Sunteți pe pagina 1din 3

UN MIC GHID DE REDACTARE A UNEI LUCRĂRI DE LICENłĂ

Scopul unei lucrări de diplomă este să vă înveŃe să scrieŃi despre munca voastră; să vă înveŃe să formulaŃi o documentaŃie de o manieră profesionistă; să vă înveŃe să căutaŃi prin literatura de specialitate sau pe internet alte abordări pe aceeaşi temă; să vă înveŃe să prezentaŃi o problemă şi, apoi, ce soluŃii aŃi identificat pentru ea; să vă înveŃe să vă exprimaŃi în scris, să argumentaŃi, să combateŃi etc.

Mai întâi, studiaŃi o bibliografie minimală, recomandată de cadrul didactic coordonator. Apoi, gândiŃi un plan al lucrării, pe care îl discutaŃi cu acesta. Lucrarea trebuie să conŃină o parte teoretică şi una practică (o aplicaŃie). Vă recomandăm ca raportul dintre aceste părŃi să fie de 40% - 60%. (Astfel, vă asiguraŃi un grad mai mare de originalitate şi de creativitate). Continuati să citiŃi şi să vă faceŃi fişe, în funcŃie de câmpul de investigaŃie propus. Tot adunînd note, concepŃia unui capitol se va forma de la sine.

Vă propunem următoarea structură (orientativă) a unei lucrări de licenŃă: ARGUMENTUL (1 pagină), în care motivaŃi alegerea temei, ce v-aŃi propus să realizaŃi, să demonstraŃi, să dovediŃi şi indicaŃi 1-2 abordări teoretice. INTRODUCEREA (3-5pg), care poate cuprinde 3 subcapitole:

1. Domeniul de investigaŃie pe care vi l-aŃi propus, stadiul cercetărilor în domeniul ales,

2. O eventuală metodologie asumată

Introducerea este foarte importantă pentru că ea cuprinde toate intrările, de conŃinut şi metodologice, în cercetarea temei. PărŃile importante ale ei sînt:

- MotivaŃia alegerii temei de cercetare; - Stadiul actual al cercetării temei respective; - Argumentarea utilităŃii cercetării;

- Premisa (sau ipoteza) cercetării, adică anticiparea unor rezultate; - Corpusul sau indicarea materialului pe care se bazează cercetarea;

- Metoda(ele) adoptată(e);

- Principalele etape ale cercetării (pe principalele capitole);

- Ce îşi propune să aducă nou lucrarea; contribuŃia personală;

3. Structura lucrării propuse, respectiv, prezentarea, foarte pe scurt a ceea ce conŃine fiecare

capitol.

CAPITOLELE I; II - dedicate problematicii teoretice. Vă recomandăm să realizaŃi

subcapitole (notate, de ex.

I.2

)pentru a putea reliefa mai bine anumite aspecte ale temei

asumate. CAPITOLELE III; IV - care să cuprindă demersul vostru aplicativ. CONCLUZIILE, care, pe 3-4 pagini, trebuie să reliefeze ceea ce aŃi reuşit să argumentaŃi, să dovediŃi, să reliefaŃi şi în ce mod. BIBLIOGRAFIA Vă recomandăm să poziŃionaŃi CUPRINSUL imediat după cele două coperŃi ale lucrării; astfel, veŃi uşura accesul la structura elaborării voastre. Numărul capitolelor poate fi mai mare sau mai mic, în funcŃie de modul cum aŃi gândit voi structura. Noi v-am dat doar o orientare. Celelalte părŃi sunt obligatorii Vă recomandăm, de asemenea, să formulaŃi concluzii la sfârşitul fiecărui capitol (măcar o jumătate de pagină, maximum o pagină). Acest fapt creşte atât coerenŃa lucrării, cât şi accesul celor care o citesc la ceea ce este esenŃial în elaborarea voastră. Dacă, în urma cercetării practice pe care aŃi întreprins-o, aveŃi materiale de tipul chestionare, fotografii, tabele mai elaborate etc., realizaŃi ANEXELE şi apoi bibliografia. O lucrare de licenŃă poate avea între 80-100 de pagini.

