Sunteți pe pagina 1din 14

1 M)SUR)TORILE TERESTRE - NO+IUNI GENERALE 1.

1 Obiectul &i ramurile m#sur#torilor terestre Topografia face parte dintr-un grup de +tiin%e +i tehnici numite la modul general m#sur#tori terestre, care se ocup# de studiul determinarea formelor +i dimensiunilor P#mntului n ansamblul s#u, sau pe por%iuni de teren precum +i de reprezentarea acestora pe h#r%i +i planuri. M#sur#torile terestre au evoluat al#turi de alte +tiin%e ca: matematica, fizica, astronomia, mecanica cereasc# +i electronica, care au permis dezvoltarea instrumentelor de m#surare precum +i a metodelor de prelucrare a m#sur#torilor. - Evolu%ia +tiin%ific# a matematicii a permis dezvoltarea metodelor de prelucrare +i interpretare a rezultatelor m#sur#torilor; - Fizica +i electronica au oferit deschideri noi n domeniul aparaturii utilizate la efectuarea m#sur#torilor. M#sur#torile terestre au o importan%# deosebit# att n dezvoltarea +tiin%ific# ct +i n cea economic#. Ramurile mari ale m#sur#torilor terestre sunt: geodezia; topografia; cadastrul; fotogrammetria; Geodezia este +tiin%a care studiaz# forma +i dimensiunea P#mntului, cmpul gravita%ional n sistem tridimensional, n func%ie de timp. n 1880, Helmert define+te geodezia ca fiind: tiin#a m&sur&rii )i reprezent&rii P&mntului. n cadrul acesteia exist# o serie de subramuri cum ar fi: astronomia geodezic#, geodezia marin#, geodezia iner%ial#, geodezia diferen%ial#.

Topografia este acea +tiin%# ce se ocup# cu m#surarea +i reprezentarea suprafe%elor relativ mici de teren, f#r# a %ine seama de curbura P#mntului. Denumirea deriv# din cuvintele grece+ti topos = loc +i grapheim = a descrie. Prin m#sur#torile topografice se stabilesc pozi%iile relative dintre diverse obiecte din teren +i reprezentarea acestora pe planuri +i h#r%i. Cadastrul este sistemul unitar +i obligatoriu de eviden%# tehnic#, economic# +i juridic#, prin care se realizeaz# identificarea, nregistrarea, descrierea +i reprezentarea pe h#r%i +i planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum +i a celorlalte bunuri imobile de pe ntreg teritoriul %#rii, indiferent de destina%ia lor +i de proprietar. Fotogrametria cuprinde procedee pentru determinarea +i reprezentarea suprafe%elor de teren pe baza unor fotografii speciale numite fotograme ob%inute prin fotografierea terenului din avioane echipate adecvat. Caracteristica principal# a acestei ramuri este aceea c# nu execut# m#sur#tori pe teren ci pe imaginea fotografic# a acestuia. Fotogrametria nu se aplic# independent de alte discipline la ntocmirea planurilor +i h#r%ilor, ci mpreun# cu topografia, sprijininduse amndou# pe re%eaua geodezic#. 1.2 Suprafe e terestre Din punctul de vedere al m#sur#torilor terestre, se definesc urm#toarele trei suprafe%e (figura 1.1): suprafa%a topografic#; geoidul; elipsoidul.

10

Figura 1.1 Suprafe%e terestre Suprafa a topografic# este suprafa%a terenului natural, cu toate caracteristicile lui, a+a cum va fi reprezentat pe h#r%i +i planuri. Are forma neregulat# +i nu este geometrizat# (nu are o form# matematic# ce poate fi descris# prin rela%ii matematice). Geoidul este o suprafa%# echipoten%ial# particular# a cmpului gravita%ional terestru, asimilat# cu suprafa%a lini+tit# a m#rilor +i oceanelor considerat# prelungit# pe sub m#ri +i oceane. Are o form# u+or ondulat#, fiind denumit# suprafa%a de nivel zero +i constituie originea n m#surarea altitudinilor punctelor de pe suprafa%a topografic# a P#mntului. Are o form# neregulat# +i nu este matematizat. Are proprietatea c# n orice punct al s#u este perpendicular pe verticala VV, respectiv pe direc%ia accelera%iei gravita%ionale, indicat# de regul# de firul cu plumb. Elipsoidul de revolu ie este suprafa%a geometric# cea mai apropiat# de geoid rezultat# prin rotirea unei elipse n jurul axei mici 2b, iar axa mic# este paralel# cu axa globului terestru. De-a lungul timpului mai mul%i matematicieni +i geodezi au calculat diver+i elipsoizi n ncercarea de-a g#si parametrii optimi. La ora actual# la noi n %ar# se folose+te elipsoidul Krasovski care are urm#torii parametri: a = 6 378 245 m semiaxa mare b = 6 356 863 m semiaxa mic# a-b 1 = - turtirea f= a 298.3

