Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de tiine Economice

PROGRAMA ANALITIC
Denumirea ECONOMIE MONDIALA disciplinei Anul de III Semestrul I Tipul de evaluare final !E"#"$"%& studiu 'egimul disciplinei( D) * obligatorie+ D, * DI -um rul de credite opional + DL * liber aleas !facultativ & Total ore din 56 Total ore de 79 Total ore pe %lanul de studiu individual semestru .nv m/nt Titularul disciplinei Asist0 Dr0 Bunescu Liliana Anul universitar 2013/2014 Facultatea Domeniul Speciali1area TIINE ECONOMICE ADMINISTRAREA AFACERILOR ECTS

E 3 135

-um rul orelor pe semestru"activit i Total # S L % 56 28 28

,biective generale( orientarea studenilor .n procesul de fundamentare a cuno2tinelor teoretice din domeniul economiei mondiale de1voltarea unei g/ndiri economice pentru dob/ndirea capacit ii de identificare 2i structurare a informaiilor cu privire la procesele economice internaionale0 ,biective specifice( insusirea conceptului de economie mondiala si a indicatorilor de masurare a performantei economice a unei tari asimilarea notiunii de paritate a puterii de cumparare+ speciali1are internationala+ globali1are economica+ balanta de plati a unei tari+ revolutie industriala+ investitie internationala+ societate transnationala+ tipologie mondoeconomice+ etc0 identificarea avanta3elor si de1avanta3elor fenomenului de globali1are economica identificarea factorilor care influentea1a flu4ul investitiilor straine directe si activitatea companiilor multinationale insusirea indicatorilor de masurare a gradului de internationalitate si transnationalitate a unei companii multinationale asimilarea etapelor integrarii economice regionale si formarea competentelor de e4emplificare a acestora la nivel mondial crearea unei imagini de ansamblu asupra economiei mondiale prin pre1entarea unor date statistice privind diferiti indicatori macroeconomici la nivel mondial+ a indicelui de1voltarii umane+ a flu4urilor de investitii internationale inter5 continentale si alte statistici economice internationale

La stabilirea notei finale se iau .n %onderea .n notare+ e4primat .n 6 considerare !Total 7 8996& 5 r spunsurile la e4amen " colocviu " 60 verificare " proiect !evaluarea final scris & 5 evaluarea periodic prin verific ri orale 2i"sau scrise 5 evaluarea continu pe parcursul semestrului 5 activit ile gen teme " referate " eseuri " 30 traduceri " proiecte etc0 5 alte activit i (ex. prezenta sinteza) 10 Descriei modalitatea practic de evaluare final + E 5 examinare oral cu bilete #erine minime pentru nota : #erine pentru nota 89 ;nsusirea minima a notiunilor+ conceptelor si #apacitati deosebite de operare cu informatiilor cu caracter general specifice conceptele+ notiunile si cunostintele din economiei mondiale0 'e1olvarea unui domeniul economic0 'e1olvarea tuturor subiect teoretic si efectuarea tuturor subiectelor de la e4amenul scris+ temelor0 efectuarea tuturor temelor si participarea activa la sinte1a0 Estimai timpul total !ore"semestru& al activit ilor de studiu individual pretinse studentului 80 Descifrarea 2i studiul notielor de curs( < =0 Studiul dup manual"suport de curs( 8: <0 Studiul bibliografiei minimale indicate( 8> ?0 Documentare suplimentar .n bibliotec ( : :0 Activitate specific de preg tire( 5 @0 'eali1are teme " referate " eseuri " traduceri " proiecte etc0( 89 A0 %reg tire lucr ri control( 5 >0 %reg tire pre1ent ri orale( 5 B0 %reg tire e4aminare final ( 8@ 890 #onsultaii( = 880 Documentare pe teren( 5 8=0 Documentare pe )nternet( 89 8<0 Alte activit i( 5 8?0 Activitate de cercetare 2tiinific !pentru studiile de master&(

#oninutul tematic !descriptori&

-r0 crt0 80

C RS RI Denumirea temei Sistemul economiei mondiale !concepte+ masurarea performantei economice+ paritatea puterii de cumparare+ indicele Big Cac+ tipologii mondoeconomice+ indicele de1voltarii umane+ balanta de plati& De1voltarea istorica a economiei mondiale !revolutiile industriale+ speciali1area internationala& De1voltarea economiei mondiale in conditiile globali1arii !conceptul de globali1are economica+ avanta3ele si de1avanta3ele globali1arii economice+ dimensiunile+ globali1area institutionala& #irculatia internationala a capitalurilor !investitiile internationale+ forme+ clasificare+ factori de influenta+ flu4ul investitiilor straine directe in 'omania si la nivel mondial& Societatile transnationale !concept+ clasificare+ factori+ indicatori& )ntegrarea economica regionala !etapele integrarii economice regionale+ anali1a formelor de integrare regionala e4istente pe fiecare continent& Statistici economice internationale

-r0 ore 89

=0 <0

= ?

