Sunteți pe pagina 1din 15

HOTRRE Nr. 51 din 5 februarie 1996 privind aprobarea Regulamentului de recep ie a lucr!

rilor de monta" utila"e# ec$ipamente# in%tala ii te$nologice &i a punerii 'n func iune a capacit! ilor de produc ie E()TENT* +,-ERN,. /,0.)12T2 3N* (ON)TOR,. O4)1)2. NR. 59 din 15 februarie 1996 +uvernul Rom6niei $ot!r!&te* 2RT. 1 7e aprob! Regulamentul de recep ie a lucr!rilor de monta" utila"e# ec$ipamente# in%tala ii te$nologice &i a punerii 'n func iune a capacit! ilor de produc ie# prev!8ut 'n ane9a la pre8enta $ot!r6re. 2RT. 5 /re8enta $ot!r6re intr! 'n vigoare 'n termen de :; de 8ile de la publicarea ei 'n (onitorul Oficial al Rom6niei. /R)(<()N)7TR, N)1O.2E -1RO), 1ontra%emnea8!* (ini%trul indu%triilor# 2le9andru 7t!ne%cu (ini%tru de %tat# mini%trul finan elor# 4lorin +eorge%cu (ini%trul lucr!rilor publice &i amena"!rii teritoriului# (arin 1ri%tea 2NE=2 1 RE+,.2(ENT de recep ie a lucr!rilor de monta" utila"e# ec$ipamente# in%tala ii te$nologice &i a punerii 'n func iune a capacit! ilor de produc ie 12/. 1 /revederi generale 2RT. 1 Recep ia e%te actul prin care inve%titorul declar! ca accept! %a preia lucrarea cu %au f!r! re8erve &i ca acea%ta poate fi data 'n folo%in a %au pu%a 'n func iune. /rin actul de recep ie %e certific! faptul ca e9ecutantul &i<a 'ndeplinit obliga iile 'n conformitate cu autori8a iile# avi8ele# prevederile contractului# ale documenta iei de e9ecu ie# precum &i cu reglement!rile te$nice aplicabile. 2RT. 5 3n 'n ele%ul pre8entului regulament# inve%titorul e%te per%oana fi8ic! %au "uridic! care 'nc$eie contractul de e9ecutare a lucr!rilor de monta" utila"e# ec$ipamente &i in%tala ii te$nologice# urm!re&te 'ndeplinirea lui &i preia lucrarea. E9ecutantul e%te partea contractant! care reali8ea8! lucrarea %au repre8entantul legal al ace%tuia# dac! lucrarea e%te reali8at! printr<o a%ociere. 2RT. :

Recep ia lucr!rilor de monta" utila"e# ec$ipamente &i in%tala ii te$nologice %e efectuea8! at6t la lucr!ri noi# cat &i la interven iile 'n timp a%upra lucr!rilor e9i%tente >repara ii capitale# con%olid!ri# modific!ri# e9tinderi# moderni8!ri# rete$nologi8!ri# mentineri de capacit! i etc.?# &i %e reali8ea8! 'n urm!toarele etape* < recep ia la terminarea lucr!rilor@ < recep ia punerii 'n func iune a capacit! ilor de produc ie# care %e face la terminarea probelor te$nologice# &i verificarea e9i%ten ei condi iilor pentru e9ploatarea normala la 'ntreaga capacitate a in%tala iilor &i utila"elor# a%tfel 'nc6t %a %e a%igure calitatea produ%elor &i reali8area indicatorilor te$nico < economici aproba i@ < recep ia final! la e9pirarea perioadei de garan ie# dac! e%te prev!8ut! 'n contract@ < recep ia definitiva a obiectivelor de inve%ti ii# care %e face# la data convenit! prin contract# 'ntre inve%titor &i e9ecutant &i are drept %cop confirmarea reali8!rii performan elor te$nice proiectate. Recep ia lucr!rilor de monta" utila"e &i in%tala ii te$nologice %e face concomitent %au dup! recep ia la terminarea lucr!rilor de con%truc ii &i in%tala ii aferente ace%tora. 2RT. A /entru lucr!rile de monta" utila"e# ec$ipamente &i in%tala ii te$nologice# indiferent de %ur%a de finan are &i forma de proprietate# recep iile %e vor organi8a de c!tre ordonatorii de credite %au proprietarii care# 'n %en%ul pre8entului regulament# au calitatea de inve%titori. 2RT. 5 Recep ia %e poate face prin acordul p!r ilor %au# 'n ca8ul c6nd p!r ile nu a"ung la un acord pentru re8olvarea ne'n elegerilor ivite cu oca8ia 'nc$eierii proce%ului<verbal de recep ie# ele %e pot adre%a in%tan ei "udec!tore&ti competente. 12/. 5 Recep ia la terminarea lucr!rilor 2RT. 6 E9ecutantul trebuie %a comunice inve%titorului data termin!rii tuturor lucr!rilor prev!8ute 'n contract# printr<un document %cri%# confirmat de inve%titor. O copie de pe comunicare va fi tran%mi%!# de c!tre e9ecutant# &i repre8entantului inve%titorului pe &antier. 2RT. B 1omi%iile de recep ie %e vor numi de c!tre inve%titor &i vor fi alc!tuite din cel pu in 5 membri. Cintre ace&tia# vor face parte# obligatoriu# un repre8entant al inve%titorului &i un repre8entant al admini%tra iei publice locale pe teritoriul c!reia e%te %ituat! inve%ti ia# iar ceilal i vor fi %peciali&ti 'n domeniu. /entru lucr!rile de mare importanta definite a%tfel de c!tre con%iliul intermini%terial %au de ordonatorul principal de credite# av6nd 'n vedere gradul de ri%c %ub a%pectul %iguran ei# de%tina ia# modul de utili8are# comple9itatea &i volumul lucr!rilor care fac obiectul recep iei# comi%iile de recep ie vor fi alc!tuite din cel pu in B membri# num!rul de %peciali&ti fiind de minimum 5. 3ntre ace&ti %peciali&ti# 'n func ie de %pecificul &i importanta obiectivului de inve%ti ii# trebuie %a %e g!%ea%c! &i repre8entan i ai (ini%terului 2pelor# /!durilor &i /rotec iei (ediului# ai (ini%terului .ucr!rilor /ublice &i 2mena"!rii Teritoriului# ai )71)R# )N7E(E= /etro&ani >pentru domeniul mineritului? etc. Cac! ace&ti repre8entan i nu %unt cuprin&i 'n componenta comi%iei# la recep ie %e vor pre8enta avi8ele ob inute de la ace%te organe abilitate. 2RT. D )nve%titorul va organi8a 'nceperea recep iei 'n ma9imum 15 8ile calendari%tice de la notificarea termin!rii lucr!rilor &i va comunica data %tabilit!* a? membrilor comi%iei de recep ie@ b? e9ecutantului@ c? proiectantului. Repre8entan ii e9ecutantului# proiectantului# furni8orilor de utila"e &i ai agen ilor economici# care au participat direct la reali8area obiectivului de inve%ti ii# nu pot face parte din comi%ia de recep ie# ace&tia av6nd calitatea de invita i.

