Sunteți pe pagina 1din 17

Analiza juridico-penal a infraciunii prevzute la art.212 CP Contaminarea cu maladia SIDA !ladimir Palamarciuc" #tudent an.

$" %acultatea de Drept"&S'

%rame(or) of t*i# article i# to inve#ti+ate t*e penal rule# t*at puni#* contamination of anot*er per#on ,- AIDS #tipulated ,- art.212 Penal code of .epu,lic of 'oldova" a# (ell a# in compari#on (it* #ame re+ulation of t*e anot*er countrie#" li)e .u##ia" &crain" .omania" etc. Ac/uired immune deficienc- #-ndrome or ac/uired immunodeficienc- #-ndrome 0AIDS1 i# a di#ea#e of t*e *uman immune #-#tem cau#ed ,- t*e *uman immunodeficienc- viru#. 2I! i# tran#mitted t*rou+* direct contact of a mucou# mem,rane or t*e ,lood#tream (it* a ,odil- fluid containin+ 2I!" #uc* a# ,lood" #emen" va+inal fluid" pre#eminal fluid" and ,rea#t mil). 3*i# tran#mi##ion can involve anal" va+inal or oral #e4" ,lood tran#fu#ion" contaminated *-podermic needle#" e4c*an+e ,et(een mot*er and ,a,- durin+ pre+nanc-" c*ild,irt*" ,rea#tfeedin+ or ot*er e4po#ure to one of t*e a,ove ,odil- fluid#. 3*e purpo#e of t*i# article i# to underline #ome (ron+ #tipulation of t*e Penal code of .' re+ardin+ t*e action# of tran#mi##ion of t*e AIDS di#ea#e. Aut*or come# (it* critical opinion on actual re+ulation# of art.212 Penal code of .' and provide# t*eoretical" a# (ell a# practical #olution# of t*e pro,lem.

SIDA 0Sindromul Imunodeficienei Do,5ndite1" e#te o afeciune a #i#temului imunitar" caracterizat prin infecii oportuni#te" neopla#me" di#funcii neurolo+ice 6i o mare varietate de alte #indroame. 1 7n conformitate cu art.8 al 9e+ii :r. 28 din 1;.<2.2<<= cu privire la profila4ia infeciei 2I!>SIDA2 viru#ul imunodeficienei umane 02I!1 e#te viru#ul care conduce la reducerea 6i di#tru+erea #i#temului imun al or+ani#mului 6i provoac maladia SIDA" iar #indromul imunodeficienei do,?ndite 0SIDA1 reprezint o faz a maladiei determinat de 2I!. SIDA a fo#t declarat ca ,oal de #ine #tttoare cu a#pect de pandemie la 1 decem,rie 1@A1. Br+anizaia 'ondial a Sntii 0B'S1 con#ider numrul dece#elor datorate urmrilor ace#tei ,oli ca fiind de 2"@ milioane ?n anul 2<<;" numrul celor infectai pe plan mondial de 8@"C milioane" anual infect5ndu-#e alte $"8 milioane de per#oane.8 Pe parcur#ul anilor 1@A=-1@@C" ra#p?ndirea infectiei 2I!>SIDA ?n 'oldova #-a caracterizat prin depi#tarea anuala a unor cazuri izolate" preponderent ?n r?ndurile #tudenilor din rile africane" venii #-6i fac #tudiile ?n ara noa#tr. 7n#" ?ncep?nd cu anul 1@@;" #ituaia epidemic referitoare la infecia 2I!>SIDA a devenit alarmant. Pe parcur#ul anilor 1@A=-2<<8" ?n 'oldova au fo#t depi#tate 1=@$ de per#oane infectate cu 2I!" din care =2D ,ar,ati #i 8AD femei. Din numrul total de per#oane infectate cu 2I!" dia+no#ticul SIDA #-a confirmat la A< de per#oane" din care CC au decedat. Cel mai ?nalt nivel al incidenei 2I!>SIDA #-a ?nre+i#trat ?n

anii 1@@=" 1@@A" re#pectiv @"$ #i @"C de cazuri la 1<<<<< de locuitori. 7n ultimii ani #e con#tat #ta,ilizarea inten#itii r#p?ndirii proce#ului epidemic. A#tfel" ?n anul 2<<1 au fo#t depi#tate 28$ de per#oane infectate cu viru#ul 2I!" incidena la 1<<<<< de locuitori con#tituind C"C" iar ?n 2<<8 - 2<; cazuri" incidena fiind de $"= la 1<<<<< de locuitori. $ Infecia 2I!>SIDA e#te recuno#cut ca o pro,lem prioritar de #ntate pu,lic"

deoarece con#ecinele infectrii cu acea#t ,oal #unt +rave" fiind #oldate cu moartea per#oanei.
Conform Brdinului nr.2< din 1@.<1.2<<= a 'ine#terului Sntii cu privire la Standardul Suprave+*erea Epidemiolo+ic a Infeciei 2I!>SIDA C ?n .epu,lica 'oldova infecia 2I!>SIDA #e ?nre+i#treaz ?n toate teritoriile admini#trative. Cei mai ?nali indici fiind ?n mun. Fali 6i C*i6inu" raioanele Cu6eni" Dondu6eni" Glodeni" %le6ti 6i S?n+erei. 7n teritoriile de E#t ale repu,licii cea mai ?nalt r#p?ndire a infeciei 2I! #-a ?nre+i#trat ?n ora6ul 3ira#pol 6i raionul .?,nia. &ltimii C ani proce#ul epidemic #e caracterizeaz prin reducerea inten#itii r#p?ndirii infeciei 2I!>SIDA ?n r?ndul utilizatorilor de dro+uri intraveno# 6i #porirea proporiei per#oanelor infectate pe cale *etero#e4ual" cre6terea numrului femeilor infectate cu 2I!" ceea ce a creat premi#e de infectare perinatal. E#te in cre6tere numrul +ravidelor 2I! pozitive 6i copiilor infectai pe cale perinatal. 'ajoritatea per#oanelor 2I! pozitive #unt de v?r#ta reproductiv" inclu#iv v?r#ta de 1C-2$ ani. A #porit pe parcur#ul anilor 2<<1-2<<; numrul pe#oanelor cu forme #evere a infeciei 2I!>SIDA" +rupul C" #imptomatolo+ie avan#ata" SIDA propriu zi#. Cre6te ri#cul de intrare a epidemiei 2I! ?n 'oldova ?n a treia faza H epidemie +eneralizat. Acumularea ma#iv a per#oanelor infectate cu 2I! favorizeaz r#p?ndirea infeciei ?n diferite +rupuri ale populaiei. A6adar" #e o,#erv c pro,lema infeciei 2I!>SIDA e#te una foarte actual pentru .epu,lica 'oldova 6i a fo#t permanent ?n vizorul autoritilor. 7n #copul com,aterii r#p?ndirii ace#tei infecii" #tatul a ?ncercat # ?ntreprind diver#e m#uri" printre care implicaia juridic ocup un loc important. A#tfel au fo#t ela,orate 6i adoptate diver#e acte normative" printre care putem meniona urmtoareleI 9e+ea :r. 1$;< din 2C.<C.1@@8 cu privire la profila4ia SIDA 0a,ro+at1J 2otr?rea Guvernului ..'. :r. ;@2 din <@.1<.1@@C cu privire la m#urile ur+ente de profila4ie 6i com,atere a maladiei SIDA 6i a ,olilor #e4ual-tran#mi#i,ile 0a,ro+at1J 9e+ea :r. 28 din 1;.<2.2<<= cu privire la profila4ia infeciei 2I!>SIDAJ 2otr?rea Guvernului ..'. :r. @$A din <C.<@.2<<C cu privire la m#urile de profila4ie 6i control al infeciei 2I!>SIDA 6i infeciilor cu tran#mitere #e4ualJ Brdinului nr.2< din 1@.<1.2<<= a 'ine#terului Sntii cu privire la Standardul Suprave+*erea Epidemiolo+ic a Infeciei 2I!>SIDA J Di#poziia 'ini#terului Sntii a ..'. nr. 8<<-d din 1$.<C.2<<@ cu privire la efectuarea #uprave+*erii infeciei 2I!>SIDA de +eneraia a douaJ etc. Guvernul .epu,licii 'oldova prin 2otr?rea :r. 2AA din 1C.<8.2<<C cu privire la apro,area B,iectivelor de Dezvoltare ale 'ileniului ?n .epu,lica 'oldova p?na ?n 2<1C 6i a Primului .aport :aional KB,iectivele de Dezvoltare ale 'ileniului ?n .epu,lica 'oldovaK ; 6ia propu# unul dintre #copuri com,aterea maladiei 2I!>SIDA. Principala #arcin ?n ace#t #en# e#te #toparea ctre anul 2<1C a r#p?ndirii 2I!>SIDA 6i ?nceperea proce#ului de reducere a 2I!>SIDA. A6adar" #e tinde #pre reducerea incidenei 2I!>SIDA de la $";; 0la 1<<.<<<

