Sunteți pe pagina 1din 256

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr.

39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a

constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei.

*ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei.

d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale.

f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director.

4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta.

(6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti&

si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul

'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate

se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si

autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit

timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea

Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor.

(3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a.

Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul

Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%.

*ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins)

<,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.<

!0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul.

d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic(

rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor.

(2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8

Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila.

CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul.

(2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2.

(1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora.

b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea !

Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director)

a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil.

c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale(

in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea

patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre

conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin)

a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale.

(2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al

fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei.

Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii(

fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.

(2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma.

Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului

de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.<

'. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins)

<,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.<

20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica

interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei(

*artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice.

Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii.

Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit.

(1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6.

(1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data

mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului.

Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori.

Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei

Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii)

a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul

Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.

CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea

#ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica

in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau.

(2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii.

CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante.

(3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante(

in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a

carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca)

a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor

necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate

publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<.

Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de

drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei.

/) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin

inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza

unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu.

(2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta.

Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea

este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!.

(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu.

Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si

obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e.

(2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice

competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si

fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania.

(2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!.

In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza)

p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.<

$. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33.

(1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.<

!'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se

restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins)

<,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000)

In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul

asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de

consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si

patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0.

Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut.

(3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26.

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.

($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia

Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&.

Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%.

4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii

unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate.

Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea

#enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(.

4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile

do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei)

a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor.

Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii(

prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.<

!!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.<

!6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.<

22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.<

2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza)

p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea !

Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial.

Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data

inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a

termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala.

b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei.

c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli.

#) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este

necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii

sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11.

(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor.

(2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei.

Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii

sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate.

Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori

se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele

+uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I.

Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins)

<(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331.

*rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice

de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.<

2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si

criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere.

b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat.

d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului.

(2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub

sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici

mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0

&erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei

Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile

art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I

Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea.

e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei.

Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in

conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it

statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor

aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate.

Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania.

d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de

persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes

=ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.<

%. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite.

c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia

colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este

supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.<

"0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta)

CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus.

c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or

comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare

acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente)

a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut.

Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&.

(1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i).

Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se

aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In

caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile

Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale

administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice.

c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori

autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator.

Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor.

CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al

persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei(

*artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea

lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente.

(2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre

or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor(

ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se

rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau

aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !".

(1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane.

/) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!.

(1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc

prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc

prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla

&ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.

Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata.

Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0.

,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita(

daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin

Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului.

Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei

asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in

conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921(

&or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. $2 din 1 februarie 2003) In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza)

!. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.<

(. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu

urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum

desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau

persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<. Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si

completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop

patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0.

(1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz.

(3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu. (2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce

de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta. Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai

recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori.

Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei

Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu. Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de

utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata.

f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e. (2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.

CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea

#ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica

in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau.

(2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii.

CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania. (2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante.

(3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!. In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante(

in conditiile "e#ii nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii) isi pastreaza personalitatea +uridica le#al dobandita. ,cestor asociatii si fundatii li se aplica( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( re#imul +uridic pre&azut de aceasta. (2) >niunile( federatiile sau #ruparile de persoane +uridice( astfel cum sunt re#lementate de "e#ea nr. 21%1921( isi pastreaza personalitatea +uridica si( de la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( li se &a aplica re#imul +uridic al federatiilor pre&azut de aceasta din urma. Art. '$. (1) In termen de 3 luni de la intrarea in &i#oare a prezentei ordonante re#istrele persoanelor +uridice( aflate la #refa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele +uridice de drept pri&at pre&azute de "e#ea nr. 21%1921 &or fi transmise +udecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul. (2) In acelasi termen( re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile pre&azute de "e#ea nr. 21%1921( &or fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul. (3) In &ederea constituirii e#istrului national pre&azut la art. 73( in termenul mentionat la alin. (1)( instantele +udecatoresti sunt obli#ate sa transmita Ministerului 2ustitiei copii de pe re#istrele asociatiilor si fundatiilor( precum si de pe re#istrele uniunilor si federatiilor( aflate la #refa acestora. Art. '%. *ersoanele +uridice de utilitate publica 0 asociatii( fundatii sau alte or#anizatii de acest fel infiintate prin le#i( ordonante( decrete0le#e( /otarari ale 'u&ernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta pre&ederilor prezentei ordonante( ci raman supuse re#lementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. Art. '6. *e data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante se abro#a "e#ea nr. 21%1921 pentru persoanele +uridice (,sociatii si 7undatii)( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.27 din $ februarie 1921( cu modificarile ulterioare( precum si orice alte dispozitii contrare. * IM0MI:I!5 > M>'> CO:!5,:5I: I!, 8!C> Contrasemneaza) p. Ministru de stat( ministrul +ustitiei( 7la&ius =aias( secretar de stat Ministrul finantelor( 4ecebal 5raian emes =ucuresti( 30 ianuarie 2000. :r. 2$.

Ordonanta nr. "&/200" pentru 2odificarea si co2pletarea O.3. nr. 26/2000

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III. 9 din "e#ea nr. $30%2002 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei adopta prezenta ordonanta. Art. I. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( publicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( nr.39 din 31 ianuarie 2000( se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza) !. Alineatul 4!5 al articolului ! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 1. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati de interes #eneral sau in interes comunitar ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.< 2. Dupa articolul ! se introduce un nou articol( articolul 11( cu urmatorul cuprins) <,rt. 11. (1) In sensul prezentei ordonante( se considera a fi de interes #eneral domenii ca) dez&oltarea economica( culturala si sociala( promo&area si apararea drepturilor si libertatilor omului( promo&area sanatatii( educatiei( stiintei( artelor( traditiilor( culturii( prezer&area monumentelor culturale( asistenta sociala( a+utorarea saracilor si defa&orizatilor( asistenta oamenilor deza&anta+ati fizic( a copiilor si a persoanelor in &arsta( acti&itatea de tineret( sporirea cunoasterii si participarii ci&ice( prote+area mediului si naturii( spri+inirea reli#iei si &alorilor umane( sustinerea bunastarii sociale( spri+inirea lucrarilor publice si infrastructurii( spri+inirea sportului. (2) *rin interes comunitar se intele#e orice interes care este specific) a) unei comunitati) cartier( localitate( unitate administrati&0teritoriala. b) unui #rup de persoane fizice sau persoane +uridice care urmaresc un obiecti& comun sau au aceleasi opinii( aceeasi cultura( orientare reli#ioasa( sociala( profesionala si altele asemenea.< ". Litera d5 a articolului 2 &a a&ea urmatorul cuprins) <d) facilitarea accesului asociatiilor( fundatiilor si federatiilor la resurse pri&ate si publice.< $. La articolul 66 dupa alineatul 4$5 se introduc doua noi alineate( alineatele (6) si ($)( cu urmatorul cuprins) <(6) 8ste interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sinta#me sau cu&inte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti&itati cu re#lementari proprii. ($) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (6)( Ministerul 2ustitiei &a refuza eliberarea do&ezii disponibilitatii denumirii.< %. La articolul & alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< 6. La articolul !& alineatul 4256 dupa litera c5 se introduce o noua litera( litera d)( cu urmatorul cuprins) <d) a&izul ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a

carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea.< &. Alineatul 4"5 al articolului !& &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)0($)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si 11 se aplica in mod corespunzator.< '. Alineatul 4"5 al articolului !( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute in fa&oarea fundatiei anterior constituirii ei se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament.< (. Alineatul 4$5 al articolului 2& &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e-pert contabil( in conditiile le#ii.< !0. Alineatul 465 al articolului 2( &a a&ea urmatorul cuprins) <($) In toate cazurile sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.< !!. Articolul "& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 37. (1) In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in le#e sau in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. (2) 4ispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retra#erii din federatie a unei asociatii sau fundatii.< !2. Titlul capitolului *I <,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< &a a&ea urmatorul cuprins) <C,*I5O">" ;I ,sociatiile( fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica< !". Articolul "' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 33. (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica( daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz( si functioneaza cel putin 3 ani( anterior datei depunerii cererii pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. b) a realizat ma+oritatea obiecti&elor stabilite. c) prezinta un raport de acti&itate din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de situatiile financiare anuale si de bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pri&ind recunoastarea statutului de utilitate publica. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei( prin or#anul sau de specialitate( poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b)( daca)

a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii pree-istente. si b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.< !$. Dupa articolul "' se introduce un nou articol( articolul 331( cu urmatorul cuprins) <,rt. 331. *rin utilitate publica se intele#e orice acti&itate care &izeaza atin#erea unor scopuri benefice in domenii de interes public #eneral si%sau comunitar.< !%. La articolul "(6 dupa alineatul 4!5 se introduce un alineat nou( alineatul (11)( cu urmatorul cuprins) <(11) Cererea pre&azuta la alin. (1) &a fi insotita( pe lan#a do&ada indeplinirii conditiilor pre&azute la art. 33 alin. (1)( de urmatoarele documente) a) copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei sau fundatiei. b) copie de pe do&ada dobandirii personalitatii +uridice. c) do&ada pri&ind bonitatea asociatiei sau fundatiei( emisa de banca la care are desc/is contul. d) copie de pe do&ada pri&ind situatia +uridica a sediului asociatiei si fundatiei. e) numele si adresa persoanelor fizice( respecti& denumirea si sediul persoanelor +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent in &ederea realizarii obiectului sau de acti&itate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.< !6. Alineatul 425 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre or#anul de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului care are competente in domeniul &ietii asociati&e( in termen de 16 zile de la data inre#istrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta( perioada pre&azuta pentru e-aminarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelun#este cu perioada necesara solutionarii acestui conflict.< !&. Alineatul 4"5 al articolului "( &a a&ea urmatorul cuprins) <(3) In &ederea solutionarii conflictului autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie or#anului de specialitate din aparatul de lucru al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul conducatorului or#anului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului este definiti&.< !'. Articolul $0 &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 10. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata ca( in termen de $0 de zile( sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute de le#e( inclusi& prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele +uridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frec&ent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( autoritatea administrati&a competenta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( aceasta &a transmite persoanelor +uridice solicitante un raspuns moti&at( in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei( 'u&ernului omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere( in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor

necesare luarii deciziei.< !(. Dupa articolul $0 se introduce un nou articol( articolul 101( cu urmatorul cuprins) <,rt. 101. "a ni&elul fiecarui minister sau al celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale competente sa e-amineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se &or adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate.< 20. Litera -5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <b) dreptul la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale( dupa cum desfasoara acti&itati in interes #eneral sau al colecti&itatilor locale( astfel) 1. de la bu#etul de stat( prin bu#etele ministerelor sau ale altor or#ane ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. 2. de la bu#etele locale( in limita sumelor aprobate de consiliile locale.< 2!. Litera f5 a articolului $! &a a&ea urmatorul cuprins) <f) obli#atia de a publica in e-tras( in termen de 3 luni de la inc/eierea anului calendaristic( rapoartele de acti&itate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Modelul e-trasului situatiilor financiare se &a aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.< 22. La articolul $!6 dupa alineatul 4!5 se introduce un nou alineat( alineatul (2)( cu urmatorul cuprins) <(2) !umele pre&azute la alin. (1) lit. b) &or fi pre&azute in bu#etele anuale ale ministerelor( ale celorlalte or#ane ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale( dupa caz.< 2". Dupa articolul $! se introduc doua articole noi( articolele 111 si 112( cu urmatorul cuprins) <,rt. 111. (1) ,sociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi desc/ide un cont bancar special pentru resursele primite potri&it art. 11 alin. (1) lit. b)( iar c/eltuielile din aceste resurse se e&identiaza distinct. (2) !umele primite de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale( planificate a se c/eltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei( se restituie de catre aceasta la bu#etele de la care au fost primite( in primele 6 zile lucratoare ale anului urmator. (3) !umele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se &or reporta la finele anului si &or putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial. (1) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bu#etul de stat sau de la bu#etele locale este supus controlului( potri&it le#islatiei in &i#oare. ,rt. 112. In cadrul aparatului de lucru al 'u&ernului functioneaza un or#an de specialitate la ni&el de departament( care are urmatoarele atributii) a) promo&eaza si e&alueaza politicile #u&ernamentale in domeniul &ietii asociati&e si formuleaza recomandari cu pri&ire la acestea. b) centralizeaza cererile pri&ind recunoasterea statutului de utilitate publica. c) solutioneaza conflictele de competenta pre&azute la art. 39 alin. (2) si (3). d) analizeaza anual acti&itatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate

publica.< 2$. Alineatul 425 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere prin adoptarea unei /otarari in acest sens.< 2%. Alineatul 4$5 al articolului $2 &a a&ea urmatorul cuprins) <(1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului de catre orice persoana fizica sau persoana +uridica interesata.< 26. Articolul $% &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 16. (1) 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica( precum si la drepturile si obli#atiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor. (2) O federatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.< 2&. Articolul $& &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 17. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii( fundatii si federatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc in mod obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei( fundatiei sau federatiei.< 2'. Articolul $' &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 13. ,sociatiile( fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice.< 2(. Alineatul 4!5 al articolului %! &a a&ea urmatorul cuprins) <,rt. 61. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( ,dministratiei *rezidentiale( aparatului de lucru al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociati&. ,colo unde asemenea structuri lipsesc( ele se &or constitui.< "0. Alineatul 425 al articolului %6 &a a&ea urmatorul cuprins) <(2) Instanta competenta sa /otarasca dizol&area este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.< Art. II. !inta#ma <bilant contabil< din cuprinsul Ordonantei 'u&ernului nr.2$%2000 se inlocuieste cu sinta#ma <situatii financiare anuale<.

Art. III. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. I*. In termenul pre&azut la art. III( fiecare minister sau or#an al administratiei publice centrale competent &a adopta( in baza prezentei ordonante( norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului( corespunzatoare fiecarui domeniu de acti&itate. Art. *. Ordonanta 'u&ernului nr.2$%2000 cu pri&ire la asociatii si fundatii( cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta( &a fi republicata in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I( dupa aprobarea acestora de catre *arlament( dandu0se te-telor o noua numerotare. * IM0MI:I!5 > ,4 I,: :,!5,!8 Contrasemneaza) p. Ministrul +ustitiei( Cristina 5arcea secretar de stat p. Ministrul finantelor publice( '/eor#/e '/er#/ina( secretar de stat =ucuresti( 30 ianuarie 2003. :r. 37.

Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia omaniei si ale art. 1 lit. ! pct. 2 din "e#ea nr. 20$%1999 pri&ind abilitarea 'u&ernului de a emite ordonante( 'u&ernul omaniei emite urmatoarea ordonanta) CAPITOLUL I Dispozitii enerale Art. !. (1) *ersoanele fizice si persoanele +uridice care urmaresc desfasurarea unor acti&itati in interes #eneral sau in interesul unor colecti&itati locale ori( dupa caz( in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. (2) ,sociatiile si fundatiile constituite potri&it prezentei ordonante sunt persoane +uridice de

drept pri&at fara scop patrimonial. (3) *artidele politice( sindicatele si cultele reli#ioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. Art. 2. *rezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru) a) e-ercitarea dreptului la libera asociere. b) promo&area &alorilor ci&ice( ale democratiei si statului de drept. c) urmarirea realizarii unui interes #eneral( local sau( dupa caz( de #rup. d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse pri&ate si publice. e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele +uridice de drept pri&at fara scop patrimonial. f) respectarea ordinii publice. Art. ". ,ctele +uridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor( inc/eiate in conditiile prezentei ordonante( sunt #u&ernate de le#ea ci&ila. CAPITOLUL II Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Constituirea si inscrierea asociatiei Art. $. ,sociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care( pe baza unei intele#eri( pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala( cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor acti&itati in interes #eneral( comunitar sau( dupa caz( in interesul lor( personal nepatrimonial. Art. %. (1) ,sociatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere( persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana +uridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta. Art. 6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( asociatii inc/eie actul constituti& si statutul asociatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a asociatilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) e-primarea &ointei de asociere si a scopului propus. c) denumirea asociatiei. d) sediul asociatiei. e) durata de functionare a asociatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al asociatiei. acti&ul patrimonial( in &aloare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie( la data constituirii asociatiei( este alcatuit din aportul in natura si%sau in bani al asociatilor. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale asociatiei.

/) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile asociatilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor asociatiei. c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. d) drepturile si obli#atiile asociatilor. e) cate#oriile de resurse patrimoniale ale asociatiei. f) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale asociatiei. #) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii asociatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. (1) "a autentificarea actului constituti& si a statutului asociatiei se &a prezenta do&ada eliberata de Ministerul 2ustitiei pri&ind disponibilitatea denumirii noii asociatii. Art. &. (1) Oricare dintre asociati( pe baza imputernicirii date in conditiile art. $ alin. (2) lit. /)( poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constituti&. b) statutul asociatiei. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. Art. '. (1) ,sociatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii ei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor pre&azute la art. 7 alin. (2) +udecatorul desemnat de presedintele instantei &erifica le#alitatea acestora si dispune( prin inc/eiere( inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) O data cu efectuarea inscrierii( inc/eierea prin care s0a dispus inscrierea se comunica( din oficiu( or#anului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei( pentru e&identa fiscala( cu mentionarea numarului de inscriere in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. Art. (. (1) In cazul in care cerintele le#ale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite( +udecatorul( la e-pirarea termenului pre&azut de art. 3 alin. (2)( &a cita( in camera de consiliu( pe reprezentantul asociatiei( punandu0i in &edere( in scris( sa remedieze nere#ularitatile constatate pana la termenul urmator( care nu &a fi mai mare de o saptamana. (2) 4aca nere#ularitatile constatate pri&esc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie( pentru termenul fi-at &a fi citat si parc/etul de pe lan#a instanta sesizata( caruia i se &or comunica( in copie( cererea de inscriere impreuna cu actul constituti& si statutul asociatiei. In acest caz( punerea concluziilor de catre procuror este obli#atorie. Art. !0. (1) In situatia in care( la termenul fi-at( nere#ularitatile sunt inlaturate( +udecatorul( ascultand si concluziile procurorului( daca este cazul( &a lua act despre aceasta prin inc/eiere( dispunand inscrierea asociatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In cazul in care nere#ularitatile nu au fost inlaturate sau( desi le#al citat( reprezentantul asociatiei lipseste in mod ne+ustificat( +udecatorul &a respin#e cererea de inscriere prin

