Sunteți pe pagina 1din 822

Prof. Dr.

Radu Moga Mnzat

BOLI

VIROTICE I PRIONICE ALE ANIMALELOR

Lucrare distins cu premiul Paul Riegler pe anul !""# de ctre Academia de tiin$e Agric%le &i 'il(ice 'ec$ia Medicin Veterinar

Pr%)* dr* RA+, MO-A M.N/AT

BOLI VIROTICE I PRIONICE


ALE ANIMALELOR

PRO0* +R* RA+, MO-A M.N/AT

BOLI

VIROTICE I PRIONICE ALE ANIMALELOR

i(

Coordonare &i editare

PROF. DR. RADU MO


Autori
1%rdine al)a2etic3

A M!N"AT

PROF. DR. MI#AI CARP C4RARE


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Ia&i

CONF. DR. ELENA POTECEA


0acultatea de Medicin Veterinar ,ni(ersitatea 5'piru 6aret Bucure&ti Cercett%r &tiin$i)ic pr* I

PROF. DR. NICOLAE C4TAN4


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V*B* Timi&%ara

EF LUCR. DR. MARIU$ R4MNEAN9U


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V*B* Timi&%ara

PROF. DR. TOMA COMAN 0acultatea


de Medicin Veterinar ,ni(ersitatea 5'piru 6aret Bucure&ti Cercett%r &tiin$i)ic pr* II

PROF. DR.

#EOR #E R4PUNTEAN

0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Clu=>Nap%ca

DR. VERONICA CON$TANTINE$CU


A*-*M*V*R* Bucure&ti

CONF. DR. ELENA ROTARU


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Bucure&ti

PROF. DR. ELIA$ ERVIN


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Bucure&ti La2%rat%rul de tiin$e animale ,ni(* 5Ben -uri%n 7 Beer '8e(a7 Israel

DR. VA$ILE $ECAIU


A*-*M*V*R* Bra&%( Cercett%r &tiin$i)ic pr* I

CONF. DR. VIOREL #ERMAN


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V*B* Timi&%ara

DR. OVIDIU $ICOE


R%m(ac C%mpan? '*A* Bucure&ti

PROF. DR. RADU MO

A M !N"AT

PROF. DR. MARINA $P!NU


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Clu=>Nap%ca

0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V*B* Timi&%ara

DR. EMIL . ONE9


C%nsultant &t* pr%2l* med* (et* ',A Mem2ru al Acad* de tiin$e Ne: ;%r<

PROF. DR. CON$TANTIN TIRBU


0acultatea de Bi%te8n%l%gii ,*'*A*M*V* Bucure&ti Cercett%r &tiin$i)ic pr* I

DR. NICOLAE P4$T!RNAC


A*-*M*V*R* Bra&%(

DR. PETRU TIUBE


R%m(ac C%mpan? '*A* Bucure&ti Cercett%r &tiin$i)ic pr* I

PROF. DR. TUDOR PERIANU


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Ia&i

PROF. DR. IULIAN 9O

OE

PROF. DR. VALENTIN POPOVICI


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Bucure&ti Cercett%r &tiin$i)ic pr* I

0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Bucure&ti

PROF. DR. CON$TANTIN VA$IU


0acultatea de Medicin Veterinar ,*'*A*M*V* Clu=>Nap%ca

CUPRIN$
CUV!NT %NAINTE & R. Moga Mnzat ************************************************************************************************ 'V Ca(. ) BOLI PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. ADENOVIRIDAE & V. Herman 7 O. Sicoe **** )
)* +*

enera,it$i (ri-ind adeno-iride,e &i adeno-iroze,e @3 ************************************************) @3 @*@* Bo,i (rodu.e de -iru.uri /n0adrate /n genu, Mastadenovirus ************************** 1
@*@*@*

In)ec$iile cu aden%(irus canin **************************************************************************************** 1

@*@*@*@* 6epatita in)ec$i%as canin

@*@*@*!* Tra8e%2r%n&ita (iral a cAinil%r **************************************************************************** 2 @*@*!* In)ec$iile cu aden%(irus 2%(in ******************************************************************************* 3 @*@*B* In)ec$iile cu aden%(irus ec(in ************************************************************************************** )4 @*@*C* In)ec$iile cu aden%(irus p%rcin ************************************************************************************ )) @*@*#* In)ec$iile cu aden%(irus %(in ************************************************************************************** )+ @*@*D* In)ec$iile cu aden%(irus caprin *********************************************************************************** )+ @*!* Bo,i (rodu.e de -iru.uri /n0adrate /n genu, Aviadenovirus *************************** )1 @*!*@* Br%n&ita prepeli$ei ******************************************************************************************************* )1 @*!*!* 6epatita cu c%rpi incluEi%nali ************************************************************************************** )5 @*!*B* 'indr%mul de 8idr%pericard **************************************************************************************** )5 @*!*C* In)ec$iile respirat%rii cu a(iaden%(irusuri ******************************************************************** )2 @*!*#* Alte in)ec$ii cu a(iaden%(irusuri ********************************************************************************* )6
!3

********************************************************************************** 1

************************** )3 @*B* Bo,i (rodu.e de -iru.uri /n0adrate /n genu, Atadenovirus !3F @3 *********************************************************************************** )3 @*B*@* 'indr%mul scderii %uatului @3 @*B*!* Pneum%enterita cu aden%(irus 2%(in *********************************************************************** +7 @3 @*B*B* In)ec$ia cu aden%(irus cer(id *********************************************************************************** +6
@*C* Bo,i (rodu.e de -iru.uri /n0adrate /n genu, Siadenovirus ****************************** +3 @*C*@* Enterita 8em%ragic (iral a curcil%r *********************************************************************************** +3 @*C*!* B%ala splinei marm%rate a )aEanil%r ************************************************************************************* 1)
@3F !3

!3F @3

Ca(. + FAM. ASFARVIRIDAE & G . R!untean ******************************************************************************* 17


!*@* Pe.ta

(or0in afri0an **************************************************************************************************** 17

Ca(. 1 INFEC9II PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. "IR"OVIRIDAE & R. Moga Mnzat **** 83
B*@* Boa,a B*!* Ane9ia

0io0u,ui &i (ene,or ********************************************************************************** 83 infe0$ioa. a (ui,or ***************************************************************************************74 B*B* Cir0o-iroza (or0in ***************************************************************************************************** 78

Ca(. 8 INFEC9II PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. HE#ADNAVIRIDAE & R. Moga Mnzat **********************54 Ca(. 7 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. HER#ESVIRIDAE & ". Vasiu)*F #. tiu$e+*: R. Moga Mnzat1* ************ 51

Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e B3 ******************************************************************************************* 51 @3 #*@* Te,ita u,0erati- ;er(eti0 <o-in ******************************************************************************** 57 @3 #*!* Rinotra;eita infe0$ioa. <o-in = -u,-o-aginita (u.tu,oa. ****************************** 52 @3 #*B* En0efa,ita ;er(eti0 <o-in ********************************************************************************************* 21 @3 #*C* Rino(neu9onia infe0tioa.a e0-in>a-ortu, 0u -iru. a, ie(e,or ************************ 28 @3 #*#* #er(e.-iroza 0anin ************************************************************************************************************ 23

VIII
#*D* Rinotra;eita

Boli virotice i prionice ale


infe0$ioa. a fe,ine,or @3 ****************************************************************************** 6) @3 #*G. Boa,a ,ui Au?e.z@A **************************************************************************************************************** 61 @3 #*H* EBante9u, 0oita, e0-in ******************************************************************************************************* 63 @3 #*I* Enterita -ira, a ra$e,or ******************************************************************************************* 3) @3 #*@"* Laringotra;eita infe0$ioa. a-iar ********************************************************************* 31 @3 #*@@. Rinita 0u in0,uzii a (ur0ei,or>infe0$ia 0u 0ito9ega,o-iru. (or0in ************** 32 @3 #*@!. Fe<ra 0atara, 9a,ign>0oriza gangrenoa. ***************************************************** 36 @3 #*@B* Infe0$ii (rodu.e de a,te -iru.uri ;er(eti0e ******************************************************* )41 +* #*@C* Boa,a ,ui Mare@ ***************************************************************************************************** )45

Ca(. 5 INFEC9IILE PRODU$E DE VIRU$URI

DIN FAM. #A#I%%OMAVIRIDAE G . R!untean *****************************************))6

Con.idera$ii genera,e (ri-ind etio,ogia (a(i,o9atoze,or **************************************))6 D*@* Pa(i,o9atoza <o-in *************************************************************************************** )+4 D*!* Pa(i,o9atoza 0a<a,ine,or ******************************************************************************* )+1 D*B* Pa(i,o9atoza ie(uri,or *********************************************************************************** )+8 D*C* Pa(i,o9atoza 0anin *************************************************************************************** )+5 D*#* Pa(i,o9atoze,e a,tor .(e0ii ***************************************************************************** )+5
Ca(. 2 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. #ARVOVIRIDAE & M. Rmnean$u)*: R. Moga Mnzat+*: V. Seca&iu1*: N. #strnac8* * )+3

enera,it$i (ri-ind (ar-o-iride,e &i (ar-o-iroze,e !3 *************************************** )+3 @3 G*@* Infe0$ii,e 0u (ar-o-iru.uri ,a 0ini ............................................................................. )14
G*!*

Par-o-iroza (i.i0i,or @3 ......................................................................................................... )8) @3 G*B* Par-o-iroza <o-in ............................................................................................................ )82 @3 G*C* Par-o-iroza (or0in .......................................................................................................... )83 @3 G*#* Par-o-iroza g&te,or ......................................................................................................... )78 @3 G*D* Par-o-iroza ra$e,or 9o.0ate ......................................................................................... )76 @3 G*G* Infe0$ii 0u (ar-o-iru.uri ,a a,te .(e0ii de ani9a,e &i ,a o9 ............................. )73 B3F C3 G*H* Boa,a a,eutin ............................................................................................................... )54 B3 G*I* Enterita -iroti0 a nur0i,or ....................................................................................... )53
H*@* Infe0$ia

G*@*@. In)ec$ia cu par(%(irusul canin de tip @ 1CPV>@3 ******************************************************** )14 G*@*!* Par(%(ir%Ea canin **************************************************************************************************** )1+

Ca(. 6 INFEC9II PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. #O%&OMAVIRIDAE & V. Seca&iu ..... )25

(o,Ao9a-ira, a <o-ine,or **************************************************************** )22

H*!* Infe0$ia (o,Ao9a-ira, a (.ri,or ***************************************************************** )22 H*!*@* In)ec$ia p%l?%ma(iral a psittacidel%r *********************************************************************** )22 H*!*!* Ne)r%enterita 8em%ragic a gA&tel%r ************************************************************************** )23 H*B* Infe0$ii

0u (o,Ao9a-iru.uri ,a o9 ****************************************************************** )6) 0u (o,Ao9a-iru.uri ,a 9ai9u$e ******************************************************** )6) H*#* Infe0$ii 0u (o,Ao9a-iru.uri ,a roztoare ******************************************************* )6)
H*C* Infe0$ii

Ca(. 3 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. #O'VIRIDAE & R. Moga Mnzat ................ )61

No$iuni genera,e (ri-ind (oB-iru.uri,e &i i9(,i0a$ii,e ,or (ato,ogi0e ************** )61
I*@* Vario,e,e *********************************************************************************************************** )67 I*@*@* Vari%la 2%(inel%r ****************************************************************************************************** )66 I*@*!* Vari%la cail%r************************************************************************************************************* )63

Cupri
I*@*B* Vari%la )elinel%r ******************************************************************************************************** I*@*C* Vari%la cmilel%r*******************************************************************************************************

IX

)34 )3) I*@*#* Vari%la %(in************************************************************************************************************* )3) I*@*D* Vari%la caprel%r********************************************************************************************************* )31 I*@*G* Vari%la p%rcil%r ********************************************************************************************************* )38 I*@*H* Vari%la a(iar ************************************************************************************************************ )35 I*!* E0ti9a 0ontagioa. ***************************************************************************************** +4) I*B* P.eudo-ario,a taurine,or ******************************************************************************** +47 I*C* Der9atita nodu,ar -ira, ***************************************************************************** +42 I*#* $to9atita (a(u,oa. a <o-ine,or******************************************************************** +)4 I*D* MiBo9atoza ***************************************************************************************************** +)+ I*G* Fi<ro9atoze,e ie(uri,or ********************************************************************************** +)5 I*G*@* 0i2r%mul lui '8%pe *************************************************************************************************** +)5 I*G*!* 0i2r%mat%Ea iepurelui de cAmp eur%pean****************************************************************** +)2
Ca(. )4 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. ARENAVIRIDAE & R. Moga Mnzat ********++4

Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e ************************************************************************* ++4 ,i9fo0itar *************************************************************************** ++) @"*!* Fe<re,e ;e9oragi0e **************************************************************************************** +++
@"*@* Corio9eningita @"*!*@* 0e2ra Lassa ************************************************************************************************************** @"*!*!* Alte )e2re 8em%ragice arena(irale ***************************************************************************

+++ ++1

Ca(. )) INFEC9IILE PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. AS(ROVIRIDAE & E. E)ias ........ ++7
@@*@* I.tori0

enera,it$i (ri-ind a.tro-iroze,e &i a.tro-iru.uri,e **************************************** ++7 ************************************************************************************************************** ++7 @@*!* Etio,ogia a.tro-iroze,or ********************************************************************************* ++7 @@*B* Diagno.ti0u, a.tro-iroze,or *************************************************************************** ++5 @@*C* Infe0$ii 0u a.tro-iru.uri ,a 9a9ifere *********************************************************** ++2
++2 ++6 ++3 +14 @@*C*#* Enterita la cAine ******************************************************************************************************* +14 @@*C*D* Enterita nurcil%r******************************************************************************************************* +14 @@*#* A.tro-iru.uri,e a-iare************************************************************************************ +1) @@*#*@* 6epatita (ir%tic a 2%2%cil%r de ra$7 cu astr%(irus 1astr%(ir%Ea ra$el%r3 ***************** +1+ @@*#*!* Enterita puil%r de curc7 cuJ&i sindr%mul m%rtalit$ii 1EPC'M3 ****************************** +11 @@*#*B* Ne)rita acut a puil%r de gin ******************************************************************************** +15 @@*D* Infe0$ii,e a.tro-ira,e u9ane ************************************************************************** +16
@@*C*@* Enterita (i$eil%r ******************************************************************************************************** @@*C*!* Enterita mieil%r ******************************************************************************************************** @@*C*B* Enterita purceil%r ***************************************************************************************************** @@*C*C* Enterita pisicil%r ******************************************************************************************************

Ca(. )+ BOLI PRODU$E DE VIRU$URI

DIN FAM. AR(ERIVIRIDAE K R. Moga Mnzat)*: E)ena Rotaru+* ******** +8)

No$iuni genera,e (ri-ind arteri-iru.uri,e &i i9(,i0a$ii,e ,or (ato,ogi0e @3 ********** +8) @3 @!*@* Arterita e0-in -ira, ***************************************************************************************** +8+ @!*!* $indro9u, tu,<urri,or re.(iratorii &i de re(rodu0$ie a, (or0ine,or !3*************************************************************** +87 Ca(. )1 INFEC9II PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. BIRNAVIRIDAE K (. "oman .......... +5) Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e ************************************************************************** +5)

X
@B*@*

Boli virotice i prionice ale


Bur.ita infe0$ioa. a-iar ****************************************************************************** +5)

Ca(. )8 INFEC9II PRODU$E DE VIRU$UL BOLII DE BORNAC FAM. *ORNAVIRIDAE K (. #erianu .....................................................................+21

Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e ************************************************************************* +21 @C*@* Boa,a de Borna ,a 0a<a,ine *********************************************************************************** +21
Ca(. )7 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI

DIN FAM. *+N&AVIRIDAE K Veronica "onstantinescu)*: R. Moga Mnzat+* ** +26

Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e !3 ******************************************************************************* +26 @3 @#*@* Boa,a A@a<ane ******************************************************************************************************* +23 @3 @#*!* En0efa,ita de Ca,ifornia ************************************************************************************** +6) @3 @#*B* Boa,a de Nairo<i *************************************************************************************************** +6+ @3 @#*C. Fe<ra ;e9oragi0 de Cri9eea=Congo *********************************************************** +61 @3 @#*#* Fe<ra Vii Rift ***************************************************************************************************** +68 @3 @#*D* Fe<ra ;e9oragi0 0u .indro9 rena, *************************************************************** +62 @3 @#*G* $indro9u, (u,9onar 0u ;anta-iru. *************************************************************** +63
Ca(. )5 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. "A%I"IVIRIDAE & N. "tan ****************** +3)

Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e ************************************************************************* +3) @D*@* Boa,a ;e9oragi0 -ira, a ie(uri,or *********************************************************** +3) @D*!* EBante9u, -ezi0u,o. a, (or0u,ui ****************************************************************** +35 @D*B* Ca,i0i-iroza fe,in ***************************************************************************************** +33 @D*C* A,te infe0$ii 0u 0a,i0i-iru.uri ************************************************************************ 14+
Ca(. )2 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI

DIN FAM. "ORONAVIRIDAE & R. Moga Mnzat)*: P. tiu$e+* ************************** 145

No$iuni genera,e (ri-ind -iru.uri,e din fa9. "oronaviridae @3************************** 145 @3 @G*@* a.troenterita tran.9i.i<i, a (or0u,ui *************************************************** 142 @3 @G*!* Corona-iroza re.(iratorie (or0in ************************************************************ 1)5 @3 @G*B* Diareea e(ide9i0 a (or0u,ui ******************************************************************** 1)6 @3 @G*C* En0efa,o9ie,ita (or0in 0u -iru. ;e9ag,utinant ************************************* 1+) @3 @G*#* Peritonita infe0$ioa. a fe,ine,or ***************************************************************** 1+1 @3 @G*D* Enterita tran.9i.i<i, a 0ur0i,or Denterita 0u 0orona-iru. a 0ur0i,or* *** 1+6 !3 @G*G* Bron&ita infe0$ioa. a-iar ************************************************************************ 114
Ca(. )6 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI

DIN FAM. F%AVIVIRIDAE K Veronica "onstantinescu)*: (. #erianu+*:


E)ena #otecea1*: R. Moga Mnzat8* ****************** 116

enera,it$i (ri-ind f,a-i-iride,e &i f,a-i-iroze,e C3 ************************************************ 116 @3 @H*@* Bo,i (rodu.e de -iru.uri din genu, F)avivirus *********************************************** 113
113 18+ 188 185 @H*@*#* Ence)alita de 'aint L%uis **************************************************************************************** 182 @H*@*D* Ence)alita (ir%tic Lest Nile ********************************************************************************** 186 @H*@*G* Ence)alita de prim(ar>(ar 1din Rusia %riental &i Eur%pa %ccidental3 ************ 174 @H*@*H* Ence)alitele pr%duse de (irusurile de cpu& ********************************************************** 17)
@H*@*@* Ence)al%mielita in)ec$i%as a %(inel%r ******************************************************************** @H*@*!* Ence)alita =ap%neE ************************************************************************************************ @H*@*B* B%ala Lessels2r%n ************************************************************************************************* @H*@*C* Mening%ence)alita curcil%r din Israel *********************************************************************

Cupri

XI

@H*@*I* Ence)alita (ii Murra? *********************************************************************************** 171 @H*@*@"* 0e2ra 8em%ragic +engue **************************************************************************** 171 @H*@*@@* 0e2ra gal2en ******************************************************************************************************** 178

***************************************** 177 @H*!* Bo,i (rodu.e de -iru.uri din genu, #estivirus !3 @H*!*@* +iareea (iral 2%(in M 2%ala muc%asel%r 1+VB > BM3 *************************************** 177 B3 @H*!*!* Pesta p%rcin clasic ******************************************************************************************** 15+ @3 @H*!*B* B%ala B%rder ******************************************************************************************************* 167
@H*B* Infe0$ii (rodu.e de -iru.uri din genu, He!acivirus ************************************** 162 @H*B*@* In)ec$iile cu (irusurile 8epatitel%r C &i - la %ameni *********************************************** 162
@3

!3F B3F @3

Ca(. )3 INFEC9II PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. OR(HOM&'OVIRIDAE & R. Moga Mnzat *** 134

No$iuni genera,e (ri-ind -iru.uri,e din fa9. Ort om,-oviridae ********************* 134
@I*@* Inf,uen$e,e ****************************************************************************************************** 134 @I*@*@* Eti%l%gia in)luen$el%r ********************************************************************************************** 13) @I*@*!** Varia$ia antigenic ************************************************************************************************* 131 @I*@*B* Circuite epidemi%l%gice pr%2a2ile ************************************************************************** @I*@*C* In)luen$a ec(in ****************************************************************************************************** @I*@*#* In)luen$a p%rcului ***************************************************************************************************

138 135 844 @I*@*D* In)luen$a a(iar ****************************************************************************************************** 845 DIN FAM. #ARAM&'OVIRIDAE & R. Moga Mnzat)*: ". Vasiu+*: V. Seca&iu1*: 8* G . R!untean ***************** 8)8

Ca(. +4 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI

B%ala de Ne:castle la alte specii de psri decAt gina d%mestic @3 ********************* 81) B3 !"*!* Parainf,uen$a <o-ine,or ************************************************************************************** 811 B3 !"*B* Parainf,uen$a o-in ********************************************************************************************* 881 B3 !"*C* Parainf,uen$a e0-in ******************************************************************************************** 888 B3 !"*#* Parainf,uen$a u9an ****************************************************************************************** 887 !3 !"*D* Pe.ta <o-in ********************************************************************************************************** 885 !3 !"*G* Pe.ta ru9egtoare,or 9i0i ********************************************************************************* 87) !3 *********************************************************************************************************** 871 !"*H* Boa,a CarrF !3 !"*I* Infe0$ia 0u (ara9iBo-iru. ,a (or0 ******************************************************************** 876 !3 !"*@"* Pneu9onia 0u -iru.u, .in0i$ia, re.(irator <o-in **************************************** 873 !3 !"*@@* Rinotra;eita 0ur0i,or ******************************************************************************************* 851 !3F B3 !"*@!* A,te infe0$ii 0u (ara9iBo-iru.uri ,a 9a9ifere **************************************** 857 C3 ********************************************************** 856 !"*@B* Infe0$ii 0u -iru.uri,e #endra &i Ni(a; C3 !"*@B*@* In)ec$ii cu (irusul 6endra ********************************************************************************** 856 C3 !"*@B*!* In)ec$ii cu (irusul Nipa8 ************************************************************************************ 853 !"*@B*!*@* 'indr%mul respirat%r &i ence)alitic al p%rcului ******************************************************** 853 !"*@B*!*!* In)ec$ia cu (irusul Nipa8 la %m *************************************************************************** 82+
!"*@*@*

enera,it$i (ri-ind -iru.uri,e din fa9. #aram,-oviridae @3 ******************************** 8)8 @3 ********************************************************************************************** 8)7 !"*@* Boa,a de NeE0a.t,e

Ca(. +) BOLI PRODU$E DE VIRU$URI

DIN FAM. #I"ORNAVIRIDAE & ". tir$u)*: R. Moga Mnzat+* ************************ 828

Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e !3 ******************************************************************************* 828 @3 !@*@* Fe<ra aftoa. ********************************************************************************************** 827 @3 !@*!* Boa,a -ezi0u,oa. a (or0u,ui DBVP* ********************************************************* 83)

XII
!@*B* Infe0$ia

Boli virotice i prionice ale

0u -iru.u, en0efa,o9io0arditei ,a (or0ine @3 *************************************** 832 @3 !@*C* En0efa,o9ie,ita a-iar **************************************************************************************** 833 @3 !@*#* Po,ioen0efa,o9ie,ita (or0in ***************************************************************************** 74+ @3 !@*D* #e(atita -ira, a ra$e,or **************************************************************************** 747 @3 !@*G* #e(atita -ira, a 0ur0i,or ************************************************************** 742 @3 !@*H* Rinite,e -ira,e e0-ine ********************************************************************* 742 Ca(. ++ INFEC9II PRODU$E DE VIRU$URILE DIN FAM. REOVIRIDAE K I. 9ogoe ........... 746 No$iuni genera,e (ri-ind reo-iru.uri,e &i reo-iroze,e ani9a,e,or ******************* 746 !!*@* Infe0$ii (rodu.e de -iru.uri,e din genu, Ort oreovirus .............................. 743
!!*@*@*

In)ec$ii pr%duse de %rt8%re%(irusuri la mami)ere **************************************************** 743

!!*@*!* In)ec$ii pr%duse de %rt8%re%(irusuri la psri ********************************************************* 7)4 !!*@*!*@* Artrita (iral a(iar ********************************************************************************************** 7)4 !!*!*

Infe0$ii (rodu.e de -iru.uri,e din genu, Or$ivirus ************************************* 7)+

7)+ 7)2 !!*!*B* B%ala lim2ii al2astre *********************************************************************************************** 7)6 !!*!*C* B%ala 8em%ragic epiE%%tic a cpri%arei ************************************************************** 7+7 !!*!*#* B%ala I2ara<i ********************************************************************************************************** 7+7 !!*!*D* B%ala C8uEan ********************************************************************************************************* 7+5 !!*B* Bo,i (rodu.e de -iru.uri din genu, Rotavirus ............................................. 7+2 !!*B*@* +iareea cu r%ta(irus a mami)erel%r &i psril%r ****************************************************** 7+2 !!*C* Bo,i (rodu.e de -iru.uri din genu, "o)tivirus ............................................. 711 !!*#* Bo,i (rodu.e de -iru.uri din genu, A.uareovirus ....................................... 718
Ca(. +1 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI DIN FAM. RE(ROVIRIDAE K Marina S!nu)*/ E. One$0 (. "oman+*/R. Moga Mnzat1* ... 712

!!*!*@* Pesta ec(in ************************************************************************************************************ !!*!*!* Ence)al%Ea ec(in ***************************************************************************************************

No$iuni genera,e (ri-ind retro-iru.uri,e &i retro-iroze,e B3 ***************************** 712 !3 !B*@* Bo,i (rodu.e de a,(;aretro-iru.uri ***************************************************************** 713
!B*@*@*

-rupul leuc%Ee>sarc%m a(iare ******************************************************************************** 713


@3

!B*!* Bo,i (rodu.e de <etaretro-iru.uri ************************************************************ 725 !B*!*@* Carcin%mul mamar al &%arecil%r ***************************************************************************** 725 !B*!*!* Aden%mat%Ea pulm%nar %(in 1aden%carcin%mul pulm%nar %(in3 ************************ 726 !B*!*B* Alte in)ec$ii pr%duse de 2etaretr%(irusuri la animale ********************************************** 76+ @3 !B*B* Bo,i (rodu.e de ga99aretro-iru.uri ******************************************************************** 768 !B*B*@* Leucemia murin **************************************************************************************************** #HC !B*B*!* Leucemia )elin ****************************************************************************************************** 765 !B*B*B* 'arc%mul )elinel%r ************************************************************************************************** 73) !B*B*C* Alte in)ec$ii pr%duse de gammaretr%(irusuri la animale ***************************************** 731 !B*C* Bo,i (rodu.e de de,taretro-iru.uri **************************************************************** !B*C*@* Leuc%Ea enE%%tic 2%(in ***************************************************************************************

735 735 !B*C*!* Alte in)ec$ii pr%duse de deltaretr%(irusuri *************************************************************** 54) !B*C*!*@* Virusurile T lim)%tr%pe umane @ &i ! 16TLV>@7 6TLV>!3 **************************************** 54) !B*C*!*!* Virusul T lim)%tr%pic simian 1'TLV3 ****************************************************************************** 54+

@3

Cupri
!B*#*

XII

Infe0$ii (rodu.e de e(.i,onretro-iru.uri @3 ******************************************************* 548 @3 !B*D* Bo,i (rodu.e de ,enti-iru.uri ******************************************************************************* 547
547 5)4 5)7 !B*D*C* Alte in)ec$ii pr%duse de lenti(irusuri la animale ***************************************************** 5)2 !B*D*C*@* Virusul imun%de)icien$ei )eline *************************************************************************************** 5)2 !B*D*C*!* Virusul imun%de)icien$ei 2%(ine ************************************************************************************* 5)3 !B*D*C*B* Virusurile imun%de)icien$ei maimu$el%r ************************************************************************** 5)3 @3 ! B * G * Infe0$ii (rodu.e de .(u9a-iru.uri **************************************************************** 5+)
!B*D*@* Anemia in)ec$i%as ec(in ************************************************************************************** !B*D*!* B%ala maedi>(isna ************************************************************************************************** !B*D*B* Artrita>ence)alita (iral caprin ******************************************************************************

Ca(. +8 INFEC9II PRODU$E DE R#ABDOVIRU$URI M. "ar! "rare ************************************ 5+8


!C*@* Ra<ia

Con.idera$ii genera,e etio,ogi0e ********************************************************************************** 5+8 *************************************************************************************************************** 5+7 !C*!* $to9atita -ezi0u,oa. *********************************************************************************** 588 !C*B* Fe<ra efe9er <o-in *********************************************************************************** 582
DIN FAM. (OGAVIRIDAE K Veronica "onstantinescu ******************************* 574

Ca(. +7 BOLI PRODU$E DE VIRU$URI

Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e ************************************************************************* 574 e0-in de e.t ********************************************************************************** 57) !#*!* En0efa,ita e0-in de -e.t ****************************************************************************** 571 !#*B* En0efa,ita e0-in de Venezue,a ************************************************************************** 577 !#*C* Boa,a -iroti0 eta; ************************************************************************************* 572 !#*#* Fe<ra de $ind<i. ******************************************************************************************** 576 !#*D* Infe0$ii (ro-o0ate de a,te a,fa-iru.uri ,a oa9eni ******************************************* 573 !#*G* Infe0$ia (rodu. de -iru.u, Ru$e))a ********************************************************************* 573
!#*@* En0efa,ita

Ca(. +5 BOLILE PRIONICE

DENCEFALOPATIILE $PON IFORME TRAN$MI$IBILE* & V. #o!ovici *************** 55)

enera,it$i ********************************************************************************************************************** 55) $0ra(ie ********************************************************************************************************************** * 553 !D*!* En0efa,o(atia .(ongifor9 <o-in DE$B* *************************************************** 528 !D*B* En0efa,o(atia .(ongifor9 a ungu,ate,or eBoti0e ************************************** 564 !D*C* En0efa,o(atia .(ongifor9 a fe,ine,or ******************************************************** 56) !D*#* En0efa,o(atia tran.9i.i<i, a nur0i,or DETN* ******************************************** 56) !D*D* Boa,a 0roni0 0a;e0tizant a 0er-idee,or DBCCC* ************************************* 56) !D*G* En0efa,o(atii .(ongifor9e tran.9i.i<i,e a,e o9u,ui ********************************** 56+ !D*H* $u(ra-eg;erea e(ide9io,ogi0 ******************************************************************** 568
!D*@.

BOLI VIROTICE I PRIONICE $PECIFICEC NE$PECIFICE I INFEC9II INAPARENTE PO$IBILEC PE RUPE DE $PECII ****************************************** 563 INDE' ******************************************************************************************************************************************* * 532

CUV!NT %NAINTE

Nn anul !""@ a (Eut lumina tiparului tratatul intitulat *o)i in1ec$ioase a)e anima)e)or 2 $acteriozeC ela2%rat de un c%lecti( de @@ aut%ri7 cadre didactice &i cercett%ri reputa$i On d%meniul 2%lil%r in)ec$i%ase ale animalel%r7 su2 c%%rd%narea su2semnatului* Lucrarea a )%st primit cu aprecieri de%se2it de )a(%ra2ile de ctre speciali&tii cr%ra le>a )%st adresat7 ast)el c7 On scurt timp7uni7 Ontreaga edi$ie era epuiEat* Ca % recun%a&tere a calit$il%r pe care le Ontrunea7 lucrarea a )%st distins On anul !""B &i cu !remiu) Academiei Romne 3(raian Svu)escu47 pe anul !""@* Nncura=a$i de aceste aprecieri7 am decis s ne c%ntinum e)%rturile prin ela2%rarea unei n%i lucrri7 intitulat *o)i virotice &i !rionice a)e anima)e)or, care p%ate )i c%nsiderat (%lumul II al unui tratat de 2%li in)ec$i%ase ale animalel%r* 'u2 aceea&i c%%rd%nare ca &i la (%lumul I7 de data aceasta au )%st reuni$i !! de aut%ri7 cadre didactice uni(ersitare din t%ate cele # )acult$i de pr%)il din $ar7 cercett%ri c%nsacra$i &i al$i speciali&ti din $ar sau strintate7 recun%scu$i pentru c%ntri2u$iile l%r Ontr>un d%meniu sau altul al 2%lil%r in)ec$i%ase ale animalel%r* Ideea a )%st c )iecrui aut%r s i se Oncredin$eEe capit%lul sau 2%lile pentru care p%ate )i c%nsiderat ca cel mai a(iEat7 pe 2aEa cercetril%r pr%prii anteri%are* +in pcate7 discrepan$a dintre d%meniile care au putut )i ac%perite On acest )el7 &i d%meniile On care cercetrile Ontreprinse On $ar lipsesc cu des(Ar&ire7 a )%st surprinEt%r de mare* Numrul imens al re)erin$el%r 2i2li%gra)ice care au tre2uit s )ie studiate a )%st una dintre cauEele pentru care ela2%rarea lucrrii s>a ePtins pe durata a apr%ape C ani* +ac selectarea lucrril%r &i sinteEele 2i2li%gra)ice realiEate s>au ridicat sau nu la ni(elul a&teptril%r7 urmeaE s decid destinatarii7 respecti( medicii (eterinari practicieni din teren &i din la2%rat%are7 cadrele didactice &i cercett%rii7 dar nu mai pu$in studen$ii din anii terminali7 (iit%rii medici (eterinari practicieni7 cercett%ri sau cadre didactice* Nu ne>am pr%pus del%c s realiEm % cuprindere eP8austi( a d%meniului tematic enun$at On titlu7 ceea ce de alt)el ar )i )%st &i imp%si2il7 dar credem t%tu&i c prin ePtindere7 cuprindere7 ni(el de in)%rmare &i de actualiEare7 lucrarea de )a$ repreEint un pas Onainte )a$ de apari$iile precedente* Nn aceast edi$ie a lucrrii ne>am %cupat apr%ape ePclusi( de 2%lile mami)erel%r &i psril%r* Nu ne>am permis s includem On lucrare &i t%ate 2%lile in)ec$i%ase ale primatel%r n%numane &i ale animalel%r a)late On scara E%%l%gic pe % treapt in)eri%ar )a$ de psri Mcu rare ePcep$ii>7 de%arece7 includerea &i a acest%ra7 pr%2a2il c ar )i du2lat numrul de pagini M &i a&a destul de mare M On timp ce numrul cel%r interesa$i On aceste d%menii rmAne )%arte restrAns* Credem c acest%r (ie$uit%are7 a)late la ePtremit$ile scrii E%%l%gice7 (a tre2ui s li se dedice7 On (iit%r7 lucrri separate*

QVI

Boli virotice &i prionice ale animalelor

Ceea ce ar putea )i taPat ca % caren$ a lucrrii de ctre studen$i7 ar )i ePtinderea prea mare a un%r pr$i ale lucrrii7 On timp ce M din c%ntr M unii speciali&ti ne>ar putea imputa stilul prea succint de preEentare al un%r pr$i sau d%menii7 On care ei sunt interesa$i On m%d de%se2it* +ac cel%r dintAi nu putem decAt s le cerem scuEe7 pe cei din urm am Oncercat s Oi satis)acem prin destul de numer%asele trimiteri 2i2li%gra)ice7 ata&ate )iecrui capit%l* ,n element de n%utate pe care lucrarea de )a$ Oncearc s Ol aduc7 c%mparati( cu lucrri similare mai (ec8i din literatura aut%8t%n7 este permanenta Oncercare de a arta c7 On a)ar de entit$ile n%s%l%gice in)ec$i%ase 2ine ePprimate clinic &i cun%scute ca boli distincte7 cu eti%l%gie clar preciEat7 ePist % &i mai mare di(ersitate de infec$ii7 neePprimate clinic7 sau despre a cr%r semni)ica$ie pat%l%gic se cun%a&te )%arte pu$in7 pr%duse de % gam mult mai larg de agen$i eti%l%gici decAt cei care pr%duc 2%lile in)ec$i%ase 2ine de)inite* Este neOnd%ielnic7 t%tu&i7 c asemenea in)ec$ii nu sunt lipsite de urmri &i (%r tre2ui s )ie mai intens studiate On (iit%r* La ePisten$a l%r se )ace re)erire On m%d special On pream2ulul )iecrui capit%l7 destinat preEentrii succinteR a caracterel%r 2i%l%gice generale ale (irusuril%r ce alctuiesc % )amilie7 a denumirii c%recte &i Oncadrrii taP%n%mice M la Ei M a mem2ril%r )amiliei &i genuril%r respecti(e7 c%n)%rm clasi)icrii ad%ptate de "omitetu) Interna$iona) de (a-onomie Vira)7 precum &i preciErii speciil%r de animale la care pr%duc maladii sau de la care au )%st iE%la$i7 )r a li se )i sta2ilit implica$iile pat%l%gice* Este un m%d de a atrage aten$ia asupra acest%ra7 prea adesea ign%rate On trecut7 la n%i* Nn a)ar de eti%l%gie7 cu re)erire special la taP%n%mie7 actualiErile se re)er mai ales la met%d%l%gia diagn%sticului de la2%rat%r &i la pr%)ilaPia speci)ic7 celelalte aspecte ale descrierii a(And un caracter mai peren* Nu au )%st date prea multe detalii pri(ind pr%)ilaPia general &i c%m2aterea7 dintre cele enun$ate On numer%asele acte n%rmati(e 1instruc$iuni7 n%rme7 %rdine7 c%mpletri ale Legii sanitare (eterinare37 ela2%rate de Aut%ritatea Central Veterinar7 &i care )ac dealt)el %2iectul disciplinei de 5Legisla$ie (eterinar 7 de%arece acestea sunt la %ra actual pu2licate %perati( On M%nit%rul O)icial7 &i p%t su)eri m%di)icri de la un an la altul7 c%respunEt%r situa$iei epidemi%l%gice generale m%mentane* Lucrarea are un indeP de termeni de specialitate &i d%u cuprinsuri* Nn indePul termin%l%gic au )%st re$inute numai denumirile 2%lil%r7 On mai multe lim2i7 &i a agen$il%r eti%l%gici7 r%stul acestuia )iind d%ar acela de a u&ura gsirea rapid On tePt a unei entit$i sau a unui agent* Primul cuprins7 cel %arecum clasic7 este alctuit dup criteriul etiologic7 On care a)ec$iunile sunt grupate pe capit%le7 c%respunEt%r )amiliei taP%n%mice creia Oi apar$in agen$ii eti%l%gici* 'uccesiunea preEentrii )amiliil%r (irale M capit%lel%r M )iind cea al)a2etic7 On cadrul cel%r d%u mari grupe de (irusuriR A+N &i ARN* Nea=unsul acestui criteriu este c7 une%ri grupeaE alturat a)ec$iuni care nu au nici cea mai mic asemnare epidemi%l%gic sau anat%m%clinic* A(anta=ul c%nst Ons On ePisten$a un%r n%ta2ile asemnri pri(ind eti%l%gia7 diagn%sticul de la2%rat%r &i pr%)ilaPia speci)ic* Cel de al d%ilea cuprins este Ont%cmit pe criteriul receptivit$ii de specie7 respecti( al suscepti2ilit$ii7 care are ca n%t de %riginalitate )aptul c include7 pe grupe de specii Onrudite 1s%lipede7 rumegt%are mari7 palmipede etc*37 atAt denumirile 2%lil%r 2ine c%nturate &i cun%scute7 speci)ice unei specii de animale sau c%mune mai mult%r specii din cadrul grupei7 cAt &i in)ec$iile p%si2ile dar neePprimate clinic sau ale cr%r implica$ii pat%l%gice Onc nu sunt 2ine cun%scute7 Ons de ePisten$a cr%ra (a tre2ui s se $in mai mult seama On (iit%r* '>a

Cuvnt nainte

QVII

p%rnit de la deEideratul c diagn%sticianul7 a)lat On )a$a unei situa$ii c%ncrete mai di)icile7 este pus adesea On situa$ia de a>&i aminti t%ate 2%lile in)ec$i%ase p%si2ile la specia respecti(7 On (ederea diagn%sticului di)eren$ial* T%cmai pentru a )acilita rspunsul la aceast Ontre2are am Oncercat s (enim On spri=inul diagn%sticianului prin intermediul celui de al d%ilea cuprins 1pag* DHI37 pe care nu Ol c%nsiderm c%mplet* +e%arece a&a>numitele 52%li c%mune se OntAlnesc la mai multe specii de animale M dar nu la t%ate M ele (%r aprea On acest cuprins de mai multe %ri7 c%respunEt%r speciil%r a)ectate* Ca % ine(ita2il scdere a lucrrii tre2uie acceptat c7 la un numr atAt de mare de c%> aut%ri7 )iecare cu stilul su pr%priu de sintetiEare &i redactare7 une%ri ePtrem de di)erite din multe puncte de (edere7 c%%rd%nat%rului lucrrii i>a )%st practic imp%si2il s imprime Ontregii lucrri un stil per)ect unitar7 On ciuda tutur%r e)%rturil%r7 %2sesi( depuse On acest sc%p7 pe parcursul acti(it$ii de c%%rd%nare a lucrrii* Nu tre2uie taPat Ons ca inc%nsec(en$ utiliEarea7 pe parcursul lucrrii7 atAt a un%r termeni de specialitate c%nsacra$i On lim2a r%mAn7 de in)luen$ )ranceE 1enE%%tie7 epiE%%t%l%gie etc*37 cAt &i a un%r termeni mai larg )%l%si$i astEi On literatura interna$i%nal de specialitate7 de in)luen$ angl%>saP%n 1endemie7 epidemi%l%gie etc*37 ci numai ca % tentati( de a c%ntri2ui la intr%ducerea treptat a cel%r din urm On lim2a=ul curent de specialitate* Aceea&i semni)ica$ie tre2uie ac%rdat &i tentati(ei M p%ate prea timide > de asimilare On lim2a=ul curent din literatura n%astr de specialitate a un%r indicat%ri cu care %pereaE epidemi%l%gia m%dern 1inciden$7 pre(alen$7 letalitate etc*3* 'untem c%n&tien$i c7 pe lAng meritele pe care credem c lucrarea t%tu&i le are7 destinatarii lucrrii (%r putea desc%peri &i destule alte minusuri7 pe care am )i recun%sct%ri dac ne>ar )i aduse la cun%&tin$7 On %rice )el7 pentru a le putea lua On c%nsiderare7 On e(entualitatea unei n%i edi$ii*

!C*"@*!""# #ro1. dr. Radu Moga Mnzat

Ca(. )

Bo,i (rodu.e de -iru.uri din fa9. Adeno-iridae


V. #er9anC O. $i0oe V. Herman

enera,it$i (ri-ind adeno-iride,e &i adeno-iroze,e


Adenovirusurile au o morfologie simpl, n constitu$ia crora intr: acidul nucleic situat central &i capsida cu prelungirile fibrilare la exterior; sunt lipsite de pericapsid. Au dimensiuni de 8 !" nm, con$in un singur lan$ de acid nucleic #A$% dublu catenar&, ncon'urat de o capsid cubic cu simetrie icosaedric, format din ()( capsomere #fiecare capsomer avnd diametrul de 8* " nm&, dintre care (+ ,examere #,exone& &i "( pentamere #pentone&. $in pentamere #situate n vrfurile icosaedrului& pornesc prelungiri fibrilare de natur glicoproteic cu rol n fixarea de celula ga-d, ,emaglutinant &i antigenic. .pecificitatea antigenic este dat de proteinele capsidale #,exone &i pentone& care con$in antigene specifice de grup, subgrup &i de tip. /a adenovirusurile i-olate de la animale, prin electrofore- &i cromatografie s! a dovedit c exist trei tipuri de frac$iuni antigenice notate A, B &i C. 0rac$iunea A d specificitatea de tip, frac$iunea B pare a fi responsabil de efectul citopatic, iar frac$iunea C este responsabil de specificitatea de grup. /a adenovirusurile i-olate de la om mai exist o frac$iune antigenic notat cu P, pus n eviden$ la virusurile i-olate de la pacien$ii cu amigdalite &i faringite #11&. 2eplicarea adenovirusurilor are loc n nucleul celulei infectate, eliberarea virionilor fcndu!se prin li-a celulei ga-d. Pre-en$a virionilor n celula ga-d constituie inclu-iile intranucleare. Adenovirusurile mamiferelor au propriet$i ,emaglutinante pentru eritrocitele de &obolan &i maimu$. 3nele adenovirusuri umane, bovine &i aviare sunt oncogene dac sunt inoculate la ,amsteri nou!nscu$i, motiv pentru care au fost folosite n studii experimentale asupra oncogene-ei, de&i nu cau-ea- tumori la ga-dele lor naturale #4&. Adenovirusurile sunt relativ re-istente la factorii obi&nui$i de mediu, sunt inactivate la )1 C, in vitro sunt stabile dac sunt depo-itate la !( C, sunt stabile la p5 )!1, nu sunt sensibile la solven$ii lipidici &i sunt inactivate u&or de de-infectantele u-uale.

I.tori0
Primul adenovirus a fost i-olat n "6)7 de 5a))ace Ro6e &i co)., din $esut adenoid uman. 8n recunoa&terea acestui fapt s!a dat familiei numele 9Adenoviridae:, care deriv de la grecescul aden0 adenos, &i care nsemnea- 9g)and:. 8n "6)+, "a$asso &i co). demonstrea-, pentru prima dat, c n etiologia ,epatitei infec$ioase canine intervine un adenovirus. 8n pre-ent, n familia Adenoviridae #tabelul "& sunt ncadrate + genuri: Mastadenovirus #denumirea genului deriv de la cuvntul grecesc mastos, care nsemnea- mamel, sn&, care grupea- adenovirusuri i-olate de la mamifere; Aviadenovirus #denumirea genului deriv de la cuvntul grecesc avis, care nsemnea- pasre&, care grupea- adenovirusuri i-olate de la psri; Atadenovirus &i Siadenovirus #67&. 8ntre virusurile grupate n aceste genuri virale exist diferen$e ce au putut fi puse n eviden$ prin reac$iile de seroneutrali-are &i ,emaglutinare #4, 67&. 8n cadrul fiecrui gen viral sunt cuprinse mai multe specii de adenovirusuri, care au primit, de regul, numele speciei de animale, de la care au fost i-olate, iar n cadrul fiecrei specii de virus exist unul sau mai multe tipuri antigenice, notate cu cifre arabe #14&. 8n mod curent, n limba'ul u-ual se face &i preci-area tipului antigenic implicat ntr!o infec$ie sau alta, mai rar fiind folosit numai denumirea speciei virale. 8n ultimii ani o multitudine de adenovirusuri au fost i-olate &i ncadrate taxonomic n ultimele trei genuri apar$innd familiei Adenoviridae #4&. Aceste tulpini au fost i-olate din tra,ee, pulmoni &i sacii aerieni de la o diversitate de specii aviare, slbatice &i domestice, cu afec$iuni respiratorii #1(&. Au fost i-olate tulpini de adenovirus &i de la efective de psri .P0 care manifestau sindromu) scderii ouatu)ui #"7&. $e asemenea au fost i-olate tulpini de adenovirus de la psri cu artrite #bibilici, curci, ra$e, porumbei&. $in aceast multitudine de tulpini adenovirale, i-olate pe parcursul ultimelor decenii, de la psri domestice sau slbatice, doar cteva serotipuri au fost mai bine studiate sub raportul implicrii lor n etiopatologia &i epidemiologia unor infec$ii &i;sau boli. Biotopul extrem de variat n care sunt locali-ate adenovirusurile aviare facilitea- propagarea acestora &i prin vaccinurile vii, preparate pe ou embrionate sau pe culturi celulare contaminate #"7&. 8ntre adenovirusurile i-olate de la rumegtoare exist nrudiri antigenice strnse, n sensul c n serul anumitor specii de rumegtoare exist anticorpi neutrali-an$i antiadenovirus bovin, ovin sau caprin, de&i nu s!a reu&it &i i-olarea virusului, de la speciile la care, &i pentru care, serul anumitor indivi-i din specia respectiv pre-int anticorpi #76&.

Boli virotice i prionice ale

Clasificarea virusurilor din fam. Adenoviridae0 speciile de animale de la care au fost i-olate &i entit$ile nosologice distincte, bine conturate ca boli primare, sunt pre-entate n tabelul ".

C,a.ifi0area -iru.uri,or din fa9. Adenoviridae &i i9(,i0a$ii,e (ato,ogi0e


enu, Mastaden%(irus S!ecia de virus > .eroti(uri Bovine adenovirus A ;@ Bovine adenovirus B ;B Bovine adenovirus C ;@" <=uine adenovirus A ;@ <=uine adenovirus B ;! Porcine adenovirus A J@>B Porcine adenovirus B ;C Porcine adenovirus C ;# Canine adenovirus J@ Canine adenovirus J! >vine adenovirus A J Bovine adenovirus ( >vine adenovirus A JB># >vine adenovirus B ;@ >vine adenovirus C? ;D Caprine adenovirus ? J@>! .imian adenovirus ? @urine adenovirus A ;@ @urine adenovirus BS ;! Auinea pig adenovirus? ;" 5uman adenovirus A 5uman adenovirus B" 5uman adenovirus B( 5uman adenovirus C 5uman adenovirus $ 5uman adenovirus < 5uman adenovirus 0 0oBl adenovirus A J@ 0oBl adenovirus B J# 0oBl adenovirus C JC7 @" 0oBl adenovirus $ J!>B7 I7 @@ 0oBl adenovirus < JD>G7 Ha7 H2 Aoose adenovirus J@>B $ucC adenovirus ? J! Pigeon adenovirus ? DurCeE adenovirus ? J@>! >vine adenovirus $ JG $ucC adenovirus A #<gg drop sEndrome virus& J@ $(e0ii de ,a 0are .e izo,eaz 2%(ine 2%(ine 2%(ine ec(ine ec(ine p%rcine p%rcine p%rcine canide canide %(ine7 2%(ine %(ine %(ine %(ine caprine maimu$e simiene r%Et%are r%Et%are c%2ai %m7 maimu$e %m %m7 maimu$e %m7 maimu$e7 )eline7 2%(ine %m %m7 maimu$e %m7 maimu$e psri psri psri psri psri gA&te ra$e p%rum2ei curci %(ine ra$e gini 2%(ine 2%(ine cer(ide &erpi 2r%a&te curci )aEani pe&ti

(a$e)u) 7

Entitatea no.o,ogi0 (rodu.

e!atita in1ec$ioas canin in1ec$ie res!irat. 8tusea de canis9

A(iaden%(irus

$ron&ita !re!e)i$ei e!atita cu cor!i inc)uziona)i sindromu) de idro!ericard 8$oa)a de Angara9

Ataden%(irus

Bovine adenovirus $ ;C>#7 D7 H Bovine adenovirus < JG $eer adenovirus J@ .naCe adenovirus 'iaden%(irus 0rog adenovirus ;" DurCeE adenovirus A JB 1Aden%(irusul enteritei 8em%ragice a curcil%r3 DurCeE adenovirus A JB 1Aden%(irusul @ al )aEanil%r3 0is, adenovirus? S Pr%puneri de specii (irale sau de ser%tipuri n%i

sindromu) scderii ouatu)ui0 8egg dro! s,ndrom EDS:;<9 !neumoenterita cu adenovirus !neumoenterita cu adenovirus

enterita emoragic vira) a curci)or $oa)a s!)inei marmorate a 1azani)or

@*@*

BOLI PRODU$E DE VIRU$URI %NCADRATE %N

ENUL MAS(ADENOVIR+S
V. Herman

Nn genul @astadenovirus sunt incluse specii de aden%(irus care au )%st iE%late numai de la mami)ere7 inclusi( de la %m* Aden%(irusurile Oncadrate On genul @astadenovirus preEint cAte % singur prelungire )i2rilar7 de la )iecare pent%n7 spre de%se2ire de aviadenovirusuri7 care preEint cAte d%u prelungiri )i2rilare de la )iecare

pent%n* +e la %m &i maimu$e au )%st iE%late G specii de aden%(irus care cuprind #@ de ser%tipuri 1G3* +intre mastaden%(irusuri7 la animale7 numai adeno-iru.u, 0anin Dti(u, ) &i +* pr%duce d%u 2%li7 c%nturate On literatur ca entit$i distincte7 celelalte (irusuri din acest gen pr%duc d%ar in)ec$ii %caEi%nale7 la mami)ere*

@*@*@*

INFEC9IILE CU ADENOVIRU$ CANIN ser%tipuri sunt implicate On eti%l%gia un%r 2%li (irale ale cAinil%r7 dar &i On in)ec$ii la alte specii de canide* Tipul @ pr%duce ;e(atita infe0$ioa. 0anin7 iar tipul ! este implicat On sindr%mul respirat%r numit tu.ea de 0ani.*

+e la cAini a )%st iE%lat % singur specie de aden%(irusR Canine adenovirus7 care are d%u tipuriR tipul @ &i tipul ! 1CAV>@ &i CAV>!3* Cele d%u tipuri sunt Onrudite antigenic &i se ac%per imun%l%gic7 On sensul c ser%tipul ! imuniEeaE &i c%ntra in)ec$iil%r cu ser%tipul @* Am2ele
@*@*@*@* #e(atita

#5epatitis Fnfectiosa Canum, <ncep,alomEelitis <n-ootica Gulpis * lat*F Fnfectious Canine 5epatitis, 0ox <ncefalitis, 2ubart,Hs $isease ! engl*F AnstecCende /eberent-Indung der 5unde, 0uc,sen-ep,alitis, 2ubartsc,e JranC,eit ! germ*F /K,Lpatite Contagieuse Canine, /KencLp,alite du 2enard, @aladie de 2ubart, ! )r*&

infe0$ioa. 0anin

#e(atita infe0$ioa. 0anin D#IC* cun%scut &i su2 denumirile de en0efa,ita -u,(i,or &i <oa,a Ru<art; este % 2%al in)ec$i%as OntAlnit On principal la cAini7 dar &i la alte canide7 a(And rspAndire m%ndial7 mani)estat prin )e2r u&%ar7 c%ngestia muc%asel%r aparente7 stare de depresie gra(7 cu leuc%penie accentuat &i timp de c%agulare prelungit*
Nn @I!I reen a descris7 On ',A7 pentru prima dat la (ulpi % 2%al pe care a denumit>% en0efa,ita -u,(i,or7 despre care se &tia c se transmite &i la cAini* Nn @ICG7 Ru<art;7 On 'uedia7 identi)ic la cAini % 2%al (ir%tic pe care % denume&te ;e(atita infe0$ioa. a 0ine,ui7 creia Oi preciEeaE eti%l%gia (iral &i la care e(iden$iaE preEen$a incluEiil%r speci)ice intranucleare On 8epat%cite &i end%teliile capilare* Mai tArEiu7 On @ICI7 $iedento(f &i Car,.on aduc d%(eEi c cele d%u 2%li sunt pr%duse de acela&i (irus 1CG3* Nn R%mAnia 2%ala a )%st descris de $urdan &i 0o,* On @I#D* B%ala On preEent este rspAndit On t%at lumea7 pr%ducAnd pagu2e7 On canise7 prin m%rtalitate7 c8eltuieli cu pr%)ilaPia &i c%m2aterea*

em2ri%ni de gin 1@D7 GH37 (irusul din lic8idul alant%amni%tic a(And pr%priet$i 8emaglutinante )a$ de gl%2ulele r%&ii de cAine7 p%rc &i psri* Virusul se culti( &i pe culturi celulare renale de cAine 1#D37 8amster7 p%rc 1#G3 &i maimu$7 pr%ducAnd e)ect cit%patic &i incluEii intranucleare* ReEist destul de mult la temperaturile ridicate 1pAn la % %r la #D%C 3 &i este reEistent la s%l(en$ii lipidici* La )act%rii de mediu %2i&nui$i (irusul reEist de la cAte(a sptmAni pAn la D luni* Este )%arte sensi2il )a$ de ac$iunea su2stan$el%r deEin)ectante*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(i la in)ec$ia cu CAV>@ cAinii7 (ulpile7 lupii7 sc%nc&ii7 racunii7 c%i%$ii &i ur&ii 1@C3* 'e mai p%t in)ecta &i alte carni(%re7 )r Ons a ePprima clinic 2%ala 1#"3* CAV>@ nu pr%duce in)ec$ii la %m 1GG7 H@3* Recepti(itatea maPim la cAini este OntAlnit la (Arste cuprinse Ontre ! &i D luni* Inciden$a cea mai mare a 2%lii este semnalat imediat dup On$rcare7 pr%2a2il &i dat%rit epuiErii antic%rpil%r maternali* 'ursele primare de in)ec$ie sunt repreEentate de animalele 2%lna(e7 animalele c%n(alescente

Etio,ogie
6IC este pr%dus de Canine adenovirus tipul " 1CAV>@37 Onrudit antigenic cu 1CAV>!37 dar di)erit de acesta* CAV>@ este culti(a2il pe

sau cele cu in)ec$ii inaparente7 care rmAn purtt%are &i eliminat%are de (irus prin urin pAn la I luni de la trecerea prin 2%al* 'ursele secundare de in)ec$ie %2i&nuite sunt apa7 )ura=ele c%ntaminate &i Ongri=it%rii de animale 1!!3* Virusul ptrunde On %rganism de regul pe cale digesti(7 dar c%ntaminarea se p%ate realiEa &i pe cale respirat%rie sau transcutanat* B%ala e(%lueaE enE%%tic7 cu di)uEi2ilitate mare On )%car 1H3* Apari$ia 2%lii este )a(%riEat de seE%n7 suprap%pulare7 c%ndi$ii de)icitare de igien &i alimenta$ie etc* Este mai )rec(ent prim(ara &i t%amna7 cAnd intensitatea ac$iunii )act%ril%r )a(%riEan$i este mai mare*

Patogenez
+up in)ec$ia natural7 care are l%c pe cale %r%>naEal7 (irusul se l%caliEeaE ini$ial On t%nsile7 ap%i On lim)%n%durile regi%nale &i7 prin intermediul circula$iei lim)atice &i sanguine7 este diseminat On t%t %rganismul* Viremia dureaE Ontre Eiua a C>a &i a H>a p%stin)ec$ie* Pe peri%ada (iremiei7 (irusul este eliminat prin t%ate secre$iile &i ePcre$iile %rganismului* 6epat%citele &i celulele end%teliale (asculare din %rganele parenc8imat%ase 1rinic8i7 splin7 pulm%n3 sunt sediul primel%r m%di)icri pr%duse de (irus* Nn aceste celule (irusul pr%duce e)ect cit%t%Pic* Ac$iunea pat%gen principal a (irusului se ePercit asupra )icatului7 rinic8il%r &i %c8il%r 1!I3* +up G Eile de la in)ec$ie apar primii antic%rpi circulan$i7 m%ment care c%respunde cu neutraliEarea (irusului din sAnge &i )icat7 )apt ce determin st%parea ePtinderii leEiunil%r 8epatice* Necr%Ea 8epat%citel%r dat%rat ac$iunii (irusului este )atal la cAinii in)ecta$i ePperimental7 dac titrul antic%rpil%r On m%mentul in)ec$iei este mai mic de C unit$i* Necr%Ea 8epatic acut p%ate )i limitat centr%l%2ular7 ast)el c regenerarea 8epatic este p%si2il la cAinii care supra(ie$uiesc acestei )aEe de 2%al* CAinii la care On Eilele C># de 2%al titrul antic%rpil%r neutraliEan$i este cuprins Ontre @D>#"" unit$i7 (%r deE(%lta ulteri%r leEiuni de 8epatit cr%nic &i 8epatit )i2r%as* Persisten$a in)lama$iei 8epatice este reEultatul pr%2a2il al unei in)ec$ii (irale cr%nice latente* CAinii cu titruri mai mari de #"" unit$i On prima Ei de in)ec$ie nu (%r ePprima semne clinice de 2%al* CAinii imuni la in)ec$ia parentereal cu

CAV>@ rmAn suscepti2ili la in)ec$ia respirat%rie prin aer%s%li cu particule (irale* AtAt su&ele (irulente7 cAt &i tulpinile atenuate de CAV>@ pr%duc leEiuni renale* Ini$ial (irusul se l%caliEeaE On end%teliul gl%merular7 On )aEa (iremic a 2%lii7 pr%ducAnd leEiuni* Apari$ia antic%rpil%r neutraliEan$i7 dup G Eile de la in)ec$ie7 se as%ciaE cu depunerea On gl%merulul renal de c%mplePe imune circulante &i pr%teinurie* +up @C Eile de la in)ec$ie7 (irusul dispare din gl%merul7 dar persist On epiteliul tu2ular* L%caliEarea ini$ial a (irusului On epiteliul tu2ular se as%ciaE cu (irusurie* O sla2 ne)rit intersti$ial On )%care p%ate )i OntAlnit la cAinii recupera$i7 de&i nu sunt d%(eEi c aceast ne)rit ar )i reEultatul in)ec$iei cu CAV>@* C%mplica$iile %culare dat%rate in)ec$iei cu tulpini (irulente de CAV>@7 se OntAlnesc la !"T din cAinii in)ecta$i natural &i la mai pu$in de @T din cAinii (accina$i cu tulpini atenuate de CAV>@* Apari$ia leEiunil%r %culare Oncepe Onc din peri%ada (iremic &i se deE(%lt Ontre a C>a &i a D> a Ei p%stin)ec$ie7 (irusul din sAnge ptrunde On um%area ap%as &i se replic On end%teliul celulel%r c%rneene* ,(eita &i edemul c%rneei se deE(%lt din a G>a Ei de la in)ec$ie7 ceea ce c%respunde cu apari$ia antic%rpil%r neutraliEan$i &i a c%mplePel%r imun>circulat%rii care preEint c8em%tactism pentru celulele in)lamate din camera anteri%ar &i end%teliul c%rnean a)ectat* 0rAmi$area end%teliului c%rnean intact cauEeaE Ongr%&area &i edema$ierea str%mei c%rneene 1!I3* ,(eita &i edemul c%rnean sunt c%mplica$iile uEuale dat%rate destruc$iil%r end%teliale masi(e* Res%r2$ia edemului c%rnean se )ace %dat cu regenerarea end%teliului &i restaurarea presiunii 8idr%statice din str%ma c%rnean &i um%area ap%as* Recuperarea %c8iului se )ace On !@ de Eile p%stin)ec$ie* +ac pr%cesele in)lamat%rii sunt gra(e ca urmare a cre&terii presiunii intra%culare7 apare glauc%mul* Alte c%mplica$ii apar pe msur ce 2%ala a(anseaE* ,rmare a tul2urril%r renale cAinii p%t s deE(%lte piel%ne)rit* +at%rit tul2urril%r 8epatice apar )en%mene care duc la c%agularea intra(ascular diseminat* 6emat%l%gic7 se c%nstat7 pe t%at durata (iremiei7 leuc%penie cu lim)%penie7 neutr%penie &i tr%m2%cit%penie* Cu cAt leuc%penia este mai accentuat cu atAt gra(itatea 2%lii este mai mare*

Timpul de c%agulare se prelunge&te7 )iind On direct c%rela$ie cu se(eritatea 2%lii7 din care cauE 8em%ragiile 2anale pr%duc 8emat%ame mari* Acti(itatea transaminaEel%r 1alanin transaminaEa >ALT7 aspartat transaminaEa MA'T7 alcalin)%s)ataEa >ALP3 este crescut7 On primele @C Eile de 2%al7 )iind m%di)icat pr%p%r$i%nal cu gradul de a)ectare a )icatului 1!I3* +e&i cauEa m%r$ii On 8epatita c%ntagi%as canin este incert7 t%tu&i7 )icatul este %rganul asupra cruia (irusul O&i ePprim ac$iunea primar* Insu)icien$a 8epatic &i 8epat%ence)al%patia sunt cauEat%are de stri c%mat%ase &i m%arte* ,nii cAini p%t s m%ar Onainte ca tul2urrile 8epatice s ai2 timp s se instaleEe* M%artea la ace&ti cAini se p%ate dat%ra tul2urril%r ner(%ase7 pulm%nare sau ale alt%r %rgane parenc8imat%ase7 dar &i deE(%ltrii )en%menel%r de c%agulare intra(ascular diseminat*

Ta<,ou, 0,ini0
6epatita in)ec$i%as canin este )rec(ent %2ser(at la cAinii On (Arst de pAn la @ an7 de&i p%t )i a)ecta$i t%$i cAinii ne(accina$i7 indi)erent de (Arst* CAinii puternic a)ecta$i m%r On cAte(a %re de la declan&area semnel%r clinice7 pr%prietarii creEAnd adesea c le>au )%st %tr(i$i cAinii* La cAinii care supra(ie$uiesc peri%adei acute de (iremie se %2ser( (%m7 dureri a2d%minale7 diaree cu sau )r )ecale 8em%ragice* EPcep$i%nal7 semnele clinice On )aEele timpurii ale 2%lii includR cre&terea temperaturii rectale 1BI7#>C@7@%C37 puls &i respira$ie accelerate* 0e2ra p%ate )i tranEit%rie sau 2i)aEic7 cu pusee la Onceputul &i On cursul 2%lii* T%nsilita7 de %2icei as%ciat cu )aringita &i laringita7 este )rec(ent* Tusea &i murmurul (eEicular Onsprit sunt d%(ada instalrii pneum%niei* Lim)%reticulita cer(ical este )rec(ent Ons%$it de edeme su2cutane On regiunea capului7 gAtului &i anumite p%r$iuni ale trunc8iului* 'ensi2ilitatea a2d%minal &i 8epat%megalia sunt u&%r (iEi2ile On )aEa acut7 la t%$i cAinii 2%lna(i* 'e mai c%nstat diateEa 8em%ragic mani)estat prin pete&ii7 ec8im%Ee7 8em%ragii cu l%caliEri di(erse7 epistaPis &i sAngerri care p%t sur(eni7 mai ales7 dup punc$ia (en%as* Icterul este a2sent On )aEele acute ale 2%lii7 dar este preEent la unii cAini care supra(ie$uiesc

