Sunteți pe pagina 1din 44

LEGE Nr.

303 Republicat * din 28 iunie 2004

privind statutul judectorilor i procurorilor

ublicat !n" #onitorul $%icial Nr. 82& din '3 septe(brie 200)

** Republicat !n te(eiul art. +,, al titlului +-,, din Le.ea nr. 24/0200) privind re%or(a !n do(eniile propriet1ii i justi1iei2 precu( i unele (suri adiacente2 publicat !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,2 nr. &)3 din 22 iulie 200)2 d3ndu4se te5telor o nou nu(erotare. Le.ea nr. 30302004 a %ost publicat !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,2 nr. )/& din 26 iunie 2004 i a (ai %ost (odi%icat prin $rdonan1a de ur.en1 a Guvernului nr. '24020042 publicat !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,2 nr. '.'&8 din 6 dece(brie 20042 aprobat cu (odi%icri i co(pletri prin Le.ea nr. /'0200)2 publicat !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,2 nr. 300 din '' aprilie 200).

7itlul , 8ispo9i1ii .enerale

:ap. , No1iuni i principii

;rt. ' 4 #a.istratura este activitatea judiciar des%urat de judectori !n scopul !n%ptuirii justi1iei i de procurori !n scopul aprrii intereselor .enerale ale societ1ii2 a ordinii de drept2 precu( i a drepturilor i libert1ilor cet1enilor. ;rt. 2 4 <'* =udectorii nu(i1i de reedintele Ro(3niei sunt ina(ovibili2 !n condi1iile pre9entei le.i.

<2* =udectorii ina(ovibili pot %i (uta1i prin trans%er2 dele.are2 detaare sau pro(ovare2 nu(ai cu acordul lor2 i pot %i suspenda1i sau elibera1i din %unc1ie !n condi1iile prev9ute de pre9enta le.e. <3* =udectorii sunt independen1i2 se supun nu(ai le.ii i trebuie s %ie i(par1iali. <4* $rice persoan2 or.ani9a1ie2 autoritate sau institu1ie este datoare s respecte independen1a judectorilor. ;rt. 3 4 <'* rocurorii nu(i1i de reedintele Ro(3niei se bucur de stabilitate i sunt independen1i2 !n condi1iile le.ii. <2* rocurorii care se bucur de stabilitate pot %i (uta1i prin trans%er2 detaare sau pro(ovare2 nu(ai cu acordul lor. Ei pot %i dele.a1i2 suspenda1i sau elibera1i din %unc1ie !n condi1iile prev9ute de pre9enta le.e. ;rt. 4 4 <'* =udectorii i procurorii sunt obli.a1i ca2 prin !ntrea.a lor activitate2 s asi.ure supre(a1ia le.ii2 s respecte drepturile i libert1ile persoanelor2 precu( i e.alitatea lor !n %a1a le.ii i s asi.ure un trata(ent juridic nediscri(inatoriu tuturor participan1ilor la procedurile judiciare2 indi%erent de calitatea acestora2 s respecte :odul deontolo.ic al judectorilor i procurorilor i s participe la %or(area pro%esional continu. <2* =udectorii nu pot re%u9a s judece pe (otiv c le.ea nu prevede2 este neclar sau inco(plet.

:ap. ,, ,nco(patibilit1i i interdic1ii

;rt. ) 4 <'* >unc1iile de judector2 procuror2 (a.istrat4asistent i asistent judiciar sunt inco(patibile cu orice alte %unc1ii publice sau private2 cu e5cep1ia %unc1iilor didactice din !nv1(3ntul superior2 precu( i a celor de instruire din cadrul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii i al ?colii Na1ionale de Gre%ieri2 !n condi1iile le.ii. <2* =udectorii i procurorii sunt obli.a1i s se ab1in de la orice activitate le.at de actul de justi1ie !n ca9uri care presupun e5isten1a unui con%lict !ntre interesele lor i interesul public de !n%ptuire a justi1iei sau de aprare a intereselor .enerale ale societ1ii2 cu e5cep1ia ca9urilor !n care con%lictul de interese a %ost adus la cunotin12 !n scris2 cole.iului de conducere al instan1ei sau conductorului parc@etului i s4a considerat c e5isten1a con%lictului de interese nu a%ectea9 !ndeplinirea i(par1ial a atribu1iilor de serviciu.

<3* =udectorii2 procurorii2 (a.istra1ii4asisten1i i personalul au5iliar de specialitate sunt obli.a1i s dea2 anual2 o declara1ie pe propria rspundere !n care s (en1ione9e dac so1ul2 rudele sau a%inii p3n la .radul al ,-4lea inclusiv e5ercit o %unc1ie sau des%oar o activitate juridic ori activit1i de investi.are sau cercetare penal2 precu( i locul de (unc al acestora. 8eclara1iile se !nre.istrea9 i se depun la dosarul pro%esional. ;rt. & 4 <'* =udectorii2 procurorii2 (a.istra1ii4asisten1i2 personalul de specialitate juridic asi(ilat (a.istra1ilor i personalul au5iliar de specialitate sunt obli.a1i s %ac o declara1ie autentic2 pe propria rspundere potrivit le.ii penale2 privind apartenen1a sau neapartenen1a ca a.ent sau colaborator al or.anelor de securitate2 ca poli1ie politic. <2* :onsiliul Na1ional pentru Atudierea ;r@ivelor Aecurit1ii veri%ic declara1iile prev9ute la alin. <'*. Re9ultatele veri%icrilor se ataea9 la dosarul pro%esional. <3* 8ispo9i1iile Le.ii nr. '8/0'666 privind accesul la propriul dosar i deconspirarea securit1ii ca poli1ie politic se aplic !n (od corespun9tor. ;rt. / 4 <'* =udectorii2 procurorii2 (a.istra1ii4asisten1i2 personalul de specialitate juridic asi(ilat acestora i personalul au5iliar de specialitate al instan1elor judectoreti i parc@etelor nu pot %i lucrtori operativi2 inclusiv acoperi1i2 in%or(atori sau colaboratori ai serviciilor de in%or(a1ii. <2* ersoanele prev9ute la alin. <'* co(pletea92 anual2 o declara1ie autentic2 pe propria rspundere potrivit le.ii penale2 din care s re9ulte c nu sunt lucrtori operativi2 inclusiv acoperi1i2 in%or(atori sau colaboratori ai serviciilor de in%or(a1ii. <3* :onsiliul Aupre( de ;prare a Brii veri%ic2 din o%iciu sau la sesi9area :onsiliului Auperior al #a.istraturii ori a (inistrului justi1iei2 realitatea declara1iilor prev9ute la alin. <2*. <4* Cnclcarea dispo9i1iilor alin. <'* conduce la eliberarea din %unc1ia de1inut2 inclusiv cea de judector sau procuror. ;rt. 8 4 <'* =udectorilor i procurorilor le este inter9is" a* s des%oare activit1i co(erciale2 direct sau prin persoane interpuseD b* s des%oare activit1i de arbitraj !n liti.ii civile2 co(erciale sau de alt naturD c* s aib calitatea de asociat sau de (e(bru !n or.anele de conducere2 ad(inistrare sau control la societ1i civile2 societ1i co(erciale2 inclusiv bnci sau alte institu1ii de credit2 societ1i de asi.urare ori %inanciare2 co(panii na1ionale2 societ1i na1ionale sau re.ii autono(eD d* s aib calitatea de (e(bru al unui .rup de interes econo(ic.

<2* rin dero.are de la prevederile alin. <'* lit. c*2 judectorii i procurorii pot %i ac1ionari sau asocia1i ca ur(are a le.ii privind privati9area !n (as. ;rt. 6 4 <'* =udectorii i procurorii nu pot s %ac parte din partide sau %or(a1iuni politice i nici s des%oare sau s participe la activit1i cu caracter politic. <2* =udectorii i procurorii sunt obli.a1i ca !n e5ercitarea atribu1iilor s se ab1in de la e5pri(area sau (ani%estarea2 !n orice (od2 a convin.erilor lor politice. ;rt. '0 4 <'* =udectorii i procurorii nu !i pot e5pri(a public opinia cu privire la procese a%late !n curs de des%urare sau asupra unor cau9e cu care a %ost sesi9at parc@etul. <2* =udectorii i procurorii nu pot s dea consulta1ii scrise sau verbale !n proble(e liti.ioase2 c@iar dac procesele respective sunt pe rolul altor instan1e sau parc@ete dec3t acelea !n cadrul crora !i e5ercit %unc1ia i nu pot !ndeplini orice alt activitate care2 potrivit le.ii2 se reali9ea9 de avocat. <3* =udectorilor i procurorilor le este per(is s plede9e2 !n condi1iile prev9ute de le.e2 nu(ai !n cau9ele lor personale2 ale ascenden1ilor i descenden1ilor2 ale so1ilor2 precu( i ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. :@iar i !n ase(enea situa1ii !ns judectorilor i procurorilor nu le este !n.duit s se %oloseasc de calitatea pe care o au pentru a in%luen1a solu1ia instan1ei de judecat sau a parc@etului i trebuie s evite a se crea aparen1a c ar putea in%luen1a !n orice %el solu1ia. ;rt. '' 4 <'* =udectorii i procurorii pot participa la elaborarea de publica1ii2 pot elabora articole2 studii de specialitate2 lucrri literare ori tiin1i%ice i pot participa la e(isiuni audiovi9uale2 cu e5cep1ia celor cu caracter politic. <2* =udectorii i procurorii pot %i (e(bri ai unor co(isii de e5a(inare sau de !ntoc(ire a proiectelor de acte nor(ative2 a unor docu(ente interne sau interna1ionale. <3* =udectorii i procurorii pot %i (e(bri ai societ1ilor tiin1i%ice sau acade(ice2 precu( i ai oricror persoane juridice de drept privat %r scop patri(onial.

7itlul ,, :ariera judectorilor i procurorilor

:ap. ,

;d(iterea !n (a.istratur i %or(area pro%esional ini1ial a judectorilor i procurorilor

;rt. '2 4 ;d(iterea !n (a.istratur a judectorilor i procurorilor se %ace prin concurs2 pe ba9a co(peten1ei pro%esionale2 a aptitudinilor i a bunei reputa1ii. ;rt. '3 4 ;d(iterea !n (a.istratur i %or(area pro%esional ini1ial !n vederea ocuprii %unc1iei de judector i procuror se reali9ea9 prin ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. ;rt. '4 4 <'* ;d(iterea la ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii se %ace cu respectarea principiilor transparen1ei i e.alit1ii2 e5clusiv pe ba9 de concurs. <2* La concursul pentru ad(iterea la ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii se poate !nscrie persoana care !ndeplinete cu(ulativ ur(toarele condi1ii" a* are cet1enia ro(3n2 do(iciliul !n Ro(3nia i capacitate deplin de e5erci1iuD b* este licen1iat !n dreptD c* nu are antecedente penale sau ca9ier %iscalD d* cunoate li(ba ro(3nD e* este apt2 din punct de vedere (edical i psi@olo.ic2 pentru e5ercitarea %unc1iei. :o(isia (edical se nu(ete prin ordin co(un al (inistrului justi1iei i al (inistrului snt1ii. ;rt. ') 4 <'* :oncursul de ad(itere se or.ani9ea9 anual la data i locul stabilite de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 cu aprobarea :onsiliului Auperior al #a.istraturii. 8ata2 locul2 (odul de des%urare a concursului de ad(itere i nu(rul de locuri scoase la concurs se public !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea a ,,,4a2 pe pa.ina de ,nternet a :onsiliului Auperior al #a.istraturii i pe cea a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 cu cel pu1in &0 de 9ile !nainte de data stabilit pentru concurs. <2* 8atele prev9ute la alin. <'* se aduc la cunotin1 i printr4un co(unicat care se public !n trei cotidiene centrale. <3* entru !nscrierea la concursul prev9ut la alin. <'*2 candidatul pltete o ta5 al crei cuantu( se stabilete prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 !n %unc1ie de c@eltuielile necesare pentru or.ani9area concursului.

<4* :onsiliul Auperior al #a.istraturii stabilete !n %iecare an nu(rul de cursan1i2 !n %unc1ie de posturile de judectori i procurori vacante2 precu( i de cele care vor %i !n%iin1ate. <)* :o(isia de ad(itere2 co(isia de elaborare a subiectelor i co(isia de solu1ionare a contesta1iilor sunt nu(ite prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. -eri%icarea dosarelor candida1ilor i !ndeplinirea condi1iilor prev9ute la art. '4 alin. <2* se reali9ea9 de co(isia de ad(itere. <&* Re9ultatele concursului se a%iea9 la sediul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii i se public pe pa.ina de ,nternet a :onsiliului Auperior al #a.istraturii i pe cea a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. </* :andida1ii ne(ul1u(i1i de re9ultatele concursului pot %or(ula contesta1ii !n ter(en de 3 9ile de la a%iare la co(isia de solu1ionare a contesta1iilor. ;ceasta le va solu1iona !n ter(en de 3 9ile. 8eci9ia co(isiei de solu1ionare a contesta1iilor este irevocabil2 dispo9i1iile alin. <&* %iind aplicabile !n (od corespun9tor. ;rt. '& 4 <'* :ursan1ii ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii au calitatea de auditori de justi1ie. <2* >or(area pro%esional ini1ial !n cadrul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii const !n pre.tirea teoretic i practic a auditorilor de justi1ie pentru a deveni judectori sau procurori. <3* 8urata cursurilor de %or(are pro%esional a auditorilor de justi1ie este de 2 ani. 8up pri(ul an de cursuri2 auditorii de justi1ie optea92 !n ordinea (ediilor i !n raport cu nu(rul posturilor2 pentru %unc1ia de judector sau procuror. <4* Cn perioada cursurilor2 auditorii de justi1ie e%ectuea9 sta.ii de practic !n cadrul instan1elor judectoreti i al parc@etelor2 asist la edin1ele de judecat i la activitatea de ur(rire penal2 pentru a cunoate !n (od direct activit1ile pe care le des%oar judectorii2 procurorii i personalul au5iliar de specialitate. <)* ro.ra(ul de %or(are pro%esional a auditorilor de justi1ie se aprob de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. ;rt. '/ 4 <'* ;uditorii de justi1ie bene%icia9 de o burs av3nd caracterul unei inde(ni9a1ii lunare corespun9toare %unc1iei de judector sta.iar i procuror sta.iar2 !n raport cu vec@i(ea pe care o au ca auditori. <2* Eursa auditorilor de justi1ie prev9ut la alin. <'* are natura i re.i(ul juridic al unui drept salarial i se stabilete pe ba9a inde(ni9a1iei brute prev9ute de le.e pentru judectorii i procurorii sta.iari2 la care se vor calcula re1inerile pentru ob1inerea inde(ni9a1iei nete2 ur(3nd a se vira obli.a1ia an.ajatorului i a asi.ura1ilor la asi.urrile sociale de stat2 precu( i obli.a1ia an.ajatorului i a asi.ura1ilor privind contribu1ia la

