a b ile la v a p o ri de a p i s n t p ro d u se n tr- u n s in g u r tip i a n u m e T R ( ta p e t cu s tr a tu l de finisaj n relief). Se liv re a z n su lu ri la te d e 70 c m 3 % , fiecare su l a v n d 5 0 7 0 m 2. Se p ro te je a z cu h r tie g ro a s de a m b a la j i se tr a n s p o r t m p a c h e ta te n l z i sa u c u tii. Se d e p o z ite a z n m a g a z ii u sc a te , p e r a f tu r i n care s u lu r i le s n t a e z a te n picioare. C a lita te a ta p e tu lu i s e m ila v a b il p o a te fi c o n s ta ta t in n d se a m de u rm to a re le c o n sid e re n te : a d e re n a p e rfe c t pe h r tie a s tr a tu lu i de p o lim e r i; s t r a t u l d e p o lim eri s fie im p e rm e a b il i n u tre b u ie s p re z in te fisu ri sa u c r p t u r i ;

90

Materii prime i produse finite

cu lo are a s tr a tu lu i de p o lim eri tre b u ie s fie u n ifo rm , s nu se decoloreze, ia r d esen ele s a ib c o n tu ru ri p recise ; m arg in ile fiei de ta p e t tre b u ie s fie d re p te i n tre g i. T a p e te le se m ila v a b ile se n tr e in cu u u r in p rin c u r a r e a lor cu o c rp m o ale u m e z it cu a p i s p u n .

A. TAPETE LAVABILE
T a p e te le la v a b ile , fo lo site p e n tr u fin isa re a n c p e rilo r, sn t de tre i c a te g o rii i a n u m e : folii d in m a te ria le p la stic e ; s u p o rt de h rtie a c o p e rit cu o p elicu l fo rm a t d in tr-o p a s t pe b a z de PV C sa u cu u n s t r a t de co m p o ziie p e b a z de ulei de in polim e riz a t sau de m a s tic u ri sp e c ia le ; a c e st fel de ta p e t p o a r t n u m ele de lincTUsta ; s u p o r t t e x til a c o p e rit cu u n s t r a t de p o lic lo ru r de v in ii p lastifia t . Cele m ai u tiliz a te s n t ta p e te le pe s u p o rt de h rtie sau pe s u p o rt te x til, c a re p o a te fi n eco lo rat, c o lo ra t sa u im p rim a t cu d esene v a r ia te n u n a sa u m a i m u lte culori. P e p a r te a c o lo ra t sa u im p rim a t a s u p o r tu lui te x til se a p lic o p elicu l de p o lic lo ru r de v in ii p la s tifia t i tr a n s p a re n t sau , d u p caz, tr a n s p a r e n t d a r c o lo ra t cu p ig m e n i c o re s p u n z to ri scopului. T a p e te d in a c e a s t c a te g o rie se p ro d u c n s u lu ri de 25 m sa u m ai lungi, d u p c o m a n d , cu l im i d e 73 0,5 cm sau de 100 0,5 cm . n c o m e r se liv re a z ta p e te la v a b ile pe s u p o rt de h rtie de tip TCM ( ta p e te c a la n d ra te m onocolor) i de t i p T C P ( ta p e te c a la n d r a te policolor), c a re c o n stitu ie i b a rie re de v a p o ri. C a lita te a ta p e tu lu i la v a b il se c o n s ta t in n d se a m de u rm to a re le co n sid e re n te : a d e re n a p e rfe c t a p eliculei d e p o lic lo ru r de v in ii p la s tifia t p e s u p o rtu l t e x til sa u de h r t i e ; pelicu la tre b u ie s fie im p e rm e a b il si s n u p re z in te b u le . o n d u l ri i c r p t u r i ; cu lo a re a tre b u ie s fie u n ifo rm , re z is te n t la lu m in , ia r desenele s aib c o n tu ru ri p recise. T a p e te le la v a b ile se n tr e in f o a rte u o r p rin s p la re cu a p i s p u n sa u cu so lv e n i, m p ro s p tn d u -le a stfe l f a a v z u t . A p licarea a c e sto r ta p e te se v a fac n u m a i p e s u p ra fe e s u p o r t a c ro r u m id ita te n u d e p e te 2 % . n caz c o n tra r, n tre s tr a tu l im p e r

Cartea zugravului i vopsitorului

91

m ea b il al ta p e tu lu i i s tr a tu l s u p o rt se n m a g a z in e a z ap , c are a c io n n d a s u p ra a d e z iv u lu i o rg a n ic sa u s u p o rtu lu i c o n trib u ie la d e z v o lta re a m u c eg a iu lu i. M ucegaiul a stfe l fo rm a t p tr u n d e p n la f a a ta p e tu lu i pe care-1 p te a z , r s p n d in d to to d a t n n c p e re i u n m iros d ezag reab il. H . C O M P O Z I II P R E P A R A T E IN A T E L IE R E C E N T R A L E S A U D E A N T IE R P e n tr u fin isa re a in te rio a re lo r i e x te rio a re lo r c o n stru c iilo r p rin a c o p e rire cu p elicu le, ta p e te , calcio -v ecch io e tc ., se folosesc o serie de c o m p o z iii, c o re s p u n z to a re c e rin e lo r e x e c u t rii lu c r rilo r resp e ctiv e . O p a r te d in a c e ste c o m p o z iii se liv re a z a n tie re lo r g a ta p r e p a r a te de fa b ric i ,cu m s n t : v o p selele, lacu rile i e m ailu rile, ia r o a lt p a r te , d e s tu l de n s e m n a t , se p r e p a r n a te lie re le de a n tie r sau n a te lie re le c e n tra le ale n tre p rin d e rilo r d o ta te cu a stfe l de u n it i de p ro d u c ie a u x ilia r . n a c e a s t c a te g o rie se c u p rin d : vopselele p r e p a r a te p e n tr u lu c r ri d e v o lu m re d u s sa u p e n tr u n u a n a re a u n o r v o p se le g a ta p r e p a ra te , p re c u m i c o m p o ziiile de sp o it, cd m p o ziiile de z u g r v it, p a ste le de calcio-vecchio, a d e z iv u l p e n tru ta p e te etc. C om p o ziiile de z u g r v it i cele d e v o p s it se p re p a r n a te lie re d u p r e e te b in e s ta b ilite , folosind m a te ria le liv ra te de fab ricile de p ro d u se chim ice. n re e te le c a re u rm e a z s n t in d ic a te o rie n ta tiv m a te ria le le cu c are se o b in co m p o z iii d e cea m ai b u n c a lita te . A ceste m a te ria le p o t fi t o tu i n lo c u ite cu a lte le sim ilare, c a re v o r d a n s c o m p o ziii c o re s p u n z to a r e cu c a lita te a n lo c u ito rilo r n tr e b u in a i. A stfe l p e n tr u v o p se le se in d ic u le iu l de in fie rt, fiin d cel m a i r e p re z e n ta tiv . n locul a c e stu ia n s p o a te fi u tiliz a t, orice ulei te h n ic n a tu r a l, fa b r ic a t d in s e m in e o leag in o ase sau u lei s in te tic . L a fel p e n tr u s ic a tiv i i s o lv e n i, n r e e te s n t p re z e n ta i cei cu c a lit i su p e rio a re . n lip sa lo r p e a n tie r se p o t n tre b u in a n lo c u ito ri (v . cap. I I I . C i I I I . E ), n fu n c ie de c e rin e le c a lita tiv e ale lu crrii.
I. REETE PENTRU COMPOZIII DE SPOIT

a)

C hit. R eeta nr. 1. C h it p e n tr u s u p ra fe e ipsos c re t m c in a t sa u h u m so lu ie de clei 2 %

te n c u ite : 1,000 k g ; 2,000 kg p n la c o n siste n a de lu cru

92

Materii prime i produse finite

M o d u l de p r e p a r a r e . Se p re p a r n p rim u l rn d s o lu ia de clei cu o c e n c e n tra ie s la b (2 % ). P r e p a ra re a se face a stfe l : se sf rm p lcile de clei, se c n t re s c i se p u n la n m u ia t tim p d e 24 d e ore n a p a crei c a n tita te este, de asem en ea, m s u ra t . Cleiul a stfe l n m u ia t i u m fla t e ste p u s la fie r t n v a s u l elec tric p e n tru p r e p a r a t clei, p n la c o m p le ta lui d iz o lv a re i o m o g en izare. D u p a ce ea se stre c o a r p rin s ita cu 400 625 o c h iu ri/c m 2. C o n c e n tra ia so lu ie i e ste d a t de p ro c e n tu l d e clei, n g r e u ta te , c o n in u t n g r e u ta te a to ta l a so lu ie i. D e e x e m p lu , p e n tru c az u l a ceste i re e te , so lu ia de clei re s p e c tiv c o n in e 20 g ra m e de clei solid la u n litr u de so lu ie. n so lu ia de clei, a stfe l p r e p a r a t , se a d a u g ip so su l i se a m e ste c . A poi se in tro d u c e m a te ria lu l de u m p lu tu r (c re ta sa u h u m a i se c o n tin u a m e ste c a re a p n la c o m p le ta o m o g en izare. b) G ru n d u ri ( p e n tru 10 1 de g ru n d ). R eeta n r 2. G ru n d cu s p u n de ru fe : v a r b u lg ri 1 ,2 0 0 - 2 ,0 0 0 kg ; s p u n d e ru fe (ta re ) 0 ,1 5 0 - 0 ,2 0 0 k g ; ulei c o m e stib il 0 ,0 2 5 - 0 ,0 3 0 k g ; ap , p n la o b in e re a u n u i v o lu m de 10 1 d e c o m p o ziie. Modul de preparare. V a ru l se s tin g e ntr-o. c a n tita te n tr e it de a p , n r a p o r t cu g r e u ta te a lui, ia r s o lu ia d e s p u n i u le iu l c o m e stib il se in tro d u c t r e p t a t n tim p u l stin g e rii. Se a m e ste c pn se o b in e o p a s t o m o g en i ap o i se d ilu eaz cu a p . Dac s p u n u l lichid se nlocuiete cu s p u n u l tare, este necesar o cantitate dubl de a p. S p u n u rile de v a r c a re se fo rm e a z m resc r e z is te n a peliculei i p u te re a ei d e aco p erire. A cest g ru n d se n tre b u in e a z la v ru ie lile d e c a lita te o b i n u it , n a in te de n tr e b u in a r e , c o m p o z iia se tre c e p rin s ita cu 225 o c h iu ri/c m 2. R eeta nr. 3. G ru n d cu a la u n de p o ta s iu (p ia tr a c r ) : v a r g ra s p a s t 2,500 k g ; a la u n de p o ta s iu 0,200 k g ; a p p n la o b in e re a u n u i v o lu m de 10 litr i d e c o m p o z iie . M o d u l d e p r e p a r a r e . V a ru l p a s t se d ilu e a z cu a p r o x im a tiv 5 1 de a p ia r n la p te le d e v a r a stfe l o b in u t se a d a u g a la u n u l d e p o ta siu d iz o lv a t n p re a la b il n a p fie rb in te n clocot. L a a c e a st c o m p o z iie se a d a u g , a m e ste c n d m ereu , a p p n la u n v o lu m al com po z iie i de 10 1. n a in te de n tr e b u in a r e , c o m p o z iia se tre c e p rin s ita cu 225 o c h iu ri/c m 2. G ru n d u l de a la u n e ste cel m a i b u n , d eo arece fix e a z fo a rte b in e s tr a tu l d e v ru ia l p e s u p r a f a a de v r u it, n s c o stu l lu i este m ai rid ic a t. Se

Cartea zugravului i vopsitorului

93

n tre b u in e a z la v ru ie lile de c a lita te s u p e rio a r i n c a z u rile n c a re se cere o re z is te n m a re a s tr a tu lu i de v a r la in te m p e rii R eeta nr. 4. G ru n d cu s a re de b u c t r i e : s a r e d e b u c t rie 0,100 k g ; v a r g ra s p a s t 2,500 k g ; a p p n la o b in e re a u n u i v o lu m de 10 1 d e c o m p o ziie. M o d u l d e p r e p a rja jr e. Se p re p a r ca i g ru n d u l cu a la u n d e p o ta siu ( r e e ta 3). E s te u n g ru n d ie ftin i se n tre b u in e a z n g e n e ra l la lu c r ri de v ru ie li sim p le, c o m p o rtn d u -se fo a rte b in e p e s u p ra fe e le e x te rio a re . S area de b u c t rie fiin d h ig ro sco p ic, a b s o a rb e a p a d in a tm o sfe r i a sig u r so lid ific area t r e p t a t i u n ifo rm a peliculei de v a r i a d e re n a a c e s te ia de s u p ra f a a pe c a re se ap lic. Reeta nr. 5. P acio c de v a r : g ru n d 11; ipsos (8 1 0% d in g r e u ta te a v a ru lu i b u lg ri) circa 0,150 k g ; sau : caolin (10 1 5 % d in g r e u ta te a v a ru lu i b u lg ri) circ a 0,200 kg P acio cu l, fiin d m ai c o n siste n t d e c t g ru n d u l, se a p lic m a n u a l, cu b id in e a u a , a v n d ca scop n e te z ire a su p ra fe e i te n c u ie lii p rin a s t u p a re a p o rilo r i z g rie tu rilo r r m a s e de la d ricu ire. T o to d a t c o n trib u ie la m rire a re z iste n e i, g r b ire a u sc rii i la o b in e re a u n u i a sp e c t d e alb in te n s al p elicu lei de v a r. C aolinul i ip so su l au ro lu l de a n g ro a n tr-o o a re c a re m su r c o m p o ziia. C nd se fo lo sete ipsosul, co m p o z iia tre b u ie a p lic a t im e d ia t, a ltfe l se n g ro a m u lt i d ev in e n e lu c ra b il . c) Compoziii de spoit. R eeta nr. 6. C om p o ziie de v a r cu sa re d e b u c t rie : v a r g ra s p a s t 2 ,5 0 0 3,500 kg ; sa re de b u c t rie 0,100 kg ; p ig m e n i, n c a n tita te n ecesar o b in e rii n u a n e i c e ru te , cel m u lt 0,300 kg ; a p p n la o b in e re a u n u i v o lu m de 10 1 de c o m p o ziie. M o d u l d e p r e p a r a r e . n c a z u l c n d se n tre b u in e a z v a r b u lg ri, se iau 1,2 1,5 k g v a r b u lg ri c a re se s tin g cu o c a n tita te de a p d e a p ro x im a tiv tr e i ori m ai m a re f a de v o lu m u l ac e stu ia . L a v a ru l p a s t se a d a u g 5 1 d e a p , o b in n d u -se la p te le de v a r, n c a re se a d a u g sa re de b u c t rie d iz o lv a t s e p a ra t n a p fie rb in te

94

Materii prime i produse finite

n clocot. P ig m e n ii ce in tr n co m p o ziie se n m o a ie n a p cu 24 ore n a in te a u tiliz rii lor. P ig m e n ii a stfe l n m u ia i se in tro d u c t r e p t a t n la p te le de v a r, a m e s te c n d p n la o b in e re a cu lo rii cu n u a n a d o rit . C o m p o ziia o b in u i t se s u b ia z cu a p p n se o b in e c a n tita te a de 10 1, c are se tre ce , n a in te de n tr e b u in a r e , p rin s ita cu 225 o c h iu ri/c m 2. L a spoielile in te rio a re u n d e u sc a re a e ste le n t in tro d u c e re a srii d e b u c t rie n co m p o ziie n u e ste o b lig ato rie. R eeta nr. 7. C o m p o ziia de v a r cu ulei v e g e t a l : v a r b u lg ri 1,200 1,500 k g ; ulei d e in fie rt 0,060 0,120 k g ; p ig m e n i, n c a n tita te a n e c e sa r o b in e rii n u a n e i c e ru te cel m u lt 0,300 kg ; a p p n la o b in e re a u n u i v o lu m de 10 1 de com poziie. M o d u l d e p r e p a r a r e . C o m p o ziia se p re p a r la fel ca i n r e e ta n r. 6 n s n loc de sa re de b u c t rie la stin g e re a v a ru lu i se a d a u g , a tu n c i c n d e fe rv e sc en a e ste m a i p u te rn ic , ulei de in fiert. U leiu l a d u g a t n la p te le de v a r d n a te re s a p o n a ilo r d e calciu, care s n t inso lu b ili. A c etia m resc d u r a b ilita te a v ru ie lilo r p rec u m i re z is t e n a lor la in te m p e rii, c o m p a c tn d sp o ia la i fcn d -o astfel m ai re z is te n t la u m e z e a l. Se n tr e b u in e a z m ai ales p e n tr u sp o irea fa a d e lo r vech i, cu te n c u ia la p ta t . n locul u le iu lu i se m a i p o a te n tr e b u in a i la p te de v a c cru d , d in c are s-a scos s m n tn a (se p u n e o p a r te de la p te de v a c la 15 p r i la p te de v a r). A d ao su l de la p te sp o re te a d e re n a spoielii de s u p ra fa a ca re se v ru ie te i i m re te t o to d a t i re z is te n a . n tr e b u in a r e a la p te lui se re c o m a n d n sp ecial la v ru ie lile p e lem n. P e n tr u v ru ie lile c o lo ra te , se folosesc ca p ig m e n i, oxizii re z is te n i la a c iu n e a v a ru lu i. A cetia n u tre b u ie s se a d a u g e n c a n tit i p re a m ari, deoarece n p elicu la de sp o ial ei se d eco lo reaz rep ed e, se p te a z de. la stro p ii de p lo aie i tr a n s m it te n c u ie lii u m id ita te a a b s o rb it din a tm o sfe r . L a v ru ie lile n ec o lo ra te , p e n tr u a se n l tu r a te n t a g lb u ie a v a ru lu i, se a d a u g n c a n tita te m ic, p ig m e n t a lb a s tru . C o n siste n a co m p o ziiei de v r u it e ste c o n d iio n a t de p o sib ilita te a de a fi n tin s u o r cu b id in e a u a sa u p u lv e riz a t cu v erm o re lu l. C o m p o ziiile p re a a p o a se d au v ru ie li tr a n s p a r e n te , c a re r m n d u n g a te , ia r cele cu c o n in u t s ra c de a p d a u v ru ie li groase, c a re c ra p i se cocovesc. C o n siste n a se v e rific p rin p ro b e de sp o ire pe 1 2 m 2.

Cartea zugravului i vopsitorului

95

2 . REETE PENTRU COMPOZIII DE ZUZRAVELI CU CLEI

a) Grunduri de clei ( p e n tru 10 1 de g ru n d ). Reeta nr. 8. G ru n d de a la u n : a la u n de p o ta s iu (p ia tr acr) 0,125 k g ; s p u n de ru fe (4 0 % ) 0,250 k g ; clei 0,250 kg ; ulei de in fie rt 0,030 kg ; hum 1,000 2,000 kg ; a p , p n la o b in e re a u n u i v o lu m de 10 1 de g ru n d . M o d u l d e p r e p a r a r e . Se d izo lv cleiu l n 2 3 1 a p fie rb in te , d u p ce a s t a t n p re a la b il n a p rece tim p de 8 10 ore p e n tru a se n m u ia. S e p a ra t se p re p a r s o lu ia de a la u n n ap . T o t s e p a r a t se d iz o lv i s p u n u l n a p fie rb in te . D u p p re p a ra re a a c e sto r so lu ii, so lu ia de a la u n se in tro d u c e n so lu ia n c fie rb in te de clei, a m e ste c n d n t o t tim p u l o p e ra ie i. U leiul de in fie rt se in tro d u c e n so lu ia fie rb in te de s p u n su b fo rm a u n e i u v ie s u b iri, a m e ste c n d m ereu . Se o b in e a stfe l o em ulsie de ulei i s p u n , c a re se in tro d u c e n so lu ia de clei i a la u n , a m e ste c n d m ereu . n c o m p o z iia a stfe l p r e p a r a t se a d a u g a p p n ce co m p o ziia se r c e te i n u m a i d u p aceea se a d a u g h u m a i re s tu l de a p , am e ste cn d u -se p e n tr u o b in e re a v o lu m u lu i d e 10 1 de g ru n d . H u m a nu se a d a u g c n d c o m p o z iia e ste fie rb in te , d eo arece se fo rm e a z o sp u m b o g a t c a re p o a te s ia s d in v a s. n a in te de n tr e b u in a r e g ru n d u l se stre c o a r p rin s ita de 900 o c h iu ri/c m 2. Reeta nr. 9. G ru n d de s u lfa t de c u p ru : su lfa t de c u p ru (p ia tr v n t ) 0,150 k g ; s p u n de ru fe (so lu ie 4 0 % ) 0,250 kg ; clei a n im a l 0,200 kg ; ulei de in fie rt 0,030 kg ; hum 2 ,0 0 0 3,000 k g ; a p , p n la o b in e re a u n u i v o lu m de 10 1 de g ru n d . M o d u l de p r e p a r a r e . P re p a r a r e a i p s tr a r e a g ru n d u lu i d e p ia tr v n t se face n v a s e de lem n sau d in m a te ria l p la stic . Se p re p a r la fel ca g ru n d u l de a la u n (v. r e e ta nr. 8) n u m a i c n loc de a la u n se p u n e p ia tr v n t . n a in te de n tr e b u in a r e c o m p o z iia se tre c e p rin s ita de 900 o c h iu ri/c m 2.

9G

Materii prime i produse finite

G ru n d u l de s u lfa t de c u p ru se n tre b u in e a z n u m a i p e n tr u fix a re a lo cu rilo r p ta te de ru g in sa u de r in , d eo arece e ste v t m to r s n t ii m u n c ito rilo r care-1 n tre b u in e a z i to to d a t a ta c o b iectele m e ta lic e d in n c p e re a c a re se z u g r v e te , o x id n d u -le. G ru n d u l de s u lfa t de c u p ru se a p lic n u m a i m a n u a l, deoarece in tro d u s n a p a ra te le de p u lv e riz a re le d istru g e a ta c n d m e ta lu l din care sn t c o n fe c io n a te . G ru n d u l de a la u n (v. r e e ta n r. 3) e ste m ai re z is te n t d e c t cel cu s p u n i v a r b u lg ri (v. r e e ta nr. 2), ns a c e sta din u rm are a v a n ta ju l c e ste m ai ie ftin . C o n siste n a g ru n d u lu i d e p in d e de p o ro z ita te a ten c u ielii. D e aceea g ru n d u l se n c ea rc a p lic n d u -se pe p o riu n i m ici. C o n siste n a lui e sta b ile te a stfe l ca s n u lase dre, s tre a c u o r p rin fu r tu n u ri i s se p u lv e riz e z e b in e p rin in je c to r a tu n c i c n d se a p lic pe su p ra fe e le d e z u g r v it cu a ju to r u l a p a ra te lo r. b) Chituri. Reeta nr. 10. C h it cu clei i ulei : clei (so lu ie 15% ) 1 1 ; ulei de in fie rt 0,025 k g ; s p u n d e ru fe (so lu ie 4 0 % ) 0,025 k g ; c re t sa u h u m 2,600 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . n so lu ia de clei, cu o c o n c e n tra ie d e 15% , se in tro d u c e uleiul. Se a m e ste c , a d u g in d t r e p t a t so lu ia d e s p u n i c re ta sau h u m a , c a re a fo st n p re a la b il tr e c u t p rin s ita cu 400 o c h iu ri/c m 2, p n se o b in e c o n s is te n a n ecesar. R eeta nr. 11. C h it cu clei p e n tr u c h itu ie li i p a c lu ie li: clei (so lu ie 10% ) 0,150 1; g ru n d de a la u n sa u p ia tr v n t '( v . r e e ta nr. 8 sa u 9) 1 1 ; am e ste c d in d o u p r i c re t i o p a r te ipsos, circa 3 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . P l c ile de clei se in n a p 24 ore n a in te de n tr e b u in a r e p e n tr u n m u ie re , d u p c a re se d iz o lv n a p fie rb in te , o b in n d u -s e o so lu ie de 10% . S o lu ia de clei se a d a u g la g ru n d u l de a la u n sa u de s u lfa t de c u p ru , a m e ste c n d u -se m ereu. A m e s te c u l d e c re t i ipsos, d u p ce s-a c e rn u t p rin s ita cu 400 o c h iu ri/c m 2, se a d a u g n c o m p o z iie n c a n tita te a d e te rm in a t de c o n s is te n a de lu c ru a p a ste i. C o m p o ziia de c h it o b in u t , n a in te de n tre b u in a re , se tre c e p rin m a in a de fre c a t vopsele. A cest c h it se n tr e b u in e a z la c h itu ire a c r p tu rilo r ca re se deschid n p re a la b il i a a d n c itu rilo r m ici. L o c u rile c h itu ite se g ru n d u ie sc cu g ru n d u l resp ectiv .

Cartea zugravului i vopsitorului

97

P e n tru p aclu ieli c h itu l se p re p a r cu g ru n d de a la u n (v. r e e ta n r. 8) i c re t . Se n tre b u in e a z la lu c r ri u n d e se cere o c a lita te su p e rio a r . R eeta nr. 12. C h it cu clei p e n tru p a c lu ie li: clei (so lu ie de 5 % ) 1 1 ulei de in fie rt 0,025 kg ; te re b e n tin 0,025 kg ; s p u n de ru fe (so lu ie 4 0 % ) 0,025 k g ; c re t , c irc a 2,200 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . n so lu ia de clei cu o c o n c e n tra ie de 5 % , p r e p a r a t ca n r e e ta n r. 11, se in tro d u c e p e rn d i am e ste c n d m ereu , uleiu l, te re b e n tin a , s p u n u l de ru fe i la u rm c re ta . P a s t a o b in u t se o m o g en izeaz p rin fre c a re la m a in a de fre c a t v o psele. n caz u l c a c e st c h it se n tre b u in e a z la o p a c lu ire m e c a n iz a t , se a d a u g o c a n tita te m a i m ic de c re t i a n u m e 1 ,2 1,3 kg. C h itu l cu clei p e n tru p a c lu it se n tr e b u in e a z la orice lu c ra re de z u g r v e a l cu clei. C h itu rile de p a c lu it c n d se a p lic p rin p u lv e riz a re , tre b u ie s aib o a s tle l de c o n s is te n , n c t la o n c e rc a re cu u n b e io r de lem n cu u n d ia m e tru de 8 10 m m , c o m p o z iia de p a c lu it s se sc u rg su b fo rm de p ic tu ri. c) Compoziii de zugrvit preparate cu clei. R eeta nr. 13 C o m p o ziia cu clei p e n tr u z u g r v it : hum 100 k g ; clei 6 kg ; p ig m e n i 12 k g ; ap , p n la c o n s is te n a d e lu c ru circa 140 1. M o d u l d e p r e p a r a r e . H u m a , cleiul i p ig m e n ii se n m o a ie s e p a ra t n a p (c irc a 4 0 % d in g r e u ta te a m a te ria lu lu i u sc a t), p n se o b in e o p a s t de c o n s is te n a sm n tn e i. U nii p ig m e n i, c u m este n e g ru l d e fu m , fiin d h id ro fo b i se n m o a ie cu o s o lu ie fie rb in te de a p i clei. n m u ie re a h u m e i cu a p se face n p ro p o rie de 2 litri de a p la 1 kg hU m b u lg ri f r m ia i m ru n t. C a n tita te a de a p p o a te v a ria n fu n c ie de c a lita te a h u m ei. Se to a r n n ti a p , a t t c t s a c o p e re b u lg rii f r m ia i de h u m ; re s tu l de a p se a d a u g d u p n m u ie re a a c e sto ra . P e n tr u n m u ie re h u m a f r m ia t se las n a p tim p de 5 24 ore, d u p c a re a m e ste c u l se o m o g en izeaz b in e cu o lo p a t . D ac o c u lo a re u rm e a z s re z u lte p rin c o m b in a re a m a i m u lto r p ig m e n i, a tu n c i ac e tia se n m o a ie fiecare s e p a ra t. A poi se fre a c b in e, t o t se p a ra t,

98

Materii prime i produse finite

p re fe ra b il p rin m a in a de fre c a t v o p sele, o b in ln d u -s e p a s te n c a n tit ile n ecesare re a liz rii cu lo rii de n u a n a c e ru t . D u p ac ee a se p re p a r c o m p o z iia , lu n d u -se ca b a z h u m a In c a re se in tro d u c e n ti p ig m e n tu l a c ru i cu lo a re p re d o m in i a p o i se a d a u g n c a n t i t i p o triv ite c e ila li p ig m e n i, n o rd in e a d e sc re sc n d a c a n tit ii c a re in flu e n e a z cu lo area. C o m p o ziia se s u b ia z , d u p n e v o ie cu ap . N u a n a cu lo rii se p o triv e te p rin p ro b e p e b u c i de h rtie , care, d u p u sc a re se c o m p a r cu e ta lo n u l cu lo rii c e ru te . n tim p u l p o triv irii n u a n e i n u e ste p e rm is s se in tro d u c p ig m e n i u s c a i (n e n m u ia i n ap ), d eo arece r m n p a rtic u le u s c a te de p ig m e n t c a re d u n e a z c a lit ii s tr a tu lu i d e z u g r v e a l . C o m p o ziia p r e p a r a t n c u lo a re a i n u a n a c e ru t tre b u ie s fie n c a n tita te s u fic ie n t ca s a ju n g p e n tr u e x e c u ta re a n tre g ii lu cr ri. S o lu ia de clei se p re p a r d in clei i a p n p ro p o rie de 1 k g clei la 5 litri a p . P l c u e le de clei s p a r te n b u c i sa u cleiu l g ra n u la t se n m o aie n a p tim p de 24 ore. D u p aceea a m e ste c u l se fierb e, in tro d u c n d v a s u l cu clei n a l t v a s cu a p c a re fierbe. F u n d u l v a s u lu i cu clei nu tre b u ie s a tin g fu n d u l v a su lu i cu a p . n co m p o z iia d in r e e ta n r. 13, se in tro d u c e o so lu ie d e clei de 2 0 % . C a n tita te a d e clei se s ta b ile te n r a p o r t cu g ra d u l de n cleiere ce se cere z u g rv e lii. A stfe l p e n tru s u p ra fe e le c a re s n t m ai p u in ex p u se de a fi a tin s e de o a m e n i n tre c e re , c u m s n t ta v a n e le sa u p e re ii cu so cluri a c o p e rite cu v o p se a , fa ia n , la m b riu rile etc. se n tr e b u in e a z c o m p o ziii p u in n cleia te . P e n tr u s u p ra fe e e x p u s e a fi a tin se , se n tre b u in e a z c o m p o ziii m a i n c le ia te , a c ro r p e lic u l u s c a t n u se te rg e , adic a tu n c i c n d se fre a c cu m n a n u m u rd r e te p a lm a. P e n tru a se e v ita Incleierea e x cesiv a c o m p o z iie i, so lu ia de clei n u se to a r n n co m p o z iie d in tr-o d a t ci se a d a u g t r e p t a t a m estec n d u -se bine. n c le ie re a e x cesiv a co m p o z iie i a re ca u rm a re d im in u a re a c la r it ii cu lorii i a p a riia , d u p z u g r v ire , a p e te lo r cu a sp e c t de m a rm u r . n tim p u l a d u g rii so lu ie i de clei se o b se rv la n c e p u t o n g ro a re a c o m p o ziie i i a p o i o lichefiere tr e p t a t . C o m p o z iia cu clei se n c e a rc d a c este b in e p r e p a r a t n m u in d o p e n su l n c o m p o z iie , c a re ap o i se sc o a te i se las s se sc u rg . D a c c o m p o z iia se sc u rg e ca o u v i c o n tin u se o p re te a d u g a re a so lu ie i de clei. U n a lt p ro c e d e u p ra c tic , fo lo sit des pe a n tie re p e n tr u v e rific a re a c o m p o ziiilo r de z u g r v it, e ste i cel p rin s c u fu n d a re a m in ii n c o m p o z iia p r e p a ra t , d u p c a re se s c o a te i se n d e p r te a z d eg etele. n tr e d e g e te tre b u ie s se fo rm e a z e o p elicu l s e m itr a n s p a r e n t , n u m it co m u n ,

Cartea zugravului i vopsitorului

99

la b a g te i . D a c n u se fo rm e a z , se a d a u g c te p u in so lu ie de clei, a m e ste c n d u -se energic, d u p c a re se n c e a rc d in n o u p n se re u ete fo rm a re a peliculei, c a re a sig u r a stfe l c n cleierea e s te p o triv it . C o m p o ziia d e z u g r v e a l , d u p ce a fo st a m e s te c a t cu s o lu ia de clei, se v a n tr e b u in a n tr - u n in te rv a l d e 2 4 48 o re de la p re p a ra re , n tr u c t se a lte re a z cu tim p u l, n sp e c ia l v a ra . D u p p re p a ra re a co m p o z iie i cu clei a c e a sta se tre c e p rin s ita cu 900 ochiuri/cm *. C om poziiile p r e p a r a te cu clei, c a re u rm e a z s fie p u lv e riz a te cu a ju to ru l a p a ra te lo r, se n c e a rc la c u rg e re a s t f e l : p e o p la c de stic l se a p lic o p ic tu r d in co m p o ziie, d u p c a re p la c a se a az n p o ziie v e rtic a l . D a c p ic tu ra se p re lin g e a p ro x im a tiv cu 3 4 cm c o m p o ziia a p lic a t p e s u p r a f a a de z u g r v it v a d a pelicu le d e b u n c a lita te , ca re n u v o r p re z e n ta dre. C nd p ic tu ra se scu rg e rep ed e, co m p o ziia v a tre b u ie n g ro a t , cu h u m n p a s t , ia r c n d p ic tu ra se scu rg e n c e t, c o m p o z iia se s u b ia z cu ap . Reeta nr. l i . C o m p o ziie n c u lo a re de b ro n z p e n tru c o m p le ta re a cu desen a z u g r v e lilo r. p u lb e re de b ro n z 0,100 kg ; a m id o n 0,100 kg ; g e la tin 0,050 kg ; 0 ,0 0 0 5 -0 ,0 0 0 6 m 3. ap M o d u l de p r e p a r a r e . Se d izo lv a m id o n u l n p u in a p c a ld i se a m e s te c p n se d esfac t o a t e c o c o lo a e le ; d u p aceea se a d a u g a p p n se o b in e o s o lu ie de c o n sis te n a la p te lu i (circa 4 0 0 500 m l). G e la tin a se d izo lv n re s tu l d e 1 00200 m l a p c a ld i se am e ste c p n la o m o g en izare. n v a su l cu a m id o n se to a r n g e la tin a , d u p c a re se in tro d u c e i p u lb e re a de b ro n z , a m e s te c n d c o n tin u u . n tim p u l lu c ru lu i, v a s u l cu c o m p o z iia se in e n a lt v a s cu a p fie rb in te , r c ire a i n t r ir e a se face p e s u p r a f a a c a re se finiseaz. Reeta nr. 15. C o m p o ziie cu p ra f de m ta s e " p e n tru z u g r v e li d eco r a tiv e stro p ite . p ra f d e m ta s e 0,050 k g ; am id o n 0,100 k g ; g e la tin 0,050 kg ; 0 ,0 0 0 5 - 0 ,0 0 0 6 m 3. ap M o d u l d e p r e p a r a r e . E s te acelai c a n r e e ta n r. 14, cu d ife re n a c, n lo cu l p u lb e rii de p ro n z se in tro d u c e n co m p o ziie p ra fu l de m ta se .

100

Materii prime i produse finite

3 . REETE PENTRU COMPOZIII DE ZUGRVELI CU SILICAI

Reeta n r. 16. G ru n d de s ilic a t de p o ta siu : c o m p o z iie de silic a t de p o ta siu cu o g r e u ta te sp ecific de 1,12 10 1; c re t 1 kg ; M o d u l d e p r e p a r a r e . C o m p o ziia de silic a t de p o ta siu se d ilu e a z cu a p p n c n d g r e u ta te a sp ecific v e rific a t cu a re o m e tru l a ju n g e la 1,12. A poi se in tro d u c e n so lu ie c re t i se a m e ste c bine. D u p o b in e r e a co m p o ziiei, a c e a sta se tre c e p rin s ita cu 900 ochiuri/cm *. R eeta nr, 17. C o m p o ziie de silic a t de p o ta s iu p e n tru z u g r v it : c re t 2,500 kg ; nisip fin m c in a t 2,500 k g ; ta lc te h n ic 1,250 k g ; a lb de zin c 0,600 kg ; p ig m e n t c irc a 0,600 k g ; c o m p o z iie de silic a t de p o ta siu cu g r e u ta te a specific de 1,14 p e n tr u p rim u l s t r a t i 1,18 p e n tr u s tr a tu l al d oilea 7,5 1. M o d u l de p r e p a r a r e . S ilic a tu l de p o ta s iu se d ilu e a z cu a p p n c n d se se o b in e o so lu ie cu g r e u ta te a sp ecific de 1,14 p e n tru p rim u l s tr a t de z u g r v e a l i de 1,18 p e n tr u al d o ilea s tr a t. In a c e a st so lu ie se in tro d u c p ig m e n ii i c e ila li c o m p o n e n i u sc a i, a m e ste c n d u -se t o t tim p u l. C o m p o ziia a stfe l p r e p a r a t se tre c e p rin m a in a de fre c a t v o p se le i ap o i p rin s ita cu 900 o c h iu ri/c m 2. N isip u l e ste fin m c in a t n m o ri cu bile, a stfe l n c t s tre a c p rin s it cu 10 0D0 ochiuri/cm *. C o n siste n a de lu c ru se v e rific p rin z u g r v ire a de p ro b p e p o riu n i m ici.
4 . REETE PENTRU COMPOZIII DE ZUGRVELI CU CAZEINA

a) Clei de e a z e in . Reteta nr. S. Clei de c azein cu c o n c e n tra ie de 2 0 % : cazein te h n ic 1 kg; so lu ie de a m o n ia c 2 5 % 0,150 kg ; v a r p a s t 0,500 k g ; fenol 0,020 kg ; ap 4 1. M o d u l d e p r e p a r a r e . n t r - u n v a s se in tro d u c e 1 k g c az ein te h n ic p e ste c a re se a d a u g 1 1 a p , p re fe ra b il a p n c lz it la cel m u lt

Cartea zugravului i vopsitorului

101

60C, c a re tre b u ie s a c o p e re c a zein a i se a m e ste c la in te rv a le de 1 0 15 m in tim p de 3 4 ore. C azeina n a c e s t tim p se u m fl . Se a d a u g a p o i 2 1 de a p i a m o n ia c u l, a m e ste c n d c o n tin u u , tim p de circa 2 ore. D u p a c ee a se a d a u g p a s ta de v a r i se a m e ste c b in e. n tim p u l in tro d u c e rii v a r u lu i, la n c e p u t, c a z e in a se n g ro ae, p n la s a tu r a r e a ei cu v a r i a p o i se lich efiaz. F en o lu l, n c a n ti t a te m ic, se a d a u g la c o m p o z iie ca a n tis e p tic p e n tr u c a s o lu ia s se m e n in n e d e sc o m p u s m a i m u lt d e 48 ore. S o lu ia de clei d e c a z e in a stfe l o b in u t se tre c e p rin s ita cu 225 o c h iu ri/c m 2. b) Grund de cazein . R eeta nr. 19. G ru n d p r e p a r a t din clei de cazein: so lu ie de clei de c a zein 2 0 % 5 1; ulei de in fie rt 0,300 kg ; ap 5 1; c re t 7 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . S o lu ia d e clei ( p r e p a ra t d u p re e ta n r. 18)i, se in tro d u c e n v a s u l d e p r e p a r a t em ulsii. Se a d a u g ulei de in fie rt i se a m e ste c re p e d e . n fe lu l a c e s ta se o b in e o em ulsie, la c are se a d a u g a p i c re t , a m e ste c n d b in e c o m p o z iia . D u p aceea se tr e c e to tu l p rin tr-o s it cu 900 o c h iu ri/c m 2. C nd g ru n d u l se a p lic p rin p u lv e riz a re , p e n tr u a n l tu r a c u rg e re a co m p o ziiei, se a d a u g la 1 1 d e co m p o z iie c irc a 0,1 so lu ie de a la u n 1 0 % . A d u g a re a s o lu ie i de a la u n se face cu m a re a te n ie p n ce se o b in e o g ro a re a c o m p o z iie i. O c a n tita te m a i m a re de so lu ie de a la u n d e c t cea p re sc ris , d u c e la c o a g u la re a co m p o z iie i i deci la a lte ra re a g ru n d u lu i. c) Chit de cazein pentru pacluit i chituit. R eeta nr. 20. C h it de clei de cazein . M o d u l d e p r e p a r a r e . Se p re p a r ca i g ru n d u l d in re e ta n r. 19 n c a re se s p o re te c a n tita te a d e p ra f de c re t de la 7 kg la 22 k g p e n tru a i se m ri v is c o z ita te a . C nd p a c lu ire a se face m e c a n iz a t cu p u lv e riz a to ru l, a tu n c i se m ai a d a u g n c 4 1 de a p , n g ro n d u -se a p o i c o m p o z iia cu o so lu ie de a la u n de 1 0% ca n r e e ta n r. 19. d) Compoziie de eazein pentru zugrvit. Reeta nr. 21. C om poziie de clei de cazein : so lu ie de clei de cazein 2 0 % 5 1; ulei de in fie rt 0,300 kg ; p a s t d e c re t i p ig m e n i 10 kg; ap 4 1. M o d u l d e p r e p a r a r e . P a s ta de c re t i p ig m e n ii se p r e p a r ca la r e e t a n r. 13. L a a c e a s t p a s t se a d a u g e m u lsia o b in u t d in clei de c a ze in i u lei (v. r e e ta n r. 18 + r e e ta n r. 19) p e n tru ncleiere.

102

Materii prime i produse finite

E m u lsia de clei de c azein se a d a u g t r e p t a t p e n tr u a se e v ita n cleierea e x cesiv a co m p o ziiei. D o z a re a se v e rific p rin a p lic a re a u n u i s t r a t d e c o m p o z iie cu o p e n su l p e fii de h rtie c a re se u su c la foc. O c a n tita te in su fic ie n t de em ulsie cu clei d e c az ein fa c e ca p elicu la s se te a rg u o r, ia r o c a n tita te e x cesiv d u ce la fis u ra re a p elicu lei i la p ie rd e re a c la r it ii culorii. C nd c o m p o z iia d e z u g r v it cu cazein se a p lic m e c a n iz a t cu p u lv e riz a to ru l, se a d a u g o so lu ie d e a la u n 1 0 % , a a cu m s-a a r t a t la re e ta n r. 19. n cazu l z u g r v irii fa a d e lo r i a s u p ra fe e lo r te n c u ite d in in te rio r, c a re sn t su p u se u m id it ii, em u lsia d in a c e a s t r e e t se p re p a r cu 1 kg ulei de in fie rt n loc de 0,300 kg. A c e st s u rp lu s d e u lei face ca p e lic u la z u g r v e lii s c a p e te o re z is te n d e o se b it la in te m p e rii.
5 . REELE PENTRU COMPOZIII DE NETEZIT SUPRAFEE DE BETON PLANE NETENCUITE SAU DE BETON CELULAR AUTOCLA VIZAT

Reeta nr. 22. P a s t G IP A C : n trz ie to r d e p riz p lu s p la s tifia n t 1 p a r te a ra c e t D 50 sau D P 25 4 p r i ipsos de c o n s tru c ii 2 3 24 p r i a p , p n la o b in e re a c o n siste n e i de lu c ru a p a s te i 7 16 p r i A m estec u l de n trz ie to r de p riz p lu s p la s tif ia n t se o b in e d in o p a r te p la s tifia n t D isa n i 19 p r i n trz ie to r d e p riz . M o d u l d e p r e p a r a r e . n tr z ie to r u l de p riz s u b fo rm de so lu ie se p re p a r d in clei de oase g ra n u la r. C a n tita te a de clei re s p e c tiv a m e s te c a t cu a p n p ro p o rie d e 1 : 4 p r i, n g r e u ta te , se la s s se n m o a ie tim p de 24 ore, a p o i v a s u l n c a re s-a d iz o lv a t cleiu l se p u n e n a lt v a s cu a p c a re se afl d e a s u p ra u n e i su rse de c ld u r . Se a m e s te c c o n in u tu l i, e v e n tu a l, se m a i a d a u g a p , p n la o b in e re a u n e i s o lu ii cu d e n s ita te a de 1,051, la te m p e r a tu r a d e - f 24C. S o lu ia de n trz ie to r de p riz p lu s p la s tifia n t, se in tro d u c e n v a s u l cu A ra c e t n p ro p o rie de 1 : 4 p r i, co n fo rm re e te i, i se a m e ste c energic. n c a z u l n c are a m e s te c u l n u se u tiliz e a z im e d ia t, p e n tru o b u n co n se rv a re , se m a i a d a u g i 0,04 p r i c ris ta le d e fe n o l la o p a r te s o lu ie de n tr z ie to r de p riz p lu s p la s tifia n t. A m e ste cu l d e so lu ie de p la s tif ia n t p lu s n tr z ie to r de p riz i A ra c e t, c o n s titu e c o m p o n e n ta lich id a p a s te i G IP A C , c a re se re c o m a n d s se

Cartea zugravului i vopsitorului

103

p re p a re n la b o r a to r u l de t r u s t sa u n tre p rin d e re i s se liv reze a n tie re lo r n v a se n ch ise d e p o lie tile n . D e p o z ita re a lo r se face n n c p e ri n ch ise, la te m p e r a tu r de p e s te + 5 C . P a s ta G IP A C se p re p a r p e a n tie r m a n u a l, n tr-o ta r g c u ra t , n c a re se p u n e ip so su l (23 p r i) p e s te c a re se to a r n t r e p t a t c o m p o n e n ta lich id , d u p c a re se a d a u g la n c e p u t 7 p r i d e a p i se am e ste c b in e p n se o b in e o p a s t om o g en . Se a d a u g i re s tu l d e a p (circa 16 p ri) p n se o b in e c o n s is te n a de lu c ru . C nd se a p lic n d o u s tr a tu r i se fo lo sete p e n tru p rim u l s t r a t o p a s t cu o c o n s is te n v sco as, ia r p e n tru s t r a t u l d o i cu o c o n s is te n flu id . n a in te de a p lic a re , p a s ta b in e o m o g e n iz a t se tre c e p rin tr-o s it cu 100 o c h iu ri/c m 2. C a n tita te a d e p a s t ce se p re p a r o d a t tr e b u ie s c o re sp u n d u n u i f ro n t d e lu c ru ce se p o a te a c o p e ri n cel m u lt 6 ore, tim p n c are p a s ta i p s tre a z c o n s is te n a de lu cru . C o n su m u l specific de p a s t G IP A C p e m 2 d e s u p ra fa n e te z it e s te : p e n tr u u n s in g u r s t r a t : a ra c e t D 50 sa u D P 25 0,060 kg ; ipsos d e c o n s tru c ii 0,380 k g ; p la s tif ia n t D isa n 0,0008 k g ; 0,0162 kg ; n trz ie to r d e p riz (clei d e oase) ap 0,001 ms. p e n tr u d o u s t r a t u r i : 0,132 kg ; a ra c e t D 50 sa u D P 25 0,856 k g ; ipsos d e c o n s tru c ii p la s tif ia n t D isa n 0,0017 k g ; 0,0323 kg ; n trz ie to r de p riz (clei de oase) 0,001 m*. ap Reeta nr. 23. C o m p o ziie de n e te z it cu nisip fin, a su p ra fe e lo r de b e to n sau de b e to n c e lu la r a u to c l a v i z a t : 2 p r i n isip fin 0 0,2 m m a ra c e t D P 25 1 p a r te a p p n la c o n s is te n a de lu c ru 0,5 p r i (1 2 14 cm pe c o n u l e ta lo n ), circ a n c az u l a p lic rii cu p is to lu l de s tr o p it, c a n tita te a d e a p p o a te c le te p n la de p a tr u ori. M o d u l d e p r e p a r a r e . n v a s u l cu a ra c e t D P 25 se in tro d u c e t r e p t a t n isip u l fin de A g h ire sa u d e V len i, a m e ste c n d energic. Se o b in e o co m p o z iie p s to a s n c a re se in tro d u c e c a n tita te a n e c esa r d e a p p e n tru a-i d a c o n s is te n a de lu c ru d o rit .

104

Materii prime i produse finite

6 , REETE PENTRU COMPOZIII DE VOPSIT

a) Grund de m bibare cu ulei. R eeta nr. 2 i : ulei de in fie r t 1 kg; p ig m e n t p e n tr u n u a n a r e 0,050 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . A c e a st c o m p o z iie se p re p a r in tro d u c n d p ig m e n tu l n ulei i a m e s te c n d c o n tin u u , d u p c a re c o m p o z iia este tr e c u t p rin s ita cu 900 o c h iu ri/c m 3. L a a p lic a re a m e c a n iz a t a c o m p o z iie i cu a ju to r u l p isto lu lu i, p e n tru a se a sig u ra c o n s is te n a de lu c ru i a se e v ita n a c e lai tim p fo rm a re a c e ii n tim p u l p u lv e riz rii, se a d a u g n a in te de n tr e b u in a r e u n so lv e n t (w h ite -s p irit sa u te re b e n tin ), n p ro p o rie d e 5 1 0 % din g re u ta te a co m p o z iie i. G ru n d u l de m b ib a re se a p lic p e s u p ra fe e d e lem n i s u p ra fe e g le tu ite de ipsos c a re u rm e a z a fi v o p site . A c e sta c o n s titu ie s tr a tu l de le g tu r n tr e s u p r a f a a s u p o rt i s tr a tu l de a c o p e rire u r m to r ; to to d a t p ro te je a z s u p o r tu l i e v it a b s o r b ia lia n tu lu i d in v o p se a de c tre a c e sta . b) Chituri de ulei. Reeta nr. 25. C h it cu ulei sa u lac p e n tru c h itu ire : ulei de in fie r t sau lac 1 kg; so lu ie d e clei 1 0% 0,100 k g ; c re t , p n la o b in e re a c o n s is te n e i de lu c ru . M o d u l d e p r e p a r a r e . P e n tr u p re p a r a r e a a c e stu i c h it se in tro d u c e n v a s u l de p r e p a r a t em ulsii, c a n tita te a de ulei, n c a re a p o i se a d a u g t r e p t a t s o lu ia de clei, a m e s te c n d f r n tre ru p e re . D u p o b in e re a em u lsiei, se a d a u g t r e p t a t i c re ta p n la o b in e re a c o n s is te n e i de lu c ru a p a s te i. A c e a sta se a p lic cu p a c lu l pe s u p r a f a a de v o p s it. Se n tre b u in e a z la c h itu ire a d e fe c te lo r s u p ra fe e lo r te n c u ite i a celor d e le m n a t t d in e x te r io r c t i n in te rio r. C h itu l p r e p a r a t cu lac se u su c m u lt m ai re p e d e d e c t cel p r e p a r a t cu ulei i de a c ee a e ste m a i com od la n tre b u in a r e . P e n tr u c h itu ire a c r p tu r ilo r de p e s u p ra fe e le te n c u ite d in in te rio ru l n c p e rilo r, c h itu l d in a c e a s t r e e t p o a te fi n lo c u it cu c h itu l cu clei d in r e e ta n r. 11, d e o arece e ste m a i ie ftin i su fic ie n t de re z is te n t p e n tr u in te rio r. Reeta nr. 26. C h it de u lei p e n tr u c h itu ire a a c o p e riu rilo r de ta b l i a s u p ra fe e lo r m e ta lic e : u le i de in fie rt 1 kg ; c re t , c irc a 4 kg ; m in iu de fier sa u de p lu m b 1 kg. M o d u l de p r e p a r a r e . P re p a r a r e a c h itu lu i se face p rin in tro d u c e re a t r e p t a t n ulei a c re te i i a m in iu lu i d e fie r sau de p lu m b ,

Cartea zugravului i vopsitorului

105

c a re se a m e ste c b in e p n ce se o b in e o m a s p la s tic om ogen i de c o n s is te n a n e c e sa r. C h itu l p r e p a r a t d u p a c e a s t r e e t se n tre b u in e a z p e n tru c h itu ire a fa lu rilo r i c o a m e lo r a c o p e riu rilo r d e ta b l , p re c u m i p e n tr u a s tu p a re a d iv e rse lo r d e fe c te ale s u p ra fe e lo r m e ta lic e ce u rm e a z a fi v o p site . R eeta nr. 21. C h it de ulei p e n tr u p a c lu it m a n u a l (p e n tru circa 10 k g c h i t ) : u lei de in fie r t 1,750 k g ; s ic a tiv n a fte n ic 0,090 k g ; so lu ie de clei 1 0 % 0,350 kg ; s p u n de ru fe 0,040 k g ; c re t , c irc a 7,700 kg. Modul de p r e p a r a r e . P e n tr u p re p a ra re a c h itu lu i se ia c a n tita te a de u lei p re sc ris i n a c e a s ta se in tro d u c , n o rd in e , a m e ste c n d re p e d e i c o n tin u u : sic a tiv u l, s o lu ia de s p u n , s o lu ia de clei i ap o i se a d a u g t r e p t a t c re ta p n la o b in e re a c o n siste n e i de lu cru . Cu c h itu l d in r e e ta n r. 27 se e x e c u t p a c lu ire a m a n u a l a s u p r a fe e lo r e x te rio a re te n c u ite sa u de lem n. R eeta nr. 28. C h it de ulei p e n tr u p a c lu it p rin s tro p ire (p e n tru circa 10 k g de c h it) : ulei de in fie rt 3 kg; sic a tiv n a fte n ic 0,150 kg so lv e n t (te re b e n tin ) 0,600 kg so lu ie de clei 1 0% 0,300 kg s p u n de ru fe 0,050 kg ; c re t , c irc a 5,900 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . P e n tr u p re p a ra re a c h itu lu i se in tr o d u ce n ulei, n o rd in e, a m e ste c n d re p e d e i c o n tin u u : sic a tiv u l, so l v e n tu l, s o lu ia d e s p u n i so lu ia de clei. L a a m e ste c u l o b in u t se a d a u g t r e p t a t c re t p n la o b in e re a c o n siste n e i de lu cru. Cu a c est c h it se p aclu iesc m e c a n iz a t s u p ra fe e e x te rio a re , te n c u ite sau de lem n. P e n tr u su p ra fe e le in te rio a re c a re se v o p sesc cu ulei, se n tr e b u in e a z n g e n e ra l p a c lu ie li de c h it cu clei p r e p a r a te d u p re e te le 11 sa u 12, n tr u c t a c e ste c h itu r i s n t m a i ie ftin e d e c t cele p re p a ra te cu u lei i sn t su fic ie n t de re z is te n te p e n tr u v o p s ito rii in te rio a re . R eeta nr. 29. C h it c o lo ra t de u le i cu clei p e n tru p a c l u i t : u lei de in fie rt 1,200 k g ; so lu ie de clei 6 % 1,200 k g ; ocru 1,400 kg ;

106

Materii prime i produse finite

n eg ru de fu m 0,200 k g ; c re t , circ a 6,000 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . S o lu ia d e clei p r e p a r a t d u p r e e te le p re c e d e n te se in tro d u c e n ulei, a m e ste c n d u -se m ereu . Se a d a u g t r e p t a t c re ta i p ig m e n ii i se a m e ste c m ereu p n la o b in e re a c o n sis te n e i i c u lo rii d o rite . Se n tre b u in e a z la v o p s ito rii p e lem n la e x te rio r, fiin d m ai ie ftin d e c t c h itu l p r e p a r a t n u m a i cu ulei, i t o to d a t fiin d i c o lo ra t n c u lo a re a d o rit . Reeta nr. 30. C h it de u lei cu clei p e n tru p a c lu itu l s u p ra fe e lo r m e ta lic e (p e n tr u circ a 10 k g d e c h it) : ulei de in fie r t 2,000 kg so lu ie de clei 6 % 0,300 kg ocru 1,000 k g ; n eg ru d e fu m 0,200 kg c re t , c irc a 6,500 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . S o lu ia d e clei se a d a u g t r e p t a t n ulei, a m e ste c n d u -se m ereu. A poi se a d a u g , t o t a m e ste c n d , c re t i p ig m e n i, p n la o b in e re a c o n s is te n e i i c u lo rii d o rite . C h itu l de m a i n a in te se n tre b u in e a z la p a c lu ire a cu c h it c o lo ra t a s u p ra fe e lo r m e ta lic e , a fla te n in te rio ru l n c p e rilo r, c a re u rm e a z a fi v o p s ite cu u lei sau cu lac. Reeta nr. 31. C h it de ulei p e n tr u p a c lu itu l s u p ra fe e lo r m e ta lice ( p e n tru circ a 10 k g de c h it) : u lei de in fie rt 0,550 k g ; 0,680 k g ; sic a tiv n a fte n ic lac 0,450 k g ; 0,570 k g ; te re b e n tin 0,6 00 k g ; s p a t g reu ocru 0,950 k g ; alb de zin c 0,640 k g ; 0,220 k g ; m in iu de fie r 0,200 k g ; n eg ru d e fu m 5,100 kg. c re t , circ a M o d u l d e p r e p a r a r e . Se p re p a r m a i n ti s o lv e n tu l (ulei, lac sic a tiv , i te re b e n tin ), in tro d u c n d u -s e t r e p t a t n ulei, n o rd in e, lacul, s ic a tiv u l i te re b e n tin a a m e ste c n d u -se m ereu . n s o lv e n tu l a stfel p re p a r a t se in tro d u c e a p o i t r e p t a t c re t i p ig m e n i, a m e ste c n d u -se c t m ai bine, p n c n d se o b in e c o n s is te n a i c u lo a re a n e ce sar.

Cartea zugravului i vopsitorului

107

C h itu l a c e s ta se n tr e b u in e a z p e n tr u p a c lu ieli p e su p ra fe e le m e ta lic e e x te rio a re , c a re u rm e a z a fi v o p s ite cu v o p se a de ulei sa u de lac. c) Grunduri de acoperire cu ulei. R eeta nr. 32. G ru n d cu u l e i : ulei de in fie rt 1,000 k g ; p a s t d e v o p se a de u lei 0 ,5 0 0 1,000 kg. M o d u l de p r e p a r a r e . P a s ta de v o p se a se p re p a r c o n fo rm r e e te i n r. 38 i cu ea se v o p s e te s u p r a f a a re s p e c tiv n c u lo a re a i n u a n a c e ru t . L a a c e a s t p a s t se a d a u g t r e p t a t u le iu l a m e ste c n d u -se n tr-u n a* C nd g ru n d u l se a p lic m e c a n iz a t cu p isto a le p u lv e riz a to a re , p e n tr u a-i d a o flu id ita te m a i m a re se in tro d u c e n c o m p o z iia de m a i n a in te u n so lv e n t, de o bicei w h ite -s p irit sa u te re b e n tin , n c a n tita te de 0 ,0 7 0 0,100 kg. S o lv e n tu l a d u c e c o m p o z iia la o c o n s is te n c a re face po sib il p u lv e riz a re a ei p rin p isto l. C a n tita te a de p a s t de v o p se a n e c e sa r p e n tr u p re p a ra re a g r u n d u lu i nu este to td e a u n a aceeai, ci v a ria z cu p ig m e n tu l n tr e b u in a t. L a p r e p a ra re a g ru n d u rilo r se v a lu a c a n tita te a d e p a s t c a re e ste n e ce sar p e n tru o b in e re a u n e i c o n s iste n e p o tr iv ite i n u a n e i d o rite . Reeta nr. 33. G ru n d cu em ulsie : ulei de in fie r t 1 kg so lu ie de clei 1 0 % 2,500 kg la p te de v a r 0,300 kg so lv e n t (te re b e n tin ) 0,800 k g ; p a s t d e v o p se a d e u lei 0 ,5 0 0 1,000 kg. M o d u l de p r e p a r a r e . Se p re p a r s e p a ra t s o lu ia de clei 10 % (v. re e ta n r. 11) i s e p a ra t la p te le de v a r (2 k g v a r p a s t la 10 1 de ap ). n u lei se a d a u g la p te d e v a r i se a m e ste c energic n v a s u l p e n tru p re p a ra re a em ulsiei, d u p c a re se a d a u g t r e p t a t so lu ia d e clei i ap o i so lv e n tu l, a m e s te c n d c o n tin u u . A c e ast em ulsie, a stfe l p r e p a r a t , se in tro d u c e t r e p t a t n p a s ta de v o p se a de u lei (v. r e e ta n r. 38), u rm n d in d ic a iile d in re e ta n r. 32 i a m e ste c n d c o n tin u u . C o m p o ziia d in a c e a s t r e e t e ste m ai ie ftin d e c t c e a - d in r e e ta nr. 32. d) Grunduri antieorosive eu ulei. Reeta nr. 3. G ru n d cu m iniu de p lu m b : m in iu de p lu m b 1 kg; ulei de in fie r t 1,600 k g ; te re b e n tin 0,400 kg.

108

Materii prime i produse finite

R eeta nr. 35. G ru n d cu m in iu de fie r : m iniu de fier 1 kg ulei de in fie rt 0,500 kg te re b e n tin 0,100 kg. R eeta nr. 36. G ru n d cu g a lb e n de zinc : 1 g a lb e n de zinc kg - ulei de in fie rt 1,500 kg. R eeta nr. 37 G ru n d cu m in iu de fier i g a lb e n de zin c : 1 m in iu de fier kg 1 g a lb e n d e zinc kg 2 ulei de in fie rt kgM o d u l de p r e p a r a r e . P ig m e n ii a c e s to r re e te se in tr o d u c n ulei a m e ste c n d u -se b in e p e n tr u o b in e re a c o m p o z iie i de g ru n d cu c o n siste n c e ru t . Se n tre b u in e a z p e n tr u g ru n d u ire a c o n s tru c iilo r m eta lice, ex p u se in flu e n e i a g e n ilo r a tm o sfe ric i. G ru n d u rile d in re e te le n r. 34 i n r. 35 se n tr e b u in e a z n g e n e ra l la v o p sire a m e ta le lo r fero ase, a t t la e x te rio r c t i la in te rio r, fe rin d u -le d e co ro ziu n e. G ru n d u l cu m in iu de p lu m b , e ste m a i sc u m p d e c t cel cu m in iu de fier, n s a re c a lit i s u p e rio a re . G ru n d u rile cu g a lb e n de zinc se n tre b u in e a z n sp ecial la v o p sire a m e ta le lo r n efero ase i m ai ales a a lu m in iu lu i i a lia je lo r Sale. e) Vopsele de ulei. R eeta nr. 38. P a s t de v o p se a de u lei (p e n tr u 1 kg p a s t ) : u lei de in fie r t 0,250 k g ; p ig m e n i, circ a 0,7 50 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . C a n tit ile de u lei i p ig m e n i n e c e sa re p e n tru o b in e re a p a s te i se d e te rm in pe cale e x p e rim e n ta l . E le d e p in d de c a p a c ita te a pe c a re o a re p ig m e n tu l de a a b so rb i u le iu l. n p rin c ip iu p re p a ra re a p a s te i de v o p se a de u lei se face a s t f e l : fie ca re p ig m e n t ca re tre b u ie s in tr e n c o m p o z iia v o p se le i se a m e ste c s e p a ra t cu ulei i se tre c e p rin m a in a de f re c a t v o p se le , o b in n d u -s e o p a s t de v o p se a cu ulei de c u lo a re a p ig m e n tu lu i. D u p p re p a ra re a p a ste lo r, s e p a r a t p e n tr u fie c a re p ig m e n t, a c e ste a se c o m b in , lu n d ca b a z c u lo a re a p r e d o m in a n t a v o p se le i la c a re se a d a u g t r e p t a t i c e le la lte p a s te de p ig m e n i cu ulei n o rd in e descrescn d a in flu e n e i lo r a s u p ra n u a n e i cu lo rii. A m e s te c a re a v o p se le lo r se face n u m a i d u p ce fiecare p a s t v a fi a d u s p rin a d a o s de u lei la c o n s is te n a de lucru. C om p o ziiile cu m a re p u te re de co lo ra re tr e b u ie s fie a d u g a te n c a n tit i m ici, p e n tr u ca s n u d e n a tu re z e c u lo a re a . C om p o ziia o b in u t se tre c e p r in m a in a de fre c a t v o p se le i se stre c o a r p rin s ita cu 900 o c h iu ri/c m 2. .

Cartea zugravului i vopsitorului

109

R eeta nr. 39. V o p sea de u l e i : p a s t de v o p se a de u lei 1 kg ; ulei de in fie rt 0,150 0,600 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . C nd v o p se a u a se a p lic m e c a n iz a t, se a d a u g u n s o lv e n t (w h ite -s p irit sau te re b e n tin ) n c a n tita te de 0,050 0,150 kg p rin c a re se o b in e o v is c o z ita te p o triv it . V o p seau a cu u lei a stfe l p r e p a r a t se n tre b u in e a z a t t p e n tr u p rim u l s tr a t de v o p se a , c t i p e n tr u cele u rm to a re . Reeta nr. 40. Vopsea cu em ulsie de u l e i : p a s t de v o p se a de ulei 1,000 k g ; em ulsie de u lei 'C 0 ,8 5 0 1,000 kg. M o d u l de p r e p a r a r e . P a s ta de v o p se a , p re p a ra t d u p r e e ta n r. 38, a v n d c u lo a re a i n u a n a c e ru t , se d ilu eaz cu em ulsie p r e p a r a t d u p r e e ta n r. 33. C a n tita te a de em u lsie n tr e b u in a t p e n tru d ilu a re a p a s te i de ulei d e p in d e d e c a p a c ita te a de a b s o rb ie a u leiu lu i p e c a re o au p ig m e n ii din p a s t . V o p seau a a stfe l o b in u t se p o a te n tr e b u in a n locul celei d e ulei d in re e ta nr. 39, fiin d m ai ie ftin . f) Vopsele m ate de ulei. Reeta nr. 41. V opsea de ulei se m im a t : v o p se a de ulei 0,750 k g ; w h ite -s p irit (p a rc h e tin ) 0,250 kg. Reeta nr. 42. Vopsea de ulei m a t : v o p se a de u lei 0,500 k g ; w h ite -s p irit (p a rc h e tin ) 0,5 00 kg M o d u l d e p r e p a r a r e . V o p seau a se a m e ste c cu c a n tita te a d e w h ite -s p irit din r e e ta re s p e c tiv p n la c o m p le ta om o g en izare a co m p o ziiei. T re b u ie r e in u t n s c r e z is te n a p eliculei a c e sto r c o m p o z iii se re d u c e p ro p o rio n a l cu c a n tita te a de so lv e n t fo lo sit. Reeta nr. 43. V opsea de u lei cu c e a r i alb de zinc : p a s t de v o p se a de u lei 1 kg; alb de zinc (p ig m e n t) 0,500 kg ; te re b e n tin 0,500 k g ; ce ar 0,100 kg ; ulei de in fie rt 0,250 kg ; sic a tiv n a fte tic 0,100 k g ; p ig m e n i, d u p n e c e s ita te i d u p n u a n a culorii. M o d u l de p r e p a r a r e . P e n tr u p re p a ra re a a c e ste i c o m p o z iii, se to p e te c e a ra in tr-u n v a s m e ta lic , a v n d g rij s se a m este ce c a s nu se p rin d de fu n d u l v a s u lu i i s n u se a p rin d . Se ia de pe foc v a s u l i am eS tecn d u -se, se a d a u g t r e p t a t o j u m ta te din c a n tita te a d e te re b e n tin i d u p aceea a lb u l de zinc (p ig m e n t). Se fre a c apoi la m a in a de fre c a t v o p sele cu re s tu l de te re b e n tin i cu ulei. n a c e st

110

Materii prime i produse finite

a m e ste c se a d a u g p a s ta de alb de zin c. C o m p o ziia o b in u t se am e ste c b in e, a d u g n d u -s e i u n sic a tiv p e n tr u a g r b i n t r ir e a peliculei pe su p ra fe e le ce se v o p sesc. P e n tr u a se o b in e d ife rite n u a n e de cu lo ri se a d a u g p ig m e n i, d im in u n d n c o n se c in , c a n tita te a de alb de zinc. Cu co m p o z iia de v o p s it d escris se o b in e o v o p sire m a t de c a lita te . g) L a z u ru ri de ulei. Reeta nr. 44. L a z u r d e ulei (vo p sea t r a n s p a re n t ) : ulei de in fie r t 1 kg; b e n z in 0,200 kg ; sic a tiv n a fte n ic 0,100 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . P re p a r a r e a la z u ru lu i de ulei se face in tro d u c n d n ulei b e n z in a i s ic a tiv u l i a m e ste c n d b ine. L a z u ru l de ulei se fo lo sete p e n tru fin isa re a d e c o ra tiv a le m n u lu i. C o lorarea la z u ru lu i d e ulei se o b in e p rin a m e s te c a re a cu ulei a u n o r cu lo ri d e la z u r c a re se gsesc g a ta p r e p a r a te su b fo rm a de p ra fu ri (v. re e ta n r. 4 5 ) ; a m e s te c a re a se face n m a in a de fre c a t v opsele. R eeta nr. 45. C u lo area de la z u r n ulei. c u lo a re de la z u r d u p n ev o ie : ulei 1 kg; te re b e n tin 0,100 k g ; sic a tiv (firn is ra p id ) 0,200 kg. C ulorile de la z u r se aplic p e tm p l r ia de s te ja r cu a sp e c t n a t u ra l sa u pe ru lo u ri la u i i fe re stre , a t t n in te rio r, c t i la e x te rio r. D e a se m en e a , cu lo rile de la z u r se a p lic ca u ltim s t r a t pe p e re i la v o p s ito rii d e c o ra tiv e , c^lcio-vecchio, o rn a m e n te etc.
7. REETE PENTRU EMAILURI CU PULBERI METALICE

R eeta nr. 46. E m a il cu p u lb e re de b ro n z : lac de u le i 1 kg; p u lb e re de b ro n z 0,200 kg ; so lv e n t (te re b e n tin ) 0,100 kg. R eeta nr. 47. E m a il cu p u lb e re de a lu m in iu : lac de ulei 1 kg p u lb e re de a lu m in iu 0,150 0,250 k g ; so lv e n t te re b e n tin 0,100 kg. M o d u l de p r e p a r a r e . n la c u l de u lei se in tro d u c e p u lb e re a re sp e c tiv u s c a t sa u su b fo rm de p a s t . Se am e ste c b in e i a p o i se in tro d u c e i so lv e n tu l (w h ite -s p irit sa u te re b e n tin ) p n se o b in e c o n s is te n a d e lucru.

Cartea zugravului i vopsitorului

111

A m e ste c a re a p u lb e rii d e b ro n z sa u de a lu m in iu cu lacu l se face cu p u in tim p n a in te de n c e p e re a lu c ru lu i, d eo arece v o p se a u a se gelatin e a z d u p 24 ore. L a v o p s ire a cu p u lb e re d e a lu m in iu p rim u l s t r a t se ap lic cu u n c o n in u t de 0,150 k g a lu m in iu la 1 k g de lac, ia r a l doilea s tr a t cu u n c o n in u t de 0 ,2 0 0 0,250 k g a lu m in iu la 1 k g d e lac. V opselele cu lac d in re e te le n r. 46 i 47 se n tre b u in e a z la v o p sito rii d e c o ra tiv e . V o p sea u a cu lac i a lu m in iu m a i a re i o a lt p ro p r ie ta te fo a rte im p o r ta n t i a n u m e e s te a n tic o ro z iv . F o lo sit la v o p sire a c o n stru c iilo r m e ta lic e, le a p r d e a c iu n e a a g e n ilo r e x te rio ri. R eeta nr. 48. E m a il cu p u lb e re de zinc, a p lic a t cu p e n su la : lac de ulei 1 kg; p u lb e re de zin c 0 ,9 0 0 1,200 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . L a c u l de u lei se am e ste c b in e cu p u lb e re a de zin c, o b in n d u -s e o v o p se a g ro as. A c e asta se ap lic n u m a i cu p e n su la . R eeta nr. 49. E m a il cu p u lb e re de zin c, a p lic a t cu p is to lu l: lac de u lei 1 kg; p u lb e re de zin c 1,500 k g ; so lv e n t (te re b e n tin ) 0,170 kg ; s ic a tiv n a fte n ic 0,010 kg. S u p ra fe e le v o p s ite cu a c e a st v o p se a au o str lu c ire sp ecial, ia r o b ie c tu l v o p s it a re a s p e c tu l m e ta lu lu i re sp e c tiv . T o t d u p a c e a s t r e e t se p o t p re p a ra : v o p se le de lac cu o el in o x i d a b il c a re d a u c o m p o z iii a rg in tii cu reflex e a l b s t r u i ; v o p se le de lac cu nichel c a re se a p lic p e m e ta le i u n eo ri, pe lem n ; vop selele de lac cu a r g in t s n t m ai sc u m p e d e c t ce le la lte , n s se o b in e fecte d e c o ra tiv e p ro te jn d to to d a t p e rfe c t i m e ta lu l pe c a re s-a u a p lic a t.
8 . REETE PENTRU COMPOZIII DE PASTE

a) C om poziii p e n tru fin is ri dcco rativ e n relief (calcio-veechio). R elttu nr. 50 P a s t o b i n u it (c a n tit ile s n t d a te p e n tru 1 m 1 , de s u p ra f a fin isa t ).: ipsos 1,000 kg h u m (cao lin ) 0,600 kg clei de o ase 0,120 kg ulei de in fie r t 0,050 kg ap 1,000 1.

112

Materii iprime i produse finite

M o d u l d e p r e p a r a r e . H u m a sau c a o lin u l d u p ce s e m ru n e te se n m o aie n a p , ap o i se a m e ste c b in e i se s tre c o a r . Se in tro d u c t r e p t a t so lu ia de clei i u leiu l c o n tin u n d u -s e a m e s te c a re a . Se a d a u g t r e p t a t i ipsosul, a m e ste c n d energic, p n se o b in e o p a s t de c o n siste n a s m n tn e i, care, n a in te de n tr e b u in a r e se tre c e p rin s ita cu 225 o ch iu ri/ c m 1. P a s ta de h u m i clei se p o a te p re p a ra n c a n tit i necesare p e n tru e x e c u ta re a de lu c r ri tim p de 1 2 zile ; a d a o su l de ipsos se face n u m a i p e n tru c a n tit i c a re se p o t c o n su m a n 30 60 m in de la p re p a ra re . C a n tit ile de m a te ria le d in r e e t p o t p re z e n ta m ici v a ria ii, n f u n c ie de c a lita te a m a te ria le lo r, a p re g tirii s u p ra fe e lo r s u p o rt, a u n e lte lo r cu c a re se face a p lic a re a i a n d e m n rii m u n c ito rilo r z u g ra v i. R eeta nr. 51. P a s t cu ip s o s -a la b a s tru : ip so s-a la b a s tru 1,000 k g ; h u m (caolin) 0,400 kg ; clei de oase 0,100 k g ; ulei de in fie rt 0,050 kg ; ap 0,800 1. M o d u l d e p r e p a r a r e . E s te id e n tic cu cel d in re e ta nr. 50. Reeta nr. 52. P a s t cu v o p se a de ulei : ulei de in fie rt 2 kg; firn is 1 kg; alb de zinc 5 kg; c e a r de a lb in e 0,250 kg. A ce asta e ste o c o m p o z iie s c u m p , se lu c re a z n reliefu ri m ici i n u a re nevo ie de o co lo ra re u lte rio a r . C eara de a lb in e fo lo sit tr e b u ie s fie c u r a t i a lb it . R eeta nr. 53. P a s t din V in a ro m i h u m : h u m n p a s t 7,5 p r i ; V in aro m (culo are) 3 p ri, sa u n c a n t it i d e co n su m specific : hum 0,600 kg ; V in aro m (culo are) 0,500 k g ; ap , circa 0,001 m 3. M o d u l d e p r e p a r a r e . Se n m o aie h u m a n a p (circa 4 0 % d in g r e u ta te a m a te ria lu lu i u s c a t) tim p de 24 ore, o b in n d u -se o p a s t d e c o n s is te n a sm n tn e i vsco ase. n p a s ta de h u m , a stfe l o b in u t , se in tro d u c e t r e p ta t, a m e s te c n d u -se c o n tin u u , v o p se a V in aro m de c u lo a re a aleas. n caz de nevoie, c o n s is te n a se p o a te m o d ifica flu id ific n d u -se cu o c a n t i t a t e m ic (su b 0,5 p r i) de ap .

Cartea zugravului i vopsitorului

113

A m e ste c u l o b in u t n fo rm de p a s t , se tre c e p rin s ita cu 100 o c h iu ri/c m 2. Reeta nr. 54. C o m p o ziie de s tro p cu nisip fin de A ghire sau d e V leni i V in a ro m (co n su m s p e c if ic ) : 0,0025 m 3 ; n isip fin 0,600 k g ; V in aro m (cu lo are) 0,001 m 3. a p , circa M o d u l d e p r e p a r a r e . Se u m e z e te n isip u l cu o p a r te d in a p , d u p c a re se to a r n t r e p t a t v o p s e a u a de V in a ro m , a m e ste c n d u -se energic. Se o b in e o co m p o z iie p s to a s a c re i c o n s is te n de lu c ru se reg le az p rin in tro d u c e re a u n e i c a n tit i p o tr iv ite de ap . b) Compoziii colorate pentru pacluielile care im it marmura R eeta nr. 55. A m e ste c u l u s c a t (n p r i de g r e u t a t e ) : c im e n t p o r tla n d 1 p a rte ; ipsos 1 p a rte ; n isip fin de c a rie r (tre c u t p rin s ita de 900 o c h iu ri/c m 2) 2 p ri; p ig m e n i, d u p n e c e s ita te i n u a n a cu lorii c e ru te . C o m p o ziia lich id (n p r i de v o l u m ) : em ulsie de ulei (v. r e e ta n r. 33) : 1 p a rte : ap 1 1,5 p ri M o d u l d e p r e p a r a r e . A m estecu l u s c a t i co m p o z iia lic h id se a m e ste c n p r i egale (n g r e u ta te ), o b in n d u -se a stfel c o m p o z iia p e n tru p a c lu it. L a p re p a ra re a c o m p o z iiilo r p e n tru p a c lu it, se alege felul m a rm u rii c a re u rm e a z a se im ita . n fu n c ie de n u a n e le p e c are le p re z in t a c e a sta , se v o r p re p a ra c o m p o z iiile p e n tru p a c lu it. n g en e ral se p re p a r oco m p o z iie m a i v sc o a s , a v n d c u lo a re a p rin c ip a l a m a rm u rii, cu m i c te v a c o m p o z iii flu id e, de n u a n e le c a re a lc tu ie sc d esen u l m a rm u rii. n cazu l c n d m a rm u ra c a re se im it tre b u ie s p re z in te u n a m e ste c d e cu lo ri, se p re p a r n m o d a s e m n to r c te v a c o m p o z iii cu cu lorile re sp e c tiv e , ia r n a in te de a p licare, ele se v o r a m e stec a n tr-o a n u m it o rd in e, o b in n d u -se u n a m e ste c p o tr iv it de culori. P re p a ra r e a a c e s to r c o m p o ziii se face de c tre v o p sito ri cu o n a lt calificare.
9 , REETE PENTRU BAIURI

R eeta nr. 56. B a i p e n tru im ita re a le m n u lu i de n u c. ap 1 1; c o lo ra n t b ru n 0,100 kg.

114

Materii prime i produse finite

R eeta nr. 57. B a i p e n tru im ita re a le m n u lu i ro u : ap 1 1; c o lo ra n t ro u 0,150 kg. B a iu rile a p lic a te p e s u p r a f a a le m n u lu i au p r o p r ie ta te a de a p tr u n d e n lem n p e o a d n c im e o a re c a re , m rin d u -i r e z is te n a . F iin d t r a n s p a re n te p s tre a z a s p e c tu l n a tu r a l i s tr u c tu r a lem n u lu i. M o d u l de p r e p a r a r e . B a iu rile se p re p a r cu c o lo ra n i s in te tic i tr a n s p a r e n i de c u lo a re roie, sa u b ru n , c u m a r fi c o lo ra n ii d e a n ilin sa u a m e ste c u rile lo r cu c o n c e n tra ii n c e p n d de la 0 ,0 3 % p n la 1,2% . C o lo ran ii se d iz o lv n a p c a ld la te m p e r a tu r a de circa 80C, ceea ce p e rm ite s se m re a sc a d n c im e a de p tr u n d e r e a b a iu lu i n lem n (0 ,3 0,5 m m ). n a in te de n tr e b u in a r e so lu iile se s tre c o a r p rin tr -u n tifo n s u b ire . B a iu rile p r e p a r a te d u p re e te le n r. 56 i 57 n c h id c u lo a re a le m n u lu i. S n t to tu i c a z u ri c n d e ste n e c e sa r d e sc h id e re a cu lo rii lem n u lu i. O p e ra ia se n u m e te t o t b iu ire , dei, n c o m p o n e n a co m p o ziiei re sp e c tiv e n u in tr b a iu ri. n re e te le n r. 58 i 59 s n t d a te c o m p o ziiile c a re se folosesc p e n tr u d e sc h id erea cu lo rii lem n u lu i. R eeta nr. 58. C o m p o ziii cu a p o x ig e n a t : a p o x ig e n a t 3 % 0,300 kg ; am o n ia c 2 5 % 0,030 k g ; ap 1 1. R eeta nr. 59. C o m p o ziie cu acid o x alic : acid o x alic (sa re de m cri) 0,030 kg ; am o n ia c 2 5 % 0,020 k g ; ap 1 1. R e e te le n r. 58 i 59 s n t in d ic a tiv e . E s te n e c e sa r s se fac p ro b e p e b u c i d in acelai lem n , p r e p a r a te n aceleai c o n d iii, p e n tru a se s ta b ili c a n tita te a c o re s p u n z to a re o b in e rii cu lo rii d o rite .
1 0 . REETE PENTRU COMPOZIII DE LUSTRUIT I PATINAT

Reeta nr. 60. S o lu ie de elac n alcool p e n tr u g ru n d u ire : alcool ( s p irt) 86 8 8 % elac (fulgi) 1 4 12% Reeta nr. 61. S o lu ie de elac n alcool p e n tru lu s tr u ir e : alcool (sp irt) 9 0 9 2 % elac (fulgi) 10 8% .

Cartea zugravului i vopsitorului

115

M o d u l d e p r e p a r a r e . elacu l se in tro d u c e n alcool, care-1 d izo lv , o b in n d u -s e o so lu ie de lac g lb u ie , cu c a re se fin iseaz, p rin lu s tru ire , su p ra fe e le s u p o r t de lem n , n g en eral m o b ilieru l. R eeta nr. 62. C o m p o ziie de c e a r p e n tru p a t i n a t : c e a r 1 kg ; b e n z in 1 1; p ig m e n t ( c a n tita te a c o re s p u n z to a re n u a n e i c e ru te ). M o d u l d e p r e p a r a r e . V a su l cu c e a r se in tro d u c e n tr -u n v a s cu a p f i e r b i n t e ; d u p ce s-a t o p i t c e a ra se sc o a te v a su l de p e foc, se to a r n b e n z in i se a m e ste c b in e, a p o i se in tro d u c e p ig m e n tu l i se a m e ste c d in n o u , p n se o b in e o c o m p o z iie u n ifo rm .
11. REETE PENTRU ADEZIVI

Reeta nr. 63. S o lu ie cu clei de oase : clei de oase 1 kg ; ap 5 1. M o d u l de p r e p a r a r e . P l c ile de clei de oase se sp a rg n b u c i i se in tro d u c n tr - u n v a s cu a p rece, u n d e se las, tim p de 24 ore, p e n tru ca s se n m o aie. D u p n m u ie re a cleiu lu i so lu ia se fie rb e p n la d e sfa c e rea c o m p le t a b u c ilo r de clei. n a in te de ap licare, s o lu ia tre b u ie s tr e c u r a t p rin s ita cu 4 0 0 625 o c h iu ri/c m 2. Se p re p a r c a n tit i c a re p o t fi c o n s u m a te n circ a ! /2 1 o r de la fierbere. D ac au r m a s c a n t it i n e c o n su m a te , c a re s-au r c it, s o lu ia se n c lz e te d in nou cu u n a d a o s re d u s de ap . S o lu ia de clei d e o ase a stfe l p r e p a r a t se fo lo sete p e n tru a m o rsa re a p e re ilo r n v e d e re a a p lic rii ta p e te lo r. A m o rsa re a se face cu so lu ia c a ld (4 0 50C). Reeta nr. 64. S o lu ie cu clei d e f in : f in 2,000 kg ; ap 8,000 1; clei de oase (so lu ie) 0 ,2 0 0 0,400 1; acid fen ic (fu n g icid ) n c o n c e n tra ie 0 ,2 5 % 0,025 k g ; in se c tic id ( P lo to x , D e p a ra to x " sa u D u n to x " ) 0,500 1 M o d u l d e p r e p a r a r e . Se c ern e f in a p rin s ita cu 4 0 0 625 o c h iu ri/c m 2; se fie rb e a p a n c a n tita te a p re s c ris ; se to a rn circa 1 /8 din c a n tita te a de a p c lo c o tit n tr - u n v a s (p re fe ra b il de le m n p e n tr u a se e v ita a lte r a r e a so lu iei) i ap o i t r e p t a t se v a rs f in a , a m e ste c n d u -se

116

Materii prime i produse finite

c o n tin u u ; se a d a u g re s tu l de a p c lo c o tit , a m e s te c n d n c o n tin u a re i l sn d u -se ap o i tim p de 24 o re la n m u ia t. A d o u a zi, a m e ste c u l se fie rb e n tr - u n v a s d in ta b l g a lv a n iz a t , u m p lu t n u m a i 3/4 d in n lim e , p n la c o m p le ta d esfacere a cocoloaelor. D u p r c ire cleiu l se stre c o a r p rin s ita cu 400 625 o c h iu ri/c m 2 tre c n d u -s e n tr - u n a lt v a s c u r a t (p re fe ra b il de lem n ), u n d e i se a d a u g , a m e ste c n d u -se b in e, acid fenic n c o n c e n tra ie de 0 ,2 5 % ca a n tis e p tic , p e n tru e v ita re a fo rm rii m u c e g a iu lu i, ciu p e rc ilo r i p ro d u c e rii de m iro su ri n e p l c u te i in se c tic id p e n tru e v ita re a p tr u n d e r ii insectelo r. C o m p o ziia a stfe l o b in u t tre b u ie s a ib o c o n siste n p o tr iv it p e n tru a fi n tin s u o r cu b id in e a u a , n s t r a t u n ifo rm . S o lu ia de clei de f in se fo lo sete p e n tr u lip ire a a t t a h rtie i s u p o rt, c t i a ta p e tu lu i. Se p re p a r ' n tr-o c a n tita te c a re s fie c o n s u m a t n cel m u lt 3 zile de la p re p a ra re , d e o arece d u p tre c e re a a c e stu i tim p , s o lu ia de clei i p ie rd e p r o p r ie t ile de lipire. F ie rb e re a cleiu lu i de oase i a cleiu lu i de f in se face n v a se de ta b l g a lv a n iz a t , d e p a r te de o b ie c te sa u m a te ria le in fla m a b ile i cu lu a re a m su rilo r de p a z c o n tra in cen d iilo r. In se c tic id u l se a d a u g n clei n u m a i d u p r c ire a a c e stu ia , deo arece e s te u n p ro d u s in fla m a b il.
1 2 . REETE PENTRU COMPOZIII DE SOLVENI, DEGRESAI, DECAPANI I DIZOLVANI

R eeta nr. 65. S o lv e n t p e n tr u r in a de b r a d : so d c a lc in a t 0,050 k g ; a c e to n 0,250 k g ; 1 1. ap Modul de preparare. Se d iz o lv , a m e ste c n d u -se b ine, so d a c a lc in a t n a p c ld u . D u p d iz o lv a re i r c ire i n a in te de n tr e b u in a r e se in tro d u c e t r e p t a t , a m e ste c n d u -se , a ce to n a . Se o b in e o so lu ie d iz o lv a t cu c a re se c u r p u n g ile de r in . Reeta n r : 66. D e g re s a n t p e n tr u s u p ra fe e m e ta lic e feroase : h id ro x id d e so d iu (sod c a u s tic ) n so lu ie de 15% 0,650 kg ; silic a t de so d iu , n so lu ie de 1 % 0,350 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . S o lu iile re sp e c tiv e se nclzesc p n la te m p e r a tu r a de 80C, d u p c a re se a m e ste c en erg ic n v a se c a re nu s n t a ta c a te d e s o lu ii alcalin e.

