Sunteți pe pagina 1din 50

MINISTERUL EDUCAIEI NA IONALE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A NVMANTULUI


PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr. ............ la OMEN nr. ............ din .....................
CURRICULUM
pentru
CLASA a XI-a
NVMANT PROFESIONAL DE 2 ANI
pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2:
MARINAR
Domeniul de pregtire de baz:MECANIC
Domeniul de pregtire profesional general: Marin
Aria curricular TEHNOLOGII
2013
1
AUTORI:
Istrate Dima profesor inginer, grad didactic I, Liceul Tehnologic de
Marin Galai
Carmen Mrginean profesor inginer, grad didactic I, Grupul !colar Industrial
"#onstantin $r%nco&eanu' $r(ila
COORDONARE C.N.D.I.P.T.:
ANGELA POPESCU - inspector de specialitate
)
PLAN DE NVMANT
Clasa a XI-a
nv(mnt profesional de 2 ani
Aria curricular Tehnologii
Calificarea : Marinar
*o+eniul de pregtire de ,a-. ME#ANI#A
*o+eniul de pregtire profesional general. MA/IN0
I. Pregtire practic
Modulul I. Norme de prevenire a polurii apelor yi legisla(ie naval
Total ore: 140
din care La,orator tehnologic 12
Instruire practic 12
Modulul II. Exploatarea instala(iilor de la bordul navei
Total ore: 210
La,orator tehnologic 123
Instruire practic 123
Modulul III. Vitalitatea navei yi salvarea vie(ii pe ap
Total ore: 175
La,orator tehnologic 12
Instruire practic 123
Modulul IV. Norme de protec(ia muncii yi primul ajutor la bordul navei
Total ore: 105
La,orator tehnologic 43
Instruire practic 12
Modulul V. Instala(ii electrice navale
Total ore: 105
La,orator tehnologic 43
Instruire practic 12
Total ore/an 21 ore/sptmn x 35 sptmni/an 735 ore/an
II. Stagiu de pregtire practic - CDL
`
Modulul VI. Exploatarea ambarca(iunilor
Total ore: 60
Instruire practic 52
Modulul VII. Executarea manevrelor cu navele
Total ore: 90
Instruire practic 62
Total ore/an 30 ore/sptmn x 5 sptmni/an 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 885 ore/an
Not:
1. Orele de la,orator tehnologic 7i orele de instruire practic se pot desf7ura at%t 8n la,oratoarele 7i
atelierele unitii de 8n&+%nt, c%t 7i la operatorul econo+ic9 instituia pu,lic partener pentru
pregtirea practic.
). :tagiul de pregtire practic #*L
;
se reali-ea- la operatorul econo+ic9 instituia pu,lic partener<
pentru a rspunde ne&oilor anga=atorilor, stagiul de pregtire practic poate fi organi-at 7i 8n unitatea
de 8n&+%nt, confor+ cadrului legal 8n &igoare.
4
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PREGTIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
UNITI DE COMPETENE TEHNICE
Exploatarea instala(iilor yi a ac(ionrilor electrice navale
Aplicarea legisla(iei navale yi a normelor de prevenire a polurii apelor
Exploatarea instala(iilor de la bordul navei
Exploatarea ambarca(iunilor
Executarea manevrelor cu navele
Utilizarea mijloacelor de salvare a vie(ii pe ap yi vitalitatea navei
Aplicarea normelor de protec(ia muncii, prevenirea yi stingerea incendiilor
yi primul ajutor medical la bordul navei
Identificarea elementelor de construc(ie general naval yi a
ambarca(iunilor
Specificarea particularit(ilor amenajrilor portuare
>
Modulul I: Norme de prevenire a polurii apelor yi legisla(ie naval
1. Not introductiv
Modulul " Norme de prevenire a polurii apelor yi legisla(ie naval ' face parte din pregtirea
practic necesar do,%ndirii calificrii profesionale ,, Marinar ', clasa a ?I@a, 8n& +%nt
profesional de ) ani, 7i are alocat un nu+r de 140 ore confor+ planului de 8n&+%nt, din care.
70 ore A la,orator tehnologic
70 ore A instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul ~Norme de prevenire a polurii apelor yi legisla(ie naval &i-ea- do,%ndirea de
co+petene specifice calificrii ,, Marinar ', 8n perspecti&a folosirii tuturor achi-iiilor 8n practicarea
acestei calificrii 7i9sau 8n continuarea pregtirii 8ntr@o calificare de ni&el 4.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Aplicarea legisla(iei navale yi a normelor de prevenire a polurii apelor .
3
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: Norme de prevenire a polurii apelor yi legisla(ie naval
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
1
Rezultatul nv(rii 1: #unoa7te regulile pri&ind organi-area 7i executarea &oia=ului na&ei
@ reguli pri&ind. 8ncrcare @ descrcare, curenie la
,ord, progra+ul acti&itilor specifice porturilor,
ordini 7i disciplinei la ,ordul na&ei.
@ reguli pentru funcionarea opti+ a instalaiilor
confor+ rolurilor de echipa=.
@ regulile de ser&iciu 7i atri,uii confor+
progra+ului de acti&itii -ilnice la ,ord.
@ punerea 8n aplicare a regulilor ce tre,uie
respectate la plecarea 7i sosirea na&ei 8n port.
@ alegerea regulilor pri&ind pregtirea na&ei
pentru executarea &oia=ului.
@ aplicarea regulilor 8n executarea +ar7ului
na&ei
@ aplicarea corect a regulilor pri&ind 8ncrcara
@ descrcara na&ei< a curaeniei la ,ordul na&ei<
a ordinei si disciplinei la ,ordul na&ei<
Breci-area progra+ului pri&ind acti&itile
specifice porturilor.
@ identificarea regulilor pri&ind funcionarea
instalaiilor confor+ rolurilor de echipa=.
@ aplicarea corect a regulilor de ser&iciu 7i
atri,uiilor confor+ progra+ului de acti&itii
-ilnice la ,ord.
Rezultatul nv(rii 2: #unoa7te regulile pri&ind atri,utiile la ,ordul na&ei al +arinarului
@ atri,uiile de su,ordonare, de rspundere, de
ser&iciu ale +arinarului
@ utili-area atri,uiilor generale ale +arinarului
@ aplicarea atri,uiilor generale ale +arinarului
la ,ordul na&ei
@ alegerea corect a sarcinilor ce 8i re&in din
atri,uiile +arinarului la ,ordul na&ei 8n
funcie de atri,utiile pri+ite.
Rezultatul nv(rii 3: Execut ser&icii pe na&
@ ser&iciul de cart
@ ser&iciul de garda
@ executarea ser&iciului de cart respect%nd
rspunderile 7i atri,uiile
@ executarea ser&iciului de gard respect%nd
rspunderile 7i atri,uiile
@ executarea ser&iciului de cart 7i gard
respect%nd rspunderile 7i atri,uiile pri+ite.
Rezultatul nv(rii 4: Bre&ine poluarea apelor
@ ter+enii pri&ind poluarea apelor . produse de
hidrocar,uri, grsi+i 7i uleiuri u-ate, de7euri
uleioase, ape u-ate, re=ecii, instalaii 7i puncte de
colectare
@ sursele de poluare. co+,usti,ili, uleiuri,
re-iduuri, su,stane chi+ice
@ utili-area ter+enilor u-uali folosii 8n
pre&enirea 7i co+,aterea polurii apelor.
- identificarea surselor de poluare a apelor
- cunoa7terea dispo-iiilor referitoare la
pre&enirea polurii apelor
@ aplicarea +surilor de co+,atere a polurii
@folosirea ter+enilor specifici
@ alegerea corect a dispo-iiile referitoare la
pre&enirea polurii apelor in funcie de situaie.
@ aplicarea corect a +surilor de co+,atere a
polurii apelor
1
#riteriile de e&aluare sunt sta,ilite pe ,a-a criteriilor de perfor+an din standardul de pregtire profesional
5
@ dispo-iiile pentru pre&enirea polurii apelor
*unrii 7i a apelor +arine
@ +suri pri&ind poluarea apelor. +i=loace tehnice
de li+itare a polurii, de organi-are a operaiilor
de depoluare la ,ordul na&ei 7i 8n porturi
1
4. Con(inutul formrii
:e reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului.
1. Organizarea echipajului yi conducerea navei:
1.1. #o+ponena echipa=ului<
1.). C+,arcarea 7i de,arcarea +e+,rilor echipa=ului<
1.4. Eli,erarea carnetului de +arinar Dser&iciuE<
1.>. :tructura 7i ierarhia echipa=ului na&ei<
1.3. *reptirile 7i o,ligaiile +e+,rilor echipa=ului<
1.5. #a-area 7i hrana echipa=ului<
1.1. Atri,uii de conducere la ,ord<
1.F. #onsiliul de ,ord<
2. Organizarea yi executarea voiajului:
).1.Bregtirea na&ei pentru +ar7 @ docu+entele na&ei<
).). Blecarea na&ei din port<
).4. Mar7ul na&ei<
).>. Intrarea na&ei 8n port<
).3. :taionarea na&ei la ancor 7i 8n port<
3. Cur(enia la bordul navei:
4.1. Brogra+ul acti&itilor -ilnice la ,ord<
4.). #urenia -ilnic<
4.4. #urenia spt+%nal<
4. Activit(i specifice portuare:
>.1. Acti&itatea de pilota=<
>.).Acti&itatea de re+orca= 7i ,unGera=<
>.4. Acti&iti specifice cu na&ele tehnice<
5. Ordinea yi disciplina la bord:
3.1. /olurile de echipa=<
3.). Acordarea de reco+pense<
3.4. A,aterea disciplinar<
3.>. #ontra&enii la regi+ul de na&igaie<
3.3. Infraciuni la regi+ul de na&igaie< infraciuni pre&-ute 8n codul penal<
6. Atribu(ii de serviciu a personalului nebrevetat:
5.1. Atri,uii generale<
5.). Atri,uii de su,ordonare ale +arinarului<
5.4. Atri,uii de rspundere ale +arinarului<
5.>. Atri,uii de ser&iciu ale +arinarului<
7. Prevenirea polurii apelor:
1.1. :urse de poluare<
1.). Ter+eni specifici<
1.4. :urse de poluare, efecte<
1.>. *ispo-iiile pentru pre&enirea polurii apelor *unrii 7i a apelor +arine<
1.3. Mi=loace tehnice de li+itare a polurii, de organi-are a operaiilor de depoluare la ,ordul
na&ei 7i 8n porturi<
1.5. #o+,aterea polurii apelor<
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru parcurgerea +odulului se reco+and utili-area ur+toarelor resurse +ateriale +ini+e.
cri, pliante, re&iste de specialitate<
docu+entaia tehnologic specific<
F
soft@uri educaionale<
6. Sugestii metodologice
#oninuturile programei modulului " Norme de prevenire a polurii apelor yi legisla(ie
naval ' tre,uie s fie a,ordate 8ntr@o +anier flexibil, difereniat, in%nd cont de
particularitile colectivului cu care se lucrea- 7i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n funcie de dificultatea te+elor, de ni&elul de cuno7tine anterioare ale
colecti&ului cu care lucrea-, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat 8n strategia didactic
7i de rit+ul de asi+ilare a cuno7tinelor de ctre colecti&ul instruit.
Modulul , Norme de prevenire a polurii apelor yi legisla(ie naval poate 8ncorpora, 8n
orice +o+ent al procesului educati&, noi +i=loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se
desf7ura 8n la,oratoare 7i 8n ateliere din unitatea de 8n&+%nt sau de la agentul econo+ic, dotate
confor+ reco+andrilor preci-ate 8n unitile de co+petene +enionate +ai sus.
:e reco+and a,ordarea instruirii centrate pe ele& prin proiectarea unor acti&iti de 8n&are
&ariate, prin care s fie luate 8n considerare stilurile indi&iduale de 8n&are ale fiecrui ele&.
Acestea &i-ea- ur+toarele aspecte.
aplicarea +etodelor centrate pe ele&, pe acti&i-area structurilor cogniti&e 7i operatorii ale
ele&ilor, pe exersarea potenialului psiho@fi-ic al acestora, pe transfor+area ele&ului 8n
coparticipant la propria instruire 7i educaie<
8+,inarea 7i o alternan siste+atic a acti&itilor ,a-ate pe efortul indi&idual al
ele&ului Ddocu+entarea dup di&erse surse de infor+are, o,ser&aia proprie, exerciiul
personal, instruirea progra+at, experi+entul 7i lucrul indi&idualE cu acti&itile ce
solicit efortul colecti& Dde echip, de grupE de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.<
folosirea unor +etode care s fa&ori-e-e relaia ne+i=locit a ele&ului cu o,iectele
cunoa7terii, prin recurgere la +odele concrete<
8nsu7irea unor +etode de infor+are 7i de docu+entare independent, care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre 8n&are continu.
Bentru atingerea o,iecti&elor 7i de-&oltarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului, pot
fi derulate ur+toarele acti&iti de 8n&are.
Ela,orarea de referate interdisciplinare<
Exerciii de docu+entare<
Na&igare pe Internet 8n scopul docu+entrii<
Hi-ionri de +ateriale &ideo Dcasete &ideo, #* A uriE<
Hi-ite de docu+entare la agenii econo+ici<
Bractica la ,ordul na&ei scoala sau la agenii econo+ici<
#aiete de practic<
*iscuii.
:e consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
Bentru achi-iionarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului " Norme de prevenire a
polurii apelor yi legisla(ie naval ', se reco+and c%te&a exe+ple de acti&iti practice de
8n&are.
@ exerciii aplicati&e 7i practice de aplicare al legislaiei na&ale
@ exerciii practice de identificare a surselor de poluare
6
7. Sugestii cu privire la evaluare
E&aluarea repre-int partea final a de+ersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
+soar eficiena 8ntregului proces instructi&@educati&. E&aluarea ur+re7te +sura 8n care ele&ii
7i@au for+at co+petenele propuse 8n standardele de pregtire profesional.
