Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: GONCIULEA ANA-MARIA CLASA: a IX-a D UNITATEA DE NVMNT: COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC THEODOR COSTESCU OBIECTUL: Limba i literatura rom !" SUBIECTUL: Stilurile #u!$%io!ale ale limbii rom !e TIPUL LECIEI: &e #i'are i (i(temati)are a $u!oti!%elor
Competente gener !e utili)area $ore$t" i a&e$*at" a limbii rom !e +! re$e,tarea i +! ,ro&u$erea me(a-elor +! &i#erite (itua%ii &e $omu!i$are. $ulti*area u!ei atitu&i!i ,o)iti*e #a%" &e $omu!i$are i a +!$re&erii +! ,ro,riile abilit"%i &e $omu!i$are. (timularea / !&irii auto!ome0 re#le'i*e i $riti$e +! ra,ort $u &i*er(ele me(a-e re$e,tate.

Competente "pe#$%$#e Utili)area $ore$t" i a&e$*at" a #ormelor e',rim"rii orale i ($ri(e +! &i*er(e (itua%ii &e $omu!i$are Re&a$tarea u!or te'te &i*er(e &i! $are *or reiei #u!$%iile &omi!a!te ale lima-ului & #ogn$t$'e1 La (# ritul orei0 ele*ii *or #i $a,abili &e1 23 +!$a&rarea u!ui te't0 (tilului #u!$%io!al $"ruia +i a,ar%i!e. 43 ar/ume!tarea +!$a&rarii te'tului +! (tilul #u!$%io!al re(,e$ti*. 53 i&e!ti#i$area tr"("turile tuturor (tilurilor #u!$%io!ale. 63 reali)area u!or te'te a,ar%i! !& u!or (tiluri #u!$%io!ale &i#erite0 Str teg$ ($( #t$#)1 * Meto(e +$ pro#e(ee1 $o!*er(a%ia euri(ti$"0 e',li$a%ia0 ,roblemati)area0 +!*"%area ,ri! &e($o,erire0 a!ali)a &e te't3 ,* Forme (e org n$- re #t$'$t).$$ e!e'$!or1 #ro!tal"0 i!&i*i&ual" i ,e /ru,e #* M$/!o #e ($( #t$#e1#ie &e lu$ru0 ma!ualul e* E' !0 re1 $o!ti!ua

BIBLIO1RAFIE: Manual de limba romn ,e!tru $la(a a IX-a0 $oor&3 A3 Co(ta$7e0 E&itura Art. Co(ta$7e0 A3. Io!i%"0 83. La($"r0 M3 N3. S"*oiu0 A30 Textul literar i textul nonliterar0 teme #u!&ame!tale0 $la(a a IX-a0 9u$ureti0 Gru, E&itorial Art0 4::;. Didactica specialitatii, limba si literatura romana, G3 Co-o$area!u0 A <al$ea!u 9iblio/ra#ia &e (,e$ialitate1 E#te!ie0 Ni$olae0 Introducere n metodica studierii limbii i literaturii romne0 E&itura =aralela 6;0 9u$ureti0 4:::0 $ole$%ia Metodica activ; Goia0 <i(tia!. Dr"/otoiu0 Io!0 Metodica predrii limbii i literaturii romne, ED=0 9u$ureti0 2>>;. =ar#e!e0 Co!(ta!ti!0 Meto&i$a (tu&ierii limbii i literaturii rom !e +! $oal"0 E&itura =olirom0 Iai0 2>>>3

SCENARIU DIDACTIC
E'en$mente!e !e#.$e$ O,$e#t$'e 0rm)r$te Con.$n0t0! !e#.$e$ ACTIVITATEA PROPUNTORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR Str teg$ ($( #t$#) E' !0 re

23 Moment0! org n$- tor$#

-a(i/ur" $o!&i%iile o,time ,e!tru bu!a &e(#"urare a le$%iei1 aeri(irea ("lii &e $la("0 ,re/"tirea materialului &i&a$ti$ i (tabilirea li!itii3 (timularea / !&irii auto!ome0 re#le'i*e i $riti$e +! ra,ort $u &i*er(ele

- (e ,re/"te($ ,e!tru +!$e,erea orei &e limba rom !"

