Sunteți pe pagina 1din 12

P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

1
PARACLISUL SFNTULUI IERARH
SPIRIDON AL TRIMITUNDEI
F C TORUL DE MINUNI


Preotul face nceputul obiynuit: Binecuvntat este Dumnezeul
nostru mp vate Cevesc. Sfinte Dumnezeule Pvea SInt
Treime Tat l nostvu. C a ta este mp v ia. Doamne miluieyte
de 12 ori Slav . $i acum. Veni i s ne nchin m., Apoi, psalmul
142:

Dumnezeu este Domnul de 3 ori i aceste tropare, pe gl. 1:

Celui ce s-a I cut I clie pvea luminoas , ast zi s -l
l ud m cu alese cnt vi de laud yi m vive, c Iiind p stov
al oilov celov cuvnt toave, le-a hv nit din p yunea dveptei
cvedin e, ad pndu-le din izvoavele cuvnt vii de
Dumnezeu, pe care L-a slujit n ntveaga sa via I cndu-se
mpveun locuitov cu ngevii, dvept aceea ntvu bucuvie s -l
cinstim ca pe cel ce este ocrotitorul tutuvov celov ce se voag
lui cu cvedin . (de 2 ori)

Slav .$i acum.a N sc toavei de Dumnezeu.

Pvopov duim minunile yi milele tale Pvea Cuvat de
Dumnezeu N sc toave, noi p c toyii c ci dup Dumnezeu
pe tine te avem mijlocitoare a mntuirii vobilov t i cave
aleavg la ajutovul yi spvijinul t u pentvu c te ytim
Iolositoave yi gvabnic ajut toave ntv-u nevoi yi n
pvimejdiile ce ne mpvesoav , te vug m s nu ne tveci cu
vedevea Fecioav ntvu tot l udat .

$i ndat , Psalmul 50.: Miluieyte-m DumnezeuleP A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

2
CANONUL SFNTULUI SPIRIDON
Cntarea 1, gl. 8:

Irmos: Apa trecndu-o ca pe uscat yi din v utatea
egiptenilov sc pnd isvaeliteanul stviga: Izbvitovului yi
Dumnezeului nostvu s -I cnt m.

Stih: Sfinte ierarhe Spiridoane roag -te lui Dumnezeu pentru noi.

Din copil via ta p vinte, ai Iost pl cut lui Dumnezeu,
c ci te-ai asem nat lui David cel blnd yi iubitov de
Dumnezeu, lui Iacov n simplitatea inimii yi lui Avvaam, n
iubivea de stv ini, c ci ajungnd la vvsta cuvenit te-ai
I cut vas ales al Sfntului Duh care te umbrea.

nso indu-te dup lege, Dumnezeu i-a binecuvntat
casa, c ci to i s vacii yi stv inii pe cave Domnul i-a numit
Iva i, tu i pvimeai yi le slujeai cu dvagoste, odihnin- du-i.

SIav

Facevile tale de bine i le-a v spl tit Domnul, cu davul
vindec vii suIletelov yi al tvupuvilov, pentvu aceasta sIinte
noi te m vim ca pe cel ce eyti al nostvu t m duitov.

Si acum

Pvea binecuvntat St pn vino degvab yi ne scap
din lan uvile p catelov noastve cele multe, ceea ce eyti de
Dumnezeu cu davuvi d vuit .

Cntarea a 3-a:

Irmos: ,Doamne, Cel ce ai I cut cele de deasupva
cvugului cevesc yi ai zidit Bisevica, Tu pe mine m nt veyte
ntvu dvagostea Ta; c Tu eyti mavginea dovivilov yi
cvedincioyilov nt vive, Unule iubitovule de oameni.
P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

3
Vindec p vinte, patimile yi v nile suIletului yi ale
tvupului meu ca s te m vesc cu laude yi cu cnt vi pe tine
cel ce eyti p vintele nduv vilov.

P vinte Spividoane, ajut -ne c pievim sub gveutatea
p catelov celov de multe Ieluvi. ns tu ca cel ce po i, d -ne
mna ta cea de ajutor, ca un p vinte iubitov de Iii.

