Sunteți pe pagina 1din 318

Cartea albastr\ a democra]iei

UN GHID AL INSTITUIILOR PUBLICE CENTRALE

edi]ia a 4-a legislatura 2004-2008

Cartea Albastr\ a Democra]iei - edi]ia a patra - a ap\rut cu sprijinul financiar al International Republican Institute [i U.S. Agency for International Development.

Note: Informa]iile din aceast\ publica]ie au fost ob]inute din surse diferite (direct de la Senatori [i Deputa]i, de pe site-urile celor dou\ Camere ale Parlamentului, de la diverse departamente ale institu]iilor publice centrale, cu sprijinul Secretariatelor Generale ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului prin Biroul pentru informare public\ [i rela]ii cu societatea civil\ respectiv Biroul de informare public\ direct\ a persoanelor). Mul]umim voluntarilor, membrilor Asocia]iei Pro Democra]ia [i tuturor celor care neau sprijinit [i au crezut n importan]a acestei publica]ii. Opiniile exprimate n studiul inclus n acest material apar]in Asocia]iei Pro Democra]ia [i nu reflect\ pozi]ia oficial\ a finan]atorului. Eventualele erori nu apar]in editorilor acestui material. Din cauza schimb\rilor ce pot ap\rea n ceea ce prive[te componen]a oric\reia dintre institu]iile prezentate n aceast\ carte, rug\m cititorii s\ aib\ n vedere c\ informa]iile au fost colectate pn\ la data de 30 septembrie 2006.

Dreptul de autor Asocia]ia Pro Democra]ia (APD) Toate drepturile sunt rezervate APD. Att publica]ia, ct [i fragmente din ea nu pot fi reproduse f\r\ permisiunea Asocia]iei Pro Democra]ia. Editor: ALDO Press - OP 76-CP161, Sector 6, Bucure[ti Tel/fax: 021/434.17.50 E-mail: aldopress1@rdslink.ro. www.aldopress.ro

Publicat: Bucure[ti, 2006 Asocia]ia Pro Democra]ia Bd. Mare[al Averescu nr. 17 bis Pavilion F, etaj 3 Sector 1 011454 Bucure[ti Tel./Fax: (+4021) 222 82 45 (+4021) 222 82 54 Mobil: (+4) 0744 688 163 (+4) 0723 152 493

E-mail: apd@apd.ro Web: www.apd.ro

Cuprins
Introducere Parlamentul Romniei Rela]ia Parlament Guvern Procedura de adoptare a unei legi Liberul acces la informa]iile de interes public Cum v\ pute]i adresa parlamentarului din circumscrip]ia dumneavoastr\ Introducere n limba englez\ Democra]ie f\r\ institu]ii? Democracy without institutions? Senatori [i Deputa]i Structurile Parlamentului Contacte la Parlament Grupuri Parlamentare la Camera Deputa]ilor Grupuri Parlamentare la Senat Biroul Permanent al Camerei Deputa]ilor Comisii la Camera Deputa]ilor Biroul Permanent al Senatului Comisii la Senat Comisii permanente comune Comisii speciale comune Comisii de anchet\ comune Guvernul Administra]ia Preziden]ial\ Avocatul Poporului Curtea Constitu]ional\ ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie Leg\turi utile Abrevieri Index alfabetic i xx xxii xxix xxxii xxxv li lxxix 1 159 161 170 175 175 188 188 195 199 200 201 207 209 211 212 213 214 217

Parlamentul Romniei
Scurt istoric Reforma constitu]ional\ din 2003 [i rezultatul alegerilor din 2004, cu un echilibru fragil ntre putere [i opozi]ie, au generat o dezbatere far\ precedent asupra raporturilor dintre institu]iile statului, pe de o parte, [i asupra structurii [i atribu]iilor acestora, pe de alta. Tensiunea dintre legitimitatea func]iei preziden]iale, oferit\ de votul direct [i num\rul relativ limitat de atribu]ii s-a reflectat asupra rela]iei cu Guvernul [i Parlamentul, aducnd n discu]ie problema op]iunii ntre o republic\ parlamentar\ sau una preziden]ial\. Aleg\torii [i clasa politic\ nu pot face abstrac]ie de lipsa de consisten]\ a actualei structuri institu]ionale, iar societatea romneasc\ trebuie s\ decid\ dac\ reforma n acest domeniu se va ndrepta spre un Parlament unicameral sau un Parlament bicameral, dar n care atribu]iile [i modul de alegere a senatorilor [i depu]ilor s\ fie diferite [i s\ justifice aceast\ mp\r]ire. Pentru a ne ajuta s\ n]elegem mai bine resorturile acestei dezbateri de actualitate, ne-am propus s\ v\ oferim o trecere n revist\ a principalelor momente care au marcat, de-a lungul timpului, istoria institu]iilor politice romne[ti [i a schimb\rilor pe care fiecare dintre aceste momente le-a produs n via]a politic\ din Romnia.

1. Adun\rile Ob[te[ti din Muntenia [i Moldova Numero[i teoreticieni plaseaz\ momentul de nceput al istoriei politicoinstitu]ionale romne[ti n anul 1829. n cadrul P\cii de la Adrianopol din 1829, care a marcat sfr[itul r\zboiului ruso-turc, negocierile dintre Imperiul Otoman [i Imperiul ]arist pentru remp\r]irea sferelor de influen]\ n zon\ au inclus [i referiri la rela]iile celor dou\ mari puteri cu Muntenia [i Moldova. Rezultatul acelor negocieri a prev\zut, printre multe altele, acceptarea ideii de a se adopta, n fiecare dintre cele dou\ principate dun\rene, un act cu caracter constitu]ional, numit Regulament Organic. Textele celor dou\ regulamente urmau s\ fie elaborate de boierimea reformatoare din cele dou\ ]\ri, iar cererea adresat\ celor dou\ mari puteri (cele dou\ principate se aflau sub suzeranitatea Por]ii [i sub protectoratul Rusiei) viza chiar unirea celor dou\ i

]\ri [i adoptarea unei Constitu]ii moderne pentru noul stat. Rusia ns\, care controla militar cele dou\ principate, s-a opus ideii ca legea fundamental\ a acestora s\ poarte numele de Constitu]ie, impunnd denumirea de Regulamente Organice. Merit\ men]ionat faptul c\, naintea acelui moment, mica boierime [i boierimea mijlocie din Muntenia [i Moldova mai elaboraser\ o serie de proiecte reformatoare. ntre acestea, s-a distins Constitu]ia C\rvunarilor elaborat\ la Ia[i n 1822, de c\tre un grup de boieri n fruntea c\ruia s-a aflat inginerul Ionic\ T\utul, al c\rui text prevedea nfiin]area "Sfatului ob[tesc", alc\tuit din mitropolitul ]\rii, episcopii de Roman [i Hu[i, din "toate persoanele nfiin]\toare a divanurilor [i a departamentelor, de cte un boier vechil rnduit de la fiecare ]inut". Printre principalele revendic\ri formulate n cadrul acestui proiect de act fundamental, se num\rau legiferarea drepturilor fundamentale cet\]ene[ti precum libertatea cuvntului, libertatea presei, libertatea de adunare [i egalitatea n fa]a legii. Eforturile boierimii reformatoare au nceput s\ se concretizeze, a[a cum se men]ioneaz\ mai sus, abia n 1829, cnd, la Bucure[ti, se reunea un comitet de reform\ compus din dou\ sec]ii: una muntean\ [i una moldovean\. Proiectele regulamentelor organice elaborate de c\tre acest comitet au fost dezb\tute [i adoptate (dup\ finalizarea [i aprobarea lor de c\tre o comisie ruseasc\) de Adun\rile Extraordinare, n mai 1831, n Muntenia, [i ianuarie 1832, n Moldova. Conform prevederilor acestor regulamente, se constituia un for legislativ n fiecare din cele dou\ principate, purtnd numele de Adunare Ob[teasc\. n Muntenia, componen]a Adun\rii era urm\toarea: trei episcopi eparhio]i ai Rmnicului, Buz\ului [i Arge[ului, 20 de boieri de treapta nti, p\mnteni [i n vrst\ de cel pu]in 30 de ani, 19 deputa]i din jude]e, cte unul din fiecare jude] [i unul pentru ora[ul Craiova, ale[i din rndul proprietarilor de mo[ii, de asemenea n vrst\ de cel pu]in 30 de ani. Adunarea ob[teasc\ din Moldova se compunea din: mitropolitul Moldovei (care era [i pre[edintele Adun\rii) episcopii de Roman [i Hu[i, 16 boieri de rangul nti [i 16 deputa]i de jude]e. ~n plus, prin Regulamentele Organice, a fost introdus, pentru prima dat\ n spa]iul romnesc, principiul separa]iei puterilor n stat. Cele dou\ Adun\rile Ob[e[ti au fost nvestite cu autoritate legislativ\, fiind necesar\ aprobarea acestora nainte ca un proiect de lege s\ fie adoptat. De[i cele dou\ corpuri reprezentative nu aveau dreptul de a ini]ia legi, puteau s\-[i prezinte observa]iile domnitorului. ii

2. Conven]ia de la Paris [i consacrarea regimului parlamentar n Principate Tratatul de Pace de la Paris din 1856 ncheiat n urma r\zboiului Crimeii a stabilit convocarea, n cele dou\ principate romne[ti, a unor adun\ri ad-hoc cu caracter de adun\ri constituante, cuprinznd reprezentan]i ai tuturor categoriilor sociale, inclusiv ai ]\r\nimii. Printre cele mai importante hot\rri pe care aceste adun\ri le-au luat, s-a num\rat constituirea unei Adun\ri Reprezentative, dup\ modelul Adun\rii Ob[te[ti, cu o larg\ reprezentare, pentru a exprima interesele tuturor p\turilor sociale. n cadrul acestor adun\ri ad-hoc, au nceput s\ se contureze primele grup\ri definite ideologic: conservatorii, conservatorii modera]i, liberalii modera]i [i liberalii radicali. Hot\rrile adoptate de cele dou\ adun\ri au fost dezb\tute de o comisie a puterilor garante, iar pe baza lor s-a semnat, la 19 august 1858, Conven]ia de la Paris care, din acel moment, a reprezentat noul cadru constitu]ional pentru organizarea celor dou\ principate. Conform acestui cadru, puterea legislativ\ urma s\ fie asigurat\ de cei doi Domni, fiecare mpreun\ cu Adunarea Electiv\ din Principatul s\u [i de Comisia Central\ de la Foc[ani (comun\ pentru cele dou\ principate). Adunarea Electiv\ din fiecare Principat urma s\ aleag\ Domnitorul. Totodat\, trebuie men]ionat faptul c\, din punct de vedere administrativ, prevederile Conven]iei de la Paris instituiau o curte de justi]ie superioar\, comun\ pentru cele dou\ principate - Curtea de Casa]ie Comun\ la Foc[ani. Adunarea Electiv\ era alc\tuit\ din urm\toarele categorii de membri: a) membri de drept: Mitropolitul (care era [i Pre[edintele Adun\rii) [i episcopii eparhio]i; b)membri ale[i de 3 colegii (de c\tre 3 tipuri de electori): aleg\torii primari numeau, n fiecare jude], cte 3 reprezentan]i; to]i reprezentan]ii ale[i ntr-un jude] se reuneau pentru a alege un deputat pentru jude]ul respectiv, electorii direc]i din fiecare jude] desemnau cte 2 deputa]i, n ora[e, electorii direc]i alegeau: cte 3 deputa]i pentru Bucure[ti [i la[i, 2 pentru Craiova, Ploie[ti, Br\ila, Gala]i, Ismail [i cte unul pentru celelalte ora[e. iii

3. 1864 - anul nfiin]\rii Senatului Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866) este marcat\ att de divergen]e ntre conservatori [i liberali, ct [i de divergen]e ntre aceste dou\ grup\ri [i Domn. n 1862, conservatorii [i radicalii, de[i se aflau pe pozi]ii total diferite din punct de vedere ideologic, au ncheiat o alian]\ numit\ nc\ din acea epoc\ "monstruoasa coali]ie". Astfel, Adunarea Legislativ\1, n care cele dou\ grup\ri de]ineau, mpreun\, majoritatea, a ajuns s\-i fie total ostil\ Domnitorului. n prim\vara lui 1864, "monstruoasa coali]ie" ajunsese n pragul destr\m\rii. Cu toate acestea, rela]iile dintre Domnitor [i Adunarea Legislativ\ nu s-au schimbat, din cauza faptului c\ n jurul conservatorilor s-a constituit o alt\ majoritate, prin trecerea de partea acestora a celei mai mari p\r]i a "centrului". Aceast\ situa]ie l-a determinat pe Cuza s\ pl\nuiasc\ o serie de reforme constitu]ionale [i electorale menite s\ duc\ la schimbarea raportului de for]e. Cuza dorea o reprezentare mai larg\ a diferitelor categorii sociale n forul legislativ [i transformarea acestui for dintr-unul monocameral ntr-unul bicameral, cea de a doua Camer\ - Senatul, urmnd a nu fi aleas\, ci numit\ de el. La 2 mai 1864, printr-o lovitur\ de stat, Cuza a dizolvat Adunarea Legislativ\ [i a organizat un plebiscit asupra legii electorale (respins\, n prealabil de Adunarea Legislativ\) [i a unui proiect de "Statut" care dezvolta dispozi]iile Conven]iei de la Paris. Plebiscitul a confirmat sus]inerea maselor la reformele propuse de Cuza prin cele dou\ acte (legea electoral\ [i Statutul). Principala inova]ie adus\ de adoptarea celor dou\ acte normative a constat n crearea Senatului (sau a "Corpului Ponderator" cum a fost denumit ini]ial n Statut). Primul Senat din spa]iul romnesc [i-a deschis lucr\rile pe 6 decembrie 1864 [i avea: 9 membri de drept: - cei 2 mitropoli]i, episcopii eparhiilor, primul pre[edinte al Cur]ii de Casa]ie [i cel mai vechi general n activitate;
1 ntre timp, mai precis la 24 ianuarie 1962, cele dou\ Adun\ri Elective s-au unificat ntr-o Adunare Legislativ\ cu sediul la Bucure[ti.

iv

64 de membri numi]i de c\tre domn: - 32 dintre persoanele care au exercitat cele mai nalte func]ii n stat, - 32 dintre membrii consiliilor generale ale jude]elor, de pe o list\ de 3 candida]i pentru fiecare jude].

4. Sistemul parlamentar n baza Constitu]iei de la 1866 Dup\ abdicarea lui Cuza (n februarie 1866), au fost organizate alegeri pentru Adunarea Deputa]ilor care avea s\ devin\, ulterior, adunare constituant\. Alegerile s-au desf\[urat n baza legii electorale din 1864 [i au dat c[tig de cauz\ conservatorilor care, astfel, au ajuns n situa]ia de a-[i impune punctul de vedere cu privire la noua Constitu]ie ce urma a fi adoptat\. Conform acestei Constitu]ii, att Adunarea Deputa]ilor, ct [i Senatul, deveneau independente fa]\ de Executiv, urmnd chiar s\ exercite func]ia de control asupra membrilor Cabinetului. Inova]ia introdus\ de Constitu]ia de la 1866 rezida nu doar n afirmarea principiului separ\rii puterilor n stat ci [i n stabilirea controlului exercitat de legislativ asupra executivului. Parlamentul avea s\ fie tot unul bicameral, a[a cum fusese pn\ atunci. Pentru alegerea Adun\rii Deputa]ilor, aleg\torii urmau s\ fie grupa]i n 4 colegii, cel de-al patrulea fiind colegiul aleg\torilor primari (cei care alegeau un num\r de reprezentan]i care, la rndul lor, votau pentru alegerea deputa]ilor). Senatul era format din urm\toarele categorii de membri: membri de drept - mo[tenitorul tronului (de la vrsta de 18 ani, dar cu vot deliberativ de la vrsta de 25 de ani), mitropoli]ii [i episcopii eparhio]i, membri ale[i - cte 2 n fiecare jude], plus cte unul ales de Universit\]ile din la[i [i Bucure[ti. n fiecare jude], unul dintre senatori era ales n cadrul unui colegiu format din aleg\tori cu un venit funciar anual de cel pu]in 300 de galbeni, n timp ce cel\lalt era ales n cadrul unui colegiu care i cuprindea pe proprietarii de averi imobiliare din ora[ele jude]ului, cu un venit anual ntre 100 [i 300 de galbeni. Constitu]ia adoptat\ n iunie 1866 [i promulgat\ de Domnitorul Principatelor Unite - Carol I, la 30 iunie 1866, a pus bazele moderne ale unui forum legislativ ca Reprezentare Na]ional\, care a avut structura [i func]ionarea unui sistem parlamentar european corespunz\tor acelor vremuri. v

5. 1919 - Primul Parlament ales prin vot universal Primul Parlament de dup\ Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost ales prin sufragiu universal (aleg\tori erau to]i cet\]enii romni, b\rba]i, majori, femeile [i militarii neavnd drept de vot). Acele alegeri s-au desf\[urat conform Constitu]iei, a[a cum fusese ea modificat\ n 1917. Modific\rile au nsemnat, printre altele, renun]area la censul de avere.

6. 1923 - moment de referin]\ n istoria vie]ii parlamentare din Romnia Cele dou\ Camere alese n 1922, au lucrat, ncepnd cu luna martie a acelui an, ca Adun\ri Na]ionale Constituante. La 29 martie 1923, a intrat n vigoare noua Constitu]ie adoptat\ de cele dou\ Adun\ri, una dintre cele mai avansate [i democratice din Europa n acea vreme. Pe parcursul dezbaterilor asupra proiectului de Constitu]ie necesitatea a dou\ foruri legislative a fost pus\ sub semnul ntreb\rii. Cu toate acestea, Constitu]ia de la 1923 a men]inut sistemul bicameral. Adunarea Deputa]ilor era aleas\ prin scrutin de list\, desf\[urat la nivelul jude]elor, aleg\torii avnd posibilitatea de a alege, n listele pe care le votau, anumi]i candida]i. Atribuirea mandatelor se f\cea pe principiul deleg\rii minorit\]ilor (nimeni nu putea fi ales dac\ nu ntrunea o treime din num\rul total al voturilor). Senatul era format, ca [i pn\ atunci, din dou\ categorii de membri: membri de drept: - mo[tenitorul tronului, - mitropoli]ii, episcopii eparhio]i ai bisericilor ortodoxe [i greco-catolice, capii confesiunilor recunoscute, reprezentantul superior religios al musulmanilor, - Pre[edintele Academiei Romne, - fo[tii pre[edin]i ai Consiliului de Mini[tri avnd o vechime de cel pu]in 4 ani n aceast\ func]ie [i fo[tii mini[tri cu o vechime de cel pu]in 6 ani ntr-una sau mai multe guvem\ri, - fo[tii pre[edinti ai celor dou\ corpuri legiuitoare, fo[tii deputa]i [i senatori ale[i n cel pu]in 10 legislaturi, - fo[tii pre[edinti ai naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie care au ocupat aceast\ func]ie cel pu]in 5 ani, vi

- generalii n rezerv\ [i n retragere care au exercitat comanda unei armate n fa]a inamicului cel pu]in 3 luni sau au ndeplinit func]ia de [ef al Marelui Stat Major sau pe cea de Comandant de Armat\ n timp de pace cel pu]in 4 ani, - fo[tii pre[edin]i ai Adun\rilor Na]ionale din Chi[in\u, Cem\u]i [i Alba Iulia care au proclamat Unirea. membri ale[i: - pe circumscrip]ii electorale, direct de c\tre cet\]enii care au mplinit 40 de ani, - de c\tre consiliile jude]ene [i comunale, urbane [i rurale, - de c\tre Camerele de comer], de industrie, de munc\ [i agricultur\, - de c\tre corpul profesoral al universit\]ilor din Bucure[ti, Ia[i, Cluj [i Cern\u]i. Senatorii din cea de a doua categorie erau ale[i prin scrutin de list\, pe baza reprezent\rii propor]ionale.

7. 1926 - introducerea "primei electorale" Prevederile Constitu]iei erau completate de cele ale legii electorale pentru Adunarea Deputa]ilor [i Senat2. Prin noua lege electoral\ s-a nlocuit principiul reprezent\rii propor]ionale cu cel al "primei majoritare". Conform acestei legi, ntr-o prim\ etap\ se totalizau rezultatele alegerilor pe ]ar\ [i se calcula procentul ob]inut de fiecare grupare politic\. Gruparea cu cel mai mare procent, dar nu mai mic de 40%, era declarat\ grupare majoritar\, iar celelalte se numeau grup\ri minoritare (n conformitate cu art. 90 al Legii din 1926). Se calculau apoi procentele ob]inute n fiecare circumscrip]ie, iar acolo unde una dintre grup\rile politice ob]inea majoritatea absolut\ (cel pu]in 50%), acea grupare primea n circumscrip]ie num\rul de mandate conform procentului realizat (art. 91). Dup\ aceast\ opera]iune, se sc\dea din num\rul total al mandatelor pe ]ar\, num\rul de mandate atribuite n circumscrip]iile n care se realiza o majoritate absolut\ (art. 92) [i mandatele r\mase din aceste circumscrip]ii, mpreun\ cu mandatele din circumscrip]iile n care nici o grupare nu realizase majoritatea absolut\, se totalizau [i se mp\r]eau astfel: gruparea declarat\ majoritar\
2 Legea nr. 1424 din 27 martie 1926.

vii

primea 50% din aceste mandate, adic\ "prima electoral\", iar celelalte 50% erau mp\r]ite propor]ional ntre toate grup\rile, indusiv cea majoritar\ (art. 93). Pragul electoral era stabilit la 2% iar acele grup\ri politice care nu reu[eau s\ ob]in\ cel pu]in 2% pe ]ar\, nu luau parte la aceast\ mp\r]eal\ (art. 94), ns\ primeau mandatele din circumscrip]iile n care aveau majoritate absolut\. De[i acest sistem, inspirat din legisla]ia electoral\ italian\ (ce fusese adoptat\ n 1923), nc\lca principiul egalit\]ii votului, el avea avantajul c\ oferea partidului c[tig\tor n alegeri posibilitatea de a-[i sus]ine mai u[or, n Parlament, programul de guvernare.

8. Parlamentul Romniei n timpul dictaturii carliste n februarie 1938, Carol al ll-lea a abrogat Constitu]ia [i a instaurat un regim care poate fi considerat, f\r\ nici un fel de rezerve, autoritar. De[i, formal, noua constitu]ie (c\reia i s-a atribuit titulatura "Constitu]ia Regele Carol al lllea") recuno[tea separa]ia puterilor n stat, n realitate ea asigura o situa]ie privilegiat\ pentru suveran. Acesta era numit "capul statului" [i lua parte activ\ la exerci]iul celor trei puteri. n domeniul legislativ, regele avea dreptul de a sanc]iona [i promulga legile, putnd refuza promulgarea, f\r\ de care nici o lege nu devenea executorie. n acela[i timp, initia]iva legislativ\ a Parlamentului era restrns\ numai la "legi n interesul ob[tesc al Statului". Regelui i revenea atribu]ia exclusiv\ de a convoca, deschide [i dizolva Parlamentul. Totu[i, este interesant de v\zut cum erau ale[i, conform constitu]iei carliste, membrii noului for legislativ. Deputa]ii erau ale[i, pe o durat\ de 6 ani, de c\tre cet\]eni romni care ndeplineau urmatoarele condi]ii: - alfabetizarea - s\ [tie s\ scrie [i s\ citeasc\, - s\ aib\ vrsta de 30 de ani mplini]i, - s\ nu intre n cazurile de incapacitate [i nedemnitate prev\zute de lege, - s\ exercite o ocupa]ie efectiv\ n agricultur\ [i munc\ manual\, comer] [i industrie, activit\]i intelectuale. Senatul era alc\tuit din senatori numi]i de Rege, din senatori de drept [i din senatori ale[i (prin scrutin uninominal). viii

9. 19 noiembrie 1946 - ultimele alegeri parlamentare de dinaintea dictaturii comuniste Dup\ ce timp de 4 ani (ntre 5 septembrie 1940 [i 2 septembrie 1944), via]a parlamentar\ din Romnia a fost suspendat\, ca urmare a actului de la 23 august 1944, Constitu]ia din 1923 a fost repus\ n drepturi. Primele alegeri parlamentare de dup\ r\zboi s-au desf\[urat la 19 noiembrie 1946, dup\ ce, sub presiunea for]elor comuniste, Regele desfiin]ase Senatul printr-un decret emis la 13 iulie 1946. A[adar, alegerile respective au vizat doar Adunarea Deputa]ilor [i au dat c[tig de cauz\, n urma unei fraude de propor]ii, Blocului Partidelor Democrate, constituit n jurul Partidului Comunist. Practic, acele alegeri au reprezentat momentul de nceput al regimului comunist n Romnia.

10. 1991 - adoptarea primei Constitu]ii post-comuniste Dup\ Revolu]ia din 1989, n Romnia a fost declan[at un proces de restructurare radical\ a sistemului politic romn, n conformitate cu principiile democra]iei occidentale constitu]ionale, n care Parlamentul, reprezentantul suprem al poporului romn, [i va g\si locul. Noua Constitu]ie a ]\rii, aprobat\ n urma referendumului din 1991, va organiza autorit\]ile publice pe principiul separ\rii puterilor n Stat.

11. 2003 - modificarea Constitu]iei De[i nu trecuse dect relativ pu]in timp de la adoptarea Constitu]iei (12 ani), n 2003 textul Constitu]iei a fost modificat, acest lucru fiind impus n special de necesitatea modific\rii sau nl\tur\rii unor prevederi care f\ceau din Constitu]ia Romniei una incompatibil\ cu statutul de viitor membru al Uniunii Europene. ntre acestea se reg\seau interdic]ia pentru str\ini de a cump\ra [i de]ine n proprietate terenuri, anumite chestiuni legate de rela]iile autorit\]ilor statului romn cu organismele Uniunii Europene etc. Odat\ cu aceste modific\ri au fost aduse [i altele. n ceea ce prive[te Parlamentul, cea mai important\ este eliminarea procedurii de mediere ntre cele dou\ Camere ale Parlamentului n procesul legislativ, nso]it\ de o "mp\r]ire" a tuturor domeniilor vie]ii economice, sociale [i politice n dou\ categorii - una fiind aceea a legilor asupra c\ruia ultimul cuvnt l are Senatul, iar cea de a doua, categoria legilor care primesc votul final n Camera Deputa]ilor.

ix

Principalele caracteristici ale Parlamentului Romniei la momentul actual

1. Structura [i modul de alegere Prin modul n care a fost redactat textul Constitu]iei adoptate n 1991, dar [i cel al noii Constitu]ii adoptate n 2003, structura actual\ a Parlamentului Romniei pare a avea ca surs\ de inspira]ie tradi]ia din perioada interbelic\, perioad\ n care acest for era unul bicameral. Numai c\, n timp ce n acele vremuri membrii Senatului erau n propor]ie destul de mare, fie numi]i de c\tre Suveran, fie senatori de drept, n prezent lucrurile stau cu totul altfel. Parlamentul rezultat n urma alegerilor parlamentare din noiembrie 2004 cuprinde 3313 deputa]i [i 137 senatori. Att senatorii, ct [i deputa]ii sunt ale[i direct de c\tre cet\]enii cu drept de vot, prin acela[i sistem de vot (propor]ional cu scrutin de list\ [i prag electoral pentru accesul partidelor [i alian]elor politice n Parlament), atribu]iile celor dou\ Camere fiind, n cea mai mare parte, identice. Excep]ie fac atribu]iile legate de votul final pe care l dau, una sau cealalt\, pe marginea unei legi, n func]ie de domeniul la care face referire legea respectiv\, atribu]iile Senatului n a da avizul pentru membrii naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie, numi]i de c\tre Pre[edintele ]\rii, [i n a numi Avocatul Poporului, atribu]ii care nu revin [i Camerei Deputa]ilor. Alte deosebiri constau n faptul c\, n ceea ce i prive[te pe senatori, norma de reprezentare este de 1 senator la 160.000 de locuitori, n timp ce, n cazul deputa]ilor, norma este de 1 deputat la 70.000 de locuitori [i n aceea c\ vrsta minim\ pentru ca un cet\]ean s\ poat\ fi ales membru al Senatului este de 33 de ani, iar n cazul deputa]ilor, vrsta minim\ este de 23 de ani. 2. Calitatea de organ reprezentativ suprem Timp de mult\ vreme, principala atribu]ie a Parlamentelor a fost de a reprezenta cet\]enii la nivelul statului, dup\ criterii strict geografice. La nceputuri, Parlamentul era o institu]ie pur consultativ\ ai c\rei componen]i ndeplineau func]ii executive limitate n teritoriu, la solicitarea conduc\torului statului. Func]iile legislative [i de reglementare a politicii publice au ap\rut treptat, pe m\sur\ ce func]ionarea societ\]ii s-a complicat, iar cei reprezenta]i au tins s\ se ia, par]ial, n serios.
3 n fapt, raportul popula]ie - locuri n Parlament a[a cum este el prev\zut n legea electoral\ actual\ presupune exiten]a a 332 de deputa]i. n prezent, ns\, unul din locurile din Camera Deputa]ilor care revine Alian]ei D.A. din circumscrip]ia Sibiu este vacant.

3. Calitatea de unic\ autoritate legiuitoare Legiferarea a devenit, cu timpul, func]ia cea mai important\ a Parlamentului. Func]ia legislativ\ presupune adoptarea de norme juridice obligatorii pentru to]i cet\]enii, aplicate de c\tre Executiv, iar n caz de nerespectare a lor sunt aduse la ndeplinire pe cale coercitiv\ prin intermediul autorit\]ii judec\tore[ti. Dac\ exercitarea func]iei legislative apar]ine n principiu numai Parlamentului, n practic\, legislativul mparte aceast\ func]ie cu Executivul pe calea deleg\rii legislative (Guvernul poate emite ordonan]e simple4 [i ordonan]e de urgen]\5). Totu[i, trebuie ar\tat c\, n privin]a proiectelor de lege ini]iate de Guvern, Parlamentul este acela care trebuie s\ le dezbat\ [i s\ se pronun]e asupra lor [i, totodat\, c\ ordonan]ele ajung [i ele s\ fie dezb\tute, la un moment dat, de c\tre Parlament (care le adopt\ sau le respinge). 4. Atribu]ii n stabilirea principalelor direc]ii ale politicii n diverse domenii Parlamentul este ales de c\tre cet\]eni s\ ia decizii n cele mai importante probleme. Domeniile care pot fi vizate de aceste decizii sunt prev\zute n Constitu]ie: social-economic, juridic, cultural, statal. n acest sens, Parlamentul are urm\toarele atribu]ii: adopt\ bugetul, aprob\ programul guvernului, declar\ mobilizarea general\ sau par]ial\, reglementeaz\ alegerile, reglementeaz\ organizarea [i desf\[urarea referendumului, organizeaz\ func]ionarea organelor de stat precum [i a partidelor politice, organizarea for]elor armate [i a ap\r\rii na]ionale,
4 Ordonan]ele simple sunt emise n baza unei legi de abilitare emise n prealabil de c\tre Parlament. Ele se supun aprob\rii Parlamentului doar dac\ legea de abilitare prevede acest lucru. Se pot emite pn\ la mplinirea termenului de abilitare [i doar n domeniile prev\zute n aceasta. 5 Ordonan]ele de urgen]\ se pot emite numai n cazuri excep]ionale. Se pot emite n orice domenii, mai pu]in n domeniul legilor constitu]ionale [i intr\ n vigoare numai dup\ depunerea lor, spre aprobare, la Parlament.

xi

stabile[te regimul juridic al st\rii de asediu [i a celei de urgen]\, stabile[te infrac]iunile [i pedepsele [i acord\ amnistii, stabile[te sistemul general al impozitelor [i taxelor [i emisiunea de moned\, stabile[te regimul propriet\]ii [i al mo[tenirii, stabile[te regulile generale privind raporturile de munc\, sindicatele [i securitatea social\, organizeaz\ nv\]\mntul, organizeaz\ administrativ teritoriul, stabile[te procedurile jurisdic]ionale, stabile[te statutul func]ionarilor publici etc.

5. Atribu]iile Parlamentului n alegerea, constituirea, numirea [i revocarea unora dintre autorit\]ile statului aprob\ n [edin]\ comun\ componen]a Guvernului [i i retrage ncrederea6 acordat\, nume[te membrii Cur]ii Constitu]ionale7 - o treime sunt numi]i de Camera Deputa]ilor [i o treime de Senat (restul sunt numi]i de Pre[edintele Romniei), Camera Deputa]ilor [i Senatul aleg n [edin]\ comun\, pentru o durat\ de 4 ani, Consiliul Superior al Magistraturii alc\tuit din 15 membri, Senatul avizeaz\ numirea membrilor naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie (inclusiv pentru pre[edintele acesteia), numi]i de c\tre Pre[edintele ]\rii, nume[te Avocatul Poporului (pe o durat\ de 5 ani), nume[te membrii Cur]ii de Conturi (pentru un mandat de 9 ani) la propunerea Comisiilor pentru Buget, Finan]e, B\nci ale celor dou\ Camere.

6. Controlul asupra institu]iilor statului Potrivit Constitu]iei [i legilor, Parlamentul poate controla: activitatea Consiliului Suprem de Ap\rare a ]\rii,
6 Retragerea ncrederii acordate Guvemului nseamn\ ini]ierea unei mo]iuni de cenzur\ de c\tre cel pu]in o p\trime din num\rul deputa]ilor [i senatorilor, [i votarea acesteia de c\tre cel pu]in jum\tate din membrii celor dou\ Camere. 7 Curtea Constitu]ional\ se compune din 9 judec\tori, fiecare dintre ei fiind numit pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau nnoit.

xii

execu]ia bugetar\, cu prilejul aprob\rii contului de ncheiere a exerci]iului bugetar, activitatea B\ncii Na]ionale [i a Cur]ii de Conturi, activitatea Serviciului Romn de Informa]ii etc. Controlul parlamentar este exercitat: direct de c\tre ntreg Parlamentul prin audierea [i dezbaterea unor d\ri de seam\, mesaje, rapoarte, programe de ac]iune, prin comisiile parlamentare permanente sau speciale, prin ntreb\ri [i interpel\ri adresate de parlamentari demnitarilor [i institu]iilor, prin demersurile de rezolvare a peti]iilor cet\]enilor, prin Avocatul Poporului.

7. Atribu]ii n politica extern\ Cele mai importante atribu]ii n acest domeniu sunt: ratificarea [i denun]area tratatelor interna]ionale, stabilirea liniilor directoare ale politicii interne [i externe a statului [i controlarea nf\ptuirii acestora, declararea st\rii de r\zboi precum [i suspendarea ostilit\]ilor militare, hot\rrea privind ncheierea armisti]iului [i dispunerea ncet\rii st\rii conflictuale.

Structurile Parlamentului Necesitatea unor structuri parlamentare mai eficiente [i specializate a fost considerat\ nc\ de la nceput esen]ial\ pentru buna desf\[urare a activit\]ii parlamentare, astfel nct acestea apar men]ionate n corpul legislativ fundamental, Constitu]ia Romniei, care, la articolul 64, define[te structura organizatoric\ de baz\ a celor dou\ Camere ale Parlamentului: 1. Grupuri parlamentare n care se pot organiza deputa]ii [i senatori; 2. Biroul Permanent; 3. Comisiile celor dou\ Camere: a. comisii permanente; b. comisii de anchet\ sau alte comisii speciale; c. comisii comune ale celor dou\ Camere: permanente, speciale sau de investigare. xiii

Grupurile parlamentare Grupurile parlamentare reprezint\ principala form\ de organizare politic\ n cadrul Parlamentului Romniei. Pentru constituirea unui grup parlamentar, este nevoie de minimum zece deputa]i, respectiv cinci senatori, parlamentarii unui partid politic sau ai unei forma]iuni politice neputnd constitui mai mult de un sigur grup parlamentar. n prima sa [edin]\, fiecare grup parlamentar procedeaz\ la alegerea conducerii proprii alc\tuite dintr-un lider [i, dup\ caz, din unul sau mai mul]i loc]iitori. Grupurile parlamentare au urm\toarele atribu]ii n cadrul func]ion\rii celor dou\ Camere: fac propuneri pentru alegerea componen]ei Birourilor Permanente, a pre[edin]ilor acestora [i a membrilor diferitelor comisii, dar [i a candida]ilor pentru func]iile de conducere a diferitelor institu]ii sau autorit\]i publice aflate n subordinea Parlamentului, trimit reprezentan]i la [edin]ele Birourilor Permanente [i la consult\rile publice organizate de acestea, pot formula amendamente pe proiecte de lege [i propunerile legislative aflate n Camera respectiv\ etc. Dimensiunile grupurilor parlamentare sunt importante att din punct de vedere politic, ct [i din punct de vedere administrativ. Astfel, cu ct un grup parlamentar este mai numeros, cu att importan]a sa [i a pozi]iilor formulate de acesta spore[te. n plus, grupurile parlamentare primesc din partea Camerelor spa]ii pentru desf\[urarea activit\]ii, personal angajat pentru munca de secretariat [i de specialitate, logistic\. n conformitate cu prevederile Constitu]iei Romniei (art. 81, alin. 1), liderii grupurilor parlamentare, al\turi de pre[edin]ii Birourilor Permanente ale celor dou\ Camere, sunt consulta]i de c\tre Pre[edintele Romniei, n situa]iile n care se pune problema dizolv\rii Parlamentului. n acest material pute]i g\si componen]a actual\ a grupurilor parlamentare din Camera Deputa]ilor [i din Senatul Romniei (paginile 161-174).

Birourile Permanente Birourile Permanente ale celor dou\ Camere ale Parlamentului se formeaz\ n urma negocierii dintre liderii grupurilor parlamentare n conformitate cu xiv

configura]ia politic\ a acestora, a[a cum rezult\ din constituirea ini]ial\ a grupurilor parlamentare. Componen]a Birourilor Permanente ale celor dou\ Camere ale Parlamentului este similar\: un pre[edinte, patru vicepre[edin]i, patru secretari [i patru chestori. n timp ce pre[edin]ii Birourilor Permanente ale celor dou\ Camere sunt ale[i pentru ntreaga perioad\ a mandatului Parlamentului, membrii Birourilor Permanente sunt ale[i la nceputul fiec\rei sesiuni parlamentare. Detalii despre membrii actuali ai Birourilor Permanente ale celor dou\ Camere g\si]i n acest material (paginile 175 [i 188). Competen]ele Birourilor Permanente ale Camerelor sunt n domeniul stabilirii perioadelor n care se desf\[oar\ sesiunile parlamentare (fac propuneri de perioade pentru desf\[urarea sesiunilor ordinare [i extraordinare care vor fi adoptate de fiecare Camer\), preg\tesc [i asigur\ desf\[urarea n bune condi]ii a lucr\rilor Camerelor, ntocmesc proiectele ordinii de zi (care, la Camera Deputa]ilor, este aprobat\ de Comitetul Ordinii de Zi, alc\tuit din liderii grupurilor parlamentare sau loc]iitorii acestora), organizeaz\ rela]iile Camerei cu Parlamentele altor state [i cu organiza]iile parlamentare etc. n plus, Pre[edintele Biroului Permanent al Senatului asigur\ interimatul func]iei de Pre[edinte al Romniei, conform art. 97 din Constitu]ie.

Comisiile parlamentare Comisiile sunt organisme de lucru ale Camerelor, nfiin]ate cu scopul de a ndeplini atribu]iile prev\zute de lege. Pentru a nu las\ loc interpret\rilor abuzive, textul fundamental subliniaz\ necesitatea ca alc\tuirea comisiilor parlamentare s\ reflecte configura]ia politic\ a fiec\rei Camere. Astfel, Constitu]ia Romniei stabile[te c\ fiecare Camer\ [i constituie comisii permanente [i poate institui comisii de anchet\ sau alte comisii speciale. Camerele [i pot constitui comisii comune (art. 64, alin. 4). Pentru fiecare comisie, num\rul de locuri ce revine fiec\rui grup parlamentar [i deputa]ilor independen]i este propus de Biroul Permanent al fiec\rei Camere. La fel ca [i componen]a n Birourile Permanente ale celor dou\ Camere, alc\tuirea comisiilor parlamentare trebuie s\ se fac\ respectndu-se configura]ia politic\ a Camerei, decizia lundu-se prin negocieri ntre liderii grupurilor parlamentare sau prin vot, componen]a lor fiind aprobat\ de plenul Camerei n cadrul c\reia se constituie. xv

Comisiile parlamentare joac\ un rol esen]ial n procesul de elaborare [i dezbatere a proiectelor de lege, acesta fiind locul n care sunt analizate [i dezb\tute punct cu punct att propunerea de proiect primit\ de comisia respectiv\, ct [i amendamentele parlamentarilor pentru respectivul proiect de lege. Raportul comisiei, cu argument\rile speciali[tilor care o compun, are, n majoritatea cazurilor, o importan]\ decisiv\ pentru conturarea opiniilor parlamentarilor n vederea vot\rii unui articol sau a proiectelor de lege n ansamblu. Comisia sesizat\ n fond poate stabili un termen n care sa-i fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examineaz\ proiectul de lege sau propunerea legistaltiv\ - prin consultare cu acestea [i ]innd cont de termenul n care Biroul Permanent i-a cerut s\-i prezinte raportul. La invita]ia Biroului Comisiilor, organiza]iile neguvernamentale, asocia]iile patronale, profesionale sau sindicale, reprezentan]ii administra]iei publice centrale sau locale [i ai altor persoane juridice, dar [i persoane fizice pot participa la lucr\rile comisiei. La propunerea membrilor comisiei, biroul comisiei poate organiza [i consult\ri cu aceste categorii de persoane juridice [i fizice interesate de subiectul dezb\tut. n cadrul fiec\reia dintre Camere, func]ioneaz\: comisii permanente comisii speciale comisii de anchet\

Comisiile permanente sunt comisii specializate pe domenii de activitate [i, prin urmare, sunt formate din speciali[ti n domeniul cu pricina - sau, cel pu]in, speciali[tii formeaz\ majoritatea unei comisii parlamentare. Comisiile permanente sunt constituite pe durata ntregii legislaturi, avnd num\rul, denumirea [i componen]a stabilite prin intermediul regulamentului fiec\rei Camere. Lista comisiilor permanente ale acestei legislaturi o pute]i consulta la paginile 175-174.
Comisiile permanente au ca atribu]ii principale ntocmirea raportului sau avizului asupra proiectului sau propunerii legislative, avizarea amendamentelor la proiectele de legi sau la propunerile legislative, dezbaterea altor probleme trimise c\tre acestea de c\tre Biroul Permanent.

Comisiile speciale sunt comisii formate pentru avizarea unor proiecte de legi complexe, pentru elaborarea unor propuneri legislative sau pentru alte
xvi

scopuri indicate explicit n hot\rrile de nfiin]are a comisiei repective (hot\rri care indic\ [i denumirea, obiectivele [i componen]a sa). Pentru a consulta lista comisiilor speciale ale Parlamentului, merge]i la paginile 195-199.

Comisiile de anchet\ sunt nfiin]ate din nevoi specifice de clarificare a cauzelor [i mprejur\rilor n care s-au produs evenimente sau au avut loc ac]iuni cu efecte negative, cu men]iunea c\, astfel, anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor fapte sau activit\]i care fac obiectul unor anchete judiciare sau care se afl\ pe rolul unor instan]e de judecat\. Comisiile de anchet\ sunt nfiin]ate pentru investigarea unor astfel de cazuri, pentru formularea unor concluzii, pentru stabilirea responsabilit\]ilor [i pentru conturarea unor m\suri de remediere a situa]iilor negative. Comisiile de anchet\ sunt prezentate la pagina 200.
Alegerile parlamentare Membrii celor dou\ Camere ale Parlamentului, n num\r de 469 (137 de senatori [i 332 de deputa]i), sunt ale[i prin vot universal, egal, direct, secret [i liber exprimat. Exprimarea votului este un drept [i nu o obliga]ie, cum se ntampl\ n unele ]\ri. A[a cum am ar\tat mai sus, n Romnia senatorii [i deputa]ii sunt ale[i n baza unui sistem de vot propor]ional cu scrutin de list\. A[adar, fiecare aleg\tor are de ales o list\ propus\ de un partid sau o alian]\, pentru circumscrip]ia n care locuie[te (circumscrip]iile sunt jude]ele ]\rii [i Municipiul Bucure[ti) sau un candidat independent care candideaz\ n circumscrip]ia respectiv\. Pentru eficientizarea actului legislativ, dar [i a activit\]ii Executivului, n multe dintre ]\rile cu democra]ie avansat\, legisla]ia electoral\ este conceput\ de a[a natur\, nct s\ limiteze accesul n Parlament al for]elor politice cu sus]inere modest\ n rndurile aleg\torilor. Acolo unde alegerile se desf\[oar\ n baza unui sistem de vot propor]ional, legea prevede un anumit prag electoral pentru accesul n Parlament. n Romnia, pragul electoral a fost introdus odat\ cu alegerile din 1992. n acel an au intrat n Parlament doar partidele care au ob]inut cel pu]in 3% din voturi [i coali]iile care au ob]inut un num\r de voturi cel pu]in egal cu 3% plus 1% pentru fiecare membru ncepnd cu al doilea, dar nu mai mare de 8%. Pentru alegerile parlamentare din 1996, pragul electoral a fost de 3%, att pentru partidele politice, ct [i pentru coali]ii ale acestora. Pentru alegerile din toamna anului 2000, pragul electoral a fost ridicat la 5% pentru partidele politice, n timp ce pentru alian]ele politice [i electorale xvii

pragul a fost de 5% plus 3% pentru al doilea partid, plus 1% pentru fiecare partid ncepnd cu al treilea, dar nu mai mare de 10%. n cazul candida]ilor independen]i, fiec\ruia dintre ace[tia i se cere s\ prezinte o list\ de sus]in\tori reprezentnd cel pu]in 0,5% din num\rul total de aleg\tori nscri[i n listele permanente din circumscrip]ia n care candideaz\. Procedura distribuirii mandatelor de deputat sau senator este ceva mai complicat\ [i necesit\, mai nti, stabilirea coeficientului electoral ce exprim\ num\rul de voturi necesar ob]inerii unui mandat. Acest coeficient electoral poate fi stabilit anterior alegerilor printr-o lege, dar este o procedur\ riscant\ deoarece se pot ivi probleme la atribuirea mandatelor, sau poate fi stabilit dup\ num\rarea voturilor ntr-o circumscrip]ie electoral\. Coeficientul electoral este rezultatul mp\r]irii num\rului de voturi valabil exprimate ntro circumscrip]ie la num\rul de mandate atribuit circumscrip]iei respective. La acest coeficient se mparte num\rul de voturi exprimate pentru fiecare list\ [i de cte ori se cuprinde coeficientul n acest num\r, attea mandate se atribuie listei. n cazul independen]ilor, ace[tia trebuie s\ ob]in\ un num\r de voturi cel pu]in egal cu coeficientul electoral, pentru a putea ob]ine un mandat. Prin aceast\ opera]iune se atribuie doar o parte din mandate, r\mnnd att mandate neatribuite, ct [i voturi neutilizate. Voturile care r\mn dup\ aceast\ mp\r]ire nu se pierd, ci se redistribuie ulterior, de la nivel central, n circumscrip]iile n care lista partidului respectiv a primit restul cel mai mare n urma acestei opera]iuni. Sistemul propor]ional duce la formarea unui Parlament care reprezint\ destul de exact [i op]iunile electoratului, impunndu-se prin rigurozitatea calculelor matematice n mp\r]irea mandatelor. Acesta avantajeaz\ multipartidismul [i permite reprezentarea n Parlament a tuturor opiniilor, intereselor [i op]iunilor n raport cu sus]inerea lor la nivelul electoratului, fiind un bun barometru politic. Mai mult, el duce la formarea unui raport just ntre procentul voturilor ob]inute [i mandatele parlamentare atribuite. Un avantaj important este c\ d\ prioritate programelor [i platformelor politice, ideilor, [i mai pu]in personalit\]ii [i promisiunilor unuia sau altuia dintre candida]i. Votul pe lista de partid, spun adversarii s\i, are, ns\, un dezavantaj cel pu]in la fel de mare ca avantajul de mai sus. n condi]iile n care, n Romnia, orice organiza]ie este judecat\ aproape exclusiv dup\ chipul [i asem\narea liderului s\u din acel moment, votul aleg\torului tinde s\ se orienteze automat n func]ie de simpatia sau antipatia pentru acesta - sau, n cel mai r\u caz, dup\ simpatia sau antipatia fa]\ de cel care se afl\ n capul listei din circumscrip]ia respectiv\. Voturile astfel nsumate fac, ns\, ca de ele s\ beneficieze [i cei de xviii

pe urm\toarele locuri de pe list\ - despre care, adesea, aleg\torul nu are nici o p\rere pentru c\ nu-i cunoa[te. Se presupune, deci, c\, dac\ fiecare partid ar prezenta cte un singur candidat pentru fiecare circumscrip]ie, ar fi nevoit s\ fie ceva mai grijuliu cu selec]ia acestuia - [i, n nici un caz, s\ plaseze pe acel unic loc un candidat dictat de la centru, dect atunci cnd el este foarte cunoscut n circumscrip]ia respectiv\.

xix

Rela]ia Parlament - Guvern


Guvernul [i celelalte organe ale administra]iei publice, n cadrul controlului parlamentar al activit\]ii lor, sunt obligate s\ prezinte informa]iile [i documentele cerute de Camera Deputa]ilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul pre[edin]ilor acestora. n cazul n care o ini]iativ\ legislativ\ implic\ modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigur\rilor sociale de stat, solicitarea inform\rii este obligatorie. Membrii Guvernului au acces la lucr\rile Parlamentului. Dac\ li se solicit\ prezen]a, participarea lor este obligatorie. Guvernul [i fiecare dintre membrii s\i sunt obliga]i s\ r\spund\ la ntreb\rile sau la interpel\rile formulate de deputa]i sau de senatori. Camera Deputa]ilor sau Senatul poate adopta o mo]iune prin care s\-[i exprime pozi]ia cu privire la problema ce a f\cut obiectul interpel\rii. Potrivit Constitu]iei, Pre[edintele Romniei desemneaz\ un candidat pentru func]ia de Prim-ministru. De regul\, aceasta se face n urma consult\rilor cu partidul sau coali]ia care de]ine majoritatea n Parlament. Programul de guvernare [i lista Guvernului se dezbat de c\tre Camera Deputa]ilor [i Senat n [edin]\ comun\, iar ncrederea Guvernului se acord\ cu votul majorit\]ii deputa]ilor [i senatorilor. Guvernul r\spunde politic numai n fa]a Parlamentului pentru ntreaga sa activitate [i numai Camera Deputa]ilor, Senatul [i Pre[edintele Romniei au dreptul s\ cear\ urm\rirea penal\ a membrilor Guvernului pentru faptele s\vr[ite n exerci]iul func]iei lor. ncrederea acordat\ Guvernului poate fi retras\ de Camera Deputa]ilor [i Senat prin adoptarea unei mo]iuni de cenzur\, ini]iat\ de cel pu]in o p\trime din num\rul total al deputa]ilor [i senatorilor [i adoptat\ cu votul majorit\]ii acestora. Guvernul [i poate angaja r\spunderea n fa]a celor dou\ Camere ale Parlamentului [i asupra unui program, a unei declara]ii de politic\ general\ sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis dac\ o mo]iune de cenzur\, depus\ n termen de trei zile de la prezentarea programului sau a declara]iei de politic\ general\ ori a proiectului de lege, a fost votat\ de majoritatea deputa]ilor [i senatorilor. Parlamentul poate adopta o lege special\ de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonan]e n domenii care nu fac obiectul legilor organice. n cazuri excep]ionale, Guvernul poate adopta ordonan]e de urgen]\, care intr\, ns\, n vigoare numai dup\ depunerea lor spre aprobare la Parlament. n acest caz, dac\ Parlamentul nu se afl\ n sesiune, el este convocat obligatoriu. Aprobarea sau respingerea ordonan]elor se face prin lege. xx

Schema rela]iilor `ntre institu]iile centrale

xxi

Procedura legislativ\ de adoptare a unei legi


Pentru ca ntregul mecanism s\ se declan[eze este nevoie ca cineva s\ propun\ proiecte de legi - care, la cap\tul unui proces dificil [i, de regul\, ndelungat, s\ devin\ legi. Pentru ca un text s\ ajung\ a fi discutat n Parlament el trebuie s\ ndeplineasc\ unele condi]ii. Au ini]iativ\ legislativ\: a. Guvernul ca institu]ie este cel mai ndrept\]it s\ conceap\ [i s\ propun\ proiecte de legi - f\r\ de care schimb\rile pe care acesta [i le-a propus n via]a societ\]ii nu pot avea loc. Proiectele de lege sunt produsele unor echipe de lucru dintr-unul sau mai multe ministere, aprobate ulterior n cadrul unei [edinte n plen a Guvernului. Avizarea n cadrul unei astfel de [edin]e presupune adoptarea cte unei Hot\rri de Guvern, n parte pentru fiecare proiect, privind naintarea spre dezbaterea de c\tre Parlament a respectivului proiect de lege. Odat\ [edin]a de Guvern ncheiat\, Secretarul General al Guvernului trimite proiectul, textul Hot\rrii de Guvern [i o scrisoare nso]itoare standard Secretarului General al Camerei Deputatilor sau Senatului - cu rugamintea de a declan[a procedura de dezbatere parlamentar\ (trimi]nd, totodat\, proiectul spre informare celeilalte Camere). Pn\ la promulgare, textul cu pricina va purta titlul de proiect de lege. b. Un parlamentar sau mai mul]i pot depune [i ei propunerea legislativ\, mpreun\ cu o scrisoare nso]itoare, la Secretarul General al Camerei de care apar]in, iar acesta l trimite spre avizare Consiliului Legislativ. n cazul textelor provenite de la deputa]i sau senatori, acestea se numesc propuneri legislative. Parlamentarii n[i[i pot propune amendarea legisla]iei. Este nevoie ca fie [i un singur parlamentar s\ semneze o propunere legislativ\ pentru ca ea s\ fie nregistrat\ [i s\ fie luat\ n discu]ie. Fire[te, ns\, cu ct ea este semnat\ de mai mul]i parlamentari, chiar din mai multe partide, cu att c[tig\ n reprezentativitate. xxii

c. 100.000 de cet\]eni, care s\ provin\ din cel pu]in un sfert din jude]ele ]\rii, iar n fiecare dintre acestea s\ se strng\ minimum 5.000 de semn\turi, n cazul legilor organice [i ordinare. Cet\]enii nu pot avea initia]iv\ legislativ\ n probleme fiscale, cu caracter interna]ional sau cu privire la amnistii ori gra]ieri. d. Pre[edintele, doar n cazul legilor de modificare a Constitu]iei, la propunerea Guvernului, a cel pu]in un sfert din num\rul deputa]ilor sau senatorilor sau 500.000 de cet\]eni din cel pu]in jum\tate din jude]ele ]\rii, n fiecare dintrea acestea trebuind strnse cel pu]in 20.000 de semn\turi.

Cine intr\ n posesia proiectului de lege [i ce face cu el? Textul proiectului de lege sau al propunerii legislative trebuie s\ fie depus la Camera care trebuie s\ l dezbat\ prima, n func]ie de domeniul la care face referire propunerea respectiv\. Textul este luat la cuno[tin]\ de c\tre Biroul Permanent al Camerei respective n prima sa [edin]\ de dup\ depunerea spre nregistrare. De asemenea, n prima [edin]\ a plenului Camerei, reprezentantul Biroului Permanent care conduce [edin]a anun]\ titlul proiectului de lege respectiv, numele ini]iatorului sau ini]iatorilor, precum [i comisia sesizat\ pentru a-l examina n fond [i eventualele comisii care urmeaz\ s\ dea avize la acest text. Nu exist\ o frecven]\ anume cu care se ntrune[te Biroul Permanent al fiec\rei Camere - ns\, ]innd seama de atribu]iile pe care le are, acest lucru se ntmpl\ ori de cte ori este nevoie - chiar mai des dect o dat\ pe zi. n momentul anun]\rii n plen a tuturor elementelor care l identific\, textul care aspir\ la titlul de lege are, deja, un num\r de ordine, care l va nso]i pn\ la p\r\sirea Camerei n care e discutat. Textul se imprim\ [i se distribuie parlamentarilor [i, n acela[i timp, este trimis spre dezbatere [i avizare comisiilor permanente competente. Biroul Permanent poate stabili un termen n care comisia sesizat\ n fond trebuie s\-[i depun\ raportul. n cazul Camerei Deputa]ilor, regulamentul s\u de func]ionare prevede c\ aceste termene "nu pot fi, de regul\, mai mici de 14 zile sau mai mari de 60 de zile". Modificarea termenului decis de Biroul Permanent pentru prezentarea raportului comisiei/comisiilor, odat\ hot\rt, poate fi decis\ numai de c\tre plenul Camerei n cauz\. xxiii

Comisia sesizat\ n fond poate stabili un termen n care s\-i fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii care examineaz\ proiectul de lege sau propunerea legislativ\ - prin consultare cu acestea [i ]innd seama de termenul n care Biroul Permanent i-a cerut s\ prezinte raportul. n caz de nerespectare a acestui termen, comisia sesizat\ n fond nu e obligat\ s\ a[tepte avizul sau avizele celorlalte comisii [i [i poate redacta raportul. Pentru ca [edintele comisiilor s\ aiba loc n mod legal, e necesar\ participarea majorit\]ii membrilor care le compun, iar hot\rrile se adopta cu votul majorit\]ii membrilor prezen]i. Ceea ce numim hot\rri sunt cele dou\ tipuri de produse ale muncii comisiilor - rapoartele [i avizele. Rapoartele finale, n forma n care se nainteaz\ Biroului Permanent, con]in aprecieri generale la adresa proiectului de lege sau propunerii legislative, propuneri motivate, privind admiterea acestora f\r\ modific\ri, respingerea sau admiterea cu modific\ri - f\cnd referire la avizele primite de la alte comisii, la toate amendamentele primite [i la avizul Consiliului Legislativ. n cazul - cel mai frecvent, de altfel - n care comisia opteaz\ pentru promovarea ini]iativei legislative cu modific\ri, raportul va marca ntr-o anex\ fiecare articol sau paragraf dintr-un articol propus spre modificare, al\turi de versiunea propus\ de comisie [i de motivarea acestei versiuni. n fine, rapoartele [i avizele cuprind, obligatoriu, pe lng\ opinia majorit\]ii membrilor comisiei, [i p\rerea contrar\ motivat\ a celorlal]i membri ai acesteia. Raportul final este naintat Biroului Permanent. Din momentul n care este nregistrat ca atare, raportul este multiplicat [i distribuit parlamentarilor [i presei, iar ini]iativa legislativ\ care face obiectul raportului intr\ automat pe ordinea de zi a Camerei respective. Proiectul ordinii de zi (lista proiectelor ce vor fi discutate ntr-o s\pt\mn\ dat\ din timpul sesiunii parlamentare, a[ezate n ordinea discut\rii lor), nso]it de proiectul programului de lucru, se ntocmesc de c\tre Biroul Permanent al Senatului [i de Comitetul ordinii de zi al Camerei Deputa]ilor [i se comunic\ plenului n ultima zi lucr\toare a s\pt\mnii anterioare celei vizate de respectiva ordine de zi - joia. Comunicarea c\tre plen presupune aprobarea sa de c\tre Biroul Permanent prin votul majorit\]ii parlamentarilor prezen]i. n cadrul [edin]ei Biroului Permanent, reprezentan]ii partidelor comunic\ priorit\]ile legislative ale fiec\rui partid n parte [i ncearc\ s\-[i promoveze ini]iativa legislativ\ preferat\ pe un loc ct mai bun pe list\. Din momentul n care ini]iativa legislativ\ p\r\se[te comisia, ncep primele negocieri pentru promovarea unui anumit text pe o pozi]ie frunta[\ a ordinii de zi. Initia]ivele legislative avizate de comisii se nscriu n proiectul ordinii de zi n cel mult 10 zile de la primirea raportului comisiei sesizate n fond, urmnd s\ se decid\ locul acestora pe ordinea de zi. xxiv

Ordinea de zi poate fi modificat\ luni, n deschiderea s\pt\mnii de lucru - la cererea Guvernului, a Biroului Permanent sau a unui grup parlamentar. Motivarea cererii de modificare a ordinii de zi se face printr-o singur\ luare de cuvnt a reprezentantului celor care au cerut modificarea. Dac\ exist\ opozi]ie, se d\ cuvntul unui singur vorbitor care se opune propunerii, dup\ care propunerea de modificare se supune la vot. Fire[te, fiecare din cei ndrept\]i]i poate solicita modificarea ordinii de zi sau a programului de lucru - cu condi]ia s\ nu solicite o modificare deja respins\ prin vot. Modificarea ordinii de zi sau a programului se aprob\, de asemenea, cu votul majorit\]ii deputa]ilor prezen]i. Un text care nu comport\ probleme deosebite [i are mai mult de dou\ articole trece prin trei etape principale: dezbaterea general\, dezbaterea [i votul pe articole, votul final pe ansamblul legii.

Dezbaterea general\ Dezbaterea general\ debuteaz\ cu prezentarea, de c\tre ini]iator, a motivelor care au condus la promovarea proiectului, urmat\ de prezentarea raportului comisiei - de c\tre pre[edintele acesteia sau de c\tre un raportor desemnat de comisie. Dup\ care, fiecare grup parlamentar are dreptul s\ nscrie la cuvnt cte un reprezentant. Se face o list\ a doritorilor s\ intervin\, iar pre[edintele de [edin]\ d\ cuvntul reprezentan]ilor grupurilor parlamentare n ordinea nscrierii. Dup\ ce lista vorbitorilor a fost epuizat\, ini]iatorul mai are dreptul de a lua cuvntul nc\ o dat\, naintea ncheierii dezbaterilor generale, pentru a-[i ap\ra proiectul de eventualele obiec]ii mpotriva proiectului n ansamblu. n aceast\ prim\ etap\, discu]iile se poart\ asupra motiva]iilor [i utilit\]ii generale a proiectului. Dac\ prin raportul comisiei se propune respingerea proiectului, pre[edintele de [edin]\ cere Camerei s\ se pronun]e prin vot imediat dup\ ncheierea dezbaterilor generale.

Dezbaterea pe articole Dezbaterea pe articole `ncepe n cazul admiterii proiectului. Pre[edintele de [edin]\ cite[te fiecare articol n parte, urmat de amendamentele care i-au fost aduse (doar cele privind gramatica [i tehnica legislativ\). Este discutat [i, ulterior, votat fiecare articol n parte, dar ncepnd cu amendamentele. xxv

Discutarea amendamentelor ncepe cu cele prin care se propune eliminarea unui text cuprins n articolul care se discut\ [i continu\ cu cele n care se propun modific\ri sau complet\ri. Plenul Camerei se pronun]\ prin vot distinct asupra fiec\rui amendament, ca [i asupra fiec\rui articol.

