Sunteți pe pagina 1din 1

A c i d u l h i a l u r o n i c

Ma j o r i t a t e a c e l u l e l o r s o ma t i c e , ns p e c i a l c e l u l e l e e s u t u l u i c o n j u n c t i v , A c i d u l h i a l u r o n i c e s t e oc o mp o n e n t i mp o r t a n t a o r g a n i s mu l u i u n t c a p a b i l e d e a p r o d u c e a c i dh i a l u r o n i c . A c e s t a s e f o r me a z l a n i v e l u l u ma n i e s t e i mp l i c a t na p r o a p e t o a t e p r o c e s e l e r e g e n e r a t i v e c a r e s me mb r a n e i c e l u l a r e i e s t e e x c r e t a t d i r e c t nma t r i c e a e x t r a c e l u l a r . a ul o c nc o r p u l o me n e s c . A c i d u l h i a l u r o n i c e s t e oc o mp o n e n t ma j o r a ma t r i c i i e x t r a c e l u l a r e n P r o d u s e l e d i nf a mi l i a H y a d e n t s u n t b a z a t e p e a c e a s t s u b s t a n a p r o a p e t o a t e e s u t u r i l e . n a t u r a l e n d o g e n i a uf o s t s i n t e t i z a t e nv e d e r e a o b i n e r i i v i n d e c R o l u l s up r i n c i p a l e s t e d e a a n g r e n a a p a p e r mi n da s t f e l t r a n s p o r t u l r i i n a t u r a l e a p l g i l o r d e n t a r e . me t a b o l i i l o r e s e n i a l i i me n i n n ds t r u c t u r a t i s u l a r . D e o a r e c e e s t e u np r o d u s i n e r t b i o l o g i c d e o r i g i n e n o n a n i ma l , c i d u l h i a l u r o n i c a c t i v e a z i n h i b i t o r i i me t a l o p r o t e i n a z e i , o p r i n da s t f e l H y a d e n t p r e z i n t n u me r o a s e o p i u n i np r o c e s u l t r a t r i i a f e c i u n i l o r A d e z a g r e g a r e a e s u t u r i l o r . U ne f e c t s i mi l a r e s t e p r o d u s d e c t r e i n h i b i i a d e n t a r e . c i t o k i n e l o r i n f l a ma t o r i i . P r i nu r ma r e a c i d u l h i a l u r o n i c c o n t r i b u i e v i z i b i l l a r e t e n i a t i s u l a r . E f e c t e : A c c e l e r a r e a v i n d e c r i i nu r ma i n t e r v e n i i l o r c h i r u r g i c a l e S u p l i me n t a r e a i i n t e n s i f i c a r e a t r a t a me n t u l u i c h i r u r g i c a l p e r i o d o n t a l R e d u c e r e a e s u t u l u i c i c a t r i z a n t A c t i v a r e a ma t e r i a l u l u i r e g e n e r a t o r o s o s nv e d e r e a a c c e l e r r i i o s t e o g e n e z e i O p t i mi z a r e a p r o c e d u r i l o r p e n t r up r o t e j a r e a a l v e o l e i d e n t a r e R e c o n s t r u i r e a p a p i l e i i n t e r d e n t a r e P r o t e j a r e a z o n e i l e z a t e mp o t r i v a p t r u n d e r i i b a c t e r i i l o r

Mo t i v a i e
G r a i e p r o g r e s e l o r nd o me n i u l s t o ma t o l o g i e i , e x i s t og a m l a r g d e o p i u n i r e s t a u r a t i v e c a r e s s i mu l e z e c t ma i f i d e l s t r u c t u r a , f u n c i o n a l i t a t e a i a s p e c t u l n a t u r a l , c e e a c e p u n e p r e mi s e l e e x i g e n e i r i d i c a t e a p a c i e n i l o r . S t u d i i l e c o n f i r m f a p t u l c a c i d u l h i a l u r o n i c , c o mp o n e n t i mp o r t a n t a o r g a n i s mu l u i u ma n , i mp l i c a t nma j o r i t a t e a p r o c e s e l o r r e g e n e r a t i v e , e x e r c i t e f e c t e b e n e f i c e nd o me n i u l s t o ma t o l o g i c , f a c i l i t n du n e l e i n t e r v e n i i , s u b s t i t u i n dp r o c e d e e d u r e r o a s e i n d e l u n g a t e . E s t e n e c e s a r i n t e g r a r e a i a p l i c a r e a a c e s t o r n o u t i np r a c t i c , a a n c t ma t e r i a l u l d e f a p r e z i n t i n f o r ma i i p e r t i n e n t e p e n t r ua c r e a o i ma g i n e d e a n s a mb l uc t ma i c o mp l e t i p e r s u a s i v .