SIav

Ajungnd neputincios cu tvupul yi cu suIletul, scap la
al t u spvijin yi te vog p vinte s nu m tveci cu vedevea pe
mine vobul t u cave mi-am pus n dejdea n vug ciunile tale
cele prea puternice.

Si acum

Rug ciuni yi cevevi cu umilin aducem ie noi
netvebnicii vobii t i, c ci am mniat bun tatea lui
Dumnezeu, pe cave voag -L Maic nenuntit s ne
miluiasc cu davul ievt vii.

Urm toareIe stihiri se zic dup Cntarea a 3-a i a 6-a:

Izb veyte din chinuvi yi de duvevi pe vobii t i cave se
voag ie cu cvedin p vinte Spividoane c la ajutovul t u
alevg m, ytiindu-te milostiv yi gvabnic Iolositov.

Caut cu milostivive, cu totul l udat N sc toave de
Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al tvupului meu yi
vindec duvevea suIletului meu.

Aici preotul pomenete pe cei pentru care se face paracIisuI, iar dup
ecfonis: C miIostiv ., se cnt :

SEDEALNA, gl. 3:
Podobia: , De frumuse ea fecioriei taIe

P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

4
Pe tine sfinte te ytim mave ap v tov al ovtodoxiei yi
suvp tov vv jmayilov v zu i yi nev zu i, pentru aceea la tine
alevg m c tu eyti liniytea cvedincioyilov cave se
pvimejduiesc de putevea celui v u yi cave se voag ie s Iii
scut nebiruit ntru necazurile ce vin asupra lor.

Cntarea a 4-a:

Irmos: Am auzit Doamne taina rnduielii Tale, am
n eles lucvuvile Tale yi am pvea sl vit Dumnezeivea Ta.

Fiind Il mnd yi nsetat dup Dumnezeu, sunt ad pat
cu Iieve amav de vv jmayii cei nev zu i, ci tu p vinte
Spiridoane cu rug ciunile tale stvic nyel ciunea lui cea vea
yi v t m toave, ad pndu-m cu dulcea a vug ciunilov tale.

Pentvu mul imea p catelov mele m-am asem nat
dobitoacelov celov I v de minte, aIundndu-m cu totul n
novoiul patimilov, ci te vog p vinte s -mi aju i mie celui ce
scap la al t u ajutov.

SIav

Seceta p catelov mele mi-a uscat izvovul lacvimilov yi
nu am cu ce s -mi sp l haina cea ntinat de I v delegi, dav
tu p vinte po i, cu ploaia vug ciunilov tale cele c tve
Dumnezeu.

Si acum

mp v teasa mea cea pvea bun , ytevge uvmele
p catelov cu cave eu nsumi m-am ntinat, c ci neputnd s
scap singuv din ele, m vog ie s -mi aju i.P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

5
Cntarea a 5-a:

Ivmos ,Lumineaz -ne pe noi Doamne cu poruncile
Tale yi cu bva ul T u cel nalt, pacea Ta d -ne-o nou
Iubitorule de oameni.

Bog ia cea dat mie de P vintele Cevesc o am
cheltuit cu neb gave de seam ajungnd cu totul s vac dav
tu po i s -mi aju i p vinte, cu vug ciunile tale cele bine
primite.

Ajungnd cu totul s lay diavolului, m-a robit cu
trupul yi cu suIletul, ns cu lacvimi stvig c tve tine p vinte
Spiridoane cerndu- i milostivire yi izb vive din cuvsele n
cave am alunecat eu tic losul.

SIav

Minunile tale pveacuvioase p vinte, stv lucesc n
toat lumea, pentvu aceea yi noi alevg m la tine sIinte, s ne
ascul i duvevile suIletelov dndu-ne degvab t m duive.

Si acum

$tim c nu- i ntovci Ia a de la nimeni din cei ce
aleavg cu lacvimi la ajutovul t u ntvu nevoi, nu ne l sa
nici pe noi St pn pvea l udat , c tu ai puteve nebivuit .

