Sunteți pe pagina 1din 42

SC Hidroelectrica SA

FORMAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI DIN

SC Hidroelectrica SA

APRILIE 2004

CUPRINS 1. Scop 2. Domeniu 3. Definitii si prescurtari 4. Documente aplicabile 4.1. Documente de referinta 4.2. Documente conexe 5. Formarea profesionala. Obiecti e !. Selectia si an"a#area personalului !.1. Concursul la an"a#are !.2. $xamenul medical al an"a#are !.3. $xamenul medical la reluarea acti itatii !.4. Controlul medical periodic !.5. $xaminarea psi%olo"ica la an"a#are !.!. $xamenul psi%olo"ic periodic !.&. Adaptarea salariatului la cerintele unui nou post 'loc de munca( !.&.1. )ntructa#ul introducti "eneral !.&.2. )nstructa#ul la locul de munca !.&.3. Adaptarea profesionala a salariatilor debutanti &. Actuali*area cunostintelor si deprinderilor specifice postului+locului de munca &.1. )nstructa#ul periodic complex &.1.1. )nstructa#ul periodic de protectia muncii &.1.2. )nstructa#ul periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor &.1.3. )nstructa#ul periodic profesional &.1.4. )nstruirea indi iduali*ata 'autoinstruire( &.1.5. )nstruire speciala ,. -erfectionarea pre"atirii profesionale ,.1. Cursuri de perfectionare ,.2. Cursuri de speciali*are ,.3. Sta"ii de practica si speciali*are ,.4. Consfatuiri. simpo*ioane. sesiuni stiintifice /. Autori*area+reautori*area electricienilor din punctul de edere al protectiei muncii /.1. Obli"atia autori*arii+reautori*arii /.2. Autori*area electricienilor /.3. 0eautori*area electricienilor 11. $ aluarea cunostintelor. e identa si atestarea 'certificarea( instructa#ului si a perfectionarii personalului 11. -lanul de formare profesionala 12. Asi"urarea ba*ei materiale a acti itatii de formare profesionala 13. 0esponsabilitati 14. )nre"istrari 15. Dispo*itii finale

ANEXE A2$3A 1. Conditii de pre"atire minima 'scolari*are( a lucratorilor ce se incadrea*a in unitatile SC Hidroelectrica SA A2$3A 2. Conditiile de ec%ime in exploatarea instalatiilor si durata de formare pentru incadrarea in unele functii+posturi A2$3A 3. Fisa de solicitare a examenului medical la an"a#are A2$3A 4. Fisa de expunere la riscuri profesionale A2$3A 5. Dosarul medical A2$3A !. Fisa de aptitudine A2$3A &. Fisa pri ind examenul psi%olo"ic A2$3A ,. Fisa indi iduala de instructa# pri ind protectia muncii A2$3A /. Fisa indi iduala de instructa# -S) A2$3A 11. Fisa colecti a de instructa# pri ind protectia muncii A2$3A 11. -lan tematic pentru instructa#ul periodic complex A2$3A 12. Fisa pentru instruire indi iduali*ata 'autoinstruire( A2$3A 13. Fisa de examinare pentru autori*are A2$3A 14. 4alon de autori*are A2$3A 15. $ identa autori*arii electricienilor din punct de edere al protectiei muncii pentru desfasurarea acti itatii in instalatiile electrice din exploatare. A2$3A 1!. -lanul de formare profesionala.

1. SCOP '1( -rocedura re"lementea*a acti itatea de FO05A0$ -0OF$S)O2A6A a personalului din cadrul SC Hidroelectrica SA in conformitate cu pre ederile le"islatiei in i"oare in 0omania si specificul profesional al acti itatii de exploatare intretinere si reparatii din domeniul producerii ener"iei in centrale %idroelectrice. '2( Acti itatea de formare profesionala a personalului este subordonata scopului principal al acti itatii desfasurata in SC Hidroelectrica SA 7 exploatarea in conditii de si"uranta te%nica si de eficienta economica a instalatiilor din centralele %idroelectrice. '3( Acti itatea de formare profesionala se desfasoara in conformitate cu procedurile sistemului calitatii adoptat in SC Hidroelectrica SA. 2. DOMENIUL -rocedura se aplica pentru personalul de conducere si executie din executi ul SC Hidroelectrica SA precum pentru si personalul din sucursalele si filialele societatii. . DEFINI!II SI PRESCUR!ARI 3.1. Conform 5anualului Calitatii al SC Hidroelectrica SA cod 5C+H$+)SO ed.+re . in i"oare. 3.2. Conform standardului S0 )SO ,412+1//5. 4. DOCUMEN!E APLICA"ILE 4.1. Doc#$e%te de re&eri%ta 4.1.1. Standardul S0$2 )SO /111+1//5 7 Sistemele calitatii. 5odel pentru asi"urarea calitatii in proiectare. de* oltare. productie. monta# si ser ice. 4.1.2. Standardul S0$2 )SO /11481+1//, 7 5ana"ementul calitatii si elemente ale sistemului calitatii. -artea 19 :%id. 4.1.3. 5anualul Calitatii al SC Hidroelectrica cod 5C8H$8)SO ed.+re . in i"oare. 4.2. Doc#$e%te co%e'e 4.2.1. 6e"ea 53+2113 7 Codul 5uncii 7 4itlul ;) 4.2.2. Ordonanta nr.12/+31.1,.2111 'republicata( pri ind formarea profesionala a adultilor. 4.2.3. 2orme "enerale de protectie a muncii 7 2112 aprobate cu Ordinul nr.51,+21.11.2112 al 5inisterului 5uncii si Solidaritatii Sociale si Ordinul nr./33+25.11.2112 al 5inisterului Sanatatii si Familiei. 4.2.4. Ordin nr.11,1+11.12.2111 pentru aprobarea Dispo*itiilor "enerale pri ind instruirea in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor 7 D.:.-.S.).8112 al 5inistrului de )nterne.

(. FORMAREA PROFESIONALA. O"IEC!I)E 5.1. Formarea profesionala a salariatilor in conformitate cu pre ederile Codului 5uncii art.1,, are urmatoarele obiecti e principale9 a( obtinerea unei calificari profesionale< b( adaptarea salariatului la cerintele postului sau locului de munca< c( actuali*area cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pre"atirii pentru ocupatia de ba*a< d( recon ersia profesionala determinata de restructurari socio8economice sau pentru pre enirea riscului soma#ului< e( dobandirea unor cunostinte a ansate. a unor metode si procedee moderne. necesare pentru reali*area acti itatii profesionale< f( promo area in munca si de* oltarea carierei profesionale. Formarea profesionala cuprinde9 8 formarea profesionala initiala< 8 formarea profesionala continua. 5.2. Formarea profesionala initiala are ca scop asi"urarea pre"atirii necesare pentru dobandirea competentelor profesionale minime pentru obtinerea unui loc de munca si cuprinde acti itatile de obtinere a unei calificari profesionale sau recon ersia profesionala. 5.3. Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si are ca scop de* oltarea competentelor profesionale de#a dobandite. sau dobandirea de noi competente. Competenta profesionala repre*inta capacitatea de a reali*a acti itatile cerute la locul de munca la ni elul calitati specificat in standardele ocupationale. 5.4. Formarea profesionala initiala se reali*ea*a cu scopul9 8 obtinerii calificarii< 8 recalificarii. Calificarea repre*inta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare acti itati specifice unei ocupatii sau profesii. 0ecalificarea consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii diferite de cele dobandite anterior. 5.5. Formarea profesionala initiala se reali*ea*a in principal prin sistemul national de in atamant or"ani*at pe ba*a 6e"ii )n atamantului 6 ,4+1//5. Ocupatiile. meseriile si speciali*arile din sistemul national de in atamant sunt cele stabilite in H:0 ,44+31.1&.2112. Sistemul national de in atamant cuprinde urmatoarele ni ele de pre"atire9 8 scoli de ucenici 7 finali*ate cu certificate de pre"atire profesionala< 8 scoli profesionale 7 finali*ate cu certificate de pre"atire profesionala< 8 licee de profil 7 finali*ate cu diplome de bacalaureat si certificate de competente profesionale< 8 scoli postliceale 7 finali*ate cu certificate de competenta profesionala< 8 scoli de maistri 7 finali*ate cu certificate de competenta profesionala<

8 in atamant uni ersitar de scurta durata 'Cole"ii uni ersitare( 7 finali*at cu diplome si certificate de studii< 8 in atament uni ersitar de lun"a durata 7 finali*at cu diplome si certificate de studii. Certificatele de pre"atire profesionala. certificatele de competente profesionale precum si diplomele si certificate de studii trebuiesc emise in ba*a 6e"ii )n atamantului. 5.!. Formarea profesionala initiala se poate reali*a si de catre =furni*ori de formare profesionala> 7 persoane #uridice de drept public sau pri at iar in ca*ul uceniciei si de catre persoane fi*ice. cu respectarea standardelor de pre"atire profesionala in conditiile pre a*ute de Ordonanta nr.12/+31.1,.2111 aprobata prin 6e"ea 3&5+11.1!.2112. -ro"ramele de formare profesionala initiala or"ani*ate de =furni*ori de formare profesionala> autori*ati in conditiile le"ii. trebuiesc finali*ate prin =certificate de calificare sau de absol ire> cu recunoastere nationala. An"a#atorii pot or"ani*a pro"rame de formare profesionala pentru salariatii proprii in ba*a carora eliberea*a certificate de absol ire recunoscute numai in cadrul unitatilor respecti e. 5.&. Formarea profesionala continua se reali*ea*a cu scopul9 8 adaptarii salariatului la cerintele unui nou post sau loc de munca 'instructa#? la an"a#are. instructa# la sc%imbarea locului de munca. formare indi iduali*ata pentru adaptare profesionala la un nou loc de munca(< 8 actuali*area cunostintelor si deprinderilor specifice postului sau locului de munca 'instructa# periodic complex si instruire indi iduali*ata autoinstruire(< 8 perfectionarea pre"atirii profesionale pentru ocupatia de ba*a 'cursuri de perfectionare(< 8 dobandirea unor cunostinte a ansate. a unor metode. procedee si te%nici moderne impuse de cresterea ni elului te%nolo"ic a instalatiilor si proceselor te%nolo"ice 'cursuri de speciali*are(. 5.,. )n domeniul formarii profesionale actionea*a principiul complementaritatii< cunostintele profesionale sunt completate cu cunostinte in domeniul protectiei si securitatii muncii. pre enirii si stin"erii incendiilor. protectiei mediului si cunoasterii sistemului calitatii. 5./. Asi"urarea accesului periodic la formare profesionala constituie o obli"atie a an"a#atorului. )n ca*ul in care in cursul unui an calendaristic. pt salariatii in arsta de pana la 25 de ani. si. respecti e. in cursul a 2 ani calendaristici consecuti e. pentru salariatii in arsta de peste 25 de ani. nu a fost asi"urata participarea la o formare profesionala pe c%eltuiala an"a#atorului. salariatul in cau*a are dreptul la un concediu pt formare profesionala. platit de an"a#ator. de pana la 11 *ile lucratoare. 5entinerea+cresterea ni elului de pre"atire profesionala la ni elul cerut de post si locul de munca constituie o obli"atie a an"a#atorului. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ? )n pre*enta procedura om utili*a termenii de =instructa#> respecti =instruire> pentru definirea unei actiuni+ modalitati particulare de formare profesionala.