Cartea zugravului i vopsitorului

117

R eeta nr. 67'. D e g re s a n t p e n tr u s u p ra fe e le m e ta lic e n e f e ro a s e : so lu ie de fo sfa t triso d ic 0,250 k g ; silic a t d e so d iu (stic l so lu b il ) 0,250 k g ; h id ro x id de sod iu (sod c a u s tic ), n so lu ie 1 % 0,250 k g ; so lu ie de s p u n 0,250 kg. M o d u l de p r e p a r a r e . Se a m e ste c s o lu ia de s p u n cu s ilic a tu l de so d iu . n a m e ste c se in tro d u c t r e p t a t , a m e ste e n d u -se c o n tin u u s o lu ia de h id ro x id de so diu i a p o i so lu ia de fo s fa t triso d ic . Cu a c e st a m e ste c se d e g re se a z su p ra fe e le m e ta le lo r nefero ase c a re u rm e a z a fi l c u ite . R eteta nr. 6S. P a s t d e c a p a n t a lc a lin I ( p e n tru c a n tita te a de 10 k g ) : h id ro x id de so d iu (so d c a u stic ) 2,800 k g ; silic a t de so d iu (stic l so lu b il ) 1,600 k g ; a m id o n 3,300 kg ; ap 2,300 1. M o d u l d e p r e p a r a r e . Se a m e s te c h id ro x id u l de so d iu cu a p , se in tro d u c e , a m e ste c n d c o n tin u u , s ilic a tu l de so diu i a p o i a m i d o n u l, p n se o b in e o p a s t flu id . M a n ip u la re a m a te ria le lo r i a m e s te c a re a lor se face cu o d e o se b it g rij , lu n d t o a te m su rile in d ic a te de n o rm e le de p r o te c ia m u n cii. R eteta nr. 69. P a s t d e c a p a n t a lc a lin I I ( p e n tru c a n tita te a de 10 kg) : v a r b u lg ri 1,600 k g ; so d c a lc in a t 1,400 k g ; c re t 2,000 k g ; ap 5,000 1. M o d u l de p r e p a r a r e . Se s tin g e v a r u l b u lg ri cu a p , se in tro d u c e n la p te le de v a r o b in u t so d a c a lc in a t i apoi, a m e ste c n d c o n tin u u , se in tro d u c e c re ta p n se o b in e o p a s t sem iflu id . o m o g e n . R eeta nr. 70. P a s t d e c a p a n t a c id ( p e n tru c a n tita te a de 10 kg) : acid s u lfu ric c o n c e n tr a t 1,550 k g ; acid c lo rh id ric c o n c e n tr a t 0,500 k g ; acid fo sforic 0,050 kg ; leie b is u lfitic (so lu ie 5 0 % ) 0,100 k g ; ap 2,700 1; clei de o ase 0,100 kg ; p m n t de in fu zo rii 5,000 kg.

118

Materii prime i produse finite

M o d u l d e p r e p a r a r e . Se d iz o lv c le iu l n a p i se a m e s te c cu leia b is u lfitic . A poi n a m e ste c se in tro d u c e t r e p t a t i p e rn d , a m e ste c n d u -se c o n tin u u , a c id u l su lfu ric, a c id u l c lo rh id ric i a c id u l fosforic. n a m e s te c u l o b in u t se in tro d u c e p m n tu l d e in fu zo rii i se a m e ste c p n se o b in e o p a s t o m o g en . L a m a n ip u la re a a cizilo r i la p r e p a ra re a p a s te i se v o r lu a to a te m su rile in d ic a te de n o rm ele d e p ro te c ia m u n cii. R eeta nr. 71. P a s t a n tio x id a n t ( p e n tru c a n tita te a de 10 kg) : b ic ro m a t de p o ta s iu 0,500 k g ; leie b isu lfitic (so lu ie 5 0 % ) 0,050 k g ; ap 5,100 1; p m n t de in fu zo rii 4,350 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . Se d iz o lv b ic ro m a tu l d e p o ta s iu n a p , d u p care, n s o lu ia o b in u t , se a m e ste c leia b isu lfitic . A poi se in tro d u c e t r e p t a t , a m e ste c n d c o n tin u u , p m n tu l d e in fu zo rii p n se o b in e o p a s t o m o g en . Se a p lic p e s u p ra fe e le m e ta lic e c a re au fo st t r a t a t e cu p a s te d e c a p a n te acid e, n v e d e re a a n ih il rii p ro c e su lu i d e o x id a re a a c e sto ra . Reeta nr. 72. P a s t d iz o lv a n t (p e n tru c a n tita te a de 10 k g ) : s p irt in d u s tria l 2,200 k g ; to lu e n sa u b e n z e n 4,300 k g ; so lv e n i o rg a n ic i (a c e ta t de a m il, b u tii etc .) 2,200 kg ; p a ra fin 1,300 kg. M o d u l d e p r e p a r a r e . Se a m e ste c so lv e n ii n tre ei i ap o i se in tro d u c e p a ra fin a , c a re se d iz o lv n s o lu ia o b in u t , d n d , p rin a m e ste c a re , o so lu ie v sc o a s i o m ogen. Se folosete la d e c a p a re a s tr a tu r ilo r v e c h i de v o p se a de pe d ife rite s u p ra fe e s u p o rt. R eeta nr. 73. C h it ignifug. so lu ie ig n ifu g A a co m p o ziiei 1,5 p r i I 107-30 1 p a rte ; nisip fin 1 p a rte . argil M o d u l d e p r e p a r a r e . Se p u n e arg il la n m u ia t cu o p a r te d in so lu ia ig n ifu g A I 107-30, tim p de 24 ore, d u p c a r e se am e ste c energic, in tro d u c n d u -s e i re s tu l de so lu ie , p n se o b in e u n a m e ste c om ogen. n c o n tin u a re se in tro d u c e i n isip u l fin, a m e ste c n d u -se c o n tin u u p n se o b in e o p a s t cu c o n s iste n a p o tr iv it p e n tr u lu c ru .

C A P ITO L U L I V

UNELTE, DISPOZITIVE, APARATE I UTILAJE FOLOSITE LA PREPARAREA COMPOZIIILOR I APLICAREA LOR

A. UNELTE I DISPOZITIVE MANUALE


1. UNELTE PENTRU MSURARE, TRASARE I VERIFICARE

M su ra re a , tr a s a r e a i v e rific a re a lu c r rilo r p e a n tie r s n t o p e ra ii c a r e se fac cu a ju to r u l u rm to a re lo r u n e lte : U nelte p en tru m s u r a r e : m e tru l de b u z u n a r, m e tru l m e ta lic n c u tie i ru le ta . Unelte p e n tru tr a s a r e : d re p ta ru l, c o la ru l (e c h e r g h iu n ie, v in c lu ) i f u r tu n u l de nivel. U nelte p e n tru verificare: firu l cu p lu m b (c u m p n a ) i n iv e la (b o lo b o cu l), U nelte p en tru v e r ific a r e : firu l cu p lu m b (c u m p n a ) i n iv e la (bo lo b o cu l).
2 . DISPOZITIVE NTREBUINATE LA PREPARAREA, TRANSPORTA REA I PSTRAREA COMPOZIIILOR

A ceste d isp o z itiv e p o t fi c o n fe c io n a te d in lem n sa u d in m e ta l. M e talu l tre b u ie s fie in o x id a b il, d e obicei se fo lo se te t a b l a z in c a t . P re p a ra r e a c o m p o z iiilo r se face n b u to a ie d e le m n sa u m e ta lic e d e c irc a 100 1 c a p a c ita te . F ie rb e re a c leiu lu i e ste re c o m a n d a b il s se fa c n v a se e le ctric e (fig. 20) c o m p u se d in tr-u n v a s in te rio r 1 cu o c a p a c ita te de c irc a 6 1, n c a re se a fl cleiu l i u n v a s e x te r io r 2. n tr e p e re ii v a se lo r se p u n e a p . P r in n c lz ire a e le c tric a a p e i, cleiu l d in c a z a n u l in te rio r fierb e, f r a se a rd e sa u a se lipi de v a s. C a ra c te ristic ile v a s u lu i s n t u r m to a re le : p r o d u c tiv ita te a 4 5 l/o r ; c a p a c ita te a re z e rv o ru lu i in te rio r 6 1; te n s iu n e a c u re n tu lu i 120 sau 220 V ;

12
co n su m de c u r e n t g r e u ta te a v a s u lu i d im e n s iu n i: d ia m e tru n lim e

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

1,3 k W /o r ; 5,250 k g ; 260 m m ; 300 m m .

(Fig. 20. Vas eleotric pen tru fierberea cleiului.

Fig. 21. Site :


a s it s im p l ; b s it s p e c ia l .

Fig. 22. Ciur suspendat.

Fig. 23. Gleat.

'Cartea zugravului i vopsitorului

121

C ern erea m a te ria le lo r se face cu a ju to r u l s ite lo r i c iu ru rilo r m a n u a le . S itele (fig. 21, a) a u o c h iu ri su b 1 m m 2, ia r ciu ru rile p e ste 1 m m 2. S istem u l d e s it d in fig. 21, b e ste f o a rte p ra c tic , p e rm in d o b u n s tre c u ra re a compoziiilor. C iu ru l s u s p e n s d a t (fig. 22) a re o p r o d u c tiv ita te m a re i p o a te fi m a n e v ra t de u n s in g u r m u n c ito r, m icndu-1 ca p e u n leagn. A m e ste c a re a c o m p o z iiilo r i n c rc a re a lo r n v a se le de tr a n s p o r t se face cu a ju to r u l p o lo n ic u lu i. T r a n s p o r ta r e a lic h id e lo r i a c o m p o z iiilo r se face n g le i de 8 12 1 c a p a c ita te a (fig. 23). P s tr a r e a c o m p o z iiilo r n tim p u l lu c ru lu i se face n v a se de 2 0 30 1 c a p a c ita te , c o n fe c io n a te din m a te r ia l in o x id a b il, c a re a sig u r c a lita te a c o m p o z iie i re sp e c tiv e .
3 . UNELTE NTREBUINATE LA PREGTIREA SUPRAFEELOR

O p e ra iile d e c u r ire , n e te z ire , p a c lu ire e tc ., a s u p ra fe e lo r n v e d e re a z u g r v irii sa u v o p sirii, se e x e c u t m a n u a l, cu o serie de u n e lte i a n u m e : a) Periile de srm (fig. 24). Se folosesc la c u r ire a v o p selei v e c h i n special de pe s u p ra fe e le m e ta lic e i p e n tr u n d e p r ta re a ru g in ii de pe s u p ra fe e le m e ta lic e c a re u rm e a z a fi v o p site .

Fig. 24. Perii de srm. b) R zuitoarele m etalice (fig. 25). S n t fo lo site p e n tr u n d e p rta re a v o p s e le lo r i a z u g r v e lilo r v e c h i. c) Lam pa de benzin. Se fo lo se te p e n tr u a c u r a p rin a rd e re v o p s e a u a v e c h e de pe s u p ra fe e le v o p site . d) paclul. E s te u n e a lta fo lo sit n m o d o b i n u it p e n tr u n e te z ire a s u p ra fe e lo r (p a c lu ire a ) n v e d e re a z u g r v irii sa u a v o p sirii. p a clu l e s te u tiliz a t, de a se m e n e a , p e n tr u c o jire a v o p se le lo r sa u a z u g r v e lilo r v e c h i. E x is t p a c lu ri de lem n c o n fe c io n a te d in lem n de e se n ta r e

122

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

i im p re g n a te cu u lei de in fie r t la c a ld (fig. 26, a) i p a c lu ri m e ta lic e (fig. 26, b), c a re se c o n fe c io n e a z p rin d e c u p a re a lam ei d in ta b l d e o e l O L-50, le fu ire a s u p ra fe e i, cu a s c u ire a u o a r a p r ii a c tiv e i t r a t a r e a te rm ic a a c e ste ia p rin c lire la d u r ita te a p resc ris . Se fa b ric n d o u fo rm e : fo rm a A, n cin ci m rim i i fo rm a B , n p a tr u m rim i. L a fo rm a A, la m a se n g u s te a z la c a p tu l o p u s p r ii a c tiv e i se te rm in cu u n v rf, c a re se in tro d u c e n tr - u n m n e r d in le m n de fag a b u r it, p r e v z u t cu o c a p s u l d in t a b l d e c a p a t p e n tru a m b u tis a re i o ro n d e l d in t a b l n e a g r . L a fo rm a B , la m a u o r n g u s ta t , se fix e a z p rin d o u n itu r i n tr-u n m n er, e x e c u ta t p rin p re sa re d in b a n d de o e l la m in a t la rece. C a ra c te ris tic ile te h n ic e ale p a c lu rilo r s n t in d ic a te n ta b e lu l 3. O n e te z ire b u n a s tr a tu lu i d e c h it se face cu a ju to r u l p a c lu rilo r p re v z u te cu o b a n d de c a u c iu c (fig. 26, c). A cestea au fo rm a p a c lu lu i o b i n u it d e lem n i s n t p re v z u te cu o t ie tu r , n c a re se in tro d u c e o b a n d de c a u c iu c , f ix a t cu u ru b u ri. B a n d a d e c a u c iu c iese a fa r cu 2 3 cm , p e r m in d o b u n n e te z ire a c h itu lu i. P r in fo rm a sa la t i p rin d im e n siu n ile s a le m a ri (l im e a d e 20 cm ), a c e s t p a clu p e rm ite s se e x e c u te d in tr-o d a t n e te z ire a u n e if ii la te de p a c lu ia l , ceea ce a d u c e o i m p o r ta n t m rire a v ite z e i d e lu c ru i o b u n c a lita te a su p ra fe e i. e) D rica de c a u c iu c (fig. 26, d ). E s te fo lo sit, d e a sem e n ea , c b u n e re z u lta te , p e n tr u p a c lu ire a r a p id a su p ra fe e lo r. A c e a st d ric se c o n fe c io n e a z cu u u r in p e a n tie r d in tr-o sc n d u r d e 2,5 cm

Cartea zugravului i vopsitorului

123

12

c a
Tip B

Fig. 26. Unelte pentru p a c lu it:


o s p e c ia de lemn ; b pacluri metalice ; c paclu de cauciuc ; d dric de cauciuc.

124

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Tabelul 3:
L ungim ea, in m m , F o rm a M rim ea goaclului (L> la m e i

G rosim ea la m e i. in m m

(1)

0i

a,

L im e a la m e i l a v i r f (6) mm

2 4 6 8 10 4 6 8 10

170 180 210 225 240 200 210 220 230

85 90 110 125 140 80 90 100 110

0,5 0,5 0,5 0,5

1,5 1,8 2,0 2,5 3,0

0,5 0,5 0,6 0,7 0,7


20 40 60 80 100 40 60 80 100

g ro sim e, lu n g de 50 cm i la t d e 9 cm . P e o p a r te se m o n te a z d o u m in e re , la d is ta n de 25 cm u n u l d e a ltu l, ia r pe la tu rile lu n g i ale ei se m o n te a z , d o u b e n z i de c au ciu c, la te de 4 cm , fix a te n cuie. D a c g ro sim e a c a u c iu c u lu i e ste de 3 5 m m , el e ste scos n a fa r cu 1 cm f a d e s c n d u r , ia r d a c g ro sim e a lu i este de 6 9 m m , c a u c iu c u l se sc o a te n a fa r cu 1 ,5 2 cm f a de. sc n d u r . Cu a c e a s t d ric se p o a te p a c lu i d in tr-o d a t o fie. de 50 cm l im e . f) R am a m etalic pentru fixarea pietrei de lefuit (fig. 27). Se fo lo se t la lefu irea p e re ilo r i ta v a n e lo r.

Fig. 27. Ram m etalic p entru fixarea pietrei de le fu it:


1 m in e r ; 2 r a m m e ta lic ; 3 u r u b d e f i x a r e ; 4 p ia tr r d e le f u it.

Cartea zugravului i vopsitorului

125

4 . UNELTE NTREBUINATE LA SPOIT, ZUGRVIT I VOPSIT

Spoielile se e x e c u t cu b id in ele, z u g r v e lile cu bidinele, i p en su le, ia r v o p sito riile cu p e n su le o b in u ite , sp eciale i p e rii p e n tru finisare n a fa r de a c e a s ta , la fin is a re se m a i folosesc p ie p te n i, ro le i a b lo a n e . a) B idinelele. Cele u z u a le s n t b id in e le le de z u g ra v cu s u p o rtu l de lem n , fo rm a t d in m o n tu r a n fo rm de disc i m in e ru l f ix a t p rin n u ru b are* a m b e le e x e c u ta te p rin p re lu c ra re d in lem n de fag c ru d sa u a b u rit. P a r te a a c tiv p ru l e ste fo rm a t , la m ijlo c, din a m e ste c de p r de p o rc, d in cozi de b o v in e i de c o a m de cal, ia r la m a rg in e , d in am estec de p r d in cozi de b o v in e i c a b a lin e i p r de p o rc. P r u l se fix e a z n m o n tu r n g u ri cu d ia m e tru l de 3,5 m m pe m a rg in e i d e 7 m m n z o n a c e n tra l , p rin p re s a re m eca n ic sa u p r in tra g e r e m a n u a l i se lip e te cu c o lo fo n iu .Se fa b ric n d o u m rim i, 4 i 6 a v n d c a ra c te ristic ile te h n ic e d in ta b e lu l 4 i fig u ra 28. '
Tabelul *
Lungimea, n m m , a Mrimea Diam etrul m onturii (D) mm prului (b ) m inerului (1) bidinelei (L )

4 6

115 125

100 110

176 176

294 304

P e n tr u lu c r rile de z u g r v e li se m a i fo lo sete i tip u l de b id in e le n u m ite fin e cu p a r te a a c tiv m a i b u n , fo rm a t d in tr- u n am e ste c de. p r de p o rc si c o a m de cal. Se liv re a z n d o u so rtim e n te 4/10 si 6/ 12. Se p ro d u c i b id in ele de c a lita te in fe rio a r , cu m s n t b id in elele p o p u lare", cu p a r te a a c tiv d in tr - u n a m e ste c de. p r de porc, y a k , cozi de b o v in e, c o a m d e cal i m a x im u m , 3 0 % fire de m an ila i b id i nelele g o sp o d a r", cu p a r te a a c tiv d in p r de cozi de b o v in e i c o am de cal. A m b ele tip u r i d e b id in e le se liv re a z n d o u m rim i 1 i 2. B id in elele cer o n g rijire a t e n t ; d u p te r m in a r e a lu c r rilo r, ele se s p a l b in e cu a p , se u su c , ia r p ru l lo r se leag cu sfo ar, ca s nu r m n r s f ir a t d u p u scare.

126

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

b) P ensulele. Cele u z u a le fo lo site la lu c r rile d e v o p s ito rii i, n u n ele c a z u ri, la z u g r v e li, d u p fo rm a lo r, se g ru p e a z n tr e i c a te g o rii i an u m e : p en su le la te , p e n su le p e n tr u r a d ia to a r e i p e n su le ro tu n d e .

Fig. 28. Bidinea de zugrav. P e n su le le s n t c o n fe c io n a te p rin a s a m b la re a u n u i sm oc de p r la u n m n e r p rin in te rm e d iu l u n u i inel d e fix are. S m ocul d e p r p o a te fi a lc tu it, n fu n c ie de d o m e n iu l de u tiliz a re a pen su lei, d in : p r n a tu r a l, cu u rm to a re le p r o v e n ie n e : p r de porc (o p ritu r , s m u ls tu r ), p r d e cal (co a m , c o a d ), p r de b o v in e (co ad , u rec h e, f r u n te ), p r d e c a p r , p r d e v e v e r i , p r de b u rs u c etc. ; fire le d e p r n a tu r a l tre b u ie s fie c u ra te , lucioase, elastice, d re p te i n e a ta c a te de m o lii; p r s in te tic d in fire fila m e n ta re d e : p o lia m id e, p o lic lo ru r de v in ii e tc . ; p r u l s in te tic p o a te fi cu c a p tu l a s c u it sau cu c a p tu l d e s p ic a t; a m e ste c u ri om ogene de p r n a tu r a l i p r sin te tic sau d e p r n a tu r a l d e d iv e rse p ro v e n ie n e . F irele de p r d in sm oc tr e b u ie s fie p a ra le le , o rie n ta te cu sp icu l s p re v r fu l p en su lei. S m o cu l tr e b u ie s fie b in e f o r m a t (s nu p re z in te fire r s fira te ). _M inerul p e n su le lo r se c o n fe c io n e az d in :

Cartea zugravului fi vopsitorului

127

lem n de e se n m o ale (tei, p lo p , salcie, b ra d etc.) sau lem n de e se n ta r e (fag, s te ja r , fra s in e t c . ) ; m a te ria le p la s tic e (p o lip ro p ile n , p o lie tile n de n a lt d e n s ita te etc). L e m n u l tre b u ie s fie b in e u s c a t, f r c r p tu r i, g u ri de in se c te sau a lte d e fe c te v izib ile. P e n su le le se liv re a z cu m in e ru l d e lem n v o p s it sa u n e v o p sit. n c a z u l m n e re lo r n e v o p site , a c e s te a tre b u ie s fie b in e le fu ite i s nu p re z in te u rm e d e p re lu c ra re . L a cele v o p s ite , s t r a t u l de lac sa u de em ail tre b u ie s fie u n ifo rm i s a c o p e re n tre a g a s u p r a f a a m in e ru lu i. M nerele e x e c u ta te d in m a te r ia l p la s tic tr e b u ie s fie n e te d e i s n u p re z in te fisu ri, p e te , b u le de aer, b a v u r i e tc . In e lu l se e x e c u t d in m e ta l sa u d in m a te ria l p la stic . In e lu l m eta lic al p e n su le lo r la te p o a te fi d in t a b l d e o e l c o s ito rit , a l m it sa u c u p r a t ia r cel a l p e n su le lo r ro tu n d e , d in ta b l d e o e l d e c a p a t sa u d in b a n d d e o e l c a rb o n la m in a t la rece, p r o te ja te p rin b ru n a re , n ich elare sa u zin care. L a fix a re a sm o c u lu i de p r n m n e r se folosesc a d eziv i c o re sp u n z to ri, fu n c ie d e 'd o m e n iu l d e u tiliz a re a p en su lei. I n g e n e ra l se u tiliz e a z a d e ziv i p e b a z d e r in i ep o x id ice, c a u c iu c v u lc a n iz a t etc. P e fiecare p en su l se m a rc h e a z i m rim e a ei.

Fig. 29. Pensul lat. P e n su le le la te se p ro d u c n tr-o g a m m a re d e s o rtim e n te i m rim i (o b in u ite , sp eciale, in d u s tria le o b i n u ite i fin e, u n iv e rsa le , e te rn a e tc .). n m o d c u r e n t se folosesc de c tr e z u g ra v i-v o p sito ri pensulele o b i n u ite i sp eciale c a re se liv re a z n 9 m rim i cu g a m a n o ii (fig. 29).

128

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

C a ra c te ristic ile te h n ic e p rin c ip a le ale a c e sto r p e n su le s n t in d ic a te n ta b e lu l 5. P e n tr u m rim ile 3 /4 3 o ii firele s n t d in p r d e p o rc c u r a t sem it a r e in cu lo a re n a tu r a l . P e n tr u m rim ile 3 5 o ii se n tre b u in e a z
Tabelul S
L u n g im ea . n m m a M rim ea to ii L im e a sn o p u lu i (d) mm G rosim ea in e lu lu i (dj) mm

p ru lu i (1)

p e n s u le i

(L )

3/4 1 1V. 2
2 1/*

3 3Va 4 5

21 26 36 50 62 75 88 100 125

10 13 16 18 18 20 20 22 22

37 42 47 52 55 60 65 70 75

172 189 204 218 233 248 266 281 300

p r d e porc c u r a t se m ita re , n c u lo a re n a tu r a l sa u u n a m e ste c f o r m a t d in 7 0 % p r de p o rc se m ita re cu 3 0 % p r de a lte p ro v e n ie n e . P e n su le le la te se folosesc la e x e c u ta re a lu c r rilo r de v o p s ito rii, a le g n d u -se m rim e a c o re s p u n z to r cu s u p ra fe e le c are se fin ise a z (m ici, n tin se , n g u ste , cu p ro fil etc.).
C

Fig. 30. Pensul p entru radiatoare. P e n su lele p e n tr u ra d ia to a r e (fig. 30) s n t, de a se m en e a, p e n su le la te i se u tiliz e a z p e n tru v o p sire a e le m e n te lo r de calo rifer, p re c u m i a a lto r o b ie c te cu c o n tu r c o m p lic a t.

Cartea zugravului fi vopsitorului

129

Se co n fe c io n e az d in tr-u n sn o p de fire de p r de p o rc n cu lo ri n a tu r a le , f ix a t p rin lip ire n tr - u n in el la t c u r b a t d in ta b l a lb , n c a re se fix e a z cu in te la c a p tu l opu s, m in e ru l d in le m n de p a ltin , te i sau fag l c u it. Se fa b ric n tr - u n s in g u r tip , n p a tr u m rim i cu g a m a n o ii i cu c a ra c te ris tic ile te h n ic e p rin c ip a le d in ta b e lu l 6.
Tabelul 6
Lungimea, In mm & Mrimea toii L im ea snopului (ef) mm Grosime [n ilu lu i (di) mm p ru lu i (1) pensulei ()

1 i 1/ . 2 2 1/*

26 36 50 62

7 7 ,5 8 9

38 43 45 50

378 391 403 416

M rim ea p e n su le lo r p e n tr u r a d ia to a r e se alege n r a p o r t cu m rim e a i c o m p le x ita te a su p ra fe e lo r ce se v o p sesc. P en su lele r o tu n d e se p ro d u c c a i p e n su le le la te , n tr-o v a r ie ta te de tip u r i, m rim i, fo rm e i c a lit i ( tip A, t i p B , lac, lioneze, lin ia re , an leg e r, em ailac etc.). Cele m ai u z u a le s n t p e n su le le r o tu n d e tip A (p a te n t) , p ro d u se n n o u m rim i de la n r. 8 24 i p e n su lele r o tu n d e tip B (p u m n ), p ro d u se n a p te m rim i de la n r. 0 6. C a ra c te ristic ile te h n ic e p rin c ip a le ale p e n su le lo r ro tu n d e d e tip A s n t in d ic a te n ta b e lu l 7 i fig u ra 31, ia r a celo r de t i p B, ta b e lu l 8 i fig u ra 32.
Tabelul 7
L un g im e , In m m M rim e G rosim e sn o p u lu i (ii) mm G rosim e In e lu lu i (di) mm

p ru lu i (1)

p en su lei ( )

8 10 12 14 16 18 20 22 24

14 16 19 22 25 28 31 34 37

17 20 24 27 31 34 38 41 44

40 45 50 55 60 65 70 75 80

202 214 226 238 250 262 279 291 308

130

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Tabelul S
Lungimea, In mm a Mrimea Grosimea snopului (d) mm Grosimea Inelului (di) mm p ru lu i (1) pensulei

(L)

0 1 2 3 4 5 6

28 31 34 37 37 40 40

31 36 39 42 42 46 46

60 70 80 70 90 80 90

203 215 2 31 227 247 243 253

M rim ile c a ra c te ris tic e p e n su le lo r r o tu n d e n u in d ic u n it i de m su r . Ca i n c a z u l p e n su le lo r la te , m rim e a p e n su le lo r r o tu n d e de tip A sa u B e alege n r a p o r t cu m rim e a s u p ra fe e lo r ce se finiseaz.


\ * 5

--------------------

'

l L

Fig. 31. Pensul rotund tip A (patent).

A lte d o u s o rtim e n te de p e n su le r o tu n d e fo lo site la lu c r rile de z u g r v e li i v o p s ito rii s n t i cele p e n tr u lin ia tu r (fasp en su le) (fig. 33), liv ra te n n o u m rim i, cu c a re se tra s e a z liniile i, re sp e c tiv , p e n tru

Cartea zugravului i vopsitorului

131

a b lo a n e (fig. 34), liv r a te n p a tr u m rim i. S m o cu l d e p r al p e n su lelo r p e n tru a b lo a n e e s te ro tu n d , s c u r t i r o t u n j i t la c a p t p e n tr u a p u te a p tr u n d e n to a t e c o lu rile a b lo a n e le lo r.

Fig. 34. Pensul p entru abloane. C a ra c te ristic ile te h n ic e p rin c ip a le ale p e n su le lo r p e n tru lin ia tu r i p e n tru a b lo a n e s n t in d ic a te n ta b e le le 9 i, re sp e c tiv 10. c) Pensulele speciale i periile pentru finisare. Se folosesc la l u c r rile de fin isa re a v o p sito riilo r. Cele m a i n tr e b u in a te s n t :
Tab'lul 9
L un g im ea, n m m , a M rim ea G rosim ea s n o p u lu i (d> - mm Groalmca in e lu lu i (di) mm

p ru lu i (1)

p en su lei ( )

00 0
1

2 4 6 8 10 12

3,5 4,5 5,5 6,5 8 10 11,5 12,5 16

6 7 8,5 10 11 13 15 17 20

34 36 38 40 45 50 55 60 65

268 278 287 302 319 336 353 372 388

132

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Tabelul 10
Lungimea. In nun a M&rlmea Grosimea snopului (dj
mm

Grosimea Inelului (d,)


mm

p ir u lu i (I)

pensulei ( i )

16 18 20 22

25 28 31 34

31 34 38 41

35 40 45 50

145 157 169 181

Pensula plat subire (fig. 35, a), confecionat din p r de porc i folosit p entru finisarea lucioas a suprafeelor vopsite cu vopsele de ulei. Pensula plat fin (fig. 35., b), confecionat din pr de bursuc i folosit la lucrrile de vopsitorie de c a lita te superioar. Pensula m ultipl (fig. 35, c), i pensula cu degete (fig. 35, d). S nt alc tu ite din m u lte pensule m ici confecionate din p r de porc i fix ate pe acelai su p o rt. P o t fi m ari sau mici. E le servesc la executarea im ita iilor, lin iatu rilo r sau a lto r modele. Pensula pentru netezit (fertraiber), de form p la t sau ro tu n d , cu p rul lung sau sc u rt i de diferite m rim i. Cele cu prul sc u rt sn t confecionate din p r de porc (fig. 35, e), iar cele cu p rul lung. din p r de bursuc (fig. 35, f). Aceste perii dau p o sibilitatea ca su p ra fa a p ro asp t v o p sit s fie n etezit n aceeai direcie (operaie n u m it i fertraibuire). Pensulele fin e pentru executarea im itaiilor de lemn (fig. 35, :j). Se confecioneaz din p r de v ev eri, sn t de form a la t sau ro tu n d i de diferite m rim i. Pensulele din burei (fig. 35 A). Se folosesc p en tru im itarea e s turilor, a m arm u rii etc. S n t a lc tu ite din b u c i de burete, care au o m are elasticitate i dau diverse desene speciale. Pensulele plate (lagre) (fig. 35 i) i canadiene (fig. 35 j). Se folosesc, de asem enea, la execu tarea im ita iilo r de lemn. A cestea au p ru l fin i lung, care im prim pe su p ra fa a p ro a sp t v o p sit dungi asem ntoare cu fibrele lem nului. Peria tufr (fig. 36, a), folosit p e n tru finisarea o b inuit a suprafeelor vopsite, finisare n u m it tu fu ire. S u p rafaa tu fu it este m at i aspr. Peria pentru im itaii de pnz (fig. 36, b), a lc tu it dintr-o serie de pensule mici, aezate n linie d re a p t . Im ita ia se obine schim^ bnd direcia pensulelor prin ntoarcerea periei, cu m inerul perpendicular pe prim a direcie.

1
Fig. 35. Pensule speciale :

a p la t s u b ir e ; b p la t li n ; e m u ltip l ; d c u d e g ete ; c pentr u n e te z it, cu p r s c u r t ; f p e n tr u n e te z it, c u p r lu n g ; g pentru Im ita t e se n e d e le m n ; h d in b u r e i ; t p la t (la g r) ; j canadian.

134

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosit

08-01

C
F ig . 36. P e r i i p e n t r u f i n i s a r e : a t u f r ; b p e n t r u I m ita ii d e p n z ; c d e c a u c iu c .

c
d Fig. 37. Dispozitive pentru ntreinerea pen su lelo r:
a v a s c u s it ; b b a ie s im p l ; c b a ie c u s it ; d c m a d e c a u c iu c .

Cartea zugravului i vopsitorului

135

P eriile de cauciuc (fig. 36, c) sn t folosite la fin isarea su p ra fe e lo r ; se o b in desene cu o s tru c tu r m ru n t sau m are. n tre in e re a p en su lelo r este de m a re im p o rta n p e n tru asig u ra re a bunei c a lit i i a econom iei lu cru lu i. n cazul p e n su lelo r folosite la zugrveli, n tre in e re a ac e sto ra se face la fel ca a b id inelelor, P en su lele folosite la v o p sito riile de ulei sau cu lacu ri, tre b u ie s se| spele,^ n d a t d u p folosire, n tr-u n so lv e n t (te re b e n tin , p e tro l etc.). P e n tru vopsele cu so lv en i organ ici (ulei, a lch id al, c im e n t-p erclo rvin il etc.) se folosesc n u m ai p en su le i b id in ele cu p r a n im a l; p e n tru vopsele i em ulsii cu s o lv e n t a p a (V inarom , A ra c e t D P25, A ra ce t CPM B), p e n tru zu g rv eli n cu lo ri de ap , spoieli i p e n tru c u r a tu l p ra fu lu i, se folosesc pensule, perii i b id in ele a t t cu p r anim al, c t i cu p r sin tetic. P e n tru sp la re a i p s tra re a p en su lelo r se p o t folosi disp o zitiv e d e c o n stru c ie sim p l, c are se p o t co n fecio n a cu u u rin pe a n tie r i c are conserv c a lita te a p ensulelor. A a e ste v a su l din fig. 37, a p re v z u t cu s it pe fu n d i cu clem e p e n tru a trn a re a p ensulelor. L a fel sn t b ile sim ple (fig. 37, b) sau cu s it (fig. 37, c)apoi cm ile de cauciuc (fig. 37, d) care se p o t co n fecio n a din d e e u ri'd e c a n 'e re de au to m o b il, strn g n d u se la g u r cu inele de cauciuc. d) Pieptenii (fig. 38). S n t u n e lte folosite la e x e c u ta re a ^ d iv e rse lo r im ita ii. P ie p te n ii s n t e x e c u ta i d in c a u c iu c / m a te ria l p lastic sau din m etal i se p re z in t , fie ca p l c u e cu a n u ri im p rim a te , fie ca p l c u e cu d in i. a n u rile sau d in ii au m rim i diferite, d up im ita ia c are tre b u ie e x e c u ta t . e) Rolele. S n t fo lo site la e x e c u ta re a zugrvelilor d ec o ra tiv e . O ro l (fig. (39) se co m p u n e d in tr-o fu rc cu m n e r i d ou b ra e la te ra le e x ten sib ile, e x e c u ta te din aei b a lo t la m in a t la cald , de 1 5 x 2 m m , n tre care se fix e a z doi c ilin d ri (rolele). n fa e ste p rin s o ro l din cau ciu c Fig. 38. Piepteni. v ulcan izat, cu desene n relief de 4 5m m nlim e, m o n ta t pe u n cilin d ru de lem n i fix a t la te ra l cu dou rondele.

iuuuuuv

n sp a te este p rin s o rol de b u re te din cauciuc v u lc a n iz a t, m o n ta t , de asem enea, pe u n cilin dru de lem n i fix a t la te ra l p rin do u ro n d ele. A m bele role se fa b ric n tr-u n sin g u r tip i o sin g u r m rim e,, cu d iferite desene n relief.

136

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

R o la de b u re te a sig u r a lim e n ta re a cu c o m p o z iia de z u g r v it, ia r rola de cau ciu c im p rim p rin ro sto g o lire p e s u p ra fa a c a re se fin isea z , d esen u l ales. U n a lt sistem de ro l e ste acela cu b u re te (fig. 40). A c ea st ro l e ste a s e m n to a re cu p re c e d e n ta cu d eo seb irea c p rim u l cilin d ru e ste a c o p e rit cu u n b u re te , c a re im p rim u n d e sen, p e rm in d a stfe l o fin isa re p l c u t a su p ra fe e lo r. Se p o a te folosi i f r c ilin d ru de a li m e n ta re . f) v esc la a p lic a re a de d esen e pe su p ra fe e le z u g r v ite . S n t c o n fe c io n a te , n g e n e ra l, d in c a rto n p re s a t p ro t e j a t cu u n s t r a t de u lei de in i ,d u p u s c a re a a c e stu ia , v o p s it Fig. 39. Rola p en tru zugrveli d e co rativ e: cu d o u s tr a tu r i de a f u r c a i m i n e r u l ; 5 r o l d in b u r e t e d e c a u c iu c ; v o p se a de ulei de c u c r o l d in c a u c iu c v u lc a n iz a t c u d e s e n e n r e lie f ; lo a re n c h is. Se co n d r o le le m o n ta te n f u r c . fe c io n e a z i d in m e ta l, ia r u n e o ri d in celuloid tr a n s p a r e n t, c a re e ste re z is te n t i se p o a te t ia cu u u rin . a b lo an e le se p o t c o n fe c io n a p e a n tie r, d u p m o d ele d a te sa u se liv re a z g a ta c o n fe c io n a te . n c a z u l a b lo a n e lo r c o n fe c io n a te pe a n tie r,

Cartea zugravului i vopsitorului

137

n ti se face im p rim a re a m o d e lu lu i p rin co p ie re a sau d e c a lc are a p e m a te ria lu l resp e c tiv . A poi se face t ie r e a a b lo n u lu i d u p m odel cu c u itu l, a e z n d m a te ria lu l p e o s u p r a f a p e rfe c t p la n . Se p o t folosi m a i m u lte fe lu ri de abloanele sim ple. S n t fo lo site p e n tru o sin g u r c u lo a re (fig. 41). U n e o ri abloanele sim p le sn t indirecte (fig. 42), d esen u l fiin d o b in u t d a to r it cu lo rii

____ jp a ^ s S |||j |g g X

abloanele p en tru m a i m u lte culori. S n t Fig. 4 0 . Role pentru zugrveli fo rm a te d in m a i m u lte a b lo a n e sim p le, decorative din burete, c a re se a p lic n tr-o a n u m it o rd in e pe p e re te i a n u m e a t t e a a b lo a n e sim p le c te c u lo ri s n t (fig. 43 de la s fr itu l c rii). D u p te rm in a re a lu c ru lu i, a b lo a n e le se c u r i se u su c , p s trn d u se, a e z a te u n e le p e s te altele, n r a f tu r i sau n c u tii.

b
Fig. 41. ablon sim plu direct :
a a b lo n ; b d e s e n .

138

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

b
a a b lo n ; b d e s e n .

Fig. 42. ablon simplu in d ire c t: g) Rolele pentru vopsitorii (fig. 44). n lo c u l'p e n su le lo r se p o t folos p e n tru v o p s ito rii, e m a il ri sa u l c u iri, ro lele cu nv eli, n g e n e ra l, din m a te ria le p la s tic e sp o n g io ase sa u d in b la n de oaie. O a stfe l de ro l se c o m p u n e d in tr - u n c ilin d ru pe c a re se a p lic n v e liu l d in m a te ria lu l p la s tic sp ongios i u n m n e r c o tit al c ru i c a p t fo rm e a z u n a x p r e v z u t cu d o u c a p a c e d in m a te ria l p la stic . A c este a p tr u n d e ta n n o rificiu l c ilin d ru lu i (fig. 45), c o n s titu in d to t o d a t i lag re le n c a re se r o te te c ilin d ru l pe a x (fig. 46). n r a p o r t cu m rim e a s u p ra fe e i c a re se fin iseaz se aleg e i m rim e a ro lelo r (lu n g im e a c ilin d ru lu i). n m o d c u re n t a c e a s t lu n g im e e ste de 180, 200, 250 i 300 m m . D ia m e tr u l in te rio r al c ilin d ru lu i n c a re se in tr o d u c e a x u l de ro tir e al m in e ru lu i, e ste de 44 sa u 54 m m . G ro sim ea n v e liu lu i de m a te ria l p la stic sp o n g io s c a re a c o p e r c ilin d ru l este c u p rin s in tr e 13 i 22 m m . P e n tr u v o p s ire a su p ra fe e lo r n e te d e i p la n e se alege o ro l cu u n n veli s u b ire , ia r p e n tr u cele ru g o ase i asp re, o ro l cu nveli m ai gros.

Cartea zugravului i vopsitorului

139

G re u ta te a u n e i ro le de 200 m m , c o m p le t e c h ip a t , e ste de circa 200 g ram e m p re u n cu ro la se liv re a z i v a s u l n c a re se in tro d u c e co m p o ziia cu ca re u rm e a z s se e x e c u te fin isa ju l. U m p le re a se face cel m u lt p n la 3/4 d in n lim e a v a s u lu i.

Fig. 44. Rol pentru vopsitorii. n cazu l c o m p o z iiilo r flu id e v a s u l e ste p r e v z u t cu u n p e re te cu g r ta r- ra c le t , s p r ijin it pe u n a d in la tu rile lu n g i ale a c e stu ia (fig. 47); P e n tr u n c rc a re a n v e liu lu i sp o n g io s cu co m p o z iie , se ro sto g o lete

140

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

ro la p e g r ta r n v a s, d u p care, t o t p rin ro sto g o lire, se rid ic a p sn d u o r pe g r ta r p e n tru e lim in a re a s u rp lu s u lu i de m a te r ia l i u n ifo rm iz a re a n c rc rii rolei.

Fig. 45. Elementele componente unei role pen tru vopsitorii :


l c ilin d r u c u n v e li d in m a t e r i a l p la s t ic s p o n g io s ; 2 m i n e r ; 3 a x u l d e r o t i r e a r o le i ; 4 c a p a c e e t a n e d in m a t e r i a l p l a s t ic p r e v z u t e c u l a g r e e r m e tic e ; 5 v e d e r e c u s e c iu n e a c a p a c u l u i i la g r u l u i d e c a p t.

Fig. 46. Modul de introducere a axului i a capacelor-lagre n tubul cilindrului rolei,

n caz u l c o m p o z iiilo r v sc o a se se fo lo sete u n g r t a r p lu tito r c a re se a eaz p e s te co m p o z iie (fig. 48). P e n tr u n c rc a re a u n if o r m a n v eliu lu i spongios, se ro sto g o le te ro la de c te v a ori, a p s n d u o r p e ste g r ta r.

Cartea zugravului i vopsitorului

141

Fig. 47. Vasul i racleta pentru compoziii fluide :


a v e d e r e ; b s e c iu n e s c h e m a tiz a t .

h Fig. 48. Vasul i racleta p entru compoziii vscoase:


a v e d e r e ; 6 s e c iu n e s c h e m a tiz a t .

D u p n tr e b u in a r e se s c o a te d in a x c ilin d ru l-ru lo u i se sp a l b in e n tr - u n v a s c u r a t cu te r e b e n tin , w h ite -s p irit sa u cu s o lv e n tu l co m p o ziiei fo lo site. D u p aceea se d izo lv p u in s p u n n a p c ld u cu ca re se s p a l b in e ru lo u l.

142

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Se te rg e tu b u l ru lo u lu i i se re m o n te a z a x u l cil m n e r. Se ro te te d e c te v a o ri p e a x ru lo u l ca n v e liu l spongios s elim ine o p a r te d in a p a de sp la re , d u p c a re se p u n e la u s c a t la u m b r , s u s p e n d a t cu o sfo ar.


5 . UNELTE I DISPOZITIVE AJUTTOARE

n a fa r de u n e lte le descrise, la lu c r rile de z u g r v e li i v o p s ito rii se m a i folosesc u n e lte i d isp o z itiv e a ju t to a r e . a) Scrile de zu grav (fig. 49). S n t sfcri d u b le i se folosesc p e n tru a p e rm ite lu c ru l la n lim e . Se c o n fe c io n e az d in lem n de b ra d p e n tru a fi u o are la m a n ip u la t.

U n a lt tip de s c a r p e n tru z u g ra v i e ste i sc a ra te lesco p ic d in fig u ra 50, c o n fe c io n a t d in e a v de o e l cu p e re i s u b iri. S cara se c o m p u n e d in tr e i tro n s o a n e (su p e rio r, m ijlo ciu i de b a z ) p rin c a re se p o t re aliza

Cartea zugravului fi vopsitorului

143

tr e i n lim i cu 4, 5 sau 6 tr e p te f r a se d e m o n ta , fiin d p r e v z u t cu d isp o z itiv de b lo c a re p e n tru fie c a re n lim e . n lim e a m a x im e s te de 2,25 m , ia r cea m in im de 1,41 m . M asa n e t a sc rii e ste d e 13 k g .

Fig. 50. Scar telescopic pentru z u g ra v i:


1 t r o n s o n u l s u p e r i o r ; 2 t r o n s o n u l m ijlo c iu ; 3 tr o n s o n u l d e b a z ; 4 t a lp a d e s p r i j i n ; 5 l a n u l d e s i g u r a n ; 8 ta m p o n ; 7 n u c a ; 8 d is p o z itiv e d e b lo c a r e .

P e n tr u lu c r ri n ca sa scrii, se folosesc sc ri de z u g ra v de tip sp ecial, p re v z u te cu d is p o z itiv e de lu n g ire i s c u rta re , p e n tru a p u te a fi a e z a te p e tr e p te le sc rii (fig. 51). S crile d u b le o b i n u ite se c o n fe c io n e az n g e n e ra l cu 5 sau 7 tr e p te .

144

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

C ap e te le p ic io a re lo r c a re se s p rijin pe p a rd o s e a l i m ai ales pe sc ri, tre b u ie s fie p re v z u te cu d isp o z itiv e c a re s m p ied ice a lu n e ca rea. b) L a d a p e n tru c h it (fig. 52). Se c o n fe c io n e az d in lem n de b ra d . L a d a se a a z p e u n s u p o rt n p a r te a s tin g a v o p s ito ru lu i, la 50 60 cm n lim e .

Fig. 51. Scri duble :


I s c a r n o rm a l ; 2 s c a r c u p ic io a r e n e e g a le .

Fig. 52. Lad pentru chit.

c) D ispozitivele de protecie. Se folosesc p e n tru p ro te ja re a n tim p u z u g r v irii savi v o p sirii m e c a n iz a te a su p ra fe e lo r c a re nu se z u g r v e sc sa u n u se v o p sesc. A cestea s n t de fo rm e v a r ia te i se p o t co n fe c io n a cu u u r in pe a n tie r, a v n d o c o n s tru c ie sim p l. A stfel e ste rig la de p ro te c ie (fig. 53, a), fo rm a t d in tr-o sc n d u r lu n g de 80 cm , la t de 14 c m , i a v n d u n a d in tre m u ch iile lu n g i te it . U n a lt d isp o z itiv e ste rig la de s e p a ra re (fig. 53, b) ca re se fo lo sete la p ro te ja re a liniei de d e m a rc a ie n tr e ta v a n i p e re i. E s te c o n fe c io n a t d in tr-o rig l ca cea d in fig. 53, a, la c a re se a d a u g o c o a d cu c a re p o a te fi m a n e v ra t de jo s. M arg in ea te it se lip e te de p e re te i rig la ia o p o z iie n c lin a t f a de a c e sta . L im e a rig lei o p re te je tu l de z u g r v e a l s c a d pe scaf, p s trn d d e m a rc a ia d in tre t a v a n i p e re i.

Cartea zugravului fi vopsitorului

145

P e n tr u a n u se n d o i d in c a u z a u m ezelii la c a re este e x p u s , rig la se m b ib b in e cu u lei de in fie rt, cald . D u p te r m in a re a lu c ru lu i se te rg e p n se u su c i se p s tre a z su b o g r e u ta te c a re s n u -i p e r m it s se cu rb eze.


800

-V ,

' 640

- '"-N fi

Fig. 53. Dispozitive de protecie ;


a r ig l s im p l d e p r o t e c i e ; b r ig l d e s e p a r a r e .

P e n tr u e x e c u ta re a lu c r rilo r in te rio a re de z u g r v e li i v o p s ito rii se n tre b u in e a z sc rile d u b le i m s u e le de in v e n ta r (fig. 54), cu p la tf o r m a de lu c ru v a ria b il ca n lim e . S c h ele tu l de r e z is te n al m s u e lo r se c o m p u n e d in co rn ie re sau d in e v i a stfe l c o n fe c io n a t ca p icio arele s fie e x ten sib ile , v a riin d u -li-se n lim e a n tr e 1,50 i 2,60 m . P e s te sc h e le tu l de re z is te n se a a z o p o d in de lem n , n g e n e ra l din p a n o u ri de 0,80 X 2,70 m.

146

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

P e n tr u e x e c u ta re a lu c r rilo r de z u g r v e li i v o p s ito rii se m ai folosesc i schele m o b ile sa u d e m o n ta b ile c a re se aleg, p e n tr u in te rio r, n fu n c ie de n lim e a n c p e rilo r, ia r p e n tr u e x te rio r, n fu n c ie de n lim e a f a a d e lo r. d) Schelele interioare m obile. Se p o t m u ta cu u u rin n tr-o aceeai n c p e re sau d in tr-o n c p e re n a lta . Cel m a i u tiliz a t tip este sch ela pe c a p re de lem n i cele m e ta lic e de in v e n ta r. n fig u ra 55 e ste p re z e n ta t o c a p r c o n fe c io n a t din lem n. Ca p rele tre b u ie s fie b in e n t r ite i fix a te n cuie p e n tru a nu se r s tu r n a . P e c a p re se aaz d u la p ii ce fo rm eaz p la tfo rm a (p o d in a schelei). Fig. 54. M su m etalic cu n li D u p te rm in a re a lu cru lu i, d u la p ii me variabil. se rid ic i c a p re le se m u t . P e n tr u n lim i m a i m a ri se u tiliz e a z schele d in c a p re su p ra p u se (fig. 5G), la c a re p e p rim a p o d in se a az o a d o u a p la tfo rm pe c ap re , se rv in d ca p la tfo rm de lu cru .

Fig. 56. Schel din capre de lemn suprapuse. n fig u ra 57 este p re z e n ta t o c a p r m e ta lic e x te n sib il d in profile la m in a te i ta b l a m b u tis a t . Se co m p u n e din d o u s u p o rtu ri n fo rm , de A, n ca re cu liseaz u n c a d ru c a re s u sin e p o d in a . R eg larea n lim ii ca p re i se face p rin rid ic a re a sau c o b o rrea c a d ru lu i d u p nevoie, i fix a re a lui cu b o lu ri c a re p tr u n d p rin g a u ra su p o rtu lu i i ce le ale c a d ru lu i.

Cartea zugravului i vopsitorului

147

C aprele se a az c te d o u la o d is ta n d e m a x im u m 1,70 m . P e ste tra v e rs e le de sus ale c a d re lo r se fix e a z p o d in a de 1,00 m l im e , e x e c u ta t d in p a n o u ri de d u la p i a s a m b la te cu chingi. n lim e a m in im de la sol la c a re se p o a te m o n ta p o d in a e ste de 1,35 m i m a x im de 1,95 m .

Fig. 57. Capr m etalic extensibil :


a v e d e re la te ra l ; b v e d e re f r o n ta l ; 1 c a d r u -s u p o rt c e n tra l re g la b il; 2 b o l; S t r a v e r s ; i g u r i d e f i x a r e a b o l u r i l o r ; 5 p o d in ; t c o n tr a v tn tu ir i .

P e n tru lu c r ri de z u g r v e li i v o p s ito rii la n c p e ri cu s u p ra fa a m a re i n lim i p n la 5,00 m , se p o a te folosi sch ela tu r n d in p a n o u ri i t r a v e rse m e ta lic e de in v e n ta r (fig. 58), care, a s a m b la te , p o t a lc tu i tu r n u r i de 1,00, 2,00 sau 3,00 m n lim e . S u p r a f a a de s p rijin a u n e i a stfe l de schele este de 1,80 X 1,80 m , ia r n lim e a u n u i c a d ru de c irc a 1,00 m .

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

P anoul de iq y e n ta r p en tru p odin (fig. 59) se ex ecut dintr-o ram de ta b l de 2 m m grosim e, n d o it n form de U, n care sn t fix ate scnduri de 2,5 cm grosim e i 15 cm lim e, fr noduri sau c rp tu ri. P an o u l are lungim ea de 1,60 m, lim ea de 0,60 m, m asa n et de 17 kg i poate su p o rta o sarcin de 150 k g f/m 2. M ontarea se ncepe prin aezarea pe pardoseal a celor p a tru tlp i, n care se fixeaz cele dpou tra v e rse care for m eaz b aza tu rn u lu i. Prim ele dou cadre se m onteaz pe t lp i perpendiculare pe tra v e rse . D ac schela se lim iteaz la o sim pl platfo rm de 1,00 m nlim e, cadrele m o n ta te se ncheie cu a lte dou tra v erse aezate paralel cu cele ale bazei, ia r pe m o n ta n ii cadrului se m onteaz furcile pe care se fixeaz panoul podinei. F urcile sin t p rev zu te cu tije p e n tru reglarea nivelului podinei. P e n tru ridicarea platform ei la 2,00m n lim e, se procedeaz la rigidizarea cadrelo r m o n ta te pe t lp i p rintr-o diago nal. apoi se m onteaz cu a ju to ru l b o lu rilor cele dou cad re ale panoului u r m tor, dispuse perp en d icular fa de cele de dedesubt. Se solidarizeaz cu tra v e r sele respective, se m onteaz tijele cu furci i apoi panoul podinei. n cazul m o n trii i a celui de al tre i T'-. 58. Schel turn din pa nouri metalice : lea panou. n locul trav erselo r se m on 1 ta lp ; 2 t r a v e r s ; 3 teaz in tre cadrele celui de al doilea panou c a d r u v e rtic a l ; 4 d ia g o n a l ; 5 b o l ; 6 tije d e re g la re ; o diagonal, dispus p erpendicular fa 7 fu rc i. de diagonala p an o u rilor de dedesubt. Cadrele se m on teaz cu a ju to ru l bolurilor, p erp endicular pe cadrele celui de al doilea panou. n co n tin u are se m onteaz i restu l elem entelor care form eaz schela tu rn . T lpile p o t fi nlocuite cu ro i orien tab ile (fig. 60), cnd schela tu rn devine m obil, av n d p o sib ilitatea s se deplaseze de-a lungul fro n tu lu i de lucru.

Cartea zugravului i vopsitorului

149

Sarcina m axim uniform d istrib u it pe care o p o ate su p o rta schela este de 150 k g f/m 2. M ontarea schelei tu rn se face m anual, cu grij, pen tru a se ev ita deform area elem entelor com ponente i p en tru a se m enine sta b ili ta te a ansablului n tim p u l m anipulrilor. < Z ^ ///////////, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , ; y.

Fig. 59. Panou de inventar pentru podin : a _ plan ; b vedere ; 1 podin ; 2 monta n t; 3 _ lo n g rln ; * trav en se.

Fig. 60. Roat orientabil : i ro a t . 2 _ fu r c a rotil . ,


a x u l ro t U ; < _ a x u l d e r o tir e 7 fu rcii.

e) Schele exterioare. Aceste schele folosite de ctre zugravi-vopsitori pot fi fixe sau mobile Cele fixe snt, de fap t, schelele folosite de zidari, tencuitori, b eto n iti etc , care, la term in area lucrrilor, zugravii-vopsitori finiseaz faadele construciilor, com pletndu-se astfel aspectul a rh i te c tu ra l. * Schelele fixe folosite n mod cu ren t sn t cele m etalice tu b u lare (fig 61). i cele cu platform a au to rid icto are (fig 62). D intre schelele mobile, folosite in special de zugravii-vopsitori, sn t i nacelele su spendate p en tru o singur persoan sau p e n tru dou p e r soane.

150

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Fig. 61. Schel tubular tip 6 Martie :


a e le v a ie ; b s e c iu n e tr a n s v e r s a l c p la n ; d d e ta liu A ; 1 m o n ta i i 2 lo n je r o a n e ; 3 tr a v e r s e : 4 t r a v e r s d e a n c o r a r e ; 5 c o n tr a v ln t u r i lo n g itu d in a le ; 6 e o n tr a v n tu r i o riz o n ta le ; 7 v a n g s c a r ; S e v i d e a n c o r a r e ; 9 m n c u r e n t s c a r ; 10 m in c u r e n t b a lu s t r a d e ; 11 c o lie re In u n g h i d r e p t ; 12 m a n o n ; 13 n a d p r e lu n g ito a r e ; 14 s a b o t ; 15 a n c o r a je .

Cartea zugravului fi vopsitorului

151

N acela su sp e n d a t m obil p e n tru o singur p ersoan (fig 63), se com pune d in tr-u n cad ru m etalic de circa 2,00 m n lim e, e x e c u ta t din e a v p a tra t care su sin e nacela de 0,90 m n lim e i pe a crei p o din

Fig. 62. Schela metalic cu platform autoridictoare :


1 p la tfo r m d e s p r ijin d in d u la p i tr o n s o a n e ; 4 g r in d a p rin c ip a l a m in a le j 6 g r in z i In c o n so l ; 7 9 c a b lu d e c u p r u p e n tr u ; 2 s ta ii d e b a z ; 3 p la tf o r m e i ; 5 __ g rin z i t e r p a r a p e t ; 8 c a b lu e le c tr ic ; p u n e r e la p m tn t.

de 0,37 m 2 su p ra fa p o ate s ta i lucra u n sin g u r m u n cito r M asa n et a cad ru lu i i a nacelei este de 80 kg* ia r c a p a c ita te a p o rta n t de 200 kgf. . Pe cad ru l nacelei este fix a t un tro liu cu d ou m in ere, care p o ate fi m a n e v ra t de m u n cito ru l din nacel n tro liu se n f o a r cablul de su sp en d are a nacelei, care, d u p ce tre c e p rin doi s c rip e i c o n d u c to ri,

152

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

a v e d e re fro n ta l ; b v e d e re la t e r a l ; 1 ' c a d r u m e ta lic d in e a v p t r a t ; 2 n a c e la ; 3 b a l u s t r a d a ; 4 tr o l i u ; 5 m i n e r e ; 6 s c r ip e i.

SUB!

Fig. 63. Nacel suspendat mobil pentru o singur persoan :

Cartea zugravului fi vopsitorului

153

c a re i a sig u r s ta b ilita te a i v e r tic a lita te a , e ste p rin s de o consol fix a t la p a r te a de su s a c o n stru c ie i. U n a lt tip de n acel s u s p e n d a t m o b il e ste i acela d in fig u ra 64, n c a re p o t a c tiv a doi m u n c ito ri. Se co m p u n e d in tr-o nacel a lc tu it

Fig. 64. Nacel suspendat m obil pentrtu dou persoane :


a v e d e r e f r o n t a l ; b v e d e r e l a t e r a l ; 1 c a d r e m e ta lic e ; 2 d u l a p ii p a r a p e t u l u i ; 3 m in a c u r e n t ; 4 t r o l i i ; 5 m in e r e ; 6 p o d in .

d in do u c a d re m e ta lic e 'd in e a v cu d ia m e tru l de 70 m m , s o lid a riz a te n tre ele cu d u la p i de le m n , c a re c o n s titu ie to to d a t i b a lu s tr a d a nacelei. N a ce la se rid ic cu a ju to r u l a d o u tr o lii a c io n a te m a n u a l d in in te rio ru l nacelei, p re v z u t cu c a b lu rile re s p e c tiv e . N acela e ste s u s p e n d a t de d o u console, c a re se p o t fix a pe acoperi, te ra s e sau b a lc o a n e , p re v z u te , la r n d u l lor, cu sc rip e ii i c a b lu rile de s u sin e re , p re c u m i cu d o u ro le c a re ru le a z p e f a a c l d irii a tu n c i c n d se rid ic sa u c o b o a r . S u p ra fa a p o d in e i e s te de 3,00 m 2, m a sa n e t a n acelei de 300 k g , ia r c a p a c ita te a p o r ta n t de 250 kg f. B . U T IL A J E P E N T R U P R E P A R A T C O M P O Z I II U tila je le p rin c ip a le cu c a re s n t d o t a te a te lie re le p e n tr u p r e p a ra re a c o m p o ziiilo r d e z u g r v it sa u d e v o p s it s n t : m a la x o a re le , m ain ile de fre c a t co m p o ziii, a m e s te c to a re le i a p a ra te le p e n tr u s tre c u ra re a c o m p o ziiilo r.

154

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

1. MALAXOARE

M alax o arele. Se n tre b u in e a z p e n tr u p re p a ra re a c h itu rilo r sau p e n tru m b u n t ir e a sa u o m o g en izarea celor liv ra te de fa b ric i. D in tre m a la x o a re le e x is te n te cel m a i fo lo sit e ste de tip u l 0 6 cu d o u ax e cu p a le te (fig. 65).

Cartea zugravului i vopsitorului

155

M alax o ru l se c o m p u n e d in tr-o alb ie m e ta lic , p r e v z u t la e x te rio r cu u n m in e r p e n tr u r s tu r n a r e , n v e d e re a g o lirii a m e ste c u lu i, ia r n in te rio r la p a r te a de jo s cu d o u a x e cu p a le te c a re se ro te sc n sens in v e rs i cu v ite z e d iferite. A x ele s n t a c io n a te de u n e le c tro m o to r p rin in te rm e d iu l u n u i re d u c to r. E le c tro m o to ru l i re d u c to ru l, r o a ta de tra n sm isie i c u re a u a se p ro te je a z cu o m a n ta m e talic . M ala x o ru l de c h it de tip 0-6 a re o p r o d u c tiv ita te de 8 0 110 k g /h .
2 . MAINI DE FRECAT COMPOZIII

M ainile de frecat com poziii. Se folosesc n a te lie re p e n tr u p re p a r a r e a co m p o z iiilo r de z u g r v it sa u d e v o p s it, a p a s te lo r d e p ig m e n i i a c h itu rilo r, p re c u m i m b u n t ir e a sa u o m o g e n iza rea c o m p o z iiilo r g a ta p re p a r a te de fa b ric i. Cu a ju to r u l lo r se o b in e d isp e rsia p ig m e n tu lu i s a u a m a te ria lu lu i de u m p lu tu r n lia n tu l c o m p o z iie i. A c east d isp ersie tr e b u ie s fie c t m a i u n ifo rm , d e o a re c e in flu e n e a z a s u p ra a s p e c tu lu i p eliculei d u p a p lic a re i n sp ecial a s u p ra re z is te n e i ei n tim p . M ainile de fre c a t fo lo site n in d u s tria de la c u ri i v o p sele sn t de tr e i feluri i a n u m e : cu tr e i v a lu r i, cu d o u v a lu r i i cu o b a r i

Fig. 66. Schema funcionrii mai nilor de frecat compoziii, cu trei valuri :
1, 2, 3 v a lu r i ; 4 c u i t ; 5 J g h e a b d e e v a c u a r e a c o m p o z iie i ; 6 c o m p o z iie .

Fig. 67. Schema funcionrii maini lor de frecat com poziii, cu un val i o bar :
l v a l ; 2 b a r ; 3 c o m p o z iie ; 4 c u it.

cu u n sin g u r v a l i cu o b a r . M odul de fu n c io n a re ~a~acestor m a in i e ste in d ic a t sc h e m a tic n fig. 66, 67 i 68. Cele fo lo site n ate lie re le c e n tra le sa u de a n tie r s n t n g e n e ra l m a in i de f re c a t cu p la to u ri i p ln ie a c io n a te m a n u a l sa u m ecan ic.

156

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

In a te lie re le c e n tra le sau de a n tie r, aa cum s-a a r t a t m ai n a in te , se folosesc, d u p nev o ile p ro d u c ie i, m a in i de fre c a t c o m p o ziii cu a c iu n e m a n u a l sa u cu a c iu n e m ecan ic.

A v n d n v e d e re im p o r ta n a a c e s to r m a in i n o rg a n iz a re a e x e c u t r ii lu c r rilo r de z u g r v e li i v o p sito rii, se v a descrie n c o n tin u a re m o d u l lor de fu n c io n a re i c a ra c te ris tic ile p rin c ip a le ale m ain ii a c io n a te m ecan ic, c a re e ste fo lo sit cu p re c d e re n a te lie re le c en tra le . a) M aina de frecat com poziii, cu aciune m anual (fig. 6 9 ). S c o m p u n e d in d o u p la to u ri de fo n t , u n u l su p e rio r fix 1 i a ltu l in ferio r

Fig. 68. Schema funcionrii mainilor de frecat compozi ii, cu dou valuri i o bar:
1, 2 v a l u r i ; 3 b a r ; i c u i t ; 5 j g h e a b de e v a c u a r e a c o m p o z iie i ; 6 c o m p o z iie .

Fig. 69. Main de frecat vopsele cu platouri (seciune).

m obil 2 f ix a t p e u n d isp o z itiv sp ecial 3 a e z a t pe s u p r a f a a sferic a c a p tu lu i de sus a l a rb o re lu i v e rtic a l. A cest a rb o re e ste p u s n m icare cu a ju to ru l u n o r r o i conice 4, p rin tr-o m a n iv e l 5, a stfe l c n v rte te p la to u l. n p ln ia 6 se in tro d u c e v o p s e a u a se m ilic h id , c a re co b o a r p e p la to u ri, u n d e e ste fre c a t . P e n tr u in tro d u c e re a u n ifo rm a vo p selei

Cartea zugravului i vopsitorului

157

p e p la to u ri, n c e n tru l p ln iei se r o te te u n a x 7, p r e v z u t cu d o u p a le te . A x u l este f ix a t n tr - u n d isp o z itiv , c a re s u sin e p la to u l in ferio r. P e n tr u s c h im b a re a fin e e i co m p o z iiilo r, se re g le a z s p a iu l d in tr e p la to u r i cu a ju to ru l u n u i d isp o z itiv c a re a p ro p ie p la to u rile . Ie ire a c o m p o z iie i fre c a te se face p r in tr - u n jg h e a b S. A c e a st m a in se m ai p o a te p u n e n m icare i cu u n e le c tro m o to r. P rin felul c o n s tru c ie i m a in a p o a te fi n ch is e rm e tic, e v itn d u -se a stfe l p ierd e rile de d iz o lv a n i. D a to r it a c e stu i f a p t m a in a p o a te fi fo lo sit la fre c a re a la c u rilo r pe b a z de n itro c e lu lo z , a c e til celuloz, v o p sele pe b a z de a lc h id a l etc., u n d e se lu c re a z cu d iz o lv a n i cu p u n c t de fie rb ere sc z u t. P e n tr u fre c a re a c o m p o z iiilo r de v o p se a d e c u lo are a lb , se n tr e b u in e a z m a in i de fre c a t cu p la to u ri de p o re la n . b) M aina de frecat com poziii cu platouri tron con ice, cu aciune m ecanic (fig. 70), se co m p u n e d in tr-u n e le c tro m o to r, 1, cu u n ax v e rtic a l c a re tr a n s m ite t u r a i a u n u i r e d u c to r, fo rm a t d in r o a ta d in a t m o to a re 2,

tronconice.

158

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

r o a ta in te rm e d ia r 3 i r o a ta a n tr e n a n t a a x e lo r p la to u rilo r. D isp o z i tiv u l de fre c a re se co m p u n e d in tr - u n p la to u tro n c o n ic b m obil i u n u l fix 6. Cele d o u p la to u r i s n t p re v z u te cu d o u p ie tre de fre c a re ale c ro r s u p ra fe e de c o n ta c t cu a n u r i elico id ale m b u n t e s c fre c a re a i a n tre n e a z c o m p o z iia fre c a t c tr e e x te rio r, p e n tr u a se ev ac u a p rin jg h e a b u l de d e sc rc a re 7. S p a iu l d in tr e cele d o u p ie tre se p o a te regla, o b in n d p rin a c e a s ta v a r ia ia fin e e i de fre c a re a com p o ziiei. A x u l p la to u lu i m o b il se p re lu n g e te i p tr u n d e n p ln ia de a lim e n ta re de fo n t 8, u n d e e s te p r e v z u t cu d o u p a le te 9, c a re serv esc la a m e ste c a re a co m p o z iie i re sp e c tiv e . U m p lere a a p a r a tu lu i cu c o m p o z iii se face p rin p ln ia de a lim e n ta re , care, d u p ce se a m e ste c cu p a le te le d in p ln ie i se fre a c n tre cele d o u p ie tre , se ev a c u e az p rin orificiul de d e sc rc are i se scu rg e p rin jg h e a b n v a s u l re sp e c tiv de tr a n s p o r t sa u de d e p o z ita re . C orpul re d u c to ru lu i se fix e a z cu u ru b u ri p e o m a s sau u n b a n c de, 0,70 m n lim e . P r o d u c tiv ita te a m a in ii de f re c a t de tip 0-10 A e ste p e n tru : co m p o z iii de z u g r v it 110 k g /o r ; c h itu ri p e n tr u v o p sito rii i p a s te de p ig m e n i 60 75 k g /o r ; c o m p o z iii de v o p s it 80 k g /o r.
3 . AMESTECATOARE

A m esfectoarele se n tr e b u in e a z p e n tr u o m o g en iz a re a c o m p o ziiilo r p re p a ra te n a te lie r sa u p rim ite g a ta p re p a ra te , p re c u m i p e n tru p re g tire a u n o r so lu ii sau em ulsii n e c e sa re p re p a r rii com pozi iilo r. n a te lie re le c e n tra le i de a n tie r se folosesc a m e ste c to a r e a c io n a te m a n u a l i a m este c to a r e a c io n a te m ecanic. a) Am estecat or acionat m a nual. U n tip de a m e s te c to r a c io n a t m a n u a l este re p re z e n t a t n fig. 71. L a a c e st a p a r a t

Cartea zugravului i vopsitorului

159

s-a u tiliz a t m e c a n ism u l m ain ii m a n u a le de fre c a t c o m p o z iii c Z' ru ia i s-a scos p a r te a > de sus, a d ic p ln ia i 5 p la to u rile ia r n locul lo r s-a f ix a t u n re z e r v o r 1 de 20 1 c a p a c i t a te , n in te rio ru l c ru ia se n v r te te u n a x ? 3 cu p a le te 2 i la n u r i 4 . C o m p o ziia se e v a c u eaz p rin o rificiu l 3 . P r o d u c tiv ita te a am este c to ru lu i e ste de 400 460 1 c o m p o ziie, n tr-u n schim b de 8 ore. b) A m estectoare acionate m ecanic. U n tip de a m e s te c to r cu 250- 300 o p r o d u c tiv ita te m a re i u o r de fo lo sit n a telie re, este a m e ste c to ru l a c io n a t m e can ic de tip u l S.365. A p a ra tu l est"e m o b il (fig. 72). a m e ste c a re a e fe c tu n d u -se n v a se Fig. 72. Amestector mobil cu aciune mecanic. de in v e n ta r 1 de 3 0 50 1 c a p a c ita te , p re v z u te cu c a p a c e ta n 2 cu n c h iz to a re speciale 3 i cu m n ere 4 p e n tr u tra n s p o r t. A c io n a re a m e c a n ic se face p r in tr - u n e le c tro m o to r p re v z u t cu re d u c to r, al c ru i ax v e rtic a l o p tr u n d e p rin c a p a c n v a s u l de a m e s te c a re . A xul, la c a p tu l d in v a s, e ste p r e v z u t cu la n u ri 6 i cu p a le te 7. Se p o t folosi a x e de lu n g im i d ife rite , d u p n lim e a v a s u lu i de in v e n t a r n c a re se a m e ste c c o m p o z iia . P rin ro tire a a x u lu i cu la n u r i i p a le te se c re a z n c o m p o ziie c u re n i c are a n tre n e a z i a m e s te c c a n tita te a de m a te ria l d in v as. n tim p u l tr a n s p o r tu lu i i d e p o z it rii, v a s u l de in v e n ta r este a c o p e r it cu c a p a c u l p ro p riu cu n c h id e re e ta n , n s n tim p u l a m e ste c rii

/ V "" f i }

160

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

com p o ziiei, se fo lo sete c a p a c u l cu c a re e ste p re v z u t a x u l e le c tro m o to ru lu i p rin c a re a c e s ta p tr u n d e n v as. P ro d u c tiv ita te a a m e s te c to ru lu i S.365 e ste de 200 300 k g /h . U n a m e s te c to r p ra c tic i u o r c a re p o a te fi fo lo sit la o m o g en izarea c o m p o z iiilo r de z u g r v it, v o p s it i c h itu it, a t t n a te lie re c t i p e a n tie re, e ste i a m e s te c to ru l electric m o b il din fig. 73, c a re a re ca u n e a lt de

c
Fig. 73. Amestector electric mobil :
1 u n e a l t e le c tr ic d e b az ; 2 tija ; 3 d is p o z itiv u l d e a m e ste e a re .

Fig. 74. Dispozitive de amesteeareagitare :


a d is c p e r f o r a t , c u c ite o p t e lic e p e r i f e r i c e ; b in e le n c r u c i a t e ; c c a d r u n c r u c i a t ; d p r o f il U .

b a z m a in a e le c tric tip 13. Cu a ju to r u l m a n d rin e i se p rin d e o tij de o e l 01 2 m m , a v n d c a p u l in fe rio r file ta t p e n tru n u ru b a re a d is p o z iti v u lu i de a m e s te c a re .

Cartea zugravului fi vopsitorului

161

P ro d u s u l e s te d o ta t cu tr e i tij e de lu n g im i d ife rite i cu p a tr u tip u r i de d is p o z itiv e -a g ita re (fig. 74). T ip u l a g ita to r u lu i c a re tr e b u ie u tiliz a t e s te im p u s d e n a tu r a m a te ria lu lu i. A stfel, fo lo sin d d isc u rile se re a liz e az o a m e ste c a re p rin a b s o rb ie i c e n trifu g a re , c a re a n tre n e a z m a sa m a i d en s de v o p sea d e p e fu n d u l r e c ip ie n tu lu i; cu a g ita to a r e i^ cu inele n c ru c ia te se o b in e , p rin cen trifu g a re, o b u n a m e s te c a re a m a se i de v o p se a . D isp o z itiv u l n fo rm de c a d ru n c ru c i a t re a liz e a z o b u n a m e s te c a re a co m p o ziiilo r, a v n d a v a n ta ju l c a n tre n e a z n m ic a re i m a te ria lu l d in u n g h iu rile m o a rte (c o lu rile re c ip ie n tu lu i). A g ita to a re le de tip U re a liz e a z a m e ste c a re a p rin b a te r e i se re c o m a n d p e n tr u co m p o z iiile c a re p re z in t n eom og e n it i. n f u n c ie d e a d n c im e a re c ip ie n tu lu i cu v o p se a , se alege i se m o n te a z t i j a cu lu n g im e a a d e c v a t , ia r n fu n c ie d e c a n tita te a d e m a te ria l e x is te n t n re c ip ie n t se aleg e d im e n siu n e a a g ita to r u lu i (disc, inele sa u de tip U ). n ta b e lu l 11 s n t in d ic a te c a ra c te ris tic ile te h n ic e i fu n c io n a le ale a m e s te c to ru lu i electric. D u p a le g e re a i m o n ta re a tije i i a g ita to ru lu i c o re s p u n z to r v a s u lu i i co m p o z iie i, n tre g u l a n sa m b lu se a g a de u n c a d ru sau d e u n crlig
Tabelul 11
U n ita te a de m su r

C aracteristici

V alo a re a

Motorul electric s putere tensiune turaia la axul mandrinei Tija amestectorului i diametru lungime Dispozitive de agitare! diametrul discurilor diametrul inelelor cadru (1 X L) profile U (1 X L) Masa net Productivitatea tehnic: amestecarea compoziiilor de zugrveli i vopseli amestecarea chiturilor

kW

V rot/min mm mm 0 mm 0 mm mm mm kg dm3/h dm3 /h

0,450 220 500 12 650; 800 ; 1 000 90 ; 120 ; 140 80; 100 90 x 120 125 x 145 5,5 200 - 250 50 60

162

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

d e a su p ra v a s u lu i. Se p o rn e te m o to r u l e le c tric i se in tro d u c e a g ita to r u l n com poziie. A m e ste c to ru l d e v o p s e a p o a te fi m e n in u t n s ta r e de fu n c iu n e , fie n u m a i a t t tim p c t se a p a s p e b u to n u l de a c io n a re p la s a t la m in e ru l de a p u c a re , fie p e rm a n e n t, c n d b u to n u l se b lo c h e a z p rin tr- u n d isp o zi tiv special. P e n tr u o m o g e n izarea c o m p o z iiilo r pe a n tie r, n v a se m ai m ici sau d ire c t n a m a b a la je le lor se p o a te folosi u n a m e s te c to r ca re a re ca b a z o m a in e le c tric de g u r it de 1,5 2,0 kg m a s n e t , p r e v z u t cu o m a n d rin d e 10 m m , cu c a re se p o t fix a , d u p n evoie, tr e i tip u r i de tije cu u n u l, d o u sau tr e i d isc u ri cu alice p e ri ferice (fig. 75). M o to ru l ele c tric de 1,7 A i 370 W , se c u -------- -------- ------------------- ----- - pl eaz la te n s iu n e a de Fig. 75. Amestector electric, portabil, adaptat 220 V i a re t u r a i a re ia m aina electric de gurit. g la b il , c u p rin s n tre 0 i 2400 ro t/m in . Cu a c e st a m e s te c to r se o b in e la locul de lu c ru , com od i re p e d e , o o m o g en izare f o a r te b u n a c o m p o z iiilo r d e v o p s it i de z u g r v it.

4 . DISPOZITIVE

I APARATE PENTRU STRECURAREA COMPOZI IILOR

D isp o z itiv e le i a p a ra te le p e n tr u s tre c u ra re a co m p o z iiilo r s n t d e s tin a te ' p e n tr u n d e p rta re a p o jg h ie lo r, co co lo aelor, p a rtic u le lo r m a i m a ri de p ig m e n i sau a lto r im p u r it i d in c o m p o z iiile de v o p s it s a u z u g r v it, c a re p o t b lo ca sau d e re g la a p a ra te le de p u lv e riz a re , n fu n d n -

Cartea zugravului i vopsitorului

163

d u -le duzele i c a n a le le de a d m isie i care, d a c to tu i tre c , s tric a sp e c tu l e ste tic al s u p ra fe e i fin isa te . Cele m a i fo lo site s n t : d isp o z itiv u l de s tr e c u r a t cu a c iu n e m a n u a l i site le v ib r a to a r e m ecanice. a) D ispozitivul tle strecurat cu aciune m anual (fig. 76). Se co m p u n e d in tr - u n s u p o r t cu u n v a s 1 p r e v z u t cu o s it d e as care fo rm ea z

Fig. 76. Dispozitiv pentru strecurarea compoziiilor de zugrvit

saiu vopsit

fu n d u l v a s u lu i 2. n in te rio ru l v a s u lu i se ro te te , cu a ju to ru l m a n iv elei , u n a x 3, p e c a re e ste f ix a t o p erie de p r 5. C o m p o ziia in tro d u s n v a s se s tr e c o a r p rin s ita de la fu n d , a c tiv n d u -se s tre c u ra re a p rin r o tire a p eriei. C o m p o z iia b u n p e n tru lu c ru se strn g e n tr- u n v a s a e z a t su b v a s u l de s tr e c u r a t, ia r re z id u u rile se ev a cu e az p rin tr-u n o rificiu la te ra l 6. b) Sita vibratoare. P rin m e c a n iz a re a o p e ra iilo r de s tre c u ra re c o m p o z iiilo r se re a liz e a z o p r o d u c tiv ita te s p o rit , o b in n d u -se to to d a t i re z u lta te c a lita tiv e su p e rio a re . n fig. 77 se p re z in t o s it v ib ra to a re c a re se c o m p u n e , n p rin c ip iu , d in v ib r a to r u l 1, re c ip ie n tu l 2 i c a d ru l s u p o r t 3. V i b r a t o r u l e s t e a c io n a t de u n m o to r electric m onofazic. R e c ip ie n tu l de v o p se a a re n in te rio r o s it in te rsc h im b a b il 4, ia r n p a r te a su p e rio a r u n c ap ac 5, f ix a t cu clem ele 6. E ta n a r e a este a s ig u r a t de g a r n itu r a 7. n p a r te a in fe rio a r , re c ip ie n tu l e ste deschis. P e c a d ru l s u p o rt, e x e c u ta t d in e a v , se s p rijin , p rin in te rm e d iu l ta m p o a n e lo r de c a u c iu c 8, re c ip ie n tu l i v ib ra to ru l. A c io n a re a m o to ru lu i se face de la p u p itr u l de c o m a n d 9, p re v z u t cu d o u b u to a n e 10 p e n tr u p o rn ire i o p rire. R a c o rd u l la r e e a u a de

164

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

a lim e n ta re se face p rin c o n d u c to ru l electric 11, p r e v z u t cu fi cu c o n ta c t d e p ro te c ie . C a ra c te ristic ile te h n ic e i fu n c io n a le ale a p a r a tu lu i sn t d a te n ta b e lu l 12.


Tabelul 12

Caracteristici

Unitatea de m & B urfi

Valoarea

Motorul l putere tensiune intensitate Frecvena de vibraie Capacitatea recipientului Dimensiuni de gabarit i lime nlime Masa net Productivitatea

k\V V A vibr./min. 1 mm mm kg l/h

0,250 220 1 4 000 ;6 000 ;8 000 4,5 550 500 17,200 48-50

Cartea zugravului fi vopsitorului

165

P e n tr u p u n e re a n fu n c iu n e a s ite i se p ro c e d e a z la e fe c tu a re a u r m to a r e lo r o p e ra ii p r e g t i t o a r e : se d esc h id e c a p a c u l r e c ip ie n tu lu i; . se aleg e s ita cu m rim e a o c h iu rilo r, c o re s p u n z to a re n a tu r ii c o m p o z iie i ce u rm e a z a fi s tr e c u r a t i se m o n te a z n r e c ip ie n t; se a a z u n v a s c u r a t s u b re c ip ie n t, p e n tr u c o le c ta re a m a te ria lu lu i; se in tro d u c e fia n p riz a d e c u r e n t electric p e n tru te n s iu n e a de 2 2 0 V i se v e rific fu n c io n a re a n gol. D u p te r m in a r e a a c e s to r o p e ra ii p re g tito a r e se to a r n v o p se a u a p e s it . P a r te a flu id a cu su sp e n siile fin e tre c im e d ia t p rin s it n v a s u l co lec to r, r m n n d p e s it u n a m e ste c de su sp e n sii fin e i grosiere su b fo rm de p a s t . Se m o n te a z c a p a c u l, a sig u rn d u -se n c h id e re a cu clem ele re sp e c tiv e , se p u n e n f u n c iu n e v ib r a to r u l p rin a p s a re a p e b u to n u l p o rn it" p u p itr u lu i de c o m a n d a . V ib ra to ru l g e n e re a z o m icare v ib ra to rie p la n o riz o n ta l, c a re se tr a n s m ite site i, flu id ific n d c o m p o z iia astfe l a c e a s ta s p o a t tre c e p rin o c h iu rile sitei. F r e c v e n a de v ib r a r e se p o a te re g la n tr e i t r e p te , p e rm in d ca, n fu n c ie d e v s c o z ita te a c o m p o z iie i de s tr e c u r a t, s se p o a t folosi fre c v e n a o p tim . i al n ca P e n tr u c o m p o z iiile cu o v s c o z ita te re d u s se u tiliz e a z fre c v e n a de 4 000 v ib r a ii p e m in u t, ia r p e n tr u cele cu v s c o z ita te m a re , fre c v e n a de 8 000 v ib r a ii pe m in u t. F r e c v e n a m e d ie d e 6 000 v ib r a ii pe m in u t este cel m a i d es u tiliz a t p e n tr u c o m p o z iiile p r o a s p t p r e p a ra te ; de a ltfe l, a p a r a tu l e s te re g la t la liv ra re p e a c e a s t t r e a p t de fre c v e n . D u p ce se te r m in s tr e c u r a r e a c o m p o z iie i, se j'o p rete fu n c io n a re a v ib r a to r u lu i p rin a p s a re a b u to n u lu i o p rit", se d esch id e c a p a c u l, se s c o a te s ita i se c u r a t t s ita p ro p riu -z is , c t i re c ip ie n tu l i ca p a c u l, s p ln d u -le cu s o lv e n tu l c o m p o z iie i, p e n tr u a se e v ita a m e ste c a re a c o m p o z iiilo r i n fu n d a re a o c h iu rilo r sitei.

C. A P A R A T E P E N T R U C U R IR E A I L E F U IR E A S U P R A
FEELOR P e n tr u c u r ir e a d e p ra f a s u p ra fe e lo r s u p o r t se folosesc, n g en eral, a p a r a t e a c io n a te cu a e r c o m p rim a t.

166

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

1.PERII DE SRMA MECANICE


P e n t r u c u r ir e a ruginii sa u a vo pselei v e c h i de pe s u p r a fe e le m eta lic e , se p o t folosi perii r o t u n d e de s rm de oel 1, p u se n f u n c iu n e d e u n e l e c t r o m o t o r i , de c a re s n t c u p la t e p r i n t r - u n a x flexibil 3 (fig. 78 ). P e r ia e ste m a n e v r a t a stfe l n c t s c u r e e ru g in a de p e ele m e n te le m e ta lic e c a re u r m e a z a fi v o p s ite . P eriile m e c a n ic e m a i p o t fi ac i o n a t e i cu a j u t o r u l a e ru lu i c o m p r i m a t (fig. 78, b). P e riile r o t u n d e d e s r m de o e l se m a i p o t a t a a la m a in a de g u r i t e lectric, n locul b u r g h iu lu i. 2 . APARAT DE SABLAT Fig. 78. Perii de srm : ___P e n /torpu rug in ii i a n f> H n n n + p f i uc n u r ir e a b p e rie p n e u m a tic (v e d e re ). v opselei v e c h i se m a i folosesc i a p a r a t e le n u m i t e s u f l to a r e de nisip s a u a p a r a t e de s a b la r e (fig. 79), cu u n a s a u cu d o u c a m ere . P r in c ip iu l de f u n c io n a r e al u n u i astfel de a p a r a t e ste u r m t o r u l : N isip u l a ju n g e n r e z e rv o ru l i tr e c n d p r i n t r - u n c iu r 1 i o plnie 2, c n d s u p a p a conic 3 este deschis. L a p a r t e a de jos r e z e rv o ru l a re u n f u n d conic, n c a r e se afl u n orificiu de tr e c e r e 5, ca re se p o a te n c h id e c u n c h iz to r u l 6. A e ru l c o m p r i m a t v in e de la c o m p r e s o r la f u n d u l conic p r i n t r - u n r o b in e t 7 i, n acelai tim p , p t r u n d e n r e z e rv o r su b s u p a p a co nic, p r in tr - o e a v 8. A p s n d p e s u p a p se n tr e r u p e c o m u n ic a ia re z e rv o ru lu i cu a e r u l d in e x te r i o r i d e c i se p ro d u c e o p re s iu n e n rezerv or, n acelai t im p , a e ru l c o m p r i m a t tre c e p r i n t r - u n c a n a l 9 n c a m e r a d e a m e s te c a re 10. Cnd se d e sc h id e n c h iz to ru l, n isipu l iese su b p re siu n e i a ju n g e n c a m e ra de a m e s te c a re , u n d e n tln e te c u r e n tu l de a e r c o m p r im a t , c a re l du c e p r i n t r - u n f u r t u n 11 la d isp o z itiv u l de s a b la re 12 ( tij cu
n p rip

Cartea zugravului i vopsitorului

167

d u z sa u pistol), de u n d e n e te a f a r cu o p u t e r e c a p a b il s r o a d r u g in a i v o p s e a u a v e c h e de p e m e ta l. P e n t r u a s ig u ra r e a u n e i b u n e f u n c io n r i a a p a r a t u l u i , nisip ul tr e b u ie s fie p e rfe c t u s c a t, ia r a e ru l c o m p r im a t t r e b u ie c u r i t de a p i ulei.

Fig. 79. Sufltor de nisip (aparat de sablare) cu o cam er (seciune). n c a z u l n c a re nisipu l de s a b l a t este u m e d , a t u n c i el tr e b u ie n c lz it n t v i de t a b l i n u m a i d u p u s c a r e a lui v a p u t e a fi in tr o d u s n r e z e r v o r p r in s ita i orificiul d e la p a r t e a su p e rio a r , a v n d g r ija ca m a n e t a de r e g la re a n isip u lu i 6 s fie n chis. n t i m p u l o p e ra ie i de sa b la re , m u n c ito r u l sp e c ia liz a t tr e b u i e s fie e c h ip a t cu o m a sc de p ro te c ie . A c e sta v a i n e d is p o z itiv u l de sa b la r e a s tf e l n c t s fo rm e z e cu s u p r a f a a c a re se c u r u n u n g h i de 7 0 80 ; n nici u n caz j e t u l de nisip n u t r e b u i e s c a d p e r p e n d ic u la r p e s u p r a f a . D i s t a n a d i n t r e d u z i s u p r a f a a de s a b l a t tr e b u i e s se m e n i n la 150350 m m , la o p re siu n e a a e ru lu i de 2 5 at.

168

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

C a lita te a c u r ir ii p rin sa b la r e d e p in d e de e fe ctu l a b r a z iv al m a t e r i a lu lu i n tr e b u in a t , de p u r i t a t e a a e r u lu i c o m p r i m a t i d e re g im u l d e lucru al c o m p re so ru lu i. R e z u l t a t e s a tis f c t o a r e se o b i n i p rin c u r i r e cu alice. n a c e s t c az se elim in a p r o a p e c o m p le t f o r m a r e a p ra f u lu i d e silice p r o v e n it p r in d is tr u g e r e a g r a n u le lo r de c u a r i deci i p e ric olul m b o ln v irii d e silicoz. 3 . APARATE PENTRU CURIREA I LEFUIREA SUPRAFEELOR

a) Aparat portabil de lefuit. P e n t r u c u r ir e a i lefu irea s u p r a f e e lo de le m n i de m e t a l ce u r m e a z a fi v o p s ite , se u tiliz e a z , a t t pe a n tie re le de c o n stru c ii, c t i n atelierele a n e x , a p a r a t u l electric p o r t a b il de le fu it c u disc a b r a z iv d in fig. 80. A c e st a p a r a t se c o m p u n e d in m o to r u l elec t r i c 1, r e d u c t o r u l # , m n e rele d e m a n ip u l a r e 3 i , discul a b r a z iv 5, a p r to a r e a 6 i c o n d u c to r u l electric c u fi 7. M o to ru l electric este de t i p m o n o f a z a t, p r e v z u t cu u n n t r e r u p t o r b a s c u l a n t S p e n t r u p o rnire-oprire. A lim e n ta re a m o to r u , lui se fa c e n u m a i p rin in te r m e d iu l u n u i t r a n s f o r m a t o r de se p a ra re , cu te n siu n ile d e lu c ru d e 220 /2 20 V ; n aceSt scop, c a b lu l de a lim e n t a r e al a p a r a t u l u i este bifilar, ia r fia n u a re c o n t a c t d e p r o te c ie . A c e a st C on strucie es te im p u s d e n o rm e le de p r o te c ie a m u n c ii p e n tr u a p a r a t e le electrice p o rta b ile . C a ra c te risticile te h n ic e i f u n c io n a le ale a p a r a t u l u i electric p o r ta b i l d e lefu it i ale t r a n s f o r m a t o r u l u i de s e p a r a r e s n t in d ic a te n t a b e lu l 13. P e n t r u p u n e r e a n f u n c iu n e a a p a r a t u l u i de lefuit, se in t r o d u c e fia n p riz a t r a n s f o r m a t o r u l u i i a po i se face r a c o r d a r e a a c e s tu ia la r e e a u a ele c tric de a lim e n ta re . L a a x u l-p o rt- s c u l al r e d u c to r u lu i se m o n te a z discul a b r a z i v c o r e s p u n z to r . Fig. 80. Aparat electric portabil de lefuit.

