Sunteți pe pagina 1din 393

c

x ^

s 3&. SoS de u s t u t d dU S/*t/itn 63. Sa/ai de d a rto /, rididJli de /un i deap V erde S u p e , CiorAe, B o r u ri P ^ X M A / 'A ^ A , <Sust)-i 63. Cior^ V erde d M /y ^ o S o n e Z 30. CJli-fteJe.ee din /ap^i de cj-cp d U SoS Sdotdo/ea
31. La p i pa/ie

sosu )^ x z AiM /tra^z


SexS SCjOtelol& a

14. <SJu<l& p eJil'U ^C^tiCV


\ 6 - SaS ds. ^ t-/iz. de. V a d \ 6 . SoS d &/*ions^
1^. SoS de. /y/t-at

6^ . C J o r ^ de /o^od 6^. Sor de te/ie 6 6 . CiorA de <yrie dU d^osti^ 6 -^ . Bor de spanac. 6 % . CJor6 de sa/a!: V erde - da~n Ardea/ 61. B o r de /> er/> ed ( p Q . Cior^ de /yjie/ d M tar/ion i S /y f ^ n
(JJ. CJorA de perloare dU oS de vit

33. Caras /ytatinat 1h S o S de /e^/yte V p . 4/uct de. ta rt (./ha^sJ) \ q .P e S /> 1^ de C j Q S .


l-^t. SoS vi/is^t-etaf>eJitM So/ote 33. C jX

^ /> 7 /

3^. O/i/e^i p t ^ i p 36. Sa/at de id te de dJ-Op 1^. Cj-utoa/ie. de pSne d U ote^a^^o


3(5,. Ljptauer-

V ) .M ohnexipe^ltru C O tn e . V f . SoS de /it-eari C MS /> ^ /lt /i . 30- SoS de. dastr^e^ 30- A/uat de p/cJtit 3 \ .A / i iC S ! :/^ ejltf^ ^ cJatite 3\. SexS 'Ta ttdf 33. M S /y t/1^pt!p:t 33. U/*i;>/utu)- p e jittu o u d'm past, de fid ^ e 33. U/ytp/utut^per^tu ou din /yidone2, /yiU^at 33. U/yip/ututpejitl-u ou dn past de ^und 3^. (SJU 'te din yi' 3i). S o S de texli 36. A/uaL de tiei 36. Zahr- v a r i/c B t i 60- Sa/a!: verde, d u /*ls/ine u/>tp/ute 61. Sa/at de decp d U dJli-fte/e C psri o a r^ i /yidonez Sa/at de Verde^ri de pri/yr/ar H<}. Sa/Ot /a ^ o u s s e
3 ? . f^ ii de pne r/ieaSd du untur

de ^Sd - usturoi
3? . M/yt/i^ C M6r/iz fi S/*7/it/i 3 . 0/yiI<st rneasc.

< b 3. C jo rA de p u i / a y e d ( b 3. S u p dre/yi de d O rto /i d U V e rd ^ u ri f^uri de 6az M. 'Todri^ de. djsap cm S /y / ^ ^ i /yj/y t/i^ u ^6. Sdru/ytAe de /> ia lpe grtar Sdru/y}Jxe docpt ih /o i de V t :

3<f. O u u/ytp/ute 2>ro^ de /ytie/ ih ojucs^. ^ 3 .2 > ro A de pasre ih a/ucst ^6. ^d^ej de paSTe Ih v in a /i f ^ C j C S t de V i ^ e Jpajie < / ? . C Jli^ e Ju e de. diup ercJ Sa/ate

<is. Ce^ u/yjp/ut

( g t ) . (5o^one/e u/yjp/ute dU V i ^ e / Cjo/ar> af'u/yrai dj.< faso/e Sa/at de ppdie xf.\. P u i d u ta r/ion q 3 . Pu/pe de p u i d u vin a/^ : 3 . l>eajS^e/e de p u i C rodoM e Bo/)od de ra^. d u dostra/ei^i a cri -^ 6 . Sr/*l/u^& de ^ S d ih -Poi de tes/ie

3 ^. Mijdet de ustut-ol

(e. Pi/of Cju/a/y><x d& ppcst& ds. p u

2>u/cjuri \0^. C ^rn u /se CM ^z/*i -^i nucJ 10^ . P h ^ itu r c u stafide. ~i s c ^ i- o a r U D 6 ) .M u C jeriC j /yio/do/enati \0~. Mucenici /*7Unter>e^i iOS- P a sc c u d>r/>z ^ i sta fid e
liO- C Jtite c u u r d -i /yirar

131. <u/ii u /n p /u te 13:?. A rd e j u /> ip /u i C M v in ^ e 133. Praz u/ytp/ut cu past de ficjst 133. 2>OV/eCjei u /rrp /u i C U /ir n z

Mi&J /a c j^ ^ o f
20C Ms ^ a /x 3 C .

S I. S'tu-fisiL de. /yi'isJ


yi.
d& ie d

13^. c / tite C M le ^ /y te . /a C u p t o r
I3(&. 3r/^Z de b u r d u f c u cJv/*ieJi 13^,. <Ji^oa/Te de -a/M \3 ^. ^ u / o u r i de U rd C M />irar ih unc de P r a ^
139.

% 3 . Pu/^. de. vie/ f/y t^ /T O t


g//. P u /p de v it CLU SexS de S ^ /lt n S .

m . S u d in c . d u /c e . de c J ttte

^ 1 /y jU to )' IL2. C/tite C M du/c^e4^ S. ^ < 3 S ol de vit


IU ?. (5ri< C M / c f te

ZiacMSc de var

S 6 > - f^i^tui U^oate de pui C Mle^/yie


113. B eZ^/e C U n U C j

i^ O - C/]iperc/}i
1-V I- C/vfte/& de Varz du/Cje

S f. A /T ^ h & ^ C 3 s lMde vie/


g S - CJli-Pte/ue / y 7C U ^ t T C ^ e

u-y. P r ^ it u r din f o l fVtysde i ^e/*7 de Z/>ieur

Salate 1 ^ 3 . Sa/c^ de. varz nou cu ochiuri fierte, i J>/ue c/lesSe \ ^ 3 . Sa/at de vinete cu /ytdonez i ordej Copi
Ulij. Sa/cst de /ytorCjO /i i ^ / i i

IO - P)^oCl/& /ytcJd<sV&ne^i

1 1 ^.

P r ^ i t u r C M /ytiere i c a s e

fi. Varz StsiLuiasci


)S . C Jtite AtyXO/e^ CM C/St'^ to C o t i -ficjej de pasre /'1ac.aroci/)& c u ^)~/tz < } . dartofi noi cu /y ^ r a r t). Cartofi zdroAi cu usturoi

U(i. P/cJnt c u ^r/^z de. vacJ l l T f . . Lt:f7te de paSre iiS- Cre/yt de zo/ir a rs

119 .

Cr& fyt de ^r /)Z A C M c p u n e

Salat du/Cje de. /rtorco/if /ne re V e rzi i /y?ier& Sa/at de r o i i cu J>rnz te/e/*iea i usturoi Sa/at de varz nou Sa/at d &e/in cm /*iere de var
I//S- S a /a t d e dcf//eCjei i c iu p e r C i
WS. Sa/at de. cx3Stra/eil cu /> 7 r a r l> < / f. Sa/at de le^/yte de V ar

V A ^ A ^ (S u s t ri

Cartofi noi cu /ytSs/im . -i Cecp V erde


Vinelte C U io M rt

9-^.

^cstoCfoa/& de />7/yt/i^ fh ip te

\2. G/'a/ltci de vin e te < ^ . Piure de spartac- cm ou ocJiiuri 12^ . S tra tu ri d& /e ^ /yie . /a. ta/
f S - Mr^iric d &Sparxic. cu orez.

C iu p e rci c u ardei <i S/y}rft/) < ) < ) . Pi/af cu dav/ecj I^S- C ju p e rci u/yip/ute 100 (S /U 'te de. o r e z <h f o i de ^ e i/ ie
. ^ o i i u /yrp /u t& C M fiC le i

1 0 3 . CJvfte/e din orez cu ou fierte


{3 0 . ^ < ^ ii u /y tp /u te C M ir / lZ - i o U

\ 6 0 - Sa/at de faso/e verde C M usturoi


\i. Ciorb a rd e /e n e a sc de pui cu fa S o /e Verde

Suf>s.^ CJc3tJ>e., B ohSU t! I2 . C iot/^ d& ^ S C


1^3.

|-?S- 2>o//eCjsi u/yjp/ui C UA t r> z i oteZ

3 1 1 . n^h^at de -fVucjte cu iautt


51;?. jT^he^t^ de //yj^e

l>a/leCej pOfie C U SoS de toii


IJI. Sata/yiut o/t^eneasc de pui

de. i e p U ) < s .

3 1 3 . PatPdt de pietsicj

! < / . B oh d& V ifsJ CM C ju/>st< lj

Vi2. O s tto p e J din p u/p e de p u i


1^3. Tocni de pui C U cjsap i atdej

i 6 > - Cioj-J cfe p&te. Jt&aS C MS/y//^ n.


I^-?.

U D A M f/A , (justti 3 \ % .Z ja C M S C de So/ytn aeZStpe /o i de a / T d iV e 3 V } . Bii de hetin^ 330- Sat/yta/e de JltiA 1 h -foi de vatz 3 3 \ . Ctnc^i de MuSCeJ 333. Co/unai /bucovineni C M teJe/yiea. de vac i S/yi/itn 333. Budinc de /yiacatoane 3 3 t ^ . B/ine C B /ini.^ tUSeti C U cJupetcJ

hsCA d& p u i iour-t

IS ^ . f^ptutiCj de pui \%6. P u i c u /yiazte


IS<2>- Pui V t n C jea /) cu toii i S /y /H ^ n

l^ i?. Sup te C jS . de. castt^e^i

\ 6 ' g . CJot^ de. /bScJe y-OS \ 6 9 . CJorA de fbSoJe V e t d s .C U toii 1 ^ 0 - Sup de toii C U ustutoi
I<J,I. CiotAi de vat cu /e^/*ie i

v s -:f: Mnctic de cositta/e^i /mutai cm C jO tn e de potC, > 2 9 - fa pe vatz nou cjit V ) 0 - P^i C M-PaSo/e V etde M/yjazte i toii Ifl. Mricate de vit C V } 3 . MucJv de vit u/y)p/ut C Mc^nai picant V ) 6 . ^u/outi de VieJ u/*rp/ut C MOteZ i Ja/yjAon de potC. \9 < b - ^u/a d din catne to c a t de vit

zJte^ e de oU
l<il. Sup d & y^/ii cu ^ U te

\ & 2 . Sup cte/*7 d &/e^/yi& 1 ^ 3 . Sup Cte/*7 d &/yiazj-e f^Uti de Aaz \ < b 6. Sati/*tut din Autt de ctap cu /y)/*7ji^ e^ i toii Cjocpte P /(3C Jlie de C J-cp \ 6 > ' ^ . Ctcp ih SoS d &S /y)/lt/T
<iS- ^aso/ d &So/*in cu 3oS Uot de.

3 3 & S cto i C MCteJet 33-. Cteiet pane 3 3 % . Ctoc/iete din Cteier


33 %

Pastta/yt de oaie la ti^ e cu /^tean

v)%. Pu/p de p o tc . /ytatinat /a c u p to t W - C o aste de p o tC c o c p te fh t u c i 300- (Sttat /a iatJ^ vetde C u /y/ /ytatin /yj -fHptuti/e 2>u/cJuti 303. P/cJtleJe C MAtnZ du/ce 30^- 4/ivanc c u fhuc:te

339 . U/yf^ teCe. C MSoS de S/yintn


330- (ju state teCe. din ^SC i Ceap to ie S a lc ie 333. Sa/at din vatz a//b i toie cu ou i SoS de nuci 33 3. Sa/at ca/d de catto/i

/e^/>7e i v in ajA
l< S> ?- 2 > to A de /e^/yte

' T o C /T ^ p ic x v i^ ^ de atdej
ftl. M /JCate d &/y^ azte

/yftat i -fhi^/TeJe l-fs. Mncate de V O t Z nou C U S/yi/lt/T


i:?3. S /ev -z nou c/it 1'?^. St/>l/ue de cjupetcJ ih -fol de V i ' ^

306- Pt^itut C M-fhude de V at 30&- Pa/xJipan c u ca iSe s a u p tu n e 30~1-- P/CttieJe cu Viine 302- ^u/ad a //i> cm^ s/y t 3 0 ^ } - Cte/yt de Z /y 7 eU t C M/hic 3 \ 0 - n^hec^ de Z/y/eut Sau C ^ pune 3 1 1 . SpU /yt de /hucte C UA tnZ de V a cJ 3 3 ^ . Sa/a de Ceap toie 336. Sa/ast de cJupetcJ /ytatinae 3 3 < c Sa/at de Conopid cu SoS de /yfUtat Supe, Ciot^, BotUti
:?3-?. Sup de cattofl cm /apte i

Pi/of St^eSC, M/)ctic de /e^/>ie C Mr t /' ^ e j de cas

fo ! de da/in

Su^. de. ^n. cui j? 3 g .C J o h i^ > d &Surt 3 3 < } . Sup crejy ^ . ofe -fc^

ofe

2 -:}-0 . '^ifi cu SoS de Cjeop 2 ^ \ .M /iCare de dovJeCjej C U roii i ci/fiAru

2>ulcJuri

292 . P/cJnt cu do//eac,


300- P/cnta. do^roo^zan cu brnz de ol

2^0- CJol-^ tutCj&aSC d& paste, u/ytp/ute.


2 ^ 3 . C J o t -^ /yiU tite JTG a S C L d s . V C ^ ^

2q 2 . Carto/i u/ytp/u^i cu cJupercj


300- P/cJnt cu 2 q 3 . Cartofi r/ie^i 2^3. Carto/i /ha/i^UZeti
/y te re

301- P/cinte cu varz

2^ i i - Boh de. aipi d &< 1 U ) < U 3 / } 2^. Sup C j'ey y j de. -faSo/e ^ > o a A e (zu CjoSti cj-ocaM ^^uti de ^az 2 ^ & - ^tiud^ ^ i- S leo/i . ih vi/l a/^ 2il-f. fh CJ-uSt de. ^/a, dU /> ^ C ijd e j doSto^sa/l 2 q 6 > "Tocri- din cartie de. porc cu ardei ^aS i v in du/c/^ 2 :f :t . T o C jT i-^ de. ^ erA eC .C UV inete 2 : f < ^ . Vinele U /y/pIcete 2^0- Vie/ C U dUpercJ i v in a jj i> 2 ~ ^ .
P i/ a f d o S ro a a r) d e ^ le r^ ie c .

303. Pr^itur cu ^ s y y j de ^.ftui 303. P/Ctf^ cu cartofi i dupercJ 3 0^ - Ta'ej cu nucJ i zahr 306 Orez cu lapte 306 Papanai -fieri 3 0 6 , Papanai cu S/ytntn i 30? <^/ute cu prune 309- Budinc sseasc din fh an Z eJ i / > 7 e r e 3\0 Budinc de orez 3 U . Co/iv tradiional

2rJ.^ . ^u/ouri difi pu/p de porC


cu cJ/yt^ru

2^% ^ S U u/*7pjut dU t^ c J

2^9 Caras pi-^it da Ja O/tejva


260- P str / /hipt, (IU s o S pica/it
2 ^ 3 . Pulpe de h^ C U^utui : i SoS C j3 } ~ a /y ie J 2^. ^a:( u/>iplut ciu cjupercj 266- M /y?/i^ i cMT/je ih Straturi 2 6 > . P/cJ/it cu ^hej>e i carne, de v i ' ^ e J

2^ 2 . Ardei u/yjp/cci C UC jarn e toccst


2 % 3 . Chi-fiteJue de V it C U /ytrar i S/yiM n 2 % ^ . ^u/ouri de /yifizat C U fic s ^ e j de pOSte 2 % ( o Antricoate de vit cu ccsti-( i C O p
3 S '? - Af^riCjoate de V it fh SoS de

(gustri
3i<j,. ChUc cu deap 31^. f^ o le Atut cu C jeC p rU/rten

2 ~ 1-. fTcait de. porc cu cJupercJ


2 6 % - P/cJit de praz cu tir/iz 2 < b \ Musaca de vi/te^ e 21.2. (jh iV eci C Ju ^ teS C
J?(J3. 'T o C r i'i^ de Ceap i roii

cJupercj i v in

2% % . 'Tus/a/yia de iurt 2% q Mncare de. vit cu


roii i usturoi 2 <tQ. CSsc fa cuptor 2 9 1 . '/7e /ie rte 1h U / ^ C U Zea/yf de 'ie i p tru /^e J

3 i. Past de sardine cu unt

3V). piftie de porc 320- Piftie de ^SC C U Cre/yj de M rea n 3 2 1 .


P if t ie d in

aripi

de

curca/1

322. C rna^i de CaS 32 3. i< alzer de C O S 3 2 ^ . (justare r ejC je din iepure i v in rou 3 26- Pateu de ficcst: preparat fh cas 32-:f: CJatite Secuieti C U S/yrrftn 32 2- SfecJ u/yjplut C U nucj 330. SfecJ cu SoS SCjOrdolea

2 6 .3 . Pcpar cu te J& /y m a . de oi

2^ . Varz cu orez i S/yt/it/t


2 < ^ , 6 . Varz roie cu /y? ere i stafide 2 (t(c Cju/a/yta de Z t r iA i 2 6 ,$ ' ) /ri^ pe pUt

2< j2 . P u i p r ^ i t c u /e^/*7* 29 ^. Pu/pe de p u i C U crncJori i /ns/ine 39. Mncare de ^ n c u vinete -fhipte 29( c ^ a s o / de C j o C oS C s o U^ n o ) 29 ~J-. P o p rica de p u i c u S/yt^n

2(b ^ . Cjonopid^^itTiSt

33f.

C a rto fi C jo p ^ i <h c io ^ , C MS/*iMr) < CjoSti

366- 'focrii'^ de p e te C A/a Buofsac.


3^ -?. Pt-az C M/>7s/ine

3 2 ^. C o t / ^ e de p o rC . C M

roii i Verdea 326- 'Tochitur de Crciun 3 6 % . 'ToC/ri de c a rto fi 326- iunc fh crust de Secar 3 6 9 - P i/a f C McJupercJ 3 2 6 > - ^ /v e /e d in pu/p de porC.
3(4(9. Mrtcare de ^ u t u l 3 S '? - MucJli f i/ e de porc. C M /yjiere. i c J ^ A r U

33 2. Piure, dfe Cjonopicl C L U-/h/^Ut /Taie


33:?.

B u /z CM ^t/iZ d& ^u r-d i/^ S/yt/il/iy-<xs

333. M />l/!^ ih ^Sltut d & 33-V. ^uioid d &/Idot

3 & 3 . fa e i C Mvarz
3<,3. piure dts. Cjartofi c mpraz ^i costi'^

33 ^ . C /jeC , C^perltiV CM c Ju p e r c J

322- f^ucJi de porc. f / > 7p nat 3 2 9 - frigrui d in p ie p ^ de porc i Cjeap roie l>u/Suri 390- Popice/&C M Ju/yiri 3 9 \ . ScoVer^' 392 . C o z o n a c C M n u c

Sa/ate.
3 3 ^ . So/ci: d &A o & U -f 33^ . SaJat de. S-fecJ. c^oc^

3&3. C o s ti fia rt ^ z & o /y i de varz i usturoi 3M - lahfTie de fo S o le ^>oa/ie 3 6 ,6 . Cartofi ardeleneti C MS/yjr)tr) 3^. \/arz C Mcarne de p o rc . 3 6 ,z f. Varz c/it
cm cr>^i c m

3 3 2 - Sa/ai ot^ejitaJ
3 3 f . Sa/at de. )-idicJv /2^^e 3^1.

Sa/cut. de scj-u/yjA Sau hei^r^ sr<^i


3 C , % . ^u/a d din p u /p de p o rc . c-rna^ i picant 3^0- P iept de p o rc . CToCarit, C MSoS de /T fU - ta r
3'tl. < S o^ :3 n e/e acre u/yfp/ute C M

3^ 2 .M a r i/T c S t de p/!t:ic. S u /^ e ^ CJorAe, Boh^U t 3^. Su/> de p&te S )-a!t C M p ra z S/yirft/T. 3 ^ d ,. Sup de cJv/yten 3 ^ & . Bots de. ptaz < i cartofi
3^'. CJe^^ de fi/nte ^/>eJT C M

393 . CJiec C M cacao i v ri/ie 393 . 'Tart c m ^e/*7 de />iCjee 39 ^ . f/cp o /ita n e de cas

396. Pr^itur c m /*iac


3 9 6 ,. Pr^itur de cjxioo cu t i > e 2ea

car/ie. de pui i Costi 3 r :f3 . ^aS o/ C Ma fu /n tu r


3-?3. <u/a de vit c a /a L u d u

39-^ . 'Tort de cacao pentru Anu/ f/ou


3 9 2 - /^'^ne/e C MSCorioar

scticic afu/yiot 3 ^ 2 - Boh de vit C M S/acJ ^i S/y^ n t/i


3^<J. C l o t ^ d e fa S o /e o/6 C M C o S t i

3-f^. Sar/yia/e din btrni


3 ? ? . Varz c a /a C Ji^

399. /^ere u/ytp/ute C Mnud


^ 0 0 - Mere ih a/ucgt

3 ^ 'S . L )/*7 ^ 360- Ciot^ de pofC. C M prufte USCote 3 6 1 . CJat^ de V O t Z O C J dteos C MS/yi/it/T
3^1. CJot-Ji de pcsti-oace. 3^ 3. CJot^ de SCt-icJc C M/oprte

cm /y^sUne

^00 Pr^itur C M/*iiere i nuci


^ 01. a/ucJ i a/une de pdure C ara/yre/iZ t:^ e ^ 02. C reyyi neO^ 'fort C M fhuc:te din du/Cjea i cre/yt de S/yt/itn du/ce. ^03. Pr^itur de /y>ere C M doSu/ 1 h su s

S o te /ytc^resc. din orcane de p o rc . 3 % 0 - Pu/pe de C M r C a n f /yipnC3te cm C o d i , usturoi i roz/y/arin


3S1. CM rcan u ^ p / u t

3 % 2 . C o t/ ele /y/ureene C M ^U te 32 3. CUst/eite de porC. C MS/*7/ltn i p c p ric

d &J> a z . 366. ^u/osi de ^ o l MC Ah x c/iethanx

^ / o s a t de.

U Z l4 a / -i /yt$ur-i -fo /o S ite . fn />ucitate.

- Preparatele din carte conin materii prime pentru 4-6 porii, mrimea acestora depinznd de apetitul fiecruia.
- A opri (termenul culinar este a blana) nseamn a introduce buci de legume, buci de carne, pete, etc. n ap clocotit cu sau far adaos de sare i a le fierbe foarte puin timp (ntre 30 secunde i 5 minute). - A sota este sinonim, n vorbirea curent, cu a cli. - A asezona este termenul folosit n buctaiie pentru a sra (i cteodat a pipera). Acesta provine din termenul francez assaisonner. - A tia fii, adic julienne, nseamn a tia uvie de legume sau carne de-a lungul fibrei (crnii sau legumei). Acestea trebuie s aib dimensiunile ^ ale pentru a fi ptrunse de cldur n acelai timp i au n general grosimea de 0 ,5-0,8 cm, iar lungimea poate varia intre 4 i 6-7 cm . n buctriile profesionale, pentru a realiza legume julienne, se folosete un instrument numit mandolin. - Fond sau sup sunt termeni similari n buctrie, totui putei ntlni n alte cri de bucate chiar termenul bulion care este la fel de corea. - Beurre-manie este un amestec din cantiti egale de tmt i fain i este folosit ca element de ngroate a supelor i sosurilor. - Smntn fermentat este smntn care conine culturi lactice. Aceasta are un coninut n grsimi variind ntre 12 i 28% . Smntn dulce, pe de alt parte, este cea obinut prin smntnirea laptelui, fr adaos de culmri de bacterii. Aceasta se mai numete fric lichid, deorece prin batere se obine frica. - Msurile folosite n aceast carte sunt etalonate de mine, n buctria unde mi desfor activitatea, iar unitile luate drept etalon pot fi modificate de dumneavoastr, cu condiia s respectai proporiile. - Prin zarzavat nelegem ceap, morcov, elin, albinor i ardei gras. - Poul este o ustensil de buctrie n form de cornet, care poate fi prevzut n extremitatea ascuit cu diferite forme tronconice, goale pe dinuntru. Acestea sunt folosite pentm a orna preparatele culinare.

R e c o m a n d ri p rivind te m p e ra tu ra cu p to ru lu i:

- temperatur joas (ex. zahr caramel) 150"C - temperatura medie (ex. cozonac) 1 7 5 'C - 180C - temperatura mare (ex. fripturi) 2 0 0 C - 210C

Msurile folosite n aceast carte sunt urmtoarele:

O L Z ^ 6 a / ^ rfA

P A y^A ^

O CA^A

^3 ^3 S a re Z a / i r Ap S/yintan ^3 ^3 ^3

'^ 3 '^ 3 iS 3 5 l;? /> ?/ IS5

^^3 (cO 3 90 3 90 \oo \oo

13^5 \^o 3

220 3 2203
260

3 3

^^03

Msurile orientative pentrti legume sunt urmtoarele:

d ea p M o I'C.cm' rn e J iu ~ 7~&/in ^ o ^ ie. /^edieC -O rio f

6,0 3 6,0 3

\O 3 \o o 3
\ 26 3

e ie . / y t o l o f i e ^
%

D ificultate

Sfat - bateti oule cu m ixerul con ectat la puterea m axim . A cesta este m odul

S < = > S d& ^t/iZ < d s .V O C j


D ificultate j f J C o st %

cel mai sigur de a preveni tierea" sosului.

Sfat - pentru a decoji roiile, scobii coto ru l, iar pe partea opus cotorului operai o incizie n form a de cruce. Plonjai roiile n ap clocotit i inei-le 2 -3 m inu te, apoi plonjai-le n ap cu ghea sau ap foarte rece. Se vor cura foarte uor.

- 4 ou mari
- 60 0 ml ulei de floarea soarelui - 1 linguri zeam de lmie - /4 linguri sare - V a linguri mutar fin - O lingur apa clocotit

- 250 g brnz de vaci gras


- 2 roii coapte - Vi linguri tarhon proaspt tocat - O lingur ptrunjel tocat - O lingur ceap verde tiat rondele ( numai parte verde ) - Zeama de la o jumtate de lmie - 3 linguri smntn slab - !/2 linguri sare - Un vrf de cuit de piper alb mcinat.

M e xt d& 1 Separai glbenuurile de albuuri, sprgnd oul i desfacndu-1 in


cuul uneia dintre palme, apoi desfaceri uor degetele pentru a curge albuul.

2 Batei bine glbenuurile cu sarea i mutarul, apoi turnai, picurnd


pentru nceput, uleiul, iar apoi n fir sub|Dire. Cnd maioneza a nceput s se ntreasc adugai zeama de lmie, apoi continuai pn ai terminat uleiul.

3 Adugai o M
c3 cI

lin g u r

cu ap clocotit pentru a stabiliza maioneza.

td&

1 D ecojii roiile, apoi tiai-le n sferturi i eliminai smburii.

2 Acum topai-le cubulee mici.


3 Amestecai bine toate ingredientele, cu excepia roiilor, pe care le
vei aduga la urm amestecnd foarte uor.

S O S U R I x 4La4TU>^X

S o S d& /y j /'d /'


D ificukare C o st ^

/ u a t

ta
C o st ^

tt

C 'f t O

&

J)

- O can iaurt gras


- 2 linguri mrar tocat - Un cei usturoi curat - O lingur ulei de msline extravirgin - O linguri zeam de lmie
'

Diflcultace

Sfat - dac dorii s preparai o tart dulce, putei s adugai ingredientelor de mai jos i 7 5 g de zahar tos, o dat cu untul.

Va

linguri piper negru mcinat

- Vi linguri sare - 80 0 g fain alb de cozonaci

M o d de.
Pisai usturoiul i amestecai-1 ntr-un bol cu restul ingredientelor. Dac sosul vi se pare prea gros, adugai 1-2 linguri de ap rece.

- 2 pachete de unt - 2 ou - O lingur ap foarte rece - Un vrf de cuit de sare

M o d d&
1 Folosind o sit deas, cernei ntr-un bol mrior faina. Imediat dup
aceea tiai untul cubulee cu latura de 1,5 cm, iar apoi batei uor oule ntr-un bol mic.

2 Punei cubuleele de unt i srea peste fain i, folosind vrfijl degetelor,


incorporai untul n fain. Aceast operaiune v poate lua aproximativ 67 minute, dar i mai mult dac untul este foarte tare. Important este s lucrai untul pn cnd aspectul compoziiei devine nisipos. ^ n acest moment adugai apa i oule btute, frmntnd uor aluatul. Atenie la ou! S-ar putea s nu avei nevoie de toatei

^ Consistena aluatului, cnd este gata, trebuie s nu fe elastic. nvelii


aluatul n folie alimentar i introducei-1 pentru 30 de minute n
s o s a ^ t SZ A LU A TU RI

frigider.

SoS
D ificultate ^ C o s t |

p & n th u s a J a t&

Sfat

- putei pstra sosul vinegreta n tr-o sticlu nchis erm etic pn la 3 0

de zile. n ainte de utilizare agitai sticlua bine. - putei nlocui oetul de vin alb cu zeama de lmie sau cu alt tip de oet

P&S/yfe^
Dificultate ^ C o st i

d0 5

- O can ulei de msline sau de porumb


- 2/3 can oet de vin alb - O linguri mutar clasic - Un vrf de cuit de sare

Sfat - pstrai pesm etul n tr-un borcan sau n tr-o cutie nchis erm etic

- Un vrf de cuit de piper negru mcinat - */2 linguri ap rece

M o d d&
- Cantiti egale de pine alb i pine neagr
Amestecai ntr-un bol sarea, mutarul i apa, pn sarea s-a dizolvat complet, apoi adugai oetul i uleiul, amestecnd cu un tel, pentru a forma o emulsie.

M o d d&
1 Lsai pinea s se usuce pe o foaie de hrtie, timp de 3-4 zile,
ntorcnd-o zilnic.

2 Folosind o rztoare metalic ptrat sau un mixer puternic, radei


pinea pn pesmetul are mrimea unui bob de orez, dar nu mai mic.

A LU A TU ^X

^ c c t o a jie .
C ost ^

p }n &

C M

o h e ^

a /io

D ificultate

Sfat - putei pstra crutoanele pn la 4 8 de ore n tr-un vas nchis erm etic.

Varianta I - O pine alb sau intermediar tiat felii - 3 - 4 linguri ulei de msline - V 2 linguri oregano - Un vrf de cuit sare

Varianta II - O pine alb sau intermediara tiat felii - 3 - 4 linguri unt - Un vrf de cutit de sare

Varianta III - O pine alb sau intermediar tiat felii - 3- 4 linguri ulei de msline - Un vrf de cuit de sare

M o d de. pt-epC itO te.Varianta I

J ncingei cuptorul la

170 C (foc mediu), apoi introducei nuntru o tav. Tiai feliile de pine n cuburi, apoi presrai-le cu sare i oregano.

Z Scoatei tava din cuptor i stropii-o cu puin ulei i aezai deasupra crutoanele. Introducei tava din nou n cuptor i coacei crutoanele timp de 5-6 minute, scuturnd tava dup 3 minute. Varianta II ncingei o tigaie cu unt i prjii crutoanele pn devin aurii, apoi presrai-le cu sare. Varianta III ncingei o tigaie cu ulei i prjii crutoanele pn devin aurii, apoi presrai-le cu sare.

s o s a ^ x S I A L u A -ra^ x

MattjiOfd
DLficulcate C ost

Sfat se poate nlocui vinul rou cu un vin alb, dar atunci i oetul va fi cot de vin alb

o S

d e .

h t'&

a rf

c iu

S / y i / it : / T O

- O can vin rou sec


- O can oet de vin rou ' 3 cni ap - Un pahar cu ulei de floarea soarelui - O linguri boabe de ienupr - O lingur boabe de piper negru - 3 foi de dafin - 3 crengue de cimbru - O lingur miere - 2 cepe mici - 2 morcovi medii - O eiin mic - Un mr verde - O lingur sare

- o can smntn
- 3-4 rdcini mari de hrean ' O lingur oet de vin aJb - O lingur zahr tos - O linguri sare

M o d d&
Radei hreanul curat pe rztoarea cu guri mici. Amestecai hreanul ras cu zahrul, oetul i sarea, apoi cu smntn.

M o d ele. p te p Q tO f'e .Amestecai ntr-un bol sarea cu apa, apoi adugai, pe rnd, ceapa tiat n dou, morcovii tiai n dou pe lung, eiina tiat n patru, mrul tiat n patru i toate celelalte ingrediente. Amestecai bine i folosii-o pentru a marina crnuri.

o s a ^ x x A iaA -ra> ?x

D ificultate ^

C o st ^

Sfat

- sosul se potrivete foarte bine cu fripturile de porc sau curcan - dac folosii castravei m ari, atunci elim inai smburii.

/ u a t

de. /?/CJtlt
C o st ^

D ificultate

Sfat D ac dorii s preparai plcinte srate, renunai la zahr

- 500 g castravei splai i curai de coaj - O lingur ulei de msline exrravirgin - O linguri zahr cos - Zeam de la V 2 de lmie - O linguri mutar fin - Un pahar sup de legume preparat cu concentrat tip cub - O lingur mrar tocat - O linguri sare

Este bine s respectai n tocm ai reetele de dulciuri. Acestea sunt mai

sensibile la cantiti i la tem peraturile de preparare dect cellalte reete.

X jT y '& d i& n te. - 4 00 g fain


- Un pachet de unt moale sau untur - Un pahar iaurt - Un ou - O bucat de drojdie ct o nuc - 2 lingurie zahr - O linguri sare

M o d d&
Radei castraveii, apoi inbuii-i cu o lingur de ulei ntr-o crticioar timp de 6-7 minute. Adugai supa, sarea, zahrul i continuai nc 15 minute. Oprii focul i adugai mutarul, zeama de lmie i mrarul.

M o d d& I
Cernei faina ntr-un bol cldu. Adugai sarea, oul btut, untul i

iaurtul. Frecai, ntr-un alt bol, drojdia de bere cu zahrul, pn se formeaz o past albicioas, dup aceea frmntai-o, pe mas, cu celelalte ingrediente. Strngei aluatul ntr-o form rotund i repunei1 n bol, apoi acoperii-1 i lsai-1 s creasc, la cald, timp de 2 ore.

2
SOSU ^X S T A taA TU ^X

Dup ce a crescut, mprii aluatul n dou i ntindei foi de

dimensiunea tvii n care vei prepara plcinta. ^ Folosii foile pentru plcinte.

S o S T a t t a t
D ificultate C ost ^

/ u a t p

&

ttu

t it t

Sfat - dac adugai o lingur de ceap tocat fin i 2 linguri cu ap m ineral; dar renunai ia tarhon i la ou tocate, obinei un sos R em oulade

Sfat

- este necesar ca aluatul de cltite s se odihneasc, deoarece prin

am estecarea energic a fainii cu ap i lapte, se dezvolt glutenul, care confer elasticitate aluatului, iar la prjitul cltitelor acestea se strng. D ac, n schim b, lsm aluatul s se odihneasc puin, acesta i pierde din elasticitate i cltitele i pstreaz form a. dac dorii s preparai cltite dulci, putei adaug 5 0 g de zahr

- O can maionez de cas


- 2 linguri de capere - Un castravete acru mediu - Un albu de ou fiert - O linguri ptrunjel tocat - O linguri tarhon tocat fin sau tarhon uscat - Zeama de la Vi de lmie - Vi linguri sare

p u dr i puin esen de vanilie.

- 3 cni lapte
- O can sifon sau ap mineral - O lingur ulei de floarea soarelui - 6 ou - 3 cni fain - /2 linguri sare

M o ei de. ptepC O 'Q te.JT o c a i mrunt capereie, albuul de ou i castravetele. Acesta din urm trebuie stors dup ce a fost tocat, deoarece conine lichid srat. ^ Sosul se servete cu gujoane de pete, limb rasol, sau friptur rece.

2 Amestecai ntr-un bol toate ingredientele, adugnd sare, dup gusi

M o d d&
1 Batei oule cu sare, apoi adugai uleiul, laptele, sifonul, iar la sfrit faina. Aluatul trebuie s aib consistena unei smntni subiri.

2 Lsai aluatul s se odihneasc 2 0 -3 0 de minute.


s o s a ^ x S T A L u A -ra^ x

Sfat

- m m ligua se poate prepara cu /2

ap.

a s t

d e.
C o st

- Pentru o aro m deosebit se poate aduga o lingur sau d o u de parm ezan ras odat cu m laiul. Dificultate

Sfat - folosii glbenuurile ou lor fierte ale cro r #lbuuri le vei um ple

- 1 1 ap
- 3 0 0 g mlai - O lingur unt - O linguri sare

- 8 glbenuuri
- 2 0 0 g ficei de pasre - Vf pachet de unt alifiat - 1 linguri zeam de lmie - 7 -8 boabe de ienibahar linguri sare * - 14 linguri ptrunjel tocat

M od
1 Punei apa cu sare i untul la fiert, iar cnd ncep s fiarb uor
adugai mlaiul, n ploaie, amestecnd energic cu un tel. Reducei focul la minim i amestecai din cnd n cnd. Fierbei mmliga timp de 20 de minute.

M o d de.
1 Fierbei ficeii cu sare i cu boabe de ienibahar, apoi lsai-i puin s se rceasc i tocai-i cu maina de tocat, folosind sita cu ochiuri mici.

Dup ce mmliga s-a fiert, udai o lingur de lemn cu ap i

desprindei-o de marginile vasului, rsturnnd-o apoi ntr-o farfiirie.

2 Pasai glbenuurile fierte printr-o sit cu ochiurile mai rare, apoi


amestecai-le cu past de ficat, untul alifiat, verdeaa tocat i sare, dac este necesar.

s o s a /^ x

SX

A LU A TU ^X

U/yi/^/utut

ou. dlti

post. < d &>unci.

Sfat pentru a nm uia untul - lsai-1 15 m inute afar din frigider

I jiy ' s d & jit e . - 8 glbenuuri fierte


- 2 0 0 mg unc de Praga tiat cubulee mici - O Lingur mare de unr nmuiat ' Un vrf de cuit de sare
D ificultate ' J C o st %
-

/y ip /^

u t p & n t f' U

c^ u

d t /7

/y jd /o /i& z a y

^ J ^ fG n u ^ u t i

< i /y ^ u ^ t o t

Va

linguri ptrunjel tocat

Sfat - folosii glbenuurile ou lor fierte ale cror albuuri le vei um ple

M o d de. p t- e ^ a ta te J jT y ' & d e J it e . - 2 0 0 g maionez de cas


- 8 glbenuuri fierte - '^ A linguri mutar fin Pasai glbenuurile fierte printr-o sit cu ochiurile mai rare, apoi amestecai-le cu untul moale, unca cubulee i verdeaa. Adugai i sare dac este necesar.

M o d de. p t'ep a tO }'&


Pasai glbenuurile fierte printr-o sit cu ochiurile mai rare, apoi amestecai-le cu maioneza i mutarul.

SO S(/!^Z S T

d i^
D ificultate C ost ^

Sfat

- este foarte im portan t s nm uiai untul i apoi s scoatei zerul din

acesta, deoarece lichidul m odific proporiile reetei, iar glutele se sfrm. Pe de alt parte, zerul este uor acid i d un gust neplcut. n cazul glutelor ce vor fi folosite n sup de pasre, nlocuii untul Sfat - sosul cel m ai gustos este cel preparat din roiile prunioare

cu untur de gsc sau gin, iar apa cu sup rcit, putnd aduga i ptrunjel to cat foarte fin.

- 1 pahar gri (100 g) - 2 linguri unt (50 g) - O lingur ap - O linguri sare - Un vrf de cuit de nucoar

- O can sup de legume, preparat cu concentrat tip cub


- O , 7 kg roii n bulion - O ceap mic curat - Un cel de usturoi curat - O lingur ulei de floarea soarelui - O linguri zahr

M o d td& /?hs./?at'CD'&
1 nmuiai untul, lsndu-1 ntr-un bol la cald, apoi amestecai-1 tare cu
o lingur de lemn sau plastic, pn se elimin zerul.

- O lingur de frunze de elin - * /2 legtura de ptrunjel - O linguri sare

Batei bine oul, ntr-un bol, apoi adugai untul, apa, griul i

M o d d&
1 ncingei uleiul ntr-o crati nalt i nbuii ceapa, adugnd 2
linguri de sup. Adugai restul ingredientelor i fierberi sosul la foc domol, timp de 15 minute.

condimentele. Lsai la frigider timp de 10 minute. ^ Glutele se formeaz rupnd din aluat i rulnd ntre palme. Acestea trebuie s aib forma i dimensiunea unor msline. Atenie! Nu inei mult aluatul afar din frigider, cci se nmoaie i glutele se vor sfrm la fiert.

2 Strecurai sosul i utilizai-1 lng diferite preparate.

SO Si/^ X SX A Li/A Ta/^X

/ u a t
C o st %

D ificultate

Sfat - aluatul de tiei trebuie s fie um ed la pipit, dar nu trebuie s fie lipicios. n acest caz adugai puin fain. - att faina, c t i oule, trebuie s fie la tem peratura cam erei cnd frm ntai aluatul. - p en tru a ntinde mai uor o coc m ai m are, tiai-o n buci i n tin dei-le pe rnd. - putei pstra tieii uscai n tr-o cutie nchis erm etic, cfiiar i 3 zile.

Zaht vajm U cot


D ificultate C o st ^

- 3 0 0 g fain
' 3 ou - O linguri sare

- 1 kg zahr pudr
- 3 batoane de vanilie - Un borcan cu capac etan

M c J de. p te p a ta te .1 Cernei faina pe o planet de lemn, facei o gaur n m ijloc i punei sarea i oule btute. Folosind un cuit cu lama groas, amestecai ingredientele, trgnd cte puin fain dinspre exterior spre interior. Cnd acestea s-au amestecat, frmntai cu ambele mini un aluat de consisten tare.

M o d de. p te p a ta te 1 Despicai baroanele de vanilie cu un cuit cu lam fin i introducei-le,


n poziie vertical, ntr-un borcan mpreun cu zahrul pudr.

2 nvelii aluatul ntr-o folie alimentar, lsndu-1 s se odihneasc 3060 de minute. ^ ntindei o foaie subire, de aproximativ 1-2 mm, pudrai-o cu puin fain i apoi rulai-o strns. ^ Folosind un cuit cu lama ascuit tiai fii sulul de aluat, apoi desfacei tieii i mprtiai-i pe mas, pentru a se usca.

2 Lsai s se infuzeze aroma vaniliei timp de 3 sptmni.


^ Dup ce ai folosit o parte din zahrul vanilat, adugai act zahr pudr, ct s reumple borcanul, scuturnd uor n timplul umplerii. n acest fel veri avea n continuare zahr vanilat.

S O U ^ X

S I

A LU A TU ^X

Mc^dej d& UStutc:>i


D ificultate C ost

Sfat - usturoiul se ncearc dac este bun strngndu-1 ntre degetul m are i arttor. D ac este tare la pipit este bun. T oto d at, evitai s folosii usturoi care a n colit. Acesta nu mai are nici gust, nici arom .

S o s 5 X n ^ s A t e J it e .' - 2 cpni de usturoi


- O linguri sare - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 1pahar .i Vi ap sifon sau ap mineral - O lingur ptrunjel tocat
D ificultate

d e .
C o st ^

C IU

- 2 cpni usturoi
- O linguri sare - O lingur ulei de floarea soarelui - O can smntn fermentat

M o d de. ptepCtf'CO 'e.'1 Curai usturoiul de coaj. Aezai usturoiul tiat buci ntr-un
mojar de bronz sau marmur i presrai-1 cu sare. Pisai usturoiul pn devine o past. In acest moment adugai uleiul, continund pn s-a ncorporat n usturoi

M o d d&
1 Curai usturoiul de coaj. Aezai usturoiul tiat buci ntr-un
mojar de bronz sau marmur i presrai-l cu sare. Pisai usturoiul pn devine o past. In acest moment adugai uleiul, continund pn s-a ncorporat n usturoi 2 Adugai smntn, amestecnd uor, pn se ncorporeaz complet. ^ Folosii sosul lng rasol de pete gras, rasol de pasre (n acest caz putei aduga puin hrean ras) sau jam bon de porc fiert.

2 Adugai sifonul, amestecnd uor cu o lingur, pn sosul se albete.


Presrai cu ptrunjel i servii-1 lng pete, legume sau carne prjit.

SO SU R I

A LU A TU ^X

Primvara ncepe cu o lung perioad de post aspru i lipsit de zile cu dezlegare la pete, spre deosebire de Postul Crciunului. Totui, pn de Pate, apar o mulime de verdeuri ce ne tonific din plin organismul, printre acestea amintesc: salata verde, spanacul, loboda, tevia, leurda, ridichile de lun, etc. Dup Pate ns, totul se schimb, putem mnca ou, miel, pete i legume proaspete pocnind de vitamine i minerale. Toate aceste gusturi i arome proaspete se datoreaz trezirii plantelor la via dup iarna friguroas care a acoperit cu om t cmpurile i fneele. Mineralele acumulate de sol n timpul iernii se transmit plantelor, care ajung n starea lor natural, nealterate de intemperii, pe ma.sa noastr sau procesate de ctre animale i transformate n lapte i ou. Ce poate fi mai sntos dect s mnnci o salat cu verdeuri de primvar, nsoit de o bucat de brnz proaspt? Eu nu tiu. Spunei-m i dumnevoastr. n acest prim capitol v propun un melanj de mncruri obinute din leguminoase uscate, murturi i afumtur rmase din iarn i mncruri preparate din legume i produse animale specifice primverii, cum ar fi: carnea de miel i de viel, peti, icre i lapi de pete, dar i cartofi noi, ridichi de lun, tevie i spanac. Doresc s amintesc c perioada primverii este nsoit de cteva evenimente religioase, specifice cretinilor ortodoci, care au influenat de-a lungul anilor meniului zilnic. Primul eveniment este pe 9 martie, Cei 40 de mucenici, cnd .se mnnc paste finoase n form de cifra opt numite sugestiv mucenici. Acestea pot fi fierte, cu adaos de nuci mcinate, scorioar i zahr sau se coc adugndu-se miere i nuci. Urmeaz Buna Vestire i Floriile cnd se mnnc pete, apoi srbtoarea cea mai mare a tuturor cretinilor, nvierea D om nului cnd se mnnc miel, ou roii, cozonac, drob. Voi aminti i preparate specifice ale Patelui greco i romano catolicilor, care sunt n numr destul de mare n zona Ardealului. Acestea .sunt: petele, oule, pasca, etc.

i&

i / y

/ a

d tn
D ificultate ^ 6 C ost % i%

/c ^

d e ,

d U

o S

c jo ^

d o /e o .

Sfat - cartofii curai se pun im ediat in tr-un vas cu ap rece, pentru a nu se oxida

- 4 cartofi albi medii, curai - 2 cepe curate i date pe rztoarea mare - 500 g lapi de crap curai de pielie - 3 linguri fain - Un ou btut - Un pahar ulei de floarea soarelui - O lingur ptrunjel verde tocat - Un vrf de cuit de bicarbonat de sodiu alimentar - '/2 linguri de sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O can sos scordolea (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - O lmie tiat n sferturi

M c x i de.

J Se rad cartofii pe rztoarea cu ochiuri mari, apoi se las 10 minute s elimine apa. Dup ce au eliminat puin ap, se storc bine ntre palme i se
pun ntr-un bol curat. 2 Lapii se in n ap rece pentru a se albi. Ceapa se rumenete ntr-o lingur cu ulei. ^ Se amestec lapii cu cartofii scuri, ceapa clit, oul btut, ptrunjelul tocat, bicarbonat, o lingur cu fain, sare i piper. 4 Se ncinge uleiul ntr-o tigaie cu margini nalte, lsnd focul la putere medie. 5 Cu o lingur se ia din compoziia de lapi i se prjesc chiftelue, cte 2 minute pe fiecare parte, pn se rumenesc frumos. O Servii chifteele cu sos Scordolea i sferturi de lmie.

d e fe re 2>e p ^xm ^V A ^A

D ificultate

C o st % ^

Sfat - apa n care stau lapii e bine s fie sch im bat de 3 -4 ori, pentru a elim ina sngele

- 500 g lapi de crap, curai de pielie


- 3 linguri fain - 2 ou btute - O can pesmet de cas (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - O can ulei pentru prjit O lina

- O lingur mare ptrunjel verde tocat


- O linguri sare

Olina

- Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O lingur oet de vin alb - 2,5 1 de ap - 2 lmi tiate n sferturi

M o d de. I
Lapii se rin n ap rece pentru a se albi. 1 de ap, n care se adaug oetul i un vrf de cuit cu sare.

2, Se pune la fiert o oaJ cu 2.5

^ Se aeaz lapii ntr-o strecurtoare i se plonjeaz n apa cu oet i sare, care clocotete. Dup ce apa a mai dat un clocot, se scot lapii i se introduc pentru 15 secunde n ap rece cu ghea, sau n ap rece, de la frigider. Se scot din ap i se tamponeaz cu o crp uscat sau cu hrtie absorbant. 4 Se amestec fain cu restul de sare i piperul mcinat ntr-o farfurie adnc. Se bat oule ntr-un bol. Se aeaz i pesmetul pe o farfurie larg. 5 Se ncinge uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte, cu focul ia putere medie. Se trec lapii prin fain-ou btut-pesmet i se prjesc n uleiul ncins. O Servii lapii pane cu sferturi de lmie.

^ c fc r e : 2>e

p ^ x m a VA^A

(S i^ srA ^ i

Cu3ta S /yiatificd ih S o 5 de.


D ificultate C o st ^ ^

Sfat - putei folosi babuc, roioar i sbioar, innd co n t de faptul ca petii mai mici necesit un tim p m ai scurt de preparare term ic.

- 1 kg caras, far cap, oase, solzi i viscere - 2 morcovi mici, curai - O ceap mare, curat - 2 pahare ulei de floarea soarelui - 150 g past de roii - 2 linguri oet de vin alb - O lingur fain - O foaie de dafn - 10 boabe de piper negru - O crengu de cimbru

M o d <d& p t ' s p a t a r & ' 1 Splai petii, tergei-i cu o crp curat i uscat, apoi tiai-i n buci i srai-i uor. Tiai morcovii n rondele, iar ceapa n solzi. ncingei jumtate
din ulei ntr-o tigaie i prjii bucile de pete pe ambele pri, dup care scoatei-le pe hrtie absorbant.

2 ncingei cuptorul la

170 C , apoi punei bucile de pete ntr-o tav i introducei-le n cuptor pentru 5-6 minute. Adugai un pahar de ap

fierbinte i continuai nc 10 minute.

2 Separat ncingei restul de ulei ntr-o crati i clii uor legumele, adugai pasta de roii i faina, amestecnd bine, stingei cu un pahar de ap
cald, adugnd foaia de dafin, piperul, oetul, cimbrul i sarea. Fierbei sosul timp de 10 minute, la foc domol, apoi strecurai-l peste peti. 4 Mrii temperatura cuptorului la 180 C , reintroducei tava cu peti n cuptor i mai inei-o nc 5-6 minute. 5 Preparatul se servete cald sau rece, cu felii de lmie sau cu ceap de ap.

> ^ crcre 2>

p ^ zm AVA>^.

a
0

ih
C ost % %

/ y i ja l

D ificultate 0

Sfat - folosii ca de oi m ai vechi, deoarece cei proaspt conine ap i se poate rupe la prjit

t
- 8 felii de ca de oi, aproximativ 75 g bucata
- 2 linguri cu vrf fain - 2 ou btute cu o linguri ap - 4 linguri mlai

- Un pahar ulei pentru prjit O lina


- Un vrf de cuit de sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - Vi linguri verdea tocat

Olina

M c x J c/c 1 Batei oule intr-un bol cu verdeaa tocat. Aezai faina ntr-o farfurie, amestecnd-o cu sarea i piperul i aezai mlaiul n alt farfurie. 2 ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte, cu focul la putere medie.
^Trecei feliile de ca prin lain-ou btute-mlai, apoi prjii-le cu grij, pe ambele pri, pn devin rumene. 4 Servii feliile de ca prjit cu salat de roii.

^ erfcT f: 2>e

p /^z m AVA^A

<36^5TA^X

D ificultate

C ost %

- 1 kg oblei splai i curai - 4 linguri mlai - 2 linguri fain - O can ulei pentru prjit O lina - O linguri sare - Un pahar mujdei de usturoi (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi)

A/ot/ de.
1 O bleii splai se scurg bine de ap, eventual se tamponeaz cu o crp sau hrtie absorbant.

2 Se ncinge jumtate din cantitatea de ulei ntr-o tigaie cu marginile nalte, cu focul la putere medie.
^ Se amestec ntr-o pung groas mlaiul, faina i sarea, apoi se adaug jumtate din peti. Se strnge punga la gur i se scutur bine, pentru a acoperi petii uniform. Imediat dup aceea se trag cte 4 petiori pe cte o scobitoare i se prjesc apoi, n uleiul ncins. 4 Se scot petii fierbini pe o hrtie absorbant. N Se continu n acelai fel cu cealalt jumtate din cantitatea de oblei, schimbndu-se i uleiul ars cu unul proaspt. O Se servesc obleii cu mujdei i mmlig.

c e r e r e 2>

S o Ja t cl& id te . de,
i/y jie . f/y ii p /o C - < Cj&J&
D ificultate C o st ^ ^

Sfat - putei s nu folosii pine, dar eu consider c pinea n m u iat face icrele mai pufoase - este im p o rtan t s oprii ceapa. n acest fel, salata de icre nu va m ai avea gust am ar. cu prefer uleiul de floarea soarelui celui de m sline, deoarece este neutru c a

- 4 linguri icre de crap


curate de pielie - 2 felii de pine alb, cu coaja nlturat - Zeama de la o lmie - 2 pahare ulei de floarea soarelui - O linguri sare - 2 linguri ap mineral carbogazoas sau sifon - 2 cepe mici sau una medie, tocate fin

M exi
1 nmuiai pinea n puin ap, apoi stoarcei-o i tocai-o mrunt

Punei IL de ap la fiert, iar cnd acea?ta^ocotete, aezai ceapa tocat ntr-6 str^urtoare fin i scufundai-o n ap cioc

timp de 15

secunde, apoi scoatei-o i lsai s se rceasc. ^ Amestecai icrele cu sarea i cu pinea tocat ntr-un bolTTSltraiojijrnixerul sau un tel. 4 Turnai uleiul peste amestecul de icre, nti cte o pictur-dou, apoTinTr*foarte s u b ire .T S n T si^ ii c amestecul a nceput s se ngroae, adugai cte puin zeam de lmie. Cnd icrele sunt gata, adugai ceapa oprit i sifonul, continund s amestecai. Acesta din urm va oferi salatei un aspect pufos, ca de fric. 5 Putei orna salata de icre cu msline negre sau cu rondele de ceap verde.

U/7lau&t
D ificultate C o st ^ ^

-Sfat - lsai untul s se nm oaie 10 m inu te afar din frigider apoi, folosind mixerul sau o lingur de lem n, batei-1 bine, pn iese apa din el i capt o culoare glbuie

' I I

- 500 g telemea de oi
- O lingur unt alifiat - O lingur sinntn slab - V t . linguri mutar fin - Un vrf de cuit de chimen boabe - Un vrf de cuit de boia dulce - Un vrf de cuit de piper negru, mcinat mai gros

M c x l d&
1 Folosind un mixer amestecai ntr-un bol toate ingredientele

2 Servii liptauerul pe pine de cas fript pe plit sau pe grtar i nsoit de ceap verde.

de. pf7& "(t/T&Cii5 Cl


u n tu h . d&
C ost

< i U S t U f' G i

Sfat - aceast gustare n e-o ddea bunica s m n cm la nceput de prim var, n acele zile ploioase i pline de noroi pe ulie cnd n-ai fi dat afar nici un cine. D o am n e, da' bune mai erau!

X n y '& d & rd e. - 2-3 felii de pine intermediar de ar (din acelea rotunde)


- 2-3 cei de usturoi curai - 3-4 linguri untur de gsc - O linguri cu vrf de boia dulce de ardei - '/2 linguri sare

Sfat -

to t ce p ot spune este: foarte sim plu, dar tare gustos!

- 1 kg mmlig pripit (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - 4 00 g brnz de vaci - 100 g telemea de vac

M o d de. I
ncingei un grtar i frigei feliile de pine, tiate n dou, de-a latul,

- 1 can i Vi smntn - O linguri sare

apoi frecai-ie pe o parte cu ceii de usturoi, dup care ungei-le cu untura de gsc, presrnd sare i boia dulce.

M o d de.
1 Frmiai telemeaua i amestecai-o cu brnza de vaci.

2, Servii feliile aromate cu salat de varz murat sau gogoari murai


umplui cu varz.

2 mprii mmliga cald n farfurii i aezai deasupra amestecul de


brnz, apoi smntn. Presrai cu sare, dac dorii.

D ificultate '

C o st %

Sfat - pentru om lete este indicat s folosii o tigaie antiaderent i spatule din plastic sau lemn

- 8 ou mari - 2 00 g costi afumat tiat fiue - O ceap tiat felii - Un ardei gras tiat fiue - 2 linguri ptrunjel tocat - 500 g cartofi - O lingur ulei de floarea soarelui - Vi linguri sare - Un vrf de cuit de, piper negru mcinat

M o d d& 1 Fierberi cartofii n coaj, apoi rcii-i puin i tiai-i felii. 2 ncingei o tigaie mare.
^ Batei bine oule cu sarea i piperul mcinat. 4 Cnd tigaia este ncins bine, adugai uleiul, apoi clii costia, ardeiul fiue i ceapa tiat, timp de 2-3 minute. Acum adugai cartofii, aezndui pe toat suprafaa tigii i clii-i timp de 2 minute pe o parte, apoi ntoarcei-i pe cealalt parte i continuai nc 2 minute 5 Amestecai ptrunjelul n oule btute i adugai-le peste cartofii fierbini. Micai tigaia, n aa fel nct mixtura de ou s intre sub cartofi. Cnd omleta a nceput s se ntreasc, reducei focul la minim i folosind dou spatule ntoarcei omleta pe cealalt parte, pentru a se rumeni uniform.

6 Servii omleta cu salat verde sau cu murturi.

>^cfere i>e

p /^x m

4V A ^ a

Ou
Dificultate

C o st

Sfat oule um plute sunt un preparat recom an dat pentru perioada mai rece a anului. Exist o varietate m are de um pluturi, iar dum neavoastr putei s ncercai ce com bin aie dorii. Im p o rta n t este de tiut c, dac elim inai glbenuul fiert i folosii doar cochilia de albu ntrit ca suport pen tru o um plutu r cu con in u t sczut de calorii, preparatul poate fi servit i celor cu o diet hipocaloric. tim pul de fierbere al oulor tari este ntre 5 i 8 m inute. Eu nu recom an d s le fierbei mai m u lt de att, deoarece glbenuul acestora devine albastru i-i

pierde din arom .

- 8 oua mari - O linguri sare - 200 g umplutur de ou (vezi Ia capitolul Sosuri i Aluaturi) - Cteva frunzulie de ptrunjel

M cxl < d &


1 Splai oule i aezai-le ntr-un vas cu 1 1 de ap srac, pe fundul cruia ai aezat o farfurie cu fundul n
sus (ca s nu crape oule). 2 Fierbei oule la foc mediu, timp de 6-7 minute din momentul n care apa clocotete, apoi punei vasul ci^ ou sub je t de ap rece, pn se rcesc oule.

2 Spargei uor oule, de jur-mprejur, apoi curai-ie deasupra vasului cu ap n care acestea au fiert. n acest
fel v nmuiai degetele n ap cnd se prinde coaja de ele i curai mai uor. 4 Tiai oule n dou, longitudinal, apoi, folosind o linguri, scobii g^benflul fiert n a^a fel nct s nu rupei albuul. Acum umplei albuurile cu umplutura dorit, folosinci o linguri sau un pri.

d e f e r e 2>C P^XMAVA^A

(SUSTA^X

de. /yjlsJ ih
D ificultate C o st % ^ %

Sfat - folosii o scobitoare sau o epu de frigruie, din lem n, pentru a verifica drobul dac este gata. nepai drobul vertical, pn atingei fundul form ei i apoi scoatei scobitoarea afar. D a c scobitoarea nu iese um ed, nseam n c drobul este gata. Acelai procedeu putei s-l folosii i cnd verificai un blat de to rt din pandipan sau un chec.

- 40 0 g aluat de tart
(vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - 3 ou + 1 pentru uns drobul - 75 0 g organe de miel - O legtur de ceap verde

- O legtur de usturoi verde - Un morcov curat - O ceap mic - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat

- O lingur ulei de floarea soarelui - 5-6 boabe de ienibahar - 2 linguri mari smntn - O lingur sare - *4 linguri piper negru boabe

M o d eJ&
1 Fierbei n 3 1 de ap organele de miel splate, mpreun cu piperul i ienibaharul boabe, sarea, morcovul i ceapa. Fierbei-le la foc mediu, timp de 30 de minute, fr a uita s spumai lichidul.

2 n timp ce organele fierb, curai i splai ceapa verde i usturoiul, apoi tocati-le mrunt. Spargeri oule i amestecai-le cu smntn i verdeaa tocat.
^ Dup ce organele s-au fiert, scoatei-le i dup ce s-au rcit puin, tocai-le mrunt cu un cuit ascuit sau folosii un blender.

/f. ncingei o tigaie cu marginile nalte, apoi adugai uleiul i sotai organele tocate mpreun cu ceapa verde i usturoiul, timp de aproximativ 5 minute,
apoi, folosind un boi, amestecai soteul de organe cu amestecul de ou i gustai de sare. 5 ncingei cuptorul la 170 C, apoi ungei o tav de chec cu puin ulei. Folosind un sucitor, ntindei aluatul n aa fel nct s formai un dreptunghi ce poate fi aezat ntr-o form de chec i s mai rmn margini, pentru a putea acoperi umplutura.

6 Introducei foaia de aluat n form, n aa fel nct s rmn margini ce vor acoperi umplutura, apoi umplei forma cu mixtura de organe i
acoperii cu marginile de aluat rmase. Ungei cu ou btut i nepai cu o furculi, din loc n loc, pentru a lsa drobul s rsufle. Coacei drobul 3 5 '4 0 de minute, apoi verificai-1 cu o scobitoare dac este gata. Scoatei-1 din cuptor i lsai-1 s se rceasc n form. 7 Servii drobul tiat felii, cu salat verde alturi.

C e r e r e j> e

p ^ xm A'/a ^ a

(Su s t a ^ x

2 > to A d e .
D ificultate

ih a / u a t

- 4 0 0 g aluat de tart
(vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 ou + unul pentru uns drobul - 150 g costi de porc, fat os i fr orici - 2 5 0 g ficei de pasre - 300 g piept de pui, far piele i dezosat - Vz de pachet de unt

- O legtur de ceap verde - Un morcov mic curat - O ceap mic - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat - O lingur ulei de floarea soarelui - Un vrf de cuit de rozmarin uscat - O lingur sare - 'A linguri piper negru mcinat

M od < J&
1 Splai i curai de pielie ficeii i splai pieptul de pui.

2 Tiai costia n fiue, pieptul de pui n cuburi, iar ficeii de pasre n buci mici.
^ Curai ceapa i tiai-o buci, apoi radei morcovul pe rztoarea cu ochiuri mari.

^ ncingei cuptorul la 170 C , apoi ungei o tava de chec cu puin unt. Folosind un sucitor, intindei aluatul .astfel nct s formai un dreptunghi
ce poate fi aezat n form de chec i s mai rmn margini. 5 ncingei o crticioar cu untul rmas i sotai la foc domol costia, apoi adugai ceapa verde i morcovul; dup 2-3 minute adugai pieptul de pui, iar mai apoi ficeii. Continuai pn cnd ficeii s-au rumenit uor, dar nc mai au puin snge n interior.

6 Lsai soteul s se rceasc timp de cteva minute, apoi amestecai-1 cu oule btute, verdeaa tocat i condimente.
7 Introducei foaia de aluat n form, n aa fel nct s rmn margini ce vor acoperi umplutura, apoi umplei forma cu soteul de pui i acoperii cu marginile de aluat rmase. Ungei cu ou btut i nepai cu o furculi, din loc n loc, pentru a lsa drobul s rsufle. Coacei drobul 3 5 -4 0 de

8 Servii drobul de pui cu smntn alturi.


t^ e re re

minute, apoi verificai-1 cu o scobitoare dac este gata. Scoatei-1 din cuptor i lsai-1 s se rceasc n form.

2>e

Vi

D ificultate

C o st 4

Sfat - nfierbntai n cuptorul cu m icrou nd e sau pe m aina de gtit un pahar de ap, iar cnd aceasta fierbe, adugai cubul de con cen trat, sfarm ndu-l ntre degete i am estecnd, pn se ncorporeaz.

- 1 kg ficei de pasre - Un pahar vin alb sec - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 100 g kaizer slab, far os i far orici - 2 cei de usturoi ' Un pahar sup de pui, preparat cu un cub de concentrat

- O lingur ptrunjel tocat - A de liguri cimbru tocat - /2 de linguri sare - 'A linguri piper negru mcinat

M a d de. p>-epa)rCO'&'
1 Splai i curai ficeii de pielie.

2 Tiai kaizerul n fiue, apoi curai usturoiul i tiai-1 feliue.


^ ncingei o crticioar cu ulei, apoi prjii la foc iute kaizerul, pn se rumenete, adugai ficeii i continuai pn se rumenesc i acetia. n acest moment adugai vinul i piperul mcinat i fierbei pn lichidul s-a evaporat aproape complet, apoi adugai supa de pui, cimbrul i usturoiul. Continuai fierberea pn cnd lichidul ncepe s aib o consisten mai dens. 4 Oprii focul, adugai sare i ptrunjelul tocat. 5 Servii ficeii cu piure de cartofi i salat verde.

^ dC O t

Vi '^gJ

X f' i^ G ie J lt &

- 800 g ficat
- Un ou - Un pahar fain - O can pesmet de cas (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 cni lapte slab - O liguri sare - !4 linguri piper negru mcinat

M o d de. p te p a ta tA 1 Splai i curai ficatul de pielie, apoi tiai-l felii subiri, aezai-ie
intr-un bol i acoperii-le cu lapte.

Dup 10 minute scoatei ficatul ntr-o strecurtoare i presrai-1 cu

piper mcinat. ^ ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte, cu focul la putere medie.

/^A ezai fain ntr-o farfurie, batei oul cu sare ntr-un bol i aezai
pesmetul ntr-o tvi. 5 Trecei feliile de fc j^ fc (tr fjilia -0 ^ ^ s m e r ix y | ^ i-le n uleiul ncins, nti 3 minute pe o parte, apoi 2 minute pe cealal 6 Servii ficatul pane cu sote de fasole verde i roii.

c e re re 2>e

p ^ x m AVA^A

C Jv 'P t^ U ^ & de. C ju ^ & td j

Sfat - am estecul de ciuperci clite trebuie doar puin to cat, cci altfel se transform n past

X n y '& d & ji^

- 1 kg ciuperci, splate i
curate - 2 linguri fain - 2 ou - 2 felii de pine - 1 lingur mrar tocat - O ceap tocat

- Un pahar ulei pentru prjit Olina - O linguri sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - 2 linguri ulei de msline

M c x l eJ& 1 nmuiai pinea n puin ap, apoi stoarcei-o i tocai-o mrunt. 2 ncingei uleiul de msline ntr-o tigaie cu marginile nalte, cu focul la putere medie.
^ Clii ceapa cu ciupercile timp de 3-4 m in u t^ ^ tigaia cu ulei de msline ncins. 4 Tocai foarte puin amestecul de ciupercyintr-un blendet, apoi amestecai toctura ntr-un bol cu oule; verdeaa, pinea tocat i sarea ngreun a cu piperul. 5 ncingei uleiul de prjitjjatr-o alt tigaie cu marginile nalte, cu focul la temperatur medeT O Aezai faina pe ^ tav, apoi formai chiftelue rotunde, tvlii-le prin fain i frigei-le n uleiul ncins. 7 Scoated_5hifteluele pe o hrtie absorbant, iar apoi servii-le cu sos de usturoi.

2>e

U T A ^ I.

Sa/at
Dificulcate Sfat - p eatru salat de ppdie se folosesc doar frunzele foarte proaspete de

Sa/at de. v&tcte:^uht


D ificultate A Sfat - salata este bun i beneficiai de aportul tu tu ror vitam inelor coninu te de verdeuri doar dac acestea sunt foarte prospere

prim var. Aceasta se gsete pe toate cm purile i pajitile de la noi. - salata de ppdie se consu m n toat zona m editeraneean, dar i n ri din O rien t, precum C h in a sau C oreea, - frunzele de ppdie sunt cteod at confun date cu cele de voinicic, care se gsesc prin m agazinele rom neti sub denum irea italian de ruccola.

- O lingur mare nnrar tocat - 4 cni frunze de ppdie splate i curate - O linguri sare - Un pahar vinegret (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi)

M o d ed e.

Amestecai sarea cu 2 1 de ap i turnai-o ntr-un bol, peste frunzele

de ppdie.

- O can frunze de untior splate


- O can frunze de lobod splate - O can frunze de leurd splate - O can de frunze de spanac tnr splate - 2-3 fire de ceap verde splate i tiate rondele - Un pahar vinegret (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi)

2,Amestecai vinegret cu mrarul tocat.


^ Scurgei ppdia de ap srat, apoi punei-o ntr-un bol curat i turnai sosul peste aceasta. 4 Servii salat lng o friptur de porc sau de miel.

M o d d& p te p a tO te .1 nlturai codiele verdeurilor.

2 ntr-un bol mic, amestecai vinegret cu ceap verde.


> ^ ercre
p /^x m

AVA^.

A LA Te A p c ^ t t t /

^ Amestecai verdeurile ntr-un bol mare i turnai deasupra vinegret.

la
D ificultate C o st ^ %

^ g u ss&

Sfat - putei s rulai salat n felii de unc de Praga sau putei um ple roii ori ardei gras.

- O can maionez de cas


(vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - O can mazre fiart (poate fi i de la conserv) - Un morcov mare, curat sau doi morcovi mici - O elin medie curat - 1 kg cartofi roii - Un castravete acru - Un gogoar acru - 2-3 crengue de ptrunjel - O lingur sare

ei& / fi- e p a t - a t e .' 1 Fierberi, la foc mediu, morcovul i elina n ap cu sare, timp de 3 0 -3 5 de minute, avnd grij s nu fie prea fierte, deoarece se vor sfrm cnd
sunt tiate cubulee. Scoatei legumele ntr-o strecurtoare.

2 n acelai timp, fierberi cartofii n coaj, tot n ap srat, timp de aproximativ 30 de minute, dup care scoatei-i sub jet de ap rece.
^ Curai cartofii de coaj i tocai-i cubulee. La fel vei proceda i cu morcovul i elina, iar apoi cu acriturile. Tocai i frunzuliele de ptrunjel.

4- Amestecai uor toate ingredientele cu maioneza, iar deasupra presrai ptrunjelul tocat.
5 Transferai salata ntr-un bol curat i servii-o cu friptur rece de porc sau de curcan.

I te fe re

2>e

mL

4 L4 T e: A pe^ r r jV

D ificultate

C o st % % %

- 2 salate medii, splate i


curate de frunzele galbene - 6 msline umplute cu past de somon ' 6 msline umplute cu anoa - 6 msline umplute cu migdale - 6 msline umplute cu brnz - 6 msline umplute cu lmie - 6 msline umplute cu ardei iute - 4 0 0 g fasole verde conservat - 2 cepe roii, curate - 4 felii de costi, far os i oric

M o d de.
1 Scurgei de zeam fasolea verde. Tiai ceapa solzi. Aezai fasolea verde, ceapa i mslinele ntr-o pung, adugnd zeama n care au stat mslinele,
nchidei punga la gur i lsai ingredientele s se macereze timp de 1-2 ore.

2 ntre timp, ncingei un grtar i frigei feliile de costi, pn devin crocante, apoi tiai-le n cubulee. Rupei n buci salata, zvntat n prealabil,
apoi punei'O ntr-u n bol larg, turnnd peste ea con in utul pungii i cubuleele de costi.

^ Servii salata cu pine proaspt.

' de.
D ificultate r C o st

cJ^t-PteJe, (.p e tiS o O t^ >i /yfoSofi&Z


% %

Sfat - putei s nlocuii carnea de p o rc cu carne de vit.

- 1 kg ceap - Un pahar mare maionez de cas (vezi Ia capitolul Sosuri i Aluaturi) - 3 linguri miere - Vi pahar oet de vin rou - O foaie de dafin - 2-3 boabe de ienibahr - 10 boabe de piper negru - O linguri sare Perioare de ceap ras pe rztoarea cu guri mari - Un ou - O felie de pine alb nmuiata n ap i apoi stoars bine - O vrf de cuit de sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - 300 g carne de porc tocat

M o d de.
1 Punei la fiert 2.5 1 de ap mpreun cu mierea, oetul, dafinul, piperul, ienibaharul i sarea.

2 Curai ceapa i tiai-o solzi, iar cnd apa clocotete, aezai-o cu o strecurtoare n oal i oprii-o timp de 2 minute.
^ Scoatei ceapa i lsai-o s se rceasc n strecurtoare, iar n apa n care aceasta a fiert adugai perioarele i fiebei-le timp de 10-11 minute. Perioare 4 Amestecai toate ingredientele, apoi formai perioare micue. 5 Amestecai ceapa rcit cu maionez i perioarele fierte i rcite uor.

S a ja t . de. CLOtttofly tid id h i de. /un.

CjeOf^. y/etde

Sfat

- folosii cartofi noi nu prea m ari, cci se cur uor i nu m ai necesit tiere - pentru a uura m u n ca, dar cu mai puin gust, putei s fierbei cartofii n coaj i apoi s-i sotai uor

- 1 kg cartofi noi - O can ridichi de lun, splate i curate ' 2 legturi de ceap verde splate i curate - O salat verde splat - 3 linguri ulei de msline cu arom de oregano - O lingur mrar tocat - O lingur oet de vin rou - O linguri sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

M o J de.
1 Curai cartofii noi, iar pe cei mari tiai-i n jumti sau n sferturi, pentru a-i aduce la dimensiunea celor mici. Tiai ceapa verde n rondele. 2 ncingei o tigaie cu marginile nalte, apoi adugai uleiul i cartofii. nbuii cartofii, pn devin moi i rumeni, apoi adugai ceapa verde rondele,
oetul, sarea i piperul mcinat. Lsai tigaia pe foc nc 2-3 minute pentru a se evapora oetul i a se nmuia ceapa, apoi oprii focul. ^ Rupei salata buci i amestecai-o ntr-un bol mare cu ridichile tiate feliue i cu soteul de cartofi, apoi turnai sosul rmas n tigaie i presrai cu mrar tocat.

^ Servii salata cu friptur rece de miel.

C e r e r e 2>

p ^ zm a VA>^4

A L A Te A p c ^ r r v /

C jG t^ O , V & tde, CM. /ytdG fi& Z O .


D ificultate C o st ^ %

X j' ^ s A & jit e . '

- O can maionez de cas


(vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - O legtur de ptrunjel tocat - O legtur de mrar tocat - O legtur de leutean tocat - O salat verde mare, tocat - O can frunze de spanac tnr, splate i tocate - O legtur de ceap verde, splat i tocat - 2 linguri oet de vin alb - 1 1 sup de legume preparat cu concentrat tip cub - Vi linguri sare - Un vrf de cuit de boia iute

M cxd de. pt'epaj'C O '& 1 Mixai verdeurile mpreun cu maioneza i condimentele ntr-un mixer sau blender.

2 Amestecai supa rcit cu mixtura d everdeuri i oetul, apoi lsai la rece.


^ Servii supa rece, cu pine de cas prjit pe grtar i stropit cu unt cald.

C Jot^> 0 . d& /o ^ G c l .
D ificultate C o st ^ ^

B o t^ de. ^teVts.
D ificultate C o st

Sfat - ciorba de lobod se poate servi cald su rece

Sfat - pentru perioada de post se poate renuna la i

<s/7^e

- 500 g tevie tnr, splat


- O ceap medie curat ' O rdcin de ptrunjel sau pstrnac curat - O elin mic curat - O lingur leutean tocat - 500 g lobod, splat i tiat fii - Vz de pahar orez cu bobul rotund splat - 2 cni bor - O lingur ulei de floarea soarelui - Vi linguri sare - Un vrf de cutit de boia dulce - 2 cartofi mici, curai - 2 legturi de ceap verde, splat i curat ' O legtur de leutean tocat - O lingur fain - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 3 cni bor - 2 ou - O linguri sare

M o d de. M cxd <de. p ts p a tO te .1 Tocai mrunt zarzavatul i clii-1 ntr-o oal cu ulei ncins. Dup 5-6
minute adugai orezul, iar apoi 1,5 I de ap.

1 Tiai ceapa rondele, partea alb pstrai-o separat. Eliminai coada


teviei, ndoind fiecare foaie i rupnd coada, apoi tiai-o fii. Tiai cartofii cubulee, apoi punei-i la fiert, cu partea verde a cepei i cu tevia, ntr-o oal cu 1,5 de ap.

2 Fierbei zarzavatul timp de

15 minute, apoi adugai loboda tiat,

2 Fierbei ciorba, iar n timpul acesta ncingei o tigaie mic cu ulei i


setai timp de 3-4 minute partea alb a cepei, apoi adugai faina i puin ap. ^ Dup 15 minute de fierbere a ciorbei adugai soteul de ceap cu fain i continuai s-o fierbei nc 15 minute. 4 n acest timp, fierbei borul pentru a-l aduce la temperatura ciorbei i adugai-1 n aceasta mpreun cu sarea. Dai nc 2-3 clocote, apoi adugau, n fir subire, oule btute. Oprii focul i presrai leutean tocat. 5 Servii borul cu pine de cas.

boiaua, sarea i continuai fierberea nc 5 minute. ^ n timp ce fierbe ciorba, nclzii borul, pentru a ajunge la aceeai temperatur cu ciorba i apoi turnai-! peste aceasta. Dai 2-3 clocote i oprii focul. 4 Adugai leuteanul i servii cu mmlig cald.

d e fe r e

C Jc D t^ .
D ificultate C o st ^

C L ^ i^ e .
^

C IU

C lG S t i' ^ .

Sfat - cnd dregei o ciorb, este im p o rtan t ca m ai nti s batei glbenuurile de ou cu puin sare, apoi s adugai sm ntn. O p rii focul pe care a fiert ciorba i lsai-o s se rceasc, fr capac, tim p de 5 -6 m inu te. D u p aceea, adugai 2 -3 polonice de ciorb fierbinte peste liezon (aa este den um it am estecul de ou cu sm ntn, care are rolul de a lega ciorbia) i transferai-1 n ciorb, am estecnd continu u tim p de 1 -2 m inute.

- 2 cni agrie - 250 g costi afumat, fr os i far orici - O ceap mare curat - Un morcov mediu curat - O legtur de ptrunjel tocat

- !/2 de pahar orez cu bob rotund - Un glbenu de ou - Un pahar mare smntn - O linguri sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

M o d de.
1 Tiai costia fii i rumenii-o, ia foc mediu, intr-o oal. 2 n timp ce rumenii costia, tocai mrunt zarzavatul, iar apoi adugai-1 peste costi. Setai amestecul timp de 3-4 minute, apoi adugai 2 1 de
ap, mpreun cu orezul. ^ Curai de codie agriele, apoi splai-le i adugai-le dup 15 minute de fierbere peste ciorb, mpreun cu condimentele. Continuai fierberea 5-6 minute i oprii focul. 4 Amestecai glbenuul de ou cu smntn, apoi dregei ciorba. La sfrit, adugai verdeaa tocat.