locuitori1 ?n 2<<2 p?na la $ ?n 2<<;" p?na la 8"C ?n 2<1< 6i p?na la 8"2 ?n 2<1C. .educerea incidenei 2I! printre populatia cu v?r#ta de 1C-2$ ani de la ; ?n anul 2<<2 p?na la $"@ ?n 2<<;" p?na la $"2 ?n 2<1< #i p?na la $ ?n 2<1C. Evoluia primejdiei pentru #ntatea pu,lic +enerat de cre6terea numrului per#oanelor infectate cu 2I!>SIDA a impu# nece#itatea ela,orrii 6i unei politici juridico-penale ?n ace#t domeniu" materializat prin re+lementri juridice de incriminare a faptelor de contaminare cu maladia SIDA. Primele re+lementri ?n ace#t #en# pot fi +#ite ?n Codul penal al .SS' din 1@;1. Prin &cazul Prezidiumului Suprem a .SS' din 2A.1<.1@A= a fo#t introdu# art.1<=>1 ?ntitulat Contaminarea de ,oala SIDA . = Alin.1 al art.1<=>1 din Codul penal al .SS' din 1@;1 prevedea Punerea intenionat a altei per#oane ?n pericolul contaminrii de ,oala SIDA - #e pedep#e6te cu privaiune de li,ertate pe un termen de p?n la cinci ani . 3otodat alin.2 prevedea Contaminarea altei per#oane de ,oala SIDA de ctre o per#oan" care 6tia c #ufer de acea#t ,oal - #e pedep#e6te cu privaiune de li,ertate p?n la opt ani. Acea#t prevedere a produ# efecte p?n la intrarea ?n vi+oare a noului Cod penal din 1A.<$.2<<2 A . A6adar" ?n art.212 CP ?ntitulat Contaminarea cu maladia SIDA " ?ntr-o redacie analo+ic celei din art.122 a Codului penal a %ederaiei .u#e" e#te re+lementat protecia relaiilor #ociale cu privire la necontaminarea cu maladia SIDA. 7n redacia anului 2<<2 ace#t articol e#te inclu# ?n capitolul !III al Prii Speciale a CP a ..'. LInfraciuni contra #ntii pu,lice 6i convieuirii #ociale " coninea $ aliniate" printre care alin.011"021 6i 0$1 reprezint componene de infraciuni de ,az" iar alin.081 con#tituie componen de infraciune a+ravat. .ecent" prin 9e+ea nr. 2==-M!I din 1A decem,rie 2<<A intrat ?n vi+oare la data de 2$ mai 2<<@" a fo#t introdu# alin. 0C1 care prevede dou modaliti alternative de eli,erare de r#pundere a fptuitorului. 7n continuare vom trece la analiza juridico-penal a ace#tor componene de infraciuni. B,iectul juridic +eneric al infraciunii prevzute la art.212 CP a .' #unt relaiile #ociale cu privire la #ntatea pu,lic 6i convieuirea #ocial. Conform 9e+ii :r. 1< din <8.<2.2<<@ privind #uprave+*erea de #tat a #ntii pu,lice @ prin #ntate pu,lic #e ?nele+e an#am,lu de m#uri 6tiinifico-practice" le+i#lative" or+anizatorice" admini#trative 6i de alt natur de#tinate # promoveze #ntatea" # previn ,olile 6i # prelun+ea#c viaa prin eforturile 6i ale+erea informat ale #ocietii" comunitilor pu,lice" celor private 6i ale indivizilor. 7n literatura rom5n de #pecialitate prin #ntate pu,lic #e ?nele+e" pe de o parte" totalitatea condiiilor 6i m#urilor menite # a#i+ure c?t mai deplin #ntatea unui +rup #ocial or+anizat H comun" ora6 etc. H iar pe de alt parte" #tarea pe care acel +rup o are #u, a#pectul #ntii #ale. 1 < 7ntr-un alt conte4t" prin Lconveuire #ocial #e ?nele+e mediul #ocial care pre#upune contacte mai apropiate" directe" frecvente ?ntre oameni" a cror pertur,are implic o #uferin

moral" cum #unt contactele care reclam ,una-voin 6i re#pect reciproc" moralitatea pu,lic 6i atitudinea +rijulie fa de patrimonial natural 6i cultural. 1 1 9e+iuitorul din .om5nia 6i Croaia #itueaz infraciunea de contaminare cu maladia SIDA ?n capitolul Infraciuni contra #ntii pu,lice . Codul penal al &crainei ?n art.18< prevede incriminarea faptei de contaminare cu maladia SIDA #au cu alt maladie infecioa# incura,il ?n acela6i capitol cu infraciunile contra vieii 6i #ntii per#oanei. Codul penal din 1@;1 a .SS' a localizat art.1<=>1 ?ntitulat Contaminarea de ,oala SIDA ?n capitolul 2 al Prii Speciale Infraciuni contra vieii" li,ertii 6i demnitii per#oanei . Aceea6i poziie a preluat-o 6i le+iuitorul actual al %ederaiei .u#e. Art.122 CP a %... prevede r#punderea pentru contaminarea cu maladia SIDA. Ace#t articol e#te poziionat ?n titlul !II Infraciuni contra per#oanei " capitolul 1; Infraciuni contra vieii 6i #ntii . Aceea6i poziie au adoptat-o majoritatea #tatelor din CSI. A6adar" o,#ervm c determinarea corect a o,iectului juridic +eneric pare a fi o delem ?n dependen de opiunea le+iuitorului fiecrui #tat. E#te indu,ita,il faptul c infraciunea analizat atenteaz la relaiile #ociale privind #ntatea pu,lic" cci orice per#oan H victim a ace#tei infraciuni" dac a fo#t contaminat" devine ?n continuare un izvor de contaminare. 3otodat" urmeaz # lum ?n con#ideraie c ?m,olnvirea de maladia 2I!>SIDA duce inevita,il la dece#ul per#oanei" ceea ce con#tituie o atentare la viaa 6i #ntatea ace#teia. 3otodat ?n multe #tate ale lumii" printre care 'area Fritanie" Germania" Spania" Italia" Canada" %rana" ?n le+i#laia penal nu au norme #peciale de incriminare a contaminrii cu maladia SIDA #au ,oli venerice. 1 2 Ace#te #tate aplic prevederile +enerale a componenelor de infraciuni care atenteaz la viaa 6i #ntatea per#oanei. 7n literatura de #pecialitate #e menioneaz c infraciunile contra #ntii" tradiional #unt cla#ificate ?n dou +rupe mariI 11 infraciunile care aduc un anumit prejudiciu #ntii per#oanei" 6i 21 infraciunile care pun ?n pericol #ntatea per#oanei. Dup re+ula +eneral contaminarea cu maladia SIDA #e atri,uie la prima cate+orie. 3otodat" nu e#te lip#it de raionament faptul c alin.1 al art.122 CP a %. 0#imilar cu alin.1 art.212 CP a .'1 urmeaz a fi pla#at ?n cate+oria infraciunilor care pun ?n pericol #ntatea per#oanei" cci r#punderea penal e#te prevzut pentru punerea intenionat a altei per#oane ?n pericol de contaminare cu maladia SIDA" componena de infraciune fiind formal-material. 1 8 7n aceea6i ordine de idei dorim # evideniem poziia #avantului :ovo#elov G.P. care menioneaz c tradiional o,iectul juridic al ace#tei componene de infraciuni e#te con#iderat #ntatea per#oanei. 3otu6i" e4i#t 6i anumite rezerve ?n ace#t #en#. Ntiina contemporan nu a ela,orat preparate medicinale efective" care ar com,ate efectul morii ,olnavului" acea#ta fiind doar o variaie a timpului. De aceea o,iectul #pecial al infraciunii tre,uie # fie con#iderat viaa per#oanei. 1 $ 9u?nd ?n con#ideraie cele menionate #u#inem c infraciunea de contaminare cu maladia SIDA tre,uie # fie con#iderat fc?nd parte din cate+oria infraciunilor contra vieii 6i #ntii per#oanei. 7n ace#t #en# #u#inem nece#itatea depla#rii componenei de infraciune