Cntarea a 6-a:

Irmos: Rug ciunea mea voi v vsa c tve Domnul yi
Lui voi spune scvbele mele c s-a umplut sufletul meu de
v ut i yi via a mea s-a apvopiat de iad, ci ca Iona m vog
Dumnezeule din svic ciune scoate-m .

Pvecum yavpele l-ai pveI cut n auv pentvu a nu l sa
pe s vacul cave i-a cevut ajutov, tot aya pveI yi v utatea
P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

6
suIletului nostvu n bun tate Iolositoave celov aIla i n nevoi.

Am auzit de m vivile tale sIinte Spividoane c yi
stihiile se av tau supuse Ia de tine cel ce slujeai lui
Dumnezeu cu dvagoste yi cu mult d vuive.

SIav

Sp imntndu-ne de via a ta cea ntocmai cu a
ngevilov, nu ytim cum s - i mul umim pentvu cele ce ne-ai
d vuit nou , celov ce n d jduim n ajutovul t u.

Si acum

N zuind acum spve ajutovul t u, c dem naintea
sfintei tale icoane, rugndu-ne s lu m cu vug ciunile tale
ievtave de p cate.

Preotul rostete ectenia mic , iar dup ecfonis: ,C tu eti mp ratuI
p cii urmeaz :

Condacul, gl. 4:

Ceea ce eyti p zitoave cveytinilov nebivuit yi
vug toave nencetat c tve F c tovul, nu tvece cu vedevea
glasurile cele de vug ciune ale p c toyilov; ci svguieyte ca o
bun spve ajutovul nostvu, cave cu cvedin stvig m c tve
tine: gv beyte spve vug ciune yi te nevoieyte spve
mblnzive, ap vnd puvuvea pe cei ce te cinstesc pe tine
N sc toave de Dumnezeu.

Prochimen gl. 4: Minunat este Dumnezeu ntvu sIin ii S i
Dumnezeul lui Israel.
Stih: Doamne cine este asemenea ie ntru dreptate.

Evanghelia ( Luca 6, 27-36)
27. Iar vou celor ce asculta i v spun: Iubi i pe vr jmayii
P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

7
voytri, face i bine celor ce v ur sc pe voi:
28. Binecuvnta i pe cei ce v blestem , ruga i-v pentru
cei ce v fac necazuri.
29. Celui ce te loveyte peste obraz, ntoarce-i yi pe cel lalt:
pe cel ce- i ia haina, nu-l mpiedica s - i ia yi c maya:
3b. Oricui i cere, d -i: yi de la cel care ia lucrurile tale,
nu cere napoi.
31. Si precum voi i s v fac vou oamenii, face i-le yi voi
asemenea;
32. Si dac iubi i pe cei ce v iubesc, ce r splat pute i
avea? C ci yi p c toyii iubesc pe cei ce i iubesc pe ei.
33. Si dac face i bine celor ce v fac vou bine, ce
mul umire pute i avea? C yi p c toyii acelayi lucru fac.
34. Si dac da i mprumut celor de la care n d jdui i s
lua i napoi, ce mul umire pute i avea? C yi p c toyii dau cu
mprumut p c toyilor, ca s primeasc napoi ntocmai.
35. Ci iubi i pe vr jmayii voytri yi face i bine yi da i cu
mprumut, f r s n d jdui i nimic n schimb, yi r splata
voastr va fi mult yi ve i fi fiii Celui Preanalt, c El este bun
cu cei nemul umitori yi r i.
36. Fi i milostivi, precum yi 1at l vostru este milostiv.

Slav ., Pentru rug ciuniIe ierarhuIui T u Spiridon MiIostive
$i acum., Pentru rug ciuniIe N sc toarei de Dumnezeu MiIostive,
cur ete muI imea greeIiIor noastre.

Stihira gl. 6, nsui gIasuI:

Stih: MiIuiete-m DumnezeuIe dup mare miIa ta.

Cuvioase p vinte, n tot p mntul a ieyit vestea
minunilor tale, pentru aceasta ai aflat n ceruri plata
ostenelilov tale. Dvept aceea voag -te lui Hristos Dumnezeu
s mntuiasc suIletele noastve.

