Sunteți pe pagina 1din 160

Sisteme de achizitii publice (1)

Organizatia Mondiala a Comertului reguli aplicabile intre partile semnatare AAP

U.E. set de reguli aplicabile in relatiile dintre statele membre

Set de reguli aplicate in relatii comerciale interne

Reguli de comert UNCITRAL


VS Feb 2010

Reguli ale IFI: BM, BERD FIDIC


1

Sisteme de achizitii publice (2)


Intelegere plurilaterala cu privire la achizitii guvernamentale (GPA) OMC
Parti
Canada Comunitatile Europene, cu privire la cele 27 state membre: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia si Marea Britanie Cipru, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Republica Slovaca si Slovenia Bulgaria si Romania Hong Kong , China Islanda Israel Japonia Corea Liechtenstein Olanda, referitor la Aruba Norvegia 1 ianuarie 1996 1 mai 2004 1 ianuarie 2007 19 iunie 1997 28 aprilie 2001 1 ianuarie 1996 1 ianuarie 1996 1 ianuarie 1997 18 septembrie 1997 25 octobrie 1996 1 ianuarie 1996

Data intrarii in vigoare


1 ianuarie 1996

Singapore
Elvetia Statele Unite

20 octobrie 1997
1 ianuarie 1996 1 ianuarie 1996
2

VS Feb 2010

Corespondenta Legislatie EU- Legislatie nationala


Sistem Regional/ Aquis Comunitar
Legislatie primara Legislatie secundara Legislatie tertiara

Sistem National

Tratate ratificate de parlamente nationale

Directiva 2004/18/ CE a PE si a Consiliului Directiva 2004/17/ CE a PE si a Consiliului Directiva 89/665/EC (amendata prin Directiva 2007/66/EC) Directiva 92/13/EC

Transpunere in legislatia nationala

(amendata prin Directiva 2007/66/EC) Cazuri Curtea Europeana de Justitie


REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI

Aplicare obligatorie
Cazuri Curtea Europeana Prima Instanta
3

Prezentul

regulament este obligatoriu in toate elementele sale i se aplica direct in toate statele membre

VS Feb 2010

Directivele 17 si 18

Se transpun in legislatia nationala Coordoneaza legislatia nationala peste praguri! Fac referire la aspecte ce sunt esentiale pentru aplicarea principiilor NU Definesc cum se face o achizitie Fac referire la aspecte operationale in derularea procedurilor

4
VS Feb 2010

Despre fonduri post aderare....

5
VS Feb 2010

Cadrul legislativ al UE 2007-2013


Regulamente generale si specifice si documente de lucru care stabilesc:
Cadrul institutional
Responsabilitati institutii Documente de programare Mecanism financiar Mecanism de control Prioritati / Domenii de interventie Proceduri de monitorizare, raportare, evaluare

Proceduri de rambursare fonduri utilizate incorect

6
VS Feb 2010

Principiile asistentei
Complementaritate, consistenta, coordonare, conformitate Programare multianuala Parteneriat Implementare la nivel teritorial Management si control comun Comisie Stat Membru Aditionalitate Abordare nediscriminatorie si egalitate de gen Dezvoltare durabila

7
VS Feb 2010

Capitolul 21...
Romania
aplicare acquis-ul comunitar in domeniul politicii regionale si al coordonarii instrumentelor structurale

Angajamente
Legislative Institutionale Procedurale

8
VS Feb 2010

Documente de programare 2007-2013


Orientari strategice comunitare, elaborate de Comisie

si

aprobate de Consiliul UE
Stabilesc obiective, eligibilitatea regiunilor si actiunilor

Cadru Strategic National de Referinta, elaborat de fiecare stat membru (CSNR)


Se aproba de Comisia Europeana

Programe operationale (PO), elaborate de fiecare SM


Se aproba de Comisia Europeana

9
VS Feb 2010

Obiective / Instrumente Structurale 2007-2013


Competitivitate Cooperare Teritoriala Europeana

Obiective

Convergenta

regionala si cuparea fortei munca

FEDR

FEDR

FEDR

Infrastructura, Inovare, Investitii

Instrumente Structurale

FSE Fondul Coeziune

FSE

Pregatire vocationala, Ajutoare pentru cresterea ocuparii, incluziune sociala Infrastructura de mediu, transport, Energii alternative

Statele membre cu un PNB//loc sub 90%


VS Feb 2010

Toate statele membre si regiunile


10

Programe operationale 2007 - 2013


Convergenta
PO Sectorial Cresterea Competitivitatii Economioce (FEDR) PO Sectorial Transport (FEDR-DC) PO Sectorial Mediu (FEDR-FC) PO Regional (FEDR) PO Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (FSE) PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative PO Asistenta Tehnica

CNSR

Cooperare teritoriala europeana


Statele membre PO Romania Bulgaria PO Romania Ungaria PO Transnational (Spatiul Sud-Est European) PO Interregional State nemembre (Instrumentul European de vecinatate si Parteneriat IEVP; Instrumentul de Pre-aderare IPA) Programul de cooperare transfrontaliera cu Republica Moldova si Ucraina; Programul de cooperare transnationala in zona Marii Negre (IEVP) Programul de cooperare transfrontaliera cu Serbia

Planul Strategic Dezvoltare Rurala

Corelare

Planul National de Dezvoltare Rurala (FEADR)

Planul National Strategic Pescuit si Acvacultura


VS Feb 2010

PO Pescuit (FEP)
11

Structura Institutionala
Program Operational
PO pentru Cresterea Competitivitatii economice PO pentru Transport PO pentru Mediu PO Regional PO pentru Dezvoltarea Resurselor Umane PO pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative PO pentru Asistenta Tehnica Dezvoltare rurala Pescuit

Autoritate de Management
Ministerul Economiei Ministerul Transporturilor Ministerul Mediului si Padurilor

Organism Intermediar
Agentia Nationala pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea Nationala pentru Turism

Fondul alocat
FEDR

FEDR, FC Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului (8) Agentiile de Dezvoltare Regionala (8), ANIMM Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului FEDR, FC FEDR FSE

Ministerul Dezvoltarii, Regionale si Turismului


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ministerul Administratiei si Internelor Ministerul Finantalor Publice Ministerul Agriculturii si Dezvoltararii Rurale Ministerul Agriculturii si Dezvoltararii Rurale

FSE FEDR -

Autoritati de certificare si plata


Ministerul Finantelor Publice Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
VS feb 2010

FEDR, FSE, FC FEADR, FEP

12

Programe de Cooperare Teritoriala Europeana


Programul de Cooperare Transfrontaliera Romnia-Bulgaria 2007-2013
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romnia-Serbia Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 Programul Operational Comun de Cooperare in bazinul Marii Negre Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romnia Programul Operational Comun Ungaria-Slovacia-Romnia-Ucraina Programul de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei Programul de Cooperare Interregionala INTERREG IV C Programul de Cooperare Interregionala URBACT II Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013 Programul de Cooperare Interregionala INTERACT 2013
13
VS feb 2010

Programe de finantare ale politicii de coeziune - JJJ


JASPERS - Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
Comisia Europeana, BEI, BERD asista Statele Membre in pregatirea proiectelor mari ce vor fi finantate prin FC si FEDR

JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises


Comisia Europeana, BEI si FEI promoveaza cresterea accesului la finantare pentru dezvoltarea IMM in Uniunea Europeana