11

Coresponden%a punctelor de pe suprafa%a topografic# pe elipsoid se face prin proiectarea punctului aflat pe suprafa%a terestr# pe elipsoid prin intermediul normalei NN la elipsoid, iar punctul cap#t# coordonate geografice. Coordonatele geografice sunt latitudinea +i longitudinea. Latitudinea BP este unghiul format de normala la elipsoid cu planul ecuatorului. Putem vorbi de latitudine nordic# sau sudic# n func%ie de pozi%ia punctului ntr-una din cele dou# emisfere. Pe ecuator latitudinea este zero. Longitudinea LP este unghiul diedru dintre meridianul geodezic ce trece prin punct +i meridianul de origine al elipsoidului de referin%#. Meridianul de origine zero este ales conven%ional cel ce trece prin observatorul astronomic de la Greenwich, de lng# Londra. Sistemul de coordonate geografice are dou# familii de linii de coordonate: Lat=const familia paralelelor Long=const familia meridianelor Pentru Romnia avem: Latitudinea medie 46oN Longitudinea medie 25o E Greenwich

Figura 1.2 Elipsoidul de revolu%ie

12

1.3 Suprafe e de proiec ie Prin intermediul sistemelor de proiec%ie se face trecerea prin procedee matematice de la suprafa%a topografic# la suprafa%a plan# care este suportul h#r%ii sau planului topografic. Se +tie c# o suprafa%# curb# (gen elipsoid, geoid) nu poate fi transpus# pe plan f#r# deformarea suprafe%elor sau unghiurilor. Pentru Romnia sunt adoptate dou# sisteme de proiec%ie: -Proiec%ia stereografic# 1970 STEREO ,70 cu plan secant unic n centrul geometric al teritoriului, respectiv zona ora+ului F#g#ra+. Direc%ia nord geografic se alf# pe axa X, iar axa Y este paralel# cu direc%ia ecuatorului. -Proiec%ia Gauss proiec%ie interna%ional#, cilindric#, conform#, transversal# aceasta presupune divizarea elipsoidului n 36 de fuse de 6o fiecare. Acestea se desf#+oar# de-a lungul meridianului axial, pe un cilindru imaginar. 1.4 Elementele topografice ale terenului Pentru a fi reprezentate pe planuri +i h#r%i elementele ce sunt m#surate pe teren, este necesar s# descompunem terenul n elemente liniare +i unghiulare m#surabile. Aceast# opera%iune se nume+te geometrizarea terenului +i const# n alegerea punctelor caracteristice de pe teren n a+a fel nct prin unirea lor linia frnt# care rezult# s# dea ct mai exact forma terenului. Precizia h#r%ilor +i planurilor depinde de aceast# opera%iune. 1.4.1 Elementele topografice ale terenului n plan vertical Sec%ionnd terenul n plan vertical vom avea urm#toarele elemente liniare +i unghiulare: aliniamentul AB o linie sinuoas#, ce urm#re+te linia terenului natural, +i rezult# din intersec%ia terenului cu planul vertical; distan%a nclinat# LAB este linia dreapt# ce une+te puntele A +i B;
13

distan%a redus# la orizont DAB este proiec%ia n plan orizontal a distan%ei nclinate +i este distan%a ce o vom reprezenta pe h#r%i +i planuri; unghiul de pant# aAB este unghiul f#cut de linia terenului natural cu proiec%ia sa n plan orizontal, este un unghi vertical; unghiul zenital ZAB este unghiul f#cut de verticala locului cu linia natural# a terenului +i este tot un unghi vertical; cotele punctelor A +i B HA +i HB sunt distan%ele pe vertical# de la planul de nivel zero la planurile orizontale ce trec prin punctele A +i B;

Figura 1.3 Elementele topografice ale terenului n plan vertical 1.4.2 Elementele topografice ale terenului n plan orizontal unghiul orizontal wAB este unghiul diedru dintre planele verticale ce trec prin dou# aliniamente AB +i AC; distan%a redus# la orizont DAB definit# mai sus; orientarea topografic# qAB este unghiul orizontal f#cut de direc%ia nord geografic +i direc%ia AB m#surat n sensul acelor de ceas, de la nord spre aliniamentul dat; n mod conven%ional se define+te orientarea direct# qAB +i orientarea invers# qBA. Cele dou# orient#ri difer# cu 200g, adic#: qBA = qAB 200g

