Sunteți pe pagina 1din 52

INSTITUTUL DE PROEECTARE, CERCETARE SI TEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII IPCT-SA

NORMAHV PENTRU PROIECTAREA, EXECUflA P EXPLOATAREA PARCAJELOR ET AJATE PENTRU AUTOTURI&ME


ESDICATIV: NP 24-97

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CONSTRUCJIILOR PUBLICE SUBTERANE

INDICATIV: NP 25 -97

EDITURA FAST PRINT BUCURETI 2005

SECRETAR DESTAT
LASZLO BORPELY

MINI3TEHUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL


A V I Z

nr. 34545 din 06.10.1997

GENERALA REGLEMENTARI
1 ATESTARI TEHNICE ^
La cererea Insfcitutului de: 'Proiectare^ Cerceiare ?i Tehnica de Calcul IPCT Bucure?ti, inregistrata cu nr.1031/29.09.1997, in conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit.d) din Legea nr: 121/1996 privind organizarea i functionarea Corpului Pompierilor Militari 51 art. 16 alin.(3) "din'brdb'nahta Guveriului nr.'60/1997 privind apafarea impotriva incendiilor, Inspectoratul General al: Corpuiui: Pompierilor Militari avizeaza regulile $i ffiasiirile de prevenire ?i stirigere a incendiilvr cuprinse,, in,, "Nonnaidvul., .jpentru proiectarea, executia, esploatarsa ?i poatutilizarea parcajelor etajats pentru autoturisme". ' ' ' Avizul se'emite In: baz^?',"'/.-.....' . " ' . . ' . . . , . -redactarii finale elaborate de : IPCT SJL Bucure?ti -proiectului/coutractului numarul :995/1996 -avizului C.T.S. al M.L.P.A.T. cu numarul 166/16.05.1997

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ion StSnescu

blRECfiA PROGRAME DE CERCETARE 1 REGLEMENTARI fEHNICE DIRECTOR,

ing. Octavkn MtnoiJt.


DERECTIA JURIDICA, CONTENCIOS PROBLEME SPECIALE SI RELAjn PUBtlCE DIRECTOR
''. /

Pop Georgeta Mari|>


'.. '

, :', '^*~\ ^*~\ f-C> ~

;l

T '"

Pentru

COMANDANTUL SEFUL DE STA' General de

,UI POMPIERILOR MILITARI

LOCTHTORUL SE^ULUI INSPECTIEI


PENTRU-PHEVENIBEA INCENDIILOR v L Colonel, ' ^i' ing. Danut-Sfaciuca Se anexeazfi lucrarea stamnilata spre neschimbare. continand 57 file

CUPRINS
I. GENERALITATI I. GENERAL1TATI II. CONDITII DE AMPLASAMENT corespunzatoare construc^iilor destinat^.pargsiii.autoturismelOJ'*
1.1. Obiect

1.2. Domeniu de aplicare

, ...
;.,,.-:;,;

1.3. Condi^ii de utilizare

III CERTNTE DE CALITATE --^ - ^ -^^: '

privind;prQiectarea : ,;,;. ^-f^::'^^'\ v :<;=.'":* -.-.-; i execvijia qpnstruciilpr destin^.te parcaxii,au,tpturisnielQr v ,

A."''*"-' REaSTfiMI^gl'STABrmfATE1''5--'>'-';:--: -^'-': *'


B.,, ., ,,,,SJGURANi;A.ftsI.EXI?LOATARE C. ""SIGURANTA.LAFOC ,'
E.
F.

>'!*
,'..

,
;

,
. ..

-.-,,-.,.

, ,,,.v;

D . ' - ' IGIENA ?I SANATA^EA "M^filvfltbRf'teFACERSA5 5F PRCXTECTIA


MEDKJLUI;,'- ?.:.;:- ,::-. -t ' / I . : : : ' - : -V './>.K'J!-,;. ?:'-:-;,,;;;,;:. ;; ,-.,, .;:;j .,:,;,,;.;,

IZOLARE TERMICA, HIDROFUGl J ECONOJyllA PE ENERGIE


PROTECTlAfMPOTRIVAZGOMOTlDtui"" -:l

IV. ANEXE GENERATE


IV.l. Cadrul legislativ

' ;'^-'.'

IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6.

Tenninologie gi c}asifican ; .... Documente tehnice conexe Instruc|iuni tehnice generale Tehnologii de parcare Geometria parcarii

^'v'f^i

1.2.3.

La extinderea, modificarea sau schimbarea de destinate a


dadirilor existente>pentru parcarea autoturismelor, daca nu se mrauta|esc - 'cerinjelei de calitate necesare prevederile

NORMATIV DE PROIECTARE A CONSTRUCTOR PUBLICE


DESTINATE PARCARH AUTOTURISMELOR
INDICATIV NP 24 - 97

"hormitevuiui cu raVactei-'cte rgcomaridare.

-CERINTE DECALITATE1.3.

CONDIPI DE UTILIZARE

I. 1 . 1 . 1.1.1.

GENERALITAJI OBIECT

' '" ' ; ';'"V ": ^ ^ ; < ' ' --* J.,.:-,!';:..< ,s:. ' : . 10";. M

1.3.1.

Construcfiile destinate exdusiv parcarii autoturismelor se incadreaza in general, in.; categoria :de impprtanta "C"
(normala), iar .nivelele de performan^a prevazute sunt corespunzatoare acestei categprii. ., ' :

Prezentul normativ stabileste condijiile tehnice si nivelele de performanta admise pentru asigurarea cerinelor de calitate ale construcjiilor publice destinate parcarii autoturismelor.

1.3.2.

In cazul in care spaile pentru parcare se comaseaza cu alte construcpi, se vor adopta niveluri de performanta corespunzatoare cerintelor de calitate impuse de categoria

1.1.2.

Cerinfele de calitate ce trebuie asigurate prin proiectarea,


execufia si exploatarea parcajelor pentru autoturisme sunt conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcjii.
1.3.3.

superioara de importanfa cea mai mare.


Valorile nivelelor de performanta corespunzatoare exigence!

utilizatorilor, se stabiliesc conform reglementarilor tehnice, pe


baza condriilor incluse in tema de proiectare.
1.2.

DOMENIU DE APLICARE
1.3.4.

Performan|ele si nivelele de performanta stabilite prin


prezentul normativ, trebuie sa fie menfinute pe mtreaga durata de exploatare a construcei, stabilita de lege.

1.2.1.

Imm
1.2.2.

Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la proiectarea si executia construcilor si spailor noi destinate parcarii autoturismelor - indiferent de forma de proprietate avand malpmea mai mica de 1,95m, si greutate totals de eel mult 3,5 tone, precum si a remorcilor acestora. Nu fac obiectul prezentului normativ gaj-ajele, construcjiile destinate parcarii a maxim doua autoturisme, constructiile

1.3.5.

La proiectarea, execu^ia si exploatarea

unei construcjii

destinate parcarii autoturismelor, pe langa prezentul normativ, se vor respecta si prevederile reglementarilor

tehnice conexe .(anexa IV-3).


1.3.6.

echipate cu sisteme mecanice de parcare sau utilaje destinate parcarii, constructiile cu locuri de parcare in boxe individuale,
precum si dispozitivele mecanice, electronice sau electrice, pentru parcaje (borne de plata, bariere, borne luminoase de reperaj si direcponare).

Prezentul normativ va fi utilizat tinand cont si de prevederile


cuprinse in "Normativ pentru adaptarea construcfiilor si

locurilor publice la cerinjele persoanelor handicapate" CPH193.

De asemenea, nu fac obiectul prezentului normativ


constructiile la care parcarea propriu-zisa se asigurS cu

sisteme mecanice si titilaje de parcare (altele decat


ascensoarele/platformele mecanice de acces la nivelele de

1.4.

TEKMINOLOGIE, CLASIFICAR1
Terminologia utilizata si clasificarea autoturisme sunt precizate In anexa IV.2. parcajelor pentru

parcare).
Elaborat de: 1NSTITUTUL DE PROIECTARE, Aprobat de:

1.4.1.

CERCETARE $1TEHNICA DE
CALCUL IN CONSTRUCJII

MNISTERUL LUCRARILOR PUBLICE 1AMENAJAREA TERITORIULUI


cu ordinul nr: 141/N din 28.11.1997

:\-:.i.':^.''-X;;'tf:-&.:>';^

H. a
ILL GeneralitaL 11.2. Condi^ii de teren
'...V'-, -. . . . ' -f,;,--s: tf-.:l

II.

CONDfpI DE AMFLASARE a construc^iilor destinate parcarii autorturismelor


GENERALITATI
Cpnstructiile destinate parcarii autoturismelor se amplaseaza, de regula, in zone de interes public, ^inandu-se seama de
asigurarea unor pbsibilita^i cat mai cbnstante de exploatare.

11.1.
11.1.1.

&&. Coriditii de >2onS -.''"" ';.


II.4. Condi^ii de vecinatate* ' J
11..1.2.
11.1.3.
11.1..4.

Prin amplasare, se vor. de asigurara posibilita^i de acces functional, si pentfu intervenl^e m cazuri deosebite.
Distan^ele de aihplasare fa^a de punctele/zonele de interes public se considera optime, atunci cand nu depajegte 500 m..
t

Stabilirea numarului locurilor de parcare in cladiri cu alte

'

functiuni decat cea de parcare, se face in conformitate cu preyederile' Regulamentului General de Urbanism si ale : normativului P132. ' Numarul locurilor de parcare din cladirile destinate exclusiv acestui scop nu se normeaia, stabilindu-se dupa caz in func^ie
de .natura proprietajii terenului, de posibilita^ile oferite de

.1U.5. .' II.1.6.

teren si a celor de amplasare i conforraare a construc^iilor


respective, potrivitlegislatiei in, vigoare.

Pentru orice construc{ie de parcaj stabilirea regimului de


inaltimey de aliniere, capacitate etc. se face in concordan^a cu

prevederile Certificatului de Urbanism, avandu-se in vedere


totodata i influienj:a vantultu si a curen^ilor de aer din zona.

II.2.

CONDITII ALE TERENULUI

11.2.1.
H.2.1.1. ,

Zona seismica
Proiectarea si realizarea constfucpilor destinate parcarii autoturismelor se face in conformitate cu prevederile
Normativului P100, asigurandu^se condi^iile corespunzatoare

categoriei de importan^a a construcpei, si gradului seismic al


zonei respective. , .
11.2.2. Natura terenului ,

...

II.2.2.1.

La proiectare si execute se vor avea in vedere caracteristicile fizico-mecanice si geomorfoipgice ale terenurilor, panta

terenului, precum si nivelul apelor freaticev functie de care se stabilesc solutiile constructive si procedeele de realizare,.

strada, conform reglementarilor tehnice.


II.3.4.2.
Parcajul va fi astfel realizat si exploatat incat in functionarea

CONDIJII ALE ZONEI


Insoriie

normala sa nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a


afecta sanatatea sau linistea utilizatorilor cladirilor invecinate (peste Hmitele admise in reglementarile tehnice).

Durata de insorire a parcajelor supraterane deschise se

II.3.4.3.

recpmanda a fi cat mai mica, asigurahdu-se mijloacele de


protectie necesare care sa evite insorirea excesiva.
Influenza vantului si a. curentilor de aer

De regula se aleg echipamente si instalatii cu nivel de zgomot redus, iar daca aceasta nu este sitficienta, se iau masuri de izolare generala sau locala impotriva zgomotelor aeriene si de 1 impact, (separator!, ecrane, rezonatori, finisaje absorbante, , carcasari de utilaje, etc.). ' ' ,
Nu se recomanda amplasarea parcajelor supraterane deschise cu capacitatea peste 100 autoturisme la mai pu-jin de 100 m. de spitale, scoli, crese si gradinite, camine de batrani, teatfe, lacasuri decult.

, fa functie de conditiile din zona in care se amplaseaza 51 de

11.3.4.4.

distance dintre cladirile supraterane, se vor evita conformari


planimetrice sau volumetrice care pot creea curen^i de aer si disconfort la nivel pietonal, asigurandu-se in acelasi timp, niyelul pptim de ventilare natural - organizata. Pentru ventilarea naturala organizata prin fafade, se recomanda asigurarea a minimum 40% deschideri, din aria inchiderii perimetrale.

II.4.

CONDIJII DE VECINATATE
In general, conditiile de vecinatate sunt cele stabilite prin
prevederile Regulamentului de Urbanism, ale Planului Urbanistic de Detaliu si Certificatul de Urbanism, precum si in

JI.4.1.

In zonele cu vanturi dorhinante, se va evita amplasarea cladirii cu parcaje deschise ,cu fajada opusa directiei vantului la distanja mai mica.de 15 m fa{a de cladiri de produc^ie si 30m de cladiri,civile, sau ;se vor lua masuri de protectie a constructiilor invecinate (ecrane, facade oarbe sau blindate, etc.)..

prezentul normativ.
H.4.2. Siguranp la f oc

II.4.2.1.

Pentru limitarea propagarii incendiilor, mtre constructia


parcajului si cladirile invecinate, dupa caz se asigura:

Se recornanda ca fa^adele deschise si nivelurile superioare


.expuse vantului dominant, s3 fie protejate temporar iarna, contra patrunderii si aglomerarii zapezii in interiorul

distance de siguranp normate; elemente de limitare a propagarii incendiului.


" IIA.2.2.
, Amplasarea Independenta a parcajelor fa$a de constructiile : - ; invecinate se face la distance de siguran^S normate in functie 7; de giradele de rezisten^a la foe si riscurile de incendiu ale respectivelor constructii, sau se separa cu elemente dm clasa de combustibilitate C0 (CA1), rezistente la foe conform reglementarilor tehnice, astfel incat propagarea incendiilor sa fie limitata. . Amplasarea alipita sau comasata a parcajelor m construc^ii cu altefunctiuni esteadmisa, in conditiile din label 1, daca sunt ' separate - prin elemente de compartimentare din clasa de combustibilitate Cg (CA-^), rezistente la foe, in limitele ariilor construite stabilite in functie de gradtil de rezisten^a la foe, riscul de incendiu, tip de constructie si destinatie conform reglementarilor tehnice. Comunicarea functionala dintre 11

constructiei (plase sau parazapezi).


Furitatea aerulxil

ihcat sa nu se depaseasca concentratiile de noxe1 stabilite


conform STAS 12574 precum si a prevederilor avizelor si

Parcajele inchise vor fi echipate cu instalatie de ventilare, iar gurile de refulare in exterior vor fi astfel dispuse si realizate

acorduluj'de mediu.

'

'
:

11.4:2.3.

Protec^a impoiiiva zgomotului

Constructiile destinate parcarii autoturismelor trebuie astfel amplasate, conformate si realizate incat la 1,00 m de cladirile invecinate, indiferent de categdria ^trazii, valoarea zgomotului

prodiis prin explbatare sal nu depajeasca zgomoti.il admis in

parcaje si cladirile de care se alipesc sau inglobeaza se asigurS prin goluri funcjionale, protejate corespunzator.
0432label 1

^ fie;racordate la reteaua pufilica stradala.


; ;; .;.' :; "'j;-" ; ' .; ' ....' . '. '" .

;:':. rEareajele 'trebuie; saAiba asigtirat t drum carosabil care sa

permits aceesul aufospecialelor de interventie ale salvarii si


politiei in cladire. "
; :;t;1

' v;- '

Pentru autospecialele pompierilor si salubrita^ se asigura


v. conditiile desfasurarii -afctivitap spedffce la nivelul terenului amenajat adiacent (platformelor carosabile adiacente).

CONDITII IN CARE ESTE ADMISA ALIPIREA SAU INGLOBAREA PARCAJELORtN CONSTRUCTII CUALTE OBSTINATE GRADDE DESTINAT1A CONSTRUCTHLOR TIP DE PARC AT ADMIS REZISTENTALA LA CARE SE POT ALIPI SAU FOCAL (cf. ANEXA INGLOBA PARCAJELE PENTRU IV.2.2) CONSTRUCTIILOR AUTOTURISME CONSTRUCTI! DE PRODUCTIE I-II SI/SAU DEPOZITARE, DIN , PI, P2,P3 m P1,P2 CATEGORIILE Q D SAU E DE IV -V PI PERICOL DE INCENDIU CLADIRI CIVILE (PUBLICE), CU EXCEPTIA CELOR OBSTINATE I-II PI, P2, P3 PERSOANELOR CARE NU SE m POT EVACUA SINGURE ; PI
II.4.2.4. Construcjiile independente, destinate parcarii autoturismelor se amplaseaza fafa de construcfiile invecinate la distance de siguran^a recomandate conform tabel 2, in funcfie de gradele de rezistenja la foe ale acestora, (atunci cand nu sunt realizate compartimentari antifoc).

' 5;-<lf 4 3 3;

- Atcesele. carosabile ale weonstrucpilor destinate parcarii


autoturismHor se !*ezolva in funcjte de categoria strazii(strazilor) adiacente, astfel: :, .penta-ustr3zide categoria I si IF- prin bretele de accelerare si ,T ,; decelerare, folosite si ca stocaj-temporar pentru acces , cu
",'. puncte dfe' contrbl> timpul: de sta|ibnare:pentru plata, frecventa utilizarii, etc., ^furictionarii in 0rele:de varf; pentru storazi de categoria HI -IV - prin accese directe sau ' indireqte, in ^ fiamGtie de frecventa lltilfearii acceselor in parcaj.

latimi si lungimi dimensionate torespunzator necesarului de timp de acces in funcjie de marimea parcajului, numarului de

Se pot amenaja bretele de alimentare corespunzatoare , T'iasigurarii timpului de^s'teptare mebfesar pentru acces; Aleile interioare :ide eireulatie- din ' incintele in care se amplaseaza parcaje, vor fi conformate si dimensionate in asa
.";. jfifd; incatisa preia'teaffcul curentdar sjipoata fi utilfeate ji de

, ,, ; Tnijloacele detoterfrentie prevazute in articolul II.4.3.2.


; Pentru .asigurarea ; func^onalita'|ii. !:ifbane, semnalizarea

Tabel 2

DISTASTE DE SIGURANTA RECOMANDATE FATA DE CONSTRUCP INVECINATE Distance recomandate, in funcfie de gradele de CONSTRUCTIEI PARCAJULUI rezisterifa la foe ale obiectelor invecinate (m) IV - V i- H - HI . I-II 6 10 - 8 m . .8 . 10 12 IV - V 10 12 15

iqt.parca']ulTO;seVface deda distante determinate in coroborare cu viteza de deplasare pe traseele localitatii ?i pe caile adiacente : \folosite ca faeces ; prirttr^uHfi bun .feperaj, prin panouri de ." jserioializaffe -care cuprind'Sidicap de' acces, dotare si succinte condi^ii de stationare.
H.4.3.5. Accesele pietonale ale parcajului se amplaseeaza, alcatiiiesc si :;VJ dimerisioneazia astfel >ineat' sa a'sigure' "siguran^a pietonilor in raport cu circulatiile pentrii autoturisme si corelate cu

GRAD DE:REZISTENTA LA FOC AL

circulatiile interioare pietonale.

II.4.2.5.

Pentru construcjii de produce . si/sau depqzitare din categoriile A si B de pericol de incendiu distanfele se majoreaza cu 50%, asigurandu^se condifiile de zonare pentru spa^iile cu pericol de explozie. '

Orice construcfie destinatS parcarii autoturismelor trebtiie sa dispuna de toate utilitafileneeeskre-functionarii in conduit de '- sigurari^a, igiena sanatate i pirbtectia mediului.
1L5.1. Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se poate asigura prin:
13

II.4.3. 11.4.3.1.
12

Accese carosabile
Drumurtle carosabile destinate accesului in parcaj, trebuie sa

- racorduri (branfaaiente) lai; rejelele: de distribute ale


localitatii sau zonei in care se amplaseaza ;

(hidrocarburi)'si'^namol, inainte 'de racordarea la re^eaua exterioara de canalizare.

- suEse proprii, ' adoptate peritru amplasamente izolateiisau

zone fara retele de djstrib.utie a apei, ori rejele insuficiente


cantitativ sau calitativ. ?;:-:.. . . . . .
UJI.5.1.2.:

.;- ., ;

Energie electrica

';, >::' .

Construc^iile pentru pareaje se alimenteaza cu energie electrica

Laifealizaicea retelelOr/.serespecta prevederile Normativului 19


'

conform reglementarilor tehnice specifice.


Din sistemul energetic national; alimentarea electrica normala (trifazica sau irwariofazica),'Vla asigura:

rILS.1.3.
.vH.5.1.4.

Perttnj pozareaiconductelor in pamanfese respects pfeveclerile .NormativultiiP 7 si STAS 6QH. .;-;;,,:-' , GospodSriile deiapa(hidrofor>;Sta^,e pampe, rezervoare etc.) se prpiecteaZa si realizeazsi ib conforniitate cu prevederile
i.Alimentarea cu:apa-;ealdai::a parcajelor;,; in scopul asigurarii mtretinerii,sepQate, asigura : v: ,..,,. ;.>/. : a. centralizat - de} la'eentualele sau:punctele termice zonale. b. local -r din cerrtrale sau puixcte tenrucesproprii, (inglobate In 11.5.3.2.1.

-frecventa f= 50 Hz + 0,5 % -tensiune. - w=0,38-(0,220),KV..10 %


Alimentarea electrica din grup electrogen

ir.5.1,5!

cladiresauindependente). . . :, ..:>. -..'!?,';,. ; 11.5,1,6.; 11.5.1,7.

Alimentarea cu energie electrica de la un grup electrogen, dupa caz,poate constitui;H,..:,j ;: . .;,.,. - alimentarea de rezerva (care intra automat in functiune in timpul; nor-mat, la-.-eaderea refeleir, electrice a . sistemului ': lenergetic national;, de alimentare normala); ... - alirrientarea de baza (cnd cladirea nu este sau nu poate fi alimentata din rejeaua sistemului energetic national).

;1Cafpacitatea...grup:.ului,,electrogen se determina astfel meat sa

; Alimeritarea: cu lapi: pentru /stirtgerea incendiului se poate asigura print re{ele jncleperSente sau comune cu apa rnenajera. Debitele^de, apa necesara pentru< stirigerea incendiului se stabilesc conform reglementarilor fehnice specifice. .Schiparea;parcajeloE:cu;instala{ii destingere a incendiului este
obligatcjrig conform reglementarilor tehnjce.
Canalizare

..,,asjgure iritregul^consum,:necesar |unctionarii in conditii


; nprmale. a,.<jCQnstr.uc$(ei,., indusiv. rnaximul de pornire al

, consurnatqrilpr.,siinultani sau q parte din consumul electric (in .functie,de pnoritatile stabilite, de la caz la caz) si a celui de
pornire necesar., - . ...... ......
;

, II.5-L8.

,IL5.3,2.3,.
H.5.3.2.4.

Amplasarea,

grupului .electrogen.

se

face. ,potrivit

, reglementSrilpr tehijiice, cbrespunzator functiunilor asigurate.

n.5.2.
IL5.2.L II.5.2.2.

Apele , gyacuate ;;l Normative 90, ; .-

;;-respecta pre^^ederile

Instala^ile de canalizare ale parcajelor vor asigura preluarea


apelor provenite din scurgeri de pe autoturisrne din

Intrejinerea pardoselilor si,, recOiMandabil din ey^ri(uala folosire a instala^iilor de stingere.


