Sunteți pe pagina 1din 1

SC DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA PLOIESTI

Proiect Buget pentru activitatea e inve!titii an "#$%


& 'ei & Sur!e pentru inve!titii $(Sur!e reportate in perioa a prece enta "(A*orti+area *i,'oace'or -i.e Tota' !ur!e Propunere BVC " ")# ### $ ### ### % ")# ###

O/iective e inve!titii Ter*en e rea'i+are $(Lucrari cu i*pact a!upra re ucerii con!u*uri'or energetice&*ontare panouri !o'are, i+o'are con ucte, anve'opare acoperi! !i +ona pro uctie0 epo+itare 11# ### tri*( II&III "(Lucrari e rea*ena,are Sa'on Ber/ec pentru creare !a'on re!taurant cu !peci-ic )1# ### tri*( II %(Dotari 2ote' 3!igna'i!tica, co*p'etare otari !a'i con-erinta, !(a(4 1# ### tri*( II )(Dotari re!taurant 3cuptor pati!erie, vitrina -rigori-ica,!(a(4 5# ### tri*( II 1(Co*p'etare -ir*e )# ### tri*( III 6(Up&gra e !i!te*e in-or*atice %# ### tri*( I 7( Micro/u! tran!port turi!ti "## ### tri*(II Tota' c2e'tuie'i inve!titii $ )## ### Bugetu' e inve!titii pentru anu' "#$% are in ve ere co*p'etarea otari'or !au in'ocuirea ce'or cu gra avan!at e u+ura -i+ica&atat pentru activitatea e ca+are 2ote'iera, cat !i pentru cea e a'i*entatie pu/'ica( A!t-e', ne propune* !a ac2i+itiona* un cuptor e pati!erie pentru activitatea 'a/oratoru'ui e co-etarie, o *a!ina pentru po'i!at0u!cat0!teri'i+at taca*uri, uti'a,e -rigori-ice, !igna'i!tica 2ote'iera !i pentru !a'i e con-erinte( Avan in ve ere 'i/era'i+area pietei energiei, care eter*ina cre!terea in continuare a tari-e'or practicate e -urni+orii e uti'itati, ne&a* propu! ca o/iectiv rea'i+area unor 'ucrari cu i*pact a!upra re ucerii con!u*uri'or energetice( Ne propune* pentru ace!t an rea'i+area unor 'ucrari e rea*ena,are a Sa'onu'ui Ber/ec, in incercarea e a atrage !eg*ente noi e c'ienti !i a cre!te van+area a&'a&carte( In Bugetu' activitatii e inve!titii pentru anu' "#$", e!te preva+ut ca o/iectiv !i rea'i+area unui up&gra e a' !i!te*u'ui e ge!tiune 2ote'iera, e 'a p'at-or*a 8i e'io, 'a p'at-or*a Opera, i*p'e*entarea -iin !ta/i'ita pentru 'una *artie "#$%( Pornin e 'a !o'icitari'e pri*ite e 'a turi!ti e a!igurare a tran!-eru'ui e 'a aeroport !au a'te cur!e 'oca'e, ne propune* ca in ace!t an !a ac2i+itiona* un *icro/u! pentru a co*p'eta ga*a !ervicii'or o-erite c'ienti'or 2ote'u'ui Centra'( Mentiona* ca !ur!e'e e inve!titii pre+entate *ai !u!, au -o!t i*inuate cu !u*a e " 1## ### 'ei uti'i+ata in perioa a ianuarie&-e/ruarie "#$% pentru !u/!criere o/'igatiuni 'a SC Tu!na SA, in con itii'e pre+entate in Raportu' Con!i'iu'ui e A *ini!tratie 'a pct(% Eveni*ente u'terioare inc2i erii e.ercitiu'ui -inanciar "#$"( Pentru i!poni/i'u' neuti'i+at in !ur!e'e e -inantare pre+entate, ci-rat 'a $ 5)# ### 'ei, Con!i'iu' e A *ini!tratie i!i propune iver!i-icarea p'a!a*entu'ui -unctie e oportunitati'e e pe piata, pentru epo+ite /ancare ar !i a'te in!tru*ente -inanciare e pe piata e capita'( Pre!e inte Con!i'iu e A *ini!tratie, Ec( Me*a Marioara