14

n func%ie de pozi%ia punctelor n cele patru cadrane vom avea dou# situa%ii: dac# qAB<200g atunci qBA = qAB + 200g dac# qAC> 200g atunci qCA = qAC - 200g

Figura 1.4 Definirea orient#rii 1.5 Unit# i de m#sur# Pentru lungimi se folose+te metrul (m) cu multiplii +i submultiplii s#i. Pentru suprafe%e se folose+te metrul p#trat (m2 ) cu multiplii +i submultiplii. Cel mai uzual multiplu este hectometrul p#trat sau hectarul (ha). 1ha = 10 000 m2. Pentru unghiuri se folose+te grada%ia centesimal#, sexagesimal# sau radiani. n topografie n mod uzual se folose+te grada%ia centesimal#. Trecerea din sistemul sexagesimal n cel centesimal se face prin urm#toarea coresponden%#:
15

La cercul de 360o sexagesimale corespund 400g centesimale 1o = 60 1g = 100c 1 = 60 1c = 100cc Nota%iile sunt g pentru grad c pentru minute cc pentru secunde 1.6 Tipuri de coordonate ce definesc punctul &i leg#tura dintre ele Un punct pe suprafa%a terestr# poate fi definit de trei tipuri de coordonate: coordonate geografice BA +i LA latitudine +i longitudine coordonate rectangulare X ,Y,H coordonate polare D +i q - distan%a redus# la orizont +i orientarea 1.6.1 Transformarea din coordonate rectangulare n coordonate polare Dac# avem dou# puncte 1 +i 2 definite de coordonatele rectangulare X1 +i Y1, respectiv X2 +i Y2 le putem raporta ntr-un sistem de axe, sistemul STEREO 70 prin raportare cartezian#. Se observ# c# se formeaz# triunghiul dreptunghic 122 n care ipotenuza este distan%a redus# la orizont D12 iar catetele sunt diferen%a de coordonate pe X +i pe Y. Aceste diferen%e se numesc coordonate relative +i se pot exprima astfel: DX12 = X2 X1 +i DY12 = Y2 Y1 Tot aici se poate defini +i unghiul dintre axa X +i distan%a D12 ca fiind orientarea q12 conform defini%iei enun%ate la paragraful 1.4.2

16

Figura 1.5 Calculul coordonatelor polare Din acest triunghi dreptunghic putem calcula D12 +i q12
2 2 D12 = DX 12 + DY12

Y - Y1 Y - Y1 DY12 sau q 12 = arctg 2 = 2 X 2 - X1 DX 12 X 2 - X 1 Generaliznd rela%iile putem scrie tgq 12 = Dij =

(X

- X i ) + (Y j - Yi )
2

X j - Xi Not#!! Cnd calcul#m orientarea trebuie s# facem reducerea la primul cadran n func%ie de semnele numitorului +i num#r#torului astfel:

q ij = arctg

Y j - Yi

17

DY + q 12 = arctg 12 + DX 12 DY + q 12 = 200 g - arctg 12 DX 12 DY q12 = 200 g + arctg 12 DX 12 DY q 12 = 400 g - arctg 12 DX 12 + n concluzie, combina%ia de semne indic# cadranul n care se afl# orientarea fapt pentru care nu se va face un semn din cele dou# ce rezult# din diferen%ele de Y +i X. Fiecare din cele patru situa%ii reprezint# pozi%ia orient#rii ntrunul din cele patru cadrane ale cercului topografic. 1.6.2 Transformarea din coordonate polare n coordonate rectangulare Coordonatele relative DX12 si DY12 se pot calcula cu rela%iile: DX 12 = D12 cosq 12 DY12 = D12 sin q 12 Astfel coordonata X sau Y a unui punct poate fi calculat# func%ie de coordonata altui punct +i coordonata relativ#: X2=X1+D12cosq12 Y2=Y1+D12sinq12 X j = X i + Dij cos q ij Y j = Yi + Dij sin q ij