Cartea zugravului i vopsitorului

169
Tabelul 13
U nitatea de m sur

C ara cteristici

V aloarea

a. Aparatul de lefuit Motorul puterea util tensiunea Turaia discului Diametrul discului Masa net Productivitatea b. Transformatorul de separare Tensiunea primar Tensiunea secundar Puterea Masa net

kW V rot/min 0 mm kg m2/h V V kVA kg

0 ,2 5 0 220 5 000 180 3 .5 0 0 10 - 12 220 220 0 ,5 0 0 12

A c io n n d n t r e r u p t o r u l , m o to r u l electric a n t r e n e a z n m ic a re de r o t a i e scula, p r in in te r m e d iu l re d u c to ru lu i. Se v erific f u n c io n a r e a a p a r a t u l u i la m e rs u l n gol, d u p c a re se p ro c e d e a z la o p e ra iile d e lefuire. Se a p u c m n e ru l l a te r a l cu m n a d r e a p t i m n e r u l p o s te r io r cu m n a stn g , e fe c tu n d u -s e In m icri c ir c u l a r e largi pe d e a s u p r a s u p r a f e e i c a re se p r e g te te p e n t r u v o p sire , p r o c e d n d la n d e p r t a r e a fie a s t r a t u l u i de v o p s e a ve c h e , fie a m a t e r i a lelor s tr in e p ro v e n it e d e la a lte o p e ra ii te h n o lo g ic e ( m o r t a r de la te n c u ire, v a r sa u h u m de la z u g r v e li etc.), fie s t r a t u l d e oxizi (rugin ) d e pe s u p r a fe e le m etalice. n a f a r de p r e g tir e a p rin c u r ir e a s u p r a f e e lo r p e n t r u v o p s it, a p a r a t u l p o a te fi folosit i p e n t r u lefuit, p r e v z n d u -s e a c est scop discu ri a b r a z iv e cu g r a n u l a i a c o r e s p u n z to a r e . Se lefuiesc a stfe l s u p ra fe e le c h itu ite , g r u n d u i t e sa u p a clu ite , n v e d e r e a o b in e rii u nei s u p r a f e e n e te d e i plane. A p a r a t u l m a i p o a t e fi fo lo sit i la lu s tr u ir e a s u p r a f e e lo r c a re au fo st v o p site, m o n t n d n locul d isc u lu i a b r a z iv , fie u n disc-perie cu firul m o a le i lu ng, fie u n disc de psl.S 3 ? b) Aparat m obil pentru lefu it suprafee chituite. P e n t r u lefuirea p e r e ilo r c h itu ii se folosete a p a r a t u l electric de le fu it cu disc (fig. 81) in d ife r e n t de felul c u m s-a f c u t a p lic a re a ch itu lu i.

170

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

A p a r a t u l se c o m p u n e d i n t r - u n disc cu ca uc iu c 1, p e c are e s te f i x a t h r t ia de le fu it (m irg h e l) cu g r a n u le fine. D iscu l se r o t e te fiind a c i o n a t ^ de u n e l e c tr o m o to r 2, ia p rin tr-u n ^ ^ ax fle-

c ^ e CaUC' UC

Xk

D iscul cu h r t ia d e lefu it se aplic pe p e r e te

jjjgT

i a p a ra tu l se pune n

f u n c iu n e . S u p r a f a a se f re a c , lefu in du -se, ia r Fig. 81. A parat electric de lefuit cu disc. praful rezu ltat este s u f l a t de a e ru l c o m p r im a t , ca re este in tr o d u s p r i n t r - u n tu b de c a u ciu c i ca re iese p r i n t r - u n orificiu al discului. n locul discu lu i cu h r tie de lefuit, a p a r a t u l p o a te a v e a o p i a t r r o t u n d de gresie. P r i n n lo c u ire a h rtie i de le fu it cu o b u c a t de psl, p e r m i t e folosirea a p a r a t u l u i i la o p e ra iile de lu s tr u ir e a peliculelor. c) Aparat de curat i lefu it, adaptat Ia m aina de gurit. U n

Fig. 82. Aparat electric portabil de lefuit, adaptat la maina de gurit.

a p a ra t uor i com od de m an ev rat, folosit a tt la c u r a re a su p ra fe elo r c t i la lefuire i lu stru ire, este i m aina de g u rit, prezen ta t n fig. 75 care, d o ta t cu disc, ca u n ealt activ, p re v z u t fie cu un ab raziv (fig. 82), cu o perie sau cu o psl, poate efectua operaiile a m in tite n bune condiii i cu o p ro d u c tiv ita te satisfctoare.

Cartea zugravului i vopsitorului

171

D. A P A R A T E F O L O S I T E P E N T R U A P L I C A R E A C O M P O Z I I I LOR D E Z U G R V IT P e n t r u a p lic a re a m e c a n iz a t a c o m p o z iiilo r de z u g r v it se folosesc diferite t i p u r i de a p a r a te , ca re f u n c io n e a z p e p rin c ip iu l p u lv e riz rii m a t e r ia lu lu i c a re se ap lic p e s u p r a f a a ce se finiseaz. D u p felul a c io n rii, a p a r a t e l e de z u g r v i t se m p a r t n a p a r a t e a c i o n a t e m a n u a l i a p a r a t e a c i o n a te electric.
1. APARATE DE ZUGRVIT ACIONATE MANUAL

A p a r a te le de z u g r v i t a c i o n a te m a n u a l se m p a r t n a p a r a t e cu f u n c i o n a r e i n t e r m i t e n t i a p a r a t e cu f u n c io n a r e c o n tin u . a) Aparat de zugrvit cu funcionare interm itent. U n a p a r a t m a n u a cu f u n c io n a r e i n t e r m i t e n t de t i p K a lim a x " este r e p r e z e n t a t s c h e m a tic n fig. 83. P rin c ip iu l pe c a re se 4 b a z e a z f u n c io n a r e a a p a r a t u l u i c o n s t n p o m p a r e a de a e r n r e z e rv o ru l aces t u i a n c a re se afl c o m p o z iia de z u g r v i t. Se re a li z e a z o p re s iu n e n s p a iu l de d e a s u p r a c o m p o z iie i c a r e o oblig s t r e a c p r in t r - u n t u b de c a u c iu c la u n p u lv e r iz a to r (d u z ) sa u la u n s e p a r a to r , u n d e c a p t o m ic a re de r o t a i e i se s e p a r n p a r t ic u le fine, c a re s n t m p r o c a te p e s u p r a f a a de z u g r v it. L a a c e st fel de p u lv e r i zare , deci, a e r u l nu p a r tic ip J3 d ir e c t n pro c e su l de p u lv e r iz a re ci n u m a i p re se a z c o m p o z iia de z u g r v i t oblignd-o s t r e a c p rin dispo Fig. 83. A parat de pulverizat ou funcionare z itiv u l de p u lv eriz are. interm itent, tip Kalimax.

172

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

A p a r a tu l se c o m p u n e d i n t r - u n r e z e r v o r 1 n c a re se in tr o d u c e c o m p o z iia de z u g r v i t p rin g u r a de n c r c a re 2, p r e v z u t cu u n b u o n de n ch id ere. R id ic a r e a pre siu n ii a e ru lu i din re ze rv o r, n e c e sa r p u l v e rizrii co m poziiei, se o b in e cu a j u t o r u l un e i p o m p e 3 f i x a t n in te r i o r u l re z e rv o ru lu i. P r i n t r - u n m in e r 4 se m a n e v r e a z n co rp u l p o m p e i o t i j 5 , c a re a re f ix a t la p a r t e a de jos u n p is to n de piele 6, p r e v z u t cu u n orificiu care se n chide cu o c la p e t 7. L a p a r t e a de jo s a p o m p e i se afl o s u p a p cu b il S, a crei d e p la s a r e e ste lim i t a t de orificiul 9 i f u n d u l c o n s t i t u i t d i n t r - u n g r t a r de sr m 10. C o m p o z iia 11 din re z e rv o r, su b a c i u n e a a e ru lu i c o m p r i m a t 12, iese p rin t u u l 13 p r e v z u t cu u n r o b i n e t 14. L a t u se r a c o r d e a z f u r t u n u l de refulare, la c a r e se a ta e a z in je c to r u l c u d u z a de p u lv e riz a re . A p a r a t u l este p r e v z u t cu u n m a n o m e t r u 15, c a r e in dic p re s iu n e a a e ru lu i d in re z e rv o r i cu o s u p a p de s i g u r a n 16, c a re se d ec la n e a z a u t o m a t a tu n c i c n d p re s iu n e a d in in te r io r u l re z e rv o ru lu i d e p e te p re s iu n e a m a x im la c a re a c e s ta p o a te s r e z is te . P r e s iu n e a din re z e r v o r se ridic p rin p o m p a r e a de a e r d in e x te r io r cu a ju to r u l p o m p e i i a n u m e : p rin rid ic a re a p isto n u lu i 6 se f o r m e a z d e d e s u b t v id c a re oblig s u p a p a cu bila s se n c h id , fiin d p r e s a t d e jo s n sus de c o m p o z iia d in re z e rv o r, d e sch iz n d u -se n acelai t i m p s u p a p a cu c la p e t 7 a p isto n u lu i p rin c a re p tr u n d e ^ a e r u l a fla t d e a s u p r a ac e stu ia . L a m ic a re a de co bo rre a p isto n u lu i, a e ru l de su b p isto n se c o m p r im

oblig clap eta 7 s se nchid, m pinge bila supapei 8, care las aeru l s trea c i s p tru n d n rezervor deasupra com poziiei. P rin m icri succesive de du-te-vino ale pistonului presiunea aerului din re zerv o r crete aju n g n d la presiunea ce ru t p en tru o b in erea p ulverizrii c o m poziiei.
C aracteristicile te h n ic e ale a p a r a t u l u i s n t . c a p a c i t a t e de n c rc a re 20 1 ; p re s iu n e a u til 3 5 d a N / c m 2 ; d ia m e tr a l r e z e rv o ru lu i 230 m m ; n lim e a re z e r v o r u lu i 650 m m ;

m asa n e t a p ro x im a tiv

12 kg.

b) Aparat de zugrvit cu funcionare continu. n fig. 84 es te re p r e z e n t a t s c h e m a tic a p a r a t u l m a n u a l de z u g r v it AMZ. cu f u n c io n a r e c o n tin u . P r in a c e s t proc e de u se n l tu r n e a ju n s u l p u lv e riz rii n e u n i form e a c om poziiei, c a u z a t de v a r i a i a presiunii, p re c u m i a p ie rd e rii de t i m p la n c rc a re a rezervoru lu i. A p a r a t u l se c o m p u n e d in tr-o p o m p cu m e m b r a n 1, a c i o n a t d e p rg h ia de m a n e v r a r e 2, p rin a r ti c u l a i a 3 i de c o rp u l p o m p e i 4

Cartea zugravului i vopsitorului

173

c u re z erv o ru l de aer 5. Com p o z iia este a sp ira t prin m i c a re a m em branei, din v a sul de alim en tare prin sorb nl 6, fu rtu n u l 7 , i s u p a p a de a sp ira ie 8 i re fu la t prin s u p a p a 9 n f u r t u n u l 10 care o c o n d u c e n in je c to ru l 11 i d u z a 12 u n d e se p u l v e rizeaz. R e z e rv o ru l de a e r e s te p r e v z u t cu u n m a n o m e tr u c a re in dic p re siu n e a c a re a c io n e a z a s u p r a c o m p o z iie i. L a nc e p ere a lu c r u lu i se n c h id e r o b in e tu l 14 a l d isp o z itiv u lu i de s t r o p it 11 i se m a n e v r e a z p rg h ia p n se o b in e p re s iu n e a de lucru, d u p c a re se p o a te n c e p e o p e r a ia de pulve riza re, a c io n n d a s u p r a prg hiei c o n tin u u p e n t r u m e n in e r e a u n e i p re siu n i c o n s ta n te .

Fig. 84. Aparat de pulverizat cu funcio nare continu, fr rezervor.

2 . APARATE DE ZUGRVIT ACIONATE ELECTRIC A p a r a te le d e z u g r v it a c io n a t e electric, folosite n m o d c u r e n t p e a n tie re , s n t cele cu f u n c io n a r e c o n ti n u de t i p A E Z-1 i A E Z -2 . a) A paratul de zugrvit acionat electric,jde tip A E Z -1. (fig. 85) [E ste u n a p a r a t de z u g r v i t cu o p r o d u c t i v i t a t e m a re , c o m p u s d i n tr - u n e le c tr o m o t o r 1, c a r e p r in in te r m e d iu l u n u i r e d u c t o r 2 cu e x c e n tric 3, p u n e n m i c a r e b iela 4, c a re a c io n e a z a s u p r a p o m p e i cu m e m b r a n 3. M icarea m e m b r a n e i p r o d u c e a b s o r b ia c om p oz iie i din v a s u l re s p e c tiv prin s o r b u l 6 i re f u la r e a ei p rin c a m e r a s u p a p e lo r cu bile 7 i 8 n r e z e rv o ru l 9 , de u n d e , p r in p re s iu n e a a c u m u l a t este m p in s n f u r t u n u l d e lucru 10 t e r m i n a t cu d is p o z itiv u l de s t r o p i t 12. M s u ra re a p resiu nii d in re z e r v o r s e face cu m a n o m e tr u l 11. b) Aparatul de zugrvit acionat electric, de tip rAEZ-2 (fig .86). E s t e u n a p a r a t m o d e r n iz a t, s im ila r cu tip u l A E Z -1 , a v n d n c o m p o n e n a s a u n m o t o r electric 1 de a c io n a r e i o p o m p cu m e m b r a n 2, p u s

Fig. 85. Aparat electric de zugrvit (AEZ-1) cu pomp cu membran.

Fig. 86. Aparat electric de zugrvit, modernizat, tip AEZ-2.

Cartea zugravului i vopsitorului

175

n fu n c iu n e direct de u n sistem biel-m anivel 3. C onectarea cu reeau a electric se face prin n tre ru p to ru l 4 i fia 8. Sistemul de aspiraie-refulare este c o n stitu it din supapele 5 i 6 n form de pastile de cauciuc care reazem pe scaune m etalice, iar a s p ira ia se face p rin fu r t u n u l 7 cu sorb i sit. A p a r a tu l este p re v z u t c u o su p a p de sig u ra n 10 i u n circuit de r e t u r 1 1 ; m a n o m e tr u l 9 este m o n t a t lng capacul port-du z. Sistemul de pulverizare se c om p une din f u r tu n u l 12, t ija metalic. 13 cu ro b in e tu l 14, i cap acul p o rt-d u z 15 cu duza 16. A p a ra te le AMZ, AEZ-1 i AEZ-2 se sprijin pe cte o plac m etalic. Caracteristicile te h n ic e i funcio nale ale a p a r a te lo r de z u g r v it AMZ, AEZ-1 i AEZ-2 snt indicate n tabelu l 14.
Tab'.lul 14
T ip u l ap a ra tu lu i Caracteristici U n ita tea de m su r

AMZ

AEZ-1

AEZ-2

Tipul pompei Frecvena oscilaiilor membranei osci l/mi n mm Amplitudinea membranei i/h Debitul pompei daN/cm2 Presiunea de lucru Motorul electric : putere kW tensiune V Dimensiunile furtunurilor ( 0 X L): mm de absorbie mm de refulare Lungimea pulverizatorului mm (2 buc) 0mm Diametrul duzelor Dimensiuni de gabaiit i lnn<,lme Jtltre - InMlme Masa ir t Productivitatea mnj mm mm
kg

circa 30 20 2,5-3,1 4-4,5


cu membran 420
6

4,8-5,0 5- 0 0,150 220/380

2 820 1,5 5,3-5,6 5+0,5 0,150 220/380

28x1 100 18x10 000

28 x 1 100 28 x 1 500 18 x 10 000 18 x 10 000

900 + 1 500 900 + 1 500 2 x 900 0,5; 1 ; 1,5; 0,5; 1; 1,5; 0,8 ;1 ; 1,5; 2* 1,8 1,8 900 1P0 1 300 21 100-150 530 ?40 30 30 200-250 350 jqo 350 23 200-250

m2/h

P u n e re a n fu n c iu n e a a p a r a te lo r AMZ, AEZ-1 i AEZ-2, se face n felul u r m t o r : se in tro duc e com poziia de z u g r v it n tr-u n v as rezervor c u ra t, d u p ce s-a s tr e c u r a t p rintr-o sit cu 900 och iu ri/cm 2 ;

176

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

a p a r a te l e e lectrice de z u g r v i t AE Z-1 i A E Z - 2 se r a c o r d e a z la r e e a u a e le c tric de a li m e n ta r e p r in tr - o fi p r e v z u t cu c o n t a c t de p r o te c ie ; se a m o r s e a z p o m p a i se in tr o d u c e so r b u l n v a s u l c u c o m p o z iie ; se a c io n e a z m a n e t a a p a r a t u l u i AMZ ; se c o n e c te a z n t r e r u p t o r u l a p a r a t e l o r A E Z -1 i A E Z -2 la r e e a u a e le c tric . P r i n a c e a s t o p e r a ie se im p r i m m e m b r a n e i p o m p e i o m ic a re o scilatorie. Ca u r m a r e , c o m p o z iia este a b s o r b it d in v a s i r e f u la t p r in f u r t u n la d isp o z itiv u l p u l v e r i z a t o r ; la a p a r a te le electrice, su rp lu s u l de m a te r i a l se n to a rc e pe c irc u itu l r e t u r . F u n c i o n a r e a s u p a p e lo r de a b s o r b ie i de r e f u la r e este a l t e r n a t i v , fiind s in c ro n iz a t cu oscilaiile m e m b r a n e i. P e n t r u r e g la re a p re siu n ii de lu c ru se a c io n e a z a s u p r a a r c u lu i de la s u p a p a d e s ig u r a n . L a a p a r a te l e AMZ i AE Z-1 cu re c ip ie n t, se c re e a z o p e r n de a e r c o m p r im a t, a crei p re siu n e este in d ic a t de m a n o m e t r u , c a re m e n in e p re s iu n e a c o m p o z iiei d e z u g r v i t c o n s t a n t . L a a p a r a t u l A E Z -2, p r e s iu n e a c o m p o z iie i este m e n i n u t c o n s t a n t d a t o r i t fr e c v e n e i n a lte de lu c ru a su p a p e lo r, s is te m u l biel-m anivel; f iin d a n t r e n a t d ir e c t la t u r a i a m o to r u lu i electric. C o n tro lu l p re s iu n ii de lu c ru se face p rin m a n o m e tr u l m o n t a t lng c a p u l p u lv e r iz a to r . R o b in e t u l d e la t i j a p u lv e r iz a to r u lu i a p a r a t e l o r d e z u g r v i t n c h id e s a u d eschide ac c e su l sp re c a p u l p o r t - d u z . L a a c e s t c a p se m o n te a z d u z a c u orificiul c o r e s p u n z to r n a tu r ii i c o n c e n tr a ie i c o m p o z iie i c a re se p u lv e riz e a z . D u z e le a u f o r m a u n o r p a stile m e ta lic e cu u n orificiu c e n tr a l c a lib ra t, de diferite d im e n siu n i. F o r m a j e t u l u i d e m a te r i a l p u lv e r iz a t este u n c o n ; d im e n siu n ile a c e s tu ia s n t n fu n c ie de n a t u r a com po ziiei i de m rim e a orificiului d u z e i u tiliz a te . A stfe l s-a c o n s t a t a t p r a c tic c cele m a i b u n e r e z u l t a t e se o b in c nd b a z a c o n u lu i j e t u l u i a re u n d ia m e t r u de 0 3 0 4 0 cm i o n lim e d e 70 75 cm , ceea ce c o re sp u n d e cu d i s t a n a la c a re se i n e p u lv e r iz a t o r u l f a de s u p r a f a a c a r e se finiseaz. P e n t r u a c o p e r ir e a s u p r a f e e lo r s u p o r t cu u n s t r a t u n ifo rm de zu g r v e a l este n e c e s a r ca p u l v e r iz a r e a c o m poz iie i s se fa c s u b f o r m a u n u i j e t cu p a r tic u le le re s p e c tiv e r s p n d i t e c t m a i u n ifo r m pe se c i u n e a lui. T r a n s f o r m a r e a com po ziiei n p a r ti c u le f o a rte fine (p u lv e riz a rea ) se re a liz e a z la ieirea d in d u z a d isp o z itiv u lu i de s t r o p i t (fig. 87). S n t folosite d o u sistem e de p u lv e r iz a r e : prin m icarea r o t a t i v s a u p rin oc. P u lv e r iz a r e a p r in m ic a re r o t a t i v este de d o u f e l u r i : d ir e c t i p r in c aneluri.

Cartea zugravului i vopsitorului

177

P u lv e r iz a r e a p r i n m ic a re r o t a t i v d ire c t se o b in e cu a ju t o r u l un e i d u z e cu c a m e r cilind ric (fig. 8 8 ), n c a re p t r u n d e c o m p o z iia s u b p re s iu n e p r in orificiul a e z a t t a n g e n i a l la c ilin d ru , c a re i m p r im a c e ste ia o m i c a re elicoidal. n c e n t r u l b azei c a p t u l u i op u s este p r e v z u t u n orificiu 3 p rin c a re c o m p o z iia este o b lig a t s tr e a c . L a ieirea d in d u z j e t u l co m po ziiei se destind e, p u lv e riz n d u -se n p a r tic u le f o a r t e fine. J e t u l p u l v e r iz a t a re fo r m a conic cu v rfu l n orificiul duzei. n t r - o se c iu n e p rin con se o b s e rv inele de c o m p o z iie p u lv e r i z a t de d ife rite d e n s it i (v. fig. 8 8 ). P e n t r u o p u lv e r iz a r e u n ifo rm e ste n e c e sa r s se regleze u n g h iu l de r s p n d ir e a c o n u lu i cu a j u t o r u l p iu lie i 2 (v. fig. 87) i Fig. 87. Duz pentru d i s t a n a d i n t r e d u z i s u p r a f a a s u p o r t ; de pulverizat compoziii de a s e m e n e a , e s te n e c e s a r ca m icrile d isp o z iti zugrvit: v u l u i de s t r o p i t s fie c t m a i un ifo rm e . 1 o r if ic iu d e i e i r e a c o m p o z iie i p u lv e r iz a te ; M icarea sp ira l se m a i p o a t e o b in e i 2 p iu li de re g la re a p u l v e r i z r i i ; 3 o r if ic iu cu a j u t o r u l u n o r c a n e lu ri elicoidale, p r e v z u te d e I n t r a r e a c o m p o z iie i. n in te rio ru l c a m e r e i du zei (fig. 89). A cest tip de d u z are d e z a v a n t a j u l c se u z e a z r e la tiv r e p e d e i d u z a t r e b u i e n lo c u it des.

2
Fig. 88. Duz cu cam er cilindric.

P u lv e r iz a r e a p r in oc (fig. 90) se p r o d u c e p r in izb irea j e tu lu i c o m p o ziiei de s u p r a f a a c u r b a orificiului duzei, c a re i m odific i d ire c ia c u 90, ieind s u b f o rm a con ic. A c e st t i p de p u l v e r i z a to r e s te sim p lu i r e z is te n t ia r p u lv e r iz a r e a u n if o rm .

178

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Fig. 89. Duz ou cam er cu caneluri elicoi dale.

Fig. 90. Duz cu pulverizare prin oc.

3 . APARATE FOLOSITE LA EXECUTAREA ZUGRVELILOR DECO RATIVE PRIN STROPIRE

P e n t r u a p lic a re a z u g r v e lilo r d e c o r a tiv e p rin s tr o p ir e i celor de c o r a t i v e n relief se folosete a p a r a t u l m a n u a l de s t r o p i t din fig. 91, c a re se c o m p u n e d i n t r - u n re z e rv o r 1, n c a re se t o a r n c o m p o z iia de s t r o p it i o perie cilin dric 2 din fibre v e g e ta le , c a re se r o te te p rin in te r m e d iu l m a n iv e lei 3. P r i n r o tir e p e ria se n c a rc cu c o m p o z iie din r e z e r v o r i fre cnd u-se u o r de lam elele 4, este s tr o p it n p i c t u r i p e s u p r a f a a s u p o r t. Cu a ju to r u l p r u lu i p e n su le lo r p l a te 5, p e ria c ilin d r u lui n ro tir e se c u r i p t r u n d e n r e t e r v o r u n d e se n c a rc din no u cu c o m p o z iia re s p e c tiv (de z u g r v i t s a u de calcio-vecchio). M rim e a , d e sim e a i u n if o r m it a te a Fig. 91. A parat m anual de s tr o p ilo r d e p in d de d i s t a n a la c a re se i n e a p a r a t u l de s u p r a f a a s u p o r t ,n g e n e stropit. r a l peretele, de v it e z a de ro tir e a p eriei ci lind rice i de v i t e z a cu c a re a c e s ta este d e p la sa t. A p a r a t u l este i n u t d e z u g r a v n d r e p tu l p ie p tu lu i, a g a t de gt.

E. A P A R A T E S I I N S T A L A T I I P E N T R U P U L V E R I Z A R E A C O M
P O Z I IIL O R D E V O P S IT A p a r a te le i in sta la iile folosite la a p lic a re a p rin p u lv e riz a re a c o m p o z iiilo r de v o p s it, tr a n s f o r m m a te r ia lu l n p a rt ic u le f o a r te fine, c are, n a c e a s t s t a r e pe s u p r a f e e le ce se finiseaz, se

Cartea zugravului i vopsitorului

179

u n e s c din n o u f o r m n d o p e lic u l de o g ro sim e f o a r te mic m s u r a t n m icro ni*). P ro c e d e e le folosite n m o d c u r e n t pe a n ti e r e p e n t r u pulverizarea; c o m p o z iiilo r de v o p s i t s n t : p u lv e r iz a r e a p n e u m a tic , p u lv e riz a r e a h id r a u lic la p re siu n i n a lte , p u lv e r iz a r e a p rin a c iu n e e le c tr o m a g n e tic i p u lv e r iz a r e a cu p e r n de gaz.

1. PULVERIZAREA PNEUMATICA
P u lv e r iz a r e a p n e u m a ti c este cea m a i folo sit la e x e c u t a r e a lu c r r ilo r d e finisaj p rin a c o p e rire cu vopsele, la c u ri i em ailuri. A c e a sta se b a z e a z p e p r o p r i e t a t e a a e ru lu i c o m p r i m a t ca p rin e x p a n d a r e s p u lv e riz e z e firu l de c o m p o z iie c a re iese d in tr -o d u z de d ia m e tr u l mic (0,8 2,5 m m ) a u n u i a p a r a t special c o n c e p u t p e n tr u a c e a s t o p e ra ie n u m i t , d u p a sp e c tu l fo rm e i lui ,pistol. P u lv e r iz a r e a cu a j u t o r u l p isto lu lu i este cea m a i folosit m e to d in d u s tr ia l , o b in n d u - s e o v it e z de a p lic a re de 5 6 ori m a i m a r e d e c t la ap lic a re a c o m p oziiilo r cu p e n su la . O d a t cu f a b r ic a r e a pe s c a r .l a r g a c o m p o z iiilo r pe b a z de n i t r o celuloz i de r ini sin te tic e s-au d e z v o l ta t i p e r f e c io n a t a t t in sta la iile ct i pistoalele de p u lv e riz a re, m b u n t i n d u - s e c o n tin u u c a ra c te r is tic ile lo r te h n ic e . P is to a le le cu a e r c o m p r i m a t de p re siu n e m e d ie se m p a r t n d o u categ o rii: p isto a le a lim e n ta te cu c o m p o z iie de la o su r s e x te r io a r ; p isto a le la c a re re c ip ie n tu l (c u p a ) cu c o m p o z iia es te a t a a t de a cestea. D in p r im a c a te g o rie fac p a r t e pistoalele a lim e n t a te cu c o m p o z iie de la u n r e z e r v o r s e p a r a t de m a r e c a p a c i t a t e ( 2 0 50 l), p rin i n te r m e d i u l u n u i f u r tu n . A cestea p o t lucra c o n tin u u , c o m p o z iia a ju n g n d n p is to l cu o o a re c a re p re siu n e (0 ,3 1 d a N / c m 2). P isto a le le d in a d o u a c ate g o rie s n t a lim e n ta te cu c o m p o z iie d in tr - u n r e c ip ie n t de c a p a c i t a t e m ic (0 ,5 1 1), f ix a t fie la p a r t e a de jos; fie la p a r t e a de sus. T o a t e t ip u rile de p isto a le se c o m p u n n g e n e ra l din : corp, m e c a n is m e de re g la re i c o m a n d i din c a p u l de p u lv e riz a re. C orpul se co n fe c io n e a z din aliaje de a lu m in iu , ia r celelalte piese, din a la m i oel. Cea m ai i m *) Micronul se noteaz cu litera greceasc \i i este o unitate de msur egal cu a milioana parte dintr-un metru sau a mia parte dintr-un milimetru, l[i= 0 ,001 mm

180

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

p o r t a n t p a r t e a p isto lu lu i este c a p u l de p u lv e r iz a r e ca re se c o m p u n e d in d u z a p r in c a r e tr e c e c o m p o z iia i d u z a p rin c a re t r e c e a e ru l c o m p r im a t. D u z a c o m p o z iie i este a e z a t n t o t d e a u n a n in te rio r u l d u ze i a e r u lu i c o m p r i m a t , n p o z iie c o n c e n tric . D u z e le i acul de n ch i d e re se c o n fe c io n e a z din J 4 5 o el t r a t a t , p e n t r u a re z is ta la a c i u n e a a b r a z i v a pigm e n ilo r.- D ia m e tr u l d uzei c o m p o ziie i v a r ia z n t r e 0,5 i 2,5 m m . a) P istol pulverizator c recipient portabil m ontat dedesubt. n fig. 92 este r e p r e z e n t a t u n a stfe l de pistol, a l c t u i t din c o r p u l 1, e x e c u t a t d in a lu m in iu t u r n a t, c a p u l p u lv e r iz a to r 2 cu d u z i ac o b t u r a t o r , t r g a c iu l 3 cu t i j a 4, discul-piu l i 5 p e n t r u re g la re a j e t u lui de m a te ria l, r e g u la t o r u l d e b itu lu i de a e r 6, r a c o r d u l 7 p e n tr u f u r t u n u l de a e r S, ro b in e tu l d is tr ib u ito r de aer' 9, Aer de la r a c o r d u l 10 p e n t r u recip i compresor e n t u l p o r ta b il de m a te r ia l 11 Fig. 92. Pistol pulverizator de medie pre sa u p e n t r u u n f u r t u n a u siune, alimentat cu compoziie de vopsit x ilia r la re c ip ie n tu l s ta b il. dintr-un recipient stabil sau dintr-un re n in te rio ru l c o rp u lu i cipient portabil montat dedesubt. s n t p r a c t i c a t e orificii p e n t r u a d m is ia a e ru lu i i a m a te r ia lu lu i la c a p u l p u lv e riz a to r , p r e v z u t e c u v e n tile cu arc u ri. R e c ip ie n tu l p o rt a b i l e s te r a c o r d a t la d is tr ib u ito r u l de a e r 9 prin c o n d u c ta 12 ; n in te rio ru l r e c ip ie n tu lu i se afl c o n d u c ta 13 p e n t r u a dm isia m a te r ia lu lu i n p istol, ia r p e c a p a c este p r e v z u t v e n tilu l 14. R e c ip ie n tu l s ta b il (fig. 93) se c o m p u n e d in tr - u n v a s cilindric 1 de 25 50 1 c a p a c ita te , c o n fe c io n a t d in t a b l z in c a t i f ix a t n poziie v e r tic a l p r in tr e i s u p o r tu r i, p r e v z u t n f u n d cu u n t u la c a re se r a c o r d e a z f u r t u n u l c a re a lim e n te a z pistolul.

Cartea zugravului fi vopsitorului

181

P e t u u l d in f u n d u l r e c ip ie n tu lu i este m o n t a t u n ro b in e t 8 care re g le a z d e b i tu l de m a t e r ia i. L a p a r t e a su p e rio a r , re c ip ie n tu l se n c h id e e ta n cu c a p a c 2 p rin in t e r m e d iu l a ase clem e reglabile 3, c a re se s t r n g cu u r u b u r i flu tu re . C a p a c u l a r e m o n t a t fpe f a a 7 4 5 e x te r io r d i s tr ib u ito r u l de a e r n t r e re c ip ie n t i p istol co m p u s d in r o b in e t u l de reglaj 4 a l a e r u lu i sp re pistol r o b in e tu l d e a d m is ie 5 a a e ru lu i n reci p i e n t t m a n o m e t r u l 6 p e n tr u .indicarea p resiu n ii n re c ip ie n t i m a n o m e t r u l 7 p e n t r u in di c a r e a p resiu n ii la pistol. D is t r i b u i t o r u l e s te p r e v z u t cu r a c o r d u r i p e n t r u f u r t u n u l de a e r s p re pistol i ra c o rd u l p e n t r u f u r t u n u l de a e r 10 ca re a l i m e n t e a z cu a e r in s ta la ia d e la u n c o m p re so r. P e c a p a c u l re c ip ie n tu lu i e ste m o n t a t u n r o b in e t de e v a c u a r e 9 a a e r u lu i d in r e z e r v o r p e n t r u s c o a te r e a a c e s tu ia de su b p re s iu n e . Fig. 93. Recipient stabil de material (com poziii de vopsit) pentru alimentarea P e n t r u p u n e r e a n f u n c i pistoalelor. u n e a u n u i p isto l cu re c ip ie n t d e m a t e r i a l p o r ta b il m o n t a t d e d e s u b t (v. fig. 92) se p ro c e d e a z la efectuarea u r m t o a r e l o r o p e r a i i : se r a c o r d e a z pisto lu l p r in f u r t u n u l 8 la s u r s a de a e r c o m p r i m a t ; se d e u r u b e a z r e c ip ie n tu l i se u m p le cu m a te r ia l o m o g e n iz a t t r e c u t p r in tr -o s it cu o c hiuri de 05 1 m m l a t u r d u p c a re se m o n te a z la p isto l e ta n n d u - s e a s a m b la r e a cu o g a r n i t u r de c a u c iu c ; se n c h id e v e n t i l u l 14 ; se i n tr o d u c e a e r c o m p r i m a t n r e c ip ie n t r e g u l a to r u lu i 9 ; a c io n n d u -se r o z e ta

se r e g le a z de la s u r s a d e a e r c o m p r i m a t (c o m p re so r) p re s iu n e a a e ru lu i necesar p u lv e riz rii; sg a p a s p e tr g a c iu l p is to lu lu i c a re in iia l p rin t ija t r a n s v e r s a l 4 d e s c h id e o s u p a p p e r m in d m a i n ti t r e c e r e a a e r u l u i ; p rin a p s a r e a

182

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

n c o n ti n u a r e a tr g a c iu lu i se p r o d u c e d e p la sa re a a c u lu i o b t u r a t o r c a r e deschide orificiul d u z e i d n d a stfe l p o s ib ilita te a m a te r i a lu lu i s t r e a c i n tln in d j e t u l de a er c o m p r i m a t , s fie a n t r e n a t de a c e s ta i p u l v e r iz a t. R e g la re a d e b itu lu i de m a te r ia l se face p rin in te r m e d iu l ro z e te i discu lu i 5 c a re lim ite a z c u rsa tr g a c iu lu i p e n t r u a c u l o b t u r a t o r . R e g la re a d e b itu lu i de a e r se face p r in r o z e ta r e g u la t o r u l u i 6 c a re este p la s a t l a te r a l pe c o rp u l p isto lu lu i. L a t e r m i n a r e a c o m p o z iie i de v o p s it din re c ip ie n t sau la t e r m i n a r e a lu c r u lu i se n c h id e ro b in e tu l d i s tr ib u ito r i se d eschide v e n tilu l 14 al r e c ip ie n tu lu i p e n t r u a-1 s c o a te d e s u b presiun e. n ca z ul u tiliz rii r e c ip ie n tu lu i s ta b il se p ro c e d e a z astfel : se r a c o r d e a z r o b in e tu l d i s t r i b u i t o r al r e c ip ie n tu lu i s i t u a t p e c a p a c u l a c e stu ia a t t la su rsa de a e r c o m p r im a t c t i la p is to lu l d e v o p sit; se ra c o r d e a z n locul r e c ip ie n tu lu i p o r ta b il u n a l t f u r t u n de la re c ip ie n t la p isto l p e n t r u t r a n s p o r t u l c o m p o z i i e i ; se desface c a p a c u l r e c ip ie n tu lu i i se t o a r n m a te r ia l o m o g e n iz a t i s t r e c u r a t n tr-o c a n t i t a t e c a re n u t r e b u i e s d e p e a sc 8 0 % d in v o lu m u l r e c ip ie n tu lu i d n d p o s ib ilita te a s se creeze d e a s u p r a c o m p o z iie i o p e r n de a e r c a re s m e n i n p re siu n e a c o n s t a n t ; se n c h id e c a p a c u l i se s tr n g t o a t e cele ase p iu lie -f lu tu r e p e n t r u a s ig u r a r e ; se regleaz p re s iu n e a n re c ip ie n t n lim itele 0,5 3 d a N / c m 2 p r in a c i o n a r e a r e g u la to r u lu i cu m a n o m e t r u ; se d e sc h id e succesiv r o b in e tu l p e n tr u a d m is ia a e ru lu i n re c ip ie n t i m a n e t a d e la r o b i n e tu l de m a te r ia l de la p a r t e a in fe rio a r a r e c ip ie n tu lu i ; cnd m a te r i a lu l a a ju n s la p isto l se de sc h id e i r o b in e tu l p e n t r u accesul a e ru lu i n e c e s a r p u l v e r i z r i i ; se re g le a z p re siu n e a a e ru lu i p e n t r u p u lv e riz a re n lim itele 3 6 d a N / c m 2. P e n t r u o n o u r e a lim e n ta r e cu m a te r i a l se n c h id e accesul a e ru lu i de la c o m p r e s o r i se d esch id e r o b in e tu l- v e n til p e n t r u e v a c u a r e a a e ru lu i d in re c ip ie n t d u p ca re se p o a t e d esch id e c apacul. b) Pistol pulverizator cu recipient m ontat deasupra (fig. 94). L a a c e s p isto l a lim e n t a r e a cu c o m p o z iie se face p rin g r a v i t a i e (cdere liber). Se compune, d in u r m to a r e le p r i p rin c ip a le : c o rp u l 1 p r e v z u t cu m n e r, r a c o r d u l 2 de a lim e n t a r e p e n tr u aer tr g a c iu l 3 de c o m a n d a a erului, r e c ip ie n tu l p e n t r u c o m p o z iie 4 i a j u t a j u l de p u lv e riz a re 5 re g la b il p e n t r u j e t la t sau r o tu n d .

Cartea zugravului i vopsitorului

183

R e c ip i e n tu l se e x e c u t n d o u m r im i din t a b l d e a lu m in iu ia r r e s tu l pieselor d in oe l carbon. C a ra c te risticile t e h n i c e i f u n c io n a le ale p is t o lu lu i p n e u m a tic p u l v e r i z a t o r de p re siu n e m e d i e d in fig. 92 cu reci p ie n tu l m o n t a t d e d e s u b t i f a b r i c a t de n t r e p r i n d e r e a 6 Martie*1 din T im i o a r a s n t d a t e n t a b e l u l 15 i a r a celui din fig. 94 cu re c ip ie n t u l m o n t a t d e a s u p r a i p r o d u s de n t r e p r i n d e r e a de i n d u s t r ie local Met a l u l din S a lo n ta s n t d a t e n ta b e lu l 16. U tiliz a re a p isto lu lu i echipat cu re c ip ie n t p o r t a b i l se face n u m a i cnd se aplic c o m p o z iii de v o p s i t pe o b ie c te cu s u p r a f e e r e la tiv red use. C nd se d is p u n e de u n f r o n t m a r e de lu c ru este i n d i c a t ca p isto lu l s fie a l i m e n t a t cu m a te r ia l din re c ip i e n tu l stabil. c) Form a i caracte Fig. 94. Pistol pulverizator de medie presiune risticile jetului. n t i m cu recipientul portabil montat deasupra. p u l f u n c io n r ii p is to lu lui au o d e o s e b it i m p o r t a n fo r m a i d im e n siu n ile j e tu lu i n fu n cie d e n a t u r a c o m p o z iie i c a re se p u lv e riz e a z . A stfel la regla re a d e b itu lu i de m a te r ia l cu a ju to r u l ro z e te i re sp e c tiv e p ri n tr - o r o t a i e de la 0 la 1/4 se o b in e u n j e t conic cu u n u n g h i la v rf d e circa 30 cu u n d ia m e tr u de 2 0 25 cm i n lim e de 2 0 30 cm*

184

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Tabelul l i

Caracteristici

U nitatea de mugur

Valoarea

Dimensiuni de gabarit lungime lim e nlim e D iam etrul duzelor C apacitatea recipicutulni portab il M asi net (pistol ;< i recipient) C apacitatea to ta l a recipientului sta b il Masa ne a recipientului *tabil Presiunea de lucru Consum de aer com prim at P roductivitatea

mm mm mm 0 mm
1

210 130 275 1 ,0 ;1 ,5 ;2 ,0 ;2 ,5

kg
1

3 0
50 3 S .5 3 -6 0 ,1 8 0 - 0 ,2 2 0 4 0 -1 0 0

!> daN /cm * Nm3/m in m2/b

Tabelul S
M rimea

Caracteristici

Unitatea d em su r

Dim ensiunile de gabarit s lungime nlim e C apacitatea recipientului portabil Masa net Presiunea de lucru Consum de aer com prim at P roductivitatea

mm mm
1

kg daN/cm* N m 3/m in m2/h

181 313 0 ,5 0 0 0 ,9 4 0 2 -4 0 ,1 - 0 ,2 20 - 5 0

181 313 1 1 ,0 3 0 2 - 4

T -^

ia r la u n reglaj c u p rin s n tr e 1 /2 1 rotaie j e t u l se p u lv e riz e a z a p l a t i z a t cu u n u n g h i la v r f d e circa 80 i cu u r m a periferic a a m p r e n t e i la d i s t a n a de 20 30 cm n fo r m de elips cu d ia m e tr e le 30 X 10 40 X 15 cm. J e t u l conic (fig. 95 a) se p r e z i n t n s e c iu n e c u o p u lv e riz a re o m o g e n ia r m r im e a lui d e p in d e de d im e n siu n ile orificiului duzei. P r i n a c tiv a r e a a e ru lu i d in orificiul c e n tr a l al d u zei se e x e rc it o a c iu n e de su g e re s u b iin d j e t u l conic c a re ia o fo rm a s c u i t (fig. 95 c) cu c a re se. p o t acop eri co lu rile i u n g h iu r ile s u p r a f e e lo r c a r e se vo pse sc. Cu j e t u l a p l a t i z a t (fig. 95 b) se a c o p e r s u p r a f e e p la n e ntinse.

cT

< N

3 0 -7 0

O 1

C artea zugravului fi vopsitorului

185

C a r a c te risticile j e tu lu i d e v o p se a f o r a j e t u l u i v it e z a i energ ia c in e ti c v a r iin d n fu n c ie de p r e s iu n e a de lu c r u i de d i s t a n a p i s t o lu lu i f a de s u p r a f a a c a re se a co p e r c u c o m p o z iia de v o p s i t a u o m a r e i m p o r t a n n re a liz a re a u n o r pe lic ule de c a lita te . P a r a m e t r i i o p tim i n c a zu l lu c r u l u i la p re s iu n e a de 5 d a N / c m 2 c u p isto lu l i n u t la o d i s t a n de 2 5 cm de o b ie c t s n t : f o r a j e tu lu i = 0 , 1 8 0,20 d a N ; v it e z a j e t u l u i = 8 8 95 m /s ; Fig. 95. Forma jeturilor compo e n erg ia c in e tic a j e tu lu i = ziiilor de vo p sit: 7 ,7 9,0 d a N m . a conic ; 6 aplatisat ; L a p istoalele p n e u m a ti c e d e v o p c ascuit. s i t n f u n c ie de n a t u r a m a te r ia lu lu i, d e c o n s is te n a lui (v isc o z ita te a) i de p re siu n e a de lu c ru a a e r u lu i se o b i n d e b ite de 0 ,4 0,7 1/min ia r c o n s u m u l d e a e r c o m p r i m a t es te de 8 , 8 - 1 2 , 2 N m '/ h . P u lv e r iz a r e a co m p o z iiilo r de v o p s i t p e b a z de ulei se m b u n t e t e d a c a c e s te a se d ilu ea z cu so lv e n t n c a n t i t a t e d e 5 1 0 % c a re nu p r e ju d ic ia z nici c a l ita te a a coperirii i nici a s p e c tu l estetic. J e t u l c o m p o z iie i c a re se p u lv e r i z e a z d e a j u t a j u l u n u i p is to l t r a d i i o n a l se p r e z in t c a n s c h e m a din fig. 96. C o m p o z iia d e v o p s i t n e te din p is t o l u l 1 p rin a j u t a j u l 2 su b fo r m a u n u i j e t conic. D in c a u z a frecrii cu a e r u l p a r tic u le le co m p o z iie i din j e t p ie r d o c a n t i t a t e de energie a v n d d r e p t c o n s e c in m ic o a re a v ite z e i de d e p la s a r e . F r e c a r e a este n e u n ifo r m f i i n d m a i m ic n c e n t r u l j e t u l u i i m a i m a r e la p eriferia lui. Ca o c o n s e c in v ite z e le p a r ti c u le l o r d in c e n tr u l j e tu lu i s n t m a i m a r i i Fig. 96. Schema cinetic a je s c a d t r e p t a t s p r e periferie r e p a r t i z a t e tului la ieirea din orificiul duzei pistolului. c a n e p u r a 4 d in fig. 96.

186

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

A c e a st n e u n if o r m ita te a v ite z e lo r a re o d u b l c o n s e c in i a n u m e r p a rtic u le le fr n a te de la periferia j e tu lu i se p ie r d pe tr a ie c t o r ie fo r m n d a a zisa c e a ; r e s tu l de p a r t ic u le c a re a j u n g la s u p r a f a a d e v o p s i t 5 se d e p u n su b fo rm a u n e i pelicule de g ro s im e n e u n if o r m 6 c o r e s p u n z to a r e e p u r e i vite z e lo r. n c o n s e c in la folosirea u n u i pisto l t r a d i i o n a l se fo rm e a z ,,c e a se p ie rd e o c a n t i t a t e de v o p se a ia r g rosim ea peliculei a p lic a te n u e s t e u n ifo rm . P e n t r u e lim in a re a ,,ceii la tip u r ile noi de p isto a le p u l v e r i z a t o a r e 1 s-au p r e v z u t, s u p lim e n ta r , la a j u t a j u l de p u lv e riz a r e 2 (fig. 97) o serie de orificii 3, dispuse c o n c e n tric n j u r u l lui, p rin c a re se insufl a e r c o m p r im a t c a re fo rm e a z n j u r u l c o n u lu i i a c o m p o ziie i p u l v e r iz a te u n ecran de a e r 5, c a re d irije a z p a rtic u le le j e tu lu i i m pied ic r s p n d ire a lor n m e d iu l n c o n ju r to r , re a liz n d deci d o u efecte f u n c io n a le n egal m s u r d e im p o r ta n te . D a t o r i t u n e i energii cinetice m a i rid ic a te (fig. 98), e c ra n u l de a e r c r e a t de orificiile p isto lu lu i p u lv e r iz a to r p ro d u c e p rin c irc u la ia sa acce-

-----\ \ 1

u / fir

i
Fig. 97. Schema forelor care acioneaz asupra jetului unui pistol pulverizator, prevzut cu orificii pentru ecran de aer. Fig> 98. Schema pulverizrii cu ecran de aer i uniformitatea peliculei de vopsea obinut,

le ra re a p a rtic u le lo r periferice, a sig u rn d astfel o v i te z u n ifo r m a n tre g u lu i je t, ceea ce du c e la r e a liz a re a u n e i pelicule u n if o r m e 6 pe s u p r a f a a c a re se finiseaz 7. T o t o d a t se r e d u c i pierderile b a listic e de v o p s e a p e tra ie c to r ie .

Cartea zugravului i vopsitorului

187

L a o v o p sito rie de c a lit a te i f r p ie rd e ri p rin m n u ire a c o r e s p u n z t o a r e a p isto lu lu i, tr e b u i e i n u t s e a m a de o serie d e reguli, p r i n t r e c a re cele m a i i m p o r t a n t e s n t e n u m e r a te n c o n tin u a r e . d) Alegerea tipului corespunztor de duz de pulverizare. n a i n t e d e a ncepe p u lv e r iz a r e a este n e ce sa r s se m o n te z e la p isto l d u z a cea m a i p o tr iv it , n f u n c ie de f in e e a de p u lv e riz a r e d o rit , de s u p r a f a a o b ie c t u lu i c a re se v o p s e te i d e c e rin e le de p r o d u c t i v i t a t e im p u se de f lu x u l teh n o lo g ic . D u z e le cu d ia m e t r e m ici (0,5 1,2 m m ) servesc p e n t r u a c o p e rirea s u p r a f e e lo r m ici i n g u ste , cele cu d ia m e tr u l de 1,2 m m , p e n t r u a c o p e r ir e a s u p r a f e e l o r cu goluri, ia r duzele de 1,8 2,5 m m p e n t r u s u p ra fe e le p la n e ntinse. A legerea m r im ii duzei d e p in d e i de c o n s is te n a c om po z iie i care s e n t r e b u i n e a z la a c o p erirea s u p ra fe e lo r. A stfel, p e n t r u c o m p o z iii v sc o a se se folosesc d u ze cu d ia m e tr u de 1,8 2,5 m m i ae r c o m p r im a t la p re siu n e a de 2,5 3 d ^ N / c m 2, ia r p e n t r u cele cu v is c o z ita te m ic, d u z e d e 0,8 1,8 m m i a e r c o m p r im a t la p re s iu n e a de 1,5 2,5 d a N / c m 2. E s t e b in e ca la alegerea duzelor, n a f a r de c o n s u lta r e a ta b e le lo r c u c a ra c te ris tic i in d ic a te de p r o d u c to r , s se f a c i n ce rc ri p ra c tic e d e vo psire. P e n t r u fiecare tip de d u z c a re u r m e a z a fi folosit tr e b u i e a s ig u r a t i a c u l de n c h id ere la acelai d ia m e tru . e) Presiunea n com poziia de alim entare a p istolului. L a p isto alele c u r e c ip ie n t i n d e p e n d e n t sau m o n t a t d e d e s u b t, p re s iu n e a v a r ia z d e la u n m a te r ia l la altul i d e p in d e n cea m a i m a r e m s u r d e v is c o z ita te a a c e s tu ia . O presiune, su b n o rm a l n c o m p o ziie v a cre a pe s u p r a f a a ce se v o p s e te o p e lic u l n e c o r e s p u n z to a r e d a t o r i t lipsei de m a t e r i a l 'l a p u l v e r i z a r e i, u ne o ri, cu a s p e c t de c o a j de p o r to c a l . f) P resiunea aerului de pulverizare. E s t e u n p a r a m e t r u d e o seb it de i m p o r t a n t , de o a re ce sc derea su b normele, a d m is e a a e ru lu i c o m p r im a t p e n t r u p u lv e r iz a r e c o n d u c e la a p a r i i a p e s u p r a f a a ce se finiseaz a u n o r p i c t u r i n e u n ifo rm e , zo n e cu s c u rg e ri i u n e o ri rizuri. S c d e re a p re siu n ii se p o a t e sesiza m s u r n d p re siu n e a de a e r la p is to l cu a j u t o r u l u n u i m a n o m e t r u . n astfel de c a z u ri se v o r a n a liz a c a u z e le i r e m e d ia d u p specificul lor. Cele m a i fre c v e n te ca uz e ale c o borrii p re siu n ii s n t : p ie r d e r i la m b in rile f u r t u n u l u i cu piesele rigide ; lu n g im e a m a r e a f u r tu n u r il o r i a se c iu n ilo r mici de tre c e re a a e r u l u i n a c e s te f u r t u n u r i ; n f u n d a r e a filtre lo r de a e r ; d e f e c ta re a a g r e g a te lo r c a re p r o d u c a e ru l c o m p r i m a t etc.

188

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite-

) D is ta n a i direcia de vopsit. D i s t a n a n tr e s u p r a f a a o b ie c tu lu i l p is to lu l de p u l v e r iz a t tr e b u ie s fie c o n s t a n t . P is to lu l tr e b u i e i n u t p e r p e n d i c u la r p e s u p r a f a a c a re se v o p s e te , ia r n tim p u l vo psirii, d e p la s a r e a lui p e v e r tic a l s a u o riz o n ta l se face p a r a le l cu ac e a sta . h) D efecte care pot aprea la vopsirea cu pistolul pulverizator. D e fectele c a re a p a r n t i m p u l p u lv e r iz rii c o m p o z iiilo r p o t a v e a n g e n e r a l d o u ca u ze p rin c ip a le : d efe c te p r o v e n ite din m a n e v r a r e a n e c o r e s p u n z to a r e a p is to lu lu i de p u l v e r i z a t ; d e fe c te d a t o r a t e u n o r c a u z e m ec a nic e. P r i n m a n e v r a r e a n e c o r e s p u n z t o a r e a p is to lu lu i se d is tin g : lu c ru l cu p is to lu l n f o rm de sem icerc, c n d se o b in e o p e licu l de v o p s e a m a i s u b ir e la c a p e te i m a i g r o a s s p r e c e n t r u ; d i s t a n a p r e a m a r e p n la obiect, c n d se o b in e o pelicul de v o p s e a p re a s u b ire , ce a p a r e la s u p r a f a p r f u i t d a t o r i t s o lv e n ilo r m a i v o la tili c a r e se e v a p o r din j e t ; d i s t a n a p r e a m ic p n la o b iect, care, d a t o r i t pre siu n ii a e ru lu i, fa c e ca p e s u p r a f a a care se v o p s e te s a p a r e fe ctu l de c o a j de p o r to c a l i, uneori, c h ia r p e rd e le de s c u rg e ri a c c e n t u a te . Scurgerile de v o p se a m a i p o t a p r e a i a t u n c i c n d a fo st m r i t p r e s iu n e a v o p se le i din r e c ip ie n t, f r o c r e te re c o r e s p u n z to a r e a v ite z e i de tr e c e r e a p isto lu lu i p e s u p r a f a a o b ie ctu lu i. Se p r o d u c astfe l a g lo m e r ri locale de v o p s e a c a r e p r in c u rg ere d e g ra d e a z s u p r a f a a v o p s it . A p a r i ia u n o r fii a p a r e n te , v iz ibile n pelicula de v o p s e a se d a t o r e t e de obicei d e f e c tu lu i de s u p r a p u n e r e a fiecrei tr e c e r i a p is to lu lu i cu tr e c e r e a a n te r io a r . T o a t e a c e ste d efeciun i, se r e m e d ia z p r in tr - o in s tr u ir e a t e n t a m u n c ito rilo r-v o p s ito ri, p r in r e s p e c ta r e a re g ulilor de v o p s ire , p r in e x e m p l i ficri p r a c tic e d e m o n s t r a ti v e f c u te de cei m a i e x p e r i m e n t a i v o p s it o r i. P r i n t r e defe cte le p rin c ip a le de p u lv e r iz a re c a u z a te de f a c to ri m e c a n ic i se e n u m e r : d is tr ib u ia inegal a v o p s elei la p u lv e riz a r e i p u lv e riz rile d e p la s a te d a t o r i t n fu n d r ii u n u ia d in orificiile l a te r a le d e a e r ale d u z e i sa u u n ei desc h id e ri n e c o r e s p u n z to a r e a a c u lu i o b t u r a t o r , a s tf e l n c t a c e a s ta este t r e c u t ne sim e tric p rin orificiu i d e v ia t ntr-o p a r te . D a c p r in r o tir e a d u z e i cu 180, d e fe c iu n e a se r o te te i ea o d a t cu d u z a , c a u z a este a s t u p a r e a u n u ia d in orificiile la te r a le de aer. D a c , cu t o a t r o tir e a duzei, d e f e c iu n e a r m n e n aceeai z o n a c o n u lu i de p u lv e r iz a r e , n s e a m n c se d a to r e s c u n e i d e s c h id e ri d e fe c tu o a se a ac u lu i i t r e c e r e a n e s im e tric a c o m p o z iie i p rin orificiul d u z e i ;

Cartea zugravului fi vopsitorului

189

vo p sire a n e u n ifo r m cu m a r g in i s u b i a t e i c e n tr u n c r c a t s p o a t e p ro d u c e d in tr-o re g la re n e c o r e s p u n z to a r e a a c u lu i o b t u r a t o r care, la a p s a r e a p e tr g a c i, las s t r e a c p rin orificiu o c a n t i t a t e p r e a m ic de v o p se a , o b in n d In a c e st fel o p u lv e r iz a r e n e u n ifo rm , n g r o a t n c e n tr u i s u b i a t pe m a rg in i (fig. 99, a). A ce a s t d e fe c iu n e m a i

a Fig. 99. Pulverizri defectuoase :


a cu margini rrite ; b cu margini ncrcate.

p o a t e a p r e a i d a t o r i t u n e i p re siu n i p r e a m a ri n v o p s e a u a d in r e c ip ie n t. n a c e st caz, p re s iu n e a a e r u lu i c o m p r i m a t este in s u fic ie n t p e n t r u o p u lv e riz a re c o re c t a vopselei, n special n zonele m a r g in a le ale c o n u lu i de p u lv e riz a re. P e n t r u re m e d ie re se v a regla la n c e p u t d e s c h i d e re a a c ului o b t u r a t o r , p e n t r u a p e r m i te tre c e re a p r in orificiu a u n e i c a n t i t i m r it e de v o p se a . D a c d u p a c e st reglaj d e fe c iu n e a nu d isp a re , se v a r e v e n i cu ac u l o b t u r a t o r la p o z iia in iia l i se v a r e d u c e p re s iu n e a vopselei. P r i n nc e rc ri r e p e t a t e se re g le a z p re siu n e a n v o p s e a i, eventual d esc h id e re a ac u lu i o b t u r a t o r p n se o b in e o p u lv e r iz a r e c o r e s p u n z to a r e ; v o p sire a n e u n if o r m cu m a r g in i n c r c a te (fig. 99, b), se d a t o r e t u n e i n e c o re s p o n d e n e la p u lv e riz a re n tr e c a n t i t a t e a de v o p se a i p re siu n e a a e ru lu i c o m p r im a t. R e m e d ie re a se face p rin re g la re a a l t e r n a t i v a a c u lu i o b t u r a t o r i p re siu n ii de a e r p n la o p u lv e riz a re c o r e s p u n z to a r e . D a c v o p s e a u a este tr im is la p isto l n tr - u n re c ip ie n t, se verific i p re s iu n e a a c e stu ia , reglnd-o d a c e ste necesar. i) ngrijirea pistolului de pulverizat. L a n tr e r u p e r e a de s c u r t d u r a t a lu cru lu i, pisto lu l se a t r n de m a r g in e a u n ei g le i n c a re se afl t i p u l de so lv e n t folosit p e n t r u d ilu a re a com poziiei, astfel n c t n u m a i c a p u l p u lv e r iz a to r s fie in tr o d u s n lichid. E s t e g re it p ro c e d e u l de a in tr o d u c e

190

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

c o m p le t p isto lu l n so lv e n t, n t r u c t a c e sta d izolv lu b rifia n ii n zonele d e u n g e r e i d e g r a d e a z g a r n itu r ile de e ta n a re . n g e n e ra l p isto a le le de p u l v e r i z a t s n t c o n s t r u it e r o b u s t, ns, ca orice a p a r a t a c r u i s u b a n s a m b lu r i s n t p re lu c r a te cu u n n a lt g r a d de precizie, tr e b u ie lu a te t o a t e m s u r ile p e n t r u ca a t t pistolul, c t i a c c e soriile a c e stu ia s fie n p e r m a n e n c u ra te . N u este p e rm is ca n canalele n g u s t e ale p isto lu lu i sa u n orificiile duzei s r m n v o p se a c are se u s u c i n tr e r u p e sa u deregleaz fu n c io n a re a ac e stu ia. M u r d r ia este cel m a i m a r e d u m a n al pistolului. L a te r m i n a r e a lu c ru lu i sau n c azul n t re r u p e rilo r de lu n g d u r a t tr e b u i e p r o c e d a t la c u r ir e a i m e d ia t a p isto lu lu i i a r e c ip ie n tu lu i de m a te ria l. P e n t r u ace a sta , d u p golire, se p u n e n re c ip ie n t o c a n t i t a t e p o t r i v i t d in s o lv e n tu l c o r e s p u n z to r com p o z iie i cu c a re s - a lu c r a t i se in tr o d u c e a e r c o m p r im a t. P r i n a c io n a r e a tr g a c iu lu i (cu sau f r n c h id e r e a c o n d u c te i d e a lim e n ta r e cu a e r a p isto lu lu i) se o b in e o b u n sp la re , a t t a c o n d u c te lo r i orificiilor de la pistol, c t i a c o n d u c te i de m a t e r i a l din re c ip ie n t sau a f u rtu n u lu i. Se r e c o m a n d c o n e c ta r e a cu su rs a de a e r c o m p r im a t i e f e c tu a re a u n e i p u lv e r iz r i p n ce pe s u p r a f a a de p ro b a p a r e n u m a i so lv e n t cu rat. D u p a c e a s t o p e r a ie de c u r ir e in te rio a r a in s ta la ie i se p ro c e d e a z i la o s p la r e e x te rio a r . Se d e m o n te a z n p rea la b il d u z a de p u lv e r iz a re , se sp a l n s o lv e n t c u r a t, a p oi se sufl cu a e r c o m p r i m a t i se p s tr e a z , p n la re n c e p e re a lucrului, n tr - u n v a s m ic cu d ilu a n t. N u se v a folosi p e n t r u c u r ir e s o d c a u stic sau soluii alcaline, care a t a c aliajele u o a re din c a re s n t c o n f e c io n a te pistoalele de v o p sit. S o lv e n tu l r e z u l t a t din sp la re este c o le c ta t n t r - u n -vas p e n t r u a fi r e n t r e b u i n a t fie p e n tr u d ilu a re a com po ziiei fie p e n t r u o n o u splare, d u p ce n p re a la b il a fost s t r e c u r a t p rin tr-o s it cu o c hiuri de 0 ,5 1 m m l a tu r .
2 . INSTALAII PENTRU PRODUCEREA AERULUI COMPRIMAT

A e ru l c o m p r i m a t n e c e sa r e ste p r o d u s de in s ta la ii c o re s p u n z to a r e c o m p u s e d i n t r - u n c o m p re s o r m obil sa u fix i d i n tr - u n s e p a r a to r de a p , i de ulei. n fig. 100 este r e p r e z e n ta t sc h e m a tic o astfel de in s ta la ie de aer c o m p r im a t, c a r e d e se rv e te cele tr e i feluri de p isto a le descrise m a i n a n te .

Cartea zugravului i vopsitorului

191

I n s t a l a i a se c o m p u n e d i n tr - u n c o m p re s o r 1, c a re p ro d u c e a e r u l c o m p r im a t i-l p o m p e a z n re z e r v o r u l 2, de u n d e tr e c e p r i n t r - u n f u r t u n n s e p a r a to r u l de a p i de ulei 3. Aici, a e ru l c o m p r i m a t p t r u n d e p r in

Fig. 100. Schema de funcionare a aparatului cu pulverizare pneumatic. s t r a t u r i de psl i d e cocs, c e d e a z u m i d i t a t e a i p rtic e le le f o a r t e f in e de ulei, a n t r e n a t e de la c o m p re s o r, i ap o i tre c e , astfel c u r a t , p r in f u r t u n u l la pisto lu l p u lv e r iz a to r 7. n p r im a v a r i a n t a e ru l c o m p r i m a t de la s e p a r a t o r u l de a p i d e ulei tr e c e p rin f u r t u n u l i n v a s u l cu c o m p o z iie t> , d e Unde o ra m ific a ie tr e c e ' d ire ct la p isto l i a l t a preseaz a s u p r a c o m p o z iie i din re z e rv o r, oblignd-o s se ridice p rin f u r t u n u l 6 p n la d u z a pistolului. P e n t r u v a r i a n t e l e I I i I I I , a e ru l c o m p r i m a t de la s e p a r a t o r e s te d ir ija t, p rin f u r t u n u l , d ire c t la r a c o r d u l p isto lu lu i re sp e c tiv . P e a n tie r e se folosesc n g e n e ra l n u m a i c o p re so a re m o b ile . A legerea tip u lu i i c a p a c ita te a c o m p re so ru lu i este n f u n c ie de v o l u m u l lu c r rilo r d e finisare p rin ac o p erire cu pelicule i de p ro c e d e u l a d o p t a t p e n t r u a p lic a re a com po ziiilor. C om presoarele m ob ile se folosesc f r sa u cu r e z e r v o r de aer. C o m preso a re le cu r e z e r v o r de a e r a sig u r o p re s iu n e c o n s t a n t d e p u lv e r iz a r e , cu ajutorul'' a e ru lu i n m a g a z in a t n rezerv or. P e a n tie r e se folosesc n ge n e ra l, p e n tr u luc r rile de v o p s ito r ie , d o u tip u r i de c o m p re so a re m obile : c o m p re s o a re cu p is to n i c o m p r e s o a r e cu m e m b r a n .

192

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

a) Compresorul c u piston tip ECV 240 (fig. 101). Se c o m p u n e din u r m to a r e le p r i p rin c ip a le : c o m p r e s o r u l de a e r p ro p riu -z is 2., de t i p cu p isto n , m o n o e ta ja t cu doi c ilin d ri;

m o to r u l electric de a n t r e n a r e 1 de t i p asin cron , t r if a z a t , c a re a n tr e n e a z , p r in i n te r m e d iu l u n u i c u p la j, c o m p re s o ru l d e aer. P o r n ir e a i o p rire a m o to r u lu i se fac de la a u t o m a t u l 3 ; re z e r v o r u l de a e r c o m p r im a t 4, c o n f e c io n a t din t a b l de o e l p r in s u d a re , m o n t a t p e u n a x cu d o u r o i d e c a u c iu c 9, p rin in te r m e d iu l u n u i asiu d in e v i s u d a t e 10, p r e v z u t cu m n e r u l 1 1 ; s e p a r a t o r u l de ulei 5, m o n t a t p e c o n d u c ta c a re refu leaz a e ru l d e la c o m p r e s o r n re z e rv o ru l 4 ; s e p a r a t o r u l de a p 6, m o n t a t la ieirea a e r u lu i d in re z e r v o r u l 4. L a ieirea a e ru lu i d in s e p a r a t o r u l de a p e ste m o n t a t r o b in e tu l d e n c h id e re 7 i t u u l 8 p e n t r u r a c o r d ; a p a r a t u r a d e m s u r i c o n tro l este m o n t a t p e c o n d u c ta de r e f u la r e a ae ru lu i de la c o m p re s o r n r e z e rv o ru l 4 i este c o m p u s d in s u p a p a d e s ig u r a n 12, m a n o m e t r u l 13 i p r e s o s ta tu l 14 . P e n t r u b u n a fu n c io n a r e a c o m p re s o ru lu i este n e ce sa r s se efectueze u rm toarele o p e r a ii: se deschid ro b in e te le s e p a r a to a r e lo r de ulei i de a p , p e n t r u e lim in a re a u leiului i apei r m a s e e v e n tu a l de la u tiliz rile a n te r io a r e . D u p p u r j a r e a c e ste ro b in e te se n c h id ;

Cartea zugravului i vopsitorului

193

se nchide ro b in e tu l de a e r i se p o rn e te co m p re so ru l, verificnd u-se b u n a f u n c io n a re a s u p a p e i de s ig u r a n i a p re s o s ta tu lu i. V erificarea se face u r m n d ind icaiile m a n o m e t r u l u i ; se r a c o r d e a z f u r t u n u l de l e g tu r al p isto n u lu lu i p u lv e r iz a to r la t u u l de ra c o r d ; se a p a s p e b u to n u l de p o rn ire al a u t o m a t u l u i c a re p u n e n fu n c iu n e m o to r u l de a n t r e n a r e a c om presorului. C aracteristicile te h n ic e i f u n c io n a le ale c o m p re so ru lu i p e n t r u v o p s ito rie tip E C V 240 s n t d a t e n t a b e lu l 17.
Tabelul 17

Caracteristici

U nitatea de m sur

Valoarea

Compresorul de er : debitul de aer presiunea de utilizare presiunea m axim Presiunea pen tru pistoalele de vopsit M otorul electric : putere tensiune C apacitatea rezervorului de aer com prim at Dimensiuni de gabarit lungime lim e nlim e Masa net a compresorului

l/m in daN /cm 2 daN /cm 2 daN /cm 2


kW V

200 7 8 2 -5 2 ,2 2 2 0 /3 8 0 75 1 450 530 800 110

1 mm mm mm kg

P e n t r u re a liz a re a u n o r lu c r ri de c a lita te este n ec e sa r s se ia u n e le m s u r i p e n t r u f u n c io n a r e a o p tim a c o m p re so ru lu i i a n u m e : v e rific a rea cu a t e n ie a f u n c io n r ii s e p a r a to a r e lo r de a p i ulei, p e n tr u a se a sig u ra p u rific a re a m a x im a a e r u l u i ; re gla rea p r e s o s t a tu lu i n lim itele n e ce sa re p e n t r u e fe c tu a re a lu cru lu i n b u n e c o ndiii. b) Compresorul eu m em bran (fig. 102). E s t e a c i o n a t p r i n t r - u m o t o r electric de a n t r e n a r e 1 de t ip m o n o f a z a t sau a s in c ro n t r i f a z a t c u flan, legat de c o rp u l c o m p re so ru lu i 2. A xu l m o to r u lu i a n tr e n e a z a x u l in te r m e d ia r 3 pe ca re s n t m o n t a t e bielele 6 i v e n t i a t o r u l cu p a le te 4. C om presorul este p r e v z u t cu u n filtru 5 e x e c u t a t d i n t r - u n m a te r ia l p la stic poros. n p a r t e a v e n tila t o r u l u i,

194

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

filtru l este p r e v z u t cu o c a rc a s m e ta lic de fo r m tro n c o n ic p e n t r u d irija re a a e ru lu i a s p ir a t. L a e x te rio r, filtru l are o sit m e ta lic de p r o te c ie . C om presorul, p r e v z u t cu d o u c a m e re de c o m presie, se c o m p u n e din bielele 6 a n t r e n a t e de p o r i u n e a e x c e n tric a a x u lui in te r m e d ia r < 3 , pe c a re snt m o n t a t e m e m b r a n e le 7 f ix a te de biele p rin pla c a S, p r e v z u t cu su pa p e le de a s p ira ie cu la m ele 9. Cele d ou biele s n t m o n t a t e pe e x c e n tri cul a x u lu i in te r m e d ia r de c a la te cu 180, astfel nct la o r o ta ie c o m p le t a ac e s tu ia se o b in d o u cu rse a lte r n a tiv e a c tiv e ale bielelor. Cam erele de c o m p r e sie s n t lim ita te n p a r t e a su p e rio a r de chiulasele 11 pe c a re s n t m o n t a t e s u p a p e le de re fu la re cu lam ele 10. n in te r io r u l chiulasei, d e a s u p r a s u p a p e lo r de refu la re sn t p r e v z u te c a m e re le de eg alizare a p resiunii leg ate p rin in te r m e d iu l unei c o n d u c te de le g tu r 13. L a c a m e r a in fe rio a r de egalizare a presiunii este m o n t a t s u p a p a de s ig u r a n 12. L a c a m e r a su p e rio a r de egalizare a p resiunii este m o n t a t c o n d u c t a de e v a c u a r e a a e ru lu i 17, pe c a re este m o n t a t u n m n e r de a p u c a r e din cauciuc. E c h i p a m e n t u l electric al c o m p re so ru lu i se c o m p u n e din c a b lu l de a lim e n ta r e cu fia 16 i n t r e r u p t o r u l t r ip o la r 15, care c o m a n d p o rn ire a i o prire a e le c tro m o to ru lu i 1. T o a te s u b a n s a m b lu r ile c o m p re so ru lu i s n t m o n t a t e p e o pla c de su s in e re 14. P e n t r u p o rn ir e a c o m p re so ru lu i se r a c o rd e a z m o to r u l electric de a n t r e n a r e la r e e a u a de c u r e n t cu a j u t o r u l fiei, d u p ca re se c o n e c te a z cu a j u t o r u l n tr e r u p to r u lu i. M o torul electric a n tr e n e a z p r in in te r m e d iu l a x u lu i cu e x c e n tric , cele d ou biele ca re a c io n e a z m e m b ra n e le de cauciuc. L a m ic a re a

Cartea zugravului j vopsitorului

195

d e s c e n d e n t a m e m b r a n e lo r se deschid s u p a p e le de a s p ira ie i a e ru l e s te a d m is n c a m e r a de c o m p re s ie .|L a m ic a re a a s c e n d e n t a m e m b r a n e lor, ae ru l este r e fu la t n cam erele de egalizare a p re siu n ii p rin s u p a p e le de refu la re . D in c a m e re le de eg alizare a presiunii, a e ru l este re fu la t la e x te r io r p r in tr -o e a v cu tu . D e la t u u l de refulare, prin in te r m e d iu l u n u i t u b flexibil de le g tu r , se a lim e n te a z p istolul p u lv e riz a to r. L a t e r m in a r e a lu cru lu i se o p re te f u n c io n a re a c o m p re so ru lu i p rin d e c o n e c ta r e a m o t o r u l u i electric de la re e a , a c io n n d n t r e r u p t o r u l i a p o i sc o n d fia din priz. C aracteristicile t e h n i c e i fu n c io n a le ale c o m p re s o ru lu i cu m e m b r a n sn t a r t a t e n ta b e lu l 18.
______ Caractsrisltici U nitatea de m sur
T a b e lu l 1 8

Valoarea

Compresorul de aer > debitul de aer presiunea de utilizare presiunea maxim Motorul electric : putere tensiune Dimensiuni de gabarit: lungime lime nlime Masa net a compresorului

1/min daN/cm2 daN/cm2 k\V V mm mm mm ' kg

250 5 7.5 2,2 220/380 476 200 370 29,100

Sp re deosebire de c o m p re so ru l cu p isto n E C V 240. c o m p re so ru l cu m e m b r a n este m u lt m a i m a n e v ra b il, d a t o r it d im e n siu n ilo r de g a b a r i t m u lt m ai re d u s e i g r e u t ii de circa 29 kg, c a re p e r m i te s fie p u r t a t de u n s in g u r om, p u t n d fi u tiliz a t m u l t m a i c o m o d n c o n d iii de a n tie r, u n d e s c h im b rile locului de m u n c s n t frecven te, ia r t r a n s p o r t u l de la u n loc la a ltu l se face pe tra s e e in c o m o d e (pe scri, pe schele etc.). P e n t r u r e a liz a re a u n o r lu c r ri de c a lita te , se v o r lua aceleai m s u r i c a i p e n t r u c o m p r e s o r u l cu p isto n E C V 240.
3 . PULVERIZAREA PRIN ACIUNE ELECTROMAGNETICA

P e n t r u a c o p e rir e a cu com po ziii de v o p sit, l c u it i e m a ila t a s u p ra f e e to r cu n tin d e r e m ic, a m ob ilierului sau p e n t r u diverse r e p a r a i i c u a stfe l de c om p oz iii, se folosesc a p a r a t e cu p u lv e r iz a r e p r in a c iu n e a


196 Unlte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

e le c tro m a g n e tic . F u n c i o n a r e a a c e s to r a p a r a t e n u necesit a g r e g a te s e p a ra te , c a re n g re u n e a z o r g a n iz a re a lu crrilor r e s p e c t i v e ; se m a n e v r e a z cu m u l t u u r in i a u o m a r e m o b ilita te . D in a c e a s t c a te g o rie de a p a r a t e face p a r t e i pisto lu l e lectrom agn etic. P isto lu l electromagnetic (fig. 103) este a s e m n t o r celui o b in u it ns cu d im e n siu n i ceva m a i m ari. 3 5

P re s iu n e a n c o m p o z iie se o b in e - cu a j u t o r u l u n e i p o m p e cu p is to n 3, s itu a te d e a s u p ra re z e rv o ru lu i 7 i p r e v z u t cu o serie de s u p a p e . M icarea p is to n u lu i este a s ig u r a t de u n e le c tro m a g n e t 1 ca re a t r a g e u n miez m ob il i, p rin in te r m e d iu l u n e i tije, m p in g e pisto n u l. R e a d u c e r e a p is to n u lu i n p o z iie n o r m a l este a s ig u r a t de u n re so rt. E le c tro m a g n e tu l se c u p le az p rin a p s a r e a pe b u t o n u l de c o m a n d 2 la te n s iu n e a reelei de ilu m in a t 9 de 110 s a u 220 V i f r e c v e n a de 50 H z. C u r e n tu l p t r u n z n d n e le c tr o m a g n e t l oblig s e x e c u te u n n u m r d u b lu de v ib r a ii, r e sp e c tiv 100 de im p u ls u ri pe secun d. L a fiecare im pu ls se re fu le a z i la fiecare r e tr a g e r e a p is to n u lu i se a b s o a r b e p rin t u b u l de a s p ira ie 4 o n o u c a n t i t a t e de com p oziie. C ilindrul p o m p e i i p is to n u l s n t c o n f e c io n a te din m a te r ia le f o a rte d ure, p e n tr u a re z ista a c iu n ii a b r a z iv e a p ig m e n ilo r d in co m poziie. D eo arece n t i m p u l fu n c io n r ii pisto lu l se nclzete, se r e c o m a n d n t r e r u p e r e a lu c ru lu i p n ce a c e sta se rcete. P u lv e r iz a r e a u n if o r m a com p o z iie i se o b in e p rin a c io n a r e a u r u b u lu i de re g la re

Cartea zugravului i vopsitorului

197

5, ia r re g la re a u n g h iu lu i v rfu lu i co n u lu i de pu lv e riz a re.se face cu a j u to r u l u r u b u lu i 6. P r in c ip iu l de fu n c io n a r e c o n s t n a s p ira re a p rin d e p re siu n e a c o m p o z iiei de p u lv e r iz a t din re c ip ie nt, m p in g e re a aceste ia p rin ca n a le le elicoidale ale u n u i a j u t a j de t u r b i o n a r e i p u lv e riz a re a n e x te rio r p rin d u z ; a c e s te o p e r a ii s n t n d e p lin ite de p o m p a cu pisto na. Cu a c e st p istol se p o a te realiza o pre siu ne n c o m p o z iie ca re p o a te v a r i a n tr e 3 i 30 d a N / c m 2, cu o p r o d u c t i v i t a t e de 170 g c o m p o z iie p u lv e r iz a t n t i m p de 1 m in u t. C a ra c te risticile te h n ic e i f u n c io n a le ale pisto lu lu i p u lv e r ir iz a to r e le c t r o m a g n e ti c s n t d a t e n t a b e lu l 19.
Tabelul 19
Caracteristici Unitatea de m sur Valoarea

Pistolul propriu-zis lungime lime nlime masa net Electromagnetul: putere tensiune intensitate Recipientul: capacitate masa net Diametrul duzelor! duz normal duz cu prelungitor duz cu dou orificii duz cu jet acicular Productivitatea Consum specific de material

mm mm mm kg W V A 1 kg mm mm mm mm m2/h kg/m2

220 115 220 1 ,4 3 0 50 220 0 ,5 0 ,8 0 0 0 ,1 4 0 0 ,6 0 ,5 0 ,2 0 ,3 15 - 20 0 ,1 7 0 - 0 ,2 2 5

L a acest p isto l se p o t folosi p a t r u feluri de du z e (fig. 104). Cu du z a din fig. 104, b se a c o p e r cu c o m p o z iie s u p r a f e e c a re nu p o t fi cu p rin s e c o m p le t n j e t u l u n e i du z e n o r m a le (su p r a fe e n u n g h iu ri a s c u ite , o rn a m e n te , c a v i t i etc.) (fig. 104, a). Cu d u z a din fig. 104, c se a c oper cu co m p o z iii s u p r a f e e f o a r te n g u s te s a u locuri de p e su p ra f e e le d e ja aco p e rite , c a re n e c e sit u nele r e p a r a ii sau c o m p le t ri. D u z a d in fig. 104, d se folosete la lucrrile de dezinfectare. A c e a s ta are fo rm a de ac

198

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Fig. 104. Pistol electromagnetic prevzut cu diferite duze


a c u d u z n o rm a l ; b c u d u z cu p r e lu n g ito r ; c c u d u z c u je t a c ic u la r ; d cu d u z c u d o u o rlfic ii.

Fig. 105. Reglarea uniform itii jetu lui pistolului electrom agnrtic :
a r e g la r e a u r u b u lu i ; b p u lv e riz a re a u n ifo rm ; c p u lv e riz a re n e u n ifo rm .

Fig. 106. Reglarea unghiului vrfului conului de pulverizare :


a p u lv e riz a re e v a z a t : b

n n iv e ri 7 a r p

n c* n ct3

pentru a p tru n d e p rin t r e d e sc h iz tu ri, unde p u lv e riz e a z com poziia r e s p e c tiv p rin orificiile la te r a le cu ca re este p r e v z u t duza. J e t u l se regleaz cu a j u t o r u l a d o u u r u b u ri. u r u b u l 5 regleaz u n i f o r m ita t e a p a rtic u le lo r din se c iu n e a co n u lu i de p u lv e r iz a r e (fig 105), iar u r u b u l 6 d esc h id e re a u n g h iu lu i v rfu lu i con ului de p u lv e riz a re (fig. 106). n v r t i n d sp re s tn g a u r u b u l se o b in e o e v a z n rp

Cartea zugravului i vopsitorului

199

a con u lu i (fig. 106, a), ia r s p re d r e a p t a n g u s ta r e a u n g h iu lu i de p u lv e rizare (fig. 1C6, b). n fig. 107 este p r e z e n ta t u n p isto l e le c tro m a g n e tic m o d e rn de d i m e n siuni redu se i cu o m a s n e t de 1,200 k g i fo a r te u or de m a n e v r a t (fig. 108).

Fig. 107. Pistol electromagnetic, m odem.

Fig. 108. Pistol electromagne tic n aciune.

P u t e r e a e le c tr o m a g n e tu lu i este de 35 W la te n s iu n e a de 220 V, dezvolt n d n c o m p o z iia ce se p u lv e riz e az o p re siu n e c a re p o a te a ju n g e p n la 120 d a N / c m 2. E s t e d o t a t cu u n re c ip ie n t de 0,800 1 i cu c e l e i p a t r u t i p u r i de duze, c o n fe c io n a te din m a te r ia l f o a r te d u r, ca re re z ist la a c iu n e a a b ra z iv a p ig m e n ilo r la astfel de presiuni. D im e n s iu n ile d u z e lo r n o rm a le sn t c u p rin se in tr e 0,4 i 1,0 m m , ia r d e b itu l de v o p s e a p u l v e r iz a t pe m i n u t este de 120 g.

200

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

A . PULVERIZARE CU PERNA DE GAZ

D in a c e a st c a te g o rie face p a r t e b u te lia p u l v e r iz a to a r e cu p e r n d e gaz (fig. 109)"care se c o m p u n e d i n tr - u n r e c ip ie n t 1 din t a b l d e oel n e a g r sa u de d u r a lu m in iu l c u it n interio r, a v n d o c a p a c it a te de 3 5 0 500 ml, n c a re se in tr o d u c e c o m p o z iia 2 i g a z u l lichefiat 3, care,
5

Kg. 109. Butelie pulverizatoare cu pern de gaz. p rin e v a p o r a r e se a m e s te c cu c o m p o z iia din b utelie, p r o d u c n d t o t o d a t i en ergia n e c e sa r p u lv eriz rii. P re s iu n e a d e z v o lt a t este de m a x im u m . 0 7 d a N / c m 2, la 50C. B u te lia se n c a rc n u m a i la fa b ric a furn izoare. L a p a r t e a s u p e r io a r a b u te lie i este m o n t a t c a p a c u l de p u lv e riz a re, c o m p u s d in tr-o c a r c a s 4, n c a r e s n t m o n t a t e p rg h ia 5, care p rin a p s a r e d e sc h id e v e n tilu l de tr e c e r e a c o m p o z iie i i d u z a 6 u n d e se p ro d u c e p u lv e riz a re a . C apul de p u lv e r iz a r e este p r e v z u t n in te r io r cu u n t u b din m a te r i a l p la stic 7 care a ju n g e p n la fu n d . O d a t cu c o m p o z iia se in tro d u c e n b u te lie bila S din oel, de sticl, sa u de p o re la n , care, p rin agita re , a sig u r a m e s te c a re a i d is tr ib u ir e a u n if o r m a p ig m e n ilo r n com poziie. Com poziiile de v o p s it (vopsele, em ailuri, la cu ri etc.) tr e b u ie sa fie perfect c o m p a tib ile cu g a z u l lichefiat, astfel ca n p e r m a n e n a m e s

Cartea zugravului i vopsitorului

201

te c u l com poziie-gaz s r m n s t a bil. n g e n e ra l se r e c o m a n d ca g a z u l de p u lv e riz a re s fie i s o lv e n tu l p r o d u s u lu i de vopsire. L a p u lv e r iz a re b u te lia (fig. 110) t r e b u i e i n u t v e r tic a l, p e n t r u ca t u b u l s fie n p e r m a n e n n c o m poziie, altfel p rin d u z iese n u m a i gaz. D i s t a n a de s u p r a f a a s u p o r t, la c a re se in e p isto lu l cu p e r n a de a e r , e s te de 25 30 cm. P e n t r u a p lic a r e a c o m p o z iiei se a p a s pe p rgh ie care, desch izn d v e n tilu l, las s a ju n g c o m p o z iia la d uz, p rin d ila ta r e a i p re s iu n e a p r o d u s de gaz, . d e u n d e iese sub f o r m a de co m p o z iie -g a z. G azul la ieire se e v a p o r d e z v o ltn d p rin a c e a s t a en ergia n e c e sa r p u lv e riz rii c om po ziiei su b fo rm de c e a . n t i m p u l lu c ru lu i b u te lia t r e Fig. 110. Butelie pulverizatoare n. b u ie d e p la s a t n lu n g u l s u p r a f e e i aciune. s u p o r t cu m icri circ u la re p e n t r u ca je tu l, ca re este r o tu n d , s a c o p e re c o m p le t s u p r a f a a s u p o r t c a r e se finiseaz. n t i m p u l u n e i tre c e ri pe s u p r a f a nu tr e b u i e n t r e r u p t j e t u l dep u lv e riz a re deoarece la p o rn ire p o t a p r e a scurgeri, p ic tu ri, zone n e a c o p e r ite etc. A p s a r e a p e v e n t il se face n a i n t e ca j e t u l s a j u n g pe obiect ia r op rirea, d u p ce a ce s ta a p r s i t s u p r a f a a . O b u te lie de 350 ml p o a te fi fo lo sit p e n t r u aco p e rirea u n e i s u p r a f e e s u p o r t de 2 2 ,5 m 2, ia r u n a de 500 m l, p e n t r u a c o p e rirea u n ei s u p r a f e e s u p o r t de 3 ,5 4 m 2. B uteliile cu p e r n de gaz, folosite la a co p e rire a s u p r a f e e lo r m ic i cu vopsele, lacu ri sa u em ailuri, a u a v a n t a j u l c au o f u n c io n a r e s im p l , se m a n e v r e a z uor, nu nec e sit c u n o t i n e speciale i p r a c tic n d e lu n g a t , ia r p u lv e riz a r e a n u este le g a t de n ic i o in s ta la ie sa u su rs de en ergie e lectric. S in g u ru l d e z a v a n t a j pe care-1 p re z in t este p o s ib ilita te a lim i t a t de l u c r a .