inc/eiere moti&ata. (3) Inc/eierile pre&azute in acest articol se &or pronunta in cel mult 21 de ore de la inc/iderea dezbaterilor si se &or redacta in termen de cel mult 13 de ore de la pronuntare. Art. !!. (1) Inc/eierile de admitere sau de respin#ere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului. (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii( parc/etului pe de lan#a instanta sesizata i se &or comunica si copii de pe actul constituti& si de pe statutul asociatiei( impreuna cu inc/eierea de admitere ori de respin#ere a cererii de inscriere( dupa caz. (3) 5ermenul de recurs este de 6 zile si cur#e de la data pronuntarii( pentru cei care au fost prezenti( si de la data comunicarii( pentru cei care au lipsit. (1) ecursul se solutioneaza cu citarea partilor( in camera de consiliu( de ur#enta si cu precadere. 4ispozitiile art. 10 alin. (3) cu pri&ire la pronuntarea si redactarea /otararii se aplica in mod corespunzator. Art. !2. (1) Inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( in conformitate cu art. 3( se efectueaza in ziua ramanerii ire&ocabile a inc/eierii de admitere( eliberandu0se( la cerere( reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia( un certificat de inscriere care &a cuprinde) denumirea asociatiei( sediul acesteia( durata de functionare( numarul si data inscrierii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) In relatiile cu tertii do&ada personalitatii +uridice se face cu certificatul de inscriere. Art. !". (1) ,sociatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( cu un numar minim de 3 membri( or#ane de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei. (2) 7ilialele sunt entitati cu personalitate +uridica( putand inc/eia( in nume propriu( acte +uridice de administrare si de conser&are( in conditiile stabilite de asociatie prin actul constituti& al filialei. 8le pot inc/eia acte +uridice de dispozitie( in numele si pe seama asociatiei( numai pe baza /otararii prealabile a consiliului director al asociatiei. (3) 7iliala se constituie prin /otararea autentificata a adunarii #enerale a asociatiei. *ersonalitatea +uridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (1) In &ederea inscrierii filialei( reprezentantul asociatiei &a depune cererea de inscriere( impreuna cu /otararea de constituire a filialei si cu actele do&editoare ale sediului si patrimoniului initial( la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa0si aiba sediul filiala. 4ispozitiile art. 9012 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. !$. 4aca asociatia( prin natura scopului sau obiecti&elor propuse( urmeaza sa desfasoare acti&itati pentru care( potri&it le#ii( sunt necesare autorizatii administrati&e prealabile( aceste acti&itati nu &or putea fi initiate( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( decat dupa obtinerea autorizatiilor respecti&e. #ectiunea a 2)a Constituirea si inscrierea fundatiei Art. !%. (1) 7undatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care( pe baza

unui act +uridic intre &ii ori pentru cauza de moarte( constituie un patrimoniu afectat( in mod permanent si ire&ocabil( realizarii unui scop de interes #eneral sau( dupa caz( comunitar. (2) ,cti&ul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar( a caror &aloare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie( la data constituirii fundatiei. (3) *rin dero#are de la pre&ederile alin. (2)( in cazul fundatiilor al caror scop e-clusi&( sub sanctiunea dizol&arii pe cale +udecatoreasca( este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii( in &ederea realizarii de pro#rame de catre acestea din urma( acti&ul patrimonial initial poate a&ea o &aloare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Art. !6. (1) In &ederea dobandirii personalitatii +uridice( fondatorul sau( dupa caz( fondatorii inc/eie actul constituti& si statutul fundatiei( in forma autentica( sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) ,ctul constituti& al fundatiei cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) datele de identificare a fondatorului sau( dupa caz( a fondatorilor) numele sau denumirea si( dupa caz( domiciliul sau sediul acestora. b) scopul fundatiei. c) denumirea fundatiei. d) sediul fundatiei. e) durata de functionare a fundatiei 0 pe termen determinat( cu indicarea e-presa a termenului sau( dupa caz( pe termen nedeterminat. f) patrimoniul initial al fundatiei. #) componenta nominala a celor dintai or#ane de conducere( administrare si control ale fundatiei ori re#ulile pentru desemnarea membrilor acestor or#ane. /) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii +uridice. i) semnaturile fondatorului sau( dupa caz( ale fondatorilor. (3) !tatutul cuprinde( sub sanctiunea nulitatii absolute) a) elementele pre&azute la alin. (2)( cu e-ceptia celor de la lit. #) si /). b) e-plicitarea scopului si a obiecti&elor fundatiei. c) cate#oriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. d) atributiile or#anelor de conducere( administrare si control ale fundatiei. e) procedura de desemnare si de modificare a componentei or#anelor de conducere( administrare si control( pe parcursul e-istentei fundatiei. f) destinatia bunurilor( in cazul dizol&arii fundatiei( cu respectarea dispozitiilor art. $0. Art. !&. (1) 7undatia dobandeste personalitate +uridica prin inscrierea sa in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul. (2) Cererea de inscriere &a fi insotita de urmatoarele documente) a) actul constitui&. b) statutul. c) acte do&editoare ale sediului si patrimoniului initial. (3) 4ispozitiile art. $ alin. (1)( art. 7 alin. (1)( art. 3012 si art. 11 se aplica in mod corespunzator. Art. !'. (1) 7undatia isi poate constitui filiale( ca structuri teritoriale( pe baza /otararii autentificate a consiliului director( prin care le este alocat cate un patrimoniu.

(2) 7iliala este condusa de un consiliu director propriu( alcatuit din cel putin 3 membri. (3) 4ispozitiile art. 13 alin. (2) si (1) se aplica in mod corespunzator. Art. !(. (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator. (2) 4upa inscrierea fundatiei in e#istrul asociatiilor si fundatiilor( nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot re&oca actul constituti&. 4e asemenea( dupa inscriere( actul constituti& nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor. (3) 4aca fundatia dobandeste personalitate +uridica dupa decesul fondatorului( efectele liberalitatilor facute de acesta in fa&oarea fundatiei( anterior constituirii ei( se &or produce de la data actului constituti&( pentru fundatiile infiintate prin acte intre &ii( si de la data mortii testatorului( pentru fundatiile infiintate prin testament. CAPITOLUL III Or anizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor #ectiunea ! Or anizarea si functionarea asociatiei Art. 20. Or#anele asociatiei sunt) a) adunarea #enerala. b) consiliul director. c) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2!. (1) ,dunarea #enerala este or#anul de conducere( alcatuit din totalitatea asociatilor. (2) Competenta adunarii #enerale cuprinde) a) stabilirea strate#iei si a obiecti&elor #enerale ale asociatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea membrilor consiliului director. d) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. e) infiintarea de filiale. f) modificarea actului constituti& si a statutului. #) dizol&area si lic/idarea asociatiei( precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lic/idare. /) orice alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) !c/imbarea sediului poate fi /otarata de catre consiliul director( daca aceasta atributie este pre&azuta e-pres in statut. (1) ,dunarea #enerala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra or#anelor pre&azute la art. 20 lit. b) si c). (6) e#ulile pri&ind or#anizarea si functionarea adunarii #enerale se stabilesc prin statut. Art. 22. (1) ,sociatul care( intr0o anumita problema supusa /otararii adunarii #enerale( este interesat personal sau prin sotul sau( ascendentii sau descendentii sai( rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la #radul al patrulea inclusi& nu &a putea lua parte la deliberare si nici la &ot. (2) ,sociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara &otul sau nu s0ar fi putut obtine ma+oritatea ceruta.