P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

8
Preotul zice: ,Mntuieyte Dumnezeule , (Doamne miIuiete de 12 ori)
,Cu mila yi cu nduv vile

Cntarea a 7-a:

Irmos: Tinerii cei ce au mers din Iudeea n Babilon
oavecnd cu cvedin a Tveimi v paia cuptovului au c lcat-o
cntnd: Dumnezeul p vin ilov noytvi bine eyti cuvntat.

Nu ne l sa pe noi s c dem n via a cea ntinat ,
sfinte Spiridoane, ci degvab cu vug ciunile tale cele
putevnice ne scoate din iadul dezn dejdii, ca s - i cnt m
ie cntave de bivuin .

Aceast s vac vug ciune pvimeyte-o pvea sIin ite yi
de Dumnezeu puvt tovule p vinte Spividoane yi alung
cetele demonilov ce se oytesc mpotviva noastv .

SIav

Pvin via a ta cea mbun t it ai putut nvia pe cei
mov i, pentvu aceasta te vug m s ne sco i din mormntul
nesim ivii pe noi cei ce ne apvopiem de tine cu vug ciunea
c toate le po i cte le voieyti.

Si acum

St pn , ceea ce ai mul ime de nduv vi, izb veyte-ne
pe noi din chinuvi yi din duvevi, cei ce cu lacvimi yi cu
umilin n zuim la al t u spvijin.

Cntarea a 8-a:
Irmos: ,Pe mp ratuI ceresc .

Fericimu-te pe tine sIinte Spividoane c ci ne
minun m de dvagostea ce o aveai pentvu semenii t i, pe
care i-ai scos din multe nevoi cnd te-au rugat, drept aceea
P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

9
yi noi te vug m s ne mntuim cu ale tale vug ciuni.

n cetele avhieveilov te veseleyti cuvioase, c ci i-a fost
g tit locul de nsuyi St pnul Hvistos pentvu vvna yi
dragostea cu care I-ai slujit n toat via a ta cea
p mnteasc .

Binecuvnt m pe Tat I, pe FiuI i pe SfntuI Duh Domnul.

SuIletele noastve tnjesc dup Tine Hvistoase, ns nu
ne putem apvopia din pvicina mul imii p catelov noastve, ci
pentvu vug ciunile ievavhului T u Spividon I -ne vrednici
de mp v ia Ta.

Si acum .

Nimeni din oameni n-ar fi vrednic de mntuire, ns
pvin tine N sc toave de Dumnezeu, am dobndit iertare de
la St pnul Hvistos.

S I ud m, bine s cuvnt m

, Pe mp vatul cevesc pe cave l laud oytile ngeveyti
l uda i-L yi-L pvea n l a i ntvu to i vecii.

Cntarea a 9-a:

Ivmosul: , Cu adev vat N sc toave de Dumnezeu te
m vtuvisim pe tine Fecioav cuvat , noi cei izb vi i pvin
tine, sl vindu-te cu cetele cele I v de tvup.

Folositor avndu-te la tine alevg m, ytiind noi
p c toyii ct de putevnic este vug ciunea ta naintea
St pnului, c pe tine te ascult ovice vei ceve de la Dnsul.

Ajungnd vobi n Egiptul dezmievd vilov, ne-am
supus Iavaonului celui gndit, ci tu p vinte Spividoane pn
P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

10
ce nu ne ajunge Ziua cea nIvicoyat a 3udec ii, cu
vug ciunile tale izb veyte-ne de tot v ul.

SIav

Pentvu p catele noastve cele gvele s-a mniat pe noi
Domnul cel iubitor de oameni, yi ne-a l sat n ntunevicul
cel gveu al patimilov, ns tu p vinte voag -te pentru noi cei
v i yi plini de patimi, ca s ne uyuv m.

Si acum

Pvea SInt de Dumnezeu N sc toave, ceea ce eyti
uy ceveasc yi vai cuvnt tov, ceea ce ai covvyit pe ngevi
cu naytevea ta, c cine a v zut vveodat ca o Iecioav s
nasc iav dup nayteve s v mn tot Iecioav , numai tu
ceea ce eyti una cuvat yi binecuvntat .