analizate din capitolul !III LInfraciuni contra #ntii pu,lice 6i convieuirii #ociale a Prii Speciale a CP ?n capitolul II Infraciuni contra vieii 6i #ntii per#oanei . 7n continuare vom face analiza fiecrei componene de infraciune reie6ind din prevederile ?n vi+oare ale art.212 Cod penal a .epu,licii 'oldova. B,iectul juridic #pecial al infraciunii" oricare ar fi varianta tipic de manife#tare a faptei 0art.212 alin. 011" 021 #au 0$1 CP1 ?l con#tituie relaiile #ociale privitoare la protejarea #ntii pu,lice a crei ocrotire implic prevenirea contaminrii altor per#oane cu maladia SIDA. B,iectul material al infraciunii e#te corpul unei alte per#oane. 1 C 9atura o,iectiv a infraciunii ?n cauz include fapta prejudicia,il con#t?nd ?n aciunea 0inaciunea1 de punere a altei per#oane ?n pericol de contaminare cu maladia SIDA.1 ; Su#inem poziia #avantului Cra#icov Iu.A. care menioneaz c acea#t infraciune poate fi #v?r6it doar prin aciune" deoarece modalitatea prin care #e tran#mite viru#ul 2I!" e4clude inaciunea. 1 = 'etodele de #v?r6ire a ace#tei infraciuni pot fi diver#e" 6i prin urmare nu #e rezum doar la tran#miterea #indromului imunodeficitar pe cale #e4ual. A#tfel" pe l?n+ acea#t medot putem meniona urmtoareleI efectuarea tran#fuziei cu #?n+e contaminat #au contactul cu preparatele de #?n+e contaminatJ efectuarea tran#plantrii de or+ane #au e#uturi umane de la un donator ,olnavJ prin laptele mamei ctre copilJ etc. Ace#te metode #unt cele mai de# ?nt?lnite ?n practica judiciar. 3otu6i #unt cazuri" c?nd per#oana contaminat #au care con#ider c e#te contaminat a fo#t condamnat pentru ameninarea de tran#miterea viru#ului prin faptul c va mu6ca victima #au o va #cuipa ?n fa. Spre e4emplu" ?n Fel+ia in#tana de judecat a condamnat o per#oan c pe l?n+ toate aciunile ile+ale a mu6cat jandarmul 6i a #pu# c e#te contaminat cu maladia SIDA. Pronun?nd *otr?rea" in#tana de judecat a concretizat c a fo#t luat ?n con#ideraie faptul ameninrii de contaminare. 1 A 3otodat nu e4i#t componen de infraciune dac aciunea realizat de ctre fptuitor" prin natura ei" nu e#te #u#cepti,il # creeze pericolul contaminrii cu maladia SIDA 0 de e4emplu" #e poate e4clude po#i,ilitatea de tran#mitere a maladiei SIDA prin #ecreia ocular 0lacrimi1" ,ucal 6i prin tran#piraie1. De a#emenea" nu poate fi tra# la r#pundere penal per#oana ,olnav de maladia SIDA" care a re#pectat m#urile de precauie" iar pericolul contaminrii a #urvenit ?n urma aciunii #v?r6ite de ctre per#oana #ntoa#.1 @ Infraciunea prevzut la alin.011 art.212 CP e#te o componen formal-material" care #e con#um din momentul #urvenirii pericolului real de contaminare cu maladia SIDA. De6i le+iuitorul" la de#crierea infraciunii" folo#e6te #inta+ma Lmaladia SIDA " pentru e4i#tena faptei e#te #uficient # #e creeze pericolul prelurii de ctre victim a viru#ului 2I!" ?ntruc?t SIDA con#tituie e4pre#ia clinic 6i ,iolo+ic a unei perioade avan#ate a ,olii. 2 < Infraciunea prevzut la alin.2 al art.212 e#te o componen material" 6i #e con#um din momentul contaminrii victimei cu maladia SIDA.

Nirocov !.A. menioneaz c infraciunea #e con#ider con#umat din momentul con#tatrii" ?ntr-o in#tituie medical" a viru#ului ?n or+ani#mul victimei. 3otodat el menioneaz c evoluia 6i durata dezvoltrii ,olii nu influeneaz calificarea infraciunii. Con#iderm nece#ar # facem precizarea c infraciunea #e con#ider con#umat din momentul contaminrii victimei" dar nu din momentul con#tatrii medicale" care e#te doar un moment con#tatator al infectrii per#oanei. 9atura #u,iectiv a infraciunii prevzute la alin.1 al art.212 CP a .' #e e4prim prin vinovie #u, form de intenie. .eie6ind din faptul c alin.1 al ace#tei infraciuni reprezint o componen formal-material" con#iderm c latura #u,iectiv #e caracterizeaz prin intenie direct" adica fptuitorul ?6i d #eama de caracterul prejudicia,il al aciunii #ale" prevede c pune ?n pericol de contaminare victima" 6i dore6te ?n mod con6tient #urvenirea ace#tor urmri. 9atura #u,iectiv a infraciunii prevzut la alin.2 al art.212 CP a .' #e e4prim prin vinovie #u, form de intenie direct #au indirect. &n #emn o,li+atoriu al ace#tei infraciuni e#te c fptuitorul cunoa6te c e#te purttor al viru#ului. Dup cum #u#in autorii auto*toni 2 1 " cunoa6terea faptului dat are la ,az datele parvenite de la in#tituiile medicale. Prin urmare" ?n conformitate cu art.1$ alin.8 al 9e+ii :r. 28 din 1;.<2.2<<= cu privire la profila4ia infeciei 2I!>SIDA Per#oanele cu #tatu#ul 2I! pozitiv #ta,ilit #?nt avizate ?n #cri# de ctre in#tituia medico-#anitar a#upra nece#itii re#pectrii re+ulilor de prevenire a r#p?ndirii infeciei 2I!>SIDA" precum 6i a#upra r#punderii penale pentru punerea intenionat ?n pericol de contaminare a altei per#oane #au pentru infectarea intenionat a ace#teia. 7n literatura de #pecialitate 2 2 #e menioneaz c infraciunea poate fi #v?r6it at?t din intenie direct #au indirect" c?t 6i din impruden #u, form ?ncredere e4a+erat ?n #ine. 9a fel" autorul menioneaz c infraciunea de contaminare cu viru#ul 2I! #e deo#e,e6te de omor" prin faptul c fptuitorul nu are intenia de a lip#i victima de via. 7n viziunea noa#tr latura #u,iectiv ?n alin.2 al art.212 CP a .' #e e4prim doar #u, form de intenie" adica fptuitorul ?6i ddea #eama de caracterul prejudicia,il al aciunii #ale" a prevzut faptul tran#miterii viru#ului" a dorit #au a admi#" ?n mod con6tient" #urvenirea contaminrii. 7n confirmarea poziiei noa#tre #unt 6i prevederile alin.1 6i 2 ale art.2@ a 9e+ii :r. 28 din 1;.<2.2<<= care #tipuleaz c per#oanele cu #tatu# 2I! pozitiv vor da dovad de comportamente re#pon#a,ile 6i inofen#ive pentru a-6i proteja propria #ntate 6i a preveni tran#miterea infeciei 2I!. Per#oana care e#te con6tient de faptul infectrii #ale cu 2I! 6i pune premeditat ?n pericol de contaminare o alt per#oan poart r#pundere penal ?n conformitate cu le+i#laia ?n vi+oare.0#u,l.aut.1 3otodat #u#inem c e#te nece#ar de introdu# prevedere e4pre# ?n Codul penal care # incrimineze contaminarea cu maladia SIDA din impruden. Incriminarea contaminrii din impruden e#te prevzut ?n noul cod penal al .om5niei ?n art.8C$ alin.$. 2 8 Su,iectul infraciunii poate fi orice per#oan fizic re#pon#a,il" care la momentul comiterii faptei a ?mplinit v?r#ta de 1; ani. .eferitor la calitatea #u,iectului infraciunii ?n literatura de #pecialitate a fo#t e4primat ideea conform creia #u,iectul infraciunii 0art.212 alin011 CP1 e#te #pecial 6i poate fi per#oana