Votul n ansamblu Votul `n ansamblu `ncepe dup\ ce textul initia]ivei legislative a fost votat articol cu articol. n toate Parlamentele lumii, votul final asupra unui proiect de lege este, practic, cel mai important moment al procesului - anun]at cu mai multe zile nainte, pentru optima mobilizare a parlamentarilor, mai ales atunci cnd e vorba de legi importante [i, deci, disputate. Diversele tipuri de viitoare legi se cer votate de o anume majoritate: legile constitu]ionale (prin care se amendeaz\ Constitu]ia) - de cel pu]in dou\ treimi din num\rul deputa]ilor [i senatorilor (majoritate calificat\), legile organice (pentru reglementarea organiz\rii unor institu]ii) de c\tre jum\tate din num\rul deputa]ilor respectiv, senatorilor (majoritate absolut\), legile ordinare de c\tre jum\tate din num\rul deputa]ilor, respectiv senatorilor prezen]i n sala (majoritate simpl\). Exist\ dou\ posibilit\]i de a ntoarce din drum initia]iva legislativ\ de c\tre: Curtea Constitu]ional\, Pre[edintele Romniei nainte de a fi trimis\ spre promulgare, legea r\mne cinci zile la Secretariatele celor dou\ Camere - timp n care Pre[edintele ]\rii, unul din pre[edin]ii celor dou\ Camere, Guvernul, ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie sau minimum 25 de senatori sau 50 de deputa]i pot cere Cur]ii Constitu]ionale s\ se pronun]e asupra ei cu privire la constitu]ionalitatea unor articole din ini]iativa legislativ\ sau a textului n ansamblu. Curtea Constitu]ional\ are dreptul de a se sesiza [i din oficiu asupra constitu]ionalit\]ii legilor [i se pronun]\ enun]nd o decizie publicat\ n Monitorul Oficial al Romniei. Prin aceast\ decizie, Curtea se pronun]\ cu privire la obiec]ia de neconstitu]ionalitate ridicat\ de cei care au sesizat-o. Forma revizuit\ a Constitu]iei Romniei din 2003 elimin\ posibilitatea Parlamentului de a anula deciziile Cur]ii Constitu]ionale. Astfel, Parlamentul trebuie s\ pun\ de acord dispozi]iile considerate neconstitu]ionale cu xxvi

con]inutul deciziilor Cur]ii n termen de 45 de zile, perioad\ n care prevederile respective sunt suspendate de drept. Dispozi]iile din legile n vigoare declarate neconstitu]ionale prin decizia Cur]ii [i nceteaz\ efectele n termen de 45 de zile. Pe baza raportului Comisiei juridice, care cuprinde propuneri pentru eliminarea sau modificarea prevederilor declarate neconstitu]ionale prin decizia Cur]ii Constitu]ionale, camera reexamineaz\ prevederile respective [i face corel\rile tehnico-legislative necesare. Astfel c\, atunci cnd celor dou\ Camere le vine rndul s\ se pronun]e, fiecare dintre ele voteaz\ n primul rnd raportul Comisiei Juridice. n cazul n care Pre[edintele Romniei se decide s\ cear\ reexaminarea textului unei viitoare legi, gest pe care poate s\-l fac\ o singur\ dat\, pentru un proiect de lege, el trebuie s\ foloseasc\ acest drept al s\u n maximum 20 de zile de la primirea spre promulgare. n aceast\ situa]ie, cea care se pronun]\ asupra solicit\rii pre[edintelui este comisia avizat\ ini]ial n fond, iar cele dou\ Camere voteaz\ eventualele modific\ri cu majoritatea cerut\ de tipul de lege astfel blocat\ de la promulgare. Dup\ discutarea solicitarii Pre[edintelui, noua trimitere spre promulgare l oblig\ pe acesta s\ procedeze la aceasta n maximum 10 zile de la primire.

xxvii

Schema procesului legislativ `n Romnia

xxviii

Liberul acces la informa]iile de interes public


Unul dintre drepturile fundamentale ale cet\]enilor Romniei garantat prin intermediul Constitu]iei este dreptul de a avea acces la informa]ii (articolul 31). Una dintre cele mai importante realiz\ri din ultimii ani n privin]a cre[terii transparen]ei institu]iilor publice, a controlului societ\]ii civile asupra acestora [i, implicit, a consolidrii democra]iei, a constituit-o adoptarea Legii 544 din 2001 privind Liberul Acces la Informa]iile de Interes Public. Se poate spune c\ apari]ia acestei Legi a creat premisele pentru ca articolul 31 din Constitu]ia Romniei, cel care garanteaz\ dreptul cet\]enilor de a avea acces la informa]iile publice s\ fie, n sfr[it, cu adev\rat respectat. Legea 544/2001 reglementeaz\ modul n care cet\]enii pot solicita institu]iilor [i autorit\]ilor publice informa]ii publice produse sau gestionate de c\tre acestea. Se supun Legii 544 acele entit\]i care sunt finan]ate din bani publici, cu excep]ia societ\]ilor comerciale cu capital de stat. n vederea eficientiz\rii activit\]ii de furnizare a informa]iilor de interes public, legea prevede ca fiecare institu]ie/autoritate public\ ce se supune legii fie s\ nfiin]eze un departament specializat, fie s\ desemneze o persoan\ cu atribu]ii specifice aplic\rii Legii 544. Legea mparte categoriile informa]iile publice gestionate de o autoritate/institu]ie n dou\ categorii, din punct de vedere al modului de acces: informa]ii oferite din oficiu [i informa]ii oferite la cerere. Informa]iile oferite din oficiu sunt acele informa]ii pe care autoritatea/institu]ia trebuie s\ le fac\ publice (prin afi[are la sediul autorit\]ii sau al institu]iei publice ori prin publicare n Monitorul Oficial al Romniei sau n mijloacele de informare n mas\, n publica]ii proprii, precum [i n pagina de internet proprie [i prin punerea la dispozi]ia cet\]enilor, spre consultare, la sediul autorit\]ii sau al institu]iei publice, n spa]ii special destinate acestui scop) f\r\ ca cet\]eanul sa fie nevoit s\ formuleze o cere n acest sens. n aceast\ categorie sunt cuprinse urm\toarele tipuri de informa]ii: 1. actele normative care reglementeaz\ organizarea [i func]ionarea autorit\]ii sau institu]iei publice; 2. structura organizatoric\, atribu]iile departamentelor, programul de func]ionare, programul de audien]e al autorit\]ii sau institu]iei publice; xxix

3. numele [i prenumele persoanelor din conducerea autorit\]ii sau a institu]iei publice [i ale func]ionarului responsabil cu difuzarea informa]iilor publice; 4. coordonatele de contact ale autorit\]ii sau institu]iei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email [i adresa paginii de internet; 5. sursele financiare, bugetul [i bilan]ul contabil; 6. programele [i strategiile proprii; 7. lista cuprinznd documentele de interes public; 8. lista cuprinznd categoriile de documente produse [i/sau gestionate, potrivit Legii; 9. modalit\]ile de contestare a deciziei autorit\]ii sau a institu]iei publice n situa]ia n care persoana se consider\ v\t\mat\ n privin]a dreptului de acces la informa]iile de interes public solicitate. n categoria informa]iilor disponibile la cerere sunt incluse celelate informa]ii produse sau gestionate de autorit\]ile/institu]iile publice, cu excep]ia celor care sunt secrete de stat sau de serviciu. Accesul la aceast\ categorie de informa]ii se face n baza unei cereri scrise sau verbale. Este important de precizat faptul c\ cererile de informa]ii publice nu trebuie motivate. Cet\]eanul nu este obligat [i nu i se poate cere s\ precizeze motivul pentru care solicit\ informa]ia respectiv\. Cererile de informa]ii publice, att cele verbale ct [i cele scrise, sunt eviden]iate ntr-un registru special. n momentul primirii unei cereri de informa]ii publice, autoritatea/institu]ia public\ are obliga]ia de a r\spunde solicitantului, indiferent de solu]ia dat\ cererii. Astfel, dac\ informa]ia solicitat\ nu este disponibil\ la institu]ia respectiv\ sau face parte din categoria informa]iilor exceptate de la liberul acces, refuzul trebuie comunicat solicitantului n termen de cinci zile de la data cererii, [i acesta trebuie motivat. Dac\ informa]ia solicitat\ este public\, ea trebuie comunicat\ solicitantului n termen de 10 zile de la data cererii. n cazul n care informa]ia solicitat\ necesit\ un volum mare de munc\ pentru a fi colectat\ [i pus\ la dispozi]ia solictantului, autoritatea/institu]ia public\ are obliga]ia de a r\spunde n termen de 10 zile, preciznd c\ informa]ia respectiv\ este public\ [i c\ - datorit\ volumului mare de munc\ necesar - va fi furnizat\ ntr-un termen ce nu poate dep\[i 30 de zile. Legea prevede, de asemenea, c\ institu]iile nu pot percepe taxe pentru furnizarea de informa]ii de interes public, dar poate solicita contravaloarea serviciului de copiere a documentelor solicitate (n cazul n care nu sunt solicitate n format electronic), f\r\ a stabili ns\ limite n care aceast\ taxa se poate ncadra. xxx

n cazul n care solicitantul se consider\ lezat n dreptul s\u de acces la informa]iile de interes public (informa]ia solicitat\ nu i-a fost furnizat\, i-a fost furnizat\ cu ntrziere sau incomplet), acesta are posiblitatea de a formula o reclama]ie administrativ\, men]ionnd informa]iile solicitate [i de ce consider\ c\ r\punsul autorit\]ii/institu]iei nu este conform legii. De asemenea, solicitantul poate ac]iona n instan]\ autoritatea/instu]ia public\ care i refuz\ accesul la informa]ii de interes public, avnd [i op]iunea de a solicita acesteia desp\gubiri. n afara acestei legi, ave]i la dispozi]ie [i alte instrumente [i procedee care s\ v\ faciliteze accesul la informa]ii de interes public. Urm\rirea mass-media, participarea la dezbaterile publice organizate de diferitele institu]ii [i consult\rile publice sunt doar cteva astfel de metode la dispozi]ia dvs. n Parlament Romniei, accesul cet\]enilor la informa]ii de interes public este reglementat intern prin intermediul unor Hot\rri ale Birourilor Permanente (din aprilie 2003 pentru Camera Deputa]ilor [i din iunie 2004 pentru Senat). n plus, n conformitate cu prevederile Constitu]iei privind dreptul de peti]ionare (articolul 51), pute]i depune peti]ii la cele dou\ Camere ale Parlamentului. Pentru mai multe detalii despre modalit\]ile concrete n care pute]i depune cereri de informa]ie sau peti]ii, vizita]i website-urile celor dou\ Camere (www.cdep.ro [i www.senat.ro).

xxxi

Cum v\ pute]i adresa parlamentarilor ale[i `n circumscrip]ia dvs.


Senatorii sau Deputa]ii din circumscrip]ia n care locuim au responsabilitatea de a ncerca s\ mbun\t\]easc\ via]a comunit\]ii n care tr\im [i a ntregii ]\ri prin contribu]ia lor la adoptarea legilor. Ei trebuie doar convin[i c\ problema asupra c\reia le atragem aten]ia este una important\ pentru via]a acestei comunit\]i - sau, dac\ nu reu[im s\-i convingem de acest lucru, c\ este important\ pentru ei [i pentru partidul pentru care vor candida, probabil, din nou, mai devreme sau mai trziu. C\uta]i-i, a[adar, scrie]i-le, telefona]i-le, trimiteti-le mesaje pe email, dac\ ave]i posibilitatea, solicita]i o audien]\! Cel mai simplu este s\-i c\uta]i la biroul parlamentar din circumscrip]ie. n folosul exercit\rii mandatului, fiecare Senator are n circumscrip]ie cte un birou teritorial, avnd ca personal angajat un [ef de birou senatorial, un [ofer [i o secretar\-dactilograf\, salaria]i ai Senatului. De asemenea, fiecare birou senatorial este dotat cu un autoturism pentru deplas\ri n circumscrip]ie. Cheltuielile biroului sunt achitate din bugetul Senatului.

Deputa]ii primesc, de asemenea, lunar, o sum\ egal\ cu indemniza]ia lor lunar\ brut\ - "n scopul exercit\rii mandatului". Ei pot organiza, separat sau prin asociere, birouri n circumscrip]iile n care au fost ale[i. Acestea sunt facilit\]i prev\zute special pentru ca deputa]ii [i senatorii s\ ntre]in\ o leg\tur\ constant\ [i eficient\ cu aleg\torii.
Explora]i, deci, aceste oportunit\]i de a-i contacta. Foarte curnd senatorul [i deputatul vor avea nevoie de votul dumneavoastr\ - [i ar fi ideal ca n aceast\ "tranzac]ie" s\ nu fie implicat doar votul dumneavoastr\, ci mai multe. Cu ct problema pentru care i c\uta]i este vital\ pentru mai mult\ lume, cu att [ansa ca aceast\ problem\ s\ fie considerat\ relevant\ pentru comunitate cre[te, firesc. C\uta]i, deci, dintre parlamentarii din circumscrip]ia dumneavoastr\, pe cei cu autoritate politic\ (membru al Biroului Permanent, lider de grup parlamentar, membru n conducerea na]ional\ a partidului) sau profesional\ (membri ntruna din comisiile permanente de specialitate n care se ncadreaz\ problema dumneavoastr\). Dac\ nu ntlni]i aceste calit\]i la parlamentarul pe care l-a]i votat apela]i la parlamentari ai altor partide - dac\ este vorba de o problem\ din specialitatea profesional\ a parlamentarului, este foarte posibil ca el s\ xxxii

reac]ioneze chiar dac\ [tie c\ nu-l ve]i vota nici data viitoare. S-ar putea ca el s\-[i descopere singur ceea ce-l avantajeaz\ [i, dac\ rezolv\ acea problem\, poate c\ voturile pe care le dore[te i vor veni, oricum, de la al]ii - n aceea[i m\sur\. Dac\ e, ntr-adev\r, o problem\ de specialitate, nu e obligatoriu s\ existe [i un limbaj politic comun; cel profesional ar putea fi suficient. De asemenea, nu uita]i c\ unii din angaja]ii biroului de circumscrip]ie pot fi ei n[i[i exper]i - juri[ti sau economi[ti. Consulta]i-v\ cu ace[tia. {i ei vor candida mai devreme sau mai trziu. Dac\ v-a]i f\cut curaj [i a]i fixat deja o or\ de audien]\, nu uita]i: stabili]i-v\ cu acurate]e scopurile audien]ei [i ce anume exact dori]i s\ ob]ine]i. Ca atare, nu v\ risipi]i n detalii [i limita]iv\ la dou\-trei aspecte importante [i, mai ales, relevante; aduce]i copii dup\ documente [i fi]i preg\tit s\ explica]i foarte pe scurt semnifica]ia fiec\ruia; anticipa]i contra-argumentele [i, implicit, argumentele care s\ topeasc\ contra-argumentele, fi]i preg\tit s\ asculta]i cu aten]ie; nu lungi]i vizita mai mult dect este necesar [i fi]i preg\tit s\ v\ da]i seama prompt dac\ va poate ajuta sau nu; solicita]i un termen n care s\ reveni]i dup\ un r\spuns; nu uita]i c\ scopul vizitei dumneavoastr\ este unul de informare. Nu pute]i for]a parlamentarul s\ fie de acord cu dumneavoastr\. Tot ce pute]i face - [i nu este pu]in lucru - este s\ nu i mai acorda]i votul dumneavoastr\ la urm\toarele alegeri. Cazul ideal continu\ s\ fie acela n care problema pe care i-o expune]i senatorului sau deputatului nu este numai a dumneavoastr\ - pentru c\ acesta este modul n care parlamentarul poate face, ntr-adev\r, ceva. Pentru problemele excesiv de personale s-ar putea ca persoana cea mai indicat\ s\ fie primarul, un avocat bun sau doar un ziarist de la cotidianul local. lar n cazul n care nu este doar problema dumneavoastr\, ncepe]i prin a-i explica cte persoane sunt afectate. Prezenta]i-i liste cu semn\turi pe care s\ le poat\ folosi, la rndul s\u. Mul]i oameni politici se laud\ c\ vorbesc "n numele cet\]enilor" - pu]ini o pot demonstra cu acte. {i, de altfel, acela[i principiu e valabil [i pentru dumneavoastr\: num\rul nu face puterea - autoorganizarea unui grup de cet\]eni cu interese comune, da!

xxxiii

Harta administrativ\ a Romniei xxxiv

The Romanian Parliament


Short Overview The constitutional reform in 2003 and the elections in 2004, resulting in a fragile equilibrium between the parties in power and those in opposition, generated an unprecedented debate about both institutional power sharing, and the structure and role of state institutions. The tensions over the role of the President, who is elected directly by the voters, but has very limited power with regard to Parliament and the Government, have raised a fundamental dilemma within Romanian politics between a parliamentary republic and a presidential one. Voters and the political elite cannot ignore the lack of consistency in the current institutional structure and the Romanian society needs to decide whether proposed reforms will produce a monocameral Parliament or a bicameral one, and whether or not the chambers in the latter would have distinct legislative purviews and methods of election. In order to better understand the inner workings of institutions that are high on the Romanian public agenda, this book offers a review of the key moments in the history of Romanian political society and of the changes each of these moments produced.

1. People's Assemblies in Wallachia and Moldavia Many historians place the starting point of Romanian political-institutional history in 1829 with the Peace Treaty of Adrianople. While this treaty, which marked the end of the Russian-Turkish war, redrew the spheres of influence for both empires, it also included references to the relationship between these two great powers, Tsarist Russia and the Ottoman Empire on the one hand, and Walachia and Moldavia on the other. As part of this treaty, both empires agreed to adopt an act of a constitutional nature in each of the two Danubian regions and they named it Organic Regulation (Regulament Organic). In Wallachia and Moldavia, the local reformist nobility expanded two sets of governing guidelines and sent the resulting proposals to the two great powers (the two regions were under the suzerainty of the Ottoman Empire and the protectorates of Tsarist Russia). The treaty also included references to the unification of the two regions and the adoption of a modern xxxv

Constitution for the new-born state. Russia, however, which militarily controlled the two territories, opposed the idea of a full-fledged constitution and imposed the concept of Organic Regulations (Regulamente Organice) instead. The Organic Regulations (Regulamente Organice) introduced, for the first time, the principle of the separation of powers into Romanian political doctrine.

2. The Paris Convention and the Establishment of Parliamentarianism The 1856 Paris Peace Treaty, signed following the end of the Crimean War, established ad-hoc councils (which later became representative assemblies) in both Wallachia and Moldavia. These councils, which involved representatives of all social strata, including peasants, were similar to constitutional assemblies in their composition and purpose. It is noteworthy that within these ad-hoc assemblies, representatives formed groups based on shared ideologies: conservatives, moderate conservatives, moderate liberals, and radical liberals, for the first time. The decisions adopted by the two assemblies were discussed by a committee of the guaranteeing powers, and on August 19, 1858 with the signing of the Paris Convention, became the new constitutional framework for the organization of the two principalities. Under this framework, legislative power was exercised by the two Princes, each supported by an Elective Assembly in his territory and by the Central Commission in Foc[ani (common to both principalities). The Elective Assembly in each territory elected its own Prince.

3. 1864 - The Creation of the Senate The reign of Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866), Prince of Wallachia and Moldova, was marked by sharp divisions between both conservatives and liberals as well as between these both groups and the Prince. Despite their different political and social ideologies, the conservatives and liberals formed an alliance to oppose Cuza. Cuza, in an effort to provoke a shift of the balance of power within the state and increase the political representation of certain social strata within the legislature, proposed a series of constitutional and electoral reforms. These reforms included the transformation of the legislative system from a monocameral one into a bicameral one, in which the members of the upper chamber would be designated by the Prince. xxxvi

Following the coup d'tat in May 1864 and the dissolution of the Legislative Assembly, Cuza organized a plebiscite on the constitutional and electoral reforms, previously rejected by the Legislative Assembly. The plebiscite confirmed public support for the proposed electoral and constitutional changes, foremost among which was the creation of the Senate.

4. The Parliamentary System Introduced Through the 1866 Constitution After Cuza's resignation (in February, 1866), elections were held for the Deputies' Assembly, which later became the Constitutional Assembly. The elections were conducted in accordance with the 1864 electoral law and were won by the conservatives. This victory gave the conservatives a great degree of influence over the 1866 Constitution. This Constitution established a Deputies' Assembly and a Senate independent of the executive that possessed limited control over the Members of the Cabinet. This innovation not only affirmed the principle of the separation of powers, but also established a legislative check on the power of the executive. The Constitution, adopted in June 1866 and promulgated on June 30, 1866 by Carol I, ruler of the United Principalities, laid the modern foundations of an elective assembly, in keeping with similar governmental systems elsewhere in Europe at the time.

5. 1919 - the First Parliament Elected by Universal Suffrage Following the Great Unification on December 1, 1918, Romania elected its first parliament by universal suffrage (voters were all male, over 18, and Romanian citizens; women and those serving in the military were not allowed to vote). These elections were held in accordance with the Constitution, as modified in 1917. The 1917 modifications included, among others, the abolishment of property requirements for voting.

6. 1923 - Landmark of the Romanian Parliamentary Life The two Chambers elected in 1922 worked, starting in March, as National Constitutional Assemblies. On March 29, 1923, the Constitution, newly adopted by the two Constitutional Assemblies, entered into force. At the time, it was one of the most advanced and democratic constitutions in Europe. xxxvii

Throughout the constitutional debates, participants questioned the need for two legislative bodies. Ultimately, however, the 1923 Constitution maintained the bicameral system. The Deputies' Assembly was elected through a party list system at the county level. Voters had the option to choose individual candidates from within the lists for which they voted.

7. 1926 - Introduction of the "Electoral Bonus" In 1926, Romania adopted the "electoral bonus" law. Under this law, the previous system of proportional representation was replaced with a system of "majority bonus". In an election, the political party that received the highest percentage of votes, but not less than 40%, automatically received half of the seats in Parliament and was declared the majority party. The remaining seats were divided proportionately among all of the other parties that received at least 2% of the vote. Although this system, inspired by the Italian electoral legislation (that had been adopted in 1923) violated the principle of equality of votes, it had the advantage for the winning party of simplifying the process of enacting legislation.

8. Romanian Parliament during the Carlist Dictatorship In February 1938, Carol II abrogated the Constitution and instituted a regime that was unquestionably authoritarian. Although, formally, the new constitution (that was called King Carol II's Constitution) acknowledged the separation of powers, in reality, it guaranteed a privileged position for the sovereign. The latter was called "head of state" and had authority in all three spheres of power.

9. November 19, 1946 - the Last Parliamentary Elections before the Communist Dictatorship Between September, 1940 and September, 1944, the Romanian Parliament was suspended. In 1944, the 1923 Constitution was re-established. The first post-war elections were held on November 19, 1946. Under pressure from communist forces, the King abolished the Senate in July, 1946 and the November elections were held only for seats in the Deputies Assembly. Through voter intimidation and election fraud, the Block of Democratic xxxviii

Parties (Blocul Partidelor Democrate), dominated by the Communist Party, took an overwhelming majority of the seats in Parliament. The 1946 elections represented the starting point of the communist rule in Romania.

10. 1991 - the First Post-communist Romanian Constitution After 1989, Romania initiated a process of radical restructuring of the political-institutional system, in accordance with the principles of Western constitutional democracy. The Parliament was affirmed as the supreme representative institution. The new Constitution, approved following the 1991 referendum, organized public authorities under the principle of separation of powers.

11. 2003 - Modification of the Constitution Despite the relatively short period of time since its adoption, the text of the Constitution was modified in 2003, to make it consistent with that of a future European Union (EU) member state. Among the sections altered were the prohibition on property ownership by foreigners and other provisions related to the relationship between Romanian and European Union institutions. In addition to the modifications related to EU membership, other changes were made to the Constitution. As far as Parliament was concerned, one of the most important of these changes was the elimination of parliamentary interchamber legislative conference committees. Potential legislative topics were "divided" into two categories - one for the laws on which the final vote must be taken by the Senate, and one for the laws on which the Chamber of Deputies must have the final say.

xxxix

Main Features of the Present Romanian Parliament


I. Structure and Appointment Both Senators and Deputies are elected for four year terms by universal suffrage under a proportional representational, closed party-list electoral system coupled with a minimum parliamentary vote threshold required for political parties and coalitions of parties to have parliamentary representation. As of 2004, there are 137 Senate seats and 332 seats in the Chamber of Deputies, with 314 seats elected and 18 seats set aside for national minorities not otherwise represented in Parliament. Senate candidates must be at least 33 years old, while Chamber of Deputies candidates can be no younger than 23 years old. The roles of the two chambers are similar. Yet, some distinction can be found in the responsibilities belonging to the two legislative bodies depending upon on the subject matter of the legislation, as recently defined in the 2003 Constitution. Further, the Senate ratifies the membership for the High Court of Cassation and Justice following nomination by the President, and the Senate appoints the Ombudsman. Another difference lies in the two chambers' respective ratios of representation: one Senator for every 160,000 citizens, while for the Chamber of Deputies, the ratio remains one Deputy for every 70,000 citizens. The roles of the Romanian Parliament: Supreme representative body - ensuring citizens' representation; Sole legislative authority - initiating and passing laws; Responsibilities in the creation of national policies in several fields; Duties in electing, instituting, appointing, and revoking several authorities of the state; Oversight of the institutions of the state; Responsibilities in the field of foreign policy.

II. Structures of the Parliament The need for efficient and specialized parliamentary structures that would promote good functionality of the Parliament has long been recognized. Article 64 of the Constitution defines the structure of the two Chambers of the Parliament: 1. Parliamentary groups (party caucuses); 2. Permanent Bureaus; xl

3. Commissions (committees): a. permanent b. special c. investigative

2. Parliamentary Groups (Party Caucuses) Parliamentary groups serve as the fundamental political organizations within the Romanian Parliament. The minimum numbers of members for establishing a parliamentary group are ten for Deputies and five for Senators; Deputies and Senators of a political party may not establish more than one parliamentary group. Parliamentary groups have many duties including: (1) selecting party members to serve within the permanent bureaus and as candidates for offices of the various public institutions and authorities subordinated to the Parliament, and (2) assigning additional party representatives to attend the meetings of the permanent bureaus, and to the public consultations organized by the bureaus; and (3) formulating amendments to bills submitted to their respective chamber of Parliament. The respective influence of each parliamentary group has significance from both the political and administrative points of view. The larger a parliamentary group, the greater impact and weight its opinions will have on the activities of the Parliament. Also, the larger a parliamentary group, the more administrative resources it will be able to command from the chamber including more office space for running their activities, additional employees, and greater logistical support. In accordance with the provisions of the Romanian Constitution (Art. 81, para. 1), the leaders of the parliamentary groups, jointly with the presidents of the two chambers of Parliament, are to be consulted by the President of Romania when taking the decision to dissolve Parliament. For details on the current membership of the various Romanian parliamentary groups, please consult the following section of this book (pages 161 - 174).

1. Permanent Bureaus The permanent bureaus of the two chambers are formed following negotiations between leaders of parliamentary groups (party caucuses) with xli

the numbers of seats per party in each bureau reflecting the overall party breakdown within the chamber generally. The make-up of the permanent bureaus of the two chambers is similar: a president, four vice-presidents, four secretaries and four quaestors. Whereas presidents of the permanent bureaus of the two chambers are elected for the entire mandate (term) of parliament, other members of the permanent bureaus are elected at the beginning of each parliamentary session. You can find details about the current members of the Permanent Bureaus of the Senate and the Chamber of Deputies in the third part of this book (pages 175 and 188). The duties of the permanent bureaus of the two chambers are several: (1) recommending the calendar for each parliamentary session (which must be adopted later by each chamber), (2) preparing and assuring the good organization of the activity of the two chambers, (3) establishing the legislative agenda (in the Chamber of Deputies the Committee of the Leaders of Parliamentary Groups must approve), (4) facilitating inter-parliamentary relations with foreign legislatures and parliaments. Furthermore, the President of the Permanent Bureau of the Senate may serve as interim President of Romania in situations defined by Article 97 of the Constitution.

3. Parliamentary Commissions (Parliamentary Committees) Commissions serve as the basic deliberative units of the Parliament, with respective jurisdictions prescribed by law. The Romanian Constitution established that each chamber shall create permanent commissions, and may establish investigative commissions or other special commissions. Each chamber may also establish common, or joint, commissions (Art. 64, para. 4). For each commission, the number of members for each parliamentary group and independent Senators and Deputies is suggested by the Permanent Bureau of each Chamber. In a similar manner with the case of permanent bureaus, membership within the commissions is established with respect for the political configuration within the Chamber, with the decision taken through negotiations between leaders of the parliamentary groups or through vote, and with the final list of members approved in a plenary session of the respective chamber. Parliamentary commissions play an essential role in the process of drafting and debating bills. They serve as the primary forums for debate and detailed xlii

analysis of bills and proposed amendments to the legislation. The report offered by a commission after its analysis and debate of a bill, in most cases, has a significant impact on the decision-making of the membership of the whole chamber. At the invitation of a commission's bureau, nongovernmental organizations, professional organizations, trade unions, employers' associations, representatives from central and local public administration, other legal bodies, and citizens, may attend the meetings of the commissions. The bureau of the commission may also hold consultations with outside parties interested in the commission's activity.

3.a Permanent commissions: commissions specializing in specific fields of activity, with members serving as experts in these fields. Permanent commissions are established for the entire mandate (term) of Parliament, and have their name, size and membership established by the standing orders of each chamber. The list of permanent commissions of this legislature as well as their membership lists can be found in this book, pages 175 - 194). 3.b Special commissions: commissions established for the deliberation of complex bills as well as for other purposes as defined by its establishing language (such decisions include the name, mandate and membership of such a commission). Pages 195-199 of this book detail current special commissions, their contact details and membership. 3.c Investigative commissions: commissions established to specifically review, analyze, and clarify circumstances related to specified issues, crises, and concerns. Such parliamentary investigations may not focus on issues which are also the specific object of current judicial investigations or of active lawsuits. Investigative commissions not only investigate cases of importance, they establish responsibility and formulate remedial measures. Current investigative commissions are presented at page 200.

xliii

Parliamentary Elections
The 469 members (137 Senators and 332 Deputies) of the two Chambers of Parliament are elected by universal, equal, direct, secret, and free voting. Casting a vote is a right, not an obligation. As discussed above, Senators and Deputies are elected on a political party-list system. Under this system, each citizen votes for one list of candidates proposed by a participating political party or alliance or for an independent candidate in the district in which they live. Legislative districts in Romania are identical to county (jude]) boundaries. To improve the efficiency of the legislative process, many democratic countries limit the ability of political groups with insignificant public support to enter Parliament. In countries where elections take place on the basis of a political party list system, electoral law usually provides for a minimum threshold of votes required to win seats in Parliament. In Romania, a minimum threshold was introduced starting with the elections in 1992. In 1992, parties had to obtain at least 3% of the vote to receive seats in Parliament. Coalitions of parties had to receive at least 4% and an extra 1% for each additional member, up to 8% total. For the 1996 parliamentary elections, the threshold was reduced to 3% for both political parties and coalitions. For the 2000 elections, the threshold was raised to 5% for political parties. Coalitions had to receive 8% (5% plus 3% for the second party) and an additional 1% for each additional party, up to 10% total. In order to get their names on the ballot, independent candidates are required to compile a list of signatures totaling at least 0.5% of the total number of registered voters in the district in which they plan to run. In this system, the distribution of seats is rather complicated and begins with establishing the number of votes required per seat. The number of votes per seat is determined by dividing the total number of votes cast in a district by the number of seats in that district. To determine the number of seats won by a party in a particular district, divide the total number of votes received by the party by the number of votes per seat. To be seated in Parliament, independent candidates must receive at least the same number of votes as the calculated number of votes per seat. At the end of this process, there are usually votes that are not utilized or seats not attributed. The unused votes xliv

are redistributed nationally to those constituencies in which a party narrowly missed the minimum number of votes required per seat. The party-list system leads to the formation of a Parliament that represents to a high degree the political will of the electorate, imposing itself by its mathematical rigor in turning votes into seats. This system is advantageous in a multiparty environment because it ensures the representation of a wide range of voter opinions and interests. It also serves as an effective political barometer. Moreover, this approach clearly demonstrates the correspondence between the votes cast and the seats awarded based on those votes. Proponents also argue that the party-list system encourages voting based on political ideology and party agendas rather than a candidate's personality and charisma. According to opponents, voting on a party-list system has significant drawbacks that outweigh its perceived advantages. For example, Romanian voters generally tend to determine the party that they vote for based on their opinion of the names at the top of a list or based on their opinions of national leaders, rather than on the effectiveness of individual MPs within their communities. Under this system of voting, there is no way for voters to ensure that the individuals that ultimately hold the seats from their districts are capable of fully representing their interests or even willing to do so. Nor is there any way to reward individuals who perform particularly well as MPs. Opponents of the party-list system frequently assert that if a party were required to forward a single candidate for each constituency rather than a list, it would more carefully select a candidate that was well known to the community and best able to represent its interests.

xlv

Parliament - Government Relationship


In accordance with the Constitution, the President of Romania nominates the Prime Minister, usually after consultations with the majority party or coalition. The Government agenda and proposed Ministers are debated by a joint session of Parliament. The Government is invested once it receives a majority of the votes cast in Parliament. The Government is answerable only to the Parliament. Only the Chamber of Deputies, the Senate, and the President have the right to request that criminal charges be filed against the members of the Government for crimes committed in office. The members of the Government have the right to observe parliamentary meetings. If their presence is requested in Parliament, then their participation is mandatory. The Government, including all agencies and ministries, are required to respond to all questions and requests from Parliament and individual deputies and senators. The Government, as well as other administrative agencies, is obliged to present information and documentation requested by the Senate, the Chamber of Deputies, or by parliamentary committees. The Government may send programs, political declarations, or proposed legislation to Parliament for its consideration. If draft legislation requires a modification of the national budget or the budget for social security, then the Government must seek approval. The Chamber of Deputies and the Senate can revoke the mandate of the Government by adopting a motion of no confidence, which must be initiated by one forth of the total number of Members of Parliament and approved by majority vote. The Parliament may adopt a special law giving the Government the right to propose emergency ordinances in areas not traditionally part of the Government's purview. In exceptional cases, the Government may adopt emergency ordinances that only go into affect after they are filed with Parliament. If the Parliament is not in session, it will automatically be convened.

xlvi

Legislative Procedure of Adopting a Law


The first step in creating a law within the Romanian legislative system begins with the introduction of a bill into Parliament. There are three constitutionally recognized methods of bringing a bill before the Parliament. Methods of introducing a bill into Parliament: a. The Prime Minister's Government may conceive and propose bills to Parliament generally as part of a legislative agenda designed to advance the Government's public policy. The Government traditionally proposes this legislative agenda at the beginning of its elected mandate as part of its "governing program". b. Individual Senators or Deputies may submit legislative proposals, together with a standard letter of intent, to the General Secretary of their respective chamber. c. Citizens can propose national legislation through petition of the Government. A constitutionally valid citizens' petition must consist of a minimum of 100,000 signatures from citizens who reside in no less than 25% of the counties in Romania and provided that no less than 5,000 citizens within each of these counties signs the petition. d. The President may introduce an amendment to the Constitution, but only at the proposal of the Government, or at least 25% of the MPs, or with a petition of 500,000 citizens signatures coming from at least 50% of the counties of Romania (with at least 20,000 signatures from citizens in each of these represented counties). The text of the bill or of the legislative proposal must be introduced into the appropriate chamber of Parliament - a determination based upon the subject matter of the proposed legislation. The current Romanian Constitution stipulates the subject matter prerogatives of the Senate and the Chamber of Deputies. The legislation must be acknowledged by the Permanent Bureau of the Chamber in its first meeting held after the piece of legislation was registered. Also, during the first plenary session after the bill was registered and acknowledged, the member of the Permanent Bureau who serves as presiding officer for the session makes public the title of the draft legislation, its sponsor(s), the commission of primary jurisdiction and, if applicable, the commissions of secondary jurisdiction. xlvii

The bill can then be formally printed, reproduced, and distributed to MPs in preparation for debate. Bills are then referred to the appropriate permanent commission, which must debate and analyze the legislation and provide a report regarding its deliberations. The Permanent Bureau may set a deadline by which the commission must submit its report. In the Chamber of Deputies such deadlines "may not be shorter than 14 days or longer than 60 days" according to standing orders. Any later modification of the reporting deadline may only be decided by the plenary (whole body) of the respective chamber. The commission of primary jurisdiction may, in keeping with the final deadline set by the Permanent Bureau for reporting out the bill and in consultation with the relevant commissions, itself set a deadline for receiving the reports of the commission(s) of secondary jurisdiction. If the other commissions fail to meet the deadline, the primary commission can file its mandatory report without obligation to wait for the approval or response of the other commissions. The final commission report must be forwarded to the Permanent Bureau of the relevant chamber. The Permanent Bureau registers the report, duplicates and distributes it to all MPs, makes it available to the press and public, at which point the underlying legislative bill automatically enters the daily agenda of the respective chamber. A typical legislative measure that does not involve special problems and has more than two articles passes through three distinct phases: general legislative debate debate and vote on individual articles final vote on passage of the bill After passage of the bill the measure can be referred back to Parliament for reconsideration only upon order of the: Romanian Constitutional Court , or President of Romania. Before being sent for final promulgation into law, the Parliament-approved legislation remains for five days in the secretariat's offices of the two chambers. During this period the President, either of the presidents of the two chambers of Parliament, the Prime Minister's Government, the High Court of Cassation and Justice, 25 Senators, or 50 Deputies may request that the Constitutional Court determine whether the legislation complies with the provisions of the Constitution. The Constitutional Court is also entitled to initiate such an analysis ex officio and it delivers its decision by publishing it in Romania's Official Gazette. The Court's decision represents a ruling on the constitutionality of the legislation in question. xlviii

Under the amended 2003 Constitution, Parliament can no longer overturn Constitutional Court rulings that have found unconstitutional provisions in current legislation, rules or orders. Such provisions will become null and void within 45 days of the date the Court's ruling is published, unless Parliament acts to make the provisions found unconstitutional by the Court consistent with the Constitution. In such situations, the Judicial Commissions (Judiciary Committees) of each chamber will deliver a report on how to make the provisions in question consistent with the content of the Constitutional Court's decision. Procedurally, when the two chambers vote, they each first vote upon the Judicial Commissions' report. Additionally, the President of Romania can decide to request that the Parliament reconsider a law. This right can only be exercised once per each specific piece of legislation and within 20 days of the date when the President received the law for promulgation. After Parliament receives the President's request for review, the original commissions of consideration have to report their formal opinions on the President's request. The full Senate and Chamber of Deputies then vote to approve the possible changes with the same majority vote as the one required for the adoption of revised law. Upon passage, the bill will again be sent for promulgation to the President who has to sign it into law within no later than ten days of receipt.

xlix

Democra]ie f\r\ institu]ii?


Scurt excurs asupra rolului institu]iilor `ntr-o democra]ie

Cartea Albastr\, ajuns\ la a patra edi]ie, ncearc\ s\ ofere o perspectiv\ asupra rolului [i locului institu]iilor politice romne[ti n societate. Fa]\ de edi]iile anterioare care se opreau cu prec\dere asupra Parlamentului [i, mai ales, asupra parlamentarilor, aceast\ edi]ie urm\re[te s\ prezinte o viziune integrat\ a sistemului institu]ional. Contextul n care apare actuala edi]ie a C\r]ii Albastre este dominat de multe dileme cu caracter institu]ional, dar al c\ror efect nu se limiteaz\ doar la institu]ii: de la dimensiunea [i structura Parlamentului (bicameralism versus monocameralism), la rela]iile infraexecutive dintre Pre[edinte [i Guvern, la tipul sistemului electoral [i reforma administra]iei, pn\ la impactul societ\]ii civile asupra proceselor democratice [i integrarea european\. De aceea descriptivismul edi]iilor anterioare va fi completat printr-o abordare analitic\ ce afirm\, n esen]\, c\ institu]iile influen]eaz\ strategiile [i tacticile prin care actorii [i urm\resc obiectivele. Modul de structurare al institu]iilor influen]eaz\ comportamentul tuturor, att al politicienilor, ct [i al oamenilor obi[nui]i. Abordarea institu]iilor din aceast\ edi]ie porne[te de la teza conform c\reia institu]iile nu sunt simple instrumente prin care se satisfac nevoi sociale, nici elemente ale infrastructurii ce reproduc automat structura social\ sau economic\, nici rezultate ale presiunilor politice sau sociale, colective sau individuale, ori ale influen]ei liderilor, ci un set de reguli, formale [i informale, care organizeaz\ spa]iul politic [i, prin consecin]\, comunitatea. Exist\ un acord general n [tiin]a politic\ contemporan\ n ceea ce prive[te definirea institu]iilor politice ca "reguli ale jocului"1. n fond, orice viziune asupra institu]iilor ar trebui s\ poat\ r\spunde ntreb\rii "Cum s\ facem s\ putem convie]ui astfel nct s\ limit\m conflictele, individuale sau colective, f\r\ s\ cre\m institu]ii monstruoase care s\ ne ncalce libert\]ile?". Din vremea vechilor greci, tema celei mai bune forme de guvernare preocup\ att teoreticienii, ct [i practicienii politicii. Platon [i Aristotel, la nceputurile reflec]iei sistematice asupra politicii, au dezvoltat o perspectiv\ analitic\ ce a rezistat timpului, ncercnd s\ identifice ce institu]ii politice conduc la cea mai bun\ organizare social\. Direc]ia lor de cercetare a determinat orientarea gndirii politice pn\ n secolul al XIX-lea, cnd, odat\ cu emergen]a noilor [tiin]e sociale, mai ales a sociologiei [i mai apoi a economiei politice, analiza institu]iilor s-a diversificat, f\r\ ns\ a reu[i s\ dea un r\spuns clar.
1 Bo Rothstein, "Institu]iile politice: o perspectiv\ de ansamblu" n Robert E Goodin [i HansDieter Klingemann (ed.), Manual de [tiin]\ politic\, Ia[i, Polirom, 2005, p 136.

li

Normativismul marilor filosofi antici, obsesia lor pentru cea mai bun\ guvernare posibil\, a deschis calea ideologiilor moderne. Ca reac]ie, s-a dezvoltat o linie pozitiv\ de abordare a institu]iilor care s-a diversificat, urmnd fie direc]ia analizei de tip economic, caracteristic\ teoriei alegerilor ra]ionale care consider\ indivizii ca fiin]e ra]ionale care construiesc institu]ii rezonabile, fie n variantele sistemice sau istorice, ce caracterizeaz\ neoinstitu]ionalismul ultimilor decenii. Dar, oricare ar fi abordarea, exist\ un consens larg n privin]a restabilirii rolului institu]iilor politice ca actori relevan]i ai comunit\]ii. n cele ce urmeaz\ vom analiza institu]iile dintr-o perspectiv\ formal\, f\r\ ns\ a neglija aspectele informale care pot oferi r\spunsuri la ntreb\rile privind varia]iile institu]ionale [i comportamentale. Cum se face c\ institu]ii diferite produc efecte asem\n\toare, iar institu]ii similare au rezultate divergente? Chestiunea a preocupat nc\ de la primele ncerc\ri de inginerie institu]ional\ gnditorii romni, teza formelor f\r\ fond propus\ de Titu Maiorescu n eseul s\u din 1868, n contra direc]iei de ast\zi n cultura romn\, fiind ilustrativ\ pentru nencrederea conservatorilor n imita]ia institu]ional\. Criticul romn introducea ideea fracturii culturale care separa cele dou\ Romnii, cea superficial\, a elitei cosmopolite, [i cea profund\, a poporului. Ideologul junimismului trimite la sursele respingerii modelului institu]ional apusean. {i, cel pu]in la nivelul discursului public, situa]ia nu s-a schimbat decisiv ntr-un secol [i jum\tate. Conflictul dintre tradi]ionali[ti, tenta]i uneori de fundamentalism, [i sincroni[ti nu pare s\ fi ncetat, oricare ar fi fost forma regimului politic. Spre exemplu, n plin regim de inspira]ie sovietic\ tracomania [i dacismul deveneau instrumente ale legitim\rii na]ional-comuniste.

Figura 1. Sistemul institu]ional romnesc F\r\ a evalua impactul elementelor culturale, de la tradi]ii pn\ la modul de luare a deciziilor, analiza institu]iilor r\mne superficial\. Pe de alt\ parte, de[i prezint\ avantaje indiscutabile, perspectiva informal\ risc\ s\ diminueze coeren]a demersului teoretic. Avnd n vedere sensul demersului C\r]ii Albastre, promovarea unei perspective institu]ionale deschise [i optimiste asupra guvern\rii [i a rela]iei dintre sistemul institu]ional, v\zut ca un actor de lii

sine st\t\tor, [i societatea romneasc\, vom proceda, n principal, la o sistematizare a institu]iilor pornind de la viziunea formal\. Schema conceptual\ care st\ la baza demersului este prezentat\ `n figura 1. Dac\ institu]iile politice desemneaz\ regulile jocului, atunci Constitu]ia devine institu]ia de referin]\. n func]ie de evolu]iile constitu]ionale, putem analiza stabilitatea [i specificul regimurilor politice, altfel spus modul n care a fost condus [i administrat statul. Din acest punct de vedere, Romnia a fost dominat\ de instabilitate. Durata medie de via]\ a unui regim politic n cei 185 de ani ce s-au scurs de la 1821, cnd ncepea procesul de modernizare institu]ional\ accelerat\, a fost de 14 ani [i 2 luni. Cele 13 regimuri ce s-au succedat sunt expresia inconsisten]ei institu]ionale [i a c\ut\rii stabilit\]ii domniile p\mntene (1822-1827), ocupa]ia rus\ sau nceputul protectoratului rusesc (1827-1834), domniile regulamentare (1834-1849), ocupa]ia ruseasc\ sau regimul puterii protectoare (1849-1854), ocupa]ia turco-austriac\ sau regimul puterilor garante (1854-1859), regimul conven]ionalist [i domnia lui Cuza (1859-1866), monarhia constitu]ional\ (1866-1938), monarhia autoritar\ (1938-1940), regimul statului romn al Mare[alului Antonescu (1940-1944), tranzi]ia cvasi-constitu]ional\ (1944-1947), totalitarismul de tip sovietic (19471989), regimul tranzi]iei institu]ionale (1989-1991), regimul constitu]ionalrepublican cu tr\s\turi semipreziden]iale (1991-prezent). Cei 72 de ani ce sau scurs ntre momentul instal\rii monarhiei constitu]ionale [i lovitura de stat autoritar\ a lui Carol al II-lea au reprezentat cel mai stabil regim politic romnesc al epocii moderne. Nici nainte, nici dup\, situa]ia nu s-a repetat. Dup\ 1938 au fost experimentate nc\ [ase regimuri politice (din care dou\ de tranzi]ie institu]ional\), trecnd de la dictatura regal\ [i regimul personal al mare[alului Antonescu, cu o scurt\ parantez\ cvasi-constitu]ional\, la totalitarism [i, dup\ 1990, prin scurta tranzi]ie institu]ional\ la etapa actual\, republican-democratic\. Privit\ retrospectiv, monarhia constitu]ional\ a fost nu doar cel mai rezistent, dar [i cel mai dinamic regim romnesc. n compara]ie, urm\torul regim n ordinea longevit\]ii, cel comunist, impus prin ocupa]ie militar\ [i stabilizat prin teroarea securist\, de[i a rezistat 42 de ani, a fracturat societatea [i nu a putut genera institu]ii func]ionale. Paradoxal, cel pu]in din perspectiva mai vechilor sau mai noilor adep]i ai teoriei formelor f\r\ fond, tocmai regimul constitu]ional s-a dovedit cel mai trainic [i mai activ institu]ional. Faptul c\ aranjamentele constitu]ionale au e[uat n cteva alte rnduri s-a datorat caracterului mult prea personal sau arbitrar al regimului (de la Cuza, la Carol al II-lea, Antonescu sau Ceau[escu). Abordarea Constitu]iei ca institu]ie-reper prezint\ avantaje conceptuale, facilitnd, pe de o parte sistematizarea sistemului institu]ional, dar, mai ales, eviden]iind rolul de fundament constitutiv al principiului legalit\]ii, [i prin urmare indicnd preeminen]a domniei legii [i a "regulilor jocului" n consolidarea regimurilor politice. liii

Istoria Constitu]iilor romne[ti


Proiectul de constitu]ie al lui Ionic\ T\utu din 1822, cunoscut sub numele de Constitu]ia C\rvunarilor, introducea ntr-o manier\ vag\ ideea separa]iei puterilor ntre Sfatul ob[tesc (adunare reprezentativ\ aristocratic\ din care urmau s\ fac\ parte boierii mari [i mici) [i Domn. Totodat\, erau prezente articole inspirate din Declara]ia Drepturilor Omului [i ale Cet\]eanului din august 1789. F\r\ a putea fi aplicat\, din cauza opozi]iei marii boierimi, Constitu]ia C\rvunarilor anun]a, nc\ din primii ani ai domniilor p\mntene, c\ut\rile institu]ionale ce vor marca urm\toarea jum\tate de secol. A doua ncercare constitu]ional\ a avut mai mult succes. Impus de regimul de ocupa]ie ruseasc\, primul aranjament constitu]ional din Principate a fost un experiment curios. Regulamentele Organice, adoptate n 1831 n Muntenia [i n 1832 n Moldova au consacrat principiul separa]iei puterilor, introducnd norme [i principii moderne de organizare a statului. Acestea vor contribui la dezvoltarea institu]ional\ a Principatelor. Respinse de Revolu]iile din 1848 din cauza originii lor ruse[ti, Regulamentele Organice, con]innd dispozi]ii aproape identice, au favorizat unirea celor dou\ Principate [i au gr\bit procesul de transformare institu]ional\ [i cultural\. F\r\ a fi un parlament democratic, adun\rile regulamentare erau totu[i un progres fa]\ de situa]ia anterioar\. Conform Regulamentelor, n Principate puterea legislativ\ se manifesta prin Adunarea Ob[teasc\ aleas\ pentru un mandat de 5 ani. n componen]a Adun\rii erau reprezenta]i doar marii boieri. Astfel, n Muntenia, `n afar\ de cei trei exponen]i ai bisericii (episcopi eparhio]i) mai erau reprezenta]i 20 de boieri de treapta nti [i 19 deputa]i ai jude]elor (cte unul din fiecare jude] [i unul pentru ora[ul Craiova). Pe linia incipientei separa]ii a puterilor n stat puterea judec\toreasc\ se realiza prin intermediul tribunalelor jude]ene, al divanurilor judec\tore[ti de la Bucure[ti, Craiova, Ia[i [i prin naltul Divan Domnesc. Executivul, reprezentat de domn, limitat de celelalte puteri, va continua totu[i s\ domine. Dar fermentul schimb\rii institu]ionale se manifestase deja. Dup\ adoptarea Regulamentelor organice, occidentalizarea Principatelor va fi mult mai rapid\, iar influen]a Imperiului Otoman se va reduce, pentru prima dat\, de o manier\ semnificativ\, dup\ o jum\tate de mileniu. Ca [i Regulamentele Organice, [i Conven]ia de la Paris din 1858 a fost rezultatul interven]iei str\ine. De data aceasta a fost vorba de un act interna]ional care a luat doar par]ial n considerare rezolu]iile Divanurilor ad liv

hoc din acela[i an care au reprezentat o form\ de consultare a popula]iei din cele dou\ principate dun\rene n privin]a voin]ei lor de unire. Aceast\ prim\ constitu]ie democratic\ a statuat norme fundamentale privind organizarea politico-juridic\ a Principatelor. Conven]ia de la Paris a impus pentru prima dat\ n practica noastr\ constitu]ional\ principiul separa]iei puterilor, exercitate de Domn, de o Adunarea electiv\ [i de Comisia central\ de la Foc[ani. Ultima avea sarcina de a stabili un set comun de legi n ambele Principate, dar [i de codificarea unitar\ a legilor [i de revizuirea Regulamentelor Organice. La trei ani de la realizarea Unirii, pe 24 ianuarie 1862, a fost constituit, ca urmare a unific\rii celor dou\ adun\ri elective de la Ia[i [i Bucure[ti, Parlamentul Principatelor Unite. Dar contextul va fi unul dificil, rela]iile dintre Legislativ [i Domn devenind tensionate. Cum n acela[i timp a fost desfiin]at\ [i Comisia Central\ de la Foc[ani a disp\rut [i singura institu]ie capabil\ s\ medieze rela]iile dintre puterea legislativ\ [i cea executiv\, care se vor deteriora continuu, totul culminnd cu lovitura de stat antiparlamentar\ a lui Cuza din 1864.
Acestea vor fi circumstan]ele n care va fi redactat Statutul dezvolt\tor al Conven]iei de la Paris (1864), prin care vor fi ntreprinse schimb\ri constitu]ionale. Odat\ cu introducerea Corpului ponderator, bicameralismul se mp\mntene[te [i n Romnia, rezistnd pn\ n 1940. De[i Statutul lui Cuza este considerat de mul]i autori prima Constitu]ie a Romniei, nc\ din preambulul acestuia se sublinia continuitatea [i legitimitatea Conven]iei de la Paris, care "este [i r\mne legea fundamental\ a Romniei". Departe de a se limita la evolu]iile constitu]ionale conven]ionaliste sau statutare, odat\ cu abdicarea, n februarie 1866, a domnitorului Alexandru Ioan Cuza ncepe o perioad\ de efervescen]\ politic\ [i legislativ\ ce va duce la adoptarea Constitu]iei [i a monarhiei constitu]ionale. Constitu]ia din 1866, inspirat\ din legea fundamental\ belgian\ din 1831, considerat\ cea mai liberal\ constitu]ie european\ a epocii, consfin]ea o serie de principii precum suprema]ia suveranit\]ii na]ionale, guvern\mntul reprezentativ, separa]ia puterilor, monarhia ereditar\, responsabilitatea ministerial\ sau respectarea drepturilor omului [i ale cet\]eanului. Tot atunci a fost consacrat constitu]ional caracterul indivizibil al statului romn, care de la acea dat\ va purta numele oficial de Romnia, chiar dac\ la data respectiv\ ]ara noastr\ r\mnea sub suzeranitate otoman\. Modificat\ superficial n mai multe rnduri, Constitu]ia din 1866 va fi reformat\ substan]ial abia dup\ Marea Unire din 1918. Constitu]ia din 1923 sa dorit un instrument juridic cuprinz\tor care s\ se adapteze noului context lv

politic [i s\ r\spund\ exigen]elor unui stat de drept. Dar noua Constitu]ie nu a f\cut obiectul consensului. Partidul Na]ional Romn condus de Iuliu Maniu a respins-o din cauza caracterului ei centralist, dar [i a viciului de procedur\. Nerespectarea articolului 128 al Constitu]iei din 1866 privind alegerea unei adun\ri constituante pentru modificarea Constitu]iei a fost considerat\ un atentat la practica statului de drept. Maniu considera Constitu]ia din 1923 ca pe un dictat liberal. n aceste condi]ii, regimul constitu]ional inaugurat sub guvernarea liberal\ nu ncepea, precum cel din 1866, sub auspicii pozitive. Pe de alt\ parte {tefan Zeletin, ideologul neoliberalismului, considera Constitu]ia din 1923 "cel mai revolu]ionar act din istoria noastr\ politic\; ea st\ la hotarul a dou\ lumi. (Dac\) tratatul (de la Adrianopol) din 1829 inaugureaz\ era nou\ a liberalismului, Constitu]ia pl\m\dit\ n anul 1923 indic\ transformarea liberalismului n forma sa opus\: aceea a neoliberalismului" ct\ vreme aceasta promova "interven]ia puterii de stat" [i "concep]ia libert\]ilor individuale ca func]ii sociale"2. Acestor controverse li s-au ad\ugat instabilitatea guvernamental\, politizarea administra]iei, clientelismul [i corup]ia. Unirea din 1918 nu a schimbat comportamentul elitei politice de la Bucure[ti, care nu a fost capabil\ s\ [i asume responsabilit\]ile politice ale noului context. Efervescen]a populismului legionar, forma autohtonizat\ a fascismelor occidentale, anun]a deja colapsul sistemului politic interbelic inapt s\ r\spund\ a[tept\rilor unei societ\]i n transformare. Neputnd asigura consensul minimal n jurul regimului politic, Constitu]ia din 1923 a fost abandonat\ de Carol al II-lea la doar cteva zile dup\ lovitura sa de stat. Constitu]ia monarhic\ din 1938 limita [i mai mult individualismul liberal inaugurat n 1866, dnd n contrapartid\ un loc mai important problematicii sociale. Inten]ia regelui era de a transforma statul individualist n stat corporatist. Concentrnd puterile n mna regelui, Constitu]ia de la 1938 [i-a legat existen]a de domnia acestuia [i a fost a fost suspendat\ n 1940 ca urmare a abdic\rii for]ate a acestuia. Perioada urm\toare este un vacuum constitu]ional. Pentru aproae patru ani de zile Romnia nu a avut constitu]ie. Regimul personal al mare[alului Ion Antonescu poate fi comparat din aceast\ perspectiv\ cu regimul Statului Francez ini]iat n vara anului 1940 de un alt mare[al, Philippe Ptain. Dup\ 23 august 1944, pentru patru ani, s-a revenit la Constitu]ia din 1923, dar nu [i la bicameralism. Dup\ ce n martie 1945 sovieticii au impus un guvern satelit, procesul de sovietizare a intrat n linie dreapt\. Fraudarea alegerilor din 1946 a creat cadrul politic pentru preg\tirea prelu\rii totale a puterii. Ilegitimitatea reprezent\rii politice a fost dublat\ de ilegitimitatea proclam\rii republicii. Dar cum formalismul juridic burghez nu putea reprezenta un
2 {tefan Zeletin, Neoliberalismul, Bucure[ti, Editura Scripta, 1992, p. 96.

lvi

obstacol pentru controlul total al puterii, comuni[tii au inaugurat Republica printr-o autentic\ lovitur\ de stat. Nici for]area abdic\rii regelui, nici cadrul constitu]ional nu permiteau n 1948 modificarea formei de guvern\mnt. Abia Revolu]ia din 1989 va (re)face par]ial legitimitatea Republicii. Odat\ cu abdicarea regelui Mihai la 30 decembrie 1948 [i regimul constitu]ional a fost transformat radical. La nivel constitu]ional, totalitarismul comunist a cunoscut trei etape: 1948, 1952 [i 1965. Constitu]ia din 1948 a importat n Romnia modelul sovietic. Principiul separa]iei puterilor n stat a fost eliminat din textul constitu]ional, organ suprem al puterii fiind proclamat\ Marea Adunare Na]ional\ (copiat\ dup\ Sovietul Suprem). Formal, n fa]a acesteia r\spundeau toate celelalte institu]ii, n practic\ lucrurile st\teau altfel, iar deprinderile au fost continuate difuz [i dup\ 1991. Cheile puterii absolute se aflau la liderii partidului comunist r\mas singur pe scena politic\. Odat\ cu Constitu]ia din 1948 ace[tia au creat condi]iile pentru impunerea unui regim politic autoritar [i monopartidist n care Partidul Comunist lua, de facto, locul institu]iilor publice, iar spa]iul public era desfiin]at. La doar patru ani dup\ aceasta, Constitu]ia din 1952 completa "lacunele" celei din 1948 preciznd caracterul de democra]ie popular\ al Republicii Populare, rolul dictaturii proletariatului [i al "alian]ei dintre clasa muncitoare [i ]\r\nimea muncitoare". n logica dictaturii proletariatului Constitu]ia din 1965 consacr\ monopolul politic al Partidului Comunist [i introduce Consiliul de Stat cu rolul de elaborare a proiectelor de legi. Noua institu]ie "organ suprem al puterii de stat, cu activitate permanent\" elimin\ [i ultimele umbre de parlamentarism [i preg\te[te introducerea func]iei preziden]iale, care se va realiza n 1974. Pre[edintele Republicii Socialiste va cumula atribu]ii transferate de la Marea Adunare Na]ional\, dar [i de la nivelul administra]iei centrale.

lvii

Adoptarea Constitu]iei `n 1991


Pr\bu[irea totalitarismului comunismului [i restabilirea unui regim constitu]ional s-a produs n mai multe etape. Dup\ fuga lui Nicolae Ceau[escu primul act constitu]ional a fost Proclama]ia c\tre ]ar\ a Consiliului Frontului Salv\rii Na]ionale din 22 decembrie 1989. Dintre cele 10 puncte ale sale (1. abandonarea rolului conduc\tor al unui singur partid [i statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvern\mnt, 2. organizarea de alegeri libere, 3. separarea puterilor legislativ\, executiv\ [i judec\toreasc\ n stat, 4. restructurarea economiei pe baza criteriilor rentabilit\]ii [i eficien]ei, 5. restructurarea agriculturii [i sprijinirea micilor produc]ii ]\r\ne[ti, 6. reorganizarea nv\]\mntului romnesc potrivit cerin]elor contemporane, 7. respectarea drepturilor [i libert\]ilor minorit\]ilor na]ionale [i asigurarea deplinei lor egalit\]i, 8. organizarea ntregului comer] al ]\rii pornind de la cerin]ele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale popula]iei, 9. politica extern\ a ]\rii s\ serveasc\ bunei vecin\t\]i, prieteniei [i p\cii n lume, integrndu-se n procesul de construire a unei Europe unite, 10. promovarea unei politici interne [i externe subordonate nevoilor [i intereselor dezvolt\rii fiin]ei umane, respectului deplin al drepturilor [i libert\]ilor omului) cteva p\reau orientate spre restaurarea unui regim liberal [i parlamentar. Dac\ r\sturnarea lui Ceau[escu [i c\derea comunismului au fost provocate de o revolu]ie, atunci Proclama]ia c\tre ]ar\ ar fi trebuit s\ devin\ izvor de legitimitate [i drept. Din punct de vedere strict constitu]ional situa]ia nu a mai fost aceasta, c\ci noua Constitu]ie din 1991 prevedea n Titlul al VII-lea, Dispozi]ii finale [i tranzitorii (dup\ reviziurea din 2003, Titlul al VIII-lea), n articolul 149 (153 dup\ revizuire) c\ "Prezenta Constitu]ie intr\ n vigoare la data aprob\rii ei prin referendum. La aceea[i dat\, Constitu]ia din 21 august 1965 este [i r\mne n ntregime abrogat\". Mai mult, referirea la Revolu]ia din 1989 a fost introdus\ n articolul 1 abia la revizuire. Continuitatea constitu]ional\ n spirit cu Constitu]ia din 1965 a dat nota specific\ primei tranzi]ii. Debutul procesului de schimbare politic\, economic\ [i social\ n 1989 a imprimat - n func]ie de caracteristicile na]ional-comunismului ceau[ist [i de pr\bu[irea violent\ a regimului [i sistemului politic - un caracter preponderent institu]ional perioadei de nceput a tranzi]iei. Evolu]ia institu]iilor politice romne[ti din perspectiva definirii lor constitu]ionale [i a influen]elor informale exercitate de diferite centre de putere a stat sub semnul urgen]ei [i a reprezentat un compromis ntre principalele tendin]e din Adunarea lviii

Constituant\, tendin]e ce reprezentau pozi]iile grupurilor politice din FSN. Schimbare structural\ ce a modelat att construc]ia [i func]ionarea institu]iilor politice romne[ti, ct [i practica politic\, Constitu]ia din 1991, a r\mas dependent\ de un anume climat politic. Dac\ n timpul primului ciclu guvernamental constitu]ional, ntre 1992 [i 1996, raporturile interinstitu]ionale nu au cunoscut crize majore, limitele Constitu]iei au fost eviden]iate de alternan]a la guvernare din 1996, n corela]ie cu specificul guvern\rii de coali]ie. Transferul de la un preziden]ialism diminuat spre un parlamentarism cu tent\ guvernamentalist\ a provocat tensiuni. Condi]ie necesar\, dar nu [i suficient\ pentru a asigura construc]iei democratice durabilitate, institu]ionalizarea parlamentarismului [i a competi]iei pluripartidiste gravitnd doar n jurul institu]iilor reprezentative a facilitat, pe fundalul crizei difuze a regimului constitu]ional, fracturarea spa]iului politic. Deja din 1997 conflictul dintre Pre[edinte [i Prim-Ministru nu a mai putut fi camuflat, pentru ca dup\ alegerile din 2000 s\ devin\ structurat iar din 2005 acut. Sistemul institu]ional rezultat din Constitu]ia de la 1991 p\streaz\ caracterul centralist al tuturor constitu]iilor romne[ti de dup\ 1923. n schimb, principiul separa]iei puterilor n stat este nlocuit cu cel al diferen]ierii func]ionale dintre autorit\]ile statului. Aceast\ perspectiv\ va oculta construc]ia unui sistem institu]ional bazat pe separa]ia puterilor. Considerat\ de unii ca relevant\ politic, un produs revolut al epocii de tranzi]ie de la absolutism la democra]ia reprezentativ\, separa]ia puterilor n stat nu a avut un suport constitu]ional solid pentru a se manifesta pn\ la reforma din 2003. Singura referire relativ\ la acest principiu era n alineatul 2 al articolului 80: "Pre[edintele Romniei vegheaz\ la respectarea Constitu]iei [i la buna func]ionare a autorit\]ilor publice. n acest scop, Pre[edintele exercit\ func]ia de mediere ntre puterile statului, precum [i ntre stat [i societate". Dar introducerea explicit\ a referirii la separa]ia puterilor n alineatul 4 al articolului 1 dup\ revizuirea din 2003 ("Statul se organizeaz\ potrivit principiului separa]iei [i echilibrului puterilor - legislativ\, executiv\ [i judec\toreasc\ - n cadrul democra]iei constitu]ionale") nu a schimbat filosofia textului. Aceast\ viziune presupune clasificarea autorit\]ilor n func]ie de atribu]iile ce le revin - centrale, supraordonate [i locale - subordonate. Dincolo de acest palier care sus]ine, al\turi de alineatul 1 al aceluia[i articol ("Romnia este stat na]ional, suveran [i independent, unitar [i indivizibil"), caracterul centralist al statului [i limiteaz\ att efectele descentraliz\rii, ct [i dimensiunea federalist\ a integr\rii europeane, autorit\]ile centrale ar fi mp\r]ite func]ional n deliberativ\, ndeplinind n principal func]ia legislativ\, preziden]ial\, ndeplinind n special func]ia de mediere ntre puterile statului, lix

precum [i ntre stat [i societate, de reprezentare a statului romn [i de garant al independen]ei na]ionale [i al integrit\]ii teritoriale a ]\rii, [i guvernamental\, avnd ca func]ie principal\ asigurarea nf\ptuirii politicii interne [i externe a ]\rii [i exercitarea conducerii generale a administra]iei publice. De[i cet\]eanul, sub forma aleg\torului, apare ca fundament al regimului politic [i institu]ional romnesc, controlul s\u asupra aparatului este limitat. Dac\ sensul originar al constitu]iei este de procesul de constituire a cet\]eanului n Putere, atunci drumul spre un autentic regim constitu]ional romnesc este lung. Nici consensualismul vechilor constitu]ii, nici mecanismele implic\rii cet\]ene[ti nu sunt bine articulate. Antagonismul institu]ional dintre Parlament [i Pre[edinte a indus, sub influen]a sistemului [i calendarului electoral, o nclina]ie majoritarist\ [i, prin consecin]\, preziden]ialist\. Diferen]a ntre modelul consensual [i cel majoritarist al democra]iei a fost elaborat\ de politologul olandez Arend Lijphart3. Pentru Lijphart modelul democra]iei consocia]ioniste, din care a derivat n deceniul 9 al secolului trecut modelul consensual, este opusul sistemelor democratice bazate pe o cultur\ politic\ omogen\, numite majoritariste [i caracteristice spa]iului de influen]\ anglo-american. n principiu, consocia]ionismul vizeaz\ un sistem n care puterea guvernamental\ este de]inut\ de un gen de coali]ie a elitelor politice n cazul existen]ei unei societ\]i cultural segmentate. Or, din multe puncte de vedere (tradi]ia regional\, existen]a unor minorit\]i structurate etc.) Romnia este segmentat\ cultural. Implementarea [i func]ionarea democra]iei consocia]ioniste depind, n primul rnd, de leg\turile care se stabilesc la nivelul elitelor politice ale fiec\rui grup [i ntre acestea [i restul grupului. Pe aceast\ baz\ se poate constitui cultura politic\ a consensului. n contrapartid\, majoritarismul dezvolt\ o cultur\ a conflictului, accentund nen]elegerile [i ciocnirile de interese att la nivel institu]ional, ct [i politic. Diferen]ele dintre cele dou\ modele n dimensiunea distribu]iei puterii executive sunt: 1. concentrarea puterii executive n cabinete monopartite sau n coali]ii bazate pe o majoritate parlamentar\ minimal\ (modelul majoritarist), fa]\ de mp\r]irea acesteia ntre partidele unor coali]ii mari sau supradimensionate (consensualism); 2. separarea [i echilibrul rigid ntre executiv [i legislativ (modelul majoritarist), fa]\ de separa]ia lax\ a puterilor [i un cabinet dominant (consensualism); 3. sistem bipartidist (modelul majoritarist), fa]\ de unul multipartidist (consensualism); 4. sistem electoral, de regul\, majoritar (a[a-zis uninominal), care creeaz\ dispropor]ii n reprezentarea curentelor sociale [i politice (modelul majoritarist), fa]\ de unul propor]ional (consensualism); 5. un sistem competitiv al grupurilor de interes (modelul majoritarist), fa]\ de unul asociativ [i mutual (consensualism).
3 Arend Lijphart, Modele ale democra]iei. Forme de guvernare [i func]ionare n treizeci [i [ase de ]\ri, Polirom, Ia[i, 2000.