202

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

5 . PULVERIZAREA HIDRAULICA LA PRESIUNI NALTE (FARA AER,


AIRLESS)

V o psirea p rin p u lv e riz a re h id r a u lic la p re s iu n i n alte, d e n u m it i v o p sire a f r a e r (airless), e ste o m e t o d m o d e r n de ap licare a c o m p o z iiilo r de v o p s it (lacuri, vopsele, e m a i lu r i etc.). Se b a z e a z pe v e h ic u la re a c o m p o z iiilo r cu a ju to r u l u n u i a g r e g a t de p o m p a r e cu d o u a etaje. A g regatele folosite n m o d c u r e n t s n t de d o u t i p u r i : 5 9 a g re g a te cu p o m p a r e p e n u m a t i c i h id ra u lic , p r e v z u t e la fiecare -etaj cu c te u n p isto n (fig. 111) i agregate, cu p o m p a r e n u m a i h id ra u lic , p r e v z u t e la p r im u l etaj cu p iston , ia r la cel de la doilea cu d ia fr a g m ( m e m b r a n ) sim p l sa u d u b l (fig. 112). A gre ga te le din p r im u l tip nec e sit ca a n e x u n c o m p re so r de a e r c o m p r i m a t (v. fig. 101 i 102). ia r din cel de al doilea tip , in clu d n a n s a m b lu l a g r e g a t u lui i o p o m p de a b s o r b ie Fig. 111. Agregat mobil de pulverizare fr i re fu la re a com poziiei. aer, cu pom pare pneum atic i hidraulic : C o m p o z iia c o m p r im a t 1 p o m p a p ro p riu -z is ; 2 v a s d e e c h ilib r a r e : la p re s iu n i h id ra u lic e r id i 3 re g u la to r d e a e r : 4 a m e s te c to r p n e u m a c a te (80 250 d a N / c m 2), tr e tic ; 5 e le v a to r p n e u m a tic ; 6 p is to l d e p u lv e riz a t ; 7 re c ip ie n t d e v o p se a : 8 c ru c n d p rin p istol i d u z de c io r d e tr a n s p o r t ; 9 m in e ru l c ru c io ru lu i. p u lv e r iz a re cu orificiul f o a r t e mic, se d e s tin d e b ru sc la ieirea n a tm o sfe r , d a t o r i t dife r e n e i m a r i de presiu ne, p u lv e riz n d u -s e f o a r t e fin, a p r o a p e de a t o m iz a re . P a r tic u le le din j e t u l p u l v e r i z a t se n d r e a p t cu v ite z a n c e tin i t o a r e s p re s u p r a f a a care tr e b u i e a c o p e r it i p e c r e se d e p u n . n c e t i n i r e a v ite z e i de d e p la sa re a p a r tic u le lo r din j e t p ro v in e d in re z is te n a a e r u lu i c u p rin s n tr e d u z i o biect. T r e b u ie r e m a r c a t c d e p la sa re a p a r tic u le lo r c o m p o z iie i de v o p s it se face n u m a i d a t o r i t energiei lor c in e tic e i nu p rin a n t r e n a r e de v r e - u n j e t de a e r c o m p r im a t.

Cartea zugravului i vopsitorului

20 3

Fig. 112. Agregat de pulverizare fr aer, cu pom pare hidraulic (piston i diafragm dubl), pe crucior :
1 m o to ru l e le c tric d e a c io n a re ; 2 ta b lo u d e c o m a n d c u n tr e r u p t o r d e c u r e n t ; 3 c a b lu e le c tric c u fi a c u c o n ta c t d e p ro te c ie ; 4 p o m p a u x ilia r d e a b s o rb ie -re fu la re ; 5 f u r tu n d e a b s o rb ie a c o m p o z iie i ; 6 f u r tu n d e r e f u l a r e a c o m p o z iie i n c a m e r a d e a d m is ie -c o m p re ts ie ; 7 c a m e r a d e a d m is ie - c o m p r e s ie ; 8 s u p a p d e r e f u la r e a c o m p o z iie i c o m p r im a te s p r e p is to l ; 9 f u r tu n d e c o n s tr u c ie s p e c i a l p e n t r u v e h i c u la r e a c o m p o z iie i c o m p r im a te s p r e p is to l.

P r i n p u lv e r iz a r e a h id ra u lic la p re s iu n i n a l te (fr aer), p a rtic u le le d in j e t a ju n g p e s u p r a f a a c a re t r e b u i e a c o p e r it d is p e r s a te u n ifo r m i cu o v ite z re d u s , a stfe l c po sib ilit ile de ric o a re s n t s u b s t a n i a l m a i m ici n c o m p a r a ie cu procedeele clasice d e p u lv e riz a r e cu aer, j e t u l este m a i b in e d ir ija t n d ire c ia s u p r a fe e i o b ie c tu lu i c a re se fin i seaz, ia r f o r m a r e a ceii este m u l t red us. A ceste c a r a c te r is tic i, specifice p u lv e riz rii f r aer, c o n d u c la o serie de a v a n t a j e , f a de p u lv e r iz a re a o b i n u it cu a e r c o m p r i m a t, d in tr e c a re cele m a i p rin c ip a le s n t : p r o d u c t i v i t a t e de 2 2 1/ 2 ori m a i m a re ; econom ie de c o m p o z iie (circa 20 4 0 % ), p rin e lim in a re a d is p e r s r ii la te r a le ale p u lv e r iz rii i a fo rm rii c e i i ;

20

Unelte, dispozitive, aiparate i utilaje folosite

s t r a t u l d e p u s a d e r b in e de s u p r a f a a s u p o r t i, d a t o r i t c o n i n u tu lu i r e d u s de so lv e n t, este de m a i b u n c a lita te , fiind c o m p a c t i, p r a c tic , lip sit de b ule i p o r i ; p r in tr -o s in g u r tr e c e re a j e t u l u i p o a t e fi r e a liz a t o grosim e m a i m are a s tr a tu lu i; c o n s u m u l de a e r c o m p r im a t la a g re g a te le cu p o m p a r e p n e u m a tic i h id ra u lic , se r e d u c e la circa o zecime, a e ru l c o m p r i m a t fiind n e c e s a r n u m a i p e n t r u a c io n a re a in s ta la ie i de a m e s te c a re a c o m p o z iiei i p e n t r u a c i o n a r e a p is to n u lu i e ta j u l u i p n e u m a tic ; pericolul de incendiu, de explozie i de m b o ln v ir e a m u n c ito r ilo r e s te r e d u s la m in im u m , reducnd.u-se astfel c o r e s p u n z to r i c he ltu ie lile o rg a n iz a to r ic e p e n t r u s e c u r ita te a m uncii. P r in v o p s ire a f r a e r se p o t e x e c u ta finisaje folosind c o m p o z iii a t t la t e m p e r a t u r a m e d iu lu i a m b ia n t, c t i c o m p o z iii p re n c lz ite c u a j u t o r u l u n e i in s ta la ii a d e c v a te. A g re g a te le de p u lv e riz a re f r a e r p o t fi fixe sa u m obile, d u p c e r i n e le p ro c e su lu i te h n o lo g ic . L a a n tie re le de c o n s t r u c i i se folosesc a g r e g a te le m obile pe roi, d o t a t e cu u n r e c ip ie n t de 20 50 1 c a p a c ita te , c a r e se a lim e n te a z p e riodic pe m s u r a folosirii c o n in u tu lu i. a) Agregate m obile de pulverizare fr aer eu dou etaje (le pom par (pneum atic si hidraulic). E t a j u l p n e u m a tic p r im e te a e ru l c o m p r i m a t de la u n c o m p re s o r i cu a j u t o r u l u n u i p isto n cu t i je t r a n s m i t e o m ic a re a l t e r n a t i v u n u i al doilea p isto n din e ta ju l h id raulic, c a re rea liz e az p o m p a r e a p ro p riu -z is a vopselei. D a c la e t a ju l p n e u m a ti c a e ru l c o m p r i m a t v in e liber de u r m e de a p i ulei, f i l t r a t de d isp o z itiv e e x te rio a r e , la e t a j u l h id ra u lic s-a p r e v z u t n p a r t e a in fe rio a r u n filtru m e ta lic d e ta a b il cu site de c u p r u de 5 0 0 1 000 o c h iu r i/c m 2. A g re g a tu l e ste f ix a t cu a j u t o r u l u n e i g a r n i t u r i i c te v a u r u b u r i d e c a p a c u l r e c ip ie n tu lu i de v o p se a . A cesta p o a te d e z v o lta o p re s iu n e h id r a u lic n tr e 14 i 30 de ori m a i m a r e d ec t p re siu n e a in iial de a e r p r i m i t de la com presor. U n r e g u la t o r de tip u l cu m e m b r a n , lim ite a z i regleaz in tr o d u c e r e a a e r u l u i c o m p r i m a t n a g re g a t, 1 10 d a N / c m 2. P re s iu n e a de lu c ru se p o a te citi pe u n m a n o m e t r u f ix a t la re g u la to r. n a i n t e de in t r a r e a n a g re g a t, f ix a t, de a sem en ea, pe r e g u la to r, se afl i u n ro b in e t de n c h id e re a a e ru lu i c o m p r im a t. P e n t r u c u r i r e a du zelo r se folosete u n in je c to r de a e r c o m p r i m a t (fig. 113), m o n t a t cu a ju to r u l u n u i sistem de h o le n d e re pe c o rp u l r e g u la to ru lu i, n a in te de in t r a r e a a e ru lu i c o m p r i m a t n a c esta. A erul c o m p r i m a t in tr n in je c to r (fig. 114) i este o p r i t s ias d e o s u p a p a c i o n a t de u n ac. L a a p s a r e a pe u n b u t o n s i t u a t la p a r t e a

Cartea zugravului i vopsitorului

205

inferioar a in je c to ru lu i, o t i j desch id e s u p a p a i a e ru l c o m p r i m a t iese cu p re s iu n e p r in c a p u l de injecie, c u r in d d u z a i n u t cu m n a n d r e p t u l je tu lu i.

Fig. 113. Regulator de aer com prim at ou injectorul de aer :


1 re g u la to r m e tru ; 2 de ae r cu m anoin je c to r d e a e r.

Fig. 114. Seciune prin injectarul de aer comprimait.

P o m p a t r i m i t e c o m p o z iia de v o p s it n tr - u n cilin d ru de oel, c a re c o n stitu ie v a s u l de e c h ilib ra re (fig. 115) sau v a s u l t a m p o n , c a re a re d r e p t scop e c h ilib ra rea p u lsa iilo r i a s ig u r a r e a u n u i d e b it c o n s t a n t de c o m p o z iie la pistol. V asul de ech ilib ra re se c o n s tru ie te n d o u d im ensiu ni. O d im e n siu n e m ic (0,500 litri c a p a c ita te ) p e n tr u u n sin g u r p istol i u n a m a r e (1,500 1) p e n t r u d o u pistoale. V asul de ech ilib rare este p r e v z u t cu u n filtru c irc u la r cu s it de 500 o c h iu r i/c m 2 i este f ix a t p rin n u r u b a r e pe u n corp m o n t a t pe capaci. C orpul de fix a re este p r e v z u t cu u n ro b in e t p e n t r u golirea c o n in u tu lu i v a s u lu i t a m p o n n re c ip ie n tu l de v o p se a n cazul c u r irii. O m o g e n iz a re a c o m poz iie i de v o p s it din r e c ip ie n t i m p ie d ic a rea d ep u n e rii p ig m e n ilo r pe f u n d u l su, se realizeaz p r i n t r - u n a m e s te c to r p n e u m a tic cu p a le te . A cesta se c o m p u n e d in tr-o t u r b i n a c i o n a t cu a e r c o m p r im a t, a v n d 30 800 r o t/m in , u n cuplaj sem ielastic i o t i j cu elice cu tre i p alete. T u r a i a t u r b in e i este r e g la t p rin o b tu r a r e a a e ru lu i c o m p r im a t cu a j u t o rul u n u i ro b in e t m o n t a t pe c o rp u l ei. T u r b in a este f ix a t pe c a p a c u l r e c ip i e n tu lu i cu o p iu li m a re , ia r a x u l cu elicea p t r u n d e n a c e a s ta p rin d e s c h i z tu r a n c a re a fost m o n t a t t u r b i n a .

206

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

A g re g a tu l m o b il de p u lv e riz a re m a i este d o t a t i cu o serie de f u r t u n u r i de ca uc iuc de o c o n s tr u c ie special, p e n t r u in tr o d u c e r e a a e ru lu i c o m p r i m a t sa u p e n t r u a face le g tu r a de a e r la a m e s te c to r i e levato r. n c e p e r e a lu c ru lu i se fa c e n u m a i cu a g re g a t u l p e rfe c t c u r a t. C u r ir e a se face n g e n e r a l la te r m i n a r e a lu c ru lu i cu s o lv e n tu l prescris p e n t r u c o m p o z iia cu c a re s-a v o p s it, in tr o d u s n c irc u itu l re c ip ie n t-p ist o l f r du z i fu n c io n n d cu p re siu n e m ic. n v e d e re a u m p le rii cu v o p se a se c u pleaz f u r t u n u l de. a e r la e le v a to r i c a p a c u l ncepe s se ridice p n a ju n g e la p o z iia m a x im . D u p ce rid ic a re a s-a t e r m i n a t , se sc o a te r e c ip ie n tu l de v o p s e a i se u m p le cu c o m p o z iia p r e g tit la v is c o z ita te a de lucru. Se a aza d in n o u re c ip ie n tu l p e c ru c io r, n locaul special a m b u t i s a t i se d e c u p le a z de la e le v a to r. C a p a c u l c o b o a r u o r i se a az pe re c ip ie n t. Se c u p le az a e ru l la a m e s te c to r u l cu p a le te i se p o r n e te la t u r a i a p rescris de p r o d u c to r u l c om po z iie i de v o p sit. O t u Fig. 115. Schema vasului r a i e p r e a m a re a a m e s te c to ru lu i p o a te de echilibrare : p ro d u c e s p u m a r e a co m p o z iie i i pericli 1 c o rp u l v a s u lu i ; 2 fil t r u ; 3 p iu li d e fix a re ; t a r e a c a lit ii pulverizrii. 4 ro b in e t ; 5 c o rp de n a c e st t i m p se m a n e v r e a z r e g u la to r u l fix a re : 6 in tra re a c o m p o z iie i ; 7 c o n d u c ta d e de a e r al a g r e g a tu lu i p n ce m a n o m e t r u l g o lire . in d ic 1 1,5 d a N / c m 2. Se deschide r o b i n e t u l i p o m p a ncepe s lucreze ncet. O p e r a to r u l u r m r e t e ca p rin f u r t u n u l de. v o p s e a cu p istolul fix a t, d a r f r d u z, s se sciirg n tr - u n v a s t o t so lv e n tu l de c u r ir e p n a p a r e c o m p o z iia de v o p s it. n a c e s t m o m e n t se n t r e r u p e a d m is ia n p istol p rin rid ic a re a d e g e tu lu i de n e tr g a c i, se a sig u r cu a ju to r u l d isp o z itiv u lu i de b lo c a re i se monteazti filtru l i d u z a la pistol. D u p t e r m i n a r e a m o n t r ii a c esto ra , se a c io n e a z r e g u la to r u l p n la o b in e r e a p re siu n ii necesare lu c ru lu i i pe u n p a n o u se face p r o b a pulverizrii. D a c a c e a s ta este c o r e s p u n z t o a r e , se tr e c e la e x e c u ta r e a v o p s ito rie i resp ectiv e. T ip u l de d u z de p u lv e r iz a r e ca re se m o n te a z la p istol se alege n c o n f o rm ita te cu t e h n o l o gia de v o p s ir e s ta b ilit , ia r d im e n siu n e a ei, de felul i v is c o z ita te a c o m po ziiei.

Cartea zugravului i vopsitorului

207

b) A gregate m obile de pulverizare fr aer eu dou etaje de pompar hidraulic (piston i diafragm ). A ceste a g r e g a te au n m a j o r i t a t e u n g a b a r i t r e d u s (circa 50 X 40 X 40 cm ) i nu necesit c o m p re s o r de aer. Se r a c o r d e a z d ire c t la r e e a u a de c u re n t. E le m e n te le de a n tr e n a r e i fu n c io n a le snt m o n t a t e ntr-o c a r c a s care re z ist la solicitrile d u re d e pe antie re .

Fig. 116. A gregat mobil de pulverizare fr aer cu dou etaje de pom pare hidraulic cu recipient propriu p entru compoziia de vopsit, de 20 litri capacitate.

208

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

A b s o rb ia co m p o ziie i de v o p s it se face, la tip u r ile de d e b it mic, p r in tr- o p o m p de a b s o r b ie -re fu la re d in tr -u n re c ip ie n t p ro p riu de 20 1 c a p a c i t a t e (fig. 116), ia r la cele de d e b it m a i m a re , d in t r - u n re c ip ie n t m o b il sau d ire ct d in a m b a la je le originale ale p r o d u c t o r u l u i com po ziiei U n a lt t ip de a g r e g a t cu p u lv e riz a re f r a e r i c u .fd o u e ta je de p o m p a r e h id ra u lic , ns f r p o m p de a b s o r b ie-refu lare, este i cel din fig. 118 cu re c ip ie n tu l f i x a t d e a su p ra , din care c o m p o z iia p t r u n d e n Camera de c om presie p rin g ra v ita ie . n fig. 119 este p r e z e n t a t o s c h e m de f u n c io n a r e a u n u i a g r e g a t m o bil de p u lv e riz a r e f r a e r de m a r e p r o d u c ti v i ta te , cu d o u e ta je de p o m p a re h id ra u lic (p isto n i d o u d ia frag m e). P r in r o tire a de c tr e m o to r u l electric a a r b o re lu i e x c e n tric 1, se ac Fig. 117. Agregat mobil de io n e a z a s u p r a p is to n u lu i 2, care, la pulverizare fr aer cu dou ridicare, a b s o a r b e ulei d in r e c ip ie n tu l 3 etaje de pom pare hidraulic cu p rin s u p a p a de a d m isie 4. L a c o borrecipient pentru compoziia de vopsit separat (am balaj original). re a p isto n u lu i, se c o m p rim uleiul care n ch id e s u p a p a 4 i a p a s a s u p r a celor d o u d ia fra g m e (m e m b r a n e ) 5. A c e ste a c o m p r im p u te r n ic c o m p o z iia de v o p s it din c a m e r a de a d m isie-c o m p re sie 6, care, la rn d u l ei, p re s n d s u p a p a de a d m isie 7 o n c h id e i re fu le a z c o m p o z iia p rin s u p a p a de e v a c u a r e 8 sp re f u r t u n u l de l e g tu r cu pistolul. d m isia com po ziiei de v o p s i t se face p r i n t r - u n f u r t u n 9, fiin d a b s o r b it de o p o m p a u x ilia r 10 d in r e c ip ie n tu l re s p e c tiv p r i n t r - u n siste m flexibil cu c o t de e a v i sorb c u filtru i r e f u l a t n c a m e r a de a d m isie 6. A c io n a re a d ia f r a g m e lo r es te sin c ro n iz a t cu p o m p a a u x ilia r de a b s o rb ie -re fu la re . P re s iu n e a se lim ite a z p rin r e g u la to r u l de p re siu n e 11. F u n c io n a r e a a g re g a tu lu i cu d o u e ta je de p o m p a r e h id ra u lic este n p rin cip iu a s e m n t o a r e cu cea descris p e n t r u a g r e g a t u l cu e ta j d e p o m p a r e p n e u m a tic i etaj de p o m p a r e h id ra u lic . D u p ce s'-au c u p l a t la p o m p a de a s p ira ie -re fu la re f u r t u n u r i l e r e s p e c ti v e se cupleaz f u r t u n u l pistolului, se fix e a z i pistolul, n s f r d u z i apoi, p rin fia c a b lu lu i electric, se face le g tu r a cu t a b l o u l de c o m a n d .

Cartea zugravului i vopsitorului

209

Fig. 118. Agregat mobil de pulverizare fr aer cu dou etaje de pom pare hidraulic, fr pomp de absorbie-refulare i cu recipient propriu pentru compoziia de vopsit, fdxiat deasupra agregatului. n c e p e re a lu c ru lu i se face, c u m s-a a r t a t i m a i n a in te , cu a g re g a t u l pe rfe c t c u r a t. Se reg leaz a g r e g a tu l la p re siu n e a m in im , se in tr o d u c e s o rb u l n re c ip ie n tu l cu c o m p o z iia de v o p s it, se c o n e c te az c ab lu l electric p rin fia re s p e c tiv la r e e a u a de c u r e n t i se c o m u t n t r e r u p t o r u l de p e ta b lo u la deschis". A g r e g a tu l n c e p e s fu n c io n e z e la p re siu n e a m in im . O p e r a to r u l u r m r e te n a c e st caz ca p rin p isto lu l f r d u z s se scurg n tr - u n v a s t o t s o lv e n tu l r m a s d u p c u r a r e , p n a p a r e c o m p o z iia de v o p s it, n a c e st m o m e n t se n tr e r u p e a d m is ia p rin rid ic a re a d e g e tu lu i de p e

210

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

tr g a c i, se a sig u r cu a j u t o r u l m e c a n is m u lu i de b lo c a re i se m o n te a z filtru l i d u z a pisto lu lu i. D u p m o n t a r e a lor, se a c io n e a z r e g u la to r u l p n la o b in e r e a p re siu n ii n e cesare de lu cru, e fe c tu n d u -s e pe u n p a n o u ;

Fig. 119. Schema de funcionare a agregatului de pulverizare fr aer, cu pom pare hidraulic (piston i diafragm dubl) :
1 a r b o r e e x c e n tr ic ; 2 p is to n ; 3 r e c ip ie n t d e u l e i p e n t r u c o m p r e s i e ; 4 s u p a p a d e a d m is ie a u le iu lu i ; 5 d ia f r a g m d u b l (m e m b ran e ) ; 6 c a m e r a d e a d m is ie - c o m p r e s ie a c o m p o z iie i d e v o p s i t ; ^ s u p a p a d e a d m is ie a c o m p o z iie i ; 8 s u p a p a d e r e f u l a r e a c o m p o z iie i c o m p r im a te s p r e p is to l ; 9 f u r t u n d e a b s o r b ie a c o m p o z iie i d in r e c ip ie n t p r e v z u t c u s o r b ; 10 p o m p a u x i l i a r d e a b s o r b ie i r e f u l a r e ; 11 r e g u l a t o r d e p r e s iu n e .

p r o b a pu lverizrii. D a c a c e a s ta este c o re s p u n z to a r e se tr e c e la e x e c u t a r e a v o p sito rie i resp ectiv e. T i p u l de d u z de p u lv e r iz a re se alege n c o n f o r m ita te cu te h n o lo g ia de v o p s ire s ta b ilit , ia r d im e n siu n e a ei, de felul i v is c o z ita te a com poziiei. A m e ste c a rea c o m p o z iie i de v o p s it din re c ip ie n t se face cu a j u t o r u l a m e s te c to a r e lo r electrice p o r ta b i le (v. fig. 74 i 75). L a n t r e r u p e r e a p u lv e riz rii la pistol, c o m p o z iia a b s o rb it de p o m p a a u x ilia r este tr im is n a p o i n re c ip ie n t p r i n t r - u n al doilea f u r t u n a t a a t p a ra le l la cel de a b so rb ie . n ta b e lu l 20 s n t in d ic a te c a ra c te r is tic ile te h n ic e i fu n c io n a le ale a g r e g a te lo r p e n t r u p u lv e riz a re f r aer. A g re g ate le cu p o m p a r e h id ra u lic cu p is to n i d ia f r a g m se p ro d u c , n r a p o r t cu m r im e a lor, cu a c io n a r e cu m o t o r electric m o no fazic sa u trifazic, cu sa u f r p r o te c ie a n tie x p lo z iv . Cele cu d e b it liber de p o m p a re a com p o z iiei su b 2 1/min, s n t e c h ip a te cu m o to a r e electrice m inofaz',ce, i a r cele cu d e b ite p e s te 2 1/min, cu m o to a r e electrice m onofazice sau trifazice.

Cartea zugravului i vopsitorului

211
T a b e lu l 2 0

Valoarea Caracteristici Unitatea ag at cu p o m p are d em sur reg pneum atic S i hidraulic


kW V daN/cm2 daN/cm2 1/min 1

ag reg at cu p o m p are liidraulic (piston-t-diafragm )


04, - 2,0 110; 220; 380

Puterea motorului electric Tensiunea de alimentare Presiunea aerului comprimat pentru alimentarea recipientului Presiunea de lucru a compoziiei de vopsit Debitul de compoziie de vopsit Capacitatea recipientului Lungimea furtunului compoziiei comprimate Masa net a agregatelor Productivitatea Diametrul duzelor pistolului


3 -8 120-240 1,1 - 5,0 20 - 50

120-250 1,2-5,8 20 (propriu) sau capacitatea amba lajului 5 -1 0 18-90 120-220 0,18-1,04

m kg m2/h mm

5 -1 0 1 4-60 125-200 0,18-1,09

A ceste din u r m a g r e g a te 4p o t fi e c h ip a te la n e vo ie i cu m o t o a r e cu explozie (b enzin ) sa u cu m o t o a r e p n e u m a tic e r o ta tiv e . c) Pistolul de pulverizat, furtunurile de presiune nalt. P isto lu l d p u l v e r iz a t p e n t r u v o p s ir e f r a e r (fig. 120) este de o c o n s tr u c ie sp e c ia l , a d a p t a t a c e s tu i siste m i se c o m p u n e din :

Fig. 120. Piesele componente ale unui pistol de pulverizat fr aer :


1 c o r p u l p is to lu lu i ; c iu lu i ; 3 tr g a c i u l i 5 p iu li c u g t ; 6 r i z a r e ; 8 p i u li d e 2 d is p o z itiv g a rd a lu i ; 4 filtru la m e la r fix a re a d u z e i ; d e b lo c a r e a t r g a g a r n i t u r a d e t e f lo n ; ; 7 d u z d e p u lv e 9 i n t r a r e a v o p s e le i.

212

Unelte, dispozitive, oparate i utilaje folosite

c o rp u l p is to lu lu i cu d is p o z itiv u l de a g a r e 1, d isp o z itiv u l d e b lo c a r e a tr g a c iu lu i 2 i h o le n d e r u l p e n t r u f u r t u n u l de v o p s e a 9 ; tr g a c i u l cu g a r d a t r g a c i u l u i 3 ; acul o b t u r a t o r p e n t r u n c h id e re a orificiului de v o p sea , cu a rc u l su ; p iu lia cu g t 5 p e n t r u f ix a r e a f iltru lu i la m e la r p e n tr u v o p s e a 6 i g a r n i t u r a de te flo n 4 p e n t r u fix a r e a p iuliei de co rp ul p i s t o l u l u i ; p iu lia S p e n t r u fix a re a duzei de p u lv e riz a re 7. F u r t u n u r i l e ca re c o n d u c c o m p o z iia la p istol s n t c o n s tr u ite d in tr-o a r m t u r m e ta lic c p t u i t cu u n t u b din m a s p la stic special, de obicei teflo n. E le a u o lu n g im e de 5 10 m i s n t p r e v z u t e la c a p e t e c u holendere, de p rin d e re , c a re p e r m it r o tir e a - p is to l u lu i i n u r u b a r e a c u u u r i n la a g r e g a tu l de p o m p a re . A cestea t r e b u i e m a n ip u l a t e cu g r ij , nu tr e b u i e n d o ite , r s u c ite sa u l s a te s se frece pe s u p ra fe e le a b r a z iv e , deoarece, n a fa ra de c o s tu l lor rid ica t, orice fisu r c t de sim p l se lrg ete r a p id su b efectul pre siu n ii n a lte d in c o m p oziie, f c n d f u r t u n u l inutilizabil. d) D uzele. D u z e le de p u lv e riz a re s n t de o c o n s tru c ie d e o se b it R e a liz a te din m e ta le uo a re cu in serii foEyrte d u re din c a r b u r de w o lfra m s a u de t u n g s te n , a u p r a c tic a t e n a c e ste a orificii f o a rte fine de p u lv e riz a r ex ecutate, p rin p ro c e d e u l e lectro-eroziunii. P r i n folosirea a c e sto r c a r b u r i du z e le p o t re z is ta eroziunii r id ic a te a p ig m e n ilo r d in c o m p o z iii la p re siu n i n a lte de. p u lv e riz a re. Aa c u m se v e d e n fig. 121, s n t tr e i t ip u r i de duze de p u lv e r iz a re .

a
a p e n tru

b Fig. 121. Duze de pulverizare fr aer :


p u lv e riz a re fin ; b p e n tru p u lv e riz a re p u l v e r i z a r e c o n ic .

o b i n u it ; c p e n t r u

L a d u z a de p u lv e riz a re fin ( F . F ) (fig. 121, a), fo r m a j e tu lu i de p u l v e riz a re este n g e n e ra l a lu n g it , s u b iin d u - s e s p re c a p e te . A c e a st d u z se p o a te deosebi d u p l u n g im e a ei m a i m a r e i c u lo a re a n eag r.

Cartea zugravului i vopsitorului

213

D u z a p e n tr u p u lv e r iz a r e o b i n u it (fig. 121, b) a re u n j e t de p u l v e r i z a re a p la ti z a t v e r tic a l i s u b i a t la c a p e te . A ce a s t d u z a sig u r o .a c o p e rire la rg i o s u p r a p u n e r e m in im i se d eose b e te d u p lu n g im e a ei m a i m ic i cro m a re . D u z a p e n t r u p u lv e riz a re con ic (in cerc) (fig. 121, c) realizeaz o p u lv e r iz a re cu s e c iu n e c irc u la r i cu o d is t r ib u ie u n if o r m n t o a t z on a. D u z a c u p r i n d e o b u c ce p o a t e fi scoas, p r e v z u t e cu c a n e lu ri p e n t r u a cre a a c iu n e a de p u lv e r iz a re i fo rm a re a j e tu lu i de p u lv e riz a r e r o tu n d . D u z e le se livreaz, de obicei, n tr-o c u t i u din m a t e r i a l pla stic cu in d ic a ia d im e n s iu n ilo r n oii sa u n m m . n t a b e l u l 21 este d a t a c o r e s p o n d e n a o li-m m .
Tabelul 21
Dimensiuni to ii 0 ,0 0 7 0 ,0 0 9 0 ,0 1 1 0 ,0 1 3 0 ,0 1 5 0 ,0 1 6 0 ,0 1 8 mm 0 ,1 8 0 ,2 3 0 ,2 8 0 ,3 3 0 ,3 8 0 ,4 1 0 ,4 6 to ii 0 ,0 2 1 0 ,0 2 6 0 ,0 3 1 0 ,0 3 6 0 ,0 4 1 0 ,0 4 3 0 ,0 7 2 Dimensiuni mm 0 ,6 3 0 ,6 6 0 ,7 9 0 ,9 1 1 ,0 0 1 ,0 9 1 ,8 3

e) A legerea duzei. L a alegerea d uzei se in e s e a m de v is c o z ita te -com poziiei p e n t r u v o p s it fiind n r a p o r t d ire c t p r o p o r io n a l. P e n t r u v i s c o z i t i sla b e se folosesc du z e cu orificiu mic. pe c n d p e n t r u viscozit i m a i m a r i se p re f e r folosirea d u z e lo r cu orificiu cu d i a m e tr u m a re . C a n t i t a t e a p ro d u s u lu i p u l v e r iz a t e ste n f u n c ie de m r i m e a orificiului duzei, ia r grojsim ea peliculei e ste d e te r m i n a t de d ia m e tr u l orificiului i u n g h iu l d e proiecie. D o u duze a v n d acelai orificiu, d a r unghiurile de p ro ie c ie diferi s e , las s t r e a c aceeai c a n ' t i t a t e d e p r o d u s c a re se r e Fig. 122. Pulverizarea prin dou duze cu p a r t i z e a z n s pe o n tin d e r e acelai orificiu, ns cu unghiuri de pro tde s u p r a f a d ife rit (fig. 122). iecie diferite.

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

A c e a s t c a r a c te r is tic i n f lu e n e a z c a li ta t e a v o p sito rie i p rin f a p t u l c, d a c , o c o m p o z iie de o a n u m i t v isc o z ita te , t r e c n d p r in tr - o d u z i c o re s p u n d e u n u n g h i de p ro ie c ie b in e d e t e r m i n a t i, deci, o p u l v e r i z a re n c o n d iii o p tim e , o aceeai c om po ziie, tr e c n d p rin tr -o alt. d u z cu u n orificiu de acelai d ia m e tr u ns cu u n u n g h i diferit de p r o ie c ie, face ca r e z u l t a t u l p u lv e r iz r ii s nufie s a tis f c to r. L a alegerea duzei se m a i i n e s e a m i de r a p o r t u l n tr e u n g h iu l de p ro ie c ie al j e t u l u i i de m r im e a s u p r a f e e i d e v o p s i t ( ta b e lu l 22).
Tabelul 22
C aracteristici

Unghiul d e proiecie a pulverizrii


> 40 intre 25 i 40 25

Suprafee ntinse Suprafee de mrime mijlocie Suprafee mici

Ca re g u l g e n e ra l se r e c o m a n d s se foloseasc u n g h iu l de p ro ie c ie cel m a i m a r e posibil, p e n t r u cel m a i m ic orificiu de d u z. f) Pulverizri defectuoase. Cauze i m suri de rem ediere. Ca i c azul p u lv e riz rii p n e u m a tic e , t o t a stfe l i la p u lv e r iz a re a f r a e r e ste n e c e s a r s se c u n o a s c e v e n tu a le le c au z e c a re p r o v o a c o c t de m ic d e re g la re a in s ta la ie i, p e n t r u a se lu a im e d ia t m s u r ile c o r e s p u n z t o a r e de rem e die re, n v e d e re a realizrii u n e i p u lv e riz ri cu r e z u l t a t e o p t i m e. Cele m a i fr e c v e n te c a u z e snt: incluziun i de aer, n f u n d a r e a filtr e lo r i duzei, f u n c i o n a r e a de fe c tu o a s a in s ta la ie i i piese u z a te ale p i s t o lului. A e ru l nchis n d ifuzor p o a t e p ro d u c e o p ic u ra r e la d u z a p isto lu lu i. P e n t r u e lim in a re a ei se n d r e a p t p isto lu l n sus i n jo s de c te v a ori. P e n t r u e v a c u a r e a a e ru lu i din c o n d u c te , d u p p u n e r e a n f u n c iu n e a a g re g a tu lu i, se n d r e a p t p isto lu l f r d u z n v a s u l cu c o m p o z iia d e v o p s it, p n ce j e t u l d e v in e r e g u la t i c o n tin u u . Se d e c o n e c te a z a p o i a p a r a t u l de r e e a u a electric i se m o n te a z d u z a la pistol. D a c v o p s e a u a nii iese din pistol, n s e a m n c filtrele s n t n f u n d a t e fie la a d m is ie fie la ieire. n f u n d a r e a du zei se m a i p o a t e d a t o r i i p r e z e n e i u n o r c o rp u ri strine c u m s n t p a rtic u le le de v o p s e a u s c a t n c o n d u c te n u r m a u n e i u tiliz r i a n te r io a r e . M a jo r it a te a a c e sto r p a r tic u le sn t r e i n u t e de filtru l de a dm isie; t o t u i un ele d i n t r e ele a ju n g p n la d u z a p e c a r e o n fu n d .

C artea zugravului i vopsitorului

215

0 c u r ir e c o m p le t a e c h i p a m e n tu lu i i o filtr a re eficient a c o m p o z iie i de v o p s i t s n t p rin c ip a lele re m e d ii p e n t r u e v it a r e a cau z elo r n f u n d r ii filtre lo r i duzei. C o m poziiile de. v o p s it la c a re g ra n u le le m a te r ia le lo r c o m p o n e n te snt. m a i m a r i d ec t cele o b i n u ite mijlocii, p o t c o n s titu i, de a se m e n ea , c a u z e fr e c v e n te de n f u n d a r e . n a c e st caz, se c o n s t a t p r e z e n a n filtru a u n o r c a n t i t i m a ri de p a rtic u le . P e n t r u e v i t a r e a a c e stu i in c o v e n ie n t t r e b u i e folosit o d u z cu orificiu m a i m a re . A c e a s ta ns p o a te duce la o m o d ific a re a c a lit ii p u lv e riz rii i a c o p e ririi s u p r a f e e i re sp e c tiv e . U n a lt r e m e d iu este i acela de a folosi e le m e n te f ilt r a n te de o d im e n siu n e s u p e rio a r . . n cele m a i m u lt e c az u ri se r e c u rg e la o m ic o ra re a v isc o z it ii c o m p o z iie i, n lim ete le p e rm ise de fa b ric , ca re p o a te e v i ta n f u n d a r e a , d n d t o t o d a t p o s ib ilita te a s se lucreze la p resiu n i m a i mici. E s t e i m p o r t a n t de t i u t c n f u n d a r e a f iltr u lu i p r o d u c e o d e fo rm a r e n p ro ie c ia je tu lu i. A cest de fe c t o p e r a to r u l l p o a t e a tr ib u i, e r o n a t, n f u n d r ii duzei. A cest lu cru se p o a t e c o n s ta ta , c n d d e fe c tu l n f u n d rii p e r s is t c h ia r d u p r e p e t a t e c u r i r i ale orificiului duzei. Ca reg ul g en e ra l , se c u r t o a t e filtrele de a d m isie sau de ieire cel p u i n o d a t p e zi. N e g lija re a acestei c u r ir i c o n d u c e la o p u lv e riz a re d e f o r m a t , c o m p a r a b il cu cea a u n e i d u z e n f u n d a te . D a c p ro ie c ia p u lv e riz rii p r e z in t o z o n c e n tr a l c o m p a c t , c u p r i n s sus i jos de p roiecii s e p a ra te , a c e a s ta se d a to r e te u n e i f o a r te s l a b e p re siu n i de p u lv e r iz a r e p e n t r u d u z a aleas. O p u lv e riz a re d e f e c t u o a s m a i p o a te fi a t r i b u i t i u n e i c o m p o z iii p r e a vsc o a se p e n t r u d u z a re s p e c tiv . n a m b e le c a z u ri se rid ic p re s iu n e a sau se a d a u g so lv e n t p e n t r u a m ic o ra v is c o z ita te a p ro d u su lu i. P e n t r u o b in e r e a u n o r r e z u l t a t e de p u lv e r iz a r e s c o n ta te , nu tr e b u ie folosit o p re siu n e su p e rio a r celei necesare, deo a re c e o pre siu n e excesiv r e d u c e d u r a t a de folosire a in s ta la ie i i p r o d u c e - o risip in u til a c o m p o z iie i de v o p s it. P ro ie c ii d e f o r m a te sau n e re g u la te sn t p r o d u s e de o d u z cu orificiu o b s t r u a t sau u z a t. Aceleai d efecte p o t fi c a u z a te i de o m o n t a r e n e n g r i j i t a a c u lu i o b t u r a t o r . Se r e c o m a n d a se d a o a t e n i e d e o se b it a r t ic u la ie i ac e s tu ia , ca re nu tr e b u ie s fie nici p r e a rigid d a r nici p re a m o b il . D e ase m e n e a , t r e b u ie a s i g u r a t c u r e n ia a c u lu i p e n t r u a se e v i t a o u z u r p r e m a t u r a a r tic u la ie i. g) Curirea in stalaiei de pom pare i nlocuirea unei com poziii c a lta . C u r ir e a in sta la ie i tr e b u ie e f e c tu a t cel p u i n o d a t p e zi i c h ia r de m a i multe, ori, in n d s e a m de c o nd iiile de u tiliz a r e i c o m p o z iia fo lo sit. P e n t r u a c e a s ta :

216

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

se d e c o n e c te a z in s ta la ia de r e e a u a electric ; se sc a d e p re s iu n e a com p o z iie i n d r e p t n d p isto lu l n v a s u l de a li m e n ta r e i se a p a s pe tr g a c i p n se sc u rg e t o a t c o m p o z iia d e v o p sit; se a az s o rb u l n tr - u n v a s c o n in n d s o lv e n tu l r e c o m a n d a t d e fa b ric , c o r e s p u n z to r com poziiei. Cnd s o lv e n tu l a p a r e n pistol, se d irije a z n re z e r v o r u l su p n iese c u r a t. P e n t r u s c h im b a r e a com p o z iiei c o lo ra te cu a l t a de a l t c u lo a re sa u de a lt tip , se p r o c e d e a z m a i n ti la o splare, d u p c a re se a a z so r b u l n v a s u l c o m po ziie i r e s p e c tiv e de v o p s it. Se d irije a z p isto lu l n r e z e r v o r u l s o lv e n tu lu i i se a p a s p e tr g a c i p n c nd a p a r e c o m p o z iia cea n o u de v o p s it, e lim in n d a stfe l s o lv e n tu l r m a s n c o rp u l p o m p e i i n f u r t u n u l de a lim e n ta r e a pistolului. Se c u r d u z a , se r e m o n te a z n p isto l i se re ia lucrul. Se r e c o m a n d ca sp l rile s fie e f e c tu a te c t m a i des i cu mici c a n t i t i de so lv e n t, fiind m a i eficiente ca u n a sau d o u sp l ri cu c a n t i t i m a ri d e solvent. L a te r m in a r e a lucrului, se sp a l p o m p a , f u r tu n u r ile i p isto lu l c h i a r d a c i n s ta la ia n u se u tiliz e az n z iu a u r m to a r e . h) Indicaii generale. L a folosirea a g r e g a te lo r de p u lv e riz a r e fr a e r se v a in e s e a m d e u r m to a r e le c o n s id e re n te g e n e ra le : ra c o r d u r ile f u r tu n u r ilo r , le g tu rile i su p r a f e e le de r a c o r d a r e a pisto alelo r, f u r t u n u r ile p o m p e lo r etc. se m a n ip u le a z cu grij. O s im p l fis u r se l rg e te r a p i d su b efectul p resiu n ii n a l te d in c o m p o z iia d e v o p sit; f u r t u n u l care c o n d u c e c o m p o z iia su b p re siu n e la pistol, ca o r ic e f u r t u n de n a lt p resiune, nu t r e b u i e n d o it d u p o c u r b cu o r a z m a i m ic de 10 cm . U n f u r t u n c a re a s u fe rit o s p r t u r , este u n f u r t u n p i e r d u t (nefolosibil) ; s ta r e a f u r t u n u r i l o r tr e b u ie v e rif ic a t periodic, p e n t r u a d e sc o p e ri e v e n tu a le le d e fe c te sa u u r m e de u z u r su sc e p tib ile s p r o d u c v r e - o ru p tu r ; este s tr i c t in te rz is s se d e m o n te z e f u r t u n u l sa u p istolul f r a. n tr e r u p e c o m p le t p re siu n e a d in p o m p ; este s tric t interzis, de ase m e n e a , s se sc h im b e d u z a sau inversoruR f r a verifica d a c t i g t o r u l p isto lu lu i este f ix a t n p o z iia nchis"" i d a c p o m p a n u este su b p re s iu n e ; p isto lu l tr e b u i e c o n sid e ra t, n t i m p u l cnd p o m p a este su b p r e s i u n e , ca u n utila j pe riculos ; se v a e v ita m a n ip u l a r e a sa, c h ia r f r d uz, a a p ro p ie re a p e rs o a n e lo r ca re se afl pe a n tie r.

Cartea zugravului i vopsitorului

217

F. I N S T A L A T I I P N E U M A T I C E P E N T R U A P L I C A R E A C O M P O
Z I IIL O R D E F IN IS R I D E C O R A T IV E IN R E L IE F 0 in s ta la ie p n e u m a tic folo sit p e n t r u e x e c u ta r e a finisrilor deco r a t i v e n relief (calcio-vecchio) se c o m p u n e n p rin c ip iu d in tr - u n a g r e g a t de a e r c o m p r im a t, re c ip ie n t i p isto l p u lv e r i z a to r a d e c v a t, cu care, p rin stro p ire , se aplic pe p e r e i i u n e o ri pe ta v a n e , diverse com po ziii, p r e p a r a t e c o r e s p u n z to r, cu v is c o z ita te m edie, a v n d c o n s is te n a de 12 15 cm, m s u r a t cu co n u l etalon.
1. AGREGATELE DE AER COMPRIMAT

A gre ga te le de a e r c o m p r im a t folosite s n t cele descrise n s u b c a p i to lu l p r e c e d e n t (v. i fig. 101 i 102).


2 . PISTOLUL DE STROPIT

P isto lu l de s tr o p it (fig. 123) este c o m p u s din c o rp u l p isto lu lu i 1 c u m ner, t r g a c iu l 2, u r u b u l de reglare 3 c a re a sig u r reglare a fin a d e b itu lu i de m a te ria l, u r u b u l de reglare fin a a e ru lu i 4 i d u z a 5.

Fig. 123. Pistol de stropit compoziii pentru finisri decorative n relief :


a cu

f u r t u n d e l e g t u r la r e c i p i e n t u l c o m p o z iie i ; c u r e c ip i e n t - p l n i e m o n t a t p e p is to l.

218

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

P is to lu l de s tr o p it p o a te fi a li m e n t a t c u m a te r ia l p r in f u r t u n u l de la ' r e c ip ie n tu l su b p r e s iu n e (fig. 124) sau p rin re cipientul-p lnie S, c a re se p o a t e m o n t a la pistol n locul fu r tu n u lu i. A lim e n ta r e a cu! ae r n e c e s a r p u lv e riz rii m a te r ia lu lu i se face p r in f u r t u n u l 6 r a c o r d a t la re c ip ie n t, n c a z u l ali m e n t r ii cu m a te r ia l de la a c esta, sau d irect de la c o m p r e s o r , n cazul a lim e n t r ii cu m a te r ia l p rin plnie.
3 . RECIPIENTUL DE MA

TERIAL R e c ip ie n tu l de m a te r ia l su b p re siu n e (v. fig. 124) se c o m p u n e d i n t r - u n v a s cilinFig. 124. Recipient de 2550 1 capacitate, dric 9 de 25 50 1 c a p a cipentru compoziii de stropit. t a t e f ix a t n p o z i i e 'v e r t i cal p r i n t r e i s u p o r tu r i, p re v z u t n fu n d cu u n t u la c a re se ra c o rd e a z f u r t u n u l 7, ca re a lim e n t e a z pistolul. P e t u u l d in f u n d u l r e c ip ie n tu lu i este m o n t a t u n r o b in e t 16, care reg leaz d e b it u l de m a te ria l. L a p a r t e a s u p e r io a r re c ip ie n tu l se n chide e ta n cu u n c a p a c 10 p rin in te r m e d iu l a ase clem e r e g la b ile 11, care se s tr n g cu u r u b u r i flu tu re . C a pa c u l a re m o n t a t p e f a a e x te r io a r d i s tr i b u it o r u l de a e r n tr e recipient, i pistol, c o m p u s din ro b in e t u l de reglaj al a e r u lu i sp re p isto l 12, r o b in e tu l de ad m isie a a e ru lu i n r e c ip ie n t 13, m a n o m e t r u l p e n t r u in d ic a re a pre siu n ii n re c ip ie n t 14 i m a n o m e t r u l p e n t r u in d ic a re a p re siu n ii la p isto l 15. D is tr ib u i to r u l e ste p r e v z u t cu r a c o r d u r i p e n t r u f u r t u n u l de a e r 6 sp re p istol i r a c o r d u l p e n t r u f u r t u n u l d e a e r S ca re a lim e n te a z cu a e r in s t a la i a de s t r o p it de la u n co m p re so r. P e c a p a c u l r e c ip ie n tu lu i este m o n t a t , de ase m e n e a , u n r o b in e t de e v a c u a r e 1 7 a a e ru lu i din rezervor, p e n t r u sc o a te re a de s u b presiun e.

Cartea zugravului i vopsitorului

219

Fig. 125. Instalaii mobile de stropit compoziii p entru finisri decora tive n relief, m ontate pe crucior :
a cu re c ip ie n tu l-p ln ie m o n t a t p e p is to l ; b cu re c ip ie n tu l s e p a ra t.

n t a b e lu l 23 s n t in d ic a te c a ra c te r is tic ile te h n ic e i fu n c io n a le ale in s ta la ie i p e n t r u s t r o p it com poziii, p r o d u s de n t r e p r i n d e r e a G M artie " d in T im io a ra . n fig. 125 si'nt p r e z e n ta te d o u i n s ta la ii m o d e r n e de. s tr o p it c o m p o ziii p e n t r u finisri d e c o ra tiv e n relief m o n t a t e p e crucior, u n a cu

220

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Tabelul 23-

Caracteristici
Pistolul: masa net diametrul duzelor Recipientul: capacitatea presiunea maxim de lucru masa net Plnia : capacitatea masa net Tubul flexibil pentru aer : diametrul interior lungimea Tubul flexibil pentru compoziie : diametrul interior lungimea Consumul maxim de aer Productivitatea

U nitatea d em sur

Valoarea

kg mm i daN/cm2 kg 1 kg mm m mm m m3/h m2/h

1,120 2,5 ; 3,0 ; 3,5; 4,0 ; 5,0; 6,0 25-50 4 22-34 3 0,350 6 10 19 10 2,5 35

re cip ie n tu l-p ln ie m o n t a t p e p istol (fig. 125, a), ia r c e a la lt cu re c ip ie n tu l s e p a r a t (fig. 125, b). P isto a le le a c e s to r in s ta la ii s n t d o t a t e i cu d u z e cu orificiu m a i m a re i a n u m e de 8,5 i 10 m m d ia m e tr u .

4 . MODUL DE FUNCIONARE
P e n t r u fu n c io n a r e a n b u n e c ond iii a in s ta la ie i este necesar s se efectueze u r m to a r e le o p e r a i i : se face le g tu r a p r i n t r - u n f u r t u n de cau ciuc cu r e c ip ie n tu l c o m p o ziiei de la a g r e g a tu l de a e r c o m p r i m a t , ca re s a sig u re o p re siu n e de 8 d a N / c m 2 i u n d e b it de circa 0,1 m*/min ; se ra c o r d e a z f u r t u n u l de a e r 6 cu u n c a p t la d is tr ib u ito r u l de a e r de pe c a p a c u l re c ip ie n tu lu i ia r cu cellalt c a p t la p i s t o l ; se ra c o r d e a z f u r tu n u l p e n t r u m a te r ia l 7 la t u u l de la re c ip ie n t i la p i s t o l ; se desface c a p a c u l re c ip ie n tu lu i i se t o a r n c o m p o z iia ce u r m e a z a fi p u s n o p e r , lsn du -se u n s p a iu liber de 2 0 % din c a p a c ita t e a r e c ip ie n tu lu i spre a se asigu ra o p e r n de a e r suficien t de m a r e c a re s

Cartea zugravului i vopsitorului

221

preseze a s u p r a com poziiei. C o m p o z iia in t r o d u s tr e b u ie s fie o m og en , a v n d v is c o z ita te a i g r a n u lo z it a te a p rescris ; se c u r s u p r a f a a de e ta n a r e , se fix eaz c a p a c u l 10 p rin strn g e re a u n if o r m a u r u b u r i lo r cu clem e 11, apoi se nchid t o a t e r o b in e te le ; se d esch id e r o b in e tu l p e n t r u a d m isia a e ru lu i n re c ip ie n t 13, a po i r o b in e tu l 16 p e n t r u a d m isia com p o z iie i la pistol, p rin f u r t u n u l flexibil 7 ; c n d c o n p o z i i a a a ju n s la p isto l se d eschide r o b in e tu l 12 p e n tr u accesul a e ru lu i nece sa r nu lv e riz rii c o m po z iie i i se a p a s pe tr g a c iu l 2 al p i s t o l u l u i ; p e n tr u o b in e r e a u n u i j e t o p tim de m a t e r ia l se regleaz d e b itu l de a e r de la v e n t ilu l 4 al p i s t o l u l u i ; p e n t r u o b in e re a unei dispeisii fine, uniforme, se folosete u n r a p o r t m a r e a e r /m a te ria l, ia r p e n t r u o b in e r e a u i u i p r o ie c t ri su b fo rm de stro p i, acest r a p o r t se r e d u c e ; n fu n c ie de v is c o z ita te a i g r a n u l a i a com po ziiei, se regleaz p r e s iu n e a in r e c ip ie n t n lim itele 0,5 4 d a N / c m 2 i la p istol n lim itele 4 8 d a N / c m 2. R e g la re a p re siu n ii se face a c io n n d a s u p r a r o b in e te l o r a fla te pe c a p a c u l re c ip ie n tu lu i, lng cele d o u m a n o m e tr e 14 i 15. Cnd n locul re c ip ie n tu lu i se folosete plnia, re g la rea a e ru lu i ne c e sa r p u lv e riz rii com poziiei se face d ire c t de la su rsa de a e r c o m p r i m a t . O b in e re a deci pe s u p r a f a a s u p o r t a u n u i finisaj n relief cu s tro p i m a i m a ri sau m a i mici, de. fo rm r o t u n d a sau a p la tis a t , este n fu n c ie de a d m isia a e ru lu i c o m p r im a t, de c o n s is te n a co m po ziiei i de d is ta n a la c a re se in e p isto lu l de s u p r a f a a su p o rt. D u p ce se go le te c o m p o z iia d in re c ip ie n t se nchide, de la su rsa de a e r c o m p r im a t, accesul a e ru lu i n recipient, apoi se d eschide ro b in e tu l 17 p e n tr u e v a c u a r e a ae ru lu i din re c ip ie n t i c n d a m b e le m a n o m e t r e in d ic p re siu n e a zero se deschide c a p a c u l 10 i se t o a r n din nou c o m p o z i ie n recipient. L a * te r m i n a r e a lu crului se sp a l b in e re c ip ie n tu l, f u r t u n u l i p is to lu l t r e c n d p r in ele a p su b presiune, a p care a fost in tr o d u s n p r e a la b il n recipien t. D u p t e r m in a r e a acestei o p e ra ii se sp a l i e x te rio r u l instalaiei.

G. PROCEDEE SPECIALE DE ACOPERIRE A SUPRAFEELOR SUPORT


P e n t r u r e a liz a re a u n o r acoperiri cu com po ziii de v o p s it a s u p r a feelo r s u p o r t i n p rim u l r n d a celor metalice, n t r - u n r itm r a p id i n p r o d u c ie de m a r e serie, s-au p re c o n iz a t o serie de procedee speciale

222

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

c a re p r e z in t a v a n t a j e s u b s t a n ia le f a de v o p sire a p rin m e to d e o b i n u i t e a t t de o rd in economic c t i din p u n c t u l de v e d e re al eficienei, al sim p lit ii proc e d e e lo r de aplic a re i al c o nd iiilo r igienice de m u n c . D in tr e procedeele speciale de aco perire cu pelicule, se v o r descrie cele care p o t fi folosite pe an tiere le i n atelierele n tr e p r in d e rilo r de c o n s t r u c ii i a n u m e : v op sire a n c m p electro static, v o p s ir e a p rin sin teriz a re i m e ta liz a re a .
1. VOPSIREA IN ClMP ELECTROSTATIC

P ro c e d e u l v opsirii n c m p e le c tro s ta tic c o n s t n p u lv e riz a re a p a rtic u le lo r de v o p s e a n c r c a te cu sarcini electrice n e g a tiv e si d irija re a lor spre piesa c a re se acoper. n c r c a t la ri'ndul ei cu e le c tric ita te po z itiv . I n t r e su r s a de p a rtic u le p u lv e r iz a te i pies se p ro d u c e u n cm p e le c tro sta tic n care electronii emii de c a to d n carc cu sarcin n e g a tiv pa rtic u le le de v op se a , c a re se n d r e a p t , re sp e c tn d legile c m p u rilo r electrice, sp re piesa n c r c a t Cu sa rc in electric c o n tr a r , pe c a re se depu n. Piesele s n t legate i la p m n t p e n t r u e v ita r e a e v e n tu a le lo r e le c tr o c u t r i. P e n t r u ca sensul c m p u lu i s fie t o t tim p u l acelai (de la polul n e g a tiv la cel p ozitiv) se folosete o su rs de e le c tric ita te cu d e b ita r e de c u re n t c o n tin u u . I n t e n s i t a t e a fo losit este de 6 0 120 kV. C u r e n tu l c o n tin u u de n a lt te n s iu n e se o b in e din c u r e n tu l de la r e e a de 50 H z, care este t r e c u t p r i n t r - u n g e n e r a to r a lc tu it d in tr-un tran sfo rm a to r, p e n t r u realizarea c u r e n t u lu i de n a l t t e n siu ne i u n re d re so r cu t u b u r i electronice, care tr a n s f o r m c u r e n tu l al t e r n a t i v n c u r e n t con tin u u . Fig. 126. Schema vopsirii electrostatice cuf pis I n s t a l a i a de v o p s it tol cu cup pulverizatoare : 1 c u p d e p u l v e r i z a r e c e n t r i f u g a l ; 2 1 p ie s a d e se Com pune d i n tr - u n r e v o p s i t ; 3 t u b d e a lim e n ta r e c u v o p s e a ; 4 d r u z e r v o r de v o p s e a c a re m u l p a r c u r s d e p a r tic u le le d e v o p s e a .

Cartea zugravului i vopsitorului

as ig u r

a lim e n t a r e a

unui

p tr u n z n d n z o n a io n iz a t ' se n carc cu e le c tric ita te , n e g a tiv i, d isp e rsn d u -se Flg- 127 Cupa 1 '0 elecU'statlca om ogen su b foi m de c ea, se d e p u n e pe piesa de v o p sit . n t r e c u p a p u lv e r iz a to a re i pies tr e b u ie m e n i n u t o a n u m i t d i s t a n c a re este n fu n c ie de t e n s iu n e a de lucru i a n u m e 1 cin p e n tr u fiecare 4 000 V. P e n t r u 60 k V , deci, d i s t a n a m in im este de 15 cm, i a r p e n tr u 120 kV , 30 cm. O a p ro p ie re p rea m a re in te n s if ic em isia de electroni, a e ru l se ionizeaz i se produc, d e scrcri electrice sub fo rm de arc, c a re p ro d u c d e fe c iu n i n in s ta la ia de v o p s ir e i p r e z in t pericol de incendiu. V opsirea se p o a te face i c u a p a r a t e p o r t a t i v e co m p u se d i n t r - u n pisto l (fig. 128) cu o c u p r o t a t i v a n g r e n a t p rin tr -o t i j de c tr e u n mic m o to r asin cro n, m o n t a t la cellalt c a p t. M nerul m e ta lic i c a rc a sa m o to r u lu i fac corp c o m u n cu m a s a pisto lu lu i, n t i m p ce c u p a r o t a t i v es te s p rijin it de o e a v izolat. T r g a c iu l p isto lu lu i lu creaz n d o i t i m p i ; o u o a r a p s a r e pe tr g a c i declan e a z r o tir e a cupei r o t a t i v e i a p a r iia c m p u lu i de n a lt te n siu n e ,; a c io n n d m a i d e p a r te pe tr g a c i se p e r m ite a d m is ia vopselei. D n d d ru m u l tr g a c iu lu i, se o p re te n p r i m u l

22 4

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

Fig. 128. Pistol pentru pulverizare centrifugal n cmp electrostatic.


r n d a d m isia v op selei i ap o i se n tr e r u p e c u r e n tu l de n a lt te n siu n e . G r e u t a t e a p isto lu lu i este circa 1,800 kg. Com poziiile a p lic a te cu p isto lu l p u lv e r iz a t o r a c i o n a t cu a e r c o m p r i m a t p o t fi folosite i n v o p s ire a e le c tro sta tic . n a c e st caz, v o p s e a u a este p u lv e r iz a t cu u n p istol clasic cu a e r c o m p r im a t n t r - u n cm p c r e a t de o r e e a (gril) de. fire. m e ta lic e co n e c ta t e la te n s iu n e a n a lt a g e n e r a to r u lu i (fig. 129). P r in io nizarea ae ru lu i i p r e d a r e a sarcinilo r electrice p a rtic u le lo r de v o p se a , acestea, n c rcn d u -se cu s a r cini de aceeai p o la r ita te , se fra g m e n te a z i se resping n tr e ele p u lv e riz n d u -se Fig. 129. Pulverizare mecanic cu transport fo a r te fin, fiind a t r a s e t o t o electrostatic : l p is to l p u lv e riz a to r cu a e r c o m p rim a t ; d a t d e-a lu n g u l liniilor de 2 t r a n s f o r m a t o r d e n a l t te n s i u n e ; 3 r e e a f o r de c tr e piesa de a c o m e ta lic c o n e c ta t la t r a n s f o r m a t o r u l d e n a lt t e n s i u n e ; 4 p ia s a d e v o p s it ; 5 c a le a d e r u p e rit, c o n e c ta t la p o t e n i l a r e a t r a n s p o r t o r u l u i c o n e c ta t la p m n t. alul opus. S-a c o n s t a t a t c tr a i e c to r i a i devierea p a rtic u le lo r este influen a de : f o r a e le c tro s ta tic ; v ite z a in iia l n m o m e n tu l intr rii n c m p u l e le c tro sta tic ;

Cartea zugravului i vopsitorului

225

fre c area aerului, c a re este inv e rs p r o p o r io n a l cu d ia m e tr u particu lei. Pierderile de v o p sea (care s n t m inim e) v o r fi cu a t t m a i m ici cu ct fo r a e le c tro s ta tic v a fi m a i m a r e d e c t celelalte fo re m e n io n a te m a i n a in te , c a r e ac io n e a z a s u p r a p artic u le lor. n acest caz r e z u l t a n t a t u t u r o r a c e s to r fo r e (n c a re p r e d o m in a n t este f o ra e le c tro sta tic ) d irije a z p a r tic u la de v o p se a d e-a lun gu l liniilor de fo r ale c m p u lu i c re a t, p n la piesa de v o p sit, le g a t la o p o la r ita t e o p u s i la p m n t, u n d e i p ierd e sarcina. L a c o m p o z iia folosit tr e b u ie a d u g a t u n so lv e n t c o re c to r n ceea ce p riv e te re z is tiv ita te a i c o n s ta n ta dielectric. C o nsum ul specific p e n t r u u n s t r a t d e c o m poziie de v o p s it este de SO 120 g / m 2 de s u p r a f a v o p s it . P ro c e d e u l de v o p sire e le c tro s ta tic se aplic p e o g a m v a r i a t d e p ro d u s e d in m a te ria le a t t con d u c tib ile , c t i n e co n d u c tib ile (lem n, c a u c iu c , sticl, m a te r ia le p la stic e e t c . ) L a m a te r ia le b u n e c o n d u c to a re de e le c tric itate, nsui o bie c tu l fo rm e a z electro du l pozitiv. L a m a te r ia le izo la to a re se aplic, n in te rio ru l lor, o s u p r a f a m e ta lic ca re se leag la p m n t i n deplin ete ro lu l d e electrod pozitiv. A plicarea "p ro ce d e u lu i de v o p sire e le c tro sta tic este h o t r t de f o r m a i dim en siunile piesei p r e c u m i de m r im e a seriei p r o d u su lu i. O folosire p o t r i v i t a vo psirii e le c tro sta tic e este aceea p e n tr u piesele c o n f e c io n a te din plas de srm sa u sub fo rm de g r t a r la c a re se o b in e o econom ie s u b s ta n i a l d e m a t e i i a l i m a n o p e r . P r i n t r e a v a n ta je le vopsirii e le c tro sta tic e se r e le v condiiile de m u n c sa n ita r-ig ie n ic e c o re s p u n z to a re , c o n su m r e d u s de v o p s e a i m a n o p e r i r a p i d i t a t e a exe c u ie i ( p r o ie c ta re a vopselei, fcn du -se n gen eral n u m a i pe u n a din feele obiectului). Are d e z a v a n t a j u l c se p o t p ro d u c e incendii n cazul descrci'ilor electrice sub fo rm de arc, ca re p o t a v e a loc n tr e c u p a r o t a t i v i piesa c a r e se vopsete.
2 . ACOPERIREA SUPRAFEELOR METALICE CU MATERIALE PLAS TICE PLUVERULENTE, TOPITE

n u ltim ii a n i a fost a d o p t a t u n no u p ro c e d e u de p r o te ja r e a s u p r a f e e lo r m etalice, p rin a c o p e rirea lor cu u n s t r a t de m a te r ia le p la stice su b form de pelicul o b i n u t p rin to p ir e a lor. A ceste pelicule s n t om ogene, un ifo rm e , cu o re z is te n m a r e la coroziune f a de a n u m i t e s u b s t a n e ch im ice i cu p r o p r ie t i b u n e e le c tro iz o lan te i te rm o iz o la n te .

226

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

M aterialele p la stic e cele m a i folosite s n t : p olietilena, a c e t o b u ti r a tu l de celuloz, n a ilo n u l i policlo rura de vinii. S u p ra fe e le m e ta lic e ca re u r m e a z a fi a c o p e rite s n t p r e g t i t e cu d e o se b it a te n i e p rin s a b la re i c u r ite d e orice fel de i m p u r i t a t e . A co perirea cu p ulbe ri t o p i t e se face f r o p r e a la b il p r e l u c r a r e a s tr a t u l u i s u p o r t (gru n d u ire , c h itu ire , pa c luire etc.). Proc e de e le folosite p e n t r u aco perire s n t : p rin p u lv e riz a re n flacr cu p i s t o l u l ; p rin c u f u n d a r e a piesei n tr - u n s t r a t de p u lb e r e flu id iz a t ; p rin a p lic a re a e le c tro sta tic a p u lb e rii pe s u p r a f a a m e ta lic . O biectele c a r e se a c o p er tr e b u ie [s aib u n g h iu r i r o tu n jite , ia r su d u rile b in e n e te z ite i f r pori. a) Acoperirea prin pulverizare a pulberii n stare topit. Se o b in e cu a ju to r u l u n u i p isto l special, a s e m n to r b ecu lu i de s u d u r , p rin c e n tr u l c ru ia se sufl p u lb e re d e m a te r ia l pla stic cu a ju to r u l a e r u lu i comprimat.. P u lb e r e a tr e c e n d r e p tu l u nei flcri o x ip ro p a n ic e , cu t e m p e r a t u r c t m a i s c z u t p e n t r u a nu d e g r a d a m a te r ia lu l c a re se to p e te , ia r t o p i t u r a se r s p n d e te p e s u p r a f a a o b iectu lu i, aco perindu-1 c u o p elicul a d e re n t . O b ie c tu l este n p re a la b il n.clzit la o t e m p e r a t u r de 2 2 0 250C, ia r fla c ra p isto lu lu i este re la tiv s c u r t , p e n tr u a lim ita la o fr a c iu n e de s e c u n d t i m p u l n care este t r a v e r s a t de p a r tic u le le de m a te r ia l plastic. b) Acoperirea n pat de pulbere fluidizat. E s t e u n procedeu c a re a c p t a t a plicaii din ce n ce m a i largi p r in s im p lita te a care-1 c a ra c te riz e a z i p r i n r e a liz a re a u n o r p r o d u c tiv it i de o se b it de ridicate. P rin c ip iu l a c e stu i p ro ced eu c o n s t n p u n e r e a u n u i o b ie c t fie rb in te n c o n ta c t cu p u lb e r e a m a te ria lu lu i plastic, care, to p in d u - s e p rin a tin g e re cu a c e sta , a d e r pe s u p r a f a a re sp e c tiv . P e n t r u u u r a re a in tro d u c e rii i m icrii o b ie c tu lu i n p a t u l d e p u lb e re c o m p a c t se p r o c e d e a z la fluidificarea ei p rin aplic a re a u n u i c u r e n t a s c e n d e n t de gaz. n c u r e n t u l de gaz p a rtic u le le de p u lb e re se p u n ntr-o m ic a re tu r b u l e n t , n c e tn d de a m a i c o n s titu i u n s t r a t c o m p a c t. n acest s ta d iu se c o m p o r t ca u n fluid, oferind o re z is te n sla b la s c u f u n d a r e a u n u i obiect n interiorii 1 m a se i sale i c u r g n d n j u r u l a c e s tu ia la fel ca u n fluid. P ro c e s u l de aco p e rire a u n e i s u p r a f e e n p a t d e p u lb e r e f lu id iz a t c o m p o r t u r m to a r e le o p e r a i i : p re n c lz ire a o b ie ctu lu i c a re se finiseaz ; c u f u n d a r e a n p u lb e re a f lu id iz a t ; n d e p r t a r e a excesului de p u lb e re ; coacerea n c u p to r .

Cartea zugravului i vopsitorului

227

O b iectul f ie rb in te (260 330C), m e n i n u t n p o z iie s u s p e n d a t cu a j u t o r u l unei srm e este a f u n d a t reped*; n pulbere. P r in tr - o m icare u o a r a o b iectului n p a t u l de p u lb e re se p ro d u c e u n c o n ta c t c t m a i u n ifo rm al s u p ra f e e i a c e stu ia cu p a rtic u le le de pulbere, realizn du -se u n s t r a t a c o p e r ito r de g rosim e u n ifo r m . D u r a t a de a f u n d a r e este c u p rin s in tr e 3 i 10 secunde, n f u n c ie d e grosim e a peliculei p r e v z u t a fi o b in u t . G rosim ile peliculelor p o t fi c u p rin se n tr e 100 i 400 m icron i. G rosim ile m a ri se o b in p rin c u f u n d ri succesive ale o b iectului n m a s a pulberii. n d e p r t a r e a excesului de p u lb e re de pe s u p r a f a a o b iec tu lu i se face fie p rin s c u tu r a re a , fie p rin su flarea cu u n j e t de a e r c o m p r im a t. In cazul o b iectelo r cu o c a p a c i t a t e te r m ic m ic (plase m etalice), d u p a c o p e rirea lor cu pulbere, se r e in t r o d u c n c u p t o r cu o t e m p e r a t u r de 27 0310C. D u r a t a de r m n e r e n c u p t o r tr e b u ie s fie a t t c t s se o b in o acop erire ne te d i lucioas ; n g e n e ra l v a r ia z n tre cte v a se c u n d e i circa 90 secunde. n c lz ire a p re lu n g it p ro v o a c v o la tiliza re a p la s tifia n ilo r i m odific a rea culorii peliculei. c) Acoperirea cu pulberi n em p electrostatic. C o nst n d e p u n e re a m a te r ia lu lu i de ac o p erire n fo rm de pu lb e re p rin folosirea u n u i c.mp electric, pe s u p r a f e e reci sau u o r p renclzite. P r in c ip iu l aplicrii e le c tro sta tic e a pu lberii de m a te ria l p lastic este acelai ca i la v o p sire a e le c tro s ta tic . P a r tic u le le de p u lb ere, p o rn ite d in tr - u n p isto l de c o n s tr u c ie s p e cial si n c r c a te cu e le c tr ic ita te n e g a tiv , se d irijeaz sub fo rm de n o r spre ob ie c tul rece sau p re n c lz it ca re se finiseaz, n c r c a t cu e le c tr i c ita te p ozitiv , l n v lu ie i se d e p u n pe s u p r a f a a lui, a t t pe p a r te a d in f a , c t i pe p a r t e a din spate. O biectele reci se a c o p e r cu u n s t r a t u n ifo rm de p u lb e re care a d e r pe s u p r a f a a lui, d u p ca re are loc fe n o m e n u l de re sping e re n tre s t r a t u l d e p u s i p a r tic u le le p r o ie c ta te p rin p ulve riz a re. O biectu l a c o p e rit cu p u lb e re este n c lz it p e n tr u to p ir e a acesteia, fie n t r - u n c u p to r cu ra z e infraroii, sau cu a e r cald, fie p rin nclzire p rin in du cie. T e m p e r a t u r a de nclzire d e p in d e de n a t u r a pulberii. G rosim ea peliculei astfel o b i n u t e este de 50 la 500 m icroni, n fu n c ie d e n a t u r a p ulberilo r. O biectele p re n c lz ite se a c o p e r cu pelicule m a i groase, deoarece p a r tic u le le v e n in d n c o n ta c t cu s u p r a f a a o b iec tu lu i se nclzesc i de v in m a i b u n e c o n d u c to a r e de e le ctric itate , d e p u n n d u -s e astfel n grosim i care p o t a ju n g e p n la 1 500 microni.

228

Unelte, dispozitive, aparate i utilaje folosite

P r i n p ro c e d e u l acop eririi cu m a te r ia le p la s tic e p u lv e r u le n te , t o pite, se o b in p elicule d u re , lucioase cu o g a m la rg de n u a n e deschise, c o n s ti tu in d nu n u m a i s t r a t u r i p r o te c t o a r e d a r i d e c o ra tiv e .


3 . METALIZAREA SUPRAFEELOR PRIN PULVERIZARE

P r o c e d e u l de m e ta liz a r e a s u p r a f e e lo r c o n s t n a c o p erirea e le m e n tu lu i c a re tr e b u i e p r o t e j a t cu u n a l t m e ta l r e z is te n t Ia o x id a re , c u m este de e x e m p lu a c o p e rirea pieselor de oel u u n s t r a t de zinc. Z in cul e ste m e ta lu l cel m a i folosit i c a re ofer o p r o te c ie e x c e le n t c o n tr a a g e n ilo r atm o sfe ric i i chimici. P e a n tie r, elem e n te le m e ta lic e se m e ta liz e a z cu o in s ta la ie special de p u lv e riz a re (fig. 130), la ca re m e ta lu l de aco perire t o p i t este m p r o c a t

1 c o m p r e s o r d e a e r ; 2 r e z e r v o r ta m p o n ; filtru d e a e r ; 4 b a te rie p e n t r u r e g l a r e a p r e s i u n i i a e r u l u i ; 5 t u b d e o x ig e n ; 6 t u b d e a c e tile n ; 7 b a t e r i e p e n t r u r e g la r e a p r e s i u n i i a c e tile n e i i o x ig e n u lu i ; 8 f u r t u n p e n t r u a c e tile n ; 9 f u r t u n p e n t r u o x ig e n ; 10 f u r t u n p e n t r u a e r ; 11 s r m p e n t r u m e ta liz a r e ; 12 s u p o r t p e n t r u s r m ; 13 p is to l d e m e ta liz a r e ; 14 p ie s a d e m e ta liz a t.

pe s u p r a f a a care tr e b u ie p r o te ja t , cu a ju to r u l u n u i p istol a s e m n t o r cu cel de v o p s it. T o p ire a m e ta lu lu i se rea liz e az p rin tre c e r e a a c estu ia p r in tr - u n arc v o lta ic sau p r in tr - o fla c r o x iacetilenic, ia r p r o ie c ta re a se face cu a j u t o r u l a e ru lu i c o m p r i m a t. P ic tu r ile de m e ta l t o p i t s n t p u lv e riz a te p n la d im e n siu n e a de 5 0 100 microni. Cu c t s t r a t u l d e aco p e rire este m a i gros, cu a t t d u r a t a lui n t i m p este m a i m a re . A c e a st gro sim e ns n u p o a te c re te n e lim ita t, d e o a re c e de la o a n u m i t g ro sim e pelicula m e ta lic se desface n foi. D u r a t a n t i m p a s t r a t u l u i d e aco perire d e p in d e n m a r e m s u r de g r a d u l de v ic ie re a a e ru lu i cu gaze in d u s tria le . A stfel u n s t r a t de zinc d e 600 g / m 2, a p lic a t la cald, a re o d u r a t te o re tic n a e r c u r a t de circa 60 a n i ; n c l i m a t

Cartea zugravului i vopsitorului

229

in d u s tr ia l n o r m a l de circa 15 a n i ; n a e r v ic ia t d u re a z n u m a i 7 8 an i. D in a c e a s t c a u z p e s te s t r a t u l d e zinc se aplic u n s t r a t p r o te c t o r de v o p s e a sa u lac care-1 p ro te je a z m p o tr i v a a c iu n ii corosive a a g e n ilo r atm o sferici. n a i n t e de a se aplica s t r a t u l de acoperire, s u p r a f a a ca re se m e t a l i z e a z t r e b u i e p r e g t i t cu a t e n i e re sp e c tn d cu s tr ic te e in d ic a iile d a t e la su b c a p . C. S u p ra fe e le m e ta lic e se r e c o m a n d a fi c u r i t e p rin sa b la re , o p e r a ie c a re p ro d u c e t o t o d a t i r u g o z ita te a n e cesar ca pelicula de ac o p e rire s a d e re b ine p e s t r a t u l s u p o rt. D u p s a b la r e s u p r a f a a c u r i t se te rg e de p r a f cu crp e u s c a te sau cu lin j e t de a e r c o m p r im a t i se tre c e la o p e r a ia de m e ta liz a re. M etalul de ac o p e rire se p r e z in t su b fo rm a de srme, a c r o r to p ir e se face n t r - u n arc electric, srm ele s e rv in d d r e p t electrozi. M e to d a to p irii cu fla c r o x iacetilenic este m a i s c u m p dect m e to d a e le c tric i p r e z in t i pericol de explozii. I n s t a l a i a de m e ta liz a re cu a rc voltaic. se c o m p u n e d i n : un t r a n s f o r m a t o r sa u u n g r u p c o n v e r tiz o r a s e m n t o r celor folosit*' !a s u d u r , de 350 A' i 70 V ; u n c o m p r e s o r de a e r sau r a c o rd de a e r la c o n d u c ta de aer c o m p r im a t ; u n filtru de a e r ca re elim in im p u r it ile i n special um e z e a la din a e r ; un pistol de m e talizare. P isto lu l (fig. 131) e s te r a c o r d a t p r i n t r - u n t u b de ca uc iuc cu inserii 1, la filtru l de aer. A e ru l iese la p a r t e a d in f a a p isto lu lu i p rin tr-o d u z # . D u z a fiind u n a din piesele de u z u r n fu n c io n a re , se sc h im b la fiecare 100 m 2 s u p r a f a a c o p erit . D o u srm e 3 din m a te r ia lu l d e acoperire, leg ate electric de bo rn ele t r a n s f o r m a t o r u lu i. n a in te a z c o n v e r g e n t c t r e u n p u n c t de n tln ire a e z a t la circa 7 cm n f a a t u b u lu i , p rin c a re iese aerul. Srm ele n a in te a z c o n tin u u i cu aceeai v ite z t r a s e de c te doi cilindri p re v z u i cu ro i d i n a t e 4, c a re se ro tesc n sens invers. A cestea s n t puse n m icare de u n mic m o t o r electric 5 p r in i n te r m e d iu l u n u i r e g u la to r de v ite z 6. n m o m e n tu l M tlnirii sr m e lo r se p ro d u c e u n arc vo lta ic, m e ta lu l se t o p e t e i este p u lv e r iz a t i p r o i e c ta t de v n a de a e r c o m p r im a t pe s u p r a f a a ca re se aco per. P isto lu l se in e n m n i. se p lim b n f a a su p r a f e e i ce se m e t a lizeaz, la o d i s t a n m e d ie d e 150200 m m , p n ce n tr e a g a s u p r a f a a fost a c o p e r it cu o pelicul c o n tin u i f r n tr e ru p e ri. A xa

23 0

p isto lu lu i se i n e c t m a i p e r p e n d ic u la r pe s u p r a f a a de v o p s it i n nic i u n caz su b u n u n g h i m a i m ic de 85. L a o b in e re a u n e i acoperiri u n if o r m e i cu o g ro sim e ct m a i a p r o p ia t d e cea prescris, c o n tr ib u ie n tr-o m a r e m s u r i e x p e r ie n a m u n c i to r u lu i c a re e x e c u t lu crarea.

U
3
Fig. 131. Pistol pentru m etalizare (schem). Piesele m ici se m eta liz e a z cu pisto lu l i n u t n po ziie fix, s u p r a f a a de a c o p e rit m icnd u-se n f a a lui. E x is t o v a r i e t a t e de p is to a l e de m e t a li z a t cu arc v o lta ic c a r a c t e r iz a te p r in c a n t i t a t e a de m e ta l de acoperire d e p u s n u n i t a t e a de tim p . P r i n m e ta l iz a r e cu a lu m in iu i zinc se re a liz e az p r o te c ii f o a r te b u n e ale e le m e n te lo r de oel, n tr-o v a r i e t a t e la rg de a tm o sfe re co rosive i a p e n a t u r a l e i n u nec e sit d e c t grosim i m ici ale s tr a tu lu i, d e o a re c e a m b e le m e t o d e s n t de obicei a n o d ic e f a de oel. D e a sem en ea, p r e z in t a v a n t a j u l c n u s n t to x ic e ' i s n t cele m a i p u i n c o stis ito a re d in t r e m e ta le le de p u lv e riz a re. A coperirile cu zinc cu g ro sim e a d e 0,15 m m , a p lic a te p rin p u lv e r iz a r e , ofer p r o te c ia cea m a i b u n p e n t r u c o n s tr u c iile din oel d in fabricile de p r o d u s e chimice. D e a se m e n e a , z in cu l ofer p r o te c i e p e n t r u o e l

Cartea zugravului jl vopsitorului

231

n a p e le du re, sla b alc a lin e ; n c az u l ap e i de m a re se r e c o m a n d o gro sim e m in im a acop eririi de 0,2 m m . A coperirile cu a lu m in iu se folosesc n a tm o s fe re le in d u s tria le cu sulf, p r e c u m i n a p e f ie rb in i i a p e moi, u n d e z inc ul nu p r e z in t r e z is te n . C a n t i t i , m a ri de a lu m in iu se folosesc i p e n t r u a c o p e riri de p r o te c ie d e oel, m p o tr iv a o x id rii la t e m p e r a t u r i rid ic a te (p n la 500C).

CAPITOLUL

TEHNOLOGIA EXECUTRII LUCRRILOR DE ZUGRVELI I VOPSITORII

L u c r rile de zu grv eli i v o p sito rii se e x e c u t folosind diferite p r o c e dee, c o r e s p u n z to a r e s u p ra fe e lo r s u p o r t care se finiseaz, a c o m p o z iiilo r n t r e b u in a t e , a procesului te h n o lo g ic a d o p t a t i a c o ndiiilo r de lucru existente.

A. CONDIII PRELIMINARE PENTRU EXECUTAREA LUCR RILOR DE ZUGRVELI I VOPSITORII


L u c r rile de z u g rv e li i v o p s ito r ii se ncep n u m a i d u p ce s-au t e r m i n a t lu crrile de c o n s tr u c ii i de in s ta la ii propriu-zise, r m n n d de e x e c u ta t d o a r cele care nu m a i p o t d e g ra d a s t r a t u l de z u g r v e a l sa u vop se a , a dic : c u r ir e a p a r c h e te lo r, t r a g e r e a firelor electrice p rin tu b u r ile ca re a u fost de ja m o n ta te , m o n ta r e a co rp u rilo r de ilu m in a t etc. L a e f e c tu a re a a c e sto r u ltim e lucrri, m u n c ito rii re sp e c tiv i tr e b u i e s fie cu m u l t b g a r e de s e a m p e n t r u a n u m u r d r i zu g r v e lile i v o p s i toriile. S ta r e a s u p r a fe e lo r c a re u r m e a z s fie z u g r v it e s a u v o p s ite tr e b u ie s asigure p o s ib ilita te a nceperii lu c r rilor respective. A ceste s u p r a f e e se c u r de praf, de m u rd rie , de stro p i, de scu rso ri etc., iar p o r iu n ile u m e d e t r e b u ie s fie c o m p le t u sc a te , n caz c o n t r a r se p ro d u c p e te i se sco rojete s t r a t u l (le z u g r v e a l s a u v o p se a a p lic a t . D e a sem enea, tre b u ie s se n l tu r e defectele in s ta la iilo r de a p i canalizare, ale in s ta la iilo r de nclzire c e n tr a l i ale n velitorilor, ca re p o t p ro d u c e p e te u m e d e i o x id a re a pieselor m etalice. P e n t r u zu g r v e lile e x te rio a re este necesar ca to c u rile i cercevelele ferestrelor, uile ex terio a re, o rn a m e n te le etc. s fie a c o p e rite p e n tr u a n u fi s tr o p ite ; n acest fel se e v it o m a n o p e r d e stu l de c o stis ito a re p e n tr u c u r ir e a lor. J g h e a b u r ile i b u rla n e le defecte tr e b u ie s fie r e p a r a t e i f ix a te la locul lor, n a in te a nceperii luc r rilor de z u g r v e li p e n t r u a n u p ro d u c e d e g ra d a re a u lte r io a r a z u grv elii din c au z a p relingerii pe f a a d a a pelo r de ploaie.

Cartea zugravului i vopsitorului

233

I n in te rio ru l cldirilor, n a in te de nceperea luc r rilo r de z u g r veli i vop sitorii, t o a t e ncp erile tr e b u ie s fie c u r a t e de moloz i s se spele b in e p e jos, p e n t r u a se e v ita p r o d u c e re a p ra fu lu i i d e p u n e r e a lui p e su p ra fe e le p r o a s p t z u g r v ite sa u v op site. D e asem en ea, g e a m u rile t r e b u i e s fie m o n t a t e p e n t r u a se e v i ta u sc a re a n e u n ifo rm a s t r a t u l u i de v o p se a din c a u z a c u r e n ilo r de a e r ce se p ro du c , p re c u m i p e n tr u a ,s e m p ied ic a p t r u n d e r e a i lip irea p e acest s t r a t a insectelor, ceea ce a r s tr ic a asp ecu l lucrrii. S u p ra fe e le t e n c u i t e n u t r e b u ie s c o n in g r a n u le de v a r nestins, deoarece a c e ste a se p o t stin g e d in c a u z a u m i d it ii s t r a t u l u i de z u g r v e a l i, m rin d u -i v o lu m u l p rin stingere, p ro d u c d e s p rin d e re a u n o r b u c e le de te n c u ia l s u b fo rm de m p u c tu ri, ceea ce face s se c o m p r o m it cu t o t u l lu c ra re a. D e a sem enea, te n c u ia la n u tr e b u ie s fie b u r d u i t sa u cu c r p t u r i i riz u ri r m a s e p rin d ricu irea u n u i m o r t a r de te n c u ia l cu c o n in u t de g r a n u le de nisip p re a m ari. R a c o r d a r e a te n c u ie lilo r p e re ilo r cu scafele sa u plin te le pardoselii, cu to c u rile uilor i ferestrelor, cu e v ile i obiectele in sta la iilo r de t o t felul etc., s fie ct m a i b in e f c u t f r a a v e a fisuri s a u c r p t u r i adnci. S u p ra fe e le de lem n tr e b u ie s fie c u r a t e de m ucegai, s fie bine d a te la rin d e a (geluite) i lefuite. N o d u rile c z u te i c r p tu r ile m ari tr e b u i e a s t u p a t e cu b u c i de sc n d u r , b in e p s u ite i lipite cu clei. Uile i ferestrele, n a in te de vo p sire, tr e b u ie s fie a ju s ta te , micile lor defecte n l t u r a t e i fie r ria m o n t a t . C o nstru ciile e x e c u t a te din le m n tre b u ie s fie rigide. D uu m elile tr e b u ie s fie b ine ncheiate. C on struciile m e ta lic e n a in te de a fi v o p s ite tr e b u ie s fie c o m p le t te r m i n a t e cu e le m e n te c o m p o n e n te a s a m b la te p rin s u d u r , n itu ire sa u bulonare. Z ugrvelile i v o p sito riile se e x e c u t de p re fe rin n m e d iu ^ u sc a t, la t e m p e r a t u r i de p e ste + 5 C . C u re n ii p u te rn ic i de a e r tr e b u ie e v ita i, deoarece prin u sc a re a iz o la t a u n o r p o riu n i, s u p r a f a a r m n e p t a t . n d e p lin in d u - s e co nd iiile a r t a t e , su p ra fe e le c a re u rm e a z a fi z u g r v ite sa u v o p s ite se p r e d a u de c tr e te n c u ito ri, dulgheri, tm p la r i sa u lctui, z u g ra v ilo r i v o p s ito r ilo r p e n t r u a le finisa, dnd u-le a sp e c tu l definitiv. P e n t r u o m a i b u n e x e c u ta r e a luc r rilo r i p e n t r u o c o o rd o n a re p e rfe c t n tr e echipele de m u n c i t o r i de d iferite sp e c ialit i, c a re se succed, este r e c o m a n d a b il c a p r e d a r e a lucrrilor p e n tr u z u g r v it sa u v o p s it s se fac cu p r o c e s -v e rb a l de p re d a re -p rim ire n c h e ia t n tr e ech ip a care p r e d i e c h ip a de z u g ra v i i v o p sito ri c a re preia lucrarea.

234

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

n felul a c e sta echipa de z u g ra v i i v o p sito ri face i re c e p ia lucrrii e x e c u t a te de c e a la lt echip, ceea ce d u ce la a s ig u ra re a b u n e i c a lit i a lucrrilo r de zug r v eli sau vopsitorii. B. F A Z E I O P E R A I I P R I N C I P A L E N E X E C U T A R E A L U C R R IL O R DE ZU G R V E L I I V O P S IT O R II L u c r r ile de z u g r v e li i v o p s ito r ii se e x e c u t folosind, d u p caz, cele m a i c o re s p u n z to a r e procese tehnologice^ care, n d e sf u ra re a lor p o t fi m p r i t e n u r m to a r e le tr e i faze p rin c ip a le : faza de p r e g tir e a su p r a f e e lo r ; fa za de p re lu c ra re a l o r ; fa z a de acoperire cu pelicule p e n tr u f a a v z u t .
1. PREGTIREA SUPRAFEELOR

F a z a de p r e g tir e a s u p r a f e e lo r a re ca scop c u r i r e a i nete z ire a lor. M odul d e p r e g tire d e p in d e de m a te r ia lu l s u p ra f e e i s u p o r t pe c a re se aplic z u g r v e a la s a u v o p sito ria , de n a t u r a i de c a lita te a lucrrilor, de c u lo a re etc. ; astfel o s u p r a f a t e n c u i t se c u r de p r a f i i se desch id c r p tu r ile , unei s u p r a f e e le m n o a se i se a ju s te a z n o d u rile i cuiele de lem n a p a r e n te , ia r o s u p r a f a m e ta lic se c u r de ru g in . T o t aa s u p r a fe e le ca re au a p lic a te pe ele o z u g r v e a l s a u o v o p se a veche, se c u r n pre a la b il de s tr a t u r il e vechi.
2 . PRELUCRAREA SUPRAFEELOR

F a z a de p re lu c r a r e a s u p r a f e e lo r are ca scop s d e svreasc n e t e zirea s u p r a fe e lo r i s m re a s c a d e r e n a lor fa de s t r a tu r i le de z u g r v ea l s a u vo psea. M odul de p r e lu c ra re d e p in d e de o b ie c tul ca re se v o p s e te i de n a t u r a c om po ziiei ce se aplic. F a z a de p r e lu c ra re c u p r in d e o serie de op eraii, ca re tr e b u ie e x e c u ta te ( t o a t e s a u n u m a i p a r t e din ele) ca : g r u n d u ir e a , c h itu ire a , p a c lu ire a i lefuirea. a. Grunduirea. E s t e o p e r a ia p rin care s u p r a fe e le s u p o r t se a co per cu u n s t r a t de c o m p o z iie n u m i t grund, care face le g tu r a n tr e s u p r a f a a s u p o r t i s t r a t u l u r m t o r de com poziie. G r u n d u r ile folosite p e n t r u spoieli i z u g r v e li se aplic pe s u p ra f e e te n c u ite , t e n c u i t e i g le tu ite , d e ipsos, de b e to n i u n e o ri de lem n.