fizic" re#pon#a,il" care" la momentul #v?r6irii faptei" a atin# v?r#ta de 1; ani 6i e#te contaminat cu maladia SIDA.2 $ :u putem fi de acord cu acea#t poziie" cci pentru #v?r6irea infraciunii prevzut la alin.011 art.212 CP ?n calitate de #u,iect poate aprea orice per#oan fizic" deoarece le+iuitorul nu face careva precizri referitor la calitatea #u,iectului. Prin urmare" nu e#te nece#ar ca acea#ta ?n mod o,li+atoriu # fie contaminat cu maladia SIDA. Altfel tre,uie # fie privit #ituaia" ?n cazul ?n care #e comite infraciunea prevzut de alin.2 al art.212 CP. 7n ace#t caz le+iuitorul #ta,ile6te e4pre# pedeap#a pentru contaminarea cu maladia SIDA de ctre o per#oan care 6tia c #ufer de acea#t ,oal. 7n conformitate cu art.8 al 9e+ii :r. 28 din 1;.<2.2<<= #tatu# 2I! pozitiv pre#upune prezena marc*erilor 2I! ?n or+ani#mul uman" indic?nd faptul infectrii. A#tfel" #u,iectul e#te unul #pecial" 6i anume per#oana contaminat care 6tia de#pre faptul c e#te purttoare a viru#ului 2I! 0confirmat prin documente medicale1. &neori acea#t diferen privitor la calitatea #u,iectului nu e#te a,#olut #e#izat ?n literatura de #pecialitate" prin urmare ajun+?ndu-#e la calificri incorecte a faptelor infracionale. A#tfel" ?n comentariul la codul penal 2 C #-a menionat c ?n conte4tul variantei-tip de#cri#e la art.212 alin.011 CP" latura #u,iectiv a infraciunii #e e4prim prin intenie indirect... Dac fptuitorul acioneaz cu intenie direct de a molip#i o alt per#oan" aciunile lui cad #u, incidena art.2=" 212 alin.021 CP. B,#ervm c ?n conte4tul #ur#ei citate nu #e face di#tincie cu privire la calitatea #u,iectului" fc?ndu-#e referire la calitatea de #u,iect +eneral" ceea ce nu core#punde prevederilor codului penal" cci pentru art.212 alin.021 CP" dup c?te deja am #u,liniat #e prevede calitatea de #u,iect #pecial" 6i anume per#oana care 6tie c e#te contaminat. A6adar" nu poate # fie tentativ de infraciune prevzut la alin.2 art.212 CP a .' #v?r6it de o per#oan necontaminat cu maladia SIDA. 9a fel calificarea +re6it #e datoreaz 6i faptului c nu #-a luat ?n con#ideraie diferena dintre componenele de infraciuni #u, a#pectul con#umrii ace#tora" 6i anume formal-material pentru alin.1" 6i material pentru alin.2. 3otu6i apare ?ntre,areaI cum urmeaz a fi calificat fapta dac a avut loc contaminarea de ctre o per#oan care nu e#te purttoare al viru#ului 2I!O &n r#pun# la acea#t ?ntre,are poate fi +#it la autorul !italie Stati" care menioneaz c L?n cazul ?n care contaminarea cu maladia SIDA a fo#t #v?r6it de per#oan" care nu #ufer de acea#t maladie 0nu e#te purttoare a viru#ului 2I!1" r#punderea penal poate fi aplicat ?n conformitate cu art.1C1 C.P. a .' . 2 ; 7n condiiile re+lementrilor in#uficiente referitoare la pro,lematica analizat #untem de acord cu acea#t poziie e4pu# de autor" cci pre#upune o #oluie ?n core#pundere cu o,iectul nemijlocit real al infraciunii" precum 6i pentru a nu permite frdele+e. 3otu6i" lu?nd ?n con#ideraie re+lementrile ?n vi+oare" care determin o,iectul juridic +eneric diferit al ace#tor infraciuni" 6i anume relaiile #ociale cu privire la viaa 6i #ntatea fizic a per#oanei 6i cele cu privire la #ntatea pu,lic 6i convieuirii #ociale" ?n #copul de a evita ?ncadrarea diferit a faptelor infracionale 6i minimalizarea ri#curilor de aplicare eronat a le+ii penale de ctre in#tanele judectore6ti propunem introducerea unor modificri ?n alin.2 al art.212. Acea#t modificare #e refer la e4cluderea calitii #peciale a #u,iectului. Prin urmare" propunem

coninutul alin.2 al art.212 ?n urmtoarea redacie LContaminarea altei per#oane cu maladia SIDA #e pedep#e6te ... . Acea#t #oluie va permite e4cluderea nece#itii de-a ?ncadra fapte criminale prin pri#ma altor norme" unde interpretarea ar putea fi #upu# unor #peculaii 6i interpretri pur #u,iective de ctre in#tanele de judecat. Acea#t #oluie" la fel va contri,ui la individualizarea corect a pedep#ei penale" cci ?n conformitate cu Codul penal pedeap#a pentru alin.1 art.1C1 CP e#te ?nc*i#oarea de la 8 la 1< ani" dar pentru alin.2 art.212 CP e#te ?nc*i#oarea de al 1 la C ani. Ace#t fapt #erve6te drept un ar+ument #uplimentar pentru operarea de ctre le+iuitor a modificrilor propu#e. 3otodat fc?nd un demer# mai profund ?n analiza pro,lematicii" urmeaz # formulm ?ntre,areaI cum urmeaz # calificm infraciunea ?n caz de impruden a fptuitoruluiO 9u?nd ?n con#ideraie cele e4pu#e" ?n lip#a unei prevederi e4pre#e ar tre,ui # calificm fapta conform art.1C= CP L!tmarea +rav ori medie a inte+ritii corporale #au a #ntii cauzat din impruden . 7n ace#t #en#" reieterm c ?n #copul de a evita ?ncadrarea diferit a faptelor infracionale 6i minimalizarea ri#curilor de aplicare eronat a le+ii penale de ctre in#tanele judectore6ti propunem introducerea ?n codul penal a articolului 212>1" care urmeaz a fi ?ntitulat LContaminarea cu maladia SIDA din impruden 6i va avea urmtorul coninut Contaminarea cu maladia SIDA" a altei per#oane" #v?r6it din impruden #e pedep#e6te ... . Continu?nd demer#ul calificrii infraciunii analizate dorim # r#pundem la ?ntre,areaI cum urmeaz a fi calificat fapta de contaminare cu maladia SIDA prin intermediul infraciunilor #e4uale. Autoarea Ano6encova Sv. analiz?nd coraportul dintre infraciunile 181 6i 182 CP a %. 0analo+ic art.1=1 6i 1=2 CP a .'1" pe de o parte 6i art.122 CP a %. 0analo+ic art.212 CP a .'1 pe de alt parte" menioneaz c e4i#t o pro,lem ?n determinarea formei vinoviei la primele 6i concur#ul ace#tora cu art.122 CP a %.. Ea evideniaz c 2otr?rea Plenului Curii Supreme nr.11 din 1C iunie 2<<$ cu privire la practica judectorea#c privind infraciunile prevzute de art.181 6i 182 CP a %. ?n pct.18 #tatueaz c urmeaz a fi calificate ?n conformitate cu lit., alin.8 art.181 6i lit., alin.8 art.182 a CP a %. 0analo+ic lit.c alin.8 art.1=1 6i re#pectiv lit., alin.8 art.1=2 CP a .'1 at?t infectarea intenionat c?t 6i din impruden cu maladia SIDA ?n cazul #v?r6irii infraciunii de viol #au aciuni violente cu caracter #e4ual. Dar referitor la concur#ul infraciunilor Plenul Curii Supreme nu menioneaz nimic. 2 = :u putem fi de acord cu poziia e4pu# de Ano6encova Sv." deoarece 2otr?rea Plenului Curii Supreme .u#e" ?n acela6i punct #ta,ile6te c r#punderea ?n conformitate cu lit.+ alin.2 art.181 6i lit.+ alin.2 art.182 CP a %. are loc atunci c?nd fptuitorul a tran#mi# o ,oal veneric" 6tiind c #ufer de acea#t ,oal" a prevzut po#i,ilitate #au inevita,ilitatea contaminrii" 6i a dorit #au a admi# contaminarea. Calificarea #uplimentar conform art.121 CP a %. nu e#te nece#ar. .eie6ind din te4tul 2otr?rii acea#t e4plicaie #e refer ?n mod tacit 6i la violul #au aciuni violente cu caracter #e4ual ?n#oite de contaminarea cu maladia SIDA" dar nu numai la tran#miterea unei ,oli venerice.