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas


Comisia Europeana, BEI, BDCE si alte Institutii Financiare Internationale promoveaza dezvoltarea urbana sustenabila fonduri tip revolving

14
VS feb 2010

Sistemul de implementare
ACIS Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale
AUTORITATEA DE AUDIT organism independent

COMITET MONITORIZARE PROGRAM OPERATIONAL Asigura transparenta procesului de implementare

AUTORITATE MANAGEMENT PO Gestioneaza PO - selecteaza proiecte, verifica eligibilitatea cheltuielilor

AUTORITATEA DE PLATA/ CERTIFICARE


Certifica declaratii cheltuieli, cererile de plata, efectueaza plati catre beneficiari

ORGANISM INTERMEDIARA Atributii delegate de catre AM

UCVAP
BENEFICIAR FINAL Propune proiecte, solicita/primeste finantare, implementeaza proiecte

PROIECTE
VS feb 2010

SCHEME DE GRANTURI
15

Cadrul legislativ european Fonduri Structurale si de Coeziune


Regulamentul (CE) nr.1080/2006 Regulamentul (CE) nr.1081/2006 Regulamentul (CE) nr.1082/2006 Regulamentul (CE) nr.1083/2006 Regulamentul (CE) nr. 846/2009 Corrigendum la Regulamentul (CE) nr.1828/2006 Regulamentul (CE) nr.1084/2006

16
VS Feb 2010

Management financiar
Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005

Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006

17
VS Feb 2010

Ajutor de stat
Regulamentul Consiliului (CE) nr.994/98

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006


Regulamentul Comisiei (CE) nr.800/2008 Comunicare a Comisiei Europene nr. 2009/C 83/01

18
VS Feb 2010

Nereguli
Tratatul CE Articolul 274 (ex articolul 205) Tratatul CE Articolul 280 (ex articolul 209a) Conventia UE din 26 iulie 1995 Conventia PIF si cele trei protocoale ratificate Regulamentul Consiliului nr. 2988/95 Regulamentul Consiliului nr. 2185/1996 Decizia Comisiei nr. 352/1999 (EC) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1073/99 Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (Euratom) nr. 1074/99 Document de lucru: Solicitarea de notificare a neregulilor: Solutii practice:19/2002 COCOLAF

19
VS Feb 2010

Valoarea estimata a contractului

20
VS Feb 2010

Estimarea valorii (1)


pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv fara TVA orice forme de optiuni orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii

21
VS Feb 2010

Estimarea valorii (2)


Interzis!!!!!
Divizarea contractului de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica Utilizare metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, Cu scopul de a evita aplicarea prevederilor legislatiei

Important
Modul de comunicare a valorii estimate in contextul prevederilor art 36 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

22
VS Feb 2010

Despre documentatia de atribuire....

23
VS feb 2010

Esentialul necesar pentru o documentatie de atribuire


Cunostinte de specialitate (Caiet de Sarcini)

Cunostinte de AP (procedura, instructiuni asociate)

Capital relational

Capital de decizie
24
VS Feb 2010

Obligatiile expres prevazute de lege pentru Documentatia de Atribuire

Informarea completa si corecta (art.33) Precizarea regulilor privind conditiile de munca si protectia muncii (art.34) Definirea specificatiilor tehnice (art.35) Acceptarea certificatelor privind standardele,incercarile/testarile emise de organisme din UE (art.36)

Asigurarea obtinerii informatiei de catre orice operator economic interesat


(art.40)

25
VS Feb 2010

De la nevoie la documentatie de atribuire

nevoie transformat n necesitate caiet de sarcini/documentaie descriptiv tip contract clauze contract cerine minime de calificare i selectie criterii de atribuire a contractului Proces de intocmire Proces de verificare

26
VS Feb 2010

Documentatie: Interpretare
Deseori, formularile din Documentatie nu acopera, in amanunt, toate aspectele ce pot deveni fierbinti pe perioada derularii procedurii Reguli de interpretare
interpretare gramaticala (intentia cuvintelor) interpretare sistematica (expresii in context) interpretare istorica (scrisori, minute ale intlnirilor, etc.)

interpretare teleologica (intentia partilor)

Interpretarea regulilor difera functie de sistemul de drept

27
VS feb 2010

Nevoie - necesitate documentatie: trasabilitate si continut

28
VS Feb 2010

Procedura de achizitii publice: factori de context reflectati in documente suport


Competente autoritate contractanta

Politica externa

Mediu socio-politic Mediul socio- economic

Profil cultural

Procedura de achizitii publice

Obiective strategice Cadrul legal

Piata

Nivel tehnologic

29
VS Feb 2010

Procedura de achiztie: obiective si considerente desprinse din documente suport

Obiective
Optimizare cost Optimizare planificare Optimizare calitate Limitare risc Flexibilitate contract Optimizare management contract

Considerente
Formare Pachete/loturi Definire obiect contract Modele de compensare Selectare contractori/subcontractori Evaluare performanta

30
VS Feb 2010

Trasabilitate imagine holistica statica


Strategie AC Obiective

Planificare (anual si multianual) inclusiv financiar

Referat de necesitate/ justificare necesitate

Caiet de sarcini

Contract

Nota privind determinarea valorii estimate

Nota justificativa privind alegerea procedurii, inclusiv accelerare Nota justificativa privind stabilirea factorilor de evaluare

Nota justificativa privind stabilirea criteriilor de calificare si selectie

Anunt de participare

Instructiuni si Formulare
31

VS Feb 2010

Despre caietul de sarcini

32
VS Feb 2010

Caiet de sarcini
Descriere obiectiva Produse, servicii, lucrari necesare Contine specificatii tehnice Fara origine, sursa, produse, procedeu special, marca de fabrica sau de comert, brevet de inventie, licenta fabricatie .... Reguli referitoare la conditii de munca si de protectia muncii ce trebuie respectate

33
VS Feb 2010

Abordari Caiet de sarcini


Orientat pe proces
ex - dezvoltarea competentelor de management si un program de training

Orientat pe performanta - atunci cand:


Piata poate oferi solutii inovatoare, creativitate, servicii cu valoare adaugata in cadrul ofertei

Nu este foarte clar ce este disponibil pe piata


Ex:- proiectare, constructie si solutii de operare.

Specificatii tehnice
limitate pentru situatiile cand exista o nevoie specifica sau cerinte statutare, precum intretinerea echipamentelor sau echipamente usor de descris.

34
VS Feb 2010

Utilizare benchmark-uri pentru descriere performante


Pozitionare sistem sub aspectul performantei
realizata pe baza unei metodologii standardizate in baza unor teste realizate de terta parte si acceptate de industrie

Comparabilitate performanta intr-o maniera obiectiva


Trebuie sa excluda discriminarea!!! Benchmark in industrie nu este obligatoriu ci voluntar!