Art. 2". (1) 9otararile luate de adunarea #enerala( in limitele le#ii( ale actului constituti& si%sau ale statutului sunt obli#atorii c/iar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau au &otat impotri&a. (2) 9otararile adunarii #enerale( contrare le#ii( actului constituti& sau dispozitiilor cuprinse in statut( pot fi atacate in +ustitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea #enerala sau care au &otat impotri&a si au cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta( in termen de 16 zile de la data cand au luat cunostinta despre /otarare sau de la data cand a a&ut loc sedinta( dupa caz. (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 9otararea instantei este supusa numai recursului. Art. 2$. (1) Consiliul director asi#ura punerea in e-ecutare a /otararilor adunarii #enerale. 8l poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei( in limita a cel mult o patrime din componenta sa. (2) In e-ercitarea competentei sale( consiliul director) a) prezinta adunarii #enerale raportul de acti&itate pe perioada anterioara( e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli( bilantul contabil( proiectul bu#etului de &enituri si c/eltuieli si proiectul pro#ramelor asociatiei. b) inc/eie acte +uridice in numele si pe seama asociatiei. c) aproba or#ani#rama si politica de personal ale asociatiei( daca prin statut nu se pre&ede altfel. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) :u poate fi membru al consiliului director( iar daca era( pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice( daca asociatia respecti&a are ca scop spri+inirea acti&itatii acelei institutii publice. Art. 2%. 4ispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. 4eciziile consiliului director( contrare le#ii( actului constituti& sau statutului asociatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23. Art. 26. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii e-ecuti&e( inclusi& persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie( pentru a e-ercita atributiile pre&azute la art. 21 alin. (2) lit. b) si d). Art. 2&. (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asi#urat de un cenzor. (2) *entru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari #enerale( controlul financiar intern se e-ercita de catre o comisie de cenzori. (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori) a) &erifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii #enerale. c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de &ot. d) indeplineste orice alte atributii pre&azute in statut sau stabilite de adunarea #enerala. (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri( din care ma+oritatea

este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (6) e#ulile #enerale de or#anizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea #enerala. Comisia de cenzori isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. #ectiunea a 2)a Or anizarea si functionarea fundatiei Art. 2'. Or#anele fundatiei sunt) a) consiliul director. b) cenzorul sau( dupa caz( comisia de cenzori. Art. 2(. (1) Consiliul director al fundatiei este or#anul de conducere si de administrare al acesteia. (2) Consiliul director asi#ura realizarea scopului si obiecti&elor fundatiei( e-ercitand urmatoarele atributii) a) stabilirea strate#iei #enerale si a pro#ramelor fundatiei. b) aprobarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli si a bilantului contabil. c) ale#erea si re&ocarea cenzorului sau( dupa caz( a membrilor comisiei de cenzori. d) infiintarea de filiale. e) inc/eierea de acte +uridice( in numele si pe seama fundatiei. f) e-ecutarea bu#etului de &enituri si c/eltuieli. #) aprobarea or#ani#ramei si a strate#iei de personal ale fundatiei. /) modificarea statutului fundatiei. i) indeplinirea oricaror alte atributii pre&azute in le#e sau in statut. (3) e#ulile #enerale pri&ind or#anizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un re#ulament intern de functionare. (1) 4ispozitiile art. 22 si 21 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce pri&este membrii consiliului director. 4eciziile contrare le#ii( actului constituti& sau statutului fundatiei pot fi atacate in +ustitie( in conditiile pre&azute la art. 23( de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a &otat impotri&a si a cerut sa se insereze aceasta in procesul0 &erbal de sedinta. (6) !c/imbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de ma+oritatea fondatorilor in &iata. 4aca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata( sc/imbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea &otului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director. ($) In toate cazurile( sc/imbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. (7) *re&ederile art. 2$ se aplica in mod corespunzator in pri&inta atributiilor pre&azute la alin. (2) lit. e) si i). Art. "0. (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau( dupa caz( de fondatori( la momentul constituirii fundatiei. (2) In cazul in care( pe parcursul functionarii fundatiei( componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut( instanta pre&azuta la art. 17 &a desemna( pe cale de ordonanta presedintiala( la cererea oricarei persoane interesate( persoanele care &or intra in componenta consiliului director. Art. "!.

(1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr0un numar impar de membri. (2) 4ispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator. Art. "2. In cazul in care actul constituti& nu cuprinde componenta nominala a celor dintai or#ane ale fundatiei( ci numai re#ulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in &iata la data constituirii fundatiei( dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. CAPITOLUL I* +odificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei Art. "". (1) Modificarea actului constituti& si%sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia( cu aplicarea corespunzatoare a pre&ederilor art. 3012. (2) Cererea de inscriere a modificarii &a fi insotita de procesul0&erbal al adunarii #enerale( in forma autentificata( iar in cazul modificarii sediului( de procesul0&erbal al sedintei consiliului director( in forma autentificata( in situatia pre&azuta la art. 21 alin. (3). (3) 4emersurile pentru autentificarea procesului0&erbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. *entru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei( desemnati de adunarea #enerala ori de consiliul director( dupa caz. (1) Mentiunea pri&itoare la sc/imbarea sediului se &a opera( daca este cazul( atat in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla &ec/iul sediu( cat si in e#istrul asociatiilor si fundatiilor aflat la #refa +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop( o copie de pe inc/eierea prin care s0a dispus sc/imbarea sediului &a fi comunicata( din oficiu( +udecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa0si aiba noul sediu. Art. "$. 4ispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constituti& si%sau a statutului fundatiei. CAPITOLUL * ,ederatia Art. "%. (1) 4oua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. (2) 7ederatiile dobandesc personalitate +uridica proprie si functioneaza in conditiile pre&azute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial( conditii care li se aplica in mod corespunzator( cu e-ceptiile stabilite in prezentul capitol. (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Art. "6. (1) 7ederatia de&ine persoana +uridica din momentul inscrierii sale in e#istrul federatiilor aflat la #refa tribunalului pre&azut la art. 36 alin. (3). (2) ,sociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate +uridica( inclusi& propriul patrimoniu.