Profe#orul :aumov A.!. con#ider c ?n cazul #v?r6irii violului #au a aciunilor violente cu caracter #e4ual care au cauzat contaminarea cu maladia SIDA are loc vinovie du,l. Autorul evideniaz acea#t #ituaie ?n calitate de concur# ideal ?ntre infraciunea #e4ual 6i contaminarea cu maladia SIDA" cu precizarea c tran#miterea ,olii a fo#t intenionat. 3otodat" ali autori ru6i e4clud calificarea #uplimentar conform art.122 CP a %. ?n caz de viol #au aciuni violente cu caracter #e4ual. 2 A 7n le+tur cu cele menionate tre,uie # facem o precizareI prevederile lit., alin.8 art.181 6i lit., alin.8 art.182 a CP a %. nu #ta,ile#c forma vinoviei la contaminarea cu maladia SIDA" fapt care a con#tituit unul dintre motivele pentru polemici ?n doctrina de #pecialitate. 9e+i#latorul no#tru" ?n#" a re+lementat e4pre# forma de vinovie ?n lit.c alin.8 art.1=1 6i lit.c alin.8 art.1=2 a CP" ?n care #e #tipuleaz violul #au aciuni violente cu caracter #e4ual ?n#oite de contaminarea intenionat cu maladia SIDA. 0#u,l.aut.1 7n condiiile re+lementrilor actuale c?nd alin.1 6i 2 art.212 CP a .' #ta,ile#c forma de vinovie intenia" e4prim?nd coraportul dintre lit.c alin.8 art.1=1 6i lit.c alin.8 art.1=2" 6i art.212 CP putem meniona relaia dintre o parte 0art.212 CP1 6i ?ntre+ 0lit.c alin.8 art.1=1 6i lit., alin.8 art.1=21. Deci" ?n viziunea noa#tr nu e4i#t concur# de infraciuni atunci c?nd per#oana e#te contaminat cu ,oala SIDA ?n rezultatul violului #au aciunilor violente cu caracter #e4ual. 7n conformitate cu art.11A alin.1 CP a .' concurena dintre o parte 6i un ?ntre+ reprezint e4i#tena a dou #au mai multor norme penale" una din ele cuprinz?nd fapta prejudicia,il ?n ?ntre+ime" iar celelalte H numai unele pri ale ei. A6adar" lit.c alin.8 art.1=1 6i lit., alin.8 art.1=2 include at?t aciunile de ,az c?t 6i contaminarea cu maladia SIDA. Conform alin.2 art.11A CP calificarea infraciunilor ?n cazul concurenei dintre o parte 6i un ?ntre+ #e efectueaz ?n ,aza normei care cuprinde ?n ?ntre+ime toate #emnele faptei prejudicia,ile #v?r6ite. Prin urmare" calificarea #e va face doar ?n conformitate cu una din normele prevzute la art.1=1 6i 1=2. Soluiile de calificare propu#e core#pund prevederilor actuale ale Codului penal a .epu,licii 'oldova. 3otu6i" av?nd o viziune pro#pectiv a#upra re+lementrilor ulterioare" 6i anume ?n eventualitatea introducerii incriminrii contaminrii cu maladia SIDA din impruden" ?n conte4tul celor menionate mai #u# apare o ?ntre,areI cum vor tre,ui calificate infraciunea de viol 6i aciuni violente cu caracter #e4ual ?n#oite de contaminarea cu maladia SIDA din imprudenO Ar tre,ui oare calificate prin concur# a#tfel de aciuniO Soluia care o propunem e#te urmtoareaI ?n eventualitatea e4i#tenei unei prevederi care # incrimineze contaminarea cu maladia SIDA din impruden va fi nece#ar de adu# modificri lit.c alin.8 art.1=1 6i lit., alin.8 art.1=2" 6i anume de a e4clude e4pre#ia intenionat din coninutul ace#tor re+lementri. A#tfel vor fi #oluionate po#i,ilele calificri eronate a infraciunilor analizate. 3otodat" ?n cazul #v?r6irii infraciunilor prevzute la art.1=8-1=C CP a .' ?n#oite de contaminarea cu maladia SIDA" atunci calificarea #e va face prin concur#. Alin.$ al art.212 prevede r#pundere penal pentru contaminarea cu maladia SIDA ca urmare a ne?ndeplinirii #au ?ndeplinirii necore#punztoare de ctre un lucrtor medical a o,li+aiilor #ale profe#ionale. Acea#t contaminare mai poate fi denumit infectare

nozocomial " care ?n conformitate cu art.8 al 9e+ii :r. 28 din 1;.<2.2<<= pre#upune infectare cu 2I! prin intermediul interveniilor 6i manoperelor medicale. Su,iectul prevzut la ace#t aliniat e#te un #u,iect #pecial" 6i anumeI un lucrtor medical. :oiunea de lucrtor medical e#te mai lar+ dec?t cea de medic" referindu-#e nu numai la deintorul unei diploma de confirmare a #tudiilor #uperioare medicale 0c*irur+" #tomatolo+" cinecolo+" *ematolo+ etc.1" dar 6i la o a#i#tent medical" o infirmier" un felcer etc. 2 @ 7n ace#t #en# e#te caracteri#tic urmtorul e4empluI Comitetul Crucii .o6ii al Canadei #-a declarat oficial vinovat de contaminarea mai multor mii de canadieni cu 2I! 6i cu viru#ul *epatitei C. Conductorul ace#tei or+anizaii" Pierre Duple##-" a declarat c el poart r#pundere direct pentru di#tri,uirea" ?n anii PA< ai #ecolului trecut" a #?n+elui neverificat" pu# la di#poziie de ctre donatori. Ace#te aciuni nu au fo#t premeditateJ ele #e e4plicau mai ?nt?i de toate prin necalificarea per#onalului medical. 3ran#fuzia #?n+elui infectat a condu# la contaminarea mai multor mii de oameni cu 2I! 6i a circa 2< de mii de oameni cu *epatita C. 'ai mult de trei mii de ,olnavi au decedat. .ecunoa6terea vinoviei a devenit un rezultat al unei ?nele+eri cu procuratura dup ne+ocieri de mai muli ani. 7n caz contrar" Crucea .o6ie din Canada era ?n pericolul de a fi ?nvinuit de ne+lijen infracional. 8 < 7ntr-o #pe pe cauz civil #e menioneaz c P.!. a acionat ?n judecat 'ini#terul Sntii 6i Spitalul .aional din Clra6i" #olicit?nd repararea prejudiciului moral 6i material ?n mrime de C<< <<< lei" care i-a fo#t cauzat prin infectarea cu viru#ul 2I! ?n urma tran#fuziei de #?n+e efectuat de ctre medicii Spitalului .aional din Clra6i ?n perioada aflrii la tratament. 7n urma trecerii prin toate veri+ile #i#temului judectore#c Plenul Curii Supreme de Qu#tiie a con#tatat c #oluion?nd liti+iul" in#tanele de judecat au concluzionat ?n mod ?ntemeiat c P.!. a fo#t infectat cu viru#ul 2I! ?n perioada aflrii #ale la tratament ?n Spitalul .aional din Clra6i" ?n urma tran#fuziei de #?n+e de la D.S." care ?n acel moment era infectat cu viru#ul SIDA. Ar+umentele recur#ului ?n anulare care #u#in faptul c P.!. a fo#t infectat p?n la internarea #a ?n #pital" aici fiind doar #upu# ri#cului de infectare" au fo#t com,tute prin dovezile o,iective prezente ?n do#ar. Conform certificatului eli,erat de Centrul SIDA la 8<.<A.2<<1" infectarea lui P.!. ?n #pital a fo#t confirmat ?nc o dat prin analiza din 2C.<C.1@@@I de aceea6i ,oal #ufer 6i D.S. A#tfel" in#tanele de judecat au concluzionat corect c anume din vina per#onalului Spitalului .aional din Clra6i" ?n timpul e4ercitrii funciilor #ale" reclamantului i #-a cauzat un prejudiciu #ntii. 8 1 7n plan comparativ art.122 alin.$ Cod penal a %ederaiei .u#e prevede incriminarea pentru infectarea cu maladia SIDA a altei per#oane ca urmare a e4ecutrii necore#punztoare a o,li+aiunilor profe#ionale. E4pre#ia o,li+aiunilor profe#ionale face aluzie la nee4ecutarea o,li+aiilor de ctre orice #alariat. 3otu6i" autorii ru6i 8 2 concretizeaz c #u,iect al ace#tei infraciuni pot fi lucrtorii medicali" lucrtorii din la,oratoarele de prelevare a #?n+elui" farmaci6tii" care ?ntr-o #ituaie concret au ?nclcat o,li+aiunile de #erviciu care #-au #oldat cu infectarea per#oanei cu ,oala SIDA. 7n aceea6i ordine de idei art.181 din Codul penal al &crainei prevede r#pundere penal pentru e4ercitarea necore#punztoare a o,li+aiilor profe#ionale de ctre un lucrtor medical"