Vă recomandăm ca pe fiecare pagină, scrisă cursiv, fără scheme, tabele mici ş.a. să fie minimum 30 de rânduri. Pentru a realiza acest lucru, vă recomandăm:

- să redactaŃi lucrarea în Times New Roman, 12, la un spaŃiu între rânduri de 1,5, sau

- să redactaŃi lucrarea în Times New Roman, 14, Multiple 1,3;

- să puneŃi notele la sfârşitul fiecărui capitol; pentru a realiza acest lucru, faceŃi fişiere separate pentru fiecare capitol. O altă variantă este să trimiteti la numărul autorului şi volumului de la bibliografie; de exemplu: [3, p. 291], A fi originali în lucrare nu înseamnă să copiaŃi fără a face trimitere la sursă (autor, volum, articol, după caz). CitaŃi, daŃi sursa; aceasta se numeşte referinŃă bibliografică. Dacă citaŃi un text dintr-o lucrare, puneŃi-l în italic sau între ghilimele; în limba română, ghilimele corescte sunt: „ " Originalitatea voastră poate fi într-o măsură mai mare în partea practică, iar în cea teoretică poate fi o nouă sinteză, noi corelaŃii, noi analize

REDACTAREA NOTELOR:

Titlul lucrării se scrie exact cum este tipărit în publicaŃia citată, cu menŃiunea că în cazul limbii române ortografia trebuie actualizată conform normelor Academiei Române.

De regulă, ordinea datelor este următoarea: prenumele (eventual, la bărbaŃi, iniŃiala) şi

numele autorului, titlul lucrării (scris italic), volumul, oraşul, editura, anul, pagina;

PC-ul facilitează, prin programele sale de editare, scrierea automată a acestora într-o manieră care

leagă intrinsec numărul notei de textul ei. Nu este deloc recomandabil punerea notelor „manual", pentru că

în caz de repaginare ele se dispersează, încurcând textul.

Notele cuprind informaŃii diverse privind sursele, informaŃii despre autor, temă etc., orice care să

faciliteze buna înŃelegere a textului.

Citarea unui articol:

Al.Ionescu, „Despre postmodernism", în: Caiete critice, (Bucureşti), X , (2004), nr. 4,

mai-iunie, p.208.

Notă: în orice indicaŃie bibliografică nu se prescurtează prenumele din proprie iniŃiativă. I., de exemplu,

poate să însemne Ion, Ilie, loan, Iancu, Irinel etc. In general, se respectă felul în care îşi trec autorii numele şi prenumele pe carte sau articolul citat. (G.Călinescu, nu Gh.Călinescu sau George Călinescu). In cazul volumelor colective se dau: InstituŃia sub egida căreia apare lucrarea, Titlul (şi subtitlul), Autorii (numai dacă nu figurează pe coperta interioară), Coordonatorul (redactor, redactor responsabil), Volumul (cu subtitlul), Editura, Locul de apariŃie, Anul de apariŃie, Intervalul de pagini,

In cazul publicaŃiilor periodice (anuar, revistă) se scriu: Autorul, Titlul şi subtitlul (între ghilimele!), Volumul sau tomul, Anul apariŃiei, Numărul sau fascicula, Numărul de pagini, locul de apariŃie a periodicului (numai excepŃional, pentru a evita omonimele titlurilor):

EX: „Manuscriptum". Revistă trimestrială de istorie literară a Ministerului Culturii. Director fondator:

Perpessicius. Redactor-şef: Petru CreŃia, XXI, 1990, nr.2 (79).

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia cuprinde doar lucrările citate în text Bibliografia

lucrării se plasează la sfârşitul lucrării, după Anexe.

- Se practică mai multe feluri de ordonare a bibliografiei, dar noi vă recomandăm să o redactaŃi în

ordinea alfabetului românesc, pentru că este modalitatea cea mai recomandată şi mai utilizată.

De regulă, lucrările se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu arabe

urmate de punct; când sunt doi sau mai mulŃi autori pentru o lucrare, regula privitoare la ordinea alfabetică

este valabilă doar pentru primul nume.

Decan,

Prof.univ.dr. Dumitru Tiutiuca

privitoare la ordinea alfabetic ă este valabil ă doar pentru primul nume. Decan, Prof.univ.dr. Dumitru Tiutiuca