E&aluarea poate fi.
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru+entele de e&aluare pot fi di&erse, 8n funcie de specificul +odulului 7i de
+etoda de e&aluare A pro,e orale, scrise, practice.
Blanificarea e&alurii tre,uie s ai, loc 8ntr@un +ediu real, dup un progra+ sta,ilit,
e&it%ndu@se aglo+erarea e&alurilor 8n aceea7i perioad de ti+p.
Ha fi reali-at de ctre cadrul didactic pe ,a-a unor pro,e care se refer explicit la
criteriile de perfor+an 7i la condiiile de aplica,ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e&aluare specificat 8n :tandardul de Bregtire Brofesional pentru fiecare re-ultat al
8n&rii.
b. final
/eali-at printr@o lucrare cu caracter practic 7i integrat la sf%r7itul procesului de
predare98n&are 7i care infor+ea- asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali-are a
cuno7tinelor, a,ilitilor 7i atitudinilor.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu.
Ii7e de o,ser&aie<
Ii7e test<
Ii7e de lucru<
Ii7e de autoe&aluare<
Teste de &erificarea cuno7tinelor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual, ite+i
de co+pletare, ite+i de tip pereche, ite+i de tip 8ntre,ri structurate sau ite+i de tip
re-ol&are de pro,le+e.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare final.
Broiectul, prin care se e&aluea- +etodele de lucru, utili-area corespun-toare a
,i,liografiei, +aterialelor 7i echipa+entelor, acurateea tehnic, +odul de organi-are a
ideilor 7i +aterialelor 8ntr@un raport. Boate fi a,ordat indi&idual sau de ctre un grup de
ele&i.
:tudiul de ca-, care const 8n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
8nregistrri electronice care se refer la un anu+it proces tehnologic.
Bortofoliul, care ofer infor+aii despre re-ultatele 7colare ale ele&ilor, acti&itile
extra7colare etc.
Cn parcurgerea +odulului se &a utili-a e&aluare de tip for+ati& 7i la final de tip su+ati& pentru
&erificarea atingerii co+petenelor. Ele&ii tre,uie e&aluai nu+ai 8n ceea ce pri&e7te do,%ndirea
co+petenelor specificate 8n cadrul acestui +odul. O co+peten se &a e&alua o singur dat.
E&aluarea scoate 8n e&iden +sura 8n care se for+ea- co+petenele tehnice din standardul de
pregtire profesional.
8. Bibliografie
1. Gh. J-uno&, I. *rago+ir, *. Bascale @ Indru+atorul ofierului de na& @ Editura Tehnic,
$ucure7ti,16F4
). $u=enita Mihai @ Manual de +arinrie @ Editura Militar @ 1635
4. ;;;Legislaia na&al A culegeri de legi A +onitoare oficiale
12
>. *u+itru Munteanu, Betre #hiu, Karala+,ie :tancu A Marinrie A +anual pentru licee
industriale cu profil de +arin clasa a I?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F1
3. *u+itru Munteanu, A Marinrie A +anual pentru licee industriale cu profil de +arin clasa a
?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 1616
5. Anton $e=an, Mihai $u=eni A *ictionar de +arin @Editura Militar A $ucuresti @ 1616
1. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor flu&iale ci&ile A Inspectoratul Na&igaie #i&ile
#onstana A 16FF
F. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor +ariti+e ci&ile A Inspectoratul Na&igaie
#i&ile #onstana A 16FF
6. $ala,an Gheorghe A #onducerea na&ei @ Editura Tehnic A $ucure7ti A 16F4
12. Bascale *inu, Asi+it Teodor A Na&e @ +anual pentru licee industriale cu profil de +arin
clasa a ?I@a 7i a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 161F
11. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea portuarA Ministerul Transporturilor 7i
teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F)
1). ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea de na&igaieA Ministerul Transporturilor
7i teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F4
14. Munteanu *oina A Brotecia indi&idual 7i responsa,iliti sociale la ,ordul na&ei A Editura
:corpion Galai A )224
11
Modulul II: Exploatarea instala(iilor de la bordul navei
1. Not introductiv
Modulul " Exploatarea instala(iilor de la bordul navei ' face parte din pregtirea practic
necesar do,%ndirii calificrii profesionale ,, Marinar', clasa a ?I@a, 8n& +%nt profesional de )
ani, 7i are alocat un nu+r de 210 ore confor+ planului de 8n&+%nt, din care.
105 ore A la,orator tehnologic
105 ore A instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul ~ Exploatarea instala(iilor de la bordul navei &i-ea- do,%ndirea de co+petene
specifice calificrii ,, Marinar', 8n perspecti&a folosirii tuturor achi-iiilor 8n practicarea acestei
calificrii 7i9sau 8n continuarea pregtirii 8ntr@o calificare de ni&el 4.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Identificarea elementelor de construc(ie general naval yi a ambarca(iunilor
Exploatarea instala(iilor de la bordul navei.
1)
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: Exploatarea instala(iilor de la bordul navei
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
2
Rezultatul nv(rii 1: Breci-ea- calitile 7i di+ensiunile constructi&e ale na&elor
@ calitile nautice. Dflota,ilitatea, sta,ilitatea,
nescufunda,ilitatea, soliditateaE< e&oluti&e D&ite-a,
inerie, giraie, sta,ilitate de dru+E.
@ geo+etria 7i di+ensiunile na&ei. plane de
referin,di+ensiunile na&ei 8n plan longitudinal,
8n plan trans&ersal, scri de pesca=, +arca de ,ord
li,er.
@ specificarea calitilor na&elor
@ specificarea di+ensiunilor constructi&e ale
na&elor
@ preci-a-rea calitilor nautice 7i e&oluti&e ale
na&elor.
@ identificarea ele+entelor pri&ind geo+etria 7i
di+ensiunile na&elor.
Rezultatul nv(rii 2: *escrie na&a 7i ele+entele constructi&e ale na&ei
@ ele+entele de construcie. osatura longitudinal,
trans&ersal, 8n&eli7 exterior, puni parapei,
,alustrade, ,ocapori.
@ co+parti+ente 7i suprastructuri. de coli-iune
pro&a 7i pupa, +a7ini 7i cldri, +aga-ii de +arf,
coferda+uri.
@ deschideri. guri de +aga-ii, ta+,uchiuri,
spiraiuri, guri de &entilaie, sa,orduri, hu,louri,
urechi, orificii de scurgere, pri-e de ap, sor,uri de
,orda=, pentru dispunerea aparatelor de na&igaie,
eta+,reul c%r+ei, pori etan7e 7i capace de &i-it.
@ identificarea ele+entelor de construcie ale
na&ei.
@ preci-area co+parti+entelor 7i
suprastructurile na&ei.
@ identificarea deschiderilor 8n puni, ,orda= 7i
perei.
@ recunoa7terea ele+entelor de construcie ale
na&ei.
@ identificarea co+parti+entelor 7i
suprastructurile na&ei.
@ recunoa7terea deschiderilor 8n puni, ,orda=
7i perei
Rezultatul nv(rii 3: *escrie tipuri constructi&e de na&e
@ tipurile constructi&e. dup -ona de na&igaie,
dupa destinaie 7i alte criterii<
@ tipurile constructi&e. na&e +ariti+e, na&e pentru
ape interioare.
@ identificarea tipurilor constructi&e de na&e
@ descrierea tipurilor constructi&e de na&e
@ recunoa7terea tipurilor constructi&e de na&e
Rezultatul nv(rii 4: :ta,ile7te corespondena 8ntre tipurile de na&e 7i a+,arcaiuni
)
#riteriile de e&aluare sunt sta,ilite pe ,a-a criteriilor de perfor+an din standardul de pregtire profesional
14
@ ele+entele de. ar,orada, gree+ent 7i &elatur<
@ ele+entele particulare. catarge, +ane&re fixe 7i
curente, &elatur<
@ ele+entele de. no+enclatur, accesorii.
@ :ta,ilirea ele+entelor de construcie general
co+une na&elor 7i a+,arcaiunilor
- :ta,ilirea ele+entelor de construcie
particulare na&elor 7i a+,arcaiunilor
- Identificarea ele+entelor. no+enclatur,
accesorii<
@ identificarea ele+entelor de construcie
co+une na&elor 7i a+,arcaiunilor
@ recunoa7terea ele+entelor de construcie
particulare na&elor 7i a+,arcaiunilor
@ depistarea ele+entelor de no+enclatur,
accesorii
Rezultatul nv(rii 5: :pecific 7i utili-ea- instalaiile de punte de la ,ordul na&ei
@ instalaii de punte. ancorare, acostare, +ane&ra
greutilor, a+,arcare @ de,arcare pasageri,
gu&ernare, propulsie, re+orcare, se+nali-are 7i
co+unicaii.
@ prile co+ponente ale instalaiilor de punte
@ rolul funcional al instalaiei de ancorare,
acostare, +ane&ra greutilor, a+,arcare @
de,arcare pasageri, gu&ernare, propulsie,
re+orcare, se+nali-are 7i co+unicaii.
@ lucrri de 8ntreinere la instalaiile de punte
@ /ecunoa7terea instalaiilor de punte
@ *escrierea instalaiilor de punte
@ :ta,ilirea rolului funcional al instalaiilor de
punte.
- Executarea lucrrilor de 8ntreinere la
instalaiile de punte
@ identificarea instalaiilor de punte<
@ utili-area instalaiilor de punte<
@ executarea lucrrilor de 8ntreinere la
instalaiile de punte
Rezultatul nv(rii 6: Jtili-ea- echipa+ente 7i instalaii de na&igaie.
@ +ri+i cine+atice dru+, &ite-
@ echipa+ente pentru +surarea +ri+ilor
cine+atice. co+pas +agnetic, giroco+pas, lochuri
@ echipa+ente pentru executarea o,ser&aiilor.
sonde de na&igaie, radiogonio+etru, radar
@ exploatarea instalaiilor 7i echipa+entelor
pentru +surarea +ri+ilor cine+atice
- exploatarea instalaiilor 7i echipa+entelor
pentru executarea o,ser&aiilor
@ utili-area instalaiilor 7i echipa+entelor
pentru +surarea +ri+ilor cine+atice A
utili-area instalaiilor 7i echipa+entelor pentru
executarea o,ser&aiilor
1>
4. Con(inutul formrii
:e reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului.
1. Calit(ile navelor.
1.1. Blane de referin 7i di+ensiunile na&elor<
1.). #alitile nautice ale na&elor<
1.4. #alitile e&oluti&e ale na&elor<
2. Osatura navei:
).1. #orpul na&ei<
).). Ele+ente ale osaturii longitudinale<
).4. Ele+ente ale osaturii trans&ersale<
).>. Cn&eli7ul exterior<
).3. #o+parti+entarea corpului na&ei<
).5. *eschideri 8n puni, 8n ,orda= 7i 8n perei<
3.Tipuri de nave:
4.1. #lasele na&elor<
4.). #riterii de clasificare a na&elor<
4.4. Na&e +ariti+e<
4.>. Na&e de ape interioare<
4. Instala(ii de punte:
4.1. Instala(ia de ancorare.
>.1.1. #erinele instalaiei<
>.1.). Ancore cu ,rae fixe<
>.1.4. Ancore cu ,rae articulate<
>.1.>. Lanul ancorei A descriere, +arcare, 8ntreinere<
>.1.3. Echipa+ente pentru ancora= A stupe, ,ouri, nri, puul lanului<
>.1.5. Mecanis+e de lansare 7i &irare<
4.2. Instala(ia de acostare.
>.).1. Bar%+e de legare<
>.).). #lasificarea legturilor<
4.3. Instala(ia de ncrcare - descrcare:
>.4.1. $igi na&ale<
>.4.). Granice<
>.4.4. Instalaii adec&ate na&elor speciali-ate<
4.4. Instala(ii pentru manevrarea brcilor yi ambarcarea oamenilor:
>.>.1. Gruie na&ale<
>.>.). Echipa+ente pentru a+,arcarea oa+enilor<
4.5. Instala(ia de remorcare:
>.3.1. :copul re+orcrii<
>.3.). Tipuri de re+orca=e<
4.6. Instala(ia de guvernare:
>.5.1. Ti+ona 7i trans+isiile c%r+ei<
>.5.).:er&o+otorul 7i c%r+a<
>.5.4. :iste+e +oderne de gu&ernare<
4.7. Instala(ia de propulsie:
>.1.1. Tipuri de propulsoare <
>.1.). Brile co+ponente ale elicei<
>.1.4. *ispunerea elicelor la na&e<
4.8. Instala(ii yi echipamente pentru semnalizare yi comunica(ii:
>.F.1. Instalaii de se+nali-are generale. felinare 7i figuri de se+nali-are<
>.F.). :e+nali-area acustic 7i pirotehnic<
13
>.F.4. Ba&ilioane de saul<
>.F.>. :e+nali-area cu proiectorul<
4.9. Echipamente yi instala(ii de naviga(ie:
>.6.1. Jniti de +sur liniare utili-ate 8n na&igaie<
>.6.). #oordonate geografice<
>.6.4. Orientarea pe +are. ori-ont ade&rat, geo+etric, &i-i,il, siste+e de 8+prire a
ori-ontului<
>.6.>. *irecii principale la ,ord<
>.6.3. #o+pas +agnetic. funcionare, clasificare, pri co+ponente<
>.6.5. #o+pas giroscopic. principii de funcionare, pri co+ponente<
>.6.1. Aparate deser&ite de co+pasul gigoscopic< repetitorul giro, 8nregistratorul de dru+,
pilotul auto+at A funcionare<
>.6.F. Instru+ente 7i aparate pentru deter+inarea &ite-ei 7i distanelor. lochuri, sonde A
tipuri, funcionare<
>.6.6. /adiogonio+etre 7i radar A principii de funcionare tipuri<
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru parcurgerea +odulului se reco+and utili-area ur+toarelor resurse +ateriale +ini+e.
cri, pliante, re&iste de specialitate<
docu+entaia tehnologic specific<
soft@uri educaionale<
6. Sugestii metodologice
#oninuturile programei modulului " Exploatarea instala(iilor de la bordul navei ' tre,uie s
fie a,ordate 8ntr@o +anier flexibil, difereniat, in%nd cont de particularitile colectivului cu
care se lucrea- 7i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n funcie de dificultatea te+elor, de ni&elul de cuno7tine anterioare ale
colecti&ului cu care lucrea-, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat 8n strategia didactic
7i de rit+ul de asi+ilare a cuno7tinelor de ctre colecti&ul instruit.