.;', H.5.2.3,

Ins.tala^a,de canalizare.se, iva proiec^ajSi'executa, de regtila, cu , colpane ,deschise si garda hidraulica la partea de jos a coloanei.
Toate coloanele de canalizare ale parcajului public colecteaza obligatoriu mfe-un . separator de ; , i
kit: .<< >i-n.:,.-~\St-.iL:\ .':,c.^

H-.5.2.4.
14

Pentru parcajele cu capacitatea mai mare de 500 de autovehicule, se prevede obligatoriu grup electrogen pentru ..... aKmentare, elfiOtr4ca::..de:. rezerva cu intrare in functiune autc^ata5(rriaxirriuin 3.0'1), asigurand alimentarea simultana a instala^iilor vitale utilitare cum sunt: - pompe si robinete de incendiu; - circuitele de control, instalatii de semnalizare in caz de ..incendiu si dispozitive electrice de siguran^a (iluminat de : .isiguranja. pentru continuarea, lucruJui, interventie, evacuare, ""etc.);'" " "' ':r:*,r,',:.,> , , ; , ' : ; " ; ' : ^ : - instalatii de desfumare in caz de incendiu (daca este cazul); - instalatii de ventilare (eel putin 50% din debitele instalate); - ascensoare de interventie in caz de incendixi (daca este cazul).
Alimentarea electrica de rezerva se asigura si la parcajele 15

se

U.5.3.2.5.

pentru mai-pujin. de;' 50Q< 'desautdturisme, in funcjie ; de considerentele specifice. de ordiri::geometric, numar de niveluri on existen^a unei instala^ii de ascensor (platforme) pentru autovehicule sau la .eerinfa iinvestitorului. Platformele pentru autovehicule vor avea obligatoriu si un sistem mecanic (manual) demaneyrare. = H.5.3.2.6. :i: II.5.3.2.7. . Circuitele destinate alimentarii electrice de rezerva vor avea trasee indepeiidente 51 protejate;fa^a;de alimentarea norrnala, conform-reglenientarilor'tehnice specif ice.
' ." i'' ' . ' :..^

IE. CERINTE DE CALITATE


III.A. Rezistenta ?i stabilitate
III.B. Sigufanta M expfea'tare

f - ;:

,,

IHC. Siguranta la jfoc Itl.p: Igienai, sanatatea oamenilqr, refacerea fi proteca mediuiui

In cazul in care; seprevede ca accesul in parcaj sa fie menjinut si pe durata de nefuncfionare a alimentarii electrice normale, 'i parcajul va fi prevazut si cUiOiSA-irsa; de alimentary de; avarie, independents de sursele de alimentare normals si de rezerva. Energie termiea :-:,:;

III.E. Izolare termiea/ Wdrofuga fi econorrue de energie


III.F. Protee^ie impotriva-igomotTilui

II.5.4. ' 11:5.4.1.

;ir :

'

Instala^ia deiincalzfee are ca scop:asigurarea agentului termic necesar incalzirii spaploride parcare inchise, la temperatura de garda de 540 Q 'degivrSrii rampelor de acces pe fa'mp de iarna) precuni'si a prepararii apei calde menajere. Asigurarea alimentarii cu energie termiea si instala^iile de incglzire se reali'zeaza' 'functie de gradul de dotare si eeMpare tehnitio-edilitara 'a locilitatii sa-u-izbnei de amplasare, cu respectarea prevederllbr Normativului I 13. Alimentarea cu energie terrnica se poate reaTiza de la o sursa proprie (centrala termiea) "saii din rejeaua oraseneasca (centrala termiea de cartiersaupuncttermic). ' '"''' ' 111 interiOTul pafcajtilui este liiiterzisa' amplasarea cdridiictelor ' de abur-'Cu presiilriea pestfe 0,5 bar si de apa fierbinte cu temperatura mai ntare de 90 C .

'11.5.4.2:.
t!

':

H.5.4.3. II.5.5. 11.5:5.1.

In interioml spEttiilSr'dfestinate efectiv'parcajtilui este interzisa "" '' arnplksarea condiifl:el6f de g^az&cornbustibile sau toxte Venlilarel/;:":-;
1

""

; ^ " ' - > s - . - . ; , .4

Instala^iiie de vehtilare'din ;spa|iile de parcare inchise, se proiecteazS ^i realizeazaapotrivit reglementarilor tehnice de specialitate, indicativ 15. '

17

tipuri de mcarcari utile.

III.A. III.A.1.

REZISTENTA SISTABILITAtE
III.A.2.1.3. Incarcarile date de pere^ii de compartimentare neportan^i, cu

"''
GENERALITATI . / ; ; . ; : ^ . .>v.;-:;/ .'.;!

greutate de eel mult 3 KN/m se iau in considerare ca tncarcSri


uniformdistribuite peplan^eu dupa cum urmeaza: - pereti cu greutatea paria la ':ii :i 1.5 KN/m=0-5 KN/m2 : -'pereticugreutatea ''""

m.A.i.1.

Constructive destinate parcarii autoturismelpr -vpr fi proiectate si realizate astfel incat sa satisfaca cerin^a de calitate "rezistenta si stabilitate". ,.

'

"mtre^l.5 - 3.0 KN/m=1.0 KN/m2 '

'

Prin

aceasta se Intelege ca actiuriile susceptibile de a se


III.A.2.1.4.

e>tercita asupra constructiei in timpul executiei si exploatarii mi'vor avea ca efe'ct producerea' vreunuia diritre urmatbarele

Pentru pereti cu greuta^i mai mari , incarcarile se vor calcula conform datelor reale (ca intensitate si pozi^ie). Acoperisurile, terasele, planseele destinate platformelor de parcare, rampele de acces carosabil intre niveluri, podestele si rampele scarilor se verifica suplimentar la o inc5rcare concentrata verticals aplicata pe elemente, in pozitia cea mai defavorabila, si in absen^a altor incarcari verticale utile sau din vant. Incarcarea concehfratS pentru spatiile destinate exclusiv circulate! piefonale, cohsiderata aplicata pe o suprafap de 10 x 10 cm -Sf$ ia dup:a !cum urmeaza:

evenimente:
;; ; a), prabusirea totala sau partiala a cladirii, b) deformatii de marimi inadmisibile, c) avarierea unor plpji ale ciadirii, saui a instala{iilor;ori a echipamentelor, datorita deformatiilor mari ale elementelor portante, d) avarii disproportionate fa{a de cauza producerii lor si forma initials a elementelor

IU.A.1.3.

Satisfacerea cerinfei "rezisten{5 si stabilitate" are in vedere in

cazurile in care nu intervin solicitari cu probabilitate deosebit


de micS de producere si care nu au fost avute in vedere la proiectare.
III.A.1.4.

- plansee, podeste si scari


- acoperisuri, teat ase - acoperisuri pe caire se circula numai pe pbdine ;

=I,O:K;N

=1,5 KN =0,5 KN

Cerintei de "rezistenta si stabilitate" Ti corespund conditii de ' performanta pentru constructia In ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitate, rigiditate, durabilitate.

Incarcarea concentrata pentru spa^iile destinate circula^iei cardsabile sau'staponarii autoturismelor, considerate aplicata
pe b suprafata He 15 x 15 cm. se ia dupa cum urmeaza:

m.A.2.1. m.A.2.1..

ACJIUNILE AGENTILOR MECANICI


Clasificarea si gruparea ac|iunilor agen^ilor mecanici penti-u calculul constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face
:
1

conform STAS10101/OA. Evaluarea incarcarilor permanente se realizeaza conform


STAS 10101/1, iar definirea incarcarilor datorita procesului de exploatare conform STAS 10101/2. ' IILA.2.1.5.

- plansee destinate sta'fionarii si circulate! =10,5 KN - ramp'e destinate circulatiei verticale ; intre:'rave'luri . =12,5KN - acoperijurtterasa pe care se circula sistatioheaza ' =13,0 KN
Peretii de compartimenta're portan-ji sau neportanti precum si balustradele saii elementele destinate protectiei la cadere accidentals, vor fi verificate la impactul cu autoturismelor

III.A.2.1.2.

Valorile normate ale incarcarilor utile, uniform distribuite pe planseele parcajelor etajate sunt de 3,5 kN/m2. Valorile normate se refers la mcarcarile utile curente fi reprezinta valori obisnuite in conditii nonnale de exploatare. Deoarece valorile normate fiu tin seama de efectele dinamice prodtise in timpul exploatarii (sarcini convoi) si de mcarcarile

susceptibile de a fi parcate. ,
Valorile normate ale incarcarilor utile, verticale si orizontale pe balustrade, parapeti si atice adiacente spatiilor destinate circulatiei^pietonale se iau conform STAS 10101 /1 Al; - pentru coridoare, scari si podeste =1,0 KN/m ..:> Incarcarile:,,servesc;;penlru calculul, elementelqr balustradei, parapetului sau aticului si se considers aplicate pe mana 19

IH.A.2.1.6.

concentrate datorate poansonarii planseelor prin intermediul


rotilor pe durata stationSrii, se vor face verificari si la aceste

curenta a acestuia. Actiunea orizontala nu se va considera simultana cu cea verticala. 1II.A.2.1.7.

'constructii de parcaje se face in cdnformitate cu prevederile '"Normativului P100. " ' Hi.A.2.2.2.

Reducerea incarcarilor utile pe elemente portante orizontale principale, pe elementele portante yerticale si pe fundatiile acestora se stabilete conform prevederilor'STAS 10101 /2A1.
Valorile coeficientilor demcarcare (n) i cele ale fractiunii de lunga durata (nd) se stabilesc conform STAS 10101 /OA, dupa cumurmeza: a) pentru incarcarile uniform distribuite pe plansee se iau
valorile:

Valorile normate ale incarcarilor din vant si coeficientii partiali

de siguranja care multiplies valorile mcarcarilor normate pentru obfinerea mcarcarSlor de calculsunt stabilite prin :ST AS 10101/20. '"' -"''' "
Valorile normate ale incarcarilor din zapada ji coeficien^ii

HI.A.2.2.3.

fiar^iali de siguranta care multiplied incarcarile normate


pentru obtinerea incarcarilor de calcul sunt stabilite prin ST AS

10101/21.
III.A.2.2.4.

'

:i

Valoarea incarcarii utile normate - pana la 2 KN/m2. ' .. : .; -intre2~5KN/m2 . : -peste5KN/m2. , . ' . ,

n 1,4 1,3 1,2

Incarcarile din temperature exterioara sunt stabilite prin: - STAS 10101/23 : definirea incarcarilor

0,4

- STAS 10101/23 A : valorile normate, coeficientii incarcarilor


i valorile de cklcul ale incarcarilor.

b) .pentru meSrcari, distribuite in., lungul unei linii la balustrade, pereji despartitpri,. etc. orientate pe directie verticala sau orizontala se iau yalorOe: n = l,2 nd = 0
OBSERVATII

III.A.2.3.

Proprieta^ile materialelor

'111^.2.3.1.

Proprieta^ile de rezisterita fi de deformatie ale materialelor se definesctohformprevederiior STAS 10107.


Valdrile' caracteristice, coeficientii de siguranta pentru materialele si vaiorile de calcul'ale rezisten^elor materialelor se stabilesc in conformitate cu reglementarile tehnice
corespuhzatoare principalelof iriateriale de constructie i a agrementelbr tehnice:
Pfoprieta^il'e terenurilor de fundare

1. Coeficientul incarcarii (n) se foloseste pentru gruparile de


incarcari fundamentale in cazul verificarii la starea limita ultima de rezistenfa i stabilitate,
2. Coeficientul,: fractiunii de, lunga durata a incarcarilor temporary variabile (n ) se foloseste dupa cuni urmeaza: - in gruparile de incarcari fundamentale: pentru verificarea la starea limita a exploatarii

EH.A.2.3.2.

normale sub efectul fractiunii de lunga durata a


incarcarilor,,. - fn gruparile de incarcari speciale: pentru verificarea ,la starea limita ultima de rezistenta si stabijitate pentru verificarea la starea limita a exploatarii normale: in cazul actiunii seismice in orice alte cazuri precizate prin tema de .. - prpiectare, ,.c..... :

HI.A.2.4. III.A.2.4.1.

Proprietayie terenului de fundare se vor stabili prin cercetare geologica, tehnica 51 geotehnica in conformitate cu STAS

1242/1 si cu celelalte reglementari tehnice specifice care se


refera la metodele de determinare a acestora.
1H.A.2.4.2. IH.A.2.4.3.

Caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor se stabilesc conf, STAS 1243


Valorile ndrrriate i valorile de calcul al caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabilesc conform

3. Coeficientii "n" si "n-" nu includ efectele dinamice eventuale


III.A.2.2.

STAS
IILA.2.5. ' '

3300/1/2

.i :
a elementelor de

Influen^ele mediului natural

IU.A:2:2.1.
20

DeterrriinareEi'foiJelor seismice conventionale de calcul pentru

Geometria structuiii m ansamblu constructi* :

21

;ni,A.2.5.1.

: :

Parametrii geometric! ai structurii in ansamblul ei si cei ai elemerxtelor de structura.se considers a;se irvcadra in sistenuil de tolerance stabilit prin STAS 8606 (clasele de precizie si

1II.A:3.2.

: valorile toleran^elcr) in functie de dimensiunile respective.


III.A:2:5-2. Elementele nestructurale de constructie trebuie sa se incadreze

Pentru pere{ii iriteriori neportanji se stabilesc urmatoarele nivele de performanta :

a)"<lef6rmatiile normale pe plariul jperetelui sub incarcarile de


exploatare prevazute la III.A:2.1.5. nu trebuie sa depaseasca valoarea de 5 mm. sau H/500 , in care H este ina

in sistemele de tolerance prevazute prin reglementarile


tehnice. III.A.2.5.3. ; Elementele de structura si nestructurale netraditionale se vor irtcadra in sistemul de tolerante prevazut in agrementele tehnice respective. , .
Metodelede calcul

b) deforrriarea' ihstantanee norm'ala pe planul peretelui, intrun puhct situat' in cehtrul unui element de perete, datorita rezernarii unei persoarienu trebuie sa depaseasca 5 rnm.; "c) deforma|ia remanenta provocata de incarcarile de exploatare, nu trebuie sa fie rriai mare de 10 % din deforma{ia instantanee normala pe planul perejilbr.

HI.A.2.6.

III.A.2.6.1.

Pentru constructiile destinate parcajelor se folosesc aceleasi metode de calcul ca si pentru toate celelalte cladiri civile si industriale.

III.A.4.

REGULI DE PROIECTARE
Pentru construcfiile destinate parcarii autoturismelor, regulile

de proiectare sunt cele general valabile pentru cladirile civile


si industriale sirrulare la care se adauga prevederile din prezeritui capitol referitoare la -protectia antiseismica sau la sbc'uri accidentale a elemehtelor striicturale, nestructurale 51 a instalatiilor; III.A.411.

III.A.2.6.2.

Pentru calculul seismic al constructiilor pentru parcaje integrate, functional altor constru;ctiir rnetodele prevazute in , Normativul FIDO vor fi.utilizate dupa cum urmeaza: a) la cladirile cu spatii destinate parcarii incadrate in clasele de importan^a III si IV este obligaforie aplicarea metodei de

: , : . . , . < - ; proiectare curenta (inetoda A). b) la cladirile de mare repetabUitate si pentru cladirile inalte
,,, cu structura din beton armat precum si pentru cladirile incadrate in clasa ,de importanfa III care nu respecta in totalitate prevederile referitoare la alcatuirea de ansamblu din normativul P100, se recomanda folosirea metodei de proiectare bazata pe considerarea proprieta^ilor de deformare neliniara a structurii (metoda B), c) aplicarea metodei iB este pbligatorie in cazul cladirilor foarte

Toate 'elementefe expuse ale cdnstruc^iei vor avea rezistenta mecanica necesara sau vor fi protejate prin elemente cu rezistenta mecanica" necesara, calculate si dimensionate astfel

incat sa reziste la un eventual soc al autoturismelor.


III.A.4.2.

-' - .

, : n/;

inalte. . , . . .

, ., ..-,....:. : '.- . .

III.A.2.6.3.

Prpiectarea antiseismica a instalatiilor si echipamentelor din construcfiile destinate parcarii se face cu respectarea principiilor generale din Normativul PICK}. . HI.A.4.3.

Prbiectarea antiseismica a elerrientelor de compartimentare si de incnidere perimetrala se face, dupa caz, in una din urmatoarele ipoteze: !( a) cafacarid parte integrahta din sisterhul structural; b) cu legaturi care sa permifa deplasari relative libere in raport cu structura; ,,c) solidarizate cji Structura, dar dimensionate astfel incat risurile prdduse de rhi^carea seismica sau soc accidental sa fie lirnitate.1 ' :
Elementele nestructurale exterioare (calcane, timpane, cosuri de fum, elemente decprative, parapeti) vor fi ancorate de structura si vor fi dimensioriafe astfel incat sub actiunea 'inclfcariior seismice conventionale, sau socul provocat de 'impactul uriuijatit6turism susceptibil de a utiliza parcajul, sa i$i mentina' infegritatea fizica astfel incat sa nu provoace prin cadere (totala sau partiala), pierderi de vieti omenesti sau raniri de persbarie in ekteriorul cladirii.
" Vefificarea la actiunea seismica a elementelor de constructie
23. '

III.A.3.
in.A.3.1.

CONDITII EE PEIUFORMANTA
Pentru construcpile destinate parcarii autoturismelor, verificarea satisfacerii cerintei de rezisten$ si stabilitate se face dupS criteriile, parametrii si nivelele de performanja folosite pentru: toate cladirile civile si industpjale precum si cu cele din prezentul normativ, corespunz5tor categoriei de important a
construc|iei.

lil.A.4.4.

22

care nu fac parte din structura de rezisten{a si pentru care nu se, urmareste; pastrarea integritafii dupa cutremur sau soc accidental, are ca obiect principal asigurarea ancorarii elementului de structure de rezistenta pentru men^inerea
nLA:4.10. I1I.A.4.5. . .'. Pentru a se asigura evacuarea in siguran^a a cladirii in cazul unui cutremur sever, se vpr prevedea urmatoarele masuri: a) -jo^ile incSperilor de, exploatare si cele de evacuare din cladire vpr fi proiectate astfel |ncat.sa se evite pericolul de blocare .a acestora (in functie de valorile deplasarilor relative de nivel probabile); , . . .; 5 b).;,pardoseli,le,si fintsajele de pe caile de evacuare vor fi proiectate astfel incat avarierea lor sa nu Impiedice circulatia persoanelor;

echipamentelor. In acest scop se re'comanda adoptarea unor detalii verificate In Traversarile conductelor peste rosturile antiseismice se vor face cu masuri specifice, de regula, in zonele unde deplasarile

relative ale tronsoanelor adiacente sunt mici.

, , ...

. . .

., . .;; ....

III.A.5.
in.A;5.i.

DURABILITATE
PROTECTIEAIVTICOROZIVA'

' ; ' ; -:
III.A.5.1.1 Protectia armaturii este asigurata prin alcalinitatea betonului (in cazul absen^ei substan^elor ce acponeaza coroziv fa^a de

IH.A.4.6. III.A.4.7. , . ,

Calificarea seismica a instalajiilor si echipameritelor in . ,. , , .categorii seismice se face conforin reglementarilor in vigoare; Punctele termice, centralele termice, posturile de transformare . , si stabile de pompare ce, s,ervesc. parcajele etajate vor fi amplasate, de preferinfa, grupat, m cla'dire independents.

otel), prevazandu-se in acest sens conditii de calitate si


alcatuire 'minimale (protecjie primara) precum si sisteme de prbtectie ariticoroziva aplicate pe suprafa^a elementelor de constfuctii (protec^ie secundara).
III.A5.1.2.

Atunci cand se amplaseaza in interiorul cladirii, posturile de transformare se vor echipa cu tran,sformatoare si intreruptoare

. , '.' uscate , iar la centralele termice si statt.ile de pompare se iau


;.

. . ' . . - . masurile prevazute;in reglementisrile specifice.

Parcajele a caror structura de rezisten^a este alcatuita din beton armat si beton precomprimat/se incadreaza in clasa III de agresivitate:( agresivitate medie ).
Parcajele a caror structurS de rezisten^a este mixta beton-o$el se incadreaza pentru beton in clasa IV de agresivitate si in clasa de agresivitate 4, pentru metal.

1II.A.4.8.
.,,,,,,

Traseele conductelor de alimentare cu apa rece si apa calda, de


canalizare, de mcajzire, de .. yentil.are si de alimentare cu energie electrica se vor stabili astfel meat sa se reduca la strictul necesar numarul si dimensiunile golurilor de

in.A.5.1.3.

trayersare a .acestor cpridjLicte prin elementeie de structura ale


.. . . . . .
. ..

cladirii. La alegerea .traseelor. .acestor condxicte, se va tine seama de evitarea posibilita^ii .,de deteriorare a acestora . . cauzata de socul produs , la impactul autovehicolului cu acestea sau cu elemental de constrUiCtie la care acestea sunt adosate. Prevederea de goluri si sli^iri n elementeie nestructurale se va face numai in pozi^iile si cu dimensiunile . . . prevazute in reglementarile tehriice in vigoare.

IU.A.5.1.4

CDMDITH DE PROIECTARE
A. Eleitiiente de beton (armat i precomprimat)

Al.:, !' ./Elementeie ce alcatuiesc planeul se sypr prpiecta,; pentru a asigura un strat suport cat mai rigid pentru valori de sageata admisibija conform STAS 10107/0- sporita cu 25%.

IU..A4.9.

' Legatiiriie

(ancorajele)

instalajiilpr/echiparrtentelor

de

A2. ,

Elementeie de beton armat, ?i beton precomprimat

,....,' .,,.,., , ,

dementele.de constrticlie.de. care, sunt fixate, vor fi astfel


proiectate meat sa.,,nu: constituie puncte slabe. Legaturile

trebuie sa reziste in evenhialele situatii speciale de solicitare care pot apare in timpul explpat^r.ii normale , accidentale sau
in timpul seisrhului , cum, sunt: .. !.i

care pot, fi in contact cuTnedii-agresiveypr.avea , de regular; forme cat mai simple, rietede si care sa nu permita depuneri de pulberi sau acurriulari de lichide:
A3. Masurile constructive luate prin proiect trebuie astfel coricepute incat sa conduca la evitarea stagnarii condensului m zonele de imbinafe a elementelor de construc^ii intre ele sau cu alte instala^ii, in zonele de strapungere s.a..
25

......
24

- deplasarea relative a reazemului; , - rSsturnarea, alunecarea si/sau rasticirea instalatiilpr sau a

A4. In cazul ip care se folosesc elemente cu goluri (gen fasie cu goluri) la care In golul inchis se pot acumula vapori

la'locul depunere to lucrare, trebuie sa corespunda unei tasari


del2+2cm(L4).
A10.
:

' i^'

de apa, se vor lua masuri de etansare a golurilor, pentru a


Impiedica corodarea armaturii sau carbonatarea betonului din interiorul elementului.

Montarea tuturor elementelor prefabricate se face pe

un pat de -mortar de ciment. fn cazul in care totugi raman goluri' intr elemente si suprafa^a de rezemare, matarea lor se
va face cu mortar de ciment iAainte de finisare. Fisurile ce pot aparea la imbinarile elementelor prefabricate, la contactul dintre betpnul de monolitizare i eel prefabricat, se vor include cu chit ariticoroziv, de preferin^a elastic.

A5.

Elementele

structurale

din

betpn

armat

precomprimat se vor incadra in clasa I de fisurare conform STAS10107/0.


A6. Aplicarea sistemelor de protecfie anticoroziva prevazute in nqrmativul G .170.-nu inlocuieste/exclude realizarea condi^iilor de protec$ie primarS. Sistemele de protectie anticoroziva prevazute in G 170 nu exclud folosirea si a altor produse de protecjie garantate de furnizor. Folosirea acestora se va face conform prevederilpr legale. ';; -, ;:.
A7. Se va indica modul de protec^e a tuturor detaliilor constructive: rimbinari, Ipcuri de ancorare, locuri de fixare a unor utilaje,; dispozitive etc. Aceste lucrari vor fi executate inaintea aplicSrii sistemelor generale de protectie anticoroziva
!

All./ <3rosiinue:;mirume ale stratului de acoperire cu beton a armaturilor nepretensionate vor fi:: - 38mm pentru bare panS la 16mm; - 50 mm pentru bare mai mari de 16 mm; Acoperirea armaturilor pretensionate va fi de 55mm. Ih cazul realizarii canalelor cu ^evi din materiale plastice ce nu se ; xtrag;: grosimea poate fi ridusa cu 5mm: Armaturile cu rol constructiv in grinzi vor avea o acoperire de eel putin 30mm. iSe admit'abateri nurriai in sens pozitiv.
A12: In medii unde exista degajari'de clof sau uride ionii de dor prezen in atmosfera pot prilejui deteriorari prin coroziune, se vor folosi protecpi epoxidice la armaturile de suprafa|a realizate din o^el conventional moale

(vopsitorii, etc.)
A8... Betoanele folosite pentru elementele de structure trebuie sa indeplineasca-urmatparele conditii (Tabel 3)

- O,L37,(orice bara^u diametrul mai mic de 30mm.., acoperita 'lcubeto,n).':' ; . ' . . _ . . . . ' . . ' . , . . . ' Al3. . , Prvotecjia catpdick ca p: rnasurS practica de protecjie la
coroziurie, se recoinanda nulriai pentru elementele din beton armat. ,AJ,4r. ,'..'" " ParJile.metaUce ale. .unor imbinari ce nu se acopera cu

TABEL 3

CONDITII PENTRU BETOANE IN ELEMENTE DE STRUCTURA


.;. r (stalpi, grinzi, elemente deplanseu) CLASA MEDIE DE AGRESIVLTATE

beton, se ' protejeazk' conform "Instructiuni tehnice pentru


^ia anticoroxiva a elementelor de constructii metalice" C

CONDITII TEHNICE
1

ELEMENTE DIN BETON


''
:

CLASA BETONULUI GRAD DE IMPERMEABILITATE MINIM DOZAJ MINIM DE CIMENT ' O...16rnfn KG/mc. PENTRU AGREGATE O..3i,mm
RAPORT A/C MAX:

ARMAT BC22,5 P8-10

ELEMENTE DIN BETON PRECOMPRIMAT BC40


P 12-10

A15.

