Sunteți pe pagina 1din 3

Prin urmare, pentru ca o persoan sa poata mosteni In temeiul Iegii trebuies Indepl ineasc : o conditie pozitiva (vocatie succesoral

legala) s i doua conditii negative (sa nu fie nedemn si sa nu fiedezmostenit). In prezenta acestor conditii transrniterea mostenirii opereaza In virtutea Iegii din. Momentul deschiderii mostenirii.Vocatia legala generala institutia mostenir ii este conceputa ca o mostenire defamilie si numai in cazul mostenirii vacante masa succesorala este culeasa destat.Sunt chemate la mostenire persoanele care s unt in legatura de familie cudefunctul ,pana la gradul al patrulea inclusiv si s otul supravietuitor.De aici avem principiul reciprocitatii vocatiei legale gener ale la mostenire=nu vizeaza statul ci materia mosteniri legale intre persoanele fizice .daca o persoana are vocatie succesorala legala generala la mostenirea la sata de o persoana ,at si aceasta din urma persoana are vocatie in raport cu pri ma.Acest principiu are si un aspect negativ daca o persoana nu are vocatie lamos tenirea unei alte persosoane ,nici aceasta din urma nu are vocatie lamostenirea ei. Vocatia legal concret (efectiv, util). Dup cum am vzut, rudele cuvocatie succesoral legala generala nu sunt chemate toat impreun sideodat Ia motenire. Daca toate rudele cu vocatie generala a r fi chemateimpreun si deodata Ia mostenire, "averile succesorale s-ar frmita In prt ide o valoare neInsemnat, iar institutia mostenirii nu. ar mai putea Indepliniros turile ei social-economic"Pentru a se. evita asemenea consecinte, in cadrul devo lutiunii legale amostenirii, legiuitorul a instituit o anumit ordine de chemare c oncret lamostenire a rudelor defunctului. Prin urrnare, pentru ca o persoan s fiech emata efectiv Ia mostenire in temeiul Iegii, deci sa aib vocatie legalaconcreta, nu este suficient s fac parte din categoria mostenitorilor legali,cu vocatie gener ala, ci trebuie s mai fie Indeplinit si o conditie negativ, sianume,s nu fie Inlatur at de Ia mostenire de o alta persoan, cu vocatiegeneral, dar chemat de lege in rang preferabil; deci care are si vocaieconcret, utila.Pentru stabilirea ordinii de pr eferinta Intre rudele defunctului cu vocatiegenerala, legea foIosete doua criter ii tehnico-juridice: clasa de mostenitori sigradul de rudenie, Cu ajutorul acest or criterii lega determin vocatiaconcreta Ia mostenire a rudelor defunctului,Top of the Document 4 .Nedemnitatea succesoral. Caracterizare. definitie. trasaturi. Efecte Pentru ca o persoan sa poat veni la mostenire In temeiul Iegii, nu estesuficient s aib vocatie succesorala, generala si concreta, fiind necesar saindeplineasca si o conditie negativ si anume, sa nu fie nedemn de arnosteni. Nedemnitatea (nevrednic ia) succesoral este decaderea de drept amostenitorului legal din drptul de a culeg e o mostenire determinata,inclusiv rezerva Ia care ar fi avut dreptul din aceast mostenire,. deorece s-afacut vinovat de o fapta grava fat de eel care la s mostenirea sau fata dememoria acestuia, . Nedemnitatea succesoral, ca sanctiune civila, secaracterizeaz prin urmtoarele:.-a) se aplica numai in cazul svrsirii faptelor expres s i limitativ prevzutede lege si numai In domeniul mostenirii legale,-b) opereaza de drept, cel care las mostenirea nepu