)aEei acute a 2%lii* +istensia a2d%minal este cauEat de acumularea On ca(itate a )luidel%r ser%>sanguin%lente sau 8em%ragice* 'emnele ner(%ase7 c%nstAnd On depresie7 ataPie7 accese sau c%m terminal7 p%t s apar indi)erent de timpul scurs de la de2utul in)ec$iei* Nn )%rmele nec%mplicate semnele clinice mai persist Onc #>G Eile de la Om2unt$irea strii generale* 'emnele clinice persist la cAinii care preEint &i alte in)ec$ii (irale7 cum ar )i =ig%dia7 sau la cAinii cu 8epatit cr%nic acti(* Edemul c%rnean &i u(eita anteri%ar p%t )i OntAlnite cAnd recuperarea clinic a Onceput &i p%t )i singurele semne de 2%al la cAinii cu in)ec$ii inaparente* CAinii cu edem c%rnean preEint 2le)ar%spasm7 )%t%)%2ie &i scurgeri ser%ase %culare* Pata c%rnean de regul Oncepe de la =%nc$iunea scler%c%rnean 1E%na lim2ic3 &i se ePtinde central* +urerile %culare7 preEente pe durata )iecrei )aEe a 2%lii7 de %2icei dispar dup %paci)ierea c%mplet a c%rneei* T%tu&i7 durerile p%t reaprea dup deE(%ltarea glauc%mului &i ulcerel%r c%rneene &i la palparea gl%2ului %cular* Nn caEurile nec%mplicate7 limpeEirea c%rneei Oncepe de la lim2us &i se ePtinde spre t%at E%na central* La vulpi7 2%ala se ePprim de regul prin semne ner(%ase7 care c%nstau On c%n(ulsii7 criEe epilepti)%rme7 )inalul )iind paraliEia l%caliEat sau generaliEat7 urmat de m%arte On @>B Eile*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La ePamenul ePtern al cada(rului se c%nstat paliditatea muc%asel%r* ,rmare a alterril%r end%teliale apar 8em%ragii pe ser%ase7 muc%ase7 On %rganele interne &i edeme On $esutul c%n=uncti( su2cutanat* 0icatul este distr%)ic7 une%ri mrit On (%lum* VeEica 2iliar are peretele edema$iat &i Ongr%&at7 leEiune pe care unii aut%ri % c%nsider ca )iind pat%gn%m%nic 1G"3* C%rtePul renal p%ate a(ea )%care cenu&ii>al2ici%ase* La (ulpi se OntAlnesc 8em%ragii pe ence)al7 c%rd7 pulm%ni7 dar )r (al%are de diagn%stic* La ePamenul 8ist%pat%l%gic se %2ser( incluEii intranucleare %Pi)ile On celulele 8epatice &i celulele end%teliale din %rganele a)ectate 1rinic8i7 splin7 mdu( %s%as7 creier3 &i leEiuni de tip distr%)ic* La (ulpe se c%nstat leEiuni de ence)alit nepurulent in)iltrati( 1#!3*

Diagno.ti0
B%ala p%ate )i suspici%nat On 2aEa datel%r epidemi%l%gice &i clinice7 dar pentru c%n)irmare sunt necesare ePamene de la2%rat%r* Nn acest sc%p se Oncearc iE%larea (irusului pe culturi celulare &i identi)icarea lui prin imun%)lu%rescen$ sau ser%neutraliEare* 'e p%ate recurge &i la ePamenul 8ist%pat%l%gic7 care urmre&te e(iden$ierea incluEiil%r intranucleare caracteristice On celulele 8epatice &i splenice* 6emat%l%gic se c%nstat leuc%penie7 cre&terea timpului de c%agulare &i a acti(it$ii transaminaEel%r 1D#3* Diagnosticu) di1eren$ia) se (a )ace )a$ deR boala lui CarrL, parvoviro-, infec$ia cu ,erpesvirus, intoxica$ia cu Barfarin etc* La cAinii cu semne clinice u&%are se )ac per)uEii cu s%lu$ie de gluc%E #T sau ser )iEi%l%gic gluc%Eat* La cAinii la care timpul de c%agulare este prelungit7 administrarea su2cutan de s%lu$ii re8idratante On cantit$i mari p%ate )i pericul%as* Pentru pre(enirea 8em%ragiil%r se administreaE (itamina C On d%Ee mari 1I#3* Pentru pre(enirea c%mplica$iil%r 2acteriene se administreaE anti2i%tice* ,&%ara %paci)iere c%rneean 1care p%ate s apar &i On caEul utiliErii tulpinil%r atenuate de CAV>@7 ca tulpini (accinale3 nu necesit7 de regul7 inter(en$ii terapeutice* Nn caEul On care cAinii preEint 2le)ar%spasm se p%ate )%l%si unguentul %)talmic cu atr%pin7 dar On acest caE cAinii (%r )i )eri$i7 pe durata tratamentului7 de lumina )%arte intens* C%rtic%terapia sistemic este c%ntraindicat7 On caEul On care cAinii preEint %paci)iere c%rneean 1!I3* ,nii aut%ri preciEeaE c pentru cAinii cu semne clinice generale gra(e sunt necesare trans)uEii de sAnge7 la care7 On practica larg actual se recurge )%arte rar 1I#3* Nn tratament se p%t )%l%si &i seruri 8iperimuniEante care c%n$in imun%gl%2uline speci)ice 1#H37 dar e)icacitatea acest%ra este mai redus la cAinii care preEint semne clinice gra(e* Ca tratament igienic%>dietetic7 se rec%mand repaus t%tal &i administrarea unei 8rane u&%r digera2ile7 2%gat On principii nutriti(i*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Pr%)ilaPia general este insu)icient pentru pre(enirea apari$iei 2%lii* T%tu&i7 se rec%mandR e(itarea c%ntactului cu cAinii a cr%r situa$ie imun%l%gic este necun%scut7 respectarea msuril%r generale de igien &i pr%curarea de cAini numai din e)ecti(e indemne7 iar intr%ducerea de n%i cAini On canis s se )ac numai dup carantin7 timp On care cAinii n%u ac8iEi$i%na$i (%r tre2ui (accina$i c%ntra 8epatitei* Imun%pr%)ilaPia se e)ectueaE cu (accinuri (ii atenuate m%n%>7 2i> sau p%li(alente* Aceste (accinuri de regul c%n$in tulpina CAV>!7 de%arece tulpinile atenuate de CAV>@ O&i pstreaE pat%genitatea pentru gl%2ul %cular7 putAnd pr%duce reac$ii p%st(accinale7 care c%nstau On principal On %paci)ierea c%rneei &i7 On plus7 (irusul este eliminat un timp prin urin* Pentru eliminarea reac$iil%r p%st(accinale7 ma=%ritatea pr%duct%ril%r au pus pe pia$ (accinuri care c%n$in tulpini atenuate de CAV>!7 care nu pr%duc inc%n(enientele tulpinii CAV>@* Vaccinurile anti 6IC c%n$in % suspensie li%)iliEat de CAV>!7 multiplicat pe culturi celulare 1##3* Prima (accinare c%ntra 8epatitei in)ec$i%ase canine se rec%mand a )i administrat la tineretul canin On =urul (Arstei de H>@" sptmAni* ,tiliEarea mai prec%ce a (accinului7 la c$ei pr%(eni$i din mame imuniEate7 are inc%n(enientul inter)errii cu antic%rpii maternali* Rapelul tre2uie )cut dup !>B sptmAni cu acela&i tip de (accin sau cu un alt (accin7 p%li(alent7 care s c%n$in &i tulpina CAV>!* Nntre$inerea ulteri%ar a imunit$ii se (a )ace prin rapeluri anuale 1#I3* Vaccinurile se utiliEeaE On pr%)ilaPia curent &i de necesitate a 2%lii7 dar numai la animale clinic snt%ase* +ac 2%ala a aprut Ontr>% canis7 c$eii 2%lna(i se iE%leaE &i se trateaE* 'e (a )ace (accinarea ePemplarel%r snt%ase7 se distrug prin ardere cada(rele &i materialele )lam2a2ile (irulente7 se deEin)ecteaE %2iectele de in(entar &i se )ac deEin)ec$ii peri%dice On adp%sturi &i pad%curi*

Trata9ent

#Jennel Coug, M engl*F MBinger,usten M germ*F Doux de C,enil M )r*&

@*@*@*!* Tra;eo<ron&ita

-ira, a 0ini,or

Tra;eo<ron&ita -ira, a 0ini,or Dtu.ea de 0ani.* este % 2%al in)ec$i%as a cAinil%r7 cu eti%l%gie p%limicr%2ian7 ce a)ecteaE cile respirat%rii p%steri%are*

Etio,ogie
+intre 2acterii7 Bordetella bronc,iseptica este pr%2a2il cel mai imp%rtant agent eti%l%gic al tusei de canis* Virusurile implicate On eti%l%gia 2%lii suntR (irusul 2%lii lui CarrU7 Canine adenovirus tipul @ &i ! 1CAV>@7 CAV>!3 &i (irusul parain)luen$ei canine 1VPIC3* +e la cAinii cu tuse de canis au mai )%st iE%late &i alte d%u (irusuri 18erpes(irusul canin &i re%(irusul canin37 dar r%lul acest%ra On pr%ducerea 2%lii este min%r 1DI3* Virusurile PIC &i CAV>! pr%duc la cAini numai in)ec$ii respirat%rii* CAV>! are reEisten$ m%derat la )act%rii )iEic%>c8imici din mediu7 putAnd supra(ie$ui pAn la C luni7 dependent de temperatur &i umiditate* VPIC este relati( la2il &i nu reEist mult On mediul ePtern* Este rapid inacti(at de deEin)ectante* CAV>! este mai reEistent7 dar srurile de am%niu cuaternar Ol inacti(eaE dup un c%ntact de @" minute* Am2ele (irusuri sunt inacti(ate de cldur7 cu a=ut%rul creia se p%ate )ace de2arasarea canisei de (irus*

G#T7 m%artea On in)ec$iile nec%mplicate )iind rar semnalat* Reac$ia in)lamat%rie indus de in)ec$ia cu CAV>! este un mediu ideal pentru deE(%ltarea in)ec$iil%r 2acteriene secundare7 ce p%t duce ap%i la m%artea animalului* Virusul PIC are a)initate pentru macr%)agele al(e%lare7 )iind cauEat%r de )%care de pneum%nie intersti$ial neuni)%rm distri2uit* In)ec$ia cu (irusul PIC are e(%lu$ie de regul inaparent7 cu % m%r2iditate de @">#"T7 caEurile m%rtale )iind rare* In)ec$iile 2acteriene secundare p%t s c%ntri2uie la agra(area strii de sntate &i la pierderi prin m%rtalitate*

Ta<,ou, 0,ini0
Primul semn clinic dat%rat in)ec$iei cu CAV> ! sau cu (irusul PIC7 este tusea par%Pistic7 care (ariaE On )rec(en$ &i intensitate* Temperatura se p%ate situa On limite n%rmale sau se OnregistreaE )e2r* Tusea se dat%reaE irita$iil%r tra8eei7 2r%n8iil%r &i 2r%n8i%lel%r* Tra8e%2r%n&ita in)ec$i%as este % 2%al in)ec$i%as care a)ecteaE cile respirat%rii p%steri%are* C%nceptul c tusea de canis este % a)ec$iune a cil%r respirat%rii anteri%are nu este On c%nc%rdan$ cu l%caliEarea anat%mic a leEiunil%r date de CAV>! &i (irusul PIC* CAinii trec relati( u&%r prin in)ec$ii cu CAV> ! &i (irusul PIC7 (indecarea pr%ducAndu>se On B>G Eile7 de la declan&area tusei7 care mai p%ate )i pr%(%cat7 prin palparea pr%)und a tra8eei7 Onc cAte(a Eile dup (indecarea aparent a acest%ra* Este greu de repr%dus ePperimental 2%ala numai prin in)ec$ia cu (irus PIC* 'tudii asupra in)ec$iei cu CAV>! au artat % rela$ie in(ers pr%p%r$i%nal Ontre intensitatea reac$iei )e2rile &i durata semnel%r clinice de 2%al* CAinii care au % temperatur rectal mai mare de C" C se Onsnt%&esc Ontr>un timp mult mai scurt decAt cAinii cu % reac$ie termic mai redus*

Patogenez
AtAt CAV>! cAt &i (irusul PIC sunt u&%r transmisi2ile prin aer%s%li* Am2ele (irusuri pr%duc in)ec$ii l%caliEate pe cile respirat%rii7 dar care se p%t u&%r ePtinde &i la alte %rgane* Aceste d%u (irusuri se replic On cile respirat%rii anteri%are &i sunt ePcretate On mediu %dat cu secre$iile respirat%rii* Br%n8i%lele sunt sediul primar al in)ec$iei cu CAV>!* Caracteristica leEiunii cauEate de CAV>! este dat de pr%li)erarea &i necr%Ea epiteliului 2r%n8i%lel%r* 9esutul peri2r%n&i%lar este in)iltrat cu celule in)lamat%rii7 ceea ce determin pneum%nie intersti$ial* In)ec$ia cu CAV>! are e(%lu$ie u&%ar sau inaparent7 m%r2iditatea situAndu>se Ontre !#>

Diagno.ti0
+iagn%sticul eti%l%gic nu p%ate )i sta2ilit d%ar pe 2aEa semnel%r clinice* Este necesar iE%larea &i identi)icarea (irusului sau punerea On e(iden$ a cre&terii titrului antic%rpil%r anti(irali

p%stin)ec$i%&i pe pr%2e de seruri perec8i7 prin ePamen de la2%rat%r 1@C3* Nu ePist <it>uri de diagn%stic pentru in)ec$iile cu aden%(irusuri 1CAV>@ &i CAV>!3 sau (irusul PIC* +e alt)el7 On practic7 nici nu este necesar sta2ilirea diagn%sticului eti%l%gic pentru a putea instituii c%rect msurile de pr%)ilaPie &i c%m2atere On aceste d%u (ir%Ee* Am2ele (irusuri a)ecteaE tractul respirat%r al cAinil%r* 0iecare (irus p%ate )i iE%lat pe culturi celulare din secre$ii rec%ltate din ca(itatea naEal sau %r%)arinPul cAinil%r cu semne clinice de 2%al7 din aceste secre$ii p%ate )i iE%lat &i Bordetella bronc,iseptica* +iagn%sticul ser%l%gic On in)ec$iile cu CAV>! &i VPIC se sta2ile&te pe pr%2e de seruri perec8i7 prin dem%nstrarea cre&terii titrului de antic%rpi* 'er%neutraliEarea este pre)erat pentru determinarea titrului de antic%rpi CAV>!7 dar p%ate )i )%l%sit &i in8i2area 8emaglutinrii &i )iParea c%mplementului* Pentru VPIC este pre)erat in8i2area 8emaglutinrii sau testul de in8i2are a 8emads%r2$iei* ,nele la2%rat%are pre)er determinarea antic%rpil%r de tip Ig- &i IgM7 pentru )iecare (irus On parte7 prin imun%)lu%rescen$ sau ELI'A* PreEen$a IgM la titruri mai mari de @J@" Ontr>% singur pr%2 dem%nstreaE ePisten$a unei in)ec$ii acute*

I9uno(rofi,aBie
EPist (accinuri atenuate pentru am2ele (ir%Ee* Vaccinurile pr%duc imunitate7 )iind de un real )%l%s On pre(enirea 2%lii* Pr%tec$ia imun%l%gic a tractului respirat%r c%ntra in)ec$iil%r (irale depinde de preEen$a antic%rpil%r On secre$iile respirat%rii* Antic%rpii din clasa Igsunt preEen$i On secre$iile cil%r respirat%rii p%steri%are On c%ncentra$ie direct pr%p%r$i%nal cu titrul antic%rpil%r um%rali* 0%arte pu$ini antic%rpi sunt preEen$i On secre$iile cil%r respirat%rii anteri%are7 dar preEen$a in)ec$iei stimuleaE apari$ia antic%rpil%r

din clasa IgA* Trecerea prin in)ec$ie se s%ldeaE cu instalarea unei imunit$i de lung durat* Celulele cu mem%rie din tractul respirat%r la un n%u c%ntact cu antigenul (%r determina un rspuns anamnestic7 care (a prelungi durata On timp a imunit$ii* Tulpinile (accinale atenuate de CAV>! administrate parenteral 1i*m* sau s*c*3 (%r a=unge On tractul respirat%r7 unde se (%r replica l%cal &i (%r determina stimularea imunit$ii l%cale On as%ciere cu deE(%ltarea imunit$ii sistemice* Vaccinurile care c%n$in CAV>! &i VCPI p%t )i )%l%site On c%m2ina$ie cu alte (accinuri atenuate* +e regul (accinul PIC este c%m2inat cu tulpini de Bordetella bronc,iseptica &i se administreaE intranaEal* Administrarea intranaEal a (accinului PIC induce % mai 2un imunitate decAt administrarea parenteral 1i*m* sau pe cale s*c*3* +ac Ontr>% canis apar endemii de tra8e%2r%n&it (iral se rec%mand (accinarea intranaEal a c$eil%r OncepAnd cu (Arsta de B>C sptmAni* +e %2icei7 (accinurile care c%n$in CAV>! &i VPIC sunt date On c%m2ina$ie cu alte (irusuri atenuate7 cel mai adesea )iind as%ciate cu (irusul 2%lii lui CarrU* Pe lAng (accinare7 pre(enirea apari$iei 2%lii se )ace &i prin msuri generale care c%nstau On iE%larea cAinil%r 2%lna(i de cei snt%&i* AtAt VPIC cAt &i CAV>! sunt eliminate pe cile respirat%rii &i transmise u&%r prin aer%s%li7 preEen$a (irusului On mediul ePtern perpetuAnd preEen$a 2%lii* +up trecerea prin 2%al cAinii rmAn purtt%ri &i eliminat%ri intermiten$i pe durata a cAte(a sptmAni7 c8iar luni* Aplicarea c%rect a msuril%r generale de pr%)ilaPie7 pre(ine transmiterea (irusului prin aer%s%li* Nn caEurile nec%mplicate de tra8e%2r%n&it7 cAinii se remit sp%ntan dup B>G Eile de la de2utul semnel%r clince* Tratamentul cu anti2i%tice cu spectru larg este necesar mai ales dac se suspici%neaE inter(en$ia in)ec$iil%r 2acteriene secundare*

@*@*!* INFEC9IILE

CU ADENOVIRU$ BOVIN 2%(in 1celule epiteliale c%n=uncti(ale7 naEale7 tra8eale7 2r%n8iale &i intestinale3* Nn sc8im27 ser%tipurile de aden%(irus 2%(in Oncadrate On genul Atadenovirus se culti( numai pe culturi testiculare de (i$el* 'er%tipul B de aden%(irus 2%(in a )%st mai )rec(ent studiat7 de%arece mai mult de G#T dintre 2%(ine p%sed antic%rpi ser%neutraliEan$i )a$ de acest ser%tip* 'er%tipul B se multiplic cu predilec$ie On celulele epiteliale c%n=uncti(ale &i ale cil%r respirat%rii anteri%are7 a(And d%ar % multiplicare limitat On celulele epiteliale intestinale7 pe cAnd ser%tipurile @ &i ! se regsesc On c%ncentra$ii mari On )ecale* 'er%tipul B de aden%(irus 2%(in s>a d%(edit a a(ea pr%priet$i %nc%gene )a$ de 8amster* ,nele ser%tipuri de aden%(irus 2%(in au pr%priet$i 8emaglutinante pentru eritr%citele de 2%(ine7 p%rc &i &%2%lan* Nn cele ce urmeaE7 se (%r )ace cAte(a re)eriri cu pri(ire la in)ec$iile pr%duse de aden%(irusurile 2%(ine Oncadrate On genul @astadenovirus* Nn urma in)ec$iil%r ePperimentale7 cu ser%tipul B de aden%(irus 2%(in7 (i$eii au preEentat semne u&%are de 2%al care den%t a)ectarea cil%r respirat%rii anteri%are &i care c%nstau On 8ipertermie7 lcrimare ePcesi(7 scurgeri naEale7 ta8ipnee7 dispnee &i tuse* Aceste semne se remarc de regul On e)ecti(ele de tineret 2%(in dup a)luirea On c%lecti(it$i destinate Ongr&rii 1la sta2ula$ie sau la p&une37 in)ec$ia putAnd cpta caracter enE%%tic7 1mani)estAndu>se su2 )%rm de pneum%nie enE%%tic3 mai ales dac )erma )unc$i%neaE On circuit desc8is7 t%$i (i$eii a)lui$i ulteri%r mani)estAnd semne de pneum%nie enE%%tic* PreEen$a antic%rpil%r maternali7 care p%t persista On caEul acestui ser%tip pAn la B>C luni7 nu pre(ine apari$ia in)ec$iei7 dar p%ate s diminueEe intensitatea semnel%r clinice de 2%al* R%lul in)ec$iei cu ser%tipul B de aden%(irus 2%(in On eti%l%gia 2%lil%r respirat%rii la tineretul 2%(in la Ongr&at nu este cun%scut pe deplin* Virusul a putut )i iE%lat &i de la (i$ei On (Arst de peste D luni care preEentau semne respirat%rii acute7 de&i este cun%scut c7 cele mai multe 2%(ine7 la aceast (Arst au a(ut de=a mai multe

+e la 2%(ine au )%st iE%late7 pAn On preEent7 @" tipuri antigenice de aden%(irus 2%(in7 n%tate cu ci)re ara2e7 de la @ la @"* Nn general7 la 2%(ine aden%(irusurile sunt cauEat%are de in)ec$ii pasagere ale cil%r respirat%rii anteri%are* +intre aceste in)ec$ii7 ca % entitate distinct se desprinde (neu9oenterita -i$e,u,ui7 care a )%st descris ca 2%al ini$ial pe c%ntinentul american7 ulteri%r7 On Eur%pa &i Australia* Nn preEent sunt cun%scute urmt%arele specii de aden%(irusuri cauEat%are de in)ec$ii la 2%(ineR Bovine adenovirus A 1ser%tipul @37 Bovine adenovirus B 1ser%tipul B37 Bovine adenovirus C 1ser%tipul @"37 >vine adenovirus A 1ser%tipul ! de aden%(irus 2%(in3 &i 5uman adenovirus C 1ser%tipul I de aden%(irus 2%(in3F aceste ser%tipuri sunt Oncadrate On preEent On genul @astadenovirus 1ta2elul @3* Nn genul Atadenovirus 1ta2elul @3 sunt cuprinse d%u specii de aden%(irus7 care dau in)ec$ii la 2%(ine &i anume Bovine adenovirus $ 1ser%tipurile C7 #7 D &i H3 &i Bovine adenovirus < 1ser%tipul G3* 'er%tipurile de aden%(irusuri care dau in)ec$ii la 2%(ine sunt sistematiEate On d%u genuri7 care di)er Ontre ele atAt din punct de (edere antigenic cAt &i 2i%l%gic* Nn genul @astadenovirus sunt cuprinse ser%tipurile @7 !7 B7 I &i @" de aden%(irus 2%(in7 care sunt Oncadrate On # specii de aden%(irus7 iar genul Atadenovirus cuprinde ! specii de aden%(irus care c%n$in ser%tipurile C7 #7 D7 G &i H de aden%(irus 2%(in 1ta2elul @3* Aden%(irusurile 2%(ine Oncadrate On genul Atadenovirus di)er de cele Oncadrate On genul @astadenovirus prin culti(are &i prin aceea c p%sed un antigen speci)ic de grup* Aden%(irusurile 2%(ine din genul @astadenovirus7 cu t%ate c preEint antigene asemnt%are cu ale cel%rlalte aden%(irusuri mami)ere7 la rAndul l%r di)er Ontre ele prin a2ilit$ile de multiplicare On celulele epiteliale c%n=uncti(ale &i naEale* Aden%(irusurile 2%(ine p%t )i culti(ate numai pe culturi celulare de %rigine 2%(in7 pe care pr%duc e)ect cit%patic &i nu p%t )i culti(ate pe em2ri%n de gin* 'er%tipurile de aden%(irus 2%(in apar$int%are genului @astadenovirus p%t )i culti(ate pe di(erse culturi celulare de %rigine

Boli virotice i prionice ale


Nn a)ar de 2%(ine7 au mai )%st pu&i On e(iden$ antic%rpi antiaden%(irus 2%(in &i la tineretul %(in 1DB3 la care pre(alen$a in)ec$iei cu aden%(irus 2%(in7 calculat pe 2aEa ratei ser%c%n(ersiei7 a )%st de C#T 1BI3* 'er%tipul @" de aden%(irus 2%(in a )%st iE%lat7 pe culturi celulare testiculare de %rigine 2%(in7 &i identi)icat prin micr%sc%pie electr%nic7 de la 2%(ine cu enter%c%lit 8em%ragic cu e(%lu$ie m%rtal* 'tudii ser%l%gice pri(ind inciden$a in)ec$iil%r cu acest aden%(irus On Irlanda de N%rd au artat c numai HT din 2%(ine a(eau antic%rpi neutraliEan$i la dilu$ii ale serului de peste @J#""7 de&i On =ur de ##T din tineretul 2%(in su2 (Arsta de ! ani7 preEenta On c%ncentra$ii scEute7 antic%rpi antiaden%(irus tipul @" 1@3*

c%ntacte cu ser%tipul B de aden%(irus 2%(in &i c %rganismul7 urmare a acest%r c%ntacte7 deE(%lt rspunsul imun secundar7 capa2il s pre(in deE(%ltarea un%r in)ec$ii (irale se(ere* 'er%tipul B de aden%(irus 2%(in a )%st utiliEat &i On sc%pul (e8iculrii )ragmentel%r antigenice de 8erpes(irus 2%(in>@ 1glic%pr%teina g+37 On (ederea pr%ducerii de (accinuri rec%m2inate genetic7 care administrate ap%i la (i$ei pe cale intranaEal s>i pr%te=eEe c%ntra in)ec$iei cu 8erpes(irus* ReEultatele %2$inute arat c asemenea (accinuri p%t s induc rspuns imun c%ntra in)ec$iei cu 8erpes(irus7 la (i$eii in%cula$i7 &i dac ace&tia p%sed antic%rpi antiaden%(irus 2%(in ser%tipul B 1I!3*

@*@*B*

INFEC9IILE CU ADENOVIRU$ ECVIN pneum%nie7 precum &i distruc$ii celulare7 On special On pancreas &i glandele sali(are7 dar &i On rinic8i7 (eEica urinar &i epiteliul gastr%intestinal*

+e la ec(ine au )%st iE%late d%u specii de aden%(irus ec(in7 cun%scute On literatur su2 denumirea de <=uine adenovirus A 1ser%tipul @3 &i <=uine adenovirus B 1ser%tipul !3* Prin ePamene ser%l%gice 1ser%neutraliEare &i R0C3 s>a d%(edit c in)ec$iile cu aden%(irus la ca2aline sunt preEente la G"T din cai* MAn=ii c%ntacteaE (irusul pe cale %ral &i naEal de la mamele l%r7 care elimin (irusul prin scurgeri naEale7 urin &i )ecale 1DB3* +e&i au % rspAndire larg7 in)ec$iile cu aden%(irus la ca2aline de regul e(%lueaE su2clinic 1H@3* Atunci cAnd se ePprim clinic7 sunt a)ectate numai cile respirat%rii anteri%are7 2%ala putAnd )i OntAlnit d%ar la mAn=ii On (Arst de peste B luni* Nn )%rmele clinice de 2%al se OntAlnesc scurgeri naEale7 c%n=uncti(it7 p%lipnee7 tuse &i )e2r care cedeaE dup % e(%lu$ie de @>! sptmAni7 (indecarea )iind c%mplet7 )r sec8ele7 dac nu inter(in c%mplica$ii 2acteriene* La mAn=ii de ras Ara27 care preEint un sindr%m de imun%de)icien$ cu transmitere ereditar7 in)ec$ia cu aden%(irusul ec(in @ este )atal* Imun%de)icien$a la ace&ti mAn=i este dat de a2sen$a atAt a celulel%r T7 cAt &i a celulel%r B7 m%artea la mAn=ii in)ecta$i cu aden%(irus pr%ducAndu>se On =urul (Arstei de B luni* Aden%(irusul ec(in pr%duce leEiuni 8ist%pat%l%gice care c%nstau On 2r%n&i%lite &i

Diagno.ti0
PreciEarea diagn%sticului se p%ate )ace numai prin ePamen de la2%rat%r* Ca pr%2e pentru ePamenul de la2%rat%r se trimit7 On )unc$ie de met%da de diagn%stic7 )ie secre$ii naEale7 )ie p%r$iuni de %rgane cu leEiuni7 )ie sAnge* Nn la2%rat%r7 pentru preciEarea diagn%sticului se Oncearc7 On )unc$ie de natura pr%2ei prele(ate7 )ie iE%larea (irusului7 )ie e(iden$ierea antic%rpil%r* IE%larea (irusului se )ace pe culturi celulare de %rigine ec(in7 la care se urmre&te e(iden$ierea e)ectului cit%patic On !C>CH de %re de la OnsmAn$are* +e la animalele (ii7 On timpul 2%lii7 se p%ate Oncerca e(iden$ierea incluEiil%r intranucleare On raclat de celule epiteliale c%n=uncti(ale sau naEale* Prin ePamen ser%l%gic se urmre&te e(iden$ierea antic%rpil%r p%stin)ec$i%&i prin reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii7 reac$ie )%l%sit pentru screening ser%l%gic7 sau prin reac$ia de ser%neutraliEare* P%t )i )%l%site &i alte te8nici de la2%rat%r pentru diagn%sticul 2%lii7 dintre te8nicile mai n%u

intrate On uEul medicinii (eterinare7 cum este PCR*

Profi,aBie &i 0o9<atere


+at )iind e(%lu$ia7 de regul su2clinic a 2%lii7 On m%d %2i&nuit nu se iau msuri speciale de pre(enire a acestei 2%li7 On e)ecti(ele de cai* Aden%(irusul ec(in @ mai este implicat On pr%ducerea paraliEiei c%Eii la cal > cauda e=uina neuritis printr>un mecanism imun%l%gic 1!C37 de&i On $esutul ner(%s a)ectat (irusul nu a putut )i
@*@*C* INFEC9IILE

e(iden$iat prin imun%)lu%rescen$* Aden%(irusul ec(in ! este implicat On pr%ducerea un%r tul2urri digesti(e 1diaree3 la mAn=i* Aden%(irusul rspunEt%r de pr%ducerea diareei nu are pr%priet$i 8emaglutinante )a$ de 8ematiile de %m7 maimu$ &i cal* Aden%(irusul ec(in ! nu este neutraliEat de serul care pr%duce ser%neutraliEarea aden%(irusului ec(in @* 0rec(en$a antic%rpil%r ser%neutraliEan$i antiaden%(irusul ec(in !7 On BBI pr%2e de sAnge de cal7 a )%st de GGT 1GD3*

CU ADENOVIRU$ PORCIN 'tudii ser%l%gice au artat c in)ec$ia este larg rspAndit On lume* Nn Canada7 @#T din p%rcii adul$ii cu 2%li respirat%rii preEint antic%rpi antiaden%(irus p%rcin 1!"3* Nn Bulgaria &i ,ngaria !"T din p%rci p%sedau acest tip de antic%rpi* 'erurile de re)erin$ antiaden%(irus uman 1tipurile de la @ la B@3 nu neutraliEeaE ser%tipurile @7 ! &i B de aden%(irus p%rcin* Nn serul n%rmal de p%rc se gsesc antic%rpi pentru ser%tipurile @7 ! &i B de aden%(irus p%rcin* 'e pare c aceste B ser%tipuri sunt mai pu$in pat%gene* Nn m%d curent ser%tipul C de aden%(irus p%rcin este iE%lat din caEurile naturale de diaree &i ence)alite de la p%rci* 'tudii ser%l%gice arat c ser%tipul C este cel mai rspAndit7 )iind OntAlnit atAt On America de N%rd cAt &i On Eur%pa* Acest ser%tip in%culat la purceii gn%t%2i%tici pr%duce mening%ence)alite* 'er%tipul C de aden%(irus p%rcin are pr%priet$i 8emaglutinante pentru eritr%citele de mami)ere* Nn urma in)ec$iil%r ePperimentale7 e)ectuate pe purcei nec%l%stra$i7 tipul B de aden%(irus p%rcin a )%st gsit On inter(alul de la @ la @D Eile7 dup in%culare7 On celulele epiteliale distruse7 iar antigenul (iral a putut )i detectat On aceste celule pAn la C# de Eile dup in%culare* +up B>C Eile de incu2a$ie t%$i purceii au preEentat diaree* Vilii intestinali din p%r$iunea terminal a =e=unului &i ile%nului au )%st scurta$i &i celulele intestinale au )%st distruse de ctre (irus*

+e la p%rci au )%st iE%late pAn On preEent # ser%tipuri de aden%(irus p%rcin7 care sunt regrupate On B speciiR Porcine adenovirus A 1ser%tipurile @7 ! &i B37 Porcine adenovirus B 1ser%tipul C3 &i Porcine adenovirus C 1ser%tipul #3* Primul aden%(irus p%rcin a )%st iE%lat de #aig &i 0o,* On @IDC7 din c%n$inutul rectal7 de la un purcel cu diaree On (Arst de @! Eile* ,lteri%r au mai )%st iE%late aden%(irusuri p%rcine7 de la p%rci snt%&i &i 2%lna(i7 din di(erse $esuturi7 inclusi( din creier de la p%rci cu simpt%me de ence)alit7 On (Arst de @" sptmAni7 precum &i din $esut renal )%l%sit On pr%ducerea culturil%r celulare 1CB3* La p%rci7 in)ec$iile cu aden%(irus7 de&i au rspAndire mare7 )apt d%(edit prin studii ser%l%gice7 t%tu&i7 de regul e(%lueaE asimpt%matic 1H"37 dar p%t &i s pr%duc pneum%nii7 enterite7 leEiuni renale7 in)ec$ii transplacentare &i ence)alite* Aden%(irusurile p%rcine au t%ate caracteristicile m%r)%l%gice &i 2i%c8imice ale cel%rlalte aden%(irusuri* Tulpinile de aden%(irus p%rcin se multiplic On culturi celulare primare em2ri%nare din rinic8i de p%rc &i iepure7 pe celule primare pulm%nare em2ri%nare p%rcine7 dar &i pe linii sta2ile de culturi celulare* E)ectul cit%patic deE(%ltat On culturile celulare este caracteristic* Nn celulele in)ectate apar incluEii intranucleare speci)ice*

@*@*#* INFEC9IILE

CU ADENOVIRU$ OVIN In)ec$ia cu aden%(irusul %(in tipul C7 la miei li2eri de germeni7 s>a s%ldat cu apari$ia de semne clinice &i m%di)icri 8ist%pat%l%gice On tu2ul digesti( &i respirat%r* PreEen$a (irusului On %rganism predispune gaEdele la alte in)ec$ii (irale se(ere* 'er%tipul D de aden%(irus %(in7 in%culat On in)ec$ii ePperimentale la miei pri(a$i de c%l%stru7 a pr%dus dup D>I Eile de la in%culare leEiuni in)lamat%rii supurati(e la =%nc$iunea dintre 2r%n8i%lele terminale &i al(e%le7 care s>au ePtins pe durata ePperimentului7 de @# Eile* Administrat On as%ciere cu @ann,eimia ,aemolEtica, (irusul a cauEat )rec(ent pneum%nii m%rtale* La mieii supra(ie$uit%ri7 (indecarea nu s>a pr%dus On primele @# Eile de la in%cularea (irusului7 respecti( @" Eile de la in%cularea 2acteriei @. ,aemolEtica 1@H3* 'er%tipul G de aden%(irus %(in7 On ',A7 a )%st iE%lat7 relati( recent de la B miei n%u>nscu$i care au murit sp%ntan &i de la care nu a mai )%st iE%lat nici un alt agent eti%l%gic* 'emnele clinice7 la ace&ti miei7 au c%nstat On an%rePie7 sl2ire7 distensie a2d%minal &i m%arte su2it* LeEiunile micr%sc%pice au c%nstat On 8epatit necr%tic multi)%cal7 ne)rit intersti$ial multi)%cal7 iar incluEiile intranucleare au )%st e(iden$iate numai On rinic8i* Nn sc8im27 prin te8nica imun%8ist%c8imic a )%st e(iden$iat antigenul aden%(iral On )icat7 rinic8i &i intestin 1!@3* La mieii Merin%s On (Arst de D>H sptmAni aden%(irusul %(in pr%duce semne respirat%rii u&%are7 similare7 dar nu identice7 cu cele date de in)ec$ia cu aden%(irusul 2%(in ! 1H@3* +e la %(inele din Australia7 relati( recent7 au putut )i iE%late numai d%u specii de aden%(irusR aden%(irusul 2%(in ser%tipul G &i aden%(irusul %(in ser%tipul # 1@"3*

+e la %(ine au )%st iE%late C specii de aden%(irus 1>vine adenovirus A, B, C &i $37 On cadrul cr%ra au )%st identi)icate G ser%tipuri de aden%(irus %(in* 'peciile >vine adenovirus A 1ser%tipurile !7 B7 C &i #37 >vine adenovirus B 1ser%tipul @3 &i >vine adenovirus C 1ser%tipul D3 apar$in genului @astadenovirus7 primele d%u )iind recun%scute ca specii7 ultima )iind acceptat d%ar ca pr%punere de specie7 On cadrul acestui gen* Cea de>a patra specie >vine adenovirus $ 1ser%tipul G3 este Oncadrat On genul Atadenovirus* >vine adenovirus B 1ser%tipul @3 mai este cun%scut &i ca 5ser%tipul ! de aden%(irus 2%(in 1BAV>!3* Nntr>un studiu e)ectuat de Rus(ai &i 0%d%r On @IIH se arat c On ,ngaria anual se pierd7 dat%rit leEiunil%r pulm%nare7 acute sau cr%nice7 Ontre # &i !"T din tineretul 2%(in &i %(in crescut On sistem intensi( 1DH3* 'tudii ser%l%gice e)ectuate On aceste )erme7 On sc%pul sta2ilirii eti%l%giei (irale a acest%r pierderi arat c7 dintre tineretul %(in7 HHT preEint antic%rpi antiBAV>! &i CCT preEint antic%rpi antiPI>B 1(irusul parain)luen$ei3* La tineretul %(in cu (Arsta Ontre ! &i D luni7 !!T din miei preEint antic%rpi antiBAV>!* Nntr>un alt studiu7 e)ectuat On statul I%:a 1,'A37 ePtins pe durata a d%i ani 1BI3 se arat c7 On p%pula$ia de tineret %(in din acea E%n7 in)ec$iile cu mai multe ser%tipuri de aden%(irusuri %(ine &i 2%(ine sunt larg rspAndite7 pre(alen$a in)ec$iil%r acti(e7 calculat pe 2aEa ratei de ser%c%n(ersie7 a )%st de apr%Pimati( C#T* 'er%tipurile de aden%(irus %(in pr%duc7 de regul7 in)ec$ii inaparente &i mai rar in)ec$ii u&%are ale tractului respirat%r &i intestinal 1CC3* Au )%st descrise On literatur7 la mieii sugari &i la mieii la Ongr&at din cAte(a )erme7 pneum%enterite7 cu m%rtalitate mare7 dat%rate in)ec$iei cu aden%(irusul %(in*
@*@*D*

INFEC9IILE CU ADENOVIRU$ CAPRIN d%u tipuri antigenice7 tipul @ &i !37 care s )ie Oncadrat On genul @astadenovirus* +e la caprine a mai )%st iE%lat &i aden%(irusul %(in tipul # 1BG3*

La caprine7 pAn On preEent7 s>a )cut pr%punerea de recun%a&tere a unei singure specii de aden%(irus caprin 1Caprine adenovirus7 cu

Nn urma in%culril%r ePperimentale de aden%(irus caprin7 la ieEi pri(a$i de c%l%stru On (Arst de B sptmAni7 s>au c%nstatat in)ec$ii u&%are &i m%derate ale tractului respirat%r* Macr%sc%pic7 leEiunile au )%st de )%care de atelectaEie multipl &i 8iperemie On p%r$iunea crani%(entral a pulm%nului* Micr%sc%pic s>au %2ser(at denudri epiteliale On 2r%n&i%lele terminale* Virusul a putut )i recuperat sistematic din secre$iile respirat%rii &i numai sp%radic din )ecale* 'e c%ncluEi%neaE c aden%(irusul studiat este capa2il s pr%duc in)ec$ii respirat%rii7 cu leEiuni pulm%nare la ieEi7 On primele sptmAni de (ia$ 1C"3* +e la % capr cu ence)alit7 On (Arst de B ani7 a )%st iE%lat un aden%(irus care7 prin c%mpara$ie cu alte aden%(irusuri ale rumegt%arel%r7 s>a d%(edit a )i unic din punct de (edere antigenic* In(estiga$ii ser%l%gice de mic ampl%are au arat c7 numai On D"T din serurile caprel%r luate On studiu au )%st antic%rpi c%ntra acestui (irus7 On timp ce %(inele au preEentat antic%rpi antiaden%(irusul caprin iE%lat On H"T din serurile cercetate 1BG3* ,n aden%(irus caprin a )%st iE%lat &i identi)icat recent7 din intestinul su2$ire de la un ied On (Arst de B sptmAni7 care preEenta diaree

&i catar %cul%>naEal* R%lul acestuia On pr%ducerea in)ec$iil%r respirat%rii &i digesti(e nu a )%st Onc sta2ilit 1C@3*

Infe0$ii 0u 9a.tadeno-iru.uri ,a a,te .(e0ii


La cobai #Cavia porcellus& aden%(irusul speci)ic 1Auinea pig adenovirus&, specie nerecun%scut %)icial7 p%ate s pr%duc in)ec$ii supraacute7 cu m%arte rapid7 sau cu tul2urri respirat%rii 1dispnee7 ta8ipnee &i pneum%nie letal3* La necr%psie s>au c%nstatat leEiuni de pneum%nie7 On p%r$iunea cranial &i (entral a pulm%nului* Prin micr%sc%pie electr%nic a putut )i e(iden$iat (irusul On leEiuni 1!B3* ,ne%ri7 in)ec$ia la c%2ai p%ate s e(%lueEe inaparent7 )apt ce p%ate inter)era cu unele studii ePperimentale alterAnd reEultatele* Nn urma in)ec$iei ePperimentale cu aden%(irusul c%2aiului nu s>a reu&it repr%ducerea un%r semne acute respirat%rii la c%2aii in)ecta$i7 de&i (irusul a putut )i e(iden$iat prin PCR On secre$iile naEale ale acest%ra 1@!3* C%ncluEia aut%ril%r este c aden%(irusul c%2aiului p%ate s pr%duc in)ec$ii respirat%rii care une%ri p%t s a=ung On pulm%n &i s dea semne clinice*

@*!* BOLI

PRODU$E DE VIRU$URI %NCADRATE %N

ENUL AVIADENOVIR+S
O. Sicoe

-enul Aviadenovirus cuprinde (irusurile capa2ile s pr%duc in)ec$ii numai la speciile de

psri d%mestice &i sl2atice 1ta2elul @3*

@*!*@* BRONITA PREPELI9EI #Nuail Bronc,itis * engl*F Oac,telbronc,itis M germ*F /a Bronc,ite de la Caille M )r*&

Bron&ita (re(e,i$ei DBP* este % 2%al in)ec$i%as7 ePtrem de c%ntagi%as7 cu e(%lu$ie acut &i mani)estri clinice pred%minant respirat%rii7 care a)ecteaE cu precdere puii de prepeli$ #Colinus virginianus&* 'unt recepti(e la in)ec$ia natural &i prepeli$ele sl2atice crescute On capti(itate*

O 2%al cu mani)estri similare a mai )%st descris de ctre Le-ine7 On anul @IBB7 agentul eti%l%gic )iind iE%lat de ctre Beaudette7 On @IBI* Nu sunt date On literatur pri(ind preEen$a &i inciden$a acestei 2%li On R%mAnia*

Etio,ogie
B%ala este pr%dus de 0oBl adenovirus A de tip @7 Oncadrat On genul Aviadenovirus 1ta2elul @3* Nn cadrul speciei 0oBl adenovirus A, tipul @7 sunt cuprinse tulpinile CELO7 @@! &i P8elps7 t%ate iE%late din )%care de BP 1IB3*

I.tori0 &i r.(ndire


Prima descriere a 2%lii a )cut>% O,.on7 On @ICI7 care descrie un )%car de 2r%n&ita prepeli$ei7 On (estul statului Virginia 1',A3* ,lteri%r7 mai multe )%care de 2%al au )%st descrise On cresct%riile de prepeli$ din di(erse state din ',A*

-en%mul (iral c%n$ine A+N du2lu catenar* Viri%nul are % simetrie ic%saedric cu dimensiuni (ariind Ontre DI>G# nm &i este lipsit de an(el%p* Nu are pr%priet$i 8emaglutinante 1!3* Virusul se multiplic cu u&urin$ pe em2ri%ni de gin sau pe culturi celulare preparate din 8epat%cite sau ne)r%cite de em2ri%ni de gin 1BC37 unde induce e)ect cit%patic 1incluEii intranucleare On nucleul 8epat%citel%r &iJsau ne)r%citel%r3* 'tudii c%mparati(e pri(ind c%mp%nen$a structurii p%lipeptidel%r (irusului 2r%n&itei prepeli$ei tulpina CELO &i a aden%(irusului a(iar tipul C 10oBl adenovirus C3 au artat c ePist di)eren$e semni)icati(e Ontre p%lipeptidele c%mp%nente ale cel%r d%u (irusuri7 di)eren$e e(iden$ia2ile prin imun%2l%ting 1B3*

ginile &i curcile3 care )ac in)ec$ii inaparente7 rmAnAnd reEer(%r de (irus* Cu cAt e)ecti(ul de prepeli$e este mai tAnr7 cu atAt e(%lu$ia 2%lii este mai gra( &i de durat mai scurt* Peri%ada de incu2a$ie7 sta2ilit ePperimental prin 2i%pr%2 pe prepeli$e de B sptmAni7 (ariaE Ontre D>@@ Eile* B%ala a putut )i repr%dus ePperimental7 la prepeli$e7 prin administrarea intratra8eal a materialului pat%l%gic* La prepeli$ele de % sptmAn in)ec$iile ePperimentale au cauEat m%artea c8iar din a d%ua Ei de la in)ec$ie* Prepeli$ele adulte 1cu (Arsta de peste D sptmAni3 On general sunt re)ractare la in)ec$ie 1@B3*

Patogenez
Nn urma in)ec$iil%r ePperimentale7 pe cale intratra8eal7 cu 0oBl adenovirus A tip @7 On (ederea studierii pat%geneEei 2r%n&itei la prepeli$7 (irusul a putut )i recuperat din pulm%n la ! %re7 iar din amigdalele cecale &i 2ursa lui 0a2ricius la C %re dup in)ec$ie* IncluEiile (irale au )%st preEente On celulele epiteliale tra8eale la ! Eile p%stin)ec$ie* +up a C>a Ei de la in)ec$ie s>a c%nstatat descuamarea epiteliului tra8eal* 6iperplaEia macr%)agel%r splenice s>a remarcat din a d%ua Ei7 )iind maPim On a #>a Ei p%stin)ec$ie 1BB3* Cu ePcep$ia (irusului 2r%n&itei prepeli$ei7 pu$ine alte tulpini (irale din genul Aviadenovirus au )%st studiate &i e(aluate din punct de (edere al implicrii l%r On eti%pat%genia un%r in)ec$ii sau 2%li la prepeli$e* 'tudii de dat recent7 e)ectuate On ',A7 au rele(at Ons )aptul c7 su2 rap%rt epidemi%l%gic &i al eti%pat%geneEei &i aden%(irusul a(iar C > tulpina Indiana7 p%ate pr%duce ePperimental 2r%n&ita prepeli$ei7 la puii de prepeli$7 iar mani)estrile clinice &i leEiunile m%r)%pat%l%gice induse de aceast tulpin sunt identice cu cele pr%duse7 On m%d natural7 de (irusul 2r%n&itei prepeli$ei 1B#3*

Re0e(ti-itate
'pecia recepti( la in)ec$ia natural sau ePperimental este prepeli$a #Colinus virginianus&* La alte specii a(iare in)ec$ia este de %2icei inaparent* +%ar la prepeli$a =ap%neE 1Coturnix coturnix 'aponica3 p%t s apar &i unele mani)estri clinice* La in)ec$ia cu (irusul 2r%n&itei prepeli$el%r sunt mai recepti(i puii de prepeli$e #Colinus virginianus&, precum &i em2ri%nii de gin &i de prepeli$* Nn c%ndi$ii ePperimentale mai sunt recepti(i 8amsterii7 la care (irusul este capa2il s induc tum%ri* Aden%(irusul 2r%n&itei prepeli$ei p%ate in)ecta &i alte specii de psri d%mestice 1ginile &i curcile37 dar )r s pr%duc mani)estri clinice sau leEi%nale* 'ingurul semn al preEen$ei in)ec$iei la aceste gaEde 8eter%l%age7 c%nst On )aptul c in)ec$ia natural induce )%rmarea de antic%rpi speci)ici 1@B3*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'emnele clinice de 2%al sunt e(idente la prepeli$ele tinere cu (Arste su2 D sptmAni* B%ala este ePtrem de c%ntagi%as7 rspAndirea in)ec$iei Ontr>un e)ecti( de prepeli$e realiEAndu>se pred%minant pe cale aer%gen* M%r2iditatea p%ate s a=ung la @""T7 iar letalitatea p%ate dep&i #"T* 'ursele de in)ec$ie primar %2i&nuite sunt prepeli$ele adulte7 care au supra(ie$uit in)ec$iei* 'urse de in)ec$ie p%t )i &i alte specii 1cum ar )i

Ta<,ou, 0,ini0
Nn l%turile 2%lna(e ePamenul clinic pune On e(iden$ % stare gra( de pr%stra$ie7 an%rePie7 8ipertermie7 8%ripluma$ie7 dispnee gra(7 strnut7 catar naEal &i epi)%r* Psrile care supra(ie$uiesc e(%lu$iei 2%lii se imuniEeaE &i sunt capa2ile s trans)ere titruri ridicate de antic%rpi (itelini la descenden$i* Antic%rpii (itelini c%n)er

descenden$il%r pr%tec$ie )a$ de in)ec$ia natural pAn On =urul (Arstei de C>D sptmAni* Nn e)ecti(ele de prepeli$e pr%(enite din prin$i care au trecut prin 2%al rare%ri sunt OntAlnite semne clinice de 2%al 1@B3*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
M%di)icrile anat%m%pat%l%gice sunt l%caliEate pred%minant On aparatul respirat%r* Ele c%nstau On preEen$a de ePsudat in)lamat%r On ca(it$ile naEale7 sinusurile in)ra%r2itare &i On sacii c%n=uncti(ali* La ni(elul muc%asei tra8eale se gsesc c%ngestii7 necr%Ee &i un ePsudat ser%s7 )rec(ent ser%8em%ragic7 On lumenul tra8eal* 6ist%pat%l%gic se c%nstat pr%cese in)lamat%rii On epiteliul muc%asei tra8eale care duc la pierderea cilil%r epiteliali7 in)lamarea celulel%r epiteliale7 in)iltra$ii lim)%citare &i7 On )aEa terminal7 necr%Ee &i descuamri epiteliale* IncluEiile intranucleare 2aE%)ile sunt depista2ile On nucleul celulel%r epiteliale descuamate* Pulm%nii sunt c%ngesti%na$i &i se mai c%nstat preEen$a unui ePsudat in)lamat%r On 2r%n8ii &i al(e%lele pulm%nare7 ePsudat 2%gat On lim)%cite &i 8eter%)ile* Mai p%t )i OntAlnite aer%saculite ser%ase* Nn parenc8imul 8epatic sunt )%care miliare multiple7 ca urmare a pr%cesului de necr%E 8epat%celular &i a in)iltra$iil%r cu lim)%cite &i mai pu$in cu 8eter%)ile* IncluEiile intranucleare p%t )i depistate &i On nucleul 8epat%citel%r 1BB3* Nn splin se OntAlnesc )%care necr%tice cu E%ne de lim)%cit%E &i in)iltra$ii cu ePsudat in)lamat%r cu multe e%sin%)ile* IncluEiile intranucleare sunt rare On splen%cite* Nn 2ursa lui 0a2ricius se c%nstat deple$ia $esutului lim)%id7 necr%Ee lim)%citare &i atr%)ie )%licular* IncluEiile intranucleare sunt )rec(ente &i On celulele epiteliului 2ursei lui 0a2ricius 1@B3*

tra8ee7 pulm%n sau dintr>un %m%genat )iltrat din )ecale sau c%n$inut intestinal7 se in%culeaE pe %u em2ri%nate de gin de I>@@ Eile* In%cularea se )ace pe mem2rana c%ri%>alant%idian* Nn general7 pentru iE%larea (irusului sunt necesare B># pasa=e %ar2e cu lic8id alant%amni%tic prele(at de la em2ri%nii in%cula$i On pasa=ele anteri%are* Lic8idul em2ri%nar prele(at pentru pasa=e se rec%lteaE de la em2ri%nii m%r$i sau de la cei sacri)ica$i pAn la cel mult D Eile7 dup in%culare 1D"3* E)ectul pr%dus de multiplicarea (irusului pe %u em2ri%nate c%nst OnR sindr%mul de piticire 1nanism3 al em2ri%nului7 Ongr%&area amni%sului &i preEen$a de )%care necr%tice miliare On )icatul em2ri%nului &i de ura$i On meE%ne)r%s* Identi)icarea (irusului se )ace prin ser%neutraliEare cu m%n%ser speci)ic antiaden%(irusul 2r%n&itei prepeli$ei* Diagnosticu) di1eren$ia) tre2uie )cut )a$ de aspergilo-, boala de %eBcastle, influen$ &i altele 1@B3*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Msurile de pre(enire (iEeaE On primul rAnd pr%te=area e)ecti(el%r li2ere de in)ec$ie )a$ de sursele p%ten$iale de in)ec$ie7 prin respectarea msuril%r generale de pr%)ilaPie* Imunitatea d%2Andit dup trecerea prin in)ec$ia natural este7 On general7 de circa D luni* Titrurile de antic%rpi p%stin)ec$i%&i sunt )%arte ridicate* Antic%rpii (itelini transmi&i la pr%geni c%n)er pr%tec$ie )a$ de % d%E in)ectant letal7 dar nu sunt capa2ili s 2l%c8eEe multiplicarea (irusului On %rganism* Nn 2r%n&ita prepeli$ei nu ePist tratament medicament%s* Punerea On aplicare a un%r pr%grame de eradicare On e)ecti(ele de repr%duc$ie este On general c%stisit%are &i nu &i>a d%(edit pe deplin e)icien$a* Nn ',A s>a Oncercat prepararea unui (accin (iu din aden%(irusul C7 tulpina Indiana7 iE%lat de la puii de gin7 dar reEultatele %2$inute au )%st nesatis)ct%are* '>a renun$at la (accin &i din cauEa pat%genit$ii reEiduale de%se2it de mari a acestei tulpini pentru prepeli$e 1@B3*

Diagno.ti0
+iagn%sticul preEumti( se 2aEeaE pe c%r%2%rarea aspectel%r epidemi%l%gice cu semnele clinice &i m%di)icrile anat%m%pat%l%gice* C%n)irmarea diagn%sticului se )ace pe 2aEa ePamenel%r de la2%rat%r* Materialul in)ec$i%s suspect7 prele(at de la psri 2%lna(e7 repreEentat de un triturat de

@*!*!* #EPATITA CU CORPI INCLU"IONALI #Fnclusion BodE 5epatitis M engl*F <insc,luPCQrper*5epatitis des 5u,nes M germ*F /K,Lpatite R Corps dHinclusion M )r*&

#e(atita 0u 0or(i in0,uziona,i a )%st descris la puii de gin7 papagali &i alte psri sl2atice* Nn eti%l%gia 2%lii sunt implicate # specii de aden%(irus a(iar 10oBl adenovirus A, B, C, $, <3 care preEint cel pu$in @@ ser%tipuri de aden%(irus n%tate de la @ la @@ &i care ac$i%neaE singular sau sinergic 1@B3* La gini7 in)ec$ia se OntAlne&te mai )rec(ent la puicu$ele %ut%are &i la puii de carne7 On =urul (Arstei de C>I sptmAni7 dar &i la psrile adulte* Clinic7 in)ec$ia se ePteri%riEeaE prin cre&terea 2rusc a m%rtalit$ii pe % peri%ad de circa B>C Eile7 cu un pr%cent ce (ariaE Ontre !> @"T7 m%rtalitatea putAnd )i mai mare dac e)ecti(ul este imun%supresat 1I#3* Psrile preEint % u&%ar stare de a2atere7 inapeten$ &i scdere On greutate* Nn Australia au )%st rap%rtate m%rtalit$i de pAn la B"T 1@B3* Nn R%mAnia 2%ala a )%st diagn%sticat pe 2aEa ePamenului 8ist%pat%l%gic de pr%)* Ba2a 10MV Clu=3 Ontr>% )erm de tineret Onl%cuire7 rasa Leg8%rn7 On anul @IHB 1c%municare pers%nal3* Nn alte $ri7 cum ar )i Irlanda de N%rd &i N%ua /eeland7 apari$ia 2%lii a )%st )a(%riEat ca urmare a e(%lu$iei un%r 2%li care pr%duc imun%supresie 12%ala de -um2%r%3* M%r2iditatea este relati( redus* 6epatita cu c%rpi incluEi%nali a putut )i repr%dus ePperimental7 pe pui 'P07 in%cula$i la (Arsta de % Ei7 cu tulpini de aden%(irus a(iar7 apar$inAnd ser%grupului D7 G &i H 1@3* Puii au )%st in)ecta$i cu aceste tulpini pe cale %cul%naEal* Nntr>un alt studiu7 2%ala a putut )i repr%dus la pui de carne7 de @7 B &i # sptmAni7 in%cula$i pe cale 2ucal &i %cular cu ser%tipul @ de aden%(irus a(iar* Nn inter(alul C>@H Eile

p%stin)ec$ie7 puii7 indi)erent de (Arst7 au preEentat leEiuni er%Ei(e pe st%macul muscular7 )r ca )icatul &i pancreasul s )ie a)ectate7 iar la ePamenul 8ist%pat%l%gic au )%st e(iden$iate On celulele epiteliale glandulare &i On celulele musculare st%macale c%rpi incluEi%nali intranucleari7 iar prin met%de imun%8ist%c8imice7 On ace&ti c%rpi incluEi%nali a )%st e(iden$iat ser%tipul @ de aden%(irus a(iar 1#@3* Nn m%d natural 2%ala se p%ate transmite &i pe cale (ertical* Macr%sc%pic7 in)ec$ia cu aden%(irus a(iar este caracteriEat prin mrirea On (%lum a )icatului &i prin preEen$a un%r 8em%ragii On parenc8imul 8epatic* 6ist%l%gic se c%nstat preEen$a unei 8epatite di)uEe generaliEate &i ePisten$a e)ectului cit%patic speci)ic7 respecti( a c%rpil%r incluEi%nali intranucleari On 8epat%cite 1H!3* Aceste m%di)icri p%t )i Ons%$ite de icter 8em%ragic On di(erse %rgane &i $esuturi7 On mu&c8i &i mdu(a %s%asF de asemenea7 mai p%ate )i preEent sindr%mul anemic* 6epatita cu c%rpi incluEi%nali a )%st diagn%sticat &i la p%rum2ei7 mierle &i papagali* La p%rum2ei7 2%ala este Ons%$it &i de pancreatit* +up unii cercett%ri 8epatita cu c%rpi incluEi%nali se as%ciaE c%nstant cu preEen$a alt%r in)ec$ii cu (irusuri cu e)ect imun%supres%r 1(irusul anemiei in)ec$i%ase a(iare7 (irusul 2ursitei in)ec$i%ase3* Nn literatur sunt descrise &i alte leEiuni On aceast 2%al7 respecti( atr%)ia timusului &i a 2ursei lui 0a2ricius7 aplaEia mdu(ei %s%ase etc*7 dar )r a se putea a)irma dac ePisten$a l%r este c%nstant*

@*!*B* $INDROMUL DE #IDROPERICARD #5Edropericardium .Endrome, Angara $isease M engl*&

$indro9u, de ;idro(eri0ard D<oa,a de Angara* a )%st descris pentru prima dat On anul @IHG7 On )ermele de 2r%ileri din Pa<istan*

Pierderile ec%n%mice au )%st de%se2it de mari7 On e)ecti(ele a)ectate OnregistrAndu>se % m%rtalitate cuprins Ontre !">D"T* M%r2iditatea7 On general7

este de @">B"T7 cu % m%rtalitate Eilnic de B>#T 1@B3* Pui de carne sunt a)ecta$i On =urul (Arstei de B sptmAni 1!7 B3* +urata )%carului este de apr%Pimati( I>@C Eile* Nn eti%l%gia 2%lii cel mai adesea este semnalat ser%tipul C de aden%(irus a(iar 10oBl adenovirus C ser%tipul C3* 'e pare c mai sunt implica$i &i al$i agen$i pat%geni7 a cr%r natur nu a putut )i Onc preciEat 1!7 G@3* B%ala a putut )i repr%dus On c%ndi$ii ePperimentale cu )iltrate din triturat de )icat7 prele(at de la psri 2%lna(e7 prin administrarea pe cale %ral sau naEal7 dar p%si2il &i pe cale su2cutanat* Nn preEent7 sindr%mul de 8idr%pericard &i 8epatita cu c%rpi incluEi%nali sunt tratate On c%mun su2 denumirea de 8idr%pericard>8epatit7 dat%rit as%cierii e(%luti(e )rec(ente7 On eti%l%gia am2el%r 2%li )iind implicat ser%tipul C de aden%(irus a(iar 1!H3* Aceste sindr%ame au )%st descrise &i On cresct%riile de 2r%ileri din MePic7 India7 C8ile7 Ira< &i Peru* Mai recent7 2%ala a )%st semnalat &i la p%rum2ei* In)ec$ia se p%ate transmite atAt pe cale (ertical cAt &i pe cale %riE%ntal 1@B3* M%di)icrile anat%m%pat%l%gice macr%> sc%pice decela2ile c%nstau On acumularea unei cantit$ii Onsemnate de lic8id transparent7 ap%s sau gelatin%s7 On sacul pericardic 1On =ur de @" ml37 c%ngestii generaliEate On pulm%n7 inclusi( edem pulm%nar* 0icatul &i rinic8ii sunt mri$i On (%lum7 paliEi &i )ria2ili* P%t )i preEente necr%Ee On mi%card &i )icat7 pete&ii pe pericard &i pe capsula 8epatic* LeEiunile 8ist%l%gice sunt caracteriEate prin preEen$a unui edem On mi%card7 degenerri ale mu&c8iului mi%cardic &i necr%Ee7 in)iltra$ii sla2e

cu m%n%nucleare &i ePtra(aEri de eritr%cite* Nn )icat sunt )%care multiple de necr%E de c%agulare7 in)iltra$ii cu celule m%n%nucleare7 iar On nucleul 8epat%citel%r se c%nstat preEen$a de incluEii 2aE%)ile7 c%nsiderate caracteristice* Nn rinic8i sunt preEente leEiuni ePtinse de necr%E On celulele epiteliale* +iagn%sticul eti%l%gic p%ate )i pus prin iE%larea aden%(irusului pe culturi celulare 8epatice de em2ri%ni de pui 1D@3* PreEen$a (irusului On aceste culturi p%ate )i pus On e(iden$ prin e)ectul cit%patic caracteristic 1incluEii intranucleare37 prin micr%sc%pie electr%nic sau prin ser%neutraliEare 1!7 B3* Imun%pr%)ilaPia p%ate )i realiEat cu (accinuri inacti(ate7 rec%mandate a )i administrate la repr%duct%ri7 la (Arsta trans)erului7 pentru a transmite antic%rpi (itelini la pr%geni* Au )%st pr%duse7 din triturate de )icat de la psri in)ectate ePperimental7 mai multe tipuri de (accinuri inacti(ate cu )%rm%l7 care &i>au d%(edit e)icacitatea7 prin )aptul c au redus semni)icati( pierderile prin m%rtalitate7 dat%rate acestei 2%li7 On e)ecti(ele (accinate 1@B3* A )%st testat un (accin7 care c%n$ine ser%tipul C de aden%(irus a(iar inacti(at7 administrat On as%ciere cu tulpini atenuate de (irusul anemiei a(iare* Nn urma cercetril%r e)ectuate as%cierea (accinal s>a d%(edit a c%n)eri % 2un pr%tec$ie pr%genil%r pentru pre(enirea in)ec$iil%r cu am2ele (irusuri* As%cierea (accinal testat s>a d%(edit e)icace atAt pentru imun%pr%)ilaPia 8epatitei cu c%rpi incluEi%nali7 cAt &i pentru imun%pr%)ilaPia sindr%mului de 8idr%pericard7 cu ser%tipul C de aden%(irus a(iar 1H!3*

@*!*C*

INFEC9IILE RE$PIRATORII CU AVIADENOVIRU$URI semnalate &i On e)ecti(ele de gini li2ere de @Ecoplasma gallisepticum &i @Ecoplasma sEnoviae, precum &i On e)ecti(ele de gini in)ectate cu (irusul 2r%n&itei in)ec$i%ase a(iare 1C3* In)ec$iile respirat%rii cu aden%(irusuri au putut )i repr%duse ePperimental7 mai u&%r7 prin in%cularea materialului (irulent pe cale aer%gen 1naEal sau intratra8eal3*

In)ec$ii respirat%rii7 2lAnde sau m%derate7 pr%duse de aden%(irusuri a(iare ser%tipurile @>! au )%st descrise la curci 1@G37 )iind adesea Ons%$ite de diaree &i scderi ale pr%duc$iei de %u* In)ec$iile respirat%rii nu au putut )i u&%r repr%duse ePperimental7 numai prin in%cularea aden%(irusului7 )apt ce den%t dependen$a l%r de inter(en$ia un%r )act%ri stresan$i a2i%tici sau 2i%tici 1in)ec$ii cu mic%plasme7 (irusuri etc*3* In)ec$ii respirat%rii cu aden%(irusuri au )%st

Anat%m%pat%l%gic7 macr%sc%pic7 aceste in)ec$ii sunt caracteriEate prin preEen$a un%r tra8eite catarale cu ePces de mucus On lumenul tra8eal7 pete&ii On laringe &i )aringe* Micr%sc%pic7 leEiunile c%nstau On pierderea cilil%r cu necr%Ea celulel%r epiteliale7 preEen$a de

incluEii intranucleare &i in)iltra$ii cu m%n%nucleare On 5lamina pr%pria a muc%asei tra8eale* P%t )i7 de asemenea7 OntAlnite pneum%nii intersti$iale di)uEe7 8iperplaEii epiteliale7 edeme &i in)iltra$ii cu m%n%nucleare pe ser%asele sacil%r aerieni*

@*!*#*

ALTE INFEC9II CU AVIADENOVIRU$URI care s>au iE%lat ser%tipurile de aden%(irusul gA&tei7 a )%st semnalat % m%rtalitate ridicat7 as%ciat cu preEen$a 8epatitei* 'er%tipurile de a(iaden%(irus iE%late de la gA&te au )%st implicate &i On pr%ducerea un%r tra8eite sten%Eante7 2r%n&ite &i pneum%nii la 2%2%cii de ra$ On (Arst de G>!@ Eile7 precum &i la 2%2%cii de gAsc On Canada 1BD3* La ra$e7 aden%(irusul speci)ic 1$ucC adenovirus& pr%duce in)ec$ii asimpt%matice* 'e c%nsider c %ule c%n(en$i%nale de ra$7 in)ectate cu aden%(irusul speci)ic7 )%l%site On prepararea de (accinuri (ii pentru gini sunt resp%nsa2ile de apari$ia sindr%mului scderii %uatului 1E+'>GD3 de la gini 1CD3* +e la 2i2ilici7 d%u tulpini de aden%(irus a(iar au )%st iE%late din cresct%rii a)ectate de pancreatit* ,na dintre tulpini7 in%culat ePperimental la 2i2ilici7 a )%st capa2il s pr%duc % 2%al se(er7 cu mare m%rtalitate* B%ala a putut )i repr%dus ePperimental On urma in)ec$iei %rale sau naEale la puii de 2i2ilic de % Ei* Mani)estrile clinice au c%nstat On apari$ia unui sindr%m respirat%r7 Ons%$it de leEiuni gra(e ale pancreasului* Nn pancreas s>a semnalat preEen$a un%r )%care de necr%E &i incluEii intranucleare e%Ein%)ilice 1@B3* CaEuri de pancreatit necr%tic &i ulcere On st%macul muscular au )%st descrise &i la puii de gin &i au )%st as%ciate eti%l%gic cu preEen$a anumit%r ser%tipuri de aden%(irusuri a(iare 1#@3* Nn cresct%riile de stru$i7 in)ec$iile cu aden%(irusuri a(iare au )%st as%ciate cu semne clinice di(erse7 preEen$a un%r pancreatite &i scderi ale pr%centului de ecl%Eiune* P%t )i a)ecta$i &i stru$ii imaturi 1!#3* La p%rum2ei p%t s apar in)ec$ii pr%duse de aden%(irusul speci)ic 1Pigeon adenovirus37 specie