La .proiectarea elementelor de beton precomprimat se

va lirnita .efortul unitar maxim la compresiune in beton in

exploatare .la yalqarea de 0,8 .Re,, Jar la verificarea la starea


'ifrnita de . jezis.tenfa, rezi^tenta, 'de calcul a betonului se considera,0,85Rc. .,-; ,, ; . . .

430
' 390

550 500
0,4

0,4

A16

Fixarea utilajelor, inst^lajiilor i conductelor se va

proiecta astfel incat prin piesele metalice (bride, placu^e cu praznuri, stufuri de trecere , belaud etc ) sa nu se transmits

A9. Pentru monolitizari care raman in contact cu mediul agresiv se folosete un. betqn cu dozaj minim de ciment de 500 kg/me. Lucrabilitatea betonului de monolitizare, determinata
26

coroziunea la armatura de rezisten^a a elementelor de


construc^ie.
27:

La pardos^lile antkoroziYe;orizontale, continui, din parcaje, tolerance de^nivel sadmisesunt indicate in tabelul 6 pentru stratul suport din beton.
. . .' ','', . ; ' ' ' . : ' , . ' . ' : ' ' ' ' ' , . < < ; .

fi.

Elemente din metal1

A18. Parcajele subterane pot ,:fi realizate cu panta pardoselii "0". Parcajele Supraterane-deschise vor avea panta pardoselii de minimum ;1%. In, ambele cazuri, se recomanda ca i; distan^a dintre sifoanele de pardeseala sa nu depaseasca 5-6m. iar idistanfa maxima de amplasare ,a sifoanelor fa{S de perefii incaperii sa fie de cca. 1 nu In: cazul in care aceasta prevedere nu se poate realiza se recomanda realizarea inclinata a planseului dup5t, panta minima ::de scurgere normata, cu colectarea lichidelor accidental rasparadite intr-un canivou sau
jgheab. ' -...J, :.;,; :...-. . ; . : ' . .

' 'Bl.1- ' La pfbiectaTea elernentelor de construc{ii din o\el, proiectanfeil va mtocrM/in'cadrul documentatiei de execute, caiete dfe sardni privihd execu^ia; exploatarea si intre^inerea '" B2. La proiectarea elernentelor constructor metalice supuse acjiunii unor medii agresive, se recomanda sa se fbloseascS' forme de: sec^iunl care impiedica stagnarea apei, si a prafuluiSp care s3' aiB5 ion raport cat mai redus intre perimetrul 51 ;aria' 'secjiunii ( ' de'- exemplu: sec^iuni tubulare, secfiunile in forma de cheisoane, cutiile inchise sau cu pere^i inclinai). Elementele aparente ale construcpei vor fi accesibile ' 'pentru ^verificare, curajire si vopsire. B3. Elementele de construc^ie cu sec^iune inchisa si interior neaccesibil, se vor inchide etans. Pentru elementele de construcfie cu secfiuni compuse, la care exista pericol mare de coroziune se recomanda inchiderea interspa^iului dintre profile, cu condijia ca elementele intercalate sa nu introduca eforturi suplimentare in elementele de construcpe, dacil distan^a "e" intre fejele acestora este e h/10 dar nu mai mic de 10mm ( unde h este inal^imea profilului).

TABEL 4
TOLERANJE DE NIVEt ADMISE EENXRU SOPORTUL^PARDC >SEL [LOR DIN
,. -. ' .- .. ', ' ' :: . -: BETON :<!r..~: :..' .

i
ml

DISTAKfTA (m) INTRE PUNCTULBE REFER SI CEL DE MASURA TOLER^VNJA DE NIVEL (mm) PLUS SAU MINUS

1 5

10

25

10

15

20

Golufiie sc3rilbr, ale rampeibr de acces precum si cele pentru conducte vor1 fi prevlzute cu'reborduri din beton armat cu inaltimea minim 10 cm. pio'teja'te prin ridicarea stratului de protecpe anticoroziva. Se vor preyedea reborduri similare in juful stalpil'or si In jurul funda|iilor'ufilajelor fundate direct pe teren (placS).' '''; ' : ' ' '"'
A2Q. Rosrurile de dilatable sau antiseismice vor fi cbntinuate si 'in pardbseala artficbroziva si protejate prin profile de rost i acoperitbare etanse:pentru acestea. A21. La strapungerea plaris'eelor pentru conducte tehnplogice sau instalafii se vor prevedea fie mansoane metalice rezistente la cbrbziune, fie mansoane protejate cu vopsele rezistente la c6r6zi.une, fie mansoane din materiale plastice sau alte niateriale; rezistente la mediile agresive respective: Mansoari'ele ;der'prdfec!fie trebuie sa depaseasca nivelul pardoselii cu minimum"'1(3 cm.. Se recomanda ca trecerile conductelor prin plansee sa fie grupate in minimum

B4. Acoperirea suprafe^elor elernentelor de construcjii cu protec^ia deteriorata in timpul exploatarii construc^iei se va efectua pe baza unor dispozi^ii de santier date de proiectant. Dac5 protec^ia este deteriorata in propor^ie mai mare de 50% sau daca deteriorarea protec^iei a determinat si deteriorarea unor elemente de construcjie de rezisten^a, acoperirea elernentelor se va face obligatoriu pe baza unui proiect intocmit de un proiectant de specialitate. Daca este necesar, func^ie de cele constatate, proiectul va confine si masuri de consolidare.
B5. Beneficiarul poate stabili si alte grade si procente de deteriorare decat cele indicate mai sus, care sa determine refacerea acoperirilor protectoare. c B6. Tehnologiile de preparare a materialelor de protec^ie si respectiv de aplicare a straturior componente ale sistemului de acoperire prin vopsire trebuie sa corespunda cu prevederile stabilite de producStorii acestor materiale.

degdluri.

: :

''':- ;.

.', : '", "'

'

28

29

III.A.5.2. IU.A.5.2.1

PARDOSELL

.,.., ,..,,,,.,.?;<

Alcatuirile de pardoseli ,.sp aleg astfel incat sa asigure izolarea structurii-,de trezistentS a. planjeelor. fi stalpilor de agenpi corozivi, in corelare ou gradul de rulaj existent in parcaj, clasa de amplasare a acestujain raport.cu terenul, regimul tehnic de exploatare precum si elasticitatea stntcturii suport a rpardoselii. .; ,- ,->. ;.,, :;
Pardpselile se \roi rezolva astfel _ca,apa sau orice alt lichid acddental raspandijt, sa se scurga usor la colectoare (sifoane de . pardbseala, canivquri deschis,e, etcr) limitandu-se in acest fel ariile.afectate. .,< ...... >. ' . . , . : . , . Canivourile deschis,e SV-sifoanele se ,vor amplasa in afara spatiilor potential ocupate de autoturisme in stajionare.

in.B.
Cerinja de calitate si, :jguFanJa., in exploatare se refera la protecfla vitilizatorilor in timpul folosirii constructed respectiv i Wtoturismelorv - Sigurarijala .agew|i agitesanti proverii|i- din instaJa^ii - Siguran^a cu privire la lucrarile de mtreiinere -Secujritatealaiintiuziunesiigfjiacjie.!

III.A.5.2.2

UI.A.5.2.3.

III.B. A.

SIGURANTA CIRtSULApEI PIETONALE


Circulajiapietonalaiiexteiidara I Traseul:piefonal trebuie sa fie usor dte recunoscut si diferen^iat profil: transversal, prin material sau culoare.

III.B.A1.2.

Se recomanda ca intre construc^ie si carosabil sa se prevada <:* trotuareisi cu. latimertlibera:.; nqn. 1.20. m. iar la intersectii ,': minimum/l.SQjx 1.50;(pentru carucior persoane handicapate).

ffl.B.Al.3.

Caile de circulate pietonala comune cu caile carosabile de ; accesyifinelusiv.': 'ganguri'.,sau :pasaje); ca si cele care se Lintersecteaza oi,aeestea trebuie ;ttiarcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice condijiitatniosferice.
Se recomanda ca trotuarele adiacente caiior carosabile cu trafic '-:~ sa1. fie. separate cu b,ariere de proj;ec{ie sau spatiu. verde de ' ' ' ' ' i Stranil, de uzura a -caiior pietonale se rezolva 'diiv. materiale ; santideiapaiite ^(nealunecoase. ;>ulnede sau uscate), cu j-coenderital'defrecarernm. 0:4 < i. . Eanta;--trotuarelbr va;fi;de'max.. 5 %.in profil longitudinal de iinax-:2 % si.Wprofil.transversalL1' <; c:

III.B.A1.4.

:IH.B.A1.5.

III.B.A1.7.

Denivelarile admise, pe circulafiile pietonale, max. 2.5 cm.

Rosturilei'-intee .idalele de;;pa^aj pietbnal orificiile gratarelor, vor fi de max. 1.5 cm.

sau, dupa caz,

;]?e-:.paaieursuh:caildr.i;pietdriale; daca este cazul,. se; prevad '. puncte:de'sprijirv;(grilaje,.parapete-sau balustrade, etc.) cu h >_0.6Q m..
30

31

HI.B.A1.10. IH1B.A2 UI.B.A2.1. -

La acoperisurile cu panta mai mare de 30 se prevad opritoare

III.B.A4. 1H.B.A4.1.

latia pietonala inteijpara

de zapada, in dreptul cirGuIapilorpietonale exterioare.


Imprejmuiti ;(garduriVf;-; ' -'"<-'. -

Stratul de uzura al pardoseUlor trebuie astfel realizat incat sa

nu permita alunecarea (atatuscat cat si umed), iar spajiile


destinate circulate! interioare trebuie sa fie prevazute cu materiale antiderapante, a,sigurand un coeficient de frecare = Denivelarea admisS (in dreptul usilor sau a deschiderilor din pereti) - max. 2.5 cm. Se recomanda sS fie preluatS prin pante. Inaltimea; libera de trecere^mki. 2.00 m. .(Supjafata peretilor nu; trebuie sa prezinte proeminente ;ascutite, muchiitaioase, sau alte surse de ranire.

In cazul in care se prevSd imprejmuiri (garduri), acestea se vor rezolva astfel radii sa se-'evite posibilitatea de accidentare prin catarate;faraO&leni;eBit-e brizontale intre h = 0,3^-l,00m. iar ifial^teea Distantele Iritre elemfirite verticale' sau diarnetrele orificiilor imprejmuirilor (gardurilor) - max. 10 cm..
;

DI.B.A4.2.

III.B.A2.2.

. .:.ni.B,A4.3/,

III.B.A3

Aecesulpietoiialiihcladire -'.f-JI

'i'--

.; *?,M?
IU.B.A4.5.

III.B.A3.1.

Accesul pietdnal-m parcaj: trebuie: retras fata de, drculapa stradalS si de accesul carosabil al parcajuiui, asigurandu-se o platforma de acces :pietonal ayand-min. 1,2 m k 1,2 mi liber (1^50 ,m x 1,50 rav:pentru rotate eompleta a carudorului de handicapati) si h = min. 0,15 m..

Usile, ferestrde si pereti vitrati, (fara parapet sau cu parapet sub inaltimea de siguranta),:iypr fi astfd rezolvati si marcati, incat s5 nu provoace acddente prin ranire, cadere, etc., s9sigurandw.-se:balustrade de prptectie cu inaltime conf. STAS

m.B.A3.2.

Accesul pe platforma seasigurajprin intermediul unei rampe pentru persoane hatidicapate/'eu panta de max. 8 % (pentru

6131 si marcaje de atentionare.vizibile plasate la 0,70 -1,50 m. de la pardoseala (usile batante se vor atenfiona cu marcaje
. fyizibile). . . . . . ; : . -.-, .:-; .-.; , '., ',
:

denivelari > 20 cm) si max. 15% (pentru denivelari < 20 cm). IH.B.A4.6.
II1.B.A3.3. Latimea rampei scarii; de acces de min; 1,2 m (condifionat de necesitap persoane handicapate cuodificultatJ de mers) si panta

Lafimea libera a circulatiilor -persoanelor in interiorul


parcajelor, va fi de: ii ;.;, -I'mijcii 0,60.m. -.intre autotJirism, si perete (pentru persoane nxsjrmale) -;. v.-.-s-i'-.'.'j-r~ . ..'.'-..: ..

rampei de scara, de max. 30 %.


-III.B.A3.4.T III.B.A3.5.

: /K;::

; .: min. 0,80 m. - drculatie:comuna;pentru persoane normale si pentru persoane handicapate cuvbaston sau in. scaun rulant
min, 0,90 m. - circulate pentru persoane cu carje.
IH.B.A4.7. Latimea libera a eventualelpr cpridoarelor de drculatie va fi de min. 1,00 m, iar pe parcursul acestora se prevede un spajiu . ; .de:Rianevra pentru persoane handicapate de min 1,50 x 1,50 m

Rampele -, scarile si platformele de; acces cu h > 0,30 m vor


avea prevazute balustrade de protecfie cu h = min. 0,80 m..
Rampele si'platformele ;se prevad'cuvBordura de;ri =.0;05 m (pentru oprire hasten sau roatajcarudorului de handicapat) in cazul in care nut exista balusteada deprotectie

! '.'; , ;;-/. . . -.HI.BA4.8.

v-vsM maxirnumSO.m ^stant3.:,.....;-.. > ,,


Latimea liberS a usilor incaperilor va fi de min. 0,80 m. pentru :; accesul in camerele de exploatare: :si de min. 0,90 m. pentru

IILB.A3.6.

Stratul' de uzura al treptelor, iampetori platformelorSde .acces vor fi astfel;:realizate;incat:sa nii permita alunecarea (indusiv in condijii de umezeala). Deschiderea usilor se va face, de regula, In sensul evacuarii. Gratarul pentru curajat mcaltamintea ya avea oehiuri de max.

.;ii.-a:ccesulc|n,caile.;dedrc:ula|ie,,,: ;
ni.B.A4.9.

in.B.A3.7.

Amplasarea si sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat

astfel:,incat sanu se loyeasca intre de sau prin deschidere s3 : . loyeasca persoane eeisi desfasoara aetivitatea.
IH.B.A4.10. Parcajele deschise perimetral vor avea parapefii sau

III.B.A3.&.

'Dea'supraiplatformei de-acceacarosabil'saupietdhaMri cladire,

se recomaedaprevedereaunei fcopertine de protecfie.


32

:>,:; balustradele de protecjie de inalpmea stabilita in STAS, dar nu mai pujin de 1m. Inaltimea ppate^fl redusa la 0,80m. daca
dementului de protecjie (la partea de sus) este mai
33

mare de 0,5Qm:;.
IILB.A5:

Eerestrele cliM dieptul rampelor si palierelor trebuie sa aibe


parapetisau balusixada de protecfie cu;h = 0,90 m. (pentru a evita> a'ccidentarea prin spargerea geamului in caz de

Denivielari

-'"'' "''*''< ''''"> ' "": ''


OI.B.A6.10.

aluneeare'sicadere).?b!

:.,

.*. ,

La denivelari rhai mail de 6>3@; mi se prevad balustrade


(parapete) de protec^ie cu inalfimea'de min. 0,80 m. - pentru denivelari pans la 4,00 m. si min. 0,90 m. - pentru denivelari mtfe 4,00 m si IS^JOfe.-! - , : : - - ; . ' . : ; - , : .'~ i-; ',';;; 1 - - .'' ; h.'vL.'.v:.-- '-. - ; -.' ',!- ''i*;a"K, Parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior vofavea Inaltimea de; min. 0,80 in. - pentru denivelari pana la 4,00 m., min. 0,90 m. - pentru denivelari iritre 4-,00 - 15;00 m. si'SJffl. 1^00 jEri> ^pentru dehivelaii intre 15,00 - 40,00:rri ConformprevederilorSTAS613.

Inalj^meailiberS inttre r(ampe, masurata de la nasul treptei pe


linia pasului, pana la intradosul rampei de deasupra, precum si ihaltimea ~libera' i de; circulatie -subMpodeste sau grinzi de podest va fi h = min. 2,00 m..

IILB.A5.2.

BLB:Alll.

ilsa^rneaiJKampelof ::si'podestelor ;la scari principale de afees si :; dTculaJie va-lfi de iijin. 0>95jm. - ciadiri cu max. 3 niveluri, min. 1,10 m. - cladiriicuiS -i8 niveluri, iar la. scarile secundare de min. 0,90 m:. Pentru persoane cu dificulta^i de mers, la^imea K'rampelor:<si..podestelor va :fi de-.nSin.-.l,20 m. Rampele cu

lafimea mai mare de 1,60 m. se prevad cu maini curente pe


III.B.A6.

Rairipe ale scarilor .'--

ambele laturi.

a~ 'i --
IH.B.A6.12.

j .,.. i ,.

.^.,, , ._ , : l . , ^

.,;, : ' ,

..-:...,

, .

HI.B:A6.1, III.B.A6.2.
-', (": ; .

Relajia Tntfe treptele-fi Gontratreptete scSirilor obi^nuite va corespundeSTA&2965.-- -x:.':'' ; : ;:


ffl.B.A6.13.

:'- lata rampatcuiraEe1 se intersecteaza ;

Lafimea podestelor nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai

De regula, rampeleicu mai mult de 18 trepte utilizate pentru

In aceleaji condi^ii, pentru persoane handicapate cu dificulta|i


de mers, 1 trepte = (max. 32 cm. - min. 28 cm) si h = (max. 16 cm.; - min..:14 cm..). .:- ';.-,:..' -";;/:;-.' ,'; i -\.i;. :....!
Rampele se prevad pe laturile libere xu parapete (balustrade)

iesire prin urcare vor avea palier intermediar iar lungimea


paiia la p,alierul de odihna (pentru persoame cu dificulta^i la ; mers) nu vadepasi!3.;00In.. ; , . ; :::

III.B,A6:3.

'Scarile trebuie;-.SB fie coresp.unzator, si cat -mai, .uniform

de protecfie cu Tnaljimea de h trepte = min. 0,80 m. - pentru


denivelari mai mici! de 4,00 "m. si-h = min. 0,90 m. - pentm III.B.A6.4. in.B.A6.5Cand scara este distan{ata de perete, se prevede balustrada ffl.B.A7.1.
:

luminate, fara riscul dfisproducefe a fenomenului de stralucire


orbitoare.
Iluminare.artificiala; .' '' '..' '

Balustrada (parapetid) se prevede -cu mana curenta, astfel confonnata Jhcat:sa fie copfiK&'gu mana iar pentru copii, se prevede si o mana curenta intermediara la h = 0,60 m..

Iluminarea medie pentru iluminat normal pe caile de circulate ' va fi de ,75 ^ 100 Ix. pe.c5ile de:Cir<aulafie pietonale/icpridoare, scari si de 20 lx.-pe platformele de sta^ionare. Iluminarea medie pentru iluminatide-siguran^ de evacuare, va fi de min. 0,3 be.. Deplasarea persoanelor cu ascensorul
:iii\i. . '3Q ~"f: :,.>li: ' '.. V. !;,,.. , : - ' . : . . . ; . ' f . 1 ' . ' " ' . ' ' . ' ' .
:

UWM-6.

^Balustrada va fi asferalcatuita-irtcat;sa nu permita cafaratul sau trecerea1 copiilor'"dihtr'-b parte tetr-alta, avand spapi intre
;- ^ . ' - . . . . , ' : . ; . > :;; ' . : 'j-:-. ; ,--:-tix:.;^;ra.^

IU.B.A7.2.

elementele balustrade! de max. 10 cm..


^.'i.^'A :.':'

IILB.A8.

Iii:B.A6.7.

Pentru^persoahe varsmice sau persbane cu dificultaji de mers, se recomanda p'fevedea~cinebbalustrade sau maini curente si la perete, pentru orice la^ime de rannpS..
:
:

,-..;.

: ;

Ascensoarele: pentru persoane se. proiecteaza, realizeaza si utilizeazS potrivit:reglementarilor specifice, recomandarilor producatorilor si agrementelor tehnice prevazute de lege. DI.B.A8.2. Atunci cand se prevd, unul din lifturi trebuie sa fie astfel dimensionat si conformat incat sa > fie utilizat si de catre
35

Finisajul :; pardoSelii scarilsr ' se;</realizeaza din materiale antiderapan'te^:'.: "

34

persoane handicapate, i avand diinensiuhea cabineii/dei nun. 1.10 x 1:40'm., mana curenta pentru ;sustjnere la h = 0,90 m.,

III B.B.
m.B.Bl.

SIGURANJA CIRCULATIEIAUTOTURISMELOR
CDRCULATIA AUTOTURISMELOR

la^imea libera , pentru golul ujii:.Ae min- 0.80 m. Usile vor fi


glisante, cu deschidere automata iar rdimensiunea platformei de acces in fa^a liftului va fi de min. 1.50 x 1.50 m (rotate complete caruciorpt: nandicapati); "! .0; 'III
l:

IIIiB.Bi.i.

Ram'pele i cSile de circulatie pentru autoturisme vor fi libere de price obstacolpe toatalatimea lor si pe inal^imea minima

^Diferenta de nivel :admisibila intre cabina si palier, max. 2.5


I1LB.A&4. liimita de deforrnabilitate adimisa,:a pereplor sau.usiitabinei max: ;l.g cm.:(Iai:6lfor^5 -de 300 Islvaplicata pe 5 cm2 in orice punctalperejilorcabinei): :;,'M: < ; : ; - . ' - . ; . :

' "
IH.B.B1.2.
:

de2,13m.. " "iv ' ' '

'

Numarul de accese in parcaj pentru autoturisme se stabileste in funcjie de tipul, categoria si marimea parcajului, avand in

vedere si frecventa de rulaj pe locul de parcare in orele de


varf, sistemul de plata a staonarii adoptat, cerinta investitorului, etc.neadini^andu-semaipuj?nde: - uri acces cu un fir de circulate pe sens sau doua platforme elevatoare pentru parcajele de tip PI. Pentru accesele la

-!l'''

IH.B.A8.5.
..- ' '.-"
III.B.A8.6. III.B.A8.7. III.B.A8.8.

max.:9:81 m/s2

Decelerafia In caZ'deoprireibrusca a .cabinei (emergen^a) , ; ?. ..;,,,; :<: :,:. r:'.;v

IH.B.B1.2.1.

Efort de deschidere a usii (in caz de emergenja) - max. 300 N.

'
'

parcaje cu max. 20 autoturisme, se poate prevede o platforma


elevatoare; '!;: ,

Efort de re^inere a usii (m>caz de emergenta) - max. 150 N.


Energia cinetica ausii rmax; 10 J., ...;: . :../'. 'i.i..i.

HI.B.BU2.2. '

' - doua accese cu un fir de circulate pe sens sau un acces cu

doua fire de circulate la parcaje de tip P2, precum si indiferent


'"""''
!

Se vor prevede gamituri dei'protec|ie":din cauciuc la toate muchiile care pot produce . saniri utilizatorilor. III.B.A8.10. HI.B.A8.11. HI.B.A8.12. III.B.A8.13.
;

de tip la parcajele accesibile numai personalului special angajat pentru efectuarea parcarii (in care publicul nu are acces); ' i: " ' ' ; " "~ ' ' '

Se prevad- butoane lumihoase de Jalarma pe; paaotill de comand&ai cabmeib .!::!-.''. : . " . " , : . : : ; .

