Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE SI ACCEPTANTA

Incheiat astazi ................... intre:


S.C. Cellebral S.R.L. cu sediul in Str. Valea Calugareasca Nr.1, Bl. D5,
Sc. B, Ap. 13, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J40/11568/2000, C.U.I 13598837, atribut fiscal R, legal reprezentata
prin ...................................................... , in calitate de ............................................
, denumita in continuare FURNIZOR.
SI
...................................................... , o societate organizata conform legilor
din Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ............................. , C.U.I
..................... , cu sediul in ............................................................. , legal
reprezentata prin ....................................................... , in calitate de
............................................. , denumita in continuare BENEFICIAR.
SAU (urmatoarele date se vor completa de persoane fizice)
Nume: ...... Prenume ............., BI /CI/ Pasaport seria ........ nr. ...........
emitent ................................ data eliberarii ................. CNP .................................,
Adresa (cea din BI/CI): Localitate .................................. , sector/ judet ..................
, strada ........................ , nr. ....... bl. ......... , sc. ......., et. ...... , ap. ..... .
Prezentul Proces Verbal certifica instalarea de catre Furnizor, in locatia
Beneficiarului, a urmatoarelor echipamente:
Producator / Tip
Serie

Prezentul Proces Verbal certifica punerea in functiune a serviciilor oferite


de catre Furnizor in baza Contractului cu nr. .......................... , incheiat intre
Furnizor si Beneficiar in data de ..................... .
Beneficiarul confirma buna functionare a echipamentelor si a serviciilor,
serviciile incadrandu-se in parametrii specificati in Contract.
Data semnarii prezentului Proces Verbal este considerata data inceperii
furnizarii serviciilor (Ready For Service).
Furnizor,
S.C. Cellebral S.R.L.

Beneficiar,

L.S.

L.S.

Adresa: Str Chilia Veche, nr 3, bl TD16,ap 59, Sector 6 Bucuresti,


E-mail: office@cellebral.net, Website: www.cellebral.net,
Nr. Inreg. Reg. Comertului: J40/644/2005, CUI: 17120400,
Cont Bancar: RO07BRDE410SV98171434100, deschis la BRD Agentia Academiei