/entru obiectivele militare %tabilite prin ordin al mini%trului ap!r!rii na ionale# al mini%trului de interne &i al directorului 7erviciului Roman de )nforma ii# comi%ia de recep ie %e nume&te de c!tre organele proprii ale ace%tora. 2RT. 9 /roiectantul# 'n calitate de autor al proiectului lucr!rii# va 'ntocmi &i va pre8enta 'n fata comi%iei de recep ie punctul %au de vedere privind e9ecu ia lucr!rii. 2RT. 1; .a recep ia obiectivelor de inve%ti ii care repre8int! %ur%e mari de ri%c# inve%titorii %unt obliga i ca# 'n comi%iile de recep ie# %a includ! &i o per%oan! de%emnat! de c!tre in%pec iile teritoriale din cadrul 1omandamentului trupelor de pompieri &i care va fi %olicitat! 'n %cri% de c!tre inve%titor. Numele per%oanei de%emnate de c!tre in%pec iile teritoriale ale 1omandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat 'n %cri% inve%titorului 'n intervalul de timp de la primirea %olicit!rii p6n! la data 'ntrunirii comi%iei de recep ie. /roce%ul<verbal de recep ie va con%emna reali8area m!%urilor prev!8ute 'n documenta ia de e9ecu ie# din punct de vedere al prevenirii &i %tingerii incendiilor# f!r! de care recep ia nu e%te acceptat!. 2RT. 11 3n ca8ul 'n care inve%titorul nu %tabile&te# 'n urma comunic!rii primite# o dat! pentru recep ia lucr!rilor 'n termenul prev!8ut la art. D %au dac! la data fi9at! nu %e pre8int! la locul recep iei direct %au prin 'mputernicit# e9ecutantul va re'nnoi cererea pentru fi9area unei noi date de recep ie 'n condi iile prevederilor art. D. Cac! nici p6n! la e9pirarea ace%tui al doilea termen inve%titorul nu fi9ea8! recep ia %au dac! comi%ia de recep ie nu %e pre8int! la data fi9at!# direct %au prin 'mputernicit legal# e9ecutantul va %tabili un termen de recep ie 'n intervalul de 15 8ile calendari%tice de la e9pirarea celui de<al doilea termen. E9ecutantul va comunica inve%titorului 'n timp util termenul pe care l<a fi9at. Cac! inve%titorul# prin comi%ia de recep ie# nu %e pre8int! la termenul fi9at &i nici nu a convenit cu e9ecutantul# 'nainte de termenul fi9at de ace%ta# a%upra unui alt termen pentru recep ie# e9ecutantul va modifica 'n %cri% inve%titorului ultimul termen de 'ntrunire a comi%iei de recep ie. 3n notificare# e9ecutantul va preci8a# totodat!# ca inve%titorul va r!%punde pentru acoperirea tuturor pagubelor produ%e prin neconvocarea comi%iei de recep ie. 2RT. 15 1omi%ia de recep ie %e 'ntrune&te la data# ora &i locul fi9ate# iar pre&edintele ace%teia# numit de inve%titor# %tabile&te programul dup! care va fi f!cut! recep ia. 1omi%ia de recep ie poate func iona numai 'n pre8enta a cel pu in 5E: din membrii numi i ai ace%teia. Hot!r6rile comi%iei %e iau cu ma"oritatea %impla. 3n ca8ul 'n care comi%ia nu %e 'ntrune&te 'n totalitatea ei# pre&edintele poate fi9a# pentru categoriile de lucr!ri pentru care nu %<au pre8entat membrii comi%iei# un nou termen 'n vederea efectu!rii recep iei la termen# ce nu va dep!&i A 8ile lucr!toare de la data fi9at! ini ial. 3n vederea de%f!&ur!rii 'n bune condi ii a recep iei# inve%titorul are obliga ia de a pune la di%po8i ia comi%iei de recep ie documenta ia de e9ecu ie# precum &i documentele &i e9plica iile care li %unt nece%are. 2RT. 1: 1omi%ia de recep ie e9aminea8!* a? re%pectarea prevederilor din autori8a ia de con%truire# precum &i avi8ele &i condi iile de e9ecu ie impu%e de autorit! ile competente. E9aminarea %e va face prin* < cercetarea vi8ual! a lucr!rii@ < anali8a documentelor con inute 'n cartea te$nica a con%truc iei %au a utila"ului@ b? e9ecutarea lucr!rilor 'n conformitate cu prevederile contractului# ale documenta iei de e9ecu ie &i ale reglement!rilor %pecifice# cu re%pectarea e9igen elor e%en iale conform legii@