Art. "&. In cazul dizol&arii federatiilor( daca nu se pre&ede altfel in statut( bunurile ramase in urma lic/idarii se transmit( in cote e#ale( catre persoanele +uridice constituente. CAPITOLUL *I Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate pu-lica Art. "'. (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de 'u&ernul omaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulati& urmatoarele conditii) a) acti&itatea acesteia se desfasoara in interes #eneral sau comunitar( dupa caz. b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiecti&ele stabilite. c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei acti&itati anterioare semnificati&e( prin derularea unor pro#rame ori proiecte specifice scopului sau( insotit de bilanturile si bu#etele de &enituri si c/eltuieli pe ultimii 3 ani. d) &aloarea acti&ului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin e#ala cu &aloarea patrimoniului initial. (2) 'u&ernul omaniei poate( la propunerea autoritatii administrati&e competente( sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor pre&azute la alin. (1) lit. a) si b) daca) a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii pree-istente. si( b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile pree-istente ar fi indeplinit cele doua conditii( daca ar fi formulat solicitarea in mod independent. Art. "(. (1) ecunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin /otarare a 'u&ernului. In acest scop( asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau or#anului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara acti&itatea. (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind inre#istrarea cererii se solutioneaza( la sesizarea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului( in termen de 6 zile de la data inre#istrarii sesizarii. (3) In &ederea solutionarii conflictului( autoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa puna la dispozitie !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului toate informatiile necesare rezol&arii acestuia. Ordinul secretarului #eneral al 'u&ernului este definiti&. Art. $0. (1) ,utoritatea administrati&a competenta este obli#ata sa e-amineze cererea si indeplinirea conditiilor pre&azute la art. 33 in termen de cel mult $0 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii( aceasta &a propune 'u&ernului omaniei recunoasterea. In caz contrar( autoritatea administrati&a &a transmite persoanei +uridice solicitante un raspuns moti&at. (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii pre&azute la alin. (1)( 'u&ernul omaniei decide asupra propunerii de recunoastere. 4aca propunerea se respin#e( solutia &a fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrati&a la care s0a inre#istrat cererea de recunoastere. Art. $!. ecunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si

obli#atii) a) dreptul de a i se concesiona ser&icii publice fara caracter comercial( in conditiile le#ii. b) dreptul preferential la resurse pro&enite din bu#etul de stat si din bu#etele locale. c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica. d) obli#atia de a mentine cel putin ni&elul acti&itatii si performantele care au determinat recunoasterea. e) obli#atia de a comunica autoritatii administrati&e competente orice modificari ale actului constituti& si ale statutului( precum si rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale. autoritatea administrati&a are obli#atia sa asi#ure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata. f) obli#atia de a publica( in e-tras( rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a( precum si in e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial. Art. $2. (1) ecunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata. (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice( 'u&ernul( la propunerea autoritatii administrati&e competente sau a Ministerului 2ustitiei( &a retra#e actul de recunoastere. (3) etra#erea &a inter&eni si in situatia neindeplinirii obli#atiilor pre&azute la art. 11. (1) Impre+urarile pre&azute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrati&e competente( Ministerului 2ustitiei sau 'u&ernului( de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata. Art. $". In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica( bunurile ramase in urma lic/idarii se &or repartiza( prin /otarare a 'u&ernului( catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice. Art. $$. "iti#iile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potri&it "e#ii contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. Art. $%. 4ispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor( daca prin le#e nu se dispune altfel. CAPITOLUL *II *eniturile Art. $6. (1) ;eniturile asociatiilor sau federatiilor pro&in din) a) cotizatiile membrilor. b) dobanzile si di&idendele rezultate din plasarea sumelor disponibile( in conditii le#ale. c) di&idendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii. d) &enituri realizate din acti&itati economice directe. e) donatii( sponsorizari sau le#ate. f) resurse obtinute de la bu#etul de stat si%sau de la bu#etele locale. #) alte &enituri pre&azute de le#e.

(2) ;eniturile fundatiilor sunt cele pre&azute la alin. (1) lit. b)0#). Art. $&. ,sociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. 4i&idendele obtinute de asociatii si fundatii din acti&itatile acestor societati comerciale( daca nu se rein&estesc in aceleasi societati comerciale( se folosesc obli#atoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei. Art. $'. ,sociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte acti&itati economice directe( daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa le#atura cu scopul principal al persoanei +uridice. CAPITOLUL *III .elatiile cu autoritatile pu-lice Art. $(. (1) ,utoritatile administratiei publice locale &or spri+ini persoanele +uridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin) a) punerea la dispozitia acestora( in functie de posibilitati( a unor spatii pentru sedii( in conditiile le#ii. b) atribuirea( in functie de posibilitati( a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii acti&itatii lor. (2) ,utoritatile administratiei publice locale intocmesc( la cererea persoanelor +uridice indreptatite( liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor pre&azute la alin. (1). Art. %0. ,utoritatile publice sunt obli#ate sa puna la dispozitia asociatiilor( fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public( in conditiile le#ii. Art. %!. (1) In cadrul Camerelor *arlamentului( *resedintiei omaniei( !ecretariatului 'eneral al 'u&ernului( institutiei ,&ocatul *oporului( autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( al celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri or#anizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile. (2) ,utoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara acti&itatea in sfera lor de competenta( in &ederea stabilirii unor pro#rame sau acti&itati comune. Art. %2. (1) 4upa constituirea lor( asociatiile( fundatiile si federatiile interesate &or solicita autoritatilor administrati&e autonome( ministerelor( celorlalte or#ane de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in e&identa acestora( in functie de domeniul in care acti&eaza. (2) ,utoritatile publice pre&azute la alin. (1) sunt obli#ate sa tina e&identa asociatiilor si fundatiilor care li s0au adresat in acest scop. (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice pre&azute la alin. (1) pri&ind luarea in e&identa se solutioneaza( la cererea oricareia dintre parti( de catre !ecretariatul 'eneral al 'u&ernului in termen de 6 zile de la data sesizarii. 4ispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator. (1) In toate cazurile( Ministerul 2ustitiei &a comunica( spre informare( autoritatiilor publice