lx

Pe fundalul ambiguit\]ilor constitu]ionale privind raporturile ParlamentGuvern-Pre[edinte [i n absen]a unui consensualism structurat, Constitu]ia nu poate asigura singur\ un cadru favorabil democra]iei parlamentare. La cele de mai sus se adaug\ [i efectul sistemului electoral, cumulat cu calendarul electoral, care poten]eaz\ majoritarismul [i preziden]ialismul. Cumularea timp de un deceniu [i jum\tate ([ase scrutine succesive) a alegerilor parlamentare, realizate n sistem propor]ional, cu cele preziden]iale, desf\[urate dup\ sistemul majoritar absolut, a avut ca efect pervers preziden]ializarea conflictului politic, [i, prin consecin]\, a regimului. nc\ de la primele alegeri din mai 1990 interesul public s-a centrat asupra candida]ilor la pre[edin]ie, iar nu asupra Parlamentului [i partidelor. Personalizarea partidelor romne[ti, frn\ n calea ideologiz\rii acestora, a mpiedicat institu]ionalizarea lor [i a contribuit la amplificarea conflictului institu]ional dintre Prim-Ministru (Guvern) [i Pre[edinte, mai ales atunci cnd [eful Guvernului ocupa o pozi]ie puternic\ n partide, deci nu depindea de gra]ia preziden]ial\. n aceste condi]ii, contraponderea oferit\ de instrumentele de interven]ie cet\]ene[ti nu a mai func]ionat. Pe de o parte n Romnia referendumul prev\zut de constitu]ie nu este de ini]iativ\ cet\]eneasc\, pe de alt\ parte ini]iativa legislativ\ cet\]eneasc\ a fost condi]ionat\, pn\ n 2003, de o list\ de 250.000 de semn\turi. La apatia cvasi-general\ a contribuit [i situa]ia economic\ precar\ din primul deceniu al tranzi]iei, iar mai apoi insatisfac]ia sau dezinteresul provocate de deriva politic\. O alt\ problem\ controversat\ care a marcat istoria constitu]ional\ recent\ a privit forma de guvern\mnt. Forma republican\ de guvern\mnt ap\rea ca indestructibil legat\ de totalitarismul comunist [i, deci, compromis\. Dar republica, ca form\ de guvernare, trebuie disjuns\ de nc\rc\tura perioadei comuniste. Aici poate interveni distinc]ia aristotelic\ ntre forme "pure" [i forme "corupte" de guvern\mnt. Republica comunist\ a fost o form\ corupt\. Natura republicii se schimb\ ns\ odat\ cu revolu]ia din decembrie 1989. Schimbarea de regim politic este real\ doar atunci cnd noul regim se afl\ ntro total\ contradic]ie cu cel precedent. O asemenea situa]ie este posibil\ ca urmare a unei revolu]ii, a unei lovituri de stat, a restaura]iei sau a revizuirii integrale a constitu]iei4. Or, dac\ n 1989 a avut loc o schimbare de regim, modul n care aceasta s-a produs a fost receptat diferen]iat. n acest sens, Hannah Arendt credea c\ scopul final al unei revolu]ii este fondarea stabil\ a unui regim care garanteaz\ un spa]iu al libert\]ii, altfel spus,
4 Jean-Louis Quermonne, op. cit., p 31.

lxi

constitu]ionalizarea libert\]ii. Aceast\ modalitate de interpretare a revolu]iei sugereaz\ c\ o schimbare este revolu]ionar\ doar atunci cnd principiile fundamentale care au stat la baza ei au fost institu]ionalizate5. Or, att la nivelul constitu]iei scrise, ct [i al celei practice, aceast\ opera]ionalizare a principiilor nu s-a realizat. Continuitatea la guvernare a unor persoane cu influen]\ [i n "vechiul regim", la care s-au ad\ugat controversele privind corectitudinea alegerilor [i rezultatele electorale modeste ale partidelor istorice n alegerile din 1990 [i 1992, sau absen]a consensului n privin]a Constitu]iei au provocat, fie rezerve, fie chiar reac]ii de respingere a sensului revolu]ionar al schimb\rii de regim din 1989. Treptat referin]a la revolu]ie a disp\rut sau, n cel mai bun caz, s-a diminuat n discursul politic romnesc. Oricum revolu]ia nu a mai constituit un izvor de legitimitate. Suspiciunea n raport cu de]in\torii puterii a fost treptat transferat\ asupra evenimentelor din decembrie 1989, care au c\p\tat pentru mul]i contururile unei lovituri de stat. Pentru ca o schimbare de regim s\ fie clasificat\ ca revolu]ie, ruptura fa]\ de vechiul regim trebuie s\ fie radical\. Ct\ vreme se manifesta doar continuitatea la guvernare (continuitate la nivelul for]elor politice guvernante, dar [i continuitate la nivelul unor persoane ce au avut pozi]ii importante n vechiul regim) schimbarea de regim ap\rea ca par]ial\. n paralel se manifesta tendin]a de individualizare a puterii, tendin]\ ce va afecta imaginea procesului de institu]ionalizare a puterii, de separare, deci, ntre persoan\, care este doar de]in\tor temporar al puterii, [i stat, care se manifest\ ca spa]iu public accesibil egal tuturor cet\]enilor. Raportarea ambigu\ la trecutul republican comunist [i la na]ionalismul ce l-a nso]it a produs articolul 152 al Constitu]iei privind limitele revizuirii care n alineatul 1 prevede c\ "Dispozi]iile prezentei Constitu]ii privind caracterul na]ional, independent, unitar [i indivizibil al statului romn, forma republican\ de guvern\mnt, integritatea teritoriului, independen]a justi]iei, pluralismul politic [i limba oficial\ nu pot forma obiectul revizuirii". E ca [i cnd voin]a na]ional\ s-a manifestat doar o singur\ dat\, n decembrie 1991, iar genera]iile urm\toare nu mai au dreptul de a schimba regulile. Iar n condi]iile n care Revolu]ia, ca form\ de legitimare a unui sistem, a fost compromis\ de incongruen]ele politice, forma rigid\ a constitu]iei romne[ti apare ca inadecvat\. n aceste mprejur\ri, institu]ii noi, introduse de Constitu]ia din 1991, au fost viciate de context. Acesta a fost cazul Cur]ii Constitu]ionale sau al Avocatului Poporului. Lipsite de fundamentul cultural cele dou\ institu]ii nu au putut juca un rol novator, m\rginindu-se s\ asigure conservarea structurilor de putere. La origine cur]ile constitu]ionale au pornit de la modelul lui Kelsen, care se
5 Hanah Arendt, On Revolution, New York, Viking Press, 1968, p. 141

lxii

baza pe modelul s\u teoretic privind ierarhia normelor, conform c\ruia norma superioar\ se manifest\ ca o ipotez\ n care celelalte norme [i g\sesc originea. Dar chiar [i asupra Cur]ii Constitu]ionale au existat controverse n dezbaterile Adun\rii Constituante din 1990-1991. Atunci unii, afla]i n minoritate, au ncercat s\ sugereze modelul controlului de constitu]ionalitate prin cur]ile supreme (ca n Romnia monarhiei constitu]ionale sau n SUA), pornind de la viziunea pragmatic\ asupra contenciosului constitu]ional: controlul ar trebui exercitat doar ulterior adopt\rii legii cu ocazia unui litigiu. n aceast\ ipotez\ primatul constitu]iei s-ar asigura doar atunci cnd exist\ un litigiu. n practica american\ to]i judec\torii sunt competen]i pentru a examina constitu]ionalitatea unei legi. Dar aceast\ perspectiv\ nu este conform\ principiului separa]iei puterilor a[a cum l vedea Montesquieu, pentru care judec\torii nu aveau aceast\ competen]\. Probabil nu acesta a fost motivul introducerii Cur]ii Constitu]ionale n Romnia, unde, cu ocazia adopt\rii constitu]iei, mimetismul constitu]ional a fost regula. Iar pentru europenii continentali modelul kelsenian se impusese ca o manier\ echilibrat\ de punere n acord a principiilor [i practicii statului de drept cu imperativul democratic. Din aceast\ perspectiv\, toate normele sunt acceptate n sistem doar dac\ corespund unor dispozi]ii superioare. De aceea este necesar s\ se stabileasc\ dac\ legile sunt conforme Constitu]iei nc\ n momentul n care sunt votate. n Romnia ns\ controlul de constitu]ionalitate al legilor nu se realizeaz\ din oficiu dect n cazul revizuirii constitu]ionale. n rest, el se efectueaz\ fie la cererea actorilor politici (la sesizarea Pre[edintelui Romniei, a unuia dintre pre[edin]ii celor dou\ Camere, a Guvernului, a naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie, a unui num\r de cel pu]in 50 de deputa]i sau de cel pu]in 25 de senatori), c\rora li s-a ad\ugat, din 2003, [i Avocatul Poporului. De altfel, Curtea Constitu]ional\ nu este o institu]ie juridic\, ci una politic\ sau, eventual, hibrid\. Caracterul s\u politic nu poate fi ocolit. Nu doar numirea judec\torilor (denumire ce poate confuza, c\ci, de[i aceea[i ca pentru actorii puterii juridice, aici indic\ un tip de func]ionar cu expertiz\ juridic\ [i politic\, ceea ce nu e cazul), a c\rei semnifica]ie politic\ afecteaz\ credibilitatea deciziilor Cur]ii, dar [i caracterul p\rtinitor al acestora dovedesc limitele acestei institu]ii, altfel necesare. La nici un deceniu de la adoptare, Constitu]ia [i v\dea deja limitele. Ea nu fusese gndit\ nici pentru integrarea european\ a Romniei, nici n vederea construirii unui sistem politic participativ, dar nici m\car pentru o practic\ politic\ facil\. Dup\ blocajul institu]ional care a caracterizat guvernarea ntre 1996 [i 2000, accelerarea proceselor de integrare european\ [i schimbarea mecanismelor informale ale politicii romne[ti au adus reforma constitu]ional\ n aten]ia publicului, n 2001. lxiii

Reforma constitu]ional\ din 2003


Modificarea Constitu]iei a devenit o oportunitate n vederea remodel\rii institu]ionale [i restructur\rii vie]ii politice romne[ti. Privit\ ca o schimbare de echilibru, fenomen normal, curent [i constant n via]a oric\rui sistem politic, modificarea Constitu]iei din 2003 nu a putut conduce, ns\, la transform\ri radicale ale raporturilor dintre institu]iile politice. For]ele schimb\rii nu au fost suficient de influente, astfel c\ modific\rile nu au evoluat spre o form\ structural\ de schimbare. Cauzele schimb\rii st\teau n decalajul din ce n ce mai mare dintre societate [i sistemul institu]ional. Schimbarea politic\ [i schimbarea social\ nu au cunoscut dup\ 1990 un ritm asem\n\tor. Criza politic\ inerent\ perioadei de echilibr\ri institu]ionale din perioada de consolidare a regimului politic s-a suprapus n Romnia unor crize sociale [i economice. n aceste condi]ii reprezentarea parlamentar\ a devenit din ce n ce mai pu]in expresia intereselor reale ale grupurilor sociale defavorizate care aspirau, ns\, la o minim\ participare politic\. Faptul c\ parlamentele [i puterea politic\ nu ajung s\ fie cu adev\rat reprezentative pentru diversele straturi sociale nu reprezint\ o noutate6. Dar sc\derea ncrederii n aceste institu]ii politice este compensat\, atunci cnd democra]ia devine o stare de spirit social consfin]it\, de existen]a altor forme de participare politic\ fie n partide ca organiza]ii deschise, fie n diferitele forme de asociere ce stimuleaz\ exprimarea democra]iei (semi)directe. Cultivarea unor forme de participare politic\ limitat\ de c\tre regimurile totalitare (ce urm\rea legitimarea particip\rii de tip colectiv [i controlat) a creat obi[nuin]e subiective ce s-au suprapus culturii politice tradi]ionale. Cele cteva ad\ugiri nu sunt spectaculoase. De fapt, Constitu]ia Romniei trece de la 152 la 156 de articole [i de la [apte, la opt titluri. Cea mai important\ modificare este reprezentat\ de noul Titlul VI privind integrarea euroatlatic\, prin care se deschidea drumul ader\rii Romniei la UE f\r\ referendum. La articolul 1 au fost introduse dou\ noi aliniate referitoare la separa]ia puterilor n stat (4) [i suprema]ia Constitu]iei (5), iar la alineatul 3 a fost ad\ugat\ referirea la idealurile Revolu]iei din 1989. Un bun exemplu al ambiguit\]ii [i re]inerii n privin]a reformei constitu]ionale o reprezint\ alinatul 1 al articolului 4 care trece de la formula ini]ial\ "Statul are ca fundament unitatea poporului romn" la "Statul are ca fundament unitatea poporului romn [i solidaritatea cet\]enilor s\i". n total au fost operate 79 de modific\ri [i au fost abrogate 4 articole.
6 Robert Dhal, Poliarhiile, Ia[i, Institutul European, 2000, p 46.

lxiv

Pe planul rela]iilor dinte Camere, Constitu]ia modificat\ din 2003 a prev\zut aceea[i egalitate sub aspectul reprezent\rii, al atribu]iilor, astfel c\ bicameralismul romnesc r\mne simetric [i congruent. La acest capitol a fost nl\turat\ procedura medierii [i nlocuit\ cu aprobarea tacit\ dac\ n 45 de zile prima camer\ sesizat\ nu se pronun]\ asupra textului de lege. Dup\ revizuire, ini]iativa cet\]eneasc\ poate fi propus\ doar de 100.000 de cet\]eni fa]\ de 250.000 n 1991. Cu aceea[i ocazie, mandatul pre[edintelui trece de la patru la cinci ani. n acest context preelectoral, n care s-a desf\[urat, referendumul pentru modificarea Constitu]iei din 18-19 octombrie 2003 a jucat rolul unei eveniment-reper. Ideea c\ scopul (modificarea Constitu]iei) scuz\ mijloacele (urnele mobile [i promisiunea de foloase materiale pentru a facilita prezen]a la vot), a imprimat o not\ de ilegitimitate consult\rii. Chiar dac\ pe 22 octombrie 2003 Curtea Constitu]ional\ a validat referendumul, suspiciunea c\ majoritatea necesar\ aprob\rii nu s-a ntrunit a supravie]uit.

lxv

Parlamentul
Apari]ia parlamentului ca institu]ie reprezentativ\ a transformat radical rela]iile dintre guverna]i [i guvernan]i. Odat\ cu Parlamentul s-a putut asigura o legitimitate de tip democratic puterii politice [i statului. Dup\ ce mai bine de un mileniu democra]ia p\ruse un accident izolat, aceasta redevenea posibil\. {i nu ntmpl\tor, statele ca institu]ii politice se dezvolt\ abia dup\ intrarea parlamentelor pe scena politic\. Formele tradi]ionale de legitimitate care privilegiau puterea individualizat\ au l\sat locul legitimit\]ii bazate pe exerci]iul legal al puterii. De[i ca institu]ii deliberative care regrupau reprezentan]ii poporului parlamentele exist\ de mai bine de un mileniu - Althing-ul islandez s-a reunit pentru prima dat\ n jurul anului 930 - abia odat\ cu perioada revolu]iilor din Anglia, ]\rile de Jos s[i Fran]a rolul lor a devenit fundamental. Din institu]ii consultative acestea au devenit centrul sistemului politic. Parlamentul este singura institu]ie reprezentativ\ aleas\ care, prin componen]a sa, reprezint\ interesele ntregii popula]ii, autoritatea lui bazndu-se pe liberul consim]\mnt al electoratului, exprimat prin alegeri periodice. Ca organizare, Parlamentul poate fi unicameral sau bicameral. Unicameralismul (sau monocameralismul) a fost considerat mult\ vreme ca un sistem parlamentar republican, nu att pentru c\ bicameralismul exista mai ales n monarhiile constitu]ionale, ct mai ales pentru c\ asigura reprezentarea unic\ a suveranit\]ii na]ionale. Primul Parlament din istorie, Althin, a fost [i a r\mas unicameral, n vreme ce, dup\ model britanic, parlamentele epocii moderne au fost bicamerale. La nceputul secolului al XX-lea Norvegia, monarhie constitu]ional\ din nordul Europei a trecut la unicameralism odat\ cu dizolvarea uniunii cu Suedia, iar Finlanda a promovat nc\ de pe cnd era doar Mare Ducat n cadrul Imperiului ]arist, n 1906, aceea[i practic\ parlamentar\. Acest model a fost urmat dup\ primul r\zboi mondial de statele baltice (Lituania n 1920, dar din 1926 a cunoscut doar regimuri de dictatur\, Letonia n 1922, dar din 1934 parlamentarismul a fost suspendat, [i Estonia n 1920), iar dup\ al doilea r\zboi mondial de celelalte state scandinave (Danemarca n 1953, Suedia n 1917). n statele satelite ale URSS a fost instituit dup\ modelul Sovietului Suprem un unicameralism formal. n afara spa]iului sovietic unicameralismul a fost promovat, n general, n statele unitare de mici dimensiuni. Din cele 25 de state membre ale Uniunii Europene 12 sunt unicamerale (Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovacia [i Suedia). Bicameralismul presupune coexisten]a a dou\ adun\ri legislative independente: camera inferioar\, numit\, de regul\, Camera Deputa]ilor, [i camera superioar\, Senatul. Adoptarea bicameralismului a fost, n primul rnd, un instrument pentru gestionarea conflictelor [i asigurarea p\cii civile. n lxvi

func]ie de evolu]ia istoric\ se pot distinge trei tipuri de bicameralisme: bicameralismul aristocratic, cel moderator [i cel federal. Primul, pornind de la selec]ia cenzitar\ a membrilor, urm\rea s\ asigure concilierea ntre cele dou\ clase aflate n competi]ie, burghezia, reprezentat\ n camera inferioar\, [i aristocra]ia, reprezentat\ n camera superioar\. Modelul bicameralismului aristocratic a fost Marea Britanie. Biparlamentarismul moderat a caracterizat democra]iile liberale care urm\reau limitarea abuzului n exercitarea puterii executive. n acest caz modelul l-a constituit parlamentarismul francez. Bicameralismul federal caracteristic statelor federale urm\re[te s\ concilieze suveranitatea cet\]enilor, exercitat\ prin camera inferioar\, cu suveranitatea originar\ a statelor federat. n acest caz modelul a fost SUA. Cele trei bicameralisme se constituie n ideal-tipuri, forma efectiv\ de organizare [i func]ionare a parlamentelor fiind rezultatul unui mixaj. Astfel, chiar statele federate pot avea parlamente bicamerale. n state federative precum SUA [i Australia doar Nebraska [i Queensland sunt sigurele state federate care au adoptat modelul unicameral, pe cnd n Canada, de[i la nivel federal parlamentul e bicameral, toate componentele federa]iei au desfiin]at camera superioar\. Pe de alt\ parte, chiar dac\ Norvegia are un sistem unicameral, membrii Stortinget-ului aleg o adunare format\ dintr-un sfert din totalul parlamentarilor pentru a crea o camer\ superioar\, Lagting, pe ct\ vreme restul se constituie n camera joas\, Odelsting. De aceea, n raport cu diversitatea regimurilor parlamentare se pot identifica mai multe categorii: monocameralismul, bicameralismul par]ial n care camera superioar\ este numit\, bicameralismul integral, relativ [i asimetric n care ambele camere sunt alese, dar camera superioar\ are mai pu]ine atribu]ii dect cea inferioar\, [i bicameralismul integral [i simetric n care ambele camere au acelea[i puteri. Pornind de la prototipul britanic, parlamentarismul s-a dezvoltat [i a ajuns sinonim cu democra]ia. De[i ini]ial nu se revendica de la tradi]ia democra]iei ateniene, c\ci diferen]ele ntre democra]ia direct\ [i metoda reprezentativ\ erau numeroase [i de esen]\, evolu]ia social\ [i cre[terea economic\ aduse de capitalism au transformat radical parlamentarismul pn\ ntr-att nct a devenit sinonim cu democra]ia. Dar parlamentarismul r\mne n primul rnd un regim politic definit prin trei caracteristici principale: 1. principiul responsabilit\]ii guvernului n fa]a Parlamentului, n raport cu care puterea [efului statului de a dizolva Parlamentul este o contrapondere; 2. colaborarea ntre puterea executiv\ [i cea legislativ\ [i capacitatea fiec\reia de a influen]a viitorul celeilalte, 3. puterea executiv\ este mp\r]it\ ntre un [ef de stat (al c\rui mandat nu poate fi revocat printr-o procedur\ parlamentar\ simpl\) [i un guvern a c\rui func]ionare depinde de ncrederea majorit\]ii parlamentare. n acest sens, Guvernul lxvii

este institu]ia care asigur\ colaborarea dintre cele dou\ puterii, n vreme ce [eful statului (monarh sau pre[edinte, dup\ caz) poate dispune de puteri importante, n special de arbitraj, sau poate exercita un rol de reprezentare a statului [i a comunit\]ii na]ionale. Dac\ parlamentarismul se identific\ cu democra]ia reprezentativ\, un merit incontestabil l are delegarea suveranit\]ii. Aceasta presupune atribuirea, la intervale relativ stabile, pe baza alegerilor periodice, libere [i corecte, a unui mandat de reprezentare. Guvernan]ii astfel desemna]i [i exercit\ mandatul n numele [i sub controlul guverna]ilor. Din acest punct de vedere, democra]ia reprezentativ\ se diferen]iaz\ radical de cea direct\. n vreme ce democra]ia direct\ nu accept\ nici un intermediar ntre comunitate [i guvernare, deciziile fiind luate mpreun\ de cet\]eni, democra]ia reprezentativ\ presupune exerci]iul deleg\rii. n aceast\ opozi]ie se g\se[te una din cauzele lipsei de suport public pentru institu]ia Parlamentului, dar [i mai mult pentru parlamentari. ns\, nici formele de democra]ie semidirect\, nici democra]ia participativ\, nici noile forme de democra]ie electronic\ nu pot suplini func]iile parlamentelor. Aceste forme de exprimare [i exerci]iu democratic sunt complementare democra]iei reprezentative asigurnd controlul [i adaptarea parlamentelor la cererile mereu n schimbare ale grupurilor politice, sociale, culturale sau economice. Cu toate crizele [i ntrzierile sale, democra]ia parlamentar\ a asigurat mai bine de 200 de ani de dezvoltare continu\. Dou\ din caracteristicile ce asigur\ parlamentarismului specificul s\u sunt interzicerea mandatului imperativ [i imunitatea. Mereu revendicat ca modalitate eficient\ de control al ale[ilor, mandatul imperativ presupune r\spunderea direct\ [i nemijlocit\ a reprezentan]ilor n raport cu cei ce i-au delegat. n schimb, mandatul reprezentativ implic\ mputernicirea deplin\ a ale[ilor care sunt astfel ocroti]i de eventuale manevre constrng\toare practicate de diversele grupuri de presiune. n acest sens alesul unei circumscrip]ii nu are obliga]ii fa]\ de aleg\torii s\i, fiind titularul unui mandat de reprezentare a ntregii na]iuni. Principiul reprezentativit\]ii asigur\, pe de o parte, caracterul indivizibil al suveranit\]ii, iar pe de alta, mpiedic\ dictatura majorit\]ii. Tocmai pentru c\ democra]iile parlamentare sunt spa]ii ale consensului, protec]ia minorit\]ilor de tot felul [i a opozi]iei devine fundamental\. n ce prive[te imunitatea parlamentar\, aceasta ofer\ o protec]ie relativ\ membrilor Parlamentului n fa]a eventualelor abuzuri ale puterii executive. Contrar stereotipului antiparlamentar curent, imunitatea nu presupune impunitate. Ea [i are originea nc\ din Roma antic\ unde tribunul, lxviii

reprezentantul poporului, beneficia de o protec]ie special\ pentru a-[i putea exercita nengr\dit func]ia. n conceptul imunit\]ii parlamentare sunt prezente dou\ principii, independen]a - care protejeaz\ parlamentarul de punerea sa sub acuzare pentru ac]iunile sale desf\[urate n exercitarea mandatului, [i inviolabilitatea - care prive[te activit\]ile sale extra-parlamentare. n acest ultim caz, un parlamentar poate fi re]inut sau judecat numai o infrac]iune cu acordul camerei din care face parte. For]a sau sl\biciunea parlamentelor rezid\ n capacitatea lor de a realiza efectiv cele trei func]ii determinante: legislativ\, de informare [i de control. n func]ie de tipul de parlamentarism, absolut (parlamentarismul clasic n care Parlamentul este cheia de bolt\ a sistemului institu]ional) sau ra]ionalizat (n care executivul, n special [eful statului, recupereaz\ pozi]iile pierdute [i contrabalanseaz\ Parlamentul), func]ia legislativ\ poate fi doar apanajul Parlamentului, ori pre[edin]ii, primii mini[tri sau guvernele pot supraveghea sau ini]ia procesul legislativ. n ultima variant\ opozi]ia parlamentar\ este obligat\ s\ ini]ieze proceduri de obstruc]ie parlamentar\ pentru a modera apetitul legislativ al guvernelor. Dup\ caz, ini]iativa legislativ\ poate apar]ine, deci, fie Parlamentului, fie Parlamentului [i guvernului, fie celor dou\ li se poate ad\uga [i ini]iativa cet\]eneasc\. ns\, n cele mai multe cazuri ini]iativa cet\]eneasc\ nu este tradus\ n practic\, astfel c\ disputa se poart\ ntre parlamente [i guverne. Dac\ cele dou\ institu]ii mp\rt\[esc aceast\ putere, atunci guvernul devine principalul ini]iator al legilor. Disciplina parlamentar\ caracteristic\ partidelor ce formeaz\ majoritatea limiteaz\ apetitul legislativ al parlamentului. Iar atunci cnd, totu[i, guvernele sus]in activitatea legislativ\ parlamentar\ pozi]ia lor este rezultatul unei strategii de protec]ie n cazul legilor nepopulare. Un al doilea aspect al func]iei legislative este dezbaterea care ncepe n comisii [i continu\ n plen. Votul ncheie dezbaterile [i prin majoritatea ntrunit\ asigur\ aprobarea sau respingerea proiectului de lege. n regimurile bicamerale, dup\ ncheierea procedurii votului proiectul de lege este transmis celeilalte camere. n ceea ce prive[te a doua func]ie, cea de informare, aceasta se exercit\ fie prin ntreb\ri (scrise sau orale), fie prin interpel\ri. n fine, func]ia de control propune existen]a unor organe de control parlamentar la dispozi]ia camerelor: comisiile de anchet\ sau de control. n vederea investig\rii anumitor situa]ii fiecare camer\ poate dispune nfiin]area unei comisii de anchet\ sau control. Orict s-a ncercat reformarea comisiilor de anchet\ ca modalitate de reabilitare a parlamentarismului, eficacitatea acestora a r\mas limitat\. lxix

Camera Deputa]ilor [i Senatul Parlamentul romn este bicameral. Bicameralismul romnesc [i are originea n modificarea Conven]iei de la Paris prin Statutul Dezvolt\tor al lui Cuza. Cele dou\ camere au fost simetrice att n prima perioad\ bicameral\ (1866-1938), ct [i n a doua (dup\ 1990). Departajarea func]ional\ a atribu]iilor celor dou\ camere este limitat\, iar reprezentativitatea lor este identic\. Dac\ n unele state unitare bicameralismul a evoluat spre o dubl\ reprezentare, a na]iunii n camera inferioar\ [i a comunit\]ilor teritoriale n cea superioar\ (vezi cazurile Fran]ei sau Spaniei), n Romnia ambele camere se revendic\ de la na]iune. Acest fapt mpiedic\ o delimitare att la nivelul atribu]iilor, ct [i al mandatelor. Legitimitatea lor este asem\n\toare [i nici una din camere nu poate arbitra n absen]a celeilalte. n Romnia func]ioneaz\ un tip de parlamentarism ra]ionalizat. De[i principalele func]ii prev\zute de Constitu]ie sunt legiferarea, investirea [i controlul Guvernului (articolul 61, aliniatul 1: "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului romn [i unica autoritate legiuitoare a ]\rii"), rolul Parlamentului r\mne mai degrab\ secundar n activitatea politic\ romneasc\. De aceea, celelalte func]ii ale sale (de control parlamentar, de desemnare prin `nvestire, de alegere sau numire a unor autorit\]i publice, de stabilire a direc]iilor principale n activit\]ile economice, culturale, statale [i juridice, de conducere a politicii externe, de (auto)organizare intern\) sunt afectate de sl\biciunea legislativ\ [i dependen]a guvernamental\ (mai ales pe perioada guvernelor monocolore sau a coali]iilor asimetrice). Ct\ vreme cele dou\ camere nu se deosebesc ca atribu]ii [i nu [i revendic\ reprezentarea unor comunit\]i distincte, diferen]ele numerice dintre membrii Camerei Deputa]ilor [i Senatului r\mn neclare. Ele par mo[tenirea epocii censitare cnd cele dou\ camere reprezentau fiecare alte categorii de contribuabili: mica burghezie - Camera Deputa]ilor, aristocra]ia [i marea burghezie - Senatul. Ast\zi singura ra]iune a diferen]ei dintre cei 332 de deputa]i [i 137 de senatori const\ n norma de reprezentare diferit\: un deputat la 70.000 locuitori, respectiv un senator la 160.000 locuitori. Deputa]ii [i senatorii sunt ale[i n acela[i timp, iar mandatul lor are nu doar aceea[i autoritate, ci [i aceea[i durat\. Conform Constitu]iei de la 1991, ntre cele dou\ Camere ale Parlamentului existau rela]ii stabilite prin regulamentele speciale: organizarea [edin]elor comune, transmiterea proiectelor de legi [i a propunerilor legislative de la o Camer\ la cealalt\ n vederea dezbaterii [i eventualei lor adopt\ri, constituirea comisiilor paritare pentru declan[area procedurii de mediere, atunci cnd una din Camere adopt\ un proiect de lege sau o propunere legislativ\ ntr-o redactare diferit\ de cea aprobat\ de cealalt\ Camer\. n vederea eficientiz\rii activit\]ii legislative, odat\ cu modificarea lxx

Constitu]iei din 2003, procedura medierii a disp\rut, ceea ce a dus, prin procedura adopt\rii tacite, la diminuare dezbaterii [i a deschis calea guvernamentaliz\rii sistemului politic. Cre[terea rolului guvernului n raport cu parlamentul a fost direct propor]ional\ cu sc\derea ncrederii publice n legislativ.

lxxi

Executivul `n Romnia
n teoria clasic\ a separa]iei puterilor n stat, puterile guvernamentale sunt reunite n no]iunea de Executiv, care ar defini puterea de a pune n aplicare, de a "executa" legisla]ia. Termenul de Executiv nu este pe deplin satisf\c\tor deoarece organele politice, denumite astfel, altele dect Parlamentul sau organele judec\tore[ti, nu se m\rginesc doar la a executa legile, ci asigur\ direc]ia general\ a politicii statutului, potrivindu-li-se termenul de guvernan]i, pe cnd parlamentul asigur\ mai degrab\ o func]ie de control [i delimitare"7. Practic, pentru cazul concret al Romniei, exist\ dou\ categorii de guvernan]i: Pre[edintele [i Guvernul, ntre aceste dou\ autorit\]i existnd o anumit\ dualitate care face ca regimul politic romnesc s\ fie definit ca unul semipreziden]ial, deoarece [eful statului nu are doar un rol pur onorific, ci puteri reale pe care le poate exercita n raport cu Parlamentul prin intermediul mesajelor, prin posibilitatea (fie [i teoretic\) de dizolvare a camerelor legislative, n raport cu Curtea Constitu]ional\, prin numirea unui num\r de judec\tori ai acesteia, n raport cu Guvernul sau mpreun\ cu acesta, precum [i prin dreptul de a recurge la referendum. Pe de alt\ parte, n m\sura n care precedentul constituit de simultaneitatea alegerilor legislative [i preziden]iale a devenit cutum\, iar separarea acestora ar putea avea loc abia n 2009, posibilitatea ca ntre Pre[edinte [i grupul majoritar din cele dou\ Camere s\ existe afinit\]i politice [i interese comune este crescut\. Cu toate acestea au existat [i dou\ perioade de coabitare relativ\ ntre 1996 [i 2000 [i dup\ 2004. n func]ie de context pot ap\rea influen]e fie dintr-o direc]ie, fie din alta. Astfel, de[i guvernul este rezultatul voin]ei comune a Pre[edintelui [i Parlamentului, ar fi greu de presupus c\ acesta [i-ar putea exercita mandatul f\r\ ncrederea [efului statului. n Romnia, stat cu regim semipreziden]ial, executivul este bicefal. ntre Pre[edintele Republicii [i Guvern sunt stabilite diferite forme de interac]iune: Pre[edintele poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente [i de importan]\ deosebit\; el poate participa la [edin]ele Guvernului, caz n care prezideaz\ acele [edin]e. n schimb Primul-Ministru contrasemneaz\ unele dintre decretele emise de Pre[edintele Romniei, angajndu-[i astfel propria r\spundere politic\.
7 Maurice Duverger, Institution politique et droit, t I, Paris, PUF, Paris, 1974, p. 160.

lxxii

Pre[edintele Constituirea regimului [i sistemului politic romnesc pe ruinele fostului sistem comunist a presupus preluarea unor formule institu]ionale. ntre acestea pre[edin]ia pe care Ceau[escu o introdusese mai degrab\ ca pe o institu]ie de prestigiu [i pentru ra]iuni de protocol interna]ional: dictatorul romn se sim]ea inferior de pe pozi]ia de secretar general al Partidului Comunist n raport cu [efii de stat occidental. Ata[at\ de c\tre fondatorul s\u cultului personalit\]ii [i venind n continuarea mitului conduc\torului, func]ia preziden]ial\ s-a construit n continuarea unor mitologii politice. {i cum politica este un orizont simbolic, func]ia preziden]ial\ a fost nzestrat\ n imaginarul colectiv cu mai mult\ putere dect dispune n descrierea sa constitu]ional\. Ocupnd func]ia preziden]ial\ timp de 10 ani n r\stimpul celor 17 scur[i de la c\derea comunismului, pre[edintele Ion Iliescu [i-a pus amprenta asupra institu]iei. Ion Iliescu nu doar a reinaugurat func]ia preziden]ial\, dar prin prezen]a sa n aceast\ postur\ ntre 1990-1996 [i din nou ntre 2000 [i 2004 a imprimat o anumit\ practic\. Majoritatea preziden]ial\ format\ din parlamentarii care recuno[teau autoritatea pre[edintelui dincolo de afilierile lor partidiste a constituit dominanta perioadei 1992-1996. Numirea unui Prim-Ministru f\r\ apartenen]\ de partid [i f\r\ veleit\]i politice a u[urat domina]ia pre[edin]iei asupra celorlalte institu]ii politice. Conform textului din 1991, Pre[edintele Romniei nu are foarte multe puteri. n raport cu Parlamentul, Pre[edintele nu are posibilitatea real\ de dizolvare, prevederile art. 89, al. 1 condi]ionnd dizolvarea Parlamentului de respingerea de c\tre acesta de dou\ ori n 60 de zile a votului de ncredere pentru formarea Guvernului, situa]ie ce se reg\se[te doar n Constitu]ia Ungariei de unde pare a fi preluat\ [i unde aceast\ prevedere contribuie la limitarea puterii Pre[edintelui. Puterea Pre[edintelui Romniei nu const\ n prerogativele sale. Din cele trei elemente considerate esen]iale pentru definirea sistemului politic preziden]ialist, alegerea direct\ a pre[edintelui, alegerea prin scrutin majoritar a parlamentarilor [i puterea real\ de a dizolva Parlamentul8, n cazul Romniei doar prima condi]ie este ntrunit\. Influen]a pre[edintelui Romniei vine mai degrab\ din pozi]ia sa n raport cu principalii actori politici, cu partidele. Ct\ vreme func]ia preziden]ial\ va fi interesant\ pentru [efii partidelor, aceasta va avea o influen]\ important\, dac\ nu decisiv\. Dominnd prin stabilitatea n func]ie [i durata exerci]iului puterii `n via]a politic\ romneasc\, pre[edintele Ion Iliescu a transferat institu]iei
8 Olivier Duhamel, Les democraties, Paris, Seuil, 1994, pp. 277-278.

lxxiii

preziden]iale propriile sale caracteristici. Astfel personalizat\, pre[edin]ia a concentrat [i concentreaz\ aten]ia opiniei publice [i a actorilor politici. Iat\ de ce problema num\rului de mandate preziden]iale a fost invocat\ n contextul dezbaterilor privind modificarea Constitu]iei. Definirea constitu]ional\ a institu]iilor politice romne[ti a imprimat regimului politic o not\ de stabilitate ce p\rea s\ contrasteze n raport cu instabilitatea perioadei 1990-1992. Alegerile parlamentare [i preziden]iale din septembrie 1992, primele alegeri postconstitu]ionale, [i stabilitatea guvernului V\c\roiu au nt\rit aceast\ imagine. Rapiditatea cu care a fost elaborat\ Constitu]ia romn\ a implicat ns\ [i mult\ improviza]ie. Spre deosebire de alte state foste comuniste din Europa Central\, Romnia a procedat cu mult\ grab\. Procesul elabor\rii Constitu]iei poloneze a durat opt ani, ntre timp procesele guvernamentale c\p\tnd un contur mai clar. Ungaria nu a schimbat Constitu]ia, ci a amendat Constitu]ia din 1949. n aceste cazuri, guvernabilitatea societ\]ii n ineditul proces de tranzi]ie a fost mai important\ dect construc]ia institu]ional\. Privilegierea construc]iei institu]ionale rapide a fost n Romnia provocat\ de dinamica proceselor de legitimare. Iluzia c\ definirea institu]ional\ este suficient\ pentru a ob]ine legitimitate [i stabilitate s-a dovedit periculoas\. Rigiditatea Constitu]iei din 1991 reflect\ inten]ia ini]iatorilor s\i de a institui proceduri stabile [i indiscutabile. Dar "cu ct o organiza]ie [i o procedur\ este mai adaptabil\, cu att este mai institu]ionalizat\; cu ct este mai pu]in adaptabil\ [i mai rigid\, cu att este mai sc\zut nivelul ei de institu]ionalizare"9. Rigiditatea procedurilor constitu]ionale a influen]at criza de regim prin care Romnia trece. Caracterul conjunctural [i limitat al dezbaterilor din Adunarea Constituant\ [i-a pus amprenta asupra sistemului [i regimului politic. Dificila amendare a Constitu]iei poate crea de altfel probleme n procesul de integrare european\. Guvernarea [i nevoile ei de medie [i lung\ durat\ au fost neglijate de constituan]i ce erau preocupa]i de consolidarea formei republicane de guvern\mnt, plebiscitarea regimului [i problema garant\rii sau ocrotirii propriet\]ii. Dac\ din punct de vedere strict constitu]ional putem vorbi despre trei modele de regim politic - preziden]ial, semipreziden]ial [i parlamentar -, perspectiva sistemic\ pune n eviden]\ trei forme concrete de manifestare: parlamentarismul, guvernamentalismul [i preziden]ialismul. Existen]a domeniilor rezervate pre[edintelui (politic\ extern\, ordine public\ [i securitate na]ional\) asigur\ institu]iei preziden]iale un rol important [i vizibil chiar n perioadele de coabitare. Pre[edintele reprezint\ statul n rela]iile externe [i, n aceast\ calitate, el ncheie tratate interna]ionale care au
9 Samuel P. Huntington, Ordinea politic\ a societ\]ilor n schimbare, Editura Polirom, Ia[i, 1999, p. 21.

lxxiv

fost negociate anterior de Guvern prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau al altor departamente interesate [i sub rezerva ratific\rii lor de c\tre Parlament. La propunerea Primului-Ministru, Pre[edintele acrediteaz\ sau recheam\ reprezentan]ii diplomatici ai Romniei sau nfiin]eaz\, desfiin]eaz\ [i stabile[te statutul misiunilor diplomatice din str\in\tate. n calitatea sa de comandant al for]elor armate [i de pre[edinte al Consiliului Suprem de Ap\rare a ]\rii, [eful statului are o serie de atribu]ii militare pentru realizarea c\rora colaboreaz\ cu Premierul, care este vicepre[edintele acestui organism. Pozi]ia Primului Ministru n cadrul Consiliului Suprem de Ap\rare a ]\rii ilustreaz\ raporturile institu]ionale dintre cele dou\ nivele ale Executivului romnesc. Rolul Pre[edintelui n procedura de numire a Primului Ministru depinde de gradul de structurare a partidelor. Cnd n octombrie 1992 a fost propus ca Prim-Ministru Nicolae V\c\roiu, Frontul Democrat al Salv\rii Na]ionale nu era nc\ clar structurat [i n acest fel r\mnea sub un discret control preziden]ial. Gradul de libertate de care dispune pre[edintele Romniei n procedura de nominalizare reflect\ puterea partidelor politice. Pre[edintele este, de asemenea, `nvestit cu dreptul de a numi, n caz de remaniere guvernamental\ sau de vacan]\ a postului, la propunerea Primului Ministru, pe unii membrii ai Cabinetului (art. 85 al Constitu]iei). Practica remanierii d\ seama despre raporturile dintre Pre[edinte [i Premier. De[i constitu]ional rolul Pre[edintelui n raport cu Guvernul pare redus, Pre[edintele poate folosi o serie de proceduri de influen]\. Pre[edintele poate consulta Guvernul n probleme de urgen]\ sau de importan]\ deosebit\, ns\ nu rezult\ c\ pot fi impuse prin aceasta solu]ii cu caracter obligatoriu echipei guvernamentale. Dreptul de consultare, prezidarea [edin]elor de Guvern la care este prezent, participarea nemediat\ la [edin]ele de Guvern n care se trateaz\ probleme de politic\ extern\, ap\rare [i ordine public\ (domeniile rezervate) exprim\ posibilitatea [efului statului de a influen]a indirect ac]iunile sau deciziile guvernamentale. Beneficiind de prerogative reduse n timp de criz\, spre deosebire de pre[edin]ii unor republici parlamentare precum Italia sau Cehia care pot dizolva Parlamentul, pre[edintele Romniei poate fi pus n situa]ia de a asista la jocul politic al partidelor. Obligat prin Constitu]ie s\ vegheze la buna func]ionare a autorit\]ilor publice (art. 80, alin. 2), dar [i s\ medieze ntre puterile statului, precum [i ntre stat [i societate, Pre[edintele poate apela la prerogativele sale sau poate l\sa cale liber\ solu]iilor de tip parlamentar de rezolvare a crizei. lxxv

Totu[i, tendin]a preziden]ialist\ a dominat via]a institu]ional\ romneasc\, corespunznd slabei institu]ionaliz\ri a partidelor [i instabilit\]ii institu]ionale derivate din partitocra]ie [i politizare. R\mnnd institu]ia cu cea mai mare stabilitate, Pre[edin]ia a devenit cheia de bolt\ a sistemului institu]ional. De modul n care [i g\se[te echilibrul aceast\ institu]ie depinde construc]ia stabil\ a regimului politic romnesc.

Guvernul Conform Constitu]iei Romniei, Guvernul reprezint\, mpreun\ cu Parlamentul, Pre[edin]ia, administra]ia public\ [i autorit\]ile judec\tore[ti, o autoritate public\. Activitatea [i alc\tuirea Guvernului Romniei se bazeaz\ pe reglement\rile constitu]ionale [i pe legi specifice (Legea 37/1990, respectiv Legea 90/2001, cu modific\rile [i hot\rrile de guvern aferente). Guvernul este alc\tuit din Primul-Ministru, mini[tri de stat, mini[tri delega]i [i mini[tri. Pn\ n 2000, a existat [i categoria secretarilor de stat membri ai Guvernului. Din punct de vedere constitu]ional, guvernul este un organ colectiv, deoarece puterea de decizie a Guvernului se exercit\ sub form\ colectiv\ n cadrul [edin]elor de Guvern. Dup\ alegerile din 2000, o nou\ practic\ guvernamental\ s-a impus. Cum executivul romnesc este bicefal, Pre[edintele [i Primul Ministru mp\r]indu-[i domeniile de autoritate primului revenindu-i cu prioritate politica extern\, ap\rarea ]\rii [i ordinea public\, celui de al doilea restul - noul ritual identifica mai clar persoana [efului guvernului, rolul s\u de unic de]in\tor al deciziei executive n sfera guvernamental\. De la guvernul colegial descris vag n Constitu]ie [i prev\zut n legea 37/1990 la Legea 90/2001 este o distan]\ apreciabil\. Dac\ guvernul r\mnea [i n noua lege un organ colectiv de decizie, c\ci principala sa func]ie se manifest\ tot prin institu]ia [edin]elor de guvern, deciziile se adopt\ prin consens sau dac\ acesta nu exist\, pe baza hot\rrii primului ministru. Pn\ n 2000, cel pu]in legal, dac\ nu [i practic, deciziile n Guvern se luau n urma votului. n sens larg, prin [edin]a Guvernului se exercit\ puterile atribuite acestuia prin Constitu]ie, exceptnd cazurile n care exist\ alte dispozi]ii. Mini[trii au putere de decizie personal\ asupra departamentului ministerial pe care l conduc. Dar, politic vorbind, ei aplic\ n sectorul lor deciziile luate de ansamblul Guvernului.

Primul Ministru este [eful real al Guvernului, n acest punct prevederile Constitu]iei fiind foarte clare: "conduce Guvernul [i coordoneaz\ activitatea
lxxvi

acestuia". {eful Guvernului convoac\ [i prezideaz\ [edin]ele Cabinetului10, semneaz\ ordonan]ele [i hot\rrile aprobate n timpul dezbaterilor, contrasemneaz\ decretele preziden]iale cnd este cazul. Dac\ Pre[edintele ]\rii asist\ la [edin]ele de Guvern, atunci acesta prezideaz\ automat deliber\rile. Din perspectiva importan]ei func]iilor n stat, Primul Ministru urmeaz\ imediat dup\ Pre[edintele republicii, pre[edintele Senatului [i pre[edintele Camerei Deputa]ilor. Ca influen]\, urmeaz\ n ierarhia guvernamental\ mini[trii de stat, care sunt ns\rcina]i cu coordonarea activit\]ii anumitor domenii, f\r\ a ocupa n mod obligatoriu un portofoliu ministerial. n cazul n care un ministru de stat dirijeaz\ un departament ministerial, acesta pare a avea un rang [i o autoritate superioare ministerului pe care l conduce. n guvernele de coali]ie occidentale n care func]ia este prev\zut\, mini[trii de stat sunt liderii partidelor majorit\]ii care prin prezen]a lor n echipa guvernamental\ garanteaz\ func]ionarea majorit\]ii. Independen]ei totale a Pre[edintelui fa]\ de Parlament [i fa]\ de Guvern i se opune dependen]a relativ\ a Guvernului n raport cu aceste dou\ institu]ii. Pre[edintele desemneaz\ candidatul la func]ia de Prim-Ministru, iar acesta alc\tuie[te Guvernul, de presupus nu f\r\ o prealabil\ consultare a [efului statului. Dar att Pre[edintele, ct [i Primul-Ministru au o libertate de alegere limitat\ de acordarea ncrederii de c\tre Camerele legislative, astfel c\ att nominalizarea Premierului, ct [i alc\tuirea Guvernului trebuie s\ fie susceptibile de a primi acordul majorit\]ii deputa]ilor [i senatorilor. Revocarea Guvernului este consecin]a unui vot de nencredere al parlamentului, rezultat al unei mo]iuni de cenzur\ depuse de cel pu]in o p\trime din senatori [i deputa]i (articolul 113 al Constitu]iei), sau ca urmare a angaj\rii r\spunderii de c\tre Guvern asupra programului s\u, a unei declara]ii de politic\ general\ sau a unui proiect de lege (art.114). n cazul n care mo]iunea de cenzur\ este votat\, Primul-Ministru va prezenta demisia sa pre[edintelui, care va angaja consult\ri n vederea alc\tuirii unei noi echipe guvernamentale. Pre[edintele poate cere Parlamentului un nou vot de ncredere asupra Guvernului [i, dac\ cele dou\ camere resping de cel pu]in dou\ ori n decursul a 60 de zile cererea de investire, se poate recurge la dizolvarea acestora (art.
10 Termenul Cabinet are mai multe accep]iuni. n cazul de fa]\, el are n vedere Guvernul, de[i n mod oficial aceast\ denumire nu este utilizat\ n Constitu]ia din 1991. n Fran]a, Consiliul de Cabinet desemneaz\ reuniunea tuturor mini[trilor [i secretarilor de stat cu rol de preg\tire a deciziilor, dar prin Cabinet sunt desemnate uneori guvernele reduse numeric.

lxxvii

89). Prin amenin]area cu dizolvarea, Pre[edintele ar putea ob]ine sprijinul majorit\]ii parlamentarilor. Ct prive[te incompatibilit\]ile, pozi]ia de membru al Guvernului nu poate fi de]inut\ n cumul cu o alt\ func]ie public\ de autoritate (exceptnd pe cea de membru al Parlamentului) [i, de asemenea, cu o func]ie de reprezentare profesional\ salarizat\ n cadrul organiza]iilor cu scop comercial. Slaba productivitate legislativ\ este argumentul invocat pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonan]e. n fond, de cele mai multe ori este vorba de o manier\ prin care Parlamentul ncearc\ s\ eludeze o parte din responsabilitatea sa n probleme n care costul politic este mare [i repercusiunile asupra proximelor alegeri pot fi nefavorabile. Constitu]ia Romniei, la art.115, stabile[te condi]iile n care pot fi aprobate legile speciale de abilitare sau pot fi emise ordonan]ele de urgen]\. Delegarea legislativ\ prin abilitarea Guvernului de a emite ordonan]e simple are valabilitatea restrns\ la o perioad\ strict delimitat\. n schimb, nu exist\ restric]ii n privin]a ordonan]elor de urgen]\. De aceea practica guvern\rii dup\ 1997 a transformat ordonan]a de urgen]\ dintr-o m\sur\ excep]ional\ ntr-o situa]ie curent\. Toate guvernele de dup\ aceea au abuzat de aceast\ formul\, iar modificarea, n 2003, a articolului constitu]ional referitor la acestea nu a domolit tendin]a. Aceast\ procedur\ a limitat n mod categoric influen]a Parlamentului, subliniind rolul determinant al partidelor politice, reprezentate att n cele dou\ Camere, ct [i n Guvern, n definirea practicilor politice. n fapt, locul [i rolul partidelor politice a crescut permanent n interiorul regimului politic romnesc, voluntarismul liderilor prezen]i n Guvern imprimnd un caracter vag guvernamentalist [i inducnd o situa]ie conflictual\ ntre institu]ia guvernamental\ [i cea preziden]ial\.

Cristian Prvulescu

lxxviii

Democracy without institutions?


Short Discussion on the Role of Institutions in a Democracy

The Blue Book, in its fourth edition, offers a perspective on the roles of Romanian political institutions and relationships with society. As compared to the previous editions, which focused primarily on the Parliament and its members, the present edition delivers to its readers a more complete overview of the government as a whole. This edition of the Blue Book comes at a time when Romania is facing key institutional dilemmas with wide-ranging implications. Key issues include debates over the structure of the Parliament, redefining the relationship between the President and the Government, electoral system reform, and the role of civil society in the democratic processes and the European integration. Such fundamental questions require a more detailed explanation of government institutions and analysis of their actions. For this reason, this edition of the Blue Book includes both general background on the Parliament and a deeper, more analytical examination of the underpinnings of Romanian government. This edition of the Blue Book endeavors to provide this wider perspective. The structure of institutions influences the behavior of both politicians and the rest of society. This essay does not approach institutional analysis from the assumption that they are simple instruments that satisfy social needs, nor infrastructural elements automatically reproducing the social and economic structure, nor results of collective or individual social and political pressures, but are in fact a set of formal and informal rules that organize the political space and the community. There is a general agreement in contemporary political science regarding the definition of political institutions as "rules of the game"1. In fact, any approach to institutions should be able to answer the question: "How can we cohabit in a way that will limit the individual or collective conflicts, without creating monstrous institutions that will restrict our freedoms?" If political institutions designate the rules of the game, then the Constitution is the cornerstone institution. By examining constitutional evolutions, we can analyze the stability of political regimes and understand how the state was governed. When looking at the history of political regimes in Romania, it is immediately evident that Romania has been dominated by instability. The average duration of a Romanian political regime, since 1821, when the first
1 Bo Rothstein, "Political Institutions: a complete perspective" in Robert E Goodin and HansDieter Klingemann (ed.), Political Science Guide, Ia[i, Polirom, 2005, p. 136.

lxxix

modern institutions were established, has been fourteen years and two months. The thirteen different political regimes during this period speak to the weakness of governing institutions and Romania's continuous search for institutional stability. Romania has moved from self-government (1822-1827), to the Russian occupation or the beginning of the Russian protectorate (18271834), to the statutory government (1834-1849), to the Russian occupation or the regime of the protectorate (1849-1854), to the Turkish-Austrian occupation (1854-1859), to the conventionalist regime and the reign of Cuza (1859-1866), to the constitutional monarchy (1866-1938), to the authoritarian monarchy (1938-1940), to the Romanian state regime ruled by Marshal Antonescu (1940-1944), to the quasi-constitutional transitional period (19441947), to soviet totalitarianism (1947-1989), to the institutional transition regime (1989-1991), and finally, to the constitutional-republican regime with semi-presidential features (1991-present). The 72 years between the establishment of the constitutional monarchy in 1866 and Carol II's authoritarian coup d'etat in 1938 represented the most stable Romanian political regime of the modern era. Following 1938, Romania went through six different political regimes, including two institutional transition periods, starting from the royal dictatorship and Marshal Antonescu's personal regime, followed by a short semi-constitutional interlude, which ended in totalitarianism. Following 1990 and a short institutional transition period, Romania embraced a republican-democratic form of government. Viewed retrospectively, the constitutional monarchy was not only the most resistant Romanian regime, but also the most dynamic one. In contrast, the communist regime, although it lasted for 42 years, was enforced by military occupation and stabilized by political militia terror, fractured the society, and could not generate functional institutions.

lxxx

The Adoption of the Constitution in 1991


The institutional system created by the 1991 Constitution preserves the centralist character of previous Romanian constitutions. The principle of the balance of powers between the branches of the government, however, was replaced by functional differentiation between the powers and responsibilities of each branch of government. This fundamental change hinders the creation of an institutional system based on balance of power. Considered by some as a key component of the process of transition from absolutism to representative democracy, the concept of the balance of power within the state was not specifically mentioned in the constitution until 2003. Prior to 2003, the only reference to this principle was in the 2nd paragraph of Article 80: "The President of Romania shall guard the observance of the Constitution and the proper functioning of the public authorities. To this effect, he shall act as a mediator between the Powers in the State, as well as between the State and society." In 2003, the underlying belief in the separation and balance of powers was explicitly included in Article 1 paragraph 4. "The State shall be organized based on the principle of the separation and balance of powers legislative, executive, and judicial - within the framework of constitutional democracy." The 2003 revision classifies state authorities based on their purposes and roles within the Romanian governmental system and defines the central institutions that lie with them as central - supraordinated and local subordinated. These functional classifications coupled with Article 1, paragraph 1 of the Constitution, which states "Romania is a sovereign, independent, unitary and indivisible National State, define the centralist character of the state and limit not only the effects of decentralization, but also the federalist dimension of the European integration. At yet another level, the central authorities would functionally be divided into deliberative, principally performing the legislative function; presidential, performing the mediating function between the state powers, as between state and society, representing the Romanian state and serving as a guarantor of the national independence and the country's territorial integrity; and governmental, whose principal function is to guarantee the implementation of the country's domestic and foreign policies and the exercise of the general guidance of the public administration.

lxxxi

The 2003 Constitutional Reform


The modification of the Constitution in 2003 represented an opportunity for institutional reshaping and restructuring of Romanian political life. The 2003 amendments to the Constitution, however, did not radically transform the relationship between various political institutions. The forces for change were not sufficiently influential and as a result, the modifications did not lead to significant structural changes. The impetus for constitutional reform was rooted in the growing disconnect between society and the institutional system. The disconnect between political institutions and society in general, had not been so great since 1991. Social and economic crisis compounded the problems that arose from the divergence between society and political institutions. During that period, parliamentarians failed to effectively represent the interests of average Romanians and instead represented the interests of only a small, select constituency. Average Romanians, however, continued to seek avenues to participate in political life. In long-established functional democracies, the decline in public trust in political institutions and the desire to participate in political life prompt citizens to become involved in alternate political institutions including open political parties and other organizations that enable citizens to express political sentiments. Unfortunately, Romania's totalitarian past has left behind a collection of political customs that effectively limit individual political participation and encourage a system of collective participation guided by political elites. Many of the amendments were not particularly significant. The Romanian Constitution increased from 152 to 156 articles and from seven to eight titles. The most important modification was Title IV on Euro-Atlantic integration which would enable European Union (EU) accession without a referendum. Changes to Article 1 included two new paragraphs on the separation of powers and the supremacy of the Constitution and added an emphasis on the ideals of the 1989 Revolution to paragraph three. A good example of the ambiguity of the 2003 constitutional reform is the change to paragraph 1 Article 4. Prior to the 2003 Constitutional reform it read "the State foundation is laid on the unity of the Romanian people", while in the 2003 Constitution it now reads: "the State foundation is laid on the unity of the Romanian people and solidarity of its citizens." In total, 79 modifications were made and 4 articles eliminated. lxxxii

With regard to the relationship between the two Chambers of Parliament, the 2003 Constitution, reaffirmed the uniformity of powers and responsibilities of both Chambers and emphasized the bicameral nature of the Romanian Parliament. The inter-chamber conference committees were eliminated in favor of the tacit adoption procedure, which states that a law that is passed by one Chamber is assumed to have been accepted by the other Chamber unless it acts within 45 days to change or reject the legislation. The 2003 Constitutional reforms also reduced the number of citizens required to put forward draft legislation from 250,000 signatures, to 100,000 signatures. The President's mandate was also extended from four to five years. Held only one year ahead of the Parliamentary and Presidential elections, the October 18-19, 2003 referendum for the Constitution was a troubling experience. The idea that the goal (the modification of the Constitution) pardoned the means (mobile voting polls and material rewards for voting) undermined the validity of the referendum. Despite the October 22, 2003 Constitutional Court's confirmation of the referendum, uncertainty as to whether or not the amendments received the necessary majority remained.

lxxxiii

The Parliament
The historic emergence of the Parliament as a representative institution radically transformed the relationship between the governed and the governors. The state achieved democratic legitimacy through parliamentary institutions. It is not by accident that states as political institutions develop only after parliaments become an integral part of the political scene. Traditional forms of government based on rule by a privileged individual gave way to a government based on the rule of law. Although parliaments have existed for more than 1,000 years (the Irish Althing was first convened around 930 A.D.) as deliberative institutions that gathered representatives of citizens, only after the revolutions in England, the Netherlands, and France did the role of parliaments become a fundamental one. Evolving from consultative institutions, they became the center of the political system. The parliament is the sole elected representative institution that, by its very nature, represents the interests of the entire population, with its authority rooted in the free consent of the body of electors, expressed through periodic elections.

The Chamber of Deputies and the Senate The Romanian Parliament is bicameral. Romanian bicameralism is rooted in the modifications to the Convention of Paris based on Cuza's Statutul Dezvolt\tor. The two Chambers were equal during both the first bicameral period (1856-1938) and the second one (after 1990). Both Chambers have very similar, and in most cases identical, powers and responsibilities and represent the same electoral constituencies. If, in certain unitary states bicameralism evolved towards a dual representation, of the nation in the lower Chamber and of the territorial communities in the upper one (see, for example, Spain and France), in Romania both are legitimized from, by and for the nation. This state of affairs impedes a separation from the point of view of both attributions and mandates. Their legitimacy is similar and none of the Chambers may serve as an arbitrator in the absence of the other. Although the primary functions of the Parliament are drafting and passing legislation, investigation, and control and oversight of the Government (see article 61, paragraph 1, of the Constitution of Romania), the Parliament's role remains secondary to the interaction of political party elites. Its functions are undermined by political party infighting and/or dependence on the government, particularly during single-party governments or asymmetrical coalitions. lxxxiv

Given the identical powers and representative districts, the rationale behind the different sizes of the two Chambers is unclear. The difference in size between the two Chambers may only be a legacy of the period when the two Chambers represented different categories of tax payers: the lower class - the Chamber of Deputies, the upper class - the Senate. Today, the only practical difference between the responsibilities of the 332 Deputies and 137 Senators lies in the number of constituents that they represent: one Deputy for approximately every 70,000 citizens and one Senator for 160,000. Deputies and Senators are elected at the same time to positions with the same powers and responsibilities for terms of the same length. The 1991 Constitution included provisions to regulate the relationship between the two Chambers. These provisions included the organization of common sessions, procedures to move legislative proposals from one Chamber to the other for debate and adoption, and the establishment of inter-chamber Conference committees. To speed the process of adopting legislation, the conference committees were eliminated by the 2003 Constitutional reform process. The elimination of the conference committees and the implementation of the tacit adoption procedure, has contributed directly to the diminishment of legislative debate and further undercut the powers of Parliament with relation to the Government.

lxxxv

The Romanian Executive


Under the Romanian constitution, the executive branch of government is divided between the President and the Government, headed by the Prime Minister. This bifurcated system makes the Romanian political regime semipresidential. The President serves as the head of state and has limited constitutional checks on other branches of government. The President can, under specific circumstances dissolve Parliament, name some Constitutional Court Judges, and has the right to call a referendum on issues he considers important. Between the President of the Republic and the Prime Minister of the Government there are different forms of interaction. The President may consult with the Prime Minister and the Government on issues of urgency or special importance. He may attend meetings of the Government, in which cases he presides over them. In turn, the Prime Minister countersigns some presidential decrees, thereby accepting some responsibility for them.

The President and Parliament According to the Constitution, the powers of the Romanian President are limited. He does not have complete power to dissolve the Parliament. Article 89, paragraph 1 requires that the Parliament reject twice in 60 days the investiture of a Government. Only then does the President have the right to dissolve the Parliament. The power of the Romanian President does not lie in his constitutional prerogatives. Of the three elements considered essential for a presidential political system - the direct election of the president, majoritarian election of MPs, and a practical power to dissolve the Parliament - only the first is practiced in Romania. The influence of the President comes from the importance that other political actors place on the office. So long as the Office of the President is important to political party leaders and citizens in general, the President of Romania will continue to influence politics disproportionately to the constitutional powers of the office. While from a strictly Constitutional point of view we can speak of three models of democratic government - the presidential, semi-presidential and parliamentary - the systemic approach manifests in three ways - parliamentarism, governmentalism and presidentialism. lxxxvi

Due to the low level of institutionalization among the rank and file of many parties and the tendency of political party elites to control sizable aspects of the political system, the institution of the presidency continues to play a significant and even decisive role in the Romanian political life. As one of the most stable institutions in Romania, the presidency became a cornerstone of the institutional system.