^ r r e r e l>e

p ^ x m 4'/A^.

s a p e , cx o ^ s ,

3 o t^
D ificultate

d e.
C o st ^ ^

Sfat - m odul cel mai uor de a spla salat, spanac, tevie sau alte frunze com estibile, este urm torul: alegei frunzele verzi de cele uscate; punei dopul chiuvetei i um plei-o cu ap rece, apoi plonjai toate frunzele n ap i am estecai-le uor, pentru a face ca pm ntul i m elciorii de pe acestea s cad la fund. D u p 4 -5 m inu te scoatei frunzele n tr-o strecu rtoare, apoi scoatei dopul chiuvetei i lsai toat ap s se scurg. C ltii bine chiuveta i repetai op eraiunea. D ac dup cea de-a doua cltite nu m ai rm n reziduri Ia fundul chiuvetei, salata este splat.

- 1 kg spanac proaspt, spla: i cu codiele ndeprtate - 2 morcovi mici, curai - O ceap mare, curat - 2 rdcini de pstrnac, curate

- O elin mic, curat - 2 cartofi mari, curai - O lingur ptrunjel tocat - O lingur leutean tocat - 3 linguri ulei de floarea soarelui

- Un glbenu de ou - Un pahar smntn - 2 cni bor - O linguri sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

M od 1 Tocai mrunt ceapa, radei pe rztoarea cu ochiuri mari celelalte zarzavaturi, iar cartofii tiai-i cubulee. Imediat dup aceea, ncingei o oal cu
ulei i clii timp de 3 -4 minute toate zarzavaturile, apoi adugai cartofii i 2 1 de ap.

2 Fierbei ciorba la foc domol, timp de 15 minute, apoi adugai spanacul, fiue, condimentele i continuai nc 5 minute. n timp ce ciorba fierbe
uor, fierbei i borul, iar apoi adugai-1 peste ciorb. Mai dai 2-3 clocote i oprii focul. ^ Amestecai glbenuul de ou cu smntn i dregei ciorba. Presrai verdea tocat i apoi servii cu pine cald (de cas, de preferat).

C e r e r e 2><r

p ^ x m AVA^a

UP,

tJ u

i,

C A ~ n

4 t -d e a /

Sfat - putei folosi kaizer sau slninu afum at, n loc de costi - ciorba nu necesit adaos de grsim e, deoarece prin sotare, costia se topete

- 2 salate verzi mari sau 3 medii - 150 g de costi afumat, far os i far otiei - O ceap mare, curat - Un pstrnac mediu, curat - O rdcin de ptrunjel mic, curat - O legtur de ptrunjel tocat - 1,5 1 de sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - 2 cni lapte - O lingur fain - O linguri sare - 2-3 linguri oet de vin alb

ure.1 Tiai costia fii i rumenii-o la foc mediu, ntr-o oal.


2 n timp ce rumenii costia, tocai mrunt zarzavatul, iar apoi adugai-1 peste costi. Sotai amestecul timp de 3-4 minute, apoi adugai faina i amestecai-o bine, pn se ncorporeaz n grsime. Adugai acum supa cald mpreun cu laptele. Fierbei ciorba la foc domol. ^ n acest timp, tiai salata ptrele, iar dup 15 minute adugai-o mpreun cu condimentele peste ciorb. Continuai fierberea 5-6 minute i adugai apoi oetul, oprind focul. 4 La sfrit, adugai ptrunjelul tocat.

3 c>t> de.
Dificultate Cost % % %

- 4 0 0 g carne de berbec
- O jumtate de varz nou, micaproximativ 2 0 0 g - O ceap mare, curat - Un morcov mediu, curat - O rdcin mic de ptrunjel, curat - Un ardei gras, curat - Un pahar roii n bulion, curate de coaj i tocate - O legtur de leutean tocat - O lingur orez cu bob rotund - 2 cni bor - O linguri sare - 5-6 boabe de piper negru

M e x id e .f> h e p a ta r & J Tiai carnea n buci i oprii-o intr-o oal cu ap clocotit, apoi scoatei-o i punei-o la fiert, n ap rece, mpreun cu boabele de piper i puin
sare. Fierbei carnea la foc domol, spumnd, cnd este nevoie.

2 Tiai zarzavatul cuburi i adugai-l peste carne, imediat ce zeama nu mai necesit spumare. Continuai fierberea nc
orezul splat i varza tiat n ptrele, iar dup alte 10 minute adugai roiile n bulion, tocate. ^ n tot acest timp, fierbei borul ntr-un ibric. Gustai de sare i adugai borul fiert, mai dai 2 -3 clocote i oprii focul. 4 Presrai cu leutean tocat i servii cu cubulee de roii, far smburi, n farfurie.

10 minute, apoi adugai

Dificultate

C o st

% t

Sfat putei folosi cap de miel, n loc de carne. In acest caz, capul trebuie oprit, timp de 7-8 minute, apoi splat bine, cu o perie.

- 4 0 0 g de piept i gt de iniei
- O ceap mare, curat - Un morcov mare, curat - O elin mic, curat - O rdcin mic de ptrunjel, curat - O legtur de ceap verde, splat i curat - O lingur de ptrunjel tocat - O lingur tarhon tocat - O lingur orez cu bob rotund - 2 linguri cu oet de vin alb - 2 glbenuuri de ou - Un pahar mare de smntn - O linguri de sare - 5-6 boabe de piper negru boabe

M o d de.

'

1 Tiai carnea n buci i oprii-o ntr-o oal cu ap clocotit, apoi scoatei-o i pimei-o la fiert,n ap rece. mpreun cu boabele de piper i puin sare. 2 Dup ce carnea nu mai necesit spumate, adugai orezul splat i zarzavatul tocat mrunt i continuai fierberea nc 10 minute. Adugai tarhonul i gustai de sare, continund fierberea nc 10 minute. ^ Batei glbenuurile cu smntn ntr-un bol. Cnd ciorba este gata, oprii focul, apoi dregei ciorba cu liezonul de smntn i adugai oetul. 5 Presrai cu ptrunjel tocat i servii cu ardei iute.

C Jo h ^ .
D ificultate

d e .
C o st % % %

< yS

d e .

v i' o .

Sfat - a gusta de sare nseam n a verifica dac preparatul are destul sare i a aduga ct este necesar.

- 250 g carne tocar, n amestec,


porc cu vit - Un os mare de vit, cu mduv - O ceap mare, curat - Un morcov mare, curat - O elin mic, curat - O rdcin mic de ptrunjel, curat - O lingur ptrunjel tocat - O lingur leutean tocat

- O lingur orez cu bob rotund - O can roii n bulion, curate de coaj i tocate - O lingur past de roii - O linguri sare - 5-6 boabe de piper negru boabe - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

J Oprii osul de vit ntr-o oal cu ap clocotit. Scoatei-1 i punei-1 la fiert, n aceeai oal, dar n ap rece, de data aceasta, cu piperul boabe i sare. Fierbei supa de os ia foc domol, spumnd cnd este nevoie. 2 n acest timp, fierbei orezul pe jumtate, n 2 50 ml de ap, apoi strecurai-1 i amestecai-1 cu carnea tocat, cu puin ptrunjel tocat, sare i piper. Formai perioare rotunde, pe care le vei fierbe timp de 10-12 minute n supa cu os. Dup ce s-au fiert, scoatei-le, CU o spumier, ntr-Un vas cu ap rece, pentru a le stopa fierberea i a le pstra tari. ^ T o ca i mrunt zarzavatul i adugai-I peste supa cu os, imediat ce ai scos perioarele. Continuai fierberea 15 minute, apoi adugai roiile n bulion, tocate i past de roii. Gustai de sare i continuai fierberea nc 10 minute, dup care nlturai osul fiert, adugai perioarele fierte, dai 2-3 clocote i oprii focul. 4 Presrai cu verdea tocat i servii cu smntn i ardei iute.

C jo t i7 ^ . d e , p
D ificultate C ost % % %

i 4

X n ^ & d i& ^ e . ' - 40 0 g carne de pui


- O ceap medie, curat - Un morcov mare, curat - O elin mic, curat - O rdcin mic de ptrunjel, curat - O lingur ptrunjel tocat - O lingur orez cu bob rotund - Un glbenu de ou - Un pahar smntn - O linguri sare - Zeam de la o lmie - 5-6 boabe de piper negru - O foaie de dafin

M o d (de.
1 Splai carnea, apoi tiai-o n buci i punei-o la fiert n ap rece, mpreun cu foaia de dafin, boabele de piper i la foc domol, spumnd cnd este nevoie.
Te n ap. Fierbei carnea

2 Tiai zarzavutul cuburi i adugai-I peste carne, imediat ce zeama nu mai necesit spumare. Continuaf
orezul splat i continuai alte 10 minute, dup care Qrii focul. 2 Preparai un liezon din glbenuul de ou i smntn, la careTdugar'zeama'dnmie i dregei supa. 4 Servii supa cu ptrunjel tocat deasupra i pine de cas, uns cu unt.

, nc 10 minute, apoi adugai

^ P , CXO^S,

S u / ? , C L t& Dificultate

/y j . d &

C M

t'tc x p t

&

t d e ijf.U

t't

Cost ^ %

Sfat - putei nlocui m aghiranul i cim brul proaspt cu variantele lor uscate.

- 1 kg cartofi, curai - O ceap medie, curat - Un praz curat i spJat bine - O rdcin de ptrunjel, curat - 2 linguri unt - Un pahar lapte - 1,5 L sup legume - * /2 linguri mghiran - V 4 linguri cimbru - O linguri sare - O lingur ptrunjel verde, tocat - O can crutoane de pine (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi)

A/oc/ de.

I Tiai cartofii felii, apoi tiai i legumele feliue. ncingei untul m r-o oal i nbuii legumele, apoi adugai supa cald i fierbei-o la foc domol,
timp de 30 de minute.

2 Adugai laptele i verdeurile, cu excepia ptrunjelului, apoi continuai fierberea nc 10 minute. Oprii focul i pasai supa printr-o strecurtoare
cu ochiuri mici sau folosind un blender cu bra lung. Gustai de sare. ^ Servii supa cu ptrunjel verde tocat deasupra i crutoanele de pine separat.

su p e, cx o^ & e.

' T lo C l / v ' ^ . d &


D ificultate C o st (|

d j& Q p a

(IU

S /y i /s t /iO

/y iQ /y t J i^ U ^

Sfat - avei grij s nu se ard ceapa, cci tocn ia v deveni am ar.

- 6 cepe mari, curare


- Un cel de usturoi, curat - O lingur unt - O lingur ulei de floarea soarelui - Vi pahar smntn - Vi linguri cimbru - O linguri sare - 4 linguri boia dulce

M od < d&ptSf>CU'CU^ '1 Tiai ceapa solziori i apoi riai usturoiul feliue subiri.

2 ncingei ntr-o crricioar cu fund gros untul i uleiul i apoi nbuii la foc foarte mic ceapa. Dup
i cimbrul, apoi continuai nc 10-15 de minute. Dac este necesar, adugai puin ap. ^ Cnd este gata, servii tocnia cu smntn deasupra i mmligu.

15 minute adugai condimentele, usturoiul

S a tU
D ificultate

/y j^ A
C o st 4

d e ,
% %

/y id

Sfat - scrum bia se cur foarte uor de solzi. T ot ce avei de fcut este s n toarcei lam a cuitului cu tiul n sus i s tragei uor dinspre coad nspre cap, apoi despicai-o pe burt i tragei viscerele afar, apucnd de la gt i trgnd pn la captul stom acului. D ac frigei petii im ediat, atunci splai-i bine cu ap rece, rcind cu unghiile n interior, de o parte i de alta a irei spinrii, pentru a elim ina punguele de snge. - dac, n schim b dorii s congelai civa peti pentru alt dat, atunci nu-i mai splai, ci tergei-i cu o crp um ed.

- 4 scrumbii proaspete, de aproximativ 3 0 0 -3 5 0 g bucata - 2 cei de usturoi, currad - 2 lmi zemoase - 4 fire de mrar - 4 fire de ptrunjel

- 2 linguri ulei de floarea soarelui. - O linguri sare - V a linguri piper negru mcinat - Un pahar mujdei de usturoi (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi)

M od
1 Splai, curai i eviscerri scrumbiiile. Tiai ceii de usturoi n feliue. Stoarcei una din lmi, iar pe
cealalt tiai-o n sferturi. ncingei bine grtarul.

2 Operai cte 3

incizii oblice, pe fiecare parte a petilor, la distan de 2 cm ntre ele. Inciziile nu vor fi

adnci, ci att ct s cresteze oasele acestora. Mai operai cte 3 incizii, dar n cruci, n aa fel nct n final inciziile vor arta ca un grill cu form rombic. ^ Umplei fiecare pete cu feliue de usturoi, cte un fir de ptrunjel i de mrar, apoi presrai-i cu condimente i stropii-i cu ulei. 4 Aezai petii pe grtar i frigei-i cte 4-5 minute pe fiecare parte, stropindu-i din cnd n cnd cu zeam de lmie. 5 Servii petii cu sferturi de lmie, mujdei i cu verdea tocat.
Terra Romana
M ile n m m A lb
Tem peratu ra de servire: 1 1 -1 2 C M n cru ri potrivite: pete, fructe de mare, aperitiv

D ificultate

C o st % ^

Sfat - folosii foi de vi ct mai fragede.

- 4 scrumbii proaspete, de aproximativ


3 0 0 -3 5 0 g bucata - 2 cei de usturoi curai - O lmie - O legtur ptrunjel tocat - Attea foi de vi ct s poat acoperi fiecare pete n parte

- 3 linguri ulei de floarea soarelui. - O can Sauvignon Blanc - O linguri sare - 4 linguri piper negru mcinat

M o J de. /? tep C 0 'C i}'S .1 Splai, curai i eviscerri scrumbiiile.

2 Tiai ceii de usturoi n feliue. Tiai lmia sferturi. Splai i eliminai codiele foilor de vi.
^ Umplei fiecare pete cu cei de usturoi felii, apoi condimentai petii i ungei-i cu ulei. Aezai cte un rnd de foi de vi, n aa fel nct dup ce aezai deasupra petele s putei s le pliai peste acesta. 4 Dup ce ai pliat frunzele de vi peste pete, Iegai-1 de jur-mprejur cu a de buctrie. 5 ncingei cuptorul la 190 C, apoi ungei cu ulei fiecare pachet de pete n foi de vi. Aezai pacheelele n tav i introducei tava n cuptor. Coacei petii timp de 25 de minute, apoi eliminai foile de vi i reintroducei petii n tav mpreun cu grsimea rezultat i vinul. Mai coacei n cuptor timp de 4-5 minute, apoi scoatei petii
V inul Cavalerului

6 Servii petii cu sferturi de lmie i cu sosul de vin deasupra.

din tav, strecurai sosul i amestecai-1 cu ptrunjelul tocat.

Sauvignon Blanc
Tem peratu ra de servire:

11-12C
M ncru ri potrivite: fru ctc de m are, m eniuri chinezeti, pasre

u /y jp /u t
D ificultate C o st % % 4 %

Sfat

- putei s lsai pielea petelui i s-l napai n aspic, dup ce s-a rcit. a napa n aspic nseam n a m brca preparatul cu o pelicul subire de aspic caid, care, dup rcire, are rolul de a proteja preparatul culinar.

N aparea se p ractic la mai m ulte tipuri de preparate reci.

X j^ & c le j^ e . - O ceg de aproximativ 1,5 kg


- 4-5 fileuri de sardine n ulei - 200 g burt de somn - O lmie - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat 2 linguri orez O legtur de ceap verde, splat i curat V ^ legtur de usturoi verde, splat i curat 3 linguri ulei de floarea soarelui. - O can vin alb sec - Un ou - O linguri sare - V 'i linguri piper negru mcinat

M e x i de. p te p o to te . '1 Splai, curai i eviscerai cega. 2 ncingei jumtate din ulei ntr-o crticioar, apoi nbuii ceapa i usturoiul, dup care adugai i burta de somn, tiat bucele. Continuai, 4-5
minute. n acelai timp fierbei pe jumtate orezul, n 500 ml de ap cu sare. ^ T ocai prin maina de tocat somnul, ceapa i usturoiul, apoi amestecai-le cu orezul fiert pe jumtate, fiieurile de sardine mrunite, oul i jumtate din verdeaa tocat. Asezonai umplutura, apoi umplei burta petelui i coasei-o cu ac i a de buctrie.

^ ncingei cuptorul la 170-180 C. Ungei o tav cu ulei i aezai petele deasupra. Asezonai-1, stropii-1 cu zeam de lmie i cu ulei, apoi adugai
n tav puin ap i vinul i dai-1 la cuptor pentru 4 0 -4 5 de minute. 5 Dup ce s-a copt petele, scoatei cu mare grij aa, apoi facei o incizie circular n ju ru l capului i tragei jos uor pielea petelui.
Romana
C h a rd o n n a y
Tem peratu ra de servire: M ncru ri potrivite: pete cu sos, file de porc rece sau pur i sim plu ca

Tiai cega umplut n felii i servii-o cu sosul din tav, presrat cu verdeaa tocat.

C e r e r e 2>

p ^ xm A'/A^A

i> e

k Az

aperitiv

D ificultate

C o st 4

% %

Sfat - eu prefer gogonelele m urate celor n oet, deoarece au o arom m ai plcut i sunt crocan te.

y >

- 12-16 gogonele acre (n funcie de mrime)


- 300 g carne de viel tocat - 100 g costi afumat, fr os i far orici - O ceap mare, curat - Vi de pahar de orez - 2 ou - O legtur de mrar tocat - 2 linguri ulei de floarea soarelui. - Un vrf de cuit de cimbru

/2 linguri sare - '


- !4 linguri piper negru mcinat

M cxl < d&p te ^ a ta te . '1 Splai gogonelele, apoi tiai-le cte un cpcel i scoatei-le miezul.

2 Fierbei pe jumtate orezul ntr-un litru de ap srat.


^ Tocai mrunt costia, radei pe rztoare ceapa i amestecai-le cu carnea tocat, orezul fiert, jumtate din mrarul tocat, oule i condimentele. Cu aceast umplutur se umplu gogonelele, apoi li se pun napoi cpcelele. 4 ncingei cuptorul la 180 C, apoi ungei cu ulei o tav, aezai gogonelele n aceasta, adugai ap pn la jumtatea lor, apoi mrar, dup care introducei tava n cuptor. Coacei gogonelele timp de 30 -3 5 de minute, apoi scoatei tava i lsai s se rceasc. 5 Servii gogonelele cu piure de cartofi sau cartofi rneti.

Cj

o j^

c i u /y ic ii
C o st % f ; %

' fc L ^ o /e .

D ificultate

Sfat - putei lsa fasolea n ap, peste noapte. n acest fel, va fierbe m ai repede, - pentru acest preparat, recom an d fasolea cu bob m ic. Aceasta fierbe mai uor i nu se sfrm.

- Un ciolan de porc afumat,


de aproximativ 1-2 kg - 500 g fasole boabe - 1 ardei gras, mare sau 1 gogoar, curat i splat - 2 cepe, curate - O rdcin de pstrnac - O rdcin de ptrunjel - O crengu de cimbru

' 2 foi de dafin - 7 -8 boabe de piper negru ' O legtur de mrar, tocat ' 2 linguri ulei de floarea soarelui. ' 2 linguri past de roii ' Vi linguri sare - */ 4 linguri piper negru mcinat

M o d d e . p t e p a t a t e .1 Oprii ciolanul de porc ntr-o oal cu ap clocotit, apoi scoatei-1 i punei-l la fiert, n 31 de ap rece, cu foile de dafin. Fierbei-1 pn carnea se desprinde de pe oase.

2 Punei fasolea n ap, ca s se nmoaie, timp de 3 -4 ore.


2 Fierbei fasolea n 2 ape, iar n a treia ap adugai pstrnacul, ptrunjelul i o ceap ntreag. Fierbei fasolea la foc domol, adugnd i sare, timp
de 35 -4 0 de minute, pn se nmoaie, apoi strecurai-o, pstrnd lichidul, dar eliminnd zarzavatul. 4 Tocai mrunt ceapa i ardeiul cubulee, apoi ncingei o crati, adugai uleiul i clii uor legumele, apoi adugai fasolea i ciolanul dezosat. Adugai o can din apa n care a fiert ciolanul, dar i o can din cea n care a fiert fasolea, apoi boabele de piper. Fierbei fasolea pe aragaz, timp de 5-10 minute. 5 ntre timp, ncingei cuptorul la 190 C , stropii fasolea cu past de roii n amestec cu 2 linguri de ap i introducei cratia n cuptor. Coacei descoperit timp de 2 5 -3 0 minute.

6 Servii fasolea cu mrar tocat deasupra i cu ceap roie sau

cu murturi.

/ /

Pui
D ificultate

,Cost % % %

m
Sfat = t e ^ i e ! ) u p ce adugai sm ntn, m ncarea n u trebuie s mai clocoteasc

- 6 0 0 g piept de pui
- O ceap mare, curata - 2 0 0 g ciuperci, splate - O elin mic, curat - Un cel de usturoi, curat - Un pahar vin alb, sec - ' /2 de pachet de unt - O can smntn - O lingur tarhon proaspt, tocat - O linguri sare - 14 linguri piper negru, mcinat

M e x l <d& p t ^ a t a t e .I Tocai mrunt ceapa, la ia i elina n fiue. Tiai ciupercile


sau n patru, n funcie de mrime

2 ncingei

untul ntr-o crati, tiai pieptul de pui n

apoi

rumenii-1 uor. Dup ce pieptul a devenit auriu, s c o f t i- l ntr-o la cald, iar n crati nbuii ceapa i elina. D u p f t - 6 minute, n u r c ile , iar apoi, usturoiul, sarea i piperul. Continuai pana ce legumele se nmoaie puin, apoi adugai puiul, tarhonul tocat i vinul. Acoperii cratia i nbuii timp de 15 minute. ^ Dup ce carnea s-a frgezit destul, adugai smntn i mai inei cteva minute pe foc, amestecnd continuu. 4 Servii puiul cu pilaf de legume sau cu piure de cartofi.

III

c e r e r e : 3>e

P u /p &
Dificultate

d e . p

d u

//?

C o st % % %

Sfat - putei nlocui pulpele cu ciocnele de pui sau cu aripioare, dar n acest caz tim pul de coacere este m ult redus (2 5 de m inu te pentru ciocnele i 2 0 de m inute pen tru aripioare)

- 4 pulpe mari de pui - 2 cepe mici, curate - 2 cei de usturoi, curai - O can vin alb, demisec - O can fond de pui, preparat cu concentrat tip cub - 2 linguri ulei de floarea soarelui. - Un vrf de cuit de maghiran - Un vrf de cuit de cimbru - Un vrf de cuit de rozmarin - 1/2 linguri sare
- A

linguri piper negru, mcinat

1 Splai pulpele, tergei-le i apoi rumenii-le pe toate prile, ntr-o tigaie bine ncins cu ulei.

2 Tiai ceapa solzi, apoi tocai usturoiul. ncingei cuptorul la 180 C , apoi aezai ceapa pe o tav stropit cu uleiul n care s-au rumenit pulpele.
Peste aceasta aezai pulpele, apoi presrai cu un amestec din condimente, usturoi i ierburile aromate. Turnai de jur mprejur vinul i fondul de pui, apoi coacei n cuptor timp de 3 5 -4 0 de minute.

2 Servii pulpele cu sosul rmas n tav i garnitur de legume.

c e r e r e 2><r

r L u ^ x 3>e SAZA

de. p u cltGClCi/lte,
Dificultate C o st <1 d %

Sfat - introducei fulgii de poru m b n tr-o pung ,ji, folosind un sucitor, zdrobii fulgii. Este de preferat s nu fie foarte m ru n t zdrobii, pentru c fulgii mari ofer un aspect plcut.

- 6 0 0 g piept de pui,
far piele i far os - 75 g crem de brnz - 3 linguri smntn dulce - O lingur ptrunjel, tocat mruni;

- 1 can i / z fulgi de porumb - * / 2 linguri boia iute - O can ulei de floarea soarelui - O linguri sare

M od

p t'cp a i'C itei-

1 Splai, apoi tiai fii, de-a lungul fibrei, pieptul de pur. Zdrobii fulgii de porumb, apoi mixai-i cu ptrunjelul tocat i aezai mixtura pe o
farfurie sau pe o tvi.

2 Amestecai ntr-un blender brnza, smntn i boiaua cu o lingur sau dou de ap. Trebuie s obinei un amestec cu consisten de smntn.
Turnai amestecul ntr-un bol. ^Trecei fiile de piept de pui prin sos i prin mixtura de fulgi de porumb, iar apoi introducei-le n congelator. 4 ncingei o tigaie cu ulei, iar dup 2 ore de cnd ai introdus fiile de pui n congelator, scoatei-le i prjii-Ie n baie de ulei. Scoatei fiile rumenite pe o hrtie absorbant. 5 Servii degeelele crocante mpreun cu bee de morcovi, de ardei i de castravei.

c iu
D ificultate Cose % % % %

< ia s th a /G : ^ i a c r t

Sfat - atenie ia adaosul de sare. Este posibil s nu fie necesar foarte m ult, deoarece att costia, c t i castraveii sau supa de pui conin sare.

- Un boboc de ra de aproximativ 1,5 kg - 2 cepe medii, curate - 100 g costi afumat, far os i far orici - 4 5 0 g castravei acri - O lingur past de roii - O lingur ulei de floarea soarelui - 2 linguri fain

- Ican .i /2 sup de pui, preparat cu concentrat tip cub - Un pahar smntn fermentat - O legtur de mrar tocat. - Un vrf de cuit de cimbru - 'A linguri sare - V 4 linguri piper negru, mcinat

A fo c/ de. p te p a tC i)^ 1 Tiai bobocul n 4 sferturi. Tocai ceapa mrunt. Tiai castraveii n fii, eliminai smburii mari i stoarcei-i uor. Tiai costia fiue.

2 ncingei o crati cu puin ulei, apoi rumenii costia. Dup ce s-a rumenit, scoatei-o la cald i adugai n locul ei sferturile de boboc i rumenii-le.
Dup ce s-au rumenit, scoatei-le i pe acestea i adugai ceapa, sotnd-o uor. Cnd a devenit sticloas, adugai faina i amestecai puin. Stingei cu supa de pui i fierbei cteva minute, la foc domol, amestecnd continuu, pentru a nu se forma cocoloae. ^ Adugai n crati costia i bobocul, continund s fierbei la foc domol. Dup 30 de minute, adugai pasta de roii, cimbrul, condimentele i castraveii stori. Fierbei n continuare, pn cnd carnea devine moale i sosul are consisten fin. Dac mai este necesar, adugai puin sup de pui sau ap cald.

/ Oprii focul i lsai s se rceasc puin.


5 Servii bobocul de ra cu mrar tocat deasupra i smntn separat.

i^ rfe re 2>e

ba z a

S)^/ytoJd& ^ S d. " O n -P ot
D ificultate C o st % % % ^

Sfat - pentru cei ce doresc s m nnce sarm ale, dar urm eaz o diet hipocaioric, eu recom an d s n locuiasc gsc cu pieptul de curcan ,si s elim ine costia.

- 4 0 0 g carne de gsc,
far piele i oase - 2 cepe medii, curare - 100 g costi afumat de pahar orez cu bobul rotund - O lingur past de roii - O lingur ulei de floarea soarelui - 2 0 -2 4 de foi de tevie proaspt - Vi can sup de pui, preparat cu concentrat tip cub

- Vi can vin alb, sec (eu prefer AJigotte) - Un vrf de cuit de cimbru - O linguri sare - i linguri piper negru mcinat - Vi linguri leutean, tocat - Vi linguri mrar, tocat - ' /2 linguri ptrunjel, tocat

M o a / a fe /> r ^ c o 'a r '& 1 Tocai carnea, mpreun cu ceapa, n maina de tocat. Tiai costia felii. Fierbei orezul doar pe jumtate ntr-o crticioar cu 500 ml de ap cu
sare, oprii foile de tevie, cu mare grij, s nu se rup, timp de 5 secunde. Scoatei-le ntr-un vas cu ap rece, pentru a stopa fierberea.

2 ncingei cuptorul la 175 C. ntr-un bol amestecai carnea, ceapa, pasta de roii, cimbrul i condimentele. Eliminai codiele frunzelor de tevie,
aezai cte o frunz pe mas, cu partea mai lat spre dumneavoastr, apoi aezai o lingur de umplutur pe foaie. ndoii marginea dinspre dumneavoastr, nspre interior, peste carne, apoi ndoii i marginile laterale, tot spre interior. Continuai apoi s rulai srmlua. ^ Stropii o crati cu puin ulei, apoi aezai feliile de costi, iar peste acestea cldii srmluele. Turnai vinul i supa de pui, apoi stropii cu ulei. Acoperii cratia i fierbei pe foc domol, timp de 35 de minute, apoi introducei-o n cuptor, luai capacul i coacei timp de 2 0-25 de minute, pn ce srmluele sunt moi. 4 Servii srmluele cu verdea tocat deasupra i cu sos din crati.

I /^ e r c r e

2>e

2><r

sA z4

P i / q/ " de. ^ S d .
D ificultate C o st ^ ^ %

- Carne de gsc cu os, aproximativ 1,5 kg - O ceap mare, curat - Un morcov, curat - O rdcin de pstrnac sau ptrunjel, curat - O elin mic, curat - O can orez cu bob rotund - 2 1 de ap - O legtur de ptrunjel, tocat. - O linguri sare - 7-8 boabe de piper negru - O foaie de dafin

M o d d&
1 Tiai carnea n buci. Tocai Vi ceap mrunt. Splai orezul n 3 ape.
2 Punei carnea i apa ntr-o oal, la fiert pe foc domol. Spumai din cnd n cnd, iar dup 1 or, cnd nu mai necesit spumare, adugai restul de ceap i zarzavatul ntreg. Adugai sarea, boabele de piper i fierbei descoperit, timp de 1 h, pn cnd carnea este moale i supa s-a redus la jumtate. ^ Oprii focul de sub oal i lsai 10 minute s se rceasc puin. Colectai ntr-o farfurioar grsimea care s-a ridicat la suprafaa supei. Scoatei la cald carnea, morcovul i elina, apoi strecurai supa. Tiai morcovul n rondele mici, iar elina tiai-o cubulee. ncingei cuptorul la 175 C. 4 ncingei o crati cu grsimea colectat de la sup i clii uor ceapa tocat, apoi adugai orezul i rumenii-1 i pe acesta uor, dup care adugai supa i amestecai ca s nu se prind orezul. Fierbei la foc domol, timp de 10 minute, apoi adugai foaia de dafin, legumele tiate i bucile de gsc. Acoperii cratia cu un capac i introducei-o la cuptor, pentru 15 minute. Scoatei cratia din cuptor, dar nu ridicai capacul timp de 10 minute. 5 Servii pilafiil de gsc cu ptrunjel tocat presrat deasupra.

CJu/o/yja
D ificultate

pipate. d& p u i
C o st % H

Sfat ~ dac dorii s pstrai ciulam aua pen tru m ai trziu, atunci stropii suprafaa acesteia cu puin u n t cald sau ulei, pentru a nu form a pojghi.

- 800 g pipote de pui - O ceap mare, curat - Un morcov, curat - O rdcin de pstrnac, curat

2 de pachet de unt - /
- 2 linguri cu vrf de fain - O can lapte - 2 cni sup de pui, preparat cu concentrat tip cub - O linguri sare -V 4 linguri piper negru, mcinat

M exl d &p h ep a ta te.I


,

Splai foarte bine pipotele i punei-le la fiert cu ap i sare. Spumai din cnd n cnd, iar cnd nu se mai ridic spuma, adugai morcovul i

pstrnacul. Fierbei la foc domol nc 2 0 de minute. Dup ce pipotele s-au nmuiat, scoatei-le din oal i strecurai supa, rezervnd 2 cni.

2 ncingei o crati cu unt i nmuiai nuntru ceapa tocat mrunt. Cnd a devenit sticloas, adugai faina i amestecai puin. Stingei cu sup
de pui, adugnd-o treptat i fierbei cteva minute la foc domol, amestecnd continuu, pentru a nu se forma cocoloae. ^ Adugai n crati puin sup rezultat de la pipote, pipotele i laptele. Fierbei la foc domol, timp de 20 de minute, amestecnd din cnd n cnd. 4 Oprii focul, adugai piperul i lsai s se rceasc puin. 5 Servii ciulamaua cu mmligu.

M is J
D ificultate

/d

(Z U p ^ G t
C o st % ^

Sfat - pentru a verfica dac este gata friptura coapt, introducei adnc n carne o furc de buctrie cu 2 vrfuri. D ac iese lichid rou sau roz, atunci m ai trebuie lsat. D ac lichidul este incolor, carnea este gata.

- Un sfert de miel (pulp de spate sau


pulp de fa, cu piept), aproximativ 2 kg - 10-12 cartofi noi, mici - 3 cei de usturoi, curai - 2 linguri ulei de floarea sorelui

- O can vin rou, sec - 4 roii, medii - 3 crengue de cimbru - O linguri sare - y %linguri piper negru, mcinat

1 tergei bine sfertul de miel cu o crp umed. Zdrobii usturoiul i amestecai-1 cu condimente i apoi cu cimbru i ulei. Splai bine cartofii noi.
ncingei cuptorul la temperatur mare.

2 Stropii o tav cu puin ulei, apoi aezai grupat cartofii noi. Ungei bine sfertul de miel de jur mprejur, cu marinat de usturoi, apoi aezai-1 peste cartofi.
^ Coacei carnea de miel n cuptor, la temperatur mare, timp de 20 de minute, apoi reducei focul, stingei-1 cu vin i coacei-1 nc 30 de minute. Tiai roiile n dou i punei-le i pe acestea n tav. Continuai coacerea nc 20 de minute. Verificai dac este fcut carnea i apoi scoatei friptura afar. 4 Servii friptura cu cartofii noi, sosul din tav i salat verde.
Terra R om ana Cui^ee Charlotte
Tem peratu ra de servire: 2 1 -2 2 C M n cru ri potrivite: friptur de ra, mie! preparat cu sos, brnzeturi fine franuzeti B eau fort, C edar

..

A //e /
Dificultate

du
Cost % 9 9

Sfat - nu uitai ca, ori de cte ori fierbei legum inoase verzi sau verdeuri, nu trebuie folosit capacul. Fierbndu-le descoperit, evitai ca acestea s se nglbeneasc, ele rm nnd verzi i fresh .

- putei nlocui pulpa de miel cu cod ete

- 800 g pulp de miel far os - 500 g spanac proaspt, splat fi curat de codie - 2 cepe medii, curate - 2 cei de usturoi ' 2 linguri ulei - Un pahar smntn dulce - O linguri boia dulce - Vi linguri nucoar - O linguri sare ' Va linguri piper negru, mcinat

M o tJ de.
1 Splai foarte bine carnea, apoi tiai-o buci. Tocai mrunt ceapa i usturoiul. Tiai spanacul n ptrate mari.

2 ncingei o crari cu

ulei i rumenii uor carnea, apoi scoatei-o la cald. Adugai n locul crnii ceapa i sotai-o i pe aceasta, pn devine

translucent. Adugai carnea i o can cu ap, dup care acoperii cu un capac i fierbei la foc domol, timp de 30 de minute. ^Adugai peste carne condimentele, usturoiul i spanacul. Continuai fierberea, far capac, nc 10-12 minute. Dac lichidul a sczut mult, adugai nc puin ap. 4 nainte de a fi gata preparatul, adugai smntn dulce i mai dai nc 2 clocote. 5 Servii mielul cu orez fiert.

/^ e r c r e 2>e

p /^xm ava ^.

S 'tU 'fa i d& / y j i s j


D ificultate C o st % % %

f^

i^

n tu t

t e

Sfat - putei prepara n acelai fel i capra m atur

- 800 g piept sau cotlete de miel - O ceap medie, curat - 3 legturi de ceap verde, curat - 3 legturi de usturoi verde, curat - O lingur cu vrf de unt - O lingur cu vrf de fin - 2 linguri ulei - O lingur past roii - 2 cni sup de pui preparat cu concentrat tip cub - O lingur oet de vin alb - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - Va linguri piper negru mcinat

- Un sfert de ied, de aproximativ 2 kg


- 2 cni de marinat de carne (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - O legtur de usturoi verde, curat - 3 linguri de ulei - Un pahar de smntn fermentat - O linguri de sare
-

Va

linguri de piper negru mcinat

M o d de.
1 Aezai sfertul de ied ntr-o tav i stropii-1 cu marinad. Lsai carnea
n marinat pentru 12 ore, ntorcnd-o, cnd avei timp.

M o d o/!e
1 Splai foarte bine carnea, apoi tiai-o buci. Tocai mrunt ceapa.
Tiai ceapa i usturoiul verzi n buci de aproximativ 7-8 cm.

2 ncingei cuptorul la 180 C. Scoatei carnea din marinat i strecurai


zeama, pstrnd separat legumele.

2 Stropii o tav cu ulei, aezai n mijlocul ei legumele din marinad,


deasupra punei legtura de usturoi, iar peste aceasta aezai sfertul de ied. Ungei carnea cu ulei i condimentai-o.

2 ncingei o crati cu

unt i nmuiai ceapa tocat mrunt. Cnd a

devenit sticloas, adugai carnea i rumenii-o bine. Dup ce s-a rumenit, adugai f^ina i amestecai puin. Stingei cu oet, apoi adugai supa de pui i condimentele. ^ Fierbei la foc domol timp de 45 de minute, amestecnd cnd i cnd. 4 n timp ce carnea fierbe, ncingei o tigaie cu ulei i nmuiai ceapa i usturoiul verzi. 5 Adugai soteul de verdeuri mpreun cu past de roii peste carne i continuai fierberea nc 15-20 de minute.

4 Coacei carnea n cuptor, timp de 30 de minute, apoi turnai


deasupra zeama de la marinat i continuai nc 30 de minute, sau pn cnd carnea s-a rumenit frumos i este ptruns. 5 Scoatei carnea la cald i pasai legumele i sosul din tav, apoi amestecai sosul rezultat cu smntn i turnai-1 peste ied.

6 Servii carnea de ied cu sos i garnitur de legume.

6 Servii stufatul presrat cu ptrunjel tocat.

P u /p
Dificultate

d e , \4 a ^ e J
Cost

Sfat - putei folosi ciuperci Champignon sau hribi.

- O bucat de pulp de viel, aproximativ 1 kg - 7 5 -8 0 g costi sau slninu afumat - O ceap mare, curat - 3 0 0 g ciuperci, splate i curate - 2 cei de usturoi. - Un pahar suc de roii - Un pahar vin alb sec

- 2 cni sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - 2 linguri ulei - O linguri cimbru - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - Vi linguri piper negru, mcinat

A/oe/

1 tergei pulpa cu o crp umed apoi, folosind un cuit cu vrful ascuit, operai incizii, din loc n loc. Tiai usturoiul i
slninu n fii. Tocai foarte mrunt ceapa, iar ciupercile tiai-Ie, cu coad cu tot, n dou sau n patru, n funcie de mrime.

2 mpnai pulpa cu fiue de slnin i usturoi, apoi rumenii carnea ntr-o tigaie ncins cu ulei. Cnd este rumen, scoatei-o pe
o farfurie, la cald. ^ n timp ce rumenii carnea, punei vinul i ceapa Ia fiert, ntr-o crticioar. Dup ce lichidul s-a redus la jumtate, adugai ciupercile i supa de vit, continund fierberea. Dup 5 minute adugai sucul de roii i cimbrul, continund fierberea nc 5 minute. Presrai condimentele peste carne, apoi aezai carnea ntr-o tav i turnai sosul de vin deasupra . Stropii pulpa cu puin ulei din tigaia n care ai rumenit-o i adugai restul de fiue de slninu i usturoi. Acoperii acum tava cu o folie de aluminiu. 5 ncingei cuptorul la 180 C i coacei pulpa de viel timp de 70 -7 5 de minute. O Servii pulpa de viel tiat felii, mpreun cu sosul de ciuperci presrat cu ptrunjel tocat i cu piure de cartofi.
V inul Cavalertilui

Cabernet Sauvignon
Tem peratu ra de servire:

21-22C
M ncru ri potrivite: m ezeluri, carne roie, brnzeturi

Puip ele, Viij^ dU SoS de, S/yf^/^a M u^tat CJa^id


D ificultate Cose % % f Sfat - pen tru acest preparat cerei m celarului s v dea nuc sau fricando de vit

X j^ y -e d iA n tc .- O bucat de pulp de vit, de aproximativ 1 kg


- 2 morcovi curai - 2 cepe medii, curate - O elin mic, curat - 2 linguri ulei - O can smntn fermentat - O lingur mutar clasic -/ '2 linguri nucoar - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - !4 linguri piper negru mcinat

M o d de.
1 tergei pulpa cu o crp imied. Taiai ceapa solzi, apoi tiai morcovii i elina felii subiri. ncingei o tigaie cu ulei i rumenii carnea de jur mprejur.

2 Dup ce ai rumenit carnea, scoatei-o pe o farfurie cald, apoi aezai ntr-o crati zarzavatul felii i deasupra pulpa. Condimentai-o, turnai ap
cald pn la jumtatea crnii, acoperii-o cu un capac i nbuii-o, la foc domol, timp de 75 de minute, adugnd ap cald, dac mai este nevoie. ^ Dup ce carnea s-a ptruns, scoatei-o pe un toctor i, dup ce s-a rcorit puin, tiai-o felii. n acest timp, adugai mutarul peste sosul cu zarzavat i dai dou clocote, apoi luai cratia de pe foc i adugai smntn, amestecnd, pentru a nu se brnzi.

/. Aezai feliile de pulp, reasamblate n forma iniial, napoi n crati, fcndu-le loc printre feliile de legume. Repunei cratia pe foc i nclzii
puin coninutul, far a clocoti. 5 Servii pulpa de vit cu sosul din tav i cu cartofi natur.

r e L U ^ X 3> b a z

v i t .
D ificultate

C ost % % ^

Sfat - pentru acest preparat cerei m celarului s v dea nuc sau fticndo de vit

- 2 kg pulp de vit - 2 morcovi mari, curai - O ceap mare, curat - O elin mic, curat - 2 rdcini de ptrunjel, curate - 4 cartofi mari, curai - 200 g fasole verde - O lingur ptrunjel tocat - Un pahar sos de hrean cu smntn (vezi la capitolul Sosuri i AJuaturi) - O lingur sare - 7-8 boabe de piper negru

M o d de. p r ^ a r e v 'e .1 Splai bine rasolul i punei-1 Ia fiert n ap rece. Fierbei la foc domol, timp de 2 ore, spumnd din cnd n cnd.

2 ntre timp, tiai legumele n buci mari, cam de aceeai dimensiune.


^ Dup 2 ore adugai zarzavatul, dup alte 20 de minute adugai cartofii i fasolea verde. Fierbei nc 30 de minute, eliminai ceapa, apoi scoatei carnea i legumele pe o farfurie. Strecurai supa. Scoatei carnea. Eliminai restul. 4 Amestecai sosul de hrean cu 2 linguri cu sup de vit. 5 Servii rasolul de vit pe o tav, nconjurat de legumele presrate cu ptrunjel tocat i sosul de hrean.

V inul Cavalerului M erlot


Tem peratu ra de servire: 1 9 - 2 0 C M n cru ri potrivite; vnat, preparare din carne roie, brnzeturi

It e fe r e :

3>

2>e BAZA

de. p u i
D ificultate C ost % d %

c u

Z & ^ /y ie .

- 800 g pulpe de pui dezosate


- 2 cepe roii, curate - 2 ardei grai verzi, curai - 8-12 ciuperci Champignon, medii - O linguri cimbru - O linguri boia dulce - Vi linguri rozmarin proaspt tocat - O linguri sare - '4 linguri piper negru mcinat - 3 linguri ulei de floarea soarelui

d e . p r - e f? a t O J' e .

1 Splai pulpele de pui i tiai-le n cuburi de 3 cm. Tiai ardeii n ptrate, tot de 3 cm, cepele tiai-le n buci asemntoare cu cuburile de pulpe,
iar ciupercilor rupei-le codiele. Amestecai ntr-un bol toate condimentele i ierburile cu uleiul, apoi tvlii legumele prin acest amestec. Scoatei legumele pe o farfurie, apoi punei n locul lor cuburile de pulpe.

2 ncingei bine grtarul. nmuiai frigruile de lemn n ap timp de 10 minute, apoi nfigei legumele i carnea, alternndu-le. Ultima bucat va fi
ciuperca ntreag. ^ Frigei frigruile, ntorcndu-le cte un sfert de tur la fiiecare 2-3 minute i stropindu-le cu cte puin marinad.

/ Servii frigruile cu cartofi prjii i salat.

d e . v i'^ e j
D ificultate C o st % % %

Sfat

- acest preparat este varianta sseasc a ciulam alei noastre - dac anghem achtul are cocoloae, strecurai-l p rin tr-o strecurtoare cu ochiuri m ici i apoi adugai carnea.

- 1 kg piept de viel
- Un morcov curat - O ceap medie, curat - O elin mic, curat - Vi pachet de unt - Un pahar smntn fermentat

- 2 linguri fin - Zeam de la o lmie - Vi linguri nucoar - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - 4 linguri piper negru mcinat

M o d de.
1 Splai pieptul, apoi tiai-1 buci. Tiai i legumele n buci mari.

2 Fierbei pieptul n 3

I de ap, la foc domol, spumnd din cnd n cnd.

^ Dup ce carnea s-a ptruns i nu mai necesit spumate (aproximativ 75 de minute) adugai i legumele mpreun cu sarea. Continuai fierberea nc 30 de minute, dup care scoatei carnea pe o farfurie i strecurai supa rezultat. Pentru anghemacht, vei avea nevoie de 4-5 cni cu sup. 4 ncingei untul, la foc mic, ntr-o crati i adugai fina, amestecnd bine, pn se formeaz o mingiu de fin i unt. Amestecai nc 1-2 minute, apoi turnai, pe rnd, cte un polonic cu sup, amestecnd energic, cu un tel, pentru a nu se face cocoloae. Fierbei sosul timp de 20 de minute, adugnd piperul mcinat i nucoara, iar la sfrit zeama de lmie i bucile de carne fierte. 5 Servii anghemachtul presrat cu ptrunjel tocat, puin smntn i piure de cartofi.
Vinul CavaleruJui P in ot N oir
Tem peratu ra de servire: 1 7 -1 8 C M n cru ri potrivite: a irn e alb, piz/^

t e f e r e 2>

3> SA Z 4

D ificultate

Sfat - dup fiecare tran de chiftele, (care difer, de la caz la caz, n funcie de dim ensiunea tigii) adugai cte puin ulei. Acesta se pierde la prjit, iar dac rm ne prea puin n tigaie, se arde uor i se degaj acrolein - o substan toxic. In plus, prin prjite se p rod u c acrilam ide - com pui cancerigeni. C elor care urm eaz o diet fat prjeli le recom an d urm toarea variant: preparai chifteluele n acelai fel, pn n m om en tu l cnd trebuie s le tvlii prin fain. D in acest m o m en t, renunai la fain i, n lo c s le prjii,

ncingei cup torul la 2 0 0 C , aezai chiftelule pe o tav stropit uor cu ulei i caocei-le tim p de 7 -8 m inu te, sau mai m ult, n funcie de dimensiune,

Chiftelue - 30 0 g pulp de vit - 300 g fleic de porc - 2 ou - O ceap medie, curat - 3 felii de franzel, cu coaja nlturat

- o linguri mrar tocat - O linguri ptrunjel tocat - 2 linguri cu vrf de fain - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat - O can ulei de floarea soarelui

Sos - 2 cni suc de roii dens sau past de roii - /2 pahar de vin alb - 2 linguri oet de vin alb - 2 cei de usturoi - */ 2 linguri de sare - O lingur zahr - 4 foi de dafin - 5-6 boabe de piper negru

M o d de.
1 nmuiai franzela n jumtate de pahar cu ap, apoi stoarcei-o i tocai-o mpreun cu carnea tiat buci i ceapa tiat sferturi. Amestecai toctura cu verdea, ou i condimente. 2 Punei faina pe o farfurie sau tvi i apoi formai chiftelue de mrimea unui ou, pe care la aplatizai uor ntre palme i le tvlii prin fain. ^ ncingei ntr-o tigaie cu marginile nalte jumtate din ulei, apoi prjii chifteluele la foc domol, cte 3 minute pe fiecare parte. Dup ce s-au rumenit frumos, scoatei-le pe hrtie absorbant. Dup fiecare tran de chiftelue prjite, adugai cte puin ulei proaspt. 4 n dmp ce chifteluele se prjesc, punei la fiert, ntr-o crati, toate ingredientele pentru sos i fierbei-Ie timp de 12-15 minute. Aezai chifteluele ntr-o crati i apoi strecurai sosul peste acestea, dnd 2-3 clocote, dup care lsai-le acoperite, timp de 10 minute, ca s se marineze. 5 Servii chifteluele cu orez sau cu macaroane.

d e fe r e D e

P j^ o o J & / y i c > / i
D ificultate % %

Sfat - putei s preparai prjoalele doar din carne de viel sau de curcan.

- 4 0 0 g pulp de vit - 4 0 0 g fleic de porc - 3 ou - O ceap medie, curat - Un cartof mare, curat - 4 felii de franzel, cu coaja nlturat - Un pahar lapte

- O lingur mrar tocat


- O lingur ptrunjel tocat - O can pesmet de cas - O linguri sare - */ 4 linguri piper negru mcinat - O can ulei de floarea soarelui

M o d de. ^t-epcO 'O f'e.1 Tocai mrunt ceapa i clii-o n puin ulei, pn devine sticloas. Radei cartoful pe rztoarea cu guri mari. nmuiai franzela n lapte, apoi
stoarcei-o i tocai-o mpreun cu carnea tiat buci. Amestecai toctura cu ceapa, cartoful, verdeaa, oule i condimentele.

2 Punei pesmetul pe o farfurie sau tvi i apoi formai prjoaJe de dimensiunea unei pere. Tvlii- le
4 Servii prjoalele cu piure de cartofii i salat de varz murat sau salat verde.

prin pesmet.

^ ncingei ntr-o tigaie cu marginile nalte jumtate din ulei, apoi prjii prjoalele la foc domol, timp de 8-10 minute, ntorcndu-le, ca s nu se ard. Dup ce s-au rumenit frumos, scoatei-le pe hrtie absorbant. Dup fiecare tran de prjoale prjite, adugai cte puin ulei proaspt.

V o }'Z
D ificultate Sfat

s &

a u ic is c ija
C o st ^ %

- preparatele cu varz m u rat, cartofi i carn e de porc proaspt sau afum at sunt specifice zonei reci din H argh ita i Covasna. C ei ce doresc ceva m ai light

vor trebui s ocoleasc preparatul ce urm eaz. D ar este att de gustos... - unii prepar acest fel cu carne de oaie (toam n a se sacrific oile care sunt sterpe). - pentru a desra varza, este destul s o lsai de 2 ori cte o / '2 de or n ap cldu, schimbnd apa, ori o tiai fidelu i apoi o lsai Vi de or tot n ap cldu.

- 6 0 0 g pulp de porc, degresat ujor


- O ceap curat - Un gogoar curat i splat - O varz murat, curat de cotor i pus puin la desrat, aproximativ 1 kg - O can smntn fermentat - Un pahar suc de roii - O lingur fain - 3 linguri ulei de floarea soarelui (sau untur) - 2 crengue de cimbru - O lingur boia dulce - O linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d de. p i'cp a t'O t'e.1 Splai carnea, apoi tiai-o n cuburi cu latura de 3 cm. Tocai mrunt varza, procednd la fel i cu ceapa, apoi tiai i gogoarul fiue subiri. 2 ncingei cuptorul la 180 C. ncingei o crati cu fundul gros (eventual un tuci) i marginile nalte cu ulei, apoi clii uor ceapa i ardeii, adugnd dup 2-3 minute i bucile de carne. Cnd toate s-au rumenit frumos, turnai o can de ap, adugnd puin sare (nu prea mult, deoarece i varza este srat), boiaua i crengua de cimbru. Fierbei acoperit timp de 30 de minute, dup care rsturnai totul intr-un bol i aezai n crati un strat uniform de varz scursa de zeam. Presrai deasupra /z din fain, apoi aezai deasupra sosul cu carne din bol, sucul de roii, piperul, nc un strat de varz, restul de fain i la urm smntn. Scuturai uor cratia i acoperii cu un capac ^ Introducei cratia n cuptor pentru 90 de minute, apoi renunai la capac i continuai nc 15 minute, adugnd puin ap cald. 4 Servii varza secuiasc cu cartofi copi i smntn.

t t e

. C ost

' t o

t d

/id

&

d &

.S

t&

D ificultate

Sfat

- dac vrei, putei nlocui porcul cu viel sau putei renuna de to t la carne - sosul de roii i sm n tn se servesc separat, cci dac se toarn peste cltite, acestea se nm oaie i le stric aspectul

X n ^ & d le jit e . '


Cltite - O can fain - 3 ou - 1 can i /2 lapte linguri sare - O linguri ulei de floarea soarelui + o lingur pentru prjit Umplutur - 400 g ciuperci splate i curate - 150 g ficei de pasre - 150 g carne de porc tocat - O ceap curat - 2 ou - / 2 de can smntn fermentat - Vi de linguri cimbru - O lingur mrar tocat - O lingur fain - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 1 liguri i Vi sare Sos - 2 cni suc de roii dens sau past de roii - Vi de pahar vin alb - Vi de pahar sup de legume, peparat cu concentrat tip cub - Vi de linguri sare - O lingur zahr M antie - Un pahar de pesmet - 2 ou - 2 linguri unt - 2 linguri ulei de floarea sorelui Servire - Un pahar smntn linguri piper negru mcinat

^ e r c r t 2>e

r e ta ^ x

razA

M < x ld &p t'e p a tC O 'e .Cltite

1 Batei oule cu laptele, uleiul i sarea, apoi turnai faina n ploaie, btnd ncontinuu, pn s-a format un aluat cu consisten de smntn. Punei-1 ia
rece pentru 20 de minute.

2 ntr-o tigaie cu marginile joase prjii cltitele.


Umplutur ^ n timp ce aluatul de cltite st la rece, tocai mrunt ceapa i rumenii-o la foc domol ntr-o crticioar cu ulei. Peste 3-4 minute adugai carnea tocat i continuai pn ce aceasta nu mai face cocoloae. Scoatei amestecul de carne ntr-un bol i curai tigaia, dup care repunei-o pe foc i rumenii ficeii, adugnd cimbrul. Intre timp, tocai ciupercile mrunt. Dup ce ai rumenit ficeii, curai din nou tigaia i clii ciupercile, pn nu mai las zeam. 4 Batei oule cu smntn i fina, apoi adugai amestecul de carne tocat, ficeii, ciupercile, verdeaa i condimentele. Cu aceast compoziie umplei cltitele i pliai-le n form de plic. M antie 5 Batei bine oule ntr-o farfurie adnc sau ntrun bol. Punei pesmetul ntr-o farfurie sau tvi. ncingei uleiul i untul ntr-o tigaie cu marginile nalte.

6 Trecei cltitele prin oule btute, apoi prin


pesmet, dup care prjii-le pe ambele pri, la foc domol. Sos 7 Fierbei toate ingredientele, ntr-o crticioar, timp de 15 minute. 8 Servii cltitele braovene cu sos de roii i smntn, separat.

c iu
D ificultate C o st % %

Sfat - to at lum ea tie s fac m acaroane cu brnz. O are aa o fi? A m s v dau i eu o reet, iar dum neavoastr m i vei spune ce prere avei. - recom an d s cum prai m acaroan e de calitate, cci celelalte se sfrm dup fierbere. - pentru a fierbe c t mai repede apa, acoperii oala cu un capac. - m.acaroanele, ca toate pastele fainoase, se pun la fiert n ap clocotit cu sare.

- 600 g macaroane - O ceap mic, tocat mrunt - Vi pachet de unt - O can lapte - 150 g brnz de vaci

- O cutie crem de brnz natur - 150 g telemea gras de vac - 2 linguri cacaval ras - O lingur sare. linguri piper alb mcinat

M o d de. p f'e p a ta f'e .1 nclzii 4 1 de ap cu 2 lingurie cu sare, pn clocotete. Acum introducei macaroanele n ap i amestecai uor. Fierbei-le urmnd instruciunile de pe pachet.

2 ntre timp, ncingei untul intr-o crati i sotai uor ceapa. Cnd aceasta s-a nmuiat, adugai laptele i piperul mcinat i .fierbei n continuare,
timp de 3 -4 minute. Oprii focul i adugai, pe rnd, brnza de vaci, telemeaua sfrmat i crema de brnz. Amestecai pn se formeaz o past. ^ Scurgei macaroanele i punei-le peste sosul de brnz, amestecndu-le s se omogenizeze bine 4 Presrai cacaval ras deasupra i servii-le fierbini.

c e r e r e : 2> p^iM V A ^ii

rLu>^z 7>e

b Az

J io D ificultate C o st

/y

t tO

a r to p !

d U

u s t u h c :> l

Sfat

- putei s ficrbei cartofii noi n abur, folosind aparatul de gtit n

abur, d ar atunci tim pul de preparare este cel indicat de specificaiile tehnice ale prod uctorului aparatului. n general, eu recom and uleiul de floarea soarelui p en tru gtit, dar, n

cazul cartofilor noi, se potrivete m ai bine cel de m sline, fiind mai arom at.

J jiy ' e d ie ji ^ s . - 1,2 kg cartofi roii


- 2 cei de usturoi - 4-5 linguri ulei de msline - O linguri sare - Vi linguri baza de mncruri tocate - 1 linguri frunze de elin tocate

- 1,5 kg cartofi noi, de mrime mic spre medie - 2-3 linguri mrar tocat - 3 linguri ulei de msline extravirgin - O lingur sare - O can iaurt gras

M o d d& M o d de. /?t'epO}'Ci)'e. 1 Se spal foarte bine i se cur cu o perie cartofii, apoi se fierb n ap cu sare, timp de 15-18 minute, pn sunt aproape ptruni, dar nu de tot.

1 Splai bine cartofii, apoi fierbei-i la foc domol, n coaj timp de 45-50
de minute, adugnd sare n ap, pn intr uor furculia n ei, dar far s se sparg.

2 ncingei uleiul nrr-o crati i punei cartofii scuri bine de ap, cci
altfel sfrie i v stropii cu ulei ncins. Se rumenesc cartofii timp de 10 minute, apoi se presar mrarul tocat, amestecndu-i bine. ^ Servii cartofii noi cu costi fript i cu iaurt gras.

2 Punei vasul cu cartofi sub jet de ap, pn


condimentele rmase.

se rcesc, apoi curai-i.

Tocai mrunt usturoiul, apoi amestecai-1 cu uleiul de msline i ^ ncingei cuptorul la 190 C. Stropii o tav cu puin ulei aromat i aezai cartofii. Folosind o furculi, zdrobii-i uor, apoi adugai restul de ulei aromat i amestecai. Introducei tava la cuptor pentru 12-15 minute, apoi presrai cu frunzele tocate de elin i servii lng friptur de pasre.

d a t 't o P i

n s i

C U ^ / y i .s / i r ) e .

Sfat - folosiri msline negre de dim ensiune m edie sau m ic, care au o textur ferm.

w r\

- 1 kg cartofi noi, de mrime


mic spre medie - 2 legturi de ceap verde splat - 100 g msline negre - O lingur past de roii - ' /2 de pahar vin - O lingur ptrunjel tocat - 2 linguri ulei de msline extravirgiii - O linguri sare linguri piper negru mcinat

M o d de. p>~epa)-a)'& '


1 Se spal foarte bine i se cur de coaj cartofii, apoi se taie n jumti sau sferturi, n funcie de dimensiune. Ceapa verde se taie rondele. Mslinele
se opresc, 2-3 minute, n puin ap clocotit.

2 ncingei o crati cu ulei i sotai ceapa timp de 2-3 minute, apoi punei cartofii. Adugai 2-3 linguri de ap i nbuii totul timp de 10 minute.
^ Adugai 2 cni cu ap, mslinele i condimentele i continuai fierberea nc 15 minute. n acest moment adugai pasta de roii diluat n vin i jumtate din cantitatea de ptrunjel tocat. Continuai nc 10-12 minute, pn cnd cartofii sunt ptruni i zeama a sczut. ^ Servii cartofii noi cu ptrunjel tocat deasupra.

c ^

tG

jO

o /e . (d & C o st ||

/y iO

l /i^

P tu t'e . d &
Dificultate C ost ^ ^

d u

o u

o d /iiu

t i

D ificultate j

Sfat

- Pentru a prji ou ochiuri, uleiul trebuie s nu fie foarte fierbinte. Este

de preferat s spargeri oule n tr-o farfijrie adnc, nainte de a le pune la prjit. D up ce ai pus oule n tigaie, m icai-le uor, pentru a le dezlipi de

fundul tigii i apoi acoperii tigaia cu un capac. n acest fel, oule se vor prji

- 6 0 0 g mmlig pripit (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri unt

m ai repede i vor cpta un aspect frumos.

- 1 kg spanac proaspt, splat - 4-5 cei de usturoi - 4-6 ou - O lingur de fain - O can de lapte

- 4 linguri de nucoar ras - 4 linguri de ulei de floarea soarelui - 2 lingurie de sare - Vi linguri de piper negru mcinat

M o d de.
1 Curai codiele spanacului. Taiai usturoiul feliue. nclzii o oal cu
4 1 de ap i o linguri cu sare, iar cnd aceasta clocotete oprii timp de 5 minute, spanacul. Strecurai spanacul, pstrnd un pahar din apa n care l-ai oprit. Amestecai foarte bine, ntr-un boi, laptele cu faina.

2 ncingei o craci cu unt i adugai usturoiul i spanacul scurs de


ap. nbuii timp de 3-4 minute spanacul, apoi adugai mixtura de

M o d d& pt'SpC 3tQ t& '


1 Turnai ntr-o tav mmlig cald, intr-un strat de 2 cm, apoi lsai-o
s se rceasc. Folosind un pahar de vin tiai rotocoale de mmlig, nmuiai untul n cuptorul cu microunde sau ntr-o crticioar, pe foc foarte mic.

fain cu lapte i condimentele i continuai nc 15-20 minute, dup care pasai-1 cu un blender. Dac piureul vi se pare prea dens, adugai puin ap (cea n care ai oprit spanacul). ^ n timp ce spanacul e pe foc, ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte i prjii oule ochiuri. 4 Servii piureul de spanac cu ou ochiuri deasupra.

2 ncingei bine un grtar, stropii rotocoalele de mmlig cu unt i


frigei-le pe ambele pri, cte 2 minute.

2 Servii rotocoalele la ciorbe sau la preparatele cu sos.

t e f e r e j> e

p ^ im

VA^

M /idtfCl. de. S/>0/i0Cl CM.


D ificultate M C o st % %

Sfat - alegei spanac cu frunzele m ici i de un verde nchis.

- 1 kg spanac proaspt, splat - 2 cepe mici, curate - Un pahar orez cu bob rotund - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O lmie - 2 cei de usturoi, curai - 3 cni sup de legume, preparat cu concentrat rip cub -V 4 linguri nucoar ras - O linguri sare - O linguri piper negru mcinat

M o d ds.
1 Eliminai codiele frunzelor de spanac. Tocai mrunt att ceapa, ct i u stu ro i^ T ia i lamia n H ii. 2 ncingei o crati cu ulei i sotai ceapa timp de 2-3 minute, apoi adugai orezul i continuai pn ce acesta devine sticlos.
^ Adugai supa de legume i amestecai uor, pentru a nu se prinde orezul de fundul cratiei. Cnd orezul ncepe s se umfle, iar lichidul s-a redus simitor, adugai i spanacul tiat buci mari. Amestecai, iar dup 4-5 minute adugai usturoiul, condimentele i feliile de lmie. ^ Continuai fierberea pn cnd orezul este fiert. n timpul fierberii adugai puin ap, dac este necesar. La sfrit scoatei feliile de lmie, cci altfel vor da un gust amar preparatului. 5 Servii spanacul cu orez ca atare sau ca garnitur lng carne de miel sau de pasre.

i^ c r e r e 3>e

p ^ zm A'/a ^,

t / ) ^ C U ^ d c f/I & C ljS J


^

D ificultate f j l O

-^putei s nlocuii uleiul de floarea soarelui cu unt ~ putei renuna la sm ntn dulce i atunci avei un preparat de post

- 700 g dovlecei de mrinme mic,


curai i splai - 100 g orez cu bobul rotund - O ceap medie, curat - O lingur past de roii

- O lingur mrar tocat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - Un pahar smntn dulce - /2 linguri cimbru - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

^ sup de legume, peparat - 1 can i V


cu concentrat tip cub

M o d de.
1 Tocai mrunt ceapa. Tiai dovleceii n cuburi de 2 cm, eliminnd smburii, dac exist.

2 ncingei 2 linguri cu ulei ntr-o crati i sotai ceapa timp de 2-3 minute, apoi adugai orezul, continund pn devine sticlos, iar ceapa aurie.
Adugai supa de legume i amestecai uor, ca s nu se prind orezul de fundul cratiei. Fierberi orezul la foc domol.

2 n timp ce orezul fierbe, ncingei o lingur de ulei ntr-o tigaie cu marginile nalte i clii uor dovleceii, presrndu-i cu cimbru. Dup 10 minute
de fierbere a orezului, adugai dovleceii peste acesta, mpreun cu pasta de roii, diluat cu 2 linguri cu ap i cu condimentele. Dac mai necesit lichid, adugai puin ap. 4 ncingei cuptorul la 170 C i introducei pilaful nuntru. Coacei acoperit timp de 12-15 minute. S O u p ce pilaful este gata scoatei-1 din cuptor i servii-1 amestecat uor cu smntn dulce i presrat cu mrar.

D ificultate 0

C ost % %

Sfat

- nu oprii foile de tevie, pentru c se vor rupe - ca alternativ la foile de tevie, folosii foi crude de tei

- 20-25 foi de tevie tnr


- Un pahar orez cu bob rotund - O legtur de ceap verde, curat i splat - Un morcov curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 4-5 linguri roii cuburi n bulion

- O lingur mrar tocat - O lingur ptrujel tocat - 2 linguri pesmet de cas - 3 pahare bor - Un pahar smntn - * /2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o e i ei& p )'e ;^ a }'a /'& 1 Splai foile de tevie sub jet de ap fierbinte, apoi rupei-le codiele. Tocai mrunt ceapa i morcovul sau radei-le pe rztoarea cu ochiuri mari.

2 ncingei 2 linguri cu ulei intr-o crati i clii uor legumele, apoi adugai orezul, continund pn ncepe s pocneasc. Adugai 2 linguri cu
roii cuburi, sarea i o can cu ap cald, continund pn orezul a ncorporat toat apa. Lsai compoziia s se rceasc uor i adugai piperul i verdeaa tocat, apoi pesmetul, omogeniznd bine compoziia. ^ ncingei cuptorul la 180 C. Aezai cte puin compoziie pe fiecare foaie de tevie i procedai ca la sarmale din btrni. Aezai glutele ntr-un vas de Jena sau tvi, amestecai uleiul cu restul de roii cuburi i borul, apoi turnai-le peste glute. Acoperii vasul cu folie de alum inu i introducei-1 n cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute. ^ Dup ce glutele sunt fierte, servii-le cu smntn i ardei iute.

i i

o / 'e z
D ificultate r ^ ^ i C * ^

U O .

Sfat

- oule se fierb n felul urm tor: punei oule, care au fost aduse la tem peratu ra cam erei (nu direct din frigider), in tr-o crticioar, apoi adugai atta ap ct

s acopere cu 2 - 3 cm oule i adugai o linguri cu sare. Unii neap oule n partea de jos, pentru a nu se crp a in tim pid fierberii, dar pentru gtitul casnic eu nu recom an d aa ceva. Fierberi oule la foc m edu-tare. D u p ce s-au fiert, punei-le n chiuvet, sub jet de ap rece, pentru a stopa fierberea. - oule cer tim p diferit de fierbere, n funcie de cum le dorim . \'^ voi reda 3 variante de fierbere: - oule m oi fierb 3 -4 m inute - cele cu glbenuul m oale n m ijloc, dar n trit pe dinafar, necesit 4 - 6 m inu te - cele tari - 8 - 1 2 m inute - cnd curai oule, spargei-le n mai m ulte locuri, apoi rulai-le uor ntre palm e, n aa fel n ct s se crap c peste to t i s se desprind coaja.

- 2 0 0 g orez cu bobul rotund


- 5 ou - O bucat de unc de Praga de 100 g, de un deget grosime - O ceap mic, curat - % pachet de unt

- 3 cni sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare
2 linguri piper negru mcinat - V

M o d Je. p h e p O tO ts.'
1 Tocai mrunt ceapa. Tiai unca n cuburi de un centimetru grosime. Fierbei trei ou tari, apoi curai-le i tocai-le mrunt. 2 ncingei 2 linguri cu unt ntr-o crati i sotai ceapa timp de 2-3 minute, apoi adugai orezul i supa de legume i amestecai uor ca s nu se prind orezul de fundul cratiei. Fierbei orezul acoperit, la foc domol, timp de 2 0 -2 5 de minute. ^ Dup ce orezul a fiert, lsai-1 acoperit timp de 10 minute, dup care scoatei-1 pe o tav, s se rceasc, amestecndu-1 din cnd n cnd. Dup ce s-a rcit, punei-1 ntr-un bol i amestecai-1 cu oule nefierte rmase, oule fierte i tocate mrunt, verdeaa i condimentele. 4 ncingei untul ntr-o tigaie cu fundul gros. Formai din compoziia de orez chiftele rotunde i umplei-le cu cuburile de unc. Prjii chiftelele n unt fierbinte, la foc domol. Scoatei-le pe hrtie absorbant. 5 Servii chiftelele cu un sos picant i cu salat verde.

C jc > t n u / e ^ &
D ificultate < V

d U
% %

^ & /y t

^U C j

C o st

Sfat - putei folosi orice fel de gem dorii pentru a um ple cornuleele, sau putei tia rahat n cubulee i s le um plei cu acesta. C h iar i nucile pisate, am estecate cu zahr tos i un pic de miere, p o t fi o um plutur.

- 1 kg fain - 4 ou - O lingur zahr tos - Un cub de drojdie ct o nuc - O linguri oet de mere - O lingur ulei de floarea soarelui - 200 g gem de caise

- 2 00 g gem de prune - Un pachet unt - O can lapte - O esen de rom - O linguri sare - 5 linguri zahr pudr

M c x l d& phepcU 'O f'e.jT o p i i unrul. Dizolvai drojdia n laptele cldu, adugnd o lingur cu fain i zahrul tos. 2 Cernei faina nrr-un bol, folosind o sit deas, apoi facei o gaur, n mijloc, unde punei sarea, oule, untul topit, esena de rom, oetul i drojdia umflat n lapte. Frmntai aluatul, nti aducnd, cu un cuit, faina dinspre marginile bolului spre interior, iar dup ce s-a omogenizat, folosit palma. Aluatul trebuie s fie elastic. ^ Acoperii aluatul cu un ervet curat i lsai-1 s creasc, timp de o or, ntr-un loc cldu i far cureni de aer. ^ ncingei cuptorul la 170 C. Dup ce aluatul a crescut, mprii-1 n dou i ntindei-1 n foi groase, cam de 0,5 cm, apoi tiai triunghiuri echilaterale cu latura de 8 cm pe care vei pune cte puin gem, dup care le vei rula. 5 Tapetai o tav cu o foaie de copt uns cu puin ulei i aezai cornuleele pe aceasta. Coacei cornuleele timp de 15- 20 de minute. O Dup ce s-au copt, scoatei cornuleele pe o tav i pudrai-le cu zahr pudr.

/R e fe re 2 >e p^xm4VA>^4

> u lc x u ^ x

t^ itu t

c iu

s ta fid e ,

Sfat -

folosii o scobitoare pentru a vedea dac s-a co p t prjitura.

- 3 cni fain
- O can ulei de floarea soarelui - O can sifon sau ap mineral - O can zahr cos - 2-3 lingurie stafide - Vi esen de rom - Coaj de la Vi portocal - 2 linguri zeam de portocal - Un praf de copt - O linguri scorioar + Vi linguri pentru pudrat - Vi linguri sare - 3 linguri zahr pudr

M tx l e J & p h e p a t a t ^ '

1 Punei stafidele la nmuiat, pentru 25 de minute, ntr-un pahar de ap cldu cu esen de rom. Tapetai o tav cu o foaie de copt uns cu ulei.
ncingei cuptorul la 165-170 C.

2 Amestecai sifonul cu uleiul, scorioara, sarea, zahrul i apoi adugai faina amestecat cu coaja de portocal, stafidele i cu praful de copt stins n
zeam de portocal. Omogenizai bine compoziia, apoi turnai-o n tav i coacei-o n cuptor timp de 3 5 -4 0 de minute. ^ Dup ce s-a copt scoatei-o afar i lsai s se rceasc, apoi tiai-o romburi i pudrai-o cu zahr pudr i scorioar.

I ^ c r 'e r e

2>

p ^ zm a v a ^ a

M u C je n iC j /yjc>/cic:f/sji&t:i
D ificultate C ost

Sfat

aluatul trebuie frm ntat tim p de 1 5 -2 0 de m inu te pe o m as sau tabl uns cu puin ulei att pen tru aluatul de m ucenici m oldoveneti, ct i pentru alte aluaturi dospite (cozonaci, pine etc.) folosii ingrediente aduse la tem peratura cam erei

(ou, fain, lapte) sau uor nclzite. D e asem enea frm ntai-le pe o planet de lem n sau de plastic, cci sunt m ai calde dect tabla sau m arm ura.

- 1 kg fain - Un pahar de ulei de floare soarelui - 2 cni de ap cald - O lingur de zahr tos - Un cub de drojdie, ct o nuc mare - /2 esen de rom - Coaj de la Vr portocal

- */ 2 esen de vanilie - 2 linguri de miere - O linguri de sare Sirop - 3 linguri de miere - Un pahar de ap - 3 linguri de miez de nuc mcinat

M od
1 Amestecai ntr-o can drojdia cu zahrul, pn rezult o past albicioas, apoi turnai un pahar de ap i adugai 2 linguri cu fain. Lsai maiaua s creasc 30 de minute. Cernei faina fi punei-o ntr-un lighean sau bol cald. nclzii cteva linguri de ulei, att ct poate suporta dosul palmei. 2 Amestecai maiaua cu f^na, mierea, sarea i aromele, frmntnd un aluat ca de cozonac. Turnai i lingurile cu ulei cald pe marginea aluatului, ncorporndu-1 ncet. Transferai aluatul pe o mas uns cu ulei i continuai s frmntai pn aluatul ncepe s fac bici. Aezai aluatul napoi n lighean, acoperii-i cu o crp curat i lsai-1 la cald, pentru 30 de minute. ^ ncingei cuptorul la 180 C. Ungei o tav cu ulei. Rupei buci din aluatul dospit i rulai-le n nururi de aproximativ 1,5-2 cm grosime i rsucli-le n form de opt. Aezai mucenicii pe tav i coacei-i n cuptor, timp de 20-25 de minute, pn se rumenesc frumos, apoi scoatei-i din tav. ^ n timp ce mucenicii se coc n cuptor, ferbei un sirop din ap cu miere. Dup ce mucenicii s-au copt, turnai siropul peste acetia. 5 Servii-i presrai cu nuc mcinat.

106

f^ cT cre 2>e

c a

jv c ij
C o st ^ ^

D ificultate

Sfat

- avei m are grij s curai bine nucile de coaj. putei lsa m ucenicii la uscat, de pe o zi pe alta. In acest fel, nu vor absorbi m ult ap.

- 1 kg fain
- Un pahar ulei - 2 cni ap - O linguri sare Sirop - Un pahar zahr tos - O can nuci mcinate

- Coaj de la o lmie - Coaj de la V 2 portocal - O linguri scorioar ras - O esen de vanilie

M o d d& p te p a j-O te .1 Cernei bine faina nrr-un bol, apoi facei o gropi n m ijloc i adugai ap cldu, uleiul i sarea. Aducei faina dinspre exterior nspre interior,
folosind un cuit, iar dup ce s-a omogenizat bine, frmntai aluatul cu palmele, pn se desprinde de pe vas. Transferai aluatul pe o planet presrat cu fain i continuai s frmntai 12-15 minute. Aluatul bine frmntat trebuie s aib consisten dens i s fie fin la pipit.

2 Folosind sucitorul, ntindei aluatul, ntr-o foaie subire, pe o planet presrat cu fain. Folosind un pahar mare i unul mai mic tiai cerculee,
pe care le rsucii, formnd opturi. Lsai mucenicii pe planet, s se usuce, timp de 4 5 -6 0 de minute. ^ ncingei o oal cu 2 1 de ap cu puin sare i plonjai mucenicii nuntru. Fierbei-i timp de 4 5 -5 0 de minute, dup care adugai restul ingredientelor, cu excepia a V 2 din nuc. Fierbei uor, nc 5-10 minute, apoi oprii focul. 4 Servii mucenicii n farfurii adnci, presrnd nuc i scorioar.

/O7

P a S d a
D ificultate

/ > t ^ z a
C ost % %

< i

X jiy ^ e jU ^ e .Aluat - 2 cni fain - 1 pahar i Vr lapte cldu - % pahar zahr - / z pahar ulei de floarea soarelui - 2 glbenuuri - O linguri drojdie - Vi linguri sare Umplutura: - 300 g brnz de vaci Vi

Vi

pahar smntn dulce

- Vz linguri scorioar - '/a de esen de vanilie - l/ z de esen de rom - Coaj de la o lmie

pahar zahr sau dup gust de linguri sare

- O lingur fain
-

Vi

- O lingur mare cu stafide - 2 ou 4- 1 pentru uns pasca - O lingur unt

M o d <d& p t e p c o ' o r ^ '


1 Amestecai ntr-o can drojdia cu o linguri cu zahr, pn rezult o past albicioas, apoi turnai un pahar cu lapte i adugai 2 linguri cu fain. Lsai maiaua s creasc 30 de minute. Cernei faina i punei-o ntr-un bol cald. nclzii uleiul att ct poate suporta dosul palmei.

2 Amestecai maiaua cu faina, restul de lapte, glbenuurile i sarea, frmntnd un aluat de cozonac. Turnai i lingurile de ulei cald pe marginea
aluatului, ncorporndu-1 ncet. Transferai aluatul pe o mas uns cu ulei i continuai s frmntai pn aluatul ncepe s fac bici. Aezai aluatul napoi n bol, acoperii-1 cu o crp curat i lsai-1 la cald, pentru 30 de minute. ^ Amestecai ntr-un bol toate ingredientele pentru umplutur. Ungei o form de pasc, sau o crati nalt, cu puin unt. ncingei cuptorul la 175 C. ntindei aluatul de pasc n form rotund, n aa fel nct s ncap n form i s rmn margini n exterior, ce se vor plia peste umplutur. Umplei pasca i pliai marginile de aluat, apoi ungei cu ou btut. Coacei n cuptor, timp de 4 5 -6 0 de minute, sau pn pasca este coapt. Nu uitai s ncercai dac pasca este coapt, folosind o scobitoare.

/ Dup ce s-a copt, scoatei-o afar i lsai-o s se rceasc, apoi tiai-o triunghiuri i servii-o cu o can cu lapte.

C J a t ite . C LU u t d a

> i / y j r a t

Sfat - pentru prim a cltit, punei to t uleiul n tigaie i inclzii-l bine, nvrtind tigaia pentru a o unge peste to t cu ulei. Vrsai uleiul n tr-o cecu i folosii apoi cte o pictur pentru fiecare cltit.

- 200 g fain
- 2 ou - O lingur ulei - O can mare lapte - */ 2 de linguri sare - 3-4 linguri sifon sau ap mineral Umplutur - 35 0 g urd - O legtur de lirar tocat - O linguri sa i

- ' /2 pachet de unt

I
Batei bine oule cu laptele, sifonul, Vz lingur cu ulei i sarea, apoi adugai faina, n ploaie, amstecnd, pentru a nu se forma cocoloae. Lsai Intr-o tigaie cu marginile joase, uns cu ulei, prjii cltite, lund cu un polonic din alffat i turnnd n tigaie, pe care o rotii pentru a se ntinde aluatul pe toat suprafaa sa. Cltitele trebuie prjite la foc mediu- tare, c te ^ minute pe o parte i 1 minut pe cealalt parte. ^ncn^gei cuptorul la 175 C. Pliai cltitele n dou, apoi revenm_ji-^gzai cte 2 linguri de umplutur pe cte una din jumti, n aa fel nct s nu se ntin-iaipJjjura^n^larnarginM 5 Servii-Ie cu smntn i eventual cu zahr pudr. din nou n dou, apoi n patru, formnd triunghiuri. Stropii o tvi cu puin unt i aezai cltitele, una lng cealalt sau nclecate, apoi stropii-le cu restul de unt i coacei-le timp de iO-12 minute.

aluatul s se odihneasc 20 de minute. In acest timp, amestecai urda cu mrarul tocat i sarea. Topii untul ntr-o crticioar.

no

^ cT 'ere i>

p ^ xm AVA^A

2 > a icx a ^ x

B u d ^ id d u / d e . de.
D ificultate C o st % % %

- 200 g fain
- 2 ou - O lingur ulei - O can mare lapte - 3-4 linguri sifon sau ap mineral - /2 linguri sare

Crema - 200 g ciocolat neagr de menaj - 2 linguri lapte - O linguri unt - Un ou - O lingur zahr tos

Com poziia de budinc - 2 linguri de unt + 1 lingur pentru uns vasul - O lingur fain - O can lapte - 2 ou - 2 linguri zahr - O esen de vanilie - Un pahar fric btuta - 3 linguri caise confiate tocate

M o d J& p te p C O 'Q te .