O multitudine de alte in)ec$ii pr%duse de aden%(irusuri a(iare au )%st descrise On ultimele d%u decenii7 la psri din di(erse specii &i rase7 cum ar )iR ginile7 curcile7 2i2ilicile7 gA&tele &i ra$ele7 dar &i la stru$i7 p%rum2ei &i psri sl2atice 1@B3* +in punct de (edere epidemi%l%gic &i m%r)%clinic7 aceste in)ec$ii sunt capa2ile s induc mani)estri ePtrem de p%lim%r)e* Tulpinile aden%(irale a(iare sunt u2ic(itare7 interrela$ia l%r cu di(ersele aspecte7 clinice &i m%r)%l%gice7 depistate la speciile de psri in)ectate )iind p%si2il de e(iden$iat7 prin in(estiga$ii (irus%l%gice &i ser%l%gice*

$indro9u, de artrit &i teno.ino-it adeno-ira,


Mul$i cercett%ri au semnalat iE%lri de aden%(irusuri a(iare din caEuri de artrite &i ten%sin%(ite de la mai multe specii de psri 1curci7 gini etc37 dar repr%ducerea acest%r a)ec$iuni7 pe cale ePperimental7 On la2%rat%r7 nu a )%st p%si2il pAn On preEent*

$indro9u, de de(re.ia 0re&terii &i .,a< 0on-er.ie a fura?u,ui


Au )%st sta2ilite c%rela$ii Ontre in)ec$iile cu di(erse ser%tipuri de aden%(irusuri a(iare la puii de gin &i scderea On greutate cu sla2a c%n(ersie a )ura=ului7 as%ciate cu cre&terea dep%Eitrii de grsime On ca(itatea a2d%minal &i scderea ni(elului de c%lester%l &i trigliceride On sAnge*

Infe0$ii,e 0u a-iadeno-iru.uri ,a g&teC ra$eC <i<i,i0i &i .tru$i


+e la gA&te au )%st iE%late trei ser%tipuri de aden%(irusuri7 t%ate regrupate On specia Aoose adenovirus 1aden%(irusul gA&tei3. La gA&tele de la

(iral care Onc nu a )%st recun%scut %)icial* In)ec$ia cu aden%(irusul speci)ic7 la p%rum2eii tineri7 pr%duce 8epatit cu c%rpi incluEi%nali7 iar la p%rum2eii adul$i in)ec$ia e(%lueaE asimpt%matic7 dar pr%duce scderea rspunsului imun dup (accinarea c%ntra 2%lii de Ne:castle 1HI3* +e la p%rum2ei au mai )%st iE%late din leEiuni necr%tice 8epatice tulpini aden%(irale a(iare7 care au )%st Oncadrate pe 2aEa ePamenului ser%l%gic7 On ser%tipul C de aden%(irus a(iar 1B!3* Cercett%rii =ap%neEi 1GI3 au iE%lat ser%tipul ! de aden%(irus a(iar de la p%rum2eii care preEentau 8epatit cu c%rpi incluEi%nali* In%culat la pui de gin7 acest ser%tip a pr%dus 8epatit cu c%rpi incluEi%nali &i leEiuni gra(e de pancreatit*

Profi,aBia infe0$ii,or 0u a-iadeno-iru.uri Pentru di(ersitatea tipuril%r


de in)ec$ii cu a(iaden%(irusuri7 pAn On preEent nu ePist met%de &i mi=l%ace de imun%pr%)ilaPie* Msurile de pre(enire &iJsau reducere a inciden$ei acest%r in)ec$ii (iEeaE diminuarea sau ePcluderea pe cAt p%si2il a un%r )act%ri de p%ten$are7 repreEenta$i On principal de agen$ii (irali cu e)ect imun%supres%r 1(irusul 2ursitei in)ec$i%ase7 (irusul anemiei in)ec$i%ase a(iare7 (irusul 2%lii Mare<7 (irusul leuc%Eel%r etc*3* 'e mai rec%mand asigurarea un%r c%ndi$ii %ptime de cre&tere7 ePpl%atare &i nutri$ie7 precum &i aplicarea c%rect &i ePigent a pr%gramel%r de 2i%securitate*

@*B*

BOLI PRODU$E DE VIRU$URI %NCADRATE %N

ENUL A(ADENOVIR+S
O. Sicoe0 V. Herman

@*B*@* $INDROMUL $C4DERII OUATULUI #<gg $rop .Endrome!41, <$.!41, <gg .oft .Endrome, <.. M engl*F Adenovirusbedingte AestQrte /egeleistung beim 5aus,u,n M germ*F /e .Endrome de la C,ute de Ponte M )r*&

>. .icoe, G. 5erman

-enul Atadenovirus cuprinde (irusuri implicate On eti%l%gia un%r 2%li la psri7 mami)ere &i &erpi 1ta2elul @3* $indro9u, .0derii ouatu,ui numit &i .indro9u, ou,ui 9oa,e7 este % in)ec$ie pr%dus de un aden%(irus7 care din punct de (edere taP%n%mic apar$ine )amiliei Adenoviridae M genul Atadenovirus 1G3* Este )rec(ent OntAlnit On e)ecti(ele de gini %ut%are &i se caracteriEeaE prin scderi ale pr%duc$iei de %u7 deprecierea calit$ii c%=ii %ul%r7 cu % mai mare )rec(en$ On prima parte a cur2ei de %uat* 'cderea pr%duc$iei de %u &i deprecierea calit$ii %ului sunt c%nsecin$a direct a leEiunil%r pr%duse de (irus7 On celulele epiteliale ale muc%asei %(iductului 1istm37 precum &i a glandel%r l%caliEate On acest segment* Ca urmare7 apare % de)icien$ pr%nun$at On secre$ia sruril%r de calciu7 magneEiu7 )%s)%r7 mangan7 p%tasiu &i s%diu7 care alctuiesc c%a=a %ului* Aceste sruri impregneaE mem2ranele c%c8ili)ere &i sunt resp%nsa2ile de c%nsisten$a &i gr%simea c%=ii %ului* ,rmrile acestui e)ect sunt apari$ia de %u

cu c%a=a depigmentat7 su2$ire7 )ria2il &i7 cel mai )rec(ent7 a %ul%r lipsite de c%a=* Este de re$inut )aptul c in)ec$ia nu a)ecteaE pr%cesul 2i%l%gic de %(%geneE7 scderea drastic a pr%duc$iei de %u )iind c%nsecin$a direct a deprecierii c%=ii 1%u On pieli$37 care se pierd On a&ternut sau cad pe =%s7 printre %c8iurile plasel%r de sArm ale 2ateriei*

I.tori0
Prima semnalare a in)ec$iei a )%st )cut On )erme de gini %ut%are On Olanda On anul @IGD7 de ctre Van E0@ &i 0o,. 1HG3* 'upuse ePamenel%r ser%l%gice7 aceste e)ecti(e de psri a(eau On ser antic%rpi imun%precipitan$i antiaden%(irus* ,lteri%r7 studii ser%l%gice au )%st )cute de M0Ferran &i 0o,*7 care dealt)el au reu&it 1On anul @IGH3 pentru prima dat s iE%leEe &i s caracteriEeEe agentul eti%l%gic7 ce s>a d%(edit a )i un aden%(irus cu pr%priet$i 8emaglutinante* Cu acest (irus a putut )i realiEat On premier repr%ducerea pe cale ePperimental a in)ec$iei 1CD3* '>a c%nsiderat c 2%ala a )%st intr%dus la gini printr>un (accin c%ntaminat7 preparat pe %u c%n(en$i%nale de ra$*

R.(ndire geografi0 &i i9(ortan$ e0ono9i0


+up anul @IGH 2%ala s>a rspAndit mult7 )iind semnalat &i On Australia7 Belgia7 C8ina7

Boli virotice i prionice ale


Virusul E+'>GD se multiplic On nucleul celulel%r gaEd &i pr%duce e)ect cit%patic 1incluEii intranucleare3* Aceste micr%leEiuni sunt cant%nate predilect On celulele epiteliului muc%asei cel%r d%u segmente ale %(iductului 1On in)undi2ulum &i On istm37 precum &i On celulele glandel%r tu2ulare7 care secret c%a=a %ului* IncluEiile intranucleare sunt depistate &i On celulele epiteliului muc%asei naEale* Virusul este unic din punct de (edere antigenic7 pasarea &i adaptarea lui de la ra$ pe % gaEd 8eter%l%ag 1gina3 s>a realiEat pr%2a2il prin c%ntact direct sau indirect Ontre cele d%u specii* Nu este ePclus nici transmiterea lui de la ra$ la gin7 prin (accinuri (ii c%ntaminate* Nn 2aEa cercetril%r de genetic m%lecular 1PCR37 tulpinile de aden%(irusul ra$ei 1$ucC adenovirus A&7 care au )%st iE%late &i luate On studiu7 au )%st Oncadrate On trei gen%tipuri* Primul gen%tip include t%ate tulpinile de (irus al sindr%mului scderii %uatului7 iE%late ePclusi( de la gini7 din Eur%pa* Al d%ilea gen%tip include tulpinile (irale iE%late On Marea Britanie ePclusi( de la ra$e* Cel de>al treilea gen%tip include % singur tulpin de (irus7 iE%lat On Australia 1@B3* Virusul E+'>GD p%ate )i iE%lat &i multiplicat pe culturi celulare sau em2ri%ni de ra$ sau gAsc7 dar nu &i pe em2ri%ni de gin* 'e p%ate multiplica Ons pe culturi celulare preparate din 8epat%cite de em2ri%ni de gin* +in punct de (edere al e(alurii pat%genit$ii 1pat%tipului37 t%ate tulpinile de (irus E+'>GD iE%late &i studiate au preEentat acela&i grad de pat%genitate* Tulpinile de aden%(irusuri iE%late atAt de la ra$e7 cAt &i de la gini7 On di(erse $ri din Eur%pa7 &i>au d%(edit capacitatea de a repr%duce On c%ndi$ii ePperimentale sindr%mul scderii %uatului*

0ran$a7 Marea Britanie7 ,ngaria7 India7 Israel7 Italia7 Vap%nia7 Irlanda de N%rd7 'ingap%re7 A)rica de 'ud7 Tai:an &i On cAte(a $ri din America de 'ud 1I#3* Practic7 in)ec$ia 1d%(edit de preEen$a antic%rpil%r On sAnge3 s>a rspAndit c%ntinuu7 astEi )iind semnalat On )erme de gini %ut%are din Ontreaga lume* Nn R%mAnia7 c%n)irmarea in)ec$iei a )%st )cut7 pe 2aEa ePamenel%r ser%l%gice7 pentru prima dat de=a On anul @IGH7 la e)ecti(ele de gini %ut%are R8%deMIsland 1R%s%37 On cadrul )%stului la2%rat%r de pat%l%gie a(iar Clinceni al Centralei A(ic%le* Acest lucru a )%st p%si2il gra$ie spri=inului direct primit din partea +r* Meullmans M (irus%l%g la Institutul Regal de Medicin Veterinar din BruPellesMBelgia* Odat cu pr%ducerea &i c%mercialiEarea (accinuril%r inacti(ate &i %leate7 (accinarea c%ntra E+'>GD a )%st practicat &i generaliEat apr%ape On t%ate $rile cu a(icultur deE(%ltat* Nn R%mAnia7 (accinul a )%st pr%dus &i c%mercialiEat pentru prima dat OncepAnd cu anul @IGH7 de ctre LVTA7 actualul ROMVAC CO 'A* 'indr%mul scderii %uatului tre2uie c%nsiderat &i e(aluat drept % in)ec$ie cu repercursiuni ec%n%mice negati(e imp%rtante7 On )ermele de gini %ut%are* Ast)el7 pierderile On pr%duc$ia de %u p%t )i de @">@D 2uc*Jpasre* Nn caEuistica din $ara n%astr au )%st &i situa$ii On care pierderile de pr%duc$ie au )%st de !">!C 2uc* %uJpasre 1%2ser(a$ii pers%nale nepu2licate3*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este $ucC adenovirus A tipul @ #<gg drop sEndrome virus!<$.G& cun%scut ca 5aden%(irusul ra$ei 7 un (irus Oncadrat On genul Atadenovirus* Are dimensiuni de GD>H" nm* -en%mul (iral c%n$ine A+N7 cu % greutate m%lecular relati( mic7 de !!7DP@"D dalt%ni7 c%mparati( cu greutatea m%lecular a alt%r aden%(irusuri7 0oBl adenovirus A>ser%tipul @ tulpina P8elps are !H7IP@"D dalt%ni 1@B7 IB3* Viri%nul are un antigen c%mun cu alte aden%(irusuri a(iare 1tulpina P8elps37 a )%st pus On e(iden$ prin ser%neutraliEare &i in8i2%8emaglutinare* Viri%nul este capa2il de a induce On in)ec$iile ePperimentale scderea pr%duc$iei de %u &i deprecierea calit$ii c%=ii %ului*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
In)ec$ia natural este caracteriEat prin scderi ale pr%duc$iei de %u &i prin deprecierea calit$ii c%=ii %ului* Este OntAlnit numai On )erme cu gini %ut%are &i On cresct%riile de prepeli$e* +e&i aceste mani)estri clinice au )%st semnalate numai la cele d%u specii7 ePist p%si2ilitatea ca mani)estrile clinice s )ie preEente &i On cresct%riile de ra$e &i gA&te d%mestice 1@B3* Cu t%ate c (irusul a )%st iE%lat de la ra$e d%mestice

Boli produse de virusuri din


snt%ase &i 2%lna(e7 nu a )%st p%si2il repr%ducerea ePperimental a in)ec$iei la aceast specie* Prin m%nit%riEri ser%l%gice )rec(ente7 e)ectuate On )erme de ra$ &i gAsc7 a putut )i pus On e(iden$ preEen$a antic%rpil%r speci)ici anti(irus E+'>GD* Tulpini de (irus7 identice cu (irusul E+'>GD7 au )%st iE%late din e)ecti(e de ra$e cu mani)estri diareice se(ere7 care preEentau scderi ale pr%duc$iei de %u &i deprecierea c%=ii %ului* Nn urma in)ec$iil%r ePperimentale cu (irus E+'7 e)ectuate la curci &i )aEani7 a putut )i repr%dus sindr%mul scderii %uatului7 dar On c%ndi$ii naturale7 la aceste specii7 nu au )%st semnalate mani)estri clinice de E+'7 tipice ginil%r &i prepeli$el%r* -inile %ut%are sunt recepti(e la 2%al indi)erent de (Arst* 'e recun%a&te7 de asemenea7 in)luen$a suscepti2ilit$ii genetice On aceast 2%al* -inile din rasele R8%de>Island7 R%c< &i C%rnis87 care pr%duc %u cu c%a= pigmentat7 sunt mult mai suscepti2ile* Nn general7 psrile din rasa Leg8%rn care pr%duc %u cu c%a=a al27 sunt re)ractare la in)ec$ie* -ena resp%nsa2il de cul%area c%=ii %ului este On egal msur resp%nsa2il &i de gradul de suscepti2ilitate la in)ec$ia natural* 'uscepti2ilitatea genetic )a$ de alte @@ ser%tipuri de aden%(irusuri iE%late de la gini &i d%u ser%tipuri iE%late de la curci7 nu a putut )i dem%nstrat* Transmiterea 2%lii se p%ate realiEa atAt pe cale (ertical7 cAt &i pe cale %riE%ntal* Principala cale de transmitere a in)ec$iei este calea (ertical 1de la matc la pr%geni37 (irusul rmAnAnd On stare latent On %rganismul psrii in)ectate pAn la maturitatea sePual &i atingerea (Ar)ului de %uat* Nn transmiterea %riE%ntal sursa principal de c%ntaminare este repreEentat de )ecalele in)ectate7 pr%(enite de la acei indi(iEi care au )%st de=a in)ecta$i in ovo7 sau de la indi(iEi care au trecut prin 2%al* 0ecalele se c%ntamineaE prin intermediul mucusului care este ePpulEat din %(iduct &i care c%n$ine % mare cantitate de (irus* Peri%ada On care este eliminat cea mai mare cantitate de (irus in)ectant7 c%incide cu peri%ada On care apar mani)estrile clinice ale acestui sindr%m 1scderea %uatului7 apari$ia %ul%r cu de)ecte de c%a= sau a %ul%r On pieli$3* T%tu&i7 aceast cale de pr%pagare a in)ec$iei este relati( redus &i intermitent*

0ecalele psril%r in)ectate in ovo p%t c%ntamina )ura=ele7 ec8ipamentele te8n%l%gice sau al$i (ect%ri 2i%l%gici &i ast)el in)ec$ia p%ate )i pr%pagat %riE%ntal7 de la aceste e)ecti(e spre alte )erme7 la alte e)ecti(e7 nec%ntaminate &i suscepti2ile 1@B3* Pr%pagarea in)ec$iei pe cale %riE%ntal On general se realiEeaE lent7 Ontr>% peri%ad de timp relati( lung7 apreciat la apr%Pimati( @@ sptmAni* Aceast peri%ad p%ate )i7 Ons7 in)luen$at de sistemul de cre&tere &i ePpl%atare a ginil%r %ut%are* Ast)el7 On caEul psril%r $inute pe a&ternut7 pr%pagarea in)ec$iei pe cale %riE%ntal se realiEeaE Ontr>un inter(al de timp relati( scurt c%mparati( cu psrile crescute On 2aterii* EPplica$ia c%nst On )aptul c7 la psrile crescute pe a&ternut7 ingerarea %ul%r in)ectate cu c%a=a m%ale7 sau a )ura=el%r c%ntaminate cu )ecale pr%(enite de la psri 2%lna(e7 de ctre psrile suscepti2ile7 se realiEeaE mult mai u&%r decAt On caEul cel%r crescute On 2aterii* Nn anumite E%ne ge%gra)ice7 sursele principale de in)ec$ie &i de diseminare ale acesteia sunt repreEentate de gaEdele primare ale (irusului > palmipedele d%mestice sau sl2atice* Acestea7 prin de=ec$ii7 p%t c%ntamina )ura=ul sau apa* Nn $ri cum ar )i Marea Britanie &i Olanda a )%st dem%nstrat )aptul c principala surs de in)ec$ie este repreEentat de ctre palmipede*

Patogenez
Mecanismele prin care in)ec$ia se pr%pag On e)ecti(ele de gini %ut%are precum &i cele de eti%pat%geneE sunt c%mplePe* +in )%carele de in)ec$ie aprute On e)ecti(ele de prin$i7 in)ec$ia se p%ate transmite ePclusi( pe cale (ertical7 la pr%geni* Nn general7 rata de transmitere a in)ec$iei7 pe aceast cale7 este relati( redus* Psrile 1pui de % Ei3 care pr%(in din %u in)ectate7 Ompr&tie ulteri%r7 On peri%ada de cre&tere7 in)ec$ia pe cale %riE%ntal &i la ceilal$i su2iec$i7 care pr%(in din %u nein)ectate 1@B3* C%ntaminarea pr%genil%r pe cale %riE%ntal are cAte(a particularit$i7 care merit s )ie re$inute* Puii care pr%(in din %u in)ectate7 cant%neaE (irusul On %rganism % peri%ad de timp On stare latent7 multiplicarea masi( a acestuia &i implicit ePcre$ia (irusului7 pred%minant pe cale digesti( 1prin )ecale37 realiEAndu>se On peri%ada maturit$ii sePuale &i

atingerii (Ar)ului de %uat* Trecerea din )aEa de laten$ On )aEa de multiplicare ePp%nen$ial a (irusului 1(iremie3 este strAns legat de starea de 8iperestr%genie %dat cu atingerea maturit$ii sePuale* Acest aspect este c%n)irmat &i de m%nit%riErile ser%l%gice pe e)ecti(ele de psri cun%scute ca )iind c%ntaminate in ovo &i ne(accinate* Nn aceste e)ecti(e ser%c%n(ersia apare cel mai de(reme On prima )aE a peri%adei de %uat7 apr%Pimati( atunci cAnd e)ecti(ele OnregistreaE un pr%cent de %uat de #"T* EPperimental7 prin repr%ducerea in)ec$iil%r pe cale digesti(7 On la2%rat%r7 au )%st studiate mecanismele de eti%pat%geneE On acest sindr%m* +up in)ec$ia pe cale %ral a ginil%r s>a c%nstatat c (irusul se l%caliEeaE &i multiplic7 ini$ial7 la ni(elul muc%asei naEale 1@B3* +e la ni(elul acestui prim sediu al multiplicri7 On decursul a B>C Eile7 (irusul pr%pagat prin sAnge &i lic8ide ePtracelulare este (e8iculat &i se multiplic On $esuturile lim)%ide7 )iind ap%i cant%nat On principal On timus &i splin &i On egal msur &i On celulele epiteliale ale muc%asei %(iductului 1On in)undi2ulum3* La G>!" Eile dup m%mentul realiErii in)ec$iei7 (irusul se multiplic masi( On celulele glandel%r care secret c%a=a %ului* Aici se c%nstat un pr%ces in)lamat%r se(er7 care 2l%c8eaE acti(itatea glandei7 On special su2 rap%rtul secre$iei de car2%nat de calciu7 care intr On structura s%lid a c%=ii %ului* O de%se2ire esen$ial Ontre (irusul E+'>GD &i alte aden%(irusuri a(iare7 c%nst On )aptul c (irusul E+'>GD nu se multiplic On celulele epiteliale ale tractusului digesti(* PreEen$a (irusului On )ecale se ePplic numai prin c%ntaminarea acest%ra cu mucusul in)ectat7 pr%(enit din %(iduct 1@B3*

Ta<,ou, 0,ini0
'tudii ePperimentale e)ectuate de di(er&i cercett%ri7 rele( )aptul c peri%ada de incu2a$ie a in)ec$iei (ariaE7 On transmiterea %riE%ntal7 Ontre G>@G Eile 1@B3* Primele mani)estri clinice %2ser(a2ile suntR depigmentarea c%=ii %ului7 ulteri%r aceasta se su2$iaE )%arte mult7 pentru ca On )inal %ule s )ie eliminate c%mplet lipsite de c%a= 1%u On pieli$3* Pierderile de pr%duc$ie se dat%reaE On principal spargerii %ul%r On 2aterii sau pe

a&ternut* Pr%cesul de %(%geneE7 pe peri%ada de e(%lu$ie a in)ec$iei7 nu este a)ectat* 'e mai p%t %2ser(a %u de talie mic &i cu al2u& ap%s* +up ce e)ecti(ele de psri dep&esc peri%ada de e(%lu$ie clinic7 care dureaE apr%Pimati( C>@" sptmAni7 pr%duc$ia de %u re(ine la n%rmal 1@B3* 'cderea pr%centului de %uat pe peri%ada de e(%lu$ie a 2%lii p%ate )i de pAn la C"T* Nn )%carele naturale de in)ec$ie7 pe peri%ada de e(%lu$ie sunt Onregistrate de regul pierderi de @"> @D %uJgin* Nntr>un )%car de E+'>GD aprut On @IIC pe e)ecti(ele de gini din rasa R%s%7 au )%st Onregistrate pierderi de !C %uJginJpe ciclu de %uat 1%2ser(a$ii pers%nale nepu2licate3* B%ala este cel mai )rec(ent OntAlnit la gini %ut%are tinere 1Ontre !!>B" sptmAni3* +e %2icei 2%ala de2uteaE %dat cu intrarea On %uat7 cAnd psrile ating ni(elul de %uat de #"T &i se ePtinde pAn On m%mentul atingerii (Ar)ului de %uat 1@B3* VArsta apari$iei )rec(ente a acestui sindr%m precum &i durata &i se(eritatea e(%lu$iei sunt in)luen$ate de cA$i(a )act%ri &i anumeR +ac psrile au )%st in)ectate pe cale (ertical in ovo7 la (Arsta maturit$ii sePuale7 acestea p%t s nu mani)este sindr%mul scderii %uatului7 dar (%r pr%duce7 pe Ontreaga peri%ad de %uat7 %u mici 1@B3* +ac psrile se in)ecteaE pe cale %riE%ntal7 On peri%ada de cre&tere mani)estrile clinice (%r )i di(erse &i se (%r caracteriEa printr> % intrare tardi( la %uat &i neatingerea per)%rman$el%r de %uat7 c%respunEt%r p%ten$ialului genetic al rasei sau liniei* Aceste mani)estri atipice sunt c%nsecin$a pr%2a2il a in)luen$ei preEen$ei antic%rpil%r serici7 cu r%l pr%tect%r7 care st%peaE multiplicarea (irusului &i reduc di)uEarea lui pe cale %riE%ntal7 Ontre su2iec$ii din e)ecti(ul de gini %ut%are* Alte simpt%me clinice ma=%re nu sunt decela2ile* O %2ser(a$ie clinic )%arte atent On peri%ada de e(%lu$ie7 ar putea e(entual surprinde % u&%ar stare de indisp%Ei$ie &i inapeten$* O cre&tere a cantit$ii de mucus7 On cl%aca psril%r a)ectate7 ca urmare a scurgerii acestuia din %(iductul in)lamat7 este preEent7 dar mai greu de sesiEat*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
M%di)icrile anat%m%pat%l%gice sunt cant%nate ePclusi( la ni(elul aparatului de repr%duc$ie7 sunt p%lim%r)e &i pu$in sugesti(e pentru diagn%sticul anat%m%pat%l%gic* O(arele p%t )i sla2 deE(%ltate &i )lasce* 'e p%ate remarca edemul muc%asei %(iductului7 preEen$a unui ePsudat in)lamat%r On special On segmentul uterin On care sunt situate glandele secret%rii7 resp%nsa2ile de secre$ia c%=ii %ului* Aceste aspecte p%t )i sesiEate numai On )aEa de de2ut a in)ec$iei* LeEiunile 8ist%l%gice pe care le induce (irusul On $esuturile de elec$ie sunt On general mai c%ncludente7 sediul acest%ra )iind glandele secret%rii din muc%asa uterin* La circa G Eile dup in)ec$ia natural sau ePperimental p%t )i depistate On nucleul celulel%r secret%rii incluEiile intranucleare* +up acest inter(al de timp sunt sesiEate pr%cese de necr%E celular &i descuamare* P%t )i sesiEate &i pr%cese in)lamat%rii On muc%asa %(iductului 1On istm &i uterus3 care c%nstau On in)iltra$ii cu celule plasmatice 1plasm%cite7 macr%)age &i lim)%cite37 On special On lamina pr%prie a epiteliului muc%asei %(iductului 1@B3*

Diagno.ti0
Mani)estrile clinice traduse prin scderi ale pr%duc$iei de %u7 apari$ia %ul%r depigmentate7 cu c%a= su2$ire &i On special al %ul%r On pieli$7 nu permit decAt ela2%rarea unui diagn%stic de preEum$ie* C%n)irmarea acestuia tre2uie )cut %2ligat%riu prin ePamene de la2%rat%r* +iagn%sticul de la2%rat%r se realiEeaE prin iE%larea &i identi)icarea (irusului E+'>GD7 care este cant%nat On di(erse %rgane &i $esuturi* IE%larea nu este )acil7 din cauEa )aptului c On unele e)ecti(e p%t lipsi semnele clinice %arecum speci)ice7 pe de % parte7 iar pe de alt parte din cauEa di)uEi2ilit$ii relati( reduse a in)ec$iei7 pe cale %riE%ntal* Aceste aspecte OngreuneaE selectarea psril%r ce tre2uiesc ePaminate (irus%l%gic 1pentru iE%larea (irusului sau pentru ePaminare ser%l%gic3* Tre2uie p%rnit de la premisa general7 c %ule cu de)ecte de c%a= sau )r c%a=7 %2$inute On peri%ada de e(%lu$ie7 c%n$in cea mai mare cantitate de (irus in)ectant 1@B3* Aceste %u p%t )i

)%l%site7 drept surs de material in)ec$i%s* Cu aceste %u p%t )i 8rnite psri 'P0 1li2ere de in)ec$ia cu aden%(irusuri3 adulte &i %ut%are* Ast)el putem repr%duce in)ec$ia pe cale ePperimental* Nn m%mentul On care psrile 'P0 in)ectate Oncep s pr%duc %u cu c%a= an%rmal7 se sacri)ic* 'unt ap%i prele(ate p%r$iuni de $esut din di(erse segmente anat%mice ale %(iductului 1de pre)erat uterus3* 0iltratul %2$inut din trituratul acest%ra p%ate )i in%culat pe di(erse su2straturi de culturR %u em2ri%nate de ra$ sau gAsc On (Arst de @! Eile7 em2ri%)i2r%2laste7 8epat%cite sau culturi celulare renale de em2ri%ni de ra$ sau gAsc* E)ecti(ele de ra$ sau gAsc d%nat%are de %u em2ri%nate tre2uie s )ie atestate ca )iind li2ere de in)ec$ii cu (irusul E+'>GD* Multiplicarea (irusului pe %u em2ri%nate induce m%rtalitate em2ri%nar7 On timp ce multiplicarea pe culturi celulare induce un e)ect cit%patic tradus prin preEen$a de incluEii intranucleare On 8epat%cite sau ne)r%cite* Acti(itatea 8emaglutinant a (irusului p%ate )i pus On e(iden$ utiliEAnd lic8idele em2ri%nare sau lic8idele ePtracelulare ale culturil%r celulare pe care a )%st culti(at (irusul* Etapa speci)ic a diagn%sticului este repreEentat de in8i2area e)ectului de 8emaglutinare asupra unei suspensii de eritr%cite de gini "7HT7 cu un m%n%ser speci)ic anti(irus E+'>GD* Pentru iE%larea (irusului pe culturi celulare p%t )i )%l%site &i su2straturi celulare repreEentate de 8epat%cite de em2ri%ni de pui de gin7 dar nu &i em2ri%)i2r%2laste sau em2ri%ni de gin* Nn sc%pul e)ecturii diagn%sticului ser%l%gic7 p%t )i )%l%site di(erse te8nici R te8nica in8i2%8emaglutinrii 1I6A3F te8nica imun%enEimatic 1ELI'A3F te8nici de ser%neutraliEare ale (irusului pe %u em2ri%nate de palmipede sau pe culturi celulareF te8nica du2lei imun%di)uEii* Cea mai )rec(ent )%l%sit te8nic este te8nica in8i2%8emaglutinrii 1I6A3* Antigenul )%l%sit On aceast te8nic se prepar pe %u em2ri%nate de ra$ sau pe culturi celulare de 8epat%cite sau ne)r%cite de em2ri%ni de palmipede 1HC3*

Profi,aBie &i 0o9<atere


0iind % in)ec$ie cu eti%l%gie (iral7 sindr%mul

scderii %uatului nu 2ene)iciaE de tratament medicament%s* Nn sc%pul pre(enirii apari$iei 2%lii este necesar aplicarea On practic a msuril%r de pr%)ilaPie general &i speci)ic* ,n prim set de msuri7 a(Andu>se On (edere principala surs de in)ec$ie &i m%dul prep%nderent de transmitere a in)ec$iei7 (iEeaE %2$inerea &i men$inerea statusului de indemnitate a e)ecti(el%r parentale 1linii pure7 2unici7 prin$i37 la acest tip de in)ec$ie* Nn anumite situa$ii este necesar s )ie aplicate pr%grame de eradicare a in)ec$iei On e)ecti(ele parentale* Nn unele $ri7 cum ar )i Anglia sau Irlanda de N%rd7 acestea au )%st aplicate cu 2une reEultate* 'trategiile ce tre2uiesc aplicate On cadrul un%r pr%grame de eradicare7 (iEeaE mai multe %2iecti(e &i aspecte* Nn primul rAnd tre2uie $inut c%nt de )aptul c e)ecti(ele parentale se p%t in)ecta de timpuriu )ie in ovo7 )ie On peri%ada de cre&tere 1tineret3* Nn multe situa$ii e)ecti(ele sunt ser%p%Eiti(e* Acest aspect este determinat de )aptul c (irusul7 cant%nat la ni(elul di(ersel%r %rgane sau $esuturi7 persist On stare latent* Virusul este reacti(at &i multiplicarea lui On %rganismul psrii induce (iremie numai la maturitatea sePual &i intrarea On %uat* +in acest c%nsiderent7 pr%gramele de eradicare tre2uiesc Oncepute pe l%turi matc cu (Arste mai mari de C" sptmAni* Nn situa$ia On care7 On peri%ada de (Arst cuprins Ontre !">C" sptmAni7 aceste psri au a(ut scderi de pr%duc$ie &i au pr%dus %u cu de)ecte de c%a= sau au )%st depistate On urma m%nit%riEril%r ser%l%gice ca )iind ser%p%Eiti(e7 se pr%cedeaE ast)el R > %ule %2$inute de la e)ecti(ele matc On (Arst de peste C" de sptmAni7 (%r )i intr%duse la incu2at On partide miciF > puii pr%(eni$i din aceste ecl%Eiuni7 On l%turi de circa @"" de su2iec$i7 (%r )i intr%du&i separat la cre&tere7 On c%mpartimente di)eriteF > ulteri%r7 aceste e)ecti(e (%r )i m%nit%riEate prin ePamene ser%l%gice 1te8nica I6A3 OncepAnd cu (Arsta de D sptmAni &i ap%i la inter(ale regulate de D sptmAni7 pAn la atingerea (Arstei de @H>!" sptmAni* +ac On aceste l%turi mici sunt depistate psri ser%p%Eiti(e7 Ontregul l%t este eliminat de la repr%duc$ie* C%ntr%lul ser%l%gic (a

)i ePtins &i la su2iec$ii din 2%Pele On(ecinate* Nn situa$ia On care l%turile m%nit%riEate (%r )i ser%negati(e7 la c%ntr%alele succesi(e pAn la (Arsta de C" sptmAni7 le putem c%nsidera ca e)ecti(e parentale7 respecti( p%t primi statutul de li2er la in)ec$ia cu (irusul E+'>GD * Aceste e)ecti(e p%t )i )%l%site ap%i la repr%duc$ie )r nici % restric$ie de %rdin sanitar (eterinar 1@B3* Met%da de eradicare este ePtrem de c%mpleP &i c%stisit%are* +in aceste c%nsiderente7 cele mai utiliEate mi=l%ace de pre(enire a sindr%mului7 sunt cele 2aEate pe imun%pr%)ilaPie 1inclusi( On $ara n%astr3* Nn urma in)ec$iil%r naturale sau ePperimentale psrile deE(%lt imunitate* C%mp%nenta esen$ial a imunit$ii On acest tip de in)ec$ie este c%mp%nenta um%ral* Imunitatea de tip mediat> celular pare a )i mai pu$in imp%rtant* Nn )unc$ie de inter(alul de timp scurs din m%mentul realiErii in)ec$iei7 On sAngele psril%r apar &i p%t )i detecta$i prin te8nici di(erse de la2%rat%r7 di(erse tipuri de antic%rpi 1neutraliEan$i7 in8i2%8emaglutinan$i7 precipitan$i3 care p%t )i e(iden$ia$i &i cuanti)ica$i prin di(erse met%de &i te8nici de la2%rat%r 1I6A7 I07 ELI'A7 I+ &i 'N pe culturi celulare3* Nn practica curent7 On ma=%ritatea la2%rat%arel%r din lume7 On sc%pul m%nit%riErii statusului imun indus prin in)ec$ii naturale &iJsau prin (accinare7 este )%l%sit te8nica in8i2%8emaglutinrii* Titrurile maPime de antic%rpi serici On caEul in)ec$iil%r naturale sunt %2$inute dup C># sptmAni de la in)ec$ie* Nn general7 antic%rpii neutraliEan$i &i in8i2%8emaglutinan$i7 apar dup apr%Pimati( # Eile din m%mentul realiErii in)ec$iei &i persist On sAngele psril%r % peri%ad relati( lung* Antic%rpii precipitan$i apar On sAngele psril%r7 ce(a mai tArEiu7 la apr%Pimati( G Eile de la m%mentul realiErii in)ec$iei7 dar persisten$a l%r On serul psril%r este de scurt durat* Psrile in)ectate ePcret (irusul E+'>GD &i On caEul preEen$ei unui titru crescut de antic%rpi On sAnge* Antic%rpii um%rali sunt transmi&i prin (itelus de la e)ecti(ele matc la pr%genii acest%ra* Timpul de On=umt$ire a antic%rpil%r (itelini este de B Eile* Nn general titrurile antic%rpil%r (itelini trans)era$i puil%r de % Ei p%t )i )%arte mari7 media

ge%metric a titruril%r antic%rpil%r situAndu>se unde(a Ontre @RDC &i @R#@! 1@B3* 'tudiile ser%l%gice e)ectuate On di(erse $ri7 pe e)ecti(e de gini %ut%are7 rele( )aptul c nu t%ate psrile in)ectate dintr>un l%t deE(%lt antic%rpi7 aspect ce nu a putut )i ePplicat pAn On preEent* T%t%dat s>a c%nstatat c e)ecti(ele de psri care au )%st ser%p%Eiti(e7 On urma m%nit%riEril%r ser%l%gice din peri%ada de cre&tere7 nu au )%st a)ectate de acest sindr%m la maturitate sePual &i On peri%ada %uatului* Vaccinarea psril%r destinate repr%duc$iei sau pentru pr%duc$ia de %u c%nsum7 se practic On =urul (Arstei de @C>@D sptmAni7 cu circa B sptmAni anteri%r intrrii On %uat 1B@3* Pentru aceast 2%al sunt preparate &i )%l%site numai (accinuri inacti(ate &i ad=u(antate cu ad=u(ant ulei%s* Vaccinurile p%t )i m%n%(alente 1numai pentru E+'>GD3 sau p%li(alente 1B"3* Vaccinurile p%li(alente p%t a(ea Ongl%2ate7 On masa antigenic7 di)erite antigene cum ar )i cele pentru 2r%n&ita in)ec$i%as7 2%ala de -um2%r%7 2%ala de Ne:castle 1I7 B"7 CI3* +ac On ad=u(antul ulei%s7 din c%mp%Ei$ia (accinului7 intr &i (itamina E7 rspunsul imun este mai rapid

&i titrul de antic%rpi este mai Onalt7 c%mparati( cu l%turile imuniEate cu (accin care nu a(ea (itamina E On c%mp%Ei$ie 1!G3* +up (accinare7 antic%rpii serici p%t )i depista$i7 cel mai timpuriu7 la G Eile dup administrarea (accinului7 dar titrurile maPime sunt atinse la circa !># sptmAni dup (accinare* +urata imunit$ii este de cel pu$in un an* Nn caEul On care psrile %ut%are sunt ePpl%atate Ontr>un singur ciclu de %uat7 nu sunt necesare (accinri de rapel* Vaccinarea de rapel (a )i aplicat numai On caEul npArlirii e)ecti(el%r7 On sc%pul ePpl%atrii l%r pentru un al d%ilea ciclu de %uat* Titrurile de antic%rpi in8i2%8emaglutinan$i la psrile (accinate pr%)ilactic &i care On preala2il nu au )%st in)ectate cu tulpini din teren (ariaE Ontre @R!#D &i @R#@! 1!3* Psrile care nu au )%st (accinate c%respunEt%r7 sau care au )%st in)ectate On )aEele timpurii ale cre&terii7 deE(%lt On general titruri mici &i neuni)%rme &i sunt ePcret%are de (irus* La e)ecti(ele ne(accinate &i in)ectate cu tulpini de teren7 titrurile de antic%rpi I6A sunt mult mai mari7 ultima dilu$ie de in8i2are a 8emaglutinrii situAndu>se Ontre @RC"ID &i @R@DBHC 1!3*

@*B*!* PNEUMOENTERITA CU ADENOVIRU$ BOVIN #Pneumoenteritis M engl*F Adenovirusbedingte 2espiratorisc,!<nterale, <rCranCung des Jalbes M germ*&

V. Herman

Este % 2%al in)ect%c%ntagi%as pr%dus de aden%(irusuri 2%(ine Oncadrate On genul Atadenovirus, mani)estat clinic prin )e2r 2i)aEic7 Ons%$it de tul2urri respirat%rii &i digesti(e7 iar m%r)%pat%l%gic prin leEiuni de 2r%n8%pneum%nie &i enterit cataral*

Etio,ogie
Nn pr%ducerea 2%lii sunt incriminate d%u specii de aden%(irus 2%(inR Bovin adenovirus $ 1ser%tipurile C7 #7 D &i H3 &i Bovin adenovirus < 1ser%tipul G3 am2ele sunt incadrate On genul Atadenovirus* 'e c%nsider c numai ser%tipurile de aden%(irus 2%(in apar$int%are acestui gen sunt rspunEt%are de pneum%enterita (i$eil%r7 de%arece ePperimental repr%ducerea 2%lii s>a putut realiEa numai cu aceste ser%tipuri &i nu cu cele din genul @astadenovirus* Aden%(irusurile 2%(ine Oncadrate On genul Atadenovirus se caracteriEeaE prin aceea c p%sed un antigen speci)ic de gen &i c se culti( numai pe culturi testiculare de (i$el7 pe care pr%duc e)ect cit%patic dup G>@! Eile7 de la in%culare* E)ectul cit%patic c%nst On )en%mene

I.tori0
B%ala este cun%scut Onc de la mi=l%cul sec%lului al QQ> lea )iind descris ini$ial On America 1MuranAi @I#@37 ap%i On $rile Eur%pei 1)iind mai 2ine studiat On ,ngaria7 de Bart;a &i 0o,*7 unde se aprecia c7 aceast in)ec$ie este rspunEt%are de #"T din (ir%Eele respirat%rii ale (i$eil%r3 &i On Australia 1CG7 #C3* La n%i On $ar primele studii On (ederea diagn%sticrii 2%lii au )%st e)ectuate de Co9an7 On @IG@* +e&i 2%ala a cun%scut % larg rspAndire On t%ate $rile lumii7 se pare c7 On ultimul timp7 a mai pierdut din imp%rtan$7 )apt dedus din aceea c marile )irme pr%duct%are de (accinuri pentru (ir%Eele enter%> pulm%nare ale tineretului taurin7 nu mai includ7 Ont%tdeauna7 acest antigen On c%mp%Ei$ia (accinuril%r c%merciale*

de r%tun=ire celular7 c%ndensri cit%plasmatice &i apari$ia de incluEii intranucleare multiple* Caracteristicile m%r)%l%gice ale aden%(irusuril%r 2%(ine Oncadrate On genul Atadenovirus sunt similare aden%(irusuril%r 2%(ine Oncadrate On genul @astadenovirus*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
Atunci cAnd 2%ala apare ca )%car primar7 sunt recepti(e t%ate 2%(inele7 indi)erent de (Arst* Nn )%carele (ec8i de 2%al mai sunt recepti(i d%ar (i$eii On (Arst de @>C luni7 recepti(itatea maPim a(And>% (i$eii de D>H sptmAni* 'ursele primare de in)ec$ie sunt animalele 2%lna(e care On peri%adele )e2rile ale 2%lii elimin (irusul prin t%ate secre$iile &i ePcre$iile %rganismului* +up trecerea prin 2%al (i$eii (indeca$i rmAn purtt%ri &i eliminat%ri de (irus prin urin pAn la @" sptmAni7 une%ri c8iar mai mult 1#C3* 'ursele secundare de in)ec$ie sunt )ura=ele7 apa7 a&ternutul7 adp%sturile7 pad%curile &i p&unile c%ntaminate* Ele p%t a(ea un r%l imp%rtant On transmiterea 2%lii7 de%arece (irusul este reEistent la ac$iunea )act%ril%r )iEic%>c8imici din mediul ePtern* Cile de in)ec$ie sunt calea respirat%rie &i digesti(7 (i$eii c%ntaminAndu>se )ie prin c%ntactul direct cu animalele 2%lna(e sau eliminat%are de (irus7 )ie indirect7 prin intermediul sursel%r secundare* Nn declan&area 2%lii un r%l imp%rtant Ol au )act%rii )a(%riEan$i 1repreEenta$i de supraagl%merarea din adp%sturi7 micr%climatul nec%respunEt%r7 alimenta$ia de)icitar etc*37 care c%ntri2uie &i la cre&terea pierderil%r ec%n%mice dat%rate acestei 2%li* +at )iind r%lul crescut al )act%ril%r )a(%riEan$i On declan&area 2%lii7 pneum%enterita p%ate Om2rca un caracter seE%nier7 a(And inciden$ crescut On seE%anele reci &i umede7 cAnd inter(en$ia )act%ril%r )a(%riEan$i este mai accentuat 1#3* Odat declan&at 2%ala Ontr>% c%lecti(itate de 2%(ine7 aceasta se rspAnde&te cu repeEiciune7 di)uEi2ilitatea )iind ridicat7 ast)el c7 Ontr>% peri%ad scurt de timp7 t%ate animalele trec prin 2%al* Vi$eii nscu$i ulteri%r7 din mame care au trecut prin 2%al7 sunt pr%te=a$i de antic%rpii c%l%strali7 pe parcursul primel%r B>C sptmAni de (ia$* Trecerea prin 2%al este urmat de starea

de p%rta=7 )apt care )ace ca On pneum%enterit 2%ala s ai2 tendin$a de permanentiEare7 ast)el c7 On timp7 (%r ePprima clinic 2%ala numai (i$eii a(And (Arsta de D>H sptmAni7 care nu mai 2ene)iciaE de imunitatea maternal7 sau (i$eii n%u>intr%du&i On e)ecti(7 pr%(eni$i din )erme indemne* RspAndirea ge%gra)ic7 On timp7 a ser%tipuril%r de aden%(irus 2%(in7 su)er m%di)icri* Nn ,ngaria7 ini$ial a d%minat ser%tipul C7 care a )%st Onl%cuit ap%i de ser%tipul # &i H* Nn Austria7 ini$ial s>a iE%lat ser%tipul G7 care ulteri%r a )%st Onl%cuit de ser%tipul D 1HH3*

Patogenez
Ptruns On %rganism pe cale respirat%rie sau digesti(7 (irusul se multiplic la p%arta de intrare7 trece On sAnge pr%ducAnd (iremie7 )iind ast)el (e8iculat On t%t %rganismul7 dup care se l%caliEeaE On celulele epiteliale ale muc%asei aparatului digesti( &iJsau respirat%r7 dar &i On rinic8i7 de unde (irusul se elimin cu intermiten$ pe durata a cel pu$in @" sptmAni*

Ta<,ou, 0,ini0
+up % peri%ad de incu2a$ie de G Eile 2%ala p%ate s se ePprime )ie printr>% for9 0,ini0 9anife.t7 )ie ca infe0$ie a.i9(to9ati0* For9a 0,ini0 9anife.t are e(%lu$ie a0utC parcurgAnd d%u )aEe* 8n prima fa- se c%nstat )e2r7 a2atere7 inapeten$7 =eta=7 c%n=uncti(it ser%muc%as7 une%ri diaree &i tul2urri respirat%rii 1dispnee7 tuse umed7 durer%as37 2%ala terminAndu>se prin (indecare On decurs de % sptmAn* La % parte din animalele aparent (indecate7 dup !>B sptmAni apare al doilea puseu febril 1)e2r 2i)aEic3 Ons%$it de Onrut$irea strii generale &i apari$ia tul2urril%r respirat%rii7 mani)estate prin semne de 2r%n8%pneum%nie cu tuse uscat &i durer%as* 'e mai p%ate c%nstataR 8ipersecre$ie lacrimal care duce la aglutinarea peril%r de pe )a$7 situa$i decli( ung8iului naEal al %c8iuluiF respira$ie dispneic cu cian%Ea muc%asel%rF enterit mani)estat prin diaree &i mete%rismF Onr%&irea tegumentului 2%tului* +urata semnel%r clinice dup declan&area celui de>al d%ilea puseu )e2ril 1On a d%ua )aE a 2%lii3 este de @">!" de Eile7 )inalul 2%lii )iind )ie sacri)icarea de necesitate7 On #"T din caEuri7 )ie

m%artea a @"T din animalele care au trecut On )aEa a d%ua a 2%lii 1#C3* La 2%(ine a mai )%st descris .indro9u, -i$e,u,ui .,<it 15:ea< cal) s?ndr%me 37 rspAndit On statele Ida8% &i M%ntana din ',A7 On a crui eti%l%gie a )%st incriminat ser%tipul # de aden%(irus 2%(in* 'indr%mul este caracteriEat prin na&terea de (i$ei )%arte sla2i7 adinamici7 cu p%liartrit &i diaree* La ePamenul necr%psic ace&tia preEint 8em%ragii su2cutane7 mai ales On regiunea articular &i preEen$a de sAnge sau )i2rin On lic8idul sin%(ial7 din care (irusul p%ate )i iE%lat* 0inalul sindr%mului este m%artea On H"T din caEurile netratate* Prin in)ec$ii ePperimentale pe cale intra(en%as cu ser%tipul # de aden%(irus 2%(in 1iE%lat de la un (i$el cu aceast a)ec$iune3 a putut )i repr%dus sindr%mul7 la I (i$ei pri(a$i de c%l%stru7 ceea ce den%t implicarea acestui ser%tip (iral On eti%l%gia sindr%mul (i$elului sl2it 1@I3*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La ePamenul necr%psic7 dup primul puseu )e2ril7 On pulm%n se %2ser( )%care de atelectaEie sau em)iEem7 pAn la mrimea unui 2%2 de maEre* Muc%asa intestinului su2$ire este edema$iat sau c%ngesti%nat* +up al d%ilea puseu )e2ril7 leEiunile pulm%nare se accentueaE7 la necr%psie se c%nstat )%care de 8epatiEa$ie7 atelectaEie &i em)iEem7 precum &i pneum%nie cataralpurulent sau crupal* Lim)%n%durile mediastinale sunt edema$iate* 6ist%pat%l%gic se c%nstat 2r%n&i%lit pr%li)erati( cu necr%Ee epiteliale &i c%laps al(e%lar* Celulele epiteliului 2r%n&ic &i celulele din lim)%n%durile mediastinale p%t preEenta incluEii intranucleare* Nn intestin leEiunile sunt de enterit cataral7 pAn la enterit necr%tic7 )iind mai gra(e On =urul plcil%r Pe?er din ile%n* Nn end%teliul (ascular al p%r$iunii de intestin a)ectate p%t )i preEente incluEii intranucleare7 la )el &i On lim)%n%durile meEenterice*

Diagno.ti0
Eti%l%gic7 2%ala este greu de suspici%nat d%ar pe 2aEa datel%r epidemi%l%gice7 clinice &i m%r)%pat%l%gice* PledeaE pentru pneum%enterita cu aden%(irus (Arsta tAnr 1@>C luni3 &i semnele clinice 1On special )e2ra 2i)aEic3*

C%n)irmarea diagn%sticului se )ace prin ePamen de la2%rat%r* Ca pr%2e pentru ePamenul de la2%rat%r se trimit7 On )unc$ie de met%da de diagn%stic )%l%sit7 de la animalele (ii7 )ie )ecale7 )ie secre$ii ale muc%asel%r capului7 pentru ePamenul (irus%l%gic7 )ie pr%2e de sAnge7 pentru ePamenul ser%l%gic* +e la animalele m%arte sau sacri)icate de necesitate se rec%lteaE pr%2e din %rganele cu leEiuni &i se ePpediaE am2alate c%respunEt%r7 pentru e)ectuarea ePamenului (irus%l%gic &i 8ist%pat%l%gic* EPamenul (irus%l%gic presupune iE%larea &i identi)icarea (irusului* IE%larea di(ersel%r ser%tipuri de aden%(irus 2%(in se )ace7 din materialul pat%l%gic trimis la2%rat%rului7 prin OnsmAn$area acestuia pe culturi celulare renale 2%(ine sau pe culturi celulare testiculare de %rigine 2%(in* Identi)icarea (irusuril%r iE%late se )ace dup cAte(a pasa=e %ar2e pe culturi celulare7 On 2aEa e)ectului cit%patic &i prin e(iden$ierea incluEiil%r intranucleare multiple* EPamenul ser%l%gic urmre&te e(iden$ierea antic%rpil%r p%stin)ec$i%&i On dinamic7 pe pr%2e de seruri perec8i7 rec%ltate la inter(al de d%u sptmAni7 de la animalele trecute prin 2%al On urm cu mai mult de d%u sptmAni 1#C3* +e%arece 2%(inele p%t preEenta antic%rpi c%l%strali reEiduali7 pentru diagn%sticul ser%l%gic al 2%lii este necesar dem%nstrarea ePisten$ei unei in)ec$ii recente7 )apt ce )ace ca titrul antic%rpil%r la a d%ua rec%ltare s )ie semni)icati( crescut )a$ de titrul de la prima pr%2 rec%ltat* 'e c%n)irm e(%lu$ia 2%lii On e)ecti(ul de animale7 dac cre&terile sunt de cel pu$in C %ri* Pentru supra(eg8erea epidemi%l%gic de grup a e)ecti(el%r se rec%mand e)ectuarea de teste ser%l%gice la #>@"T din animale* Ca met%de pentru ePamenul ser%l%gic se )%l%sesc ser%precipitarea On gel de agar &i ser%neutraliEarea* Testul de ser%neutraliEare este )%l%sit pentru preciEarea ser%tipului de (irus iE%lat7 nu On diagn%sticul de rutin* Nn diagn%sticul 2%lii mai p%ate )i )%l%sit &i testul imun%enEimatic7 pentru detectarea antic%rpil%r* Am2ele teste 1ser%precipitarea On gel de agar &i testul imun%enEimatic3 au a(anta=ul ePpediti(it$ii7 dar sunt )%l%site numai pentru preciEarea genului (iral 1ser%grupului3 &i nu a ser%tipului de (irus7 pentru aceasta )iind necesar testul de ser%neutraliEare*

Cea mai e)icient met%d de diagn%stic este imun%)lu%rescen$a7 cu ser c%n=ugat p%li(alent7 e)ectuat On sc%pul e(iden$ierii antigenului (iral direct On celulele in)ectate7 preEente On aspiratul de la(a= 2r%n8i%al(e%lar 1@#3* 'e (a )ace diagnostic di1eren$ia) )a$ de celelalte viro-e enteropulmonare ale tineretului taurin*

Progno.ti0u, (ital On general este )a(%ra2il7 dar cel ec%n%mic este reEer(at7 dat%rit sacri)icril%r de necesitate7 pe de % parte7 iar pe de alt parte7 dat%rit )aptului c (i$eii trecu$i prin 2%al p%t s rmAn On urm cu deE(%ltarea* +ac inter(in c%mplica$ii 2acteriene7 pr%gn%sticul (ital de(ine gra(7 (i$eii s)Ar&ind prin m%arte sau sacri)icare de necesitate* Profi,aBie
Pre(enirea apari$iei 2%lii se )ace prin respectarea msuril%r generale de pr%)ilaPie7 care (iEeaE On principal e(itarea intr%ducerii 2%lii On )erm7 respectarea te8n%l%giil%r de cre&tere pentru tineretul taurin7 precum &i e(itarea )act%ril%r de stres* Pr%)ilaPia speci)ic c%nst On imuniEarea (i$eil%r7 )ie cu (accinuri p%li(alente inacti(ate 1On preEent nu se mai c%mercialiEeaE pe pia$37 )ie cu (accinuri (ii atenuate7 m%n%> sau7 pre)era2il7 p%li(alente* Vaccinurile inacti(ate antiaden%(irus 2%(in7 )%l%site pAn nu de mult7 au a(anta=ul c p%t )i utiliEate Onc din prima sptmAn de (ia$ a (i$elului7 imunitatea acti( care se instaleaE On urma administrrii l%r neinter)erAnd cu antic%rpii c%l%strali7 iar la indi(iEii (accina$i7 dac apare 2%ala7 (%r )ace )%rme cura2ile 1C#3 Nn )%carele (ec8i de 2%al se (accineaE7 cu un (accin (iu7 (acile a)late On ultimele d%u luni de gesta$ie7 iar (i$eii pr%(eni$i din mame imuniEate (%r )i (accina$i7 t%t cu (accinul (iu7 la (Arsta de B &i @" sptmAni* Pentru (accinare se p%ate )%l%si (accinul (iu Imuresp>RAP 1P)iEer37 care c%n$ine (irusul
@*B*B*

rin%tra8eitei in)ec$i%ase 2%(ine 1tulpina RLB>@"D t*s*37 aden%(irusul 2%(in tipul B 1tulpina Eunice t*s*3 &i (irusul parain)luen$ei 2%(ine tipul B 1tulpina RLB @"B t*s*3* Vaccinul este preparat prin culti(area tulpinil%r (irale mutante pe % linie celular sta2il 2%(in* 'e c%mercialiEeaE li%)iliEat* Tulpinile ce c%nstituie acest (accin sunt mutante de temperatur speci)ic7 care sunt prin aceasta restric$i%nate On multiplicarea l%r numai la tractusul respirat%r anteri%r* Ca reEultat7 (accinul preEint caracteristici de siguran$ remarca2ile7 c8iar &i la (acile gestante &i c%n)er % pr%tec$ie 2un cu a=ut%rul inter)er%nului7 a antic%rpil%r l%cali &i a cel%r serici* Administrarea acestui (accin se )ace intranaEal7 On d%E de ! ml7 Ontr>% singur nar7 la (i$eii On (Arst de peste B luni* Vi$eii cu (Arsta de pAn la B luni (%r )i (accina$i de d%u %ri 1la (Arsta de B &i @" sptmAni3* Vaccinul p%ate )i administrat la (aci gestante &i la animale de=a ePpuse in)ec$iei de teren* 'e rec%mand re(accinarea anual 1IC3* Au )%st pr%duse &i (accinuri care c%n$in numai 8eP%nele puri)icate 1pr%teina capsidal3 ale aden%(irusului 2%(in ser%tipul B7 &i care in%culate la iepure &i (i$el pr%duc titruri Onalte de antic%rpi ser%neutraliEan$i 1I@3*

Co9<atere
+ac 2%ala a aprut7 se (%r lua msuri pentru redresarea )act%ril%r de micr%climat &i se (a Om2unt$i alimenta$ia* CaEurile clinice (%r )i tratate indi(idual* Vi$eil%r 2%lna(i li se p%ate administra )ie ser7 )ie sAnge integral rec%ltate de la (i$ei snt%&i trecu$i prin 2%al7 cu cel pu$in d%u sptmAni On urm7 de&i reEultatele terapeutice nu sunt Ont%tdeauna satis)ct%are* 'e rec%mand tratament simpt%matic as%ciat cu c8imi%terapice sau anti2i%tice7 pentru pre(enirea c%mplica$iil%r 2acteriene secundare* La animalele snt%ase din e)ecti(ele On care s>a diagn%sticat 2%ala se p%ate Oncerca imuniEarea acti( cu (accinul (iu atenuat*

INFEC9IA CU ADENOVIRU$ CERVID


V. Herman

Relati( recent a )%st descris % in)ec$ie generaliEat gra( la % specie de cpri%ar

1>docoileus ,emionus3 din Cali)%rnia 1BH37

pr%dus de un aden%(irus speci)ic #$eer adenovirus& Oncadrat On genul Atadenovirus 1I"3* Clinic 2%ala s>a mani)estat prin semne de edem pulm%nar &i tul2urri digesti(e* La necr%psie s>a c%nstatat edem pulm%nar &i er%Eiuni7 ulcera$ii7 8em%ragii &i a2cese On tu2ul digesti(* 6ist%pat%l%gic s>au %2ser(at (asculite generaliEate &i incluEii intranucleare end%teliale* +iagn%sticul de la2%rat%r a )%st preciEat prin imun%)lu%rescen$ 1e(iden$ierea antigenului (iral On $esuturi3 &i micr%sc%pie electr%nic*

Antic%rpii antiaden%(irus cer(id neutraliEeaE aden%(irusul 2%(in tipul D7 tipul G &i aden%(irusul caprin tipul @* Antic%rpii antiaden%(irus 2%(in tipul D nu neutraliEeaE aden%(irusul cer(id7 dar antic%rpii antiaden%(irus 2%(in tipul G &i antiaden%(irus caprin tipul @ neutraliEeaE aden%(irusul cer(id 1C!3*

A,te infe0$ii 0u atadeno-iru.uri


+e la &erpi au )%st iE%late aden%(irusuri speci)ice7 care sunt di)erite )il%genetic de aden%(irusurile iE%late de la pe&ti 1D3*

@*C*

BOLI PRODU$E DE VIRU$URI %NCADRATE %N

ENUL SIADENOVIR+S
V. Herman0 O. Sicoe

@*C*@* ENTERITA #EMORA IC4 VIRAL4 A CURCILOR #5emorr,agic <nteritis of DurCeEs M engl*F 5emorr,agic <nteritis der Drut,S,ne M germ*F /HentLrite 5Lmorragi=ue du $indon ! )r*&

-enul .iadenovirus include aden%(irusuri care pr%duc in)ec$ii la psri7 2r%a&te &i pe&ti 1ta2elul @3* Enterita ;e9oragi0 -ira, a 0ur0i,or este % 2%al in)ec$i%as (iral a puil%r de curc7 caracteriEat prin stare de a2atere7 imun%depresie7 diaree sanguin%lent &i m%arte su2it*

I.tori0
Enterita 8em%ragic a curcii a )%st semnalat &i descris7 On cresct%riile de curci din ',A7 ini$ial On anul @IBG7 de ctre Po9eroA &i Fen.ter9a0;er On Minnes%ta &i mai tArEiu de ctre a,e &i GAne On @I#G7 On O8i%* ,lteri%r7 2%ala a )%st semnalat On multe alte $ri ale lumii7 cum ar )i Canada7 Australia7 Israel7 precum &i On unele $ri din Eur%pa 1@B3* Nn preEent 2%ala este rspAndit On $rile On care curcile sunt crescute On sistem intensi(7 pr%ducAnd pagu2e ec%n%mice mari prin m%rtalitate &i prin c8eltuieli cu pr%)ilaPia* Nn R%mAnia7 Onainte de @IHI7 au )%st semnalate iE2ucniri sp%radice de enterit 8em%ragic On )ermele de curci7 )r ca 2%ala s )i )%st declarat On m%d %)icial 1GC3*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este DurCeE adenovirus A, tipul B 1aden%(irusul enteritei 8em%ragice a curcil%r37 un (irus Oncadrat On genul .iadenovirus7 cu dimensiuni de G">H" nm7 care are simetrie ic%saedric7 c%n$ine A+N7 )iind asemnt%r

m%r)%l%gic &i Onrudit antigenic cu (irusul ce pr%duce 2%ala splinei marm%rate a )aEanului* P%ate )i di)eren$iat de acesta numai cu a=ut%rul antic%rpil%r m%n%cl%nali* Virusul este greu culti(a2il7 mult (reme putAnd )i Ontre$inut On la2%rat%r numai prin in%cularea la puii de curc* T%tu&i7 On ultima peri%ad7 s>a reu&it iE%larea &i multiplicarea lui prin pasa=e seriate pe celule lim)%2last%ide B de curc7 in)ectate On preala2il cu (irusul 2%lii lui Mare< 1linia celular M+TC M RP@D &i M+TC M RP@I3* Pe aceste linii celulare s>a reu&it &i culti(area un%r tulpini a(irulente7 )%l%site la prepararea un%r (accinuri 1CH3* Mai recent7 Van den 6ur< 1@II"3 a )%l%sit cu succes pentru iE%larea &i pr%pagarea (irusului culturi celulare preparate din leuc%citele preEente On sAngele peri)eric7 rec%ltate de la curci 'P0 1HD3* +in punct de (edere antigenic7 t%ate tulpinile de (irus iE%late de la curci7 )aEani sau gini sunt unice* Nn ceea ce pri(e&te pat%genitatea7 On natur ePist tulpini pat%gene &i tulpini a(irulente* DurCeE adenovirus A tipul B este implicat &i On eti%pat%genia sindr%mului de splen%megalie la puii 2r%iler de gin sau a splen%megaliei7 c%ngestiei &i edemului pulm%nar la ginile adulte*

Boli virotice i prionice ale


Virusul pr%duce m%artea celulel%r B &i a macr%)agel%r On care s>a multiplicat7 diminuAnd capacitatea de rspuns imun%lgic 1um%ral &i celular3 al indi(iEil%r a)ecta$i 1DC3* Mecanismul de pr%ducere a imun%supresiei este necun%scut 1GB3*

Virusul are reEisten$ mare7 mai ales On mediul umed din adp%stul de curci* N&i pstreaE capacitatea in)ectant dup un tratament termic la D#WC timp de % %rF la BGWC reEist timp de C sptmAni7 timp de D luni la temperatura de CWC &i timp de C ani c%ngelat la >C"WC* ReEist la s%l(en$ii lipidici 1cl%r%)%rm7 eter etilic37 la p6 Ontre B &i I7 dar este inacti(at de s%lu$ia de )%rmalde8id "7@T*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este de D>@" Eile On in)ec$ia natural &i de #>D Eile On in)ec$ia ePperimental* B%ala de2uteaE 2rusc &i se caracteriEeaE prin stare de depresie7 anemie7 eliminarea de )ecale sanguin%lente7 urmate de m%arte su2it* 'e p%t remarca picturi de sAnge7 de cul%are r%&u> Onc8is spre 2run7 pe pielea &i penele cada(rel%r* 'emnele clinice Oncep s dispar dup D Eile de la apari$ia )ecalel%r sanguin%lente 1B@3* +up (indecare psrile rmAn imun%depresate7 )apt care le predispune la in)ec$ii 2acteriene cu germeni 2anali sau pat%geni7 ast)el c7 dup ! sptmAni pr%centul de m%rtalitate Oncepe din n%u s creasc*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'ingura specie natural recepti( este curca* Nn in)ec$ia natural cu (irusul enteritei 8em%ragice a curcil%r7 2%ala a aprut ini$ial la curci tinere cu (Arste cuprinse Ontre D>@@ sptmAni* Nn ultima (reme 2%ala a )%st semnalat7 mai )rec(ent7 la curci de G>I sptmAni* Puii de curc On primele d%u sptmAni de (ia$ sunt re)ractari la in)ec$ie7 c8iar On a2sen$a antic%rpil%r (itelini 1GB37 dar &i dat%rit pr%tec$iei c%n)erite de antic%rpii (itelini7 dac ace&tia ePist* Nn general7 antic%rpii (itelini p%t c%n)erii pr%tec$ie pasi( pr%genil%r pAn On =urul (Arstei de D sptmAni* 'ursa principal de in)ec$ie % repreEint a&ternutul c%ntaminat cu )ecalele psril%r 2%lna(e* B%ala se transmite %riE%ntal7 pe cale %ral sau pe cale cl%acal* +e la % )erm la alta7 2%ala se transmite prin %2iecte de in(entar c%ntaminate7 sau prin intermediul %mului7 care On acest caE este (ect%r pasi(* Nn )%carele naturale de enterit 8em%ragic la curci7 m%rtalitatea (ariaE On )unc$ie de pat%tipul tulpinii de (irus Ontre "7@T>D"T* Nn in)ec$iile ePperimentale )cute pe curci suscepti2ile7 cu material in)ec$i%s repreEentat de triturat de splin7 prele(at de la curci 2%lna(e7 m%r2iditatea p%ate )i de @""T7 iar m%rtalitatea (ariaE Ontre ">H"T7 On )unc$ie de pat%genitatea tulpinii de (irus*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Cada(rele au muc%asele palide din cauEa anemiei* Intestinele sunt c%ngesti%nate7 pline cu c%aguli de sAnge de cul%are r%&u>2run* Epiteliul muc%asei intestinale p%ate )i necr%Eat &i ac%perit cu un strat de )i2rin de cul%are gl2uie7 u&%r deta&a2il* La unele cada(re se OntAlne&te splen%megalie7 )icatul p%ate )i &i el mrit On (%lum &i cu 8em%ragii puncti)%rme su2capsulare* 6ist%pat%l%gic se c%nstat leEiuni gra(e On du%den &i mai pu$in On celelalte segmente intestinale* Muc%asa du%denal este c%ngesti%nat7 iar celulele epiteliale de la (Ar)ul (il%Eit$il%r intestinale sunt degenerate &i aplatiEate7 ceea ce antreneaE 8em%ragii On lumenul intestinal* Nn lamina pr%pria cre&te numrul de reticul%cite7 plasm%cite &i 8eter%)ile* Nn splin se c%nstat 8iperplaEia pulpei al2e &i pr%li)erarea celulel%r sistemului reticul%end%telial7 celule care c%n$in incluEii intranucleare 2aE%)ile 1GB3*