)n =fisa postului> pentru fiecare loc de munca or fi pre a*ute in detaliu cunostintele teoretice si practice pe care trebuie sa le detinta ocupantul postului. precum si obli"atia expresa de a8si mentine+creste ni elul pre"atirii profesionale. 5.11. An"a#atorul persoana #uridica elaborea*a anual =planuri de formare profesionala> cu consultarea sindicatelor. -lanul de formare profesionala face parte din contractul colecti de munca aplicabil. Formele de pre"atire indi iduali*ata fac obiectul unor acte aditionale la contractele indi iduale de munca. *. SELEC!IA SI AN+A,AREA PERSONALULUI *.1. Co%c#r-#l la a%.a/are !.1.1. Selectia personalului pentru an"a#are se face prin concurs or"ani*at conform re"lementarilor in i"oare. !.1.2. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii or fi stabilite functie de importanta si natura postului. !.1.3. A and in edere specificul acti itatii in centralele %idroelectrice 7 "radul marit de independenta al actiunilor si ni elul te%nic ridicat al instalatiilor 7 ceea ce impune o responsabilitate deosebita a fiecarui an"a#at. la or"ani*area concursului se or a ea in edere urmatoarele9 a( candidatii sa fie absol entii unei forme de scolari*are din reteua de in atament de stat cu speciali*are identica sau foarte apropiata de cea ceruta de postul respecti . Conditiile de pre"atire minima 'scolari*are( a lucratorilor care se incadrea*a pe posturi in acti itatile de ba*a ale societatii sunt stabilite in A2$3A 1 -entru meseriile si functiile necuprinse in A2$3A 1. personalul se incadrea*a potri it pre ederilor "enerale de incadrare 7 respecti conditii minime de studii si sta"iu. Acceptarea la concurs a candidatilor ce au absol it cursuri de calificare 'in afara cursurilor or"ani*ate de societate( sau care au speciali*ari diferite trebuie sa constituie ca*uri de exceptie< b( candidatii sa aiba experienta practica in acti itati similare sau apropiate celor cerute de postul respecti < c( candidatii trebuie sa faca do ada capacitatii fi*ice 'aptitudini fi*iolo"ice( si a capacitatii neuropsi%ice pentru postul respecti stabilite pe ba*a de examen de specialitate. Candidatii care au beneficiat de burse oferite de SC Hidroelectrica SA pe durata scolari*arii or a ea prioritate la an"a#are. 2eindeplinirea oricareia din aceste conditii constituie moti pentru neadmiterea la concurs. !.1.4. -entru incadrarea pe unele functii+posturi. candidatii trebuie sa indeplineasca conditia unei ec%imi minime pe functii similare 'in instalatii de complexitate similara(.

De asemenea pentru incadrarea pe unele functii+posturi care implica un "rad mare de independenta in actiune si o raspundere deosebita dupa an"a#are sau sc%imbarea locului de munca in aceiasi unitate. an"a#atii care indeplinesc conditii minime de pre"atire scolara si de ec%ime in instalatii similare. trebuie sa parcur"a o perioada de formare in care sa se asi"ure9 a( cunoasterea in detaliu a instalatiilor< b( cunoasterea procedurilor te%nice specifice exploatarii si mentenantei instalatiilor< c( cunoasterea masurilor 2-5 si -S) specifice< d( insusirea modului de lucru prin efectuarea ser iciului ca dublura pe lan"a titularul functiei+postului respecti . -erioada de dublura pe post implica exercitarea atributiilor de ser iciu asistat de titularul functiei+postului care pastrea*a raspundere inte"rala a actiunilor salariatului ce efectuea*a ser iciul ca dublura. Conditiile de ec%ime in exploatarea instalatiilor si durata de formare a personalului muncitor si in"ineresc pentru unele functii sunt preci*ate in A2$3A 2. !.1.5. -entru asi"urarea necesarului de personal la locurile de munca i*olate sau pentru meseriile si specialitatile deficitare. unitatile SC Hidroelectrica SA pot inc%eia contracte de scolari*are cu acordarea de burse pe durata inte"rala a scolari*arii sau pentru anii terminati ai perioadei de studiu '2 7 3 ani(. Aprobarea numarului de burse. a alorii acestora precum si a conditiilor de acordare se face de catre Consiliul de Administratie al SC Hidroelectrica SA. *.2. E'a$e%#l $edical la a%.a/are !.2.1. O persoana poate fi an"a#ata in munca numai in ba*a unui certificat medical care constata faptul ca cel in cau*a este apt pentru prestarea acelei munci. 2erespectarea acestei conditii atra"e nulitatea contractului indi idual de munca. !.2.2. $xamenul medical al persoanelor la an"a#area pentru unitatile SC Hidroelectrica SA stabileste9 8 aptitudinea+aptitudinea conditionata+inaptitudinea permanenta pentru profesia+functia si locul de munca in care a lucra< 8 compatibilitatea dintre e entualele afectiuni pre*ente in momentul examinarii si iitorul loc de munca< 8 faptul ca persoana care urmea*a a fi an"a#ata nu pre*inta o afectiune ce pune in pericol securitatea unitatii sau a ser iciilor prestate sau sanatatea si securitatea celorlalti an"a#ati. !.2.3. $xamenul medical la an"a#are se face la solicitarea an"a#atorului care a completa =F)SA D$ SO6)C)4A0$ A $3A5$2A6A) 5$D)CA6 6A A2:ABA0$> 'A2$3A 3( si =F)SA D$ $3-A2$0$ 6A 0)SCA0) -0OF$S)O2A6$> 'A2$3A 4(. Completarea fisei din A2$3A 4 se face de catre medicul de medicina a muncii. an"a#at sa asi"ure ser iciul medical de medicina a muncii pentru unitate. -entru personalul ce urmea*a a fi autori*at din punct de edere al protectiei muncii la completarea fiselor se a tine seama de solicitarile si riscurile specifice de natura electrica.

!.2.4. 6a indicatia medicului de medicina a muncii pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale e aluate. examenul medical la an"a#area in munca pentru locurile de munca si acti itatile cu expunere la factori noci i profesionali poate cuprinde si examene medicale complementare pre a*ute in detaliu in Anexa & la =2ormele :enerale de protectie a muncii> aprobate de 5inisterul 5uncii si Solidaritatii Sociale cu nr. 51,+21.11.2112 si 5inisterul Sanatatii si Familiei cu nr. /33+25.11.2112. Dintre examenele pre a*ute in nomenclatorul din anexa citata se a da o atentie deosebita celor din cate"oria =A"enti fi*ici> si =Conditii de munca particulare>. !.2.5. 0e*ultatele examenului clinic si ale celorlalte examene medicale se inre"istrea*a in DOSA0A6 5$D)CA6 'A2$3A 5(. !.2.!. 5edicul de medicina a muncii al unitatii. in ba*a =Fisei de solicitare>. =Fisei de expunere la riscuri profesionale>. a examenelor medicale complementare si a dosarului medical. completea*a =F)SA D$ A-4)4AD)2$> 'A2$3A !( cu conclu*ia examenului medical la an"a#are9 apt. apt conditionat. inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respecti . Fisa de aptitudine se completea*a numai de catre medicul de medicina a muncii. in doua exemplare. unul pentru an"a#ator si celalalt pentru an"a#at. !.2.&. Deci*ia de admitere+neadmitere la concurs a fi luata de conducerea unitatii dupa epui*area termenului de recurs la conclu*ia medicului de medicina a muncii. -entru unitatile SC Hidroelectrica SA se recomanda an"a#area numai a persoanelor apte medical pentru locul de munca respecti . !.2.,. )n situatia transferului an"a#atul este obli"at sa pre*inte si copia dosarului medical de la ser iciul medical de medicina a muncii care a deser it locul sau de munca. !.2./. $xamenul =medical la an"a#are in munca> se efectuea*a obli"atoriu si pentru9 8 an"a#atul care reintra in acti itate dupa o intrerupere mai mare de ! luni 'pentru locuri de munca cu factori noci i profesionali( sau mai mare de 12 luni 'pentru locurile de munca fara expunere la factori noci i profesionali(< 8 an"a#atilor ce sunt transferati+detasati in alte locuri de munca sau alte acti itati. *. . E'a$e%#l $edical la rel#area acti0itatii !.3.1. $xamenul medical la reluarea acti itatii se face dupa o intrerupere a acti itatii de minimum /1 de *ile pentru moti e medicale sau de ! luni pentru orice alte moti e. in termen de & *ile de la reluarea acti itatii. !.3.2. Acest examen are ca scop9 a( confirmarea aptitudinilor an"a#atului pentru exercitarea profesiei+functiei a ute anterior sau noii profesii+functii< b( stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a profesiei+functiei. daca este ca*ul<

c( reorientarea spre un alt loc de munca care sa asi"ure an"a#atului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca. $xamenul medical la reluarea acti itatii se face dupa procedura =examenului medical la an"a#are in munca> daca sunt intrunite conditiile art.!.2./. sau dupa procedura =controlului medical periodic> daca nu sunt intrunite conditiile art.!.2./. *.4. Co%trol#l $edical 1eriodic !.4.1. Controlul medical periodic are ca scop9 a( confirmarea sau infirmarea aptitudinii de munca pentru profesia+functia si locul de munca pentru care s8a facut an"a#area si s8a eliberat fisa de aptitudine< b( depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru acti itatile si locurile de munca cu expunere la factori noci i profesionali< c( dia"nosticarea bolilor profesionale< e( depistarea bolilor care ar constitui risc pentru iata si sanatatea celorlalti an"a#ati la acelasi loc de munca. !.4.2. Controlul medical periodic se efectuea*a obli"atoriu tuturor an"a#atilor. indiferent de tipul contractului de munca. -entru salariatii SC Hidroelectrica SA periodicitatea controlului medical periodic este urmatoarea9 8 anual 7 pentru salariatii ce se reautori*ea*a pentru exploatarea si mentenanta instalatiilor electrice ' e*i cap./ (< 8 la 2 ani pentru restul salariatilor. !.4.3. Controlul medical periodic include9 a( inre"istrarea e enimentelor medicale care s8au petrecut in inter alul de la ultimul examen+control medical periodic. pana in momentul controlului medical respecti < b( examen clinic< c( examene clinice si paraclinice complementare la propunerea medicului de medicina muncii. !.4.5. 0e*ultatele controlului medical periodic se inre"istrea*a in =dosarul medical> 'A2$3A 5(. Conclu*ia se finali*ea*a prin completarea =fisei de aptitudine> numai de catre medicul de medicina muncii in doua exemplare unul pentru an"a#ator si celalalt pentru an"a#at. !.4.!. -entru salariatii care sustin examenul de autori*are. medicul de medicina a muncii. pe ba*a controlului medical periodic. a completa si =Fisa de examinare pentru autori*are> 'A2$3A 13(.

*.(. E'a$%i%area 1-i2olo.ica la a%.a/are !.5.1. 6a an"a#area personalului pentru unitatile SC Hidroelectrica SA. acesta a fi supus unei examinari psi%olo"ice care sa ateste faptul ca cel in cau*a este apt pentru prestarea acelei munci. !.5.2. $xaminarea psi%olo"ica se face ca si examinarea medicala inaintea datei de tinere a concursului pentru ocuparea postului. confirmarea aptitudinilor psi%olo"ice pentru profesia+functia+locul de munca in care a lucra fiind o conditie pentru admiterea la concurs. !.5.3. $xamenul psi%olo"ic se face de catre 6aboratorul de psi%olo"ie al SC Hidroelectrica SA sau de catre alt laborator de specialitate acreditat de catre 5inisterul 5uncii si Solidaritatii Sociale. -entru cunoasterea solicitarilor si a "radului de risc specific acti itatii psi%olo"ul autori*at utili*ea*a datele din =Fisa de expunere la riscuri profesionale> 'A2$3A 3( pe ba*a careia stabileste =psi%oprofesio"rama> pentru examinare. Caracteri*area aptitudinilor psi%olo"ice pentru postul pentru care se doreste an"a#area cu stabilirea conclu*iei A-4+)2A-4 psi%olo"ic se pre*inta conform =F)SA -0);)2D $3A5$2A6 -S)HO6O:)C> 'A2$3A &(. Fisa pri ind examenul psi%olo"ic la an"a#are se pastrea*a in dosarul medical al an"a#atului. *.*. E'a$e%#l 1-i2olo.ic 1eriodic !.!.1. $xamenul psi%olo"ic periodic are ca scop9 8 confirmarea+infirmarea aptitudinilor psi%olo"ice pentru profesia+functia si locul de munca in care functionea*a an"a#atul< 8 depistarea aparitiei unor manifestari care constituie contraindicatii pentru acti itatile si locurile de munca cu expunere la factori noci i profesionali. !.!.2. $xamenul psi%olo"ic periodic se efectuea*a obli"atoriu tuturor an"a#atilor cu contract de munca pe durata nedeterminata. -entru salariatii SC Hidroelectrica SA periodicitatea examinarii psi%olo"ice este urmatoarea9 8 anual pentru salariatii care se reautori*ea*a pentru exploatarea si mentenanta instalatiilor electrice ' e*i cap./(< 8 la 2 ani pentru restul salariatilor. !.!.3. 6a cererea sefilor ierar%ici. un salariat a putea fi reexaminat psi%olo"ic in afara periodicitatii stabilite atunci cand s8au produs e enimente deosebite cu consecinte ne"ati e asupra instalatiilor in care salariatul a fost implicat. !.!.4. 0e*ultatele examenului psi%olo"ic cu stabilirea conclu*iei A-4+)2A-4 psi%olo"ic. se consemnea*a in Fisa pri ind examenul psi%olo"ic 'A2$3A &( care se pastrea*a in dosarul medical al an"a#atului. )n ca*ul in care persoana examinata este declarata inapta pentru postul+locul de munca la care functionea*a. psi%olo"ul autori*at a indica pe ba*a psi%oprofesio"ramelor alte posturi pentru care salariatul are aptitudini. !.!.5. -entru salariatii care sustin examenul de autori*are. psi%olo"ul autori*at a completa si =Fisa de examinare pentru autori*are> 'A2$3A 13(.