35
VS Feb 2010

Cerintele din Caietul de Sarcini sunt:

Obligatorii
Cerintele esentiale care trebuie respectate de contractor Propunerile tehnice care nu satisfac aceste cerinte sunt excluse din procedura, Trebuie concepute sa asigure: i. Compararea propunerilor tehnice primite, precum si a propunerilor financiare ii. Atingerea obiectivului contractului Acceptare/Respingere

Dorite
Extind cerintele obligatori sau specifica niveluri de perfomanta ridicate Rezultatele aduc beneficii dar nu sunt esentiale (critice) pentru indeplinirea obiectivelor contractului Pot aduce pe durata evaluarii un avantaj participantului care le ofera (atunci cand criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic si daca acestea fac parte din criteriile utilizate pentru evaluarea ofertei tehnice) Sunt stabilite pe baza de: i. comparatii calitative ii. metode de cuantificare (direct sau indirect) a beneficiilor precum costul de oportunitate
36

VS feb 2010

Specificatii tehnice (1)


Expresia utilizata pentru a face referire in ansamblu la texte care descriu in

detaliu:
Caracteristici calitative ale activitatilor Resurse Rezultate contract

Ceea ce ofertantul trebuie sa liciteze, si daca este castigator, sa furnizeze, Reprezinta:


Referintele pentru acceptare si/sau evaluarea ofertelor primite Accept /refuz rezultate sau activitati sau resurse contract

37
VS Feb 2010

Specificatii tehnice (2)


Caracteristici calitate, tehnice, performanta

Cerinte impact mediu (eticheta ecologica)


Dimensiuni, terminologie, simboluri, teste, metode testare, ambalare, etichetare, marcare... Sistem de asigurare a calitatii, siguranta in exploatare

Definite prin:
(cu sau echivalent): Standarde nationale care adopta standarde europene Omologari tehnice europene Standarde internationale Alte referinte organisme de standardizare europene Alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale Precizare performante, cerinte functionale Combinat
38
VS Feb 2010

Caietul de sarcini
Referinte la standarde: SR EN ISO..
Descrieri complete Terminologie optima/adecvata Masurare corecta a activitatii realizate Determinare in intregime a responsabilitatii partii de a implementa contractul Transparenta, etc.

NU trebuie sa:
Restrictioneze competitia

Trebuie sa:
Fie realist in specificarea cerintelor, inclusiv limite, toleranta, livrabile si planificare calendaristica, Permita o metoda structurata pentru evaluarea propunerilor tehnice primite, Concentrare pe rezultat, Includa tinte de performanta sau criterii de acceptare, Actioneze ca un instrument penru monitorizarea contractului, Formeze partea majora a contractului
39
VS feb 2010

Referire la standarde

Standardul national:
adoptat de un organism national de standardizare

Standardul european:
adoptat de catre standardizare o organizatie europeana cu activitate de

Standardul international:
adoptat de catre standardizare o organizatie internationala cu activitate de

40
VS Feb 2010

Tipuri de standarde

Standarde de prescriptii fundamentale Standarde de produs/ activitati de servicii Standarde pentru metode de incercare si pentru analiza

Standarde de organizatie
Toate acestea sunt cu [SR] [EN] [ISO]....... Si
Standarde profesionale Standarde de firma

41
VS Feb 2010

Organizatii de Standardizare
Organizatii internationale de standardizare
ISO(Organizatia Internationala de Standardizare) CEI(Comisia Electrotehnica Internationala)

Organizatii europene de standardizare


CEN (Comitetul European de Standardizare) CENELEC (Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica) ETSI (Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicatii)

Organizatii nationale de standardizare


ASRO Asociatia de Standardizare din Romnia

42
VS Feb 2010

Alte exemple de sigle

ENV Prestandard european I-ETS Standard european intermediar pentru telecomunicatii


TR Raport tehnic ISO publicat; CR Raport tehnic CEN/CENELEC publicat (Certified Reference); HD Document de armonizare european; QC Specificatii pentru atestarea calitatii;

43
VS Feb 2010

Structura si continut standarde


Indicativul standardelor - format din sigla, numar de ordine, an de aparitie
STAS 28 august 1992
SR 28 august 1992 SR EN SR ISO (STAS ISO) SR EN ISO Clasificare: ICS (clasificarea internationala a standardelor ) si CAS (clasificarea alfanumerica ) Titlul standardului; subtitlul Aprobarea,Corespondenta, Descriptorii, Adresa institutiei care a elaborat

standardul,Dreptul de autor
Editia,Metoda de adoptare, amendamente si erate,numarul de pagini Continutul propriu-zis Bibliografie,Comitetul tehnic, Modificari dupa publicare
44
VS Feb 2010

Standardele si specificatiile tehnice


Standardele europene
referential in domeniul prescriptiilor tehnice - elaborate in cadrul organismelor recunoscute si dupa proceduri agreate asigura participarea, in mod egal a ofertantilor conform jurisprudentei Curtii Europene de Justitie, definirea de specificatii tehnice prin referire doar la un standard national este nedreapta (ar reprezenta doar specificul national si nu nivelul de calitate)

DAR.... jurisprudenta Curtii Europene de Justitie


ceea ce este pus pe piata unui stat membru in mod legal nu poate fi interzis pe piata altui stat membru (cazul Casis de Dijon)

!!!!! Utilizarea de standarde de firma - incalcare a principiilor ce guverneaza achizitiile publice


45
VS Feb 2010

Despre contracte...

46
VS feb 2010

Caracteristicile contractului de achizitie publica


Guvernat de dreptul public

Numit

In esenta consensual

Sinalagmatic Cu titlu oneros

Comutativ

Incheiat in scris

47

VS feb 2010

Contract acord - cadru

Contract
Instrument juridic
Partile se angajeaza ferm Prevede actiuni similare la cererea unei parti la diverse intervale de timp

Acord - cadru
Instrument juridic
Partile promit Durata cel mult 4 ani Este urmat de contracte

Durata valabila

subsecvente
Contractul subsecvent poate depasi durata acordului

48
VS feb 2010

Contract vs acord - cadru

Contract
Avantaje Dezavantaje

Acord-cadru
Avantaje Atesta numai promisiuni ale partilor Se obtin produsele dorite cu celeritate Dezavantaje Imposibilitate de a renunta la promisiune Nu impulsioneaza accelerarea progresului

Atesta angajamente ferme Se pot obtine produse de generatie noua Intretine concurenta pe piata
VS feb 2010

Rupere relativ usoara a intelegerii

Fiabilitatea produselor nu este cea asteptata Catalizeaza concurenta neloaiala

Stabilitatea afacerii

Inchide accesul pe piata


49

Tipuri de contracte dupa actiune

Furnizare
Furnizarea unuia sau mai multor produse:
prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere cu sau fara

Servicii
Prestarea unui serviciu cuprins in Anexa 2A

Executie
Executia de lucrari sau executia unei constructii

Sau
in Anexa 2B
Atat proiectarea cat si executia de lucrari sau atat proiectarea cat si executia unei constructii

optiune de cumparare leasing, cu sau fara optiune de cumparare.

Realizarea prin orice mijloace, a unei contructii care corespunde cerintelor

50
VS feb 2010

Tipuri de contracte dupa scop


Servicii (proiectare, Consultanta) Furnizare Management Constructie Dare in Functiune (PIF)

Executie

P
PA C PAMC

(PAMCD)
PAC PACD Cheie (incl.) (incl.) (incl.)

