Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea

UNIVERSITATEABABEBOLYAI FACULTATEADETIINEPOLITICE,ADMINISTRATIVEIALECOMUNICRII

DEPARTAMENTULDEJURNALISM
TIINEALECOMUNICRII

Licen Jurnalism

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea Jurnalism social disciplinei 2.2 Titularul activitilor de curs Lect. Asoc. Dr. Oana Pughineanu 2.3 Titularul activitilor de seminar Drd. Daniel Iftene 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6. Tipul de Examen 2.7 Regimul evaluare disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 14 3.8 Total ore pe semestru 56 3.9 Numrul de credite 3 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului

OBL

1 14 ore 1 1

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale Competene transversale


C4.3Ghidareacomportamentuluiprofesionalntruncontextglobaldepepoziiadecomunicatoriresponsabilin spaiulpublic,respectndcodurileprofesionalerecunoscute C3.4Identificareaiutilizareaunorindicatorirelevanipentruevaluarearezultatelorcampaniilordindomeniu comparativcuateptrilepublicului/audienei C4.4Aplicareacriteriilor,metodelorimodelelordeevaluarefolositengestionareainformaiilor

CT1Rezolvareanmodrealistcuargumentareattteoretic,ctipractic aunorsituaiiprofesionaleuzuale,n vedereasoluionriieficienteideontologiceaacestora

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Cunoaterea i nelegerea conceptelor de baz ale domeniului sociologic. Capacitate de a interpreta variate tipuri de conexte sociale Aplicarea unor metode i principii pentru rezolvarea unor probleme i situaii bine definite.

8. Coninuturi 8.1 Curs 1. Curs introductiv: ce nelegem prin cmp social i gndire sociologic. 2. Moduri de aciune social. Abodare microsociologic. 3. O societate stratificat (I). Tipuri de stratificare n societile premorderne i moderne. 4. O societate stratificat (II). Societi postmoderne i statificarea pe baz de status. 5.Munca i noile provocari ale economiei postfordiste. Capitalul uman. 6.Impactul social al globalizrii. 7.Sntatea i medicina din persectiv sociologic. Biopolitica i iatromania medical. 8.Diferenele de gen i minoritile sexuale. 9. Minoriti i moduri de afrimare a identitii. 10.Religie i laicizare n societatea contemporan. 11.Educaieinvmnt.Ctevaabordrisociologice
(BasilBernstein,PierreBourdieu,IvanIllich).

Metode de predare Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere Prelegere

Observaii

12.Urbanismimediunconjurtor.Problemapolurii. 13. Organizaiiinoireeledesocializare.

Prelegere Prelegere

14. Abordri etice ntr-o societate a responsabilitatii Prelegere flotante. Bibliografie:


1.Baudrillard,JeanSocietateadeconsum:mituriistructuri,EdituraComunicare.ro,Bucureti,2005 2.Bauman,ZygmundGndireasociologic,EdituraHumanitas,Bucureti,2008 3.Bauman,ZygmundGlobalizareaiefecteleeisociale,EdituraAntet,Bucureti,1999 4.Berger, Peter; Luckhmann, Thomas Construirea social a realitii: tratat de sociologia cunoaterii, Editura Art,Bucureti,2008 5.DurkheimEmileDiviziuneamunciisociale,EdituraAlbatros,Bucureti,2001 6.DurkheimEmileEducaieisociologie,EdituraDidacticiPedagogic,Bucureti,1980 7.Goffman,ErvingViaacotidiancaspectacol,EdituraComunicare.ro,Bucureti,2003 8.Mills,CharlesWrightImaginaiasociologic,EdituraPolitic,Bucureti,1975 9.Simmel,GeorgStudiiprivindformelesocializrii,EdituraSigmaIG,Chiinu,2000 10.Weber,MaxEticaprotestantispiritulcapitalismului,EdituraHumanitas,Bucureti,2003 11.Weber, Max Sociologia religiei: tipuri de organizri comunitare religioase, Editura universitas, Bucureti, 1998

8.2 Seminar / laborator


1.Relaiadintrejurnalistisocietate.Poziiajurnalistuluin societate.Jurnalistuliresponsabilitateasocial.

Metode de predare Prelegere interactiv

Observaii

2.Tipuridesubiectenjurnalismulsocial.Tipurideinstituii Prelegere interactiv iproblematicilepecareleofer. 3.Documentareanmediulsocial.Exerciiidedocumentare Prelegere interactiv ntrunspaiudat. 4.Reportajulsocial.Tipuridetemeisursede documentare.Problemespecificejurnalismuluimedical. 5.Dezvoltareacomentariilornspaiulsocial.Comentarii, analizeieditoriale.

Prelegere interactiv Prelegere interactiv

6.Campaniiledepresimediulsocial.Aplicaiepe domeniuleducaional.

Prelegere interactiv

7.Jurnalismulcetenescimobilizareapublicului.Definiii, Prelegere interactiv impact,atitudini.

Prelegere interactiv Bibliografie: 1.Vlcu,ValJurnalismulsocial,EdituraPolirom,Iai,2007

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Studeniivorreuisidentificeisneleagconceptele,teoriileimetodeledecercetarendomeniulsociologic, precumifelulncareacesteasuntaplicatenjurnalismulsocial.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare Se ia n considerare capacitatea de a susine un punct de vedere avizat i argumentat n elaborarea unei lucrri pe una dintre temele cursului. Respectarea gramaticii i ortografiei.

10.2 metode de evaluare Examen scris

10.3 Pondere din nota final 40%

10% 50%

10.5 Seminar/laborator

Pentruevaluareafinal, Lucrri scrise fiecarestudentvatrebuis prezinte/predeape parcursulsemestruluiun reportajprivindoproblem deinteressocialiuntextde celpuindoupagini (aproximativ700decuvinte) ncaresexpliceinteresul pentrutem,unghiulde abordareales,impactul social/politic/culturalpe carelvizeazifelulncare sepoatedezvoltasubiectul ntrunserial.Reportajulvafi notatcu7(apte)puncte,iar ceadeadouatemcu3 (trei)puncte.Participarea activlaseminarvafi echivalatcupuncte suplimentarelanotafinal.

10.6 Standard minim de performan Efectuarea unor lucrri originale care s mbine att perspectiva personal a studentului, ct i cunotinele dobndite prin parcurgerea bibliografiei privind o tem aleas.
Oricetentativdecopieresauplagiatvafisancionat,dupgravitateaabaterii,curespingereatextuluidela evaluareinotarealuicu1(unu)punct,precumiefectuareaunuireferatnvedereaexmatriculrii.

Data completrii ..........................

Semntura titularului de curs ...............................

Semntura titularului de seminar ...................................

Data avizrii n departament ...........................................

Semntura directorului de departament ............................