*.3. Ada1tarea -alariat#l#i la ceri%tele #%#i %o# 1o-t -a# loc de $#%ca )ndiferent de formarea initiala sau de ec%imea in munca. pentru a putea ocupa un post in structura unitatilor SC Hidroelectrica SA fiecare salariat. dupa an"a#are sau la sc%imbarea locului de munca. trebuie sa strabata o forma de instruire care sa "arante*e an"a#atorului adaptarea la cerintele noului loc de munca iar an"a#atului sa8i confere si"uranta indeplinirii noilor atributii de ser iciu. Formele de instruire ce reali*ea*a adaptarea salariatului la cerintele unui nou post sau loc de munca sunt urmatoarele9 !.&.1. )nstructa#ul introducti "eneral !.&.1.1. )nstructa#ul introducti "eneral se face9 a( noilor an"a#ati indiferent de forma contractului de munca< b( celor transferati de la o unitate la alta< c( celor eniti in unitate ca detasati< d( ele ilor sau studentilor ce fac practica profesionala< e( persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in ederea an"a#arii< f( persoanelor dele"ate 'din afara unitatii( in interesul ser iciului ce executa temporar lucrari< "( persoanelor care sunt in i*ita in unitatile de productie !.&.1.2. )nstructa#ul introducti "eneral a cuprinde doua module9 8 modulul 1. )nstructa# introducti "eneral de protectia muncii< 8 modulul 2. )nstructa# introducti "eneral in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor. !.&.1.3. )nstructa#ul introducti "eneral de protectia muncii are ca scop informarea despre acti itatile specifice unitatii respecti e si principalele masuri de protectie a muncii ce trebuiesc respectate si a cuprinde in principal urmatoarele teme9 a( pre*entarea unitatii. modul de or"ani*are si a proceselor te%nolo"ice specifice< b( riscurile de accidentare si imbolna ire profesionala specifice unitatii< c( le"islatia de protectie a muncii in i"are 'norme "enerale si specifice(< d( consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii le"islatiei de protectie a muncii< e( masuri te%nico8or"ani*atorice de pre enire. alarmare. inter entie. e acuare si prim a#utor !.&.1.4. -ersonalul dele"at in interesul ser iciului pentru a executa temporar lucrari in instalatiile unitatii 'pct.!.&.1.1. f( indiferent de speciali*area acestuia. de natura lucrarilor pe care le executa. sau de masurile or"ani*atorice pe ba*a carora executa lucrarile a fi instruit la enirea in unitate cu pri ire la9 8 conditiile specifice de protectia muncii proprii instalatiei in care urmea*a sa execute lucrarile< 8 riscurile de accidentare si modul de pre enire< 8 masurile te%nice si or"ani*atorice in ba*a carora se pot executa lucrarile ' e*i cap.23 =2orme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia ener"iei electrice> aprobate prin Ordinul nr.&34+2,.1/.2111 al 55-S(.

Acest instructa# se aplica si personalului dele"at permanent in unitate apartinand unor societati comerciale ce executa ser icii in diferite domenii de acti itate8pa*a. curatenie. ser ice pentru te%nica de calcul. birotica etc. )nstructa#ul se efectuea*a la inc%eierea contractului si se repeta cel putin o data pe an la prelun"irea acestuia. !.&.1.5. -entru personalul aflat in i*ita in unitatile de productie 'pct. !.&.1.1."( instructa#ul a consta din pre*entarea succinta a acti itatilor din *onele ce or fi parcurse. riscurile si masurile de pre enire a accidentelor. -e toata durata i*itei aceste persoane or fi insotite de catre personalul operati al instalatiilor sau de catre un insotitor desemnat. !.&.1.!. -entru personalul te%nico8in"ineresc din institutii. institute de cercetari si proiectari precum si pentru dele"atii straine nu se face instructa# introducti "eneral. personalul urmand a fi insotit in permanenta de un dele"at al unitatii. !.&.1.&. Durata instructa#ului introducti "eneral de protectia muncii a fi de9 8 , ore pentru cate"oriile de personal de la pct.!.&.1.1. a(. b(. c(. d( si e(< 8 31 minute pana la 1 ora pentru personalul dele"at in interesul ser iciului 'pct.!.&.1.1. f( functie de speciali*area acestuia si de locul in care executa lucrarile< 8 15 minute pentru personalul aflat in i*ita in unitatile de productie 'pct.!.&.1.1."(. !.&.1.,. )nstructa#ul introducti "eneral in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor care ca scop informarea despre acti itatile specifice unitatii. cau*e si riscuri de aparitie a incendiilor. masuri de pre enire si stin"ere si a cuprinde in principal urmatoarele teme9 8 pre*entarea proceselor te%nolo"ice si a cau*elor "eneratoare de incendii posibile< 8 "radul de ulnerabilitate la incendii si explo*ii a obiecti elor< 8 modul de or"ani*are a acti itatii de pre enire si stin"ere a incendiilor la ni elul unitatii< 8 le"islatia pri ind apararea impotri a incendiilor in i"oare. obli"atiile persoanelor fi*ice si #uridice pri ind apararea impotri a incendiilor. d( consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii le"islatiei si normelor in i"oare. !.&.1./. -ersonalul dele"at in interesul ser iciului pentru a executa temporar lucrari in instalatiile unitatii 'pe !.3.1.1. f( in locuri cu risc de incendiu si+sau explo*ie a fi instruit la enirea in unitate cu pri ire la9 8 riscurile de producere a incendiilor+explo*iilor la instalatiile+*ona de instalatii+incaperile. in care se lucrea*a< 8 masuri de pre enire si stin"ere a incendiilor si modul de actiune in ca* de incendiu+explo*ii. 6ocurile cu risc de incendiu si+sau de explo*ie din incinta unitatii pentru care se executa instructa# se stabilesc prin deci*ia conducatorului unitatii. !.&.1.11. -entru personalul dele"at permanent in unitate apartinand unor societati comerciale de ser icii. acest instructa# se face la enirea in unitate la inc%eierea contractului si se repeta o data pe an la prelun"irea acestuia.

!.&.1.11. -entru personalul aflat in i*ita in unitatile de productie 'pct.!.3.1.1."( instructa#ul a consta din pre*entarea principalelor re"uli de pre enire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si in pre*entarea+atentionarea asupra pericolelor existente in anumite locuri de pe traseul parcurs. -e toata durata i*itei aceste persoane or fi insotite de catre personalul operati al instalatiilor sau de catre un insotitor desemnat. !.&.1.1.12. Durata instructa#ului "eneral in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor a fi de9 8 , ore pentru cate"oriile de personal de la pct.!.&.1.1 a(. b(. c(. d( si e(< 8 31 minute pentru personalul dele"at in interesul ser iciului 'pct.!.&.1.1. f(< 8 max. 15 minute pentru personalul aflat in i*ita in unitatile de productie 'pct. !.&.1.1. "(. !.&.1.13. )nstructa#ul introducti "eneral se face in spatii special amena#ate pentru instruire+cabinet de protectia muncii. de catre persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul protectiei muncii respecti apararea impotri a incendiilor sau de catre specialisti cu atributii specifice in domeniu numiti prin deci*ia conducatorului unitatii. Continutul instructa#ului introducti "eneral si pro"ramul de desfasurare or fi intocmite de catre persoanele cu atributii in domeniu si aprobate de conducatorul unitatii. Se recomanda ca materialul ce a fi predat sa fie redactat sub forma unor lectii scrise. !.&.1.14. )nstructa#ul introducti "eneral se poate face indi idual sau in "rupuri de cel mult 21 de persoane. !.&.1.15. 6a sfarsitul perioadei de instructa# introducti "eneral. personalul instruit nominali*at la pct.!.&.1.1. a(. b( si c( a fi supus erificarii cunostintelor. de preferat pe ba*a de teste. 0e*ultatele erificarii se consemnea*a in =F)SA )2D);)DAA6A D$ )2S40AC4AB -0);)2D -0O4$C4)A 5A2C))> 'A2$3A ,(. respecti =F)SA )2D);)DAA6A D$ )2S40AC4AB -S)> 'A2$3A /(. 2u or putea fi admise la locurile de munca persoanele care nu si8au insusit ni elul minim de cunostinte pre*entate in cadrul instructa#ului introducti "eneral. 2einsusirea cunostintelor predate in cadrul instructa#ului introducti "eneral. constatata cu oca*ia erificarii cunostintelor. impune refacerea instructa#ului si apoi nean"a#area. !.&.1.1!. Consemnarea efectuarii instructa#ului introducti "eneral de protectia muncii si a instructa#ului introducti "eneral in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor pentru personalul nominali*at la pct. !.&.1.1 d(. e( si f( se face in =procese erbale de instruire> intocmite in acest scop. netipi*ate. din care sa re*ulte problematica pre*entata. numele. prenumele si semnatura persoanelor instruite si a instructorului. !.&.1.1&. Consemnarea efectuarii instructa#ului introducti "eneral de protectia muncii pentru personalul aflat in i*ita in unitatile de productie se face in =F)SA CO6$C4);A D$ )2S40AC4AB pri ind protectia muncii> 'A2$3A 11(. iar a instructa#ului introducti "eneral in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor intr8 un =proces erbal de instruire> netipi*at identic cu cel mentionat la pct.!.&.1.1!.

!.&.2. )nstructa#ul la locul de munca !.&.2.1. )ntructa#ul la locul se munca se face9 8 personalului pre a*ut la cap.!.3.1.1. pct.a(. b(. c(. d( si e( dupa ce a efectuat intructa#ul introducti "eneral< 8 personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati. !.&.2.2. )nstructa#ul la locul de munca a cuprinde doua module9 8 modulul 1. )nstructa# de protectia muncii 8 modulul 2. )nstructa# in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor. !.&.2.3. )nstructa#ul de protectia muncii. la locul de munca are ca scop pre*entarea riscurilor si a masurilor de pre enire specifice locului de munca unde a lucra salariatul respecti si a cuprinde in principal urmatoarele teme9 8 cunoasterea riscurilor de accidentare si imbolna ire profesionala specifice locului de munca< 8 cunoasterea normelor specifice de securitate a muncii si a instructiunilor specifice locului de munca< 8 cunoasterea masurilor te%nice si or"ani*atorice de securitate a muncii la executarea lucrarilor pre a*ute in fisa postului< 8 modul de folosire a ec%ipamentului indi idual de protectie. a mi#loacelor de alarmare. inter entie si e acuare< 8 masuri de prim a#utor in ca* de accidentare. )nstructa#ul a cuprinde in afara partii teoretic8explicati e si exercitii practice demonstrati e. !.&.2.4. )ntructa#ul de protectia muncii la locul de munca a a ea durata de , ore ce pot fi reparti*ate pe timpul perioadei de proba si se face de catre conducatorul direct al locului de munca. -re*entarea problemelor teoretice din pro"ramul instructa#ului se a face in ba*a unui material scris. !.&.2.5. )nstructa#ul la locul de munca in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor are ca scop pre*entarea riscurilor de producere a incendiilor+explo*iilor specifice locului de munca si a masurilor de pre enire+inter entie si cuprinde in principal urmatoarele teme9 8 caracteristicile fi*ico8c%imice si clasele de periculo*itate ale instalatiilor. materialelor si produselor utili*ate la locul de munca< 8 cau*ele potentiale si riscuri 'pericolele( de incendiu si+sau explo*ie specifice locului de munca< 8 cunoasterea normelor specifice de pre enire si stin"ere a incendiilor+explo*iilor< 8 cunoasterea planurilor de aparare impotri a incendiilor si a instructiunilor specifice< 8 modul de folosire a mi#loacelor initiale de stin"ere si a instalatiilor fixe de stin"ere. )nstructa#ul a cuprinde in afara partii teoretic8explicati e si exercitii practice demonstrati e.