Note: This text is a short version of the chapter Democra]ie f\r\ institu]ii? Scurt excurs asupra rolului institu]iilor `ntr-o democra]ie by Mr. Cristian P`vulescu.

lxxxvii

Cornel {tefan BARDAN


Data [i locul na[terii: 06.08.1962; Alba Iulia, jud. Alba Telefon: 0726/200.671 E-mail: stefan.bardan@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: SC Apactta SA Alba Iulia Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Alba Iulia, Str. Luminii, nr. 3, tel/fax: 0258/818.350 Contact: Nicolae {erbu Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PD

Tiberiu B|RBULE}IU
Data [i locul na[terii: 01.12.1963; Blaj, jud. Alba Telefon: 0726/200.602 E-mail: tbarbuletiu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Tehnologia Transporturilor Ultimul loc de munc: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Alba Iulia, Str. Zorilor, nr. 28 A; tel/fax: 0258/831.557 Contact: Daniel Oniga - 0743/383.260, danielaoniga@yahoo.com Orar audien]e: smbt: 12.00 - 14.00

Deputat PNL

Cristian Valeriu BUZEA


Data [i locul na[terii: 03.11.1949; Bucure[ti Telefon: 0722/303.425 E-mail: cbuzea@cdep.ro, cbuzea@itcnet.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Energetic Ultimul loc de munc: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Abrud, Pia]a Eroilor, nr. 1

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, GR

Alba
1

Alba

Vasile Emilian CUTEAN


Data [i locul na[terii: 31.05.1965; Sebe[, jud. Alba Telefon: 0724/566.566 E-mail: cutean@cdep.ro Studii: Univ. Bioterra - Institutul de Management Agroturistic; Colegiul Na]ional de Aprare Ultimul loc de munc: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit]ilor na]ionale; Comisia parlamentar a revolu]ionarilor din Decembrie 1989 Birou teritorial: Alba Iulia, P-]a Iuliu Maniu, nr. 20-21; tel/fax: 0258/810.698 Contact: Marius St\nil\

Deputat PSD

George-Cristian MAIOR
Data [i locul na[terii: 16.11.1967; Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0726/300.450 E-mail: george.maior@senat.ro Studii: Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Drept; Univ. George Washington, Washington DC - Drept Internaional [i Comparat Ultimul loc de munc: Ministerul Afacerilor Externe Comisie: Comisia pentru aparre, ordine public [i siguran naional; Comisia pentru drepturile omului, culte [i minoriti Birou teritorial: Alba Iulia, P-a Iuliu Maniu, nr. 20-22, tel/fax: 0258/818.777, e-mail: maior_george@yahoo.com Contact: Flaviu Predescu - 0740/962.729, e-mail: flaviu_predescu@yahoo.com Orar audiene: prima smbt a fiec\rei luni

Senator PSD

Alexandru PERE{
Data [i locul na[terii: 20.12.1952; N\s\ud, jud. Bistri]a N\s\ud Telefon: 0722/303.429 Studii: Institutul Agronomic Dr. Petru Groza - Facultatea de Agricultur; Univ. Bioterra Bucure[ti - Facultatea de Inginerie [i Management Agroturistic Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur [i dezvoltare rural Birou teritorial: Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 3; tel/fax: 0258/819.981; e-mail: peres_al@yahoo.com Contact: Monica Pop - monika_pop@hotmail.com Orar audiene: vineri: 12.00 - 14.00, smbt: 10.00 - 14.00

Senator PD

Nicolae POPA
Data [i locul na[terii: 25.03.1953; Corbasca, jud. Bac\u Telefon: 0726/200.782 E-mail: popadep@personal.ro Studii: Facultatea de Studii Economice, Ia[i Ultimul loc de munc: Consiliul Judeean Alba Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar [i servicii specifice Birou teritorial: Alba Iulia, P-a Iuliu Maniu, nr. 13 Contact: Nicoleta Romcea - 0747/668.851 Orar audiene: smbt: 09.00 - 12.00

Deputat PC

Mugurel Liviu SRBU


Data [i locul na[terii: 01.06.1969; Sebe[, jud. Alba Telefon: 0726/200.551 E-mail: sarbu.mugurel@cdep.ro Studii: Univ. Politehnic Timi[oara - Facultatea Mecanic; Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de {tiine Economice; Univ. Tehnic, Cluj-Napoca - Doctorat n [tiine inginere[ti Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Bihor Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Sebe[, Str. Surianu, nr. 6; tel/fax: 0258/735.749 Contact: Anca Stricat - 0744/530.435 Orar audiene: joi, vineri, smbt: 09.00 - 14.00

Deputat Independent
(ales pe lista PSD)

Aurel ARDELEAN
Data [i locul na[terii: 04.07.1939; Chi[in\u-Cri[, jud. Arad Telefon: 0726/300.413 E-mail: ardeleansenat@yahoo.com Studii: Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Biologie; Doctorat n Biologie Ultimul loc de munc: Universitatea de Vest Vasile Goldi[, Arad Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Arad, Str. Horea, nr. 2; tel/fax: 0257/228.414, e-mail: ardeleansenat@yahoo.com Contact: Marcel Grec - marcelgrec@yahoo.com Orar audiene: smbt: 10.00 - 12.00

Senator PRM

Arad
3

Alba

Arad

Cornelia ARDELEAN
Data [i locul na[terii: 20.01.1959; Arad, jud. Arad Telefon: 0726/200.768 E-mail: cornelia.ardelean@cdep.ro Studii: Facultatea de Tehnologie Chimic, Timi[oara Ultimul loc de munc: SC Lia Ardelean SRL. Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i brbai Birou teritorial: Arad, Bd. Revoluiei, nr. 57, ap. 1; tel/fax: 0257/285.737 Orar audiene: vineri

Deputat PC

Mih\i]\ CALIMENTE
Data [i locul na[terii: 22.09.1952; Bucure[ti Telefon: 0726/200.607 E-mail: calimente@cdep.ro Studii: Facultatea de Educaie Fizic, Timi[oara; Univ. Vasile Goldi[, Arad - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Contor Zenner SA Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Arad, Bd. Revoluiei, nr. 71 Contact: Cornel Haristiade - 0722/402.217 Orar audiene: vineri, smbt: 10.00 - 12.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PN}CD / Independent, AR

Bogdan CANTARAGIU
Data [i locul na[terii: 14.03.1972; Bucure[ti Telefon: 0722/303.619 E-mail: bogdan.cantaragiu@cdep.ro Studii: Univ. Politehnic Bucure[ti; Academia de Studii Economice, Bucure[ti Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Arad, Bd. Revoluiei, nr. 25; tel/fax: 0257/287.867 Contact: Clin Ghinaiu - 0744/698.669 Orar audiene: smbt: 11.00 - 13.00

Deputat Independent

Gheorghe CHIPER
Data [i locul na[terii: 08.10.1939; Cahul, Republica Moldova Telefon: 0726/200.511 E-mail: gheorghe.chiper@cdep.ro Studii: Institutul Agronomic, Timi[oara Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Arad Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minoritilor naionale Birou teritorial: Arad, Str. Horia, nr.2; tel/fax: 0257/254.841 Contact: Dumitru Nica - 0745/347.153 Orar audiene: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PSD

Titu Nicolae GHEORGHIOF


Data [i locul na[terii: 24.12.1944; Vinga, jud. Arad Telefon: 0722/303.434 E-mail: tng@cdep.ro Studii: Univ. din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia comun permanent a Camerei Deputailor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitii SRI; Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i func]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului Birou teritorial: Arad, Bd. Revoluiei, nr. 71, tel/fax: 0257/257.433 Contact: Cornel Haristiade - 0722/402.217, Liliana Margareta Pavel Orar audiene: vineri, smbt: 10.00 - 13.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, AR 1996-2000: deputat PNL, AR

Traian Constantin IGA{


Data [i locul na[terii: 28.09.1968; Cristian, jud. Sibiu Telefon: 0726/200.680 E-mail: constantin.igas@cdep.ro Studii: Univ. de Vest Vasile Goldi[, Arad - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: RCM Conexfin SRL Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Arad, Bd. Revoluiei, nr. 74; tel/fax: 0257/254.577 Contact: Oana Moldovean - 0745/036.675 Orar audiene: vineri: 10.00 - 13.00 5

Deputat PD

Arad

Arad

Petru Nicolae IO}CU


Data [i locul na[terii: 18.10.1967; S\vr[in, jud. Alba Telefon: 0726/300.448 E-mail: nicu_iotcu@yahoo.com Studii: Facultatea de Management Turistic [i Comercial, Timi[oara Ultimul loc de munc: SC Adriana SRL, Arad Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar [i pia de capital Birou teritorial: Arad, Bd. Revolu]iei, nr. 73; tel/fax: 0257/253.717 Contact: Florentina Iordache - 0740/073.976, e-mail: tina_iordache@yahoo.com Orar audiene: vineri: 10.00 - 12.00

Senator PD

Andrei-Gheorghe KIRLY
Data [i locul na[terii: 03.02.1947; Arad, jud. Arad Telefon: 0726/200.757 E-mail: akiraly@cdep.ro Studii: Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie - Filosofie Ultimul loc de munc: {coala Aurel Vlaicu, Arad Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Arad, Str. A. Russo, nr. 6; tel/fax: 0257/250.627 Contact: Gyrghy Blni Orar audiene: mari, ncepnd cu orele 16.00

Deputat UDMR

Vasile Ioan D\nu] UNGUREANU


Data [i locul na[terii: 08.05.1960; Arad, jud. Arad Telefon: 0726/300.493 E-mail: cabinetsenator@yahoo.com, www.vasiledanungureanu.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Arad Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupiei [i petiii Birou teritorial: Arad, Str. Episcopiei, nr. 32, et 1, ap. 7; tel/fax: 0257/210.115, tel: 0357/413.410; e-mail: cabinetsenator@yahoo.com Contact: Valer Zgrdea - 0722/313.307, Ioan Ciprian Ursu]a - 0720/681.018 Orar audiene: vineri, smbt: 10.00 - 13.00

Senator PSD

Cristian Alexandru BOUREANU


Data [i locul na[terii: 15.12.1972; Lusaka, Zambia Telefon: 0726/200.604 E-mail: cristian.boureanu@cdep.ro; www.boureanu.ro Studii: ASE, Bucure[ti - Facultatea de Relaii Economice Internaionale Ultimul loc de munc: Altipo Construct SA Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European Birou teritorial: Pite[ti, Str. Vasile Milea, nr. 1, et. 2, cam. 87; tel/fax: 0248/216.932; e-mail: bogdanpnl@yahoo.com Contact: Bogdan Badea, Cristina Leu

Deputat PNL

Gheorghe COPOS
Data [i locul na[terii: 27.03.1953; Tasnad, jud. Satu Mare Telefon: 072/300.426 E-mail: office.copos@gov.ro Studii: Univ. Oradea - Facultatea de {tiine Pedagogice; Univ. din Bucure[ti - Academia Na]ional\ de {tiine Sociale [i Administrative; Univ. din Bucure[ti - Facultatea de Drept Birou teritorial: Pite[ti, P-a Vasile Milea, nr. 1, et. 2, cam. 85-86; tel/fax: 0248/211.577; e-mail: cab_senat@cjarges.ro Contact: Marian Ionu Iva[cu Orar audiene: vineri: 10.00 - 12.00

Senator PC

Drago[ Petre DUMITRIU


Data [i locul na[terii: 17.02.1964; Bucure[ti Telefon: 0726/200.727 E-mail: dragosdumitriu@cdep.ro, dragosdumitriu@yahoo.com Studii: IC Bucure[ti - Facultatea Construcii Civile Ultimul loc de munc: OTV Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar [i servicii specifice Birou teritorial: Curtea de Arge[, Str. Negru Vod, nr. 40; tel/fax: 0248/721.797 Contact: Ion {erban Orar audiene: vineri: 12.00 - 15.00 7

Deputat PRM

Arge[

Arge[

Filip GEORGESCU
Data [i locul na[terii: 14.11.1946; C\line[ti, jud. Arge[ Telefon: 0722/303.544 E-mail: filip.georgescu@cdep.ro Studii: Facultatea de Silvicultur, Bra[ov Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar [i servicii specifice Birou teritorial: Pite[ti, Str. Republicii, nr. 68; tel/fax: 0248/ 221.931 Contact: Iustin Dejeanu - 0745/187.494 Orar audiene: vineri: 11.00 - 13.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, AG 1990-1992: deputat FSN, AG

Andrei Dominic GEREA


Data [i locul na[terii: 08.09.1968; Bucure[ti Telefon: 0726/200.615 E-mail: andrei.gerea@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Cibernetic, Statistic [i Informatic Economic Ultimul loc de munc: Banca }iriac, Pite[ti Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare Birou teritorial: Pite[ti, Str. Vasile Milea, nr. 1, tel/fax: 0348/401.384 Contact: Mirel Pun - 0741/197.879 Orar audiene: joi: 15.00 - 18.00

Deputat PNL

Gheorghe Adrian MIU}ESCU


Data [i locul na[terii: 05.12.1959; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0726/200.622 E-mail: adrian_miutescu@cdep.ro, adrian@miutescu.ro, www.miutescu.ro Studii: Facultatea de Mecanic, Craiova Ultimul loc de munc: SC Elf-Procont-Expert SRL Comisie: Comisia pentru munc [i protecie social Birou teritorial: Pite[ti, Palatul Administrativ, P-a Vasile Milea, nr. 1; tel: 024/217.800 int. 265, 0348/401.124 Contact: Violeta Nedelcu - 0722/991.928 Orar audiene: vineri: 14.00 - 16.00

Deputat PNL

Ion MNZN|
Data [i locul na[terii: 15.10.1959; Sl\ve[ti, jud. Teleorman Telefon: 0722/303.491 E-mail: minzinaion@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Finane-Contabilitate Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru munc [i protecie social Birou teritorial: Pite[ti, Str. Sfnta Vineri, tel/fax: 0248/223.387 Contact: Alin {tefnic - 0722/303.491 Orar audiene: vineri: 12.00 - 13.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, AG 1996-2000: senator PRM, AG

Dan Gabriel POPA


Data [i locul na[terii: 22.04.1961; C\line[ti, jud. Arge[ Telefon: 0726/300.467 E-mail: dangabrielpopa@yahoo.com Studii: Institutul de Medicin\ [i Farmacie Bucure[ti Facultatea de Medicin\ General\ Ultimul loc de munc\: Consiliul Local Pite[ti Comisie: Comisia pentru cultur, art [i mijloace de informare n mas; Comisia pentru sntate public Birou teritorial: Pite[ti, Bd. Republicii, nr. 58; tel/fax: 0241/ 211.873, 0248/215.996 Contact: Ovidiu Marinescu - 0745/177.229 Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 10.30

Senator PD

Daciana Octavia SRBU


Data [i locul na[terii: 15.01.1977; Arad, jud. Arad Telefon: 0726/200.550 E-mail: d.sarbu@cdep.ro; www.daciansarbu.ro Studii: Colegiului Naional de Aprare - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Pite[ti, P-a Vasile Milea, nr. 1 Contact: Georgiana Popescu - 0742/666.549 Orar audiene: vineri: 10.00 - 13.00

Deputat PSD

Arge[
9

Arge[

Constantin T|MAG|
Data [i locul na[terii: 21.11.1948; Mozaceni, jud. Arge[ Telefon: 0727/229.805 Studii: Facultatea de Horticultur, Bucure[ti Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Arge[ Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Pite[ti, P-a Vasile Milea, nr. 1, mezanin, cam. 45-46; tel/fax: 0248/217.517 Contact: Cristina Gheorghe, Vasile Stan - 0745/169.015, Cornel Amza - 0745/756.586 Orar audiene: vineri: 09.00 - 13.00, smbt: 09.00 - 12.00

Deputat PSD

Mihai Nicolae T|N|SESCU


Data [i locul na[terii: 11.01.1956; Bucure[ti Telefon: 0726/200.556 E-mail: mihai.tanasescu@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Finane-Contabilitate Ultimul loc de munc: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Pite[ti, Str. Republicii, nr. 68; tel/fax: 0248/221.931, 0248/222.831 Contact: Iustin Dejanu - 0745/187.494 Orar audiene: vineri: 09.30 - 12.00

Deputat PSD

Mihai UNGHEANU
Data [i locul na[terii: 17.03.1939; Slobozia, jud. Ialomi]a Telefon: 0723/633.844 E-mail: mungheanu@senat.ro, ungheanu_mihai@hotmail.com Studii: Facultatea de Filozofie Comisie: Comisia pentru cultur, art [i mijloace de informare n mas Birou teritorial: Pite[ti, P-a Vasile Milea, nr. 1, et. 3, cam. 122; tel: 0248/216.063, fax: 021/312.28.69 Contact: Ioan C. Nicolescu

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, AG

10

Nicolae V|C|ROIU
Data [i locul na[terii: 05.12.1943; Bolgrad, Romnia (actualmente Ucraina) Telefon: 0722/251.390 E-mail: nicolaevacaroiu@senat.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti Facultatea de Finane Comisie: Biroul Permanent Ultimul loc de munc: Senatul Romniei Birou teritorial: Pite[ti, Bd. Republicii, nr. 58

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, AG 1996-2000: senator PDSR, AG

Nicolae B|NICIOIU
Data [i locul na[terii: 26.03.1979; Rmnicu-Vlcea, jud. Vlcea Telefon: 0723/965.206 E-mail: nbanicioiu@cdep.ro, nicolae_banicioiu@yahoo.com Studii: UMF Carol Davila, Bucure[ti- Facultatea de Stomatologie Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Comne[ti, Str. Grii, nr. 9; tel: 0234/374.356 Contact: Cosmin Nicula - 0722/717.318 Orar audiene: vineri: 12.00 - 16.00

Deputat PSD

Minodora CLIVETI
Data [i locul na[terii: 24.10.1955; Adjud, jud. Vrancea Telefon: 0722/303.691 E-mail: cliveti@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept, Ia[i Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i brbai; Comisia de validare Birou teritorial: Bacu, Str. N. Blcescu, nr. 12; tel: 0234/517.627 Contact: Laura Dospinescu - 0720/999.747, e-mail: Ics@yahoo.com Orar audiene: vineri, ncepnd cu orele 10.00 11

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, BC

Bac\u

Arge[

Bac\u

Olgu]a COCREA
Data [i locul na[terii: 06.11.1957, Sascut, jud. Bac\u Telefon: 0726/200.725 E-mail: olguta.cocrea@cdep.ro Ultimul loc de munc: Direcia Regional de Po[t, Bacu Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i brbai Birou teritorial: Bacu, Str. Mr[e[ti, nr. 8; tel: 0234/588.172 int. 432, 0234/516.797 Contact: Ana-Maria Tusenski Orar audiene: vineri: 10.00 - 18.00, smbt: 10.00 - 13.00

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)

Cristian CUCUIAN
Data [i locul na[terii: 21.09.1963; Sebe[, jud. Alba Telefon: 0726/300.429 E-mail: office.bacau@pd.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Transporturi Ultimul loc de munc: Cooperativa de Credit Familia, Bacu Comisie: Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare `n mas\; Comisia pentru politic extern Birou teritorial: One[ti, Str. Oituz, nr. 35 Contact: Vasilica Tudora F\rmatu Orar audiene: vineri: 10.00 - 13.00

Senator PD

Valeriu GHEORGHE
Data [i locul na[terii: 26.08.1951; Bac\u, jud. Bac\u Telefon: 0722/303.451 E-mail: valeriu.gheorghe@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Ia[i - Facultatea de Mecanic Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru politic extern Birou teritorial: Bacu, Str. Vasile Alecsandri, nr. 3; tel/fax: 0234/571.894 Contact: Emilia Samson Feraru - 0724/893.723 Orar audiene: vineri: 10.00 - 13.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, BC 1996-2000: deputat PNL, BC

12

Viorel HREBENCIUC
Data [i locul na[terii: 07.08.1953; Siminicea, jud. Suceava Telefon: 0722/303.454 E-mail: viorelh@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Cibernetic Economic [i Statistic Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru politic extern; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European Birou teritorial: Bacu, Str. Mr[e[ti, nr. 2; tel: 0234/517.627, fax: 0234/514.393 Contact: Ileana Dimitriu - tel: 021/314.39.68, fax: 021/311.37.70, e-mail: ileana.dimitriu@cdep.ro

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, BC 1996-2000: deputat PDSR, BC

Mircea IFRIM
Data [i locul na[terii: 04.05.1939 Telefon: 0722/303.681 E-mail: mifrim@cdep.ro Studii: Doctorat n {tiine Medicale Ultimul loc de munc: Camera Deputa]ilor; Facultatea de Medicin Oradea Comisie: Comisia pentru sntate [i familie Birou teritorial: One[ti, Bd. Republicii, nr. 43

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, MM

Ilie ILA{CU
Data [i locul na[terii: 30.07.1952; Tohoveni, Rep. Moldova Telefon: 0723/633.792 E-mail: ilieilascu@personal.ro Studii: Facultatea de Economie, Chi[inu Ultimul loc de munc: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru sntate public Birou teritorial: Bacu, Str. Pieei nr. 1; tel/fax: 0234/532.943 Contact: Cristina Bob`rnac Orar audiene: smbt, duminic: 10.00 - 12.00

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, BC

13

Bac\u

Bac\u

Radu C\t\lin MARDARE


Data [i locul na[terii: 29.11.1959; Bac\u, jud. Bac\u Telefon: 0726/300.451 E-mail: mardarecatalin@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Electrotehnic Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Bacu Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar [i pia de capital Birou teritorial: Bacu, Prefectura Bacu, Str. Mr[e[ti, nr. 1-3 Contact: Ciocan Nicolai Orar audiene: vineri: 10.00 - 12.00

Senator PSD

Liviu Alexandru MIRO{EANU


Data [i locul na[terii: 16.02.1969; Damiene[ti, jud. Bac\u Telefon: 0726/200.683 Studii: Univ. Tehnic Gh. Asachi, Ia[i Ultimul loc de munc: SC Ilba SA Bacu Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar [i servicii specifice Birou teritorial: Bacu, Str. Vasile Alecsandri, nr. 10; tel/fax: 0234/510.325 Contact: Nadia Stan

Deputat PD

Ion MORARU
Data [i locul na[terii: 01.12.1949; Provi]a de Sus, jud. Prahova Telefon: 0726/300.459 E-mail: ion.moraru@senat.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Mecanic; Universitatea Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Secretariatul General al Guvernului Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: One[ti, Str. Po[tei, nr. 5; tel/fax: 0234/323.742; e-mail: biroulsenatorialonesti@yahoo.com Contact: Anca Elena Ctan Orar audiene: vineri: 09.00 - 12.00

Senator PSD

14

Ionel PAL|R
Data [i locul na[terii: 16.08.1972; com. Secuieni, jud. Bac\u Telefon: 0726/200.625 E-mail: ionel.palar@cdep.ro Studii: Univ. Bacu - Specializarea Marketing Ultimul loc de munc: SC CET SA, Bacu Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar [i servicii specifice Birou teritorial: Bacu, Sediul PNL, Str. V. Alecsandri, nr. 4; tel/fax: 0234/570.200, 0234/571.894 Contact: Sorin N\stas\ - 0743/041.367 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PNL

Aron Ioan POPA


Data [i locul na[terii: 23.12.1958; Sibiu, jud. Sibiu Telefon: 0726/300.466 E-mail: senator@ioanaronpopa.ro, www.ioanaronpopa.ro Studii: Univ. Al. I Cuza, Ia[i - Facultatea de {tiine Economice; Cursuri postuniversitare n managementmarketing [i drept comunitar Ultimul loc de munc: Administraia Financiar, One[ti Comisie: Comisia pentru munc, familie [i protecie social Birou teritorial: One[ti, Str. Belvedere, nr. 10; tel/fax: 0234/326.660 Contact: Lidia Buna - lidia_buna@yahoo.com Orar audiene: vineri: 10.00 - 13.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PDSR / independent, BC 1992-1996: deputat PDSR, BC

Petru Gabriel VLASE


Data [i locul na[terii: 03.04.1971; Bac\u, jud. Bac\u Telefon: 0722/212.734 E-mail: gabriel.vlase@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti; Universitatea Al. I Cuza, Ia[i - MBA Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Bacu Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Bacu, Str. Nicolae Blcescu, nr. 12, et. 1; tel/fax: 0234/586.680 Contact: Costel Chiriac - 0724/097.339, e-mail: costelchiriac@yahoo.com Orar audiene: vineri: 09.00 - 13.00 15

Deputat PSD

Bac\u

Bac\u

C\t\lin VOICU
Data [i locul na[terii: 21.03.1965; Bucure[ti Telefon: 0726/200.564 Studii: Academia de Poliie, Bucure[ti - Facultatea de Drept; Facultatea de Ingineria Mediului, Bucure[ti Ultimul loc de munc: Baroul Bucure[ti Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Moine[ti, Str. Zorilor, nr. 10, Parc; tel/fax: 0234/364.840 Contact: Iulian Ene - 0745/651.757 Orar audiene: vineri, smbt, duminic

Deputat PSD

Bihor

Alexandru ATHANASIU
Data [i locul na[terii: 01.01.1955; Bucure[ti Telefon: 0723/633.752 E-mail: athanasiu@senat.ro Studii: Univ. din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Senatul Romniei; Univ. din Bucure[ti Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Oradea, Str. Prim\riei, nr. 5; tel/fax: 0259/417.803; e-mail: birousenatorial@zapmobile.ro Contact: Ioan Chelemen - 0746/187.189 Orar audiene: vineri: 13.00 - 16.00

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PSDR / PSD, BH 1992-1996: deputat PAC, BH

Valeriu-Victor BOERIU
Data [i locul na[terii: 28.05.1954, Salonta, jud. Bihor Telefon: 0726/200.603 E-mail: victor.boeriu@cdep.ro Studii: Facultatea de Medicin, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc: Cabinet Medical Individual Dr. Boeriu Comisie: Comisia pentru sntate [i familie Birou teritorial: Oradea, Str. Mare[al I. Antonescu, nr. 2; tel/fax: 0259/427.808 Contact: Raluca Ferchezeu - 0744/972.506 Orar audiene: smbt: 09.00 - 11.00

Deputat PNL

16

Ionela BRUCHENTAL-POP
Data [i locul na[terii: 14.05.1973; CmpulungMoldovenesc, jud. Suceava Telefon: 0726/200.673 E-mail: ionela.pop@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept [i Administraie Public Ultimul loc de munc: SC Coriolan SRL Comisie: Comisia pentru munc [i protecie social Birou teritorial: Oradea, Parcul Traian, nr. 14 Contact: Cosmin Sabu - 0743/367.748, Aurelia Bogdan 0745/603.405, Nicu Pirtea - 0722/500.298, Dumitru Frese 0741/230.492 Orar audiene: vineri: 11.00 - 14.00

Deputat PD

Eduard Raul HELLVIG


Data [i locul na[terii: 27.10.1974; Zal\u, jud. S\laj Telefon: 0726/200.775 E-mail: ehellvig@gmail.com Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de {tiin]e Politice [i Administra]ie Public\ Ultimul loc de munc\: Sintezis Romnia Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Oradea, Str. Prim\verii, nr. 2; tel: 0359/809.800, fax: 0359/478.775 Contact: Alina Brihan - alinabrihan@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 09.00 - 16.00

Deputat PC

Petru LAKATOS
Data [i locul na[terii: 19.02.1952; Huedin, jud. Cluj Telefon: 0726/200.758 E-mail: lpeter@cdep.ro Studii: Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de {tiine Economice Ultimul loc de munc: Consiliul Local al Municipiului Oradea; SC Interproiect SRL, Oradea Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare Birou teritorial: Oradea, Str. Simion Brnuiu, nr. 14, ap. 3; tel/fax: 0259/406.785 Contact: Szabo Sozsef Orar audiene: vineri: 09.00 - 16.00 17

Deputat UDMR

Bihor

Bihor

Paul MAGHERU
Data [i locul na[terii: 09.08.1939, Derna, jud. Bihor Telefon: 0722/303516 Studii: Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Oradea Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Oradea, Str. Patrio]ilor, nr. 4; tel/fax: 0259/433.129, 0359/444.410; e-mail: prm_bihor@yahoo.com Contact: Romulus Indr\ie[ - 0744/889.027 Orar audien]e: smb\t\: 11.00 - 13.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, BH

Adrian-Miroslav MERKA
Data [i locul na[terii: 06.06.1976; Ale[d, jud. Bihor Telefon: 0726/200.793 E-mail: adrian_miroslav@yahoo.com Studii: Facultatea de Educaie Fizic [i Sport, Oradea; IMT, Oradea - Inginerie Economic Ultimul loc de munc: Liceul Teoretic Jozef Kovacek Budoi Bihor Comisie: Comisia pentru buget, finane [i bnci Birou teritorial: Suplacu de Barc\u, Sediul Prim\riei, str. Pia]a Republicii, nr. 33A; tel: 0259/368.477

Deputat Minorit\]i

{tefan PETE
Data [i locul na[terii: 02.10.1953; Oradea, jud. Bihor Telefon: 0723/633.820 E-mail: udmr@senat.ro Ultimul loc de munc: Senatul Romniei; Ministerul Agriculturii Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur [i dezvoltare rural; Comisia economic, industrii [i servicii Senator UDMR Birou teritorial: Oradea, Str. T. Vlad, nr 62; tel/fax: Legislaturi anterioare 0259/411.559 2000-2004: senator UDMR, BH Contact: Edith Murvou Orar audiene: vineri, ncepnd cu orele 11.00

18

Claudiu Adrian POP


Data [i locul na[terii: 22.10.1974; Oradea, jud. Bihor Telefon: 0726/200.544 E-mail: deputatclaudiupop@rdsor.ro Studii: Facultatea de {tiine Economice, Oradea; Facultatea de Drept, Oradea Ultimul loc de munc: SNP Petrom Bihor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Oradea, Str. Primriei, nr. 2, et. 1; tel: 0359/425.665 Contact: Bogdan Hossu - 0722/270.844, e-mail: bogdanhossu@yahoo.com Orar audiene: vineri: 09.00 - 11.00

Deputat PSD

Cornel POPA
Data [i locul na[terii: 31.01.1951; Sudrigiu, jud. Bihor Telefon: 0722/303.553 E-mail: cornel.popa@cdep.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Fizic\ Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare Birou teritorial: Oradea, Str. Primverii, nr. 2

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, BH

Gheorghe SRB
Data [i locul na[terii: 19.01.1955; Alparea, jud. Bihor Telefon: 0726/200.549 E-mail: sarbgh@yahoo.com Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de {tiine Juridice; Masterat INA Ultimul loc de munc: Pensionar Comisie: Comisia juridic, de discipline [i imuniti Birou teritorial: Oradea, Str. Primriei, nr. 2, et. 1; tel: 0742/666.549 Contact: Adrian Hoghis - 0745/458.768 Orar audiene: vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PSD

19

Bihor

Bihor

Bla SKI
Data [i locul na[terii: 05.06.1965; Scueni, jud. Bihor Telefon: 0726/200.755 E-mail: bela.soki@cdep.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Matematic [i Fizic; Universitatea Tehnica din ClujNapoca - {coala Academic Postuniversitar\ Ultimul loc de munc: Consiliul Jude]ean Bihor; Inspectoratul {colar Judeean Bihor Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Scuieni, P-a Libertii, nr. 1

Deputat UDMR

Radu }RLE
Data [i locul na[terii: 17.05.1967; Cristoru de Jos, jud. Bihor Telefon: 0726/300.492 E-mail: radut@rdslink.ro Studii: Institutul Teologic Penticostal, Bucure[ti - Masterat, Doctorat n Psihoterapie; Doctor n {tiinele Educaiei; Ashland University - Doctor n Psihoterapie; School of Thelogy, Cleveland - Master n Consiliere Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i minoriti Birou teritorial: Str. Gheorghe Doja, nr. 2; tel: 0259/423.340; e-mail: rtirlea@europarlam.eu.int Contact: Romulus Cosma - 0741/393.521 Orar audiene: vineri: 09.00 - 13.00

Senator PD

Verginia VEDINA{
Data [i locul na[terii: 17.02.1960; Rob\ne[ti, jud. Dolj Telefon: 0726/300.496 E-mail: vedinasverginia@senat.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Doctor n Drept; Doctor n Filozofie Ultimul loc de munc: Universitatea din Bucure[ti Facultatea de Drept Comisie: Comisia pentru administraie public, organizarea teritoriului [i protecia mediului Birou teritorial: Oradea, P-a Unirii, nr. 2-4, tel/fax: 0259/211.419, e-mail: maria_but@yahoo.com Contact: Maria But - 0724/275.202 Orar audiene: vineri: 09.00 - 11.00

Senator PRM

20

Ovidiu Teodor CRE}U


Data [i locul na[terii: 15.02.1953; Verme[, jud. Bistri]aN\s\ud Telefon: 0726/300.427 E-mail: ovidiu.cretu@senat.ro Studii: Universitatea Tehnic\ Cluj-Napoca - TCM Ultimul loc de munc: SC COMELF SA, Bistri]a Comisie: Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\; Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Bistri]a, Str. Gh. {incai, nr. 1-3; tel: 0263/211.011, fax: 0263/210.442

Senator PSD

Mircea MEREU}A
Data [i locul na[terii: 10.04.1958; Prundul Brgului, jud. Bistri]a-N\s\ud Telefon: 0726/300.454 E-mail: mirceamereuta@personal.ro Ultimul loc de munc: Circumscripia Sanitar-Veterinar Tiha Brgului Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur [i dezvoltare rural Birou teritorial: Bistria, Str. Gheorhe {incai, nr. 22, tel/fax: 0263/212.512; e-mail: mirceamereuta@yahoo.com Contact: Constantin Marcu - 0744/605.210 Orar audiene: vineri: 10.00 - 14.00

Senator PNL

Emil Radu MOLDOVAN


Data [i locul na[terii: 17.09.1968; Bistri]a, jud. Bistri]a-N\s\ud Telefon: 0726/200.536 E-mail: emilradumoldovan@cdep.ro Studii: Universitatea Bogdan Vod\, Cluj-Napoca Facultatea de Management Ultimul loc de munc: PSD Bistria Nsud Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare Birou teritorial: Bistria, Str. Gheorghe {incai, nr. 3-5; tel/fax: 0263/211.011, 0263/210.442 Contact: Oana Solcan - 0740/828.730 Orar audiene: vineri, smb\t\, ncepnd cu orele 10.00 21

Deputat PSD

Bistri]a-N\s\ud

Bistri]a-N\s\ud

Ioan OLTEAN
Data [i locul na[terii: 20.04.1953; Valea Ungura[ului, jud. Cluj Telefon: 0722/303.467 E-mail: chestor_ioltean@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Bistria, Str. Liviu Rebreanu, nr. 23-25; tel/fax: 0263/231.870 Contact: Ovidiu Bozbici Orar audiene: vineri: 08.30 - 18.00, smbt: 08.30 - 15.00

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, BN 1996-2000: deputat PD, BN 1990-1992: deputat FSN, BN

Viorel PUPEZA
Data [i locul na[terii: 11.06.1946; Pinugea de Sus, jud. Bistri]a-N\s\ud Telefon: 0726/200.546 Studii: Academia de {tiine Social-Politice - Profil Economic; Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Sociologie Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Bistria-Nsud Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Bistria, Str. Gh. {incai, nr. 3-5; tel/fax: 0263/ 211.011 Contact: Monica Secoban - 0740/137.128 Orar audiene: vineri

Deputat PSD

Ioan Aurel RUS


Data [i locul na[terii: 01.01.1958; Criste[tii Cileului, jud. Bistri]a-N\s\ud; Telefon: 0726/200.740 E-mail: prm_bn@yahoo.com Studii: Academia de Teologie Ultimul loc de munc: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minoritilor naionale; Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i brbai Birou teritorial: Bistria, Str. Gh. {incai, nr. 16; tel/fax: 0263/230.618 Contact: Maria Ulecan

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, BN

22

Augustin ZEGREAN
Data [i locul na[terii: 29.03.1954, Snmartin, jud. Cluj Telefon: 0726/200.703 E-mail: augustin.zegrean@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Baroul Bistria Nsud Comisie: Comisia juridic, de disciplin [i imuniti; Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i func]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului; Comisia de validare Birou teritorial: Bistria, Str. Liviu Rebreanu, nr. 23-25; tel/fax: 0263/231.870; e-mail: pdbistrit@gmail.com Contact: Mihaela Curteanu Orar audiene: vineri: 09.00 - 18.00, smbt: 09.00 - 14.00

Deputat PD
Legislaturi anterioare 1990-1992: senator FSN, BN

{tefan BABAN
Data [i locul na[terii: 03.11.1949; Ia[i, jud. Ia[i Telefon: 0722/303.474 E-mail: stefan.baban@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic, Ia[i - Facultatea de Construcii Civile, Industriale [i Agricole; Facultatea de Relaii Economice Internaionale Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru buget, finane [i bnci Birou teritorial: Boto[ani, P-a Revoluiei, nr. 1-3, cam. 317318; tel/fax: 0231/537.777 Contact: Lorena Aida Darie - 0745/649.592 Orar audiene: vineri, smbt, duminic: 09.00 - 17.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, BT 1996-2000: deputat PRM, BT

Obuf C\t\lin Ovidiu BUH|IANU


Data [i locul na[terii: 26.05.1973; R\d\u]i, jud. Suceava Telefon: 0726/200.510 E-mail: buhaianu_obuf@cdep.ro Studii: Facultatea de Educaie Fizic [i Sport, Bacu; Univ. Al. I. Cuza, Ia[i - Master management sportiv Ultimul loc de munc: Clubul Sportiv {colar Boto[ani Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport; Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Boto[ani, Sediul Prefecturii, P-a Revoluiei, nr. 1-3, biroul 2; tel/fax: 0231/512.492 Contact: Maricica Ailenei Orar audiene: vineri: 09.00 - 13.00, duminic: 09.00 - 13.00 23

Deputat PSD

Boto[ani

Bistri]a-N\s\ud

Boto[ani

Liviu CMPANU
Data [i locul na[terii: 21.06.1968; Darabani, jud. Boto[ani Telefon: 0722/303.533 E-mail: liviu.campanu@cdep.ro, campanu2003@yahoo.com Studii: Universitatea de Medicin [i Farmacie, Ia[i Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru sntate [i familie Birou teritorial: Darabani, Str. Pieei, nr. 5 Contact: Simona Alupoaie - 0742/353.861 Orar audiene: joi: 15.00 - 18.00, vineri: 10.00 - 13.00

Deputat PNL

Radu-C\t\lin DRAGU{
Data [i locul na[terii: 4.04.1968; Ia[i, jud. Ia[i Telefon: 0726/200.675 E-mail: catalin.dragus@cdep.ro, raduprivate@yahoo.com Studii: Universitatea Gh. Asachi, Ia[i - Facultatea de Construcii Ultimul loc de munc: Consiliul Municipal Boto[ani; SC Imobiliar Construct Comisie: Comisia pentru buget, finane [i bnci Birou teritorial: Boto[ani, Bd. Mihail Eminescu, nr. 39; tel/fax: 0231/511.988; e-mail: bpjbt@yahoo.com Contact: Alina Aungurenci Orar audiene: vineri, smbt, duminic: 10.00 - 14.00

Deputat PD

Doina Mic[unica DRE}CANU


Data [i locul na[terii: 29.12.1957; S\veni, jud. Boto[ani Telefon: 0722/303.697 E-mail: ddretcanu@cdep.ro, ddretcanu@yahoo.com Studii: Instititul Politehnic, Ia[i - Facultatea Automatizri [i Calculatoare Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i brbai; Comisia pentru tehnologia informaiei [i comunicaiilor Birou teritorial: Boto[ani, Str. Savenilor, nr. 9; tel/fax: 0231/534.440, 0231/531.193 Contact: Cristina Munteanu Orar audiene: vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PSDR / PSD, BT

24

Costic\ MACALE}I
Data [i locul na[terii: 6.09.1955; Vl\de[ti, jud. Boto[ani Telefon: 0726/200.528 Studii: Institutul Politehnic Ia[i - Facultatea de Hidrotehnic Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Boto[ani Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Boto[ani, P-a Revoluiei, nr. 1-3 Contact: Alexandru Zarug

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, BT

Mihai Adrian MLAIMARE


Data [i locul na[terii: 27.08.1950; Boto[ani, jud. Boto[ani Telefon: 0722/303.631 E-mail: mmihai@cdep.ro, www.malaimare.ro Studii: IATC Bucure[ti Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru cultur, arte, mijloace de informare n mas Birou teritorial: Boto[ani, P-a Revoluiei, nr. 1-3, cam. 10; tel: 0231/537.990 Contact: Carmen Moraru - 0722/342.739 Orar audiene: vineri, smbt

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, BT

R\zvan Emil THEODORESCU


Data [i locul na[terii: 22.05.1939; Bucure[ti Telefon: 0723/633.842 E-mail: theodorescu@zappmobile.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Istorie Ultimul loc de munc: Senatul Romniei; Universitatea de Arte, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i minoriti Birou teritorial: Boto[ani, Sediul Prefecturii, P-a Revoluiei, nr. 3; tel/fax: 0231/531.460 Contact: Carmen Pintilie Orar audiene: smbt: 09.00 - 14.00

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, BT

25

Boto[ani

Boto[ani

Mihai }BULEAC
Data [i locul na[terii: 02.03.1957; Crasnaleuca, jud. Boto[ani Telefon: 0726/300.490 E-mail: pnl.botosani@pnl.ro Studii: Facultatea de {tiine Economice, Secia Finanecontabilitate Ultimul loc de munc: SC Vinalcool SA, Boto[ani Comisie: Comisia economic, industrii [i servicii Birou teritorial: Prefectura Boto[ani, P-]a Revolu]iei nr.3; tel/fax: 0231/534.232 Contact: Ovidiu Aparaschivei Orar audiene: vineri, smt: 09.00 - 13.00

Senator PNL

Gavril\ VASILESCU
Data [i locul na[terii: 14.02.1946; Bucure[ti Telefon: 0726/300.494 E-mail: senconservatorgv@yahoo.com Ultimul loc de munca: Notar Public Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupiei [i petiii; Comisia juridic, de numiri, imuniti [i validri Birou teritorial: Boto[ani, Sediul Prefecturii, P-a Revoluiei, nr. 3 Contact: Dumitru Bulboaca Orar audiene: vineri, smbt: 10.00 - 14.00

Senator PC

Bra[ov

Ivan CISMARU
Data [i locul na[terii: 05.12.1947; Obr[ia, jud. Olt Telefon: 0726/300.425 Studii: Institutul Politehnic, Bra[ov - Facultatea de Industrie a Lemnului, Doctor n {tiinte Tehnice Ultimul loc de munc: Universitatea Transilvania Facultatea de Industrie a Lemnului Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Bra[ov, Str. Lung, nr. 12, tel/fax: 0268/472.103, 0268/471.928 Contact: Laura Dogaru - lauradogaru78@yahoo.com Orar audiene: smbt: 10.00 - 14.00

Senator PD

26

Titus CORL|}EAN
Data [i locul na[terii: 11.01.1968; Medgidia, jud. Constan]a Telefon: 0721/201.989 E-mail: titus.corlatean@cdep.ro, titus.corlatean@psd.ro, tcorlatean@europarl.eu.int Studii: Universitatea Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru politic extern; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European; Comisia de validare Birou teritorial: Bra[ov, Str. George Bariiu, nr. 1, tel/fax: 0268/410.104 Contact: Alina Drago[ Orar audiene: vineri: 13.00 - 16.00, smbt: 09.00 - 11.00

Deputat PSD

Constantin FAINA
Data [i locul na[terii: 29.04.1948; M\rgineni, jud. Bra[ov Telefon: 0726/200.772 E-mail: constantin.faina@cdep.ro Studii: Academia {tefan Gheorghiu - Pregtirea [i Perfecionarea Cadrelor de Conducere Ultimul loc de munc: SC Nelsand SA Comisie: Comisia comun permanent a Camerei Deputailor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitii SRI Birou teritorial: Bra[ov, Str. Nicolae Blcescu, nr. 67; tel/fax: 0268/412.344 Contact: Aurel Zaharia - 0724/317.246 Orar audiene: vineri: 16.00 - 19.00

Deputat PC

Gheorghe GABOR
Data [i locul na[terii: 27.02.1942; Voila, jud. Bra[ov Telefon: 0722/311.556 E-mail: avgabor@yahoo.com Studii: Facultatea de Drept, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc: Pensionar Comisie: Comisia juridic, de disciplin [i imuniti; Comisia de validare Birou teritorial: Fgra[, Str. Republicii, nr. 18 Contact: Marcela Birghi[an - 0722/298.330 Orar audiene: vineri: 10.00 - 13.00

Deputat PNL

27

Bra[ov

Bra[ov

Ioan GHI{E
Data [i locul na[terii: 08.05.1956; Media[, jud. Sibiu Telefon: 0724/307.433 E-mail: ghise.ioan@cdep.ro, ghise@brasovcity.ro; www.ghise-ioan.ro Studii: Universitatea Bra[ov - Facultatea de Matematic Ultimul loc de munc: Primria Bra[ov Comisie: Comisia pentru tehnologia informaiei [i comunicaiilor Birou teritorial: Bra[ov, Str. {irul Gheorghe Dima, nr. 2; tel/fax: 0268/418.941 Contact: Mihaela Rducan - 0740/485.800, 0726/667.351, e-mail: michagj@yahoo.com Orar audiene: vineri, ncepnd cu orele 18.00

Deputat Independent (ales pe lista PNL)


Legislaturi anterioare 1992-1996: deputat PL'93, BV

Ion GON}EA
Data [i locul na[terii: 14.11.1951, Bran, jud. Bra[ov Telefon: 0722/779.514 E-mail: ion.gontea@cdep.ro Studii: Universitatea Bra[ov - Facultatea Construcii de Ma[ini; Universitatea Sibiu - Facultatea Drept Administrativ Ultimul loc de munc: Notariat Comisie: Comisia juridic, de disciplin [i imuniti; Comisia de validare Birou teritorial: Bra[ov, Str. Lung, nr. 12; tel/fax: 0268/472.103 Contact: Cristian Dinu Orar audiene: smbt: 09.00 - 12.00

Deputat PD

Nicolae-Marian IORGA
Data [i locul na[terii: 09.08.1946; Bra[ov, jud. Bra[ov Telefon: 0723/633.794 Studii: Facultatea de Drept, Bucure[ti Ultimul loc de munc: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse Birou teritorial: Bra[ov, Str. Castelului, nr. 73, tel/fax: 0268/412.331 Contact: Lumini]a Maria Petroi - 0722/263.805

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, BV

28

Attila KOVACS
Data [i locul na[terii: 27.12.1974; Bra[ov, jud. Bra[ov Telefon: 0723/858.344 E-mail: kovattila@cdep.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai - Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc: Universitatea Transilvania, Bra[ov Comisie: Comisia pentru tehnologia informaiei [i comunicaiilor Birou teritorial: Bra[ov, Str. Simion Brnuiu, nr. 17; tel/fax: 0268/472.101 Contact: Toaso Aron Zoltan Orar audiene: vineri: 12.00 - 17.00

Deputat UDMR

Otilian NEAGOE
Data [i locul na[terii: 27.06.1950; Mo]\]ei, jud. Dolj Telefon: 0726/300.461 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru cultur, art [i mijloace de informare n mas; Comisia pentru administraie public\, organizarea teritoriului [i protecia mediului Birou teritorial: Bra[ov, Str. G. Bariiu, nr. 1, tel/fax: 0268/417.534, e-mail: birousenatorial@psdbv.ro Contact: Iosif Ciurean Orar audiene: vineri, ncepnd cu orele 10.30

Senator PSD

Constantin NI}|
Data [i locul na[terii: 27.11.1955; Miroslove[ti, jud. Ia[i Telefon: 0722/159.650 E-mail: nitac@cdep.ro Studii: Facultatea de {tiine Economice, Ia[i - Comer Exterior, Doctor n Economie; Facultatea de Drept, Ia[i Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional; Comisia special a Camerei Deputailor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SRI Birou teritorial: Bra[ov, Str. George Bariiu, nr. 1 Contact: Claudia Leuca Orar audiene: vineri: 09.00 - 11.00 29

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, BV

Bra[ov

Bra[ov

Nicolae-Vlad POPA
Data [i locul na[terii: 20.01.1950; Sibiu, jud. Sibiu Telefon: 0723/633.825 E-mail: npopa@europarl.eu.int, http://www.tintapnl.com/nvpopa/ Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru egalitate de [anse Birou teritorial: Bra[ov, Bd. 15 Noiembrie, nr. 62, sc. A, ap. 3; tel/fax: 0268/418.721 Contact: Ioana Gabriela Meleac - 0742/882.916 Orar audiene: vineri: 10.00 - 12.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PNL, BV

Ioan Dumitru PUCHIANU


Data [i locul na[terii: 10.09.1962; Bran, jud. Bra[ov Telefon: 0726/200.691 E-mail: dip_depchianu@yahoo.com Studii: Facultatea de Drept C. Drgan Ultimul loc de munc: SC Dio&Gip SRL, Zrne[ti Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupiei [i pentru petiii Birou teritorial: Bra[ov, Str. Lung, nr. 12; tel/fax: 0268/417.203 Contact: Diana Blaj, Nicolae Opri[ - 0723/588.900 Orar audiene: smbt: 10.00 - 14.00

Deputat PD

Cristian ST|NESCU
Data [i locul na[terii: 13.10.1951; Glodeni, jud. Dmbovi]a; Telefon: 0726/200.737 E-mail: cristian.stanescu@yahoo.com Studii: Facultatea de Mecanic, Bra[ov Ultimul loc de munc: SC Cristiana SA Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Bra[ov, Str. Michael Weis, nr. 23; tel/fax: 0268/419.585 Contact: Vladimir Puiu - 0744/385.070 Orar audiene: vineri: 16.00 - 18.00, smbt: 10.00 - 13.00

Deputat PRM

30

Daniela BURUIAN| APRODU


Data [i locul na[terii:19.07.1953; Br\ila, jud. Br\ila Telefon: 0722/303.554 E-mail: daniela.buruiana@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Galai - Facultatea de Mecanic Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional; Comisia special a Camerei Deputailor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informaii Externe Birou teritorial: Brila, Consiliul Judeean; tel/fax: 0239/615.200; 0239/611.199 Contact: Moisescu - 0722/303.720

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, GL 1996-2000: deputat PRM, GL 1990-1992: deputat FSN, GL

Dan SAB|U
Data [i locul na[terii: 01.05.1951; Gura Ocni]ei, jud. Dmbovi]a Telefon: 0723/633.833 E-mail: prof_dansabau@zappmobile.ro Ultimul loc de munc\: Spitalul Jude]ean Br\ila; Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\; Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Br\ila, Sediul Prefecturii, Bd. Independen]ei, nr.1, et. 1, cam. 138; tel/fax: 0239/615.500; e-mail: birousends@yahoo.com Contact: Florin Nicolae Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00, smb\t\, duminic\: 10.00 - 13.00

Senator PNL

Gabriel SANDU
Data [i locul na[terii: 08.09.1963; Mizil, jud. Prahova Telefon: 0723/200.334 E-mail: gabriel.sandu@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Comer] Ultimul loc de munc\: SC Albert THS SRL, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Br\ila, Sediul Prefecturii, Bd. Independen]ei, nr. 1 Contact: Geana P\tra[cu - 0744/596.453 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 13.00 31

Deputat PNL

Br\ila

Br\ila

Aurel Gabriel SIMIONESCU


Data [i locul na[terii: 09.12.1955; Br\ila, jud. Br\ila Telefon: 0726/300.475 E-mail: simionescu.aurelgabriel@senat.ro Studii: Studii postuniversitare n administra]ie; Doctorat n economie Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Br\ila Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului Birou teritorial: Prefectura Br\ila, B-dul Independen]ei, nr. 1, et. 1, cam. 139; tel/fax: 0239/626.159; e-mail: ag_simionescu@yahoo.com Contact: Florin Mircea Orar audien]e: vineri: 09.00 - 11.00, smb\t\: 10.00 - 12.00 (la Sediul PSD Br\ila, B-dul Al. I. Cuza, nr. 136)

Senator PSD

George Alin TEODORESCU


Data [i locul na[terii: 30.03.1951, Br\ila, jud. Br\ila Telefon: 0744/514.696 E-mail: alin.teodorescu@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European Birou teritorial: Brila, Sediul PSD, Bd. Al. I. Cuza, nr. 136; tel/fax: 0239/615.770 Contact: Gabriel Dobre - 0726/200.558 Orar audiene: vineri, ncepnd cu orele 12.00

Deputat PSD

Mihai TUDOSE
Data [i locul na[terii: 06.03.1967; Br\ila, jud. Br\ila Telefon: 0722/131.710 E-mail: mtudose@zappmobile.ro Studii: Facultatea de {tiine Juridice [i Administrative, Bucure[ti Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare; Comisia de validare Birou teritorial: Brila, Sediul PSD, Bd. Al. I. Cuza, nr. 136; tel: 0239/615.770; fax: 0239/616.085 Contact: Simona Ojovan Orar audiene: vineri, smbt: 09.00 - 13.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, BR

32

Horia VASIOIU
Data [i locul na[terii: 12.05.1955; Br\ila, jud. Br\ila Telefon: 0726/200.699 Studii: Facultatea de Ma[ini [i Utilaje, Bucure[ti; Colegiul Na]ional de Ap\rare de pe lng\ Academia de nalte Studii Militare Bucure[ti Ultimul loc de munc: SC Star Media&Film SRL Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Brila, Str. Clra[i, nr. 62, bl. D, parter; tel/fax: 0239/617.739; e-mail: cabinetdeputatvasioiu@braila.rdsnet.ro Contact: Ani[oara Manea, Jean Neagu Orar audiene: smbt: 10.00 - 12.00

Deputat PD
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PD, BR

Viorel CONSTANTINESCU
Data [i locul na[terii: 26.09.1952 Telefon: 0726/200.514 E-mail: vconstantinescu@cdep.ro Studii: Universitatea Tehnic de Construcii, Bucure[ti {coala pentru nalte Studii de Urbanism [i Amenajarea Teritoriului Ion Mincu Ultimul loc de munc: Consiliul Judeean Buzu Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare Birou teritorial: Nehoiu, Str. Mihai Viteazu, bl. E1, ap. 1; tel/fax: 0238/555.109 Contact: Emilia Costache Orar audiene: smbt 16.00 - 18.00

Deputat PSD

Aurel GUBANDRU
Data [i locul na[terii: 29.05.1955; Ghiordiu, jud. Vlcea Telefon: 0722/303.611 E-mail: aurelgubandru@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Management Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru buget, finane [i bnci Birou teritorial: Buzu, Str. Unirii, nr. 20; tel/fax: 0238/712.435 Contact: Carmen Anca Savu Orar audiene: vineri: 17.00 - 19.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, BZ

33

Buz\u

Br\ila

Buz\u

Vasile ION
Data [i locul na[terii: 12.01.1950; Bl\jeni, jud. Bac\u Telefon: 0726/300.447 Studii: Institutul de Medicin\ [i Farmacie, Ia[i - Facultatea de Medicin\ General\ Ultimul loc de munc\: SC Adriana SRL Arad Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\ Birou teritorial: Buz\u, Sediul PSD, Str. Unirii Nord, Bloc 22, parter; tel/fax: 0238/710.861, e-mail: psd.buzau@psd.ro Contact: Gabriel Paul Baciu - 0238/724.220, 0238/724.230 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 11.00, 12.00 - 14.00

Senator PSD
Legislaturi anterioare 1996-2000: senator PDSR, BZ 1992-1996: senator FDSN / PDSR, BZ 1990-1992: senator FSN, BZ

Costache MIRCEA
Data [i locul na[terii: 25.03.1949; Jirl\u, jud. Br\ila Telefon: 0722/303.719 E-mail: mircea_costache@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupiei [i pentru petiii; Comisia de validare Birou teritorial: Buzu, Str. Ostrovului, nr. 21; tel/fax: 0238/710.892 Contact: Daniel Diacnu Orar audiene: vineri: 08.00 - 14.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, BZ

Corneliu PASCU
Data [i locul na[terii: 28.02.1941; Codlea, jud. Bra[ov Telefon: 0726/300.465 Ultimul loc de munc\: Iridex Group Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\ Birou teritorial: Buz\u, Str. Independen]ei, nr. 55; tel/fax: 0238/726907 Contact: }uclea Valerian - valituclea@yahoo.com Orar audien]e: vineri, smbt, duminic\: 09.00 - 17.00

Senator PC

34

Cezar Florin PREDA


Data [i locul na[terii: 27.04.1959 Telefon: 0726/200.690 Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti; Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Finane-Bnci Ultimul loc de munc: SC RER Romnia SRL Comisie: Comisia pentru politic extern Birou teritorial: Buzu, Str. Unirii, bl. 11A, parter; tel/fax: 0238/720.998, 0238/421.342; e-mail: predarr@buzau.ro

Deputat PD

Adrian George SCUTARU


Data [i locul na[terii: 24.10.1973, Foc[ani, jud. Vrancea Telefon: 0726/200.635 E-mail: scutaru.george@cdep.ro, gscutaru@k.ro; www.scutaru.deputat.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Istorie; Masterat n Relaii Internaionale Ultimul loc de munc: SC Quick Monitoring Media-QMM SRL Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Buzu, Bd. Unirii, nr. 203, bl. C1

Deputat PNL

Verginia {ERB|NESCU
Data [i locul na[terii: 05.11.1946; Grebanu, jud. Buz\u Telefon: 0726/300.482 Studii: Facultatea de Medicin\ General\, Ia[i; Studii postuniversitare de Psihopedagogie Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Direc]ia de S\n\tate Public\, Buz\u Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\ Birou teritorial: Rmnicu S\rat, Str. Victoriei, Bloc 22; tel/fax: 0238/564.620 Contact: Ionu] Constantin Orar audien]e: joi: 16.00 - 19.00, vineri: 10.00 - 12.00

Senator PD

35

Buz\u

Buz\u

Octavian {TIREANU
Data [i locul na[terii: 25.06.1952; Coste[ti, jud. Arge[ Telefon: 0723/300.109 E-mail: o_stire@asop.ro Studii: Facultatea de Matematic, Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc: Administraia Prezidenial Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Rmnicu Srat, Str. T. Vladimirescu, nr. 15

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, CT 1996-2000: senator PD, AG

Valeriu Alexandru UNGUREANU


Data [i locul na[terii: 19.09.1948; Unguriu, jud. Buz\u Telefon: 0726/200.561 E-mail: vungureanu@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Contabilitate Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Buzu Comisie: Comisia pentru tehnologia informaiei [i comunicaiilor Birou teritorial: Buzu, Str. Unirii, bl. B14, parter; tel/fax: 0238/710.861 Contact: Lenua Catinca - 0746/829.591 Orar audiene: vineri: 08.00 - 10.00

Deputat PSD

Cara[-Severin

Ionesie GHIORGHIONI
Data [i locul na[terii: 28.10.1952; Bucova, jud. Cara[Severin Telefon: 0726/200.677 E-mail: fag@cdep.ro Studii: Institutul de Industrializare a Lemnului Ultimul loc de munc: SC Fygev SA, Caransebe[ Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar [i servicii specifice Birou teritorial: Re[ia, P-a 1 Decembrie 1918, nr. 7; tel/fax: 0255/219.921 Contact: {tefan Todor

Deputat PD

36

Marius IRIZA
Data [i locul na[terii: 03.01.1968; Re[i]a, Cara[-Severin Telefon: 0722/151.480 E-mail: m.iriza@cdep.ro, marius.iriza@comunicare.ro Studii: Universitatea Romn\ de {iinte [i Arte Gheorghe Cristea, Bucure[ti - Facultatea de Drept; Facultatea de Comunicare [i Relaii Publice Ultimul loc de munc: Camera Deputa]ilor; SNSPA Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Re[ia, P-a 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 1; tel/fax: 0255/228.148 Contact: Silvia Chivari - 0722/947.450 Orar audiene: vineri: 11.00 - 16.00, smbt: 10.00 - 12:00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, CS

Ion MOCIOALC|
Data [i locul na[terii: 01.01.1958, P\tulele, jud. Mehedin]i Telefon: 0722/303.678 E-mail: ion_mocioalca@ahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Specializarea Inginerie Geologic [i Geofizic, Universitatea Hyperion, Bucure[ti Specializarea Studii Juridice Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar [i servicii specifice Birou teritorial: Re[ia, Str. George Enescu, nr. 8; tel/fax: 0255/222.078 Contact: Petru Codil Orar audiene: vineri: 11.00 - 13.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, CS

Viorel RACOCEANU
Data [i locul na[terii: 08.06.1962, F`ntna Domneasc\, jud. Mehedin]i Telefon: 0726/694.110 E-mail: vioracoceanu.cdep@gmail.com Studii: IPTV Timi[oara Facultatea de Electrotehnic Ultimul loc de munc: SC 3x3 SRL Comisie: Comisia pentru politic economic, reform [i privatizare; Comisia parlamentar a revoluionarilor din Decembrie 1989 Birou teritorial: Re[ia, Str. George Enescu nr, 4; tel/fax: 0255/223.334 Contact: Laura Marin Orar audiene: smbt: 11.00 - 13.30 37

Deputat PD

Cara[-Severin

Cara[-Severin

Mihai RADAN
Data [i locul na[terii: 26.09.1938; Cara[ova, jud. Cara[Severin Telefon: 0722/303648 E-mail: mirad@cdep.ro, zhrv@e-mail.ro Studii: Universitatea Bucure[ti - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc: Editura Didactic [i Pedagogic Bucure[ti Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Cara[ova, Sediul U.C.R.; tel: 0255/232.255, fax: 0255/232.146 Contact: Elena Srbu - 0744/308.262 Orar audiene: vineri: 08.00 - 14.00, smbt: 08.00 - 14.00

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, B

Ovidiu R|DOI
Data [i locul na[terii: 06.10.1968; Ha]eg, jud. Hunedoara Telefon: 0726/300.471 E-mail: ovipnl@terrasat.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Economice [i Administrative Ultimul loc de munc: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Re[i]a, Pia]a 1 Decembrie 1918, nr. 7 Contact: Iulian Georgevici- 0745/346.281; Andrei Turcu0742/911.198 Orar audiene: joi, vineri

Senator PNL

Ioan TALPE{
Data [i locul na[terii: 24.08.1944; Tople], jud. Cara[Severin Telefon: 0726/300.486 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Istorie; Doctorat n Istorie; {coala de Ofieri Activi Nicolae Blcescu, Sibiu Ultimul loc de munc: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Re[ia, P-a 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 7, cam. 5; tel/fax: 0255/214.477; e-mail: birouit@yahoo.com Contact: Claudiu Ionel Pasre - 0745/652.235, e-mail: claudiupasare@yahoo.com Orar audiene: vineri: 09.00 - 13.00

Senator Independent
(ales pe lista PSD)

38

Ioan }UNDREA
Data [i locul na[terii: 16.05.1958; Coronini, jud. Cara[-Severin Telefon: 0726/200.784 E-mail: pur.caras@pur.ro Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia Timi[oara; Universitatea Eftimie Murgu - {tiina Materialelor Ultimul loc de munc: SC Alidei SRL Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic; Comisia parlamentar a revoluionarilor din Decembrie 1989 Birou teritorial: Re[ia, Str. Aleea Narcisei, nr. 7; mobil: 0745/437.780 Contact: Simona Tudorache Orar audiene: vineri: 09.00 - 16.00

Deputat PC

Constantin DUMITRU
Data [i locul na[terii: 16.02.1952; Vlad }epe[, jud. C\l\ra[i Telefon: 0726/300.438 E-mail: biroulsen@zappmobile.ro Studii: Licen]iat n Management Financiar [i Agroturism Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\ Birou teritorial: C\l\ra[i, Str. Flac\ra, nr. 5, bl. C16, parter; tel: 0242/314.109; e-mail: birousen@zappmobile.ro Contact: Emil Constantinescu - emil_c2@yahoo.com Orar audien]e: vineri, smb\t: 10.00 - 16.00

Senator PNL

Dorin-Liviu NISTORAN
Data [i locul na[terii: 29.12.1968; Motru Telefon: 0726/200.686 E-mail: liviu.nistoran@cdep.ro Studii: Universitatea Politehnic\ Bucure[ti - Facultatea de Inginerie Economic\ Ultimul loc de munc\: Net Com SRL Comisie: Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: C\l\ra[i, Str. 1 Decembrie 1918, bl. A 23; tel/fax: 0242/312.698

Deputat PD

39

C\l\ra[i

Cara[-Severin

C\l\ra[i

Marian SRBU
Data [i locul na[terii: 12.01.1958; Bude[ti, jud. C\l\ra[i Telefon: 0722/303.647 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\; Comisia de validare Birou teritorial: Olteni]a, Bd. Tineretului, nr. 105-115, bl. Sahia, sc. B; tel/fax: 0242/515.806

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, CL 1996-2000: deputat PDSR, CL

Doru Ioan T|R|CIL|


Data [i locul na[terii: 15.01.1951; Biled, jud. Timi[ Telefon: 0722/674.708 E-mail: ditaracila@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Biroul Permanent; Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Birou teritorial: C\l\ra[i, Str. Bucure[ti, nr. 141; tel/fax: 0242/314427; e-mail: calarasi@psd.ro Contact: Camelia Dinu Orar audien]e: smbt

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, CL 1996-2000: senator PDSR, CL 1992-1996: senator FDSN / PDSR, CL 1990-1992: senator FSN, CL

Constantin TUDOR
Data [i locul na[terii: 14.04.1952; Vlad-}epe[, jud. C\l\ra[i Telefon: 0722/715.260 E-mail: deputat_tudor@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de IstorieFilozofie Ultimul loc de munc\: Prefectura C\l\ra[i Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: C\l\ra[i, Str. 1 Decembrie 1918, bl. A 23, parter; tel/fax: 0242/316.620 Contact: Mirel Tudorache - 0721/144.870 Orar audien]e: smb\t\: 11.00 - 13.00

Deputat PC

40

Adina Ioana VLEAN


Data [i locul na[terii: 16.02.1968, }intea, jud. Prahova Telefon: 0726/200.701 E-mail: adina.valean@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Matematic\ Ultimul loc de munc\: Parlamentul Romniei Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\; Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: C\l\ra[i, Str. 1 Decembrie 1918, bl. A 23

Deputat PNL

Dan Dumitru ZAMFIRESCU


Data [i locul na[terii: 01.11.1953, Craiova, jud. Dolj Telefon: 0726/200.739 E-mail: zamfirescu@rdslink.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Economie a Industriei, Construc]iilor [i Transporturilor Ultimul loc de munc\: Pensionar Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: C\l\ra[i, Str. Dobrogei, nr. 14; tel/fax: 0242/311.829 Contact: Valentin Sin Orar audien]e: miercuri, ncepnd cu orele 14.00

Deputat PRM

Daniel BUDA
Data [i locul na[terii: 11.01.1970, Romna[i, jud. S\laj Telefon: 0726/200.672 E-mail: daniel.buda@cdep.ro; www.danielbuda.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Drept; Universitatea de {tiin]e Agricole - Facultatea de Zootehnie Ultimul loc de munc\: Baroul Cluj; Universitatea Babe[Bolyai, Cluj-Napoca Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia pentru regulament Birou teritorial: Cluj-Napoca, Bd. Eroilor, nr. 2; tel/fax: 0264/594.366 Contact: Dacian Gal - 0724/350.504, gdacian@yahoo.fr Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 14.00

Deputat PD

41

Cluj

C\l\ra[i

Cluj

Petru C|LIAN
Data [i locul na[terii: 17.05.1968; Jucu, jud. Cluj Telefon: 0723/339.700 E-mail: petru.calian@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Dolj Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia de validare Birou teritorial: Cluj-Napoca, str. Mo]ilor, nr. 35, ap. 1B; tel/fax: 0264/430.004; e-mail: petrcalian@yahoo.com Contact: Oana Toda Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PC

Vasile DNCU
Data [i locul na[terii: 25.11.1961; N\s\ud, jud. Bistri]aN\s\ud Telefon: 0726/300.435 E-mail: vasile.dancu@publicatia.ro Studii: Licen]\ Filologie-Istorie, Doctorat n Sociologie Ultimul loc de munc\: Universitatea Babe[-Bolyai, ClujNapoca Comisie: Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Bulevardul Eroilor, nr. 2 Contact: Dumitru Cipleu Orar audien]e: smbt: 10.00 - 12.00

Senator PSD

Pter ECKSTEIN KOVCS


Data [i locul na[terii: 05.07.1956; Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0722/320.778 E-mail: eckstein@rmdsz.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Baroul Cluj Comisie: Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. G. Bari]iu, nr. 16; tel/fax: 0264/450.547; e-mail: eckstein@rmdsz.ro Contact: Robert Schwartz Orar audien]e: vineri: 14.00 - 16.00

Senator UDMR
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator UDMR, CJ 1996-2000: senator UDMR, CJ 1990-1992: deputat UDMR, CJ

42

Gheorghe FUNAR
Data [i locul na[terii: 29.09.1949; Snnicolau-Mare, jud. Timi[ Telefon: 0726/300.441 Studii: Doctorat n Economie Ultimul loc de munc\: Prim\ria Cluj-Napoca Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului; Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Mo]ilor, nr.1, ap. 27; tel/fax: 0264/591.591 Contact: Cri[an Hora]iu - 0722/645.261 Orar audien]e: smbt, ncepnd cu orele 08.30

Senator PRM

Mircia GIURGIU
Data [i locul na[terii: 16.12.1964; R[ca, jud. Cluj Telefon: 0726/200729 E-mail: giurgiu_mircia@cdep.ro Studii: Universitatea Avram Iancu, Cluj-Napoca Facultatea de Sociologie, Jurnalistic\ [i Filosofie Ultimul loc de munc\: Coresi SA Cluj-Napoca Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 3; tel./fax: 0264/430.015 Contact: Mihaela L\pu[an - 0744/692.277 Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 13.00

Deputat independent
(ales pe lista PRM)

Gra]iela Denisa IORDACHE


Data [i locul na[terii: 27.05.1965 Telefon: 0726/200.776 E-mail: gra_den@yahoo.com Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Planificare [i Cibernetic\ Economic\; IMC Graduate School of Business Ultimul loc de munc\: Asocia]ia Ac]ionarilor din Romnia Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Eroilor, nr. 21-23; tel/fax: 0264/450.468 Contact: Sorin Ardelean - 0723/693.057, Nicoleta M\l\escu 0745/502.964 Orar audien]e: vineri: 12.00 - 16.00 43

Deputat PC

Cluj

Cluj

Sndor KNYA-HAMAR
Data [i locul na[terii: 05.09.1948; Lunca Mure[ului, jud. Alba Telefon: 0722/208.145 E-mail: konyas@cdep.ro Studii: Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc\: Korunk Cluj Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Cardinalul Iuliu Hossu, nr. 21; tel/fax: 0264/592.217 Contact: Artur Lakatos - 0741/553.462 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 13.00

Deputat UDMR
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat UDMR, CJ 1996-2000: deputat UDMR, CJ 1992-1996: deputat UDMR, CJ

Andrs-Levente MT
Data [i locul na[terii: 26.01.1974; Turda, jud. Cluj Telefon: 0726/200.759 E-mail: mateandras13@yahoo.com Studii: Universitatea Dimitrie Cantemir, Cluj-Napoca Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Baroul Cluj Comisie: Comisia juridic, de disciplin [i imuniti; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 21; tel/fax: 0264/592.364 Contact: Sebesi Karen Attila - 0743/010.028 Orar audiene: vineri: 09.00 - 13.00

Deputat UDMR

Norica NICOLAI
Data [i locul na[terii: 27.01.1958; Sinaia, jud. Prahova Telefon: 0723/633.811 Studii: Facultatea de Drept Bucure[ti; Harvard University Kennedy School of Government Ultimul loc de munc: Baroul Clra[i Comisie: Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri; Comisia pentru aprare, ordine public [i siguran naional Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Eroilor, nr. 2-4; tel/fax: 0264/430.396 Contact: Roxana Nica - 0742/236.087 Orar audiene: vineri, ncepnd cu orele 10.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PNL, CJ

44

Vasile PU{CA{
Data [i locul na[terii: 8.07.1952; Surduc, jud. Salaj Telefon: 0722/303.488 E-mail: vasile.puscas@cdep.ro Studii: Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie; Doctorat `n Istorie Ultimul loc de munc: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic extern; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Napoca, nr. 16

