Sunteți pe pagina 1din 3

I.

TEMATICĂ

A. Partea generală

DREPT PENAL

1. Noţiuni generale

1.1. Dreptul penal ca ramură a dreptului;

1.1.1. Noţiunea dreptului penal;

1.1.2. Obiectul dreptului penal;

1.1.3. Necesitatea dreptului penal;

1.1.4. Caracterele dreptului penal;

1.1.5. Scopul şi sarcinile dreptului penal;

1.1.6. Locul dreptului penal în sistemul dreptului;

1.2. Generalităţi privind ştiinţa dreptului penal;

1.3. Principiile fundamentale ale dreptului penal;

1.4. Raportul juridic penal;

1.5. Izvoarele dreptului penal.

2. Legea penală şi principiile aplicării sale

2.1. Legea penală şi conţinutul normativ al acesteia;

2.2. Interpretarea legii penale;

2.3. Aplicarea legii penale în timp;

2.4. Aplicarea legii penale în spaţiu;

2.5. Extrădarea.

3. Infracţiunea

3.1 Noţiunea de infracţiune;

3.2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii;

3.3. Conţinutul infracţiunii.

4. Formele infracţiunii

4.1. Fazele de desfă șurare a activită ții infrac ționale;

4.2. Actele preparatorii;

4.3. Tentativa;

4.4. Infrac țiunea fapt consumat;

4.5. Infrac țiunea fapt epuizat.

5. Pluralitatea de infractori

5.1. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori;

5.2. Participaţia penală.

6. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

6.1. Unitatea de infracţiune;

6.2. Pluralitatea de infracţiuni.

7. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

7.1. Aspecte generale;

7.2. Legitima apărare;

7.3. Starea de necesitate;

7.4. Constrângerea fizică şi constrângerea morală;

7.5. Cazul fortuit;

7.6. Iresponsabilitatea;

7.7. Beţia accidentală (fortuită);

7.8. Minoritatea făptuitorului;

7.9. Eroarea de fapt.

8. Răspunderea penală

8.1. Răspunderea penală ca instituţie fundamentală;

8.2. Principiile răspunderii penale;

8.3. Înlocuirea răspunderii penale;

8.4. Sancţiunile ce se aplică în cazul înlocuirii răspunderii penale;

8.5. Cauzele care înlătură răspunderea penală.

9. Sancţiunile de drept penal

9.1.

Sancţiunile de drept penal şi caracterul lor;

9.2.

Principii ale sancţiunilor de drept penal;

9.3.

Pedepsele.

10.

Răspunderea penală a minorilor

10.1. Consideraţii generale;

10.2. Măsurile educative;

10.3. Pedepsele aplicabile infractorilor minori.

11. Măsurile de siguranţă

11.1. Consideraţii generale;

11.2. Măsurile de siguranţă în special.

12. Individualizarea pedepselor

12.1. Aspecte generale;

12.2. Individualizarea judiciară a pedepselor;

12.3. Individualizarea judiciară a executării pedepselor.

13. Cauzele care înlătură executarea pedepsei şi consecinţele condamnării

13.1. Cauzele care înlătură executarea pedepsei;

13.2. Înlăturarea consecinţelor condamnării prin reabilitare

B. Partea specială

1. Infracţiuni contra persoanei

1.1. Aspecte comune;

1.2. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii: art. 174-185 din

Codul penal;

1.3. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 189, 192-196 din Codul penal;

1.4. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală: art. 197-199, 201-204 din Codul penal.

2. Infracţiuni contra patrimoniului: art. 208-211, 213-217, 220-222 din Codul penal.

3. Infracţiuni contra autorităţii: art. 239-239 1 din Codul penal.

4. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor

activităţi reglementate de lege

4.1. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul: art. 246-250, 254-258

din Codul penal;

4.2. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei: art. 259, 260, 261, 262, 264,

266, 267, 268-272 din Codul penal.

5. Infracţiuni de fals:

5.1. Falsificarea de monede sau de alte valori: art. 282 din Codul penal;

5.2. Falsuri în înscrisuri: art. 288-293 din Codul penal.

6. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

6.1. Infracţiuni contra familiei: art. 305-306 din Codul penal.

II. BIBLIOGRAFIE

1. Constituţia României, republicată.

2. Codul penal în vigoare (din 1969), cu modificările şi completările ulterioare.

3.

Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii.

4.

Gheorghe

Ivan,

Individualizarea

pedepsei,

Editura

C.H.

Beck,

Bucureşti, 2007.

5. Gheorghe Ivan, Drept penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

6. Gheorghe Ivan, Drept penal. Partea specială. Cu referiri la Noul Cod

penal, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010.