Modulul , Exploatarea instala(iilor de la bordul navei poate 8ncorpora, 8n orice +o+ent al
procesului educati&, noi +i=loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se desf7ura 8n
la,oratoare 7i 8n ateliere din unitatea de 8n&+%nt sau de la agentul econo+ic, dotate confor+
reco+andrilor preci-ate 8n unitile de co+petene +enionate +ai sus.
:e reco+and a,ordarea instruirii centrate pe ele& prin proiectarea unor acti&iti de 8n&are
&ariate, prin care s fie luate 8n considerare stilurile indi&iduale de 8n&are ale fiecrui ele&.
Acestea &i-ea- ur+toarele aspecte.
aplicarea +etodelor centrate pe ele&, pe acti&i-area structurilor cogniti&e 7i operatorii ale
ele&ilor, pe exersarea potenialului psiho@fi-ic al acestora, pe transfor+area ele&ului 8n
coparticipant la propria instruire 7i educaie<
8+,inarea 7i o alternan siste+atic a acti&itilor ,a-ate pe efortul indi&idual al
ele&ului Ddocu+entarea dup di&erse surse de infor+are, o,ser&aia proprie, exerciiul
personal, instruirea progra+at, experi+entul 7i lucrul indi&idualE cu acti&itile ce
solicit efortul colecti& Dde echip, de grupE de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.<
folosirea unor +etode care s fa&ori-e-e relaia ne+i=locit a ele&ului cu o,iectele
cunoa7terii, prin recurgere la +odele concrete<
15
8nsu7irea unor +etode de infor+are 7i de docu+entare independent, care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre 8n&are continu.
Bentru atingerea o,iecti&elor 7i de-&oltarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului, pot
fi derulate ur+toarele acti&iti de 8n&are.
Ela,orarea de referate interdisciplinare<
Exerciii de docu+entare<
Na&igare pe Internet 8n scopul docu+entrii<
Hi-ionri de +ateriale &ideo Dcasete &ideo, #* A uriE<
Hi-ite de docu+entare la agenii econo+ici<
Bractica la ,ordul na&ei scoala sau la agenii econo+ici<
#aiete de practic<
*iscuii.
:e consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
Bentru achi-iionarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului "Exploatarea instala(iilor
de la bordul navei', se reco+and c%te&a exe+ple de acti&iti practice de 8n&are.
@ exerciii aplicati&e 7i practice de identificare a ele+entelor instalaiilor de la ,ordul na&ei
@ exerciii practice de exploatarea instalaiilor de la ,ordul na&ei<
7. Sugestii cu privire la evaluare
E&aluarea repre-int partea final a de+ersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
+soar eficiena 8ntregului proces instructi&@educati&. E&aluarea ur+re7te +sura 8n care ele&ii
7i@au for+at co+petenele propuse 8n standardele de pregtire profesional.
E&aluarea poate fi.
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru+entele de e&aluare pot fi di&erse, 8n funcie de specificul +odulului 7i de
+etoda de e&aluare A pro,e orale, scrise, practice.
Blanificarea e&alurii tre,uie s ai, loc 8ntr@un +ediu real, dup un progra+ sta,ilit,
e&it%ndu@se aglo+erarea e&alurilor 8n aceea7i perioad de ti+p.
Ha fi reali-at de ctre cadrul didactic pe ,a-a unor pro,e care se refer explicit la
criteriile de perfor+an 7i la condiiile de aplica,ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e&aluare specificat 8n :tandardul de Bregtire Brofesional pentru fiecare re-ultat al
8n&rii.
b. final
/eali-at printr@o lucrare cu caracter practic 7i integrat la sf%r7itul procesului de
predare98n&are 7i care infor+ea- asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali-are a
cuno7tinelor, a,ilitilor 7i atitudinilor.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu.
Ii7e de o,ser&aie<
Ii7e test<
Ii7e de lucru<
Ii7e de autoe&aluare<
Teste de &erificarea cuno7tinelor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual, ite+i
de co+pletare, ite+i de tip pereche, ite+i de tip 8ntre,ri structurate sau ite+i de tip
re-ol&are de pro,le+e.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare final.
Broiectul, prin care se e&aluea- +etodele de lucru, utili-area corespun-toare a
11
,i,liografiei, +aterialelor 7i echipa+entelor, acurateea tehnic, +odul de organi-are a
ideilor 7i +aterialelor 8ntr@un raport. Boate fi a,ordat indi&idual sau de ctre un grup de
ele&i.
:tudiul de ca-, care const 8n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
8nregistrri electronice care se refer la un anu+it proces tehnologic.
Bortofoliul, care ofer infor+aii despre re-ultatele 7colare ale ele&ilor, acti&itile
extra7colare etc.
Cn parcurgerea +odulului se &a utili-a e&aluare de tip for+ati& 7i la final de tip su+ati& pentru
&erificarea atingerii co+petenelor. Ele&ii tre,uie e&aluai nu+ai 8n ceea ce pri&e7te do,%ndirea
co+petenelor specificate 8n cadrul acestui +odul. O co+peten se &a e&alua o singur dat.
E&aluarea scoate 8n e&iden +sura 8n care se for+ea- co+petenele tehnice din standardul de
pregtire profesional.
8. Bibliografie
1. E. #lina, E. Btruceanu, A. $idoae, G. Gingar7u, *. Bopescu, @ Jtila=ul 7i tehnologia
costruciilor +ecanice @ Na&e @ Edidura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti, 16F2
). Gh. J-uno&, I. *rago+ir, *. Bascale @ Indru+atorul ofierului de na& @ Editura Tehnic,
$ucure7ti,16F4
4. $u=enita Mihai @ Manual de +arinrie @ Editura Militar @ 1635
;;;Legislaia na&al A culegeri de legi A +onitoare oficiale
>. *u+itru Munteanu, Betre #hiu, Karala+,ie :tancu A Marinrie A +anual pentru licee
industriale cu profil de +arin clasa a I?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F1
3. *u+itru Munteanu, A Marinrie A +anual pentru licee industriale cu profil de +arin clasa a
?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 1616
5. Anton $e=an, Mihai $u=eni A *ictionar de +arin @Editura Militar A $ucuresti @ 1616
1. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor flu&iale ci&ile A Inspectoratul Na&igaie #i&ile
#onstana A 16FF
F. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor +ariti+e ci&ile A Inspectoratul Na&igaie
#i&ile #onstana A 16FF
6. $ala,an Gheorghe A #onducerea na&ei @ Editura Tehnic A $ucure7ti A 16F4
12. $utu7in B, #hiu B, Teodoru H A Na&igaie 7i aparate de na&igaie @ +anual pentru licee
industriale cu profil de +arin clasa a ?I@a si a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A
1611
11. *ragu Lucian @ Mane&ra a+,arcaiunilor si na&elor @ +anual pentru licee industriale cu
profil de +arin clasa a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F)
1). Bascale *inu, Asi+it Teodor A Na&e @ +anual pentru licee industriale cu profil de +arin
clasa a ?I@a 7i a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 161F
1F
Modulul III: Vitalitatea navei yi salvarea vie(ii pe ap
1. Not introductiv
Modulul "Vitalitatea navei yi salvarea vie(ii pe ap' face parte din pregtirea practic necesar
do,%ndirii calificrii profesionale ,, Marinar ', clasa a ?I@a, 8n& +%nt profesional de ) ani, 7i are
alocat un nu+r de 175 ore confor+ planului de 8n&+%nt, din care.
70 ore A la,orator tehnologic
105 ore A instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul ~Vitalitatea navei yi salvarea vie(ii pe ap &i-ea- do,%ndirea de co+petene
specifice calificrii ,, Marinar ', 8n perspecti&a folosirii tuturor achi-iiilor 8n practicarea acestei
calificrii 7i9sau 8n continuarea pregtirii 8ntr@o calificare de ni&el 4.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
@ Utilizarea mijloacelor de salvare a vie(ii pe ap yi vitalitatea navei.
16
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: VITALITATEA NAVEI I SALVAREA VIEII PE AP
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
3
Rezultatul nv(rii 1: #unoa7te responsa,ilitile personalului pri&ind sal&area pe ap
@ +anualului de instruire pri&ind utili-area
echipa+entului de sal&are
@ dispunerea 8n co+parti+ente 7i pe punte a
+i=loacelor de sal&are
@ instruciunile de depo-itare, de 8ntreinere, de
utili-are
@ identificarea +odului de dispunere a
+i=loacelor de sal&are pa na&
@ respectarea instruciunilor de 8ntreinere a
+i=loacelor de sal&are
@ preci-ea- +odul de utili-are a
echipa+entului de sal&are
@ identific dispunerea +i=loacelor de sal&are
@ alege corect instruciunile de depo-itare, de
8ntreinere, de utili-are a echipa+entului de
sal&are
Rezultatul nv(rii 2: Indic si utili-ea- +i=loacele de sal&are
@ +i=loace indi&idual. &este de sal&are, colaci de
sal&are, costu+ hidrotehnic, costu+e de protecie
ter+ic
@ +i=loacele colecti&e. pluta de sal&are, rigide,
gonfla,ile, ,rci de sal&are
@ +i=loace de lansare a ,rcilor, aparate de lansare,
dispo-iti&e de lansare , prin dega=are, glisare 7i
cdere li,era
@ identificarea +i=loacelor indi&iduale. &este de
sal&are, colaci de sal&are, costu+e hidrotehnice,
costu+e de protecie ter+ic
@ recunoa7terea +i=loacelor colecti&e. pluta de
sal&are, rigide, gonfla,ile, ,rci de sal&are
@ identificarea corect a +i=loacelor de lansare
7i 8+,arcare
- utili-area corect a +i=loacelor indi&iduale.
&este de sal&are, colaci de sal&are, costu+e
hidrotehnice, costu+e de protecie ter+ic
@ utili-area +i=loacelor de lansare 7i 8+,arcare
@ utili-area corect a +i=loacelor colecti&e.
pluta de sal&are, rigide, gonfla,ile, ,rci de
sal&are
Rezultatul nv(rii 3: Identific +ecanis+ele 7i instalaiile pentru asigurarea nescufunda,ilitii na&ei
@ noiuni de asigurare a na&ei 8n funcie de
calitile nautice
@ co+parti+entele etan7e ale na&ei
@ preci-ea- noiunile de asigurare a
nescufunda,ilitii na&ei
- cunoa7te co+parti+entarea na&ei
@ indic noiunile de asigurare a
nescufunda,ilitii na&ei
@ preci-ea- co+parti+entarea na&ei
Rezultatul nv(rii 4: Breci-ea- accesoriile 7i dispo-iti&ele postului de a&arie
@ accesorii. dopuri, pene, scule Dsacul de &italitateE,
+ateriale Ddulap, grin-i etcE
@ dispo-iti&e de a&arie. 7uru, de fund, cle+a de
a&arie cu 7uru,, pontilul regla,il, dispo-iti&ul
uni&ersal de str%ngere, panoul cu +argini +oi,
paietul de a&arie.
@ identificarea accesoriilor din dotarea postului
de a&arie
- identificarea dispo-iti&elor din dotarea
postului de a&arie
@ recunoa7terea accesoriilor din dotarea
postului de a&arie
@ recunoa7terea dispo-iti&elor din dotarea
postului de a&arie
4
#riteriile de e&aluare sunt sta,ilite pe ,a-a criteriilor de perfor+an din standardul de pregtire profesional
)2
Rezultatul nv(rii 5: Aplicarea +surilor de co+,atere a a&ariei corpului de na&
@ +etode de astupare a gurilor de ap. +ici,
+i=locii, +ari, foarte +ari, utili-%nd +ateriale 7i
dispo-iti&e de a&arie
@ +etodele de astupare a gurilor de ap 8n funcie
de di+ensiune 7i dispunerea lor 8n cadrul na&ei
@ &italitatea na&ei prin. starea de na&iga,ilitate,
+eninerea flota,ilitii 7i sta,ilitii na&ei,
,alastarea A de,alastarea na&ei
@ identificarea +etodelor 7i +i=loacelor pentru
astuparea gurilor de ap
- aplicarea +etodelor de astupare a gurilor de
ap
- asigurarea &italitii na&ei
@ alegerea +etodelor 7i +i=loacelor pentru
astuparea gurilor de ap
@ executarea lucrrilor de astupare a gurilor
de ap
)1
4. Con(inutul formrii
:e reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului.
1. Salvarea vie(ii umane pe ap.
1.1./esponsa,ilitile personalului na&igant. instruciuni de 8ntreinere< roluri 7i se+nale de
urgen<
1.). Mi=loace indi&iduale de sal&are. &este de sal&are< colaci de sal&are< costu+e hidrotehnice<
+i=loace de protecie ter+ica A construcie, cerine, caracteristicii<
1.4. Mi=loace colecti&e de sal&are. plute de sal&are rigide 7i gonfla,ile< ,rci de sal&are 7i de
urgen A cerine generale, construcie, echipa+ente<
1.>. Mi=loace de lansare 7i 8+,arcare. cerine generale< tipuri<
1.3. Alte +i=loace de sal&are. ,arci partial inchise, ,arci co+plet inchise A cerinte,
echipa+ente.