II1.B.B1.2.3; "'"

- doua accese dirt care eel putin un fir de circulate pe sensul de ihtrafe si douS fire de circulatie pe sensul de iesire (in cazul
plapi la iesire) sau doua fire de cdrcula'Jie in sensul de intrare si

Se asigura, dupa caz, interfon in interionil cabinei.


Rafia de aer proaspat in cabinaiva-fi.deil Htru/sec/.perSoana (atat in regim normal cat si in caz de avarie).
III.B.B1.3.

un fir de drcula^ie pe sensul de iejire (in cazul pla^ii la intrare) la parcajele piiblice de tip P3;
Parcajele publice cu iriai rriult de 8 niveluri, se recomanda sa fie echipate si cu ascerisoare (platforme) pentru autovehicule

Temperatura in> cabinS va vi cu + 5!G fa^a de temperatura


palierelor de acces la:ascensor.';:-, !

pe langa sistemul de rampe de acces.


in.B.Bl.4. Pe distan^a de eel putin 4m de la marginea cailor de circulate exterioare carosabUe, panta rampeldr de acces si circulate, se recomanda sa nu fie mai mare de 5%.
:

i'Pere{ii cabineinutrebuiesafieumeziv.s,/;;

, \'-.>].'./?

;
III.B.B1.5.

III.B.A8.15. III.B.A8.16.
:

Nivel de presiune acusticS admis in cabina, max. 65 db(A) in ; absenja ocupan^ilor si a altor surse exterioare. ;

Nivelul de iluminare in cabina si pe paliere, min. 50 be., iar In | caz :de avarie (panS eleetrica) de min. 5 Ix (la;ipandifl de |
;

Indicatdarele de sernnalizare si 'marcare a traseului si modului de deplasare al autoturismelor in parcaj, vor fi conformate potrivit prevederilor legislate! rutiere in vigoare, asigurandu-

se prevederea obligatorie a acestora prin proiectare.


III.B.B1 6.' '
;

comanda din;cabins side pepaldere)..r!>!

Razele de'girajie, precum si pantele rampelor de circula{ie Intre niveluri, se conformeaza astfel incat sa permita o

circula^ie usoara pentru toate autoturismelor admise in parcaj.


36 III.B.B1.7. Rampa rnaximum adrnisa exiteridara descoperita la nivelul de
37'

:;

. ' .

. acces in parcaj^;estede: 18%. La conformarea acestpr rarnpe se


{ine eont si de conditiile dimatice locale.
" '' "' .'.'.'. .' . . .' :' .( . . ' ' . ^ .,., !'.;. '-.;

MigufSrii ^anei rtreceri .gradate de la lumina exterioara la


lumina din parcaj.
IILB.B3. DEPLASAREA AUTQTURISMELOR CU ASCENSORUL

ni.B.Bl.8.
;

La parcajele publice amplasate suprateran, cu facade deschise


in vederea ventilarii naturale, precum si la parcajele subterane . ale c&ror rampe de acces sunt descoperite si supuse umezirii, se recomands adoptarea unei solutii.de incSlzire automata a acestora, cu funcionare exclusiva in perioadele in care poate

(PLATFORMA)
III.B.B3.1. Platforrnele pentru autoturisme cu sau fara cabina, vor avea dimensiunea ;de min. 5.00 x 2.50 m., mana curenta pentru ; sus^inere - fc= 0,90 m^ilatime libera gol usa - min. 2.10 m., :(recomandu-se;usi de tip glisant sau ghilotina). :Diferenta de nivel admisibila . intre pardoseala cabinei , : , -(platformei) sipaliervafide : max.. 2.5 cm..

apare riscul de.polei.


III.B.B1.9, Circula{ia in parcaje se organizeaza, dupa caz, pe circuite de intrare si de iesire, numarul de puncte de conflict dintre . . ' ' :acestea trebuind sa fie .cat mai mic posibil. Caracteristicile principale ale rampelor si cailor de acces in parcaje, sunt I recomandatein anexa IV.6 a normativultti.
Se recomanda adoptarea circulate! interioare pe sensuri unice, (separand drcula^ia de alimentare de drculafia de evacuare) cu IStimea caii de circulate de minimum 5,00 rn. pentru unghiul de parcare de 90 , respectiv 3,50 m. pentru parcarea in lungul caii. . . . . , , , I Conformarea parcajelor pentru autoturisme va avea in vedere dimensiunile recomandate din anexa IV.6 a normativului.

III.B.B3.2 'i

1II.B.B1,10.

III.B.B3.3.
1ILB.B3.4.

Energia cinetica a usii, max. 10 ]. ,


Toate muchjile. accesibile. utilizatorilor, se prevad cu garnituri de protectie din caueiuc. Echiparea. ascensoarelor (platformelor) cu sisteme siguran^a eficiente. , , . de

:
UI,B.B3i5;:-;; , III.B.B3.6.

'

III.B.B1.11,

III.B.B1.12.
..

Se recomanda ca la parcajele de tip P2 si P3, eel putin 1% din locurile de parcare situate cat mai aproape de accesele in ......;' parcaj, sa fie.-cpnformate,pentru handicapatii locomotori. La amplasarea acestor locuri se va jirie.seama si de asigurarea

Prevedefea in ascensQare:; sau pe platforme, a butoanelor lumino^se de alarma si a mijlpacelor de comunicatie (interfon, telefon, sonerie).

III.B.B3.7.

Debitul de aer prpaspat asigurat in cabina, va fi de minimum 10 litri/sec(atat in regim normal cat si in caz de avarie).

protejarii circula^iei pietonale a acestora.


III.B.B3.8. Pere^ii cabinei trebuie sa, fie uscay (fara umezeala). . III.B.B1.13. Pentru parcaje amplasate in zpne reziden^iale impprtante sau ale centrelor de afaceri, precum si cele integrate marilor hoteluri si magazine, se recomanda-prevederea unui numar de; cca. 20% din totalul locurilor de pentru autoturisme de lux, I ayand locurile de sta^lonare cu dimensiunile minime de 5,50 x 2,75 m., amplasate astfel incat sa .nu, perturbe circulafia sau

HI.B.B3.9. -.

Nivelul de presiune acustica adrnis in cabirja va fi de max. 65 db. (A) in., absenta .ocupantilor si, a altor surse exteripare. Pe durata deplasarii ! cu ascertsprul (platforma), motorul

autovehiculului trebuie sa fie obligatoriu oprit.


HI.B.B3.10. Nivelul de iluminare in cabina si pe paliere, va fi min. 50 Ix..

sta^ionarea celorlalte vehicule din parcaj.


;vor

;
:,

Aceste locuri precum si cele mentixxnate in articoiul anterior!

fi setnnalizate.si marcate corespunzStor.

III:B.B3.n. "-'-. Se asigura iluminat.de siguran^ (min. 5 Ix.) la panoul de <; . ; comanda din cabina (platforma) si pe paliere.
III.B.B2. III.B.B2.1,
ILUMINARE ARTIFICIALA

Iluminarea medie pentru iluminat normal va fi de 50 Ix. pe . . , . caile de circulatifi carosabila si de 20 Ix. pe platforrnele de . sta^ionare. ,. ; . - , , . . . ;. .

III.B.B2.2,..
38

fn vederea evitarii accidentelor,, se vor lua toate masurile


39

III.B.C:
in.B.Cl.

AGENTI AGRESANTI DIN INSTALATII


ELECTROCUTARE j

/. : ; , ; : .;.;pfbvoace accidente. Traseele acestora nu sunt admise prin ::,----:3: ;.t ;:;j -.:>: spatiile destinate parcSrii ji circulajiilor acestuia, inclusiv a circulatiei pietordlor. 'c

'III.Bi'Cl.l.

Tensiunile nominate de lucru nu vor depasi - (Un) = max. 220 V - pentru corpuri de iluminat si - (Un) = max. 400 V - pentru utilaje electrics (forJS). ><' . ." "'* ' ' . . '

I. [ I

IH.B.C.3.2.

Rezervoarele de combustibil aferente sistemului de incalzire se

?';;."' ''': 5 i ; amplasealza gi realizeaza Mconditule reglementarilor tehnice specifice.


fii'V Esteinterzisaitrecerea prin spa^iile'parcajului a conductelor de

III.B.C1.2f.

Tensiurii de atingere si' de pas (U) = max. 40 V - pentru!;


instalatii si echipamente electrice fixe sau mobile si (U) = | max.24 V peritrii :urilaje si echipamente portabile din spatii cu ! pardoseala neconductoare de electricitate/ respectiv pentru ; utilaje 51 echipamente pbrtabile din. spatii oi.,pardoseala conducatoare de electricitate si pentru echipamente montate in subteran.

:;
m.B.C4.

gaze eombustibfle sau toxice.


ELEMENTE DE CONSTRUCJH SI INSTALAJII

IlI.B.Cl.3.

Rezisten$a de dispersie a prizei de parrtant (R) = max. 4W '" pentru instalatia electrica de joasa tensiune, (R). = max. 1Wcand priza de pamant este comuna rpentru joasa tensiune, medie tensiune si pentru paratrasnet, (R) = max. 10W pentru instalatia de paratrasnet (priza artifitiala) si (R)> .= max. ,5W idem (priza naturala).

utilizaterilor, nu trebuie; sa prezinte muchii taioase sau :-'<proeminente:care potproduce raniri.


.a!i; : :-.;'' ,.-; .-.,.. . .>,., , ^. ., ,,; :.-: . . ../.

.:Suprafetele: elementelor';de:.-construitii;15i instalajii accesibile

Executarea, exploatafea, Jntre{inerea si repararea instalajiilor


i-se face Tiumai de c3$re personal calificat, in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice (conf. anexa "Documente conexe").
m.B.C5. DESCARCARI ELECTRICE ATMOSFERICE

IlI.B.Cl.4. H1.B.C1.5.

Rezistenta de izola^ie, (R) = miri.' 50.000Q - pentru -materialele


electroizolatoare a elemehtelor conducatoare.

Masurile de protectie pentru atingere directa si indirecta se vor stabili conform1 teg)ementarilor specifice. .'./.;,; : ,' \
ARSURI 1OPARIRI

IILB-CSdb : i1 Protectia impotriva trazhietului se realizeaza in conformitate


cu prevederile normativului 120.

III.B.C2.

III.B.D.
III.B.C2.1.

SIGURANJA LA INTRUZIUNI SI EFRACHE


SIGURANTA IMPREJMUIRILOR (daca se prevad)

Temperatura parlor accesibile instalaplor, va fi de max. 70 C.


' ' ' . : ' . '..'i'" . ."' ':",.., '' . . I,,': ' ' ' . '

m:B.C2.2.
III.B.C2.3. IH.B.C2.4.

III.B.D1.

Temperatura aerului.'introdus in incapere, prin instalatia de

ventilare, max. 40 C:"


Temperatura apei calde menajere, max. 60 C. Se vor lua masuri de protecpe a corpurilor de iluminat cu lampi cu incaridescenta (avand t > 100' C),! .accesibile

III.B.D1.1.

Impiedicarea escaladarii, asigurand inaltimi de gard , pentru


siguranta obisnuita de min. 1.50m i pentru siguranta intarita - min. 2.40m. ^

III.B.D1.2.

Impiedicarea intruziunii, prin prevederea orificiilor cu


dimensiuni de, max. 10 cm, bine ancorate de elementele de

utilizatbrilor, precum si echipamentelor pentru incalzire


(corpuri sau conducte de incalzire).
III.B.C3. EXPLOZIE
i

rezistentS.
m.B.D2. INCINTA CONSTRUCTIEI

HI.B.D2.1.

Masuri de prevenire gi mijloace corespunzatoare pentru ca


accesele in incinta, cSile de circulatie c3tre constructie precum i intreaga suprafa^a a incintei sa fie usor vizualizate.

III.B.C3.1.
40

Conductele de alimentare interioara a instalatiilor de fluide i combustibile vor fi astfel amplasate si executate ihcat sa nu i

VizuaHzarea cailor de acces spree si in constitute se poate


realiza "direct sau prin prevederea :Uni sistem de televiziune cu circuit inchis. . . . . /..vj ;';:< , y n i - v
III.B.D3. INCHIDERI PERIMETRALE AlE GjONSTRUCTIEI

^'me:
III.C.1.

SIGURAMTA

'"-nte.i.i:

Cerm|a :de sigurari^' la1 foe impurie 'proiectarea si realizarea


"cdnstrufifierastifel ihcatsa'Beasigure: - protectia utilizatorilor, tirian<S seama de varsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu al parcajelor pentru autoturisme;

III.B.D3.1.

Limitarea posibilitalor de ca^arare si patrundere in consfrucjie, prin proiectareav;si realizarea fajadeloit:stfe<i;iricat sa nu pemiita: patrundei-ea usjsara ih; interiorul acestora, iar grilajele de protects sa aiba spatiul intre elementele componente de max. 10 cm..
Impiedicarea patrunderii animalelor prin goluri (ochiuri

'- impiedicarea propagSrii incendiilor pe arii construite mari si


de la un nivel la alrtjl, precurn f j la.yecinatap; . - prevenirea avariilor la construcjii i instalatii invecinate in

m.B.D3.2.

.mobile de ferestre, guri de evaciiarea aerului viciafc 'piize de


aer proaspat/ letc.)}, se va; rezQlwa' astfel meat s3 asigure circula^ia aerului darsa nu permits aocesul rozatoarelor sau a alter animale in construcjie sau instala^iile acesteia, iar rej;eaua

. cazul pr^lby.sirijv constriictiei incendiate;


- pr;otectia. i , echipelor de inte^yen^ie pentru stingerea

de evacuare a apelor uzate vor ft astfel proiectatS|i realizata


;mcat,sa,,nu permita patrunderea rozatoarelor in interiorul construcpei. , ':. :r-^:, . - . - . . . - - . - . . :-. v..
ACOPERISURI

ntci.2.;

. Condijiiie ,,performante speciifice ,si cuantificarea acestora, pentru .jEecare, C^z, 'se stabi|esc de, catre proiectant conform J norrnatiyuiui,.p^e.baza scenariilqr.de siguran^a la foe elaborate conform reglerhentarilor de specialitate.

= . *" i - S';"1';^.; -,.;.. :/.-;OE:!U

/ 'i..;.i!
' fa'construe jiile sail ^spajjale destinate parcarii autoturismelor, iricaclrarea spa^iiibr m riscuri de incendiu, are m vedere natura

Se va lua masuri de prevenire care sa asigure accesul pe

acoperi?, pe catposibil, nurnai dita interiorul cladirii. ;.i i

substan^elor fi,,densitatea_sarcinji, termice determinata prin


calcul.
!r;!

lil.C.2.1.2.

^ mcape'rile coiistr^cfulpr destjnalp parcarii autoturismelor sunt

'' consi- derate'cu risc'mare de iricendiu, iar celelalte spap au riscuri de incendiu, .determinate de ,destinaa }Or, cqnform reglementarilor tehnice.
:

Pentru reducerea .risciilui de incendjji, .in interiorul parcajului, semterzic: . ,,.,,, , , ;,, .,,; .

- amenajarea de incaperi, spa{ii saii depozite, in afara celor prpiectate, m 'special."destiriate depozitarii de materiale si : :, j?rodu^ecombutib.ile;"" .'' ' ,''. "'"' ' " - ^ ' . s ' a u \ s c 6 a i e r e a decarburant din rezervoarele

- repararea sau intretinerea, autoturismelor, ;indifei;ent de natura defecfiunilor^ cu excepjia riecesitatii de inlociiire a unei roti; .' .( :.:? . . , . ! " ' . ;'" ' ' : I:'; . . . . : ' ',. ,~ ..
43

- stajionarea autoturismelor in afara spa^iilor destinate,: amenajate si marcate in acest.scpp; cum sunt circula-jii^uainpe,; etc.; - utilizarea in alte scopuri a, spajiilpr din parcaj. , , -.

; stingefe a 'ineendiilor, precum ;si ;de timpul de alertare a

forjelor de mterventie, dar maximum 3 ore.


II1.C.2.2.6. Tintpulfde propagate a incendiului la obiecte invecinate

- accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, in care se afla substance.,,, periculoase (inflamabDe,/ explozive, cprpzive, radioactive etc.), in i_ afara , carburanfLlor si lubrefianlor autpturismului. , ; ; , . . . ; .. . -

...>:!-;

rjii!itervalul;:de;!timp ^'dintre alarmare si momentul in care ihcendiul se propaga la obiectele invecinate se determina prin calcul, m functie de. radiatia termica ;a-constructiei incendiate,

de distanta fata de vecinatati si de rezistenta la foe a fatadelor


''"''
:

.gi a acdperisurildrobiectelor invecinate; dar nu ya fi mai mic

IH.C.2.2.1.
;

Tiiaipuiaeilaririare/

De regula,' iiu 'pbate' !fi 'precizat 5a: parcaje neechipate cu irtstalajii automate de-semnalizare a incendiilor, depinzand deperee'pereii-jiteacllautilizatorflorl' I La constructiile echipate cu ins|alatu automate de semnalizare a incendiilp.rv alarrriar^a trebuie rfealizata automat in iriax. iun mihut la!:.'ferisf:r.uc|ii de"'gradul'i-li irezisten^a la foe si. max. 40 securtde Id conslxiictji cu'gradul &I-V rezistenta la foe.

III.C.2.3.0.

COMPORTAREA GONSTRUCTIEI IN ANSAMBLU 1 A PRIKfCIPALItOR El PARJICOMPONENTE

Triiipul de inceivdiere totala (flash-over)


;;

III.C.2.2.2.

Timpul de alertare Cand "' c'6nstru:c{ia ::este a ' fcri instalatii automate de semnalizare a incendiilpr^al^rtarea seryiciului de ppmpieri si[ a uriitatilbr 'de interventie ale* pdrripierilor militafi' trebuiej realizata in max. dpua .minute. Pentru cele neechipate cu astfel de instalaigl fimpuL de alertare' este maximum 4 minute.

Intervalul de ;timp dintre alarmare; si generalizarea combustiei la toate elementele si;:materialele din spatiul respectiv se determina prin calcul, fara ca;acesta sa fie mai mic de doua ori "timpul'de supravietuire respectiv 30 de minute in constructii de gradul I-II de rezisten^a la foe si 10 minute in cele de gradul

III.C.2.3.2.

!Etanseitatealaaer ;

III.C.2.2.3.

Timpul de'supravietuire Mirumtim 15 minute in cpnstrucfii de( gradul I-II si- 57 minute
' in cpnstrucjij gradul III-V rezistenta la foe.

de aer ce intra prin elementele de inchidere periin'etrale mobile; ale construejiei..(rn pozitie inchisa) si eel ' cai?e iese din construc|ie; datorita diferen^elor de presiune se " determina pritv calcul func^ie de situatia concreta, de regula prih realizarea uneiisuprapresiuni de 104 Pa.
i ' . " .' :'!.!.!! ;^o ' ' ',

III.C.2.2.4.
:

Tunpui'a^'evacuare

Gompartimentarea antifoc j;.

Intervalul de timp dintre alarmarea utilizatorilqr si eyacuarea aeestora in exterior 'sail in 'spatii special'' amenajate |

(degajamente protejate, case de scari, Jncaperi de refugiu), va! ...... - 150! sec:m c;pnstr.gr.l (cladiri inafte si fparte inalte) '-100 sec! in c6ristf.gr.I-II (50 sec. coridpr infundat) -(70 sec.,Jn cpnsjtr.gr.nl (S5,sec. cbridor infiuidat) -. 60 s:ec. m'cbnsrr.gr.IV (30 sec. c'pridpr itnfundat) - 50 sec. in consjbr, gr.V (25 sec.'.coricjpr infundat)
fide maximum: III.C.2.2.5.

Aria compartimentelor de incendiu va fi realizata in limitele ': Teeomandate, m: corelatie, 'cu> gradul de rezistenta la foe al cbnstructiei, hurnarul'de niveluri si riscul de incendiu.
- Pentru parcajele .piiblice; foarte mari, se recomanda ca suprafa^a fiecarui nivel de parcarej suprateran sa fie

subimpartitirKarii de maximum 6000 mp si respectiv 3000 mp pentru nivelurile supraterane: -' - '
; - Elementelei de sepafare din cadruliunui compaitiment de iricendiu serealizeaza cu pere|i CO, rezisten^i la foe minim Ih., iar even'tualeie goluri functionale de comunicajie din acestia se -'protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foe minimum 30'. Aceste elemente vor avea asigurata mchiderea automata si
45

Timpul dejpcalizare i stlngere

'.,..,,

Se stabileste in funcpe de echiparea"'si dotarea cu mijloace de i


44

manuals, cu ac^onari diaambeleparti ale peretelui.


III.C.2.3.4.b. in.C.2.3.3.a Fac excepe de la aceastS prevedere, spaile si birourile de .iRezistenJa la foe a,elementelor despartitoare rezistente la foe se determine in functie; gradul, de rezisten^a la foe si de

exploatare si supravegljiere ale pafieajuluJ.

i :?;.::.:: H.i
IILC.2.3.4.C.

densitatea sarcinii termice, confonmNormativPllS.


Gelelalte. elerrtente de separare iriterioara, fara rol de protec^ie la,foo,,vor indeplinirconditiile de combustibilitate si rezistenta la foe normate, in .functie de.gradul de rezistenta la foe al construcfiei,, destinatia spa^iilor si funcjia elementului de

Golurile:de comxmicaEe furietipriala sMtre parcaj si spa^ii cu : alte destinajii sau :;furvctiuni yor.& protejate cu incaperi tampon 51 dupacaz,:tamburideschi$i.:,
' v o"
;

,- .,.<::>:,:-

.-.-h--; ...-.' /.<: ->'.

III.C.2.3.3.C

.Aftinci cand 's&;.prevad mcaperi tampon (sasuri), pentru protectia golurilor func^onale dirt perefti de compartimentare, prin conformarea si realizarea acestora conform normativ P118 se vor asigura: echiparea incaperii tampon (sas) cu doua usi rezistente la foe

.! ': ' v
III.C.2.3.5.

sep!arare,ipotrivit reglementarilor tehnice.


Rezisten^a la foe a pere^ilor exteriori i a acoperisului

III.C.2.3.5.a. !

cefopulin 45 -de minute fiecare, ;.prey$zute cud.ispqziti.ye de '.


autoihchidere sau inchidere automata in caz de incendiu;
III.G.2-3.5.b.

r. uilerezistentefla foe eel pu^ih,i5de minute, amplasate intre


de la distance .care sa nu permit^ unei; persoane sa le mentina deschise'Simultan(2mintre,usi); ;i : > asigurarea evacuarii furnului din ihcaperea tampon (desfumare). -. . '.(.-'' ,' K , :.,: :-ii. In situaile in care prin fncapeiile tampon (sasuri) tree 1 carucioare de marfa, bagaje, etc., se au m vedere urmatoarele:

In funcjie de gradul de rezisten^a la foe al constructed, perejii exteriori neportanji si acoperisurile vor avea clase de combustibilitate si rezis.ten^e la foe normate. Atunci c|nd un parcaj este alipit sau inglobat intr-o cladire civila (publica) sau de produce, delimitarea parcajului de

celelalte func^iuni se realizeaza prin elemente de separare din


dasa .de. eombustibilitate GQ ce vor : fi; - pere rezistenji la foe eel putin 4 h. s.i plan?ee 3 h. pentru ; .. , cladiri inalte. si foarte.inalte, cladiri cu sali aglomerate ori cu : persoane ce nil se pot evacua singure; ' - pere^i rezistenti; la foe eel pu^in 3 h. si plansee 2 h. pentru cladiri:' eu aglomerari de persoane sau de produce/depozitare din categoria C, D sau E de pericol de incendiu; -.pere^i.rezistenti la foe eel putin.2 H. si plansee 1 h.;pentru celelalte cazuri. ( :* Eventualale goluri de comunicare funcjionala necesare intre . . aceste-spap'vorfi-protejate cu elemente corespunzatoare, potrivit reglementarilor specifice.

aria incaperii tampon (sas) de miniEfli; 10 mp.; .,?


distan^a intre usi, minim 4 m.;

> sj,,
> .,
:

sensuri unice de drcula^ie intre ifuiictiuni (prevazandu-se


intoarcereacarucioarelbrpeun alt:- circuit, independent). -Evactiarea fumului: (desfumafeaj din incaperile tampon : (sasuri) este obligatorie si se poatevrealiza: ' "

natural organizat; piin g01iiri:ai cSrQr secjiune minima este de 0,1 mp din aria sasului; mecanic, aicatoita'si diinensionatajastfel mclti^a'asigure evacuarea eficientS a fumului in caz de incendiu.
'' " '.w.. .,.' : .<?<:.< i.i--r- 'n ^~f,

III.C.2.3.5.C. ;.... In;cazul in;care parcajul se amplaseaza la distanja mai mica decat cea recomandata in Tabelul 2, fa^a de construc|ii
:; invecSnate, se comparfimenteaza antifoc, iar daca se alipesc sau comaseaza cu alte func{iuni, elementele despar^itoare vor fi rezistente laifoc conform normativului P118. Eventualele
!

