Sunteți pe pagina 1din 12

SI 11A

NC{LZITOARE INSTANTANEE DE AP{ PENTRU COMBUSTIBILI GAZO:I

MANUAL DE UTILIZARE :I INSTALARE

SI-11A

V[ mul\umim c[ a\i cump[rat acest produs. ~nc[lzitorul instantaneu de ap[ cu gaz LAMBORGHINI pe care l-a\i ales, a fost proiectat ;i produs de speciali;tii no;tri ;i a fost verificat `n toate fazele de execu\ie, `n conformitate cu cele mai exigente norme de calitate, pentru a satisface cerin\ele dumneavoastr[. Pentru a ob\ine ap[ cald[ menajer[ cu un grad maxim de confort, prin intermediul noului dumneavoastr[ `nc[lzitor instantaneu de ap[ cu gaz LAMBORGHINI, v[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie aceste instruc\iuni.

CUPRINS

PREZENTARE, DOT{RI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 INSTANT PE GAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 PANOUL DE COMAND{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 INSTRUC|IUNI PENTRU INSTALATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 LOCUL INSTAL{RII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 CONEXIUNI LA RE|ELELE DE AP{ :I GAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 MONTAREA PE PERETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 DIMENSIUNI GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 EVACUAREA GAZELOR DE COMBUSTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 MONTAREA CARCASEI DE PROTEC|IE EXTERIOAR{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 VERIFICARE :I PUNERE ~N FUNC|IUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 DISPOZITIVUL DE SIGURAN|{ PENTRU EVACUAREA GAZELOR ARSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 M{SURI DE PRECAU|IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ~NTRE|INEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 TRANSFORMAREA TIPULUI DE GAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 SCHEMA ELECTRIC{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

NOT{> NU BENEFICIAZ{ DE GARAN|IE ~NC{LZITOARELE ALIMENTATE CU GAZ DIN BUTELII TIP ARAGAZ

SI-11A

PREZENTARE, DOT{RI
~nc[lzitorul LAMBORGHINI a fost proiectat ;i executat pentru a permite utilizatorului s[ ob\in[ ap[ cald[ oricnd, `n cazul unei utiliz[ri corecte. Aparatul este alc[tuit din urm[toarele elemente>

Imaginea 03.01. 1. Deflector gaze arse> asigur[ o combustie corect[ ;i atunci cnd tirajul are varia\ii pe racordul de evacuare a gazelor arse (co; de fum). 2. Schimb[tor de c[ldur[> din cupru electrolitic pur, cu strat termic, care asigur[ transmiterea maxim[ a c[ldurii spre ap[. 3. Arz[tor multigaz> tehnologie avansat[, care utilizeaz[ la maxim gazul consumat. Transformarea `n vederea utiliz[rii unui alt tip de gaz se poate face prin utilizarea kit-ului de transformare pentru GPL (cod 41560190=10 buc+41560150=1 buc) sau GN (cod 41560170 = 10 buc + 41560160 = 1 buc). 4. Supapa de siguran\[ la aprindere> prev[zut[ cu un sistem electric care permite ie;irea gazelor din arz[toare numai `n condi\ii de siguran\[. 5. Buton pentru reglarea puterii> pentru selectarea manual[ a puterii necesare. 6. Selector de temperatur[> pentru selectarea temperaturii apei calde. 7. Dispozitiv hidraulic> pune `n func\iune automat mecanismele de `nc[lzire a apei atunci cnd se deschide robinetul pentru ap[ cald[. ~n acela;i timp este un SISTEM DE SIGURAN|{ deoarece permite trecerea fluxului de gaz spre arz[tor numai atunci cnd apa circul[ prin schimb[tor. 8. Sond[ electronic[ de ionizare> detecteaz[ prezen\a fl[c[rii. 9. Electrod pentru aprinderea arz[torului 10. Termostat pentru limitarea temperaturii. 11. Microcomutator de aprindere 12. Dispozitiv de control pentru evacuarea gazelor arse (S.T.B.). Deconecteaz[ `nc[lzitorul `n cazul `n care tirajul este insuficient sau `n cazul `n care evacuarea gazelor arse este obstruc\ionat[. 13. Cutie pentru baterii. 14. Supap[ hidraulic[ de golire. 15. Modul electronic de comand[.