Cartea zugravului fi vopsitorului

235

G ru n d u rile p t r u n z n d n porii s u p o r tu lu i, c o n tr ib u ie la fix a re a n b un e co n d iii a peliculei com p o z iie i s t r a t u l u i u r m to r , care, dealtfel, c o n s ti tu i e i s t r a t u l de finisaj. G ru n d u r ile p e n t r u v o p s ito rii s n t de d o u categorii, fiecare folosin d u -se c o r e s p u n z to r m a te r ia lu lu i din ca re este a l c tu it s u p r a f a a s u p o r t p e c a re se aplic. Astfel, p e n t r u s u p ra f e e din lem n i ipsos se folosesc grundurile de mbibare, ia r p e n t r u s u p r a f e e m etalice, grunduri antieorosive. G r u n d u l de m b ib a r e u n ifo rm iz e a z p u te r e a de a d e r e n i ab s o rb ie a s u p r a f e e lo r s u p o r t, a s t u p n d u - le porii. Se realizeaz astfel o b u n p ro te c ie n l tu r n d t o t o d a t a b s o r b ia lia n tu lu i din peliculele s tr a t u r il o r u rm to a re . G r u n d u r ile a n tie o ro s iv e a p lic a te p e s u p r a f e e m e ta lic e izoleaz m e ta lu l de m e d iu l n c o n j u r t o r p r in s u b s t a n a peliculogen, ia r prin p i g m e n t ' l p ro te je a z m p o t r i v a coroziunii. D e c a li ta t e a g r u n d u l u i d e p in d e f o a r t e m u l t a c o p erirea u n ifo rm i f r p e te a su p ra fe e i, cu cofh poziia folosit p e n t r u finisare. A p licarea se face a t t m a n u a l c t i m e c a n iz a t. P e n t r u o p t r u n d e r e m a i b u n a g r u n d u l u i de m b ib a r e n porii su p r a f e e i s u p o r t se re c o m a n d a p lic a re a ace stu ia m a n u a l. b. C hituirea. E s t e o p e r a ia p r in c a re se a s tu p fisurile, ro stu rile i a d n c itu rile de pe su p r a fe e le ce se z u g rv e sc s a u se vopsesc, folosindu-se p e n t r u a c e a s ta c o m p o z iia vscoas, care este chitu l, iar, n unele c azuri, p a s t a de ipsos sa u d e ipsos cu v a r . C h itu rile folosite la z u g rv e li difer de cele ce se folosesc la vop sito rii, n f u n c ie de n a t u r a s u p o r tu lu i i a lucrrii. U n c h it b u n tr e b u ie s fie om ogen, s se lipeasc bine, a t t pe s u p ra fe e le o riz o n ta le ct i pe cele v e rtic a le , s se n tin d uo r cu paclu l, s n u su fere c o n tr a c ii p r e a m a ri p rin u sc a re i s n u form eze c r p t u r i la s u p r a f a . A sig u ra re a a d e r e n e i se o b in e p r in folosirea u n o r c h itu r i core s p u n z to a r e , a p lic a te pe s u p r a f e e s u p o r t g r u n d u i t e i uscate, lipsite de p r a f s a u a lte im p u rit i. C h itu ire a , fiind o o p e r a ie c a re se aplic pe su p r a f e e le s u p o r t n u m a i n p u n c te le u n d e este necesar, se e x e c u t m a n u a l, cu a ju to r u l paclului. G rosim ea s t r a t u l u i de c h it n u t r e b u ie s d e p e a sc lim ita d e sc h i derii u n o r fisuri s a u u n o r r o s tu r i no rm a le. C r p tu rile , p o riu n ile de te n c u ia l c z u te , achiile de le m n i n o d u rile desprinse, cu ib urile n b e to n etc. n u se r e p a r cu c h it, deoarece a c e sta a p lic a t n grosim i m ari, p e de o p a r t e , n u a d e r n b u n e c o n d iii i, d u p uscare, c o n tr a c t n d u - s e v a p r e z e n t a c r p t u r i dezagreab ile, iar p e de a lt p a r t e o astfel de o p e r a ie rid ic p r e u l de cost.

236

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

c. pacluirea. A re ca scop ac o pe rirea d en iv e l rilo r i n e te z ire a s u p r a f e e lo r s u p o r t cu u n s t r a t de c h it cu o c o n s is te n p o t r i v i t ca re d e p in d e de m o d u l de aplicare i a n u m e : c h itu r i de c u i t c a re se ap lic c u paclurile i c h itu r i c a re se ap lic p rin s tr o p ir e cu v e rm o re le sau cu pistoale. pacluirea este, n g eneral, o b liga torie la lu crrile de v opsito rii, ia r la lucrrile de zugrveli, n u m a i a tu n c i c n d a c estea s n t de c a li t a t e su p e rio a r . P e te n c u li g le tu ite , p a c lu irea se aplic n u m a i local. p acluirea se p o a te face a t t m a n u a l ct i m e c a n iz at. C o n siste n a co m poziiei c iu tu rilo r p e n t r u p a c lu it este c e v a m a i fluid d ect cea a c h itu rilo r o binuite, p e n tr u a u u r a op e ra iile de n t i n dere i netezire. G ro sim ea s t r a t u l u i de p a clu ial de p e s u p r a fe e le de z u g r v it este de m a x i m u m 2 m m , iar a celui de pe s u p ra fe e le de v o p s it de 0,5 m m . C h itu l a p lic a t n grosim i m a i m a r i i neu niform e, se u suc n e rg u la t, din ca re ca u z se nasc te n s iu n i in te r n e <&re p ro d u c c r p t u r i n m a s a ch itu lu i i r o s tu r i n d r e p t u l r a c o rd rilo r cu s t r a t u l su p o rt. d. lefuirea. E s te o p e ra ia de elim in are a a s p e r it ilo r u n e i s u p r a fee, p rin ne te zire cu m a te ria le a b razive. Se aplic n a in te de p re lu c r a r e a su p r a f e e lo r s u p o r t, d u p fiecare c h itu ire i p a cluire i, d u p caz, la finisarea peliculelor de zu g r v eli i de vopsitorii. S u p r a f a a lefu it are u n a sp e ct m a t i se c o n tro le a z a t t v iz u a l c t i p rin p a lp a r e cu v rful degetelor, iar n c a z u ri speciale, cu a j u t o r u l lum inii a p lic a t oblic la n ivelul su p ra fe e i, p e n tr u e v id e n ie re a t u t u r o r denivelrilor. , Se deosebesc d o u feluri de le f u ir i: lefuirea uscat i lefuirea umed. lefuirea u m e d se e x e c u t cu a j u t o r u l hrtie i sa u pnzei de lefu it re z is te n t la ap, d u p u m ezirea s u p ra fe e i cu a p s a u cu a lt lichid c are n u a t a c s t r a t u l s a u pelicula care se lefuiete sa u s u p o r tu l acestora. S tr a tu r ile de c o m po ziie ap lic a te pe lem n se re c o m a n d s se lefuiasc u m e d n p re z e n a p e tro lu lu i (din c a u z a sen sibilitii lem nu lu i la ap), ia r cele a p lic a te pe m e ta l, n p re z e n a apei. P r in acest p ro c e de u se asig ur u n if o r m i ta te a lefuirii i se e v it f o rm a re a prafului. L a lefuirea p elic u le lo r se v a in e s e a m de d u r i t a t e a lor. Cele m oi i elastice, c u m s n t peliculele c o m p oziiilo r p e b a z de ulei, n u se p o t .lefui deoarece, n t i m p u l acestei operaii; pelicula se de form e a z d u p ca re revine la fo rm a iniial. Pelicula g r u n d u lu i de m b ib a r e nu se lefuiete deoarece ss d is tr u g e p r o p r ie ta te a de izolare h id ro fu g i de a b s o r b ie a s u p r a fe e i s u p o r t .

Cartea zugravului i vopsitorului

23 7

P e a n tie r o p e r a i a de lefuire se e x e c u t n g e n e ra l m a n u a l. P e n t r u s u p r a f e e p la n e i n tin se se folosesc a p a r a t e a c io n a te m ecanic, cu m s n t a p a r a t e l e electrice de lefuit cu disc (v. f ig /8 0 , 81 i 82).
3 . ACOPERIREA CU PELICULE PENTRU FAA VAZUTA

D u p p r e g tir e a i p re lu c r a r e a s u p r a f e e lo r s u p o r t se p ro c e d e a z la aplic a re a c o m p o z iiilo r c a re fo rm e a z p elicula feei v z u te . P r in a c e a s ta o b ie c tul c a re se finiseaz se a co p e r cu u n u l sa u cu m ai m u lte s t r a t u r i de z u g r v e a l , vo pse a , e m a il sa u lac, p r im in d astfel cu lo a re a i a sp e c tu l e x te r io r p r e v z u t s a u dorit. G ro sim ea peliculei i n u m r u l d e s t r a t u r i c a re o fo rm e a z s n t c o n d iio n a te de o serie de factori, din c a r e cei m a i i m p o r t a n i s n t : p u t e r e a de ac o p e rire a p ig m e n tu lu i din c o m po ziie ; c o n i n u t u l n lia n t a l co m p oziiei i, n u n ele cazuri, p r o p r ie t ile d e p ro te c ie a acestuia. Cu c o m p o z iii c o n in n d p ig m e n i cu p u te r e m a r e de ac o p erire se realizeaz pelicule su b iri, ia r cu co m p o z iii c o n in n d p ig m e n i cu p u te r e m ic de acoperire, pelicule groase. N u m r u l de s t r a t u r i i g ro sim ea peliculei in flu en ea z ap reciabil a s u p r a c a lit ii acesteia. A stfel o pelicul o b i n u t d in tr- u n s in g u r s t r a t , e ste inferioar unei pelicule o b i n u t d in 2 3 s t r a t u r i de aceeai g rosim e i aceeai com poziie. Cnd s e o b in d in m a i m u l te s t r a t u r i , porii din fiecare s t r a t s n t ac o p e rii co n se c u tiv p rin s u p r a p u n e r e , c o n trib u in d la realizarea unei pelicule cu p r o p r ie t i o p tim e (a d e re n a , e la sticitate a, d u r i t a t e a etc.) i cu p o sib ilit i m a i b u n e d e uscare. G rosim ea peliculei, o b in u t d in tr - u n s in g u r s t r a t de co m po z iie este lim ita t i de p o sib ilita te a p ro d u c e rii sc u rg e rilo r pe su p ra fe e le v e rtic a le s a u nclinate. L a acoperirea cu com po ziii n m a i m u lt e s t r a t u r i s u b ir i se are n v ed e re ca a p lic a rea u n u i s t r a t s se fac n u m a i d u p ce se c o n s ta t c s t r a t u l p re c e d e n t s-a uscat. Altfel, la aplicarea u n u i s t r a t p e ste a ltu l n eu sc a t, face ca cele d ou s t r a t u r i s se s u p r a p u n i, ngrondu-se, s se p ro d u c sc urg eri sa u ncreiri. L a a p licarea com po ziiei d e v o p s it se v a i n e s e a m c o a d e r e n b u n n tr e s t r a t u r i i u n a sp e c t u n ifo rm se o b in e p rin in te rc a la re a pe liculelor cu a sp e ct m a t i cu a s p e c t lucios. Astfel, p este o pelicul c u a sp e c t m a t se aplic o pelicul cu a s p e c t lucios. A sp e c tu l m a t se o b in e fie p rin folosirea u nei c om po ziii de v o p s it c o re s p u n z to a re , fie p rin m tu ir e a i prin lefuirea peliculei, a p lic a t a n te rio r, d u p ce a c e a s ta s-a u s c a t perfect.

238

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

P r im u l s t r a t de com p oz iie de v o p s it a p lic a t p e ste s t r a t u l s u p o r t p r e g ti t i p r e lu c r a t se n u m e te grund de culoare sa u grund de acoperire. Pe lic ula ac e stu i s t r a t este s u b ir e fiind o b i n u t d in tr-o c o m p o z iie d ilu a t , id c n tic c t p riv e te culoa re a i re e ta , cu c o m p o z iia s t r a t u r i lor u r m t o a r e . G rosim ea peliculelor de aco perire n s ta re u s c a t v a r ia z d u p c o m p o z iia folosit i d u p n u m r u l s t r a tu r ilo r ca re se aplic. O r ie n t a t i v se p o a te co nsidera c g ro sim e a u n u i s t r a t este de 50 80 m icro n i p e n t r u pelicula de z u g r v e a l i 30 40 m icroni p e n tr u pelicula de vop sea. Pro ced eele de acoperire cu peliculele de z u g r v e a l s n t de d o u f e l u r i : m a n u a le (eu bidinele i pensule) i m e c a n iz a te (cu a p a r a t e cu p u lv e riz a re in t e r m i t e n t s a u c o n tin u , a c io n a te m a n u a l s a u elec tric) ; p e n tr u a c o p e rirea ns cu pelicule de v op se a , em ajl sa u lac se folosesc o v a r i e t a t e de p roced ee m e c a n izate , inclusiv cele m a n u a l e cu p e nsule i perii. D in tr e procedeele m e c a n iz a te folosite n m o d o b in u it pe a n tie r e i n atelierele n tr e p r in d e r ilo r de c o n s tr u c ii s n t : p rin pu lv e riz a re cu a ju to r u l aerului c o m p r im a t sa u f r a e r la presiun i n a lte , cu a ju t o r u l pisto alelor ele c tro m a g n etic e , a bu te liilo r cu p e rn de gaz, p rin a c iu n e a fo re lo r ele c tro sta tic e, p rin imersie, p rin m e ta liz a re etc. Pe lic u la de z u g r v e a l, d u p u sc a re a ei, nu m a i su fe r nici u n fel de f i n i s a r e ; pelicula de v o p se a n a in te de a se usca se p o a te finisa p e n tr u a o b in e fie u n a sp e c t lucios, fie un a sp e c t m a t. Pe lic u la de lac sa u email p o a te r m n e n e fin isa t sa u se finiseaz p rin lu stru ire a u ltim u lu i s t r a t al peliculei. A ce a st o p e r a ie asig ur o b in e re a unei s u p r a f e e n e te d e , p la n e i u n luciu specific i uniform . L a aco p e rirea s u p r a f e e lo r cu pelicule de z u g r v e a l , v o p sea , e m a il s a u lac s n t n e cesare uneo ri n c o n tin u a r e i a lte o p e ra ii c a re s dea s u p r a f e e i c a re se finiseaz u n a sp e c t d e c o rativ . A ceste o p e ra ii s u p l i m e n t a r e speciale v o r fi e x p u se n capitolele u r m t o a r e , in d ic n d u -s e t o t o d a t te h n o lo g ia de ex e c u ie i un e lte le sau a p a r a te le ca re se folosesc p e n t r u re a liz a re a e fectului d e c ora tiv.

C. PROCEDEE DE PREGTIRE A SUPRAFEELOR SUPORT


1* PREGTIREA SUPRAFEELOR NOI PENTRU ZUGRVIT SAU VOPSIT

L u c r rile p e n tr u p re g tir e a s u p r a f e e lo r p n la n lim e a de 2 m p o t fi e x e c u ta te de pe p a rd o se a l . L a n lim i m a i m a r i (pn la 5 m ) se e x e c u t de p e scri d u b le s a u capre, ia r la n lim i de p e ste 5 m, d e pe schelele de diferite categorii.

Cartea zugravului i vopsitorului

239

a) Suprafeele tencuite. P e te n c u ie li noi -com poziia de z u g r v it i v o p s i t se aplic n u m a i d u p ce a c estea s-au n t r i t i s-a u u scat, a d m in d u - s e o u m i d i t a t e r e m a n e n t de m a x i m u m 8 % p e n tr u zug rveli i 2 5 % p e n t r u v o p s ito rii1). D u r a t a de n t r ir e i de u sc a re d ep in d e de n a t u r a m o r ta r u lu i din c a re este e x e c u ta t te n c u ia la , de t e m p e r a t u r a i de s ta r e a de u m id ita te a m e d iu lu i n c o n ju r to r. P r in c ip a la o p e ra ie de p r e g tir e a a c e s to r s u p r a fe e este n e te z i rea lor, p e n tr u n l tu r a r e a a sp e rit ilo r. P e n t r u a c e a s ta se folosete p i a t r a ponce, gresia t a r e sau c r m id a b in e ars i b in e n e te z it , c a re se in tr o d u c n d isp o z itiv u l din fig. 27 n lipsa a c e sto ra se p o a te n t r e b u i n a cu r e z u l t a t e s a tis f c to a re o b u c a t de lem n de b ra d . P i a t r a este i n u t cu a ju to r u l disp ozitiv ului re sp e c tiv d e a s u p r a s u p r a fe e i i a p s n d u -se u o r se n ete z e te te n c u ia la peste t o t, p n ce se n l tu r de pe s u p r a f a a ei u rm e le de d ricuire i as p e rit ile . N e te z ire a se e x e c u t cu g r ij p e n t r u ca s u p r a fe e le t e n c u i t e s nu se zgrie p rin frecare. Strop ii i scursorile de m o r t a r se freac p n c n d dispar. . * L a lu crri de v o lu m m a r e se folosesc a p a r a t e electrice de lefuit. D a c pe s u p r a f a a t e n c u it a p a r fisuri, a c este a se lrgesc cu a ju t o r u l c u itu lu i de r z u it, pe o a d n c im e de cel p u i n 2 m m i su b u n u n g h i de 45, ia r ap o i li se netezesc m arginile. L rg ire a este n ecesar p e n t r u n d e p r t a r e a p r ilo r de t e n c u ia l d e g ra d a t , astfel n c t m a te ria lu l cu c a re se v a face r e p a r a r e a c r p tu r ilo r s a d e re b in e de te n c u ia la r m a s . D u p netezire, te n c u ia la se c u r de p r a f u l p r o v e n it de la netezire, fie m a n u a l cu c rp e i cu m tu r i, fie, c n d lu c r rile a u u n v o lu m m a re , p rin su fla re a cu a e r c o m p r im a t. U neori, p o r in i mici de te n c u ie li s n t b u r d u it e s a u d e te r io ra te din d ife rite cauze ca : defecte de ex ecuie, um ez iri p ro v e n ite de la in s ta la ii d e a p d efectuoase, s p r t u r i e x e c u ta te de in s ta la to r i etc. T e n c u ia la b u r d u i t sau d e te r io r a t se desface p n la zid rie i se c u r ro stu rile zid rie i cu o s co a b pn la 1,5 2 cm a d n c i m e ; c o n tu r u l tencuielii r m a s e tr e b u ie s fie n e re g u la t i cu s u p r a f a a z g r u n u r o a s , p e n tr u c a n o u a te n c u ia l s se lege bine. D a c s u p a f a a d e sf c u t are u n d ia m e tr u m a i m ic de 20 cm, r e p a r a ia se face cu p a s t d e ipsos, ia r d a c este m a i m a re , r e p a r a ia se face cu
M Pentru determ inarea um iditii tn perei i tm plrie se folose;te ap aratu l cu rezisten electric de tip Higrom ette" sau alte ap arate similare.

240

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitori

m o r t a r de acelai fel cu cel al te n c u ie lii e x iste n te . n a m b e le c a z u ri s u p r a f a a ce se r e p a r tr e b u ie n p re a la b il b ine u m e z it p rin s tr o p ir e cu ap. b) Suprafeele de c r m id s a u beton. Se c u r de p ra f i se sp a l cu a p , n a in te de a fi z u g r v ite , p e n t r u ca z u g r v e a la s a d e re m a i b in e d e s u p ra fe e le respective. P e n t r u e v ita r e a p e te lo r c a re a r p u t e a s a p a r pe su p ra fe e le z u g r v ite , n a in te de ncep erea lu c r rilo r se c u r po riuni* le u m e z ite sa u in f e c ta te cu ciuperci de m ucegai, d a c acestea ex ist , i se elim in cauzele care le-au p ro v o c a t. S u p ra fe e le n e te d e de b e to n din p a n o u r i m a ri p re fa b ric a te , d ia f r a g m e de b e to n t u r n a t n co fraje Aietalice, p e re i de b e to n t u r n a i n c o f r a je g lisa n te se p re g te sc p e n t r u o z u g r v ir e de c a lita te s u p e rio a r sa u d e c o ra tiv , de v o p s ire sa u t a p e t a r e p rin : n c h id e re a ro stu rilo r d in tre elem entele p r e f a b r ic a te cu m o r t a r de ciment; r e p a r a r e a cu m o r t a r de c im e n t a p o riu n ilo r de b e to n d e g r a d a te , astfel nct s se o b in o s u p r a f a n e te d , cu a b a te r i de la p l a n i t a t e s u b 5 m m , m s u r a t cu d r e p t a r u l de 1,5 m lu ng im e ; n ch id e re a a n u r ilo r din b e to n r e z u lta te de la m o n t a r e a i n s t a l a iilo r ; lefuirea b a v u rilo r de b e to n ; fre ca rea cu p e ria de paie sau de srm a su p r a f e e i de b e to n p e n tr u n l tu r a r e a p ra fului de c im e n t i u r m e lo r de m o r t a r r e z u lt a te de la re p a ra ii; aplicarea cu b id in e a u a a u nei a m o rse de A r a c e t : ap, n p r o p o r ie de 1 : 4 ; a p lica re a g le tu lu i de nisip fin ( r e e ta nr. 23) sau a p a ste i G I P A C ( r e e ta nr. 22) a t t p e n tr u a s tu p a r e a alveolelor e x is te n te n b e to n , c t i p e n t r u o b in e r e a u n ei s u p r a f e e plane. A plicarea se face m a n u a l s a u m e c a n iz a t. n ca z ul finisrii cu t a p e t e se ap lic u n sin g u r s t r a t de G IP A C , i a r n cazul z u g r v irii de c a lita te su p e rio a r s a u v op sitorii, se ap lic d o u s t r a t u r i succesive, a v n d g rij ca g ro sim ea t o t a l a p a stei s j n u d e p easc 1 mm. D a c p e s u p r a f a a b e to n u lu i e x ist a d n c itu r i de p e s te 5 m m , a c o p e rire a lor se face n u m a i n s t r a t u r i succesive de gro sim e de cel m u lt 2 m m fiecare. c) Suprafeele de beton celular a u to e la v iz a t (b.c.a.). Se p r e g te s c p e n t r u finisare p rin u r m to a r e le p e r a i i: se c u r de praf, de p e te de ulei etc. ;

Cartea zugravului i vopsitorului

241

se r e p a r e v e n tu a le le defecte de s u p r a f a sa u d e g r a d r i din t r a n s p o r t i m a n ip u la r e ; se lefuiesc i se d esp rfu iesc ; se a m o rse a z s u p r a f a a cu o so lu ie de A ra c e t D P 25 d i lu a t n a p n r a p o r t 1 : 1 ; se gletuiesc cu co m p o z iie d e g le t cu nisip fin ( r e e ta nr. 23), sa u cu p a s t G I P A C ( r e e ta nr. 22). R e p a r a iile se e x e c u t d u p m o n ta j (n cazul u n o r defecte mici) sau n a in te de m o n t a j u l e le m e n te lo r de b.c.a., n c azu l u n o r d e fe c iu n i m a ri, de c tr e z id a rii-te n cu ito ri. C u r ire a s u p r a f e e lo r se face cu perii de paie sa u de srm , cu pa c lul m e ta lic , h rtie de lefuit, ia r d e s p r fu ire a cu p e nsule late, r o t u n d e s a u bidinele, d u p caz. G le tu l p r e p a r a t cu nisip fin 0 0,2 m m cu A ra c e t D P 25 s a u p a s t a G IP A C se ap lic m a n u a l s a u m e c a n iz a t, ns a m o rsa se aplic n u m a i m a n u a l, cu b id in e a u a s a u pensula, p e n tr u o b u n im p re g n a re a s u p r a fe e i s u p o r t. A p licarea m a n u a l a g letu lu i se face cu m istria , cu fierul de g le t sa u cu pa c lul de cauciuc, ia r a p lica re a m e c a n iz a t cu in s ta la ia de a p lic a t t e n c u ia l s t r o p it i m a s de p a c lu 1 1 . A p licarea g le tu lu i se face n d o u s t r a t u r i cu o grosim e t o t a l de 1 2 m m , a t t la e x e c u ia m a n u a l , c t i la cea m e c a n iz a t . n c a zu l ac e ste ia din u r m , d u p s tr o p ire a cu pistolul, se ne te z e te cu p a c lu l de cau c iu c s a u cu fierul de glet. P r i m u l s t r a t se aplic ras p e s u p r a f a a t r a t a t cu a m o rs , a v n d rolul de a u m p le porii, al doilea s t r a t fiind cel de n e te z ire p ro p riu -zis . G le tu l se ap lic p e f a a p a n o u rilo r e x te rio a re n ro stu rile o riz o n ta le i v e r tic a le (pe m uch iile te ite ) i, n lim ita po sibilitilor, i pe c a n tu r i, d u p m o n t a r e a p a n o u rilo r. L a n t r e r u p e r e a m o n ta j u lu i se g le tu ie te i s u p r a f a a o riz o n ta l a u ltim u lu i p a n o u m o n ta t. " . n sc o p u l p r o te j r ii a c e sto r p a n o u r i m p o tr iv a um ezirii, d a t o r i t p r e c ip ita iilo r a tm osferice, se r e c o m a n d ca g le tu ire a p e re ilo r s fie f c u t la u n in te r v a l de t i m p ct m a i s c u r t d u p m o n ta r e a lor. D u p u sc a re a s t r a t u l u i de glet, cel p u in 24 de ore de la aplicare, se e x e c u t fin isaju l dorit, la i n t e r i o r : z u g r v e a l sim pl, d e c o ra tiv , n relief, v o p sito rie sau t a p e ta r e , ia r la e x te rio r, finisaj n relief s a u vopsito r ie cu V in aro m . d) S uprafeele de lem n. P e n t r u p re g tir e a a c e s to r s u p r a f e e s t a i e cu c u itu l, cu d a lt a s a u cu paclul, nodurile, p un g ile de r in i cuiele de lem n, se a d n c e te p rin b a te r e floarea c a p e te lo r cuielo r de

24 2

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

m e ta l cu 2 3 m m , se n l t u r i achiile, se netezesc m arg in ile pieselor d e le m n etc. D efectele m a i m a r i c u m s n t ncleierea de fe c tu o a s a pieselor, nodu rile c z u te , c r p tu r ile etc. se r e p a r de t m p l a r i ; sa rc in a z u g r a v u lu i i v o p s ito r u lu i este de a le c o n s ta t a i c o m u n ic a c o n d u c erii a n tie ru lu i p e n t r u a fi re m e d ia te . U m i d i t a t e a a d m is n le m n u l e le m e n te lo r s a u a pieselor c a re se finiseaz p rin v o p sire este de m a x im u m 12% . e) Suprafeele m etalice. n p rin c ip iu p r e g tir e a lor c o n s t n n d e p r t a r e a t u t u r o r u rm e lo r de ru g in sa u de oxizi de pe elem en tele s a u piesele m e ta lic e ca re se vopsesc, p re c u m i a p e te lo r de grsim i, noroi, m o r t a r s a u v o p se a veche. A d e r e n a peliculei pe astfel de s u p r a fe e e ste sla b sa u c h ia r in e x iste n t i ulterior, v a du c e sigur, la d e s p rin d e re a s t r a t u l u i de vop sea. C u r ire a s u p r a f e e lo r m e ta lic e se face cu p u in t im p n a in te de v op sirea lor. M etalu l c u r i t de ru g in tr e b u ie g r u n d u i t n cel m u lt 2 4 ore de la curire, d eoarece n aerul u m e d , ru g in a se v a fo r m a im e d ia t din nou. S u p r a f a a p r e g ti t p e n tr u vopsire, tre b u ie s fie c u r i t p n la luciu. C u r ire a s u p ra fe e lo r se face p rin procedee m a n u a le , m e c a n iz ate , t e r m ic e i fizico-chimice. P r in procedee m a n u a le se n d e p r te a z p rin fre c a re cu a ju to r u l p eriilor de srm (v. fig. 24), a r z u ito a r e lo r de o el i a pa c lu rilo r de oel, p re c u m i p rin ciocnire cu a ju t o r u l d lilo r i ciocanelor speciale de o e l (v. fig. 25), s t r a t u l s u b ir e de ru g in i oxizi, no roiul i m o r ta r u l. P r o c e d e u l m a n u a l de c u r ir e a su p r a f e e lo r este sim plu i d r e z u l ta te bu n e . A re d e z a v a n ta ju l ns c cere o c a n t i t a t e de m a n o p e r m a re, cu o p r o d u c t i v i t a t e m ic. n g e n e ra l acest pro ced eu se u tilizeaz la lucrrile c u un v o lu m redus. P rin procedee mecanizate se efe c tu e az aceleai operaii, ns p r o c e deele m e c a n iz a te au a v a n t a j u l unei m ai m a ri r a p id it i n ex e c u ie i a u nei m a i b u n e c a lit i a cu ririi, u u rn d t o t o d a t m u n c a o b o sito a re a acestui fel de lucrri. Procedeele m e c a n iz a te cele m a i des folosite n c o n stru c ii s n t : p rin su fla re cu nisip (sablare) i p rin frecare cu perii m ecanice. Cel m a i eficace pro ced eu este cel p rin s u fla re cu nisip (sablare) a re , n ifara n d e p r t r ii im p u r it ilo r , asig ur o s u p r a f a m a i u n ifo rm i o a d e r e n m a i b u n a peliculei de vop sea. S u fl to ru l de nisip (v. fig. 79) fu n c io n e a z p e p rin c ip iu l p u lv e riz rii nisip u lu i sa u alicelor cu a j u t o r u l u n u i c u r e n t de a e r c o m p r im a t, ia r p ro c e d e u l se b a z e a z pe a c iu n e a m e ca n ic a g ra n u le lo r de nisip sa u a alicelor a s u p r a s t r a t u l u i <de oxizi (rugin), v o p s e a v e c h e s a u un ele m u r d r ii ca re se gsesc pe

Cartea zugravului i vopsitorului

243

s u p r a f a a m e talic . A cest p ro c ed e u n u se aplic pieselor cu d im e n s iu n i m ici s a u cu p e re i s u b 1 m m grosime. Sablarea cu n is ip uscat. P ro c e d e u l se b a ze a z p e a c iu n e a a b ra z iv a p a rtic u le lo r de nisip de c u a r cu m u ch ii a s c u ite (fr argil, p m n t etc.), c a r b o r u n d sau a lte g ra n u le m inerale, p ro ie c ta te a s u p r a s u p r a f e e lo r m etalice. Se aplic : la piese t u r n a t e , la m in a te , f o r ja te p e n tr u n d e p r a t a r e a ruginei, u n d e r u l u i, nisipului sin te r iz a t la t u r n a r e sau a i m p u r it ilo r solide ; lim ita t la t a b l s u b ir e i piese fine ; n u m a i p e n t r u piesele la c a re m od ificarea dim en siu nilo r d a t o r i t a c iu n ii a b ra z iv e a nisipului n u este c o n tr a in d ic a t din p u n c t de v e d e r e fu nc io na l. G r a n u la ia nisip u lu i u tiliz a t la s a b la re i p re siu n e a aeru lu i c o m p r i m a t s n t n fu n c ie de n a t u r a m a te r ia lu lu i ce se sab le a z i de d im e n siu n ile piesei. T a b e lu l 24 c u p r in d e d a te le in f o r m a tiv e p e n tr u sa b la r e cu nisip c u r a t i u scat.
Tabelul 24
P iesele c a re se sab le az P resiunea aeru lu i daN /cm *, D im en siu n ea g ra n u le lo r de n isip mm

Piese din oel i font cu grosimea pereilor peste 3 mm % v , Piese din oel turnate i laminate, cu grosimea pereilor pn la 3 mm

3,0-5,0 2,5-4,0
/

2,0-2,5 1,0-2,0

N isipul p e n tr u sa b la r e tr e b u ie s fie u s c a t i lipsit de grsim i. D u p 3 4 tre c e ri p rin a p a r a t, nisipul se c u r i se re m p r o s p te a z cu 5 1 0 % nisip p ro a s p t. Sablarea cu alice. Se b a z e a z p e a c iu n e a a b r a z iv a alicelor m e ta lic e p r o ie c ta te a s u p r a s u p r a f e e lo r m etalice. Se u tiliz e a z ca m a te r ia l a b r a z iv : alice r o t u n d e de f o n t 0 , 3 1,7 m m alice de srm de oe l 0 ,6 2,2 m m alice din oel, s p a r t e 0,1 1,7 m m Se aplic la : piese t u r n a t e , la m in a te , f o r ja te p e n tr u n d e p r t a r e a ruginei, u n d e r u l u i, nisipului s in te r iz a t de la t u r n a r e sa u a i m p u r it ilo r solide.

244

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

N u se aplic la t a b l s u b ir e , piese fine sa u piese la care m od ificarea d im e n siu n ilo r d a t o r i t a c iu n ii a b ra z iv e a alicelor este c o n tr a in d ic a t din p u n c t de v e d e re fu ncional. D im e n siun ile in f o r m a tiv e ale alicelor cu c a re se e fe c tu e az s a b la re a In fu n c ie de m a te ria lu l de s a b la t, s n t in d ic a te n ta b e lu l 25. C onsu m u l
Tabelul 2S
M rim ea g ran u lelo r ab raziv e, mm M aterialu l c a re se sab le az

alice rotunde de font

a lic e d e o te l s p a rte

a lic e de sirinft de o te l

Font cenuie Oel turnat Laminate din o{el Oel forjat, matriat Metal ruginit sau vopsea veche

0 ,3 - 1 ,2 1 ,0 1 ,7

0 ,3 - 1 ,2 1 ,0 - 1 ,7 0 ,3 - 0 ,9 0 ,3 - 0 ,9 0 ,6 - 0 ,9

0 ,6 - 1 ,2 1 .2 - 1 ,5 0 ,4 - 0 ,9 0 ,4 - 1 ,2 0 ,4 - 0 ,6

d e alice d in srm de oel este de 8 10 ori m ai m ic dect c o n s u m u l de alice din fon t. Alicele tr e b u i e fe rite de u m e z e a l i m edii corosive. In cazul folosirii u tila je lo r fu n c io n n d cu a e r c o m p r im a t , p re siu n e a ae ru lu i este de 2 4 d a N / c m 2 ( m a x im u m 6 d a N / c m 2). S ab la re a pieselor cu nisip u s c a t sa u cu alice se face n c o n f o r m ita te c u g r a d u l de p r e g tire im p u s de p rocesul te h nolog ic a fin isa ju lu i ce tre b u ie a p l ic a t p e s u p r a f a a m e ta lic re spe c tiv . Se deosebesc n g e n era l tr e i g r a d e de s a b la r e i a n u m e : G ra d u l I : s a b la r e u o a r ; d u z a a p a r a tu lu i se tr e c e r a p i d pe s u p r a f a a m etalic, astfel n c t s se n d e p rte z e p o r iu n ile u o r d e ta a b ile ale peliculei de u n d e r , ru g in i e v e n tu a le le p a r tic u le str in e . G ra d u l I I : s a b la re n g rijit ; du z a a p a r a tu lu i se tre c e p e s u p r a f a a m etalic, p n la n d e p r ta r e a a p r o a p e c o m p le t a u n d e r u lu i, ruginei i celorlalte i m p u r it i solide. n final, s u p r a f a a s a b la t se c u r cu a ju to r u l u n u i j e t de a e r c o m p r im a t u s c a t sa u cu o perie c u r a t . S u p r a fa a tr e b u ie s a ib o culoare cenuie. G r a d u l I I I s a b la re p n la m e ta l c u r a t, b l a n c ; d u z a a p a r a t u l u i se t r e c e pe s u p r a f a a m e ta lic i se m e n in e p n la n d e p r a t a a r e a c o m p le t a u n d e ru lu i, ruginei sa u a l t o r i m p u r i t i solide. n final, su p ra fe e le s a b l a t e se c u r cu a ju t o r u l u n u i j e t de a e r c o m p r im a t- u s c a t s a u cu o perie c u r a t . S u p r a f a a tre b u ie s aib a s p e c tu l m e ta lu lu i blanc.

Cartea zugravului i vopsitorului

24 5

S a b la re a nu se aplic la piese c a re p re z in t sufluri, a d n c itu r i sau c r p t u r i d in care m a te ria le le a b r a z iv e s n t g re u sa u im posibil de n d ep rtat. R u g o z ita te a m edie a pieselor s a b l a te n ' v e d e re a v opsirii nu t re b u ie s d ep easc o tr e im e din g ro sim e a t o t a l a sis te m u lu i de vo psire . S a b la re a se e x e c u t la t e m p e r a t u r i n tr e 10 i 25C i Ia o u m id it a t e r e la tiv a aeru lu i de m a x i m u m 6 5 % . O p e ra ia se face astfel n ct d is ta n a in t r e piesa de s a b la t i orificiul a p a r a t u l u i s fie de 150 350 m m . Piesele care u r m e a z a fi g ru n d u ite , se sp al cu a p n c lz it la 5 0 60C. D u p sp la re se u suc n a e r cald. Piesele c a re u r m e a z a fi l c u ite se sp a l cu so lv e n i organici n e u t r a lizai. A lt procedeu p e n t r u c u r ir e a s u p r a f e e lo r m e ta lic e este i acela c u a j u to r u l p eriilor de srm m e c a n ic e (v. fig. 78) s a u a discurilor cu m a t e r i a l a b r a z iv ale a p a r a t e l o r de lefuit (v. fig. 80, 81, 82). Acest procedeu se ap lic s u p r a f e e lo r m a ri c a re nu p o t fi c u r i te p r in sablare. V iteza de r o t a i e a periilor este de 1 5 0 0 - 2 800 ro t/m in . In t i m p u l lu c ru lu i s n t n ecesare n tre r u p e ri de c te 15 m in d u p fiecare 45 min, p e n tru ca m o t o r u l s se p o a t rci. n tr e r u p e r ile s n t folosite p e n t r u c u r i r e a de p ra f a p r ilo r p re lu c ra te . Cu periile m ecanice se p o t c u r i c irc a 45 m 2/h. S u p ra fe e le m e ta lic e se u d n t i m p u l c u r irii, cu p a s t de lefuit s a u cu o soluie de s o d c a lc in a t . D u p c u r ire , se sp a l cu a p n c lz it la 50 60C, apoi cu a p rece i se usuc. Oxizii de pe su p r a f e e le m e ta lic e z in c a te n u se n d e p r te a z prin pro ce d e e m e c a n iz a te i nici cu h rtie de lefuit, deoarece s t r a t u l de m e ta l d e la s u p r a f a se distruge. C u r ire a se v a face cu a ju t o r u l u n o r perii asp re de p r sa u de ia rb . P rin procedeul termic se n d e p r te a z oxizii m etalici, s tr a tu r ile v e c h i de vo pse a , grsim ile, m u r d r iile etc. P ro c e d e u l n u se aplic la profile cu p e re i s u b ir i c a re p o t suferi d e fo rm a ii din c au z a c ldurii s a u acolo u n d e a r p u te a p ro d u c e s c h im b ri de fo rm s a u de re z is te n e a pieselor ; de asem enea, u n d e este pericol de in ce n diu sau explozie. A p a r a t u l cel m a i n t r e b u i n a t este la m p a de b en z in . L a o lucrare c u un v o lu m m a i m a re se m a i n tr e b u in e a z i 'a r z t o r u l cu flacr o x ia c e tile n ic . P ro c e d e u l se b a z e a z pe d ila ta re a diferit a o x id u lu i i m e ta lu lu i n t i m p u l nclzirii, f a p t c are u u re a z d e s p rin d e re a oxizilor de pe m e t a l i n l tu r a r e a lor. S u p ra fe e le m e ta lic e cu vo p se a v e che s a u ru g in se s u p u n a c iu nii flcrii, d u p c a re v o p s e a u a n m u ia t sau ru g in a a rs se n d e p rte a z cu paclul, apoi se freac s u p r a f a a cu perii

246

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

de srm . C u r ir e a e fe c tu a t p rin acest p ro c e d e u p r e z in t a v a n t a j u l u n e i p r o d u c t i v i t i m rite . P rin procedee fizico-chimice, c a d e c a p a r e i degresare, se c u r piesele i se n d e p r te a z s tr a tu r ile de oxizi. P r in decapare se n d e p r te a z s t r a t u r i l e de oxizi (ru g in etc.), pelicule v ec h i de v o p s e a i a lte m u r d r ii de pe su p ra f e e le m e ta lic e cu soluii acide, alcaline s a u cu paste. D e c a p a r e a cu s o lu ii ac id e s a u alcalin e se aplic pieselor mici n b i, ia r cu p a s te se ap lic pieselor m a r i c a re n u n c a p n bi. Decaparea cu soluii acide sa u alcaline se aplic pe cale in d u s tr ia l . D e c a p a r e a cu p a s te se aplic n felul u r m t o r : P e su p ra fe e le m e ta lic e n e v o p s ite se a c o p e r s u p r a f a a cu a j u t o r u l pensulei sa u u n u i t a m p o n d u p caz, cu u n s t r a t gros de 1 3 m m p a s t a c id s a u alcalin (v. re e te le nr. 68, 69 i 70), s a u cu s o lu ie d e F eru g in o l. Se las 3 0 40 m in d u p c a re se n d e p r te a z p a s t a acid p rin s p la r e cu ap. O p e r a ia se r e p e t d a c pe s u p r a f a a m e ta lu lu i au r m a s oxizi. D u p n d e p r t a r e a u r m e lo r de acizi, s u p r a f a a m e ta lic se t r a te a z cu p a s t a n tio x id a n t (v. r e e t a nr. 71), c are se m e n in e p e a c e a s ta 20 60 m in, d u p care se sp a l din nou. P e su p r a f e e le m e ta lic e a c o p e rite cu s t r a t u r i v e c h i de v o p s e a se face o t r a t a r e cu p a s t d iz o lv a n t (v. r e e t a nr. 72). c a re se m e n in e 3 0 40 m in. D u p n m u ie re a s tr a tu lu i, v o p s e a u a v e c h e se n d e p r te a z cu u n paclu sa u cu p e ria de srm . A poi s u p r a f a a se sp a l cu b e n z in , n cazurile n ca re n u este pericol de incendiu, i se u su c la aer. F a b ric ile de lacuri i vopsele livreaz o s u b s t a n d iz o lv a n t g a t a p r e p a r a t n u m i t D e ca n o l, c a re se aplic n m o d identic. n ca z ul n care, d u p d e c a p a re a cu p aste, pe su ra fe e le m e ta lic e m a i r m n u r m e d e vo p sea , a c e ste a se v o r c u r i p rin frecare cu p e ria de srm . P rin degresare se c u r piesele i elem entele m e ta lic e c a re n t i m p u l prelucrrii, m a n ip u l rii, t r a n s p o r t u l u i i m o n t r ii lor, se m u r d r e s c cu uleiuri s a u a lte s u b s t a n e grase, ce m p ied ic o b u n a d e r e n a s t r a t u r ilo r d e v o p se a pe m e ta l. P e n t r u n d e p r t a r e a m a te r iilo r grase, inclusiv p ro d u se le petroliere, se face o degre sa re local n u m a i p e n tr u se c to a re le m u r d r ite . S u b s ta n e le folosite ca m a te r ia l e d e g re s a n te s n t so lv enii o rganici i soluiile s a u p a s te le alcaline (v. r e e t a nr. 66). D e g re sa rea cu s o lv e n i se e x e c u t p rin sp la r e a obiectelor cu u n t a m p o n de c rp e sa u cu perii n m u ia te n acetia. Piesele m e ta lic e mici se degreseaz p rin s c u f u n d a r e n tr-o b a ie n c a re se afl s o lv e n tu l la t e m p e r a t u r a o b in u it .

Cartea zugravului i vopsitorului

247

D u p degresare, piesele se las s se usuce la a e r sa u se u su c n i n s ta la ii nchise, cu a e r cald. Piesa se conside r d e g re sa t d ac u d n d u -se s u p r a f a a cu a p nu r m n insu lie de ap , p o r iu n i n e u d a te sau, la scurgere, p ic tu r i a d e re n te pe s u p r a f a . D eoarece de g resa re a cu so lv e n i p re z in t pericol de explozie, incendiu i to x ic ita te , este n ec e sar s se ia t o a t e m su rile de p r o te c ie i se c u rita te . S o lv e n ii n t r e b u i n a i de obicei s n t : w h ite -sp iit, b e n z in s a u t e r e b e n t i n , tric lo re tile n , to lu e n , alcool etilic, a c e to n etc. P e tr o lu l l a m p a n t nu se folosete p e n tr u degresare, deoarece a c es ta p o a t e p ro v o c a r u g in ire a m e ta lu lu i su b s t r a t u l de g ru n d . L u c r n d u -s e n c o n d iii de a n tie r, p es te elem en tele sa u piesele m etalic e m o n t a t e se depun*: noroi, praf, ap, g h e a , b r u m sa u z p a d , c a r e t r e b u ie n d e p r t a t e de pe s u p ra fe e le m etalice n a in te de a fi c u r ite d e ru g in sau de s u b s t a n e grase. P r a f u l se n d e p r t e a z cu a ju to r u l u n o r m t u r ic i sa u a u n u i c u r e n t d e aer c o m p r i m a t de la u n com presor. N o ro iu l se n d e p r te a z p rin s p la re cu a p i cu perii, ia r a po i prin t e r g e r e a s u p r a fe e lo r cu crpe uscate. Z p a d a , b r u m a i g h e a a se n d e p r te a z p rin s f rm a r e sa u p rin n c lzire cu c la m p de b enzin , ia r a p a se terg e cu crpe u s c a te i c u ra te . 2 . PREGTIREA SUPRAFEELOR VECHI PENTRU O NOUA ZUGR VIRE SAU VOPSIRE

P r e g tir e a su p r a f e e lo r ca re au a v u t pe ele s t r a t u r i de ^ u g r v e li s a u v op sea, tr e b u i e s se fac cu d e o se b it grij, p e n tr u a se o b in e o lu c r a r e de b u n c a lita te , f r c r p tu r i, cocoviri, pete, d e nivelri etc. M e to d e le n t r e b u i n a t e p e n t r u p r e g tir e a lor d ep in d , ca i la su p ra fe e le noi, de m a te r ia lu l din ca re este c o n s titu it s u p r a f a a (te n c u ia l, lem n s a u m etal). a) Suprafeele ten cu ite. Se verific m a i nti, p rin ciocnire, p e n t r a se c o n s t a t a s ta r e a te n c u ie lii ; p o riu n ile c a re se d e sp rin d se c u r i se refac, m uchiile lov ite se r e p a r , ia r c r p tu r ile se lrgesc p e n tr u r e p a ra r e . Splarea s u p ra f e e lo r este o o p e ra ie care se p r a c tic n cazul z u g r velilor, a v n d ca scop n d e p r t a r e a zug rvelii v e c h i de pe p e re i i de pe t a v a n e . Se e x e c u t n felul u r m t o r : S u p ra fe e le re sp e c tiv e se n m o a ie n a p c a ld d in a b u n d e n , cu a j u t o r u l bidinelelo r sa u p rin str o p ire cu v e rm o re lu l. D u p n m u ie re

248

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

se fre a c s u p r a f a a cu un b u r e te u d . Z u g r v e a la v e c h e se d e sp rin d e de pe p e re i i t a v a n e i se ia pe b u r e t e ; a c e sta tr e b u i e s p l a t m e r e u , pe m s u r ce se m bcsete de z u g r v e a l . O p e r a ia se r e p e t de m a i m u l te ori p n cnd n u r m n e nici o u r m din v e c h e a z u g r v e a l . v R zuirea su p r a f e e lo r este o p e ra ia p rin c a re se n d e p rte a z , t o t a l sa u p a r ia l, s t r a t u r i l e de z u g r v e a l v ech e, a t u n c i c n d s n t cocov ite s a u cn d nu m a i p o t s u p o r t a u n n o u s t r a t de z u g r v e a l . Se e x e c u t cu a j u to r u l u n u i c u i t tr iu n g h iu la r , a s e m n to r cu u n p a c lu de oel, a v n d g rij ca n t i m p u l r z u irii s n u se d e g radeze te n c u ia la . R z u irile p o t fi sim p le sa u integrale. Cele sim ple se e x e c u t pe p o r iu n i r z u in d u -s e cu c u itu l t r i u n g h iu la r p a r t e a cocov it p n la p o r iu n e a c a re este b in e p rin s pe te n c u ia l . Se netezesc ap o i m a rg in ile z u g r v e lii v e c h i care r m n e , astfel ca s se ra cord eze cu te n c u ia la d e sc o p e rit p rin rzuire. R z u irile integrale se e x e c u t a tu n c i cn d se cer lu c r ri fo a r te n g rijit e x e c u ta te . In felul a c e sta se o b in s u p r a f e e p e rfe c t n ete d e , f r denivelri. A cestea se um ezesc b ine cu b id in e a u a n m u i a t n a p , pre fe ra b il c ald, s p re a se u u r a lu cru l i a se e v ita fo r m a r e a p ra fu lu i. R z u ir e a se e x e c u t cu paclu l de oel. D a c s t r a t u r i l e v e c h i de z u g r v e a l s n t n um e ro se , o p e r a ia de u m e z ire se r e p e t de m ai m u l t e ori p n cnd se p ro d u c e n m u ie re a lor. S t r a t u l de z u g r v e a l n m u i a t se um fl, ia r p rin r z u ire a cu pa c lul de oel se d e sp rin d e n fii. D u p rzu ire, s u p ra fe e le se te rg cu a p c u r a t cu a j u to r u l b u re tu lu i. n cazul vopselelor v echi s u p r a fe e le a c o p e rite cu v o p se a de ulei, lac sau email, ca re rezist bine, n u se c u r ci se sp a l cu a p i s p u n sa u cu o soluie de sod c a lc in a t 5 % . D u p aceea s u p r a f a a se sp a l cu a p c u r a t i se te r g e cu o c rp ; peliculele ca re se i n slab se n l tu r c o m p le t cu p a clul de oel sa u prin a r d e r e cu la m p a de b e n z in c a re n d e p r te a z n n tr e g im e s t r a t u l de vo pse a , sau cu a ju to r u l soluiilor chimice. n d e p r t a r e a vopselei v e c h i tr e b u ie e x e c u ta t c o m p le t i cu cea m a i m a r e a te n ie . E s t e gre it s iste m u l u neo ri de v o p s ito r i de a c u r a n u m a i o p a r t e din v o p s e a u a veche, deoarece n a ce st caz v o p sito ria n o u v a fi de c a lit a te inferioar. n cazul n d e p r t r ii vopselei v e c h i cu soluii chimice, cea m a i sim p l so lu ie p e n t r u s p la t este f o r m a t d in tr - u n am estec de so lv e n i (benzin, te r e b e n t i n etc.) cu p a r a f in sa u n a fta lin . O a lt c o m p o z iie este o p a s t alcalin p r e p a r a t din c re t a m e s te c a t cu o soluie de 20 3 0 % so d c a u s tic n ap. P a s t a astfel p r e p a r a t n u tr e b u ie s c u rg d a c este a p lic a t pe o s u p r a f a n e te d a v e rtic a l . D e obicei se aplic circa

Cartea zugravului i vopsitorului

249

0,150 kg p a s t la 1 m 2 de s u p r a f a v o p s it . A plicarea c om poziiei, c a re a ta c pielea, se face cu a ju to r u l u n u i b n f u r a t cu p n z sa u sa c ; n u se n tr e b u in e a z pe n sule deoarece snf a t a c a t e de m a te r ia le le c a r e alc tu ie sc com p oziia. P a s t a se las s s te a circa o or pe s u p r a f a a de c u r a t d is tru g n d i u m fln d v o p s e a u a v e c h e ca re apoi ,se n d e p r te a z prin r z u ire i sp la re cu a p m u lt i se u su c cu o crp. b) Suprafeele de le m n . n g e n e ra l cele v o p s ite , se c u r aplicn d aceleai proc e de e ca la v o p sito riile p e tencuieli. Cnd se c u r c u la m p a de b e n z in tr e b u ie s se procedeze cu m u l t a t e n ie p e n t r u a n u se a p r in d e le m n ria . S u p ra feele de le m n z u g r v ite se c u r p rin s p la re cu a p cald . c) Suprafeele m etalice. Se c u r , de v o p s e a u a v e c h e cu perii de s r m m a n u a le s a u m ecanice, cu s u f l to a re de nisip, p r in a r d e r e cu la m p de be n z in i prin c u r ir e chim ic, aa c u m s-a a r t a t n p a r a g r a f u l p re c ed e n t. D u p e f e c tu a re a u n e ia din ope ra iile a r t a t e , e s te b in e ca s u p r a f a a c u r a t s fie s p la t cu o crp m u i a t n te r e b e n tin sa u w h ite - s p ir t, p e n t r u ca s se ia u ltim e le r m ie , de v o p s e a de pe s u p r a f a a re spe c tiv . D u p a c e a s t s p la r e s u p r a f a a se freac cu o c rp u s c a t . D. P R O C E D E E O B I N U I T E D E A P L I C A R E A C O M P O Z I I I L O R C o m poziiile folosite la e fe c tu a re a operaiilor, a t t d in faza de p r e lu c r a re a s u p r a f e e l o r s u p o r t, c t i din faza de acoperire, se aplic n g e n e r a l p rin p ro c e de e clasice, m a n u a le sau m e ca n iz ate . U neori a co p e riri n s cu c o m p o z iii de v o p s it se aplic i p rin pro ce d e e m o d e r n e m e c a n iz a te de m a r e p r o d u c tiv it a te , c a re v o r fi descrise n c o n tin u a r e . n cele. ce u r m e a z se v o r descrie a t t procedeele clasice, c t i cele m o d e r n e n t r e b u i n a t e pe a n tie re le i n atelierele de s p e c ia lita te ale n tr e p r in d e r il o r de c o n stru c ii la e x e c u ta r e a lu crrilor de z u g r v e li i v o p sito rii. 1. APLICAREA COMPOZIIILOR PENTRU LUCRRILE DE SPOIELI s I ZUGRVELI

a) G ru n d u ire a . Se e x e c u t d u p p r e g tir e a su p r a f e e lo r s u p o r t p rin a p lic are a, m a n u a l sa u m e c a n iz a t, a u n u i s t r a t su b ir e , u n ifo rm i c o n tin u u d e g ru n d . Se r e c o m a n d a p lic a re a m a n u a l p e n t r u r e a li za re a u nei p t r u n d e r i b u n e a g r u n d u lu i n p orii s t r a t u l u i s u p o r t, asig u r n d u - s e astfel o a d e r e n b u n p e n tr u s t r a t u l u r m to r .

250

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitori?

G ru n d u ire a m a n u a l se face cu bidinele m a r i r o tu n d e sau p tr a t e . G ru n d u l se ia n c a n t i t i m ici cu b id in e a u a ca re se sto a r c e d e m a r g in e a v a su lu i. C o m p oziia g r u n d u lu i d in v a s se am e ste c din cnd n cn d p e n tr u a se e v ita d e p u n e re a m a te r iilo r n suspensie. G r u n d u ir e a p e re ilo r se face o rizontal, ia r a plafo an e lo r t r a n s v e r s a l pe dire c ia lum inii, cu m icri largi ale minii de n a in te i napoi. A sp e c tu l su p r a f e e i g r u n d u i t e tre b u ie s fie um ed-lucios. C n d un ele p o r iu n i se m tu ie sc n s e a m n c n acea p o r iu n e s t r a t u l s u p o r t a a b s o rb it m a i r e p e d e a p a din s t r a t u l de g r u n d dect re s tu l s u p ra fe e i. P e n t r u u n ifo rm iz a re se v a aplica, p e p o riu n ile cu a sp e c t m a t, nc u n s tra t de grund. P e s t r a t u l de g r u n d a p lic a t n u tr e b u i e s r m n dre sau u r m e de bidinea. n caz c se p ro du c, se r e tu e a z p e loc cu a te n ie , fie cu b id in e a u a , fie cu o pensul. D a c su p ra fe e le s u p o r t p re z in t a spe rit i, a tu n c i p e n t r u n e te z ire a 'lor, n loc de g ru n d , se aplic cu b id in e a u a u n s t r a t de pacioc (v. r e e t a nr. 5). G ru n d u ir e a m e c a n iz a t se face cu a ju to r u l v e rm o relu lu i. M odul de ex e c u ie este identic cu cel descris m ai d e p a r te la aplica re a c o m p o z iii lor de acoperire. b) Chituirea. Se e x e c u t cu a ju to r u l paclu lu i de lem n n u m a i d u p u sc a re a s t r a t u l u i de g ru n d . C hituirile se p o t face cu p a s t de ipsos sa u de ipsos cu v a r sau, n cazul luc r rilo r de c a lita te su p e rio a r , cu c h itu ri cu ulei (v. re e te le nr. 10 i 11). paclul se m ic p e rp e n d ic u la r pe c r p t u r n a in te i n ap o i astfel n c t c h itu l s p t r u n d c t se p o a te de adnc ; d u p u m p le r e a c r p tu r i i, p o r iu n e a c h i tu it se niveleaz p rin m icri ale pa c lului e x e c u ta te de-a lu ng ul c r p tu rilo r. L ocurile c h itu ite , d u p lefuire, se g ru n d u ie sc p e n tr u u n ifo rm iz a re a s t r a t u l u i respectiv. c) pacluirea. Se aplic pe s u p r a f e e s u p o r t, c a re u r m e a z s fie fin isa te cu z u g r v e li de c a lita te su p e rio a r . A p lic a re a co m p o z iiilo r de p a c lu it (v. r e e te le nr. 11 i 12) se face n g e n e ra l m a n u a l cu b id in e a u a , cu p aclu l de le m n s a u de cauciuc, s a u cu d rica de cauciuc. L a p a c lu ire a cu b id in e a u a c h it u l de o c o n s is te n m a i s la b (a s e m n to a r e cu s m n tn a ), se aplic cu b id in e a u a , n tr - u n s t r a t u n ifo rm pe t o a t s u p r a f a a , apoi se n e te z e te cu p a c lu l la t de cau ciuc sa u de lem n. N e te z ire a se face a stfe l ca s re z u lte u n s t r a t u nifo rm . L a p a c lu ire a cu p ac lul c h i t u l se aplic n tr - u n s t r a t s u b ir e i a p o i se n e te z e te cu paclul. A t t a p licarea, c t i n e te z ire a se fac dndu-se p rim a d a t n t r o direcie, ia r a d o u a o a r p e rp e n d ic u la r p e ac e a sta .

Cartea zugravului i vopsitorului

251

0 pacluire de c a li ta te cu o b u n a d e r e n de s t r a t u l s u p o r t se o b in e p rin a p lic are a s t r a t u l u i de c h it re sp e c tiv n reprize, f o r m a t e din c te v a s t r a t u r i s u b ir i de m a x i m u m 0,5 m m g ro sim e fiecare. G rosim ea t o t a l a s t r a t u l u i de p a c lu ia l n u tr e b u ie s d e p e a sc 2 m m , n p o r iu n ile ele m ai n c r c a te cu chit. L a aplicare, p a c lu l se in e n c lin a t p e s u p r a f a a re sp e c tiv , iar g r o s im e a s t r a t u l u i se p o tr iv e te p rin a p s a r e a p e paclu cu degetele m in ii stn g i (fig. 132). L a netezire, paclul se i n e i m a i n c lin a t pe

Fig. 132. Poziia paclului la aplicarea pacluielii.

Fig. 133. Aplicarea pacluielii cu bidineaua i netezirea ou paclul.

s u p r a f a , cu care tr e b u ie s fa c u n u n g h i de 1 0 15 i s se s u p r a p u n c u 4 5 cm p e ste fia n e te z it m a i nainte^ n t i m p u l lu c ru lu i paclu l se te rg e r e g u la t p e n t r u a nu lsa u r m e <le z g irie tu ri pe pacluial. P e n t r u s u p ra f e e n tin se se n tr e b u in e a z paclu rile de lem n , la te d e 15 20 cm , iar p e n tr u p o r iu n i ngu ste, cele de 5 10 cm l im e . p ac lu rile de cauciuc se n tr e b u in e a z , n special, p e n t r u ne te z ire i au l im e a de 2 4 30 cm. O m a r e p r o d u c t i v i t a t e se o b in e aplicnd u-se p a c lu ia la cu b id in e a u a n sens o riz o n ta l i apoi n e te z in d cu p a c lu l de ca u c iu c n sens v e r tic a l (fig. 133). P e n t r u o p r o d u c t i v i t a t e m a i m a r e se n tr e b u in e a z drica de cauciuc. C h itu l lu a t cu m is tria (n c a n t i t a t e de circa 1 kg) din la d a de lem n , se a az pe dric, la mijloc, n fo rm de fie. D rica se aplic pe s u p r a f a a re sp e c tiv su b u n u n g h i de 15 i se dep la se a z d in tr-o s in g u r m icare pe o lu n g im e de 1,5 3 m p n c n d se c o n s u m t o t chitu l. C o re c ta re a i c h itu ir e a c o lu rilo r se face cu p a c lu rile nguste.

252

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitori?

d) Netezirea e u p a s t GIPAC. P a s t a G I P A C , p r e p a r a t co n fo rm re e te i nr. 22, se aplic n d o u s t r a t u r i pe s u p ra fe e le d b e to n n e t e n c u i t e ns n e te d e i p e su p ra fe e le de b e to n c e lu la r a u to c l a v iz a t (b.c.a.). P r im u l s t r a t de p a s t se aplic d u p t 2 ore de la a m o r s a r e a s u p r a feei cu A r a c e t : a p (1 : 4), n e te z in d u -s e energic cu fierul de glet, p e n t r u n c hide re a alv eolelor e x iste n te pe s u p r a f a a s u p o r t i a e v e n tu a le lo r denivelri. n c azul n c a re fierul de gle t las u r m e u o a re pe s u p r a f a , n u este necesar e lim in a rea lor p rin re v e n ire a fierului de glet, d e o a re c e aceste u r m e d is p a r la ap licarea celui de la doilea s tr a t. S t r a t u l al doilea de p a s t este m a i s u b ir e d e c t p rim u l (0 ,1 0,2 m m ) , are o c o n s is te n m a i fluid, se aplic, de as em enea, cu fierul de g le t d u p ce p r im u l s t r a t de p a s t s-a z v n t a t (nu este a b s o lu t n e c e sa r n t r ir e a lui) i se r e c o m a n d s se re v in cu n e tez irea pe s u p r a f a a a c o p e r it , ca s n u r m n urm e. S u p r a f a a de b e to n sa u b.c.a. n e te z it cu p a s t G IP A C n u t r e b u i e s p r e z in te d esp rin deri, cute, bici, scurgeri, fisuri s a u u r m e d e la fierul de glet. e) lefuirea. E s t e oper a ia c a re se e x e c u t d u p c h itu ire i p a c lu i r e i d u p u sc a re a chitu lu i. P e n t r u lefuire se n tr e b u in e a z p i a t r a ponce, c r m id a de f r e c a t s a u h r tia stic la t . L a lefuirea cu p i a t r a p o n c e s a u cu c r m id a de fre c a t a ta v a n e lo r i a p rilo r de sus ale pereilor, se folosete d isp o z itiv u l cu m n e r lung, d e 1 1,5 m (v. fig. 27), c a re se m a n e v re a z de pe p a r d o s e a l ; p e n tr u prile, de jos ale p e re ilo r se n tr e b u in e a z m n e re de 40 50 cm lu ngim e. Cnd lefuirea s e 'e x e c u t cu h r tie s tic la t , a c e a s ta se m b r a c p e o sc n d u r , cu c a re apoi se fre a c su p ra fe e le c h i t u i t e s a u p a c h u te . P e s u p ra fe e le m a ri lefuirea se e x e c u t cu a p a r a te le m e c a n ic e de lefuit din fig. 80, 81 i 82. D u p lefuire, s u p r a f a a se c u r de p r a f cu o c rp u s c a t sa u cu o perie p la t s a u cu a ju to r u l u n u i c u r e n t de a e r c o m p rim a t. L ocurile c h itu i te i s u p ra fe e le p a c lu ite i lefuite se g ru n d u ie s c cu u n nou s t r a t de g ru n d . f) Spoirea i z u grv irea. Se e x e c u t d u p u s c a r e a c o m p le t a u l t i m u lui g ru n d , fie p rin procedee m a n u a le , fife m eca n izate . Spoirea i zugrvirea m a n u a l se e x e c u t p rin a p lic a re a a d o u sa u tre i s t r a t u r i de com po ziie, d u p nevoie, astfel ca s se o b in o c u lo a re u n if o r m pe t o a t s u p r a f a a . n a i n t e de a se aplica com po ziiile se a g it i apoi se s tr e c o a r prin site de c o n tr o l cu 225 o c h iu ri/c m 2. Se elim in astfel e v e n tu a le le d e p u n e r i de g r a n u le grosiere de v a r, h u m , p ig m e n i sau a lte im p u r it i.

Cartea zugravului i vopsitorului

253

Com poziiile folosite tr e b u ie a g i t a t e i n t i m p u l lucru lu i n v a s u l n c a re s n t p s tr a te . A p lic a re a co m p o z iiilo r de ac o p erire cu bidinelele se face c a ' i la g r u n d u ir e ns r e tu a r e a s t r a t u l u i a p lic a t se face : la p e re i p rin m ic ri v e rtic a le ale bidinelei, ia r la t a v a n e p rin m icri n d irec ia ferestrelor. n in te r io r u l n c p e rilo r lu c r rile d e acop erire se e x e c u t de doi z u g ra v i. Se a c o p e r n p r im u l r n d ta v a n e le , folosndu-se scri d u b le sa u schele m o n t a t e p e capre, ia r a po i se a c o p e r pereii. S poire a s a u z u g r v ire a p e r e ilo r este r e c o m a n d a b il a se e x e c u ta c o n c o m ite n t pe n t r e a g a n lim e , e v itn d astfel d un g ile c a re se f o r m e az a tu n c i cn d s t r a t u l a p lic a t la p a r t e a de sus a p e re ilo r s-a u s c a t n a in te dea fi a p lic a t s t r a t u l de jos. Cnd n c p e re a este n a lt , p e n t r u a se e v ita t im p i i m o r i c a u z a i de m ic ri in u tile de co bo rre i u r c a re a tr e p te l o r scrii, se f o rm e a z o echip c o m p u s d in doi s a u tr e i z u g ra v i, c a re lu c re a z la o d i s ta n egal u n u l de a ltul, a s tf e l: p rim u l la p a r t e a

zugrvelii pe ntreaga nlime a peretelui. V

Fig. 135. Trasarea unei linii cu pensula i rigla.

su p e rio a r a p ere telu i, a e z a t pe scar, al doilea la p a r t e a de la mijloc, luc rn d t o t p e sc a r , i al tre ile a la p a r t e a de jos a peretelui, lu c rn d de pe p a r d o s e a l (fig. 134).

254

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

D u p t e r m i n a r e a acop eririi p e re ilo r se t r a g e linia d e fin itiv de d e m a rc a ie , de c u lo are a p e re ilo r, ns de o n u a n m a i nchis. P e n t r u a c e a s ta se folosete o rigl i o p e nsul r o tu n d c a r e se re a z e m pe rigl (fig. 135). n t i m p u l n tr e ru p e rilo r s c u r te de lucru se r e c o m a n d ca bidinelele s se p u n n t r - u n v a s cu a p , ns n aa fel ca s n u a tin g f u n d u l v a s u lu i ; n m o d u l a c e sta se p re lu n g e te d u r a t a de u tiliz a re a bidinelelor. Cnd s u p r a f e e le z u g r v i te ale p e re ilor u r m e a z s fie tu f u ite , atu n c i, peste s t r a t u l p r o a s p t de z u g r v e a l se aplic lo v itu ri u o a re cu p e ria t u f r (fig. 136). T u f u ir e a este b in e s se fac de doi z ug ravi, u n u l tu fu ie te d e pe sc a r p a r t e a de sus a p ereilor, ia r cellalt p a r t e a de jos, m e rg n d a stfe l u n u l d u p cellalt p n la c o m p l e t a finisare a lor.

Fig. 136. Tufuirea suprafeelor zugrvite.

Fig. 137. Spoirea cu ajutorul vermorelului.

L a t u f u ir e t r e b u i e s se e v ite a se lovi cu peria de d o u ori n acelai loc, d e o a re c e se f o rm e a z ru g o z it i n e u n ifo rm e pe s u p r a f a a re sp e c tiv . F a a d e le se spoiesc de pe scri sau de pe schele de diferite tip u r i. Spoirea i zugrvirea mecanizat se e x e c u t cu a p a r a te le de p u lv e r iz a t (v erm orele) folosind o c o m p o z iie s u b ia t , p e n t r u a tre c e cu u u r i n prin d u z a in je c to r u lu i a c e sto r a p a r a te .

Cartea zugravului i vopsitorului

255

V erm orelele cele m a i b u n e p e n tr u s p o it s n t cele cu a c iu n e c o n tin u i m a i ales acelea c a re a u r e z e rv o r p e n t r u c o m p o z iia de sp o it (fig. 137). n a i n t e de nc e pe re a lucrului, se verific a p a r a tu l, se leag f u r t u nul, se m o n te a z t u b u l n in je c to r i se p o m p e a z c o m p o z iia n r e z e rv o r pn se o b in e pre siu n e a n e cesar p ulverizrii. V e rm o re lu l e ste a c io n a t n t i m p u l lucrului de u n a j u t o r al z u g r a v u lu i, c a re n tr e in e p re s iu n e a de regim n a p a r a t , p o m p n d n re z e r v o r din c n d n c nd c a n t i t a t e a n e c e sa r de com poziie. P r e s iu n e a o p tim de lucru n c o n d u c te , p e n t r u o p u lv e r iz a r e u n if o r m se re c o m a n d a fi de 3 4 d a N / c m 2. P r e s iu n e a p o a te fi m e n i n u t c o n s t a n t d u p indicaiile m a n o m e tr u lu i cu ca re este p r e v z u t v e rm o re lu l. A ju to r u l z u g r a v u lu i tr e b u ie s su p r a v e g h e z e s ta r e a a p a r a te l o r i s am este c e din c n d n c nd co m p o z iia p e n t r u a p re v e n i d e p u n e re a p e fu n d a p a rtic u le lo r n suspensie ; t o t o d a t , pe m s u r ce c o m p o z iia din v a s se c o n s u m , el a d a u g a lta. n a i n t e de in tr o d u c e r e a co m p oziiei n re z e rv o ru l a p a r a tu lu i de str o p it, ace sta t r e b u ie t r e c u t p r in tr - o sit de c o n tro l cu 225 o c h iu ri/c m 2; altfel im p u r it ile i p a rtic u le le de p ig m e n i sau de h u m , r m a s e nef r m ia te , a s tu p d uza, oblignd pe z u g ra v s n t r e r u p lucrul, p e n tr u a o desfun da. D in c n d n cnd c o m p o z iia din r e z e rv o r tr e b u ie a g i ta t uor, c h ia r n t i m p u l lucrului, p e n tr u ca s nu se p ro d u c d e p u n e re a m a te ria le lo r n suspensie. V erm orelele cu a c iu n e in t e r m i t e n t se re in c a rc cu c o m p oziie n u m a i d u p ce s-a c o n s u m a t n tr e a g a c a n t i t a t e din r e z e rv o r i p re siu n e a a s c z u t la zero. D e u r u b a r e a b u o n u lu i de nch id ere a orificiului de a lim e n ta re , c nd n r e z erv o r e x is t nc presiune, p o a te p ro d u c e accidente. D u p ce a p a r a t u l a fost pu s la p u n c t i p re g tit p e n tr u lucru, z u g r a v u l o p e r a to r ncepe lucrul, d eschiznd ro b in e tu l de p o rn ire i ro b in e tu l e v ii injectorului. C o m p oziia tr e c n d su b p resiu n e p rin canalele in je c torului, c a p t o m ic a re de r o t a i e i, tr e c n d t o t o d a t p r in tr - u n orificiu n g u st, se p u lv e riz e az su b fo rm a u n u i j e t conic (v. fig. 88). n p rin c ip iu j e t u l de c o m p o z iie tr e b u ie s c a d p e r p e n d ic u la r pe s u p r a f a a de sp o it s a u de z u g r v it, ia r in je c to ru l tr e b u i e s se afle la o d is ta n o p tim de a c e a s ta p e n tr u a se o b in e o p u lv e r iz a r e u n ifo rm i f r scurgeri. n t i m p u l stro pirii, z u g r a v u l i n e t u b u l cu m n a stn g la p a r t e a de jos, astfel ca r o b in e tu l s se afle n m n , iar cu m n a d r e a p t l a az n po ziie de lucru. D esc h iz n d r o b in e tu l el n d r e a p t j e t u l p e rp e n d ic u la r pe s u p r a f a a de s p o it sa u de z u g r v it, p lim b n d t u b u l cu in je c to r de-a

256

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

lu n g u l s u p ra f e e i p rin m icri ritm ic e , rare, c irc u la re (fig. 138), cu sc o p u l de a aplica u n s t r a t u n ifo rm de c o m p o z iie ; n caz c o n tra r , pe s u p r a f a a re sp e c tiv v o r a p re a pete. D e asem enea, p e n t r u o b in e re a u nei acoperiri u n ifo rm e tr e b u ie ca in je c to ru l s se i n la o d i s t a n de 0,75 1,00 m de la s u p r a f a a ca re se a c op er (fig. 139). L a d i s t a n e m ai m a r i (fig. 139, a), cea m ai m a r e p a r t e din c o m p o z iia p u lv e r iz a t n u v a aFig. 138. Micarea circular a injectorului de-a lungul supra ju n g e la s u p r a f a a ce se finiseaz, iar la d is ta n e m a i m ici (fig. 139, b) se v o r feei de spoit sau zugrvit. fo rm a scurgeri. P u lv e r iz a r e a se e x e c u t p n ce s u p r a f a a c a re se a c o p e r p ie r d e a s p e c tu l m a t i n cepe s c a p e te luciu, d u p ca re se tre c e im e d ia t m a i d e p a rte . D a c se p e rsist pe acelai loc cu p u lv e riza rea , s t r a t u l

Fig. 139. Pulverizarea compoziiei pe perete :


a in je c to r u l i n u t d e p a r te ; b in je c to ru l a p r o a p e ; c in je c to r u l i n u t n o r m a l. in u t

de c o m p oziie se n gro ae i tre b u ie lu a t im e d ia t cu b id in e a u a sa u pensula, p e n t r u a se e v ita fo r m a r e a drelor. D u p te r m i n a r e a lucrrilor, bidinelele, pensulele i t o a t e u n e lte le p re c u m i v a se le care au v e n i t n c o n ta c t cu c o m p o z iia se s p a l bine, r e c o m a n d a b il cu a p cald, se te r g i se usuc. V e rm o re lu l se desface n piesele sale c o m p o n e n te i a n u m e : se sc o a te plnia cu filtru l din v a s u l cu com poziii, se d e u ru b e a z in je c to ru l i se scu rge din a p a r a t n v a s

Cartea zugravului i vopsitorului

257

c o m p o z iia r m a s ; d u p ace sta se n u r u b e a z in je c to ru l i ncliiznd ro b in e tu l e v ii in je c to ru lu i se p o m p e a z d in tr-o c ld a r e a p c u r a t p n se o b in e o p re siu n e n a p a r a t de 5 6 a t ; d u p aceea se sp a l filtru l, f u r tu n u r ile de re fu la re i de a b s o rb ie , p o m p a , c u tia s u p a p e lo r i e a v a in je c to ru lu i, inclusiv inje c to ru l. A p a r a t u l se sp a l i se te rg e pe d in a fa r . 2 . APLICAREA COMPOZIIILOR PENTRU LUCRRILE DE VOPSI TORII

D u p p r e g tir e a su p r a f e e lo r s u p o r t n v e d e r e a v op sirii u r m e a z o serie de o p e ra ii al c r o r rol este de a p re lu c ra su p r a f e e le i apoi a le aco peri cu s t r a t u r i de vo p se a , de em ail sa u de lac. n fig. 140 este r e p r e z e n ta t o se c iu n e su g e stiv p r in tr - u n s t r a t s u p o r t de lem n sa u g le t c a re a s u fe rit u n proces c o m p le t de vopsire. S u p r a f a a s u p o r t p r e z in t n e re g u la riti, m ai m u l t sa u m a i p u in ac c e n tu a te , care d u p p re lu c ra re se niveleaz i apoi se a c oper cu o pelicul de vop sea. Procedeele folosite la e x e c u ta r e a o p e ra iilo r r e s p e c tiv e s n t descrise n cele ce u rm e a z . a) G ru n d u ire a e u g r u n d de m bibare. Se e x e c u t im e d ia t d u p t e r m i n a r e a p re g tirii su p ra fe e lo r, d n d u -se o d e ose bit a t e n i e acestei o p e ra ii, deo a re c e s t r a t u l de grund c o n d iio n e a z c o m p o r ta r e a s t r a t u r i lor u rm to a re . A plicarea g r u n d u lui de m b ib a re se r e c o m a n d a se face m a n u a l ; se folosete Fig. 140. Seciune printr-o suprafa vopsit : 1 s u p ra fa a s u p o rt ; 2 g ru n d p tru n s n s u p o rt ; to t u i i pro c e d e u l de 3 a d n c itu rt c h itu ite ; 4 s tr a t d e p a d u ia l ; 5 s tr a a p lic a re cu a p a r a t e de t u r i d e a c o p e r i r e ; 6 s t r a t p r o t e c t o r d e la c . p u lv e r iz a t. Grunduirea m a n u a l se e x e c u t cu bid in ele i p en sule r o t u n d e s a u late, a c r o r m r im e v a r ia z d u p dim e nsiunile i fo rm ele s u p r a fe e i su p o rt. S t r a t u l de g r u n d de m b ib a r e se aplic n tr - u n s t r a t s u b ir e (circa 15 20 pi) i c o n tin u u f r prelingeri, dre sa u fire de p en sul. M od ul d e lucru este acelai cu cel descris m a i d e p a r t e la a p lic a r e a c o m p o ziiilor de v o psit.

258

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

S u p r a f a a p r o a s p t g r u n d u i t a re a s p e c tu l u m ed-lu cios i este slab c o lo ra t d e p ig m e n t u l d in com poziie. D a c vre -o z o n din s u p r a f a a g r u n d u i t n u p r e z in t a c est asp e c t, n se a m n c s-a- omis g r u n d u ir e a ei, ia r d a c este c o lo ra t n c u lo a re a g r u n d u lu i d a r cu a s p e c t m a t, n s e a m n c z o n a re s p e c tiv a a b s o r b it lia n t u l din c om p oziie. n a m b e le ca z u ri zonele r e s p e c tiv e t r e b u i e g r u n d u it e i r e sp e c tiv , r e g r u n d u i t e a s tfe l ca a s p e c tu l lor s a p a r aa c u m s-a a r t a t m a i n a in te . T r e b u ie d a t o d e o se b it a t e n i e g r u n d u ir ii loc urilor de pe s u p r a f a a s u p o r t c a re a u su fe rit d iverse r e p a r a ii s a u c hitu iri. Grunduirea m ecanizat se e x e c u t p rin p u lv e r iz a re a g r u n d u l u i de m b ib a r e a c r u i c o n s is te n tr e b u ie s fie m a i flu id dect a celui a p lic a t m a n u a l. M odul de ex e cu ie se v a descrie m a i d e p a r te la a p lic a re a c o m poziiilo r de v o p s it. b) C h ituirea. E s t e o p e r a ia p rin care se a c o p e r cu c h it z g rie tu rile, fisurile, a d n c itu rile , tir b itu rile , c a p e te le de cuie, locurile p u n g ilo r de r in etc. E x e c u t a r e a se face n d o u re p riz e : a p lic a re a c h itu lu i i a poi n e te z ir e a locului c h itu it. C h itu l (v. r e e te le ,nr. 25 i 26) se aplic cu p a c lu l d e o e l sa u de celuloid. C h itul se ia p e la m a p ac lu lu i i se ap lic p rin m icri p e r p e n d ic u la re p e lu n g im e a a d n c itu rii n ca re se n d e a s p e n t r u a o u m p le c t m a i c o m p a c t. D u p c o m p le ta r e a a d n c itu rii, p a c lu l se m a n e v r e a z p e rp e n d ic u la r p e p r im a direcie, inndu-1 n c lin a t i apsndu-1 cu p u te r e p e n t r u o b u n n e te z ire a locului c h itu it. L o c u rile m a i a dinei de 1 m m se a c o p e r n m a i m u l t e reprize. c) paeluirea. n a i n t e de v o p sire se e x e c u t p e s u p r a f e e de lem n s a u m e ta lic e i m a i p u i n pe cele t e n c u i te i g le tu ite s a u pe s u p r a f e e de ipsos, deoarece, a c estea din u r m tr e b u ie s fie p r e d a t e p e n t r u v o p s it, n e te d e , p la n e i f r defecte. P e n t r u p a c lu ire se folosesc c h itu rile de c u i t (v. i r e e te le nr. 27, 29, 30 i 31) i c h itu rile de a p lic a re p rin s tr o p ir e (v. i r e e t a nr. 28). M odul de ex ecuie, a t t m a n u a l c t i m e c a n iz a t, este a s e m n t o r cu cel descris la p a r a g r a f u l 1, c din acest cap itol. d) Netezirea c u p a s t GIPAC. Se e x e c u t p e s u p r a f e e de b e to n n e te n c u ite i de b e to n celular a u to c la v iz a t, aa c u m s-a a r t a t n p a r a g r a ful 1 p u n c te le b i c. e) lefuirea. lefuirea s t r a t u r i l o r de p r e lu c r a r e a s u p ra f e e lo r i a peliculelor de c o m p oziii de v o p s it c o n s titu ie c o n d iia e se n ia l p e n t r u o b in e re a u n o r lu c r ri de c a lita te . lefuirea m a n u a l se e x e c u t cu h r tie s a u p n z de lefuit p rin fre c a re a cu m n a a s u p r a f e e i cu a b ra z iv u l ales, a p s n d u n ifo rm i n t r e i n n d p e r m a n e n t c o n t a c t u l n tr e s u p r a f a a c a re se finiseaz i s u p r a f a a cu abraziv .

Cartea zugravului i vopsitorului

259

L a lefuirea u m e d , s u p r a f a a c a re se lefuiete se u m e z e te cu m i n a stin g , cu u n b u r e t e sau cu u n t a m p o n n m u ia t n lic hidul resp ectiv, ia r cu d r e a p t a se e x e c u t m icrile nece sa re lefuirii. L a folosirea de a b ra z iv e sub f o rm a de p u lb e ri cu d ife rite g r a n u la ii, le fu ire a se face cu u n p o s ta v u m e z it cu c a re se ia p u lb e r e a re sp e c tiv . P a s te le de le fu it se folosesc n acelai m o d c a i p u lb e rile ab razive. F re c a r e a cu lichide de lu s tr u it se face cu a j u t o r u l u n o r t a m p o a n e moi. D u p fiecare lefuire s u p r a f a a se c u r b in e de p r a f cu crpe u s c a te s a u perii plate . S u p r a fe e le lefuite u m e d se sp a l cu a p sa u cu so lv e n t i se te rg cu piele de c p rio a r . N u se folosesc c rp e d eoarece las scam e, c a re d u n e a z c a lit ii vopsito riilor. lefuirea m ecanizat se e x e c u t cu a p a r a t u l electric de lefu it (v. fig. 81), m o n t a t pe u n asiu mobil. D iscul cu h r tia d e lefuit, cu g r a n u l a i a c o r e s p u n z to a r e lu c rrii se aplic pe s u p r a f a a c a re se p r e lu cre a z i a p a r a t u l se p u n e n fu n c iu n e . P r i n m ic a re a discului se o b in e lefuirea re sp e c tiv , ia r p ra fu l r e z u lt a t e s te s u fla t cu a ju to r u l ae ru lu i c o m p r im a t c a re iese p r i n t r - u n orificiu a l discului. f) Vopsirea. V o psirea se p o a t e e x e c u ta m a n u a l s a u m e c a n iz a t la u n v o lu m mic de luc r ri i n c a z u ri cn d se v o psesc o b iecte m r u n t e s a u s u p ra f e e mici, e ste in d ic a t v o p s ire a m a n u a l . n t o a t e celelalte c a z u r i este in d i c a t v o p s ir e a m e c a n iz a t , n t r u c t a stfe l se rid ic cu m u l t p r o d u c t i v i t a t e a m u n c ii i se s c u r te a z t i m p u l de ex e c u ie a lucrrilo r. V o psirea m a n u a l se face cu p e n su le sa u cu role p e n t r u v o p s it. V o p si re a cu pe nsu le se face n c e p n d cu alegerea p e n su le lor p o t r i v i t cu felul s u p r a f e e i ca re se v op se te . A s t f e l : p e n t r u s u p r a f e e f o a r te mici se fo lo sesc p e n su le de lin i a tu r ; p e n t r u s u p ra fe e le mici, p e n su le mici p la t e sa u r o tu n d e , ia r p e n t r u s u p ra f e e n tin s e pensule m ari. Pensu lele noi, n a in t e de n t r e b u i n a r e se um ezesc n tr - u n v a s cu a p rece, d u p c a re se elim in excesul de a p p r in tr - o u sc a r e superficial, c o n s tn d d in te r g e r e a p r u lu i p ensulei cu o c rp u s c a t . n felul a c e sta s e e v it ca v o p s e a u a s a ju n g la b a z a firelor d e p r i s le ncleieze. O p e r a ia de v o p sire cu p e n s u la se c o m p u n e d in t r e i re p riz e ; a p licarea v o p se le i p e s u p o r t, n e te z ire a ei p e n t r u a a lc tu i o pelicul s u b ire , d en s i c o n t i n u i ap o i finisarea u lti m u lu i s t r a t c a re p o a t e fi lucios sa u m a t. O p e r a ia de v o p s it m a n u a l se e x e c u t p r in in tr o d u c e r e a pensulei n v o p s e a u a d in v a s, a po i sto a r c e r e a ei p rin a p s a r e p e p ere tele v a s u lu i n c a re este c o n i n u t , sau pe lo p ic a d e lem n cu ca re se a m e s te c v o p se a u a , n aa fel ca s r m n n c r c a t c u o c a n t i t a t e m ic de vop se a. D u p aceea se t r e c e la a p lic a re a vopselei.