c? referatul de pre8entare# 'ntocmit de proiectant# cu privire la modul 'n care a fo%t e9ecutat! lucrarea. )nve%titorul va urm!ri ca acea%ta activitate %a fie cuprin%! 'n contractul de proiectare@ d? terminarea tuturor lucr!rilor prev!8ute 'n contractul 'nc$eiat 'ntre inve%titor &i e9ecutant &i 'n documenta ia ane9at! la contract. 3n ca8urile 'n care e9i%t! dubii a%upra 'n%cri%urilor din documentele c!r ii te$nice a con%truc iei %au a utila"ului# comi%ia poate cere e9perti8e# alte documente# 'ncerc!ri %uplimentare# probe &i alte te%te. 2RT. 1A .a terminarea e9amin!rii# comi%ia va con%emna ob%erva iile &i conclu8iile 'n proce%ul< verbal de recep ie# model pre8entat 'n ane9a nr. 1 la regulament# &i 'l va 'nainta 'n termen de : 8ile lucr!toare inve%titorului 'mpreun! cu recomandarea de admitere# cu %au f!r! obiec ii# a recep iei# de am6nare %au de re%pingere a ei. 2RT. 15 1omi%ia de recep ie recomand! admiterea recep iei# 'n ca8ul 'n care nu e9i%t! obiec ii %au cele con%emnate nu %unt de natura %a afecte8e utili8area lucr!rii conform de%tina iei %ale. 2RT. 16 1omi%ia de recep ie recomand! am6narea recep iei c6nd* < %e con%tat! lip%a %au neterminarea unor lucr!ri ce afectea8! %iguran a 'n e9ploatare a lucr!rilor din punct de vedere al e9igen elor e%en iale@ < lucrarea pre8int! vicii a c!ror remediere e%te de durata &i care# dac! nu ar fi f!cut!# ar diminua con%iderabil utilitatea ei@ < e9i%t! 'n mod "u%tificat dubii cu privire la calitatea lucr!rilor &i e%te nevoie de 'ncerc!ri de orice fel pentru a le clarifica@ < %e con%tat! lip%a %au neterminarea unor lucr!ri ce afectea8! %iguran a 'n e9ploatare a utila"ului# ec$ipamentului &i a in%tala iei te$nologice %au capacitatea de produc ie prev!8ut!@ < nu au fo%t re%pectate condi iile cerute de c!tre organele de avi8are abilitate 'n ace%t %cop. 2RT. 1B 1omi%ia de recep ie recomand! re%pingerea recep iei# dac! con%tat! vicii care nu pot fi 'nl!turate &i care# prin natura lor# 'mpiedic! reali8area uneia %au a mai multor e9igente e%en iale# ca8 'n care %e impun e9perti8e# reproiectari# refaceri de lucr!ri etc. 2RT. 1D 2b%enta e9ecutantului de la recep ie nu con%tituie motiv pentru am6narea actului de recep ie. 3n ca8ul 'n care e9ecutantul nu %e pre8int! la recep ie# inve%titorul poate %olicita a%i%ten a pentru recep ie unui ate%tat# care %a con%emne8e# %eparat de proce%ul<verbal# %tarea de fapt con%tatat!. 2RT. 19 7itua iile de ab%enta a unor per%oane %au delega i convoca i vor fi con%emnate 'n proce%ul<verbal de recep ie. 2RT. 5; /re&edintele comi%iei de recep ie va pre8enta inve%titorului proce%ul<verbal de recep ie cu ob%erva iile participan ilor &i cu recomandarea comi%iei. /e ba8a proce%ului<verbal de recep ie# inve%titorul $ot!r!&te admiterea# am6narea %au re%pingerea recep iei &i notific! $ot!r6rea %a# 'n interval de : 8ile lucr!toare# e9ecutantului# 'mpreun! cu un e9emplar din proce%ul<verbal. 2RT. 51 3n ca8ul 'n care admiterea recep iei %e face cu obiec ii# 'n proce%ul<verbal de recep ie %e vor indica 'n mod e9pre% acele lip%uri care trebuie %a fie remediate. Termenele de remediere %e vor conveni cu e9ecutantul# dar ele nu vor dep!&i# de regula# 9; de 8ile calendari%tice de la data recep iei# dac!# datorit! condi iilor climatice# nu trebuie fi9at alt termen. 2RT. 55 Cac! e9ecutantul nu<&i 'ndepline&te obliga iile prev!8ute la art. 51# dup! trecerea termenului de remediere convenit# inve%titorul 'l va %oma 'n ace%t %en%# iar dac! e9ecutantul

nu da cur% %oma iei# inve%titorul e%te 'n drept %a e9ecute remedierile pe c$eltuiala &i pe ri%cul e9ecutantului 'n culpa &i %a pretind! plata pre"udiciului produ%. 2RT. 5: Refu8ul e9ecutantului de a %emna proce%ul<verbal de recep ie %e con%emnea8! 'n cadrul ace%tuia. 2RT. 5A Cup! e9ecutarea remedierilor# e9ecutantul va cere 'n %cri% inve%titorului anularea obiec iilor. Cac!# 'n decur% de :; de 8ile calendari%tice de la data cererii e9ecutantului# inve%titorul nu anulea8! obiec iile# %e recurge la procedura de arbitra"# dac! ea a fo%t prev!8ut! 'n contract &i# 'n ca8ul r!m6nerii 'n de8acord# poate %!<l ac ione8e la in%tan a "udec!torea%c! competenta. 2RT. 55 Cata recep iei e%te cea a 'nc$eierii# de c!tre comi%ia de recep ie# a proce%ului<verbal de recep ie a lucr!rilor# cu %au f!r! obiec ii. 2RT. 56 E9ecutantul are la di%po8i ie 5; de 8ile calendari%tice de la data primirii proce%ului<verbal de recep ie# am6nare %au de re%pingere a recep iei# pentru a conte%ta obiec iile %au re%pingerea. .itigiul %e re8olv! prin arbitra"# dac! acea%ta forma de conciliere a fo%t prev!8ut! 'n contract# %au prin ac iune 'naintat! la in%tan a "udec!torea%c! competenta. 2RT. 5B )nve%titorul preia lucrarea la data prev!8ut! la art. 55# 'n afara ca8ului 'n care recep ia e%te am6nat! %au re%pin%!. 2RT. 5D 3n ca8ul dep!&irii de c!tre inve%titor a termenului de :; de 8ile prev!8ut la art. 5A# f!r! a c!dea de comun acord cu e9ecutantul a%upra prelungirii ace%tui termen# %e apelea8! la conciliere# iar apoi la in%tan a "udec!torea%c!. 2RT. 59 Cup! acceptarea recep iei de c!tre inve%titor# cu %au f!r! obiec ii# ace%ta nu mai poate emite alte %olicit!ri de remedieri de lucr!ri# penali8!ri# diminu!ri de valori &i alte a%emenea# dec6t cele con%emnate 'n proce%ul<verbal de recep ie. 4ac e9cep ie viciile a%cun%e# de%coperite 'n termenul %tabilit# conform prevederilor contractuale referitoare la termenul de garan ie. 2RT. :; 3n ca8ul 'n care inve%titorul %olicit! preluarea unei p!r i din lucrare 'nainte de terminarea 'ntregii lucr!ri prev!8ute 'n contract# %e va 'nc$eia un proce%<verbal de predare<primire 'ntre e9ecutant &i inve%titor# 'n care %e va con%emna %tarea p!r ii de lucrare 'n cau8a# m!%urile de con%ervare# precum &i cele de protec ie reciproc! a de%f!&ur!rii activit! ii celor dou! p!r i. Toate ri%curile &i pericolele pentru partea preluat! trec temporar a%upra inve%titorului# cu e9cep ia viciilor a%cun%e &i a celor decurg6nd din e9ecutarea necore%pun8!toare. /roce%ul<verbal de predare<primire 'nc$eiat 'n ace%te condi ii nu e%te un proce%<verbal de recep ie pentru partea de lucrare 'n cau8a# dar inve%titorul poate cere 'n%crierea 'n proce%ul< verbal de recep ie# 'ntocmit la terminarea lucr!rii 'n 'ntregime# a viciilor pe care le<a con%tatat cu oca8ia predarii<primirii &i le<a con%emnat 'n proce%ul<verbal re%pectiv. /entru partea de lucrare preluat! de inve%titor# perioada de garan ie pentru viciile care nu in de %iguran a lucr!rii 'ncepe de la data termin!rii remedierilor. 12/. : Recep ia punerii 'n func iune 2RT. :1 E9ecutantul trebuie %a comunice inve%titorului data termin!rii tuturor lucr!rilor prev!8ute 'n contract# printr<un document %cri%# confirmat de inve%titor. 2RT. :5 1omi%iile de recep ie pentru lucr!rile de monta" utila"e# in%tala ii te$nologice &i puneri 'n func iune %e vor numi de c!tre*