J Batei bine oule cu laptele, sifonul,


aluatul s se odihneasc 20 de minute.

'/2 lingur cu ulei i sarea, apoi adugai faina, n ploaie, amestecnd, pentru a nu se forma cocoloae. Lsai

2 ntr-o tigaie cu marginile joase i uns cu ulei, prjii cltitele, lund cu un polonic din aluat i turnnd n tigaie, pe care o rotii, pentru a se ntinde
aluatul pe toat suprafaa acesteia. Cltitele trebuie prjite la foc mediu- tare, cte 2 minute pe o parte i 1 minut pe cealalt parte. n final trebuie s v ias 10-12 cltite subiri. ^ n timp ce aluatul de cltite se odihnete, topii ntr-o crticioar cu fundul gros, pe foc domol ciocolata, tiat cuburi mici, mpreun cu zahrul, untul i laptele. Separai glbenuul de albu, iar pe acesta din urm batei-1 spum. Dup ce ciocolata s-a rcit puin, ncorporai glbenuul, iar dup aceea albuul spum. Cu aceast compoziie, umplei cltitele, rulndu-le. 4 ncingei ntr-o crticioar 2 linguri de unt i amestecai cu fain, dup care turnai treptat laptele cald i esena de vanilie. Fierberi uor, timp de 10 minute, apoi oprii focul. n timp ce sosul fierbe, separai oule. Amestecai glbenuurile cu zahrul, btndu-le pn se albesc, iar albuurile batei-le spum. 5 ncorporai compoziia de glbenuuri n sosul de lapte. Acum ncorporai frica btut, caisele confiate i la urm albuurile, far s amestecai prea tare. O Ungei un vas termoizolant cu unt, apoi aezai frumos cltitele, peste care turnai sosul. ncingei cuptorul la 160 C i coacei budinca timp de 3 5 -4 0 de minute, pn se ntrete, iar dac scobitoarea iese curat, budinca este gata. 7 Servii-o cald, cu sos de fructe.

Ic e r e r e

3>

2> aL cx.u ^ z

J t it e .

< zu
C o st

d u /c j&
% ^

a ] ( :a

D ificultate

Sfat - putei plia cltitele n form de sul, n form de triunghi, n form a de plic sau, tind fii subiri de cltite, adunai cltitele ca pe o traist pe care o legai la gur, n form de scule.

Sfat

- pentru a am esteca griul folosii un tel, reducnd liscul de a face

cocoloae. cnd ai op rit focul, griul cu lapte vi se va prea fluid, dar, im ediat ce

- 3 0 0 g fain
- 3 ou - O lingur de ulei
-

ncepe s se rceasc, se ngroa.

1 i Vi can de lapte

- 3 linguri de ap mineral - */ 2 de linguri de sare - 200 g dulcea de fructe - O can de gri - 4 i Vi cni de lapte
-

Va

pahar de zahr tos

M od Je . 1 Cerneri bine faina orr-un bol, apoi batei oule cu laptele, ap


mineral, Vi lingur de ulei i sare, odihneasc 20 de minute. adugai faina, n ploaie, amestecnd, pentru a nu se forma cocoloae. Lsai aluatul s se

- Un zahr vanilat - 5-6 linguri de sirop de fructe

M ex J

p ts p a tC O -e .-

2 ntr-o tigaie cu marginile joase i uns cu ulei, prjii cltite, lund cu


un polonic din aluat i turnnd n tigaie, pe care o rotii, pentru a se ntinde aluatul pe toat suprafaa acesteia. Cltitele trebuie prjite la foc mediu- tare, cte 2 minute pe o parte i 1 minut pe cealalt parte. ^ ntindei dulceaa pe jumtate din fiecare cltit, apoi rulai-le, dndu-le form cilindric. 4 Servii-le calde, cu smntn, sau reci, pudrate cu zahr.

1 Fierbei laptele cu zahrul vanilat, iar cnd ncepe s clocoteasc,


reducei focul i adugai griul, n ploaie. Continuai s amestecai uor, timp de 8-10 minute, adugai zahrul tos, amestecnd nc 2 minute, dup care oprii focul.

2 Servii-1 cu sirop de fructe deasupra.

C 2M flU d J
D ificultate C o st % %

Sfat - pentru a tapeta o tav cu foaie de co p t trebuie nti s aezm tava deasupra foii de co p t i s trasm dim ensiunea acest^^ , apoi d e c u ^ m foaia cu o foarfec, avnd n vedere i m arginile tvii. C restm colturile foii,-pentru sfo p u je a 4 a .n interiorul tvii, y r m tg tu l pas este ^ tlngeni^tavR o p l ^ ^ l cu ulei, apoi

... ................................................................................................................................................................................ .....

'

1 /2 can miez*de n u ^ pisat

- 1 pahar i V4 zaharpraf - 3 albuuri de ou - Un zahr vanilat - Coaj ras de la V2 de lmie - Un vrf de cuit de sare - O linguri ulei de floacea soarelui

f
*
Sele de manmea ccfpcii

M cxd <de.

1 ncingei cuptorul la 150 C. Hipduc'giabujurile*ia Frigider,-pntru 30 de mijiute.^apoi batei-le spum, cu un praf de sare. Adugai z a h ru lt^ ta t,
btnd n continuare, pn obinei o s^lutn compaCt, care, dp ntoarcei boluUhu cfirge.

2 Adugai restul de ingrediente, cu excepii^oleiufut 4fneft?cnd uor' peQtru a nu se nmuia.spiima. Folosind o linguri a s 2M
unei nuci pe o tav uns cu ulei i tapetat cii Jlrie

'

^ Introducei tava la cuptor i coacei bezelele timp de 15-20 de mi^u,te, pn cnd s-au uscat i s-au rurneni^ti^r.'Xpoi dezlipii-le cu vrfuJ unui cuit i servii-le cu fric aromat cu ciocolat sau' c -nua macinatet

/^erere 2>e

p^xm

A '/ A ^A

2>i/ Lcxu ^x

dm 'foi 'Pt'Q^jde.
D ificultate C o st % % % Sfat - prjitura poate fi tiat n ptrate; rom buri, dreptunghiuri sau triunghiuri. Trebuie doar s v fialosii im aginaia i cu siguran v va iei.

ele. z/yjez^t.

- 110 g fain - 140 g gri - V 2 borcan de gem de zmeur - un ou - 500 g frica btuta - Un pahar de miere - 2 linguri cu vrf de unt - O lingur de cacao - 2 linguri zahr tos

- 2 linguri de lapte - 3 linguri de rom - Un praf de copt - /2 de linguri de scorioar praf - 2 cuioare pisate - 3 linguri de miez de nuc pisat - Coaj de la V ^ de lmie - Un pahar cu fructe da zmeur

M o d de. p t-e p a ta te .1 nm uiai untul, apoi frecai-1 ntr-un bol cu mixerul, adugnd zahrul i oul, pn obinei o crem cu aspect de spum. Adugai pe rnd
amestecnd, mierea, f^na n ploaie, nuca mcinat, praful de copt, cacaua, aromele, romul, laptele i griul. La acesta din urm este posibil s nu fie ^ necesar toat cantitatea. AJuatul trebuie s fie uor fluid.

2 ncingei cuptorul la 160 C. Tapetai o tav cu o foaie de copt uns cu unt i turnai aluatul n ea. Coacei n cuj?XQ<-HtTp^e 2 5 -3 0
pn cnd crete aluatul i se rumenete. foaie i ungei-o i pe aceasta cu restul de gem. nvelii prjitura cu i ornai cu fructele de zmeur

de minute,

^ Scoatei aluatul din tav i lsai-1 s se rceasc. Tiai-1 n dou, pe grosirnCjagjyjjiBgetl^aa de jos cu 2/3 de gem. Aezai deasupra cea de-a dou

/f. Lsai prjitura la rece, s se nsiropeze, timp de 5-6 ore, apoi tiai-o buci.

d e f e r e 7>e

1>u l c iu ^ x

d U
D ificultate

/ y t i& t G ,

C jd lS e ,

Sfat pentru a cu ra caisele de coaj, dup ce scoatei smburii plonjai-le tim p de 3 0 de secunde n tr-un vas cu ap clocotit. Scoatei-le n tr-u n vas cu ap rece i cu rai-le repede.

Aluat - 400 g fain - Un pahar zahr - V 4 pachet unt - 3 linguri lapte - 2 linguri miere

- O linguri bicarbonat de sodiu alimentar


- O lingur ulei de floarea soarelui Crema - O can lapte - O can zahr pudr - Un pachet unt

- 2 linguri gri - Un zahr vanilat - 500 g caise curate de smburi Glazur - 2 linguri cacao - 6 linguri zahr tos - 8 linguri ap

M o d de.
r-o crticioar fierbei, amestecnd ncontinuu, ingredientele pentru aluat, cu excepia fainii. Cnd compoziia ncepe s fac o spum la suprafa, oprii focul i turnai amestecul peste fain. Amestecai i, dup ce s-a rcit puin, frmntai un aluat potrivit de tare. Lsai-1 s se odihneasc timp de 30 minute, apoi mprii-1 n 4. ntinderi foi subiri, de forma tvii n care le vei coace. 2 ncingei cuptorul la 175 C. Tapetai o tav cu margini foarte joase, cu foi de copt unse cu ulei i coaceri foile, pe rnd, cte 6 -7 minute. Lsai foile s se rceasc. ^ ntre timp fierbei laptele cu griul, pn se ngroa puin, apoi lsai s se rceasc. ntr-un bol, frecai untul cu zahrul pudr i cu zahrul vanilat, apoi adugai compoziia uor rcit, de lapte i gri. Lsai la rece pentru 15 minute. Tocai caisele curate. ^ ntinderi o foaie i nivelai peste ea V 2 din cantitatea de crem, dup care aezai deasupra cea de-a dou foaie i punei caisele tocate, apoi aezai a treia foaie i restul de crem. La urm aezai cea de-a patra foaie. Presai-le uor. S Fierbei ntr-o crticioar toate ingredientele pentru glazur i turnai-o fierbinte peste ultima foaie. Punei prjitura la rece peste noapte. O Servii prjitura tiat n ptrate sau n romburi.

D ificultate

C o st D n

Sfat - cantitatea de gri difer n funcie de ct de m bibat de zer este brnza de vaci

- 600 g aluat de plcint


(vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) - 400 g brnz de vaci gras - O cutie de crem de brnz natur - 5 ou - O lingur unt - 3-4 linguri gri - Vi de pahar stafide albe - O esen de rom - O esen de vanilie - Coaj de la o lmie

M o d de.
1 nmuiai stafidele ntr-o can cu ap cldu i esen de rom. Scurgei bine de zer brnza de vaci. ntinderi dou foi de plcint. Cea care va fi ntins
dedesubt trebuie s fie mai mare dect cealalt, pentru a putea nveli i marginile tvii. ncingei cuptorul la 175 C i ungei o tav cu unt.

2 Scurgei stafidele de ap, apoi amestecai-le cu celalalte ingrediente. Aezai foaia cea mare pe fijndul unei tvi unse cu unt, dup care nepai foaia
cu o furculi, pentru a o lsa s respire i presrai griul. Turnai compoziia n tav, apoi acoperii cu cea de-a dou foaie, nepai-o i pe aceasta, dup care ungei plcinta cu puin ou btut. Coacei plcinta timp de 45 de minute. ^ Scoatei plcinta din cuptor, lsai-o s se rceasc i pudrai-o cu zahr pudr. Tiai-o ptrate i servii-o cu ngheat de ciocolat.

t^ c r e r e 2>e

2>i<LCZU^X

d Dificultate

e . p

t e

C o st % %

Sfat

- a poa nseam n, n term eni culinari, a fierbe diferite legum e

sau produse anim ale, puin tim p, n ap fierbinte cu sare. Acest procedeu se aplic fileurilor de pete, care au o textur delicat i nu necesit preparare term ic ndelungat, etc putei poa bulgrii de albu n ap uor srat. Astfel, acetia

vor arta mai bine, dar vor avea mai puin arom .

- 2 pahare zahr
- 4 ou - Un baton de vanilie - 4oo ml lapte - O lingur fain - Coaj de la o portocal

M o d de. p te p a ta te .1 Separai albuurile de glbenuuri. Batei albuurile spum, apoi ncorporai 2-3 linguri cu zahr, btnd n continuare pn cnd compoziia nu
cade de pe tel cnd l ridicm. Intr-un alt bol batei glbenuurile cu restul de zahr i fain, pn se formeaz o crem albicioas. n timp ce batei oule, ntr-o oal mic punei laptele la fiert, cu batonul de vanilie despicat, pentru a-i elibera aroma.

2 n momentul n care laptele fierbe, reducei focul i, cu o lingur, luai bulgri de albu i poai-i n laptele fierbinte, ntorcndu-i pe cealalt parte
dup cte 2 minute. Dup ce s-au ntrit uor, scoatei-i ntr-o strecurtoare.

2 Dup ce ai poat toi bulgraii, strecurai laptele i amestecai-1 bine cu crem de glbenuuri, apoi repunei oala pe foc foarte mic i amestecai
uor, pn se ngroa. Lsai laptele de pasre s se rceasc i servii n boluri, cu bulgraii de albu deasupra, presrnd coaj de portocal.

C j- & jy j . d s . z o / l t
D ificultate C ost ^ %

O tS

Sfat - putei arom atiza laptele cu o linguri de nes,

n locul ba^j(iulu

Caramel - Un pahar zahr - O ling

Crema - 4 5 0 ml - 2 ou - 4 glbenuuri - Un pahar cu vrf de zahr - Un baton de vanilie

M c x l d& p ts p a ta t-j
1 ntr-o crticioar de aram sau de inox, cu fundul gros, ncingei Ia foc domol zahrul cu mierea, amestecnd uor pn caramelizeaz,. Cnd ncepe
s prind o culoare uor maronie, luai de pe foc i turnai compoziia pe fundul a 6 cecue de cafea (att de mari ct s ncap crema de lapte i ou, umplndu-le M).

2 Fierberi laptele cu batonul de vanilie despicat, pentru a elibera aroma. Amestecai intr-un bol oule cu glbenuurile i zahrul iar cnd laptele a
fiert, turnai-1 n fir subire, peste compoziia de lapte i ou. ncingei cuptorul la 150 C. Turnai compoziia de lapte i ou n cecuele cu zahr caramelizat i apoi aezai-le ntr-o tav. Turnai ap fierbinte n tav, n aa fel nct s ajung la jumtatea cecuelor. Introducei tava n cuptor i coacei timp de 35-45 de minute pn cnd compoziia din ceti are textura piftiei. ^ Scoatei cecuele cu crem de zahr ars, dai-le la rece, iar n m om entul servirii rsturnai-le cu grij n farfurioare. n aa fel vor avea un aspect plcut.

d te /y io . d e ,

C L i^

Sfat

- putei nlocui cpunele cu viine sau fragi - de asemenea, putei nlocui m ierea cu zahr brun

X riy '& d & r fte . - O can cu vrf cpune splate i curate +


4-6 buci pentru ornat - 2 0 0 g brnz de vaci gras - 100 g crem de brnz natur - 1 pahar i Vi de iaurt - 3-4 linguri miere

M od < d&p t^ a tc o - e .1 Tiai buci cpunele, apoi mixai-le, mpreun cu brnza i mierea
ntr-un blender, adugnd treptat iaurtul, pn se formeaz o crem fin.

2 Servii
cpune.

crema de cpune n pahare cu picior i ornai cu fehi de

It e fe r e

3>

p ^ xm AVA^,

2 > aL cx a^ x

3.
a.. Scjcd. d& Ic t e de c t c p
L

/> .

U p ^ a u e i'

a. O u u/ytp/ute. 2>t'o^ ds. /yt&J fh a ju a t ci. Sa/aj(:. d& VAt-de^ctr- d& pt'S/yjs/at d . M'i&J /a c u i^ o r <s. ( Z o ft c r f n o C M /y i s /in &

C,. Sa/at. de p p d ie d . B o ^o C . d& t-Cl3. C U CJXStl'O/eS^i O C ri e . C a r t o f i zd t-0 /^>iiy c u Cosr^i-^ <i u s t u t o i /'. C te /fi de ^h jiZ C U C p ^U fie

i C j& a^. V&td& s t a fid e .

f. P c3S C d M ^ t /^ z

a.. f^Cj^ej de paS^-e. fin vir> a /^


3 ,

/>. ^ a /c d de C a / to fif t-ld ic Jli de / u t ^ ^ i c^eap Vef-de C . CJat-A Vet-de C U /yiC^oneZ d . C e ^ u /y ip /u i e . CJjite C U du/ceai(.
P&nlr-u ac.& st />^e./iici

a . OA/s:^! /? h (^ll A . C Jj-^ & Ju ^ A d in / o ^ <:u/ s o s S cjotd o/& a c.. S a /a t v&tde. CM /y^s/!/ >& u /vp fu its. d . S c-tU /yi^iA de. /yjco pe. ^ a t i Setvi't. C U /yjC^dei de u s t u t o e . ^atciCx>a/e de /yjS/yi/^O. f't'tp'te f. C J jtte C U Uf-d. /yirctt

vo. r'&do/y7(:<r>ciay>^

B la/id \/if7ui C a/al& tu/a't


T e m p e r a tu r a d e serv ire:

ll-12C
A ire re c o m a n d ri cu lin a re :

120

M fJlU ^X 2> P^XMA'/A^A

fr u c te d e m a re , m e n iu ri c h in e z e ti, pasre

express yourself

Orezul PANZANI Premiuin - produs al grupului HERBA, liderul mondial n prelucrarea orezului este un orez de calitate superioar, special selecionat, cu arom i atributele tipice fiecrui sortiment. Uor de digerat, bogat n fibre, vitamine i carbohidrai, satisface ateptrile celor mai exigeni consumatori. Noul PANZANI exp ress reprezint un concept inovator, orezul de calitate superioar Panzani fiind acum ambalat n sculei uor de folosit pentru o dozare extrem de simpl i o preparare ntr-un timp mult mai scurt. Orezul PANZANI express poate fi servit ca i garnitur pentru diferite feluri de friptur de porc sau vit, alturi de preparate din came de pui, pete sau legume, precum i n nenumrate variante de salate.

Vara este anotimpul drag tuturor. Am scpat de hainele de ploaie, ziua este mai lung, copiii au vacan. Toate sunt bune i frumoase, iar toat aceast voie bun se datoreaz multitudinii de Fructe i legume de tot telul, care ne binecuvnteaz viaa de zi cu zi. n capitolul ce urmeaz v propun o varietate de preparate bazate pe legumele verii: mncruri din ardei gras, din vinete, gulii, roii, apoi salate de tot felul, supe i ciorbe de legume sau crnuri uoare, chiar i preparate din peti ce se pescuiesc cu precdere vara, somn, crap, alu. Cei mai muli dintre cititorii trecui, ca i mine de altminteri, de 40 de ani i aminte.sc de gustul nemaipomenit al roiei culese din grdina bunicii i mncat imediat ce am ters-o cu colul bluzei. Acum nu mai recomand acest procedeu, nu tiu de ce, poate pentru c nu mai am eu bunic ori poate c atmosfera este prea ncrcat de reziduuri toxice. In orice caz, dac dorii s mncai o roie proaspt, atunci splai-o cu ap rece nainte de a muca din ea. Hai ,s revin la ce doream s spun: vara toate produ.sele vegetale i animale sunt n plin maturitate, din acest motiv recomand, cu trie, folosirea legumelor proaspete i nu a celor congelate. Lsai raioanele de congelate n seama restaurantelor de categoria a doua i umplei-v de sntate i C'a i primvara, vara are perioade de post, cum ar fi cel al Sfinilor Petru i Pavel .sau al Sfintei Mrii, dar comparativ cu cel al nvierii Domnului acestea sunt mult mai uor de urmat, datorit largii varieti de legume i dezlegrilor la pete. Specifice verii sunt, pentru zona rural, ciorbele de legume, n.soite de mncruri din psri de curte cu legume sau din ou i brnz. Orenilor, n .schimb, le sunt mai la ndemn salatele de legume, ori preparatele din pete. n acest capitol le vei gsi pe toate.

d u
D ificultate

ia u r ^
C o st ^ %

Sfat - putei nlocui vinetele cu dovlecei.

- 1,5 kg vinete medii, splate - 5-6 cei de usturoi curai - Un pahar ulei de floarea soarelui - O linguri ment proaspt tocat - O lingur mrar tocat - O can mare iaurt gras - O linguri sare - Zeam de la Vi de lmie - Opional putei folosi piper negru mcinat

M o d d e . p t& p a t'o r e } 1 Curai codiele i coaja vinetelor, apoi stropii-le cu puin zeam de lmie. Tiai vinetele felii de aproximativ 1 cm grosime. Folosind i
pisai usturoiul mpreun cu sarea, apoi amestecai-1 cu verdeaa tocat i cu iaurtul gras.

2 ncingei o tigaie cu ulei i prjii feliile de vinete pe atnbele pri, pn se rumenesc frumos. Scoatei-le pe o h r ^
^ ntr-o tvi cu margini nalte aezai, n straturi, vinetele i sosut d&kmrt-. ^ Lsai preparatul la frigider timp de 2-3 ore, apoi servii cu grtar i pine proaspt. ........

/^crcre: J>e

S /a n to } d&
D ificultate Cos t ^ %

Sfat - vinetele se leag n felul u rm tor: facei o bucl cu un nod strns n partea opus codiei, apoi repetai de 2 ori operaia, din 2 n 2 centim etrii.

}
[& n e.' 4-6 vinete\mici splate, aproximativ-1,5 kg - 2 cepe medii curate - 2 roii mari splate i curate - 200 g costi, tiat felii subiri - 2 0 0 g cacaval tiat felii subiri - 2 cei de usturoi curai - O lingur ulei de msline cu arom de ardei iute - Un)ahar iaurt - Vilinguri sare

M o d d& p h e p a ta te -1 Tiai vinetele n felii de aproximativ 1 cm grosime, ncepnd din partea opus codiei i pn la 2 cm de codi, far a fi desprinse de cotor.

2 Tiai fiue usturoiul i mpnai feliile de vinete din loc n loc. Tiai n felii subiri roiile i ceapa. ncingei cuptorul la 175 C.
^ Aezai feliile de legume, de cacaval i costi ntre feliile de vinete, presrai cu sare, apoi legai vinetele cu a de buctrie, reasamblndu-le. 4 Aezai vinetele pe o tav stropit cu ulei i coacei-le timp de 3 0 -35 de minute. 5 Dup ce s-au rcorit puin, scoatei aa vinetelor i servii-le cu iaurt.

Sttatuhi

/a ta/

X *ry '& ci> eJ^ & - 10-12 roii mari coapte, splate
- 6 vinete lungi splate - 10-12 ardei grai mari - 2 cpni mici de usturoi curate - Un pahar ulei de msline extravirgin - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat - O lingur sare - Vi linguri piper negru mcinat - Vi linguri chimion praf

M o d d&
1 Operai cte dou incizii longitudinale vinetelor. Acestea trebuie s porneasc de la 1.5 cm de la codi i s se termine la 1 cm de baz, de asemenea tebuie s strpung vinetele. ncingei cuptorul la temperatura maxim.

2 Aezai vinetele pe o tav i coacei-le n cuptor timp de 45 de minute, apoi lsai-le s se scurg ntr-o strecurtoare, dup care curai-le de coaja
ars i cotor. Tocai-le pe toctor, ca pentru salata de vinete. ^ n timp ce coacei vinetele, tiai ardeii n sferturi i curai-i de smburi, apoi punei-i, cu coaja n jos, ntr-o tav i coacei-i n cuptor pn coaja li s-a nnegrit. Acum scoatei ardeii afar i punei-i cu puin sare ntr-o pung. Strngei punga la gur i lsai-i s se nbue, timp de 10 minute. Curai ardeii de coaj. 4 ncingei cuptorul din nou, de data aceasta la 175 C. Tiai roiile felii i usturoiul feliue subiri. Aezai ntr-o tav stropit, cu puin ulei, un rnd de felii de roii, apoi un rnd de verdea tocat, puin sare i apoi un rnd de vinete coapte. Presrai i vinetele cu puin sare i chimion, apoi aezai un rnd de ardei copi, presrai-i cu feliue de usturoi, apoi roii. Repetai operaiile pn nu mai rmn ingrediente, cu condiia ca ultimul strat s fie de roii. Stropii totul cu restul de ulei i coacei n cuptor timp de 3 0-35 de minute, pn se rumenete frumos. 5 Servii Straturi de legume la tav cald sau rece, lng fripturic de pui sau coaste de porc la cuptor.

/R e fe re 2 >e VA^A

C J u p G tC j

d u

<i S / y i / i t r i

Sfat - dac nu gsii glbiori, folosii ciuperci PIcurotus

- 1 kg glbiori splai i curai - O ceap medie curat - Un cel de usturoi curat - Vi de pahar ulei de floarea soarelui - Un ardei gras rou, splat i curat - O linguri ptrunjel tocat - O can smntn - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

1 Tiai glbiorii n bucele, apoi oprii-i n 3 1 de ap clocotit. Tocai mrunt ceapa, tiai feliue usturoiul i tiai fiue ardeiul gras.

2 ncingei o crati cu ulei i sotai ceapa i ardeii, apoi scoatei-le pe o farfurie la cald. Adugai ciupercile i sotai-le pn s-au nmuiat puin i las
ap. Adugai soteul de ceap, usturoiul feliue, condimentai i continuai pn zeama lsat de ciuperci s-a mpuinat. n acest moment adugai verdeaa i smntn, luai cratia de pe foc i amestecai s nu se brnzeasc.

2 Servii ciupercile cu ou jumri sau omlet tiat fiue.

C jU

p G

td J

u / y jp / u t &
^

D ificultate

C o st ^

Sfat - putei nlocui ciupercile C h am pignon cu m ntrci sau burei, cu cond iia s le achiziionai din locuri sigure.

- 16-20 de ciuperci Champignon mari, aproximativ 1,2-1,5 kg, splate i curate - un cel de usturoi curat - cteva felii de costi, aproximativ 75 g - 200 g ca de oaie sau telemea de oi foarte puin srat

- O ceap medie curat - O lingur ulei de floarea soarelui - O linguri mrar tocat -/ '2 linguri piper negru mcinat - Vr linguri sare

M o d < J & p t ^ a t a t e .'


I Tocai mrunt ceapa, usturoiul i costia, apoi inmuiai-le puin ntr-o crticioar sau tigaie, cu puin ulei i 2 linguri de ap. Tocai mrunt codiele
ciupercilor. Sfarmai caul. Amestecai intr-un bol costia, ceapa, usturoiul, mrarul i codiele ciupercilor, adugnd piper i sare dac este necesar. Umplei cciuliele ciupercilor cu acest amestec, apoi presrai deasupra caul sfarmat.

2 ncingei cuptorul la 175 C. Aezai ciupercile umplute ntr-o tav stropit cu ulei i coacei-le timp de 10-12 minute.
^ Servii ciupercile umplute cu rotie de mmlig fript.

c e r e r e 2>e VA^A

D ificultate O ' * '

C o st

Sfat

- alegei brnza de b u rd u f care nu este iute la gust - dac dorii un preparat sofisticat, atunci nlocuii brnza de b u rd u f cu o brnz tip B lu e cheese.

- 8-12 roii medii coapte, splate - 8-12 ou - 150 g brnza de burduf - 2 linguri unt - O ceap mic curat - 2-3 linguri ulei de floarea soarelui - O lingur mrar tocat - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

M od

^t'spC 0'O }'& '

jT ia i capacele roiilor, n partea superioar, apoi scobii-le, presrai sare n scobitur i punei-le cu gura n jos ntr-o tav, ca s se scurg. 2 T o c a i mrunt ceapa i oprii-o n puin ap clocotit, folosind o strecurtoare mic pentru a nu se mprtia. Amestecai brnza de burduf cu ceapa oprit i cu mrarul. Aezai cte puin unt n scobitura fiecrei roii, apoi umplei cu amestecul de brnz, lsnd loc pentru un ou proaspt pe care l vei sparge i aduga ulterior. ^ ncingei cuptorul la 190 C. Aezai roiile ntr-o tav n care ai turnat un sos format din ulei amestecat cu miezul roiilor mrunit. Coacei roiile umplute pn albuul oulelor s-a coagulat i s-a rumenit uor. 4 Servii roiile ca atare cu puin sos din tav.

(JO

D ificultate

C o st

- 4 -6 gulii albe mari, aproximativ


4 0 0 g/bucat, curate de coaj - 250 g unc de Praga tiat cubulee - O cutie ciuperci lamele, conservate - % can maionez de cas - 2 tije de elin (Apio) splate - O lingur ptrunjel tocat - O linguri mrar tocat - 3 linguri smntn - O linguri sare - Vi linguri piper negru m ciiw

1 Fierbei guliile ia foc domol, n ap cu sare timp de 2 5 -3 0 de minute, pn se nmoaie i pot fi ^ g bite. Dup ce s-au nmiifet, scobii-le cu grij
pentru a nu le rupe. l presarai cu marar tocat y

2 Tiai elina cubulee, tocai ciupercile m r u n ^ amestecai-ie cu celelalte ingrediente, cu e3fcepl^mrarul|ii. Umplei guliile cu ;aceast umplutur
2 Servii guliile ca atare mpreun cu pine prjit pe grtar i smntn.

A td e j
Dificultate _J C o st %

d U

ifie it e ,

Sfat - putei folosi ulei de m sline n locul celui de floarea soarelui, dar acesta este uor am ar i nu se potrivete a a talM a de vinete

- 4 vinete mari - 4-6 ardei grai splai - Un dovlecel mic, splat i curat de capete - O ceap mic, curat - */ 2 pahar ulei de floarea soarelui - O linguri sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

M o d d& p t e p a j- a t e . 1 Crestai vinetele longitudinal, n cruce, ncepnd de la 1,5 cn de cotor pn la 1,5 cm de vrf. ncingei cuptorul la putere maxim, apoi aezai
vinetele pe grtarul cuptorului i coacei-le 2 5 -3 0 de minute, pn cnd pulpa acestora se desprinde de coaj. 2 Curai vinetele uor rcite i aezai-le ntr-o strecurtoare ca s se scurg de lichidul amar. n timp ce coacei vinetele, ferbei dovlecelul curat de coaj, n puin ap cu sare, pn acesta s-a nmuiat. ^Tocai mrunt ceapa, aezai-o ntr-o strecurtoare mic i oprii-o timp de ' /2 minut n ap clocotit cu sare. Tiai ardeii grai n dou, longitudinal, iar apoi curai-i de smburi. 4 Mixai cu blenderul vinetele mpreun cu dovlecelul, adugnd condimentele. Dup ce acestea s-au omogenizat adugai uleiul n fir subire, btnd cu un tel de mn sau folosind telul mixerului. La sfrit amestecai ceapa oprit. 5 Umplei jumtile de ardei gras cu salata de vinete. Putei orna cu sferturi de roii cherry.

r?7 i i

H U H (S ustA ^x

ta z

u /y t /? /u t

d u

a s t

/t d

o t

2 >o / /

g jc 1 j& j
C ost

C LU

^ t /iZ O

Dificultate ^ J -

Sfat cu ct este mai gustoas brnza, cu att este mai gustos preparatul. Sfat - nu folosii praz de dim ensiune m are, deoarece este prea aos

- 4-6 dovlecei de dimensiune medie,

- 4 -6 fire de praz de dimensiune medie


- 4 0 0 -5 0 0 g ficat de porc splat - 100 g slninu uor afiamat - O ceap mic curat - Un cel de usturoi curat - 2 linguri ulei de floarea soarelui
-

splai i cu capetele nlturate - 100 g telemea de vac - 100 g telemea de oi - 50 g cacaval ras - O lingur faina -/ '2 linguri boia dulce - O linguri mrar tocat - 3 1 de sup de legume preparat cu concentrat tip cub

Va

linguri ienibahar mcinat

- 4 linguri coriandru mcinat - O lingur smntn fermentat - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

M od d e. 1 Curai coaja dovleceilor, apoi tiai-i n dou longitudinal i scobii


miezul. Aezai dovleceii ntr-o crati, turnai supa fierbinte peste ei i fierbei-i timp de 4-5 minute, att doar ct s se nmoaie puin.

prazul n buci de 6-7 cm, apoi splai-le i fierbei n ap cu sare doar bucile albe. Cele verzi le vei folosi la un alt preparat, deoarece sunt tari. Dup ce s-au fiert scoatei-le ntr-un vas cu ap rece i eliminai mijlocul, formnd tubulee din restul foilor. 2 ncingei o crati cu ulei i sotai cteva minute ceapa i slninu. Intr-un vas mic fierbei timp de 12-15 minute ficatul cu puin sare, iar dup ce acesta s-a rcit, tiai-1 buci i trecei-1 prin maina de tocat mpreun cu usturoiul i soteul de ceap i slninu. Amestecai apoi compoziia cu condimentele i smntn. ^ Folosind un po cu dui subire sau un pri umplei tuburile de praz, fat a le fora, ca s nu se sparg.

Dup ce fierbei dovleceii, radei miezul acestora pe rztoarea cu

ochiuri mari, stoarcei-J bine i amestecai-1 cu faina, brnzeturile farmirate, mrarul i boiaua. Dup ce ai fiert dovleceii, scoatei-i din sup, lsai-i s se rceasc puin, apoi umplei-i cu amestecul de brnz. Presrai cacavalul ras deasupra ^ ncingei cuptorul la 190 C. Ungei o tav cu unt, aezai dovleceii i coacei-i timp de 10-12 minute, pn se rumenesc. ^ Servii dovleceii cu iaurt.

CJtt& <zu
Dificultate Cost % ^

/a

Sfat preparai cltitele n tr-o tigaie cu diam etrul de 2 1 - 2 2 cm

- 2 cni aluat de cltite


(aproximativ 500 ml) - 500 ml smntn dulce - O can brnz de vaci gras - 2 linguri parmezan ras - O ceap medie i una mic, curare - O elin mic curat - 3 cei de usturoi curai

- Vx de ardei gras curat i splat


- Un morcov mic curat - Un dovlecel mic curat - 3 linguri ulei de msline extravirgin - O lingur ulei de floarea soarelui, pentru prjit cltitele - Un pahar vin alb sec

- y %linguri oregano mcinat - O linguri ptrunjel tocat - 2 -3 frunze busuioc tocate - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

A/oc/ de.
1 Preparai 8 -12 cltite, apoi tiai-le marginile formnd ptrate.

2 Tocai separat ceapa mic i ceapa medie. Tiai feliue usturoiul. Tiai ardeiul cubulee. Tiai cubulee toate celelalte legume.
^ ncingei o crati cu o lingur de ulei de msline i sotai cteva minute ceapa mic i un cel de usturoi. Turnai vinul peste sote i fierbei pn s-a redus aproape de tot, apoi asezonai i adugai smntn. Dai 2 clocote i luai de pe foc.

4- ncingei restul de ulei de msline n cealalt tigaie, cu marginile nalte i adugai pe rnd ceapa medie, morcovul, elina, dovleceii i usturoiul.
Sotai-le la foc domol, adugnd o lingur de ap, 5 ncingei cuptorul la 180 C. Amestecai soteul de legume cu cubuleele de ardei, brnza de vaci i Vi din parmezan. Asezonai umplutura i adugai ierburile. Umplei cltitele cu aceast umplutur, apoi aezai-le ntr-o tav i turnai sosul deasupra. Presrai cu restul de parmezan i coacei timp de 30 de minute n cuptor.

6 Servii cltitele la cuptor cu salat verde.

3 t /7 Z . de. ^ u r'd u 'p


d u c J ii/ y t & n
D ificultate Sfat Dificultate j j C ost

d& <oJu
C o st % ^ % - putei substitui alul cu cod sau alt pete alb far oase. pentru a avea o form ct mai apetisant, gujoanele trebuie puse la

prjit ntinse drept (form a degeelelor). Sfat - ceapa este un ingredient opional, deci putei renuna la ea.

- 4 0 0 g file alu, far piele - Un pahar pesmet de cas


- 2 c n i b r n z a d e b u r d u f - Vi d e p a h a r s m n t n f e rm e n ta t - O lin g u r u n t m o a le - 2 lin g u ri c h im e n b o a b e ' O c e a p m e d ie c u r a t

- '/ z pahar faina - 2 ou - O can ulei de floarea soarelui - O linguri sare - '/ z linguri piper negru

M e x i d& M o d de.
1 T o c a i m r u n t c e a p a , a e z a i-o in t r - o s tr e c u r to a r e m ic i o p r i i-o
tim p d e Vi m in u t n a p c lo c o t it c u sare. 2 n tr -u n bol d e sticl sau in o x am e ste ca i bine, folosin d o lin gu r de lem n sau plastic to a te ingredientele, c u e x cep ia cepei, pe care o ad u gai la u rm . ^ Servii pasta de b rn z c u p in e prjit pe gr ta r sau u m p lei ardei grai.

1 Splai fileurile de aJu, apoi tamponai-le cu o crp curat sau cu


hrtie absorbant. Tiai fileurile in form de beioare de dimensiunea unui deget arttor. Aezai faina amestecat cu condimentele ntr-o farfurie, batei oule ntr-un bol, iar pesmetul aezai-1 ntr-o tav

2 ncingei o tigaie cu marginile nalte cu ulei. Tvlii gujoanele de pete


nti prin &in, scuturndu-le de excestil adunat, apoi nmuiai-le n oule btute, dup care tvlii-le prin pesmet. Cnd le tvlii prin pesmet, avei grij s se acopere peste tot. 2 Frigei gujoanele n uleiul ncins, la foc . I
i

T e rra R o m a n a

Terra Romana
C a b ern et Sativig fto n
T e m p e r a tu r a d c serv ire:

mediu timp de aproximativ 3 minute, pana se rumenesc rrumos. 4 Servii-le cu sos Tartar i sferturi de lmie.
A w r

Sauvignon Blanc
T e m p e r a tu r a d e se rv ire : M n c r u r i p o tr iv k e : p e te , Fructe d e m a re , a p e ritiv , ca ca v a l p a n e

m
|

ly-is^c
M n c r u r i p o triv ice : vn ac, b r n z e tu ri

^ u /o u t!

d&

u h d

< iu

/y i to t fh

d&

P t 'a ^ a

Sfat - putei folosi s.omoafume n loc de unc de Praga, dar atunci renunai la semine i spanac - atenie la sare! S-ar putea s nu fie necesar, deoarece unca are destul sare.

- 8 -12 felii lungi i subiri de unc de Praga - O can cu vrf de urd - O can frunze mici de spanac, splate i codiele nlturate - O lingur semine de floarea soarelui prjite - 4 fire de ceap verde splata i curat - O lingur mrar tocat - O linguri sare

M od < J& p te p a ta r -A '


1 Tiai spanacul fiue. Tiai ceapa verde n rondele. Amestecai toate ingredientele cu excepia unci de Praga. 2 Aezai umplutura de urd pe feliile de unc, apoi ntindei-o cu un cuit i rulai.
^ Punei rulourile la rece pentru o or, apoi tiai-le felii. 4 Servii rulourile de urd cu pine proaspt.

e e r e r e : 2>c

Z a c L u s c i d& v a t
D ificultate * C o st ^ ^

Sfat - am estecai uor n tim pul fierberii, pentru a nu se prinde de fundul oalei.

- 2 vinete medii
- 3 gogoari curai i splai - O ceap mare curat - 4 ciuperci splate - Un morcov curat - 3 cei de usturoi curai - O elin mic curat

- 2 foi de dafin - Un pahar ulei de floarea soarelui - Un pahar vin alb sec - O linguri ptrunjel tocat - O linguri cu vrf de sare - 7 '8 boabe de piper negru

M o d de.
i
-jCoaced vinetele i curai-le ca pentru Ardei umplui cu vinete (vezi pagina nr. , on'i Tiaci ceapa i ardeii buci i dai-le prin maina de tocat ^ ^V ^ p g

mpreun cu ciupercile i vinetele. Radei morcovii pe rztoarea cu ochiuri marK Z ncingei o crati cu ulei i sotai timp de o or, la foc domol, legumele tocate. Turnau ceii de usturoi ntregi i sarea. Fierberi tot la foc domol nc o or, sau pn se ridic uleiul ^ Lsai zacusca s se rceasc i presrai-o cu ptrunjel tocat. Servii-o cu ceap roie i pine rip

u s-rA ^ x

Sfat - varianta de chip erch i pe care o tiu eu este fr ou i fr iaurt sau sm ntn, dar cu mai m ulte legu

- 400 g brnz telemea de oaie puin srat


- 6-7 ardei sau gogoari curai i splai - 2 cepe mari curate - Un ardei iute, curat de smburi i splat - Un morcov curat - O cutie cu roii cuburi n sos tomat - 4 cei de usturoi curai - O lingur frunze de elin tocate - Un pahar ulei de floarea soarelui - Un pahar vin alb sec - Vi de linguri cimbru verde, tocat - 2 linguri mrar tocat - O linguri cu vrf de sare - Vi de linguri piper negru mcinat

M a c / e& pt'S fX atC D 'S .'1 Tiai ardeii fiue, tiai ceapa solzi, radei morcovul, tiai usturoiul feliue i deschidei cutia de roii tocate.

2 ncingei o crati cu ulei i setai timp de o or, la foc domol, legumele tiate. Turnai roiile i vinul peste sote, adugai cimbrul, elina i piperul.
Fierbei la foc domol pn preparatul are consistena dens. Radei sau frmiai telemeaua i amestecai-o uor n soteul de legume. Adugai sare dac este necesar i mrarul tocat. ^ Putei servi preparatul cald, dar i rece.

/Refere l>e

d&

V O tZ d u / C A

X^^/'ea//ey?zfe- O varz alb de 2 -2,5 kg - 1-2 ou btute - O lingur fain - O linguri ptrunjel tocat - 2 lingurie mrar tocat - O lingur parmezan ras - ' /2 linguri boia iute - Un pahar ulei de palmier Olina - O lingur cu vrf de sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O can de sos de roii (vezi la capitolul Sosuri i Aluaturi) Olina

M o d de.
1 Curai varza de cotor i de frunzele de deasupra, apoi tiai-o bucele. Oprii varza n 5 1 de ap cu sare, apoi strecurai-o bine i tocai-o n maina
de tocat.

2 ncingei o crati cu ulei. Amestecai varza tocat cu faina, oule btute, verdeaa i condimentele. Formai chiftelue rotunde pe care le prjii la
foc mediu, pn se rumenesc pe ambele pri. ^ Servii chifteluele cu parmezan ras deasupra i cu sos de roii.

a.

Sa/at. d& votz. nou. < 2 M.


Sfat - scoatei ochiurile din apa fierbinte dup ce albuul s-a coagulat com plet

/ 7e / '^ e

- O varz alb de aproximativ 1 kg


- O salat verde splat i scurs de ap - O ceap mic curat - 4 -6 ou - 5 linguri oet de vin alb - 4 linguri ulei de msline cu arom de lmie - Un pahar vin alb sec - Vi de can nuci - 80 g hlue cheese

- O linguri sare
- Vi linguri piper negru

M o d de. pt'e/^at'C O 'C .'


I Tocai foarte fin varza. Tocai tot la fel de fin salata ^i amestecai-o cu varza ntr-un bol. Tocai mrunt ceapa. Tocai nucile i frmiai i//ue cheese.

2 ncingei o tigaie cu 2 linguri de ulei. Clii ceapa 2 minute, apoi adugai nucile, peste alte 2 minute adugai vinul i 4 linguri de oet.
sosul la foc domol timp de 5-6 minute, apoi adugai sare i piper i turnai peste amestecul de varz i salat. Turnai apoi i restul de ulei.

Fierbei

^ ntr-o crati cu 2 1 de ap, adugai restul de oet i fierbei lichidul. Cnd apa a nceput s fiarb, reducei focul i adugai pe rnd nuntru oule sparte. Dup 3-5 minute, scoatei-le cu o spumier ntr-un vas cu ap rece. Scurgei-le de ap i aezai-le peste salat, apoi presrai cu blue cheese. 4 Servii salata, amestecnd nuntru glbenuul moale.

S a /a i .
D ificultate

V in e it e L

d U

/y iO

jo n &

Z .

a t d

e j

c L g /:^ *

Sfat - puteri subtitui ardeii C apia cu ardei grai

- 4 vinete mari
- 10-12 ardei Capia splai - 3 cei de usturoi - /2 de pahar de ulei de msline extravirgin - ' /2 de can maionez de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 4 linguri oet de vin rou - O linguri sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

M od 1 Crestai vinetele longitudinal, n cruce, ncepnd de la 1,5 cm de c o ^ ^ n la 1,5 cm de vrf. ncingei cuptorul la putere maxim, apoi aezai
vinetele pe grtarul cuptorului i coacei-le 2 5 -3 0 de minute, pn pulpa acestora se desprinde de coaj.

2 n timp ce vinetele se coc n cufitor, ncingei un grtar pe maina de gtit i coacei ardeii Capia, ntorcndu-i pn cnd pielia de deasupra s-a
nnegrit i s-a umflat. ^ Curai vinetele uor rcite i aezai-le ntr-o strectutoare ca s se scurg de lichidul amar. Totodat, punei ardeii copi ntr-o pung i prgsHfi-i cu sare. Lsai s se nmoaie timp de 5-6 minute, apoi curai-i uOTTfc-eoaj.JPup ce ai curat ardeii aezai-i ntr-o tvi i uleiul. Lsai-i la rece timp de 1 or. 4 Mrunii ceii de usturoi ntr-o pres i amestecai cu maionez. Mixai cu blenderul vinetele, adugnd apoi maioneza i condimentele 5 Servii salata de vinete mj>reun cu ardeii copi. lor oetul

S olat de, /yiotCUy/t

Sfat - uleiul de nuc este un ulei de calitate superioar, foarte arom at, de aceea trebuie folosit n cantiti m ici. A cest ulei se gsete n hyperm arket.

- 3 morcovi curai
- 3 gulii medii curate - 4 mere verzi curate i stropite cu zeam de lmie - 2 cepe verzi curate i splate - O can smntn fermentat - 2 linguri ptrunjel verde tocat - 2 linguri ulei de msline - O linguri ulei de nuc - O linguri chimen boabe - Zeam de la Vi lmie - O linguri sare - V2 linguri piper negru mcinat

M o d de. pi'epat'C O 'e.


1 Tocai fin ceapa verde. Radei ntr-un bol legumele, pe rztoarea cu ochiuri mari, apoi adugai ceapa verde i Vz din ptrunjelul tocat.

2 Amestecai ntr-un alt bol smntn, restul de zeam de lmie i amndou felurile de ulei. Turnai sosul peste salat i presrai restul de ptrunjel tocat.
^ Servii salata nainte de mas, pentru a creea apetit.

t^cfere 2>e

S a / c i t a . d u /C je . <d& /y io t C lc i^ ' t ^ /y i& t& V & tZ j /y ii& t ' e .

S a /a t

/ 'o ^ / V d u

A t /iz d

t< z J& /y t& a > i u s t u h c ^

D ificultate

C o st ^

Sfat

- daca nu gsii iaurt gras (4 % grsim e), atunci aezai iaurtul, ca s se

Sfat - aceasta salat este bun doar vara, cnd roiile sun t coapte. Eu recom an d roiile lunguiee, tipul prunioare .

scurg, in tr-un tifon, deasupra unui vas. Lsai-1 aa 2 0 - 3 0 de m inute. recom and doar m orcovii noi, de grdin. Acetia sunt fragezi i au

gust dulce, M orcovii conin cantiti m ari de betacaroten care stim uleaz activitatea cardiac, previne canceru l i A ten ie doam nelor! ntreine tenul, dndu-i o culoare tinereasc.

X n y ' ^ e J it e .
- 1,2 kg roii prunioare - 150 g telemea de vac puin srat - 2 cei de usturoi curai

- 3 morcovi curai
- 2 mere verzi curate i stropite cu zeam de lmie - 2 linguri de maionez de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - V ^ de pahar iaurt gras - O lingur zeam de lmie - O linguri oet de mere - 2 linguri miere de salcm - 2 linguri ment tocat - Vi de linguri sare

- ' /2 de pahar ulei de msline cu arom de busuioc - O lingur ptrunjel tocat - O lingur busuioc proaspt tocat - O linguri sare

M o d de. ph&pQtCV'e. iT ia i ceii de usturoi n dou i frecai cu acetia un bol din ceramic

M ex i eJ& p t e p a t C it e .1 Radei pe rztoarea cu ochiuri mari att merele ct i morcovii.


2 Amestecai ntr-un alt bol restul de ingrediente, cu excepia mentei. Turnai sosul peste salat i presrai cu ment tocat. ^ Servii salata ca aperitiv.

sau sticl destul de mare ca s ncap salata.

2 Eliminai

cotorul, apoi tiai roiile n dou, de-a lungul. Tiai-le

apoi, n felii de 1 cm grosime i punei-le n bol. Radei brnza peste roii, turnai uleiul i presrai cu sare i ptrunjel. Amestecai bine salata, apoi dai-o la rece pentru 1-2 ore. ^ Servii salata cu pine proaspt fript pe grtar sau dac dorii, cu lipie crocant.

te fe re 3>e vA^,

S A U -rc

ScJaia d& vatz fioua


Dificultate Cost ^

JjT ^ '& d ier^ &


- O varz alb de aproximativ 1,5 kg - Un pahar de sos vinegret pentru salate (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O lingur cu vrf de mrar tocat - O linguri cu sare

M e x i de. p te p a tO te .'

J Curai varza de cotor i frunzele de deasupra, apoi tiai-o n patru i


radei-o pe rztoarea fin de varz. Presrai varza cu sare i frecai-o bine cu minile. Lsai s se odihneasc 30 de minute, apoi stoarcei-o de zeam i punei-o ntr-un bol.

2 ntr-un alt bol amestecai sosul vinegret cu mrarul, iar apoi turnai-1
peste salat. ^ Servii salata lng prjoale moldoveneti sau pui fript.

Sa/at. de, '^sJm. <14^ /yj&te d& Vat


D ificultate Sfat - pen tru cei ce in o dict J p ocaloric, le recom an d s foloseasc iaurt 0 % grsime i s renune Ia zahr. - salata poate fi servit Hesert. A tu nci renunai la sare, adugnd 2 linguri de m iere i un miez de portocal.

- 2 eline medii curate i stropite cu


zeam de portocal - 3 mere mari de var curate i stropite cu zeam de portocal - 2 linguri de miez de nuc mcinat - 4-5 frunze de andive splate - Un pahar de boabe de strugure alb - O can de iaurt - O linguri de zahr pudr - Coaj ras de la ' /2 portocal Zeam de la o portocal - O linguri de sare

M c x i de.
1 Radei ntr-un bol mare mrul i elina, pe rztoarea
cu ochiuri mari. Tiai boabele de struguri n dou. Tiai andivele fiue subiri. Amestecai toate ingredientele de mai sus. 2 Amestecai ntr-un alt bol iaurtul, restul de zeam de portocal, coaja acesteia, nucile, zahrul i sarea, apoi turnai peste salat. ^ Servii salata ca aperitiv.

Sa/at d&

cHupercj

S a /a ia d& da$'^ra/s:(l CLU /yitat


D ificultate A C o st % %

Sfat - n loc de ciuperci proaspete, putei folosi din cele conservate, dar n can titate m ai m ic.

- 1,5 kg castravei medii, splai


- Un ardei rou iute, splat - 4 linguri ulei de msline extravirgin - 4 dovlecei mici, (care nu au smburi), splai - 200 g ciuperci Champignon foarte proaspete, splate i curate - O ceap roie de var, curat - 2 cei de usturoi curai - /2 de pahar ulei de msline extravirgin - /2 de pahar oet de vin alb - O lingur mrar tocat -/ '2 de linguri mghiran uscat - /2 de linguri boia dulce - O linguri sare

- 4 linguri oet de vin alb - 2 linguri cu vrf de mrar tocat - Vi linguri zahr tos - O linguri sare

M o d de.
1 Pisai ceii de usturoi mpreun cu sarea intr-un mojar, apoi adugai
oetul, uleiul i maghiranul. Mixai tottJ bine.

M o d de. ^ h e p a ta t-e 1 Curai castraveii de coaj i tiai-i felii subirele, apoi aezai-i intr-un
bol i presrai-i cu sare. Lsai s stea 15 minute, apoi scurgei-i de zeama lsat.

2 Curai cotorul i vrful dovleceilor, apoi, fat a-i cura de coaj,


tiai-i felii de Vz cm. Eliminai cotorul ciupercilor i tiai-le felii subiri. Tiai ceapa solzi. Punei toate legumele intr-un bol de sticl sau ceramic i turnai amestecul de oet peste ele. Lsai s se macereze n frigider, peste noapte. 2 A doua zi amestecai uor salata i presrai cu boia dulce i mrar tocat. 4 Servii salata cu crnciori picani.

2 Eliminai cotorul i seminele ardeiului iute, apoi tiai-1 feliue


subiri. Amestecai ntr-un bol mic oetul cu zahrul i apoi uleiul. Batei bine compoziia pn se formeaz o emulsie i adugai mrarul. Turnai acum sosul peste castravei i presrai ardeiul iute tocat. ^ Servii salata lng fripturi la grtar sau chiftele.

i^ c rc re ix :

SALATC

So/at. d&
D ificultate : i

ds. var.

sfat - aceasta este salata ranului rom n


Ed en g astron om ic.

Plin de vitam ine i m inerale, dac este m bu ntit cu ulei de msline extravitgin, salata se transform n tt-u n

- castraveii "cu rai alternativ se cur, lund un strat de 1 cm de coaj, apoi lsnd un 1 cm de coaj i aa mai departe.

- 5 roii mari coapte, splate


- 4 castravei medii, splai - 2 ardei grai splai i curai - O ceap roie de var, curat - 2 cei de usturoi curai - ' /2 de pahar ulei de msline extravirgin - 2 linguri de oet de vin alb - O lingur ptrunjel tocat - O lingur frunze de elin tocate - O linguri sare

Pisai ceii de usturoi mpreun cu sarea ntr-un mojar, apoi adugai oetul i uleiul. Mixai totul bine, ad ugnd verdeaa tocat.

2 , Curai cotorul roiilor i tiai-le n dou, apoi felii. Aezai-le nrr-un bol, ntr-un strat. Aezai deasupra lor ardeii grai tiai fiue, apoi
castraveii curai alternativ de coaj, iar la urm ceapa tiat solziori. ^ Turnai sosul peste salat i lsai-o la rece timp de o or. Amestecai salata rcit i servii-o lng omlet sau unculi prjit sau pur i simplu cu pine proaspt.

s n iA T e

So/at. d& POiSole. V&tde. CLU U S^U toi


D ificultate C o st % ||

Sfat ~ pentru acest preparat este recom an dat fasolea verde. C ea alb, num it gras are pstile aoase, iar boabele de fasole din acestea p o t rm ne tari dup fierbere. - putei nlocui roiile rom neti cu soiul cherry

- 1 kg fasole verde, splat, curat de capete i tiat buci - 3 roii splate - O ceap medie - 5 cei de usturoi curai - /2 de pahar ulei de msline cu arom de oregano - 2 linguri oet de vin alb - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - 1/2 linguri piper negru mcinat

M o d de. pt'& pat'O J'e.1 Fierbei ceapa n 3 1 de ap cu sare, iar cnd clocotete, adugai fasolea i fierbei-o timp de 8 -10 minute

2 Strecurai fasolea fiart i lsai s se rceasc. ntre timp eliminai cotorul roiilor i smburii, apoi tiai pulpa acestora n prple; Pisai ceii de
usturoi ntr-un mojar apoi amestecai cu oet, uleiul de m ^ n e i ptrunjelul tocat ^Turnai sosul peste fasolea rcit, amestecnd i adugnd cubuleele de roii i prSjMTipipenJm d n 9 fr5 e n ^ ^ cu rotocoale de mmlig fript.

/^crcre i>

C jG h^ Q . a td ^ G J i^ S C l ofe p U t CLU P q.S g / g.


D ificultate C o st ^ %

Sfat - aceasta este o ciorb delicioas, iar reeta am n vat-o de la bunica mea

X n y ^ t& n e .
- Un sfert de pui, aproximativ 4 0 0 g - O ceap curat - /2 kg fasole verde, splat, curat i tiat buci - O rdcin de ptrunjel curat - */ 2 de elin medie curat - Un morcov curat - Un pahar de roii cuburi n sos tomat - Un pahar de smntn fermentat - 2 linguri de ptrunjel tocat - O lingur de frunze de elin tocate - O linguri de sare

M o d de. pf'epcV 'O t'e.1 Tiai puiul buci, splai-1 bine, apoi punei-1 la fiert n 2 1 de ap. Fierbei-1 la foc domol, timp de 4 0 de minute, spumnd din cnd n cnd. 2 n dmp ce fierbe puiul, tiai zarzavatul cubulee, iar cnd carnea nu mai elimin spum, adugai-1 i pe acesta. Continuai fierberea, acoperind
cu un capac n aa fel nct s lsai un mic spaiu ca s ias aburul. Dup 10 minute adugai sarea, roiile n sos tomat, fasolea verde, frunzele de elin, continund nc 20 -2 5 de minute.

2 Oprii focul, lsai 3-4 minute s se rceasc, gustnd de sare, apoi dregei cu smntn, amestecnd s nu se brnzeasc. Presrai cu ptrunjel tocat
i servii cu pine proaspt.

cerere:

VA^4

jG

t^ .

D ificultate

Sfat

- ciorba de gsc este i mai gustoas dac o preparai d intr-u n bo b oc de gsc dc 2 kg. - este preferabil s fierbei toat gsc, iar din carnea pe care nu o folosii la ciorb, s preparai un pilaf sau chiar un rasol.

X r)^ & d ien t& - 4 0 0 -5 0 0 g de carne de gsc


- O ceap curat - O rdcin de ptrunjel curat - Un morcov curat - *4 de varz curat, aproximativ 2 5 0 g - Un ardei gras curat - Un pahar de roii cuburi n sos tomat - Un pahar de smntn fermentat - 2 linguri de oet de vin alb -/ '2 de salat verde splat i scurs de ap - O lingur de ptrunjel tocat - O lingur de leutean tocat - 7-8 boabe de piper negru - O linguri de sare

M e x l de.
1 Tiai carnea de gsc buci, apoi punei-o la fiert n 2 1 de ap. Fierbei carnea la foc domol spumnd din cnd n cnd. Dup ce carnea nu mai
ridic spum, adugai sarea i boabele de piper, continund fierberea.

2 n timp ce fierbe carnea, tiai ardeiul cubuJee, tocai ceapa mrunt, tiai morcovul i rdcina de ptrunjel rondele subiri, iar varza i salat tiai-le
ptratele. Dup o or de fierbere adugai zarzavatul, continund fierberea, iar dup 10 minute adugai roiile cuburi. Dup alte 10 minute adugai salata tiat ptrate. Fierbei ciorba nc 5 minute, apoi oprii focul i acoperii-o cu un capac. ^ Dup ce ciorba s-a rcorit puin adugai oetul i dregei cu smntn. Presrai verdea tocat i servii ciorba cu pine proaspt.

defere i>e VA^A

sup, czo^se,

C jo t^ .
D ificultate C ost % % %

Sfat - aceasta ciorb se prepar din iepure de cas, dar o putei prepara i din iepure slbatic, doar c trebuie m arin at 2 4 h.

- Un sfert de iepure, aproximativ 6 00 |


- 50 g de costi - O ceap curat - O rdcin de ptrunjel curat - / 2 de celin medie curat - Un morcov curat - Un pahar de smntn fermentat - 2 glbenuuri de ou

- O linguri de frunze de elin tocate - 2 linguri de ptrunjel tocat - 2 linguri de oet de vin rou - O foaie de dafin - 5-6 boabe de ienupr - 8-10 boabe de piper negru - 2-3 fire de tarhon - O linguri de sare

M o d d e . p t-ep C D -a tA 1 Tiai carnea n buci i oprii-o n 2 1 de ap clocotit, apoi spiai-o i punei-o ia fiert cu sarea, n 2 1 de ap rece. n timp ce carnea fierbe la foc
domol, spumai ciorba dac este nevoie. Legai dafinul, piperul, tarhonul i boabele de ienupr ntr-o bucat de tifon i aruncai-le n ciorb.

2 Tiai costia n form de coroan. Tocai ceapa mrunt, iar restul de legume, cuburi de 1 cm. ntr-o tigaie rumenii bine costia, apoi scoatei-o pe
o farfurie. n locul ei adugai legumele, nmuindu-le frumos. ? D u p ce carnea nu mai ridic spum, dup aproximativ 90 de minute, adugai legumele i costia, continund fierberea nc 15 minute. Scoatei sculeul cu mirodenii, adugai oetul i oprii focul. Batei ntr-un bol glbenuurile cu smntn. 4 Dup ce ciorba s-a rcorit puin dregei-o cu amestecul de smntn i ou. Presrai ptrunjel i servii-o cu pine proaspt.

d&
D ificultate C ost 4

d U
% %

c J u p ^ c J

s fa t - aceasta este o ciorb delicioas, iar reeta am nvat-o de la bunica m ea

- 600 g piept de viel


- 500 g ciuperci Champignon medii, splate i curate - O ceap curat - ' /2 de elin medie curat - Un morcov curtat

- O lingur orez cu bob rotund - 2 cni bor - 2 linguri leutean tocat - O linguri sare - 7 -8 boabe de piper negru

M c x d d < i p t -e p a t C O ^ -

iT ia i carnea buci, apoi punei-o la fiert cu sarea i boabele de piper ntr-o oal cu 2 I de ap. Fierbei-o la foc domol timp de o or i jumtate, spumnd-o din cnd n cnd. Intre timp tocai mrunt zarzavatul, tiai codiele ciupercilor n dou, iar plrioarele n patru. - Dup ce nu se mai ridic spuma, adugai zarzavatul, iar dup 5 minute i ciupercile mpreun cu orezul. Acoperii i fierbei nc 20 minute. Separat fierbe borul, iar cnd clocotete, luai-i spuma i oprii focul. Adugai borul n ciorb, mai dai dou clocote i oprii focul. Presrai cu leutean tocat i servii cu ardei iute i pine proaspt.

J*/

C jG t^ a

d&

d t& a s

c u

Sfat

- aceast ciorb de pete se poate prepara cu orice fel de pete, dar cea m ai gustoas este cu pete m arin gras. - petele se ine 3 0 m in u te presrat cu sare pentru a avea gust m ai bun, apoi se spal i stropete cu oet pen tru a nu se frm i la fiert.

- 800 g pete splat i eviscerat


- O ceap mare curat - 2 ardei grai splai i curai - ' /2 de elin medie curat - 2 linguri ulei floarea soarelui - Vi de pahar orez cu bob rotund - O lingur oet de vin alb - Un pahar smntn fermentat - Un glbenu de ou - O lingur faina - Zeam de la o lmie - 2 linguri leutean tocat - O linguri sare

I Tiai petele buci, apoi srai-1 i lsai-1 ntr-o tav timp de 3 0 de minute. Cltii-1 cu ap rece, tergei-1 cu o crp i stropii-1 cu oet. Lsai-1
s stea aa timp de 10 minute. Tocai mrunt legumele. Oprii orezul n 2 cni de ap clocotit, apoi strecurai-1 i pstrai-1 ntr-o farfurioar.

2 ncingei o oal cu ulei i chi legumele, apoi adugai


^ Presrai cu leutean i servii cu lipie i ardei iute.

1,5 1 de ap i fierberi timp de 15 minute. Adugai orezul oprit i petele, continund

fierberea nc 12-15 minute, apoi acrii cu zeam de lmie i oprii focul.

2 Batei oul cu faina i smntn ntr-un bol, apoi dregei ciorba.

Cerere 2>e VA^A

sape, cxo^se,

heCA de.
D ificultate C o st ^ %

S upa t'ede. de.


Sfat - acest bor este n em aip om enit n zilele clduroase de var. Dificultate C o st %

icyuht

X^j^Z-ec//e/JZ^c - 4 0 0 - 6 0 0 g piept de pui - 4 ou fierte tari - 2 sfecle roii mari, curate - O ceap curat - 2 castravei splai i curai - Un cel de usturoi pisat - 1 1 de lapte btut - O can bor - 4-5 linguri smntn fermentat - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat - O linguri sare

Sfat - numit si supa Trtor, aceasta so

, p. ^ Prepar n Bulgaria, dar i n D obrogea, fund specifica arom anilot. E - , , , 'He uor de preparat i reconfortant.

- 3 cni iaurt - O can ap - 3-4 castravei medii, splai i - 2 linguri ulei de msline extravirgj|!^ - 4 cei de usturoi curai - 2 linguri nuci tocate mrunt (nu - O lingur ment proaspt tocat - O lingur mrar tocat - O linguri sare

M od
1 Fierbei pieptul de pui mpreun cu ceapa la foc domol, ntr-un litru de ap timp de 4 5 -6 0 de minute, apoi scoatei-1 pe o farfurie ca s se rceasc. Radei sfecla pe rztoarea cu ochiuri mari i fierbei-o n bor pn se nmoaie. 2 Tiai castraveii fiue subiri. Tocai mrunt oule fierte. Tiai pieptul n cubulee.

M o d d& ^ r -^ a ta r & '


r Tiai castravetii n cubulete, apo; se scurs ntr-o strecurtoare. In . . . i, . presarai-i cu puma sare i lasai sa . timp ce castraven se scurg, pisai usturoiul i amestecai-1 bine cu ul^j^j

2 ntr-un bol de sticl sau ceramiej bateti cu un tel iaurtul cu apa i


restul de sare, apoi adugai castraveii scuri de lichid, nucile, uleiul strecurat de usturoi i menta tocatj

3 Dup ce borul s-a rcit, amestecai-1 bine cu laptele btut i cu


smntn, apoi ncorporai restul ingredientelor. ^ Servii preparatul rece, eventual cu rotocoale de mmlig fript..

' l Presrai cu mrar tocat i servii,'^ cu lipie cald.

i / p e CXO^B,

D ificultate

C o st ^

Sfat - ciorba aceasta o m neam n copilria m ea, n perioada de var, cnd m ergeam n vizit la prietenul m eu Felician. O prepara m am a lui, iar m ie tare m i mai plcea.

- 600 g fasole gras splata i curat


de codi i vrf - O ceap mare curat - Un morcov curat - 150 g costi tiat n attea felii cte porii sunt - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O lingur faina ' O linguri boia dulce - Un pahar iaurt gras - O lingur mrar tocat - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare

M o d de. p t-e p a ra te .1 Crestai n form de coroan feliile de costi, far a tia oricul. Tocai mrunt ceapa, tiai rondele subiri morcovul i tiai fasolea gras n 2-3
buci, n funcie de lungimea tecilor.

2 Punei fasolea cu morcovii la fert n


mpreun cu sarea.

1,5 1 de ap. ncingei uleiul ntr-o tigaie i rumenii feliile de costi, apoi clii uor ceapa, adugnd faina i

boiaua i amestecnd s nu se prind. Stingei cu un polonic de ap n care fierbe fasolea, iar cnd ciorba a dat n clocot adugai soteul de ceap, ^ Fierbei ciorba la foc mediu, timp de nc 2 5 -3 0 de minute, apoi oprii focul, adugnd iaurtul btut i verdeaa. ^ Servii ciorba cu ardei iute i pine proaspt.

i^ c r e r e 2>e

S6/P, CZO^Be. B O eS i/lfX

C J o tA d e . -fQ ^ G le. V & tde,


D ificultate C o st %

Sfat - ciorba de fasole verde nu trebuie acoperit cu capac n tim pul fierbef deoarece fasolea i pierde coloritul i se nglbenete

- 40 0 g fasole verde splat i curat


de codi i vrf - O ceap mare curat - Un morcov curat - Un ardei gras splat i curat - 4 cei de usturoi curai - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O can roii n bulion - O can roii pasate - O lingur ptrunjel tocat - O lingur leutean tocat - O linguri sare

M ctd eJ& 1 Rupe i sau tiai tecile de fasole n 2 sau 3 buci, n funcie de mrime. Tocai mrunt toatei
cotoarele. bulion, ndeprtnd

2 ncingei o oal cu ulei i nbuii puin legumele, apoi adugai 1,5 1 de ap i fasolea verde. Fierbei ciorba la foc mediu, timp de 15 minute, apoi
adugai roiile n bulion, roiile pasate, usturoiul i sarea, continund fierberea nc 15-20 minute. Oprii focul i presrai cu verdea tocat. ^ Servii ciorba de fasole verde cu rotocoale de mmlig fripte.

S u ^
D ificultate

d&
C o st ^ ^

d l/

U S u t 'G !

Sfat - aceast sup uoar se poate consu m a att cald, ct i rece.

O ceap mare curat


Un morcov curat V 2 de elin curat O cpn de usturoi curat O lingur ulei de msline 2 cni roii n bulion O can roii pasare O lingur oet de vin alb O lingur zahr 2 linguri ptrunjel tocat O linguri sare

M o d d&

J Tiai legumele buci i punei-le la fiert cu


subiri.

1,5 1 de ap i sare. Tocai roiile n bulion i ndeprtai cotoarele acestora. Tiai usturoiul n feliue

2 Dup 45 de minute de fierbere a supei de legume, pasai coninutul i amestecai cu roiile pasate i cu cele tocate. Fierbei supa timp de 10 minute,
apoi adugai usturoiul i continuai nc pe att, la foc domol. ^ n timp ce supa de roii d ultimele clocote, punei oetul i zahrul la fiert ntr-un ibric mic, iar cnd amestecul clocotete i nu se mai simte miros de oet, turnai-1 peste sup. 4 Mai dai 2-3 clocote supei, apoi oprii fiacul, adugai uleiul de msline i presrai cu ptrunjel tocat.

de. Vat. C.U /e^U/yi&


Z d t& JiT ^ iS . <d&
D ificultate

Sup de. ^u/t! dU ^U <te


Dificultate C o st

o U

C o st || Sfat - guliile au o textur asem ntoare cartofului, deci nu trebuie s fie fierte

Sfat - am m n cat ciorbia aceasta la Roiori de Vede cu m uli ani n urm , iar de atunci o prepar n fiecare var i nu m m ai satur de ea. C e p ot spune, dect ieft-in i bun.

prea m ult. T otodat, acestea se p o t consu m a cru de n salate. Valoarea lor nu tritiv este asem ntoare verzci i sunt bcneficc n tratarea bolilor respiratorii i a anem iei.

- o ceap mare curat - Un morcov mare curat - Vi de elin curat - O rdcin de ptrunjel curat - Un ardei gras curat - 3 cartofi curai - *4 de varz curat de cotor i de prima frunz

- O can de roii n bulion - 1 can i Vi de corcodue verzi - 2 linguri de ulei de floarea soarelui - 2 ou - 2 linguri de leutean tocat - O linguri de sare

- 500 g gulii curate


- O rdcin de ptrunjel curat - O ceap mare curat - O lingur mare de unt - Un pahar smntn fermentat - 1,5 1 sup de legume preparat cu concentrat tip cub - O can glute din gri (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri ptrunjel tocat - O linguri sare

M o d de. M o d de. p te p a to r e 1 Tocai ceapa i ardeiul gras mrunt. Tiai morcovul i ptrunjelul n rondele subiri, iar elina cubulee. Tiai varza ptrate i cartofii cuburi de 2 cm. Tocai roiile n bulion i ndeprtai cotorul acestora.

1 Tiai guliile cubulee i punei-le la fiert cu 1,5 1 de ap i sare. Tocai


ceapa mrunt, iar rdcina de ptrunjel radei-o pe rztoarea cu ochiuri mari. ncingei untul ntr-o crticioar i nbuii zarzavatul, apoi adugai-1 supei, continund fierberea nc 10-15 minute. Guliile nu trebuie s fie foarte moi.

Fierbei corcoduele timp de 45 de minute, n 3 cni de ap.

Strecurai zeama rezultat i eliminai corcoduele. Batei ntr-o farfijrie oule cu puin sare. ^ nbuii zarzavatul ntr-o oal cu ulei, apoi turnai 1,5 1 de ap i fierbei-1 la foc domol. Dup 10 minute adugai varza i cartofii, continund fierberea. Dup alte 10 minute adugai roiile i sarea. Adugai zeama de la corcodue, mai dai cteva clocote i turnai oule btute n fir subire. ^ Presrai cu leutean tocat i servii cu pine proaspt i ardei iute.

2 Adugai supei i glutele fierte timp de


brnzeasc.

10-12 minute n 2 1 de ap

srat, oprii focul i turnai smntn, amestecnd ca aceasta s nu se ^ Presrai cu ptrunjel tocat i servii cu ardei iute i oet de mere.

'lU'PC CZO^S,

J ' e y y f
C o st ^ ^

d e .

D ificultate

Sfat - aceasta este o sup foarte gustoas i cu un con in u t bogat de nu trieni. Se prepar foarte uor i poate fi con d im en tat sau arom at dup gust. E x: puteri aduga past de ardei, sos de C hili, cacaval, etc. - p en tru supa crem de legum e sun t necesare trei ingrediente de baz i anu m e: cartoful, ceapa i supa de legum e preparat cu con cen trat. Restul p o t fi nlocuite sau li se p o t schim ba cantitile, n funcie de dorina celui care gtete. supa poate fi i de post, dac renunai la un t i lapte

- O ceap mare curat


- Un praz mic curat i splat bine - Un morcov curat - Vi de elin curat - 150 g legume diferite (conopid/broccoli/fasole verde etc) - 4 cartofi curai - O lingur unt - 1,5 1 sup de legume preparat cu concentrat tip cub - Un pahar lapte - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - ' /2 linguri piper negru mcinat - O can crutoane de pine (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) W r

M o d de.

J Tiai legumele buci i nbuii-le ntr-o oal cu unt. Dup ce s-au nmuiat punei-le la fiert cu
2 Dup ce s-a fiert supa, pasai-o cu un blender de mn i strecurai-o prin strecurtoare. 2 Presrai cu ptrunjel tocat i servii-o cu crutoane de pine.

1,5 1 de sup de legume. Fierbei supa la foc domol,

timp de 40 de minute, apoi adugai laptele caid, condimentele i continuai fierberea nc 10 minute.

^ crerT f: 2> VA^A

S U P , C X O ^B,

S u /?
D ificultate

( I t e jo ^
C o st

c ie .

SFat - putei om ite salata. n locul acesteia pasai n blender 2 linguri msline negre fr sm buri, m preun cu o lingur de ulei de msline i picurai sosul rezultat pe supa crem .

- O ceap curat
- 3 cni mazre proaspt, curat sau mazre conservat ori congelat - 2 cartofi curai - 2 linguri unt - 1 1 sup de legume preparat cu concentrat tip cub - Un pahar lapte - /2 de salat verde splat bine - O linguri sare - Un vrf de cuit de nucoar - O can crutoane de pine

M c x l d& 1 Tiai cartofii i ceapa n felii i nbuii-le ntr-o oal cu o lingur de unt. Adugai mazrea, inmuind-o i pe aceasta puin, apoi punei-le la fiert
cu sup de legume. Fierbei supa la fpc domol, timp de 30 de minute, apoi adugai laptele cald, condimentele i continuai fierberea nc 10 minute.

2 Dup ce s-a fiert supa, pasai-o cu un blender de mn i strecuraci-o prin strecurtoare.


^ T iai salata verde n fiue, apoi sotai-o intr-o tigaie mic, timp de 2-3 minute n restul de unt. Presrai soteul cu puin sare. ^ T u rn a i supa n boluri, adugai cte puin salat i servii-o cu crutoane de pine.

S a t a /y iu h

d in

d&

c r a ^

d u

/y j /y i /t ^ u ^ .

C jo a p ^ e .

Sfat

- bu rta de crap este recom an dat pen tru saram ur, deoarece are oasele m ari i uor de curat. - petele nu trebuie cu r a t de solzi, altfel cn d se frige pe grtar, se arde carnea. - se poate prepara saram ur i din caras sau biban, dar pe acetia recom and s i crestai de 2 ori pe fiecare parte, paralel cu ira spinrii. n acet fel m runii

oasele subiri ale spatelui. - putei nlocui roiile coapte cu roii n bulion, tar la ardeiul gras putei renuna.

- 1- 1,5 kg de burt de crap, curat i


splat - O cpn de usturoi curat - 4 -6 roii coapte - 2 ardei grai curai i splai - 2 ardei iui curai i splai - O lingur de ulei de floarea soarelui

- 5-6 boabe de piper negru - O crengu de cimbru - O lingur de ptrunjel tocat - O lingur de sare - 3-4 cni de mmligu pripit (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi)

M o d de.
iT ia i petele n buci mari (una/porie), apoi tergei-1 cu o crp curat, preasrai-1 cu cimbru i sare i ungei-1 cu ulei. ncingei grtarul i punei petele la fript, cu solzii pe grtar, mpreun cu roiile, ardeiul gras i cel iute.

2 Burta de crap necesit s se frig pe grtar aproximativ 10 minute pe partea cu solzi i 4-5
grtar imediat ce s-au nnegrit i s-au crpat uor. fierbinte. Fierbei saramura timp de 10 minute, apoi adugai petele i oprii focul.

minute pe cealalt parte. Roiile i ardeii se scot de pe

^ Punei la fiert 2 cni de ap cu restul de sare i usturoiul tiat felii, apoi decojii ardeii i roiile coapte, adugndu-le mpreun cu piperul n apa 4 Lsai petele s se nbue, acoperit n saramur, timp de 5 minute, apoi aezai-1 pe farfurii. Punei cte o roie coapt i fii de ardei copt deasupra petelui, turnai saramura strecurat, presrai cu ptrunjel i servii cu mmligu.

D ificultate

C o st

% %

Sfat

- pentru placbie recom and ciortan ul (crap tnr) de 2 ,5 -3 kg, cu corpul rotund. - putei nlocui vinul alb cu unul roze arom at. Vei avea un preparat senzaional. - d ac dorii o carne mai fin, fat oase, putei nlocui crapul (ciortanul) cu un pete m arin, de genul doradei, bibanului de m are sau cbefalului.

- Un ciortan de 2,5 kg, curat de solzi


i viscere, splat i ters bine - 2 cepe curate - 2 cei de usturoi necurai - 5-6 roii coapte - 2-3 foi de dafin

- 7-8 boabe de piper negru - Un pahar ulei de floarea soarelui - O can vin alb sec - 2 linguri ptrunjel tocat - O linguri sare - O crengu de cimbru

M o d td&
1 Tiai ceapa solzi i aezai-o ntr-o tav cu ulei. Introducei tava n cuptorul ncins la 180 C i rumenii uor ceapa. n timp ce tava este n cuptor
tiai roiile felii i frecai ciortanul cu sare.

2 Dup ce ceapa s-a rumenit, aezai deasupra petele, tapetai-1 cu felii de roii, iar restul acestora punei-le mprejurul petelui. Turnai vinul n tav,
adugnd foile de dafin i boabele de piper, apoi reintroducei tava n cuptor pentru 10 de minute. Reducei focul la 160 C i continuai nc 25 de minute. ^ Scoateri tava cu plachia din cuptor, presrnd deasupra ptrunjel tocar.

/ Servii petele porionat, cu sos din tav i feliile de roii coapte.