competente pre&azute la alin. (1) copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 6 zile de la primirea documentelor pre&azute la art. 71. Art. %". "iti#iile nascute in le#atura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu "e#ea contenciosului administrati& nr. 29%1990( cu modificarile ulterioare. CAPITOLUL I/ Dizolvarea si lic0idarea #ectiunea ! Dizolvarea Art. %$. (1) ,sociatiile si federatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei sau a tribunalului( dupa caz. c) prin /otararea adunarii #enerale. (2) 7undatiile se dizol&a) a) de drept. b) prin /otararea +udecatoriei. Art. %%. (1) ,sociatia se dizol&a de drept prin) a) implinirea duratei pentru care a fost constituita. b) realizarea sau( dupa caz( imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita( daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce sc/imbarea acestui scop. c) imposibilitatea constituirii adunarii #enerale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( adunarea #enerala sau( dupa caz( consiliul director trebuia constituit. d) reducerea numarului de asociati sub limita fi-ata de le#e( daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. (2) Constatarea dizol&arii se realizeaza prin /otararea +udecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei( la cererea oricarei persoane interesate. Art. %6. (1) ,sociatia se dizol&a( prin /otarare +udecatoreasca( la cererea oricarei persoane interesate) a) cand scopul sau acti&itatea asociatiei a de&enit ilicita sau contrara ordinii publice. b) cand realizarea scopului este urmarita prin mi+loace ilicite sau contrare ordinii publice. c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s0a constituit. d) cand asociatia a de&enit insol&abila. e) in cazul pre&azut la art. 11. (2) Instanta competenta este +udecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Art. %&. ,sociatia se poate dizol&a si prin /otararea adunarii #enerale. In termen de 16 zile de la data sedintei de dizol&are( procesul0&erbal( in forma autentica( se depune la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul( pentru a fi inscris in e#istrul asociatiilor si

fundatiilor. Art. %'. 7undatia se dizol&a de drept in cazurile pre&azute la art. 66 alin. (1) lit. a) si b)( precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei( daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care( potri&it statutului( consiliul director trebuia constituit. 4ispozitiile art. 66 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. %(. 4izol&area fundatiei prin /otarare +udecatoreasca se face in conditiile art. 6$( care se aplica in mod corespunzator( precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 16 alin. (3). Art. 60. (1) In cazul dizol&arii asociatiei sau fundatiei( bunurile ramase in urma lic/idarii nu se pot transmite catre persoane fizice. (2) ,ceste bunuri pot fi transmise catre persoane +uridice de drept pri&at sau de drept public cu scop identic sau asemanator( printr0o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. (3) 4aca in termen de $ luni de la terminarea lic/idarii lic/idatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2)( precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu pre&ede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca pre&ederea este contrara le#ii sau ordinii publice( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi atribuite de instanta competenta unei persoane +uridice cu scop identic sau asemanator. (1) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizol&ata pentru moti&ele pre&azute la art. 6$ alin. (1) lit. a) 0 c)( bunurile ramase dupa lic/idare &or fi preluate de catre stat( prin Ministerul 7inantelor( sau( dupa caz( de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi a&ea sediul( daca aceasta din urma era de interes local. (6) 4ata transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului0&erbal de predare0preluare( daca prin acesta nu s0a stabilit o data ulterioara. #ectiunea a 2)a Lic0idarea Art. 6!. (1) In cazurile de dizol&are pre&azute de art. 66( 6$( 63 si 69( lic/idatorii &or fi numiti prin insasi /otararea +udecatoreasca. (2) In cazul dizol&arii pre&azute de art. 67( lic/idatorii &or fi numiti de catre adunarea #enerala( sub sanctiunea lipsirii de efecte +uridice a /otararii de dizol&are. (3) In toate cazurile( mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lic/idatorilor. (1) "ic/idatorii &or putea fi persoane fizice sau persoane +uridice. eprezentantii permanenti 0 persoane fizice ale persoanei +uridice lic/idatoare 0 trebuie sa fie lic/idatori autorizati( in conditiile le#ii. Art. 62. (1) Imediat dupa intrarea lor in functie( lic/idatorii &or face in&entarul si &or inc/eia un bilant care sa constate situatia e-acta a acti&ului si pasi&ului asociatiei sau ale fundatiei. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa primeasca si sa pastreze re#istrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. 4e asemenea( ei &or tine un re#istru cu toate operatiunile lic/idarii in ordinea datei acestora. (3) "ic/idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 6". (1) "ic/idatorii sunt obli#ati sa continue operatiunile +uridice in curs( sa incaseze creantele( sa plateasca creditorii si( daca numerarul este insuficient( sa transforme si restul acti&ului in bani( procedand la &anzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. (2) "ic/idatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs. Art. 6$. (1) !uma cu&enita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se &a consemna in contul sau. (2) 4aca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata( lic/idarea nu se &a declara terminata inainte de a se #aranta creditorii. Art. 6%. In orice caz( lic/idatorii nu pot inc/eia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul #estiunii decat dupa e-pirarea unui termen de $ luni de la publicarea dizol&arii asociatiei sau fundatiei. Art. 66. "ic/idatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Art. 6&. ,tat fata de asociatie sau fundatie( cat si fata de asociati sau( dupa caz( fondatori( lic/idatorii sunt supusi re#ulilor mandatului. Art. 6'. (1) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii sunt obli#ati ca in temen de doua luni sa depuna bilantul( re#istrul +urnal si un memorandum( declarand operatiunile de lic/idare la e#istrul asociatiilor si fundatiilor al +udecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia. (2) "ic/idatorii sunt obli#ati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lic/idarii si radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (3) *ublicarea lic/idarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana +uridica( in temen de doua luni de la terminarea lic/idarii. Art. 6(. 4aca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inre#istreaza nici o contestatie( bilantul se considera definiti& aprobat si lic/idatorii( cu autorizarea +udecatoriei( &or remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lic/idare( impreuna cu toate re#istrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lic/idarii. :umai dupa aceasta lic/idatorii &or fi considerati descarcati si li se &a elibera( in acest scop( un act constatator. Art. &0. (1) Contestatiile la bilantul lic/idatorilor se pot formula de orice persoana interesata la +udecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei +uridice lic/idate. (2) 5oate contestatiile se solutioneaza printr0o sin#ura /otarare. !entinta pronuntata de +udecatorie este e-ecutorie si este supusa numai recursului. (3) 4upa terminarea lic/idarii( lic/idatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din e#istrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. &!. (1) ,sociatia sau fundatia inceteaza a a&ea fiinta la data radierii din e#istrul asociatiilor si fundatiilor. (2) adierea se face in baza actului constatator eliberat lic/idatorilor( in conditiile pre&azute la art. $9( prin care se atesta descarcarea acestora de obli#atiile asumate. Art. &2. 4ispozitiile prezentului capitol referitoare la dizol&area si lic/idarea asociatiilor si fundatiilor se aplica( in mod corespunzator( si in pri&inta dizol&arii si lic/idarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizol&arii si lic/idarii. CAPITOLUL / .e istrul national al persoanelor 1uridice fara scop patri2onial Art. &". (1) !e constituie e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial 0 asociatii( fundatii si federatii 0( denumit in continuare e#istrul national( in scopul e&identei centralizate a acestora. (2) e#istrul national se tine de Ministerul 2ustitiei prin directia de specialitate. Art. &$. (1) In scopul constituirii si functionarii e#istrului national( instantele +udecatoresti sunt obli#ate ca( din oficiu( sa comunice Ministerului 2ustitiei copii de pe /otararile +udecatoresti ramase ire&ocabile pri&ind constituirea( modificarea si incetarea oricarei asociatii( fundatii sau federatii( precum si de pe inscrisurile do&editoare( in termen de 3 zile de la data ramanerii ire&ocabile a fiecarei /otarari +udecatoresti. (2) ,sociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obli#ate sa comunice Ministerului 2ustitiei( in e-tras( copii de pe rapoartele de acti&itate si bilanturile anuale( insotite de do&ada eliberata de e#ia ,utonoma <Monitorul Oficial< ca s0a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al omaniei( *artea a I;0a. Art. &%. (1) e#istrul national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial este public. (2) Ministerul 2ustitiei este obli#at sa elibereze( pe c/eltuiala persoanei solicitante( copii certificate de pe inre#istrarile efectuate in e#istrul national si de pe inscrisurile do&editoare. (3) Inscrisurile pre&azute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta. (1) 4atele din e#istrul national pot fi redate si ar/i&ate si sub forma de inre#istrari pe microfilme si pe suporturi accesibile ec/ipamentelor de prelucrare automata a datelor. CAPITOLUL /I Dispozitii speciale Art. &6. (1) *ersoanele +uridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in omania( sub conditia reciprocitatii( pe baza aprobarii prealabile a 'u&ernului( prin inscrierea in e#istrul asociatiilor si fundatiilor de la #refa 5ribunalului =ucuresti( daca sunt &alabil constituite in statul a carui nationalitate o au( iar scopurile lor statutare nu contra&in ordinii publice din omania.