< inve%titorul cu capital privat@ < con%iliile de admini%tra ie ale agen ilor economici cu capital integral %au ma"oritar de %tat# pentru inve%ti iile finan ate din fondurile proprii ale ace%tora %au din credite negarantate de %tat@ < ordonatorii de credite pentru obiectivele de inve%ti ii a c!ror finan are %e a%igur! integral %au 'n completare de la bugetul de %tat# bugetele locale# din bugetele fondurilor %peciale# din credite e9terne contractate %au garantate de %tat. 1omi%iile de recep ie vor fi con%tituite din cel pu in 5 membri. Cintre ace&tia# va face parte# obligatoriu# un repre8entant al inve%titorului# re%tul fiind %peciali&ti. 2RT. :: )nve%titorul va organi8a 'nceperea recep iei de punere 'n func iune >/.).4.? 'n ma9imum 15 8ile calendari%tice de la data notific!rii termin!rii lucr!rilor &i va comunica data %tabilit!* a? membrilor comi%iei de recep ie@ b? e9ecutantului@ c? proiectantului@ d? principalilor furni8ori de utila"e &i ec$ipamente aferente in%tala iilor te$nologice. Repre8entan ii e9ecutantului &i ai proiectantului nu pot face parte din comi%ia de recep ie# ace&tia av6nd calitatea de invita i. /entru obiectivele militare %tabilite prin ordin al mini%trului ap!r!rii na ionale# al mini%trului de interne &i al directorului 7erviciului Roman de informa ii# comi%ia de recep ie %e nume&te de c!tre organele proprii ale ace%tora. 2RT. :A /roiectantul# 'n calitate de autor al proiectului te$nologic# va 'ntocmi &i pre8enta 'n fata comi%iei de recep ie punctul %au de vedere privind e9ecu ia probelor de punere 'n func iune. 2RT. :5 3n ca8ul 'n care inve%titorul nu %tabile&te# 'n urma comunic!rii primite# o dat! pentru recep ia lucr!rilor 'n termenul prev!8ut la art. :: %au dac!# la data fi9at!# nu %e pre8int! la locul recep iei# direct %au prin 'mputernicit# e9ecutantul va re'nnoi cererea pentru fi9area unei noi date de recep ie 'ntr<un interval de 1;<15 8ile de la data primei convoc!ri. Cac! nici la e9pirarea ace%tui al doilea termen# inve%titorul nu fi9ea8! un termen de recep ie# direct %au prin 'mputernicit legal# e9ecutantul va %tabili un termen de recep ie 'n intervalul de 15 8ile calendari%tice de la e9pirarea celui de<al doilea termen. E9ecutantul va comunica inve%titorului# 'n timp util# termenul pe care l<a fi9at. Cac! inve%titorul# prin comi%ia de recep ie# nu %e pre8int! la termenul fi9at &i nu a convenit cu e9ecutantul# 'nainte de termenul fi9at de ace%ta# a%upra unui alt termen pentru recep ie# e9ecutantul va notifica# 'n %cri%# inve%titorului ultimul termen de 'ntrunire a comi%iei de recep ie. 3n notificare# e9ecutantul va preci8a# totodat!# ca inve%titorul va r!%punde pentru acoperirea tuturor pagubelor produ%e prin neconvocarea comi%iei de recep ie. 2RT. :6 1omi%ia de recep ie %e 'ntrune&te la data# ora &i locul fi9ate# iar pre&edintele ace%teia# numit de inve%titor# %tabile&te programul dup! care va fi f!cut! punerea 'n func iune. 1omi%ia de recep ie poate func iona numai 'n pre8enta a cel pu in 5E: dintre membrii numi i ai ace%teia. Hot!r6rile comi%iei %e iau cu ma"oritatea %impla. 3n vederea de%f!&ur!rii 'n bune condi ii a punerii 'n func iune# inve%titorul are obliga ia de a pune la di%po8i ia comi%iei de recep ie documenta ia de e9ecu ie# precum &i alte documente &i e9plica ii ce<i %unt nece%are. 2RT. :B 1omi%ia de recep ie efectuea8! verificarea reali8!rii lucr!rilor de monta" utila"e# in%tala ii te$nologice &i 'ndeplinirea tuturor condi iilor pentru punerea 'n func iune a capacit! ilor de produc ie. .a recep ia punerii 'n func iune a capacit! ilor de produc ie %e verific! efectuarea prealabil! a probelor te$nologice# e9i%tenta condi iilor pentru e9ploatarea normala a in%tala iilor &i utila"elor te$nologice# a%tfel 'nc6t %a %e a%igure calitatea produ%elor &i atingerea indicatorilor te$nico<economici aproba i.

/roiectantul va pre8enta comi%iei de recep ie un referat cu privire la modul 'n care a fo%t e9ecutat! lucrarea. )nve%titorul va urm!ri ca acea%ta activitate %a fie cuprin%! 'n contractul de proiectare. 1omi%ia de recep ie va urm!ri aducerea la 'ndeplinire a prevederilor avi8elor tuturor organelor de avi8are abilitate 'n ace%t %cop. 2RT. :D .a terminarea tuturor verific!rilor# comi%ia va con%emna ob%erva iile &i conclu8iile 'n proce%ul<verbal de recep ie a punerii 'n func iune >modelul pre8entat 'n ane9a nr. 5? pe care 'l va 'nainta 'n termen de : 8ile lucr!toare inve%titorului# 'mpreun! cu recomandarea de admitere# cu %au f!r! obiec ii# a recep iei# de am6nare %au de re%pingere a ei. 2RT. :9 1omi%ia de recep ie recomand! admiterea recep iei 'n ca8ul 'n care nu e9i%t! obiec ii %au cele con%emnate nu %unt de natura %a afecte8e utili8area lucr!rii conform de%tina iei %ale. 2RT. A; 1omi%ia de recep ie recomand! am6narea recep iei c6nd* < %e con%tat! lip%a %au neterminarea unor lucr!ri ce afectea8! capacitatea de produc ie@ < e9i%t! 'n mod "u%tificat dubii cu privire la calitatea lucr!rilor &i e%te nevoie de 'ncerc!ri pentru a le clarifica@ < nu au fo%t re%pectate condi iile prev!8ute 'n avi8ele organelor de avi8are 'n ace%t %cop. 2RT. A1 1omi%ia de recep ie recomand! re%pingerea recep iei dac! %e con%tat! vicii care nu pot fi 'nl!turate &i care# prin natura lor# nu reali8ea8! una %au mai multe dintre e9igen ele e%en iale refacerii de lucr!ri etc. 2RT. A5 2b%enta e9ecutantului de la recep ie nu con%tituie motiv pentru am6narea &iE%au anularea actului de recep ie. 3n ca8ul 'n care e9ecutantul nu %e pre8int! la recep ie# inve%titorul poate %olicita a%i%ten a unor e9per i te$nici neutri# la recep ie# care %a con%emne8e %eparat de proce%ul<verbal %tarea de fapt con%tatat!. 2RT. A: 7itua iile de ab%enta a unor per%oane %au delega ii convocate vor fi con%emnate 'n proce%ul<verbal de recep ie. 2RT. AA /re&edintele comi%iei de recep ie va pre8enta inve%titorului proce%ul<verbal de recep ie cu ob%erva iile participan ilor &i cu recomandarea comi%iei. /e ba8a proce%ului<verbal de recep ie# inve%titorul $ot!r!&te admiterea# am6narea %au re%pingerea recep iei &i notific! $ot!r6rea %a 'n interval de : 8ile lucr!toare e9ecutantului# 'mpreun! cu un e9emplar din proce%ul<verbal. 2RT. A5 3n ca8ul 'n care admiterea recep iei %e face cu obiec ii# 'n proce%ul<verbal de recep ie %e vor indica 'n mod e9pre% acele lucr!ri care trebuie %a fie remediate. Termenele de remediere %e vor conveni cu e9ecutantul# dar ele nu vor dep!&i de regula 9; de 8ile calendari%tice de la data recep iei. Cup! recep ia punerii 'n func iune pot fi continuate numai lucr!rile &i pot fi anga"ate numai c$eltuielile din devi8ul general# preci8ate 'n proce%ul<verbal de recep ie# care nu au nici o influen ! a%upra functionarii normale a capacit! ii %au obiectivului. 2RT. A6 Cac! e9ecutantul nu<&i 'ndepline&te obliga iile de la art. A5# dup! trecerea termenului de remediere convenit# inve%titorul 'l va %oma 'n ace%t %en%# iar dac! e9ecutantul nu da cur% %oma iei inve%titorul e%te 'n drept %a e9ecute remedieri pe c$eltuiala &i pe ri%cul e9ecutantului 'n culpa &i %a pretind! plata pre"udiciului produ%. 2RT. AB Refu8ul e9ecutantului de a %emna proce%ul<verbal de recep ie %e con%emnea8! 'n cadrul ace%tuia. 2RT. AD Cup! efectuarea remedierilor# e9ecutantul va cere# 'n %cri%# inve%titorului# anularea obiec iilor. Cac! 'n termen de :; de 8ile calendari%tice de la data cererii e9ecutantului

inve%titorul nu anulea8! obiec iile# %e recurge la procedura de conciliere# dac! ea a fo%t prev!8ut! 'n contract &i# 'n ca8ul r!m6nerii 'n de8acord# poate %!<l ac ione8e la in%tan a de "udecata competenta. 2RT. A9 Cata recep iei e%te cea a 'nc$eierii de c!tre comi%ia de recep ie a proce%ului<verbal de recep ie a lucr!rilor# cu %au f!r! obiec ii. 2RT. 5; E9ecutantul are la di%po8i ie 5; de 8ile calendari%tice de la data primirii proce%ului<verbal de recep ie# de am6nare %au de re%pingere a recep iei pentru a conte%ta obiec iile %au re%pingerea. .itigiul %e re8olv! prin conciliere# dac! acea%ta a fo%t prev!8ut! 'n contract# %au prin ac iune la in%tan a "udec!torea%c!. 2RT. 51 )nve%titorul preia lucrarea la data prev!8ut! la art. A9# 'n afara ca8ului 'n care recep ia e%te am6nat! %au re%pin%!. 2RT. 55 3n ca8ul 'n care inve%titorul %olicit! preluarea unei p!r i de lucrare >o parte a flu9ului te$nologic# un grup %eparat de utila"e etc.?# 'nainte de terminarea totalit! ii lucr!rilor prev!8ute 'n contract# %e va 'nc$eia 'ntre e9ecutant &i inve%titor un proce%<verbal de predare< primire 'n care %e vor con%emna %tarea p!r ii de lucrare 'n cau8a &i m!%urile de protec ie reciproc! a de%f!&ur!rii activit! ii celor dou! p!r i. Toate ri%curile &i pericolele pentru partea preluat! trec temporar a%upra inve%titorului# cu e9cep ia viciilor a%cun%e &i a celor decurg6nd din e9ecutarea necore%pun8!toare. /entru partea de lucrare preluat! de inve%titor# perioada de garan ie pentru viciile care nu in de %iguran a functionarii utila"elor &i in%tala iilor te$nologice va curge 'ncep6nd cu data termin!rii remedierilor. 12/. A Recep ia final! 2RT. 5: Recep ia final! e%te convocat! de inve%titor 'n cel mult 15 8ile dup! e9pirarea perioadei de garan ie. /erioada de garan ie e%te cea prev!8ut! 'n contract. 2RT. 5A .a recep ia final! particip!* a? inve%titorul@ b? comi%ia de recep ie# numita de inve%titor@ c? proiectantul lucr!rii@ d? e9ecutantul. 2RT. 55 1omi%ia de recep ie final! %e 'ntrune&te la data# ora &i locul fi9ate &i e9aminea8! urm!toarele* a? proce%ele<verbale de recep ie la terminarea lucr!rilor@ b? finali8area lucr!rilor cerute prin proce%ele<verbale 'nc$eiate la terminarea lucr!rilor@ c? referatul inve%titorului privind comportarea lucr!rilor 'n e9ploatare pe perioada de garan ie# inclu%iv viciile aferente &i remedierea lor. 2RT. 56 1omi%ia de recep ie final! poate cere# 'n ca8uri foarte bine "u%tificate &iE%au 'n ca8ul apari iei unor vicii# efectuarea de 'ncerc!ri &i e9perti8e. 2RT. 5B .a terminarea recep iei# comi%ia de recep ie final! '&i va con%emna ob%erva iile &i conclu8iile 'n proce%ul<verbal de recep ie final! >modelul pre8entat 'n ane9a nr. :? pe care<l va 'nainta inve%titorului# 'n termen de : 8ile lucr!toare# 'mpreun! cu recomandarea de admitere# cu %au f!r! obiec ii# a recep iei# de anulare %au de re%pingere a ei. 2RT. 5D