III.C.2.3.3.C.

In- cazuri. justificate tehnic,vgolurile;:de comunicare se pot proteja cii ineaperi tambur alcatuite si realizate conform

prevederilor normativtilui P118, asiguraridu-se si sub/sau


suprapresiunein:acestea.>v:;
ffl.C.2.3.4. -: in.E.2.3;4.a.

:;;;/'

-!"i

,-:

goluri funcjionale strict neeesare in acestea, se protejeaza


conform teglementarilor tehnice.

Rezistenta la foe a elementelorde compartimentare antifoc i despartjitoare s >i /./;,:;-...,-. ,


Rezisten^a Ja.ifoc >rninima ;necesafa- peretilor antifoc care1

III.C.2.3.5.d.
; '

Acoperisul unui parcaj situat mai jos fafa de fa^adele vitrate ale construcpilor invecinate si la mai pu^in de 10 m. de acestea, va trebui rea'lizat dinmateriale sauielemente diri clasa CO-XI1

delimiteaza compartiimente &'de -dncendiu (realiza^i din! materiale dtoelasa de coinbustibilitate C0), este determinata!
de densitatea- sarciniii termice-: din spatiile respective, conform prevederilor normatiy.ulm PU8;, :. '
1

pe o distanta de minim 8m masurata in proiecjie orizontaia, cu


rezisten^a la foe de minimum: - lh":daca celmai de;sus nivel utilizat al construcjiei invecinat ' se afla la';ihal^rnemai.mare de 8m. de punctul eel mai inalt al
47

' [H.C.2.3.5.e. . '. 1 .

acoperisului parcajului; ;-2h. dacanivelul utilizatse afla la inaltime mai mica Sciiiegala;

'"''

'

de eel mult 8m..

!l

In cazul in care acoperisul unui parcaj suprateran sau al unui; acces intr-un parcaj subteranse reaiizeaza din niateriale C2...Q dasa de combustibilitate, din punctul de vedere al la foe trebuie sa asigure: ^ 15 minute, pentru cele parter; -. 30 miriute> pentrui parcaje mai inalte sau egale de P+l etaj ?| care se afla la distanja de eel putin 8m. de construe^; invecinate, (masurata in proiectie orizontala). |
Rezistenta la foe a structurii portante
. ' . . ' . . ; : . . , . ' ' "'. ''I

stingere, ma^ihi,: utilaje, siibstanfe de stingere etc. se asigura in funcjie de trpul de construcfie, gradul de rezisten^a la foe al acesteia si nivelul riscului de ihcendiu. Parcajele penfru autoturisme se doteaza cu mijloace de prima interven^ie in caz de incendiu si se echipeaza cu instala^ii de

stingere a incendiilor, conform prevederilor nprmativului si a


;

' '

'''

reglementarilortehnice:

^.f .'. '^.:'':r

''<-'
'"

III.C.2.3.10.1.
:

Parcajele, indiferent de capacitate, se prevad cu urmatoarele


dotari:: " ' ' ' "

'"' ' : ' ""


!

"''"

' !l

III.C.2.3.6.
:....

;
!:'

a.- stmgatoare portative'(cu'-pulbefe'si dioxid de carbon, cu spuma aeromecanica, etc) uniform repartizate pe toata suprafa^a parcajului, astfel dispvise incat sa asigure un stingator la maximum 10 locuri de parcare si la maximum 150 m . arie construita; . b,- ce( putin :plada cu nisip .pentru fiecare nivel de parcare,

. '''
IH.C.2.3.7.

''

Elementele structurale portante si autoportante ale unui parcaji trebuie s5 safefaca'; conditiile de combustibilitate si de;' rezistenta la foe norrrtate; asigurand intervalul de timp riecesarf; stabilitatii si rezisten:{ei la foe a acestora. \
- : " !.:,. ' : . ; . ' . .. |,

Timpul de siguran^a la foe a'refugiilor

;-,.

avand capadtate de 100 1. (de preferinta mobila), prevazuta cu , . . ; , . Iqpata i amplasata? de, regula, In imediata vecinatate a rampei de acces; , . . c.- stingatoare transportabile cu (praf si CO2, sau spuma);
unui la .50 de autovehicule, dispuse astfel incat sa poata fi

Intervalul de timp.: in :care "este asigurata supravietuirea ii|; refugii, indiferent de modul in care evolueaza incendiul, va ff
eel putin egal cu timpul de supraviefuire normat, respectiv 15| minute in constructii gradul I-II si 5 minute in cele de gradul
.' . : ...III-IV. . . .. ...,-.;;.,. ;/ '
" " ' '

utiUzate pentru prima interventie.


III.C.2.3.10.2. In afara de mijloacele, de prima interyentie, parcajele publice se echipeazS ca: a.- hidranti interiori, la parcajele subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme si la cele supraterane inchise cu mai mult de dpua.niv.eluri,,amplasati in, locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, in funcjie de raza lor de actiune, in ordinea: larjgairitrari, incaseledescari sau in incaperi tampon

:
'

[
fi'.

III.C.2.3.8. ^

Timpul de siguranta i capacitatea cailor de evacuare

....... ;...-.,.

......

. /

.Intervalul detimp'in.care..cailede evacuare pot fi folosite de| utilizatori in conditii de siguranta, trebuie sa fie eel putin egaf cu timpul de supraviejuire; iar eapadtatea de evacuarel determinata prin calcul. p

"" "'-'

si in interiorul parcajelor; b.- instalatii automate de stingere cu apa tip sprinkler, la


.. .,,,j.. :i ,. parcaje subterane pentru mai mult de 50-de autoturisme

Evacuarea autovehicvdelpr nu seia;m calcul.


' ',' '. ' , : . ' " : . . ; '" .

.c

'

|
^

amplasate intr-un singur volum si la cele supraterane inchise


cu mai mult de trei niveluri, precum si indiferent de numarul

Accesibilitatea mijloaeelor de interventie


:'.,'. . ' :'':, ' . ' , . ' . : . '

[:
^

.-,;.

.
.;,

.., autovehiculelor atunci cand sunt dispuse in sau sub dadiri inalte,,fparte inalte sau cu sali aglomerate;
, c.-hidranti exteriori de inceridiu, amplasatiinzonele de acces

Se asigura., prin'.dispunere, trasee, gabarite si rezistenfe alet: cailorde acces si drculatie, corespunzator marcate, asfel incatf

sa permita interventia operativa a,:echipelor de pompieri|


Accesul autoscarilor si autospecialelor de interventie asigura eel. putin pe p fatada a. parcajului suprateranr.;.
IH.C.2.3^10.
' ' ' ' '
;

in parcaj;,, . ...... d.- coloane uscate montate in casele de scan, la parcajele


. . . ., etajate cu mai mult de trei niveluri atunci cand sunt amplasate in subteran si mai mult de patru niveluri ....;-. :supraterane; , . . . . . . - .
:

se| [:
E

''''

Echiparea si dotarea dadirilor cu mijloace fixe si mobile de

interventie

..

;v

>

III.C.2.3.10-3.

Dispunerea sprinklerelpr in parcaj se face pe toata suprafa^a


acestuia, asigurandu-se intensitatea de stingere de minimum
0,121/S/m2. , . i :: . . . . . . _( ;. . -

Echiparea , si dotarea cii stingatoare, hidran^i interiori exteriori, coloape uscate,; instala^ii automate de semnalizare
48

:^..,;.

Echiparea prevazuta este minimala, iar pentru parcajele

inportante sau la care investitorii o solicit^ se pot prevede


49

pchipari cu instala^ii automate de stingere (tip sprinkler, drencer, etc.), indiferent de marimea parcajului. \ Pentru toate jnstalajiiie de stingere.cu apg se vor lua masurile necesare pentru,,ca fturicfionarea lor sa nu fie perturbata de i
ni.C.2.3.11. Asigurarea traseelor de interven{ie a seiviciilor mobile de

Captacitatea gloBala a dadirii de a rezista la actiunea iricendiultti standard, stabilita in funcpe de combustibilitatea
si irezistenfai;la fbc a prindpalelor elemente de construcpe

componente,' coitfonm reglementarilor tehnice, trebuie sa asigure ihdeplinirea condijiilor normate si de corelare
recomandate.
II1.C.2L4.6. Conducte i gjierie "

pompieri

Conformarea construcei va fi astfel realizata ihcat sa se : asigure accese din -exterior si trasee de intervenfie in interior ; - , ; . . cat mai scurte, usor de recunoscut, corespunzator | dimensionate, I;echipate. si marcate, potrivit scenariilor de i . - , . . . sigurana l a foe elaborate. ...... I

Conductele si ghenele de instala^ii se vor dispune si realiza astfel 'ineat sa fie protejate la ociiri, coroziune,'incendiu si sa nu constiruie cai'de pfopagare a fumului si incendiilor.

Conductele de lichide inflamabile destinate sa alimenteze


echipaihertte utilitare ale parcajului (centala termica, grup ''eleetrbgeri; etc.) trebuie amplasate in ghene (canale) separate cu elerrtente' C0,'rezistente la foe rninirh 2h. Spa^iul liber din ghena (canal) orizontala se'umple cu materiale pulverulente, iherte la ac^iinea fbculuii': - Canalele de ventilare ale parcajului, se separa cu materiale (elemente) Co rezistente minimum 1 ora, iar trapele si usile de vizitare aferente acestora vor fi rezistente la foe minimum 30'.

IIl.C.2.4.0.
1II.C.24.1.

ELEMENTE 1MATERIAL1E 0E CONSTRUQIE


Combustibilitatea elemenitelor fi tiiaterialelor
Utilizarea miiterialelor si elementelor de construc^ii din clase [ de combdstibilitaie si cu rezistente la foe norrnate, in funce ! de gradul de rezistenla la foe asigurat in conformitate cu reglementarile tehnice spedfice. Se recomanda folosirea a!

- Canalele ji ghenele care strapung pere^ii sau planseele de


separare a parcajului i care constituie comunicari cu spa^ii invednate vor fi realizate din materiale rezistente la foe

III.C.2.4.2.

Contributia

materialelor din dasa de'cbmbustibilitate Q . '. .... :


la evolujia

| i
|

ihcendii4iu*

minim 2hv si prevazute'cu clapete antifoc in dreptul treberilor prin pere^ii de compartimentare.
- Canalele de ventilare ale parcajului care traverseaza incaperi -exterioare acestuia vor fi etanse de-a lungul intregLilui traseu si alcatuite diri materiale C0 rezistente la foe corespunzator destina$ei si'dehsita-jii sardnii termice.

Den^itatea sardmi fenruce se deterrnina conform prevederilor I reglementarilor tehnice, limitandu-se pe cat posibil si j asigurandu-se masurile'cpre^punzatoare de protectie normate. |
III.C.2.4.3. ; Propagarea flacarilor "materialelor pC suprafata elementelor fi IILe.23.0.
IH.C.2.5.1.

- Canalele de ventilare a parcajului vor fi independente de restul construcjiei cu alta destinatie, atat pentru introducerea
cat si pentru evacuarea aerului.

Mafrerialde utilizate si alcatuirea elementelor de constructie se face astfel meat acestea 'sa nu'propage iricendiul cu usurinia, ''' !iar propagarea flacarilor pe siiprafata acestora, de regula, sa

CAI DEEVACUARE
Trasee, lungimi
i;

reprezinte mai pun de 45 cm. in 10 mihute.


III.C.2.4.4. Degajarea.'fumului si gazelor toJdce

m.C.2.5.1.a.

Materialele si elementele utilizate m caz de incendiu nu


trebuie sa
III.C.2.4.5.
50 ,

emita fum si gaze toxice in cantita care sa

depajeasca liinitele adinise de reglementari.


Gradul de rezistenta la foe a dadirii (stabilitate)

'-

!!i

In afara circulailbr pentru autoturisrhe, parcajele vor avea asigurate cai de evacuare a persoanelor , astfel dispuse incat distanj;a'paha la o cale' de evacuare sa nu depageasca 40 m cand evacuarea se face in doua direcjii si 25 m pentru coridor Infundat in constructii de gradul I-II de rezistenja la foe, respectiv 20 ji' 10 ' iri' iri construcjii gradul III-IV. Caile de evacuare a persoanelor (usi, coridoare, scari), se alcatuiesc si dimensioneaza astfel incat sa asigure trecerea numarului de fluxuri r';'d'e:' evacuare^ determinat conform normelor. Coridoarele comune de evacuare, de regula, se preved cu eel
51

putin doua iegiri directe in exteripr, djstincte gi independente,!, dispuse pe ;cat posibil in directii opuse. Coridoarele gi scariie f

se alcatuiesc clin materiale gi elemente incombustibile Qj


.. rezistente la:foe eel putin 1-h.. .-,.. . |;

pentru parcaje parter i un etaj , ji, minimum 2h.30' in celelalte. cazuri, cu exceptiile prevazute in reglementarile tehnice. ' '" ' ' ', ;

Caile de evacuare se mentin permanent libere.

Scariie exteripare de evacuare deschise se dispun adiacent


pere^ilpr perimetral rezisten la foe Ih., ce depafesc scara cu minimuHi 300; m. de-o parte if de alta, i in care se admit

Pentru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj si| recunoagterea ugoara a,cailor de evacuare, se preyad .marcaje| ; gi iridicatoare vizibile. 1'p
, . / , . . . . : . ..;. ' f '

goluri numai pentru accesul de nivei parcajelpr supfaterahe.


2.5.2 d
- Gplurjle de acces la scariie de evacuare se protejeaza cu usi rezistejite la fpc minimum 30'; echipate cu disppzitive de .autoinchidere pentru acces la scari exterioare si cu incaperi tampgn la sc5ri interioare' de evacuare prevazute cu uji

,HI.C.2.5.1,c.

In parcaje traseele;cailorde evacuare semasoara pe orizontalS | in axul cailpr-de, circulatie prevazute, de la eel mai departatf punct posibil de plecare papa la uga unei case de scan de| evacuare, finand seama de .pozitia autoturismelor ce| statipneaza :gi a oriciiror .alte obstacole fixe prevazute. In I pricare parte a parcajuluii susceptibilS de a fi, parcursa de| y 2.5 2 e utilizatori precum, si pe caile de .evacuare ale acestora,|'" ' inaltimea minima de trecere/va fi de 2,00 m..

,rezistente lia foe rninimum 45' gi echipate cu dispozitive de


autpanchidere. ' . ' .,

- Este obligatorie protec^ia cu incSperi tampon a golurilor de comurucae dintre parcaje gi .spa^ii sau cladiri cu altS destinajie, prevSzute cu ugi rezistente la foe minim 45 min. gi

Tpate caile.de eyacuare a perspanelpr din parcaj trebuie s3 dehugeze in aer liber, la, nivelul splului sau al unpr circulatii carosabile exteripare, in zpne ee permit evacuarea sigura gi rapida in caz de incendiu.

echipate, dupa caz, cu disppzitive' de autpinchidere sau


ihchidere autprnata in caz de incendiu. 2.5.2.f

- In casele scarilpr de evacuare nu sunt admise ascenspare


pentru materiale dar se admit ascensoare de persoane in cpnditiile reglementarilor tehnice

IILC.2.5.1.e.

'

Rampele de acces gi, circulatie pentru autovehicule pot fi| considerate cai de evacuare pentru persoane, daca in acestjf scop se prevad ,<:u ,trptuar avand latimea minima de 0,80m. gi suprainal^at fafa de,raiapa de circylatie autovehiculelor cu eel 'DTltlTI 25 s^ frr\- Rampele l?^-mv-i'-lrt de ^J^. --- gi pu|in _... _, u^<_c= ? i uiti-ucijit: carosaone t__ _ cm.. rv.,v ^. acces carosabile nu nu s sunt

III.C.2.6.0.

ILUMINAT DE SiGURANJA

admise c5i de evacuare pentru persoane m caz de incendiu.


III.C.2.5.2

Scari - Scariie vor fi conformate, alcatuite si dimensionate potrivit If prevederUor specifice cailor deevacuare s.i a prey.ejderilor ( prezentului normativ. S Scariie vor avea lajimea determinate prin calcul, dar minimum ; 0,80m. si vor avea obligatoriu rampe drepte daca parcajul are I

- Parcajele, inclusiv rarripele gi scariie de evacuare se prevad ,cu irisitalatie de ilurninat de siguran^a de evacuare, realizata gi aiimentata corespunzatpr" reglementariilor tehnice de specialitate, care sa permita: - asigurarea unui nivel minim de ilurninat necesar reperarii

2.5.2.a

cailpr! de parcurs in once situatie gi marcarii hidran^ilor interiori de incendiu; , . . . '


- efectuarea operatiilor necesare asigurarii persoanelor; - desfagurarea interventiilpr in caz de nevoie. III.C.2,6.2., siguran^ei

mai mult- de patru niyeluri. . , ,


2.5.2.b

\\i

- Rampele scarilor de evacuare aferente nivelelor de parcare sitiiate sub nivelul terenului (subterane) nu se vor dispune in prelungirea directs ; a rampelpr nivelurile supraterane, I. separandu-se astfel ihcat fumul sa nu pStrunda in scariie de ..

Corpurile de ilummat.de siguranja se monteaza atat la partea superioara cat gi la partea inferipara a spatiilpr (la eel mult 0,50m. de pardoseala) in parciaj, ,pe scSri la intersectiile rampelor cu podestele, in lungul cailor de evacuare gi inflexiunile acestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare,

evacuare ale nivelurilpr supraterane. ,.


2.5.2.C.
52

precurn gi in clreptul disppzitivelpr de trecere (usi, incaperi


tampon, etc.). ffl-C 2.6.3.'
..'i ' ' ,[ , ;'.. , ;.,..

- Scariie se realizeaza din materiale clasa CO, gi elementele de inchidere a scarilpr vor avea p rezistenp minima la foe de Ih.

In incaperile,:gi spafiile tehnice destinate instalatiilpr sau


, dispozitivelpr cu func|iuni in situafii deosebite, se asigura
53

obligatoriu iluminat de sigurar\j pentru continuarea lucrului (static pompare apa rncendiu, vane, distribuitoare, sursa rezerya, tablou electric general etc.) INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

, fjmai mare dacat a eyacuarilor. HI.C,2.8.3.


'-".*..;; ,, ..' *'. ; ; . ' : .'.;., "j '.: l.^'^;'1 -*-.\\

...,,,
' :".i-^

Golurile de evacuare a jSimylui dispuse in perejii de inchidere perimetrala,.se iau in cor^side^a^e numai pentru adancimea de maximum 30 m a parca'jului

ilJ.C.2.7.0.

IILC2-7.1,

Instala^ii de senmalizare a incendiilor cu acponare autonaati


reaiizate conform reglementarilbr de specialitate, se preva

III.C.2.8.4.

La parcajele etajate, evacuarea fuinului se asigura separat pentru fiecare nivel, prin canale yerticale independente sau cu
colectpr, "ji/, "sau . prin goluri in pereti (pentru zone' cu

obligatoriu;
-a. la parcaje subterane, cu mai mult de 50 de autovehicule; -K la parcaje supraterarie cu fjiai mult de doua niveluri. -c. in orice alta situate la cererea'myestitbrului. Toate sistemele automate se prevad 51 cu ac^ionari manuale.

' IH.C.2.8,5:
HI.C.2.8.6. irichid cu dispozitive La parcajele supraterane deschise, evacuarea fumului asigura prin deschiderjl^ perimetrale,existente. , La : parcajele .pchlse cu .aria, libera, mai mare de 6000 m- (fara perey. despaftitpri.).,,. pentni .lirnitare^ jpr9pagarii incendiilor se asigura jsisterne.dg. evacuare ...a fumului si gazelor fierbinti, : consti|mte.din;.,,dispozitiye,]de evacuare, a fumului si ecrane,

':! ift.c.2.7.2.'
III.C.2.7.3.

Instalatii

de semnalizare cu acjionare manuals se prevai


mai man de 100 d F III.C.2,8.7.

obligatoriu la parcajete supraterarie .autovehicule.

Indiferent de capacitatea parcajelor atunci cand cladirea i care sunt dispuse este echipata cu instala^ii de semnalizare, a-1 prevad astfel de instala^ii si in parcaj.

proiectate si reaiizate conform normativului PI 18.


g

ffl.C.2.7.4.

Parcajele cu cajpacitatea peste 100 de autoturisme se e c h i p ,

cu sistem de alarmare a persoanelor din parcaj si de alertare 5 " : ' " " serviciului rnpbil d e pompieri. { " ' ' ' ' v

^ evacuare^rnecanica a furnului (desfumare) se akatuiesc, ; ,. reajizeaza j, . . si^ ..dimensioneaza, potrivit

reglementarilor de specialitate.

. , , ,. , , .

I1I.C.2.7.5.

Alertarea pompierilor militari se asigura prin mijloai j


adecvate(telefon, radio, etc.) la (toate parcajele cu capacitate j

de peste 100 de autoturisme si automat (legation directe), I cele importante sau cu capacita mai mari de 500 autoturisirif
in.C.2.7.6 de semnalizare se prbiecteaza si realizeaza i; conformitate cu prevederile ; reglementarilor tehnice ( specialitate - Indicativ 118. | EVACUAREA FlMULUI III.C.2.9.0. Evacuarea fumului in caz de inciendiu este obligatorie pent \. parcaje subterane sau supraterane inchise, realizandu-: m.C.2.9.1. natural-organizat sau mecanic. Evacuarea fumului in sistem natural-organizat necesi' prevederea' unor goluri de evacuare dispuse la parti superioara a spatiilor inchise (iri plafon sau in trein

La parcajele, subterane: sau supraterane, inchise perimetral>,a . caror. yentilare ,s.g re:alizeaza.!cu;mijjoace mecanice, in situa^ii de incendiu, se ya asigura oprirea automata a instalajiei de ventilare, cu excepjia instala^iei care serveste la evacuarea fumului. C;omen2ile.:,a)uto,matej.yor fi dublate de rCpmenzi manuale ,.Lpcurile,dei.arnplasare:a, acjionarilor .pentru aceste

comenzi manuale vor,,fi.,stabilite in',funcpe de suprafa^a i


geometria parcajului, de regula langa intrari si in coordonare cu serviciile de pompieri. LIMITAREA PROPAGARIIINCENDIULUI PRIN FAJADE in cazul in care fa^ada parcajului este vitrata, iar parcajul are mai mult de un nivel suprateran, vor fi luate masuri de impiedicare a propagarii incendiului de la un nivel la alrul prin vitrarile perejilor perimetrali, asigurand por^iuni pline intre golurile suprapuse de regula minimum 1,20 rn copertine etc.
55

UI.C.2.8.0. III.C-2.8.1.

superioara a pere^ilor) cu aria totala reprezentand minimi '0,1% din iiria pardoselilor si goluri de admisie a aeru dispvise in apropierea pardoselilor, a caror arie, de regula,
54

IH.C.2.9.2.

La inchiderile 'perimetrale cu pereti cortina, vor fi luate masurile specifice de impiedicare a propagarii incendiului pe
'"'""'' 'facade '^l:priri'spa:^iile! dintre peretele cbrtinS ji structura' de

III.D.

'

''"-'''~ "" rezisten'0 a cbristruciiei conform nbrmativului P118.

IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA>I PROTECTIA MEDIULUI


Cerin$a de calitate privind igiena, sanatatea, refacerea i protectia mediuKii se reifera la proiectarea 51 executarea

' ' ' ' : -<''' ; '-

m.C.3.Q,

'vfv;':i -.;-:

..'..

DURATAINTERVENTIEI 1
'.'.-Jiyij. .,; r.i-if.'.

"!

. .