C ra p
D ificultate -

ih

S g S
C o st

d e . S /y i /it n a

X jT y & d i& Jits. - 1- 1,5 kg de file de crap,


splat i ters bine - 4-5 roii coapte, splate - 3 cei de usturoi curat - Vi de pachet unt - O can smntn fermentat - O lingur fain - ' /2 de pahar suc de roii - O lingur ptrunjel tocat - Un fir de cimbru - O linguri sare - /2 linguri piper negru mcinat

M o d de. pr'epO )'Cit'& ' I


ncingei cuptorul la 175 C. Pisai usturoiul. Tiai roiile felii. Tiai untul felii. Amestecai sarea cu cimbrul, piperul i puin usturoi pisat. Ungei

fileurile cu acest amestec apoi aezai-le cu partea interioar n jos ntr-o tav uns cu 2 felii de unt. Aezai deasupra petelui restul de felii de unt i coacei n cuptor timp de 10 minute, apoi scoatei tava i tapetai cu feliile de roii, reintroducnd-o n cuptor pentru nc 7-8 minute.

2 . n timp ce petele este n cuptor, amestecai faina cu sucul de roii, restul de usturoi pisat, jumtate din ptrunjelul tocat i cu smntn. Scoatei
tava din cuptor i turnai sosul deasupra, apoi reintroducei-o n cuptor pentru ultima dat i coacei preparatul nc 7-8 minute. ^ Aezai fileurile de crap n farfurii i acoperii-le cu sos, presrnd deasupra ptrunjel tocat. Ser\di lng pete piure de cartofi sau cartofi natur.

^< X < 5 g /
D ificultate '

d&

S G /y t^

/G ^ U /y i&

y / in

o j^

Sfat - ca rasol, cea mai gustoas bu cat din som n este spinarea cu cartilagiul irei.

- 1- 1,5 kg somn, curat i splat


- O ceap curat - Un praz mic curat i splat bine - 2 morcovi curai - Un broccoli mic, curat, splat i desfcut n bucheele - 2-3 bucheele de conopid - Un ardei galben curat i splat - 3 linguri unt - O can vin alb sec - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - / 2 linguri piper negru mcinat

M c x i de. phepC O 'O te.'


I Tiai morcovul felii de 0,5 cm, iar ceapa tiai-o n dou. Punei-le la fiert n 2 1 de ap cu sare. Cnd supa clocotete, adugai petele tiat n buci
nu prea mari, iar peste 5 minute conopida i broccoli, continund nc 10-12 minute. Dup ce petele i legumele s-au fiert scoatei-le ntr-o strecurtoare, ndeprtnd ceapa.

2 n timp ce petele fierbe, tiai n cuburi ardeiul i n rondele prazul. ncingei o crticioar cu unt i nbuii la foc domol ardeiul i prazul, iar
cnd acestea s-au nmuiat i rumenit uor, adugai legumele din sup, amestecnd uor. Dup 2-3 minute adugai vinul i mrii focul, pentru ca acesta s se evapore rapid. Cnd vinul s-a redus la !4 din cantitate, adugai 2 linguri cu sup, piperul mcinat i oprii focul. ^ Aezai rasolul n farfurii i acoperii-1 cu legumele n sos, presrnd deasupra ptrunjel tocat.

I68

c e r e r e 2>e

.1

2> BAZ,

de.
D ificultate C o st % ^

Sfat - putei prji vinetele n loc de a le fierbe, dar preparatul este mai gras i se poate consu m a doar rece.

- 1 kg vinete splate i curate de coaj - 2 cepe mari curate - 3 cei de usturoi curai - 2 ardei roii curai i splai - Un ardei galben curat i splat - Un ardei verde curat i spJat

- 5 ou - O lingur ulei de floarea soarelui - Un pahar faina - Vi linguri mghiran uscat - Vi linguri boia dulce - Un vrf de cuit de nucoar

- Un fr de cimbru - 2 linguri smntn fermentat - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat - O lingur sare - V 2 linguri piper negru mcinat

M od

p r-ep a rC 0 '& '

1 ncingei cuptorul la 175 C. Tiai vinetele curate n cuburi i punei-le la fiert n 1,5 1 de ap cu sare. n timp ce vinetele fierb, tocai mrunt
ceapa i oprii-o ntr-un ibric cu puin ap clocotit, apoi strecurai-o i lsai s se rceasc. Tocai ardeii n cubulee.

2 Dup 15 minute de fiert, scurgei vinetele de ap, adugnd peste acestea smntn, ceapa i ardeii. Amestecai faina cu toate condimentele i ierburile
aromate, apoi adugai-le peste vinete, amestecnd bine. Separai albuurile de glbenuuri. Batei albuurile spum, adugnd un praf de sare. ^ Adugai 3 glbenuuri peste compoziia de vinete, apoi verdeaa, iar la urm nglobai uor i albuurile btute spum. 4 Tapetai o tav uns cu ulei, cu hrtie de copt i turnai compoziia. Coacei drobul timp de 2 5 -3 0 de minute, apoi ungei cu restul de glbenuuri btute i continuai nc 10-12 minute. 5 Scoatei drobul din cuptor, lsai-1 s se rcoreasc i apoi tiai-1 felii. Servii cu sos de roii i pine proaspt.

2>

2> s A z A

" T G

d a n t io .

e le .

Sfat

- putei nlocui ardeii grai cu gogoari, gustul va fi chiar mai bun. - cine nu agreaz gustul p ican t poate renim a la ardeii iui

- 7-8 ardei grai roii i verzi curai i splai


- 3-4 ardei iui curai i splai - O can roii cuburi n sos tomac - 2 cei de usturoi curai - 2 cepe curate - Un morcov curat - Un pahar ulei de floarea soarelui

- Vi de pahar vin alb sec


- O lingur ptrunjel tocat - Un fir de cimbru - O linguri sare -/ '2 linguri piper negru mcinat

M od < d &
1 Tiai ardeii n 4, de-a lungul i frigei-i pe grtarul ncins, apoi bgai-i ntr-o pung, presrnd puin sare pe ei. Dup 5-6 minute curai-i de
coaj i tiai-i fiue.

2 n timp ce ardeii sunt pe grtar, tiai morcovul i usturoiul felii, iar ceapa solzi.
^ Dup ce tocnia este gata, presrai-o cu ptrunjel tocat i servii-o cu mmligu i smntn.

^ ncingei uleiul ntr-o crati i sotai la foc mediu ceapa i morcovul, apoi adugai ardeii fii, roiile i usturoiul. Acoperii cratia i fierbei tocnia 10 minute, dup care adugai un pahar de ap cldu, vinul, cimbrul i condimentele, continund fierberea la foc domol nc 10-15 minute.

170

/I d a t e . d &
C o st ^ 4

/y t a z /- &

C LU

/y i t a t

' ft t ^ n e J &

D ificultate /'' i

Sfat - avei grij s nu lsai feliile de franzel prea riiult n lapte cci se vor rupe la prjit. T otodat, scurgei-le de ou, altfel vor avea aspect de om let.

M ncare de mazre - 1 kg mazre proaspt, curat sau mazre congelat - O ceap curat - Un morcov curat - O lingur ulei de floarea soarelui

- O lingur faina - Un pahar suc de roii - O linguri zahr tos - O lingur mrar tocat - Un vrf de cuit de nucoar mcinat - O linguri sare -U n - '/ 2d ' l'ahar ulei de floarea soarelui - 4 -6 f,. p, ^ 'U de franzel

M oA

p t 'e p a t 'a m j

IT ( ocai mrunt ceapa, iar morcovul tiai-1 rondele subiri. ncingei uleiul ntr-o crati i nbuii uor ap, apoi acoperii i ferbei mncarea la foc domol, timp de 20 de minute.

'zavatul. Adugai mazrea i 3 cni de

"2 Amestecai faina cu zahrul i sucul de roii, apoi adugai peste mazre, odat cu sarea i nucoara mciri^^ Cnd este gata mncarea presrai cu mrar tocat. Continuai fierberea nc 10 minute. Frignele

1 ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte. Batei oul ntr-o farfurie adnc. Turnai laptele ntr-Q
franzel, apoi nmuiai-le n ou i prjii-le n uleiul ncins, cte 2 minute pe fiecare parte. t farfurie adnc i nmuiai feliile de

2 Servii mncarea de mazre cu frignelele alturi.

cl& vatz.
D ificultate C o st ^ Sfat

CLu

- varza nou are frunzele fragede i arom ate, pe cnd cea de to am n a are frunzele tari, pregtite de vrem ea friguroas ce va s vin. D in acest m otiv este

recom an dat ca aceast m ncare s fie preparat vara. - dac v place, putei presra varza cu brnz telem ea sau cacaval, nainte de a o introduce n cuptor.

J jiy ' &

d ie jlt e .

- O varz nou de aproximativ 1,2-1,5


kg, curat de cotor i primele frunze - O ceap curat - O can smntn fermentat - Un pahar lapte - */ 2 de pachet unt - 2 linguri fain - O lingur mrar tocat - 3 cuioare - O linguri sare - */ 2 linguri piper negru mcinat

M o ei J e . 1 Tiai varza fidelu folosind, fie o rztoare special, fie cu un cuit bine ascuit. Punei o oal cu 2 1 de ap cu sare la fiert i adugai ceapa n care
ai nfipt cuioarele. Cnd apa clocotete, adugai varza i oprii-o timp de 5-6 minute, apoi scoatei-o ntr-o strecurtoare. Pstrai zeama n care a fiert pentru mai trziu.

2 ncingei o crati de dimensiune mijlocie cu unt, iar cnd aceasta s-a topit, adugai cuburile de ardei nbuindu-le puin, apoi ncorporai faina,
amestecnd. Adugai treptat laptele cldu, amestecnd ncontinuu. Fierbei amestecul timp de 12-13 minute, apoi adugai un pahar din zeama de la varz, condimentele i varza oprit. ncingei cuptorul la 180 C. ^ Continuai fierberea 5 minute, apoi adugai smntn i mrarul, dup care introducei cratia n cuptor pentru 10-15 minute

2><r s 4 z

V ^ a tz
D ificultate

f i o u . d / t 't .
C o st ^

s fa t

- aceast m ncare este cu n oscu t n toat ara. n fiecare regiune se folosesc arom e i con d im en te diferite p en tru a da gust acestui preparat. C a exem plu: - n Ardeal se folosete chim en - n O ltenia se folosete cim bru i past de roii - n M un ten ia se folosete m rar i cteod at vin

- O varz nou, de aproximativ 1,2-1,5 kg,


curat de cotor i primele frunze - O ceap curat - Un ardei gras rou curat i splat - 400- 6 0 0 g de costi uor afumat - O can iaurt gras - Un pahar vin alb

- 3 linguri ulei de floarea soarelui - O can sup de pasre preparat cu concentrat tip cub - 2 linguri mrar tocat - O linguri sare - V t . linguri piper negru mcinat

M o d tJ& pt'SpO)'CO'&1 Tiai costia cte o felie pentru fiecare mesean i apoi crestai-le. ncingei cuptorul la 180 C.

2 Tiai ardeiul gras fiue. Tocai ceapa mrunt. Tiai varza fidelu, apoi presrai-o cu sare i frecai-o cu minile. Lsai s stea aa timp de 30 de
minute. n acest timp ncingei o tigaie i frigei costia pe ambele pri, apoi scoatei-o la cald. n grsimea lsat de costi, nbuii ceapa, apoi adugai ardeii, piperul mcinat, iar apoi varza scurs de zeam.

2 Clii varza, amestecnd din cnd n cnd. Cnd nu mai las ap i a nceput s sfrie, adugai vinul, continund pn acesta s-a evaporat aproape
complet. Acum adugai supa de pasre, acoperii cratia i fierbei mncarea la foc domol, timp de 4 5 -5 0 de minute. Dac a sczut prea tare, mai adugai ap cald. 4 Adugai acum uleiul i mrarul, amestecnd uor, apoi dai cratia neacoperit la cuptor, pentru 15-20 de minute. 5 Servii varza cu costi deasupra i stropit cu iaurt.

le c rc re 2>e \/A^4

3>e b a z a

} - / y

J C
C o st 4

j u

&

t d

f h

'P o t

V i'^ .

D ificultate

Sfat

- foile de vi splate se ptind cte 5 -6 de codie i se scufund 4 -5 secunde n tr-u n am estec de ap fierbinte, sare i oet. apoi se plonjeaz n ap rece. Se

rcesc, apoi Ii se nltur codiele. La 1 1 de ap adugai 3 linguri de o et de vin alb i Vx de linguri de sare - alegei d o ar frunze tinere, dim ensiune m edie, de culoare verde deschis. - m odul m eu de a m pturi sarm ale este urm torul: aez um plutura n m ijlocul foii, apoi pliez ju m tatea de foaie dinspre m ine peste um plutur, dup care pliez am bele pri laterale peste ju m tatea p liat, iar n cele din urm rulez pn se form eaz sarm aua. Aez sarm aua n tav sau crati cu captul foii pliate n jos.

X /T y -e jd ie Jite . - 30 -4 0 de frunze de vi
(pentru 5 srmlue de persoan) - 3 linguri orez cu bob rotund - 3 roii coapte splate - 250 g ciuperci Champignon, splate i curate - O ceap curat - Un morcov mic curat - Vi pahar ulei de floarea soarelui - O can sos de roii - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat - O linguri sare

M c x l de.
1 Tocai mrunt ceapa, iar morcovul tiai-1 rondele subiri. Tocai ciupercile, nu foarte mrunt. Tiai roiile felii. 2 ncingei uleiul ntr-o crati i nbuii uor ceapa, apoi adugai ciupercile, iar cnd acestea ncep s lase ap, adugai i orezul splat. Cnd orezul
ncepe s pocneasc, adugai un pahar de sup de legume i nbuii totul la foc domol. Dup ce orezul a ncorporat tot lichidul oprii focul, adugai

'/2 din verdea, puin sare i lsai s se rceasc puin.


^ n timp ce preparai umplutura, punei Ia fiert 1 1 de ap cu oet i sare i oprii foile de vi, dup care tiai-le codiele, iar cnd umplutura s-a rcit destul, luai cte o lingur din aceasta i aeza.i pe mijlocul foilor de vi, rulndu-le n form de sarmale. 4 Tapetai fundul unei cratie cu felii de roii, apoi aezai srmluele n cerc. Turnai deasupra sosul de roii, adugnd 3 linguri de ap i fierbei sarmalele, acoperite i la foc domol, timp de 30 -3 5 de minute. 5 Dup ce sarmalele sunt gata, presrai cu restul de verdea i servii-le cu pine proaspt.

i^crcre 2> /A eA

retu^x 2>c B/rz

r ' '

P i/o /"
D ificultate C o st % ^

Sfat - putei nlocui uleiul de floarea soarelui cu unul de msline. A ro m a va fi specific uleiului de msline, iar preparatul se va colora vag n glbui.

- O ceap curat
- Un morcov mic curat - Un ardei galben sau verde curat i splat - O rdcin ptrunjel curat - O can roii cuburi n sos tomat - 2 crei de usturoi curtat

- Un pahar orez cu bobul rotund - 3 pahare sup de legume preparat cu concentrat tip cub - Vi pahar ulei de floarea soarelui - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - ' /2 linguri piper negru mcinat

M od < d&
1 Tocai ceapa, tiai usturoiul feliue, iar restul legumelor tiai-le cubulee de 0,5 cm. 2 ncingei uleiul ntr-o crati i nbuii legumele, adugnd pe rnd ceapa, morcovul, ptrunjelul rdcin, ardeii, iar la urm adugai orezul splat
i scurs. ncingei cuptorul la 175 C. ^ Cnd orezul ncepe s pocneasc, adugai supa de legume i Vi de pahar de ap, amestecnd uor. Adugai condimentele i apoi punei capacul. Fierbei pilaful la foc domol, timp de 15 minute, apoi adugai roiile i usturoiul, dup care introducei vasul n cuptor pentru 12-15 minute. ^ Cnd orezul este fiert, presrai ptrunjel i lsai s se rceasc puin. Servii pilaful cu murturi de var.

^ fc r

2> e

2> e

b a z

n d j 'i C ^ d &

C LO S

Sfat - dac dorii o m ncare de post, renunai la sm ntn. - dovleceii trebuie tiai n felii de 0 ,5 cm grosim e

- 3 ardei roii curai i splai


- 3 dovlecei mici, splai i curai de capete - O can roii cuburi n sos tomat - 4 cei de usturoi curat - 5-6 ciuperci medii splate i curate - 3 linguri ulei de msline extravirgin - 300 g ciei de cas

- Un pahar smntn fermentat - O lingur ptrunjel tocat - O lingur busuioc proaspt tocat - Un fir de cimbru - O lingur sare - Vi linguri piper negru mcinat

M c x l ei&
1 Tiai ardeii n 4, de-a lungul i frigei-i pe grtarul ncins, apoi bgai-i ntr-o pung, presrnd puin sare pe ei. Dup 5-6 minute curai-i de
coaj i tiai-i fiue.

2 n timp ce ardeii sunt pe grtar, tiai usturoiul felii, ciupercile sferturi, iar dovleceii rondele.
^ Frigei dovleceii i ciupercile pe grtar, iar dup ce sunt gata stropii cu o lingur de ulei de msline i presrai cu cimbru, Yi din verdeaa tocat, sare i piper mcinat. 4 n timp ce legumele sunt pe grtar fierbei 1, 5 1 de ap cu puin sare, iar cnd clocotete, adugai tieii, pe care i vei fierbe 12-13 minute. Dup ce s-au fiert strecurai-i i adugai-i dovleceilor i ciupercilor. 5 ncingei uleiul ntr-o crati i nbuii la foc mediu usturoiul i roiile, apoi adugai ardeii fii i 2 linguri de ap. Adugai sare, acoperii cratia i fierbei sosul timp de 5 minute, dup care turnai-1 peste tiei i restul legumelor. Amestecai mncrica uor, presrai verdeaa rmas i gustai de sare.

6 Servii mncrica n farfurii adnci, cu cte o lingur de smntn deasupra..

u /yfjp /u^ti
D ificultate ' J ' J

^t n z . < t >/'

_J

C o st

% %

- 3-4 dovlecei medii, curai de capete i splai - O ceap curat ^ - 2 linguri orez cu bobul rotund - 2 0 0 g brnz telemea - 50 g cacaval - Un pahar smntn - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O linguri ptrunjel tocat - 2 linguri pesmet de cas - O linguri sare de linguri boia dulce

M o d de.
iT ia i dovlecii n dou de-a lungul, apoi curai-i de coaj i scobii-i. ncingei cu p ^ j^ ia 175 C , aezai dovleceii, cu scobitura n sus intr-o tav uns cu ulei i coacei-i timp de 10-12 minute, apoi scoatei-i la rece. 2 n timp ce dovleceii se coc, ncingei restul de ulei ntr-o crticioar i nbuii ceapa, apoi adugai miezul dovlecefc|^^mestecnd uor pn s-a evaporat zeama lsat de acetia. n continuare, radei telemeaua ntr-un bol, folosin^ztoarea cu ochiuri mari, apoi curai rztoarea i radei n alt bol cacavalul. ^ Punei orezul la fiert mpreun cu un pahar de ap i s a re ^ u p 20 d ^ i n u t e amestecai orezul cu soteul de dovlecei, brnza telemea ras, boiaua i verdeaa. Umplei dovleceii cu aceast mixtur, apoi aezai-i npbi n tav, turnai smntn deasupra i presrai cu pesmet i cacaval ras. Coacei dovleceii timp de 15-20 de minute. Servii cu sos de roii 1 7 8 k

/ f e r c r e i> VA^.4

-4
Dificultate

^0/7&
%

So S de. toii

C ost ^

Sfat - ulei de prjit care rezist la tem peraturi nalte ( 2 0 0 - 2 3 0 C ), este uleiul de palmier. A cesta conine antioxidani, (V itam ina E ), ce nu perm it oxidarea acizilor grai nesaturai. - interesant este faptul c acest ulei nu m p ru m u t gustul i arom a altor produse ce au fost prjite, deci poate fi folosit, lintit, pentru prjirea un or chiftele, iar apoi, dup strecurarea acestuia, la prjirea papanailor.

- 8-9 dovlecei medii


curai de capete i splai - 2 cei de usturoi curat - O lingur ulei de floarea soarelui - O can ulei pentru prjit - Zeama de la o lmie - 2 ou - ' /2 pahar faina

- Un pahar pesmet de cas - O lingur ptrunjel tocat - O lingur mrar tocat - O can sos de roii (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - Un fir de cimbru - O linguri sare - / 2 linguri piper negru mcinat

M c x l de.
1 Tiai felii de dovlecei groase de 1 cm de-a lungul, apoi aezai-le n:r-un bol i presrai sare, zeama de lmie, usturoiul pisat i ulei de floarea
soarelui. Lsai s stea la rece 20 de minute, pn las lichid, apoi tamponai-le cu o crp curat.

2 Batei oule ntr-un bol. Amestecai faina cu restul de sare i cu piperul mcinat intr-o farfurie adnc. Aezai pesmetul intr-o tav.
2 ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile ftalte. Tvhi feliile de dovlecei prin faina-ou btut-pesmet, apoi prjii-le n baia de ulei, pn se rumenesc frumos pe ambele pri. Scoateri dovleceii pane pe hrtie absorbant.

^ Servii dovleceii pane, presrai cu verdea i cu sos de roii deoparte.

"'- V-- - i ^ - i

Sato/ytUh. o/'t&nexs^ci. d& p u i


D ificultate C ost 9 9

Sfat

- putei nlocui puiul cu pulpe dezosate, n aa fel nu mai sunt oase, dar arom a este uor diferit - dac nu dorii un preparat pican t, renunai la ardeii iui

- Un pui mare (1,5-1,8 kg)


- O cpn de usturoi curat - O lingur ulei de floarea soarelui - 2-3 ardei grai curai i splai - 2 ardei iui curai de smburi, nervuri i splai

- O can roii n bulion - O lingur ptrunjel tocat - O lingur leutean tocat - Un fir de cimbru - O lingur sare

de. p h e p a to te .1 Tiai puiul n dou, despicnd coul pieptului, apoi despicnd pe mijlocul spatelui. Tiai fiecare jumtate n dou, n aa fel nct, fiecare sfert s
conin V 2 de piept i o pulp sau o arip. Aezai acum, fiecare sfert de pui pe un toctor de lemn, cu interiorul n jos i, folosind latul satrului sau un sucitor greu, aplatizai puiul. Putei s crestai puiul n apropierea oaselor pulpei pentru a se ptrunde mai uor.

2 ncingei grtarul, apoi preparai un bai din ulei, cimbru, 2-3 cei de usturoi pisai i sare, cu care ungei fiecare sfert de pui. Frigei puiul pe grtar,
aezndu-l nti pe partea cu piele. ^ n timp ce puiul sfrie pe grtar, curai roiile de pielie i cotor, tiai ardeii iui feliue, tocai ardeii grai fiue subiri i pisai usturoiul. Amestecai toate ingredientele cu cimbru, sare i 2 cni de ap i fierbei saramura att ct s clocoteasc 5-6 minute.

/. Verificai puiul dac este fcut, nepnd la ncheietura pulpei cu un cuit cu vrf subire. Dac iese un lichid limpede, incolor, nsemn c este bine
ptruns. n caz contrar, mai lsai-1 puin. Cnd puiul este gata punei-1 ntr-o crati i turnai saramura clocotit peste el, apoi presrai cu verdeaa tocat i punei capac. 5 Dup 10 minute servii saramura cu orice dorii dumneavoastr: mmligu, pine proaspt, cartofi, orez, etc.

Dificultate

Cost ^ ^

Sfat - eu recom and pulpele de pui, deoarece sunt gustoase, uor de tiat i nu v pierdei tim pul. T otui, putei folosi puiul ntreg sau piept.

e jit e . - 4-6 pulpe ntregi de pui sau un pui mic tiat buci
- 6-8 cei de usturoi curai - / z de ceap curat - Un morcov curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 2 linguri past de roii - 1 can i / '2 suc de roii - Un pahar vin alb - O lingur ptrunjel tocat - Un fir de cimbru - O linguri zahr tos - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

M o c i de. p h s p a tO te . '1 Tiai pulpele de pui n buci, apoi splai-le i tergei-le cu o crp curat. ncingei uleiul ntr-o crati i rumenii bucile de pui la foc iute,
avnd grij s amestecai mereu pentru a nu se prinde.

2 n timp ce puiul se rumenete, tiai morcovul rondele subiri, tiai ceapa i usturoiul felii, iar cnd puiul este gata, scoatei-1 pe o farfurie cald,
n locul acestuia punei ceapa i morcovul, reducnd imediat focul, la o putere medie. nbuii legumele timp de 3-4 minute, apoi readugai bucile de pui, paharul de vin, sub^, pasta de roii, cimbrul i zahrul. ^ Fierbei ostropelul a c o p e ritN ^ jc domol, timp de 2 0 -2 5 de minute, apoi adugai sarea, piperul mcinat i usturoiul, conunund nc 15 4 Dup ce este gata, servii ostropMn^resrat cu ptrunjel tocat i mmligu alturi.

ce re re : 3>e

2>e s A z

c iu
Dificultate C ost ^

a & a p

a td ^

Sfat - putei folosi ardei capia sau g o g cla ri n locul ardeilor grai

- 8 -12 pulpe de pui dezosate i fa r ^ ie le - 4 cepe mari curate - 6 ardei grai roii i galbeni c u r a i i splai - Un cel de usturoi curat - O can roii cuburi n sos t - Un pahar ulei de floarea s^ relu i - Vi de pahar vin alb dem i - O lingur ptrunjel D - 2 foi de dafin - 5-6 boabe de piR g^egru - Un vrf de c u f l^ e piper negru mcinat - O linguri

. Tiai ceapa solziori. Tiai ardeii fii. Splai pulpele de pui i tamponai-le cu o crp uscat i curat.

2 ncingei uleiul intr-o crati i rumenii la foc iute pulpele de pui srate i piperate n prealabil. Dup ce s-au rumenit, scoatei-le pe o farfurie cald,
ncingei cuptorul la 175 C. ^ n locul pulpelor de pui adugai ceapa i clii-o 2-3 minute, apoi adugai ardeiul gras, continund tot cam att. Dup aceea adugai roiile, usturoiul ntreg, o can de ap, vinul i restul condimentelor. Dai cteva clocote i adugai pulpele de pui rumenite, facndu-le loc sub ceap i ardei. Fierbei tocnia nc 20 de minute, apoi introducei cratia n cuptor, pentru 15 minute. 4 Servii tocnia presrat cu ptrunjel tocat i mmligu sau piure de cartofi.

de. p u l
D ificultate C ost 4 Sfat - putei nlocui cognacul cu zeam de lm ie, adugnd stafide roii. Astfel vei prepara un pui grecesc. - n loc de pui putei frige prepelie sau fazani, doar c acetia vor trebui s fie nvelii cu felii subiri de bacon cnd sunt copi.

- Un pui mare (1,5-1 ,8 kg) - 4 cei de usturoi curat - 2 roii splate i curate de cotoare - 2 ardei grai curai i splai - 3 piersici splate i curate de smburi - */ 2 pahar ulei de floarea soarelui - 2 linguri cognac sau rachiu bun - Un fir de cimbru - 2-3 fire de rozmarin proaspt - O linguri sare - V 2 linguri boia dulce - V 2 linguri piper negru mcinat

M o d ds.
i T ia i buci mrioare puiul, apoi splai-le i tamponai-le cu o crp curat. Pisai usturoiul i amestecai-1 cu condimentele i ierburile aromate mrunite. Adugai n condimente cognacul, 2 linguri de ulei i frecai de jur mprejur bucile de pui, apoi lsai-le la rece timp de 4 5 -6 0 de minute. 2 n timp ce puiul se marineaz, tiai roiile felii, ardeii buci mari, iar piersicile n sferturi. ncingei cuptorul la 180 C. ^ Scoatei bucile de pui din frigider i rumenii-le la foc iute, ntr-o tigaie cu ulei ncins. Scoatei-le apoi, ntr-o farfurie cald. Aezai ardeii i piersicile ntr-o tav mic, apoi punei bucile de pui deasupra. Tapetai cu felii de roii, acoperii tava cu folie de aluminiu i introducei-o n cuptor pentru 4 0-45 de minute. 4 Servii fripturica de pui cu legumele alturi i salat verde.

/eercTe 2>e

P u i d u /ytazt&
D ificultate C o st % % %

Sfat - dac folosii m azre congelat, adugai-o n m ncare cnd mai sunt 10 m inute pn s fie gata, altfel se nglbenete i i pierde calitile nutritive.

- 4-5 buci de piept de pui, aproximativ 0 ,8-1,2 kg - O ceap curat - 2 linguri unt - 60 0 g mazre proaspt, sau mazre congelat - O can sup de pui preparat cu concentrat tip cub - O lingur mrar tocat - Un pahar smntn dulce - Un vrf de cuit de nucoar - O linguri sare - V 2 linguri piper negru mcinat

M c x l de.
1 Tiai felii bucile de piept de pui, apoi splai-i i tamponai-i cu o crp uscat i curat. Tocai mrunt ceapa. Decongelai mazrea, dac folosii
congelat, iar pe cea proaspt splai-o i scurgei-o de ap. 2 ncingei untul ncr-o crati i rumenii, la foc mediu, feliile de piept, pe ambele pri. Dup ce sunt rumene frumos, scoatei-le pe o farfurie cald. In locul lor sotai ceapa timp de 3-4 minute, apoi adugai mazrea, condimenetele i supa de pui. Acoperii cratia i dai cteva clocote. ^ Cnd a nceput s clocoteasc sosul, reintroducei puiul, lsnd s fiarb la foc domol, timp de 15 de minute. Turnai smntn dulce peste mazre, continund nc 5 minute. 4 Dup ce puiul este ptruns, presrai mrar i servii cu pine proaspt.

Sfat - acesta este un preparat pe care l-am nvat de la bunica din partea tatlui m eu, ea fiind nscut la Plecoi, lng Buzu, zon apropiat de V rancea. Este un preparat care m bin arm onios aciditatea roiilor cu dulceaa sm ntnei.

- 4-6 pulpe de pui ntregi


- O ceap curat - 2 linguri unt - O lingur ulei de floarea soarelui - 3 cni roii n bulion - 2 linguri mrar tocat - O can smntn fermentat - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

M o d <J&
1 Desfacei pulpele superioare de cele inferioare, apoi crestai-le n cteva locuri, splai-le i tamponai-le cu o crp curat i uscat. Tiai ceapa felii subiri, iar roiilor ndepri-le pielia i cotorul.

2 ncingei untul i uleiul ntr-o crati i rumenii pulpele, la foc mediu, pe toate prile. Dup ce sunt rumene frumos, scoatei-le pe o farfurie cald,
n locul lor sotai ceapa timp de 3-4 minute, apoi adugai roiile, acoperii cratia i dai cteva clocote. ^ Cnd a nceput sosul s clocoteasc, reintroducei puiul, adugai o can de ap i condimentele, lsnd s fiarb la foc domol, timp de 45 de minute. Dup ce puiul este ptruns, oprii focul, batei smntn cu mrarul i turnai-1 peste mncarea uor rcorit. 5 Servii preparatul cu pine proaspt.

M /iCM ttCj,
D ificultate C o st % % %

d a s t t c ^ ^ i /yiUhCG^i CLU

p o tC L

Sfat

tiaci feliile de carne perpendicular pe fibra crnii. Fiile de carne tiai-le de-a lungul fibrei. A cest m od de a tia carnea ajut la frgezirea ei. - putei folosi i castravei n oet, dar gustul nu va mai fi acelai, ci m ai acru i acidulat.

X n y 'ex d iG rste. - 5 0 0 -6 0 0 g pulp de porc


- O ceap curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 5-6 castravei medii murai - O can sup de pui preparat cu concentrat tip cub - O lingur past de ardei gras - O lingur fain - /2 pahar suc de roii - 2 linguri vin alb sec - O foaie dafin - O lingur mrar tocat - O linguri sare - V 2 linguri piper negru mcinat

M c x l de. p t& p a ta te i1 Tiai pulpa de porc n felii de 2 cm, n continuare, feliile, n fii de 2 cm iar apoi acestea din urm, n cuburi de 2 cm. Splai i tamponai
cuburile de carne. 2 ncingei uleiul ntr-o crati. Tocai mrunt ceapa i rumenii-o la foc mediu, adugnd carnea i boiaua. Dup ce s-au rumenit frumos cuburile de carne, adugai pasta de ardei, supa i acoperii cratia. Fierbei totul timp de 45 de minute, adugnd ap cldu dac este necesar. ^ n timp ce mncrica fierbe pe maina de gtit, curai castraveii de coaj, tiai-i fii i stoarcei-i de zeam. ntr-un bol amestecai faina cu sucul de roii. 4 Dup ce carnea este ptruns adugai castraveii, vinul, foaia de dafin, amestecul de fain cu suc de roii, amestecnd uor. Fierbei n continuare nc 15-20 de minute, apoi oprii focul, adugnd mrarul tocat. 5 Servii mncrica cu piure de cartofi sau orez fiert.

MU

'm

v a tz a fiG U d / i t
Dificultate C o st l i % % %

ite

- 4 -6 pulpe de ra - O ceap curat - 4 linguri ulei de floarea soarelui - O varz nou, de aproximativ 1,5 kg - O can sup de pui preparat cu concentrat tip cub - O lingur boabe de chimen

- O linguri boia dulce - Un pahar vin alb demi-sec - 3 fire de cimbru - 5-6 boabe de piper negru - 2 linguri miere poliflor - O linguri cu vrf de sare - Vi linguri piper negru mcinat

A f o J td e. p r^ /? C i}'C ire.1 Splai pulpele de ra, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat. Amestecai mierea, cu piperul mcinat, cimbrul mrunit, puin sare i o lingur
de ulei, apoi ungei pulpele de ra i lsai-le la rece 6 ore.

2 Stropii o tav cu ulei, aezai pulpele, turnnd deasupra restul marinadei i adugai vinul n tav, acoperind-o apoi cu folie de aluminiu. ncingei
cuptorul la 180 C i introducei tava pentru o or. ^ n timp ce raa se afl n frigider tocai mrunt ceapa, tiai ardeiul fiue i radei varza pe rztoarea special. Frecai varza cu sare i lsai-o s se odihneasc 30 de minute. Dup ce varza s-a nmuiat, stoarcei-o bine de zeam. 4 ncingei restul de ulei i clii timp de 3 -4 minute ceapa i ardeiul, apoi adugai varza, boiaua dulce i chimenul, amestecnd pn legumele nu mai las ap. Adugai supa, boabele de piper i acoperii, continund fierberea, aproximativ 30 de minute pn varza s-a ptruns. Dac mai este nevoie, adugai ap cldu. 5 Cnd pulpele de ra sunt fragede, aezai varza clit ntr-o tav curat, adugai deasupra pulpele i rumenii totul n cuptor timp de 15 minute. O Servii varza n farfurie i cte o pulp de ra deasupra.

Pui dU 'FoSc>/& V&hJe.


D ificultate C ost % % % Sfat dac folosii fasole congelat, introducei-o cu 12 m inute nainte de a fi

gata puiul, altfel se nmoaie prea tare i i pierde arom a i calitile nutritive. - putei nlocui pieptul de pui cu pulpe dezosate,

- 4-5 buci de piept de pui, aproximativ 0 ,8 -1,2 kg - O ceap curat - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 60 0 g fasole verde proaspt, curat, sau congelat - O can sup de pui preparat cu concentrat tip cub - O lingur ptrunjel tocat - Un pahar roii cuburi n sos comat - 2 fire de cimbru proaspt - O linguri sare - V ^ linguri piper negru mcinat

M o d d&
J T ia i cuburi de 2 cm bucile de piept de pui, apoi splai-le i tamponari-le cu o crp uscat i curat. Tocai mrunt ceapa. Decongelai dac folosii congelat, iar dac este proaspt, rupei-o n 2-3 buci i splati-o. 2 ncingei uleiul ntr-o crati i rumenii, la foc mediu, cuburile de piept de pui. Dup ce sunt rumene frumos, scoa(^ lrf^ oT arfu rie cald. n locul lor sotai ceapa timp de 3-4 minute, apoi adugai fasolea, condimentele, cimbrul ^iipa46f*ii.-A copierTrcratia i dai cteva clocote. ^ Cnd a nceput sosul s clocoteasc, reintroducei puiul, lsnd s fiarb la foc domol, timp de 20 de minute. Turnai roiile cuburi peste fasole, continund nc 10 minute. 4 Dup ce puiul este ptruns, presrai ptrunjel tocat i servii cu pine proaspt.

19 0

^ c rc T E

7> / / f - f ,

o jf t

v i% A

c iU

/y ia z r &

t c x ii

Sfat - folosii pri ale pulpei din spate, cmm ar fi: nuca sau fticandoul

T ji^ '& d & n te.- 5 0 0 -6 0 0 g pulp de vit


- O ceap curat - 3 linguri ulei de floarea soarj - 400 g mazre congelat
-

^ 2 cni roii cuburi n so^ om at

- O linguri zahr cos^^ - 2 cni sup de v i^ preparat cu concentrat tip'cub - O linguri Jsbia dulce - 2 fire d a^m bru - O l,ii<guri sare inguri piper negru mcinat

A/oc/ de. p te :p a tC i}'& jT i a i pulpa de vit n felii de 2 cm, n continuare feliile n fii de 2 cm, iar apoi acestea din urm n cuburi de 2 cm. Splai i tamponai cuburile de carne.

2 ncingei uleiul ntr-o crati. Tocai mrunt ceapa i rumenii-o la foc mediu, adugnd carnea i boiaua. Decongelai ntre timp mazrea.
^ Dup ce s-au rumenit frumos cuburile de carne, adugai supa, cimbrul, zahrul, boiaua i apoi acoperii cratia. Fierbei totul timp de o or, adugnd ap cldu dac este necesar. 4 Adugai roiile i mazrea, gustai de sare, adugnd i piperul mcinat, apoi continuai fierberea fat capac nc 10-15 minute. 5 Dup ce carnea este ptruns, oprii focul, adugnd ptrunjelul tocat. O Servii mncrica cu pine proaspt.

/^e rcre 2>e

re L u /^ i 2>e b A z 4

D ificultate

Sfat

- m uchiul um plut trebuie con su m at im ediat ce a fost scos din cup tor, altfel se rcete i i pierde gustul - folosii untur de po rc la prjit m uchiul, deoarece aceasta rezist mai bine la tem peraturi ridicate i d un plus de savoare crnii. D ac nu gsii untur,

folosii ulei de msline, - m asatul este o ustensil de buctrie cu lungim ea de 2 0 - 3 0 cm cu seciunea cilindric sau oval. A ceasta este folosit pentru a ntreine lama cuitelor i poate fi des vzut la m celari.

- Un muchi micu de vit,


de apoximativ 1,2 kg - Un crnat de porc uor picant, de lungime egal cu muchiul - 2 linguri untura de porc - 3 cartofi roii splai l curai

- O linguri mghiran - O linguri sare - O linguri piper negru mcinat

M o d d e. p a t a r e . ' 1 Folosind un cuit cu vrful foarte subire sau un masat, bine ters, operai
o gaur dintr-o parte n alta a muchiului, de-a lungul acestuia. Umplei muchiul cu crnatul, avnd grij ca acesta din urm s nu se rup.

2 Fierbei cartofii n 2

1 de ap cu puin sare, apoi curai-i de coaj i

dup ce s-au rcit puin, tiai-i felii de 1 cm. ^ ncingei cuptorul la 190 C. Separat ncingei untura ntr-o tigaie destul de lat ct s cuprind muchiul ntreg, apoi rumenii muchiul pe toate prile la foc iute. ^ Aezai feliile de cartofi pe mijlocul unei tvi, condimentai muchiul, apoi aezai-1 deasupra. Coacei n cuptor timp de 2 5 -3 0 de minute. 5 Scoatei muchiul din tav, lsai s se odihneasc cteva minute, apoi tiai-1 felii i servii-1 pe feliile de cartofi, picurnd sosul rezultat dup tierea crnii.
Terra Romana
M ile n iu r n Rou
Tem peratu ra de serv'ire: 2 1 -2 2 C M ncruri potrivite:

1 0 2

carne roie sau vnat i

m i

brnzeturi ferm entate

r y '

/o u

t i
C ost

V i ^ e J u / y t p / u ^ &

C IU

d&

p G

t d

D ificultate

Sfat - batei carn ea perpendicular pe fibr, dar cu atenie s nu se rup. C arn ea de viel este m ult m ai delicat dect cea de vit adult.

- 500 g pulpe de viel (nuca)


- O ceap mic curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 80 g jam bon tiat felii - 3 linguri cu vrf de orez cu bob rotund - 2 linguri fain

- Un ou - O can sup de pui preparat cu concentrat tip cub - 2 cni smntn dulce - Un pahar sup de vit preparat cu concentrat tip cub

- Un pahar vin alb sec - 4 linguri roii cuburi n sos tomat - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - */ 2 linguri piper negru mcinat

M od

pt'sf> atco'& -

1 Tocai mrunt ceapa, apoi nbuii-o ntr-o lingur de ulei. Adugai orezul, amestecnd uor, iar cnd acesta ncepe s pocneasc, adugai supa, amestecnd puin, apoi acoperii crticioara i fierbei orezul la foc mic timp de 20 de minute. Lsai s se rcoreasc 5 minute, far s se ridice capacul, apoi descoperici-1 i rvii-1 cu o furculi.

2 ntre timp

tiai jambonul cubulee, iar cnd orezul s-a rcorit puin, amestecai-1 cu acesta, cu verdeaa,

oul i condimentele. Tiai pulpa de viel, splat i tears, n felii de 1 cm, iar n continuare batei-o cu ciocanul de niele pentru a o ntinde. Aezai cte o lingur din compoziia de orez pe fiecare felie de carne, apoi rulai-le, aducnd puin marginile spre interior, ca la sarmale. ^ ncingei restul de ulei ntr-o crati. Aezai faina ntr-o farfurie i tvlii rulourile prin aceasta, dup care frigei-le pe toate prile n uleiul ncins. Scoatei rulourile pe o farfurie cald, scurgei % din uleiul rmas, apoi adugai vinul i fierbei-1 pn se reduce la jumtate. Acum adugai rulourile, supa de vit i smntn, fierbnd preparatul acoperit la foc domol. Dup 10-12 minute oprii focul i presrai ptrunjel tocat. 4 Servii rulourile de viel cu orez fiert i cte o lingur de roii cuburi deasupra.
Terra R om ana

Pinot Noir
T em peratu ra de servire:

17'18 C
M n cru ri potrivite: carne roie, brnzeturi, mezeluri crude, pane de vinete

/^ e rc rc

3>e

saz

D ificultate '^ 'Q )

C ost % ^

JjT y '& d ie Ji^ e . - 5 0 0 -6 0 0 g carne tocat de vit


- O ceap mic curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - Un dovlecel mediu, splat i curat de capete - Un morcov curat - Un ardei capia curat i splat - V 2 de elin mic, curat i splat - O linguri faina - O lingur pesmet - O linguri mutar clasic - O lingur ketchup - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

C e re re 2>

re ta ^ z

2>e

sA Z A

M o d e ie . p t s p O t 'a t& 1 Tocai ceapa i nbuii-o ncr-o lingur cu


ulei i una cu ap, apoi amestecai-o cu carnea tocat, oul, faina, pesmetul, mutarul, ketchupul, verdeaa i condimentele.

2 Tiai

toate legumele n fii subiri, apoi

sotai-le ntr-o tigaie cu maginile nalte, ntr-o lingur de ulei. Cnd s-au nm uiat uor, presrai cu sare i lsai-le ntr-o farfurie cald. ^ Ungei cu ulei o folie de aluminiu, tiat la 30 cm dimensiune, apoi aezai pe aceasta amestecul de carne tocat, ntr-o form dreptunghiular cu grosimea de 1, 5-2 cm i cu laturile de 20 i 12 cm. Dreptunghiul de carne tocat trebuie s fie aezat la 3 cm de marginea apropiat a foliei. 4 Aezai legumele sotate ntr-un rnd, pornind din mijlocul uneia dintre laturile mici ale dreptunghiului pn n mijlocul celei opuse. Acum rulai dreptunghiul pornind dinspre latura apropiat spre cea opus, avnd grij s se nchid perfect legumele n interiorul ruladei. nvelii rulada n folia de aluminiu, strngnd marginile exterioare ale acesteia. 5 ncingei cuptorul la 170 C. Aezai rulada pe o tav uns cu ulei i coacei-o n cuptor timp de 40-45 de minute. Dup ce e gata lsai-o s se odihneasc 7-8 minute, apoi eliminai folia i tiai rulada felii de 1,5 cm.

6 Servii preparatul cu cartofi natur sau cu piure de cartofi.

197

P u //^
D ificultate

c l&
C o st % % %

/> a o t ! f i c d a

I a

Sfat - capacul de pulp este denum irea dat m uchiului superior al pulpei din spate. A cesta se folosete, tiat felii subiri (escalop-uri), pen tru a prepara niele, fripturi, etc.

X n y '& d e Jite . - O bucat de capac de pulp de porc,


de aproximativ 1, 2 kg - 1 kg de marinad de carne, preparat cu vin alb (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 4 linguri ulei de floarea soarelui - O ceap mare curat - Un morcov curat - O lingur mutar clasic - O linguri sare - O linguri piper negru mcinat

M c x l d& pt-e/XV'CO'e.-

Aezai capacul de pulp intr-un bol i turnai marinada peste acesta. Lsai carnea s se marineze 2 4 h, ntorcnd-o de 2-3 ori in timpul marinrii.

2 Tiai ceapa i morcovul n sferturi. Scoatei carnea din marinad i strecurai zeama. Aezai n mijlocul tvii legumele proaspete mpreun cu cele din marinad, iar deasupra acestora, pulpa ntreag. Condimentai carnea i ungei-o cu ulei. ncingei cuptorul la 220 C i introducei tava pentru 15 minute, apoi reducei temperatura la 180 C i ungei carnea cu mutar. Coacei carnea timp de 4 5 -5 0 de minute, sau pn cnd, la introducerea n mijlocul crnii a unei furci cu vrful subire, rezult un lichid albicios sau incolor. ^ Lsai friptura s se odihneasc timp de 5 minute, apoi, folosind un cuit ascuit cu lama lung, tiai felii subiri. Servii fripturica cu cartofi la cuptor.

i q

/R e fe re 2>

i'

f^ L U ^ X D e SAZA

D ificultate :

Cost %

Sfat - cei care au nivelul colesterolului ridicat ar trebui s renune la coastele coapte, dar tu tu ror celorlali le urez Poft bun

- 1,2-1,5 kg coaste de porc cu os, far slnin


- O ceap roie mic, curat - O can ulei de floarea soarelui - 5-6 cei de usturoi curat - O lingur zahr tos - O can sos de roii - O lingur oet de vin rou - Un ardei iute splat i curat de smburi - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - Vi linguri piper negru mcinat

M oJ < J&p te p a ta te . I Tocai ceapa mrunt. Pisai mrunt usturoiul. Tiai ardeiul iute n fiue subiri. ncingei cuptorul la 170 C , apoi aezai coastele tiate n buci
ntr-o tav. Asezonai-le cu sare i piper mcinat, adugai o can de ap i acoperii tava cu folie de aluminiu ct se poate mai strns, pentru a nu lsa aburul s scape.

2 . nbuii coastele timp de 45 de minute, apoi scoatei-le ntr-o strecurtoare ca s se scurg de lichid. ntre timp ncingei uleiul ntr-un tuci, apoi
tergei coastele de excesul de ap i coacei-le, acoperit la foc domol, pn se rumenesc pe toate prile. ^ n timp ce rumenii coastele, preparai un amestec din sosul de roii, ceap tocat, oet, usturoi i zahr, apoi punei-1 la fiert ntr-o crticioar. Dai cteva clcocote i oprii focul. Dup ce coastele s-au rumenit frumos scoatei-le pe o tav i ungei-le cu sosul fierbinte ^ Presrai coastele cu ptrunjel tocat i servii-le cu ceap roie la grtar i cartofi prjii.

/a tOt^ v&tde.
-

C u /y i /y io t ifi /y t
C ost ^ ^

Dificultate

Sfat - o ieire la iarb verde poate provoca o gaur destul de m are n bugetul sptm nal, dar este att de bine s iei din nebunia citadin i s iei m asa la aer curat, n ct cei mai muli i asum riscul. Eu vin n ntm pinarea celor curajoi cu o ofert sim pl i tentant. A ceasta const n sem iprepararea ingredientelor i renunarea la tot felul de pungi i pungue. C teva cutii i tvi v sunt suficiente pentru a organiza o m as copioas.

X jiy ' & c lie J ite .


Marinad pentru fripturi de porc - Un pahar ulei (rapi, numit i Canola; de msline; de foarea soarelui) - O linguri mghiran tocat - O linguri salvie tocat - O linguri oet de mere - Vi linguri piper negru mcinat Marinad pentru fripturi de vit - Un pahar ulei (rapi, numit i Canola; de msline; de floarea soarelui) - O linguri cimbru tocat - O linguri usturoi pisat - >/ 2 linguri piper negru mcinat - O linguri fulgi de ceap deshidratat - O linguri ketchup Marinad pentru pete - Un pahar ulei (rapi, numit i Canola; de msline; de floarea soarelui) - O linguri mrar tocat - /i linguri usturoi pisat - Zeam de la o lmie - 1/ 2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare de mare Marinad pentru fripturi de pui - Un pahar ulei (rapi, numit i Canola; de msline; de floarea soarelui) - O linguri cimbru tocat - O linguri usturoi pisat Marinad pentru legume i brnz tofu - Un pahar ulei (rapi, numit i Canola; de msline; de floarea soarelui) - O linguri ptrunjel tocat - O linguri busuioc tocat - O linguri cimbru tocat - Zeam de la o lmie - Vi linguri piper negru mcinat - O linguri sare de mare

/2 linguri scorioar -'


- V i linguri boia dulce
- */ 2 linguri piper negru mcinat

2 0 0

te fe re 3>e V A^d

heiuffz

s.A z-f

M cx l d e.
Marinad pentru fripturi de porc Amestecai bine toate ingredientele intr-un bol i adugai fripturile btute, masndu-le bine cu marinad. Sarea o adugai dup ce ai ntors carnea pe grtar. Marinad pentru fripturi de vit Folosii acelai procedeu ca i mai sus. Marinad pentru fripturi de pui Folosii acelai procedeu ca i mai sus. Marinad pentru pete Amestecai bine toate ingredientele ntr-un bol i adugai fileurile de pete, masndu-le bine cu marinad. Marinad pentru legume i brnz tofu Amestecai bine toate ingredientele intr-un bol i adugai legumele tiate felii sau buci, masndu-le bine, cu marinad. In cazul tuturor tipurilor de grtar trebuie respectate nite etape i anume: O, ncingei bine grtarul

h . Curai-1, luat de pe flacr, cu o perie de srm i cu cli din bumbac


C. Ungei-1 cu o bucat de slnin sau cli nmuiai n untur sau ulei

d , Lsai-1 alte cteva minute s se ncing e . Aezai preparatele pe care dorii s le frigei. Carnea o ntoarcei o singur dat. Numai cnd a aprut sngele pe partea de deasupra (n cazul crnii)
sau cnd a aprut un lichid albicios (n cazul petelui i puiului), sau cnd au aprut broboane de ap deasupra (n cazul legumelor).

_f. Preparatele fripte se aeaz ntr-un vas termorezistent pe marginea grtarului, pentru a rmne calde n ateptarea celor ce nu sunt gata.

d
D ificultate

l /

^ t n z .

d u /c j&

C o st % % %

Sfat - putei aduga stafide sau rahat n um plutur, dar nu n exces, cci vor afecta gustui plcinelelor.

Aluat - 250 g fain - Un ou - Coaj de la Vi lmie - */ 2 pahar lapte - % pahar zahr tos - 6 linguri ulei - Vi de cub de drojdie de bere - Un vrf de cutit de sare

Umplutur - 2 5 0 g brnz de vaci - 3 linguri zahr pudr + 3 pentru pudrat - Un plic zahr vanilat - 2 ou + un albu pentru uns - Coaj de la V 2 lmie

M od
Aluat 1 Amestecai ntr-o can o linguri cu zahr mpreun cu drojdia, 3 lingurie cu lapte cldu, apoi presrai puin fain. Lsai maiaua s se umfle. Separai albuul de glbenu, apoi ba:ei-l spum cu un vrf de cuit de sare.

2 Cernei faina ntr-un bol, facei o gropi n mijloc, adugnd pe rnd sarea, coaja de lmie, glbenuul btut, laptele, zahrul, maiaua i la sfrit
albuul btut spum. Amestecai-le bine pn se formeaz un aluat, apoi frmntai-1 pe o planet timp de 10-12 minute. Aezai aluatul ntr-un bol cldu, acoperii-1 cu un ervet curat i lsai-1 s dospeasc, timp de 4 5 -6 0 de minute. Umplutur 2 n timp ce aluatul dospete, batei spum oule cu zahrul pudr i cu cel vanilat, apoi ncorporai brnza de vaci, scurs de zer i coaja de lmie.

4 Dup ce aluatul a crescut, ntindei-1 ntr-o foaie de 4-5 mm, tiai ptrate de aproximativ 8 cm, apoi aezai, cu o lingur, umplutur pe mijlocul
acestora. mpturii ptratele n form de plic, aducnd colurile n mijlocul ptratului i lipindu-le prin presare uoar. Ungei plcinelele cu albu de ou btut, apoi aezai-le pe o tav uns cu unt i coacei-le timp de 30 minute, pn sunt rumene frumos. .5 Pudrai-le cu zahr i servii-le cldue.

i^ c r e r e 2>

^ a tc x u ^ z

A /tv a n c ia
D ificultate ' \ 'J t - 'J l

c iu
C o st f

fr u c r te .
^

Sfat

- aceast prjitur o prepara o vecin din blocul unde am copilrit. E u am gsit reeta printre foile cu reete ale mamei i am n cercat-o. A cum v-o m prtesc

i dum neavoastr. - putei am esteca, sm ntn ce o punei la sfrit, cu zahr pudr, iar n acest fel vei da mai m ult dulcea alivncii.

IjT y '& d & n t&


- Un pahar mlai - Un pahar gri - % pahar faina - 450 ml lapte - 175 g brnz de vaci - 2 ou - 2 linguri unt - Un pahar zahr cos - Coaj de la o lmie - Zeam de la / '2 de lmie - 4-6 piersici coapte - O can smntn fermentat

M o d d& ^ te -p a r o ts .I
Oprii mlaiul i griul cu laptele fiert, apoi amestecai i lsai s se rceasc. n timp ce mixtura st la rece, frecai brnza cu o lingur de unt i

cu glbenuurile pn obinei o past omogen, adugnd coaja de portocal, 1/3 din smntn, faina i zahrul din care pstrai o lingur pentru mai trziu.

2 , Compoziia rezultat se amestec cu mlaiul i griul oprit, n care se introduc albuurile btute spum i se amestec totul bine. ncingei cuptorul
la 170 C, apoi ungei o tav cu puin unt i tapetai-o cu foaie de copt. ^Turnai amestecul n tav i coacei timp de 30 de minute. n acest timp ncingei restul de unt cu zeama de lmie i lingura de zahr rmas, iar cnd acestea ncep s se caramelizeze, adugai piersicile decojite i tiate n dou. Rumenii-le timp de cteva minute, apoi lsai-le s se rceasc.

^ Scoatei alivanca din tav, lsai s se rceasc puin, apoi tiai-o n ptrate, aezai cte o jumtate de piersic pe fiecare ptrat i servii cu smntn lng acesta.

e c rc re 2>c

i>aLczu>?x

Pt^ituh ciu 'Pr-uc:te. d& vat


D ificultate C o st % % % Sfat - n loc de piersici putei folosi caise, viine, prun e, n general orice fru ct crnos cu sm bure n m ijloc.

X ji^ e A e Jit &


Blat - 2 0 0 g faina - Vi cub de drojdie de bere - 2 linguri zahr - Un pahar lapte cldu - O lingur unt topit - O lingur ulei de floarea soarelui - Un ou - Un vrf de cuit de sare Umplutur - 250 g brnz de vaci - Un pahar zahr - Vi pahar smntn fermentat - 2 ou - Un plic zahr vanilat - Coaja ras de la /z de portocal - Sucul de la Vi de portocal - O linguri amidon alimentar - 1 kg de piersici splate i curate de coaj i smburi - 2 linguri zahr praf

M oJ
Blat 1 Aezai faina cernut ntr-un castron, facei o gropi i zdrobii drojdia nuntru. Adugai o linguri de zahr, 2 linguri lapte i sare. Amestecai puin fain cu acestea i formai o maia lipicioas. Acoperii bolul cu o crp curat i lsai 30 de minute, apoi adugai glbenuul oului i restul ingredientelor, cu excepia uleiului. Frmntai un aluat destul de ferm i acoperii-1 din nou cu o crp, lsndu-1 la cald 30 de minute. Umplutur

2 ncingei cuptorul la 200 C. Amestecai brnz de vaci cu 3 linguri smntn, un ou i albuul rmas de la blat, M din zahrul tos, amidonul, coaja
i sucul de portocal. Ungei o tav cu ulei i tapetai-o cu hrtie de copt. ^ Mai frmntai nc o dat aluatul dospit, apoi intindei-1 ntr-o foaie de dimensiunea tvii i aezai-1 n aceasta. Turnai compoziia de brnz deasupra, apoi aezai ct mai estetic piersicile. Batei oul rmas cu zahrul vanilat, restul de zahr i smntn. ntinderi uniform peste prjitur aceasta glazur i apoi coacei-o n cuptor timp de 3 0 -35 de minute. Dup ce este gata i s-a rcit, scoatei prjitura din tav, eliminai foaia de copt, aeznd-o apoi pe o tav. Acum tiai-o n diagonale, formnd romburi i pudrai-o cu zahr praf

C e r e r e 2><r

205

P a ^ < p < m

C M

s .a ^

Sfat - folosii doar fructele bine coapte, dar nu m oi cci se m prtie n pandipan i i dau un aspect neplcut. - cnd radei coaja citricelor avei grij s nu radei dect partea galben i nu pe cea alb m oale, care este am ar. - ori de cte ori utilizai citrice, splai-le bine nainte cu ap rece.

Blat - 6 ou - 6 linguri zahr tos - 6 linguri faina - Un pachet unt - O esen de rom - Coaj de la '/ a lmie - O linguri zeam de lmie

- Un vrf de cuit de sare


- Un praf de copt Fructe - 1 kg de caise sau splate i curate de sm - 1 pahar i Vi de zahr tos - O lingur zahr praf

M o d de.
1 ncingei cuptorul la 170 C. Tiai jumtile de fructe n dou. 2 Ungei o tav cu tot untul, avnd grij s nu rmn spaii neunse, apoi presrai cu zahr i aezai cuptor pentru 20-2 5 de minute. ^ n timp ce fructele se coc n cuptor, separai oule. Batei glbenuurile cu zahr, pn se formeaz o crem alb, apoi adugai esena de rom i coaja de lmie. Separat, batei albuurile spum cu un praf de sare i stingei praful de copt n zeam de lmie. Acum ncorporai, alternativ, albuurile i faina n amestecul de glbenuuri. Amestecai uor folosind o lingur de plastic sau inox. 4 Turnai compoziia n tava cu fructe dup 3-4 minute de cnd a fost scoas din cuptor, apoi reintroducei-o n cuptor pentru 30-35 de minute, reducnd uor temperatura dac este nevoie. 5 Dup ce pandipanul este copt i rumen, scoatei tava din cuptor, desprindei pandipanul de marginile tvii, folosind un cuit cu lama subire. Aezai un platou cu gura n jos peste tav i, printr-o micare scurt ntorcei tava, rsturnnd pandipanul. jos. Introducei tava n

6 Lsai pandipanul s se odihneasc 30 de minute, apoi pudrai cu zahr praf


i^e rcre : 3>e VA^A / >ULcza>^x

2 pahare de smntn fermentat


- 1 kg de viine splate i curate de smburi - 1 pahar i Vi de zahr tos - 2 pahare de faina - O lingur mare pesmet fin de cas - Un ou + un ou pentru uns - Un vrf de cuit de sare - O lingur zahr praf - Un plic de zahr vanilat

M c x l de.
1 Aezai ntr-un bol viinele, zahrul tos i zahrul vanilat. Amescecai-le uor i
lsai s se odihneasc timp de o or. 2 Cernei faina pe o planet, facei o gaur n mijloc, adugnd sarea, oul btut uor i smntn. Folosind un cuit cu lama lat, tragei faina dinspre exterior spre interior formnd un aluat, apoi, folosind palmele, frmntai un aluat nu prea tare. Dac mai este nevoie, adugai puin fain pe planet n timpul frmntrii. Lsai aluatul s se odihneasc timp de 30 de minute, nvelindu-1 cu un ervet curat, dar umed. ^ ncingei cuptorul la 180 C . Scurgei viinele de zeam, apoi amestecai-le cu pesmet. Folosind un sucitor, ntinderi aluatul ntr-o foaie de 3-4 mm, apoi tiai-o n ptrate cu latura de 15 cm. Aezai o lingur din amestecul de viine n mijlocul fiecrui ptrat, apoi pliai vrfurile nspre interior n form de plic. Presai marginile uor i ungei plcinelele cu ou btut. Presrai o tav cu fain i aezai plcinelele nuntru, apoi coacei n cuptor timp de 2 0 -2 5 de minute, sau pn s-au rumenit frumos. 4 Lsai plcinelele s se rceasc, apoi pudrai-le cu zahr praf

20 7

od o / C U I ^s/yt
D ificultate C o st % ^ Sfat - dac dorii putei nlocui glazura alb cu una de ciocolat, dar atunci recom and s nlocuii gem ul de gutui cu gem de viine sau ciree am are.

X jn y 'e e ii& Jite .


Rulada - 6 ou - O lingur ap fierbinte - 6 linguri zahr tos - 6 linguri fain - Un vrf de cuit de sare - 4 0 0 g gem de gutui Glazur - 250 g fric natural btut - O lingur zahr praf - 50 g ciocolat alb

M od

p ts.p a ^'O re.-

1 ncingei cuptorul la 160 C. Ungei o tav cu ulei i tapetai-o cu foaie de copt. 2 Separai oule, apoi batei glbenuurile cu zahrul topit n ap cldu, apoi adugai alternativ faina i albuurile btute spum cu praful de sare. Turnai aluatul n tav i coacei timp de 2 0 -2 5 de minute. ^ n timp ce aluatul se coace, umezii bine o crp curat de dimensiunea tvii. Dup ce pandipanul s-a rumenit i o scobitoare iese uscat dup ce l-ai nepat, rsturnai-1 pe crpa umed i rulai-1 sub form de rulada. Lsai-1 s se rceasc, iar dup aceea despturii-1 i ndeprtai crpa umed i ungei-1 cu gem, rulndu-1 napoi.

/. Lsai rulada n frigider timp de o or, timp n care vei rade fii de ciocolat alb, folosind un cuit econom pentru curat cartofii. Amestecai
bine zahrul praf cu frica btut. Scoatei rulada din frigider, ungei-o cu fric, apoi presrai ct mai estetic fulgii de ciocolat. 5 Servii rulada tiat felii cu sos de fructe roii.

c e r e r e 2>e

/ i> u lc x u i? x

d t e y y i
Dificultate

d e .
Cost % %

C LU

- P h ^ C j .

- 500 g zmeur splat


- Un pahar lapte - */ 2 kg de frica btut - 100 g amidon alimentar - 125 g zahr tos

M od 1 Dizolvai amidonul n lapte i aezai amestcul ntr-o crticioar pe foc domol, amestecnd uor pn compoziia se ngroa.

2 Pasai, n mixer, zmeura, apoi adugai zahrul continund pn s-a format o spum. ncorporai spuma n compoziia de amidon, apoi adugai
frica, amestecnd uor. ^ Umezii 4 -6 cupe de sticl cu ap rece, apoi turnai n acestea amestecul de zmeur, dnd la rece pentru 2-3 ore. 4 Ornai cupele cu fructe de zmeur i servii ca atare.

\. d a
D ificultate C o st f| ^

z /y ie M

ta

Sfat - pentru a form a m ingiue de ngheat, aceasta trebuie lsat 2 m inute *. dup ce a fost scoas din congelator.

- 4 pahare zmeur sau cpune - 1 pahar i V x zahr praf - Un pahar smntn dulce - Un albu de ou btut spum

M od

p t - e p a t a t e . '-

1 Mixai fructele cu blenderul cu cuit, apoi pasai-le printr-o strecurtoare fin. Amestecai apoi cu zahrul, smntn i albuul btut.

2 Turnai amestecul n cuva aparatului de ngheat i urmai instruciunile acestuia. Cnd ngheata este gata, introducei-o n congelator.
^ Servii ngheata sub form de mingiue, n cupe, ornat cu frunzulie de it^jT^i felii de piersici.

210

/^ creT E 2>

2>U LCZU I?X

Sf>M /yi
D ificultate

/huc: & CU4.


C o st ^ \

d& vocJ

Sfat - putei folosi orice fructe de var cu sm buri sau far, cu excepia prunelor i a piersicilor. D ificultate C o st

<d& ' P f ' u c v t e , < i u

t o u t t

I
- O can zmeur

Sfat

- cpunele, zm eura, caisele i fructele de pdure sunt cele mai potrivite

fructe pentru acest preparat. lm ia verde se num ete de fapt Lim e {L im ette n francez) i este

II

- Zeam de la o lmie - Coaja unei lmi - O can zahr praf - 250 g brnz de vaci gras - O lingur smntn dulce - O can fric natural btut - O esen de vanilie esen de rom

rud cu lmia. A ceasta provine din m unii H im alaya, d ar n zilele noastre se cultiv i n A m erica Latin, M exicul fiind una dintre rile care folosete

Lime-v\ n m ulte preparate.

- O can iaurt gras, scurs de zer - O can zahr tos - O can fructe de var timpurie - Zeam de la '/a de lmie verde

M e x l de.

J Aezai zmeura, cu excepia ctorva boabe pstrate pentru ornat, ntr-un


bol, presrnd 2 linguri de zahr i zeam de lmie. Lsai la rece timp de 3 0 de minute. Amestecai bine frica btut cu alte 2 linguri de zahr.

M o d de. p te p a tC U ^ '
1 Aezai fructele splate ntr-un bol i presrai cu zahr i zeam de
lmie verde. Dup o or adugai iaurtul, mixnd cu blenderul.

2 ntr-un alt bol adugai brnza de vaci scurs de zer, smntn, restul
de zahr, coaja de lmie i esenele. Mixai foarte bine, folosind blenderul cu cuit, apoi telul. ^ Zdrobii zmeura cu o furculi, apoi amestecai-o foarte uor cu frica. Spuma va trebui s aib un aspect marmorat. ^ Servii preparatul n pahare de ap cu picior, sau de Martini, n felul urmtor: n partea de jos aezai crem de brnz, deasupra spum de fructe, iar apoi ornai cu fructele rmase.

Turnai amestecul n cuva aparatului de ngheat i urmai

instruciunile acesteia. Cnd ngheata este gata, introducei-o n congelator. ^ Servii ngheata n cupe, ornat cu resturi de fructe i fric, dac dorii.

^ r fe r e i> V A ^A

d e .
Dificultate C o st

/o /y j t t

Sfat - cea m ai sim pl ngheat, poate fi arom atizat cu coaj de lm ie verde sau p o rtocale confiate.

- 2 cni iaurt gras - O can zahr tos - Zeama i coaja unei lmi - Coaja confiat de la un lime

d e . /ft'& ffO t'O te.1 Folosind cuitul econom de curat cartofi, curai o lime, apoi tiai
coaja in fii foarte subiri. Oprii fiuele de lime n ap clocotit, apoi schimbai apa i repetai operaia de dou ori. ncingei o linguri cu unt i una cu zahr tos ntr-o crticioar, iar cnd zahrul s-a topit adugai fiuele de lime i sotai-le timp de 3-4 minute, apoi scoatei-le pe o foaie de copt, rsfirndu-le.

2 Batei intr-un bol iaurtul cu zahrul, pn ce acesta din urm s-a


dizolvat, apoi adugai coaja confiat de lime, coaja i zeama de lmie, amestecnd bine. ^Turnai amestecul n cuva aparatului de ngheat i urmai instruciunile acesteia. Cnd ngheata este gata introducei-o n congelator. ^ Servii ngheata n cupe, ornat cu ixunzuJie de ment i sferturi de lime.

P c it ^ o } ' ^
D ificultate

d&

p i&

t S iC

Sfat - hain m rie este denum irea dat unui recipient care pstreaz supele, sosurile sau m ncrurile calde tim p de cteva ore. T ot denum irea de bain m rie o poart i un procedeu de fierbere a unor ingrediente sensibile la cldur direct. A cesta este realizat prin aezarea unui bol m etalic deasupra unui vas cu ap care fierbe uor. Trebuie tiut faptul c bolul nu trebuie s ating apa, deorece tem peratur ridicat poate deteriora preparatul.

- 250 g smntn dulce - 1/2 pahar de lapte gras - 6 piersici mari, coapte - 2 glbenuuri de ou - zeam de la 1/2 de lmie - 1/2 pahar zahr praf

M o d de.
1 Splai fructele, apoi curai-le de coaj, folosind un cuit cu lam subirefar apoi de smburi.
Pasai piersicile ntr-un blender, formnd un piure fin.

2 Batei ntr-un bol, glbenuurile cu zahrul, pn se formeaz o spum albicioas, apoi adugai laptele, amestecnd n continuare.
Aezai mixtura de lapte pe un hain m rie i amestecai pnfise ngroa. Luai crema de pe bain m rie, iar cnd aceasta a nceput s se rceasc, ncorporai frica btut i piureul de piersici cu zeama de lmie. ^Turnai crema ntr-o tvi tapetat cu hrtie de copt i introducei-o la congelator pentru 5-6 ore. 4 Dup ce s-a congelat scoatei parfait-ul din cutie, eliminnd hrtia, apoi tiai-1 n felii de 2 cm i servii-1 pe farfurii, ornat cu frunzulie de ment i felii de piersic stropit cu lmie.

I E

3.. a. ^ > l U ^ p / c e t e C M / i c ^ e

I.
a. ^ iz / o u t i de. urd. C M /yiorat fh ^ u / x l d& P t -c ^
/> . A h d e j u /> ^ p /ia ^ CM v'/zjfiZ'c
CL. Sa/ai. d& /yiotCjO/i ^ /i

/>. C J l-fite /e d e VOtZ. d u J ce. c.. S u p r&Cje d e c o s t r ^ e ^ i i a u r t C T a t a t o r ) d . S a ta /y iU t' o / t e n e o s c d e p u i e. M /yi /i^u i^ p r ip i t

d . ^ u / o u r i d& v i e / U /y }p /c (t e C M o t -e z ~! Jo/yt^>o*i d& p o t< L

f. A /iv a jic . C M / 'r u c :t e

& . P a /id i- p a /) C M COS&


4 . a . Z -a c M S c d e v a t C J tit e C M Z e ^ /y /e /a C M p t o r

2 ,
C.. S a /a t d e e /in C M /y je re d e Vaj~ a. V t n ^ e C M ia u r t d . P u / p d e p o r c . /y/atirtcst) /a C M p t o t P r a z u /y 1 / ? /^ ^ C M p a s t d& -T ic a t e . P/CjrO ^eJe C M Vi^i/ie.

ci. B o r ^ reCje. d& p c ti d . P /a c Jle de C ta p


e . P a /-/h /t d e p ie t S c J

P e.n tru aC<zSt vo. r&c.c:>/>i(Xrt<^o/>i ^oZ& 'fet'ra ^ o/yja/ia


Tem peratu ra de servire: 13 C Aice recom andri culinare: m ezeluri, carne alb,

M f/X i/^ X

2>f

brnzeturi proaspete, uoare

Toam na ncepe cu luna lui Rpciune, adic Septembrie, n traducerea zilelor noastre. Pentru cei mai muli dintre noi, doar o prelungire a verii ce abia s-a terminat. Cald, dar nu aa de tare. Legume, nc vratice, dar ncet, ncet apar strugurii, apoi gogoarii ( pe 25 octombrie era Ziua recoltei, pe vremea celui al crui nume nu putem s-l pomenim. Aciun srbtorim doar Ziua armatei,), gutuile i uite c gata cu toamna. Este momentul ca oamenii s-i fac provizii pentru iarn, s-i ndestuleze cmrile i pivniele cu hucte i legume conservate n mod natural. Din pcate, acest ritual la bunicilor noastre se pierde la orae, cei din generaia mea nu mai au timpul necesar pentru acest gen de preocupri. n zona rural, totui, se pstreaz obiceiul, cei de acolo beneficiind de aportul gratuit al ingredientelor necesare (fructe i legume). Cu permisiunea dumneavoastr voi recomanda celor care, din motive de sntate sau de alt gen, lumeaz diete ce conin legume i fructe, s cumpere ingredientele necesare de la productori care dein grdini ce n-au fost mbogite cu ngrminte chimice i s-i prepare singuri conserve pentru iarn. Sfritul toamnei este marcat de nceputul postului Crciunului. Din 15 noiembrie nu mai avem voie s ne apropiem de carne, brnz i ou, dar aproape sptmnal putem consuma pete i produse din pete. Totui, pn atunci, este festin: toamna nseamn must i pastram, toamna mai nseamn mncruri sioase din ciuperci de pdure sau din psri de curte ce urmeaz a fi sacrificate pentru a curai curtea.

de. ^ o o / y t^

D ificultate

Sfat - putei nlocui som nul cu orice fel de pete alb, gras i far oase.

- 1 kg file de somn - Un pahar ulei de floarea soarelui - 3 ardei grai curai i splai - 2 legturi de ceap verde splat i curat - 4 castravei medii splai i curai de coaj - 3 linguri past de roii - 10-12 msline negre oprite n ap - */ 2 pahar vin alb sec - 2 foi de dafin - 8-10 boabe de piper negru - Un fir de cimbru - O lingur ptrunjel tocat - 2 andive splate - O lmie splat - 1 linguri i Vi de sare

1 Tiai fileul de somn n cubulee. Radei morcovii, tiai ardeii i castraveii n fiue, iar ceapa verde n rondele.

2 ncingei cuptorul la 180 C. ncingei o crati cu uleiul de floare, apoi prjii cuburile de somn.

Dup ce acestea s-au rumenit, scoatei-le pe o

hrtie absorbant. n locul lor adugai ceapa sotnd-o la foc domol, apoi adugai pe rnd, ardeii, morcovii, castraveii, vinul, pasta de roii i condimentele. Fierbei zacusca la foc domol timp de 4 5 -6 0 de minute, apoi adugai petele i mslinele, gustnd de sare. ^ Introducei cratia n cuptor pentru 15 minute, apoi scoatei-o, lsnd-o s se rceasc. Dup ce s-a rcit uor, eliminai uleiul ce s-a ridicat deasupra i presrai cu ptrunjel tocat. ^ Servii zacusca rece pe frunze de andive i tapetat cu felii subiri de lmie.

q fe / W / V g
D ificukate C o st ^ ^ ^

Sfat - pentru un preparat mai sofisticat, nlocuii heringul cu batog de m oru n fi rulai preparatul n fii de castravete tiate pe lung, prinzndu-le cu scobitori.

- 2 heringi srai - 4 0 0 g brnz de vaci - /2 de pahar de smntn fermentat - Vi pahar de ulei de msline - O legtur de ceap verde splat i curat - 1 linguri de sare - Un vrf de cuit de piper alb mcinat

M cxJ

JtL '.

'

I Tiai heringul, curat de piele i oase, n fiue, iar ceapa verde


tiai-o rondele fine. Amestecai bine brnza de vaci cu smntn, ncorpornd apoi i restul ingredientelor. ^ Servii bbia cu pine proaspt fript pe grtar.

/^CT'crc 2>e

D ificultate

Cost % %

Sfat - hribii, sunt unele din cele m ai gustoase ciuperci ce se gsesc pe la noi, acetia mai sunt cun oscu i i sub denum irile: burei sau m ntrci. Stint foarte des folosite n bu ctria italian i francez sub denum irea de porcin i sau cepe. - hribii se usuc sau se m ureaz, fiind apoi folosite n salate.

- O varz romneasc cu foi subiri, de aproximativ 1,5 kg - 3 linguri orez - O can de sup de legume preparar cu concentrat tip cub - 500 g hribi proaspei, splai i curai - O ceap curat - Un gogoar mare, rou, curat i splat - Un litru de bor - O can suc de roii - Vi de linguri zahr - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 2 linguri mrar tocat - y^ linguri boia dulce - 1 linguri i '/a sare

1 Tiat i varza n dou, scoatei cotorul, apoi oprii-o ntr-un litru de ap, amestecat cu bor i V 2 linguri de sare. Dup ce frunzele s-au nmuiat
lsai-le s se rcoreasc, apoi desfacei-le alegndu-le pe cele mari.

2 Splai orezul n 3 ape. Tocai mrunt ceapa. Tiai hribii i gogoarul fiue subiri. ncingei o crticioar cu ulei i nbuii uor ceapa, apoi
adugai hribii, dup care orezul. Cnd acesta din urm a nceput s pocneasc, adugai % de can din supa cldu, amestecnd uor. Fierbei orezul pn a ncorporat complet supa, dup care condimentai cu puin sare, boia i piper, adugnd i ' /2 din mrarul tocat.

i Tiai frunzele alese pentru sarmale n forme ptrate sau dreptunghiulare i aezai cte o lingur de umplutur pe fiecare, mpturindu-le apoi. Aezai
sarmalele n form concentric ntr-o crati. Ajmestecai restul de sup cu sucul de roii, sare, restul de mrar tocat i zahrul, apoi turnai amestecul peste sarmale i acoperii cratia cu un capac. 4 Fierbei sarmalele la foc domol, timp de 4 5 -6 0 de minute, pn sunt ptrunse i fragede. 5 Servii sarmalele cu iaurt gras i pine proaspt.

220

Sfat - chiar dac nu mai sunt m ulte gospodine sau familii care s prepare mezeluri din p o rc, eu v propun o reet pe care o fac n fiecare an.

- 2 kg carne gras
(fleic i de la gtul porcului) - % kg pulp (spata) de vit - 2 m mae de oaie splate bine - O can sup de oase strecurat, rezultat din fierberea a 2 -3 oase mari de porc - O cpn de usturoi curat +2 cei pentru sos

- 7 -8 boabe de ienibaJiar - O lingur boabe de coriandru - O linguri cimbru uscat + Vi linguri pentru sos - O linguri piper boabe - O lingur sare - O lingur ulei de floarea soarelui - O lingur rachiu de mere

A/oo/

p f'eip C D 'd te. '-

1 Pisai bine usturoiul, apoi adugai-1 n zeama de oase. Folosind un mojar, pisai toate condimentele mpreun. Tocai carnea n maina de tocat,
trecnd-o prin sit cu ochiuri or. 10.

2 Amestecai carnea cu condimentele, apoi adugai zeama de oase, strecurat, far resturile de usturoi. Frmntai bine carnea.
^ Folosind un tun (pri de crnai) tragei crnaii, rsucii la fiecare 12 cm. Lsai crnaii s se usuce timp de o zi la vnt, apoi rulai-i n form de disc cu diametrul de 15 cm i trecei un b de frigruie, prin mijlocul lor, dintr-o parte n cealalt. ^ Pisai 2 cei de usturoi i amestecati-i cu cimbrul, rachiul i uleiul. ncingei grtarul. S a i ezai rotocoalele de crnai, nepai din loc n loc ca s nu crape pe grtarul ncins i ungei-le cu sosul de cimbru. Frigei crnaii cte 3-4 minute pe fiecare parte, apoi servii-i cu mutar i pine proaspt.

2>e

-roA M ti

Dificultate

C o st %

Sfat - colunaii se p o t prepara i cu brnz de vaci, n acest caz, presrai i zahr n acelai tim p cu sm ntn.

- 350 g aJuat de tlei - Un ou - 2 5 0 g brnz telemea de vac puin srat - O can smntn fermentat - 2 linguri gri - O linguri sare

M e x i de. p t^ O tO J '& '


1 Amestecai bine telemeaua sfarmat cu oul btut i cu gri. ntinderi aluatul ntr-o foaie subire, ca pentru tiei, apoi folosind un cuit, tiai ptrate
cu latura de 5-6 cm, iar n mijlocul fiecruia aezai cte o linguri din compoziia de brnz. Ungei marginile cu o pensul umezit n ap. Pliai unul din coluri n aa fel nct s ajung exact peste colul opus, apoi presai uor marginile suprapuse, formnd n acest fel triunghiuri.

2 ncingei o oal cu 3 1 de ap i sare, iar cnd aceasta clocotete, adugai colunaii, reducnd puin focul. Fierbei-i timp de 18-20 de minute, apoi
strecurai-i bine i servii-i cu smntn deasupra.

2 2 2

/^ercre: 2>e TOAm^.