26 0

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

P e n s u l a 'p e n t r u z u g r v i t se i n e cu d e getele pe le g tu r a de sfoar cu ca re se le ag p r u l (fig. 141, a), p e c nd p e n su la p e n tr u v o p s it se i n e de m i n e r (fig. 141 ,b) f r a m b r i a cu degetele le g tu r a . P e n su la pen t r u tr a s linii se in e , de a sem enea, de mner. P o z iia m inii p e p e n su l este n f u n c ie de e fo rtu l cu c a re se exe c u t o p e raia. n t i m p u l ap licrii vopselei, p e n su la se i n e p e r p e n d ic u la r pe Fig. 141. Modul cum se in pensulele n timpul s u p r a f a a ce se v o p lucrului : sete (fig. 141, c) ; a p e n s u l a p e n t r u z u g r v it ; b p e n s u la p e n t r u v o p s ir e a se face p rin v o p s it ; c p o z iia p e n s u le i n t i m p u l v o p s ir ii. a p s a re cu m icri s c u r te ale p r u lu i p en su le i n c r c a te cu v o p s e a ; m icrile se fac cu p a lm a , n t i m p ce b r a u l r m n e n em ic a t. P e n s u la se m ic n d o u direcii. n t i se face n c r c a re a vo pselei pe s u p r a f a a re s p e c tiv cu m icri ale pensulei n u m a i n tr-o s in g u r direcie, ia r a po i se face re tu a r e a p e n t r u n e te z ire a s t r a t u l u i de v o p s e a cu m icri p e rp e n d ic u la re f a de p r im a direcie. A p licarea co m p o z iiilo r de la c u ri i a celor de e m ailu ri se face ct m a i reped e, n s t r a t u r i s u b ir i, f r a t r e c e d e d o u ori sa u a rev e n i p e locurile v o p site . D e aceea v o p sito riile cu lac s a u em ail cer o d e o se b it p r ic e p e r e i a te n i e din p a r t e a v o p s ito ru lu i. n cazul v o p sito riilo r m a n u a le , p e n s u la se n c a rc cu o c a n t i t a t e m ic de v o p s e a p e n t r u ca a c e a s ta s n u c u r g i s n u se usuc e p e p e n s u l n t i m p u l vopsirii. M nu ire a p e n su le i tr e b u ie s se fac re p e d e i cu m icri sigure. V o psire a s u p r a fe e lo r se n cep e cu p o r i u n i m ici (profiluri, b o r d u r i, c h e n a r e , o r n a m e n te etc.) i a po i se tr e c e la cele ntinse. D ire c ia de v o p sire cu p e n su la $e v a m e n in e m e re u aceeai p e n tr u a c e la i s t r a t d e vo psea, pe n tr e a g a s u p r a f a . D a c s n t m a i m u lt e s t r a t u r i , d ire cia de v o p s ire a fiecrui s t r a t se v a sta b ili n m o d u l u r m t o r :

Cartea zugravului i vopsitorului

261

n cazul v o p sirii o sin g u r d a t s a u de tr e i ori, n e te z ire a g r u n d u lu i a p lic a t a n te r io r cu p e n s u la se v a face tr a n s v e r s a l f a de dire c ia fib re lor l e m n u l u i ; n e te z ire a se v a face o riz o n ta l n c a z u l p e r e ilo r i p e r p e n d ic u la r p e d ire c ia c tr e fe re s tre n cazul d uum elelor. Cnd v o p s e a u a se ap lic de d o u ori, n e te z ire a g r u n d u lu i se face n lun gu l fibrelor l e m n u l u i ; n ete z ire a se v a face v e r tic a l n cazul p e re ilo r i n d ire c ia c t r e fe re stre la d u um ele. F ie c a re s t r a t se aplic m ic n d p e n s u la p e r p e n d ic u la r pe d ire c ia n c a re s-a v o p s it s t r a t u l a n te rio r. T re b u ie i n u t ns s e a m c u lti m u l s t r a t de v o p se a tr e b u i e s se aplice cu p en su la n aceai direc ie n c a re s-a f c u t n e te z ire a g r u n d u lu i, a d ic n lun gu l fib relor l e m n u l u i ; de ase m en ea, de sus n jos p e p e re i i n dire c ia c tr e fe restre la du um ele. V op sirea cu rola se face d u p ce n p re a la b il s-a ales rola p o tr iv it p e n t r u s u p r a f a a i lu c ra re a ce u r m e a z a fi e x e c u ta t . Ca i in cazul p e n su le lo r noi, ro la n o u se in tr o d u c e n t r - u n v a s cu a p rece, d u p c a re se ro sto g o le te p e o c rp u s c a t i c u r a t ca s se elimine excesul d e a p , e v itn d u - s e a stfe l o e v e n tu a l ncleiere cu v o p se a a baz e i nveliului plastic. D u p t e r m i n a r e a p r e g tirii rolei i a in tro d u c e rii n v a s a com poziiei de v o p s it s t r e c u r a t e p rin sita de $00 o c h iu r i/c m 2, se n ca rc rola p rin rosto go liri r e p e t a t e n tr - u n sens i a lt u l pe g r ta r u l- r a c le t . V opsirea p e re ilo r se face n c e p n d de la p a r t e a de sus p r in tr- o ro la re oriz o n tal . Cnd se e x e c u t de u n sin g u r m u n c ito r , se re c o m a n d s se lu c re a z e succesiv pe s u p r a f e e de circa 1,00 m*. L a r a c o r d a r e a p rin s u p r a p u n e r e a d o u fii de v o p s e a se v a a v e a g r ij s nu se p r o d u c scurgeri. A c e a s ta se p o a te e v ita p rin n c rc a re a c o r e s p u n z to a r e a n veliu lu i rolei cu c o m p o z iia de v o p s it i re g la re a v itezei cu c a re este d e p la s a t . D u p ce s-a a c o p e rit s u p r a f a a p ere te lu i cu fii o riz o n ta le se tre c e im e d ia t la ro la r e a n fii v e rtic a le . A c e a st o p e r a ie este m e n it s n e te z e as c pelicula de v o p s e a i, n c o nsecin, a r tr e b u i e f e c tu a t f r s se re n c a rce rola. D a c n u este posibil, se r t c o m a n d ca r e n c rc a re a rolei cu c o m p o z iia de v o p s i t s se fa c f o a r te m o d e r a t. U n s t r a t de v o p s e a p re a gros se n t in d e de fe ctuo s i se u su c greu. E s t e p re fe ra b il s se aplice d o u sa u c h ia r tr e i s t r a t u r i s u b ir i la un in te r v a l de c t e v a ore, d e t e r m i n a t de t i m p u l de u s c a re a com poziiei de v o p s it folosite. P e n t r u v o p s ir e a locu rilor inaccesibile rolei o binu ite, c u m s n t colurile, p rofilurile, fiile n g u ste , e v ile etc., se folosesc pensulele. D u p t e r m i n a r e a lu c ru lu i se p r o c e d e a z la s p la re a i u sc a re a u n e l t e lor folosite, co n fo rm in d ic a iilo r din c a p ito lu l IV, A, p a ra g r a fu l 4, g.

262

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

O rg a n iz a re a locului de lu c ru se face ca i la lucrrile de zugrveli. L a te r m i n a r e a c o m p le t a lucrrilor, t o a t e pe n su le le c a re a u fost n t r e b u i n a t e se sp a l b in e cu t e r e b e n t i n s a u p e tro l l a m p a n t , d u p c a re se aaz, s u s p e n d a te , n c u tia re sp e c tiv . A p a r a te le i v a s u l c a re a u s e r v it la e x e c u t a r e a v o p sito rie i se c u r i se sp a l b in e cu w h ite -sp irit, b e n zin , t e r e b e n t i n etc. im e d ia t d u p te r m i n a r e a lu crrilor, p e n t r u a se e v ita u s c a re a vopselii. n g e n e r a l la v o p s ito rii s o lv e n tu l c a re a s e r v it la sp la r e nu se a r u n c ci se folosete la p r e p a r a r e a c o m p o z iiilo r s a u la o a lt splare. V opsirea m e c a n iz a t se fa c e p e a n tie re le n o a s tr e n g e n e ra l p rin p u lv e r iz a r e cu p is to a le cu a e r c o m p r im a t i, m a i restrn s, p rin p ro c e d e u l f r a e r (airless) sa u cu p isto a le ele c tro m a g n etice . Se o b in e o e x e c u ie ra p id , i m p o r t a n t e econom ii de m a te r ia le i m a n o p e r , p r e c u m i o c a li ta te s u p e r io a r a lucrului. L a p ro c e d e u l v o p sirii p rin p u lv e r iz a r e cu a e r c o m p r im a t, alegerea tip u l u i de c o m p re s o r se face i n n d s e a m de po sib ilitile a n tie r u lu i i de v o lu m u l lucrrilor. L a c o m p re so a re p u t e r n ic e se p o t lega m a i m u l t e pistoale, c a re s lucreze n acelai t im p . Se re c o m a n d folosirea c o m p re so a re lo r m obile, cu 1 2 p isto a le i cu f u r t u n u r i de d ia m e tr e i lung im i p o tr iv ite . n a i n t e de n c e p e re a lu c ru lu i v o p s ito r u l m p r e u n cu u n m e c a n ic verific a p a r a t e le i in s ta l a i a ; c o m p re so ru l se a a z pe u n p o s t a m e n t solid i d r e p t, fix n d u -se c t se p o a te m a i a p r o a p e de locul d e lucru , p e n t r u a se e v ita p ie rd e re a in u til a p resiun ii a eru lu i, c a re a re loc n c o n d u c te le lungi. P e n t r u o b in e r e a u n e i p r o d u c t i v i t i b u n e i a u n u i r a n d a m e n t m a x im al c o m p re so ru lu i, t r e b u i e a s ig u r a t accesul n in te rio ru l ncp erii a u n u i v o lu m su ficien t de a e r c u r a t ; n tr-o c a m e r cu aer plin de p r a f i a b u r filtre le se n f u n d repede. Se n c e a rc p re s iu n e a care n u tre b u ie s d e p e a s c p r e s iu n e a a d m is , de ase m e n e a , i u n g e r e a i se las ca in s ta l a ia s fu n c io n e z e c te v a m i n u te n gol. Se s ta b ile te a p oi c o n s is te n a vopselei. V o p se a u a n u t r e b u i e s fie p re a c o n s is te n t , p e n t r u a n u n f u n d a a p a r a tu l, d a r nici p r e a lichid, p e n t r u a a c o p e ri b in e s u p r a f a a de v o p s it. C o n s is te n a se sta b ile te p rin probe. R e z e rv o r u l se n c a rc cu v o p s e a n a in te de n ce p e re a lucrului. Apoi pe o foaie de placaj s a u p e u n p e re te , se face o p ro b , sp re a regla pisto lu l p e n t r u o a n u m i t fin e e de p u lv e riz a re i l im e a j e tu lu i de vo p se a . A c e a s t o p e r a ie este de m a r e i m p o r t a n i de ea d e p in d e , n m a r e m su r, c a lit a te a v o p sito rie i e x e c u ta te .

Cartea zugravului i vopsitorului

263

L a v o p sire a cu pistoalele p u lv e riz a to a re t r e b u ie s se re sp e c te regulile p r e v z u te p e n tr u a p a r a te l e de p u lv e riz a t cu m e n iu n e a c n t i m p u l lucru lu i, p isto lu l tr e b u i e i n u t la o a n u m i t d i s t a n de s u p r a f a a care se a c o p e r i ca re d e p in d e de m r i m e a duzei. Astfel, se r e c o m a n d ca la folosirea d u z e lo r de 0 ,5 1,8 m m , d i s t a n a n tr e d u z a p isto lu lu i i s u p r a f a s fie de 1 0 15 cm , ia r la folosirea celor de 1 ,8 2,5 m m , d i s t a n a s fie de 15 30 cm. M na ca re i n e p isto lu l tr e b u i e s se m i te v e rtic a l, de sus n jos i de jos n sus, c o m p o z iia a p lic n d u -se n fii, c a re se a c o p e r u n a p e a l ta cu 4 5 cm ; la tr e c e r e a de la o fie la cea u r m t o a r e (poziiile 1, 2, 3 i ) t r g a c i u l p isto lu lu i se las liber (fig. 142). S t r a t u l u r m t o r de c o m p o z iie se aplic n u m a i d u p ce s t r a t u l p r e c e d e n t s-a u s c a t c o m p le t, m a n e v r n d p isto lu l n d ire c ia p e r p e n d ic u la r celei d u p c a re s-a a p lic a t p r im u l s t r a t (fig. 143). L a v o p sire a ta v a n e l o r , p isto lu l se in e su b u n u n g h i de 45 f a de a c e ste a . P e n t r u a p r a r e a de str o p ir e cu v o p s e a a d ife rite lo r p o r iu n i ca re nu se vopsesc (de e x e m p lu : locul de m b in a r e a te nc uie lii cu f a ia n a etc.) sa u cele c a re se vopsesc cu a l te culori sau se z u g r v e sc (de e x em p lu soclurile, scafele etc.), se folosesc d isp o z itiv e sim p le de p r o te c ie (v. fig. 53), c a re se p o t c o n fe cio n a u o r p e a n t ie r d u p n e c e s ita te : p istolul se in e cu o m n , ia r cu c e a la lt se i n aceste dispozitive. n locurile n c a re se ntlne sc m a i m u lte culori, se folosesc p a n o u r i c o n f e c io n a te

3 1 Fig. 142. Schema aplicrii compoziii lor de vopsit cu ajutorul pistolului de pulverizat.

Fig. 143. Direcia de m ane v rare a pistolului la aplica rea a dou straturi consecu tive de compoziie de vopsit.

26 4

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

din sc n d u ri sa u p lacaj, c a re se i n su b u n u n g h i a s c u it f a de p e re te , p e n t r u a m p ie d ic a r s p n d ir e a vopselei. A ce ste p a n o u r i se m u t cu m n a p e m s u r ce se e x e c u t v o p sirea . n orice n c p e re se e x e c u t nti v o p s ire a tiav anelo r i a po i v o p sire a p e r e i l o r ; v o p s ire a p ereilor se n c e p e de la coluirile ncperii. P e n t r u o e x e c u ta r e r a p i d a lu c r rilo r n nc p e rile m a r i . s e e x e c u t v o p sire a ta v a n e l o r i a p e re ilo r n acelai t i m p : u n v o p s i t o r lu c re a z la t a v a n e d e pe o s c a r m ob il , ia r al doilea lu c re a z de pe p a r d o s e a l la p erei. D u p t e r m i n a r e a lucrului, f u rtu n u r ile , r e z e r v o r u l i p isto lu l se c u r b in e cu solveni. A poi p istolul se sufl b in e cu a e r c o m p r i m a t p e n t r u a nu se n f u n d a p rin u s c are a n c a n a le a r m i e l o r de m a te ria l. T o a te piesele c a re s n t su p u se rug inirii se u n g cu ulei. P ro c e d e u l v o p sirii prin p u lv e riz a re f r a e r la pre siu ni rid ic a te , c o m p o r t u nele reguli deo seb it de n e cesare p e n t r u o b in e re a unei fin isri d e c a lita te . D u p ce s - a u a s ig u r a t t o a t e cond iiile de lucru, se n c e p e v o p sire a . P e n t r u s u p r a fe e le p la n e se r e sp e c t regulile e x e m p lific a te n fig. 144. L a su p ra f e e le c u rb e se re s p e c t aceleai reguli de a c io n a re a pistolului, d a r ord in e a tre c e rilo r je tu lu i de p u lv e riz a re pe obiect este cea din fig. 145. P e n t r u o u tiliz a re co r e s p u n z to a r e a in s ta la iei i p e n tr u o b in e re a u nei v o p sito rii de c a li ta te Fig. 144. Reguli de acionare a pistolului la tr e b u ie r e s p e c ta te i suprafee plane : u r m to a r e le r e g u l i : 1 n c e p u t u l m i c r ii ; 2 a p s a r e a tr g a c i u l u i ; 3 v o p s ir e c o n tin u ; 4 e lib e r a r e a t r g a c iu lu i ; 5 s f i r i t u l c u r s e i. ciului se fa ce t o t d e a u n a fie c o m p le t deschis, fie c o m p le t nchis ; este interzis a ncerca m o d ific a re a je t u lu i p rin ju c a re a trg aciu lu i; d i s t a n a de la p istol la pies p o a t e v a r i a d a t o r i t c a lit ilo r de aco p e rire ale m a te r ia lu lu i i ti p u l u i d e s u p r a f a ca re se p ulv eriz ea z de la 30 la 40 cm ; p e n t r u a o b in e o p u lv e riz a re m a i n tin s , p isto lu l t r e b u ie i n u t la o d i s ta n m a i m a re de s u p r a f a (50 70 cm), ns n a c e s t caz, p e n t r u

Cartea zugravului i vopsitorului

265

a n u se s u b ia p r e a m u l t pelicula, se folosete o d u z c u u n d e b it m a i m a r e de v o p se a ; re g la rea j e t u l u i s e o b in e n u m a i p rin duze. F o r m a a p l a t i z a t a j e tu lu i se d irijeaz p e r p e n d ic u la r pe dire c ia de m ic a re a pistolului, iar j e tu l c a d e p e rp e n d ic u la r pe s u p r a f a a care

Fig. 145. Vopsirea suprafeelor curbe :


1 v o p s ir e a s u p r a f e e i d e s u s ; 2 v o p s ir e a s u p r a f e e i d e jo s ; 3 v o p s ir e a p r i i c u r b e , p r i m a t r e c e r e ; 4 v o p s ir e a p r i i c u r b e , a d o u a t r e c e r e ; 5 v o p s ir e a p r i i c u r b e , a tr e i a i a p a t r a t r e c e r e .

se v o p s e te ; v ite z a de d e p la sa re a p isto lu lu i tr e b u i e s fie u n if o rm i astfel r e g la t ca s t r a t u l de v o p s e a s a c o p e re su p r a f e e le c a r e s e finiseaz, a v n d g r i j ns s se e v ite fo r m a r e a scursorilor. Se re c o m a n d ca v o p s e a u a s fie a p lic a t p e p e r e i n fii v e rtic a le i pe t a v a n e n fii o rizontale, astfel ca fiecare fie s acopere circa j u m t a t e din fia p r e c e d e n t . P e n t r u a o b in e pelicule m a i gro a se la o sin g u r tr e c e re se p o t folosi m a i m u lt e p ro ce d e e i a n u m e : n c e tin ir e a m icrii p i s t o l u l u i ; folosirea u n o r d u z e cu d e b it m a i m a r e ; a p r o p ie r e a m a i m a r e a p isto lu lu i de s u p r a f a . P e n t r u a se o b in e n s r e z u l t a t e o p tim e , este n e c e sa r s se coo rdo neze c u precizie p a r a m e t r i i fiecrui ti p de vopsire, deoarece altfel pe s u p r a f a a fin isa t p o t a p r e a scurgeri, efecte de c o a j de p o r to c a l etc. L a ac o pe rirea p r in p u lv e riz a re f r a e r a obiectelor cu form e c o m p li c a t e i zo n e critic e p e n tr u v o p sire tr e b u ie s se g seasc e x p e rim e n ta l

266

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

c o m b in a ia cea m a i eficace de m icri ale p isto lu lu i de p u lv e riz a re, p e n t r u a o b in e finisarea d o rit , e v itn d a g lo m e r ri excesive de m a t e r ia l s a u scurgeri. n cazul n tr e r u p e r ilo r v r e m e ln ic e a f u n c io n r ii pistolului, se v a elibera t r g a c iu l p e n t r u a opri p u lv e riz a re a vopselei i apoi se v a bloca p e n t r u a m p ie d ic a ac io n rile a c c id e n ta le ca re p o t d e g r a d a s u p r a f a a v o p s it . P e n t r u a realiza v o p siri de c a lita te , zilnic d u p te r m in a r e a lucrului, p isto lu l i d u z a de p u lv e riz a re tr e b u ie s p la t e cu u n s o lv e n t c o m p a tib il celui folosit la v o p s ire i s u fla te cu a e r c o m p r i m a t cu a j u to r u l in je c to ru lu i de aer. Se re c o m a n d ca duzele s fie p s t r a t e n tr - u n mic v a s c u solvent. T o t p e n t r u o a c u r a t e p e r m a n e n t a d u z e lo r se re c o m a n d c a pe t i m p u l op ririlo r te m p o r a re , p isto lu l leg at de f u r t u n s se in tr o d u c n so lv e n t c u ra t. g) Finisarea peliculelor. Se p o a te e x e c u ta , la cele de vo pse a , n a in te a uscrii, ia r la cele de em ail s a u lac, d u p uscare. Peliculele de v o p s e a n a in te de u sc a re p o t fi finisate, fie d u p u lt im u l s t r a t de vop se a, fie d u p fiecare s t r a t care c o m p u n e pelicula. F in is a r e a a re o i m p o r t a n deo seb it, deoarece d a s p e c tu l d efinitiv al v o p sito rie i respective. n m o d o b i n u it finisarea se face m a n u a l, p rin folosirea c to r v a p en su le speciale. n cazul v o p s ito rie i m e c a n iz a te , a s p e c tu l d e fin itiv al acesteia se o b in e o d a t cu a p lic a re a u ltim u lu i s t r a , c ruia i s-a p o t r i v i t n m o d c o r e s p u n z to r m r im e a stropilor, c o n s is te n a vopselei, p u l v e riz a re a fiind e x e c u ta t f o a r te ngrijit. Cea m a i s im p l finisare m a n u a l c o n s t n n l tu r a r e a u r m e lo r de p en su l s a u a lte defecte ale u ltim u lu i s t r a t de vop se a. A c e a st o p e ra ie se e x e c u t cu p e n s u la la t t r e c u t uo r p e s te s t r a t u l de v o p s e a nc n e u s c a t ; s u p r a f a a f in is a t astfel d e v in e n e te d i lucioas. O fin isare m a n u a l f o a r te o b i n u it , n u r m a creia d is p a r u rm e le de p e n su l i defectele, se o b in e cu p e n su la p e n t r u netezire (fertraib er). O p e ra ia se m a i n u m e t e netezire sa u fertraibuire. n a i n t e de lucru p en su la f e r t r a i b e r se sp a l cu a p i cu s p u n ; este interzis sp la re a cu s o lv e n t, c a r e a r p ro d u c e d iz o lv a re a vopselei ce se aplic p e s u p r a f a a d e v o p s it. D u p sp la re p e n s u la se te rg e b in e p n la uscare. P e s te u l t i m u l s t r a t de v op sea , p r o a s p t a p lic a t i n e u s c a t nc, se t r e c e p r u l p en su le i cu a p s a r e u o a r i u n ifo rm , m e n in n d a c e eai dire c ie de m icare a pensulei. n a c e st fel s u p r a f a a v o p s i t devine n e te d i u n ifo rm . O finisare des folosit este tufuirea, e x e c u t a t cu peria n u m i t tu f r . S u p r a f a a p r o a s p t v o p s it se b a t e c t m a i u n ifo rm i re g u la t cu a c e a s t

Cartea zugravului i vopsitorului

267

perie, o b in n d u - s e o s u p r a f a m a t i a spr. S u p r a f a a m a t p r e z in t si a v a n t a j u l c u n e le defecte ale v o p s ito rie i n u s n t vizibile, n t i m p ce pe s u p ra f e e lucioase se v d c h ia r i cele m a i mici defecte.

E. TEHNOLOGIA

EXECUTRII

LUCRRILOR DE SPOELI, ZUGRVELI I VOPSITORII

P e n t r u e x e c u ta r e a lu c r rilo r de spoieli, z u g r v e li i v o p s ito r ii se pro c e d e a z la alegerea u n u i proces te h n o lo g ic , c o r e s p u n z to r s p e c i ficului i c e rin e lo r de c a lita te ale lu c rrii respective. 1. SPOIELI (VRUIELI)

Spoielile (vruielile) se a p l i c ' p e ' -s u p r a f e e t e n c u i t e pe b e to n , p e c r m id s a u p e lem n. Cele m a i u z u a le s n t cele a p lic a te pe te n c u ie li. a) Operaiile procesului de spoire. O p eraiile c a re alc tu ie sc p r o cesul de spoire i su c c e siu n e a lor s n t in d ic a te n t a b e lu l 26.
T abelu l 26
N a tu r a su p rafeei su p o rt O rd in ea o p eraiilo r D enum irea o p eraiilor T e n c u ia l C r m id s a u b eto n

L em n

i 2 3 4 1

A. P reg tire a su p ra feelo r B. P relu cra rea su p ra feelo r Umezirea cu ap G runduirea sau aplicarea padocului Chituirea local G runduirea locurilor chituite C. A co p erirea su p ra feelo r A plicarea stratu rilo r de acoperire (2 3)

+ +

+ + + +

f* +

+
+

N ot : P rin sem nul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, ia r p rin sem nul ( ) operaiile care nu se execut.

D u p p r e g ti r e a su p ra fe e lo r, ca re se face i n n d s e a m de n a t u r a s u p o r t u lu i (v. s u b c a p ito lu l C), se t r e c e la u m e z ir e a in te n s a a c e sto ra cu a p , p e n tr u a realiza o b u n a d e r e n a s t r a t u r i lo r u r m t o a r e de co m p o z iii i p e n t r u e v i ta r e a fisu rilor c a re s-a r p u t e a p ro d u c e n p e licul p rin a b s o r b ir e a d e c t r e s u p r a f a a s u p o r t a apei de c o n s titu ie a com poziiilor. P e n t r u aceleai m o tiv e se r e c o m a n d e x e c u ta r e a s p o

268

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

ielilor pe t i m p clduros, sub a c iu n e a d ire c t a ra z e lo r solare, deoarece i n acest caz pelicula se u su c p re a rep e d e i, p ie rz n d din a p a de c o n s titu ie , se d eg ra d e a z . D u p u m e z ire se aplic g r u n d u l sa u paciocul (v. r e e t a nr. 5), m a n u a l sau m e c a n iz a t. Se re c o m a n d ap licarea m a n u a l p e n tr u re a liz a re a u n e i fix ri m a i b u n e a a c e stu i s t r a t de le g tu r pe s u p r a f a a s u p o r t. D u p u sc a re a g r u n d u lu i sa u a pacio cului se aplic c o m p o z iia de sp o it n d o u sau t r e i s tr a tu r i, d u p nevoie, astfel ca s se o b in o c u lo a re u n ifo rm pe t o a t s u p r a f a a . C o n siste n a c o m p oziiilo r tre b u ie s c o r e s p u n d m o d u lu i de a p li care. Se v a i n e ns se a m c o c o m p o z iie p r e a a p o a s d pelicule t r a n s p a r e n t e , p e c a re a p a r u rm e le de bid in ea, ia r cele cu o c o n s is te n m a r e d a u pelicule groase, a c o p e rito a re , d a r care, d u p uscare, c r a p i se d e s p rin d uor. P e n t r u alegerea n u a n e i culorii i sta b ilire a c o n s iste n e i o p tim e se efe c tu eaz p r o b e n co ndiiile specifice a n tie r u lu i respectiv. A plicarea c om po ziiilor de s p o it se face d u p 2 4 ore d e la t e r m in a re a p re g tirii s u p ra fe e i s u p o r t respective. D a c se n trz ie m a i m u l t de vine nec esa r o n o u te rg e re a prafului. n t r e r u p e r il e n a p licarea s t r a t u r i lo r de spoial nu se fac o ricu m , d eo arece v o r iei n e v id e n liniile de n tre ru p e re , d in c a u z a uscrii n e u n ifo rm e a c om poziiei, a p lic a t n d iferite in te r v a le de tim p . Se re c o m a n d ca n tr e ru p e rile s se fa c n d r e p tu l u n u i col, la u n c a p t al e le m e n tu lu i d e c o n s tru c ii c a re se finiseaz, n d r e p t u l u nei linii de d e m a r c a ie etc. S tr a t u r il e succesive de c o m p oziie se aplic n u m a i d u p ce se c o n s t a t c cel a p lic a t a n te rio r este c o m p le t uscat. b) D efecte de execu ie, cauzele i prevenirea lor. S u p r a ie e le sp o it tre b u ie s fie a c o p e rite cu u n s t r a t c o n tin u u de aceeai n u a n , fr p e te , d u n g i sa u dre i f r p a r tic u le de p ig m e n t a p a r e n t e ; a s p e c tu l tr e b u ie s fie u n if o r m i m a t . D a c lu c ra re a se e x e c u t m a n u a l u r mele bidinelei n u tr e b u ie s se v a d la o d i s t a n m a i m a r e de 3 m de la s u p r a f a a s p o it , iar c n d spoirea se e x e c u t cu v e rm o re lu l, m i c rilo r g re ite ale in jec to ru lu i n t i m p u l lu c ru lu i i n eg lija re a m e n i nerii d is t a n e i re g le m e n ta re n tr e in je c to r i s u p r a f a a ce se spo iete p ro d u c e p t a r e a spoielii. P t a r e a spoielii m a i p ro v in e i din u r m to a r e le c a u z e : p r e p a r a r e a n e c o r e s p u n z to a r e a lap telu i de v a r , folosirea de m a te r ia le de c a li t a t e inferioar, u tiliz a re a de v a r stins de c u rn d , u s c a r e a in c o m p le t

Cartea zugravului i vopsitorului

269

a z id u rilo r n in te r io r u l lor, ceea ce face ca te n c u ia la s fie u s c a t n u m ai n a p a re n . Acest defect se p o a te n l tu r a p r in tr-o b u n alegere a m a te ria lu lu i, p r in tr- o p r e p a r a r e n g rijit a com poziiei de spoit, p r e c u m i p rin tr-o v e rific a re a t e n t a u m id it i i z id u rilo r i ten cuielilor. P e t e m ai a p a r i c n d spoiala a fost a p lic a t pe o te n c u ia l nent r i t c o m plet, sa u n a in te de u s c a re a p o r iu n ilo r r e p a r a t e ; de a s e m e nea, pe s u p r a f a a s p o it a p a r pete, a tu n c i c n d s tr a tu r ile de spoial se aplic f r s se a t e p t e ca s t r a t u l p re c e d e n t s fie p erfect u sc a t, cn d su p ra fe e le nu au fost c u r ite i periate, p re c u m i n cazul cnd c o n d u c te le in s ta la iilo r nu au fost su ficient izolate sau n u a u fost a c o p e rite de te n c u ia l , a c e ste a p u tn d lsa u r m e de rug in , de ulei, de b i t u m etc. P e te m a i a p a r pe s u p r a f a a s p o it i a tu n c i cnd lu c ra re a se e x e c u t la e x te r io r n zorii zilei sa u se a ra trz iu cnd a p a r e ro u a ; de a s e m e n ea , cn d se lu c re a z pe v r e m e fo a r te u m e d , pe t i m p de ploaie, pe a r i p u te r n ic sa u n c u r e n i p u te rn ic i de aer, v n t u r i cu p r a f sau pe u n t i m p friguros, la t e m p e r a t u r i su b + 5 C. S poiala r m n e p t a t i a t u n c i cnd se n t r e r u p e lucrul f r s se fi t e r m i n a t aplicarea pe n t r e a g a s u p r a f a a com p oziiei de sp o it. A c e a sta se n tm p l n general c n d n u s-au p r e p a r a t c a n t i t i su ficien te de c o m po ziie de v ar. terg ere a p o jg h ie i de v a r este r e z u lta tu l um ezirii insuficiente cu a p a s u p r a f e e i ce se spoiete, sa u f a p tu l c a p a necesar n t ririi peliculei de v a r a fost a b s o r b it de te n c u ia l , sau al e x e c u t rii l u c r rilor pe t i m p cld u ro s sub a c iu n e a d ire c t a razelor solare, care p r o du c e v a p o r a r e a apei din s t r a t u l de spoial aplicat. P o jg h ia de v a r r m n n d cu o c a n t i t a t e in suficient de ap. n u se n t r e te com plet, lsn d p a rtic u le de v a r su b fo rm de praf. D e s p rin d e re a p o jg hie i de v a r de pe o s u p r a f a sp o it se d a to re te f a p tu lu i c a c e a s t s u p r a f a n u a fost b ine c u r a t de s t r a t u rile v echi de spo ial sa u praf. c) Consumuri specifice. n g e n e ra l c a n t it i le de c om po ziii de v a c o n s u m a te de diverse spoieli d e p in d de felul com po ziiei n t r e b u i n a t e i de n a t u r a s u p ra fe e lo r ce u r m e a z s fie spoite. C h itul c o n s u m a t de p in d e de m r im e a i f r e c v e n a defectelor s u p r a feei c a re se c h itu ie t . G ru n d u rile de v a r i com po ziiile de v r u i t se c o n su m la m e tr u p t r a t de s u p r a f a sp o it n c a n tit ile a p r o x im a ti v e a r t a t e n t a belul 27.

270

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii


Tabelul 27

Felul suprafeei p ecare seaplic


Tencuial Crm id sau beton Lem n

G rund k g /m * 0,400 0,500 0,350

C o m p o ziia d espoit pentru unsingur strat acoperitor k g /m * 0,450 0,600 0,400

2 . ZUGRVELI SIMPLE CU COMPOZIII DE APA I CLEI

Z ug rvelile sim ple cu c o m p o z iii de a p i clei se aplic n g e n e r a l p e su p r a fe e le te n c u ite , m a i r a r p e s u p r a f e e le de c r m id , b e to n s a u lem n i s n t excluse de p e su p ra fe e le m eta lic e , n t r u c t p r o v o a c ru g in ir e a ac e sto ra . a) Operaiile procesului de zugrvire. O p e ra iile care alc tu ie sc p ro c e su l de z u g r v ire cu co m p o ziii de a p i clei, p r e c u m i su c c e siu n e a lor s n t in d ic a te n ta b e lu l 28.
T abelu l 28

Sim pl
* o *) ~ Q _ -fi o

D enum irea operaiilor

C ateg o riazugrvelii O binuit Superioar Pe tencuieli

D riscuiteD riscuite G letuite D rieculte Gletuite


A. Pregtirea suprafeelor B. Prelucrarea suprafeelor Prim a grunduire Chituirea crpturilor lefuirea locurilor chituite i tergerea prafului G runduirea locurilor chituite pacluirea suprafeei lefuirea suprafeei pacluite i tergerea prafului A doua grunduire C. Acoperirea suprafeelor A plicarea prim ului stra t de zugrveal A plicarea stratu lu i I I de zugrveal A plicarea stratu lu i I I I de zugraveal + + + + + + + 0 0 0 + + + + + + + + + + + + + +
+

3 4
5 6 7 1 2

l 2

+ + + + + +

_
+ + 0

_
+ 0

+ + + + 3 + + Not : P rin sem nul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, p rin sem nul ( ) operaiile care nu se execut, iar cu sem nul (0) operaiile a cror necesitate se determ in dup im p o rtan a lucrrii. + + 0

Cartea zugravului i vopsitorului

271

D u p p r e g tir e a s u p ra fe e lo r t e n c u i t e (v. su b c a p ito lu l C) se p r o c e d e a z la c u r i r e a p r a f u lu i i ap lic a re a p rim e i g r u n d u ir i n tr - u n s t r a t c t m ai s u b ire , r e c o m a n d a b il cu b id in e a u a , p e n t r u a p t r u n d e c o m p o ziia c t m a i a d n c n porii tencuielii. D u p g r u n d u ir e se c h ituie sc c r p tu r ile i fisurile, se te rg e p ra fu l i se g ru n d u ie s c locurile c h itu ite . P e tencuielile d ricu ite, la e x e c u ta r e a z u g r v e lilo r simple, se aplic, d ire c t d u p g ru n d u ir e , 1 2 s t r a t u r i de z u g r v e a l p e n tr u acoperire. D a c su p ra fe e le te n c u ite s n t b ine d ric u ite sa u s n t g le tu ite , n u se m a i pacluiesc ci se chituiesc n u m a i acolo u n d e este nevoie. L a zug r v e li de c a li ta te s u p e rio a r s u p r a f a a s u p o r t se n e te z e te p rin pacluire, d u p care se lefuiete, se c u r p ra fu l i se aplic a d o u a g ru n d u ire . D u p usca re a g r u n d u l u i se aplic s tr a t u r ile de a c o perire, de p r e f e rin m e c a n iz a t. A p licarea p rin proc e de e m a n u a le se face de obicei n u m a i p e n tr u a c o p e rirea s u p ra f e e lo r mici. P e n t r u e x e c u ta r e a lucrrilor de z u g r v e li de c a lita te o b i n u it sa u s u p e rio a r , se aplic p e n t r u ac o p e rire 2 3 s t r a t u r i din c o m p o z iia re spe c tiv . b) D efecte de execuie, cauzele, prevenirea i rem edierea lor. Z u grv elile cu c o m p o z iii de clei fac p a r t e din lu c rrile p re te n io a s e ale te h n ic ii z u grvelilor. E le cer o e x e c u ie ng rijit i re s p e c ta re a t u t u r o r c o n d iiilo r p re lim in a re a r t a t e n s u b c a p ito lu l A. O luc ra re de z u g r v e a l de b u n c a lita te tr e b u ie s p re z in te u r m t o a r e le c a ra c te ristic i p rin c ip a le : u l tim u l s t r a t de z u g r v e a l s acopere u n ifo r m s u p r a f a a f in i s a t , astfel ca s n u se v a d s t r a t u l a n te r io r ; pelicula de acop erire s fie c o lo ra t u n ifo rm pe n tr e a g a s u p r a f a z u g r v it , iar la liniile de d e m a r c a ie a d o u culori, ac e s te a nu tre b u ie s se n t r e p t r u n d ; s t r a t u l fin isa t n u tr e b u i e s p re z in te "defecte c a : u r m e de b i d i nea, dre, dungi, pete, fisuri, cojiri etc., ia r la o te rg e re u o a r cu dosul p a lm e i n u tr e b u ie s se ia. tergerea s t r a t u l u i de z u g r v e a l d e n o t c n u s-a ncleiat d e s tu l de bine c o m p o z iia de z u g r v it. P e n t r u r e m e d ie re a ac e stu i defect se ap lic nc u n s t r a t de z u g r v e a l b in e n cleiat ns cu o c a n t i t a t e m a i m ic de p i g m e n t ; d a c nici a c e a s t o p e ra ie n u a j u t la r e m e dierea d e fectului a r t a t , s t r a t u l de z u g r v e a l tr e b u ie n d e p r t a t p rin splare, ia r s u p r a f a a g r u n d u i t i z u g r v i t d in nou. Pete a p a r p e o s u p r a f a z u g r v it a tu n c i c nd se folosete o c o m po ziie de z u g r v it p re a ncleiat. n acest caz s t r a t u l de z u g r v e a l se n d e p rte a z p rin sp la re i apoi se aplic u n n ou s t r a t de z u g r v e a l c u o c o m p o z iie n cleiat corect.

272

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

Crpturi s a u cojiri a p a r pe pelicula de z u g r v e a l a tu n c i cnd s t r a t u l s u p o r t nu a fost p r e g ti t c o r e s p u n z to r s a u c o m p o z iia a fost p r e p a r a t g re it (de ex. o nceeiere excesiv). A ceste defecte n u p o t fi re m e d ia te . n c o n se c in se n d e p r te a z s tr a tu r ile e x e c u t a te de fe c tuos i se a p lic din no u c om poziiile c o re s p u n z to are . c) D efecte produse de cauze externe i rem edierea lor. U n e o ri pe su p ra fe e le z u g r v it e a p a r pete, pe p o r iu n i m a i mici sau m a i n tin se c a u z a te de in f iltr a ia a p e lo r de ploaie, de r u g in , de fum , de anilin sau de g ud ron. Pete de umezeal. D in c a u z a n v e lito rilo r i in s ta la iilo r defe c tu o a se apele se in filtre a z i p t r u n d p rin t a v a n e i perei, fo rm n d pete, m a ri sau m a i mici, d u p c a n t i t a t e a de a p c a re se infiltreaz. P e n t r u n d e p r ta r e a a c e sto r p ete, se r z u ie z u g r v e a la p t a t p n la te n c u ia l , se aplic u n s t r a t sau d o u de pacioc de v a r , se las s se usuce, se d u n s t r a t de v o p s e a de ulei cu alb de zinc i apoi se z u g r v e te o b in u it t o a t ncperea. Pete de rugin. A cestea a p a r cnd p rin te n c u ia l p t r u n d e ru g in a a r m t u r i l o r b e to n u lu i a e z a t la s u p r a f a , a ra b iu lu i, a srm elo r sau a obiectelor d e o e l ; ru g in a este a n t r e n a t de apele de ploaie sau de a p a in sta la iilo r defectate. n d e p r t a r e a a c e s to r p e te se face la fel ca a celor c a u z a te de um ezeal. Pete de fu m i perei afum ai. D in c a u z a fu m u lu i c a re p o a te iei din b u rla n e le de sob n c h e e ia te defectuos sa u din c a u z a courilor n e c u r a te , se p ro d u c fie p e t e locale, fie o a f u m a r e g e n e ra l a p e re ilo r i a t a v a n e l o r (n cazul d efectelor grave). n d e p r t a r e a ace stor p e te se face p rin r z u ire a p n la te n c u ia l a s t r a t u l u i de z u g r v e a l a f u m a t, d u p c a re se c u r pra fu l, se sp a l i apoi se aplic u n pacioc de v a r . D u p u s c are a p a d o c u l u i se aplic u n s t r a t de soluie de a la u n n p ro p o rie de 1 k g : 20 1 de ap. Se las s se u suc e i a po i se aplic s t r a t u l de z u g r v e a l d u p m e to d e le c u n o sc u te . P e te le de fu m sa u de fu n in g in e p r o v e n in d de la couri, p e te c a re sn t im p re g n a te n zidrie, se elim in a s t f e l : se r z u ie z u g r v e a la p n la te n c u ia l i apoi se c h itu ie te i se lefuiete. P e s te a c e a st s u p r a f a se lipete cu clei o foaie s u b ir e de sta n io l p e ste c a re se z u g r v e te . Pete de gudron. A ceste p e te p ro v in de la t u b u r ile de sc u rg e re de f o n t c a re s n t n c o n ta c t cu te n c u ia la . P e n t r u n d e p r ta r e a lor se c u r locul p t a t , ia r la nevoie se a r d e cu la m p a de b e n z in ; apoi se aplic u n s t r a t de v o p s e a de p u lb e re de a lu m in iu , d u p aceea u n s t r a t de elac i apoi ia r u n s t r a t de v o p s e a de alum in iu . * d) Consumuri specifice. Ca i la zugrvelile cu v a r , c a n t it i le de c o m p o z iii c o n s u m a te la diverse zu g rv e li de a p i clei d e p in d de felul

Cartea zugravului i vopsitorului

273

com poziiei n t r e b u i n a t e i d e n a t u r a s u p ra fe e lo r ce u r m e a z a fi z u g r v ite . n ta b e lu l 29 se indic c a n t it ile a p r o x im a t iv e de c o m p o z iii c o n s u m a te p e n t r u zu g r v e lile de a p i clei. C a n ti ta t e a de c h it c o n s u m a t p e n t r u c h itu ire a c r p tu r i lo r d e p in d e de felul n c a re se p r e z in t s u p r a f a a de z u g r v it.
Tabelul 29
Consum specific, n kg/m* Prim ul grund Felul suprafeei pe care se aplic Cu alaun sau cu sulfat de cupru Cu spun 8i v a r bulgri Al doilea grund Cu alaun sau cu su lfat de cupru Cu spun el var bulgri Chit de spacluit Compoziie de zugrvit cu clei

Tencuial cu suprafa a foarte rugoas Idem cu suprafaa mai puin rugoas Lemn geluit

0,230 0,230 0,170

0,370 0,370 0,280

0,190 0,190 0,140

0,260 0,260 0,200

0,650 0,320 0,250

0,250 0,250 0,250

3 . ZUGRVELI CU COMPOZIII DE SILICAI Z ugrvelile cu com po ziii de silicai se aplic p e s u p r a f e e te n cuite, de c r m id , de b e to n sau de p ia tr . L i a n t u l (sticla so lu b il ) din c o m p oziie p t r u n d e n porii s u p o r tu lu i pe c a re se aplic a s t u p n d u - i i fix n d astfel pelicula pe s u p r a f a a re sp e c tiv . Pe lic ula f o r m a t e s t e c a r a c te r iz a t p r in d u r ita te , im p e r m e a b ilita te , t r a n s p a r e n i d u r a bilitate. C o m p oziia p o a te fi c o lo ra t cu p ig m e n i re z iste n i la alcalii. P ro c e su l de z u g r v ire c o m p o r t o p e r a ia de p r e g tir e c o r e s p u n z to a r e a s t r a t u l u i s u p o r t (v. su b c a p ito lu l C) i a p oi o p e ra iile de a p lic a re a co m poziiei de silicai n d o u sa u tr e i s t r a t u r i , d u p nevoie. C o m po ziia p e n tr u p rim u l s t r a t se p r e p a r ceva m a i d ilu a t , c o n s t itu i n d g r u n d u l propriu-zis. C r p tu rile i g u rile de pe s u p r a f e e le de te n c u ia l sa u b e to n se c hitu ie sc fie cu m o r t a r de c im e n t cu nisip, fie cu c h it pe b a z de silicai (ta b e lu l 30). L ocurile c h i tu ite se lefuiesc cu p ia tr sau h rtie de lefuit, se c u r de p ra f i se g ru n d u ie s c din nou. A plicarea co m p oziiilo r de z u g r v it p r e p a r a t e cu silicai se face cu b idinele sa u m e c a n iz a t cu v e rm o re le sau p isto a le p u lv e riz a to a re . M odul de aplic a re este a s e m n to r cu cel descris la spoieli.

274

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

' Tabelul 30
N atu ra suprafeei auport Ordinea operaiilor Denumirea operaiilor Tencuial Beton P iatr C rm id

1
2 3 4 5

A. Pregtirea suprafeelor B. Prelucrarea suprafeelor Umezirea cu ap Grunduirea Chituirea lefuirea locurilor chituite Grunduirea locurilor chituite C. Acoperirea suprafeelor Aplicarea straturilor de aco perire (1 2)

+ +

+ -f

+ +
+ + +

+
+ + +

+ +

'

Not Prin semnul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, iar prin semnul ( ) opera

iile care nu se execut.

L a z u g r v ir e a m e c a n iz a t g e a m u rile tr e b u ie a p r a t e de s tro p ii d e c o m p oziie de silicai fie p rin p a n o u ri, fie p rin u n g e r e a lor cu ulei m in e ra l. D a c nu se iau a c e s te m su ri, c u r ir e a lor se face f o a r te g reu . L a t e r m i n a r e a lucrului, t o a t e sculele, m e ca n ism e le , f u r tu n u r ile , e v ile in je c to ru lu i i in je c toa re le se sp a l b in e cu a p p n ce se n l t u r c o m p le t u rm e le de c o m p o ziie de silicai. C on sum u l a p r o x im a ti v de co m p o z iii de silicai pe m e tr u p t r a t e s te : 0,200 kg g r u n d de silicai i 0,250 k g c o m p o z iie de silicai p e n t r u fiecare s t r a t de z u g r v e a l a p lic a t. 4 . ZUGRVELI CU COMPOZIII DE CAZEINA

A ceste z u g r v e li sn t fo a r te re z is te n te la a c iu n e a a g e n ilo r e x t e riori. Se aplic pe s u p r a f e e t e n c u ite , pe l e m n , 'c r m i d s a u b e to n . a) Operaiile procesului de zugrvire cu com poziii de cazein. P e n t r u e x e c u ta r e a z u g r v e lilo r cu co m p o z iii de cazein se ap lic o p e ra iile in d ic a te n t a b e lu l 31. P r e g tir e a s u p r a fe e lo r se face aa c u m s-a a r t a t a n t e r io r la s u b c a p ito lu l C, i n n d s e a m i de f a p tu l c peliculele cu c o m p o z iie de caz ein au o p u te r e de c o n t r a c ie m u l t m a i m a r e d ec t peliculele c o m p o z iiilo r de v a r sau de a p i clei, din c a re c a u z p o t d e sp rin d e s tr a t u r i l e d e te n c u ia l c a re nu s n t rez iste n te . D eci n a in te de a p lic a re a z u g r v e lilor cu c o m p oziii de cazein, tr e b u i e v e r ific a t fo a r te a t e n t re z is te n a t e n c u i e l i i ; p o riu n ile sla b e se v o r desface i reface cu te n c u ia l n o u .

Cartea zugravului l vopsitorului

Tabelul 31
N atura s iprafetei suport Lemn Ordinea opera iilor Tencuial Cate oria zugrj vel ii Obi n u it Supe rioar C r. m id sau beton

Denumirea operaiilor

n interior

La exterior

A.

Pregtirea suprafeelor

B. Prelucrarea suprafeelor Grunduirea cu grund de mbibare 1 + + Prima grunduire 2 + + f + + Chituirea crpturilor 3 0 + + + lefuirea locurilor chituite 4 0 + + + Grunduirea locurilor chituite 5 0 + + -f pacluirea complet 6 0 + + * lefuirea suprafeei pacluite 7 0 + + A doua grunduire 0 8 + + C. Acoperirea suprafeelor Aplicarea straturilor de acoperire (1 2) 1 + + + + Tufuirea (la aplicarea manual) 0 2 + + Not: Prin semnul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, prin semnul ( ) operaiile care nu se execut iar cu semnul (0) operaiile a cror necesitate se determin dup impor tana lucrrii. G u rile i liurile din te n c u ie li cu l a t u r a m a i m a r e de 5 cm i ad n cim ea p es te 1 c m se r e p a r cu m o r t a r de aceeai c o m p o z iie cu r e s tu l tencuielii. A d in c itu rile i c r p t u r il e mici se r e p a r cu c h it de cazein. Sup ra fe e le de lem n se g ru n d u ie sc m a n u a l cu g r u n d de m b ib a r e pe b a z a de ulei v e g eta l. S u p ra fe e le te n c u ite , de c r m id sau de b e to n tr e b u i e s fie p e r f e c t u s c a te n a in te de aplic a re a c o m po ziiilor de p r e lu c ra re i a c o p e rire a s u p ra fe e lo r s u p o r t. A p licarea z u g rvelii de cazein pe o s u p r a f a v o p s i t cu ulei se face, n cazul cnd pelicula este n c r e z is te n t , sp ln d n p re a la b il a c e a s t s u p r a f a cu o soluie de 10 % so d c a lc in a t i ap o i a p lic n d s t r a t u l de z u g r v e a l cu cazein. Z ug rv elile cu co m p o z iii de cazein se e x e c u t ca i z ug rvelile cu a p i clei. L a e x e c u ia m e c a n iz a t se folosesc n u m a i p u lv e r iz a to a re a c io n a t e cu a e r c o m p r im a t, deoarece p u lv e r iz a r e a c o m po ziiilor de caz e in se face m a i g re u d ect a celor de a p i clei, fiind m a i vscoase. E x e c u t a r e a fiecrei o p e ra ii din ta b e lu l 31 se face n u m a i d u p u s c a r e a c o m p le t a s t r a t u l u i a p lic a t a n te rio r, adic d u p a p r o x im a ti v 1 5 20 ore.

27(5

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

D u p t e r m i n a r e a lu crului t o a t e sculele i a p a r a te le se sp a l b in e cu a p p n la n l t u r a r e a u r m e lo r d e c o m p o z iie d e cazein. b) Defecte de execaie, cauzele i prevenirea lor. D efectele ce se p o t ivi n c u rsu l a c esto r z u g r v e li sn t sim ilare cu cele descrise la z u grv elile e x e c u ta te cu c om po ziii de a p i clei. P rin c ip a la p r e o c u p a re este de a p r e n t m p in a a p a r iia a c e sto r defecte, ceea ce este cu m u l t m ai u o r dect r e t u a r e a lor, r e tu a r e care d u c e de obicei la r e z u g r v ire a su pra fe e lo r. c) Consumuri specifice. C a n tit ile de co m p o z iii de cazein e x p r im a te n k ilo g ra m e c o n s u m a te pe 1 m 2 de s u p r a f a z u g r v it s n t d a t e n ta b e lu l 32. C a n ti ta t e a de c h it n ecesar c hituirii d e p in d e de v o lu m u l c r p t u r i l o r ex iste n te .
Tabelul 32
N atura suprafeei F elul compoziiei Tencuial kg/m> Lemn kg/m*

Ulei pentru mbibare Grund Chit pentru chituit i pacluit Compoziie de zugrvit
5 . VOPSITORII

0,300-0,350 0,500-0,600 0,350-0,400

0,080 0,200 0,400 - 0,500 0,350 - 0,400

L u c r r ile de v o p sito rie necesit, ca i cele de zugrveli, o serie de o p e r a ii c a re d e p in d de felul v o p sito rie i i n a t u r a m a te r ia lu lu i ce se vopsete. Operaiile procesului de vopsire. O p e ra iile n ecesare p e n t r u v o p sire a u nei s u p r a f e e i ord in e a d e s f u r rii lor s n t a r t a t e n ta b e lu l 33. Pregtirea suprafeelor p en tru vopsit se face cu o d e o se b it grij, p e n t r u ca pe de o p a r t e s nu a ib defecte, ia r pe de a lt p a r t e v o p s e a u a s a d e re ct m a i b in e de aceste s u p ra fe e . M odul de p r e g tire este a r t a t n su bc a p . C. Cnd s u p r a f a a ce u rm e a z a se v o p si are o v o p se a v e c h e nc n b u n stare, a c e a s ta n u se n d e p r te a z ci p e s te s u p r a f a a v o p s it , d up p a cluire i lefuire, se aplic u n u l sau d o u s t r a t u r i de vopsea. S u p ra fe e le de lem n i cele t e n c u i t e i g le tu i te cu ipsos se g ru n duiesc cu g r u n d de m b ib a re c t m a i u n ifo rm , insistnd u-se n d re p tu l

Cartea zugravului i vopsitorului

277
T abelul 33
N atura suprafeei suport Tencuial gletuit Lemn Categoria vopsitoriei Obi nuit Superi oar Obi nuit Supe rioar Obi nuit Supe rioar Metal

0 , a o e j
o a

Denumi rea operaii 1or

O A. Pregtirea suprafeelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3
4
5

B. Prelucrarea suprafeelor Grunduirea cu grund de mbi bare Grunduirea cu grund anticorosiv Chituirea local lefuirea locurilor chituite Grunduirea locurilor chituite pacluirea general (I) lefuirea suprafeei pacluite pacluirea general (II) lefuirea suprafeei pacluite pacluirea general (III) lefuirea suprafeei pacluite C. Acoperirea suprafeelor Grunduirea cu grund de acope rire (sau de culoare) lefuirea peliculei de grund de acoperire Vopsirea, primul strat lefuirea peliculei de vopsea Vopsirea, al doilea strat lefuirea peliculei de vopsea Vopsirea, al treilea strat Finisarea ultimului strat de vopsea prin tufuire sau fertraibuire

+ + + + +

+ + + + + + 0 0

+ + + + + 0 0

+ + + + + + + 0 0

+ 0 0 0 0 0

+ + + + + + 0 0

-|_ + + 0 0

+ + + + + 0 0 +

+ + + 0 0

+ -L . + + + 0 0 +

+ + + 0 0

+ + + + + 0 0 +

7
8

Not 3 Cu sem nul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, cu sem nul ( ) operaiile care
nu se execut, iar sem nul (0) operaiile a cror necesitate se determ in n funcie de Im p o rtan a lucrrii.

fisurilor deschise ale tencuielii i, la lemn, n d r e p t u l locurilor u n d e a u fost p u n g i de r in i la noduri. D u p g r u n d u ir e a su p r a f e e lo r se e x e c u t c h it u ir e a a s t u p n d cu chit, c o r e s p u n z to r n a t u r ii s u p ra fe e i ca re se

278

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitori

p re lu c re az , c r p tu r ile , u r m e le mici de lov ituri, locurile n o d u rilo r, cuielor de lem n, diblurilor, locul de u n d e s-au e lim in a t pungile de r in , ro s tu rile m b in rilo r pieselor m e ta lic e etc. L oc urile c h i t u i t e se lefuiesc, se te rg e p r a f u l i se g ru n d u ie sc . O p e ra ia de p a c lu ire se e x e c u t o sin g u r d a t sa u n d o u -tr e i reprize, d u p n a t u r a su p r a f e e i c a re se p re lu c re a z i d u p c e rin e le de c a lita te ale vo psitoriei. D u p fiecare p ac lu ire se e x e c u t lefuirea, u s c a t sa u u m e d , i se te rg e sau , re sp e c tiv , se sp a l s u p r a f a a lefu it. D u p p re lu c r a r e a su p r a f e e i s u p o r t se aplic s t r a tu r i le de acoperire, n c e p n d cu g r u n d u l de ac o p e rire sa u de culoare, D u p c a te g o ria v o p s i to rie i i p u te r e a de acop erire a p ig m e n ilo r din c o m p o z iie se aplic 1 2 3 s t r a t u r i de v op sea. Peliculele fiecrui s t r a t de v o p se a se lefuiesc n a f a r de pelicula u ltim u lu i s t r a t c a re se finiseaz fie p rin nete z ire cu p e n su la sa u cu fe r tr a ib e ru l p e n t r u o b in e re a u n u i a s p e c t lucios, fie cu p eria t u f r , p e n t r u o b in e re a u n u i a sp e c t m a t. C o nsu m u ri specifice. n ta b e l u l 34 s n t in d ic a te o r ie n ta tiv c a n t i t i l e a p r o x im a tiv e de c o m p o z iie n ecesare e x e c u t rii diferitelor o p e raii.
Tabelul 34
N atura suprafeei suport D enumirea compoziiei Tencuial gletuit Lemn M etal

Grund de mbibare kg/m2 Grund anticorosiv, kg/m2 Chit pentru prima pacluire, kg/m2 Idem, pentru a doua pacluire, kg/m2 Idem, pentru a treia pacluire, kg/m2 Grund de acoperire, kg/m2 Vopsea pentru un singur strat, kg/m2

0,080

0,080

0,400
0 ,2 0 0

0,080 0,080

0,500 0,250 0,150 0,080 0,080

0 ,1 0 0 0 ,2 0 0 0 ,1 0 0

0,080 0,080

C a n tita t e a de c h it necesar c h itu irii d e p in d e de v o lu m u l fisurilor, c a v it ilo r , ro s tu r ilo r etc. de pe s u p r a f a a s u p o r t, c a r e tr e b u i e nive la te . a) Vopsirea pereilor i tavanelor. Se e x e c u t n n c p e r i n care d in c a u z a d e s tin a ie i lor, zu g r v e lile o b i n u ite i c h i a r te ncuielile s-a r d e g r a d a u o r (cldiri publice, bi, splto rii, locuri cu c irc u la ie m a re , n c p e ri s a n i ta r e etc.). A v a n t a j u l v o p sito riilo r a p li c a te pe su p ra fe e le in te rio a re t e n c u i t e c o n st n f a p tu l c fac ace ste s u p r a f e e m a i rezistente, n plu s s u p ra fe e le v o p s ite p o t fi c u r i t e u o r p r i n sp la re . Cu t o a t e a c e ste a v o p s ir e a n n tre g im e a interio arelor, nla i ales a n c p e rilo r de

Cartea zugravului i vopsitorului

279

locuit, nu este r e c o m a n d a b il , deoarece v o p s e a u a a s t u p porii ten cu ielii i m p ie d ic a v e n ti la ia n a tu r a l a n cp erilor respective. D e cele m a i m u lte ori, n n c p e ri se e x e c u t n u m a i v o p sire a p e re ilo r d e obicei, pe o n lim e de circa 1 , 5 0 - 2 , 0 0 m, n t r u c t a c e a st p o r iu n e este cea m a i e x p u s deterio rrilo r. ' E x e c u t a r e a v o p s ito rie i la p e re i i t a v a n e se face co n fo rm celor a r a t a t e m ai n a in te , de obicei, n tr e i s t r a t u r i succesive d in c a re u ltim u l este su p u s un eia din finisrile o b i n u ite (netezire sa u tu fu ire ). b) Vopsirea tm p lriei de le m n (v. fig. 3, 5, 12, 13, 15 16 17 si 19 M a te ria lu l lem nos de e s e n sla b (b ra d , m olid etc.) a r e u n e x t e r i o r m a i p u i n a sp e c tu o s i m u lte defecte. D e aceea uile, ferestrele si obloanele c o n fe c io n a te din astfel de m a te r ia le se v opsesc cu v o p se a care le s c h im b a a s p e c tu l i n plus le p r o te je a z c o n tr a inte m pe riilo r, m r in d u le d u ra b ilita te a . S u p r a f a a tm p l r ie i de lem n de e se n t a r e (stejar, nuc etc.) se frtiiseaz p rin p r e lu c r ri speciale (lcuire, lu s tr u ir e etc.) ca re a u rolul d e a p u n e n v a lo a r e a s p e c tu l e x te rio r pe c a re l a u aceste e sen e si t o t o d a t a de a le a p ra . T m p l ria de c o n s tr u c ii de e se n sla b se v o p s e te a t t n in t e riorul, c t i n e x te rio ru l c o n s tr u c i ilo r ; d in aceast' c a u z v o p s e a u a r e s p e c tiv a tr e b u ie s fie ct m a i re z iste n t . I m p r e g n a r e a tm p l rie i de lem n, de obicei, se face la fabric, pe a n t i e r v e n in d g a t a im p r e g n a t . Se v a a v e a g rij ca v o p s e a u a s n u p t r u n d n b r o a te sau n n cuieori. In astfel de ca zu ri v o p s e a u a tre b u ie n d e p r t a t n d a t cu g rii . v o p sire a uilor i fe re stre lo r se face n u m a i d u p ce t m p l r i a a fost m o n t a t a d e fin itiv i d u p ce g e a m u rile s-au m o n t a t i s-au c h itu it. P r ile fixe ale tm p l rie i, a d ic to curile, se v opsesc c h ia r la locurile u n d e s u it m o n t a te . Celelalte e le m e n te a d ic cercevelele fe re stre lo r si toile de ui se d e m o n te a z i se d e p o z ite a z n a n u m ite n c p e ri ale c o n s t r u c ie i u n d e sn t vo psite. D e obicei, aceste n c p e ri s n t la fiecare e ta j al cldirii, o b se rv n d u -s e s fie c u ra te , lu m in o a se i ferite de c ir c u laie i de c u re n t. D u p v o p s ire t m p l r ia e s te l s a t s se usuce bine in ncperile r e s p e c tiv e i n u m a i d u p aceea se m o n te a z n to cu ri. P e n t r u ca ope ra iile de v o p sire s aib loc n cele m a i b u n e c o n d iii i lu c r rile sa fie de cea m a i b u n c a lita te , ele m e n te le de t m p l r ie se v o p s e sc p e c a p re m obile de lem n. T m p l ria d e m o n t a t se g ru p e a z p e e le m e n te a se m n to a re , p e n t r u ca a p lic a re a s t r a t u r i l o r succesive s a se p o a t a face n serie, re a liz n d u -se astfel o m a r e p r o d u c tiv it a te , f i e c a r e s t r a t de v o p se a se ap lic succesiv pe t o a t e e le m e n te le de acelai d u P a m e to d a n lan . D u p a p lic a re a u n u i s t r a t de v o p se a pe o p a r t e

280

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

a ele m e n te lor de tm p l r ie i u sc a re a ac estu ia , o p e ra iile se r e p e t pe c e a la lt p a r t e a lor apoi se d a u s tr a tu r ile u r m t o a r e p n la finisare. c) Vopsirea rulourilor. Snt vo psitoriile ca re se e x e c u t la cu tiile rulou rilo r din n c p e ri i la jaluzelele ru lo u rilo r m o n t a t e la ferestre (v. fig. 14). V op sirea a c e s to r a se face la locul de m o n ta r e . Jalu zelele, d a t o r it f a p tu l u i c a u s u p r a f e e mici, se v op sesc m a n u a l cu p e n su la . D u p p r e g tir e a i p re lu c ra re a c o r e s p u n z to a r e a su p ra fe e lo r, se a p lic s tr a t u r i l e de v op se a , de c u lo are a c e ru t . Se p o t ap lica fie d o u s t r a t u r i de v o p se a de ulei, fie u n s t r a t de v o p se a de ulei i u n s t r a t d e lac incolor p e n t r u e x te rio r. P e n t r u vopsire, jaluzelele se a az n p oziie deschis i se v opsesc b u c a t cu b u c a t . T o t o d a t se v o psesc i inele de g h id a r e a jaluzelelor. d) V opsirea streinilor. Se e x e c u t la fel ca i v o p sire a tm p l r ie i de lemn. U n a din m su rile ca re tr e b u i e lu a te este ct m a i b u n a c u r i r e a s tre in ilo r de p raf, v a r, m o r t a r etc., p e n t r u a se a s ig u ra o b u n c a li ta te a vopsirii. Streinile de lem n p o t fi a p a r e n te , cn d a u cprio ri vizibili, o r n a m e n t a i cu diverse profile, sa u n f u n d a n te cu scnduri. V o p se a u a tr e b u ie s fie suficient de re z is te n t , deoarece s tre a in a este ex p u s um ezelii i n g e n era l in tem periilor. e) Vopsirea tavanelor de lem n. T a v a n e le de lem n se p r e z in t s u b fo rm a u n o r grinzi a p a r e n te , cu s p a iile d in tr e ele (cm purile) te n c u i t e sa u din sc n d u ri a p a r e n te ; a lte o ri ta v a n e le de lem n sn t a lc tu ite d in sc n d u ri m ontate, pe grinzi. V opsirea ta v a n e lo r de lem n se e x e c u t la fel ca i v op sire a t m p l r ie i de lemn. f) Vopsirea duum elelor. D u u m ele le se vopsesc cu vop sele d e lac speciale p e n t r u duum ele, ca re au o suficient re z is te n la u z u r i e la s tic ita te a nec e sar p e n t r u a nu c r p a la m ic a re a scndurilor, cnd se circul pe ele. D e n u m ir e a com ercial a u nei astfel de v o p se le este D u r a x . n a i n t e de v o p s ire se face o verificare a m n u n i t a d u u m e le lor p e n tr u a se c o n s t a ta d a c s n t b in e f ix a te (s nu joace). n c a z u u n o r defecte m a i n se m n a te , se a n u n c o n d u c e re a a n tie ru lu i, ca s tr i m i t d u lg h e ri p e n tr u r e p a r a r e a lor. D a c v o p s ire a d u u m e le lo r nu se face n d a t d u p m o n t a r e a ace sto ra , este necesar, ca n a in te d e vopsire, s fie d a te din n ou la rin d e a . Se v a u r m r i ca g r u n d u l s fie n tin s ct m a i u n ifo rm pe n tr e a g a s u p r a f a a duum elelor, ia r c r p tu r ile , n o d u r ile i c a p e te le de cu ie s fie a c o p e rite p r in c h itu ire , a p oi se aplic, m a n u a l sa u m ecanizat s tr a tu r ile de v o p se a de lac p e n t r u d u um ele.

Cartea zugravului i vopsitorului

281

g) Vopsirea tm plriei m etalice. n ca te g o ria tm p l rie i m e talice se c u p r in d n g e n e ra l ferestrele i uile m e ta lic e (v. fig. 4 i 11). D u p p r e g tir e a su p ra fe e lo r cu o d e o se b it co n tiin c io z ita te i pricepere se ap lic im e d ia t g r u n d u l anticorosiv cel m a i p o tr iv it p e n t r u p r o te ja r e a m e ta lu lu i c o n t r a ruginirii. D u p p re lu c ra re a s u p r a feei se aplic 2 3 s t r a t u r i de vo pse a , m a n u a l s a u m e c a n iz at. P r ile fixe ale ele m e n telo r m e ta lic e se vopsesc pe loc, ia r p rile m obile, c are p o t fi tr a n s p o r ta b ile , se g r u p e a z p e categ orii de e le m e n te a se m e n ea , n n c p e re a a m e n a j a t p e n t r u lucru. h) Vopsirea balustradelor, grilelor, parapetelor. B a lu stra d e le sc rilo ri ale b a lc o a ne lor, grilele i p a r a p e te le m etalice, p re c u m i a lte e le m e n te m e t a lice ale co n stru c iilo r se v op sesc n acelai m o d ca i t m p l r ia metalic. V opsirea a c e sto r e le m e n te n e c e sit u n c o n su m m a i m a r e de tim p , d in c a u z c piesele m e ta lic e re s p e c tiv e s n t de d im en siu n i r e d u se i de obicei, cer o v o p s ire m a n u a l , ca re este m ig lo as. Ca u r m a r e v o p sire a l o r se e x e c u t cu pensula. D a c to t u i se folosete pro ce d e u l m e c a n iz a t p rin p u lv e riz a re, se aaz n sp a te le e le m e n te lo r care se vopsesc p a n o u ri de p ro te c ie , de obicei din c a r to n sa u din plci su b ir i fib ro le m n o a se d u r e (P F L ) . i) Vopsirea nvelitorilor de tabl. n v e lito r ile c ldirilor s n t ex p u se in te m p e riilo r de t o t felul (ploi, z p a d , n g h e , dezgh e, a r i etc.). D e aceea, n v e lito rile de t a b l n e a g r sa u n v e lito rile vech i de t a b l g a lv a n i z a t c a re au n c e p u t s ru g in e a s c tr e b u i e s fie v o p s ite cu m u l t a te n ie , folosindu-se n acest scop o v o p s e a fo a r te re z is te n t la in tem p e rii. D e n u m ir e a co m ercial a u n ei astfel de vopsele este D e ru g in o l. n cazul v opsirii n v e lito rilo r noi de t a b l n e a g r , p r im a o p e r a ie c a r e se e x e c u t este p r e g tire a su p ra fe e lo r, o p e ra ie c a re tr e b u ie f c u t c u m u lt a t e n i e i n cele m a i b u n e condiii. D u p c u r ire , se face o v erific a re f o a r te a t e n t a nvelitorii, p e n t r u a se v e d e a d a c t a b l a n u a re g u r i sau c r p u tu ri, c a re a r p e r m ite p tr u n d e r e a ap e i p rin nv e lito a re . V erificarea se face p riv in d n v e lito a re a din pod, de u n d e se p o t v e d e a g u rile sa u c r p tu r ile , d a t o r i t lu m inii c a re p t r u n d e p rin ele. L ocurile cu astfel de defecte se m a rc h e a z cu mici d o p u ri de lem n, ca s fie vizibile d in exterior. Se tr e c e a po i la a s tu p a r e a c r p tu r ilo r m ici cu c h it d e ulei, o p e ra ie c a r e se e x e c u t cu paclul. D efectele m a ri, ca re n u p o t fi a s t u p a t e cu c h it, tre b u ie s e m n a la t e c o nd ucerii a n tie ru lu i, u r m n d a fi r e p a r a t e de c tr e tinichigii. O p e ra ia de c h itu ir e se e x e c u t i la n c h e ie tu rile ta b le i, la coam e, la ra c o rd u rile jg h e a b u r ilo r cu b u rla n e le , cu o ru rile sa u cu paziile etc. N u m a i d u p ce s u p r a f a a este astfel p r e g t i t i d u p ce c h itu l s-a

282

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

n t r it, se p o a te tre c e la a p lic a r e a g r u n d u lu i i a s t r a t u l u i de vo pse a , n acest scop s u p r a f a a nv elitorii tr e b u i e s fie c u r i t n p re a la b il de p r a f i de m u rd rii, p e n t r u ca v o p s e a u a s p o a t a d e ra c t m a i bine. V o p se a u a de ulei cu m in iu de p lu m b sa u de fier se aplic n d o u s tr a tu r i. P a r t e a ta b le i c a re v in e n c o n ta c t cu a s te re a la se g r u n d u ie te cu m in iu de p lu m b , n a in te de m o n t a r e pe acoperi. T e h n ic a e x e c u t rii v o p s ito rie i n v e lito rilo r a re m a r e i m p o r t a n a s u p r a c a lit ii lucrrii. A stfel v o p s ir e a se ncepe cu n c h e ie tu rile i locurile de m b in a re , la care v o p s e a u a se aplic cu pe nsu le m i c i ; d u p aceea se vopsesc n d o itu rile jg h e a b u rilo r. C m p ul nv elitorii se v o p s e te la u r m folosind n acest scop p e n su le la te i lu c rn d cu a te n ie , p e n t r u ca v o p s e a u a s fie a p lic a t ct m a i u n ifo rm pe n tr e a g a s u p r a f a a nvelitorii. N u este p e rm is a se e x e c u ta v o p s ire a n v e lito rilo r de t a b l n t i m p u l c ld u rilo r m a ri, sa u pe t i m p friguros, la t e m p e r a t u r i su b + 5 C . D e a se m e n e a nu este perm is a se e x e c u ta v o p s ire a pe t i m p s c h im b to r i nici a t u n c i cnd s u p r a f a a ta b le i este a c o p e rit cu ro u , a p s a u p raf. Se r e c o m a n d ca aceste lu c r ri s se e x e c u te n tr e sfritu l v e rii i n c e p u t u l to a m n e i. A tu n c i c n d se v o p s e te o n v e lito a re de t a b l v ech e, o p eraiile de v o p sire s n t sim ilare cu cele descrise, f c n du -se n ti c u r ir e a ta b le i, u r m a t de o a t e n t c h itu ir e a su p r a fe e i c u c h it de m in iu de p lu m b . C u r ire a ta b le i v e c h e cere o m a n o p e r m a i g r e a d e ct p r e g ti r e a n v e lito rilo r n o i n v e d e re a vopsirii. j) Vopsirea radiatoarelor i conductelor. D a t o r i t f a p t u lu i c r a d ia to a r e le i c o n d u c te le in s ta la ie i de nclzire c e n tr a l s n t su p u se nclzirii, ac e s te a se vopsesc cu o v o p s e a special de ulei cu lac, sau pe b a z de a lc h id a li re z is te n t la c ld u r . D e n u m ire a com e rc ia l a u nei astfel de v op se le este T e rm o lu x " . D u p p r e g tir e a p r e a la b il a su p r a f e e lo r de v o p s it, se e x e c u t g r u n d u ir e a cu g r u n d de m in iu de p lu m b sau cu a lt c o m p o z iie care a p r m e ta le le de rug in . A poi se t r e c e la a p lic a re a v opselei n d o u , tr e i s t r a t u r i succesive, d u p nevoie. V o p se a u a se aplic m a n u a l, cu pensule speciale p e n t r u v o p s itu l r a d ia to a r e lo r s a u m e c a n iz a t, cu p u lv e riz a to ru l. n sco p u l v opsirii, r a d ia to a r e le d u p ce a u fost m a i n ti m o n t a t e i su p u se p ro b e lo r re sp ec tiv e de presiune, se golesc de a p i se d e m o n te a z v o p sin d u -se n a p ro p ie re a locului de m o n ta r e . n t i m p u l vopsirii, ele se a a z pe s c n d u r i sau pe c a p r e de lem n. M o n ta r e a lor d e fin itiv la locul re sp e c tiv se face n u m a i d u p c o m p le ta u sc a re a vopselei.

Cartea zugravului i vopsitorului

283

k) V opsitoria cu vopsele m ate sau sem inate. Se e x e c u t p e t m p l ria de le m n s a u m e ta lic la p e r e i i t a v a n e la fel ca i v o p s ito ria o b in u it . Com po ziiile folosite s n t cele din re e te le 41 i 43, care, p rin v a r ia i a c a n t i t i i de c e a r n lim ita prescris d a u o pelicul s e m im a t sau m a t de c a lita t e . L a c o m a n d fabricile de lacuri i v op se le liv reaz v o p se le g a t a p r e p a r a t e p e b a z de ceruri, p e n t r u astfel de vop sitorii. P e a n ti e r se o b in u ie te s se m tu i a s c v o p s e a u a p rin a d u g ire a de p etro l, w h ite - s p iit sa u te r e b e n t i n n c a n t i t i m ari. F olosirea n ace ste sco p u ri a m a te r ia le lo r a r t a t e i m a i ales a p e tro lu lu i, n u este re c o m a n d a b il , d e o are ce sc a d e m u l t c a li ta t e a v o p sito rie i i ntrzie f o a r te m u lt u s c a r e a peliculei.
6.
l a c u i r i i e m a i l Ar i

A ceste finisri se c a ra c te riz e a z p rin luciul specific pe care-i p re z in t s u p r a fe e le r e s p e c tiv e d u p acoperire. Peliculele re a liz a te cu lacuri sa u cu e m a ilu ri au o re z is te n m a r e la u m e z e al, la s u b s t a n e care n g e n e ra l a t a c vopselele, la u z u r etc., din care c a u z se folosesc acolo u n d e , pe lng a s p e c tu l d eo seb it de estetic al s u p ra f e e lo r se cer i c on diii speciale de r e z is te n . Se p o t ap lica p e s u p ra f e e te n c u ite , pe lem n sau pe m e ta l. n fiecare caz se V a alege cu g rij cel m a i p o tr i v i t lac sa u email. Astfel, s u p r a fe e le e x te r io a r e i cele su p u se um ezelii se v o r acoperi cu la c u ri gra se de ulei, fiind in te rz is acoperirea a c e sto r s u p r a f e e cu lacuri d e spirt, c a re n u re z is t la u m e z e a l . S u p ra feele c a re u r m e a z a fi n c lz ite (sobe, r a d ia to a r e , c o n d u c te d e in s ta la ii etc.), se v o r a c o p e ri n u m a i cu lacu ri speciale re z iste n te la c ld u r i c a r e se p o t u sca la cald. C o m poziiile de lac i de em ail de obicei s n t g a t a p re p a r a te . n t i m p u l utilizrii, ele t r e b u ie s fie d o a r d ilu a te cu so lv e n ii respectivi, p e n t r u a c p t a c o n s is te n a de lucru. A co perirea cu lacu ri s a u e m a ilu ri se p o a te e x e c u ta m a n u a l sau p rin m e to d e m e c a n iz a te . E s t e de p r e f e ra t m e to d a m e c a n iz a t , n tr u c t c a lita te a s t r a t u l u i a c o p e r ito r a p lic a t astfel este s u p e rio a r celui a p lic a t m a n u a l. P r e g tir e a , p re lu c r a r e a i a c o p e rire a s u p r a f e e lo r cu lacuri sa u e m a i luri se face la fel ca la v op sitorii. L a e x e c u ta r e a lu c r rilo r cu lacuri sau cu e m a ilu ri se n t r e b u i n e a z aceleai scule i a p a r a t e c a i la v o p s ito r ia o b in u it ; la fel se o r g a nizeaz i locul de lucru. A tu n c i c n d se e x e c u t lcuiri sa u e m ailri este nec e sa r a se lu a un ele m s u r i speciale. Astfel, p e lng c u r ir e a c o r e s p u n z to a re a s u

284

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitori}

p ra f e e lo r ca re se finiseaz, se v a u r m r i ca e x e c u ta r e a lu c r rilo r s se fac n c p e ri p erfe c t c u ra te , f r praf, deoarece p r a f u l d e p u s d e g r a d e a z s u p r a fe e le finisate. Cam erele d e lu c ru t r e b u ie s fie lu m in o a se i s a ib o t e m p e r a t u r n o r m a l ( + 1 8 C ) . P e n t r u ap lic a re a m a n u a l a la c u rilo r i e m a ilu rilo r se folosesc pe nsule moi, c a n a d ie n e, cu care se ia o c a n t i t a t e p o t r i v i t de co m p oziie, a t t c t s nu se p r o d u c prelin geri pe s u p r a f a a p e c a re se a p lic i nici s se u su c e p e pensul. a) E xecutarea lcuirii. L ac u rile, fiind c o m p o z iii t r a n s p a r e n t e , s a p lic ca s t r a t u r i p r o te c t o a r e i estetice p e s u p r a f e e de le m n d e e sen v a lo r o a s p e n t r u a sc o a te n e v id e n a s p e c tu l n a t u r a l al le m n u lu i sau pe s u p r a f e e le v o p s ite sau ca s t r a t p ro te c to r p e n t r u s u p r a f e e de lem n ce ru ite , b iu i te , a c o p e rite cu la z u r etc. M od ul e x e c u t r ii lcuirii a s u p r a f e e lo r de le m n c e ru ite sau b i u i t e este descris n s u b c a p ito lu l J , ia r a celor a c o p e rite cu la z u r este descris n p a r a g r a f u l 7, c a re u rm e a z . P e n t r u su p ra f e e le v o p s ite s u c ce siu n e a o p e ra iilo r este aceea din t a b e lu l 34. P e s te u l tim u l s t r a t de v o p se a , d u p lefuire, se aplic 2 3 s t r a t u r i succesive de lac, r e s p e c tn d in te rv a lu l de uscare, c o r e s p u n z to r c o m po z iie i folosite. F ie c a re s t r a t , d u p uscare, se lefuiete u s c a t sau u m e d u tiliz n d m a te r ia le a b ra z iv e din ce n ce m a i fine. L a lcuirile de c a lit a te o b i n u it u l tim u l s t r a t nu se lefuiete. P elicu la de lac a p lic a t fie p r in p ro c e d e e m a n u a le , fie m e c a n iz a te p re z in t , la v ed e re , u n luciu i o netezire su p e rio a re celor ale peliculei de vo pse a . C e rc e ta t ns n d e a p r o a p e se c o n s t a t c, d u p uscare, p elicula de lac nu este pe rfe c t n e te d , p r e z e n tn d a s p e r it i i grosim i v a r ia b ile c a re nu p o t fi r e m e d ia te p r in tr - o s im p l p re lu c ra re. n c o n s e c in p e n t r u o b in e r e a un e i s u p r a f e e p e rfe c t n e te d e i cu u n luciu oglind", se p ro c e d e a z la p r e lu c ra r e a ei p r in tr -o serie de o p e ra ii ca : lefuirea, n iv e la re a i lu stru ire a . A ceste o p e ra ii p e a n tie r p o a r t d e n u m ir e a de laiflac . lefuirea peliculei u lt im u lu i s t r a t de lac se face p e n t r u ca s se elim ine orice a s p e r i t a t e s a u d e n iv e la re e x i s te n t p e s u p r a f a a acesteia i p e r c e p tib il v iz u a l sau la p ip it. lefuirea se p o a te face u s c a t sau u m e d , d u p n a t u r a lacului folosit. n g e n e ra l lefuirea u m e d se aplic n u m a i la peliculele lacu rilor pe b a z de nitro c eluloz . P e n t r u u m e z ire a su p r a fe e lo r de le m n se folosete w h ite-sp irit, p e tro l sa u diverse uleiuri. N u se r e c o m a n d folosirea ap e i care p o a t e p t r u n d e p rin n c h e ie tu rile le m n u lu i deformndu-1. D u p lefuire su p r a fe e le se sp a l cu a p n c lz it la 35 40C sau cu w h ite-sp irit.

Cartea zugravului i vopsitorului

285

lefuirea, de obicei, se e x e c u t n d o u sa u tr e i tr e p t e , n f u n c ie de o p e r a ia de n iv e la re c a re u r m e a z . L a n iv e la re a p r in egalizare se aplic d o u l e f u i r i : p r im a cu h r tie sa u p n z a b r a z iv cu g r a n u la ia 40, ia r a d o u a lefuire cu h r tie sau p nz a b r a z iv cu g r a n u la ia 2 0 sau 8. L a o p e ra ia de niv ela re cu p a s t , n a fa r a de cele d o u lefuiri a m i n t i t e m a i n a in te , se ap lic i o a t re ia cu h rtie sau pnz a b r a z iv cu g r a n u l a i a 4. lefuirea se face pe a n ti e r m a n u a l cu a ju to r u l u n u i t a m p o n din lem n a c o p e rit cu cauciuc, p l u t s a u fe tr u p e ste care se ap lic h r ti a sa u p n za de lefuit. G ra n u la iile m a te r ia lu lu i de le fu it s n t astfel alese ca u r m t o a r e a g r a n u la ie s n d e p r te z e cu u u r i n zg rieturile l sa te de la lefuirea p re c e d e n t. n t r e o p era iile de lefuire se las u n in te r v a l de 24 ore, nec e sa r ca p elicula s re v in la d u r i t a t e a in iial, m o d ific a t de efectul frecrii, c t i p e n tr u e v a p o r a r e a lichidului folosit la lefuire i splare. Nivelarea peliculei de lac este o o p e ra ie c a re a re ca scop n l tu r a r e a a s p e r it ilo r r m a s e de la o p e ra ia de lefuire. N iv e la re a se p o a te realiza p rin d o u m e to d e : p rin egalizare i p r in lefuire cu p a st . Nivelarea p rin egalizare se aplic n u m a i n cazul peliculelor la c urilo r pe b a z de nitro celuloz. O p e ra ia se e x e c u t p rin fre c a rea peliculei de lac cu u n t a m p o n din m a te r ia l t e x t i l (tifon, flanel, fe tru , psl etc.), m oale, m b ib a t cu v a t in d u s tr ia l a c o p e r it cu u n finet. E g a liz a to ru l, p rin a c iu n e a sa slab d iz o lv a n t , n l t u r p ro e m in e n e le r m a s e 4 3 de la lefuire ia r excesul / /

u m p le (fig. 146). O per a ia se e x e c u t n tr e i r in d u r i succesive la u n in te r v a l de t i m n

r, ? > V j J /1 ^ ~ _. ~~~ 7 I 7 Flg ' Schema nivelam peliculei cu egalizator :


1 s t r a t s u p o r t ; 2 p e lic u la d e la c ; 3 p r o e m i n e n e le p e lic u le i ; 4 s e n s u l d e d e p la is a re a p r o e m in e n e lo r .

m tre ele de 24 de ore

a .

_ .

necesar refacerii n t ririi peliculei. L a p r im a e g alizare se folosete e g a liz a to ru l ca ata re , la a d o ua se a m e s te c cu 10 2 0 % spirt, ia r la u ltim a , c a n t i t a t e a de s p ir t p o a te c re te p n la 3 0 % . T a m p o n u l, m b i b a t cu o c a n t i t a t e p o tr iv it (nu n exces) de e g a lizator, este a p s a t u o r cu m n a pe s u p r a f a a l c u it , im p rim n d u -i-se

286

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

o m icare de la u n c a p t la c e l la lt al su p r a f e e i n fo r m de o p tu ri. O pera i a se r e p e t p n ce pelicula sufe r o u o a r n m u ie re i se niveleaz. T a m p o n u l tr e b u i e m i c a t f r n tr e ru p e r e p e n tr u a n u d izolva pelicula n locul opririi. Acelai efect l p o a t e a v e a i n c r c a re a ta m p o n u l u i cu e g a liz a t o r n exces. D u p cea de a tr e ia eg alizare se o b in e o p elicul p erfe c t n e te d i cu u n luciu specific. Nivelarea p rin lefuire cu past se aplic n m o d c u r e n t la p e lic u lele t u t u r o r ca te g o riilo r de lacuri. P r in a c e a s t m e to d p ro e m in e n e le peliculelor s n t n d e p r t a t e p r in lefuire (fig. 147), o b in n d u -s e o s u p r a f a p e rfe c t n e te d . O pelicul

Fig. 147. Schema nivelrii peliculei cu past de lefiuit:


1 s t r a t s u p o r t ; 2 p e U e u la d e la c : 3 p r o e m in e n e le p e l i c u l e i c a r e s e n d e p r t e a z prin lelulre.

n e te z it p rin lefu ire cu p a s t e s te m a i s u b ir e d e c t aceeai n e t e z it p rin egalizare. ( O p e r a ia se e x e c u t cu a j u t o r u l t a m p o n u l u i din m a te r ia l t e x t il, moale, cu c a re se fre a c s u p r a f a a peliculei folosind p a s t a de lefu it p n ce se n iv e le a z i se o b in e luciul specific. L a n iv e la re a p rin lefuire pelicula t r e b u ie s fie b ine u s c a t p e n t r u a a v e a d u r i t a t e a nec e sar s re z iste la fre c a re a t a m p o n u l u i i pastei, n caz c o n tr a r , p o a t e fi e x fo lia t de pe s u p o r t sa u d e g r a d a t p rin p t r u n d e r e a r e s tu r ilo r de p a s t n pelicul. L u stru irea este u l tim a o p e ra ie p rin care se realizeaz luciul oglind" al peliculei de lac. D u p 24 ore de la niv ela re se c u r s u p r a f a a peliculei cu a j u t o r u l lichid ului de l u s t r u i t D 002 20 n u m i t i polish. te rg e re a pieselor cu a c e st lichid se face cu a ju t o r u l t a m p o n u l u i din m a te r i a l te x til, m oale, s a u cu piele de c p rio a r . n c o n tin u a r e s u p r a f a a se te rg e cu o crp m o a le c u r a t i u s c a t . S u p r a f a a peliculei tr e b u ie s p r e z in te u n luciu c la r f r u m b r e sa u c ea, f r u r m e de t a m p o n sa u ab raziv.

Cartea zugravului i vopsitorului

287

b) E xecutarea em ailrii. C om poziiile folosite tr e b u ie s c o re s p u n d n a t u r i i s u p r a fe e i s u p o rt, a m e d iu lu i d e ^ e x p lo a ta re i a c a ra c teristic ilo r pe care t r e b u ie s le p re z in te pelicula din p u n c t de v e d e re te h n ic i estetic. P r e g ti r e a i p re lu c r a r e a s u p ra f e e lo r s u p o r t se face la fel ca i la v opsito riile de c a lita te su p e rio a r . L u c r rile de e m a ila re s n t de d o u c a t e g o r i i : e m ailri care nu se lefuiesc i e m ailri c a re se lefuiesc. P e s te u lti m a pacluire, d u p lefuirea re sp e c tiv , se aplic g r u n d u l de cu lo a re cu v o p se a o b in u it . D u p u sc a re a i lefuirea g r u n d u lu i se aplic u n u , d o u sau tr e i s t r a t u r i succesive de email, re sp e c tn d i n t e r v a lu l de u sc a re c o re s p u n z to r com p oziiei folosite. Ca i la lcuire, fiecare s t r a t, d u p uscare, se lefuiete u s c a t sau u m e d , utiliznd m a t e rialele a b ra z iv e din ce n ce m a i fine. L a em ailrile c a re n u se lefuiesc u ltim u l s t r a t nu se lefuiete. L a em ailrile c a re se lefuiesc se ap lic aceleai o p e ra ii ca i la e x e c u t a r e a lcuirilor, de tip u l laiflac", p e n t r u a se o b in e pelicule cu luciu oglind.

7 . ACOPERIRI CU LAZUR
L a z u ru l (v. r e e te le nr. 44 i 45) este o o m p o z iie t r a n s p a r e n t sau uor c o lo ra t , de ulei, cu a ju to r u l creia se p o t o b in e efecte estetice d eo seb ite la a c o p e rire a d ife rite lo r s u p ra f e e i n p r im u l rn d a lem nului. A plicarea se face fie pe o s u p r a f a v o p s it fie pe o s u p r a f a de lem n al c ru i a sp e c t n a t u r a l tre b u ie s fie scos n e v id e n . S tr a t u l de la z u r a p lic a t p e s te o pelicul de v o p s e a i m r e te l u m i n o z ita te a d n d im p re sia u n e i a c o pe riri n a dncim e. O p eraiile succesive, necesare sc o a te rii n e v id e n a a sp e c tu lu i n a t u r a l al le m n ului, s n t in d ic a te n t a b e lu l 35. D u p p r e g tir e a o b in u it a su p r a f e e lo r de lem n (vezi su b c a p . C), a cestea se um ezesc cu a j u t o r u l u n u i b u r e te p e n t r u a e v id e n ia , prin rid ic a re a lor, t o a t e fibrele c u lc a te i scam ele r m a s e d u p lefuire. D u p u sc a re a su p rafe e i, fibrele i scam ele s n t n d e p r t a t e prin lefuire u s c a t cu h rtii a b ra z iv e cu g ra n u la ie fin. P orii m a r i i micile g u r i d e pe s u p r a f a a le m n u lu i se a s tu p cu u n c h it p i g m e n t a t la c u lo a re a le m n u lu i c a re se finiseaz. Se r e c o m a n d c h itu l t r a n s p a r e n t p r e p a r a t d in c e a r de albine, colofoniu i elac, care se aplic p rin top ire.

