Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ~MPRUMUT

{I CONTRACT DE IPOTECA IMOBILIAR|


~ntre p\r]ile contractante:
XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliat `n __________________, `n calitate
de `mprumut\tor ipotecar [i--------------YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, domiciliat `n __________________, `n
calitate
de
`mprumutat
[i
garant
ipotecar,
---------------------------------------------------a intervenit prezentul contract de `mprumut [i contract de ipotec\ imobiliar\:
Eu,
XXXXXXXXXXXXXXXX,
am
`mprumutat
domnului
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, suma de 30.000 EUR (treisecimiiEuro), pe care am
`nmnat-o
acestuia,
`n
numerar,
azi,
data
autentific\rii
prezentului
contract.--------------------------Acest `mprumut `mi va fi restituit integral mie, XXXXXXXXXXXXXXXX, `n
aceea[i
moned\
ca
la
predare,
p=n\
la
data
de
_________.-------------------------------------------------------------Suma ce face obiectul prezentului contract de `mprumut a fost dob ndit\ de
mine,
`mprumut\torul,
din
resurse
proprii.
---------------------------------------------------------------------------------Eu, YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, am primit cu titlu de `mprumut de la domnul
XXXXXXXXXXXXXXXX, suma de 30.000 EUR (treisecimiiEuro), ce mi-a fost `nmnat\
`n numerar, azi, data autentific\rii prezentului contract, respectiv la data de
____.----------Eu, YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, m\ oblig s\ restitui integral suma primit\ de
30.000 EUR (treisecimiiEuro), `n aceea[i moned\ ca la primire, pn\ la data de
_________.--~n vederea garant\rii obliga]iei de returnare a `mprumutului acordat, eu,
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, `n calitate de `mprumutat [i garant ipotecar, `n
conformitate cu prevederile art.2365 [i urm. Cod Civil, `n]eleg s\ garantez [i s\
constitui
ipotec\
conven]ional\
`n
favoarea
`mprumut\torului
meu
XXXXXXXXXXXXXXXX, p=n\ la concuren]a sumei primite de 30.000 EUR
(treisecimiiEuro) cu terenul categoria arabil `n suprafa]\ total\ de 1.000 mp
(unamiemetrip\tra]i), proprietatea mea, situat `n intravilan extins conf.PUG Municipiului Ia[i, str.Fortus nr.64, jud.Ia[i (fost intravilan sat Horpaz, comuna
Miroslava, jud.Ia[i), identificat cu num\r cadastral al bunului imobil 138513, intabulat
`n cartea funciar\ nr.138513 a Mun.Ia[i, jud.Ia[i, aflat `n tarlaua 2, parcelele 29 [i 35,
teren avnd vecin\t\]ile, dimensiunile [i identificarea cadastral\ potrivit planului de
amplasament [i delimitare a imobilului `ntocmit de persoana autorizat\ [i avizat sub
nr.103068/10.11.2011
de
O.C.P.I.
Ia[i.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imobilul cu care garantez a fost dob=ndit de mine garantul ipotecar prin
cump\rare de `n baza contractului de v=nzare-cump\rare autentificat sub
nr.2401/08.12.2011 la Biroul Notarilor Publici Asocia]i Necula Ioana [i Mahu Maria
Cristina cu sediul `n Mun.Ia[i, str.Cuza Vod\ nr.38, et.1, ap.1, jud.Ia[i, ce urmeaz\ a fi
intabulat
`n
cartea
funciar\
nr.138513
a
Mun.Ia[i.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, garantul ipotecar, declar c\ nu am mai `nstr\inat terenul ce face obiectul
prezentului contract ipotec\ imobiliar\, c\ nu este ipotecat `n favoarea vreunor ter]e
persoane fizice sau juridice, c\ terenul nu face obiectul nici unui contract de
`nchiriere, arendare sau comodat, c\ nu am `ncheiat cu ter]i promisiuni unilaterale sau
bilaterale de v=nzare-cump\rare cu privire la acesta, nu cunosc s\ existe vreun viciu
ascuns care s\ `mpiedice utilizarea terenului conform destina]iei acestuia, c\ terenul
nu a trecut `n proprietatea statului `n temeiul vreunui act normativ, c\ nu face
obiectul unor legi speciale de retrocedare a propriet\]ii [i garantez `mprumut\torul
ipotecar `mpotriva evic]iunii totale sau par]iale conform art. 1695 Cod
Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------