3n ca8ul 'n care comi%ia de recep ie final! recomand! admiterea cu obiec ii# am6narea %au re%pingerea recep iei# ea va trebui %a propun! m!%uri pentru 'nl!turarea neregulilor %emnalate. 1omi%ia de recep ie final! recomand! re%pingerea recep iei 'n ca8ul 'n care nu %e re%pect! una %au mai multe dintre e9igen ele e%en iale. 2RT. 59 .ucrarea a carei recep ie final! a fo%t re%pin%! va fi pu%a 'n %tare de con%ervare prin gri"a &i pe c$eltuiala inve%titorului# iar utili8area ei va fi inter8i%!. )nve%titorul %e va putea 'ndrepta# pentru recuperarea pagubelor# 'mpotriva factorilor implica i 'n e9ecutarea lucr!rilor# vinova i de viciile con%tatate cu oca8ia recep iei finale# cat &i pentru nefunc ionarea ace%tora. )nve%titorul $ot!r!&te admiterea recep iei# pe ba8a recomand!rii comi%iei de recep ie final!# &i notific! e9ecutantului $ot!r6rea %a 'n termen de : 8ile de la primirea propunerilor comi%iei din proce%ul<verbal de recep ie final!. 2RT. 6; Cata recep iei finale e%te data notific!rii de c!tre inve%titor a $ot!r6rii %ale. 12/. 5 Recep ia definitiva 2RT. 61 Recep ia definitiva %e convoac! de inve%titor 'n cel mult 15 8ile dup! e9pirarea perioadei convenite prin contract pentru atingerea indicatorilor te$nico<economici proiecta i. 2RT. 65 .a recep ia definitiva particip!* < comi%ia de recep ie numita de inve%titor@ < proiectantul lucr!rilor@ < e9ecutantul@ < principalii furni8ori de utila"e &i ec$ipamente te$nologice. 2RT. 6: 1omi%ia de recep ie definitiva e9aminea8! urm!toarele* < finali8area lucr!rilor cerute la recep ia privind terminarea lucr!rilor de monta" utila"e &i in%tala ii te$nologice@ < referatul inve%titorului privind comportarea utila"elor te$nologice &i a in%tala iilor te$nologice pe perioada de la preluarea lucr!rilor# inclu%iv viciile aferente &i remedierea lor@ < reali8area performan elor te$nice proiectate. 2RT. 6A 1omi%ia de recep ie definitiva poate cere# 'n ca8uri foarte bine "u%tificate &i al apari iei unor vicii# efectuarea de 'ncerc!ri &i e9perti8e. 2RT. 65 .a terminarea recep iei comi%ia '&i va con%emna ob%erva iile &i conclu8iile 'n proce%ul< verbal de recep ie definitiva >modelul pre8entat 'n ane9a nr. A?# pe care<l va 'nainta 'n termen de : 8ile lucr!toare inve%titorului# 'mpreun! cu recomandarea de admitere# cu %au f!r! obiec ii# a recep iei# am6narea %au re%pingerea ei. 2RT. 66 3n ca8ul 'n care comi%ia de recep ie definitiva recomand! admiterea cu obiec ii# am6narea %au re%pingerea recep iei# ea va trebui %a propun! m!%uri pentru 'nl!turarea neregulilor %emnalate. 2RT. 6B .ucrarea a carei recep ie definitiva a fo%t re%pin%! va fi pu%a 'n %tare de con%ervare prin gri"a &i pe c$eltuiala inve%titorului. )nve%titorul %e va putea 'ndrepta# pentru recuperarea pagubelor# 'mpotriva factorilor implica i 'n e9ecu ia lucr!rilor %auE&i livrarea utila"elor &i a in%tala iilor cu oca8ia recep iei.

)nve%titorul $ot!r!&te admiterea recep iei definitive# pe ba8a recomand!rii comi%iei de recep ie# &i notific! e9ecutantului $ot!r6rea %a 'n termen de : 8ile lucr!toare de la primirea propunerilor comi%iei din proce%ul<verbal de recep ie definitiva. 2RT. 6D Cata recep iei definitive e%te data notific!rii de c!tre inve%titor a $ot!r6rii %ale. 12/. 6 Ci%po8i ii finale 2RT. 69 7e e9ceptea8! de la prevederile pre8entului regulament con%truc iile &i in%tala iile aferente# ace%tea urm6nd %a fie recep ionate potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin Hot!r6rea +uvernului nr. 5B:E199A. 2RT. B; 1$eltuielile de orice natura# nece%itate de activitatea comi%iei de recep ie# cad 'n %arcina inve%titorului. (embrii comi%iei de recep ie final! vor fi anga"a i prin contract de colaborare de c!tre inve%titor# dac! e%te ca8ul. 1$eltuielile oca8ionate de 'ncerc!ri# altele dec6t cele care decurg din prevederile contractuale# %e pl!te%c de c!tre partea care a avut ini iativa efectu!rii lor. 3n %itua iile 'n care# 'n urma re8ultatelor nefavorabile ale 'ncerc!rilor# %e %tabile&te o culp!# c$eltuielile re%pective %e %uport! de c!tre partea 'n culpa. 1$eltuielile de e9perti8a %au cele oca8ionate de a%i%ten a unui e9pert %e pl!te%c de partea care a avut ini iativa convoc!rii e9pertului &i %e %uport! de partea 'n culpa. 2RT. B1 Cac! p!r ile nu a"ung la 'nc$eierea unui proce%<verbal de recep ie final! pe cale amiabil!# ele %e pot adre%a in%tan ei "udec!tore&ti competente. 2RT. B5 /!r ile 'n litigiu pot conveni a%upra unei proceduri de arbitra" potrivit legii. 2RT. B: /roce%ele<verbale de recep ie la terminarea lucr!rilor %e difu8ea8! prin gri"a inve%titorului* a? e9ecutantului@ b? proiectantului@ c? organului admini%tra iei publice locale# emitent al autori8a iei de con%truire. 2RT. BA /roce%ele<verbale de recep ie a punerii 'n func iune %e difu8ea8! prin gri"a inve%titorului* a? e9ecutantului@ b? proiectantului@ c? organului admini%tra iei publice locale care a emi% autori8a ia de con%truire@ 2RT. B5 /roce%ele<verbale de recep ie final! %e difu8ea8! prin gri"a inve%titorului* a? organului admini%tra iei publice locale# emitent al autori8a iei de con%truire@ b? e9ecutantului. 2RT. B6 /roce%ele<verbale de recep ie definitiva %e difu8ea8! prin gri"a inve%titorului* a? organului admini%tra iei publice locale care a emi% autori8a ia de con%truire@ b? e9ecutantului. 2RT. BB 1!r ile te$nice ale utila"elor# ec$ipamentelor &i in%tala iilor te$nologice %e p!%trea8! de c!tre inve%titor pe toat! durata e9i%ten ei ace%tora. 2RT. BD 3n toate %itua iile# inve%titorul e%te depo8itarul ar$ivei privind lucrarea 'n cau8a. 2RT. B9 Termenii folo%i i 'n cadrul regulamentului %unt defini i 'n ane9a nr. 5 la ace%ta. 2RT. D;