-#ro!tal

43 Ver$%$# re #0no"t$nte!or nter$o re

& ,ri! meto&a ($au!ului autorului ele*ii *or *e!i ,e - ele*ii r"(,u!& +!treb"rilor r !& ,e ($au!ul &i! #aa $la(ei (i *or e'tra/e &i! bol $ te u! bileel3 Ele*ii *or re$a,itula (u$$i!t toate (tilurile #u!$%io!ale &e-a (tu&iate1 (tilul beletri(ti$0 (tilul tii!%i#i$0 (tilul ,ubli$i(ti$0 (tilul o#i$ial -a&mi!i(trati* i (tilul $olo$*ial3

- #ro!tal

C7e(tio!are oral"

me(a-e re$e,tate -8ie$are ele* *a ,rimi $ te o $oal" A6 ,e $are (" !ote)e tr"(aturi morale ale ,ro,riilor ,er(o!alit"%i $are 53 C pt re tent$e$6 ($"#0.$$ preg)t$to re 3 reali)area u!or te'te a,ar%i! !& u!or (tiluri #u!$%io!al e &i#erite (" +!$ea," $u i!i%iala ,re!umelui3<or tre$e ,e r !& +! -ele*ii !otea)a ,e $olile A6 tr"(aturi morale ale ,ro,riilor ,er(o!alit"%i ,e #a%a $la(ei ,e!tru a (e ,re)e!ta 0(tilul #ie$aruia $are le ,re)i!ta ,ri!tr-u! (til u!i$3 ,u! !&u-i am,re!ta a(u,ra +!tre/ii e',u!eri -$o!*er(a%ia

-a,re$ierea -#ro!tal

=ro#e(orul ($rie titlul le$iei ,e tabl" i a!u!" obie$ti*ele le$iei1

-$o!*er(a%ia -#ro!tal

73 An0n. re t$t!0!0$ !e#.$e$ +$ o,$e#t$'e!or

23 +!$a&rarea u!ui te't0 (tilului #u!$%io!al - ($riu titlul le$%iei +! $aiete $"ruia +i a,ar%i!e. 43 ar/ume!tarea +!$a&rarii te'tului +! (tilul - a($ult" obie$ti*ele le$%iei #u!$%io!al re(,e$ti*. 53 i&e!ti#i$area tr"("turile tuturor (tilurilor #u!$%io!ale. 63 $reearea u!or te'te a,ar%i! !& u!or (tiluri #u!$%io!ale &i#erite0 +!$a&rarea u!ui te't0 (tilului #u!$%io!al 8ie$are ele* *a ,rimi $ate o #ia re$a,itulati*" a (tilurilor #u!$%io!ale3 -(e or/a!i)ea)" +! /ru,e &e $ te ,atru

83 D$r$/ re 9n').)r$$

$"ruia +i a,ar%i!e

i&e!ti#i$ar ea tr"("turile tuturor (tilurilor #u!$%io!al e 3 $reearea u!or te'te a,ar%i! !& u!or (tiluri #u!$%io!al e &i#erite

=ro#e(orul or/a!i)ea)" ele*ii +! $i!$i /ru,e a $ te a(e ele*i0 #ie$are e$7i," $o!%i! !& ele*i $u ,er#orma!%e !eomo/e!e3 Ele*ii (u!t a!u!%a%i &e la +!$e,ut $" *a $ ti/a e$7i,a $e *a o#eri r"(,u(urile $ele mai $om,lete i ar/ume!tate0 &o*e&i!& i $u!oaterea $elorlalte (tiluri #u!$%io!ale3 Se (tabilete u! re,re)e!ta!t al #ie$"rei e$7i,e3 8ie$"rei /ru,e i (e o#er" o #i" &e lu$ru &i(ti!$t"0 $o!%i! !& u! te't a,ar%i! !& u!ui alt (til #u!$%io!al?A!e'a 2@ 8ie$are /ru," are $ te o #i" &i(ti!$t" &ar $u a$eleai +!treb"ri

ele*i
- ele*ii &i! #ie$are e$7i," +i +m,art rolurile +! reali)area ,ro&u(ului $omu!