!.&.2.!. )nstructa#ul in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor la locul de munca a a ea o durata de , ore ce pot fi reparti*ate pe timpul perioadei de proba si se face de catre conducatorul direct al locului de munca. -re*entarea problemelor teoretice din pro"ramul instructa#ului se a face in ba*a unui material scris. !.&.2.&. $fectuarea instructa#ului la locul de munca se consemnea*a in fisele indi iduale de instructa# ' e*i !.&.1.15( dupa ce s8a facut erificarea insusirii cunostintelor. !.&.2.,. Confirmarea insusirii cunostintelor de protectia muncii si in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor necesara postului+locului de munca se face de catre seful ierar%ic celui ce a facut instructa#ul la locul de munca 'sef atelier. sef laborator. sef sectie( prin completarea si semnarea punctului 3 =Admis la lucru> din fisa indi iduala de instructa#. !.&.3. Adaptarea profesionala a salariatilor debutanti !.&.3.1. )n ederea adaptarii profesionale a salariatilor debutanti la o functie noua. la un loc de munca nou sau in cadrul unui colecti nou. acestia pot beneficia de o perioada de =adaptare profesionala> daca unitatea considera necesar acest lucru. !.&.3.2. Adaptarea profesionala se face pe ba*a unui =contract de adaptare profesionala>. contract care se inc%eie o data cu inc%eierea contractului indi idual de munca sau la debutul salariatului an"a#at intr8o noua functie la un nou loc de munca sau in colecti ul nou. Contractul de adaptare profesionala este un contract inc%eiat pe durata determinata ce nu poate fi mai mare de un an. 4ermenii si conditiile contractului de adaptare profesionala sunt stabilite prin le"e. !.&.3.3. Formarea profesionala a salariatului debutant este reali*ata de catre un =formator>. Formatorul este un an"a#at dintre salariatii cu experienta profesionala. de cel putin 2 ani in domeniu. capabil sa exercite acti itati de formare profesionala. An formator poate asi"ura formarea in acelasi timp pentru cel mult 3 salariati. $xercitarea acti itatii de formare profesionala se include in pro"ramul normal de lucru al formatorului. Formatorul are obli"atia de a primi. de a a#uta. de a informa si de a indruma salariatul pe durata contractului de adaptare profesionala. !.&.3.4. 6a expirarea termenului contractului de adaptare profesionala. salariatul a fi supus unei e aluari in ederea stabilirii masurii in care acesta poate face fata functiei noi. locului de munca nou. sau colecti ului nou in care urmea*a sa preste*e munca.

3. AC!UALI4AREA CUNOS!IN!ELOR SI DEPRINDERILOR SPECIFICE POS!ULUI SAU LOCULUI DE MUNCA '1( Actuali*area cunostintelor si deprinderilor specifice necesare unui post sau loc de munca face parte din acti itatea de formare profesionala continua si se efectuea*a diferentiat pe posturi+locuri de munca numai an"a#atilor. indiferent de forma contractului de munca. '2( Formele de actuali*are a cunostintelor si deprinderilor necesare unui post sau loc de munca sunt urmatoarele9 a( instructa#ul periodic complex< b( instruirea indi iduali*ata 'autoinstruire(< c( instruire speciala.

3.1. I%-tr#cta/#l 1eriodic co$1le' 1( )nstructa#ul periodic complex se aplica personalului muncitor indiferent de postul+locul de munca si de formare initiala a acestuia si cuprinde urmatoarele module9 8 modul 1 7 )nstructa# periodic de protectia muncii< 8 modul 2 7 )nstructa# periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor< 8 modul 3 7 )nstructa# profesional 2( )nstructa#ul periodic complex se efectuea*a de catre conducatorul formatiei sau de catre inlocuitorul acestuia 'alt sef de formatie. sef de atelier 'laborator(. sef de sectie( denumiti =instructori formatori>. 3( -entru modulul 7 )nstructa# profesional instruirea poate fi reali*ata si de catre specialisti din cadrul unitatii desemnati in acest scop denumiti 7 =lectori 7 formatori>. &.1.1. )nstructa#ul periodic de protectia muncii &.1.1.1. )nstructa#ul periodic de protectia muncii are drept scop aprofundarea normelor de protectia muncii si detalierea aplicarii lor la conditiile specifice locului de munca. &.1.1.2. )nstructa#ul periodic de protectia muncii se executa cu toate cate"oriile de salariati dupa cum urmea*a9 8 muncitori 7 lunar. durata 2 ore+luna< 8 maistri. te%nicieni. subin"ineri. in"ineri din cadrul acti itatii de productie sau din compartimentele te%nice ale sucursalelor+filialelor 7 trimestrial 3 ore+trim.< 8 personal 4$SA 7 semestrial. durata 2 ore+sem. &.1.1.3. )nstructa#ul periodic se a face si suplimentar obli"atoriu celui pro"ramat in urmatoarele ca*uri9 a( cand salariatul a lipsit mai mult de 31 de *ile lucratoare< b( cand s8a modificat procesul te%nolo"ic. s8au sc%imbat ec%ipamentele ori s8au adus modificari ec%ipamentelor existente. Deci*ia in acest sens re ine conducatorului te%nic al unitatii.

c( cand au aparut modificari ale normelor de protectie a muncii sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii. inclusi datorita e olutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate< d( la reluarea lucrului de catre un salariat ce a suferit un accident de munca< e( la executarea unor lucrari speciale de mare complexitate si risc. &.1.4. )nstructa#ul periodic de protectia muncii se consemnea*a in Fisa indi iduala de instructa# la rubrica =)nstructa# periodic>. iar instructa#ul periodic suplimentar se a consemna la rubrica =0einstruire>. Fisa indi iduala de instructa# se a pastra la locul de munca in "ri#a celor care sunt nominali*ati pentru a face instructa#ul. &.1.2. )nstructa#ul periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor &.1.2.1. )nstructa#ul periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor are drept scop reimprospatarea + completarea cunoasterii normelor si detalierea aplicarii lor la conditiile specifice locului de munca. &.1.2.2. )nstructa#ul periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor se executa cu toate cate"oriile de salariati la termenele si pe duratele stabilite la pct.&.1.1.2. &.1.2.3. )nstructa#ul periodic se a face si suplimentar obli"atoriu celui pro"ramat in urmatoarele ca*uri9 a( cand un salariat a lipsit mai mult de 31 de *ile calendaristice de la locul de munca< b( cand s8au adus modificari procesului te%nolo"ic sau au fost introduse noi te%nolo"ii< c( la reluarea acti itatii dupa producerea unui e eniment ne"ati 'incendiu. explo*ie. calamitate naturala. a arie(< d( cand au aparut modificari ale le"islatiei specifice domeniului apararii impotri a incendiilor sau conexe acestuia. &.1.2.4. )n cate"oria instructa#ului periodic intra si =instructa#ul special pentru lucrari periculoase> ce se executa inaintea inceperii unor lucrari in timpul carora pot apare situatii "eneratoare de incendiu din cau*a manifestarii unor surse specifice de aprindere sau a crearii unor conditii potential explo*i e. 6ucrarile care fac obiectul unui astfel de instructa# se refera in principal la9 a( lucrari de sudare< b( lucrari taiere sau lipire cu flacara< c( lucrari care pot pro oca scantei mecanice< d( lucrari care pot pro oca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite< e( lucrari de topire a bitumului sau asfaltului< f( lucrari de curatare prin ardere a unor utila#e. aparate. conducte te%nolo"ice sau conductoare electrice< "( lucrari pentru distru"erea prin ardere a unor deseuri sau re*iduuri nerecuperabile sau neutili*abile< %( lucrari la care se utili*ea*a foc desc%is 'de*"%etari. decon"elari. aprinderea cuptoarelor te%nolo"ice. ca*anelor(< i( punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utila#elor te%nolo"ice care pre*inta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora<

#( aplicarea unor materiale de protectie din care se pot de"a#a cu usurinta apori si "a*e inflamabile si+sau explo*i e(< C( curatirea interioara a unor ase. re*er oare. recipiente sau sisteme de e acuare in care au fost stocate. prelucrate sau e%iculate produse combustibile < l( prele area de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase. )nstructa#ul special pentru lucrari periculoase se efectuea*a astfel9 a( pri ind te%nolo"ia de executie 8 de catre conducatorul formatiei de lucru pentru personalul de executie< b( pri ind conditiile in care se executa lucrarea 8 de catre conducatorul locului de munca. pentru personalul de exploatare al instalatiilor in care se executa lucrarile. &.1.2.5. )nstructa#ul periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor si instructa#ul suplimentar se consemnea*a in Fisa indi iduala de instructa# la rubrica =)nstructa# periodic>. )nstructa#ul special pentru lucrari periculoase se consemnea*a dupa ca*. in permisul 'autori*atia( de lucru a lucrarii. in re"istrul de tura sau in fisele indi iduale de instructa#. Deci*ia efectuarii instructa#ului special pentru lucrari periculoase 'pentru care lucrare( si de consemnare a acestuia in fisele indi iduale de instructa# apartine sefilor de formatii sau sefilor directi ai acestora. &.1.3. )nstructa#ul periodic profesional &.1.3.1. )nstructa#ul periodic profesional are drept scop reactuali*area cunostintelor teoretice si practice cu pri ire la instalatiile. ec%ipamentele si procesele te%nolo"ice cu care salariatii interactionea*a in exercitarea sarcinilor. a normelor si re"ulilor te%nice si economice de exploatare si mentenanta. )ntructa#ul periodic profesional se aplica tuturor muncitorilor incadrati in formatiile de lucru din acti itatea de exploatare si mentenanta precum si celor din acti itatile auxiliare. &.1.3.2. )nstructa#ul periodic profesional se face lunar pe o durata de 4 ore '4, ore anual( si cuprinde9 8 reactuali*area cunostintelor profesionale le"ate nemi#locit de acti itatea practica 'notiuni teoretice ale domeniului. constructia si principiile de functionare ale ec%ipamentelor. te%nolo"ii de lucru. norme specifice de exploatare si intretinere. lucrari si exercitii practice( 7 284 ore+luna '/ ore+trimestru(< 8 exercitiu de a arie 2 ore+trimestru< 8 reactuali*area cunostintelor si sarcinilor ce re in salariatilor in domeniul protectiei mediului si a sistemului calitatii 1 ore+trimestru. &.1.3.3. )nstructa#ul periodic complex se or"ani*ea*a si se desfasoara pe ba*a unui =-lan tematic anual> 'A2$3A 11( aprobat de conducerea te%nica a unitatii pe cate"orii de personal. functii si specialitati. -lanul tematic anual stabileste in detaliu temele ce or fi pre*entate in fiecare luna pe fiecare modul. instructorii sau lectorii formatori ce or sustinere temele. &.1.3.4. )nstructa#ul periodic complex se desfasoara sub conducerea si indrumarea sefului direct 'seful formatiei( care trebuie sa adapte*e in permanenta

expunerea la ne oile de pre"atire ale personalului si sa imprime caracterul practic al instruirii. -entru anumite teme expunerea poate fi facuta de catre lectori8formati stabiliti dintre specialistii unitatii. )n cadrul fiecarei unitati se or numi prin deci*ia directorului un corp de lectori formatori dintre specialistii cu un ridicat ni el de pre"atire profesionala si aptitudini peda"o"ice ce or fi folositi pentru expunerea in cadrul instructa#ului periodic complex a unor teme ce necesita un ni el mai ridicat al cunostintelor profesionale. -ro"ramarea lectorilor formatori pentru sustinerea temelor se face la elaborarea =-lanului tematic anual>. &.1.3.5. Durata instructa#ului periodic complex este de , ore lunar. inter al in care se executa instructa#ul periodic de protectia muncii. instructa#ul periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor precum si instructa#ul profesional. 6a locurile de munca unde or"ani*area acti itatii nu permite desfasurarea instructa#ului pe durata a , ore este permisa si fra"mentarea acestuia in doua inter ale de 4 ore cu conditia ca instructa#ul periodic de protectia muncii si instructa#ul periodic in domeniul pre enirii si stin"erii incendiilor sa se desfasoare in acelasi inter al. &.1.3.!. )nstructa#ul periodic complex se desfasoara in Sali de intrunire amena#ate la sediul unitatii si la locul de munca 7 in incinta centralelor sau ba*elor de productie amena#ate conform cap.12. &.1.4. )nstruirea indi iduali*ata 'autoinstruirea( &.1.4.1. )nstruirea indi iduali*ata 'autoinstruire( se aplica personalului te%nic 7 maistri. te%nicieni. subin"ineri. in"ineri precum si personlului cu pre"atire economica superioara sau medie. din ser iciile de ba*a sau auxiliare ale unitatilor care nu fac instructa# peridic complex. &.1.4.2. )nstruirea indi iduali*ata 'autoinstruirea( este o forma de instruire periodica ce se executa sub indrumarea sefului direct si consta din intocmirea si pre*entarea unei lucrari scrise care sa e identie*e cunostintele pe care le are salariatul in domeniul sarcinilor de ser iciu pe care le indeplineste. 6ucrarea poate a ea ca tema9 8 o sinte*a a cunostintelor teoretice sau practice pe o tema de interes pentru domeniul de acti itate< 8 intocmirea unui studiu pri ind modul de abordare+re*ol are a unei probleme concrete din domeniul de acti itate. &.1.4.3. )nstruirea indi iduali*ata se or"ani*ea*a si desfasoara pe ba*a unui =pro"ram de instruire ini iduali*ata> elaborat de conducerea te%nica a unitatii pe cate"orii de personal. -ro"ramul de instruire indi iduali*ata stabileste temele ce or fi re*ol ate. coordonatorul lucrarii. comisia de atestare.