Patogenez
Multiplicarea (irusului are l%c On nucleul celulel%r reticul%end%teliale 1On special din $esutul splenic3 On m%n%cite7 lim)%2laste7 macr%)age &i On lim)%citele m%n%nucleare* Virusul mai p%ate )i depistat On celulele din 2ursa lui 0a2ricius7 timus7 )icat7 pulm%n7 intestin &i On sAngele peri)eric* T%tu&i7 principalul situs de multiplicare &i de c%ntaminare al (irusului rmAne splina*

Diagno.ti0
+atele epidemi%l%gice7 semnele clinice &i leEiunile m%r)%pat%l%gice nu sunt su)iciente pentru sta2ilirea diagn%sticului eti%l%gic* Pentru

aceasta se recurge la ePamenul de la2%rat%r7 care are ca sc%p e(iden$ierea (irusului7 prin imun%)lu%rescen$ sau ELI'A7 direct din c%n$inutul intestinal de la curcile cu enterit 8em%ragic* +e%arece (irusul este greu culti(a2il7 se p%ate )ace 2i%pr%2a* Materialul pat%l%gic suspect se in%culeaE pe cale %ral &iJsau cl%acal7 la puii de curc7 din e)ecti(e indemne7 On (Arst de C>H sptmAni* M%artea acest%ra7 On caEul enteritei 8em%ragice7 se pr%duce On decurs de #>D Eile* Pentru diagn%sticul ser%l%gic mai p%ate )i )%l%sit ser%precipitarea On gel de agar7 ELI'A &i I0* 'er%precipitarea On gel de agar )%l%se&te antigen preparat din splina psril%r in)ectate &i un ser p%Eiti( cun%scut* Antic%rpii serici p%t )i pu&i On e(iden$ On sAngele psril%r in)ectate sau trecute prin 2%al7 precum &i a cel%r (accinate7 dup circa B>C sptmAni de la in)ec$ie sau (accinare* Diagnosticu) di1eren$ia) al enteritei 8em%ragice a curcil%r tre2uie )cut )a$ de colibacilo-, salmonelo-, coccidio- etc*

Imun%pr%)ilaPia c%nst On utiliEarea de (accinuri pe 2aE de tulpini apat%gene de (irusul enteritei 8em%ragice a curcil%r 1G!3* Vaccinarea se rec%mand a )i )cut On ap7 On =urul (Arstei de C sptmAni* Nn )unc$ie de riscul epidemi%l%gic din )erm sau E%n7 se p%ate repeta (accinarea dup !>B sptmAni* Tulpinile a(irulente sunt 2une imun%gene7 au a(anta=ul c p%t )i administrate On ap7 dar p%t s )ie intere)erate de antic%rpii (itelini7 )apt care p%ate duce la e&ecul (accinrii7 dac (accinarea se )ace la % (Arst prea mic7 atunci cAnd titrul antic%rpil%r se situeaE Onc peste C" unit$i 1HD3* Au )%st pr%duse &i (accinuri c%ntra enteritei 8em%ragice (irale a curcil%r7 c%nstituite din su2unit$i pr%teice (irale 18eP%ne puri)icate37 care s>au d%(edit a )i e)icace 1H#3*

Co9<atere
CaEurile clinice7 de&i te%retic ar putea 2ene)icia de tratament 1se p%ate administra ser de c%n(alescent7 "7#>@ mlJpasre37 On practic nu se trateaE7 din cauEa (%lumului de man%per prea mare pe care Ol reclam* Nn anticiparea in)ec$iil%r 2acteriene secundare 1care sur(in pe )%ndul imun%supresiei3 este rec%mandat un tratament pr%)ilactic cu c8imi%terapice sau anti2i%tice cu spectru larg7 acti(e )a$ de su&ele de <. coli care circul On E%n*

Profi,aBie
Pr%)ilaPia general se 2aEeaE pe msuri care (iEeaE c%ntr%lul circula$iei curcil%r7 deEin)ec$ia rigur%as a a&ternutului &i )ecalel%r7 precum &i respectarea principiului t%tul plin7 t%tul g%l *

@*C*!* BOALA $PLINEI MARMORATE A FA"ANILOR #@arble .pleen $isease of P,easants M engl*F @armormil-CranC,eit des 0asans ! germ*F /a @aladie de la 2ate @arbrLe M )r*&

Boa,a .(,inei 9ar9orate a fazani,or DB$MF* este % 2%al in)ect%c%ntagi%as (ir%tic a )aEanil%r7 mani)estat clinic prin simpt%me necaracteristice7 iar m%r)%pat%l%gic prin c%ngestie7 edem pulm%nar &i splen%megalie cu aspect marm%rat*
B%ala a )%st descris pentru prima dat7 On anul @IDD On cresct%rii de )aEani7 On Italia7 de ctre Mande,,i &i 0o,*7 ulteri%r a )%st semnalat &i On alte pr$i ale lumii7 cum ar )i ',A7 Canada7 Australia &i On multe alte $ri din Eur%pa 1@@37 inclusi( On R%mAnia* B%ala pr%duce pierderi prin m%rtalitate &i tararea e)ecti(ului*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic al B'M0 )ace parte din aceea&i specie (iral cu agentul enteritei 8em%ragice (irale a curcil%r7 respecti( DurCeE

adenovirus A tip B7 de care p%ate )i de%se2it antigenic numai cu a=ut%rul antic%rpil%r m%n%cl%nali* Mai este cun%scut &i su2 numele de Adenovirusul " al fa-anilor* 'e culti( pe culturi celulare splenice de curc7 )r a pr%duce e)ect cit%patic* Culti(area se mai p%ate )ace pe celule lim)%2last%ide B de curc7 in)ectate On preala2il cu (irusul 2%lii lui Mare< &i pe culturi celulare preparate din leuc%cite rec%ltate din sAngele peri)eric de la curcile 'P0 1@B3* Virusul are % reEisten$ remarca2il la )act%rii )iEic%>c8imici din mediu7 ceea ce>i permite s reEiste de la un an la altul On cresct%riile de )aEani*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(i )aEanii de cresct%rie7 recepti(itatea cea mai mare a(And>% )aEanii cu (Arsta cuprins Ontre B>H luni* B%ala a putut s )ie repr%dus ePperimental &i la )aEanii adul$i* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate de psrile 2%lna(e7 care elimin (irusul prin =eta= &i )ecale* Psrile trecute prin 2%al elimin (irusul prin %u* B%ala se transmite (ertical prin %u &i %riE%ntal7 pe cale digesti( &i respirat%rie* B%ala e(%lueaE endemic cu % m%r2iditate ce p%ate a=unge la @""T7 inciden$a maPim )iind On lunile august>septem2rie* Nn timp7 2%ala dispare de la sine7 a(And tendin$a s reapar On anul urmt%r7 On aceea&i peri%ad* 'tudiind cauEele m%r$ii la )aEanii adul$i On inter(alul @II#>@IIG7 Penn?c%tt7 c%nstat c 2%ala splinei marm%rate a )%st diagn%sticat On pu$ine situa$ii7 mai mult de =umtate din pierderile de la )aEani dat%rAndu>se traumel%r aparatului repr%duct%r sau pr%2lemel%r as%ciate cu repr%duc$ia 1#B3*

1G#3* LeEiunea splenic este marcant On inter(alul D>@" Eile din m%mentul in)ec$iei 1!D3* Pulm%nii sunt c%ngesti%na$i &i edema$ia$i* 0icatul &i rinic8ii sunt distr%)ici 1G#3* C%rdul p%ate s preEinte pe supra)a$ pete&ii* 6ist%pat%l%gic7 On splin se c%nstat )%care de necr%E &i incluEii intranucleare On celulele reticulare splenice* Celuele reticul%end%teliale sunt 8iperplaEiate*

Diagno.ti0
B%ala se suspici%neaE On 2aEa datel%r epidemi%l%gice 1seE%n7 (Arst37 a semnel%r clinice &i mai ales a leEiunil%r* Pentru c%n)irmare se recurge la ePamenul 8ist%pat%l%gic* Virusul p%ate )i identi)icat prin te8nica de imun%di)uEie On gel de agar7 cu ser speci)ic antiaden%(irus* Ca antigen se )%l%se&te ePtractul salin din splin*

Profi,aBie
Pr%)ilaPia general se 2aEeaE pe respectarea te8n%l%giil%r de cre&tere la )aEani7 e(itarea )act%ril%r de stres etc* Imun%pr%)ilaPia c%nst On utiliEarea de (accinuri care c%n$in tulpini t%tal a(irulente de (irus7 sau tulpini atenuate 1G!3* Vaccinul se rec%mand a )i administrat la t%t e)ecti(ul7 On apa de 2ut7 la (Arsta de #>D sptmAni7 pentru ca )aEanii s p%at 2ene)icia de antic%rpi pe peri%ada de maPim recepti(itate* 'e c%nsider c )aEanii ast)el imuniEa$i sunt pr%te=a$i pentru t%at (ia$a*

Ta<,ou, 0,ini0
+up % peri%ada de incu2a$ie de !>B luni7 une%ri mai lung7 2%ala p%ate s e(%lueEe supraacut7 )r simpt%me clinice7 psrile )iind gsite m%arte On (%liere* Nn e(%lu$ia clinic se c%nstat c )aEanii sunt a2tu$i7 s%mn%len$i7 preEint dispnee &i m%r prin as)iPie* Pr%centul de m%rtalitatea este maPim On a patra &i a cincia Ei de 2%al7 iar dup @C>@# Eile de e(%lu$ie7 2%ala OnceteaE* Nn )inal pierderile se situeaE Ontre B> @#T7 une%ri c8iar mai mult7 dac inter(in )act%rii de stres* Apr%Pimati( #"T din )aEanii din e)ecti(ul in)ectat )ac )%rme asimpt%matice7 care duc Ons la tarare7 scderea On greutate7 urmat de instalarea unei imunit$i s%lide*

Co9<atere
Te%retic7 la )aEanii clinic snt%&i din e)ecti(ele Om2%ln(ite s>ar putea administra cu reEultate 2une ser de c%n(alescent7 dar msura este greu de pus On practic* Nn )%car se rec%mand un tratament c%lecti( cu anti2i%tice sau c8imi%terapice7 On ap sau On )ura=e pentru pre(enirea c%mplica$iil%r 2acteriene secundare7 dat )iind ac$iunea imun%supres%are a (irusului*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
LeEiunea pat%gn%m%nic este situat On splin7 aceasta este mrit On (%lum de !>C %ri7 are aspect marm%rat7 preEentAnd E%ne de necr%E al2ici%ase7 alternAnd cu E%ne de $esut n%rmal
Bibliografie 1. Adair, B.M., McKillop, E.R., Smyth, J.A., Curran, W.L., McNulty, M.S. 1!!"#, Vet Rec., 1$% 11#, &'( &. A)*al, M., Mun++r, R., St+in, ,. 1!!1#, Vet Rec., 1&% &'#, '!1

$.

Balamuru-an, .., Kataria, J.M., Kataria, R.S., .+rma, K.C., Nantha/umar, 0. &((&#, Comp Immunol Microbiol Infect Dis., &' $#11$!

2. '. ". ;.

%. !. 1(. 11. 1&. 1$. 12.

1'.

1". 1;. 1%. 1!. &(. &1. &&. &$. &2. &'. &". &;. &%. &!.

Bartha, A. 1!"!#, Acta Veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1!, $1! B++r, J. 1!%(#, Infektionskrankheiten der Haustiere, .+5 ,u6ta7 8i6ch+r .+rla- J+na B+n/o, M., Elo, 3., :r6u, K., Ahn+, W., La3atra, S.E., 0hom6on, 9., 4arrach, B. &((&#, " Virol., ;" 1!#, 1(('" B+n/=, M., 4arrach, B., Ru66+ll, W.C. &((&#, Adeno iridae. >n1 IC$Vd! < $he %ni ersal Virus Database, 7+r6ion $. B?ch+n<@6mond, C. Ed#, >C0.dB Mana-+m+nt, Colum5ia :ni7+r6ity, 0h+ Earth >n6titut+, Bio6ph+r+ & C+nt+r, @racl+, AA, :SA B+rc+a, >., Mardari, Al., Mo-a MBn*at, R., 3op, M., 3opo7iciu, A. 1!%1#, !oli infec$ioase ale animalelor, Ed. 9id. &i 3+d., Bucur+&ti Bidin, A., CaCa7+c, S., Sladic, 9., Er-otic, N., Ci*+lC, A., 3o/ric, B. 1!!%#, Acta Vet Hung., 2" 1#, &' Boyl+, 9.B., 3y+, A.9., Koch+rhan6, R., Adair, B.M., .rati, S., Both, ,.W. 1!!2#, Vet Microbiol., 21 $#, &%1 Bru-+r+, J+ann+., Silim, A. 1!!&#, Manuel de pathologie a iare, E.N... Al)ort, 8ranc+ But*, N., @66+nt, 3., 4om5+r-+r, 8.R. 1!!!#, +ab Anim Sci., 2! "#, "(( Caln+/, B.W. 1!!;#, Diseases of #oultr,, 1(<+d, >oDa Stat+ :ni7+r6ity 3r+66, Am+6, >oDa, :SA Ca6tro, A.E., 4+u6ch+l+, W.3. 1!!&#, Veterinar, Diagnostic Virolog,, Mo65y E+ar Boo/ St. Loui6, Baltimor+, Bo6ton, London, 3hilad+lphia, Sydn+y, 0oronto Ctan, N., 3ltin+anu, 9., 0taru, 9omnica., N+c&ul+6cu, M., Marcu, A., 4+rman .. 1!!$#, Simposium -Domestic Animal #atholog,., CluC< Napoca &%<&! oct., 1$% CGr6t+t, >., Coman, >., 8+t+anu, A. 1!'!#, +ucr. t. ale I.#.I.A., >H, &' Cr+6po, R., Shi7apra6ad, 4.L., 9roual, R., Chin, R.3., Woolcoc/, 3.R., Carp+nt+r, 0.E. 1!!%#, A ian Dis.,2& $#, '%! Cutlip, R.C., L+hm/uhl, 4.9., Bro-d+n, K.A., 46u, N.J. 1!!"#, ". Vet. Diagn. In est., % $#, &!" Cutlip, R.C., McClur/in, A.W. 1!;'#, Am. ". Vet. Res., $" (%#, 1(!' 9+a, S., El A*hary, M.A. 1!%2#, Am. ". Vet. Res., 2' 1(#, &1(! 9+B+y, B.M., L+hm/uhl, 4.9., Chard<B+r-6trom, C., 4o556, L.A. &((1#, Vet #athol., $% "#, "22 9umitr+6cu, >. 1!';#, #robl. et., $, ! Ec/ho)), ,., Mann, 3., ,aillard, E., 9y/6tra, M., SDan6on, ,. 1!!%#, Contemp $op +ab Anim Sci.,$; 1#, '2 Edin-ton, N., Wri-ht, J.A., 3at+l, J.R., EdDard6, ,.B., ,ri))ith6, L. 1!%2#, Res. Vet. Sci., $; &#, &'& El<Attrach+, J., .ill+-a6, 3., @JConnor, B., Buhr, J.R., RoDland, ,.N. &((1#, A ian Dis., 2' &#, 22& 8it*-+rald, S.9., R++d, W.M. 1!!1#, A ian Dis., $' $#, ';! 8ranchini, A., B+rtu**i, S., 0o6ar+lli, C., Man)r+da, ,. 1!!'#, #oult. Sci., ;2 2#, """ ,an+6h, K., Ra-ha7an, R., ,oDda, R.N., Satyanarayana, M.L., Suryanarayana, .... &((&#, $rop. Anim. Health #rod., $2 1#, ; ,r++n+, C.E. 1!!%#, Infectious Diseases of the Dog and Cat, &<+d, 5y W.B. Saund+r6 Company,

$(. $1. $&. $$. $2. $'. $". $;. $%. $!. 2(. 21. 2&. 2$.

22.

2'. 2". 2;. 2%. 2!. '(. '1. '&. '$. '2. ''. '".

3hilad+lphia, London, 0oronto, Montr+al, Sydn+y, 0o/yo 4+rman, .., Catan, N., R mn+an$u, M., Cior5a, 9ani+la., La*u, Al. &((1#, Simp. ani . al IDSA, !ucure&ti, &;<&% 6+pt., 1&" 4+rman, .. &((1#, #atologie pe specii < boli infec$ioase, Ed. Waldpr+66 0imi&oara 4+66, M., 3ru6a6, C., .+r++c/+n, M., 9+ 4+rdt, 3. 1!!%#, !erl Munch $ierar&tl 'ochenschr, 111 2#, 12( Jac/, S.W., R++d, W.M., Burn6t+in, 0. 1!!2#, A ian Dis., $% $#, '2% Jac/, S.W., R++d, W.M. 1!!(#, A ian Dis., $2 $#, '&" Jac/, S.W., R++d, W.M. 1!!2#, A ian Dis., $% &#, $&' Kal+ta, E.8., Will, 4., B+rniu6, E., Kru6+, W., Bolt+, A.L. 1!!%#, $ierar&tl #ra( Ausg )rosstiere *ut&tiere, &" 2#, &$2 L+hm/uhl, 4.9., Cutlip, R.C. 1!!!#, Arch. Virol., 122, 1"11 L+hm/uhl, 4.9., 4o556, L.A., Wood6, L.W. &((1#, Arch Virol, 12", 11%; L+hm/uhl, 4.9., Cutlip, R.C., Bro-d+n, K.A. 1!!$#, Am " Vet Res., '2 %#, 1&;; L+hm/uhl, 4.9., Cutlip, R.C., M++han, J.0., 9+B+y, B.M. 1!!;#, Am " Vet Res., '% "#, "(% L+hm/uhl, 4.9., 9+B+y, B.M., Cutlip, R.C. &((1#, " Vet Diagn In est., 1$ $#, 1!' L+hm/uhl, 4.9., 4o556, L.A., Wood6, L.W. &((1#, Arch Virol., 12", 11%; L+man, A.9., StraD, Bar5ara E., M+n-+lin-, W.L., 9FAllair+, Syl7i+., 0aylor, 9.J., 1!!&#, Diseases of S/ine, ;<+d, >oDa Stat+ :ni7+r6ity 3r+66, Am+6, >oDa, :SA Martin, W.B., ,ilmour, N.J.L., An-u6, K.W., Sharp, J.M., Sp+nc+, J., BuIton, 9. 1!%$#, Diseases of Sheep, Blac/D+ll Sci+nti)ic 3u5lication6, @I)ord, London, Edin5ur-h, Bo6ton, M+l5ourn+ Matt6on, 9.E., Wan-+lin, J.R., SD+at, R.L. 1!%;#, Cornell Vet, ;; 2#, $'1 Mc8+rran, J.B., McCrac/+n, R.M., McKillop, M.S., McNulty, M.S., Collin6, 9.S. 1!;%#, A ian #athol., ;, $' Mo-a MBn*at, R. 1!%!#, Curs de boli infec$ioase ale animalelor < 7iro*+, 7ol. >., Lito >A0 Na*+rian, K., 8adly, A.M. 1!%&#, A ian Dis., &" 2#, %1" N+d+lciu, 9. 1!%"#, +ucr. I.C.V.!. #asteur, H.>>, 1"; N+6t+ro7, .., 3a6tGrnac, N., SGr5u, .. 1!%1#, !olile animalelor pentru blan, Ed. C+r+6, Bucur+&ti @no, M., @/uda, E., Ea*aDa, S., >mai, E., Shi5ata, >., Sato, S., @/ada, K. &(($#, Vet #athol., 2( $#, &!2 3aul >. 1!!"#, 0tiomorfopatologie eterinar, Editura ALL, Bucur+&ti 3+nnycott, 0.W. &(((#, Vet Rec., 2K12" 1(#, &;$ 3+rianu, 0. 1!!"#, !olile infec$ioase ale animalelor L7ol. >>, Ed. 8unda$ia Ch+mar+a, >a&i 3op+6cu, A., 0ican, .., 9incul+6cu, 0., 0otorc+a, N. 1!"&#, Studii &i cercet. de inframicrobiol., $, $'1 3op+6cu, Ar. 1!"1#, +ucr. t. ale Inst. de Seruri &i Vac. #asteur, ., %1

';. '%.

'!. "(. "1. "&.

"$.

"2. "'.

"". ";.

"%. "!. ;(. ;1. ;&. ;$. ;2. ;'.

3op+6cu, Ar., 0ican, .. 1!"&#, +ucr. t. ale Inst. de Seruri &i Vac. #asteur, .>, 1"$ 3op+6cu, Ar., Con6tantin+6cu, C., 0ican, .., Con6tantin+6cu, Cr., Manoiu, >., 3atra6canu, >., 0otorc+a, N. 1!"&#, +ucr. t. ale Inst. de Seruri &i Vac. #asteur, .>, 1'' 3op+6cu, Ar., 0ican, .., Sinchi+7ici, B. 1!"$#, +ucr. t. ale Inst. de Seruri &i Vac. #asteur, .>>, &1; 3urcha6+, 4.,. 1!!(#, A ian Dis., $2 1#, &$" Mu+r+6hi, A.A. 1!!(#, #oultr, International, &!, %, 1& Muinn, 3.J., Cart+r, M.E., Mar/+y, B.K., Cart+r, ,.R. 1!!2#, Clinical Veterinar, Microbiolog,, Wol)+ 3u5li6hin-, 3rint+d in Spain 5y ,ra)o6, S.A. Art+ So5r+ 3ap+l Rado6tit6, @.M., ,ay, C.C., Blood, 9.C., 4inchcli)), K,W. &(((#, Veterinar, Medicine, W.B. Saund+r6 Company Ltd., !.th +dition, London, N+D Eor/, 3hilad+lphia, San 8ranci6co, St. Loui6, Sydn+y Raut+n6chl+in, S, Sharma, J.M. &(((#, De Comp Immunol., &2 &<$#, &$; Rmn+an$u, M., Ctan, N., 4+rman, .., Manu, ,., La*u, Al., Cior5a, 9ani+la. 1!!"#, Al 33II4lea simpo&ion -Actualit$i 5n patologia animalelor domestice., CluC<Napoca, &!2 Rpunt+an, ,h., Boldi*6ar, E. &((&#, Virusologie special eterinar, Ed. Acad+mic 3r+66, CluC L Napoca Roll+<Mayr, A., Bachmann, 3.A., ,+d+/, Bri-itt+, Mahn+l, 4., Sch+l6, 4. 1!%2#, Medi&inische Mikrobiologie, Infektions und Seuchenlehre, 7ol.>, 8+rdinand En/+ .+rla- Stutt-art Ru67ai, M., 8odor L. 1!!%#, Acta Vet Hung., 2" 2#, 2(' Scato**a, 8. 1!;;#, Compendio delle malatie de irus dei mamiferi domestici, ', 1(1 S+r5n+6cu, C., 9r-hici, 9., Solnit*/y, A. 1!';#, Anuarul I.#.I.A., .>>, $$' Sha)iNu+, M., Sha/oori, N.A.R., SDar5ric/, @, Julian, J.L. 1!!(#, #oultr, International, &!, 1, &2 Sharma, J.M. 1!!2#, A ian Dis., $% $#, '&$ Sharma, J.M. 1!!1#, Vet Immunol Immunopathol., $( 1#, "; Sico+, @. &((&#, !uletin informati Rom ac Compan, S.A., 1, $, &1 Stoi/o7, 9., Ni/i)oro7, >. 1!%$#, Vet Med *auki., &( ;#, %!

;". ;;. ;%. ;!. %(. %1.

%&. %$. %2. %'. %". %;. %%. %!. !(. !1. !&. !$. !2. !'.

Studd+rt, M.J., Blac/n+y, M.4. 1!%&#, Am " Vet Res., 2$ $#, '2$ Surdan, C., 3op+6cu<9an+6cu, ,., Sorodo-, ,., Ba5a, C. 1!"1#, Studii &i cercet. de inframicrobiol., 1, $! Surdan, C., 3ortocala, R., 9umitr+6cu, S., >on+6cu, N. >. 1!"&#, Studii &i cercet. de inframicrobiol., $, $$' 0a/a6+, K., Eo6hina-a, N., E-a6hira, 0., :chimura, 0., Eamamoto, M., 1!!(#, *ippon "uigaku 1asshi '& &#, &(; 0aylor, 9.J. 1!%!#, #ig Diseases, 0h+ Burlin-ton 3r+66 Ltd., Cam5rid-+, 'th +dition 0imon+y, J.8., ,ill+6pi+, J.4., Scott, 8.W., Barlou-h, J.E. 1!%%#, Hagan and !runer2s Microbiolog, and Infectious Diseases of Domestic Animals, Ei-hth Edition, Corn+ll :ni7+r6ity 3r+66, >thaca, London 0oro, 4., ,on*al+*, C., C+rda, L., Moral+6, M.A., 9oon+r, 3., Salam+ro, M. &((&#, A ian Dis., 2" $#, '2; 0u&cha/, N. 1!;!#, Re . de cresterea anim., 1(, 2" 0u&cha/, N., N+d+lciu, 9. 1!%$#, Re . de cresterea anim., 11, 11 .an d+n 4ur/, J..., 7an 9run+n, Litt+l., 7an d+n 4ur/, S. 1!!$#, Vaccine, 11 $#, $&! .an d+n 4ur/, J... 1!!(#, A ian Dis., $2 1#, &" .an Ec/, J.4.4., 9a7+laar, 8.,., .an d+n 4+u7+l< 3l+6man, 0.A.M., .an Kol, N., KouD+nho7+n, B., ,uldi+, 8.4.M. 1!;"#, A ian #athol., ', &"1 .a6iu, C. 1!!%#, Viro&e la animale, Ca6a d+ +ditur 9o/ia, CluC<Napoca Wan-, C.4., Chan-, C.M. &(((#, " Vet Med Sci., "& !#, !%! Wood6, L.W., SDi)t, 3.K., Barr, B.C., 4or*in+/, M.C., Nordhau6+n, R.W. 1!!"#, Vet #athol., $$, 1&' Eor/, >.A., 0hor6+n, J. 1!!&#, Am " Vet Res., '$ &#, 1%( Aa/hartchou/, A.N., 3yn+, C., MutDiri, ,.K., 3app, A., Baca<E6trada, M.E., ,ri+5+l, 3. 1!!!#, " )en Virol., %(, 1&"$ OOO &((&# http1PPict7d5.5io&.+duP>ct7P OOO Catalog de produse eterinare, SmithKlin+ B++cham<Animal 4+alth. OOO 1!!%#, $he Merck Veterinar, Manual 64ed, M+rc/ Q Co., >nc., Whit+hou6+ Station, N.J.

Ca(. +

Fa9. A.far-iridae

;. R(untean Agentul etiologic al pestei porcine africane #PPA& a fost pn recent ncadrat n 1am. Iridoviridae0 dar datorit deosebirilor ma'ore pe care le pre-int n structura genomului &i a modului su de replicare, comparativ cu a celorlal$i membri ai familiei, a fost reclasificat n 1am. As1arviridae, special constituit pentru acest scop. $enumirea familiei deriv de la ini$ialele cuvintelor A1rican S6ine Fever And Re)ated Viruses. 8n cadrul familiei exist un singur gen, genu) As1ivirus #de la A1rican S6ine Fever&. $eocamdat, singurul repre-entant al genului este agentu) etio)ogic a) ##A. Girusul PPA este un de-oxiribovirus de "4) * (") nm care posed anvelop &i o capsid icosaedric #7, "", "1, (8&. Aenomul virusului este constituit dintr!o singur molecul liniar de A$% dublu catenar. Girusul PPA produce boala cu acela&i nume la mai multe specii de porci, domestici &i slbatici.
!*@* PE$TA PORCIN4 AFRICAN4 #Pestis Africana .uum ! lat*F African .Bine 0everM engl*F Africanisc,e .c,Beinepest ! germ*F Peste Porcine Africaine ! )r*&

Pe.ta (or0in afri0an DPPA* numit &i <oa,a ,ui Montgo9erA7 este % 2%al in)ec$i%as )%arte c%ntagi%as7 ce a)ecteaE p%rcinele indi)erent de (Arst &i stare de Ontre$inere7 ce e(%lueaE %2i&nuit cu )%rme supraacute &i acute On )%carele n%i de 2%al &i cu )%rme su2acute7 cr%nice7 pAn la atipice On )%carele (ec8i* Clinic 2%ala se mani)est prin 8ipertermie presimpt%matic7 dup care apar tul2urri gra(e respirat%rii7 digesti(e &i ner(%ase7 iar anat%m%> pat%l%gic7 On principal prin leEiuni 8em%ragice intense*

1@IGH3 &i 6aiti 1@IGI3* 'e p%ate aprecia c PPA amenin$ On preEent e)ecti(ele de p%rci d%mestici din t%ate $rile gl%2ului 1B@7 B!7 BB3* EPceptAnd 'ardinia7 On t%ate celelalte $ri eur%pene 2%ala a )%st eradicat7 dar se men$ine endemic On mai multe $ri a)ricane 1!#3* La n%i On $ar 2%ala nu a )%st semnalat* Pentru cun%a&terea ei7 Brzoi &i Brnaure au descris pesta p%rcin a)rican On d%u studii m%n%gra)ice succesi(e 1@IDI &i @IH"3*

I9(ortan$ e0ono9i0
PPA c%nstituie % epidemie de temut care antreneaE pierderi ec%n%mice Onsemnate7 mai ales cAnd apare pentru prima dat Ontr>% $ar cAnd p%pula$ia p%rcin preEint recepti(itate maPim* Nn primul )%car7 aprut On Xen?a7 cei I" de p%rci Om2%ln(i$i au murit On t%talitate* 0cAnd un 2ilan$ al primel%r )%care de PPA semnalate On Xen?a pAn atunci7 M%ntg%mer? a sta2ilit c din @*BDD p%rci d%mestici Om2%ln(i$i au murit @*B#!7 adic IH7IT 1!7 B!3* Epidemia ce s>a declan&at On P%rtugalia On @I#G7 s>a ePtins repede7 cuprinEAnd !@D )erme din =urul Lisa2%nei7 cu @"*GB@ animale7 din care au murit #*!!! &i au )%st sacri)icate #*#"I* Prima mare epidemie de PPA din P%rtugalia a )%st stins On @I#H7 dar a reaprut On anii urmt%ri*

I.tori0
Pesta p%rcin a)rican este % 2%al relati( n%u7 aprut On sec* QQ7 depistat pentru prima dat la p%rcii d%mestici adu&i din Eur%pa On statul Xen?a7 din A)rica* Primul )%car a aprut On anul @I"I On l%calitatea T8i<a* Nn anii urmt%ri7 2%ala este descris On numer%ase $ri din A)rica7 d%(edindu> se % 2%al epidemic7 de%se2it de gra( pentru p%rcul d%mestic7 antrenAnd pierderi catastr%)ale* Nn anul @I#G7 2%ala apare On Eur%pa7 mai OntAi On P%rtugalia7 intr%dus accidental din Ang%la7 prin resturi de mAncare ne)ierte pr%(enite de la ec8ipa=ele un%r a(i%ane s%site pe aer%p%rtul din Lisa2%na* B%ala s>a ePtins On 'pania 1@ID"37 0ran$a 1@IDC37 Italia 1@IDG37 Malta 1@IGH37 Belgia 1@IH#37 Olanda 1@IHD3* Epidemia a di)uEat &i pe c%ntinentul sud>american7 )iind a)ectate Cu2a 1@IG@7 @IH"37 BraEilia7 Repu2lica +%minican

Boli virotice i prionice ale


de%se2ite pe care le antreneaE apari$ia acestei 2%li*

Bilan$ul primei epidemii a )%st urmt%rulR !D de districte c%ntaminate7 CBG de )%care7 @D*C#D de p%rci pierdu$i7 din care D*@"! m%r$i &i @"*B#C sacri)ica$i* +e la apari$ia 2%lii 1@I#G3 &i pAn On @IGH7 2ilan$ul Ont%cmit a indicat pierderi prin m%rtalitate de DG"*""" p%rci7 ceea ce repreEenta BB7HT din t%talul de p%rci ePisten$i 1!3* Nn cursul anului @ID"7 2%ala a cuprins &i 'pania7 )iind Onregistrate DB" de )%care cu @C*GG! p%rci m%r$i &i @"C*GG@ sacri)ica$i* +at%rit (irulen$ei (irusului7 pAn On @ID! On n%ile )%care de 2%al m%r2iditatea era egal cu m%rtalitatea* Epidemia care a cuprins Italia a determinat7 Ontr>% peri%ad de # luni7 pierderea a H"*""" p%rci7 care au murit sau au )%st sacri)ica$i* Alturi de pierderile pr%(%cate de m%rtalitate7 tre2uie amintite &i cele cauEate de sacri)icarea materialului de selec$ie 1(ieri &i scr%)i$e37 arderea un%r cantit$i Onsemnate de )ura=e c%ncentrate &i a alt%r materiale c%ntaminate7 plataJdespgu2irea pr%prietaril%r pentru p%rcii sacri)ica$i etc* 'emnalele de alarm asupra peric%lului pe care Ol repreEint PPA sunt Ondrept$ite pentru t%ate $rile7 $inAnd seama de p%si2ilit$ile rapide de di)uEare a (irusului7 )a(%riEate de )act%rii ci(iliEa$iei m%derneR circula$ia intens &i rapid a mi=l%acel%r de transp%rt7 (astele rela$ii c%merciale &i deE(%ltarea turismului Ontre t%ate $rile lumii* Nn preEent PPA este endemic la p%rcii sl2atici din A)rica Austral &i A)rica de Est 1!#3* Nn A)rica de Vest a Onceput s se pr%page On ultimi ani7 decimAnd p%pula$ia de p%rci d%mestici7 cu e)ecte gra(e asupra rasel%r indigene7 ca &i asupra rasel%r ameli%rate* Amintim On acest sens c7 dup @IDD7 dat a intr%ducerii 2%lii On C%asta de 0ilde&7 !!*""" de p%rci au murit &i al$i @""*""" au )%st sacri)ica$i7 On sc%pul eradicrii epiE%%tiei 1!D3* 'e p%ate c%ncluEi%na c PPA pr%duce pagu2e ec%n%mice de%se2it de imp%rtante prin m%rtalitate7 prin stAn=enirea par$ial a acti(it$il%r ec%n%mice din interi%rul E%nel%r &i $ril%r c%ntaminate7 prin c8eltuieli pri(ind aplicarea msuril%r de c%m2atere &i prin pertur2area ePp%rtului de di)erite 2unuri7 On special a cel%r agric%le* AdugAnd la acestea restric$iile de circula$ie On interi%rul un%r E%ne Ontinse7 cAt &i pertur2area rela$iil%r c%merciale de %rice natur7 urmate de dereglarea Ontregii (ie$i ec%n%mice7 se p%t deduce cu u&urin$ implica$iile ec%n%mice

Etio,ogie
Virusul PPA este un deE%Piri2%(irus an(el%pat7 a(And d%u mem2rane de natur lip%pr%teic* Capsida ic%saedric este c%mpleP7 )iind )%rmat din @HI!>!@G! caps%mere* -en%mul este c%nstituit dintr>% singur m%lecul de A+N du2lu catenar* Nucle%tidele de A+N au legturi )inale c%(alente Onc8ise &i c%deaE pAn la !"" de pr%teine7 dintre care cel pu$in BC sunt pr%teine structurale 1!H3* Particula (iral matur este lipsit de pr%priet$i 8emaglutinante* Nn imaginile electr%n%micr%sc%pice se p%ate %2ser(a (irusul ata&at de eritr%cite7 distingAndu>se )%rma sa caracteristic* Fn vitro7 (irusul PPA se culti( pe culturi celulare de mdu( %s%as7 celule testiculare7 macr%)age7 celule renale &i leuc%cite de p%rc* Replicarea On macr%)age p%ate )i in8i2at prin ac$iunea un%r )act%ri cu ac$iune ATP>aEic sau ePtracte din unele micr%alge marine 1C7 @!3* Nn celulele Ver% in)ectate cu (irusul PPA7 On etapele timpurii ale sinteEel%r pr%teice7 sec(en$e nucle%tidice de AN+ speci)ic (irale sunt %2ser(ate On nuclei7 su2 )%rma un%r agl%merri l%caliEate On pr%Pimitatea mem2ranei nucleare7 iar cele speci)ice etapel%r tardi(e de sinteE se gsesc ePclusi( On cit%plasm* Aut%radi%gra)iile electr%n%micr%sc%pice ale macr%)agel%r in)ectate cu (irusul PPA arat c nucleii sunt l%cul sinteEel%r timpurii ale A+N>ului (iral* Aceste date sugereaE ePisten$a unui ciclu de sinteE nuclear &i altul de sinteE cit%plasmatic al AN+>ului (iral 1@H3* C%nsecuti( multiplicrii intracit%plasmatice se )%rmeaE incluEii acid%)ile de di)erite mrimi7 apari$ia de celule multinucleate &i leEiuni nucleare* E)ectul cit%patic On culturi celulare se c%ncretiEeaE prin retractarea cit%plasmei7 cari%picn%E7 cari%reP 1leEiune caracteristic On culturile de lim)%cite37 cari%liE &i On )inal7 deEintegrare celular* IncluEiile acid%)ile apar On cit%plasma leuc%citel%r la C %re de la in%cularea culturii* Treptat7 incluEiile in(adeaE cit%plasma su2 )%rm de granula$ii )ine7 mai rar ca mas c%mpact* Nn )inal7 are l%c liEa c%mplet a celulei &i desprinderea m%n%stratului celular* Viri%nii se

eli2ereaE din celulele in)ectate prin Onmugurire sau liE celular* IncluEiile se p%t e(iden$ia On urma c%l%rrii prin met%da -iemsa rapid sau cu acridin %ran=7 au )%rm r%tund sau de c%n7 cu diametrul de cca* # nm* Nn nucleu apar granule cr%matice din ce On ce mai dense7 din care % parte se agl%mereaE la peri)eria mem2ranei nucleare 1margina$ie nuclear3* O pr%prietate imp%rtant a (irusului culti(at pe leuc%cite sau celule de mdu( %s%as de p%rc este 8emads%r2$ia* Aceasta c%nst On aderarea gl%2ulel%r r%&ii de p%rc pe supra)a$a celulel%r On care s>a deE(%ltat (irusul determinAnd )%rmarea un%r r%Eete caracteristice* 0en%menul de 8emads%r2$ie se mani)est dup apari$ia incluEiil%r* PAn On preEent pr%prietatea de 8emads%r2$ie nu a mai )%st descris la nici un alt (irus pat%gen pentru p%rc7 ceea ce Oi c%n)er acestei pr%priet$i % semni)ica$ie diagn%stic de%se2it* +in punct de (edere antigenic7 (irusul PPA are % structur )%arte c%mpleP7 Onc inc%mplet elucidat* ReEultatele ePperimentel%r e)ectuate pe p%rc prin in%culri in vivo par a dem%nstra ePisten$a mai mult%r tulpini de (irus7 distincte din punct de (edere antigenic7 pAn On preEent )iind identi)icate peste !" de (ariante imun%l%gic distincte 1On caEul tulpinil%r a)ricane3* 'e c%nsider c ePist di)eren$e nete Ontre tulpinile iE%late din A)rica &i cele iE%late din Eur%pa7 nu numai On ceea ce pri(e&te pat%genitatea7 dar &i imun%genitatea* Cercetri recente au e(iden$iat &i caracteriEat mai multe pr%teine 1=#R7 =IL7 l@CL7 EPC"!R7 A!BHL3 &i s>a Oncercat a se sta2ili r%lul acest%ra On imun%genitate7 pat%geneE &i genetic* Identi)icarea s>a )cut prin imun%> )lu%rescen$ &i imun%elecr%n%micr%sc%pie 1!B7 !I3* Nntre (irusul PPA &i (irusul pestei p%rcine clasice nu ePist Onrudiri antigenice* P%rcii imuniEa$i )a$ de (irusul pestei p%rcine clasice nu de(in reEisten$i la in)ec$ia cu (irusul PPA &i nici in(ers* A2sen$a rela$iil%r antigenice Ontre cele d%u (irusuri st la 2aEa met%del%r de diagn%stic de la2%rat%r speci)ice pentru PPA* Rspunsul imun al p%rcil%r la in)ec$ia cu (irusul PPA7 nu este Onc 2ine clari)icat* Virusul induce )%rmarea de antic%rpi 1On unele )%rme cr%nice de 2%al s>a c%nstatat c8iar

8ipergammagl%2ulinemie37 care sunt detecta2ili prin reac$ia de )iParea a c%mplementului7 precipitare7 imun%)lu%rescen$7 8emads%r2$ie> in8i2are &i ELI'A* Nu au )%st e(iden$ia$i antic%rpi neutraliEan$i* La un pr%cent ridicat de p%rci 2%lna(i de PPA cr%nic &i la purtt%ri de (irus7 preEen$a antic%rpil%r On serul sang(in c%ePist cu preEen$a (irusului On $esuturi pentru peri%ade lungi de timp 1!H3* Cu t%ate c antic%rpii nu au un r%l pr%tect%r7 s>a dem%nstrat c unii dintre ei p%t in8i2a ata&area &i internaliEarea (irusului 1#7 D3* E(iden$ierea antic%rpil%r are Ons % mare utilitate On detectarea animalel%r purtt%are de (irus aparent snt%ase 1!7 !H3* P%rcii in)ecta$i cu tulpini Onalt (irulente preEint necr%Ee ePtinse On unele $esuturi lim)%ide* +ac m%r la G>@C Eile p%st in)ec$ie7 nu au antic%rpi detecta2ili7 Ons $esuturile l%r sunt p%Eiti(e la imun%)lu%rescen$a direct pentru preEen$a (irusului* Nn c%ntrast7 p%rcii in)ecta$i cu tulpini cu % (irulen$ scEut nu preEint necr%Ee ePtinse On $esuturile lim)%ide* La aceste animale se identi)ic antic%rpi din clasa IgM la C Eile p%st in)ec$ie &i de tip Ig- dup D>G Eile7 cAnd $esuturile l%r de(in negati(e la imun%)lu%rescen$a direct* Tulpinile cu (irulen$ ridicat %m%ar celulele Langer8ans de p%rc7 pe cAnd cele cu (irulen$ scEut nu7 ceea ce ar ePplica di)eren$ele de rspuns imun* Nn caEul tulpinil%r (irulente7 celulele Langer8ans &i celulele dendritice 1celule preEentat%are de antigen3 sunt %m%rAte mai Onainte ca antigenul s )ie pr%cesat &i preEentat lim)%citel%r7 pe cAnd On in)ec$iile cu tulpini cu % (irulen$ scEut7 celulele men$i%nate nu sunt %m%rAte7 ele O&i Ondeplinesc )unc$iile imun%l%gice7 %2$inAndu>se un rspuns imun 1B!3* 'e men$i%neaE c p%rcii recupera$i dup in)ec$ia cu (irus PPA7 de(in reEisten$i la rein)ec$ia cu aceea&i tulpin* Virusul PPA este )%arte reEistent la ac$iunea a numer%&i )act%ri )iEici &i c8imici7 mai ales dac este Ongl%2at On di)erite pr%duse 2i%l%gice* Nn sAnge7 la temperatura de c%ngelare7 reEist pAn la #>D ani7 iar la CWC reEist @H>!C luni* Nn stare li%)iliEat reEist G ani* Nn carnea pr%(enit de la p%rci 2%lna(i sacri)ica$i7 c%ngelat sau re)rigerat &i On &unca pr%cesat reEist D luni* La temperatura camerei7 On sAngele de)ri2inat reEist

@C" de Eile7 iar On sAnge putre)iat reEist @# sptmAni* Este sensi2il la eter &i cl%r%)%rm 1!#3* Temperatura de ##>D"WC distruge (irusul On inter(al de ! %re la @" minute* Lumina s%lar direct Ol distruge On B %re7 iar radia$iile u*(* On D" minute* Numer%se date su2liniaE reEisten$a (irusului PPA la (aria$ii de p67 )iind inacti(at numai la un p6 su2 B7I sau peste @@7# 1!#3* 'upra(ie$uie&te G" de Eile On sAngele de pe du&umele de lemn7 @@ Eile On )ecale $inute la temperatura camerei7 @H luni On sAnge de p%rc $inut la CWC7 @#" de Eile On carnea de p%rc de pe %s 12%ned meat 8eld3 $inut la B>CWC &i B"" de Eile On &unca srat 1saramur3* Nn pad%curi reEist pAn la @ lun7 iar On cada(re reEist la putre)ac$ie GD>@!H Eile 1!C7 !#7 !H7 B"7 B@7 BC3* +intre deEin)ectante7 cel mai acti( este 8idr%Pidul de s%diu !T care On cantitatea de @ lJm! Ol distruge sigur On !C de %re* Este sensi2il la ac$iunea deEin)ectan$il%r cu i%d%)%ri7 cei pe 2aE de cl%r &i cei care c%n$in p8en?lp8en%l* Este inacti(at On B" de minute de urmt%arele su2stan$eR 8ip%cl%rit !7BT7 )%rm%l BY7 %rt8%p8en%l BT &i de c%mpu&ii i%da$i 1!#7 B!3*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
2eceptivitate. 'unt recepti(i la 2%al p%rcii d%mestici indi)erent de ras7 (Arst sau seP &i p%rcii mistre$i* Nncercrile de repr%ducere a 2%lii7 la alte specii de animale7 au dat reEultate negati(e* '>a reu&it t%tu&i adaptarea (irusului la ieEi &i iepuri 1!!7 B"3* Oamenii nu sunt a)ecta$i 1B@3* .urse de infec$ie. 'ursele primare sunt repreEentate de p%rcii d%mestici 2%lna(i &i cei trecu$i prin 2%al7 care p%t rmAne purtt%ri &i eliminat%ri de (irus % peri%ad de peste C"" de Eile* C%dul /%%sanitar Interna$i%nal sta2ile&te peri%ada de in)ec$i%Eitate la C" de Eile7 dar ePist date care men$i%neaE c animalele care au supra(ie$uit 2%lii p%t rmAne purtt%are &i ePcret%are de (irus pentru t%t restul (ie$ii 1!C3* Cada(rele p%rcil%r m%r$i de PPA c%n$in cantit$i en%rme de (irus7 On t%ate $esuturile &i %rganele* Virusul este preEent On musculatur7 serul sang(in7 lic8idele pericardice7 pleurale &i perit%neale7 c8iar dac acestea nu c%n$in sAnge* Bila un%r p%rci p%ate c%n$ine7 de asemenea7 cantit$i mari de (irus* ,rina &i )ecalele p%rcil%r

2%lna(i c%n$in On m%d cert (irus* Pr%dusele &i su2pr%dusele p%t de asemenea c%n$ine (irus* P%rcii sl2atici a)ricani =%ac r%lul de purtt%ri laten$i de (irus* IE%larea (irusului a reu&it la )ac%ceri 1P,acocerus aet,iopicus3 &i p%tam%ceri 1Potamoc,oerus porcus3 &i nu a reu&it de la 8il%ceri 15Elocerus sp*3* 'e men$i%neaE c p%t )i purtt%are de (irus &i alte suide sl2atice7 precum &i 8ienele 1!#7 B"3* Virulen$a tulpinil%r de (irus7 mai ales cele care circul On Eur%pa7 s>a m%di)icat On timp7 On sensul scderii capacit$ii pat%gene* Mul$i p%rci in)ecta$i cu tulpini cu (irulen$ scEut supra(ie$uiesc in)ec$iei* +up !>B sptmAni de la pr%ducerea in)ec$iei7 ace&ti p%rci (%r a(ea temperatura n%rmal &i apar clinic snt%&i7 dar sunt (iremici* +ac asemenea p%rci sunt intr%du&i Ontr>% turm indemn7 ei p%t declan&a un n%u )%car de 2%al 1B!3* 'ursele secundare sunt repreEentate de di)erite materiale &i %2iecte din mediul ePteri%r c%ntaminate7 un r%l imp%rtant a(Andu>l )ura=ele7 alimentele7 apa7 ec8ipamentele7 8ainele7 resturile alimentare de la ec8ipa=ele a(i%anel%r7 (asele maritime sau de la (ag%anele restaurant ale trenuril%r s%site din $rile c%ntaminate* Imp%rtan$a sursel%r secundare se c%releaE cu reEisten$a ridicat a (irusului la )act%rii )iEici &i c8imici 1!#7 BB3* @od de transmitere. In)ec$ia se transmite atAt prin c%ntact direct7 cAt &i indirect7 prin intermediul sursel%r secundare7 ca &i prin (ect%ri 8emat%)agi* Transmiterea direct se realiEeaE u&%r prin c%ntact7 mai ales On e)ecti(ele cu densitate mare7 $inAnd seama c p%rcii 2%lna(i elimin cantit$i mari de (irus prin t%ate secre$iile &i ePcre$iile7 realiEAndu>se )%arte u&%r )en%menul de ampli)icare (iral* Ptrunderea (irusului On %rganism se realiEeaE On principal pe cale digesti( &i mai pu$in pe alte ci* Nntr>un e)ecti(7 este su)icient ca 2%ala s apar la un singur p%rc pentru a se rspAndi la ceilal$i p%rci prin c%ntact direct 1!#3* Transmiterea indirect prin intermediul sursel%r secundare se realiEeaE prin )ura=e7 ap7 a&ternut7 alte materiale7 mi=l%ace de transp%rt7 care sunt c%ntaminate cu secre$iile &i ePcre$iile pr%(enite de la animalele c%ntaminate* Carcasele p%rcil%r 2%lna(i7 pr%dusele &i su2pr%dusele7

cada(rele7 de&eurile &i apele de splare pr%(enite de la prelucrarea acest%ra c%nstituie surse imp%rtante On e(%lu$ia circuitel%r epidemi%l%gice* +i)uEarea 2%lii On )%car &i On a)ara )%carului7 se p%ate )ace prin (e8iculat%ri 1%ameni c%ntamina$i7 ec8ipamente7 (e8icule7 de&euri di(erse3 1!#3* Transp%rtul rapid de animale &i de pr%duse animale pe di)erite ci terestre7 aeriene &i maritime7 ca &i a2sen$a msuril%r de carantin7 sunt )act%ri determinan$i On pr%pagarea 2%lii 1!G3* Transmiterea prin artr%p%de 8emat%)age are un r%l de%se2it de imp%rtant On men$inerea &i apari$ia )%carel%r de PPA* R%lul cel mai imp%rtant Ol au cpu&ele argaside din genul >rnit,odorus 1>. erraticus, >. moubata, >. coriaceus, >. savignE3 &i pduc8ii 15aematopinus suis3 1@7 !7 G7 @"7 @B7 BC3* 'e men$i%neaE c r%lul cpu&el%r p%ate preEenta unele di)eren$e On pri(in$a transmiterii* Ast)el7 prin cpu&e din genul >rnit,odorus, c%lectate din 6aiti7 Repu2lica +%minican &i sudul Cali)%rniei7 s>a reu&it transmiterea (irusului PPA7 Ons On c%ntrast cu cpu&ele a)ricane7 multe din cele c%lectate din Cali)%rnia m%r dup ce s>au in)ectat cu (irusul PPA* Aceste %2ser(a$ii i>au )cut pe unii cercett%ri s c%nsidere c (irusul PPA este un (irus de cpu&e7 iar p%rcul este d%ar % gaEd accidental 1I7 B"3* 'e men$i%neaE c On ec%sistemele din A)rica Central &i Austral7 argasidele &i p%rcii sl2atici nu =%ac un r%l central On men$inerea )%carel%r7 2%ala )iind pr%pagat mai ales prin p%rcii d%mestici* Nn E%nele men$i%nate in)ec$ia este cel mai adesea dat de c%ntactul cu p%rcii in)ecta$i7 c%n(alescen$i sau purtt%ri asimpt%matici7 precum &i prin ingestia de detritusuri7 urin &i ePcremente c%ntaminate* Transp%rtul rapid de animale &i pr%duse de %rigine animal pe di)erite rute sau pe cale aerian &i a2sen$a carantinei sunt )act%ri determinan$i On pr%pagarea 2%lii 1!G3* '>a dem%nstrat cu certitudine c (irusul PPA p%ate )i pstrat peri%ade lungi de timp7 dac nu c8iar inde)init7 dat )iind Onmul$irea lui On %rganismul cpu&el%r &i transmiterea lui pe (ertical7 la genera$ii succesi(e* Virusul rmAne (iu &i pat%gen On cpu&e7 cel pu$in D>@! luni de la ptrunderea On c%rpul cpu&ii7 iar On c%rpul pduc8il%r (irusul rmAne (irulent mai mult de C! de Eile* Cpu&ele in)ectate natural transmit (irusul la p%rcii d%mestici7 c8iar cu in%culul unei

singure cpu&e in)ectate* Nu este ePclus inter(en$ia alt%r insecte 8emat%)age* 'e p%ate c%nc8ide c pesta p%rcin a)rican este % 2%al cu )%calitate natural7 (irusul persistAnd On c%rpul p%rcil%r sl2atici a)ricani &i di(erse specii de cpu&e 8emat%)age7 realiEAndu> se un ade(rat ciclu7 c%nstituit din p%rcii sl2atici7 cpu&e argaside &i p%rcii d%mestici 1@B7 !#7 !G7 !H7 B"7 B!7 BC3* $inamica epidemic. CAnd 2%ala apare pentru prima dat Ontr>% $arJE%n indemn7 PPA e(%lueaE cu caracter epidemic7 cu c%ntagi%Eitate ridicat7 cu m%r2iditate &i m%rtalitate de IH>@""T 1B@7 BD3* +i)uEi2ilitatea 2%lii are la 2aE (irulen$a &i reEisten$a mare a (irusului On c%ndi$iile mediului am2iant &i sensi2ilitatea ridicat a p%rcului d%mestic7 pr%priet$i ce permit )%arte u&%r realiEarea )en%menului de ampli)icare &i crearea Ontr>un timp scurt a numer%ase )%care secundare* Primele epidemii de PPA aprute On $rile eur%pene au a(ut un caracter ePpl%Ei(7 2%ala di)uEAnd pe Ontinderi mari7 Ontr>un timp )%arte scurt7 m%r2iditatea &i m%rtalitatea )iind de apr%ape @""T* Caracterul ePpl%Ei( &i gra( al epidemiil%r primare din $rile eur%pene s>a dat%rat (irulen$ei ridicate a tulpinil%r de (irus imp%rtate din A)rica* Treptat7 On !>B ani7 s>a c%nstatat sc8im2area m%dului de e(%lu$ie a epiE%%tiil%r* Virulen$a (irusului care circula On teren a scEut sim$it%r7 2%ala e(%luAnd din ce On ce mai mult cu )%rme su2acute &i cr%nice &i cu leEiuni mai pu$in gra(e* Mai tArEiu7 dup C># ani7 au aprut in)ec$ii neletale7 c8iar )r ePprimare clinic &i care nu puteau )i diagn%sticate decAt prin ePamene de la2%rat%r7 epidemiile cptAnd un mers insidi%s7 trenant* Epidemiile de PPA nu se sting sp%ntan din cauEa incapacit$ii (irusului de a determina imuniEarea animalel%r trecute prin 2%al7 ca &i a )aptului c animalele care supra(ie$uiesc de(in purtt%are &i eliminat%are de (irus* 9inAnd seama c On transmitere inter(in pred%minant artr%p%de 8emat%)age7 2%ala are &i un caracter seE%nier* 0rec(en$a )%carel%r cre&te prim(ara &i atinge maPimum On lunile de (ar7 cu scderea (alului epidemic OncepAnd cu luna septem2rie7 )rec(en$a minim de )%care OnregistrAndu>se On peri%ada %ct%m2rie>)e2ruarie*

4
Patogenez

Boli virotice i prionice ale


tecil%r periarteri%lare din splin7 sunt %2ser(ate la #>G Eile p%st in)ec$ie7 iar On lim)%n%duli la C Eile p%st in)ec$ie7 cu ePtindere &i la lim)%citele B 1!I3* P%rcii care au )%st recupera$i dup in)ec$ia cu tulpina su2letal Malta7 au )%st ePamina$i pentru persisten$a (iral* Prin te8nici de imun%8ist%c8imie s>a dem%nstrat c (irusul era preEent On lim)%n%duli &i t%nsile la CH de %re p%st in)ec$ie &i era l%caliEat On macr%)agele din parac%rtePul lim)%n%duril%r pAn la B! de Eile p%st in)ec$ie* Pac8etele de celule in)ectate7 (Eute la acest inter(al de timp7 erau Onc%n=urate de lim)%cite On ap%pt%E* Aceste %2ser(a$ii sugereaE c ap%pt%Ea lim)%citel%r nein)ectate era indus prin cit%c8ine sau mediat%ri ap%pt%tici eli2era$i de macr%)agele in)ectate cu (irus 1!I3* Virusul a=uns On %rganism se Onmul$e&te mai OntAi la ni(elul muc%asei retr%)aringiene7 amigdale &i On lim)%n%durile regi%nale7 ap%i este di)uEat pe cale lim)%8emat%gen On t%ate $esuturile &i %rganele* Multiplicarea (irusului se )ace On principal On m%n%cite &i macr%)age7 dar &i On celulele end%teliale ale (asel%r sanguine* Virusul se ata&eaE la un recept%r speci)ic &i ptrunde On celule prin end%cit%E* Viri%nii au )%st %2ser(a$i &i ata&a$i de eritr%cite* LeEiunile sunt reEultatul ac$iunii directe a (irusului sau depind de depunerea c%mplePel%r Ag>Ac7 generat%are de E%ne de necr%E7 urmate de 8em%ragii* Nn )%rmele cr%nice p%t inter(eni reac$ii de 8ipersensi2ilitate OntArEiat 1!!3* Nn )%rmele acute de 2%al7 (irusul se gse&te On cantit$i en%rme On %rganism* Nn sAngele circulant el p%ate atinge titruri de @"#7B la @"I7B 6A+#"Jml* +up sAnge7 c%ncentra$ia cea mai mare de (irus se a)l On splin7 lim)%n%duli7 )icat7 mdu( %s%as &i pulm%n* La p%rcii ce supr(ie$uiesc7 (iremia descre&te treptat Ontr>% peri%ad de #>H sptmAni 1!7 B"7 B!3* Nn )%rmele cr%nice7 cAnd ePist de=a antic%rpi serici On %rganism7 (irusul persist Onde%se2i On pulm%n7 decela2il prin imun%)lu%rescen$* '>a c%nstatat c la )ac%ceri7 (iremia nu este permanent7 dup un anumit timp (irusul dispare din sAngele circulant7 cant%nAndu>se On di)erite %rgane &i $esuturi* Virusul se elimin din %rganism prin di)erite secre$ii &i ePcre$ii 1)ecale7 urin7 ePsudat tra8e%2r%n&ic7 spum%Eit$i 2ucale37 c%ntaminAnd

Pr%ducerea in)ec$iei este dependent de calea de ptrundere a (irusului* Nn m%d ePperimental un p%rc p%ate )i in)ectat prin in%cularea i*m*7 sau i*(*7 a "7@B d%Ee 8emads%r2ante 16A+#"37 pe cAnd intranaEal sunt necesare @H7!"" de asemenea d%Ee 1B"3* Nn in)ec$ia natural (irusul %2i&nuit ptrunde On %rganism pe cale digesti( prin intermediul alimentel%r &i apei c%ntaminate* Nn a)ar de calea digesti(7 (irusul mai p%ate ptrunde pe cale c%n=uncti(al 1c8iar dac muc%asele sunt intacte3 &i prin pielea leEi%nat7 mai ales c%nsecuti( mu&cturil%r )cute de cpu&ele in)ectate* Calea respirat%rie nu este imp%rtant7 de%arece (irusul nu se multiplic On celulele epiteliale 1B"7 B!3* +up ptrunderea pe cale 2ucal7 (irusul se pr%pag la t%nsile &i se replic On $esuturile lim)%ide l%cale7 rspAndindu>se On t%t %rganismul prin intermediul sAngelui* Particule (irale au )%st %2ser(ate ata&ate de eritr%cite* Virusul are a)initate de%se2it pentru celulele sistemului reticul%end%telial &i pentru leuc%cite7 On care se multiplic rapid &i induce On c%nsecin$ leEiuni 2rutale* Multiplicarea (irusului On lim)%cite ePplic apari$ia lim)%peniei cu nuclei On cari%reP7 a leEiunil%r %rganel%r 8emat%p%etice7 iar multiplicarea &i 8ialiniEarea end%teliului (ascular ePplic leEiunile se(ere de diateE 8em%ragic 1@D7 !@3* Cercetri mai recente au adus preciEri re)erit%are la tr%pismul celular7 distri2u$ia On %rgane &i semni)ica$ia pat%genetic7 On urma un%r studii c%mparati(e )cute pe p%rci d%mestici in)ecta$i cu tulpina letal Mal:ai &i tulpina su2letal Malta de (irus PPA +up in)ec$ia cu am2ele tulpini7 (irusul PPA s>a identi)icat pred%minant l%caliEat On celulele sistemului m%n%nuclear )ag%citar &i nu a )%st %2ser(at On celulele end%teliale ale $esutului lim)%id* +istrugeri tisulare mai se(ere &i deple$ie celular7 as%ciate cu ni(ele ridicate de macr%)age in)ectate7 erau %2ser(ate On $esuturile lim)%ide la p%rcii d%mestici in)ecta$i cu tulpina (irulent Mal:ai7 c%mparati( cu tulpina Malta7 mai pu$in (irulent* A2unden$a lim)%citel%r m%arte a sur(enit prin ap%pt%E &i nu prin necr%E* Nn splin7 On primele B Eile p%st in)ec$ie7 s>au %2ser(at multe lim)%cite B &i T care erau ap%pt%tice7 atAt On pulpa al27 cAt &i On cea r%&ie* Lim)%cite T On ap%pt%E7 la ni(elul

di)eritele materiale din mediul am2iant7 care de(in surse imp%rtante de diseminare a in)ec$iei* Alterrile pere$il%r (asculari7 une%ri cu )%rmarea de tr%m2%Ee sang(ine &i lim)atice7 pr%(%ac m%di)icri ale permea2ilit$ii &i iriga$iei7 )a(%riEAnd pr%ducerea de leEiuni necr%tice &i edemat%ase7 mai ales la ni(elul pulm%nului7 su2muc%asei c%l%nului7 cecumului &i rectului* La ni(elul end%teliil%r (asculare7 (irusul pr%duce tume)ac$ie urmat On )%arte scurt timp de necr%Ea 8ialin a Ontregului perete (ascular* +etritusurile reEultate On urma necr%Erii peretelui %2tureaE lumenul (ascular &i7 On c%nsecin$7 se pr%duce Ontreruperea circula$iei sAngelui sau a lim)ei &i ePtra(aEarea un%r mari cantit$i de elemente )igurate7 On special 8ematii* Acesta este mecanismul de pr%ducere a gra(ei diateEe 8em%ragice ce se c%nstat On pesta p%rcin a)rican*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este On medie de B># Eile7 dar p%ate s (arieEe destul de mult7 On )unc$ie de (irulen$a tulpinii7 d%Ea in)ectant7 calea de in)ec$ie &i recepti(itatea indi(idual* Limitele de (aria$ie7 c%n)%rm datel%r din literatur7 se OncadreaE Ontre @>!C Eile* +up ePpunerea p%rcil%r la in)ec$ii pe cale naEalJ%ral7 ace&tia au preEentat )e2r &i leuc%penie la CH>G! %re 1@7 B"7 B@3 B%ala e(%lueaE7 de %2icei7 la de2utul epidemiil%r cu )%rme supraacute &i acute7 iar spre s)Ar&itul acest%ra cu )%rme su2acute7 cr%nice &i c8iar inaparente* Indi)erent de )%rma e(%luti( se c%nstat % cre&tere 2rusc a temperaturii 1C"7#> C!WC3 timp de B>C Eile7 )r a )i Ons%$it de alte mani)estri clinice* For9a .u(raa0ut este rar OntAlnit &i e(%lueaE On caEul circula$iei unei tulpini (irale cu % (irulen$ )%arte mare7 iar p%rcii au % sensi2ilitate ridicat* Animalele 2%lna(e preEint 8ipertermie 1C"7#>C!7!WC3 )r a mani)esta alte simpt%me* Brusc7 de la % stare general aparent n%rmal7 Oncep s mani)este c%n(ulsii 2rutale &i c%ntinue7 respira$ia &i pulsul sunt accelerate7 ap%i cad On decu2it lateral &i m%r dup una sau mai multe %re* Cel mai adesea7 2%ala su2 aceast )%rm dureaE @>! Eile &i s)Ar&itul este Ont%tdeauna m%rtal*

For9a a0ut este )%rma %2i&nuit su2 care 2%ala a e(%luat On primii ani7 dup apari$ia ei On Eur%pa* Ini$ial se c%nstat % cre&tere 2rusc a temperaturii 1C"7#>C!7!WC3 timp de !>B Eile7 Ons%$it d%ar de % stare de 8iperePcita$ie7 c%n=uncti(it cataral7 cu ePsudat gri>2run la ung8iul intern al %c8il%r7 une%ri cu preEen$a pe muc%asa c%n=uncti(al de puncte 8em%ragice* La ePamenul sAngelui se OnregistreaE leuc%penie &i tr%m2%penie prec%ce 1H7 !#7 B"3* Cele mai multe animale nu preEint Ons nici % a2atere de la starea n%rmal &i c%nsum 8rana* Odat cu re(enirea la n%rmal a temperaturii7 se OnregistreaE % alterare pr%)und a strii generale7 accelerarea maril%r )unc$iuni7 muc%asele aparente sunt intens c%ngesti%nate7 cu 8em%ragii7 Onde%se2i pe muc%asa c%n=uncti(al* 'e c%nstat =eta= ser%s sau ser%8em%ragic7 c8iar epistaPis7 din gur se scurge % sali( spum%as7 sang(in%lent* Animalele preEint (%miEri7 c%nstipa$ie urmat de diaree7 dese%ri 8em%ragic sau c8iar melen* Peri%dic animalele mani)est crampe &i c%n(ulsii intense* ,n semn imp%rtant este cian%Ea pielii la ePtremit$i 1urec8i7 c%ad7 mem2re3 &i pe a2d%men* /%nele cian%Eate sunt 2ine delimitate de pielea snt%as7 c%nstatAndu>se On aceste E%ne 8em%ragii* La unele animale7 cu pu$in Onainte de m%arte7 apar pe pielea pa(ili%nului urec8il%r 8emat%ame de mrimea unui 2%2 de maEre7 pAn la % alun7 pe l%cul cr%ra On e(%lu$iile prelungite apar ap%i necr%Ee 1!7 !#7 B"7 B@7 B!7 BB3* La un pr%cent ridicat de animale apar semne de mening%ence)alit7 traduse prin 8iperePcita2ilitate7 tul2urri de c%%rd%nare7 c%n(ulsii urmate de pareEe &i paraliEii* La scr%a)ele gestante se OnregistreaE a(%rturi* E(%lu$ia 2%lii este de B>G Eile7 pAn la @B>!" Eile7 urmat de m%arte On I">@""T din caEuri 1!#7 B!3* For9a .u<a0ut este asemnt%are )%rmei acute7 dar simpt%mele sunt mai &terse7 cu )rec(ente recidi(e* M%rtalitatea este mai redus7 dar animalele trecute prin 2%al rmAn purtt%are &i eliminat%are de (irus pentru peri%ade lungi de timp* La scr%a)ele gestante se OnregistreaE a(%rturi* B%ala dureaE #>B" de Eile7 m%artea pr%ducAndu>se On @#>C# de Eile7 On B">G"T din caEuri 1!#3*

