Sunteți pe pagina 1din 1

Gandrabur Aliona, profesoar de chimie, grad didactic superior, L.T. M. Sadoveanu lra!

i Avantajele i limitele IAC n formarea competenelor la chimie. "oua paradigm educa#ional aduce $n prim plan unitatea competen#elor educa#ionale !i a cerin#elor societ#ii. %na din metodele utili&ate cu succes $n acest sens este instruirea asistat de computer ' (A . Aceast metod a fost integrat $n procesul de predare ) $nv#are ) evaluare al disciplinelor reale $n Liceul Teoretic M. Sadoveanu lra!i, odat cu pilotarea softurilor educa#ionale, $n cadrul *roiectului educa#ional SALT de implementare a tehnologiilor informa#ionale !i comunica#ionale $n sistemul de $nv#m$nt pentru anii +,,-'+,,.. *ractica personal de utili&are, pe parcursul a mai multor ani, a achi&i#iilor din domeniul T( $mi permite s eviden#ie& unele avanta/e !i limite de aplicare a metodei pentru formarea competen#elor la chimie. Avanta/ele introducerii acestei metode $n sistemul de lec#ii de chimie porne!te de la afinitatea elevului contemporan fa# de computer. 0arietatea de materiale didactice !i resurse internet permite organi&area procesului instructiv' educativ modern !i eficient. olec#iile virtuale 1metale, nemetale, minerale, substan#e, aparate, instala#ii utili&ate $n industria chimic, tabele, modele de re#ele cristaline, repre&entri simbolice, imagini statice etc.2 a/ut profesorul s e3emplifice !i s transmit unele no#iuni, s demonstre&e unele afirma#ii, iar pe elevi s perceap realitatea, s $n#eleag con#inuturile prin observare, s motive&e $nv#area, s sesi&e&e diferen#a dintre concret !i abstract. 43perien#ele video suplinesc activitatea practic $n lipsa substan#elor necesare sau a condi#iilor de reali&are practic. Gama larg de secven#e din emisiunile T0, cu con#inut contiguu cu chimia, ofer posibilitatea reali&rii e3cursiilor virtuale tematice. Simularea virtual a fenomenelor fi&ice !i chimice, imaginile statice, animate !i dinamice, anima#ii cu mecanismele reac#iilor, filmul !tiin#ific, schemele, diagramele, informa#iile legate cu via#a cotidian, sporesc relevan#a, dinami&ea& $n#elegerea con#inuturilor !i formarea competen#elor. 43erci#iile, e3erci#iile creative, testele, $ntrebrile de control care permit e3ersarea !i evaluarea $nv#rii. Mari perspective are dup prerea mea evaluarea competen#elor cu a/utorul (A , deoarece ofer posibilitatea chestionrii celui ce $nva# pentru identificarea lacunelor $n procesul de $nv#are, e3clude copierea, aprecia& obiectiv cuno!tin#ele, pstrea& eviden#a evolu#iei fiecrui elev. %tili&area computerului orientea& spre cutarea surselor suplimentare de informa#ie !i de&volt competen#a de a $nv#a a elevului. %n beneficiu este !i crearea ba&ei de date personale, con#inuturile probelor !i testelor de evaluare, proiectrile didactice de lung !i scurt durat, problemele re&olvate la unele subiecte etc., care apoi se vor completa !i perfec#iona, fapt care u!urea& munca profesorului, oferindu'i spa#iu pentru lucrri noi. *ractica utili&rii computerului la lec#ie mi'a permis s depiste& !i unele de&avanta/e, mai pu#ine totu!i, !i anume5 Tempoul de lucru al elevilor este diferit ce face mai pu#in eficient mesa/ul profesorului. %nii elevi negli/ea& informa#iile scrise pe monitor. 6eali&area lec#iilor $n laboratoarele A4L este incompatibil cu e3perimentul chimic real. Lipsa de mi/loace de instruire 1computere, proiector2 necesare pentru utili&area instruirii asistate de computer, limitea& organi&area eficient a instruirii. (nstruirea asistat de computer contribuie la reali&area $nv#rii eficiente !i formarea competen#elor cheie !i specifice disciplinei chimia. 4a are avanta/e !i limite, $ns prevalea& avanta/ele. Metoda va fi corelat cu metodele tradi#ionale !i activ participative pentru a spori eficien#a !i a evita unele consecin#ele psihologice ale instruirii diferen#iate. T( ofer oportunit#i de perfectare continu a procesului de predare ' $nv#are !i organi&are eficient a activit#ilor curriculare !i e3tracurriculare ale disciplinei chimia.