PACA (de asemenea PAIC): se refera la o parte a mecanismului, sisteme particulare Cheie: se refera la intregul mecanism
51
VS feb 2010

Tipuri de contracte dupa modelul de compensare


Compensare
Contracte cu pret fix
Pret fix ferm
Pret fix cu ajustarea pretului dpdv economic Plafon de pret fix Pret fix cu redeterminare

Contract costuri rambursate


Cost plus procent fixat
Cost plus onorariu fixat Cost plus onorariu fixat & pret minim garantat Cost plus onorariu fixat & participatii

Contracte cu stimulente
Stimulent pret fix Stimulent costuri rambursabile Stimulent cost Stimulent livrare Stimulent performanta

ContracteTimp-si-Material
Contracte pe ora de munca Pret unitar

52
VS feb 2010

Ce face diferenta? (1)

Principiul Autoritatii Contractante:

Executare comprehensiva

Daca este evident ca ceva anume a fost omis din desene si/sau specificatii si care este imperios necesar pentru o functionare satisfacatoare a bunurilor, acesta trebuie considerat ca fiind prezentat de contractor in cotatia sa si trebuie furnizat de contractor pe costurile sale

53
VS feb 2010

Ce face diferenta? (2)

Principiul contractorului

Clauzele comprehensive

Bunurile specificate sunt singurele bunuri pentru a caror livrare contractorul isi asuma raspunderea. Daca este evident ca ceva anume este necesar pentru functionarea in mod satisfacator a bunurilor specificate, atunci Autoritatea contractanta este raspunzatoare pentru comanda si plata acestora, in aceleasi conditii ca si cele agreate de parti in contact

54
VS feb 2010

Contract: Elemente
Contractele contin 3 elemente majore, identificate sau nu in mod expres:

Preambul
Prestatii Contra-prestatii

Preambul/fond
Cum si de ce exista acest contract

Prestatii - Contra-prestatii
Ceea ce partile cad de acord sa faca una
pentru cealalta

Cadru legal

Cadrul legal
Cadrul legal in care partile sunt de acord sa actioneze
55

VS Feb 2010

Continutul elementelor contractului


Preambul
Definitii Documentele Contractului, Standarde Obiectul contractului Conditii de livrare Pretul Modalitate de plata

Preambul

Drepturi si obligatii

Perioada de garantie (garantii)


Legea aplicabila Intrarea in vigoare incetare

Cadru legal

Solutionarea disputelor
56
VS Feb 2010

Contraprestatii
Contract minim
Ce pentru Ce

Contract complet
Ce pentru Ce Cum si Unde Dar daca

Obiect

Pret Scop Pret


Plata
(Cum si Unde)

Contract diletant
Ce pentru Ce Cum si Unde

Livrare
(Cum si Unde)

Obiect
Livrare
(Cum si Unde)
VS Feb 2010

Pret
Plata
(Cum si Unde)

Ce inseamna livrare trzie si care sunt consecintele?

Ce inseamna plata trzie si care sunt consecintele?

Ce inseamna defect la livrare si care sunt consecintele?


57

Documente & Standarde in contractare

Deseori contractele includ documente aditionale ca anexe (ex. descriere livrare, specificare) si reguli sau standarde (INCOTERMS, FIDIC) Risc de contradictie Clauze ce fac referire la documente:
Lista documentelor ce formeaza contractul Ordinea interpretarii

Clauze ce fac referire la standarde:


Lista/definirea termenilor&regulilor standard, Editie/revizuire,

Conditii prevalare in caz de conflict

58
VS Feb 2010

Clauzele privind pretul si plata

Clauza privind pretul


Clauza simpla si clara ce specifica pretul (daca este cazul: pe unitate) si

moneda

Clauza privind plata


modul de plata moneda de plata

metoda de protejare a platii


timpul si locul platii intrzieri la plata consecintele intrzierii la plata

59
VS Feb 2010

Perioada de garantie
Definitia defectului

Inspectie
Calculul perioadei de garantie Actiuni corective
remediere de catre contractor

remediere pe cheltuiala vnzatorului (cumparator sau tert)


inlocuire reducerea pretului returnarea marfii si rambursare/despagubire

60
VS Feb 2010

Cadrul legal

Legea aplicabila
Identificare

Prevederi referitoare la parti

Adresa de notificare Regula numirii Contract in intregime Nulitate partiala inceputul/Sfrsitul contractului Limba

Prevederi aferente legitimitatii contractului Prevederi aferente solutionarii disputelor

61
VS Feb 2010

Clauze minime intr-un contract

Prevederi contractuale pe care orice contract de achizitie publica trebuie sa le contina:


temeiul legal in baza caruia se incheie contractul de achizitie publica definitii, interpretare partile contractante obiectul principal al contractului pretul contractului durata si data de incepere obligatiile partilor sanctiuni ale neexecutarii culpabile a obligatiilor.

62
VS Feb 2010

Clauze specifice
Clauzele contractuale specifice pot face referire la:
garantia de buna executie receptie, inspectii, teste subcontractori modalitatea de ajustare a pretului ambalare, marcare, transport asigurari garantie

cesiune
forta majora etc.

63
VS Feb 2010

Contracte de lucrari

+Gold Book

+Blue Book

+ Ghiduri si alte documente relevante de aplicare


64
VS Feb 2010

Selectare tip de contract

Proiect simplu, constructie obisnuita

NU

Proiectare realizata NU Proiectare in obiectul contractului

Suma forfetara Inexistenta riscuri majore neprevazute Contract la latitudinea autoritatii contractante NU

NU

Complex si/sau riscuri majore

VS Feb 2010

65

Influenta contracte FIDIC asupra Documentatie de Atribuire


Notificare rezultat 8.1 Data de incepere 10.1 Proces verbal la terminarea lucrarilor Perioada de notificare defecte 11.9 Eliberare certificat

8.2 Durata de executie

Data de baza

Intarzieri datorate Contractorului 28z 28z 11 Notificare defecte 9.1 Teste la finalizare

<21z

Depunere oferte

4.2 Garantie de buna executie

Remediere defecte

4.2 Restituire garantie executie

Durata de executie se specifica in zile (extensie clauza 8.4).

66
VS Feb 2010

Grup de lucru: Elementele contractului

Obiective
Trasabilitate in documentatii de atribuire: identificarea elementelor de contract critice care trebuie sa aiba legatura cu caietul de sarcini si criteriul de atribuire

Continut
Identificarea elementelor contractuale critice si determinare legatura cu caietul de
sarcini, factori de evaluare

Proces
Grup de lucru: 25 de minute

Elemente principale pe flipchart


Reflectii in plen

67
VS Feb 2010

Criterii

(calificare, selectie, atribuire)


si Factori

(de evaluare)

68
VS Feb 2010

Criterii de calificare si selectie (1)


Pentru organizatii si nu pentru obiectul contractului, DAR
In relatie cu: Obiectul, complexitatea, valoarea, durata contractului !

Se pot folosi:
Standarde de organizatii Standarde profesionale

DAR:
NU alte tipuri de standarde

69
VS Feb 2010

Criterii de selectie si calificare (2)


Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Autoritatea contractanta este obligata si poate

Legea insolventei nr. 85/2006 cu ultima modificare prin Legea 277/2009, art. 154-2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Autoritatea contractanta are dreptul

Situatia economica si financiara Capacitatea tehnica si/sau profesionala Standarde de asigurare a calitatii Standarde de protectie a mediului

70
VS Feb 2010

Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau: Pretul cel mai scazut

71
VS Feb 2010

Factori de evaluare (1)


Legatura concreta cu specificul contractului
Pret Caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional Caracteristici de mediu Costuri de functionare

Raportul cost/eficienta
Servicii post-vnzare si asistenta tehnica Termen de livrare sau de executie Alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor

72
VS Feb 2010

Factori de evaluare (2)


Factorii de evaluare a ofertei, ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul:
definiti clar in documentatia de atribuire au legatura concreta cu specificul contractului nu pot fi schimbati pe parcursul procedurii

Precizare in ordinea descrescatoare a importantei (art 199)

73
VS Feb 2010

Value for money

74
VS Feb 2010

Value for money in legislatie


Preambul 2004/18/CE, par 5 Preambul 2004/18/CE, par 46

Cea mai buna valoare pentru bani! Bune practici: Standardizat Literatura
75
VS Feb 2010

Diferentiere
Cost pe toata durata de viata
. metodologie prin intermediul careia se analizeaza sub aspect
economic in mod sistematic toate costurile si beneficiile pe ciclul de viata pe perioda de analiza.