28 8

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii Tabelul 35


O rd in ea o p eraiilo r D en u m irea o p e ra iilo r

A. Pregtirea suprafeelor
1

3 4 1
2

B. Prelucrarea suprafeelor Umezirea lefuirea Chituirea lefuirea C. Acoperirea suprafeelor Strat de ulei vegetal Strat de lazur Strat de lac transparent

P e s te s u p r a f a a s u p o r t din lem n astfel p re lu c r a t , se aplic cu pe n su la s a u cu p istolul u n s t r a t de ulei v e g e ta l c a re p o a te fi c o n s id e ra t c a g r u n d d e m b ib a re. A cesta p t r u n d e n porii lem nu lu i, c o n s titu i n d u n s t r a t p r o te c to r i t o t o d a t s t r a t u l de le g tu r n tr e s u p r a f a a s u p o r t i s t r a t u l de la z u r ca re se aplic n c o n tin u a re . P e s te pelicula de la z u r se re c o m a n d s se aplice u n s t r a t p r o t e c t o r de lac t r a n s p a r e n t , c a re realizeaz t o t o d a t i u n a s p e c t de p ro fu n z im e a f ib ra tu r ii lem nului. F. T E H N O L O G I A E X E C U T R I I L U C R R I L O R D E V O P S I T O R I I CU C O M PO Z I II P E B A ZA DE R S IN I SIN T E T IC E U Z U ALE P e n t r u a sig u r a r e a e x e c u t r ii u n o r v o p sito rii de b u n c a lit a te cu co m p oziii p e 'baz de r ini s in te tic e u z u a le este n e c e sar c u n o a t e r e a tip u lu i de c o m p o z iie c a re tr e b u ie ales i c ara c teristic ile respectiv e, p re c u m i te h n o lo g ia c o r e sp o n z to are de ap licare a a c e sto ra pe diferite s u p r a f e e s u p o r t.
1. VOPSITORIA CU EMAILURI PE BAZA DE RINI ALCHIDICE

(ROMALCHID)

V o p sito ria cu e m a ilu ri pe b a z de rini alchidice se e x e c u t : la in te rio r : pe s u p r a f e e din g le t de ipsos (bi, b u c t r ii, g r u p u r i s a n ita r e s a lo a n e i c u lo a re de spitale, coli etc.) ;

Cartea zugravului i vopsitorului

289

pe s u p r a f e e de lem n ( tm p l rie , p e r e i d e s p r ito r i etc.) ; pe su p r a f e e m e ta lic e (tm p l rie, r a d ia to a r e , - p a r a p e t e e t c . ) ; la e x t e r i o r : pe s u p r a f e e de lem n (tm p l rie , sa c e a c u ri etc.) ; pe s u p ra f e e m eta lic e (tm p lrie , p a r a p e t e i a lte e le m e n te de c o n s tr u c ii m e ta lic e similare). N u se aplic pe s u p r a f e e de b e to n , te n c u ie li de v a r sau c im e n t deoarece, pelicula nefiind r e z is te n t la alcalii, se d egra d e a z . Com poziiile n ecesare acestei v o p sito rii se c o m a n d la fabricile de lacuri i vopsele in dicndu-se sim b olurile re sp e c tiv e i specificndu-se t o t o d a t cu lo a re a i n u a n a em ailului, p r e c u m i a s p e c tu l s u : lucios, s e m in a t sau m a t. N u a n a r e a e m a ilu rilo r pe a n t i e r este interzis. n c a z u l n care t o t u i este n e c e sa r o n u a n a r e a e m ailului pe a n tie r se v o r folosi n u m a i 1 em ailuri pe b a z de rini alchidice ( (R o m alc h id ) c olorate. N u se v o r folosi p ig m e n i su b fo r m d e pulbere. L u c r rile de Vopsire e x te rio a re i in te r io a r ,cu em ailu ri pe b a z d e rini alchidice se e x e c u t la o t e m p e r a t u r de m in im u m ' + 1 5 C i n c on diii de u m i d i t a t e r e la tiv a aerului, de m a x im u m 6 0 % ( u m i d i ta te r e la tiv a a e ru lu i n ln cp erile de locuit nclzite). O p eraiile succesive ca re a lc tu ie sc procesul te hn olog ic al e x e c u t r ii v o p sito rie i cu e m a ilu ri pe b a z de rini alchidice s n t in d ic a te n t a b e lu l 36. D u p p r e g tir e a s u p ra fe e lo r s u p o rt, c o n fo rm in d ic a iilo r din s u b c a p ito lu l C, se e x e c u t p r e lu c r a r e a s u p r a f e e lo r cu co m p o z iii pe b a z de rini alchidice, d u p c a re se aplic g r u n d u l m a t de ac o p e rire n c u lo a re a em ailului cu c a re u r m e a z s se acopere. P e s te s t r a t u l de g r u n d i lefuit se aplic u n u , d o u sau c h ia r tr e i s t r a t u r i de email. S tr a t u r il e succesive se n ti n d pe d irecii p e r p e n d ic u la re u n a f a d e c e a la lt i n n d s e a m a c u l t i m u l s t r a t se n tin d e pe p e re ii g le tu ii d e sus n j-os, la ta v a n e , n d ire c ia lum in ii (ferestrelor) i la lem n, n lung ul fibrelor. S tr a tu r ile de em ail se lefuiesc cu h rtie s a u p n z de lefuit nr. 40 s a u 32 te r g n d u - s e apoi p r a f u l cu o pe nsu l m oale. U ltim u l s t r a t n u necesit o p e r a i a de finisare ( f e r tra ib u ire sau tu f u ir e ) , ca la v o p sire a c u vo pse le de ulei, d eoarece c o m p o z iiile p e b a z de r in i alchidice a u p r o p r i e t a t e a de a se n tin d e su perficial i d e a u n ifo rm iza u rm e le d e pensul. Cnd lu c ra re a se face m a n u a l, cu p e n s u la , s t r a t u l t r e b u i e a p lic a t c t m a i un ifo rm , f r a lsa p e s u p r a f a a r e s p e c tiv u r m e m a i groase s a u m a i s u b iri.

290

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

Tabelul 36

Naturasuprafeei suport O rd in ea operaiilor D enum ireaoperaiilor Tencuial gletuit


+

Lem n
+

M etal
+

, A. Pregtirea suprafeelor B. Prelucrarea suprafeelor


i 2 Grunduirea cu grund de mbibare G 005-2 Grunduirea cu grund anticorosiv Chituirea local cu chit de cuit, 5 240 lefuirea locurilor chituite Grunduirea locurilor chituite pacluirea general cu chit de cuit, 5 240 sau chit de stropit 5 240, strat I lefuirea suprafeei pacluite pacluirea, strat II lefuirea suprafeei pacluite pacluirea, strat III lefuirea suprafeei pacluite C. Acoperirea suprafeelor 1 2 4 5 6 7 Grunduirea cu grund alchidal de acoperire lefuirea peliculei grundului de acoperire Primul strat de email alchidal lefuirea Al doilea strat de email alchidal lefuirea Al treilea strat de email alchidal

3
4 5 6

+ + + + +

+ + + + + + 0 0

+ + + + + + + 0 0

7 8 9 10 11

+ + + 0 0

+ + + + 0 0

-L

+ + + + J. 0 0

Not : Cu semnul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, cu semnul ( ) operaiile

care nu se execut, iar cu semnul (0) operaiile, a cror necesitate se determin n funcie de importana lucrrii. T im p u l nece sa r u scrii u n u i s t r a t p e n t r u a p u t e a fi a p lic a t u n a lt s t r a t de e m a il e s te de 24 ore ; n u se v a aplica u n s t r a t n o u n a in t e de u sc a re a celui p re c e d e n t. Cnd tr e b u i e s se e x e c u te lu c r ri u r g e n te se p o a t e a d m i t e a p lic a re a s t r a t u l u i n o u d u p 12 16 ore ( tim p u l de u sc a re la p r a f 1 1 ).1) l) Prin timpul de uscare ,,la praf" se nelege timpul dup care suprafaa vop sit nu este lipicioas cnd se atinge cu mna i deci nu se mai lipete praful.

Cartea zugravului i vopsitorului

291

L a ap lic a re e m a ilu l se d ilu e az cu d ilu a n tu l D 005-1 n a a fel n ct s n u fie nici p r e a s u b i r e ca s c u rg de p e p e n s u l i nici p r e a gros ca c in pe n su la la ntins. P e n t r u p u lv e r iz a re a cu p isto lu l, c h itu l de s t r o p i t, g r u n d u l m a t c o lo ra t i em a ilu l se d ilu e a z cu d ilu a n t D 005-1 i n u m a i n lips cu w h ite -sp irit, t e r e b e n t i n sa u to l u e n p n la o c o n s is te n care s p e r m it st r o p i r e a lor n b u n e condiii. D e o a re c e com p oziiile pe b a z d e a lc hida l ncleiaz p u te r n ic p r u l pensulelor, a c e ste a se v o r c u r i de 2 3 ori pe zi, p r e c u m i la n c e ta re a lucrului, c u d ilu a n tu l c o re sp u n z to r. C o n su m u l specific de m a te r ia le p e n t r u 1 m 2 de s u p r a f a v o p s it c ir c o m p o z i ii de alch id al este in d ic a t i n f o r m a tiv n ta b e lu l 37.
Tabelul 37
E m a il pe g le t E m a il pe tm p l rie E m a il pe tm p l r ie m e ta lic E m a il a p lic a t

D enum irea m a terialu lu i

un
s ra t

D ou s tra tu ri

Un s tr a t

D ou s tr a tu r i

Dn s tr a t

D ou s tra tu ri

B a lu s C o rp u ri tra d e. de g rile . r a d ia . p arap e ti to a re etc.

Grund alchidal incolor de mbibare G 005-2, kg Chit alchidal, kg Grund de miniii de plumb, kg Grund alchidal de culoare kg Email alchidal, kg Diluant D 005-1, kg Hrtie de lefuit, coli

0,125 0,125 0,125 0,125 0,070 0,070 0,200 0,200 0,050 0,050 0,030 0,125 0,125 0,150 0,5 0,125 0,225 0,200 0,5 0,175 0,125 0,150 0,5 0,175 0,225 0,200 0,5 0,100 0,100 0,100 0,075 0,2 0,100 0,100 0,180 0,100 0,2 0,050 0,080 0,070 0,100 0,1

0,100 0,120 0,100 0,100 0,1

2 . VOPSITORIA CU VINAROM (POLIACETAT DE VINIL) IN DISPER


SIE

Vopselele V in a ro m se folosesc la c o n s tr u c ii de locuine, social-cultu r a le , in d u s tria le , a g ro z o o te h n ic e i la lu c r ri de o rg a n iz a re de a n tie r n m e d iu e x te r io r sa u n m e d iu in te rio r, n n c p e ri cu u m i d i t a t e a r e la tiv a ae ru lu i p n la 6 0 % , ia r n n c p e ri cu u m i d i t a t e a r e la tiv a a e ru lu i de pe ste 6 0 % , de la la m b r iu r i n sus i pe t a v a n e , p e u r m to a r e le s u p r a fe e s u p o rt. : la i n t e r i o r : z id rie de c r m id t e n c u it , a v n d f a a g l e t u i t cu g le t de ipsos s a u cu p a s t G IP A C ( r e e ta nr. 22) ;

292

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

b e to n a v n d s u p r a f a a g le tu i t cu g le t d e nisip fin ( r e e ta nr. 23) sa u cu p a s t G IP A C ; . , b e to n c elu lar a u to c la v iz a t, a v n d s u p r a f a a g le tu it cu glfet d e nisip fin sa u cu p a s t a G IP A C ; s u p r a f e e de lem n, P A L i P F L . la e x te r io r : z id rie de c r m id t e n c u i t ; p a n o u r i p r e f a b r ic a te de b e to n t u r n a t e n po ziie o riz o n tal , cu f a a d ri c u it ; p a n o u r i p re f a b r ic a te de b e t o n s a u t u r n a t n c ofra je v e rtic a le a c r o r s u p r a f a a fost g le t u it cu g le t de nisip fin ; b e t o n c e lu la r a u to c la v iz a t , a v n d s u p r a f a a g l e tu it cu g le t de nisip fin. V o p s ito ria c u V in a ro m a p lic a t p e g le t de n e te z ire r e p r e z in t u n finisaj s u p e r io r v o p sito rie i cu V in a ro m a p lic a t d ir e c t pe te n c u ia l s a u pe b e to n , p r in aceea c se o b in e o s u p r a f a p la n cu r e z is te n m u l t m a i b u n la m u rd rie , d a t o r i t p ra fu lu i d in a tm o sfe r i a re o d u r a b i l i t a t e m a i m a r e n tim p , fiind p r o t e j a t de a c iu n e a a lc a lin it ii d in b eto n. G le tu l de n e te z ire r e a liz a t cu nisip f in .c o n s titu i e u n finisaj n e te d , e ta n i cu o b u n a d e r e n de s u p o r t ; se p o a te u tiliza a t t la interior, c t i la e xte rior. G letul de n e te z ire re a liz a t cu p a s t G IP A C c o n s titu ie u n finisaj n e te d , cu o b u n a d e r e n de s u p o r t, fiind in d ic a t p e n tr u finisaje inte rio a re. A ceste v o p se li nu se p o t folosi la v o p s ir e a s u p ra f e e lo r m e ta lic e i nici a s u p ra f e e lo r din lem n la exterior. V opselele pe b a z de p o lia c e ta t de v in ii (V ina rom ) se livreaz de fab rici n culorile c erute, u sim b o lu l V i se specific locul de aplicare, in te r io r sa u e xte rior. V o p se a u a tr e b u i e s c o r e s p u n d din fa b ric a ie culorii c e ru te p rin proiect. N u a n a r e a vopselelor pe a n tie r este interzis. L u c r rile d e vop sire, e x te r io a r e i inte rioa re , cu v o p sele V in a ro m , se e x e c u t la o t e m p e r a t u r m in im de + 1 5 C i n co nd iii de u m i d i t a t e r e la t iv a a e ru lu i de m a x im u m 6 0 % ( u m id ita t e a r e la tiv a aerului din ncp erile de lo c u it nclzite). Succesiun ea o p e ra iilo r c a re a lc tu ie sc p rocesul te h no lo gic al e x e c u t r i i v o p s ito rie i c u V in a ro m este in d ic a t n t a b e l u l 38. n a i n t e de e x e c u ta re a a cestei v o p sito rii se v o r p re g ti s u p ra fe e le din b e to n , te n c u i t e sa u lem n c o n fo rm in d ic a iilo r din s u b c a p . C. S u p ra fe e le de lem n se g ru n d u ie s c cu g r u n d d e m b ib a r e GD05-2, i se ch ituiesc cu c h it pe b a z de p o lia c e ta t d e v in ii g a t a p r e p a r a t . n lipsa a cestu ia, se p o a te folosi i c h it d e c u i t 5240.

Cartea zugravului i vopsitorului

29S

Tabelul 38
N a tu ra suprafeei s u p o rt O rdinea o p eraiilo r

Denumirea operaiilor

B eton sau te n c u ia l driS cuit

T e n cu ial g le tu it

Lemn + + + + + + + +

A. Pregtirea suprafeelor
B.

Prelucrarea suprafeelor

+ '
0

+ + + + + + + +

1 2 3 4 1 2 3

Grunduirea cu grund de mbibare G 005-2 Chituirea local cu chit PAV sau de cuit 5 240 lefuirea locurilor chituite Grunduirea locurilor chituite C. Acoperirea suprafeelor Primul strat de vopsea PAV (grundul de acoperire) (V 108-210) Al doilea strat de vopsea Vinarom Al treilea strat de vopsea V larom

+ + + + + +

Noti Cu semnul (+ ) slnt Indicate operaiile obligatorii, cu semnul () operaiile;

care nu se execut, iar cu semnul (0) operaiile a cror necesitate se determin n funcie de importana lucrrii. D u p u s c are a ch itu lu i, t o a t e r e p a r a iile se lefuiesc cu h rtie de lefuit. A r m tu r ile m e ta lic e ale tm p l r ie i v o r fi de p re f e r in n ic h e la te sau l c u ite din f a b ric a ie ; n caz c o n t r a r v o r t r e b u i s fie g r u n d u it e cu g r u n d an tic o ro siv i apoi v o p s ite cu v o p s e a de ulei sau cu email. Sup rafe ele t e n c u ite sa u de b e t o n tr e b u ie s fie d ri c u ite ct m ai fin, iar u rm e le d e d ric c t m a i p u i n vizibile. t n cazul s u p r a f e e lo r de b e to n n e te d e (la p a n o u r i m a r i etc.), e v e n t u a lele g u r i se u m p le cu m o r t a r de c im e n t, i a r b a v u r ile i du ngile c a re ies n relief se n d e p r t e a z , astfel n e t s r e z u lte o s u p r a f a c o m p le t n ete d . I n t e r v a l u l n tr e e x e c u ta r e a r e p a ra iilo r cu m o r t a r de c im e n t i aplic a re a v o p s ito r ie i v a fi de cel p u i n 7 zile, n e ce sa r uscrii locurilor re p a ra te. S u p ra f a a n a in te de v o p sife se c u r de p r a f cu pen sule sau bidinele c u r a te i u scate, p e n t r u a se a sig u ra a d e r e n a v o pselei de s t r a t u l s u p o rt. P e n t r u su p r a f e e le de b e to n , te n c u ie li i g le t se p o a te folosi ca g r u n d de m b ib a re g r u n d din v o p s e a V in a ro m V 108 210, d ilu a t cu ap. A plicarea vo pselei V in a ro m se face n tr e i s t r a t u r i (p rim u l s t r a t din vo p se a V 108 210 d ilu a t cu a p n p r o p o r ie de 1 : 2 , a v n d rolul de g ru n d ) in d ife re n t de n a t u r a s u p ra f e e i s u p o r t i de f a p tu l c se e x e c u t la in te rio r sa u la exterior.

294

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

P e n t r u s t r a t u r i l e I I i I I I , v o p s e a u a se d ilueaz cu a p n p ro p o rie de 4 : 1 (v olum e tric ). P e s u p r a fe e le de le m n g r u n d u l de m b ib a r e se aplic m a n u a l cu p e n s u la ( d u p ce n p re a la b il p e e le m e n te din P F L s-a n l t u r a t luciul p r in lefuire cu h r tia de lefuit). V op sire a se p o a te face m a n u a l s a u m e c a n iz a t. n a m b e le c a z u ri s t r a t u l I de v o p s e a se ap lic c u p e n su la sa u b id in e a u a , p e n t r u a se realiza o p t r u n d e r e b u n a vo p se le i n s t r a t u l s u p o r t , asig u rn d u -se astfel o a d e r e n b u n p e n t r u s t r a t u r i l e u r m to a r e . L a v o p s ir e a m a n u a l se v a a v e a g r ij ca firele d e p r d in p e n su l s a u b id in e a r m a s e pe s u p r a f a a v o p s i t s se s c o a t im e d ia t cu o p en su l u s c a t i c u r a t ; d a c a c e a s t o p e r a ie se e x e c u t d u p u sc a re a vopselei, p elicula se v a r u p e , ia r v o p s ito r ia tr e b u ie re f c u t . n t r e a p lic a re a s t r a t u r i l o r d e v o p s e a se v a l s a u n in t e r v a l d e t i m p p e n t r u ca s t r a t u l a p lic a t s se u su c e la s u p r a f a . P e n t r u s t r a t u l I acest i n t e r v a l de t i m p este de circa 1 ,5 2 ore, ia r p e n t r u s tr a t u r i l e I I i I I I e ste de circa 2 3 ore, n fu n c ie de t e m p e r a t u r a i u m i d i t a t e a r e la tiv a aerului. O biectele c a re a u v e n i t n c o n ta c t cu v o p s e a u a p e b a z de p o li a c e t a t de v in ii n e m ulsie a p o a s , se v o r sp la , cel p u i n o d a t la sfritu l zilei de lu c ru , cu a p rece. n c a z u l c n d s-a p r o d u s u s c a re a vo pselei p e u n obiect ca re tr e b u ie c u r a t , a c e sta se v a s p la cu a p c ald. C o n su m u l specific de m a te ria le p e n t r u 1 m 2 de s u p r a f a v o p s i t este in d ic a t in fo r m a tiv n t a b e l u l 39.
Tabelul 39
P e n tru in te rio r D enum irea m a terialu lu i P e g le t P e le m n P e n tr u in te rio r 8i ex te rio r, p e te n c u ie li d ricu ite s a u b eto n

Grund de mbibare G 005-2, kg Chit de cuit, kg Hrtie de lefuit, coli Vopsea Vinarom n 3 straturi, kg Ap, 1

0,080 0,200 0,5 0,300 0,3

0,080 0,200 0,5 0,250 0,3

0,300 0,2 0,600 0,6

V opsito riile cu V in a ro m fo rm e a z d u p u s c a re pelicule livabile. E le se p o t c u r a p rin s p la r e c u o c rp u m e z it cu a p c a ld , c u p erii s a u cu a lte obiecte, c a re n u p r o d u c z g rie tu ri.

Cartea zugravului i vopsitorului

295

3.

VOPSITORIA CU VOPSEA PE BAZA DE POLIACETAT DE VINIL

NUANATA PE ANTIER A c e a st v o p sito rie se refer la fin isarea p e re ilo r t e n c u ii sau a p e r e ilo r d e b e to n cu vo pse le din d ispersie de p o lia c e ta t d e vinii, n u a n a t e pe a n tie r p rin a m e s te c a re de v o p s e a a lb (sim bol 8202), cu p a s t e c o lo ra te (sim bol 8200), c a re p o t nlocui vo pse lele V in a ro m , d in dispersie de p o li a c e ta t de v in ii n u a n a t e din fab ric. n f u n c ie d e n u a n a d o rit , se a m e ste c 0 10 p r i (n v o lu m e ) de p a s t sim bo l 8200 de c u lo are d o r it la 100 p r i de v o p s e a de c u lo a re a lb sim b ol 8202. Vopselele n u a n a t e pe a n t ie r s n t d e s tin a te a se ap lica la exterior, p o t fi folosite ns i la in te r io r. P r in p o sib ilita te a n u a n r i i pe a n tie r se p o a te o b in e e x a c t n u a n a i to n u l do rite, n special n caz u l u n o r lu c r ri de r e p a r a ii. P e n t r u a p lic a re a a c esto r v o p se le se in e s e a m de c o nsid eren tele a r t a t e la v o p s ito r ia cu V in aro m . S u ccesiunea s t r a t u r i l o r ca re a lc tu ie sc procesul tehno lo gic, m o d u l de ap lic a re i p a r tic u la r i t il e p riv in d a p lic a rea vopselelor n u a n a t e pe a n tie r, s n t id e n tic e cu cele descrise la v o p s i t o r ia cu V in a ro m , cu u r m to a r e le specificaii p r iv ito r la aplic a re a celor tre i s t r a t u r i de v o p s e a p e s u p r a fe e t e n c u i t e : p rim u l s t r a t este u n g r u n d de v o p s e a n u a n a t , d ilu a t cu a p n p ro p o rie de 1 : 2 (n v o lu m e ) ; al doilea s t r a t este v o p s e a u a n u a n a t , d ilu a t cu a p n p r o p o r ie de 1 : 1 (n v o lu m e ) ; al tre ile a s t r a t este v o p s e a u a n u a n a t la c o n s is te n a a m e ste c u lu i ne diluat. 1 n a in te de e x e c u ta re a v o p sito rie i se p r e g te te a m e ste c u l de v o p se a simbol 8202 i p a s t sim bol 8200, de c u lo a re a i n u a n a in d ic a t n proiect i se stre c o a r p rin s ita de 900 o c h iu r i/c m 3. O r ie n ta tiv se r e c o m a n d a m estecu rile de 0 10 p r i p a s t sim bol 8200 la 100 p r i v o p s e a sim bol 8202, c a re se aplic pe p o r i u n i mici din s u p r a f a a de v o p s i t ; d u p usc a re a p ro b e lo r m a r t o r d e n u a n a i to n , se alege p ro p o r ia de am estec cu ca re u r m e a z s se e x e c u te n tr e a g a s u p r a f a , Se p r e g te te apoi cu p r o p o ria r e s p e c tiv o c a n t i t a t e m a i m a re , din c a re se ia d u p aceea i se p r e p a r diluiile p e n t r u diferitele s t r a t u r i aa c u m s-a a r t a t m a i n a in te. E x p r e s ia de n u a n a r e a vopselelor" de p o lia c e ta t de v in ii nu este cea m a i a d e c v a t . n re a lita te , p a s t a sim bol 8200 n culoare i n u a n liv r a t de f a b ric la c o m a n d a a n tie r u lu i se a m e ste c , d u p c u m s-a a r t a t , ntr-o a n u m i t p r o p o r ie cu v o p s e a u a a lb sim bo l 8202 c a re i deschide de f a p t tonul n r a p o r t d ire c t cu c a n t i t a t e a folosit.

296

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

D a c f a b ric a ns nu d is p u n e de p a s t n c u lo a rea i n u a n a c e ru t ci de u n a a p r o p ia t a , este n e c e sa r ca a n ti e r u l s c o m a n d e o d a t cu c a n t i t a t e a n e c e sa r de p a s t n c u lo a re a i n u a n a oferit, i u n a sau d o u p a s t e n culori c ro m a tic e ve c in e cu p r im a n c a n t i t i mici (2 5 % din c a n t i t a t e a p a s te i de b az), c a re a d u g a te n tr-o a n u m i t p ro p o rie, d e t e r m i n a t p rin p robe, n p a s t a cu c u lo a re a d o m in a n t , s re z u lte n u a n a u r m r i t , ns n t r - u n t o n ceva m a i nchis. P r in in tr o d u c e r e a t r e p t a t n a m e s te c a v opselei albe sim b ol 8202 se o b in e i t o n u l dorit. 4 . VOPSITORIA CU EMAILURI PE BAZA DE RINI EPOXIDICE

x\ceast v o p sito rie se e x e c u t : la in te rio r : pe s u p r a f e e din gle t de ipsos ; la in te r io r i e x t e r i o r : p e s u p r a f e e d e l e m n ; pe s u p r a f e e m etalice. C om poziiile necesare acestei V opsitorii se c o m a n d la fabricile de la c u r i i vopsele, in dicnd u-se sim b olurile re sp e c tiv e i specificndu-se t o t o d a t c u lo a re a i n u a n a em ailului. N u a n a r e a pe a n tie r a e m a ilu rilo r p e b a z de r ini e p ox id ice este interzis. D a c t o tu i este necesar o n u a n a r e a em a ilu lu i pe a n tie r, se v o r folosi n u m a i e m a ilu ri p e b a z a de r in i e poxidice colorate. N u se v o r folosi p ig m e n i sub fo rm de pulbere. L u c r rile de v o p sito rie e x te rio a r e i in te rio a re cu e m a ilu ri pe b a z de r in i e p oxidice se e x e c u t la o t e m p e r a t u r de m in im u m + 1 8 C i n co nd iii de u m i d i t a t e r e la tiv a ae ru lu i de m a x im u m 6 0 % . n a i n t e de e x e c u ta r e a acestei v o p sito rii se v o r p r e g ti su p ra fe e le g le tu ite , de lem n sau d e m e ta l, c o n fo rm in d ica iilo r d in s u b c a p . C. S uccesiun ea o p e raiilo r c a re alc tu ie sc p rocesu l tehn olog ic al e x e c u t r ii v o p sito rie i cu em ail pe b a z de r in i epoxidice este in d ic a t n t a b e l a 40. S u p ra fe e le de m e ta l se r e c o m a n d a fi c u r i t e prin sa b la j. S u p r a feele de lem n i cele g le tu ite se g ru n d u ie sc cu g r u n d u l incolor de m b ib a re G 005-2. Piesele m etalice, c a re su fe r a c iu n e a apei de m are, a lichidelor i gazelor corosive din m edii in d u s tr ia le se g ru n d u ie sc cu g r u n d u l r e a c tiv G 404-50, d ilu a t cu d i lu a n tu l D 004-50 n p ro p o r ie de 5 0 % din g ru n d , n c a re se a m e s te c u n n t r i t o r fosforic n p ro p o r ie de 2 5 % d in g ru n d . G ru n d u l r e a c tiv se re c o m a n d a fi a p lic a t cu p isto lu l n tr - u n s t r a t f o a r te su b ire , t r a n s p a r e n t , n decurs de cel m u l t d ou ore d u p a m e s te c a r e a lui cu n t r i to r u l fosforic.

Cartea zugravului i vopsitorului

297
Tabelul 40
N a tu r a su p rafee i su p o rt

II

j a

D enum irea o p eraiilo r

T e n cu ial g le tu lt

Lem n

M etal

A. Pregtirea suprafeelor B. Prelucrarea suprafeelor Grunduirea cu grund de mbibare G 005-2 Grunduirea cu grund anticorosiv G 404-50 Chituirea local cu chit de cuit epoxidic lefuirea locurilor chituite Grunduirea locurilor chituite pacluirea general (I) cu cliit de cuit epoxidic lefuirea pacluirea general (II) lefuirea pacluirea general (III) lefuirea C. Acoperirea suprafeelor Grunduirea cu grund de acoperire epoxidic lefuirea Primul strat de email epoxidic lefuirea Al doilea strat de email epoxidic Finisarea peliculei de acoperire

3 4 5
6

+ + + + + 0 0
-

+ + +
+ + +

+ + + + + + 0 0
-

7
8

9
10 11

+ 0 0

+ + f + + 0

+ + + + + 0

+ + + + + 0

Not i Cu Semnul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, cu semnul () operaiile care

nu se execut, iar cu semnul (0) operaiile a cror necesitate se determin n funcie de importana lucrrii.

C hitu irea i p a c lu ire a se face cu c h it de c u i t pe b a z de r in i epoxidiee c a re se u su c la a e r d u p 24 ore. S u p rafe e le c h i tu it e i pacluite se lefuiesc i ap oi se te r g cu o crp de b u m b a c . G r u n d u l de acoperire pe b a z de r in i epoxidiee se aplic n g e n e ra l cu pistolul i se dilu eaz cu d ilu a n t D 006-1. D u p u s c are a g r u n d u l u i de acoperire (24 ore de la ap licare), se aplic cu p isto lu l n d o u s tr a tu r i, em a ilu l pe b a z de r ini epoxidiee. A cesta se d ilueaz cu d il u a n tu l D 006 -1.

298

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

F ie c a re s t r a t se u su c n c te 24 ore ; n a in te de a p licarea u ltim u lu i s t r a t se lefuiete uo r cu h r tie sa u cu p n z de lefuit nr. 8 4, re z is te n te la ap. C o nsum ul specific de m a te r ia le p e n t r u 1 m 2 de s u p r a f a v o p s it este in d ic a t n ta b e lu l 41.
Tabelul 41
N a tu ra s u p ra fe e i su p o rt D enum irea m a terialu lu i T encuiel i g le tu ite

L em n

M etal

Grund de mbibare G 005-2, kg Grund reactiv G 404-50, kg ntritor fosforic, kg Diluant D 004-50, kg Chit, kg Grund pe baz de rini epoxidice, kg Email pe baz de rini epoxidice, kg Diluant D 006-1, kg Hrtie sau pnz de lefuit, coli

0,080

0,080
_

0,600 0,100 0,180 0,025 0,5

0,800 0,100 0,180 0,025 0,5

0,080 0,020 0,040 0,300 0,100 0,180 0,025 0,3

O biectele v o p s ite nu se d a u n e x p lo a ta r e dect d u p m in im u m 7 zile de la a p lic a re a u ltim u lu i s t r a t de em ail pe b a z de rini epoxidice. P e n t r u r e d u c e r e a p r e u l u i de cost al v o p s ito rie i cu em ail pe b a z de rini e p ox id ice se folosesc, Ia p re lu c ra re a su p r a f e e lo r s u p o r t i la g r u n d u ir e a cu g r u n d de acoperire, com po ziii p e b a z de rini a lc h i dice, n loc de epoxidice. A c e a st nlocuire n u in flu e n e a z sensibil c a lita te a i a s p e c tu l final al peliculei. 5 . VOPSITORIA CU EMAILURI PE BAZA DE CLORCAUCIUC Aceste v o p sito rii se e x e c u t : la i n t e r i o r : p e s u p ra f e e g le tu ite cu ipsos ; la in te r io r i e x te rio r : p e s u p r a f e e de lem n ; pe s u p r a f e e m etalice. V opselele pe b a z de clo rcau ciuc s n t in d ic a te p e n t r u ac o pe rirea s u p ra f e e lo r ca re se e x p lo a te a z m a i ales n m e diu chim ic, a v n d o b u n r e z iste n la m a j o r i t a t e a acizilor, alcaliilor, p ro d u se lo r o x id a n te , s r u rilo r m inerale, p r e c u m i a u n o r iz o to p i ra dioa c tiv i.

Cartea zugravului i vopsitorului

299

Com poziiile necesare acestei v o p s ito rii se c o m a n d la fabricile de sp e c ia lita te , in dicn du -se sim bolurile, cu lo a re a i n u a n a e m a ilu rilo r respective. N u a n a r e a pe a n tie r a e m a ilu rilo r p e b a z de clorcauciu c este interzis. n c a z u ri cu t o t u l speciale se v o r folosi p e n tr u n u a n a r e c o m p oziii c o lo ra te de fa b ric a fu rn iz o a re i n nici u n caz p ig m e n i su b fo rm de pulbere. L uc r rile de v o p sito rie e x te r io a r e i in te rio a re cu em ailuri p e b a z de clorcauciuc se e x e c u t la o t e m p e r a t u r de m in i m u m + 1 2 C i n c on diii de u m i d i t a t e r e la tiv a a e ru lu i de m a x im u m 6 5 % .
Tabelul 42
N a tu r a su p rafee i su p o rt O rd in ea o p eraiilo r D enum irea o p eraiilo r T e n c u ia l g le tu it

L em n

M etal

A. Pregti)ea suprafeelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 B. Prelucrarea suprafeelor Grunduirea cu grund de mbibare G 005-2 Grunduirea cu grund anticorosiv G 359-1 Chituirea local cu chit de cuit epoxidic lefuirea locurilor chituite Grunduirea locurilor chituite pacluirea general (I) cu chit de cuit epoxidic lefuirea pacluirea general (II) lefuirea C. Acoperirea suprafeelor Grunduirea cu grund de acoperire (G 109-1) lefuirea Primul strat de email clorcauciuc lefuirea Al doilea strat de email clorcauciuc lefuirea Al treilea strat de email clorcauciuc Finisarea ultimului strat de email + + + + +

+ + + 0 0

+ + + + + 0 0

+ 4+ + 0 0

+ + + + + 0 0 +

+ _ l_ + + + 0 0 +

Not : Cu semnul ( + ) snt indicate operaiile obligatorii, cu semnul ( ) operaiile care nu se execut, iar cu semnul (0) operaiile a cror necesitate se determin n funcie de cerinele de finisare a peliculei de acoperire.

300

Tehnologia executrii lucrrii/_de.zugrveli i vopsitorii

S uccesiunea o p e ra iilo r c a re alctuiesc pro cesul te hn ologic al e x e c u t rii v o p s ito rie i cu em ail pe b a z de clorcauciuc este in d ic a t n ta b e lu l 42. S u p ra fe e le s u p o r t se v o r p r e g t i co nform in d ica iilo r d in su b c a p . C. P r e lu c ra r e a se v a face p rin g r u n d u ir e a celor d e le m n i te n c u ie li g le tu ite cu g r u n d de m b ib a re pe b a z de r in i alchidice G 005-2, ia r celor m e ta lic e cu g r u n d a n tic o ro siv pe b a z d e clorcauciuc sau, n lips, pe b a z de r in i alchidice. C hituirile i p acluirile se e x e c u t folosind c h it de c u it pe b a z d e r in i epoxidice sa u de rini alchidice. D u p p re lu c ra re a s u p r a f e e lo r se aplic g r u n d u l m a t de acoperire pe b a z de clorcau ciuc i apoi 2 3 s t r a t u r i de em ail pe b a z de clorcauciuc cu lefuirile re sp e c tiv e i fin isarea peliculei u ltim u lu i s tr a t. D u r a t a de u sc a re a fiecrui s t r a t de acoperire este de 1 or. A p lic a re a se face cu pe n su la, pe s u p r a f e e mici s a u o b i n u ite i p rin stro p ir e pe s u p r a f e e m ari. I n cazul aplicrii p rin stro p ire , c o m p o ziiile se d ilueaz cu to lu e n n p r o p o r ie de m a x im u m 2 0 % ; la a p lic a re a cu p e n su la d ilu a re a se p o a te face cu to lu e n sa u cu d il u a n tu l D 006-1. C u r ire a p e n su le lor i celorlalte u n e lte folosite la e x e c u ta r e a vopsito riilo r cu em ail p e b a z de clorcauciuc se face cu to lu e n sau xile n , im e d ia t d u p te r m i n a r e a vopsirii. C o nsum ul specific de m a te r ia le p e n tr u 1 m 2 de s u p r a f a v o p s i t este in d ic a t n ta b e lu l 43.
Tabelul 43
N a tu ra su p rafeei su p o rt D a im irea m i tir i a lu i u i T e n cu ieli g le tu ite

L em n

M etal

Grund de mbibare G 005-2, kg Grund anticorosiv G 359-1, kg Chit de cuit, kg Grund de acoperire (G 109-1), kg Email de baz de clorcaucic, kg Diluant toluen sau D 006-1, kg Hrtie sau pnz de lefuit, coli

0,080

0,080

a, 500 0,100 0,250 0,025 0,5

0,700 0,100 0,250 0,025 0,5

0,080 0,250 0,100 0,250 0,025 0,3

6 . VOPSITORIA DE CALITATE SUPERIOARA CU EMAILURI PE BAZA DE NITROCELULOZA V op sitoria cu em ailu ri pe b a z de n itro celuloz se e x e c u t : la in te rio r : , pe s u p r a f e e g le tu ite cu ipsos ;;

Cartea zugravului i vopsitorului

301 Tabelul 44
N a tu ra su p rafee i s u p o rt

D enum irea o p e ra iilo r

5! A. Pregtirea suprafeelor B. Prelucrarea suprafeelor 1


2

T e n c u ia l g le tu it

L em n

M etal

3 4 5
6

7
8

3
10
11

12

13
11

Grunduirea cu grund de mbibare G 005-2 Grunduirea cu grund anticorosiv Chituirea local cu chit de cuit C 822-1 lefuirea umed a locurilor chituite i splarea suprafeei cu ap sau solvent pacluirea general.(I) cu chit de cuit C 822-1 lefuirea umed a suprafeei pacluite i splarea respectiv pacluirea general (II) lefuirea umed i splarea suprafeei pacluite pacluirea general cu chit pentru stropit C 822-2 (I) lefuirea umed i splarea suprafeei pacluite pacluirea prin stropire (II) lefuirea umed i splarea suprafeei pacluite pacluirea prin stropire (III) lefuirea umed i splarea suprafeei pacluite C. Acoperirea suprafeelor Grunduirea cu email pe baz de nitro celuloz diluat lefuirea, timed i splarea suprafeei Primul strat de email pe baz de nitro celuloz lefuirea umed i splarea suprafeei Al doilea strat de email pe baz de nitroceluloz lefuirea umed i splarea suprafeei Nivelarea prin egalizare a peliculei ' Lustruirea cu lichid de lustruit (polish) tergerea peliculei cu o clrp mole

+ + + + + + + + + +
0 0

+ + + + + + +

+ + + + + + + + + +
0 0

+
0 0

+ +

,3 : 4 5

+ + + +
0 0

+ + + +

+ + + +
0 0

fi
7

+ + +

0 0

+ + +

+ + +

Not

Cu semnul ( + ) slnt indicate operaiile obligatorii, cu semnul ( ) operaiile care nu Se execut, iar cu semnul (0) operaiile a cror necesitate se determin In funcie de importana lucrrii. ;

302

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

la in te rio r i e x te r io r : p e s u p r a f e e de lem n ; pe s u p r a f e e m e talice. A plicarea a c e s to r em a ilu ri se face c o n fo rm in d ic a iilo r din su b ca p . E , p a r a g r a f u l 6. P e n t r u o b in e re a u n e i pelicule cu c a lit i s u p e rio a re se v a ap lica proc e sul te h n o lo g ic c o re s p u n z to r, c a re este a lc tu it d in tr -o serie de o p e ra ii a c ro r su ccesiu ne este i n d ic a t n t a b e lu l 44. S u p r a fe e le s u p o r t se p re g te sc cu d e o se b it g rij conform in d ic a iilo r d in su b c a p . C, n de o se b i su p r a f e e le m e talice c a re se r e c o m a n d s fie c u r i t e p r in sa b la r e p n la luciu m eta lic . F a z a de p r e l u c r a r e este a l c t u i t d in tr-o serie de o p e ra ii succesive c a re tr e b u ie re s p e c ta te cu s t r i c t e e n v e d e re a realizrii u n ei c a lit i su p e rio are . A s t f e l : s u p r a fe e le t e n c u i t e i g le tu ite cu ipsos p r e c u m i cele de lem n se g ru n d u ie s c cu g r u n d de m b ib a re G 005-2, pe b a z de r in i alchidice, ia r cele m e ta lic e cu u n g r u n d an tico ro siv. C h itu ire a i p a c lu ire a se face cu c h it de c u i t C 822-1, ia r p e n tr u o m a i b u n n iv e la re a s u p r a f e e lo r s u p o r t se e x e c u t m e c a n iz a t i 2 3 paclu iri cu c h it p e n t r u s t r o p it C 822-2. D u p c h itu ir e i d u p fiecare s t r a t de p a c lu ia l se aplic lefui re a re s p e c tiv , p re fe ra b il u m e d , n c e p n d cu folosirea pietrei de lefuit cu d u r i t a t e m a re , a p o i cu d u r i t a t e mijlocie i, d u p al doilea s t r a t de p a c lu ia l, folosirea hrtie i sa u pnzei d e lefuit re z is te n te la a p nr. 23, m e rg n d cu g r a n u l a i a din ce n ce m a i fin, d u p fiecare s t r a t de p a cluial, p n la nr. 16. Peliculele d e ac o p e rire cu e m a il p e b a z de n itro celu lo z se le fuiesc fiecare d u p uscare, cu h r t ie sa u p n z de lefu it a s t f e l : p r im u l s t r a t ( g r u n d u l de aco p e rire s a u fo n d u l) cu nr. 8 i apoi celelalte cu h rtie sa u p n z cu g r a n u la i e din ce n ce m a i fin p n la nr. 5 sau 4 cu c a re se lefuiete U ltim ul s t r a t de em ail D u p fiecare lefuire s u p r a f a a se sp a l folosind fie u n t a m p o n din m a t e r ia l te x til, m oale, fie o piele de c p rio a r . U d a r e a p e n t r u lefuire i p e n tr u sp la r e se face cu a p sa u cu w h ite-sp irit, d u p n a t u r a s u p r a feei s u p o rt. P e n t r u u sc a re a s u p r a fe e i s p la te se las u n in te r v a l de t i m p de 24 ore. F in isa re a peliculei p rin n iv e la r e i l u s tr u ir e se face conform in d ic a iilo r d a t e la su b c a p . E , p a r a g r a f u l 6. L u c r rile de v o p sire cu e m ail pe b a z de n itrocelu lo z se e x e c u t la t e m p e r a t u r a m in im de 12C i u m i d i t a t e a r e la tiv m a x i m de 6 5 % , m a n u a l cu p e n s u la sa u m e c a n iz a t cu pistolul. L a a p lic a re a m a n u a l , pensulele se sp a l la fiecare or, ia r a p a r a te le im e d ia t d u p t e r m i n a r e a

Cartea zugravului i vopsitorului

303

lucrului. S p la re a se face cu d i lu a n t u l D 002-1 cu c a re se d ilu e a z c o m poziiile pe b a z d e nitroceluloz. C on sum u l specific o r ie n ta t iv de m a te r ia le p e n t r u 1 m 2 de s u p r a f a v o p s it este i n d ic a t n t a b e lu l 45.
Tabelul 45
N a tu ra s u p ra fe e i su p o rt D enum irea m a t3 ria lu lu i T e n cu ial g le tu it

Lem n

M eta l

Grund de mbibare G 005-2, kg Grund anticorosiv, kg Chil de cuit C 822-1, kg Chit pentru stropit C 822-2,, kg Email pe baz de nitroceluloz kg Diluant D 002-1, kg Hrtie sau pnz de lefuit rezistent la ap, coli

0,080

0,080

0,400 0,200 0,350 0,150 0,6

0,600 0,200 0,350 0,150 0,6

0,080 0,200 0,100 0,350 0,150 0,6

G. T E H N O L O G I A

E X E C U T R II LU C R R IL O R DE Z U G R V E L I I V O P S IT O R II D E C O R A T IV E

P e n t r u fin isarea d e c o ra tiv a diferitelor ele m e n te sa u piese ale c o n stru c iilo r se e x e c u t z u g r v e li sa u v o p s ito rii cu d ife rite desene (liniare, p u n c tifo rm e , a rtistic e etc.) n culori a rm o n io s alese s a u c u a s p e c t e deosebite, ca re realizeaz u n a n s a m b lu estetic p l c u t la v e d e r e i f o a rte a t r g to r .
1. ZUGRVELI DECORATIVE

Z ugrvelile e x e c u ta te n tr-o sin g u r cu lo are se n u m e sc z u g r v e li simple. D a c z u grv elile sim ple se d ec o re a z cu diferite desene, p rin a n u m i t e procedee, se o b in a a - n u m ite le z u g rv e li deco rativ e. Z ugrvelile sim ple p o t r m n e deci de finitive, s a u p o t c o n s titu i fondul zu g rv e lilo r d e corativ e. D e c o rarea p e re ilo r se face n a a fel ca m b in a r e a d i n t r e c u lo a re a fon d u lu i z u g r v elii i c u lo are a d esenelor s se fa c c t m a i a rm o nios. P o tr iv ir e a n u a n e i fondu lu i, a culorii desenelor i e x e c u ta r e a z u g r velii d e c o ra tiv e se n c re d in e a z z u g ra v ilo r cu o calificare su p e r io a r , c a re cunosc b in e regulile de c o m b in a r e a culorilor i n special regulile a rm o n ie i culorilor. n c o n tin u a re s n t descrise zugrv elile d e c o r a tiv e e x e c u t a t e cu c o m poziii de a p i clei, ca re se ntlnesc m a i des.

304

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

a) Zug rv eli c u lin ia tu r . Se e x e c u t acolo u n d e se cere ca p e re i nc p e rilo r s a ib p o r iu n i "c o lo ra te diferit sa u cu n u a n e d i f e r i t e ; locul de se p a r a ie d in tr e d o u cu lo ri sau n u a n e Se m a r c h e a z cu o linie de culoare p o tr iv it . Cnd linia se t r a g e o riz o n ta l p e p ere te la o n lim e m ai m ic d e c t j u m t a t e a n lim ii peretelui, p a r t e a .de s u b linia de d e m a r c a ie se n u m e te soclu. n t r e c u lo a re a soclului i cea a p r ii s u p e rio a re a p e re te lu i tr e b u ie s e x iste o m b in a r e a r m o n io a s ; de obicei soclul a re o cu lo are m a i nchis d e c t re s tu l peffctelui. T r a s a r e a liniei de d e m a r c a ie se face ca n fig. 135. P e n t r u d e m a r c a re a a d o u cu lo ri se t r a s e a z un eo ri c te v a linii a p ro p ia te , p ara lele i de diferite l im i. Liniile s u b ir i de 3 5 m m l im e se nu m esc riteri s a u beglaiteri ; a c e ste a c o m b in a te cu liniile m a i la te d a u im pre sia c d e m a r c a re a s-a f c u t cu pervazuri. P e n t r u d e lim ita r e a a d o u culori liniile se t r a g nu n u m a i o riz o n t a l ci i v e r tic a l p e n t r u m p r i r e a su p r a f e e lo r p e re ilo r n a a - n u m ite oglinzi. Oglinzile se finiseaz cu diferite z u g r v e li de c o ra tiv e , d u p . cerine. P e n t r u t r a s a r e a liniilor p a ra le le se folosete p e n su la cu d e g e te c o m p u s din m a i m u lt e p e nsule mici (fig. 148).

b
Fig. 148. Executarea liniaturilor cu pensula cu d eg e te:
a cu d o u p e n s u le d e o d a t , m b i b a te !n c u lo r i d i f e r i t e ; b p e n s u l i c u l o r i d if e r ite . cu o

Cartea zugravului i vopsitorului

305

Cnd soclul este v o p s it cu v o p se a de ulei, ia r re s tu l p e re te lu i este z u g r v it cu com p oz iie de a p i clei, linia de d e m a r c a ie se t r a g e t o t d e a u n a cu com p oz iie de a p i clei, d e o a re c e v o p s e a u a de ule i las pete grase pe pelicula zugrvelii cu clei. b) Z ugrveli stropite (priuite). D u p z u g r v ire a p ereilor cu c o m p o z i i i de a p i clei i d u p U s c a r e a u ltim u lu i s t r a t de z u g r v e a l aplicat, se m p e s tr ie a z s u p r a f a a z u g r v i t , s tr o p in d u - s e cu a l t n u a n de culoare ca re a rm o n iz e a z cu n u a n a fondului. L u c r a r e a se e x e c u t de z u g r a v i p ric e p u i cu a j u t o r u l p ensulei p e n t r u z u g r v it cu abloane. D u p ce este n m u ia t n c o m p o z iia de z u g r v i t, p e n s u l a se lov e te u o r de o b a g h e t (fig. 1 4 9 ) astfel ca gtropii s c a d p e s u p r a f a a re sp e c tiv . P e n t r u stro p ir e se p o a t e u tiliz a o sin g u r c o m poziie de z u g r v it cu clei, sa u d o u , tre i com po ziii de culori diferite.

S trop irea cu fiecare cu lo are se face n tr e i re p riz e ; p r im a se face a p lic n d stropii p e rp e n d ic u la r pe s u p r a f a a de fin isa t, a d o u a oblic din p a r t e a d r e a p t i a tr e ia t o t oblic ns d in p a r t e a stn g . n acest fel s tr o p ii snt aplicai u n ifo rm pe s u p r a f a a de finisat. U n m ijloc m a i p o tr i v it p e n tr u e x e c u ta r e a z u g r v e lii s tro p ite , cu o p r o d u c t iv it a te m a r e este i a p a r a t u l d i n figura 9 1 . n v r tin d m a n iv e la 1 se ro te te peria cilindric 2 c are a tin g n d p r u l p ensulei cu p r p la t 3, f o r m eaz strop ii c a re se p roie cte a z u n if o r m pe s u p r a f a a ce se finiseaz ;

306

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitori!

peria este u m e z i t t o t t i m p u l de c o m p o z iia de z u g r v it care se afl n re z e rv o ru l de la p a r t e a inferio ar a a p a r a tu lu i. M ec a n iz a t s tr o p ir e a se p o a t e face n b u n e c o n d iii i cu a ju t o r u l pistolului p u lv e riz a to r a c i o n a t cu a e r c o m p r im a t. P rin m ic o ra re a a c c e su lu i a e ru lu i n pisto l cu a j u t o r u l r e g u la to r u lu i respectiv, d im e n siu n ea p a rtic u le lor p u lv e r iz a te se m r e te tra n sfo rm n du-se n s tr o p i m ici c a re se p ro ie c te a z u n ifo rm pe p erei, r e z u ltn d o z u g r v e a l s tr o p i t cu a s p e c t p l c u t. c) Z ugrveli rolate cu rol. P e s te z u g r v e li sim p le a p lic a te pe p e re i, fo a r te adesea se e x e c u t desene cu a ju to r u l rolelor. R o la r e a se ncepe de la u n c ol al n cperii, a p lic n d rola la p a r t e a de sus a pe re te lu i i m icnd-o v e r tic a l n jos (fig. 150). D u p ce s-a t r a s p r im a fie, se t r a g e fia u r m t o a r e a v n d g rij ca ra c o r d a r e a cu fia p re c e d e n t s se fa c perfect, f r dungi, pete, s u p r a p u n e r i sa u n u a n e de culori diferite. O p e r a ia se e x e c u t de z u g ra v i p r ic e p u i ca z u g r v e a la s p re z in te u n a sp ec t u n if o r m i p lcu t. D e sen ul a p lic a t cu rola tr e b u ie s aib Fig. 150. Deplasarea rolei o culoare a p r o p ia t de aceea a fo n d u lu i pe perete. zu g rvelii p e n t r u a n u se fo r m a u n con t r a s t p r e a m a r e de c u l o r i ; c u lo a re a d e se n ului tr e b u ie s fie cev a m ai n c h is dect a fo n d u lu i p e n tr u ca desenul s fie vizibil. D esen ul a p lic a t cu rola p o a te fi ntr-o sin g u r culoare, n d o u sau n tre i c u l o r i ; p e n tr u a c e a s ta se n tr e b u in e a z t o t a t t e a role c a re se aplic p rin su p ra p u n e r e . C o m b in a iile de desene i de n u a n e b ine p o triv ite d a u o finisare f ru m o a s c a re a c o p er t o t o d a t i diferitele defecte ale su p ra fe e i z u g r v ite ca : ru g o z ita te , p e te etc. d) Zugrveli rolate cu pnz de sac. D u p u sc a re a z u grv elii sim pl (a fondului), se ia o b u c a t d e p n z de sac cu d im e n siu n e a de 30 X 30 cm, s e r su c e te n fo r m de s u l i se leag n s p iral cu o sfoar. Sulul se n m o a ie n c o m p o z iia de z u g r v it, se sto a rc e s u rp lu su l <le m a te r ia l i ap o i se ro le a z pe p ere te, n c e p n d d i n tr - u n c o l al ncperii, de sus n jos.

Cartea zugravului i vopsitorului

307

P e n t r u ea desenul, c a re se o b in e p rin a c e a st rolare, s fie u n i form i de aceeai in te n s ita te , este ne c e sa r ca z u g r a v u l s regleze a p sarea cu m in a , pe m s u r ce s a t u r a i a sulului cu c o m p o z iia de z u g r v i t se m icoreaz. L a o a s o r ta r e c o re c t a n u a n e i fo n d u lu i i d e se n u lu i se o b in e o finisare d e c o ra tiv p l c u t a s u p r a fe e i z u g r v ite . R o la re a cu p n z d e sac se p o a te face i p rin s u p r a p u n e r e a a d o u sau t r e i ro lri cu culori diferite, a v n d u -s e g rij ca fiecare ro la re s ser aplice d u p ce s-a u s c a t b in e cea p re c e d e n t . e) Z u grv eli tufuite c u buretele. D u p e x e c u ta r e a i u s c a re a z u g r v e lii simple, c a re fo rm e a z fondu l, se a p lic p e s u p r a f a a z u g r v i t lo v itu r i uoare i u n ifo rm e cu u n b u r e te l a t sau cu p e ria de b u r e i. B u r e t e l e este n p r e a la b il n m u ia t u o r ntr-o compoziie, de z u g r v e a l de a p i clei de a lt n u a n d ect aceea a fon du lu i. U rm e le l sa te de b u r e t e p e p erei a p a r ca n ite p e te pito reti, care difer ca m r im e i ca fo rm . Cnd c o m b in a ia de c u lo ri i p e te reuete, se o b in e u n in te rio r cu a s p e c t fo a rte p lcut. P e n t r u o b in e re a u n e i p r o d u c t i v i t i m r ite se p o a t e n t r e b u i n a o rol, la care rola p ro p riu -z is de ca u c iu c p e c a re este in ip r i m a t desenul, este n lo c u it cu o rol de b u r e te de ca uc iu c (v. fig. 40, b) ; a c e a s ta a p li c a t p e s te ^ s u p r a f a a z u g r v it las u r m e ca nite pete. L u c r a r e a de fin isa re se e x e c u t n felul u r m t o r : b u re te le se a p lic pe s u p r a f a a ca re se finiseaz, p r in tr - o a p s a r e u o a r ; a p lic a re a u r m to a r e a b u re te lu i se face p rin s u p r a p u n e r e a u rm e i noi p e ste cea p r e c e de n t , astfel ca s o a cop ere pe j u m t a t e . n acest fel se o b in e o r s p n d i r e u n ifo rm a p e te lo r pe s u p r a f a a c a re se finiseaz. f) Z ugrveli fin isate e u abloane. P e n t r u a p licarea p e p e re i i u n e o ri pe p lafoane a u n o r desene c a re se r e p e t succesiv, se n t r e b u i n e a z nite t ip a r e cu g u r i d e c u p a te c a re n a n s a m b lu l lor fo rm e a z u n a n u m i t desen, n u m i t ablon. A cestea s n t c o n fe c io n a te din h r tie gro a s, c a r to n , celuloid sau m etal. E le se p s tr e a z pe r a f tu r i sa u n cutii, a e z a te unele pe ste altele. | A tu n c i c n d se e x e c u t cu a b lo n u l desene cu m a i m u lte culori, se folosesc serii d e ab lo ane. n a c e st caz, fiecrui desen i c o r e s p u n d e o serie de a b l o a n e ; fiecare serie a re a t t e a a b lo a n e c te culori a r e desenul resp ectiv. a bloa n e le u n e i serii tr e b u ie s a ib aceeai m r im e i s coincid p erfe c t n tr e ele. A p lic are a lor se face ntr-o a n u m i t ord in e, m o tiv p e n tr u c a re s n t n u m e r o t a t e cu n u m e r e de ordine. abloanele se livreaz g a t a d e c u p a t e i n u m a i ra re o ri se co n fe c io ne a z de specialiti la f a a locului d u p u n desen ales.

30 8

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

ab lo an ele p e n tr u im p r im a r e a desenelo r p e su p r a f e e le de z u g r v it s e m p a r t n d ire c te i in d ire c te . ablon direct este acela al c r u i desen a p lic a t pe s u p r a f a a ce se finiseaz, p rin g u rile re s p e c tiv e , im p r im m od e lu l ales pe fo n d u l z u g r v e lii iniiale, ia r ablonul indirect este acela al c ru i desen a p lic a t p e s u p r a f a a ce se finiseaz, p rin g u rile respective, c o n tu r e a z m o d e lu l ales, c u lo a re a fo n d u lu i z u grv elii in i ia le c o n s titu in d nsi c u lo a rea desenului, ia r c u lo a re a ce se im p r im p r i n g u r i c o n s titu in d f o n d u l d e se n ului (v. fig. 41 i 42). P e n t r u m o dele de desene n m a i m u lte culori s-a a r t a t c s n t n e c e s a r e o serie de abloan e. A stfel p e n t r u u n desen c a re se e x e c u t in p a t r u c u lo ri se n tr e b u in e a z p a t r u a b lo a n e cu d ife rite d e c u p ri. P e n t r u o b in e r e a c o m p le t a d e se n u lu i se ap lic succesiv u n ab lo n d u p c e l la lt pe] acelai loc ; p rin d e c u p rile a b lo a n e lo r se aplic c o m p o z iia d e z u g r v it de cu lo a re a i n u a n a in d ic a t p e n t r u a b lo n u l re sp e c tiv i r e z u l ta tu l final este o b in e r e a u n u i desen e x e c u t a t cu p a t r u culori d ife rite (v. fig. 43). L a a p lic a re a succesiv a a b lo a n e lo r este n e c e s a r s se a t e p t e ca z u g r v e a la a p lic a t p rin a b lo n u l p re c e d e n t s se usuce, ca s n u se p ro d u c te r s tu r i sau m u r d r i r e a s u p ra fe e i. P e n t r u e v it a r e a d ep la s rii d ife rite lo r p r i ale m o delului, fiecare a b lo n a r e t i e t u r i de control, cu a ju to r u l c ro r a se fixeaz locul de a p lic a re a fie c ru i a b lo n pe s u p r a f a a pe c a re se finiseaz. Cnd se aplic p r im u l a b lo n se p u n c t e a z pe p e re te i rep erele de c o n t r o l ; a b lo a n e le u r m t o a r e se fix e a z la locurile lor cu a j u t o r u l a c e sto r r e p e re de con tro l. D u p t e r m i n a r e a d e se n u lu i reperele de c o n tr o l se elim in p rin a c o p e rir e a lor cu o c o m p o z iie de z u g r v e a l de c u lo a re a fo n d u lu i, folosind o p e n s u l p e n t r u l in ia tu r . Cu a b lo a n e se finiseaz de obicei p a r t e a de sus so c lu rilo r i p a r te a de sus a p e re te lu i u n d e se face d e m a r c a ia d i n t r e c u lo a re a p e re te lu i i c u lo a rea ta v a n u l u i . R a r e o r i a b lo a n e le se n t r e b u i n e a z p e n tr u finisarea ntregii s u p r a f e e a p e r e i l o r ; n a c e s t caz se n t r e b u i n e a z a b lo a n e ca re c o n tin u d e se n u l ce se r e p e t a t t n sens o riz o n ta l, c t i n sens v e rtic a l. P e n t r u a se p s t r a linia d r e a p t la m i c a re a a b lo a n e lo r de -a ltingul s u p r a fe e i ce se finiseaz, se aplic pe a c e a s ta n pre ala bil, cu s fo a ra d a t c u cre t , ca la t r a s a r e a liniilor, u n a sa u d o u linii d r e p te de r e p e r ; pe a b lo n se fac, la m a rg in ile sale, t i e t u r i t r iu n g h iu la r e p rin c a re se fixeaz po ziia a b lo n u lu i la m i c a re a lui d e-a lu n g u l liniilor de reper. A p licarea com po ziiei de z u g r v it pe p o riu n ile d e c u p a te ale1 a blo n u lu i se face cu pen sule r o t u n d e de d i f e r i t e d im e n siu n i, d u p m r im e a m o d e lu lu i (v. fig. 34).

Cartea zugravului i vopsitorului.

309

C o m p oziia p e n t r u a b lo n se p r e p a r ceva m a i v sc o a s d e c t aceea o b i n u it p e n t r u z u g r v it. a b lo n u l se aplic pe p e r e te p e locul n s e m n a t i se d p e s te el cu pensula, d u p ce a c e a s ta s-a a f u n d a t n v a s u l cu m a te r ia l de Z u g r v it, iar s u rp lu su l de m a te r ia l s-a sto rs p rin a p s a re a ei p e p e r e te le i n te r io r al vasului. P e n s u la tr e b u i e n e a p r a t te a r s p e n tr u ca excesul de c o m p o z iie s nu se p r e li n g su b ablon, s tr ic n d astfel desenul. a b lo n u l p e s te c a re s-a a p lic a t c o m p o z iia de z u g r v i t se ridic de pe p e re te i n a in te de a se ap lica pe locul u r m t o r se te rg e b in e cu o crp de u rm e le de com po ziie, p e n tr u a n u s tr ic a d e se n u l p r in p t a r e a lui la a d o u a a p lic a re a ablonului. P rile pline ale a b lo a n e lo r s n t p rin se de obicei n t r e ele cu fii l sa te n t i m p u l de c u p rii, p e n t r u a nu se d e s p rin d e de ab lo n. A c e ste fii las pe de se nu l a p lic a t pe s u p r a f a a de z u g r v it aa n u m ite le p u n i , a d ic mici p o r iu n i n e z u g r v ite . D u p a p lic a re a a b lo a n e lo r se face r e tu a re a desenelor cu m n a , c o m p le tn d aceste p o r iu n i cu c o m p o z iie cu a ju to r u l p ensulei de l in ia tu r i folosind p e n t r u s p r ijin ire a m inii d re p te n c a re se i n e p ensu la, b a g h e t a de pictor, c a re se i n e n m n a sting , n t i m p ce c e l la lt c a p t al ei a tin g e peretele. L a fel se re tu e a z i acele p r i ale desenului ca re nu a u ieit a t t d e clare d u p .rid ic a re a a b lo n u lu i. Finisarea preiilor n c p e rilo r n culori diferite d e m a r c a te n tr e ele cu linii o riz o n ta le i v e rtic a le t r e b u ie s n d e p lin e a sc aceleai c o n d iii ca i z u grv elile sim ple de c a lita t e su p e rio a r , e x e c u ta te cu c o m p o z iii de a p i clei. Liniile de d e m a r c a ie tr e b u i e s aib aceeai l im e p e to a t n tin d e r e a lor, s nu a ib u r m e de m b in a re i de scurgere a c o m poziiei. S uprafeele p r iu ite , tu f u ite , r o la te etc., t r e b u ie s fie u n if o r m a c o p e rite cu s tr o p s a u cu p e te de n u a n a c e ru t , s aib u n desen om o gen , f r sp a ii goale i f r n gro ri vizibile ale s t r a t u l u i de z u g r v e a l . L a finisarea s u p ra f e e lo r cu a ju to r u l rolelor, desen ul t r e b u i e s fie c o n t i n uu , a t t n sens v e rtic a l c t i n sens orizon tal, m b in a r e a fiilor r o la te s fie perfect, ia r liniile desenu lu i s fie clare i s nu p re z in te scurgeri. Desenele a p lic a te cu a j u to r u l a b lo an e lo r tre b u ie s aib u n c o n t u r precis i clar, f r prelingeri de c o m p oziie de z u g r v i t i s nu p r e z in te p o r iu n i n e re tu a te . , .. _ ,r

310

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

2 . VOPSITORII DECORATIVE

P r i n a c o p e rirea e le m e n te lo r de c o n s tr u c ii cu pelicule de v o p s e a sa u em ail se realizeaz u n finisaj cu a s p e c t p l c u t. D a c pe a c e st finisaj se a p lic Iiniatu ri sau desene ca i la z u g r v e li se o b in v o p sito riile d e c o ra tiv e care, a tu n c i cnd s n t e x e c u ta t e cu p r i cepere, a u v a l o a r e a rtistic . n a f a r de v o p sito riile d e c o ra tiv e e x e c u ta te cu lin ia tu r , s tr o p ite , ro la te , cu a b lo n u l i sim ilare s n t folosite c u r e n t pe a n tie r e v o p sito riile c a re im it , pe s u p r a f e e de lem n, f i b r a t u r a diverselor e sene de le m n valo ro a se , pe te ncuielile g le tu ite , m a r m u r a , ia r pe m e ta l, florile d e g h e a i lo v itu rile de ciocan. a) Vopsitorii care im it s tr u c tu r a le m n u lu i (fladeruieli). V o p s ito riile n im ita iile de le m n se e x e c u t pe s u p r a f e e le de le m n n sc o p u de a d a a s p e c tu l u n u i lem n m a i sc u m p (de obicei s te ja r sa u nuc). n a c e s t fel, p e lng aco p e rirea de p ro te c ie a u n u i lem n ieftin (de obicei' rinos), i se d i a sp e c tu l de lem n valoros. Se aplic u n s t r a t de v o p s e a ca re c o n s titu ie fo n d u l noii culori p e ste c a r e se d e seneaz fibrele le m n u lu i m a i v a lo ro s i a po i se a co per cu u n s t r a t p r o t e c t o r t r a n s p a r e n t , de lac sau lazur. A ceste o p e r a ii cer din p a r t e a v o p s ito r u lu i o d e o se b it p r ic e p e r e i b u n a c u n o a te r e a a s p e c tu lu i le m n u lu i c a re este im ita t. A co perirea desen ului n a t u r a l al le m n u lu i se face p rin p a c lu ir e a i g r u n d u ir e a s u p r a fe e i respective. O d e o se b it a te n ie tr e b u ie d a t pacluielii, c a re tre b u ie s fie f o a r t n g rijit , p e n t r u a se o b in e o s u p r a f a p e rfe c t n e te d c a re s a c o p e re c o m p le t de se nu l n a t u r a l al le m nului. E x e c u t a r e a fo n d u lu i se face la fel ca n ca zu l v o p s ito rie i o b in u ite . C u lo area fo n d u lu i tr e b u ie s c o re s p u n d c t m a i e x a c t cu c u lo a r e a lem n u lu i c a re se im it. n c azu l im ita ie i de le m n de stejar, fo n d u l este g a lb e n cu nuanec o r e s p u n z to a r e , n cazul im ita ie i de lem n de n u c fo n d u l este b r u n , ia r n cazul im ita ie i le m n u lu i de p a ltin fo n d u l e ste ocru etc. V o p s ito r u l tre b u ie s p r e p a r e v o p s e a u a re s p e c tiv de la caz la caz. U n fo n d de b u n c a li ta t e tr e b u ie s fie f o r m a t cel p u i n din d o u s t r a t u r i de vopsea.. A plicarea desenu lu i esenei de le m n ca re este im i t a t c o n s tit u ie im ita ia p ro p riu -zis i este o p e r a ia cea m a i dificil. D e se n u l fibre lo r le m n u lu i i m i t a t se e x e c u t cu vop sele p r e p a r a t e special, ca s r e d e a e x a c t c u lo a re a i n u a n a n ecesar. A c e a st v o p s e a este a l c tu it din ulei de in fiert, a m e s te c a t cu p ig m e n i n c a n t i t a t e necesar. Cele m a i n t r e b u i n a t e c om po ziii p e n t r u im i ta ii de lemn*

Cartea zugravului i vopsitorului

311

se d a u n ta b e lu l 46. C a n tit ile de m a te ria le v o r fi p o t r i v i t e de c tr e v o p s i t o r d e la caz la caz. I m i t a i a p ro p riu -z is se e x e c u t p rin m a i m u l te p rocedee, cu p e n su la , c u pieptenele, cu crpa, cu p e n i a sa u cu d isp o z itiv e i a p a r a t e speciale.
Tabelul 40
M ate riale fo lo site Lem nul c a re se im it

P e n tru fond

P e n tr u im ita tle

S te ja r

Nuc Paltin Frasin Mahon

Oxizi (alb de zinc, de plumb etc.) cu ocru Oxizi cu ocru mai nchis ca pentru stejar Oxizi cu ocru deschis Oxizi cu galben de siena ars Oxizi cu ocru

Pmnt de siena nears i pigment cafeniu (n oet) Pigment cafeniu sau negru Pmnt Pmnt Pmnt cafeniu ars de siena crud, n ulei de siena nears, pigment (ton rocat)

Cel m ai sim plu este procedeul de imitaie cu pensula, folosit n m o d o b i n u it p e a ntiere . n acest scop, se folosesc pensule din p r de v e v e r i , ca re s n t m oi i fine, a v n d m r im i diferite, d u p felul im ita ie i. Se m a i f o losesc i pensulele p iep teni, f o r m a te din m a l m u lte p e n s u le mici, cu a j u t o r u l c ro ra se p o t p ic ta fibrele lem nu lu i. P e n t r u n e te z ir e a se folosesc p en su le p la te . E x e c u ta r e a im ita ie i de lem n se face de obicei m a n u a l cu a j u t o r u l pe n sulelor i este o lu c ra re m ig lo a s i c o m p lic a t . I m i t a i a se e x e c u t astfel: P e fo n d u l u s c a t se aplic s t r a t u l vizibil (flader) c a re cere d e obicei o culoare m ai nchis ca fo nd ul. P e a c e st s t r a t p r o a s p t a p lic a t, se d e s e n e a z cu a j u t o r u l pensulelo r mici, a p en sule lo r p i e p t e n i sa u a p e n s u lelor late, fibrele, vinele, nodurile, inim a i celelalte d e ta lii ale le m n u lu i c a r e se im it . T re c e re a de la t o n u l s t r a t u l u i v iz ib il la cel al f o n d u lu i t r e b u i e s se fa c t r e p t a t , acest lu c ru se o b in e p rin n t i n d e r e a u o a r -a liniilor im ita ie i cu pensulele mici sa u cu p ie p te n e le n v e lit n tr-o c rp D u p usc a re a s t r a t u l u i vizibil, se fac r e tu r i u o a re cu p e n s u la , sa u dac este necesar, se aplic u n nou s t r a t vizibil, p e n t r u a se o b in e o ct m a i b u n tr e c e re de la u n t o n la altul. F ie c a re d i n tr e ace ste o p e ra ii se e x e c u t cu p e n su le d e o s e b ite c a r e tr e b u i e s fie b ine n t r e in u te .

312

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

U n a lt procedeu sim plu, p e n tr u i m it a ia lem n ului, este acela al im itaiei cu pieptenele. P e n t r u a c e a sta se folosesc p ie p te n i de c a u ciu c, de m e ta l sau de.piele n acest caz, d u p usc a re a p r im u lu i s t r a t de v o p s e a se aplic u n a l t s tr a t , a v n d de obicei u n to n m a i nchis c are co re sp u n d e s t r a t u l u i vizibil din cazul im ita ie i cu pe n su la . I m e d i a t d u p aplicare, p a r t e din a ce st s t r a t se n l tu r cu p ieptenele. n acest m o d se o b in la s u p r a f a a le m n u lu i desene c a re a u culo are a fo n d u lu i i care d a u im i t a i a le m n u lu i re sp e c tiv . N od urile , in im a le m n u lu i i a lte detalii se' s c o t n e v id e n cu b u c i de cauciuc. C a lita te a im ita ie i d e p in d e n m a r e m s u r de p ric e p e rea i e x p e r ie n a v o p s ito ru lu i. P e n t r u im i t a i a le m n u lu i de s te ja r (fig. 151) fo n d u l se coloreaz n g a lb e n -c a fe n iu deschis, i se p r e p a r din p ig m e n i albi, ocru, siena, ga lb e n , p o rto c a liu i u m b r a . S tr a t u l , vizibil a re n u a n e m a i nchise i

t r a n s p a r e n t e : a c e st s t r a t se aplic fo a r te su b ire . O p eraiile s n t u r m to a re le : Cu p e n su la se e x e c u t cercurile gro a se ale im ita iilo r le m n u lu i, n linii o n d u la te . Cercurile se c o n tu r e a z cu u n p ie p te n e de desim e m ijlo cie, ia r liniile s u b ir i o n d u la te ale m iezului se e x e c u t cu u n p ie p te n e des. C ercurile g roase se r e tu e a z cu p ensula. S u p r a f a a p o ro as se im it cu u n p ie p te n e de o el des i s u b ire . D u p e x e c u ta r e a im ita ie i se a p ic u n u l sa u d ou s t r a t u r i p r o te c to a re d e lac.

Cartea zugravului i vopsitorului

313

I m i t a i a de s t e j a r a f u m a t se e x e c u t n m o d a s e m n to r folosind c u lo ri m a i nchise. L e m n u l de n u c a re cu lo a re a cenuie deschis sa u b r u n deschis. F ib re le lui s n t b r u n e m e r g n d u n e o ri p n la negru. L e m n u l de nuc p r e z in t fibre o n d u l a te i pete. L e m n u l de p a lt in are c u lo a re a b r u n roz, cu p e te rocate. n t i e t u r a tr a n s v e r s a l , razele m iezu lu i a u a sp e c tu l u n o r v in e m a r i a rg in tii, f o a rte p r o n u n a te , ia r n t i e t u r lo n g itu d in a l , fibrele a p a r ca linii dese m r u n te . D u p c u m s-a v z u t , e x e c u ta r e a im ita iilo r p rin procedeele m a n u a le descrise este f o a r te m ig loas, cere o d e o s e b it pricep ere din p a r t e a v o p s ito r u lu i i m u l t tim p . T e h n ic a n o u folosete p e n t r u lu c r ri de v o p s ito rie d e c o ra tiv fin, pro ced ee p e r f e c io n a te i de n a lt p r o d u c tiv ita te , ca re p r e z in t n a celai t i m p i a v a n t a j u l u n e i c a li t i su perio are. D eoarece aceste procedee n u fac o b ie ctu l lu c r rii de f a , se v a descrie n p rin c ip iu n u m a i pro c e d e u l p rin decalcare, c a re se b a z e a z p e folosirea u n ei h rtii speciale. A c e a sta e ste o h rtie a c o p e r it cu u n s t r a t de a m id o n , p e ste care este a p lic a t u n s t r a t de g e la tin apoi s t r a t u r i l e de vop sele c a r e form e a z fo n d u l i desenul im ita ie i ; u ltim u l s t r a t este f o r m a t din adeziv. E x e c u t a r e a im ita ie i se face a s t f e l : Se u d h r tia de d e c a lc a t i se a az cu s t r a t u l de ad e z iv pe s u p r a f a re spe c tiv , h r tia r m n n d d e a s u p ra . P r in u m e z ire a hrtiei, s t r a t u l

Fig. 152. Im itaie de lem n cu foi im prim ate (decalcare).

314

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

d e a m id o n se d izolv, ia r h r t ia de la s u p r a f a se s c o ate u or. P e s u p r a f a a le m n u lu i a r m a s d e sen ul co lo ra t al im ita ie i (fig. 152). D u p u sc a r e a p e r f e c t se ap lic s tr a tu r ile p r o te c to a r e d e lac incolor. b) Vopsitorii care im it m arm ura. A cest fel de v o p s ito r ie se e x e c u t cu v o p s e a de ulei i se ap lic de obicei pe un ele ele m e n te de c o n s t r u c ie (c o lo a n e , socluri, p a n o u r i d e c o ra tiv e etc.), a tu n c i c n d se u r m re te a li se face o fin isare n grijit. M e to d a cea m a i sim p l p e n t r u e x e c u ta r e a im ita ie i de m a r m u r es te folosirea u n u i ru lo u n v e lit cu b u re te . M od ul de lu c ru n a ce st caz este u r m t o r u l : Se e x e c u t o p e ra iile p r e g tit o a r e i se aplic g r u n d u l re sp e c tiv n c u lo a re a de b a z a m a r m u re i. G r u n d u l a lc tu ie te fo n d u l im ita ie i. A poi ru lo u l n v e lit cu b u r e te se a c o p e r cu v o p se a p rin tre c e re a lui p e p e r n a cu v o p se a . P r i n ro sto g o lire a lui pe s u p r a f a a g r u n d u it , se im p rim p e a c e a s ta dife rite desene c a re im it m a r m u r a n a tu r a l . E s t e n e c e s a r ca v o p s e a u a c a re se ap lic cu ru lo u l s a ib c u lo a r e a d e se n u lu i n a t u r a l al m a r m u r e i ca re se im it . P e n t r u e x e c u t a r e a de i m i ta ii de m a r m u r m a i n g rijite se folosesc p acluieli n culori diferite, c a re se ap lic pe s u p r a f a a de fin is a t n s t r a t u r i succesive. P r e p a r a r e a c o m p o z iiilo r a c e s to r pacluieli (v. r e e ta 55) c u m i e x e c u ta r e a p ro p riu -z is a im ita ie i, se e fectu eaz, de obicei, de c t r e v o p sito ri-d e c o ra to ri. A p lica re a co m p o z iiilo r d e p a c lu it pe s u p r a f a a p r e g t it n a c est scop se face n s t r a t u r i succesive cu p a c lu l de le m n ; este in te rz is folosi r e a p a c lu rilo r m etalice, d eo arece p rin o x id a r e a a c e s to ra se p o a te m o difica c u lo a re a com poziiilor. Mai n ti se ap lic c o m p o z iia c are a lc tu ie te c u lo a re a de f o n d a m a r m u r e i i c a r e este m a i v scoas. D e obicei se aplic p a t r u s t r a t u r i succesive, fie c a re s t r a t lefuindu -se cu g rij d u p uscare, p e n t r u a nu a v e a n e r e g u l a r i t i sau a s p e r it i. n m o d a s e m n t o r se aplic i se lefuiesc s t r a t u r i l e de co m p o z iii de a lte culori, c a re alc tu ie sc desenul m a r m u r e i ( o b i n u it n t r e i s t r a t u r i subiri). lefuirea se f a c e ^ d e a s t d a t cu h r tie s tic la t fin. D u p u s c a r e a i lefuirea u l tim u lu i s t r a t , s u p r a f a a fin is a t se lu s tr u ie te b in e c u o b u c a t de p o s ta v , n d e p r t n d u - s e cu g r ij p ra f u l de pe ea. A c e s t lu c r u se face cu scop ul n tin d e r ii n b u n e c o n d iii a s t r a t u l u i de lac p r o t e c t o r c a re u r m e a z a se aplica pe s u p r a f a a fin is a t . A c e s ta e ste la c u l special n itrocelulozic c a re se aplic n u n u l s a u m a i

Cartea zugravului i vopsitorului

315

m u lt e s t r a tu r i, d u p nevoie. A p lic a re a se face n m o d u l a r t a t la lcuire, ia r s u p r a f a a l c u it se lu stru ie te . I m i t a i a e x e c u t a t n acest fel dei n e c e sit m a n o p e r m u lt , este re z is te n t i a r e t o t o d a t u n a s p e c t d e co ra tiv , a p r o p ia t de a s p e c tu l m a r m u r e i (fig. 153).

Fig. '153. Vopsitorie im itaie de m arm ur. c) Vopsitorii c a re im it florile de g h e a . E f e c tu l d e c o ra tiv e s t p ro d u s p rin c rista liz a rea r a p id a u n o r c o m p u i in tro d u i n c o m poziii de em ail p e b a z de n itro c e lu lo z s a u de r in i alchidice, cu c a re se a c o p e r obiectele c a re se finiseaz. P rocesul de v o p sire a s u p ra f e e lo r m e ta lic e c u p r in d e u r m t o a r e l e o p eraii: p r e g tir e a cu deo se b it grij, re c o m a n d a b il p rin sablare, a su p o rtu lu i, co n fo rm in d ic a iilo r d in s u b c a p C ; g r u n d u ir e a a n tic o ro siv cu g r u n d r e a c tiv G 404-50 (soluia I + II), a p lic a t cu p isto lu l d u p m a x i m u m d o u ore de la c u r ir e a s u p r a f e e i metalice, n 1 2 s t r a tu r i, a c r o r gro sim e v a fi de m a x i m u m l O ^ m (microni). U sc a rea fiecrui s t r a t de g r u n d se face n 1 5 20 m in la o t e m p e r a t u r de 18C. D ilu a re a g r u n d u lu i se face cu d ilu a n tu l D 004-50 ; a c o p e rirea cu em ail a lc h id a l b r u n , sau gri, cu p isto lu l n tr - u n s t r a t u n i f o r m ; d ilu a rea se face cu d il u a n tu l D 005-1, ia r c o n s u m u l specific de em ail este de circa 0,125 k g / m 2 ; m e n in e r e a o b iec tu lu i c a re se finiseaz n a tm o s f e r de b io x id d e ca rb o n , la t e m p e r a t u r a de 40C, n 15 m in se fo rm e a z desenul. U s c a

316

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

rea peliculei se face n 24 ore, la t e m p e r a t u r a de 18C. P r in nclzire la 80 100C, t i m p u l de u s c a re a peliculei se re d u c e la 3 0 60 min. d) Vopsitorii care im it loviturile de ciocan (H am m erschlag). E f e c tu l d e c o ra tiv este p r o d u se le uleiul silico n ic ,c u p rin s n c o m p o z ii e ,'n t im p ce em ailu l p u lv e r iz a t tre c e de la p istol la s u p r a f a a care se finiseaz. E m a ilu rile folosite s n t cele pe b a z de nitro c e lu lo z sa u de p r e f e r i n cele p e b a z de r in i alchidice c a re se p ig m e n te a z cu p u lb e re d e a lu m in iu . A plicarea se face, de obicei, cu pistolul, c a re asigu r o acoperire u n if o r m i u n desen clar. P r i n a p licarea cu p e n su la se o b in p eli cule cu grosim i neegale i cu a sp e c t n e c o re sp u n z to r. M rim e a de se nu lu i se regleaz p rin folosirea u nei c a n t i t i c o re s p u n z t o a r e de ulei siliconic. P ro c e s u l de v o p sire a s u p r a f e e lo r m e ta lic e c u p rin d e u r m to a r e le o p eraii: p r e g tire a, re c o m a n d a b il, p rin s a b la re a s u p o r tu lu i con fo rm in d ic a iilo r din sub c ap . C ; g r u n d u ir e a a n tic o ro s iv cu g r u n d r e a c tiv G 404-50, a p lic a t ca n ca z ul p r e c e d e n t (pct. c), ca re se u su c n 30 m in ; g r u n d u ir e a cu g r u n d rou pe b a z de ulei, a p lic a t cu p e n su la sau cu pistolul, c a re se u su c n 24 ore, la o t e m p e r a t u r de 20C. D ilu a r e a se face cu w h ite -sp irit aco p e rirea cu em ail nitrocelulozic, a p lic a t cu p isto lu l i d ilu a t cu d ilu a n tu l D 002-2. T im p u l de u s c a re a peliculei este de 10 ore de la aplicare, la t e m p e r a t u r a de 20C. n locul g r u n d u l u i pe b a z de ulei i a e m a ilu lu i pe b a z de n i t r o celuloz se p o a t e folosi cu r e z u l t a t e m a i b u n e u n g r u n d alchidic de cu lo a re G 885-1 i em ailul alchidic E 805-8 sau E 815-8, a c r o r u scare ns se face la t e m p e r a t u r a de 1 2 0 140C, cu o d u r a t de u sc a re a peliculei de n u m a i 30 m in. n a i n t e de u s c a re cu r a d i a n i sau la c u p t o r a peliculei, s u p r a f a a v o p s it se las la a er la t e m p e r a t u r a n o r m a l (-+- 20C), t i m p de 15 30 min. D ilu a r e a a c e s to r c o m p o z iii se face cu d ilu a n tu l DJ305-1. G ro sim ea peliculei de e m a il este de circa 40 m icroni, a p lic a t n tr - u n sin g u r s t r a t , cu u n c o n su m specific de 0,150 k g / m 2. V o p se a u a ca re im it lo v itu r i de ciocan se aplic n ge n e ra l la a c o pe rire a ta b l o u r i lo r de c o m a n d ale in sta la iilo r electrice, a c a ra c as e lo r a p a r a te lo r e le ctro n ic e i a d ife rite lo r o biecte m e ta lic e ale in s ta la iilo r electrice, ca re t r e b u i e s a ib u n a sp ec t d ec o ra tiv .

Cartea zugravului ji vopsitorului

317

H. T E H N O L O G I A

E X E C U T R II L U C R R IL O R D E Z U G R V ELI I V O PS IT O R II DE PR O T E C IE

U n u l din scopurile pe c a re le ndeplinesc lu c rrile de acoperire cu com poziii de z u g r v it i m a i ales de v o p s i t este i acel de pro te c ie . I n s t itu t e le de s p e c ia lita te a u c u t a t i c a u t m e re u s g seasc c o m p o ziiile cele m a i p o tr iv ite cu ca re s se a co pere su p ra fe e le s u p o rt, i a r pelicula r e z u l t a t s c o n s titu ie u n s t r a t c t m a i eficient de p r o te c ie a s u p o rtu lu i, m p o t r i v a ac iu n ii d is tr u c tiv e a a g en ilo r ex te rn i ca : focul, u m i d i t a t e a , c ld u r a , s u b s ta n e le chimice, u z u r a etc. 1. ACOPERIREA LEMNULUI CU COMPOZIII IGNIFUGE I g n ifu g a re a a re ca scop de a r e d u c e i n f la m a b i lita t e a le m n u lu i i a pro d u se lo r de lemn, ntrz iind , n caz de in cen diu, p r o p a g a r e a focului. L uc r rile de ig n ifu g a re se e x e c u t de z u g r a v i-v o p sito ri c u in s tr u c ta j special su b s u p r a v e g h e re a u n u i te h n ic ia n de sp e c ia lita te . A plicarea c o m p o z iiilo r ign ifu ge de s u p r a f a se face fie m a n u a l cu pensula, fie p rin s tr o p ir e cu v e rm o re lu l sa u cu pistolul. C om poziiile ig nifuge folosite pe a n ti e r s n t in d ic a te n ta b e lu l 47.
Tabelul 47
C onsum sp ecific, k g /m a

Nr. ert.

S im bolul com poziiei

Com ponent de b a z

PFL L enm PAL

Dur

P o ro s

A.

De interior

1 2

I . 1 0 7 -1

Diasil Victoria" soluia A soluia B B. De exterior


I 1 0 7 -3 0

silicat de sodiu silicat de sodiu

1 ,5 - 1 ,7

1 ,5 - 1 ,6

0 ,6 - 0 ,7

1 . 3 1,4

0 ,2 - 0 ,3 1 ,2 - 1 ,4

0 ,2 - 0 ,3 1 ,2 - 1 ,4

0 ,2 - 0 ,3 0 ,4 5 - 0 ,5

0 ,3 - 0 ,4 1 ,0 - 1 ,2

silicat de sodiu
0 ,5 - 0 ,6 0 ,2 - 0 ,3 0 ,5 - 0 ,6 0 ,2 - 0 ,3 0 ,1 5 - 0 ,2 0 ,5 - 0 ,6 0 ,1 5 - 0 ,2 0 ,1 5 - 0 ,2 0 ,6 - 0 ,7 0 ,2 - 0 ,3 0 ,1 5 - 0 ,2

soluia A soluia B vopseaua de a*operire

pe baz de ulei

0 ,1 5 - 0 ,2

318

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

C om poziiile ignifuge I 107-1, I 107-30 i Diasil V ictoria" se livreaz g a ta de ap licare de c t r e fab ricile p r o d u c to a r e . S o lu ia A a com poziiei I 107-30, la a p lic a re a p rin s tro p ire , se d ilu e a z cu a p n p r o p o r ie de m a x im u m 5 % , ia r v o p s e a u a de a c o p erire se dilueaz cu w h ite -sp irit, n p r o p o rie de m a x im u m 3 0% . C om poziiile I 107-1 i Diasil V ic to ria " se a p lic n u m a i a s u p r a le m n u lu i fe rit de p r e c ip ita ii i n n c p e ri cu u m i d i t a t e a r e la ti v a a e ru lu i c a re n u d e p e te 6 0 % , deo arece pelicula a c e s to r a este lavabil. O p e ra iile de ig n ifu g are se e x e c u t n u m a i pe t i m p c ld u ro s i u s c a t ( t e m p e r a t u r a ae ru lu i m in im u m + 5 C i u m i d i t a t e a a e ru lu i m a x i m u m 6 0 % ) , pe s u p o r tu r i de lem n a c ro r u m i d i t a t e n u tr e b u ie s d e peasc 18 % , p e n t r u a se a sig u ra a b s o r b i a soluiei ignifuge n c a lita t e a prescris. P e n t r u ca a p licarea p ro d u s e lo r s se fa c n c o n d iii bu n e , s u p r a f a a le m n u lu i care se ig n ifu g h e a z tr e b u ie s fie p e rfe c t c u r a t . Se c u r de praf, noroi, m o r ta r , f u m i a lte im p u r i t i, p rin fre c a re cu perii de srm , o b in n d u -s e desc h id e re a p orilor lem n u lu i p e n tr u re a liz a re a unei a d e z iu n i c t m a i b u n e p rin p t r u n d e r e a soluiei n adncim e. S u p ra fe e le ig n ifu g a te la ca re s t r a t u l ignifug s-a d e g r a d a t se c u r p n la lem n n a in te de a fi reign ifu gate. Com poziiile ignifuge n u se aplic p e s u p r a f e e spoite, d a te cu c a r b o lin e u m sa u vo p site . D u p c u r ire a s u p r a f e e lo r s u p o r t se a s t u p c r p tu r ile cu c h it ignifug p r e p a r a t din p ro d u se le re s p e c tiv e p rin a m e s t e c a r e a cu h u m sa u c r e t p n la o b in e r e a u n e i p a ste , cu a j u t o r u l p a c lu lu i. C h itu l se p r e p a r n c a n t i t i reduse, c t este n e c e sa r p e n t r u lucru l im e d ia t. P e n t r u c om poziiile ignifuge I 107-1, I 107-30 i Diasil V icto ria s e re c o m a n d u n c h it p r e p a r a t conform re e te i nr. 73. Se r e c o m a n d ca su p r a f e e le s se ac o p e re p rin s tr o p ire ca re d r e z u l t a t e m a i bu ne, c o m p o z iia p t r u n z n d n t o a t e n c h e ie tu rile u n d e n u p o a te p t r u n d e p e n su la , fiind t o t o d a t i e co no m ic p rin reali-zarea u n u i c o n s u m specific m a i mic f a de pre c e d e u l m a n u a l. a) Compoziia I 107-1. Se aplic 2 3 s t r a tu r i, cu d u r a t a de u s c a re a fiecrui s t r a t de 24 ore, n c o n d iii n o rm a le de lucru. S tr a tu l al tr e ile a se aplic n u m a i n cazul n c a re p rin prim e le d o u s t r a t u r i n u s-a a tin s c o n su m u l specific prescris. b) Compoziia Diasil Victoria*'. E s t e a l c tu it din d o u soluii (A i B), ca re se aplic succesiv ; se aplic n m o d c u r e n t n c o n stru c ii p e n t r u ig n ifu g a re a le m nu lu i. D u r a t a de u sc a r e este de 24 48 ore. c) Compoziia I 107-30. Se aplic p e s u p r a f e e de le m n a f la t e la e x t e r i o r ; soluiile A i B se aplic p rin stro p ire , ia r v o p s e a u a de a c o perire, cu pe nsu la n d o u s tr a tu r i.