1.5. Intretinerea +i=loacelor de sal&are, se+nale de urgenta, roluri, locali-area echipa+entelor
de sal&are.
2. Vitalitatea navei.
).1. /olul 7i i+portana &italitii na&ei<
).). Asigurarea nescufunda,ilitii na&ei prin +asuri constructi&e<
).4. Mecanis+e 7i instalaii<
).>. #o+,aterea a&ariei corpului na&ei<
).3. Guri de ap
).5. #ercetarea a&ariei corpului na&ei
3. Materiale yi dispozitive de avarie din dotarea navelor.
4.1. Bposturi de a&arie, in&entarul de a&arie<
4.). Materiale de a&arie<
4.4. *ispo-iti&e de a&arie< 7uru,ul de fund< panoul cu +argini +oi < cle+a de a&arie cu 7uru,<
pontilul regla,il< cricul cu 7uru,< dispo-iti& uni&ersal de str%ngere< paietul de gaur de ap<
4.>. Metode 7i +i=loace pentru astuparea gurilor de ap.
4.>.1. Organi-area rolului de gaur de ap<
4.>.). Astuparea gurilor de ap +ici<
4.>.4. Astuparea gurilor de ap +i=locii<
4.>.>. Astuparea gurilor de ap +ari 7i foarte +ari<
4.>.3. Astuparea gurilor de apa cu a=utorul chesoanelor cu ci+ent<
4.3. Msuri pentru resta,ilirea proprietatilor nautice ale na&ei.
4.3.1. *e-e7uarea na&ei. cercetarea e7urii na&ei<
4.3.). *e-e7uarea na&ei fr gaur de ap < +etode<
4.3.4. *e-e7uarea na&ei cu gaur de ap<
4.5. Msuri pentru asigurarea &italitii na&ei dup de-e7uare.
4.5.1. /anfluarea na&ei. scopul ranflurii na&ei< procedee de ranfluare<
4.5.). Meninerea &italitii na&ei. ,una stare de na&iga,ilitate< +eninerea flota,ilitii 7i
sta,ilitii na&ei< ,alanstarea 7i de,alastarea na&ei<
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru parcurgerea +odulului se reco+and utili-area ur+toarelor resurse +ateriale +ini+e.
cri, pliante, re&iste de specialitate<
docu+entaia tehnologic specific<
soft@uri educaionale<
))
6. Sugestii metodologice
#oninuturile programei modulului " Vitalitatea navei yi salvarea vie(ii pe ap' tre,uie s fie
a,ordate 8ntr@o +anier flexibil, difereniat, in%nd cont de particularitile colectivului cu care
se lucrea- 7i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n funcie de dificultatea te+elor, de ni&elul de cuno7tine anterioare ale
colecti&ului cu care lucrea-, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat 8n strategia didactic
7i de rit+ul de asi+ilare a cuno7tinelor de ctre colecti&ul instruit.
Modulul , Vitalitatea navei yi salvarea vie(ii pe ap poate 8ncorpora, 8n orice +o+ent al
procesului educati&, noi +i=loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se desf7ura 8n
la,oratoare 7i 8n ateliere din unitatea de 8n&+%nt sau de la agentul econo+ic, dotate confor+
reco+andrilor preci-ate 8n unitile de co+petene +enionate +ai sus.
:e reco+and a,ordarea instruirii centrate pe ele& prin proiectarea unor acti&iti de 8n&are
&ariate, prin care s fie luate 8n considerare stilurile indi&iduale de 8n&are ale fiecrui ele&.
Acestea &i-ea- ur+toarele aspecte.
aplicarea +etodelor centrate pe ele&, pe acti&i-area structurilor cogniti&e 7i operatorii ale
ele&ilor, pe exersarea potenialului psiho@fi-ic al acestora, pe transfor+area ele&ului 8n
coparticipant la propria instruire 7i educaie<
8+,inarea 7i o alternan siste+atic a acti&itilor ,a-ate pe efortul indi&idual al
ele&ului Ddocu+entarea dup di&erse surse de infor+are, o,ser&aia proprie, exerciiul
personal, instruirea progra+at, experi+entul 7i lucrul indi&idualE cu acti&itile ce
solicit efortul colecti& Dde echip, de grupE de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.<
folosirea unor +etode care s fa&ori-e-e relaia ne+i=locit a ele&ului cu o,iectele
cunoa7terii, prin recurgere la +odele concrete<
8nsu7irea unor +etode de infor+are 7i de docu+entare independent, care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre 8n&are continu.
Bentru atingerea o,iecti&elor 7i de-&oltarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului, pot
fi derulate ur+toarele acti&iti de 8n&are.
Ela,orarea de referate interdisciplinare<
Exerciii de docu+entare<
Na&igare pe Internet 8n scopul docu+entrii<
Hi-ionri de +ateriale &ideo Dcasete &ideo, #* A uriE<
Hi-ite de docu+entare la agenii econo+ici<
Bractica la ,ordul na&ei scoala sau la agenii econo+ici<
#aiete de practic<
*iscuii.
:e consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
Bentru achi-iionarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului "Vitalitatea navei yi
salvarea vie(ii pe ap ', se reco+and c%te&a exe+ple de acti&iti practice de 8n&are.
@ exerciii aplicati&e 7i practice de identificare a a +i=loacelor de sal&are<
@ exerciii practice de exploatarea a echipa+entelor colecti&e de sal&are<
@ exerciii aplicati&e 7i practice de astupare a gaurilor de apa Drol de echipa=E<
)4
7. Sugestii cu privire la evaluare
E&aluarea repre-int partea final a de+ersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
+soar eficiena 8ntregului proces instructi&@educati&. E&aluarea ur+re7te +sura 8n care ele&ii
7i@au for+at co+petenele propuse 8n standardele de pregtire profesional.
E&aluarea poate fi.
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru+entele de e&aluare pot fi di&erse, 8n funcie de specificul +odulului 7i de
+etoda de e&aluare A pro,e orale, scrise, practice.
Blanificarea e&alurii tre,uie s ai, loc 8ntr@un +ediu real, dup un progra+ sta,ilit,
e&it%ndu@se aglo+erarea e&alurilor 8n aceea7i perioad de ti+p.
Ha fi reali-at de ctre cadrul didactic pe ,a-a unor pro,e care se refer explicit la
criteriile de perfor+an 7i la condiiile de aplica,ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e&aluare specificat 8n :tandardul de Bregtire Brofesional pentru fiecare re-ultat al
8n&rii.
b. final
/eali-at printr@o lucrare cu caracter practic 7i integrat la sf%r7itul procesului de
predare98n&are 7i care infor+ea- asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali-are a
cuno7tinelor, a,ilitilor 7i atitudinilor.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu.
Ii7e de o,ser&aie<
Ii7e test<
Ii7e de lucru<
Ii7e de autoe&aluare<
Teste de &erificarea cuno7tinelor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual, ite+i
de co+pletare, ite+i de tip pereche, ite+i de tip 8ntre,ri structurate sau ite+i de tip
re-ol&are de pro,le+e.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare final.
Broiectul, prin care se e&aluea- +etodele de lucru, utili-area corespun-toare a
,i,liografiei, +aterialelor 7i echipa+entelor, acurateea tehnic, +odul de organi-are a
ideilor 7i +aterialelor 8ntr@un raport. Boate fi a,ordat indi&idual sau de ctre un grup de
ele&i.
:tudiul de ca-, care const 8n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
8nregistrri electronice care se refer la un anu+it proces tehnologic.
Bortofoliul, care ofer infor+aii despre re-ultatele 7colare ale ele&ilor, acti&itile
extra7colare etc.
Cn parcurgerea +odulului se &a utili-a e&aluare de tip for+ati& 7i la final de tip su+ati& pentru
&erificarea atingerii co+petenelor. Ele&ii tre,uie e&aluai nu+ai 8n ceea ce pri&e7te do,%ndirea
co+petenelor specificate 8n cadrul acestui +odul. O co+peten se &a e&alua o singur dat.
E&aluarea scoate 8n e&iden +sura 8n care se for+ea- co+petenele tehnice din standardul de
pregtire profesional.
8. Bibliografie
1. Gh. J-uno&, I. *rago+ir, *. Bascale @ Indru+atorul ofierului de na& @ Editura Tehnic,
$ucure7ti,16F4
). $u=enita Mihai @ Manual de +arinrie @ Editura Militar @ 1635
4. ;;;Legislaia na&al A culegeri de legi A +onitoare oficiale
)>
>. *u+itru Munteanu, A Marinrie A +anual pentru licee industriale cu profil de +arin clasa a
?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 1616
3. Anton $e=an, Mihai $u=eni A *ictionar de +arin @Editura Militar A $ucuresti @ 1616
5. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor flu&iale ci&ile A Inspectoratul Na&igaie #i&ile
#onstana A 16FF
1. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor +ariti+e ci&ile A Inspectoratul Na&igaie
#i&ile #onstana A 16FF
F. $ala,an Gheorghe A #onducerea na&ei @ Editura Tehnic A $ucure7ti A 16F4
6. $onindeanu Betru A Na&igaia 7i +ane&ra na&elor pe ape interioare @ Editura Tehnic A
$ucure7ti A 1614
12. Bascale dinu, Asi+it Teodor A Na&e @ +anual pentru licee industriale cu profil de +arin
clasa a ?I@a 7i a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 161F
11. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea portuarA Ministerul Transporturilor 7i
teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F)
1). ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea de na&igaieA Ministerul Transporturilor
7i teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F4
14. Munteanu *oina, Nedelcu Andrei, Bopa *an :telian A Tehnici indi&iduale de supra&ieuire A
Editura :corpion Galai A )224
1>. Munteanu *oina A Brotecia indi&idual 7i responsa,iliti sociale la ,ordul na&ei A Editura
:corpion Galai A )224
)3
Modulul IV: Norme de protec(ia muncii yi primul ajutor la bordul navei
1. Not introductiv
Modulul "Norme de protec(ia muncii yi primul ajutor la bordul navei' face parte din
pregtirea practic necesar do,%ndirii calificrii profesionale ,, Marinar', clasa a ?I@a,
8n& +%nt profesional de ) ani, 7i are alocat un nu+r de 105 ore confor+ planului de 8n&+%nt,
din care.
35 ore A la,orator tehnologic
70 ore A instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul ~Norme de protec(ia muncii yi primul ajutor la bordul navei &i-ea- do,%ndirea
de co+petene specifice calificrii ,, Marinar', 8n perspecti&a folosirii tuturor achi-iiilor 8n
practicarea acestei calificrii 7i9sau 8n continuarea pregtirii 8ntr@o calificare de ni&el 4.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Aplicarea normelor de protec(ia muncii, prevenirea yi stingerea incendiilor yi primul
ajutor medical la bordul navei
)5
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: NORME DE PROTECIA MUNCII I PRIMUL A1UTOR LA BORDUL NAVEI
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
4
Rezultatul nv(rii 1: Aplic nor+ele de protecia +uncii specifice.
@ nor+ele co+une la. +ane&ra de acostare, de
8ncrcare @ descrcare, de acionare a capacelor de
+aga-ii< pentru utili-area ,rcilor de sal&are, a
+i=loacelor pirotehnice de se+nali-are de
andocare a na&ei , de utili-are a +a7inilor 7i
instalaiilor<
@ preci-area nor+elor co+une de protecia
+uncii pentru toate acti&itile de la ,ordul
na&ei
- aplicarea nor+elor co+une de protecia
+uncii pentru toate acti&itile de la ,ordul
na&ei
@ interpretarea corect a nor+elor co+une de
protecia +uncii pentru toate acti&itile de la
,ordul na&ei
@ utili-area nor+elor co+une de protecia
+uncii pentru toate acti&itile de la ,ordul
na&ei
Rezultatul nv(rii 2: #unoa7te nor+e de pre&enire 7i stingere a incendiilor la ,ordul na&ei.
- nor+ele generale pe ,a-a principiilor de instruire
8n ca- de incendiu a echipa=ului, de lupta 7i
organi-are contra incendiilor la ,ordul na&ei
@ clasele de incendiu< condiii de i-olare a
incendiilor, triunghiul focului ,
@ Broprietile +aterialelor co+,usti,ile,
su,stanele stingtoare de incendii D rcire, i-olare,
reducerea coninutului de O), inhi,iie chi+icE
@ preci-area nor+elor generale pri&ind lupta
contra incendiilor la ,ordul na&elor
@ descrierea claselor de incendiu<
@pre-entarea proprietatilor +aterialelor
co+,usti,ile si a su,stantelor stingatoare de
incendii<
@ aplicarea nor+elor generale pri&ind lupta
contra incendiilor la ,ordul na&elor
@ recunoa7terea claselor de incendiu<
@ corelarea proprietatilor +aterialelor
co+,usti,ile si a su,stantelor stingatoare de
incendii
Rezultatul nv(rii 3: Jtili-ea- echipa+entele 7i instalaiile de stingere a incendiilor la ,ordul na&ei
@ pre&inirea incendiul prin cunoa7terea principiilor
generale, a +i=loacelor de pre&enire, proceduri
pentru asigurarea siguranei na&ei
@ siste+e de detectare. ter+ice 7i prin detecia
fu+ului utili-ea- instalaii fixe cu #O), cu
spu+a, cu hidrocar,uri halogenate, cu pul,eri cu
=et de apa sprinGlere, cu pul&eri-are
@ echipa+ente de protecie a corpului o+enesc.
ter+ice 7i toxice< stingtoare porta,ile,
transporta,ile cu spu+ chi+ic, pul,ere , #O) ,
specifice na&elor
@ identificarea +i=loacelor de pre&enire a
incendiului la ,ordul na&ei.