Cost pe ciclul de viata..


.metodologie prin intermediul careia se analizeaza in mod sistematic sub aspect economic costul pe ciclul de viata pe perioda de analiza...

76
VS Feb 2010

Achizitii pe ciclul de viata al unei investitii si costul pe intreaga durata de viata

Decizie de a investi

Curba de influenta asupra costului pe intreaga durata de viata

Definire scop

Pre Fezabilitate

Fezabilitate

Proiectare

Punere in opera

Operare si mentenanta

Abandonare

77
VS Feb 2010

ISO 15686-5:2008
Costul pe durata de viata

Costuri conexe (alte cheltuieli)


- Teren - Finantare - Consultanta: managementul proprietatii - Cheltuieli de utilizare - Cheltuieli administrare -Taxe - Altele

Costul pe ciclul de viata

Venituri

Externalitati

Constructie
- Onorarii proiectare - Organizare santier - Realizare constructii montaj - Utilare initiala (inclusiv mobilier) - Taxe - Altele

Mentenanta
- Managementul mentenantei - Reutilare sau reconditionare - Reparatii curente - Reparatii capitale - Intretinere - Intretinere pardoseli - Redecorare - Taxe - Altele

Operare
- Chirie - Asigurare - Costuri de intretinere ciclice - Consumabile - Taxe - Altele

Sfarsitul duratei de viata


- Inspectii pentru distrugere - Distrugere si demolare - Reinstalare pentru a respecta cerintele contractuale

VS Feb 2010

78

Exemplu de bune practici: Costul pe durata de viata in procurement

79
VS Feb 2010

Metode de calcul al Costului de Proprietate si al Costului pe ciclu de viata

80
VS Feb 2010

Care este diferenta?


Informatii privind costul pe ciclul de viata, VNA etc.

Functie de costuri variabile de tipul:


Ore de folosinta, Numar de copii pe luna etc.

Informatii cruciale pentru evaluarea ofertelor


Masina - 5.000 km/an sau 60.000 km/an? Pe autostrada sau pe drumuri de macadam? Pretul obtinut la finalul utilizarii sau costurile de eliminare

81
VS Feb 2010

Metode utilizate
Costul de proprietate si operare pe durata utila de viata
Pret initial de achizitie
Ajustari pentru livrare, variatii in termeni de plata, etc. Valoarea ajustarilor adaugate la pretul ofertei

Costuri operationale pe durata de viata


Combustibil, piese de schimb, mentenanta, (x ani) Costuri anuale calculate la VNA

Costul de proprietate pe durata de viata a obiectului


Durata de viata din punct de vedere economic (x ani) Valoarea de revanzare sau valoarea de eliminare la VNA

Cost in raport cu eficienta


Capitalizarea diferentelor rezultate din eficienta in operare (..boiler, turbine, transformator, etc.), pe durata de viata

Cost in raport cu productivitatea


Determinarea costului pe unitate de iesire pentru comparabilitatea ofertelor
Raport : VNA corespunzatoarea costului pe ciclul de viata al obiectului contractului (x ani) si unitate de iesire
VS Feb 2010

82

Evaluare pentru achizitia a 100 camioane de mare tonaj (1)


Informatii relevante din DA ce se folosesc la evaluare
Evaluarea si compararea ofertelor se va baza pe costul ciclului de viata al camioanelor pe durata primilor 6 ani, astfel:

1. Pret initial
Pretul CIF cotat pentru camioane oferite de firme din afara Romaniei Pretul ex-showroom pentru vehiculele oferite de firme autohtone

2. Costuri de operare si de mentenanta


2.1 costurile cu combustibilul se calculeaza la 100.000 km pe an de functionare la un pret al combustibilului de 0.80 lei per litru, @ 10 % 2.2 costul pieselor de schimb se calculeaza la 100,000 km pe an de functionare, pe baza cifrelor garantate de ofertant pentru fiecare an, @ 10 % Daca nu sunt furnizate informatii de catre ofertanti, AC va utiliza informatii disponibile pe baza experientei anterioare

3. Costurile cu amortizarea
3.1 AC va calcula costurile cu amortizarea pe baza garantiei oferite inainte de prima revizie generala sau in baza experientei trecute, dar in nici un caz mai mult de 8 ani

4. Ofertantii vor furniza toate informatiile necesare pentru calculele de mai sus
83
VS Feb 2010

Evaluare pentru achizitia a 100 masini (1)


A lei
1. Costuri initiale Pretul ofertei ex-showroom/ CIF Ajustare pret de livrare Ajustare aferenta termene de plata Total 2. Costuri de operare si mentenanta Combustibil costul garantat pe fiecare an VNA pe 6 ani Piese de schimb costuri garantate (media) (4,000) (8,000) 34,840 (6,000) 26,130 (5,000) 21,775 Total
VS Feb 2010

B lei
70,000 -1,000 71,000

65,000 6,000 -71,000

VNA pe 6 ani

17,420 43,550
84

56,615

Evaluarea ofertei privind costul pe ciclul de viata al masinii (2)


A lei B lei (6 ani) 12,500 102,050 1 2

3. Valoarea deprecierii (- scadere)


Viata Valoarea deprecierii 4. Costul total al ciclului de viata Clasament (6 ani) 0 127,615

85
VS Feb 2010

Evaluare instalatie termica 500 MW cu arzator alimentat cu carbuni (1)


Informatii relevante din DA ce se folosesc la evaluare Ofertele vor fi evaluate pe ciclului de viata prin evaluarea costului initial si a costului de functionare pe o perioada de 20 ani Evaluarea costurilor de operare va fi bazata pe capitalizarea costurilor pentru

fiecare procent al eficientei instalatiei peste minimum acceptabil, asa cum este
specificat in caietul de sarcini,@ 10% Evaluarea se face dupa cum urmeaza:
Pretul ofertei pentru instalatie si piese de schimb obligatorii Pretul pentru piesele de schimb necesare pentru primii 5 ani de functionare, @10%. Ajustari ale pretului ofertei pentru omisiuni, devieri si exceptii de la conditiile tehnice si comerciale in DA. Economii capitalizate, generate de eficienta instalatiei la o rata de 500. 000 lei pentru fiecare 0.1% ce depaseste 80%. Costuri capitalizate pentru consumuri auxiliare de energie de 2.000 lei pe kw.
86
VS Feb 2010

Evaluare instalatie termica 500 MW cu arzator alimentat cu carbuni (2)


Toate valorile in lei (mii lei) 1. Costuri initiale A C

Pretul total oferit, inclusiv piesele de schimb obligatorii


2. Ajustari (A) (B) (C) Pentru omisiuni ale pieselor de schimb obligatorii Exceptii comerciale (conditii de livrare, de plata)

185,000

200,000

3,000 15,500 28,000

--12,000 24,000

Exceptii tehnice (omisiuni la echipamente, capacitati insuficiente etc.) Cost initial