?0

:0 @0 A0 Bibliografie(

? = =

Bal Ana !coord0&+ Economie mondiala+ Editura ASE+ =99@ Bonciu Florin+ Economie mondiala+ Editura Universitara+ =99B Bonciu Florin+ )nvestitiile straine directe * inainte si dupa crisa economica mondiala+ Editura Universitara+ =98= Burnete Sorin+ Elemente de economie internationala+ Editura Universitatii Lucian Blaga din Sibiu+ =989 #amilla AcDermann+ Cultinational companies business strategies in developing countries+ Editura LA% #,EFG+ =988 Ferguson Hale+ CansbacI 'icIard+ Globali1ation( TIe return of borders to a borderless JorldK+ Editura 'outledge+ =98= GreenJaL David+ TIe Jorld economL( Global trade policL =988+ Editura MileL5 BlacDJell+ =98= )amandi )rina+ 'esponsabilitate social corporativa in companiile multinationale+ Editura Economica+ =989 Nones AndreJ+ Globali1area+ Editura #A %ublisIing+ =988 Liming Mang+ 'ising #Iina in tIe cIanging Jorld economL+ Editura 'outledge+ =98= 'einert FennetI+ An introduction to international economis( neJ perspectives on tIe Jorld economL+ Editura #ambrige UniversitL %ress+=989 'ifDin NeremL+ TIe tIird industrial revolution+ Editura %algrave Cacmillan+ =988 Stiglit1 NosepI+ Cecanismele globali1arii+ Editura %olirom+ =99>

Hiping Ouang+ Hang Hao+ Ciao3ie Hu+ #IinaPs role in tIe Jorld economL+ Editura 'outledge+ =98= Ouman Development 'eport =999 * =98= !Ittp(""Idr0undp0org"en"reports"global"Idr=988"doJnload"en"& TIe Gobal #ompetitiveness 'eport =9885=98=< !Ittp(""JJJ<0Jeforum0org"docs"MEFQG#'Q'eportQ=98858=0pdf& Morld )nvestment 'eport =98< !Ittp(""unctad0org"en"%ublicationsLibrarL"Jir=98=QembargoedQen0pdf& Morld Trade 'eport =98< !Ittp(""JJJ0Jto0org"englisI"resQe"booDspQe"anrepQe"JorldQtradeQreport8=Qe0pdf & Ittp(""JJJ0Ieritage0org"inde4"e4plore Ittp(""JJJ0imf0org"e4ternal"data0Itm Ittp(""data0JorldbanD0org" Ittps(""JJJ0globalfinancialdata0com"inde40Itml Ittps(""JJJ0cia0gov"librarL"publications"tIe5Jorld5factbooD"geos"440Itml Ittp(""JJJ0economLJatcI0com"JorldQeconomL"Jorld5economic5indicators" Ittp(""JJJ0oecd0org" Ittp(""JJJ0europa0eu Ittp(""unctad0org"en"%ages"Oome0asp4 Ittp(""JJJ0Jto0org" Ittp(""epp0eurostat0ec0europa0eu"portal"page"portal"eurostat"Iome"