SI-11A

MODELUL 10 l/min

Imaginea 04.01. 1 = Ie;ire ap[ cald[> 1/2. 2 = Intrare gaz> 1/2. 3 = Intrare ap[ rece> 1/2.

SI-11A

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZATOR INSTANT PE GAZ

- Verific[ri preliminare 1. Asigura\i-v[ c[ robinetele de ap[ cald[ sunt `nchise. 2. Deschide\i robinetul de alimentare cu gaz a `nc[lzitorului, amplasat pe conducta de alimentare cu gaz a aparatului. 3. Verifica\i dac[ bateriile de 1,5 V au fost introduse `n loca;ul lor, cu polaritatea corect[ (+ ;i -), ;i dac[ a fost scos sigiliul de siguran\[. 4. Verifica\i dac[ bateriile sunt suficient de `nc[rcate pentru func\ionarea `nc[lzitorului. - Selectarea manual[ a puterii arz[torului Cu ajutorul butonului de reglare se poate selecta puterea `nc[lzitorului, minim[ (-) sau maxim[ (+) ;i pozi\iile intermediare, `n func\ie de nivelul necesar de `nc[lzire a apei< prin rotirea butonului `n pozi\ia +, aparatul `nc[lze;te apa la putere maxim[. Dac[ temperatura este prea ridicat[, de exemplu, pe timpul verii, sau cnd este necesar un debit de ap[ nu foarte cald[, roti\i butonul `n pozi\ia -, reducnd aproape la jum[tate puterea (;i consumul de gaz). - Selectarea temperaturii Cu ajutorul butonului pentru temperatur[ se poate selecta cu u;urin\[ temperatura apei> roti\i-l spre dreapta pentru a cre;te temperatura sau spre stnga, pentru a o reduce.

- Furnizarea apei calde - Dup[ efectuarea reglajelor men\ionate anterior, `nc[lzitorul este preg[tit pentru a func\iona `n modul automat. La deschiderea robinetului de ap[ cald[, se genereaz[ o sarcin[ intermitent[ pe electrodul de aprindere, care determin[ aprinderea arz[torului. - Toate modelele electronice sunt dotate cu o sond[ de ionizare montat[ `n arz[tor, pentru a detecta prezen\a corect[ a fl[c[rii. ~n cazul unor anomalii sau `n absen\a aliment[rii cu gaz, care provoac[ stingerea arz[torului, sistemul de comand[ va `ncerca din nou pornirea automat[. Dac[ flac[ra nu se aprinde dup[ cteva secunde, `nc[lzitorul se opre;te. - ~n acest caz, trebuie eliminat[ cauza sau elementul care `mpiedic[ gazul s[ ajung[ la `nc[lzitor, de exemplu, `nchiderea involuntar[ a robinetului de gaz, lips[ gaz sau presiune insuficient[, etc. - Blocarea `nc[lzitorului se dezactiveaz[ prin deschiderea ;i `nchiderea robinetului de ap[ cald[< - Dac[ dup[ eliminarea cauzei, la deschiderea robinetului de ap[ cald[ nu se reia furnizarea de ap[ cald[, repeta\i opera\iunea. Dac[ defec\iunea persist[, contacta\i centrele de service din Certificatul de garan\ie sau consulta\i lista de pe www.lamborghini-calor.ro. - Prezen\a fl[c[rii `n arz[tor poate fi v[zut[ prin fereastra corespunz[toare. - Oprirea `nc[lzitorului ~nc[lzitorul se opre;te automat atunci cnd nu mai exist[ cerere de ap[ cald[ menajer[ (robine\i de ap[ cald[ `nchi;i). Nu este necesar[ nici o manevr[ pentru o nou[ punere `n func\iune.

OBSERVA|IE ~n vederea protej[rii mediului, bateriile uzate trebuie depozitate `n containerele corespunz[toare.

SI-11A

PANOUL DE COMAND{

Imaginea 06.01

OBSERVA|IE Se recomand[ ca robinetul de gaz s[ fie `nchis atunci cnd aparatul nu este utilizat `n mod frecvent.