VS Feb 2010

231,500

236,000
87

Evaluare instalatie termica 500 MW cu arzator alimentat cu carbuni (3)


Toate valorile in lei
Ajustari pentru costuri dupa PIF (A) Costuri capitalizate pentru piese de schimb 40,000 28,000 pentru 5 ani A C

(B)
(C)

Economii capitalizate pentru o eficienta mai mare


Costuri capitalizate ale consumurilor auxiliare de energie Total ajustari pentru costurile de continuare 4. Total costuri evaluate pe baza principiilor costului ciclului de viata Clasament

-12,000
5,000 33,000

-18,000
7,000 17,000 264,500 253,000 1
88

VS Feb 2010

Achizitii Publice Verzi


"un proces prin care autoritatile publice achizitioneaza bunuri, servicii sau lucrari cu un impact redus asupra mediului pe durata de viata in raport cu bunuri, servicii si lucrari cu aceeasi functie de baza, care ar fi fost achizitionate in sistem clasic

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/com_2008_400.pdf

89
VS Feb 2010

Achizitii verzi: 10 sectoare prioritare


Constructii (materiale, operare si dezafectare, mentenanta, realizare lucrari) Produse alimentare si servicii de catering

Transport si servicii de transport Energie Echipamente de birou si computere Imbracaminte, uniforme si alte textile Hartie si servicii de printare Mobilier Produse de curatat si servicii asociate Echipamente utilizate in sectorul medical

90
VS Feb 2010

State Membre cu Planuri Nationale de Actiune achizitii verzi si achizitii sustenabile

9: PNA adoptate
7: PNA in pregatire

3: Nici un PNA 8: situatie neclara

Sursa: RIMAS, Vienna University of Economics and Business Administration


VS Feb 2010

91

Cum? - Legislatie conexa

Promoveaza vehiculele curate si cu consum redus de energie Cerinte pentru vehicule achizitionate de AC Transpunere pana in toamna 2010

92
VS Feb 2010

Tipuri de cerinte cu referire la achizitii verzi

Cerintele din Caietul de sarcini (constructia/performanta) Procesul de productie Managementul proceselor la nivel de organizatie Calificarea personalului

93
VS Feb 2010

Aspecte sociale in achizitii

94
VS Feb 2010

Exemple de obiective sociale

Reducerea somajului
Egalitatea de gen Accesul la piata muncii a persoanelor cu disabilitati sau marginalizate

95
VS Feb 2010

Aspecte sociale in achizitii (1)


C- 31/87 Beentjes: in ce priveste excluderea unui ofertant pe temeiul ca nu se afla in situatia de
a angaja persoane care se afla de mult timp in somaj trebuie remarcat in primul rnd faptul ca o asemenea conditie nu are nici o legatura cu verificarea criteriilor de calificare a contractorilor pe baza situatiei lor economice si financiare si a cunostintelor si capacitatii lor tehnice si nici cu criteriile de atribuire a contractelor O conditie specifica suplimentara de acest fel trebuie sa fie mentionata in anuntul de participare.

96
VS Feb 2010

Aspecte sociale in achizitii (2)


Aplicare ilegala
C- 21/88 Du Pont de Nemours ~ a facut referire la normele nationale prin care se rezerva o anumita parte din contractele publice pentru companiile dintr-o anumita regiune saraca. Scopul aranjamentului preferential a fost de

a promova dezvoltarea si de a combate somajul. S-a considerat ca aceste


aranjamente reprezentau incalcari ale reglementarilor fundamentale din Tratat privind libera circulatie a bunurilor.

97
VS Feb 2010

Grup de lucru: Criteriul de atribuire Achizitii Verzi


Obiective
Intelegerea modalitatii de formulare a criteriului de atribuire in cadrul procedurilor ce includ conceptul de achizitii verzi

Continut
Coroborare informatii Stabilire concluzie si argumentare

Proces
Citire studiu de caz achizitii verzi Documentare pe flipchart 25 de minute Elemente principale pe flipchart Reflectii in plen

98
VS Feb 2010

Oferte alternative si rezerve in oferte

99
VS Feb 2010

Oferte alternative
Numai cnd sunt permise prin documentatie
Obligatia / dreptul de a respinge oferte alternative Se refera la obiectul achizitiei ~ depinde de specificatiile tehnice NU in cazul in care criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut

+ cerinte minime identificabile


Diferente importante / mai putin importante

100
VS Feb 2010

Rezerve
Rezerve se refera la conditiile juridice/economice, cadrul in care are loc prestatia Rezerve minore versus rezerve majore Posibilitatea de a cuantifica valoric o rezerva

101
VS Feb 2010

Selectie, calificare si atribuire in contextul

sustenabilitatii in achizitii

102
VS Feb 2010

Reguli

Criteriile de calificare si selectie:


se refera la cine presteaza/furnizeaza/executa

calificarea si selectia sunt procese distincte

Criteriul de atribuire:
se refera la ce se presteaza/furnizeaza/executa

privesc performanta prestarii/furnizarii/executiei


si efectele pe termen lung

103
VS Feb 2010

Criterii de atribuire

Criteriile de atribuire
.spre deosebire de

Specificatiile tehnice

Termenii contractului
104
VS Feb 2010

Criterii de calificare, selectie, atribuire


Nediscriminatorii
Verificabile & obiective Proportionate in raport cu cerintele din Caietul de sarcini Metodologie de calcul verificabila

105
VS Feb 2010

Proceduri de atribuire si metode asociate acestora

106
VS Feb 2010

Proceduri si metode asociate


Proceduri de atribuire Licitatie deschisa Licitatie restransa Negociere cu publicare Negociere fara publicare Dialog competitiv Concurs de solutii Metode asociate procedurilor
Acord cadru Sistem dinamic de achizitie Licitatie electronica Cumparare directa

Cererea de oferte

107
VS Feb 2010

Licitatie

Negociere

Pentru toate tipurile de contracte daca Limitata la anumite circumstante specificatia tehnica este foarte bine definita Folosita cu succes cand pe piata se Folosita atunci cand competitia nu manifesta o concurenta reala este reala sau viabila, cand prin alte proceduri nu s-au obtinut oferte admisibile, pentru cercetare dezvoltare................... Valoarea contractului este estimata cu Nu exista o estimare reala a valorii precizie contractului Necesita staff instruit in conducerea negocierilor Poate fi derulata on-line
108
VS Feb 2010

Negociere fara publicare anunt de participare


Motive tehnice, artistice, drepturi de exclusivitate Extrema urgenta cu circumstante imprevizibile Cercetare stiintifica,studii si dezv tehnologice fara profit si acoperire de costuri Inlocuire partiala sau extindere sisteme livrate initial cu generare de incompatibilitati sau dificultati in operare si intretinere Marfuri cu tranzactii pe piata de disponibil Organizatii aflate in executare Concurent (i) castigator (i) concurs de solutii Lucrari si servicii suplimentare/aditionale cu conditii cumulative Servicii si lucrari similare noi cu conditii cumulative Anulare LD,LR, DC, CO cu conditii cumulative

109
VS Feb 2010

Dialog competitiv
Pentru toate tipurile de contracte

Negociere
Limitata la anumite circumstante

Folosit pentru a definitiva mijloacele Folosita atunci cand competitia nu de atingere a obiectivului dorit este reala sau viabila, cand prin alte proceduri nu s-au obtinut oferte admisibile, pentru cercetare dezvoltare . Nu este posibila o estimare a valorii Nu exista o estimare reala a valorii contractului contractului Necesita costuri suplimentarea Necesita staff instruit in conducerea pentru consultanti si instruirea negocierilor personalului
110
VS Feb 2010