farmaci#t #au alt lucrtor" care a cauzat molip#irea per#oanei cu viru#ul 2I!>SIDA #au cu o alt maladie infecioa# incura,il. Conform Coldului penal a Raza*#tanului" #u,iect al infraciunii analizate poate fi 6i un lucrtor a or+anizaiilor de de#ervire a populaiei. 8 8 9atura #u,iectiv a infraciunii prevzut la alin.$ al art.212 CP a .' #e e4prim prin intenie #au impruden fa de e4ecutarea o,li+aiilor profe#ionale" 6i prin impruden fa de con#ecinele prejudicia,ile. 7n conte4tul analizei alin.$ al art.212 CP a .' provoac intere# coraportul ace#tei norme cu art.218 din Codul penal. &ltimul re+lementeaz r#punderea penal pentru ?nclcarea din ne+lijen de ctre medic #au de ctre un alt lucrtor medical a re+ulilor #au metodelor de acordare a a#i#tenei medicale. A6adar" apare o ?ntre,areI poate oare alin.$ al art.212 # fie o norm #pecial fa de art.218 CP O 7n ace#t #en# evideniem prevederea art.11; CP norm +eneral #e con#ider norma penal care prevede dou #au mai multe fapte prejudicia,ile" iar norm #pecial H norma penal care prevede numai cazurile particulare ale ace#tor fapte. 7n #pecial #u, a#pectul laturii #u,iective alin.$ al art.212 CP nu poate fi norm #pecial ?n raport cu art.218 CP" deoarece prevede vinovie at?t #u, form de intenie fa de fapta criminal c?t 6i din impruden. Pe c?nd art.218 CP prevede r#pundere doar pentru impruden #u, form de ne+lijen. A6adar" reie6ind din latura #u,iectiv mai comple4 a alin.$ al art.212 nu putem vor,i de#pre concuren ?ntre norm +eneral 6i #pecial ?ntre ace#te dou infraciuni. Alt a#pect a#upra cruia dorim # atra+em atenia e#te alin.C al art.212 CP" introdu# prin 9e+ea nr. 2==-M!I din 1A decem,rie 2<<A intrat ?n vi+oare la data de 2$ mai 2<<@.8 $ Acea#t prevedere le+al vine # evidenieze tendina #tatului de umanizare a normelor penale" cci orice norm e#te ela,orat reie6ind din nece#itile #ocietii. Alin.C art.212 CP #tipuleaz li,erarea de r#pundere ?n cazul con#imm?ntului victimei la #v?r6irea infraciunii. Con#imm?ntul victimei" ca o cauz ju#tificativ" apare ?nc din dreptul roman. Dup &lpian" volenti non fit injuriaI nulla injuria e#t /uae in volentemfiat 0nici o nedreptate nu i #e poate face aceluia care voie6te fapta1. 7n concepia juri#con#ulilor romani" con#imm?ntul victimei era interpretat e4trem de lar+" put?nd # ju#tifice orice fapt contra celui care a con#imit" #u#in?ndu-#e c fiecare cetean are dreptul # di#pun li,er de per#oana #a 0inclu#iv a#upra vieii" inte+ritii corporale etc.1. 7n doctrina penal modern" con#imm?ntul victimei" ca o cauz ju#tificativ" a fo#t con#iderat de unii autori drept o tranzacie privat autorizat de le+e 0ne+ozia +iuridico1" #u#in?ndu-#e c e#te vor,a de o manife#tare de voin ?ndreptat #pre a produce con#ecine juridice ?n dreptul penal. 8 C 3otodat ?n para+raful 1.11 al .aportului con#ultativ al Comi#iei juridice din 'area Fritanie cu privire la con#imm?ntul ?n dreptul penal" nr.18@ din 1@@C" #e menioneaz c" ?n +enere" con#imm?ntul per#oanei vtmate nu ofer" ?n mod normal" o aprare de la judecarea pentru atacul care produce vtmri corporale #au alte vtmri mai #erioa#e.8 ; Autoarea Endoleva A.!." analiz?nd prevederea din Codul penal a %ederaiei .u#e" #u#ine c ?n cazul dat temei de li,erare de r#pundere penal e#te lip#a pericolului #ocial al

faptei " precum 6i a fptuitorului" care comunic victimei c e#te ,olnav. 7n rezultat" victima e#te cea care va tre,ui # manife#te voinaI ?n caz dac ?6i e4prim con#imm?ntul" atunci fptuitorul e#te li,erat de r#pundere penal. 8 = 7n viziunea noa#tr iniiativa le+i#latorului moldav e#te foarte plauzi,il" practica judiciar din .epu,lica 'oldova nu cunoa6te cazuri de contaminare cu maladia SIDA ?n care # fi fo#t aplicat art.212 din CP ?n vi+oare. 3otu6i intenia de a re+lementa ceva nu pre#upune corectitudine 6i eficiena prevederilor le+ale e4i#tente. Acea#t poziie urmeaz # o analizm ?n continuare. A#tfel" alin.C al art.212 CP re+lementeaz dou modaliti alternative de li,erare de r#pundere a fptuitorului" 6i prevede urmtoarele Per#oana care a #v?r6it aciunile prevzute la alin.011 #au 021 nu e#te pa#i,il de r#pundere penalI 1. dac a comunicat din timp per#oanei pu#e ?n pericol de a fi contaminat de#pre e4i#tena la primul a maladiei SIDAJ #au 2. dac per#oana pu# ?n pericol de a fi contaminat 6tia de#pre e4i#tena ace#tei maladii" dar ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare. Prima modalitate de eli,erare de r#pundere penal e#te ,inevenit. 3otu6i ?n ace#t #en# urmeaz # facem anumite precizri comparative. A#tfel" ?n literatura de #pecialitate" 8 A fc?ndu#e analiz la prevedrile art.211 CP" L3ran#miterea unei ,oli venerice " #e menioneaz c con#imm?ntul victimei de a i #e tran#mite ,oala veneric nu reprezint un temei de li,erare de r#pundere penal. 3otodat latura o,iectiv la art.211 CP 6i alin.2 art.212 CP #unt identice" diferena con#tituind doar ,oala care #e tran#mite" ,oala veneric #au maladia SIDA. Prin urmare" contaminarea cu maladia SIDA fiind o componen de infraciune cu +rad de prejudicia,ilitate mai mare dec?t tran#miterea unei ,oli venerice. 7n ace#t #en#" o,#ervm" c le+iuitorul ?n alin.C al art.212 CP le+alizeaz li,erarea de r#pundere penal referitor la comiterea unei infraciuni mai +rave" dar omite # re+lementeze acea#t li,erare pentru o infraciune a crei +rad prejudicia,il e#te mai redu#. Pre#upunem c acea#t caren a le+iuitorului moldav e#te +*idarea de recomandrile 2otr?rii Plenului Curii Supreme a &.SS nr.1C din A octom,rie 1@=8 cu privire la practica judiciar privind infraciunile de contaminare cu ,oal veneric care ?n pct.C #ta,ilea LCon#imm?ntul victimei la punerea ?n pericol de a fi contaminat cu o ,oal veneric nu con#tituie temei de li,erare a fptuitorului de r#pundere penal" dac el cuno6tea c #ufer de o ,oal veneric . 8 @ Pentru a e4clude po#i,ilitatea atra+erii inec*ita,ile la r#punderea penal pentru fapta prevzut de art.211 CP #v?r6it cu con#imm?ntul victimei propunem introducerea ?n ace#t articol a aliniatului 081" care va avea urmtorul coninutI LPer#oana care a #v?r6it aciunile prevzute la alin.011 nu e#te pa#i,il de r#pundere penal dac a comunicat din timp per#oanei care poate fi contaminat de#pre e4i#tena la primul a ,olii venerice 6i acea#ta ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare . A doua modalitate de li,erare de r#pundere penal prevzut ?n alin.C al art.212 con#iderm nece#ar a fi reformulat. 7n varianta actual acea#t modalitate pre#upune un te4t care a+lomereaz inutil normativitatea penal" deoarece nu e#te prezent le+tura cauzal dintre

