Sunteți pe pagina 1din 2

Fract ii continue.

Atacul lui Wiener

Fie a si b numere naturale, b = 0. a b r1 = q1 b + r 1 , = q2 r 1 + r 2 , = q3 r 2 + r 3 , . . . 0 < r1 < b 0 < r2 < r1 0 < r3 < r2

(1)

r k 2 = qk r k 1 + r k , 0 < r k < r k 1 rk1 = qk+1 rk Fract ia


a b

poate scris a dup a cum urmeaz a:


a b +r1 = q1 bb = q1 + 1 b

= q1 + . . . = q1 +

1 q2 + r1 1
r2

r1

1 q2 +
1

qk + q k+1

. . .1

Ultimul termen va referit ca fract ia continu a asociat a fract iei a si va nob tat prin [q1 , q2 , . . . , qk+1 ]. Expresiile [q1 , q2 , . . . , qi ], 1 i k + 1, vor numite convergentele fract iei continue [q1 , q2 , . . . , qk+1 ]. Consider am numerele naturale i si i date prin 1 = q1 , 1 = 1 2 = q1 q2 + 1, 2 = q 2 i = qi i1 + i2 , i = qi i1 + i2 , pentru orice 3 i k + 1 Atunci are loc relat ia [q1 , q2 , . . . , qi ] = (i , i ) = 1, 1 i , i

(2)

pentru orice 1 i k + 1. Exemplul 1 S a consider am a = 4, b = 11. Vom obt ine 4 11 4 3 si [0, 2, 1, 3] = 0 +


1 2+
1 1 1+ 3

= = = =

0 11 + 4 24+3 13+1 31
1 2

, [0, 2] = , [0] = 0 1

si [0, 2, 1] = 1 . 3

Atacul lui Wiener Fie p si q numere prime astfel nc at q < p < 2q , si n = p q . Se aleg1 e, d Z (n) astfel nc at e d 1 mod (n), unde (n) = (p 1)(q 1), si d < Exist a l N astfel nc at
4 n . 3

e d 1 = l (n).
e . Atunci exist a 1 i k+1 Fie [q1 , q2 , . . . , qk+1 ] fract ia contin a asociat a fract iei n l astfel nc at [q1 , q2 , . . . , qi ] = d . Av and e si n, se pot determina l si d n felul urm ator:

i:=0; repet a i:=i + 1; determin a i , i folosind relat iile (1) (pentru a = e s i b = n) si (2); l := i ; d := i ; p^ an a c^ and criteriu(l, d) = 1

unde criteriu(l, d) = 1, dac a sistemul 0, altfel


xy =n 1 (x 1) (y 1) = edl

are solut ii ntregi

In loc de (n) se poate pune (n), unde (n) = [p 1, q 1].