SI-11A

INSTRUC|IUNI PENTRU INSTALATOR


Func\ionarea corect[ a `nc[lzitorului depinde `n mare m[sur[ de instalarea CORECT{. INSTALAREA TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE C{TRE PERSOANE AUTORIZATE :I CALIFICATE, CU RESPECTAREA TUTUROR INSTRUC|IUNILOR PREZENTATE ~N MANUALUL TEHNIC, A DISPOZI|IILOR LEGALE ~N VIGOARE, A PREVEDERILOR :I NORMELOR NA|IONALE :I LOCALE :I ~N CONFORMITATE CU REGULILE TEHNICE DE BUN{ PRACTIC{ :I DIN CERTIFICATUL DE GARAN|IE. 1. LOCUL INSTAL{RII 1.1. Asigura\i-v[ c[ `nc[lzitorul ales este adecvat> - Pentru a satisface necesarul de ap[ cald[ al instala\iei. - Pentru tipul de gaz prev[zut (vezi pl[cu\a cu caracteristicile `nc[lzitorului). - Pentru presiunea hidraulic[ `n re\ea, necesar[ pentru func\ionare (vezi tabelul cu date tehnice). 1.2. Asigura\i-v[ c[ spa\iul `n care dori\i s[ instala\i aparatul corespunde condi\iilor prev[zute de legisla\ia `n vigoare. Aceste aparat este de tip camer[ deschis[ ;i poate fi instalat ;i utilizat numai `n spa\ii ventilate `n permanen\[. O alimentare insuficient[ cu aer de combustie compromite func\ionarea normal[ a aparatului ;i evacuarea gazelor arse. ~n plus, gazele arse produse `n aceste condi\ii, dac[ se disperseaz[ `n

mediul casnic, sunt extrem de nocive pentru s[n[tate. Locul instal[rii trebuie s[ fie lipsit de praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive. 1.3. Amplasa\i `nc[lzitorul ct mai aproape de robinetele de ap[ cald[, `n apropierea chiuvetei, `ns[ NICIODAT{ deasupra unui aragaz. De asemenea, trebuie amplasat ct mai aproape de co;ul de fum sau `n locul din care pleac[ racordul de evacuare a gazelor arse. 2. CONEXIUNI LA RE|ELELE DE AP{ :I GAZ 2.1. Conductele de ap[ trebuie s[ fie ct mai scurte posibil. Izola\i tronsoanele lungi pentru a evita pierderile de c[ldur[. 2.2. Efectua\i conexiunile conform imaginii de mai jos ;i simbolurilor de pe aparat> ap[ rece (R), ap[ cald[ (C). Evita\i reducerile de sec\iune ;i coturile, dac[ nu sunt necesare. Se recomand[ utilizarea unor conducte cu un diametru minim de 1/2< iar `n cazul `n care presiunea apei este redus[, de 3/4. Evita\i formarea de pungi de aer `n interiorul conductelor de ap[ cald[. Aerisi\i conductele de ap[. 2.3. Pe conductele de conectare ale `nc[lzitorului la re\eaua de gaz, monta\i un robinet pentru alimentarea cu gaz. Diametrul \evilor de conexiune la re\eaua de gaz trebuie s[ fie de 1/2

Imaginea 07.01

SI-11A

3. MONTAREA PE PERETE 3.1. Fixa\i diblurile `n perete ;i elementele de fixare la o distan\[ de 170 mm `ntre ele. 3.2. ~nsemna\i pozi\ia ;uruburilor la o distan\[ de 560 mm de diblurile superioare, pentru a asigura fixarea. 3.3. :uruburile sunt pozi\ionate la 170 mm `ntre ele sau la 85 mm fa\[ de axa de simetrie. 3.4. Prinde\i `nc[lzitorul cu cele 4 elemente de fixare. 3.5. Strnge\i ;uruburile pentru a fixa aparatul pe perete. 3.5. Conecta\i conductele flexibile de ap[ cald[ ;i rece, f[r[ a uita s[ verifica\i garniturile acestora. Nu scoate\i filtrul de la intrarea apei reci, pentru a evita problemele de circula\ie.