(ini%terul 2p!r!rii Na ionale# (ini%terul de )nterne &i 7erviciul Roman de )nforma ii %e e9ceptea8! de la prevederile art. B:# BA# B5 &i B6. 2RT. D1 2ne9ele nr. 1# 5# :# A &i 5 fac parte integrant! din pre8entul regulament. 2NE=2 1 la regulament )N-E7T)TOR /RO1E7<-ER02. CE RE1E/F)E .2 TER()N2RE2 .,1RR).OR Nr..................... privind lucrarea .............# e9ecutat! 'n cadrul contractului nr. ...... din ...........# 'nc$eiat 'ntre ............ pentru lucr!rile de .............. 1. .ucr!rile au fo%t e9ecutate le ba8a autori8a iei nr. .......# eliberat! de ........... la ..............cu valabilitate p6n! la ....................... 5. 1omi%ia de recep ie &i<a de%f!&urat activitatea 'n intervalul .......... ...............# fiind format! din* ........................................... ................................................................................ >numele &i prenumele? :. 2u mai participat la recep ie* ................................................................................ >numele &i prenumele? >calitatea? A. 1on%tat!rile comi%iei de recep ie* A.1. Cin documenta ia %cri%! &i de%emnat!# nece%ar a fi pre8entat!# au lip%it %au %unt incomplete pie%ele cuprin%e 'n li%ta<ane9a nr. 1. A.5. 1antit! ile de lucr!ri cuprin%e 'n li%ta<ane9a nr. 5 nu au fo%t e9ecutate. A.:. .ucr!rile cuprin%e 'n li%ta<ane9a nr. : nu re%pect! prevederile proiectului. 5. 1omi%ia de recep ie# 'n urma con%tat!rilor f!cute# propune* ............................................................................... 6. 1omi%ia de recep ie motivea8! propunerea f!cut! prin* .................................................................................................................................................... ............ B. 1omi%ia de recep ie recomand! urm!toarele* ................................................................................ ................................................................................ D. /re8entul proce%<verbal con in6nd ......... file &i ............. ane9e numerotate# cu un total de ........... file# a fo%t 'nc$eiat a%t!8i ........... la .................. 'n ............. e9emplare. 1omi%ia de recep ieG? /re&edinte ....................... (embri ....................... 7peciali&tiG? ....................... .......................

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< G? Numele &i prenumele# %emn!tura. 2NE=2 5 la regulament )N-E7T)TOR Obiectivul de inve%ti ii* 1apacitatea de produc ie* 1onclu8ie*

/RO1E7<-ER02. CE RE1E/F)E 2 /,NER)) 3N 4,N1F),NE Nr................. ). Cate generale* 1. 1omi%ia de recep ie convocat! la data de* .................... &i<a de%f!&urat activitatea 'n intervalul*...................................... )). 1on%tat!ri* 3n urma e9amin!rii documenta iei pre8entate# a re8ultatelor probelor te$nologice &i a cercet!rii pe teren a lucr!rilor e9ecutate %<a con%tatat* 1. Cocumenta ia te$nico<economic! prev!8ut! 'n Regulamentul de efectuare a recep iei punerii 'n func iune a obiectivelor de inve%ti ii a fo%t >nu a fo%t? pre8entat! integral comi%iei de recep ie# lip%ind* 5. 3n perioada .............. au fo%t efectuate probele te$nologice ale utila"elor &i in%tala iilor aferente capacit! ii pentru e9ploatarea normala a in%tala iilor &i utila"elor te$nologice &i a%igurarea calit! ii produ%elor# conform documenta iei te$nico<economice. :. .a data recep iei# nivelul atin% de indicatorii aproba i e%te urm!torul* A. 1o%tul lucr!rilor &i al c$eltuielilor pentru efectuarea probelor te$nologice# a&a cum re8ult! din documentele pre8entate# e%te de ......... lei. 5. -aloarea de 'nregi%trare a fondurilor fi9e ce %e pun 'n func iune >%au %e dau 'n folo%in a? e%te la data recep iei de ................ lei* 6. 2lte con%tat!ri* ......................................... ))). 1onclu8ii* 1. /e ba8a con%tat!rilor &i a conclu8iilor con%emnate mai %u%# comi%ia de recep ie# 'n unanimitate cu ma"oritate de p!reri# $ot!r!&te* 2dmiterea recep iei punerii 'n func iune a capacit! ii* 5. 1omi%ia de recep ie %tabile&te ca pentru o cat mai buna e9ploatare a capacit! ii pu%e 'n func iune mai %unt nece%are urm!toarele m!%uri* :. /re8entul proce%<verbal care con ine ............ file &i ............... ane9e numerotate# cu un total de ....................... file care fac parte integrant! din cuprin%ul lui# a fo%t 'nc$eiat a%t!8i# ........................# 'n ................. e9emplare originale. 1omi%ia de recep ieG? /re&edinte ................ (embri ................ 7peciali&tiG? .................... ....................

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< G? Numele &i prenumele# %emn!tura. 2NE=2 : la regulament )N-E7T)TOR /RO1E7<-ER02. CE RE1E/F)E 4)N2. Nr. ............ din .......... privind lucrarea ................# autori8at! cu nr. ....... din ........# cu valabilitate p6n! la ............# de c!tre .......................... 1. 1omi%ia de recep ie final! &i<a de%f!&urat activitatea 'n intervalul ....................# fiind format! din* ............................................................................... >numele &i prenumele? 5. 2u mai participat la recep ie* ................................................................................

>numele &i prenumele? >calitatea? :. 1omi%ia de recep ie final!# 'n urma e9amin!rii lucr!rii &i a documentelor cuprin%e 'n cartea te$nica a con%truc iei# a con%tatat urm!toarele* :.1. .ucr!rile pe %pecialit! i au fo%t e9ecutate &i recep ionate conform li%tei<ane9! nr. 1. :.5. .ucr!rile au fo%t complet terminate la data de ..................... :.:. 1artea te$nica a lucr!rii &i fi&a %intetic! a obiectivului au fo%t >nu au fo%t? completate. :.A. Ob%erva iile f!cute de c!tre comi%ia de recep ie final! %unt pre8entate 'n li%ta<ane9a nr. 5. :.5. )n%truc iunile de e9ploatare &i urm!rire a comport!rii 'n timp a obiectivului >nu? %unt 'n po%e%ia utili8atorului. :.6. Obiectivul %<a comportat >nu %<a comportat? core%pun8!tor 'n perioada de la terminarea ei la data de .......... p6n! 'n pre8ent# re%pectiv pe o durat! de .............. luni# con%tat!rile comi%iei fiind enumerate 'n ane9a nr. :. :.B. -aloarea obiectivului e%te de ............ lei# conform li%tei<ane9! nr. 1. A. 3n ba8a con%tat!rilor f!cute# comi%ia de recep ie final! propune* ....... ............................................................................... 5. 1omi%ia de recep ie final! motivea8! propunerea f!cut! prin* .......................................................................... 6. 1omi%ia de recep ie final! recomand! urm!toarele* ............................................................................... B. /re8entul proce%<verbal# con in6nd ............... file &i .............. ane9e numerotate cu un total de ................ file# a fo%t 'nc$eiat a%t!8i# .....................# la ............... 'n ............... * e9emplare. 1omi%ia de recep ieG? /re&edinte ......................... (embri ......................... 7peciali&tiG? ........................ ........................