Catavasia:
O prea luminate nor Maica lui Dumnezeu, pe cei ce
se lupt cu noi suvp -i, cu dveapta ta cea atotst pnitoave yi
atotputevnic yi celov ce sunt n scvbe le ajut , pe cei
asupvi i i mntuieyte yi dezleag de p cate pe cei ce se
voag ie c toate le po i cte le voieyti.

Apoi Cuvine-se cu adev vat

n timp ce preotul c dete sfntul aItar, se cnt urm toareIe tropare:

La tine p vinte g sim alinave duvevilov suIletelov yi
trupurilor noastve yi ntvu tine n d jduim s ne izb veyti de
cuvsele vv jmayilor.

mplinitov al povuncilov lui Dumnezeu te ytim,
pentvu aceasta yi Domnul se gv beyte a- i mplini cevevile
tale pentru noi cei ce L-am mniat yi cevem pvin tine ievtave
de gveyeli.
P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

11

Scut nebiruit te ytim yi zid nesuvpat te avem pe tine
sfinte, c te ytim gvabnic ajut tov yi iubitov de bine.

Roag -te sIinte ievavhe Spividoane s ne dea Domnul
v bdave pn n cea din uvm clip a vie ii noastve, ca s -L
l ud m ntvu to i vecii.

Liman celov nviIova i eyti p vinte, c ci nimeni din
cei ce te-au chemat n ajutov nu a plecat neajutovat yi
neascultat, aflndu-yi cele de Iolos suIletului yi s n tate
trupului.

Apoi Troparul, gl. 1:

Soborului celui dinti te-ai av tat ap v tov yi de
minuni I c tov, Puvt tovule de Dumnezeu Spividoane
P vintele nostvu. Pentvu aceasta cu Iemeia cea moavt tu ai
vovbit yi yavpele n auv l-ai pveI cut. $i cnd ai cntat tu
sIintele vug ciuni, ngevi ai avut mpveun cu tine slujind
PveasIin ite. Slav Celui ce te-a pveam vit pe tine, slav
Celui ce te-a ncununat pe tine, slav Celui ce lucveaz pvin
tine tutuvov t m duivi.

Si aceste tropare, gl. 6:

Ca un Iinic voditov yi ca un m slin plin de voadele
cvedin ei ai Iost n cuv ile Domnului, de Dumnezeu
puvt tovule p vinte Spividoane, I cndu- i pe Dumnezeu
locuitor al inimii tale pe cave ai cuv it-o cu osteneli yi cu
multe fapte bune, drept aceea pe tine te fericim.

nc din pntecele maicii tale ai Iost ales de
Dumnezeu a Ii I c tov de minuni, c ci yi la sobovul cel
dinti a toat lumea, ai vuyinat pe Avie yi pe cei ce evau
mpreun cu el, mntuind yi suIletul IilosoIului cave vvoia s
P A R A C L I S U L S F N T U L U I I E R A R H S P I R I D O N

12
te nIvunte, I cndu-l ap v tov al dveptei cvedin e.

Slav ., $i acum., a N sc toarei, gl. 8:

Bucuv -te lauda a toat lumea; bucuv -te casa
Domnului; bucuv -te munte umbvit; bucuv -te sc pave;
bucuv -te ceea ce eyti sIeynic de auv; bucuv -te Prea
Cuvat , cave eyti slava cveytinilov; bucuv -te Marie, Maica
lui Hvistos Dumnezeu; bucuv -te vai; bucuv -te masa cea
dumnezeiasc ; bucuv -te bisevic ; bucuv -te n stvap de
auv; bucuv -te bucuria tuturor.

Apoi: SIinte Dumnezeule. Pvea SInt Tveime. Tat l
nostru, dup care tropareIe, gI. 6:

MiIuiete-ne pe noi Doamne, miIuiete-ne pe noi , Slav .,
Doamne, miIuiete-ne pe noi , $i acum., Ua miIostivirii ..