(2) In acest scop( reprezentantii persoanelor +uridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente( in copii autentificate si traduceri le#alizate) a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele +uridice straine. b) statutul (in masura in care e-ista ca act de sine statator). c) /otararea or#anului de conducere a acelei persoane +uridice( prin care se solicita recunoasterea in omania. d) statutul &iitoarei reprezentante in omania a acelei persoane +uridice( cuprinzand pre&ederi referitoare la sediu( la capacitatea +uridica si la persoanele care reprezinta persoana +uridica straina. e) /otararea 'u&ernului omaniei de aprobare a cererii de recunoastere in omania a persoanei +uridice solicitante. (3) 4ispozitiile art. 3012 si ale art. 31 se aplica in mod corespunzator. Art. &&. (1) ,sociatiile si fundatiile constituite ca persoane +uridice romane de catre persoane fizice sau +uridice straine pot dobandi pe intrea#a durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. (2) In cazul dizol&arii si lic/idarii asociatiilor si fundatiilor pre&azute la alin. (1)( lic/idatorii au obli#atia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an( numai catre persoane care au capacitatea +uridica de a dobandi astfel de bunuri. 5ermenul de un an se calculeaza de la data ramanerii ire&ocabile a /otararii +udecatoresti prin care se constata ori se dispune dizol&area sau( dupa caz( de la data /otararii de dizol&are &oluntara. (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor pre&azute la alin. (2)( instanta competenta &a dispune &anzarea acestora prin licitatie publica. (1) In toate cazurile( bunurile ramase dupa lic/idare( inclusi& terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. $0. CAPITOLUL /II Dispozitii tranzitorii si finale Art. &'. *rezenta ordonanta intra in &i#oare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al omaniei( *artea I. Art. &(. In termenul pre&azut la art. 73 Ministerul 2ustitiei) a) &a elabora si &a adopta e#ulamentul pri&ind or#anizarea e#istrului asociatiilor si fundatiilor( e#istrului federatiilor( precum si a e#istrului national al persoanelor +uridice fara scop patrimonial( care &a cuprinde si pre&ederi pri&ind accesul la acest re#istru al persoanelor +uridice de drept public( al persoanelor +uridice de drept pri&at( precum si al persoanelor fizice. b) &a stabili forma si continutul certificatelor de inscriere pre&azute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3)( precum si conditiile de eliberare a do&ezii mentionate la art. $ alin. (1). Art. '0. 4ispozitiile 4ecretului nr.31%1961 pri&ind persoanele fizice si persoanele +uridice se aplica( in mod corespunzator( si asociatiilor si fundatiilor( cu e-ceptia acelor dispozitii care sunt contrare re#lementarilor stabilite prin prezenta ordonanta. Art. '!.

In pri&inta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane +uridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 13 si urmatoarele din "e#ea nr. 106%1992 cu pri&ire la re#lementarea raporturilor de drept international pri&at. Art. '2. Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor( fundatiilor( federatiilor sau uniunilor de persoane( aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de +udecata le#al in&estite la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante( &or continua sa fie solutionate de acele instante. Art. '". (1) ,sociatiile si fundatiile constituite( pana la data intrarii in &i#oare a prezentei ordonante