Vedere de ansamblu Dialog competitiv


5 saptamani
Publicare anunt participare Emiterea chestionarului de precalificare si a documentului descriptiv Sedinta de clarificari & transmiterea Chestionarului completat

3/4 saptamani

Pregatire achizitie

Lista candidatilor precalificati

4 saptamani
Inceperea dialogului Emiterea Invitatiei de Participare la Dialog & Inv, de Transmitere Solutii Preliminare Pregatire solutii preliminare

3 saptamani
Evaluare, clarificari & dialog pe baza solutiilor preliminare

3 saptamani
Raport de evaluare & Aprobarea listei Candidatilor in dialog

4 saptamani
Revizuirea documentelor pt a reflecta rezultatele dialogului

Emiterea Invitatiei pentru Transmiterea Solutiilor Detaliate

Dialog pe baza solutiilor propuse: Solutii detaliate

Evaluare, clarificari, dialog pe baza solutiilor detaliate

Pregatire pentru finalizarea dialogului/negocierii

Posibilitate Dialog pana la definitivarea solutiilor

Finalizarea dialogului Finalizarea documentatiei de atribuire


VS Feb 2010

Emitere documentatie de atribuire

Ajustari de nuanta, Clarificari & Evaluare finala. Ofertant preferat selectat

Confirmarea angajamentului, clarificari si aprobari finale

Inchidere

111

Alocare optima a riscului

Proiectare

Constructie

Tehnologie Operare & mentenata

Proces reglementare

Sectorul Privat Sectorul Public

Venit

Proces de aprobare Elemente de mediu Acceptul clientului

Interfata

Finantare

Riscuri impartite

Interese aliniate intre contractor si autoritate contractanta


112

VS Feb 2010

113

EVALUAREA OFERTELOR, ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

114

DESCHIDEREA OFERTELOR (I)


La data, ora si locul indicate in anunul de participare Proces-verbal include: Modul de desfsurare Aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor Elementele principale ale fiecrei oferte PV este transmis tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire

115

DESCHIDEREA OFERTELOR (II)


Respingere este posibil doar daca: Oferta a fost depusa dup data si ora limita de depunere Oferta a fost depusa la o alta adresa dect cele indicate in anunul de participare Oferta nu a fost nsoita de garania de participare solicitata in documentaia de atribuire

116

EVALUAREA OFERTELOR (I)


Comisia de evaluare: Minim 3 membri Pentru fiecare contract sau pentru mai multe de complexitate redusa Pot fi nominalizai si membri de rezerva Poate coopta experi (fr drept de vot) Evitarea conflictului de interes

117

M4 - EVALUAREA OFERTELOR (II)


Mod de lucru: Poate solicita clarificri sau completri de la ofertani (inclusiv corecta erori aritmetice) Respinge ofertele inacceptabile si neconforme Stabilete oferta castigatoare dintre ofertele admisibile

118

M4 - EVALUAREA OFERTELOR (III)

Oferta castigatoare: Pentru criteriu Preul cel mai sczut: compararea preturilor in lei, fr TVA Pentru criteriu Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: ordinea punctajului acordat conform algoritmului de calcul

ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE (I)


In urmatoarele situatie a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a); b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;

119

ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE (II)


In urmatoarele situatie d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului; Procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor
120

ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE (II)


In urmatoarele situatie e) ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor prin care dispune eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare din anunul/invitaia de participare, din documentaia de atribuire ori din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire. Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o

121

RAPORT DE EVALUARE (I)

Raportul procedurii de atribuire se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea i sediul autoritii contractante;
b) obiectul contractului de achiziie public/acorduluicadru sau sistemului de achiziie dinamic;

c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur;

122

RAPORT DE EVALUARE (II)


e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;
f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o
123

124

COMUNICAREA DECIZIEI DE ATRIBUIRE


Art. 206 - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei si la rezultatul procedurii de atribuire ..., la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora. AC trebuie sa anunte fiecrui candidat respins, motivele de respingere pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau neconform, ementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini; fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru; data-limit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 2562 alin. (1).

125

CONTESTATIA (I)

Poate utiliza cile de atac orice persoana fizica sau juridica daca Are drept sau un interes legitim in legtura cu un anumit contract pentru a crui atribuire se aplica prevederile OUG 34/2006 A suferit, sufer sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecina a: Unui act al autoritarii contractante, de natura sa produc efecte juridice Nesoluionrii unei cereri in termenul legal

126

CONTESTATIA (II)

Numai pe cale administrativ-juridictionala la Consiliul National de Soluionare a Contestaiilor (CNSC), iar plngerea formulata mpotriva deciziei pronunate de CNSC este de competenta curii de apel, secia de contencios-administrativ si fiscal

127

CONTESTATIA (III)

Poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire nainte de ncheierea contractului Persoana vtmata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de 10/5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal nainte de a se adresa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, persoana vtmat notific autoritatea contractant cu privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la intenia de a sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor.

128

CONTESTATIA (IV) - CALENDAR

1 zi lucrtoare de la primirea contestatei AC instiinteaza ceilali ofertani si contestator privind contestatie si masura de remediere (daca este cazul) 3 zile AC trimite dosarul achiziiei si punct de vedere AC are obligaia de a rspunde la orice solicitare a CNSC si a-i transmite orice alte documente relevante in termen de maxim 5 zile de la primirea solicitrii 20 (+10) zile de la primirea dosarului achiziiei publice de la AC, CNSC are obligaia de a soluiona pe fond contestaia 3 zile de la pronunare comunicare deciziei CNSC

129

CONTESTATIA (V)

Dup primirea unei contestaii, Autoritatea Contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei nclcri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri
Contestatorul poate trimite la CNSC si autoritatii contractante o notificare de renunare la contestaie

130

SOLUTII CNSC - ADMITERE

Anulare in parte sau in tot a actului atacat


Obligarea AC de a emite un act sau dispune orice alta msura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire CNSC in funcie de soluia pronunata va decide asupra continurii sau anularii procedurii de achiziie publica

131

SOLUTII CNSC - RESPINGERE

Respingerea contestaiei ca fiind: Nefondata Tardiva Lipsita de interes Lipsita de obiect Introdusa de o persoana fr calitate sau mputernicita sa formuleze contestaia Sau pe orice alta excepie de procedura sau de fond Se retine o suma din garania de participare n raport cu valoarea estimat a contractului (art. 278 1 din OUG 34/2006)

132

SOLUTII CNSC ALTE INCALCARI

Daca CNSC apreciaz ca exista si alte acte care incalca prevederile OUG34/2006, la care nu s-a fcut referire in contestaie va sesiza att ANRMAP cat si UCVAP din cadrul MFP transmindu-le in acest sens toate date/documentele relevante in susinerea sesizrii.