Eu, garantul ipotecar, declar c\ imobilul cu care garantez nu este scos din
circuitul civil, nu este sechestrat, nu face obiectul vreunui litigiu, nu este grevat de
sarcini sau servitu]i, a[a cum rezult\ din extrasul de carte funciar\ de autentificare
eliberat
de
Oficiul
de
Cadastru
[i
Publicitate
Imobiliar\
Ia[i.----------------------------------------------------------------------------------------------Eu, garantul ipotecar m\ oblig s\ folosesc, s\ administrez [i s\ dispun de
bunul ipotecat cu obliga]ia de a nu prejudicia drepturile creditorului ipotecar [i anume
s\ nu fac acte de dispozi]ie material\ asupra terenului cu excep]ia dreptului de a
construi [i amenaja acest teren, s\ nu `l distrug [i s\ nu `l deteriorez [i nici s\ fac
modific\ri care s\ `i scad\ `n mod substan]ial valoarea, `n conformitate cu art.2374
Cod Civil. De asemenea, declar c\ mi s-a adus la cuno[tin]\ faptul c\ ipoteca se
`ntinde f\r\ nici o alt\ formalitate asupra construc]iilor, `mbun\t\]irilor [i
accesoriilor imobilului chiar dac\ acestea sunt ulterioare constituirii prezentei ipoteci
conform
art.2382
Cod
Civil.
--------------------------------------------------------------------------------Totodat\, eu, YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY `n calitate de garant ipotecar,
av=nd `n vedere cerin]a creditorului ipotecar, m\ oblig prin prezenta s\ nu
`nstr\inezterenulvreunuiter][is\nu`lgrevezcuniciunfeldesarcinisauservitu]i
p=n\ la data achit\rii integrale a `mprumutului garantat prin ipotec\
conven]ional\, `ntruc=t conform art.167 din Legea nr.71/2011, actele de dispozi]ie ce
au ca efect imposibilitatea de executare a ipotecii pentru creditor sunt anulabile la
cererea creditorului ipotecar cu excep]ia cazului `n care creditorul ipotecar a aprobat
aceste acte.-----------------------------------------------------------------------------------------Eu, `mprumut\torul ipotecar declar `n mod expres c\ sunt de acord [i consimt
ca proprietarul s\ amenajeze terenul [i s\ edifice construc]ii pe acest
teren.------------------------------Eu, `mprumut\torul ipotecar, declar c\ mi s-a adus la cuno[tin]\ con]inutul
urm\toarelor articole din Codul Civil :
-art.2345 Cod Civil prin care dreptul de ipotec\ se men]ine asupra bunurilor
grevate
`n
orice
m=n\
ar
trece;-----------------------------------------------------------------------------------------------------art.2360 Cod Civil prin care creditorul ipotecar poate urm\ri bunul ipotecat `n
orice m=n\ ar trece f\r\ a ]ine seama de drepturile reale constituite sau `nscrise
dup\
`nscrierea
ipotecii
sale;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------art.2376 [i art.2384 Cod Civil prin care actele de dispozi]ie asupra bunului
ipotecat sunt valabile chiar dac\ dob=nditorul bunului cunoa[te stipula]ia din
contractul de ipotec\ ce interzice transferul sau declar\ c\ acest transfer este
echivalent cu ne`ndeplinirea obliga]iei garantate. Eventualii dob=nditori sunt ]inu]i de
acelea[i
datorii
[i
obliga]ii
ca
[i
constituitorul
prezentei
ipoteci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~n cazul `n care la data fixat\ pentru scaden]\ nu se va restitui `mprumutul,
atunci se va trece la executarea silit\ a garantiei ipotecare imobiliare conform art.2429
[i urm. Cod Civil, pn\ la concuren]a sumei nerestituite, f\r\ soma]ie, punere `n
`nt=rziere sau alte formalit\]i, ci numai prin investirea cu formul\ executorie a
prezentului
contract,
care
constituie
TITLU
EXECUTORIU.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------P\r]ile consimt [i solicit\ intabularea dreptului de ipotec\ conven]ional\ [i a
interdic]iilor de grevare [i `nstr\inare, `n favoarea domnului XXXXXXXXXXXXXXXX,
asupra terenului intabulat `n cartea funciar\ nr.138513 a Mun.Ia[i, jud.Ia[i, pn\ la
concuren]a
sumei
de
30.000
EUR
(treisecimiiEuro).-----------------------------------------------------------Formalit\]ile necesare acestor opera]iuni de intabulare vor fi `ndeplinite de notarul
public ce autentific\ acest act, `n condi]iile prev\zute de art.56 din Legea nr.7/1996
modificat\
[i
completat\.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi, p\r]ile contractante, suntem de acord cu toate clauzele stipulate `n acest
contract,
care
reprezint\
voin]a
noastr\
neviciat\.----------------------------------------------------------------------------Taxele necesare perfect\rii prezentului contract au fost suportate de c\tre
`mprumut\tor la echivalentul de ______ RON al sumei de 50.000 EUR calculat la

cursul
oficial
al
B.N.R.
de
___
RON/1EUR.--------------------------------------------------------------------------------Tehnoredactat [i autentificat la Biroul Notarilor Publici Asocia]i cu sediul `n Ia[i,
str. Cuza Vod\ nr. 38, et. 1, ap. 1, jud. Ia[i, `n cinci exemplare, azi, data autentific\rii,
din care un exemplar pentru arhiva biroului, un exemplar pentru O.C.P.I., iar trei
exemplare
au
fost
eliberate
p\r]ilor
contractante.------------------------------------------------------------------------------------------

~MPRUMUT|TOR IPOTECAR,

XXXXXXXXXXXXXXXX

~MPRUMUTAT -GARANT IPOTECAR

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY