Sunteți pe pagina 1din 5

Legea nr.

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic


Lege nr. 514 din 28 noiembrie 2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 ! din 5 decembrie 2003 Modificat " Lege nr. 24 #200 $Materialul de fata a fo%t preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro& Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85! din 05#12#2003

'(PI)OL*L I + ,i%po-itii generale

(rt. 1. 'on%ilierul .uridic a%igura apararea drepturilor %i intere%elor legitime ale %tatului, ale autoritatilor publice centrale %i locale, ale in%titutiilor publice %i de intere% public, ale celorlalte per%oane .uridice de drept public, precum %i ale per%oanelor .uridice de drept pri/at, in %lu.ba carora %e afla %i in conformitate cu 'on%titutia %i legile tarii. (rt. 2. 'on%ilierul .uridic poate %a fie numit in functie %au anga.at in munca, in conditiile legii. (rt. 3. 011 'on%ilierul .uridic numit in functie are %tatutul functionarului, potri/it functiei %i categoriei ace%teia. 021 'on%ilierul .uridic anga.at in munca are %tatut de %alariat. (rt. 4. 'on%ilierul .uridic in acti/itatea %a a%igura con%ultanta %i repre-entarea autoritatii %au in%titutiei publice in %er/iciul careia %e afla ori a per%oanei .uridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile %i intere%ele legitime ale ace%tora in raporturile lor cu autoritatile publice, in%titutiile de orice natura, precum %i cu orice per%oana .uridica %au fi-ica, romana %au %traina2 in conditiile legii %i ale regulamentelor %pecifice unitatii, a/i-ea-a %i contra%emnea-a actele cu caracter .uridic. (rt. 5. 'on%ilierii .uridici pot con%titui a%ociatii profe%ionale in %copul apararii %i promo/arii intere%elor profe%ionale, in conditiile legii pri/ind a%ocierea %i con%tituirea per%oanelor .uridice.

(rt. . 'on%ilierii .uridici au drepturile %i obligatiile pre/a-ute de lege potri/it %tatutului profe%ional %i reglementarilor legale pri/ind per%oana .uridica in %er/iciul careia %e afla %au cu care are raporturi de munca. (rt. !. (cti/itatea de con%ilier .uridic e%te con%iderata /ec3ime in munca .uridica in functiile de magi%trat, a/ocat, notar public %au alte functii .uridice, potri/it di%po-itiilor legale %pecifice fiecareia dintre ace%te profe%ii.

'(PI)OL*L II + ,obandirea %i incetarea calitatii de con%ilier .uridic

(rt. 8. Poate fi con%ilier .uridic acela care indepline%te urmatoarele conditii4 a1 e%te cetatean roman %i are domiciliul in 5omania2 b1 are e6ercitiul drepturilor ci/ile %i politice2 c1 e%te licentiat al unei facultati de drept2 d1 e%te apt din punct de /edere medical pentru e6ercitarea profe%iei2 acea%ta conditie %e do/ede%te cu certificat medical eliberat in conditiile legii2 e1 nu %e afla in /reunul dintre ca-urile de nedemnitate pre/a-ute de pre-enta lege. (rt. 7. 8%te nedemn de a fi con%ilier .uridic4 a1 cel care a fo%t condamnat definiti/ pentru %a/ar%irea unei infractiuni de natura a aduce atingere profe%iei de con%ilier .uridic2 b1 cel care, in e6ercitarea profe%iei de con%ilier .uridic, a %a/ar%it abu-uri prin care au fo%t incalcate drepturi %i libertati fundamentale ale omului, %tabilite prin 3otarare .udecatorea%ca ire/ocabila2 c1 cel care e%te declarat nedemn pentru alte cau-e de lege. (rt. 10. 86ercitarea profe%iei de con%ilier .uridic e%te incompatibila cu4 a1 calitatea de a/ocat2 b1 acti/itatile care le-ea-a demnitatea %i independenta profe%iei de con%ilier .uridic %au bunele mora/uri2 c1 orice alta profe%ie autori-ata %au %alari-ata in tara %au in %trainatate2 d1 functia %i acti/itatea de admini%trator %au lic3idator in cadrul procedurilor de reorgani-are %i lic3idare .udiciara2 e1 acti/itatea publici%tica %alari-ata2 f1 alte incompatibilitati pre/a-ute de lege %au re-ultate din conflict de intere%e, in conditiile legii.

