Sunteți pe pagina 1din 10

Eroscop

Colecie coordonat de
MAGDALENA MRCULESCU-COJOCEA
Virginie
DESPENTES
TRAGE-MI-O!
Traducere din limba francez de
Doru Mare
Prefa de
Alexandru Matei
EDITORI
Silviu Dragomir
Vasile Dem. Zamfirescu
COPERTA
Faber Studio (Silvia Olteanu i Dinu Dumbrvician)
FOTOGRAFIA COPERTEI
www.razvan-voiculescu.ro
REDACTOR
Gabriela Riegler
TEHNOREDACTAREA COMPUTERIZAT
Cristian Claudiu Coban
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
DESPENTES, VIRGINIE
Trage-mi-o! / Virginie Despentes ; trad. : Doru Mare ; pref.
Alexandru Matei. - Bucureti : Editura Trei, 2006
ISBN 973-707-068-2 ISBN (13) 978-973-707-068-5
I. Mare, Doru (trad.)
II. Matei, Alexandru (pref.)
821.133.1-31=135.1
Aceast ediie a fost tradus dup Virginie Despentes, BAISE-MOI, Editions Grasset &
Fasquelle. Paris, 1999
Editions Grasset & Fasquelle, 1999
Editura Trei, 2006 pentru prezenta ediie n limba romn
C.P. 270490, Bucureti
Tel./Fax: +40 21 300 60 90
e-mail: office@edituratrei. ro
www.edituratrei.ro
ISBN: 973-707-068-2
ISBN (13): 978-973-707-068-5
2011
ISBN: 978-973-707-484-3
M n treb ce voia s spu n exact.
Poa te c to tui m ae za n rect. Mie
mi-e ra tot u na, v dai sea ma. Dar oare
dra gos tea ade v ra t, o fi ea n rect? Iat
ce nu-mi d pace.
SA MU EL BEC KETT, Mol loy
ADE V RURI MUR DA RE
C
e le br as tzi, scri i toa rea n vr st de 36 de ani c re -
ia i pla ce s scrie n ba ruri a de bu tat la o edi tu r mi -
no r, Flo rent Mas sot, n urm cu nou ani, cu ro ma nul pe ca re-l
i nei as tzi, cir cum spect, n mini. Ca ta lo ga t de unii drept fan -
te zie punk, car tea a stat la baza unui film pro dus n Ma rea Bri ta -
nie i in ter zis n Fran a. Cu plul pro ta go nist, for mat din dou
pros ti tua te, v poa te aminti de Qu en tin Ta ran ti no. Iar lim ba jul,
co lo rat, mai pu in vio lent de ct o spu ne ti tlul, des cin de din tr-o
tra di ie li te ra r fran ce z unde, al turi de maetri ca C li ne sau
Louis Ca la fer te, i re g sim pe pro ta go ni tii va lu lui se xu al tex tu -
a list din anii 70 Mo ni que Wit tig sau Tony Du vert. Fa de li te -
ra tu ra ul ti mi lor, ns, cea din ro ma nul de fa nu ine att s
trans gre se ze li mi te le lim ba ju lui sau s de p eas c nietz schean li -
te ra tu ra: na ra iu nea cur ge cla sic, fra ze le scur te sunt ex pre sia unei
con vin geri i con ven ii na tu ra lis te, care, am be le, aju t scri -
i toa rea s cu lea g la u rii unui suc ces ime diat i si gur. Ro man-hit,
Bai se-moi (Tra ge-mi-o) e f cut par c pen tru to pu ri le din zi le le
noas tre: ceea ce con tea z este s fii m car o dat pe lo cul I. Lu -
cru de mon strat din plin prin ti raj, vn zri i re ac ii.