.::

spa|iilor, a parplor componente precum gi a dotarilor unvii


parcaj, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea fi igiena pcupan^ilor, urmarihdu-se totodata: ji protecjia mediului inconjuratof; Necesitatile utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerin^e de calitate se ref era la: : h

Durata interyentiei se evalueaza in. "funcjie de densitatea| safcinii terniice, scenariile de sigiiranja elaborate fi de|t'H posibilita^ile de actiune ale serviciilor mobile de pompieri|

Daca. rezultatul evaluarii nu este satisfacator, se asigura|


seryigi proprii de piimpieri dotate i echipate cu mijloace de0i lupta care sa asigufe iritervehtia in tirrip utill

'A.'igierta'rh^ediuluTmterior''''1 ^'^'^'i!'--.; B. Igiena ^ apei ' ' ' ;.''; "'?:-i ;.."":,/,;

; : ; ... . :

III.C.4.0.

SER^StliinE f'QlvIPIERI

:y

C: Igiena;evaa3tarii apelor mzate ' :> D. Igiena evacuarii gunoaielbr rhenajere \ E.

iii.c.4.1:
!

Peritru1 'sti^>raveghere fi' interven^ie 'operativa in caz dee incendiui. iri fBfic|ie'lde rriarimea, importanta ji vulnerabilitate " cbristructiei, se cbnstituie'fi' brgahizeaza serviciul propriu c

m.D.A

CONDITII DE PERFORMANTA
Mediul interior al unui spafid fee'refera la: 1. Mediul higro-termic ' ' -; ' ' 2': Igiena aerului "'';/'& '...,:.,;.,,r^u ; -'

' ' pompieri, de fegulS la parcaje peste 500 de autoturisme.


IO.C.4.2. Componenja, echiparea i dotarea serviciului de pompieri if ''"'trebuie-'1 sa ;corespunda ";necesitalor; ''practice *:as%urarii|: ' 'sigufan^ei la; foc/;:'corie!spunzator'; scenariilor de elaborate. ''--:'':'''.--:' '"- : : Serviciul dfef'porrtpieriva avea la dispozipe spa^iul fuiicjioriarii perrnanente;, de regiilS; dispus la parter sauniv

4. Igiena acustica

IILC.4.3.'

MEJDItJL HIGROTERMIC
Crearea unui mediu higrotermic bptim, implica asigurarea unei ambiance termice globale fi locale atat in regim de iarna : ! ' catfi'inregirh'(Jevarfc ' !>.'"'"' :A^igurarea niediului higroterrnic trebuie corelat cu asigurarea calitapi aerului i bptiirdzarea consumurilor energetice. Asigurarea ambiantei higro-termice globale normale

supraferarie; ' :''":''.' '' '


1ILC.4-4. '

'".'> '

" '

'Serviciul de'pt>mpieri va '.&. dotat cu echipament de coreSpunz'Stor riscurilor specifice incendiidui, asigurandu-se:r s i fezervele fiecesare: ' - ' :
f

i- '
III.D.A1.2.

a. temperatura ambiantei "-pe.timp de iafna (valorirriihime)'''

:;'

. grupuri sariijare. [ .nivelur^cl-usedeparcar^, ' ''"\ . scari interioare sau exterioare incrl'ise

18 C o 15 C 5C
5C ax.28 C
57

..- pe timp de yara ... ' ,.."''


,, incaperi de exploatare
56

. niveluri inchise de parcare

18 C - 33 C

;de

UU..:b.>viteza curentilor .de'aer.Jf Jneaperide exploatare si similar constructiilor civile

carbon sa nu jdeg^seasca; . , ; . . . - valoarea, medie .-.calculata pentru orice interval de 8h. consecutive maimica, sau egala-cu 50 ppm.; - valoarea yrnedie-,- calculata pentru orice interval de 20'

! c umiditatearelativ.aa.aerjJui, laparcajejnchisesiincaperidi

.;;V.'"" . . . .

: '<>'",

-.',(: irv ; : - . - . ><:

. F

ccjnsecutive mai.rruGa; sau egtila cu lOOppm.;

, .. exploatare.^o,.;;r, ; '=r " -. .;. =35%....60%


: d.numarschimburi,d.eaer aerului (epnfv.cap. iy).,;;,: III.D.A1.3. ,

- yaloar^ maxiBi}a instantanee nu va depaf i 200 ppm.. b) In cazul in care parcajul este frecventat de mai mult de 30%

fdin.capacitatea sa.de autoverjicuje cu motoare Diesel, se va ac^piia si pentru r-educerea,cc(nce^irra^ieideacroieina.


c) Iri cazul .in; care; par(cu,i;de yetiicule aflate in circulate este alimentatcu, benzine aditiy ate ^cu'compugi de plumb sau al aditivi toxici, se va acjiona in vederea verific5rii specifi;ce pentrH. incadrarea acestora sub atrnosfera parcajelor. ni.]Q.A2.2. ^mrilareappate.finaturala^riaturala-organizata sau mecanica. Atunci cand parcajul va avea mairnulte niveluri, ventilarea va fi obligatpriu;inecariica, la : . v : . -nivelurile situate, sub nivglul terenului, cu excep^ia situajiilor ;; :ipartieulare cand exista mai mult de 40% deschideri in aer
; liberjj f . ; , u .;,-,,.. ^- ;.!,..,-.-.;.:',.

. .: rtse.'Ypr stabiliifurictiftdeceritele priyind asigurarea puritaf


Asigurarea evitaam aparitie^cpndensiului pe suprafata si ij. interiprul elementelor de inchjdereja parcaje inchise: La mcaperile^de exploatare,- sirnilar cbnstructiilor civile La spatiile de parcare a.autotwrismelor , - ; a) temperatura suprafeielor interipare ; - pardoseli cO /. larna - mm. D C

mm

, . : : ' ; Vi -.

. vara - max. 40 C

b) umiditatea materialelor de,|lcatuire a,inchiderilor

,..;.,.

i;

- nivelurile superiparfi^j atunci cand cerin^ele mai sus fixate nu ppt fi respectate numai prin ventilare naturala organizata.

- nivel maxim admis conform prevederilor ST AS 6472/4.


m.D.A1.4. Asigurarea continuitatii serviciului -incaperi de exploatare - sistemul de mcalzire trebuie sa^asigure in mod continuu temperatur de min. 16 C pe tpata durata zilei, in . cpnditii. ... .,.. : . ; ;.,i , , ,y..; , , . , , . , ,,..,...,:;. ,. ' ';, , ,,, ;,niy(luri inchise de parcare. . , .. - sistemul de mcaizire ^ebuie sa asigure in mpd cpntinuii

OBSERVAJIE:""" ' ,.,'.^ .. ,| . ..,'''",v '""''-; ,,, v.'' ! : ;j.- ,-... .-.. Penttaparcajele,d.e;dagaPl amplasatein demispl sau la sol, la

parterul :unui;,-;imp.bil. cuLa-.,altS destina^ie, la care a fost prevazut^ ventilare naturals organizata, atunci cand exista
:

,.'..

indoieli referitoare l%.ejHcacitatea limitata a ventilarii natarale, , se ; yqr Eeze^va amplasamentele necesare instala^iei de ventilare meGem^, precum si a instala^iei de alimentare a acesteia, la consjhcui]5earpar.c^jului.

tertperatiUEai.de min.. 5 C ^e'toata durata zilei, in

III.D.A2.3.
v.
;

;,-,,;
III.D.A2.

. .: .;,;

Ac^ionarea instalatiei de ventilare mecanica a parcajului se asigura .autpmat fi manual, ftind detrerminata de atingerea ... cpncentrajiei de,;ri.Qciyita{i (in-principal pxid de carbon) din atinqsfeia parcajijlui... , , . . . , , , .,

IGteNAAERlJLUI

Igiena aeridui .implica asigurarea calitatii aerului in spa{| interioare, respectiy creaiiea-unei a^jbfent6 atmosferice optii | astfel incat sa nu existe clegajari <Je substante poluante, noc; provenite din exteriqrul sau interibrul cladiru (sol, materi \

fll.D. A2.4: ; ,. . Se voripreyede ac^iOjn^ri.manuaJe prioritare pentru pornirea si i , oprirea instalajiei,::de ventilare. Locurile de amplasare a .:.., ;., , acfionarilpr i se. , sta^ijesc in functie de suprafaja, geometria parcajplui. skamplasarea incaperilpr de exploatare, de regula, langa intrare si in spapi usor accesibile.

' . ; ' . . . :' ^'-'i'x, ,';:;;' : ^~i j;b ;:;:;i;;:.,

'..

,. ....Ji.wbi. 1 .! .';:,. '::.

.:-''.

'

..'!.'

de construcjii, activiM^i cufente, etc!);'

.IiI.D.A2.5.
.!-..;.

Concentra^igt. oxidul.ui de.carbon i eventual a altpr nodvitap .se ya rriiasura; pri , de cate ori exista indpieli asupra calitafii
, aeruluiv,,:., ,. v V; - .^ . ,,:. ;:'.-'-,.-

m.D.A2.1.

Concentratii maxim admisibile de substante poluante


a) In fiecare din comparfimerifeife parcajului, se asig ventilarea astfel iiicat valoriie limita ale coricentra^iei de a

III.D.A2.6.

La parcajele cu capacitatea mai mare de 100 de autovehicule,


. . 59

58

:,55'iSSi'':?;:;:^^'^

'*8 r ^ s s s

* > ~a 5. ^ : 13
2V

S vS ; ^ .1

1 * 1 S,-5..re:g

r I
t;:

4i;

alimentare cu apa cpnfonn reglementarilor.

IH.D.B.

IGIENA APEI
Cerinta referitoare la igiena apei implica conditiile privind|t

distnbutia apei intr-un debit sufficient in conditiile satisfacerii| criteriilor de piiritate riecesara apei potabile. |' Apa riecesarg allmentarii irtstalariilor din dadiri trebuie s|;
aiba b anumita calitate exprimata prin ansambli||

III.D.D.

EVACUAREA GUNOAIELOR
Igiena evacuarii gunoaielor implica soluionarea optimS a

proprietatilor sale organoleptice, etc. .

fizice,

chimice,

bacteriologii
S; < f .i III.D;DV1., ... : : ft..,...; . . . . ,..

colectarii si depozitarii degeurilor menajere, astfel Incat sa nu


fie periclitata sanatatea oamenilor.

ni.DlB.l. Asiguf area calitSIji apei (potabilitatea)


:

Apa provenita din reteaua de distribute sau din surse proprfc

destihata corisurruilui de catre persbarte si folosita la grupuri


sanitare, trebuie sa cbrespurida din punctul de vedere indicatorilor fizici, chimici, bacteriologici, biologici organoleptici norma^i.

Asigurarea igienei zonelor si spa^iilor de colectare si depozitare . . ' ' ' - se vor arnplasa, rezer\ra ^i dota corespunzator, astfel incat sa se impiedice: . errtisia de mirosuri dezagreabile . prezerita insectelor ji animalelor . poluarea aerului, apei sau solului . crearea focarelor de infec^ie.

III.p.C
III.D.C.l.

EVACUAREA APELOR UZATE


Eyitarea poluarii mediului natural respectiv a a\ , .Slibterane sau a solului cu,ape uzate provenife din sistemul dl cahalizare al cladifilor. ' | a) Cpnditii ce trebuie indeplinite de apele uzate I.

III.D.E.

REFACEREA 1PROTECTIA MEDIULUI


Refacerea si protecfia mediului presupune realizarea construcjiei (cladirea destinata parcarii) astfel meat pe toata durata de via^a (execute, exploatare/ postutilizare) sa nu afecteze in niti un fel echilibrul ecologic, si sa nu dauneze sanata^ii, linistii sau starii de confort a oamenilor, prin modificarea calitatii factorilor natural) sau crea^i prin activita^i umane. Factorii mediului ihconjurator supusi protec^iei svuit: a) aerul , b) apele c) solul si subsolul d) padurile si orice alta vegetate e) fauna terestra si acvatka f) rezervatiile si monumentele naturii g) asezarile omenesti si alti factori de mediu creaji prin

- continutul si coricentra^ia maxima admisa a substantelife


nocive (suspensii, substante chimice ce pot ataca sau colmaf perejii conductelor, substante inflamabile si explozibill; germeni patogeni) trebuie sa respecte reglementarile specificep - temperatura admisa - max. 40 C. . , ., b) Condi^ii de calitate a conductelor ekterioare de canalizare I/ -.sareziste'lasolicitSrimecanice; - sa fie impermeabile (sa nu permits infiltratii, exfiltra^ii); R;

,. ..

- sa reziste la ac^iunea apelor uzate sau subterane agresive ff


apelor cu temperaturi mai mari de 40 C; ' . . . ' ' - sa rezjste.la eroziunea suspensiilor din ap&; , - sa aiba o jsuprafata^^interioara cat:mai neteda .

activitafi umane.
III.D.E.1. Asigurarea protecjiei mediului inconjurator Este interzisa: . evacuarea in atmosfera a substantelor daunatoare peste

III.D.C.2.

. . .
III.D.C.3.
62

'_'..

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile I , Se,vasigura prin masuri de prevenire a scaparilpr de gaf' "' nbcive. _ . ' . . : . . ' ' " ,

.,

. nivelmiros = 0 "
Evitarea interconexiunii intre apele uzate si apa potabila I asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de canalizare |

limitele stabilite prin rglementarile m vigoare;


aruncarea sau depozitarea deseurilor in afara amplasamentelor autorizate . evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduri si
63

orice alte materiale toxice in apa de suprafata subterana si in mare


. producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste lin admise prin normele legale

HTOROFUGA 1ECONOMIA DE ENERGIE


Cerihta trebuie asigurata-cu'o probabiiitate acceptabila pe o

III.D.E.2.

Amplasarea rezervoarelor de combustibil pentru centralelt||EW termice se va face cu respectarea prevederilor spe acestora, iar jpentru evacuarea zgurii si; cenusii, se vor respectap prescriptive tehnice ISCIR

durata de serviciu rezonabila dirt piinct de vedere economic,


- realizarea perfbnifiafitelbr 'higroterrnice admisibile ale

III.D.E.3.

Cosurile de fum se vor realiza conform reglemenfirilor,


compozitia gazelor de ardere evacuate din centrala termici

proprie vor avea parametrii prevazuti in reglementari


specLfice.

elementelor de irichidere perimetrale ale cladirii; - adoptarea unor solu^ii generate si de detaliu optime, precum si'a unei eXecutii si inttetihericoi'eGte a' cladirii in ansamblul ei si a principalelor parji componente; -:realizafea ecOnomiei de enafgie, respectiv a unui consum de energie Ikhilat, raportat la eonditiile elimatice locale pentru
asigufarea' ternperafurilbr :de exploatare normate. Evitarea 'producerii coridensWlui pe suprafata interioara a

elemerrtelbr^'de 'McMdere se; poate realiza in eonditiile


' asi;giirai4i unui camp de;ternperatttri pe suprafata interioara cu valori superioare piarifetultu.) de ' roua caracteristic unei temperaturi date'a aerului'Sitefior si a'unei umiditati relative a ; aefnlui interi6r':; s: ->(j, ''-'. ";' /a :/ '"'Evitaiea "aeuirttflarii :p*ogresive a^ apei din condens in 1 ihteriorul ' elerrierttelor1 ' de :; construcjii perimetrale asigurand

condiiia ca volurriul-'de apa acumulat iarna sa fie mai mic


decat eel evapbrat vara. ; < ; . : ' "-: rwo
Performante higrotermice' ale 'elementelor de inchidere perimetrale

IILE.1.1.

- Pentru parcajele subterane - se calculeaza pierderile de caldura prin sol - Pentru parcajele supraterane irichise - se calculeaza pe baza reglementarilor tehnice in vigoare.

64

65 >;v

IV.

ANEXE GENERALE
Cadrul legislafiv : ; ;
u

III.F.
ll U. : ..'J

Q f, :j.'^'..Uij';:'';. T r . i n ' / n " i'K

HROTECTIM IMPOT8IV& 2GOMOTULUI 1 1

IV.l.

;,

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului presupune | conformarea elementelor delimitatoare ale spatiilpr, astfel i meat zgomptul perqeput de eatre ocup.anti sau vecinata^i sa se
pastreze la U3n niyel cprespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigupndu-se totodata un

confort miniip acceptabil.


JIMvl.

rv.2. rv.3. , rv.4.

WerminologififidasifiGarii; ;
Documente tehnice conexe Instrucliuiii tehnice generale Tehnologiideparcare V ',, Geometria parcarii

Asigurarea- izplani acustice a spatiilor 51 vecinatatilor la | W.5. zgomofeaerian, ,.-. :;:. -; - ) ; , ; . -, .-. \ -. :-a)i Parcajul.iya; fi astfe| construit ft exploatat imcat prin |-..r , j V .. ,]V.6.. ,,fuctionare ga nu,genereze;Zgomote sau vibratii susceptibile : de a, .afecta sanatatea sau linitea yecinatajjlor.

Pentru a^easfa se aleg echipamentele si instalajiile cele mai |


tZgpmptpase, jar dacaj:aceasta,nu va fi suficient se iau s

masuri de jizQlafe ,gene.rala sau loeaia impotriva zgomotelor ::,a,eriene (saftjinsiip^ct), ;prin fplosirea separatorilor, ecranelor, - rezonatori) ,firiisaje absorbante sau carcasari de utilaje. b) In interiorul parcajului., este iriterzisa folosirea oricarei
, iforme de avertizare asjustica .(sirene, elaxoane, megafoane, etc.)

care poateoderanja. yednatatile, cu e^ceptia folosirii acestor mijlQace in cazuri ^deteicininate;de ;prevenirea sau semnalarea |
unui accident sau incident gray^ i;. c) In interiorul parcajului se interzice folosirea claxoanelor de ::peautovehiculevv:',-;:,=;,:' . - r :/ '" '
I

67.

ANEXA IV.l. CADRUL LEGISLATTV privind proiectarea, execujia i exploatarea constracfiilor pentrufparcarea autoturismelor.
IV.1.1.

PUG.

. Pe baza analizei situatiei existente si a studiilor de fundamentare se reglementeaza: - Zonificarea prin stabilirea intravilanului propus, a circulajiei niajpre si a zonelor func^ipriale ale localitajii. - Lucrarile edilitare priyind alirhiantarile cu apa, canalizarea, alimentarile cu energie electrica, alimentarile cu caldura si apa calda, telecomunica^ii, alirhentarea cu gaze.

CADRUL GENERAL

IV.l.1.1.

Pentru objinerea unei calitafi corespunzatoare, in procesul c proiectare, executie si exploatare se; vor respecta prevederili legii 10/1995 "Legea privind caliratea in constructii"
Pentru autorizarea cohstruirii unei cladiri pentru parcare |f

- Unitatile teritoriale de referin$a privind suprafetele care se supun unor perrnisiuni/restrictii general valabile. -Obiectivele.de utilitate publica - tipurile de proiectare, circulatia terenurilor, obiective de utilitate publics avute in yedere pe termen scurt, mediu sau lung. b. PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.2.) ..,,,:. este documentatia care stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare ale unei zone din localitate, pe o perioada determinata ae timp. . In vederea aplicarii PUZ se rntpcmeste REGULAMENTUL aferent acestuia, care aplicS si detallaza PUZ. . Pe baza analizei situatiei exfeterite se stabilesc: - pozitia in cadrul Idcalitatii: cai de comunicatie, functionalitate, relatii cu celelalte zone, bilan^ul teritorial; - starea fondului construit: structura, stare, vechime, ...... parrimoniu, fesut urban, regimde inaltime, etc.; -' situatia. geotehruca _,terenuri" disponibile, construibile, cbhstruibiie cu condijii, neconstruibile (pante mari, alunecatpare, inundabile);; - dezyoltariea r^elelor edilitare (completari, refaceri); k-y,.....,, .. . - obiectiyele de utilitatepiiblica. . - P.U.Z. se mtocmeste in general pentru zona centrala, zone de
locuit, zone pentru diverse activita^i, zone protejate, zone de agreriient '.*
jift' ''

IV.1.1.2.

autoturismelor (din fonduri de star, publice sau private) se vi respecta prevederile legii 50/1991 care stabileste metodologi |?? privind autorizarea constructiilor precum si modul conditiile de concesionare a terenurilor.
IV.1.2.

AUTORIZAREA EXECUTARII

CONSTRUCTIILOR
Procedure de autorizare va respecta prevederile Ordinul

MLPAT 91/1991 care stabileste continutul cadru formularelor necesare precum si continutul documentatiil prevazute in Legea 50/1991. Constructiile se pot realiza num cu respectarea "autorizatiei de construire".
IV.1.2.1.

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Constituie actul de autoritate al administratiei locale, pe caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de leg 50/1991, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea functionarea constructiilor.
IV.1.2.1.1.

Autorizatia de construire se elibereaza de Consiliul Judete f|,

sau Consiliul Local in temeiul si cu respectan | | ; documentatiilor de urbanism gi amenajarea teritoriul | | ; , aprobate:
a. PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G)

c. PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) ,,,,,. .este documentatia prin care se stabilesc conditiile de amplasare $i executare a uriui obiectiv sau a unui grup de obiective, si se elaboreaza in corelare cu prevederile din PUG
. PUD cuprihde elemente ce stau la baza intocmirii documentatiei pentru obinerea autorizatiei de construire. . In functie de situatia existenta se reglerrieriteaza: - organizarea circulate!, accese - sistematizarea verticala '
69

este documentatia de baza care stabileste obiectivele, actiuni si masurile de desvoltare pentru o localitate existenta viitoare pe o perioada determinata, pe baza analia K multicriteriale a situatiei existente. . In vederea urmaririi aplicarii PUG, se intocirte$ | REGULAMENTUL aferent acestuia, care explica si detalia: |p

68

- funcjjuni admise - regim de ajiniere

- regim. de inaltime - procent de dcupare al terenului (POT) - coeficient de uializare al terenuliii (CUT) - racprduri i bransamente edilitare - plastica arMtechirala, volumetrica - restric^ii fata de vecini
OBSERVATII:

proiectului pentru autorizajie de construire. Pentru Qb^inerea certificatului de:urbanism este necesara prezentar4a.dovezii de ppsesiejasupra terenului, ca proprietar sau ca urmare a concesionarii, conform Legii 50/1991. Proprietatea asupra terenului poate fi realizata in baza Legii 18/1991 iar, transferul deprpprietate, in baza legii 33/1994. Ob^inerea certificatului de urbanism permite investitorului sa angajeze lucrarile de proiectare.
- In cazul lucrarilor efectuate din fonduri publice ale administraei centrale sau .locale, tinvesu'torul elaboreaza "Studiul de-prefezabilitate" care cpnstituie tema program pentru lansarea licitajiei de proiectare. - Castigatorul licita^iei urmeaza sa elaboreze "Studiul de fezabilitate", "Proiectul tehnic" si "Caiete de sarcini" care vor sta la baza lansarii liqta^iei de execute. - Conjinutul si etapele de realizare a investi^iilor din fondurile publice, vpr respecta prevederile legale (Ordonanja 12/1993 privjnd achizi^iile publice cu modificarile aduse de Legea 83/1994, HG 727/1993, HG .592/1993, HG 112/1993, HG

PUB frebuie sM fie'insbjit de avizele necesare (consiliul local, protecfasMecHului, utilitaii, patrimoniu - in zone protejate).
rv.1.2.1.2. Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi insotita de:

CERTIFICATUL DE URBANISM '. \. /, este actul prin cere se faccunpscute solicitantului, elementele care caractenzeaza: - Regimul juridic al imobilelor .',' . situarea in/in afara intravilantdui " " . , , . ./di-eptul?depiop'rietate .extras din documentatiiie de urbanism cu privire la regimul . ':' zonei ,. . ' . . . ' . ....... - Regimul economic al imobilelPr .. fplosinta actuals . ' ' . . " ' " ' ? destinatia stabilita prin documentatiiie de urbanism aprobate " '",.,1.'' . reglementari fiscale'specjfice zonei " - Regimul tSniruc al imobilelor . procent cteocupare'.al terenului (POT) I coefident de utilizare al; terenului (CUT) . dimensiuni si suprafefe miriirhe sau maxime ale parcelelor ; . echiparea cu utilitajj , circulafia pietpnilpr si autovehiculelor, accesele si parcajeli necesare ' ' . ' " . . . ' . alinierea tereniurilor si a construc^iilor fata de strazile adiacente terenului si distan^ele construcjiilor fa^S de proprieta^ile vecine . inaltimea con&trucfiilor si caracteristicile,volumetrice ale acestpra"' -i% , '" '"'.; " ; "'"' '" " . ., sisternul construcn'v si priricipalele materiale de construc^ii j .,..,,. perrnise .,.. . . ' . , . . . \ . . . . infa^area construc|iei, expresivitatea arhitecturala, echilibrul comppzi^ipnal, finisajele etc. (daca acestea sunt prevazute m regufamentele aprobate) . modul de ex^ciitare al cpnstructiilor . lucrarile cbnexe de ihteres public necesare funcpoharii obiectivului - Enun^area avizelor si studiilor necesare la depunere
70

63/1994,,prdin comun ,MF MLPAT^ 792/13N/94) - Nivelul de aprobare se stabileste conf. Ordonan^a 12/1993 in funcjie de vajoarea investitiei.
IV.1.2.1.3.