@ recunoa7terea siste+elor de detectare a
incendiilor 7i fu+ului, instalaii fixe de stingere
a incendiilor.
@ identificarea echipa+entelor de lupt
8+potri&a incendiilor.
@ pre&enirea incendiului la ,ordul na&ei.
@ identificarea siste+elor de detectare a
incendiilor 7i fu+ului, instalaii fixe de
stingere a incendiilor
@ alegerea echipa+entelor de lupt 8+potri&a
incendiilor.
>
#riteriile de e&aluare sunt sta,ilite pe ,a-a criteriilor de perfor+an din standardul de pregtire profesional
)1
Rezultatul nv(rii 4: Acord pri+ul a=utor +edical la ,ordul na&ei
@ cau-ele productoare de accidente. surse de foc ,
corpuri contondente, instalaii de for D electrice ,
ter+ice, hidraulice , pneu+atice , +ecanice E
instalaii de ridicat, de transportat, 8+,arcare A
de,arcare personal<
@ +suri de protecie. la exploatarea instalaiilor, la
+ane&re cu na&a 7i de deplasare la ,ordul na&ei @ @
@ pri+ul a=utor 8n ca- de arsuri , degerturi ,
fracturi, luxaii, entorse, stop respirator, stop
cardiac, intoxicaii, electrocutare, 8nnec <
@ transportul accidentailor <
@ cunoa7terea cau-elor productoare de
accidente. surse de foc , corpuri contondente ,
instalaii de for D electrice , ter+ice,
hidraulice, pneu+atice, +ecanice E instalaii de
ridicat, de transportat, 8+,arcareAde,arcare
personal
@identificarea +surilor de protecie. la
exploatarea instalaiilor, la +ane&re cu na&a 7i
de deplasare la ,ordul na&ei
@ identificarea +etodelor de acordare a pri+ului
a=utor 8n ca- de arsuri , degerturi , fracturi ,
luxaii , entorse , stop respirator , stop cardiac ,
intoxicaii , electrocutare , 8nnec, transportul
accidentailor
@ identific sursele productoare de accidente
@ folosirea +surilor de protecie pentru
pre&enirea accidentelor
@ acordarea pri+ului a=utor +edical
)F
4. Con(inutul formrii
:e reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului.
1. Norme specifice de protec(ia muncii la:
1.1.Mane&ra de acostare si plecare a na&ei<
1.). Mane&ra de 8ncrcare si descrcare a na&ei<
1.4. Mane&ra pentru utili-area +ecanis+elor de fora<
1.>. Mane&ra de andocare<
2. Norme specifice de protectia muncii conexe cu activitatea de navigatie:
).1.Exploatare si intretinere portuara<
).). #onstructii na&ale<
).4. Jtili-area energiei electrice<
).>. :udura si taierea +etalelor<
).3. Lucrul la inalti+e<
).5. Transportul depo-itarea si folosirea +aterialelor explo-i&e<
).1. Manipularea produselor petroliere<
).F. Acti&itati de &opsire<
3. Lupta contra incendiilor la bord:
4.1. /eguli de instruire<
4.). Instruirea echipa=ului pri&ind lupta i+potri&a incendiilor<
4.4. Organi-area rolului de incendiu la ,ordul na&ei<
4. Chimia si fizica focului; Clase de incendiu:
>.1. #onditii de i-olare a incendiilor<
>.). Triunghiul focului<
>.4. #o+,usti,ilitatea si clasificarea +aterialelor din punct de &edere a co+,usti,ilitatii<
>.>. Broprietatile +aterialelor infla+a,ile<
>.3. #au-ele producerii incendiilor<
>.5. Agenti de stingere si clasificarea incendiilor<
>.1. :u,stante stingatoare<
5. Prevenirea incendiilor la bord:
3.1. Brincipii generale de pre&enire<
3.). Mi=loace de pre&enire<
3.4. Broceduri pentru asigurarea sigurantei na&ei<
3.>. :iste+e de detectare a incendiilor si a fu+ului<
3.3. Instalatii fixe de stingere a incendiilor. cu ,ioxid de car,on., cu spu+a, cu hidrocar,uri
halogenoase, cu pul,eri, cu =et de apa, cu sprinGlere, cu pul&eri-are cu apa<
6. Echipamente de lucru impotriva incendiilor:
5.1. Tiputi de stingatoare. porta,ile, transporta,ile, cu spu+a chi+ica :#6NI, cu pul,ere, cu
#O) TipG<
5.). Echipa+ente de protectie si de respirat utili-ate in +ediu toxic<
7. Acordarea primului ajutor medical la bordul navei:
1.1. Notiuni generale de acordarea pri+ului a=utor +edical la ,ordul na&ei<
1.). #au-ele producerii accidentelor<
1.4. Masuri de protecie si pre&enire a accidentelor la ,ordul na&ei<
1.>. Acordarea pri+ului a=utor +edical in ca- de.degerturi, fracturi, stop respirator, stop
cardiac, electrocutare, 8nnec<
1.3. Transportul accidentailor<
)6
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru parcurgerea +odulului se reco+and utili-area ur+toarelor resurse +ateriale +ini+e.
cri, pliante, re&iste de specialitate<
docu+entaia tehnologic specific<
soft@uri educaionale<
6. Sugestii metodologice
#oninuturile programei modulului " Norme de protec(ia muncii yi primul ajutor la bordul
navei ' tre,uie s fie a,ordate 8ntr@o +anier flexibil, difereniat, in%nd cont de particularitile
colectivului cu care se lucrea- 7i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n funcie de dificultatea te+elor, de ni&elul de cuno7tine anterioare ale
colecti&ului cu care lucrea-, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat 8n strategia didactic
7i de rit+ul de asi+ilare a cuno7tinelor de ctre colecti&ul instruit.
Modulul , Norme de protec(ia muncii yi primul ajutor la bordul navei poate 8ncorpora, 8n
orice +o+ent al procesului educati&, noi +i=loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se
desf7ura 8n la,oratoare 7i 8n ateliere din unitatea de 8n&+%nt sau de la agentul econo+ic, dotate
confor+ reco+andrilor preci-ate 8n unitile de co+petene +enionate +ai sus.
:e reco+and a,ordarea instruirii centrate pe ele& prin proiectarea unor acti&iti de 8n&are
&ariate, prin care s fie luate 8n considerare stilurile indi&iduale de 8n&are ale fiecrui ele&.
Acestea &i-ea- ur+toarele aspecte.
aplicarea +etodelor centrate pe ele&, pe acti&i-area structurilor cogniti&e 7i operatorii ale
ele&ilor, pe exersarea potenialului psiho@fi-ic al acestora, pe transfor+area ele&ului 8n
coparticipant la propria instruire 7i educaie<
8+,inarea 7i o alternan siste+atic a acti&itilor ,a-ate pe efortul indi&idual al
ele&ului Ddocu+entarea dup di&erse surse de infor+are, o,ser&aia proprie, exerciiul
personal, instruirea progra+at, experi+entul 7i lucrul indi&idualE cu acti&itile ce
solicit efortul colecti& Dde echip, de grupE de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.<
folosirea unor +etode care s fa&ori-e-e relaia ne+i=locit a ele&ului cu o,iectele
cunoa7terii, prin recurgere la +odele concrete<
8nsu7irea unor +etode de infor+are 7i de docu+entare independent, care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre 8n&are continu.
Bentru atingerea o,iecti&elor 7i de-&oltarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului, pot
fi derulate ur+toarele acti&iti de 8n&are.
Ela,orarea de referate interdisciplinare<
Exerciii de docu+entare<
Na&igare pe Internet 8n scopul docu+entrii<
Hi-ionri de +ateriale &ideo Dcasete &ideo, #* A uriE<
Hi-ite de docu+entare la agenii econo+ici<
Bractica la ,ordul na&ei scoala sau la agenii econo+ici<
#aiete de practic<
*iscuii.
:e consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
42
Bentru achi-iionarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului " Norme de protec(ia
muncii yi primul ajutor la bordul navei ', se reco+and c%te&a exe+ple de acti&iti practice de
8n&are.
@ exerciii aplicati&e 7i practice de aplicare a nor+elor de protectia +uncii la ,ordul na&ei<
@ exerciii aplicati&e 7i practice de acordare a pri+ului a=utor +edical la ,ordul na&ei
7. Sugestii cu privire la evaluare
E&aluarea repre-int partea final a de+ersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
+soar eficiena 8ntregului proces instructi&@educati&. E&aluarea ur+re7te +sura 8n care ele&ii
7i@au for+at co+petenele propuse 8n standardele de pregtire profesional.
E&aluarea poate fi.
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru+entele de e&aluare pot fi di&erse, 8n funcie de specificul +odulului 7i de
+etoda de e&aluare A pro,e orale, scrise, practice.
Blanificarea e&alurii tre,uie s ai, loc 8ntr@un +ediu real, dup un progra+ sta,ilit,
e&it%ndu@se aglo+erarea e&alurilor 8n aceea7i perioad de ti+p.
Ha fi reali-at de ctre cadrul didactic pe ,a-a unor pro,e care se refer explicit la
criteriile de perfor+an 7i la condiiile de aplica,ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e&aluare specificat 8n :tandardul de Bregtire Brofesional pentru fiecare re-ultat al
8n&rii.
b. final
/eali-at printr@o lucrare cu caracter practic 7i integrat la sf%r7itul procesului de
predare98n&are 7i care infor+ea- asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali-are a
cuno7tinelor, a,ilitilor 7i atitudinilor.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu.
Ii7e de o,ser&aie<
Ii7e test<
Ii7e de lucru<
Ii7e de autoe&aluare<
Teste de &erificarea cuno7tinelor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual, ite+i
de co+pletare, ite+i de tip pereche, ite+i de tip 8ntre,ri structurate sau ite+i de tip
re-ol&are de pro,le+e.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare final.
Broiectul, prin care se e&aluea- +etodele de lucru, utili-area corespun-toare a
,i,liografiei, +aterialelor 7i echipa+entelor, acurateea tehnic, +odul de organi-are a
ideilor 7i +aterialelor 8ntr@un raport. Boate fi a,ordat indi&idual sau de ctre un grup de
ele&i.
:tudiul de ca-, care const 8n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
8nregistrri electronice care se refer la un anu+it proces tehnologic.
Bortofoliul, care ofer infor+aii despre re-ultatele 7colare ale ele&ilor, acti&itile
extra7colare etc.
Cn parcurgerea +odulului se &a utili-a e&aluare de tip for+ati& 7i la final de tip su+ati& pentru
&erificarea atingerii co+petenelor. Ele&ii tre,uie e&aluai nu+ai 8n ceea ce pri&e7te do,%ndirea
co+petenelor specificate 8n cadrul acestui +odul. O co+peten se &a e&alua o singur dat.
E&aluarea scoate 8n e&iden +sura 8n care se for+ea- co+petenele tehnice din standardul de
pregtire profesional.
8. Bibliografie
41
1. $u=enita Mihai @ Manual de +arinrie @ Editura Militar @ 1635
). ;;;Legislaia na&al A culegeri de legi A +onitoare oficiale
4. *u+itru Munteanu, Betre #hiu, Karala+,ie :tancu A Marinrie A +anual pentru licee
industriale cu profil de +arin clasa a I?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F1
>. *u+itru Munteanu, A Marinrie A +anual pentru licee industriale cu profil de +arin clasa a
?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 1616
3. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor flu&iale ci&ile A Inspectoratul Na&igaie #i&ile
#onstana A 16FF
5. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor +ariti+e ci&ile A Inspectoratul Na&igaie
#i&ile #onstana A 16FF
1. $ala,an Gheorghe A #onducerea na&ei @ Editura Tehnic A $ucure7ti A 16F4
F. Bascale dinu, Asi+it Teodor A Na&e @ +anual pentru licee industriale cu profil de +arin clasa
a ?I@a 7i a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 161F
6. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea portuarA Ministerul Transporturilor 7i
teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F)
12. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea de na&igaieA Ministerul Transporturilor
7i teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F4
11. Munteanu *oina A Brotecia indi&idual 7i responsa,iliti sociale la ,ordul na&ei A Editura
:corpion Galai A )224
1). Nedelcu Andrei, *i+a Gheorghita A Bri+ul a=utor +edical ele+entar A Editura :corpion
Galai A )224
14. #iupitu Eugen A Bre&enirea 7i lupta contra incendiilor @ Editura :corpion Galai A )224
4)
Modulul V: Instala(ii electrice navale
1. Not introductiv
Modulul "Instala(ii electrice navale' face parte din pregtirea practic necesar do,%ndirii
calificrii profesionale ,, Marinar ', clasa a ?I@a, 8n& +%nt profesional de ) ani, 7i are alocat un
nu+r de 105 ore confor+ planului de 8n&+%nt, din care.
35 ore A la,orator tehnologic
70 ore A instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul ~Instala(ii electrice navale &i-ea- do,%ndirea de co+petene specifice calificrii ,,
Marinar ', 8n perspecti&a folosirii tuturor achi-iiilor 8n practicarea acestei calificrii 7i9sau 8n
continuarea pregtirii 8ntr@o calificare de ni&el 4.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Exploatarea instala(iilor yi a ac(ionrilor electrice navale
44
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: INSTALAII ELECTRICE NAVALE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
5
Rezultatul nv(rii 1: Identific siste+ele de distri,uie a energiei electrice 7i aparate de conectare 7i protecie.
@ reele electrice de for, de ilu+inat, de
se+nali-are, de a&arie, de na&igaie speciale
@ siste+e de distri,uie. 8n curent continuu
Dunipolar 7i ,ipolarE, 8n curent alternati& Dcu trei
conductoare i-olate 7i cu patru conductoare cu fir
neutru la +asE
@ aparate de conectare 7i protecie. contactoare,
relee, li+itatoare, sigurane
@ recunoa7terea reelelor electrice de la ,ordul
na&ei.
