Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TEHNIC!

DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea de Arhitectur" #i Urbanism

REGULAMENT PREDIPLOME 2014


Examenele de finalizare a studiilor n Facultatea de Arhitectur" #i Urbanism din cadrul UTC-N constau din EXAMENUL DE DIZERTA!IE #i EXAMENUL DE DIPLOM". PREDIPLOMA este o faz" premerg"toare diplomei #i const" n prezentarea ntr-o faz" de studiu intermediar" a proiectului de diplom". Ea se prezint" #i sus$ine n fa$a uneia din cele trei Comisii de Diplom" care evalueaz", noteaz" #i d" indica$ii pentru continuarea sau abandonarea studiului pe tema aleas". Examenele de finalizare a studiilor presupun parcurgerea ctorva faze obligatorii: 1. Alegerea temei !i a ndrum"torului; 2. Prezentarea !i notarea prediplomei n fa#a Comisiei pentru prezentarea !i sus#inerea examenului de diploma; 3. Predarea !i notarea lucr"rii de dizerta#ie (lucrare teoretic") de c"tre Comisia pentru verificarea cuno!tiin#elor teoretice !i de specialitate; 4. Predarea, sus#inerea !i notarea proiectului de diplom" n fa#a Comisiei pentru prezentarea !i sus#inerea examenului de diploma; Preciz"ri legate de prediplom": Tema #i ndrum"torul trebuie alese pn" la sfr#itul anului V, n dou" etape. Prima etap" se desf"#oar" pn" la ncheierea activit"$ii didactice din semestrul al II-lea al anului V #i presupune alegerea de c"tre student a temei #i a ndrum"torului (cu acceptul ndrum"torului ales). Cea de-a doua etap" se desf"#oar" n perioada sesiunii aferente semestrului al doilea din anul V #i este una de redistribuire. Astfel studen$ii pot s" #i orienteze practica de var" n favoarea lor, avnd mai mult timp pentru documentare pentru diplom", c"l"torii de studiu #i altele. Cine nu se nscrie pn" la ncheierea semestrului al doilea al anului V, poate beneficia de un al doilea termen, dup" semestrul ntai al anului VI. Aceasta ntrziere duce la amnarea prediplomei #i a diplomei. La prezentarea prediplomei accentul cade pe detalierea conceptului. Se va $ine cont de: atitudinea fa$" de loc, context, o interpretare a temei program motivate conceptual, justificarea deciziilor principale ale studentului care conduc la demararea proiectului. Tot n aceast" faz" studentul poate propune un titlu, un domeniu #i structura pe capitole a lucr"rii de licen$", acestea fiind comentate #i confirmate de comisie. Proiectul trebuie s" aib" un cadru con$inut general bine definit. Misiunea studentului este s" defineasc" mpreun" cu ndrum"torul piesele relevante ale proiectului. ndrum"torul trebuie s" poat" vedea nainte de predare TOATE piesele proiectului #i s" #i spun" punctual de vedere, iar studentul s" aib" posibilitatea s" fac" modific"ri #i s" aduc" mbun"t"$iri. Daca nu, ndrumarea se limiteaz" la probleme de concept #i func$iune, dar nu #i de limbaj de comunicare prin proiect #i tehnic" a reprezent"rilor de 1

