Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAȘOV–CAIETUL DE PRACTICĂ AL STUDENTULUI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAȘOV–CAIETUL DE PRACTICĂ AL STUDENTULUI CAIET DE PRACTICĂ CAIET DE PRACTICĂ CAIET DE

CAIET DE PRACTICĂ

CAIET

DE

PRACTICĂ

CAIET

DE

PRACTICĂ

CAIET

DE

PRACTICĂ

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAȘOV–CAIETUL DE PRACTICĂ AL STUDENTULUI CAIET DE PRACTICĂ CAIET DE PRACTICĂ CAIET DE

CAIET

DE

PRACTICĂ

CAIET

DE

PRACTICĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Transilvania din Braşov <a href=www. uni t bv . r o CAIET DE PRACTICĂ Anul universitar … /… .. .. " id="pdf-obj-1-2" src="pdf-obj-1-2.jpg">

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

Universitatea Transilvania din

Braşov

CAIET DE PRACTICĂ

Anul universitar … /… ..

..

FIŞA DE IDENTIFICARE
FIŞA DE IDENTIFICARE

Student

 

Facultatea

 

Programul de studii

 

Anul

 

Perioada stagiului de practică

 

Responsabil de practică

 

Director de departament

 

Instituţia gazdă

 

Coordonator de practică

 

din partea instituţiei gazdă

   

C U P R I N S

Pag.

 • 1. Prevederi generale

 • 2. Plan de învăţământ (extras)

 • 3. Fişa disciplinei de practică

 • 4. Activitatea studentului practicant

 • 5. Activitatea coordonatorului de practică

Anexe

 

4

 

8

 

9

 

10

Descrierea instituţiei gazdă

10

Activităţi zilnice

11

 

16

Fişa de monitorizare

16

Analiza global a activităţii de practică a studentului

18

 

19

1 .

P RE V ED ERI

R A L E

G E NE

(extras din Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor pentru ciclul de licenţă elaborat de Biroul de Relaţii cu Mediul Economic şi Socio-Cultural - BRME al Universităţii Transilvania din Braşov)

1.1 Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică

 • 1. Activitatea de practică se desfăşoară în baza fişei disciplinei de practică, elaborată la nivelul departamentului, de către responsabilul de practică pentru fiecare program de studiu.

 • 2. Studenţii au posibilitatea să opteze între trei modalităţi de efectuare a practicii:

a.

Stagiul

de

practică

organizat

de

universitate prin

BRME/facultate/departament, care facilitează obţinerea unor locuri de

practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe

pagina

web

a

universităţii la adresa htt p : // www . u n i tb v.r o . În funcţie de solicitările

universităţii, facultăţile au obligaţia de a asigura practica studenţilor în universitate, la acele programe de studii care corespund necesităţilor universităţii. În aceste cazuri universitatea poate asigura logistica şi documentele necesare. Studenţii au obligaţia de a se prezenta pentru locurile oferite de universitate /facultate şi doar în cazurile în care nu se pot asigura suficiente locuri, să se orienteze spre variantele b. şi c. b. Stagiul de practică propus de student, caz în care identificarea locului de desfăşurare a practicii este obligaţia studentului, fiind o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după absolvire. c. Stagiul de practică propus de asociaţiile studenţeşti, responsabile de facilitarea găsirii stagiilor de practică internaționale conforme cu fișa disciplinei de practică și promovarea lor în rândul studenților prin canale de comunicare online și offline.

 • 3. Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de studenţi, după găsirea locului de practică, studentul înaintează o cerere către secretariatul departamentului coordonator, indiferent de modalităţile de practică alese.

 • 4. Analiza şi validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de

practică.

 • 5. Informaţiile centralizate pe baza cererilor aprobate, cu privire la locul şi perioada de desfăşurare a stagiilor de practică, sunt transmise la responsabilul de practică de la nivelul facultăţii. Acesta va realiza o bază de date cu informaţii referitoare la practica studenţilor din facultate, pe care o va transmite la BRME.

6.

Prezentarea studentului la locul de practică se face în baza unei adrese eliberate de Decanatul Facultăţii, către instituţia gazdă . În prima zi de practică, studentul va prezenta instituţiei gazdă următoarele documente:

a. Adresa eliberată de Decanat atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic,

transmisă de către responsabilul cu practica pe program de studii,

b. CV-ul în limba română, iar la instituţiile gazdă care solicită şi pe cel în limba engleză, c. Copie după cartea de identitate,

d.