@ identificarea siste+elor de distri,uie a
energiei electrice la ,ordul na&ei.
@ recunoa7terea aparatelor de conectare 7i
protecie la ,ordul na&ei.
@ identificarea reelelor electrice de la ,ordul
na&ei
@ identificarea siste+elor de distri,uie a
energiei electrice la ,ordul na&ei.
Rezultatul nv(rii 2 Efectuea- sche+e de co+and pentru acionarea +ecanis+elor electrice.
@ sche+e de pornire. co+and funcie de ti+p 7i
&ite-, re&ersarea +otoarelor.
@ +onta=ul sche+elor de co+and funcie de ti+p
7i &ite- 7i re&ersarea +otoarelor.
@ identificarea sche+elor de pornire a
+otoarelor electrice 8n funcie de di&er7i
para+etri.
.
@ recunoa7terea sche+elor de pornire a
+otoarelor electrice 8n funcie de di&er7i
para+etri.
@ executarea +onta=ului sche+elor de co+and
Rezultatul nv(rii 3: /ecunoa7te siste+ele de ilu+inat la ,ordul na&ei.
@ siste+e de ilu+inat. nor+al, de a&arie, redus de
a&arie, de na&igaie, de se+nali-are speciale.
@ inter&ine prin 8nlocuirea corpurilor de ilu+inat
defecte.
@ identificarea siste+elor de ilu+inat.
@ inter&ine 8n ca- de a&arie la siste+ul de
ilu+inat nor+al.
@ recunoa7terea siste+ele de ilu+inat.
@ &erificarea 8n ca- de a&arie la siste+ul de
ilu+inat nor+al
@8ndeprtarea a&ariei
3
#riteriile de e&aluare sunt sta,ilite pe ,a-a criteriilor de perfor+an din standardul de pregtire profesional
4>
4. Con(inutul formrii
:e reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului.
1. Re(ele electrice de for(, de iluminat, de semnalizare, de avarie yi de naviga(ie speciale.
1.1. /eele de for @ destinate ali+entrii consu+atorilor +ari de energie electric, +a7ini
acionate de +oatoare electrice cu pornitoare +agnetice sau staii +agnetice.
1.). /eele de ilu+inat @ reelele pentru ilu+inatul nor+al, ilu+inatul de po-iie Dde na&igaieE
7i ilu+inatul de a&arie DsiguranE, c%t 7i pe cele ce ali+entea- aparatele de na&igaie, de
teleco+unicaie 7i radioficare precu+ 7i pe cele de se+nali-are.
1.4. /eele speciale @ instalaiile de telefoane independente de reeaua ,ordului, instalaia de
paratrsnet 7i instalaia de ilu+inat festi&.
2. Sisteme de distribu(ie n curent continuu (unipolar yi bipolar), n curent alternativ (cu 3
conductoare izolate yi cu 4 conductoare cu fir neutru legat la mas).
).1. #urentul continuu se poate distri,ui consu+atorilor o,inut de la ,ornele generatoarelor
8n ) &ariante. siste+ul unipolar, siste+ul ,ipolar.
).). In curentul alternati& distri,uia energiei electrice este reali-at 8n unul
).4. *in ur+toarele siste+e. siste+ul cu 4 conductoare Dsiste+ i-olatE< siste+ul cu >
conductoare cu firul neutru legat la +as.
3. Aparate de conectare yi protec(ie, contactoare, relee, limitatoare yi siguran(e fuzibile.
4.1. :igurane fu-i,ile de diferite tipuri
4.). /elee de diferite tipuri
4.4. #ontactoare de diferite tipuri
4.>. Bri-e 7i fi7e pentru consu+atorii portati&i
4.3. Intreruptoare 7i co+utatoare pachet
4.5. #o+utatoare tip controler.
4. Scheme de pornire: comanda func(ie de timp yi vitez, revrsarea motoarelor.
>.1. :che+e de pornire. co+anda funciei de ti+p 7i de &ite- 7i re&ersi,ilitatea +otoarelor<
>.). :che+e generale de co+and pentru +otoarele de curent continuu
>.4. :che+e de co+and pentru +otoarele de curent alternati&<
>.4.1. #lasificare<
>.4.). :che+e de pornire 8n trepte<
>.>. Monta=ul sche+elor de co+and funcie de ti+p, de &ite- 7i re&ersi,ilitatea +otoarelor.
pornirea funciei de ti+p< pornirea funciei de turaie<
>.3. /e&ersi,ilitatea +otoarelor electrice de curent continuu 7i curent alternati&<
5: Sisteme de iluminat normal, de avarie, redus de avarie, de naviga(ie yi de semnalizare
speciale.
3.1. :urse de lu+in de la ,ordul na&elor<
3.). L+pi cu incandescen<
3.4. L+pi cu descrcri 8n ga-e<
3.>. L+pi cu arc electric<
3.3. L+pi cu lu+iniscen<
6: Corpuri de iluminat.
5.1. #orpuri de ilu+inat deschise<
5.). #orpuri de ilu+inat 8nchise<
5.4. #orpuri de ilu+inat etan7e<
5.>. #orpuri de ilu+inat antiexplo-i&e<
5.3. Broiectoare na&ale<
43
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru parcurgerea +odulului se reco+and utili-area ur+toarelor resurse +ateriale +ini+e.
cri, pliante, re&iste de specialitate<
docu+entaia tehnologic specific<
soft@uri educaionale<
6. Sugestii metodologice
#oninuturile programei modulului " Instala(ii electrice navale ' tre,uie s fie a,ordate 8ntr@o
+anier flexibil, difereniat, in%nd cont de particularitile colectivului cu care se lucrea- 7i de
nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n funcie de dificultatea te+elor, de ni&elul de cuno7tine anterioare ale
colecti&ului cu care lucrea-, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat 8n strategia didactic
7i de rit+ul de asi+ilare a cuno7tinelor de ctre colecti&ul instruit.
Modulul , Instala(ii electrice navale poate 8ncorpora, 8n orice +o+ent al procesului educati&,
noi +i=loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se desf7ura 8n la,oratoare 7i 8n ateliere
din unitatea de 8n&+%nt sau de la agentul econo+ic, dotate confor+ reco+andrilor preci-ate 8n
unitile de co+petene +enionate +ai sus.
:e reco+and a,ordarea instruirii centrate pe ele& prin proiectarea unor acti&iti de 8n&are
&ariate, prin care s fie luate 8n considerare stilurile indi&iduale de 8n&are ale fiecrui ele&.
Acestea &i-ea- ur+toarele aspecte.
aplicarea +etodelor centrate pe ele&, pe acti&i-area structurilor cogniti&e 7i operatorii ale
ele&ilor, pe exersarea potenialului psiho@fi-ic al acestora, pe transfor+area ele&ului 8n
coparticipant la propria instruire 7i educaie<
8+,inarea 7i o alternan siste+atic a acti&itilor ,a-ate pe efortul indi&idual al
ele&ului Ddocu+entarea dup di&erse surse de infor+are, o,ser&aia proprie, exerciiul
personal, instruirea progra+at, experi+entul 7i lucrul indi&idualE cu acti&itile ce
solicit efortul colecti& Dde echip, de grupE de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.<
folosirea unor +etode care s fa&ori-e-e relaia ne+i=locit a ele&ului cu o,iectele
cunoa7terii, prin recurgere la +odele concrete<
8nsu7irea unor +etode de infor+are 7i de docu+entare independent, care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre 8n&are continu.
Bentru atingerea o,iecti&elor 7i de-&oltarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului, pot
fi derulate ur+toarele acti&iti de 8n&are.
Ela,orarea de referate interdisciplinare<
Exerciii de docu+entare<
Na&igare pe Internet 8n scopul docu+entrii<
Hi-ionri de +ateriale &ideo Dcasete &ideo, #* A uriE<
Hi-ite de docu+entare la agenii econo+ici<
Bractica la ,ordul na&ei scoala sau la agenii econo+ici<
#aiete de practic<
*iscuii.
:e consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
45
Bentru achi-iionarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului " Instala(ii electrice
navale ', se reco+and c%te&a exe+ple de acti&iti practice de 8n&are.
@ exerciii aplicati&e 7i practice de identificare a reelei electrice de for de la ,ordul na&ei<
@ exerciii aplicati&e 7i practice de identificare a instalatiilor de ilu+inat de la ,ordul na&ei
@ exerciii aplicati&e de identificare a retelei de se+nali-are si de a&arie de la ,ordul na&ei
7. Sugestii cu privire la evaluare
E&aluarea repre-int partea final a de+ersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
+soar eficiena 8ntregului proces instructi&@educati&. E&aluarea ur+re7te +sura 8n care ele&ii
7i@au for+at co+petenele propuse 8n standardele de pregtire profesional.
E&aluarea poate fi.
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru+entele de e&aluare pot fi di&erse, 8n funcie de specificul +odulului 7i de
+etoda de e&aluare A pro,e orale, scrise, practice.
Blanificarea e&alurii tre,uie s ai, loc 8ntr@un +ediu real, dup un progra+ sta,ilit,
e&it%ndu@se aglo+erarea e&alurilor 8n aceea7i perioad de ti+p.
Ha fi reali-at de ctre cadrul didactic pe ,a-a unor pro,e care se refer explicit la
criteriile de perfor+an 7i la condiiile de aplica,ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e&aluare specificat 8n :tandardul de Bregtire Brofesional pentru fiecare re-ultat al
8n&rii.
b. final
/eali-at printr@o lucrare cu caracter practic 7i integrat la sf%r7itul procesului de
predare98n&are 7i care infor+ea- asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali-are a
cuno7tinelor, a,ilitilor 7i atitudinilor.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu.
Ii7e de o,ser&aie<
Ii7e test<
Ii7e de lucru<
Ii7e de autoe&aluare<
Teste de &erificarea cuno7tinelor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual, ite+i
de co+pletare, ite+i de tip pereche, ite+i de tip 8ntre,ri structurate sau ite+i de tip
re-ol&are de pro,le+e.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare final.
Broiectul, prin care se e&aluea- +etodele de lucru, utili-area corespun-toare a
,i,liografiei, +aterialelor 7i echipa+entelor, acurateea tehnic, +odul de organi-are a
ideilor 7i +aterialelor 8ntr@un raport. Boate fi a,ordat indi&idual sau de ctre un grup de
ele&i.
:tudiul de ca-, care const 8n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
8nregistrri electronice care se refer la un anu+it proces tehnologic.
Bortofoliul, care ofer infor+aii despre re-ultatele 7colare ale ele&ilor, acti&itile
extra7colare etc.
Cn parcurgerea +odulului se &a utili-a e&aluare de tip for+ati& 7i la final de tip su+ati& pentru
&erificarea atingerii co+petenelor. Ele&ii tre,uie e&aluai nu+ai 8n ceea ce pri&e7te do,%ndirea
co+petenelor specificate 8n cadrul acestui +odul. O co+peten se &a e&alua o singur dat.
E&aluarea scoate 8n e&iden +sura 8n care se for+ea- co+petenele tehnice din standardul de
pregtire profesional.
41
8. Bibliografie
1. ;;;Legislaia na&al A culegeri de legi A +onitoare oficiale
). ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor flu&iale ci&ile A Inspectoratul Na&igaie #i&ile
#onstana A 16FF
4. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor +ariti+e ci&ile A Inspectoratul Na&igaie
#i&ile #onstana A 16FF
>. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea portuarA Ministerul Transporturilor 7i
teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F)
3. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea de na&igaieA Ministerul Transporturilor 7i
teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F4
5. Isac, G @ "Msurri electrice 7i electronice', +anual pentru clasele ?@?II, Editura *idactic 7i
Bedagogic, $ucure7ti, 1664
1. Kilohi :. 7i colecti& A "Electrotehnic aplicat', Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti,
)223
F. #os+a, * 7i colecti& @ "Msurri electrice 7i electronice', @:inte-e pentru exa+enul naional
de ,acalaureat, Editura Econo+ic Breuni&ersitaria, $ucure7ti, )222
6. Iriloiu Gh. !i colecti& A "Electrotehnic 7i electronic aplicat', Editura *idactic 7i
Bedagogic, $ucure7ti, 1664
12. $ichir N, $otan # @ "Masini aparate actionari si auto+ati-ari' +anual pentru clasale a ?I@
?II @ Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti, 1665
11. Bopescu :t, *u+,ra&a E @ "Actionari si auto+ati-ari' @ Editura *idactic 7i Bedagogic,
$ucure7ti, 1615
1). Kernea *, Bopescu # #hinda I A "Masini si instalatii electrice na&ale " @ Editura *idactic 7i
Bedagogic, $ucure7ti, 161F
4F
Stagiu de pregtire practic - CDL
Modulul VI: Exploatarea ambarca(iunilor
1. Not introductiv
Modulul "Exploatarea ambarca(iunilor' face parte din stagiul de pregtire practic necesar
do,%ndirii calificrii profesionale ,, Marinar', clasa a ?I@a, 8n& +%nt profesional de ) ani, 7i are
alocat un nu+r de 60 ore confor+ planului de 8n&+%nt, din care.
60 ore A instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul ~Exploatarea ambarca(iunilor &i-ea- do,%ndirea de co+petene specifice
calificrii ,, Marinar', 8n perspecti&a folosirii tuturor achi-iiilor 8n practicarea acestei calificrii
7i9sau 8n continuarea pregtirii 8ntr@o calificare de ni&el 4.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Exploatarea ambarca(iunilor.
46
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: EXPLOATAREA AMBARCAIUNILOR.
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
6
Rezultatul nv(rii 1: Execut +ane&re cu a+,arcaiuni cu ra+e.