Imaginea 01.08

SI-11A

4. EVACUAREA GAZELOR DE COMBUSTIE. 4.1. Racordul de evacuare a gazelor arse trebuie s[ aib[ un diametru de 110 mm. 4.2. Debitele luate `n calcul pentru co;ul de fum sunt prezentate `n tabelul de la pagina 16. 4.3. Verificarea evacu[rii corecte a gazelor de combustie> - cu aparatul `n func\iune la putere nominal[, utiliznd o oglind[ rece sau orice alt aparat de m[sur[ omologat, verifica\i etan;area `ntregului sistem de evacuare a gazelor de combustie. 4.4. ~ntre\inerea. Se recomand[ efectuarea anual[ a lucr[rilor de `ntre\inere. Acestea trebuie efectuate de centrele de service ;i sunt contracost. 5. MONTAREA CARCASEI DE PROTEC|IE EXTERIOAR{. Dac[ din orice motiv, la instalare, este necesar[ demontarea carcasei de protec\ie> 5.1. Demonta\i butoanele pentru gaz ;i pentru temperatur[, tr[gndu-le `n afar[. 5.2. De;uruba\i ;uruburile care fixeaz[ carcasa de protec\ie. 5.3. Monta\i butoanele, introducndu-le prin ap[sare. 6. VERIFICAREA :I PUNEREA ~N FUNC|IUNE. 6.1. Asigura\i-v[ c[ instalarea efectuat[ respect[ TOATE PREVEDERILE LEGALE ~N VIGOARE, PREVEDERILE NORMELOR NA|IONALE :I LOCALE. 6.2. Verifica\i ETAN:EITATEA circuitelor de AP{ ;i GAZ. 6.3. Pune\i `nc[lzitorul `n func\iune, respectnd instruc\iunile ;i VERIFICA|I FUNC|IONAREA CORECT{, l[sndu-l `n func\iune timp de 15 minute. 6.4. Pentru montarea corect[ a selectorului de temperatur[, indicatorul trebuie s[ se suprapun[ pe ultima linie curb[ aflat[ `n dreapta pictogramei. 6.5. ~nv[\a\i utilizatorul s[ utilizeze corect `nc[lzitorul ;i preda\i-i acest manual de instruc\iuni. 7. DISPOZITIVUL DE SIGURAN|{ PENTRU EVACUAREA GAZELOR ARSE (termostat gaze arse) 7.1. Dispozitivul de siguran\[ cu care este dotat `nc[lzitorul garanteaz[ evacuarea corect[ a gazelor arse, de aceea nu trebuie dezactivat ;i nu trebuie executat[ nicio interven\ie asupra sa. 7.2. ~n cazul `n care dispozitivul de siguran\[ intervine atunci cnd `nc[lzitorul este pus `n func\iune, controla\i evacuarea gazelor arse, verificnd evacuarea cu o oglind[ rece sau cu un orice alt aparat de m[sur[ omologat `n acest scop. 7.3. ~n cazul unei defec\iuni, utiliza\i numai piese de schimb originale, deoarece, `n caz contrar, este posibil ca dispozitivul de siguran\[ s[ nu func\ioneze corect. 7.4. ~nlocuirea termostatului pentru gaze arse trebuie efectuat[ de tehnicieni autoriza\i, care trebuie s[ procedeze `n modul urm[tor> - Demonta\i termostatul pentru gaze arse defect, de;urubnd cele dou[ ;uruburi de fixare. - Monta\i un nou termostat original. - Fixa\i termostatul pentru gaze arse `n propriul loca;, f[r[ a for\a ;uruburile. - Verifica\i func\ionarea corect[.

OBSERVA|IE Nu uita\i s[ executa\i, `n spa\iul `n care se instaleaz[ `nc[lzitorul, deschiderea pentru intrarea aerului. ~n vederea protej[rii mediului, bateriile uzate trebuie depozitate `n containerele corespunz[toare.
9