Fişa

disciplinei

de

practică,

 

e. Modelul certificatului ce urmează să fie completat de instituţia gazdă la finalul stagiului de practică (conform modelului din Anexa 5).Studenţii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, și trebuie să respecte regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei gazdă, să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi cele pentru situaţii de urgenţă, impuse la locul de muncă de către instituţia gazdă, să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin fişa disciplinei de practică şi să elaboreze proiectul de practică.

 • 7. Reglementarea activităţii de practică între student şi instituţia gazdă rămâne la latitudinea instituţiei gazdă. Studentul îşi asumă întreaga răspundere pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a muncii specifice unităţii gazdă, pe toată durata desfăşurării practicii. În cazul apariţiei unor dispute între studentul practicant şi instituţia gazdă, aceştia pot apela la facultatea de care aparţine studentul, prin BRME, ca să acţioneze ca mediator, dar părţile nu vor implica facultatea în nici un alt mod în desfăşurarea contractului de practică încheiat între ele.

 • 8. Definirea cerinţelor cu privire la locul de practică:

În cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să rezolve o temă, un

proiect, cu relevanţă pentru domeniul de licenţă pe care îl urmează;

 • a. Activitățile desfăşurate trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul activităţilor didactice și să fie utile pentru domeniul de licenţă în care studenţii se pregătesc.

 • b. Instituţia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea de practică a studenţilor care să îi asiste pe tot parcursul perioadei de efectuare a practicii;

 • c. Rezultatele proiectului de practică elaborat de student pot fi utilizate de către instituţia gazdă la care s-a desfăşurat practica;

 • d. Contribuţia financiară a instituţiei gazdă faţă de student (dacă aceasta doreşte) poate reprezenta o formă de responsabilizare a ambelor părţi cu privire la activitatea de practică desfăşurată.

 • e. În

cazul

stagiilor de practică

oferite

de

asociaţiile

studenţeşti

din

universitate, fișa disciplinei de practică va fi revizuită împreună cu coordonatorul de practică, astfel încât aceste cerințe să fie îndeplinite.

 • 9. La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta proiectul de practică, care va conţine următoarele elemente:

  • a. Numele şi prenumele, facultatea, domeniul de licenţă, anul de studii;

  • b. Denumirea instituţiei gazdă, perioada desfăşurării stagiului de practică, numărul total de ore efectuate;

  • c. Coordonatorul de practică desemnat în instituţia gazdă;

  • d. Fişa disciplinei de practică;

  • e. Activităţile desfăşurate, aspecte profesionale specifice;

  • f. Recomandări privind îmbunătăţirea activităţii în instituţia gazdă;

  • g. Alte elemente solicitate de către departamentul coordonator.

Instituţia

gazdă

evaluează

proiectul

printr-un

calificativ (foarte

bine/bine/satisfăcător/ nesatisfăcător) şi validează stagiul de practică prin eliberarea unui certificat care să confirme efectuarea practicii.

1.2 Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practică

 • 1. Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în planul de învăţământ. Numărul punctelor de credit alocate practicii se stabileşte prin planul de învăţământ.

 • 2. Evaluarea competenţelor dobândite de student în stagiul de practică se face prin colocviu, de către o Comisie de evaluare a practicii ce poate cuprinde şi reprezentanţi ai organizaţiilor în care se desfăşoară practica.

 • 3. Comisia de evaluare a practicii se numeşte la nivelul departamentului coordonator, la începutul fiecărui an universitar.

  • 4. Programarea colocviilor se face de către departamentul care coordonează activitatea de practică.

  • 5. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

   • a. există o convenție de practică încheiată între facultate şi instituţia gazdă;

   • b. studentul a lucrat într-un domeniu direct legat de domeniul său de licenţă, folosind şi dobândind cunoştinţe tehnice relevante pentru practicarea profesiei pentru care se pregăteşte, având ca referinţă fişa disciplinei de practică, sau într-un domeniu adiacent, în cadrul căruia și-a pus în practică cunoștințele teoretice dobândite (în cazul stagiilor internaționale derulate de asociaţiile studenţeşti din universitate).

   • c. proiectul de practică a fost verificat şi contrasemnat de către

coordonatorul de practică desemnat de instituţia gazdă;

 • d. proiectul de practică a fost validat de către instituţia gazdă, prin eliberarea unui certificat care să confirme efectuarea stagiului de practică. Certificatul de practică trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute în modelul din Anexa 5.