(rt. 11. 86ercitarea profe%iei de con%ilier .uridic e%te compatibila cu4 a1 acti/itatea didactica uni/er%itara %i de cercetare .uridica, acti/itatea literara, culturala %i publici%tica ne%alari-ata2 b1 functia de arbitru, mediator %au e6pert, in conditiile legii %i cu re%pectarea pre/ederilor legale pri/ind conflictul de intere%e2 c1 participarea la comi%ii de %tudii, de intocmire a proiectelor de reglementari .uridice. (rt. 12. 011 La debutul e6ercitarii profe%iei, con%ilierul .uridic efectuea-a obligatoriu un %tagiu de pregatire profe%ionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de con%ilier .uridic %tagiar. 021 'onditiile efectuarii %tagiului, a%igurarea con%ilierului .uridic indrumator, definiti/area %i celelalte conditii din perioada %tagiului %unt cele pre/a-ute in legea pentru e6ercitarea profe%iei de a/ocat %i %tatutul profe%ional al ace%teia, care %e aplica in mod core%pun-ator. 031 ,e a%emenea, in ceea ce pri/e%te definiti/area in functia de con%ilier .uridic, pe ba-a /ec3imii in celelalte profe%ii .uridice, %e aplica in mod core%pun-ator pre/ederile Legii nr. 51#1775 pentru organi-area %i e6ercitarea profe%iei de a/ocat. 041 ,repturile %i obligatiile con%ilierului .uridic %tagiar %unt cele pre/a-ute in actul de numire %au in contractul de munca, inclu%i/ toate celelalte drepturi ale functiei, pe perioada %tagiului. (rt. 13. 011 'on%ilierul .uridic %tagiar poate pune conclu-ii la .udecatorie %i la tribunale ca in%tanta de fond, la organele de urmarire penala, precum %i la celelalte organe admini%trati/e cu atributii .uri%dictionale. 021 'on%ilierul .uridic definiti/ poate pune conclu-ii la in%tantele .udecatore%ti de toate gradele, la organele de urmarire penala, precum %i la toate autoritatile %i organele admini%trati/e cu atributii .uri%dictionale. (rt. 14. 'on%ilierul .uridic e%te obligat ca, in conclu-iile orale %au %cri%e, %a %u%tina cu demnitate %i competenta drepturile %i intere%ele legitime ale autoritatii %au per%oanei .uridice pe care o repre-inta %i %a re%pecte normele de deontologie profe%ionala pre/a-ute in legea pentru organi-area %i e6ercitarea profe%iei de a/ocat %i %tatutul ace%tei profe%ii. (rt. 15. 8/identele acti/itatii con%ilierului .uridic, actele %i documentele %unt tinute de ace%ta, potri/it reglementarilor pri/ind acti/itatea per%oanei .uridice in %lu.ba careia %e afla. (rt. 1 . 'on%ilierul .uridic e%te obligat %a re%pecte di%po-itiile legale pri/itoare la intere%ele contrare in aceea%i cau-a %au in cau-e cone6e ori la conflictul de intere%e pe care per%oana .uridica ce o repre-inta le poate a/ea2 el e%te, de a%emenea, obligat %a re%pecte %ecretul %i confidentialitatea acti/itatii %ale, in conditiile legii. (rt. 1!.

'on%ilierul .uridic ra%punde .uridic pentru incalcarea obligatiilor profe%ionale, potri/it legii %i reglementarilor %pecifice ale domeniului acti/itatii per%oanei .uridice in %lu.ba careia %e afla. (rt. 18. (utoritatile %i per%oanele .uridice de drept public %au pri/at, care incadrea-a con%ilieri .uridici debutanti, beneficia-a de reglementarile financiare fa/orabile pre/a-ute de lege. (rt. 17. 'on%ilierii .uridici din %tructurile admini%tratiei publice .udetene %i locale %unt obligati %a acorde con%ultanta %i a%i%tenta .uridica, la cerere, con%iliilor comunale %i primariilor, iar repre-entarea ace%tora %e poate face pe ba-a delegatiei emi%e de primar.

