Sunteți pe pagina 1din 2

Conditionarea aerului este un O O unitate moder-

na de condi,ionare a
mod de a controla clima in aerului, montata pe
interiorul unei cladiri pentru perete, care aspira
aerul statut din
a asigura un mediu ptacut. incapere ~i emana
aer condi,ionat prin
Cele mai bune rezultate se partea de sus sau
obtin prin circularea aerului cea din fa'a, dupa
cerin,e. Unita,ile
proaspat purificat la tempe- individuale de acest
ratura ~i umiditatea potrivita. tip pot fj progra-
mate pentru a asigu-
ra nivelul dorit al
C llid respiram; inhalam oxigenul de care fluxului de aer, al
are nevoie corpul nostru ~i expiram temperaturii ~i al
dioxid de carbon daunator. in majori- umidita,ii tot timpul
tatea cladirilor nu exista pericolul de a se con- saptamanii. Aceasta
suma intregul oxigen, deoarece aerul proas- se poate face prin
pat patrunde prin geamurile deschise ~i prin utilizarea unei
u~i cand acestease deschid. Dar problemele unita,i de control
apar in anumite conditii climatice, in avioane portabile cu radia,ii
sau alte mijloace de transport, sau in cladiri infraro~ii, care
sau camere folosite in scopuri speciale. seamana cu tele-
in timpul iemii, unii oameni i~i inchid comenzile folosite
toate ferestrele ~i u~ile ~i blocheaza orice pentru televizoare ~i
crapaturi pentru a impiedica sa intre curentii aparate video.
8 de aer rece. Daca i~i incalzesc camerele cu Uneori mai multe
radiatoare cu gaz, care consurru1 aerul din unita,i de condi,io-
interior, continutul de oxigen al aerului scade nare a aerului
rapid, facandu-l imposibil de respirat in mod dintr-o cladire sunt
adecvat. Unii oameni s-au sufocat in aseme- legate intre ele ~i
nea conditii. Deschiderea geamurilor permite controlate printr-un
patrunderea aerului curat ~i elimina pericolul sistem de calcula-
sufocarii, dar curentul poate raci camera. toare.
Un alt tip de problerru1 apare in climatele
calde ~i umede. in asemenea conditii, O Sistemul de
pompa termica cu
baterie ciclu invers. pe baza
uscata/degajator de apa. asigura o
de catdura forma de
unita\i terminalede condi,ionare a aeru-
in(alzire/racire lui eficienta din
punct de vedere
energetic. Aerul cald
din par'ile mai calde
ale cladirii este
transferat. prin inter-
mediul unor bucle
de apa circulante. la
aerul din par'ile mai
reci ale cladirii.
Acest fapt minimal-
izeaza produc,ia
boilerului pe vreme
rece, reducand astfel
costurile. De aseme-
nea. el minimal-
izeaza cantitatea de
caldura care trebuie
emisa pe vreme
calda de catre dega- 0.
"
jatorul de caldura. c
B
Bucla de apa este '6
"
o
schimbator de reglata prin injectare u
caldura sau inlaturare de ~
caldura. ~

415
AERULUI

CONTROL SUPERIOR
0 un;tate montata in tavan econom;se~te
spat;u valoros pe podea ~; pe peret;. Aceasta
un;tate as;gura incalz;rea sau rac;rea d;recta a
aerulu; d;n incapere. cu opt;unea de a aduce
aer proaspat de afara.