asi.urrile sociale de sntate. ;uditorii de justi1ie bene%icia9 de inde(ni9a1ie i !n perioada vacan1elor. <3* ,nde(ni9a1iile auditorilor de justi1ie se pltesc din %ondul prev9ut !n bu.etul anual aprobat al :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <4* ;uditorii de justi1ie bene%icia9 de drepturile prev9ute de art. /6 alin. <4* i <)*2 care se aplic !n (od corespun9tor. <)* erioada !n care o persoan a avut calitatea de auditor de justi1ie2 dac a pro(ovat e5a(enul de absolvire a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 constituie vec@i(e !n %unc1ia de judector sau procuror. <&* revederile alin. <'* 4 <3* i <)* se aplic i auditorilor de justi1ie proveni1i din alte 1ri2 pe ba9a !n1ele.erilor !nc@eiate cu (inisterele de justi1ie din 1rile respective. ;rt. '8 4 <'* ;baterile disciplinare ale auditorilor de justi1ie de la !ndatoririle ce le revin potrivit le.ii sau Re.ula(entului ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii se sanc1ionea9 disciplinar. <2* :onstituie abateri disciplinare" a* des%urarea de activit1i publice cu caracter politic sau (ani%estarea convin.erilor politice !n e5ercitarea atribu1iilor ce le revinD b* atitudinile ireveren1ioase %a1 de cole.i2 personalul de instruire i de conducere al ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 precu( i %a1 de persoanele cu care intr !n contact !n perioada e%ecturii sta.iuluiD c* absen1ele ne(otivate de la cursuri2 dac acestea depesc 8 ore !ntr4o lun. <3* Aanc1iunile disciplinare aplicabile auditorilor de justi1ie sunt" a* avertis(entulD b* di(inuarea bursei cu p3n la ')F pe o perioad de la o lun la 3 luniD c* di(inuarea bursei propor1ional cu nu(rul absen1elor ne(otivate2 dac acestea depesc 8 ore !ntr4o lunD d* e5(atricularea din ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <4* ;vertis(entul se aplic2 !n scris2 de directorul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii i poate %i contestat la consiliul tiin1i%ic al institutului.

<)* Aanc1iunile prev9ute la alin. <3* lit. b*2 c* i d* se aplic de :onsiliul tiin1i%ic al ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. <&* Gotr3rile consiliului tiin1i%ic prev9ute la alin. <)* pot %i atacate la instan1a de contencios ad(inistrativ i %iscal co(petent. </* Cn ca9ul e5(atriculrii din ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 cel sanc1ionat este obli.at s restituie inde(ni9a1ia i c@eltuielile de colari9are. <8* rocedura de constatare a abaterilor i de aplicare a sanc1iunilor disciplinare se stabilete prin Re.ula(entul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. ;rt. '6 4 <'* 8up !nc@eierea cursurilor !n cadrul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 auditorii de justi1ie sus1in un e5a(en de absolvire2 const3nd !n probe teoretice i practice2 prin care se veri%ic !nsuirea cunotin1elor necesare e5ercitrii %unc1iei de judector sau de procuror. <2* ;uditorii de justi1ie care au pro(ovat e5a(enul prev9ut la alin. <'* vor %i nu(i1i2 potrivit le.ii2 de re.ul2 !n %unc1iile pentru care au optat dup pri(ul an de cursuri !n cadrul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. <3* ;uditorii de justi1ie care nu pro(ovea9 e5a(enul de absolvire se pot pre9enta !nc o dat pentru sus1inerea acestuia la ur(toarea sesiune or.ani9at de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. Cn ca9ul !n care auditorul de justi1ie nu se pre9int2 !n (od nejusti%icat2 la e5a(en sau nu pro(ovea9 e5a(enul !n a doua sesiune2 el nu poate %i nu(it ca judector sau procuror i este obli.at s restituie bursa i c@eltuielile de colari9are. ;rt. 20 4 <'* ;bsolven1ii ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii sunt obli.a1i s !ndeplineasc ti(p de & ani %unc1ia de judector sau de procuror. <2* Cn ca9ul !n care un absolvent al ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii este eliberat din %unc1ie !nainte de e5pirarea perioadei de & ani2 din ini1iativa sa ori din (otive care !i sunt i(putabile2 el este obli.at s restituie bursa de auditor de justi1ie i c@eltuielile de colari9are e%ectuate cu %or(area sa2 propor1ional cu ti(pul r(as p3n la !(plinirea ter(enului prev9ut la alin. <'*.

:ap. ,, =udectorii sta.iari i procurorii sta.iari

;rt. 2' 4 <'* =udectorii sta.iari i procurorii sta.iari sunt nu(i1i !n %unc1ie de ctre :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 pe ba9a (ediei .enerale2 ob1inut prin !nsu(area

celor trei (edii de la s%3ritul %iecrui an de studiu i de la e5a(enul de absolvire a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. <2* =udectorii sta.iari i procurorii sta.iari pot %i nu(i1i !n %unc1ie nu(ai la judectorii sau2 dup ca92 la parc@etele de pe l3n. acestea. <3* =udectorii sta.iari se bucur de stabilitate. ;rt. 22 4 <'* 8urata sta.iului este de ' an. <2* Cn perioada sta.iului2 judectorii i procurorii sunt obli.a1i s continue %or(area pro%esional2 sub coordonarea unui judector sau procuror anu(e dese(nat de preedintele judectoriei sau2 dup ca92 de pri(4procurorul parc@etului de pe l3n. aceast instan1. <3* :onducerea instan1elor i a parc@etelor este obli.at s asi.ure toate condi1iile pentru buna des%urare a sta.iului. ;rt. 23 4 <'* =udectorii sta.iari judec" a* cererile privind pensiile de !ntre1inere2 cererile privind !nre.istrrile i recti%icrile !n re.istrele de stare civil2 cererile privind popririle2 !ncuviin1area e5ecutrii silite2 !nvestirea cu %or(ul e5ecutorie i luarea unor (suri asi.urtoriiD b* liti.iile patri(oniale av3nd ca obiect plata unei su(e de bani sau predarea unui bun2 !n ca9ul !n care valoarea obiectului liti.iului nu depete '00 (ilioane lei <'0 (ii lei R$N*D c* pl3n.erile !(potriva proceselor4verbale de constatare a contraven1iilor i de aplicare a sanc1iunilor contraven1ionaleD d* so(a1ia de platD e* reabilitareaD %* constatarea interven1iei a(nistiei ori .ra1ieriiD .* in%rac1iunile prev9ute la art. 2/6 alin. 2 lit. a* din :odul de procedur penal. <2* rocurorii sta.iari au dreptul s pun conclu9ii !n instan12 s e%ectue9e i s se(ne9e acte procedurale2 sub coordonarea unui procuror care se bucur de stabilitate. <3* Aolu1iile procurorilor sta.iari sunt contrase(nate de procurorii care !i coordonea9. ;rt. 24 4 <'* =udectorul sau procurorul care rspunde de coordonarea judectorilor sta.iari sau2 dup ca92 a procurorilor sta.iari !ntoc(ete tri(estrial un re%erat de evaluare

individual privind !nsuirea cunotin1elor practice speci%ice activit1ii de judector sau de procuror. <2* Cn vederea pre9entrii la e5a(enul de capacitate2 ulti(ul re%erat de evaluare individual cuprinde avi9ul consultativ al preedintelui cur1ii de apel sau al procurorului .eneral al parc@etului de pe l3n. aceasta. ;rt. 2) 4 <'* 8up !nc@eierea perioadei de sta.iu2 judectorii i procurorii sta.iari sunt obli.a1i s se pre9inte la e5a(enul de capacitate. Cn ca9ul !n care judectorul sta.iar sau procurorul sta.iar este respins la e5a(enul de capacitate2 el este obli.at s se pre9inte la sesiunea ur(toare. <2* Lipsa nejusti%icat de la e5a(enul de capacitate sau respin.erea candidatului la dou sesiuni atra.e pierderea calit1ii de judector sta.iar sau de procuror sta.iar. Cn aceast situa1ie2 judectorul sau procurorul sta.iar este obli.at s restituie bursa de auditor de justi1ie i c@eltuielile de colari9are e%ectuate pentru %or(area sa pro%esional. <3* ersoana care2 din (otive justi%icate2 nu s4a pre9entat la e5a(enul de capacitate poate sus1ine acest e5a(en dac de la !nc@eierea sta.iului p3n la data %i5at pentru e5a(en nu au trecut (ai (ult de 2 ani. 8ispo9i1iile alin. <2* se aplic !n (od corespun9tor. <4* 8up trecerea ter(enului de 2 ani2 persoanele prev9ute la alin. <3* sunt obli.ate s e%ectue9e din nou sta.iul2 potrivit le.ii. ;rt. 2& 4 <'* E5a(enul de capacitate al judectorilor sta.iari i al procurorilor sta.iari se or.ani9ea9 anual de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 prin inter(ediul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. <2* 8ata2 locul i (odul de des%urare a e5a(enului de capacitate se public !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea a ,,,4a2 precu( i pe pa.ina de ,nternet a :onsiliului Auperior al #a.istraturii i pe cea a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii i se co(unic instan1elor judectoreti i parc@etelor de pe l3n. acestea2 cu cel pu1in 60 de 9ile !nainte de data stabilit pentru e5a(enul de capacitate. <3* :ererile de !nscriere la e5a(enul de capacitate2 !nso1ite de re%eratele de evaluare i de celelalte acte necesare potrivit Re.ula(entului privind e5a(enul de capacitate al judectorilor sta.iari i al procurorilor sta.iari2 se depun la :onsiliul Auperior al #a.istraturii !n ter(en de &0 de 9ile de la publicarea datei e5a(enului. ;rt. 2/ 4 <'* :o(isia pentru e5a(enul de capacitate al judectorilor i co(isia pentru solu1ionarea contesta1iilor sunt alctuite din judectori de la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 judectori de la cur1ile de apel i %or(atori din ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 nu(i1i prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii.

<2* :o(isia pentru e5a(enul de capacitate al procurorilor i co(isia pentru solu1ionarea contesta1iilor sunt alctuite din procurori de la arc@etul de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 procurori de la parc@etele de pe l3n. cur1ile de apel i %or(atori din ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 nu(i1i prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. ;rt. 28 4 <'* E5a(enul de capacitate const !n veri%icarea cunotin1elor teoretice i practice prin probe scrise i orale. <2* robele cu caracter teoretic au ca obiect %unda(entele constitu1ionale ale statului de drept2 institu1iile de ba9 ale dreptului2 or.ani9area judiciar i :odul deontolo.ic al judectorilor i procurorilor. La sus1inerea probelor orale particip cel pu1in 3 (e(bri ai co(isiilor prev9ute la art. 2/. <3* robele cu caracter practic constau !n solu1ionarea de spe1e i !ntoc(irea de acte judiciare2 distincte pentru judectori i procurori2 !n %unc1ie de speci%icul activit1ii acestora. ;rt. 26 4 <'* Re9ultatele e5a(enului de capacitate se !nscriu !n tabelul de clasi%icare a candida1ilor2 care se a%iea9 la sediul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii i se public pe pa.ina de ,nternet a :onsiliului Auperior al #a.istraturii i pe cea a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. <2* :ontesta1iile pentru e5a(enul de capacitate cu privire la probele scrise se tri(it la ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 !n ter(en de /2 de ore de la a%iarea re9ultatelor2 de ctre candida1i2 cur1ile de apel sau parc@etele de pe l3n. acestea. :ontesta1iile se solu1ionea9 !n ter(en de 3 9ile. 8eci9ia co(isiei de solu1ionare a contesta1iilor este irevocabil2 dispo9i1iile alin. <'* %iind aplicabile !n (od corespun9tor. <3* Notarea la probele orale este de%initiv. <4* 8up !ntoc(irea tabelului de clasi%icare a candida1ilor2 :onsiliul Auperior al #a.istraturii validea9 e5a(enul de capacitate2 !n pri(a edin1 care ur(ea9 a%irii re9ultatelor. <)* :onsiliul Auperior al #a.istraturii poate invalida2 !n tot sau !n parte2 e5a(enul de capacitate !n ca9urile !n care constat c nu au %ost respectate condi1iile prev9ute de le.e sau de re.ula(ent privind or.ani9area e5a(enului sau c e5ist dovada sv3ririi unor %raude. ;rt. 30 4 <'* 8up validarea e5a(enului de capacitate2 lista tuturor posturilor vacante de la judectorii i parc@etele de pe l3n. aceste instan1e se public de !ndat2 separat pentru judectori i procurori2 !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea a ,,,4a2 i se a%iea9 la sediile instan1elor i parc@etelor2 prin .rija :onsiliului Auperior al #a.istraturii.

<2* :andida1ii declara1i ad(ii la e5a(enul de capacitate au dreptul2 !n ordinea (ediilor2 s4i alea. posturile2 !n ter(en de ') 9ile libere de la publicarea acestora !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea a ,,,4a. <3* :andidatului care nu i4a e5ercitat dreptul de ale.ere a postului !n ter(enul prev9ut la alin. <2* i se propune2 din o%iciu2 un post de ctre :onsiliul Auperior al #a.istraturii. Re%u9ul de a accepta propunerea este considerat de(isie. <4* La (edii e.ale are prioritate la ale.erea postului2 !n ur(toarea ordine2 candidatul care %unc1ionea9 la instan1a sau parc@etul pentru care a optat ori cel care are o vec@i(e (ai (are !n (a.istratur. <)* Reparti9area pe posturi se a%iea9 la sediul :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 al instan1elor i al parc@etelor2 se co(unic persoanelor interesate i se public pe pa.ina de ,nternet a :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <&* Cn circu(scrip1iile instan1elor i parc@etelor unde o (inoritate na1ional are o pondere de cel pu1in )0F din nu(rul locuitorilor2 la (edii e.ale2 au prioritate candida1ii cunosctori ai li(bii acelei (inorit1i.