fapta 6i con#ecinele prejudicia,ile" cci per#oana pu# ?n pericol de a fi contaminat 6tia de#pre e4i#tena ace#tei maladii 6i ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare. Prin urmare" aciunile fptuitorului nu au careva inciden cauzal a#upra con#ecinelor" deci" nu e4i#t infraciune" 6i prin urmare nu e#te nece#itatea de a li,era de r#pundere 0de e4emplu" cuno#c?nd c #erin+a a fo#t folo#it de ctre un ,olnav" ?6i admini#treaz #u,#tane narcotice1. Sur#a de in#piraie pentru prevederea din alin.C al art.212 CP a .' a #ervit introducerea ?n Codul penal a %ederaiei .u#e la data de A decem,rie 2<<8 a unei notificri ?n art.122 CP a %." care #tipuleaz c Per#oana care a #v?r6it aciunile prevzute la alin.011 #au 021 e#te li,erat de r#pundere penal dac per#oanei pu#e ?n pericol de a fi contaminat #au per#oanei contaminate cu maladia SIDA i-a fo#t comunicat din timp e4i#tena la primul a ace#tei maladii 6i ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare . $ < 3ran#criind acea#t norm penal din Codul penal al %ederaiei .u#e" le+iuitorul moldav a comi# o eroare +ramatical" care a #ervit pentru carenele menionate mai #u#. A6adar" o,#ervm" c le+iuitorul ru# pevede o #in+ur modalitate de li,erare de r#pundere. Acea#ta #e caracterizeaz prin urmtoarele condiiiI Sv?r6irea de ctre fptuitor a aciunilor prevzute la alin.1 #au 2J !ictimei i-a fo#t comunicat din timp c fptuitorul e#te contaminat cu maladia SIDAJ Con#imm?ntul" e4primat ,enevol de ctre victim ?n #v?r6irea aciunilor ce au con#tituit pericol de contaminare. 3otu6i" le+iuitorul moldav ?n loc de o #in+ur modalitate de li,erare de r#pundere penal" a re+lementat dou modaliti. Su,liniem c te4tul din alin.C art.212 CP a .' e#te practic identic cu cel din art.122 CP a %." deo#e,irea e#enial fiind ?nlocuirea conjunciei L6i prin conjuncia L#au . A#tfel" le+iuitorul ru# utilizeaz e4pre#ia L ... per#oanei contaminate cu maladia SIDA i-a fo#t comunicat din timp e4i#tena la primul a ace#tei maladii i ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare . Dar le+iuitorul moldav re+lementeaz Per#oana care a #v?r6it aciunile prevzute la alin.011 #au 021 nu e#te pa#i,il de r#pundere penal dac a comunicat din timp per#oanei pu#e ?n pericol de a fi contaminat de#pre e4i#tena la primul a maladiei SIDA sau dac per#oana pu# ?n pericol de a fi contaminat 6tia de#pre e4i#tena ace#tei maladii" dar ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare. 0#u,l.aut.1. B,#ervm c utilizarea incorect a unei conjuncii conduce la re+lementri penale colizionare. De-a#emenea dorim # evideniem c inclu#iv 6i prima modalitate de li,erare de r#pundere penal e#te lacunar" deoarece prevede doar comunicarea victimei de#pre faptul contaminrii" dar nu 6i con#imm?ntul ace#teia" care e#te prevzut doar ?n a doua modalitate. 9u?nd ?n con#ideraie cele menionate mai #u# propunem le+iuitorului no#tru # opereze modificri ?n art.212 alin.C CP a .' ?n urmtoarea redacie Per#oana care a #v?r6it aciunile prevzute la alin.011 #au 021 e#te li,erat de r#pundere penal dac per#oanei pu#e ?n pericol de a fi contaminat #au per#oanei contaminate cu maladia SIDA i-a fo#t comunicat din timp e4i#tena

la primul a ace#tei maladii 6i victima ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare . Aceea6i prevedere tre,uie # fie inclu# 6i ?n art.211 CP a .'. 7n conte4tul analizei alin.C art.212 CP a .' con#iderm nece#ar de # evideniem prevederea 9e+ii :r. 28 din 1;.<2.2<<=" care ?n art.1$ alin.$ 6i C #tipuleaz c orice per#oan 2I! pozitiv e#te o,li+at # comunice #tatu#ul #u #oului 0#oiei1 #au partenerului. 3otodat per#onalul medical poate iniia notificarea #oului 0#oiei1 #au partenerului de #tatu#ul 2I! pozitiv al pacientului doar dup e4aminarea circum#tanelor fiecrui caz ?n parte" prin pri#ma eticii medicale 6i a confidenialitii" dacI a1 per#oana 2I! pozitiv a ,eneficiat de con#ilierea cuvenitJ ,1 con#ilierea oferit per#oanei 2I! pozitive nu a avut drept rezultat #c*im,ri comportamentale pozitive ?n direcia reducerii pericolului de infectareJ c1 per#oana 2I! pozitiv a refuzat #-6i comunice #tatu#ul #u #oului 0#oiei1 #au partenerului #au #-6i dea acordul la notificarea re#pectivJ d1 e4i#t un pericol real de tran#mitere a infeciei 2I!J e1 a e4pirat termenul rezona,il oferit per#oanei 2I! pozitive" anunate ?n preala,il" pentru a-6i comunica #tatu#ul #u. 7n ace#t conte4t dorim # meionm c pentru operarea prevederilor din alin.C art.212 CP aducerea la cuno6tina victimei a #tatu#ului 2I! pozitiv a fptuitorului nu e4clude nece#itatea con#imm?ntului ei. Pentru aplicarea corect a ace#tei prevederi lacunare tre,uie # inem cont de condiiile menionate mai #u#. 9a fel" dorim # concretizm c ?n viziunea noa#tr alin.C art.212 CP a .' #e aplic doar fa de per#oana contaminat" orice alt #u,iect care reie# din art.212 CP nu poate ,eneficia de prevederile ace#tui aliniat. Adica" inclu#iv pentru aciunile prevzute de alin.1 art.212 CP a .' de li,erarea de r#pundere #tipulat alin.C art.212 poate ,eneficia doar per#oana care 6tie c e#te infectat cu viru#ul 2I!. 7n final dorim # rezumm propunerile noa#tre cu privire la modificarea Codului penal privind art.212" 211" lit.c alin.8 art.1=1 6i lit., alin.8 art.1=2 a CP a .'. in?nd cont de cele menionate mai #u# propunem urmtoarele re+lementri penale ?n redacia care urmeazI Art.212 Conatminarea cu maladia SIDA 0capitolul II LInfraciuni contra vieii 6i #ntii per#oanei 1 011 Punerea intenionat a altei per#oane ?n pericol de contaminare cu maladia SIDA #e pedep#e6teS 021 Contaminarea altei per#oane cu maladia SIDA #e pedep#e6te... 081 Aciunea prevzut la alin.021" #v?r6itI a1 a#upra a dou #au mai multor per#oaneJ ,1 cu ,un-6tiin a#upra unui minor" #e pedep#e6teS 0$1 Contaminarea cu maladia SIDA ca urmare a ne?ndeplinirii #au ?ndeplinirii necore#punztoare de ctre un lucrtor medical a o,li+aiilor #ale profe#ionale #e pedep#e6teS