arhitectur". n caz contrar, ndrumatorul va putea s" nu permit" sus$inerea proiectului n sesiunea respectiv". Mai pot ap"rea recomandari pentru sus$inerea proiectului, eventual o schem" recomandat" a structurii unei sus$ineri, pe capitolele care ar trebui atinse. Prediploma 2014 este considerate disciplin" a semestrului 1 (conform Planului de nv"$"mnt), fiind creditat" cu 12 credite #i notat" de la 1 la 10. Nota la prediplom" este asimilat" cu o not" de examen. Restan$a la prediplom" va fi programat" n sesiunea de restan$e aferent" semestrului I. n cazul n care #i de aceast" dat" proiectul de prediplom" nu prime#te not" de trecere, studentul se va prezenta n sesiunile ulterioare de restan$e ale anului VI, iar diploma va fi sus$inut" n urmatoarea sesiune de diplome programat". ABORDARE: n faza de prediplom", documenta%ia va prezenta dou" variante de abordare: - n cazul obiectelor noi de arhitectur" pe terenuri libere (sau devenite libere), posibila rezolvare a aceluia&i program arhitectural pe dou" amplasamente diferite sau dou" variante formale pe acela&i amplasament; - n cazul reabilit"rilor, dou" variante de rezolvare pe amplasamentul n cauz". Studentul poate opta ntre reprezentarea ambelor variante cu acela&i grad de detaliere (aprofundare a solu%iei) sau reprezentarea mai detaliat" a uneia dintre solu%ii, considerat" ca nsumnd mai multe calit"%i dect cea de-a doua solu%ie. Astfel, piesele de arhitectur" ale propunerii vor fi prezentate la scara 1:200 n solu%ia 'detaliat"' (cel pu%in o variant" sau ambele variante) &i 1:500 n solu%ia 'sumar"' (cel mult o variant"). CON#INUT: PIESE SCRISE: Constau dintr-un memoriu cuprinznd date generale despre amplasament, preciz"ri referitoare la circula%iile n zon" &i accesele pe amplasament, indici tehnici (POT, CUT) #i din tema-program cu indicarea func%iunilor, suprafe%elor, capacit"%ilor #i fluxurilor. PIESE DESENATE: Vor trebui s" prezinte #i expliciteze: ANALIZA AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR - planuri de ncadrare n teritoriu, de ncadrare n zon" &i sec%iuni prin teren sau desf"&ur"ri de fronturi, cu prezentarea analizelor urbane considerate relevante pentru situl &i tema alese; ILUSTRAREA CONCEPTULUI de interven%ie (pentru fiecare variant" n parte) ntr-o manier" grafic" la libera alegere a studentului, din care s" rezulte atitudinea fa%" de amplasament, modul de n%elegere/interpretare a temei-program, leg"tura dintre analize &i propunere, justificarea principalelor decizii ale studentului n demararea proiectului; PROPUNEREA (pentru fiecare variant" n parte) - planuri de situa%ie (existent #i propus), sec%iuni prin teren sau desf"&ur"ri de fronturi, planurile tuturor nivelurilor, sec%iuni, fa%ade, perspective (simul"ri) exterioare &i interioare. Redactarea prediplomei se va face astfel: 2

PIESE SCRISE - format A4 PIESE DESENATE - format unitar, la libera alegere a studentului. Se impune ca obligatorie ilustrarea conceptului cu cel pu$in o plan#" att la proiectul de prediplom" ct #i la cel de diplom". Analizele prezentate vor fi selectate pentru a sublinia relevan$a conceptului. nscrierea la Prediplom" se face la secretarele Comisiilor de Diplom"-Prediplom" pe email conform termenelor indicate de acestea. Secretarele sunt: As.drd.arh.Teodora BALAN (comisia 1) As.dr.arh. Raluca CIUMAG! (comisia 2) As.drd.arh. Szende SZENTESI (comisia 3) Prezentul regulament a fost ntocmit conform hot"rrii Consiliului Facult"$ii din 10 ianuarie 2011, fiind completat #i actualizat. CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR n conformitate cu structura anului universitar 2013-2014 examenele de finalizare a studiilor n Facultatea de Arhitectur" #i Urbanism se vor desf"#ura astfel: Sesiunea de iarn": Prediplome Diplome (3) Prediplome Sesiunea de var": Prediplome Diplome (1) Sesiunea de toamn": Prediplome Diplome (2) 16-22 iunie 2014 7-13 iulie 2014 1-7 septembrie 2014 (cu plat") 15-21 septembrie 2014 6,7 #i 8 februarie 2014 20 februarie 2014 21 #i 22 februarie 2014

Dizerta$iile se vor preda cu 10 zile nainte de predarea diplomelor la secretarul Comisiei pentru verificarea cunostintelor teoretice si de specialitate: As.drd.arh. Sebastian IONESCU. Pentru sesiunile din var" #i toamn" zilele de sus$inere se vor stabili cu cca. 10 zile nainte de fiecare sesiune.

DECAN Conf.dr.arh. Romulus ZAMFIR

Prodecan FAU Conf.dr.arh. Gheorghe VAIS