:ap. ,,, Nu(irea judectorilor i procurorilor

;rt. 3' 4 <'* =udectorii i procurorii care au pro(ovat e5a(enul de capacitate sunt nu(i1i de reedintele Ro(3niei2 la propunerea :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <2* ropunerile de nu(ire se %ac !n cel (ult 30 de 9ile de la data validrii e5a(enului de capacitate. <3* reedintele Ro(3niei poate re%u9a o sin.ur dat nu(irea judectorilor i procurorilor prev9u1i la alin. <'*. Re%u9ul (otivat se co(unic de !ndat :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <4* Cn situa1ia !n care :onsiliul Auperior al #a.istraturii sus1ine propunerea ini1ial2 are obli.a1ia s (otive9e op1iunea i s o co(unice de !ndat reedintelui Ro(3niei. <)* Cn perioada dintre data validrii e5a(enului de capacitate i data intrrii !n vi.oare a actului de nu(ire de ctre reedintele Ro(3niei2 judectorii i procurorii care au pro(ovat e5a(enul de capacitate pri(esc salariul corespun9tor %unc1iei i(ediat superioare celei de judector sau procuror sta.iar.

;rt. 32 4 oate %i nu(it judector sau procuror (ilitar persoana care !ndeplinete condi1iile prev9ute de le.e pentru intrarea !n (a.istratur2 dup dob3ndirea calit1ii de o%i1er activ !n cadrul #inisterului ;prrii Na1ionale. ;rt. 33 4 <'* ot %i nu(i1i !n (a.istratur2 pe ba9 de concurs2 dac !ndeplinesc condi1iile prev9ute la art. '4 alin. <2*2 persoanele care au !ndeplinit %unc1ia de judector2 procuror i care i4au !ncetat activitatea din (otive nei(putabile2 personalul de specialitate juridic prev9ut la art. 8/ alin. <'*2 avoca1ii2 notarii2 asisten1ii judiciari2 consilierii juridici2 persoanele care au !ndeplinit %unc1ii de specialitate juridic !n aparatul arla(entului2 ;d(inistra1iei re9iden1iale2 Guvernului2 :ur1ii :onstitu1ionale2 ;vocatului oporului2 :ur1ii de :onturi sau al :onsiliului Le.islativ2 cadrele didactice din !nv1(3ntul juridic superior acreditat2 cu o vec@i(e !n specialitate de cel pu1in ) ani2 precu( i (a.istra1ii4asisten1i la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie cu o vec@i(e de cel pu1in ) ani i care i4au !ncetat activitatea din (otive nei(putabile. <2* :oncursul prev9ut la alin. <'* se or.ani9ea9 anual sau ori de c3te ori este necesar2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 prin ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 pentru ocuparea posturilor vacante de la judectorii i parc@etele de pe l3n. acestea. <3* Cn ter(en de cel (ult 30 de 9ile de la data validrii concursului prev9ut la alin. <'*2 :onsiliul Auperior al #a.istraturii propune reedintelui Ro(3niei nu(irea !n %unc1ia de judector sau2 dup ca92 de procuror a candida1ilor ad(ii. <4* 8ispo9i1iile art. 30 alin. <&* se aplic !n (od corespun9tor. <)* ersoanele care au !ndeplinit %unc1ia de judector sau procuror cel pu1in '0 ani i care i4au !ncetat activitatea din (otive nei(putabile pot %i nu(ite2 %r concurs2 !n %unc1ia de judector sau procuror. <&* ersoanele prev9ute la alin. <)* pot %i nu(ite la instan1e sau parc@ete de acelai .rad cu cele unde au %unc1ionat2 cu e5cep1ia Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie. </* ersoanele care au !ndeplinit %unc1ia de (a.istrat4asistent la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie cel pu1in '0 ani i care i4au !ncetat activitatea din (otive nei(putabile2 precu( i avoca1ii cu o vec@i(e !n pro%esie de cel pu1in '0 ani pot %i nu(ite2 %r concurs2 la judectorii sau parc@etele care %unc1ionea9 pe l3n. acestea. <8* ersoanele care !ndeplinesc condi1ia de la alin. <)* i </* prin cu(ularea vec@i(ii !n %unc1ia de judector2 procuror sau !n pro%esia de avocat pot %i nu(ite judector sau procuror2 %r concurs2 la instan1e sau parc@ete de acelai .rad cu cele unde au %unc1ionat2 cu e5cep1ia Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie. <6* Cn vederea nu(irii !n %unc1ia de judector sau procuror2 persoanele prev9ute la alin. <)*2 </* i <8* vor sus1ine un interviu !n %a1a sec1iei corespun9toare din cadrul :onsiliului Auperior al #a.istraturii.

<'0* entru a %i nu(ite !n %unc1ia de judector sau procuror2 persoanele prev9ute la alin. <)*2 </* i <8* trebuie s !ndeplineasc i condi1iile prev9ute de art. '4 alin. <2*. <''* reedintele Ro(3niei poate re%u9a o sin.ur dat nu(irea judectorilor i procurorilor prev9u1i la alin. <'*. Re%u9ul (otivat se co(unic de !ndat :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <'2* Cn situa1ia !n care :onsiliul Auperior al #a.istraturii sus1ine propunerea ini1ial2 are obli.a1ia s (otive9e op1iunea i s o co(unice de !ndat reedintelui Ro(3niei. <'3* 8up nu(irea !n %unc1ia de judector sau procuror2 persoanele prev9ute la alin. <'*2 <)*2 </* i <8* sunt obli.ate s ur(e9e2 pe o perioad de & luni2 un curs de %or(are pro%esional !n cadrul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii care va cuprinde !n (od obli.atoriu ele(ente de drept co(unitar. <'4* ersoanele prev9ute la alin. <)*2 </* i <8* vor sus1ine2 la %inali9area cursului prev9ut la alin. <'3*2 un e5a(en pentru veri%icarea cunotin1elor. Nepro(ovarea e5a(enului atra.e eliberarea din %unc1ie2 cu obli.a1ia restituirii inde(ni9a1iilor pri(ite !n perioada !n care au ur(at cursurile. <')* =udectorii :ur1ii :onstitu1ionale care2 la data nu(irii2 aveau %unc1ia de judector sau de procuror au dreptul2 la !ncetarea (andatului2 s revin la postul de1inut anterior. ;rt. 34 4 <'* Cnainte de a !ncepe s4i e5ercite %unc1ia2 judectorii i procurorii depun ur(torul jur(3nt" H=ur s respect :onstitu1ia i le.ile 1rii2 s apr drepturile i libert1ile %unda(entale ale persoanei2 s4(i !ndeplinesc atribu1iile cu onoare2 contiin1 i %r prtinire. ;a s4(i ajute 8u(ne9euIH Re%erirea la divinitate din %or(ula jur(3ntului se sc@i(b potrivit credin1ei reli.ioase a judectorilor i procurorilor i este %acultativ. <2* Re%u9ul depunerii jur(3ntului atra.e2 de drept2 nulitatea nu(irii !n %unc1ie. <3* =ur(3ntul se depune !n edin1 sole(n2 !n %a1a judectorilor instan1ei sau2 dup ca92 a procurorilor parc@etului la care a %ost nu(it judectorul sau procurorul2 dup citirea actului de nu(ire. <4* 8epunerea jur(3ntului se conse(nea9 !ntr4un proces4verbal2 care se se(nea9 de conductorul instan1ei sau2 dup ca92 al parc@etului i de 2 dintre judectorii sau procurorii pre9en1i2 precu( i de cel care a depus jur(3ntul. <)* 8epunerea jur(3ntului nu este necesar !n ca9ul trans%erului sau al pro(ovrii judectorului ori procurorului !n alt %unc1ie.

:ap. ,-

>or(area pro%esional continu i evaluarea periodic a judectorilor i procurorilor

;rt. 3) 4 <'* >or(area pro%esional continu a judectorilor i procurorilor constituie .aran1ia independen1ei i i(par1ialit1ii !n e5ercitarea %unc1iei. <2* >or(area pro%esional continu trebuie s 1in sea(a de dina(ica procesului le.islativ i const2 !n principal2 !n cunoaterea i apro%undarea le.isla1iei interne2 a docu(entelor europene i interna1ionale la care Ro(3nia este parte2 a jurispruden1ei instan1elor judectoreti i a :ur1ii :onstitu1ionale2 a jurispruden1ei :ur1ii Europene a 8repturilor $(ului i a :ur1ii de =usti1ie a :o(unit1ilor Europene2 a dreptului co(parat2 a nor(elor deontolo.ice2 !n abordarea (ultidisciplinar a institu1iilor cu caracter de noutate2 precu( i !n cunoaterea i apro%undarea unor li(bi strine i operarea pe calculator. ;rt. 3& 4 Responsabilitatea pentru %or(area pro%esional continu a judectorilor i procurorilor revine ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 conductorilor instan1elor sau parc@etelor la care acetia !i des%oar activitatea2 precu( i %iecrui judector i procuror2 prin pre.tire individual. ;rt. 3/ 4 <'* =udectorii i procurorii particip2 cel pu1in o dat la 3 ani2 la pro.ra(e de %or(are pro%esional continu or.ani9ate de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 de institu1ii de !nv1(3nt superior din 1ar sau din strintate ori la alte %or(e de per%ec1ionare pro%esional. <2* =udectorii i procurorii au obli.a1ia de a ur(a !n cadrul pro.ra(elor de %or(are pro%esional continu un curs intensiv pentru !nv1area sau apro%undarea unei li(bi strine i un curs intensiv pentru ini1ierea sau apro%undarea cunotin1elor de operare pe calculator or.ani9ate de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii sau de instan1ele judectoreti sau parc@ete2 de institu1ii de !nv1(3nt superior din 1ar sau din strintate2 precu( i de alte institu1ii de specialitate. <3* :onsiliul Auperior al #a.istraturii aprob anual2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 pro.ra(ul de %or(are pro%esional continu a judectorilor i procurorilor. <4* >or(area pro%esional continu a judectorilor i procurorilor se reali9ea9 1in3nd sea(a de necesitatea speciali9rii lor. ;rt. 38 4 <'* Cn cadrul %iecrei cur1i de apel i !n cadrul %iecrui parc@et de pe l3n. curtea de apel se or.ani9ea9 periodic activit1i de %or(are pro%esional continu2 const3nd !n consultri2 de9bateri2 se(inarii2 sesiuni sau (ese rotunde2 cu participarea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. 7e(atica acestora se aprob de :onsiliul Auperior al #a.istraturii.

<2* reedintele cur1ii de apel sau2 dup ca92 procurorul .eneral al parc@etului de l3n. curtea de apel dese(nea9 judectorii2 respectiv procurorii2 care rspund or.ani9area activit1ii de %or(are pro%esional continu a judectorilor i procurorilor la curtea de apel i instan1ele din circu(scrip1ia acesteia2 respectiv de la parc@etul pe l3n. curtea de apel i parc@etele subordonate.

pe de de de

;rt. 36 4 <'* entru veri%icarea !ndeplinirii criteriilor de co(peten1 pro%esional i de per%or(an1 judectorii i procurorii sunt supui la %iecare 3 ani unei evaluri privind e%icien1a2 calitatea activit1ii i inte.ritatea2 obli.a1ia de %or(are pro%esional continu i absolvirea unor cursuri de speciali9are2 iar !n ca9ul judectorilor i procurorilor nu(i1i !n %unc1ii de conducere2 i (odul de !ndeplinire a atribu1iilor (ana.eriale. <2* ri(a evaluare a judectorilor i procurorilor se %ace la 2 ani de la nu(irea !n %unc1ie. <3* Evaluarea prev9ut la alin. <'* se %ace de co(isii constituite prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 separat pentru judectori i procurori2 %or(ate din preedintele instan1ei sau2 dup ca92 conductorul parc@etului2 sec1iei sau direc1iei din cadrul arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie sau arc@etului Na1ional ;nticorup1ie2 precu( i din 2 judectori sau procurori dese(na1i de cole.iul de conducere. <4* 8in co(isiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul 8irec1iei de ,nvesti.are a ,n%rac1iunilor de :ri(inalitate $r.ani9at i 7eroris( i arc@etului Na1ional ;nticorup1ie %ac parte i procurorul .eneral al arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i2 respectiv2 procurorul .eneral al arc@etului Na1ional ;nticorup1ie care rspund direct de per%or(an1ele acestor structuri. <)* :riteriile de evaluare a activit1ii pro%esionale a judectorilor i procurorilor sunt prev9ute !n ane5a** care %ace parte inte.rant din pre9enta le.e. <&* Re.ula(entul privind evaluarea activit1ii pro%esionale a judectorilor i procurorilor se aprob prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii. JJJJJJJJJJJJJ ** otrivit art. ,,, al titlului +-,, din Le.ea nr. 24/0200)2 la !(plinirea ter(enului prev9ut la art. ,, alin. <2*2 ane5a la Le.ea nr. 303020042 cu (odi%icrile ulterioare2 se abro..

;rt. 40 4 <'* rin raportul de evaluare a activit1ii pro%esionale a judectorului sau procurorului !ntoc(it de co(isiile prev9ute la art. 36 alin. <3* sau <4*2 se poate acorda unul dintre cali%icativele" H%oarte bineH2 HbineH2 Hsatis%ctorH sau Hnesatis%ctorH.

<2* =udectorii sau procurorii ne(ul1u(i1i de cali%icativul acordat pot %ace contesta1ie la sec1ia corespun9toare a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 !n ter(en de 30 de 9ile de la co(unicare. <3* Cn solu1ionarea contesta1iei2 sec1iile :onsiliului Auperior al #a.istraturii pot cere conductorului instan1ei sau parc@etului ori co(isiilor sau persoanelor prev9ute la art. 36 alin. <3* sau <4* orice in%or(a1ii pe care le consider necesare2 iar citarea judectorului sau procurorului pentru a %i audiat este obli.atorie. <4* Gotr3rile sec1iilor pot %i atacate la lenul :onsiliului Auperior al #a.istraturii. Gotr3rile lenului :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 ca instan1 de judecat2 sunt de%initive i irevocabile. ;rt. 4' 4 <'* =udectorii i procurorii care pri(esc cali%icativul Hnesatis%ctorH sunt obli.a1i s ur(e9e pentru o perioad cuprins !ntre 3 i & luni cursuri speciale or.ani9ate de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <2* =udectorii i procurorii care pri(esc cali%icativul Hsatis%ctorH !n ur(a a dou evaluri consecutive sunt obli.a1i s ur(e9e pentru o perioad cuprins !ntre 3 i & luni cursuri speciale or.ani9ate de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <3* :ursurile prev9ute la alin. <'* i <2* se !nc@eie prin sus1inerea unui e5a(en2 !n condi1iile pre9entei le.i. <4* =udectorul sau procurorul care pri(ete !n ur(a a dou evaluri consecutive cali%icativul Hnesatis%ctorH sau care nu a pro(ovat e5a(enul prev9ut la alin. <3* este eliberat din %unc1ie pentru incapacitate pro%esional de ctre reedintele Ro(3niei2 la propunerea :onsiliului Auperior al #a.istraturii. ;rt. 42 4 <'* Evolu1ia carierei de judector sau procuror se conse(nea9 !n %ia din dosarul pro%esional2 care se !ntoc(ete i se pstrea9 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii. <2* 8atele con1inute !n dosarul pro%esional sunt con%iden1iale2 !n condi1iile prev9ute de le.e. <3* =udectorii i procurorii au acces la propriul dosar pro%esional i pot ob1ine copii ale actelor e5istente !n dosar.