0.
E
$
~
~

oamenii nu se simt bine in case, dar deschi- caz, sistemele de aer conditionat sunt folosite cl:ldiri prin conducte, sau de unit:lti individuale
derea tuturor ferestrelor nu aju~, pentru c;l pentru a asigura un mediu mai racoros. in alte montate jn ferestre sau jn peretii exteriori.
aerul de afar;l este cauza problemei. fabrici, ~i in multe magazine ~i birouri, sis- Un sistem tipic functioneaz:l prin extragerea
in multe case problema poate s;l apar;l temele de aer conditionat pot asigura Incalzire aerului st:ltut din 1:nc:lpere prin conducte de
doar In buc;l~rie. G;ltitul produce adesea sau racire, dupa necesitati. evacuare, amestecarea lui cu aer proasp:lt ~i
canti~ti mari de vapori de ap;l, f;lcand Inc;l- Exista cazuri in care sistemele de conditio- apoi f1ltrarea amestecului pentru a jnl:ltura din
perea nepl;lcut de umed;l. Dac;l o ma~in;l de nare a aerului sunt esentiale. De exemplu, el orice murd:1rie sau praf. Aerul f1ltrat trece
g;ltit cu gaz nu are ventilatie adecvat;l, se pentru cei care lucreaza adanc sub pamant, apoi printr-un element de r:1cire. El este dezu-
reduce continutul de oxigen al aerului, deoa- cei care calatoresc cu trenuri subterane, In midificat, iar temperatura mai sc:lzut:l deter-
rece fl;lc;lrile consum;l oxigen in timp ce ard. aeronave care zboara la altitudini mari, unde min:l vaporii de ap:l s:l se condenseze sub
aerul este extrem de rece ~i la o presiune prea form:l de pic:lturi, care sunt jnl:lturate. Apoi
intre,inerea vie,ii scazuta pentru a putea respira. aerul este jnc:llzit la temperatura dorit:l ~i tre-
Spitalele, fabricile, cl;ldirile cu birouri ~i alte cut printr-un filtru care lnl:ltur:1 mirosurile. in
incinte prezin~ diferite probleme care sunt Ventila1ia unele cazuri, aerul trece ~i printr-un umidifica-
rezolvate prin folosirea aerului conditionat. Cladirile care nu necesita conditionarea com- tor, pentru a i se ad:1uga cantitatea potrivit:l de
Blocurile operatoare trebuie etan~ate pentru a pleta a aerului, sau instalareaar fi prea costisi- vapori de ap:l. Aceasta se poate face, de exem-
preveni p;ltrunderea In atmosfe~ a bacteriilor toare sau dificila, conditii1e se pot Imburultati plu, pentru a asigura conditiile optime pentru
~i altor particule potential d;luri;ltoare, ceran- prin instalareaunui sistem simplu de ventilatie. un proces industrial. Dup:l conditionare, aerul
du-se o alimentare cu aer bine purificat. Multe O metoda simpla de ventilatie controlata este este suflat 1:n1:nc:lpere cu putin peste presiunea
fabrici necesit;l conditii de cur;ltenie deplin;l - instalareaventilatoarelor electrice de extraqie. atmosferic:l, pentru ca s:l scoat:l aerul st:ltut.
~i astfel ~i de aer curat -pentru fabricarea com- Necesitatile de ventilatie sunt exprimate In
ponentelor de precizie precum microcipurile. termenii numarului de schimburi de aer nece- Trei tehnici
Studiourile radio ~i de 1nregistr;lri sunt etan~ate sare In fiecare ora. De exemplu, o bucatarie in Pentru cl:ldirile mari, exist:l trei tipuri princi-
pentru a se preveni receptarea sunetelor exte- functionare necesita aproximativ 15 schimburi pale de sistem de conditionare a aerului. in
rioare de c;ltre microfoane. Alimentarea cu aer de aer pe ora. O bucatarie avand marimea de sistemele cu aer temperatura jnc:lperii este
pentru asemenea studiouri este trecut;l prin fil- 3,7x3x2,4mar necesitao mi~caretotala de aer controlat:l de aerul conditionat. in sistemul
tre fonoabsorbante inainte de a intra, pentru a de aproximativ 400 m3/ora.Aceastaar putea fi aer-ap:l temperatura jnc:lperii este reglat:l de
minimaliza intensitatea sunetelor nedorite. fumizata de un ventilator de extractie de 19 apa fierbinte sau rece care trece printr-un ele-
Oamenii nu pot lucra eficient in fabrici ~i cm, cu o capacitate de circa 425 m' pe ora. ment din fiecarecamer:l. in sistemul pe baz:l
birouri Imbacsite. De~i costul initial de insta- de ap:l unitatea central:l asigur:l doar apa pen-
lare a unui sistem de conditionare a aerului Conditionarea completa tru 1:nc:llzire sau r:1cire. intregul aer p:ltrunde
poate s;l fie mare, rata m:lrit;l a productivit;ltii .a aerului prin ventilatoare individuale jn fiecare camer:1.
ce rezult;l din imbun;l~tirea conditiilor de Pe langa ventilatie, sistemelede conditionare a Sistemele aer-ap:l ~i cele pe baz:l de ap:l
lucru face investitia profitabil;l. in unele fa- aerului curata aerul ~i li mentine temperatura~i sunt mai economicoase ~i functioneaza cu
brici c;lldura emanat;l de utilaje este mai mult umiditatea intre anumite limite. Aerul poate fi zgomot mai redus decat cele pe baz:l de aer,
decat suficient;l pentru a Inc;llzi incinta, chiar conditionat printr-o unitate centrala care fumi- care necesit:l conducte mari de aer. Dar sis-
~i In timpul iemilor celor mai feci. in acest zeaza aer conditionat in diferite parti ale unei temele pe baz:l de aer sunt cele mai eficiente.

416
~tiint:l ~i tehnologie 38 -iNcALzIREA ~tiinta ~i tehnologie 39 -ILUMINAREA