DOCUMENT ATIA NECESARA ELIBERARIIAUTORIZATIEI


DE CONSTRUIRE

Solicitantul depurie: .-Cereretip. . .. . ., : , ..., a. Certificatul de:urbanism.. b. Dovada n'tiului, de proprietate sau concesionare (copie legalizata) .. . ,,,,, ., c. Proiectul pentru autorizajia . de construire (PAC) In 2 exemplare (conf:.prev;ederi Ordin MLPAT 91/1991) - Piese scrise (rnemoriu pe, specialita^i) - Piese desenate (planuri, .secjiuni,, facade, desfasurari) verificate de verifipatori atesta^i , - Avize necesare (ayiz geotehnic,.,ayize ale jfurnizorilor de utilitai, avize specifice. .amplasarii, etc.) specificate in Certificatul de Urbanism.
IV.1,3. VERIEICAKEA DOCUMEISrTAtlEI DE PROIECTARE

. In cpnfprmitate cu Legea 10/1995, documentajia de proiectare trebuie sa fie veiiifi.cata de catre specialijti verificatori de proiecte atesta^i, ajjii decat specialistii

elaborated ai proiectelor.
. Ve'rificarea proiecteldr pentru parcaje in construcfii se va face I in conformitate cu prevederite'prezentului normativ (cap. Ill si Ste . Se interzice aplicarea proiectelor (inclusiv a detaliilor) j neverificate in condipile men|ionate niai sus. IV.1.4. ' VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTTE . Verificarea calita^ii exeai^iei construefiilor este obligatorie ji se efectueaza de catre irivestitori prin dirigin(i de specialitate sau prm agen economid de consultants spedalizati . Expertizele fehnice ale proiectelor si construcjiilor se efectueaza numai de catre experji tehhici atestaji. OBSERVATIE:

- aspecte privind postutilizarea construcjiei.

,., : . , ,

- Caietele de sardni ca si documenta^ia de proiectare face parte integrants a "cari tehnice" a cpnstrucei i pot, sprijini proiectantul in cazul producerii iinor avarii sau deteriorari ale construc^iei. ; . ; ' : ; : ' : . >','*:>!' - ' ' ..-.. URMARIREA CONiPORTARn IN EXPLOATARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face pe toata durata de existen^a a acestora si' cuprinde ansamblul de activity privind examinarea directa sau investigarea cu

IV.1.6.

mijloace de observare si masurare specif ice, in scopul


mentinerii nivelurilor de performanta cerin|elor prevazute m legea 10/95. corespunzatoare

: Recepa constrdcilpr se face de catre investitor (proprietar)


in pfezerila ' proiectantului si a executantului si/sau a

. Interventiile la constructiile existente se fac fie pe baza unui


proiect avizat. de proiectarjtul initial,al cladirii fie a. unei

reprezentan^lor de specialitate, legal desemna de acestia. . Receptia se face in conformitate cu documenta^ia de execute
i cil dqcumentele cuprinse in cartea tehnica a construcfiei

expertize tehnice ihtocmite de;.un expert tehnic atestat si se consemneaza obligatoriu. in cartea tehnif a.
IV.1.7. POSTUTILIZAREA cuprinde activitatile de dezafectare, demontare .si, demolare. a construcfiilor, recondijionare si folosire a elementelor si produsielpr necuperabile, precum si reciclarea deseurilor, cu asigurarea protecjiei mediului, conform legii. ,v , . Lucrarile de postutilizare a construc^iilor destinate parcarii autoturisrnelpr pot interveni; ..

(docttmentatia de execute $i dbcumentele privitoare la


''' OBSERVAflE: realizarea si expoatarea acestuia) - Modificarile aduse pe durata execufiei fa^a de documentajia de baza stampilata de verificatorul proiectului, se fac pe raspunderea beneficiarului, executantului si proiectantului. OBLIGATIILE PROIECTANTULUI Pentru menjinerea calita^ii constructor pe toata durata dej via^a a acestora^proiectantul eSte obligat: ." sa precizeze prin proiect categoria de importan^a a (

IV.1.5.

,:- la cererea proprietarilor,


- in urrna unei expertize tehnice care stabileste daca acestea

pot pune in pericol yiaja pcupan^ilpr coni. L10/1995. .- la cererea autoritailor publice cpnform prevederii Legii

: construcjiei ; ; s3 asigure priri proiecte si detalii de execute, nivelul de|pg calitate cbrespunzator cerintelor impuse

33/1992.;,

" ';.;,',. . ":

,,..,.,.

OBSERVATIE:
Postutilizarea constructiilpr se, realizeaza pe.Jbaza unor
documentaiii pentru care este necesara pb^inerea certificatului

. sa !se supuria verificarii de catre verifkatori atestafi

'
;

proiectelor elaborate.

. sa elabore;ze jfsa puna 'la dispozifia beneficiarului caiete del sarcird; 51 instructiuni tehnice privind execujia lucrarilor,| - ' exploatarea/ intrefinerea i reparable constructiilor . sa menfioneze in caietele de safcinii ; - modul de organizare a urmaririi curente In timp a [ construc^iei - perioada la care elementele de' coiistrucjie trebuie reparatel sau inlocuite - condifii de exploatare normals a cohstrucjiei - cazurile in care trebuie solicitata expertizarea tehnica d.p.d.v. 1 al cerintelor stabilite prin lege

si autoriza^iei de dezafectare/demplare, conf. Legii 50/1991 cu


condi^ia objinerii Acordului de Mediu, conform Ordin 170/1990-.,,

72

73

ANEXAIV.2.

ANEXAIV.3.

VI.3.1.

DOCUMENTE TEHNICE CONEXE


- Legea privind protectia mediului Incohjurator - Legea ;privind asigurarea sanatatii pppulatiei - legea fondului funciar . , . . , .

IY.2.1.'.:.;
PARCAJ, (PARKING,? ARKHOUSE ) : Constructfe publica subterana sau
supraterana, cu unul sau cu mai multe niveluri, destinata

Legea 9/1973
:-Legea

3/1978

stationarii autoyehiculelor.
, .'""', Par.cajele pot fi: -"'' '"-' independente functional, dispuse in imobile (construcfii) supraterane sau subterane; - alipite sau inglobate in dadiri cu alte destinatiis a

Legea 18/1991

Legea SO/1991 _ , - privind autorizarea executarii constructiilor Legea 33/1992 Legea 10/19.95 xxx
'"'' ">.' . ': ' '

- privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica - privind calitatea in construcjii - Codul de procedure civila
' .. : ' - ':," '.: ' . : - ,.-..',' ;

NIVEL :

P tH- delimitat de dbua plarisee- (superior si inferior)

JUMATATIE IDE i^IVTEL : sp'afiu, delimitat de planjee idispuse decalat cu


jurriatate de nivel; (se considera ca doua jumata|3 de nivel consecutive constftuie uri singur riivel al construcjiei). GARAJ: construce/parte de construcie/incapere in care pe langa parcare se asigura si intrepheri si reparajii ale autoturisrnelor, precujn si depozitare piese auto de schirnb . Nu face obiectul

xxx

- "Ghid priyind dimensiunile si amplasarea cladirilor in amsambluri urbane" - in curs de editare - (Fac. Construci -

lasi)
Ordonanta

.,,,,..

..

' ' ;' IV.2.2.

~''~! '

prezentului nbrntativ1 : '.," : '" . CLASIHCARI

- Priyind apararea impotriva incendiilor. 600/1997 ' . ' . . ; . . '." ""''']'.

'

"

'

,
HG 51 -1996 HG 127/1994 - Privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor - Stabilirea ji sanctionarea uripr contrayentii la normele pentru protectia mediului inconjurator.

In raport cu riivelul de terenullii^ parcajele pot fi subterane sau supraterahe. Parcajele pot fi ihchise, avand pe toate laturile 'mchideri perimetrale'(pereti ji plansee) sau deschise (fara

inchideri jperirhetraie) in raport ciX spatiul exterior, singurele deliinitarJ fiirid constituite din parape{ii de protec^le impotriva
caderilor accidentale a persoarielor fi autovehiculelor.

HG 138/1994
HrG. 525/1996 Ordin 91/1991

- Stabilirea si sanctionarea conjbraventiilor in domeniul apelor.


- Hotarare pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism . , - pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documenta^iilor prevazute de legea 50/91.

Parcajele deschise pot fi acoperite sau descoperite.


DUPA MARIME - In func^ie <fe''hurnarul de autoturisrne posibil de parcat intr-

.. .

. . ' ' '.'''.

' o construc^.ei!Sau por^iine de cohstrucfle destinata exclusiv ace;stui.sc6p,,sedasificaintrei:tipuriastfel;


PI- pana lalOO de autoturisrne; P2- intre 100 si 500 de autoturisrne: P3- peste 500 de autotorisme.
NotS: la calculnrea capncitafii echivalente a unui parcnj care nu este destinat in exdusivitate autoturismelor, se considera ca:

PARCAJ: PARCAJ i PARCAJ:

Ordin 462/1993 - Conditii tehnicepriyindiprotectia atmosferei. Ordin 125/1994 - Ordin al mirristrului apelor,; padurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitalor ... economice si:spcialecu impact a^upra mediului inconjiirator. Ordin 792/13N/1994 - Norme metodologice privind conjinutul cadru al , ..:. proiectelor - pe faze.de proiectare, al documentelor de licitajie, al ofertelor: si al contractelor pentru execu^ia investitiilor
75

- o reniorcii peiitru autoturisTtie echivaleazft cu un autoturism, - trei motocidete echivalenza cu un autoturism

publice.

CPH 1
:

Ordin 125/1994 - Ordin al irunistrului apelor, p'adurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor ecoriomice i sociale cu impact asupra mediului mconjuratdr.
Cl - Prescfiptii tehnice pentru'proiectarea, executia, moritarea, respectarea, instalarea, exploatarea i verificarea cazanelor de abur fi cazanelor deapa fieffainte. ' ' - ' '"'
i-

. :,

- Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice la cerintele pergoanelor handicap(a.te. ,


- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor , -.ventilare . ;. .... - Normativ privind proiectarea si exexcutarea instalatiilor de gazenaturale ., . . . . . , , - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V. - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. : ,... (. , , . - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de

15 16 ., :: 17 19 113

;,,

C29 C31

Normativ privind-imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

- Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, exploatarea, repararea cazanelor de abur de joasa presiune si a cazahelor

de apa calda. C56 C58 C90 C107


C112

- Normatiy privind yerificarea calitatii si receptia lucrarilor de


construcjii si instalatii afefente. - Normativ pentru ignifugare 120

incalzire..,...,..

. .

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de

..-:,.
NP 35

prptectie contra traznetului.

- Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centralelor populate.
- Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de ' izolatii termice - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor dm materiale bitumirtoase la lucrarile de constructii - Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a. cladirilor. - Iristruc^iuhl tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice. -'Normativ pentru executarea lucrSrilor diri beton si beton I armat. - Instructiuni tehnice'pentru protectia elementelor din beton I? armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive | ; natiirale i industriale. - Normativ pentru: alcatuirea si executarea pardoselilorl anticorosive.

- Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din faetpn la actiunea uleiurilor yegetale si emulsiilor de uleiuri vegetale. ... , , - Instructiuni tehnice pentru proiectarea la stabilitate termica, a elementelor de inchidere a cladirilor.
- Normativ privind alcatuirea, calculul strucrurilor din zidarie. i : ; si executarea

NP 200;
P2 P7

C125 C139

- Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor

fundate pe tererturi sensibile la umezire.


P10 P70 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de
fundatii directe la constructii.

C 140 C170

- Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea


constructiilor fundate pe parnanturi cu umflaturi si constructii . mari (PUCM), . . .

,P;85
P95

-,.;

1 1 :

- Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor cu structura din diafragme de beton.


- Norme tehnice pentru reparatii capitale la cladiri

C 219 CE1
76

- Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al ceirintei de siguran^a in exploatare.

P 96

- Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de ape meteorice in cladiri civile, sotial-culturale si
77

IP"
STAS 2912 industriale. - Protectia impotriya electrocutarii.JLimite admise - Soari - Prescriptii.generale de.proiecteire. - Apa. Analiza bacteriologica - Apa potabila. Determinarea substantelpr organice :,\ ...A^-:;

P 100
P102

- Normativ pentru proiectarea antiseisihica a constructiilor de


locuinte social - culturale si industriale - Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare dvila, in subsolurile dadirilor noi.

STAS 2965 STAS 3001 STAS 3002 STAS 3026 STAS 3051

P116
P I 18

- Instructiuni tehnice de proiectare a ansamblurilor urbane din punct de vedere acustic.


- Norme tehnice de'proiecfare si realizare a constructor

-Apapotabila.Determinareaduritatii

...- ; ,

- Sisteme de canalizari. Canale ale retelelor exterioare Prescriptii de-prpiectare. -;, .;>
'' ' ; ' ' ' . i:

privind protectia la actiunea focului


P122 PE124 ,. - Instructiuni tehnice pentru prbiectarea si executarea masurilor de protectia fonica la dadiri social-culturale. - Normativ pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si sirnllari

STAS 3300/1
STAS 3300/2

- Teren de fundare. Principii generale de calcul.


- Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundariidirecte. ; : . . , - ''. .;:"... :,' - Cosuri si canale defum pentru instalatii de incalzire centrala. Prescriptii de calcul. v, ; is , ;r ; - , . ;: - Conditii tehnice d^.calitate pentr^ ape de suprafata. - "Instalatii de incalzire. Numarui anual de grade zile" - Grade normale de protectie asigurate prin carcase.

STAS.3417: : STAS 4706 . , STAS 4839 STAS 5325

P 130
PE136

- Norme metodblogice privind urrriarirea comportarii in timp


construc|iilpr, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora - Normativ pentru fdlosirea energiei electrice la iluminatul artificial in utilizari casnice.
:

STAS 856 STAS1238/1 STAS 1242/1

- Construc^ii din lerrin.Pfescrippi pentru proiectare. - Ventilare mecanica. Debitul de aer proaspat. - Teren de fundare. Priritipii generale de cercetare.

''<

, STAS 6131 ..-; . STAS 6156

- Inaltimi de-sigwartja i alcaruirea parapetelor


'' :''': ."''.'. 1 ( >''v.

- Acustica in construc^ii. Protectia impotriva zgomptului in construc{ii civile si social-culturale. Limite adrnisibile si parametri de izolare acustica. ......

'STAS 1243
STAS 1342

- Teren de fundare. Clasificarea si ideritificarea pamanturilor.


-Apa potabila

STAS 6221 STAS 6221 STAS 6322 - Iluminatul natural al incaperilor la dadiri dvile si industriale

STAS 1478 STAS 1795'


' ' ' ' ' ' . ! ' * ' '

- Alimentarea ciiapa la construc^ii civile. - Canalizari interioare.


' '!.: . ; ' ' > '

- Apa potabila. Determinarea culorii


- Apa potabila. Deterrninarea turbiditatii.
:

'

'

STAS 6323 STAS 6324 STAS 6325 : STAS 6329 ., STAS 6472/3

STAS 1846

- Canalizari exterioare. Debite. Pre'scriptii de proiectare.

STAS 1907/1,2'" - Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare de1

- Apa : potabila. Peterminarea ternperattirii, mirpsului si gusrului - Apapqtabila. Determiriarea.PH-ului, -Apapotabila-Analizabiologica , :;-:., , :-

calcul.
STAS 2448 STAS 2453'

'''"

';

- Canalizari. Carnine de vizitare Prescriptii de proiectare - Ascensqare pentru persoane

- Calculul termotehnic al elementelor de construcjie ale


79

78

idadirii. Parametri dimatici exteriori'

;.'':.

"

STAS 10101/2A1 - Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile,industriale,si agrozoo|ehnice. ,--.

STAS 6472/4

- Cbmporiarea elememtelor de cOnstrtietie la difuzia;Vaporilor de apa. Prescriptii de calcul.

STAS10101/20 - Ac^umde,constructii..Iricarcari date de vant. STAS 10101/21 - Actiuni in constructii.,Incarcari date de zapada.

:,

/ ;..

STAS 6472/6

v.j(:':, ... puntitenra.ee/v ' " ' - 1 ''

- Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii cu


'"' '..' ' . ' . ; ' . '

STAS10101/23 ,-..;jAcgurji in constructii. |,Incarcarii date de temperatura


STAS 6472/7 STAS 6646/1 - Calcultil permeab'ilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii - Iluminatul artificial: Cohditii generale pentru iluminat in cladiri civile.
exterioara. STAS 10101/23A - Actiuni in constructii. Incarcari date de temperaturi ,:,:,;,. exterioare; in constructii civile, 51 industriale. i ; , ;j . . ; ;

STAS 10104
(

STAS6646/2,3 . -Iluminatulartificial
STAS 6701
"'" STAS 6724/1'' STAS 6724/2 '

- Constructii din zidSrie. Prevederi fundamenfale pentru calculul elernentejor structurale.;-; : :

- Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit.


- VeVttilarea dep'e'ridintelor din cladirile de locuit. Vehtilarea naturala.Presriptii de prbiectare. : - Iderri.'Verttilarea meeanica cu ventilator central de evacuare.

STAS10107/0

;s' Constructii civile,-;si industriale., Calculul i alcatuirea elemen.telor structurale din ,,beton,;,beton armat si beton
precomprimat.

STAS 10108/0,1,2- Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din o$el. Prescriptii de proiectare
STAS 6793 " "'' STAS 8313 - Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructs ' civile'."''''^'"'- "' ''': ':-:.':'.. <':.vs:..' '.."..!'.,.!' ^Tluminatulirr cladiri si-in ;spatii exterioare, la cladiri civile i industriale.
T

STAS 10109/1 STAS 10126.


STAS 10813 STAS 10859

- LucrSri de zidarie. Calculul si alcatujrea elementelor.; ,.,- P,rotectia cpntra cproziunii a constructiiilQr supr;aterane din
o$el. Clasificarea;mediiloragresive.,!;.,,
- Puritatea aerului. Determinarea pulberilpr de suspensie. - Canalizari. statij, de epurare a apelor uzate provenite din centrele populate.
- Protectia contra corpziunii;,, a constructiilor din o^el supraterane. Pregatirea mecanica a suprafe^elor. - IProtectia contra; .cproziuriii a consrructiilor din o^el

''

STAS 8591 /!'


STAS8606
STAS 9081

' - Ainplasarea''-'iri localitati &'. retelelor edilitare subterane


executate in sapatara
STAS 10166/1 STAS 10702/1.

' 3 -'Cohsfructii civile, industriare" si agrozootehnice. Sistem de tolerance.

- Poluarea aerului.
- Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile

supraterane/:Acoperiri protectoarej.conditii tehnice generale.


;

STAS 10.009

, STAS 10903/2

- Deterrniriarea puterii calorifice a materialelor de constructii

ale nivelului de zgorhdt.

STAS 11054 'STAS 10100/0''-' - Principii generale de verificare a siguran^ei constructiilbr.


STAS 10101/OA - Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor

- Aparate electrice si electronice. Qase de protectie contra


electrocutarii. ..,;.:.;?.); ;;;-;?. ' . ; ' -^ ,' '-:^ /= i :
- Puritatea aerului. Determinarea aldehidei formice.

... . ,; .... .,
STAS 11322

pentru constructii civile ssi industriale:


exploatare.

STAS 12051

- Aer, Deteniuiaarea continumui de radon 222. s,

, ,....

STAS 10101/2

- Actiuni in constructii; Iricarcari datorate procesului de


STAS 12278 - Canalizari. Bazine-de fermentare a namolurilor la statiile de epurare a centrelor populate. 81

SO

IZO 7730 ST AS 12574 > Aer din zorie pro tejate. Goiiditii de calitate STAS12594 ' * -CanaKziri-'-sfatiiidepdmpai-e.
!i; ; :

- Ambiante termice moderate. Indicii PMV si PPD.


""';___:_--' ' ' .'..;:-:L::.. f "l^A,fC;\'^K.

V ' . ' . ' ! / i-ii.i.l-IA


' . ,-

IZO 6242/1
";'

,-, Constructii impbiliare. Exigente ale utilizatorilor. Confortul ; ! ;i ; - Constructii imobiEafe feidgente'ali" utilizatorilor Gonfortul termic.

'
; :

STAS12604 !^"-Idem:Prescript^generale-'
STA;> 12650
SU;j rV'.'; ..,.. ,'; /,

ISC 6242/1

\-

'
apr.l996''':vr''
Jl

' - Apa potabila; Detenninarea contihutului de pesticide


\ ;: '* .-.,.;, ; ' '. . ;. . .. , , . .; ...... .
C

NFP ^l-liO/;"-'' ;:'P'arcajecuutiliZare resi*aBsaP(norfriaifirancez5) i";;?^^^


" '
;:;

'-'''': ^^- ! ' > ':&;-'. vi,. ,!., - . ? > ; > : , ' , : - . -:-. - ..T.;. : .(..">
< : ' ' ' : ' " ' " .''. '/U:1 :r:;:i'; '

STAS 129604/4- - Idem. Instalatii electrice fixe. Prescriptii


, ' ,.,.'_

STAS 12604/5 - Idern. Prescriptu de proiectaf ey executie ji verificare


IV.3.2.
:;:

NFP 91-100/ Parcajepublice (norrria'frariceza') ";;.;:.::= . . - . ; mai!994 .:^<rr

CU TITLU OMENT^TIV:

^iS683i$-l975' - cu-amendain^ntetedin 1979, 1980; 1992. Rezistenta la foe a

'""' " '"''"' ''


'K- '"'*. / - . .

'elerhen'telof'de construc^ii: rhetodologia de testare.


iViVifnirHi-1'" '-. i->H: .'.'iiv. l,.:.:' v ' ' '. '.'.?:;:"'' -:'

ISO 1182-1979 - Testul de determinare a incombustibilitatii materialelor de

ISO 1716'-'1973 -?0eterininarea puterii ealorifice a materialelor de construc|ii

" TSO300S'-l976i-' ^ cu arriend;arrtentul dirf'1984 teste privind rezistenta la foe a usilo?iclapetelor arttifoc.'1:;:; : >" ''' ' ISO 3009-1976i' - festepriviha rezistenta la:foc a elementelor virrate. ''"
::

' - -'ISO 3261 -1975 v-Teste la foc:'V6ca.bulaf'to ' ^^-"


'-''' '"' -'J.-'i.' *> ;'eVolutSe:siaplicare';;'" "'
f :

"-''.. "' " "'

ISO/TR 3814-1989- Teste privind reactia la foe a materialelor de construct!

,'
'<
u

-i

"'"

ISO/TR 3956-1975- Principiile ingineriei proiectarii structurilor de rezistenta la ! ' '"''fbc;pe"TSaza cotelatiei''ihtre solicitarea reala diti incendii si
;' 'ISb 5657;- l^g^1'''-" Teste de reactJe <la! foe: inflarrtabilitatea rhaterialelor de construc^ii
. ' - T ; ':. "

"'.; -.3:'..;.;'..; .;! .-...'.". .':.,:':';;>,;:>:;;. :. ::'!:; " ; "

ISO/TR 6543-1979- Desvoltarea testelor pentru' tna'surarea pericolului gazelor toxice din incendii
Documente - Protectia la foe interpretative i; ^^ -Igieriayi^inatatea'rrflediul'iric6rijurator '!

CEE - nov.93

- v . i K f " . , . -:.''',,::. :: Protectia'Ia zg6inflt ^' v.'ov"'! .


82 '
r:

- Economia de energie gi izolare tenrdca ; i:i;

-.

:
83

SPATIIANEXA

iv.v. '-..