For9a 0roni0 se OntAlne&te On $rile On care 2%ala e(%lueaE de mult timp7 )iind cauEat de tulpini de (irus cu (irulen$ scEut sau este % c%ntinuare a )%rmei acute7 la p%rcii cu % reEisten$ ce(a mai mare* Animalele p%t preEenta pusee 8ipertermice la inter(ale neregulate7 sl2ire pAn la ca8ePie7 artrite7 tendinite7 cecitate7 necr%Ee cutanate7 mai ales On regiunea capului &i gAtului* 'e mai OnregistreaE tul2urri digesti(e mani)estate prin enterit7 tul2urri respirat%rii dat%rate pneum%niei7 pareEe &i paraliEii ale trenului p%steri%r7 necr%Ee &i ulcere pe anumite E%ne cutanate* 'e p%t c%nstata simpt%me de pericardit7 aderen$ pulm%nar &i tume)ac$ii articulare* B%ala dureaE sptmAni &i c8iar luni 1! la @# luni37 cele mai multe animale m%r On cele din urm prin epuiEare7 On urma leEiunil%r pulm%nare &i digesti(e 1!7 H7 !#3* For9a .u<0,ini0 se OnregistreaE On $rile On care 2%ala e(%lueaE de mult timp &i se dat%re&te in)ec$iil%r cu tulpini de (irus cu (irulen$ scEut* Animalele7 de&i c%n$in (irusul On %rganism7 nu mani)est nici un semn clinic7 c%mp%rtAndu>se ca animale per)ect snt%ase7 ele sunt purtt%are &i ePcret%are de (irus7 a(And un r%l imp%rtant On men$inerea &i di)uEarea (irusului* +epistarea 2%lii On aceste caEuri se p%ate )ace numai prin in(estiga$ii de la2%rat%r 1!#7 B!3*

Ta<,ou, anato9o(ato,ogi0
LeEiunile preEint grade (aria2ile de gra(itate &i ePtindere7 On )unc$ie de (irulen$a tulpinil%r &i )%rma e(%luti( a 2%lii* For9a .u(raa0ut. +at%rit e(%lu$iei rapide a 2%lii7 leEiunile sunt pu$in ePprimate7 mai ales On )%rmele cu e(%lu$ie ap%plectic* Aspectul cada(rel%r arat c animalele au a(ut On timpul (ie$ii % stare 2un de Ontre$inere7 c%nsumAnd pAn On apr%pierea m%r$ii* 't%macul este plin cu alimente* For9a a0ut. LeEiunile de diateE 8em%ragic generaliEat sunt masi(e7 ePtinse &i de%se2it de gra(e* La ni(elul pielii se c%nstat un ePantem pr%nun$at7 generaliEat sau l%caliEat7 de cul%are r%&u desc8is sau r%&u (i%laceu* Pe )%ndul E%nel%r 8iperemiate sau cian%tice7 se %2ser( )%arte des 8em%ragii de di)erite mrimi 1pete&ii7 ec8im%Ee7 su)uEiuni3* ,ne%ri se c%nstat edemul pa(ili%anel%r urec8il%r* 9esutul c%n=uncti( este su2icteric7 (asele sunt c%ngesti%nate7 cu )%rmarea

de 8emat%ame On regiunile retr%scapular &i ing8inal* Pe ser%ase se %2ser( numer%ase 8em%ragii di)uEe sau mai 2ine delimitate7 )iind )%arte 2ine ePprimate cele su2epicardice7 cu ePtindere de>a lungul (asel%r mi%cardului* C%rdul p%ate lua aspectul unui c8eag de sAnge* Nn ca(it$i se gse&te un ePsudat citrin sau sang(in%lent 1pleural7 pericardic &i perit%neal3* Muc%asa tu2ului digesti( este in)lamat7 c%ngesti%nat7 cu 8em%ragii de dimensiuni (aria2ile* 'e c%nstat7 de asemenea7 necr%Ee super)iciale &i ulcere ale muc%asei intestinului su2$ire* Peretele cecumului este intens edema$iat7 cu numer%ase 8em%ragii pe muc%as7 cu pliurile mult Ongr%&ate asemnt%are circum(%lu$iunil%r cere2rale* Pe muc%asa rectului se %2ser( numer%ase 8em%ragii7 iar On su2ser%as se p%t %2ser(a edeme &i 8emat%ame de mrimi di)erite* VeEica 2iliar este mrit On (%lum7 peretele este Ongr%&at &i edema$iat7 On =ur )iind c%nstituit un ade(rat man&%n gelatin%s peri(eEicular 1leEiune caracteristic3* 0icatul p%ate )i c%ngesti%nat7 cu E%ne de degenerescen$ sau 8em%ragii su2capsulare* La ni(elul pulm%nului se c%nstat edem )%arte pr%nun$at7 8em%ragii su2pleurale7 )iind )%arte e(ident l%2ula$ia7 c%nsecuti( dilatrii spa$iil%r interl%2ulare7 On care este preEent un edem gelatin%s sau gelatin%>8em%ragic* Pe sec$iune7 din pulm%n se scurge un lic8id spum%s7 une%ri 8em%ragic* Pe pericard7 epicard7 On mi%card &i su2end%card sunt preEente su)uEiuni sau c8iar 8emat%ame* Rinic8ii preEint numer%ase 8em%ragii pe un )%nd c%ngesti(* ,ne%ri rinic8ii sunt Om2rca$i Ontr>un c8eag de sAnge7 ca urmare a 8emat%amel%r ce se )%rmeaE retr%perit%neal* 6em%ragiile sunt preEente &i pe muc%asa (eEicii urinare* 'plina este mult mrit On (%lum 1de !>C %ri37 de cul%are r%&ie Onc8is sau (i%lacee>negrici%as7 c%nsisten$a m%ale7 )ria2il7 scurgAndu>se pe sec$iune* Rare%ri7 se p%t %2ser(a in)arcte marginale* LeEiunea splenic este c%nsiderat caracteristic &i imp%rtant pentru diagn%stic* Lim)%n%durile7 On special cele gastrice7 8epatice7 renale7 iliace &i meEenterice7 sunt mult mrite On (%lum7 cu aspect 8em%ragic intens a(And aspectul un%r 8emat%ame 1!#7 B"7 B!3*

For9a .u<a0ut &i 0roni0. LeEiunile sunt mai pu$in accentuate &i sunt agra(ate de c%mplica$iile 2acteriene secundare* La ni(elul pielii se c%nstat erup$ii l%caliEate sau generaliEate7 de aspect (ari%li)%rm7 necr%Ee &i c%mplica$ii purulente* 0rec(ent se %2ser( 2r%n8%pneum%nie )i2rin%necr%tic sau purulent7 E%nele de pneum%nie a(And aspect de atelectaEie* P%r$iunile a)ectate au dese%ri aspect marm%rat7 ca urmare a alternrii de E%ne cu 8epatiEa$ie r%&ie cu E%ne de 8epatiEa$ie cenu&ie* 'pa$iile interl%2ulare sunt mult dilatate de ctre un edem gelatin%s sau gelatin%s>8em%ragic* ,ne%ri se %2ser( )%care necr%tice )%arte Ontinse7 trans)%rmAnd t%t pulm%nul Ontr>% mas necr%tic gl2uie sau r%E* Pe sec$iunea E%nel%r de necr%E se c%nstat )%care purulente sau de ram%lisment* Pneum%nia se as%ciaE )rec(ent cu pericardit &i pleureEie pred%minant )i2rin%as &i c%nstituirea un%r ade(rate epan&amente pseud%mem2ran%ase caracteristice* -angli%nii lim)atici7 mai ales cei din E%nele leEate sunt 8ipert%)ia$i7 cu 8em%ragii mai reduse ca intensitate7 amplasate la peri)erie7 cu Ontindere spre E%na central* 'plina p%ate )i mrit On (%lum7 cu 8em%ragii7 dar p%ate a(ea &i aspect n%rmal ca mrime7 Ons pe sec$iune se p%t e(iden$ia )%care necr%tice de cul%are gl2uie7 de mrime (aria2il7 de la % gmlie de ac pAn la un 2%2 de maEre 1!#7 B"3*

Diagno.ti0
0cAnd parte din 2%lile din grupa A7 diagn%sticul de PPA se impune a )i e)ectuat cAt mai rapid7 cu pri%ritate7 c8iar dac suspiciunea nu se c%n)irm* Pentru ePamene (irus%l%gice se ePpediaE pr%2e de sAnge7 rec%ltat On timpul stadiului )e2ril prec%ce al 2%lii7 prele(at pe su2stan$e antic%agulanteR 8eparin 1@" ,IJml37 E+TA 1"7#T37 cAt &i mici e&anti%ane 1!># g3 de splin7 rinic8i7 lim)%n%duri7 pulm%n7 )icat7 creier7 care se transp%rt &i se c%nser( la CWC* Pentru ePamenul 8ist%pat%l%gic7 pr%2ele se rec%lteaE On )%rm%l @"T* Pentru testele ser%l%gice7 pr%2ele de sAnge se rec%lteaE la H>!@ de Eile p%st in)ec$i%s &i de la animale c%n(alescente 1!#7 B!3* 'e rec%mand ca prele(area de pr%2e s se )ac de medicii speciali&ti din la2%rat%are7 iar transp%rtul acest%ra s )ie )cut On c%ndi$ii de maPim siguran$7 pentru a e(ita diseminarea

(irusului* Pr%2ele (%r )i transp%rtate On c%ndi$ii de re)rigerare sau Ong8e$are* T%ate am2ala=ele )%l%site la rec%ltare &i transp%rt (%r )i deEin)ectate cu deEin)ectan$i energici7 iar cele )r (al%are se ard* CAnd 2%ala apare pentru prima dat Ontr>un terit%riu indemn7 diagn%sticul tre2uie preciEat de un la2%rat%r specialiEat* +iagn%sticul de la2%rat%r este necesar &i On situa$ia On care 2%ala e(%lueaE cu )%rme su2acute7 cr%nice &i mai ales atipice7 cAnd datele clinice &i anat%m%pat%l%gice nu %)er date c%ncludente* Nn terit%riile On care 2%ala e(%lueaE de mai mult timp &i ePist % c%n)irmare primar prin ePamen de la2%rat%r7 diagn%sticul p%ate )i sta2ilit pe 2aEa c%r%2%rrii datel%r epidemi%l%gice7 clinice &i anat%m%pat%l%gice* 2eac$ia de ,emadsorb$ie &i in,ibarea ,emadsorb$iei 1testul MalmZuist &i 6a?3* Este un test accesi2il7 sensi2il &i speci)ic7 dar destul de c%mpleP de la2%ri%s* Redm On cele ce urmeaE d%ar principiileR Culti(area (irusului PPA pe leuc%cite de p%rc sau pe celule de mdu( %s%as determin ads%r2$ia gl%2ulel%r r%&ii pe aceste celule7 cu )%rmarea un%r r%Eete caracteristice cu aspect muri)%rm7 urmate ap%i de liEa leuc%citel%r* Este de%se2it de imp%rtant a dem%nstra7 atAt capacitatea 8emads%r2ant a (irusului7 cAt &i e)ectul cit%patic7 de%arece unele tulpini de (irus nu p%sed pr%priet$i 8emads%r2ante sau acestea sunt sla2 ePprimate7 dar pr%duc On sc8im2 e)ect cit%patic e(ident* 6emads%r2$ia este in8i2at speci)ic prin imun%serul %m%l%g* Pentru e)ectuarea testului de in8i2are a 8emads%r2$iei 1I6A+3 pe % cultur de leuc%cite de p%rc care mani)est )en%menul de 8emads%r2$ie ca % c%nsecin$ a in%culrii cu material suspect7 8ematiile sunt eliminate prin &%c %sm%tic7 pr%dus prin Onl%cuirea mediului de cultur cu % s%lu$ie de cl%rur de s%diu B7#T* Nn cAte(a secunde 8ematiile sunt liEate7 dar leuc%citele rmAn intacte &i pstreaE capacitatea de 8emads%r2$ie* '%lu$ia de cl%rur de s%diu se elimin &i se Onl%cuie&te cu ser speci)ic PPA* Aceste elemente 1ser speci)ic M celule in)ectate3 se men$in On c%ntact % %r la BGWC7 dup care se adaug ! picturi din suspensia de 8ematii de p%rc7 lsAndu>se ast)el timp de ! %re* C%nc%mitent se e)ectueaE reac$ii cu mart%ri

p%Eiti(i &i negati(i* Culturile se ePamineaE la micr%sc%p pentru a c%nstata reapari$ia 8emads%r2$iei sau in8i2area sa7 c%n)irmAnd sau in)irmAnd ast)el 2%ala* Testul I6A+ p%ate )i aplicat &i pentru depistarea antic%rpil%r On serul unui animal suspect sau pentru titrarea antic%rpil%r din serul animalel%r 8iperimuniEate7 situa$ii On care in)ec$ia culturil%r de leuc%cite se )ace cu un (irus cun%scut* I6A+ preEint certitudine de diagn%stic de I#>IHT* <xamenul virusologic* 'e urmre&te iE%larea (irusului din pr%2ele pr%(enite de la p%rci 2%lna(i sau suspec$i7 de pre)erat din splin* Culti(area se )ace pe leuc%cite sau mdu( %s%as de p%rc* Virusul se multiplic On cit%plasma acest%r celule7 unde )%rmeaE incluEii care7 treptat a=ung la dimensiuni destul de mari* Celulele se r%tun=esc7 iar nucleul preEint densi)icri ale su2stan$ei cr%matice7 urmat de cari%picn%E7 cari%reP &i cari%liE* Nn stadiul a(ansat al multiplicrii (irusului7 resturile de su2stan$ nuclear sunt Ompinse spre peri)eria celulei 1margina$ie nuclear3* E(iden$ierea (irusului On culturile celulare se p%ate )ace prin imun%)lu%rescen$ 1certitudine I"T37 iar structuri ale gen%mului (iral p%t )i detectate prin reac$ia On lan$ p%limeraEic 1PCR3* Virusul se mai p%ate e(iden$ia &i direct din $esuturile leEi%nate7 prin testul de imun%)lu%rescen$ pe sec$iuni la g8ea$* Te8nica permite detectarea antigenel%r (irale la primele semne clinice de 2%al7 dar are % (al%are redus On caEurile cr%nice 1B!3* <xamenul serologic* ,rmre&te e(iden$ierea antic%rpil%r prin di)erite te8nici ser%l%gice7 pentru diagn%sticul )%rmel%r cr%nice ale 2%lii7 precum &i a in)ec$iil%r su2clinice &i a purtt%ril%r de (irus supra(ie$uit%ri* Met%dele ser%l%gice utiliEate On timp au )%st urmt%areleR R0C7 imun%di)uEia On gel de agar7 imun%electr%)%reEa7 imun%di)uEia radial in(ers &i imun%)lu%rescen$a indirect* +ate mai recente rec%mand te8nica ELI'A7 testul indirect al imun%per%PidaEei 1indirect imun%per%PidaEe plague test3 &i Lestern 2l%t* <xamenul ,ematologic* M%di)icrile sAngelui sunt destul de accentuate &i ele Oncep s apar c8iar din primele Eile de 8ipertermie* Ele se mani)est prin leuc%penie gra(7 de(ierea spre

stAnga a indicelui Arnet87 e(iden$ierea de leuc%cite atipice* La Onceputul 2%lii c%n$inutul plasmei sanguine On &i >gl%2uline este crescut7 dar scEut On al2umin7 iar Ontr>un stadiu mai tardi( c%n$inutul On >gl%2uline c%ntinu s )ie crescut7 dar scade cel al >gl%2ulinel%r 1!3* <xamenul ,istopatologic* Permite depistarea un%r m%di)icri di(erse &i de gra(itate (aria2il On care pred%min 8em%ragiile7 c%ngestiile7 pr%cesele degenerati(e &i necr%tice* 'unt imp%rtante leEiunile (asculare ce c%nstau din 8ialiniEarea mediei7 (acu%liEri &i 8iperplaEii end%teliale7 tr%m2%Ee* Nn )icat se pr%duce 8iperplaEie reticul%8isti%citar7 iar On lim)%n%duri7 splin &i mdu(a %s%as apar imagini de necr%2i%E celular* Nn 'NC se c%nstat leEiuni regresi(e ale celulel%r ner(%ase7 indi)erent de sect%rul On care acestea se gsesc 1creier7 cere2el sau mdu(a spinrii3* 'u2stan$a tigr%id Nissle dispare repede7 %2ser(Andu>se tigr%liE marginal7 perinuclear &i deEintegrarea )i2rilel%r ner(%ase* La ni(elul gangli%nil%r ner(%&i se c%nstat m%2iliEri &i pr%li)erri ne(r%glice7 satelitism sau pseud%neur%n%)agie 1!3* Bioproba este denumit &i pr%2a imunit$ii Oncruci&ate &i (iEeaE di)eren$ierea cert de pesta p%rcin clasic* Principiul met%dei se 2aEeaE pe )aptul c p%rcii 8iperimuniEa$i c%ntra pestei p%rcine clasice nu reEist la in)ec$ia ePperimental cu (irusul pestei p%rcine a)ricane7 cele d%u (irusuri )iind t%tal di)erite din punct de (edere antigenic* Materialul de in%culat este repreEentat de %rganele suspecte7 de pre)erat splina7 acesta )iind %rganul cu titrul cel mai ridicat de (irus* Este rec%manda2il ca din acela&i )%car s se rec%lteEe splina de la mai mul$i p%rci m%r$i sau sacri)ica$i On timpul puseului termic* Nn lipsa splinei se p%t )%l%si &i alte %rgane7 lim)%n%duri7 sAnge* Pr%2ele se m%=areaE )%l%sind ca diluant tamp%nul )%s)at 1p6 M G7!37 care se aseptiEeaE cu penicilin &i strept%micin* 'e supune centri)ugrii 1@# min* la C""" tJmin*37 iar supernatantul %2$inut se )%l%se&te imediat la in%culare 1p%rci &i culturi celulare3 sau se pstreaE la c%ngelat%r pAn On m%mentul )%l%sirii* EPperimentul pr%priu>Eis se e)ectueaE pe C purcei de cel pu$in D sptmAni &i greutate de !"> #" <g pr%(eni$i din mediu indemn &i ne(accina$i

c%ntra pestei p%rcine clasice 1PPC3* +in cei C purcei7 ! se men$in neimuniEa$i7 iar ceilal$i ! se supun unei 8iperimuniEri 1nu % simpl (accinare37 On ideea c ei tre2uie s reEiste nu numai )a$ de tulpini de (irus al PP clasice identice cu cele )%l%site la (accinare &i 8iperimuniEare7 dar &i )a$ de tulpini cu (irulen$ 5)%rte * T%$i cei C purcei se caEeaE On aceea&i 2%P &i se in%culeaE i*m*7 cu cAte ! ml din suspensia pregtit &i se urmresc !@ de Eile 1cel mai pu$in @# Eile3* /ilnic purceii respecti(i se ePamineaE clinic &i se term%metreaE* La s)Ar&itul peri%adei de supra(eg8ere7 purceii care au supra(ie$uit se sacri)ic &i se e)ectueaE un atent ePamen anat%m%pat%l%gic* Pr%2a este p%Eiti( pentru PPA cAnd se Om2%ln(esc t%$i cei C purceii 1imuniEa$i &i neimuniEa$i37 iar cur2ele termice7 semnele clinice &i leEiunile sunt identice la cele d%u categ%rii de p%rci &i c%respund cu cele ce se OnregistreaE On in)ec$ia natural* Pr%2a este negati( pentru PPA &i p%Eiti( pentru PPC cAnd se Om2%ln(esc d%ar p%rcii neimuniEa$i7 iar cei imuniEa$i reEist in)ec$iei ePperimentale* Pr%2a este negati( pentru am2ele 2%li7 cAnd nici unul din purceii in%cula$i nu se Om2%ln(e&te7 t%$i men$inAndu>&i starea clinic de sntate* Pr%2a imunit$ii Oncruci&ate este cea mai (al%r%as met%d de diagn%stic dat%rit certitudinii &i simplit$ii sale te8nice* Este c%nsiderat % pr%2 sensi2il &i speci)ic7 dar are inc%(enientul c nu este su)icient de %perati( &i este destul de c%stisit%are* Nn plus necesit msuri se(ere de 2i%securitate pentru a e(ita diseminarea (irusului* Alte te,nici. Au mai )%st per)ectate &i urmt%areleR ELI'A7 I0 indirect7 imun%2l%tting7 c%ntraimunelectr%)%reEa7 %pticalimun%sens%r 1permite diagn%sticarea atAt a (irusului7 cAt &i a antic%rpil%r3* Nu ePist te8nici c%n(ena2ile care s permit identi)icarea tipuril%r de (irus 1!#7 B!7 BG3* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ de urmt%arele 2%liR Pesta porcin clasic. 6ipertermia e(%lueaE c%nc%mitent cu instalarea simpt%mel%r7 leEiunile 8em%ragice nu sunt atAt de 2rutale7 se c%nstat in)arcte splenice marginale7

lim)%n%durile au aspect marm%rat7 rinic8ii au leEiuni de ne)r%E%>ne)rit 8em%ragic 1aspect de %u de curc37 iar On )%rmele su2acute &i cr%nice se e(iden$iaE 2ut%nii pest%&i * +i)eren$ierea cert se )ace numai prin ePamen de la2%rat%r* 2u'et 1)%rma acut3* Este mai pu$in c%ntagi%s7 apare %2i&nuit On seE%anele cldur%ase7 se Om2%ln(esc p%rcii de B>@! luni7 simpt%mele apar 2rusc &i sunt gra(e la Onceput7 traduse prin 8ipertermie ridicat 1C!WC37 pete c%ngesti(e pe piele 1dispar la presiunea cu degetul37 ePamenul 2acteri%l%gic este c%ncludent* .almonelo- 1)%rma supraacut &i acut3* A)ecteaE %2i&nuit purceii dup On$rcare7 este pu$in di)uEi2il On a)ara )%carului7 d%min tul2urrile digesti(e7 splina este 8iperplastic7 ePamenul 2acteri%l%gic este c%ncludent 1iE%larea &i tipiEarea salm%nelel%r3* Pasteurelo- 1)%rma septicemic3* Apare sp%radic sau enE%%tic7 are di)uEi2ilitate redus On a)ara )%carului7 a)ecteaE grsunii &i adul$ii7 clinic d%min tul2urrile respirat%rii &i edemat%ase* IE%larea pasteurelel%r permite c%n)irmarea* Antrax 1)%rma septicemic3* Apare rar la p%rc7 e(%lueaE su2 )%rm de gl%santraPF On caE de e(%lu$ie septicemic splina este mrit7 iar la ePamenul 2acteri%sc%pic se e(iden$iaE 2acili capsula$i* $i-enteria cu Bra,Espira ,EodEsenteriae. A)ecteaE %2i&nuit grsunii7 este pu$in c%ntagi%as7 )ecalele au aspect ruginiu7 c%a)ate cu mucus* La ePamenul 2acteri%sc%pic se e(iden$iaE numer%ase 2rac8ispire* Boala lui Au'es-CE. Nu este la )el de c%ntagi%as7 la purceii sugari se mani)est prin tul2urri ner(%ase7 cu e(%lu$ie rapid7 m%rtal7 iar la adul$i e(%lueaE cu tul2urri respirat%rii 2enigne* Boala de Desc,en este mai pu$in c%ntagi%as7 a)ecteaE de pre)erin$ grsunii7 )e2ra este de mic intensitate7 clinic preEint caracteristic paraliEia trenului p%steri%r* T%ate in)ec$iile septicemice tre2uie luate On c%nsiderare 1@C7 @#7 @D7 !"7 !!3*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Pesta p%rcin a)rican )iind una dintre 2%lile cele mai pericul%ase7 )cAnd parte din lista A a

OIE7 tre2uie s stea pri%ritar On aten$ia ser(iciil%r sanitare (eterinare din t%ate $rile7 )a$ de care se instituie msuri de epidemi%supra(eg8ere &i epidemi%(igilen$ de%se2ite* Profilaxia general* Nn acest c%ntePt tre2uie men$i%nate cAte(a din n%rmele prec%niEate de OIE &i +irecti(ele C%munit$ii Eur%pene7 On @IH#7 cu m%di)icrile ulteri%are redate On C%dul /%%sanitar Interna$i%nal >!""! 1@I7 !C7 !#7 B#3* Acestea (iEeaE msuri (ala2ile &i pentru preOntAmpinarea intr%ducerii (irusului PPA pe terit%riul $rii n%astre7 Ontre care tre2uie neaprat re$inut cR % $ar p%ate )i c%nsiderat ca indemn de PPA7 atunci cAnd se p%ate sta2ili c aceast 2%al nu a ePistat de cel pu$in B ani pe terit%riul suF % E%n dintr>% $ar p%ate )i c%nsiderat ca indemn atunci cAnd 12%ala )iind cu declarare %2ligat%rie On t%at $ara3 nici un semn clinic7 ser%l%gic sau epidemi%l%gic de PPA7 nu a )%st c%nstatat On cursul ultimil%r B ani la p%rcinele d%mestice sau sl2atice* /%na indemn tre2uie s )ie clar delimitat &i reglementarea sanitar s Ompiedice intrarea On aceast E%n a p%rcinel%r d%mestice sau sl2atice7 pr%(enind dintr>% E%n sau dintr>% $ar in)ectatF % E%n se c%nsider in)ectat timp de B ani dup ultimul )%car* Limitele7 separAnd E%na in)ectat de % E%n sau % $ar indemn7 nu tre2uie s )ie c%nstituite din )r%ntiere na$i%naleF msurile aplicate On E%nele men$i%nate se p%t reduce la @! luni7 cAnd se aplic a2ata=ul sanitar &i dac a2sen$a 2%lii On p%pula$ia de p%rcine d%mestice sau sl2atice a )%st dem%nstratF pentru e(itarea intr%ducerii 2%lii On $ri indemne se interEice imp%rtul &i tranEitul direct &i indirect din $rile On care e(%lueaE PPA7 a tutur%r p%rcinel%r d%mestice &iJsau sl2atice 1.us, Potamoc,oerus, P,acoc,oerus, 5Eloc,oerus3 a materialului seminal7 a %(ulel%rJem2ri%nil%r7 a crnuril%r pr%aspete7 a pr%dusel%r pe 2aE de carne de p%rcine d%mestice sau sl2atice dac acestea din urm nu au )%st tratate printr>un pr%cedeu care s asigure distrugerea (irusului PPAF t%ate imp%rturile ce (iEeaE p%rcine sau pr%duse de %rigine p%rcin7 inclusi( sperm7 %(ule7 em2ri%ni7 (%r )i Ons%$ite de certi)icat E%%>

sanitar interna$i%nal7 On care se (a speci)ica situa$ia su2 rap%rtul PPAF se (%r e(ita sau limita la maPimum sc8im2urile c%merciale cu $rile c%ntaminate7 indi)erent de natura mr)uril%rF On t%ate punctele de )r%ntier 1)er%(iare7 rutiere7 p%rturi7 aer%p%rturi3 se (a c%nstitui un c%ntr%l se(er asupra intr%ducerii de pr%duse animale7 cu ePcep$ia c%nser(el%r tratate printr>un pr%cedeu care asigur distrugerea (irusului PPAF mi=l%acele de transp%rt )%l%site On tra)icul interna$i%nal (%r )i rigur%s deEin)ectate7 deratiEate &i deEinsectiEate7 iar resturile culinare reEultate de la acestea (%r )i distruse prin ardere sau aut%cla(are 1@!"WC timp de I" de minute3* Fmunoprofilaxie. +e apr%ape C decenii7 ec8ipele de cercett%ri depun e)%rturi sus$inute On (ederea %2$inerii un%r pr%duse 2i%l%gice e)icace c%ntra acestei (ir%Ee ma=%re* Cu t%ate acestea7 pr%2lema nu este Onc reE%l(at* '>au testat (accinuri inacti(ate sau (accinuri (ii atenuate* Inacti(area s>a )cut cu )%rm%l7 ultrasunete7 radia$ii ,V sau 2etapr%pi%lact%n7 dar capacitatea de a induce un rspuns imun a )%st sla2 sau nesatis)ct%are* Vaccinurile (ii au )%st preparate din tulpini atenuate 1lapiniEate7 a(ianiEate37 dar animalele in%culate au reEistat numai la in)ec$ia natural7 nu &i la cea ePperimental* ,n alt deEa(anta= Ol c%nstituie p%si2ila re(ertare a (irusului lapiniEat la )%rma ini$ial7 (irulent* +i)icultatea %2$inerii un%r pr%duse 2i%l%gice acti(e se dat%reaE urmt%ril%r )act%riR imun%genitatea scEut a structuril%r (irale7 pluralitatea antigenic a tulpinil%r de (irus7 adapta2ilitatea di)icil a (irusului la di)erite c%ndi$ii de culti(are7 pierderea t%tal sau par$ial a capacit$ii imuniEante a un%r tulpini de (irus atenuate &i a tulpinil%r (irulente inacti(ate7 pat%genitatea reEidual a tulpinil%r atenuate ce determin Om2%ln(iri cr%nice cu apari$ia purtt%ril%r &i eliminat%ril%r de (irus* La %ra actual nu ePist Onc (accinuri e)iciente7 care s pre(in speci)ic pesta p%rcin a)rican 1@D7 @G7 B"7 B!7 BD3* Combatere. Nn caEul apari$iei 2%lii se declar carantin de gradul I &i se aplic cu rigur%Eitate msurile pre(Eute de Legea 'anitar Veterinar7 C%dul /%%(eterinar &i de C%mandamentul antiepiE%%tic* PreciEm On c%ntinuare cAte(a dintre aceste pre(ederiR

declararea %)icial a 2%lii &i instituirea imediat msuril%r de carantin de gradul IF iE%larea )unc$i%nal a cur$ii7 )ermei7 adp%stului7 On care s>a c%nstatat suspiciunea7 instituindu>se carantina asupra Ontregii l%calit$iF On caE de c%n)irmare a 2%lii se (%r institui restric$ii se(ere de circula$ie a pers%anel%r7 animalel%r7 pr%dusel%r &i su2pr%dusel%r de %rigine animal &iJsau (egetal7 a (e8iculel%r &i a %ricr%r %2iecte sau materialeF uciderea tutur%r p%rcil%r din )%car prin mi=l%ace nesAnger%aseF cada(rele p%rcil%r7 gun%iul7 resturile )ura=ere &i %2iectele de mic (al%are se distrug prin ardere sau Ongr%parea la adAncime de cel pu$in ! m7 cu denaturareF aplicarea de deEin)ec$ii rigur%ase la inter(al de B># EileF ePecutarea de deEinsec$ii &i deratiEri* Pentru a pre(eni di)uEarea PPA din )%car7 On =urul acestuia se instituie d%u E%neR Prima -on amenin$at7 cu % adAncime de #> !" <m On =urul )%carului de 2%al* Nn aceast E%n
Bibliografie

se instituie restric$ii se(ere de circula$ie7 a tutur%r categ%riil%r de animale &i a pers%anel%rF se interEice )unc$i%narea tArguril%r7 2aEel%r de ac8iEi$ii7 ePp%Ei$iil%r &i a alt%r l%curi de agl%merare a animalel%r7 mi&carea de p%rci On interi%rul E%nei7 precum &i tierea li2er a acest%ra de ctre pr%prietari* A doua -on amenin$at7 cu % adAncime de @"">@#" <m7 p%rnind de la limita primei E%ne sau de la )r%ntiera cu % $ar (ecin c%ntaminat cu PPA* 'e )ace cartagra)ia tutur%r p%rcil%r &i se c%mpleteaE imuniEarea c%ntra pestei p%rcine clasice &i a ru=etului* Nn caEul apari$iei un%r Om2%ln(iri cu simpt%me de pest7 p%rcii )iind imuniEa$i c%ntra PPC7 se (%r aplica msurile pre(Eute pentru PPA* B%ala se c%nsider stins &i msurile de carantin se ridic dup B" de Eile de la uciderea tutur%r p%rcil%r din )%car7 e)ectuarea deEin)ec$iei )inale &i (eri)icarea e)icacit$ii ei* Reintr%ducerea de p%rci On )%stul )%car se permite numai dup D luni de la ridicarea msuril%r de carantin 1BH3*

1.Afonso, C. L., Zsa , L., Carillo, C., Borca, !. V.,13."lo#ri$%t, &., "err', C. (., "eirce, !. A., "ar er, ).*oc , +. L. ,1-../, ). 0en. Virol., 1-,12/, 2343,1-12/, Arc%iv fur die $esa4te Virusforsc%un$, 31,2.B5r6oi, +., B5rnaure, 0%. ,1-.2/, "esta porcin733african7, 8d. Ceres, Bucureti14."op, !., Vasiu, C., *7puntean, 0%. ,1-.1/, 0%id de3.+i9on, Linda., :no#les, ). ;. ,2222/, African s#inedia$nostic <n =oli infec>ioase ale ani4alelor, 8d.fever, ?###.ia%.==src.ac.u @virus@asfvACeres, Bucureti4.Ba=re$as, )., 0arcia, +., Bernande6CAlonso, !.,13."erianu, (. ,1--1/, Boli infec>ioase ale ani4alelor,*oc%a, A. I., 0o4e6C"uertas, ". ,1---/, Antiviralvol. II ,viro6e/, 8d. Bunda>iei C%e4area, Iai*esearc%e, 44, D11D.*7puntean, 0%., Boldi6sar, 8. ,2222/, Virusolo$ie3.0o4e6C"uertas, "., *odri$%e6, B., Erte$a, A.,special7 veterinar7, 8d. Acade4ic "res, CluFCEvideo, ). !., Alonso, C., 8scri=ano, ). !. ,1--3/,;apoca). Virol. !et%od, 33, 21111.*o$er, B., Al=ina, 8. ,2221/, ?###.cirad.fr@actualites@AD.0o4e6C"uertas, "., *odri$%e6, B., Evideo, ). !.,pesteporcine@epide4io.%t4l*a4iroCI=ane6, B., *ui6C0on6alvo, B., Alonso, C.,1..*oFo, 0., 0arciaCBeato, *., Vinuela, 8., Galas, !.8scri=ano, ). !. ,1--D/, )ournal of Virolo$', 12,L., Galas, ). ,1---/, Virolo$', 12,2/, 3243D.-1-.Gtratulat, 0%., Coco, Lucia., Eltean, 0%. ,1--D/,1.0roococ , C.

&".

&;.

&%. &!. $(. $1.

OOO 1!!%#, #este porcine africaine au *igeria7 un coup terrible pour les rureau( pau res 8 9rgani&ation des *ations %nies pour l:Alimentation et l:Agriculture, DDD.) ao.or-PN@:.ELLEP1!!%P !%1&(1<).htm OOO 1!!%#, %ne importante ;pid;mie de peste porcine africaine menace la s;curit; alimentaire au Cap Vert 4 9rgani&ation des *ations %nies pour l:Alimentation et l:Agriculture, DDD.) ao.or-P N@:.ELLEP1!!%P!%(2(2<).htm OOO 1!%2#, DDD. multipl+I<+u.or-Pa6)7.h tml OOO 1!!;#, DDD.i ah.556rc.ac.u/Pr+port6P1!!;Pa6). 4tml OOO 1!!%#, DDD. 7+t.u-a.+duP7ppP-rayR5oo/P handh+ldP OOO &((&#, DDD. dpi.Nld.-o7.auPh+althP $!$! htlm

$&. $$.

$2. $'. $". $;. $%.

OOO 1!!!#, DDD. aphi6.u6da.-o7P76P+pP)adRtrainin-P 5i5pa-+. htm OOO &((1#, African S/ine <e er L *otifiable diseases DDD. d+)ra.-o7.u/PanimalhPdi6+a6+6Pnoti)ia5l+Pdi6+a 6+P a)rican6Din+)+7+r.htm OOO 1!!"#, http1PP+piI.ha*ard.n+tPtopic6PanimalPa6). htm OOO 1!%'#, #estes porcines classi=ue et africaine7 mesures de contr>l OOO &((1#, DDD.cirad.)rP actualit+6Pp+6t+porcin+ OOO 1!!;#, 9ptical Immunosensor to detect African s/ine fe er antibodies OOO +egea Sanitar Veterinar nr.?@ABCDE modificat prin legea DFABCCB

Ca(. 1

Infe0$ii (rodu.e de -iru.uri din fa9. Cir0o-iridae


R. Moga Mnzat

Fami)ia "ircoviridae cuprinde virusuri de form sferoidal, cu dimensiuni foarte mici, avnd diametrul de "4!(( nm, neanvelopate, cu simetrie icosaedric &i cu genomul alctuit dintr!o singur molecul de A$% dispus circular #cu extremit$ile legate covalent&, de unde &i denumirea familiei de Circoviridae. 8n pre-ent, n fam. Circoviridae au rmas incluse numai trei specii, patogene pentru animale, n ale cror celule somatice se pot multiplica, intranuclear. 8n cadrul familiei, au fost constituite dou genuri: ). Genu) "ircovirus +. Genu) G,rovirus Genu) "ircovirus include dou specii de virus #(+&: ). *ea= and 1eat er disease virus, care produce la psittacine $oa)a ciocu)ui &i a !ene)or; +. #orcine circovirus, care produce o afec$iune specific n cresctoriile de porci, numit circoviroza !orcin. $in genu) G,rovirus face parte o singur specie de virus, numit " ic=en anemia virus, agentul etiologic al bolii cu acela&i nume #anemia in1ec$ioas a !ui)or&.
B*@* BOALA

CIOCULUI I PENELOR #BeaC and 0eat,er $isease M engl*&


On c%mpunerea penel%r &i a ci%cului7 dar &i unele celule imun%c%mpetente7 pr%ducAnd imun%supresie &i predisp%Ei$ie la in)ec$ii 2acteriene* 'e c%nsider c spectrul speciil%r suscepti2ile la acest (irus se limiteaE strict la psittacine de&i7 (irusuri similare 1dar di)erite antigenic3 au )%st recent gsite &i la p%rum2ei 1!D37 precum &i la alte specii de psri 1canari7 gA&te7 cinteE3 &i c8iar la p%rci &i la %ameni7 dar )r s li se )i putut preciEa semni)ica$ia pat%l%gic 1@I3* VBCP este )%arte c%ntagi%s &i reEistent On mediul am2iant* Ca urmare7 pre(alen$a in)ec$iei Ontr>% c%munitate de psri recepti(e este mare7 c8iar dac nu t%ate psrile in)ectate (%r ePprima clinic 2%ala* Este p%si2il ca imunitatea s se instaleEe Onainte ca s se pr%duc m%di)icri imp%rtante la ni(elul penel%r &i ci%cului* VBCP p%ate )i detectat On sAngele unei psri dup !>B Eile de la c%ntactul cu % pasre 2%lna(7 dar primele semne de 2%al p%t s apar numai dup

Boa,a 0io0u,ui &i a (ene,or DBCP* este % (ir%E OntAlnit la mai multe specii de psittacine7 care induce un aspect an%rmal al penel%r &i ci%cului* B%ala a )%st descris pentru prima dat On anul @IG#7 On Australia7 de ctre Dr. Ro.. PerrA7 un medic practician din '?dne?* ,lteri%r a )%st recun%scut On multe alte $ri de pe gl%2 1!D37 la peste C" de specii de psittacine $inute On capti(itate7 dintre care mai )rec(ent la papagalii cacadu 1cocCatoo37 papagalii cenu&ii a)ricani7 papagalii <lectus7 papagalii amaE%nieni &i alte specii de psittacine 1@I3* Agentul eti%l%gic al BCP se de%se2e&te de agentul eti%l%gic al anemiei in)ec$i%ase a puil%r atAt prin dimensiuni M are @D>@G nm diametru M )iind7 alturi de agentul eti%l%gic al circ%(ir%Eei p%rcine7 cel mai mic (irus E%%)il cun%scut7 cAt &i prin antigenitate 1!D3* Celulele $int pentru (irusul BCP 1VBCP3 pe care le in)ecteaE &i le %m%ar sunt cele care intr

Boli virotice i prionice ale


ales7 caren$ele nutri$i%nale sau tul2urrile de digestie &i a2s%r2$ie* C%n)irmarea diagn%sticului On la2%rat%r se p%ate )ace e(iden$iind preEen$a (irusului sau a antic%rpil%r* PreEen$a (irusului p%ate )i dem%nstrat cel mai u&%r la ni(elul 2ul2il%r plumi)eri acti(i 1inc%nstant &i On )ecale37 cu a=ut%rul reac$iei de 8emaglutinare* 'er%l%gic7 prin reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii7 se p%ate c%nstata dac % pasre a su)erit anteri%r % in)ec$ie cu circ%(irus7 dar ePisten$a unui titru I6A Onalt nu se interpreteaE c pasrea este 2%lna( de )%rme cr%nice de BCP ci7 din c%ntr7 c nu su)er de BCP7 )iind pr%te=at imun%l%gic 1!D3* Nn peri%ada de incu2a$ie reEultatul testului este negati(7 iar On )%rmele acute titrurile sunt scEute* Nn la2%rat%arele d%tate c%respunEt%r7 diagn%sticul p%ate )i pus &i cu a=ut%rul micr%sc%piei electr%nice sau prin PCR 1@H3* Nu a )%st c%nceput nici un )el de tratament e)icient c%ntra BCP* A )%st realiEat un (accin (iu c%ntra BCP7 care s>a d%(edit e)icace imun%l%gic7 dar nu a )%st intr%dus On practic7 din cauEa riscului de re(ertan$ pe care Ol implic 1@I3* 'ingura met%d e)icace de pre(enire a apari$iei 2%lii la psittacinele de c%li(ie este e(itarea %ricrui c%ntact cu alte psittacine7 2%lna(e7 trecute prin 2%al sau cu situa$ie necun%scut pri(ind antecedentele &i e)ecti(ul de %rigine* Psrile n%u>ac8iEi$i%nate p%t )i c%ntr%late ser%l%gic7 Onainte de a )i puse On c%ntact cu e)ecti(ul pr%priu*

cAte(a sptmAni sau luni7 sau p%t s nu apar del%c* Prima mani)estare a 2%lii care tre2uie s treEeasc suspiciunea diagn%sticului este m%di)icarea aspectului pena=ului* Penele apar de)%rmate7 sla2 prinse On )%liculii plumi)eri7 din care cauE multe se desprind &i cad* Penele n%i7 care apar dup npArlire7 sunt de asemenea degenerate &i de)%rmate7 st%pate On cre&tere7 rsucite7 mciucate7 )ragile7 dec%l%rate7 cu neregularit$i &i asimetrii* Ci%cul p%ate preEenta m%di)icri de )%rm7 p%ate de(eni alungit7 )racturat7 cu leEiuni ulcerati(e7 luci%s 1@I3* ,ne%ri este in(adat de ciuperci sau 2acterii7 care pr%duc distrugeri tisulare7 necr%Ee &i durere l%cal7 din care cauE pasrea are di)icult$i On 8rnire 1@H3* Psittacinele tinere p%t )ace % )%rm sistemic de 2%al7 acut7 mani)estat prin depresie7 an%rePie7 regurgitri7 diaree &i pneum%nie7 cu s)Ar&it letal7 care sur(ine Onainte ca de)ectele pena=ului s de(in e(idente* Nn )%rmele cr%nice de e(%lu$ie7 penele n%rmale sunt Onl%cuite treptat7 cu %caEia npArliril%r7 cu pene de)%rmate &i ptate* ,nele dintre psrile cu )%rme cr%nice m%r din cauEa in)ec$iei cu germeni %p%rtuni&ti7 pe )%ndul imun%supresiei induse de VBCP7 dar altele p%t s supra(ie$uiasc ani de Eile dup ce s>a pr%dus deplumarea par$ial sau t%tal 1@H3* 'uspiciunea de BCP7 creat pe 2aEa aspectului clinic7 se cere a )i c%n)irmat prin met%de de la2%rat%r7 de%arece ePist &i alte cauEe7 in)ec$i%ase sau nein)ec$i%ase7 care p%t determina mani)estri OntrucAt(a asemnt%are7 cum suntR in)ec$iile cu (irusuri aden%7 re% sau p%l?%7 )%liculitele 2acteriene sau )ungice7 reac$iile ad(erse )a$ de unele anti2i%tice &i7 mai

B*!* ANEMIA INFEC9IOA$4 A PUILOR #C,icCen Fnfectious Anemia, Avian Anemia Girus Fnfection, Blue Oing $isease, 5emorragic Aplastic Anemia .Endrom M engl*&

Ane9ia infe0$ioa. a (ui,or DAIP* este % 2%al in)ec$i%as a puil%r de gin7 pr%dus de un circ%(irus7 caracteriEat prin anemie aplastic7 atr%)ie lim)atic generaliEat &i imun%supresie*

I.tori0C e0ono9i0

r.(ndire

&i

i9(ortan$

Prima descriere a 2%lii este atri2uit lui Hua.aC Tanigu0;i &i Ho.;ida care7 On @IGI7 au &i iE%lat agentul eti%l%gic al 2%lii7 On Vap%nia7 dup care au Ontreprins % serie de studii pri(ind caracteriEarea (irusului7 pat%geneEa7 imun%l%gia7 diagn%sticul &i epidemi%l%gia 2%lii7 studii care stau la 2aEa cun%&tin$el%r n%astre actuale pri(ind AIP*

Nn scurt timp dup aceasta7 AIP a )%st recun%scut On numer%ase alte $ri de pe t%ate c%ntinentele7 inclusi( On $ara n%astr7 unde a )%st recun%scut pe 2aEa ePamenel%r ser%l%gice On anul @IID 1@7 D3*

'>a c%nstatat c AIP este preEent mai ales On e)ecti(ele de psri din marile Ontreprinderi a(ic%le7 din $rile cu % a(icultur deE(%ltat* EPtinderea in(estiga$iil%r eti%l%gice a rele(at7 cu % )rec(en$ semni)icati(7 as%cierea in)ec$iei cu (irusul AIP 1VAIP37 cu ePisten$a On e)ecti(ele de psri a un%r stri pat%l%gice caR sindr%mul 2%lii 8em%ragice7 sindr%mul anem%>8em%ragic7 sindr%mul anemie>dermatit7 anemia aplastic 8em%ragic7 8epatita cu incluEii7 2%ala aripii al2astre &i altele7 destul de 2ine cun%scute &i descrise anteri%r On literatur7 dar )r s li se )i putut preciEa eti%l%gia 1!3* Imp%rtan$a ec%n%mic a 2%lii este cu siguran$ )%arte mare7 de&i pierderile ec%n%mice pe care le pr%duce sunt greu de estimat* Acestea se c%ncretiEeaE prin m%rtalitatea sur(enit On primele sptmAni de (ia$ la puii din cre&terea intensi(7 cu simpt%me &i leEiuni caracteristice pentru AIP7 prin m%rtalitatea sur(enit On urma in)ec$iil%r secundare cu di(er&i germeni %p%rtuni&ti7 p%si2ile dat%rit strii de imun%de)icien$ On care se a)l puii7 cAt &i prin retardarea Ontregului e)ecti( trecut prin 2%al* +in %2ser(a$iile de pAn acum reEult c in)ec$ia cu VAIP nu se transmite la %m*

Nn celulele paraEitate7 VAIP p%ate )i e(iden$iat prin met%de speciale7 su2 )%rm de incluEii intranuclerare7 ini$ial On celulele precurs%are 8emat%p%ietice din mdu(a %s%as &i ap%i7 On celulele precurs%are timice7 cr%ra le cauEeaE m%artea ap%pt%Eic* Nntre tulpinile de VAIP iE%late On di(erse $ri nu au putut )i puse On e(iden$ di)eren$e antigenice semni)icati(e7 dar s>au remarcat di)eren$e remarca2ile On ceea ce pri(e&te gradul de pat%genitate* VAIP se multiplic pe m%n%strat de celule lim)%2last%ide de em2ri%ni de gin7 pe care pr%duce &i e)ect cit%patic* VAIP este reEistent la ma=%ritatea su2stan$el%r deEin)ectante din c%mer$7 inclusi( la )%rmalde8id7 eter etilic7 cl%r%)%rm7 la p6 B &i la temperatura de #D C7 timp de % %r 1@7 !3*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'ingura specie recepti( cun%scut este gina d%mestic* 'e p%t in)ecta puii sau ginile de t%ate (Arstele7 dar se Om2%ln(esc clinic numai puii On (Arst de d%u pAn la C># sptmAni* 'uscepti2ilitatea scade pe msur ce cre&te (Arsta* Nu au )%st remarcate di)eren$e de sensi2ilitate On )unc$ie de seP7 sistem de cre&tere sau pr%)il pr%ducti( 1pui 2r%iler7 puicu$e de Onl%cuire3* 'ursa principal de in)ec$ie este repreEentat de psrile adulte care7 de&i nu )ac clinic 2%ala7 %dat in)ectate elimin (irusul timp de B>D sptmAni prin %u &i sperm* Acestea se de2araseaE de (irus pe msur ce apar antic%rpii On sAnge &i ating un anumit titru7 ceea ce se OntAmpl de regul dup circa trei sptmAni de la in)ec$ie* Puii pr%(eni$i din ast)el de %u in)ectate p%t m%&teni (irusul &i7 Ontr>% msur mai mare sau mai mic M dependent de inter(alul de timp scurs de la in)ec$ia ginii M antic%rpii speci)ici* Nn aceste c%ndi$ii7 pr%genul p%ate )i On acela&i timp in)ectat &i pr%te=at de gin7 pAn spre (Arsta de d%u sptmAni cAnd7 urmare a epuiErii imunit$ii (iteline7 se p%ate declan&a clinic 2%ala* +ac %ul pr%(ine de la % gin in)ectat cu mai mult de B>D sptmAni On urm7 pr%genul (a 2ene)icia de imunitatea (itelin7 )r a )i in)ectat trans%(arian*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic al AIP )ace parte din )am* Circoviridae7 genul AErovirus &i este recun%scut ca specie de ICTV 1!C3 su2 numele de C,icCen anemia virus 1(irusul anemiei puil%r3* Are caracterele m%r)%l%gice &i 2i%l%gice c%mune )am* Circoviridae7 dar se de%se2e&te de celelalte d%u (irusuri incluse On aceea&i )amilie 1circ%(irusul p%rcin &i cel al 2%lii ci%cului &i penel%r la psittacine3 prin mrime7 m%r)%l%gie7 c%e)icient de sedimentare7 densitate &i structur antigenic* Este un (irus nean(el%pat7 de )%rm r%tund7 cu simetrie ic%saedric &i diametru de !#>!D7# nm* +up )%rma imprimat particulel%r (irale de structura capsidei se disting d%u tipuri de particuleR tip I &i tip II* -en%mul c%nst dintr>% singur caten de A+N7 dispus circular7 cu ePtremit$ile legate c%(alent*

-inile sau puii in)ecta$i elimin (irusul &i prin )ecale7 dar transmiterea %riE%ntal a 2%lii este mai pu$in imp%rtant decAt cea (ertical7 a)ar de caEul c puii pr%(in dintr>un e)ecti( indemn de VAIP &i deci sunt c%mplet lipsi$i de imunitate parental7 On care caE7 in)ec$ia intr%dus din a)ar a e)ecti(ului se (a putea transmite relati( u&%r pe cale digesti( sau respirat%rie* 0aptul c 2%ala apare la pui a2ia dup (Arsta de @">@C Eile se p%ate ePplica &i prin peri%ada de incu2a$ie7 care On c%ndi$ii ePperimentale a )%st de minimum H EileF ePperimental s>a c%nstatat c numrul caEuril%r clinice s>au ampli)icat On l%tul in)ectat la @">@C Eile7 dar primii pui m%r$i s>au Onregistrat On l%tul in)ectat7 On a @!>a Ei dup in)ec$ie 1!3* AIP are caracter endemic7 a)ectAnd #>!#T din puii On (Arst de !>C sptmAni* Nn cre&terea industrial p%ate Om2rca un caracter sta$i%nar sau trenant7 a)ectAnd puii7 l%t dup l%t7 pe msur ce Omplinesc (Arsta critic de suscepti2ilitate* Pierderile prin m%rtalitate p%t )i mult ampli)icate dac7 alturi de VAIP On e)ecti( mai e(%lueaE c%nc%mitent &i alte in)ec$ii cu (irusuri7 ca agen$ii eti%l%gici aiR 2%lii lui Mare<7 reticul%end%teli%Eei7 2ursitei in)ec$i%ase a(iare sau 2r%n&itei in)ec$i%ase7 situa$ii del%c rar OntAlnite On practic*

sAngele are aspect ap%s &i timp de c%agulare mrit*

Ta<,ou, 0,ini0
AIP este % 2%al in)ec$i%as acut7 care se mani)est clinic la puii On (Arst de @">@# Eile pAn la !#>B" de Eile 1On special On =urul (Arstei de B sptmAni3 &i su2clinic la puii in)ecta$i la (Arste On a)ara limitel%r sus>men$i%nate* B%ala clinic de2uteaE cu an%rePie7 stare depresi( pAn la letargie &i pal%area muc%asel%r aparente* Anemia este cel mai c%nstant &i caracteristic simpt%m7 care p%ate )i c%nstatat cu u&urin$ la ePamenul clinic al puil%r7 dar &i prin determinarea 8emat%critului 1sau 8em%gl%2inei37 care scade pAn la (al%ri de D>!GT &i a timpului de c%agulare7 care cre&te )%arte mult* Nn a)ar de eritr%penie &i leuc%penie7 la ePamenul sAngelui7 On )r%tiuri7 se p%ate c%nstata &i preEen$a eritr%2la&til%r* Pe timpul 2%lii7 sp%rul On greutate scade )%arte mult &i #>!#T din psri p%t muri7 dar ma=%ritatea puil%r OntArEie On deE(%ltare7 din care cauE7 la un l%t trecut prin 2%al )rapeaE neuni)%rmitatea puil%r* Nn a)ar de ta2l%ul clinic c%nstatat &i caracteristic in)ec$iei cu VAIP descris anteri%r7 adesea apar &i alte simpt%me7 pr%prii alt%r 2%li in)ec$i%ase sau un%r sindr%ame cu eti%l%gie Onc discuta2il7 care se as%ciaE AIP7 pe )%ndul imun%de)icien$ei induse de aceasta* Nntre acestea7 se enumer .indro9u, ;e9oragi0C der9atita gangrenoa. &i ane9ia a(,a.ti0 as%ciat cu ;e(atita 0u in0,uzii* 6em%ragiile %2ser(ate )rec(ent On 2ursita in)ec$i%as ar putea7 dup B[l%: &i Xarel 'c8at 1B37 s )ie de )apt reEultatul unei in)ec$ii anteri%are cu VAIP &i nu a in)ec$iei cu VBIA* Nn a&a>numitul .indro9 ;e9oragi07 leEiunile 8em%ragipare se gsesc On piele7 su2cutanat7 intramuscular &i pe muc%ase7 incluEAnd E%na distal a pr%(entriculului* LeEiunile 8em%ragice cutanate de la ni(elul aripii sunt adesea ac%mpaniate de edem l%cal &i p%t e(%lua spre dermatite7 cAte%dat gangren%ase7 care sur(in Ontr>% )aE mai a(ansat de e(%lu$ie a 2%lii7 ca urmare a inter(en$iei )l%rei 2acteriene u2ic(itare* +e cele mai multe %ri7 se(eritatea anemiei &i a diateEei 8em%ragice se c%releaE7 aceasta din urm )iind reEultatul in)ec$iei &i degenerrii epiteliului end%telial &i al 8epat%citel%r*

Patogenez
Celulele $int ale VAIP sunt precurs%rii celulel%r T din timus &i lim)%citele T mature din splin* 'u2 ac$iunea pr%teinei VP B 1ap%ptina3 se pr%duce ap%pt%Ea tim%citel%r in)ectate &i ap%i deple$ia lim)%citar7 care are ca reEultat imun%supresia7 pe )%ndul creia se p%t gre)a di(erse alte in)ec$ii (irale7 2acteriene sau mic%tice* E)ectul imun%supres%r al VAIP se traduce &i prin reducerea reacti(it$ii imun%l%gice a %rganismului )a$ de (accinuri7 respecti( prin neinstalarea unei imunit$i p%st(accinale c%respunEt%are7 )a(%riEAnd On c%nsecin$ apari$ia un%r 2%li )a$ de care e)ecti(ul a )%st (accinat 1Mare<7 2%ala de Ne:castle7 2r%n&it etc*3* +e asemenea7 VAIP se multiplic On 8em%cit%2lastele intra> &i ePtrasinus%idale din mdu(a %s%as7 a(And ca reEultat 8ip%plaEia mdu(ei %s%ase7 reducerea eritr%p%ieEei &i anemia* Ca e)ect al eritr%peniei &i leuc%peniei7

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La desc8iderea cada(rel%r )rapeaE pal%area tutur%r $esuturil%r &i %rganel%r7 aspectul ap%s &i sla2 c%agula2il al sAngelui7 diateEa 8em%ragic e(ident On masele musculare 2%gate7 On special On mu&c8ii c%apsei7 gam2ei &i pect%rali7 precum &i On $esutul c%n=uncti( su2cutanat* Mdu(a %s%as 8emat%gen apare dec%l%rat sau gl2uie7 timusul este 8ip%plaEic sau atr%)ic iar la aripi p%t )i preEente 8em%ragii7 ca &i pe muc%asa digesti(7 mai ales cea pr%(entricular &i intra2ursal* EPamenul 8ist%l%gic rele( deple$ia $esutului medular &i c%rtical al timusului7 a $esutului lim)%id din 2ursa lui 0a2ricius7 splin &i amigdalele cecale7 caracteriEat prin reducerea numeric &i On mare parte distrugerea lim)%citel%r* T%t deple$ie7 dar a eritr%citel%r7 granul%citel%r &i tr%m2%citel%r7 care apar Onl%cuite par$ial cu $esut adip%s7 se c%nstat On mdu(a %s%as 1C3* Regenerarea $esutului lim)%id &i 8emat%p%ietic7 la psrile care trec prin 2%al7 se pr%duce On decurs de apr%Pimati( % lun de Eile*

Diagno.ti0
Aspectul clinic &i m%r)%pat%l%gic7 c%relate cu (Arsta la care apare 2%ala7 permit crearea cel pu$in a suspiciunii de AIP* Diagnosticu) di1eren$ia) are On (edere bursita infec$ioas, ,epatita cu inclu-ii!anemia aplastic cu adenovirus 1apare Ontre # &i @" sptmAni37 boala lui @areC, intoxica$iile cu mEcotoxine sau sulfonamide 1B3 &i gangrena aripii #stafilococic&. O )%rm particular de 2%al a )%st descris de M%ga &i c%l* 1@#37 )%arte asemnt%are cu AIP7 cu 8em%ragii &i edeme On piele &i mu&c8i7 cel mai )rec(ent l%caliEate la ni(elul aripil%r7 t%racelui &i c%apsel%r7 Ons 2%ala a aprut la puii On (Arst de D">G# Eile* B%ala a )%st pr%dus de un sta)il%c%c &i a cedat la tratamentul cu anti2i%tice 1@#3* +ac se impune c%n)irmarea cert a diagn%sticului7 acesta se p%ate )ace On la2%rat%r7 )ie prin identi)icarea (irusului7 )ie prin dem%nstrarea preEen$ei antic%rpil%r speci)ici AIP On serul puil%r trecu$i prin 2%al sau On serul e)ecti(ului matc* Identi)icarea (irusului se p%ate )ace7 dup iE%larea pe em2ri%ni de gin sau pe culturi celulare 1M+CC>M'B@37 cu seruri de re)erin$7 prin reac$iile de ser%neutraliEare 1'N37 imun%)lu%rescen$ 1I03 sau ELI'A*

Pentru iE%lare7 se pre)er trituratele de )icat7 unde (irusul este mai c%ncentrat7 dar se preteaE pentru aceasta apr%ape t%ate $esuturile* Virusul este preEent On $esuturi pe t%at durata 2%lii &i c8iar cAte(a Eile Onainte &i dup ePprimarea clinic a 2%lii* VAIP p%ate )i depistat &i direct On $esuturi7 prin PCR7 reac$ie care se p%ate utiliEa &i pentru recun%a&terea (irusului din culturi* Pentru diagn%sticul 2%lii7 dar mai ales pentru c%ntr%lul e)ecti(el%r pri(ind statusul imun%l%gic7 cu re)erire la AIP7 se p%t )%l%si acelea&i reac$ii ca &i pentru identi)icarea (irusuluiR 'N7 I0 &i ELI'A7 cu antigene standardiEate* O met%d )acil7 la care se p%ate recurge On ultim instan$ 1On lipsa reagen$il%r37 ar )i in)ec$ia ePperimental cu %m%geniEat 1aseptiEat cu anti2i%tice3 de )icat7 splin7 timus7 de la pui suspec$i7 in%culat la pui 'P07 pe cale i*m* sau i*p* Nn caEurile p%Eiti(e7 dup @C>!@ Eile7 puii in)ecta$i preEint % reducere a 8emat%critului7 pAn la su2 !#T* +etalii pri(ind diagn%sticul de la2%rat%r al AIP sunt )urniEate de Barna &i c%l* 1!3 &i C%man &i c%l* 1G3* +e n%tat c7 dat )iind rspAndirea larg a VAIP7 nu %rice iE%lare de (irus sau depistare de psri ser%p%Eiti(e den%t diagn%sticul de AIP* Este ne(%ie ca acestea s se c%r%2%reEe cu ePisten$a simpt%mel%r &i leEiunil%r speci)ice AIP pentru a putea (%r2i de un )%car de 2%al*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Cea mai ec%n%mic met%d c%nst On pstrarea indemnit$ii )ermel%r7 prin e(itarea intr%ducerii 2%lii din e)ecti(e in)ectate7 ceea ce se OntAmpl cel mai adesea prin ac8iEi$i%narea de %u7 pui de % Ei sau tineret de Onl%cuire7 pr%(enit din unit$i in)ectate sau a cr%r situa$ie este necun%scut pri(ind AIP* Pr%dusele 2i%l%gice 1(accinurile3 preparate pe %u c%merciale p%t )i % alt cale de intr%ducere a 2%lii Ontr>un e)ecti( indemn* Pre(enirea 2%lii prin msuri generale7 care s e(ite intr%ducerea 2%lii Ontr>un e)ecti( indemn pe cile cun%scute 1%u in)ectate7 pr%geni in)ecta$i etc*3 ar )i cea mai c%n(ena2il din punct de (edere ec%n%mic7 dar aceasta presupune % permanent m%nit%riEare a e)ecti(el%r &i cun%a&tere a distri2u$iei 2%lii On teren* Acest lucru

nu este Ons On t%ate caEurile p%si2il* Pe de alt parte7 la %ra actual AIP a de(enit ePtrem de rspAndit7 dup cAte se pare inclusi( On $ara n%astr 1@37 ast)el c e(itarea di)uErii 2%lii numai prin c%ntr%lul mi&crii e)ecti(el%r a de(enit pr%2lematic* Nn aceste c%ndi$ii7 a crescut interesul pentru pr%)ilaPia speci)ic a 2%lii* Ini$ial s>a Oncercat pre(enirea 2%lii la pui7 On primele !>B sptmAni de (ia$7 prin in)ec$ia diri=at a e)ecti(ului matc7 cu cAte(a sptmAni Onainte de Onceperea %uatului* Met%da d reEultate din punct de (edere imun%l%gic7 On ceea ce pri(e&te pr%tec$ia pr%genil%r7 dar implic unele riscuri de %rdin epidemi%l%gic7 din care cauE nu este rec%manda2il On practica larg 1!#3* Nn ultimii ani au )%st create &i cAte(a (accinuri7 din tulpini atenuate de (irus AIP7 care se )%l%sesc cu %arecare succes On practic7 pentru imuniEarea e)ecti(el%r matc* C%n)erirea unei imunit$i s%lide genit%ril%r se s%ldeaE cu

imuniEarea trans(itelin a pr%genil%r7 e(itAndu>se ast)el atAt transmiterea pe (ertical a in)ec$iei7 cAt &i transmiterea %riE%ntal7 On primele !>B sptmAni de (ia$* 'e rec%mand ca ni(elul imunit$ii c%n)erite s )ie m%nit%riEat sistematic cu a=ut%rul un%r teste ser%l%gice 1'N7 ELI'A7 I03* ,n ast)el de (accin7 atenuat &i li%)iliEat 1Ane(ac37 preparat din tulpina R>I#7 culti(at pe em2ri%ni de gin 'P07 a )%st %m%l%gat &i On $ara n%astr* Este aplica2il la tineretul de repr%duc$ie7 On apa de 2ut7 cu cel pu$in D sptmAni Onainte de Onceperea %uatului7 pentru pr%tec$ia pr%genil%r* Pierderile pe care AIP le p%ate pr%duce la puii On (Arst de peste !>B sptmAni7 ca urmare a c%>in)ec$iei cu alte (irusuri imun%supres%are 12ursita in)ec$i%as7 Mare<7 re%(irusuri3 sau a suprain)ec$iei cu cl%stridii sau sta)il%c%ci 1gangrena aripii37 p%t )i e(itate prin msuri de pre(enire &i c%m2atere c%respunEt%are acest%ra 1!!7 !#3*