-$o!*er(a%ia

-#ormulea)" +!treb"ri0 &au r"(,u!(uri0

a!ali)a te't3

&e

Du," e',irarea tim,ului &e lu$ru e(te $7emat ,e r !& #ie$are re,re)e!ta!t al 2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tele /ru,elor0 ,e!tru a !ota ($7emati$ tr"("turile (tilului #u!$%io!al &i! #ia &e 4@Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'tului +! (tilul #u!$%io!al ale(0 lu$ru $ore(,u!)"toare3 Membrii #ie$"rei ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@I&e!ti#i$ati ti,ul &e te't ? literarA!o!literar@ (i ,re$i)ati e$7i,e *or e'em,li#i$a #ie$are tr"("tur" ($o,ul $omu!i$"rii3 $u ar/ume!te &i! te't3 B! $a)ul +! $are !i$i u! membru al e$7i,ei !u $u!oate =ro#e(orul i!ter*i!e &i($ret ,ri! +!treb"ri0 r"(,u!(ul $ore$t0 a$e(ta *a #i o#erit &e o#eri!& el +!(ui i!#orma%iile &oar +! $a)ul +! $are !i$i membrii $elorlalte e$7i,e0 $e *or u! ele* al $la(ei !u $u!oate r"(,u!(ul3 a$umula a(t#el ,u!$ta- mai mare3 -e'er$i%iul

- Celelalte e$7i,e #a$ a,re$ieri a(u,ra r"(,u!(urilor i a lu$rului +! e$7i,"

-a!ali)a &e te't3


=roblemati)a rea

a,re$ierea i!tere*aluarea

Se reali)ea)" e*aluarea u!or ,ri$e,eri i &e,ri!&eri &e mu!$" i! e$7i,"0 ,ri! a!tre!area 3 ele*ilor +! re)ol*area u!ei (ar$i!i &e lu$ru 3 :3 reali)area =or!i!& &e la $u* !tul 00#loare (au 00i!im"CC0 S$"tem t$- r u!or te'te ele*ii au &e reali)at &ou" te'te a $ te 5 r !&uri e a,ar%i! !& #ie$are0 te'te a,ar%i! !& (tilului tii!%i#i$ i (tilului #0not$ne!o u!or (tiluri beletri(ti$3 ?A!e'a 4@ r #u!$%io!ale &i#erite ;3 A"$g0r re %ee(&, #<& 0!0$ =ri! tra/ere la (orti0ele*ii *or a*ea &e reali)at u! -ele*ii *or reali)a te'te ,ubli$i(ti$e0 te't ,ubli$i(ti$1 a,oi (e *or e',u!e ra(,u!(urile. -re,orta-0i!ter*iu0a!u!%0(lo/a!0tire0 a* !& $a tema *iata &e li$ea! (au a(,e$te le/ate &e a$ti*ita%ile &e(#aurate +! $a&rul LICEULUI TEORETIC NEGREDTI OA3?A!e'a 5@ -8a$e a,re$ieri /e!erale a(u,ra le$%iei3 Tema1 Li (e $ere (" +!to$mea($" $ te u! te't re,re)e!tati* ,e!tru #ie$are (til #u!$tio!al3 - Ele*ii +i !otea)" tema i #a$ a,re$ieri a(u,ra im,a$tului le$%iei3

-$o!*er(a%ia -ob(er*a%ia (i(temati)at" -a,re$ierea i!tere*aluarea -,re)e!tarea -a,re$ierea i!tere*aluarea -#ie &e lu$ru

=3 S%>r$t0! !e#.$e$

-a,re$ierea -#ro!tal

FI?A RECAPITULATIV A STILURILOR FUNCIONALE ALE LIMBII ROMNE P rt$#0! r$t).$!e "t$!0!0$ rt$"t$#:
limba-ul $o!otati* *o$abularul bo/at ?$o!%i!e ar7ai(me0 !eolo/i(me0 eleme!te &e ar/ou i -ar/o!@ ambi/uitate i e$7i*o$ (tru$tur" /ramati$al" *ariat" (e a&re(ea)" (e!(ibilit"%ii0 i!tele$tului i /e!erea)" emo%ii e(teti$e e',re(i*itate #oarte mare $ara$ter (ubie$ti* u!eori a,ar abateri &e la !ormele limbii literare #u!$%ia ,oeti$" i e',re(i*" ?emoti*"@3

P rt$#0! r$t).$!e +t$$n.$%$#:

"t$!0!0$ P rt$#0! r$t).$!e "t$!0!0$ o%$#$ !:


ab(e!%a ori$"rei !ua!%e a#e$ti*e $ara$ter obie$ti*0 im,er(o!al0 li,(it &e a#e$ti*itate *o$abular ("ra$ limba- &e!otati* a$$e(ibilitate0 ,re$i)ie0 $laritate #ormule (tereoti,e e',rimare !eutr"0 ri/i&"0 obie$ti*"0 im,er(o!al" ab(e!%a terme!ilor #amiliari0 a $u*i!telor ,o,ulare0 a ar/oului $oor&o!area e(te ,re#erat" (ubor&o!"rii re(,e$t" !ormele limbii literare #u!$%ia re#ere!%ial"0 $o!ati*"

P rt$#0! r$t).$!e p0,!$#$"t$#:

"t$!0!0$ P rt$#0! r$t).$!e #o!o#'$ !:

"t$!0!0$

P rt$#0! r$t).$!e "t$!0!0$ +t$$n.$%$#: obie$ti*itatea 0 $laritatea0 ,re$i)ia im,er(o!alitatea0 e',re(i*itate )ero (,e$iali)area le'i$al"1 terme!i &i! te7!i$" i tii!%" limba-ul &e!otati*0 !eolo/i$ ?&atorit" +!!oirii te7!i$ii i a tii!%ei@ limba- &e (,e$ialitate /reu &e +!%ele( &e $"tre !e(,e$ialiti (i!ta'" (im,l" ($o, i!#ormati* ab(e!%a ambi/uit"%ii0 e$7i*o$ului i a #i/urilor &e (til #u!$%ia e'$lu(i* re#ere!%ial" ?$o/!iti*"@0 tra!(mi% !& i!#orma%ii0 ra%io!ame!te0 i&ei

&e(ti!at u!ui ,ubli$ etero/e! ?*ariat@0 $u o ,re/"tire ,ro#e(io!al" &i#erit" (au $u &i#erite !i*eluri &e $ultur" are ($o,ul &e a i!#orma ,ubli$ul0 &e a $ome!ta #a,te &e *ia%" (o$ial"0 &e i!tere( e$o!omi$0 ,oliti$ ,e +!%ele(ul tuturor *o$abularul &i*er( a$umul !& i!o*a%ii i $liee *arietatea i bo/"%ia *o$abularului &etermi!ate &e &i*er(itatea temati$ii abor&ate limba- a$$e(ibil ,ubli$ului *ariat #olo(irea $itatului i a mi-loa$elor e'trali!/*i(ti$e ?#oto/ra#ii0 #ilme@ (tru$tur" /ramati$al" (im,l" utili)area limbii literare al"turi &e #ormul"ri (,e$i#i$e limba-ului $oti&ia! ame(te$ul &e eleme!te $e ,ro*i! &i! $elelalte (tiluri #u!$%io!ale ,e!tru a $a,ta ate!%ia $ititorilor a,elea)" la titluri i (ubtitluri i!$ita!te0 ima/i!i0 ilu(tra%ii /ra#i$e0 $uloare #u!$%ia re#ere!%ial"0 $o!ati*"0 e',re(i*"

#olo(it +! rela%iile ,arti$ulare0 +! *ia%a $oti&ia!" +!$"r$"tur" a#e$ti*" #olo(ete #ormule &e a&re(are a(o$iere $u mi-loa$e !o!*erbale0 ,ara*erbale !u re(,e$ta +!tot&eau!a !ormele limbii literare ?eli,(a@ #olo(e(te e',re(ii0 terme!i ar/oti$i #olo(e(te &imi!uti*e0 au/me!tati*e0$u*i!te i! *o$ati* 0 *orbirea la im,erati*0 i!ter-e$%ii $ara$ter oral0 e',re(i* (e $ara$teri)ea)" ,ri! &e/a-are0 (im,litate3

1RUPA 2 @ FI? DE LUCRU

C$t$t$ #0 ten.$e 0rm)to re!e teAte:

2* 00Sara pe deal buciumul suna cu jale, Turmele-l urc, stele le scapara-n cale, pele pln!, clar i"vorind n #ntane; Sub un salcim, dra!a, m-astepti tu pe mine$% &Mi7ai Emi!e($u - Sara pe deal' 4* 00 Gelu ?ta$e u! tim,0 i!$a,ata!at@1 Doamna, spuneti-mi ce aveti de spus$$$ Maria ?,ri*e(te (,re =rai&a0 !u ,oate *orbi0 $auta totu(i333tot $eea $e *roia (a-i (,u!a era i!temeiat ,e /a!&ul $a *a *orbi !umai $u el.E'a(,erata@1 (u pot sa-ti spun )elule #ata de altcineva$$$ Gelu?&ur@1 (u-mi spuneti333 Maria ?i!toar(a a,oi a(u,ra ei i!(a(i0 $u o $ri(,are &e mila (i &e)/u(t@1 Din ce petice sunt peticita, ca sa sper in mod stupid, asa cum am sperat, ca se va putea vorbi cu un om care de doua saptamani nu mai are numele cu care l-a man!aiat mama lui si$$$#emeia care 333? (e #ra!/e@ Gelu? e/al $u &oua li!ii ,aralele@1 sa cum sunt imprejurarile, ar #i poate mai indicat sa vorbiti cu sotul dumneavoastra$ Maria? $u oroare@1 Sotul meu* +u el intr-adevar nu se poate vorbi$&cu o brusca lumina de nadejde' de #ericirea mea$$$% ?Camil =etre($u0 .ocul ielelor@ Se #ere: sculta$$$&vrea sa-i spuna numele$$$sovaie' (u se poate sa te #i sc,imbat intr-atata$$$trebuie sa mai ajun!a un cuvant pana la inima aceea de altadata$- vorba aici

2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tele. 4@ Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'telor +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@ I&e!ti#i$ati ti,ul &e te'te ? literareA!o!literare@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3 1RUPA 4 & FI? DE LUCRU Numele C$t$t$ #0 ten.$e 0rm)to re!e teAte: 2* rt$ /0 Mai multe persoane pot #i mpreun reclamante sau prte dac obiectul pricinii este un drept sau o obli!a1iune comun ori dac rt$/2 &3' ctele de procedur, aprrile i conclu"iile unuia dintre reclaman1i sau pr1i nu pot #olosi nici p!ubi celorlal1i$ &Co&ul &e ,ro$e&ur" ,e!al"0 Cartea a II-a0 Titlul I ="r%ile0 Ca,itolul II $,, 4ersoanele care sunt mpreun reclamante sau prte%'

drepturile sau obli!a1iile lor au aceleai cau"e$

4*

Domnule Director,

Subsemnata, Ilie Daniela, elev n clasa a 5-a D, pro#il 6ilolo!ie, la 7iceul Teoretic (e!re ti 8a , v ro! s-mi aproba1i scutirea la orele de -duca1ie #i"ic, n semestrul I al anului colar 9:39-9:3;$ nexe" pre"entei cereri deverin1a medical care atest c nu sunt apt de e#ort$

90 septembrie 9:39

Ilie Daniela

Domnului Director al 7iceul Teoretic (e!re ti 8a

Se #ere:

2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tele. 4@ Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'telor +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@ I&e!ti#i$ati ti,ul &e te'te ? literareA!o!literare@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3

1RUPA 5 @& FI? DE LUCRU

C$t$t$ #0 ten.$e 0rm)to re!e teAte:

2* adar, interesul pentru anali"a cmpurilor lexico-semantice este justi#icat de aspecte teoretice, metodolo!ice, pe de o parte, i aplicative, pe de alt parte$ st#el, compararea aceluiai cmp semantic n dou sau mai multe limbi di#erite pune cu claritate n eviden1 di#eren1ele de sens i de lexicali"are &semne deosebite, cuvinte inexistente i opo"iii di#erite de la o limb la alta'$ Sesi"area acestor di#eren1e interesea" att tipolo!ia limbilor, ct i nv1area lexical dintr-o limb sau din di#erite limbi$ (iciun vorbitor nu dispune cu uurin1 de ntre! inventarul unui cmp semantic$ <n sc,imb, dup descrierile tiin1i#ice se pot valori#ica re"ultatele pe diverse ci, lexico!ra#ice sau didactice$ ?A!/ela 9i&u-<r !$ea!u0 +mpurile lexico-semantice, +! re*i(ta 7imba i literatura romn@

