Sunteți pe pagina 1din 7

Grup Scolar Virgil Madgearu Iasi Prof. Damian Mirela Gabriela PROIECT DIDACTIC Data: 23.03.2010 Clasa: a I !

!a " Disciplina# $imba %i li&era&ura rom'n( Unitatea: Iubirea Subiectul# Sara pe deal de Mi)ai *minescu Tipul leciei# de recep&are a &e+&ului liric Competene generale: 1. u&ili,area corec&( %i adec-a&( a limbii rom'ne .n recep&area %i producerea mesa/elor .n diferi&e si&ua0ii de comunicare1 2. folosirea modali&(ilor de anali,( &ema&ic(2 s&ruc&ural( %i s&ilis&ic( .n recep&area diferi&elor &e+&e1 3. 3ompre)ensiunea %i in&erpre&area poe,iei Sara pe deal de Mi)ai *minescu. Competene specifice: 1. 4&ili,area ac)i,i0iilor ling-is&ice .n recep&area di-erselor &e+&e1 2. Iden&ificarea elemen&elor specifice din s&ruc&ura &e+&ului1 3. *+primarea propriilor reac0ii pri-ind &e+&ele recep&a&e1 5. 6plicarea unor &e)nici -i,'nd .nelegerea &e+&elor1 7. 3ompararea ideilor %i a&i&udinilor diferi&e .n de,-ol&area aceleia%i &eme1 8. 6rgumen&area unui punc& de -edere.

Competene deri ate # *le-ii -or fi capabili# 1. s( .ncadre,e poe,ia .n con&e+&ul crea0iei lirice eminesciene1 2. s( iden&ifice principalele elemen&e de compo,i0ie a &e+&ului1 3. s( anali,e,e poe,ia pe di-erse ni-eluri de in&erpre&are1 5. s( in&erpre&e,e semnifica0iile poe,iei2 rapor&'nd!o la e&apa de crea0ie eminescian(1 7. s( compare modali&(0ile diferi&e de &ranspunere a mesa/ului .n li&era&ur( %i mu,ic(1 8. s( defineasc( speciile pas&el2 idila2 figura de s&il in&erogaia re&orica2 ri&mul coriambic1 9. s(!si e+prime propriile in&erpre&(ri2 propriile impresii in leg(&ur( cu &e+&ul s&udia&.

!orme de organi"are# fron&al(2 indi-idual( %i pe grupe1 #etode didactice# con-ersa0ia euris&ic(2 audi0ia mu,ical(2 e+erci0iul2 anali,a li&erar(2 problema&i,area1

Grup Scolar Virgil Madgearu Iasi Prof. Damian Mirela Gabriela

#i$loace de %n &&m'nt# manualul2 -olume de -ersuri2 fi%e de lucru2 mi/loace &e)nice audio2 plan%e2 po:er!poin& cu poe,ia.

(ibliografie# Mi)ai *minescu2 Poezii2 *di&ura *;3 P;*SS2 <ucure%&i2 200=1 Vladimir S&reinu2 Eminescu2 *di&ura >unimea2 Ia%i2 1=?=1 Ioana *m. Pe&rescu2 Eminescu i mutaiile poeziei romneti2 *di&ura Dacia2 3lu/!@apoca2 1=?=1 Valeriu @e%&ian2 Metodica predrii textului literar n liceu, *DP2 <ucure%&i2 1=?21 3ons&an&in Parfene2 Literatura n coal2 *DP2 <ucure%&i2 1=99.

Grup Scolar Virgil Madgearu Iasi Prof. Damian Mirela Gabriela SEC)E*+E,E ,EC+IEI STRATE.II DIDACTICE CO*+I*UTURI )I-ATE Argani,area clasei1 Verificarea &emei Ce+ 72 82 92 = D pag 21?E. 6c&uali,area cuno%&in0elor1 *le-ii .ncadrea,( poe,ia .n con&e+&ul crea0iei lirice eminesciene2 in&erpre&ea,( semnifica0ia &i&lului2 pre,in&( &ema %i mo&i-ele li&erare ale operei2 rapor&'nd!o la e&apa de crea0ie c(reia .i apar0ine. 3ap&area a&en0iei se reali,ea,( prin audi0ia roman0ei Sara pe deal... c'n&a&( de Gudor G)eorg)e2 oferind ele-ilor posibili&a&ea de a compara impresiile de lec&ur( cu cele genera&e de audi0ia mu,ical(. *le-ii sun& anun0a0i c( .n aceas&( or( -or in&erpre&a semnifica0iile &e+&ului2 urm(rind s( iden&ifice par&iculari&(0ile de s&ruc&ur( %i compo,i0ie. Se problema&i,ea,( specia c(reia .i aparine poe,ia# e pas&elF Idil(F De ceF 6rgumen&a0iH *s&e o poe,ie de dragos&e sau despre na&uraF $i se e+plic( modul de organi,are a ac&i-i&(0ii. 3lasa es&e imp(r0i&( .n 3 "A;M* D* A;G6@IB6;* 6c&i-i&a&e fron&al( 3on-ersa0ia 6c&i-i&a&e indi-idual( De ce es&e o poe,ie ce aparine ;oman&ismuluiF 6udi0ia mu,ical( Mi/loace &e)nice audio 3on-ersa0ia 6c&i-i&a&e fron&al( *+prim(!0i impresia pro-oca&( de audi0ia piesei. 3ompar!o cu impresia pro-oca&( de lec&ura &e+&ului. ;*S4;S* P;A3*D4;6$* E)A,UARE I&emi

E)OCAREA

REA,I-AREA SE*SU,UI

Grupa I

*+erci0iul

1. 2.