B*B* CIRCOVIRO"A

PORCIN4

Implica$iile pat%l%gice ale in)ec$iei cu circ%(irusuri la p%rcine au )%st relati( recent dem%nstrate* Pentru prima dat On anul @IGC a )%st iE%lat On -ermania un circ%(irus dintr>% cultur de celule renale de p%rc7 (irus care a )%st ap%i studiat &i denumit Porcine circovirus tip "7 dar care nu a )%st iE%lat nici%dat dintr>un caE de 2%al7 respecti( nu i s>a putut atri2ui nici%dat eti%l%gia (reunei stri m%r2ide de&i7 in)ec$ii su2clinice pr%duce )rec(ent7 )apt d%(edit de inciden$a ridicat a reactan$il%r ser%l%gici 1H3* Nn anul @IIC7 #ine. &i Lu@ert 1@@3 au iE%lat un alt (irus7 asemnt%r m%r)%l%gic7 de la purcei cu .indro9u, tre9uru,ui 0ongenita, a, (ur0ei,or nou=n.0u$i7 iar On @IIG7 Clar< 1#3 a iE%lat un (irus )%arte asemnt%r din a&a>numitul .indro9 0a&e0tizant 9u,ti.i.te9i0 a, (ur0ei,or /n$r0a$i DPo.tEeaning 9u,ti.A.te9i0 Ea.ting .Andro9 = PMG$*. Aceste d%u (irusuri7 iE%late din caEuri pat%l%gice7 s>au d%(edit identice din punct de (edere m%r)%l%gic &i antigenic Ontre ele7 dar di)erite antigenic de Porcine circovirus tip "7 m%ti( pentru care au )%st Oncadrate taP%n%mic ca Porcine circovirus

tip (7 c%nsiderat On preEent ca agentul eti%l%gic al 0ir0o-irozei (or0ine DCP** Identi)icat &i descris ini$ial On Canada7 circ%(ir%Ea p%rcin s>a d%(edit7 prin in(estiga$iile din ultimii ani7 c este larg rspAndit &i On ',A7 numer%ase $ri din Eur%pa 10ran$a7 'pania7 ,X7 Italia7 -ermania7 Olanda7 +anemarca3 &i din Asia 1H3* Imp%rtan$a ec%n%mic a 2%lii c%nst On primul rAnd On pierderile prin m%rtalitate la purceii sugari &i prin OntArEierea On cre&tere7 cu (al%ri)icarea neec%n%mic a )ura=el%r7 la purceii On$rca$i*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic al circ%(ir%Eei p%rcine este c%nsiderat a )i un (irus M Porcine circovirus tEpe ( 1PCV !3 M care )ace parte din )am* Circoviridae7 genul Circovirus* Este un (irus nean(el%pat7 de @G nm diametru7 cu gen%mul c%nstituit din A+N m%n%catenar de )%rm circular* 'e culti( pe culturi celulare renale de p%rc &i pe culturi de m%n%cite de p%rc* Este un (irus reEistent la cl%r%)%rm7 p6 B &i temperaturi de pAn la G" C* +intre

deEin)ectante7 cele mai acti(e sunt cele pe 2aE de 8idr%Pid de s%diu7 8ip%cl%rit de s%diu &i am%niu cuaternar* +eEin)ectantele pe 2aE de )%rm%l7 cl%r8ePidin7 i%d &i alc%%l s>au d%(edit a )i sla2 acti(e sau inacti(e )a$ de PCV ! 1!"3* PCV !7 ca &i celelalte circ%(iridae7 are &i un e)ect imun%supres%r7 celulele sale $int )iind On primul rAnd m%n%citele &i macr%)agele* +ac se pune acest )apt On legtur cu %2ser(a$ia c inciden$a in)ec$iei cu PCV !7 )r ePprimare clinic7 este cu mult mai mare decAt inciden$a 2%lii &i c On e)ecti(ele On care se diagn%stic7 circ%(ir%Ea p%rcin c%ePist cu alte in)ec$ii7 ca (irusul PRR' &i alte (ir%Ee curente sau 2acteri%Ee ale p%rcinel%r 1@B37 se a=unge la c%ncluEia c eti%l%gia 2%lii este mai c%mpleP &i c PCV ! este un )act%r eti%l%gic necesar dar nu &i su)icient pentru ca 2%ala s se mani)este7 cel pu$in su2 )%rma ei cea mai 2ine c%nturat &i denumit .indro9u, 0a&e0tizant 9u,ti.i.te9i0 de du( /n$r0are 1@"7 @B3*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
PAn On preEent nu au )%st semnalate stri pat%l%gice pr%duse de circ%(irusul p%rcin de tip ! la alte specii decAt p%rcul* PreEen$ei reactan$il%r ser%l%gici p%Eiti(i printre %ameni &i unele specii de animale nu i s>a putut sta2ili nici % semni)ica$ie pat%l%gic* Rasa pare a in)luen$a recepti(itatea p%rcil%r )a$ de PCV !7 cea mai recepti( )iind7 dup Opriessning 1@G3 rasa Landrace* La p%rc7 participarea PCV ! la eti%l%gia .indro9u,ui 0a&e0tizant 9u,ti.i.te9i0 a, (or0u,uiC du( /n$r0are DPMG$* pare unanim recun%scut &i de)initi( dem%nstrat 1@"7 @!7 @B7 @G7 !B3* +up -au(reau 1H37 PML' se mani)est clinic la purceii On (Arst de D>@H sptmAni7 a)ectAnd une%ri numai @>#T din p%rcii suscepti2ili7 iar alte%ri C">#"T7 ePistAnd &i e)ecti(e On care7 de&i in)ec$ia este preEent7 nu se mani)est clinic* 0act%rii care in)luen$eaE aceast mare (aria$ie7 &i care par a )i c%>participan$i la eti%l%gia PML'7 sunt inc%mplet elucida$i* Alte a)ec$iuni On care PCV ! pare a =uca un r%l imp%rtant7 =udecAnd dup )rec(en$a cu care se iE%leaE suntR c%mplePul pneum%patiil%r p%rcine7 tul2urrile de

repr%duc$ie &i7 mai rar7 unele enterite7 dermatite &i ne)r%patii 1I3* Nntre PRR' &i PCV ! s>a %2ser(at On practic % rela$ie de sinergism7 rela$ie care a )%st d%(edit &i ePperimental 1I3* Interrela$ia dintre PCV ! &i alte micr%%rganisme 1PRR'7 (irusul par(% p%rcin7 @.,Eopneumoniae7 A.pleuropneumoniae3 pare a ac$i%na On am2ele sensuriR PCV ! p%ten$eaE asemenea in)ec$ii7 prin e)ectul su imun%supres%r &i7 pe de alt parte7 in)ec$ia cu PCV ! este p%ten$at de aceste in)ec$ii* Mai mult decAt atAt7 6al2ur &i c%l* 1I3 au a=uns7 pe cale ePperimental7 la c%ncluEia c &i (accinurile c%ntra pleur%pneum%niei p%rcului &i pneum%niei enE%%tice cu @Ecoplasma ePacer2eaE7 Ontr>% %arecare msur7 agresi(itatea PCV ! 1I3* C8iar &i simpla administrare de ad=u(ant 0reund sau de imun%m%dulat%ri p%ate cauEa trans)%rmarea unei in)ec$ii su2clinice cu PCV ! Ontr>% in)ec$ie clinic 1!@3* EPperimental7 s>a c%nstatat c (irusul persist On sperm &i sAnge timp de B luni dup in)ec$ie7 On care timp se elimin prin urin7 )ecale &i aerul ePpirat*

Patogenez
Pat%geneEa PML' este Onc neclar 1!@3* Imun%supresia indus de PCV ! este reEultatul in)ec$iei &i a deple$iei generaliEate a $esutului lim)%id7 urmat de su2stituirea acestuia cu 8isti%cite &i macr%)age* PCV ! se multiplic On celulele m%n%nucleate cu )unc$ii )ag%citare7 pe care le distruge7 dar &i On 8epat%cite7 muc%asa respirat%rie7 pulm%n &i intestinul su2$ire 1@C3* Nn c%ndi$ii ePperimentale7 s>a c%nstatat c pat%geneEa PML' de2uteaE cu in)ec$ia macr%)agel%r t%nsilare7 de unde disemineaE (iremic On urmt%arele B Eile prin intermediul m%n%citel%r circulante7 On t%t $esutul lim)%id* E(%lu$ia On c%ntinuare a in)ec$iei este dependent de7 &i strAns c%relat cu natura agen$il%r c%> participan$i la realiEarea pr%cesului pat%l%gic 1@C3* Multiplicarea (irusului On $esutul lim)%id determin % in)lama$ie granul%mat%as caracteristic7 mediat imun7 detecta2il 8ist%l%gic* Antic%rpii apar On sAnge &i $esuturi dup prima sptmAn de la in)ec$ie &i ating un titru maPim dup C># sptmAni*

Este clar c PCV ! =%ac un r%l esen$ial On apari$ia circ%(ir%Eei p%rcine7 dar este t%t atAt de sigur c singur acesta nu este su)icient pentru a se declan&a 2%ala* Nu se ePclude ip%teEa c On a)ar de al$i germeni iE%la$i &i cun%scu$i ca p%si2ili c%> participan$i la in)ec$ie 1(irusuri7 2acterii3 enumera$i mai sus7 s ePiste &i un alt )act%r7 imp%rtant sau c8iar decisi(7 dar de%camdat neidenti)icat* Ceea ce s>a remarcat cu certitudine este )aptul c7 de&i PCV ! este preEent On ma=%ritatea e)ecti(el%r7 On unele e)ecti(e se declan&eaE clinic in)ec$ia7 su2 )%rma PML'7 iar On altele nu*

Ta<,ou, 0,ini0
Mani)estrile clinice ale in)ec$iei cu PCV ! sunt (ariate7 depinEAnd de (Arsta animalel%r &i de natura )act%ril%r cu care se as%ciaE* Principalele mani)estri sunt descrise On cadrul a&a>numitului .indro9 0a&e0tizant 9u,ti.i.te9i0 a, (or0i,or /n$r0a$i7 c%nsiderat cea mai imp%rtant &i )rec(ent )%rm de mani)estare a in)ec$iei cu PCV !7 dar PCV ! p%ate )i iE%lat &i din alte sindr%ame7 caR tremurul c%ngenital al purceil%r sugari 1CTNP37 pneum%nii7 enterite7 dermatite7 ne)rite sau tul2urri de repr%duc$ie7 On care in)ec$ia cu PCV !7 de regul7 se pare c e(%lueaE On as%ciere cu alte cauEe* +up % de)ini$ie dat de '%rden7 citat de 'egales &i c%l* 1!@37 un p%rc sau un grup de p%rci se p%ate spune c su)er de PMG$ dac se Ontrunesc simultan urmt%arele c%ndi$iiR @* EPist mani)estri clinice caracteristice7 care includ OntArEierea On cre&tere &i deE(%ltare7 sl2irea7 dispneea7 lim)%n%dita ing(inal &i7 %caEi%nal7 anemie sau icter* !* EPist leEiuni 8ist%l%gice caracteristice On $esutul lim)%id 1deple$ie lim)%citar &i in)lama$ia granul%mat%as7 cu preEen$a incluEiil%r (irale la cel pu$in un su2iect3* B* PCV ! p%ate )i detectat On $esutul lim)%id leEi%nat7 la p%rcii a)ecta$i* C%ndi$iile de mai sus tre2uie c%nsiderate ca minim %2ligat%rii pentru a se putea (%r2i de PML'7 dar la acestea se p%t aduga &i alte (ariate mani)estri7 respirat%rii7 digesti(e sau cutanate7 generate ca reEultat al as%cierii cu di(er&i al$i )act%ri7 in)ec$i%&i sau nein)ec$i%&i* Pe de alt parte7 se &tie c sl2irea purceil%r On$rca$i nu den%t neaprat diagn%sticul de PML'7 cAt &i

c CTNP7 tul2urrile respirat%rii7 de repr%duc$ie sau cutanate )ac parte din sindr%ame care p%t a(ea multiple alte cauEe* T%cmai pentru a distinge mani)estrile dat%rate in)ec$iei cu PCV ! reunite On acest capit%l su2 titlul de 0ir0o-iroza (or0inC de alte cauEe care p%t c%nduce la acelea&i e)ecte7 este util de)ini$ia de mai sus* M%r2iditatea este de regul redus &i numai rare%ri p%ate a=unge la #"T7 dar ma=%ritatea caEuril%r ePprimate clinic sunt letale* +e&i a )%st primul sindr%m 1@IIC3 din care a )%st iE%lat PCV !7 tre9uru, 0ongenita, a, (ur0ei,or nou=n.0u$i DCTNP* a )%st ulteri%r numai rare%ri diagn%sticat ca a(And eti%l%gie (iral7 )iind pr%2a2il adesea pus pe seama alt%r cauEe 18ip%glicemie7 2%ala lui Au=esE<?3* 'e caracteriEeaE prin mi%cl%nii la purcei On prima sptmAn de (ia$7 care se accentueaE cAnd animalele sunt agitate* Purceii a)ecta$i rmAn On decu2it prelungit7 nu se mai alpteaE &i On cele din urm m%r7 On ma=%ritatea caEuril%r* Nn primele Eile de (ia$ ale purceil%r7 2%ala p%ate )i semnalat7 ca tremur c%ngenital7 numai la pr%genii pr%(eni$i din scr%a)e lipsite de antic%rpii speci)ici* ,n alt sindr%m7 pus pe seama PCV !7 cel pu$in On unele caEuri7 este .indro9u, de der9atit=nefrit a (or0i,or7 care se c%nstat la (Arsta de @!>!! sptmAni &i se caracteriEeaE prin dermatit 8em%ragic7 l%caliEat On special On regiunea ing(inal &i scr%tal7 edemul c%apsei &i a articula$iil%r* i On aceast )%rm7 m%r2iditatea este scEut7 dar letalitatea este de peste G"T* 0%arte recent7 a )%st d%(edit c PCV ! se transmite transuterin &i transplacentar7 putAnd pr%duce singur7 )r participarea alt%r agen$i7 m%arte em2ri%nar sau )etal7 cu a(%rt sau )tare prematur7 preEen$a leEiunil%r 8ist%l%gice speci)ice &i a unei mari cantit$i de (irus multiplicat On $esuturile )etale de elec$ie 1@D3*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Nn CTNP ta2l%ul m%r)%pat%l%gic )ie c este necaracteristic7 )ie c leEiunile macr%> sau micr%sc%pice lipsesc cu des(Ar&ire7 cu ePcep$ia demieliniErii neur%nil%r din mdu(a spinrii7 dar t%cmai lipsa leEiunil%r la purceii de pAn la (Arsta de @">@! Eile7 cu simpt%mele descrise7 tre2uie s c%nduc la includerea circ%(ir%Eei pe lista 2%lil%r suspecte7 pentru care se s%licit c%n)irmare*

Nn caEul PMG$ leEiunile sunt relati( numer%ase &i (ariate7 caracteristic )iind d%ar inc%nstan$a acest%ra* Cele mai )rec(ente leEiuni suntR lim)aden%patia generaliEatF pneum%nia intersti$ialF splen%megaliaF ne)rita intersti$ialF anemia sau icterulF Ongr%&area muc%asei intestinale &i mrirea On (%lum a lim)%n%duril%r meEentericeF On )%rma der9atit=nefrit se p%t gsi leEiuni de dermatit 8em%ragic On special On E%na ing(in%>scr%tal7 ne)rit 8em%ragic &i edemul c%apsel%r &i al articula$iil%r* /a examenul ,istologic7 cele mai )rec(ente leEiuni suntR deple$ie lim)%id generaliEatF in)iltra$ie lim)%8isti%citar generaliEat &i in)lama$ie granul%mat%as7 cu preEen$a de celule sinci$ialeF 2r%n8%pneum%nie lim)%8isti%citar intersti$ialF une%ri se gsesc incluEii 2aE%)ile intracit%plasmatice On 8isti%cite 1@B3F On l%caliEarea intestinal7 se c%nstat enterit granul%mat%as*

Diagno.ti0
+iagn%sticul CP nu este u&%r de pus7 de%arece nu t%tdeauna cAnd se c%nstat mani)estri clinice &i leEiuni ca cele descrise la CP7 diagn%sticul este de CP &i nu t%tdeauna cAnd se identi)ic PCV ! sau antic%rpii c%respunEt%ri7 se c%n)irm diagn%sticul de CP7 de%arece PCV ! este un (irus u2ic(itar7 care p%ate )i identi)icat &i On alte situa$ii* 'e p%ate (%r2i despre 0ir0o-iroza (or0in ca 2%al7 respecti( despre PML'7 CTNP sau P+N' 1sindr%mul de dermatit>ne)r%patie p%rcin3 sau alte sindr%ame On care este implicat PCV !7 numai dac se Ondeplinesc am2ele c%di$iiR se c%nstat simpt%me &i leEiuni macr%> &i micr%sc%pice de CP &i se &i identi)ic PCV ! sau amprenta lui imun%l%gic* Re)erindu>se la cel mai imp%rtant dintre sindr%amele On care este implicat PCV ! M PML' M 'egales &i c%l* 1!@3 atrag aten$ia asupra

necesit$ii e(itrii c%n)uEiei dintre infe0$ia 0u PCV + &i .indro9u, PMG$* Aut%rii cita$i merg mai departe7 artAnd c nici c8iar c%nstatarea sl2irii pr%nun$ate7 cu dem%nstrarea preEen$ei PCV ! On $esuturi nu den%t Ont%tdeauna diagn%sticul de PML'7 pentru c sl2irea ar putea s se dat%reEe alt%r cauEe7 iar preEen$a PCV ! p%ate )i OntAmplt%are* +in acest m%ti( ei rec%mand ePtinderea in(estiga$iil%r de diagn%stic de la2%rat%r &i spre celelalte entit$i7 c%n)unda2ile cu PML'* Pe de alt parte7 nu tre2uie uitat c PML' p%ate )i diagn%sticat On e)ecti(e cu m%rtalitate ridicat7 dar &i On e)ecti(e cu m%rtalitate minim &i 2une per)%rman$e pr%ducti(e 1!@3* Nn primul caE7 dac diagn%sticul de PML' a )%st sta2ilit la @>! caEuri7 se p%ate preEuma c apr%ape t%ate caEurile7 dac nu c8iar t%ate caEurile de m%rtalitate similare se dat%reaE PML'* Nn principiu7 se p%ate sta2ili diagn%sticul de PML' atunci cAnd se Ondeplinesc simultan cele trei c%ndi$ii puse de '%rden7 men$i%nate la ta2l%ul clinic* +e mare imp%rtan$ On sta2ilirea diagn%sticului este c%nstatarea ePisten$ei c%rela$iei dintre se(eritatea leEiunil%r 8ist%l%gice din $esutul lim)%id &i Oncrctura (iral a aceluia&i $esut7 c%nstatat prin te8nici de imun%8ist%c8imie 1care detecteaE antigenul3 &i de 8i2ridiEare in situ7 care detecteaE acidul nucleic* Numai leEiunile se(ere7 c%relate cu % mare densitate (iral pledeaE indu2ita2il pentru PML' e(%luti(7 de%arece di)eren$a dintre PML' &i in)ec$ia su2clinic c%nst t%cmai On 5cantitatea de (irus detectat On $esuturile de elec$ie sau On serul sanguin* Cele mai preta2ile pr%2e pentru diagn%stic sunt %rganele &i $esuturile lim)%ideR t%nsilele7 lim)%n%durile7 ile%nul &i splina7 dar &i pulm%nul7 )icatul &i rinic8ii* O te8nic de 2i%l%gie m%lecular7 care se preteaE )%arte 2ine &i este rec%mandat pentru cuanti)icarea (irusului din $esuturi7 este PCR* 'egales &i c%l* 1!@3 sunt de prere c utiliEarea PCR On diagn%sticul PML' este % c8estiune de (iit%r7 dar c detectarea leEiunil%r 8ist%l%gice7 plus detectarea cantitati( a (irusului prin te8nici imun%8ist%c8imice &i de 8i2ridiEare rmAne de%camdat met%da cea mai rec%manda2il &i accesi2il*

Pentru diagn%sticul PML' au mai )%st rec%mandate &i alte te8nici7 ser%l%gice sau (irus%l%gice 1iE%larea &i detectarea antigenului sau gen%mului37 dar numai cu (al%are %rientati( sau pentru m%nit%riEarea dinamicii in)ec$iei7 de%arece simpla dem%nstrare a preEen$ei (irusului sau antic%rpil%r nu este su)icient pentru diagn%stic7 dat )iind caracterul u2ic(itar al acestei in)ec$ii On )erme7 cu sau )r PML'* Pentru determinarea titruril%r de antic%rpi au )%st puse la punct cAte(a te8nici imun%enEimatice* Cu a=ut%rul acest%ra s>a c%nstatat7 la marea ma=%ritate a purceil%r ePamina$i7 ePisten$a un%r titruri ridicate la na&tere7 care scad la minimum On m%mentul On$rcrii &i ap%i cresc din n%u7 de data aceasta ca reEultat al imuniErii acti(e* Nn )ermele cu PML' ser%c%n(ersia se c%releaE 1dar nu )%arte strict3 cu ePisten$a m%r2idit$ii* IE%larea (irusului pe culturi celulare7 imun%)lu%rescen$a indirect7 ser%neutraliEarea (irusului &i alte te8nici7 p%t s detecteEe in)ec$ia7 dar sunt de mic (al%are pentru diagn%stic7 t%t din cauEa caracterului u2ic(itar al in)ec$iei cu PCV !7 respecti( a )aptului c simpla detectare a preEen$ei (irusului sau a antic%rpil%r speci)ici lui nu este su)icient pentru de)initi(area diagn%sticului*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Msurile generale menite s pre(in apari$ia atAt a 2%lil%r mai mult sau mai pu$in c%ntagi%ase7 cAt &i a cel%r c%ndi$i%nate7 au darul de a pre(eni On mare msur &i apari$ia circ%(ir%Eei p%rcine7 su2 di)eritele sale )%rme* Nn general7 CP nu O&i )ace apari$ia On )ermele cu circuit Onc8is On care nu e(%lueaE di(erse 2%li curente ale p%rcil%r7 iar c%ndi$iile de alimentare &i igien sunt 2une* AtAt pr%)ilaPia general7 cAt &i c%m2aterea 2%lii este Ongreunat de )aptul c nu se cun%sc su)icient de 2ine circumstan$ele On care apare 2%ala &i care sunt )act%rii determinan$i7 cu ePcep$ia r%lului PCV !* 'e rec%mand eliminarea7 pe cAt p%si2il7 a )act%ril%r de stres &i tratamentul cel%rlalte 2%li care OntAmplt%r e(%lueaE On e)ecti( &i care ar putea =uca un r%l imp%rtant On apari$ia &i e(%lu$ia CP*
Bibliografie 1. A7ram, Eu-+nia., A7ram, N. 1!!;#, Re .Rom. de Med. Vet., ;, 1, ';

,n tratament speci)ic eti%l%gic7 care s (iEeEe neutraliEarea PCV ! nu ePist7 dar ePist tratamente pentru celelalte 2%li care p%t s p%ten$eEe in)ec$ia cu PCV !7 cum sunt enterita c%li2acilar7 anaer%2i%Ea7 c%ccidi%Ea7 pneum%nia enE%%tic7 rinita atr%)ic7 pleur%pneum%nia p%rcului7 2%ala -l\sser7 diareea de dup On$rcare7 aden%mat%Ea intestinal* +e asemenea7 se ac$i%neaE imun%pr%)ilactic pentru eliminarea (ir%Eel%r sau 2acteri%Eel%r pentru care ePist (accinuriR PRR'7 pneum%nia enE%%tic7 enterita c%li2acilar7 anaer%2i%Ee7 lept%spir%E &i altele* Nn aceast pri(in$ Ons7 au )%st aduse d%(eEi c%ncludente pentru unele (accinuri7 cum sunt (accinurile c%ntra pneum%niei enE%%tice &i pleur%penum%niei p%rcului7 care p%t une%ri nu s diminue ci s ePacer2eEe e(%lu$ia PML' On e)ecti(* Nn ast)el de caEuri tre2uie cumpnit dac riscul este mai mare renun$And la (accinrile respecti(e sau men$inAnd (accinrile7 sup%rtAnd pierderile cauEate de PML'* O aten$ie de%se2it tre2uie ac%rdat scr%a)el%r gestante7 scr%a)el%r lactante7 purceil%r sugari &i7 mai ales7 purceil%r On$rca$i* Ceea ce se impune de )apt este respectarea cu stricte$e a tutur%r n%rmel%r te8n%l%gice &i igienice pri(indR densitatea7 micr%climatul7 l%tiErile7 )ura=area7 adparea etc* Pentru e(itarea sau eliminarea agen$il%r pat%geni7 se mai rec%mand deEin)ec$ii rigur%ase7 cu su2stan$e acti(e )a$ de PCV !7 ca cele men$i%nate la eti%l%gie 1!"3 &i respectarea cu stricte$e a principiului 5t%tul plin>t%tul g%l 7 cruia 6assing 1@"3 Oi ac%rd cea mai mare imp%rtan$* Cu t%ate c ist%ria cun%a&terii circ%(ir%Eei este de dat recent7 literatura semnaleaE de=a un recul al inciden$ei &i pre(alen$ei CP pe plan m%ndial7 numai ca urmare a aplicrii un%r msuri generale7 ca cele enumerate mai sus* As%cierea imun%pr%)ilaPiei la c%mplePul msuril%r de pr%)ilaPie &i c%m2atere a CP7 de&i se )ac cercetri pentru %2$inerea un%r (accinuri e)icace7 nu are perspecti(e imediate7 )iind limitat de anumite c%nsiderente de %rdin imun%l%gic &i ec%n%mic*

&.

Barna, >., 0+u&d+a, .., 3op, M. 1!!;#, !ul. Inform.

Romvac, ., 2, 13

$. 2.

'. ". ;. %.

!.

1(. 11. 1&.

1$.

12.

Caln+/, B.W. 1!!;#, Diseases of #oultr,,1(<+d >oDa Stat+ :ni7+r6ity 3r+66, Am+6, >oDa, :SA Ca6tro, A.E., 4+u6ch+l+, W.3. 1!!&#, Veterinar, Diagnostic Virolog, 4 A #ractitioner:s )uide, Mo65y E+ar Boo/ St.Loui6, Baltimor+, Bo6ton, London, 3hilad+lphia, Sydn+y, 0oronto Clar/, E.,. 1!!;#, #roc. AAS#, 2!! Coman, 0., 0+u&d+a, .. 1!!;#, !ul. Inform. Rom ac, %, &, 1 Coman, 0., 0+u&d+a, .., >aco5, M., Co6t+a, 9. 1!!;#, Bul. >n)orm. Rom7ac, %, &, && ,au7r+au, 4. &((1#, #orcine Circo irus %pdate #ork production on lin+# DDD.5an))por/. caPprocP&((1pd)PChap('<,au7r+au.pd) acc+6at 1!.(%.&((2# 4al5ur, 3.,., @pri+66in-, 0anCa., 4oo-land, Marlin., 0hac/+r, Eil++n., Eu, S., M+n-, H.J., #CVG Associated Diseases7 Research and Diagnostic %pdate DDD. u6c.ia6tat+.+duP11($P6Din+.htm acc+6at 1%.(!.&((2# 4a66in-, A<,., Lor+n*+n, B., 4+i6+l, C., @l6+n, 3., 9ahl Winth+r, K. &((2#, #roceedings Int. #ig Vet. Societ,, B6th Congress, &;.("<1.(;, 1, 1$ 4in+6, R.K., Lu/+rt, 3.9. 1!!2#, #roc. AAS#, $22 LaDton, 9.E.B., RaDdon, 0., Ba6tian+llo, S.S., John6ton+, A.C., Morri6, R.S. &((2#, #roceedings Int. #ig Vet. Societ,, B6th Congress, &;.("<1.(;, 1, 1( Ma+6, R., .ilni6, A., Ramo6<.ara, J., Mullan+y, 0., ,rim+6, S., 4an+6, 9. 1!!!#, +CI #roceedings and *ational Conference on Animal Health DDD. animala-ricultur+.comP...P3CRV&(5a6+dV&( d+t+ctionV&(andV&(charact+ri*ationV&(o)V&(por cin+V&(circo7iru6.htm acc+6at 1".(%.&((2# M+r+dith, M. &(($#, #M'S and #orcine Circo irus4 *e/ Research DDD.aa67.or-Pn+D6P6tory. phpSidT2'; acc+6at 1%.(!.&((2#

1'. 1". 1;.

1%. 1!. &(. &1.

&&. &$.

&2. &'. &".

Mo-a, MBn*at, R., .olintir, .., 3anait+6cu, Sanda., Ji7n+6cu, >., K+li/o7, B., Cr+$u, E. 1!;;#, +ucr. &t. I.A. $imi&oara, H>., 121 Ni+l6+n, J., Lad+/Ca+r 4an6+n, A.<S., Bill+<4an6+n, .., Loh6+, L., Botn+r, A. &((2#, #roceedings Int. #ig Vet. Societ, B6th Congress, &;.("<1.(;, 1, 12 @pri+66ni-, 0., And+r6on, M.S., Roth6child, M.8., E7an6, R.B., 8+nauI, M., M+n-, H.J., 4al5ur, 3.,. &((2#, #roceedings Int. #ig Vet. Societ,, B6th Congress, &;.("<1.(;, 1, 1& 3+6+/, Linda. 1!!2#, #sittacine !eak and <eather Disease http1PPDDD. th+a7iar y.comP61&!'<''.6html acc+6at 1".(%.(2# Ritchi+, B. #sittacine !eak and <eather Disease http1PPp+tplac+.n+t6cap+.comParticl+6PartShoD.a6pS art>9T'1! acc+6at 1".(%.&((2# Roy+r, R.>., NaDa-it-ul, 3., 4al5ur, 3.,., 3aul, 3.3. &((1#, ". S/ine Health #rod. !, &%1 S+-al+6, J., Cal6ami-lia, M., 9omin-o, M. &(($#, Eth International on 0merging and Re4emerging #ig Diseases Rom+ Jun+ &!th<July &nd, &(($, DDD. unipr.itPapraP)ac7+tPdipPdip6aPricPprr6&(($P1'(<'&pd) Shan+, S. $he #oultr, disease handbook, DDD. a6a6+a.comPpd<6+ct&.htmlU an+mia acc+6at 1!.(%.(2# Sipo6, W., 3i+t6chmann, 3., EI+l, B., 4o)5au+r, ,., Schilch+r, 8., Willh+im, M., Schmoll, 8. &((2#, #roceedings Int. #ig Vet. Societ,, B6th Congress, &;.("<1.(;, 1, 1; OOO &((2#, DDD. nc5i.nlm.nih.-o7P>C0.d5P>ct7P)6R circo.htm acc+6at 12.(%.&((2# OOO Control CAV from the Hens through the #rogen, DDD.i d+II.comPproductionPli7+6toc/poultryn+D6Pn+ D6l+tt+rmay($.c)m acc+6at 1!.(%.(2# OOO #sittacine !eak and <eather Disease http1PPnim5at.murdoch.+du.auPca)Pp5)d.htm acc+6at 1".(%.&((2#

Ca(. 8

Infe0$ii (rodu.e de -iru.uri din fa9. #e(adna-iridae


R. Moga Mnzat

0amilia 5epadnaviridae cuprinde (irusuri de )%arte mare imp%rtan$ pentru pat%l%gia uman M ca agen$i eti%l%gici ai un%r 8epatite in)ec$i%ase >7 dar de redus imp%rtan$ pentru pat%l%gia (eterinar7 de&i7 (irusuri apar$inAnd acestei )amilii au )%st iE%late &i de la unele specii de primate n%numane7 precum &i de la unele specii de r%Et%are &i psri 1B3* +enumirea taP%nului deri( de la ,epa ] )icat &i dna ] acid deE%Piri2%nucleic 1gr3* Nn )am* 5epadnaviridae sunt grupate cAte(a (irusuri7 c%nstituite din nucle%capsid &i an(el%p* -en%mul acest%ra c%nst dintr>% singur m%lecul circular de A+N7 par$ial m%n%catenar M par$ial du2lucatenar* Nucle%> capsida are simetrie ic%saedral &i un diametru de !G>B" nm* +iametrul (iri%nului 1an(el%pat37 %2i&nuit de )%rm s)eric7 este de C!>CH nm 1C37 dar este destul de ple%m%r)7 adesea )ilament%s* 6epadna(irusurile au un m%d particular de multiplicare7 On nucleul 8epat%citel%r7 cu a=ut%rul un%r re(ers transcriptaEe* A+N>ul (iral se integreaE On A+N>ul 8epat%citel%r7 unde rmAne On stare de laten$ un timp7 putAnd s declan&eEe7 On anumite circumstan$e7 deE(%ltarea unei 8epatite sau a unui carcin%m 8epat%celular7 la anumite specii* PreEint % e(ident speci)icitate de specie7 pentru anumite gaEde &i un marcant tr%pism pentru $esutul 8epatic7 )iind capa2ile s induc in)ec$ii de lung durat7 la t%ate gaEdele* 6epadna(irusurile c%n$in C pr%teine distincte antigenic7 dintre care una On nucle%capsid &i trei On an(el%p 1'7 M &i L37 antigene pe 2aEa cr%ra se identi)ic purtt%rii de (irus7 2%lna(i clinic sau asimpt%matici7 cu a=ut%rul un%r teste speci)ice* C%ncentra$ia On sAngele 2%lna(il%r cr%nici7 On anumite m%mente7 este atAt de mare7 la %m &i

marm%te7 OncAt a=unge une%ri la @"@B particule (iraleJml 1C3* Culti(area 8epadna(irusuril%r este p%si2il7 pe anumite culturi celulare7 dar se )ace cu di)icultate &i7 din aceast cauE7 se practic mai mult On lucrri de cercetare* Fa9. He!adnaviridae include d%u genuriR genu, Ort o e!adnavirus genu, Avi e!adnavirus +in genu, Ort o e!adnavirus )ac parte speciileR > Around s=uirrel ,epatitis B virus7 pat%gen pentru (e(eri$eF > Ooodc,ucC ,epatitis B virus, pat%gen pentru marm%teF > OoolE monCeE ,epatitis B virus, pat%gen pentru maimu$ele lAn%ase7 dar transmisi2il ePperimental &i la alte specii de maimu$eF > 5epatitis B virus #5BG& M agentul eti%l%gic al 8epatitei B a %mului7 care alturi de (irusurile 8epatitei A 1Picornaviridae37 8epatitei C 10laviviridae37 8epatitei delta 1Girusul defectiv3 &i 8epatitei E 1Caliciviridae37 c%mpune grupul (irusuril%r 8epat%tr%pe umane7 resp%nsa2ile de un numr )%arte mare de Om2%ln(iri gra(e cu sindr%m 8epatic la %m* 6BV are % reEisten$ remarca2il )a$ de ac$iunea agen$il%r )iEici &i c8imiciR reEist peste D %re la p6>ul acid de !7C &i C %re la D" C7 ca &i la ac$iunea alc%%lului7 2etapr%pi%lact%nei &i a radia$iil%r u*(*7 dar este distrus de temperatura de )ier2ere* Cl%rul acti(7 la c%ncentra$iile uEuale7 practica2ile pentru steriliEarea apei p%ta2ile7 nu Ol distruge 1#3* 'e apreciaE c peste B#" de mili%ane %ameni7 adic mai mult de #T din p%pula$ia Terrei sunt purtt%ri cr%nici ai (irusului 8epatitei

Fnfec$ii produse la animale de virusuri din 1am. He!adnaviridae

D@

umane B 1V6,B37 t%talul anual al decesel%r dat%rate acestui agent eti%l%gic ridicAndu>se la apr%Pimati( @7# mili%ane7 dintre care On H"T din caEuri7 cu diagn%sticul de carcin%m 8epat%celular 1!3* Nn pat%geneEa 2%lii7 un r%l decisi( Ol are &i c%mp%nenta imun%l%gic de pertur2are a mecanismel%r de aprare um%ral &i celular* 'ingura surs primar de in)ec$ie pentru %m pare a )i repreEentat t%t de %m7 respecti( de pers%anele 2%lna(e clinic sau de purtt%ri asimpt%matici* Nici % specie de animale nu a putut )i d%(edit ca surs de in)ec$ie pentru %m* ,nele specii de maimu$e au putut )i in)ectate ePperimental cu V6,B7 dar acestea Onc nu au )%st identi)icate &i ca reEer(%r natural de in)ec$ie pentru %m 1!3* 6epatita (iral a marm%tel%r a )%st prima &i cea mai 2ine studiat dintre 8epadna(ir%Eele animalel%r7 dup ce a )%st identi)icat &i descris (irusul 8epatitei B umane7 actualmente ser(ind c8iar ca m%del ePperimental pentru studiul 8epatitei B umane* Marm%tele in)ectate cu 8epadna(irusul speci)ic 1Ooodc,ucC ,epatitis virus M L6V3 )ac % 8epatit se(er7 ce e(%lueaE spre carcin%m 8epat%celular sau spre cir%E 1D3* Agentul eti%l%gic al 8epatitei marm%tel%r este apr%piat taP%n%mic de (irusul 8epatitei B umane7 dar nu identic7 din care cauE a )%st Oncadrat On acela&i gen M >rt,o,epadnavirus M dar ca specie distinct7 su2 denumirea de Ooodc,ucC ,epatitis virus. L6V a )%st identi)icat de%camdat numai On America de N%rd &i cun%a&te % distri2u$ie ge%gra)ic )%arte neuni)%rm7 pe terit%riul ',AR la antip%Ei se gsesc unele state7 ca Pens?l(ania7 Ne: Verse? &i Mar?land7 unde inciden$a in)ec$iei cu L6V 1sta2ilit prin identi)icarea antigenel%r sau a antic%rpil%r On sAnge3 a atins #IT7 On timp ce On alte state aceasta a )%st de su2 !T 1D3* Nn statele cu inciden$ ridicat a reactan$il%r p%Eiti(i au )%st preEente &i cele mai multe caEuri diagn%sticate clinic sau anat%m%pat%l%gic* +e regul7 leEiunile au )%st limitate la )icat 1rare%ri cu metastaEe pulm%nare3 &i au a(ut un caracter ne%plaEic7 de 8epat%carcin%m7 de cir%E sau de 8epatit cr%nic7 cu sau )r cuprinderea pr%li)erati( a canalel%r 2iliare 1D3* O p%Ei$ie taP%n%mic aparte 2aEat pe pr%priet$ile m%leculare &i 2i%l%gice cu t%tul

particulare7 unice On lumea (erte2ratel%r7 % %cup virusul defectiv al ,epatitei delta, care se iE%leaE din in)ec$ii naturale ale %mului7 dar care a )%st transmis ePperimental &i la marm%te* Acesta a )%st Oncadrat pr%(iE%riu On genul $eltavirus &i se caracteriEeaE din punct de (edere 2i%l%gic prin )aptul c pentru multiplicare7 al crei mecanism este Onc neclar7 necesit preEen$a simultan On $esutul de elec$ie a (irusului 8epatitei B* In)ec$ia simultan cu (irusul 8epatitei B7 &i a (irusului de)ecti( se s%ldeaE cu % e(%lu$ie mult mai gra( decAt On caEul in)ec$iei simple7 cu (irusul 8epatitei B7 terminat On m%d curent prin cir%E 8epatic 1C3* Virusurile7 ca &i leEiunile c%nstatate la (e(eri$e &i la mai multe specii de sperm%)ili sunt similare cu cele c%nstatate la marm%te* In a)ar de aceste specii (irale acceptate &i cuprinse On lista ICTV 1@3 ca )cAnd parte din )am* 5epadnaviridae7 genul >rt,o,epadnavirus, au mai )%st pr%puse de curAnd &i alte (irusuri7 )%arte apr%piate de (irusul 8epatitei B7 iE%late de la cimpanEei7 gi2%ni7 urangutani &i mai ales7 de la maimu$a>pian=en* Nn genu, Avi e!adnavirus, au )%st incluseR > $ucC ,epatitis B virus 1+6BV37 pat%gen pentru ra$e &i > 5eron ,epatitis B virus 166BV37 iE%lat de la c%c%stArci* +e curAnd a mai )%st pr%pus ca )cAnd parte din acest gen &i > 2ossH goose ,epatitis B virus 1R6BV3* +intre 8epadna(irusurile pat%gene pentru psri7 primul7 &i M dup cAte se pare M cel mai imp%rtant ca )rec(en$ &i implica$ii pat%l%gice7 este virusul ,epatitei ra$elor de tip B, cun%scut su2 denumirea %)icial de $ucC ,epatitis B virus 1@3* Identi)icat ini$ial la ra$ele d%mestice de Pe<ing7 +6BV a )%st ap%i iE%lat din leEiuni 8epatice &i de la alte rase de ra$e7 dar &i de la gA&te* Acest (irus are % mai larg distri2u$ie ge%gra)ic decAt L6V7 )iind identi)icat &i On Eur%pa &i Asia* Tre2uie men$i%nat7 t%tu&i7 c atAt On in)ec$ia natural cAt &i On cea ePperimental7 +6BV este mult mai pu$in agresi( decAt 8epadna(irusurile mami)erel%r7 in)ec$ia )iind urmat de leEiuni 8epatice7 cu caracter in)lamat%r7 mai ales la 2%2%ci7 dar &i la ace&tia este urmat )rec(ent de (indecare &i aut%steriliEare 1D3*

Boli virotice i prionice ale


+6V @ &i B7 de astr%(irusuri &i de 8erpes(irusul pestei ra$el%r*

+6BV tre2uie s )ie luat On c%nsiderare On diagn%sticul di)eren$ial al 8epatitel%r (irale ale 2%2%cil%r de ra$7 alturi de pic%rna(irusurile
Bibliografie 1. Buch+n<@6mond, C. &(($#, Hepadna iridae, http1PPDDD. nc5i.nlm.nih.-o7P>C0.d5P>C0.dBP$(((( (((.htm acc+6at 1'.1&.&((2 &. Ciu)+cu, El7ira SBn*iana. &(($#, Virusologie medical, Ed. M+dical Na$ional, Bucur+&ti $. Lan)ord, R.E., Cha7+*, 9., Barr+ra, A., Bra6/y, M. &(($#, "ournal of Virolog,, ;;, 12, ;%12 2. Murphy, 8.A., ,i556, E.3.J., 4or*in+/, M.C, Studd+rt, M.J. 1!!1#, Veterinar, Virolog,, 0hird

'. ".

+d., Acad+mic 3r+66, San 9i+-o, London, Bo6ton, N+D Eor/, Sydn+y, 0o/yo, 0oronto Rpunt+an, ,h., Boldi*ar, E. &((&#, Virusologie special eterinar, Ed. Acad+mic 3r+6, Bucur+&ti 0+nnant, B.C., ,+rin, J.L. &((1#, $he 'oodchuck Model of Hepatitis ! Virus Infection, I+AR "ournal 9nline7 Animal Models of Hepatitis, 2&, &

Ca(. 7

Bo,i (rodu.e de -iru.uri din fa9. #er(e.-iridae


Con.idera$ii etio,ogi0e genera,e

D3

C. Va.iuC P. tiu<eC R. Moga Mnzat

R. Moga Mnzat Fami)ia Her!esviridae este una din cele mai cuprin-toare familii de virusuri, care au fost i-olate de la in! secte, reptile, amfibieni, molu&te, psri &i de la aproape toate speciile de mamifere, ca infec$ii asimptomatice sau producnd boli specifice, bine conturate anatomoclinic. 5erpesvirusurile au dimensiuni de aproximativ ") nm #"( !( & &i sunt constituite dintr!o nucleocapsid cu simetrie icosaedric, de aproximativ " nm diametru, cu "1( capsomere formate dintr!o singur molecul li! near, dublu catenar, de A$%. 2eplicarea se produce intranuclear, iar difu-area infec$iei n $esuturi &i excre$ia virusului se reali-ea- lent. $up spectrul ga-delor de la care au fost i-olate, virusurile din fam. Her!esviridae au fost clasificate n trei subfamilii: A)! a er!esvirinae0 *eta er!esvirinae &i Gamma er!esvirinae. 0iecare subfamilie cuprinde mai multe genuri &i fiecare gen include mai multe specii de virus, recunoscute ca atare n 7th Report (2001) of International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) dintre care unele produc entit$i morbide bine conturate anatomoclinic, cunoscute ca boli distincte, cu diverse denumiri #tabelul " coloana )& *&i acestea vor fi descrise individual n cele ce urmea-! n timp ce implica$iile patologice ale celorlalte virusuri i-olate, identificate, inregistrate taxonomic oficial de FCDG &i pre-entate n tabelul " #coloana 7& sunt, deocamdat, mai pu$in cunoscute. Dabelul " C,a.ifi0area -iru.uri,or din fa9. Her!esviridae izo,ate de ,a -erte<rate &i i9(,i0a$ii,e ,or (ato,ogi0e
$u<fa9i,ia ) Alp8a8erpes(irinae 1spectru de gaEd larg3 enu, + 'impleP(irus $(e0ii de ,a 0are .e izo,eaz 1 8 Bovine ,erpesvirus ( <o-ine Cercopit,ecine ,erpesvirus maimu$e7 &%> ", (, "1 2%lan7 c%2ai7 &%arece7 %m Ateline ,erpesvirus " maimu$a> pian=en 5uman ,erpesvirus ", ( %m Bovine ,erpesvirus " <o-ine Bovine ,erpesvirus ) <o-ine Bubalin ,erpesvirus " 2u2aline Caprine ,erpesvirus " caprine Cervid ,erpesvirus ", ( cer(ide <=uid ,erpesvirus " e0-ine $(e0ia de -iru. <=uid ,erpesvirus + <=uid ,erpesvirus 8 e0-ine ec(ine Entitatea (rodu. 7 te)ita u)cerativ er!etic

Varicell%(irus

rinotra eita in1ec$ioas ence1a)ita vira) $ovin

avortu) cu virus a) ie!e)or rino!neumonia in1ec$ioas ecvin

D
) +

Boli virotice i prionice ale


1 <=uid ,erpesvirus 6 Canid ,erpesvirus " 0elid ,erpesvirus " P,ocid ,erpesvirus " .uid ,erpesvirus " Cercopit,ecine ,erpesvirus 6 5uman ,erpesvirus 7 Aallid ,erpesvirus " 1-a6V>@3 Aallid ,erpesvirus ( 1-a6V>!3 Aallid ,erpesvirus 7 1-a6V>B3 @eleagrid ,erpesvirus " Cercopit,ecine ,erpesvirus ), 8 5uman ,erpesvirus ), 8 @urid ,erpesvirus " @urid ,erpesvirus ( 5uman ,erpesvirus 1, 4 Cercopit,ecine ,erpesvirus "(, "+, ") Pongine ,erpesvirus ", (, 7 5uman ,erpesvirus + Alcep,aline ,erpesvirus " 1pred%min On A)rica &i are ca reEer(%r animalele sl2atice c%rnute3 Alcep,aline ,erpesvirus ( 1reEer(%r antil%pele &i t%pii3 >vine ,erpesvirus ( 1reEer(%r %(inele &i caprinele3 Bovine ,erpesvirus + Ateline ,erpesvirus ( <=uid ,erpesvirus (, ), 4 @urid ,erpesvirus + Cercopit,ecine ,erpesvirus "4 .aimiriine ,erpesvirus ! 5uman ,erpesvirus 8 Fctalurid ,erpesvirus " 8 gaEel canide fe,ine )%c (or0ineC ier<i-oreC 0arni-ore cerc%piteci o9 ga,ina0ee 7 rinotra eita in1ec$ioas a 1e)ine)or !seudora$ie sin. $oa)a )ui Au>esz=,

5In)ecti%us lar?ng%trac8e> itis>li<e (iruses 5Mare<7s disease> li<e (irus

varice)a0 zoster )aringotra eita in1ec$ioas $oa)a )ui Mare= $oa)a )ui Mare=

gin gin curci > in)ec$ii 8erpetice maimu$e %m &%arece &%2%lan %m cerc%piteci maimu$e o9 <o-ine &i ani9a,e .,<ati0e <o-ine 1ePp*3 ani9a,e .,<ati0e <o-ine 2%(ine ec(ine &%areci maimu$e %m pe&tele >pisic

Beta8erpes(irinae 1spectru de gaEd Ongust3

C?t%megal%(irus Mur%megal%(irus R%se%l%(irus L?mp8%cr?pt%(irus

-amma8erpes(irinae 1spectru de gaEd )%arte Ongust3

R8adin%(irus

E!stein:*arr 1e$ra catara) ma)ign

1e$ra catara) ma)ign 1e$ra catara) ma)ign a $ovine)or

5Ictalurid 6erpes Mli<e (iruses

#*@* TELITA ULCERATIV4 #ERPETIC4 BOVIN4 1Bovine 3lcerative @ammillitis, PseudolumpE .Cin $isease * engl*3

". Vasiu

Te,ita u,0erati- ;er(eti0 <o-in DTU#B* este % 2%al in)ect%c%ntagi%as7 (ir%tic7 OntAlnit mai ales la 2%(inele &i 2u2alinele On lacta$ie7 caracteriEat prin pr%cese necr%tic%>ulcerati(e l%caliEate Onde%se2i pe mamel%ane*

minute la #"%C7 dar se c%nser( mai multe luni la C C &i peste @" ani la M!"%C*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(e7 On c%ndi$ii naturale7 2%(inele d%mestice &i 2u2alinele 1.Encerus caffer3 On lacta$ie &i Onde%se2i primiparele On primele !>@" Eile dup parturi$ie* Vacile mai On (Arst sunt de=a imuniEate printr>% in)ec$ie natural anteri%ar* B%ala p%ate )i OntAlnit &i On e)ecti(ele de 2%(ine pentru carne 1C37 la masculii adul$i 1#3 ca &i la animalele de un an 1D3* In)ec$ia cu B6V>!7 e(iden$iat prin teste ser%l%gice7 este )%arte rspAndit la rumegt%arele sl2atice din A)rica7 dar la acestea nu se p%ate ePclude p%si2ilitatea ePisten$ei &i a alt%r 8erpes(irusuri Onrudite7 neidenti)icate Onc* Nn c%ndi$ii ePperimentale in)ec$ia se p%ate transmite &i la %i7 capre7 p%rci7 iepuri7 c%2ai7 &%areci etc* 1B3* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate On primul rAnd de animalele 2%lna(e7 care elimin prin epiteliile &i ePsudatele de la ni(elul leEiunil%r cutanate cantit$i mari de (irus &i ap%i de cele trecute prin 2%al7 On %rganismul cr%ra (irusul persist mult timp7 precum &i de t%ate elementele mediului Onc%n=urt%r c%ntaminate* Transmiterea se realiEeaE prin c%ntact direct7 On caEul (i$eil%r care sug de la mame 2%lna(e sau purtt%are7 ca &i prin intermediul mAinil%r Ongri=it%ril%r7 a aparatel%r de muls7 a materialel%r )%l%site pentru igiena mamelei &i c8iar prin insecte* In)ec$ia se ePtinde lent* M%r2iditatea este On medie de B"T7 )iind mai ridicat cAnd 2%ala apare pentru prima dat* Nn Eur%pa 2%ala e(%lueaE On peri%ada septem2rie>n%iem2rie7 iar On Australia On %ct%m2rie>decem2rie dat%rit )aptului c B6V>! este term%sensi2il &i se multiplic On c%ndi$ii %ptime la % temperatur in)eri%ar celei c%rp%rale* +urata de e(%lu$ie a 2%lii Ontr>un e)ecti( este D>@# sptmAni*

I.tori0C r.(ndire &i i9(ortan$


'e c%nsider c 2%ala a )%st descris pentru prima dat de Martin &i 0o,* 1)35137 care au iE%lat un (irus din ulcerele l%caliEate la ni(elul pielii mamelei la (aci &i au sta2ilit principalele sale Onsu&iri* Primele simpt%me atri2uite acestei a)ec$iuni au )%st rap%rtate de #are On )3+7 su2 numele de i9(etigo* T,6B este rspAndit On multe $ri din Eur%pa7 On ',A7 Canada7 BraEilia7 Xen?a7 Ruanda &i On Australia &i preEint imp%rtan$ ec%n%mic prin pierderile pr%(%cate de inciden$a mai crescut a mastitel%r7 reducerii pr%duc$iei de lapte cu pAn la !"T On peri%ada de e(%lu$ie clinic7 precum &i a eliminrii (acil%r cu )%rme gra(e*

Etio,ogie
Agentul cauEal este (irusul 8erpetic 2%(in ! 1Bovine ,erpesvirus!(; B6V>!3 Oncadrat On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul .implexvirus7 cu dimensiuni de @!">!"" nm* -en%mul (iral este )%rmat din A+N du2lu spiralat7 iar capsida7 cu simetrie cu2ic7 este c%nstituit din @D! caps%mere* 'e culti( pe culturi celulare de di)erite tipuri7 precum &i pe liniile celulare 0L 1pulm%n de pisic37 B6X !@7 M+BX 1rinic8i de (i$el37 VERO7 6ela 1carcin%m de c%l uterin uman3 cu pr%ducere de e)ect cit%patic e(ident On !C %re M # Eile de la in%culare 1)%rmarea de sinci$ii mari &i preEen$a incluEiil%r intranucleare %Pi)ile de tip C%:dr? A3* Testele de 'N &i I+ atest c B6V>! este Onrudit antigenic cu (irusurile 8erpetice umane @ &i ! &i )%arte pu$in cu B6V>@7 care pr%duce rin%tra8eita in)ec$i%as 2%(in* Om%l%gia sec(en$el%r de 2aE ale A+N>ului (irusuril%r 8erpetice umane @ &i ! &i cel al (irusului telitei ulcerati(e este de @C> @#T7 trei epit%pi )iind c%muni* 'tudiul genetic rele( c gena care c%deaE glic%pr%teina gB preEint un Onalt grad de %m%l%gie Ontre aceste (irusuri* +up E8lers &i c%l* 1@3 B6V>! ar descinde de la primate &i nu de la %ngulate* Virusul este eter> &i cl%r%)%rmla2il7 este inacti(at rapid de radia$iile ultra(i%lete7 de p6 B &i On B"

Patogenez
Virusul ptrunde On %rganism pe la ni(elul unei plgi cutanate* P%sed tr%pism pentru celulele dermului &i Onde%se2i pentru cele ale stratului Malpig8i* Nntr>% prim )aE (irusul rmAne On stare de laten$7 pr%2a2il On piele7 iar

reacti(area se p%ate dat%ra parturi$iei sau ac$iunii alt%r )act%ri stresan$i* Nn c%ndi$ii ePperimentale reacti(area (irusului este pr%(%cat de administrarea dePametaE%nei7 care induce reePcre$ia (irusului7 acesta putAnd )i reiE%lat din piele7 din gangli%nii ner(%&i7 'NC7 n%durile lim)atice &i de la ni(elul leEiunil%r l%cale* Epis%adele de reacti(are &i de reePcre$ie a (irusului ePplic reapari$ia leEiunil%r la =unincile primipare*

Ta<,ou, 0,ini0 &i 9orfo(ato,ogi0


Peri%ada de incu2a$ie este de C>@" Eile* 'e descriu trei )%rme m%r)%clinice de 2%al for9a 0,a.i0C for9a 9a9ar &i for9a genera,izat 1!3* For9a 0,a.i0* Pe pielea unuia sau a mai mult%r mamel%ane apar plci indurate al2ici%ase sau translucide7 sensi2ile7 de @7">!7# cm lungime7 care de(in cian%tice &i se separ de $esuturile snt%ase printr>% E%n de ePsuda$ie ser%as7 iar On gr%simea epidermului &i Onde%se2i la =%nc$iunea mamel%nului cu mamela7 se )%rmeaE % (eEicul de @>! cm7 de %2icei alungit7 cu pere$ii su2$iri &i care se sparge u&%r cu %caEia mulsului sau a suptului* E(%lu$ia este rapid OncAt7 une%ri7 On decurs de !C %re7 t%at supra)a$a mamel%nului p%ate )i cuprins de un pr%ces ulcerati( care7 On m%d %2i&nuit7 se (indec dup C>G Eile* Nn e(%lu$iile su2acute7 mai pu$in gra(e7 (eEiculele sunt mai super)iciale7 au de regul % )%rm r%tund7 cu diametrul de "7# cm &i7 dup cAte(a Eile7 se ac%per cu % crust gr%as7 su2 care se pr%duce cicatriEarea de la peri)erie spre centru* ,ne%ri7 pe supra)e$e Ontinse ale mamel%nului se )%rmeaE pseud%mem2rane care7 prin ac$iunea un%r )act%ri mecanici sau On urma cicatriErii7 se desprind asemeni unui degetar7 lsAnd $esuturile denudate* TraumatiErile repetate Ompiedic cicatriEarea &i ulcerele se p%t trans)%rma Ontr>% plag granular7 umed7 care persist H>@! sptmAni* La unele animale7 prin inter(en$ia )l%rei micr%2iene de as%cia$ie7 se pr%duc telite sau c8iar mastite purulente* Nn circa @"T din caEuri pr%cesul in)lamat%r se ePtinde &i pe restul tegumentului mamar &i une%ri7 c8iar pe )a$a intern a c%apsei* %a vi$ei7 2%ala se ePprim prin c%ngestia muc%asei 2ucale &i ulcere pe pielea 2%tului7 a 2uEel%r7 nril%r &i mai rar pe muc%asa 2ucal 1B3*

For9a 9a9ar se caracteriEeaE prin a)ectarea numai a pielii mamelei7 leEiunile )iind asemnt%are cu cele de la ni(elul mamel%anel%r7 dar mai pu$in se(ere &i se (indec mai rapid* Pr%cesul p%ate reapare la unele caEuri* For9a genera,izat 1<oa,a A,,ertonC (.eudo,u9(A .@in di.ea.e37 OntAlnit )rec(ent On A)rica 1rare%ri On Eur%pa37 se mani)est prin apari$ia pe mamel%ane7 mamel7 cap7 gAt7 partea p%steri%ar a )lancuril%r7 a un%r n%duli duri7 circulari7 cu centrul plat sau u&%r esca(at7 l%caliEa$i numai On straturile super)iciale ale epidermei* N%dulii se necr%EeaE rapid7 se ulcereaE &i On )inal se crustiEeaE* Nn decurs de @# Eile crusta cade7 lsAnd pielea depilat7 iar E%na se re)ace On cAte(a sptmAni* Numrul n%dulil%r p%ate )i de %rdinul sutel%r7 starea general a animalel%r nu este m%di)icatF une%ri7 se OnregistreaE 8ipertermie* 6ist%l%gic7 On )unc$ie de stadiul e(%luti(7 se c%nstat pr%cese de degenerescen$ 2al%niEant7 )%rmarea su2 stratul c%rn%s a un%r (eEicule delimitate lateral de numer%ase sinci$ii multinucleate7 in)iltra$ii dermice cu mast%cite7 cu m%n%> &i p%linucleare7 incluEii intranucleare %Pi)ile sau u&%r 2aE%)ile On celulele stratului 2aEal &i spin%s* Nn )aEele a(ansate7 pr%cesul necr%tic p%ate cuprinde &i epiteliul )%liculil%r pil%&i &i al glandel%r se2acee* Nn derm se pr%duc 8iperplaEii meEenc8imale cu caracter lim)%2lastic On )aEele de cicatriEare* 'e recurge la datele epidemi%l%gice7 anat%m%clinice &i ale ePamenel%r de la2%rat%r 18ist%l%gic &i (irus%l%gic3* IE%larea (irusului7 )%l%sind Onde%se2i c%n$inutul (eEiculel%r recente7 se )ace pe culturi celulare renale &i testiculare de 2%(ine* Testele ser%l%gice 1'N7 R0C7 I+7 I03 permit identi)icarea B6V>! &i preEen$a antic%rpil%r c%respunEt%ri 1seruri perec8i3* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ deR variola bovin M se OnregistreaE 8ipertermie7 eritemul &i edemul l%cal precede apari$ia (eEiculei care se trans)%rm On pustul &i ap%i crust7 8ist%l%gic se e(iden$iaE incluEii intracit%plasmaticeF febra aftoas > este )%arte c%ntagi%as7 a)ecteaE t%ate animalele 2i%ngulate7 leEiunile au de la Onceput caracter (eEicul%s7 l%caliEarea mamar este as%ciat l%caliEril%r 2ucale &i p%daleF pseudovariola taurinelor > leEiunile intereseaE On aceea&i msur pielea

Diagno.ti0

mamelei &i a mamel%anel%r7 lipsesc ulcerele7 se transmite la %mF dermatita nodular viral M e(%lu$ia este mai gra( &i n%dulii sunt rspAndi$i pe t%t c%rpul &i c8iar pe muc%asele 2ucal7 naEal7 (ul(ar &i prepu$ialF afec$iuni stafilococice7 cu preEen$a de pustule super)iciale7 l%caliEate pe mamel%ane7 pe pielea mamelei ac%perit de pr7 leEiunile rare%ri se ulcereaEF telita nodular tuberculoid 1pr%dus de @Ecobacterium a=uae sau terrae3 M animalele reac$i%neaE la testul tu2erculinic* 'e (%r a(ea On (edere &i IBR7 BV+7 pesta 2%(in7 )e2ra cataral a %il%r7 step8an%)ilari%Ea7 leEiunile traumatice &i cele pr%duse de agen$i )iEici &i c8imici*

destinate s )ac pielea mai supl &i elastic &i s diminue durerea*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Msurile generale sanitare (eterinare urmresc On primul rAnd respectarea igienei mulsului7 cu deEin)ectarea c%respunEt%are a aparaturii de muls &i a mAinil%r mulgt%ril%r &i aplicarea de deEin)ec$ii peri%dice On adp%sturi* Imun%pr%)ilaPia se realiEeaE On unele $ri cu a=ut%rul unui (accin (iu atenuat 1pasa=e pe culturi celulare renale de 2%(ine3 sau inacti(at prin )%rm%l &i ads%r2it pe 8idr%Pid de aluminiu 1mai pu$in e)icient3* '>a c%nstatat c in%cularea (irusului natural Ontr>% alt E%n decAt glanda mamar pr%duce % leEiune l%cal7 urmat de imuniEarea animalel%r* La apari$ia 2%lii7 animalele a)ectate se iE%leaE &i se trateaE iar l%curile &i ustensilele c%ntaminate se (%r deEin)ecta*
'. ". Martin, W.B. 1!!(#, !o ine mamilitis irus. In Infectious Diseases of Ruminants, +dit+d 5y 9int+r, A., Mor+in, B., E^6+7i+r Sci+nti)ic 3u5li6h+r6 Scott, 8.M.M., 4olliman, A. 1!%"#, Vet. Rec., 11%, $, %1

Trata9ent
'e e)ectueaE t%aleta l%cal &i se aplic unguente cu anti2i%tice7 c8imi%terapice7 pentru a pre(eni c%mplica$iile 2acteriene7 &i em%liente7
Bibliografie 1. Ehl+r6, B., ,olt*, M., EC+rcito, M., 9a6i/a, ,.K., L+tchDorth, ,.J. 1!!!#, Virus )enes, 1!, 1!; &. ,ourr+au, J.M. &i col. 1!%%H, +e point et., &(, 112, '' $. ,ourr+au, J.M. &i col. 1!%!#, +e point et., &1, 1&$ 2. Martin, W.B. 1!;$#, ". Am. Med. Assoc., 1($, !1' #*!* RINOTRA#EITA

INFEC9IOA$4 BOVIN4 = VULVOVA INITA PU$TULOA$4 #Fnfectious Bovine 2,inotrac,eitis ! Fnfectious Pustular Gulvovaginitis ! FB2 ! FPG M engl*&
". Vasiu
pr%centului de letalitate care p%ate a=unge la @!T la tineret 1Hate.7 )36+3 &i restric$iil%r On c%mer$ul dintre $ri*

IBR=IPV este % 2%al in)ect%c%ntagi%as (ir%tic speci)ic 2%(inel%r7 cu e(%lu$ie acut7 caracteriEat clinic prin 8ipertermie &i tul2urri d%minant respirat%rii 1rinit7 tra8eit3 sau genitale 1a(%rturi7 in)ertilitate7 2alan%p%stite37 Ons%$ite )rec(ent de c%n=uncti(ite*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este (irusul 8erpetic 2%(in @ 1Bovine ,erpesvirus * "; B6V>@37 Oncadrat On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul Garicellovirus* Particula (iral are dimensiuni de @#">!"" nm* -enele care c%deaE pentru glic%pr%teinele (irale suntR VL 1regiunea unic lung37 ,' 1regiunea unic scurt37 IR 1repetare intern37 TR 1repetare terminal3* Particula (iral are capsida ic%saedric7 Onc%n=urat c%mplet de % pericapsid7 care imprim (irusului % )%rm apr%ape r%tund* Nn(eli&ul (iral p%sed cel pu$in @" glic%pr%teine 1gB>gE7 g->gI7 gX>gM3 cu r%l prim%rdial On interac$iunea cu celulele gaEd &i ca $inte imp%rtante pentru rspunsul imunitar 1um%ral &i

I.tori0C r.(ndire &i i9(ortan$


For9a genita, DIPV* a )%st descris prima dat On -ermania7 dup @HC@7 su2 numele de eBante9u, 0oita, -ezi0u,o. 7 dar agentul eti%l%gic a )%st iE%lat numai On @I#H7 de reig &i 0o,* 'emnele clinice ale for9ei re.(iratorii 8IBR* au )%st descrise ini$ial On C%l%rad%7 de Mi,,erC On anul @I#"7 iar On Eur%pa7 primul caE a )%st rap%rtat On -ermania7 On @ID" de Von runder &i 0o,* B%ala este rspAndit On t%at lumea aprAnd mai ales On $rile On care se practic cre&terea &i Ongr&area intensi( a tineretului taurin* Pre(alen$a animalel%r ser%p%Eiti(e este su2 #T On +anemarca7 'uedia7 El(e$ia7 Austria7 Ontre @"> B"T On 0ran$a &i peste D"T On Olanda 1TouratierC )3323* La n%i On $ar in)ec$ia a )%st diagn%sticat de Co9anC On @IDC* Pierderile ec%n%mice pr%duse de aceast 2%al sunt imp%rtante &i se dat%resc m%r2idit$ii ridicate7 scderii pr%duc$iei7

celular3 al %rganismului* ,nele glic%pr%teine7 cum ar )i gE Onde%se2i7 dar &i gC7 g- &i gI7 nu sunt esen$iale &i ca atare deletarea genei care c%deaE aceste glic%pr%teine nu a)ecteaE decAt Ontr>% mic msur multiplicarea (iral* A2sen$a unui rspuns ser%l%gic )a$ de gE permite di)eren$ierea animalel%r (accinate 1(accinuri deletate de gena gE3 de animalele in)ectate natural* Cercetrile genetice au rele(at ePisten$a a d%u su2tipuri distincteR su2tipul respirat%r 1B6V>@."& &i su2tipul genital 1B6V>@.(&* Nn cadrul su2tipului B6V>@.( se de%se2esc (ariantele B6V>@.(a On Eur%pa &i B6V>@.(b On Australia* Virusul p%sed un tr%pism pentru celulele epiteliale7 celulele m%n%nucleate sanguine &i neur%ni* Ma=%ritatea su&el%r iE%late din tractusul respirat%r sunt de su2tip @7 iar cele iE%late de la ni(elul aparatului genital sunt de su2tip ! 1B3* Cu t%ate acestea7 as%cierea gen%tipului cu )%rma de 2%al tre2uie interpretat cu pruden$7 de%arece unele su&e resp%nsa2ile de a(%rturi p%t apar$ine &i su2tipului B6V>@." 1pred%minant respirat%r3* Nn aceste caEuri a(%rtul sur(ine On urma (iremiei &i nu unei transmisii pe cale genital* Este recun%scut c (irusul a a(ut ini$ial un tr%pism genital &i ulteri%r s>a adaptat &i pentru alte $esuturi &i %rgane* T%ate tulpinile apar$int%are B6V>@ sunt )%arte apr%piate unele de altele7 atAt din punct de (edere gen%mic cAt &i On ceea ce pri(e&te antigenitatea* ,n (accin c%nstituit din B6V>@ su2tip @ pr%te=eaE deci &i c%ntra in)ec$iei cu su2tipul ! &i in(ers* Nn ceea ce pri(e&te (irulen$a7 se disting la B6V>@ su&e 8iper(irulente7 (irulente &i 8ip%(irulente* B6V>@ este Onrudit antigenic cu (irusul 8erpetic caprin @7 cu (irusurile 8erpetice @ &i ! ale cer(ideel%r &i cu (irusul 8erpetic 2u2alin @ 1@C37 dar acesta este di)erit genetic &i imun%l%gic de 8erpes(irusurile care pr%duc )e2ra cataral malign a)rican7 telita ulcerati(7 2%ala lui Au=esE<? sau altele iE%late de la 2%(ine* Virusul se culti( pe culturi celulare primare testiculare sau renale de (i$el7 celule primare sau secundare %2$inute din pulm%n de 2%(ine sau linii celulare de rinic8i de 2%(ine 1linia M+BX3* E)ectul cit%patic pr%dus este caracteristic &i c%nst On r%tun=irea celulel%r7 apari$ia distr%)iei 2al%niEante &i gruparea l%r On ci%rc8ine cu apari$ia de incluEii %Pi)ile intranucleare*