To tul de vi ne foar te sim plu dac ci teti Vir gi nie Des pen tes
dup Mi chel Ho u el le becq (sau, con form ti tu la tu ri lor n vigoare,
7
8
o tra she ri du p un nou pro fet). n e legi n pri mul rnd c al -
ter ego-ul fic io nal al scri i toa rei se afl n ca bi na unui lo cal de
noap te, pen tru a-l a tep ta pe al ter ego-ul ficio nal al ce lui de-al
doi lea. n e legi, apoi, dup un scurt efort de ge ne ra li za re, c,
n com pa ra ie cu li te ra tu ra pro fe ti c a lui Ho u el le becq sau, dar
cu vreo c te va trep te in fe rioa r, a lui Dan tec, cea trash se mul -
u me te s de scrie i joa c doar car tea na tu ra lis mu lui de fier,
nu i pe aceea a ta u ma tur giei re demp ti ve.
Se va pu tea face, de c tre ci ti tor, gre ea la de a citi cu ren tul
trash ca pe o no u ta te cu care bi a ta Fran n cear c s ade me -
neas c un pu blic eu ro pean i mon dial n mare par te pier dut.
Mi ca rea trash apa re la sfr i tul ani lor 70 ca un soi de fo to -
gra fie n ne ga tiv a hip py-u lui pu in re zis tent la asal tul con su -
mis mu lui n plin avnt. Sex Pis tols, cu ren tul i fi lo so fia de via -
punk re pre zin t ima gi nea unei re vol te re sem na te, lip si t de
ideal, un mod de a tri, a c rui miz uni c r m ne he do nis -
mul vio lent aflat la con flu en a du re rii i pl ce rii un fel de
sa dism mo dern care exal t tra u ma ca sin gu r ex pe rien in di -
vi du a l mai rar co lec ti v mar can t. In te re sant este c
ma nie ra aceas ta att de ame ri ca n de a face li te ra tu r, dac ne
gn dim doar la ge ne ra ia beat din care des cin de trash-ul, a fost
pre lua t n Fran a de c tre scri i toa re. Lim ba jul crud, ci nis mul,
ex pe rien e le li mi na re, dro gu ri le, vio len a, pros ti tu ia, mu zi ca
dis co (pre fe ra t la apa ri ie, spun stu di i le cultu ra le, de ho mo -
se xu ali) i mu zi ca ho u se tot ceea ce struc tu rea z att de fluid
via a eroi lor din Train spot ting sunt da te le unui me diu so -
cial v nat, n Fran a, de o par te n sem na t din t n ra li te ra tu -
r fe mi ni n.
Tre buie spus c aceas t li te ra tu r n-a re n tot dea u na pre s
bun. Scoa tei din li te ra tu r uma ni ta tea i cul tu ra na io na l,
Trage-mi-o!
Virginie Despentes
vei ob i ne eul po ves ti ri lor lui Chris ti ne An got. [] Acest tip
de eu nu do bn de te sta tu tul li te rar de ct prin bi za re rie, adi -
c prin stra nie ta tea fr poar t de comu ni ca re, cre de Ma rin
de Viry n tr-un ar ti col re cent
1
. Eul per so na je lor lui Vir gi nie
Des pen tes nu este att de exa cer bat. To tui, pe bi za re rie mi -
zea z i ea. Nu este un se cret fap tul c, as tzi, pe ri fe ria a ajuns,
sau tin de s-o fac, n cen trul dis cur su ri lor ar tis ti ce. Ex cen tri -
cii zi le lor noas tre nu mai sunt aris to cra ii dan dy de pe vre muri.
Nu, ei sunt fron de u rii al c ror n de pr tat str mo este Laf ca -
dio al lui Gide, dar nici m car att: ei re pre zin t ge ne ra ia so -
cie t ii de hi per-con su ma ie (Gil les Li po vet sky), co piii ex -
ce su lui, de pen deni de vio len &drog&sex, a c ror uma ni ta te
rz ba te rar i par ci mo nios, ale c ror acte gra tui te, ve ni te din
li ber ta tea fr Dum ne zeu, i-au pier dut ma ies ta tea.