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< G? Numele &i prenumele# %emn!tura. 2NE=2 A la regulament )N-E7T)TOR Obiectivul de inve%ti ii /RO1E7<-ER02. CE RE1E/F)E CE4)N)T)-2 Nr.......... ). Cate generale* 1. 1omi%ia de recep ie convocat! la data de ............... &i<a de%f!&urat activitatea 'n intervalul ...................... )) . 1on%tat!ri 3n urma e9amin!rii documenta iei pre8entate &i a cercet!rii pe teren a lucr!rilor e9ecutate %<a con%tatat* 1. Cocumenta ia te$nico<economic! prev!8ut! 'n Regulamentul de efectuare a recep iei obiectivelor de inve%ti ii a fo%t pre8entat! comi%iei de recep ie cu urm!toarele e9cep ii* 1omi%ia con%tat! ca li%ta documenta iei prev!8ute mai %u% nu 'mpiedic! efectuarea recep iei. 5. .a data recep iei definitive a obiectivului de inve%ti ii nu e%te admi%! recep ia preliminar! a lucr!rilor de con%truc ii<monta" la urm!toarele obiective* ................................................................................ :. Nu e%te admi%! recep ia la lucr!rile de con%truc ii<monta" la urm!toarele obiective* ................................................................................

A. Recep ia punerii 'n func iune a fo%t efectuat! la data de p6n! la recep ia definitiva a obiectivului@ de la data punerii 'n func iune au trecut ............ luni. 5. -aloarea lucr!rilor %upu%e recep iei definitive# conform documentelor de decontare verificate de 0anca ................ e%te de .............. lei. 6. .a data recep iei definitive# nivelul atin% de indicatorii te$nico < economici aproba i %e pre8int! a%tfel* B. ,rm!torii factori au influen at nefavorabil reali8area indicatorilor care n<au atin% nivelul aprobat* D. .a data recep iei definitive %e con%tat! urm!toarele di%ponibilit! i de capacit! i ale utila"elor te$nologice &i de %pa ii con%truite# care pot conduce la 'mbun!t! irea indicatorilor te$nico<economici. 9. 7<a con%tatat ca %unt luate m!%urile pentru men inerea nivelului aprobat al indicatorilor te$nico<economici 'n ceea ce prive&te* a? a%igurarea cu materii prime# materiale# combu%tibil# energie# apa etc. >%e vor ar!ta cele ce nu %unt a%igurate?@ b? lucr!ri cone9e# utilit! i# alte %ervicii@ c? for a de munca@ d? alte m!%uri. ))). 1onclu8ii* 1. /e ba8a con%tat!rilor &i conclu8iilor con%emnate mai %u%# comi%ia de recep ie $ot!r!&te# cu ma"oritate de p!reri* 2dmiterea recep iei definitive a obiectivului de inve%ti ii* ................................................................................ 7e acord! calificativul *..................................... 5. 1omi%ia de recep ie %tabile&te ca pentru men inerea nivelului aprobat al indicatorilor te$nico<economici aproba i &i pentru o cat mai buna e9ploatare a capacit! ilor ce %e recep ionea8! mai %unt nece%are urm!toarele m!%uri* ................................................................................ :. /re8entul proce%<verbal care con ine ............. file &i .............. ane9e# numerotate cu un total de ............. file care fac parte integrant! din cuprin%ul ace%tuia# a fo%t 'nc$eiat a8i ........... 'n .................... e9emplare originale. /re&edinte# >numele &i prenumele? -icepre&edinte# (embri* >numele &i %emn!tura? 7ecretar# 2NE=2 5 la regulament CE4)N)F)) /R)-)NC TER(EN)) ,T).)H2F) 3N RE+,.2(ENT 1. Recep ia lucr!rilor de monta" utila"e# ec$ipamente &i in%tala ii te$nologice < actul prin care inve%titorul certific! >ate%t!? reali8area lucr!rilor de monta" 'n conformitate cu prevederile contractuale >documenta ii te$nice de e9ecu ie# caiete de %arcini# %pecifica ii te$nice# reglement!ri te$nice# cartea te$nica a obiectivului etc.? &i declar! ca accept! %a preia lucr!rile e9ecutate &i ca ace%tea pot fi preg!tite pentru probele de punere 'n func iune. 5. Recep ia la terminarea lucr!rilor < recep ia efectuat! la terminarea completa a lucr!rilor unui obiectiv indu%trial de inve%ti ii %au a unei in%tala ii %au utila" independent care poate fi utili8at %eparat. :. Recep ia punerii 'n func iune < recep ia efectu!rii probelor te$nologice# a e9i%ten ei condi iilor pentru e9ploatarea normala a in%tala iilor &i a utila"elor te$nologice# a%tfel 'nc6t %a %e a%igure calitatea produ%elor &i atingerea parametrilor proiecta i. 7peciali&ti con%ultan i* >numele &i prenumele? 2%i%ten i* >numele &i %emn!tura?

A. Recep ia final! < recep ia efectuat! dup! e9pirarea perioadei de garan ie. 5. Recep ia definitiva < recep ia indicatorilor te$nico<economici aproba i pentru obiectivul indu%trial care a parcur% perioada de garan ie. 6. /erioada de garan ie < perioada de timp cuprin%! 'ntre data recep iei de punere 'n func iune &i cea a recep iei definitive# a carei durata %e %tabile&te prin contract# &i# 'n cadrul c!reia# antreprenorul %au furni8orul are obliga ia 'nl!tur!rii# pe c$eltuiala %a# a tuturor deficien elor ap!rute datorit! nere%pect!rii clau8elor# %pecifica iilor contractuale %au prevederilor reglement!rilor te$nice aplicabile. B. 1artea te$nica a in%tala iei utila"ului %au ec$ipamentului te$nologic< an%amblul documentelor te$nice referitoare la proiectarea# e9ecu ia# e9ploatarea &i perioada de garan ie# cuprin86nd toate datele# documentele &i plan&ele nece%are pentru buna cunoa&tere# &colari8are# de%ervire &i depanare a utila"ului &i a te$nologiei aferente. D. /roprietar < dup! 'nc$eierea proce%ului<verbal de recep ie de la terminarea lucr!rilor# inve%titorul poarta denumirea generic! de proprietar. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<