ReEisten$a (irusului On mediul ePteri%r este ridicatF se c%nser( la temperaturi scEute timp Ondelungat7 este distrus la #D C On C# de minute &i de ctre )%rm%l &i 8idr%Pidul de s%diu On cAte(a minute* Nn sperma c%ngelat la >@ID_C supra(ie$uie&te pAn la un an*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(e numai 2%(inele7 mai ales tineretul &i animalele adulte din unit$ile cu e)ecti(e mari* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate de animalele in)ectate cu sau )r semne clinice7 care elimin (irusul prin secre$iile respirat%rii7 genitale &i %culare* Veta=ul repreEint sursa ma=%r de in)ec$ie7 (irusul B6V>@ )iind preEent On mucusul naEal la !C de %re dup in)ec$ie7 la un titru7 une%ri7 )%arte ridicat 1H3* Peri%ada de ePcre$ie primar7 c%respunEAnd unei intense diseminri a (irusului On mediul ePteri%r7 (ariaE de la @" la @D Eile7 cu un (Ar) Ontre a C>a &i a D>a Ei p%stin)ec$i%s 1H3* Rspunsul ini$ial instalat imediat dup in)ec$ie este nespeci)ic7 urmat de unul imun speci)ic7 care permite animalului s c%ntr%leEe in)ec$ia &i s %preasc ePcre$ia (iral primar7 ap%i animalul de(ine purtt%r latent7 asimpt%matic de (irus* Virusul nu mai este decelat On mucusul naEal7 dar este preEent On neur%nii gangli%nului regi%nal su2 )%rm de gen%m (iral neintegrat* 'tarea de laten$ p%ate )i rupt &i (irusul O&i reia ciclul de multiplicare On %rganism* Pr%cesul de reacti(are (iral p%ate )i determinat de di(er&i )act%riR transp%rt7 parturi$ie7 administrarea de gluc%c%rtic%iEi7 suprain)ec$ie cu un alt (irus7 in)esta$ii paraEitare* Reacti(area (iral duce la % reePcre$ie a B6V>@ cu sau )r ca animalul s preEinte simpt%me de 2%al7 c%nc%mitent cu % cre&tere a titrului antic%rpil%r speci)ici circulan$i* Titrul (iral de reePcre$ie este determinat de gradul de imuniEare a animalului* PreEen$a animalel%r purtt%are latente repreEint elementul esen$ial al persisten$ei (irusului On e)ecti(e* Tre2uie a(ut On (edere c7 Ontr>% p%pula$ie cu pre(alen$ ridicat a in)ec$iei cu B6V>@7 unele animale purtt%are latente nu preEint un titru decela2il de antic%rpi7 )iind catal%gate ca )als negati(e &i care7 neputAnd )i depistate7 c%nstituie un peric%l pentru alte animale 1@#3* Printre cauEele apari$iei strii de laten$7 )r rspuns ser%l%gic7 se c%nsider a )i

in)ec$ia (i$eil%r cu B6V>@ On preEen$a imunit$ii c%l%strale sau in)ec$ia cu un (irus de (irulen$ redus7 %2$inut prin muta$ia On gena care c%di)ic timidin<inaEa* Aceste 2%(ine7 ser%negati(e7 purtt%are latente ale (irusului c%nstituie un impediment On c%ntr%lul 2%lii* O(inele p%t )ace % in)ec$ie asimpt%matic cu B6V>@7 urmat )ie de eliminarea acestuia7 )ie de instalarea strii de laten$7 e(entual cu reePcre$ie On urma reacti(rii* Ca atare7 %(inele &i caprele p%t )i c%nsiderate ca p%ten$iale reEer(%are de B6V>@* Cu t%ate acestea7 imp%rtan$a epidemi%l%gic a acest%r in)ec$ii Oncruci&ate tre2uie s )ie apreciat cu circumspec$ie7 de%arece Oncercrile de transmitere ePperimental a B6V>@ de la %(ine la 2%(ine au e&uat* Men$i%nm7 de asemenea7 c cercetrile e)ectuate au e(iden$iat ser%pre(alen$ )a$ de B6V>@ la multe rumegt%are sl2atice &i din grdinile E%%l%gice7 repreEentAnd )amiliile Bovideae, Cervideae, Airaffidae, Antilocapridae etc* &i c8iar la lam 1/ama glama3 &i alpac 1/ama pacos37 On Argentina &i Peru* Transmiterea in)ec$iei se )ace esen$ial prin c%ntact direct7 nas la nas 7 sau la distan$e mici prin aer%s%liEarea str%pil%r de mucus naEal On timpul epis%adel%r de tuse &i strnut sau a secre$iil%r %culare* Pers%anele care Ongri=esc animalele ePcret%are p%t transmite (irusul la alte 2%(ine sensi2ile prin intermediul di)eritel%r %2iecte sau a Om2rcmin$ii murdrite de secre$iile naEale* Transmiterea prin m%nt sau OnsmAn$ri arti)iciale este de asemenea )rec(ent7 (irusul )iind iE%lat din sperma tauril%r p%Eiti(i ser%l%gic 1@D3* Cantitatea de (irus necesar pentru in)ectarea unei (aci prin OnsmAn$ri arti)iciale nu a )%st precis determinat7 dar se apreciaE c aceasta depinde de (irulen$a su&ei (irale* Riscul transmiterii in)ec$iei prin trans)er de em2ri%ni este )%arte redus 1H3* T8i2ier &i Ni2art 1@"3 au artat c peste @""" de em2ri%ni pr%(eni$i de la (aci p%Eiti(e nu au determinat ser%c%n(ersie On urma trans)erului la recept%are ser%negati(e* Cu t%ate acestea7 B6V>@ este capa2il de a adera la mem2rana pelucid a %(%citului sau a em2ri%nului dup in)ec$ia in (itr% 1@@3* O(%citele c%lectate On )aEa acut a 2%lii de la (aci in)ectate ePperimental cu (irusul B6V>@ p%t )i c%ntaminate cu acest (irus &i ca atare repreEint un (ect%r p%ten$ial al 2%lii*

Aceea&i c%nstatare se re)er &i la em2ri%nii %2$inu$i in (itr% din ast)el de %(%cite* Tratarea em2ri%nil%r cu tripsin elimin (irusul ads%r2it pe mem2rana pelucid* IBR>IPV are un caracter enE%%tic7 apare On special On Ongr&t%rii7 mai )rec(ent t%amna &i iarna7 m%r2iditatea )iind de !">@""T* Numrul maPim de Om2%ln(iri se OnregistreaE dup ! > B sptmAni de la apari$ia primel%r caEuri* +urata enE%%tiei este7 On general7 de ! > D sptmAni7 pAn la cAte(a luni*

Patogenez
Virusul7 dup in)ec$ie7 se multiplic intens la ni(elul p%r$ii de intrare 1On celulele muc%asei tractusului respirat%r anteri%r sau ale muc%asei genitale37 a=unge On circula$ie &i pr%(%ac (iremie tranEit%rie7 &i se l%caliEeaE 1secundar37 la animalele adulte7 la ni(elul tractusului digesti(7 )etusului7 %(arel%r sau mamelei* Vi$eii n%u> nscu$i nepr%te=a$i prin imunitatea c%l%stral p%t suc%m2a On urma generaliErii in)ec$iei 1@B3* Prin multiplicarea la ni(elul muc%asel%r7 (irusul c%ntamineaE ner(ii peri)erici &i pe calea aP%nului a=unge On celulele ner(%ase ale gangli%nului regi%nal7 respecti( gangli%nul -asser al trigemenului On in)ec$ia respirat%rie &i On cele ale gangli%nului sacral On in)ec$ia pe cale genital* Aici trece Ontr>% stare de laten$7 din care p%ate )i acti(at prin di(er&i )act%ri de stres* Macr%)agele &i celulele epiteliale p%t de asemenea c%nstitui situsuri de laten$ ale (irusului* +iseminarea (irusului p%ate a(ea l%c prin c%ntinuitate7 %c%lindu>se )aEa ePtracelular &i deci la adp%st de antic%rpii speci)ici* Virusul p%ate pr%(%ca leEiuni %(ariene7 respecti( necr%Ee 8em%ragice )%cale sau generaliEate ale c%rpului gal2en &i necr%E a )%liculil%r %(arieni7 cu c%nsecin$e clinice c%respunEt%are* L%caliEarea la ni(elul uterului are l%c c%nsecuti( in)ec$iei primare &i (iremiei pasagere* 0etusul este in)ectat &i m%artea lui se pr%duce Onainte ca rspunsul imun s )i a=uns la un ni(el pr%tect%r )a$ de % su& (irulent ce>&i ePercit ac$iunea cit%litic On t%ate %rganele* Laten$a (iral nu este c%nsiderat ca un risc de a(%rt* In)ec$ia cu B6V>@ stimuleaE &i un rspuns nespeci)ic7 caracteriEat prin secre$ia de inter)er%n de tip @ 1I0N` &i I0Na3 precum &i unul speci)ic7

Boli virotice i prionice ale


lAng a(%rturi7 m%rtalitate la (i$ei On primele @! Eile de (ia$* 0%rmele clinice de IBR p%t )i as%ciate 1rar3 &i cu ence)alit 1inc%%rd%nri7 ePcita$ie alternAnd cu depresie7 rar mi&cri On cerc7 decu2it &i m%arte3 la animalele tinere7 une%ri c8iar la (i$eii On (Arst de B>H Eile7 dar se apreciaE c r%lul principal On declan&area acest%ra Ol de$ine B6V>#* For9a genita, 1-u,-o-aginita (u.tu,oa. = IPV37 %2ser(at Onc su2 )%rm sp%radic 1H37 se transmite pe cale sePual7 prin OnsmAn$ri arti)iciale cu sperm c%ntaminat &i prin c%ntact nesePual* Este )%rma cea mai 2enign &i se mani)est prin 8ipertermie 1pAn la C@7# C37 (ul(%(aginite pustul%ase &i 2alan%p%stite* 0emelele sunt nelini&tite7 iau atitudine ci)%Eat7 urineaE )rec(ent7 (ul(a este tume)iat &i preEint la c%misura in)eri%ar % secre$ie de cul%are gl2uie* La masculi7 mai ales pe gland &i prepu$7 se )%rmeaE ini$ial pustule ap%i er%Eiuni c%n$inAnd un ePsudat muc%purulent* /%nele de trecere de la prepu$ spre gland sunt edema$iate &i se p%t pr%duce ulteri%r necr%Ee ale glandului* 'impt%mele persist @>! sptmAni7 On )unc$ie de se(eritatea l%r &i 2%ala s)Ar&e&te prin (indecare* 'e p%ate pr%duce7 une%ri7 pr%laps uterin7 dat%rit e)%rturil%r depuse de )emele c%nsecuti( dureril%r pr%(%cate de leEiuni7 iar la masculi7 aderen$e &i )i2r%E ac%mpaniate de )im%E sau para)im%E* For9a genera,izat este OntAlnit adesea la (i$eii n%u>nscu$i dac ace&tia nu sunt pr%te=a$i prin imunitate c%l%stral sau acti(7 indus prin (accinare* B%ala apare de %2icei la B>C Eile de la na&tere7 ceea ce indic )aptul c (i$elul s>a in)ectat la na&tere &i se caracteriEeaE prin 8ipertermie se(er7 8iperemia accentuat a 2%tului 1<oa,a <otu,ui ro&u37 an%rePie7 epi)%r7 =eta=7 tuse7 ulcere ale muc%asei linguale7 ptialism7 2r%n8%pneum%nie &i diaree7 urmate de m%arte On B>C Eile* 0%rma respirat%rie pur este rar descris la (i$eii n%u>nscu$i* Virusul B6V>@ a )%st iE%lat &i de la ni(elul er%Eiunil%r &i ulcerel%r din spa$iul interdigital* As%cierea (irusului cu mastite nu a )%st d%(edit7 iE%larea (irusului din lapte p%ate )i c%nsecin$a unei (iremii* Nn a)ara leEiunil%r descrise la ta2l%ul clinic se c%nstat ePsudat )i2rin%purulent7 pete&ii7 necr%Ee

asigurat de lim)%citele B7 prin pr%ducerea de antic%rpi speci)ici &i de lim)%citele T7 prin recun%a&terea antigenel%r speci)ice preEentate prin c%mplePul ma=%r de 8ist%c%mpa2ilitate* Principalii antic%rpi neutraliEan$i7 la 2%(ine7 sunt diri=a$i c%ntra gB &i g+* Ace&ti antic%rpi particip7 de asemenea7 prin mecanisme de acti(are a c%mplementului sau de cit%t%Picitate dependent de ace&tia7 la liEa celulel%r in)ectate*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este de C>G Eile* Nn )unc$ie de su2tipul de (irus7 de calea de in)ec$ie &i de (Arsta animalel%r7 se p%t distinge aspecte clinice (ariate* For9a re.(iratorie 1rinotra;eita infe0$ioa. <o-in = IBR3 este cea mai )rec(ent &i a)ecteaE 2%(inele de t%ate (Arstele* Vi$eii de(in sensi2ili spre (Arsta de B>C luni cAnd dispare pr%tec$ia asigurat de antic%rpii c%l%strali* -ra(itatea simpt%mel%r p%ate (aria c%nsidera2il* B%ala de2uteaE cu 8ipertermie7 temperatura dep&ind )rec(ent C" C7 cu maPima dup B>C Eile de la apari$ia primel%r simpt%me* Ascensiunea termic este Ons%$it de a2atere7 diminuarea apetitului &i scderea 2rusc a pr%duc$iei de lapte* Veta=ul este ini$ial ser%s7 ap%i muc%purulent7 respira$ia de(ine accelerat &i super)icial* Muc%asa naEal este 8iperemiat &i preEint adesea ulcere* ,ne%ri7 ca % c%nsecin$ a in)ec$iil%r 2acteriene secundare pr%cesul se p%ate ePtinde &i la tractusul respirat%r7 p%steri%r7 mani)estarea clinic )iind 2r%n&ita &i pneum%nia* La ni(elul 2%tului se c%nstat ini$ial eritem7 urmat de )%rmarea de cruste7 care prin deta&are las E%ne ulcerate7 de cul%are r%&ie* In)lama$ia cataral cuprinde &i muc%asa c%n=uncti(al7 care este in)iltrat7 c%ngesti%nat* Animalele preEint epi)%r7 edem peri%cular &i c8iar %paci)ierea c%rneei urmat de ulcerare &i7 On )inal7 pan%)talmie* Nn a2sen$a c%mplica$iil%r 2acteriene (indecarea sur(ine dup @# Eile* ,nele su&e )%arte (irulente ale B6V>@ p%t induce un pr%cent ridicat de m%rtalitate* Nn cursul e(%lu$iei acestei )%rme s>au semnalatR m%rtalitate em2ri%nar la (acile sau =unincile in)ectate prec%ce dup m%nt7 repetarea clduril%r &i a(%rt Ontre lunile C>G de gesta$ie* +ac in)ec$ia (acil%r s>a pr%dus On timpul ultimului trimestru al gesta$iei se OnregistreaE7 pe

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0

Boli produse de virusuri din fa4.


&i ulcere la ni(elul muc%asei tractusului respirat%r anteri%r7 preEen$a de )alse mem2rane On laringe7 )%care er%Ei(>ulcerati(e ale muc%asei )aringelui7 es%)agului7 c8eagului &i intestinului mai ales On )%rmele generaliEate7 ePsudate ser%muc%ase sau muc%purulente la ni(elul sinusuril%r7 edema$ierea n%duril%r lim)atice &i On caEul c%mplica$iil%r 2acteriene7 2r%n8%pneum%nie On di)erite stadii e(%luti(e* 0etu&ii preEint edem su2cutanat &i pulm%nar7 c%lec$ii r%&ietice On ca(it$i7 une%ri 8em%ragii su2epicardice7 su2end%cardice7 pleurale7 pulm%nare &i )%care miliare al2ici%ase On )icat &i alte %rgane7 distrugerea c%rtePului renal* EPamenul 8ist%l%gic rele( pr%cese c%ngesti(>8em%ragice7 necr%tice7 ulcerati(e &i in)iltrati(e7 mening%ence)alit lim)%m%n%citar &i incluEii intranucleare acid%)ile On epiteliul respirat%r7 (aginal7 On astr%cite7 8epat%cite etc* 'e c%r%2%reaE datele epiE%%t%l%gice7 clinice &i anat%m%pat%l%gice cu cele de la2%rat%r 1ePamenul 8ist%l%gic &i (irus%l%gic3* IE%larea (irusului se )ace pe culturi celulare7 utiliEAnd ca material pat%l%gic )ragmente de %rgane cu leEiuni7 $esuturi lim)%ide 1splin7 n%duri lim)atice etc*3 &i secre$ii ale muc%asel%r a)ectate* E)ectul cit%patic apare7 cel mai adesea7 dup B Eile de la in%culare* B6V>@ p%ate )i identi)icat prin reac$iile de 'N7 I07 ELI'A 1)%arte sensi2il37 imun%per%PidaE &i prin e(iden$ierea (irusului la micr%sc%pul electr%nic* Cercetarea antigenel%r (irale p%ate )i e)ectuat pe sec$iuni de $esut c%ngelat 1muc%ase &i %rgane37 &i pe )r%tiuri celulare 1tamp%ane naEale sau splturi tra8e%> 2r%n&ice3 cu a=ut%rul I0* Prin met%da e(iden$ierii c%mplePului a(idina>2i%tina7 antigenul (iral apare l%caliEat On celulele epiteliale intra> &i perinuclear* Cercetarea A+N>ului (iral prin aplicarea 8i2ridrii A+NJA+N 1d%t 2l%t7 s%ut8ern 2l%t3 sau de ampli)icare gen%mic prin PCR repreEint met%dele cele mai recente de diagn%stic* +iagn%sticul indirect7 prin cercetarea antic%rpil%r speci)ici7 se realiEeaE pe pr%2e de seruri perec8i7 prele(area de sAnge )cAndu>se la primele simpt%me de 2%al &i dup ! > B sptmAni* Principalele te8nici ser%l%gice aplicate sunt 'N &i testele ELI'A &i ELI'A c%mpetiti(* Aceasta din urm permite di)eren$ierea animalel%r in)ectate de cele (accinate 1I3* Testul ELI'A de 2l%ca= )a$ de gE a B6V>@ ca &i M>PCR permit &i di)eren$ierea Ontre B6V>@ &i B6V># 1@3* Animalele in)ectate7 purtt%are latente7 p%sed antic%rpi )a$ de B6V> @ 1Onde%se2i )a$ de gE3 pentru % peri%ad de peste !>B ani* Lemaire &i c%l* 1C3 au dem%nstrat c (i$eii gE negati(i7 care au 2ene)iciat de imunitate pasi( de la mam gE negati( (accinat7 p%t pr%duce antic%rpi )a$ de aceast glic%pr%tein dup in)ec$ia cu % su& natural de B6V>@* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ deR diareea virotic > boala mucoaselor On care diareea este de regul preEent &i e(%lu$ia este mai gra( > se recurge la ePamenul de la2%rat%rF febra cataral malign, care apare sp%radic7 simpt%mat%l%gia este mai p%lim%r)7 m%rtalitatea este mareF pesta bovin, care are caracter enE%%tic%>epiE%%tic7 e(%lu$ia este gra( cu m%rtalitate On pr%cent ridicatF rinitele alergice, care apar On peri%ada de p&unat7 sunt a)e2rile7 animalele preEint strnut7 respira$ie di)icil cu dispnee inspirat%rie7 =eta= caEe%s de cul%are (erEuie>%ran=* 'e (%r lua On c%nsiderare &i alte 2%liR pasteurelo-a7 difteria vi$eilor7 pneumonia viral a vi$eilor* Este )a(%ra2il On caEurile u&%are &i reEer(at On cele c%mplicate cu in)ec$ii secundare*

Diagno.ti0

Progno.ti0

Trata9ent
'e p%ate )%l%si serul miPt antipasteurelic> anti(iral 2i(alent 2%(in 1anti IBR>IPV &i PI>B37 On d%E de "7# > "7D mlJ<g7 iar On caE de c%mplica$ii cu in)ec$ii secundare se recurge la anti2i%tice &i sul)amide7 la care se as%ciaE % terapie simpt%matic &i igienic%>dietetic*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Pr%)ilaPia se realiEeaE prin msuri generale &i speci)ice* Msurile generale (iEeaER ac8iEi$i%narea de animale numai din e)ecti(e indemne7 cu instituirea carantinei pr%)ilactice7 respectarea te8n%l%giil%r de cre&tere &i ePpl%atare7 e(itarea )act%ril%r de stres7 supra(eg8erea ser%l%gic7 )%l%sirea la m%nt sau la OnsmAn$ri arti)iciale numai a tauril%r ser%l%gic negati(i7 e)ectuarea deEin)ec$iil%r curente etc* Nn imun%pr%)ilaPia 2%lii s>au )%l%sit de mult timp (accinuri inacti(ate sau atenuate cu

e)icacitate On pre(enirea semnel%r clinice as%ciate B6V>@* Vaccinurile p%t )i m%n%(alente sau p%li(alente7 )a$ de mai multe 2%li ce a)ecteaE aparatul respirat%r* PAn On preEent nici un (accin nu asigur % pr%tec$ie c%mplet7 de aceea se impune instituirea unui pr%t%c%l de (accinri repetate7 c%mpletate prin msuri stricte sanitare (eterinare &i igienice7 care s diminue riscul c%ntaminrii 1@!3* Recent7 s>au %2$inut (accinuri marcate7 c%nstituite din (irus de)icient On gena care c%di)ic glic%pr%teina gE sau gC* Acestea imuniEeaE animalele )a$ de t%$i antigenii B6V> @7 ePceptAnd gE 1gC3 &i permit t%t%dat di)eren$ierea animalel%r ser%negati(e )a$ de gE 1animale (accinate cu (accinuri marcate3 de 2%(inele ser%p%Eiti(e in)ectate natural* Nn perspecti( se sper ca (accinurile su2unitare7 rec%m2inate7 sau cele c%nstituite din A+N plasmidic 1!7 D3 s c%n)ere % pr%tec$ie superi%ar* L%e8r &i c%l* 1#3 au ePperimentat pentru prima dat imuniEarea (acil%r prin administrarea intra(aginal a sup%Eit%arel%r c%n$inAnd plasmida care c%deaE g+ a B6V>@* La n%i On $ar se prepar un (accin m%n%(alent 1IBR>IPV37 unul 2i(alent 1IBR>IPV; PI>B3 &i unul tri(alent 1PIB>IBR>BV+3 pe culturi
Bibliografie 1. Al+-r+, M., Nanni, M., 8ond+7ila, N. &((1#, ". Vet. Med., !, 2%, "1$ &. CoI, ,.J.M., Aam5, 0.J., Ba5iu/, L.A. 1!!$#, ". Virol., ";, '""2 $. En-+l6, M., St+c/, E., Wyl+r, R. 1!%1#, Arch. Virol., ";, 1"! 2. L+mair+, M., Schyn6t6, 8., M+y+r, ,., 0hiry, E. 1!!!#, Vet. Rec., 122, 1;& '. Lo+hr, B.>., Ran/in, R., 3ontarollo, R., Kin-, 0., Will6on, 3., Ba5iu/, L.A., 9run+n Littl+<7an d+n 4ur/, S. 7an &((1#, Virolog,, &%!, $&; ". Mittal, S.K., 3app, A.S., 0i/oo, S.K. 1!!"#, Virolog,, &&&, &!! ;. Strau5, @.C. 1!%;#, $ierat&tl. %mschau, 2&, &$1 %. Strau5, @.C. 1!!(#, Infectious bo ine rhinotracheitis Virus. Virus infections of ruminants, 9int+r A., Mor+in B. PEd6#, El6+7i+r Sci+nc+ 3u5li6h+r6 B., Am6t+rdam<@I)ord<N+D Aor/< 0o/yo, ;1

celulare dipl%ide7 respecti( renale de 2%(ine &i unul inacti(at c%ntra IBR 1Rin%(ac>B 3* Vaccinul IBR>IPV se administreaE On d%E de ! ml7 indi)erent de (Arst7 cu rapel dup !@ Eile la e)ecti(ele de repr%duc$ie ne(accinate anteri%r &i dup G Eile la celelalte categ%rii de (Arst7 atunci cAnd prima (accinare s>a )cut prin aer%s%li sau prin instilare naEal* Nntre$inerea imunit$ii se )ace prin (accinri anuale7 pe cale i*m*7 cu aceea&i d%E* Vaccinurile 2i> &i tri(alente se aplic la (i$ei On c%ndi$iile preEentate la BV+>M+ 1(accinul tri(alent3* Vaccinul inacti(at se aplic la (aci &i tauri din )erme de repr%duc$ie7 pe cale s*c*7 On d%E de # ml7 cu repetare dup @#>!" Eile &i ap%i din D On D luni* La apari$ia 2%lii7 animalele 2%lna(e se iE%leaE &i se trateaE7 iar cele snt%ase7 On )unc$ie de situa$ia epiE%%t%l%gic7 se serumiEeaE )%l%sind serul miPt 1"7B > "7C mlJ<g7 s*c*3 sau se (accineaE de necesitate* Nn caEul )%rmei genitale se Ontrerupe m%nta pe t%at durata e(%lu$iei 2%lii On e)ecti( &i se practic OnsmAn$area arti)icial cu sperm de la tauri indemni* Met%da cea mai se(er c%nst On eradicarea 2%lii prin eliminarea animalel%r ser%p%Eiti(e*

!. 1(. 11. 1&.

1$. 12. 1'. @D*

Stru5+, W., Au+r, S., Bloc/, W. 1!!"#, Vet. Microbiol., '$, 1%1 0hi5i+r, M., Ni5art, M. 1!%;#, Disease control of embr,o importations. $heriogenolog,, &;, $; 0hi5i+r, M., ,u+rin, B. 1!!1#, Rec. M;d. V;t., 1";, &2! 0hiry, E., 3a6tor+t, 3.3., 9i6pa6, M., 4am+r6, C., Lam5ot, M., L+comt+, C. 1!!;#, +e r>le de la accination dans la pr; ention des maladies respiratoires d2origine irale che& les bo ins. In7 $roubles respiratoires des bo ins, s,nthIse J partir de cas concrets, SociWt+ )ranXai6+ d+ Buiatri+, &;% 0hiry, E. &(((#, Maladies irales des ruminants. Collection irologie clini=ue. Mai6on6 L Al)ort 0hiry, E., L+mair+, M. &((1#, +e #oint V;t;rinaire, &1;, &( .a6iu, C. 1!!%#, Viro&e la animale, Ed. 9o/ia, CluC< Napoca Ea7ru, S., Y*tbr/, 8., Sim6+/, A., Eap/iX, @., Eildi*, C. &((1#, Re . M;d. V;t., 1'&, "$$.

#*B* ENCEFALITA

#ERPETIC4 BOVIN4 #Bovine 5erpesvirus <ncep,alitis M engl*&


". Vasiu

Este % 2%al in)ec$i%as (ir%tic7 OntAlnit la 2%(ine &i mai ales la (i$eii On (Arst de pAn la H> @" luni7 cu e(%lu$ie sp%radic7 caracteriEat prin simpt%me de ence)alit Ons%$ite de tul2urri respirat%rii*

prin muc%asa naEal* B%ala e(%lueaE sp%radic7 m%r2iditatea (ariaE Ontre @#>#"T7 iar m%rtalitatea se apr%pie de @""T*

Patogenez
B6V># se multiplic On muc%asa respirat%rie7 mai ales On muc%asa naEal7 de unde disemineaE7 se pare7 ca &i B6V>@ pe B ci di)eriteR sAnge7 sistem ner(%s &i de la celul la celul* Viremia &i in(aEia 'NC sunt7 )%arte pr%2a2il7 d%u )en%mene distincte On timp* In%cularea i*(* a B6V># nu a indus nici%dat ence)alit la (i$ei* +up % prim replicare (irusul a=unge On celulele gangli%nului trigemen &i celulele %l)acti(e ale muc%asei naEale7 ap%i din neur%n On neur%n7 pe traiectul ner(il%r maPilar &i %l)acti(7 On decurs de % sptmAn7 in(adeaE 'NC* 'itusurile clasice de laten$ ale B6V># sunt repreEetate de gangli%nii trigemeni7 dar starea de laten$ se p%ate sta2ili &i pe muc%asele naEal &i tra8eal ca &i On Ontreg 'NC* Peri%ada de incu2a$ie7 On in)ec$ia ePperimental7 este On =ur de G Eile* B%ala de2uteaE cu tul2urri discrete din partea cil%r respirat%rii anteri%are7 ap%i animalele preEint a2atere7 an%rePie7 8ipersali(a$ie7 une%ri dureri a2d%minale7 care p%t de(eni intense* Treptat apar tul2urri de c%mp%rtament caracteriEate prin mers rigid7 scrA&niri din din$i &i mi&cri c%n(ulsi(e ale maPilarel%r* Ma=%ritatea animalel%r preEint ap%i % stare de depresie pr%nun$at7 mers nesigur7 On cerc7 sau se spri=in de pere$i* 0aEa de depresie este Ontrerupt de criEe de ePcita2ilitate ePprimate prin pedalri7 spasme musculare &i mi&cri (i%lente ale capului* Nn acest caE 2%ala e(%lueaE Ont%tdeauna spre m%arte On decurs de B># Eile de la de2ut* La unii (i$ei se c%nstat ePclusi( % )aE de depresie pr%nun$at cu an%rePie7 re)uEul de a se adpa7 ataPie7 Oncetarea rumegrii7 On care caEuri e(%lu$ia este ce(a mai lung7 dar t%t cu s)Ar&it letal* 'impt%mele respirat%rii 1intensi)icarea Eg%m%tel%r respirat%rii7 dispnee3 p%t Ons%$i tul2urrile ner(%ase* La (i$eii n%u>nscu$i e(%lu$ia este supraacut7 cu m%arte rapid*

I.tori0
En0efa,ita ;er(eti0 <o-in DE#B* a )%st semnalat )rec(ent dup @ID! Onde%se2i On Australia7 Argentina7 BraEilia7 ',A7 ,ngaria7 dar (irusul s>a iE%lat &i On -ermania sau On unele $ri din estul Eur%pei* 'e crede c E6B este cu mult mai rspAndit decAt % atest iE%lrile de (irus de pAn acum* Imp%rtan$a 2%lii reEult din aceea c On t%ate caEurile s)Ar&itul este letal*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este (irusul 8erpetic 2%(in # 1Bovine ,erpesvirus )F B6V>#3 Oncadrat On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul Garicellovirus 1C3* -en%mul este c%nstituit dintr>% m%lecul de A+N linear* B6V># este Onrudit cu B6V>@7 dar cele d%u (irusuri se &i de%se2esc* 'e apreciaE c cele d%u (irusuri p%sed un numr egal de glic%pr%teine la ni(elul On(eli&ului7 de&i7 pAn On preEent7 numai # din glic%pr%teinele B6V>@ 1gB7 gC7 g+7 g- &i g63 au )%st clar identi)icate &i caracteriEate pentru B6V> # 1!7 B3* ,tiliEarea antic%rpil%r m%n%cl%nali au artat c g67 gB &i g+ sunt strAns Onrudite On timp ce gC este di)erit la cele d%u (irusuri 1B37 dar aceasta7 se pare7 nu are nici un r%l On neur%pat%genitate* +up unele studii se c%nsider c gE p%ate7 On parte7 s inter(in On ac$iunea neur%pat%gen a B6V>#*

Ta<,ou, 0,ini0

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt a)ectate 2%(inele7 Onde%se2i (i$eii pAn la (Arsta de H>@" luni* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate de animalele 2%lna(e care elimin (irusul On mediul ePteri%r prin secre$iile cil%r respirat%rii* Peri%ada de ePcre$ie primar se ePtinde 1On medie3 la @">@D Eile* +e&i B6V># este capa2il de a se sta2ili On stare de laten$ la (i$ei7 r%lul acest%ra ca surs principal de c%ntaminare este limitat7 de%arece ma=%ritatea animalel%r a)ectate m%r )%arte rapid dup in)ec$ie* Ptrunderea (irusului On %rganism se realiEeaE

Meningele p%ate )i une%ri c%ngesti%nat &i cu pete&ii On E%na (entral a creierului* '>a rele(at7 de asemenea7 c%ngestie &i mici 8em%ragii pe muc%asele tractusului digesti( &i al cil%r respirat%rii anteri%are7 ca &i 8ipertr%)ia &i c%ngestia t%nsilel%r &i a n%duril%r lim)atice retr%)aringiene &i mediastinale* LeEiunile micr%sc%pice c%nstau On mening%ence)alit lim)%m%n%citar7 ne(rite &i gangli%nite On di)erite regiuni c%rp%rale* Man&%anele peri(asculare sunt mai imp%rtante On su2stan$a al27 On timp ce 8iperplaEia micr%glial este mai pr%nun$at On su2stan$a cenu&ie a c%rtePului cere2ral* /%ne de edem se gsesc diseminate atAt On su2stan$a al2 cAt &i On cea cenu&ie* A)ectarea neur%nil%r se traduce prin )en%mene de necr%E7 edem &i sp%ngi%E* Nn astr%cite7 ca &i On pericari%nii distr%)ici7 se p%t e(iden$ia incluEii intranucleare e%Ein%)ilice C%:dr? de tip A* Prin met%da per%PidaE>antiper%PidaE 1PAP37 neur%nii c%rtePului cere2ral &i cei din gangli%nul lui -asser dau reac$ii intens p%Eiti(e*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0

p%ate )ace prin analiEa pr%)ilului de restric$ie a A+N7 care este speci)ic )iecruia7 ca &i prin I0 sau prin teste imun%8ist%c8imice utiliEAnd antic%rpi m%n%cl%nali ai cel%r ! (irusuri* A )%st pus la punct &i testul PCR7 care permite di)eren$ierea in)ec$iil%r cu B6V>@7 B6V># sau 8erpes(irusul caprel%r7 renil%r &i cer2il%r 1#3* Nici testele ser%l%gice nu permit di)eren$ierea in)ec$iei cu cele ! (irusuri* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ deR polioencefalomalacie7 turbare7 boala lui Au'es-CE7 encefalopatia spongiform bovin7 listerio-, meningite purulente bacteriene7 intoxica$ii de origine biologic sau prin produse c,imice7 caren$e nutri$ionale7 boli de origine genetic7 traumatisme sau alte boli ale .%C*

Progno.ti0
Este gra(7 s)Ar&itul )iind ma=%ritatea animalel%r a)ectate* m%artea la

Trata9entu, este ine)icace* Profi,aBie &i 0o9<atere


Pr%)ilaPia se realiEeaE prin msuri generale sanitare (eterinare* Nu ePist (accinuri c%ntra ence)alitei pr%dus de B6V>#* 'e c%nsider c 2%(inele (accinate c%rect )a$ de IBR nu )ac )%rme clinice cu tul2urri ner(%ase On caEul in)ec$iei cu B6V># 1@3*
2. #* Roi*man, B., 9+6ro6i+r6, R.C., 8l+c/+n6t+in, B., Lop+*, C., Min6on, A*C*7 Studd+rt, M.J. 1!!&#, Arch. Virol., 1&$, 2&' Ro6, C., B+la/, S. 1!!!#, ". Clin. Microbiol., $;, 1&2;

Diagno.ti0
'e asigur prin c%r%2%rarea aspectel%r epiE%%t%l%gice &i clinice cu cele de la2%rat%r 1(irus%l%gic &i 8ist%l%gic3* IE%larea (irusului din secre$iile naEale7 din creier &i pulm%n se )ace pe culturi celulare* +istinc$ia Ontre B6V># &i B6V>@ nu este p%si2il pe 2aEa e)ectului cit%patic7 dar se
Bibliografie 1. Ca6cio, K.E., B+l/nap, E.B., Schulth+i66, 3.C., Am+6, A.9., Collin6, J.C. 1!!!#, Vet. Diagn. In est., 11, 1$2 &. En-+lhardt, 0., K+il, ,.M. 1!!"#, Virolog,, &&', 2%; $. M+y+r, ,., BarW, @., 0hiry, E. 1!!!#, ". )en. Virol., 11, &%2! #*C* RINOPNEUMONIA

INFEC9IOA$4 ECVIN4> AVORTUL CU VIRU$ AL IEPELOR #<=uine Giral 2,inopneumonitis;<=uine Giral Abortion * engl*&
". Vasiu

Este % 2%al in)ect%c%ntagi%as (ir%tic7 speci)ic ec(ideel%r7 cu e(%lu$ie acut7 caracteriEat clinic prin tul2urri respirat%rii 1mai )rec(ente la tineret3 &i a(%rt7 iar m%r)%pat%l%gic prin leEiuni de tip septicemic &i in)lama$ii ale

aparatului respirat%r7 respecti( ale mem2ranel%r )etale &i a(%rt%nil%r*

I.tori0C r.(ndire &i i9(ortan$


Nn anii @I!! > @IB!7 On ',A7 a )%st semnalat la iepe % enE%%tie de a(%rt7 care nu semna cu alte a(%rturi cun%scute pAn atunci* Nn @IBB7 Di9o0@ &i EdEae.7 t%t On ',A7 au

descris a-ortu, enzooti0 e0-in7 artAnd c este % 2%al de natur (iral* Manninger &i C.onto.7 On @IC@ au c%nstatat apari$ia unei epiE%%tii asemnt%are7 rele(And pentru prima dat c a(%rtul nu este decAt % )%rm particular de mani)estare a ac$iunii unui agent pat%gen7 care se l%caliEeaE mai ales On cile respirat%rii7 determinAnd Om2%ln(iri diagn%sticate adesea gre&it ca in)luen$* Do,, &i 0o,. au pr%pus On@IC# denumirea de rino(neu9onie pentru am2ele )%rme de ePprimare ale 2%lii* Rino(neu9onia e0-in >a-ortu, 0u -iru. a, ie(e,or DRE>AVI* este )%arte rspAndit On Eur%pa7 America &i On unele $ri asiatice* La n%i a )%st diagn%sticat On anul @IC" On mai multe 8erg8elii* Prin Om2%ln(irile &i a(%rturile pe care le pr%duce7 mai ales On marile agl%merri de ca2aline7 antreneaE pierderi ec%n%mice Onsemnate*

Ondelungat* Nn )icatul de 8amster7 (irusul rmAne (irulent #DH Eile la >!"%C &i ! ani la >C" C*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
B%ala a)ecteaE On m%d natural calul &i mgarul* Cei mai recepti(i sunt mAn=ii pAn la (Arsta de ! ani7 care )ac )%rma respirat%rie7 &i iepele gestante care )ac )%rma a2%rtigen* 'ePul &i rasa nu par a a(ea % in)luen$ 8%trAt%are7 dar ePist %2ser(a$ii p%tri(it cr%ra caii pur sAnge ar )i mai sensi2ili* E6V>@ p%ate in)ecta lama &i alpaca din America de 'ud7 pr%(%cAnd tul2urri ner(%ase &i %culare* In%cularea ePperimental a lamel%r cu E6V>@ pr%(%c % 2%al gra(7 cu mani)estri ner(%ase7 urmate de m%arte* 'ursele de in)ec$ie primare sunt c%nstituite din animalele a)late On peri%ada de incu2a$ie7 2%lna(e7 c%n(alescente sau trecute prin 2%al* EPamenele ser%l%gice atest c mAn=ii se p%t in)ecta de la mame sau de la alte )emele 12%lna(e sau purtt%are3 care alpteaE On grup7 cu transmitere ulteri%ar de la mAnE la mAnE7 Onainte &i dup On$rcare 1B3* Inciden$a iepel%r purtt%are latente de E6V>C este mai mare7 c%mparati( cu cele purtt%are de E6V>@* 'ursele secundare sunt repreEentate de apa7 )ura=ele7 a&ternutul &i %2iectele c%ntaminate prin intermediul secre$iil%r &i ePcre$iil%r 1=eta=7 urin3 &i mai ales a a(%rt%nului7 mem2ranel%r &i lic8idel%r )etale* Transmiterea 2%lii se p%ate )ace direct7 de la animalul 2%lna( la cel snt%s7 prin c%ntactul strAns dintre indi(iEi7 dar &i indirect7 prin intermediul elementel%r mediului ePtern c%ntaminate* Ptrunderea (irusului On %rganism are l%c On principal pe cale respirat%rie7 pe cale c%n=uncti(al &i genital7 On timpul actului m%ntei sau prin intermediul spermei pr%(enit de la armsari purtt%ri* Rin%pneum%nia este OntAlnit mai )rec(ent On c%lecti(it$ile mari de ca2aline7 e(%luAnd su2 )%rm de enE%%tii de gra(itate (aria2il7 cu di)uEi2ilitate mare On )%car* Nn decurs de cAte(a sptmAni sunt a)ecta$i t%$i caii recepti(i* Epidemiile apar7 de %2icei7 ca urmare a intr%ducerii On e)ecti( de animale in)ectate* Ca &i On caEul alt%r (irusuri 8erpetice7 este p%si2il reacti(area in)ec$iei latente7 care p%ate dura t%at (ia$a7 dat%rit stresului de parturi$ie7 clduril%r sau lacta$iei* E6V>@ &i E6V>C persist On stare de laten$ On gangli%nul trigemen7 iar E6V>@ &i On

Etio,ogie
B%ala este pr%dus de (irusurile 8erpetice ec(ine @ &i C #5erpesvirus e=uin " &i +; E6V>@7 E6V>C37 Oncadrate On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae, genul Garicello! virus* Particulele (irale c%n$in A+N &i au dimensiuni cuprinse Ontre @!">!"" nm* 'e culti( pe culturi celulare de di(erse %riginiR renale7 em2ri%nare7 tum%rale 16ela &i B6X>!@37 cu pr%ducerea de e)ect cit%patic care apare On B>C Eile de la in%culare &i de(ine e(ident dup #>H Eile* Culti(area pe MCA a %ul%r em2ri%nate de gin necesit % adaptare preala2il* Nntre E6V>@ si E6V>C7 genetic di)erite7 ePist &i unele di)eren$e de pat%genitateR tipul @ pr%duce tul2urri respirat%rii mai rar7 are un p%ten$ial a(%rtigen mare &i tr%pism pentru 'NC al &%riceil%r n%u nscu$i &i pentru end%teliul (ascular7 iar tipul C pr%duce tul2urri respirat%rii )rec(ent7 are un p%ten$ial a(%rtigen mic &i nu are neur%> &i end%teli%tr%pism* Nn ultimul timp au )%st descrise tulpini cu pat%genitate atenuat sp%ntan* E6V este Onrudit antigenic cu (irusul rin%tra8eitei in)ec$i%ase 2%(ine &i are capacitate 8emaglutinant )a$ de 8ematiile de cal &i c%2ai* In%culat la ca2aline7 (irusul determin apari$ia de antic%rpi )iPat%ri de c%mplement &i ser%neutraliEan$i7 primii persistAnd D luni7 iar ultimii @ > ! ani* 0a$ de ac$iunea agen$il%r )iEici 1cldur3 &i c8imici7 (irusul este pu$in reEistent* Ast)el7 la temperatura camerei este inacti(at On decurs de cAte(a %re7 la #D%C On @" minute* Nn mediul ePtern7 pe sup%rt metalic sau de sticl7 se c%nser( mai pu$in de G Eile7 pe 8Artie &i On a&ternut G > @C Eile7 pe prul cail%r pAn la C" de Eile* Temperatura scEut c%nser( (irusul timp

lim)%cite* B%ala are un caracter seE%nier7 OntAlnindu>se mai ales t%amna &i la Onceputul iernii* 0%rma respirat%rie este mult mai )rec(ent decAt cea a2%rtigen 1Vasiu7 @IIH3* Nn e)ecti(ele c%ntaminate7 rin%pneum%nia se men$ine sta$i%nar7 aprAnd anual la caii tineri 1C3* A(%rtul cu (irus al iepel%r se OnregistreaE la B">@!" Eile dup )%rma respirat%rie7 p%ate cuprinde pAn la C#>#"T din )emelele gestante On decurs de C#>D" de Eile* Nn cresct%riile puternic in)ectate a(%rturile sunt mai rare7 cu t%ate c On )iecare an mAn=ii preEint )%rma respirat%rie* Anc8etele ser%l%gice arat c )emelele gestante se rein)ecteaE On cursul unei n%i enE%%tii &i ast)el reEisten$a l%r cre&te On )iecare an* Cele mai gra(e endemii de a(%rt sur(in On e)ecti(e care nu au )%st a)ectate de )%rma respirat%rie7 de mai mul$i ani* Aceast ultim situa$ie determin % anumit peri%dicitate a endemiil%r7 cu )rec(en$ mai mare a a(%rturil%r la un inter(al de trei ani*

tr%m2%Eel%r arterel%r &i (enel%r 1cu isc8emia creierului &i mdu(ei spinrii3 ca &i )%rmrii c%mplePel%r imune7 respecti( antigen E6V>@> antic%rpi 1@3* Trecerea prin 2%al c%n)er % imunitate care7 On )%rma respirat%rie7 nu dep&e&te C># luni7 On timp ce On )%rma a2%rtigen p%ate persista7 une%ri7 timp de mai mul$i ani* Cu t%ate acestea7 au )%st %2ser(ate caEuri On care iepele au a(%rtat timp de cA$i(a ani On &ir*

Ta<,ou, 0,ini0
'e recun%sc d%u )%rme cliniceR rino(neu9onia &i a-ortu, 0u -iru. a, ie(e,or. Rino(neu9onia infe0$ioa. e0-in 1for9a re.(iratorie3. +up % peri%ad de incu2a$ie de !> @" Eile7 pAn la @>! luni7 2%ala de2uteaE printr>% )aE de in(aEie (iral7 )r semne caracteristiceR 8ipertermie C">C@ C7 a2atere7 inapeten$7 c%ngestia muc%asel%r %cular &i naEal7 une%ri cu nuan$ su2icteric7 &%)ranie* +up !>B Eile apare rinita cataral7 tradus prin =eta= 2ilateral a2undent7 ini$ial cu caracter muc%s7 ap%i muc%purulent7 Ons%$it de lim)%n%dit su2maPilar* Aceasta repreEint )%rma tipic de rin%pneum%nie7 care are % durat de @">@# Eile &i se termin %2i&nuit prin (indecarea sp%ntan7 c%mplet7 cu c%ndi$ia7 ca pe t%at durata e(%lu$iei 2%lii7 animalele s )ie sc%ase din pr%duc$ie &i $inute On c%ndi$ii de igien c%respunEt%are* Nn e)ecti( se gsesc Ons7 Ont%tdeauna7 &i caEuri la care pr%cesul in)ec$i%s pr%greseaE &i a)ecteaE &i cile respirat%rii mai pr%)unde7 generAnd penum%nie l%2ular apical7 2r%n8%pneum%nie7 pleur%pneum%nie7 cu t%t c%rtegiul simpt%matic c%respunEt%r 1)e2r7 dispnee7 su)lu tu2ar7 matitate On E%nele densi)icate7 raluri etc*37 cu Onrut$irea strii generale7 urmat de m%arte* Nn cursul acestei )%rme gra(e7 la B"T din animalele 2%lna(e se c%nstat edemul &i sensi2ilitatea tecil%r tendin%ase &i articulare sau in)lama$ia cataral a tu2ului digesti(* +ese%ri7 aceast )%rm de rin%pneum%nie7 se c%mplic prin inter(en$ia germenil%r de in)ec$ie secundar7 determinAnd sinuEite purulente7 )aringit7 in)lama$ia pungil%r guturale cu supura$ia lim)%n%duril%r regi%nale* ,ne%ri7 mai ales la s)Ar&itul epidemiil%r7 se OntAlnesc tul2urri cardiace7 ale sistemului ner(%s 1paraliEii )aciale7 ale s)incterel%r7 ale mem2rel%r7 p%Ei$ii an%rmale ale capului7 nistagmus37 ale

Patogenez
Virusul7 ptruns On %rganism prin una din cile enun$ate7 se multiplic On primul rAnd la p%arta de intrare7 dup care ptrunde On circula$ia sanguin* +up )aEa de (iremie7 care c%respunde peri%adei de 8ipertermie &i leuc%penie7 (irusul a)ecteaE aparatul respirat%r &i alte $esuturi &i %rgane7 inclusi( uterul7 anePele )etale &i c8iar )etusul7 pr%ducAnd On )inal a(%rt* In)ec$ia )etusului pare a )i )%arte lent7 OntrucAt a(%rtul are l%c numai dup @>C luni de la apari$ia )%rmei respirat%rii* 0etu&ii su2 (Arsta de @!" de Eile7 nu par s reac$i%neEe la in)ec$ie* '>a sta2ilit7 c iepele care p%sed un titru ridicat de antic%rpi neutraliEan$i rmAn suscepti2ile la rein)ec$ia pe calea muc%asel%r respirat%rii &i p%t ap%i s a(%rteEe* Acest )apt las s se presupun c ePist un m%d de (e8iculare a (irusului de la muc%asa respirat%rie pAn la uter7 care Oi permite s scape ac$iunii antic%rpil%r circulan$i* 'e pare c (irusul din sAnge7 aprut dup administrarea naEal sau su2cutan7 este as%ciat cu elementele al2e ale sAngelui* 'ituarea lui intracelular )ace7 cu mult pr%2a2ilitate7 ca el s scape ac$iunii neutraliEante a antic%rpil%r* Mecanismul tul2urril%r ner(%ase este mai c%mpleP* La cai7 On c%ntrast cu alte specii7 tul2urrile ner(%ase nu sunt reEultatul in)ec$iei 'NC cu (irusurile 8erpetice7 ci al (asculitel%r7

aparatului urinar 1ne)rite3 &i genital 1epididimite7 %r8ite3* 'impt%mele ner(%ase sunt )%arte rare7 apar la un singur animal sau la mai multe On decurs de cAte(a sptmAni &i se OnregistreaE la %rice (Arst7 inclusi( la mAn=i* +up Lils%n 1G3 inciden$a tul2urril%r ner(%ase (ariaE Ontre @> I"T7 cu m%rtalitate de "7#>C"T* '>a descris &i % )%rm intestinal la animalele adulte7 caracteriEat prin enterit gra(* Nntr>% 8erg8elie in)ectat mai demult mAn=ii 2ene)iciaE prin c%l%stru de antic%rpi su)icien$i pentru a nu a=unge la mani)estri clinice pr%nun$ate* Nn sc8im27 cei lipsi$i de acest ap%rt7 c%n)runta$i cu (irusul rin%pneum%niei preEint7 On general7 % e(%lu$ie acut a 2%lii 1!3* La un mare numr de cai adul$i7 2%ala e(%lueaE inaparent sau cu semne clinice discrete7 dar &i On aceste caEuri se pr%duce p%Eiti(area ser%l%gic* A-ortu, 0u -iru. a, ie(e,or 1for9a a<ortigen3* A(%rtul apare numai la iepele care erau gestante de cel pu$in @!" de Eile On m%mentul cAnd au )cut )%rma respirat%rie &i sur(ine cel mai )rec(ent On ultimele B luni de gesta$ie7 une%ri OncepAnd cu luna a D>a* A(%rtul este sp%ntan7 )r semne pr%dr%male de%se2ite* ,ne%ri7 cu cAte(a sptmAni Onainte de a(%rt7 iepele preEint % stare )e2ril7 care trece adesea ne%2ser(at* Cre&terea temperaturii se p%ate pr%duce cu G>@" Eile Onainte de a(%rt7 )iind Ons%$it &i de % scdere a apetitului* Apr%Pimati( cu % %r Onainte de a(%rt7 )emelele p%t preEenta transpira$ie7 stare discret de agita$ie &i u&%are c%lici* EPpulEarea )tului are l%c 2rusc7 cu u&urin$ &i este Ons%$it de 8iperemia muc%asel%r %cular7 2ucal &i naEal7 iar mem2ranele )etale sunt eliminate %dat cu )tul sau imediat dup acesta* ,ne%ri7 cAnd gesta$ia este a(ansat7 p%t sur(eni &i reten$ii placentare7 urmate de metrit cataral* Nn ma=%ritatea caEuril%r iepele nu se resimt dup a(%rt 1On caEuri rare au )%st semnalate mani)estri ner(%ase3* In(%lu$ia uterului are l%c rapid7 iapa m%ntat din n%u putAnd s duc la 2un s)Ar&it gesta$ia* P%t a(%rta )emelele care au preEentat )%rma respirat%rie7 ca &i cele care n>au mani)estat nici un semn de 2%al7 (irusul )iind capa2il7 se pare7 a a=unge la )etus )r a pr%(%ca simpt%me la mam* Iepele care au a(%rtat7 de regul7 nu mai a(%rteaE On urmt%rii ! ani* Mai rar7 cAnd in)ec$ia s>a pr%dus

Ontr>un stadiu mai a(ansat al gesta$iei7 iepele p%t na&te la termen7 dar mAn=ii sunt de %2icei ne(ia2ili7 suc%m2And On primele Eile de (ia$ cu simpt%me respirat%rii &i ca urmare a c%mplica$iil%r 2acteriene*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La animalele m%arte cu )%rm respirat%rie7 On a)ar de m%di)icrile descrise la simpt%mat%l%gie7 se mai OntAlnescR leEiuni de tip septicemic7 On caEul e(%lu$iei rapide7 in)lama$ia muc%asei tra8eale7 cu ePsudate muc%purulente sau purulente On lumenul tra8eal7 c%ngestie &i edem pulm%nar7 pneum%nie l%2ar sau l%2ular7 pleur%pneum%nie )i2rin%as7 degenerescen$ mi%cardic &i 8epatic7 ne)rit purulent7 ePsudate On ca(it$i7 lim)%n%dite* Nn caEul )%rmei a2%rtigene7 la iepe7 cu ePcep$ia end%metritei7 care p%ate aprea ca % c%mplica$ie7 nu se OntAlnesc leEiuni de%se2ite* Nn sc8im27 a(%rt%nii preEint m%di)icri semni)icati(e* Ast)el7 ei apar edema$ia$i7 icterici 1)rapeaE c%l%ra$ia gal2en a c%pitel%r &i a muc%asel%r37 On ca(it$i se gse&te ePsudat ser%8em%ragic7 su2 ser%ase sunt preEente numer%ase 8em%ragii7 2ine e(iden$iate su2 epicard &i end%card7 On E%na c%rtical a rinic8il%r &i su2 capsula splinei7 care este mrit On (%lum de C>D %ri* La ni(elul pulm%nului se c%nstat edem sau 2r%n8%pneum%nie* 0icatul este pu$in mrit &i preEint apr%ape c%nstant 8em%ragii pAn la ade(rate 8emat%ame &i7 la apr%Pimati( #"T din caEuri7 )%care de necr%E cenu&ii gl2ui7 de mrimea 2%2ului de mei sau mai mari7 repartiEate pe t%at supra)a$a7 sau grupate On grmeEi* Timusul &i n%durile lim)atice mediastinale sunt 8ipertr%)iate7 c%ngesti%nate sau 8em%ragice* 6ist%l%gic se e(iden$iaER 8iperemii &i necr%Ee 8epatice7 incluEii e%Ein%)ile intra> nucleare7 iE%late sau grupate7 de )%rm r%tund sau %(alar7 c8iar neregulat triung8iular7 de @>D c m7 Onc%n=urate de un 8al%u clar7 On celulele epiteliului 2r%n8ic7 On celulele 8epatice de la peri)eria )%carel%r necr%tice7 On timus7 suprarenale &i On end%teliul (ascular7 Ongr%&ri &i edeme ale capsulei 8epatice7 in)iltra$ii lim)%citare7 degenerescen$ On di)erite stadii e(%luti(e7 c%ngestii7 8em%ragii &i edeme pleurale &i pulm%nare* IncluEii p%t )i identi)icate &i On epiteliul (eEicii 2iliare7 2r%n8i%lel%r7 al(e%lel%r

pulm%nare &i intestinului7 mai rar On splin7 pancreas7 mi%card7 rinic8i* ,ne%ri se c%nstat mening%ence)alit di)uE7 ePprimat prin man&%ane peri(asculare7 edem7 tume)ieri aP%nale &i demieliniEri7 leEiuni care au ca puncte de plecare (asculite &i tr%m2%Ee ale arterel%r &i (enel%r*

in(%lu$ia uterului decurge Oncet7 adese%ri se c%nstat pr%cese septice uterine*

Progno.ti0
Este )a(%ra2il On )%rma respirat%rie nec%mplicat &i a2%rtigen &i reEer(at sau gra( On )%rma respirat%rie cu c%mplica$ii*

Diagno.ti0
'e sta2ile&te pe 2aEa datel%r epiE%%t%l%gice7 clinice7 anat%m%pat%l%gice &i a ePamenel%r de la2%rat%r 1iE%larea &i identi)icarea (irusului7 ePamenul 8ist%l%gic &i testele ser%l%gice3* Virusurile se iE%leaE pe culturi celulare7 pr%2ele )iind rec%ltate din regiunea nas%)aringian a animalel%r7 la !C %re de la apari$ia )e2rei &i din pulm%n7 )icat sau timus7 On caEul a(%rt%nil%r* Identi)icarea (irusului se )ace prin testele de 'N7 I07 R0C7 ELI'A7 PCR 1D37 iar su2tipul se identi)ic prin caracterele culturale speci)ice7 prin identi)icarea A+N>ului On $esuturi 1#3 sau prin utiliEarea antic%rpil%r m%n%cl%nali )a$ de glic%pr%teinele speci)ice de On(eli&* Testele ser%l%gice de 'N7 R0C &i ELI'A au (al%are diagn%stic limitat7 ePceptAnd situa$ia On care se depisteaE % cre&tere semni)icati( de titru pe pr%2e perec8i de seruri7 de%arece dup (Arsta de @ an7 mul$i cai au trecut prin in)ec$ie &i (%r p%seda antic%rpi decela2ili* Te8nicil%r imun%8ist%c8imice li se ac%rd % (al%are )%arte ridicat7 permi$And &i di)eren$ierea (irusuril%r sl2atice de cele (accinale* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ deR influen$a ecvin ! a)ecteaE caii de t%ate (Arstele7 are caracter mai ePpl%Ei(7 simpt%mul d%minant este tusea7 care On cAte(a Eile cuprinde Ontregul e)ecti(F On )%rmele nec%mplicate 2%ala se limiteaE la % 2r%n&it7 preEint di)uEi2ilitate mare &i On a)ara )%caruluiF pleuropneumonia contagioas a calului > a)ecteaE %2i&nuit caii peste (Arsta de @ an7 c%ntagi%Eitatea nu este atAt de e(ident7 tul2urrile sunt mai pr%nun$ate din partea pulm%nului7 nu apare a(%rtF arterita ecvin ! tul2urrile generale sunt mai gra(e7 dar cele respirat%rii mai discrete7 muc%asa c%n=uncti(al are aspectul )l%ril%r de nem$i&%r7 edemele su2cutanate sunt )rec(ente &i avortul salmonelic ! apare mai )rec(ent Ontre luna a C>a &i a H>a7 este precedat de %2icei de semne pr%dr%male7

Trata9ent
Nn )%rma respirat%rie &i la iepele care au a(%rtat7 On caEul reten$iil%r placentare7 se recurge la tratament simpt%matic7 as%ciat cu anti2i%tice sau c8imi%terapice7 se asigur c%ndi$ii %ptime de E%%igien &i repaus a2s%lut*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Pentru pre(enirea intr%ducerii 2%lii On e)ecti(ele indemne7 n%ile ac8iEi$ii de cai se (%r )ace numai din unit$i &i E%ne li2ere de 2%al* Nn unit$i cu antecedente de 2%al trans)erurile se p%t )ace numai dup trecerea a B luni de la ridicarea msuril%r sanitare (eterinare* Animalele n%u ac8iEi$i%nate (%r )i $inute On carantin pr%)ilactic 1iepele gestante I" de Eile7 restul ca2alinel%r B" de Eile37 timp On care (%r )i ePaminate clinic peri%dic* Cu sc%p de supra(eg8ere pr%)ilactic se rec%mand ePamenele ser%l%gice7 Onde%se2i On caEul animalel%r de per)%rman$7 care particip la c%ncursuri &i ePp%Ei$ii* Nn ceea ce pri(e&te imun%pr%)ilaPia 2%lii7 este de re$inut c di(ersele pr%cedee de (accinare nu sunt On msur s c%n)ere % imunitate satis)ct%are* Au )%st Oncercate % serie de (accinuri inacti(ate &i (ii atenuate7 ultimele dAnd reEultate mai 2une* Nn preEent se testeaE un (accin (iu su2unitar &i un (accinul %2$inut dintr>% mutant a E6V>@* Nn $ara n%astr se prepar un (accin c%ntra rin%pneum%niei calului 1Erin(ac37 c%nstituit din suspensie (iral %2$inut prin replicare pe culturi celulare a tulpinil%r M#"H &i MG# de (irus 8erpetic ec(in7 inacti(ate cu sap%nin &i ads%r2it pe 8idr%Pid de aluminiu* Vaccinul se aplic s*c* On treimea mi=l%cie a gAtului7 On d%E de ! ml7 cu rapel dup !" de Eile7 OncepAnd cu (Arsta de B" Eile &i la iepe gestante On lunile #>G* Animalele se c%nsider imuniEate dup G Eile de la a d%ua (accinare7 iar antic%rpii persist C># luni* Re(accinarea se )ace din D On D luni* Vaccinul

p%ate )i )%l%sit pre(enti( &i de necesitate On e)ecti(ele On care s>au diagn%sticat a(%rturi la iepe sau Om2%ln(iri ale cil%r respirat%rii cauEate de (irusul rin%pneum%niei* +e necesitate7 (accinarea p%ate )i aplicat la iepele gestante indi)erent de (Arst* Nn caEul apari$iei 2%lii se instituie carantina de gradul III* Nn terit%riul delimitat se iau % serie de msuri care c%nstau OnR interEicerea sc%aterii sau intr%ducerii de ca2aline7 sistarea m%ntei animalel%r 2%lna(e sau suspecte de 2%al7 a circula$iei ca2alinel%r 1Ontre adp%sturi37 pers%anel%r7 (e8iculel%r &i )ura=el%r* Animalele 2%lna(e se iE%leaE On Oncperi separate &i se trateaE* Iepele care au a(%rtat (%r )i iE%late Ontr>
Bibliografie 1. All+n, ,.3., Bryan6, J.0. 1!%"#, >n 3and+y, R. Ked.H7 #rogress in Veterinar, Microbiolog, and Immunolog,, Ba6+l, S.Kar-+r G. 9i+t*, @., Wi+6n+r, E. 1!%&#, #ferdekrankheiten, Veb )usta <ischer Verlag, "ena $. ,il/+r6on, J., Lo7+, 9., 9rumm+r, 4., Studd+rt, M., Whall+y, J. 1!!%#, Aust. Vet. "., ;", ";;

un adp%st separat pAn la terminarea peri%adei de parturi$ie7 iar imediat dup a(%rt se ePecut deEin)ec$ia trenului p%steri%r &i a %rganel%r genitaleF On(elit%rile )etale7 lic8idele7 a(%rt%nii se distrugF cele clinic snt%ase se (accineaE de necesitateF se )ac deEin)ec$ii repetate* +up a(%rt se rec%mand ca iapa s nu )ie m%ntat la primul ciclu de clduri7 iar dac a(%rtul este timpuriu s se a&tepte atAta timp cAt ar )i durat gesta$ia* C%nc%mitent cu aceste msuri se Om2unt$esc c%ndi$iile de igien &i Onde%se2i alimenta$ia7 atAt din punct de (edere cantitati(7 cAt &i calitati(* 'tingerea 2%lii &i ridicarea msuril%r de carantin se )ac dup I" de Eile de la ultimul caE clinic &i dup e)ectuarea deEin)ec$iei )inale*
2. '. ". ,il/+r6on, J., Lo7+, 9., 9rumm+r, 4., Studd+rt, M., Whall+y, J. 1!!!#, Vet. Microbiol., "%, 1' Smith, K.C., Borch+r6, K. &((1#, ". Comp. #athol., 1&', $(2 .arra66o, A., 9ynon, K., 8icorilli, N., 4artl+y, C.A., &((1#, Austr. Vet. "., ;!, '"$ Wil6on, W.9. 1!!;#, Vet. Clin. *orth. Am.1 0=uine #ract., 1$, '$

G*

#*#* #ERPE$VIRO"A

CANIN4 #Canine 5erpesvirosis M engl*&


". Vasiu

#er(e.-iroza 0anin 1#C3 este % 2%al in)ect%c%ntagi%as enE%%tic7 speci)ic cAinelui7 cu e(%lu$ie %2i&nuit acut7 caracteriEat clinic prin tul2urri respirat%rii7 %culare &i genitale*

cit%patic On !>B Eile &i are tr%pism pentru epiteliul cil%r respirat%rii anteri%are7 al muc%asel%r genitale &i pentru $esutul ner(%s*

I.tori0
B%ala a )%st descris On ',A de ctre Car9i0;ae, &i 0o,. 1@IDD3 &i ap%i On Eur%pa &i Australia* In)ec$ia este rspAndit On numer%ase $ri &i pr%duce pierderi Onsemnate dat%rit c%ntagi%Eit$ii &i m%rtalit$ii7 une%ri ridicate7 la c$ei*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
Nn m%d natural sunt recepti(i cAinii de t%ate (Arstele &i rasele* B%ala este mai )rec(ent la c$eii On (Arst de pAn la C sptmAni7 care )ac &i )%rmele cele mai gra(e* Im2%ln(irile apar cel mai adesea dup regruparea cAinil%r de di(erse %rigini &i men$inerea l%r On c%ndi$ii care u&ureaE transmiterea (irusului* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate On primul rAnd de animalele 2%lna(e &i de cele trecute prin 2%al7 care elimin (irusul On mediul Onc%n=urt%r7 Onde%se2i prin secre$iile naEale7 %culare7 ePpect%ratele 2r%n&ice emise su2 )%rm de aer%s%li cu %caEia tusei7 prin secre$iile genitale7 a(%rt%ni7 dar &i prin sali(7 urin7 )ecale 1la c$ei3* 'ursele secundare sunt cele %2i&nuite 1apa7 8rana7 %2iectele c%ntaminate etc*3* C%ntaminarea se realiEeaE7 cel mai adesea prin c%ntact direct7 dar se p%ate pr%duce &i (enerian7

Etio,ogie
6C este pr%dus de (irusul 8erpetic canin @ 1Canid ,erpesvirus "; V6C>@3 Oncadrat On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul Garicellovirus* Particula (iral are dimensiuni de @@#>@G# nm* AnaliEa structurii gen%miale a C6V>@ &i c%mpara$ia )il%genetic 2aEat pe datele sec(en$iale disp%ni2ile indic )aptul c C6V>@7 (irusul 8erpetic )elid @ 1V60>@3 &i (irusul 8erpetic @ al )%cil%r 1V6P8>@3 sunt Onrudite Ondeapr%ape 1D7 H3* Virusul se culti( On culturi celulare renale de cAine pr%ducAnd e)ect

Boli virotice i prionice ale


E%ne de necr%E &i 8em%ragii7 rinic8ii preEint )%care 8em%ragice su2capsulare7 une%ri au aspectul rinic8il%r de &%c 1in)lama$ie 8em%ragic%> necr%tic3* Nn ca(it$i se %2ser( ePsudat ser%8em%ragic On cantit$i (aria2ile* C%rdul preEint 8em%ragii su2end%cardice7 (al(ulare &i parietale &i )%care cenu&ii gl2ui On masa mi%cardului* Nn intestin se c%nstat 8em%ragii On su2muc%as &i necr%Ee ale muc%aseiF meningele cere2ral &i medular este c%ngesti%nat* 6ist%l%gic se rele( )%care 8em%ragic%> necr%tice 1necr%E de c%agulare3 Ons%$ite de reac$ie m%n%nuclear On di)erite %rgane7 incluEii acid%)ile sau 2aE%)ile intranucleare7 mai rar intracit%plasmatice On celulele de la peri)eria )%carel%r*

transplacentar sau digesti(* PAn nu cu mult timp On urm se c%nsidera c (irusul este OntAlnit rar la cAini7 cu % pre(alen$ de numai !7H>DT 1!7 B37 dar studii recente7 )%l%sind teste ser%l%gice sensi2ile7 dem%nstreaE c in)ec$ia este destul de rspAndit On p%pula$iile de cAini* Nn Marea Britanie se rap%rteaE % ser%pre(alen$ de GD> HHT7 On Belgia de CI7#T7 On Olanda de C"T7 iar On Vap%nia de !D7!T* V6C>@ p%ate ad%pta7 la )el ca alte alp8a8erpes(irusuri7 % stare de laten$ ce p%ate )i reacti(at 1G3* ,n cAine in)ectat de(ine purtt%r pentru t%at (ia$a* 'e cun%a&te )%arte pu$in despre c%rela$ia dintre starea de purtt%r &i preEen$a antic%rpil%r* Nn m%d n%rmal un cAine in)ectat pr%duce antic%rpi On !>B sptmAni7 dar &i On caEul V6C>@7 animalele purtt%are p%t s )ie ser%l%gic negati(e* 6C e(%lueaE endemic7 cu m%r2iditate (aria2il7 iar )act%rii )a(%riEan$i 1On$rcarea7 transp%rturile7 regruparea Ontr>un mediu n%u7 curen$ii de aer7 umiditatea7 )rigul etc*3 p%t agra(a e(%lu$ia 2%lii*

Diagno.ti0
'e 2aEeaE pe datele epidemi%l%gice7 clinice &i anat%m%pat%l%gic7 &i ePamenul (irus%l%gic7 ser%l%gic 1'N7 ELI'A3 &i 8ist%l%gic* Testul ELI'A este mult mai sensi2il decAt 'N* Burr &i c%l* 1@3 au )%l%sit PCR pentru detectarea A+N (iral On di)erite $esuturi* Este reEer(at On )%rmele septicemice acute7 &i )a(%ra2il On celelalte* La caEurile cu e(%lu$ie mai lent se p%ate recurge la un tratament simpt%matic &i de c%m2atere a in)ec$iil%r 2acteriene secundare* 'e (%r respecta msurile generale de pr%)ilaPieR ac8iEi$i%narea de animale numai din e)ecti(e indemneF se (a respecta carantina pr%)ilacticF se asigur c%ndi$ii c%respunEt%are de igien &i alimenta$ie7 &i se (%r e)ectua deEin)ec$ii curente* Pentru imun%pr%)ilaPie p%ate )i utiliEat un (accin inacti(at* Nn caE de apari$ie a 2%lii7 animalele 2%lna(e se iE%leaE &i se trateaE7 dac este p%si2il &i li se (%r asigura c%ndi$ii de igien &i cre&tere adec(ateF la cele snt%ase se p%ate )%l%si pre(enti( serul speci)ic*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este de B>H Eile* La c$eii su2 C sptmAni se c%nstat a2atere7 an%rePie7 dispnee7 sali(a$ie7 (%miEri7 dureri a2d%minale7 mi&cri de pedalare7 %pist%t%nus7 diaree7 edem su2cutanat7 eritem &i papule On regiunea (entral7 urmate de m%arte dup @>! Eile* C$eii care supra(ie$uiesc rmAn cu sec8ele ner(%ase 1ataPie7 amaur%E3* Animalele tinere 1peste # sptmAni3 &i cele adulte )ac adesea in)ec$ii inaparente sau sla2 ePprimate clinic* B%ala se p%ate ePprima prin rinit &i c%n=uncti(it ser%muc%as7 )aringit7 une%ri tuse &i c8iar mani)estri de pneum%nie7 erup$ie papul%> (eEicul%as sau (eEicul%>pustul%as pe muc%asa (aginal &i (ul(ar7 mici n%duli lim)%iEi la 2aEa penisului &i pe pielea prepu$ial* Vindecarea sur(ine On decurs de #>@" Eile* In)ec$iile latente p%t determina <eratite 1C37 reducerea )ertilit$ii 1#37 a(%rturi &i m%rtalitate ne%natal*

Progno.ti0

Trata9ent

Profi,aBie &i 0o9<atere

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La c$ei se c%nstat 8em%ragii sau )%care 8em%ragic%>necr%tice On ma=%ritatea %rganel%r* Pulm%nii sunt edema$ia$i7 cu 8em%ragii &i necr%Ea pere$il%r al(e%lari7 )icatul este par$ial dec%l%rat7 cu

Boli produse de virusuri din fa4.