Cart0 zugravului i vopsitorului

319

D u r a t a de u s c a re a s t r a t u l u i so lu iilor este de 1 /2 1 or, ia r a soluiei B de 24 48 ore. S up ra fe e le ig n ifu g a te n in te r io r p o t fi a c o p e rite cu vopsele V inarom n t r - u n u l sa u d o u s tr a t u r i , c a re a sig u r s u p r a f a e i ig n if u g a te un a sp e c t p l c u t i o p r o te je a z m p o tr iv a a c iu n ii a g e n ilo r e x te rn i. P ro d u s e le ig nifuge se livreaz de fabricile p r o d u c to a r e n b u t o a i e m etalice sau b id o a n e de t a b l de 25 30 k g nchise erm etic, m p r e u n cu in s tr u c iu n ile de ap lic a re a p r o d u su lu i respectiv . D u r a t a m a x im de d e p o z ita r e este de 3 luni de la d a t a fa b ric a ie i, in d ic a t pe e tic h e ta am b a la ju lu i. A v n d n v e d e r e c soluiile ignifuge s n t alcaline, m u n c ito r u l t r e b u i e s-i p ro te je z e ochii n t i m p u l lucrului. G ea m urile i obiectele s t r o p i te tr e b u ie s p la te im e d ia t cu a p , n a in te ca so lu ia ignifug s se u su c e pe o b ie c tu l r e sp e c tiv , sa u se a c o p e r n a in te de nc e pe re a ignifugrii. 2 . ACOPERIRI CU PULBERI METALICE D u p c u m s-a a r t a t n cap. I I I , s u b c a p . A, p a r a g r a f u l 3, p u n c tu l h, vopselele i e m a ilu rile c a re c o n in p ulberi m e ta lic e sub fo rm de pig m eni, ofer s t r a t u r i l o r s u p o r t pe c a re le a co p e r o b u n p r o t e c ie m p o triv a coroziu nii i t o t o d a t u n a s p e c t estetic i p l c u t. A ceste co m p o z iii se aplic p e s u p r a fe e de lemn, de m e ta l, te n c u ie li g letuite, o r n a m e n te de ipsos etc. Cele m a i folosite s n t cele c a re c o n in pulbere de a lu m in iu sa u de b ronz de diferite n u a n e . Se p o t folosi i com poziii cu p u lb e ri de zinc, o el ino xidabil, nichel i c h ia r de arg in t. Cele m a i o b in u ite v o p sito rii cu p ulbe ri m e ta lic e s n t cele cu p u lb e r i de bronz, de a lu m in iu i de oel ino xidabil. a) Vopsitoria c u pulbere de bronz. Se e x e c u t p e s u p ra f e e p r e g t i t e cu m u lt g rij. E le se lefuiesc, se g ru n d u ie sc cu ulei de in fiert, se chituiesc i se pacluiesc. D u p u sc a re a c h itu lu i se lefuiesc din nou i apoi se aplic u n s t r a t de f o n d d e v o p s e a g a lb e n de ulei, care, d u p u scare se lefuiete. P e s te a c e a s ta se aplic n s t r a t u r i succesive ( 2 - 3 s tr a tu r i) em ailu l de b ro n z p r e g t i t cu lac de ulei, de n itro c e lu lo z sau de firnis rapid. V op sitoria se e x e c u t cu pe nsu le la te cu p r m oale de v e v e r i . E m a ilu l cu p u lb e r e de b ro n z (v. r e e t a 46) se p r e g te te n c a n t i t i mici, deoarece n c a n t i t i m a r i se o x id e a z (se n negrete) d a c nu este n t r e b u i n a t n tr - u n in te r v a l de 1 3 ore. b) Vopsitoria c u pulbere de a lu m in iu . E s t e folosit, de asem en ea, pe scar larg, re a liz n d pelicule fo a r te re z is te n te la a c iu n e a a g e n ilo r e xterni.

32 0

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

Ca i n cazul v o p sito rie i cu p u lb e re de b r o n z se d o d e o se b it a te n ie p re g tirii s u p r a fe e lo r n v e d e re a vopsirii. M e ta lu l v a fi b ine c u r a t , n ca z ul vo psirii cu p u lb e r e de a lu m in iu a su p r a f e e lo r m e ta lic e e x t e r io a r e se ap lic u n g r u n d cu m in iu de p lu m b sau de fier (v. r e e ta 34 i 35) i d o u s t r a t u r i de v o p s e a ca re s p ro te je z e m e ta l u l de ru gin i s fo rm e z e fo n d u l p e n t r u em ailul cu p u lb e re de alum in iu . c) V opsitoria cu pulbere de oel inoxidabil. R ealizeaz, de asem enea pelicule de p r o te c ie f o a r te bu ne. E m a ilu l este a rg in tiu , cu reflexe a l b s t r u i (v. r e e ta 48 i 49). A r m a i fi d e m e n io n a t v o p s ito r ia cu p u lb e re de nichel pe m e ta le i un eori pe lem n i v o p s ito ria cu p u lb e re de a rg in t, care d efecte d e c o r a t i v e i o b u n p r o te c ie a m etalelo r. 3 . ACOPERIRI CU LACURI BITUMINOASE L a cldirile in d u stria le , p e n t r u p r o te j a r e a ele m e n te lo r m etalice m p o tr iv a oxidrii i a e le m e n telo r de lem n c o n tr a pu trezirii, se n t r e b u i n e a z vopsele p r e p a r a t e cu lac b itu m in o s (lac asfaltic). P r e g tir e a i p r e lu c r a re a su p r a f e e lo r m e talice p e n tr u v o p s ir e a cu aceste lac u ri se face ca i la v o p s ito r ia de u l e i ; s u p r a fe e le de lem n se vopsesc n d o u s t r a t u r i f r g r u n d u ir e i f r o p r e g tir e special a f a r a de C urirea de p ra f i m u rd rie . V o p se a u a de lac b it u m in o s se aplic n acelai m o d ca i v o p s e a u a de ulei. C o n s iste n a de lucru nec e sar se p o tr iv e te p rin d ilu a re ' cu white-spirit, d ac este cazul. E le m e n te le u sc to riilo r p e n t r u lem n ( s u p r a f e e m e ta lic e i tencuieli) se p r o te je a z m p o tr iv a u m i d i t i i a s t f e l : a) Suprafeele metalice. D u p p r e g tire a r e s p e c tiv se a c o p e r cu 3 s t r a t u r i de v o p sea i a n u m e : u n s t r a t de v o p se a b itu m in o a s cu m in iu de p lu m b ; u n s t r a t de v o p se a b itu m in o a s g r i ; u n s t r a t de v o p s e a b i t u m in o a s neagr. T im p u l d e u s c a re a fiecrui s t r a t este de 18 24 ore, n co n d iii n o r m a le ( t e m p e r a t u r a de 18C i u m i d i t a t e a m a x im de 6 5 % ). b) Suprafeele tencuite. Se a c o p e r cu 2 - 3 s t r a t u r i de v o p s e a b i tu m i n o a s , a p lic a te n in te r v a le de 24 ore. S u p ra fe e le e le m e n te lo r m e ta lic e c a re s t a u n ap, d u p o p r e g tir e c o re s p u n z to a re , se p r o te je a z cu u r m to a r e le s t r a t u r i de v o p s e a : u n s t r a t de g r u n d cu m in iu de p lu m b pe b a z de ulei sa u rini a lc h id ic e ;

Cartea zugravului i vopsitorului

321

2 3 s t r a t u r i de lac b itu m i n o s (a sfa lt lac). C o n s u m u l specific de c o m p o z iie de acop erire este de 250 300 g / m 2 s u p r a f a de v o p sit. 4 . ACOPERIRI SUB FORMA DE BARIERE CONTRA VAPORILOR P r i n b a rie r c o n tr a v a p o r ilo r se nelege u n s t r a t de p ro te c ie , cu re z is te n m a r e la p t r u n d e r e a v a p o rilo r, a p lic a t p e a n u m i t e e le m e n te de c o n s tru c ie (perei, planee), la n c p e ri cu u m i d i t a t e r e la tiv p e s te 6 0 % , n scopu l redu cerii p resiunii efectiv e a v a p o r ilo r d e a p i a e lim i nrii pericolului d e c o n d e n s a re pe a c e s te elem ente. Ca b a r ie r e c o n tr a v a p o r ilo r se co nside r i peliculele din vo pse le i e m a ilu ri pe b a z de ulei de in fiert, b i t u m ( b i tu m t i a t sa u b i t u m cauciuc) i r in i alchidice. B arierele de pelicule c o n tr a v a p o r ilo r se ap lic de obicei p e s u p r a f a a in te rio a r a e le m e n te lo r. E le s n t o blig ato rii n bi, b u c t r ii i sp l to rii f r v e n tila ie dire c t . B a r ie r a c o n t r a v a p o rilo r, din v o p s e a de ulei sa u e m a il (pe b a z de rini alchidice), p e ten c u ie li le fu ite se e x e c u t co n fo rm te h no lo gie i de la v o p sito riile respective, descrise n c a d ru l a c e stu i capitol. B arierele c o n tr a v a p o rilo r, cu v op se le din b i t u m t i a t , se e x e c u t n m o d u l u r m t o r : so lu ia de b i t u m t i a t se aplic p e s t r a t u l s u p o r t cu p e n s u la sau cu b id in e a u a n tr - u n u l sau d o u s t r a tu r i . S t r a t u l al doilea se a p lic d u p ce p rim u l s t r a t s-a u s c a t p r in e v a p o r a r e a sol v e n tu lu i. D u p 24 ore de la a p lic a re a b a rie re i c o n tr a va p o rilo r, se p o a te e x e c u ta finisajul in te r io r cu spoieli cu la p te de v a r sa u cu co m p o z iii pe b a z de p o lia c e ta t de vinii. 5 . ACOPERIRI DE PROTECIE PENTRU ELEMENTELE' DE AZBOCI MENT PRESAT, PERMEABILE LA VAPORI P e n t r u p r o te ja r e a i, t o t o d a t , finisarea e lem e n te lo r de a z b o c im e n t p re sa t su b f o r m a d e plci p la n e ( p a n o u r i a z b o p a n ) sa u su b fo r m de plci o n d u la te , se a p lic pe s u p ra fe e le lor pelicule de aco p e rire cu vo psele acrilice re z is te n te la alcaliile a z b o c im e n tu lu i i p e rm e a b ile la v a p o ri. I n g e n e ra l a c e ste vo pse le s n t d e s tin a t e v o p sito riilo r la e x te r io r ns p o t fi folosite i n interio r.

322

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

P e n t r u r e a liz a re a acoperirii, se p ro c e d e a z n p re a la b il la p r e g tir e a s u p ra f e e i de a z b o c im e n t p r in c u r ir e a d e c o r p u r i s tr in e i praf, d u p care se aplic n d o u s t r a t u r i u n g r u n d v in ii acrilic gri, sim bol 8352, sa u alb, d ilu a t cue a p n p r o p o r ie de 4 : 1 (n volum e). D a c u nele plci a p a r cu f e ne re g u la te, a tu n c i se aplic i u n al tre ile a s tr a t. G ru n d u l se aplic m a n u a l cu b id in e a u a s a u cu p e n su la lat. T im p u l de u s c a re n tr e s t r a t u r i este de m in im u m 2 ore la t e m p e r a t u r a de + 15C i de 1 or la t e m p e r a t u r a de + 2 5 C sa u m a i m are. D u p u s c a re a u ltim u lu i s t r a t de g ru n d , se aplic n d o u s t r a t u r i v o p s e a u a acrilic n c u lo a re a aleas, sim bo l 8352 sa u 8353, d il u a t cu a p n p ro p o r ie d e 4 : 1 (n vo lu m e ), sa u v o p s e a u a V in a ro m , de a sem enea, n d o u s t r a t u r i d ilu a t cu a p n aceeai p ro p o rie . V o p se a u a p o a t e fi a p lic a t m a n u a l cu b id in e a u a sau cu p e n su la la t , sau m e c a n iz a t. P e n t r u v o p s ito r ia s u p r a f e e lo r de a z b o c im e n t din in terior, afla te n n c p eri cu u m i d i t a t e a de p e s te 6 5 % i celor din ex terio r, se r e c o m a n d folosirea vo pse le lor acrilice. I n t e r v a l u l de u sc a re n tr e s tr a tu r il e succesive de v o p s e a i n tre s t r a t u l de g r u n d i vop se a, a t t n cazul aplicrii m a n u a le , c t i n cazul a plicrii m e c a n iz a te , este de 1 o r n p e rioa d e le calde (p este + 2 0 C ) ; n pe rioa de le reci (la t e m p e r a t u r a m in im de ap licare de + 1 5 C ), se p re lu n g e te t i m p u l p n la 3 -ore. Sculele i u tila je le folosite, se sp a l a t t la te r m in a r e a lucrului, ct i la orice n t r e r u p e r e m a i m a r e de 1 or. 6 . ACOPERIRI CU CARBOLINEUM CONTRA PUTREZIRII LEMNULUI C o n stru c iile de lem n e x p u se la in te m p e r ii tr e b u i e s fie p r o t e j a t e c o n tr a pu tre z irii. O m e to d de p r o te ja r e este v o p sire a a c e sto ra cu c a rb o lin e u m . A cesta p t r u n d e n tre fibrele le m n u lu i i nu m a i p e r m ite apei s-l a tace. V op sirea se face cu b id in e a u a sa u cu v e rm o re lu l, la fel ca i z u g r v e a la cu v a r . D u p i m p o r t a n a c o n s tr u c ie i se aplic u n u l sa u d o u s t r a t u r i de c a r b o lin e u m . S t r a t u l al doilea se aplic d u p ce p r im u l s t r a t s-a uscat. S u p r a f a a v o p s i t cu c a rb o lin e u m tre b u ie s a ib o culoare u n ifo rm , c e e a ce d e n o t c p t r u n d e r e a a c e s te ia n le m n s-a f c u t p e s te t o t n m o d egal. S u p ra fe e le c a re p r e z in t p e te m a i deschise la culoare se vo p se sc din nou.

Cartea zugravului fi vopsitorului

323

7 . ACOPERIRI CU PELICULE REZISTENTE LA TEMPERATURI R I DICATE E le m e n te le m e ta lic e sa u din b e to n a r m a t c a re su s in u tila je sau c o n d u c te cu t e m p e r a t u r i p e s te 200C se p r o te je a z cu pelicule r e z u l t a t e din co m p o z iii te r m o r e z is te n te . A ceste c o m p o ziii tr e b u ie s p osede i p ro p r ie t i sup erio are, deoarece, p e m s u r a c reterii te m p e r a tu r i i, se a c c e n tu e a z i a g r e s iv ita te a m ed iu lu i chimic. E m a ilu l pe b a z de rini alchidice (T e rm o lu x ) r e z ist la t e m p e r a t u r i c u p rin s e n tr e 60 i 100C, n m edii f r a g r e s iv it i chim ice. D in tr e acoperirile te r m o r e z is te n te , (ele m a i in d ic a te s n t cele cu e m a ilu ri pe b a z d e r ini siliconice, c a re re z ist la t e m p e r a t u r i de 250C, iar p rin p ig m e n ta r e a cu p u lb e ri de a lu m in iu r e z is te n a p e li culei crete p n la 400C. P roc e sul te h n o lo g ic c u p r in d e fa z a de p re g tire , c a re t r e b u i e e x e c u t a t cu o d e o se b it grij, fiind re c o m a n d a b il s a b la r e a s u p r a f e e lo r m e ta lic e p e n tr u r e a liza re a u nei s u p r a f e e p e rfe c t c u ra te . A co perirea se face cu em ail pe b a z de r in i siliconice E 816-71, n c o m p o z iia c r u ia se am e s te c m ic ro a z b e s t, p u lb e r e de a lu m in iu , bioxid de t i t a n etc. A plicarea se face de p r e f e r in cu pistolul, n d o u , tr e i s t r a t u r i , d ire c t pe m etal. O biectul v o p s it se las 30 m in la aer, n a in te d e a fi s u p u s t e m p e r a t u r i i in d ic a te p e n t r u uscare. S t r a t u l u r m t o r se a p lic d u p u s c a r e a s t r a t u l u i p re c e d e n t. T im p u l de u sc a re a fiecrui s t r a t este de 30 m in la 190 200C. D ilu a re a e m a ilu lu i se face cu d i lu a n tu l D 006-1. C o nsum ul specific de e m a il este de 2 0 0 250 g / m 2 s u p r a f a de vopsit. O biectele v o p s i te se p o t d a n e x p l o a ta r e d u p o or de la u sc a re a u ltim u lu i s t r a t de email. 8 . ACOPERIRI CU PELICULE DE LAC PENTRU PROTEJAREA PAR CHETELOR ... ^ C0P eiu d e cu lacu ri pe b a z de r in i s in te tic e , d e s tin a te p r o t e jrii p a r c h e tu lu i, p o t fi de d o u catego rii s u b i r i s a u groase. Cele s u b ir i sn t pelicule t r a n s lu c id e sa u co lo ra te , pe cnd cele g ro a se (2 0 0 250 m icroni) c o n s titu ie o p r o t e c ie m p o tr iv a uzurii. B aza a c e s to r lacuri c o n st din doi c o m p o n e n i e se n ia li i a n u m e P a lu x I (L 006-24) i p a lu x I I (L 006-25). A ceti doi c o m p o n e n i se

324

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

a m e ste c i p rin re a c ia ca re se p ro d u c e , se fo rm ea z u n p o liu re ta n . Peliculele o b i n u t e se c a r a c te riz e a z p r in tr - o b u n a d e r e n , o m a re e la s tic ita te i o re z is te n la u z u r (la a b ra z iu n e ). Au, de a s em enea, o r e z is te n sa tis f c to a re la a c iu n e a apei, la a g e n ii chim ici i solveni. P r i n lcu ire se o b in r e z u l t a t e f o a rte b u n e la p r o te j a r e a p a rc h e tu lu i s u p u s u n o r solicitri severe, Ia locuine, r e s ta u r a n te , m a g a z in e sli de dans, de g im n a stic , de sp o rt, coli etc. A p lic a re a tr e b u i e e f e c tu a t de m u n c ito r i v o p sito ri c are s c u n o a sc te h n o lo g ia de e x e c u ie i c ara c te ris tic ile m a te ria le lo r folosite. A p lic a re a lacului se re c o m a n d s se fa c la o t e m p e r a t u r de 1 6 25C p e n t r u ca u sc a re a i p olim e riz a rea s se fac n c o n d iii bun e. A d e r e n a s t r a t u r i l o r d e p in d e de s ta r e a su p r a f e e i p a rc h e tu lu i, n a i n t e de ap licare se n d e p r te a z t o a t e a s p e r it ile superficiale p rin tr-o lefuire cu p n z de lefuit P E 25 i apoi cu P E 10, p n la o b in e re a u n e i s u p r a f e e n etede. P a r c h e te le v e c h i i cele noi c a re a u fost c e ru ite a n te r io r tr e b u ie r a c h e ta te n a in te de lefuit. S t r a t u l s u p o r t tr e b u ie s fie perfect u s c a t p e n t r u a se e v ita c o n t r a c i a u lte rio a r i deci r u p e r e a peliculei de lac. P ro c e su l te hn olog ic de ap lic are a lacului, d u p p r e g tir e a s u p r a feelor s u p o r t, c u p r in d e u r m to a r e le o p e ra ii de p r e g tir e a lacului i a p lic a re a l u i : A m e s te c a r e a celor doi c o m p o n e n i (soluia I i I I ) n p r o p o r ie de 10 : 1 n g r e u t a t e se face n a in te de ap lic a re i n u m a i ntr-o c a n t i t a t e ca re se p o a te folosi n m a x i m u m 4 ore de la a m e ste ca re , d u p c a re c o m p o z iia se gelific, d e v e n in d im p ro p rie utilizrii. N u e ste n e c e sa r o a lt dilu a re a lacului. n caz de nevo ie s o lu ia I se p o a te dilua cu m a x i m u m 1 0 % s p ir t tehnic. L a c u rile p e n t r u p a r c h e t s e a p l i c c u p e n s u la s a u p is to lu l n t r - u n s t r a t de gro sim e n o r m a l su b fo rm de g r u n d de m b ib a re . D u p 24 ore pelicula se lefuiete cu pnz de lefuit P E 8, se te rg e p ra fu l i a p o i se aplic nc 2 3 s t r a t u r i de lac, lsnd n tr e fiecare v o p sire u n in t e r v a l de m i n im u m 3 ore p e n tr u uscare. S tr a tu r i le d e lac n u se lefuiesc. P a r c h e t u l l c u it se d n fo losin n o rm a l d u p 24 ore d u p a p li c a re a u ltim u lu i s t r a t . C o n su m u l specific de lac este d e 3 0 0 350 g / m 2 de s u p r a f a a c o p e rit . n t r e i n e r e a peliculei d e lac este f o a r te u o a r i nu n e c e sit c e a r de p a rc h e t. L a c u rile p ro d u c u n s t r a t lucios f o a r te p l c u t c a asp ec t. C u r ir e a u m e d cu p r o d u s e alcaline n u d u n e a z p a r c h e tu lu i.

Cartea zugravului i vopsitorului

325

D u r a t a u n e i l cu iri de b u n c a lit a te este de circa 3 5 ani p e n t r u o c a m e r de zi, 5 8 an i p e n tr u o c a m e r de d o r m it i 2 3 ani p e n t r u un b irou etc. I. T E H N O L O G I A E X E C U T R I I L U C R R I L O R D E F I N I S A R E D E C O R A T I V A I n R E L I E F (C A L C IO -V E C C H IO ) A sp e c tu l s u p r a fe e lo r fin isa te n calcio-vecchio este al u n e i t e n c u ieli p e s te ca re t i m p u l a l s a t u rm e , p rin m c in a r e a n e r e g u la t a s u p r a feei i u m b r ir e a c o lo ritu lu i m a i ales n a d n c itu ri. D u p m o d u l de p re lu c r a r e a s p e c tu l p o a te fi f o a r te v a r i a t ca relief i colorit, ia r d u p com poziiile folosite se deosebesc tr e i feluri de calcio-vecchio : calciovecchio de ap, calcio-vecchio de ulei i calcio-vecchio din paste cu V in a ro m s a u din p a s t sim bol 8203. 1. CALCIO-VECCHIO DE APA L u c r r ile de calcio-vecchio e x e c u ta t e de z u g r a v se fac n u m a i p e n tr u finisarea in te rio a re lo r ; se aplic n g e n e ra l pe p e r e i i m a i r a r pe ta v a n e , n e x te r io r n u s n t re c o m a n d a b ile din c a u z a c o n in u tu lu i lor m a r e de ipsos, c a re fiind u n m a te r ia l higroscopic (a b so a rb e u o r apa), face ca s u p r a f a a re s p e c tiv s se u m e z e a sc i s se deterioreze. C o m p oziia n t r e b u i n a t p e n ti'u calcio-vecchio este cea d a t n re e te le nr. 50 i nr. 51. A ceste finisri sn t d u ra b ile i p r e z in t u n a sp e c t frum o s, d a r s n t m ai sc u m p e d e c t zugrvelile, n e c e sitn d o m a n o p e r m a i c o m p lic a t , p re c u m i o c a n t i t a t e i o v a r i e t a t e m a i m a r e de m ate ria le . E s t e b in e ca s u p r a f a a pe ca re se ap lic calcio-vecchio s fie te n c u it i d ri c u it cu drica m a r e ; se o b in e astfel o s u p r a f a ru g o as , pe c a re s t r a t u l de calcio-vecchio a d e r f o a r te bine. O rd in e a de e x e c u ta r e a lucrrilo r, d u p te n c u ire , este u r m t o a r e a : c u r i r e a su p ra f e e lo r de p r a f i de m u r d r ii cu perii a s p re i cu crpe (d ac este c a z u l ) ; a p lic are a a d o u s t r a t u r i de g r u n d cu so lu ie de clei sa u c u ulei, p e n t r u o b in e r e a u nei b u n e a d e r e n e a com poziiei de calcio-vecchio de s u p r a f a a ca re se aplic i n c h id e re a t o t o d a t a p o r i l o r ; a p lic a rea p rin p re sa re s a u p rin s tro p ire cu b id in e a u a , cu m t u r a sau cu a p a r a tu l , a p a s te i de calcio-vecchio ; lefuirea cu h r tie s ti c la t a v r fu r ilo r p r o e m i n e n t e ; z u g r v i tu l cu com p oziii de a p i clei, sa u v o p s itu l cu ulei. n c z u i zu grv elilor, n a in te de z u g r v ir e s u p r a fe e le se sp a l cu s p u n .

326

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

D u p aplic a re a z u g r v e lii sa u vopsirii s u p r a f a a se p o a t e p a tin a cu o c o m p o z iie de c e a r de albine, o b in n d u -s e a sp e c te d e o s e b it de fru m o ase. M o d u l de aplicare a stratului de calcio-vecchio p o a te fi p rin s t r o pire s a u p r in prelu c rare. a) P r i n stropire. P a s t a de calcio-vecchio se aplic d u p ce g r u n d u s-a u s c a t c o m p le t. S tro p ire a se face cu a j u t o r u l u n ei perii cu p r de porc sa u u n ei bidin ele cu fire din p a ie de orez, c a re se m b ib cu c o m po ziie i p e s te care se t r e c e fie cu o b a g h e t (fig. 154) fie cu u n d isp o z itiv de t a b l n fo rm de S, c a re se t r e c e p e ste fire uor, le a rc u ie te i apoi, eliberndu-le, p r o v o a c stro p ire a .

Fig. 154. Perie pentru stropit calcio-vecchio.

S tro p ire a se m a i p o a te realiza i c u a j u t o r u l u nei m t u r i de nuiele, sau cu a j u t o r u l u n ei bidinele din ia r b de m a re , care, d u p ce se m b ib cu p a s t , se lo v e te u o r d e o b a g h e t . U n a l t mijloc de a s tr o p i este cu a p a r a t u l de s tr o p it, s im ila r cu cel a r t a t n fig. 91. n re z e r v o r u l a c e s tu ia se p u n e p a s ta , ia r p r in r o tire a m a n iv e le i i cu a ju to r u l p a le te lo r f i x a t e d e a p a r a t i al periei f i x a t de a x u l de r o ta ie , se p ro d u c s tr o p i c a re se p ro ie c te a z pe perei. S tro p ire a se e x e c u t c t m a i uniform . U n if o r m it a te a se o b in e prin in e r e a u n e lte i de s t r o p i t n p e r m a n e n la aceeai d i s t a n de p erete, p rin m a n e v r a r e a ei n m o d egal a s u p r a s u p ra f e e i ce se s tr o p e te i p rin folosirea de p a s t de s t r o p i t de aceeai c o n s is te n i com poziie. C o n s is te n a de lu c ru a p a s te lo r este m a i m ic d e c t aceea a c i u t u rilor, o b in n d u - s e p rin s tro p ir e pe p e re i s t r a t u r i de calcio-vecchio cu g ro sim e a de 1 3 m m .

Cartea zugravului i vopsitorului

327

P r in v a r i a i a in t e n s it ii stropirii, a d is ta n e i d in t r e u n e a lt a de s t r o p i t i p e r e te i a c o n sis te n e i pastei, se o b in s tr o p i m a i m a r i sau m a i mici, d u p d o rin . A p licarea p a s te i se face n m a i m u l t e reprize. n ti se aplic o s tr o p ire ra r , d u p u s c a r e a c re ia se aplic nc d ou , tr e i i c h ia r m a i m u l te stropiri, p n se o b in e u n ifo r m iz a r e a n treg ii s u p r a f e e i reliefuri de m r im e a d o rit . U neori, m a i ales n cazul s tr o p ilo r m ari, s u p r a f a a a c o p e r it cu calcio-vecchio se p re lu c re a z p rin niv e la re a v rfu rilo r reliefurilor i a p la tiz a r e a lor cu a ju to r u l u n ei s c n d u ri mici g e lu ite sa u a u nei drici de lemn. Se o b i n jo c u r i p l c u te de p la n u r i i de forme. b) P iin p re lu c ra re . T eh n o lo g ia ap licrii calcio-vecchio-ului p rin p r e lu c ra re este c o n s t i t u i t din d o u operaii. P r i m a o p e r a ie c u p r in d e acoperirea n tre g ii s u p r a f e e cu u n s t r a t de c o m p o z iie de g ro sim e u n if o r m, c o re s p u n z to a r e m o delului ales. A plicarea p a s te i se face cu b id in e a u a sa u cu paclul, drica m e t a lic sau c h ia r m is tria . A d o u a o p e ra ie c u p r in d e re a liz a re a pe s t r a t u l de com poziie, p r o a s p t aplicat, a fo rm elor i reliefurilor m o d elului ales, folosind u n e lte v a r i a t e c o r e sp u n z to a re , ca : perii cu p r u l ta r e , p en sule m a r i ro tu n d e , p e rii cu b u r e te de cauciuc, p ie p te n i d e le m n sau m eta lic i etc. A ceste u n e lte , m a n i p u la te c o r e s p u n z to r, d u p aplicare, las u rm e , care, n a n s a m b lu , form eaz o r n a m e n t a i i c a ra c teristic e , n relief, cu a sp e c t d e o s e b it de p l c u t i a t r g t o r (fig. 155). Astfel, cu peria de b u r e i de cau ciu c (fig. 155, a) p r in lo v itu r i a p lic a te cu p ric e p e re pe s t r a t u l de p a st , se o b in reliefuri cu a s p e c t p l c u t i u n ifo rm . Cu p ie p te n ii se o b in a n u r i mici para le le , d r e p t e s a u c u r b e (fig. 155, b), re g u la te sa u n tm p l to a r e . Cu pensu la r o t u n d a p s a t , n p a s t , r o t i t p u i n i ap o i sm uls, se o b i n

328

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

u r m e su b fo rm de flori (fig. 155, c), care, r s p n d ite u n ifo rm p e s u p r a f a a s u p o r t , d a u u n a s p e c t d eosebit de frum os. R e a liz a r e a u n u i finisaj n relief de c a lita t e d ep in d e n m a r e p a r t e de p ricep erea, c o n tiin c io z ita te a i e x p e rie n a m u n c ito r u lu i c a re e x e c u t lucrarea. F in is a re a su p r a f e e lo r de calcio-vecchio de a p se face fie p rin z u g r v ir e cu com po ziii pe b a z de clei, fie p rin v o p sire cu co m p o z iii c o re sp u n z to a re . F in is a r e a p rin z u g r v ir e c u p r in d e o p e r a ia de s p la re cu o s o lu ie de s p u n d u p c a re se aplic 2 3 s t r a t u r i de z u g r v e a l n cu lo a re a aleas cu a ju t o r u l v erm orelului. V op sirea s u p r a fe e lo r de calcio-vecchio se p o a te face m a n u a l sau, preferabil, m e c a n iz a t cu pistolul. A p lica re a co m p o z iiilo r se face d u p u n proces te hno lo gic m a i sim plu d ec t cel folosit la e x e c u ta r e a v o p sito riilo r o b in uite , suc c e siu ne a o p e r a iilo r c o m p o n e n te fiind u r m t o a r e a : c u r i r e a s u p ra fe e lo r de p ra f cu pe nsu le sa u cu j e t de a e r c o m p r i m a t g r u n d u ir e a cu g r u n d de m b i b a r e ; c h itu ir e a cu g rij a z g rie tu rilo r i fisurilor i r e p a r a r e a cu c h it a e v e n tu a le lo r p ro e m in e n e r u p t e ; , lefuirea u o a r a v rfu rilo r p ro e m in e n e lo r acic ula re ; g r u n d u ir e a cu g r u n d de m b ib a re a locurilor c h i t u i t e sa u r e parate ; g r u n d u ir e a cu g r u n d de acoperire ; ac o pe rirea cu 1 2 s t r a t u r i de v o p s e a sau de email. ? L a acop erirea cu v o p se a v o p s ito ru l tr e b u i e s a ib g rij s n u se d e p u n n a d n c itu rile calcio-vecchio-ului o c a n t i t a t e m a i m a r e de v o p s e a c a re le p o a te r e d u c e sa u c h ia r nivela, m ic o rn d a stfe l efectul este tic , specific fin isaju lu i resp ectiv. P e n t r u im ita r e a a s p e c tu lu i de vechi, p e s te c a re t i m p u l a l s a t urm e , s u p r a fe e le de calcio-vecchio z u g r v ite s a u v o p s ite se finiseaz n m o d c o r e s p u n z to r. O p e ra ia r e s p e c tiv se n u m e te p:ttinare i este descris n su b c a p ito lu l u r m to r . 2 , CALCIO-VECCHIO DE ULEI A cest finisaj n relief se e x e c u t p rin a p lic a re a p e s te su p ra fe e le s u p o r t t e n c u i t e i g le tu i te cu ipsos, a u n u i s t r a t u n if o r m de 1 2 m m de p a s t de v o p se a de ulei (v. r e e t a nr. 52), c a re apoi se finiseaz prin p r e lu c r a r e s a u p rin im p rim a re .

Cartea zugravului i vopsitorului

329

O p eraiile n ecesare e x e c u t r ii acestei lu c r ri s n t : p re g tire a su p r a f e e i s u p o r t d in g le t de ipsos, co nform i n d i c a iilor din s u b c a p . C ; g r u n d u ir e a cu g r u n d de m b ib a r e ; p a c lu ire a cu c h it de c u i t ; g r u n d u ir e a cu g r u n d de acop erire ; tu f u ir e a s t r a t u l u i de g r u n d de acoperire ; a c o p e rire a su p r a fe e i cu s t r a t u l de p a s t din v o p sea de ulei, a p lic a t cu o pe nsu l l a t ; finisarea p r in p r e lu c ra re sa u p rin im p rim a re . Com poziiile folosite succesiv n u se aplic d ect d u p ce s-a u s c a t s t r a t u l a n te rio r. a) Finisarea prin prelucrare. Se e x e c u t cu a j u t o r u l p e n su le lo r t u f r d in p r de porc cu p r u l r a r i s c u rt sa u cu p ie p te n e . Se o b in reliefuri u n ifo rm e m r u n te d e o se b it de estetice, a s e m n to a r e cu cele din fig. 155. b) Finisarea prin imprimare. Se e x e c u t cu o rol Fig. 156. Rol pentru finisarea m e ta lic (fig. 156) special, p r e v z u t cu u n desen suprafeelor n g r a v a t, care, p rin rostog olirea rolei pe s u p r a f a a cu relief. s tr a tu l de p a s t , im p r im pe a c e sta desenu l re s p e c tiv . P e n tr u a se evi.ta lipirea p a ste i de s u p r a f a a rolei, a c e a s ta se a f u n d din cnd n c n d n tr - u n v a s cu ap. D u p u sc a re a s u p ra fe e i fin is a te se aplic o u o a r lefuire a v rfu rilo r asc u ite . 3 . CALCIO-VECCHIO CU PASTE DE VOPSEA VINAROM SAU CU PRODUSUL PE BAZA DE EMULSIE DE PIOLIACETAT DE VINIL, CU SIMBOLUL 8203 P rin aplic a re a p a ste lo r de v o p se a V in aro m (v. r e e te le nr. 53 i 54) i a p ro d u s u lu i cu c im bolul 8203, se u r m r e te re a liz a re a u nei acoperiri care s p ro te je z e elem entele de c o n s tr u c ii re s p e c tiv e i s le n f r u m u s e eze t o t o d a t , a c o p e rin d u -le cu u n a sp e c t d e c o ra tiv p l c u t. P a s t a din v o p se a de V in a ro m i h u m (v. r e e t a nr. 53) se aplic n u m a i n in terior, iar p a s t a d in v o p se a V in a ro m i nisip fin p r e c u m i pro dusu l 8203 se aplic n u m a i la e x te rio r, nefiind in d ic a te p e n tr u in te r io r d a to r it ru g o z it ii. Se aplic p e s u p r a f e e d in : . p a n o u r i p r e fa b ric a te de b e to n , t u r n a t e n p oziie o riz o n ta l cu m a d ri c u it :

330

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

p a n o u r i p r e f a b r ic a te de b e to n sa u t u r n a t n c o fra je v e rtic a le , cu s u p r a f a a n e te z it cu .nisip fin i A ra c e t D P 25 (v. r e e t a nr. 23) sau cu p a s t G IP A C (v. r e e t a nr. 22) ; z id rie de c r m id t e n c u i t sa u din b.c.a., n e te z ite cu nisip fin i A ra c e t D P 25 sau cu p a s t G IPA C . D u p p r e g tir e a c o r e s p u n z to a r e a su p ra f e e lo r s u p o r t, se p ro c e d e a z la aplic a re a finisajului re sp e c tiv . P a ste le , a t t cele p r e p a r a t e pe. a n tier, ct i p ro d u s u l 8203, n a in te de utilizare, tr e b u i e s fie b in e o m o g e n iz a te i s tr e c u r a t e p r in s ita cu 16 o c h iu ri/c m 2, p e n tr u a se e v it a n f u n d a re a duzei c nd se ap lic m e c a n iz at. P e s u p r a f a a s u p o r t se a p lic n ti m a n u a l cu b id in e a u a sa u cu p en su la la t , o a m o r s d in v o p s e a V in a r o m a lb V 108 210, d i l u a t n a p n p ro p o r ie 1 : 1 n vo lu m e . D u p 24 ore de la a p lic a re a am orsei, se p ro c e d e a z la a c o p e rirea s u p r a fe e lo r cu c om poziiile de finisaj d e c o ra tiv re spe c tive . A p lic a re a lor se p o a te face m a n u a l, ca i calcio-vecchio de ap, ns se r e c o m a n d a p lic a re a lor m e c a n iz a t cu in sta la iile de p u lv e r iz a t descrise n c a p ito lu l IV, su b c a p ito lu l F. D a c c o m p o z iia p r e z in t o c o n s is te n m a re , se p o a t e d ilu a cu a p n p r o p o rie de m a x i m u m 5 % , a m e ste c n d u -se energic, p n se o b in e c o n s is te n a p o t r i v i t stropirii. A p licarea a c e s to r co m p o z iii se face la o t e m p e r a t u r a m e d iu lu i de m in im u m + 1 5 C . L a a p lic are a cu p istolul p u lv e r iz a to r (v. fig. 123 i 125), a e r u l c o m p r i m a t (4 6 d a N / c m 2) a c io n e a z a s u p r a c o m p o z iiei c a re tr e c e p rin d u z a cu orificiul de 4 10 m m d ia m e tr u i p e c a re o p r o ie c te a z pe s u p r a f a a s u p o r t su b fo rm de s tr o p i m a i m a r i sa u m a i mici, n f u n c ie de m r im e a orificiului duzei, d e a d m is ia aeru lu i, d e c o n s is te n a c o m po ziie i i de d i s t a n a la c a re se i n e p isto lu l d s u p r a f a a s u p o r t. D esim ea s tr o p ilo r d e p in d e de n u m r u l de s t r a t u r i c a re se aplic, ia r u n i f o r m ita te a lor de c o n s t a n a v ite z e i de d e p la sa re a p is to lu lu i i a d is ta n e i de s u p r a f a a s u p o r t p r e c u m i de folosirea u n e i p a s t e de s t r o p it de aceeai c o n s is te n i c o m p o n e n . C o n s u m u l specific e s te de 0,200 k g / m 2 v o p se a V in a r o m V 108 210 i 1,6 1,8 k g / m 2 de p a s t , la a c o p e rire a d e a s i de circa 1 k g / m 2 la a c o p e rirea r a r . n t i m p u l i d u p t e r m i n a r e a lu c ru lu i se iau u r m t o a r e e l e m s u r i ; ferestrele, uile etc. sau o biectele ca lm p i, a p a r a t e etc., n v e c in a te sau a fla te n c a d ru l s u p ra f e e lo r c a re se finiseaz, tr e b u i e fe r ite de s t r o p i re, deoarece a c estea se c u r cu a p n u m a i c nd s tr o p ii s n t p r o a s p e i ;

Cartea zugravului i vopsitorului

331

d u p folosire, pistoalele se in tr o d u c n g le i cu a p c u r a t p e n tr u a fi c u r a t e cu u u r in , astfel m a te r ia lu l com po ziiei se n t r e te n a p a r a t, ia r c u r ir e a lui este dificil. P r o d u s u l 8203 se livreaz de f a b ric a m b a l a t n saci de po lietilen i se d e p o z ite a z n m agazii u sc a te , f e rite de a c iu n e a d ire c t a ra ze lo r solare i a cldurii, la t e m p e r a t u r a de m in i m u m + 5C. n caz de n g h e p ro d u s u l n u m a i p o a te fi u tiliz a t. D u r a t a d e p o z it rii este de 3 luni de la d a t a fabricrii. J. D I V E R S E LUCRRI DE A C O PE R IR E A SUPRAFEELOR SUPORT

n a fa ra acoperirii s u p r a fe e lo r s u p o r t cu diverse c om poziii, descrise n acest capitol, z u g r a v u l v o p s ito r m a i folosete i a lte m a te r ia le cu a ju t o r u l c ro ra o b in e u nele fin isa je d in c a te g o ria celor d e c o ra tiv e , c u m s n t : b iu ir e a , lu stru ire a , c eruirea, p a tin a r e a i poleirea.

1. BIUIREA

B iu ir e a se e x e c u t cu a j u t o r u l u n o r c o lo ra n i s in te tic i t r a n s p a r e n i de d iferite culori. P r e p a r a r e a lo r se face co nform cu re te te le nr. 56 i 57. B iu ire a se folosete, de obicei, la finisarea tm p l r ie i de le m n fu rn iru ite, la finisarea la m b riu rilo r etc., n ca re caz b i u ir e a este e x e c u t a t de c tr e v o p s ito ri. n a i n t e de b iu ire , este ne c e sa r s se fac p re g tir e a c o re s p u n z t o a r e a su p r a f e e i respective. A c e a st o p e ra ie se e x e c u t u d n d u -se s u p r a f a a le m n u lu i i lefuindu-se cu h rtie stic la t , n scopul d e a-i n d e p r ta n e r e g u la rit ile sa u achiile de la s u p r a fa . n cazul le m n u lu i de esen m oale, p e n tr u a se o b in e o s u p r a f a c o re sp u n z to a re , o p e r a iile de u d a r e i de lefuire tr e b u i e s se r e p e te cel p u in de d o u ori. P e n t r u a m r i re z is te n a culorii, se a d a u g a m o n ia c n b a i. A plicarea b a iu lu i se face n m a i m u lte feluri i a n u m e : cu pe n su la , cu buretele sa u cu p u lv e riz a to ru l. B a iu l p t r u n d e m a i u n ifo rm d a c se aplic cu b u re te le sa u cu p u lv e riz a to ru l. n acest din u r m caz se realizeaz i o n a lt p r o d u c tiv ita t e a m uncii. E s t e re c o m a n d a b il s se acopere s u p r a f a a re s p e c tiv cu o soluie m a i d ilu a t , d a t de m a i m u lte ori, pn se o b in e n u a n a d o rit , d e c t s se aplice u n s in g u r s t r a t de b a i mai c o n c e n tr a t.

332

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitori!

P e n t r u o b u n n tin d e r e a b a iu lu i, s u p r a fe e le c a re se p r e lu c re az tr e b u ie s fie a e za te o rizo ntal, e v itn d sc u rg e re a b a iu lu i i f o rm a re a de p e t e i dre. B iu i r e a se folosete, de asem en ea, p e n t r u e x e c u ta r e a im ita iilo r de lem n, d n d u n e i esene de lem n o b i n u i t 'a s p e c t u l i c u lo a re a u n ei e se n e m a i de p re . n c a zu l a c e s tu i fel de im it a i e s t r u c t u r a le m n u lu i re sp e c tiv se p s tr e a z ; de e x e m p lu , e se n e ca m e s te a c n u l, b r a d u l, fagu l etc., c a p t culoa rea n ucu lu i, ia r u lm u l i frasinul, c u lo a re a l e m n u lui ro c a t etc. E x e c u t a r e a b iu irii se face n felul u r m t o r : s u p r a f a a le m n u lu i se c u r cu u n r z u ito r sa u o b u c a t de sticl, apoi se lefu iete n lu n g u l fibrelor cu h rtie stic la t , u m ezin du -se. D u p ce se u su c (circa 2 3 ore), se face o a d o u a lefuire, cu h r tie s tic la t m a i fin. B a i u l p r e p a r a t n c u lo a re a c e r u t , se p o a te folosi d u p o or sa u o o r i j u m t a t e de la dizolvare. Se aplic cu b u r e te le sa u cu p e n s u la moale, m b ib n d b ine porii le m n u lu i i frecn d b in e s u p r a f a a cu crp a , la d o u tr e i m in u t e de la a p lic a rea b a iu lu i. O biectu l b a i u i t se u su c d u p 2 3 ore, apoi se lefuiete u o r la s u p r a f a cu o h rtie s tic la t fin. D u p aceea se tr e c e la finisarea su p r a f e e i b iu ite . A c e a sta se p o a t e e x e c u ta n m a i m u lt e feluri, d a r cel m a i o b in u it p rin lcuire, ceruire i lustru ire. P r in lcuire, de obicei, este n ec e sa r c a s u p r a f a a b i u i t s fie g r u n d u i t cu g r u n d de m b ib a r e p e n tr u a fi u n ifo r m iz a t i a re a liz a o m a i b u n a d e r a r e a lacu lu i de a c e a st s u p r a f a . Se r e c o m a n d ca g r u n d u l s fie slab c o lo ra t n culo a re a b a iu lu i. D u p u sc a re a g r u n d u lu i d e m b ib a r e se e x e c u t c h itu ir e a cu c h itu r i de c u i t d e c u lo a re a b a iu l u i i n u m a i p e p o r iu n i fo a r te mici. L o c u rile c h itu ite , d u p u sc a re a c h itu lu i se lefuiesc, se te rg e p ra fu l i a p oi se regru n d u iesc . Se tre c e a po i la ac o pe rirea cu 2 3 s t r a t u r i de lac, d u p nevoie, a a c u m s-a a r r t a t n su bcap. D, p a r a g r a f u l 6.
2 . LUSTRUIREA

L u s t r u ir e a este o a l t m e to d de finisare a s u p r a f e e lo r b i u ite . S u p r a f a a b i u i t se a c o p e r cu s t r a t u r i d e lac f o a r te su b iri. n acest fel se a c c e n tu e a z c u lo a re a i s t r u c t u r a lem nului. A tu n c i c nd su p r a fe e le b i u i t e se finiseaz p rin lu stru ire , o p e ra iile p r e g t ito a r e tr e b u i e s fie f c u te fo a rte ngrijit. A ceste o p e r a ii s n t : lefuirea i a s t u p a r e a porilor. L u s tr u ir e a pro p riu -z is c o n s t d in tr-o g ru n d u ir e , u r m a t de d o u lu s tru iri succesive. L a g r u n d u ir e se folosete 1 2 1 4 % elac (v. r e e t a nr. 60), la p r im a lu s tru ire 8 1 0 % elac (v.

Cartea zugravului i vopsitorului

333

r e e t a nr. 61), ia r la u ltim a lu s tr u ir e alcool c u r a t . n t i m p u l lu stru irii se a d a u g p r a f de p i a t r ponce, p e n tr u a s t u p a r e a p o rilo r lem nului. L u s t r u ir e a se e x e c u t c u u n t a m p o n de sto f de lin sa u fire de ln, ca re se nf o a r n tr-o p n z c u r a t de in ; n u se a d m i t e p n z de b u m b a c , deoarece a c e sta se ro a d e uor. T a m p o n u l se p s t r e a z n tr-o cu tie, p e n tr u a nu fi e x p u s usc rii sa u prafului. L u s t r u l se a p lic p rin m icri circu lare rapide, f r opriri. P e n t r u a m p ie d ic a lipirea t a m p o n u l u i se r e c o m a n d a se p u n e pe p n z ulei de in fie rt s a u de floarea-so arelui.

Fig. 157. Executarea lustruirii unei suprafee de lemn :


a d i r e c i a p r im e i l u s t r u i r i ; b d ir e c ia l u s t r u i r i i a d o u a ; c d ir e c ia l u s t r u i r i i a t r e i a ; < Z d ir e c ia l u s t r u i r i i a p a t r a .

334

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

L a n c e p u tu l lu crului t a m p o n u l se v a 'a p l i c a uor, nefiin d p erm is a p s a r e a lui p u te r n ic pe s u p r a f a , ia r la sfritu l lucrului, t a m p o n u l n u tr e b u ie rid ic a t brusc. S tr a tu r ile de lac s u b i a t d e p u se de t a m p o n v o r fi re g u la te i u nifo rm e. R e v e n ir e a n acelai loc se v a face n u m a i d u p u s c a r e a s t r a t u l u i p re c e d e n t, la d o u tr e i m in u te . P r im a lu s tr u ir e se e x e c u t prin m icri circ u la re u nifo rm e, ntr-o p a r t e i n t r - a l t a (fig. 157, a) c e r c u rile a v n d d ia m e t r u l de circa 30 cm. L u s tr u i r e a se face nti pe s u p r a f a a o biectului, pe m uchii, d u p care se e x e c u t a d o u a lu stru ire , p rin m icri o n d u la te , p e s te ca re se re v in e cu m icri circu lare (fig. 157, b). D u p tr e i zile, n c a re t i m p s-a f c u t m b ib a r e a p e rfe c t a lem n ului, se e x e c u t a tr e i a lu stru ire , p rin m icri o n d u la te u r m a t e de o m icare d r e a p t (fig. 157, c). n sfrit, d u p cinci zile, se e x e c u t u l tim a lu s tr u ir e cu s p irt fcnd m icri n fo rm de o p tu r i n a m b e le se n suri (fig. 157, d). L u s tr u i r e a n u se a p l i c j p e su p r a fe e e x p u s e u m id it ii s a u a g e n ilo r atm osferici. 3 . CERUIREA P r in ce ru ire se n elege a p lic a re a de c e a r pe s u p r a f a a care se fin i seaz i frecarea, d u p aceea, cu o c rp de in. Ceara folosit n acest scop este u n am e ste c de c e a r de albine cu te r e b e n tin sa u ben zin. A m e ste cu l de cear se aplic cu o b u c a t de p o s ta v sau de c rp pe su p ra fe e le p la n e i cu p e ria cu p r u l s c u r t p e su p ra fe e le cu reliefuri. P e n t r u o m a i b u n aplicare, c o m p o z iia de cea r se nclzete n a in te de n tr e b u in a r e . D e obicei, c e a ra se aplic n d o u s tr a tu r i, al doilea s t r a t ap licnd u-se d u p u sca re a s t r a t u l u i p re c ed e n t. n cazul co m poziiei p r e p a r a t e cu ben zin , u sc a re a d u r e a z tr e i ore, ia r in cazul celei cu te r e b e n tin , ase ore. D u p u sc a re se face fre c a re a s u p ra fe e i c e ru ite cu o c rp de in. S t r a t u l de c ea r se o xid e a z u o r ; p e n t r u p s t r a r e a a s p e c tu lu i iniial s u p r a f a a c e r u it se lcuiete cu d o u t r e i s t r a t u r i d e lac de sp irt sau de ulei. L c u ir e a se face cu u n t a m p o n de stof de ln sa u cu peria cu p r u l sc u rt.

Cartea zugravului i vopsitorului

335

4 , PATINAREA

P r in p a tin a r e , aa c u m s-a a r t a t i n s u b c a p ito lu l I, se nelege im ita re a a sp e c tu lu i su p r a f e e lo r v e ch i p rin diferite procedee, p e n tr u a o b in e fru m o a s e efecte de c o rativ e. P a ti n a r e a se aplic pe s u p r a fe e o r n a m e n ta le sa u finisate cu calcio-vecchio, z u g r v ite sau vo p site . a) Patinarea suprafeelor ornam entate sau n calcio-vecchio zu grvite. S u p ra fe e le o r n a m e n t a t e sau n calcio-vecchio, z u g r v i te se p a tin e a z a s t f e l : se aplic u n u l s a u d o u s t r a t u r i cu c o m p o z iie de z u g r v it c o lo rat , c a re c o n s titu ie f o n d u l ; d u p u sc a re a u ltim u lu i s t r a t se aplic p este v rfu rile reliefurilor u n u l sau d o u s t r a t u r i de com poziie, c o lo ra t n tr - u n t o n m ai deschis dect fondul. A p lic a re a acestei c om poziii se face cu a ju t o r u l u n e i psle cu ca re se tr e c e u o r p e s te v rfu rile a s p e ritilo r. P rin d ife re n a de to n n tr e a d n c itu r i i p ro e m in e n e se o b in e a sp ec tu l de vechi, p a tin a r e a . D ife re n a de t o n se p o a te o b in e i p rin ceru ire a s u p ra fee lo r, o peraiile e fe c tu n d u -se astfel: se aplic 2 3 s t r a t u r i de co m poz iie de z u g r v it, c o lo ra t n c u lo are a aleas ; d u p u s c a re a u ltim u lu i s t r a t de z u g r v e a l se aplic cu o perie cu p r u l s c u r t o c o m p o z iie de c e a r (v. r e e ta nr. 62), n tr - u n u l sa u n d o u s tr a tu r i. n a i n t e de u sc a re a co m poziiei se te rg e c o m p o z iia de c ea r de pe p ro e m in e n e , cu o b u c a t de p o s ta v c u ra t. S tr a tu l de c e a r t r a n s p a r e n t d e p u s pe c a v it i, cu t i m p u l se o x i deaz i se nchide la culoare, nchizn d t o t o d a t i t o n u l culorii fo n d u lu i din a d ncituri. b) Patinarea suprafeelor ornam entate sau n calcio-vecchio vop site. S u p ra fe e le o r n a m e n t a t e sa u n calcio:vecchio v o p site , se p a t i neaz n felul u r m t o r : u ltim u l s t r a t de v o p se a se aplic cu o c o m p o z iie c o lo ra t cu u n t o n m a i nchis d e c t cel a n te rio r. n a i n t e de a se usca se te rg p ro e m in e n e le cu o b u c a t de p o s ta v c u r a t , elim in n d astfel s t r a t u l u lti m de v o p se a depus, lsnd desco perit cel a p lic a t a n te r io r m ai deschis la culoare, o b in n d u -s e n felul acesta] u n a spect de vechi. A cest p ro c e d e u este folosit la p a tin a r e a o rn a m e n te lo r v o p s ite cu em ail cu p u lb e r e de bro nz sa u a lu m in iu p e n t r u a d a u n a sp e ct de o r n a m e n t din m e ta l m asiv p a t i n a t de v rem e. P e n tr u in te r io r se p o t folosi la p a ti n a r e a su p r a f e e lo r v o p s ite c o m p o ziii de cear, la a p lic a re a lor p ro c e d n d u -se ca i la p a t i n a r e a s u p r a feelor z u g r v ite .

336

Tehnologia executrii lucrrilor de zugrveli i vopsitorii

D u p u sca re a u ltim u lu i s t r a t de v o p se a se p o a te aplica u n s t r a t t r a n s p a r e n t de la z u r de ulei c a re sp o re te lu m in o z ita te a i d im presia u nei aco periri n adncim e.
5 . POLEIREA

L a u n e le cldiri m o n u m e n ta le , in te rio are le se cer a fi d e c o r a te special cu finisaje s c u m p e i p re te n io a s e , c are fac p a r t e d in a s p e c tu l a n s a m b lu lu i a r h ite c tu r a l de in terior. 0 astfel de lu c ra re d e c o r a tiv este i poleirea. P r i n poleire se n e leg e a p licarea u n u i s t r a t f o a r te s u b ir e de m e ta l pe o b iecte de lem n sa u m e ta l, sa u pe te n c u ia l i o r n a m e n te , p e n t r u o b in e re a u n u i a sp e c t fru m o s i de o v a lo a r e a p a r e n t mai m are. P oleirea se e x e c u t cu m e ta le p re io a se n fo rm de foie fo a r te s u b ir i, s u tim i de m ilim e tru , c a re se livreaz su b fo rm de c r i de c te 25 foie fiecare, d e s p r ite n tr e ele cu c te o fo i de h rtie . D i m en siu nile foilor de m e ta l s n t de 1 6 x 1 6 c m sa u 8 x 8 cm. Ca m e ta le se folosesc a u ru l, a rg in tu l i p la tin a . A u ru l este cel m a i des n t r e b u i n a t la astfel de lu cr ri d e co ra tiv e . A rg in tu l este m a i ieftin, d a r se n n e g re te repede, m a i ales d a c este a p lic a t la e x te rio r. P l a t i n a este m a i sc u m p dect aurul, ns este cu m u lt m a i d u ra b il . F o ie le de m e t a l (poleielile) s n t e x tr e m de uo a re i s n t fo a r te u o r lu a te de v n t, din c a r e c a u z cnd se lu c re a z la ex te rior, locul de lucru e ste a c o p e rit cu o h u s de p ro te c ie c o n tr a v n tu lu i. Cnd se lu cre a z la in te r io r se n c h id accesele sp re e x te r io r p e n t r u a n u se p ro d u c e c u r e n i de aer. P e n t r u aplic a rea poleielii s t r a t u l s u p o r t se p r e g te te cu fo a r te m u lt grij. Astfel, su p ra fe e le ce u r m e a z a fi po leite se vopsesc de p a t r u ori cu v o p s e a de ulei sa u cu tr e i s t r a t u r i de g r u n d cu elac, d u p c a re se aplic u n s t r a t de elac, p r e p a r a t n s p ir t in d u stria l. D u p u scare se aplic u n s t r a t de so lu ie de m ix io n , c a re este u n p r e p a r a t de fab ric pe b a z d e ulei, lac de c o p a l i glicerin. P e n t r u a n u r m n e su p ra f e e le n e v o p s ite cu m ixion , se a m e s te c n c o m p o z iia lui, o c a n t i t a t e de v o p se a p r e p a r a t cu p ig m e n t de g a lb e n de c ro m i liv r a t n tu b u r i. D u p ce s t r a t u l de m ix io n s-a u s c a t, circa 24 ore, se p ro c e d e a z la a p lic a re a foielor. C a r te a cu foie de m e ta l se aaz pe o p e rn i . Se sufl u o r la fiecare fo i ca s se desfa c lin f r s se ru p . F o ia se ia pe v rfu l

Cartea zugravului i vopsitorului

337

un ui c u i t i, apoi, sufln d uor, a c e a s ta se n t in d e pe s u p r a f a a ce se decoreaz. P e n t r u s u p r a f e e mici, c a la o r n a m e n te de e x e m p lu , foiele t r e b u ie t ia te n b u c i de d im e n siu n e a necesar. T ie r e a se face cu a te n ie i precizie, p e n t r u e v ita r e a pierderilor. P e n t r u t ie r e fo ia se a az pe pe rn i i cu u n c u i t se c re s te a z de c te v a ori p n ce se d e s p r in d e b u c a ta re s p e c tiv . F o ie le d u p ce au fost n tin s e p r in su fla re pe s u p r a f a a c a r e se decoreaz, se a p a s u o r cu u n t a m p o n de v a t i a p oi se netezesc u o r cu o pe nsu l m o a le special, din p r de bursuc. F o ie le a p lic a te n u t r e b u ie s a ib nici o n d o itu r , s n u se s u p r a p u n u n a p e ste a lt a i s n u se lase r o s tu r i n tr e ele. A u ritu l cu fo ie de a u r se p o a te e x e c u ta i pe z u g r v e a l o b i n u it bo g a t o r n a m e n ta t . P r o c e d e u l este u r m t o r u l : d u p ce s-a a p lic a t z u g rveala, se u n g e locul, care u r m e a z a fi a u rit, cu g lb e n u de ou cu p u in glicerin, n loc de m ix io n. D u p 2 ore se p o a te a u ri d u p m o d u l a r t a t m ai na inte . P e n t r u a se feri su p ra fe e le , po leite cu fo ie de m e ta l, de o xidare, se aplic p e s te a c e ste a 2 sa u 3 s t r a t u r i iz o lato a re d in tr-o so lu ie d e elac i s p irt in d u stria l. P r i m u l s t r a t f o r m e a z g r u n d u l (1 p a r t e elac i 2 1/ 2 p r i s p ir t in d u s tria l, lu a te n g r e u ta te ) , ia r al doilea i al tre ile a f o rm e a z izolarea (1 p a r t e elac i 37a p r i s p i r t ind ustrial). S u p ra fe e le a u r ite nu se izoleaz, a u r u l fiind inox id ab il. Se o b in u ie te a se izola cele poleite cu foie de a rg in t. P e n t r u a li se d a s u p r a fe e lo r o r n a m e n t a t e i po leite u n a s p e c t de vechim e, a c e s te a se p o t p a tin a .

CAPITOLUL V

EXECUTAREA ZUGRVELILOR SI VOPSITORIILOR PE TIMP FRIGUROS

D e m u lte ori, lucrrile de finisaj ale cldirilor, inclusiv zu g r v e lile i v opsitoriile, se e x e c u t n tim p u l iernii. P e n t r u ac e a sta t r e b u i e lu a te m su ri de nclzire a ncp erilor i i n u t s e a m de o serie de c on diii i de reguli. Com poziiile cu a p de v a r , clei, cazein, silicai etc. se p r e p a r i se p s tr e a z n ncperi nclzite. T e m p e r a t u r a lor n m o m e n tu l n t r e b u in r i i nu tre b u ie s fie m a i jo a s de + 1 0 C , ia r p e n t r u g r u n d u ri de s p u n de + 1 5 C . P r e p a r a r e a i p s t r a r e a vopselelor i c h itu r ilo r se face n n c pe ri n clzite. Vopselele i c h itu rile de ulei p e n tr u p a c lu it se nclzesc n a in te d e n tr e b u in a re , p n la t e m p e r a t u r a de 1 5 20C. D e asem enea, uleiurile din c a re se p r e p a r vopselele i c h itu rile se nclzesc n a in te de n tr e b u in a r e , la 1 5 203. E s t e in terzis nclzirea uleiurilor, lacurilor, vopselelor, e m a i l u rilo r i solv e n ilo r d irect p e fla c r, p e n t r u a se e v ita a p r in d e r e a lor. n c lz ir e a lor se face n a p cald sau p rin d e p o z ita r e n d e lu n g a t n nc pe ri n clzite. Vopselele, lacurile i em ailurile se dilueaz cu so lv e n i p e n t r u a li s e m e n i n e f lu id ita te a n e cesar ap licrii lor pa s u p ra f e e reci, in n d s e a m a ns de c a n t i t a t e a m a x i m c a re p o a te fi in tr o d u s f r s i n flu e n e z e c a lit a te a com poziiei. P e n t r u a accelera u sc are a , la p r e p a r a r e a vop selelor se p o t sic a tiv i n c a n t i t a t e de cel .m it 1 5 % din g r e u t a t e a lia n tu lu i. ad 'iu g a

Peliculele de g r u n d de a p sa u de ulei tr e b u ie s fie p e rfe c t u sc a te n a in te de aplicarea c o m p oziiilo r de z u g r v e li i v o p sito rii. n c p e rile n ca re se e x e c u t spoieli, zu g r v e li sau v o p sito rii pe t i m p friguros, tre b u ie s fie b ine izolate din p u n c t de v e d e r e te rm ic i b in e nclzite. L u c r rile de spoieli, zu g r v e li i v o p sito rii interioare p e tim p friguros, cu com po ziii o binuite, se e x e c u t n u m a i n ncperi nclzite, n care

Cartea zugravului i vopsitorului

339

te m p e r a t u r a tr e b u ie s se m e n in , p n la u sc a re a acoperirilor, I a c e i p u in + 5 C , m s u r a t la 0,50 m de la p a rd o se a l . L a e x e c u ta r e a z u g r v e lilo r de c a lita t e s u p e r io a r se r e c o m a n d ca t e m p e r a t u r a n n c p e ri s n u c o b o a re su b + 1 0 C . D e a sem enea, tre b u ie e v ita i c u re n ii de aer, ca re p rin u sc a re a local a su p r a f e e lo r produ c p t a r e a lor. L u c r r ile de v o p sito rii in te rio a re cu c o m p o z iii pe b a z de r in i sin te tic e se e x e c u t la t e m p e r a t u r i de m in im u m + 15C. U m id ita t e a ae ru lu i n ca re se e x e c u t lu c r ri d e z u g r v e li i v o p s i torii nu t r e b u i e s d ep easc 6 5 % . D ife r e n a n tr e t e m p e r a t u r a a e ru lu i n c o n ju r to r i a s u p r a f e e lo r care se z u g rv e sc sa u se vopsesc, nu tr e b u ie s fie m a i mare, de 5^-6C,. p e n tr u a se e v ita c o n d e n sa re a v a p o r ilo r d in a tm o s fe r . T r e b u ie e v ita t, de asem enea, c o n ta c tu l d in tr e s u p r a fe e le c a re se finiseaz i a b u r u l p ro v e n it de la diferite in s ta la ii ( r a d ia to a r e de calorifer, t u b u r i de v e n t i laie etc.). L u c r rile de spoieli e x te rio a re se e x e c u t n u m a i n c a zu l n c a r e t e m p e r a t u r a zilnic a ae ru lu i n u c o b o a r su b + 5 C , ia r a celor d e vopsitorii su b -j-15C.

CAPITOLUL V II

CONDIII DE CALITATE A LUCRRILOR DE VOPSITORII DEFECTE I REMEDIERI

P e n t r u n deplin irea ro lu lu i p e care-1 au v o p sito riile n c o n stru c ii (de p ro te c ie , igienic i estetic), este necesar ca v o p s ito r u l s c u n o a sc c t m a i b in e m a te riile p rim e i pro du sele finite pe care le folosesc la fin isarea s u p ra fee lo r, p r e c u m i relaiile d in tr e c a ra c teristic ile lor, n a t u r a s u p r a fe e lo r s u p o r t i procesul tehn olog ic c a re tr e b u ie a d o p t a t . D efeciunile ca re a p a r n ti m p u l sau d u p vo p s ire nu tr e b u ie a tr ib u ite a t t c a lit ii m aterialelo r, c t nepriceperii celor c are e x e c u t lucrarea. P r in n e c u n o a te re a c om p oziiilo r i n e re s p e c ta r e a i n s t r u c iu n ilo r d e folosire i aplic a re a lor se p ro d u c o serie de greeli din c a re r e z u lt vo p siri n e c o re sp u n z to a re . R e u ita , deci,pn ceea ce p riv e te c a l ita te a luc r rilor de v o p sito rii, d e p in d e n cea m a i m a r e m s u r de p re g tir e a p ro fe sio n a l a v o p s i to r u lu i i de c o n tiin c io z ita te a lui. O v o p sito rie de c a lita te tr e b u ie s a co pere s u p r a f a a s u p o r t cu o pelicul n e t e d i u n ifo rm , f r u r m e de p ensu l, dre, pete , c r p t u r i , bici, cojiri etc. i p rin c a re n u tre b u ie s se n t r e v a d s t r a t u r i l e de vopsea. i <j S u p ra fe e le v o p s ite tr e b u ie s p re z in te o aceeai n u a n i u n acelai t o n de c u lo a re i acelai a s p e c t lucios sa u m a t. B ordu rile, frizele i lin ia tu r a tr e b u ie s fie de aceeai l im e pe t o a t lun g im e a , s nu p r e z in te c u r b u r i sau frn tu ri, ia r locurile de m p r e u n a r e n p re lu n g ire nu tr e b u ie s fie vizibile. S e p a ra iile d in tr e v o p s ito rii i z u g r v e li pe acelai p e r e te tr e b u i e s fie d istin cte, f r su p ra p u n e ri. D esenele a p lica te cu a j u t o r u l ab lo a n e lo r, periilor, pensulelor, p ie p te n e lo r etc. tre b u ie s fie clare i s n u p r e z in te d is c o n tin u it i la m b in ri, sp a ii goale, ngrori, p ete, prelin geri s a u p o r iu n i n e re tu a te . P e n t r u e v ita r e a o b in erii u n o r acoperiri cu defecte r e m e d ia b ile sau n erem ed iab ile, se in d ic n c o n tin u a r e cauzele c a re le p ro duc , p rin folosirea u n o r c o m p o z iii sa u u n o r tehn olog ii n e c o r e s p u n z to a r e , p re c u m i din n eg lije n a sa u n e p ric e p e re a v o p sito ru lu i, a r-

Cartea zugravului i vopsitorului

341

tn d u -se t o t o d a t m e to d e le de p r e v e n ire i, e v e n tu a l, re m e d ie rea d efec telor. D efectele p o t a p r e a n t i m p u l e x e c u t rii lu c r rilor de v o p sito rii sau d u p usc a re a peliculelor.
1. DEFECTE CARE APAR N TIMPUL PSTRRII COMPOZIIILOR

n t i m p u l p s tr r ii n depozitele c e n tr a le sa u de a n tie r, c o m p o ziiile p o t p r e z e n ta diverse defecte c a u z a t e de d ep ire a d u r a te i de c o nservare, de n e re s p e c ta r e a n o rm e lo r de d e p o z ita re i, n u nele cazuri, d a t o r i t c a lit ii n e sa tis f c to a r e a com poziiilor. Cele m a i o b in u ite defecte c a re a p a r s n t t u l b u r a r e a , fo rm a r e a de coji, se d im e n ta r e a , gelifierea i sp a r g e r e a emulsiei. a) T u lb u ra re a . Se p ro d u c e fie p rin d e p o z ita r e a c o m p o z iiilo r la o te m p e r a t u r s u b + 5 C , fie din c a u z a u n u i c o n i n u t p r e a m a r e de sicativ. n a m b e le cazuri, p e n tr u remedierfe, se r e c o m a n d o u o a r nclzire a com poziiei la 20 25C, p rin in tr o d u c e r e a v a s u lu i n ca re este p s t r a t , n a p cald. n c lz ire a n u tr e b u ie p r e lu n g it i nici efec t u a t la foc direct, deoarece n acest fel se p o t m odifica p r o p r ie t il e pro dusului, p r e z e n tn d t o t o d a t i u n pericol de in cend iu d in c a u z a im fla m a b ilit ii solv e n ilo r volatili. b) Form area de coji. P e s u p r a f a a com po ziiilor d in v a se le i a m balajele n ca re se p s tre a z se fo rm e a z coji ca re se d a to r e s c n ch id e rii n ee ta n e a v a s u lu i sau a m b a la ju lu i respectiv, a excesului de s ic a tiv d in com p oziie, a p str r ii p r o d u s u lu i n v a s e u m p l u t e in c o m p le t sa u d in ca uz a u n e i t e m p e r a t u r i excesive d in depozit. Se r e c o m a n d ca p s t r a rea com p oziiilo r s se fac n v a s e i a m b a la je u m p l u t e c o m p le t, f r s t r a t de aer, i nchise etan. n ca z ul utilizrii p a r ia l e a c o m p o z iie i se to a r n , ncet, pe s u p r a f a a com poziiei r m a s e n v as, u n s t r a t s u b i r e din d ilu a n tu l resp ectiv, nchiznd u-se apoi c a p a c u l c t m a i etan. n ca z ul form rii coajei, a c e a s ta tr e b u ie n d e p r t a t cu g r ij n a in te d e u tiliz a re a p ro du sului. Coaja n u tr e b u ie s p a r t , ia r s f r m t u r il e a m e s te c a t e n m a sa co m poziiei d eoarece a c e ste a n u se m a i re d iz o lv . Se p ro d u c e n sc h im b o sc d e re a pre cia bil a a sp e c tu lu i e ste tic i a r e z is te n e i peliculei. c) Sedim entarea m ateriilor solide n dispersie. E s t e u n fe n o m e n care p r o v o a c m u lt e n e a ju n s u r i pe a n tie re . P r i n s e d im e n ta r e se n elege d e p u n e r e a m a te riilo r p u lv e r u le n te ( p ig m e n i i u m p lu tu r i ) n g lo b a te n vopsele sau em ailuri n s tr a tu r i, d u p g r e u t a t e a lor specific, pe fu n d u l v a s u lu i sau a m b a la ju lu i n ca re se p s tr e a z . Cauzele p ro d u c e rii s e d im e n t r ii s n t : g r e u t a t e a specific m a r e a u n o r p ig m e n i (m iniul de p lu m b , o x id u l rou de fier etc.), v is c o z ita te a

342

Condiii de calitate a lucrrilor de vopsitorii. Defecte i remedieri

prea m ic a lacului sau u le iu lu i, finee de m c in a r e n e c o r e s p u n z to a r e a p ig m e n ilo r utilizai, fre c a re a n e c o r e s p u n z to a r e a c o m p o z iiilo r n f a b ric s a u n atelier, d e p o z ita re a c om poziiilor u n ti m p m a i n d e lu n g a t d e c t cel prescris (de e x e m p lu : vopselele i g r u n d u r ile de a c o p e rire circa 1 an de la p r e p a r a r e , ia r g r u n d u r ile a n tie o ro siv e cu m iniu de p lu m b , n u m a i 2 6 luni, d u p c a l ita te a p ig m e n tu lu i utilizat). O p e r a ia necesar rem ed ierii acestu i defect, f o a r te des n tln it pe a n tie re , este o energic i c o m p le t a m e s te c a re a co m p o ziiilo r n v a se le n c a re se p s tr e a z . O a m e s te c a re superficial duce la c o n s u m u r i specifice m a i m a ri i la re a liz a re a un e i pelicule de c a lita te inferioar i cu a s p e c t n eu niform . A stfel la folosirea u n e i vo pseli n e o m o g e n iz a te se v a o b in e la n c e p u t o pelicul cu p rea m u l t lia n t i p re a p u i n p ig m e n t, ia r la u r m , o pelicul cu p r e a m u lt p ig m e n t i p r e a p u i n liant. A m e s te c a re a c om poziiilor p e n tr u om o ge n iz a re se p o a t e face fie m a n u a l, fie m e c a n iz at. M a n u a l se face a s t f e l : se n d e p r te a z orice u r m de c o a j ; se sc o a te din v a s circa u n s fe rt din c o n in u tu l plin al v a s u l u i ; cu a j u t o r u l unei lo p e le de lem n g e lu it (nu se folosete u n a m etalic p e n t r u ca p rin lovire de v a s u l m e ta lic s nu se p r o d u c se nte i c are s a p r in d solvenii volatili), se dizloc s tr a t u r i l e d e p u s e pe f u n d u l v a s u lu i de jos n sus, t r e p t a t , pe n tre a g a s u p r a f a : d u p aceea se i m p r im lo p ic i o m icare de r o ta ie de jos n sus i de sus n jos astfel ca t o a t m a sa a com poziiei s se p u n n m icare. A c e a st o p e ra ie d u r e a z 1030 m in, d u p c a n t i t a t e a de d e p u n e ri i de n a t u r a lor. D u p ce com p oz iia a fost o m o g e n iz a t se a d a u g n v a s i r e s tu l de c o m p o z iie scos la n c e p u t, a m e s te en d u -se c o n tin u u . O m o g e n iz a re a m e c a n iz a t a c o m p oziiilo r se face cu a j u t o r u l a m e ste c to a r e lo r (v. cap. IV, B, p a r a g r a fu l 3) cu o d u r a t de 5 10 m in, p e n tr u o c a n t i t a t e de 50 kg, a sigurnd o p r o d u c t i v i t a t e ridicat^ i o c o m p o z iie de cea m a i b u n ca lita te . d) Gelifierea. P r in gelifiere se neleg e t e n d i n a de n g ro are " (gelatinizare) fie a n tregei m a se a com poziiei, fie p a r i a l , su b f o rm a de cheaguri. Cauza acestui fe n o m e n este u n n c e p u t de a l t e r a r e a lia n tu lu i i se c on sid er ca defect de fabricaie. C o m p o z iia nu p o a t e fi r e m e d ia t i tr e b u i e r e t u r n a t fabricii p ro d u c to a re . e) Spargerea em ulsiei. A cest fe n o m e n se p ro d u c e p rin se p a r a r e a celor doi c o m p o n e n i lichizi (ap-ulei), c a re c o n s titu ie em u lsia . C a u zele s e p a r rii p o t f i :

Cartea zugravului i vopsitorului

34 3

o e m u lsio n are n e c o r e s p u n z to a r e re a liz a t n f a b ric : p s t r a r e a n e c o r e s p u n z to a r e a com po ziiilor e m u ls io n a te n m a g a z ii la t e m p e r a t u r i su b + 5 G ; d u r a t a d e d e p o z ita re a em ulsiei d ep e te t e r m e n u l de fo lo s in prescris de fa b ric a p r o d u c to a re . n c azu l se p a r r ii emulsiei n u e x ist p o sib ilit i de re m e d ie re . M odul de o m o g e n iz a re a v o p se le lo r e m u lsio n a te , in flu e n e a z efectiv s ta b i lita t e a emulsiei. O o m o g e n iz a re c o re c t se face a m e s te c n d c o m p o z i ia n u m a i n acelai sens de r o t a i e a lo p ic i de le m n s a u a p a le t e i a m e s te c to ru lu i .
2 . DEFECTE CARE APAR IN TIMPUL APLICRII COMPOZIIILOR

L a a p lic a re a co m p o z iiilo r d e v o p s it d a t o r i t c a lit ii sa u p s tr r ii n e c o re s p u n z to a r e a p r o d u se lo r sa u a aplicrii lor n e c o r e s p u n z to a r e se p ro d u c o serie de defecte, c u m s n t : re z is te n a la n t in d e r e cu p e n su la , scurgeri, bici, b u le de aer, p e te , stria ii, c e a etc. M a jo r ita te a a c e s to r defecte p o t fi e v i t a t e p rin c u n o a te r e a com po ziiilor, a te h n o lo g iilo r de ap licare i a in flu e n e i m e d iu lu i n c o n ju r to r . a) R ezistena Ia ntindere cil pensula a com poziiei. L a a p lic a re , c o m p o ziia t r e c e g re u de pe p e n su l pe s u p r a f a a c a re se aplic. C auzele c a re p ro d u c a c e st de fe c t s n t : c o n s ite n p r e a m a r e a c o m p o z i i e i ; t e m p e r a t u r a s c z u t a p r o d u s u l u i ; se r e m e d ia z p r in n c l zirea lui ; folosirea u n e i pe n su le n e p o tr iv it e o p e ra ie i ; folosirea u n u i d ilu a n t n e c o r e s p u n z t o r ; a p lic a re a co m p o z iie i p e u n s u p o r t u m e d ; a p lic a re a com poziiei pe o s u p r a f a a s p r , n ele fu it ; a p lic a re a co m p o z iie i p e t i m p excesiv de cald, sau sub a c iu n e a razelor solare. b) Urme de pensul. Cnd se m e n in i d u p u sc a re a s t r a t u l u i de co m poziie, m p ied ic fo rm a r e a u n e i s u p ra f e e cu a s p e c t u n ifo rm . C auzele c a re p r o d u c acest d e fe c t s n t : c o n s is te n a p r e a m a r e a c o m p o z i i e i ; co m p o z iia folosit cere u n t i m p de u s c a re fo a r te sc u rt, ia r s u p ra fe e le c a re se a c o p e r s n t m a ri. c) A deziune slab. Cnd c o m p o z iia n tin s pe s u p r a f a a s u p o r t u lui a d e r cu greu de a c esta, se p o a te p r e s u p u n e c este r e z u l t a t u l u r m to a re lo r c a u z e :

344

Condiii de calitate a lucrrilor de vopsitorii. Defecte i remedieri

p re g tir e a n e c o r e s p u n z to a re a s u p r a fe e i s u p o r t (u rm e de g r s i me, praf, u m e z e a l ) ; s u p r a f a a s u p o r tu lu i a re o t e m p e r a t u r m a i m ic d e c t + 5 C : u r m e de a p n p e n s u l sa u n a e ru l folosit la p u lv e riz a r e ; u tiliz a r e a de d ilu a n i n ec o re sp u n z to ri. d) S cu rgeri i p e rd e le 1 . A ce ste defecte p o t a p r e a a t t la a p lic a re a c o m p o z iiilo r cu p e n su la ct i cu pistolul, din u r m to a r e le cau z e : u tiliz a r e a un e i co m p o z iii p r e a d ilu a te , la o t e m p e r a t u r ri d ic a t a m ed iu lu i; a p lic a re a u n u i s t r a t p r e a gros de c o m p o z iie ; a p lic a re a u n u i s t r a t de c o m p o z iie n e o m og eriizat ; u tiliz a r e a u n e i d u z e cu d ia m e tr u l p r e a m a r e ; a p lic a re a u n u i s t r a t de c o m p o z iie p e s te u n u l lucios. n astfel de c a z u ri s t r a t u l lucios se m tu ie t e p rin lefuire. e) Coaj de p o rto c a l ". A cest defect face ca pelicula s p r e z in te u n a sp e c t o n d u la t, in su fic ien t eg alizat. Cauzele c a re p r o d u c a c e st defect s n t u r m to a r e le : c o n s is te n a m a r e a c o m p o z i i e i ; p u lv e r iz a r e a com po ziiei cu a e r c o m p r im a t su b p re s iu n e a n o r m a l ; d i s t a n a p re a m a r e n tr e pisto l i s u p r a f a a c a re se a c o p e r ; a d a o s p r e a m a re de sica tiv n c o m p o z iia de v o p s it ; a p lic a re a com po ziiei pe t i m p friguros. f) Pe lic ul a s p r la p ipit. Cauzele ca re p r o d u c a c e st defect s n t : c o m p o z iia c o n in e i m p u r i t i ; n u a fost s t r e c u r a t ; a p lic a re a co m po z iie i s-a f c u t n tr-o a tm o s f e r n c r c a t cu pra f. g) Bici. A p a r ' p e s u p r a f a a peliculei a t u n c i c n d : s u p r a f a a c a re se a c o p e r este nc u m e d ; s t r a t u l de c o m p oziie a re o grosim e p e s te cea n o rm a l ; nu se folosete filtru l la in s t a la ia de a e r c o m p r im a t. h) Bule de aer. Sn t p r o v e n ite din u r m to a r e le c a u z e : c o n s is te n a p re a m a r e a co m p o z iie i i n e r e s p e c ta r e a d is t a n e i m in im e d in tr e pisto l i s u p r a f a a s u p o r t u l u i ; u tiliz a re a u n e i d u ze la pistol cu d ia m e t r u m a i m a r e d e c t 2,8 m m , ia r p re s iu n e a a e ru lu i c o m p r i m a t m a i m a r e d e c t acea n o rm a l . D a c bulele de a e r a p a r izolat, se p o t s tr p u n g e i d e fe c tu l t r e b u i e re m e d i a t cu o p e nsul de lin ia tu r . i) A ta c a re a s tr a tu lu i a n te rio r. n a c e st caz s t r a t u l de c o m p o z iie a p lic a t a t a c i dizolv s t r a t u l a n t e r io r cu c a re se a m e s te c , p r o d u cnd scurgeri, nc re iri etc. Cauzele a c e stu i defe c t s n t :

Cartea zugravului i vopsitorului

345

u tiliz a re a u n u i p r o d u s c a re c o n in e so lv e n i cu p u t e r e m a r e de dizolvare i v o l a t i l i t a t e m ic ; a p lic a rea u n u i s t r a t p e s te a l tu l in suficient u sca t. n p r im u l caz se re c o m a n d n locuirea d ilu a n tu lu i, iar n cel de al doilea, pre lu n g ire a t i m p u lu i de u s c a re a s t r a t u l u i p re c e d e n t. j) Cratere. A tu n c i cn d a p a r p e pelicul cu g re u p o t fi re m e d ia te . Cauzele ca re p r o v o a c a c e st de fe ct s n t : v a r ia ii de p re siu n e a a e r u lu i c o m p r i m a t ; folosirea u n o r c o m p o z iii n e o m o g e n e sau cu t e r m e n de folosire d e p it; a p lic a rea pe u n s u p o r t p r e g t i t n e c o re sp u n z to r. 1) Pnz de paianjen (fire). F e n o m e n u l se n tln e te m a i ales la com poziiile p e b a z de clorcauciu c i este d e te r m in a t p rin a p lic a re a n tr - u n m e d iu excesiv de ca ld a u n e i co m p o z iii c o n in in d s o lv e n i cu v o l a ti lita te p re a m are. m) Striaiuni. Cauzele a p a r iie i ac e stu i de fe c t s n t u r m t o a r e l e : p r e g tir e a n e c o re s p u n z to a r e a s t r a t u l u i s u p o r t ; m b ib a r e a n e u n if o rm cu g r u n d de m b ib a r e a s u p ra f e e lo r de lem n i celor g l e t u i t e ; v ite z a de m ic a re a p is to lu lu i pe s u p r a f a a s u p o r t m a i m a re d e c t c e a n o r m a l sa u n e u n ifo rm . Ca re m e d iere p e n t r u p r im u l caz, se e x e c u t o p re g tir e c o r e s p u n z to a re , p e n tr u al doilea, se aplic o n o u g r u n d u ir e cu g r u n d de m b ib a re , ia r p e n t r u al tre ile a , se r e d u c e v ite z a de m icare a p isto lu lu i i se aplic u n s t r a t de c o m p o z iie n sens c o n t r a r p rim u lu i. n) Picturi m ari. A cest defect a p a r e la d u z a p isto lu lu i p r o v e n in d d in u rm t o a r e l e c a u z e : c o n s is te n a p r e a m a r e a c o m p o z iie i c a re se p u lv e riz e a z ; folosirea u n e i du z e cu orificiu p r e a m a r e ; ap lic a re a c om p oz iie i cu p isto lu l la o t e m p e r a t u r su b + 1 0 C . o) Aspect zgrunuros. Se p ro d u c e , n g eneral, c n d c o m p o z iia p u l v e r iz a t a ju n g e p e s u p o r t f r s o lv e n i (p u lv e riz a re u s c a t ). C au za acestei p u lv e riz ri u s c a te e s t e : d i s t a n a p is to lu lu i de s u p r a f a c a re se finiseaz este p re a m a r e ; t e m p e r a t u r a m e d iu lu i n c a re se lu cre a z e ste p re a r id ic a t , v o latiliznd s o l v e n i i ; folosirea u n e i du z e cu orificiu cu d ia m e tr u m ic la o p re s iu n e m are; " d ilu a n tu l a r e o v o la t ilit a te p r e a m are. p) Pete uleioase. A p a r pe s u p r a fe e le ca re se a c o p e r p rin p u lv e riz a re din ca uz a lipsei sa u de fe c tuo asei f u n c io n ri a f iltru lu i c o m p re so ru lu i.

346

Condiii de calitate a lucrrilor de vopsitorii. Defecte i remedier)

r) A lbirea peliculei. Se p r o d u c e din u r m to a r e le cau z e : a tm o s f e r a din n c p e re a s a u locul n c a re se lu cre a z e ste u m e d , ia r t e m p e r a t u r a s c z u t ; c o m p o z iia c o n in e n c a n t i t a t e m a r e so lv e n i f o a r te v o la tili. s) Cea. Se p o a te p ro d u c e n t i m p u l p u lv e riz rii i a r e c a u r m a r e u n c o n s u m specific m a i m a r e de c o m p o z iie , p r e z i n t u n pe ric o l de explozie, p r e c u m i c re te re a n o c iv it ii p e n t r u p e rso a n e le c a re d e servesc in s ta la ia . Cauzele f o rm rii ceei s n t : p re s iu n e a p re a m a r e a a e ru lu i c o m p r i m a t ; aerisirea n e c o re s p u n z to a r e a n c p e rii n c a re se lu creaz. C e a se p o a t e p r o d u c e i n c m p e le c tro s ta tic n g r e u in d a c o p e rirea p r ii o p u se p isto lu lu i d e s tr o p it. A cest d e fe c t este d e t e r m i n a t de u r m t o a r e l e ca uz e : r e z is tiv ita te a p r e a m a r e a c o m p o ziie i folosite ; u tiliz a r e a u n e i cu p e de p u lv e riz a re cu d ia m e t r u p r e a m a r e . t) Uscare ntrziat a peliculei. A cest defect m p ie d ic d e s f u ra re a n o r m a l a lucrrilo r, fiind p r o d u s de u r m to a r e le ca uz e : a p lic a re a u n u i s t r a t p r e a gros de c o m p o z iie ; t e m p e r a t u r a m e d iu lu i n c a r e se lu c r