D ificultate

C ost ^

Sfat - p en tru o budinc mai fin, nlocuii m acaroanele cu paste scoici, iar n locul sosului alb din unt, fain i lapte, folosii 2 pahare de sm ntn dulce.

- 250 g de macaroane - 2 ou - 1 can i V 2 de lapte fierbinte - 2 linguri mari de unt - 2 linguri de fain - 300 g telemea de vac

- 150 g crem de brnz natur - / '2 pahar smntn fermentat - O lingur de parmezan ras - O lingur de pesmet fin de cas - 1/2 linguria de sare

M cxJ de.
1 ncingei 1,5 1 de ap cu sare, iar cnd aceasta clocotete, adugai macaroanele, amestecnd pentru a nu se prinde de fundul vasului. Fierberi pastele
conform indicaiilor de pe ambalaj (aproximativ 8-10 minute). n acest timp radei telemeaua.

2 ncingei o crticioar cu o lingur de unt, apoi adugai faina, incorpornd-o cu un tel mic. Cnd faina s-a ncorporat complet n unt i are aspectul
unei mingiue, adugai un polonic de lapte fierbinte, amestecnd pn se transform ntr-un sos gros, dar far cocoloae. n acest moment mai adugai nc un polonic de lapte, amestecnd ncontinuu. Repetai operaia pn se termin laptele, fierbnd sosul la foc foarte mic timp de 20 de minute, adugnd nc puin lapte dac vi se pare prea gros. Adugai n final puin sare. Aspectul sosului alb trebuie s fie ca de smntn groas. ^ ncingei cuptorul la 170 C , apoi ungei o tav cu restul de unt i tapetai-o cu pesmet. 4 Separai oule. Glbenuurile mpreun cu brnza telemea ncorporai-le n sosul alb rcorit uor. Albuurile batei-le spum i adugai-le odat cu macaroanele fierte i scurse de ap, amestecului de brnz i sos. Turnai toat compoziia n tav i introducei-o n cuptor pentru 3 0 -3 5 de minute, ns dup 20 de minute scoatei tava i presrai parmezanul, mrind focul puin. 5 Servii budinca porionat, cu smntn alturi.

S it J T e .

C M

C jU

p Q

t< ^

Sfat - blinele p o t fi tapetate i cu icre negre sau fiue de som on afiim at cu feliue subiri de lmie, etc.

Xy-<sc//<2/ZfeBline - % can fain Sote de ciuperci - 300 g ciuperci Champignon proaspete, splate i curate - */ 2 de ceap curat - 2 linguri smntn fermentat - O linguri ptrunjel tocat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - /2 linguri sare - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

2 can lapte - */
- Vi pahar ap cldu - O linguri drojdie proaspt - 2 ou - O lingur mare unt topit - 2 linguri ulei de floarea soarelui - ' /2 linguri sare - Vz linguri zahr

M -o d d& p t - s p a t a t A ' 1 Amestecai intr-un bol micu ap cldu, cu zahrul i drojdia, apoi presrai cu puin fain. Lsai maiaua astfel pregtit la 3S}in. Separai oule,
btnd albuurile spum, iar glbenuurile amestecai-le cu untul topit, faina, laptele, sarea i maiaua. Batei bine aluatul,6ava cpta o consistea de smntn.. Lsai aluatul s se odihneasc timp de 30 de minute, apoi incorpcSrai,ncet albuul

n timp ce aluatul crete, tocai mrunt ceapa i ciupercile. ncingei o crticioar cu

utei i sotai

ceapa, apoi adugai ciupercile, sarea i piperul,

amestecnd uor. Dup 7-8 minute soteul de ciuperci nu va mai lsa zeam, ceea ce nseamn c estegataj^Ajnestecai acum soteui cu ptrunjelul tocat i cu smntn.

2 ncingei o tigaie cu puin ulei (n magazine se gsesc tigi speciale pentru Blinis) i, lund cu o lingur din umplutu'ftv'tumai pe aceasta, frignd
blinele 4 0 -5 0 secunde pe o parte i 2 0 -3 0 secunde pe cealalt. Scoatei blinele pe o farfurie. 4 Repetai operaia pn terminai aluatul, apoi aezai cte o lingur de sote de ciuperci pe fiecare blin i servii-le reci.

< 5u s-r4^ x

D ificultate

C ost ^

Sfat pentru a cura creierul de firioarele roii, care sunt de fapt vinioare de snge, trebuie lsat tim p de 2 0 de m inute n tradugai puin sare. D up cele 2 0 de m inute jupuii uor pielia cu vinioare ce acoper creierii.

ip ct s-i acopere i

- 4 0 0 g creier de vit
- O ceap mica curat - Un morcov mic curat - 2 foi de dafin - 6-7 boabe de piper - O lingur de oet - 8-12 ou - 2 linguri de unt - 2 linguri de lapte - O linguri de ptrunjel tocat - O linguri de sare

M od de

1 Punei morcovul tiat buci, ceapa tiat n dou, foile de dafin, boabele'de^p^ er, oetul i 1/2 de linguri de sare la her?iiWpreuna cu 1,5 1 de ap.
Dup 25 de minute adugai creierul curat de firioarele roii i reducei focul puinTResbeji^^ierul timp de 12-15 de minute, apoi strecurai-1 de lichid, lsndu-1 s se rceasc. 2 Batei oule cu laptele i restul de sare. ncingei untul intr-o tigaie lat, cu marginile nalte, iar cnd acesta ncepe s sfrie, adugai oule, amestecnd ncontinuu. Cnd oule au nceput s se coaguleze adugai creierul, amestecnd ferm cu furculia. Prjii amestecul nc 2 minute, apoi luai-1 de pe foc, adugnd ptrunjel tocat.

ecrere De

to

Am ^/A

(SUS-T/^T

p o m
Dificultate

Cost ^ ^

Sfat - preparatele din creier fac parte din acele bunti ce erau la m od n perioada zahanalelor, perioada cnd m celarii tranau carnea n faa clientului, pstrnd organele i prile anatom ice speciale ale anim alelor sacrificate. A m intesc cteva preparate ce nu mai sunt la m od: m duvioare n m lai; fudulii i m om ite la grtar; rotocoale i b u m b arefle oaie la grtar; splin i rinichi de p orc la grtar; rturi de porc la grtar; etc.

60 0 g creier/de vit Un pahar min 2 ou Un pah, ulei de floarea soarelui O c a n ^ e s m e : de cas cur tat

- Un morcov curat - 2 foi de dafin - 7 -8 boabe de piper negru -/ '2 linguri piper negru mcinat - O lingur oet de vin alb - O linguri sare

ds.

Punei morcovul tiat buci, ceapa tiat n dou, foile de dafin, boabele de piper, oetul i 1/2 de linguri de sare la fiert mpreun cu 1,5 1 de ap. Dup 25 de minute adugai creierul curat de firioarele roii i reducei focul puin. Fierberi creierul timp de 15-20 de minute, apoi strecurai-1 de lichid, lsndu-1 s se rceasc.

2 Aezai faina mpreun cu piperul mcinat i restul de sare ntr-o farfurie, pesmetul ntr-o tvi, iar oule batei-le ntr-un bol. Tvlii creierul,
tiat n porii, prin fain-ou btut i pesmet, aplatizndu-1 uor ntre palme. ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte i prjii feliile de creier pe ambele pri, pn se rumenesc uor. ^ Servii creierul pane cu salat de legume.

/^ e r c r e 2><r

227

r o c / i^ %
C o st ^

4 in
^

Dificulcate

- 500 g creier de vit


- O ceap mic curat - Un morcov mic curat - 2 foi de dafin - 6-7 boabe de piper - O lingur de oet - 2 ou ' Un pahar de pesmet (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi)

- 2 linguri de fain - Un pahar de ulei de floarea soarelui sau palmier - O lingur de ptrunjel tocat - Vz de linguri de piper negru mcinat - ' /2 de linguri de sare
Sfat " pastram a se poate frige i pe grtarul cu crbuni, dar dac n cercai pe grtarul din buctrie, vei afum a roat cas. Aceasta are un m iros foarte pu ternic, care greu se disipeaz n atm osfer. D ificultate C o st ^ ^

X r ^ & d & r s te .
' 60 0 g pastram de oaie far os - 2 pahare vin alb demisec - O crengu de cimbru - 6 linguri mujdei de usturoi (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 3 -4 boabe de piper negru

M o d de.
1 Punei morcovul tiat buci, ceapa tiat n dou, foile de dafin, boabele
de piper, oetul i 1/2 de linguri de sare la fert mpreun cu 1,5 1 de ap. Dup 25 de minute adugai creierul curat de firioarele roii i reducei focul puin. Fierberi creierul timp de 15 minute, apoi strecurai-1 de lichid, lsndu-1 s se rceasc. 2 Tocai mrunt creierul, apoi amestecai-1 cu un ou btut spum, ptrunjelul tocat, o lingur de fain, o lingur de pesmet i condimentele. Formai o past cu consisten, iar din aceasta rsucii ftile cu diametrul de 2,5 cm i lungimea de 5 cm. ^Aezai restul de fain ntr-o farfurie, pesmetul ntr-o tvi, iar oul batei-1 ntr-un bol. Tvlii crochetele prin fain-ou-pesmet i prjii-le timp de 3-4 minute n uleiul ncins.

M o d d&
jT i a i pastrama n fiue (julienne), eliminnd resturile nedorite de seu. ncingei o tigaie cu marginile n a lte cu ulei i adugai pastrama,
n v rtin d 'O cu o furculi pentru a nu se prinde. Adugai vinul, 2

^ Servii crochetele fierbini cu sos tartar.

linguri cu mujdei i restul ingredientelor, reducnd focul i acoperind rigaia cu un capac. 2 Fierbei pastrama timp de 8 -1 0 minute, apoi ndeprtai capacul i reduceri sosul pn la jumtate.

/^cTere. i>e to am ^Ih

cus-r4/^x

^ Servii pastrama cu mmligu i restul de mujdei.

D ificultate

,?

C o st

Sfat - lim ba de vit fiart este un preparat cu un gust deosebit. P ractic este una din cele m ai gustoase pri an atom ice ale crnii de vit, aceasta putnd fi apoi servit cu sos de msline, sos Tartar, nvelit n aspic (napat) cu adaos de fii de legum e, etc.

- 6 0 0 g limb de vit
- O ceap mic curat - Un morcov mic curat - V 2 de elin mic - 6-7 boabe de piper - O linguri sare -O can sos de hrean cu smntn (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi)

M oJ

p t'S p a f'Q te . ' -

1 Oprii limba de vit n 1,5 1 de ap cu V 2 linguri de sare, apoi scoatei-o ntr-un vas cu ap rece i, folosind un cuit cu lam subire, jupuii pielia
de la suprafaa limbii, ncepnd din vrful acesteia spre capt. 2 n continuare punei limba la fiert n 1,5 1 de ap rece i fierbei-o la foc domol, spumnd dac este nevoie. Cnd supa nu mai ridic spum, adugai legumele tiate buci, restul de sare i piperul. Fierbei nc 30 de minute, apoi lsai limba s se rceasc n sup. ^ Dup ce limba s-a rcit, tiai-o felii subiri i servii-o cu sos de smntn cu hrean i cartofi copi n coaj i rcii.

2 2 g

D ificultate

C o st ^

Sfat - aceast gustare se prepar cel mai bine din tr-o gsc ntreag, tiat buci. In acest fel arom a va rezulta din to ate prile gtii, fiind superioar. E u recom and un vin dulce far un parfum pu tern ic, pentru a nu acoperi pe cel al crnii de gsc.

X n ^ e d & n t& - 14 gsc (aproximativ 7 5 0 g)


- 4 cepe roii curate - 4 ardei capia curai i splai - O foaie de dafin - 60 g msline umplute cu migdale - Vr de lmie - O linguri zahr tos - 3 cei de usturoi curai - O can vin alb dulce - / 2 de pahar ulei de floarea soarelui - O lingur ptrunjel tocat - O linguri piper negru mcinat - O linguri sare

/ Splai carnea, apoi tiai-o buci nu prea mari i tergei-o cu un ervet uscat sau hrtie absorbant. ncingei o crati cu ulei i rumenii bucile de carne, srate i piprate, la foc mediu. 2 n timp ce carnea se rumenete, tiai ceapa solzi. Taiai ardeii n sferturi. ncingei un grtar i frigei ardeii pe toate prile, apoi introducei-i ntr-o pung cu puin sare, iar dup 5 minute curai-i de pieli i tiai-i fiue. ^ Dup ce bucile de carne de gsc s-au rumenit frumos, scoatei-le pe o farfurie la cald. n locul acestora adugai ceapa i nbuii-o la foc domol, pn devine foarte fraged. ^ ncingei cuptorul la 175 C. Aezai carnea ntr-o tav, ntr-un singur strat. Aezai deasupra ceapa nbuit, apoi foile de dafin i o can de ap. Introducei vasul la cuptor pentru 3 0 de minute, sau pn s-a evaporat lichidul. Adugai vinul mpreun cu V ^ de pahar de ap, mslinele, usturoiul, zahrul i lmia felii. Continuai nc 4 0 -4 5 de minute, apoi scoatei tava, verificnd carnea i gustnd de sare. 5 Dup ce carnea este fraged, scoatei preparatul pe un platou, presrnd cu fiuele de ardei i cu ptrunjelul tocat.

/?ercre i>e

Irfe s:

Scja din yatza ol^


D ificultate C ost ^

d u o^a

so s

d fe

/t^ cJ

Sfat - pentru a cura un m r de co to r i sm buri putei folosi o ustensil special sub form de tub, zim at in tr-u n capt, iar n cellalt capt cu un m ner. D ac nu avei aceast ustensil, tiai m rul n sferturi i, folosind un cu it cu lam subire, tiai sfertul de coto r al m rului de la un capt la cellalt.

- Vi varz alb (aproximativ 800 g) curat


- Vi varz roie (aproximativ 500 g) curat - Un mr Ionatan sau Creesc splat i curat de cotor i smburi - 2 ou - 100 g nuci tocate mrunt sau rnite - Vi linguri de ulei de nuc - 5 linguri de ulei de floarea soarelui - 2 linguri de oet de mere - O lingur de mutar - O linguri de sare

M a c/ de. p te p a ta te .'
1 Radei varza fiue subiri, folosind rztoarea de varz. Tiai mrul feliue subiri, apoi stropii-1 cu civa stropi de oet. Fierbei oule tari, apoi
curai-le i tiai-le felii de-a lungul lor.

2 Amestecai cu un tel sarea cu mutarul i nucile pn formai o past, apoi adugai oetul i uleiul de nuc, amestecnd, dup care turnai uleiul
de floare n fir subire, continund s amestecai. ^Turnai sosul intr-un bol mai adnc, apoi ncorporai varza i merele, pstrnd cteva feliue pentru ornat. Servii salata ornat cu feliue de mere i felii de ou fierte.

i^ c rc re >e

SfiLA -re

^ c d c (A a

c a ld
Cost

4 ^

%%

Sfat - folosii cartofi roii, care nu se sfrm uor

- 1 kg cartofi splai bine - 200 g costi afumat - O salat verde splat i zvntat - 3-4 castravei splai i curai - 2 ardei capia curai i splai - 1/2 linguri mghiran - O lingur ulei de floarea soarelui - Vi pahar ulei de msline - 4 linguri oet de mere - 2 linguri mutar clasic - 1 linguri mrar tocat - */ 2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M od 1 Fierbei cartofii splai n 2 1 de ap cu puin sare. Cnd furculia intr uor n ei, scoatei oala sub jet de ap rece, apoi curai-i de coaj.
2 Tiai costia fiue. Rupei salata n bucele mici. Castraveii tiai-i n patru pe lung, apoi tlai-i felii- Ardeiul tiati-1 ptrate. Cartofii curai, tiai-i felii de 1 cm grosime. Stropii cartofii cu uleiul de floare i presrai-i cu mghiran. ncingei un grtar i frigei att costia, ct i cartofii, cte 2-3 minute. 4 n timp ce cartofii sunt pe grtar, amestecai ntr-un bol mutarul, restul de sare, oetul i uleiul de msline, btnd bine cu un tel. 5 Amestecai n alt bol salata cu castraveii i ardeii, apoi aezai deasupra cartofii i costia, iar peste acestea turnai sosul de mutar, presrnd cu mrar tocat.

S a ia i
D ificultate

4&
C o st ^

CJSiiyg

Sfat

- sim pl i arom at, salata de ceap roie se poate servi att lng m ncru ri gtite din fasole, cartofi sau linte, ct i lng fripturi m pn ate la grtar. - eu recom and s folosii ceapa de ap din zona Buzului, este mai puin iute la gust i este suculent.

- 1 kg ceap roie curat - 5 linguri de ulei de msline - 5 linguri de oet de vin rou (cu arom de tarhon dac se poate) - O lingur de boabe de coriandru - O linguri de boabe de piper negru - y^ de linguri de boabe de chimen - 1 i Vi linguri de sare

/ilpe/ de. p t'ep Q )'a t& -

Tiai ceapa solzi, aeznd-o ntr-un bol de porelan sau sticl, apoi acoperii-o cu folie alimentar. Pisai coate condimentele ntr-un mojar de

marmur sau bronz, apoi amestecai-le cu sare i frecai ceapa cu acest amestec. Lsai bolul cu ceap la rece timp de 15 minute. Z Batei ntr-un bol mic oetul cu uleiul, apoi turnai peste salata de ceap i servii lng, ceafa de porc la grtar.

-5 4

/^ r r e r e 2>

sA U -re

S a la i
D ificultate

afe
C o st ^

c ji^ ^ r c j
^

Sfat - putei am esteca m ai m ulte tipuri de ciuperci, cu cond iia s fie achiziionate din surse sigure.

J jiy ' & d i& fit e .


- 1,5 kg ciuperci Champignon, splate i curate - 2 foi de dafin - 10 boabe de piper negru - O can oet de vin alb - 3 cni ap - O can maionez de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 3 cei de usturoi - O linguri mrar tocat - O linguri ptrunjel tocat - O linguri sare

de. p te p a ta te , '
1 Preparai o marinad din ap, oet, foi de dafin, piperul boabe i sare, iar cnd aceasta clocotete, introducei ciupercile ntregi. Reducei puin focul
i fierbei-le timp de 8 -1 0 minute. Dup ce s-au nmuiat puin scoatei-le ntr-o strecurtoare.

2 Pisai usturoiul ntr-un

m ojar i amestecai-1 bine, ntr-un bol mare din porelan sau sticl, cu maionez, adugnd i verdeaa tocat. Acum,

adugai ciupercile scurse de zeam ncorporndu-le n maionez. ^ Servii salata de ciuperci cu pine proaspt i beioare de ardei gras i de tije de elin.

/ee rrT

SA LA Te

C lo J lC > p id . C L U

d f^ .

D ificultate 'i

Sfat

- fii ateni cnd cum prai conopid a, s nu fie ruginit sau s aib punctulee negre (sem n c are parazii^

T oto d at, fii ateni c vrfurile bucheelelor s nu fie tunse (sem n c sun t vechi). - splai bine bucheelele de con o p id a s nu rm n m elciori printre ele.

X tiy '& d iG Jite . ' - O conopid mare, rupt n bucheele i splat bine
- Vi pahar ulei de msline - Zeama de la V 2 de lmie - O linguri oet balsamic de vin alb - O lingur Mutar Franuzesc - Un vrf de cuit de piper alb mcinat - 1 linguri i ^2 sare - Opional! 1 linguri de verdea tocata

H o J de.

1 Punei 2 1 de ap cu o linguri cu sare la fert, iar cnd clocotete, adugai conopida. Fierbei-o la frc h ite t m p ^ 12-14 minute, pn cnd cotoru]
bucheelelor este moale dac l ncercai cu unghia. Scoatei conopida sub jet de ap rece, apoi scurgei-o de ap.

2 Amestecai ntr-un bol de porelan sau sticl, mutarul, oetul, zeama de lmie, sarea i piperul, amestecndu-le cu un tel. ncm;pf9fi bucheelele
de conopid rcite i presrai cu verdea, dac dorii (mie mi place ____ ,

2J6

c e r e r e . 2>c

::a la t

Sup.
/ o / d 'e

oatrtGrf} ciu
d c tP m
C o st ^ ^

S u p a d e,
D ificultate C o st % 41 %

< 144

Dificultate ' J ' j

Sfat - acest preparat ardelenesc seam n foarte tare cu o sup pe care o pregtesc am ericanii i care se num ete Potato chow der

Sfat

M ult m ai gustoas este supa, dac este preparat d in tr-o gin

ntreag, tiat n sferturi. n acet fel sferturile de gin vor fi servite separat, acom paniate de legum ele din sup i hrean. (Rasol de gin) - Dac avei ansa s gtii gin de ar, trebuie tiut c aceasta necesit 2 ,5 -3 ore de fierbere, pe cnd cea din com er nu are ne\'oie de mai mult de 1,5 ore.

- 600 g cartofi c u ra ii - O ceap curat jf / - Un morcov cu r - Un ardei gras mic curat - 2 foi de dafin - 2 linguri de oet de vin alb - 2 cni de lapte - /2 linguri de boia dulce

- 1 lingur de fain - /2 lingur de unt - 4 -6 linguri de smntn - O linguri de ptrunjel tocat - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O linguri de sare

X j7 ^ e d ie jit .e . - 14 gin splat,


aproximativ 800g - O ceap curat - 2 morcovi mici curai - O rdcin de ptrunjel sau un pscrnac curat - Vi ardei gras sau gogoar - Vi elin medie sau una mic curat - O lingur de ptrunjel tocat - Compoziie pentru 8-12 glute (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 6 -7 boabe de piper negru - O linguri cu vrf de sare

<d& p t r a t a t e . Tiai cartofii n cuburi de 1,5 cm. Tocai mrunt restul de legume, apoi punei-le la fiert cu 1,5 1 de ap. Cnd apa a nceput s clocoteasc, adugai cartofii, foile de dafin i laptele, reducnd focul. Fierberi cartofii timp de 10 de minute. 2 Dup ce ai pus cartofii la fiert amestecai ntr-un bol untul cu faina i boiaua dulce, pn se formeaz o bil moale, pe care o adugai ciorbei. Continuai fierberea nc 15-18 minute. Verificai cartofii dac s-au fiert, ncercndu-i cu furculia i adugai oetul i condimentele. Mai dai 2-3 clocote i oprii focul. ^ Servii supa cu smntn i ptrunjel tocat.

M o d de.
1 Punei sfertul de gin n 2,5 1 de ap la fiert, iar cnd ncepe s ridice spum, reducei focul, spumnd. Fierbei gina, la foc domol, pn nu mai ridic spum, apoi adugai sarea, piperul i legumele ntregi, fierbnd n continuare nc 4 5 -5 0 de minute.

2 Oprii focul, lsnd supa s se liniteasc puin, apoi strecurai-o pstrnd


legumele i pasrea pentru alt preparat. Repuneri supa pe foc, aducnd-o Ia temperatura de fierbere, apoi fierbei gluele la foc mediu. ^ Servii supa cu ptrunjel tocat deasupra.

C erere: j> e t o a m /^A

a p f , cxa^i'Sir,

Dificultate r

Sfat

- nu exist carte de bucate i - folosii b u rt prefiart.

re s nu con in reeta ciorbei cic burt, deci ce puteam s fac? Jat-o!!! mai puin prepararea ciorbei.

- 6 00 g burt de vit splat i curat n aa fel nct s fie alb i fr miros - 3 00 g oase de vit (cerei mcelarului oase "cheie) - O ceap curat - 2 morcovi curai

- 2 ou (numai glbenuurile) - 2 0 0 g smntn - O lingur de fain - 4-5 cei de usturoi - 2 linguri de oet de vin alb - 2 linguri de ulei - O lingur de sare

^ elin medie curat - V

M od

1 Oprii o a s ntr-un 1 de ap clocotit, apoi splai-le i punei-le la fiert n 2,5 1 de ap rece. Fierbei-le la foc domol timp de 2 ore, apoi adugai
burta i continuai fierberea nc 2 ore, spumnd ori de cte ori este nevoie. Acum verificai bu/ta dac este ptruns, iar dac este moale, scoa ntr-o strecurtoare i adugai sarea, usturoiul i legumele ntregi, cu excepia unui morcov.

2 Continuai fierberea nc 3 0 de minute, apoi strecurai supa, pasnd uor legumele prin sit i nlturnd oasele i resturile.
^ n timp ce supa cu legume fierbe, tiai burta fiue, nlturnd prile lipicioase. Batei ntr-un bol adnc faina amestec dregeri ciorba: Luai cu un polonic sup fierbinte i adugai-o peste liezonul de smntn, amestecnd ncontin turnai amestecul napoi n sup, amestecnd cu telul. Adugai supei drese, burta tiat fiue i oetul. 4 Radei morcovul pe rztoarea cu ochiuri mici i sotai-1 ntr-o tigaie cu ulei. Dup ce uleiul a adugai-1 peste ciorb. 5 Servii ciorba cu smntn, mujdei de usturoi i oet. ,r-l l l CU acest 'luLAcum

2^8

i>

D ificu kate

C o st

Sfat - putei substitui far grij ficatul de viel cu ficat de porc, gustul va fi aproape identic.

- V i k g fiica:

- Un praz curat i splat

- 2 linguri de unt - 3 linguri de fain

- 1 1 de sup preparat cu concentrat de pasre tip cub - O can de vin alb sec - O can de smntn dulce - >/ 2 linguri de piper negru mcinat - Un vrf de cuit de nucoar - O linguri de sare

M od

p r^ p a t'O t& '

iT ia i prazul feliue subiri. Splai ficatul, apoi tiai-l cubulee. ncingei untul ntr-o oal i nbuii prazul timp de cteva minute, apoi adugai faina, amestecnd pn se ncorporeaz toat n mixtura din oal. Adugai vinul i continuai s amestecai pn se creeaz un sos gros, acum adugai ficatul cubulee, piperul i supa cald de pasre.

2 Fierbei totul la foc mediu, timp de 45 de minute. Gustai de sare i pasai supa cu un blender cu cuit. Dup ce ai pasat-o, adugai smntn
dulce, nucoara i dai 2-3 clocote. 2 Servii supa crem cu crutoane.

c e r e r e 2>e TOAMf/,

sa p e,

Dificultate

C o st

Sfat

- reeta am nvat-o de Ia o fost colega Zeinep, tu rcoaic, din Valul lui Traian. Este extraordinar de gustoas - putei nlocui sm n tn cu iaurt gras de oaie (aa este reeta original) i va fi i mai bun.

- 200 g piept de pui - 3 ou - 200 g de fain - 2 cepe curate - 2 morcovi mici curai - 6 cei de usturoi curai - O lingur de past de roii

' 1 1 de sup preparat cu concentrat de pasre tip cub - 2 cni de smntn fermentat - 2 linguri de ulei de msline - /2 linguri de cimbru - O linguri cu vrf de sare - O lingur de leutean tocat

rcT 2> -rOAM>J4

UP, c x o ^ s e ,

M o d d&
1 Splai pieptul de pui, apoi tiai-1
cubulee. Tiai o ceap felii. Radei cealalt ceap mpreun cu morcovii. Pisai usturoiul ntr-un m ojar de marmur sau bronz.

2 Tocai prin maina de tocat pieptul de


pui i o ceap, apoi amestecai-le ntr-un bol cu un ou uor btut, cimbrul, piperul i puin sare. Lsai umplutura la rece. ^ Din faina, 2 ou, un praf de sare i o lingur de ap preparai un aluat ca de tiei. Frmntai-1 bine i lsai s se odihneasc, timp de 15 minute. 4 n acest timp ncingei uleiul ntr-o oal i nbuii zarzavatul ras, apoi adugai pasta de roii i supa de pasre. Lsai s fiarb la foc domol. 5 ntindei aluatul ntr-o foaie subire, de aproximativ 0 ,3 -0 ,4 cm, apoi, folosind un cuit cu lam subire, tiai ptrate cu latura de 2 cm. Pe fiecare ptrel aezai cte ' /2 din umplutura, apoi pliai unul din coluri pe cel opus, presnd marginile i unind celelalte dou coluri tot prin presare. (Pastele vor semna cu colunaii).

6 Cnd supa a nceput s clocoteasc, adugai pastele i fierbei totul timp de 2 0 -2 2 de minute, amestecnd cnd i cnd. Dup 10-12 minute
aezai usturoiul ntr-o strecurtoare i aezai-o n sup, amestecnd pentru a lsa gustul nuntru. La sfrit adugai smntn, amestecnd uor. 7 Servii supa preasrat cu leutean.

/^cfcre i>c T 0 4 Mf/A

supf:, cxo/^Be,

C Jc > tJ>
D ificultate * i C ost

d e%%%

c i^

Sfat

cerei m celarului s v porioneze pieptul. Acesta are ustensile speciale de despicat i tiat oasele. ntre lunile iulie i octo m b rie, roiile sunt n plin sezon, deci sunt ieftine. Eu recom an d s folosii roii proaspete, coapte bine, n locul celor n bulion.

Pentru a le cura de coaj, procedai n felul urm tor: folosind un cuit m ic cu vrful ascuit, ndeprtai cotoru l, apoi operai 2 incizii n form de cruce, att ct s strpungei pielia, n partea opus cotorului. Aducei 1-2 I de ap n punctul de fierbere i oprii roiile, tim p de 3 0 - 4 0 de secunde, dup care le plonjai ntr-un vas cu ap foarte rece. D u p ce s-au rcit, curai-le folosindu-v de degete.

- 4 0 0 -5 0 0 g piept de vit
- O ceap curat - Un morcov curat - / '2 elin curat - O rdcin mic de ptrunjel curat

- Un cartof curat - 100 g (o mn) de fasole verde splat i curat - 1/8 varz curat - 2 5 0 g roii n bulion

- O can de bor - O lingur de leutean tocat - Un pahar de smntn - 5 -6 boabe de piper negru - O linguri cu vrf de sare

M o d de.
1 Splai bucile de piept de eventualele resturi de oase, apoi tiai eventualele pielie ce le leag ntre ele i punei-le la fiert n 2 1 de ap. Fierbei
carnea la foc domol, spumnd din cnd n cnd.

2 Tocai mrunt ceapa, tiai morcovul rondele, iar dac este gros, tiai-1 n dou pe lung i apoi feliue. Tiai elina i ptrunjelul cubulee, tiai
cartoful cuburi de 1,5 cm, iar varza tiai-o n ptrate de 2 cm. Rupei fasolea verde n 3-4 buci i mrunii roiile n bulion sau pe cele proaspete.

2 Cnd carnea nu mai ridic spum i este fiart, dup aproximativ 1,5-2 h, adugai condimentele, zarzavatul i mrii puin focul. Fierbei n
continuare nc 10 minute, apoi adugai restul legumelor i continuai nc 20 de minute. 4 Fierbei borul ntr-un ibric i adugai-1 n ciorb, dnd nc 2-3 clocote, dup care oprii focul i presrai leuteanul tocat. 5 Servii ciorba n boluri cu cte o lingur de smntn deasupra i pine proaspt.

H'

d u t d a /2
D ificultate C ost % % %

Sfat - borul de cu rcan sau curc este n em aip om enit de gustos, dac este preparat cu pasre de ar, dar eu v recom an d varianta mai sim pl i m ai ieftin.

- 4 -5 aripi de curcan tiate n buci i splate - O ceap curat - 2 morcovi mici curai - O rdcin de ptrunjel sau un pstrnac curat - Un gogoar sau ardei gras curat i splat - O legtur de tevie de toamn (150 g) splat i curat de codie - 2 linguri de orez cu bobul rotund de can de roii n bulion sau roii proaspete curate - O linguri de ptrunjel tocat - O lingur de leutean tocat - 5-6 boabe de piper negru - O linguri cu vrf de sare

1 Splai bucile de aripi i punei-le la fiert n 2 1 de ap. Fierbei carnea la foc domol, spumnd din cnd n cnd. 2 Tocai mrunt ceapa, tiai restul legumelor n cuburi de 1,5 cm, iar tevia tiai-o fii. M runii roiile din bulion sau pe cele proaspete i splai
orezul.

2 Cnd carnea nu mai ridic spum i este fiart, dup aproximativ 6 0 -7 0 minute, adugai zarzavatul, orezul i mrii puin focul. Fierbei n
continuare nc 20 minute, apoi adugai tevia i ptrunjelul, continund nc 10 de minute. 4 Fierbei borul ntr-un ibric i adugai-1 ciorbei, dnd nc 2-3 clocote, dup care oprii focul i presrai leuteanul tocat. 5 Servii ciorba cu pine proaspt i ardei iute, dac v place.

c ite i/n a
Dificultate Cose % %

a fe

c iu

c io s ti^ a

Sfat - o sup arom at ce se potrivete perfect zilelor friguroase de toam n trzie. pentru o prezentare m ai elegant preparai un sos dintr-un cel de usturoi, 2 linguri de ulei de m sline, o roie n bulion, un vrf de cu it de m aghiran i

puin sare. Sosul se poate picura deasupra supei crem , odat cu costia.

- 800 g fasole alb, cu bobul mic


- O ceap mic, curat - Un morcov mic curat - Vi pahar cu smntn dulce - 300 g costi afumat, far os - /2 linguri maghiran - Un vrf de cuit de nucoar ras - Un vrf de cuit de piper negu mcinat - O linguri cu vrf de sare

M o d d& p te p cO 'C 'e .1 Splai fasolea i lsai-o n 3 1 ap, peste noapte. A doua zi, punei-o la fiert n 2 1 de ap, iar cnd clocotete, scurgei-o de ap i repunei-o la fiert
cu legumele tiate buci mici.

2 n timp ce supa fierbe, ncingei cuptorul la 170 C, apoi tiai costia felii, nlturnd oricul. Aezai feliile de costi ntr-o tvi i introducei-le la
cuptor, lsndu-le s-i piard aproape complet grsimea, devenind crocante. Scoatei costia din tav, iar cnd aceasta s-a rcit, tiai-o cubulee mici. ^ Cnd fasolea i legumele s-au fiert, devenind moi, adugai toate condimentele i smntn dulce, continund fierberea nc 4-5 minute. Pasai supa folosind un blender cu cuit. 4 Servii supa n boluri, presrnd costi crocant i puin grsime din tav, dac dorii.

/^cfe re 2>e TOAMfJfl

sa p c , cx o ^ se,

245

t iU

d a

A h i/& i2 p ^
C o st % ^ ^

V i^

D ificultate

Sfat - pentru cei ce nu doresc pete cu oase, preparatul poate conine alu sau chefal n locul tiucii. D e asem enea, putei sota feliile de cartofi n puin unt, pentru a da mai m ult savoare preparatului.

- 600 g file de tiuc - 400 g cartofi roii - O ceap curat - 2 cni vin alb sec - 4 linguri oet de vin alb - 3 linguri zahr tos - 2 crengue de cimbru

- 2 cuioare - Un beior de scorioar - 4 linguri ulei de msline - O lingur ptrunjel tocat - 5-6 boabe de piper negru - O linguri cu vrf de sare

M od 1 Splai fileurile de tiuc, apoi tiai-le n buci de 3 cm i srai-le. Lsai petele la rece timp de 30 de minute, apoi turnai ntr-o crati vinul,
oetul, zahrul i boabele de piper, iar cnd zeama fierbe, adugai bucile de pete, reducei focul puin i nbuii-le, ntorcndu-le pe toate prile.

2 ntr-o tigaie ncingei uleiul. Tocai mrunt ceapa i sotai-o mpreun cu cimbrul n uleiul ncins, apoi turnai soteul peste pete, adugnd i restul
de condimente. Continuai nbuirea petelui pn acesta este ptruns i zeama a sczut, avnd consisten de sos. ^ n timp ce petele este nbuit fierbei cartofii n coaj, dup ce au fost splai bine n prealabil. Dup ce s-au fiert, iar furculia intr uor n ei, scoatei-i sub jet de ap rece, dup care curai-i frumos.

/f. Dup ce petele este ptruns i sosul s-a ngroat, oprii focul, apoi tiai cartofii felii subiri, turnai sosul deasupra lor, peste acesta aezai bucile
de pete, presrnd ptrunjelul tocat.

/ecrcT 2>e to a m /ja

2> b a z A

- 1-1,2 kg cotlete de alu (petele curat de solzi i viscere este tiat transversal n felii de 2 cm - 2 ou (albuurile) - O can de mlai - Zeama de la o lmie - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O linguri cu vrf de sare

Mujdeiul dobrogean - 1 cpn i Vi de usturoi curat - /2 can de ulei de floarea soarelui - Vi pahar de suc de roii - 2 roii - O linguri de cimbru - 2 ardei iui roii splai - O linguri de sare

1 Splai cotletele de alu, apoi tergei-le cu o crp curat i presrai-le cu sare i zeama de lmie. Lsai petele la rece timp de 30 de minute.

2 n acest timp pisai usturoiul cu sare, adugnd uleiul n fir subire, amestecnd bine. ncingei un grtar i frigei roiile, apoi decojii-le i aezai-le
ntr-un bol. Tiai ardeii iui n rondele i adugai-i mpreun cu cimbrul, sucul de roii i sosul de usturoi peste roii. Amestecai totul cu o furculi, apoi acoperii bolul cu o folie alimentar. ^ Dup ce cotletele i-au tras destul sare, scoatei-le afar din vas i tamponai-le cu aceeai crp. Aezai mlaiul ntr-o tvi, iar albuurile batei-le cu restul de sare ntr-un bol. ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte, apoi tvlii cotletele prin albu, iar apoi prin mlai, avnd grij s se acopere frumos cu acesta. Acum frigei cotletele n uleiul ncins, timp de aproximativ 6 minute, ntorcndu-le dup 3-4 minute. 4 Scoatei codetele rumenite pe o hrtie absorbant, apoi servii-le cu mujdeiul dobrogean i mmligu.

c u
D ificultate ' V C o st ^

- Un alu ntreg, curat de solzi i viscere,


de aproximativ 1,2-1,5 kg - 2 cepe mici, curate - 2 ou ' 1 pahar i V x de nuci mcinate - Un pahar de stafide - Un pahar icre de crap sau caras curate de pielie - Un pahar vin alb sec - Un pahar ulei de floarea soarelui - O linguri cu mrar tocat ^

/2 linguri piper negru mcinat - >


- O linguri cu vrf de sare -/ '2 linguri sare de mare grunjo;

J Splai bine petele, att n interior, ct i n exterior, apoi tergei-1 cu o crp curat i uscat. Tocai mrunt ceap.
^ ncingei cuptorul la 180 C. Stropii o tav cu restul de ulei. Coasei alul cu a de buctrie i aezai-1 n tav, presrndu-1 cu sarea de mare. Coacei petele timp de 25 de minute, apoi turnai vinul peste el i reintroducei-1 n cuptor pentru nc 10 minute. Dup ce petele este ptruns, scoatei-1 pe un platou cald, nlturnd aa. Amestecai sosul din tav cu mrarul tocat. 5 Servii petele umplut tiat n felii i stropit cu sosul de vin i mrar.

j-

2 ncingei 4-5 linguri cu ulei i nbuii ceapa tocat. Cnd aceasta devine sticloas, Slugafricrele, contnuTnd sotarea nc 10 minute. Luai tigaia
de pe foc, adugnd stafidele, nucile i condimentele, apoi amestecai bine. ncorporai oule btute uor i apoi umplei petele cu aceast compoziie.

Terra Romana
C uvee A m a u r y
T e m p e r a tu r a d e se rv ire : 1I-12C M n c r u r i p o tr iv ite : p ete,

f^ c rc re 2>e ToAM f/4

i>e s A Z A

s p a r a n g h e l, fo ie g ras

ca. /a O /t^ ^ a
dificultate C ost ^ ^ Sfat denum irea de "C aras prjit ca la O ltenia vine de la m odul de preparare nvat de m am a mea de la un coleg de serviciu de-al dum neaei. N e a e tr i c , bulgar de origine, din O ltenia, era colegul m am ei, om de treaba i ajuttor.

- -6 carai de 250 g/bucata


TO can mJai Un pahar de fain

/ /

- 1 can fi V 2 ulei de floarea soarelui


- 1 can i 1/2 mujdei de usturoi

M o d d& 1 Splai bine petele, att n interior, ct i n exterior, apoi tergei-l cu o crp curat i uscat. Amestecai mlaiul cu fain i condimentele ntr-o
tvi, apoi tvlii petele prin acest amestec, avnd grij s tapetai i interiorul acestuia. Turnai mujdeiul ntr-un bol adnc.

2 ncingei uleiul ntr-o crati cu margini nalte i prjii petii, pe ambele pri, pn devin aurii. Petii trebuie s fie acoperii de ulei n timpul prjirii.
Dup ce s-au rumenit frumos, plonjai-i n bolul cu mujdei, lsndu-i acoperii cu acesta timp de 1 minut. ^ Scoatei petii din mujdei i servii-i cu mmlig i, bineneles, cu mujdei.

^ c c re 2>e ro A M fiA

2>- K A z A

IH 9/10

P ^ tt^ Pt'ipt, CM SoS


D ificultate r

Cost

Sfat

- pentru a verifica dac petii su n t ptruni, putei in trodu ce vrfiil lamei unui cu it n spatele capului, pn la osul irei spinrii. D ac nu se vede snge i

carnea se desface uor, atunci petele este ptruns. Este greit s frigei petii mai m u lt d ect este necesar, din d o rina de a-i face bine, deoarece acetia se usuc i i pierd gustul, devenind fazi. - dac nu gsii m igdale felii, putei folosi nuci caju nesrate, sau arahide neprjite i nesrate, totui gustul nu va fi la fel cu cel original.

- 4 -6 pstrvi, curai de solzi i


viscere, aproximativ 2 50 g/bucata - O can de ulei de msline extravirgin - Vi pahar de migdale felii (almande) - 3 cei de usturoi curai

- O linguri de past de ardei iute - Vi pahar oet de vin rou - Vi pahar roii cuburi n bulion - O linguri de sare

cf

1 Splai bine petele, att n interior, ct i n exterior, apoi tergei-1 cu o crp curat i uscat i presrai-1 cu Vi linguri de sare i cteva picturi
de ulei. Lsai-1 la rece 30 de minute.

2 Folosind un mixer, mcinai restul ingredientelor pn formai o past omogen.


^ ncingei un grtar i frigei petii, cte 5 minute pe fiecare parte, pn s-au ptruns bine n interior. 4 Servii pstrvii fripi cu sosul picant.
Vinul Cavalerului Feteasca Alba
Tem peratu ra de servire: 1 1 -1 2 C

250

M ncru ri potrivite: fru cte dc m are, pete la grtar

D ificultate

C o st % % , , *

Sfat - frunzele de ptrunjel p o t fi rupte de pe crengue, nem aifiind nevoie s le tocai. A spectul va fi la fel de plcut.

- 4 -6 pulpe ntregi de ra, aproximativ 20 0 g/bucara - 4 gutui mari curate de smburi i mijlocul lemnos - O ceap mic curat - 2-3 linguri zahr tos - Un pahar de vin alb sec

- O hngur fin - Un pahar ulei de floarea soarelui - O can sup de pasre, preparat cu concentrat tip cub - O lingur ptrunjel tocat mare - Vi linguri piper negru mcinat - O linguri sare > ir

Splai pulpele de ra, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat. Tocai mrunt ceapa. Tiai gutuile n felii de aproximativ 2 cm grosime.

2 . ncingei jumtate din ulei i rumenii pulpele de ra la foc mediu, apoi scoatei-le pe o farfurie cald, presrndu-le cu sare i piper. Rumenii apoi
feliile de gutui, le scoatei i pe acestea lng pulpe. ntr-o crticioar ncingei 3-4 linguri cu ulei i nbuii ceapa tocata. Cnd aceasta devine sticloas, o scoatei pe o farfurioar. Aezai ntr-o crati mai mare un strat de gutui, deasupra acestora aeznd pulpele, apoi restul de gutui. ntr-o crticioar mic, topii zahrul la foc mediu, iar cnd acesta a nceput s prind culoare glbuie adugai 2-3 linguri cu ulei i fain, amestecnd bine. Turnai peste acestea paharul cu vin, adugnd ceapa nbuit, apoi supa de pasre. Dai 2-3 clocote i turnai amestecul peste pulpe i gutui. Acoperii cratia cu capac i fierbei totul la foc domol, timp de 3 0 -4 0 de minute, pn pulpele s-au ptruns bine i sosul s-a ngroat uor. 4 Servii pulpele de ra cu felii de gutui, presrnd ptrunjelul tocat.

C e re re : j>e

^33

^ 0 ^ 0 .
Dificultate Cost % 4| 4

c ju

/? ^

Sfat - pentru o familie num eroas sau pentru o mas special, raa poate f substituit cu o gsc mare.

- O ra mic de aproximativ 1,5 - 1,8 i - Vi kg hribi sau ciuperci Champignon,


splate i curate - O ceap curat ' Un morcov mic curat - Vi elin medie curat - Un mr verde mic, curat - 3-4 linguri roii cuburi n bulion

- O frunz de dafin - */ 2 pahar vin rou sec - O lingur ulei de floarea soarelui - 4 pacher unt + V 4 pachet pentru uns tava - Un fir de cimbru - O linguri piper negru mcinat ' O lingur sare

M o d <J& /^ tA p a ta r e .'1 Splai raa, apoi tergei-o bine cu o crp curat i uscat, dup aceea condimenrai-o cu sare i piper.

2 ncingei uleiul i untul nrr-o tigaie cu marginile nalte, apoi adugai pe rnd ceapa tocat, morcovul, elina i
mrul rase, apoi ciupercile tiate felii. ocai totul la foc mediu, pn lichidul lsat de acestea a nceput sa se evapore, apoi adugai roiile i continuai nc 3-4 minute. Asezonai cu sare i piper i oprii focul. ^ ncingei cuptorul la 180 C. Umplei raa cu soteul de legume, adugnd i crengua de cimbru. Ungei o tav cu unt i aezai raa umplut nuntru. ^ Coacei raa timp de o or, apoi turnai vinul peste aceasta i reintroducei-o n cuptor pentru nc 8-10 minute. 5 Servii raa umplut aezat pe varza roie cu mere i stafide.
T erra R om ana fetea sca N eagra
T em peratu ra de servire:

19'20 C
M ncru ri potrivite: carne ro^ic, vnat cu pene

g 't l
D ificultate C o st ^ ^ ^

' \

' S "

Sfat

- excepia ntrete regula, ar fi ceea ce trebuie s spun despre aceast reet, deoarece este im preparat,dstul de sR s. A ^ t fel de iH r^ r e sc p > ^ ^ ' are 'nOnufln iji>lestcrol.

iubitorilor de carne, pe care o socotesc drept cea m ai bun legum .

- eu ador acest fel, dar v m rturisesc c nlocuiesc fleica de porc cu pastram a slab de oaie. N u are acel;

N.

X ^ T y 'ed iejU te. - 4 pulpe superioare de pui dezosate i far piele


- 4 0 0 -5 0 0 g fleic de porc, ct mai slab - 4 cni (1 l<g) de mmligu - 4 cepe curate - V t . pachet de unt - Un pahar ulei de floarea soarelui - O linguri cimbru tocat - O linguri piper negru mcinat - O lingur sare

M o d de. ^he/^CO-a^e.1 Splai i tergei pulpele dezosate i fleica, folosind o crp uscat i curat. Tiai fleica n buci ptrate, cu latura de 4-5 cm. Asezonai bucile
de carne i presrai-le cu cimbru tocat. Tiai ceapa n form de solzi. 2 ncingei V 2 pahar de ulei ntr-o tigaie cu marginile nalte i rumenii uor, nti fleica de porc, apoi pulpele de pui, dup care scoatei-le pe o farfurie cald. ncingei restul de ulei ntr-o crati medie i nbuii solzii de ceap, iar cnd acetia s-au nmuiat i au devenit dulci, asezonai-i cu restul de sare i piper, amestecndu-i apoi cu mmliga cald.

2 ncingei cuptorul la 170 C. Ungei un tuci, cu baz plat, cu unt i aezai un strat din 1/3 din mmlig, apoi aezai pulpele de pui i puin
grsime rmas n tigaie. n continuare aezai nc 1/3 din mmlig, apoi bucile de fleic de porc, restul de grsime rmas i acoperii cu ultima treime de mmlig. Ungei mmliga de deasupra cu restul de unt, nivelnd frumos suprafaa acesteia. 4 Acoperii ermetic tuciul cu folie de aluminiu, apoi acoperii cu capac. Introducei tuciul n cuptor pentru aproximativ 2 Vi h. 5 Cnd preparatul este gata, mmliga va avea o crust uoar la suprafa, iar carnea din interior va fi extrem de fraged. Servii acest fel de mncare cald, cu salat de roii sau de varz, acrit cu oet de vin alb. Dac preparatul s-a rcit, l putei aduga lng un ghiveci clugresc.
C e r e r e 2 > e -r o A M f/A 7 )

PJoCJfit C 2 U ^
D ificultate Sfat

dOtJie. de. vi'^ej

- ghebele sunt o specie de ciuperci specific toam nei. A cestea apar n septem brie pe lng arbori, n pdurile de foioase i p o t rezista pn la nceputul iernii.

N u sun t com estibile crude, ci trebuie neaprat preparate term ic. - dac nu gsii ghebe, nlocuii-le cu orice alt tip de ciuperci.

Aluat - 250 g fain -V t . pachet de unt + 2 linguri pentru uns tav - Un pahar de ap cldu - V n linguri drojdie proaspt - /2 linguri zahr - Un vrf de cuit de sare

Umplutur - 100 g pulp de viel - 250 g ghebe splate i curate - 2 cepe mici curate - 4 linguri orez cu bob rotund - Un ou + un ou pentru uns - O linguri mrar tocat

- O linguri ptrunjel tocat - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 4 linguri pesmet de cas - O linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d de. p r^p a t'O i'e . '1 Amestecai drojdia cu zahrul i 4 -5 linguri de ap cldu, apoi lsai drojdia s creasc puin. Cernei faina ntr-un bol larg (sau lighean), facei o gaur n m ijloc i adugai untul moale, sarea i drojdia. Amestecai ingredienele cu lama unui cuit, pn se formeaz un aluat cu aspect grunjos, apoi frmntai cu palmele pn devine fin la pipit, far urme de cocoloae. Lsai aluatul n bol, s creasc ntr-un loc cald, timp de 30 de minute, ncingei cuptorul la 175 C. 2 Punei orezul la fiert ntr-o crticioar mic, cu 10 linguri de ap i un pic de sare. Fierbei-i la foc mic pn a nceput s se umfle i a ncorporat toat apa. n timp ce orezul este pe foc, tocai mrunt ceapa i nbuii-o ntr-o tigaie cu ulei i o lingur de ap. Tocai cu maina de tocat att carnea tiat buci, ct i ghebele, apoi amestecai-le ntr-un bol cu orezul umflat, ceapa, oul btut uor, verdeaa tocat i condimentele. ^ Dup ce aluatul a crescut, mprii-1 n dou pri, din care una va fi puin mai mare dect cealalt. ntindei bucile de aluat n foi subiri, apoi tapetai o tav cu unt i aezai foaia mai mare, n aa fel nct s lsai marginile atrnnd peste laturile tvii. Acum presrai cu Vi din pesmet i turnai deasupra umplutura, peste care presrai restul de pesmet i apoi ntindei cea de-a doua foaie de aluat. Pliai marginile de aluat rmase peste plcint i nepai-o cu o furculi din loc n loc, pentru a o lsa s rsufle. 4 Introducei plcinta n cuptor i coacei-o timp de 4 0 -45 de minute. Cu 10 minute nainte de a fi gata, scoatei-o i ungeri-o cu oul btut. 5 Dup ce plcinta s-a rumenit frumos, lsai-o s se rceasc puin i tiai-o n ptrate. Servii plcinta cu sos de roii i smntn.

p o tC L
Dificultate Cost % % %

C LU

/? ^ C

Sfar - putei substitui cu ncredere ficatul de p o rc cu cel de viel, diferenele de gust fiind insesizabile

- 800 g ficat de porc - 3 0 0 g ciuperci Champignon, splate i curate - */ 2 pahar sup de vit preparat cu concentrat tip cub - 2 linguri de fain - 20 0 g msline negre - Un pahar ulei de floarea soarelui - ' /2 de lmie - Un vrf de cuit de nucoar ras - */ 2 linguri piper negru mcinat - O lingur sare

M o d de. p t- s p a to te .
1 Splai i tergei ficatul de porc, apoi tiai-1 felii subiri, eliminnd orice pieli nedorit. Tiai ciupercile n sferturi. ^Spia mslinele negre.
Aezai faina ntr-o farfurie, dup aceea condimentai-o cu sare i piper.

2 ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte, apoit4iiti feliile de ficat prin fain, scuturndu-lede^jfies'r^jii-Ie la foc mediu, cte 1 minut
pe fiecare parte. Scoatei feliile de ficat prjite pe o farfurie cald, cohtTrnnd'6twesJb--pn#turrtoate prjite frumos. Aruncai uleiul n care au fost prjite, rezervnd doar 2-3 linguri, apoi repunei tigaia pe foc i adugai ciupercile tiate sferturi. nmuiai puin ciupercile, apoi adugai feliile de ficat i sup de vit. Acoperii tigaia cu un capac i ferbei totul, la foc domol timp de 20 de minute, apoi adugai nucoara, mslinele i cteva felii de lmie, continund nc 4-5 minute. ? D u p ce soteul este gata servii-1 cu piure de cartofi sau orez fiert.

C e r e r e : 2>c TO A M f/4

2><r b a z a

A t ^ z
D ificultate C o st ^ ^

Sfat - recom an d telem ea de oi de Sibiu i telem ea de vaci de Bucovina. Acestea sunt cele mai potrivite, n opinia m ea.

X n y '& d i& n te ' - 6 0 0 g foi de plcinte


- V ^ pachet de unt topit - 250 g praz - 2 5 0 g telemea de vaci - 150 g telemea de oi - 2 ou - 4 linguri ulei - O linguri mrar tocat - O linguri piper negru mcinat - O lingur sare

M o d de.
1 Frmai brnzeturile. Tiai prazul rondele, apoi nbuii-1 ntr-o tigaie cu marginile nalte, mpreun cu uleiul i 2 linguri de ap. Dup ce s-a
nmuiat bine, amestecai-1 cu brnzeturile i oule btute.

2 ncingei cuptorul la 180 C. Ungei o tav cu puin unt, apoi aezai dou foi, stropii-le cu unt topit, apoi mai aezai nc una, stropii-o i pe
aceasta cu unt, apoi nc dou, pe care le vei stropi tot cu unt. Acum turnai compoziia, repetnd cu celelalte foi n acelai fel. Ungei bine ultima foaie, deoarece aceasta va fi supus cldurii celei mai intense. ^ Coacei plcinta n cuptor, timp de 30 de minute, acoperind-o cu o folie de aluminiu, dac s-a rumenit prea tare. Servii plcinta, porionat, cu smntn separat.

258

i^cfere : 2>e

* >

t iis a c u

i o fe
C o st % <1^ 4

Dificultate

Sfat - m usacaua este un preparat originar din Grecia, adus n ara noastr de greci, n epoca fanariot. M usacaua clasic este cea preparat din vinete cu carne de vit i m iel, dar cu tim pul s-au creat o m ulim e de preparate sim ilare, cum ar fi m usaca cu cartofi felii, m usaca cu dovlecei, lasagna, hachis Parm entier etc. - nainte de sfritul tim pului de coacere putei presra cacaval ras, pen tru a o gratina.

X j^ G id & r s te .
- 4 vinete lungi, de aproximativ 1,2 kg, splate i curate de capete - 4 0 0 g carne tocat n amestec, de porc i vit - 2 cepe mici curate - Un cel de ustuoi curtat - 20 0 g roii cuburi n bulion de pahar vin alb sec - 4 linguri ulei de msline extravirgin - 2 linguri pesmet de cas - 2 linguri fain 3 ou O can smntn O linguri chimion O linguri ptrunjel tocat / z linguri piper negru mcinat O linguri sare

1 Tiai vinetele pe lung, n felii de 1 cm grosime, apoi presrai-le cu sare i lsai s se scurg 15 minute. n acest timp ncingei cuptorul la 200 C,
iar dup ce vinetele au lsat destul zeam, tergei-le cu o crp curat i uscat, apoi aezai-le pe o tav stropit cu puin ulei i coacei-le timp de 8 minute, ntorcndu-le la jumtatea timpului pe partea opus. Cnd s-au nmuiat i rumenit bine, scoatei-le pe o farfurie cald. 2 Tocai mrunt ceapa i usturoiul, apoi sotai-le uor ntr-o crticioar, n 2 linguri de ulei. Cnd au nceput s par translucente, adugai carnea tocat i chimionul, amestecnd uor. Continuai s sotai carnea pn nu mai are cocoloae, moment cnd vei aduga nti o lingur de fain, apoi roiile, vinul. Vi pahar de ap i condimentele. Continuai fierberea soteului, la foc domol nc 7-8 minute, apoi oprii focul i lsai soteul s se rcoreasc uor. 2 Reducei focul cuptorului la 180 C. Amestecai soteul de carne cu 2 ou i ptrunjelul tocat. Ungei o tav cu restul de ulei i tapetai-o cu pesmet, apoi turnai Vi din sosul de carne. Peste sos aezai Vi din feliile de vinete coapte, apoi restul de sos i din nou vinete. Introducei tava n cuptor pentru 30 de minute. 4 n acest timp batei oul rmas cu restul de fain i smntn. Scoatei tava din cuptor i turnai deasupra sosul de smntn, apoi reintroducei-o n cuptor pentru nc 2 0 -25 de minute. 5 Dup ce musacaua este gata, iar o scobitoare introdus nuntrul acesteia iese curat, lsai s se rceasc 15 minute, apoi tiai-o n porii ptrate i servii-o cu sos de roii proaspete.

D ificultate

C o st ^

Sfat

- aceast reet este adaptat de m ine nevoilor celor ce urm eaz o diet lipsit de grsimi. Este foarte uor de preparat, iar rezultatul final este senzaional, - acest fel de ghiveci poate fi con su m at ca atare sau ca garnitur lng porii de fiptur de vit, - busuiocul proaspt se poate achiziiona din superm arket-uri, unde se gsete am balat n caserole sau pungue. T ot acesta se gsete sub form de rsad, n

ghivece ce p ot fi pstrate lng fereastr n apartam entele de bloc. T ot ce avei de fcut este s le udai zilnic, seara sau dim ineaa.

- 2 vinete mari splate i curate de capete


- 3 dovlecei mici splai i curai de capete - 2 morcovi mici curai - Vi de elin medie curat - 150 g fasole verde splat i curat - 4 roii coapte splate i curate de pieli i cotor - 2 cepe mici curate - 4 cei de usturoi curai - O legtur de ptrunjel tocat - 6-7 frunze de busuioc proaspt tocate - O crengu de cimbru - V ^ pahar ulei de msline cu arom de busuioc - O linguri sare

M od < d < t
1 Tiai vinetele i dovleceii n cuburi cu latura de 2,5 cm. Rupei fasolea verde n 3 buci. Tiai morcovii i elin n felii de /2 cm grosime. Tocai
mrunt att ceapa, ct i usturoiul. Roiile tiai-le n cuburi de 1,5 cm, pstrnd zeama i seminele.

2 ncingei cuptorul la 180" C. Fierbei ceapa cu usturoiul i zeama roiilor, pn cnd sosul se evapor aproape complet i ceapa s-a nmuiat. Aezai
soteul de ceap mpreun cu toate legumele ntr-o tav, adugnd V 2 din ptrunjel, busuiocul, cimbrul i sarea, apoi amestecai-le bine. ^ Acoperii tava cu folie de aluminiu, n aa fel nct s nu permit aburului s ias, apoi introducei-o n cuptor pentru 50-60 de minute. Dup ce ghiveciul este gata dezvelii tava, verificnd dac legumele sunt moi, apoi scoatei-le pe o tav, stropii-le cu uleiul aromat de msline i presrai ptrunjel.

/ e c r e r e 7> f

-!>

b AZ

' 7 Z D C ^ 43i t , a f e
D ificultate C ost ^

< i

Sfat - secretul tocnielor este s sotai ceapa la foc dom ol, tim p ct mai ndelungat. n acest fel ceapa va deveni dulce ia gusc, D ificultate C ost % ^

- 6-8 cepe curate


- Un morcov curat - 5-6 roii proaspete, curate de pielie i cotor, sau 60 0 g de roii n bulion - 2 cei de usturoi curai - Un pahar ulei de floarea soarelui

- o linguri boia dulce de ardei - O linguri oer de vin rou - O lingur mrar tocat - Un pahar smntn fermentat - O linguri sare

Z /iy -& d i& rf e. - 20 0 g de telemea de oi


- 2 cni de lapte - 2ou - 2 linguri de unt - Vi de franzela, tiat felii de 1 cm - Un vrf de cuit de piper alb mcinat

M o d de. p t r a t a t e .
iT ia i ceapa solzi subiri. Tiai roiile n cuburi. Tiai att morcovul, ct i usturoiul feliue.

- Vi linguri de sare

2 ncingei o crati cu

fundul ct mai gros cu ulei (eventual tuci) i

M e x l de. p tep a j-a /'G . :


1 Frmai brnza. Batei oule cu laptele i condimentele. Ungei o
tvi sau vas de Jena cu o lingur de unt. ncingei cuptorul la 180 C. nmuiai feliile de franzel n amestecul de lapte cu ou, apoi aezai un strat din acestea n tvi. Presrai deasupra telemeaua, apoi aezai restul de felii de pine. Inrnuiai cea de-a doua lingur cu unt i stropii feliile de franzel cu acesta.

sotai ceapa la foc domol, pn devine translucent, moment cnd adugai morcovul i roiile. Acoperii cratia i continuai s nbuii legumele la foc domol, timp de 30 de minute, adugnd ap cald dac este nevoie. ^ Cnd ceapa s-a nmuiat i se topete dac este strns ntre degete adugai boiaua dulce, sarea i oetul, mrind uor focul. Fierbei tocnia nc 3-4 minute, pn a disprut mirosul de oet. ^ Amestecai ntr-un bol smntn cu mrarul, iar cnd tocnia este gata servii-o cu mmligu i sosul de smntn deasupra.

2 Coacei papara n cuptor timp de 4 5 -5 0 de minute, pn este rumen


deasupra, apoi lsai s se rcoreasc puin i servii-o cu iaurt gras.

D ificultate

C o st

Sfat - aceast m ncare putei s o preparai i cu varz m urat n loc de varz op rit, gustul fiind similar.

- 2 verze mici, (aproximauv 1,5 kg)


curate de cotoare i primele frunze - O ceap mic curat

'2 pachet de unt -/


- Un pahar orez cu bobul rotund - O can sup de pasre, preparat cu concentrat tip cub - 2 cni bor - O can smntn fermentat - O lingur sare - O linguri piper negru mcinat

M o d de. p> t'epatCii'e.I


Radei varza pe rztoarea special de varz, apoi oprii-o n 2 litri de ap clccotit, amestecat cu bor i o linguri de sare. Dup ce s-a nmuiat,

scoatei-o ntr-o strecurtoare. 2 T o c a i mrunt ceapa i clii-o 2-3 minute ntr-o crati cu 2 linguri de unt, apoi adugai orezul splat i continuai pn acesta ncepe s pocneasc, moment n care adugai supa, amestecnd uor. Fierbei orezul, la foc domol, pn s-a umflat i a absorbit toat apa. ^ ncingei cuptorul la 170 C , apoi ungei o tvi sau un vas de Jena cu untul rmas i aezai un strat de varz oprit. Presrai cu sare i piper, apoi ntindei deasupra orezul, iar la urm restul de varz, presrnd i restul de sare i piper. Turnai smntn peste varz i introducei vasul n cuptor pentru 3 0-40 de minute. 4 Servii preparatul ca garnitur lng crnai fripi, sau ca atare cu adaos de smntn fermentat.

r r r

2 > s T O A M fiA

reL U ^ z

2><r s A Z A

v A :.>

\A

^ ^

^ o^ /
C o st ^ ^

C IU

/> is t&

> ! s t c ^ c l ^

D ificultate

Sfat - varza roie va fi m ult mai gustoas dac vei nlocui uleiul cu o cantitate egal de untur de porc. Putei, deasem enea, s substituii oetul de vin cu unul de mere.

- 2 verze roii mici, (aproximativ 1,5 kg), curate de cotoare i frunzele de deasupra - O ceap roie curat - Un mr rou splat, curat de cotor - O lingur stafide roii - /2 pahar ulei de floarea soarelui - O crengu cimbru - 2 linguri oet de vin rou - O lingur zahr tos - V 2 linguri piper negru mcinat - O linguri piper

J Radei varza folosind rztoarea special de varz, apoi presrai-o cu V 2 din sare i lsai-o deoparte, s i se scurg zeama, timp de 15-20 de minute. Tocai mrunt ceapa, iar mrul tiai-1 felii. 2 ncingei uleiul ntr-o crati cu fundul gros i marginile nalte, apoi clii uor ceapa. Cnd aceasta devine translucent adugai varza scurs de zeam, stafidele i mrul felii. Clii n continuare amestecul de varz, iar dup 5 minute adugai zahrul, oetul i restul condimentelor. Acoperii cratia cu un capac i lsai s se nbue timp de 10-12 minute, amestecnd cnd i cnd. n acest moment adugai o can de ap cldu i fierbei varza, acoperit i la foc domol timp de 30 de minute. ^ Verificai dac varza s-a nmuiat i se frm dac este prins ntre degete, apoi oprii focul.

^ Servii varza ca garnitur lng fripturile de pasre sau porc sau ca atare.

defere 2>e -roAMfJA

sAZA

Cj u / o/*1UX dfe h t i^ i
D ificultate C ost ^ ^

Sfat - dup cum am mai spus, hribii sunt ciuperci de toam n , iar dac dorii s-i nlocuii, o putei face cu orice alt tip de ciuperci com estibile.

X n y '& d i& n te. - 1,5 kg hribi, splai i curai


- O ceap curat - Un pahar lapte - 2 linguri unt - * /2 pahar smntn - O lingur cu vrf de fain - O can sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - Vi linguri ptrunjel tocat - O linguri mrar tocat - Un vrf de cuit de piper alb mcinat - O linguri sare

M cxi

/ftsp cU 'O te .-

1 Tiai ciupercile n sferturi, sau buci de dimensiunea unei nuci, apoi punei-le la fiert cu supa de legume i 3 cni de ap, adugnd puin sare.
Fierbei-le acoperit, timp de 12-15 minute, apoi scurgei-le de sup, pstrnd-o pe aceasta din urm.

2 Tocai mrunt ceapa. ncingei untul ntr-o crati cu fundul gros i marginile nalte, iar cnd acesta s-a nmuiat, adugai ceapa sotnd-o timp de
3-4 minute, pn devine translucent. n acest moment adugai faina, amestecnd ca s se ncorporeze n unt. Cnd amestecul de fain a cptat forma unei bile, desprinzndu-se de marginile cratiei, adugai un polonic din sup, amestecnd energic cu un tel pentru a nu face cocoloae. n continuare turnai gradual nc 2 polonice de sup, amestecnd ncontinuu. ^ Cnd sosul a nceput s se subieze, avnd consistena unei smntni, adugai ciupercile, restul de sare, piperul i Vi din lapte. Continuai fierberea nc 20 de m inute, amestecnd din cnd n cnd. Dac vi se pare c sosul s-a ngroat, adugai restul de lapte i nc puin sup n care au fiert ciupercile. ^ Servii ciulamaua cu mmligu sau piure de cartofi, stropind deasupra cu smntn.

/ ^ e r c r e 3> T 0 4 m //.

~2> b a z

D ificultate

C o st 9

Sfat - pentru a frige ciuperci avei nevoie doar de exem plare cu plrii mari i cu pulp groas, altfel se ard repede i i pierd valoarea nutritiv.

- 1,5 kg hribi splai i curai


- 5 cei usturoi - Vi pachet unt - O lingur ptrunjel tocat - Vi pahar vin alb sec linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d de. p tep cO 'O re.'


1 Rupei picioruele ciupercilor, apoi tocai-le mrunt mpreun cu usturoiul. Fierbei amestecul de usturoi i piciorue de ciuperci n vinul alb, pn
vinul s-a evaporat complet, apoi lsai amestecul s se rceasc. 2 nmuiai puin untul, apoi frecai-1 ntr-un bol, cu o lingur de lemn, pn elimin apa. Acum adugai ptrunjelul, puin sare i amestecul rcit de piciorue de ciuperci, omogeniznd bine. ^ ncingei o plit lat sau un grtar i aezai plriile ciupercilor cu scobitura n sus. Presrai cu sare i piper i aezai cte o linguri din amestecul de unt n mijlocul plriei. Frigei plriile ciupercilor pn untul s-a topit i acestea au nceput s se strng, apoi servii-le cu pine proaspt fript pe grtar i bee din legume (morcovi, castravei, ardei gras, etc).

/ c e r e r e 3 > e r o A M f4

D ificultate

C o st ^

Sfat - conopid a gratinat este un fel de m ncare care este foarte apreciat n buctriile rilor occidentale. A cest lucru se datoreaz faptului c este benefic n prevenirea cancerului i ajut la ntrirea sistem ului im unitar.

'J'
- 2 conopide medii, aproximativ 2 kg, splate i curate - 3 felii de franzel - 4 cei de usturoi - O linguri mutar clasic - 4 linguri ulei de msline - O linguri ptrunjel tocat - O lingur sare - V 2 linguri piper negru mcinat

A/<cv-^

1 Desfacei conopidele n bucele, nlturnd extremitile picioruelor prea lungi. Punei 3 1 de ap cu V 2 din sare la fiert, iar cnd aceasta clocotete,
plonjai bucheelele de conopid i oprii-le timp de 6-7 minute. Scoatei-le apoi intr-un vas cu ap rece i ghea sau sub jet de ap rece, pentru a stopa fierberea.

2 n timp ce conopida este n oal, farmiai intr-un blender feliile de pine far coaj i usturoiul, adugnd, pe rnd, mutarul, uleiul, sarea i
ptrunjelul tocat. Vei forma o past de consisten medie. ^ ncingei cuptorul la temperatura maxim i aezai conopida intr-o tvi, iar deasupra acesteia ntindei pasta de pine i usturoi. Introducei tava n cuptor i gratinai conopida timp de 7-8 minute, pn devine brun-aurie la suprafa. ^ Servii conopida gratinat cu salat verde i pine proaspt.

26g

CM . S o ^
D ificultate C o st ^ ^

d j& a g . .

Sfat - elina con in e cantiti nsem nate att de vitam ina C i potasiu, ct i de fibre, fapt ce face ca aceasta s fie benefic n com baterea afeciunilor nervoase i a hipertensiunii arteriale.

- 3 eline mari, aproximativ 1,2 kg,


curate i stropite cu zeam de lmie - Coaja de la Vi de lmie - Zeama de la */ 2 de lmie - 2 cepe mici curate - 4 cei usturoi

- ' /2 pachet unt - O lingur ptrunjel tocat - Un pahar vin alb sec - Un vrf de cuit de nucoar ras - ' /2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d ei& I
Tiai elina n felii cu grosimea de 2 cm, apoi tiai feliile n bee cu grosimea tot de 2 cm, iar n sfrit tiai beele n cuburi cu latura de 2 cm.

Punei elina la fiert n 1,5 1 de ap rece cu sare, iar cnd aceasta a nceput s se nmoaie (aproximativ 25 de minute), scoatei-o ntr-o strecurtoare. 2 T o c a i mrunt ceapa i usturoiul. nmuiai puin untul, apoi nbuii uor legumele. Turnai vinul i ferbei totul timp de 3-4 minute, dup care adugai elina i condimentele, continund nc 10-12 minute. ^ Dup ce elina s-a nmuiat, dar i pstreaz nc forma, oprii focul, presrnd cu ptrunjelul tocat. Servii mncrica de elin lng pete prjit sau la cuptor.

i>c TOAMf/4

2>e

baza

D ificultate

C o st % 4

Sfat - aceast m ncare de var-toam n o pregtea bunica m ea pentru cei ce lucrau cu ziua la prit. N iciod at nu pot uita acea perioad a copilriei m elc: oam enii care m unceau cu ziua erau toi oam eni la locul lor, cinstii, doar c aveau mai puin pm nt. Se splau pe m ini, i fceau rugciunea, beau un phrel de ghinars, cum i se spune uicii n zona Sebeului i apoi m ncau cte o farfurie sau dou din ce li se punea nainte. D up m as se odihneau puin la um br .i beau ocat fcut de bunica sau ap att de rece, n ct i ngheau dinii. N u am auzit pe nici unul s spun c vrea s bea bere sau vin, ori c nu i-a plcut m ncarea i c vrea friptur. M ulum eau lui D um nezeu i bunicii i se n torceau la lucrul cm pului. - m ncrca de dovlecei poate s con in sm.ntn, dar atunci renunai la sucul i la Vi din pasta de roii.

- 4-5 dovlecei mricei, splai i curai de capete - O ceap curat - 8-12 felii de costi afumat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 2 linguri fain

- Un pahar suc de roii - 2 linguri past de roii - 2 crengue de cimbru - 1 lingur i Vi mrar tocat - /2 linguri boia dulce - O linguri cu vrf de sare

M o d de.
iT ia i dovleceii n dou pe lung, apoi scobii-i de smburi i radei-i pe rztoarea cu ochiuri mari. Dup ce i-ai ras, presrai-i cu sare i lsai-i s i lase zeama. ntre timp tocai mrunt ceapa i crestai costia n form de coroan (crestai costia far a depi oricul).

2 ncingei uleiul ntr-o crati cu marginile nalte i clii uor ceapa, pn devine translucent, apoi adugai faina, amestecnd uor pentru a o
ncorpora n ulei. Adugai dovleceii scuri de zeama lsat, crenguele de cimbru, sarea i amestecai bine pentru a mprtia faina, acoperind cratia cu un capac. nbuii dovleceii la foc domol timp de 20 de minute, apoi adugai pasta i sucul de roii, boiaua i Vi din mrarul tocat. Asezonai i continuai fierberea far capac, nc 10 minute. ^ ncingei o tigaie mic i frigei costia pe ambele pri. Cnd sosul cu dovlecei a cptat consisten cremoas, oprii focul, adugnd restul de mrar tocat i costia prjt.

^ r f e r e 2>f

r e tu K X 2>e 3 A Z 4

D ificultate

C o st

<|

Sfat - alegei cartofi care nu se sfrm, de genul celor roii.

- 1,5 kg cartofi splai i curai - Vi de ceap curat - Un cel de usturoi curat - 250 g ciuperci Champignon splate i curate - Vi liriguri de ptrunjel tocat - O can sup de legume preparat cu concentrat tip cub - 2 linguri ulei de floarea soarelui - Vi pahar vin alb sec - V 2 linguri piper negru mcinat - Vi linguri sare

.. Tiai-le cartofilor o felie subire J ^ ^ r t a cea mai plat, pentru a creea o s u p ra l ^ ^ ^ H o i aezai-i cu acea parte njBiTntr-o tav. n care vei turna supa de legume. Acoperii tava c u ^ ^ f c j^ u m i n i u i introducei t a v a ^ ^ ^ B p i T O ^ z i t la 180 C. CoaceiirtOTi timp de 40-45 de minute, apoi eliminai folia de aluminiu, verificnd d a ^ H I lH n ^ t r u q ^ | ^ | | H ^ i^ n a ^ - i s se rceasc, scurgnd jjW ^rvn d supa rmas.

2 ntre timp, tocai mrunt ceapa i fierbei-o mpreim cu ciupercile tocate cubulee n vinul alb i 3 ligBiT^in sup n care s-au nbuit cartofii. Totodat,
mrii temperatura cuptorului la 210 C i stropii o alt tav cu o lingur de ulei.

2 Dup ce cartofii s-au rcorit, scobii-i cu o linguri n partea superioar, n aa fel nct s creai o gropi care s nu ating marginile laterale. Cnd
lichidul n care ai fiert ciupercile s-a evaporat aproape complet, adugai condimentele i umplei cartofii folosind o linguri. Aezai acum cartofii n tav, stropindu-i cu ulei, apoi rumenii-i n cuptor timp de 12-15 minute.

/ Servii cartofii ca garnitur lng psri de curte fripte sau buci mari de carne la cuptor.

c e r e r e 2>e roA n/^ A

2>

D ificultate

C ost % % %

D ificultate

C ost

% %

Sfat - sunt mai multe m oduri de a prepara cartofi fi-anuzeti. Eu am s v propun cea mai simpl i mai arom at variant. Voi folosi usturoi, n-am ce-i face! Se potrivete att de bine cu sm ntn i cartofii, nct nu rezist tentaiei.

,2 kg cartofi splai i periai bine 3 cepe curate 2-3 felii de costi afumat lingur ulei de florea soarelui 2 linguri ulei de msline extravirgin - 2 crengi de cimbru - O lingur ptrunjel tocat - O lingur sare

- 1,2 kg cartofi splai i periai bine


- 2 cei de usturoi curai - 4 ou - O can smntn dulce slab (1 5 % grsime)

- 3 linguri unt - 2 linguri parmezan ras

2 linguri piper - >/


negru mcinat - O lingur sare

M o d de.
1 Punei cartofii, splai bine, la fiert n 2 1 de ap cu o linguri de sare, iar
cnd fiirculia ntr uor n acetia (35- 40 de minute), scoatei-i sub jet de ap rece, apoi curai-i de coaj.

d& ^ r - e p a t o t e . ' 1 Punei cartofii, splai bine, la fiert n 2 1 de ap cu o linguri de sare,


iar cnd furculia intr uor n acetia (35- 40 de minute), scoatei-i sub jet de ap rece, apoi curai-i de coaj.

2 n timp ce cartofii fierb, punei i oule la fiert, cu ap ct s le acopere i


un vrf de cuit de sare. Fierbei-le 8-9 minute, apoi scoatei-le sub jet de ap rece i curai-le de coaj. ^Tiai ceii de usturoi n dou, apoi frecai cu acetia marginile interioare ale unui vas de Jena sau ale unei tvie. n continuare, ungei vasul i cu 2 linguri de unt. Taiai att cartofii, ct i oule n felii de 0,5 cm. ncingei cuptorul la 180 C. 4 Aezai un strat de cartofi pe fiindul tvii, presrnd sare i piper mcinat, apoi aezai un strat de felii de ou. n continuare repetai pn se termin ingredientele, ultimul strat fiind de cartofi. Turnai deasupra smntn dulce i presrai uniform parmezanul. Introducei tava n cuptor pentru 30-35 de minute, pn cartofii sunt rumenii fi-umos. 5 Lsai preparatul s se rceasc puin i porionai-1, servindu-1 ca atare.

2 n

timp ce cartofii fierb, tiai costia cubulee i tiai ceapa solzi,

apoi ncingei o tigaie cu ulei i rumenii costia. Cnd este gata, scoatei-o ntr-o farfurie, iar n locul ei clii ceapa cu cimbrul la foc domol, pn aceasta se nmoaie bine. Dac este nevoie, adugai 2-3 linguri de ap cldu. ^ ncingei cuptorul la 180 C. Tiai cartofii n cuburi cu latura de 3 cm i aezai-i n tav, presrndu-i cu sarea rmas, cu ceapa clit i cu cubuleele de costi. Amestecai totul uor, pentru a nu sfrma cartofii i introducei tava n cuptor pentru 15-18 minute. 4 Cnd cartofii s-au rumenit, scoatei tava din cuptor, presrai cartofii cu ptrunjel tocat i cu uleiul de msline.

2>e

to am n

3>e

sazA

Pi/a/"
D ificultate 0 0 C o st 1 % #

de. A & tA & C .

Sfat - carnea de berbec are un co n in u t sczut de grsimi, dar are o arom foarte puternic. Sub form de pilaf este consu m at n m ai toate rile m usulm ane. ori de cte ori folosii crengue de cim bru proaspt sau uscat, ca arom atizante n m ncruri, trebuie tiut c este bine s le nlturai dup ce preparatul este

gata, deoarece partea lem noasa a acestora produce discon fort celui ce le gsete.

- 600 g carne de berbec far os,


(pulp posterioar sau spara) curat bine de grsime i seu - 4 linguri ulei de floarea soarelui - 3 linguri unt

- O ceap mare curat - Un ardei gras splat i curat - Un cel de usturoi curat - 2 pahare orez cu bobul rotund - O crengu de cimbru

- y-i pahar vin alb sec - 3 roii curate de cotoare i pieli - V 2 linguri chimion mcinat - V 2 linguri piper negru mcinat - O lingur sare

M o d de. p te p o ta te . '1 Splai carnea, apoi oprii-o n 2 1 de ap clocotit. Scoatei carnea i tiai-o cuburi cu latura de 3 cm. ncingei uleiul intr-o crati cu fundul gros
i cu marginile nalte i rumenii uor cuburile de carne, apoi asezonati-le i scoatei-le pe o farfurie cald. n timp ce rumenii carnea, tocai mrunt ceapa i tiai ardeiul feliue, apoi adugai-le n locul crnii de berbec, clindu-le i pe acestea uor. Repunei carnea n crati, adugai 2 cni de ap cald, vinul, cimbrul, celul de usturoi, restul de sare i piper, acoperind apoi cratia cu capac. Fierbei mncarea la foc domol timp de 45 de minute.

2 nnbuii orezul n untul moale i adugai 2 cni de ap i chimionul. Fierbei orezul la foc domol, timp de 12-15 minute, apoi adugai-1 n
mncarea cu carne, amestecnd pentru a nu se forma cocoloae. Tiai roiile n felii de 1 cm grosime. ncingei cuptorul la 180 C, apoi aezai feliile de roii peste pilaf i introducei cratia n cuptor pentru 15 minute. ^ Dup ce roiile s-au rumenit i pilaful a sczut, servii-1 cu salat verde dreas cu o vinegret din zeam de lmie i ulei de msline extravirgin.

Dificultate o

C o st

sfat - ori de cte ori avei nevoie de felii subiri de carne (escalopuri) trebuie s tiai i apoi s bateri carnea perpendicular pc fibra m uchiului. Vei observa c
fiecare m uchi este form at din nite fire paralelele, nu m ite fibre. M otivul pentru care trebuie tiate i apoi btute perpendicular, este pentru a frgezi textura aoas a crnii (m uchiului). - v recom an d s folosii castravei m urai, pui la sfritul verii. Acetia sunt crocan i i au arom a proaspt.

- 800 g capac de pulp de porc


- O ceap mica curat - 4-5 castravei acri, curai de coaj i splai - O linguri mutar clasic - O lingur ulei de floarea soarelui - * /2 pahar vin alb sec

- Un pahar smntn fermentat - O lingur cimbru tocat - Un vrf de cuit de nucoar ras - O linguri ptrunjel tocat - */ 2 linguri piper negru mcinat - O lingur sare

M o d de.
1 Splai i apoi tergei carnea cu o crp curat l uscat. Tiai felii subiri pulpa apoi, folosind un ciocan de niele, batei feliile de pulp pentru
a le nrinde i asezonai-le uor. ncingei cuptorul la 190 C i ungei o tvi cu ulei. Tiai castraveii fii, apoi ungei uor feliile de pulp cu mutar, aezai deasupra cteva fii de castravete acru i rulai, formnd rulouri. Prindei-le acum cu cte o scobitoare. Aezai rulourile n tav i introducei-le n cuptor pentru a se rumeni uor.

2 n timp ce rulourile sunt n cuptor, tocai mrunt ceapa, apoi amestecai-o, ntr-un bol, cu nucoara, ptrunjelul i smntn.
^ Dup 25-30 de minute de copt, scoatei rulouri, adugai vinul i >/ 2 pahar de ap, continund nc 8 -10 minute. ^ Dup ce rulourile s-au ptruns, scoatei scobitorile i amestecai zeama (jiul) din tav cu mixtura de smntn, turnnd apoi amestecul peste acestea. 5 Servii rulourile cu cartofi la cuptor i sosul de smntn.

^ errc n

a
D ificultate C o st

'O

s e te ;

at-dm

^ vjn 4uJc^

Sfat - putei folosi orice tip de vin dulce sau dem idulce.


- 800 g pulp de porc far os i degresat uor. - O ceap curat - 2 ardei grai sau gogoari, curai i splai - 150 g msline verzi splate - O can Tmioas Romneasc - O can sup de vit, preparat cu concentrat tip cub

- Vi pahar ulei de floarea soarelui


' O lingur fain - O lingur mghiran tocat - O lingur ptrunjel tocat - */ 2 linguri piper negru mcinat mare (grunjos) - O linguri sare

Splai i apoi tergei carnea cu o crp curat i uscat. Tiai pulpa n cuburi cu latura de 3 cm, apoi aezai-o ntr-un bol, la marinat, pentru 6 ore mpreun cu vinul, mghiranul, Vi linguri de sare i o lingur de ulei. Amestecai n marinat din cnd n cnd. Tiai ardeii fii i tocai mrunt ceapa. Scurgei cuburile de carne de marinad, iar pe aceasta strecurai-o. ncingei o crati cu ulei i rumenii uor ceapa, apoi adugai ardeii, amestecnd uor. Dup 3 -4 minute adugai carnea, continund pn s-a evaporat aproape complet lichidul lsat de ingrediente. In acest moment adugai faina, ncorpornd-o n sote, apoi supa de vit i Vi din marinada rmas. Acoperii cratia i ferbei tocnia, la foc domol, timp de 3 5 -4 0 de minute ^Verificai dac este fraged carnea, adugai mslinele verzi i restul de marinad, dac vi se pare sosul prea gros. Continuai nc 7-8 minute, dup care oprii focul i presrai ptrunjel. 4 Servii tocnia cu garnitur de glute sau paste fainoase mici.

2>e roAMf/zf

& :L a ^ z 3>e b a z

Dificultate

C o st % ^

Sfat - aceast tocan este m ai dulce dac n locul pulpei de berbec folosii spata cu piept.

- 800 g pulp de berbec fr os,


curat de grsime - 2 vinete medii, splate i curate de capete - O ceap curat - Un morcov curat - 3 cei de usturoi curai - Vi pahar ulei de floarea soarelui - ' /2 can roii n bulion sau 2 roii coapte i curate de cotoare i pieli

- Vi pahar vin alb demisec - Un pahar sup de vit preparat cu concentrat tip cub - O linguri rozmarin tocat - O linguri ptrunjel tocat - O linguri mrar tocat - */ 2 linguri piper negru mcinat - O lingur sare

M -o d l d eSplai carnea, apoi tiai-o cuburi cu latura de 3 cm. Tiai vinetele n lung, n felii de 2 cm grosime, apoi tiai feliile n cuburi cu aceeai dimensiune, presrndu-le cu sare i lsnd s se scurg de lichidul amar. Tocai mrunt ceapa, tiai morcovul feliue subiri, la fel cum vei face i cu usturoiul. ^ ncingei uleiul ntr-o crati i rumenii cuburile de carne pe toate prile, apoi scoatei-le pe o farfurie cald. n locul lor clii ceapa i morcovul, iar cnd s-au nmuiat puin adugai vinetele i vinul, asezonnd uor. Acoperii i nbuii totul la foc mediu, timp de 10 minute, apoi scoatei legumele ntr-un bol cald. n locul legumelor punei carnea, rozmarinul i supa de vit, acoperind i fierbnd tocana timp de 4 0 -4 5 de minute. Dup ce carnea s-a frgezit, asezonai, adugnd apoi roiile, */ 2 pahar de ap, usturoiul i restul legumelor i continuai fierberea nc 10 minute. Dup ce este gata oprii focul, presrnd verdea tocat.

C. Servii tocnia de berbec cu pine proaspt.

t^ c r e r c >C TOAMf/,

277

Ill

D ificultate

C o st

x%%

Sfat - putei nlocui carnea cu brnz de vaci n am estesc cu telemea, sau pur i sim plu renunai la carne i brnz, folosind mai m ulte legume. lichidul ce se afl n com poziia vinetelor este am ar la gust, din acest m otiv trebuie s le srm dup ce au fost tiate. n acest fel, form lichidul s se

scurg, scpnd de gustul neplcut.

- 2-3 vinete medii spre mari. Acestea


trebuie s fie drepte, de form regulat i s aib codiele intacte. - 3 0 0 g carne tocat de vit - Un ou - O ceap mare curat - 2 cei de usturoi curai - Un ardei gras curat i splat

- 3 roii mari, coapte - Vi pahar ulei de floarea soarelui - O can iaurt gras - Vi linguri chimion pisat - O linguri ptrunjel tocat

2 linguri piper negru mcinat - */


- O lingur sare

Folosind un cuit ascuit, cu lam subire, tiai vinetele n dou, de-a lungul, avnd grij s mprii i codia tot n dou. Scobii vinetele cu o lingur, n aa fel nct s rmn 1 cm de pulp de jur mprejur. Presrai-le cu sare i lsai-le cu gura n jos pe o tav, ca s se scurg.

i- Tocai mrunt restul legumelor, cu excepia roiilor, care vor fi tiate felii de 0,5 cm grosime. ncingei tot uleiul, mai puin o lingur, ntr-o tigaie cu
marginile nalte i clii uor legumele. Cnd acestea s-au nmuiat, adugai carnea tocat, amestecnd uor. Asezonai i continuai, la foc mediu, pn carnea nu mai face cocoloae i nu mai este lichid. Dup ce soteul s-a rcit puin, adugai chimionul, ptrunjelul tocat i 2 linguri de iaurt btute cu oul. ncingei cuptorul la 200 C , apoi aezai vinetele scurse de zeam, cu scobitur n sus, ntr-o tav uns cu restul de ulei i coacei-le timp de 12-15 minute. Reducei temperatura cuptorului la 180 C 4 Umplei vinetele cu amestecul de carne tocat, tapetai-le cu feliile de roii i reintroducei-le n cuptor pentru 30 de minute. Verificai dac vinetele sunt ptrunse i servii-le stropite cu iaurt din belug.

/ ^ c r e r c i> e

7> s A Z '

C M
Dificultate

C J U /> < s tC J
C o st t %

<i v i n

o j^

Sfat - putei nlocui pieptul de viel cu pulp sau vrbioar, dar gustul nu va mai fi la fel, frgezimea pieptului de viel este inegalabil.

1,2 kg piept de viel tiat n buci cu latura de

curate de cotoare i pieli - O can vin alb sec - O can sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - O lingur fain - 2 linguri unt

- / 2 pahar ulei de floarea soarelui - O lingur tarhon tocat - O linguri ptrunjel tocat - 5-6 boabe de piper negru - O lingur sare

3-4 cm (cerei mcelarului s vi le taie) - 800 g ciuperci Champignon, splate ji curate - O ceap curat - O can roii n bulion, sau 3 roii

M o d de. p te L p a ta te - 'I
Splai i tergei cu o crp curat i uscat bucile de piept, apoi rumenii-le pe toate prile ntr-o crati cu ulei. Dup ce acestea s-au rumenit, scoatei-le In timp ce rumenii carnea i ciupercile, punei la fiert, ntr-o oal mic, vinul, ceapa i tarhonul, iar cnd % din lichid s-a evaporat, oprii focul. < Scurgei o parte din uleiul n care s-au prjit bucile de carne i ciupercile i apoi adugai roiile tiate buci, sosul de ceap i vin, carnea, boabele de piper, V 2 din sare i supa de vit. Acoperii cratia i fierbei mncarea, la foc domol, timp de 4 5 -5 0 de minute, adugnd ap dac vi se pare c trebuie. Amestecai, ntr-un bol, laina cu untul pn se omogenizeaz bine. 4 Verificai dac este ptruns carnea i adugai ciupercile mpreun cu beurre-m anie (amestecul de fain i unt) i un pahar de ap cald, amestecnd din cnd n cnd timp de 15-20 minute. Dup ce carnea s-a frgezit i sosul s-a ngroat, oprii focul presrnd mncarea cu ptrunjel tocat. 5 Servii vielul cu sosul de ciuperci i cartofi natur.

pe o farfurie cald i punei n locul lor ciupercile tiate n sferturi. Sotai-le timp de 3-4 minute, apoi scoatei-le i pe acestea ntr-o farfurie cald.

280

/R efere:

TOA m K l

^es4 i
D ificultate C o st ^ ^

c M tn i

Sfat - carnea to cat trebuie s conin i grsim e, altfel este fad i far arom . D ac totui dorii s m n cai ardei um plui, dar nu v perm ite dieta s consum ai grsim i, nlocuii carnea de p o rc cu pulp to cat de vit.

- 8-2 ardei grai, de


mrime mica spre medie, splai - 300 g carne tocat de porc -V a pahar de orez cu bobul rotund - Un ou - 2 linguri ulei de floarea soarelui

- O lingur past de tomate - Un pahar suc de roii - */ 2 pahar vin alb sec - O ceap curat - Un morcov curat - O rdcin de ptrunjel curat

- O lingur mrar tocat - O linguri zahr tos - Un pahar smntn fermentat - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O lingur sare

M o d de. p te p a ta te .'
1 Radei zarzavatul folosind rztoarea cu guri mari. Punei orezul cu 1 pahar i '/z cu ap i puin sare la fiere, iar cnd acesta a nceput s se umfle
ncorpornd toat apa, acoperii i luai de pe foc. Amestecai, ntr-un bol, carnea tocata, oul, orezul rcorit, pasta de roii. Vi din ceapa ras i condimente, adugnd 4 linguri de ap. Tiai ardeilor cte un capac, n apropierea codiei, apoi curai i splai interiorul lor i lsai-i la scurs, pstrnd capacele. 2 n timp ce ardeii se scurg, ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte i nbuii zarzavatul. Cnd acesta s-a nmuiat, adugai vinul, dai cteva clocote, apoi adugai sucul de roii i asezonai cu restul de condimente. Fierbei sosul acoperit, la foc mediu, timp de 10 minute, apoi presrai mrarul tocat. ncingei cuptorul la 180 C. ^ n timp ce sosul fierbe, umplei ardeii cu umplutura de carne i punei-le capacele. Acum aezai ardeii, cu capacele n sus, ntr-o crati sau vas de Jena i turnai sosul n jurul lor n aa fel nct s-i acopere pn la 2/3 din nlime, acoperindu-i cu un capac sau folie de aluminiu. 4 Coacei ardeii timp de 4 0 de minute, pn sunt ptruni i sosul a sczut sub jumtate. Servii ardeii cu smntn alturi i pine proaspt.

2S2

>^erere

TOAMf/,

la fe
D ificultate C o st % % %

V iid . C M

/* 3 t c u -

l S /* i e ^ ^ t !

Sfat - chifteluele se p o t prepara i cu carne de pui sau curcan tocat n cas, putnd fi consu m ate i de cei ce urm eaz diete hipocalorice sau de copii m ici.

- 800 g carne de vit, tocat


- 2 felii de franzel - 3 linguri lapre - 3 ou - O ceap mica curat - Un cel de usturoi curat - O lingur fain

- O lingur ulei de florea soarelui - 2 linguri mrar tocat - O can smntn fermentat - y^ pahar sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - >/ 2 linguri piper negru mcinat - 1 linguri i ' /2 de sare

M o d de.
1 nmuiai pinea n lapte, apoi stoarcei-o bine i tocai-o mrunt mpreun cu ceapa tiat buci, ntr-un blender sau cu maina de tocat. Amestecai
ntr-un bol carnea tocat, mixtura de ceap, oule btute uor, faina i o lingur de mrar. Condimentai cu o linguri de sare i piper, apoi formai chifelue de mrimea unei nuci.

2 ncingei cuptorul la 190 C, apoi ungei o tav mic sau un vas de Jena cu ulei, aezai chifteluele la 2 cm una de alta i coacei-le timp de
aproximativ 10 minute.

3 n timp ce chifteluele sunt n cuptor, nclzii supa de legume i smntn, asezonnd cu testul de sare i avnd grij s nu ajung la punctul de
fierbere. Cnd chifteluele sunt ptrunse, scoatei-le din cuptor, turnai deasupra sosul de smntn, presrai cu restul de mrar i scuturai-le n aa fel nct acestea s se dezlipeasc de fundul vasului. ^ Servii chifteluele cu cartofi natur i sos deasupra.

^CfCTE 1> TOAMfJA

2> BAZA

/o u

t !

o fe
C ost

c i^

p a ^

e .

D ificultate

Sfat

- rasolul alb este un m uchi al pulpei de vit, de culoare roz deschis. A cesta este bun pentru a prepara niele, rulouri sau orice preparat care necesit felii

subiri de carne (escaiopuri). - pentru a bate escaiopuri, aezai cte o felie de carne pe un to cto r gros, acoperii-o cu folie alim entar i, folosind ciocanu l de niele fat striuri, batei escalopurile pe am bele pri. putei folosi ciuperci la cutie n locul celor proaspete sau roii cuburi n bulion n locul unei roii.

- 800 g rasol alb de mnzat - 4 ficei de pasre - 250 g ciuperci splate i curate - O ceap roie curat - Un ardei gras rou curat - o roie curat de cotor i pieli

- 3 cartofi albi curai - /2 pahar ulei de floarea soarelui - Un pahar vin alb sec - 0 can sup de vit preparat cu concentrat tip cub

-O ->/2 -O

M c x l d e p t ' ^ a t a t s .1 Splai ficeii i punei-i ntr-o strecurtoare la scurs. Splai i rasolul alb, apoi folosind un cuit cu lama ascuit, tiai o felie de 0,5 cm grosime, dar
nu o desprindei de bucata de rasol, ci v oprii la 0,5 cm de partea inferioar. Apoi tiai nc o felie de aceeai grosime, de data aceast pn la capt. n acest fel vei obine practic, o felie de carne dubl. Continuai n acest fel, tind cte 2 felii la o porie, apoi batei-le pentru a le ntinde puin.

2 Taiai cartofii n felii de 1 cm grosime. Eliminai smburii roiilor, apoi tiai-le cubulee. Tiai ciupercile lamele subiri. Tiai ardeiul fii subiri, iar
ceapa tiai-o solzi. ncingei tot uleiul, mai puin o lingur, ntr-o tigaie cu marginile nalte i rumenii ficeii ce au fost porionai cte o bucat pentru o felie de carne. Aezai ficeii cte unul pe fiecare felie de carne, iar n acest timp, clii uor legumele n tigaia unde ai rumenit ficeii. Cnd acestea s-au nmuiat, asezonai-le i aezai cte o lingur pe fiecare felie de carne. Rulai acum escalopurile i asigurai-le cu cte o scobitoare ^ ncingei cuptorul la 180 C, apoi ungei o tav cu restul de ulei, aezai feliile de cartofi, iar peste acestea rulourile. Asezonai-le cu sare i piper, turnai supa i vinul, acoperii cu o folie de aluminiu i introducei tava n cuptor pentru 75 de minute. Scoatei folia i reintroducei tava n cuptor pentru nc 15 minute.

^ Dup ce rulourile s-au firgezit, scoatei-le scobitorile, apoi tiai-le n dou pe diagonal i servii-le cu cartofii din tav, presrai cu ptrunjel i sosul de vin.

^ erc r

2> e t o a m n a

r e t u / e i 3> e s a z

o fe

V ita

c u i a

^ t i

< }

- 4 -6 porcii de antricot de vit, de


aproximativ 200 g/bucata - 2 0 0 g costi afumat, far orici i tiat felii - 3 cepe roii curate - Un ardei capia curat i splat - 2 crengue de cimbru - Un pahar ulei de floarea soarelui

- 2 cni sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - Un pahar cu vin alb, sec - 2 linguri past de roii - Un pahar smntn fermentat - Vi linguri piper negru mcinat mare (grunjos) - O linguri sare

M e x l de.
1 Splai feliile de antricot, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat. Batei-le acum, cu partea striat a ciocanului de niele i presrai-le cu piperul
grunjos. Tiai ardeiul fii i ceapa solzi. 2 ncingei cuptorul la 180 C. ncingei uleiul intr-o tigaie lat i rumenii antricoatele, la foc iure, pe ambele pri, dup care scoatei-le ntr-o tav de cuptor, presrnd cu sare. Tiai costia fiue i rumenii-o n uleiul de unde ai scos antricoatele, apoi scoatei-o peste antricoate. Scurgei V 2 din ulei i nbuii legumele, apoi adugai pasta de roii, vinul i supa de vit. Asezonai sosul i fierbei totul la foc domol, timp de 15-20 de minute, dup care turnai-1 peste antricoate, adugnd crenguele de cimbru. ^ Acoperii tava i introducei-o n cuptor pentru 7 0-75 de minute, dup care descoperii-o i amestecai smntn. 4 Servii antricoatele cu sos i glute sau cartofi.

^ e fr r e

TOAM fin

2><r b Az

q fe
D ificultate C o st % %

V!t

So5

q fe

> !V /x

Sfat

- eu folosesc la acest preparat ori Feteasc N eagr ori P in o t N oir. Foarte rom neti i nem aipom enit de arom ate. trebuie tiut c la preparatele ce con in vin, se adaug doar vin de calitate. O rice com prom is va strica gustul m ncrii. Pe de alt parte, ce vin folosim n

m ncare, acela va fi vinul but la mas.

- 4-6 porii de antricot de vit, de


aproximativ 2 0 0 g/bucata - 100 g slninu afumat, far orici i tiat felii - O ceap curat - 2 cei de usturoi - 500 g ciuperci Champignon, splate i curate - 1/2 pahar ulei de floarea soarelui

- O lingur unt - O linguri cu vrf de fain - O can sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - 1 can i Vi vin rou demisec - 5-6 boabe de ienupr - /2 linguri piper negru mcinat mare (grunjos) - O linguri sare

M c x l d e . p t'& p a ta /'e .1 Splai feliile de antricot, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat. Batei-le acum, cu partea striat a ciocanului de niele i presrai-le cu piperul
grunjos. Tiai ciupercile n sferturi.

2 ncingei cuptorul la 180 C. ncingei uleiul ntr-o tigaie lat i rumenii antricoatele, la foc iute, pe ambele pri, dup care scoatei-le ntr-o tav de
cuptor, presrnd cu sare. Tiai slninu fiue i rumenii-o mpreun cu ciupercile sferturi n uleiul de unde ai scos antricoatele, apoi scoatei-le i pe acestea peste antricoate. Turnai n tav vinul i supa, adugnd ceapa ntreag, ceii de usturoi, boabele de ienupr i puin sare. ^Acoperii tava i introducei-o n cuptor pentru 70-75 de minute, dup care scoatei antricoatele pe un platou cald, eliminai ceapa i ceii de usturoi i fierbe sosul din tav pn se evapor cam 1/3 din lichid. Servii antricoatele cu sosul deasupra i legumele fierte n unt.

i^ e r e r e 2> TOAMf/,

r e u /^ x

7 > f B fi

"T u s / a m
D ificultate

tt

Sfat

- tuslam aua era unul din cele mai ndrgite preparate pe vrem ea fiParioilor. C hiar i acum ,

dac folosii partea cea m ai bun a burii de vit i anum e m uchia, vei prepara o m ncare delicioas. - interesant este c nu num ai balcanicii prepar burt de vit ci^ jitalien ii din sud, ungurii sau chiar irlandezii o ndrgesc.

- 1 kg burt de vit, de preferat muchie - 2 oase de vit (cheie) - O ceap mic curat - O elin mic curat - O cpn de usturoi curat - O linguri boia dulce - Zeama de la V 2 de lmie - O lingur sare

1 Splai burta i oasele, apoi oprii-le n 3 1 de


lsat. Fierberi totul, la foc domol, timp de 3 ore, s-a frgezit, dup care scoatei-o pe aceasta din urni

it ^ cu rg ei apa i p fi| ^ -le trecurtoare ca s se rcoreasc,

O a^curat sau n aceeai oil, dar splat de spuma

;ai sarea i legumele tiat^bucii ^ a ^ t t o n t i n u a y j^ ^ 30-45 de minute, sau pn burta tr-o oal mai ^nic, pe foc. Pisai usturoiul i aezai-1 cu o strecurtoare deas n sup. ai peste acstea supa n amestec cu zeama de lmie i boia dulce. Servii

2 n timp ce burta se rcorete strecurai supa i


tuslamaua cu mujdei separat i pine proaspt.

Dup 10-12 minute nlturai strecurtoarea cu usturoi i coninu; rberea nu^^K^ ere' pn supa s-a, ngroat puin i este lipicioas. ^ T iai burta n ptrele cu latura de 2,5-3 cm, aezai-le n bolu

i^ e rc re i> c

to

4 m /J4

2>e S 4Z A

d fe V i t
D ificultate C o st % 4 4

d u

to i!

u s tu to i

Sfat - varianta mai com plicat a acestui fel de m ncare este dat de dublarea cantitii de ardei, dar copi de aceast dat i apoi tiai fii. La fel de im p o rtan t este faptul c ardeii copi se adug cu 10 m inute nainte de sfrit.

- 800 g pulp de vit - O ceap mic, curat - 4-5 cei de usturoi - 2 ardei Capia, curai i splai - 5-6 roii mari coapte, splate i curate de cotoare i pieli sau 7 0 0 -8 0 0 g de roii n bulion - Vi pahar ulei de floarea soarelui - O can sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - 4-5 frunze de busuioc proaspt tocate sau o linguri busuioc tocat - O linguri ptrunjel tocat - / '2 linguri piper negru mcinat

- O linguri sare

M o d de.
1 Splai pulpa, apoi tergei-o cu o crp curat i uscac. Tiai-o fii, de-a lungul fibrei, de 1,5 cm grosime i 5-6 cm lungime, apoi presrai-le cu
piper. Tiati ardeii fiue subiri, iar ceapa i usturoiul feliue. Roiile tiai-le n dou sau n patru,

2 ncingei uleiul ntr-o crati cu marginile nalte i rumenii carnea la foc iute, apoi scoatei carnea pe o farfurie cald, reducei focul i nbuii
ceapa i ardeii. Adugai roiile i carnea, amestecnd uor Fierbei mncarea timp de 10 minute, apoi adugai supa de vit i acoperii cratia cu un capac. Continuai fierberea, la foc domol, timp de 60 -7 0 de minute, adugnd ap cldu, dac vi se pare c trebuie. ^ Adugai usturoiul, restul condimentelor, busuiocul i continuai fierberea, fr capac nc 10 minute. _

^ Servii mncarea presrat cu ptrunjel i mmligu alturi. c e r e r e 2>


to a m n a

rLU!^Z 2> BAZA

28g

(^cia /a cuiptot
D ificultate C o st % ^ % Sfat - gsc btrna, cu greutatea de 4 -5 kg tiat, se coace cu 7 3 de m inute mai mult. Trebuie acoperit cu folie de la nceput i descoperit n ultima jum tate de or. pe de alt parte, dac coacei o gsc achiziionata din co m er, s-ar putea s nu fie nevoie de acelai tim p de coacere. n concluzie, este bine s verificai din

cnd n cnd ct este de coapt pasrea. C u m se face acest lucru? Se poate face n dou feluri: 1. folosii un term o m etru pentru con tro lat tem peratu ra din centrul term ic al preparatelor. Pentru psri se nfige cuiul term om etru lui la ncheietura pulpei superioare cu captul pieptului. D ac tem peratura se ridic la 9 0 -9 2 C , nseam n c friptura este fcut, dac nu, o mai lsai puin. 2. folosii o furc de buctrie cu dou epue, pe care o vei nfige n acelai loc ca i term om etrul. D ac lichidul rezultat n urma extragerii epuei din carne este limpede i epuele frg tare cnd sunt atinse cu buzele, nseamn c friptura este gata, dar dac lichidul este rou, roz sau albicios, mai trebuie lsat nc ceva timp.

- O gsc mic de 2 kg
- 1,2 kg cartofi albi curai - 4 cei de usturoi curai - 2 roii coapte, curate de cotoare - V t . pahar rachiu de fructe - 4-5 linguri ulei de floarea soarelui

- 2 frunze de dafin - 3 crengue de cimbru - 4-5 crengue de ptrunjel verde - Un fir de rozmarin proaspt sau o linguri de rozmarin uscat - 1 lingur i */ 2 sare

M e d de.
1 Splai bine gsc, att n interior ct i n exterior, apoi tergei-o cu o crp curat i uscat. Pisai usturoiul i amestecai-1 cu uleiul, sarea i
piperul mcinat. Cu acest amestec frecai gsc n interior i exterior, apoi lsai-o s se odihneasc 20 de minute, timp n care tiai roiile felii, tiai cartofii n dou pe lung i ncingei cuptorul la 180 C. 2 Umplei acum gsc, cu toate ierburile aromate i aezai-o pe un grtar aezat ntr-o tav cu un pahar de ap. Grtarul trebuie s fie la distana de minim 5 cm de fundul tvii. Acoperii gsc cu o folie de aluminiu i introducei-o n cuptor pentru 9 0 -1 2 0 de minute. ^ Dup ce a expirat timpul, scoatei folia de pe gsc, tapetai-o cu feliile de roii i aezai cartofii, asezonai cu sare, n tav. Stropii pasrea cu rachiul de fructe i reintroducei-o n cuptor pentru nc 40 de minute, sau pn cartofii s-au ptruns i gsc este fraged. 4 Servii gsc tiat n porii dup placul inimii, cu cartofii copi n tav i aromai cu grsimea curs de la gsc, lng.

/fiT /r r 2>e

S 4Z

Sfat - acest preparat se pregtete n unele restaurante de lux, fiind servit lng pete sau fi'ipturi de pasre ori vit.

- 3 morcovi curai
- 2 dovlecei mici curai - O relin medie curat - 200 g fasole verde splat i curat de capete

- 2 cartofi medii curai - Un pachet de unt - Zeama de la o lmie - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare

M cxJ de. p t-e p a to te .1 Tiai morcovii, elina i dovleceii n forme paralelipipedice cu lungimea aproximativ egal cu a fasolei verzi i latura bazei de 1 cm. Tiai cartofii
n felii de 1 cm grosime. ncingei o oal cu 2,5 1 de ap cu sare i cnd clocotete, oprii dovleceii timp de 2 minute, apoi scoatei-i ntr-un vas cu ap cu ghea. Adugai n aceeai ap, elina i morcovii i oprii-le timp de 5-6 minute, repetnd ca la dovlecei. Tot n aceeai ap, oprii i fasolea timp de 4-5 minute, dup care scoatei-o n ap rece cu ghea. Dup ce legumele s-au rcit, strecurai-le de apa n exces.

2 n timp ce oprii legumele, punei i cartofii la fiert, cu atta ap ct s-i acopere i cu restuJ de sare. Fierbei-i timp de aproximativ 30 de minute,
pn s-au ptruns, apoi scoateri-i n ap cu ghea n acelai fel ca i pe restul legumelor. ^ ncingei untul i o lingur din apa n care au fiert legumele, iar cnd acestea sunt fierbini adugai legumele i nbuii-le la foc domol, timp de 5-6 minute. 4 Servii legumele, stropite cu sosul de unt i zeama de lmie, presrnd ptrunjelul tocat.

C e re re 3>e t o a m a /A

2>e s A Z

D ificultate

C ost

SFat - pentru un preparat m ai sim plu, renunai la puiul ntreg, folosind doar piept de pui dezosat.

- Un pui mediu (aproximativ 1,5 kg), de la care vei folosi doar aripile, pulpele i pieptul cruia i vei scoate sternul. Restul bucilor le putei fierbe ntr-o sup de pui - 2 ou - 2 linguri mlai - 3 roii coapte, curate de cotoare i pielie

sau o can de roii n bulion - 2 ardei grai curai i splai - 2 legturi de ceap verde, splat i curat - 2 -3 cei de usturoi - O can sup de pasre, preparat cu concentrat tip cub - Vi pahar ulei de floarea soarelui

- 2 linguri unt - O linguri ptrunjel tocat - O linguri mrar tocat - /2 linguri rozmarin tocat - O foaie de dafin - 5-6 boabe de piper negru - O linguri sare

M o d o fe
1 Splai puiul, tergei-1 cu o crp curat i uscat, apoi tiai-1 n buci (2 buci/porie), asezonndu-1. Tiai legumele n ptrate sau cuburi cu latura de 3 cm. Tiai usturoiul feliue, apoi amestecai-1, ntr-un bol, cu restul legumelor, Vi din sare i ierburile aromate.

2 Amestecai, ntr-un bol larg, oule, o lingur de ap, mlaiul i un praf de sare. Omogenizai bine amestecul folosind un tel, apoi tvlii bucile
de pui prin acest amestec i prjii-le ntr-o tigaie cu ulei. Dup ce s-au rumenit frumos pe ambele pri, scoatei-le pe o foaie de hrtie absorbant. ^ ncingei cuptorul la 175 C. Ungei o tav rotund sau un vas de Jena cu marginile nalte cu o lingur de unt, apoi aezai un strat uniform din legumele tiate. Deasupra aezai bucile de pui prjite, iar apoi restul legumelor, restul de unt i supa de pasre. Introducei vasul n cuptor pentru 50-6 0 de minute. 4 Servii preparatul cu pine proaspt.

i^ E T ere i) TOA/^f^A

r e tu ^ z j> e

b Az

^
D ificultate -

C M

C ^ ^ iO

C Jo r i

v^

- 4 -6 pulpe de pui ntregi, aproximativ 1,2 leg - 2 crnciori cabanos - 2 gogoari splai i curai - 2 cepe curate - 3 -4 roii coapte curate de cotoare i pieli, sau o can de roii n bulion - * /2 cpn de usturoi curat - 100 g msline negre, splate - * /2 pahar ulei de floarea soarelui - O can vin alb sec - O linguri zahr tos - O lingur ptrunjel tocat - /2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare

Splai pulpele de pui, tergei-le cu o crp curat i uscat, apoi crestai-Ie de cte dou ori pe ambele pri. ncingei uleiul ntr-o crati cu marginile nalte. Asezonai pulpele cu sare i piper, apoi rumenii-le la foc mediu n crati.

2 n timp ce pulpele se rumenesc, tiai crnciorii feliue, procednd la fel i cu ardeiul gras, ceapa i usturoiul. Cnd pulpele sunt rumene, scoatei-le
pe o hrtie absorbant, iar n locul lor sotai legumele de mai sus i crnciorii, la foc domol de aceast dat.

2 Dup 6-7 minute adugai roiile, zahrul i vinul, acoperind cratia cu un capac i continund fierberea. Dup nc 10 minute, adugai mslinele
i pulpele prjite, gustnd de sare i continund nc 2 0 -2 5 de minute. 4 Servii pulpele cu legumele din crati, presrnd ptrunjel tocat.

294

d e fe re J>e

fL u ^ z 3>e sAZA

Dificultate

Sfat - carnea de gin poate fi n locuit cu pui.

- '/ 4 gin, tiat n 8 sau 12 buci


- 2 vinete mari - Un pahar roii pasate - 3-4 linguri past de ardei (se gsete att n comer ct i n pia) - 4-5 cei de usturoi curai - O ceap curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - Vi linguri rozmarin tocat linguri boia dulce - Vi linguri cimbru - Un vrf de cuit de scorioar mcinat - Un vrf de cuit de nucoar ras - /2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare ^

M c x l de. p)'epcU'^4re. 1 Amestecai toare condimentele, mai puin '/2 linguri de sare i ungeri bucile de carne de gin cu ele, apoi stropii-le cu o lingur de ulei. 2 Coacei vinetele i curai-le ca pentru salata de vinete. Lsai-le s se scurg i tocai-le. ncingei restul de ulei ntr-o crricioar i clii uor ceapa, apoi adugai usturoiul, pasta de ardei i roiile pasate. Fierberi totul, la foc domol, timp de 7-8 minute, apoi adugai vinetele, asezonnd cu restul de sare. ^ ncingei cuptorul la 180 C, aezai bucile de carne de gin cu 2 linguri de ap ntr-un vas de Jena, acoperii cu o folie de aluminiu i nbuii-le timp de 35 -4 0 de minute. Dup ce carnea s-a frgezit, turnai compoziia de vinete peste aceasta i reintroducei vasul, far folie, n cuptor, continund nc 12-13 minute. _ Servii mncrica presrat cu ptrunjel tocat.

fe
D ificultate

jo

jg

Sfat

- in vremurile bune, cnd carnea avea gust de carne, iar legumele aveau gustul propriu, p r o b a t i nealterat de chim icalele din sol, se prepara n zilele de

srbtoare, rasol de clapon (coco castrat i pus la ngrat) i sup cu glute. D oam n e!, ce v rem u ri^ - pentru psrile de cas, tim pul de fierbere poate fi mai m are cu 1 or - 1 or i Vi

:P
's

- '/2 pasre, aproximativ 1,5 Kg


- O ceap mare curat - 2-3 morcovi medii curai - 2 rdcini mici de ptrunjel, curate - O elin medie curat - 2 cartofi medii curai

- /z foaie de dafin
- O linguri ptrunjel tocat - 8-10 boabe de piper negru ' Un pahar sos de hrean cu smntn (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O lingur sare

C &

M otd de.
1 Splai pasrea i punei-o la fiert intr-o oal, n aa fel nct s ncap far a trebui tiat buci. Fierbei carnea la foc dombl^spumnd din cnd
n cnd. Cnd carnea nu mai ridic spum, dup aproximativ o or, adugai sarea i boabele de piper, continund fierberea,

2 Dup 15 minute adugai toate legumele, cu excepia cartofilor, mrind uor temperatura, iar cnd supa a nceput s fiarb vag, ad u^ i i cartofii,
continund nc 30 de minute, pn cnd pasrea i legumele sunt ptrunse i fragede. ^ Scoatei pasrea, cu grij, pe un platou cald, aeznd de jur mprejur legumele. Turnai un polonic de sup peste acestea i presrai p tru n jel.'^ 4 Servii rasolul cu sos de hrean i smntn.

C e re re 2>f to a m n a

re ti^ ^ x 7>c s A z

d i^
D ificultate

jO

d o S

s c u /

C o st % % ^

Sfat

- in vrem urile bune, cnd carnea avea gust de carne, iar legumele aveau gustul propriu,

proaipt i nealterat de chim icalele din sol, se prepara n zilele de

srbtoare, rasol de clapon (coco castrat i pus la ngrat) i sup cu glute. D oam n e!, ce vrem uri - pentru psrile de cas, tim pul de fierbere poate fi mai m are cu 1 or - 1 or i Vi

X fty '& c lie Jlte . - V 2 pasre, aproximativ 1,5 Kg


- O ceap mare curat - 2-3 morcovi medii curai ' 2 rdcini mici de ptrunjel, curate - O elin medie curat - 2 cartofi medii curai foaie de dafin

- O linguri ptrunjel tocat - 8-10 boabe de piper negru - Un pahar sos de hrean cu smntn (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O lingur sare

^ i

w
V 'I

M cxd de. p te p a to ts . '1 Splai pasrea i punei-o la fiert intr-o oal, n aa fel nct s ncap far a trebui tiat buci. Fierbei carnea la foc dom ol^pum nd din cnd
n cnd. Cnd carnea nu mai ridic spum, dup aproximativ o or, adugai sarea i boabele de piper, continund fierberea.

2 Dup 15 minute adugai toate legumele, cu excepia cartofilor, mrind uor temperatura, iar cnd supa a nceput s fiarb vag, ad ti^i i cartofii,
continund nc 30 de minute, pn cnd pasrea i legumele sunt ptrunse i fragede. ^ Scoatei pasrea, cu grij, pe un platou cald, aeznd de jur mprejur legumele. Turnai un polonic de sup peste acestea i presrai ptrunjel. ^ Servii rasolul cu sos de hrean i smntn.

2>

rr.L a ^Z 2> BAZ

P o / ? r ' t d 3 ,:
D ific u lta te Cost % ^

i^ f e t

- acestXel de paprica se deosebete de celelalte, p r in can titate a m a rt J g sm n t n adugat, da r este m u lt m a i a ro m a t i m a i fin . P u te i re n u n a la glute, dac

\pa r c o m p lic a te i le n lo c u ii c u c a rto fi na tu r, t ia i c u b u le e m ic i i j^dugai odat cu sm ntn.

- 800 g piept de pui dezosat i far piele


- 3 ardei capia curai i splai - O ceap mic, curat - 3 cei de usturoi curai - Glute de paprica, din 2 ou (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri de unt - O lingur ulei de floarea soarelui - O can smntn fermentat - Un pahar sup de pasre, preparat cu concentrat tip cub - O lingur boia dulce - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare

M tx l

p t-e p a tO tA -

1 Splai pieptul de pui, apoi tergei-1 cu o crp curat i uscata. Tiai pieptul n fii de 1,5 cm grosime i 5 cm lungime, apoi presrai cu puin
sare. Tiai ardeii n fiue, tocai mrunt ceapa, iar usturoiul tijti_i feliue.

2 ncingei uleiul cu untul ntr-o crati cu marginile nalte, apoi clii puin ceapa i ardeiul. Cnd ceapa a nceput s devin translucent, adugai
fiile de piept, continund pn soteul nu mai elimin ap. n acest moment adugai supa, acoperii cratia i continuai 10-12 minute. ^ Descoperii cratia i adugai usturoiul, boiaua i gluele fiertg Jn prealabil. Verificai dac puiul este ptruns, fierbei papricaul nc 5-6 minute, apoi adugai smntn i luai cratia de pe foc, amestecnd uor s se omogenizeze. 4 Servii papricaul presrat cu ptrunjel.

^ e r o 2>e

p / c J tit < 1 ^
D ific u lta te * C o st ^ ^

S fa t

- exist i va ria n ta de p l c in t , u n d e d o vle a c u l n u este c lit n a in te , d a r eu

re co m a n d acest m o d de a o prepa ra , deoarece a ro m e le date de c o n d im e n te se am estec m a i b in e c u d o vle a c u l, dac au fo st n c in s e n a in te . la p l c in te a d u ga i za h r d u p gust. C e i care au d ia b e t sau n u doresc s

c o n su m e zahr, p o t fo lo s i, far g rija de a strica g u s tu l, n d u lc ito r i s u b s titu e n i.

- * /2 kg aluat de plcint (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 1 kg dovleac ' 1 pahar i Vi - 2 pahare zahr tos - Vi pachet unt - Un pahar smntn fermentat

- Un ou - 2 linguri pesmet - Vi linguri ghimbir pisat -Y 4 linguri scorioar pisat - 2 linguri zahr praf

M o d de. p te p o r a te .
1 Radei dovleacul pe rztoarea cu ochiuri mari, apoi punei rztura la clit, la foc mediu, ntr-o crati, mpreun cu % din unt, zahrul tos i
condimentele. Cnd dovleacul s-a nmuiat, aproximativ n 30 de minute, oprii focul, lsnd umplutura s se rceasc uor.

2 n acest rimp presrai o mas cu fain i ntinderi 2 foi de aluat. Una de dimensiunea tvii unde vei coace plcinta, iar cea de-a doua, puin mai
mare, pentru a putea cuprinde i marginile tvii. ncingei cuptorul la 170 C i ungei o tav cu restul de unt. Batei oul cu smntn ntr-un bol. ^ Aezai foaia mai mare n tav, n aa fel nct s aib marginile rsfrnte spre exterior, apoi presrai pesmetul. Turnai acum umplutura i ntindei deasupra cea de-a doua foaie, pe care o vei nepa din loc n loc cu o furculi i o vei unge cu smntn btut. ^ Introducei plcinta n cuptor i coacei-o timp de 4 0-45 de minute. Dup ce s-a rcit, porionai-o dup dorin i pudrai-o cu zahrul praf

TOAM^'n

'MULCZU^Z

P / c ^ n t

o/
D ific u lta te Cost

Dificultate

C ost

% t

Sfat - eu re co m a n d p e n tru aceast p l c in t , m ere le cu coaja groas, care i pstreaz b in e fo rm a i n u se sfrm la ras. M e re le B o t de ie p u re su n t p a rfu m a te i se pstreaz b in e , d a r nu u ita i n ic i s o iu l C re e s c sau F ru m o s u l de V o in e ti .

S fa t

- n c a zu l a m e s te c u lu i de b r n z , p u te i s fo lo s iri o ric e fel de brn z,

respectn d d o a r g ra m a ju l. - foile u m p lu te n u trebuie s fie aezate n cav n m ai m u lt de do u straturi.

- Vi kg aluat de plcint
- /z kg de foi de plcint din comer - 40 0 g telemea de oi - 100 g brnz de vaci - 3 linguri unt moale - O can smntn fermentat ' 3-4 linguri ulei - 6 ou - O linguri mrar tocat - * /2 linguri sare (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 1 kg mere - 1 pahar i Vi - 2 pahare zahr tos - * /2 pachet unt - Un pahar smntn fermentat

- Un ou - 2 hnguri pesmet - Coaj de la '/z de portocal - Zeama de la /z de portocal - O linguri scorioar pisat - 2 linguri zahr praf

M o d de.

M o d de. ^ t-e p a tO te . '1 Eliminai cotorul merelor, apoi radei-le pe rztoarea cu ochiuri mari.
Punei rzaira la clit, la foc mediu, ntr-o crati, mpreim cu % din unt, zeama de portocal, zahrul tos i scorioara. Cnd umplutura s-a nmuiat, aproximativ n 30 de minute, oprii focul, lsnd-o s se rceasc uor

1 Amestecai telemeaua sfarmat, brnza de vaci, mrarul i 3 ou btute


ntr-un bol. Ungei o tav de plcinte cu marginile nalte cu unt i ncingei cuptorul la 170 C.

2 Ungei fiecare foaie de plcint cu ulei, aeznd umpluaira pe jumtate din


aceasta. Pliai jumtatea liber peste cea cu umplutur i aezai foaia umplut n tav. ^ Procedai la fel cu toate celelalte foi (trebuie s fie 10 la numr), apoi stropii cu restul de unt moale i introducei n cuptor pentm 10-12 minute.

2 n acest timp presrai o mas cu fain i ntindei 2 foi de aluat. Una de


dimensiunea tvii unde vei coace plcinta, iar cea de-a doua, puin mai mare, pentru a putea cuprinde i marginile tvii. ncingei cuptorul la 170 C i ungei o tav cu restul de unt. Batei oul cu smntn ntr-un bol. ^Aezai foaia mai mare n tav, n aa fel nct s aib marginile rsfrnte spre exterior, apoi presrai pesmeml. Turnai acum umplutura i ntindei deasupra cea de-a doua foaie, pe care o vei nepa din loc n loc cu o furculi i o vei unge cu smntn btut. 4 Introducei plcinta n cuptor i coacei-o timp de 40-45 de minute. Dup ce s-a rcit, porionai-o dup dorin i pudrai-o cu zahrul praf

4 ntre timp, batei ntr-un bol smntn, cu celaiate ou i un praf de sare,


iar apoi scoatei plcinta i turnai deasupra compoziia de smntn. Reintroducei plcinta n cuptor i coacei-o nc 20-22 de minute, pn devine rumen-aurie. 5 Scoatei plcinta din cuptor, acoperii-o cu un ervet uscat, iar dup 7-8 minute porionai-o dup dorin.

5 0 0

/^ c r e r e 2><r

toam a JA

/ 2> u lc .z u ^ x

Dificultate i.

C o st

Sfat

- o variant a acestui tip de plcint cu varz, este plcinta cu cartofi. n cazul celei de-a doua, fierbei 1 kg de cartofi n coaj, tiai-i buci, apoi clii 2 cepe

n 4 linguri de ulei, adugnd cartofii, sare i m ult piper. n cercai s fiirmiai uor am estecul nainte de a um ple plcintciele. - n zona Ardealului acestui tip de plcinte prjite li se spune Plcinte din pit, datorit aluatului dospit.

Aluat - 250 g fain - Vi pahar lapte cldu (ct poate suporta mna) - Un ou - 1/3 cub de drojdie proaspt

- O linguri zahr - Un vrf de cuit de sare - 1/2 pahar ulei de floarea soarelui pentru prjit plcinelele

Aluat - O varz murat mic, aproximativ 700 g - O ceap mic curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 2 lingurie piper negru mcinat - Un vrf de cutit de sare

M od d e. 1 Tocai mrunt ceapa. Desrai varza murat ntr-un litru de ap cldu, apoi eliminai cotorul i frunzele deteriorate. Tiai varza fidelu i stoarcei-o
bine de zeam. ncingei uleiul ntr-o crati i clii uor ceapa, apoi adugai varza i continuai, amestecnd cnd i cnd. Dup ce varza nu mai las ap, adugai o can de ap cldu, piperul i acoperii. Fierbei varza pn s-a nmuiat i nu mai are lichid.

2 n timp ce varza fierbe pe foc, preparai aluatul de plcinte: cernei faina ntr-un bol sau lighean din plastic i facei n m ijloc o gropi n care vei
pune drojdia frmiat, laptele amestecat cu zahrul i praful de sare. Presrai deasupra puin fain i amestecai pn se formeaz o maia subire. Lsai s creasc timp de 12-15 minute, apoi adugai oul i frmntai un aluat de consisten moale, dar omogen, care se desprinde de marginile vasului. Acoperii-I cu o crp uscat i lsai-1 din nou s creasc. ^ Dup 40-4 5 de minute ungei o planet din lemn sau plastic cu puin ulei i mprii aluatul n buci de mrimea unui mr mare. ntindei fiecare bucat de aluat, cu ajutorul unui sucitor i al palmelor, dndu-i form rotund, cu grosimea de aproximativ 0,5 cm. Aezai n mijlocul fiecrei foi cte 2 linguri de umplutur de varz i tragei marginile acesteia peste mijloc, plind plcinelele ca pe un plic. ^ ncingei ulei ntr-o tigaie lat i frigei plcinelele cte 3 -4 minute pe fiecare parte, nepndu-le cu o furculi pentru a nu se crpa. 5 Servii plcinelele calde cu smntn fermentat sau iaurt gras.

c u
D ificultate C o st

v e n

%%

Sfat - o variant a acestui tip de plcint cu varz, este plcinta cu cartofi. n cazul celei de-a doua, fierbei 1 kg de cartofi n coaj, tiai-i buci, apoi clii 2 cepe n 4 linguri de alei, adugnd cartofii, sare i m ult piper. n cercai s frm iai u,or am estecul nainte de a um ple plcineleic. - n zona Ardealului acestui tip de plcinte prjite li se spune" Plcinte din pit, datorit aluatului dospit.

Aluat - 250 g fain - Vi pahar lapte cldu (ct poate suporta mna) - Un ou - 1/3 cub de drojdie proaspt

- O linguri zahr - Un vrf de cuit de sare - Vi pahar ulei de floarea soarelui pentru prjit plcinelele

Aluat - O varz murat mic, aproximativ 70 0 i - O ceap mic curat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - 2 lingurie piper negru mcinat - Un vrf de cuit de sare

eds. ptepO )'C (t& Tocai mrunt ceapa. Desrai varza murat ntr-un litru de ap cldu, apoi eliminai cotorul i frunzele deteriorate. Tiai varza fidelu i stoarcei-o bine de zeam. ncingei uleiul ntr-o crati i clii uor ceapa, apoi adugai varza i continuai, amestecnd cnd i cnd. Dup ce varza nu mai las ap, adugai o can de ap cldu, piperul i acoperii. Fierbei varza pn s-a nmuiat i nu mai are lichid. Z n timp ce varza fierbe pe foc, preparai aluatul de plcinte: cernei fina ntr-un bol sau lighean din plastic i facei n m ijloc o gropi n care vei pune drojdia frmiat, laptele amestecat cu zahrul i praful de sare. Presrai deasupra puin fain i amestecai pn se formeaz o maia subire. Lsai s creasc timp de 12-15 minute, apoi adugai oul i frmntai un aluat de consisten moale, dar omogen, care se desprinde de marginile vasului. Acoperii-1 cu o crp uscat i lsai-1 din nou s creasc. ^ Dup 40-45 de minute ungei o planet din lemn sau plastic cu puin ulei i mprii aluatul n buci de mrimea unui mr mare. ntindei fiecare bucat de aluat, cu ajutorul unui sucitor i al palmelor, dndu-i form rotund, cu grosimea de aproximativ 0,5 cm. Aezai n mijlocul fiecrei foi cte 2 linguri de umplutur de varz i tragei marginile acesteia peste mijloc, plind plcinelele ca pe un plic.

^ ncingei ulei ntr-o tigaie lat i frigei plcinelele cte 3-4 minute pe fiecare parte, nepndu-le cu o furculi pentru a nu se crpa.
5 Servii plcinelele calde cu smntn fermentat sau iaurt gras.

cU !
D ificultate C o st 9

Sfat - acest fel de prjitur este foarte sim plu. G em ul de gutui poate fi nlocuit cu orice alt tip de gem , cu cond iia s aib consisten.

X jT y 'ed i& n te.


- 10 felii de franzel far coaj - '/ z can smntn dulce - 2 ou mari + un albu - 6 linguri zahr - Coaj de la '/2 portocal - 4 0 0 g gem de gutui, consistent

Frmiai bine feliile de pine. Separai glbenuurile de albuuri, iar pe cele din urm batei-le spum cu un praf de sare, apoi adugai coaja de portocal i 3 linguri de zahr, btnd n continuare pn formai o spum de bezea. Batei glbenuurile oulor cu 3 linguri de zahr pn se albesc, apoi adugai smntn dulce i amestecai cu firimiturile de pine. ncingei cuptorul la 160 C . Turnai gemul intr-un strat uniform ntr-o tav mica, apoi aezai deasupra compoziia de pine i introducei tava n cuptor pentru 3 5 -4 0 de minute. prjitura este aproape gata i scobitoarea nfipt n blat iese destul de curat, scoatei tava afar din cuptor, i spuma de bezea deasupra i reintroducei tava n cuptor pentru nc 15-16 minute. Cnd este gata, bezeaua rebui s fie rumen, iar scobitoarea va trebui s ias curat. Lsai prjitura *se.,rceasc, apoi porionai-o i servii-o cu ap rece.

CU4 cicu^tcyft <l c ju /?G tc j


D ificultate C o st ^ ^

. Sfat - cel m ai bine se potrivesc ghebele, dar putei folosi orice ale fel de ciuperci, chiar i din conserv, doar c (a acestea din urm , reducei cantitatea la doar 4 0 0 g.

- Vi kg aluat de'lcint
(vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 6 0 0 g cartofi albi soiai bine - 6 0 0 g ciuperci, din Cigre avei, splate i curate - O ceap mic curat^ - 4 linguri ulei de floarea ^ arelu i

- 2 linguri smntn fermentat - Un ou + unul pentru uns - O lingur mrar tocat - Vi linguri cimbru tocat - O linguri piper negru mcinat - O linguri cu vrf de sare

Fierbei cartofii n coaj, ti [1p de 35 -4 0 de minute, apoi, dup ce s-au fiert, scoatei-i sub je t de ap rece i curai-i. n timp ce acetia fierb, tocai

ceapa n maina de tocat, m1i smntn i oul, lund cratifc de pe foc.

ireun cu ciupercile. ncingei 3 linguri de ulei ntr-o crati i rumenii uor toctura de ciuperci, ap

i zdrobii-i nuntru cu o flirculi. Amestecai umplutura ca s nu se prind de fundul vasului, apoi condimentai-o, adugai ierburile aromate,

2 Presrai o mas cu fain^i ntindei 2 foi de aluat. Una de dimensiunea tvii, unde vei coace plcinta, iar cea de-a doua, puin mai mare, pentru
.

a putea cuprinde i margimle tvii. ncingei cuptorul la 170 C i ungei o tav cu restul de ulei. Batei oul rmas ntr-un boi. ^ Aezai foaia mai mare i n tav, n aa fel nct s aib marginile rsfrnte spre exterior. Turnai acum umplutura i ntindei deasupra cea de-a doua foaie, pe care o vei n e ^ din loc n loc cu o furculi i o vei unge cu oul btut. 4 Introducei p lcin t^ n cuptor i coacei-o timp de 4 0 -4 5 de minute. Dup ce s-a rcit, porionai-o dup dorin i servii-o cu salat de roii.

d e fe re 2 >e TOAM^jf

du
D ificultate C o st ^ ^

'l s^ ah t-

Sfat - tieilor le putei aduga coaj ras de portocal sau lm ie, iar dC do

X r^ & cl& n t& - Aluat de tiei din 4 ou


- O can miez de nuc mcinat - Un pahar de zahr tos - '/2 pachet de unt - * /2 linguri scorioar - Vx linguri san

M o d de.
1 ntindei o foaie de aluat de tiei, presrai-o cu fain i rulai-o ntr-un sul strns. Tiai t ie m ^ ^ H K ^ m p r tia i-i pe o planet presrat cu fain.

2 n timp ce tieii se zvnt puin pe planet, punei la fiert 1,5 1 de ap cu sare, iar cnd aceasta fierbe, plonjai tieii nuntru.
^ Fierbei-i timp de 15-18 minute, apoi scoatei-i sub jet de ap rece i scurgei-i la sfrit. ^ n timp ce tieii se scurg, topii untul i amestecai-1 , ntr-un bol mare, cu zahrul, scorioara i nucile mcinate, iar apoi adugai i tieii. 5 Servii tieii ca desert, presrai cu mai mult zahr i eventual scorioar.

^ C frre J> TOAMfJA

(U
D ificultate

/C 3 jg t e .
D ificultate C ost

C o st %

Sfat - acesta este unul din cele m ai simple preparate, dar dac nu este preparat corespunztor, poate fi un dezastru. Deasem enea, dac este preparat corect poate oferi un fel de m ncare extraordinar. Eu v voi propune varianta m ea, care este de inspiraie libanez. Sfat - papanaii fieri, sunt varianta dietetic a celor prjii, m ult m ai des preparai n Ardeal, d ect n restul rii.

- 1 pahar orez cu bob lung


- 4 5 0 ml lapte - V a pachet de unt - Un pahar zahr tos - Coaja unei lmi - Coaj de la o portocal - Yi linguri scorioar mcinat - Un vrf de cutit de sare

- 250 g brnz gras de vaci


- 4 linguri fain - 4 linguri gri - Un ou - 2 linguri zahr tos - Coaj de la V \ de lmie - 1 pahar i Vi smntn - 4 linguri sirop natural de fructe - * /2 linguri sare - Un vrf de cuit de bicarbonat

A/oa/ de. p te p a t-a te .'


1 Splai orezul ntr-o ap, apoi punei -1 la fiert cu 300 ml de lapte, un
pahar de ap, coaja de citrice i un praf de sare. Tiai untul n cubulee cu latura de Vi cm. 2 Cnd orezul s-a umflat i a ncorporat aproape tot lichidul, amestecai restul de lapte cu zahrul i turnai-1 peste orez, amestecnd uor cu o furculi. Fierbei n continuare nc IO -I 5 rninute, pn cnd orezul este fert bine i desertul s-a ngroat uor. Presrai deasupra cteva cubulee de unt, apoi turnai-1 n cupe i lsai s se rceasc. Aspectul orezului n cupe va fi ca al unei supe groase. ^ Servii orezul cu lapte, presrat cu scorioar.

M od

1 Amestecai, ntr-un bol destul de mare, brnza de vaci scurs de zer,


faina, griul, coaja de lmie, bicarbonatul, zahrul tos, oul i praful de sare, pn formai un aluat cu consistena ferm, dar totui moale, nclzii 1,5 1 de ap cu puin sare, iar cnd aceasta clocotete, luai cu lingura din compoziia de papanai, i punei-i la fiert. 2 nmuiai untul i amestecai-1 cu zahrul vanilat. Dup 14-15 minute scoatei, cu o spumier, papanaii pe un platou cald, stropii-i cu unt aromat i apoi servii-i cu smntn i sirop de fructe.

c e r e r e 2> f

toam a /A

sfa t

- foarte iubii la noi, papanaii sunt un desert destui de com plicat, m ulte gospodine sau chiar buctari, ferindu-se s prepare acest fel. Eu v propun cea mai

sim pl variant de papanai prjii. B ucurai-v de ea! - papanaii trebuie s fie prjii n baie de ulei ncins, altfel se ard i nu cresc ct trebuie.

250 g brnz gras de vaci 100 g fain - Un ou 2 linguri de gri O can ulei de floarea soarelui 2 linguri de zahr tos Coaj de la V a de lmie 1 pahar i V i smntn 4 linguri dulcea de viine O lingur zahr pudr Un vrf de cuit de bicarbonat de sodiu Un vrf de cuit de sare

1 Amestecai, ntr-un bol destul de mare, brnza de vaci scurs de zer, faina, griul, coaja de lmie, zahrul tos, oul, bicarbonatul i praful de sare,
pn formai un aluat cu consistena ferm, dar totui moale. ntindei o foaie groas i, cu ajutorul unui pahar cu gura larg, tiai papanai. Faceile papanailor o gaur n mijloc, folosindu-v de deget, apoi prjii-i n baie de ulei ncins, timp de 5-6 minute pe flecare parte.

2 Scoatei papanaii pe o foaie de hrtie absorbant, apoi servii-i stropii cu smntn, pudrai cu zahr praf i cu cte o linguri de dulcea deasupra.

^ 06

te fe re

A f

TOAMtf,

Sfat

- n lo c de prune, putei pune n glute buci de pere din co m p o t, de dim ensiunea prunelor. glutele sunt bune i reci. Putei aeza glutele reci ntr-un vas de Jena, turnai puin unt topit deasupra i rumenii-le n cuptrul ncins, ll^temperatur medie.

- Vi kg cartofi albi, splai bine


- Vi kg prune grase, splate - 75 g fain - 50 g gri - Un ou - Attea buci de zahr cubic cte glute preparm

- O lingur de unt - 2 linguri de ulei de floarea soarelui - 3 linguri cu pesmet de cas - 4-5 linguri cu zahr tos
2 linguri scorioar mcinat - V

- V 2 de linguri sare

M o d <d& 1 Fierbei cartofii n 2,5 I de ap cu puin sare, timp de 35 -4 0 de minute, pn sunt ptruni, apoi scoatei-1 sub jet de ap rece i curai-i.
2 Ct sunt nc calzi, sfarmai cartofii cu o fijrculi i amestecai-i cu un praf de sare, faina, griul i oul. Frmntai bine aluatul, pentru a fi elastic. In timp ce cartofii fierb, desfacei prunele n dou, far a le rupe de tot i nlocuii smburii cu cuburile de zahr. ^ Punei 2,5 1 de ap cu restul de sare la fiert. Rulai aluatul pe o planet i tiai forme cu un pahar cu gura mare. Aezai cte o prun n mijlocul fiecrui cerc de aluat, apoi strngei marginile de ju r mprejur, pentru a nveli pruna. Aceasta trebuie s fie acoperit n totalitate cu aluat nu prea gros. 4 Separat, ncingei ntr-o tigaie untul i uleiul, adugnd pesmetul. Prjii-1 timp de 3-4 minute, apoi adugai zahrul i oprii focul. 5 Cnd apa fierbe adugai glutele i fierbei-le timp de 7-8 minute, pn se ridic la suprafa. Scoatei-le cu o spumier pe o tav i tvlii-le prin pesmet rumenit.

6 Servii glutele calde cu pesmet prjit deasupra.


!? c r c r e 2>e TQ M ff 2>U Lrz/^^x

s a s e ^
Dificultare C o st % %

c L

. d l^

- F t a / iZ

j^

/> 7 ^

Sfat - foarte sim pl i n acelai tim p gustoas, budinca din franzel este specific Fgraului i Sibiului.

t
- y-i franzel, tiat n felii de 1 cm grosime - 250 g gem de caise - 3 mere, curate de cotoare i coaj - Zeama de la Vi portocal - 2 oM - 2 linguri zahr tos - 1 pahar i Vi smntn dulce - O lingur unt - O lingur pesmet de cas - Un zahr vanilat - O lingur zahr praf

M o d de.

J Amestecai, ntr-un bol, smntn dulce cu zahrul tos i cel vanilat i cu oule btute. Ungei o tav mic sau un vas de Jena cu unt i tapetai-1 cu
pesmet de cas. Tiai merele felii foarte subiri, folosind o rztoare de varz, apoi stropii-le cu zeama de portocal ca s nu se oxideze.

2 Aezai n vas un strat de felii de pine, apoi un strat de felii subiri de mere, apoi nc un strat de felii de pine, apoi gemul, iari felii de mere,
sfrind cu un strat de felii de pine. Turnai deasupra compoziia de smntn i ou i lsai s se nmoaie, timp de 10-12 minute. 5 ntre timp ncingei cuptorul la 170 C i apoi introducei budinca n cuptor pentru 4 5 -5 0 de minute, sau pn aceasta este rumen iar scobitoarea nfipt n ea, iese curat. 4 Lsai budinca s se rceasc puin, apoi presrai cu zahr praf i porionai-o. Servii budinca rece sau cald.

d e fe re 2>f.

' / r

--

Bid d ifid O . de.


D ificultate C o st ^ ^

Sfat - sosul de cacao poate fi nlocuit cu sos de ciocolat, care se prepar n felul urm tor: aezai ciocolata, tiat n cuburi egale cu latura de 1 ,5 -2 cm i o lingur de sm n tn dulce n tr-u n bol m ic, deasupra unui vas cu ap care fierbe (bain-m arie) i am estecai uor. ndulcii am estecul dup gust.

- 1 pahar de orez cu bob lung


- 4 pahare lapte - O lingur unt - '/2 pahar zahr tos - O lingur pesmet de cas - /2 baton de vanilie - Un ou - Un vrf de cutit de sare

Sos - O lingur cacao - /2 pahar zahr tos - Un ou - y^ pahar lapte

M cx l

p t - e p a t o t e . '-

1 Despicai jum tatea de baton de vanilie, de-a lungul, apoi, folosind lama cuitului, radei miezul negru lipicios, pstrnd teaca. Splai orezul
ntr-o ap, apoi punei-1 la fiert, la foc domol, cu laptele, 2 linguri de ap, miezul batonului de vanilie i un praf de sare. Dup 2 5 -3 0 de minute, cnd orezul s-a umflat i a absorbit aproape tot lichidul, verficai dac este bine ptruns i oprii focul, punndu-i un capac. Lsai orezul s se rcoreasc timp de 15-20 de minute.

2 n acest timp preparai sosul: punei o crticioar cu 1 1 de ap pe foc, iar deasupra punei un bol metalic, cu diametrul destul de mare pentru a nu
cdea n ap. Separai oule, batei spum albuurile i lsai-le deoparte. Lsai unul din glbenuuri pentru budinc, iar pe cellalt amestecai-1 n bolul metalic cu zahrul pentru sos. Cnd ncepe s se ngroae puin, adugai treptat laptele, amestecnd ncontinuu, pn sosul a cptat consistena unei smntni groase. Lsai-1 s se rcoreasc, cu batonul scobit de vanilie nuntru. ^ Dup ce orezul s-a rcit, ungei o tav sau vas de Jena cu unt i tapetai cu pesmet. Amestecai glbenuul pstrat cu orezul fiert, apoi adugai albuurile spum, ncorporndu-le uor. ncingei cuptorul la 160 C, turnai orezul n vas i introducei n cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute.

/f. Dup ce budinca este gata, lsai s se rcoreasc 4-5 minute i apoi porionai-o i servii-o cu sos de cacao deasupra.

C e r e r e 2> -TOAM fi

i> U L cxu ^ x

D ificultate

C o st ^

Sfat

- putei folosi i gru, n loc de arpaca, dar trebuie lsat la um flat mai m u lt i fierbe m ult m ai greu. - dac, din n tm plare, coliva s-a prins de fundul vasului, sub nici o form nu ncercai s rcii cu lingura, deoarece se va afum a i va prinde gust ru. Cel

mai bine este s o rsturnai n tr-o alt oal, adugnd pu in ap, iar apoi con tin u ai fierberea. - dac arpacaul fierbe la foc mai m are, atu nci lichidul se va evapora repede i mai trebuie adugat din cnd n cnd. T otui, este de preferat s l fierbei la foc foarte m ic, deoarece bobul de arpaca fiert, va fi fraged i colagenul din el va lega frum os coliva.

- V 2 kg arpaca

- O can zahr tos -

250 g miez de nuc mcinat

- Coaja unei portocale - Coaja unei lmi - O esen de rom - V2 esen vanilie -

'/2 linguri scorioar mcinat


V2 linguri sare

1 Splai arpacaul n 3 ape, apoi punei-1 la fiert ntr-o oal cu 2,5 1 de ap i sare. Fierbei arpacaul la focul cel mai mic, folosind o oal cu fund

gros, deoarece acesta are tendina de a se prinde. 2 Amestecai n arpaca din cnd n cnd, iar dup 3 -3 ,5 ore verificai dac este fiert, adugnd zahrul. ^ Lsai coliva s se rcoreasc 4-5 minute, apoi adugai toate aromele, amestecnd bine. 4 Aranjai coliva pe un platou, ct mai estetic, ornnd-o cu arahide sau nuci n ciocolat, praf de cacao i scorioar mcinat.

rer> rr> r D e roA M ^/A

/ i> 6iL cxu i?x

3 ,.

a. B /lr^ tU S e tl CM c Ju p & tc J

I.
a . Z a c ^ S d d& a ^ & z a t . p & - f o i d& o/K diV &

d/'rHSa^i de M u s c ^ p e jz- ta /-

c . Sa/ai. de c^eap. t o le
d . <lj.SC /a C M p to h
e V a rz . ro e c m /yjef-e

C j-o C lh e its . d n C j's js t'

c ,. Sa/at. d& c ju p e r< ij /ytatiM ts. d. ^ u J o u t i d& /yinzojf: CM /dj^ej d& p a s re


& . P / iljr ft CM /y t& te.

S ta /)d e

/ - P/lJrst CM da/IeOC-

^ r

a. U/yi^. tejCje CM S o 5 de S /y i /ft ^ - l /jhed/i

a. Cof-^unal ^cicoi/'ifi&jv
C M tsJ&/y}&a. d& va cA ^/yrrf^/T.

/>. S a /a t ca/d. de c a r t o / l C . S u p . de ^ f i . CM ^ U ^ t e de d e
^ a s o / de ^ j/ i .

Sa/atS. dl/i vco-z a / ^ < CM oct. SoS de. r>^cJ

P a p a / io i CM S / > i n t / i .
Pe.nttU ac.e.st /yt<^na va i-e.C,o/y!anda/>i
P in o i V o />

c . ^"tiuc. At-/Zea/i fh vrt a/^


d . L e ^ /y je . -fie rte ih u n t CM //yfje ^1 p ltr-U f^e / &. 7 4 /f<s/ CM n u c j ~i z a h t

7e^/-<s

^ o/yiajvx Si

M&r-Iat C cJ^ V inu/ C a /a jsru /a i


Tem peratu ra de ser\ire: Tem peratura de servire:

17-1SC
AJce recom andri culinare: carne roie, brnzeturi, m ezeluri crude, pane de vinete

19-20' C
A lte recom andri culinare: vnat, preparate din carne roie, brnzeturi

Iarna este deja aici! Alb sau nu prea, este n orice caz nsoit de frig i vnt tios. Ce altceva putem face dect s mncm mai gras, pentru a compensa arderile puternice. Totui, nu toi avem nevoie de lipide. Cei care lucreaz n birouri sau instituii nclzite de exemplu, sau cei care conduc autoturisme ce au o climatizare adecvat, nu au nevoie nici de slninu afumat i nici de costi sau lebr. In capitolul care urmeaz, v propun att reete bogate n grsimi, ct i reete mai uoare, pentru cei mai sus menionai. De-a lungul anilor s-au mpmntenit diferite tipuri de conservare a crnii i a petelui pentru perioada friguroas a anului, iar acest fapt se datoreaz influenelor de natur climateric, sociologic sau chiar datorate formelor de relief Voi exemplifica cele spuse prin: influena maghiaro-german n modul de conservare prin afumare a crnii n zona rcoroas a Ardealului ( jambon afumat, kaizer, etc.) .sau influena rus i ucrainean n prelucrarea i conservarea petelui n zona Deltei Dunrii. Mai putem aminti zona de cmpie a Olteniei i Munteniei, cu carnea .srat conservat n putin, datorit reliefului sau Moldova, unde este specific con.servarea crnii n untur. Iarna ncepe cu postul Naterii Domnului i se sfrete cu postul Patelui. n mod tradiional se consum cele cteva zarzavaturi p.strate n lzi cu nisip, jos n pivni, mpreun cu cartofi, varz murat i fasole uscat, dar nu vor lipsi din alimentaie nici legumele conservate n borcane, petele i carnea de porc. n zilele noastre pe de alt parte, putem s cumprm din supermarket legume congelate, care pot, pe perioada iernii, s suplineasc aportul de vitamine i minerale att de necesar organismului nostru n secolul X X I. Fiind ultimul capitol v voi aminti importana celor trei mese pe zi, urmat de rezervarea unei perioade de minim trei ore ntre ultima mas i culcare. Poft bun i fii cu toii sntoi!

de.
ia r - r t .

h U

c j ,
C o st ^

d &
%

a p

D ificultate

Sfat - chilca, hamsii sau orice fel de pete m ic care a fost srat, este bun pen tru preparatul ce vi-1 propun n continu are.

- Vi kg chilc srat - 2 cepe roii, de ap, curate - 2-3 linguri oet de mere ' /i pahar ulei de msline extravirgin - Vi de lmie ' O linguri ptrunjel tocat - O lingur msline verzi fr smburi, tiate felii

M o d de. phefxatC O 'e.'


1 Curai chilca de solziorii fini, apoi eviscerai petiorii, rupndu-le capul i trgndu -1 uor, cu intestine cu tot. 2 Splai bine petii, apoi aezai-i pe o crp curat i uscat, tamponndu-i uor. Tiai lmia n felii subiri. Tiai i ceapa roie solziori. 2 Aezai, pe un platou mic, nti un strat de ceap, apoi chilca i stropii-o cu oet, apoi din nou ceapa, stropii cu ulei de msline i presrai ptrunjel
tocat. Lsai chilca la rece pentru o or. ^ Servii chilca cu msline verzi, felii de lmie i pine fript pe grtar

d U
Dificultate C o st n

je a p

t u /y t &

jn

Sfat - fasolea alb cu bobul m ic este cea care fierbe cel mai bine i face preparatul cel m ai gustos.

- 1 kg fasole alb - 3 cepe curate - Un morcov curat - 3 cei de usturoi curai ' Un pahar ulei de msline - 3 - 4 linguri ulei de floarea soarelui - O linguri piper negru mcinat - O linguri cu vrf de sare

1 Punei fasolea splat la nmuiat n 3 1 de ap, cu o sear nainte de a o gti. A doua zi punei-o la fiert n apa n care a stat, iar cnd d n clocot,
aruncai apa, strecurnd i repunnd fasolea n oal. Adugai din nou 3 1 de ap i repetai operaia. A treia oar adugai o ceap i un morcov ntregi i sarea. Fierberi fasolea la foc domol pn s-a nmuiat i a crpat n unele locuri.

2 n timp ce fasolea fierbe, tiai celelalte 2 cepe n solzi, apoi rumenii-le bine ntr-o tigaie, n uleiul de floarea soarelui.
^ Strecurai fasolea, aruncnd ceapa i morcovul, dar pstrnd zeama n care au fiert. Pisai usturoiul, amestecai-1 cu un pahar din zeama n care a fiert fasolea i apoi, folosind un blender, pasai fasolea, adugnd piperul mcinat i zeama cu arom de usturoi strecurat. 4 Dup ce fasolea s-a omogenizat i a cptat aspect de past, adugai uleiul de msline n fir subire amestecnd viguros cu un tel. 5 Servii fasolea cu pine proaspt i ceap rumen deasupra.

S tu t .
D ificultate J O C o st ^

d&C3p hU/yi&na

Sfat - fasolea alb cu bobul m ic este cea care fierbe cel mai bine i face preparatul cel m ai gustos.

iS/iZ'e - 1 kg fasole alb - 3 cepe curate - Un morcov curat - 3 cei de usturoi curai - Un pahar ulei de msline - 3 - 4 linguri ulei de floarea soarelui - O linguri piper negru mcinat - O linguri cu vrf de sare

M e x l de.
1 Punei fasolea splar la nmuiat in 3 1 de ap, cu o sear nainte de a o gti. A doua zi punei-o la fiert n apa n care a stat, iar cnd d n clocot,
aruncai apa, strecurnd i repunnd fasolea n oal. Adugai din nou 3 1 de ap i repetai operaia. A treia oar adugai o ceap i un morcov ntregi i sarea. Fierbei fasolea la foc domol pn s-a nmuiat i a crpat n unele locuri.

2 n timp ce fasolea fierbe, tiai celelalte 2 cepe n solzi, apoi rumenii-le bine ntr-o tigaie, n uleiul de floarea soarelui.
^ Strecurai fasolea, aruncnd ceapa i morcovul, dar pstrnd zeama n care au fiert. Pisai usturoiul, amestecai-1 cu un pahar din zeama n care a fiert fasolea i apoi, folosind un blender, pasai fasolea, adugnd piperul mcinat i zeama cu arom de usturoi strecurat. I

4 Dup ce fasolea s-a omogenizat i a cptat aspect de past, adugai uleiul de msline n fir subire amestecnd viguros cu un tel.
5 Servii fasolea cu pine proaspt i ceap rumen deasupra.

P a st de. ^atdine. d U U Jit


D ificultate *j) C o st i ^

Sfat - sim plu i gustos, acest aperitiv este un inceput bun pentru orice mas.

- 3 conserve de sardine n ulei


- Un pachet unt - Un cartof - Zeama de la /2 de lmie - Vi de lmie, tiat feliue - Un vrf de cuit de piper alb mcinat - /2 linguri sare - Cteva frunzulie de ptrunjel

M c x l de. p t-e p a ta te .1 Ungei cartoful cu ulei i frecai-1 cu puin sare, apoi nvelii-l n folie de aluminiu i coacei-1 timp de 60 de minute n cuptorul ncins la 200 C. Dup
ce s-a copt, desfacei folia, despicai-1 i scobii-1 cu o lingur. 2 n timp ce cartoful este n cuptor, deschidei conservele de pete i punei-le la scurs ntr-o strecurtoare mic, deasupra unui bol, pentru a salva uleiul. Lsai untul s se nmoaie uor, apoi amestecai-! cu o lingur de lemn, pentru a scoate apa din el. ^Aezai petele scurs, cartofial, untul, zeama de lmie i piperul ntr-un mixer i mixai totul la putere mare, pn rezult o past. Adugai sare dac dorii i aezai pasta de sardine ntr-o farfurioar, ornnd cu frunzulie de ptrunjel. 4 Servii pasta de sardine cu pine prjit i felii de lmie.

c e r e r e 2>

d e . p
D ificultate

o t d

Cost % 4

este aa. Piftia propus de m ine este Sfat - cu siguran veti spune c piftia nu este un preparat uor digerabil si este com p licat procesul de preparare, dar nU , , , , , . , ^ . - j c 1 . ,|f oal, iar apoi adugata m vasele m care aproape co m p le t degresata, ia r urechile i picioarele de p orc por n n locuite cu carn e m acra de porc, harra cu iegum e in se va rci piftia. D eci, ce prere avei?

- Un picior de porc, curat bine de peri


(eventual prlit) i splat - O ureche i o bucat din falca porcului - O bucat de came de la gt, de aproximadv 400 g - O ceap curat

- 2 morcovi curai - O elin curat - Un pstrnac curat - 6-7 cei de usturoi curai - Vr de gogoar murat

- 3 oua - O foa' , 6-7 boabe de piper negru - 4 boab de ienibahar - 1 lingu'' de sare

M o d ele.
1 Oprii piciorul, urechea i falca de porc n 2,5 1 de ap clocotit, apoi splai-le i punej-le la hert mpreun
cu gura larg i cu ap de o palm deasupra bucilor de carne de porc. ^ . 1 I I

5C L I carnea splat la rndul ei, ntr-o oal


i de ienibahar i foaia de dafin. inei

2 Fierberi piftia la foc foarte mic, spumnd din cnd n cnd i adugnd o linguri de sare, boabele de pip^
^ ^

. j r -c iar daca este harta, scoatei-o mtr-un vas, capacul pe oal, n aa fel nct s poat s ias din abur. Peste aproximativ 2 ore de hert, venhcai carnea.

sa se racoreasca. _ : ridic spum, adaugai legumele ntregi, 5 Restul bucilor vor mai trebui s fiarb nc aproximativ 2 ore. Continuai s spumai, iar cand pirtia nu m cu . . fana r - l repunei-o ^ intr-o r. rv^l . excepia unuia dintre morcovi. c rintr-o sita oaia 4 Cnd carnea s-a nmuiat i cade de pe oase, atunci este momentul s o scoatei din oala. Strecurai supa y minute pasai uor curat. Pisai usturoiul i aezai-l ntr-o strecurtoare fin, n oala cu sup. Lsai supa s trag aroma usturoiul nuntrul strecurtorii ^ i apoi eliminai . ,mtr-un moiar. t ^ _ , reziduurile cu aceasta. . , . bisata irecei supa i-,rinrr-n pnntr o 5 Separai albuurile de glbenuuri. Batei albuurile cu un praf de sare i amestecai-le cu coaja oudor p compoziia cu pnz de tifon sau prin etamin, repunnd-o apoi ntr-o alt oal. Punei oala pe foc domol, mpreun cu dbuuri. Aceasta va atrage reziduurile rmase i va limpezi supa. Fierbei supa pn d n clocot, apoi oprii ^ O Tiai morcovul fiert i gogoarul murat n felii subiri. Tiai carnea scoas de pe oase n ptrele. Aez^* de sticl, apoi mprii carnea punnd-o deasupra, dup care turnai supa strecurat. Lsai s se rceasc ' 7 Servii piftia cu pine proaspt, mutar, sau crem de hrean i oet la alegere.
1> U S T A < ? X

strecurai o din nou morcov i gogoar n 4 -6 boluri introducei piftia n frigider.

D ificultate '

Sfat - de preferat este s facei piftie d in tr-o gsc ntreag.

- Va

de gsc

5-6 cei de usturoi curai O foaie de dafin - 6-7 boabe de piper negru 4 boabe de ienibahar 3-4 crengue de ptrunjel verde

- O linguri gelatin - Un borcnel crem de hrean - O linguri sare

- O ceap curat - Un morcov curat - O elin curat - Un pstrnac curat

M o d de. pf'epat'C U '&


1 Splai gsc i taiai-o n buci, apoi punei-le la fiert ntr-o oal cu gura larg i cu ap de 3 degete deasupra bucilor de pasre. 2 Fierbei piftia la foc foarte mic, spumnd din cnd n cnd i adugnd sarea mpreun cu restul condimentelor. inei capacul pe oal, n aa fel
nct s poat s ias aburul. Peste aproximativ 1 or i 1/2 de fiert, verificai carnea i adugai legumele ntregi. ^ Cnd carnea s-a nmuiat i cade de pe oase, atunci este momentul s o scoatei din oal, strecurai supa printr-o sit fin i repunei-o ntr-o oal curat. Tiai carnea scoas de pe oase n ptrele, iar oasele repunei-le n oal. Fierbei supa cu oasele pn cnd d n clocot, apoi oprii focul i strecurai-o din nou printr-o strecurtoare fin. ^ Pisai usturoiul i aezai-l ntr-o strecurtoare fin, n oala cu sup. Lsai supa s trag aroma usturoiului, iar dup 15 minute pasai uor usturoiul nuntrul strecurtorii i apoi eliminai reziduurile cu aceasta. Dizolvai gelatina n 3-4 linguri cu ap rece, apoi turnai-o n supa cald. 5 mprii carnea n boluri de sticl, dup care turnai supa strecurat i presrai frunzulie de ptrunjel netocat. Lsai s se rceasc i apoi introducei piftia n frigider.

6 Servii piftia cu pine proaspt i cu crem de hrean.

!?erere 7>

J / 1
D ificultate

O t p !

C Z lh d jQ

/l

C o st % %

Sfat - aripile de curcan sunt pline de carne, dar au i oase cu cartilagii, care con in colagenul necesar nchegrii piftiei. Acest preparat este varianta cea mai slab n calorii dintre toate piftiile.

X n y '& d t& n te.' - 3-4 aripi de curcan, aproximativ 1 Kg


- O ceap curat - 2 morcovi curai - O elin curat - Un pstrnac curat - 5-6 cei de usturoi curai - O foaie de dafin - 6-7 boabe de piper negru - O linguri gelatin - O linguri sare

M o d d&

Splai aripile de curcan i tiai-le n buci, apoi punei-le la fiert ntr-o oal cu gura larg i cu apa de 3 degete deasupra bucilor de aripi.

"2, Fierbei piftia la foc foarte mic, spumnd din cnd n cnd i adaugnd sarea mpreun cu restul condimentelor. inei capacul pe oal, n aa fel
nct s poat s ias aburul. Peste aproximativ 1 or i 1/2 de fiert, verificai carnea i adugai legumele ntregi, cu excepia unuia dintre morcovi, pe care l vei fierbe separat ntr-o can cu sup de legume. ^ Cnd carnea s-a nmuiat i cade de pe oase, atunci este momentul s o scoatei din oal, strecurai supa printr-o sit fin i repunei-o ntr-o oal curat. Tiai carnea scoas de pe oase n ptrele, iar oasele repunei-le n oal. Fierbei supa cu oasele pn d n clocot, apoi oprii focul i strecurai-o din nou printr-o strecurtoare fin. 4 Pisai usturoiul i aezai-1 ntr-o strecurtoare fin n oala cu sup. Lsai supa s trag aroma usturoiului, iar dup 15 minute pasai uor usturoiul nuntrul strecurtorii i apoi eliminai reziduurile cu aceasta. Dizolvai gelatina n 3-4 linguri cu ap rece, apoi turnai-o n supa cald. Tiai felii subiri, morcovul fiert separat. 5 mprii morcovul feliue i carnea n boluri de sticl, dup care turnai supa strecurat i presrai frunzulie de ptrunjel netocat. Lsai s se rceasc i apoi introducei piftia n frigider.

S Servii piftia cu pine proaspat i cu crem de hrean.

de. d a s
D ificultate C o st % %

sfa t

aproape toi rom nii i doresc o bucat de crn at pe m asa de C rciu n. E u v propun o variant sim pl i la ndem na oricui. - carnea de porc poate fi am estecat cu carn e de vit, dar trebuie inut co n t de faptul c carnaii necesit grsim e. D eci vei folosi carne de orice fel, dar n

prop orie de 6 5 - 7 0 % fa de grsime.

- 1 kg carne tocat n amestec - 2 m mae de porc, splate i curate foarte bine - Un pahar sup de vit preparat cu concentrat tip cub - Un ardei iute rou, uscat i far codi - O linguri boabe de coriandru - O linguri boia dulce - O linguri mghiran mcinat - O lingur cu vrf de sare

M c x l de. p t-e p a t-a te .1 Folosind un mojar din marmur sau bronz, pisai toate condimentele, amestecndu-le n acelai timp. 2 Amestecai ntr-un bol adnc carnea tocat cu condimentele pisate i cu supa de vit.
^Tragei maul de porc pe plnia unui pri de crnai, apoi umplei priul i ncepei umplerea maului, prin apsarea uoar a presei priului. n timp ce crnaii ies din plnie, nepai-i din loc n loc cu un ac i rsucii-i la distana pe care o dorii. ^ Dup ce ai tras crnaii, lsai-i 2-3 ore s se zvnte pe un platou sau pe o tav, apoi introducei-i n frigider. 5 Pentru a consuma crnaii este nevoie s-i frigei , s-i prjii sau s-i coacei n cuptor.

C la s

Sfat - este un prepatat com p licat, dar m erit efortul. Vei con su m a un kaizer m ult mai fraged i far conservani. - dac avei posibiliti, putei afum a kaizerul n loc s-l coacei n cuptor.

- o bucat de piept de porc cu orici,


de form dreptunghiular, aproximativ 1,2 Kg - 250 g sare - O linguri zahr - 2 foi de dafin - 2 linguri chimen mcinat - 2 linguri boia dulce - 2 cei de usturoi curai - O lingur piper negru mcinat - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 3 linguri vin alb

1 Amestecai 7 0 g de sare cu zahrul i frecai bine kaizerul pe ambele pri. Lsai-1 la rece timp de 24 h. 2 A doua zi cltii kaizerul cu puin ap rece i apoi aezai-1 intr-un bol, turnnd deasupra o saramur preparat din restul srii i 1 1 de ap. Lsai
kaizerul n saramur timp de o sptmna, ntorcndu -1 din cnd n cnd. ^ O p rii kaizerul scos din saramur n 3 1 de ap clocotit, apoi lsai-1 s se zvnte. ncingei cuptorul la 160 C. Preparai o past din usturoiul curat i pisat i restul condimentelor, apoi ungei kaizerul pe partea far orici. Aezai un grtar ntr-o tav i adaugai /2 de pahar cu ap, apoi aezai kaizerul pe grtar, acoperii cu o folie tava i coacei kaizerul n cuptor timp de 1,5 -2 h. 4 Lsai kaizerul s se zvnte i apoi servii-1 tiat felii cu ceap roie sau usturoi i cu pine proaspt.

( S is ta te ,
D ificultate - J ) C o st % 4

i& p u te ,

vlrt h o ^

Sfat - gustarea de iepure se sen'ete cald, dar eu o prefer rece, acom p an iat de pine prjit.

- Vi de iepure de cmp sau de cas,


aproximativ 1, 2-1,5 - 5 cepe roii curate - 2 foi de dafin - 150 g msline negre - Vi de lmie - O lingur zahr ros

- O can roii cuburi n bulion - 1 can i Vi vin rou sec - Vi de pahar ulei de floarea soarelui - O lingur ptrunjel tocat - O linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d d&

1 Splai carnea, apoi tiai-o buci nu prea mari i tergei-o cu un ervet curat i uscat. ncingei o ^
rumenii, la foc mediu, bucile de carne condimentate. n timp ce carnea se rumenete, tocai mriii^

cu ulei i acestora
n b u it ,

2 Dup ce bucile de carne de gsc s-au rumenit frumos, scoatei-le pe o farfurie la cald. In
adugai ceapa i clii-o la foc domol, pn devine foarte fraged. ^ ncingei cuptorul la 175 C. Aezai carnea ntr-o tav, ntr-un singur strat. Aezai deasupra ce^ apoi foile de dafin i o can de ap. Introducei vasul la cuptor pentru 30 de minute, sau pn cr> lichidul. Adugai vinul mpreun cu mslinele i lmia tiat felii. ^ Lsai friptura 15 minute n cuptor, timp n care nmuiai roiile cuburi cu zahrul, dup care rav. Dup 4 0 -4 5 de minute verificai carnea, gustnd de sare. 5 Dup ce carnea a devinit fraged, scoatei-o pe un platou, presrnd ptrunjelul tocat.
V in u l C avalerului Feteasca N eagr
Tem peratu ra de
se rv ire : 1 9-20 C M n c r u r i potrivite:

evaporat p

carnc roie, vnai

P a t& u J& -flcicd


D ificultate ' Cos t ^ ^

ih d o 5

Sfat - n locul ficatului de p o rc, putei folosi ficei de pasre, adugnd rozm arin n locul m ghiranului

- 300 g ficat de porc


- 30 0 g fleic gras de porc, far os - 5-6 felii subiri de slnin de porc afumat, aproximativ 100 g - Un cel de usturoi curat - 2 linguri vin alb sec - O lingur rachiu de vin - O crengu de cimbru - 3-4 boabe de ienibahar - Vz linguri boabe de coriandru - V ^ linguri boabe de piper negru - O lingur sare

M o el de. p te p a t-a te .'


1 Splai ficatul i carnea, apoi tiai-le buci i tocai-le n maina de tocat, folosind sita cu ochiuri mici. Pisai, ntr-un mojar, usturoiul i
condimentele, apoi adugai-le mpreun cu vinul i rachiul compoziiei de carne i ficat.

2 ncingei cuptorul la 160 C . Frecai un vas de Jena cu o feliu de slnin, apoi aezari-o pe fundul acestuia mpreun cu crengua de cimbru. Turnai
compoziia de ficat deasupra, nivelnd-o frumos, apoi ntindei feliuele de slnin peste aceasta i acoperii vasul cu o folie de aluminiu. Lsai vasul deoparte 2-3 ore, ca s se com bine aromele. ^ Aezai vasul de Jena ntr-o tav cu marginile nalte, turnnd ap fierbinte n aceasta, att ct s ajung la 2/3 din nlimea vasului. Introducei tava n cuptor pentru aproximativ 75 de minute, iar cu 10 minute nainte de final, eliminai folia de deasupra pentru a se rumeni pateul.

/f. Lsai pateul s se rceasc n vas, apoi introducei-1 n frigider pn cnd se servete.

f^crcTc 2>e

CJtite.
D ificultate

CM S/yfjitn.

Sfat -p u te i folosi i carne fiart sau friptur de vit

- AJuat de cltite suficient pentru 8 -1 2 buci


(vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O bucat de friptur rece de porc, (rmas de la o mas festiv) aproximativ 6 0 0 g - O ceap curat - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O can smntn fermentat - O can sos de roii - Un vrf de cuit de cimbru tocat - O linguri ptrunjel tocat - /2 linguri piper negru mcinat - * /2 linguri sare

M o d o fe 1 Tiai ceapa solzi, apoi ncingei o lingur cu ulei ntr-o crticioar i clii-o uor.Tiai carnea bucele, apoi tocai-o mpreun cu ceapa clit n
maina de tocat, trecnd-o prin sita cu ochiuri mici. Rezultatul va fi o mixtur cu aspect de past. Adugai 2-3 linguri cu smntn, cimbrul i ptrunjelul tocat, apoi asezonai.

2 Prjii cltite din aluatul gata preparat, apoi mprii n mod egal umplutura pe mijlocul acestora. mpturai cltitele n form de plic, ncingei
restul de ulei ntr-o tigaie cu marginile nalte i rumenii-le uor pe ambele pri. ^ Servii cltitele. Cte 2 la o porie cu sos cald de roii i smntn.

u /y jp /u t . d u f iu c j
D ificultate ' j C ost ^

Sfat - reet de post, gustoas i hrnitoare n acelai timp. sfecla este apreciat de foarte m u lt tim p ca stim ulent hepatic i digestiv. Aceasta ajut la tratarea cancerului i leucem iei i este benefic n convalescen. Un

pahar cu suc de sfecl but zilnic ne scap de oboseal i tonific organism ul.

X tiy '& d & Jlte. - 1,5 kg sfecl roie, splat bine


- 3 5 0 g miez de nuc mcinat - 4 cepe curate - Un cel de usturoi curat - 1 pahar ulei de msline - Un pahar sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - Zeama de la o lmie - O crengu de cimbru - V ^ linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d de.
1 Fierbei sfeclele n ap cu sare. Tocai mrunt ceapa i usturoiul.

2 Dup 6 0 -7 0 de minute, cnd sfecla este fiart, scoatei-o ntr-un vas i curai-o de coaj. Tiai sfeclele de ju r mprejur, pentru a le da o form
regulat, apoi scobii-le n partea superioar, lsnd pereii cu grosimea de 1 cm. Umplei acum sfeclele cu miez de nuc mcinat.

2 ncingei uleiul ntr-o crati i clii ceapa uor, apoi adugai restul de nuc, rmas dup umplerea sfeclelor. Adugai supa de legume, cimbrul
i condimentele, fierbnd sosul 5-6 minute. ncingei cuptorul la 170 C. ^ Aezai sfeclele ntr-un vas de Jena, turnai de jur mprejur sosul de ceap i introducei vasul n cuptor pentru 20 de minute. 5 Servii sfecla cald, stropit cu zeam de lmie.
? 2 8

/refere 3>e

\
\

S -pG cJ, CM. S o S


D ificultate C o st ^

- 1,5 kg de sfecl roie, splat bine


- 500 g sos Scordolea (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - Zeama de Ia o lmie - O linguri sare

V
M o d Ae.
1 Coacei sfecla n cuptorul prenclzit la 185 C, timp de 6 0 -7 0 de minute, pn cnd aceasta este moal^i vrful unui cuit ascuit intr uor n ea. Lsai^o'Sa se rcoreasc puin, apoi curai-o de coaj^ 'tiai-o felii subiri. 2 Aezai straturi alternative din felii de sfecl i sos Scordolea, pe ur^ platou micu, apoi stropii-le cu zeamit^e lfnie i servii cu pine proaspt.

C a r d :< D r P i
D ificultate C ost % ^

fh

d cx ^ d y

d u

/ y i n

t jia

> c i o

s t i .

Sfat

- un preparat sim plu, pentru perioadele friguroase de to am n trzie. pentru a servi o cin cu m eniu diversificat, dar pe baz de cartofi, putei folosi ji alte um pluturi p en tru cartofii copi (ex; ficei de pasre prjii n ulei de

floarea soarelui i stropii cu o et de vin rou; brnz de b u rd u f i ceap roie rum enit; crevei sotai n tigaie i con d im en tai cu ardei iute i sos de roii, etc.)

- 4-6 cartofi roii, mari, splai bine


- 4-6 felii de costi afumat, de aproximativ 1 cm grosime - Un pahar smntn fermentat - 2 linguri untur de porc sau ulei de floarea soarelui - O linguri ptrunjel tocat - O lingur sare grunjoas

M o d <de. p t s p a t a t e .1 ncingei cuptorul la 200 C. Tiai 4 folii de aluminiu


alimentar n ptrate cu latura de 2 2 -2 3 cm. Ungei cartofii splai, cu untura de porc, apoi frecai-i bine cu sare i aezai-i n mijlocul fiecrei folii de aluminiu, mpturind-o frumos. Aezai pachetele de cartofi pe o tav i introducei tava n cuptor pentru 50-60 de minute.

2 n timp ce cartofii se coc, tiai costia fiue, eliminnd oricul, apoi prjii-le ntr-o tigaie, far adaos de grsime, pn devin crocante. Omogenizai
smntn cu un tel sau cu o lingur.

2 Verificai cartofii dac sunt ptruni, nepndu-i cu o scobitoare. Dac intr uor, nseamn ca sunt gata. Desfacei folia de aluminiu, aeznd
cartofii pe farfurii. Acum crestai cartofii de-a lungul i de-a latul, n form de cruce, presnd uor lateralele acestora pentru a-i deschide. 4 Presrai fiuele crocante de costi pe deschizturile cartofilor, apoi turnai deasupra smntn, presrnd n sfrit ptrunjel tocat. 5 Servii cartofii fierbini.

P iU h A

d e . d o / io p id . C M S

dU ^t/iZa d& ^Uf'dU'f


/ y f / it / i
C ost ^ Dificultate Sfat

D ificultate

C ost ^

- vei prepara o m m lig care va trebui s fiarb tim p de 2 0 de m inute

Sfat - putei renuna Ia cartofi d ac nu v plac.

la foc foarte m ic, apoi am estecai bine n ea i lasai-o s se ptrund, tot Ia foc d om ol, n oala n care a fiert, tim p de 8 -1 0 m inute. bulzul este un preparat tradiional, dar care nu se prepar acas n

fiecare zi. D ac totui avei musafiri, pe care dorii s-i im presionai cu

- O conopid mare, splat i curat, aproximativ 1 kg


- 25 0 g cartofi albi, curai - /2 pahar smntn fermentat - V 4 pachet unt - Un vrf de cuit de nucoar - Un vrf de cuit de piper alb mcinat - O linguri sare

preparate rom neti, nu-1 uitai pe acesta. Este tot ce poate fi mai rom nesc, servit cu ciuperci i slninu afum at fripte pe grtar i un phrel de uic fiart nainte.

- 4 00 g brnz de burduf - 6 00 g mmligu, preparat cu un adaos de o lingur cu mlai fa de cantitatea obinuit (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri unt ' Un pahar smntn fermentat, cu 2 0 % grsime

A io c / ei& 1 Fierbei conopida timp de 20 de minute in 1,5 1 de ap cu puin


sare. Separat, n alt vas, fierbei timp de 30-35 de minute, sau pn s-au nmuiat, cartofii tiai n felii de 0,5 cm.

M o d de.
1 Preparai mmligu, apoi ntindei-o pe un toctor, intr-un strat de

2 Dup ce ambele feluri de legume s-au fiert, amestecai-le i pasai-le,


folosind un blender. Dup ce s-au omogenizat, adugai smntn i condim entele, turnnd amestecul ntr-o crati, deasupra unui ochi de aragaz i amestecnd uor. nclzii piureul far a -1 aduce la punctul de fierbere. 2 Servii piureul de conopid cu friptur rece rmas din ajun sau cu ou ochiuri.

2 cm. Imprii-o acum, n 4-6 ptrate, aplatizndu-le uor i aeznd


n mijlocul fiecrui ptrat un cocolo de brnz. Rulai mmliga n jurul cocoloaelor, formnd nite cuburi sau bile.

2 ncingei cuptorul la 220 C. nclzii uor untul i ungei tava.


Aezai acum cuburile de bulz, stropii-le cu restul de unt caid i introducei tava n cuptor, pentru 15-16 minute, pentru a le rumeni frumos. Avei grij ca bulzii s nu se crape, iar dac avei impresia c se poate ntmpla aa, scoatei-i imediat afar din cuptor. ^ Servii bulzii cu smntn deasupra.

/y i jt^

ih

d&

^ h /iZ .

Sfat - ca i bulzul, m m liga n pturi este to t un preparat tradiional, bun de serv'it cnd avei musafiri.

- 60 0 g mmligu pripit
(vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri unt - 100 g brnz de burduf - 100 g ca de oi, puin srat - 100 g urd de oi - 100 g cacaval afumat - Un pahar smntn

A foc/ de.
1 Preparai mmligu. Ungei un vas de Jena cu o lingur cu unt, apoi nrindei un strat subire ( aproximativ 1 cm ) de mmlig- aezai brnza
de burduf, apoi din nou mmlig, apoi ca-mmlig-urd-mmlig-cacaval afumat ras-mmlig-restul de unt.

2 ncingei cuptorul la 180

i introducei vasul nuntru pentru 20 de minute. Turnai acum deasupra mmligii in pturi, s m n t n omogenizat

cu un tel, apoi reintroducei vasul n cuptor pentru nc 8 - 1 0 minute. ^ Servii mmliga porionat.

d e fe re 2 >e

^ u / o d
D ificultate C ost % %

Sfat

putei folosi ficei de pasre sau ficat de porc, n locul celui de viel. Gustul va fi specific fiecrei vieti, dar rulada v va iei la fel. - s nu v fie fric s utilizai m ai m ult piper negru m cinat, deoarece ficatul cere cond im ente, iar dup coacere nu se va sim i tria acestuia.

- 4 0 0 g aluat fraged
(vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri unt - 3 linguri ulei de floarea soarelui - O bucat de ficat de viel de aproximativ 3 0 0 i - Un pahar orez cu bobul rotund - 50 g cacaval - O ceap curat

- Un morcov curat - * /2 de elin medie curat - 3 pahare i Vi sup de pasre, preparat cu concentrat tip cub de linguri cimbru tocat - O linguri sare - O linguri piper negru mcinat - O can sos de roii (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi)

M od d e. 1 Splai ficatul, apoi tiai-1 bucele. Radei cacavalul ntr-un bol mititel. ncingei o lingur cu unt i una de ulei ntr-o tigaie cu fundul gros i
rumenii ficatul la foc iute, dup care scoatei -1 pe o farfurie cald, condimentndu- 1.

2 ladei pe rztoarea cu ochiuri mari zarzavatul. ncingei restul de ulei ntr-o crticioar i nbuii zarzavatul, apoi adugai orezul, iar cnd acesta din
urm ncepe s pocneasc, adugai supa cald, sare i piper, acoperii i fierberi totul timp de 20 de minute la foc mediu. ^ n timp ce orezul fierbe, tocai ficatul prin maina de tocat, cu sita mare. ^ ntinderi aluatul ntr-o foaie dreptunghiular cu grosimea de 0 ,4 -0 ,5 cm. ncingei cuptorul la 170 C i ungei o tvi cu untul rmas. Amestecai ficatul tocat cu orezul rcit uor i cu cimbrul, apoi ntindei umplutura peste foaia de aluat, lsnd o margine de 2 cm de jur mprejur. Rulai aluatul, formnd un sul, dup care aezai-1 n tvia pe care o vei introduce n cuptor pentru 2 0 -2 5 de minute. Cu 6 -7 minute nainte de final presrai cacavalul ras peste rulad, pentru a se gratina. 5 Servii rulada de ficat tiat felii, cu sos cald de roii alturi.

< 5 U T 4 ^ X

C J ie jC L

Q p & t i' t iV

jU

p &

tc J

Sfat - pentru un chec mai pufos, batei separat glbenuurile de albuuri, pe cele din urm n corp orndu -le la sfrit cu o lingur de m etal.

- 4 0 0 g hribi splai i curai


- O ceap roie curat - O legtur de ceap verde curat i splat - 2 5 0 g cacaval - 4 ou - 1 lingur i Vi fain

- 2 linguri mrar tocat - 2 linguri ptrunjel tocat - 2 linguri pesmet de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 2 linguri unt - O linguri sare - Vr linguri piper negru mcinat

M o d d& I Tocai mrunt ceapa roie. Tiai ceapa verde rondele subiri. Tiai ciupercile lamele. ncingei uleiul ntr-o crticioar i clii uor ceapa roie, apoi
adugai ceapa verde i ciupercile, continund pn soteul nu mai las ap. Condimentai i lsai s se rceasc puin.

2 n acest timp radei cacavalul pe rztoare cu ochiuri mari, batei 3 ou i un praf de sare cu mixerul, pn se fac spum, apoi adugai faina,
cacavalul, verdeaa. Omogenizai cu grij, adugnd i soteul de ciuperci. ^ ncingei cuptorul la 170 C i ungei o tav de chec cu unt, tapetnd-o cu pesmet. Turnai compoziia n tav i introducei tava n cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute. ^ Servii checul porionat cu un pahar de vin roze.

So/cd. de.
D ificultate * C o st % 9 Sfat - n ara noastr aproape c nu exist nici o mas de Revelion far nelipsita salat de boeuf. Aceasta nu are nim ic de a face cu salata franuzeasc al crei num e l poart, dar este att de gustoas i pn la urm att de rom neasc n ct putem s ne-o atribuim ca i preparat tradiional.

- 3 0 0 g pulp de vit - 500 g cartofi albi splai bine - 100 g mazre congelar - 2-3 castravei murai, de dimensiune medie - 2 gogoari roii murai - 2-3 morcovi curai - O rdcin de ptrunjel curat - 3 0 0 g maionez de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O lingur zeam de lmie - O lingur sare - 2-3 fire ptrunjel verde

M o d de. p te p a tO tA '
1 Punei pulpa de vit, splat n prealabil, la fiert n 1,5 1 de ap rece. Fierbei-o la foc mediu, timp de 2 ore, spumnd-o cnd este nevoie i adugnd
sare i boabele de piper la jumtatea timpului de fierbere. Cnd mai sunt 2 5 -3 0 de minute din timpul de fierbere adugai morcovii i rdcina de ptrunjel. Dup ce toate ingredientele s-au fiert, scoatei-le pe o farfurie s se rceasc. 2 n timp ce carnea fierbe, punei i cartofii la fiert cu 1,5 I de ap cu sare. Dup 35-40 de minute verificai dac s-au fiert, oprii focul i lsai cartofii s se rceasc apoi curai-i de coaj. Curai castraveii de coaj, apoi tiai-i n cubulee cu latura de 0 ,5 -0 ,7 cm, mpreun cu unul dintre gogoari, iar apoi stoarcei-i de zeama n exces. Decongelai i scurgei de ap mazrea. Tiai carnea, morcovii i rdcina de ptrunjel fierte n cubulee cu latura de 1 cm. Tiai i cartofii tot n cubulee cu latura de 1 cm. Amestecai maioneza cu mutar i puin zeam de lmie ( dup gust), apoi amestecai cu grij, ntr-un bol adnc, toate ingredientele, rezervnd 4-5 linguri de maionez pentru ornat. ^T iai gogoarul rmas n fiue i rupei frunzuliele firelor de ptrunjel. Aezai salata n form de dom, pe un platou, apoi ntindei deasupra, n strat subire, maioneza pstrat, ornnd cu fii de gogoar i fire de ptrunjel. ^ Lsai salata la frigider minim 24 h, apoi porionai-o i servii-o cu pine proaspt.

a /c d . d s . S

' f e j d J . d jG

^ .

Sa/at
D ific u lta te

Cost

^ ^

S fa t - poate cea m a i des pre pa ra t salat d in tre toate, salata o rie n ta l este Sfat - salata de sfecl poate fi pus ia borcane, acoperit cu o pelicul de ulei de floarea soarelui i inut 2 -3 sptm ni n cm ar sau frigider. con siste n t , d a to rit c a rto filo r i o u lo r, d a r poate fi c o n su m a t i ca p ro d u s de post, caz n care re n u n a i la ou, m rin d can titate a de m sline negre.

X n ^ & d & rte.


- 1 kg cartofi roii, splai bine - 2 cepe roii de ap, curate - 4-5 sfecle de dimensiune medie, splate - 1-2 rdcini de hrean, curare de coaj - O lingur oet de vin alb - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O linguri zahr tos - O linguri sare - 3 ou - Un gogoar murat, curat de smburi i cotor, apoi splat bine - 100 g msline negre fat smburi - % pahar ulei de msline extravirgin - 2 linguri oet de mere - Vi linguri mrar tocat

M < x i J& p t'e p a t'0 }'& 1 ncingei cuptorul la 190 C i aezai sfeclele pe o tav pe care o vei introduce n cuptor pentru 5 0 -6 0 de minute, sau pn cnd sfeclele sunt coapte i ptrunse.

- Vi linguri piper negru mcinat - O linguria sare

M od 1 Fierbei cartofii n 2,5 1 de ap cu puin sare, timp de 4 0 -4 5 de


minute, pn cnd flirculia intr uor n ei, dar nu s-au sfrmat. Acum scoatei-i sub jet de ap rece, curai-i de coaj i tiai-i felii de 0 , 5- 0,6 cm grosime.

2 n timp ce sfeclele se coc n cuptor, radei hreanul pe rztoarea cu ochiuri mici, dup care amestecai-1 cu oetul, sarea i zahrul.
^ Dup ce sfeclele s-au copt i s-au rcit puin, curai-le de coaj i tiai-e felii subiri. ^ Aezai ntr-un bol straturi de felii de sfecl presrnd amestecul de hrean peste acestea. Stropii salata cu ulei de floarea soarelui i lsai-o la rece mcar V-i de or nainte de a o servi. 5 Servii salata ca atare, cu pine proaspt sau ca acompaniament lng fripturi grase.

2 n

timp ce cartofii fierb, tiai ceapa solzi, tiai gogoarii curai n

fii i tiai oule felii, folosind mandolina. Omogenizai bine, ntr-un bol, uleiul cu oetul. ^ Aezai ntr-un bol straturi succesive de felii de cartofi, ceap, gogoari, ou, msline i condimente. Ultimul strat va trebui s fie de cartofi. Stropii salata cu sosul de ulei i oet, iar apoi dai-o la rece. ^ Salata se servete dup 1-2 ore de stat la rece, amestecat uor. Poate

c e re re 2>e

sA L A T e

fi acompaniament lng o bucat de friptur sau se consum ca atare.

o ja t

t - id id h i
C o st %

D ificultate

Sfat - ridichea neagr este recom an dat, sub form de salat, persoanelor care doresc s slbeasc, de asem enea este bun n com baterea cancerului i a rcelii. in m inte c bunica m i ddea ridiche ras ori de cte ori rceam n zona pieptului.

- 4 ridichi negre de dimensiune medie,


curate de coaj - '/2 kg cartofi albi, curai - O can maionez de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O linguri sare

M cx l

J Tiai cartofii felii de

1 cm, apoi fierbei-i cu puin sare n 1,5 1 de ap, timp de 30 de minute, la foc mediu, pn sunt ptruni. Scurgei cartofii

fieri i pasai-i, ca pentru un piure.

2 n timp ce cartofii fierb, radei ridichile pe rztoare cu ochiuri mari, presrndu-le cu restul de sare.
^ Amestecai piureul rcit cu ridichile i maioneza i servii salata n cupe sau boluri.

S A LA Te

SaJat de. scj-u/yt^ii sau


D ificultate C o st ^ ^ Sfat - m andolina de ou este form at dintr-u n grtar cu o adncitur sub form de ou , prins cu balamale de o ram cu dim ensiunile grtarului. Aceasta este

strbtut de o reea de fire subiri din srm inoxidabil care, la nchiderea ram ei, ptru nd printre despriturile grtarului, tind oul in felii subiri. cnd alegei pete srat avei grij s nu fie uscat sau s nu fie lipicios. n prim ul caz trebuie s-l lsai m ult tim p n ap rece s se nm oaie i nu va mai fi

gustos. Pe de alt parte, n al doilea caz, petele nu a fost bine conservat i s-a stricat.

- 3-4 fileuri de scrumbii sau heringi srai


- 3 cepe roii curate - 3-4 morcovi medii curai - O elin medie curat - 3 castravei murai splai bine cu ap rece i curai de capete - 2 ou

- 100 g msline negre - 3 linguri ulei de msline - 2 linguri oet de mere - 2-3 frunze de ment tocate - O linguri mrar tocat - 1 linguri sare

M o d de. I
Splai cu ap rece i apoi curai fileurile de pete de oase i resturile de piele, apoi tiai-le n uvie subiri. Fierbei

oule timp de 8 minute n 44 1 de ap cu sare, apoi rcii-le n jet de ap rece i curai-le de coaj. Tiai oule fierte felii subiri, folosind mandolina fin de ou. 2 Tiai ceapa solzi, apoi plonjai-o, cu o strecurtoare fin, in 1 1 de ap clocotit,timp de 20-30 de secunde, rcind-o la urm sub jet de ap rece. Oprii elina i morcovii ntregi n 1 1 de ap clocotit, timp de 3 minute, apoi rcii-le i pe acestea sub jet de ap rece i tiai, morcovii n rondele, iar elina n fiue subiri. ^ Curai castraveii murai de coaj, apoi tiai-i fiue subiri. Amestecai ntr-un bol verdeaa tocat cu oetul i uleiul, omogeniznd bine compoziia. 4 Aezai pe un platou rotund cercuri concentrice din rondele de morcovi i fiue de elin, fii de pete, solziori de ceap, felii de ou, iar n mijloc mslinele negre. Stropii salata cu sosul de ulei i oet i lsai-o la rece timp de or, dup care servii-o cu pine proaspt.
Vinul Cavalerului
T em peratu ra de servire;

13" C
Mncruri potrivite: aperitiv, saJate, pete, m ncarc chinezeasc, fripturi la grtar, brnzeturi proaspete, uoare

M a r in a t d e . p / ti d .
D ificultate C o st % %

Sfat

- preparatul l-am nvat de la Bebe Savaria, naul fiicei mele. M arc pescar i am ator de preparate pescreti m i-a destinuit o reet simpl dar extrem de gustoas. - m arinata poate fi fiart la b ain -m arie atunci va rezista peste iarn.

- 10 pltici ct palma, curate de solzi, cpni i viscere, apoi splate frumos - 4 cepe medii curate - 1 pahar i Vi ulei de floarea soarelui - 2 linguri ulei de msline

- O can oet de vin alb - O lingur boabe de piper negru - O linguri boabe de mutar - 4-5 foi de dafin - O linguri sare

M o d de. pt'SpatO }'& 1 Crestai plticile n zig-zag, apoi tiai-le buci de 5-6 cm i tergei-le de excesul de ap, folosind o crp curat i uscat. ncingei uleiul de floarea
soarelui intr-o tigaie cu marginile nalte i frigei bucile de pete srate n prealabil, la foc mediu, cte 2-3 minute pe fiecare parte. Scoatei bucile de pete pe hrtie absorbant, tamponndu-le uor.

2 Punei la fiert 2 cni de ap, oetul, boabele de piper i de mutar i fi-unzele de dafin. Tiai ceapa solziori subiri, iar cnd apa clocotete punei
ceapa la fiert. Dup 10 minute oprii focul i lsai s se rcoreasc puin. ^ Punei 2 1de ap la fiert ntr-o crati lat. Cnd apa a nceput s fiarb uor, aezai un ervet gros, mpturit, pe fiandul cratiei. Aezai deasupra ervetului attea borcane de sticl cte credei c vei folosi ( eu recomand 2 a cte 4 0 0 g ). Important este s le aezai cu gtira n jos, pentru a fi sterilizate.

/f. Dup ce borcanele au stat la sterilizat 15 minute, tergei-le bine cu o crp curat i aezai nuntru bucile de pete prjit, presndu-le cu grij.
Turnai deasupra lor marinata cu tot cu ceap i lsai petii s se aeze. Putei mica borcanele din cnd n cnd ca s eliminai din aerul rmas nuntru. Dup ce borcanele s-au rcit turnai cte o lingur cu ulei de msline deasupra umpluturii din borcane, apoi astupai-le ermetic i punei-le n cmar sau n fi-igider. 5 Marinata va fi gata peste 3 -4 zile. V recomand s o consumai cu ceap de ap i pine proaspt.

c e re re : D e x A ^ ^ A

sA iA Te :

S u f?
Dificulcace

d e .
<^ost % % %

s r c u t

< u i /^

r a z

S / y t n t js ^

Sfat

- pen tru a cu ra i spla prazul trebuie nlturate prim ele frunze, apoi acestea vor fi despicate n patru, dinspre v rf spre rdcin, dar far a le desprinde de

tot. D u p ce le-ai despicat, splai-le sub jet de ap rece care va curge dinspre rdcin spre vrf. n acest fel vei elim ina firele de p raf ce au rmas acolo dup creterea succesiv a frunzelor. - petele fiind srat, adugai sare dup gust.

- Vi pachet unt - 2 peti srai ( scrumbie; hering - V 2 pahar vin alb sec - 100 g costi far os i otie - O ceap curat - 2 cartofi roii curai

- 4 fire medii de praz, curate de partea verde i primele frunze, iar apoi splate - O can lapte - 3 cni sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - Un pahar smntn dulce

- O lingur ptrunjel tocat - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - Un vrf de cuit de nucoar ras - O linguri sare

M o d J&
1 Rupei 2 buci de folie de aluminu, dndu-le form ptrat cu latura att de mare nct s cuprind fiecare pete. Acum punei cteva bucele de unt pe fiecare foaie, aezai petii i stropii cu vin. mpturii bine foile de aluminiu. ncingei cuptorul la 190 C i aezai pachetele de pete, pentru 5-6 minute, ntr-o tav n cuptor. Dup ce s-au copt, scoatei petii din folie i curai-i de piele i oase. Acestea se vor desprinde foarte uor. Mrunii bucile de pete. 2 nmuiai restul de unt ntr-o oal. Tocai mrunt costia i sotai-o timp de 2 minute, adugai ceapa, continund nc 3 minute, apoi adugai praaul tiat rondele i cartofii tiai cubulee de 2 cm. Acoperii oala i nbuii totul la foc mediu, timp de 6-7 minute, apoi adugai laptele i supa de legume. Fierbei totul timp de 15 minute, apoi adugai smntn dulce, bucile de pete srat i sucul rezultat din coacerea petelui. Continuai nc 5 minute, apoi oprii focul, condimentnd i adugnd ptrunjelul tocat. ^ Servii supa cu pine proaspt i, eventual, cu ceap de ap.

te fe re

upe,

S u p
D ificultate Sfat

d&

d h i/ y i&
C o st (|

Ji
D ificultate Sfat

d e . p h O
C o st %

d O

ttc r P i

- aceast delicates este n acelai tim p att de sim pl i gustoas n ct

- prazul este emblema naional a galezilor i este consum at in mare parte

n-am rezistat tentaiei de a o in trodu ce n cartea de bucate. chim enul este om niprezent n preparatele buctrie cehe, acesta este

din Europa. Prazul ajut la reducerea hipertensiunii arteriale i a colesterolului, fiind antibacterigen i util n com baterea gutei. uor de pstrat peste iarn, prazul este o legum des preparat n

utilizat m preun cu varz m urat, cartofi, pine i salate. C him en ul este folosit pentru com baterea tusei i rcelii la copii, dar ajut i la elim inarea apei din organism .

perioada rece. In com binaie cu cartofii i borul, acesta se transform ntr-un preparat miraculos ce n-ar trebui s lipseasc din dieta sptmnal a nimnui.

- Un morcov mare curat


- O ceap mare curat - O rdcin de ptrunjel sau un pstrnac curat - 2 cei de usturoi curai - 2 linguri ulei de floarea soarelui (putei folosi untur, dar pentru mine este prea mult) - 2 linguri fain - 3 cni sup de legume, preparat cu concentrat tip cub

- 2 linguri boabe de chimen - O linguri boia dulce sau iute (cum v place ) - O linguri sare - 2 cni crutoane de cas

- 3 fire mari de praz curat i splat - 2 cartofi roii, curai - O ceap curat - O rdcin de ptrunjel curat - Un morcov mare sau 2 morcovi medii, curai - V x pahar ulei de floarea soarelui

- 3 cni sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - 2 cni bor proaspt - O lingur vrf de leutean tocat - O linguri sare

M o d d& phG pO tO /'e. '1 Tocai mrunt zarzavatul, tiai prazul rondele cu grosimea de 1 cm

M c x l eie.
iT o c a i mrunt zarzavatul i usturoiul. ncingei o oaJ cu ftmdul gros, apoi rumenii uor chimenul i faina, adugai uleiul, amestecnd viguros, apoi zarzavatul, usturoiul i supa de legume. Presrai cu sare i boia, acoperii oala i fiierbei totul, la foc domol, timp de 30-40 de minute. 2 Strecurai supa fiart, pasnd uor legumele i repunei-o pe foc nc 3-4 minute. ^ Servii supa de chimen cu crutoane i smntn, dac dorii.

i tiai cartofii cubulee de 2 cm grosime. ncingei uleiul ntr-o oal cu fundul gros i sotai, adugnd pe rnd, zarzavatul, prazul i apoi cartofii. Adugai supa de legume i acoperii oala. Fierbei acoperit, la foc mediu, timp de 2 5 -3 0 de minute, apoi adugai sarea i borul fiert separat ntr-un ibric. 2 Mai dai cteva clocote, apoi adugai leuteanul, oprind focul. ^ Serviri borul cu pine proaspt i ceap de ap sau ardei iute. (eu prefer mmliga pinii).

?46

-fiT T rT T

2 >e

1 UP, cxo^se, BO^U^X

C jo h i . d&

d u S d o ttciJci ctPu/yfoi,

- 4 0 0 g linte galben, aleas i splat


- O ir de scricic afumat, de aproximativ 8 0 0 -9 0 0 g - O ceap curat - 3-4 cei de usturoi curai - O lingur cimbru uscat - O lingur ptrunjel tocat - 2 linguri oet de vin alb - Un pahar smntn Fermentat - y^ linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d ct&
1 Punei lintea la nmuiat, n 2 1 de ap cldu, de seara pn dimineaa.
2 A doua zi punei la fiert scricic n 1,5 1 de ap rece i fierbei-o la foc domol, spumnd-o cnd este necesar, pn cnd carnea cade de pe oase. Strecurai zeama, pstrnd o can din aceasta i separai carnea de oase. ^ Tocai mrunt ceapa i usturoiul, apoi nbuii-le n supa pstrat. Punei lintea la fiert n oala n care s-a nmuiat, iar dup 15 minute verificai dac este fiart, adugnd carnea i legumele nbuite. Continuai fierberea nc 5-6 minute, condimentnd supa i adugnd oetul i cimbrul. Dup ce ai dat 2-3 clocote, oprii focul. 4 Servii supa n boluri cu smntn i ptrunjel tocat.

o h

d e , V t' . d U

fe ^

l/

S / y f n t n .

Sfat

- borul cu sfecl este de inspiraie slav, se prepar i este la m are cutare, att n Rusia ct i n U craina - sfecla i ofer acestui bor o culoare unic ntre preparatele buctriei rom neti.

- 4 5 0 g piept de vit cu os
' Un morcov mare curat - O ceap mare curat - O rdcin de ptrunjel sau un pstrnac curat - O elin mic curat - O sfecl roie curat - 4 varz alb mic, curat de cotor i primele frunze

- Un cartof mare curat - O can roii n bulion sfarmate - Un pahar smntn fermentat - 2 cni bor - O lingur leutean tocat - O lingur ptrunjel tocat - 4-5 boabe de piper negru - O linguri sare

M o d de. p te p a to te .'
1 Splai carnea i tiai-o n cuburi de 2 cm, apoi punei-o la fiert n 2,5 1 de ap rece. Fierbei carnea laToc'domoI, spumnd cnd este nevoie. 2 n timp ce ciorba fierbe ncet, tiai varza n ptrate de 2,5 cm, cartofii n cuburi de 1,5 cm, sfecla n cuburi de 2 cm, iar zarzavatul n cubulee
mici. Fierbei sfecla n bor i lsai-o n vasul n care a fiert. ^ Cnd carnea nu mai ridic spum, adugai zarzavatul, varza, sarea i piperul boabe, continund fierberea nc 10 minute. Adugai cartofii i roiile, continund nc 20 de minute. ^ Cnd att carnea ct i legumele sunt fierte, adugai borul cu sfecl, jumtate din verdea i mai dai cteva clocote. 5 Dup ce ciorba este gata, oprii focul adugnd restul de verdea. Ciorba se servete cu smntn i ardei iute.

f^cTcre 2>e

sape,

C jG t^
D ificultate

'f b ^ c > / &


C o st % (

c J ^ Q . C L U d c y S t ^ i '^

Sfat

- recom an d fasolea alb cu bobul m ru nt. Aceasta fierbe repede i n m om en tu l cnd este fiart, nu se crap. - cnd schim bai apa n care ferbei fasolea, aceasta trebuie s fie fierbinte, n caz con trar boabele de fasole nu vor fierbe la fel. - putei nlocui cim brul cu tarhon, ciorba va fi la fel de gustoas.

- 3 5 0 g fasole aib, aleas i splat - O ceap curat - O rdcin de ptrunjel curat - Un morcov mediu curat - Un cel de usturoi curat - Un pahar roii n bulion, sfrmate

- 150 g costi afumat, fr os i otie - 2 linguri oet de vin alb - O linguri boia dulce - O linguri cimbru uscat - O linguri ptrunjel tocat - O linguri sare

M o d de.
1 Punei fasolea aleas la nmuiat n 2,5 1 de ap, de seara pn dimineaa. 2 A doua zi punei fasolea la fiert n ap rece i schimbai apa de 2 ori. A treia oar punei fasolea s fiarb n atta ap ct s o acopere de o palm,
adugnd sarea. ^ n timp ce fasolea fierbe, tiai costia fiue i rumenii-o ntr-o tigaie cu fundul gros. Tocai mrunt zarzavatul, tiai usturoiul feliue i adugai-le peste costia rumenit. Cnd fasolea s-a nmuiat i este ptruns, adugai costia cu zarzavatul clite, roiile n bulion, cimbrul i boiaua dulce. Dai cteva clocote, adugai oetul, oprind apoi focul. 4 Servii ciorba de fasole, presrat cu ptrunjel tocat i ceap de ap separat.

I^ c rere

6U PC, c x o ^ s , s o ^ a e x

C jG t^ . d& p o tC L CLU p t u fie. U SC Lote,


D ificultate ;J| j C o st ^

Sfat - ciorba de p o rc cu prune are un gust rafinat, care poate fi m bu ntit dac nlocuii oetu l cu zeam de lmie.

- 400 g pulp de porc


- Un morcov curat - O ceap curat - Un pstrnac curat ' 2 5 0 g prune uscate - 2 ou - O can fain - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 2 pahare smntn fermentat - Va pachet unt - O lingur oet de vin rou - O lingur ptrunjel tocat - V i linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M cx J eJ&

1 Punei prunele la nmuiat, pentru 4 -5 ore, n ap cldu. Splai carnea, apoi tergei-o cu o crp curat i uscat, dup care tiai-o cuburi cu
latura de 2,5 cm. Tocai mrunt ceapa i radei rdcinoasele cu rztoarea cu ochiuri mari. 2 ncingei uleiul ntr-o crticioar i rumenii bucile de carne, la foc iute. Scoatei carnea rumenit pe o farfurie cald, iar n locul acesteia clii zarzavatul. Adugai 2 1 de ap cald, carnea, condimentele, apoi acoperii oala i fierbei ciorba la foc mediu timp de 45-5 0 de minute.

2 n timp ce ciorba fierbe preparai din fain, oule btute i untul cldu un aluat de consisten medie. Rupei din acesta glute i adugai-le ciorbei.
Fierbei ciorba nc 12-15 minute, adugnd i prunele nmuiate cu 5 minute nainte de final. ^ Dup ce glutele i carnea sunt ptrunse i moi, adugai oetul i oprii focul. Lsai ciorba cteva minute s se rcoreasc, apoi amestecai nuntru smntn, presrnd ptrunjel.

C e r e r e i>

c z O i^ B c ,

Cjot^ d & vatz ocr


Jh G O s S d u
D ific u lta te

s / > i n ^ / )
^

D ificultate ' ' f '

Cost ^

Sfat

- ciorba de potroace este nelipsit de la nunile din anu m ite zone ale

rii. Se m ai prepar i a doua zi de Anul N o u sau de Sfntul Ion. - zeam a de varz poate fi nlocuit cu bor sau putei aduga sm ntn.

- O varz mare murat sau dou verze mici


- O ceap mare curat - O rdcin de ptrunjel sau un pstrnac curat - 2 linguri ulei de floarea soarelui (putei folosi untur, dar pentru mine este prea mult) - 2 linguri fain - 2 linguri orez cu bob rotund - 2 cni sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - Un pahar smntn fermentat - O linguri boabe de chimen - O linguri boia dulce - O lingur mrar tocat - O linguri sare - 8-12 aripi de pui - 8-12 pipote de pui - 8 -12 inimi de pui - Un morcov mare curat - O ceap mare curat - O rdcin de ptrunjel sau un pstrnac curat - O elin mic curat - O can roii cuburi n bulion - 2 cni zeam de varz - O lingur leutean tocat - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare - 4-5 boabe de piper negru

M e x l de.
1 Splai mruntaiele de pui i punei-le la fiert, pe rnd, n ap rece.

M o e i d&

nti vei pune aripile, apoi urmeaz pipotele, iar la urm inimile. Fierbeci totul la foc domol, spumnd ori de cte ori este nevoie. n timp ce mruntaiele fierb, tocai mrunt zarzavatul. Z Cnd mruntaiele nu mai ridic spum, adugai zarzavatul tocat, puin sare i boabele de piper continund fierberea. Dup 15-20 de minute, adugai roiile cuburi i orezul splat. n acest timp fierbei zeama de varz, iar dup alte 15 minute adugai-o peste ciorb, gustnd de sare. Dai 2-3 clocote i oprii focul, presrnd verdeaa tocat. 2 Servii ciorba cu ardei iute i pine proaspt.

J Tocai mrunt varza, apoi desrai-o n 2-3 ape. Tocai mrunt ceapa
i rdcina de ptrunjel. Punei varza desrat la fiert n 1 1 de ap i supa de legume i fierbei-o acoperit, la foc domol. 2 Dup o or adugai orezul spJat i continuai fierberea. n timp ce ciorba fierbe, nclzii uleiul ntr-o crati cu fundul gros i sotai uor zarzavatul, apoi adugai boiaua, chimenul i faina, amestecnd s nu se prind de fiind. Adugai o can de ap cald i turnai amestecul n ciorb. ^ Dup ce varza s-a fiert, gustai de sare i oprii focul. Acum dregei ciorba cu smntn, presrnd mrar tocat.

r e fe r e

2>

s a p , C Z O /? B ,

CJotJf.
Dificultate C ost ^

S d tic jc j . CLU
^

Sfat - gustul m inu nat al acestei ciorbe este dat de com binaia interesant de aflim tur i lapte.

- 2 ire de scricic afumat, aproximativ 1,2 Kg - 3 morcovi medii curai - 250-300 g tiei de cas - 2 cni lapte

- 2 cni bor - /2 pachet unt - O linguri busuioc proaspt, tocat - Vi linguri piper alb mcinat - O linguri sare

M o d el&
I Tiai scricic n buci. Radei morcovii prin rztoarea cu ochiuri mici, apoi ncingei untul ntr-o crticioar i nbuii-i uor. Fierbei laptele,
ar cnd a nceput s clocoteasc oprii focul.

2 Punei scricic la fiert n 2 1 de ap cu condimentele, iar cnd aceasta fierbe, adugai morcovul nmuiat i busuiocul. Mai dai cteva clocote, apoi
adugai treptat laptele, amestecnd cu o lingur de lemn. ^ n timp ce ciorba fierbe n oal, punei i borul la fiert ntr-un ibric. Dup 20 de minute de fierbere a ciorbei, adugai borul i tieii. Dai nc cteva clocote i oprii focul.

4- Servii ciorba cu ardei iute.

^u/ad. d& ^a/u


D ificultate C o st % % % Sfat

la cJi&t/ia/Ta

- alul poate fi substituit cu orice alt pete, ba mai m ult, putei s com bin ai diferite tipuri de pete, cu m ar fi; pstrug< cu sbioar sau som n cu biban, etc. - rulada este gustoas i rece, cu cond iia s servii sosul cald. - pentru a avea petele cu rat, putei ruga vnztorul s o fac pentru dum neavoastr

- Un alu de aproximativ 1,5 kg, curat de


viscere, solzi i apoi tiat n fileuri - 2-3 sardine dintr-o conserv cu ulei - Vi pahar orez cu bobul rotund - 2 ou

- 2 cepe curate - Un pahar vin alb sec - Un pahar ulei de floarea soarelui ' 2-3 lmi frumoase - Un pahar roii cuburi n bulion

- O lingur cu vrf fain - O linguri mrar - Un vrf de cuit de piper negru mcinat

-o:

M o d de.
1 Splai fileurile de pete, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat i tiai-le buci. Tocai mrunt Vz ceap, iar restul tiai-1 solzi. Tiai o lmie
n rondele egale n grosime.

2 ncingei 3 linguri cu ulei ntr-o tigaie cu fundul gros i clii uor solzii de ceap. Fierbei orezul cu 2 pahare i Vi cu ap i un praf de sare, pn
cnd acesta a ncorporat toat apa ( nu trebuie s fe n totalitate fie rt), apoi lsai-1 s se rceasc uor. ^T recei bucile de pete mpreun cu sardinele i ceapa clit prin maina de tocat, folosind sita cu ochiuri mici. Amestecai, ntr-un bol, mixtura de pete, oule, orezul rcorit, */ 2 din vin, mrarul i condimentele. ncingei cuptorul la 170 C. ^ Umezii un ervet curat, apoi stoarcei-i i ntindei-1 pe mas. Aezai compoziia de rulad n form de dreptunghi, cu grosimea de 2 cm, pe ervet, apoi folosindu-v de marginile ervetului umed, rulai ct putei de strns rulada, avnd n acelai timp grij s nu presai prea tare compoziia. Eliminai ervetul i aezai rulada pe o tav stropit cu ulei, apoi introducei tava n cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute. La jumtatea timpului de coacere, stropiri rulada cu sosul din tav. 5 n timp ce rulada se coace n cuptor, ncingei restul de ulei ntr-o crticioar i clii uor ceapa tocat, iar cnd aceasta a devenit translucent, adugai roiile, puin ap, restul de vin i sare. Fierbei sosul timp de 4 -5 minute.

6 Cnd rulada este gata (scobitoarea nfipt n aceasta iese curat), scoatei tava din cuptor, amestecai sosul din tav cu sosul de roii, apoi turnai-1
peste rulada cald. 7 Servii rulada felii cu lmile feliate deasupra i sos de roii lng.

T lD d.jii ^ d&
D ificultate C o st ^ ^

cjx /a B u ^ ^ a c.

Sfat

- n loc de m m lig cu ou putei sen'i tocn ia cu pine fript i frecat cu usturoi - ieftin i la ndem na tuturor, aceast to cn i poate s reprezinte un fel de m ncare cu aspect deosebit.

- 1 kg de file de pete alb, dezosat - 3 cepe curate - Un ardei gras curat i splat - 2-3 cei de usturoi - 4 -6 ou - 500 g mmligu (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 1 pahar i '/z vin alb demisec - */ 2 pahar past de roii - Un pahar ulei de floarea soarelui - V ^ linguri cimbru uscat - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O linguri sare

M o e l <d& 1 Tiai petele cuburi, apoi srai-1 i piperai-1. Tiai ceapa solzi, usturoiul feliue, iar ardeiul gras tiai-1 fiue. Amestecai ntr-un bol, vinul cu
pasta de roii, adugnd i cimbrul uscat.

2 ncingei uleiul ntr-o crati, pstrnd o lingur din acesta pentru ou. Rumenii bucile de pete la foc mediu, apoi scoatei-le pe o farfurie cald.
In locul acestora clii ceapa i ardeiul gras, apoi adugai sosul de vin i fierbei totul, acoperit, la foc mediu, timp de 10-12 minute. Adugai petele, usturoiul, gustai de sare i continuai fierberea nc 7-8 minute. ^ n timp ce tocnia fierbe uor, ncingei uleiul pstrat i preparai oule ochiuri. Servii tocnia cu mmlig, pe care se aeaz cte un ou ochi.

t e fe r e

2><f

- L u x ^ z

2> e s A z

P ta z c iu /y ia s /in &
D ificultate j C o st ^ %

Sfat - pentru acesr preparat folosii msline negre m ici, care nu sunt zbrcite, ci au carnea ferm.

- 3-4 fire de praz medii, curate de


frunzele exterioare i splate bine - O ceap mic curat - Vi can roii cuburi n bulion - O lmie - Un pahar ulei de msline - 100 g msline negre

- 2-3 cei de usturoi curai - O lingur fain - Vi pahar vin alb sec - O lingur mrar tocat - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O linguri sare

M e x l de.
1 Tiai prazul rondele de 1,5 cm grosime. Tocai mrunt ceapa. Tiai felii lmia, iar usturoiul feliue subiri. Splai mslinele n dou ape.

2 ncingei uleiul ntr-o crati cu fundul gros i clii uor ceapa, apoi adugai prazul, roiile i vinul. Dai cteva clocote, la foc mediu, apoi adugai
2 cni cu ap cald i usturoiul. ^ Dup 20 de minute, amestecai fina cu 2 linguri cu ap i adugai-o mncrii mpreun cu mslinele, feliile de lmie i usturoiul. Continuai fierberea, nc 10-12 minute la foc domol, amestecnd din cnd n cnd pentru a nu se forma cocoloae. Dac vi se pare c mncarea nu este destul de lichid, adugai puin ap cldu. ^ Dup ce mncrica este gata i prazul este bine ptruns, scoatei feliile de lmie ( acestea dac sunt lsate n mncare, o amresc ), gustai de sare i servii cu mrar tocat presrat deasupra.

cerere

2 >e

/^LU T^X 2>: SAZA

7l:y2,a/v'^. de. CjQt to p i


D ificultate C o st ^

Sfat - alegei cartofi mari, roii, dac se poate din ara Brsei. Acetia trebuie, neaprat, tiai de dim ensiuni egale, pentru a putea fierbe n acelai tim p. sta da secret, nu-i aa? C hic! - din cte tiu eu, acest fel de m ncare nu se regsete, ntr-o form similar, n nici o alt ar, deci prerea m ea este c ar trebui s-l considerm ca preparat neao.

- 1,5 kg de cartofi, curai - 3 cepe curate - Un morcov mic curat - O can roii n bulion - Un pahar ulei de floarea soarelui

- O linguri chimen mcinat - O linguri boia dulce - 3 cei de usturoi curai - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare

M cx i d e .
JT ia i cartofii n optimi sau dousprezecimi, n funcie de mrime. Tiai morcovul rondele subiri i usturoiul feliue. Tiai ceapa solzi, iar roiile trebuiesc zdrobite.

2 ncingei uleiul ntr-o crati cu fundul gros, apoi clii ceapa timp de 3-4

minute, dup care adugai morcovul, continund nc 5 minute la foc

mediu. Adugai cartofii i condimentele, continund nc 3-4 minute, apoi turnai 3 cni cu ap cald. Acoperii cratia i fierberi tocana timp de 15 de minute. Adugai acum usturoiul i roiile zdrobite, continund alte 10-15 minute. ^ Dup ce tocana s-a ngroat i cartofii sunt ptruni, dar far a se fi sfrmat, oprii focul, presrnd ptrunjelul tocat. Servii tocnia cu murturi sau salat de varz.

leerere: 2 >

i / T ia z e x

2>e

i/ o

f
J| C o st

JU
^

p &

tc J

D ificultate

Sfat

- dup unele atestri, ciupercile se consu m de acum 2 -3 mii de ani, fiind folosite ca i m ed icam en t A ' * m ncruri gtite, prepararea term ic trebuie s fie de vitam ine i m inerale de to t felul,

fiind substiurentul ideal al crnii i al produselor de origine anim al. -

recom ad utilizarea ciupercilor sub form cru d, n salate, dar daca sunt folosite ca ingredient n

c t mai scu rt durat, pentru a beneficia de arom a deosebit i de calitile nutritive ale acestora.

- 300 g orez cu bobul rotund - 500 g ciuperci proaspete (Champignon, burei, ghebe, etc.) splate i curate - O legtur de ceap verde splar i curat - % pahar ulei de floarea soarelui, presat Ia rece sau de msline extravi irgm

- 3 cni sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - O linguri ptrunjel tocat - Vi linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d d& p ts p O tO te .'
iT ia i ciupercile lamele i tiai ceapa rondele fine. Splai orezul de impuriti.

2 ncingei uleiul ntr-o


. . . , ,

cratit cu fundul eros i clii uor ceapa verde, apoi adurati ore7iil ^
' . , ^ r , - J ,

.
n t m u a n d

.
p a n a

,
c n d

,
o re z u l n c e p e S p o c n e a s c .

Adaugai supa de legume, amestecand uor, punei capac i lasai pilaful sa dea un clocot.

2 ncineeti cuptorul la 180 C. Cnd pilaful a nceput s clocoteasc amestecati nuntru rint^ ^ r i ^ . nn j '^'upercile lamele i condimentele, repuneri capacul i introducei cratia m cuptor pentru 20 de minute. r , r y ^ S co a te i cratia din cuptor, far a ridica capacul, iar dup 3 minute descoperii-o i presrai cu ptrunjel 5 Servii pilaful cu parmezan ras deasupra sau ca atare.

M /icL at&
D ificultate C o st ^ ^

^ u tu i

Sfat

- atenie la sosul caram el. Z ahrul nu trebuie caram elizat prea tare, cci se am rete. - pentru un preparat de post, nlocuii untul cu aceai cantitate de ulei de floarea soarelui

' 4-5 gutui frumoase, splate - 10-12 bulbi de arpagic - 4 linguri zahr tos ' O lingur fain - */ 2 pachet unt

- O lingur ulei de floarea soarelui - O can sup de legume, preparat cu concentrat tip cub - O lingur zeam de lmie - O linguri sare

M c x l eJ&
1 Tiai gutuile n patru, apoi eliminai cu un cuit cotoarele, stropii-le cu zeam de lmie, apoi tiai-le felii. Punei 1 1 de ap la fiert ntr-o
crticioar, iar cnd aceasta clocotete adugai arpagicul. Oprii-1 timp de 1-2 minute, apoi scoatei-1 sub je t de ap rece. Dup ce s-a rcorit puin, apsai intr-un capt al fiecrui bulb de arpagic i frunzuliele se vor cura imediat.

2 ncingei uleiul i untul ntr-o crati cu fundul gros, apoi rumenii feliile de gutui pe ambele pri. Scoatei-le apoi pe o farfurie cald, iar n locul
acestora clii uor arpagicul, dup care scoatei-1 i pe acesta pe farfurie. ^ Reducei focul i n aceeai crati adugai zahrul, caramelizndu-1 uor. Adugai supa de legume, lsnd s fiarb 3-4 minute. Amestecai faina cu un pahar de ap i adugai-o sosului caramel n acelai timp cu arpagicul i feliile de gutui. Acoperii cratia i fierbei mncarea la foc domol, amestecnd din cnd n cnd, nc 10-12 minute. ^ Servii mncarea de gutui, cald i cu pine proaspt.

2> x A ^ * / A i f ^ e t a x > ? x

2> s a z

we S 0 ,

B ^ '

< iu
D ificultate

v c o -z

C o st %

Sfat - alt preparat care m i-a plcu t n perioada copilriei. Bunica l fcea s fie extraordinar de gustos. Secretul era calitatea verzei i a tieior de cas. - un alt m ic secret este folosirea generoas a piperul m cinat proaspt.

' O varz mare, curat de cotor i de frunzele exterioare - 500 g tiei de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - Un pahar ulei de msline ' O linguri cu vrf de piper negru mcinat - 2 lingurie sare

M o d ed&
1 Tocai mrunt varza, apoi presrai-o cu puin sare i frecai-o cu palmele. Lsai varza s se scurg de lichid timp de 30 de minute, apoi ncingei
uleiul ntr-o crati larg cu fundul gros i adugai varza. Clii varza la foc domol, adugnd piper din belug i sare, dac mai este necesar.

2 n timp ce clii varza, aducei separat, ntr-o oal, 3 1 de ap cu o linguri de sare la temperatura de clocot i fierbei pastele timp de 10-12 minute.
Cnd varza s-a clit frumos, adugai teii fieri, amestecndu-le mpreun. ^ Servii preparatul ca gustare cald sau fel de baz de post.

7>

2><f B A Z

P iU te . d e . d a t t o P t C L U

C U > S tt'(d

fh
Sfat - piureului i se potrivesc cartofii albi, care fietb uor. preparai piuteul de cartofi folosind o pres special de piure sau Dificultate ' C o st

z&

d /y .

d e . V Q tZ

zdrobindu-i cu o furculi, dar nu folosii mixerul sau blenderul cu cuit, deoarece se dezvolt glutenul din ei, acetia devenind cleioi i cptnd un gust i aspect neplcut.

Sfat - dac locuii la bloc, dar dorii s avei pe m asa de C rciu n o bu cat de costi ca din porcul crescut n curte, atunci uitati rereta;

- I kg cartofi curai
- Un fir mare de praz sau 2 fire mici, curate de frunzele exterioare i splat bine - 8-12 felii de costi, far os i oric - 3 linguri unt - Un vrf de cuit de maghiran uscat - V 2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare - O bucat de costi de aproximativ 1,5 kg, cu grosimea de 5-6 cm, creia i vei da o form de dreptunghi - 5 cei de usturoi curai - 4 1 de zeam de varz limpede (nu folosii zeam tulbure)

- O lingur boia dulce


- 5-6 boabe de coriandru - 3 boabe de ienibahar - 7-8 boabe de piper negru - 2 crengue de cimbru - O lingur sare grunjoas

M cxl < J&


1 Tiai cartofii n felii de 1 cm grosime, apoi punei-i la fiert n atta
ap ct s-i acopere cu 2 degete, adugnd sarea i acoperind vasul. Cnd cartofii ncep s fiarb, luai capacul i spumai-i. Dup 2 5 -3 0 de minute verifcai cartofii, iar dac acetia sunt fieri strecurai-i, re2en.'nd un pahar de zeam.

M o d de.
1 Punei costia la fiert n zeama de varz, mpreun cu piperul,
ienibaharul i coriandrul. Pisai usturoiul, ntr-un mojar, mpreun cu sarea grunjoas i boiaua dulce.

2 Dup 3 ore de fiebere la foc domol, verificai costia. Dac este ptruns,
scoatei-o pe o tav, lsnd-o s se scurg de zeam, apoi, dup ce s-a rcit bine, ungei-o cu amestecul de usturoi, presrnd cimbrul. Presai costia cu un toctor, peste care aezai o greutate ( greuti de cntar, borcane sau conserve) i lsai-o aa 24 de ore, dup care punei-o la rece. ^ Servii costia tiat felii , cu mutar sau crem de hrean.

2 n

timp ce cartofii fierb ncingei untul ntr-o tigaie cu fundul gros,

tiai prazul n rondele i sotai-1 n untul fierbinte. n alt tigaie sau pe un grtar frigei feliile de costi, crestate n form de coroan. ^ Din cartofii fieri i din supa rezervat preparai un piure, adugnd piperul mcinat, mghiranul i sare, dac mai este necesar. Adugai apoi soteul de praz, amestcndu-le uor. 4 Servii piureul de cartofi cu praz pe farfurii i costia fript deasupra.

c e re re 2>e

t r e tu z ^ z i>f.

' fa S
D ificultate ' C o st ^ ^

o /e ,

Sfat - cine nu tie s prepare iahnie de fasole? Eu cred c sunt m uli. Pe de alt parte, fiecare regiune are specificul ei. Eu prefer iahnia de fasole fat past de roii, deci pe aceasta am s v-o recom an d i dum neavoastr. - pentru iahnie v recom an d fasolea alb cu bobul m ai m are. A rat m ult m ai bine dup ce a fost fiart.

- V t . kg de fasole boabe, aleas i splat - 2 cepe curate - 2 morcovi medii, curai - Un gogoar sau un ardei gras rou, curat i splat - Vi pahar de ulei de floarea soarelui ' O foaie de dafin - 6-7 boabe de piper negru - 2 crengue de cimbru - O lingur de mrar tocat - O lingur de sare

M o d ds.
1 Punei fasolea la nmuiat, n 3 1 de ap, de seara pn dimineaa. Tocai mrunt o ceap, tiai rondele un morcov i tiai n cubulee mici gogoarul. 2 Punei la fiert fasolea, apoi schimbai apa de 3 ori, ca la ciorba de fasole. Dup ce ai schimbat ultima ap, adugai morcovul i ceapa ntregi,
mpreun cu o linguri de sare. Acoperii oala i fierbei fasolea la foc domol, pn cnd a nceput s se nmoaie. ^ n timp ce fasolea fierbe, ncingei cuptorul la 180 C. ntr-o crati cu fundul gros sau ntr-un tuci ncingei uleiul i sotai, adugnd pe rnd, ceapa tocat, rondelele de morcovi i gogoarul cubulee. Cnd acestea s-au nmuiat, adugai foaia de dafin, boabele de piper, cimbrul i fasolea fiart i strecurat. Turnai deasupra zeama n care a fiert fasolea astfel nct s o acopere, gustai de sare i introducei vasul n cuptor, pentru 30 de minute. ^ Dup ce fasolea a sczut, servii-o n farfurii, presrat cu mrar i ceap de ap lng aceasta.

i^ r r e r e i>

f^ t a x s x

2> e b a z

C jO t t .G r p l
D ificultate

< ^ ^ c / s / s / 7 (s ^ ^ f/
C o st ^ %

(IU

/ y t / ft / l

Sfat - v recom an d cartofii roii. Acetia i pstreaz mai bine form a la fiert i nu se siarm.

- 1,5 kg cartofi curai


- 2 cepe curate - 2 foi de dafin - Vi linguri boia dulce - O lingur past dulce de ardei - 3 -4 linguri ulei de floarea soarelui - O lingur oet de mere - O can smntn fermentat - O lingur ptrunjel tocat - O linguri sare

M od d e.
iT ia i cartofii n cuburi de 2-2,5 cm grosime. Tocai mrunt ceapa, apoi ncingei uleiul ntr-o crati i clii uor ceapa, adugnd sare, boiaua dulce i pasta de ardei. Dup 3-4 minute adugai cartofii i foile dafin, apoi stingei cu 3 cni cu ap cald i acoperii cratia. Fierbei mncarea la foc domol timp de 30 de minute. 2 Verificai cartofii dac sunt ptruni, apoi adugai oetul, gustai de sare i oprii focul. Dup cteva minute dregei mncarea cu smntn, presrnd ptrunjel tocat.

2 Servii cartofii lng pete sau carne alb, ori ca atare.

c e r e r e

2>

sA z

V co^ z a
D ificultate

d U

d&

p o h C L

Sfat - pentru acest preparat recom an d fleica sau pieptul far os, dar cei care nu doresc carne gras p ot folosi capac de pulp. T ot ce trebuie fcut este s-i cerei m celarului s v taie bu cata dorit. N u ezitai s o facei, deoarece este obligaia acestuia s v scrveasc.

- 60 0 g carne de porc
- 1 kg varz murat - O ceap mare curat - O lingur past de ardei - Un pahar ulei de floarea soarelui - 5-6 boabe de piper negru

- O linguri boia dulce - 2 crengue de cimbru - 2 linguri cu vrf de past de roii - Un pahar smntn fermentat - O linguri mrar tocat - Vi linguri sare

M o d de.
JT ia i carnea de porc, splat n prealabil, n cuburi de 2 cm, apoi tamponai-le cu o crp curat i uscat. Tocai mrunt ceapa. Curai varza de cotor, apoi tiai-o fidelu i desrai-o n 2 1 de ap cldu.

2 ncingei 2-3 linguri de ulei i rumenii cuburile de carne la foc iute, apoi scoatei-le pe o farfurie cald. n locul acestora clii uor ceapa mpreun
cu pasta de ardei, apoi adugai boiaua i varza stoars bine, continund pn mncarea nu mai Ias zeam. ^ ncingei cuptorul la 175 C . Stropii un vas de Jena sau un tuci cu ulei i aezai n acesta un strat de varz, boabele de piper, apoi carne i din nou varz. Amestecai pasta de roii cu 2 cni cu ap cald i turnai peste varz, aeznd deasupra crenguele de cimbru. Acoperii vasul i introducei-1 n cuptor pentru 30 de minute, apoi ridicai capacul, turnai restul de ulei deasupra, continund nc 15-20 de minute, fr capac. Servii varza presrat cu mrar tocat i nsoit de smntn.

t^ e r c r e 2>c

/ rcL u x ^ x l> s A z A

V atz. c ia /t c iu
D ificultate C ost % ^ Sfat - cine dorete poate stropi varza cu un pahar de vin alb sec nainte de a o in trodu ce n cuptor. Va primi un gust mai rafinat. - dac dorii un preparat de post, renunai la crnai.

X jty '& id ie Jite .


- 1 kg varz murat - 4 -6 crnai de cas, aproximativ 150 g /bucata - O ceap mare curat - Un gogoar sau ardei gras rou, curat i splat - O can roii cuburi n bulion - Un pahar ulei de floarea soarelui - O lingur boia dulce - 7-8 boabe de piper negru - O foaie de dafin - 1 linguri sare

M cxi
1 Tiai varza fidelu, apoi punei-o la desrat n 2 1 de ap cldu. Tocai mrunt ceapa. Tiai gogoarul n cubulee, iar carnaii buci de 3-4 cm. 2 ncingei 3 linguri cu ulei ntr-o crati larg i clii uor ceapa, apoi adugai gogoarul, boiaua i mai apoi varza stoars bine de zeam. Continuai
pn varza nu mai las zeam, apoi adugai o can de ap cald, foaia de dafin i boabele de piper. Acoperii cratia i fierbei varza timp de 40-45 de minute, adugnd ap cald, dac este nevoie. ^ n timp ce varza fierbe pe foc ncingei cuptorul la 180 C. ncingei i restul de ulei ntr-o tigaie cu fundul gros i rumenii carnaii la foc iute, apoi adugai-i peste varz mpreun cu roiile cuburi i nc o can de ap cald. Gustai varza de sare i introducei cratia n cuptor pentru alte 40 de minute. ^ Servii varza clit cu ardei iute i mmligu.

!? T er

^ u /od din p u /p a de.

C LU dt^oas(:i pKian^t

Sfat - pulpa de po rc poate fi nlocuit de gurm anzi cu fleic sau piept de porc far os. T otul va fi ok, mai puin can titatea de lipide.

- 600 g capac de pulp de porc


- 4 -6 crnal picani subiri - 5-6 cei de usturoi curai - 3 linguri untur de porc sau ulei de floarea soarelui

- V 2 pahar vin alb demisec - O lingur boia dulce - Vi linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d a fe 1 Splai carnea, apoi tergei-o cu o crp curat i uscat. Tiai-o acum n 4 -6 felii subiri, apoi aezai-le, pe rnd, pe un toctor, acoperii-le cu o
o folie alimentar i batei-le cu latul unui satr sau cu un sucitor pn se ntind, dar far a se rupe. Pisai usturoiul mpreun cu sarea i piperul mcinat, formnd din acestea o past.

2 ncingei cuptorul la 180 C. Ungei fiecare felie de pulp cu pasta de usturoi, pe o singur parte, apoi presrai deasupra boiaua dulce, aeznd la
urm cte un crnat. Rulai acum feliile de carne, legai-le cu a de buctrie, pentru a nu se desface i ungei-le cu untur de porc. ^ Aezai ruladele de porc pe o tav, uns la rndul ei tot cu untur, adugai un pahar cu ap, acoperii tava cu folie de aluminiu i apoi introducei tava n cuptor. Dup 25 de minute descoperii tava, stropii ruladele cu vin i reintroducei-o n cuptor pentru nc 7-8 minute.

/- nlturai aa i servii ruladele tiate n felii, cu garnitur de varz roie i cartofi copi.

/^ c fc r e 2>e

ba z

p o tcL crociarfty d u S o S de. /y iu ^ ta t

Sfat - preparatul acesta are o im agine final dem n de otice restaurant sofisticat. T otui este foarte sim plu de realizat, cu cond iia s respectai n tocm ai indicaiile reetei.

- 1,5 kg fleic de porc cu oric (bucara


de fleic trebuie s a ib i o form dreptunghiular i s nu fie mai groas de 5-6 cm - 3 cni vin alb demisec - 3 cni sup de pasre, preparat cu concentrat tip cub

- O can smntn dulce - 3 linguri mutar cu boabe - 2 crengue de cimbru - 2 crengue de salvie proaspt sau o linguri de salvie uscat -V ^ linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o d (de.
1 ncingei uleiul ntr-o tigaie cu ftmdul gros i rumenii fleica pe toate prile, la foc iute. ncingei cuptorul la 150 C, apoi aezai fleica cu oricul
n sus ntr-o tav. Crestai uor oricul, cu un cuit ascuit, dndu-i form de grill. Turnai n tav supa i vinul, n aa fel nct s acopere % din carne, apoi adugai sarea i ierburile aromate, introducnd-o n cuptor pentru 90 de minute.

2 Dup ce carnea s-a ptruns bine, aezai-o ntr-o

tav curat, tot cu oricul n sus i punei deasupra o alt tav pentru a presa carnea. Ridicai

temperatura cuptorului la 210 C i reintroducei tava nuntru pentru nc 15 minute. ^ n timp ce carnea se coace, strecurai lichidul rezultat de la aceasta i punei-1 la fiert, la foc iute, ntr-o crticioar. Dup ce sosul a sczut la jumtate, adugai smntn dulce, continund fierberea pn cnd lichidul s-a redus din nou la jumtate. Acum adugai mutarul, amestecnd bine. 4 Dup ce carnea s-a copt, cptnd o culoare aurie, tiai-o felii i servii-o cu sosul de mutar i garnitur de varz roie sau alb, ori legume fierte.

3 7 0

2> & 4 Z .

< ^ c ^ o /c /e
Dificulrate C o st %

u /y tp /u te . d /z dO tfie. de.

CloSti^.

- 12-16 gogonele acre


- 40 0 g pulp dezosat de pui - 150 g costi afumat - O ceap curat - Un morcov mic curtat

- 2 linguri ulei de floarea soarelui - O lingur mrar tocat - O linguri rozmarin uscat - 1/4 linguri piper negru mcinat - 1/2 linguri sare

M o d d& 1 Splai gogonelele, apoi tiai-le un cpcel i scobii-le miezul.

Fierberi pe jumtate orezul ntr-un litru de ap srat. . , ^ \ .. _ r n e a tocata, orezul hert, oule, ierburile aromate l < locati mrunt costita, radeti legumele pe razatoarea cu ochiuri m an i amestecati-le cu . ,, II f rorul la 180 de grade, apoi ungei cu ulei o tava, aezai condimentele. Cu aceata umplutura umplei gogonelele, apoi repunei capacelele. ncingei cup>-^

gogonelele n aceasta, adugai ap pn la jumtatea lor, apoi introducei tava n cuptor. 4 Coacei gogonelele rimp de 30 -3 5 de minute, apoi scoatei tava i lsai-le s se rceasc. 5 Servii gogonelele cu piure de cartofi sau cartofi natur.

2> S A Z

^ a< 5 c> / a u
D ificultate

o fu
Cose 4 t

/y
%

i t u

t .

Jjiy '& c l& jite . ' - Un rasol de vit, aproximativ 2 kg,


tiat n felii cu grosimea de 6-7 cm - 150 g jam bon afumat - Un pahar suc de roii - 2 pahare vin alb sec - Un morcov curat - O ceap mare curat - O elin mic curat - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O lingur fain - O linguri mutar clasic - O foaie de dafin - 6-7 boabe de piper negru - O linguri sare

M e x l de.
I Splai feliile de rasol, apoi punei-le la fiert n 3,5 1 de ap, spumndu-le din cnd n cnd. Dup ce acestea nu mai ridic spum, adugai
de piper, sarea, Vi de ceap i rdcinoasele, continund firberea, la foc domol pn cnd carnea ncepe a se desprinde de pe oase. Di^ fiert, scoatei-o pe o farfiirie, apoi tiai-o buci. ele

ce carnea a

2 n timp ce carnea fierbe, tiai jambonul fiue groase de 0,5 cm i radei restul de ceap, pe rztoare cu ochiuri m icijjie n g e i uleiul ntr-o tigaie
cu marginile nalte i sotai ceapa i jam bonul, ^ o i adugai faina, amestecnd bine. Dup ce faina s-a ncorpof1n am estecu l de ceap, adugai vinul, dnd cteva clocote, apoi adugai sucul de rohi-fijgia^d^^fin. Fierbei sosul pnjncep 4 r e lfi^ a e puin, apoi adugai cteva linguri de zeam de carne i mutarul, amestecnd bine. ~ ^ Turnai sosul peste bucile de carne i servii cu pilaf de ciuperci sau piure de cartofi.