18

1.7 Scara h#r ilor &i planurilor 1.7.1 Scara numeric# Este raportul constant dintre distan%a d de pe plan dintre dou# puncte +i distan%a orizontal# D dintre acelea+i dou# puncte din teren, ambele fiind exprimate n acelea+i unit#%i de m#sur#. Rela%ia matematic# de exprimare a sc#rii numerice este 1 d = , unde n este numitorul sc#rii, iar d +i D sunt n D distan%ele enun%ate mai sus Valorile sc#rilor numerice sunt STAS, astfel c# putem avea urm#toarele tipuri de sc#ri: 1 1 1 1 ,..., , n 10 10 100 1000000 1 1 1 1 1 , , ,..., n 2 *10 2 20 200 2000000 1 1 1 1 , ,..., n 2,5 *10 25 250 2500000 1 1 1 1 1 , , ,..., n 5 *10 5 50 500 5000000 Precizia grafic# a planurilor &i h#r ilor Dac# eroarea de citire sau de raportare a unui punct pe plan sau hart# este de 0.2 0.3 mm, valoarea corespunz#toare a acesteia n teren se nume+te precizie grafic#. Precizia grafic# este direct propor%ional# cu numitorul sc#rii numerice +i se calculeaz# cu rela%ia e 1 = de unde Pg = e * n Pg n

19

Unde: - Pg este precizia grafic#; - e este eroarea de citire 0.2 0.3 mm; - n este numitorul sc#rii. De exemplu, pentru un plan la scara 1: 2 000 Pg = e*n = 0.3 mm * 2000 = 600 mm =0.6 m. Aceast# precizie duce la concluzia c# cel mai mic detaliu reprezentat pe plan va avea dimensiunea de 0.6 m. Problemele ce se pot rezolva cu ajutorul sc#rii numerice sunt urm#toarele: 1. Se dau n +i d +i se cere s# se calculeze D; D = n * d D 2. Se dau n +i D +i se cere s# se calculeze d; d = n D 3. Se dau d +i D +i se cere s# se calculeze n; n = d Exemplu numeric Problema 1 Pe un plan la scara 1/2000 s-a m#surat o distan%# de 20cm. Ce valoare are aceast# distan%# pe teren? 1 1 d = 20cm, = n 2000 Se cere: D 1 d Conform rela%iei numerice pentru scar#: = , rezult# D = n D d*n sau D = 20cm * 2000 = 40000cm = 400m

20

Problema 2 Ct reprezint# pe un plan la scara 1/1000 distan%a din teren de 150m? 1 1 D=150m, = n 1000 Se cere: d 1 d Conform rela%iei numerice pentru scar#: = , rezult# n D D 150m 15000cm d= = = = 15cm n 1000 1000 Problema 3 Ce scar# are planul pentru care distan%a din teren de 500m are pe plan 100cm? D=500m, d=100cm Se cere: n 1 d = , n D D 500m 50000cm Rezult# n = = = = 500 , deci scara d 100cm 100cm este 1/500 Conform rela%iei numerice pentru scar#: Concluzii Deoarece scara numeric# este o egalitate de dou# rapoarte ce con in patru termeni: 1, n, d, D se va putea calcula oricare din cele trei necunoscute func ie de celelalte dou#. Aten ie! D +i d se exprim# n aceia+i unitate de m#sur#. Cu ct numitorul este mai mic, scara este mai mare. Adic#, scara 1/200 este mai mare dect scara 1/10 000.

21

1.7.2 Scara grafic# Este reprezentarea grafic# a sc#rii numerice. Dup# modul de construc%ie al sc#rii grafice, se deosebesc dou# tipuri: scara grafic# liniar# cu talon +i scara grafic# transversal#. Scara grafic# liniar# cu talon - se va desena pe planuri +i h#r%i printr-o linie divizat#, n cm avnd nscris n dreptul fiec#rei diviziuni valoarea distan%ei din teren corespunz#toare sc#rii planului. 1 din baz#. Scara grafic# asigur# o precizie de 10 Mod de utilizare: se ia n compas distan%a de pe hart#, dintre dou# puncte 1 +i 2 +i se a+eaz# compasul pe scar#, astfel nct un vrf al compasului s# coincid# cu un num#r ntreg de baze, iar cel#lalt vrf al compasului s# cad# n interiorul talonului. Distan%a este egal# cu num#rul ntreg de baze la care se adaug# partea frac%ional# citit# pe talon.

Figura 1.6 Scara grafic# liniar# Exemplu: pentru scara numeric# de 1 : 1000 s-a construit scara grafic# din figura 1.6. Distan%a m#surat# este: 30 m + n*1 m = 30 m + 7*1 m= 37 m

22