@ noiuni specifice. de ar+are a a+,arcaiunilor 7i
tehnica trasului la ra+e, co+en-i<
@ Mane&re. acostare 7i plecare de la cheu, de la
,ordul na&ei, ancorare 7i plecare de la ancor,
tra&ersare unui flu&iu, ra+area 8n a+onte,
transportul pro&i-iilor 7i al pasagerilor
@ preci-area noiunilor specifice executri
+ane&relor cu a+,arcaiuni cu ra+e
- executarea +ane&relor cu a+,arcaiuni cu
ra+e
@ descrierea noiunilor specifice executri
+ane&re cu a+,arcaiuni cu ra+e
@ interpretarea +ane&relor a+,arcaiunilor cu
ra+e
Rezultatul nv(rii 2: Execut +ane&re cu a+,arcaiuni cu +otor.
@ noiunii specifice. +ane&ra,ilitatea 8n funcie de
aparatul propulsor 7i sensul de deplasare<
@ +ane&re. acostarea 7i plecarea la cheu, la na&a 8n
staionare 7i in +ar7, locuri nea+ena=ate<
@ cunoa7terea noiunilor specifice executri
+ane&relor cu a+,arcaiuni cu +otor
@ executarea +ane&relor cu a+,arcaiuni cu
+otor
@ interpretea- +ane&rele a+,arcaiunilor cu
+otor
Rezultatul nv(rii 3: Aplic corect reguli de +ar7 cu a+,arcaiuni
@ reguli de na&igaie pentru a+,arcaiuni cu ra+e
7i cu +otor.de +ar7. deplasare, staionare,
se+nali-are, si na&igaie confor+ /N* 7i
#OL/EG<
@ respectarea regulilor de na&igaie 7i
staionare confor+ /N* 7i #OL/EG
@ utili-ea- regulile de na&igaie 7i staionare
confor+ /N* 7i #OL/EG
Rezultatul nv(rii 4: Cntreinerea a+,arcaiunilor
@ lucrri de 8ntreinere. +arango-erie 7i piturare la
a+,arcaiunilor din le+n 7i +ase plastice
@ lucrri de 8ntreinere. +aagonire, curire,
piturare la a+,arcaiunilor din +etal
@ 8ntreinerea a+,arcaiunilor din le+n, +ase
plastice si din +etal
@ executarea operaiilor de 8ntreinerea
a+,arcaiunilor din le+n, +ase plastice si din
+etal
5
#riteriile de e&aluare sunt sta,ilite pe ,a-a criteriilor de perfor+an din standardul de pregtire profesional
>2
4. Con(inutul formrii
:e reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului.
1. Manevra ambarca(iunilor cu rame:
1.1. Ar+area 7i 7coala de ra+e<
1.). Tehnica trasului la ra+e<
1.4. #o+en-i<
1.>. Mane&re. acostare 7i plecare de la cheu, de la ,ordul na&ei, ancorare 7i plecare de la
ancor, tra&ersare unui flu&iu, ra+area 8n a+onte, transportul pro&i-iilor 7i al pasagerilor<
2. Manevra ambarca(iunilor cu motor:
).1. #unoa7terea noiunii specifice. +ane&ra,ilitate 8n funcie de aparatul propulsor 7i sensul
de deplasare<
).). Mane&re. acostarea 7i plecarea la cheu, la na&a 8n staionare 7i +ar7 7i locuri
nea+ena=ate<
3. Reguli de mary cu ambarca(iuni:
4.1. /eguli de na&igaie pentru a+,arcaiuni cu ra+e 7i cu +otor<
4.). /espectarea 7i aplic regulile de +ar7. deplasare, staionare, se+nali-are, na&igaie<
respectarea 7i aplicarea regulilor de +ar7 confor+ /N* 7i #OL/EG<
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru parcurgerea +odulului se reco+and utili-area ur+toarelor resurse +ateriale +ini+e.
cri, pliante, re&iste de specialitate<
docu+entaia tehnologic specific<
soft@uri educaionale<
6. Sugestii metodologice
#oninuturile programei modulului " Exploatarea ambarca(iunilor' tre,uie s fie a,ordate
8ntr@o +anier flexibil, difereniat, in%nd cont de particularitile colectivului cu care se
lucrea- 7i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n funcie de dificultatea te+elor, de ni&elul de cuno7tine anterioare ale
colecti&ului cu care lucrea-, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat 8n strategia didactic
7i de rit+ul de asi+ilare a cuno7tinelor de ctre colecti&ul instruit.
Modulul , Exploatarea ambarca(iunilor poate 8ncorpora, 8n orice +o+ent al procesului
educati&, noi +i=loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se desf7ura 8n ateliere de la
agentul econo+ic, dotate confor+ reco+andrilor preci-ate 8n unitile de co+petene +enionate
+ai sus.
:e reco+and a,ordarea instruirii centrate pe ele& prin proiectarea unor acti&iti de 8n&are
&ariate, prin care s fie luate 8n considerare stilurile indi&iduale de 8n&are ale fiecrui ele&.
Acestea &i-ea- ur+toarele aspecte.
aplicarea +etodelor centrate pe ele&, pe acti&i-area structurilor cogniti&e 7i operatorii ale
ele&ilor, pe exersarea potenialului psiho@fi-ic al acestora, pe transfor+area ele&ului 8n
coparticipant la propria instruire 7i educaie<
8+,inarea 7i o alternan siste+atic a acti&itilor ,a-ate pe efortul indi&idual al
ele&ului Ddocu+entarea dup di&erse surse de infor+are, o,ser&aia proprie, exerciiul
>1
personal, instruirea progra+at, experi+entul 7i lucrul indi&idualE cu acti&itile ce
solicit efortul colecti& Dde echip, de grupE de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.<
folosirea unor +etode care s fa&ori-e-e relaia ne+i=locit a ele&ului cu o,iectele
cunoa7terii, prin recurgere la +odele concrete<
8nsu7irea unor +etode de infor+are 7i de docu+entare independent, care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre 8n&are continu.
Bentru atingerea o,iecti&elor 7i de-&oltarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului, pot
fi derulate ur+toarele acti&iti de 8n&are.
Exerciii de docu+entare<
Na&igare pe Internet 8n scopul docu+entrii<
Hi-ionri de +ateriale &ideo Dcasete &ideo, #* A uriE<
Hi-ite de docu+entare la agenii econo+ici<
Bractica la ,ordul na&ei scoala sau la agenii econo+ici<
#aiete de practic<
*iscuii.
:e consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
Bentru achi-iionarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului " Exploatarea
ambarca(iunilor ', se reco+and c%te&a exe+ple de acti&iti practice de 8n&are.
@ exerciii aplicati&e 7i practice de ar+are a a+,arcaiunilor cu ra+e<
@ exerciii aplicati&e 7i practice de exploatarea a a+,arcaiunilor cu +otor<
@ exerciii aplicati&e de cunoastere si aplicare a /N* 7i #OL/EG<
7. Sugestii cu privire la evaluare
E&aluarea repre-int partea final a de+ersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
+soar eficiena 8ntregului proces instructi&@educati&. E&aluarea ur+re7te +sura 8n care ele&ii
7i@au for+at co+petenele propuse 8n standardele de pregtire profesional.
E&aluarea poate fi.
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru+entele de e&aluare pot fi di&erse, 8n funcie de specificul +odulului 7i de
+etoda de e&aluare A pro,e orale, scrise, practice.
Blanificarea e&alurii tre,uie s ai, loc 8ntr@un +ediu real, dup un progra+ sta,ilit,
e&it%ndu@se aglo+erarea e&alurilor 8n aceea7i perioad de ti+p.
Ha fi reali-at de ctre cadrul didactic pe ,a-a unor pro,e care se refer explicit la
criteriile de perfor+an 7i la condiiile de aplica,ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e&aluare specificat 8n :tandardul de Bregtire Brofesional pentru fiecare re-ultat al
8n&rii.
b. final
/eali-at printr@o lucrare cu caracter practic 7i integrat la sf%r7itul procesului de
predare98n&are 7i care infor+ea- asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali-are a
cuno7tinelor, a,ilitilor 7i atitudinilor.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu.
Ii7e de o,ser&aie<
Ii7e test<
Ii7e de lucru<
Ii7e de autoe&aluare<
>)
Teste de &erificarea cuno7tinelor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual, ite+i
de co+pletare, ite+i de tip pereche, ite+i de tip 8ntre,ri structurate sau ite+i de tip
re-ol&are de pro,le+e.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare final.
Broiectul, prin care se e&aluea- +etodele de lucru, utili-area corespun-toare a
,i,liografiei, +aterialelor 7i echipa+entelor, acurateea tehnic, +odul de organi-are a
ideilor 7i +aterialelor 8ntr@un raport. Boate fi a,ordat indi&idual sau de ctre un grup de
ele&i.
:tudiul de ca-, care const 8n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
8nregistrri electronice care se refer la un anu+it proces tehnologic.
Bortofoliul, care ofer infor+aii despre re-ultatele 7colare ale ele&ilor, acti&itile
extra7colare etc.
Cn parcurgerea +odulului se &a utili-a e&aluare de tip for+ati& 7i la final de tip su+ati& pentru
&erificarea atingerii co+petenelor. Ele&ii tre,uie e&aluai nu+ai 8n ceea ce pri&e7te do,%ndirea
co+petenelor specificate 8n cadrul acestui +odul. O co+peten se &a e&alua o singur dat.
E&aluarea scoate 8n e&iden +sura 8n care se for+ea- co+petenele tehnice din standardul
de pregtire profesional.
8. Bibliografie
1. Gh. J-uno&, I. *rago+ir, *. Bascale @ Indru+atorul ofierului de na& @ Editura Tehnic,
$ucure7ti,16F4
). ;;;Legislaia na&al A culegeri de legi A +onitoare oficiale
4. *u+itru Munteanu, Betre #hiu, Karala+,ie :tancu A Marinrie A +anual pentru licee
industriale cu profil de +arin clasa a I?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F1
>. Anton $e=an, Mihai $u=eni A *ictionar de +arin @Editura Militar A $ucuresti @ 1616
3. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor flu&iale ci&ile A Inspectoratul Na&igaie #i&ile
#onstana A 16FF
5. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor +ariti+e ci&ile A Inspectoratul Na&igaie
#i&ile #onstana A 16FF
1. $onindeanu Betru A Na&igaia 7i +ane&ra na&elor pe ape interioare @ Editura Tehnic A
$ucure7ti A 1614
F. Iura7cu Gheorghe, Bopa #ostic A Kidro+eteorologia transporturilor na&ale @ +anual pentru
licee industriale cu profil de +arin clasa a ?I@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A
161F
6. *ragu Lucian @ Mane&ra a+,arcaiunilor si na&elor @ +anual pentru licee industriale cu profil
de +arin clasa a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F)
12. ;;; /egula+entul de na&igaie pe *unare 8n sectorul ro+%nesc D/N*EA Ministerul
Transporturilor A *irecia general transport na&al A Autoritatea Na&al /o+%naA )221
11. Ionescu O&idiu, Otincelescu Ila&ius A #OL/EG 1665 A#onstanta A )22)
14. *ragu Lucian @ Mane&ra a+,arcaiunilor 7i na&elor @ +anual pentru licee industriale cu
profil de na&igaie Dspeciali-area na&igantE anul III@H A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti
A 1611
1>. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea de na&igaieA Ministerul Transporturilor
7i teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F4
13. Munteanu *oina, Nedelcu Andrei, Bopa *an :telian A Tehnici indi&iduale de supra&ieuire A
Editura :corpion Galai A )224
15. Munteanu *oina A Brotecia indi&idual 7i responsa,iliti sociale la ,ordul na&ei A Editura
:corpion Galai A )224
>4
Modulul VII: Executarea manevrelor cu navele
1. Not introductiv
Modulul "Executarea manevrelor cu navele' face parte din stagiul de pregtire practic
necesar do,%ndirii calificrii profesionale ,, Marinar', clasa a ?I@a, 8n& +%nt profesional de )
ani, 7i are alocat un nu+r de 90 ore confor+ planului de 8n&+%nt, din care.
90ore A instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte +odule din curriculu+.
Modulul ~Executarea manevrelor cu navele &i-ea- do,%ndirea de co+petene specifice
calificrii ,, Marinar', 8n perspecti&a folosirii tuturor achi-iiilor 8n practicarea acestei calificrii
7i9sau 8n continuarea pregtirii 8ntr@o calificare de ni&el 4.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Executarea manevrelor cu navele .
Specificarea particularit(ilor amenajrilor portuare
>>
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
MODULUL: EXECUTAREA MANEVRELOR CU NAVELE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
7
Rezultatul nv(rii 1: Identific caracteristicile unui port 7i execut +ane&re de acostare 7i plecare de la cheu.
@ caracteristicile porturilor. clasificare, funcii,
planul portului
ele+entele principale ale planului. ci de acces,
sectoare de acti&itate, a+plasare, posi,iliti de
de-&oltare.
@ construciile caracteristice. diguri, fronturi de
acostare, cheiuri, ,a-ine, +oluri, instalaii
interioare Dpontoane, de,arcadereE
@ a+ena=rile pentru. sigurana na&igaiei,
8ntreinere @ reparaii, autoriti portuare, na&e
speciali-ate.
@ legturile na&ei. din sector pro&a, din sector pupa
7i efectele legturilor co+,inate
@ +ane&re de acostare cu 7i fr utili-area ancorei,
cu ,ordul 7i cu pupa, respect%nd co+en-ile,
rapoartele 7i acti&itile specifice
@#aracteri-ea- porturile 8n funcie de
ele+entele principale
specific legture na&ei 7i efectele acestora.
@ identificarea +ane&relor de acostare 7i plecare
de la cheu
@identificarea tipurilor de porturi
@ efectuarea legturilor na&ei
@ executarea +ane&relor de acostare 7i plecare
de la cheu
Rezultatul nv(rii 2: /ecunoa7te utila=ele 7i instalaiile specifice acti&itilor portuare
@ utila=ele. +acarale de cheu, portal 7i se+iportal,
plutitoare portuare, poduri, trans,ordoare de cheu,
autosti&uitoare, instalaii de transport continue,
+acarale portuare pe cale ferat.