/^ c r c r e

A ^> j 4

r e iu x ^ x

2> b A z

a/a d& vit

cjx

/a Ludu^

Sfat - dac vi se pare m ncarea prea sioas, renunai, pur i sim plu, la cartofi.

- 0,5 g pulp de vit - 0,5 kg de cartofi roii, curai - 2 morcovi curai - 3 cepe mici curate - 3 cei de usturoi curai - V 2 de elin mic curat - Un gogoar curat i splat

- O lingur past de roii - 4 linguri ulei de floarea soarelui - Glute de paprica din 2 ou - O lingur chimen pisat - O lingur boia dulce - 6 -7 boabe de piper negru - O lingur sare

1 Splai carnea, apoi punei-o la fiert n 2 1 de ap, fierbnd-o la foc mediu i spumnd cnd este nevoie. Dup ce carnea nu mai ridic spum
(aproximativ 2 h), adugai boabele de piper, o linguri de sare, un morcov, o ceap i elina. Fierbei n continuare, pn carnea este fraged i ncepe s se rup n fii. Cnd este gata fiart, tiai-o cuburi.

2 Tiai cartofii n cuburi de 2 cm, apoi punei-i la fiert n 2 1 de ap rece cu Vi linguri de sare. Punei la fiert 2 1 de ap , intr-o alt oal cu V 2
linguri de sare, iar cnd aceasta clocotete, fierbei glutele i apoi scoatei-le sub jet de ap rece. Dup ce cartofii sunt fieri, scoatei-i pe o farfurie. ^ Tocai mrunt ceapa, tiai morcovul rondele subiri, tiai ardeiul gras n fiue, iar usturoiul feliue. ncingei uleiul ntr-o crati cu marginile nalte i rumenii legumele, adugnd pe rnd: ceapa, morcovul i ardeiul. Cnd acestea au nceput s se rumeneasc, adugai pasta de roii i un polonic din supa n care a fiert carnea. Dai 2-3 clocote i adugai carnea tiat cuburi, chimenul, boiaua i. cartofii fieri. Dup alte 3 minute adugai glutele fierte i nc puin sup de carne. 4 Dup 4-5 minute oprii focul, presrnd ptrunjel tocat. Servii gulaul cu murturi i pine proaspt.

e c rc T 1>

I f^ L Z ? Z

B AZ

a t /y t c J e , d m
C o st % % %

D ificultate

Sfat

- adevrat preparat de srbtoare sarm alele din btrni v adu c n case toate arom ele de m ult uitate. - putei aduga nc pu in varz to ca t dac dorii, nu va afecta deloc gustul final al preparatului

- 2 5 0 g fleic de porc - 100 g pulp de vit ' 100 g costi afumat, far os - 100 g ciuperci, splate i curate - O var2 murat, aproximativ 1 kg - O ceap mic curat

- Un pahar roii n bulion - O linguri past de roii - Un pahar vin alb sec - O felie mic de pine, far coaj - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O linguri mrar tocat

- 3 crengue de cimbru - >/ 2 linguri boia dulce - 5-6 boabe de piper negru - O linguri sare

M c x l ed&

Splai carnea, apoi tergei-o cu o crp curat i uscat, dup care tiai-o buci. Tocai mrunt ceapa. Tiai ciupercile lamele. ncingei uleiul

ntr-o tigaie i clii uor ceapa, apoi trecei-o prin maina de tocat cu sit medie, mpreun cu bucile de carne i felia de pine ce a fost nmuiat n ap i apoi stoars. Amestecai totul, ntr-un bol larg, cu pasta de roii, putin sare i mrarul tocat. 2 n timp ce toctura se odihnete, ncingei cuptorul la 170 C . Tiai costia felii subiri. Desrai varza, eliminnd cotorul, apoi tiai-o n dou i desfacei'O foaie cu foaie. Alegei attea foi cte sarmale v vor iei ( aproximativ 16 foi m ic i), restul tocndu-1 mrunt. ^Aezai cte puin umplutur pe marginea fiecrei foi, apoi mpturii-o jumtate de tur. Tragei marginile exterioare peste sarma, apoi continuai mpturirea. 4 Aezai 2-3 felii de costi pe fundul unei cratie cu fijndul gros sau al unui tuci, apoi o mn de varz tocat i un fir de cimbru. Aezai apoi, fiecare sarma, cu marginile n jos, continund pn s-a format un strat. Aezai deasupra restul de costi i cimbru, boabele de piper, >/ 2 din ciuperci i */i din varza tocat rmas. 5 Continuai cu sarmale, ultimul strat fiind de ciuperci i varz tocat. Turnai ap, ct s acopere % din sarmale i acoperii vasul. Dai sarmalele la cuptor, la foc domol, pentru 2 ore, apoi ridicai capacul, turnai vinul i aezai deasupra acestora roiile sfrmate. Continuai nc 30-35 de minute far capac, pn se rumenesc frumos.

6 Servii sarmalele cu mmligu, ardei iute i smntn.


/^e fcre 3>e i
b4z

Vatz CJi /a CJu


Sfat - acest preparat poate fi pregtit i vara, folosind varz nou n locul celei m urate. In acest caz, varza va fi oprit n cantitate dubl de bor i apa cu sare.

- O varz murat - 750 g carne tocat de porc - O ceap mare curat - 5 linguri ulei de floarea soarelui - O can orez cu bobul rotund - 2 cni smntn dulce, cu 15% grsime

- 2 linguri unt - O linguri piper negru mcinat - 3 crengue de cimbru - O linguri sare

M od

p )'ep a tC V '& -

1 Curai varza de cotor i de frunzele ce nu v plac, apoi tiai-o fidelu i desrai-o n dou ape. Tocai mrunt ceapa. ncingei 3 linguri de ulei
ntr-o crati i clii uor ceapa. Cnd aceasta devine translucent este momentul s adugai carnea i piperul, continund, la foc mediu, pn cnd carnea nu mai face cocoloae. Dac soteul este prea uscat, adugai puin ap cald

2 ncingei restul uleiului i clii varza scurs de zeam timp de 2 5 -3 0 de minute, adugnd o can de ap cald.
^ n timp ce varza i carnea sunt clite, punei i orezul, splat n prealabil, la fiert, cu puin sare i 2 cni de ap cald, iar cnd acesta a ncorporat toat apa, oprii focul i lsai-l s se rceasc uor. ncingei cuptorul la 170 C i ungei un vas de Jena cu unt, apoi aezai straturi de varz-carne-orez-varz-carne-orez. Turnai deasupra smntn, scuturnd bine vasul pentru a se aeza, apoi introducei-1 n cuptor pentru 3 0 -4 0 de minute. 5 Servii varza cu ardei iute i pine proaspt.

/^ e r e r e j>

/ s :L :^ x

3><r b ^ z.

/y t ^ .

/ y i0 .s ln ie ^

Dificultate

X n ^ & d i& n te. - 6 0 0 g de limb de vit


- 2 cepe mici curate - Un morcov mic curat - /2 de elin mic - 200 g de msline negre - 2 linguri de ulei de msline extravirgin - Un pahar de roii pasate - O lmie - O frunz de dafin - / 2 linguri de zahr tos - */ 2 linguri de piper negru mcinat - O lingur de sare

M o d <d& pt'& pC O 'O te. 1 Oprii limba de vit n 1,5 1 de ap cu Vi linguri de sare, apoi scoatei-o ntr-un vas cu ap rece i, folosind un cuit cu lama subire, jupuii pielia
de la suprafaa limbii, ncepnd dinspre vrful acesteia spre capt. 2 n continuare punei limba la fiert n 1,5 1 de ap rece i fierbei-o la foc domol, spumnd dac este nevoie. Cnd supa nu mai ridica spum, adugai o ceap i rdcinoasele tiate buci i nc Vi linguri de sare. Fierbei nc 30 de minute, apoi lsai limba s se rcoreasc n sup. ^ nainte ca limba s se rcoreasc, tocai foarte mrunt ceapa rmas, ncingei uleiul ntr-o crati cu marginile nalte i sotai-o la foc mediu pn devine translucent, apoi adugai roiile pasate, zahrul, foaia de dafin i sare. Fierbei 5-6 minute la foc domol, timp n care tiai limba n cuburi sau fii nu prea lungi i splai mslinele negre. ^A dugai limba i mslinele peste sos, mpreun cu piperul mcinat i Vi de lmie tiat felii. Fierbei sosul nc 7-8 minute, apoi scoatei feliile de lmie i oprii focul. 5 Servii preparatul cu orez fiert i felii de lmie deasupra.

SateL / y f C j s J d i n
D ificukare C o st % 4 4

ds. potCL

Sfat

- pen tru a gsi organe proaspete facei o vizit m celarului cu o zi nainte de data cnd dorii s gtii soteul. n felul acesta i com andai acestuia organele i

vei fi siguri c sunt proaspete. - atenie la organe! Acestea trebuie s aib culoare vie, strlucitoare, iar sngele care se scurge din ele trebuie s fie de un rou strlucitor, nu rou brun.

- 2 0 0 g rinichi de porc - 2 0 0 g ficat de porc - 100 g splin de porc - 100 g momite de porc - 100 g gu de porc - 2 cepe mari curate - Un pahar ulei de floarea soarelui - 2 linguri unt

- O can bere brun - Un pahar mujdei de usturoi (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O linguri piper negru mcinat - 4-5 boabe de ienibahar - 3 crengue de cimbru - O linguri sare

M cxl
1 Splai toate organele, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat. Oprii rinichii, timp de 1 minut, n IL de ap clocotit cu oet, apoi scoatei-i
sub jet de ap rece. Tiai toate organele n buci de 2,5 -3 cm, apoi tiai i ceapa solzi.

2 ncingei cte puin ulei ntr-o tigaie cu fundul gros i sotai, pe rnd organele. nti rinichii 3-4 minute, la foc iute, apoi scoatei-i pe o farfurie
cald. UrmeaM splina 5-6 minute, continund aa, pn vine rndul guei, care va fi sotat pn devine crocant i rumen-aurie. Aruncai uleiul rezultat i ncingei untul ntr-o crati larg, apoi sotai ceapa pn devine translucent. Adugai organele, un pahar de ap, berea i toate condimentele, continund pn lichidul a sczut la consistena unui sos ^ Servii soteul de organe stropit din abunden cu mujdei de usturoi i mmligu cald alturi.

^ e rre re 2><r

2>e s 4 Z

Pu//?& de. dUhCia/i i^/yipnate. CUI CLoStii]


D ificultate

> toZ/yjdtt^

sfat - dac nu v place rozm arinul, renunai la acesta. Pe de alt p an e, putei s-l nlocuii

- 3-4 pulpe superioare de curcan, dezosate,


dar cu piele ( aproximativ 1,2 kg ) - 6-8 fire de rozmarin - 3-4 felii de costi, fara os i oric - 2-3 cei de usturoi - 2 linguri unt - O lingur ulei de floarea soarelui - Vi linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M od 1 ncingei cuptorul la 180 C. Splai pulpele de curcan, apoi


le cu o crp curat i uscat. Tiai ceii de usturoi n feliue su iar costia n uvie subiri. Folosindu-v de un c^ t cu vrful subire i de degete introducei feliue de usturoi, fire d eJ^ ^ m arin i uvie de i costi pe sub pielea pulpelor, apoi p re s ra i-le^ ^ ^ J i piper i ungei-

2 Stropii o tav mic sau un vas de Jena ci^^^B l^a ii^p u lp e le n ea,
apoi introducei-o n cuptor pentru 3 5 -4 0 (^ B nnu te. 2 Dup ce pulpele s-au rumenit frumos i scm ^t bine ptrunse, tiai-le felii i servii-le cu salat verde sau murturi.
T erra R om ana

Rose
Tem peratu ra de servire; 13 C M ncri IT c rn e aJb, brnzeturi proaspete,

t e fe r e : 2> xA^f/A t r e tu i^ x i> &Az

uoare

Dificultate

Cost % %

Un curcan g rille ( fr cap i picioare, cu organe ) de aproximativ 4 Kg 0,5 kg ficei de pasre ,4 cepe medii curate O varz murat medie Un pahar ulei de floarea soarelui O lingur cu vrf untur de porc sau de gsc Un pahar coniac de calitate

- 500 ml sup de pasre, preparat cu concentrat tip cub - 2 cni pesmet de cas - O linguri cimbru uscat - O linguri salvie uscat - O linguri piper negru mcinat - O lingur sare grunjoas

M o d ti&
,s

Curai varza de c o t a i de frunzele ce nu v plac, apoi desfacei-o foaie cu foaie, miezul folosindu-1 pentru garnitur. Tocai ceapa. Splai curcanul Setai ficeiij.fTtr-o crati cu fundul gros, n 2 linguri de ulei, pn se rumenesc frumos. Scoatei ficeii ntr-o farfurie cald, adugai restul de

i tergei-1 cu o crgjf'curat i uscat. Splai i ficeii, apoi tamponai-i cu o hrtie absorbant.

2
,

ulei i clii ceapa, la foc domol, adugnd peste ea cimbrul, salvia i piperul mcinat. Cnd ceapa a nceput s se nmoaie, adugai pesmetul i jumtate din sare, luai de pe foc i amestecai bine pentru a omogeniza compoziia. ^ ^mEstecai organele i ficeii, zdrobii uor, cu compoziia de pesmet, apoi umplei curcanul cu mixtura rezultat, cosnd burta acestuia cu a de buctrie. ncingei cuptorul la 170 C. Presrai curcanul cu restul de sare, ungei-1 cu untur, apoi aezai-1 ntr-o tav cu marginile nalte. Turnai xsupa de pasre n tav, acoperii-o bine cu folie de aluminiu i introducei tava n cuptor pentru 6 0 -7 0 de minute. 4 Scoatei tava din cuptor, eliminai folia de aluminiu i nvelii curcanul n foi de varz, de jur-mprejur. Reintroducei tava n cuptor, ridicnd temperatura la 180 C i coacei curcanul nc o or, pn cnd frunzele s-au uscat. Verificai dac este ptruns nfignd vrful unui cuit ascuit la ncheietura copanului cu pieptul. Dac nete un lichid limpede, incolor, atunci curcanul este gata copt. 5 Servii curcanul tiat felii subiri, mpreun cu umplutur i cu garnitur de varz roie i varz alb.

^ erc re2 > e

b Az

D ificultate

C o st % % %

Sfat - sfatul pe care vi-1 dau de aceast dat este: M n cai ct putei, cci tare sunt bune!

X n ^ & d ie Jite . - 6 cotlete de porc, fiecare avnd cam 200 g


- 2 cepe medii - O rdcina de ptrunjel sau un psrrnac - 2 cni sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - Un pahar vin alb sec - 2 linguri ulei de floarea soarelui 1 lingur i Vi past de roii Vi linguri chimen boabe 2 linguri fain 1 hngur ptrunjel verde tocat O linguri sare Un vrf de cuit de piper negru mcinat Glute: - 2 pahare fain - 3 ou - O lingur sare - 2 linguri ap

1 Splai feliile de carne i tergei-le cu o crp curat i uscat. ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte. Tvlii cotletele prin fain, apoi
asezonai-le cu sare i piper i rumenii-le la foc iute, pe ambele pri, dupa care scoatei-le ntr-o tav.

2 Splai i tocai nu foarte mrunt legumele. n aceeai tigaie n care ai prjit cotletele, sotai legumele, iar dup ce acestea s-au nmuiat, adaugai
restul de fain, pasta de roii, vinul i apoi supa de vit. Amestecai bine pentru a nu se forma cocoloae, fierbnd sosul cam 5-6 minute, apoi adaugai chimenul boabe i continuai fierberea nc 10 minute. ^ ncingei cuptorul la foc mediu (180 C ). Dupa ce ai fiert sosul adaugai-1 peste cotletele din tav, acoperii-o i dai tava la cuptor pentru 60 de minute. ^ n timp ce codetele sunt n cuptor preparai glutele: cernei faina pe o planet sau pe masa curat, facei o gropi n mijloc i adugai 1/2 linguri cu sare, dou linguri de ap i oule btute uor. Frmntai un aluat de consisten moale. Introducei aluatul la frigider pentru 10-15 de minute. 5 n timp ce aluatul se odihnete, punei la fiert ntr-o oal de 2,5 1 de ap cu restul de sare, apoi formai cu o linguri glute, ct un deget mic de copil i fierbei-le timp de 12-15 minute. Cnd glutele sunt fierte adugai-le peste cotletele scoase din cuptor, apoi presrai cu ptrunjel tocat.

? 8 2

Sfat - sfatul pe care vi-1 dau de aceast dat este: M n cai ct putei, cci tare sunt bune!

- 6 cotlete de porc, fiecare avnd cam 200 g


- 2 cepe medii - O rdcina de ptrunjel sau un pstrnac - 2 cni sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - Un pahar vin alb sec - 2 linguri ulei de floarea soarelui

1 lingur i Vi pasr de roii Vi linguri chimen boabe 2 linguri fain 1 lingur ptrunjel verde tocat O linguri sare Un vrf de cuit de piper negru mcinat

Glute: - 2 pahare fain - 3 ou - O lingur sare - 2 linguri ap

M o d de.
1 Splai feliile de carne i tergei-le cu o crp curat i uscat. ncingei uleiul ntr-o tigaie cu marginile nalte. Tvlii cotletele prin fain, apoi
asezonai-le cu sare i piper i rumenii-le la foc iute, pe ambele pri, dupa care scoatei-le ntr-o tav.

2 Splai i tocai nu foarte mrunt legumele. n aceeai tigaie n care ai prjit cotletele, sotai legumele, iar dup ce acestea s-au nmuiat, adaugai
restul de fain, pasta de roii, vinul i apoi supa de vit. Amestecai bine pentru a nu se forma cocoloae, fierbnd sosul cam 5-6 minute, apoi adaugai chimenul boabe i continuai fierberea nc 10 minute. ^ ncingei cuptorul la foc mediu (180 C ). Dupa ce ai fiert sosul adaugai-1 peste cotletele din tav, acoperii-o i dai tava la cuptor pentru 60 de minute. 4 n timp ce cotletele sunt n cuptor preparai glutele: cernei faina pe o planet sau pe masa curat, facei o gropi n mijloc i adugai 1/2 linguri cu sare, dou linguri de ap i oule btute uor. Frmntai un aluat de consisten moale. Introducei aluatul la frigider pentru 10-15 de minute. 5 n timp ce aluatul se odihnete, punei la fiert ntr-o oal de 2,5 1 de ap cu restul de sare, apoi formai cu o linguri glute, ct un deget mic de copil i fierbei-le timp de 12-15 minute. Cnd glutele sunt fierte adugai-le peste cotletele scoase din cuptor, apoi presrai cu ptrunjel tocat.

^ e fc T E 3>e

I f-iE LU z^z 2>e:

bA z

C ot/^e, de. pGtC.


D ificultate C o st % %

S/yjnt&), > i pQpNCM ,

sfat - paprica este un regionalism pentru boia de ardei. D en um irea provine din m aghiarul paprika, care nseam n ardei.

<s/7Zfe - 4-6 felii de cotlet de porc fr os, aproximativ 180 g bucata - Vi pahar ulei de floarea soarelui - ^2 can smntn fermentat - 2 linguri fain - 2 cni sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - O ceap curat - O linguri boia dulce - Un vrf de cuit piper negru mcinat - O linguri sare

M o d d&
1 Splai feliile de carne, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat. Tocai mrunt ceapa. Alezai faina ntr-o farfurie, asezonai cotletele, apoi tvlii-le
prin fain. ncingei uleiul ntr-o tigaie cu fundul gros i rumenii felile de carne pe ambele pri. Scoatei-le apoi, pe o farfurie cald, iar n locul acestora adugai ceapa tocat, sotnd-o uor. Cnd a nceput s devin aurie, adugai faina rmas n farfurie i boiaua, amestecnd pentru a nu se prinde de fundul tigii. Adugai acum supa de vit, continund fierberea i amestecai din cnd n cnd.

2 Dup 10 minute, adugai cotletele n sos, gustnd de sare, apoi acoperii tigaia cu un capac i continuai feberea, la foc domol, timp de 15-18 minute.
^ Cnd carnea este destul de moale, adugai smntn, amestecnd bine i luai vasul de pe foc. 4 Servii cotletele cu piure de cartofi i sosul din tigaie.

D ificultate

C o st %

Sfat

- n locul roiilor proaspete putei folosi roii n bulion. In acest caz elim inai coaja acestora, far a m ai fi nevoii s le feliai. ierburile arom ate p o t fi proaspete sau uscate.

- 4-6 felii de cotlet de porc far os,


aproximativ 180 g/ bucata - / 2 pahar ulei de floarea soarelui - O lingur fain - O ceap curat - Un cel de usturoi curat - 3 roii mari splate i curate de cotor - Un pahar vin alb demisec - O can sup de vit, preparat cu concentrat tip cub - 2 crengue de cimbru - 2 crengue de salvie - 2 crengue de mghiran - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O linguri sare

M e x l de.
1 Splai feliile de carne, apoi tergei-le cu o crp curat i uscat. Tiai ceapa n solzi, iar usturoiul feliue. Aezai faina ntr-o farfurie, asezonai
cotletele i tvalii-le prin fain.

2 ncingei uleiul ntr-o tigaie cu fundul gros i rumenii felile de carne pe ambele pri. Scoatei-le apoi, pe o farfurie cald, iar n locul acestora adugai
solzii de ceap, sotnd-o uor. Cnd a nceput s devin aurie, adugai ierburile aromate, usturoiul i vinul, dai cteva clocote, apoi turnai supa, continund fierberea nc 5 minute. ^Adugai codetele i fierberi sosul nc 5 minute. ntre timp ncingei cuptorul la 190 C. Cnd cuptorul este ncins turnai sosul i cotletele ntr-un vas de Jena, tiai roiile n felii i tapetai cotletele cu acestea, presrai cu restul de sare i piper, apoi introducei vasul n cuptor pentru 10-12 minute.

^ Servii cotletele cu cartofi sau fasole verde.

u n d a

c r u

s t a

d&

s s C

jo r a

Sfat

- denum irea de to ch itu t este un regionalism din M oldova noastr i

se refer la a topi carnea gras. absolut rom nesc acest preparat este gustos do ar dac este pregtit

din carne ,i organe foarte proaspete.

- O bucat de costit afumat uor, de form dreptunghiular 25 x 15 cm - 700 g fain de secar - 2 ou

- 20 0 g resturi de pulp de porc


- 40 0 g ceafa de porc - O bucat de ficat de porc de 100 g - O bucat de splin de porc delOO g - Un rinichi de porc - 4 linguri ulei de floarea soarelui (putei nlocui cu untur ) - Un pahar vin alb sec - Un pahar mujdei de usturoi (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O linguri cimbru uscar - O linguri sare

- O foaie de dafin - 2 crengue de cimbru - 1/2 linguri sare

M o d de. I
Curai costia de oase, apoi rzuii oricul cu dosul lamei unui cuit.

2 a c zai fina de secar, pe o planet, n form de movil i adugai sarea. Creai o gropi n mijlocul acesteia i spargei oule nuntru, adugnd cteva linguri de ap. Frmntai un aluat de consisten moale, dar nu fluid. ^A legei o tav cu dimensiunile puin mai mari dect ale costiei, apoi mprii aluatul n dou pri aproximativ egale. Pe cea mai mare ntindei-o pe fundul tvii, lsnd marginile s ias uor n afar, apoi aezai costia, dup care ntindei nc o foaie deasupra costiei, umezii

M od
1 Splai feliile
de

carne i organele, apoi tergei-le cu o crp curat i

marginile foilor de alua: i iipii-le prin presare uoar. ^ ncingei cuptorul la 175 C .i introducei tava cu costi nuntru pentru 65-70 de minute. Verificai costia cu un b de frigruie sau cu o epu de metal. Dac interiorul frige, nseamn c preparatul este gata. 5 Lsai costia s se rceasc n aluat, apoi eliminai costia i tiai-o felii, servind-o cu mutar i cartofi rneti.

uscat. Tiai toat carnea i organele n cuburi de 3 cm, apoi ncingei uleiul ntr-o crati larg sau intr-un tuci i punei-le la prjit n urmtoarea ordine; ceafa, pulpa, splina, rinichii i ficatul. Frigei-le pn s-au rumenit uor, apoi cald i gustnd d e sare. presrai condim entele, turnai vinul i acoperii tuciul. Continuai la foc mediu, a d u g n d un pahar de ap

2 Dup 12-15 minure scoatei carnea pe un platou, turnnd deasupra


mujdeiul. Servii tochitura cu mmligu i
s a la t

de varz murat.

.r r

J t j i p u
D ificultate

/^

p o tC

C ost % % %

Sfat - capacul de pulp este bucata de carne cea mai indicat pentru niele. Codetul dezosat este fad i nu se ntinde bine cnd este btut. - pesmetul fcut n cas este mai gustos i nu v cost nimic.

- 6 0 0 -8 0 0 g pulp de porc - Un pahar fain - O can pesmet de cas (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - 3 ou

- O can ulei de floarea soarelui - O lmie - V 2 linguri piper negru mcinat - O linguri sare

M o ei d e . 1 Splai pulpa de porc, apoi tergei-o cu o crp curat i uscat. Punei faina ntr-o farfurie, presrnd jumtate din condimente. Aezai pesmetul
intr-o tvi. Spargei oule ntr-un bol, adugai restul condimentelor i 2 linguri de ap, apoi batei-le spum.

2 Tiai pulpa felii subiri, perpendicular pe fibra crnii, folosind un cuit cu lama ascuit bine. Aezai,
acoperii-le cu o folie alimentar i, folosind ciocanul de niele, batei-le pentru a le ntinde. ncingei
Va

pe rnd, feliile de pulp pe un toctor,

^ Tvlii nielele prin fain, scuturai-le de excesul rmas, scufundai-le n oule btute, iar apoi tvlii-le prin pesmet, impregnndu-le bine. din ulei ntr-o tigaie cu marginile nalte i prjii nielele la temperatur medie, 2-3 minute pe o parte, apoi 1-2 minute pe cealalt. Scoatei nielele pe o hrtie absorbant. ^ Continuai prjitul nielelor, adugnd uleiul rmas dac este necesar. Servii nielele crocante cu cartofi pai i lmia tiat n sferturi.

C e re re 3>

/ f^ L U z ^ z

2 >

s ,A z4

M u^C Lhi /7/e de.


D ificultate C ost % % %

<1U /yii&t&

cJ/yf^hU

Sfat

orice fel de vin rou i se potrivete preparatului. Bei dup mas acelai vin folosit la m ncare. Aceast aa zis regul este valabil pentru orice fel de vin.

X ^ y -e jd ie Jite .' - O bucat de muchi file de porc,


aproximativ 1 Kg - 100 g ceafa de porc afumat - 50 g cacaval afumat - 2 cepe mici curate - 2 linguri ulei de msline cu arom de oregano - Un pahar vin rou (eu prefer Merlot) - 2 linguri miere poliflor - O linguri cimbru uscat - O linguri piper negru mcinat grunjos - O hnguri sare

M o d d s. p tep a tC O -e.' I
Splai muchiul, apoi tergei-1 cu o crp curat i uscat. Tiai cubulee ceafa, radei cacavalul i mrunii cimbrul, dup care amestecai-le bine

mpreun. Aplicai o incizie de-a lungul muchiului i introducei inuntru mixtura de cacaval. Legai muchiul cu a de buctrie, din 4 n 4 centimetri, pentru a nu scpa umplutura. 2 Tiai ceapa solzi apoi stropii o tav cu uleiul aromat i aezai nuntrul ei ceapa, peste care aezai muchiul umplut. Asezonai carnea i turnai vinul n tav. ncingei cuptorul la 190 C i introducei tava nuntru. Amestecai mierea cu piperul grunjos, iar dup 2 5 -3 0 de minute de coacere a muchiului, scoatei-1 i ungei-1 cu acestea. Reintroducei tava n cuptor pentru nc 20 de minute. ^ Eliminai aa muchiului, apoi tiai-1 felii i servii-1 cu garnitur la alegere sau cu salat verde.

sfat - preparat tradiional, m uchiul m pnat este ujor de pregtit dac folosii ustensilele ncces.
- ca o variant Ia m uchiul de po rc, putei pregti n acelai fel, antricot de vit,

- Un muchi file de porc de aproximativ 1 kg


- 2-3 felii de costi afumat, fr os i oric - 2 cei de usturoi curai - O lingur ulei de floarea soarelui - 2 linguri unt - Vi linguri saivie uscat - Vi linguri boia dulce - Un pahar smntn fermentat

/ 2 linguri piper negru mcinat - *


- O linguri sare

M od
1 Splai muchiul, apoi tergeti-1 cu o crp curat i uscat. Tiai u stu ro iu l?T co stiln fn subiri. Folosind un cuit cu vrful foarte subire sau o andrea ascuit operai incizii fine n interiorul muchiului, apoi u m p le i-le cu fiufe de usturoi i costi. Amestecai condimentele . salvta cu untul nmuiat i frecai muchiul cu acestea

2 ncingei cuptorul la 200 C i stropii o tav cu ulei, apoi aezai muchiul

umplut. Introducei tava n cuptor, iar dup 12-15 minute reducei

temperatura la 175 C , continund coacerea nc 2 0 -2 5 de minute. ^V erificai carnea dac este ptruns, ntepnd-o cu andreaua cu care ai umplut muchiul. Dac nete un lichid limpede, nseamn c este gata. 4 Amestecai sosul din tav cu smntnai inei la cald. Lsai muchiul s se odihneasc 4-5 minute, apoi tiai-1 felii subiri i servii-1 cu garnitur de legume i sosul de smntn.

< d in
D ificultate '

p o tC

h o t &

- 600 g piept de porc & os


- 3 cepe roii medii, curate - 8 -12 roii cherry splat^ - 2 ardei grai verzi curiii i splai - 4-5 linguri ulei de msline cu arom de ardei iute j - 2 cei de usturoi c u r ii - O linguri oet de vin rou - / z de linguri cimbrfl uscat - V 2 linguri piper neftu mcinat - O linguri sare /

M cx J

Splai pieptul, apoi tergei-1 cu o crp curat i uscat. Tiai-1 acum in cuburi de 2,5 cm i aezai-le intr-un bol, adugnd deasupra uleiul,

coiidimentele, oetul i usturoiul pisat. Amestecai totul foarte bine i lsai bolul la rece, s se combine aromele, timp de 3-4 ore.

15 minute nainte de a scoate cuburile de carne de la rece, tiai ceapa n sferturi, iar fiecare sfert n dou. Tiai apoi ardeii grai n ptrate de
2,5 cm. Introducei 8-12 bee de frigrui ntr-un vas cu apa fierbinte i lsai-le s se nmoaie timp de 10 minute. ^ ncingei grtarul i formai frigruile n felul urmtor: nti o bucat de ceap, apoi carne-ardei-carne-ceap-carne-roie cherry. Dup ce ai format frigruile aezai-le pe grtarul fierbinte i frigei-le pe toate prile, stropind cu marinada de ulei. 4 Dup ce frigruile sunt gata servii-le cu salat verde i cartofi copi.

i^ c r rre; 2>

/ fz:lu x ^

Po^C jeJ& C IU J u /y f ti
D ificultate C o st % %

Sfat - n Ardeal nu exist mas de srbtoare fr pogacele cu jumri - pentru a topi untul n cuptorul cu m icrou nd e, aezai-1 n tr-un bol de ceram ic sau sticl i in trod u cei-! n cu p tor p en tru 2 0 - 2 5 secunde, com u tn d pe puterea m edie a acestuia. - restul de aluat, rezultat n urm a tierii pogcelelor, poate fi frm ntat din nou i ntins, tind alte pogcele. C a alternativ m ai simpl, folosii o rondea zim at pentru a tia rom buri sau ptrate de pogcele.

X jiy '& d & n te.


- 2 5 0 g jumri de porc - 500 g fain - 2 ou - 4 linguri unt - O can lapte cldu - 2 linguri ulei de floarea soarelui - O linguri zahr tos - O linguri zeam de lmie - O lingur boabe de chimen - O linguri drojdie proaspt - Un vrf de cuit de piper negru mcinat - O linguri sare

M c x i de.
1 Separai oule. Frecai, intr-un bol, drojdia cu zahrul, adugai un pahar de lapte, amestecnd uor, apoi presrai un pahar de fain. Lsai s creasc,
timp de 15-20 de minute, ntr-un loc cldu. In acest timp tocai mrunt jumrile i topii untul n cuptorul cu microunde sau pe marginea aragazului.

2 Adugai peste maia untul topit, jumrile, restul de lapte, zeama de lmie, uleiul, glbenuurile btute, sarea, piperul i o linguri de chimen.
Amestecai bine cu o lingur de metal, apoi adugai faina n ploaie. Omogenizai bine compoziia, apoi frmntai un aluat de consisten medie, pn face bicue. Acoperii aluatul i lsai-1 s creasc, timp de 15 minute. ^ ncingei cuptorul la 170 C i presrai masa cu fin. ntindei aluatul ntr-o foaie de 1,5-2 cm grosime, apoi, folosind un phrel cu diametrul de 3 cm , tiai jumri pe care le vei pune ntr-o tav de cuptor. Lsai jumrile s creasc nc 8 -1 0 minute, apoi ungei-le cu albuurile de ou, presrnd chimenul pstrat.

/f. Introducei tava n cuptor pentru 4 0 -4 5 de minute, reducnd puin temperatura dup 20 de minute de coacere.
5 Servii pogcelele cu un pahar de vin alb demidulce sau de care o fi!

d e fe re 2>e

2 > aLC Xa^X

Dificultate

C o st ^

Sfat

- reeta este a soiei mele. Este sim pl i poate fi folosit i n tim pul postului. - atenie la m anipularea scovergiior! Va trebui s avei m ereu minile unse cu ulei, altfel se lipesc. - frigei scovergile n etape. Sub nici o form nu um plei cratia la refuz, cci se vor lipi ntre ele.

X Jiy '& d e j^ e . - 500 g fain


- 2 ou

- o lingur oet de mere - Vi linguri esen de rom .m t ..


- Vz linguri esen de vanilie - Un pahar zahr pudr - Un vrf de cuit de sare

2 pahar ulei de floarea soarelui - */


- 2 cni ulei pentru prjit O lina - *4 pachet de unt moaie - Un praf de copc

M o d ofe

J Folosind o sit deas, cernei faina ntr-un


odihneasc timp de 15-20 de minute.

bol larg, apoi facei o gropi n centru, unde vei turna oule btute uor, uleiul, untul moale, oetul,

esenele, sarea i praful de copt. Omogenizai totul cu o lingur de metal, apoi, frmntai un aluat de consisten medie, pe care l vei lsa s se 2 Stropii masa cu puin ulei, apoi ntinderi aluatul ntr-o foaie de 0 ,7 -0 ,8 cm. Folosind un cuit ascuit, tiai fii late de 5-6 cm. n continuare tiai fiile n romburi. Operai cte o incizie transversal n lungime de 1 cm, n mijlocul rombului, la 2 cm de unul din vrfuri, apoi tragei vrful ndeprtat prin gaura creat, formnd o scoverg. ^ ncingei uleiul ntr-un tuci sau crati cu marginile nalte i prjii scovergile cte 1,5 minute pe fiecare parte, apoi scoatei-le pe o hrtie absorbant. ^ Servii scovergile, pudrate cu zahr pudr.

d e fe r e T> z/f-fV/?

2 > aL cx u ^ x

C o Z o n a cL d U n u d .
D ificultate C o st ^ ^

Sfat - tiu c toate gospodinele au cte o reet de cozon ac m otenit de la bunica sau de la m am a. V voi propune i eu o reet mai sim pl, pentru 2 cozonaci.

Aluat - 300 g fain - 75 g untur

Umplutur - 2 0 0 g zahr - 2 0 0 g nuc mcinat - 2 ou - O lingur unt - O lingur fain - Un vrf de cutit de sare

- 1 5 %unt moale
- 2 ou - O lingur zahr pudr - Un pahar lapte cldu - O lingur cu vrf de smntn - /2 cub de drojdie proaspt - Un vrf de cutit de sare

M o d de.
1 Frecai ntr-un bol drojdia cu zahrul, pn obinei o crem, apoi adugai laptele i o lingur de fain. Lsai s creasc maiua ntr-un loc cldu.
Separai unul dintre ou, rezervnd albuul pentru umplutur.

2 nclzii o planet sau masa i cernei faina n form de movil, apoi facei o gaur n mijloc i aezai untul, untura, oul, glbenuul, maiaua,
smntn i sarea. Omogenizai totul cu un cuit cu lama neascuit, apoi frmntai un aluat de consisten moaJe-medie. Acesta va trebui frmntat timp de minim 15 minute. Aezai aluatul ntr.un bol mare, acoperii-I i lsai-1 s creasc, ntr-un loc cldu, timp de 45-60 de minute. ^ ncingei cuptorul la 165-170 C. mprii aluatul n dou pri egale. Separai oule pentru umplutur. Batei albuurile, mpreun cu cel rmas de la aluat, adugnd zahrul i miezul de nuc.. Cu mna uns cu unt ntinderi aluatul n dou foi i mprii umplutura pe acestea. Rulai foile prin rsucire, apoi aezai-le n formele unse cu unt i tapetate cu puin fain, dup care ungei-le cu glbenu.

^ Coacei cozonacii n cuptor, timp de 40-45 de minute, apoi scoatei-i i culcai formele pe o parte ca s nu cad cozonacii.

dh& C L
D ific u lra te

CjCiCM .o
Cosi ^
%

V O /ii/ts.
Dificultate

< IU
C ost % ((

ci& /yj C ^ & e,

Sfat - folosii esenele concen trate, sunt de mai bun calitate i nu ocup loc m ult n sertarul de arom e. - cnd checul este copt, se crap uor n partea superioar. E ste sem n c s-a fcut cu m trebuie. - checul se ncearc cu scobitoarea sau bul de frigruie, ca i cozonacul sau alte prjituri.

Sfat

- puteri folosi orice fel de gem care are gust uor acrior. recom and adugarea unei lingurie de oet de m ere la orice tip de

aluat de prjituri. Acesta frgezete aluatul.

- 250 g fin + una pentru faa tartei

- o linguri oet de mere


- Un borcan ( 4 0 0 g) gem de mcee - O lingur zahr pudr - Un vrf de cutit de sare

X r > y ^ ie jit& - 250 g de unt


- 4 linguri de smntn dulce 3 5 % grsime - 2 pahare de zahr - 3 lingurie de praf de copt - O esen de vanilie - O esen de rom - 2 50 g de fain - O lingur cu vrf de cacao - 2 linguri de amidon alimentar - O lingur de pesmet fin - 2 linguri de zahr pudr - Un vrf de curit de sare

- 2 ou - 150 g untur sau unt cu 82% grsime 150 g zahr tos - Un plic de praf de copt

M o el
1 Aezai faina ntr-un bol, apoi ruperi bucele din untur i adugai-le n fain, mpreun cu sarea. Folosindu-v de vrfiil degetelor omogenizai compoziia, ciupind faina i untura. n final aceasta va avea aspect de nisip. Acum adugai praful de copt, oetul, zahrul i oule. Frmntai un aluar de consiten medie, dar ferm i lsai-1 s se odihneasc, la rece, timp de 30 de minute.. 2 ncingei cuptorul la 175 C i ungei, cu untur, o form de tart sufiicient de mare ct s cuprind 2/3 din aluatul frmntat. Deci, rulai 2/3 din aluat ntr-o foaie de 0,5 cm grosime, avnd forma tvii de tart, apoi aezai-o n form, curind marginile ce ies nspre afar. ntindei deasupra gemul de mcee. Amestecai restul de aluat cu faina pstrat i, folosind rztoarea cu ochiuri mari, radei-1 peste gem. ^ Introducei tava de tart n cuptor, iar dup 30 de minute scoarei-o, pudrnd zahr praf. Servii tarta tiat n felii cu vin roze din fructe.

M o d d&
1 Batei cu mixerul, untul cu sarea, zahrul i esena de vanilie. Dup ce amestecul s-a albit, formnd o crem, adugai, pe rnd, oule, urmate de fain, amidon, smnt.n i praful de copt. Tapetai o form de chec cu unt i pesmet. mprii compoziia n dou vase, n pri egale, iar n una din acestea ncorporai cacaua i jumtate din esena de rom,. 2 ncingei cuptorul la temperatura de 175 C. Turnai simultan ambele compoziii n forma de chec, apoi inrroducei-o n cuptor pentru 35-40 de minute. Dup ce s-a copt frumos, lsai-o s se rceasc n form, apoi scoatei-o din aceasta i pudrai-o cu zahr pudr. ^ Servii checul tiat felii, cu nuci caramelizate i un pahar de vin dulce.

193

D ificultate

C o st

Sfat

- foile de napolitane se mai num esc, n term eni populari foi Lica - n locul nucilor putei folosi alune de pdure. - nu m cinai nucile foarte m ru n t. N apolitana este mai gustoas dac acestea se sim t la m estecat

- 4 foi de napolitane
- 2 5 0 g zahr tos - Un pachet de unt cu 8 2 % grsime - 3 ou - 4 linguri cacao - 2 0 0 g miez de nuc - Un vrf de cuit de sare

M o d <d& 1 Folosind mixerul, frecai bine zahrul cu glbenuurile, pn se formeaz o crem albicioas, apoi se adaug untul nmuiat uor i cacaua. Separat
batei spum albuurile cu un praf de zahr i apoi ncorporai-le cremei de cacao. Tocai mrunt miezul de nuc, folosipd un cuit.

2 Aezai o foaie de napolitan pe un platou, apoi ntindei


D ai-o la rece pn a doua zi, cnd o vei tia n rombulee.

1/3 din crem, presrnd cu nuci tocate. R epetaj^n terminai foile, ultima foaie

rmnnd neacoperit. Acoperii napolitana cu un ervet curat, appi punei deasupra un platou cu o greuiM^lioar, pentru a presa vag napolitana.

c e re re 2>e

P h ^ ttu t d u /ytacL
D ificultate C o st % %

I Sfat

- nu uitai s presrai masa cu fin c n d ^ l a i aluatul. - putei unge tava i cu ulei - pentru orice prjitur sau plcinc^^trebuie aleas tava care corespunde din p u n ct de vedere al cantitii. Este mai sim plu s adaptai reetele la tvile din cas, s to t trebuiasc s c u m p r a ^

Aluat - 250 g carto^i^ii, splai bine

- O linguri oet de mere - Coaja ras de la V x lmie - Un vrf de cuit de sare Umplutur - Un pahar lapte - Vi de pahar zahr tos - Un plic zahr vanilat

- 2 00 g mac mcinat - 2 linguri gem de fructe - Un ou - O lingur unt - O lingur fin - O lingur zahr pudr

/2 p a ch a ^ e unt -'
- Ujvffehar zahr pudr ; fain

- Un ou
- O linguri praf de copt

M o e i d& 1 Fierberi cartofii n coaj n 1 1 de ap cu puin sare, apoi scoatei-i sub je t de ap rece i curai-i de coaj. Radei cartofii pe rztoarea cu ochiuri
mari, apoi amestecai-i, ntr-un bol larg, cu restul ingredientelor pentru aluat, frmntnd un aluat omogen.

2 Lsai aluatul s se odihneasc timp de 15-20 de minute, timp n care pregtii umplutura; punei laptele la fiert, mpretm cu zahrul vanilat, intr-o crticioar
cu marginile nalte, iar cnd acesta a nceput s clocoteasc adugai macul, zahrul tos i gemul. Amestecai umplutura i lsai-o s se rceasc. ^ ncingei cuptorul la 170 C, ungei o tav cu unt i tapetai-o cu foaie de copt, uns i aceasta la rndul ei. mprii aluatul n 3 pri egale, apoi ntindei-le n foi de dimensiunea tvii. Aezai o foaie n tav, apoi ntindei deasupra Vi din umplutur. Continuai cu a doua foaie-umplutur i ultima foaie. Ungei prjitura cu oul btut, apoi introducei tava n cuptor pentru 4 5 -5 0 de minute. 4 Verificai prjitura dac este coapt i scoatei-o s se rceasc, pudrnd cu zahr pudr. 5 Servii prjitura tiat n romburi, cu un pahar de vin alb demisec.

P r '^ i 't u h Q . d &


Dific

ddC JX o

d u

C o s e a i#

Sfat - pen tru o prjitur m ai fin cerneri Oiina printr-o sit fin. Aceasta se va aera i scpai de eventualele im puriti ori cocoloae.

Aluat - Un pahar fain - 1 pa.har l Vi zahr tos - 6 ou - 2 hnguri cacau - Un plic de praf de copt

- O linguri oet de mere - O Ungur unt Bezea - 4 ou - 2 pahare zahr pudr - O hnguri zeam de lmie

Crem - 1 pahar i Vi zahr - 3 Unguri fain - 2 pahare lapte - Un pachet de unt 82% grsime - /2 de ciocolat cu lapte

M o d <d& 1 Sep arai oule pentru blat i batei albuurile spum, apoi adugai, pe rnd, zahrul, glbenuurile cte unul, cacaua, praful de copt, oetul i faina,
omogeniznd compoziia. ncingei cuptorul la l6 5 C, ungei o tav cu unt i turnai compoziia n aceasta. Coacei foaia timp de 30-35 de minute, apoi scoatei-o afar s se rceasc. nchidei ua cuptorului i oprii focul.

2 n timp ce foaia este n cuptor, separai restul oulor i batei albuurile spum,

ntr-un bol de metal, mpreun cu zeama de lmie, adugnd apoi

treptat zahrul. Dup ce foaia s-a rcit puin, ntindei deasupra bezeaua i introducei-o, pentru 10 minute, n cuptorul nclzit, dar cu focul oprit. ^ Ct timp bezeaua se ntrete n cuptor, preparai crema n felul urmtor: punei un vas cu apa pe foc pentru a pregti un bain-marie. Batei glbenuurile rmase cu zahrul ntr-un bol de metal aezat pe bain-marie, adugnd treptat laptele. Dup ce s-a ngroat, dai deoparte, adugnd untul peste cteva minute. Lsai crema s se rceasc, apoi ntindei-o peste bezea i radei ciocolata deasupra. ^ Servii prjitura cu un pahar de ap rece.

W E Te re 2>e

d&

d jQ

C /x o p &

n th u

n u /

//o u

Sfat

- pentru c este A nul N ou v propun un to rt mai mare, nu doar pentru 4 - 6 persoane. - atenie la blat! C n d l scoatei din cuptor, trebuie s fie nc m oale i nu sfarmicios - ornai tortul cu ciree M arasquino i ciocolat am ruie, ras cu cuitul econ o m ( pentru cu rat cartofi)

Blat - 4 pahare zahr tos - 8 ou - 100 g cacao - Un pahar ap - 2 lingurie vrf de lin

- Un vrf de cuir de sare - O lingur unt Crem - 4 glbenuuri - O lingur fain

- Un pahar zahr tos - Un pahar lapte - Un pachet unt - 3 linguri crem de whisky

M o d d& 1 Separai oule i batei albuurile spum, cu un praf de sare. Pregtii un bain-marie, aeznd un vas cu ap pe foc. Batei cacaua cu zahrul i apa,
ntr-un bol de inox, apoi aezai-1 pe bain-marie. Cnd compoziia a nceput s se nclzeasc, adugai, pe rnd glbenuurile, amestecnd pn compoziia s-a ngroat. n acest moment luai 4 linguri de compoziie i punei-le ntr-un alt bol, pentru a fi folosite mai trziu. n continuare adugai n compoziie fina i albuurile btute.

2 ncingei cuptorul la 160 C i ungei o form de tort cu unt, tapetnd-o cu hrtie. Turnai compoziia de blat n form i introducei-o n cuptor.
Coaceri blatul timp de aproximativ 30 de minute, apoi scoatei-1 din form s se rceasc. Cnd s-a rcorit, tiai-1 n dou pe orizontal, folosind un cuit cu lama lung i bine ascuit (eventual cuit de pine). ^ n timp ce blatul se rcorete, amestecai ntr-o crticioar cu fundul gros cele 4 linguri de compoziie pstrate cu glbenuurile, fina, zahrul i laptele. Aezai crticioara pe foc domol s-a ngroat. Frecai untul, ntr-un bol, pn obinei o spum, apoi adugai-1 compoziiei de cacao, lsnd s se rceasc. ^ Amestecai crema de whisky cu o lingur de ap i stropii foile de blat. Acum aezai o foaie pe un platou i ntindei deasupra Vi din crem, apoi punei deasupra cea de-a doua foaie, repetnd cu crema. Lsai tortul la rece peste noapte, ornndu-1 cu ciocolat sau fric n amestec cu cacao.

397

Dificultate

C o st % % %

Sfat

- pentru c este Anul N ou v propun un tort m ai m are, nu doar pentru 4 - 6 persoane. - atenie la blat! C nd l scoatei din cuptor, trebuie s fie nc m oale i nu sfarmicios - ornai tortu l cu ciree M arasquino i ciocolat am ruie, ras cu cuitul econ o m ( pentru cu rat cartofi)

Blat - 4 pahare zahr tos - 8 ou - 100 g cacao - Un pahar ap

- Un vrf de cuit de sare - O lingur unt Crem - 4 glbenuuri - O lingur fain

- Un pahar zahr tos - Un pahar lapte - Un pachet unt - 3 linguri crem de whisky

- 2 lingurie vrf de fain

M o J (de.
1 Separai oule i batei albuurile spum, cu un praf de sare. Pregtii un bain-marie, aeznd un vas cu ap pe foc. Batei cacaua cu zahrul i apa,
nrr-un bol de inox, apoi aezai-1 pe bain-marie. Cnd compoziia a nceput s se nclzeasc, adugai, pe rnd glbenuurile, amestecnd pn compoziia s-a ngroat. In acest moment luai 4 linguri de compoziie i punei-le intr-un alt bol, pentru a fi folosite mai trziu. In continuare adugai n compoziie faina i albuurile btute. 2 ncingei cuptorul la 160 C i ungei o form de tort cu unt, tapetnd-o cu hrtie. Turnai compoziia de blat n form i introducei-o n cuptor. Coacei hiatul timp de aproximativ 30 de minute, apoi scoatei-1 din form s se rceasc. Cnd s-a rcorit, tiai-1 n dou pe orizontal, folosind un cuit cu Iama lung i bine ascuit (eventual cuit de pine). ^ n timp ce hiatul se rcorete, amestecai ntr-o crticioar cu fundul gros cele 4 linguri de compoziie pstrate cu glbenuurile, faina, zahrul i laptele. Aezai crticioara pe foc domol s-a ngroat. Frecai untul, ntr-un bol, pn obinei o spum, apoi adugai-1 compoziiei de cacao, lsnd s se rceasc. ^ Amestecai crema de whisky cu o lingur de ap i stropii foile de blat. Acum aezai o foaie pe un platou i ntindei deasupra Vi din crem, apoi punei deasupra cea de-a doua foaie, repetnd cu crema. Lsai tortul la rece peste noapte, ornndu-1 cu ciocolat sau fric n amestec cu cacao.

D ificultate

C ost ^

'''^

Sfat

simple i gustoase, frignelele se p ot servi dim ineaa la m ic dejun sau - frignelele p o t fi prjite i n ulei, dar n acest caz, trebuie dublat

- 8-12 felii de franzel, far coaj - 3 ou - O can lapte - Un pachet unt - O lingur zahr pudr - y-i de esen de vanilie - O linguri scorioar mcinat

M o d de.

Amestecai laptele cu esena ntr-o farfurie adnc. Batei oule ntr-un

bol larg. ncingei untul, la foc mediu, ntr-o tigaie cu fundul gros. 2 mbibai feliile de pine n lapte, apoi trecei-le, cu grij s nu se rup, prin oule btute, dup care, scurgndu-le de excesul de ou, frigei-le, timp de 2-3 minute pe fiecare parte, n untul ncins. ^ Scoatei frignelele pe o hrtie absorbant, pudrndu-le cu zahr pudr i scorioar i servindu-le calde.

^ r r e r e l>e

Dificulcate C i w

c o s t^

Sfat - desertul de iarn al bunicilor de peste tot, merele umplute sunt simplu de pregtit i aromate. ustensila de scos csua smburilor merelor i perelor se gsete n toate magazinele sau raioanele specializate ale magazinelor. Aceasta este asemntoare unui cilindru cu vrful ascuit i cu mner.

- 8 - 1 2 mere Ionatan - 10 linguri de miez de nuc mcinat - 150 g de stafide - Un pahar de rom Jamaica sau coniac - 1 0 lingurie de zahr pudr - Coaja i zeama de la o lmie - 4 linguri de unt

M c x l de. p te p O f'd t'e .1 Scoatei csua seminelor merelor i o parte din miez, folosind o ustensil special de buctrie. nmuiai stafidele n rom, iar apoi amestecai-le cu
zahrul, Vi din miezul de nuc, coaja i zeama de lmie i cu miezul de mere rezultat.

2 ncingei cuptorul la 170 C i ungei un vas de Jena sau o tav cu unt. Umplei merele cu compoziia de stafide i nuci, aezai-le n tav i coacei-le
timp de aproximativ 30 de minute. ^ Dup ce merele s-au rumenit frumos, aezai-le pe un platou i presrai-le cu restul de miez de nuc mcinat. 4 Servii merele umplute calde sau reci.

ih
D ificultate j

a ju d
C o st D ificultate

d U
C o st ^ ^

/y r t& t&

c J

Sfat

-T e m p e r a tu r a uleiului de prjit trebuie s fie, pentru orice tip de

prjeal, ntre 1 8 0 i 1 9 0 C . In caz co n trar acesta va fi absorbit de preparat i va avea gust neplcut. G ospodinele nceptoare pot s-i cum pere un term o m etru pentru

X rt^& d eji e.
- 250 g fain - 100 g miez de nuc mcinat - 100 g miere poliflor - Un pahar zahr tos - O linguri zahr pudr - Un pachet unt plus o lingur pentru uns tava - 5 ou

buctrie sau p o t n cerca tem peratura uleiului tind o felie de pine n cuburi mici i aruncnd unul din acestea n uleiul ncins. D ac se rum enete n 5 -6 secunde, nseam n c uleiul este gara de prjit.

- 6 mere Golden, mari, splate - 2 cni aluat de cltite (vezi capitolul Sosuri i Aluaturi) - O lingur fain - Un pahar lichior de portocale ( eu recomand Grand Marnier ) - O linguri scorioar mcinat - O lingur zahr pudr - 1 can i Vi ulei de floarea soarelui

- O linguri zeam de lmie - Coaja unei lmi - 3 linguri coniac sau rom Jamaica - Un vrf de cuit de sare

M cx i

de. p te p o ta te -

1 Cernei faina, separai oule i nmuiai uor untul. Frecai, ntr-un M od d e.


bol, untul cu zahrul i mierea, pn obinei o crem aurie, apoi adugai pe rnd glbenuurile, btnd energic. Adugai, n continuare, faina, coaja de lmie i coniacul, omogeniznd bine. Lsai aluatul s se odihneasc, la rece, 2-3 ore. 2 ncingei cuptorul la 165 C. Batei albuurile spum, mpreun cu zeama de lmie, apoi adugai zahrul pudr i miezul de nuc. ^ ntindei aluatul inrr-o foaie de 1-1,5 cm, pe care o aezai ntr-o tav uns cu unt ji tapetat cu foaie de copt. ntindei deasupra compoziia de albuuri i introducei tava n cuptor pentru 35-40 de minute.

Curai de coaj i csua seminal merele i apoi tiai-le n felii de

1 cm grosime. Punei-le intr-un bol i stropii-le cu lichiorul de portocale, lsndu-le la macerat timp de 1-2 ore.

2 ncingei uleiul intr-o tigaie cu fundul gros i amestecai aluatul de


cltite cu lingura de fain, pentru a-1 ngroa. Trecei feliile de mere macerate prin aluat, scurgei-le de excesul rezultat i prjii-le n uleiul bine ncins. 2 Scoatei merele prjite pe o hrtie absorbant i pudrai-le cu zahr i scorioar.

^ Verificai prjitura, apoi crestai-o uor, crend forma feliilor de


prjitur ce vor f tiate cnd se rcesc.

jsm

A fu c J
D ificultate

a j u ^ d& p d u h e . CjQ tOyyi&IiZate,


C o st ^ %

Sfat - pentru ca zahrul s nu se "zahariseasc n tim pul caram elizrii, adugai la n cep ut puin m iere zeam de p o r ta ^ le sau ln^ie.

- 2 0 0 g nud - 200 g alune de pdure - O can zahr tos - O lingur miere - O linguri zeam de portocale - O lingur ulei de floarea soareliTf^

M o d de.
1 Punei zahrul, mierea i zeama de portocale la fiert, Ia foc mediu, ntr-o c r tia o a ^ ^ u n n ^ u ^ r o s . In timp ce acestea fierb ncet, aezai nucile i
alunele intr-un ervet curat, acoperii-le cu acesta i, folosind un sucitor, spargeri miejii, dar nu foarte mrunt.

2 Ungei o foaie de hrtie cerat cu ulei, iar cnd zahrul a nceput s se nglbeneasc adugai miejii de alune i nuci, amestecndu-i bine cu zahrul.
Turnai amestecul auriu pe hrtie, nivelnd cu o palet uns cu ulei, apoi lsai cteva minute s se rceasc. ^ Dup ce cranul s-a rcit, spargei-1 cu dosul unei linguri i servii-1 pe prjituri sau ca desert.

dteyyt n&a.y'O.
D ificultate ' ^ 0 C o st % ^ %

Sfat - este im portan t s am estecai n cm tin u u crem a pentru a nu se prinde de fundu.

>t
D ificultate

d e . S /y i n t /i d u /< l&

Sfat - pentru ca tortul s se desprind uor de form a n care s-a rcit, aceasta se terge n exterior cu o crp udat cu ap fierbinte i stoars.

- 2 linguri fain
- 3 linguri cacat) - 5 linguri zahr tos - 800 ml lapte - V 4 pachet unt - 2 linguri rom Jamaica sau coniac - 4-6 ciree Marasquino

->Un pahar cu fructe diferite din dulcea ( caise, piersici, viine, etc. ) - 300 g fric natural - 5 ou - 4 pahare lapte - 3 linguri zahr pudr

- O lingur gelatin - O linguri amidon - 3 linguri coniac - Un pachet zahr vanilat - Un vrf de cuit de sare

A /o c f d&

M o d d&

1 Separai oule, iar albuurile batei-le spum cu un praf de sare.

J Amestecai faina cu

cacaua i zahrul ntr-un bol larg, apoi turnai

Fierbei laptele ntr-un ibric. Pregtii un bain-marie, aeznd pe foc un vas cu apa. Cnd acesta fierbe, aezai deasupra un bol de metal, n care vei omogeniza 4 glbenuuri de ou cu zahrul pudr, zahrul vanilat i amidonul apoi adugai laptele fierbinte, amestecnd cu grij. Dizolvai gelatina n 2 linguri de ap, iar cnd crema de ou s-a ngroat, adugai-o i pe aceasta, amestecnd uor.

laptele i romul, omogeniznd compoziia cu un tel. 2 Turnai compoziia ntr-o crticioar cu fundul gros i ferbei-o, pe foc foarte mic, pn s-a ngoat i a cptat aspectul unei creme. Lsai crema s se rceasc puin, picurnd untul nmuiat deasupra. Umezii cu ap rece 4-6 holuri de sticl i mprii compoziia n acestea. ^ D ai crema la rece pentru 6-7 ore, apoi ornai cu cireele Marasquino i servii-o ca atare.

Lsai crema s se rceasc, apoi adugai fructele, coniacul i

albuurile spum. Turnai compoziia ntr-o form de tort, tapetat cu foaie de de hrtie cerat i introducei-o n frigider pentru 3 -4 ore, apoi se rstoarn pe o farfurie sau platou rotund i se orneaz cu fric.

cerere

1> U L C X U ^ I

d o S
D ificultate C o st % %

^/7

- 4 0 0 g fain
- 1 pachet i Vi unt - 8 linguri zahr tos - O lingur zahr pudr ' 1 kg mere de prjitur, splate - O linguri scorioar - 2 cuioare mcinate

M o d d e . /ft e p a t a t e .1 Aezai faina ntr-un bol, apoi tiai un pachet de unt n cubulee i adugai-1 n fain, mpreun cu 3 linguri de zahr. Folosindu-v de vrful degetelor omogenizai compoziia, ciupind faina i untul. n final aceasta va avea aspect de nisip.

2 Lsai compoziia de fain s se odihneasc, iar n acest timp curai i radei merele pe rztoarea cu ochiuri mari. Punei restul de unt la ncins
ntr-o crati cu fundul gros i clii merele, la foc domol, adugnd restul de zahr, scorioara i cuioarele mcinate. ^ ncingei cuptorul la 180 C i turnai merele clite ntr-un vas de Jena sau ntr-o tvi, presrnd deasupra lor compoziia de fain. Introducei vasul n cuptor pentru 2 5 -3 0 de minute, pn se rumenete frumos 4 Servii prjitura porionat cu smntn sau frica.

3.
a . (5 u S tc o ~ e te jC je d in ie p u i- e V'm >~e>U

A . C-hec, a p e titiV C U cJu /> e rcj


L C .. S u p . C M c Jl!/> l& n

a. P -fti& d& p o tC d . ^ u / a d d l/ 7 p u / p d e p o r - c c u c i-r ta ^ 'i p i c a n i

/> . d ttlO I^ <d& C JX S. - fy ^ i


e . C a t t o / i c o -d e /e J iA ^ ti C U S /> i /it /)

<i. PateM d& -pKiat ptspatco^ # > ? ciaS


P. C Jie C , d e C X iC A o ^ 1 V a /v /le

<J. S a /a t d& s-P&ciJ. c io a c &. C u t< iar> u /y ip /u t / l P'iUt-& el& dattorPi CJ^ CLozofTOC^ CM (lo S t l a. S f e c J u /ytp /u t c u n u c J A . Sajcst de ^C J'U /yj^ll SCUU /le j-n ^ Stca^i
c i. i< a /Z e r d e c a s

2 ,

d . B o t^
cm

d e v it c u

S - f e c J ^ 1 S /y i /it /i

a. P a s t de. sardl/te.

unt

e . M u ^ c /v - f i/ e d e p e itC C U /> n lere. ^ 1 c J/y t/ft-u

/>. Pi-fite. ds. ^ s c C U CJ'&jyi de. ht-ea/i C^. ^u/ofl . de -piC^lt d . S a Ja t de ^ o e u -p e. So}'/>ia/e dn ^ ^ t- / v

f. P t '^ lt u t ' c u /^ICKI.


P&n7!.r-U (XC.&S't /yj&nit^ va f'&C, C >/>70y^<da/yi f^&asca. si Cuv'&s. C Jiar/ciit& Ce)
~Te}-ra ^o/yja/xX
Tem peratura de servire: Tem peratu ra de servire: 1 9 -2 0 C 21 -2 2 C A lte recom andri culinare: friptur de ra, miel preparat cu sos, brnzeturi fine franuzeti - Beauforc, Cedar

f. T o t -t de C/3ilLo p e Jitr-U A n u I a/o U

4 0 4

A lte recom andri culinare:

MCf^Za^Z 2>

carne roie, vnat cu pene

INDEX
AJivanc cu fructe 2 0 4 A luat de plcint 2 0 A luat de tiei 2 5 A luat de tarta (fraged) 1 6 A lu at pentru cltite 21 A n gh em ach t de viel 8 7 Antricoate de vit cu costi i ceap 2 8 6 A n tricoate de vit n sos de ciuperci i vin 2 8 7 Ardei um plui cu carne tocat 2 8 2 Ardei um plui cu vinete 1 3 2 B bi de hering 2 1 9 Bezele cu nuci 1 1 3 Bline (Blinis) ruseti cu ciuperci 2 2 4 B o b o c de ra cu castravei acri 7 4 Bor de aripi de curcan 2 4 4 Bor de berbec 5 9 B or de praz i cartofi 3 4 6 Bor de spanac 5 7 Bor de tevie 5 4 Bor de vit cu sfecl i sm n tn 3 4 8 B or de viel cu ciuperci 1 5 4 B or rece de pui 1 5 7 B rnz de b u rd u f cu chim en 1 3 6 B ud inc de m acaroan e 2 2 3 B ud inc de orez 3 1 0 B ud inc dulce de cltite 11 1 Budinc sseasc din franzel i mere 3 0 9 Bulz cu brnz de b u rd u f i sm ntn gras 3 3 2 C aras m arin at n sos de legum e 3 2 C aras prjit ca la O lten ia 2 4 9 C rn ai de cas 3 2 2 C rn ai de M uscel 2 2 1

C h ifte lu e de vit cu m rar i sm n tn 2 8 3 Chiftelue din lapi de crap cu sos Scordolea 3 0 C hiftelue m arinate 8 8 C hilc cu ceap 3 1 6 C hiperch i 1 4 0 C iolan afiim at cu fasole 7 0 C iorb ardeleneasc de pui cu fasole verde 15 1 C io rb de agrie cu costi 5 5 C iorb de burt 2 3 8 C iorb de fasole alb cu costi 3 4 9 C io rb de fasole gras 1 5 8 C io rb de fasole verde cu roii 1 5 9 C iorb de gsc 1 5 2 C iorb de iepure 1 5 3 C io rb de linte galben cu scricic afum at 3 4 7 C io rb de lobod 5 4 Ciorb de miel cu tarhon i smntn 6 0 C io rb de perioare cu os de vit 61 C iorb de pete dreas cu sm n tn 1 5 6 C iorb de porc cu prune uscate 3 5 0 C iorb de potroace 3 5 1 C iorb de salat verde - ca-n Ardeal 5 8 C io rb de scricic cu lapte 3 5 3 C io rb de varz a c r dreas cu sm n tn 3 5 1 C io rb m unteneasc de vcu 2 4 3 C iorb turceasca de paste um plute 2 4 0 C iorb verde cu m aionez 5 3 C iorb i de pui la grec 6 2 C io rb i de var cu leg u m e i zdrene de ou 1 6 1 C iu lam a de hribi 2 6 6 C iu lam a de pipote de pui 7 7 C iu perci cu ardei i sm n tn 1 2 7 C iu perci um plute 1 2 8 C ltite braovene cu carn e to cat i ficei de pasre 9 2 C ltite cu du lcea 1 1 2 C ltite cu legum e la cu p to r 1 3 5 C ltite cu urd i m rar 1 1 0 C ltite secuieti cu sm ntn 3 2 7 C oaste de p o rc coapte n tuci 1 9 9 C oliv tradiional 3 1 1 C olun ai bucovineni cu telem ea de vac i sm n tn 2 2 2 C on op id gratinat 2 6 9 C orn u lee cu gem i nuci 1 0 4 C o sti fiart n zeam de varz i usturoi 3 6 3

C o d e te de p o rc cu roii i verdea 3 8 4 C o tle te de p o rc cu sm n t n i p ap ric 3 8 3 C otlete m ureene cu glute 3 8 2 C o zo n ac cu nuc 3 9 2 C rap n sos de sm ntn 1 6 7 C reier pane 2 2 7 C rem de brnza cu cpune 1 1 9 C rem de zahr ars 1 1 8 C rem de zm eur cu frica 2 0 9 C rem neagr 4 0 2 C ro ch ete din creier 2 2 8 C ru toan e de pine cu oregano 18 C u rcan um plut 3 8 1 D egeele de pui cro can te 7 3 Dovlecei pane cu sos de roii 1 7 9 D ovlecei um plui cu brnz 1 3 3 D ovlecei um plui cu brnz i orez 1 7 8 D rob de legum e 1 6 9 D rob de miel n aluat 4 1 D rob de pasre n aluat 4 2 Evantai de vinete 1 2 5 Fasole btut cu ceap rum en 3 1 7 Felii de pine rneasc cu untur de gsc i usturoi 3 7 Ficat de p orc cu ciuperci 2 5 7 Ficat de viel pane 4 6 Ficei de pasre n vin alb 4 5 Frignele cu scorioar 3 9 8 Frigrui din piept de p o rc i ceap roie 3 8 9 Frigrui uoare de pui cu legum e 8 6 Frip tur de ied 81 Fripcuric de pui 1 8 4 Glute cu prune 3 0 8 G lute de orez n foi de tevie 1 0 0 Glute din gri 2 4 Glute pentru paprica 14 G sc la cu p to r 2 9 0 G hiveci clugresc 2 6 2 G ogon ele acre u m plute cu carn e de pui i costi 3 7 1 G ogonele um plute cu viel 6 9 G rtar la iarb verde - C u m m arinm fripturile 2 0 0 Gri cu lapte 1 1 2 G u joan e de alu 1 3 6 Gula de vit ca la Ludu 3 7 3 Gulii um plute 1 3 1 Gustare rece din gsc i ceap roie 2 3 0 G ustare rece din iepure i vin rou 3 2 4 H ribi pe plit 2 6 8 Iahnie de fasole boabe 3 6 4

ngheat de fructe cu iaurt 2 1 1 n gh eat de lm ie 2 1 2 ngheat de zm eur sau cpune 2 1 0 Kaizer de cas 3 2 3 L ap te de pasre 1 1 7 Lapi pane 3 1 Legum e fierte n u n t cu zeam de lm ie i ptrunjel 2 9 1 Lim b cu m sline 3 7 8 L im b rece cu sos de sm n tn cu hrean 2 2 9 Liptau er 3 6 M acaroane cu brnz 9 4 M m lig cu brnz i sm n tn 3 7 M m lig n pturi de brnz 3 3 3 M m lig pripit 2 2 M m lig i carne n straturi 2 5 5 M n ca re de d o vlecei cu roii i c im b ru 2 7 1 M n care de gin cu vinete fripte 2 9 5 M ncare de gutui 3 6 0 M n care de m azre cu m rar i frignele 1 7 1 M ncare de varz nou cu sm ntn 1 7 2 M ncare de vit cu m azre i roii 191 M ncare de vit cu roii i usturoi 2 8 9 M n cric de castravei m urai cu carn e de p o rc 1 8 7 M ncric de l^;um e cu tiei de cas 177 M n cric de spanac cu orez 9 8 M arinad pen tru carne 19 M arinat de pltic 3 4 2 M ere n aluat 4 0 0 M ere um plute cu nuci 3 9 9 M iel cu spanac 8 0 M iel la cu p to r 7 8 M ucenici m oldoveneti 1 0 6 M ucen ici m unteneti 1 0 7 M ujdei de usturoi 2 6 M usaca de vinete 2 6 1 M uchi de p o rc m p n at 3 8 8 M u ch i de vit u m p lu t cu c rn a t p ica n t 1 9 2 M u ch i fde de p o rc cu m iere i cim b ru 3 8 7 N ap olitane de cas 3 9 4 N u ci i alune de pdure caramelizate 4 0 1 O blei prjii 3 4 O m let rneasca 3 8 O rez cu lapte 3 0 5 O stropel din pulpe de pui 1 8 2 O u um plute 3 9 Pandipan cu caise sau p n m e 2 0 6

Cartofi ardeleneti cu smntn 365


C artofi cop i n coaj, cu sm n tn i costi prjit 3 3 1 C artofi fra n u ^ ti 2 7 3 C artofi noi cu m rar 9 5 C artofi noi cu m sline i ceap verde 9 6 C artofi rneti 2 7 3 C artofi um plui cu ciuperci 2 7 2 C artofi zdrobii cu usturoi 9 5 C a prjit n m lai 3 3 C eg um plut 6 8 C h ec aperitiv cu ciuperci 3 3 6 C h e c cu cacao i vanilie 3 9 3 C hiftele de varz dulce 1 4 1 C hiftele din orez cu ou fierte 1 0 3 C hiftelue de ciuperci 4 7

Papanai c u sm ntn i gem 3 0 6 Papanai fieri 3 0 5 Papar cu telem ea de oi 2 6 3 Paprica de pui cu sm ntn 2 9 7 Parfait de piersici 2 1 3 Prjoale m oldoveneti 9 0 Pasca cu brnz i stafide 1 0 8 Past de sardine cu u n t 3 1 8 Pastram de oaie la tigaie 2 2 8 Pstrv fi'ipt, cu sos p ican t 2 5 0 Pateu de ficat preparat n cas 3 2 5 Pesm et de casa 1 7 Piep t de p o rc c ro c a n t, cu sos de m u tar 3 7 0 Piftie de gsc cu crem de hrean 3 2 0 Piftie de p o rc 3 1 9 Piftie din aripi de curcan 3 2 1 P ilaf cu ciuperci 3 5 9 Pilaf cu dovlecei 9 9 Pilaf de gsc 7 6 P ilaf dobrogean de berbec 2 7 4 Pilaf srbesc 1 7 6 Piure de cartofi cu praz i costi 3 6 3 Piure de con o p id cu friptur rece 3 3 2 Piure de spanac cu ou ochiuri 9 7 Plachie de crap 1 6 6 Plcint cu brnz de vaci 1 1 6 Plcint cu cartofi i ciuperci 3 0 3 Plcint cu dovleac 2 9 8 Plcint cu ghebe i carne de viel 2 5 6 Plcint c u m ere 3 0 0 Plcint de praz cu brnza 2 5 8 Plcinta dobrogean cu brnz de oi 3 0 0 Plcinte cu vajtz 3 0 1 Plcintele cu brnz dulce 2 0 3 Plcinele cu viine 2 0 7 Pogcele cu ju m ri 3 9 0 Prjitur cu fructe de var 2 0 5 Prjitur cu gem de gutui 3 0 2 Prjitur c u m ac 3 9 5 Prjitur cu m iere i caise 1 1 5 Prjitur cu m iere i nuci 4 0 0 Prjitur cu stafide i scorioar 1 0 5 Prjitur de cacao cu bezea 3 9 6 Prjitur de m ere cu dosul n sus 4 0 3 Prjitur din foi fragede i gem de zm eur 1 1 4 Praz cu m sline 3 5 7 Praz um plut cu past de ficat 1 3 3 Pui cu fasole verde 1 9 0 Pui cu m azre 1 8 5 Pui cu tarhon 7 1 Pui prjit cu legum e 2 9 2

Pui vrncean cu roii i sm n tn 1 8 6 Pulp de po rc m arin at la cu p to r 1 9 8 Pulp de vit cu sos de sm n tn i m utar 8 4 Pulpa de viel m pn at 8 2 Pulpe de curcan m pn ate cu costi, usturoi i rozm arin 3 8 0 Pulpe de pui cu cm ciori i msline 2 9 4 Pulpe de pui cu vin alb 7 2 Pulpe de ra cu gutui i sos caram el 2 5 3 Rasol cu afum tur 3 7 2 Rasol de coco (sau gin) 2 9 6 Rasol de som n cu sos uor de legum e i vin alb 1 6 8 Rasol de vit 8 5 R a pe varz nou clit 1 8 9 R aa um plut cu ciuperci 2 5 4 R oii um plute cu brnz i o u 1 3 0 Roii um plute cu ficei 1 2 9 R oto co ale de m m lig firipte 9 7 Rulada alb cu gem 2 0 8 R ulad de ficat 3 3 4 R ulad de alu ca la cherhana 3 5 5 R ulad din carne tocat de vit 1 9 6 R ulad din pulp de p o rc cu crnai pican i 3 6 8 Rulouri de mnzat cu ficei de pasre 2 8 4 Ridouri de urd cu m rar n unc de Praga 1 3 7 R ulouri de viel um plute cu orez i jam b o n de po rc 1 9 5 Rulouri din p iJp de po rc cu cim bru 2 7 5 Salat la Rousse 4 9 Salat cald de cartofi 2 3 3 Salat de boeuf 3 3 7 Salat de cartofi, ridichi de lun i ceap verde 5 2 Salat de castravei cu m rar 1 4 8 Salat de ceap cu chiftele (perioare) i m aionez 51 Salat de ceap roie 2 3 4 Salat de ciuperci m arin ate 2 3 5 Salat de conopid cu sos de m utar 2 3 6 Salat de dovlecei i ciuperci 1 4 8 Salat de fasole verde cu usniroi 1 5 0 Salat de icre de crap 3 5 Salat de legum e de var 1 4 9 Salat de m orcovi i gulii 1 4 4 Salat de ppdie 4 8 Salat de ridichi negre 3 3 9 Salat de roii cu brnz telem ea i usturoi 1 4 5 Salat de scrumbii sau heringi srai 3 4 1

Salat de sfecl coapt 3 3 8 Salat de elin cu m ere de var 1 4 7 Salat de varz nou 1 4 6 Salat de varz nou cu ochiuri fierte i blue cheese 1 4 2 Salat de verdeuri de prim var 4 8 Salat de vinete cu m aionez i ardei cop i 1 4 3 Salat din varz alb i roie cu ou i sos de nuci 2 3 2 Salat dulce de m orcovi, m ere verzi i m iere 1 4 5 Salat oriental 3 3 8 Salat verde cu msline um plute 5 0 alu n cru st de m lai, cu m ujdei dobrogean 2 4 7 alu um plut cu nuci 2 4 8 Saram ur din burt de crap cu m m ligu i roii coapte 1 6 5 Saram ur olteneasc de pui 181 Sarm ale de hribi n foi de varz 2 2 0 Sarm ale din btrni 3 7 4 Srm lue de ciuperci n foi de vi 1 7 4 Srm lue de gsc n foi de tevie 7 5 Scovergi 3 9 1 Scrob cu creier 2 2 6 Scrum bie coapt n foi de vi 6 7 Scrum bie de m ai pe grtar 6 5 Sfecl cu sos Scordolea 3 3 0 Sfecl um plut cu nuci 3 2 8 niele din pulp de p o rc 3 8 6 Sos de brnz de vaci 15 Sos de castravei 2 0 Sos de hrean cu sm n tn 19 Sos de m aionez 15 Sos de m rar 1 6 Sos de roii 2 4 Sos de usturoi cu sm n tn 2 6 Sos scordolea 14 Sos T artar 2 1 Sos vinegreta pentru salate 1 7 Sote m celresc din organe de p o rc 3 7 9 Spum de fructe cu brnz de vaci 2 1 1 tiuc brilean n vin alb 2 4 6 Straturi de legum e la tav 1 2 6 Stufat de miel 81 unc n crust de secar 3 8 5 Sup crem de cartofi cu verdeuri 6 3 Sup crem de fasole boabe cu costi cro can t 2 4 5 Sup crem de ficat 2 3 9 Sup crem de legum e 1 6 2 Sup crem de m azre 1 6 3

Sup de canof cu lapte i foi de dafin 2 3 7 Sup de chim en 3 4 6 Sup de gin cu glute de gri 2 3 7 Sup de gulii cu glute 161 Sup de pete srat cu praz i sm n tn 3 4 5 Sup de roii cu usturoi 1 6 0 Sup rece de castravei i iaurt 1 5 7 T iei cu nuci i zahr 3 0 4 Tiei cu varz 3 6 2 T art cu gem de m cee 3 9 3 elin cu sos de ceap 2 7 0 Tocni de berbec cu vinete 2 7 7 T ocn i de cartofi 3 5 8 T ocn i de ceap cu sm n tn i m m ligu 6 4 T ocn i de ceap i roii 2 6 3 Tocni de pete ca la B ugeac 3 5 6 T ocn i de pui cu ceap i ardei 1 8 3 Tocni din carne de po rc cu ardei gras i vin dulce 2 7 6 Tocni p ican t de ardei 1 7 0 T och itu r de C rciu n 3 8 5 T o rt cu fructe din dulcea i crem de sm n tn dulce 4 0 2 T o rt de cacao p en tru Anul N o u 3 9 7 Tuslam a de bu rt 2 8 8 U m p lu tu r pen tru ou din m aionez, glbenuuri i m utar 2 3 U m p lu tu r p en tru ou din past de ficei 2 2 U m p lu tu r pentru ou din past de unc 2 3 Varz ca la C luj 3 7 7 Varz clit cu crnai 3 6 7 Varz cu carne de po rc 3 6 6 Varz cu orez i sm n tn 2 6 4 Varza nou clit 1 7 3 Varz roie cu m ere i stafide 2 6 5 Varz secuiasc 9 1 V inete cu iaurt 1 2 4 V inete um plute 2 7 9 Viel cu ciuperci i vin alb 2 8 0 Z acu sc de som n aezat pe foi de andive 2 1 8 Z acu sc de var 1 3 9 Z ah r vanilat 2 5

S-ar putea să vă placă și