-eriodicitatea autoinstruirii indi iduali*ate este de ! luni. &.1.4.4. Desfasurarea instruirii indi iduali*ate cuprinde urmatoarele etape9 8 primirea de catre salariat a temei cuprin*and elementele din formularul F)SA -$240A )2S40A)0$ )2D);)DAA6)DA4A 'AA4O)2S40A)0$( A2$3A 12 completata de catre seful direct< 8 salariatul consulta documentatia din biblio"rafia stabilita. isi insuseste prin autoinstruire cunostintele. intocmeste sinte*a scrisa a acestora sau re*ol a problemele ce necesita anali*a+solutii. -e parcursul autoinstruirii salariatul poate solicita consultarea sefului direct< seful direct are obli"atia de a urmari desfasurarea ritmica a autoinstruirii< 8 la data fixata. la sfarsitul perioadei salariatul pre*inta lucrarea in fata comisiei de e aluarea. Comisia de e aluare stabileste calificati ul final al instruirii. 0e*ultatele e aluarii. obser atiile si recomandarile comisiei sunt consemnate intr8un proces erbal de examinare ce se pastrea*a la Compartimentul 0esurse Amane. )n ca*ul obtinerii unui re*ultat necorespun*ator salariatul a fi obli"at sa refaca instruirea primind in acest scop o noua tema. De re*ultatele obtinute la instruirea indi iduali*ata. se a tine seama la stabilirea ni elului de salari*are precum si la promo ari in functie. &.1.4.5. -entru salariatii cu ni el de pre"atire mai ridicat. tema de instruire indi iduali*ata poate fi o tema de studiu pentru re*ol area unei probleme concrete din sectorul de acti itat &.1.5. )nstruire speciala &.1.5.1. )nstruirea speciala repre*inta o forma de instructa# neperiodic ce se face oca*ional unei anumite cate"orii de personal. )n aceasta cate"orie de instruire intra urmatoarele9 8 prelucrarea unor cirulare. dispo*itii. note informati e. rapoarte. acte normati e etc. ce contin informatii de interes pentru salariati din perspecti a acti itatii pe care o desfasoara< 8 instruire pri ind cunoasterea unor noi re"lementari aparute 7 le"islatie. norme sau normati e. re"ulamente interne. proceduri< 8 instruire practica pri ind modul de folosire a unor noi ec%ipamente. dispo*iti e. aparate sau materiale introduse in instalatii. &.1.5.2. )nstructa#ul special se efectuea*a de catre seful direct sustinut de un specialist in problema supusa prelucrarii+instruirii din unitate sau din afara unitatii desemnat de conducerea te%nica a unitatii. Durata prelucrarii+instruirii este stabilita de seful direct care efectuea*a instructa#ul. -relucrarea+instruirea se poate face cu intrea"a formatie 'acolo unde acest lucru este posibil( sau pe "rupe de personal. &.1.5.3. Consemnarea efectuarii prelucrarii+instruirii se face in re"istru de procese erbale de instruire ce a fi semnat de salariatii care au fost instruiti si de catre persoana care a facut instruirea. 0e"istrul se pastrea*a la seful formatiei.

5. PERFEC!IONAREA PRE+A!IRII PROFESIONALE '1( -erfectionarea pre"atirii profesionale ca forma de formare profesionala continua este o cerinta fireasca pentru fiecare cate"orie de personal enita din necesitatea de a tine pasul cu e olutia stiintei si te%nolo"iei in domeniile de acti itate. de crestere continua a producti itatii muncii si de ridicare a ni elului calitatii in executarea sarcinilor. '2( -erfectionarea pre"atirii profesionale are ca scop9 8 completarea 'imbo"atirea( cunostintelor si a deprinderilor necesare executarii sarcinilor pentru cresterea ni elului de competenta 8 dobandirea de cunostinte noi 7 metode. procedee si te%nolo"ii necesare executarii sarcinilor acolo unde procesele te%nolo"ice inre"istrea*a moderni*ari. '3( Formele de perfectionare a pre"atirii profesionale a personalului sunt urmatoarele9 a( cursuri de perfectionare< b( cursuri de speciali*are< c( sta"ii de practica si speciali*are< d( consfatuiri. sesiuni stiintifice. simpo*ioane. 5.1. C#r-#ri de 1er&ectio%are ,.1.1. Cursurile de perfectionare sunt forme colecti e de perfectionare a pre"atirii profesionale or"ani*ate in centre speciali*ate cu scoaterea de la locul de munca. Fiecare salariat are obli"atia ca sa absol e un curs de perfectionare cu tematica din domeniul sau de acti itate o data la 3 ani. ,.1.2. Cursurile de perfectionare se or"ani*ea*a de centrele de pre"atire din subordinea S.C. H)D0O$6$C40)CA S.A. sau in centre de formare profesionala din afara societatii si se pot desfasura in ba*ele de pre"atire ale acestora sau in unitatile proprii atunci cand exista conditii corespun*atoare de desfasurare a acestora. ,.1.3. Cursurile de perfectionare se or"ani*ea*a cu "rupe omo"ene de participanti de aceeasi speciali*are sau functie. a and aceleasi ne oi de perfectionare. Dimensiunea unei "rupe a fi de 11821 participanti. ,.1.4. -lanificarea cursurilor de perfectionare se face la ni elul S.C. H)D0O$6$C40)CA S.A. 7 Ser iciul 0esurse Amane dupa consultarea sucursalelor si are ca re*ultat intocmirea =-ro"ramei cursurilor de perfectionare pentru anulE.> care cuprinde9 8 denumirea cursului< 8 tematica orientati a< 8 speciali*area+functiile cursantilor participanti< 8 durata cursului< 8 perioada planificata 7 un acelasi curs se poate desfasura in mai multe serii< 8 cine or"ani*ea*a cursul. ,.1.5. -entru cursurile de perfectionare. care nu se pot or"ani*a in centrele de pre"atire proprii. se a comanda or"ani*area acestora unor furni*ori de formare profesionala autori*ati.

,.1.!. -ro"ramarea cursurilor de perfectionare pentru anul urmator se a finali*a pana la 31 octombrie a anului in curs. ,.1.&. -e ba*a -ro"ramei cursurilor de perfectionare. sucursalele or face pro"ramarea indi iduala a salariatilor pe fiecare curs. ,.1.,. -entru cursurile or"ani*ate de centrele de pre"atire proprii se or utili*a ca lectori specialisti din cadrul unitatilor S.C. H)D0O$6$C40)CA S.A. recunoscuti pentru pre"atirea profesionala si cu calitati peda"o"ice erificate. cadre didactice din in atamantul superior. specialisti ai altor institute sau firme. Corpul de =lectori> recrutat dintre specialistii S.C. H)D0O$6$C40)CA S.A. se numeste prin deci*ia directorului "eneral dupa atestarea lor printr8o procedura elaborata de S0A. ,.1./. Cursurile de perfectionare or"ani*ate de centrul de pre"atire din subordinea S.C. H)D0O$6$C40)CA S.A. or fi coordonate de catre un =responsabil de curs> din personalul centrului care are ca atributii principale urmatoarele9 8 stabilirea pro"ramului cursului 'pe ba*a tematicii orientati e(< 8 stabilirea lectorilor 7 instructori< 8 asi"urarea lo"isticii necesare desfasurarii cursului< 8 raspunde impreuna cu lectorii de ni elul si continutul lectiilor si de reali*area obiecti elor cursului< 8 or"ani*ea*a erificarea de atestare a absol irii cursurilor de catre participanti. ,.1.11 Cursurile de perfectionare trebuie sa aiba un pronuntat caracter practic 7 aplicati cu referire la instalatiile si ec%ipamentele din centralele %idroelectrice de unde in participantii. ,.1.11 Finali*area cursului de perfectionare se a face prin sustinerea unui =examen de absol ire>. $xamenul de absol ire consta dintr8o erificare scrisa si orala pe care cursantii o sustin in fata unei comisii de e aluare 7 formata din responsabilul de curs si lectori ai centrului de perfectionare. ,.1.12 -entru personalul cu studii superioare sau scoli de maistri. atunci cand cursul se desfasoara in doua etape. in afara examenului de absol ire cursantii or sustine si o lucrare indi iduala intocmita in inter alul dintre cele doua etape ale cursului. a and natura unui =studiu de ca*>. studiu de solutii te%nice sau or"ani*atorice etc. pentru o tema concreta stabilita de responsabilul de curs. ,.1.13 Absol irea unui curs de perfectionare se atesta printr8un =certificat de absol ire> recunoscut numai in cadrul unitatilor S.C. H)D0O$6$C40)CA S.A. 5.2. C#r-#ri de -1eciali6are ,.2.1. Cursurile de speciali*are sunt forme de perfectionare a pre"atirii profesionale care au ca scop insusirea si aprofundarea cunostintelor intr8un domeniu particular 'special( al acti itatii de ba*a a unui salariat. 2e oia de speciali*are inter ine atunci cand pe fondul procesului te%nolo"ic existent in unitate se produc rete%nolo"i*ari+moderni*ari ale unor ec%ipamente pentru care normele de exploatare si mentenanta au caracter de noutate.

,.2.2. Cursurile de speciali*are se desfasoara in centre de formare profesionala speciali*ate. la u*inele furni*oare de ec%ipamente. institute de cercetare sau proiectare sau in locuri de munca cu conditii identice sau asemanatoare. ,.2.3. -articiparea la cursuri de speciali*are a salariatilor se initia*a de catre sefii de ateliere. laboratoare. sectii sau ser icii de specialitate atunci cand se constata ca necesare si se contractea*a in functie de oferta de pe piata ser iciilor de formare profesionala. ,.2.4 6a inc%eierea contractelor de rete%nolo"i*are+moderni*are se or pre edea in sarcina contractorului "eneral si clau*e le"ate de asi"urarea speciali*arii personalului pentru noile te%nolo"ii+ec%ipamente. ,.2.5 0e*ultatele cursurilor de speciali*are se e aluea*a de catre centrul+unitatea care a facut speciali*area si se atesta printr8un certificat de competenta cu+fara recunoastere nationala sau prin comunicare scrisa catre unitatile beneficiare. ,.2.! )n ca*ul in care ne oia de speciali*are apare la un numar mai mare de salariati. sucursala poate or"ani*a printr8un furni*or de formare profesionala atestat. un curs de specilai*are consacrat unei teme+subiect anume. Durata cursurilor de speciali*are a fi stabilita de catre formator. 5. Sta.ii de 1ractica -i -1eciali6are ,.3.1 Sta"iile de practica si speciali*are sunt forme de perfectionare profesionala in care speciali*area intr8un domeniu particular 'special( al acti itatii de ba*a a unui salariat se obtine prin efectuarea de lucrari in instalatii cu conditii identice sau asemanatoare sub indrumarea unui personal a and speciali*area dorita. ,.3.2 Sta"iile de practica si speciali*are se efectuea*a in unitati de productie ce au in functie instalatii noi sau detin noile te%nolo"ii in care se doreste speciali*area. ,.3.3 4rimiterea personalului in sta"ii de practica si speciali*are se face prin dele"are sau detasare si se stabileste de catre conducerea te%nica a unitatii. ,.3.4 0e*ultatele sta"iului de practica si speciali*are se e aluea*a pe ba*a unui examen sustinut in fata unei comisii compusa din repre*entantii unitatii in care s8a reali*at sta"iul si repre*entantii unitatii de care apartine salariatul. 5.4. Co%-&at#iri7 -e-i#%i -tii%ti&ice7 -i$1o6ioa%e ,.4.1. Consfatuirile. sesiunile stiintifice si simpo*ioanele pe teme te%nice. economice. #uridice si de alta natura constituie pentru personalul care participa la acestea un prile# de consolidare+completare a cunostintelor profesionale. teoretice si practice. de sc%imb de experienta in probleme de interes. ,.4.2. Consfatuirile. sesiunile stiintifice si simpo*ioanele or"ani*ate in cadrul SC Hidroelectrica SA se aproba de conducerea societatii pe ba*a unei note intocmite de directia din executi sau de catre conducerea sucursalei+filialei care propune or"ani*area. )n nota inaintata spre aprobare or fi preci*ate urmatoarele9 8 tema+subiectele puse in de*batere< 8 modul de desfasurare<

