Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNTREBĂRI AFERENTE ASIGURĂRII OBLIGATORII A LOCUINŢELOR

1. Câte locuinţe sunt în România

şi aprox. câte sunt asigurate prin poliţe

facultative?

ş i aprox. câte sunt asigurate prin poli ţ e facultative? 2. De când se aplic

2. De când se aplică efectiv legea 260/2008?

3. Care sunt riscurile cuprinse în PAD? Cum se stabileşte valoarea locuinţei

cuprinse în PAD? Cum se stabile ş te valoarea locuin ţ ei asigurate? Ş i dac

asigurate? Şi dacă se constată că valoarea locuinţei este mai mare sau mai mică

decât cea înscrisă în poliţă? Dar la o poliţă de asigurare facultativă cum se

prezintă situaţia?

4. În cât timp este obligat un proprietar de locuinţă să îşi încheie o asigurare

obligatorie?

5. Dar dacă proprietarul care a încheiat PAD-ul vinde locuinţa, poliţa îşi pierde

valabilitatea? 6.
valabilitatea?
6.

Există o limită temporală până la care asiguratul este obligat să înştiinţeze

asigurătorul despre producerea riscului?

1

7. Dacă în urma unei alunecări de teren produsă astăzi se înregistrează o pagubă

astăzi şi încă una după 5 zile, ca urmare a afectării fundaţiei locuinţei în urma

producerii

riscului,

cele

două

evenimente

se

vor

considera

un

SINGUR

eveniment asigurat sau două riscuri?

considera un SINGUR eveniment asigurat sau dou ă riscuri? 8. Exist ă vreo restric ţ ie

8. Există vreo restricţie legală legată de numărul de daune care s-ar putea

despăgubi?

9. Dacă o clădire cu o suprafaţă totală construită de 500 m 2 este construită 60%

din cărămidă arsă (suprafaţa construită 300 m 2 , inclusiv str. de rezistenţă şi

pereţii exteriori aferenţi) şi 40% din cărămidă nearsă (restul), cum se va stabili

tipul locuinţei?

10. În anul 2012, un proprietar are încheiată o asigurare facultativă a locuinţei pe

1 an, valabilă până la data de 01.02.2013. Poate încheia asigurarea obligatorie

după ce expiră poliţa facultativă?

PAD obligatorii,
PAD
obligatorii,

11.Pot să închei o asigurare facultativă a locuinţei (de tip A), în completarea unei

pentru

suma

de

20.000

euro

pentru

riscul

de

furt/incendiu/inundare prin spargerea unei conducte?

12.Pot să închei o asigurare facultativă a locuinţei (de tip A), în completarea unei

PAD obligatorii, pentru suma de 20.000 euro pentru riscul de cutremur?

2

13.De unde se va începe acoperirea despăgubirii de 20.000 euro pentru o locuinţă

de tip B, pentru care s-a încheiat şi asigurarea facultativă pentru riscuri din

PAID?

ş i asigurarea facultativ ă pentru riscuri din PAID? 14. Când începe ş i când se

14.Când începe şi când se termină răspunderea PAID?

15.Asigurătorul din PAID are vreo obligaţie financiară faţă de proprietarul unei

locuinţe distruse complet de un incendiu (unic risc produs), în perioada de

asigurare specificată în PAD?

16.Dar dacă incendiul era CONSECINŢA INDIRECTĂ a unui cutremur, s-ar fi

era CONSECIN Ţ A INDIRECT Ă a unui cutremur, s-ar fi schimbat decizia asigur ă torului?

schimbat decizia asigurătorului?

a unui cutremur, s-ar fi schimbat decizia asigur ă torului? 17. Se desp ă gubesc pagube

17.Se despăgubesc pagube din riscuri incluse în PAD produse dependinţelor

pagube din riscuri in cluse în PAD produse dependin ţ elor locuin ţ ei asigurate obligatoriu?

locuinţei asigurate obligatoriu?

produse dependin ţ elor locuin ţ ei asigurate obligatoriu? 18. Se acord ă desp ă gubiri

18.Se acordă despăgubiri pentru pagubele produse din riscuri incluse în PAD

pentru locuinţe pentru care asiguratul nu are autorizaţie de construire?

19.Dar

dacă

asiguratul,

după

ce

a

încheiat

PAD,

efectuează

lucrări

de

modificare/lărgire a locuinţei, acest fapt poate afecta acoperirea unor pagube

produse din riscuri asigurate?

3

20.În

asigurarea

asigurate?

obligatorie,

asiguratul

este

obligat

la

reîntregirea

sumei

obligatorie, asiguratul este obligat la reîntregirea sumei 21. Cum se acord ă desp ă gubirea dac

21.Cum se acordă despăgubirea dacă asiguratul are mai multe PAD-uri pentru

aceeaşi

locuinţă:

se

încasează

de

la

fiecare

dintre

aceştia

despăgubirea,

ă de la fiecare dintre ace ş tia desp ă gubirea, propor ţ ional de la

proporţional de la fiecare dintre aceştia, conform procentului de capital social

deţinut de asigurători în PAID sau cum?

22.Dacă asiguratul a înştiinţat în scris asiguratorul despre producerea riscului

ţ at în scris asiguratorul despre producerea riscului asigurat, asigur ă torul va deschide dosarul de

asigurat, asigurătorul va deschide dosarul de daună?

23.Există termene impuse de lege/norme cu privire la intervalul temporal în care

asigurătorul este obligat la EVALUAREA DESPĂGUBIRILOR?

(fără penalizări)?
(fără penalizări)?

despăgubirilor,

ce

penalităţi

24.Câte zile (minim) are de aşteptat asigurătorul până la încasarea despăgubirii

25.Dar dacă PAID întârzie peste cele 5 zile lucrătoare impuse de lege pentru plata

legea?

CARE

ESTE

MOMENTUL

stabileşte

TEMPORAL DE LA CARE NU MAI CONTEAZĂ ÎNTÂRZIEREA, D.P.D.V.

FINANCIAR PENTRU ASIGURĂTOR?

4

26.În cât timp se prescriu drepturile asiguraţilor la despăgubiri?

27.Dar dacă PAID nu are sumele pentru acoperirea pagubelor?

28.Cum se calculează DAUNA PARŢIALĂ?
28.Cum se calculează DAUNA PARŢIALĂ?

5