4* +ele mai importante !rupuri de componente ale unui calculator sunt= unitatea de sistem, sistemul de stocare a datelor, ec,ipamentele peri#erice i componentele de conectare$ +omponenta de ba" a unui 4+ este unitatea central #ormat din carcasa calculatorului i din ntre! con1inutul acesteia$ >na din principalele sale #unc1ii este cea #i"ic, ea repre"entnd locul n care sunt montate componente interne, cum ar #i= placa de ba", unit1ile de disc, plcile de extensie etc$

>

Placa de baz -lementul esen1ial al unit1ii de sistem este placa de ba"$ 4laca de ba" con1ine elementele de ba" ale unui 4+ , cum ar #i= microprocesorul, sistemul de stocare a datelor &memorie', sloturile de extensie i porturile$ Microprocesorul este cea mai important dintre componentele electrice de pe placa de ba", #iind coodonatorul tuturor opera1iilor ce se e#ectuea"$ Tipul microprocesorului determin puterea de prelucrare a calculatorului i pro!ramele pe care le poate rula$ 4rincipalele caracteristici ale unui microprocesor sunt= vite"a de lucru capacitatea maxim de memorie pe care o adresea", setul de instruc1iuni pe care le poate executa$ Modelul unui microprocesor este principalul criteriu de ale!ere a unui calculator 3 ?Manual de Te,nolo!ia in#orma1iei i a comunicrii'

Se #ere:

2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tele. 4@ Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'telor +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@ I&e!ti#i$ati ti,ul &e te'te ? literareA!o!literare@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3

1RUPA 7 @ FI? DE LUCRU

C$t$t$ #0 ten.$e 0rm)to re!e teAte:

2* D$n#o!o (e po(, ?omnia, 3@0A, dram$ daptare dup romanul Mara de Ioan Slavici$ ?e!ie= Mircea Beroiu$ +u= 7eopoldina Clnu1, 6lorin Dam#irescu, Mircea lbulescu$ Distribu1ia, impecabil alctuit i condus, prilejuiete unor excelen1i actori veritabile bijuterii interpretative c,iar n roluri miniaturale= Irina 4etrescu, interiori"at i cerebral, 6lorina +ercel, #rumoas, Ion +aramitru, n cea mai ci"elat compo"i1ie a lui$ Re*i(ta B? pte "er$@

2:

4* ,,T$t CC$per= Stimat Saa +onstantinescu, nu cumva ave1i nostal!ia Edoamnei T$%, eroina lui +amil 4etrescu*?omanul E4atul lui 4rocust% nu se poate s nu #i #ascinat o absolvent de 6ilolo!ie care se ocup acum de comer1ul cu obiecte de art$ S + Con"t nt$ne"#0= a privind lucrurile, ar #i trebuit s am multe nostal!ii$ (ite obiecte vec,i te pot duce cu !ndul, tiu eu, i la interioarele bucuretene de acum un secol i mai bine, din E+iocoii vec,i i noi%, i la saloanele din romanele Fortensiei 4apadat-Cen!escu, i la ECietul Ioanide% sau la EScrinul ne!ru%$ - drept, am numit !aleria de art pe care o conduc E+urtea Bec,e%, pentru c se a#l situat ntr-o arie n care se pot ima!ina cu uurin1 plimbrile i aventurile nocturne ale acelor ra#ina1i dec"u1i din romanele lui Mateiu +ara!iale$% ?Tita C7i,er0 Su,ra*ie%uirea u!ei atmo(#ere0 i!ter*iu $u Saa Co!(ta!ti!e($u@

Se #ere:

2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tele. 4@ Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'telor +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@ I&e!ti#i$ati ti,ul &e te'te ? literareA!o!literare@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3

1RUPA 8@ FI? DE LUCRU

C$t$t$ #0 ten.$e 0rm)tor0! teAt:

22

2' ,,Gi "ice mama= Sui n car, m, i d-1i cu detele prin pr$ i paie, mer!em la #oto!ra#$ -(u, c mer! i eu, sare Ionic$-4i darH Te !sii$ -Ca mer!$ -Taci, m, din !ur, stai mereu, c n-o s ne #oto!ra#iem to1i, Doamne iart-neH% &Mari! Sore($u, +raiova v"ut din car' Se #ere:

2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tul. 4@ Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'tului +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@ I&e!ti#i$ati ti,ul &e te't ? literarA!o!literar@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3 1RUPA :@ FI? DE LUCRU

009a$teriile (u!t or/a!i(me u!i$elulare (au $olo!iale0 r"(,a!&ite ,retuti!&e!i i! !atur"1 i! (ol0 i! a,a0 i! aer0 i! $or,ul ,la!telor0 a!imalelor (i al omului3 O $elul" ba$teria!" e(te #ormat" &i!1 ,erete $elular0 membra!"0 $ito,la(m" i (ub(ta!%" !u$lear" &i#u)"0 !umit" !u$leoi&3 La e'teriorul ,eretelui $elular0 u!ele ba$terii ,ot #i i!$o!-urate &e o $a,(ul" /elati!oa("3CC ?00 Re/!ul Mo!eraCC@ 2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tul. 4@ Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'tului +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@ I&e!ti#i$ati ti,ul &e te't ? literarA!o!literar@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3 1RUPA ;@ FI? DE LUCRU

24

Tra/e&ie #ero*iar" 00A,ro'imati* 2G: &e ,er(oa!e au #o(t r"!ite &u," $e u! tre! &e $"l"tori a &eraiat +! !oa,tea &e lu!i (,re mar%i0 +! e(tul Au(traliei3 Gar!itura #ero*iar" a(i/ura le/"tura ,e ruta 9ri(ba!e-Cair!( i a*ea la bor& 2;F &e ,a(a/eri i u! e$7i,a- #ormat &i! F ,er(oa!e3 Da,te &i!tre $ele !ou" *a/oa!e ale /ar!iturii au &eraiat +!tr-o )o!" +! $are *ite)a tre!ului a #o(t e(timat" la 2;2 &e -m la or"3 O a!$7et" a #o(t &e$la!at" ,e!tru a (e &etermi!a $au)ele a$$i&e!tului3 ?Hiarul00 LibertateaCC@ 2@ Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tul. 4@ Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'tului +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@ I&e!ti#i$ati ti,ul &e te't ? literarA!o!literar@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3 1RUPA =@ FI? DE LUCRU - Hei0 Maria0 $e mai #a$iI - Su!t oJ0 $am (tre(at" $" (e a,ro,ie e'ame!ul3Simt $-o iau ra)!a3 - Ei0 la(C $a te &e($ur$i tu0 eti #at" &etea,t"3 2@Numi%i (tilul #u!$%io!al $"ruia i (e +!$a&rea)" te'tul. 4@Ar/ume!ta%i +!$a&rarea te'tului +! (tilul #u!$%io!al ale(0 ,re$i) !&u-i $ara$teri(ti$ile (tili(ti$e3 5@I&e!ti#i$ati ti,ul &e te't ? literarA!o!literar@ (i ,re$i)ati ($o,ul $omu!i$"rii3

25

F$+ 43 23Porn$n( (e ! #0'>nt0! DDtr n( %$rE " 0 DD$n$m)FFD p r.$n>n( "t$!0!0$ +t$$n.$%$# +$ "t$!0!0$ ,e!etr$"t$#3 St$!0! +t$$n.$%$# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG re !$- .$ (o0) teAte #>te 8 r>n(0r$ %$e# reD teAte

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG St$!0! ,e!etr$"t$# GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

26

AneA 5 Re !$-e -) 0n $nter'$0 '>n( # tem '$ t (e !$#e n " 0 "pe#te !eg te (e #t$'$t .$!e (e"% +0r te 9n # (r0! COLE1IUL TEHNIC THEODOR COSTESCU Re !$-e -) 0n n0n '>n( # tem '$ t (e !$#e n " 0 "pe#te !eg te (e #t$'$t .$!e (e"% +0r te 9n # (r0! COLE1IUL TEHNIC THEODOR COSTESCU Re !$-e -) o t$re '>n( # tem '$ t THEODOR COSTESCU (e !$#e n " 0 "pe#te !eg te (e #t$'$t .$!e (e"% +0r te 9n # (r0! COLE1IUL TEHNIC (e !$#e n " 0 "pe#te !eg te (e #t$'$t .$!e (e"% +0r te 9n # (r0! COLE1IUL TEHNIC

Re !$-e -) 0n report / '>n( # tem '$ t THEODOR COSTESCU

2;

S-ar putea să vă placă și