Decan+ %rof0 Univ0 Dr0 Liviu CiI escu

Director Departament )D+ Lect0 Univ0 Dr0 Troanca Dumitru

Titular de disciplin + Asist0 Dr0 Bunescu Liliana

DOSAR DE TEME - C PRINS ! 1. Prezentati in minim 2 pagini economia unei tari din lume, la alegere !locali1are+ suprafata+ numarul si structura populatiei+ populatie rurala"urbana+ femei"barbate+ religia+ limba oficiala+ moneda+ cursul de scIimb+ rata doban1ii la depo1ite si credite+ nivelul+ evolutia si structura %)B+ %)B"loc+ rata cresterii economice+ nivelul si evolutia soma3ului+ a inflatiei+ salariul mediu+ pensia minima+ structura importului+ structura e4portului+ tarile in"din care e4porta"importa+ soldul balantei comerciale+ nivelul datoriei publice+ principalele impo1ite si ta4e si cuantumul lor+ structura bugetului statului+ alte date cu carater economic etc0& !FA'A ',CA-)A S) C,LD,$A& Lista tarilor lumii poate fi accesata aici( Ittp(""JJJ0listofcountriesoftIeJorld0com" 2. Prezentati in minim 2 pagini situatia investitiilor straine in Romania. !motive de investire+ sectoarele economice care atrag cele mai mari investitii+ din ce tari provin investitorii+ care este valoarea investitiilor+ evolutia in timp a valorii investitiilor in 'omania+ etc0& )nformatii statistice privind investitiile directe in 'omania pot fi accesate aici( Ittp(""JJJ0bnr0ro")nvestitiile5straine5directe5!)SD&5in5'omania5<8A?0asp4 3. Prezentati in minim 2 pagini o societate transnationala la alegere. !locali1are sediu+ scurt istoric+ obiectul de activitate+ produse"servicii+ tarile in care isi desfasoara activitatea+ numarul de anaga3ati in strainatate+ active in strainatate+ van1ari in strainatate+ indicele de transnationalitate+ evolutia cifrei de afaceri+ evolutia profiturilor+ structura actionariat+ dividende"actiune+ principalii clienti+ principalii furni1ori+ bursa la care sunt listate actiunile companiei si cursul lor bursier+ locul ocupat in top 899 cele mai mari companii transnationale+ indicele de transnationalitate+ etc0& De aici Ittp(""arcIive0unctad0org"Templates"%age0aspKint)tem)D7=??<Elang78 puteti descarca fiserele e4cel cu listele celor mai mari societati transnationale din lume !financiare si non5financiare& 4. Prezentati piata mondiala a unui produs sau serviciu in minim 2 pagini !1aIar+ tutun+ miere+ lapte+ sare+ ceasuri+ imbracaminte+ energie nucleara+ petrol+ peste+ bere+ vin+ ulei+ cacao+ medicamente+ 3ucarii+ citrice+ aur+ argint+ diamante+ auto+ produse bio+ lemn+ mobila+ deseuri sau orice alt produs& FA'A #AFEA 5 deoarece e4ista de3a pe netR . Prezentati in minim 2 pagini !rganizatia pentru "ooperare si #ezvoltare $conomica (!"#$) sau !rganizatia %ondiala a "omertului (!%"). Ittp(""JJJ0oecd0org"+ Ittp(""JJJ0Jto0org" &. Prezentati intr'o pagina una din urmatoarele (orme de integrare economica din lume) *+,-+, "+,-+, %$R"!./R, +.$+*, +P$", $"!0+., 1/+%, "$,-+, +$2., +*#$+*, +2+2". 3. "ompletati si interpretati datele din tabelul de mai 4os) !cresterea nominala si reala a %)B&

Anul 2005 =99> =99B =989 =988

Africa de Sud * mld rand !SA'& %)B %)B )ndicele )ndicele preturi preturi preturilor preturilor curente constante curente constante 8:A8 8:A8 ==@= 8>8? =<B> 8A>@ =@@8 8><> =B@? 8>B: Sursa( Fondul Conetar )nternational

Deflatorul %)B

5. "alculati procentul in care moneda unei tari este sub' sau supra' evaluata in comparatie cu dolarul american Tara %ret in %ret in moneda dolari nationala %%# #ursul de scIimb al dolarului 8809805 80:? :9@ =?@ 80=A 88<0B 6 in care moneda este sub5 sau supra evaluata

SUA Carea Britanie #Iile Ungaria Sona Euro Sri LanDa

?0=9 T =0?B lire =9:9 peso @?: forinti <0?B euro =B9 rupee Sursa( TIe Economist

N"#$% &% #%&'()'#%* Temele vor fi scrise de mana0 AtentieRRRR )n ca1ul in care la e4amen scrisul de la tema nu coincide cu scrisul de pe foaia de e4amen+ temele vor fi anulateRRR -umele si prenumele+ centrul )D+ anul+ speciali1area vor fi trecute pe prima pagina+ deasupra titlului+ in coltul din dreapta sus Temele se aduc in sesiune la e4amenul scris+ toate temele intr5o singura folie de plastic pentru fiecare student0 -u introduceti fiecare tema in folie separata si nici in dosarR Temele sunt obligatoriiR La e4amen studentii trebuie sa aiba asupra lor in mod obligatoriu carnetul de student si buletinul0 Bunescu Liliana