tnd Inltura efectele ei prin iertarea nedemnului pentru fapta sa.-c) fiind o sanct iune se aplic si produce efecte doar in privinta autoruluifaptei. Fat de alte pers oane chemate de lege Iarnostenirea defunctului in nume propriu sau prin reprezen tre ea poate produce efecte numai in mod exceptional.d) dorneniul de aplicare a sanctiunii nu poate fi extins Ia alte mosteniri, nedemnul fiind Inlaturat numai de Ia mostenirea persoanei fata de care asvrit fapt ele, e) sanctiunea ndemnittii find prevzut pentru faptesvrite cu vi novatie, mostenitorul trebuie sa fi actionat cu discernmnt, inlipsa discerninntului neputndu-se vorbi de vinovtie.EFECTE A.Efectele nedemnittii fat de nedemn. Deoarece titlul de mostenitor al nedemnului este desfiintat de Ia datadeschideri i mostenirii. el nu va putea reclarna partea de mostenire ce i s-ar ficuvenit ca mostenitor legal, nici macar rezerva. Partea sa va fi culeasa de ceicare ar fi venit Ia mostenire impreun cu el sau pe care il reprzenta. Prinurmare, Inlturarea d e la mostenire a nedemnului va profita comostenitoriIor legali sau mostenitorilo r legali subsecventi. Daca Inainte de constatareanedemnitatii nedemnul a intrat in posesia bunurilor mostenirii, va fi obligats le restituie (Impreuna cu product ele dac este cazul) persoanelor Indreptatite, neavnd nici un ternei pentru a le re tine.Restituira se face, in principiu, in natur, iar daca restituirea In natur nu este posibil pentru ca bunul supus restituirii a pierit - fie si fortuit, inclusi v dincauz de fort major - sau pentru c a fost instrainat (in tot sau in parte) ori 5 pentru c a fost expropriat pentru cauz de utilitate public (art.41, alin.3 dinCons titutie), nedemnul, considerat posesor de rea-credint si de drept pus inIntrziere de Ia data intrrii sale in folosinta bunurilor mostenirii va fiobligat sa plateas ca despagubiri, respectiv indemnizatia de expropriere.In privinta fructelor - na turale. industriale sau civile (venituri) - nedemnuleste privit, de asemenea, ca un posesor de rea-credinl de la datadeschiderii succesiunii (art.657 C.civ), indiferent de data constatariinedemnitatii si, in consecint, est e obligat sa le restituie de Ia data folosirii bunurilor mostenirii.Restituirea fructelor se face In natura, iar dac nedemnul Ie-a consumat sau aneglijat s le per ceap, va restitui valoarea lor.Pentru sumele Incasate de nedemn de Ia- debitorii mostenirii va fi obligat s plateasc dobnzi din ziua Incasanii Pe de alta parte Insa , si nedemnul vaavea dreptul s i se Inapoieze sumele ce a platit pentru achitarea datoriilor mostenirii (cu dobnzi potrivit art.1088 C.civ.) si cheltuielile neces are siutile facute cu privire Ia bunurile din mostenire. inclusiv cheltuielile fc utesau munca depus pentru perceperea fructelor.In sfrsit, subliniem ca nedemnitate a produce efecte nurnai in privintadrepturilor succesorale. B.Efectele nedemnittii fata de descendentii nedemnului. Avnd In vedere dispozitiile art.658 C.civ, considerarn util sa distingemIntre efectele nedemnitatii fata de copiii n edernnului si fata de altidescendenti (nepoti, stranepoti etc).B1. Efectele nedemnitatii fat de copiii nedemnului. Potrivit art.658 C.civ., "copiii nedemnului viind Ia succesiune, In virtuteadreptului lor propriu , far ajutorul reprezentarii, nu sunt departati pentrugreseaIa tatalui lor". Cu a lte cuvinte, copiii nedemnului pot veni lamostenirea defunctului (bunicului lor) In nume propriu, dat nu si prinreprezentarea tatalui lor nedemn. Astlel, de exemplu, daca unicul fiu aldefunctului este nedemn, copilul sau va pu tea culege In nume propriumostenirea lasata de bunic, intruct In lipsa de mosteni tori de un grad maiapropiat, el este chemat Ia mostenire fara ajutorul reprezent

arii cu inlaturareade Ia mostenire a altor rude ale defunctului, In schimb, daca defunctul a avutdoi copiii dintre care unul nedemn, copiii nedemnului nu vor putea mostenidupa bunicul lor Dar nedemnitatea poate influenta si impartirea mostenirii in cazul pluralittatii de mostenitori nedemni s i are au un numar inegal de copiii. DeexempIu, daca ambii copii ai defunctului s unt nedemni si decedati la datadeschiderii succesiunui, iar unul dintre ei a las at un copil, celalalt doi copii, 6 mostenirea se va imparti In trei parti egale B2. Efectele nedemnitatii fata dedescendentii nedemnului care nu sunt copiii lui (nepoti, stranepoti etc.).Solutia adoptata de Codul civil In privinta copiilor n edemnului este, desigur,nedreapta, fiindca sanctiunea nedemnitatii ar trebui s pr oduc efecte nurnaiIn privinta autorului sau autorilor faptei, nu s i in privinta copiilor lor nevinovati. C. Efectele nedemnittii fata de terti : Teoria mostenitoru1ui aparent. Este posibil ca nedemnul, In perioada dintre deschiderea succesiunii siconstatar ea nedemnittii.s fi incheiat acte junidice cu terte persoanereferitoare Ia bunuril e mostenirii (acte de conservare, de administrare sauchiar de dispoziie).Care va fi soarta acestor acte? lntruct nedemnitatea desfiinteaz titlul dernostenitor al nedemnului cu efect retroactiv, de Ia data deschideriisuccesiunii, iar legea nu prevede nici o derogare in privinta actelor Incheiatede nedemn cu tertii, aceste acte vor fi desfiintate si ele cu efect retroactiv, Deaceea, rigoarea principiu lui desfiintrii retroactive a actelor Incheiate denedemn trebuie sa fie mult aten uat prin aplicarea altor principii, prevzute delege sau recunoscute in literatura de specialitate si aplicate In practica judectoreasc.Top of the Document 7