In&erpre&a0i ni-elul s&ilis&ic al poe,iei s&udia&e. Cfigurile de s&ilE Preci,a0i care es&e rima %i m(sura -ersurilor.

Grup Scolar Virgil Madgearu Iasi Prof. Damian Mirela Gabriela %ase grupe2 fiecare grup( primind fi%e de lucru. Dup( un &imp de lucru de 10I!17I2 rapor&orul fiec(rei grupe pre,in&( informa0iile. 6c&i-i&a&e pe grupe cu rapor&are fron&al(

Grupa II 1. In&erpre&a0i ni-elul le+ical al operei s&udia&e. De ce poe,ia aceas&a apar0ine &e+&ului fic&ionalF 6rgumen&a0iH

6nali,a li&erar( Volume de -ersuri

2.

Grupa III 1. 2. In&erpre&ai ni-elul morfo!sin&ac&ic al poe,iei Sara pe deal. 3are es&e semnifica0ia &i&luluiF 3e rol are .n ansamblul poe,ieiF Grupa IV 1. 2. Grupa V In&erpre&a0i ni-elul fone&ic al operei aborda&e .n clas(. De ce aceas&( poe,ie poa&e fi .ncadra&( .n ;oman&ismF

"i%( de lucru

Jn poe,ie apar elemen&e simbolice# salc'mul2 dealul2 care fac lega&ura din&re om si cosmos. $i se e+plica ele-ilor ce e simbolul. Simbolul repre,in&( un procedeu e+presi- prin care se sugerea,( o idee sau o s&are sufle&easc( i care .nlocuie&e o serie de repre,en&(ri. Se anali,ea,( ri&mul poe,iei2 specific'ndu!se c( .n poe,ia aceas&a se in&alnes&e coriambul2 un ri&m re,ul&a& din combina&ia din&re un &ro)eu si un iamb. $i se e+plic( %i figura de s&il din finalul poe,iei! in&eroga0ia re&oric(. "armecul discursului liric es&e

6c&i-i&a&e fron&al( *+punerea 3on-ersa0ia euris&ic(

1. 2.

Iden&ifica0i imaginile ar&is&ice din poe,ie. Selec&a0i din &e+& 5 &ermeni cu forma ar)aica si indica&i forma ac&uala.

Grupa VI 1. 2. Iden&ifica0i regis&rul s&ilis&ic .n care se .ncadrea,( poe,ia %i mo&i-a0i!-( op0iunea. 3are sun& m(rcile subiec&i-i&(0ii .n poe,ia da&(F

Grup Scolar Virgil Madgearu Iasi Prof. Damian Mirela Gabriela spori& de mu,icali&a&ea -ersurilor2 da&( de elemen&ele de pro,odie. *le-ii .%i no&ea,( .n caie&e ideile principale2 ob0in'ndu!se2 .n final2 anali,a &e+&ului .n ansamblu.

Gabla

6c&i-i&a&e fron&al( Jn ce al&e ar&e ai .n&'lni& &ema iubiriiF Jn care din&re aces&ea e mai suges&i-( %i mai comple+( imaginea iubiriiF Jn compara0ie cu celelal&e poe,ii eminesciene2 ce es&e original .n aceas&( poe,ieF Se d( &ema pen&ru acas(. 6c&i-i&a&e indi-idual( Problema&i,area 3are sun& p(rerile -oas&re .n leg(&ur( cu poe,ia s&udia&(F 3e sen&imen&e2 imagini -!a s&'rni& aceas&( oper(F 3on-ersa0ia

RE!,EC+IA

;edac&ea,( un eseu de &ip paralel(2 .n care s( e-iden0ie,i compara&imodali&(0ile prin care se reali,ea,( &ema iubirii2 .n Sara pe deal %i .n nu-ela De la noi2 la 3lado-a.

Grup Scolar Virgil Madgearu Iasi Prof. Damian Mirela Gabriela

!i/& de lucru
Grupa I 3. In&erpre&a0i ni-elul s&ilis&ic al poe,iei s&udia&e. Cfigurile de s&ilE 5. Preci,a0i care es&e rima %i m(sura -ersurilor. Grupa II 3. In&erpre&a0i ni-elul le+ical al operei s&udia&e. 5. De ce poe,ia aceas&a apar0ine &e+&ului fic&ionalF 6rgumen&a0iH

Grupa III 3. In&erpre&ai ni-elul morfo!sin&ac&ic al poe,iei Sara pe deal. 5. 3are es&e semnifica0ia &i&luluiF 3e rol are .n ansamblul poe,ieiF

Grup Scolar Virgil Madgearu Iasi Prof. Damian Mirela Gabriela

!i/& de lucru
Grupa IV 3. In&erpre&a0i ni-elul fone&ic al operei aborda&e .n clas(. 5. De ce aceas&( poe,ie poa&e fi .ncadra&( .n ;oman&ismF Grupa V 3. Iden&ifica0i imaginile ar&is&ice din poe,ie. 5. Selec&a0i din &e+& 5 &ermeni cu forma ar)aica si indica&i forma ac&uala. Grupa VI 3. Iden&ifica0i regis&rul s&ilis&ic .n care se .ncadrea,( poe,ia %i mo&i-a0i!-( op0iunea. 5. 3are sun& m(rcile subiec&i-i&(0ii .n poe,ia da&(F