 • 6. Evaluarea se realizează în baza următoarelor elemente:

  • a. Analiza proiectului de practică prezentat de către student; relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională, în raport cu fişa disciplinei de practică; deprinderile şi cunoştinţele dobândite, calificativul obţinut la evaluarea în instituţia gazdă.

  • b. Evaluarea modului de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de evaluare (se recomandă elaborarea de prezentări profesionale, tip Powerpoint);

  • c. Prezentarea certificatului de practică eliberat de către instituţia gazdă.

2 . P L A N D E Î NV Ă Ţ Ă MÂ NT ( E X T R A S )

3 . F I Ş A

D I S C I P L I N E I

D E

P R A CT I CĂ

4 . AC T I V I T AT E A S T UD E N TUL UI P R A CT I CA N T

4. 1

D ESC R IER EA

I N ST IT UŢ I EI

G A Z D Ă

4. 2

A C TI V I TĂ Ţ I Z IL N IC E

 

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Data

Interval orar

Locaţia

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale

     

(experienţă dobândită, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

A C T IV IT Ă Ţ I N IC E

Z IL

 

Ziua 4

Ziua 5

Ziua 6

Data

Interval orar

Locaţia

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale

     

(experienţă dobândită, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

A C T IV IT Ă Ţ I N IC E

Z IL

 

Ziua 7

Ziua 8

Ziua 9

Data

Interval orar

Locaţia

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale

     

(experienţă dobândită, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

A C T IV IT Ă Ţ I N IC E

Z IL

 

Ziua 10

Ziua 11

Ziua 12

Data

Interval orar

Locaţia

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale

     

(experienţă dobândită, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

A C T IV IT Ă Ţ I N IC E

Z IL

 

Ziua 13

Ziua 14

Ziua 15

Data

Interval orar

Locaţia

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale

     

(experienţă dobândită, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

5. ACTIVITATEA COORDONATORULUI DE PRACTICĂ

5.1 FIŞĂ DE MONITORIZARE

Pe baza activităţii de monitorizare zilnică a studentului, coordonatorul de practică evaluează abilităţile / competenţele studentului, bifând căsuţa corespunzătoare

ABILITĂŢI/ COMPETENŢE

 

Începător

Mediu

Avansat

ABILITĂŢI SPECIFICE

 

Înţelege secvenţialitatea unei sarcini

 

Demonstrează deprinderi de documentare

 

Se raportează corespunzător la cunoştinţele teoretice/ aplică cunoştinţele teoretice

     

Selectează şi utilizează instrumente adecvate (mecanice, electrice, electronice, etc.)

     

Face măsurători şi calcule

 

Notează şi înregistrează corespunzător date tehnice

 

Utilizează corespunzător scheme şi planuri grafice

 

Utilizează

corespunzător

tehnici

şi

tehnologii

     

specifice

Descrie funcţiile şi caracteristicele de siguranţă ale echipamentelor

     

Asamblează manual produse/ echipamente

 

Asamblează

mechanic

(electric)

produse/

     

echipamente

Elaborează/ proiectează produse, subsisteme sau procese

     

Testează produse/ procese/ subsisteme

 

ABILITĂŢI GENERALE

 

Cunoaşte

activităţile

şi

produsele

principale

ale

     

companiei

Comunică adecvat cu colegii, angajaţii, tutorele

 

Comunică adecvat cu clienţii (când este cazul)

 

Demonstrează capacităţi de reflexie şi autoanaliză

 

Demonstrează conduite etice

Se raportează adecvat la cultura organizaţională şi la contextul mai larg al întreprinderilor

     

Analizează experienţele de învăţare relaţionează cu oportunităţile de carieră

şi

le

     

Numele şi prenumele coordonatorului de practică:

Data, semnătura

5. 2

A N AL I Z A

II

ST UD EN T UL UI

D E

G L O B AL Ă

P R A CT I CĂ

A

A

A C T IV I T Ă Ţ

Coordonatorul de practică evaluează performanţa studentului din timpul practicii, realizând o analiză globală pentru:

Calitatea muncii studentului pe perioada practicii (competenţe conforme cu fişa disciplinei):

Capacitatea de comunicare şi lucru în echipă:

Capacitateade învăţare, autoreglare şi independenţă:

Notă propusă

Numele şi prenumele coordonatorului de practică:

Data, semnătura

A NE X E

Anexa 1

Î N REGI ST RA T

C U

N R

. ________

__

DI N

_ ______

_____

CONVENŢIE DE PRACTICĂ

pentru anul universitar 201

/

201

Între

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA”DIN BRAŞOV

FACULTATEA

Decan

 

(nume, adresă, telefon, fax, e- mail)

Persoană de contact

 

(nume, adresă, telefon, fax, e- mail)

şi,

 

(denumire companie)

Director instituţie gazdă

 

(nume, adresă, telefon, fax, e- mail)

Persoană de contact

 

(nume, adresă, telefon, fax, e- mail)

Părţile menţionate mai sus sunt de acord să coopereze pentru realizarea activităţii de practică a studenţilor. Compania parteneră se obligă:

să asigure locuri de practică, convenite de comun acord ca număr;

să organizeze activităţile de supraveghere şi asistenţă pentru studenţi, inclusiv realizarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă, precum şi instructaj pentru situaţii de urgenţă; să asigure desfăşurarea practicii conform planului de lucru stabilit în prealabil de ambele părţi; Universitatea se obligă:

să asigure procesul de selecţie al studenţilor;

să organizeze evaluarea finală a activităţii de practică;

să disemineze rezultatele practicii studenţilor, cu acordul companiei partenere. Evaluarea activităţii de practică se va realiza atât de către universitate cât şi de către

companie, pe baza fişei disciplinei de practică, anexă la prezenta convenţie.

P R A C T ICA

S T U D E N Ţ IL O R

R A C T ICA S T U D E N Ţ IL O R
R A C T ICA S T U D E N Ţ IL O R

Nr.

Facultatea

Domeniul de

Anul de studiu

Număr

Perioada

crt.

licenţă/ Program

studenţ

de studiu

i

 

Semnături ale reprezentanţilor autorizaţi:

Universitatea „Transilvania”din Braşov

Denumirea companiei:

Facultate

a: Decan:

Semnătură şi ştampilă:

Biroul de relaţii cu mediul economic:

Director general / Administrator:

Semnătură şi ştampilă:

Anexa 2

 

Nr.

din

Facultatea de

C Ă T R E ,

 

_

Departamentul

Subsemnatul

_

_,

student(a)

la

Facultatea

de

 

,

programul de studiu

 

_,

anul

de

studiu

_, grupa

_, telefon

_, e-mail

 

, vă rog să aprobaţi

 

efectuarea stagiului de practică la instituţia/compania localitatea

_, din

_ cu domeniul de activitate

_.

Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituţiei/companiei sunt (numele şi prenumele/ adresa/ numărul de telefon/ e-mail)

_.

Student,

Anexa 3

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA

 

C Ă T R E ,

Nr.

_.

din

_

Prin

prezenta

rugăm

acceptaţi

ca

studentul(a)

 

din

anul

de

la

Facultatea

de

efectueze

practica

în

_

dumneavoastră.

 

instituţia/compania

 

Pe perioada stagiului de practică, studentul va realiza un proiect, conform Fişei disciplinei de practică anexate.

Durata practicii este de

cu

_ ore/zi

(total

ore), conform planului de

învăţământ la programul de studiu

_.

Confirmarea îndeplinirii sarcinilor asumate de către student pentru această perioadă se face prin eliberarea unui certificat tip, anexate.

Vă mulţumim pentru colaborare.

DECAN,

SECRETAR,

_

Anexa 4

Atestatul se eliberează pe un format purtând antetul instituţiei gazdă

_

(Instituţia/ Compania)

Nr. din _ ATESTAT DE PRACTICĂ Studentul(a) programul de studiu , Facultatea de , practica în
Nr.
din
_
ATESTAT DE
PRACTICĂ
Studentul(a)
programul de studiu
,
Facultatea de
,
practica în instituţia/compania noastră în perioada
ore.
_, anul
_, grupa
_, a efectuat
_, cu
ore/zi, în total
Practica a fost coordonată de către o persoana desemnată din cadrul
instituţiei/companiei: Numele şi prenumele:
Funcţia:
Tel/ Fax/ E-mail:
.
Studentul(a) a realizat proiectul cu tema
_,
evaluat
cu
calificativul (foarte bine/bine/satisfăcător/nesatisfăcător)
.
Proiectul
conţine
elemente
de
(mare
interes/interes/fără
interes)
pentru
instituţia/compania noastră.
Alte comentarii
.
DIRECTOR,
COORDONATOR PRACTICĂ,