H y a d e n t nv i n d e c a r e a l e z i u n i l o r i i mp l a n t o l o g i e
A c i d u l h i a l u r o n i c s e i n j e c t e a z d i r e c t nz o n a o p e r a t o r i e i me d i a t n a i n t e a n c h i d e r i i l e z i u n i i . A s t f e l s u n t mb u n t i t e p r o c e s u l d e v i n d e c a r e i r e g e n e r a r e a t i s u l a r e s t e t i c nu r ma i mp l a n t u r i l o r p r i ni n t e r me d i u l f o r ma t o r i l o r g i n g i v a l i .

H y a d e n t nr e z e c i a a p i c a l
D u p e x t r a c i i l e d e n t a r e , r e z e c i i l e a p i c a l e s u n t c e l e ma i c o mu n e p r o c e d u r i o r a l e . U np r o g n o s t i c b u n c uor a t d e s u c c e s d e 8 5 %u t i l i z a r e a a c i d u l u i h i a l u r o n i c f a c e c a a c e a s t i n t e r v e n i e s f i e oe x c e l e n t o p i u n e d e a me n i n e d i n t e l e n a t u r a l , nc o n d i i i l e a p l i c r i i p o s t i n t e r v e n i o n a l .

H y a d e n t nt e r a p i a p e r i o d o n t a l
A c i u n e a p r i n c i p a l nc e e a c e p r i v e t e t e r a p i a s i s t e ma t i c p e r i o d o n t a l c o n s t n n d e p r t a r e a p l c i i b a c t e r i e n e s u b g i n g i v a l e i s u p r a g i n g i v a l e . S t u d i i l e a r a t c s i mp l e l e me t o d e me c a n i c en ur e u e s c n d e p r t a r e a a d e c v a t a mi c r o o r g a n i s me l o r p a t o g e n e , a s t f e l n c t e s t e n e c e s a r u t i l i z a r e a d e a g e n i d e z i n f e c t a n i , a n t i s e p t i c i , a n t i i n f l a ma t o r i , a n t i b i o t i c e s i s t e mi c e p e n t r ua c o mp l e t a t e r a p i a p e r i o d o n t a l . P r i na p l i c a r e a a c i d u l u i h i a l u r o n i c ( 1d i nc e i 4g l u c o z a mi n o g l i c a n i d i n e s u t u l g i n g i v a l ) s u p r a i s u b g i n g i v a l p r o b e a z d e a s e me n e a e f e c c t e t e r a p e u t i c e e f i c i e n t e nt r a t a r e a a f e c i u n i l o r p e r i o d o n t a l e , a v n de f e c t b a c t e r i o s t a t i c mp o t r i v a A c t i n o b a c i l l u s A c t i o n o my c e t e mc o mi t a n s , P r e v o t e l l a i n t e r me d i a i S t a f i l o c o c u l a u r i u . A c i d u l h i a l u r o n i c s e a p l i c n a n u l c r e v i c u l a r c ua j u t o r u l c a n u l e i a n g u l a t e , c ur e a p l i c a r e l a u ni n t e r v a l d e 7 1 0z i l e d e l a a p l i c a r e a i n i i a l . U na l t e f e c t b e n e f i c n o t a b i l e s t e r e d u c e r e a s e mn i f i c a t i v a s n g e r r i l o r l a n i v e l u l s u l c u s u l u i .

H y a d e n t nr e c o n s t r u c i a e s t e t i c
H y a d e n t o f e r na c e s t s e n s a l t e r n a t i v a s i mp l l a p r o c e d u r i c h i r u r g i c a l e l u n g i , d i f i c i l e i c o s t i s i t o a r e , nt e r a p i a p o s t i mp l a n t , c a r e p r e s u p u nc i c a t r i c i n e d o r i t e , n e v r a l g i i . D a c a r f i s c o mp a r mr a p o r t u l e f o r t / s u c c e s , i n t e r v e n i i l e c h i r u r g i c a l e a l t e r n a t i v e s e c l a s e a z p e l o c u l a l d o i l e a .