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, CJ

Mircea Valer PU{C|


Data [i locul na[terii: 06.03.1952; Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0726/200.632 E-mail: mvpusca@cdep.ro, mvpusca@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic, Cluj-Napoca - Facultatea de Electrotehnic Ultimul loc de munc: SC Software ITC Cluj SA Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Cluj-Napoca, Bd. Eroilor, nr. 6-8; tel/fax: 0264/430.835 Contact: Adriana Portrescu - portarescua@yahoo.com Orar audiene: vineri: 10.00 - 16.00

Deputat PNL

Vasile Filip SOPORAN


Data [i locul na[terii: 30.03.1954, jud. Suceava Telefon: 0723/300.045 E-mail: soporan.vasile@cdep.ro, v_soporan@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic, Cluj-Napoca - Facultatea de Mecanic Ultimul loc de munc: Universitatea Tehnic Cluj-Napoca Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Cluj-Napoca, Str. Napoca, nr. 16; tel/fax: 0264/206.935 Contact: Cosmin Ci[ma[ - 0744/477.385 Orar audiene: vineri, smbt: 09.00 - 11.00 45

Deputat PSD

Cluj

Cluj

Horea Dorin UIOREANU


Data [i locul na[terii: 23.05.1960; Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0726/200.640 E-mail: uioreanu@bta.ro; www.uioreanu.ro Studii: Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Geologie, Geografie, Biologie Ultimul loc de munc: BT Asigurri Transilvania SA Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupiei [i pentru petiii Birou teritorial: Cluj, Bd. Eroilor, nr. 2; tel/fax: 0264/430.396 Contact: Razvan Pop - 0721/256.890 Orar audiene: vineri: 09.00 - 13.00

Deputat PNL

Constan]a

Aledin AMET
Data [i locul na[terii: 25.12.1967 Telefon: 0726/200.791 E-mail: amet_aledin@cdep.ro, aledin_amet@yahoo.com Studii: Univ. Craiova - Facultatea de Filologie; Univ. Ovidius, Constana - Facultatea de Istorie Ultimul loc de munc: Biblioteca Judeean I. N. Roman Constana Comisie: Comisia pentru cultur, arte, mijloace de informare n mas Birou teritorial: Constana, Str. Jupiter, nr. 7; tel/fax: 0241/616.643 Contact: Sema Abil Orar audiene: vineri: 15.00 - 17.00, smbt: 11.00 - 13.00

Deputat minorit\]i

Cristian DIACONESCU
Data [i locul na[terii: 02.07.1959; Bucure[ti Telefon: 0726/300.434 E-mail: cristian.diaconescu@psd.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Guvernul Romniei; Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Rela]ii Interna]ionale [i Studii Europene Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i; Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Constan]a, Str. Mircea cel B\trn, nr. 102; tel/fax.: 0241/554.995 Contact: Gabriela Alina Bucurenciu Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 12.00

Senator PSD

46

Corneliu Ioan DIDA


Data [i locul na[terii: 26.05.1942; Constan]a, jud. Constan]a Telefon: 0726/200.519 E-mail: ioan.dida@cdep.ro Studii: Facultatea de Medicin General, Bucure[ti Ultimul loc de munc: Mega Development SRL, Constana Comisie: Comisia pentru sntate [i familie Birou teritorial: Constan]a, Bd. Alexandru Lpu[neanu, nr. 74 Contact: Florian Ilie Orar audiene: vineri: 16.00 - 18.00

Deputat PSD

Gheorghe DRAGOMIR
Data [i locul na[terii: 12.01.1963; Istria, jud. Constan]a Telefon: 0722/316.164 E-mail: gheorghedragomir@cdep.ro, dragomir.dep@gmail.com Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de {tiine Economice Ultimul loc de munc: S.C. Triumf Construct Comisie: Comisia pentru buget, finane [i bnci Birou teritorial: Constana, Bd. Ferdinand, nr. 97; tel: 0241/615.737, fax: 0241/488.627 Contact: Cristina Caterinici - 0726/728.939 Orar audiene: vineri, smbt: 10.00 - 13.00

Deputat PNL

Stelian DU}U
Data [i locul na[terii: 20.02.1955; Adnca, jud. Dmbovi]a Telefon: 0726/200.676 E-mail: stelian.dutu@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept, Bucure[ti Ultimul loc de munc: SC ProfiTrans SRL Comisie: Comisia pentru munc [i protecie social Birou teritorial: Constana, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 8; tel/fax: 0241/614.140 Contact: Mihai Petre, Tudora Istrate - 0744/340.918 Orar audiene: joi: 17.00 - 20.00, vineri, smbt: 08.00 16.00

Deputat PD

47

Constan]a

Constan]a

Gelil ESERGHEP
Data [i locul na[terii: 30.08.1967; Constan]a, jud. Constan]a Telefon: 0722/303470 E-mail: gelil@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic, Bucure[ti - Facultatea de Transporturi Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru industrii [i servicii; Comisia comun\ permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit\]ii SRI Birou teritorial: Constana, Str. Th. Burada, nr. 38C Contact: Tiberiu Neme - 0740/100.750 Orar audiene: smbt: 12.00 - 18.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, CT

Puiu HA{OTTI
Data [i locul na[terii: 14.06.1953; Constan]a, jud. Constan]a Telefon: 0722/303.518 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Istorie; Doctorat `n Arheologie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i Birou teritorial: Constan]a, Sediul PNL, Str. Vasile Prvan nr. 3; tel/fax: 0241/554.044, 0241/615.737; e-mail: pnl.constanta@pnl.ro, dungureanu@senat.ro Contact: Irina Covacef - 0724/275.927, e-mail: irina_covacef@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00, smb\t\: 10.00 - 13.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, CT 1996-2000: deputat PNL, CT

Iusein IBRAM
Data [i locul na[terii: 07.06.1953; Tulcea, jud. Tulcea Telefon: 0726/200.792 E-mail: ibram.iusein@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Registrul Auto Bucure[ti Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii; Comisia pentru tehnologia informaiei [i comunicaiilor Birou teritorial: Constan]a, Str. Prim\verii, nr. 23; tel/fax: 0241/556.573 Contact: Osman Melek - 0726/777.557 Orar audiene: vineri: 11.00 - 13.00

Deputat Minorit\]i

48

Mircea Teodor IUSTIAN


Data [i locul na[terii: 11.08.1947; Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0723/633.796 E-mail: mircea.iustian@cdep.ro Studii: Facultatea de Medicin General, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minoritilor naionale; Comisia pentru regulament; Comisia de validare Birou teritorial: Constana, Bd. Ferdinand, nr. 97; 0241/488.627 Contact: Irina Covacef - 0724.275.927, e-mail: irina_covacef@yahoo.com Orar audiene: smbt\: 11.00 - 14.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PNL, CT

Eduard-Stelian MARTIN
Data [i locul na[terii: 13.12.1976 Telefon: 0726/200.530 E-mail: eduard.martin@cdep.ro, eduard@polaris.ro Studii: Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport, Universitatea Ovidius Constan]a Ultimul loc de munc\: Universitatea Maritim\, Constan]a Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Constan]a, Bd. Alexandru L\pu[neanu, nr. 74; tel/fax: 0251/415.733

Deputat PSD

Alexandru MAZ|RE
Data [i locul na[terii: 02.01.1972, Bucure[ti Telefon: 0726/200.532 E-mail: alexandru.mazare@cdep.ro Studii: Univ. din Bucure[ti - Facultatea de Fizic Ultimul loc de munc: SC Soti Cable Neptun SRL Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Constan]a, Bd. Alexandru Lpu[neanu, nr. 74; tel/fax: 0241/541.056 Contact: Florian Ilie - 0722/823.512 Orar audiene: vineri: 14.00 - 17.00

Deputat PSD

49

Constan]a

Constan]a

Andrian-Sirojea MIHEI
Data [i locul na[terii: 06.12.1956; Tulcea, jud. Tulcea Telefon: 0726/719.851 E-mail: a.mihei@cdep.ro, andrian@mihei.ro, wwww.andrianmihei.ro Studii: Institutul de Marin Mircea Cel Batrn, Constan]a Ultimul loc de munc: Carmar Shipping SRL Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Deputat Birou teritorial: Constana, General Manu, nr. 18; tel/fax: Independent 0341/411.470 (ales pe lista PUR-SL) Contact: Ciprian Lepdatu - 0722/561.149, Nadia Jianu 0722/945:000, 0744/878.314 Orar audiene: vineri, ncepnd cu orele 13.00

Lauren]iu MIRONESCU
Data [i locul na[terii: 24.03.1968; Constan]a, jud. Constan]a Telefon: 0722/596.242 E-mail: lmironescu@cdep.ro Studii: Institutul de Marin Civil, Constana Ultimul loc de munc: Ceronav Constana Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Constana, Str. Rscoala din 1907, nr. 30; tel/fax: 0241/660.944 Contact: Monica Mocanu - 0745/050.408 Orar audiene: vineri, smbt: 09.30 - 13.00

Deputat PD

Dan Constantin MOC|NESCU COLOROS


Data [i locul na[terii: 05.04.1953; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0726/200.734 E-mail: danmocanescu@cdep.ro, fnsspa@yahoo.com, cdi_polaris@hotmail.com, www.mocanescu.ro Studii: SSJ Bucure[ti Ultimul loc de munc: BNS Comisie: Comisia pentru munc [i protecie social Birou teritorial: Constana, Bd. Tomis, nr. 51, et. 3, cam. 317-318; tel/fax: 0241/488.014 Contact: Ioana {tefan - 0722/562.862 Orar audiene: vineri: 10.00 - 16.00

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)

50

Dorel Constantin ONACA


Data [i locul na[terii: 07.08.1965; Apa, jud. Satu Mare Telefon: 0723/500.535 E-mail: onaca@senat.ro Studii: Facultatea de Drept, Doctorat `n {tiin]e Juridice Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia economic\, de industrii [i servicii Birou teritorial: Constan]a, Str. Atelierelor, nr. 33; tel/fax: 0241/520.020 Contact: Adriana M\rd\rescu Orar audien]e: vineri: 14.00 - 18.00, smb\t\: 10.00 - 12.00, duminic\: 10.00 - 12.00

Senator PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, CT 1996-2000: deputat PDSR, CT

Gheorghe Vergil {ERBU


Data [i locul na[terii: 29.03.1949; Gala]i, jud. Gala]i Telefon: 0726/300.483 E-mail: ghevserbu@mymail.ro Studii: Licen]iat n fizic\ Ultimul loc de munc\: Comisie: Comisia pentru nva]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Constan]a, Sediul PNL, Str. Vasile Prvan nr. 3; tel/fax: 0241/558.811 Contact: Constantin Aurel Mototolea aurelmototolea@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 13.00

Senator PNL

rpd-Andrs ANTAL
Data [i locul na[terii: 10.08.1975; Ov. Rupea, jud. Bra[ov Telefon: 0726/200.754 E-mail: antal.arpad@cdep.ro, antala@narancs.ro Studii: Univ. Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Sociologie Ultimul loc de munc: Universitatea Babe[-Bolyai, ClujNapoca Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic; Comisia de validare Birou teritorial: Sfntu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2; tel/fax: 0267/313.316 Contact: Aida Lorena Darie - 0745/649.592, Demeter Zoltan - 0746/089.140 Orar audiene: vineri, smbt

Deputat UDMR

51

Covasna

Constan]a

Covasna

rpd-Francisc MRTON
Data [i locul na[terii: 25.03.1955; Tg. Lpu[, jud. Maramure[ Telefon: 0722/303.526 E-mail: marton@cdep.ro Studii: Institutul de Teatru, Sec]ia Actorie; Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare Deputat UDMR n mas\ Legislaturi anterioare Birou teritorial: Sf. Gheorghe, Str.1 Decembrie 1918, nr. 2 2000-2004: deputat UDMR, CV Contact: Maksai Ildico - 0724/950.099, Gyorbiro Judit 1996-2000: deputat UDMR, CV 1992-1996: deputat UDMR, CV 0744/309.609, 0267/352.552 1990-1992: deputat UDMR, CV Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 12.00 (de dou\ ori pe lun\)

Csaba NMETH
Data [i locul na[terii: 21.05.1951; Brncovine[ti, jud. Mure[ Telefon: 0722/364.892 Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Filozofie Ultimul loc de munc\: Gr. {c. Gabor Aron, Tg. Secuiesc Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\; Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\ Senator UDMR Birou teritorial: Tg. Secuiesc, P-]a Gabor Aron, nr. 24; Legislaturi anterioare tel/fax: 0267/418.721; e-mail: bisentgs@yahoo.com 2000-2004: senator UDMR, CV Contact: Kovacs Erszebet - 0267/365.060; e-mail: 1996-2000: senator UDMR, CV bisentgs@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 13.00

Valentin-Zoltan PUSKAS
Data [i locul na[terii: 19.04.1949; Sovata, jud. Mure[ Telefon: 0722/320.833 E-mail: puskas@senat.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Asocia]ia Teritorial\ a Cooperativelor Me[te[ug\re[ti, Sf. Gheorghe Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru cercetarea Senator UDMR abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii; Comisia pentru Legislaturi anterioare buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital 2000-2004: senator UDMR, CV Birou teritorial: Covasna, Bdul. 1 Decembrie 1918, nr. 1 1996-2000: senator UDMR, CV Contact: Butyka Gyula, tel/fax: 0267/341.990, gyula@easynet.ro Orar audien]e: vineri 52

Petre STR|CHINARU
Data [i locul na[terii: 10.01.1943; Lespezi, jud. Ia[i Telefon: 0726/200.698 E-mail: petrestrachinaru@cdep.ro Studii: Univ. Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc: Centrul de Cultur Arcu[ Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Sf. Gheorghe, Str. Gabor Aron, nr. 12; tel/fax: 0267/313.894 Contact: Kinga Joszi - 0745/971.626 Orar audiene: vineri: 09.00 - 12.00

Deputat PD

Sndor TAMS
Data [i locul na[terii: 22.09.1966 Telefon: 0722/193.545 E-mail: tas@kezdi.ro Studii: Universitatea Budapesta - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare Deputat UDMR European\; Comisia de validare Legislaturi anterioare Birou teritorial: Tg. Secuiesc, P-a Gabor Aron, nr. 24; 2000-2004: deputat UDMR, CV tel/fax: 0267/363.902 1996-2000: deputat UDMR, CV Contact: Abraham Piroska - apiroska@yahoo.com Orar audiene: vineri: 10.00 - 14.00

Gheorghe ALBU
Data [i locul na[terii: 19.06.1954; Finta Sus, jud. Dmbovi]a Telefon: 0722/605.567 E-mail: alin.albu@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Comer Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minoritilor naionale Birou teritorial: Trgovi[te, Sediul Prefecturii, cam. 114; tel/fax: 0245/210.757 Orar audiene: vineri: 11.00 - 13.00

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, DB 1996-2000: deputat PD, VN 1990-1992: deputat FSN, DB

53

Dmbovi]a

Covasna

Dmbovi]a

Sergiu ANDON
Data [i locul na[terii: 12.09.1939, Bucure[ti Telefon: 0723/575.789 E-mail: sergiu.andon@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Baroul Bucure[ti Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia de validare Birou teritorial: Trgovi[te, Bd. Independen]ei, nr. 1; tel/fax: 0245/211.086 Contact: Costel Ionescu - 0729/893.455 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 13.00

Deputat PC

Ion Mihai DUMITRESCU


Data [i locul na[terii: 11.09.1955; Pietro[i]a, jud. Dmbovi]a Telefon: 0726/300.437 Studii: Universitatea Bioterra, Bucure[ti - Facultatea de Inginerie [i Management Agroturistic Ultimul loc de munc\: SC Image Group SRL; SC Minisat SRL Comisie: Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Trgovi[te, Bd. Independen]ei nr.1, cam. 49 A-49-49B, et. 2; tel: 0245/213.356 Contact: Iosif {erban Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Senator PNL

Ion DUMITRU
Data [i locul na[terii: 15.08.1955; T\t\rani, jud. Dmbovi]a Telefon: 0726/200.522 E-mail: ion.dumitru@cdep.ro Studii: Universitatea Transilvania, Bra[ov - Facultatea de Silvicultur\ [i Exploat\ri Forestiere Ultimul loc de munc\: Regia Na]ional\ a P\durilor Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Com. B\leni, sediul PSD B\leni; tel/fax: 0245/265.162 Contact: Marin Barboiu - 0727/411.511 Orar audien]e: joi: 14.00 - 16.00

Deputat PSD

54

Ilie MERCE
Data [i locul na[terii: 18.06.1939, Lunca, jud. Bihor Telefon: 0722/303.522 E-mail: prm@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept, Bucure[ti Ultimul loc de munc: Camera Deputailor Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupiei [i pentru petiii Birou teritorial: Trgovi[te, Str. Independenei, nr. 1; tel/fax: 0245/210.544 Contact: Roxana Suinea Orar audiene: vineri: 10.00 - 16.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, DB

Traian NOVOLAN
Data [i locul na[terii: 25.02.1937; Cetireni, Rep. Moldova Telefon: 0723/500.535 Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti, Cursuri Postuniversitare Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia economic\, industrii [i servicii Birou teritorial: Trgovi[te, Bd. Indepeden]ei, nr. 1, cam. 116B-116-116A, et. 5; tel/fax: 0245/212.966 Contact: Diana Elena Neac[u Orar audien]e: joi: 17.00 - 19.00, vineri: 09.00 - 12.00, smb\t\: 09.00 - 11.00

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, DB

Florin Aurelian POPESCU


Data [i locul na[terii: 29.06.1968; Gala]i, jud. Gala]i Telefon: 0726/200.629 E-mail: aflorinpopescu@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Matematic Ultimul loc de munc: Universitatea Valahia Trgovi[te Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Trgovi[te, Bd. Independenei, bl. J5; tel/fax: 0245/217.844, 0245/213.356 Contact: Ctlina Huiu - 0724/240.243

Deputat PNL

55

Dmbovi]a

Dmbovi]a

Victor SANDA
Data [i locul na[terii: 01.01.1954 Telefon: 0726/200.548 Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Electrotehnic Ultimul loc de munc: Prefectura Judeului Dmbovia Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Trgovi[te, Bd. Independenei, nr. 1 Contact: Ioan Ghibu

Deputat PSD

Ion STAN
Data [i locul na[terii: 13.08.1955; Nucet, jud. Dmbovi]a Telefon: 0722/273.734 E-mail: ion.stan@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Comer] Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia comun\ permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit\]ii SRI Birou teritorial: Trgovi[te, Bd. Libert\]ii, bl. C4, parter; tel/fax: 0245/640.195 Contact: Minu] Moise, Oana Vl\duc\ Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 08.00

Deputat PSD

Monica-Mihaela {TIRBU
Data [i locul na[terii: 06.11.1956 Telefon: 0726/200.660 E-mail: monica.stirbu@cdep.ro, monicastirbu@yahoo.com Studii: Institutul Agronomic Timi[oara Ultimul loc de munc\: SC Art Rotary SRL Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale; Comisia pentru tehnologia informa]iilor [i telecomunica]iilor Birou teritorial: Moreni, Strada G\rii, Sediul PNL Contact: Florian Palade - 0722/360.319 Orar audien]e: vineri, smb\t\, duminic\: 10.00 - 18.00

Deputat PNL

56

Claudiu T|N|SESCU
Data [i locul na[terii: 26.04.1938; Mogo[oaia, jud. lfov Telefon: 0726/300.487 Studii: Facultatea de Medicin\ Ultimul loc de munc\: Prim\ria Mogo[oaia Comisie: Comisia economic\, industrii [i servicii Birou teritorial: Trgovi[te, Bd. Independen]ei, nr. 1, cam. 19-20, parter; tel/fax: 0245/615.766 Contact: {erban Nec[ulescu - 0722/387.076 Orar audien]e: vineri, luni

Senator PRM

Radu Mircea BERCEANU


Data [i locul na[terii: 05.03.1953; Rmnicu-Vlcea, jud. Vlcea Telefon: 0722/399.144 E-mail: radu.berceanu@senat.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Construc]ii Aeronave Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Birou teritorial: Craiova, Str. Fra]ii Buze[ti, nr. 6A; tel/fax: 0251/415.733, 0251/417.579 Contact: Gelu Vi[an - 0722/399.144 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 12.00

Senator PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, DJ 1996-2000: deputat PD, DJ 1992-1996: deputat PD, DJ 1990-1992: deputat FSN, DJ

Dan Hora]iu BUZATU


Data [i locul na[terii: 30.10.1961; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0726/200.606 E-mail: dan.buzatu@cdep.ro Studii: Institutul de Arhitectur [i Sistematizare Ion Mincu, Bucure[ti Ultimul loc de munc: S.C. Arhidesign SRL Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic; Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i brbai Birou teritorial: Craiova, Str. Mircea Vod, nr. 1; tel/fax: 0251/310.101 Contact: Octavia Tabacu - 0740/698.165 Orar audiene: smbt, duminic, ncepnd cu orele 14.00 57

Deputat PNL

Dolj

Dmbovi]a

Dolj

Ion C|LIN
Data [i locul na[terii: 21.04.1951; Vulpeni, jud. Olt Telefon: 0726/200.608 E-mail: ion.calin@cdep.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Economice, Craiova Ultimul loc de munc\: Medic Darabani Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic; Comisia de validare Birou teritorial: Craiova, Str. Mihail Kog\lniceanu, nr. 17; tel/fax: 0251/524.388; e-mail: ioncalin@psddolj.ro Contact: Tudor Nu]a - 0723/170.395 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 12.00

Deputat PSD

Monalisa G|LETEANU
Data [i locul na[terii: 23.01.1964; Slatina, jud. Olt Telefon: 0726/200.524 E-mail: monalisagro@yahoo.fr Studii: Universitatea din Craiova - Facultatea de Matematic; Doctorat n [tiin[e economice Ultimul loc de munc: ISJ Dolj Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Craiova, Str. Mihail Kog\lniceanu, nr. 21; tel/fax: 0251/523.001 Contact: Costel Popa - 0748/844.765, Marian Tra[c 0745/538.000 Orar audiene: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PSD

Mircea Dan GEOAN|


Data [i locul na[terii: 14.07.1958; Bucure[ti Telefon: 0723/300.104 E-mail: geoana.mircea@senat.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Mecanic; Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Ecole Nationale dAdministration, Paris Ultimul loc de munc: Ministerul Afacerilor Externe Comisie: Comisia pentru politic extern Birou teritorial: Craiova, sediul PSD, Str. Mihail Kog\lniceanu, nr. 17, et. 1; tel/fax: 0251/410.665 Contact: Sorin R\ducan - 0744/627.048, e-mail: raducansorin@k.ro Orar audiene: smbt, duminic

Senator PSD

58

Mihail LUPOI
Data [i locul na[terii: 10.06.1953; Piatra-Neam], jud. Neam] Telefon: 0723/633.799 E-mail: lupoi@senat.ro Studii: Institutul de Arhitectur Ion Mincu, Bucure[ti; Colegiul Naional de Aprare Ultimul loc de munc: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Craiova, Str. Brazda lui Novac, nr. 39; tel/fax: 0251/599.632 Contact: Maria Paval - 0723.330.617 Orar audiene: smbt: 09.00 - 13.00, duminic: 09.00 - 12.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, DJ

Iulian Claudiu MANDA


Data [i locul na[terii: 20.12.1975; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0723/348.934 E-mail: claudiumanda@cdep.ro, claudiumanda@psd.ro Studii: Institutul de Studii Economice - Universitatea din Craiova Ultimul loc de munc: Casa de cultura a studen]ilor, Craiova Comisie: Comisia pentru buget, finane [i bnci Birou teritorial: Craiova, Str. Th. Aman, nr. 1 Contact: Mirela Anghel

Deputat PSD

Marian-Jean MARINESCU
Data [i locul na[terii: 11.08.1952; Rm. Vlcea, jud Vlcea Telefon: 0722/369.681 E-mail: marianjean@cdep.ro Studii: Facultatea de Aeronave, Bucure[ti Ultimul loc de munc: CPCA SA Craiova Comisie: Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European Birou teritorial: Craiova, Str. Eugen Carada, nr. 6; tel/fax: 0251/415.733 Contact: Cosmin C\lin - 0726/200.682

Deputat PD

59

Dolj

Dolj

Tudor M|TU{A
Data [i locul na[terii: 28.01.1950; Traina, jud. Olt Telefon: 0726/200.733 E-mail: tudor.matusa@cdep.ro Studii: Facultatea de Electrotehnic, Craiova Ultimul loc de munc: SC Reloc SA Craiova Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Craiova, Str. Romul, bl. Romarta, sc. D; tel/fax: 0251/419.734, 0251/415.017 Contact: Laureniu Cozonescu - 0744/532.148, Simona Purcaru - 0745/262.636

Deputat PRM

Mario-Ovidiu OPREA
Data [i locul na[terii: 09.06.1965; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0726/300.464 E-mail: ovidiuoprea@craiova.ro Studii: Universitatea din Craiova - Facultatea de Electrotehnic Ultimul loc de munc: Consiliul Local Craiova; SC Volt Inverst SA Comisie: Comisia pentru administraie public, organizarea teritoriului [i protecia mediului; Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Birou teritorial: Craiova, Str. Unirii, nr. 19, tel/fax: 0251/417.190 Contact: Carolina Vasilescu - carolina_vasilescu@yahoo.com, Ovidiu Oprea - ovidiuoprea@yahoo.com Orar audiene: vineri: 10.00 - 16.00

Senator PNL

Irinel POPESCU
Data [i locul na[terii: 22.04.1953; Filia[i, jud. Dolj Telefon: 0726/300.470 Studii: Universitatea de Medicin\ [i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti - Doctorat `n medicin\ Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\ [i tineret [i sport; Comisia pentru s\n\tate public\ Birou teritorial: 0251/532.082

Senator PC

60

Ion SASU
Data [i locul na[terii: 05.03.1944; Cugir, jud. Alba Telefon: 0722/631.901 E-mail: ionsasu@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc: Autoritatea Naional Pentru Tineret Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Birou teritorial: Craiova, Str. Teodor Aman, nr. 1; tel/fax: 0251/416.414

Deputat PSD

Lia Olgu]a VASILESCU


Data [i locul na[terii: 18.11.1974, Craiova, jud. Dolj Telefon: 0726/200.644 E-mail: liavasilescu@cdep.ro Studii: Facultatea de Litere [i Istorie, Craiova Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru `nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport; Comisia pentru regulament Birou teritorial: Craiova, Str. Romul, bl. Romarta, sc. D; tel/fax: 0251/428.045 Contact: Radu Preda - radupreda25@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 14.00, duminic\: 10.00 - 14.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, DJ

Mihai Alexandru VOICU


Data [i locul na[terii: 16.09.1968; Bucure[ti Telefon: 0726/200.645 E-mail: mihai.voicu@cdep.ro, mihai.voicu@pnl.ro Studii: Institutul de Construc]ii Bucure[ti Ultimul loc de munc\: PNL Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Craiova, Str. Mircea Vod\, nr. 1; tel/fax: 0251/310.209 Contact: Ramona Mituca - 0721/331:306 Orar audien]e: luni: 17.30 - 19.00, miercuri: 17.30 - 19.00

Deputat PNL

61

Dolj

Dolj

Valeriu {tefan ZGONEA


Data [i locul na[terii: 03.09.1967; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0722/131.698 E-mail: zgonea@cdep.ro; www.zgonea.ro Studii: Institutul de Construc]ii Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Biroul Permanent; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\; Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Craiova, Str. Unirii, nr. 97; tel/fax: 0251/414.742; e-mail: cabinet332_contact@yahoo.com Contact: Adriana Costescu - 0723/534.175

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, DJ

Gala]i

Iulian-Gabriel BRSAN
Data [i locul na[terii: 29.10.1956; Tg. Bujor, jud. Gala]i Telefon: 0726/694.119 E-mail: igbirsan@cdep.ro, igbirsan@ugal.ro Studii: Facultatea de Mecanic Ultimul loc de munc: Camera Deputa]ilor; Universitatea Dunrea de Jos, Galai Comisie: Comisia pentru nvmnt, [tiin, tineret [i sport Birou teritorial: Galai, Str. Universitii, nr. 26; tel/fax: 0236/322.232 Contact: Eduard Gheborghean - 0740/151.190 Orar audiene: smbt: 10.00 - 12.00

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, GL

Liviu Bogdan CIUC|


Data [i locul na[terii: 13.10.1968; Gala]i, jud. Gala]i Telefon: 0726/200.770 E-mail: bogdan.ciuca@cdep.ro, eurom@compro.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Biroul Notarial Ciuc\ [i Asocia]ii Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia pentru regulament; Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i func]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor Senatului; Comisia de validare Birou teritorial: Gala]i, Str. Br\ilei, bl. BR2, parter; tel/fax: 0236/438.800 Contact: Enache Iancu - 0788/816.061 Orar audien]e: vineri: 11.00 - 18.00

Deputat PC

62

Liviu CODRL|
Data [i locul na[terii: 25.01.1968 Telefon: 0726/200.726 E-mail: liviucodirla@cdep.ro Studii: Institutul de Construc]ii, Bucure[ti - Facultatea de Utilaj Tehnologic Ultimul loc de munc\: SC Trafic Transport Distribu]ie SRL Comisie: Comisia comun\ permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit\]ii SRI Birou teritorial: Gala]i, Str. Domneasc\, nr. 142, bl. B, parter; tel/fax: 0236/413.606 Contact: Milu]a Talasman - 0722/816.918 Orar audien]e: vineri: 13.00 - 14.30

Deputat PRM

Carol DINA
Data [i locul na[terii: 25.10.1937; Bucure[ti Telefon: 0723/633.773 Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Gala]i, Str. Eroilor, nr. 6; tel/fax: 0236/414.342, e-mail: prm@senat.ro Contact: Marin T\nas\ Orar audien]e: vineri: 13.00 - 15.00

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, GL

Petru LIFICIU
Data [i locul na[terii: 01.10.1950; Sseni-Prod\ne[ti, jud. Gala]i Telefon: 0726/200.527 E-mail: petru.lificiu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Automatic\ Ultimul loc de munc\: Buderus Romnia SA; Ministerul Agriculturii, Apelor [i Protec]iei Mediului Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Gala]i, Str. G\rii, nr. 28; tel/fax: 0236/410.201 Contact: Ciprian Partenie - 0745/ 953.901 Orar audien]e: smb\t\: 09.00 -12.00 63

Deputat independent
(ales pe lista PSD)

Gala]i

Gala]i

Aurel NECHITA
Data [i locul na[terii: 14.04.1951; Lugoj, jud. Timi[ Telefon: 0726/200.538 E-mail: nechitaaurel@yahoo.com Studii: Universitatea de Medicin\ [i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Ministerul S\n\t\]ii Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Gala]i, Str. Domneasc\, nr. 55; tel/fax: 0236/460.965 Contact: Manon Cristologanu - 0722/870.063 Orar audien]e: smb\t\, duminic\: 09.00 - 13.00

Deputat PSD

Dan NICA
Data [i locul na[terii: 02.07.1960; Panciu, jud. Vrancea Telefon: 0722/303.552 E-mail: dan.nica@cdep.ro Studii: Facultatea de Electronic\ [i Telecomunica]ii, Ia[i Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Gala]i, Str. Domneasc\, nr. 13; tel/fax: 0236/311.216, 0236/311.480 Contact: Crengu]a Iona[cu Orar audien]e: vineri: 17.00 - 19.00, smb\t\: 09.00 - 11.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, GL 1996-2000: deputat PDSR, GL

Nicolae Paul Anton P|CURARU


Data [i locul na[terii: 04.10.1950; Rm.-Vlcea, jud. Vlcea Telefon: 0722/320.818 E-mail: pacuraru@pnl.ro; www.paulpacuraru.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filozofie; Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Economia Industriilor Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\ Birou teritorial: Gala]i, Str. Universit\]ii, nr. 6; tel/fax: 0236/411.963, 0236/464.327 Contact: Elena Silvia Panaite - silvia_panaite@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 14.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PNL, GL 1996-2000: senator PNL, GL

64

Constantin PETREA
Data [i locul na[terii: 11.12.1955; Bogd\ne[ti, jud. Vaslui Telefon: 0726/200.689 E-mail: constantin.petrea@yahoo.com Studii: Facultatea de Construc]ii Ultimul loc de munc\: SC Construc]ia SA Tecuci Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 77; tel/fax: 0236/817.577; e-mail: constantinpetrea@email.ro Contact: Marcel Cazacu Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 12.00

Deputat PD

Emil STRUNG|
Data [i locul na[terii: 18.05.1951; Gala]i, jud. Gala]i Telefon: 0722/270.642 E-mail: strunga_emil@cdep.ro, strunga_emil@yahoo.com Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de Fizic\ Ultimul loc de munc\: Spitalul de Urgen]\ Sf. Andrei, Gala]i Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Gala]i, Str. Universit\]ii, nr. 6; tel/fax: 0236/417.999, 0236/464.327, 0236/411.963 Contact: Corina Cojocea, Iulia Andr\[escu Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 08.30

Deputat PNL

Levente Csaba SZEKELY


Data [i locul na[terii: 21.05.1955; Toldal, jud. Mure[ Telefon: 0726/200.760 E-mail: szekely_levente@yahoo.com Studii: Facultatea de Medicin Veterinar, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc: Herghelia Tuluce[ti, Galai Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Galai, Str. Mihai Bravu, nr. 11; tel/fax: 0236/313.210 Contact: Garnai Istvan - 0236/418.483 Orar audiene: vineri, smbt, ncepnd cu orele 09.00

Deputat UDMR

65

Gala]i

Gala]i

Viorel {TEFAN
Data [i locul na[terii: 26.07.1954; Mitoc, jud. Boto[ani Telefon: 0722/320.840 Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; SC Vinalcool SA Boto[ani Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital Birou teritorial: Gala]i, Str. Domneasc\, nr. 55; tel/fax: 0236/469,871; e-mail: grpsd@senat.ro Contact: Cristoloveanu Manon manon.cristoloveanu@galati.astral.ro Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00, smb\t\: 09.00 - 12.00

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, GL 1996-2000: senator PDSR, GL

Silvia Adriana }ICAU


Data [i locul na[terii: 14.11.1970; Gala]i, jud. Gala]i Telefon: 0726/300.491 E-mail: adriana.ticau@senat.ro Studii: Universitatea Tehnic\ Gh. Asachi, Ia[i - Facultatea de Automatic\ [i Calculatoare; Universitatea Al. I Cuza, Ia[i Facultatea de Matematic\; Open University Business School, UK - Master of Business Administration Ultimul loc de munc\: Ministerul Comunica]iilor [i Tehnologiei Informa]iei Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse; Comisia economic\, industrie [i servicii Birou teritorial: Gala]i, Str. Domneasc\, nr. 64; tel/fax: 0236/417.933 Contact: Marian Iulian {erban Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 13.00

Senator PSD

Giurgiu

Niculae B|D|L|U
Data [i locul na[terii: 8.12.1960; Ogrezeni, jud. Giurgiu Telefon: 0726/200.504 E-mail: nicubadalau@cdep.ro Studii: Universitatea de {tiin]e Agronomice [i Medicin\ Veterinar\, Bucure[ti - Facultatea de ~mbun\t\]iri Funciare; Facultatea de Inginerie [i Management Agroturistic Ultimul loc de munc\: Prefectura Giurgiu Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii Birou teritorial: Giurgiu, Bd. Mircea cel B\trn, nr. 28; tel/fax: 0246/212.091 Contact: Ioan Moldoveanu - 0726/200.504; e-mail: nbg@mymail.ro Orar audien]e: vineri: 12.00 - 16.00

Deputat PSD

66

Iosif DAN
Data [i locul na[terii: 14.10.1950; Bucure[ti Telefon: 0726/200.518 E-mail: dan.iosif@cdep.ro Studii: {coala de Mai[tri Militari, Sibiu Ultimul loc de munc\: Administra]ia Preziden]ial\ Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Giurgiu, Str. Mircea cel B\trn, nr. 28; tel/fax: 0246/212.091 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 16.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 1990-1992: senator FSN, GR

D\nu] LIGA
Data [i locul na[terii: 04.12.1967; Viziru, jud. Br\ila Telefon: 0726/200.731 E-mail: dliga@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Giurgiu, Str. Drac Barchial, nr. MUV1, parter; tel/fax: 0246/217.731 Contact: Carmen Bo[man - 0720/540.856 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 16.00

Deputat independent

Irina LOGHIN
Data [i locul na[terii: 19.02.1939; Gura Vitioarei, jud. Prahova Telefon: 0722/303.534 Studii: {coala Popular\ de Art\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse Birou teritorial: Giurgiu, Bd. Mircea cel B\trn, nr. 24; tel/fax: 0246/215.516 Contact: Anghelu[ Valeriu Vlascu Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 13.00

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, GR

67

Giurgiu

Giurgiu

Ion R|DOI
Data [i locul na[terii: 17.04.1962; Giurgiu, jud. Giurgiu Telefon: 0722/303.497 Studii: Institutul Politehnic, Bucure[ti - Facultatea de Electronic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Giurgiu, Bd. Mircea cel B\trn, nr. 28; tel/fax: 0246/211.812; e-mail: giurgiupsd@yahoo.com Contact: Vasile Ciobanu - 0722/303.497 Orar audien]e: joi, vineri

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, GR

Drago[ UJENIUC
Data [i locul na[terii: 20.11.1944; P\tr\u]i, jud. Suceava Telefon: 0726/200.641 E-mail: dragosujeniuc@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Baroul Giurgiu Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia de validare Birou teritorial: Giurgiu, Str. Hristo Botev, nr. 2 Contact: Cristian Opri]a Cazimir - 0724/258.295 Orar audien]e: prima [i a treia vineri din lun\: 10.00 - 12.00

Deputat PNL

Gorj

Ion FLORESCU
Data [i locul na[terii: 20.03.1950; Berbe[ti, jud. Vlcea Telefon: 0722/303.689 Studii: Facultatea de Silvicultur, Bra[ov Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar [i pia de capital Birou teritorial: Tg.-Jiu, Str. Victoriei, nr. 2-4; tel/fax: 0253/214.727 Contact: Scarlat Iriza, Adrian Tudor - 0726/745.775; e-mail: tudor_psd@yahoo.com Orar audiene: vineri, smbt: 08.00 - 16.00

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, GJ

68

Pantelimon MANTA
Data [i locul na[terii: 01.01.1952; Novaci, jud. Gorj Telefon: 0726/200.778 E-mail: manta.pantelimon@partidulconservator.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Administrative [i de Drept, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Facultatea de Drept, Tg. Jiu Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Tg. Jiu, Str. Traian, nr. 27, parter; tel/fax: 0253/211.267 Contact: Cristina Duvlea - 0726/167.890 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Deputat PC

Marian Sorin PAVELIU


Data [i locul na[terii: 08.09.1960; Bucure[ti Telefon: 0726/200.627 E-mail: sorinpaveliu@cdep.ro, sorinpaveliu@yahoo.com; www.sorinpaveliu.ro Studii: Facultatea de Medicin\ General\ - Medicin\ Militar\; Doctorat n {tiin]e Medicale - Farmacologie Ultimul loc de munc\: For Medica SRL Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Tg. Jiu, Sediul Prefecturii, cam. 39; tel/fax: 0253/212.255 Contact: Eduard Ladaru - 0721/580.778 Orar audien]e: luni - vineri: 09.00 - 14.00

Deputat PNL

Ilie PETRESCU
Data [i locul na[terii: 15.07.1963; Flore[ti, jud. Mehedin]i Telefon: 0723/633.822 Studii: Institutul de Mine, Petro[ani Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\; Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i Birou teritorial: Tg. Jiu, Str. Traian, bloc 27, parter; tel: 0253/218.848 Contact: Manuel Petri[or Radu - 0727/456.304 Orar audien]e: vineri: 13.00 - 16.00, smb\t\: 09.00 - 13.00, duminic\: 09.00 - 11.00

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, GJ

69

Gorj

Gorj

Victor-Viorel PONTA
Data [i locul na[terii: 20.09.1972; Bucure[ti Telefon: 0721/141.414 E-mail: v.ponta@cdep.ro, v.ponta@tsd.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Guvernul Romniei Comisie: Biroul Permanent; Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia de validare Birou teritorial: Tg. Jiu, Sediul Prefecturii; tel/fax: 0253/214.224 Contact: Maria Rudeanu - 0725/141.084 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 12.00

Deputat PSD

Petre POPEANG|
Data [i locul na[terii: 19.05.1944, Lele[ti, jud. Gorj Telefon: 0726/200.736 E-mail: petre.popeanga@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti; Doctorat `n economie Ultimul loc de munc\: Curtea de Conturi Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Tg. Jiu, Str. Victoriei, nr. 2-4; tel/fax: 0253/221.919

Deputat PRM

Marcel Lauren]iu ROMANESCU


Data [i locul na[terii: 08.10.1975; Trgu Jiu, jud. Gorj Telefon: 0726/200.695 E-mail: cgenuc@gmail.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Economice, Craiova Ultimul loc de munc\: Universitatea Constantin Brncu[i, Tg. Jiu Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Tg. Jiu, Str. Victoriei, bl. 2, parter; tel/fax: 0253/216.391 Contact: Tiberiu Popescu - 0721/635.548 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00, smb\t\: 09.00 - 13.00

Deputat PD

70

Ion STOICA
Data [i locul na[terii: 18.10.1960; Baia de Fier, jud. Gorj Telefon: 0726/200.738 E-mail: ion.stoica@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: SC Termoserv - Rovinari SA Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Tg. Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-17, et. 2, cam. 6; tel/fax: 0253/215.300 Contact: Anca Ghe]iu Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 13.00

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)

Istvn ANTAL
Data [i locul na[terii: 23.06.1948 Telefon: 0722/303.565 E-mail: ai@cdep.ro Studii: Universitatea Tehnic\ Bra[ov - Facultatea TCM Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Matri]a SA, Odorheiu Secuiesc Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Deputat UDMR Birou teritorial: Odorheiu Secuiesc, P-]a Prim\riei, nr. 5; Legislaturi anterioare tel/fax: 0266/216.370 2000-2004: deputat UDMR, HR Contact: Tamas Borses - 0788/492.096 1996-2000: deputat UDMR, HR 1992-1996: deputat UDMR, HR Orar audien]e: vineri: 09.00 - 11.00, 12.00 - 15.00

Ferenc ASZTALOS
Data [i locul na[terii: 16.05.1945; Trgu Mure[, jud. Mure[ Telefon: 0722/303.566 E-mail: aszti@cdep.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Filologie; Facultatea de Istorie-Filosofie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Liceul Pedagogic Benedek Elek, Odorheiu Secuiesc Deputat UDMR Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Legislaturi anterioare Birou teritorial: Odorheiu Secuiesc, P-]a Marton Aron, nr. 2000-2004: deputat UDMR, HR 5; tel/fax: 0266/213.219 1996-2000: deputat UDMR, HR 1992-1996: deputat UDMR, HR Contact: Herman Karoly Orar audien]e: vineri 10.00 - 13.00 71

Harghita

Gorj

Harghita

Dezs-Klmn BECSEK-GARDA
Data [i locul na[terii: 26.08.1948, Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0722/303.569 E-mail: gardad@cdep.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca Deputat UDMR Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i Legislaturi anterioare pentru peti]ii 2000-2004: deputat UDMR, HR Birou teritorial: Gheorghieni, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1996-2000: deputat UDMR, HR 7; tel/fax: 0266/364.622 Contact: Ecaterina Bartalis Orar audien]e: smb\t\: 09.00 - 11.00

Mircea DU{A
Data [i locul na[terii: 1.04.1955; Topli]a, jud. Harghita Telefon: 0726/200.523 E-mail: dusa_mircea@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Harghita Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Miercurea Ciuc, P-]a Libert\]ii, nr. 5, et. 1, cam. 135A; tel/fax: 0266/207.700 Contact: Jean Andrei Adrian Orar audien]e: vineri 09.00 - 13.00

Deputat PSD

Hunor KELEMEN
Data [i locul na[terii: 18.10.1967; Cr]a, jud. Sibiu Telefon: 0722/303.493 E-mail: kelemenhunor@cdep.ro, kelemenh@cdep.ro Studii: Universitatea de {tiin]e Agricole - Facultatea de Medicin\ Veterinar\; Universitatea Babe[-Bolyai, ClujNapoca - Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Deputat UDMR Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru cultur\, arte, Legislaturi anterioare mijloace de informare n mas\ 2000-2004: deputat UDMR, HR Birou teritorial: Miercurea Ciuc, P-]a Libert\]ii, nr. 5; tel/fax: 0266/311.836 Contact: Enik Biro - 0740/154.485 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00 72

Csaba SGOR
Data [i locul na[terii: 12.05.1964; Arad, jud. Arad Telefon: 0726/300.476 Studii: Studii Teologice Ultimul loc de munc\: Eparhia Reformat\ de pe lng\ Piatra Craiului, Oradea Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport, Comisia pentru egalitate de [anse Senator UDMR Birou teritorial: Miercurea Ciuc, Str. Petofi, nr. 32; tel/fax: Legislaturi anterioare 0266/3140.49 2000-2004: senator UDMR, HR Contact: Sorban Zsofia - szenatori_iroda@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Attila VERESTY
Data [i locul na[terii: 01.03.1954; Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita Telefon: 0722/320.852 E-mail: verestoy@senat.ro Studii: Universitatea Politehnic\ Bucure[ti - Facultatea de Tehnologie Chimic\ Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Institutul de Cercetare [i Proiectare pentru Chimie Anorganic\ [i Metale Senator UDMR Birou teritorial: Odorheiu Secuiesc, P-]a Prim\riei, nr. 5; Legislaturi anterioare tel/fax: 0266/218.041 2000-2004: senator UDMR, HR Contact: Sofalvi Laszlo, Ladanyi Kinga 1996-2000: senator UDMR, HR 1992-1996: senator UDMR, HR Orar audien]e: ultima vineri a lunii
1990-1992: senator UDMR, HR

Liviu ALM|{AN
Data [i locul na[terii: 07.11.1968; Baia Mare, jud. Maramure[ Telefon: 0726/200.721 E-mail: liviu.almasan@cdep.ro Studii: Universitatea Tehnic\, Cluj-Napoca - Facultatea de {tiin]a [i Ingineria Materialelor Ultimul loc de munc\: SC Profesional IT-LIV SRL Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Deva, Str. Avram Iancu, bloc H; tel/fax: 0254/234.662, 0254/234.663 Contact: Mihaela Savescu - 0745/073.843, Alina Vaciu pc.hunedoara@partidulconservator.ro Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 14.00

Deputat PC

73

Hunedoara

Harghita

Hunedoara

Viorel ARION
Data [i locul na[terii: 13.01.1961; Hunedoara, jud. Hunedoara Telefon: 0726/300.414 E-mail: viorel.arion@senat.ro; www.viorelarion.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Metalurgie Ultimul loc de munc\: SC COMSER SRL, Hunedoara Comisie: Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Hunedoara, Str. Libert\]ii, nr. 17, parter, cam. 30; tel/fax: 0254/718.800 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 14.00

Senator PNL

Gheorghe BARBU
Data [i locul na[terii: 03.11.1951; C\lan, jud. Hunedoara Telefon: 0722/303.582 E-mail: gheorghe.barbu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Metalurgie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Deva, Bd. Decebal, bl. P, parter; tel/fax: 0254/211.758

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, HD

Viorel Senior DUCA


Telefon: 0726/300.436 E-mail: duca@senat.ro Studii: Greenwich University - Doctor `n Jurispruden]\, Lexford University of California - Doctor `n Psihologie Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Hunedoara, Str. Libert\]ii, nr. 17; tel/fax: 0254/714.581 Contact: Magda Horopciuc Orar audien]e: smb\t\: 09.00 - 13.00

Senator Independent
(ales pe lista PRM)

74

Gheorghe FIRCZAK
Data [i locul na[terii: 10.06.1955; Lupeni, jud. Hunedoara Telefon: 0722/303.573 E-mail: ruteanul@yahoo.com Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Istorie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i; Comisia de validare; Comisia parlamentar\ a revolu]ionarilor din Decembrie 1989 Birou teritorial: Parohia Greco Catolic\, Com. Francisc Oscar, tel/fax: 0258/835.311 Contact: Oscar Francisc Gal - 0722/659.915 Orar audien]e: Periodic la Deva, Suceava, Baia Mare, Peregu Mare [i n alte localit\]i unde domicializ\ ruteni

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, PH

Monica Maria IACOB RIDZI


Data [i locul na[terii: 30.06.1977, Petro[ani, jud. Hunedoara Telefon: 0726/200.679 E-mail: monica.iacob@cdep.ro, monica_ridzi@yahoo.com Studii: Universitatea 1 Decembrie, Alba Iulia - Facultatea de Drept; Universitatea din Petro[ani - Facultatea de {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: SC Euro Riva Serv SRL Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Petro[ani, Str. Avram Iancu, nr. 12; tel/fax: 0254/548.775 Contact: Ileana Cazan - 0723/214.840, Simona Pavel cabinetmir@yahoo.com

Deputat PD

Vasile Cosmin NICULA


Data [i locul na[terii: 25.01.1973; Simeria, jud. Hunedoara Telefon: 0723/172.883 E-mail: cosminnicula@psd.ro Studii: Universitatea de Vest, Timi[oara - Managementul organiza]iilor publice, curs postuniversitar de specialitate Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Hunedoara Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Deva, Str. 1 Decembrie, bl. A, parter; tel/fax: 0254/220.211 Contact: Vasile }onea - 0721/263.681 Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 12.00 75

Deputat PSD

Hunedoara

Hunedoara

Adrian P|UNESCU
Data [i locul na[terii: 20.07.1943; Cop\ceni, Rep. Moldova Telefon: 0726/300.500 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 18; tel/fax: 0254/212.588 Contact: Liliana }ola[ - 0740/132.498; e-mail: liliana.tolas@comserv.ro Orar audien]e: vineri, smb\t\

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, HD 1992-1996: senator PSM, HD

Ionica Constan]a POPESCU


Data [i locul na[terii: 16.07.1972; Bucure[ti Telefon: 0726/200.783 E-mail: ionica.popescu@cdep.ro Studii: Facultatea de Jurnalism [i {tiin]ele Comunic\rii, Universitatea Bucure[ti Ultimul loc de munc\: TV Antena 1 Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Deva, Str. Avram Iancu, bl. H3; tel/fax: 0254/234.662 Contact: Alina Suciu

Deputat PC

Dan Radu RU{ANU


Data [i locul na[terii: 25.05.1950; Bucure[ti Telefon: 0722/303.539 E-mail: dan.rusanu@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Finan]e-Contabilitate Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Spiru Haret, Bucure[ti Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Deva, Str. Avram Iancu, bl. H1, parter; tel/fax: 0254/221.410 Contact: Ioan Ghibu

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, HD

76

Ioan TIMI{
Data [i locul na[terii: 17.09.1951; Ha]eg, jud. Hunedoara Telefon: 0722/208.167 E-mail: timisioandep@yahoo.com Studii: Facultatea de Drept; Facultatea de Filosofie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Petro[ani Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia de validare Birou teritorial: Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 18A; tel/fax: 0254/217.599 Contact: Mircea Negru - 0722/701.661 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat Independent
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, HD 1992-1996: deputat PD / independent, HD 1990-1992: deputat FSN, HD

Dan GRIGORE
Data [i locul na[terii: 01.07.1968; Bucure[ti Telefon: 0726/200.730 E-mail: d.grigore@cdep.ro Studii: Facultatea de Utilaj Tehnologic Ultimul loc de munc\: SC Tudor Turism&Tour SRL Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Slobozia, Bd. Chimiei, nr. 2; tel/fax: 0243/230.762 Contact: Elena Ioni]\, Ramona Ionela Constantin Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 12.00

Deputat Independent

Marian HOINARU
Data [i locul na[terii: 05.07.1968; Slobozia, jud. Ialomi]a Telefon: 0726/200.618 E-mail: hoinaru@cdep.ro Studii: USAMV Bucure[ti - Facultatea de mbun\t\]iri Funciare [i Ingineria Mediului Ultimul loc de munc\: SC COMAAP SA Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 23; tel/fax: 0243/233799 Contact: Drago[ Soare Orar audien]e: vineri: 09.00 - 12.00 77

Deputat PNL

Ialomi]a

Hunedoara

Ialomi]a

{erban NICOLAE
Data [i locul na[terii: 05.04.1968; Bucure[ti Telefon: 0723/633.510 Studii: Licen]\ `n Drept - {tiin]e Juridice Ultimul loc de munc\: Guvernul Romniei Comisie: Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Birou teritorial: Slobozia, Bd. Chimiei, nr. 1; tel/fax: 0243/232.655 Contact: Raluca Dumitrescu - 0729/871.609 Orar audien]e: vineri: 15.00 - 18.00, smb\t\: 09.00 - 12.00

Senator PSD

Bogdan PASCU
Data [i locul na[terii: 03.071967, Bucure[ti Telefon: 0726/200.780 E-mail: bogdan.pascu@cdep.ro Studii: Universitatea Politehnic\ Bucure[ti - Facultatea TCM Ultimul loc de munc\: Funda]ia Umanist\ Dan Voiculescu Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 11; tel/fax: 0243/233.474 Contact: Constantin Sandu - 0740/481.139 Orar audien]e: joi: 17.00, vineri: 09.00 - 12.00

Deputat PC

Maria PETRE
Data [i locul na[terii: 15.08.1951; Grindu, jud. Ialomi]a Telefon: 0722/275.051 E-mail: mapetre@europarl.eu.int Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse Birou teritorial: Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A1, parter; tel/fax: 0243/211.400; e-mail: pdialomita@yahoo.com Contact: Nela Mocanu Tudor Orar audien]e: vineri, smb\t\

Senator PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PD, IL

78

Alecsandru {TIUC|
Data [i locul na[terii: 24.07.1946, S\veni, jud. Ialomi]a Telefon: 0726/200.555 E-mail: alstiuca@cdep.ro, alstiuca@gmail.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Limba [i Literatura Romn\ Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Ialomi]a Comisie: Comisia pentru `nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 29; tel/fax: 0243/231.124 Contact: Claudiu Vlad - claudiu.vlad@gmail.com

Deputat PSD

Cristian Mihai ADOMNI}EI


Data [i locul na[terii: 24.04.1975; Suceava, jud. Suceava Telefon: 0726/200.600 E-mail: cristianadomnitei@cdep.ro, deputatadomnitei@yahoo.com Studii: Universitatea Tehnic\ Gh. Asachi, Ia[i - Facultatea de Construc]ii; Universitatea Na]ional\ de Ap\rare - Colegiul Na]ional de Ap\rare Ultimul loc de munc\: SC Construct Consult SRL Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport, Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Ia[i, {os. Na]ional\, nr. 59; tel: 0230/243.460, fax: 0232/233.984 Contact: Raluca Ioana Spaiuc - 0722/346.691

Deputat PNL

Neculai APOSTOL
Data [i locul na[terii: 15.07.1951; Mo]ca, jud. Ia[i Telefon: 0726/300.411 E-mail: napostol_cabinetsenatorial@yahoo.com Studii: Universitatea de Agronomie [i Medicin\ Veterinar\, Ia[i - Facultatea de Zootehnie Ultimul loc de munc\: Grupul de Firme Kosarom - Ia[i Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\; Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Ia[i, Bd. Carol I, nr. 4, parter; tel/fax: 0232/268.300 Contact: C\lin {tefan Orar audien]e: vineri 11.00 - 13.00 79

Senator Independent
(ales pe lista PSD)

Ia[i

Ialomi]a

Ia[i

Romeo Gheorghe Leonard CAZAN


Data [i locul na[terii: 15.11.1937 Telefon: 0726/200.723 E-mail: romeo.cazan@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Gala]i - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; SC Modena Prod Com SRL Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Ia[i, Str. Theodor Burada, nr. 5 Contact: Ioana Bailau - 0721/314.868 Orar audien]e: smb\t\ (bilunar): 10.00 - 13.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, NT 1996-2000:deputat PDSR, NT

Dan CRLAN
Data [i locul na[terii: 22.08.1961; Piatra Neam], jud. Neam] Telefon: 0722/613.250 E-mail: dan.carlan@senat.ro Studii: Licen]iat `n {tiin]e Politice Ultimul loc de munc\: SC Lynx SRL Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului Birou teritorial: Ia[i, Sediul PD, Bd. {tefan cel Mare [i Sfnt, nr. 47-49; tel/fax: 0232/212.361 Contact: {erban Constantin Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 14.00

Senator PD

Grigore CR|CIUNESCU
Data [i locul na[terii: 30.09.1948; Topire[ti, jud. Suceava Telefon: 0726/200.610 E-mail: d.craciunescu@gmail.com Studii: Facultatea de Stomatologie Ultimul loc de munc\: Societatea Civil\ Medical\ Interdentis Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Pa[cani, Str. Gr\dini]ei, bl. G1B; tel/fax: 0232/716.700 Contact: Mihai Sofronie Orar audien]e: vineri: 09.00 - 15.00

Deputat PNL

80

Traian DOBRE
Data [i locul na[terii: 30.03.1947; M\r\cineni, jud. Buz\u Telefon: 0722/131.713 E-mail: tdobre@cdep.ro; Studii: Facultatea de Electrotehnic\; Facultatea de {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Ia[i, Str. Th. Burada, nr. 5, etaj 1; tel/fax: 0232/252.222, 0232/240.699 Contact: Vasile Popovici Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 13.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, IS 1996-2000: deputat PDSR, IS

Valer DORNEANU
Data [i locul na[terii: 21.11.1944 Telefon: 0722/131.300 E-mail: vdorneanu@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Doctorat n drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii Birou teritorial: Ia[i, Str. {tefan cel Mare [i Sfnt, nr. 47-49, et. 2; tel/fax: 0232/255.955 0232/255.932 Contact: Marius Ostaficiuc Orar audien]e: vineri: 16.00 - 18.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, IS

Mihai DUMITRIU
Data [i locul na[terii: 28.02.1949; Rediu T\tar, jud. Ia[i; Telefon: 0726/200.521 E-mail: dumitriu.mihai@cdep.ro Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de Matematic\ Ultimul loc de munc\: ISJ Ia[i Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Ia[i, Str. P\curari, nr. 21 Contact: Mihaela Teodorescu Orar audien]e: vineri: 11.00 - 16.00, 12.00 - 15.00

Deputat PSD

81

Ia[i

Ia[i

Vladimir Mircea FR{IROTU


Data [i locul na[terii: 26.11.1943; Bucure[ti Telefon: 0722/289.922 E-mail: vfarsirotu@cdep.ro, vfarsirotu@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Fizic\ Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Ia[i, Str. Cuza Vod\, nr. 11, et. 1; tel/fax: 0232/217.704 Contact: Ioana Calance Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00, smb\t\: 08.00 - 12.00

Deputat PRM

Relu FENECHIU
Data [i locul na[terii: 03.07.1965, D\rm\ne[ti, jud. Bac\u Telefon: 0726/200.612; www.relufenechiu.fene.ro E-mail: relu.fenechiu@cdep.ro Studii: Universitatea Tehnic\ Gh. Asachi, Ia[i - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Ia[i; Fene Grup SA Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Ia[i, Str. Anastasie Panu, nr. 60, cam. 95, et. 1; tel/fax: 0232/235.400 Contact: Alina Haila - 0744/199.397 Orar audien]e: vineri, smb\t\

Deputat PNL

Vasile MOCANU
Data [i locul na[terii: 27.09.1946; Goioasa, jud. Bac\u Telefon: 0723/633.806 Studii: Facultatea de Agronomie Ia[i; Facultatea de Zootehnie [i Medicin\ Veterinar\ Ia[i Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Tg. Frumos, Str. Cuza Vod\, bl. 47, sc. B, parter; tel/fax: 0232/716.161 Contact: Gheorghe Aniculaiasa Orar audien]e: vineri: 10.00 - 18.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, IS

82

Petru MOVIL|
Data [i locul na[terii: 26.10.1967; }ibana, jud. Ia[i Telefon: 0726/200.684 E-mail: petru.movila@cdep.ro, petrumovilais@yahoo.com Studii: Facultatea Mecanic\, Ia[i Ultimul loc de munc\: Conex Ia[i Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Ia[i, Bd. {tefan cel Mare [i Sfnt, nr. 47-49, et. I; tel/fax: 0232/255.964; e-mail: petrumovilais@yahoo.com Contact: Gheorghe Grigoriu Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 14.00

Deputat PD

Gabriela NEDELCU
Data [i locul na[terii: 24.10.1970; Pa[cani, jud. Ia[i Telefon: 0722/231.252 E-mail: gabriela_nedelcu@yahoo.com Studii: Universitatea Al. I. Cuza Ia[i - Facultatea de Filozofie Ultimul loc de munc\: {coala Special\ Pa[cani Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Pa[cani, Str. Gr\dini]ei, bl. G1, sc. A; tel/fax: 0232/765.691 Contact: Adriana Cosov - 0743/658 444 Orar audien]e: duminic\: 10.00 - 14.00

Deputat PSD

Ion SOLCANU
Data [i locul na[terii: 19.10.1943; Bogd\ne[ti, jud. Suceava Telefon: 0722/320.837 E-mail: ion.solcanu@psdiasi.ro Studii: Universitatea Al. I. Cuza Ia[i - Facultatea de Istorie Filozofie; Doctorat n [tiin]e Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Universitatea Al. Ioan Cuza, Ia[i Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Ia[i, Bd. {tefan cel Mare [i Sfnt, nr. 47-49, et. 2; tel/fax: 0232/255.955 Contact: Elena R\[canu - elenarascanu@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 13.00 (bilunar) 83

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, IS 1996-2000: senator PDSR, IS 1992-1996: senator FDSN / PDSR, IS 1990-1992: senator FSN, IS

Ia[i

Ia[i

Anghel STANCIU
Data [i locul na[terii:15.08.1949; Toporu, jud. Giurgiu Telefon: 0722/208.162 E-mail: astanciu@cdep.ro Studii: Facultatea C\i Ferate, Drumuri, Poduri [i Geodezie, Doctorat `n Geotehnica [i Funda]ii Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru `nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Ia[i, Str. 14 Decembrie, nr. 2 bis, etaj 2; tel/fax: 0232/217.367 Contact: Florin Popa Orar audien]e: smb\t\, duminic\: 10.00 - 12.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, IS 1996-2000: deputat PRM, IS 1992-1996: deputat PRM, IS

Radu TERINTE
Data [i locul na[terii: 17.10.1963; Ia[i, jud. Ia[i Telefon: 0726/300.488 E-mail: press.bureau5@yahoo.com Ultimul loc de munc\: Spitalul CFR Ia[i Comisie: Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\; Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i Birou teritorial: Ia[i, P-]a Unirii, nr. 6, Ia[i; tel/fax: 0232/253.363 Contact: Petre Daniel M\t\saru Orar audien]e: smb\t\: 12.00 - 14.00

Senator PC

Varujan VOSGANIAN
Data [i locul na[terii: Telefon: 0726300498 E-mail: senat5@yahoo.com; www.varujanvosganian.ro Studii: Facultatea de Comer] Exterior Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Fabrica de bere Brigaderul, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital Birou teritorial: Ia[i, Bd. Carol I, nr. 4; tel/fax: 0232/290.200 Contact: Zare Nazaryan Orar audien]e: vineri: 09.00 - 11.00, 16.00 - 18.00, smb\t\: 09.00 - 11.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 1996-2000: senator PAR, IS 1992-1996: deputat minorit\]i, IS 1990-1992: deputat minorit\]i, IS

84

Teodor FILIPESCU
Data [i locul na[terii: 15.11.1942; G\neasa, jud. Ilfov Telefon: 0726/300.440 Studii: Facultatea de Drept, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului; Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Birou teritorial: Bucure[ti, Calea Victoriei, nr. 118, et. 3, cam. 305-306; tel/fax: 021/310.28.39 Contact: Valentin Mihai Radu Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00, smb\t\: 10.00-14.00 (prima [i a treia smb\t\ din lun\)

Senator PSD

Gabriel OPREA
Data [i locul na[terii: 01.01.1961; Fundulea, jud. C\l\ra[i Telefon: 0721/121.212 E-mail: gabriel_oprea@psd.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Doctorat n Drept Ultimul loc de munc\: Prefectura Bucure[ti Comisie: Comisia comun\ permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit\]ii SRI Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Negustori, nr. 3; tel: 021/310.28.28, fax: 021/310.28.88 Contact: Adela Popescu - 0723/817.495 Orar audien]e: vineri: 12.00 - 14.00

Deputat PSD

Costel OVIDENIE
Data [i locul na[terii: 24.01.1955; V`rlezi, jud.Gala]i Telefon: 0726/200.735 E-mail: costel.ovidenie@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Federa]ia Sindicatelor Po[ta Romn\ Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i bnci Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Sevastopol, nr. 26 Contact: Mihaela Tenchi Orar audien]e: smb\t\: 12.00 - 14.00

Deputat independent
(ales pe lista PRM)

85

ilfov

Ilfov

Cristache R|DULESCU
Data [i locul na[terii: 30.04.1956; Bordu[ani, jud. Ialomi]a Telefon: 0722/303.497 Studii: Facultatea de Medicin\ Veterinar\, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\; Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Mare[al Al. Averescu, nr. 15, sect. 1; fax: 021/230.16.82; mobil: 0744/534.856, 0726/300.472 Contact: Ana Maria Barbu

Senator PD

Florentina Marilena TOMA


Data [i locul na[terii: 14.08.1976; Bucure[ti Telefon: 0726/200.560 E-mail: toma.marilena@cdep.ro, toma_marilena@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Litere Ultimul loc de munc\: Prim\ria Voluntari Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\; Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Negustori, nr. 3; tel/fax: 021/310.28.28 Orar audien]e: luni: 10.00 - 13.00

Deputat PSD

Gabriel Sorin ZAMFIR


Data [i locul na[terii: 21.07.1966; Bucure[ti Telefon: 0726/200.611 E-mail: gszamfir@cdep.ro Studii: Universitatea Politehnic\ Bucure[ti - Facultatea de Transporturi, Autovehicule Rutiere Ultimul loc de munc\: SC Romlider Transco SRL Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Otopeni, Str. Calea Bucure[tilor, nr. 80, bl. B2-3, parter; tel/fax: 021/352.20.26 Orar audien]e: vineri: 15.00 - 17.00

Deputat PNL

86

Istvan BONIS
Data [i locul na[terii: 01.05.1951; Baia Sprie, jud. Maramure[ Telefon: 0726/200.756 E-mail: bonis.istvan@cdep.ro Studii: IMF, Tg. Mure[ - Facultatea de Stomatologie Ultimul loc de munc\: Cabinet Medical Particular Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu, nr. 1; tel: 021/216.593; fax: 021/217.103 Contact: Noemi Vida Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 09.00

Deputat UDMR

Angela BUCIU
Data [i locul na[terii: 05.10.1942; Cheud-N\pradea, jud. S\laj Telefon: 0722/375.011 E-mail: angelabuciu@cdep.ro Studii: Universitatea Babe[ Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc\: Universitatea de Arte Vatra, Baia Mare Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 11A; tel/fax: 0262/224.780 Contact: Petronela Mure[an - 0721/012.341 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PRM