'(PI)OL*L III + Organi-area %i protectia profe%iei de con%ilier .uridic

(rt. 20. 011 In conditiile pre/a-ute la art. 5, con%ilierii .uridici %e pot a%ocia in %tructuri .udetene, pe ramuri %au domenii de acti/itate, potri/it intere%elor profe%ionale, %i, dupa ca-, la ni/el national, cu re%pectarea legii pri/ind a%ociatiile %i fundatiile. 021 9ormele de a%ociere %i organi-are la ni/el .udetean %i la ni/el national %unt %tabilite prin %tatutul a%ociatiei, cerut de lege. 031 'on%tituirea a%ocierilor profe%ionale are la ba-a principiile con%titutionale ale dreptului de a%ociere %i reglementarile legale pri/ind a%ocierea %i con%tituirea de per%oane .uridice. (rt. 21. (%ociatia profe%ionala a con%ilierilor .uridici tine e/identa ace%tora in conditii %imilare e/identei barourilor de a/ocati. (rt. 22. 011 'on%ilierul .uridic ra%punde di%ciplinar pentru nere%pectarea pre/ederilor pre-entei legi %i ale reglementarii legale pri/ind acti/itatea per%oanei .uridice in %lu.ba careia %e afla. 021 'on%tatarea abaterii di%ciplinare, cercetarea ace%teia, procedura de .udecata %i %anctiunile di%ciplinare %unt cele pre/a-ute in reglementarea %pecifica per%oanei .uridice in %lu.ba careia %e afla con%ilierul .uridic. 031 (utoritatea di%ciplinara poate fi %e%i-ata de per%oana /atamata %au, dupa ca-, de a%ociatia profe%ionala. (rt. 23. In acti/itatea %a profe%ionala con%ilierul .uridic %e bucura de protectia legii, in conditiile pre/a-ute de legea pentru organi-area %i e6ercitarea profe%iei de a/ocat.

'(PI)OL*L I: + ,i%po-itii tran-itorii %i finale

(rt. 24. 011 Pre-enta lege intra in /igoare la 3 -ile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al 5omaniei, Partea I. 021 In termen de 0 de -ile de la intrarea in /igoare a pre-entei legi, autoritatile publice, in%titutiile %i toate celelalte per%oane .uridice de drept public %au pri/at /or opera modificarile pre/a-ute de pre-enta lege in incadrarea %i %tabilirea %tatutului, a drepturilor %i obligatiilor con%ilierilor .uridici pe care ii au numiti %au anga.ati in %lu.ba lor. (rt. 25. 011 (%ociatiile profe%ionale %e /or infiinta %i %tatutele ace%tora %e /or adopta in termen de 70 de -ile de la data intrarii in /igoare a pre-entei legi. 021 Pe data intrarii in /igoare a pre-entei legi, a%ociatiile profe%ionale e6i%tente ale .uri%con%ultilor %i con%ilierilor .uridici i%i incetea-a acti/itatea. (rt. 2 . 8/identele con%ilierilor .uridici %i actuali-area permanenta a ace%tora %e /or reali-a de catre a%ociatiile profe%ionale la %far%itul fiecarui an %i %e /or comunica prefecturii, con%iliului .udetean, in%tantelor .udecatore%ti, organelor de urmarire penala %i baroului din .udetul re%pecti/. (rt. 2!. Pe data intrarii in /igoare a pre-entei legi %e abroga ,ecretul nr. 143#1755 pri/itor la organi-area %i functionarea oficiilor .uridice, publicat in ;uletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 aprilie 1755, cu modificarile ulterioare, precum %i orice alte di%po-itii contrare.

(cea%ta lege a fo%t adoptata de <enat in %edinta din 22 mai 2003, cu re%pectarea pre/ederilor art. !4 alin. 011 din 'on%titutia 5omaniei.