T r a t a me n t u l p r o f i l a c t i c c uH y a d e n t
T e r a p i a c ua c i dh i a l u r o n i c e s t e u t i l i z a t p e n t r ua f a c i l i t a i a c c e l e r a r e g e n e r a r e a g i n g i v a l nc o n d i i i d e t i p u l : R e t r a c i e i g i n g i v a l e d e j a i n s t a l a t e T e r a p i e i c a r e v i z e a z r e f a c e r e a mu c o a s e i g i n g i v a l e L e z i u n i l o r g i n g i v a l e c a u z a t e d e p e r i a j u l p r o f e s i o n a l L e z i u n i l o r g i n g i v a l e nu r ma c o n t a c t u l u i c ug e l u r i d e a l b i r e * . * Ma j o r i t a t e a g e l u r i l o r d e a l b i r e c o n i n e p e r o x i dd e h i d r o g e ns a u p e r o x i dc a r b a mi d , s u b s t a n e c up r i n c i p i ud e a c i u n e s i mi l a r . P e l n g e f e c t u l d e a l b i r e d o r i t , e l e a f e c t e a z mu c o a s e l e g i n g i v a l e , nc i u d a m s u r i l o r d e p r o t e c i e . U ns t u d i ur e l e v a n t nd o me n i ur e a l i z a t c ua j u t o r u l a 8 1 4 3d e me d i c i s t o ma t o l o g i ( H a s s o ne t a l . C o c h r a n e D a t a b a s e , S y s t e mR e v i e w , 2 0 0 6 ) a r a t c 4 5 . 9 %d i n t r e a c e t i a a ui d e n t i f i c a t i r i t a i i a l e mu c o a s e i g i n g i v a l e nu r ma t r a t a me n t e l o r d e a l b i r e l a p a c i e n i , c a e f e c t s e c u n d a r . na c e s t s c o p , H y a d e n t o f e r s o l u i i d e p r o t e c i e a e s u t u r i l o r p r i na p l i c a r e a p r e a l a b i l .

C o n c l u z i i

B i b l i o g r a f i e 1 . B a r t o l dP M: P r o t e o g l y c a n s o f t h e p e r i o d o n t i u m: s t r u c t u r e , r o l e a n df u n c t i o n . J P e r i o d o n t a l R e s , 4 3 1 4 4 4( 1 9 8 7 ) 2 . C a mp o c c i a D , D o h e r t y M, B r u nP , A b a t a n g e l oG , Wi l l i a ms D F : S e mi s y n t h e t i c r e s o r b a b l e ma t e r i a l s f r o mh y a l u r o n a ne s t e r i f i c a t i o n . B i o ma t e r i a l s 1 9 , 2 1 0 1 2 1 2 7( 1 9 9 8 ) 3 . C h e nWY , A b a t a n g e l oG : F u n c t i o n s o f h y a l u r o n a ni nw o u n dr e p a i r . Wo u n dR e p a i r R e g e n7 , 7 9 8 9( 1 9 9 9 ) 4 . E n g s t r o mP E , S h i X Q , T r o n j e G , L a r s s o nA , We l a n d e r U , F r i t h i o f L , E n g s t r o mG N : T h e e f f e c t o f h y a l u r o n a no nb o n e a n ds o f t t i s s u e a n di mmu n e r e s p o n s e i nw o u n dh e a l i n g . J P e r i o d o n t o l 7 2 , 1 1 9 2 1 2 0 0( 2 0 0 1 ) 5 . G a l g u t P : T h e r o l e o f h y a l u r o n i c a c i di nma n a g i n gi n f l a mma t i o ni np e r i o d o n t a l d i s e a s e s . D e n t a l H e a l t h4 2 , 3 6 6 . H o p p e H D : Wu n d ( e r ) mi t t e l H y a l u r o n s a u r e . D i e S c h w e s t e r D e r P f l e g e r 4 5 , 2 6 3 1( 2 0 0 6 ) 7 . H u n t D R , J o v a n o v i c S A , Wi k e s j oU M, Wo z n e y J M, B e r n a r dG W: H y a l u r o n a ns u p p o r t s r e c o mb i n a n t h u ma nb o n e mo r p h og e n e t i c p r o t e i n 2i n d u c e db o n e r e c o n s t r u c i o no f a d v a n c e da l v e o l a r r i d g e d e f e c t s i nd o g s . Ap i l o t s t u d y . J P e r i o d o n t o l 7 2 , 6 5 1 6 5 8( 2 0 0 1 )