{tefan BUCIUTA
Data [i locul na[terii: 23.10.1944; Poienile De Sub Munte, jud. Maramure[ Telefon: 0726/200.796 Studii: Facultatea de Electromecanic\, Baia Mare Ultimul loc de munc\: Ziarul Curierul Ucrainean Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Birou teritorial: Baia Mare, sediul UUR, Bd. Independen]ei, nr. 26; tel: 0262/214.255 Contact: Teodor Sopco Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00, smb\t\: 10.00-12.00

Deputat Minorit\]i

87

Maramure[

Maramure[

Ioan BUDA
Data [i locul na[terii: 15.11.1956; Ungureni, jud. Maramure[ Telefon: 0726/200.509 E-mail: ioanbuda@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia, Timi[oara Facultatea de Mecanic\ Agricol\ Ultimul loc de munc\: Prefectura Maramure[ Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Tg. L\pu[, Sediul Prim\riei, Str. }ible[ului, nr. 2; tel: 0262/464.314, 0262/385 180; fax: 0260/385.403 Contact: Maria Buda - 0262/384.292 Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 10.00

Deputat PSD

Ioan CORODAN
Data [i locul na[terii: 13/08/1960; Medie[ul Aurit, Jud. Satu Mare Telefon: 0726/300.127 Studii: Institutul de Mine Petro[ani - Facultatea de Mine Ultimul loc de munc\: Consiliul Local Baia Sprie Comisie: Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\ Birou teritorial: Baia Mare, Palatul Administrativ, Str. Gh. {incai, nr. 46, cam. 14; tel/fax: 0262/214.220 Contact: Marieta S\s\ran Orar audien]e: vineri: 09.00-16.00

Senator PRM

Petru GODJA
Data [i locul na[terii: 03.01.1945, Fere[ti, jud. Maramure[ Telefon: 0722/303.597 E-mail: p.godja@cdep.ro Studii: Facultatea de Studii Economice, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Sighetul Marma]iei, Str. Pia]a Libert\]ii, nr. 24; tel/fax: 0262/310.780; e-mail: pgodjadeputat@primariasighet.ro Contact: Nicolae {tefca - 0742/126.534 Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 12.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, MM 1996-2000: deputat PDSR, MM

88

Ioan HOBAN
Data [i locul na[terii: 28.10.1954; Baia Mare, jud. Maramure[ Telefon: 0726/200.617 E-mail: bilardi@alphanet.ro, ioanholban@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic Cluj-Napoca Ultimul loc de munc\: Consiliul Local Baia Mare; SC Bilardi Product SRL Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 11J; tel/fax: 0262/224.974 Contact: Vasile Marchi[ - 0742/098.951 Orar audien]e: vineri: 15.30 - 18.00

Deputat PNL

Mircea MAN
Data [i locul na[terii: 26.11.1962 Telefon: 0722/303.724 Studii: Facultatea de Mecanic\, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Baia Mare, Str. Traian, nr. 17

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, MM 1992-1996: deputat PD, MM 1990-1992: deputat FSN, MM

Sorin Dan MIHALACHE


Data [i locul na[terii: 18.05.1971; Timi[oara, jud. Timi[ Telefon: 0726/200.534 E-mail: dan.mihalache@cdep.ro, dan@danmihalache.ro; www.danmihalache.ro dan.mihalache@psd.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Colegiul Na]ional de Ap\rare Ultimul loc de munc\: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\; Comisia de validare Birou teritorial: Baia Mare, Bd. Bucure[ti, nr. 5; tel/fax: 0262/274.959 Contact: Ioana Pop - 0745/814.115, 0726/200.534 Orar audien]e: vineri, smb\t\, duminic\ (bilunar) 89

Deputat PSD

Maramure[

Maramure[

Radu STROE
Data [i locul na[terii: 31.08.1949; Osoi, jud. Ia[i Telefon: 0722/303.468 Studii: Institutul de Marin\ Civil\, Constan]a; Facultatea de Drept, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Secretariatul General al Guvernului Birou teritorial: Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 11J; tel: 0262/224.990, fax: 0262/224.974; e-mail: pnl.maramures@pnl.ro Contact: Alin Simon - 0744/192.255 Orar audien]e: vineri: 14.00 - 16.00

Senator PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL., MM

Ioan-Codru] {ERE{
Data [i locul na[terii: 02.08.1969; Zal\u, jud. S\laj Telefon: 0726/300.484 E-mail: codrut_seres@minind.ro Studii: Academia Tehnic\ Militar\; Programul MBA RomnoCanadian - Marketing, Master `n Business Consultancy Ultimul loc de munc\: SC CRC Electric SRL Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse Birou teritorial: Baia Mare, Sediul Prefecturii Maramure[, Str. Gh. {incai, nr. 46, cam. 9-10; tel/fax: 0262/215.121 Contact: R\zvan Biri[an - birisan@lycos.com Orar audien]e: joi, ncepnd cu orele 18.00, la Ministerul Economiei [i Comer]ului

Senator PC

Mehedin]i

Petre DAEA
Data [i locul na[terii: 02.11.1949; Sise[ti, jud. Mehedin]i Telefon: 0726/300.431 Studii: Facultatea de Agronomie, Timi[oara, Ultimul loc de munc\: Ministerul Agriculturii, Alimenta]iei [i P\durilor Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\ Birou teritorial: Drobeta Turnu Severin, Sediul Prefecturii Mehedin]i, Str.Traian, nr. 89, et. 2, cam. 69; tel: 0252/324.246 Contact: George Stanciu - 0252/322.066 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 16.00

Senator PSD

90

Mira Anca Victoria M|RCULE} PETRESCU


Data [i locul na[terii: 20.03.1949; Sighi[oara, jud. Mure[ Telefon: 0726/200.732 E-mail: marculet@hotmail.com Studii: Institutul de Arhitectur\ Ion Mincu, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: SC Anca House SRL Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Drobeta Turnu Severin, Str. Decebal, nr. 39 A; tel/fax: 0252/322.479 Contact: Jean Amzoi - 0723/010.172 Orar audien]e: vineri, smb\t\, duminic\

Deputat PRM

Manuela MITREA
Data [i locul na[terii: 28.11.1963, Bucure[ti Telefon: 0722/303.445 Studii: Institutul de Construc]ii, Bucure[ti - Facultatea de Utilaj Tehnologic; Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Drobeta Turnu Severin, Str. Traian, nr. 76; tel/fax: 0252/311.139 Contact: Mirela Mateescu - 0788/358.594

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, MH

Alexandru Ioan MOR}UN


Data [i locul na[terii: 16.07.1951; Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedin]i Telefon: 0726/300.460 Studii: Facultatea de Medicin\ din Timi[oara Ultimul loc de munc\: Spitalul Jude]ean Mehedin]i Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Birou teritorial: Dobeta Turnu Severin, Sediul Prefecturii, Str. Traian, nr. 89, parter, cam. 16; tel/fax: 0252/324.246 Contact: Andi Nodit - 0252/318274; e-mail: andi.nodit@pnl.mehedinti.ro Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 10.30 91

Senator PNL
Legislaturi anterioare 1996-2000: senator PNL, MH

Mehedin]i

Mehedin]i

Eugen NICOLICEA
Data [i locul na[terii: 06.061956; Traian, jud. Olt Telefon: 0722/303.602 E-mail: enicolicea@cdep.ro Studii: Universitatea din Timi[oara - Facultatea de Electrotehnic\, Sec]ia Calculatoare Electronice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Drobeta Turnu Severin, Str. Traian, nr. 76; tel/fax: 0252/311.739 Contact: Nicolau Gu]\ Orar audien]e: vineri, smb\t\, duminic\

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, MH 1996-2000: deputat PDSR, MH 1992-1996: deputat PDSR, MH

Mihai ST|NI{OAR|
Data [i locul na[terii: 11.06.1962; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0722/208.146 E-mail: mstanisoara@cdep.ro Studii: Facultatea de Mecanic\, Timi[oara; Doctorat n {tiin]e Tehnice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Drobeta Turnu Severin, Str. Th. Costescu, nr. 5; tel/fax: 0252/314.826 Contact: Diana Budu

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, MH

Mure[

{tefan Mihail ANTONIE


Data [i locul na[terii: 08.09.1954; Cezieni, jud.Olt Telefon: 0726/300.410 E-mail: mantonie@k.ro Studii: Universitatea de Construc]ii, Bucure[ti - Facultatea de Instala]ii; Universitatea Tehnic\ de Construc]ii Inginerie Civil\ - Doctorat Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Mure[; Distrigaz Nord, Tg. Mure[ Comisie: Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului; Comisia economic\, industrii [i servicii Birou teritorial: Tg. Mure[, Palatul Administrativ, Str. Prim\verii, nr. 2; tel/fax: 0265/262.154 Contact: Valentina Lucian - 0745/376.397 Orar audien]e: vineri: 09.30 - 14.00 , smb\t\: 10.00 - 12.00

Senator Independent
(ales pe lista PNL)

92

Lszl BORBLY
Data [i locul na[terii: 26.03.1954; Trgu Mure[, jud. Mure[ Telefon: 0726/200.766 E-mail: borbely@cdep.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Economice, Timi[oara; Academia de Studii Economice, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Deputat UDMR Birou teritorial: Tg. Mure[, Str. Prim\riei, nr. 2; tel/fax: Legislaturi anterioare 0265/260.546 2000-2004: deputat UDMR, MS Contact: Gabriella Andras 1992-1996: deputat UDMR, MS
1990-1992: deputat UDMR, MS

Gyrgy FRUNDA
Data [i locul na[terii: 22.07.1951; Trgu Mure[, jud. Mure[ Telefon: 0722/320.753 Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Cabinet Juridic Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i Senator UDMR Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. Legislaturi anterioare Prim\riei, nr. 2, cam. 102; tel/fax: 0265/261.571, 0265/263.211 2000-2004: senator UDMR, MS int. 1410 1996-2000: senator UDMR, MS 1992-1996: senator UDMR, MS Contact: Juditha Furo - 0745/208.421; e-mail: 1990-1992: deputat UDMR, MS furo_juditha@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 13.00

Radu Cristian GEORGESCU


Data [i locul na[terii: 28.06.1970; Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0726/300.443 E-mail: radu.georgescu@senat.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Sec]ia Comunicare [i Rela]ii Publice Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Mure[ Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse; Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. Primriei, nr. 2, cam. 80; fax: 0265/269.277; e-mail: radu.georgescu@psdms.ro Orar audien]e: vineri: 10.00 12.00, 14.00 16.00 93

Senator PSD

Mure[

Mure[

Attila Bla Ladislau KELEMEN


Data [i locul na[terii: 04.05.1948; Tg. Mure[, jud. Mure[ Telefon: 0722/303.610 E-mail: equi_can@cdep.ro Studii: Facultatea de Medicin\ Veterinar\, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Cabinet Veterinar Equi-Can Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie Deputat UDMR alimentar\ [i servicii specifice Legislaturi anterioare Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. 2000-2004: deputat UDMR, MS Prim\riei, nr. 2, cam. 88; tel/fax: 0265/263.311 1996-2000: deputat UDMR, MS Contact: Ugron Edith - edith_u@fimel.hu Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00

Kroly KEREKES
Data [i locul na[terii: 14.12.1947; Tg. Mure[, jud. Mure[ Telefon: 0722/303.607 E-mail: kerekes@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept Universitatea Babe[ Bolyai Cluj Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Baroul Mure[ Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\; Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Deputat UDMR Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i Legislaturi anterioare func]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor [i 2000-2004: deputat UDMR, MS Senatului 1996-2000: deputat UDMR, MS 1992-1996: deputat UDMR, MS Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. 1990-1992: deputat UDMR, MS Prim\riei, nr. 2; tel/fax: 0265/262.893 Contact: Kereke[ Ildiko Susana

Bla MARK
Data [i locul na[terii: 08.09.1951; Trgul Secuiesc, jud. Covasna Telefon: 0722/320.803 Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Senator UDMR Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. Legislaturi anterioare Prim\riei, nr. 2, cam. 102; tel/fax: 0265/261.571, 0265/263211, 2000-2004: senator UDMR, MS int.1410; e-mail: elhivmsv@rmdsz.ro 1996-2000: senator UDMR, MS 1992-1996: senator UDMR, MS Contact: Iuliu Deak 1990-1992: senator UDMR, MS Orar audien]e: vineri: 08.00 12.00 94

Adrian MOISOIU
Data [i locul na[terii: 15.01.1938; Ia[i, jud. Ia[i Telefon: 0722/303.614 E-mail: adrian.moisoiu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Cluj - Facultatea de Mecanic\; Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea Tehnico-Economic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Petru Maior, Tg. Mure[ Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. Prim\riei, nr. 2, cam. 83; tel/fax: 0265/265.701; e-mail: biroul_parlamentar_192@yahoo.com Contact: Adrian Moldovan - 0740/540.441 Orar audien]e: vineri: 08.30 - 11.00, 12.00 - 14.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, MS

Gheorghe-Eugen NICOL|ESCU
Data [i locul na[terii: 2.08.1955; Gr\di[tea, jud. Giurgiu Telefon: 0722/303.605 E-mail: eugen.nicolaescu@cdep.ro, eugennicolaescu@yahoo.com Studii: Academia de Studii Economice - Facultatea de Comer] Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Tg. Mure[, Str. Prim\riei, nr. 1-3, cam. 90; tel/fax: 0265/250.943 Contact: Marcela Achim Orar audien]e: vineri

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, MS

Liviu TIMAR
Data [i locul na[terii: 24.10.1954; Snger, jud. Mure[ Telefon: 0726/200.559 E-mail: timarliviu@yahoo.com Studii: Institutul Agronomic Cluj-Napoca - Facultatea de Agricultur\ Ultimul loc de munc\: Direc]ia Pentru Agricultur\ [i Dezvoltare Rural\ Mure[ Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. Prim\riei, nr. 2, cam. 81; tel/fax: 0265/216.187 Contact: Daniela Bereteu - 0741/077.064 Orar audien]e: vineri: 08.00 - 15.30 95

Deputat PSD

Mure[

Mure[

Pavel TODORAN
Data [i locul na[terii: 29.06.1954; Gurghiu, jud. Mure[ Telefon: 0722/131.712 E-mail: ptodoran@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Electroenergetic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. Prim\riei, nr. 2, cam. 81; tel/fax: 0265/268.440 Contact: Camelia Ilie[ Orar audien]e: vineri: 09.00 -16.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, MS

Marcela Lavinia VLCOV-{ANDRU


Data [i locul na[terii: 06.02.1975, Dej, jud. Cluj Telefon: 0722/200.699 E-mail: laviniasandru@cdep.ro, laviniasandru@yahoo.com; laviniasandru@initiativanationala.ro Studii: Academia de Art\ Teatral\, Tg. Mure[ Ultimul loc de munc\: SC Star Media&Film SRL Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare `n mas\ Birou teritorial: Tg. Mure[, Sediul Prefecturii Mure[, Str. Prim\riei, nr. 2 Contact: Marcel Huciu - 0746/986.421 Orar audien]e: vineri: 09.00 -15.00

Deputat Independent
(ales pe lista PD)

Neam]

Ioan BIVOLARU
Data [i locul na[terii: 14.11.1942; Ia[i, jud. Ia[i; Telefon: 0722/303.615 E-mail: ioan.bivolaru@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Transporturi Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii; Comisia pentru regulament; Comisia de validare Birou teritorial: Piatra Neam], Bd. Republicii, nr. 17, bl. A1; tel: 0233/211.614 Contact: Adrian Armencea Orar audien]e: vineri: 09.00 - 16.00, smb\t\: 09.00 - 12.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, NT 1996-2000: deputat PDSR, NT 1992-1996: deputat PDSR, NT 1990-1992: deputat FSN, NT

96

R\zvan-Petric\ BOBEANU
Data [i locul na[terii: 28.01.1977; Piatra Neam], jud. Neam] Telefon: 0726/200.508 E-mail: razvanbobeanu@cdep.ro, razvanbobeanu@yahoo.com Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de Drept; Institutul Social Democrat Ovidiu {incai Bucure[ti Masterat n Management Public Ultimul loc de munc\: Consiliul Local Piatra Neam]; Apa Serv SA, Neam] Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Piatra Neam], Bd. Decebal, bl. E2, ap. 10; tel/fax: 0233/220.548 Contact: Daniel Vasiliu - 0740924220 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PSD

Ioan CHELARU
Data [i locul na[terii: 10.02.1953; Pilde[ti, jud. Neam] Telefon: 0726/300.421 E-mail: ic_r2003@yahoo.com; www.ioanchelaru.ro Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de IstorieFilozofie; Facultatea de Drept, Doctorat n {tiin]e Juridice Ultimul loc de munc\: Baroul de Avoca]i, P. Neam] Comisie: Biroul Permanent; Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Birou teritorial: Roman, Sediul Prim\riei, P-]a. Roman Vod\, nr. 1; tel/fax: 0233/742.247 Contact: Ioan Stoica Orar audien]e: smb\t\: 08.00 - 13.00

Senator PSD

Silvia CIORNEI
Data [i locul na[terii: 27.08.1970; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0726/300.423 E-mail: senat_neamt@yahoo.com Studii: Universitatea Politehnic\, Bucure[ti - Masterat n Inginerie Mecanic\; Academia de Studii Economice, Bucure[ti Masterat n Administrarea Afacerilor, Programul Canadian MBA Ultimul loc de munc\: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Piatra Neam], Str. Republicii, nr. 17; tel/fax: 0233/234.187 Contact: Mihai Florin Luican Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 14.00 97

Senator PC

Neam]

Neam]

Iulian IANCU
Data [i locul na[terii: 06.10.1960; Gher\e[ti, jud. Neam] Telefon: 0726/200.526 E-mail: iulian.iancu@cdep.ro, iiancu@psd.ro Studii: Institutul de Petrol [i Gaze, Ploie[ti - Doctorat n {tiin]e - Petrol [i Gaze Ultimul loc de munc\: Ministerul Economiei [i Comer]ului Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Roman, Str. Pia]a Roman Vod\, nr. 1; tel/fax: 0233/742.247 Contact: Viorica P\tra[cu - 0788/800.801, 0745/101.617; Vasile Timofte - 0721/283.859; e-mail: vtimofte@zappmobile.ro Orar audien]e: vineri: 15.00 - 19.00, smb\t\: 08.30 - 12.00

Deputat PSD

Viorica Georgeta Pompilia MOISUC


Data [i locul na[terii: 08.04.1934 Telefon: 0726/300.458 Ultimul loc de munc\: Universitatea Ovidius, Constan]a Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i Birou teritorial: Piatra Neam], Str. G. Co[buc, bl. A7, parter; tel/fax: 0233/236.040 Contact: Carmen C\t\lina Mois\ Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 14.00

Senator PRM

Ioan MUNTEANU
Data [i locul na[terii: 07.08.1949; R\zboieni, jud, Neam] Telefon: 0724/334.332 E-mail: ioanmunteanudep@yahoo.com Studii: Facultatea de Agronomie, Ia[i Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Neam] Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Piatra Neam], Bd. Republicii, nr. 17, bl. A1, parter; tel/fax: 0233/220.548 Contact: Viorica Preda, Constantin Sandu Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00, smb\t\: 09.00 - 13.00

Deputat PSD

98

Vasile PRUTEANU
Data [i locul na[terii: 10.05.1947; Ropos, jud. Neam] Telefon: 0726/200.631 E-mail: pruteanu_vasile@cdep.ro Studii: Facultatea de Istorie-Filozofie, Ia[i Ultimul loc de munc\: Liceul Calistrat Hoga[, Piatra Neam] Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Piatra Neam], Bd. Republicii nr. 5; tel/fax: 0233/210.358 Contact: Daniel Harasimiuc - 0721/433.718 Orar audien]e: vineri, smb\t\

Deputat PNL

Dumitru PUZDREA
Data [i locul na[terii: 17.10.1942; Turburea, jud. Gorj Telefon: 0722/303.658 E-mail: dumitrupozdrea@yahoo.com Studii: Institutul de Educa]ie Fizic\ [i Sport; Academia de Studii Economice, Bucure[ti - REI; Universitatea Titu Maiorescu, Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Tg. Neam], Str. Alexandru L\pu[neanu, bl. B18, sc. A, ap. 4, parter

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, NT

Marius ROGIN
Data [i locul na[terii: 16.08.1964; Buhu[i, jud. Bac\u Telefon: 0726/200.694 Studii: Facultatea de Construc]ii Gh. Asachi, Ia[i Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Neam]; SC Ama Impex SRL, Piatra Neam] Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Piatra Neam], P-]a Mihail Kog\lniceanu, bl. H4, parter; tel/fax: 0233/224.653 Contact: Gheorghe Diaconu - 0745/967.961 Orar audien]e: smb\t\, duminic\: 10.00 - 13.00

Deputat PD

99

Neam]

Neam]

{erban-Cezar STR|TIL|
Data [i locul na[terii: 10.10.1967; Piatra Neam], jud. Neam] Telefon: 0726/300.481 E-mail: senator4nt@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic Gh. Asachi, Ia[i - Facultatea de Mecanic\, Sec]ia Ma[ini Termice Ultimul loc de munc\: Consiliul Local Piatra Neam] Comisie: Comisia economic\, industrii [i servicii Birou teritorial: Piatra Neam], Str. Republicii, nr. 5; tel/fax: 0233/210.337 Contact: Alecu Abahnencei Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00, smb\t\: 11.00 - 13.00

Senator PNL

Dorinel URS|RESCU
Data [i locul na[terii: 29.01.1962 Telefon: 0726/200.643 E-mail: dursarescu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic, Ia[i - Facultatea de Electrotehnic\ Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Neam]; SC E85 Impex SRL Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Roman, Str. {tefan cel Mare, bl. M11; tel/fax: 0233/740.075 Contact: Remus Dedu Orar audien]e: smb\t\, ncepnd cu orele 11.00

Deputat PNL

Olt

Marin BOBE{
Data [i locul na[terii: 15.08.1953; Steje[ti, jud.Olt Telefon: 0726/300.417 Ultimul loc de munc\: SC Serena SA Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului Birou teritorial: Slatina, Bd. Al. I. Cuza, bl. Union, nr. 3 bis; tel/fax: 0249/416.498; e-mail: marinbobeci2005@yahoo.com Contact: Simona Mariana Lungu simona_lungu2005@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00

Senator PD

100

Alexandru CIOCLTEU
Data [i locul na[terii: 09.12.1949; Craiova, jud. Olt Telefon: 0726/200.724 E-mail: alciocalteu@cdep.ro, alciocalteu@yahoo.com Studii: Universitatea de Medicin\ [i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti - Facultatea de Medicin\ Ultimul loc de munc\: UMF Carol Davila, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Slatina, Str. Aleea Florilor, nr. 1; tel/fax: 0249/415.839 Contact: Flavius Antonescu - 0746/126.323 Orar audien]e: joi, vineri, smb\t\: 12.00 - 14.00

Deputat Independent

Dumitru Gheorghe Mircea CO{EA


Data [i locul na[terii: 09.06.1942; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0726/200.609 E-mail: mircea.cosea@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice; Doctorat n {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: Universitatea Cre[tin\ Dimitrie Cantemir, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Slatina, Str. Al. I. Cuza, bl.V5 Contact: Gabriela Ionescu Orar audien]e: vineri, smb\t\: 11.00 - 14.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PDSR / independent, CT

Marin DIACONESCU
Data [i locul na[terii: 12.06.1943; Bal[, jud. Olt Telefon: 0723/502.366 E-mail: marin.diaconescu@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Fizic\-Chimie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Prefectura Jude]ului Olt Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Slatina, Str. Al. I. Cuza, bloc V5, parter; tel/fax: 0249/430.333 Contact: Alina Marinescu - 0721/994.102 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 11.00 101

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, OT 1992-1996: deputat PDSR, OT

Olt

Olt

Renic\ DIACONESCU
Data [i locul na[terii: 02.10.1957; Schitu, jud. Olt Telefon: 0726/200.771 E-mail: renicadiaconescu@cdep.ro, renicadiaconescu@yahoo.com Studii: Facultatea de Medicin\ General\; Doctorat n {tiin]e Medicale Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Olt; Spitalul Jude]ean Olt Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Slatina, Str. Dinu Lipatti, nr.16; tel/fax: 0349/407.404, 0249/413.300 Contact: Mihaela Ionus Orar audien]e: vineri: 13.00 - 18.00

Deputat PC

Florin IORDACHE
Data [i locul na[terii: 14.12.1960; Caracal, jud. Olt Telefon: 0722/303.551 E-mail: fiordache@cdep.ro Studii: Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanic\; Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Prim\ria Caracal Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Slatina, Str. Al. I. Cuza, bl. V5, parter; tel/fax: 0249/517.799 Contact: Elena Scarlat Orar audien]e: smb\t\: 08.00 - 12.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, OT

C\t\lin Lucian MATEI


Data [i locul na[terii: 12.04.1972; Bal[, jud.Olt Telefon: 0726/200.531 E-mail: catalinmatei72@yahoo.com Studii: Facultatea de Silvicultur\ [i Exploat\ri Forestiere, Bra[ov Ultimul loc de munc\: Direc]ia Silvic\, Slatina Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Birou teritorial: Bal[, Str. N. B\lcescu, nr. 27-37 Contact: Daniela Stancu Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00

Deputat PSD

102

Aurelian PAVELESCU
Data [i locul na[terii: 20.10.1964; L\de[ti, jud. Vlcea Telefon: 0726/200.688 E-mail: aurelian_pavelescu@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc\: Societatea Civil\ de Avoca]i Pavelescu [i Asocia]ii Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii; Comisia de validare Birou teritorial: Slatina, Str. Independen]ei, bl. T1, parter; tel: 0726/200.688 Contact: Mihai Purice - 0722/343.859

Deputat Independent
(ales pe lista PD)

Mihaela Rodica ST|NOIU


Data [i locul na[terii: 10.05.1939; Nucet, jud. Dmbovi]a Telefon: 0726/300.478 E-mail: rodica.stanoiu@senat.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Facultatea Interna]ional\ de Drept Comparat, Strassbourg Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Ministerul Justi]iei Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Birou teritorial: Slatina, Str. Ana Ip\tescu, nr.1; tel: 0249/415.998 Contact: Alexandru Danciu - 0742/671.062, Adriana Antoaneta T\nase - 0744/909.310 Orar audien]e: smb\t\, duminic\: 10.00 - 12.00

Senator Independent
(ales pe lista PSD)
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, OT 1996-2000: senator PDSR, OT

Ion TOMA
Data [i locul na[terii: 01.12.195; Buc[ani, jud. Dmbovi]a Telefon: 0726/300.479 E-mail: ion.toma@senat.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Economie a Industriei, Construc]ii [i Transporturi Ultimul loc de munc\: SCADT SA Comisie: Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: Slatina, Str. Cireasov, nr.18; tel: 0249/430.304 Contact: Daniel Ionu] B\rbulescu barbulescu_dan@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00 103

Senator PSD

Olt

Prahova

Roberta Alma ANASTASE


Data [i locul na[terii: 27.03.1976; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0722/208.327 E-mail: roberta.anastase@cdep.ro, robertaanastase@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Sociologie Ultimul loc de munc\: Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Basarabilor, nr. 14; tel/fax: 0244/517.703 Contact: Daniela Mihalachioiu - 0726/779.366; e-mail: daniela_mihalachioiu@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\ (bilunar)

Deputat PD

Mihai Cristian APOSTOLACHE


Data [i locul na[terii: 14.06.1979; Ciorani, jud. Prahova Telefon: 0726/200.503 E-mail: mapostolache@cdep.ro, mihaiapostolache@yahoo.com Studii: Facultatea de Drept; Facultatea de {tiin]e Administrative; Masterat n management politic; {coala European\ "Ovidiu {incai" Ultimul loc de munc\: Universitatea Petrol Gaze, Ploie[ti Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Ploie[ti, Palatul Administra]iilor, cam. 15; tel/fax: 0244/543.035 Contact: Rare[ Enescu - rares_enescu@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 15.30 -16.30

Deputat PSD

William Gabriel BRNZ|


Data [i locul na[terii: 03.03.1972; C\rbune[ti, jud. Prahova Telefon: 0722/303.477 E-mail: gabriel.branza@cdep.ro, william@wyllis.ro Studii: Academia de Poli]ie Al. I. Cuza, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: S.C. Willis SRL Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare; Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Emile Zola, nr. 4; tel/fax: 0244/544.454, 0244/597.388 Contact: Elena Toma - 0723/586.954 Orar audien]e: vineri: 11.00 - 13.00

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)

104

Constantin G|UCAN
Data [i locul na[terii: 14.06.1940; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0723/633.784 E-mail: prm@senat.ro Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\ Birou teritorial: V\lenii de Munte, Bd. Nicolae Iorga, nr.137; tel/fax: 0244/283.440; e-mail: biroulsen@yahoo.com Contact: Nicolae Iorgoiu Orar audien]e: vineri, smb\t\: 12.00 - 14.00

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, PH

Romeo Octavian HANGANU


Data [i locul na[terii: 08.03.1948; Ia[i, jud. Ia[i Telefon: 0722/287.127 E-mail: romeo_hanganu@yahoo.co.uk Studii: Institutul Politehnic Ia[i - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Ploie[ti, P-]a Victoriei, nr. 15, bl. CC Sud; tel: 0244/407.440; fax: 0244/407.441 Contact: Daniel M\r\cineanu, Alina Du]a - 0722/805.959 Orar audien]e: vineri: 14.00 - 16.00, smb\t\: 10.00 - 12.00

Deputat PC
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PD, PH

Antonie IORGOVAN
Data [i locul na[terii: 09.08.1948; Gornea (Sichevi]a), jud. Cara[-Severin Telefon: 0723/633.795 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept, Doctorat n Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Birou teritorial: Bd. Republicii, nr. 2-4, Ploie[ti, tel/fax: 0244/597.701; e-mail: bsph_antonieiorgovan@yahoo.com Contact: Costea Lucian Vileford Orar audien]e: joi, vineri, ncepnd cu orele 12.00 105

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, PH 1990-1992: senator independent, PH

Prahova

Prahova

Paula Maria IV|NESCU


Data [i locul na[terii: 29.10.1946; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0722/303.629 Studii: IPGG - Bucuresti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\ Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Basarabilor, nr. 14; tel/fax: 0244/517.703 Contact: Tudor Ilina Orar audien]e: smb\t\: 09.00 - 12.00 (de dou\ ori pe lun\)

Senator PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, PH 1996-2000: deputat PD, PH 1992-1996: deputat PD, PH

Ion LUCHIAN
Data [i locul na[terii: 18.01.1951; Dr\g\ne[ti, jud. Neam] Telefon: 0722/303.559 E-mail: ion.luchian@cdep.ro Studii: Facultatea de Medicin\, Ia[i Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Mihail Kog\lniceanu, nr. 1; tel/fax: 0244/516.163 Contact: Adrian Cerg\ - 0724/370.039 Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 12.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, PH

Oana MANOLESCU
Data [i locul na[terii: 26.05.1941; Tg. Jiu, jud.Gorj Telefon: 0722/303.583 E-mail: omanol@cdep.ro, albfriend2001@yahoo.com Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Chimie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Bd. Mihai Bravu, nr. 88A, bl. P7A, ap. 2; tel/fax: 021/253.29.87 Contact: Tudori]a Avram - 0746/843.074 Orar audien]e: luni, ncepnd cu orele 10.00

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, B 1996-2000: deputat minorit\]i, DJ

106

Constantin MARIN
Data [i locul na[terii: 29.10.1948 Telefon: 0723/588.802 Studii: Academia de Studii Politico-Economice, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Parcul Industrial Serplo, B\rc\ne[ti Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Ploie[ti, Str Gheorghe Laz\r, nr. 2, Centrul Civic Sud; tel/fax: 0244/524.211 Contact: Ana Ionescu Orar audien]e: luni: 08.00 - 12.00

Deputat PSD

Teodor Viorel MELE{CANU


Data [i locul na[terii: 10.03.1941; Brad, jud. Hunedoara Telefon: 0726/300.453 E-mail: tmelescanu@yahoo.com Studii: Facultatea de Drept din Bucure[ti; Universitatea din Geneva - Institutul de nalte Studii Interna]ionale din Geneva; Doctorat `n {tiin]e Politice; Universitatea din Bucure[ti - Cursuri postuniversitare de rela]ii interna]ionale Ultimul loc de munc\: Universitatea din Bucure[ti Facultatea de {tiin]e Politice Comisie: Biroul Permanent; Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri; Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Ploie[ti, Bd. Republicii, nr. 2, et. 1, cam. 166 Contact: Narcis Ioan Toboc

Senator PNL
Legislaturi anterioare 1996-2000: senator PDSR, PH

Dan-Mircea POPESCU
Data [i locul na[terii: 10.12.1964; Bucure[ti Telefon: 0722/251.384 E-mail: dmpopescu@senat.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Doctorat `n Drept Constitu]ional Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\ Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Gh. Laz\r, nr. 2, CC Sud; tel/fax: 0244/524955 Contact: Raluca Bughea Orar audien]e: vineri: 10:00-12:00 107

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, PH 1996-2000: senator PDSR, PH 1992-1996: senator FDSN / PDSR, PH

Prahova

Prahova

Nicolae P|UN
Data [i locul na[terii: 09.11.1964, Bucure[ti Telefon: 0726/200.799 E-mail: npaun@cdep.ro Studii: Universitatea Eden - Facultatea de Management; {coala Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative Facultatea de {tiin]e Politice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Birou teritorial: Bucure[ti, Str. V. Eftimiu, nr. 1-3, cam. 386; tel/fax: 021/313.85.40 Contact: Constantin P\dureanu

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, B

Ion PREDA
Data [i locul na[terii: 05.05.1947; M\gurele, jud. Prahova Telefon: 0726/200.630 E-mail: ipreda@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Istorie Ultimul loc de munc\: Colegiul Na]ional I. L. Caragiale Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Ploie[ti, Str. M. Kog\lniceanu, nr. 1; tel/fax: 0244/51.61.63 Contact: Eugen Cristecu - 0722/245.179 Orar audien]e: luni: 09.00 - 16.00

Deputat PNL

Marian Florian S|NIU}|


Data [i locul na[terii: 29.10.1960; Moreni, jud. Dmbovi]a Telefon: 0722/303.502 E-mail: marian.saniuta@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Ministerul Administra]iei [i Internelor Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Gh. Laz\r, nr. 2, CC Sud, parter; tel/fax: 0244/543.035 Contact: Ana Maria Pan\ - anamaria_999@yahoo.com Orar audien]e: luni: 09.00 - 11.00, vineri: 09.30 - 16.00

Deputat PSD

108

Adrian Emanuil SEMCU


Data [i locul na[terii: 09.07.1960, Carei, jud. Satu-Mare Telefon: 0722/303.466 E-mail: adrian.semcu@cdep.ro, adrian_semcu@yahoo.com Studii: Institutul Agronomic Bucure[ti - Facultatea de mbun\t\]iri Funciare Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Mihail Kog\lniceanu, nr. 1; tel/fax: 0244/516.163 Contact: Elena Vi[inescu

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, PH

Mihail SIRE}EANU
Data [i locul na[terii: 15.06.1947; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0722/303.638 E-mail: mihaisire@cdep.ro Studii: {coala Tehnic\ de Mai[tri Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Gh. Laz\r, nr. 2, CC Sud; tel/fax: 0244/543.035 Contact: Anda P\u[an Orar audien]e: luni: 09.00 - 10:30

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, PH 1996-2000: deputat PDSR, PH

Horia-Victor TOMA
Data [i locul na[terii: 29.04.1955; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0726/200.638 E-mail: toma.horia@cdep.ro Studii: Facultatea de Fizic\ Ultimul loc de munc\: Consiliul Local al Municipului Ploie[ti Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Kog\lniceanu, nr. 1; tel/fax: 0244/516.163 Contact: Bianca Patrichi - 0721/056.235; e-mail: patrichibianca@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00 109

Deputat PNL

Prahova

Prahova

Marcu TUDOR
Data [i locul na[terii: 11.07.1939; Bucure[ti Telefon: 0722/303.640 E-mail: tudormarcu@cdep.ro Studii: {coala Militar\ Superioar\ de Ofi]eri Transmisiuni, Sibiu; Academia Militar\ General\ - Facultatea Electronic\ [i Telecomunica]ii Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Ploie[ti, Str. Emile Zola, nr. 4, parter; tel/fax: 0244/544.454 Contact: Adrian M\r\cineanu - 0722/303.657 Orar audien]e: joi: 13.00 - 16.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, PH 1996-2000: deputat PRM, PH

Satu-Mare

Istvn ERDEI-DOLCZKI
Data [i locul na[terii: 01.05.1955; Ili[ua, jud. S\laj Telefon: 0722/303.535 E-mail: erdei@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia, Timi[oara Facultatea de Electronic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Deputat UDMR Birou teritorial: T\[nad, Str. Lacr\mioarelor, nr. 2 Legislaturi anterioare Contact: Istvan Toga 2000-2004: deputat UDMR, SM Orar audien]e: vineri: 11.00 - 18.00

Ioan Mircea PA{CU


Data [i locul na[terii: 17.02.1949; Satu Mare, jud. Satu Mare Telefon: 0726/200.565 Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti; Doctorat n {tiin]e Politice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Ministerul Ap\r\rii Na]ionale Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Satu Mare, P-]a 25 Octombrie, nr. 1, cam. 11; tel: 0261/716.309, int 232, fax: 0261/717.115 Contact: Alin Liviu Rusu - 0721/225.295

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, SM 1996-2000: deputat PDSR, MM

110

Mihaela Adriana RUSU


Data [i locul na[terii: 14.06.1965; Satu Mare, jud. Satu Mare Telefon: 0726/200.547 E-mail: mihaela.rusu@cdep.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Economice, Cluj Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Satu Mare Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Satu Mare, Str. {tefan cel Mare, nr. 1

Deputat PSD

Ovidiu Ioan SILAGHI


Data [i locul na[terii: 12.12.1962; Satu Mare, jud. Satu Mare Telefon: 0724/577.665 E-mail: ovidiusilaghi@cdep.ro, silaghi@zappmobile.ro Studii: Universitatea Transilvania, Bra[ov - Facultatea de Mecanic\ Fin\ Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Satu Mare Comisie: Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Satu Mare, Str. Cuza Vod\, nr. 1; tel/fax: 0261/716.380 Contact: Anca Potra - 0740/66.77.58, Bianca Buda 0788/327.522 Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 15.00

Deputat PNL

Karoly-Ferenc SZAB
Data [i locul na[terii: 29.08.1943; Dej, jud. Cluj Telefon: 0722/320.839 Studii: Institutul Politehnic Cluj Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; FIUT, Carei Comisie: Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\; Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Senator UDMR Birou teritorial: Satu Mare, Palatul Prefecturii, Str. 25 Legislaturi anterioare Octombrie, etaj. 4; tel/fax:0261/717.770 2000-2004: senator UDMR, SM Contact: Travzki Karoly 1996-2000: senator UDMR, SM 1992-1996: senator UDMR, SM Orar audien]e: vineri: 09.00 - 12.00
1990-1992: senator UDMR, SM

111

Satu-Mare

Satu-Mare

Sever {TER
Data [i locul na[terii: 01.09.1951; Valea Vinului, jud. Satu-Mare Telefon: 0726/300.485 Studii: Facultatea de Silvicultur\ [i Exploatarea P\durilor, Bra[ov Ultimul loc de munc\: Direc]ia Silvic\, Satu Mare Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\ Birou teritorial: Satu Mare, Palatul Prefecturii, Str. 25 Octombrie, etaj 4; tel/fax 0261/710.088; e-mail: birousenatorilasm2@yahoo.com Contact: Vasile Sernea - 0741/235.561 Orar audien]e: vineri: 10.00-12.00

Senator PSD

Attila VARGA
Data [i locul na[terii: 21.04.1963, Satu Mare, jud. Satu Mare Telefon: 0722/131.708 E-mail: vargaat@cdep.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Facultatea de {tiinte Politice [i Administra]ie Public\, Cluj Deputat UDMR Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale; Comisia pentru Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat UDMR, SM regulament 1996-2000: deputat UDMR, SM Birou teritorial: Satu Mare, Str. Mihai Viteazu, nr. 10; 1992-1996: deputat UDMR, SM tel/fax: 0261/713.566 1990-1992: deputat UDMR, SM Contact: Agnes Tarczy Orar audien]e: vineri: 09.00 - 16.00

S\laj

Filona[ CHI{
Data [i locul na[terii: 20.09.1950; Popeni, jud. S\laj Telefon: 0726/200.512 E-mail: filonas.chis@cdep.ro Studii: Academia de {tiin]e Social-Politice, Bucure[ti Facultatea de Sociologie Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Casa Jude]ean\ de Pensii, S\laj Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Zal\u, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7; tel/fax: 0260/615.188 Contact: Petru Platon Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PSD

112

Szab Andras Levente FEKETE


Telefon: 0726/300.439 Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului S\laj Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului; Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Birou teritorial: {imleul Silvaniei, Str. Arge[ului, nr. 8; tel/fax: 0260/678.967 Contact: Balint Eniko Orar audien]e: vineri:10.00-12.00

Senator UDMR

C\t\lin MICULA
Data [i locul na[terii: 20.01.1968; Beiu[, jud. Bihor Telefon: 0722/303.461 E-mail: cmicula@cdep.ro, cmicula@yahoo.com Studii: Management Competitiv Financiar [i Rela]ii cu Clien]ii, Codecs Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Zal\u, Pia]a 1 Decembrie 1918, nr. 7; tel/fax: 0260/606.142; e-mail: dep_cmicula@yahoo.com Contact: Cristian Ionescu - 0745/304.759 Orar audien]e: vineri, smb\t\, duminic\

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, SJ

Iuliu NOSA
Data [i locul na[terii: 25.09.1956; Miluani, jud. S\laj Telefon: 0726/200.540 E-mail: psdsalaj@yahoo.com Studii: Facultatea de Construc]ii, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc\: Prim\ria Municipiului Zal\u Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Zal\u, Str. Unirii, nr. 15; tel: 0260/613.272, fax: 0260/618.888 Contact: Ileana Sonea - 0743/151.936 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 12.00

Deputat PSD

113

S\laj

S\laj

Dnes SERES
Data [i locul na[terii: 21.07.1953; com. C\]elu[a, jud. S\laj Telefon: 0722/251.381 E-mail: rmdsz@szilagy.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Zal\u, Str. Kossuth Layos, nr. 33; tel/fax: 0260/661.685 Contact: Maria Sinonsi Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 08.30

Deputat UDMR
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator UDMR, SJ 1996-2000: senator UDMR, SJ 1992-1996: senator UDMR, SJ

Petru STAN
Telefon: 0726/300.477 Ultimul loc de munc\: pensionar Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\ Birou teritorial: Zalau, Str. Unirii, nr. 15; tel/fax. 0260/660.193; e-mail: birousen2@yahoo.com Contact: Laura Vla[ca Orar audien]e: vineri: 10.00 - 17.00

Senator PRM

Sibiu

Viorel ARCA{
Data [i locul na[terii: 12.05.1958; Al\mor, jud. Sibiu Telefon: 0726/300.412 E-mail: arcas.viorel@senat.ro Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: Automecanica SA, Media[ Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital Birou teritorial: Media[, P-]a Regele Ferdinand I, nr. 28; tel/fax: 0269/846.239; e-mail: biroul_senatorial_medias@yahoo.com Contact: Teodor Plopeanu - 0745/600.336; Ciprian Paraschievici - 0744/629.725, Orar audien]e: prima smb\t\ a fiec\rei luni

Senator PSD

114

Ioan CINDREA
Data [i locul na[terii: 25.09.1957; Sibiu, jud. Sibiu Telefon: 0726/200.513 E-mail: cindreaioan@cdep.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Lucian Blaga, Sibiu Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Sibiu, Str. Bruchenthal, nr. 4; tel/fax: 0269/213.968 Contact: Mihai Marin Orar audien]e: ultima vineri din lun\, ncepnd cu orele 10.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, SB

Ovidiu Victor GAN}


Data [i locul na[terii: 18.08.1966; Deta, jud. Timi[ Telefon: 0723/303.801 E-mail: ovidiu.gant@cdep.ro, ogant@europarl.eu.int Studii: Universitatea de Vest Timi[oara - Facultatea de Matematic\ Ultimul loc de munc\: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Sibiu, Str. General Magheru, nr. 1-3; tel/fax: 0269/236.323 Contact: Helge Flischer

Deputat Minorit\]i

Florina Ruxandra JIPA


Data [i locul na[terii: 03.06.1944, Cmpulung, jud. Arge[ Telefon: 0722/303.456 E-mail: jipaflorinaruxandra@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept, Cluj-Napoca; Doctorat n Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia de validare Birou teritorial: Sibiu, Str. Arhivelor, nr. 2; tel/fax: 0269/218.469 Contact: Ovidiu Repede - 0269/213.316 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 14.00 - 18.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, B

115

Sibiu

Sibiu

Nicolae NEAGU
Data [i locul na[terii: 06.12.1959; Sibiu, jud. Sibiu Telefon: 0722/574.707 E-mail: pdsibiu@rdslink.ro Studii: Facultatea de Mecanic\, Sibiu Ultimul loc de munc\: Metalcad SA, Sibiu Comisie: Comisia economic\, industrii [i servicii; Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital Birou teritorial: Sibiu, Str. N. B\lcescu, nr. 34; tel/fax: 0269/216.690; e-mail: sibiupd@yahoo.com Contact: Mihai Hupca Orar audien]e: vineri: 12.00-14.00

Senator PD

Radu PODGOREAN
Data [i locul na[terii: 22.03.1955; Bucure[ti Telefon: 0722/303.439 E-mail: radup@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filosofie, Sec]ia Sociologie; Universitatea din Bucure[ti - Studii postuniversitare filosofie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Sibiu, Str. Brukenttal, nr. 4; tel/fax: 0269/213.968 Contact: Ioan Sasu Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 13.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, SB

Ilie STOICA
Data [i locul na[terii: 21.07.1960; Avrig, jud. Sibiu Telefon: 0726/300.480 E-mail: iliestoica@yahoo.com Studii: Universitatea Lucian Blaga, Sibiu - Facultatea de {tiin]e Juridice [i Administrative Ultimul loc de munc\: FIBO SRL Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului; Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Sibiu, Str. Turnului, nr. 22; tel/fax: 0269/210.929 Orar audien]e: prima smb\t\ din lun\: 09.00-13.00

Senator PC

116

Cornel {TIRBE}
Data [i locul na[terii: 11.09.1952; {tenia, jud. Sibiu Telefon: 0722/193.303 E-mail: cornelstirbet@yahoo.com Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Drept Economic-Administrativ; Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filozofie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia de validare Birou teritorial: Sibiu, Str. Fabricii, nr. 2, bl. 9; tel/fax: 0269/213.366 Contact: Bogdan Pavelescu Orar audien]e: vineri: 09.00 - 16.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, SB

Raluca TURCAN
Data [i locul na[terii: 02.04.1976; Boto[ani, jud. Boto[ani Telefon: 0726/200.639 E-mail: raluca.turcan@cdep.ro, raluca@pnl.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Rela]ii Economice Interna]ionale Ultimul loc de munc\: Universitatea Transilvania, Bra[ov; Universitatea Romno-German\ Sibiu Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Sibiu, Str. Fabricii, nr. 3; tel/fax: 0269/213.366 Contact: Mihaela Cr\ciun Orar audien]e: joi, vineri, smb\t\, duminic\

Deputat PNL

Mirela Elena ADOMNIC|I


Data [i locul na[terii: 15.08.1970; Suceava, jud. Suceava Telefon: 0726/200.501 E-mail: mirela.adomnicai@cdep.ro, mirelaadomnicai@yahoo.com Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: ATTTS Suceava Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Suceava, Str. Calea Unirii, nr. 40 Contact: Dana Rangu - 0745/101.187; e-mail: dana_pacuraru@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 14.00

Deputat PSD

117

Suceava

Sibiu

Suceava

Romic\ ANDREICA
Data [i locul na[terii: 25.08.1970; F\lticeni, jud. Suceava Telefon: 0726/200.614 E-mail: romica.andreica@cdep.ro, romiandreica@yahoo.com Studii: Universitatea Tehnic\ Gh. Asachi, Ia[i - Facultatea TCM Ultimul loc de munc\: Consiliul Local F\lticeni; SC Instant Prest SRL Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: F\lticeni, Str. Republicii (Cooperativa Zorile), bloc 25, et. 2, cam. 5; tel: 0230/545.156 Contact: Emil Loghin - 0746/181.533 Orar audien]e: luni - vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PNL

Eugen BEJINARIU
Data [i locul na[terii: 28.01.1959; Suceava, jud. Suceava Telefon: 0724/344.344 E-mail: eugen.bejinariu@cdep.ro, eugen@bejinariu.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Comer]; Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Curs postuniversitar de management; Colegiul Na]ional de Ap\rare Ultimul loc de munc\: Secretariatul General al Guvernului Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: R\d\u]i, Str. Bogdan Vod\, nr. 21; tel/fax: 0230/567.271 Contact: Petru Bejinariu Orar audien]e: vineri, smbat\: 11.00 - 13.00

Deputat PSD

Octav COZMNC|
Data [i locul na[terii: 22.09.1947; Tapla, jud. Boto[ani Telefon: 0722/320.769 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; Jurist Birou teritorial: Suceava, Sediul Prefecturii, Str. {tefan cel Mare, cam. 1B; tel/fax: 0230/210.387 Contact: Mihai Grozavu Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, SV 1996-2000: senator PDSR, SV

118

Gheorghe FLUTUR
Data [i locul na[terii: 08.07.1960; Boto[ana, jud. Suceava Telefon: 0723/633.783 E-mail: flutur@pnl.ro Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Studii: Facultatea de Silvicultur\, Bra[ov Comisie: Comisia pentru egalitatea de [anse Birou teritorial: Suceava, Sediul Prefecturii, Str. {tefan cel Mare, cam. 26; tel/fax: 0230/520.027 Contact: Silviu Cristinel Cre]u

Senator PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PNL, SV

Constantin GHEORGHE
Data [i locul na[terii: 18.02.1951; Bucure[ti Telefon: 0726/300.444 E-mail: bogdanpc_sv@yahoo.com Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Bra[ov Comisie: Comisia economic\, industrii [i servicii Birou teritorial: Suceava, Str. {tefan cel Mare, Sediul Prefecturii, cam. 1A; tel/fax: 0230/551.911; e-mail: cgsuceava@yahoo.com Contact: Bogdan Bulina - bogdanpc_sv@yahoo.com Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 14.00

Senator PC

Mircea GROSARU
Data [i locul na[terii: 30.06.1952; Buhu[i, jud. Bac\u Telefon: 0726/200.795 E-mail: m.grosaru@cdep.ro, grosaru_mircea@libero.it; www.roasit.ro Studii: Universitatea din Bac\u - Facultatea de Matematic\Fizic\; Facultatea de Drept; Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Masterat n Economie General\ Ultimul loc de munc\: SC Euro Consulting Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Suceava, Str. Petru Rare[, nr. 7; tel/fax: 0230/520.005; e-mail: roasit7@yahoo.com Contact: Carmen Lupu Orar audien]e: vineri, smb\t\, duminic\: 10.00 - 12.00 119

Deputat Minorit\]i

Suceava

Suceava

Leonida LARI-IORGA
Data [i locul na[terii: 26.10.1949; Bursuceni, Rep. Moldova Telefon: 0722/303.664 E-mail: llari@cdep.ro Studii: Universitatea de Stat din Chi[in\u, Republica Moldova - Facultatea de Filologie. Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Suceava, Str. Petru Rare[, nr. 7; tel/fax: 0230/521.895 Contact: Vasile Andronache - 0744/532.320 Orar audien]e: smb\t\ [i duminic\, ncepnd cu orele 10.00

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, SV 1996-2000: deputat PRM, SV 1992-1996: deputat PN}CD / independent, GL

Ghervazen LONGHER
Data [i locul na[terii: 03.01.1972; Cacica, jud. Suceava Telefon: 0722/151.040 E-mail: dompolski_office@yahoo.com; www.dompolski.ro Studii: Liceu Turism [i Alimenta]ie Public\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Birou teritorial: Suceava, Str. Ion Vod\ Viteazul, nr. 5; tel/fax: 0230/520.355 Contact: Alina Marcu Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, SV

Tudor MOHORA
Data [i locul na[terii: 06.10.1950; Bogdana, jud. Teleorman Telefon: 0722/208.141 E-mail: mohorat@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Chimie; Doctor n {tiinte Chimice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii; Comisia de validare Birou teritorial: Suceava, Str. Mihai Viteazu, nr. 9, sc. B, ap. 9 Contact: Luchian Viorel

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PSDR / PSD, SV 1992-1996: deputat PSM / independent, BZ

120

Aurel OLAREAN
Data [i locul na[terii: 23.01.1960; Marginea, jud. Suceava Telefon: 0726/200.687 E-mail: olareanaurel@cdep.ro Studii: Universitatea Petre Andrei, Ia[i - Facultatea de Psihologie [i Asisten]\ Social\ Ultimul loc de munc\: Consiliul Local R\d\u]i; Bucovina Tex SA, R\d\u]i Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: R\d\u]i, P-]a Unirii, nr. 2; tel/fax: 0230/567.276 Contact: Ilie Babaleanu - 0745/337.728 Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 12.00

Deputat PD

Dumitru PARD|U
Data [i locul na[terii: 19.06.1962; Vatra Dornei, jud. Suceava Telefon: 0726/200.626 E-mail: dumitru.pardau@cdep.ro Studii: Facultatea {tiin]e Economice, Cluj Ultimul loc de munc\: SC Dorna Brnzeturi SA Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Vatra Dornei, Str. Mihail Eminescu, nr. 30; tel/fax: 0230/372.759; Raluca Jijian - 0745/271.927 Contact: Petric\ Alexevici - 0721/335.397 Orar audien]e: joi, vineri [i smb\t\ ncepand cu orele 12.00

Deputat PNL

Tiberiu Aurelian PRODAN


Data [i locul na[terii: 14.12.1954; Siret, jud. Suceava Telefon: 0726/300.462 E-mail: tiberiu.prodan@gmail.com Studii: Universitatea Dun\rea de Jos, Gala]i - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: Direc]ia de Ape Bac\u, Sistem Hidrografic Sirest Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului Birou teritorial: Suceava, Str. {tefan cel Mare, Sediul Prefecturii, cam. 24; tel/fax: 0230/523.733 Contact: Aurel Costiuc - 0744/509.454 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 08.30 - 14.30 121

Senator PNL

Suceava

Suceava

Mihai SANDU-CAPRA
Data [i locul na[terii: 01.07.1956; Dr\gu[eni, jud. Suceava Telefon: 0726/200.634 Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Finan]e-Contabilitate Ultimul loc de munc\: SC Gamalease SRL Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Suceava, Str. 6 noiembrie; tel/fax: 0230/551.713 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Deputat PNL

Ioan STAN
Data [i locul na[terii: 03.03.1956; For\[ti, jud. Suceava Telefon: 0722/399.217 E-mail: ioan.stan@cdep.ro Studii: Facultatea de Zootehnie [i Medicin\ Veterinar\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: F\lticeni, Casa Tineretului, Str. Maior Ioan, nr. 1; tel/fax: 0230/545.802 Contact: Vasile Tomescu - 0720/066.375 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, SV

Petru T|RNICERU
Data [i locul na[terii: 23.06.1959; Vatra Dornei, jud. Suceava Telefon: 0726/200.557 E-mail: petrutarniceru@cdep.ro Studii: Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ Ultimul loc de munc\: SC Lucex Prodimpex SRL Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale; Comisia parlamentar\ a revolu]ionarilor din Decembrie 1989 Birou teritorial: Vatra Dornei, Str. Mihail Eminescu, nr. 17

Deputat PSD

122

Marin ALM|JANU
Data [i locul na[terii: 30.06.1960; Peretu, jud. Teleorman Telefon: 0726/200.601 E-mail: marin.almajanu@cdep.ro Studii: Universitatea din Craiova - Facultatea de {tiin]e Economice - Finan]e-contabilitate Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Teleorman Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Alexandria, Str. Alexandru Colfescu, nr. 55; tel/fax: 0247/317.667; e-mail: pnl.teleorman@pnl.ro Contact: Alin Burcin - 0726/232.082, Constantin Meleru Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Deputat PNL

Constantin AMARIE
Data [i locul na[terii: 26.04.1949; B\cule[ti, jud. Boto[ani Telefon: 0726/200.502 E-mail: constantin.amarie@cdep.ro Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de IstorieFilozofie Ultimul loc de munc\: Consiliul Local Ro[iorii de Vede; Liceul Economic Administrativ, Ro[iorii de Vede Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Ro[iorii de Vede, Str. Rahovei, bloc L10, parter; tel/fax: 0247/466.678 Contact: Petre B\ceanu, Gabriel Argeseanu - 0720/174.160; e-mail: gabyargesanu@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 08.00 - 12.00

Deputat PSD

Dumitru AVRAM
Data [i locul na[terii: 03.07.1946; Balote[ti, jud. Ilfov Telefon: 0726/200.741 E-mail: dumitru.avram@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Limba [i Literatura Romn\ Ultimul loc de munc\: Societatea Romn\ de Radiodifuziune Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Alexandria, Str. Ion Creang\, nr. 54; tel/fax: 0247/421.005 Contact: Laura Ignat - 0724/565.516, e-mail: lauraignat7@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 11.00 -16.00 123

Deputat PRM

Teleorman

Teleorman

Ion BASGAN
Data [i locul na[terii: 16.06.1938; Bucure[ti Telefon: 0726/300.415 E-mail: ion.basgan@doublet.ro, ionbasgan@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic, Bucure[ti - Facultatea deTransporturi Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Birou teritorial: Alexandria, Str. Alex. Colfescu, nr. 59; tel/fax: 0247/317.667 Contact: Valeriu Vierita - 0247/310.763 Orar audien]e: vineri

Senator PNL
Legislaturi anterioare 1990-1992: deputat PNL, TR

George Sabin CUTA{


Data [i locul na[terii: 23.02.1968; Bac\u, jud. Bac\u Telefon: 0726/300.430 E-mail: sabin.cutas@senat.ro Studii: Institutul Politehnic, Bucure[ti - Facultatea de Aeronave; Academia de Studii Economice, Bucure[ti - MBA Romno-Canadian Comisie: Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Alexandria, Str. Libert\]ii, bl. A4 Contact: Stan Prodan - 0247/310.829

Senator PC

Petru {erban MIH|ILESCU


Data [i locul na[terii: 08.03.1944; Bucure[ti Telefon: 0726/300.457 E-mail: serban.mihailescu@psd.ro Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia economic\, industrii [i servicii Birou teritorial: Videle, Str. B\ncii, nr. 1; tel/fax: 0247/455.940 Contact: Anghel Cre]u Orar audien]e: vineri, smb\t\

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, TR 1996-2000: deputat PDSR, TR

124

Alexandru MOCANU
Data [i locul na[terii: 01.12.1950; Breaza, jud. Prahova Telefon: 0722/500.476 E-mail: mocanu.alexandru@gmail.com Studii: Facultatea de Industrie Alimentar\ [i Tehnic\ Piscicol\, Gala]i Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Alexandria, Str. Libert\]ii, bl. 329, parter Contact: Adrian Florescu Orar audien]e: luni (prima [i a treia s\pt\mn\): 10.00 12:30

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, TR

Tiberiu-Ovidiu MU{ETESCU
Data [i locul na[terii: 16.09.1955; Bucure[ti Telefon: 0726/112.313 E-mail: ovidiu.musetescu@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Economie a Industriei, Construc]iilor [i Transporturilor; SNSPA - cursuri postuniversitare; Colegiul Na]ional de Aparare - cursuri postuniversitare Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Zimnicea, Str. Giurgiu, nr. 1

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, TR 1992-1996: deputat PDSR, B 1990-1992: deputat FSN, B

Teodor NI}ULESCU
Data [i locul na[terii: 04.12.1959; Ro[iorii de Vede, jud. Teleorman Telefon: 0726/200.539 E-mail: informatiatr2@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic, Bucure[ti - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Teleorman Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Alexandria, Str. Libert\]ii, bl. G, parter Contact: Mioara Comana

Deputat PSD

125

Teleorman

Timi[

Petru ANDEA
Data [i locul na[terii: 28.11.1949; Chelmac, jud. Arad Telefon: 0722/303.489 E-mail: petru.andea@cdep.ro Studii: Facultatea de Electronic\, Timi[oara Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Politehnic\, Timi[oara Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Timi[oara, Str. C. D. Loga, nr. 40; tel/fax: 0256/430.797 Contact: Mariea {tefan - 0723/877.738 Orar audien]e: vineri: 16.00 - 18.00, smb\t\: 10.00 - 12.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PSDR / PSD, TM

Ovidiu BRNZAN
Data [i locul na[terii: 16.04.1959; Cluj-Napoca, jud. Cluj Telefon: 0726/200.722 E-mail: ovidiu.brinzan@cdep.ro Studii: Facultatea de Medicin\ General\, Timi[oara Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Ministerul S\n\t\]ii Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Timi[oara, Bd. C. D. Loga, nr. 40; tel/fax: 0256/494.802 Contact: Carmen Petcu

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, TM

Cristian Silviu BU{OI


Data [i locul na[terii: 01.03.1978; Dr. Tr. Severin, jud. Mehedin]i Telefon: 0722/438.305 E-mail: cristian.busoi@cdep.ro; www.cristianbusoi.ro Studii: Facultatea Medicin\ Bucure[ti Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Timi[oara, Str. Gh. Laz\r, nr. 1; tel/fax: 0256/293.891 Contact: Corina Tur[e - 0256/293.881; mobil: 0724/727.003; e-mail: corina_tursie@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PNL

126

Adrian Mihai CIOROIANU


Data [i locul na[terii: 05.01.1967; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0726/300.424 E-mail: adrian.cioroianu@senat.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Istorie; Universitatea Laval, Quebec, Canada - Doctorat n Istorie Ultimul loc de munc\: Universitatea din Bucure[ti Facultatea de Istorie Comisie: Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Timi[oara, Palatul Prefecturii, Bd. Revolu]iei, nr. 17, cam. 17; tel/fax: 0256/273.959 Contact: Andreea Nitar - 0740/543.182, andreea_nitar@rdslink.ro Orar audien]e: smb\t\: 09.00 - 13.00

Senator PNL

Gheorghe DAVID
Data [i locul na[terii: 16.02.1962; C\line[ti-Oa[, jud. Satu Mare Telefon: 0723/633.774, 0726/300.433 E-mail: gheorghedavid@yahoo.com Studii: Institutul de Agronomie, Timi[oara - Facultatea de Agricultur\ Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\; Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Timi[oara, Str. M\r\[e[ti, nr. 9; tel/fax: 0256/492.678 Contact: Cornelia Corescu - 0721/556.449 Orar audien]e: smb\t\, `ncepnd cu orele 09.00

Senator PD

Valentin DINESCU
Data [i locul na[terii: 25.12.1955; Jimbolia, jud. Timi[ Telefon: 0723/633.774 Studii: Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei; SC Senolex SA, Timi[oara Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii; Comisia juridic\, numiri, disciplin\ [i valid\ri Birou teritorial: Timi[oara, Palatul Prefecturii, Bd. Revolu]iei, nr. 17, cam. 19; tel/fax: 0256/295.860 Contact: Horea Benea Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00 127

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, TM

Timi[

Timi[

{tefan GL|VAN
Data [i locul na[terii: 20.12.1939; Constan]a, jud. Constan]a Telefon: 0726/200.774 E-mail: stefan.glavan@cdep.ro Studii: Facultatea de Mecanizare [i Electrificare Ultimul loc de munc\: Ambasada Romniei la Belgrad Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Timi[oara, Bd. Revolu]iei din 1989, nr. 17; tel/fax: 0256/491.939 Contact: Ramona Cosmina {u]u - 0726/200.774 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PC
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PD, TM 1990-1992: senator FSN, TM

Slavomir GVOZDENOVICI
Data [i locul na[terii: 10.03.1953; Belobre[ca, jud. Cara[-Severin Telefon: 0722/303.435 E-mail: slavomir@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea de Vest, Timi[oara Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Timi[oara, Pia]a Unirii, nr. 5; tel/fax: 0256/491.754 Contact: Zlatiborca Marcov, Du[an Popov - 0724/772.888 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, CS 1996-2000: deputat minorit\]i, TM 1992-1996: deputat minorit\]i, TM

Radu LAMBRINO
Data [i locul na[terii: 29.01.1975; Z\rne[ti, jud. Bra[ov Telefon: 0726/200.681 E-mail: lambrinoradu@cdep.ro Studii: Universitatea de Vest, Timi[oara - Facultatea de Psihologie Ultimul loc de munc\: News Outdoor Romnia Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii Birou teritorial: Timi[oara, Str. M\r\[e[ti, nr. 9; tel/fax: 0256/498.404 Contact: Adrian Lulciuc - 0742/987.134 Orar audien]e: vineri: 12.00 - 14.00

Deputat PD

128

Niculae MIRCOVICI
Data [i locul na[terii: 01.10.1950; Chegleviciu, jud. Timi[ Telefon: 0722/259.290 E-mail: niculae_mircovici@yahoo.com Studii: Academia Militar\ - Facultatea Politic\ Militar\; Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj-Napoca - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Universitatea de Vest, Timi[oara Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\; Comisia parlamentar\ a revolu]ionarilor din Decembrie 1989 Birou teritorial: Timi[oara, P-]a Unirii, nr. 14; tel/fax: 0256/490.697 Contact: Matei Carol Ivanciov, Carolina Ivanciov Orar audien]e: vineri: 10.00 - 15.00

Deputat Minorit\]i

Viorel OANCEA
Data [i locul na[terii: 08.12.1944; Bra[ov, jud. Bra[ov Telefon: 0722/206.573 E-mail: voancea@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia, Timi[oara Facultatea de Electrotehnic\ Ultimul loc de munc\: SC Mavd Flex SRL Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\; Comisia de validare Birou teritorial: Timi[oara, Str. Gheorghe Laz\r, nr. 1; tel/fax: 0256/293.896 Contact: Raul Cr\ciun Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PNL

Octavian-Mircea PURCELD
Data [i locul na[terii: 12.02.1948; Timi[oara, jud. Timi[ Telefon: 0722/303.635 Studii: Universitatea Timi[oara - Facultatea de Studii Economice; Institutul Na]ional de Comer] Exterior Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Timi[oara, Str. Eugeniu de Savoia, nr. 18; tel: 0256/434.617 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 16.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, TM

129

Timi[

Timi[

Ilie SRBU
Data [i locul na[terii: 26.05.1950; Ciuta, jud. Cara[-Severin Telefon: 0726/300.473 E-mail: ilie.sarbu@senat.ro Studii: Licen]iat `n [tiin]e Economice, Licen]iat `n Teologie Ultimul loc de munc\: Ministerul Agriculturii, P\durilor [i Dezvolt\rii Rurale Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\ Birou teritorial: Timi[oara, Bd. C. D. Loga, nr. 40; tel/fax: 0256/433.420, 0256/433.422, Contact: Fasie Floare - 0723/641.566 Orar audien]e: vineri, smb\t\

Senator PSD

Valeriu TAB|R|
Data [i locul na[terii: 01.07.1949; Sl\ciua, jud. Alba Telefon: 0726/200.700 E-mail: valeriu_tabara@yahoo.com, tabara_valeriu@yahoo.com Studii: Facultatea de Agronomie, Timi[oara; Doctorat n Agronomie Ultimul loc de munc\: Universitatea de {tiin]e Agricole, din Timi[oara Comisie: Comisia pentru agricultur\, sivicultur\, industrie Deputat PD alimentar\ [i servicii specifice Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PUNR, TM Birou teritorial: Timi[oara, Str. M\r\[e[ti, nr. 9; tel/fax: 1992-1996: deputat PUNR, TM 0256/492.678 Contact: Florin Nedelcu - 0723/364.709 Nicolae Btea 0721/125.687 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 18.00