@ instalaii. pneu+atice pentru transportul
cerealelor, pentru descarcarea &agoanelor.
@acti&iti specifice portuare
Identificarea utila=elor specifice acti&itilor
portuare
/ecunoa7terea utila=elor specifice acti&itilor
portuare
Rezultatul nv(rii 2: Execut +ane&re de ancorare 7i plecare de la ancor 7i gea+andur
@ condiiile pri&ind. alegerea locului de ancorare,
calculul locului de ancorare.
@ cunoa7terea condiiilor i+puse +ane&rei de
ancorare
@ executarea +ane&rei de ancorare 7i plecare de
la ancor 7i gea+andur
1
#riteriile de e&aluare sunt sta,ilite pe ,a-a criteriilor de perfor+an din standardul de pregtire profesional
>3
@ +ane&ra de ancorare 7i plecare de la ancor 7i
gea+andur.
@identificarea +ane&relor de ancorare 7i plecare
de la ancor 7i gea+andur.
@respectarea condiiilor i+puse
Rezultatul nv(rii 3: Executarea +ane&rei de re+orca=
@ pregtirile preli+inare ale +ane&relor de
re+orca=
@ pregtirile +ane&rei. alegerea re+orcii, pregtiri
specifice la na&a re+orchier 7i la na&a Dna&eleE
re+orcat Dre+orcateE
@ +ane&re de re+orca= 8n sia=, la ureche 7i prin
8+pingere
@ cunoa7terea noiunilor legate de executarea
+ane&relor de re+orca=
@ identific operaiile de pregtire preli+inare
ale +ane&rei de re+orca=
@ Executarea operaiilor de pregtire a
+ane&relor
@executarea +ane&relor de re+orca= specifice
-onelor de na&igaie
Rezultatul nv(rii 4: Aplic corect /N* 7i #OL/EG
@ pre&ederile regula+entelor pri&ind se+nali-area,
reguli de gu&ernare 7i de dru+ pe ti+p de -i 7i pe
ti+p de noapte
@ respectarea pre&ederilor regula+entelor 8n
funcie de situaia 8n care se afl na&a
@ aplicarea pre&ederilor regula+entelor 8n
funcie de situaia 8n care se afl na&a<
>5
4. Con(inutul formrii
:e reco+and ur+toarea ordine de parcurgere a +odulului.
1. Porturi si amenajari portuare.
1.1. Generalitati, operatii caracteristice porturilor<
1.). *efinitie si clasificare si functiile portului<
1.4. Ele+entele principale ale planului portului<
1.>. #onstructii caracteristice portului <
1.3. A+ena=ari specifice portului<
1.5.Jtila=e specifice portului.
2. Calit(ile manevriere ale navelor:
).1. /e-istenta c%r+ei<
).). Efectele c%r+ei<
).4. Efectele elicelor<
).>. #alitile +ane&riere ale na&elor cu trei 7i patru elice<
).3. #o+en-i, acti&iti 7i rapoarte pri&ind +ane&ra c%r+ei 7i acionarea +a7inilor<
3. Manevra de ancorare yi plecare de la ancor a navelor:
4.1. Generaliti pri&ind ancorarea na&ei<
4.). Alegerea 7i calculul locului de ancorare<
4.4. Ancorarea na&ei cu o singur ancor<
4.>. Ancorarea na&ei cu dou ancore<
4.3. A+,osarea na&ei<
4.5. Blecarea de la ancora<
4.1. #o+en-i, acti&iti 7i rapoarte la +ane&ra de ancorare 7i plecare de la ancor<
4. Manevra de acostare yi plecare de la cheu a navei;
>.1.Generaliti pri&ind acostarea 7i plecarea de la cheu<
>.). Legturile na&ei 7i efectul legturilor<
>.4. Mane&ra de acostare 7i plecare a na&ei cu ,ordul la cheu<
>.>. Mane&ra de acostare 7i plecare a na&ei cu cu pupa la cheu<
>.3. #a-uri particulare ale +ane&rei de acostare 7i plecare a na&ei<
>.5. #o+en-i, acti&iti 7i rapoare la +ane&ra de acostare 7i plecare a na&ei<
5. Manevra de remorcaj a navelor:
3.1. I+portana +ane&rei de re+orca=<
3.). Bregtirea +ane&rei de re+orca=<
3.4. Tipuri de re+orca=<
3.>. /e+orca=ul pe ape interioare 8n sia=<
3.3. /e+orca=ul pe ape interioare prin +etoda 8+pingerii A tipuri, reco+andri, exploatare,
3.5. #riterii de for+are a con&oaielor<
3.1. /e+orca=ul la ureche<
6. RND yi COLREG;
5.1. Bre&ederile regula+entelor pri&ind se+nali-area, reguli de gu&ernare 7i de dru+ pe ti+p
de -i 7i pe ti+p de noapte<
5.). /espect 7i aplic pre&ederile regula+entelor pri&ind se+nali-area, +ar7ul, pe ti+p de -i
7i pe ti+p de noapte<
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru parcurgerea +odulului se reco+and utili-area ur+toarelor resurse +ateriale +ini+e.
cri, pliante, re&iste de specialitate<
docu+entaia tehnologic specific<
soft@uri educaionale<
>1
6. Sugestii metodologice
#oninuturile programei modulului " Executarea manevrelor cu navele ' tre,uie s fie
a,ordate 8ntr@o +anier flexibil, difereniat, in%nd cont de particularitile colectivului cu care
se lucrea- 7i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n funcie de dificultatea te+elor, de ni&elul de cuno7tine anterioare ale
colecti&ului cu care lucrea-, de co+plexitatea +aterialului didactic i+plicat 8n strategia didactic
7i de rit+ul de asi+ilare a cuno7tinelor de ctre colecti&ul instruit.
Modulul , Executarea manevrelor cu navele poate 8ncorpora, 8n orice +o+ent al procesului
educati&, noi +i=loace sau resurse didactice. Orele se reco+and a se desf7ura 8n ateliere de la
agentul econo+ic, dotate confor+ reco+andrilor preci-ate 8n unitile de co+petene +enionate
+ai sus.
:e reco+and a,ordarea instruirii centrate pe ele& prin proiectarea unor acti&iti de 8n&are
&ariate, prin care s fie luate 8n considerare stilurile indi&iduale de 8n&are ale fiecrui ele&.
Acestea &i-ea- ur+toarele aspecte.
aplicarea +etodelor centrate pe ele&, pe acti&i-area structurilor cogniti&e 7i operatorii ale
ele&ilor, pe exersarea potenialului psiho@fi-ic al acestora, pe transfor+area ele&ului 8n
coparticipant la propria instruire 7i educaie<
8+,inarea 7i o alternan siste+atic a acti&itilor ,a-ate pe efortul indi&idual al
ele&ului Ddocu+entarea dup di&erse surse de infor+are, o,ser&aia proprie, exerciiul
personal, instruirea progra+at, experi+entul 7i lucrul indi&idualE cu acti&itile ce
solicit efortul colecti& Dde echip, de grupE de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.<
folosirea unor +etode care s fa&ori-e-e relaia ne+i=locit a ele&ului cu o,iectele
cunoa7terii, prin recurgere la +odele concrete<
8nsu7irea unor +etode de infor+are 7i de docu+entare independent, care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre 8n&are continu.
Bentru atingerea o,iecti&elor 7i de-&oltarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului, pot
fi derulate ur+toarele acti&iti de 8n&are.
Exerciii de docu+entare<
Na&igare pe Internet 8n scopul docu+entrii<
Hi-ionri de +ateriale &ideo Dcasete &ideo, #* A uriE<
Hi-ite de docu+entare la agenii econo+ici<
Bractica la ,ordul na&ei scoala
#aiete de practic<
*iscuii.
:e consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
Bentru achi-iionarea co+petenelor &i-ate de parcurgerea +odulului " Executarea manevrelor
cu navele ', se reco+and c%te&a exe+ple de acti&iti practice de 8n&are.
@ exerciii aplicati&e 7i practice de executare a +ane&rei de ancorare 7i plecare de la ancor a
na&elor<
@ exerciii aplicati&e 7i practice de executare a +ane&rei de acostare 7i plecare de la cheu a
na&ei
@ exerciii aplicati&e de cunoastere a /N* 7i #OL/EG<
>F
7. Sugestii cu privire la evaluare
E&aluarea repre-int partea final a de+ersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
+soar eficiena 8ntregului proces instructi&@educati&. E&aluarea ur+re7te +sura 8n care ele&ii
7i@au for+at co+petenele propuse 8n standardele de pregtire profesional.
E&aluarea poate fi.
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
Instru+entele de e&aluare pot fi di&erse, 8n funcie de specificul +odulului 7i de
+etoda de e&aluare A pro,e orale, scrise, practice.
Blanificarea e&alurii tre,uie s ai, loc 8ntr@un +ediu real, dup un progra+ sta,ilit,
e&it%ndu@se aglo+erarea e&alurilor 8n aceea7i perioad de ti+p.
Ha fi reali-at de ctre cadrul didactic pe ,a-a unor pro,e care se refer explicit la
criteriile de perfor+an 7i la condiiile de aplica,ilitate ale acestora, corelate cu tipul de
e&aluare specificat 8n :tandardul de Bregtire Brofesional pentru fiecare re-ultat al
8n&rii.
b. final
/eali-at printr@o lucrare cu caracter practic 7i integrat la sf%r7itul procesului de
predare98n&are 7i care infor+ea- asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali-are a
cuno7tinelor, a,ilitilor 7i atitudinilor.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare continu.
Ii7e de o,ser&aie<
Ii7e test<
Ii7e de lucru<
Ii7e de autoe&aluare<
Teste de &erificarea cuno7tinelor cu ite+i cu alegere +ultipl, ite+i alegere dual, ite+i
de co+pletare, ite+i de tip pereche, ite+i de tip 8ntre,ri structurate sau ite+i de tip
re-ol&are de pro,le+e.
Bropune+ ur+toarele instrumente de evaluare final.
Broiectul, prin care se e&aluea- +etodele de lucru, utili-area corespun-toare a
,i,liografiei, +aterialelor 7i echipa+entelor, acurateea tehnic, +odul de organi-are a
ideilor 7i +aterialelor 8ntr@un raport. Boate fi a,ordat indi&idual sau de ctre un grup de
ele&i.
:tudiul de ca-, care const 8n descrierea unui produs, a unei i+agini sau a unei
8nregistrri electronice care se refer la un anu+it proces tehnologic.
Bortofoliul, care ofer infor+aii despre re-ultatele 7colare ale ele&ilor, acti&itile
extra7colare etc.
Cn parcurgerea +odulului se &a utili-a e&aluare de tip for+ati& 7i la final de tip su+ati& pentru
&erificarea atingerii co+petenelor. Ele&ii tre,uie e&aluai nu+ai 8n ceea ce pri&e7te do,%ndirea
co+petenelor specificate 8n cadrul acestui +odul. O co+peten se &a e&alua o singur dat.
E&aluarea scoate 8n e&iden +sura 8n care se for+ea- co+petenele tehnice din standardul de
pregtire profesional.
8. Bibliografie
1. $u=enita Mihai @ Manual de +arinrie @ Editura Militar @ 1635
). ;;;Legislaia na&al A culegeri de legi A +onitoare oficiale
4. *u+itru Munteanu, Betre #hiu, Karala+,ie :tancu A Marinrie A +anual pentru licee
industriale cu profil de +arin clasa a I?@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F1
>6
>. Anton $e=an, Mihai $u=eni A *ictionar de +arin @Editura Militar A $ucuresti @ 1616
3. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor flu&iale ci&ile A Inspectoratul Na&igaie #i&ile
#onstana A 16FF
5. ;;; /egula+entul ser&iciului la ,ordul na&elor +ariti+e ci&ile A Inspectoratul Na&igaie
#i&ile #onstana A 16FF
1. $ala,an Gheorghe A #onducerea na&ei @ Editura Tehnic A $ucure7ti A 16F4
F. $onindeanu Betru A Na&igaia 7i +ane&ra na&elor pe ape interioare @ Editura Tehnic A
$ucure7ti A 1614
6. Iura7cu Gheorghe, Bopa #ostic A Kidro+eteorologia transporturilor na&ale @ +anual pentru
licee industriale cu profil de +arin clasa a ?I@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A
161F
12. *ragu Lucian @ Mane&ra a+,arcaiunilor si na&elor @ +anual pentru licee industriale cu
profil de +arin clasa a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 16F)
11. ;;; /egula+entul de na&igaie pe *unare 8n sectorul ro+%nesc D/N*EA Ministerul
Transporturilor A *irecia general transport na&al A Autoritatea Na&al /o+%naA )221
1). Ionescu O&idiu, Otincelescu Ila&ius A #OL/EG 1665 A#onstanta A )22)
14. Bascale *inu, Asi+it Teodor A Na&e @ +anual pentru licee industriale cu profil de +arin
clasa a ?I@a 7i a ?II@a A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti A 161F
1>. *ragu Lucian @ Mane&ra a+,arcaiunilor 7i na&elor @ +anual pentru licee industriale cu
profil de na&igaie Dspeciali-area na&igantE anul III@H A Editura *idactic 7i Bedagogic, $ucure7ti
A 1611
13. ;;; Nor+e de protecie a +uncii pentru acti&itatea de na&igaieA Ministerul Transporturilor
7i teleco+unicaiilorA *eparta+entul transporturilor na&ale 16F4
15. Munteanu *oina, Nedelcu Andrei, Bopa *an :telian A Tehnici indi&iduale de supra&ieuire A
Editura :corpion Galai A )224
32