8 numarul participantilor si specialitatea acestora< 8 locul+inter alul de desfasurare. ,.4.3. -entru consfatuirile. sesiunile stiintifice si simpo*ioanele or"ani*ate de catre unitati. ce pre*inta interes pentru salariatii societatii. participarea 'numar de salariati si specialitatea( se %otaraste de catre conducerea unitatilor. 8. AU!ORI4AREA PERSONALULUI 8.1. O9li.atia a#tori6arii:rea#tori6arii /.1.1. -otri it =2ormelor specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia ener"iei electrice> aprobate prin Ordinul &34+2,.1/.2111 al 5inisterului 5uncii si -rotectiei Sociale =muncitorii. maistrii. te%nicienii. subin"inerii si in"inerii cu calificare de electrician sau asimilat acestuia 'electromecanic. electrote%nic. instalatii electrice in constructii( indiferent de functie sau ec%ime. care isi desfasoara acti itatea in instalatiile sau asupra instalatiilor electrice in exploatare ori in ecinatatea acestora. unde exista riscuri de natura electrica trebuie sa fie autori*ati. /.1.2. Autori*area atesta indeplinirea conditiilor minime necese ocuparii sau mentineriii postului sau functiei pe care urmea*a sa o exercite sau pe care o detine persoana in cau*a. /.1.3. -ersonalul mentionat la art./.1.1. functie de responsabilitatile si sarcinile postului trebuie sa fie incadrat din punct de edere al protectiei muncii in una din urmatoarele "rupe de autori*are9 8 "rupa )8a 7 executant de lucrari< 8 "rupa a ))8a 7 executant de mane re< 8 "rupa a )))8a 7 sef de lucrare< 8 "rupa a );8a 7 admitent de lucrari si+sau responsabil de mane re< 8 "rupa a ;8a 7 emitent. 2O4A9 termenul ="rupa de autori*are> este ec%i alent cu termenul ="rupa 2-5> folosit in practica. 0esponsabilitatile si drepturile din punct de edere al protectiei muncii pentru functiile enumerate mai sus sunt cele stabilite prin normele in i"oare. :rupele superioare de autori*are cumulea*a si responsabilitatile si drepturile "rupelor inferioare. /.1.4. Autori*area personalului se face la an"a#are si se actuali*ea*a anual. Actuali*area autori*arii se face de asemeni si in urmatoarele ca*uri9 8 la retra"erea autori*arii< 8 la sc%imbarea "rupei de autori*are< 8 la sc%imbarea locului de munca. /.1.5. Autori*area si actuali*area autori*arii se acorda pe ba*a examenului de autori*are ce cuprinde urmatoarele probe9 a( examinare medicala< b( examinare psi%olo"ica< c( examinare asupra cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice<

d( examinarea pri ind cunoastrea normelor de protectia muncii si acordarea primului a#utor in ca* de electrocutare. /.1.!. $xaminarea medicala trebuie sa ateste+reateste indeplinirea de catre salariat a conditiilor de sanatate pentru conditiile de risc specifice postului+locului de munca. /.1.&. $xaminarea psi%olo"ica trebuie sa ateste+reateste indeplinirea de catre salariat a aptitudinilor psi%olo"ice pentru conditiile de risc specifice postului+locului de munca. /.1.,. $xaminarea supra cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice trebuie sa confirme faptul ca salariatul are ni elul de cunostinte teoretice si practice absolut necesare indeplinirii sarcinilor postului si consta din pre*entarea in scris a raspunsurilor la un set de intrebari sau o baterie de teste. respecti e executarea unei lucrari practice. /.1./. $xaminarea pri ind cunoastrea normelor de protectia muncii trebuie sa confirme ca salariatul si8a insusit pre ederile normelor "enerale si specifice de securitatea muncii si te%nica acordarii primului a#utor in ca* de accident si consta din pre*entarea in scris a raspunsului la un set de intrebari sau la o baterie de teste corespun*atoare "rupei de autori*are pentru care se face examinarea. respecti a competentelor si raspunderilor ce re in persoanelor in cau*a. )n cadrul examinarii se a sustine si o proba practica de acordare a primului a#utor. Atestarea ni elului satisfacator de resuscitare in ca*ul acordarii primului a#utor unui electrocutat se certifica pe ba*a exercitiului practic la manec%inul simulator. /.1.11 $xaminarea asupra cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice precum si examinarea pri ind cunoasterea normelor de protectia muncii se sustin in fata =comisiei de autori*are>. Comisia de examinare este numita prin deci*ia conducatorului unitatii 'sucursala. filiala( si este condusa de directorul te%nic+si de productie. )n componenta comisiei formata din 385 persoane intra sefii de sectii. ateliere. laboratoare si specialistul unitatii in domeniul securitatii muncii. Secretarul comisiei este persoana cu atributii de ser iciu in probleme de formare a personalului. 8.2. A#tori6area electricie%ilor /.2.1. Autori*area electricienilor se face la an"a#are. Completarea =Fisei de examinare pentru autori*are> 'A2$3A 13( pa".1 se face de catre secretarul comisiei de autori*are din unitate impreuna cu seful compartimentului in care a fi incadrat an"a#atul. Aceasta fisa a fi atasata =Fisei de expunere la riscuri profesionale> pentru a fi a uta in edere la efectuarea examenului medical la an"a#are. /.2.2. -entru autori*are probele componente ale examenului de autori*are sunt indeplinite dupa cum urmea*a9 8 examinarea medicala este repre*entata de =examenul medical la an"a#are> efectuat conform pre ederilor cap. !.2

-e ba*a re*ultatelor examenului medical. medicul de medicina muncii a completa rubrica corespun*atoare din =Fisa de examinare pentru autori*are> 'A2$3A 13( 8 examinarea psi%olo"ica este repre*entata de =examenul psi%olo"ic la an"a#are> efectuat conform pre ederilor cap.!.5. -e ba*a re*ultatelor examenului psi%olo"ic. psi%olo"ul autori*at a completa rubrica corespun*atoare din =Fisa de examinare pentru autori*are>. 8 examenul asupra cunostintelor profesionale si cel pri ind cunoasterea normelor de protectia muncii se sustin in fata comisiei de autori*are in inter alul perioadei de proba. /.2.3. 0e*ultatele examinarii se consemnea*a in =Fisa de examinare pentru autori*are> la rubrica =examinare profesionala de protectia muncii si acordare a primului a#utor> de catre secretarul comisiei sub forma notelor acordate. Documentele de examinare se atasea*a =Fisei de examinare pentru autori*are>. /.2.4. Aprobarea autori*arii personalului se face prin semnarea =Fisei de examinare pentru autori*are> de catre conducatorul unitatii. Fisa de autori*are se pastrea*a la unitate ca document #uridic de referinta de catre secretarul comisiei de autori*are. /.2.5. Aprobarea autori*arii determina completarea si emiterea =4alonului de autori*are> 'A2$3A 14( in deplina concordanta cu continutul fisei de examinare pentru autori*are. )n talonul de autori*are trebuie specificate instalatiile electrice in care detinatorului i se permite accesul pentru desfasurarea acti itatii. executarea lucrarilor sau a unor operatii dispuse. 4alonul de autori*are trebuie sa se afle in permanenta asupra personalului autori*at in timpul pro"ramului de lucru. 8. . Rea#tori6area electricie%ilor /.3.1. 0eautori*area electricienilor se face anual pe ba*a de examinare. -entru reautori*are probele componente ale examenului de reautori*are sunt indeplinite dupa cum urmea*a9 8 examinarea medicala este repre*entata de =examenul medical periodic> efectuat conform pre ederilor din capitolul !.4. -e ba*a re*ultatelor controlului medical periodic medicul de medicina a muncii a completa =Fisa de examinare pentru autori*are>. 8 examinarea psi%olo"ica este repre*entata de =examenul psi%olo"ic periodic> efectuat conform preci*arilor din capitolul !.!. -e ba*a re*ultatelor examenului psi%olo"ic periodic psi%olo"ul autori*at a completa =Fisa de examinare pentru autori*are>. 8 examenul asupra cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice poate fi acelasi cu examinarea anuala pe care o sustine fiecare salariat conform pre ederilor din capitolul daca comisia de examinare nu considera necesar pentru anumiti salariati sustinerea unui examen dedicat.

8 examenul pri ind cunoasterea normelor de protectia muncii si proba practica de acordare a primului a#utor or fi probe dedicate pe care le a sustine fiecare salariat pentru reautori*are. /.3.2. 0e*ultatele examinarii de la art. /.3.1. se consemnea*a in =Fisa de examinare pentru autori*are> la rubrica =examinare profesionala de protectie a muncii si acordare a primului a#utor> sub forma notelor acordate. Documentele de examinare se atasea*a fisei de examinare. 2otele minime pentru obtinerea reautori*arii sunt minim nota ! la examenul profesional si minim nota & pentru examenul de protectie a muncii. /.3.3 Daca la examinarea medicala sau psi%olo"ica re*ultatul este ne"ati "rupa de autori*are se a retra"e definiti . /.3.4. Daca la examenul asupra cunostintelor profesionale sau cel pri ind cunoasterea normelor de protectia muncii re*ultatul este necorespun*ator autori*area se retra"e temporar. )n termen de 31 de *ile persoana respecti a a fi supusa unei noi examinari. Daca re*ultatul reexaminarii este po*iti "rupa de autori*are a fi reacordata. Daca re*ultatul reexaminarii este ne"ati "rupa de autori*are se a retra"e definiti . /.3.5. 0eautori*area se consemnea*a in =Fisa de examinare pentru autori*are> de catre =presedintele comisiei de autori*are>. -entru reautori*are nu mai este necesara o noua semnatura a conducatorului unitatii. /.3.!. 6e"at de datele si inter alul de reautori*are se stabilesc urmatoarele9 8 reautori*area se face obli"atoriu pentru anul urmator pana la 31.11. a anului in curs. 8 examinarea medicala. examinarea psi%olo"ica. examenul asupra cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice precum si examenul pri ind cunoasterea normelor de protectia muncii se pot desfasura pe parcursul anului la date diferite in conformitate cu planificarea facuta si cu posibilitatile concrete de or"ani*are a acestor actiuni la ni elul unitatii. 8 nu exista obli"atia pastrarii unor inter ale constante intre doua examinari de acelasi tip. /.3.&. 2ormele de protectie a muncii impun ca pentru o serie de lucrari cu risc ridicat de accidentare la autori*are acestea sa fie considerate =lucrari in conditii speciale>. Sunt considerate lucrari in conditii speciale urmatoarele9 a( lucrul sub tensiune < b( lucrul la inaltime< c( incercarile cu tensiune marita. de la o sursa independenta< d( lucrul pe ba*a de instructiuni te%nice interne de protectia muncii ')4) 7 -5(< e( masurari electrice< f( defectoscopie < "( lucrul in ba*a =propriei raspunderi>< %( lucrari ca =obli"atii de ser iciu>.