:ap. ro(ovarea judectorilor i procurorilor i nu(irea !n %unc1iile de conducere

Aec1iunea ' ro(ovarea la tribunale2 cur1i de apel i la parc@ete

;rt. 43 4 <'* ro(ovarea judectorilor i procurorilor se %ace nu(ai prin concurs or.ani9at la nivel na1ional2 !n li(ita posturilor vacante e5istente la tribunale i cur1i de apel sau2 dup ca92 la parc@ete. <2* :oncursul pentru pro(ovarea judectorilor i procurorilor se or.ani9ea92 anual sau ori de c3te ori este necesar2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 prin ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <3* :o(isia pentru pro(ovarea judectorilor este alctuit din judectori de la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 judectori de la cur1ile de apel i %or(atori din ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 nu(i1i prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. <4* :o(isia pentru pro(ovarea procurorilor este alctuit din procurori de la arc@etul de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 procurori de la parc@etele de pe l3n. cur1ile de apel i %or(atori din ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 nu(i1i prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii. <)* 8ata2 locul2 (odul de des%urare a concursului i posturile vacante pentru care se or.ani9ea9 concurs se co(unic tuturor judectorilor i procurorilor2 prin cur1ile de apel i parc@ete2 i se public pe pa.ina de ,nternet a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 a arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i !n trei cotidiene centrale2 cu cel pu1in &0 de 9ile !nainte de data stabilit pentru concurs. ;rt. 44 4 <'* ot participa la concursul de pro(ovare la instan1ele sau parc@etele i(ediat superioare judectorii i procurorii care au avut cali%icativul H%oarte bineH la ulti(a evaluare2 nu au %ost sanc1iona1i disciplinar !n ulti(ii 3 ani i !ndeplinesc ur(toarele condi1ii (ini(e de vec@i(e" a* ) ani vec@i(e !n %unc1ia de judector sau procuror2 pentru pro(ovarea !n %unc1iile de judector de tribunal sau tribunal speciali9at i procuror la parc@etul de pe l3n. tribunal sau la parc@etul de pe l3n. tribunalul speciali9atD b* & ani vec@i(e !n %unc1ia de judector sau procuror2 pentru pro(ovarea !n %unc1iile de judector de curte de apel i procuror la parc@etul de pe l3n. aceastaD c* 8 ani vec@i(e !n %unc1ia de judector sau procuror2 pentru pro(ovarea !n %unc1ia de procuror la arc@etul de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie.

<2* La calcularea vec@i(ii prev9ute la alin. <'* se ia !n considerare i perioada !n care judectorul sau procurorul a %ost avocat. <3* :onsiliul Auperior al #a.istraturii veri%ic !ndeplinirea condi1iilor prev9ute la alin. <'*. ;rt. 4) 4 =udectorii i procurorii care !ndeplinesc condi1iile prev9ute la art. 44 pot participa la concurs2 !n vederea pro(ovrii pe loc2 !n li(ita nu(rului de locuri aprobat anual de :onsiliul Auperior al #a.istraturii. ;rt. 4& 4 <'* :oncursul de pro(ovare const !n probe scrise2 cu caracter teoretic i practic. <2* robele constau !n" a* !n %unc1ie de speciali9are2 una dintre ur(toarele (aterii" drept civil2 drept penal2 drept co(ercial2 drept ad(inistrativ2 drept %inanciar i %iscal2 dreptul (uncii2 dreptul %a(iliei2 drept interna1ional privatD b* jurispruden1a Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie i jurispruden1a :ur1ii :onstitu1ionaleD c* jurispruden1a :ur1ii Europene a 8repturilor $(ului i jurispruden1a :ur1ii de =usti1ie a :o(unit1ilor EuropeneD d* procedura civil sau procedura penal2 !n %unc1ie de speciali9area judectorului sau procurorului. <3* rocedura de des%urare a concursului2 inclusiv (odalitatea de contestare a re9ultatelor este prev9ut !n Re.ula(entul privind or.ani9area i des%urarea concursului de pro(ovare a judectorilor i procurorilor. <4* 8ispo9i1iile art. 30 alin. <&* se aplic !n (od corespun9tor. ;rt. 4/ 4 Cn ter(en de cel (ult 30 de 9ile de la co(unicarea re9ultatelor2 :onsiliul Auperior al #a.istraturii dispune2 prin @otr3re2 pro(ovarea judectorilor i procurorilor declara1i ad(ii.

Aec1iunea a 24a Nu(irea !n %unc1iile de conducere din cadrul judectoriilor2 tribunalelor2 cur1ilor de apel i parc@etelor corespun9toare

;rt. 48 4 <'* Nu(irea !n %unc1iile de preedinte i vicepreedinte la judectorii2 tribunale2 tribunale speciali9ate i cur1i de apel se %ace nu(ai prin concurs sau e5a(en or.ani9at2 ori de c3te ori este necesar2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 prin ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <2* ot participa la concurs sau e5a(en judectorii care au cali%icativul H%oarte bineH la ulti(a evaluare2 nu au %ost sanc1iona1i disciplinar !n ulti(ii 3 ani i !ndeplinesc condi1iile de vec@i(e prev9ute de le.e. <3* =udectorii !i depun candidaturile !nso1ite de orice alte acte considerate relevante2 !n ter(en de 20 de 9ile de la publicarea datei concursului sau e5a(enului2 la ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <4* :oncursul sau e5a(enul const !n pre9entarea unui proiect re%eritor la e5ercitarea atribu1iilor speci%ice %unc1iei de conducere i !n probe scrise privind (ana.e(entul2 co(unicarea2 resursele u(ane2 capacitatea candidatului de a lua deci9ii i de a4i asu(a rspunderea2 re9isten1a la stres i un test psi@olo.ic. <)* :o(isia de e5a(inare este nu(it de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 i este %or(at din 2 judectori de la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 2 judectori de la cur1ile de apel i 3 specialiti !n (ana.e(ent i or.ani9are institu1ional. La constituirea co(isiilor vor %i avu1i !n vedere2 !n principal2 judectorii care au ur(at cursuri de (ana.e(ent. <&* 8ata2 locul2 precu( i Re.ula(entul de or.ani9are a concursului sau e5a(enului elaborat de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii se aprob de :onsiliul Auperior al #a.istraturii i se a%iea9 pe pa.ina de ,nternet a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 #inisterului =usti1iei2 :onsiliului Auperior al #a.istraturii i la sediile instan1elor judectoreti2 cu cel pu1in 30 de 9ile !nainte de data des%urrii acestuia. </* :onsiliul Auperior al #a.istraturii validea9 re9ultatul concursului sau e5a(enului i nu(ete judectorii !n %unc1iile de conducere !n ter(en de ') 9ile de la data a%irii re9ultatelor %inale. 8ispo9i1iile art. 30 alin. <&* se aplic !n (od corespun9tor. <8* Nu(irea judectorilor care au ob1inut re9ultatul cel (ai bun la concurs sau2 dup ca92 au %ost declara1i ad(ii la e5a(en !n %unc1iile pentru care au candidat se %ace pe o perioad de 3 ani2 cu posibilitatea re!nvestirii2 o sin.ur dat2 !n condi1iile prev9ute la alin. <'*. <6* Nu(irea judectorilor !n celelalte %unc1ii de conducere se %ace pe o perioad de 3 ani2 cu posibilitatea re!nvestirii o sin.ur dat2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la propunerea preedintelui instan1ei. <'0* Nu pot %i nu(i1i !n %unc1ii de conducere judectorii care au %cut parte din serviciile de in%or(a1ii !nainte de '660 sau au colaborat cu acestea ori judectorii care

au un interes personal2 ce in%luen1ea9 sau ar putea in%luen1a !ndeplinirea cu obiectivitate i i(par1ialitate a atribu1iilor prev9ute de le.e. <''* =udectorii care particip la concurs sau e5a(en2 precu( i cei propui pentru o %unc1ie de conducere sunt obli.a1i s dea o declara1ie pe proprie rspundere din care s re9ulte c nu au %cut parte din serviciile de in%or(a1ii !nainte de '660 i nici nu au colaborat cu acestea2 precu( i o declara1ie de interese care se actuali9ea9 anual sau !n ter(en de ') 9ile de la apari1ia unei sc@i(bri sau de la data la care judectorul a luat cunotin1 despre aceasta. <'2* Cnainte de nu(irea !n %unc1iile de conducere2 :onsiliul Na1ional pentru Atudierea ;r@ivelor Aecurit1ii veri%ic i co(unic2 !n ter(en de ') 9ile de la solicitarea :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 dac judectorul a %cut parte din serviciile de in%or(a1ii !nainte de '660 sau a colaborat cu acestea. <'3* Eviden1a posturilor vacante de conducere de la instan1ele judectoreti este public i disponibil per(anent pe pa.inile de ,nternet ale :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii i #inisterului =usti1iei2 precu( i prin a%iare la sediile instan1elor judectoreti. <'4* Nu(irea !n %unc1ii de conducere potrivit pre9entului articol se %ace !n ter(en de cel (ult & luni de la data la care acestea devin vacante. ;rt. 46 4 <'* Nu(irea !n %unc1iile de procuror .eneral al parc@etului de pe l3n. curtea de apel2 pri(4procuror al parc@etului de pe l3n. tribunal2 pri(4procuror al parc@etului de pe l3n. tribunalul pentru (inori i %a(ilie sau pri(4procuror al parc@etului de pe l3n. judectorie i de adjunc1i ai acestora se %ace nu(ai prin concurs sau e5a(en or.ani9at2 ori de c3te ori este necesar2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 prin ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <2* ot participa la concurs sau e5a(en procurorii care au cali%icativul H%oarte bineH la ulti(a evaluare2 nu au %ost sanc1iona1i disciplinar !n ulti(ii 3 ani i !ndeplinesc condi1iile de vec@i(e prev9ute de le.e. <3* rocurorii !i depun candidaturile !nso1ite de orice alte acte considerate relevante2 !n ter(en de 20 de 9ile de la publicarea datei concursului sau e5a(enului2 la ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii. <4* 8ispo9i1iile art. 48 alin. <4* se aplic !n (od corespun9tor. <)* :o(isia de e5a(inare este nu(it de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 i este %or(at din 2 procurori de la arc@etul de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 2 procurori de la parc@etele de pe l3n. cur1ile de apel i 3 specialiti !n (ana.e(ent i or.ani9are institu1ional. La constituirea co(isiilor vor %i avu1i !n vedere2 !n principal2 procurorii care au ur(at cursuri de (ana.e(ent.

<&* 8ata2 locul2 precu( i Re.ula(entul de or.ani9are a concursului sau e5a(enului elaborat de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii se aprob de :onsiliul Auperior al #a.istraturii i se a%iea9 pe pa.ina de ,nternet a arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 a :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 a #inisterului =usti1iei i la sediile parc@etelor2 cu cel pu1in 30 de 9ile !nainte de data des%urrii acestuia. </* :onsiliul Auperior al #a.istraturii validea9 re9ultatul concursului sau e5a(enului i nu(ete procurorii !n %unc1iile de conducere !n ter(en de ') 9ile de la data a%irii re9ultatelor %inale. 8ispo9i1iile art. 30 alin. <&* se aplic !n (od corespun9tor. <8* Nu(irea procurorilor care au ob1inut re9ultatul cel (ai bun la concurs sau2 dup ca92 au %ost declara1i ad(ii la e5a(en !n %unc1iile pentru care au candidat se %ace pe o perioad de 3 ani2 cu posibilitatea re!nvestirii2 o sin.ur dat2 !n condi1iile prev9ute la alin. <'*. <6* Nu(irea !n celelalte %unc1ii de conducere la parc@ete se %ace pe o perioad de 3 ani2 cu posibilitatea re!nvestirii o sin.ur dat2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la propunerea procurorului .eneral al arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie. <'0* entru nu(irea !n %unc1iile de conducere prev9ute la alin. <6* este necesar reco(andarea conductorului parc@etului unde ur(ea9 s %ie nu(it procurorul. <''* 8ispo9i1iile art. 48 alin. <'0* 4 <'2* i <'4* se aplic !n (od corespun9tor i !n ca9ul nu(irii procurorilor !n %unc1iile de conducere. <'2* Eviden1a posturilor vacante de conducere de la parc@ete este public i disponibil per(anent pe pa.inile de ,nternet ale arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii i #inisterului =usti1iei2 precu( i prin a%iare la sediile parc@etelor. ;rt. )0 4 <'* entru nu(irea !n %unc1ii de conducere2 sunt necesare ur(toarele condi1ii (ini(e de vec@i(e" a* pentru %unc1ia de preedinte i vicepreedinte de judectorie2 pri(4procuror al parc@etului de pe l3n. judectorie i adjunct al acestuia2 o vec@i(e de ) ani !n %unc1ia de judector sau procurorD b* pentru %unc1ia de preedinte i vicepreedinte de tribunal sau tribunal speciali9at2 precu( i preedinte de sec1ie la tribunal2 pri(4procuror al parc@etului de pe l3n. tribunal sau al parc@etului de pe l3n. tribunalul pentru (inori i %a(ilie2 adjunct al acestuia i procuror e% sec1ie al parc@etului de pe l3n. tribunal sau al parc@etului de pe l3n. tribunalul pentru (inori i %a(ilie2 o vec@i(e de & ani !n %unc1ia de judector sau procurorD