SI-11A

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE SI-11A CATEGORIA - BUTAN/PROPAN GAZ NATURAL TIPUL APARATULUI TIPUL INSTAL{RII CAPACITATE TERMIC{ PUTERE UTIL{ DEBIT AP{ CALD{ ~N FUNC|IE DE TEMPERATUR{ PRESIUNE MINIM{ AP{ ~N FUNC|IE DE TEMPERATUR{ PRESIUNE MAXIM{ AP{ CONSUM GAZ PROPAN G-31 GAZ NATURAL G-20 (m3/h) PRESIUNE GAZ la intrarea `n `nc[lzitor Butan G-30 Propan G-31 Natural G-20 DEBIT GAZE ARSE Natural G 20 Propan G 31 Alimentare electric[ CERTIFICARE CE kg/h kg/h max - min max - min 58,1 - 45,1 54,4 - 42,2 3V = 0461BT0927 mbar mbar mbar 28-30 37 20 kg/h kg/h kg/h kg/h max min max min 1,58 0,63 2,14 0,86 KW KW KW KW l/min l/min bar bar bar max min max min 40C (T=25C) 65C (T=50C) 40C (T=25C) 65C (T=25C) I3+ J2H3+ B11BS La interior 20,2 8,1 17,8 7,1 6,5-10,1 2,4-5,1 0,45 0,15 10

10

SI-11A

M{SURI DE PRECAU|IE
- ~mpotriva calcarului ~n locurile `n care apa este dur[, calcarul se depune pe pere\ii schimb[torului, f[cnd mai dificil[ transmiterea c[ldurii. Pentru eficien\[ energetic[ ;i pentru a prelungi via\a aparatului, este recomandabil s[ selecta\i o temperatur[ redus[ a apei calde menajere, cu ajutorul butonului corespunz[tor. - ~mpotriva `nghe\ului Dac[ `nc[lzitorul este instalat `ntr-un spa\iu rece, apa poate `nghe\a `n interiorul s[u, ducnd la defectarea sa. Pentru a evita acest lucru, `n cazul unui `nghe\ iminent 1. ~nchide\i robinetul de ap[ la intrarea `n `nc[lzitor. 2. Demonta\i racordurile de ap[ rece ;i cald[ care intr[ `n aparat ;i l[sa\i-le demontate p]n[ la golirea total[ a apei. 3. Sl[bi\i supapa de golire a `nc[lzitorului, pn[ cnd `n aparat intr[ aer ;i este eliminat[ ap[. Supapa de golire se afl[ `n partea inferioar[ a `nc[lzitorului. Accesul este facil, nefiind necesar[ scoaterea carcasei. Supapa de golire r[m]ne deschis[ p]n[ la repornirea aparatului. ~nchide\i robinetul de gaz la intrarea `n aparat.

~NTRE|INEREA
Pentru a cur[\a carcasa de protec\ie exterioar[, utiliza\i o lavet[ ;i ap[ cu s[pun. Nu utiliza\i produse de cur[\are abrazive ;i nici solven\i. Calitatea ridicat[ a materialelor utilizate ;i verificarea riguroas[ la care sunt supuse aparatele `n timpul produc\iei asigur[ o via\[ `ndelungat[ a `nc[lzitorului. Pentru a prelungi via\a `nc[lzitorului, acesta trebuie verificat ;i cur[\at o dat[ pe an. Acest tip de opera\iuni trebuie efectuate de centrele de service.

Transformarea echipamentului pentru un alt tip de gaz>


Pe carcasa echipamentului exista o eticheta pe care este mentionat tipul de gaz necesar. In cazul in care se doreste alimentarea cu un alt tip de gaz este obligatorie schimbarea duzelor si a regulatorului de putere, in caz contrar echipamentul se deterioreaza, defectul nefiind caz de garantie. Etapele transformarii echipamentului pentru un alt tip de gaz> 1. Intrerupeti alimentarea cu gaz si cu apa, extrageti butoanele si scoateti carcasa aparatului< 2. Inlocuiti duzele (1) arzatorului cu cele continute in kit-ul de transformare conform tabel< 3. Inlocuiti axul butonului (2) care regleaza puterea cu cel din kit-ul de transformare, avand grija sa fie pozitionat in mod corect< 4. Modificati eticheta notand noul gaz utilizat. NOT{> Utilizarea unui alt tip de gaz fa\[ de cel men\ionat pe echipament duce la anularea garan\iei `nc[lzitorului. MODELE SI-11A DIAMETRU ORIFICIU GPL Metan 0,72 1,15

SCHEMA ELECTRIC{

Imaginea 01.12

11

LAMBORGHINI CALOR S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.