/.3.,.-entru executantii care sunt autori*ati pentru lucrari in conditii speciale trebuiesc reali*ate urmatoarele9 a( confirmarea expresa de catre comisia de autori*are a indeplinirii conditiilor din punct de edere profesional si al protectiei muncii pentru lucrari in conditii speciale< b( mentionarea expresa a lucrarii 'din lista de la art./.3.&( pentru care sunt autori*ati 7 atat in fisa de examinare pentru autori*are cat si in talonul de autori*are< c( pentru =lucrul sub tensiune> si =lucrul la inaltime> indeplinirea conditiilor trebuie confirmata expres prin examinarea medicala efectuata conform pre ederilor de la art. 3.2.1< d( personalul care urmea*a sa execute incercari cu tensiune marita de la o sursa independenta. lucrari de defectoscopie sau identificari de cabluri. trebuie sa fie calificat si in prealabil pre"atit special printr8o practica corespun*atoare in cadrul formatiilor de lucru care executa acest "en de lucrari. Dupa efectuarea sta"iului de practica mentionat. personalul respecti a fi supus unei examinari exprese cu pri ire la cunoasterea te%nolo"iei si a masurilor de protectie a muncii specifice acestor lucrari. e( personalul care urmea*a sa execute lucrari pe ba*a de )4)8-5 trebuie examinat cu pri ire la cunostintele referitoare la pre ederile de protectie a muncii specifice lucrarilor in domeniu. /.3./. :rupa de autori*are se poate retra"e pe parcursul anului definiti sau temporar pe o perioada de maximum 3 luni. 0etra"erea definiti a a autori*arii se face in urmatoarele ca*uri9 8 respin"erea la erificarea periodica a starii de sanatate sau la erificarea psi%olo"ica a aptitudinilor< 8 trecerea pe un alt loc de munca pentru care nu se cere autori*are ca urmare a unor abateri care fac persoana respecti a necorespun*atoare pentru postul pe care a fost autori*ata< 8 respin"erea definiti a la erificarile periodice a cunostintelor profesionale si deprinderilor practice< 8 la desfacerea contractului de munca. 0etra"erea temporara a autori*atiei se face in urmatoarele ca*uri9 8 obtinerea calificati ului =insuficient> la erificarile periodice pri ind cunostintele teoretice si practice. )n acest ca* se stabileste o noua examinare dupa o perioada de pre"atire de maximum 3 luni. Daca si la aceasta examinare se obtine calificati ul =insuficient> autori*atia se retra"e definiti . 8 la sa arsirea unor abateri "ra e de la normele de protectia muncii. Deci*ia de retra"ere se ia de catre comisia de autori*are pe ba*a unui referat intocmit de catre seful formatiei din care face parte lucratorul. seful centralei+sectiei in care s8a constatat incalcarea sau nerespectarea normelor sau de catre inspectorii de protectia muncii care au facut constatarea. )n ca*ul deci*iei de retra"ere temporara comisia de autori*are a stabili si modul de reautori*are 'data reexaminarii. olumul cunostintelor ce se erifica la reexaminare. pentru ce "rupa poate fi reautori*at(.

/.3.11 Atribuirea unei "rupe de autori*are superioare sau sc%imbarea acti itatii ori a instalatiei impune reautori*area persoanei in cau*a. /.3.11 -ersonalul de alta specialitate 'deser enti de utila#e. sudori. lacatusi. *u"ra i. opsitori si altii asemenea( precum si personalul necalificat a carui pre*enta in instalatiile electrice este necesara la executarea unor lucrari. nu trebuie sa detina talon de autori*are. deci nu trebuie autori*at ca atare. -ersonalul mentionat mai sus a fi inclus in formatii de lucru. ca executanti. subordonandu8se sefului de lucrare sau supra e"%etorului dupa ca*. -racticantii 'ele i. studenti( nu trebuie supusi procesului de autori*are ei participand la lucrari in conditiile pre a*ute in aliniatul anterior. /.3.12. $ identa autori*arii se tine de catre secretarul Comisiei de autori*are a unitatii pe o mac%eta conform A2$3$) 15 =$;)D$24A AA4O0)DA0)) $6$C40)C)$2)6O0 din punct de edere al protectiei muncii pentru desfasurarea acti itatii in instalatiile electrice din exploatare>. $ identa autori*arii se reface anual la 31.11 cu situatia autori*arii pentru anul urmator.

10. E)ALUAREA CUNOS!IN!ELOR7 E)IDEN!A SI A!ES!AREA ;CER!IFICAREA< INS!RUC!A,ULUI SI A PERFEC!IONARII PROFESIONALE 11.1. $ aluarea cunostintelor personalului insusite in cadrul formelor de instruire sau de perfectionare profesionala constituie o etapa obli"atorie in procesul de formare profesioanala. 11.2. -rin e aluarea cunostintelor se urmareste9 a( 7 stabilirea "radului de asimilare a conostintelor predate< b( 7 e aluarea competentei personalului respecti pentru ocuparea in present si in perspecti a a postului in care este incadrat< c( 7 aprecierea posibilitatilor de de* oltare si perspecti ele promo arii in functie a lucratorilor respecti i< d( 7 e aluarea modului de indeplinire a obiecti elor pro"ramelor de instruire sau perfectionare< e( 7 aprecierea competentei instructorilor formatori sau ai lectorilor< f( 7 optimi*area acti itatii de planificare. or"ani*are si conducere a acti itatii de formare profesionala a personalului. 11.3. )n functie de forma de instruire sau de perfectionare si de tematica pro"ramului se aplica urmatoarele metode de e aluare a cunostintelor. a( examinare orala b( examinare pe ba*a de teste c( examinare prin lucrare scrisa d( proba practica e( studiu. proiect de absol ire

11.4. $ aluarea re*ultatelor instruirii sau pro"ramelor de perfectionare se efectuea*a de catre9 a( instructorii formatori b( lectorii formatori c( conducatorii pro"ramelor de perfectionare d( comisii de incadrare 'promo are( e( comisii de examinare f( comisii de autori*are 11.5. Certificarea reali*arii instructa#elor se face prin documentele de e identa respecti e9 a( completarea fiselor indi iduale de instructa# b( completarea fiselor colecti e de instructa# c( intocmirea proceselor erbale de instructa# 11.!. Certificarea indeplinirii 'absol irii( formelor de examinare si de instruire sau de perfectionare profesionala se face prin documentele de atestare sau prin documentele specifice domeniului pre a*ute in pre*enta procedura respecti e9 8 dosar medical 8 fisa de aptitudine 8 fisa de examinare pentru autori*are 8 talon de autori*are 8 ade erinta de absol ire 8 certificat de calificare 11.&. Sunt considerate de asemeni documente de certificare pentru acti itatea de formare profesionala si urmatoarele9 8 planul de formare profesionala< 8 plan tematic pentru instructa#ul periodic complex 8 fisa pentru instruire indi iduala 'autoinstruire( 8 re"istrul de e identa al instructa#ului periodic complex 8 e identa autori*arii electricienilor din punct de edere al protectiei muncii. 11.,. 6a ni elul unitatii se constituie prin deci*ie =Comisia de examinare si atestare> a personalului a and ca scop or"ani*area examinarii anuale si atestarea pe post a tuturor salariatilor unitatii cu exceptia celor cuprinsi in actiunea de autori*are+reautori*are. -resedintele comisiei este directorul te%nic+productie al unitatii iar secretariatul comisiei este asi"urat de responsabilul cu probleme de formare profesionala din cadrul Ser iciului 'Firoului( 0esurse Amane. $xaminarea anuala si atestarea pe post se desfasoara pe intra"a durata a anului functie de planificarea interna pana la 31.11. a anului curent. 11./. Functie de re*ultatele examinarii comisia poate propune =re ocarea> salariatilor de pe posturile pe care le ocupa. atunci cand se aprecia*a ca acestia nu au ni elul de pre"atire teoretica si practica postului+functiei pe care o ocupa. -entru electricienii inclusi in actiunea de autori*are+reautori*are examinarile pre a*ute la cap. /.3. se considera examinare anuala pentru atestarea pe post.

11. PLANUL DE FORMARE PROFESIONALA 11.1. -lanul de formare profesionala constituie sinte*a tuturor actiunilor de formare profesionala ce se desfasoara intr8o unitate pe durata unui an. 11.2. -lanul de formare profesionala se elaborea*a de catre Ser iciul de resurse umane al fiecarei unitati cu consultarea sindicatului si se aproba de conducatorul unitatii. -lanul de formare profesionala face parte inte"ranta din contractul colecti de munca aplicabil 7 respecti e actul additional intocmit la ni elul fiecarei unitati. 11.3. Consultarea sindicatului se refera la formele de pre"atire profesionala ce se or"ani*ea*a si la nominali*area salariatilor ce urmea*a o forma sau alta de perfectionare profesionala in cadrul periodicitatii stabilite la art. ,.1.1. 2u pot fi puse in discutie participarea salariatilor la formele de instructa# care sunt obli"atorii si nici olumul cursurilor de perfectionare stabilite la ni elul SC Hidroelectrica SA. 11.4 )nformarea salariatilor cu pri ire la cursurile de perfectionare profesionala si a perioadelor in care acestea se desfasoara re ine sefilor directi. 11.5. 5ac%eta de pre*entare a planului de formare profesionala este data in A2$3A 1! =-6A2 D$ FO05A0$ -0OF$S)O2A6A A6 A2)4A4))E.-$ A2A6E..>

12. ASI+URAREA "A4EI MA!ERIALE A AC!I)I!A!II DE FORMARE PROFESIONALA 12.1. 0eali*area obiecti elor acti itatii de formare profesionala este conditionata de existenta la ni elul fiecarei unitati+subunitati a unei ba*e materiale care sa permita aplicarea in procesul de pre"atire a metodelor si mi#loacelor moderne de instruire si asi"urarea conditiilor optime de predare+insusire a cunostintelor. 12.2. 6a ni elul fiecarei unitati+subunitati+sucursala+filiala+u*ina a trebui sa existe o =sala de instruire>+>cabinet de protectia muncii> a and ca dotare minima obli"atorie urmatoarele9 8 mobilier 'mese. scaune( pentru cel putin 21824 cursanti si 2 posturi de instructori+lectori formatori< 8 aparatura de ideo proiectie 8 tabla+dispo*iti de scriere 8 un set de planse cu continut explicati 'sc%eme. sectiuni. dia"rame etc.( pentru principalele procese intalnite in practica. masini si aparate utili*ate in centrale. constructii %idrote%nice 8 un set de norme de protectia muncii. -.S.). si prescriptii te%nice in i"oare 8 material informati e9 instructiuni te%nice ale centralelor. instructiuni de protectia muncii si -S) utili*ate de personalul din centrale 8 material didactic9 mac%ete. aparate si dispo*iti e de olum redus. mostre de materiale etc.

8 minim un calculator 12.3. Sala de instruire+cabinetul de protectie a muncii de la ni elul fiecarei unitati+subunitati a fi utili*ata obli"atoriu pentru9 8 instructa#e introducti e 7 pentru personalul nou an"a#at 8 instructa#e introducti e pentru "rupuri de i*itatori+personal dele"at 8 examinari anuale ale personalului 8 examinari pentru autori*are 8 cursuri de perfectionare or"ani*ate in unitate 8 instruiri speciale 12.4. 6a ni elul fiecarei centrale+atelier loc de munca a fi amena#at un spatiu sala de instruire in limita posibilitatilor a and ca dotare minima obli"atoriu urmatoarele9 8 mobilier 'mese. scaune( pentru 11812 cursanti 8 tabla dispo*iti de scriere 8 set de planse cu continut explicati pentru principalele instalatii+procese din centrala+locul de munca 8 material documentar9 instructiuni te%nice norme si prescriptii te%nice etc. Acolo unde este posibil 7 in spatiile centralei or fi pre"atite pentru a fi folosite ca material didactic piese. dispo*iti e aparata#. mostre de materiale etc. Spatiile 'salile( de instruire amena#ate la centrale+locuri de munca or fi utili*ate pentru 8 instructa# la locul de munca 8 instructa# periodic complex 8 instructa#e speciale 12.5 6a ni elul SC H)D0O$6$C40)CA SA or fi or"ani*ate centre de formare profesionala ser ind pentru9 8 cursuri de perfectionare 8 cursuri de speciali*are 8 consfatuiri. sesiuni stiintifice si simpo*ioane 0e"imul de functionare al centrelor de formare profesionala din cadrul SC H)D0O$6$C40)CA SA se stabileste prin deci*ie a Directorului :eneral. Fa*a materiala a acestor centre de formare profesioanala a fi stabilita de catre Ser iciul 0esurse Amane al SC Hidroelectrica SA.