c* pentru %unc1ia de preedinte2 vicepreedinte2 preedinte de sec1ie la curtea de apel2 procuror .eneral al parc@etului de pe l3n. curtea de apel i adjunct al acestuia2 procuror e% sec1ie al parc@etului de pe l3n. curtea de apel2 o vec@i(e de 8 ani !n %unc1ia de judector sau procuror. <2* La calcularea vec@i(ii prev9ute la alin. <'* se ia !n considerare i perioada !n care judectorul sau procurorul a %ost avocat. <3* entru nu(irea !n %unc1ii de conducere2 judectorul i procurorul trebuie s aib dreptul s %unc1ione9e la instan1a sau2 dup ca92 parc@etul la care ur(ea9 s %ie nu(it !n %unc1ia de conducere. ;rt. )' 4 <'* La !ncetarea (andatului %unc1iei de conducere judectorii sau procurorii pot ocupa2 !n condi1iile prev9ute de art. 482 46 i )02 o %unc1ie de conducere la aceeai instan1 sau la acelai parc@et ori la alt instan1 sau parc@et ori revin la instan1ele sau parc@etele de unde provin sau la o instan1 sau parc@et unde au dreptul s %unc1ione9e potrivit le.ii. <2* Revocarea din %unc1ia de conducere a judectorilor se dispune de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 din o%iciu sau la propunerea adunrii .enerale ori a preedintelui instan1ei2 pentru ur(toarele (otive" a* !n ca9ul !n care nu (ai !ndeplinesc una dintre condi1iile necesare pentru nu(irea !n %unc1ia de conducereD b* !n ca9ul e5ercitrii necorespun9toare a atribu1iilor (ana.eriale privind or.ani9area e%icient2 co(porta(entul i co(unicarea2 asu(area responsabilit1ilor i aptitudinile (ana.erialeD c* !n ca9ul aplicrii uneia dintre sanc1iunile disciplinare. <3* La veri%icarea or.ani9rii e%iciente a activit1ii vor %i avute !n vedere2 !n principal2 ur(toarele criterii" %olosirea adecvat a resurselor u(ane i (ateriale2 evaluarea necesit1ilor2 .estionarea situa1iilor de cri92 raportul resurse investite 4 re9ultate ob1inute2 .estionarea in%or(a1iilor2 or.ani9area pre.tirii i per%ec1ionrii pro%esionale i reparti9area sarcinilor !n cadrul instan1elor sau parc@etelor. <4* La veri%icarea co(porta(entului i co(unicrii vor %i avute !n vedere2 !n principal2 co(porta(entul i co(unicarea cu judectorii2 procurorii2 personalul au5iliar2 justi1iabilii2 persoanele i(plicate !n actul de justi1ie2 alte institu1ii2 (ass4(edia2 asi.urarea accesului la in%or(a1iile de interes public din cadrul instan1ei sau parc@etului i transparen1a actului de conducere. <)* La veri%icarea asu(rii responsabilit1ii vor %i avute !n vedere2 !n principal2 !ndeplinirea atribu1iilor prev9ute de le.e i re.ula(ente2 i(ple(entarea strate.iilor

na1ionale i secven1iale !n do(eniul justi1iei i respectarea principiului distribuirii aleatorii sau2 dup ca92 al reparti9rii pe criterii obiective a cau9elor. <&* La veri%icarea aptitudinilor (ana.eriale vor %i avute !n vedere2 !n principal2 capacitatea de or.ani9are2 capacitatea rapid de deci9ie2 re9isten1a la stres2 autoper%ec1ionarea2 capacitatea de anali92 sinte92 previ9iune2 strate.ie i plani%icare pe ter(en scurt2 (ediu i lun.2 ini1iativ i capacitatea de adaptare rapid. </* Revocarea din %unc1ia de conducere a procurorilor se dispune de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 din o%iciu sau la propunerea adunrii .enerale ori a conductorului parc@etului2 pentru (otivele prev9ute la alin. <2* care se aplic !n (od corespun9tor.

Aec1iunea a 34a ro(ovarea !n %unc1ia de judector la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i nu(irea !n %unc1iile de conducere din cadrul Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie2 arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i arc@etului Na1ional ;nticorup1ie

;rt. )2 4 <'* ro(ovarea !n %unc1ia de judector la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie se %ace de ctre :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 dintre persoanele care au !ndeplinit %unc1ia de judector !n ulti(ii 2 ani la tribunale sau cur1i de apel2 au ob1inut cali%icativul H%oarte bineH la ulti(a evaluare2 nu au %ost sanc1iona1i disciplinar2 s4 au re(arcat !n activitatea pro%esional i au o vec@i(e !n %unc1ia de judector sau procuror de cel pu1in '2 ani. <2* 8ispo9i1iile art. 48 alin. <'0* 4 <'2* se aplic !n (od corespun9tor. <3* Eviden1a posturilor vacante de judector la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie este public i disponibil per(anent pe pa.ina de ,nternet a :onsiliului Auperior al #a.istraturii i pe cea a Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie. <4* =udectorii care !ndeplinesc condi1iile prev9ute la alin. <'* !i pot depune candidaturile pentru %unc1ia de judector la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 !nso1ite de orice !nscrisuri considerate relevante2 !n ter(en de 30 de 9ile de la publicarea postului vacant2 la cole.iul de conducere al Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie2 care le anali9ea9 i le !naintea9 :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 !nso1ite de un raport consultativ asupra pro(ovrii2 !n ter(en de '0 9ile de la pri(ire. ;rt. )3 4 <'* reedintele2 vicepreedintele i preedin1ii de sec1ii ai Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie sunt nu(i1i de ctre reedintele Ro(3niei2 la propunerea :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 dintre judectorii Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie care au %unc1ionat la aceast instan1 cel pu1in 2 ani.

<2* reedintele Ro(3niei nu poate re%u9a nu(irea !n %unc1iile de conducere prev9ute la alin. <'* dec3t (otivat2 aduc3nd la cunotin1a :onsiliului Auperior al #a.istraturii (otivele re%u9ului. <3* Nu(irea !n %unc1iile prev9ute la alin. <'* se %ace pe o perioad de 3 ani2 cu posibilitatea re!nvestirii o sin.ur dat. <4* 8ispo9i1iile art. 48 alin. <'0* 4 <'2* se aplic !n (od corespun9tor. <)* =udectorii Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie care !ndeplinesc condi1iile prev9ute la alin. <'* !i pot depune candidaturile pentru %unc1ia de preedinte sau vicepreedinte al Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie ori preedinte de sec1ie2 la :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 !n ter(en de 30 de 9ile de la data la care %unc1ia de preedinte2 vicepreedinte sau preedinte de sec1ie a devenit vacant. <&* Revocarea din %unc1ie a preedintelui2 a vicepreedintelui sau a preedin1ilor de sec1ii ai Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie se %ace de ctre reedintele Ro(3niei la propunerea :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 care se poate sesi9a din o%iciu2 la cererea unei trei(i din nu(rul (e(brilor sau la cererea adunrii .enerale a instan1ei2 pentru (otivele prev9ute la art. )' alin. <2* care se aplic !n (od corespun9tor. ;rt. )4 4 <'* rocurorul .eneral al arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 pri(4adjunctul i adjunctul acestuia2 procurorul .eneral al arc@etului Na1ional ;nticorup1ie2 adjunc1ii acestuia2 procurorii e%i de sec1ie ai acestor parc@ete2 precu( i procurorul e% al 8irec1iei de ,nvesti.are a ,n%rac1iunilor de :ri(inalitate $r.ani9at i 7eroris( i adjunc1ii acestora sunt nu(i1i de reedintele Ro(3niei2 la propunerea (inistrului justi1iei2 cu avi9ul :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 dintre procurorii care au o vec@i(e (ini( de '0 ani !n %unc1ia de judector sau procuror2 pe o perioad de 3 ani2 cu posibilitatea re!nvestirii o sin.ur dat. <2* 8ispo9i1iile art. 48 alin. <'0* 4 <'2* se aplic !n (od corespun9tor. <3* reedintele Ro(3niei poate re%u9a (otivat nu(irea !n %unc1iile de conducere prev9ute la alin. <'*2 aduc3nd la cunotin1a publicului (otivele re%u9ului. <4* Revocarea procurorilor din %unc1iile de conducere prev9ute la alin. <'* se %ace de ctre reedintele Ro(3niei2 la propunerea (inistrului justi1iei care se poate sesi9a din o%iciu2 la cererea adunrii .enerale sau2 dup ca92 a procurorului .eneral al arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie ori a procurorului .eneral al arc@etului Na1ional ;nticorup1ie2 cu avi9ul :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 pentru (otivele prev9ute la art. )' alin. <2* care se aplic !n (od corespun9tor. ;rt. )) 4 <'* Nu(irea !n celelalte %unc1ii de conducere !n cadrul arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i al arc@etului Na1ional ;nticorup1ie se %ace pe o perioad de 3 ani2 cu posibilitatea re!nvestirii o sin.ur dat2 de ctre :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la propunerea procurorului .eneral al arc@etului de pe l3n. Cnalta

:urte de :asa1ie i =usti1ie sau a procurorului .eneral al ;nticorup1ie2 dup ca9.

arc@etului Na1ional

<2* entru nu(irea !n %unc1iile de conducere prev9ute la alin. <'* este necesar reco(andarea conductorului sec1iei ori2 dup ca92 al direc1iei din cadrul arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie sau arc@etului Na1ional ;nticorup1ie2 unde ur(ea9 s %ie nu(it procurorul. <3* 8ispo9i1iile art. 48 alin. <'0* 4 <'2* se aplic !n (od corespun9tor. <4* Revocarea din %unc1iile de conducere a procurorilor nu(i1i potrivit alin. <'* se dispune de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 din o%iciu sau la propunerea procurorului .eneral al arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie ori2 dup ca92 a procurorului .eneral al arc@etului Na1ional ;nticorup1ie2 pentru (otivele prev9ute la art. )' alin. <2* care se aplic !n (od corespun9tor. <)* ropunerea prev9ut la alin. <4* poate %i %or(ulat din o%iciu sau la sesi9area adunrilor .enerale ori a conductorilor sec1iilor ori2 dup ca92 al direc1iei din cadrul arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie sau arc@etului Na1ional ;nticorup1ie. ;rt. )& 4 La !ncetarea (andatului pentru %unc1iile de conducere prev9ute la art. )32 )4 i ))2 judectorii sau procurorii revin la instan1ele sau parc@etele de unde provin sau la o instan1 sau parc@et unde au dreptul s %unc1ione9e potrivit le.ii.

:ap. -, 8ele.area2 detaarea i trans%erul

;rt. )/ 4 <'* Cn ca9ul !n care o judectorie2 un tribunal sau un tribunal speciali9at nu poate %unc1iona nor(al din cau9a absen1ei te(porare a unor judectori2 e5isten1ei unor posturi vacante sau altor ase(enea cau9e2 preedintele cur1ii de apel2 la propunerea preedintelui respectivei instan1e din circu(scrip1ia acelei cur1i de apel2 poate dele.a judectori de la alte instan1e din circu(scrip1ia (en1ionat2 cu acordul scris al acestora. <2* 8ele.area judectorilor de la judectorii2 tribunale i tribunale speciali9ate !n circu(scrip1ia altei cur1i de apel se dispune2 cu acordul scris al acestora2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la solicitarea preedintelui cur1ii de apel !n circu(scrip1ia creia se cere dele.area i cu avi9ul preedintelui cur1ii de apel unde acetia %unc1ionea9. <3* 8ele.area judectorilor cur1ilor de apel se dispune2 cu acordul scris al acestora2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la solicitarea preedintelui cur1ii de apel.

<4* 8ele.area !n %unc1ii de conducere a judectorilor de la cur1ile de apel2 tribunale2 tribunale speciali9ate i judectorii se dispune2 cu acordul scris al acestora2 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 p3n la ocuparea %unc1iei prin nu(ire !n condi1iile pre9entei le.i. <)* 8ele.area !n %unc1iile de conducere de la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie a judectorilor de la aceast instan1 se dispune de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 cu acordul scris al acestora2 la propunerea preedintelui Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie. <&* 8ele.area judectorilor se poate %ace pe o perioad de cel (ult 60 de 9ile !ntr4un an i poate %i prelun.it2 cu acordul scris al acestora2 cel (ult !nc 60 de 9ile. </* Cn interesul serviciului2 procurorii pot %i dele.a1i2 cu acordul scris al acestora2 inclusiv !n %unc1ii de conducere2 de ctre procurorul .eneral al arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 la parc@etele din cadrul #inisterului ublic pe o perioad de cel (ult 60 de 9ile !ntr4un an. <8* 8ele.area procurorilor poate %i prelun.it2 cu acordul scris al acestora2 cel (ult !nc 60 de 9ile. <6* e perioada dele.rii judectorii i procurorii bene%icia9 de toate drepturile prev9ute de le.e pentru %unc1ia !n care sunt dele.a1i. :3nd salariul i celelalte drepturi bneti prev9ute pentru %unc1ia !n care este dele.at judectorul sau procurorul sunt in%erioare2 acesta !i pstrea9 inde(ni9a1ia de !ncadrare lunar i celelalte drepturi bneti. ;rt. )8 4 <'* :onsiliul Auperior al #a.istraturii dispune detaarea judectorilor i procurorilor2 cu acordul scris al acestora2 la alte instan1e sau parc@ete2 la :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 #inisterul =usti1iei sau la unit1ile subordonate acestuia ori la alte autorit1i publice2 !n orice %unc1ii2 inclusiv cele de de(nitate public nu(ite2 la solicitarea acestor institu1ii. <2* 8urata detarii este cuprins !ntre & luni i 3 ani. 8etaarea se prelun.ete o sin.ur dat2 pentru o durat de p3n la 3 ani2 !n condi1iile prev9ute la alin. <'*. <3* Cn perioada detarii2 judectorii i sau procuror i bene%icia9 de drepturile :3nd salariul i celelalte drepturi bneti judectorul sau procurorul sunt in%erioare2 lunar i celelalte drepturi bneti. procurorii !i pstrea9 calitatea de judector prev9ute de le.e pentru personalul detaat. prev9ute pentru %unc1ia !n care este detaat acesta !i pstrea9 inde(ni9a1ia de !ncadrare

<4* erioada detarii constituie vec@i(e !n %unc1ia de judector sau procuror. <)* 8up !ncetarea detarii2 judectorul sau procurorul revine !n %unc1ia de1inut anterior.

