Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE I FILOSOFIE DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAIONALE I ISTORIE CONTEMPORAN

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/ Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1. Denumirea disciplinei 2.2. Titularul activitilor de curs 2.3. Titularul activitilor de seminar 2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I Universitatea Babes-Bolyai Istorie si Filosofie Studii Internationale si Istorie Contemporana Stiinte Politice Licenta Studii de securitate / Manager de securitate

Terorism i globalizare. De la Bakunin la Bin Laden


Conf. Dr. Ioan-Marius Bucur Lect. Dr. Mihai Croitor 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1. Nr. de ore pe 4 sptmn 3.4. Total ore din planul de 56 nvmnt Distribuia fondului de timp Din care 3.2. curs Din care 3.5. curs 2 28 Din care 3.3. seminar/ laborator Din care 3.6. seminar/ laborator 2 28 Ore 10 10 20 20 9 69 125 5

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii, teme, referate, eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: 3.7. Total ore studiu individual 3.8. Total ore pe semestru 3.9. Numrul de credite

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum 4.2. de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/ 6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale

Aplicarea cunotinelor asimilate la situaii de mediere i negociere date n domeniul asigurrii securitii colective combaterea terorismului si altor amenintari transfrontaliere

Competene Transverle

Gestionarea informaiilor specifice rezolvrii sarcinilor complexe n context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaiilor n documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie international si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi strine

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

nsuirea originilor, formelor i ipostazelor terorismului modern i contemporan precum i a diferitelor teorii privind fenomenul terorist. S cunoasc i s poat compara, dintr-o perspectiv diacronic, sursele teoretice ale violenei politice, s poat contextualiza dinamica fenomenului terorist contemporan i recent.

7.2 Obiective specifice

8. Coninuturi 8.1 Curs Metode de predare Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, Observaii

Terorismul: definiii, tipologii, rdcini, cauze i motivaii Teroritii anarhiti n sec. XIX Terorismul de stat (I) Terorismul de stat (II) Terorismul i ipostazele sale: naionalist2

separatist i social-revoluionar (I) Terorismul i ipostazele sale: naionalistseparatist i social-revoluionar (II) Terorismul de matrice fundamentalist (I) Terorismul de matrice fundamentalist (II) Narcoterorismul i crima organizat (I) Narcoterorismul i crima organizat (II) Terorismul biologic i chimic Terorismul nuclear i cibernetic Contraterorism (I) Contraterorism (II)

videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector Prelegere interactiv, videoproiector

8.2 Seminar/laborator 1. Mihail Bakunin i geneza anarhocolectivismului 2. Studiu de caz: Terorismul n Liban 3. Studiu de caz: Terorismul n Africa de Sud 4. Studiu de caz: Terorismul n Libia 5. Studiu de caz: Terorismul n Algeria 6. Studiu de caz: Terorismul n Sri Lanka 7. Studiu de caz: Terorismul n Peru 8. Studiu de caz: Terorismul n Columbia 9. Studiu de caz: Terorismul n Argentina 10. Studiu de caz: Terorismul n Irlanda de Nord 11. Studiu de caz: Terorismul n Spania 12. Studiu de caz: Terorismul n Italia 13. Studiu de caz: Terorismul n Germania 14. Studiu de caz: Atentatele din 11 septembrie 2001 Bibliografie

Metode de predare Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text Dezbatere, argumentare, analiz de text

Observaii

Bibliografie obligatorie Michael Burleigh, Blood and Rage: a cultural history of terrorism, Harper Perennial, New York, 2010; David J. Whittaker (ed. by), The Terrorism Reader, second edition, Routledge, London, 2003; Gerard Chaliand, Arnaud Blin (ed.by), The History of Terrorism From Antiquity to Al Qaeda, University of California Press, Berkeley, 2007; Walter Laqueur, The New Terrorism, Oxford University Press, New York, 1999. Bibliografie opional Bruno S. Frey, Dealing with Terrorism Stick or Carrot?, Edward Elgar Publishing Inc., Northampton, 2004; Jamal, R. Nassar, Globalization and Terrorism. The Migration of Dreams and Nightmares, second edition, Rowman&Littlefield Publishers, Lanham, 2010; Jerrold M. Post, The Mind of the Terrorist. The Psychology of Terrorism from the IRA to al-Qaeda, Palgrave Macmillan, New York, 2007; Colin Ward, Anarchism: a very short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2004; Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism, Harper Perennial, London, 2008; Anna Geifman, Death Orders: the Vanguard of Modern Terrorism in Revolutionary Russia, Praeger, Oxford, 2010. Alex P. Schmid (ed. by), The Routledge Handbook of Terrorism Research, Routledge, London, 2011; James M. Lutz, Brenda J. Lutz, Terrorism: origins and evolution, Palgrave Macmillan, New York, 2005. Gilles Kepel, Jihad. The Trail of Political Islam, translated by Anthony F. Roberts, I.B. Tauris, London, New York, 2005; Beverley Milton-Edwards, Islam and Violence in the Modern Era, Palgrave Macmillan, New York, 2006. Michael R. Ronczkowski, Terrorism and Organized Hate Crime: intelligence gathering, analysis, and investigations, CRC Press, London, 2004; Mitchel P. Roth, Global Organized Crime: a reference handbook, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2010; Antonio Nicaso, Lee Lamothe, Angels, Mobsters and Narco-terrorists: the rising menace of global criminal empires, John Wiley & Sons Canada Ltd., Ontario 2005. I. W. Fong, Kenneth Alibek, Bioterrorism and Infectious Agents: A New Dilemma for the 21st Century, Springer, New York, 2005; Mark E. Byrnes, David A. King, Philip M. Tierno Jr., Nuclear, Chemical, Biological Terrorism. Emergency Response and Public Protection, Lewis Publishers, London, 2003; Jeanne Guillemin, Anthrax: the investigation of a deadly outbreak, University of California Press, Berkeley, 1999. Andrew Michael Colarik, Cyber Terrorism: Political and Economic Implications, IDEA Group

Publishing, Hershey, London, 2006; Joseph M. Siracusa, Nuclear Weapons: a very short introduction, Oxord University Press, Oxford, 2008. Frank Bolz Jr., Kenneth J. Dudonis, David P. Schulz, The Counterterrorism Handbook: Tactics, Procedures, and Techniques, CRC Press, London, 2002; Yonah Alexander, Michael B. Kraft (ed.by), Evolution of U.S. Counterterrorism Policy, vol.I-III, Praeger Security International, Westport, 2008. 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptarile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate; Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie internationala.

10. Evaluare Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare Evaluare continu pe parcursul semestrului 10.2. Metode de evaluare Examen scris 10.3. Pondere din nota final 60% 10.4. Curs 10.5. Seminar

20% acordate pe parcursul a dou lucrri intermediare de verificare, iar alte 20% acordate pentru activitatea individual de seminar

Examen scris,activitat e individual de seminar

40%

10.6. Standard minim de performan

Decelarea tipologic a fenomenului terorismului, n paralel cu expunerea i ilustrarea efectelor acestuia asupra lumii contemporane.
Data completrii: 03.12.2012 Semntura titularului de curs: Conf. dr. Ioan-Marius Bucur Semntura titularului de seminar: Lector. Dr. Mihai Croitor

Data avizrii in catedr .................................

Semntura efului de departament/ catedr ....................................................................