1 . RESPONSA"ILI!A!I 13.1. )n aplicarea re"lementarilor stabilite de pre*enta procedura cu pri ire la formarea profesionala a personalului din cadrul SC Hidroelectrica SA se definesc urmatoarele responsabilitati9 1 .2. Director#l #%itatilor ;-#c#r-ala:&iliala:#6i%e electrice< 8 or"ani*area acti itatii de formare profesionala la ni elul unitatii< 8 elaborarea deci*iilor cu pri ire la responsabilitatile personalului din subordine< 8 or"ani*area la ni elul unitatii a ser iciului medical de medicina a muncii< 8 or"ani*ea*a participarea personalului unitatii la consfatuiri. sesiuni stiintifice si simpo*ioane or"ani*ate la ni elul SC Hidroelectrica SA< 8 or"ani*ea*a actiunea de autori*are+reautori*are a electricienilor< 8 controlea*a desfasurarea acti itatii de formare profesionala a personalului din unitate. primeste informari si rapoarte de la personalul din subordine< dispune masuri corecti e pentru neconformitatile constatate+sesi*ate. 1 . . Director te2%ic ;1rod#ctie< 8 or"ani*ea*a desfasurarea instructa#ului periodic complex pentru personalul muncitor< 8 coordonea*a intocmirea =-lanului tematic anual> pentru instructa#ul periodic complex A2$3A 11. pe care il aproba< 8 coordonea*a intocmirea =-lanului de instrucire indi iduali*ata> pentru personalul te%nic si economic din ser iciile+sectiile unitatii. pe care il aproba< 8 este presedintele =Comisiei de autori*are> a electricienilor si al =Comisiei de examinare si atestare> a personalului din unitate< 8 controlea*a desfasurarea acti itatii de formare profesionala in compartimentele din subordine si dispune masuri corecti e. 1 .4. Se&#l -er0ici#l#i ;9iro#l#i< re-#r-e #$a%e 8 stabileste conditiile de pre"atire si ec%ime necesare candidatilor pentru concursul de an"a#are< 8 or"ani*ea*a examinarea medicala la an"a#are si examinarea medicala anuala sau la reluarea acti itatii< 8 or"ani*ea*a examinarea psi%olo"ica la an"a#are si examinarea psi%olo"ica periodica< 8 stabileste necesitatea inc%eierii de =contracte de adaptare profesionala> pentru salariatii debutanti si or"ani*ea*a formarea profesionala a salariatilor debutanti.

1 .(. Re-1o%-a9il#l c# 1ro9le$e de &or$are 1ro&e-io%ala ;di% cadr#l -er0ici#l#i:9iro#l#i re-#r-e #$a%e< 8 coordonea*a desfasurarea acti itatii de formare profesionala la ni elul unitatii< 8 corelea*a actiunile di erselor compartimente si persoane cu responsabilitati in domeniul formarii profesionale 8 tine e identa tuturor documentelor elaborate in aplicarea procedurii pri ind formarea profesionala 8 urmareste aplicarea pre ederilor procedurilor pri ind formarea profesionala si informea*a periodic directorul unitatii pri ind neconformitatile aparute. 8 indeplineste functia de secretar al comisiei de autori*are. 4ine e identa actiuni de autori*are 8 indeplineste functia de secretar al =Comisiei de examinare si atestare> a personalului unitatii 1 .* Se&ii de -ectii:ateliere ;la9oratoare<:-er0icii:9iro#ri 8 colaborea*a cu medicul de medicina a muncii la completarea =Fisei de expunere la riscuri profesionale> A2$3A 4 pentru posturile pentru care se or"ani*ea*a concurs la an"a#are 8 propun teme pentru pro"ramele de instruire indi iduali*ata 'autoinstruire( pentru personalul din subordine 8 indruma personalul din subordine in desfasurarea acti itatii de instruire indi iduali*ata 'autoinstruire( 8 urmareste desfasurarea instructa#ului periodic complex pentru personalul muncitor din subordine< dispune masuri corecti e in ca*ul constatarii unor neconformitati 8 face parte din comisia de e aluare a re*ultatelor instrurii indi iduale 'autoinstruire( 8 presupune participarea salariatilor din subordine la cursuri de perfectionare sau la cursuri de speciali*are functie de periodicitatea stabilita si ne oile reale de perfectionare+speciali*are ale personalului muncitor. Se&ii de &or$atii 8 executa instructa#ul periodic complex in calitate de instructor formator< comletea*a documentele de certificare a executarii instructa#ului 8 executa instruirea speciala din proprie initiati a sau in situatii depuse de sefii ierar%ici 1 .3. Medic#l de $edici%a a $#%cii 8 completea*a =Fisa de solicitare a examenului medical de an"a#are> A2$3A 3 si =Fisa de expunere la riscuri profesionale> A2$3A 4 pentru posturile pentru care se or"ani*ea*a concurs la an"a#are si Fisa de examinare pentru autori*are A2$3A 13 pentru personalul care necesita autori*are

8 preci*ea*a examenele medicale complementare pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale e aluate pentru examenul medical la an"a#are 8 completea*a la *i =Dosarul medical> A2$3A 5 a fiecarui salariat 8 completea*a la an"a#are si anual =Fisa de aptitudine> A2$3A ! cu conclu*iile examenului medical 14. I%re.i-trari 14.1. Certificarea reali*arii sarcinilor re*ultate din aplicarea pre ederilor pre*entei proceduri se face in documente scrise a caror mac%ete sunt pre*entate in A2$3$6$ 11! ce face parte din pre*enta procedura. 14.2. Acolo unde se simte ne oia unor inre"istrari suplimentare. unitatile pot crea documente de certificare proprii. 1(. Di-1o6itii &i%ale 15.1. -re*enta procedura intra in i"oare incepand cu 1.11.2114. data la care unitatile SC Hidroelectrica SA trebuie sa aiba adaptate acti itatile si sistemul de inre"istrare la cerintele acesteia. 15.2. )ncepand cu data de 1.11.2114 incetea*a aplicarea pre ederilor -$ 124+/3 =0e"ulament pri ind instruirile pentru formarea si intretinerea profesionala a personalului din 0$2$6> aprobat cu Deci*ia nr. &,2+12.11.1//3 a 0$2$6 si a altor dispo*itii date pana la aceasta data.

ANEXA 1 CONDI!II DE PRE+A!IRE MINIMA ;SCOLARI4ARE< A LUCRA!ORILOR CE SE INCADREA4A IN UNI!A!ILE SC HIDROELEC!RICA SA


Nr. Me-eria -a# &#%ctia Crt. 0 1 1. $lectrician exploatare 'camera de comanda. sef tura CH$. ser icii interne(. centrale %idroelectrice cu statii de transformare 2. 3. $lectrician exploatare 'instalatii electrice la eclu*e si bara#e. statii pompe in spatele di"ului. rest ser icii interne( $lectrician intretinere si reparatii instalatii electrice. -0A5 si A5C Pre.atirea -coala $i%i$a 2 8 scoala profesionala in domeniul electrician sau electromecanic cu calificarea profesionala specifica producerii si transportului ener"iei electrice 8 liceu de specialitate cu profil ener"etic 8 curs de calificare or"ani*at in cadrul SC Hidroelectrica SA sau de catre un furni*or de formare profesionala autori*at 8 scoala profesionala in domeniul electrician sau electromecanic< 8 liceu de specialitate cu profil ener"etic< 8 curs de calificare or"ani*at in cadrul SC Hidroelectrica sau de catre un furni*or de formare profesionala? 8 curs de calificare or"ani*at in cadrul SC Hidroelectrica SA sau de catre un furni*or de formare profesionala 8 scoala profesionala in domeniul mecanic sau electromecanic cu calificare profesionala specifica turbinelor %idraulice< 8 liceu de specialitate cu profil ener"etic 8 curs de calificare or"ani*at in cadrul SC Hidroelectrica SA sau de catre un furni*or de formare profesionala 8 curs de calificare or"ani*at in cadrul SC Hidroelectrica SA sau de catre un furni*or de formare profesionala 8 curs de calificare or"ani*at in cadrul SC Hidroelectrica SA sau de catre un furni*or de formare profesionala 8 curs de calificare or"ani*at de catre un furni*or de formare profesionala

4. 5.

$lectrician exploatare 6$A si 6$S. montare si reparatii linii electrice aeriene si subterane 5asinist la instalatii de turbine %idro in CH$

!. &. ,. /. 11.

5asinist la instalatii %idrote%nice la bara#e casa ane. captari secundare. statii de pompe de incinta. 5HC Operator 5HC si CH$56acatus de intretinere a"re"ate ener"etice si reparatii

Fetonist. fierar betonist. tinic%i"iu. *idar. *u"ra . opsitor. dul"%er. i*olator %idrofu" etc. A"ent %idrote%nic. %idrometru. 8 curs de calificare or"ani*at de catre SC %idro"eolo". topo"raf Hidroelectrica SA sau de un furni*or de formare profesionala

? 2umai pentru personalul existent pe post

ANEXA 2 CONDI!IILE DE )ECHIME IN EXPLOA!AREA INS!ALA!IILOR SI DURA!A DE FORMARE PEN!RU INCADRAREA PERSONALULUI IN UNELE FUNC!II:POS!URI
Nr. Crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. !. &. F#%ctia:1o-t#l Pre.atirea 1ro&e-io%ala $i%i$a 2 )n"iner )n"iner )n"iner Subin"iner )n"iner )n"iner. Subin"iner 5aistru )n"iner Subin"iner 5aistru Scoala profesionala 6iceu de specialitate Scoala profesionala 6iceu de specialiate Curs de calificare Curs de calificare Curs de calificare Curs de calificare Curs de calificare )ec2i$ea $i%i$a i% i%-talatii -i$ilare 3 ani 3 ani 5 ani 5 ani 3 ani 3 ani 5 ani D#rata de &or$are D#9l#ra 1e 1o-t 4 3 luni 1 luna 3 luni 1 luna ! luni 3 luni 3 luni 1 luna 3 luni 1 luna 3 luni 1 luna 3 luni 1 luna

1 Dispecer sef tura %idrocentru Dispecer sef tura pe cascada de CH$ Dispecer sef tura pe %idrocentrala Sef sectie exploatare Sef CH$ Sef statie pompe. sef statie transformare $lectrician exploatare camera de comanda CH$ sau statii electrice de transformare si conexiuni de 111 C; si mai mari $lectrician de ser icii interne CH$ sau statii de transformare si conexiuni la tensiuni sub 111 C; $lectrian exploatare instalatii electrice bara#e. pri*e. nod presiune eclu*e Operator 5HC si CH$5$lectrician exploatare 6$A si 6$S $lectrician utili*are ener"ie electrica 5asinist la instalatii de turbine %idro in CH$

,.

3 ani

2 luni 1 luna 2 luni 1 luna 3 luni 1 luna 1 luna 2 sapt. 1 luna 2 sapt. 3 luni 1 luna

/. 11. 11. 12. 13.

3 ani 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani

S.C. HIDROELEC!RICA SA SUCURSALA : FILIALA ==========. SEC!IA : A!ELIER : LA"ORA!OR ==========. FORMA!IA =============== PLAN !EMA!IC PEN!RU INS!RUC!A,UL PERIODIC COMPLEX 1e a%#l ======..

ANEXA 11

L#%a Data 0

Mod#l#l : !e$atica i%-tr#irii 1

D#rata ;ore< 2

I%-tr#ctor Lector

O9-er0atii 4

S.C. HIDROELEC!RICA S.A. SUCURSALA : FILIALA ======.. APRO"A! DIREC!OR

ANEXA 12

FISA PEN!RU INS!RUIRE INDI)IDUALI4A!A ;AU!OINS!RUIRE< 1. 2A5$6$ S) -0$2A5$6$ EEEEEEEEEEEEEE 2. CO5-A04)5$24A6 EEEEEEEEEEEEEEEE. 3. FA2C4)A EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 4. 4$5A 6AC0A0)) D$ )2S40A)0$ )2D);)DAA6)DA4A 'AA4O)2S40A)0$( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. 5. DA4A 6A2SA0)) 4$5$) EEEEEEEEEEEEEE !. C$0)24$6$ 4$5$) EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. 'se preci*ea*a ce subiecte trebuiesc insusite prin autoinstruire. modul de pre*entare a sinte*ei cunostintelor. ce probleme trebuiesc anali*ate si la care se pre*inta solutii de re*ol are< forma de pre*entare( &. F)F6)O:0AF)$ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. ,. DA4A D$ -0$D$24A0$ EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. /. -$0SOA2A CA0$ S4AF)6$S4$ 4$5A+FA2C4)A EEEEEEEEEE. SEF COMPAR!IMEN! COMPAR!.RESURSE UMANE

S.C. HIDROELEC!RICA S.A. SUCURSALA ============. U4INA =============== E)IDEN!A AU!ORI4ARII ELEC!RICIENILOR di% 1#%ct#l de 0edere al 1rotectiei $#%cii 1e%tr# de-&a-#rarea acti0itatii i% i%-talatii electrice di% e'1loatare 1e a%#l ===== Nr.talo% de Data a#tori6are eli9erari i 1 2 N#$ele -i 1re%#$ele Loc#l de $#%ca 4 F#%ctia +r#1a de a#tori6. *

ANEXA 1(

Datele de e'a$i%are Medicala P-i2olo.ic Pro&e-.-i a 1rot.$#%ci i 3 5 8

O9-er0atii

10

1.Dosar medical 2.Anexa 81 3.Anexa 82 din Normele generale de protectia muncii