;. M ^ ^ ^ H

RECZO^^^ CONSTRUCTIILOR OBSTINATE PARCARII


1. La amplasare se si dimensionare se va tine seama de posibilitatea asigurSrii unui regini;pe cat:.;ppsibil constant de ;utilizare pe durata zilei, prin cooperarea de nevoi de stafionare decalate pe durata zilei, de tipul: .,-. . - stationare de domiciliu - loc de munca + cumparaturi , - , > . . ; - , ' , ' ; ; -agrement. ...., , . . . 2. Distanja optima de amplasare fa$ de punctele de interes se considera a fi de cca. 5 minute, durata in care soferul devenit pieton poate parcurge o distanja de cca. 500 m.. La acest timp trebuie luat in calcul timpul necesar pentru parcare, locare (plata), si durata de timp consumata prin deplasarea pietonaia in interiorul parcajului, pentru iesirea din constructie. 3. La amplasare se va tine seama de : - central geometric de amplasare stabilit in functie de interesul zonei si de
trafic ;

5. Birourile de exploatare (postul de plata, biroul paznicului, birourile personalului parcajului, seEviciul mobil -de ppmpieri) se "pojs . amplasa in interiorul parcajului cu conditia separarii lor corespunzatoare prin pereti, iar ventilarea lor sa fie independents deArentilareapareajijlui. . ; ;v
1

-6. Posturile de. plata si cele-de supraveghere din:parcaj se.prpiecteaza ' i amplaseaza intr-un'-mod rcare ,.sS.:peraiita-;.exeeutarea ^ operatiunilori din interiorul biroului. Din puncturl^de vedere-al;rioxelor> se yor lua mas,urile ce se impundinlegislatiaprivindprotectiamuncii.M. . -, . ; & "; : ; . > ; .,< .tj.;! 1 .:." '">' -si'ty-i 7. Se va avea in vedere s3 se realizeze o buna ventilare pentru birourile de supraveghere s,ijffi special postul de > plata amplasat de obicei la iesirea din parcaj; Daca exists liscul de migrare a aerului\poluat:din parcaj m aceste birouri; se va adopta un regirrt de ventilare |^ suprapresiune inraport cu : - 8. Spatiile tehraice adiacertte pareajului', care pot pr(ez;enta pericol de incendiu sau de explozie se vor separia de aceste prin eleniente rezistente= la foe, avand golurile functionale protejate corespunzator. . ; : ; ; t':' c.

- terenul disponibil caracterizat prin forma geometrica si marimea suprafefei; - numarul de autoturisme necesar a fi parcat corelat cu timpul mediu de stationare specific zonei pe care o servegte functional astfel: - productie- birouri 8 - 10 ore - corner^ i spitale 1 - !1/2 ore - sport si sali de spectacole 2-3 ore - zone rezidentiale 12 - 16 ore; - studiu de trafic pentru determinarea pozitiei acceselor Jn si din parcaj cu respectarea nevoii de asigurare a unor relatii de rirculatie conjugate intre servirea unei cat mai largi zone si crearea de dif erite directii si sensuri de acces fi evacuare. 4. Se vor lua masurile ce se impun inc2 din faza de studiu amplasament pentru evitarea urmatoarelor posibile surse de poluare provenii
din exploatare:

9. Instrucjiunile de exploatare insotite.de schema de circulatie auto si evacuare persoane se elaboreaza de catre proiectant si se cuprind in registrul de exploatare. Se afisaza in spatiile tehnjee sj, interiorul parcajului in locuri in care persoahele ,care -isi incredinfeaza autoturisine pentru stalionare; ~ppt lua cunostiinp deacestea;(iesiri dirt parcaj, seari> etc.).,; y . , : , , : , , : ,.
' '.>', 10. Instructiunile vor preeiza in special :masurile deurgenta care se iau in: cazurile de depasirei a, valorilor Iimit3- admiseiipentru cpncentrajiile de substance poluante in atmosfera parcajului, in caz de incendiu, precum si interdictiile care trebuiesc respectate.
11. Instructiunile vor pretiza modul de actionare obligatoriu m urmatoarelecazuri: . r '.,.-. ' :^-1':ff-- i:-,,-,. ; . / . , : . ; ; . a. ^depasirea valorilor admise penttuoxid.de carboa,:: i - la 100 ppm. - cresterea debitelor de ventilare si eventual modalitatea de interventie a responsabilului.parcajului; ; - ; ' - la 200 ppm. - ihchiderea accesului in cpmpartirrientul=dg:parcaj afectat, oprirea motOarelor autovehiclelbr'care;cureula:iri;tot parcajui sau;iciuniai partial, dupa caz; :.:.: b. - in caz de incendiu; . ;(. . ./.<>.;;..:.- ;.. , .,, . .<; - regulileide acjiune a;personalului,in caz^de incervdiu, cuprinzand sernnalizarea incendiului, -alarmarea personalului; ;. alertarea ^pompierilor, avertizarea persoanelor aflate in> parcaj <fsi eyacuarea acestosavi: inchiderea 'compartimentelor antifoc, oprirea-partiala sau,,totaia a ventilariio; Jocalizarea ji
85

- vibratii directe transmise prin fundatii sau calcane; - zgon\ot aerian propagat in exterior^ care nu trebuie sS depaseasca nivelulj de zgomot maxim acceptat pentru traficul stradal, iar la nivelul cladirilot invetinate nu trebuie sa depSseasca Imitele normate, in funcjie de destinaw
cladirilor

- noxele degajate in atmosfera nu trebuie sa afecteze aerul, solul sau apeli freatice peste concentratiile admise prin normele in vigoare.

34

stingerea a incendiului; - responsabilitafile fiecarui angajat. '-!'I^mffi^^^JERI^^RMCARI.PERIODIGE--:


: >: ;

: ..->-..

i ; . ; ;v. ; :

prezentul normativ. . ;..; . .;^ ::, - incidentele survenite in exploatarea instalaei de ventilare, folosirea semnalelor sonore jprecam gi> iiitr-o maniera igenerala, toate activita^ile sau

ac{iunile efectuate in ceeace priveste siguran^a irnobilului.

v^ J'*'H~'~ - ::u w;:-. , :,;\.;:/Ki: > -\oJ . : ? < ; ! - ; ' '>' - '"

' : :'.-, I-. ' " i ;.

12. Responsafe&itatea. efefetaarii intre$aerilor periodice, precum s,i a verificarii aspectelor legate de siguran^a in exploatare a parcajelor precum fi |!;::( %erifidcirea': periodical a'm'trfefLnepii entente- a moduhii1 in care se comporta i;r 'eleiiieht'ele'strurfurii de^^ rezisterip'precum^Jmijloaeele de.prevenirei;Stingef e a ihceridrllor jJ de protecjie la'^brotitihe (vopsitorii, pardoseli, etc.), dupa cum este prevazut de catre proiectartfc feifcaietul de sarcini; revine nemijlocit
I.Ci.j.>rq 3'.;'.;:.;..V?V

beneficiarului.
;'-.:,:d . - j .-,'. .a ;.;, .;-,'.., . . . . ,. .. ,,'-

'" i:::"'';;; 13. ; ;^;vorreifeciMace^^^ ':?;. .'.:' .'i , ; . : : ( ^Ir^stalatiue'electricese;v:or:ve^ifica^func|ionalla.punerealor^m '' itrntaria a fi reyerificaite laifflecare' ciricis^aiii de; ;un servieiu. sau .soeietate specializata, dar vor fi permanent supravegheate i intre^inute. de persbnalul calificat, angajat permanent al parcajului.

-:. is..- r:_ Fiahcg'S^.area ventilktoa*elor;ia:tabulaturii aferente instala^iei de ventilare


- rr -pfecum' si'-'"tdtaBtatea c-irCjuMeloE. fi aparatelor de comanda a acesteia vor fi verificate 51 intre^nute de personal calificat, ;: . . . . : : . ; ' ; : v

- Instala^a de ventilare va fi controlata eel pu|in o data pe an de servicii specializate, iar aparatele de control automat al valorii factorilor poluan^i vor fi supuse unui program de' rnlxejjinere fi eralonareperiodica. ' -xlnstalatia de incalzire se va verifica eel pujin o data pe an, cu precSdere, "isezbnului-rece';1 '-. '-i' '- -.' . :,'".'.' ' . -T.;i ; ^4 if? ihtreaga'instalaiie de setrinalizare a incendiului va fi verificata
1

furfctibrial periodic fi'vcon&blata de persoraad fedificat cpl pu^in'B data pe an.

Toate mijloacele de lupta impbtfiva incendiiilui aflateiin parcaj ca echipare i dotare, vor fi controlate eel pu^in o data pe an, iar dispozitivele mecanice sau ; -ele^orhe'eaivice'dSliriiitare a prqpagarii'-focului Sau de .desfurriare vbr fi probate : ninc|i6n;aMe celp'^afn d<3ma'i&ri:p:e'ati/menfmSndu-se permanent to :fiinctiune.
. : '"'!' ' , "', ..-':'.. ' : ' ' , ...'Lr^Vi: :

REGISTRUL DE EXPLOATARE

15. Proprietarul sau concesionarul parcajului, este obldgat intocmeasca fi sa'actualizeze zilnie!registrul-de exploatare-al parcajului.
/fTS'-.", :, ;-:.;.;::;, ,: .'.^!<-:-vi .; ,\v- . . . ..... -.; :. .

16. Registrul''de>';.'exploatare- va fi pus oricarid la ;i dispozi^ii r:.epr.ei'eritan^il6r' :legali i;abllita cuscofvtrolul parcajelor.' sau a inspectorilor di ' teftn ai pompiefiliar, urMand a'-'fi ccswnpletat zilnic. Registrul va cuprinde ir
special: ; .'''. ;
... s;;-.-1.1: :- instrnc^iunile'aie exploatare'aprobateid'e foriirile in drept; '"'-- ;'-;pr6gramui actualizat de urmarire i verificare'functionaia a'dotariior : dispozi1Svelor ceviZeazaBiguran^a la foe s.i in exploatare a parcajului; > v .

- numele responsabilului de parcaj;

,;;.

iV.v-:-.r,' ^'Sncerfearile ftin'c|K)nale fiatezultatele lor, dup& cum sunt specificate


87
86

ANEXA IV.5

Fig. 3 - RAMPE DE PARCARE

TEHNbLOGII DE PARCARE
FIG.l - NIVEL DECALAT

Fig.4 -NIVELPLAT

Fig. 2 -NIVEL VALURIT

89

ANEXAIV.6.
GEOMETRIA PARCARII
IV.6.1. Dimension! - cf.Fig.6.1 si Tabel 6.1.
;

IV.6.2 Dimensiuni minimegi dispunere geometnca.i

Elementele dimensional ce sunt descrise in. continuare pot sa nu corespunda necesitatilor pentru parcajele aferente unor dotari urbane specifice, cum ar fi centre comerciale, gari si aeroporruri, centre sportive si de recreere,
etc., in care sunt posibil-de rnanevrat bagaje (CJA sau fara ajutorul carucioarelor de transport) sau echipament de orice natura.

FIG.6.1.

AUTOTURISMUL STANDARD

. Categorii de locuri de parcare

""

"

. :.

Intr-uri parcaj, funcjjle de dirrtensiunile locurilor de parcare si a cailor d<b acces, se admit 3 (trei) categorii de locuri. ! Se considers ,e3 un parcaj este corespunzator cerin^elor prezentei norme atunci cahd'dirnensiunile locfurilor,:de parcare sufit mai mari sau eel pu^in egale cuidimerisiunileprecizatein contiriuare. J Unele'din djmensiunile normate sau recomandate vor putea fi reduse : ; conformtabelului 6.2.1.....'..''.'' . . ;

' Categoria

'. locului de
parcare . 1.

Numar de locuri .'(%). ..80

Reduceri
Dirnensiunl

2
Tabelul 6.1.

10

Oricare dimensiurie LafLmi ale locurilor de parcare .sau ' " . . . " ' , Lungimea unui.lpc.de parcare plus la^imea de circulate care il deserveste Diverse (obstacole la spatele locului de

admisibile 5 *(cm) _ '10 .50' ,

parcare si iretrageri ale stalpilor )


Lafimi ale locurilor de parcare

10
10
. ,

DIMENSIUNI 1PERFORMANCE
(mm)

INDEX

Lungime___________;

La fane
Inaltime Deschiderea ugii Ampatament Consola faffi Consola spate Raza bracaj la roata exterioaSra Raza bracai la roata interioara Raza bracaj intre pereff
Garda la sol
90

Autoturisme europene 4750 1800 1700


500

Autoturisme mari (SUA) 5500


2030

' SaU -

.-. i . :.

,.

.;(.

10**

Lungimea unui loc de parcare plus lapmea de circula^ie care il desereeste Diverse (obstacole la spatele locului de

150

,D

2900 900 1100 6500 5600


7000

100

1630 NEPRECIZAT 3250 890 1350 6550 NEPRECIZAT 7010 125

parcare si/sau retrageri ale stalpilor ) 20 *) In mOsum in care aceste dimensiuni nu afecteazflfimcfionalitaten generala a constnicfiei. **) Cel mult 10 locuri pe nivelul de parcare.
NOTA la Tabel 6.2.1.

1. Dacft un potential Joe de parcare nu are forma regulata,. $e pomegte de In premiza ca i se poate inscrie un dreptunghi cu dimensiunile din tabelul 6.2.2. gi 6.2.3.

91

2. Atuncicandunloc de parcare se conforineaza unora din dimensiuni, care ilfac mscriptibil intr-una din categoriile mai sus men.tionate dar nu in totnlitate, 'locul de parcare seincadreaza in categoria inferioarfi iricarepoatefi incadrat.
' IV.6.2.2.
Tabel 6.2.2.

Tabel 6.2.3. Yariatia I5ti>3oji Ipcului de paixare la stajionarea langa elemente de construc^ie

Geornetriatplatforrnelor de sta^onare
Dimensiuni i unghiuri ale locurilor de parcare

Unghiul de parcare in raport cu calea de Circulatie (grade)

Lajirnea caii de circulatie - (m)**** diiblu sens sens iunic ***.**^ .


5,00
;

Lurigirnea locului de parcare

Latimea locului
de parcare
: :(m)

:.:: ,;. . /TO .


75
. . . . . . . -. 6 0 . . . , . 45 0 (paralel)

5,00

;'

s;oo* -'
5,10* 5,15* . 4,80* 5,00 '

(m) '

4^0 4,00.. 3,50


3^0

5,00 5,00

s;oo

4^0

'--2,30** 2,25** 2^5** 2,20** 2,50(stanga) *** 2,00 (dreapta)***

yalparea cu c)ire se mare$te lajimea Distan|a intre fa^a stalpului si mai;ginea;;.: locului de parcare (on.)** caii de circulatie (cm.)* i 65 ;'^ ] ' ::'*)* ::;,;. ;,..; j i . 0 ' ' :' ' 10 40, : ' ' ;' ) ' ; 25 ' -j~ -s- ...,v .,,..,,. ,' .... .'.,.,.. ,..,i, ..; 15 *) Pentru alaturarea de alte elemente de constructie sau obstacole, se vor respecta dimensiunile din FIG: 6.2.3,1, 6.2.3.2. si 6:2.3.7. .. :--.<;&; **) In cazul in care un loc de parcare se aflit situat intre doi stalpi,lHtimea locului de parcare se mSreste o singura data cu valoarea corespunzatoare stalpului eel nihi apropiat de marginea caii de circulaf ie. . ' . * [ ; 1

FIG.6.2.3.1.
2 JO
:

Parcarea la 90 alaturata elem^ntelor de construcjie.


3.X IX
2. JO

*.)

Dimensiunea este inasurata perpendicular pe calea de circulatie.

"".'. " VeziFlG."6.2.3.3.iL+6.23.7':' ' **j .^Pmiensiuneamasuratnperpeiidicularpeaxa locului de parcare.

,
''}

***)-.. '.Vezifigura 6.23.7. '* ; . '****)""j'ii caziil in "care unghiurilede'parcare sunt diferite pe cele doualaturialeuneicai de " 'circulate, sefoiosegte Ifttimea de circulatie corespunziftoare celui mai niareunghi de parcare^
*****> In cazul in care circulnfape calea de acces la lociirile de parcare seface in dublu
,

1
4tJ
CIRCl LATIE

r
ZJO

7.3ft

2.00

9
.....

sens,iar numarul de locuri.de parcare pecare le alimenteazfi este^mai mare de 20, latimea caii de ciKgidatie corespunzatoare unghiului de parcare eel mai mare.se va majora cu 20%, dar
"nuvafniai mica de 5,00 in. "" -: .. -:
'-I'"''

,-

, ^ . . . ; , . .

.}

. :'':'
.'' - ' . . : . : . . . ' . .

NOTA: ' ' ;' ' '";

1. Sunt utilizabile en limite pentru masuraren locurilor de parcare:


t*faaperefilor; ,':..
'

FIG: 6.2.3.2.

Parcarea la

alSturata elementelor de construcpe.

:'. '.. \!
-.'. ',

,;_,,'
: .- .. (:...'

Detaliu.

.* ... "

.,,

...' axuLfagiei fyopsite .ce:,cj.elimiteaza lociirile de parcare intre ele^sau de calea de


' '' circulate; ''"":.

linin separatoare intre culorile vopsitoriei pardoselii folosite pentru inarcarai


nceloragi limite maisus mentionate; . .

once alt element deconstructie sau:protecie ce materializeaza acelea$i limite.

92

,93

& .;;.! K - ";;";:'|;j;(3_^2.3.3.a:-:? Parcarea la 90'-^ sens unie

FIG.6.2.3.4.3. Parcarea la 75 - sens unic

2.30 2.X 2.30

'' o

- iri

FIG. 6:3-5.T>i ' - Parcar'la 90" - dublu sens

FIG.6.2.3.4.b. Parcarea la 75 - dublu sens

2.30 2.30 2.30

95

FIG. 6,2-3.6-a. Parcaiea la 45-jSensjuriic FIG. 6.23.5.a. Parcarea la 60 -sensunic

FIG. 6.2.3.6.b. Parcarea la 45 - dublu sens FIG. 6.2.3.S.b. Parcarea la 60 - dublu sens

96

97

FIG. 6.2.3.7.a.ParcarealongituHinala -sens uiiic(si dublu'sens)

;-

IV.6.3. Cai de circulate ?i rampe

oo in p
> iri

Caile de circulatie i rampele de acces intre niveluri, cu excepjia zonelor de stationare si a zonelor de plata pentru stationare, vor avea lajimile precizate in tabelul 4.6.3.
'"'- >' Tabelul'6.3.
:,.;.'./'

'"

'"

'

" """ "'"


;

: tATIMEA RAMPEI CAILOR DE CIRCULATIE (m.)

5/06
IV.6.2.4.

," 5.60

PRAMRE DREFTE - SENS UNIC RAMPE DREPTE -DUBLUSENS RAMPE CURBE - SENS UNIC:. \ RAMPE CURBE - DUBLUSENS

. 3,00

..,,, . ,: .^..j; 1 ..

.*

'5,50 :

^0o::

^ inarjimea libera i '' .. ''v '"> '' . ' La oricare duitre nivelele'parcajului; fnaltimea libera trebuie sa fie: -minimum2,26m. subplangeu; ,.' . ;;

3^0 - FIRUL INTERIOR

-; ;'::'+ : :

3,00 - FIRUL EXTERIOR


" '
; NOTA: . .;. . -' :" ; ;; ' ' ' ;. \ .. Circulfipiile m curba, nmplasate. pe un plan orizontal sau indinnt, vor avea raza

- minimum 2J05 'm. s,ub obstacole,, ihdiferent de natura lor (grinzi,


conducte de canalizare|!echipanvente'cie .pricfe nahira si elemente de semnalizare, coborari locale ale planseului, etc). : Rampele si caile de circulatie trebuie sa fie libere de orice obstacolpe toatS lalimea lor si pe o maltime de minimum 2,05 m., masurata perpendicular pe rampa. . , , . . . . . : . . ; 1 ( : . '..,.:! K ..- ., " ," ' ..;...:;-. La racordarile rampelor cu caile orizontale de circulatie, inaltimea se majoreaza cu sageata; corespunzatoare ampatamentului vehicolelor. Pentru calculul sagejii se ia in considerare un ampatament de 3>00 m. i' :; / '.'' ''. . .' ' ' , '

de curbura extedoara pentru sens unic de minimum 8,50 m. Circulapiile in curbtt, amplnsate pe un plan orizontal sau mclinat, vor avea raza exterioaraafiruluide circulatie interior curbei deminimum 8,50m. ,,.,,. In cazul rampelor elicoidale razele se itinsoara in proieciie orizpnidla. Daca rampele de circulate in dublu sens sunt prevazute cu insida de separare
intre sensuri, lafimea totals, a rampei se mare$te cu lafimea insulei de separare intre

sensuri: . , . . . . .
FV.6.4. Panta planjeelor de stati

Prtea posterii?ara a, IbcuriloT- de parcare poate fi ocupata cu elemente de constructii sau inst^latirpastr^ridu-sfe liber gabaritul precizatin FIG. 6.2.4. FIG.6.2.4. GaJbariM^artn jgpsterioare a locului de parcare

Inclinarea axului longitudinal pe locul de parcare va fi de maximum 5%.

Panta locului de stajionare pe celelalte directii va fi de maximum 7,5%. Panta planseului pe locurile de stationare rezervate persoanelor
handicapate va fi de maximum 1,5%. . . ; ':
Panta caii de,circulatie,in dreptul zonelor de plata pentru stationare va fi de maximum 3%. ' , .., "f ' .... ,
IV.6.5. Panta cailor de circulate (rampe)

S^dtele locului de porcore oloturat unui perete

vedere in elevotie

NOTA: Acensta facilitate se aplica exdusiv pentru categoria 1 precrzatti m Tabelul 6.2.1., find limitatft la 40 % din numfirul total de loam dan parcaj.

Panta rampelor de circulatie este de maximum 18% pentru: - rampe drepte; . : ,.,...... . . . . . . . ....... ,..,., - rampe curbe - circulatie in seris unic, masurata in axa caii de circulajie sau in dublu sens, masurata in axa firului de circulatie interior curbei.

99

Pentru rampele de circulate curbe ale paircajelor de folosinta privata, se poate folosi pentru calculul latimii pantei si veziabacul din Figura 6.5.

IV.6.7. Racordarea rampelor Rampele de circulatie carosabila se racordeaza la platformele de stationare

"

FIG.6.5J

"'""

'

-' (' '-'' '

'

- '

" . '

sau la porjiunile de circulatie cu alt3 panta cu razele de curba, diferite pentru


amonte si aval, dupa cum stint precizate in figura 6.7.
FIG. 6.7. Racordarea pantelor
iR >15 m.

n.

6 3.10

* 2,90'. 2,70
10 11

12

13

14

15

16

17

18

'19

20

21

22
R > 10 in.

Raza exterioara (m)

NQTA: La^imea riunirfia se stabileste in functie de raza exterioara a caii si ; de p.anta rampei. avuta in vedere. ,
Pe ul'tiiriii 4,00 m.' ai rampei de lesire din parca^ ihasurati'de la aliniamentul fa^adei parcajului, panta caii de circulate carosabila va fi de maximum 5%. Aceasta prevedere nu se aplica rampelor ce debxiseaza direct in caile de circulate carosabila; acestea vor avea o rugozitate pronun^ata a caii de rulare si se vor lua masuri de protecfie la'inzapezire si inKe{. Conf ormarea acestor rampe se va face dupa ctim este indicat in Fig. 6.6.

NOT A: Razele de racordare se masoara in axul rampei sau in axul firului de circulate eel mai defavorizat, dupa caz.

FIG.6.6. lesirile in caile de circulafie adiacente parcajelor (dimehsiuni in metri) ' '"'" ' ' ' ' "
. ' ,'.p'~ rj:.' ':' ' '

1 <[

1 CONSTRUCT!!

i 4 '! ^ ixj ! ^

Alihiomentul strozii

/
TROTUAR

DRUM DE ACCES CAROSABIL

I1AUPA AHPtASATA IN TROTUAR

\Alinkimentul slfozli

100

101

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA dONSTRUCTHLOR IJUBLICE SUBTERANE

Elaboratde:

.-

Institutul de Proiectare, Cercetare fi Tehnica de calcul in construc|ii - I.P.C.T.-S.A.