;rt. )6 4 8etaarea nu se poate %ace la instan1e sau parc@ete de nivel superior celor la care judectorul sau procurorul are dreptul s %unc1ione9e potrivit le.ii. ;rt. &0 4 7rans%erul judectorilor i procurorilor de la o instan1 la alt instan1 sau de la un parc@et la alt parc@et ori la o institu1ie public se aprob2 la cererea celor !n cau92 de :onsiliul Auperior al #a.istraturii. ;rt. &' 4 <'* La cererea (otivat2 judectorii pot %i nu(i1i !n %unc1ia de procuror2 iar procurorii2 !n %unc1ia de judector2 prin decret al reedintelui Ro(3niei2 la propunerea :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 cu respectarea condi1iilor prev9ute !n pre9enta le.e. <2* entru nu(irea !n %unc1iile prev9ute la alin. <'*2 candida1ii vor sus1ine un interviu !n %a1a sec1iei pentru judectori a :onsiliului Auperior al #a.istraturii !n ca9ul procurorilor care solicit nu(irea ca judectori i2 respectiv2 a sec1iei pentru procurori a :onsiliului Auperior al #a.istraturii !n ca9ul judectorilor care solicit nu(irea ca procuror. <3* reedintele Ro(3niei nu poate re%u9a nu(irea !n %unc1iile prev9ute la alin. <'* dec3t (otivat2 aduc3nd la cunotin1 :onsiliului Auperior al #a.istraturii (otivele re%u9ului.

:ap. -,, Auspendarea din %unc1ie i !ncetarea %unc1iei de judector i procuror

;rt. &2 4 <'* =udectorul sau procurorul este suspendat din %unc1ie !n ur(toarele ca9uri" a* c3nd a %ost pus !n (icare ac1iunea penal !(potriva sa prin ordonan1 sau rec@i9itoriuD b* c3nd su%er de o boal psi@ic2 care !l !(piedic s4i e5ercite %unc1ia !n (od corespun9tor. <2* Auspendarea din %unc1ie a judectorilor i procurorilor se dispune de :onsiliul Auperior al #a.istraturii. <3* Cn perioada suspendrii din %unc1ie2 judectorului i procurorului nu i se pltesc drepturile salariale. ;ceast perioad nu constituie vec@i(e !n (a.istratur.

<4* Cn perioada suspendrii din %unc1ie2 judectorului sau procurorului nu !i sunt aplicabile dispo9i1iile re%eritoare la interdic1iile i inco(patibilit1ile prev9ute la art. ) i 8. ;rt. &3 4 <'* Cn ca9ul prev9ut la art. &2 alin. <'* lit. a*2 :onsiliul Auperior al #a.istraturii co(unic de !ndat judectorului sau procurorului i conducerii instan1ei sau parc@etului unde acesta %unc1ionea9 @otr3rea prin care s4a dispus suspendarea din %unc1ie. <2* 8ac se dispune scoaterea de sub ur(rire penal2 !ncetarea ur(ririi penale2 ac@itarea sau !ncetarea procesului penal %a1 de judector sau procuror2 suspendarea din %unc1ie !ncetea92 iar acesta este repus !n situa1ia anterioar2 i se pltesc drepturile bneti de care a %ost lipsit pe perioada suspendrii din %unc1ie i i se recunoate vec@i(ea !n (a.istratur pentru aceast perioad. ;rt. &4 4 <'* Cn ca9ul prev9ut la art. &2 alin. <'* lit. b*2 boala psi@ic se constat printr4 o e5perti9 de specialitate2 la sesi9area preedintelui instan1ei sau a conductorului parc@etului ori a cole.iilor de conducere2 iar suspendarea din %unc1ie se dispune pe perioada reco(andat de co(isia (edical de specialitate2 nu(it !n condi1iile art. '4 alin. <2* lit. e*. <2* 8up e5pirarea perioadei prev9ute la alin. <'*2 :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 pe ba9a unei noi e5perti9e2 poate @otr! !ncetarea suspendrii i repunerea !n %unc1ie a judectorului sau procurorului2 prelun.irea acesteia sau2 dac boala este ireversibil2 propune eliberarea din %unc1ie potrivit le.ii. <3* Cn perioada suspendrii2 judectorului sau procurorului i se pltesc drepturile de asi.urri sociale de sntate2 potrivit le.ii. ;rt. &) 4 <'* =udectorii i procurorii sunt elibera1i din %unc1ie !n ur(toarele ca9uri" a* de(isieD b* pensionare2 potrivit le.iiD c* trans%er !ntr4o alt %unc1ie2 !n condi1iile le.iiD d* incapacitate pro%esionalD e* ca sanc1iune disciplinarD %* conda(narea de%initiv a judectorului sau procurorului pentru o in%rac1iuneD .* !nclcarea dispo9i1iilor art. /D @* nepro(ovarea e5a(enului prev9ut la art. 33 alin. <'4*D

i* ne!ndeplinirea condi1iilor prev9ute la art. '4 alin. <2* lit. a*2 c* i e*. <2* Eliberarea din %unc1ie a judectorilor i procurorilor se dispune prin decret al reedintelui Ro(3niei2 la propunerea :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <3* 7recerea !n re9erv sau !n retra.ere a judectorilor i procurorilor (ilitari se %ace !n condi1iile le.ii2 dup eliberarea din %unc1ie de ctre reedintele Ro(3niei. Cn ca9 de pensionare sau de trans%er2 eliberarea din %unc1ie se %ace dup trecerea !n re9erv sau2 dup ca92 !n retra.ere. <4* Eliberarea din %unc1ie a judectorilor sta.iari i a procurorilor sta.iari se %ace de :onsiliul Auperior al #a.istraturii. <)* Cn ca9ul !n care judectorul sau procurorul cere eliberarea din %unc1ie prin de(isie2 :onsiliul Auperior al #a.istraturii poate stabili un ter(en de cel (ult 30 de 9ile de la care de(isia s devin e%ectiv2 dac pre9en1a judectorului sau procurorului este necesar. <&* =udectorul sau procurorul eliberat din %unc1ie din (otive nei(putabile !i pstrea9 .radul pro%esional dob3ndit !n ierar@ia instan1elor sau a parc@etelor.

:ap. -,,, #a.istra1ii4asisten1i ai Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie

;rt. && 4 <'* ri(4(a.istratul4asistent2 (a.istra1ii4asisten1i e%i i (a.istra1ii4asisten1i ai Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie se bucur de stabilitate. <2* #a.istra1ii4asisten1i sunt nu(i1i i pro(ova1i !n %unc1ie de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 pe ba9 de concurs. <3* :ondi1iile .enerale de nu(ire a (a.istra1ilor4asisten1i sunt cele prev9ute pentru %unc1ia de judector i procuror. <4* 8ispo9i1iile pre9entei le.i privind inco(patibilit1ile i interdic1iile2 %or(area pro%esional continu i evaluarea periodic2 drepturile i !ndatoririle2 precu( i rspunderea disciplinar a judectorilor i procurorilor se aplic !n (od corespun9tor i (a.istra1ilor4asisten1i. ;rt. &/ 4 <'* ri(4(a.istratul4asistent este pro(ovat dintre (a.istra1ii4asisten1i e%i cu o vec@i(e de cel pu1in 4 ani !n aceast %unc1ie.

<2* #a.istra1ii4asisten1i e%i .radul ,,, sunt pro(ova1i dintre (a.istra1ii4asisten1i cu cel pu1in 3 ani vec@i(e !n aceast %unc1ie. 8up o perioad de 2 ani ca (a.istra1i4asisten1i e%i pot %i trecu1i !n .radul ,, i dup al1i ) ani !n .radul ,. <3* #a.istra1ii4asisten1i .radul ,,, sunt nu(i1i %r concurs dintre judectorii sau procurorii cu o vec@i(e !n (a.istratur de cel pu1in 4 ani. 8up o perioad de 3 ani !n aceast %unc1ie2 (a.istra1ii4asisten1i pot %i trecu1i !n .radul ,,2 iar dup al1i 3 ani !n .radul ,. <4* #a.istra1ii4asisten1i .radul ,,, pot %i nu(i1i2 prin concurs2 i dintre avoca1i2 notari2 precu( i .re%ieri cu studii superioare juridice de la cur1ile de apel i Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie2 cu o vec@i(e de cel pu1in ) ani. ;rt. &8 4 <'* ri(4(a.istratul4asistent are ur(toarele atribu1ii" a* coordonea9 activitatea (a.istra1ilor4asisten1i din sec1ii i a %unc1ionarilor din :ancelaria Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ieD b* ia parte la edin1ele Aec1iilor Knite ale Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie i ale :o(pletului de 6 judectori2 ca instan1 disciplinar. <2* ri(4(a.istratul4asistent are i alte atribu1ii stabilite prin Re.ula(entul privind or.ani9area ad(inistrativ i %unc1ionarea Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie. ;rt. &6 4 #a.istra1ii4asisten1i e%i au ur(toarele atribu1ii" a* particip la edin1ele de judecat ale sec1iilor i ale :o(pletului de 6 judectoriD b* reparti9ea9 (a.istra1ii4asisten1i care particip la edin1ele de judecatD c* asi.ur 1inerea !n bune condi1ii a eviden1elor sec1iilor i reali9area la ti(p a tuturor lucrrilor. ;rt. /0 4 #a.istra1ii4asisten1i particip la edin1ele de judecat ale sec1iilor. ;rt. /' 4 #a.istra1ii4asisten1i care particip la edin1ele de judecat ale Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie redactea9 !nc@eierile2 particip cu vot consultativ la deliberri i redactea9 @otr3ri2 con%or( reparti9rii %cute de preedinte pentru to1i (e(brii co(pletului de judecat. ;rt. /2 4 #a.istra1ii4asisten1i aduc la !ndeplinire orice alte sarcini !ncredin1ate de preedintele Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie2 de vicepreedinte sau de preedintele sec1iei.

7itlul ,,, 8repturile i !ndatoririle judectorilor i procurorilor

;rt. /3 4 Atabilirea drepturilor judectorilor i procurorilor se %ace 1in3ndu4se sea(a de locul i rolul justi1iei !n statul de drept2 de rspunderea i co(ple5itatea %unc1iei de judector i procuror2 de interdic1iile i inco(patibilit1ile prev9ute de le.e pentru aceste %unc1ii i ur(rete .arantarea independen1ei i i(par1ialit1ii acestora. ;rt. /4 4 <'* entru activitatea des%urat2 judectorii i procurorii au dreptul la o re(unera1ie stabilit !n raport cu nivelul instan1ei sau al parc@etului2 cu %unc1ia de1inut2 cu vec@i(ea !n (a.istratur i cu alte criterii prev9ute de le.e. <2* 8repturile salariale ale judectorilor i procurorilor nu pot %i di(inuate sau suspendate dec3t !n ca9urile prev9ute de pre9enta le.e. Aalari9area judectorilor i procurorilor se stabilete prin le.e special. <3* Aalari9area judectorilor Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie se stabilete prin le.ea privind inde(ni9a1iile pentru persoanele care ocup %unc1ii de de(nitate public. <4* =udectorii i procurorii (ilitari sunt (ilitari activi i au toate drepturile i obli.a1iile ce decur. din aceast calitate. <)* Aalari9area i celelalte drepturi cuvenite judectorilor i procurorilor (ilitari se asi.ur de #inisterul ;prrii Na1ionale2 !n concordan1 cu prevederile le.isla1iei privind salari9area i alte drepturi ale personalului din or.anele autorit1ii judectoreti i cu re.le(entrile re%eritoare la drepturile (ateriale i bneti speci%ice calit1ii de (ilitar activ i2 respectiv2 de salariat civil al acestui (inister. <&* ;cordarea .radelor (ilitare i !naintarea !n .rad a judectorilor i procurorilor (ilitari se %ac potrivit nor(elor aplicabile cadrelor per(anente din #inisterul ;prrii Na1ionale. ;rt. /) 4 <'* :onsiliul Auperior al #a.istraturii are dreptul i obli.a1ia de a apra judectorii i procurorii !(potriva oricrui act care le4ar putea a%ecta independen1a sau i(par1ialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. <2* =udectorii sau procurorii care consider c independen1a i i(par1ialitatea le sunt a%ectate !n orice (od prin acte de i(i5tiune !n activitatea pro%esional se pot adresa :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 pentru a dispune (surile necesare2 con%or( le.ii. ;rt. /& 4 =udectorii i procurorii sunt liberi s or.ani9e9e sau s adere la or.ani9a1ii pro%esionale locale2 na1ionale sau interna1ionale2 !n scopul aprrii intereselor lor pro%esionale2 precu( i la cele prev9ute de art. '' alin. <3*.

;rt. // 4 <'* =udectorii i procurorii !n %unc1ie sau pensionari au dreptul de a li se asi.ura (suri speciale de protec1ie !(potriva a(enin1rilor2 violen1elor sau a oricror %apte care !i pun !n pericol pe ei2 %a(iliile sau bunurile lor. <2* #surile speciale de protec1ie2 condi1iile i (odul de reali9are a acestora se stabilesc prin @otr3re a Guvernului2 la propunerea #inisterului =usti1iei i a #inisterului ;d(inistra1iei i ,nternelor. ;rt. /8 4 <'* =udectorii i procurorii bene%icia9 de asi.urare pentru risc pro%esional2 reali9at din %ondurile bu.etare ale Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie2 ale #inisterului =usti1iei2 #inisterului ublic sau2 !n ca9ul judectorilor i procurorilor (ilitari2 din %ondurile #inisterului ;prrii Na1ionale2 pentru via12 sntate i bunuri2 dac sunt a%ectate !n e5ercitarea atribu1iilor de serviciu sau !n le.tur cu acestea2 !n li(ita veniturilor pentru anii lucra1i !n aceste %unc1ii2 dar nu !n (ai (ult de ') ani de activitate. <2* La eliberarea din %unc1ie2 asi.urarea prev9ut la alin. <'* !ncetea9. <3* ;si.urarea prev9ut la alin. <'* se reali9ea9 !n condi1iile stabilite prin @otr3re a Guvernului2 cu avi9ul :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <4* =udectorii i procurorii se pot asi.ura pentru risc pro%esional peste li(ita prev9ut la alin. <'*. <)* rin @otr3re a Guvernului2 se poate !n%iin1a :asa de asi.urri a judectorilor i procurorilor. ;rt. /6 4 <'* =udectorii i procurorii bene%icia9 anual de un concediu de odi@n pltit de 3) de 9ile lucrtoare. <2* =udectorii i procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate pltite pentru participarea la cursuri sau alte %or(e de speciali9are or.ani9ate !n 1ar sau !n strintate2 pentru pre.tirea i sus1inerea e5a(enului de capacitate i de doctorat2 precu( i la concedii %r plat2 potrivit Re.ula(entului privind concediile judectorilor i procurorilor. <3* =udectorii i procurorii au dreptul la concedii (edicale i la alte concedii2 !n con%or(itate cu le.isla1ia !n vi.oare. <4* Cn perioada concediului de cretere a copilului !n v3rst de p3n la 2 ani2 judectorii sau procurorii au dreptul la o inde(ni9a1ie !n cuantu( de /)F din (edia veniturilor nete reali9ate !n ulti(ele & luni anterioare datei de la care se acord acest concediu. <)* =udectorii i procurorii !n activitate sau pensionari2 precu( i so1ul sau so1ia i copiii a%la1i !n !ntre1inerea acestora bene%icia9 !n (od .ratuit de asisten1 (edical2 (edica(ente i prote9e2 !n condi1iile respectrii dispo9i1iilor le.ale privind plata contribu1iei la asi.urrile sociale.