Tiberiu TOR
Data [i locul na[terii: 11.09.1957; Timi[oara, jud. Timi[ Telefon: 0722/131.711 E-mail: torottibor@yahoo.com Studii: Universitatea de Vest, Timi[oara - Facultatea de Fizic\; Universitatea din Bucure[ti - curs postuniversitar n medicina radia]iilor nucleare Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Deputat UDMR Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ Legislaturi anterioare na]ional\ 2000-2004: deputat UDMR, TM Birou teritorial: Timi[oara, Bd. Revolu]iei din 1989, nr. 8, et. 1; tel/fax: 0256/493.338 Contact: Albert Zsolt Bujdoso - 0740/054.869 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 18.00 130

Miron IGNAT
Data [i locul na[terii: 24.08.1941; Ghindare[, jud. Constan]a Telefon: 0722/303.722 E-mail: chestor.ig.mir@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti; Institutul Bancar Romn Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Tulcea, Str. M. Viteazu, nr. 7 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 16.00

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, TL

Daniel ILU{C|
Data [i locul na[terii: 04.12.1967; Tulcea, jud. Tulcea Telefon: 0726/300.446 E-mail: ilusca@zappmobile.ro Studii: Universitatea Dun\rea de Jos, Gala]i - Facultatea TCPATP; Universitatea Ecologic\, Bucure[ti - Facultatea de Management financiar-contabil Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\; Comisia special\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informa]ii Externe Birou teritorial: Tulcea, Sediul Prefecturii, Str. P\cii, nr. 20, et. 3, cam. 316; tel/fax: 0240/511.616 Contact: Panait Simona Orar audien]e: vineri, smb\t\: 9.00 - 16.00

Senator PNL

Vladimir Alexandru M|N|STIREANU


Data [i locul na[terii: 30.05.1969; Tulcea, jud. Tulcea Telefon: 0726/200.533 E-mail: manastireanu.vlad@cdep.ro Studii: Facultatea de Medicin\ Veterinar\, Ia[i; {coala de Studii Postuniversitare de Medicin\ Veterinar\, Bucure[ti; Scoala de Studii Academice Postuniversitare Ovidiu {incai, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Tulcea Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\; Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Tulcea, Str. P\cii, nr. 20; tel/fax: 0240/512.640 Contact: Monica Baba - 0744/589.081, Silviu Gheorghe 0721/092.150 Orar audien]e: vineri: 09.00 - 16.00, smb\t\: 09.00 - 14.00 131

Deputat PSD

Tulcea

Tulcea

Nati MEIR
Data [i locul na[terii: 23.05.1955; Haifa, Israel Telefon: 0722/629.107 E-mail: nati_meir@cdep.ro Studii: Facultatea Ma[ini-Utilaje Ultimul loc de munc\: Consilier Pentru Politic\ Extern\ al Pre[edintelui PRM Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Birou teritorial: Tulcea, Str. P\cii, nr. 20, et. 2, cam. 206 Contact: Gheorghe Timofei - 0744/693.098

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)

Bogdan Nicolae NICULESCU-DUV|Z


Data [i locul na[terii: 14.12.1948; Bucure[ti Telefon: 0722/390.300 E-mail: bduvaz@cdep.ro Studii: Institutul de Arhitectura Ion Mincu, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ extern\; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Tulcea, Str. Victoriei, nr. 27; tel: 0243/517.627; fax: 0234/514.393 Contact: Ileana Dimitriu - ileana.dimitriu@cdep.ro Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD / PSD, CT 1996-2000: deputat PD, CT 1992-1996: deputat PD, CT 1990-1992: deputat FSN, B

Mircea ST|NESCU
Data [i locul na[terii: 17.06.1969; Bucure[ti Telefon: 0726/200.697 E-mail: mircea.stanescu@cdep.ro Studii: Universitatea Tehnic\ de Construc]ii Bucure[ti; Facultatea de Construc]ii Hidrotehnice, Facultatea de Inginerie Sanitar\ [i Protec]ia Mediului Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare `n mas\ Birou teritorial: Tulcea, Str. Concordiei, nr. 3; tel/fax: 0240/513.855 Contact: Oana Davideanu Orar audien]e: vineri: 10.00 - 13.00

Deputat PD

132

Ion V|RG|U
Data [i locul na[terii: 29.08.1957; Luncavi]a, jud. Tulcea Telefon: 0726/300.495 Studii: Universitatea Dun\rea de Jos, Gala]i - Facultatea TCPATP; Master n Administra]ia Public\ Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Birou teritorial:Tulcea, Sediul Consiliului Jude]ean Tulcea, Str. P\cii, nr. 20, cam.1; tel/fax: 0240/516.564; e-mail: senator_ionvargau@yahoo.com Contact: Emilia Rusu - emi_rusu@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\: 09.00 - 18.00

Senator PSD

Dumitru BENTU
Data [i locul na[terii: 03.12.1950; Tecuci, jud. Gala]i Telefon: 0722/303.457 E-mail: dumitru.bentu@cdep.ro Studii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza Ia[i - Facultatea de Biologie-Geografie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Dinamic Construct SRL Tulcea Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Brlad, Str. Mihai Viteazu, nr. 10-11, bl. C5, sc. A, parter Contact:: Petrina Grigora[ Orar audien]e: smb\t\: 08.00 - 12.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, VS

Gabriela CRE}U
Data [i locul na[terii: 16.01.1965; Tg. Frumos, jud. Ia[i Telefon: 0726/200.516 E-mail: gabrielacretu@cdep.ro, gcretu@europarl.eu.int Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de Istorie [i Filosofie Ultimul loc de munc\: Liceul Teoretic Mihail Kog\lniceanu, Vaslui Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\; Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i barba]i Birou teritorial: Vaslui, Str. Hagi Chiriac, nr. 79 Contact: Ciprian Ionu] Trifan - 0745/546.342 Orar audien]e: vineri, smb\t\:10.00 - 13.00 133

Deputat PSD

Vaslui

Tulcea

Vaslui

Cristian DAVID
Data [i locul na[terii: 26.12.1967; Bucure[ti Telefon: 0726/300.432 E-mail: dre@pnl.ro Studii: Academia de Studii Economice Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i minorit\]i Birou teritorial: Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr. 80; tel/fax: 0235/318.181 Contact: Sorin Brani[te, Paul Toderic\ - 0744/584.669, Silviu Calancia - 0744/628.997 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 08.00 - 14.00

Senator PNL

Vlad Gabriel HOGEA


Data [i locul na[terii: 09.01.1977; Ia[i, jud. Ia[i Telefon: 0722/303.623 E-mail: vhogea@europarl.eu.int Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de Drept; Colegiul Na]ional de Ap\rare, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Baroul Ia[i Comisie: Comisia pentru politic\ extern\; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo, nr. 2; tel/fax: 0235/411.041, 0235/310.785 Contact: Viorel Alban - 0724/306.003 Orar audien]e: smb\t\: 11.00 - 13.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, IS

Dan Mihai MARIAN


Data [i locul na[terii: 21.11.1972; Hu[i, jud. Vaslui Telefon: 0726/200.620 E-mail: dan.marian@cdep.ro Studii: Universitatea de Vest din Timi[oara - Facultatea de {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: Consiliul Local al Municipiul Hu[i; SC Marcomi SRL, Hu[i Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Hu[i, Bd. 1 Mai, bl. 25, parter; tel/fax: 0235/481.584 Contact: C\t\lin Dogaru - 0723/289.028 Orar audien]e: duminic\: 10.00 -13. 00

Deputat PNL

134

Cristian R|DULESCU
Data [i locul na[terii: 13.11.1955; Cera[u, jud. Prahova Telefon: 0722/208.152 Studii: Institutul de Medicin\ [i Farmacie Bucure[ti Facultatea de Medicin\ General\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Vaslui, Str. {tefan cel Mare, nr. 70

Deputat PD
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PD, NT 1992-1996: deputat PD, NT 1990-1992: deputat FSN, NT

Aristide ROIBU
Data [i locul na[terii: 25.06.1950; Lugoj, jud. Timi[ Telefon: 0726/300.472 Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept; Academia de Poli]ie Al. I. Cuza, Bucure[ti - Doctorat n Drept Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\ Birou teritorial: Brlad, Str. Republicii, nr.100, bl. M6, sc. C, ap. 43; tel/fax: 0235/421.857 Contact: Gheorghe Hoha - 0743/368.109

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, VS

Doina SILISTRU
Data [i locul na[terii: 30.10.1958; Vl\deni, jud. Ia[i Telefon: 0726/300.474 E-mail: doina_silistru@yahoo.com Studii: Doctor `n Agronomie Ultimul loc de munc\: Direc]ia pentru Agricultur\ [i Dezvoltare Rural\, Vaslui Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\, Comisia pentru egalitatea de [anse Birou teritorial: Vaslui, Str. Drago[ Vod\, bl. 328, sc. E, parter, ap. 19; tel/fax: 0235/316.207 Contact: Mariana Pl\cint\ Orar audien]e: vineri, smb\t\: 08.00 - 10.00 135

Senator PSD

Vaslui

Vaslui

Irinel Ioan STATIV|


Data [i locul na[terii: 5.01.1973; Vaslui, jud. Vaslui Telefon: 0728/220.439; 0745/423.327 E-mail: irinels@yahoo.com Studii: Universitatea Al. Ioan Cuza, Ia[i - Facultatea de Automatiz\ri [i Calculatoare Ultimul loc de munc\: Observatorul Jude]ean pentru drepturile Copilului, Vaslui Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Vaslui, Str. {tefan cel Mare, bl. 79, parter; tel: 0235/311.879 Contact: Ciprian Trifan - 0745/546.342; Constantin Vasilache - 0726/185.414 Orar audien]e: vineri: 08.00 - 13.00, 17.00 - 19.00; smb\t\, duminic\: 08.00 - 13.00

Deputat PSD

Florea VOINEA
Data [i locul na[terii: 19.04.1956 Telefon: 0722/131.701 E-mail: f.voinea@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice [i Social Politice Facultatea de Sociologie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Comisia pentru Cultur\ [i Art\ Intact Deputat PSD Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ Legislaturi anterioare na]ional\ 2000-2004: deputat PUR-SL, DJ Birou teritorial: Vaslui, Sediul Camerei de Comer], Str. Nicolae Iorga, nr. 62, cam. 20 Contact: Marius Hermeniuc - 0724/418.067, 0235/312.534 Orar audien]e: vineri: 08.00 - 14.00

Vlcea

Dumitru BEC{ENESCU
Data [i locul na[terii: 28.03.1966; L\de[ti, jud. Vlcea Telefon: 0726/200.769 E-mail: deputat@deputatdevalcea.ro; www.deputatdevalcea.ro Studii: Institutul de Marin\ Mircea Cel B\trn, Constan]a Ultimul loc de munc\: Grupul de firme Antares Comisie: Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare Deputat European\ Independent Birou teritorial: Rmnicu Vlcea, Str. Matei Basarab, nr. 44, (ales pe lista PUR-SL) bl. 106, ap. 1; tel/fax: 0250/744.599 Contact: Victor Popescu - 0745/159.617 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 18.00

136

Dumitru DRAGOMIR
Data [i locul na[terii: 30.05.1946 Telefon: 0722/303.688 E-mail: dumitru.dragomir@cdep.ro Studii: {coala de Antrenori de pe lng\ IEFS; Facultatea de Studii Economice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Rmnicu Vlcea, Str. Gen. Magheru, nr. 18; tel/fax: 0250/737.281, 0250/739.563 Contact: Gheorghe Popa

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, VL

Gheorghe-Viorel DUMITRESCU
Data [i locul na[terii: 18.12.1929; Turnu M\gurele, jud. Teleorman Telefon: 0723/633.777 Studii: Facultatea de Drept, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Birou teritorial: Rm. Vlcea, Str. Gen. Magheru, nr. 23; tel/fax 0250/730.303 Contact: Marin M\tu[a Marin - 0742/992.044 Orar audien]e: vineri:12.30 - 13.30

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, VL

Emilian Valentin FRNCU


Data [i locul na[terii: 13.12.1956; Rm. Vlcea, jud. Vlcea Telefon: 0726/200.613 E-mail: efrancu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Electronic\ [i Telecomunica]ii; Universitatea Ecologic\ Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Regal SRL Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Rmnicu Vlcea, str. Carol I, nr. 30, bl. D6, sc. A, parter Contact: Gabi Albu - 0788/347.903 Orar audien]e: de trei ori pe lun\, vineri: 16.00 - 18.00 137

Deputat PNL

Vlcea

Vlcea

Dorel JURCAN
Data [i locul na[terii: 04.07.1963; Oradea, jud. Bihor Telefon: 0726/300.449 Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; SC Dolex Com SRL Comisie: Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\; Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Birou teritorial: Rm. Vlcea, Sediul PD, Str. Carol I, bl. D6, parter; tel/fax: 0250/739.893 Contact: Anca Gheorghe - 0747/421.456; e-mail: ghanmi22@yahoo.com Orar audien]e: vineri (de dou\ ori pe lun\), `ncepnd cu orele 11.00

Senator PD
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PD, VL

Rovana PLUMB
Data [i locul na[terii: 22.06.1960; Bucure[ti Telefon: 0726/200.542 E-mail: rovanaplumb@cdep.ro; www.rovanaplumb.ro Studii: Institutul Politehnic, Bucure[ti - Facultatea de Utilaje [i Ingineria Proceselor Chimice Ultimul loc de munc\: Consiliul Na]ional PSD Comisie: Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\; Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Rm. Vlcea, Str. Calea lui Traian, nr. 209; tel/fax: 0250/745.800 Contact: Lauren]iu Coca - 0745/159.868; e-mail: laurentiu_coca@yahoo.com Orar audien]e: vineri, smb\t\, duminic\

Deputat PSD

Mihail POPESCU
Data [i locul na[terii: 01.04.1948; Crlogani, jud. Olt Telefon: 0726/300.468 Studii: Ofi]er Licen]iat Academia Militar\ Ultimul loc de munc\: Ministerul Agriculturii Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Rm. Vlcea, Str. Gen. Praporgescu, nr. 10; tel/fax: 0250/735.930 Contact: {tefan Prala - 0788/599.731 Orar audien]e: vineri: 15.30 - 19.30

Senator PSD

138

Petre UNGUREANU
Data [i locul na[terii: 16.04.1952; Racovi]a, jud. Vlcea Telefon: 0726/200.642 E-mail: petre.ungureanu@cdep.ro, ungureanu@onix.ro Studii: Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Cabinet Avocat Petre Ungureanu Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Rm. Vlcea, Str. Carol I, nr. 30; tel/fax: 0250/737.269 Contact: Ion Boharu Predescu Orar audien]e: luni: 08:30 - 10:30

Deputat PNL

Aurel VL|DOIU
Data [i locul na[terii: 27.01.1948, Am\r\[ti, jud. Vlcea Telefon: 0726/200.563 E-mail: aurel.vladoiu@cdep.ro, deputat_vladoiu@yahoo.com Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti Specialitatea Economia Industriei; Institutul Na]ional de Studii Politice [i Administrative, Bucure[ti - Master `n Guvernare Modern\ [i Dezvoltare Local\ Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Vlcea Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Rm. Vlcea, Str. Calea lui Traian, nr. 209; tel/fax: 0250/745.800 Contact: Tiberiu Prn\u - 0740/471.448, tibi_pirnau79@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 15.00

Deputat PSD

George B|E{U
Data [i locul na[terii: 18.04.1970; Foc[ani, jud. Vrancea Telefon: 0722/374.565 E-mail: george.baesu@cdep.ro Studii: Universitatea Petre Andrei, Ia[i - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Prefectura Vrancea Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Birou teritorial: Foc[ani, Str. Independen]ei, nr. 29; tel/fax: 0237/621.394 Contact: Petric\ Butuc biroul_parlamentar_george_baesu@yahoo.com Orar audien]e: vineri

Deputat PSD

139

Vrancea

Vlcea

Vrancea

Cristian Sorin DUMITRESCU


Data [i locul na[terii: 24.04.1955; Bucure[ti Telefon: 0722/303.713 E-mail: cdumitrescu@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti; Facultatea de Drept, Bucure[ti; Universitatea Paris VIII Saint Denis, Fran]a - Doctorat n {tiinte politice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\; Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i func]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului Birou teritorial: Foc[ani, Str. Cuza Vod\, nr. 28

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD / PSD, SV 1996-2000: senator PD, SV 1992-1996: senator FSN / PD, SV

Daniel IONESCU
Data [i locul na[terii: 27.05.1948; Bucure[ti Telefon: 0722/303.506 E-mail: dionescu@cdep.ro Studii: IANB Bucure[ti, Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Doctorat n economie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Birou teritorial: Foc[ani, str. Bucegi, nr. 21 Contact: Magdalena Dima - 0742/824.436 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 17.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, VN

Miron Tudor MITREA


Data [i locul na[terii: 08.08.1956; Sighi[oara, jud. Mure[ Telefon: 0722/208.148 E-mail: mironmitrea@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Transporturi Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Foc[ani, Str. Cuza Vod\, nr. 28 Contact: Felicia Rotari]a

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR / PSD, VN 1996-2000: deputat PDSR, VN

140

Corneliu MOMANU
Data [i locul na[terii: 19.09.1949; Br\tila, jud. Bac\u Telefon: 0722/292.087 E-mail: cmomanu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Construc]ii Ultimul loc de munc\: Consiliul Jude]ean Vrancea; SC General Construct SA, Foc[ani Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Foc[ani, Bd. Independen]ei, nr. 8; tel/fax: 0237/222.963 Contact: Simona Andrei Orar audien]e: vineri: 09.00 - 13.00

Deputat PNL

Nini S|PUNARU
Data [i locul na[terii: 02.06.1963; Foc[ani, jud. Vrancea Telefon: 0726/200.553 E-mail: nini.sapunaru@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice Ultimul loc de munc\: Prefectura Jude]ului Alba Comisie: Comisia pentru buget, finan]e si b\nci Birou teritorial: Adjud, Str. T. Vladimirescu, nr. 1, bl. 79, parter; tel/fax: 0237/641.575 Contact: Oana Amariu]ei Orar audien]e: vineri: 10.00 - 12.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, VN

Angel TLV|R
Data [i locul na[terii: 11.02.1962; Ureche[ti, jud. Vrancea Telefon: 0726/300.489 E-mail: angeltilvar@senat.ro Studii: Liceul Pedagogic Spiru Haret, Foc[ani Ultimul loc de munc\: Institutul de Cercetare [i Proiectare pentru Chimie Anorganic\ [i Metale Neferoase, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport; Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Foc[ani, Str. Republicii, nr. 13; tel: 0237/239.536, tel/fax: 0237/227.060 Contact: Adrian Grosu - adigro1@yahoo.com Orar audien]e: vineri, smb\t\: 09.00 - 13.00 141

Senator PSD

Vrancea

Vrancea

Jan VRACIU
Data [i locul na[terii: 23.11.1958; Bac\u, jud. Bac\u Telefon: 0726/300.499 E-mail: jan_vraciu@yahoo.om Ultimul loc de munc\: SC Impex Agro NHV Prod SRL, Foc[ani Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Foc[ani, Bd. Independen]ei, nr. 6; tel/fax: 0237/222.962 Contact: Monica Chi]iga - mochitiga@yahoo.com Orar audien]e: smb\t\: 10.00 - 14.00

Senator PD

Bucure[ti

Ecaterina ANDRONESCU
Data [i locul na[terii: 07.04.1948; Malov\], jud. Mehedin]i Telefon: 0722/131.715 E-mail: e.andronescu@cdep.ro, e_andronescu@rectorat.pub.ro Studii: Universitatea Politehnic\ Bucure[ti - Facultatea de Chimie Industrial\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor; Universitatea Politehnic\ Bucure[ti Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Drumul Taberei, nr. 44, sect. 6; tel: 021/402.38.30, 318.10.00; fax: 021/223.09.03 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 14.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, B 1996-2000: deputat PDSR, B

George Crin Lauren]iu ANTONESCU


Data [i locul na[terii: 21.09.1959; Tulcea, jud. Tulcea Telefon: 0722/208.171 E-mail: crin.antonescu@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea IstorieFilozofie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Filde[ului, nr. 2, sect. 3; tel: 021/324.04.81, 021/324.04.82 Contact: Livia Modan - 0729/918.704, e-mail: moldanlivia@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00-16.00, smb\t\: 10.00-14.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, B 1996-2000: deputat PNL, B 1992-1996: deputat PAC / independent, B

142

Nicolae BARA
Data [i locul na[terii: 04.10.1954; Bucure[ti Telefon: 0726/200.670 E-mail: nicolae.bara@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: SC Frigotehnica SA Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Dristorului, nr. 97-119, bl. 63, sc. 2; tel/fax: 021/326.28.61, 021/324.59.90 Contact: Marius Vasiliu - 0742/064.659; e-mail: vasiliu.marius@gmail.com Orar audien]e: mar]i, ncepnd cu orele 18.00

Deputat PD

Vasile BLAGA
Data [i locul na[terii: 26.07.1956; Petrileni, jud. Bihor Telefon: 0726/300.416 E-mail: cabinet@mai.gov.ro Studii: Universitatea Politehnic\ Traian Vuia, Timi[oara Ultimul loc de munc\: Administra]ia Preziden]ial\ Departamentul Securit\]ii Na]ionale Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Aleea Modrogan, nr. 22; tel: 021/230.12.14 Contact: Bianca Damirescu Orar audien]e: mar]i: 16.00 - 18.00

Senator PD
Legislaturi anterioare 1996-2000: senator PD, B 1990-1992: deputat FSN, B

Anca-Daniela BOAGIU
Data [i locul na[terii: 30.11.1968 Telefon: 0722/303.433 E-mail: anca.boagiu@mie.ro Studii: Universitatea Ovidius, Constan]a - Facultatea de Construc]ii Hidrotehnice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii; Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Birou teritorial: Bucure[ti, Calea Mo[ilor, nr. 123, sect. 2; tel/fax: 021/315.08.58 Contact: Florin Manea

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, B

143

Bucure[ti

Bucure[ti

Lucian Augustin BOLCA{


Data [i locul na[terii: 15.04.1942 Telefon: 0722/303.655 E-mail: lbolcas@cdep.ro Studii: Facultatea de Drept, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Baroul Bucure[ti Comisie: Biroul Permanent; Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i func]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Depu]atilor [i Senatului Birou teritorial: Bucure[ti, Str. G. Clemenceanu, nr. 8-10, sect. 1; tel/fax: 021/312.61.82 Contact: Corina Niculae - corina_adina21@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 08.00 - 16.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, BZ

Costic\ CANACHEU
Data [i locul na[terii: 15.10.1958; Bude[ti, jud. C\l\ra[i Telefon: 0726/200.742 E-mail: canacheu@cdep.ro, canacheu@pd2.kappa.ro Studii: Liceul Industrial Electroenergetic, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Prim\ria Sectorului 1 Bucure[ti Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Lasc\r Catargiu, nr. 23, sect. 1; tel: 021/312.90.09; fax: 021/312.90.13 Contact: Cristian Pricop - 0745/855.978

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, B 1990-1992: deputat FSN, B

Cornelia CAZACU
Data [i locul na[terii: 15.07.1955; Urla]i, jud. Prahova Telefon: 0726/300.420 E-mail: cornelia.cazacu@gmail.com; www.corneliacazacu.ro Studii: Facultatea de Construc]ii Civile, Industriale [i Agricole; {coala Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative Facultatea de {tiinte Politice Ultimul loc de munc\: SC Remix Rom 2000 SRL Comisie: Comisia pentru egalitate de [anse Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 7, et. 2, ap. 70, sect. 1; tel/fax: 021/313.13.36 Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 10.00

Senator PD

144

Radu-Anton CMPEANU
Data [i locul na[terii: 28.02.1922; Bucure[ti Telefon: 0726/300.418 Studii: Facultatea de Drept, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Regina Elisbeta, nr. 3-5, sect. 3; tel: 021/315.84.11 Contact: Mirela Jipa - 0723/005.467, e-mail: mirelajro@yahoo.com

Senator PNL
Legislaturi anterioare 1990-1992: senator PNL, B

Mircea CINTEZ|
Data [i locul na[terii: 09.05.1950; Bucure[ti Telefon: 0726/300.422 E-mail: mircea.cinteza@uhospital.ro Studii: IMF Bucure[ti - Facultatea de Medicin\ Ultimul loc de munc\: Universitatea de Medicin\ [i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti - Facultatea de Medicin\ Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. S\ge]ii, nr. 9; tel/fax: 021/315.43.45 Contact: Mirela Jipa - 0723/005.467, e-mail: mirelajro@yahoo.com

Senator PSD

Corneliu CIONTU
Data [i locul na[terii: 15.11.1941; Bucure[ti Telefon: 0722/208.151 E-mail: corneliuciontu@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Sociologie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru s\n\tate [i familie Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Dr. Pasteur, nr. 38, sect. 5 Contact: Ovidiu Raeschi - 0722/513.226

Deputat Independent
(ales pe lista PRM)
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PRM, B 1996-2000: deputat PRM, B

145

Bucure[ti

Bucure[ti

Mircea CIOPRAGA
Data [i locul na[terii: 15.08.1960; Pa[cani, jud. Ia[i Telefon: 0727/229.802 E-mail: mciopraga@cdep.ro; www.mirceaciopraga.ro Studii: Universitatea Politehnic\ Bucure[ti - Facultatea Tehnologie Chimic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Filde[ului, nr. 2, sect. 3; tel/fax: 021/324.04.81, 021/324.04.82 Contact: Cristian Tudorache - 0722/622.133; e-mail: cristi_tud@yahoo.com, Bogdan Br\tianu - 0727/328.528; email: b_bratianu@yahoo.com Orar audien]e: vineri: 10.00 - 14.00

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, B

Anca CONSTANTINESCU
Data [i locul na[terii: 12.07.1962; Bucure[ti Telefon: 0726/200.674 E-mail: ancaconstantinescu@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti Ultimul loc de munc\: SC ProConsul Prod SRL Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Gen. Berthelot, nr. 27, sect. 1 Contact: Maria Fr\sineanu Orar audien]e: mar]i: 10.00 - 16.00, joi, vineri: 14.00 - 18.00

Deputat PD

Corina CRE}U
Data [i locul na[terii: 24.06.1967; Bucure[ti Telefon: 0726/300.428 E-mail: corinacretu@senat.ro, ccretu@europarl.eu.int; www.corina-cretu.ro Studii: ASE Bucure[ti - Facultatea de Planificare [i Cibernetic Economic Ultimul loc de munc: Senatul Romniei; Pre[edinia Romniei Comisie: Comisia pentru politic extern Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Filde[ului, nr. 1, sect. 3; tel/fax: 021/324.60.64 Contact: Elena Badea

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, B

146

Liana DUMITRESCU
Data [i locul na[terii: 20.01.1973; Craiova, jud. Dolj Telefon: 0721/288.747 E-mail: lianadumitrescu@cdep.ro Studii: Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i; Comisia pentru regulament; Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i funct]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului; Comisia de validare Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Thomas Masaryk, nr. 29, sect. 2; tel: 021/212.09.22, fax: 021/212.09.23 Contact: Laura Rogobete - asmmacedonenilor@yahoo.com, Alisa Gheorghe - alisa-anda.belu@drept.unibuc.ro

Deputat Minorit\]i

Zamfir DUMITRESCU
Data [i locul na[terii: 15.04.1946; Bucure[ti Telefon: 0726/200.520 E-mail: zamfir.dumitrescu@cdep.ro Studii: Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, Bucure[ti; Doctorat n Estetica Artelor Plastice Ultimul loc de munc\: Universitatea de Arte, Bucure[ti Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare `n mas\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. M. Obedenaru, nr. 33, sect. 5

Deputat Independent
(ales pe lista PSD)

Damian FLOREA
Data [i locul na[terii: 12.07.1965; Bucure[ti Telefon: 0726/200.773 E-mail: damian.florea@cdep.ro, damianflorea@yahoo.com Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Energetic\ Ultimul loc de munc\: Agen]ia Na]ional\ pentru Sport Comisie: Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Birou teritorial: Bucure[ti, Pia]a Alba Iulia, nr. 7, sect. 3; tel/fax: 021/327.75.83 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 10.00 - 16.00

Deputat PC

147

Bucure[ti

Bucure[ti

Sotiris FOTOPOLOS
Data [i locul na[terii: 06.12.1937; Heisi, Grecia Telefon: 0722/208.155 E-mail: sotiris@cdep.ro, uerfotopolos@pcnet.ro Studii: Facultatea de Geologie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Vasile Alecsandri, nr. 8, sect. 1; tel/fax: 021/317.98.73 Contact: Vali Dinu - 0723/396.099 Orar audien]e: luni: 09.00 -14.00, vineri: 09.00 - 13.00

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, B

Iuliu Ioan FURO


Data [i locul na[terii: 30.11.1937; Bra[ov, jud. Bra[ov Telefon: 0726/200.728 E-mail: ioan.furo@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic din Bra[ov - Facultatea de Mecanic\ Ultimul loc de munc\: Pensionar Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Bucure[ti, Calea Victoriei, nr. 39A, et. 2; tel/fax: 021/313.47.00 Contact: Ion Marinescu, Roxana Buja Orar audien]e: vineri: 09.00 - 14.00

Deputat PRM
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PRM, B 1992-1996: deputat PRM, B

Cozmin Horea GU{|


Data [i locul na[terii: 02.07.1970; Cmpia Turzii, jud. Cluj Telefon: 0726/200.678 E-mail: cozmin.gusa@cdep.ro Studii: Facultatea de Fizic\, Cluj-Napoca Ultimul loc de munc\: Ini]iativa 2003 Comisie: Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Buze[ti, nr. 75, et. 4; tel: 021/316.95.47; fax: 031/405.61.15; e-mail: office@initiativanationala.ro Contact: Monica Dajiu Orar audien]e: luni: 11.00 - 14.00, mar]i 16.00 - 18.00, miercuri: 16.00 - 18.00

Deputat Independent
(ales pe lista PD)

148

Ion ILIESCU
Data [i locul na[terii: 03.03.1930; Olteni]a, jud. C\l\ra[i Telefon: 0726/300.445 E-mail: ion.iliescu@senat.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti; Institutul Energetic din Moscova - Facultatea de Electrotehnic\ Ultimul loc de munc\: Pre[edin]ia Romniei Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Senator PSD Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Atena, nr. 11; tel: (candidat independent 021/231.28.01
pe lista PSD)
Legislaturi anterioare 1996-2000: senator PDSR, B

Valentin Adrian ILIESCU


Data [i locul na[terii: 01.12.1961; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0722/208.160 E-mail: valentin.iliescu@yahoo.com Studii: Universitatea Politehnic\ Bucure[ti - Facultatea TCM Comisie: Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Gen. Berthelot, nr. 27, sect. 1; tel/fax: 021/312.40.05 Contact: Mioara Fr\sineanu - 0745/189.795 Orar audien]e: joi: 13.00 - 19.00, vineri: 09.00 - 16.00

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR / PD, BN 1996-2000: deputat PUNR / independent, B

Marius MARINESCU
Data [i locul na[terii: 30.09.1957; Pite[ti, jud. Arge[ Telefon: 0726/300.452 E-mail: sen.m.marinescu@clicknet.ro Studii: Institutului de Construc]ii, Bucure[ti - Facultatea de Instala]ii pentru Construc]ii Comisie: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Dr. Lister, nr. 1, sect. 5; tel/fax: 021/411.50.10 Contact: Cornelia Ciobanu

Senator PD

149

Bucure[ti

Bucure[ti

Rare[ {erban M|NESCU


Data [i locul na[terii: 06.07.1969; Bucure[ti Telefon: 0726/200.621 E-mail: rares.manescu@cdep.ro Studii: Licen]iat n Management Financiar, Contabil [i Administrativ Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Nicolae B\lcescu, nr. 21, sect. 1; tel/fax: 021/315.91.89 Contact: Luciana Ru[anu - 0723/640.004 Orar audien]e: mar]i, miercuri, joi: 17.00 - 19.00, vineri: 16.00 - 18.00

Deputat PNL

Eugen MIH|ESCU
Data [i locul na[terii: 24.08.1937; Bucure[ti Telefon: 0726/300.455 E-mail: eugenmihaescu@senat.ro Studii: Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Ministerul Afacerilor Externe Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Bucure[ti, Palatul Parlamentului, B3, et. 4, cam. 4002, tel/fax: 021/310.19.11, int. 2586 Contact: Maria Tudor

Senator PRM

Dan {tefan MOTREANU


Data [i locul na[terii: 11.09.1970; Or\[tie, jud. Hunedoara Telefon: 0726/200.623 E-mail: dan.motreanu@cdep.ro Studii: Universitatea de Vest, Timi[oara - Facultatea de Litere, Filozofie, Istorie Ultimul loc de munc\: Agen]ia Pentru Dezvoltare Regional\ Centru Comisie: Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Nicolae B\lcescu, nr. 18 sect. 1; tel/fax: 021/314.32.35 Contact: Florin Palade - 021/402.12.66, 021/314.69.34, email: florin.palade@gmail.com

Deputat PNL

150

Monica Octavia MUSC|


Data [i locul na[terii: 04.05.1949; Turda, jud. Cluj Telefon: 0722/303.498 E-mail: mona.musca@cdep.ro Studii: Universitatea Timi[oara - Facultatea de Filologie Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\; Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i Birou teritorial: Bucure[ti, P-]a Amzei, nr. 13; tel/fax: 021/402.18.27 Contact: Aura Matei - 0724/240.256 Orar audien]e: joi, vineri

Deputat Independent
(ales pe lista PNL)
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, CS 1996-2000: deputat PNL, CS

Rodica NASSAR
Data [i locul na[terii: 25.06.1957; Pietro[ani, jud. Teleorman Telefon: 0722/303.562 E-mail: rodica_nassar@cdep.ro Studii: Universitatea Al. I. Cuza, Ia[i - Facultatea de {tiin]e Economice Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Vatra Luminoas\, nr. 102, sect. 2; tel: 021/256.91.02, fax: 021/256.91.03 Contact: Emilian Ungureanu Orar audien]e: joi, ncepnd cu orele 16.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, B

Adrian N|STASE
Data [i locul na[terii: 22.06.1950; Bucure[ti Telefon: 0722/208.142 E-mail: anastase@cdep.ro; www.adriannastase.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept, Doctor n Drept, Specialitatea Drept Interna]ional Public; Facultatea de Istorie-Filozofie, Sec]ia Sociologie Ultimul loc de munc\: Guvernul Romniei Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Lipscani, nr. 3, sect. 4; tel/fax: 021/313.12.23 Contact: Sorin Ionescu

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, B 1996-2000: deputat PDSR, B 1992-1996: deputat PDSR, B 1990-1992: deputat FSN, B

151

Bucure[ti

Bucure[ti

Bogdan OLTEANU
Data [i locul na[terii: 29.10.1971; Bucure[ti Telefon: 0722/500.938 E-mail: bogdan.olteanu@cdep.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Drept Ultimul loc de munc\: Baroul Bucure[ti Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare `n mas\ Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. N. B\lcescu, nr. 21, sect. 1; tel/fax: 021/314.32.35 Contact: Mariana Crantea - 0766/680.554, e-mail: mariana_crantea@yahoo.com Orar audien]e: miercuri, joi: 16.00 - 19.00

Deputat PNL

Sorin Mircea OPRESCU


Data [i locul na[terii: 07.11.1951; Bucure[ti Telefon: 0723/633.813 E-mail: sorin.oprescu@senat.ro Studii: Facultatea de Medicin\ General\ Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Comisia pentru s\n\tate public\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Avram Iancu, nr.1; tel/fax: 021/315.32.25

Senator PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PDSR, B

Varujan PAMBUCCIAN
Data [i locul na[terii: 25.04.1959; Bucure[ti Telefon: 0722/208.174 E-mail: varujan@cdep.ro; www.pambuccian.ro Studii: Universitatea din Bucure[ti - Facultatea de Matematic\; Doctorat n Matematic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Carol I, nr. 43, sect. 2; tel/fax: 021/311.14.15 Contact: Natalia Gheorghiu

Deputat Minorit\]i
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat minorit\]i, CT 1996-2000: deputat minorit\]i, B

152

Daniela POPA
Data [i locul na[terii: 08.05.1956; Trgovi[te, jud. Dmbovi]a Telefon: 0726/200.781 E-mail: daniela.popa@cdep.ro, daniela.popa@partidulconservator.ro Studii: Universitatea din Bra[ov - Facultatea de Tehnologia Construc]iilor de Ma[ini; Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Rela]ii Economice Interna]ionale, Doctorat n Economie Ultimul loc de munc\: Benefica SA Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Bucure[ti, Calea Victoriei, nr. 118, et. 5, sect. 1; tel: 021/317.06.14, 021/317.06.15; fax: 021/317.06.13 Contact: Mihaela Ungureanu - 0745/103.978, mihaela@partidulconservator.ro

Deputat PC
Legislaturi anterioare 1996-2000: deputat PDSR, DB 1992-1996: deputat PDSR, DB 1990-1992: deputat FSN, DB

Dan Ioan POPESCU


Data [i locul na[terii: 10.03.1948; Ploie[ti, jud. Prahova Telefon: 0726/200.545 E-mail: www.danioanpoescu.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti, Doctor Inginer Ultimul loc de munc\: Ministerul Economiei [i Comer]ului Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 3, sect. 5 Contact: Dorina Dumitrescu

Deputat Independent
(ales pe lista PSD)
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, B 1996-2000: deputat PDSR, B

C\lin Constantin Anton POPESCU-T|RICEANU


Data [i locul na[terii: 14.01.1952; Bucure[ti Telefon: 0722/303.704 E-mail: calin.tariceanu@cdep.ro Studii: Universitatea Tehnic\ de Construc]ii, Bucure[ti Facultatea de Hidrotehnic\ Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Aviatorilor, nr. 86, sect. 1; tel: 021/231.07.97 Contact: Sorin M\rg\rit - 0722/591.953

Deputat PNL
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PNL, B 1996-2000: deputat PNL, B 1990-1992: deputat PNL, AR

153

Bucure[ti

Bucure[ti

Ionel POPESCU
Data [i locul na[terii: 10.12.1964; Br\ila, jud. Br\ila Telefon: 0726/300.469 Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea de Finan]e [i Contabilitate Comisie: Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Nicolae B\lcescu, nr. 21, et.1, sect. 1; tel: 021/314.78.40; fax: 021/313.73.26

Senator PNL

Cosmin Gabriel POPP


Data [i locul na[terii: 05.07.1981 Telefon: 0726/200.696 E-mail: cosminpopp@gmail.com Ultimul loc de munc\: Student Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Drumul Taberei, nr. 18, sect. 6; tel/fax: 021/413.54.41 Contact: Alina Baba - 0726/542.481 Orar audien]e: vineri, smb\t\: 08.00 - 12.00

Deputat PD

Romeo Marius RAICU


Data [i locul na[terii: 03.11.1963; Bucure[ti Telefon: 0722/303.662 E-mail: romeoraicu@cdep.ro, romeoraicu@yahoo.com Studii: Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru Construc]ii Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\; Comisia special\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informa]ii Externe Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. C-tin Brncoveanu, nr. 10, bl. B3, sect. 4, parter; tel/fax: 021/332.11.30 Contact: Gheorghe S\vulescu - 0743/022.906; e-mail: savulescugheorghe@yahoo.fr Orar audien]e: joi: 18.30 - 20.00, duminic\: 11.00-13.00

Deputat PD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PD, B

154

Adrian SEVERIN
Data [i locul na[terii: 28.03.1954; Bucure[ti Telefon: 0722/303.717 E-mail: asev@cdep.ro Studii: Universitatea Bucure[ti - Facultatea de Drept, Doctorat n Drept Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. Valea Hrtibaciului, nr. 4, sect. 5; tel: 021/402.20.96; fax: 402.20.86; e-mail: rbuzatu@cdep.ro Contact: Nicolae Iamandi - 0744/165.199 Orar audien]e: vineri: 10.00 - 17.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, B 1996-2000: deputat PD / independent, B 1992-1996: deputat PD, VN 1990-1992: deputat FSN, B

Corneliu Vadim TUDOR


Data [i locul na[terii: 28.11.1949; Bucure[ti Telefon: 0722/193.261 Studii: Facultatea de Filozofie, Bucure[ti Ultimul loc de munc\: Senatul Romniei Comisie: Biroul Permanent; Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Birou teritorial: Bucure[ti, Str. George Clemenceau, nr. 810, sect.1; tel: 021/311.85.76; fax: 021/312.61.82 Contact: Marica Sbrcea Orar audien]e: vineri: 15.00 - 17.00

Senator PRM
Legislaturi anterioare 2000-2004: senator PRM, B 1996-2000: senator PRM, B 1992-1996: senator PRM, B

Aurel VAINER
Data [i locul na[terii: 10.01.1932; {tef\ne[ti, jud. Boto[ani Telefon: 0726/200.794 E-mail: aurel.vainer@cdep.ro, vainer.aurel@b.astral.ro Studii: Academia de Studii Economice, Doctorat Ultimul loc de munc\: Camera de Comer] [i Industrie a Romniei Comisie: Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 63, ap. 23, sect. 5 Contact: Rudi Marcovici - 021/313.25.38 Orar audien]e: vineri, ncepnd cu orele 12.00 155

Deputat minorit\]i

Bucure[ti

Bucure[ti

Aurelia VASILE
Data [i locul na[terii: 16.11.1949; Odorhei, jud. Harghita Telefon: 0722/131.707 E-mail: aura.v@cdep.ro Studii: Institutul Politehnic Bucure[ti - Facultatea de Transporturi Ultimul loc de munc\: Camera Deputa]ilor Comisie: Comisia pentru industrii [i servicii Birou teritorial: Bucure[ti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 3, sect. 5; tel: 021/314.97.91; fax: 021/ 317.01.82 Contact: Isabela Robe - 0723/421.730; e-mail: isabelarobe@yahoo.com, Vasilichia Deheleanu 0742/103.964, 021/212.95.40 Orar audien]e: joi, ncepnd cu orele 15.30, vineri, ncepnd cu orele 10.00

Deputat PSD
Legislaturi anterioare 2000-2004: deputat PDSR, B

Dan VOICULESCU
Data [i locul na[terii: 25.09.1946; Bucure[ti Telefon: 0722/600.700 E-mail: www.danvoiculescu.ro Studii: Academia de Studii Economice Bucure[ti - Facultatea de Comer] Exterior Ultimul loc de munc\: Academia de Studii Economice Bucure[ti Comisie: Comisia pentru politic\ extern\ Contact: Vicentiu Purcarea - 0745/771.011

Senator PC

Claudius Mihail ZAHARIA


Data [i locul na[terii: 10.08.1967; Bucure[ti Telefon: 0726/200.646 E-mail: claudius.zaharia@cdep.ro Studii: Academia de Studii Economice, Bucure[ti - Facultatea Finan]e-B\nci Ultimul loc de munc\: SC Intermetal Trading SRL Comisie: Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\; Comisia de validare Birou teritorial: Bucure[ti, str. Dr. Staicovici, nr. 28, sect. 5; tel/fax: 021/411.38.56 Orar audien]e: vineri: 11.00 - 17.00

Deputat PNL

156

Legenda pentru capitolul Senatori [i deputa]i


Datele referitoare la senatori [i deputa]i sunt structurate dup\ cum urmeaz\:

Prenume NUME
Foto Data [i locul na[terii: E-mail: Studii: Ultimul loc de munc\: (`naintea actualului mandat) Comisie: Birou teritorial: Contact: (persoan\ de contact la biroul teritorial, mobil, telefon, fax, e-mail) Orar audien]e: (orarul audien]elor ]inute de deputat/senator)

deputat/senator PARTID
Legislaturi anterioare legislatura: func]ie, partid, circumscrip]ie

Not\: Parlamentarii pot fi contacta]i [i la birourile acestora din cadrul Parlamentului Romniei. ~n acest sens, v\ pute]i programa o audien]\ lund leg\tura cu grupul parlamentar al c\rui membru este parlamentarul pe care dori]i s\-l contacta]i. Datele de contact ale grupurilor parlamentare sunt disponibile la paginile161-174.

Legend for the Senators and deputies chapter


The information regarding the Members of the Parliament is displayed as below:

Name SURNAME
Photo Date and place of birth: E-mail: Studies: Previous workplace: (before the present mandate) Comission: Constituency office: Contact: (contact person for the constituency office, mobile, phone, fax, e-mail) Audience schedule: (hours when the MP receives in audience)

deputy/senator PARTY
Previous Parliamentary Sessions Session: chamber, party, constituency

Note: You can also contact the MPs at their Parliament offices. To schedule a hearing with an MP, please contact the parliamentary group with which he/she is affiliated. You can find all the contact details for the parliamentary groups on pages 161-174. 157

Telefoane utile
Parlamentul Romniei
Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr.2-4, sector 5, Bucure[ti Telefoane (centrala): 021/316.03.00, 021/402.11.11

Contacte la Camera Deputa]ilor


Biroul pentru informare public\ [i rela]ii cu societatea civil\
Adresa: Palatul Parlamentului, Camera Deputa]ilor, str. Izvor 2-4, Corp B4 S1, cam. 5, sector 5, Bucure[ti Telefoane: 021/402.14.73, 402.14.79, 402.14.80, 402.14.81, sau prin centrala Camerei Deputa]ilor 021/316.03.00 int. 1473, 1479, 1480, 1481, Fax: 021/402.14.79 E-mail: infocdep@cdep.ro

Centrul de pres\
Adresa: Palatul Parlamentului, Camera Deputa]ilor, str. Izvor 2-4, Sala Iuliu Maniu, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.14.64 Fax: 402.16.14

Audien]e [i peti]ii
Adresa: Palatul Parlamentului, Camera Deputa]ilor, str. Izvor 2-4, sector 5, Bucure[ti Telefoane: pentru informa]ii privind peti]iile: 021/402.14.70 pentru audien]e: 021/402.14.75 Fax: 021/402.14.69 E-mail: srp@cdep.ro

Contacte la Senat
Biroul de informare public\ direct\ a persoanelor
Adresa: Palatul Parlamentului, Senatul Romniei, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, intrarea A1, sector 5, Bucure[ti Telefoane: 021/315.89.42, 021/401.27.21 E-mail: infopub@senat.ro

Serviciul pentru pres\, rela]ii publice [i imagine


Adresa: Palatul Parlamentului, Senatul Romniei, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, intrarea A1, sector 5, Bucure[ti Telefoane: 021/401.27.19, 312.20.80 Fax: 021/315.60.03, 401.28.25 E-mail: presa@senat.ro 159

Grupuri parlamentare la Camera Deputa]ilor


Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat Str. Izvor nr. 2 - 4, nivelul 1M, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.10.50; 402.10.51; 402.10.52; 402.10.56 Fax: 021/316.03.58 E-mail: psd@cdep.ro Orar: luni: 08.30 - 19.00, mar]i - vineri: 08.30 - 16.30 1. Hrebenciuc Viorel 2. Ni]\ Constantin 3. Vasile Aurelia 4. Pu[ca[ Vasile 5. Stanciu Anghel 6. M\n\stireanu Vladimir Alexandru 7. Adomnic\i Mirela Elena 8. Amarie Constantin 9. Andea Petru 10. Andronescu Ecaterina 11. Apostolache Mihai Cristian 12. B\d\l\u Niculae 13. B\e[u George 14. B\nicioiu Nicolae 15. Bejinariu Eugen 16. Bentu Dumitru 17. Bivolaru Ioan 18. Bobeanu R\zvan-Petric\ 19. Brnzan Ovidiu 20. Buda Ioan 21. Buh\ianu Obuf C\t\lin Ovidiu 22. Cazan Romeo Gheorghe Leonard 23. C\lin Ion 24. Chiper Gheorghe 25. Chi[ Filona[ 26. Cindrea Ioan 27. Cliveti Minodora 28. Constantinescu Viorel 29. Corl\]ean Titus 30. Cre]u Gabriela 31. Cutean Vasile Emilian 32. Dan Iosif 33. Dida Corneliu Ioan 34. Dorneanu Valer Lider Vicelideri

Secretar Membri

161

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 162

Dre]canu Doina Mic[unica Dumitrescu Cristian Sorin Dumitriu Mihai Dumitru Ion Du[a Mircea G\leteanu Monalisa Georgescu Filip Godja Petru Gubandru Aurel Iancu Iulian Ionescu Daniel Iordache Florin Macale]i Costic\ Manda Iulian Claudiu Marin Constantin Martin Eduard-Stelian Matei C\t\lin Lucian Maz\re Alexandru Mihalache Sorin Dan Mitrea Manuela Mitrea Miron Tudor Mocanu Vasile Mocioalc\ Ion Mohora Tudor Moldovan Emil Radu Munteanu Ioan Mu[etescu Tiberiu-Ovidiu Nassar Rodica N\stase Adrian Nechita Aurel Nedelcu Gabriela Nica Dan Nicolicea Eugen Nicula Vasile Cosmin Niculescu-Duv\z Bogdan Nicolae Nosa Iuliu Oprea Gabriel Pa[cu Ioan Mircea Plumb Rovana Podgorean Radu Ponta Victor-Viorel Pop Claudiu Adrian Pupez\ Viorel Rusu Mihaela Adriana

79. Sanda Victor 80. Sasu Ion 81. S\niu]\ Marian Florian 82. Srbu Daciana Octavia 83. Srbu Marian 84. Severin Adrian 85. Sire]eanu Mihail 86. Soporan Vasile Filip 87. Stan Ioan 88. Stan Ion 89. Stativ\ Irinel Ioan 90. {tireanu Octavian 91. {tiuc\ Alecsandru 92. T\mag\ Constantin 93. T\n\sescu Mihai Nicolae 94. T\rniceru Petru 95. Teodorescu George Alin 96. Timar Liviu 97. Todoran Pavel 98. Toma Florentina Marilena 99. Tudose Mihai 100. Ungureanu Valeriu Alexandru 101. Vlase Petru Gabriel 102. Vl\doiu Aurel 103. Voicu C\t\lin 104. Voinea Florea 105. Zgonea Valeriu {tefan Grupul parlamentar al Partidului Democrat Str. Izvor nr. 2-4, nivelul 1M, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.10.58, 402.10.59, 314.51.99. Fax: 021/402.10.58 E-mail: pd@cdep.ro Orar: luni - vineri: 08.00 - 20.00 1. 2. 3. 4. 5. 6. R\dulescu Cristian Tab\r\ Valeriu Raicu Romeo Marius Canacheu Costic\ Albu Gheorghe Anastase Roberta Alma Lider Vicelideri Secretar Membri

163

7. Bara Nicolae 8. Barbu Gheorghe 9. Bardan Cornel {tefan 10. Brsan Iulian-Gabriel 11. Boagiu Anca-Daniela 12. Brnz\ William Gabriel (Independent) 13. Bruchental-Pop Ionela 14. Buda Daniel 15. Cantaragiu Bogdan (Independent) 16. Cioclteu Alexandru (Independent) 17. Constantinescu Anca 18. Dr\gu[ Radu-C\t\lin 19. Du]u Stelian 20. Ghiorghioni Ionesie 21. Gon]ea Ion 22. Grigore Dan (Independent) 23. Iacob Ridzi Monica Maria 24. Iga[ Traian Constantin 25. Iliescu Valentin Adrian 26. Lambrino Radu 27. Liga D\nu] (Independent) 28. Man Mircea 29. Marinescu Marian-Jean 30. Mironescu Lauren]iu 31. Miro[eanu Liviu Alexandru 32. Mocanu Alexandru 33. Movil\ Petru 34. Nistoran Dorin-Liviu 35. Olarean Aurel 36. Oltean Ioan 37. Petrea Constantin 38. Popp Cosmin Gabriel 39. Preda Cezar Florin 40. Puchianu Ioan Dumitru 41. Puzdrea Dumitru (Independent) 42. Racoceanu Viorel 43. Rogin Marius 44. Romanescu Marcel Lauren]iu 45. Srb Gheorghe (Independent) 46. St\nescu Mircea 47. St\ni[oar\ Mihai 48. Str\chinaru Petre 49. V\sioiu Horia 50. Zegrean Augustin 164

Grupul parlamentar al Partidului Na]ional Liberal Str. Izvor nr. 2-4, nivelul 1M, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.10.70, 402.10.71. Fax: 021/402.10.72, 315.52.43 E-mail: pnl@cdep.ro Orar: luni - vineri: 08.00 - 20.00 1. Antonescu George Crin Lauren]iu 2. Pard\u Dumitru 3. Sandu Gabriel 4. {tirbe] Cornel 5. Uioreanu Horea Dorin 6. Gerea Andrei Dominic 7. Adomni]ei Cristian Mihai 8. Alm\janu Marin 9. Andreica Romic\ 10. B\rbule]iu Tiberiu 11. Boeriu Valeriu-Victor 12. Boureanu Cristian Alexandru 13. Bu[oi Cristian Silviu 14. Buzatu Dan Hora]iu 15. Calimente Mih\i]\ 16. Cmpanu Liviu 17. Ciopraga Mircea 18. Co[ea Dumitru Gheorghe Mircea 19. Cr\ciunescu Grigore 20. Dobre Traian 21. Dragomir Gheorghe 22. Fenechiu Relu 23. Frncu Emilian Valentin 24. Gabor Gheorghe 25. Gheorghe Valeriu 26. Gheorghiof Titu Nicolae 27. Hoban Ioan 28. Hoinaru Marian 29. Iustian Mircea Teodor 30. Luchian Ion 31. Marian Dan Mihai 32. M\laimare Mihai Adrian 33. M\nescu Rare[ {erban 34. Micula C\t\lin 35. Miu]escu Gheorghe Adrian 36. Momanu Corneliu 37. Motreanu Dan {tefan Lider Vicelideri

Secretar Membri

165

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Nicol\escu Gheorghe-Eugen Oancea Viorel Olteanu Bogdan Pal\r Ionel Paveliu Marian Sorin Popa Cornel Popescu Florin Aurelian Popescu-T\riceanu C\lin Constantin Anton Preda Ion Pruteanu Vasile Pu[c\ Mircea Valer Ru[anu Dan Radu Sandu-Capr\ Mihai S\punaru Nini Scutaru Adrian George Semcu Adrian Emanuil Silaghi Ovidiu Ioan Strung\ Emil {tirbu Monica-Mihaela Timi[ Ioan (Independent) Toma Horia-Victor Turcan Raluca Ujeniuc Drago[ Ungureanu Petre Urs\rescu Dorinel V\lean Adina Ioana Voicu Mihai Alexandru Zaharia Claudius Mihail Zamfir Gabriel Sorin

Grupul parlamentar al Partidului Romnia Mare Str. Izvor nr. 2-4, nivelul 1M, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.10.62, 402.10.63. Fax: 021/313.40.98 E-mail: prm@cdep.ro Orar: luni - vineri: 08.30 - 18.00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 166 Mnzn\ Ion Purceld Octavian-Mircea Merce Ilie Fr[irotu Vladimir Mircea Avram Dumitru Baban {tefan Lider Vicelideri Secretar Membri

7. Bolca[ Lucian Augustin 8. Buciu Angela 9. Buruian\ Aprodu Daniela 10. Buzea Cristian Valeriu 11. Codrl\ Liviu 12. Diaconescu Marin 13. Dragomir Dumitru 14. Dumitriu Drago[ Petre 15. Eserghep Gelil 16. Furo Iuliu Ioan 17. Hogea Vlad Gabriel 18. Ifrim Mircea 19. Iriza Marius 20. Jipa Florina Ruxandra 21. Magheru Paul 22. M\rcule] Petrescu Mira Anca Victoria 23. M\tu[a Tudor 24. Mircea Costache 25. Moisoiu Adrian 26. Ni]ulescu Teodor (Independent) 27. Popeang\ Petre 28. Rus Ioan Aurel 29. St\nescu Cristian 30. Tudor Marcu 31. Vasilescu Lia Olgu]a 32. Zamfirescu Dan Dumitru Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romnia Str. Izvor nr. 2-4 , corp B , et 2, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.10.66, 402.11.67, 314.20.49. Fax: 021/314.20.29 E-mail: udmr@cdep.ro Orar: luni, mar]i, miercuri: 08.00 - 19.00, joi: 08.00 - 16.30 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mrton rpd-Francisc Varga Attila Seres Dnes Kovacs Attila Antal rpd-Andrs Antal Istvn Asztalos Ferenc Becsek-Garda Dezs-Klmn Bonis Istvan Lider Vicelideri Secretar Membri

167

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Borbly Lszl Erdei-Dolczki Istvn Kelemen Attila Bla Ladislau Kelemen Hunor Kerekes Kroly Kirly Andrei-Gheorghe Knya-Hamar Sndor Lakatos Petru Mt Andrs-Levente Ski Bla Szekely Levente Csaba Tams Sndor Tor Tiberiu

Grupul parlamentar al Partidului Conservator Str. Izvor nr. 2-4 , sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.21.60, 402.21.61. Fax: 021/316.03.67 E-mail: gpc@cdep.ro Orar: luni, mar]i, miercuri, joi: 08.30 - 16.30, vineri: 08.40 - 14.30 1. Ciuc\ Liviu Bogdan 2. Popa Nicolae 3. C\lian Petru 4. Alm\[an Liviu 5. Andon Sergiu 6. Ardelean Cornelia 7. Diaconescu Renic\ 8. Faina Constantin 9. Florea Damian 10. Gl\van {tefan 11. Hanganu Romeo Octavian 12. Hellvig Eduard Raul 13. Iordache Gra]iela Denisa 14. Manta Pantelimon 15. Pascu Bogdan 16. Popa Daniela 17. Popescu Ionica Constan]a 18. Tudor Constantin 19. }undrea Ioan 168 Lider Vicelideri Membri

Grupul parlamentar al minorit\]ilor na]ionale Str. Izvor nr. 1-3, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/402.10.74, 402.10. 75, 402.10.76, 402.10.77. 021/315.09.96 1. Pambuccian Varujan 2. Ibram Iusein 3. Longher Ghervazen 4. Grosaru Mircea 5. Amet Aledin 6. Buciuta {tefan 7. Dumitrescu Liana 8. Firczak Gheorghe 9. Fotopolos Sotiris 10. Gan] Ovidiu Victor 11. Gvozdenovici Slavomir 12. Ignat Miron 13. Manolescu Oana 14. Merka Adrian-Miroslav 15. Mircovici Niculae 16. P\un Nicolae 17. Radan Mihai 18. Vainer Aurel Lider Vicelideri Secretar Membri

Deputa]i f\r\ apartenen]\ la un grup parlamentar 1. Bec[enescu Dumitru 2. Ciontu Corneliu 3. Cocrea Olgu]a 4. Dumitrescu Zamfir 5. Ghi[e Ioan 6. Giurgiu Mircia 7. Gu[\ Cozmin Horea 8. Lari-Iorga Leonida 9. Lificiu Petru 10. Meir Nati 11. Mihei Andrian-Sirojea 12. Moc\nescu Coloros Dan Constantin 13. Musc\ Monica Octavia 14. Ovidenie Costel 15. Pavelescu Aurelian 16. Popescu Dan Ioan 17. Srbu Mugurel Liviu 18. Stoica Ion 19. Vlcov-{andru Marcela Lavinia 169

Grupuri parlamentare la Senat


Grupul parlamentar Dreptate [i Adev\r - Alian]a PNL - PD Calea 13 Septembrie, intrarea A 1, Sala M. Kog\lniceanu, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/401.25.11, 401.26.11, 310.28.74. Fax:021/311.07.48 E-mail: grupda@senat.ro Orar: luni - vineri: 08.00 - 18.00 1. Ha[otti Puiu 2. Io]cu Petru Nicolae 3. Arion Viorel 4. R\dulescu Cristache 5. Basgan Ion 6. Berceanu Radu Mircea 7. Blaga Vasile 8. Bobe[ Marin 9. Cazacu Cornelia 10. Cmpeanu Radu-Anton 11. Crlan Dan 12. Cintez\ Mircea 13. Cioroianu Adrian Mihai 14. Cismaru Ivan 15. Cucuian Cristian 16. David Cristian 17. David Gheorghe 18. Dumitrescu Ion Mihai 29. Dumitru Constantin 20. Flutur Gheorghe 21. Ilu[c\ Daniel 22. Iv\nescu Paula Maria 23. Jurcan Dorel 24. Lupoi Mihail 25. Marinescu Marius 26. Mele[canu Teodor Viorel 27. Mereu]\ Mircea 28. Mor]un Alexandru Ioan 29. Neagu Nicolae 30. Nicolai Norica 31. Onaca Dorel-Constantin 32. Oprea Mario-Ovidiu 33. P\curaru Nicolae Paul Anton 170 Lider Vicelider Secretar Membri

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Pere[ Alexandru Petre Maria Popa Aron Ioan Popa Dan Gabriel Popa Nicolae-Vlad Popescu Ionel Prodan Tiberiu Aurelian R\doi Ovidiu Sab\u Dan Str\til\ {erban-Cezar Stroe Radu {erb\nescu Verginia {erbu Gheorghe Vergil }buleac Mihai }rle Radu Vosganian Varujan Vraciu Jan

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat Calea 13 Septembrie, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/401.25.12, 312.03.78. Fax: 021/312.37.36 E-mail: ion.iliescu@senat.ro 1. Iliescu Ion 2. Neagoe Otilian 3. Solcanu Ion 4. Georgescu Radu Cristian 5. Arca[ Viorel 6. Athanasiu Alexandru 7. Chelaru Ioan 8. Cozmnc\ Octav 9. Cre]u Corina 10. Cre]u Ovidiu Teodor 11. Daea Petre 12. Dncu Vasile 13. Diaconescu Cristian 14. Filipescu Teodor 15. Florescu Ion 16. Geoan\ Mircea Dan 17. Ion Vasile Lider Vicelideri Secretar Membri

171

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Iorgovan Antonie Maior George-Cristian Mardare Radu C\t\lin Mih\ilescu Petru {erban Moraru Ion Nicolae {erban Novolan Traian Oprescu Sorin Mircea P\unescu Adrian Popescu Mihail Popescu Dan-Mircea R\doi Ion Roibu Aristide Srbu Ilie Silistru Doina Simionescu Aurel Gabriel {tefan Viorel {ter Sever T\r\cil\ Doru Ioan Theodorescu R\zvan Emil Tlv\r Angel Toma Ion }ic\u Silvia Adriana Ungureanu Vasile Ioan D\nu] V\c\roiu Nicolae V\rg\u Ion

Grupul parlamentar al Partidului Romnia Mare Calea 13 Septembrie, intrarea 1, parter, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/311.22.45. Fax: 021/313.30.49 E-mail: mungheanu@senat.ro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 172 Ungheanu Mihai Dina Carol Iorga Nicolae-Marian Petrescu Ilie Ardelean Aurel Corodan Ioan Dinescu Valentin Dumitrescu Gheorghe-Viorel Lider Vicelideri Secretar Membri

9. Funar Gheorghe 10. G\ucan Constantin 11. Ila[cu Ilie 12. Loghin Irina 13. Mih\escu Eugen 14. Moisuc Viorica Georgeta Pompilia 15. Stan Petru 16. T\n\sescu Claudiu 17. Tudor Corneliu Vadim 18. Vedina[ Verginia

Grupul parlamentar al Partidului Conservator Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, intrarea A1, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/312.72.77, 313.11.22. Fax: 021/313.11.66 E-mail: partidulconservator@senat.ro 1. Voiculescu Dan 2. Ciornei Silvia 3. Cuta[ George Sabin 4. Gheorghe Constantin 5. Copos Gheorghe 6. Pascu Corneliu 7. Popescu Irinel 8. Stoica Ilie 9. {ere[ Ioan-Codru] 10. Terinte Radu 11. Vasilescu Gavril\ Lider Vicelideri Secretar Membri

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romnia Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/311.08 63. 021/311.06.83 E-mail: udmr@senat.ro 1. 2. 3. 4. 5. 6. Veresty Attila Pete {tefan Sgor Csaba Eckstein Kovcs Pter Fekete Szab Andras Levente Frunda Gyrgy Lider Vicelider Secretar Membri

173

7. Mark Bla 8. Nmeth Csaba 9. Puskas Valentin-Zoltan 10. Szab Kroly-Ferenc

Independen]i 1. 2. 3. 4. 5. Antonie {tefan Mihail Apostol Neculai Duca Viorel Senior St\noiu Mihaela Rodica Talpe[ Ioan

174

Biroul Permanent al Camerei Deputa]ilor


1. Olteanu Bogdan 2. Bolca[ Lucian Augustin 3. Mitrea Miron Tudor 4. Ponta Victor-Viorel 5. Daniela Popa 6. Albu Gheorghe 7. Munteanu Ioan 8. Ru[anu Dan Radu 9. Zgonea Valeriu {tefan 10. Ignat Miron 11. Kelemen Hunor 12. Motreanu Dan {tefan 13. Oltean Ioan PNL PRM PSD PSD PC PD PSD PNL PSD Minorit\]i UDMR PNL PD Pre[edinte Vicepre[edin]i

Secretari

Chestori

Comisii la Camera Deputa]ilor


Comisii permanente
Comisia pentru politic\ economic\, reform\ [i privatizare Telefon: 021/402.11.00; 402.11.01 Fax: 021/402.11.88 E-mail: cp01@cdep.ro Membri Tudose Mihai Purceld Octavian-Mircea Vainer Aurel Nicula Vasile Cosmin Popa Cornel Alm\janu Marin Alm\[an Liviu Bara Nicolae Brnz\ William Gabriel Buda Ioan Constantinescu Viorel Gerea Andrei Dominic Godja Petru Lakatos Petru

PSD PRM Minorit\]i PSD PNL PNL PC PD PD PSD PSD PNL PSD UDMR

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

175

Moldovan Emil Radu Nosa Iuliu Pascu Bogdan Racoceanu Viorel Sandu Gabriel Srbu Mugurel Liviu Stoica Ion Teodorescu George Alin Urs\rescu Dorinel Zamfirescu Dan Dumitru

PSD PSD PC PD PNL PSD PNL PRM

Comisia pentru buget, finan]e [i b\nci Telefon: 021/402.11.05; 402.11.06; 402.1107 Fax: 021/316.03.62 Email: cp02@cdep.ro Membri T\n\sescu Mihai Nicolae Iordache Gra]iela Denisa S\punaru Nini Baban {tefan Dr\gu[ Radu-C\t\lin Borbly Lszl Cazan Romeo Gheorghe Leonard Dragomir Gheorghe Erdei-Dolczki Istvn Grigore Dan Gubandru Aurel Gu[\ Cozmin Horea Ignat Miron Manda Iulian Claudiu Marin Constantin Martin Eduard-Stelian Merka Adrian-Miroslav Mocanu Alexandru Mu[etescu Tiberiu-Ovidiu Nicol\escu Gheorghe-Eugen Olarean Aurel Ovidenie Costel Popeang\ Petre Rusu Mihaela Adriana Ru[anu Dan Radu Sandu-Capr\ Mihai 176

