Sunteți pe pagina 1din 4

GHICITORI DESPRE FRUCTE SI LEGUME

Balon dezumflat, Galben colo at, ! e mu"tac#oa $ S# "e c%eama& 'Pa a( Un otund )ut#n tu t#t, In l#*ada +azdu#t, ! e f unza ,# cod#ta, Mu"tat#, da nu-# )#"#cuta. Pe-o /umatate-# #nfocat, Pe cealalta-# lum#nat. 'Ma ul( Boabele ## "unt ma +ele, In"a #n c#o c%#n# "tau ele. Mu"t "# *#n d#n ele fac, Cu# ## da#, zau ca ## )lac 0 'St u+u ele( !c #"oa e "unt "# bune B uma ## l# "e ma# ")une. S# la f#e t daca "e )un, Fac# cel ma# +u"to" ma+#un. 'P unele( M#ezul doa e de mancat. Coa/a e de a uncat. S# #n "ac "e )ot )a"t a. S)a te doa "e )ot manca. '1uc#le( In ba cute "tau culcat# Laolalta )at u f at#. Cand ## "#mt #n cozonac. M#e cel ma# mult #m# )lac. '1uca(

Pat u f a2# "tau 3nt -o ca"$ 4# de )loa#e nu le )$"$.

'1uca( In + ad#na lu# Pandele, E un )om )l#n de ma +ele, La culoa e-" o"## toate, Cu cod#te-m)e ec%eate. 'C# e"ul( !"cun" #n cama"a *e de M#ezul de foc nu "e *ede Cand mananc# o fel#uta Pa ca "ufl#-n muz#cuta. 'Pe)enele(

Ro"u, lun+ "# mu"tac#o" Ma# "ubt# e o # ma# + o", Dulce, *#tam#n#zat Re+e-# )e"te za za*at. 'Mo co*ul( 1a" la omul de za)ada Ie)u ele * ea "a-l oada. 'Mo co*ul( Bun# "unt co)t#, f#e t# ,# ) a/#t# S#-" a) oa)e nel#)"#t#, Cand do #m o +a n#tu a Lan+$ o #"#ce f #)tu a. 'Ca tof##( Sade mand a-nt -un )#c#o , Laudandu-"e o #cu#, Ca ea )oa ta-n al e# ")ate, Cama"# albe "# *e zu#. '5a za( T u)ul, ca)ul m#-e totuna Pe-un )#c#o "tau totdeauna. !m cama"# nenuma ate S# le )o t toate-mb acate. '5a za(

Int -o cu"ca-" mult# cate#, Tot# "unt alb# ,# otofe#, Mama-# )une la mu/de#. Ia +%#c#2#. C#ne "unt e# 6 'U"tu o#ul( Cate# a e, da nu lat a S# nu-l t## le+at la )oa ta0 'U"tu o#ul( !*em o co)#l#ta Cu multe oc%#te, Cand o dezb acam, D#n oc%# lac #mam. 'Cea)a( F unze n-a e 1u-# n#c# floa e In )adu # "# )e o+o P #n + ad#n# "#-n deal la *#e Sta me eu #nt -un )#c#o . 'C#u)e ca( Du)a )loa#e, la )l#mba e, Cu umb ele m#c#& de "oa e0 'C#u)e c#le( 5e de, o"u0 C#ne e"t#6 Lun+ ,"ubt# e, + a" o # dulce Iute, Pot# "a m#-l +%#ce"t#6 '! de#ul(

1u-# ca *a za #nfo#ata, Da e "o a e#, +at#ta C-o oc%#ta #nc et#ta. 'Cono)#da( 1u e ca ne, da e + a"a Cocotata )e a ac.

1uma# toamna #nt a-n "ac. 'Fa"olea(

Cand o ta#, e cu teme# De ce )lan+# de m#la e#6 'Cea)a( Soa ele c7nd 3l z$ e,te, Pe dat$ "e 3n o,e,te. O cule+em *a a toat$ Ta e-# bun$ 3n "alat$0 'Ro,#a( Ce bu u#an$ c7nd o at#n+# 82# face numa# b$,#c#6 'U z#ca(