<&* =udectorii i procurorii au dreptul la !nc@irierea locuin1elor de serviciu. Locuin1ele de serviciu a%late !n proprietatea sau ad(inistrarea #inisterului =usti1iei i unit1ilor subordonate2 precu( i cele a%late !n proprietatea sau !n ad(inistrarea #inisterului ublic nu pot %i cu(prate de judectori2 procurori sau orice al1i salaria1i ai acestor institu1ii. </* Cn ca9ul pensionrii pentru li(it de v3rst2 titularul contractului de !nc@iriere prev9ut la alin. <&* i2 dup ca92 so1ul ori so1ia acestuia !i pstrea9 drepturile locative pe tot parcursul vie1ii. ;rt. 80 4 =udectorii i procurorii bene%icia9 anual de & cltorii !n 1ar dus4!ntors2 .ratuite2 la transportul pe calea %erat clasa ,2 auto2 naval i aerian sau de decontarea a /2) litri co(bustibil la suta de Lilo(etri pentru & cltorii !n 1ar dus4!ntors2 !n ca9ul !n care deplasarea se e%ectuea9 cu autoturis(ul. ;rt. 8' 4 <'* =udectorii i procurorii cu vec@i(e continu !n (a.istratur de 20 de ani bene%icia92 la data pensionrii sau a eliberrii din %unc1ie pentru alte (otive nei(putabile2 de o inde(ni9a1ie e.al cu / inde(ni9a1ii de !ncadrare lunare brute2 care se i(po9itea9 potrivit le.ii. <2* ,nde(ni9a1ia prev9ut la alin. <'* se acord o sin.ur dat !n decursul carierei de judector sau procuror i se !nre.istrea92 potrivit le.ii. <3* #odul de calcul al vec@i(ii continue !n (a.istratur se stabilete prin @otr3re a :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <4* revederile alin. <'* se aplic i !n ca9ul decesului judectorului sau procurorului a%lat !n activitate. Cn acest ca92 de inde(ni9a1ie bene%icia9 so1ul0so1ia i copiii care se a%l !n !ntre1inerea acestuia la data decesului. ;rt. 82 4 <'* =udectorii i procurorii cu o vec@i(e de cel pu1in 2) de ani !n (a.istratur bene%icia92 la !(plinirea v3rstei prev9ute de le.e2 de pensie de serviciu2 !n cuantu( de 80F din (edia veniturilor brute reali9ate !n ulti(ele '2 luni de activitate !nainte de data pensionrii. <2* =udectorii i procurorii sunt pensiona1i la cerere !nainte de !(plinirea v3rstei prev9ute de le.e i bene%icia9 de pensia prev9ut la alin. <'*2 dac au o vec@i(e de cel pu1in 2) de ani nu(ai !n aceste %unc1ii. La calcularea acestei vec@i(i se iau !n considerare i perioadele !n care judectorul sau procurorul a e5ercitat pro%esia de avocat2 %r ca ponderea acestora s poat %i (ai (are de '0 ani. <3* entru %iecare an care depete vec@i(ea de 2) de ani !n %unc1ia de judector sau procuror2 la cuantu(ul pensiei se adau. c3te 'F2 %r a se putea depi venitul brut avut la data pensionrii.

<4* 8e pensia de serviciu bene%icia9 i judectorii i procurorii cu o vec@i(e !n (a.istratur !ntre 20 i 2) de ani2 !n acest ca9 cuantu(ul pensiei prev9ut la alin. <'* %iind (icorat cu 'F pentru %iecare an care lipsete din vec@i(ea inte.ral. <)* ersoanele care !ndeplinesc condi1iile de vec@i(e prev9ute la alin. <'* i <3* nu(ai !n %unc1ia de judector sau procuror bene%icia9 de pensie de serviciu2 c@iar dac la data pensionrii au o alt ocupa1ie. Cn acest ca92 pensia se stabilete pe ba9a drepturilor salariale pe care le are un judector sau procuror !n %unc1ie !n condi1ii identice de vec@i(e i nivel al instan1ei sau parc@etului. <&* 8e prevederile alin. <)* pot bene%icia nu(ai persoanele care au %ost eliberate din %unc1ia de judector sau procuror din (otive nei(putabile. </* =udectorii i procurorii (ilitari pot opta !ntre pensia de serviciu sau pensia (ilitar de serviciu. <8* =udectorii i procurorii care bene%icia9 de pensie de serviciu potrivit alin. <'*2 <2* i <4* pot cu(ula pensia de serviciu cu veniturile reali9ate dintr4o activitate pro%esional2 indi%erent de nivelul veniturilor respective. ;rt. 83 4 =udectorii i procurorii de la toate instan1ele2 precu( i (a.istra1ii4asisten1i de la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i personalul de specialitate juridic prev9ut la art. 8/ alin. <'* nu pot %i (en1inu1i !n %unc1ie dup !(plinirea v3rstei de pensionare prev9ute de le.e. ;rt. 84 4 Ao1ul supravie1uitor i copiii judectorilor i procurorilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 82 bene%icia9 de pensie de ur(a dac !ndeplinesc condi1iile prev9ute pentru aceasta de Le.ea nr. '602000 privind siste(ul public de pensii i alte drepturi de asi.urri sociale2 cu (odi%icrile i co(pletrile ulterioare. ;rt. 8) 4 <'* artea din pensia de serviciu care depete nivelul pensiei din siste(ul public al asi.urrilor sociale se suport din bu.etul de stat. <2* ensiile de serviciu ale judectorilor i procurorilor2 precu( i pensiile de ur(a prev9ute la art. 84 se actuali9ea9 anual !n raport cu (edia veniturilor brute reali9ate !n ulti(ele '2 luni a judectorilor i procurorilor !n activitate. <3* 8ispo9i1iile alin. <2* se aplic i judectorilor sau procurorilor pensionari2 precu( i persoanelor care bene%icia9 de pensia de ur(a prev9ut la art. 84. ;rt. 8& 4 :onstituie vec@i(e !n (a.istratur perioada !n care judectorul2 procurorul2 personalul de specialitate juridic prev9ut la art. 8/ alin. <'* sau (a.istratul4asistent a !ndeplinit %unc1iile de judector2 procuror2 personal de specialitate juridic !n %ostele arbitraje de stat2 (a.istrat4asistent2 auditor de justi1ie2 judector %inanciar2 judector %inanciar inspector2 procuror %inanciar i consilier !n sec1ia jurisdic1ional a :ur1ii de :onturi2 .re%ier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridic

prev9ut la art. 8/ alin. <'*2 precu( i perioada !n care a %ost avocat2 notar2 asistent judiciar2 jurisconsult2 consilier juridic sau a !ndeplinit %unc1ii de specialitate juridic !n aparatul arla(entului2 ;d(inistra1iei re9iden1iale2 Guvernului2 :ur1ii :onstitu1ionale2 ;vocatului oporului2 :ur1ii de :onturi sau al :onsiliului Le.islativ. ;rt. 8/ 4 <'* e durata !ndeplinirii %unc1iei2 personalul de specialitate juridic din #inisterul =usti1iei2 din #inisterul ublic2 din :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 din ,nstitutul Na1ional de :ri(inolo.ie i din ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii este asi(ilat judectorilor i procurorilor !n ceea ce privete drepturile i !ndatoririle2 inclusiv sus1inerea e5a(enului de ad(itere2 evaluarea activit1ii pro%esionale2 sus1inerea e5a(enului de capacitate i de pro(ovare2 dispo9i1iile pre9entei le.i aplic3ndu4se !n (od corespun9tor2 cu e5cep1ia dreptului prev9ut de art. 82 alin. <2*. <2* Atabilirea %aptelor care constituie abateri disciplinare2 precu( i a procedurii de cercetare i aplicare a sanc1iunilor disciplinare se %ace prin ordin al conductorilor autorit1ilor prev9ute la alin. <'*. ;rt. 88 4 <'* entru (erite deosebite !n activitate2 judectorii i procurorii pot %i distini cu 8iplo(a #eritul judiciar. <2* 8iplo(a #eritul judiciar se acord de reedintele Ro(3niei2 la propunerea :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 pentru judectori2 i la propunerea (inistrului justi1iei2 pentru procurori. ;rt. 86 4 #odelul diplo(ei i (odul de con%ec1ionare a acesteia se stabilesc2 cu avi9ul con%or( al :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 de ctre (inistrul justi1iei. ;rt. 60 4 <'* =udectorii i procurorii sunt datori s se ab1in de la orice acte sau %apte de natur s co(pro(it de(nitatea lor !n pro%esie i !n societate. <2* Rela1iile judectorilor i procurorilor la locul de (unc i !n societate se ba9ea9 pe respect i bun4credin1. ;rt. 6' 4 <'* =udectorii i procurorii sunt obli.a1i s re9olve lucrrile !n ter(enele stabilite i s solu1ione9e cau9ele !n ter(en re9onabil2 !n %unc1ie de co(ple5itatea acestora2 i s respecte secretul pro%esional. <2* =udectorul este obli.at s pstre9e secretul deliberrilor i al voturilor la care a participat2 inclusiv dup !ncetarea e5ercitrii %unc1iei. ;rt. 62 4 <'* =udectorii i procurorii sunt obli.a1i s aib2 !n ti(pul edin1elor de judecat2 1inuta vesti(entar corespun9toare instan1ei la care %unc1ionea9. <2* Binuta vesti(entar se stabilete prin @otr3re a Guvernului2 cu avi9ul :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 i se asi.ur !n (od .ratuit.

;rt. 63 4 =udectorii i procurorii sunt obli.a1i s pre9inte2 !n condi1iile i la ter(enele prev9ute de le.e2 declara1ia de avere i declara1ia de interese.

7itlul ,Rspunderea judectorilor i procurorilor

:ap. , 8ispo9i1ii .enerale

;rt. 64 4 =udectorii i procurorii rspund civil2 disciplinar i penal2 !n condi1iile le.ii. ;rt. 6) 4 <'* =udectorii2 procurorii i (a.istra1ii4asisten1i pot %i perc@e9i1iona1i2 re1inu1i sau aresta1i preventiv nu(ai cu !ncuviin1area sec1iilor :onsiliului Auperior al #a.istraturii. <2* Cn ca9 de in%rac1iune %la.rant2 judectorii2 procurorii i (a.istra1ii4asisten1i pot %i re1inu1i i supui perc@e9i1iei potrivit le.ii2 :onsiliul Auperior al #a.istraturii %iind in%or(at de !ndat de or.anul care a dispus re1inerea sau perc@e9i1ia. ;rt. 6& 4 <'* Atatul rspunde patri(onial pentru prejudiciile cau9ate prin erorile judiciare. <2* Rspunderea statului este stabilit !n condi1iile le.ii i nu !nltur rspunderea judectorilor i procurorilor care i4au e5ercitat %unc1ia cu rea4credin1 sau .rav ne.lijen1. <3* :a9urile !n care persoana vt(at are dreptul la repararea prejudiciilor cau9ate prin erori judiciare sv3rite !n procese penale sunt stabilite de :odul de procedur penal. <4* 8reptul persoanei vt(ate la repararea prejudiciilor (ateriale cau9ate prin erorile judiciare sv3rite !n alte procese dec3t cele penale nu se va putea e5ercita dec3t !n ca9ul !n care s4a stabilit2 !n prealabil2 printr4o @otr3re de%initiv2 rspunderea penal sau disciplinar2 dup ca92 a judectorului sau procurorului pentru o %apt sv3rit !n cursul judec1ii procesului i dac aceast %apt este de natur s deter(ine o eroare judiciar. <)* Nu este !ndrept1it la repararea pa.ubei persoana care2 !n cursul procesului2 a contribuit !n orice (od la sv3rirea erorii judiciare de ctre judector sau procuror.

<&* entru repararea prejudiciului2 persoana vt(at se poate !ndrepta cu ac1iune nu(ai !(potriva statului2 repre9entat prin #inisterul >inan1elor ublice. </* 8up ce prejudiciul a %ost acoperit de stat !n te(eiul @otr3rii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. <&*2 statul se poate !ndrepta cu o ac1iune !n desp.ubiri !(potriva judectorului sau procurorului care2 cu rea4credin1 sau .rav ne.lijen12 a sv3rit eroarea judiciar cau9atoare de prejudicii. <8* 7er(enul de prescrip1ie a dreptului la ac1iune !n toate ca9urile prev9ute de pre9entul articol este de un an. ;rt. 6/ 4 <'* $rice persoan poate sesi9a :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 direct sau prin conductorii instan1elor ori ai parc@etelor2 !n le.tur cu activitatea sau conduita necorespun9toare a judectorilor sau procurorilor2 !nclcarea obli.a1iilor pro%esionale !n raporturile cu justi1iabilii ori sv3rirea de ctre acetia a unor abateri disciplinare. <2* E5ercitarea dreptului prev9ut la alin. <'* nu poate pune !n discu1ie solu1iile pronun1ate prin @otr3rile judectoreti2 care sunt supuse cilor le.ale de atac.