0C1 Per#oana care a #v?r6it aciunile prevzute la alin.011 #au 021 e#te li,erat de r#pundere penal dac per#oanei pu#e ?n pericol de a fi contaminat #au per#oanei contaminate cu maladia SIDA i-a fo#t comunicat din timp e4i#tena la primul a ace#tei maladii 6i victima ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare. Art.212>2 LContaminarea cu maladia SIDA din impruden Contaminarea cu maladia SIDA" a altei per#oane" #v?r6it din impruden #e pedep#e6te... Art.211 3ran#miterea unei ,oli venerice 081 Per#oana care a #v?r6it aciunile prevzute la alin.011 e#te li,erat de r#pundere penal dac per#oanei creia i #-a tran#mi# ,oala veneric i-a fo#t comunicat din timp e4i#tena la primul a ace#tei ,oli 6i victima ,enevol a #v?r6it aciuni ce au con#tituit pericol de contaminare. Art.1=1 !iolul 081!iolulI 0c1 ?n#oit de contaminarea cu maladia SIDAJ Art.1=2 Aciuni violente cu caracter #e4ual 081 Aciunile prevzute la alin.011 #au 021" careI 0,1 au cauzat contaminarea cu maladia SIDAJ

:oteI 1 *ttpI>>ro.(i)ipedia.or+>(i)i>SIDAJ 2 'onitorul Bficial :r. <C$ din 2<.<$.2<<=J art :r I 2C<J 8 *ttpI>>ro.(i)ipedia.or+>(i)i>SIDAJ $ 'onitorul Bficial :r. <$; din 2C.<8.2<<CJ art :r I 8$<J C (((.m#.+ov.mdJ ; 'onitorul Bficial :r. <$; din 2C.<8.2<<CJ art :r I 8$<J = ! e6 tile ..S .S .' ." 1@;1" nr.1<" art.$1J A ' onitorul B ficial : r.12A-12@>1<12 din 18.<@.2<<2J @ P u,licat I <8.<$.2<<@ ?n ' onitorul B ficial : r. ;J 1< ! .D on+oroz 6 i alii" E4plica ii teoretice ale Codului penal rom5n. P artea # pecial" vol.I! " Fucure6 ti" Editura Acade mie i" 1@=1" p.CAAJ 11 S er+iu Fr?nz 6 i alii" D rept P enal. P artea S pecial" vol.II" Edi ia a II-a"C *i6 inu" Editura Cartier" 2<<C" p.8$1J 12 TUVWUX YUVZ[ \ ]^_U`a[b cdedfdb " gWdadb f[^ dhb Uh`hb Uf fd`hi j[ j[V[k Uf\ U b UfUV\_U`l\m\ j[ZdaUb [f\[m \ \ b h_- \fn Ulo\UX pd

j[ldf[e [hUai ` hb q r d`\\ \ j[VqZU k fs t `hV[f" gWdadb fdU pV[b d u 8>2<<C" v d`lb [" `hV.;;J 18 TUVWU\ r [`hdpdVdb " w df^h\U \ `\`hUm[ pVU`h qpa Uf \X pVdh\b jedVdb i ^ pd gx ry 1@@; W. "gWdadb fdU pV[b d u$>2<<2" vd`lb [" `hV.8=J 1$ z db d`Uadb {.w ." gWdadb fdU pV[b d. | `dZUff[^ _[`hi " } je.z dVm [" v d`lb [ 2<<1" v d`lb [" `hV.18$J 1C ! iorel Ferli,a" Comentar iul la Codul penal art.212 L Contamin area cu ma ladi a S ID A " 3ipo+rafia .ecla ma SA " C*i6 inu 2<<@" p.$82-$88J 1; ! italie S tati" L 3ran# miter ea unei ,oli venerice 6 i conta minar ea cu ma ladi a S ID A ?n le+ea penal a .epu,licii 'oldova " .evi# ta : aional de D rept :r.2" fe,ruarie 2<<;" C*i6 inu" p.C2-C$J 1= xV[`\ldb ~. . " xd m mUfh[V\X l gWdadb fdm q xdeUl` q r y " } je. z dVm [" v d`lb [ 2<<$" `hV.122- 128J 1A TUVWUX YUVZ[ \ ]^_U`a[b cdedfdb " gWdadb f[^ dhb Uh`hb Uf fd`hi j[ j[V[k Uf\ U b UfUV\_U`l\m\ j[ZdaUb [f\[m \ \ b h_- \fn Ulo\UX pd j[ldf[e [hUai ` hb q r d`\\ \ j[VqZU k fs t `hV[f" gWdadb fdU pV[b d u 8>2<<C" v d`lb [" `hV.;=J 1@ ! iorel Ferli,a " opera citat ..." p.$88J 2< I,idemJ 21 S er+iu Fr?nz 6 i alii" opera citat..." p.8$=J 22 xV[`\ldb ~. ." xdmmUfh[V\X l gWdadb fdmq xdeUl` q ry " } je. z dVm [" v d`lb [ 2<<$" `hV.122- 128J
28 2$ 2C

9e+ea nr. 2A;>2<<@" Pu,licat ?n 'onitorul Bficial" Partea I nr. C1< din 2$ iulie 2<<@J

! iorel Ferli,a" opera citat..." p.$88J I,idemJ 2; ! italie S tati" opera citat ..." p.C2-C8J 2= Tb Uha[f[ fdUfldb [" TdWa[`\U a\o[ f[ pV\_\fUf\ U Umq b VUe[ b pV\m U_[f \\ l `h.122 gx r y " gWdadb fdU pV[b d u 8>2<<C" v d`lb [" `hV.;J 2A Tb Uha[f[ fdUfldb [" TdWa[`\U a\o[ f[ pV\_\fU f\U Um q bVUe[ b pV\m U_[f \\ l `h.122 gx r y " gWdadb fdU pV[b d u 8>2<<C" v d`lb [" `hV.;J 2@ S er+iu Fr?nz 6 i alii" opera citat..." p.8$AJ 8< !a#ile %lorea" .#punderea penal pentru infraciunile medicale" 3ez de doctor 0mono+rafie1" C*i6inu" EPIGRAF 2<<;" p.8<-81J 81 2otr?rea Plenului Curii Supreme de Qu#tiie nr. $ r>a-;8>2<<1 din 1= #eptem,rie 2<<1J 82 dVde\f T.]." xdmmUfh[V\X l gWdadb fdm q xdeUl` q ry " } je.~V\`h" vd`lb [ 2<<<" `hV.8$1J 88 TUVWUX YUVZ[ \ ]^_U`a[b cdedfdb " gWdadb f[^ dhb Uh`hb Uf fd`hi j[ j[V[k Uf\ U b UfUV\_U`l\m\ j[ZdaUb [f\[m \ \ b h_- \fn Ulo\UX pd j[ldf[e [hUai ` hb q r d`\\ \ j[VqZU k fs t `hV[f" gWdadb fdU pV[b d u 8>2<<C" v d`lb [" `hV.;=J 8$ ' onitorul B ficial al .epu,licii 'oldova" 2<<@" nr. $1- $$" art.12<J

' i*aela ! idaicu" Con# im m?n tul victimei ?n dreptul penal" .evi# ta 6 tiinifi c a &niver# it ii de S tat L S tudia & niver# itati# " 2<<=" :r.8" p.2<1J 8; I,idemJ 8= Tb Uha[f[ fdUfldb [" TdWa[`\U a\o[ f[ pV\_\fU f\U Umq bVUe[ b pV\m U_[f \\ l `h.122 gx r y " gWdadb fdU pV[b d u 8>2<<C" v d`lb [" `hV. CJ 8A ! italie S tati" opera citat..." p.C2-C8J 8@ TZdVf\l pd`h[fdb aUf\X w aUfqm[ ]UVtdb fdWd Tqe[ TTTr 1@2$1@==" _[`hi 2.v ." } jb U`h\^" 1@=AJ $< w [Va[mUfh`l[^ W[jUh[ ry dh 11 eUl[ZV^ 2<<8W. u281J

8C