Una din tre eroi ne le din Bai se-moi uci de cu sn ge rece un
co pil, dar cri ma co mi s este re la ta t de un dis curs ale c rui
mize n-au ni mic n co mun cu cea a lui Gide n Piv ni e le Va ti -
ca nu lui. i to tui, aceas t li te ra tu r fa de care lu mea cade tot
mai adnc n ne u tra li ta te are n v min te le ei.
n jur na lul su ap rut n Ziua li te ra r, Ma rin Pre da are o
sc p ra re de lu ci di ta te, aa cum fi lo so fii nu au aproape nici o -
da t, cir cum speci cnd vine vor ba de ge ne ra li zri: n rest,
omul care ne ce si ta cum ne ce si tau ru ii odi nioa r cu ochii prea
hol bai n via (a ne ce si ta, cu sen sul de a se im pli ca, aici,
n.r.), cu tn du-i sen sul din co lo de ceea ce este n re a li ta te, n-o
s g seas c de ct ori ne an tul, ori tot pe el n sui, ceea ce de vi -
ne lip sit de sens, fiind c as tzi omul se cu noa te deja prea mult
pe sine []. As ta-mi pla ce enorm: omul se cu noa te deja prea
9
Eroscop
Trage-mi-o!
1 Marin de Viry, Sur la fiction romanesque franaise contemporaine, Commentaire nr.
102, vara anului 2003.
10
mult pe sine cu alte cu vin te, se plic ti se te de moar te de el
n sui. Ace le en nui, sple en i toa te ce le lal te plic ti seli ar ti za na le
care vor mai fi exis tnd nu apar in omu lui mo dern, in di vi du -
a li zat, n vir tu tea de s vr i rii vreunei evo lu ii de clin spen -
gle rian, es ca to lo gie new age sau mai tiu eu ce apo geu al dia -
lec ti ci lor de toa te cu lo ri le , ci sunt re zul ta tul su pra sa tu ra iei
de sine. n cele din urm, ne-am ajuns, cu toa te c dou mii
de ani e pu in, iar din cele dou, abia de vreo mie pu tem vorbi
as tzi n oa re ca re cu no tin de ca u z.
Dar s nu des chi dem prea larg por i le unor cu ge tri eva nes -
cen te. M gn desc la sex i la li te ra tu r. O su ma r i la o adi c
ief ti n psih ana li z a li te ra tu rii do ve de te c amo rul a hr nit-o
cu fel de fel de bu ca te, iar ea, la rn du-i, n-a r mas da toa re. C
ace le bu ca te se con su mau cu un fel de gri ma s gro bia n n vre -
mu ri le sfr i tu lui de Ev Me diu, n pia , c apoi, mul t vre me,
p n-n zi le le noas tre, lec tu ra se xu lui din li te ra tu r a fost un fel
de de sert sen zo rial sau tru fan da, de uz in di vi du al: o mas tur ba -
re, cum ver de spu ne Ser ge Do u brov sky, re fe rin du-se la au to -
fic iu ne. Dar se xul, ca i omul, a fost me reu idea li zat, nl at la
rang me ta fi zic exis t chiar o car te nu mi t Me ta fi zi ca se xu lui
(a lui Ju lius Evo la). Unii, cu spi rit oc ca mian, ar con si de ra o
min ciu n uma nis t aceas t in ves ti re. Este o min ciu n, adi c,
s izo lezi se xul de con tex tul ana to mic, de re gis tre le de lim baj
n care se n tre buin ea z cu vin te le ce-l de sem nea z. Tan de mul
etic-es te tic, re du ta bil n tot dea u na, ac io nea z i acum, dar alt -
fel orien tat. Tot tim pul bi ne le a fost le gat sub stan ial de fru mos.
Iar a fi ceva bine, n li te ra tu r, as tzi, n seam n a fi ade v -
rat adi c re al (i nnd cont de o re a li ta te de ter mi na t, pre -
zen tul is to ric) i ast fel n afa ra ori c rei ju de ci. E bun, adi c,
ori ce dis curs care se va abs tra ge cur sei bi ne-ru.
Trage-mi-o!
Virginie Despentes