PSD PC PNL PRM PD UDMR PSD PNL UDMR PD PSD Minorit\]i PSD PSD PSD Minorit\]i PD PSD PNL PD PRM PSD PNL PNL

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

Comisia pentru industrii [i servicii Telefon: 021/402.11.10, 402.11.12 Fax: 021/315.34.01 Email: cp03@cdep.ro Membri Iancu Iulian Antal Istvn Ciopraga Mircea Petrea Constantin Vasile Aurelia B\rbule]iu Tiberiu Bivolaru Ioan Boagiu Anca-Daniela Boureanu Cristian Alexandru Dragomir Dumitru Eserghep Gelil Hanganu Romeo Octavian Ibram Iusein Manolescu Oana Marian Dan Mihai Mihei Andrian-Sirojea Mironescu Lauren]iu Momanu Corneliu Ni]ulescu Teodor Pop Claudiu Adrian Popescu Dan Ioan Sanda Victor

PSD UDMR PNL PD PSD PNL PSD PD PNL PRM PRM PC Minorit\]i Minorit\]i PNL PD PNL PSD PSD PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

Comisia pentru agricultur\, silvicultur\, industrie alimentar\ [i servicii specifice Telefon: 021/402.11.15, 402.11.16 Fax: 021/314.09.07 E-mail: cp04@cdep.ro Membri Kelemen Attila Bla Ladislau Semcu Adrian Emanuil Tab\r\ Valeriu Dumitriu Drago[ Petre Mocanu Vasile

UDMR PNL PD PRM PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari 177

Andreica Romic\ Dumitru Ion Georgescu Filip Ghiorghioni Ionesie Giurgiu Mircia Hoban Ioan Hoinaru Marian Ionescu Daniel Man Mircea Miro[eanu Liviu Alexandru Mocioalc\ Ion Munteanu Ioan Pal\r Ionel Pard\u Dumitru Popa Nicolae Puzdrea Dumitru Stan Ioan Szekely Levente Csaba T\mag\ Constantin Timar Liviu

PNL PSD PSD PD PNL PNL PSD PD PD PSD PSD PNL PNL PC PD PSD UDMR PSD PSD

Membri

Comisia pentru drepturile omului, culte [i problemele minorit\]ilor na]ionale Telefon: 021/402.11.20, 402.11.21, 402.12.58 Fax: 021/312.45.94 E-mail: cp05@cdep.ro Membri P\un Nicolae Minorit\]i Sasu Ion PSD Varga Attila UDMR Buciuta {tefan Minorit\]i Albu Gheorghe PD Chiper Gheorghe PSD Cutean Vasile Emilian PSD Iustian Mircea Teodor PNL Longher Ghervazen Minorit\]i Matei C\t\lin Lucian PSD Meir Nati Popescu-T\riceanu C\lin Constantin AntonPNL Rus Ioan Aurel PRM {tirbu Monica-Mihaela PNL T\rniceru Petru PSD 178

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretar Membri

Comisia pentru administra]ie public\, amenajarea teritoriului [i echilibru ecologic Telefon: 021/402.11.25, 402.11.26, 316.03.46 Fax: 021/314.69.34 E-mail: cp06@cdep.ro Membri Fenechiu Relu Du[a Mircea Iga[ Traian Constantin Seres Dnes Soporan Vasile Filip Antal rpd-Andrs Apostolache Mihai Cristian Bardan Cornel {tefan Buzatu Dan Hora]iu Cantaragiu Bogdan C\lin Ion Constantinescu Anca Diaconescu Marin Lificiu Petru Liga D\nu] Macale]i Costic\ Marinescu Marian-Jean Maz\re Alexandru M\nescu Rare[ {erban Motreanu Dan {tefan Oltean Ioan Plumb Rovana Popescu Florin Aurelian Pupez\ Viorel St\nescu Cristian Tudor Constantin }undrea Ioan Vl\doiu Aurel Zgonea Valeriu {tefan

PNL PSD PD UDMR PSD UDMR PSD PD PNL PD PSD PD PRM PD PSD PD PSD PNL PNL PD PSD PNL PSD PRM PC PC PSD PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

Comisia pentru munc\ [i protec]ie social\ Telefon: 021/402.11.30, 402.11.31, 314.68.69 Fax: 021/314.68.69 E-mail: cp07@cdep.ro Membri Du]u Stelian Mnzn\ Ion

PD PRM

Pre[edinte Vicepre[edin]i 179

Srbu Marian PSD Kerekes Kroly UDMR Todoran Pavel PSD Barbu Gheorghe PD Bruchental-Pop Ionela PD Chi[ Filona[ PSD Cindrea Ioan PSD Co[ea Dumitru Gheorghe Mircea PNL Furo Iuliu Ioan PRM Iliescu Valentin Adrian PD M\n\stireanu Vladimir Alexandru PSD Miu]escu Gheorghe Adrian PNL Moc\nescu Coloros Dan Constantin Nedelcu Gabriela PSD Stativ\ Irinel Ioan PSD V\lean Adina Ioana PNL Voicu Mihai Alexandru PNL Comisia pentru s\n\tate [i familie Telefon: 021/402.11.35, 402.11.36, 314.10.74 Fax: 021/402.11.37 E-mail: mifrim@cdep.ro Membri Ifrim Mircea Brnzan Ovidiu Movil\ Petru Diaconescu Renic\ Paveliu Marian Sorin Boeriu Valeriu-Victor Bonis Istvan Bu[oi Cristian Silviu Cmpanu Liviu Cioclteu Alexandru Ciontu Corneliu Cr\ciunescu Grigore Dida Corneliu Ioan Luchian Ion Mitrea Miron Tudor Nechita Aurel R\dulescu Cristian 180

Secretar Membri

PRM PSD PD PC PNL PNL UDMR PNL PNL PD PNL PSD PNL PSD PSD PD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Telefon: 021/402.11.45, 402.11.46, 315.03.49 Fax: 021/314.36.99 E-mail: cp09@cdep.ro Membri Vasilescu Lia Olgu]a Andea Petru Asztalos Ferenc B\nicioiu Nicolae Radan Mihai Adomni]ei Cristian Mihai Anastase Roberta Alma Andronescu Ecaterina Brsan Iulian-Gabriel Buh\ianu Obuf C\t\lin Ovidiu Dumitriu Mihai Fr[irotu Vladimir Mircea Florea Damian Gan] Ovidiu Victor G\leteanu Monalisa Iacob Ridzi Monica Maria Kirly Andrei-Gheorghe Magheru Paul Manta Pantelimon M\tu;a Tudor Moisoiu Adrian Preda Ion Pu[c\ Mircea Valer Romanescu Marcel Lauren]iu Ski Bla Stanciu Anghel {tiuc\ Alecsandru Toma Horia-Victor

PRM PSD UDMR PSD Minorit\]i PNL PD PSD PD PSD PSD PRM PC Minorit\]i PSD PD UDMR PRM PC PRM PRM PNL PNL PD UDMR PSD PSD PNL

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

Comisia pentru cultur\, arte, mijloace de informare n mas\ Telefon: 021/402.11.40, 402.11.41 Fax: 021/314.29.13 E-mail: cp10@cdep.ro Membri Micula C\t\lin Nassar Rodica

PNL PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i 181

Str\chinaru Petre Avram Dumitru Mrton rpd-Francisc Amet Aledin Buciu Angela Cre]u Gabriela Dumitrescu Zamfir Frncu Emilian Valentin Gvozdenovici Slavomir Kelemen Hunor M\laimare Mihai Adrian Mihalache Sorin Dan Musc\ Monica Octavia Olteanu Bogdan Podgorean Radu Popescu Ionica Constan]a St\nescu Mircea Toma Florentina Marilena Turcan Raluca Vlcov-{andru Marcela Lavinia

PD PRM UDMR Minorit\]i PRM PSD PNL Minorit\]i UDMR PNL PSD PNL PSD PC PD PSD PNL -

Secretari Membri

Comisia juridic\, de disciplin\ [i imunit\]i Telefon: 021/402.11.55, 402.11.56, 313.30.97 Fax: 021/402.11.56 E-mail: cp11@cdep.ro Membri Andon Sergiu Iordache Florin {tirbe] Cornel B\e[u George Jipa Florina Ruxandra Adomnic\i Mirela Elena Bobeanu R\zvan-Petric\ Bolca[ Lucian Augustin Buda Daniel C\lian Petru Ciuc\ Liviu Bogdan Dobre Traian Dumitrescu Cristian Sorin Dumitrescu Liana 182

PC PSD PNL PSD PRM PSD PSD PRM PD PC PC PNL PSD Minorit\]i

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

Gabor Gheorghe Gon]ea Ion Grosaru Mircea Mt Andrs-Levente Nicolicea Eugen Ponta Victor-Viorel Srb Gheorghe Timi[ Ioan Ujeniuc Drago[ Ungureanu Petre Zamfir Gabriel Sorin Zegrean Augustin

PNL PD Minorit\]i UDMR PSD PSD PD PNL PNL PNL PNL PD

Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Telefon: 021/402.11.50, 402.11.51 Fax: 021/311.29.40 E-mail: cp12@cdep.rp Membri St\ni[oar\ Mihai S\niu]\ Marian Florian Tudor Marcu Hellvig Eduard Raul Scutaru Adrian George Amarie Constantin Bejinariu Eugen Buruian\ Aprodu Daniela Calimente Mih\i]\ Canacheu Costic\ Dan Iosif Iriza Marius Mircovici Niculae Ni]\ Constantin Oancea Viorel Pa[cu Ioan Mircea Popp Cosmin Gabriel Raicu Romeo Marius Tor Tiberiu V\sioiu Horia Vlase Petru Gabriel

PD PSD PRM PC PNL PSD PSD PRM PNL PD PSD PRM Minorit\]i PSD PNL PSD PD PD UDMR PD PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

183

Voicu C\t\lin Voinea Florea Zaharia Claudius Mihail

PSD PSD PNL

Comisia pentru politic\ extern\ Telefon: 021/402.11.65, 402.11.66 Fax: 021/312.27.78 E-mail: cp13@cdep.ro Membri Gl\van {tefan PC M\rcule] Petrescu Mira Anca Victoria PRM Mitrea Manuela PSD Corl\]ean Titus PSD Pruteanu Vasile PNL Antonescu George Crin Lauren]iu PNL Bentu Dumitru PSD Fotopolos Sotiris Minorit\]i Gheorghe Valeriu PNL Hogea Vlad Gabriel PRM Hrebenciuc Viorel PSD Knya-Hamar Sndor UDMR Lari-Iorga Leonida N\stase Adrian PSD Niculescu-Duv\z Bogdan Nicolae PSD Popa Daniela PC Preda Cezar Florin PD Pu[ca[ Vasile PSD Rogin Marius PD Severin Adrian PSD Strung\ Emil PNL {tireanu Octavian PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup]iei [i pentru peti]ii Telefon: 021/402.11.60, 402.11.61 Fax: 021/312.34.96 E-mil: cp14@cdep.ro Membri Mohora Tudor Lambrino Radu 184

PSD PD

Pre[edinte Vicepre[edin]i

Uioreanu Horea Dorin Sire]eanu Mihail B\d\l\u Niculae Becsek-Garda Dezs-Klmn Dorneanu Valer Merce Ilie Mircea Costache Pavelescu Aurelian Puchianu Ioan Dumitru Comisia pentru regulament Telefon: 021/402.19.33, 402.19.34 Fax: 021/311.36.25 Membri Bivolaru Ioan Iustian Mircea Teodor Buda Daniel Vasilescu Lia Olgu]a Ciuc\ Liviu Bogdan Dumitrescu Liana Varga Attila

PNL PSD PSD UDMR PSD PRM PRM PD

Secretar Membri

PSD PNL PD PRM PC Minorit\]i UDMR

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretari Membri

Comisia pentru tehnologia informa]iei [i comunica]iilor Telefon: 021/402.16.10, 402.16.11 Fax: 021/402.16.11 E-mail: cti@cdep.ro Membri Pambuccian Varujan Buzea Cristian Valeriu Nica Dan {tirbu Monica-Mihaela Ungureanu Valeriu Alexandru Brnz\ William Gabriel Buh\ianu Obuf C\t\lin Ovidiu Dre]canu Doina Mic[unica Ghi[e Ioan Ibram Iusein Kovacs Attila M\n\stireanu Vladimir Alexandru

Minorit\]i PRM PSD PNL PSD PD PSD PSD Minorit\]i UDMR PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretari Membri

185

Nistoran Dorin-Liviu Srbu Daciana Octavia Silaghi Ovidiu Ioan V\lean Adina Ioana

PD PSD PNL PNL

Comisia pentru egalitatea de [anse pentru femei [i b\rba]i Telefon: 021/402.18.90, 402.18.91 Fax: 021/316.03.35 E-mail: opegal@cdep.ro Membri Cliveti Minodora Ardelean Cornelia Firczak Gheorghe Buzatu Dan Hora]iu Cocrea Olgu]a Cre]u Gabriela Dre]canu Doina Mic[unica Musc\ Monica Octavia Rus Ioan Aurel Tams Sndor Toma Florentina Marilena

PSD PC Minorit\]i PNL -PSD PSD PRM UDMR PSD

Pre[edinte Vicepre[edin]i Secretar Membri

Comisia de validare Membri Srbu Marian Jipa Florina Ruxandra Tams Sndor Andon Sergiu Antal rpd-Andrs Bivolaru Ioan Buda Daniel C\lian Petru C\lin Ion Ciuc\ Liviu Bogdan Cliveti Minodora Corl\]ean Titus Dumitrescu Liana 186

PSD PRM UDMR PC UDMR PSD PD PC PSD PC PSD PSD Minorit\]i

Pre[edinte Vicepre[edin]i Membri

Firczak Gheorghe Gabor Gheorghe Gon]ea Ion Iustian Mircea Teodor Mihalache Sorin Dan Mircea Costache Mohora Tudor Oancea Viorel Pavelescu Aurelian Ponta Victor-Viorel Rus Ioan Aurel {tirbe] Cornel Timi[ Ioan Tudose Mihai Ujeniuc Drago[ Zaharia Claudius Mihail Zegrean Augustin

Minorit\]i PNL PD PNL PSD PRM PSD PNL PSD PRM PNL PNL PSD PNL PNL PD

187

Biroul Permanent al Senatului Romniei


1. V\c\roiu Nicolae 2. Mele[canu Teodor 3. Pere[ Alexandru 4. T\r\cil\ Doru Ioan 5. Tudor Corneliu Vadim 6. Srbu Ilie 7. Ungheanu Mihai 8. Vasilescu Gavril\ 9. Pusks Valentin Zoltn 10. P\curaru Nicolae Paul Anton 11. Ivnescu Paula Maria 12. Chelaru Ion 13. Popescu Dan-Mircea PSD D.A. D.A. PSD PRM PSD PRM PC UDMR D.A. D.A. PSD PSD Pre[edinte Vicepre[edin]i

Secretari

Chestori

Comisii la Senatul Romniei


Comisia juridic\, de numiri, disciplin\, imunit\]i [i valid\ri Tel: 021/401.25.16, 312.10.87 Fax: 021/312.10.87 E-mail: comjuri@senat.ro Membri Eckstein Kovcs Pter T\r\cil\ Doru Ioan Dinescu Valentin Chelaru Ioan Iorgovan Antonie Jurcan Dorel Mele[canu Teodor Viorel Nicolae {erban Nicolai Norica Oprea Mario-Ovidiu Vasilescu Gavril\ 188

UDMR PSD PRM PSD PSD D.A. D.A. PSD D.A. D.A. PC

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia economic\, industrii [i servicii Telefon: 021/401.25.17, 312.02.80, 315.67.27 Fax: 021/315.67.27 E-mail: comec@senat.ro Membri T\n\sescu Dan Claudiu Gheorghe Constantin }buleac Mihai Antonie {tefan-Mihail Mih\ilescu Petru {erban Neagu Nicolae Novolan Traian Onaca Dorel-Constantin Pete {tefan Str\til\ {erban-Cezar }ic\u Silvia Adriana PRM PC D.A. -PSD D.A. PSD D.A. UDMR D.A. PSD Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru privatizare [i administrarea activelor statului Telefon: 021/401.25.18 Fax: 021/315.88.88 E-mail: compriv@senat.ro Membri Dina Carol Fekete Szab Andras Levente Antonie {tefan-Mihail Apostol Neculai Arion Viorel Cre]u Ovidiu Teodor Lupoi Mihail R\doi Ovidiu R\dulescu Cristache Toma Ion PRM UDMR D.A. PSD D.A. D.A. D.A. PSD Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru buget, finan]e, activitate bancar\ [i pia]\ de capital Telefon: 021/401.25.19, 312.02.98 Fax: 021/314.80.75 E-mail: bugfin@senat.ro Membri Vosganian Varujan {tefan Viorel D.A. PSD Pre[edinte Vicepre[edinte 189

Ciornei Silvia Arca[ Viorel Florescu Ion Funar Gheorghe Io]cu Petru Nicolae Mardare Radu C\t\lin Neagu Nicolae Popescu Ionel Pusks Valentin Zoltn

PC PSD PSD PRM D.A. PSD D.A. D.A. UDMR

Secretar Membri

Comisia pentru agricultur\, silvicultur\ [i dezvoltare rural\ Telefon: 021/401.25.20, 312.34.72 Fax: 021/311.22.15 E-mail: agri@senat.ro Membri Pascu Corneliu David Gheorghe Silistru Doina Daea Petre Dumitru Constantin Mereu]\ Mircea Gheorghe Pere[ Alexandru Pete {tefan Srbu Ilie Stan Petru {ter Sever

PC D.A. PSD PSD D.A. D.A. D.A. UDMR PSD PRM PSD

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru politic\ extern\ Telefon: 021/401.25.21, 312.28.79 Fax: 021/311.15.35 E-mail: polex@senat.ro Membri Geoan\ Mircea Dan Mih\escu Eugen Cucuian Cristian Cmpeanu Radu Anton Cre]u Corina Diaconescu Cristian Duca Viorel Senior 190

PSD PRM D.A. D.A. PSD PSD -

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Iliescu Ion Mark Bla Mele[canu Teodor Voiculescu Dan

PSD UDMR D.A. PC

Comisia pentru ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ Telefon: 021/401.25.22, 401.27.22 , 312.30.21 Fax: 021/312.07.78 E-mail: comap@senat.ro Membri Maior George-Cristian Nicolai Norica Szab Kroly Ferenc Ilu[c\ Daniel Petrescu Ilie Popescu Mihail R\dulescu Cristache Stoica Ilie Talpe[ Ioan Tudor Corneliu Vadim Vraciu Jan

PSD D.A. UDMR D.A. PRM PSD D.A. PC PRM D.A.

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru drepturile omului, culte [i minotir\]i Telefon: 021/401.25.23, 313.05.76, 312.32.97 Fax: 021/312.32.97 E-mail: cdroms@senat.ro Membri Frunda Gyrgy Diaconescu Cristian Terinte Radu David Cristian Georgescu Radu Cristian Ha[otti Puiu Maior George-Cristian Moisuc Viorica Georgeta Pompilia Petrescu Ilie Theodorescu R\zvan Emil }rle Radu

UDMR PSD PC D.A. PSD D.A. PSD PRM PRM PSD D.A.

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

191

Comisia pentru munc\, familie [i protec]ie social\ Telefon: 021/401.25.24, 312.41.98 Fax: 921.315.89.28 E-mail: cmun@senat.ro Membri Popa Aron Ioan Popescu Dan-Mircea P\curaru Nicolae Paul Anton Corodan Ioan Cre]u Ovidiu Teodor Iv\nescu Paula Maria Jurcan Dorel Nmeth Csaba R\doi Ion Roibu Aristide Terinte Radu D.A. PSD D.A. PRM PSD D.A. D.A. UDMR PSD PSD PC Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru nv\]\mnt, [tiin]\, tineret [i sport Telefon: 021/401.25.26, 312.69.16 Fax: 021/311.21.52 E-mail: cinv@senat.ro Membri Popescu Irinel Cismaru Ivan Tlv\r Angel Ardelean Aurel Athanasiu Alexandru David Gheorghe Moraru Ion Sab\u Dan Sgor Csaba Solcanu Ion {erbu Gheorghe Vergil PC D.A. PSD PRM PSD D.A. PSD D.A. UDMR PSD D.A. Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru cultur\, art\ [i mijloace de informare n mas\ Telefon: 021/401.25.25, 311.32.01 Fax: 021/311.32.01 E-mail: cultura@senat.ro Membri P\unescu Adrian Dumitrescu Ion Mihai 192 PSD D.A. Pre[edinte Vicepre[edinte

Cioroianu Adrian Mihai Cucuian Cristian Cuta[ George Sabin Dncu Vasile Neagoe Otilian Popa Dan Gabriel Szab Kroly Ferenc Tlv\r Angel Ungheanu Mihai

D.A. D.A. PC PSD PSD D.A. UDMR PSD PRM

Membri

Comisia pentru administra]ie public\, organizarea teritoriului [i protec]ia mediului Telefon: 021/401.25.27, 401.27.79, 312.06.01 Fax: 021/311.21.54 E-mail: capot@senat.ro Membri Crlan Dan Vedina[ Verginia Simionescu Aurel Gabriel Bobe[ Marin Fekete Szab Andras Levente Filipescu Teodor Funar Gheorghe Neagoe Otilian Oprea Mario-Ovidiu Prodan Tiberiu Aureliu Stoica Ilie D.A. PRM PSD D.A. UDMR PSD PRM PSD D.A. D.A. PC Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corup]iei [i peti]ii Telefon: 021/401.25.28, 314.97.94 Fax: 021/312.11.55 E-mail: cabu@senat.ro Membri St\noiu Rodica Mihaela Marinescu Marius Basgan Ion Dinescu Valentin Dumitrescu Gheorghe-Viorel Filipescu Teodor Mor]un Alexandru Ioan D.A. D.A. PRM PRM PSD D.A. Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

193

Pusks Valentin Zoltn Ungureanu Vasile Ioan D\nu] Vasilescu Gavril\ V\rg\u Ion

UDMR PSD PC PSD

Comisia pentru s\n\tate public\ Telefon: 021/401.25.29, 312.13.96 Fax: 021/312.13.96 E-mail: comsan@senat.ro Membri Sab\u Dan Oprescu Sorin Mircea G\ucan Constantin Apostol Neculai Cintez\ Mircea Ila[cu Ilie Ion Vasile Nmeth Csaba Popa Dan Gabriel Popescu Irinel {erb\nescu Verginia

D.A. PSD PRM D.A. PRM PSD UDMR D.A. PC D.A.

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia pentru egalitatea de [anse Telefon: 021/401.27.32, 312.10.23 Fax: 021/312.10.23 E-mail: egalitate-sanse@senat.ro Membri Cazacu Cornelia Iorga Nicolae-Marian }ic\u Silvia Adriana Flutur Gheorghe Georgescu Radu Cristian Loghin Irina Petre Maria Popa Nicolae-Vlad Silistru Doina {ere[ Ioan Codru] Sgor Csaba }`rle Radu 194

D.A. PRM PSD PNL PSD PRM D.A. D.A. PSD PC UDMR D.A.

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisii permanente comune


Comisia Parlamentului Romniei pentru Integrare European\ Telefon: 021/402.11.80, 402.11.81 E-mail: integrare@cdep.ro Website: www.cdep.ro/integrare Membri Hrebenciuc Viorel Ciornei Silvia Iacob Ridzi Monica Maria Co[ea Dumitru Gheorghe Mircea Pu[ca[ Vasile Adomni]ei Cristian Mihai Anastase Roberta Alma Athanasiu Alexandru Bec[enescu Dumitru Boagiu Anca-Daniela Boureanu Cristian Alexandru Corl\]ean Titus Cucuian Cristian Diaconescu Cristian Duca Viorel Senior Dumitrescu Cristian Sorin Eckstein Kovcs Pter Gan] Ovidiu Victor Geoan\ Mircea Dan Hogea Vlad Gabriel Iorgovan Antonie Marinescu Marian-Jean Mt Andrs-Levente Mih\escu Eugen Moisuc Viorica Georgeta Pompilia Mor]un Alexandru Ioan Niculescu-Duv\z Bogdan Nicolae Oprea Mario-Ovidiu Plumb Rovana Popa Nicolae-Vlad Popeang\ Petre Tams Sndor Teodorescu George Alin Turcan Raluca Zgonea Valeriu {tefan

deputat senator deputat deputat deputat deputat deputat senator deputat deputat deputat deputat senator senator senator deputat senator deputat senator deputat senator deputat deputat senator senator senator deputat senator deputat senator deputat deputat deputat deputat deputat

PSD Pre[edinte PC Vicepre[edin]i PD PNL Secretari PSD PNL Membri PD PSD PD PNL PSD D.A. PSD PSD UDMR Minorit\]i PSD PRM PSD PD UDMR PRM PRM D.A. PSD D.A. PSD D.A. PRM UDMR PSD PNL PSD 195

Comisia comun\ permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activit\]ii Serviciului Romn de Informa]ii Telefon: 021/402.11.70, 402.11.71 Fax: 021/313.69.28 E-mail: cpermsri@cdep.ro Membri Stroe Radu Veresty Attila Stan Ion Codrl\ Liviu Cozmnc\ Octav Faina Constantin Gheorghiof Titu Nicolae Oprea Gabriel R\dulescu Cristache

senator senator deputat deputat senator deputat deputat deputat senator

D.A. UDMR PSD PRM PSD PC PNL PSD D.A.

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia special\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informa]ii Externe Telefon: 021/402.12.95, 402.12.96 Fax: 021/314.51.97 Membri Raicu Romeo Marius Ni]\ Constantin Buruian\ Aprodu Daniela Ilu[c\ Daniel Maior George-Cristian

deputat deputat deputat senator senator

PD PSD PRM D.A. PSD

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Comisia parlamentar\ a revolu]ionarilor din Decembrie 1989 Telefon: 021/402.12.10, 402.12.11 Fax: 315.53.23 Membri Cutean Vasile Emilian Dumitru Constantin Mircovici Niculae David Gheorghe 196

deputat senator deputat senator

PSD Pre[edinte D.A. Vicepre[edinte Minorit\]iSecretar D.A. Membri

Firczak Gheorghe Ion Vasile Petrescu Ilie Racoceanu Viorel T\r\cil\ Doru Ioan T\rniceru Petru }undrea Ioan

deputat senator senator deputat senator deputat deputat

Minorit\]i PSD PRM PD PSD PSD PC

Comisia permanent\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului privind Statutul deputa]ilor [i al senatorilor, organizarea [i func]ionarea [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului Telefon: 021/402.18.80, 402.18.81, 311.13.54 Fax: 021/311.13.54 Membri Gheorghiof Titu Nicolae Dumitrescu Cristian Sorin Kerekes Kroly Bolca[ Lucian Augustin Ciuc\ Liviu Bogdan Dinescu Valentin Dumitrescu Liana Iorgovan Antonie Popa Nicolae-Vlad Pusks Valentin Zoltn Vasilescu Gavril\ Zegrean Augustin

deputat deputat deputat deputat deputat senator deputat senator senator senator senator deputat

PNL Pre[edinte PSD Vicepre[edinte UDMR Secretar PRM Membri PC PRM Minorit\]i PSD D.A. UDMR PC PD

197

Comisii speciale comune


Comisia comun\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputa]ilor [i a Senatului, a Pre[edintelui Romniei, alegerile autorit\]ilor administra]iei publice locale, finan]area campaniilor electorale [i alegerea europarlamentarilor Membri Voicu Mihai Alexandru Iliescu Valentin Adrian Iordache Florin Vedina[ Verginia Cazacu Cornelia C\lian Petru Chelaru Ion Cliveti Minodora Cucuian Cristian Mrton rpd-Francisc M`nz`n\ Ion Motreanu Dan {tefan Nicolae {erban Pambuccian Varujan P\curaru Nicolae Paul Anton Stanciu Anghel Zgonea Valeriu {tefan Dobre Victor Paul Iancu Gheorghe

deputat PNL Pre[edinte deputat PD Vicepre[edin]i deputat PSD senator PRM Secretar senator D.A. Membri deputat PC senator PSD deputat PSD senator D.A. deputat UDMR deputat PRM deputat PNL senator PSD deputat Minorit\]i senator D.A. deputat PSD deputat PSD reprezentant al Guvernului reprezentant al Autorit\]ii Electorale Permanente

Comisia comun\ special\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru controlul execu]iei bugetului Cur]ii de Conturi pe anul 2003 Membri Nicolai Norica Maior George-Cristian Petrescu Ilie Erdei-Dolczki Istvn Georgescu Radu Cristian Ila[cu Ilie Iordache Gra]iela Denisa 198

senator senator senator deputat senator senator deputat

D.A. PSD PRM UDMR PSD PRM PC

Pre[edinte Vicepre[edinte Secretar Membri

Mele[canu Teodor Mnzn\ Ion Nicol\escu Gheorghe-Eugen Olarean Aurel R\dulescu Cristache Stoica Ilie Szab Kroly Ferenc T\n\sescu Mihai Nicolae }ic\u Silvia Adriana Vraciu Jan

senator deputat deputat deputat senator senator senator deputat senator senator

D.A. PRM PNL PD D.A. PC UDMR PSD PSD D.A.

Comisia comun\ a Camerei Deputa]ilor [i Senatului pentru modificarea [i completarea regulamentului [edin]elor comune ale Camerei Deputa]ilor [i Senatului Membri Berceanu Radu Mircea Bindea Liviu-Doru Bivolaru Ioan Bolca[ Lucian Augustin Buda Daniel Ciuc\ Liviu Bogdan Dumitrescu Liana Eckstein Kovcs Pter Iustian Mircea Teodor T\r\cil\ Doru Ioan Varga Attila Vasilescu Gavril\

senator senator deputat deputat deputat deputat deputat senator deputat senator deputat senator

D.A. Membri PRM PSD PRM PD PC Minorit\]i UDMR PNL PSD UDMR PC

199

Comisii de anchet\ comune


Comisia parlamentar\ de anchet\ privind efectuarea unui control parlamentar asupra activit\]ii Societ\]ii Romne de Televiziune [i Societ\]ii Romne de Radiodifuziune E-mail: comisia_srr_srtv@cdep.ro Membri Turcan Raluca Nicolicea Eugen Vasilescu Lia Olgu]a Iliescu Valentin Adrian Popescu Ionica Constan]a Cazacu Cornelia Cioroianu Adrian Mihai Gvozdenovici Slavomir Kelemen Hunor Mihalache Sorin Dan Mih\ilescu Teodora Dorina Moisuc Viorica Georgeta Pompilia Neagoe Otilian Sandu-Capr\ Mihai Theodorescu R\zvan Emil

deputat deputat deputat deputat deputat senator senator deputat deputat deputat deputat senator senator deputat senator

PNL Pre[edinte PSD Vicepre[edin]i PRM PD Secretari PC D.A. Membri D.A. Minorit\]i UDMR PSD PSD PRM PSD PNL PSD

200

Guvernul Romniei
Adresa: Pia]a Victoriei nr. 1, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021/314.34.00 Website: www.gov.ro Rela]ii cu Publicul Biroul de Pres\ Departamentul Purt\torului de Cuvnt al Guvernului Telefon/e-mail 021/314.34.00 int. 1160 021/318.11.47 021/314.34.00 int.1454 Fax

021/318.11.56 021/318.11.39 021/318.11.41 021/314.34.00 int. 1194 purtator_de_cuvant@gov.ro

Secretariatul General al Guvernului


Adresa: Pia]a Victoriei nr. 1, sector 1, Bucure[ti Telefon: 0800 800 222 E-mail: contact@sgg.ro Website: www.sgg.ro Serviciul Rela]ii cu Publicul [i Mass-Media Rela]ii cu Publicul Informare - Documentare (Legea 544/2001) Rela]ia cu Mass-Media 021/314.34.00 021/314.34.00 int. 1191 021/319.15.32

021/314.34.00 int. 1030, 1189 021/314.34.00 int. 1120, 1475

Ministerul Afacerilor Externe


Adresa: Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021/319.21.08; 021/319.21.25 Fax: 021/319.21.73 E-mail: mae@mae.ro Website: www.mae.ro Direc]ia Comunicare 021/319.21.93 021/319.21.95 dcom@mae.ro; presa@mae.ro Biroul Rela]ii cu Publicul 021/319.21.08 021/319.21.62 021/319.21.25 int. 1352 relatii_cu_publicul@mae.ro Agentul Guvernamental pentru Curtea European\ a Drepturilor Omului 021/319.21.91 021/319.22.29 ag@mae.ro 201

Ministerul Integr\rii Europene


Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/301.14.00; 021/301.14.14 Fax: 021/336.85.93 Website: www.mie.ro Biroul de Pres\ Telefon/e-mail 021/ 301.15.17 021/301.15.18 presa@mie.ro 021/301.14.09 andreea.vaida@mie.ro 021/301.15.14 021/301.15.20 info@mie.ro Fax 021/336.85.38

Punct de Informare Direc]ia Comunicare Public\

021/336.85.38

Ministerul Finan]elor Publice


Adresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/319.97.59 Fax: 021/312.25.09 Website: www.mfinante.ro Rela]ii cu Presa: 021/319.97.35 021/319.97.35 021/319.97.59 int. 2274 presamfp@mfinante.gv.ro 021/319.97.52 021/319.97.52 021/319.97.59 int. 2264 publicinfo@mfinante.gv.ro 021/319.97.35 021/319.97.59 int. 2274 legea52@mfinante.gv.ro 021/319.97.35

Informa]ii Publice Legea nr. 544/2001

Transparen]a Decizional\ Legea nr. 52/2003

Ministerul Justi]iei
Adresa: Str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/314.44.00 Website: www.just.ro Direc]ia pentru Rela]ii cu Publicul [i Eviden]\ ONG Persoanele cu atribu]ii n aplicarea Legii nr. 544/2001 202 021/312.40.23 relatiipublice@just.ro 021/314.42.35 legea544din2001@just.ro

Telefon/e-mail Biroul de Rela]ii cu Mass-Media [i Cooperare cu ONG 021/313.80.70 021/310.16.64 presa@just.ro

Fax

Ministerul Ap\r\rii Na]ionale


Adresa: Strada Izvor nr. 13 -15, sector 5, Bucure[ti Website: www.mapn.ro Direc]ia Rela]ii Publice 021/402.34.00 021/319.56.98 021/410.40.40 int. 1011.601 drp@mapn.ro 021/402.34.00 int. 1011.603 sau 1011.604 021/319.60.22 presamapn@mapn.ro

Biroul de Pres\

Ministerul Administra]iei [i Internelor


Adresa: Str. Mihai Vod\ nr. 6-8, sector 5, Bucure[ti Telefon: Centrala M.A.I.: 021/303.70.80 Website: www.mai.gov.ro Direc]ia Informare [i Rela]ii Publice Rela]ii cu Publicul 021/313.04.23 drp@mai.gov.ro 021/313.72.77 021/310.30.72

Ministerul Muncii, Solidarit\]ii Sociale [i Familiei


Adresa: 021/313.62.67; 021/315.85.56 Website: www.mmssf.ro Rela]ia cu Publicul Rela]ia cu Mass-Media 021/315.88.12 021/315.88.12 relatiicupublicul@mmssf.ro 021/315.88.12 021/315.88.12 presa@mmssf.ro

Ministerul Economiei [i Comer]ului


Adresa: Calea Victoriei 152, sector 1, Bucure[ti Website: www.minind.ro Serviciu Purt\tor de Cuvnt, Rela]ii Mass-Media 021/202.51.06 021/202.51.09 iuliana_dumitru@minind.ro 203

Telefon/e-mail Fax Direc]ia Rela]ia cu Parlamentul, Patronatele, Sindicatele, Informa]ii [i Rela]ii Publice 021/202.52.34 021/202.52.39 dezbateri_publice@minind.ro

Ministerul Agriculturii, P\durilor [i Dezvolt\rii Rurale


Adresa: Bd. Carol I nr. 24, sector 3, Bucure[ti Telefon: 021/307.23.00; 021/307.23.45; 021/307.85.00 E-mail: comunicare@maa.ro Website: mapam.ro Biroul Rela]ii cu Publicul Biroul de Pres\ 021/307.24.24 021/307.24.46 021/307.85.52 021/307.86.85 021/307.85.54

Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului


Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021/319.95.65 Website: www.mt.ro Direc]ia General\ de Rela]ii Mass-Media [i Transparen]a Activit\]ii 021/319.61.00 021/319.61.03 021/319.61.03 relpub@mt.ro Compartiment Rela]ii cu Presa 02/319.95.65 int.128, 129 bpresa@mt.ro Compartiment Rela]ii Publice 021/319.61.24 021/313.88.69 Compartiment Transparen]a Activit\]ii 021/319.61.23 021/319.62.20 dtran1@mt.ro

Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii


Adresa: Str. Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021/405.62.00; 021/405.63.00 Website: www.edu.ro Compartimentul pentru Informare Public\ Str. Spiru Haret, nr. 10 sector 1, Bucure[ti 021/315.50.99 021/405.63.00 int.1423

021/315.50.99

204

Ministerul Culturii [i Cultelor


Adresa: {os. Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucure[ti Website: www.cultura.ro Telefon/e-mail Fax Compartimentul Informa]ii Publice 021/224.39.47 021/224.39.47 informatiipublice@cultura.ro Biroul de Pres\ 021/224.44.28 presa@cultura.ro

Ministerul S\n\t\]ii
Adresa: Str. Cristian Popi[teanu, nr. 1-3, sector 1, Bucure[ti Telefon: 021/307.25.00; 021/307.26.00; 0 800 800 187 Fax: 021/314.15.26 Website: www.ms.ro Biroul de Pres\ 021/307.25.14 021/307.25.15 021/314.19.12 presa@ms.ro presams@ms.ro 021/307.26.70 dirrp@ms.ro 021/307.25.13

Serviciul Rela]ii Publice [i Administrativ

021/307.26.71

Ministerul Comunica]iilor [i Tehnologiei Informa]iei


Adresa: Bd. Libert\]ii nr 14, sector 5, Bucure[ti Website: www.mcti.ro Rela]ii cu Publicul Rela]ii cu Mass-Media 021/311.41.21 relatii_cu_publicul@mcti.ro 021/400.17.91 media@mcti.ro

Ministerul Mediului [i Gospod\ririi Apelor


Adresa: Bd. Libert\]ii nr. 12, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/316.02.15 Website: www.mmediu.ro Rela]ii cu Publicul Biroul de Pres\ 021/316.38.74 021/316.02.15 int. 2493 relatii.cu.publicul@mmediu.ro 021/316.61.38 021/316.02.15 int. 1478 birouldepresa_mmga@yahoo.com 205

Administra]ia preziden]ial
Adresa: Palatul Cotroceni, Strada Geniului nr. 1-3, sector 5, Bucure[ti Telefon: 021/410.05.81 Website: www.presidency.ro Telefon/e-mail Probleme Cet\]ene[ti, Audien]e [i Peti]ii Fax

021/410.05.81 021/410.38.59 int. 363, 305 procetatean@presidency.ro

Departamentul de Comunicare Public\

021/319.31.21

021/319.31.31

Traian B\sescu

Data [i locul na[terii 4 noiembrie 1951, Basarabi, jud. Constan]a Studii Institutul de Marin\ "Mircea cel B\trn" Facultatea de Naviga]ie, Sec]ia Comercial\ Academia Norvegian\ - Cursurile Avansate de Management n Industria Transportului Maritim

Activitate profesional\: 1976-1981: Ofi]er Maritim gradele III, II [i I, pe nave de mare tonaj la NAVROM, Constan]a 1981-1987: C\pitan de Curs\ Lung\, Comandant al navelor: Arge[, Cri[ana [i Biruin]a - Nava Amiral a Flotei Comerciale Romne 1987-1989: {ef al Agen]iei NAVROM din Anvers 1989-1990: Director General al Inspectoratului de Stat al Naviga]iei Civile din Ministerul Transporturilor 1990-1991: Subsecretar de Stat - {eful Departamentului Transporturi Navale din Ministerul Transporturilor 2000-decembrie 2004: Primar General al Municipiului Bucure[ti 20 decembrie 2004 - prezent: Pre[edinte al Romniei 207

Activitate politic\: 1991-1992: Ministrul Transporturilor n Guvernele Roman [i Stolojan 1992-1996: Deputat al Partidului Democrat [i Vicepre[edintele Comisiei de Industrie [i Servicii a Camerei Deputatilor 1996 dup\ demisia din Parlament [i renun]area la imunitatea parlamentar\, Director Coordonator al campaniei electorale a Dlui Petre Roman 1996-2000: Deputat PD de Vaslui, Ministrul Transporturilor n Guvernele Victor Ciorbea, Radu Vasile, Mugur Is\rescu 2000-2001 Pre[edinte al Organiza]iei Partidului Democrat a Municipiului Bucure[ti 2001-18 decembrie 2004: Pre[edintele Partidului Democrat 2003-18 decembrie 2004: Co-pre[edinte al Alian]ei D.A.

Avocatul Poporului - Ioan Muraru


Adresa: Strada Eugeniu Carada nr. 3, sector 3, Bucure[ti Telefon: Central\ 021/312.94.62, Dispecerat 021/312.71.34 E-mail: avp@avp.ro Website: www.avp.ro Birouri teritoriale Alba - Iulia Adresa: Pia]a Iuliu Maniu nr. 13, Alba Iulia, jud. Alba Telefon: 0258/813.865 Bac\u Adresa: Str. Nicolae B\lcescu nr. 5, Bac\u, jud. Bac\u Telefon: 0234/572.472 Bra[ov Adresa: Str. Pia]a Enescu nr. 1-3, Bra[ov, jud. Bra[ov Telefon: 0268/471.100 Constan]a Adresa: Bd. Ferdinand nr. 7 bis, Constan]a, jud. Constan]a Telefon: 0241/550.544 Cluj Napoca Adresa: Str. Mo]ilor nr. 18, Cluj Napoca, jud. Cluj Telefon: 0264/591.561 Craiova Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, Craiova, jud. Dolj Telefon: 0251/418.707 Gala]i Adresa: Bd. Marea Unire (Zona Faleza Dun\rii), Gala]i, jud. Gala]i Telefon: 0236/320.010 Ia[i Adrsa: Str. S\r\riei nr. 189, Ia[i, jud. Ia[i Telefon: 0232/219.111 Oradea Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 2, Oradea, jud. Oradea Telefon: 0259/440.535 Pite[ti Pia]a Vasile Milea, nr. 1, Pite[ti, jud. Arge? Tel. 0248/211.101

209

Suceava Adresa: Str. Petru Rare[ nr. 17, Suceava, jud. Suceava Telefon: 0230/520.622 Trgu Mure[ Adresa: Aleea Carpa]i nr. 17, Trgu Mure[, jud. Mure[ Telefon: 0265/211.082

Curtea Constitu]ional\ a Romniei


Adresa: Palatul Parlamentului, Intrarea B1 Calea 13 Septembrie nr.2, sector 5, Bucure[ti Telefon: 402.21.21 Fax: 312.43.59 E-mail: ccr@ccr.ro Website: www.ccr.ro Plenul Cur]ii Constitu]ionale Nume Nicolae Cochinescu Ion Predescu Petre Ninosu Aspazia Cojocaru {erban Viorel St\noiu Ioan Vida Acsinte Gaspar Kozsokr Gbor Secretariatul General Ruxandra S\b\reanu

Func]ia Judec\tor Judec\tor Judec\tor Judec\tor Judec\tor Judec\tor Judec\tor Judec\tor

Secretar General

211

nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie


Adresa: Str. Bati[tei, nr. 25, sector 2, Bucure[ti Telefon: 021/310.39.08; 021/310.39.09; 021/310.39.12 E-mail: relatii.publice@scj.ro Conducerea Nicolae Popa Lidia B\rbulescu D\nu] Cornoiu Anton Pandrea Eugenia Lohan Gabriela Brsan

Pre[edinte Vicepre[edinte Pre[edinte Sec]ia Civil\ [i de Proprietate Intelectual\ Pre[edinte Sec]ia Penal\ Pre[edinte Sec]ia Comercial\ Pre[edinte Sec]ia de Contencios Administrativ [i Fiscal

Colegiul de conducere Nicolae Popa Lidia B\rbulescu Maria Anghelescu Adrian Bordea Gheorghe Buta Florin Costiniu Ana-Maria Dasc\lu Liviu Giurgiu Paula Pantea Victor-Pa[ca Cameni]\ Cristina Tarcea

Pre[edintele naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie Vicepre[edintele naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie Judec\tor Sec]ia de Contencios Administrativ [i Fiscal Judec\tor Sec]ia Comercial\ Judec\tor Sec]ia Comercial\ Judec\tor Sec]ia Civil\ [i de Proprietate Intelectual\ Judec\tor Sec]ia Penal\ Judec\tor Sec]ia de Contencios Administrativ [i Fiscal Judec\tor Sec]ia Civil\ [i de Proprietate Intelectual\ Judec\tor Sec]ia Penal\ Judec\tor Sec]ia Civil\

212

Leg\turi utile / Useful links

www.presidency.ro
Pre[edin]ia Romniei / Romanian Presidency

www.senat.ro
Senatul Romniei / Romanian Senate

www.cdep.ro
Camera Deputa]ilor / Chamber of Deputies

www.ccr.ro
Curtea Constitu]ional\ / The Constitutional Court

www.scj.ro
nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie / High Court of Cassation and Justice

www.csm-just.ro/csm
Consiliul Superior al Magistraturii / Superior Council of Magistracy

www.guv.ro
Guvernul Romniei / Romanian Government

www.avp.ro
Avocatul Poporului / Ombudsman

www.pna.ro
Direc]ia Na]ional Anticorup]ie / National Anticorruption Directorate

www.cnsas.ro
Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii / National Council for the Study of the Securitate Archives

www.echr.coe.int/echr
Curtea European\ a Drepturilor Omului / European Court of Human Rights

www.infoeruopa.ro
Delega]ia Comisiei Europene `n Romnia / EC Delegation in Romania

213

Lista de abrevieri / List of abbreviations


ALAR Asocia]ia Liga Albanezilor din Romnia / Association League of Albanians in Romania AMR Asocia]ia Macedonenilor din Romnia / Association of Macedonians in Romania AR Arad / Arad ASE Academia de Studii Economice / Academy of Economic Studies B Bucure[ti / Bucharest BC Bacu / Bacu Bd Bulevardul / Boulevard BH Bihor / Bihor Bl Bloc / Block BN Bistri]a N\s\ud / Bistri]a N\s\ud BR Br\ila / Br\ila BT Boto[ani / Boto[ani BV Bra[ov / Bra[ov BZ Buz\u / Buz\u Cam Camera / Chamber CIR Comunitatea Italian din Romnia / Italian Community in Romnia CJ Cluj / Cluj CL Clra[i / Clra[i Com Comun\ / Commune CRLR Comunitatea Ru[ilor Lipoveni din Romnia / Community of Lipovan Russians in Romania CS Cara[-Severin / Cara[-Severin CT Constan]a / Constan]a Dr Doctor / Doctor Et Etaj / Floor Fac Facultatea / Faculty FCER Federa]ia Comunit\]ilor Evreie[ti din Romnia / Jew's Communities Federation in Romania FDGR Forumul Democrat al Germanilor din Romnia / Democratic Forum of Germans in Romania FDSN Frontul Democrat al Salv\rii Na]ionale / National Salvation Democratic Front FSN Frontul Salv\rii Na]ionale / National Salvation Front GR Giurgiu / Giurgiu IMF Institutul de Medicin\ [i Farmacie / Institute of Medicine and Pharmacy Indep Independent / Independent Ing Inginer / Engineer Inst Institutul / Institute Int Interior / Interior 215

IPB Institutul Politehnic Bucure[ti / Politechnic Institute of Bucharest IPGG Institutul de Petrol, Gaze [i Geologie / Oil, Gas and Geology Institute Jud Jude] / County Loc Localitatea / Locality Nr Numrul / Number PAC Partidul Alian]ei Civice / Civic Alliance Party PC Partidul Conservator / Conservative Party PL'93 Partidul Liberal '93 / 93 Liberal Party PD Partidul Democrat / Democratic Party PDSR Partidul Democra]iei Sociale din Romnia / Social Democracy Party in Romnia PNL Partidul Na]ional Liberal / National Liberal Party PNTCD Partidul Na]ional Cre[tin Democrat din Romnia / National Christian Democratic Party in Romnia PRM Partidul Romnia Mare / Greater Romania Party Prof Profesor / Professor PRSDR Partida Romilor Social Democrat\ din Romnia / Social Democratic Rromas' Party in Romnia PSD Partidul Social Democrat / Social Democrat Party 216

P-ta Pia]a / Square Rm Rmnicu / Rmnicu RO.AS.IT Asociaia Italienilor din Romnia RO.AS.IT / Association of Italians in Romania - RO.AS.IT SA Societate pe Ac]iuni / Stock Company Sect Sector / District SC Societate Comercial / Commercial Society Sc Scara / Entrance ANP Societatea Na]ional\ a Petrolului / National Oil Society SNSPA {coala Na]ional\ de Studii Politice [i Administrative / National School of Political and Administrative Studies SRL Societate cu R\spundere Limitat / Limited Liability Company Str Strada / Street TCM Tehnologia Construc]iilor de Masini / Technology of Machinery Manufacturing Tg Trgu / Trgu Tel Telefon / Telephone UAR Uniunea Armenilor din Romnia / Armenians' Union of Romania UBBR Uniunea Bulgar\ din Banat - Romnia / Union of Bulgarians in Banat - Romania UCR Uniunea Croa]ilor din Romnia / Union of Croatians in Romania

UCRR Uniunea Cultural\ a Rutenilor din Romnia / Cultural Union of Rutens in Romnia UDMR Uniunea Democrat\ Maghiar\ din Romnia / Democratic alliance of Hungarians in Romnia UDSCR Uniunea Democrat\ a Slovacilor [i Cehilor din Romnia / Democratic Union of Slovaks and Czechs in Romnia UDTR Uniunea Democrat\ Turc\ din Romnia / Turkish Democratic Union of Romania UDTTMR Uniunea Democrat\ a T\tarilor TurcoMusulmani din Romnia / Democratic Union of Turkish-Muslim Tartars in Romania

UER Uniunea Elen din Romnia / Hellenic Union of Romnia UMF Universitatea de Medicin\ [i Farmacie / University of Medicine and Pharmacy Univ Universitatea / University UPR Uniunea Polonezilor din Romnia Dom Polski / Union of Poles in Romania Dom Polski USR Uniunea Srbilor din Romnia / Union of Serbs in Romania UUR Uniunea Ucrainienilor din Romnia / Union of Ukrainians in Romania

217

Index
A Adomnic\i, Mirela Elena 117 Adomni]ei, Cristian Mihai 79 Albu, Gheorghe 53 Alm\janu, Marin 123 Alm\[an, Liviu 73 Amarie, Constantin 123 Amet, Aledin 46 Anastase, Roberta, Alma 104 Andea, Petru 126 Andon, Sergiu 54 Andreica, Romic\ 118 Andronescu, Ecaterina 142 Antal, rpd-Andrs 51 Antal, Istvn 71 Antonescu, George Crin Lauren]iu 142 Antonie, {tefan-Mihail 92 Apostol, Neculai 79 Apostolache, Mihai Cristian 104 Arca[, Viorel 114 Ardelean, Aurel 3 Ardelean, Cornelia 4 Arion, Viorel 74 Asztalos, Ferenc 71 Athanasiu, Alexandru 16 Avram, Dumitru 123 Brsan, Iulian-Gabriel 62 Blaga, Vasile 143 Boagiu, Anca-Daniela 143 Bobeanu, R\zvan-Petric\ 97 Bobe[, Marin 100 Boeriu, Valeriu-Victor 16 Bolca[, Lucian Augustin 144 Bonis, Istvan 87 Borbly, Lszl 93 Boureanu, Cristian Alexandru 7 Brnzan, Ovidiu 126 Brnz\, William Gabriel 104 Bruchental-Pop, Ionela 17 Buciu, Angela 87 Buciuta, {tefan 87 Buda, Daniel 41 Buda, Ioan 88 Buh\ianu, Obuf C\t\lin Ovidiu 23 Buruian\, Aprodu Daniela 31 Bu[oi, Cristian Silviu 126 Buzatu, Dan Hora]iu 57 Buzea, Cristian Valeriu 1

B Baban, {tefan 23 Bara, Nicolae 143 Barbu, Gheorghe 74 Bardan, Cornel {tefan 1 Basgan, Ion 124 B\d\l\u, Niculae 66 B\e[u, George 139 B\nicioiu, Nicolae 11 B\rbule]iu, Tiberiu 1 Becsek-Garda, Dezs-Klmn 72 Bec[enescu, Dumitru 136 Bejinariu, Eugen 118 Bentu, Dumitru 133 Berceanu, Radu Mircea 57 Bivolaru, Ioan 96 218

C Calimente, Mih\i]\ 4 Cmpanu, Liviu 24 Cmpeanu, Radu Anton 144 Canacheu, Costic\ 144 Cantaragiu, Bogdan 4 Crlan, Dan 80 Cazacu, Cornelia 145 Cazan, Romeo Gheorghe Leonard 80 C\lian, Petru 42 C\lin, Ion 58 Chelaru, Ion 97 Chiper, Gheorghe 5 Chi[, Filona[ 112 Cindrea, Ioan 115 Cintez\, Mircea 145 Cioclteu, Alexandru 101 Ciontu, Corneliu 145 Ciopraga, Mircea 146 Ciornei, Silvia 97

Cioroianu, Adrian, Mihai 127 Cismaru, Ivan 26 Ciuc\, Liviu Bogdan 62 Cliveti, Minodora 11 Cocrea, Olgu]a 12 Codrl\, Liviu 63 Constantinescu, Anca 146 Constantinescu, Viorel 33 Copos, Gheorghe 7 Corl\]ean, Titus 27 Corodan, Ioan 88 Co[ea, Dumitru Gheorghe Mircea 101 Cozmnc\, Octav 118 Cr\ciunescu, Grigore 80 Cre]u, Corina 146 Cre]u, Gabriela 133 Cre]u, Ovidiu Teodor 21 Cucuian, Cristian 12 Cuta[, George Sabin 124 Cutean, Vasile Emilian 2

Dumitriu, Mihai 81 Dumitru, Constantin 39 Dumitru, Ion 54 Du]a, Mircea 72 Du]u, Stelian 47

E Eckstein, Kovcs Pter 42 Erdei-Dolczki Istvn 110 Eserghep, Gelil 48

D Daea, Petre 90 Dan, Iosif 67 Dncu, Vasile 42 David, Cristian 134 David, Gheorghe 127 Diaconescu, Cristian 46 Diaconescu, Marin 101 Diaconescu, Renic\ 102 Dida, Corneliu, Ioan 47 Dina, Carol 63 Dinescu, Valentin 127 Dobre, Traian 81 Dorneanu, Valer 81 Dragomir, Dumitru 137 Dragomir, Gheorghe 47 Dr\gu[, Radu-C\t\lin 24 Dre]canu, Doina Mic[unica 24 Duca, Viorel Senior 74 Dumitrescu, Cristian Sorin 140 Dumitrescu, Gheorghe-Viorel 137 Dumitrescu, Ion Mihai 54 Dumitrescu, Liana 147 Dumitrescu, Zamfir 147 Dumitriu, Drago[ Petre 7

F Faina, Constantin 27 Fr[irotu, Vladimir Mircea 82 Fekete Szab, Andras Levente 113 Fenechiu, Relu 82 Filipescu, Teodor 85 Firczak, Gheorghe 75 Florea, Damian 147 Florescu, Ion 68 Flutur, Gheorghe 119 Fotopolos, Sotiris 148 Frncu, Emilian Valentin 137 Frunda, Gyrgy 93 Funar, Gheorghe 43 Furo, Iuliu Ioan 148

G Gabor, Gheorghe 27 Gan], Ovidiu Victor 115 G\leteanu, Monalisa 58 G\ucan, Constantin 105 Geoan\, Mircea Dan 58 Georgescu, Filip 8 Georgescu, Radu Cristian 93 Gerea, Andrei Dominic 8 Gheorghe, Constantin 119 Gheorghe, Valeriu 12 Gheorghiof, Titu Nicolae 5 Ghiorghioni, Ionesie 36 Ghi[e, Ioan 28 Giurgiu, Mircia 43 Gl\van, {tefan 128 Godja, Petru 88 219

Gon]ea, Ion 28 Grigore, Dan 77 Grosaru, Mircea 119 Gubandru, Aurel 33 Gu[\, Cozmin Horea 148 Gvozdenovici, Slavomir 128

K Kelemen, Attila Bla Ladislau 94 Kelemen, Hunor 72 Kerekes, Kroly 94 Kirly, Andrei-Gheorghe 6 Knya-Hamar, Sndor 44 Kovacs, Attila 29

H Hanganu, Romeo Octavian 105 Ha[otti, Puiu 48 Hellvig, Eduard, Raul 17 Hoban, Ioan 89 Hogea, Vlad Gabriel 134 Hoinaru, Marian 77 Hrebenciuc, Viorel 13

I Iacob Ridzi, Monica Maria 75 Iancu, Iulian 98 Ibram, Iusein 48 Ifrim, Mircea 13 Iga[, Traian Constantin 5 Ignat, Miron 131 Ila[cu, Ilie 13 Iliescu, Ion 149 Iliescu, Valentin Adrian 149 Ilu[c\, Daniel 131 Ion, Vasile 34 Ionescu, Daniel 140 Iordache, Florin 102 Iordache, Gra]iela Denisa 43 Iorga, Nicolae-Marian 28 Iorgovan, Antonie 105 Io]cu, Petru Nicolae 6 Iriza, Marius 37 Iustian, Mircea Teodor 49 Iv\nescu, Paula Maria 106

L Lakatos, Petru 17 Lambrino, Radu 128 Lari-Iorga, Leonida 120 Lificiu, Petru 63 Liga, D\nu] 67 Loghin, Irina 67 Longher, Ghervazen 120 Luchian, Ion 106 Lupoi, Mihail 59

J Jipa, Florina Ruxandra 115 Jurcan, Dorel 138 220

M Macale]i, Costic\ 25 Magheru, Paul 18 Maior, George-Cristian 2 Man, Mircea 89 Manda, Iulian Claudiu 59 Manolescu, Oana 106 Manta, Pantelimon 69 Mardare, Radu C\t\lin 14 Marian, Dan Mihai 134 Marin, Constantin 107 Marinescu, Marian-Jean 59 Marinescu, Marius 149 Mark, Bla 94 Martin, Eduard-Stelian 49 Mrton, rpd-Francisc 52 Mt, Andrs-Levente 44 Matei, C\t\lin Lucian 102 Maz\re, Alexandru 49 M\laimare, Mihai Adrian 25 M\n\stireanu, Vladimir Alexandru 131 M\nescu, Rare[ {erban 150 M\rcule] Petrescu, Mira Anca Victoria 91

M\tu[a, Tudor 60 Meir, Nati 132 Mele[canu, Teodor 107 Merce, Ilie 55 Mereu]\, Mircea Gheorghe 21 Merka, Adrian-Miroslav 18 Micula, C\t\lin 113 Mihalache, Sorin Dan 89 Mih\escu, Eugen 150 Mih\ilescu, Petru {erban 124 Mihei, Andrian-Sirojea 50 Mircea, Costache 34 Mircovici, Niculae 129 Mironescu, Lauren]iu 50 Miro[eanu, Liviu Alexandru 14 Mitrea, Manuela 91 Mitrea, Miron, Tudor 140 Miu]escu, Gheorghe, Adrian 8 Mnzn\, Ion 9 Mocanu, Alexandru 125 Mocanu, Vasile 82 Moc\nescu Coloros, Dan Constantin 50 Mocioalc\, Ion 37 Mohora, Tudor 120 Moisoiu, Adrian 95 Moisuc, Viorica Georgeta Pompilia 98 Moldovan, Emil Radu 21 Momanu, Corneliu 141 Moraru, Ion 14 Mor]un, Alexandru Ioan 91 Motreanu, Dan {tefan 150 Movil\, Petru 83 Munteanu, Ioan 98 Musc\, Monica Octavia 151 Mu[etescu, Tiberiu-Ovidiu 125

Nicolai, Norica 44 Nicol\escu, Gheorghe-Eugen 95 Nicolicea, Eugen 92 Nicula, Vasile Cosmin 75 Niculescu-Duv\z, Bogdan Nicolae 132 Nistoran, Dorin-Liviu 39 Ni]\, Constantin 29 Ni]ulescu, Teodor 125 Nosa, Iuliu 113 Novolan, Traian 55

O Oancea, Viorel 129 Olarean, Aurel 121 Oltean, Ioan 22 Olteanu, Bogdan 152 Onaca, Dorel-Constantin 51 Oprea, Gabriel 85 Oprea, Mario-Ovidiu 60 Oprescu, Sorin Mircea 152 Ovidenie, Costel 85

N Nassar, Rodica 151 N\stase, Adrian 151 Neagoe, Otilian 29 Neagu, Nicolae 116 Nechita, Aurel 64 Nedelcu, Gabriela 83 Nmeth, Csaba 52 Nica, Dan 64 Nicolae, {erban 78

P Pal\r, Ionel 15 Pambuccian, Varujan 152 Pard\u, Dumitru 121 Pascu, Bogdan 78 Pascu, Corneliu 34 Pa[cu, Ioan Mircea 110 Pavelescu, Aurelian 103 Paveliu, Marian Sorin 69 P\curaru, Nicolae Paul Anton 64 P\un, Nicolae 107 P\unescu, Adrian 76 Pere[, Alexandru 2 Pete, {tefan 18 Petre, Maria 78 Petrea, Constantin 65 Petrescu, Ilie 69 Plumb, Rovana 138 Podgorean, Radu 116 Ponta, Victor-Viorel 70 Pop, Claudiu Adrian 19 Popa, Aron Ioan 15 Popa, Cornel 19 221

Popa, Dan Gabriel 9 Popa, Daniela 153 Popa, Nicolae 3 Popa, Nicolae-Vlad 30 Popeang\, Petre 70 Popescu, Dan Ioan 153 Popescu, Dan-Mircea 108 Popescu, Florin Aurelian 55 Popescu, Ionel 153 Popescu, Ionica Constan]a 76 Popescu, Irinel 60 Popescu, Mihail 138 Popescu-T\riceanu, C\lin Constantin Anton 154 Popp, Cosmin Gabriel 154 Preda, Cezar Florin 35 Preda, Ion 108 Prodan, Tiberiu Aureliu 121 Pruteanu, Vasile 99 Puchianu, Ioan Dumitru 30 Pupez\, Viorel 22 Purceld, Octavian-Mircea 129 Pusks, Valentin Zoltn 52 Pu[ca[, Vasile 45 Pu[c\, Mircea Valer 45 Puzdrea, Dumitru 99

R Racoceanu, Viorel 37 Radan, Mihai 38 Raicu, Romeo Marius 154 R\doi, Ion 68 R\doi, Ovidiu 38 R\dulescu, Cristache 86 R\dulescu, Cristian 135 Rogin, Marius 99 Roibu, Aristide 135 Romanescu, Marcel Lauren]iu 70 Rus, Ioan Aurel 22 Rusu, Mihaela Adriana 111 Ru[anu, Dan Radu 76

Sandu, Gabriel 31 Sandu-Capr\, Mihai 122 Srb, Gheorghe 19 Srbu, Daciana Octavia 9 Srbu, Ilie 130 Srbu, Marian 40 Srbu, Mugurel Liviu 3 Sasu, Ion 61 S\niu]\, Marian Florian 108 S\punaru, Nini 141 Scutaru, Adrian George 35 Semcu, Adrian Emanuil 109 Seres, Dnes 114 Severin, Adrian 155 Silaghi, Ovidiu Ioan 111 Silistru, Doina 135 Simionescu, Aurel Gabriel 32 Sire]eanu, Mihail 109 Sgor, Csaba 73 Ski, Bla 20 Solcanu, Ion 83 Soporan, Vasile Filip 45 Stan, Ioan 122 Stan, Ion 56 Stan, Petru 114 Stanciu, Anghel 84 Stativ\, Irinel, Ioan 136 St\nescu, Cristian 30 St\nescu, Mircea 132 St\ni[oar\, Mihai 92 St\noiu, Rodica Mihaela 103 Stoica, Ilie 116 Stoica, Ion 71 Str\chinaru, Petre 53 Str\til\, {erban-Cezar 100 Stroe, Radu 90 Strung\, Emil 65 Szab, Kroly, Ferenc 111 Szekely, Levente, Csaba 65

S Sab\u, Dan 31 Sanda, Victor 56 222

{ {erb\nescu, Verginia 35 {erbu, Gheorghe Vergil 51 {ere[, Ioan-Codru] 90 {tefan, Viorel 66 {ter, Sever 112

{tirbe], Cornel 117 {tirbu, Monica-Mihaela 56 {tireanu, Octavian 36 {tiuc\, Alecsandru 79

Ungureanu, Petre 139 Ungureanu, Valeriu Alexandru 36 Ungureanu, Vasile Ioan D\nu] 6 Urs\rescu, Dorinel 100

T Tab\r\, Valeriu 130 Talpe[, Ioan 38 Tams, Sndor 53 T\mag\, Constantin 10 T\n\sescu, Dan Claudiu 57 T\n\sescu, Mihai Nicolae 10 T\r\cil\, Doru Ioan 40 T\rniceru, Petru 122 Teodorescu, George Alin 32 Terinte, Radu 84 Theodorescu, R\zvan Emil 25 Timar, Liviu 95 Timi[, Ioan 77 Tlv\r, Angel 141 Todoran, Pavel 96 Toma, Florentina Marilena 86 Toma, Horia-Victor 109 Toma, Ion 103 Tor, Tiberiu 130 Tudor, Constantin 40 Tudor, Corneliu Vadim 155 Tudor, Marcu 110 Tudose, Mihai 32 Turcan, Raluca 117

V Vainer, Aurel 155 Vlcov-{andru, Marcela Lavinia 96 Varga, Attila 112 Vasile, Aurelia 156 Vasilescu, Gavril\ 26 Vasilescu, Lia Olgu]a 61 V\c\roiu, Nicolae 11 V\lean, Adina Ioana 41 V\rg\u, Ion 133 V\sioiu, Horia 33 Vedina[, Verginia 20 Veresty, Attila 73 Vlase, Petru Gabriel 15 Vl\doiu, Aurel 139 Voicu, C\t\lin 16 Voicu, Mihai Alexandru 61 Voiculescu, Dan 156 Voinea, Florea 136 Vosganian, Varujan 84 Vraciu, Jan 142

} }buleac, Mihai 26 }ic\u, Silvia Adriana 66 }rle, Radu 20 }undrea, Ioan 39

Z Zaharia, Claudius Mihail 156 Zamfir, Gabriel Sorin 86 Zamfirescu, Dan Dumitru 41 Zegrean, Augustin 23 Zgonea, Valeriu {tefan 62

U Uioreanu, Horea Dorin 46 Ujeniuc, Drago[ 68 Ungheanu, Mihai 10 223