:ap. ,, Rspunderea disciplinar a judectorilor i procurorilor

;rt. 68 4 <'* =udectorii i procurorii rspund disciplinar pentru abaterile de la !ndatoririle de serviciu2 precu( i pentru %aptele care a%ectea9 presti.iul justi1iei. <2* Rspunderea disciplinar a judectorilor i procurorilor (ilitari poate %i an.ajat nu(ai potrivit dispo9i1iilor pre9entei le.i. ;rt. 66 4 :onstituie abateri disciplinare" a* !nclcarea prevederilor le.ale re%eritoare la declara1iile de avere2 declara1iile de interese2 inco(patibilit1i i interdic1ii privind judectorii i procuroriiD b* interven1iile pentru solu1ionarea unor cereri2 pretinderea sau acceptarea re9olvrii intereselor personale sau ale (e(brilor %a(iliei ori ale altor persoane2 alt%el dec3t !n li(ita cadrului le.al re.le(entat pentru to1i cet1enii2 precu( i i(i5tiunea !n activitatea altui judector sau procurorD c* des%urarea de activit1i publice cu caracter politic sau (ani%estarea convin.erilor politice !n e5ercitarea atribu1iilor de serviciuD

d* nerespectarea secretului deliberrii sau a con%iden1ialit1ii lucrrilor care au acest caracterD e* nerespectarea !n (od repetat i din (otive i(putabile a dispo9i1iilor le.ale privitoare la solu1ionarea cu celeritate a cau9elorD %* re%u9ul nejusti%icat de a pri(i la dosar cererile2 conclu9iile2 (e(oriile sau actele depuse de pr1ile din procesD .* re%u9ul nejusti%icat de a !ndeplini o !ndatorire de serviciuD @* e5ercitarea %unc1iei cu rea4credin1 sau .rav ne.lijen12 dac %apta nu constituie in%rac1iuneD i* e%ectuarea cu !nt3r9iere a lucrrilor2 din (otive i(putabileD j* absen1ele ne(otivate de la serviciu2 !n (od repetatD L* atitudinea nede(n !n ti(pul e5ercitrii atribu1iilor de serviciu %a1 de cole.i2 avoca1i2 e5per1i2 (artori sau justi1iabiliD l* ne!ndeplinirea obli.a1iei privind trans%erarea nor(ei de ba9 la instan1a sau parc@etul la care %unc1ionea9D (* nerespectarea dispo9i1iilor privind distribuirea aleatorie a cau9elorD n* participarea direct sau prin persoane interpuse la jocurile de tip pira(idal2 jocuri de noroc sau siste(e de investi1ii pentru care nu este asi.urat transparen1a %ondurilor !n condi1iile le.ii. ;rt. '00 4 Aanc1iunile disciplinare care se pot aplica judectorilor i procurorilor2 propor1ional cu .ravitatea abaterilor2 sunt" a* avertis(entulD b* di(inuarea inde(ni9a1iei de !ncadrare lunare brute cu p3n la ')F pe o perioad de la o lun la 3 luniD c* (utarea disciplinar pentru o perioad de la o lun la 3 luni la o instan1 sau la un parc@et2 situate !n circu(scrip1ia aceleiai cur1i de apel ori !n circu(scrip1ia aceluiai parc@et de pe l3n. aceastaD d* e5cluderea din (a.istratur. ;rt. '0' 4 Aanc1iunile disciplinare prev9ute la art. '00 se aplic de sec1iile :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 !n condi1iile le.ii sale or.anice.

7itlul 8ispo9i1ii tran9itorii i %inale

;rt. '02 4 <'* =udectorii !n %unc1ie ai Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie !i continu activitatea p3n la data e5pirrii (andatului pentru care au %ost nu(i1i. <2* =udectorii Cnaltei :ur1i de :asa1ie i =usti1ie crora le4a e5pirat (andatul pentru care au %ost nu(i1i ori2 dup ca92 sunt elibera1i din (otive nei(putabile !i pstrea9 .radul dob3ndit !n ierar@ie i pot ocupa o %unc1ie de judector la Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i pot reveni pe %unc1ia de (a.istrat de1inut anterior sau pe o alt %unc1ie de judector ori procuror sau pot opta pentru intrarea !n avocatur sau notariat2 %r e5a(en. ;rt. '03 4 =udectorii i procurorii care au2 la data intrrii !n vi.oare a pre9entei le.i2 nor(a de ba9 la institu1ii de !nv1(3nt superior juridic au obli.a1ia ca2 !ncep3nd cu anul universitar ur(tor2 s4i trans%ere nor(a de ba9 la instan1a sau parc@etul la care %unc1ionea9 ori s renun1e la calitatea de judector sau procuror. ;rt. '04 4 <'* =udectorii i procurorii !n %unc1ie2 precu( i personalul de specialitate juridic prev9ut la art. 8/ alin. <'* care au bene%iciat de vec@i(e !n (a.istratur potrivit Le.ii nr. 620'662 pentru or.ani9area judectoreasc2 republicat2 cu (odi%icrile i co(pletrile ulterioare2 !i pstrea9 aceast vec@i(e. <2* Aalari9area (a.istra1ilor4asisten1i se %ace potrivit ane5ei nr. ' la $rdonan1a de ur.en1 a Guvernului nr. '//02002 privind salari9area i alte drepturi ale (a.istra1ilor2 aprobat cu (odi%icri i co(pletri prin Le.ea nr. 34/020032 cu (odi%icrile ulterioare2 !n ba9a coe%icien1ilor de (ultiplicare prev9u1i la nr. crt. '62 202 '8 pentru (a.istra1ii4 asisten1i .radul ,2 ,,2 ,,,2 la nr. crt. '22 '32 '6 pentru (a.istra1ii4asisten1i e%i .radul ,2 ,,2 ,,, i la nr. crt. '2 pentru pri(4(a.istratul4asistent. ;rt. '0) 4 <'* =udectorii i procurorii (ilitari care !i continu activitatea la instan1ele i parc@etele (ilitare2 redistribui1i pe %unc1ii in%erioare2 !i pstrea9 drepturile salariale de care bene%icia9 la data redistribuirii. :elelalte dispo9i1ii ale pre9entei le.i se aplic !n (od corespun9tor i judectorilor i procurorilor (ilitari. <2* 7rans%erul judectorilor i procurorilor (ilitari2 la cerere sau ca ur(are a reducerii posturilor2 se %ace la instan1e i parc@ete civile de .rad e.al2 potrivit op1iunii e5pri(ate2 !n li(ita posturilor disponibile. ;rt. '0& 4 :onsiliul Auperior al #a.istraturii aprob2 prin @otr3re care se public !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,"

a* Re.ula(entul privind concursul de ad(itere i e5a(enul de absolvire a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 care prevede (odul de or.ani9are2 te(atica2 biblio.ra%ia2 probele de e5a(en2 procedura de des%urare a concursului de ad(itere i a e5a(enului de absolvire2 precu( i (edia (ini( de ad(itere i de absolvire a ,nstitutului Na1ional al #a.istraturiiD b* Re.ula(entul ,nstitutului Na1ional al #a.istraturiiD c* Re.ula(entul privind e5a(enul de capacitate al judectorilor sta.iari i al procurorilor sta.iari2 care prevede (odul de or.ani9are2 te(atica2 biblio.ra%ia2 probele de e5a(en2 procedura de des%urare i (edia (ini( de pro(ovare a e5a(enului de capacitate al judectorilor sta.iari i al procurorilor sta.iariD d* Re.ula(entul privind or.ani9area i des%urarea concursului de ad(itere !n (a.istraturD e* Re.ula(entul privind (odul de des%urare a cursurilor de %or(are pro%esional continu a judectorilor i procurorilor i atestare a re9ultatelor ob1inuteD %* Re.ula(entul privind or.ani9area i des%urarea concursului de pro(ovare a judectorilor i procurorilorD .* Re.ula(entul de or.ani9are a concursului sau e5a(enului pentru nu(irea !n %unc1ii de conducere a judectorilor i procurorilorD @* Re.ula(entul privind evaluarea activit1ii pro%esionale a judectorilor i procurorilorD i* Re.ula(entul privind concediile judectorilor i procurorilor. ;rt. '0/ 4 <'* re9enta le.e intr !n vi.oare la 60 de 9ile de la publicarea !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,. <2* La data intrrii !n vi.oare a pre9entei le.i se abro." a* dispo9i1iile art. &2 art. '22 art. '4 4 '&2 art. 3& 4 432 art. ))2 art. )8 i art. )6 4 &6 din Le.ea :ur1ii Aupre(e de =usti1ie nr. )&0'6632 republicat !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,2 nr. )& din 8 %ebruarie '6662 cu (odi%icrile i co(pletrile ulterioareD b* dispo9i1iile art. 2 alin. <2*2 art. 32 art. 42 4 &62 art. 6' 4 '20' i art. '2' 4 '3'' din Le.ea nr. 620'662 pentru or.ani9area judectoreasc2 republicat !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,2 nr. 2)6 din 30 septe(brie '66/2 cu (odi%icrile i co(pletrile ulterioare2 cu e5cep1ia dispo9i1iilor art. && privind vec@i(ea !n (a.istratur necesar pentru pro(ovarea !n %unc1ia de judector sau procuror2 care se abro. pe data de ' ianuarie 200).

<3* 8ispo9i1iile art. '3 din Le.ea :ur1ii Aupre(e de =usti1ie nr. )&0'6632 republicat !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,2 nr. )& din 8 %ebruarie '6662 cu (odi%icrile i co(pletrile ulterioare2 se abro. pe data de ' ianuarie 200).

N$7M" Reproduce( (ai jos prevederile art. ,, 4 -,,, din titlul +-,, al Le.ii nr. 24/0200)2 care nu sunt !ncorporate !n te5tul republicat al Le.ii nr. 30302004 i care se aplic2 !n continuare2 ca dispo9i1ii proprii ale titlului +-,, al Le.ii nr. 24/0200). H;rt. ,, 4 <'* Re.ula(entul privind or.ani9area i des%urarea concursului de pro(ovare a judectorilor i procurorilor se aprob de :onsiliul Auperior al #a.istraturii !n ter(en de 30 de 9ile de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i i intr !n vi.oare la data publicrii sale !n #onitorul $%icial al Ro(3niei2 artea ,. <2* :elelalte re.ula(ente prev9ute la art. '0& se actuali9ea9 i se aprob !n ter(en de 30 de 9ile de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i. <3* Cn ter(en de 3 luni de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i2 se va adopta @otr3rea Guvernului prev9ut la art. // alin. <3*** din Le.ea nr. 30302004. JJJJJJJJJJJJJ ** ;rt. // alin. <3* a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. /8 alin. <3*.

;rt. ,,, 4 La !(plinirea ter(enului prev9ut la art. ,, alin. <2*2 ane5a la Le.ea nr. 30302004 privind statutul (a.istra1ilor2 cu (odi%icrile ulterioare2 se abro.. ;rt. ,- 4 <'* :o(isiile pentru pri(ul concurs sau e5a(en privind %unc1iile de conducere de la instan1e i parc@ete vor %i nu(ite de :onsiliul Auperior al #a.istraturii2 la propunerea ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 !n ter(en de '0 9ile de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i. <2* Re.ula(entul de or.ani9are a concursului sau e5a(enului pentru nu(irea !n %unc1ii de conducere a judectorilor i procurorilor va %i elaborat de ,nstitutul Na1ional al #a.istraturii2 aprobat de :onsiliul Auperior al #a.istraturii i a%iat pe pa.inile de ,nternet ale ,nstitutului Na1ional al #a.istraturii2 :onsiliului Auperior al #a.istraturii2 arc@etului de pe l3n. Cnalta :urte de :asa1ie i =usti1ie i #inisterului =usti1iei2 precu( i la sediile instan1elor judectoreti i parc@etelor2 !n ter(en de '0 9ile de la nu(irea co(isiilor.

<3* Cn 30 de 9ile de la publicarea re.ula(entului prev9ut la alin. <2* se or.ani9ea9 concurs sau e5a(en pentru nu(irea !n %unc1iile de conducere de la cur1ile de apel2 tribunale i parc@etele de pe l3n. acestea2 iar !n ter(en de &0 de 9ile de la aceeai dat se or.ani9ea9 concurs sau e5a(en pentru ocuparea %unc1iilor de conducere de la judectorii i parc@etele de pe l3n. acestea. 8ispo9i1iile art. 48 alin. </* i ale art. 48' alin. </**** se aplic !n (od corespun9tor. <4* Nu(irea !n %unc1iile de conducere de la cur1ile de apel2 tribunale2 tribunale speciali9ate i judectorii2 precu( i de la parc@etele de pe l3n. acestea2 pentru care se aplic procedura prev9ut la art. 48 alin. <6* i art. 48' alin. <6*****2 se %ace !n ter(en de 30 de 9ile de la nu(irea !n %unc1iile de conducere a judectorilor i procurorilor care au ob1inut re9ultatul cel (ai bun la concursurile sau e5a(enele prev9ute la alin. <3*. <)* Nerespectarea ter(enelor i a procedurii pentru or.ani9area concursurilor sau e5a(enelor prev9ute de pre9entul articol constituie abatere disciplinar. JJJJJJJJJJJJJ *** ;rt. 48' alin. </* a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. 46 alin. </*. **** ;rt. 48' alin. <6* a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. 46 alin. <6*.

;rt. - 4 <'* =udectorii i procurorii care2 la data intrrii !n vi.oare a pre9entei le.i2 !ndeplinesc condi1iile de pensionare pentru li(it de v3rst vor %i elibera1i din %unc1ie la !(plinirea unui ter(en de 3 luni de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i. <2* :onsiliul Auperior al #a.istraturii va lua (surile necesare pentru ocuparea !n ter(en de 4 luni de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prev9ute la alin. <'*. ;rt. -, 4 =udectorii i procurorii care nu au renun1at la nor(a de ba9 la institu1ii de !nv1(3nt superior juridic2 potrivit art. '02***** din Le.ea nr. 303020042 sunt obli.a1i s4i trans%ere nor(a de ba9 la instan1a sau parc@etul la care %unc1ionea92 !n ter(en de 30 de 9ile de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i. JJJJJJJJJJJJJ ***** ;rt. '02 a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. '03.

;rt. -,, 4 <'* =udectorii2 procurorii2 (a.istra1ii4asisten1i2 personalul de specialitate juridic asi(ilat (a.istra1ilor i personalul au5iliar de specialitate depun declara1iile prev9ute la art. & alin. <3******* sau2 dup ca92 art. &'******* i art. &2******** din Le.ea nr. 303020042 !n ter(en de &0 de 9ile de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i. <2* :onsiliul Na1ional pentru Atudierea ;r@ivelor Aecurit1ii veri%ic declara1iile prev9ute la art. &'******* din Le.ea nr. 303020042 iar :onsiliul Aupre( de ;prare a Brii veri%ic declara1iile prev9ute la art. &2******** din Le.ea nr. 30302004 !n ter(en de & luni de la intrarea !n vi.oare a pre9entei le.i. JJJJJJJJJJJJJ ****** ;rt. & alin. <3* a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. ) alin. <3*. ******* ;rt. &' a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. &. ******** ;rt. &2 a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. /.

;rt. -,,, 4 8ispo9i1iile art. 82********* din Le.ea nr. 30302004 se aplic i (a.istra1ilor4asisten1i ai :ur1ii :onstitu1ionale i personalului de specialitate juridic asi(ilat judectorilor i procurorilor prev9ut la art. /3 din Le.ea nr. 4/0'662 privind or.ani9area i %unc1ionarea :ur1ii :onstitu1ionale2 republicat2 cu (odi%icrile i co(pletrile ulterioare.H JJJJJJJJJJJJJ ********* ;rt. 82 a devenit2 !n %or(a republicat a Le.ii nr. 303020042 art. 83.