133

CONTESTAREA DECIZIEI CNSC IN INSTANTA

Curtea de Apel, secia administrativ si fiscal Complet de 3 judectori Procedura recursului Precdere

de

contencios

134

CURTEA DE APEL
Plngerea se soluioneaz potrivit dispoziiilor ce privesc materia Recursului din codul de procedura civila, respectiv Plngerea este asimilata unui Recurs, iar aparile ce le formuleaz partea adversa, se numete ntmpinare In ceea ce privete termenul de depunere al ntmpinrii: acest termen este coninut de dispoziiile Codului de procedura civila, respectiv de dispoziiile coninute tot in materia Recursului (1) Preedintele Instanei, dup ce va constata ca procedura de comunicare a hotrrii a fost ndeplinita, va fixa termen de judecata si va dispune citarea parilor si comunicarea motivelor de recurs (primul terme de judecata fiind cel mult 20 de zile). (2) Intimatul este obligat sa depun ntmpinare cu cel puin 3 zile dupa comunicarea termenul de judecata

135

CURTEA DE APEL - SOLUTII

Anularea in tot sau in parte a actului autoritii contractante Obligarea la emiterea actului de ctre autoritatea contractanta ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea contractanta Orice alte masuri necesare remedierii nclcrii dispoziiilor legale in materia achiziiilor publice

136

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA (I)

Sunt de competenta exclusiva a instanelor judectoreti: Soluionarea litigiilor privind acordarea de despgubiri Soluionarea litigiilor aprute dup ncheierea contractului de achiziie publica Plngerile referitoare la procedurile de atribuire de lucrri aferente infrastructurii de transport de interes National

137

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA (II)

Instana competenta Tribunalul, secia de contencios administrativ si fiscal/secia comerciala Taxa de timbru : OUG 34/2006, art. 287, ind. 17

138

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA (III)

Obiect: Acte ale autoritilor contractante Acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire Executarea, nulitatea, anularea, rezolutionarea, rezilierea sau denunarea unilaterala a contractelor de achiziie publica

139

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA (IV)

Masuri provizorii: Masuri de suspendare sau care sa asigure suspendarea procedurii de atribuire, in stadiul in care se afla Alte masuri care sa asigure oprirea implementrii anumitor decizii a autoritii contractante Contractul nu se poate ncheia dect dup soluionarea cauzei de ctre prima instana

140

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA (V)

Soluii: Anularea in tot sau in parte a actului autoritii contractante Obligarea la emiterea actului de ctre autoritatea contractanta ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea contractanta Orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispoziiilor legale in materia achiziiilor publice

141

SOLUTIONAREA LITIGIILOR IN INSTANTA (VI)

Nulitatea contractului: Atribuirea contractului fara respectarea obligaiilor referitoare la publicarea unui/unei anun/invitaii de participare Atribuirea contractului in perioada de suspendare sau in timpul judecrii litigiului Atribuirea contractului in afara acordului cadru sau sistemului dinamic de achiziii

MODELE DE CONTRACTE

Contractele, indiferent de tip, respecta in principal, aceleasi principii: Identifica partile Precizeaza obligatiile partilor Precizeaza caracteristicile din punct de vedere tehnic, ale obiectului (obiectelor) supuse ntelegerii contractuale Stipuleaza sanctionarea nerespectarii obligatiilor Modele de contracte de tip furnizare sau servicii (www.anrmap.ro)

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE FURNIZARE

PREAMBUL

CLAUZE OBLIGATORII

CLAUZE SPECIFICE

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE FURNIZARE - PREAMBUL
Se identifica partile contractante
Definitii se definesc termenii utilizati in contract Interpretari se clarifica modul de interpretare a unor termeni (ex. zi calendaristica sau zi lucratoare)

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE FURNIZARE - CLAUZE OBLIGATORII
Obiectul i preul contractului Durata contractului Documentele contractului Obligaiile principale ale furnizorului Obligaiile principale ale achizitorului Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE FURNIZARE - CLAUZE SPECIFICE (I)
Garania de bun execuie a contractului Recepie, inspecii i teste Ambalare i marcare Livrarea i documentele care nsoesc produsele Asigurri Servicii Perioada de garanie acordat produselor

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE FURNIZARE - CLAUZE SPECIFICE (II)

Ajustarea preului contractului (clauza se


utilizeaza numai daca pretul contractului nu este ferm)

Subcontractani (in cazul contractelor care


presupun si servicii accesorii furnizarii)

ntrzieri n ndeplinirea contractului Fora major Soluionarea litigiilor Limba care guverneaz contractul

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE SERVICII

PREAMBUL
CLAUZE OBLIGATORII CLAUZE SPECIFICE

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE SERVICII - PREAMBUL

Se identifica partile contractante Definitii se definesc termenii utilizati in contract Interpretari se clarifica modul de interpretare a unor termeni (ex. zi calendaristica sau zi lucratoare)

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE SERVICII - CLAUZE OBLIGATORII

Obiectul i preul contractului Durata contractului Documentele contractului Obligaiile principale ale prestatorului Obligaiile principale ale achizitorului Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor

CLAUZE CONTRACTUALE
Garania de bun execuie a contractului Alte responsabiliti ale prestatorului Alte responsabiliti ale achizitorului Recepie i verificri ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare Ajustarea preului contractului (clauza se
utilizeaza numai daca pretul contractului nu este ferm)

CONTRACT DE SERVICII - CLAUZE SPECIFICE (I)

Subcontractani

CLAUZE CONTRACTUALE
CONTRACT DE SERVICII - CLAUZE SPECIFICE (II)

Fora major Soluionarea litigiilor Limba care guverneaz contractul Comunicri Legea aplicabil contractului

Garania de bun execuie a contractului (I) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ., pentru perioada si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului. (se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie) a) Mod de constituire: De regul, garania de bun execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la contract. In cazul n care valoarea garaniei de buna execuie este redus ca valoare, autoritatea contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume n numerar.

Recomandri privind clauzele specifice

Recomandri privind clauzele specifice


Garania de bun execuie a contractului (II) b) Cuantumul garantiei de buna executie - Cuantumul garantiei de buna executie nu va depasi 10% din preul contractului, exclusiv TVA. c) Valabilitatea garantiei de buna executie - Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului.

Recomandri privind clauzele specifice Pentru prevenirea unor greeli n elaborarea contractelor trebuie s avem n vedere: Eventuale consecinte a prevederilor din clauze pe parcursul derularii contractului Clauzele sa fie in perfecta concordanta cu prevederile Specificatiilor tehnice (Caietului de sarcini) Clauzele contractului sa fie exprimate clar si sa nu dea loc la interpretari Contractul sa fie in deplin acord cu oferta

Contracte de publicitate media

Contractul de publicitate media orice contract de servicii avnd ca obiect crearea, producerea i/sau difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare n mas scrise, audiovizuale sau electronice.

Contracte de publicitate media


Legislaie relevant OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare; HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgena Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare i respectiv;

Contracte de publicitate media


De inclus n mod obligatoriu (OUG 34 / 2006, art. 58): a) "Prile contractante au obligaia sa asigure, inclusiv n timpul derulrii contractului, accesul publicului cel puin la urmtoarele informaii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecrui beneficiar final i termenele de executare a prevederilor contractuale."; b) "Accesul la informaiile cuprinse la lit. a) se realizeaz prin intermediul autoritii contractante, care are obligaia de a deine informaii actualizate cu privire la derularea contractului."

Contracte de publicitate media


ATENIE Se va tine seama de Manualul de Identitate Vizuala RECOMANDARE Utilizarea Ghidului de bune practici n achiziia serviciilor de publicitate de ctre instituiile publice (www anrmap.ro)

CONTRACT: clauze specifice


DISCUTII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE SPECIFICE