Bibliografie 1. Burr, 3.9., Camp5+ll, M.E.M., Nicol6on, L., @nion6, 9.E. 1!!"#, Vet. Microbiol., '$, &&; &. En-+l6, M., Mayr<Bi5rac/, B., Ruc/6tuhl, B., M+t*l+r, A., Wyl+r, R. 1!%(#, 1bl. Vet. *ed. !, &;, &'; $. 8ulton, R.W., @tt, W.L., 9u+nDald, J.C., ,orham, J.R. 1!;2#, Am. ". Vet. Res., $', %' 2. ,runin-, ,., Wol)in-+r, :., 4dcht, S., 4in/+l5+in, W., Rudolph, R., Brunn5+r-, L. &((1#, Lleintierpra(is, 2", "!! #*D* RINOTRA#EITA '. ". ;. %. ,ucht, S.7an, NauDync/, 4., 3+n6a+r+t, M. &((1#, Vlaams Diergeneeskunding $iMdschrift, ;(, &(2 Lim5ach, K.J., Lim5ach, M.3., Comt+, 9., 3aol+tt+, E. 1!!2#, ". )en. Virol., ;', &(&! @/uda, E., 4a6himoto, A., Eama-uchi, 0., 8u/u6hi, 4., Mori, S., 0ani, M., 4irai, K., Carmicha+l, L.E. 1!!$#, Cornell Vet., %$, &!1 RWmond, M., Sh+ldric/, 3., L+5r+ton, 8., Narda+uI, 3., 8oulon, 0. 1!!"#, ". )en. Virol., ;;, $;

INFEC9IOA$4 A FELINELOR #0eline infectious r,inotrac,eitis M engl*&


". Vasiu

Este % 2%al in)ect%c%ntagi%as speci)ic )elinel%r7 cu e(%lu$ie %2i&nuit acut7 caracteriEat clinic prin )e2r &i tul2urri d%minant respirat%rii7 c%nsecuti( a)ectrii cil%r respirat%rii anteri%are7 la care se p%t as%cia c%n=uncti(ite &i c8eratite*

C,lamEdia psittaci, Bordetella bronc,iseptica7 iar pr%cesul in)ec$i%s se p%ate agra(a dat%rit inter(en$iei germenil%r 2acterieni de suprain)ec$ie 1Pasteurella multocida7 .tap,Elococcus spp*7 .treptococcus spp., <.coli, Jlebsiella spp*3*

I.tori0
Rinotra;eita infe0$ioa. a fe,ine,or DRIF* a )%st descris ca entitate distinct On anul @I#G de Crande,, &i Maurer7 On ',A7 care au &i iE%lat de la pisicile cu tul2urri respirat%rii un (irus7 caracteriEat ulteri%r ca 8erpes(irus* RI0 este semnalat On di(erse E%ne ale gl%2ului &i preEint imp%rtan$ dat%rit c%ntagi%Eit$ii &i m%rtalit$ii7 une%ri ridicate7 la tineret*

E(ide9io,ogie
'e c%nsider c sunt recepti(e t%ate speciile din )amilia 0elidae* Cele mai sensi2ile sunt Ons pisicile de %rice (Arst &i On special cele On primul an de (ia$* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate de pisicile 2%lna(e7 care prin secre$iile cil%r respirat%rii7 elimin cantit$i mari de (irus* In)ec$ia este Ontre$inut On e)ecti(e de purtt%rii &i ePcret%rii de (irus 1#37 )rec(en$a p%rta=ului este de H">@""T* V60>@ persist On stare de laten$7 On m%d %2i&nuit7 On gangli%nii trigemeni7 dar &i On 2ul2ul %l)acti(7 ner(ul %ptic7 (%lutele etm%idale &i c%rnee 1G7 @"3 cAte(a luni pAn la un an* Nn c%ndi$ii de stres p%ate )i acti(at &i s determine recrudescen$e ale 2%lii7 cu n%i ePcre$ii de (irus 1D3* CauEele de stres sunt numer%aseR sc8im2area 8a2itatului7 inter(en$ii c8irurgicale7 participarea la ePp%Ei$ii7 gesta$ie7 lacta$ie7 c%rtic%terapie etc* Nn c%ndi$ii ePperimentale7 rata eliminrii sp%ntane a (irusului la pisicile (indecate clinic a )%st de @T7 dar tratamentul cu c%rtic%ster%iEi p%ate induce eliminarea la G"T dintre pisici7 sc8im2area mediului la @HT 7 iar lacta$ia la C"T 1@7 C3* O2i&nuit7 ePcre$ia Oncepe apr%Pimati( dup % sptmAn de la e(enimentul declan&ant &i p%ate dura d%u sptmAni* Nn in)ec$iile simultane ale (irusuril%r RI0 &i imun%de)icien$ei )eline 10IV3 sau leucemiei )eline 10eLV37 starea de purtt%r &i ePcret%r dureaE t%at (ia$a* B%ala clinic este mai )rec(ent On cresct%riile cu %

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este (irusul 8erpetic )elid @ 10eline ,erpesvirus "; V60>@37 Oncadrat On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul Garicellovirus* 'e apreciaE c On apr%Pimati( #"T din caEurile cu tul2urri respirat%rii la pisici inter(ine V60>@* Virusul c%n$ine A+N7 este unic antigenic7 dar (irulen$a su&el%r p%ate (aria* V60>@ are % structur asemnt%are cu a alt%r 8erpes(irusuri* Cu t%ate acestea nu ePist reac$ie Oncruci&at Ontre serul imun )a$ de (irusul V60>@ &i alte 8erpes(irusuri 18erpes simpleP7 al pseud%ra2iei7 al IBR sau 8erpes(irusurile ec(ine @7 !7 B &i C3* 'e replic On muc%asa naEal7 tra8ee7 c%n=uncti(7 iar in vitro numai On celule renale7 testiculare &i pulm%nare de pisic7 cu pr%ducerea unui e)ect cit%patic 1dup @>C Eile de la in%culare3 caracteristic 8erpes(irusuril%r* ReEisten$a la temperaturile %rdinare ale mediului ePteri%r este de numai cAte(a %re7 dar reEist peste @# Eile la C%C* Este distrus On C > # minute la #D%C &i On B %re la BG%C* Nn Om2%ln(irea pisicil%r7 alturi de V60>@ inter(ine )rec(ent calici(irusul )elin 10CV37

densitate mare de pisici &i unde ac$i%neaE )act%rii de stres care rup ec8ili2rul (irus>gaEd* V60>@ ptrunde On %rganism7 de regul7 pe cale respirat%rie prin aer%s%li crea$i prin strnut* C%ntactul direct Ontre pisici nu este necesar7 in)ec$ia putAnd di)uEa Ontre indi(iEi a)la$i la distan$ de @7# m* Transmiterea in)ec$iei se realiEeaE &i prin intermediul sursel%r secundare 1a&ternut7 cu&ti7 (ase de mAncare etc*3 &i al pers%anel%r care (in On c%ntact cu pisicile 2%lna(e* Imunitatea pasi( maternal dureaE D>H sptmAni7 iar pisicile trecute prin 2%al rmAn imune B>C luni*

EPamenul 8ist%l%gic rele( pr%cese alterati(e ale epiteliului muc%asei cil%r respirat%rii anteri%are7 )en%mene (asculare 1c%ngestii sau c8iar 8em%ragii3 &i in)iltra$ii lim)%citare &i plasm%citare su2epiteliale sau peri(asculare7 necr%Ee On straturile su2muc%ase &i preEen$a un%r incluEii acid%)ile intranucleare7 la G>I Eile dup in)ec$ie*

Diagno.ti0
'e preciEeaE pe 2aEa datel%r epidemi%l%gice &i anat%m%clinice7 c%mpletate cu reEultatele ePamenel%r de la2%rat%r 18ist%l%gic7 (irus%l%gic3* IE%larea (irusului nu intr7 On general7 On pr%t%c%lul de diagn%stic pentru caEurile indi(iduale* Identi)icarea V60>@ la purtt%rii cr%nici7 )%l%sind pr%2e de ePsudat )aringian7 p%ate )i de )%l%s On e)ecti(ele numer%ase7 unde au e(%luat in)ec$ii recurente7 dar aceasta se realiEeaE cu di)icultate* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ deR parvoviro-a pisicilor > ta2l%ul clinic este d%minat de tul2urri digesti(e7 Ons%$ite de leuc%penie prec%ce &i se(er7 iar e(%lu$ia este mai scurtF infec$iile cu virusurile picorna7 prin identi)icarea agen$il%r eti%l%gici*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este de B>G Eile* 'e disting % for9 .i9(, &i una 0o9(,i0at* For9a .i9(,. 'impt%mat%l%gia este d%minat de rinit &i c%n=uncti(it7 la Onceput ser%ase7 ap%i muc%purulente7 as%ciate cu strnut7 une%ri tuse discret7 8ipersali(a$ie &i c8iar 8ipertermie7 a2atere &i an%rePie* La unele pisici se c%nstat laring%tra8eit7 Ons%$it de c%rna= &i rgu&eal7 cu pierderea par$ial a (%cii* Nn ma=%ritatea caEuril%r animalele se (indec On @" > @# Eile* For9a 0o9(,i0atC OntAlnit la circa @"T din caEuri7 se ePprim prin c%n=uncti(ite 2ilaterale7 c8eratite7 ulcere c%rneene7 pan%)talmie 1D37 ulcere linguale &i )aringiene neregulate7 ePtinse7 ulcere cutanate &i c8iar pneum%nie &iJsau 2r%n8%> pneum%nie la pisicile su2 C luni* 0%rma c%mplicat dureaE sptmAni sau luni &i s)Ar&e&te prin (indecare 1cu unele sec8ele3 sau m%arte la #>!"T din caEuri dat%rit malnutri$iei7 des8idratrii &i suprain)ec$iil%r cu germeni %p%rtuni&ti sau cu 0IV* La pisicile On (Arst de peste D luni e(%lu$ia este7 On m%d %2i&nuit7 mai u&%ar sau su2clinic* 'e p%ate Onregistra %caEi%nal &i a(%rt7 c%nsiderat secundar )e2rei &i t%Piemiei*

Progno.ti0
Este On general )a(%ra2il7 dar p%ate de(eni reEer(at sau c8iar gra( din cauEa in)ec$iil%r 2acteriene secundare*

Trata9ent
Pre(enirea in)ec$iil%r 2acteriene secundare se p%ate realiEa cu am%P?cilin 1@">!" mgJ<gJEi7 per %s37 gentamicin 1C mgJ<gJEi7 s*c*3 On as%ciere cu ampicilin 1@# mgJ<gJEi7 s*c*37 d%P?c?clin 1@" mgJ<gJEi7 On % repriE3* Aer%s%lterapia permite as%cierea anti2i%ticel%r 1gentamicina7 <anamicina sau teramicina3 cu muc%litice7 ePpect%rante &i7 e(entual7 un 2r%n8%dilatat%r 1t8e%p8?lina3 &iJsau c%rtic%ster%iEi* Ritmul administrril%r este de B &edin$eJEi7 de @">@# minute7 timp de #>H Eile* Tratamentul l%cal c%nst On splturi 2ucale7 ale ca(it$il%r naEale &i ale ple%apel%r7 instila$ii naEale &i c%n=uncti(ale cu dec%ngesti%nante &i c%lire cu anti2i%tice* Nn caE de rinit cr%nic7 cu liEa c%rne$il%r naEali7 &ansele de (indecare sunt c%nsidera2il diminuate* 'e (a a(ea On (edere &i c%m2aterea des8idratrii animalului ca &i

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La aspectele preEentate On cadrul ta2l%ului clinic se mai p%t adugaR necr%Ea &i ulcerarea c%rne$il%r naEali7 %ste%liE l%cal &i de)%rmarea )e$ei7 in)lama$ia tra8eei &i c8iar pneum%nie sau 2r%n8%pneum%nie*

insu)icien$a ap%rtului pr%tid%>energetic* Alimenta$ia (a )i dietetic7 2%gat On principii nutriti(i &i se (%r e(ita alimentele reci7 )rigul &i curen$ii de aer*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Pr%)ilaPia sanitar are % e)icacitate limitat7 de%arece sunt practic imp%si2il de detectat animalele snt%ase7 purtt%are* Animalele n%u ac8iEi$i%nate se $in On strict iE%lare timp de @"M @C Eile* Nn imun%pr%)ilaPie se )%l%sesc (accinuri (ii atenuate &i inacti(ate 2i> sau p%li(alente* Vaccinarea se )ace la (Arsta de H>I sptmAni7 cu repetare dup C sptmAni &i rapel anual* Vaccinurile sunt c%ntraindicate la pis%ia&ii su2 C sptmAni7 la )emelele gestante &i la animalele a)ectate de % 2%al intercurent* Vaccinurile c%n(en$i%nale7 de&i au % e)icien$ reE%na2il7 preEint &i unele deEa(anta=eR p%t pr%duce reac$ii p%st(accinale &i nu se ePclude in)ec$ia latent &i reacti(area (iral* Reac$iile p%st(accinale apar la D>G Eile dup in%culare &i sunt ePprimate prin tul2urri respirat%rii7 %culare &i c8iar ulcera$ii 2ucale 1(accinurile (ii atenuate3 sau prin 8ipertermie7 a2atere7 an%rePie 1(accinurile inacti(ate3* +up 'ussman &i c%l* 1I37 (accinurile c%n(en$i%nale reduc t%tu&i Oncrctura (iral 1de
Bibliografie 1. Elli6, 0.M. 1!%1#, Aust. Vet. "., ';, 11' &. 8ord, R.B. 1!!1#, Compend. Contin. 0duc. #ract. Vet., 1$, '!$ $. 8uCita, K., Ma+da, K., Eo/oyama, N., Miya*aDa, 0., Kai, C., Mi/ami, 0. 1!!%#, Arch. Virol., 12$, &' 2. ,a6/+ll, R.M., 3o7+y, R.C. 1!%&#, Vet. Rec., 111, $'! '. ,a6/+ll, R.M. 1!!$#, <eline practice, &1, &! ". Na6i66+, M.3. 1!!(#, Vet. Clin. *orth Am.7 Small Anim. #ractice, &(, ""; ;. R+u5+l, ,.4., 8amo6, R.A., 4ic/man, M.A., Rim6tad, E., 4o))man, 9.E., 3+d+r6+n, N.C. 1!!$#, Arch. Virol., 1$&, 2(!

laten$3 On gangli%nul trigemen dup agresiune7 c%mparati( cu animalele ne(accinate* 'e apreciaE7 de asemenea7 c starea de laten$7 a unei tulpini atenuate7 ar putea )i c8iar a(anta=%as7 prin reducerea c%l%niErii l%cusuril%r pentru laten$ a (irusului sl2atic7 epis%adele de reacti(are ale (irusului latent c%nducAnd la aut%imuniEare* EPist &i p%si2ilitatea rec%m2inrii dintre gen%mul (irusuril%r (accinale latente &i a (irusului sl2atic de suprain)ec$ie* Te%retic7 d%u su&e (accinale 1)iecare cu % muta$ie Ontr>un l%cus3 p%t de(eni latente &i ap%i7 rec%m2inate la reacti(are7 p%t s genereEe un (irus pat%gen* P%si2ilitatea rec%m2inrii in vitro a V60>@ este de @">!@T 1B37 dar in vivo ePist elemente care s suprime aceast ac$iune* Nn ultimul timp pre%cuprile sunt aPate pe %2$inerea de (accinuri mai e)iciente7 cum ar )i cele pe 2aE de su&e mutante7 deletate de gena TX* ;%<%?ama &i c%l* 1@@3 au %2$inut un (accin )%l%sind mutanta TX> ca (ect%r pentru gena care c%deaE pr%teina capsidal a calici(irusului )elin* Acest (accin asigur % pr%tec$ie )a$ de am2ele (irusuri* Nn caE de apari$ie a 2%lii7 pisicile 2%lna(e se iE%leaE7 se trateaE simpt%matic &i se aplic deEin)ec$ii Eilnice*
%. !. 1(. Stil+6, J., Mc9+rmott, M., Bi-65y, 9., Willi6, M., Ro5+rt6, C., ,r++n+, C. 1!!;#, Am. ". Vet. Res., '%, $$% Su66man, M.9., Ma+6, R.K., Kru-+r, J.M. 1!!;#, Virolog,, &&%, $;! Will+m6+, M. 1!!"#, )eneticall, modifed feline herpes irus and oronasal accination of cats. 3h.9. 0h+6i6, :ni7+r6ity o) :tr+cht, :tr+cht, 0h+ N+th+rland6 Eo/oyama, N., Ma+da, K., 8uCita, K., >6hi-uro, S., Sa-aDa, 0. 1!!"#, Arch. Virol., 12(, &$$!

11.

#*G* BOALA LUI AUIE$"JH #Pseudorabies, Au'es-CEHs $iseases M engl*F Pseudorage M )r* &

". Vasiu

Este % (ir%E7 sp%radic%>edemic7 ce a)ecteaE mai multe specii de animale d%mestice &i sl2atice7 cu e(%lu$ie acut7 caracteriEat clinic )ie prin semne de ence)al%mielit Ons%$ite de prurit intens 1cu ePcep$ia p%rcului3 &i m%arte7 )ie

prin tul2urri respirat%rii7 la suine 1tineret &i animale adulte37 cu e(%lu$ie 2enign*

I.tori0C r.(ndire &i i9(ortan$


Primele %2ser(a$ii asupra acestei entit$i s>au )cut On ',A7 On @H@B7 la taurine7 )iind descris su2 numele de Mad= It0;K D(rurit ne<un3* Termenul de (.eudora<ie s>a )%l%sit

ini$ial On El(e$ia7 On @HCI* Pr%)es%rul A,adar Au?e.z@A On anul @I"!7 % descrie On ,ngaria7 % de%se2e&te de tur2are &i sta2ile&te c agentul eti%l%gic nu este de natur 2acterian* Nn @I@" $0;9ied;ofer c%n)irm eti%l%gia (iral a 2%lii* ,lteri%r7 2%ala a )%st semnalat On numer%ase $ri7 la di(erse specii* Nn R%mAnia7 a )%st descris de Rieg,er &i Udri.@A D)3)8* la cAine &i de Rieg,er &i Poenaru D)3)7* la taurine &i ap%i la p%rcine* La %ra actual7 2%ala este larg rspAndit7 mai ales On Eur%pa7 dar &i On America de N%rd &i 'ud7 On Asia &i mai pu$in On A)rica7 a(And imp%rtan$ ec%n%mic de%se2it7 mai ales la p%rcine7 dat%rit caracterului endemic7 m%rtalit$ii ridicate la purcei7 pr%ducerii de a(%rturi sau na&teri de purcei ne(ia2ili7 restric$iil%r sanitar (eterinare* Imp%rtan$a 2%lii pentru %m este redus7 acesta )cAnd cu t%tul ePcep$i%nal % )%rm prurigin%as7 pasager*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este (irusul 8erpes @ suin 18erpes(irus suin @3 Oncadrat On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul Garicellovirus* Particula (iral are simetrie ic%saedric &i dimensiuni de @#">!"" nm7 iar capsida este )%rmat din @D! caps%mere* Virusul se c%mpune din nucle%capsid7 de apr%Pimati( @"#>@@" nm7 care Onc%n=%ar gen%mul linear 2icatenar de A+N &i este c%mpus din H pr%teine7 de !!7# pAn la @C! <+a* Pr%teinele cu masa m%lecular de @C!7 BC &i B! <+a sunt cele mai imp%rtante* In(eli&ul (iral c%n$ine pr%teine structurale cu masa m%lecular de #" la @B" <+a 1G37 dintre care ma=%ritatea sunt glic%pr%teine 1gE7 gB7 gC7 g+7 gI7 g-3* -en%mul (iral c%di)ic &i pr%teine nestructurale cum ar )i timid<inaEa 1TX3* -lic%pr%teinele gB7 gC &i g+ par a a(ea r%lul principal On inducerea imunit$ii7 iar celelalte7 inclusi( TX7 On pat%genitate* Virusul se culti( pe mem2rana c%ri%alant%idian a em2ri%nului de gin &i On culturi celulare primare sau linii celulare de % gam larg 1celulele renale de p%rc &i liniile PX@#7 IBR>'! &i B6X !@ sunt cele mai sensi2ile37 pr%ducAnd e)ect cit%pat%gen prec%ce7 c%nstAnd On )%rmarea de sinci$ii7 r%tun=irea celulel%r7 dese%ri cu (acu%liEare &i mai rar cu )%rmarea de celule gigante7 urmate de distrugerea c%mplet* Virusul p%ate )%rma pla=e &i incluEii intranucleare e%Ein%)ile* +in punct de (edere antigenic7 (irusul este unic7 dar tulpinile preEint mari di)eren$e de pat%genitate &i On ceea ce pri(e&te tr%pismul 1neur%tr%pe cele iE%late de la 2%(ine &i p%li%rgan%tr%pe cele de la purcei3* ,na din principalele pr%priet$i ale (irusului este (aria2ilitatea* Este u&%r s se induc apari$ia de

(ariante sau mutante cu a=ut%rul pasa=el%r pe animale de la2%rat%r7 pe em2ri%ni de gin 1tulpina Bucure&ti37 pe anumite culturi celulare 1su&a X D@ > Bart8a7 su&a Al)%rt !D3 sau prin dele$ia di)eritel%r gene implicate On (irulen$7 ceea ce a dus la %2$inerea un%r su&e (accinale* In)ec$ia ePperimental reu&e&te la di)erite specii7 pe ci (aria2ile* Iepurele este cel mai sensi2il* ReEisten$a (irusului este (aria2il7 On general destul de mare* Nn %rganele (irulente c%ngelate O&i pstreaE in)ecti(itatea timp de !>B ani7 pe pmAnt7 la temperaturi =%ase7 reEist #>D sptmAni7 pe )ura=e uscate pAn la C# de Eile iarna &i @">!" de Eile (ara* 'e c%nser( la C C C luni7 la @# C ! luni7 la !# C C" de Eile &i la BG C @" Eile* Temperatura de H" C Ol distruge On B minute7 iar cea de @"" C>imediat* 0%rm%lul !T Ol distruge dup !" minute7 iar s%da caustic "7#T dup un minut*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
Nn c%ndi$ii naturale sunt recepti(eR p%rcul7 cAinele7 pisica7 taurinele7 %aia7 capra7 calul7 iar dintre animalele sl2atice &%2%lanul7 mistre$ul7 di8%rul7 (ulpea etc* Animalele tinere sunt mai sensi2ile &i )ac )%rme mai gra(e* 'ursele de in)ec$ie primar sunt repreEentate de animalele 2%lna(e7 c%n(alescente &i (indecate* La p%rci7 eliminarea (irusului se )ace prin secre$iile naEal7 %cular7 2r%n&ic7 genital7 prin lapte &i urin* Virusul a )%st iE%lat &i din sperm7 pr%(enind pr%2a2il din leEiunile prepu$iale7 de%arece Oncercrile de a iE%la (irusul din testic%le &i glandele anePe au e&uat* O2ser(a$iile pri(ind scderea calit$ii spermei sunt reEultatul )e2rei &i al 2%lii sistemice* 'ali(a de(ine (irulent numai dac se amestec cu secre$iile cil%r respirat%rii* 0ecalele nu sunt (irulente* O surs imp%rtant de in)ec$ie % repreEint cada(rele7 %rganele &i alte pr%duse ale p%rcil%r 2%lna(i7 c%n(alescen$i sau (indeca$i* La p%rcii care supra(ie$uiesc in)ec$iei7 (irusul p%ate persista timp Ondelungat On stare de laten$ On di)erite $esuturi7 Onde%se2i On t%nsile &i gangli%nul trigemen 1B3* 'u2 in)luen$a un%r )act%ri de agresiune sau On anumite c%ndi$ii )iEi%l%gice 1parturi$ie37 se multiplic &i se elimin On mediul ePtern7 men$inAnd circula$ia (irusului mai ales On e)ecti(ele mari* Ace&ti p%rci c%nstituie reEer(%rul de (irus On peri%adele interepiE%%tice &i7 intr%du&i On unit$i indemne7

declan&eaE n%i epiE%%tii 1D3* Reacti(area (irusului din starea de laten$7 nu se pr%duce sistematic7 dar p%ate sur(eni la cAte(a sptmAni7 luni sau ani dup in)ec$ia ini$ial* 'urse de in)ec$ie p%t )i &i p%rcii (accina$i care7 (enind On c%ntact cu (irusul sl2atic7 nu preEint semne clinice dar de(in ePcret%ri p%ten$iali de (irus* Pentru carnasiere7 principala surs de in)ec$ie % c%nstituie carnea &i %rganele p%rcil%r 2%lna(i sau purtt%ri de (irus7 c%nsumate crude* R%Et%arele repreEint surse imp%rtante de in)ec$ie7 atAt prin urina care c%n$ine (irus7 cAt &i prin cada(rele l%r7 care p%t )i c%nsumate de carnasiere &i p%rci* 'tarea de purtt%r de (irus la &%2%lanii cenu&ii a )%st pus On e(iden$ Ontre @""M@B@ Eile 1I3* %arecii7 care se in)ecteaE u&%r7 sunt mai curAnd un (ect%r decAt % surs de (irus* Prin emigrare7 r%Et%arele p%t di)uEa (irusul &i On alte unit$i7 generAnd )%care n%i de 2%al* Pentru 2%(ine7 %(ine &i ca2aline7 p%rcii 2%lna(i sunt sursa de in)ec$ie cea mai imp%rtant* 'ursele secundare de in)ec$ie sunt repreEentate de )ura=e7 apa7 adp%sturile7 %2iectele7 (e8iculele c%ntaminate etc* C%ndi$iile de igien precare &i aplicarea nec%respunEt%are a msuril%r sanitare (eterinare7 )a(%riEeaE permanentiEarea 2%lii e)ecti(e* +i)uEarea (irusului se p%ate )ace &i prin deplasarea masei de aer7 pAn la cA$i(a <il%metri* C%ntaminarea p%ate )i direct 1mai ales la p%rcine3 &i indirect7 prin intermediul sursel%r secundare* Cile de in)ec$ie sunt (aria2ile* La p%rc7 in)ec$ia se realiEeaE cel mai )rec(ent pe cale respirat%rie prin in8alarea particulel%r c%ntaminate 1pra)7 aer%s%li3 &i digesti(7 prin ingerarea laptelui matern c%n$inAnd (irus7 dar &i transplacentar &i7 mai rar7 prin m%nt* La carnasiere &i r%Et%are inter(ine calea digesti(7 iar la 2%(ine7 %(ine7 ca2aline7 pr%2a2il cea cutanat* Nn caEuri rare7 trasmiterea in)ec$iei de la p%rci la 2%(ine se p%ate realiEa &i prin intermediul aer%s%lil%r 1@"3* 'e presupune c este p%si2il &i transmiterea (irusului de la (ac la (ac* Transmiterea prin insecte nu a )%st dem%nstrat7 de&i7 (irusul administrat la musca de cas a rmas (ia2il @B %re la @"eC &i B %re la B"eC* EPpunerea pielii scari)icate sau a c%rneei p%rcil%r la c%ntactul cu mu&te in)ectate a dat reEultate (aria2ile7 %2i&nuit negati(e* B%ala p%ate apare On %rice seE%n &i e(%lueaE sp%radic la ma=%ritatea speciil%r de animale7

ePceptAnd p%rcul7 la care e(%lu$ia este endemic7 cu un (dit caracter de c%ntagi%Eitate On )%car7 dar )r tendin$ de di)uEare On a)ar* Nn unit$ile mari de p%rcine7 On care 2%ala apare pentru prima dat7 apari$ia Om2%ln(iril%r este ePpl%Ei(7 cu )%rme gra(e &i un pr%cent ridicat de m%rtalitate la purceii sugari* Treptat numrul caEuril%r se reduce7 2%ala de(ine sta$i%nar7 Om2%ln(indu>se d%ar animalele n%u>ac8iEi$i%nate din e)ecti(e indemne &i purceii %2$inu$i din primipare* T%tu&i7 nici On asemenea situa$ii7 nu t%$i purceii )ac 2%ala7 de%arece purceii care inger prin c%l%stru antic%rpii speci)ici 1mamele l%r )iind imune On urma un%r in)ec$ii clinice sau latente anteri%are3 (%r )i pr%te=a$i* Venind ulteri%r On c%ntact cu (irusul7 purceii se (%r imuniEa &i nu (%r )ace 2%ala* Nn caEul On care c%ntactul cu (irusul are l%c dup epuiEarea imunit$ii pasi(e7 purceii se (%r Om2%ln(i* Nn )ermele mici &i g%sp%driile p%pula$iei7 2%ala se stinge de la sine7 OntrucAt nu ePist % succesiune permanent de genera$ii n%i7 recepti(e7 ca On marile unit$i* PreEen$a in)ec$iil%r miPte7 cu 2acterii sau cu alte (irusuri7 agra(eaE e(%lu$ia 2%lii On e)ecti(ele de p%rci 1!3*

Patogenez
Virusul ptruns On %rganism7 On principal pe cale %r%>naEal7 se replic ini$ial On t%nsile7 muc%asa nas%)aringian &i pulm%n7 respecti( On macr%)agele 2r%n8%>al(e%lare &i m%n%cite* +up prima replicare (irusul se pr%pag centripet de>a lungul ner(il%r %l)acti(i spre 2ul2ul %l)acti( &i de>a lungul ner(il%r gl%s%>)aringieni spre mdu( &i 2ul2ul ra8idian* +in neur%n On neur%n (irusul a=unge On 'NC7 di)uEeaE On t%at masa &i induce m%di)icri imp%rtante On meta2%lismul celular care pr%(%ac m%artea acest%ra* Nn gangli%nii ner(%&i (irusul p%ate persista peri%ade (aria2ile de timp ca in)ec$ie latent* Numai A+N persist la ni(el celular7 pr%2a2il7 )r a )i integrat On gen%mul celulei gaEd* 'e apreciaE c pAn la @"D ec8i(alen$i ai gen%mului au )%st pu&i On e(iden$ On neur%nii in)ecta$i latent* Men$inerea On laten$ pare a )i as%ciat cu acti(itatea genei L*A*T* 1Latenc? Ass%ciated Transcript3* 'u2 in)luen$a )act%ril%r de stres sau prin imun%supresie arti)icial 1administrarea de gluc%c%rtic%iEi3 (irusul este reacti(at* +in 'NC7 centri)ug7 prin ner(ii peri)erici re(ine On muc%asa naEal &i de aici7 mai ales prin intermediul

macr%)agel%r7 p%ate in(ada aparatul respirat%r &i Ontregul %rganism7 pr%ducAnd tul2urri respirat%rii &i On s)era genital* +e la p%arta de intrare7 (irusul p%ate di)uEa &i pe cale lim)atic7 de unde a=unge On sAnge7 genereaE )aEa de (iremie pasager &i este (e8iculat On t%ate $esuturile &i %rganele parenc8imat%ase* C%ntactul cu macr%)agele al(e%lare pulm%nare se s%ldeaE cu % scdere a imunit$ii l%cale7 ceea ce permite multiplicarea 2acteriil%r de suprain)ec$ie &i instalarea pneum%niei* Pruritul apare ca urmare a pertur2ril%r meta2%lismului acetilc%linic &i 8istaminic7 atAt On $esuturile cutanate &i su2cutanate7 cAt &i On centrii ner(%&i*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este de B > D Eile* La porcineC ta2l%ul clinic (ariaE On )unc$ie de (Arst* Purceii se p%t na&te 2%lna(i7 caE On care sunt lipsi$i de (i%iciune7 nu sug7 stau t%t timpul culca$i7 preEint )ris%ane sau c%n(ulsii musculare7 a)%nie &i m%arte rapid* La purceii care se in)ecteaE dup parturi$ie7 2%ala se mani)est prin 8ipertermie 1C@>C! C37 a2atere7 inapeten$7 c%n(ulsii7 spum%Eit$i la gur7 a)%nie7 accelerarea respira$iei7 une%ri (%mismente7 diaree7 urmate de m%arte On cAte(a %re* La purceii de !>@! sptmAni7 dup % stare )e2ril cu a2atere7 inapeten$7 ta2l%ul clinic este d%minat de mani)estri de tip ence)al%mielitic7 c%nstAnd On agita$ie7 8iperesteEie cutanat7 mers ataPic7 dr%m%manie7 mers On mane= sau recul7 p%Ei$ii an%rmale ale capului7 cderi laterale7 cu mi&cri de pedalare7 scrA&niri din din$i7 l%(iri de %2stac%lele din =ur7 Oncercri de urcare pe pere$i7 a2%lirea acuit$ii (iEuale7 criEe epilepti)%rme* Nn acest ultim caE7 animalele ciulesc urec8ile7 se %presc din mers7 )ac mi&cri de recul7 cad On decu2it &i preEint mi&cri c%n(ulsi(e7 cu spum%Eit$i la gur7 dup care rmAn epuiEate* CriEele $in #>@" minute &i pe msur ce 2%ala a(anseaE se repet la inter(ale t%t mai scurte* B%ala dureaE @>B Eile &i se termin %2i&nuit cu m%artea7 precedat de % scurt peri%ad de paraliEie generaliEat* Purceii care supra(ie$uiesc rmAn cu sec8ele 1t%rtic%lis3 &i OntArEie On cre&tere* La tineretul peste B luni &i p%rcii adul$i7 2%ala e(%lueaE 2enign7 cu 8ipertermie 1C"7#%C>C@%C37 a2atere7 inapeten$7 =eta= ser%muc%s7 ap%i

muc%purulent7 strnut7 tuse7 dispnee7 ad%ptarea p%Ei$iei cAinelui &eEAnd 7 sl2ire* Tul2urrile ner(%ase sunt )%arte rare 1!>#T din Om2%ln(iri3* Nn caE c nu sur(in c%mplica$ii7 animalele se remit dup D>@" Eile7 pierderile prin m%rtalitate sau sacri)icri de necesitate nu dep&esc B>#T* La scr%a)ele gestante se c%nstat a(%rturi7 na&teri premature7 une%ri (%mismente &i diaree* Nn caEul On care in)ec$ia se pr%duce On prima lun de gesta$ie )etu&ii p%t )i res%r2i$i &i reapar cldurile* Tul2urrile de repr%duc$ie au % inciden$ de maPimum !"T din )emelele gestante* ,nele animale )ac in)ec$ii inaparente* La bovine7 2%ala de2uteaE prin 8ipertermie7 a2atere7 ta8icardie7 dispnee7 agita$ie 1animalele 2at din pici%are7 mugesc37 preEint tremurturi musculare7 sali(a$ie spum%as7 a)%nie7 ap%i apare pruritul7 l%caliEat cel mai )rec(ent la cap7 mem2rele anteri%are7 mamel7 %rganele genitale7 2aEa c%Eii* Animalele se ling sau se scarpin &i pe msur ce 2%ala se agra(eaE7 pruritul de(ine din ce On ce mai intens7 OncAt se a=unge la aut%mutilare* La unele animale se p%t %2ser(a accese c%n(ulsi(e7 mete%risme* Treptat se instaleaE pareEe &i paraliEii &i7 dup BD>CH %re7 sur(ine m%artea 1@@3* Nn unele caEuri7 Onainte de apari$ia pruritului apar )en%mene de 8iperePcita2ilitate7 cAnd animalele p%t de(eni agresi(e )a$ de alte animale* Vacile gestante p%t a(%rta* P%t s apar &i for9e ati(i0eL fu,gertoare7 On care simpt%mele sunt necaracteristice &i se termin cu m%arte On ! > B %reF fru&te7 e(%lueaE )r prurit7 cu mani)estri de ence)alit &terse7 urmate de (indecare 1#3* La ovine &i caprine simpt%mele se aseamn cu cele de la 2%(ine* B%ala Oncepe prin 8ipertermie7 an%rePie7 )en%mene de tip ence)al%mielitic* Pruritul se instaleaE cel mai )rec(ent la cap &i mem2re &i este atAt de intens OncAt se a=unge la aut%mutilare* Animalul se epuiEeaE &i m%are dup @>B Eile* La cabaline inciden$a 2%lii este redus &i se mani)est prin 8ipertermie7 inapeten$7 a2atere7 stare de agita$ie7 dr%m%manie7 mers nesigur7 atitudini an%rmale7 paraliEii &i m%arte dup @>C Eile* Pruritul apare )%arte rar* La cine, 2%ala de2uteaE cu a2atere7 inapeten$7 ap%i animalul de(ine nelini&tit7 anPi%s7 latr )r m%ti(7 preEint 8iperesteEie cutanat* +up D>@" %re apare pruritul7 care se

intensi)ic pr%gresi(7 animalul se scarpin7 O&i mu&c l%cul prurigin%s7 mergAnd pAn la aut%mutilare* ,nii cAini mani)est accese de )urie7 atac alte animale7 dar nu %mul* 'e instaleaE ap%i paraliEiile7 animalul intr On c%m &i m%are de regul On @H>!D %re* Au )%st semnalate &i for9e ati(i0e cum ar )i cea fu,gertoare &i ga.trointe.tina,* La pisic7 2%ala de2uteaE 2rusc7 cu a2atere7 inapeten$7 mieunat plAngt%r7 ap%i se c%nstat sali(a$ie a2undent7 tul2urri de degluti$ie7 m%di)icarea (%cii7 iar On )inal a)%nie7 accelerarea pulsului7 dureri a2d%minale7 (%mismente7 8iperesteEie cutanat 1mai accentuat On regiunea l%m2ar &i a c%Eii3* La apr%Pimati( B"T din animale apare pruritul7 l%caliEat mai ales la cap &i la gAt* Animalele preEint midriaE7 anis%c%rie7 une%ri 8iperePcita2ilitate &i c8iar agresi(itate* +urata 2%lii este de @!>BD %re7 m%artea )iind precedat de pareEe &i paraliEii de scurt durat*

Diagno.ti0
'e sta2ile&te prin c%r%2%rarea datel%r epiE%%t%l%gice7 clinice7 m%r)%pat%l%gice &i de la2%rat%r* Nn trecut7 pentru identi)icarea (irusului Ontr>un material suspect se recurgea la in%cularea iepuril%r sau a &%arecil%r On (Arst de pAn la % sptmAn* Iepurii sunt )%arte sensi2ili &i dup ! > # Eile de la in%cularea pe cale i*m* preEint prurit intens l%cal7 urmat de m%arte On cAte(a %re* ,ne%ri7 m%artea iepuril%r se pr%duce )r a preEenta prurit* La %ra actual7 pentru iE%larea (irusului din creier7 mdu(a spinrii7 amigdale7 pulm%n7 scurgeri naEale7 a(%rt%ni etc* se )%l%sesc numer%ase tipuri de linii celulare sau culturi celulare primare7 Ons cel mai )rec(ent )%l%sit este linia celular de rinic8i de p%rc 1PX @#37 urmrindu>se apari$ia e)ectului cit%patic caracteristic dup !C>G! %re* Nn a2sen$a %ricrui e)ect cit%patic7 se rec%mand e)ectuarea 1On c%ntinuare3 unui pasa= %r2* Identi)icarea (irusului iE%lat pe culturi celulare se )ace prin reac$ia de 'N 1@37 prin I0 sau ELI'A* Ampli)icarea genic 1PCR7 RT>PCR3 permite e(iden$ierea A+N (iral On celulele gangli%nului trigemen 1@#3 sau On alte $esuturi* Antic%rpii speci)ici7 care apar On serul p%rcil%r OncepAnd cu a &aptea Ei de la in)ec$ie7 sunt identi)ica$i prin (irusneutraliEare7 ELI'A sau latePaglutinare 1C37 sta2ilindu>se un diagn%stic retr%specti(* LatePaglutinarea este testul cel mai simplu 1testarea unei pr%2e necesit @" minute3 &i )%arte sensi2il permi$And detectarea ser%> c%n(ersiei la D>G Eile de la in)ec$ie7 pe cAnd ELI'A &i 'N se p%Eiti(eaE dup G>H &i respecti( H>@" Eile* Testul ELI'A are % sensi2ilitate superi%ar celui de neutraliEare a (irusului &i permite7 t%t%dat7 di)eren$ierea antic%rpil%r reEulta$i dup in)ec$ia natural de cei pr%(eni$i On urma (accinrii 1@C3* 'u&ele (accinale nu p%sed % glic%pr%tein a On(eli&ului 1gE7 gC7 g-3 &i ca atare p%rcii (accina$i cu ast)el de (accinuri m%di)icate genetic 1deletate3 nu p%sed antic%rpi anti gE7 gC7 g-* EPamenul ser%l%gic permite preciEarea sau ePcluderea in)ec$iei7 a(And On (edere c On unele caEuri 2%ala e(%lueaE inaparent* Interpretarea reEultatel%r ser%l%gice p%ate )i di)icil7 mai ales la purcei7 de%arece antic%rpii maternali persist pAn la (Arsta de C luni* Timpul de On=umt$ire al antic%rpil%r c%l%strali este de apr%ape @H Eile* La alte specii de animale7 antic%rpii nu p%t )i e(iden$ia$i

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La porc7 leEiunile depind de )%rma clinic* La purceii sugari se c%nstat c%ngestia meningel%r7 8em%ragii puncti)%rme On su2stan$a ner(%as7 On rinic8i &i pe muc%asa st%macal7 )%care de necr%E miliar On )icat7 splin &i une%ri On pulm%ni &i rinic8i* La a(%rt%ni7 ca &i la purceii nscu$i m%r$i7 se %2ser( edeme su2cutanate7 ePsudate On marile ca(it$i &i )%care necr%tice cu acelea&i l%caliEri ca la purceii sugari* La p%rcii adul$i &i la grsuni se p%t c%nstata ulcera$ii ac%perite cu dep%Eite pseud%mem2ran%ase al2> gl2ui7 )%care necr%tice &i micr%a2cese On regiunea amigdalel%r7 pe epigl%t7 )a$a p%steri%ar a (lului palatin7 edem pulm%nar sau c8iar pneum%nie ser%8em%ragic7 mi%cardit acut7 gastr%enterit 8em%ragic7 placentit necr%tic* La animalele care mani)est prurit7 pielea apare depilat7 edema$iat7 cu er%Eiuni &i plgi pr%)unde* 6ist%l%gic se rele( man&%ane lim)%citare peri(asculare7 neur%n%)agie7 degenerri neur%> nale7 pr%li)erri gli%citare &i7 une%ri7 incluEii acid%)ile sau 2aE%)ile intranucleare7 s)er%idale7 alungite7 semilunare7 c%l$ur%ase7 2i> sau tril%2ate7 atAt On celulele gangli%nare &i gliale7 cAt &i On =urul )%carel%r de necr%E din di)erite %rgane7 denumite inclu-iile lui 5urst*

de%arece m%artea sur(ine Onainte de apari$ia l%r &i nu ePist in)ec$ii inaparente* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace7 )a !orc7 )a$ deR pest > )%rma ner(%as se OntAlne&te la t%ate (Arstele7 starea general mult m%di)icat7 la t%ate (Arstele7 mani)estrile clinice &i leEiunile sunt mai p%lim%r)eF boala de Desc,en > nu este atAt de c%ntagi%as7 tul2urrile sunt de %rigine medular7 e(%lu$ia este mai lung &i %arecum stadial7 (irusul este apat%gen pentru iepureF listerio- > este sp%radic7 ta2l%ul clinic este mai p%lim%r)7 se iE%leaE /.monocEtogenesF lesptospiro- > alturi de tul2urrile ner(%ase p%t apare icterul &i 8em%gl%2inuriaF boala edemelor > apare edem palpe2ral7 al meE%c%l%nului &i al muc%asei st%maculuiF influen$a ! 8ipertermia este puternic7 tul2urrile respirat%rii sunt accentuate7 nu se OntAlnesc tul2urri ner(%ase7 se (indec repedeF pasteurelo- ! este pu$in c%ntagi%as7 nu apar semne ner(%ase7 s)Ar&e&te de %2icei prin m%arteF intoxica$iile cu solanin &i sare de buctrie ! apar 2rusc7 simultan la mai multe animale7 de %2icei sunt a)e2rile7 tul2urrile digesti(e sunt )rec(ente &i gra(e7 datele anamnetice p%t )i c%ncludenteF ,ipocalcemia purceilor ! e(%lueaE a)e2ril7 alturi de tul2urrile ner(%ase apar &i alte mani)estriF ascario- ! purceii sunt a)e2rili7 au apetitul &i starea general nem%di)icate7 ePamenul c%pr%l%gic este c%ncludent* %a cine &i !isic se )ace )a$ deR intoxica$ii ! tul2urrile apar )%arte 2rutal &i c%nstau On criEe c%n(ulsi(e t%nice sau cl%nice7 e(%lueaE pr%gresi( &i gra( spre ePitusF 'igodie ! )%rma ner(%as este precedat &i de alte tul2urri7 e(%lu$ia este lent* %a $ovine &i ovine se )ace )a$ deR listerio- ! e(%lu$ia este mai lent7 cu semne de )%car )r pruritF intoxica$iile fura'ere > apar 2rusc7 de %2icei a)e2rile &i cu tul2urri (ariateF cenuro- ! e(%lu$ia este mult mai lent &i a)e2ril* %a toate s!ecii)e se di)eren$iaE )a$ de turbare, On care de2utul este insidi%s7 animalele preEint )rec(ent agresi(itate7 atAt )a$ de %m cAt &i )a$ de animale7 sali(a$ia este )ilant7 sunt preEente tul2urrile psi8ice7 e(%lu$ia este mai lent 1!>G Eile7 ePcep$i%nal se OnregistreaE m%r$i su2ite3* Nn caE de a(%rturi7 sta2ilirea eti%l%giei acest%ra se )ace numai pe 2aEa ePamenel%r de la2%rat%r7 speci)ice )iecrei 2%li a2%rtigene*

Progno.ti0u, este gra(7 cu ePcep$ia p%rcinel%r adulte7 la care 2%ala e(%lueaE 2enign* Trata9ent
Nu ePist nici % met%d e)icace de tratament* 'erul 8iperimun7 c%ncentratul gl%2ulinic anti> Au=esE<?7 serul sau sAngele n%rmal de cal sau de p%rc7 citratat CT7 dau reEultate ne>satis)ct%are* Nn caEul p%rcil%r cu tul2urri respirat%rii7 pentru a preOntAmpina c%mplica$iile 2acteriene7 se p%t )%l%si anti2i%ticele cu spectru larg7 sul)amidele sau deri(a$ii nitr%)uranici*

Profi,aBie &i 0o9<atere


'e realiEeaE prin msuri generale &i speci)ice* Msurile generale c%nstau On ac8iEi$i%narea de animale 1mai ales On caEul p%rcil%r3 numai din unit$i indemne7 cu respectarea carantinei pr%)ilactice7 e)ectuarea cu regularitate a deratiEril%r peri%dice7 steriliEarea =udici%as a de&euril%r de a2at%r &i culinare )%l%site On 8ran7 interEicerea accesului sau $inerea carnasierel%r On cresct%riile de p%rci etc* Msurile speci)ice se 2aEeaE pe )%l%sirea di(ersel%r tipuri de (accinuriR (ii atenuate7 inacti(ate sau m%di)icate genetic 1mutante (irale prin dele$ie care nu c%n$in glic%pr%teinele gE Onde%se2i7 dat%rit superi%rit$ii testului ELI'A di)eren$ial7 gC sau g-3* La p%rcii (accina$i &i ulteri%r in)ecta$i in(adarea $esuturil%r este mult diminuat7 de %2icei limitat la aparatul respirat%r7 (irusul nu este transmis la )etu&i in utero7 iar )rec(en$a reacti(rii &i eliminrii sunt reduse 1@!7 @B3* EPcre$ia (irusului este diminuat atAt On intensitate7 cAt &i On durat* +e&i in)ec$iile latente nu p%t )i pre(enite dup (accinare7 unele su&e (accinale atenuate c%l%niEeaE $esuturile $int 2l%cAnd sediul laten$ei (irusului sl2atic7 pr%ces realiEat &i prin administrarea intranaEal a acest%r su&e* Nn utiliEarea (accinuril%r atenuate se (a a(ea On (edere &i p%ten$ialul de rec%m2inare a su&el%r atenuate cu (irusul sl2atic* Rec%m2inarea se pr%duce &i atunci cAnd p%rcii sunt (accina$i cu d%u (accinuri m%di)icate di)erit sau cAnd (accinurile atenuate m%di)icate genetic sunt )%l%site On prea=ma unui epis%d cu (irus sl2atic7 reEultAnd un (irus pat%gen m%di)icat genetic* La n%i On $ar pentru imuniEarea acti( a p%rcil%r se prepar urmt%arele (accinuriR un

(accin inacti(at ulei%s c%nstituit dintr>% suspensie inacti(at &i li%)iliEat de (irus al 2%lii lui Au=esE<?7 tulpina A > HJIC 1Pseud%ra2i(ac%l37 %2$inut pe culturi celulare7 care se aplic la t%ate categ%riile de (Arst cu rapel dup B sptmAni de la prima (accinare &i ap%i 2ianualF un (accin (iu7 li%)iliEat7 preparat din tulpina A > HJIC deletat de glic%pr%teina gE7 ads%r2it pe 8idr%Pid de aluminiu 1Pseud%ra2i(ac37 care se )%l%se&te pre(enti( &i de necesitate7 aplicat de trei %ri pe an la e)ecti(ul matc &i la tineret la (Arsta de H7 @! &i @D sptmAni7 On d%E de ! ml 1On unit$ile li2ere de 2%al sau unde nu se mani)est clinic7 e)ecti(ul matc (a )i (accinat de d%u %ri7 On trimestrele II &i IV7 iar tineretul la (Arsta de ## &i G# Eile3F un (accin c%nstituit dintr>% suspensie de )i2r%2laste de em2ri%ni de gin sau de celule din linia celular sta2iliEat PX @# pe care s>a culti(at tulpina atenuat Bucure&ti de (irus Au=esE<? 1Au(ac37 care se aplic pre(enti( &i de necesitate7 pe cale i*m*7 On d%E de @ ml7 cu rapel dup !@ de Eile &i ap%i 2ianual 1nu se (accineaE purcei su2 (Arsta de !C %re &i nici animalele imediat dup transp%rt sau cu alte 2%li c%ntagi%ase3* Vaccinul Au(ac se p%ate administra c%nc%mitent cu (accinurile antipest%ase7 dar On puncte separate*
Bibliografie 1. B+r5in6chi, C. 1!;(#, Re . de 1oot. &i Med. Vet., %, "2 &. Bran, L., Suhaci, >., :r6ach+, R. 1!"&#, #robl. 1oot. &i Vet., %, 21 $. Ch+un-, A.K. 1!!'#, Am. ". Vet. Res., '", 2' 2. ,oyal, S.M., Lau-hlin, 0.L. 1!!(#, ". Vet. Diagn. In est., &, $'( '. 4a-+rmo6+r, W.A., Mo66, E.W. 1!;%#, ". Am. Vet. Med. Assoc., 1;$, &(' ". 4aro7iuc, S., Bu-+ac, 0. 1!"'#, Re . de 1oot. &i Med. Vet., &, '& ;. Klupp, B.,., .i66+r, N., M+tt+nl+it+r, 0.C. 1!!&#, ".Virol., "", $(2% %. 3op+6cu, Ar. 1!"$#, Re . de 1oot. &i Med. Vet., 1, ;& #*H* E'ANTEMUL

La scr%a)ele neimuniEate7 care nasc ePact On peri%ada puseului acut al 2%lii7 a )%st rec%mandat administrarea Onainte cu % Ei de parturi$ie7 sau la purcei On prima Ei de (ia$ a serului 8iperimun7 dar reEultatele au )%st sla2e* P%pescu 1I3 relateaE7 Ontr>un )%car de 2%al7 % pr%tec$ie de I@7HGT la purceii sugari in%cula$i cu gl%2uline anti>Au=esE<? pe cale i*m* 1B ml3 &i de numai !H7"DT On caEul serului speci)ic 1!# ml3* Nn caE de apari$ie a 2%lii la p%rcine7 se declar 2%ala %)icial &i se instituie carantin de gradul III* Animalele 2%lna(e se iE%leaE imediat &i se trateaE sau se sacri)ic &i se dau On c%nsum dup steriliEare* Purceii sugari 2%lna(i se ucid* Cada(rele &i de&eurile de la sacri)icare se distrug sau se prelucreaE On )inuri )ura=ere7 se intr%duc restric$ii pri(ind circula$ia7 mi&crile de animale7 se )ac deEin)ec$ii curente &i deratiEri repetate* Animalele snt%ase din l%turile c%ntaminate7 ca &i cele amenin$ate de c%ntaminare7 se (accineaE de necesitate* B%ala se c%nsider stins la p%rcine &i msurile de carantin se ridic dup B luni de la ultimul caE de m%arte7 tiere sau (indecare7 dac s>a ePecutat (accinarea de necesitate &i deEin)ec$ia )inal*

!. 1(. 11. 1&. 1$. 12. 1'.

3op+6cu, Ar. 1!"$#, Re . de 1oot. &i Med. Vet., 1(, 2& 3oD+r, E.3., @JConnor, M., 9onn+lly, W.J.C., 9olan, C.E. 1!!(#, Vet. Rec., 1&", 1$ Rpunt+an, ,h., .a6iu, C., Ban-u, S. 1!;!#, #robleme de Med.Vet., &, '" Scho+n5aum, M.A., B+ran, ,.W., Murphy, 9.3. 1!!(#, Am. ". Vet. Res., '1, $$2 .anni+r, 3., >lut+t, E., Bour-u+il, E., Cariol+t, R. 1!!(#, Rec. M;d. V;t., 1"", 11& .an @ir6hot, J.0. 1!!1#, ". Clin. Microbiol., &!, ' Wh+l+r, J.,., @6orio, 8.A. 1!!1#, Am. ". Vet. Res., '&, 1;!!

COITAL ECVIN
". Vasiu

#<=uine Coital <xant,ema M engl*& Este % 2%al in)ec$i%as7 sp%radic%>endemic7 speci)ic calului7 cu e(%lu$ie 2enign7 caracteriEat clinic prin erup$ie papul%as pe muc%asa &i pielea %rganel%r genitale ePterne*

I.tori0 &i r.(ndire


B%ala a )%st descris prima dat de #artEig D)68+*C )iind mult (reme c%nsiderat ca % )%rm particular a (ari%lei* Natura (iral a 2%lii a )%st preciEat de ctre Jrog.rud &i On.tad D)32)3* EPantemul c%ital se OntAlne&te On t%ate $rile Eur%pei7 On America de N%rd &i On Australia 1 irard &i 0o,.C

Boli virotice i prionice ale


prin insecte* 'e apreciaE c (irusul p%ate )i transmis &i On timpul mir%sirii (ul(ei de ctre masculi* In)ec$ia aer%gen este discuta2il7 de&i unii cercetr%ri au iE%lat (irusul de pe muc%asele naEal7 2ucal &i c%n=uncti(al* Animalele trecute prin 2%al rmAn cu % imunitate ce nu dep&e&te H sptmAni &i7 ca atare7 recidi(ele sunt p%si2ile*

)356F Pa.0oe &i 0o,.C )353F Bagu.tC )32)F i<<. &i 0o,.C )32+F Virat &i 0o,.C )32+37 inciden$a acestuia )iind di)icil de apreciat7 a(And On (edere c de multe %ri e(%lu$ia este inaparent* Imp%rtan$a ec%n%mic este negli=a2il7 in)ec$ia clinic implic sistarea pr%(iE%rie a m%ntei &i deci % OntArEiere a repr%duc$iei de cAte(a sptmAni*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este (irusul 8erpetic ec(in B 1<=uine ,erpesvirus!7; V6E>B3 care )igureaE On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a! ,erpesvirinae7 genul Garicellovirus dar ca specie de%camdat neOnregistrat %)icial* V6E>B este asemnt%r m%r)%l%gic cu alte 8erpes(irusuri7 se culti( numai pe culturi celulare de %rigine ec(in 1rinic8i de )etus ec(in &i de cal7 tir%id de cal3 pr%ducAnd e)ect cit%patic* +i)eri$i aut%ri au utiliEat pentru culti(area (irusului celule de %rigine )%arte (ariat7 dar reEultatele nu au )%st satis)ct%are* '>a reu&it replicarea (irusului 1iE%lat anteri%r3 pe celule de rinic8i de iepure* V6E>B nu este pat%gen pentru animale de la2%rat%r &i em2ri%ni de gin &i este unic din punct de edere antigenic* +up apr%Pimati( % sptmAn de la in)ec$ie apar antic%rpi neutraliEan$i &i )iPat%ri de c%mplement* Virusul este eter%>7 cl%r%)%rm%> &i tripsin%> sensi2il7 este distrus On B" minute la #D C &i On B> # minute de antiseptice &i deEin)ectante* Nn l%curi umede &i Ontunec%ase (irusul p%ate supra(e$ui pAn la D luni*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este de !>@" Eile* La iap7 primele semne sunt &terse &i se reduc la mi&cri ale c%Eii &i luarea )rec(ent a p%Ei$iei de urinare* 0emela re)uE masculul &i7 la palparea (ul(ei7 se mani)est durere* ,n ePamen atent permite decelarea m%di)icril%r l%cale* La Onceput7 muc%asele (ul(ar &i (aginal p%steri%ar sunt c%ngesti%nate7 cu mici E%ne 8em%ragice7 ap%i apar papule al2ici%ase cu un diametru de !>@# mm7 iE%late sau c%n)luente7 care se trans)%rm On ulcere super)iciale7 cu marginile neregulate7 de cul%are r%&u aprins* Vul(a este edema$iat7 iar la c%misura in)eri%ar se %2ser( % secre$ie ser%muc%as7 gl2uie* ,lcerele se ac%per cu cruste al2>gl2ui7 dup care se (indec* LeEiunile se p%t ePtinde &i la pielea regiunii (ul(are &i perineale unde7 dup (indecare7 ls On l%c cicatrici mici7 depigmentate7 care se men$in cAte(a sptmAni* OcaEi%nal7 pustule &i ulcere se p%t c%nstata &i pe s)Arcuri7 2uEe &i muc%asa respirat%rie* La armsari7 pr%cesul se l%caliEeaE pe muc%asa )ur%ului7 prepu$iului &i pe gland7 pr%(%cAnd 2alanit &i acr%2ustit* Ini$ial se c%nstat mici tume)ac$ii7 care pr%greseaE rapid &i se trans)%rm On E%ne necr%tice cu un diametru de "7#>@7# cm* Nn E%na %ri)iciului uretral7 se %2ser( pustule7 iar pe penis ulcera$ii7 par$ial ac%perite cu cruste* LeEiunile p%t apare &i pe pielea )ur%ului &i scr%tumului* La unii armsari se c%nstat agita$ie &i edeme ale prepu$iului &i scr%tumului7 care p%t Ompiedica erec$ia* 'tarea general &i )ertilitatea7 atAt la iap cAt &i la armsar7 nu sunt m%di)icate* T%tu&i7 se p%ate Onregistra % diminuare a li2id%ului pe Ontreaga peri%ad de e(%lu$ie a 2%lii 1!3* B%ala se (indec sp%ntan7 On @">@# Eile7 rare%ri se pr%duc c%mplica$ii pi%gene care agra(eaE &i prelungesc e(%lu$ia pAn la cAte(a luni sau se pr%duce septicemie m%rtal* V6E>B p%ate cauEa in)ec$ii respirat%rii su2clince la caii

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'ingura specie recepti( este calul7 indi)erent de ras &i seP7 repreEentAnd de alt)el &i unica surs de c%ntaminare &i di)uEare a (irusului* Virusul este l%caliEat On principal On s)era genital7 respecti( pe penis7 )ur%u7 (esti2ul &i 2uEele (ul(ei* Virusul se pare c dispare7 On cele mai multe caEuri7 dup (indecarea clinic* ,ne%ri Ons p%ate persista mai mult timp On stare de laten$7 la ni(elul gangli%nului sciatic 1!3* Inciden$a &i di)uEarea 2%lii sunt direct legate de (Arst &i de seE%nul de m%nt* Antic%rpii neutraliEan$i sunt rare%ri decela$i la animalele a)late On primii d%i ani de (ia$7 dup care pre(alen$a cre&te treptat pentru a atinge un maPim de #BT la caii mai On (Arst* Transmiterea in)ec$iei se realiEeaE prin m%nt* Pers%nalul care inter(ine On timpul m%ntei p%ate =uca r%lul de (ect%ri* Nu se ePclude p%si2ilitatea transmiterii

Boli produse de virusuri din fa4.


de un an &i a )%st iE%lat &i din leEiunile (eEicul%ase de pe 2%tul mAn=il%r care au (enit On c%ntact cu iepele in)ectate*

Trata9ent
Pentru c%m2aterea in)ec$iil%r 2acteriene secundare se recurge la splri l%cale cu s%lu$ii antiseptice 1permanganat de p%tasiu !>CY7 al2astru de metilen !Y7 s%lu$ie de c8l%r8ePidin7 )aracin > "7!T nitr%)uraE%n On ePcipient ap%s3 sau aplicarea de p%meEi cu anti2i%tice 1ne%micin7 cl%ram)enic%l7 dicl%r%)en etc*3* +ac se pr%duc c%mplica$ii7 tratamentul l%cal este c%mpletat cu anti2i%tice 1%Pitetraciclin3 sau sul)amide administrate pe cale general*

Diagno.ti0
'e au On (edere datele epidemi%l%gice &i anat%m%clinice* Pentru certitudine se recurge la ePamene de la2%rat%rR (irus%l%gic 1iE%larea &i identi)icarea agentului eti%l%gic37 ser%l%gic 1'N &i R0C3 &i 8ist%l%gic 1pe muc%asele a)ectate se e(iden$iaE leEiuni de necr%E a epiteliului7 in)iltra$ii celulare &i incluEii intranucleare On celulele marginale3* PCR repreEint un test de diagn%stic rapid7 speci)ic &i sensi2il 1@3* +iagn%sticul di)eren$ial se )ace )a$ deR variol ! (eEicul%>pustulele se l%caliEeaE7 On m%d %2i&nuit7 pe muc%asa 2ucal &i pe pieleF durin > incu2a$ia &i durata 2%lii sunt mai lungi7 e(%lueaE cu 8ipertermie7 inapeten$7 (aginit cu aspect de piele de 2r%asc rAi%as 7 )r (eEic%> pustule7 iar On ultimul stadiu cu pareEe &i paraliEiiF dermatita ulceroas a bu-elor vulvei ! este sp%radic7 iar dup (indecare muc%asele (ul(ar &i (aginal rmAn intacte*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Nnainte de seE%nul de repr%duc$ie armsarii se supun unui c%ntr%l clinic On timpul erec$iei pr%(%cate de preEen$a unei iepe On clduri7 iar la )emele7 On timpul seE%nului de m%nt se e)ectueaE un ePamen al cil%r genitale ePpl%ra2ile7 amAnAndu>se m%nta animalel%r 2%lna(e* 'e (%r respecta msurile antiepiE%%tice generale pentru a e(ita intr%ducerea On e)ecti( a animalel%r de repr%duc$ie purtt%are de (irus* Animalele 2%lna(e se iE%leaE &i se trateaE* M%nta se suspend pe % peri%ad de B sptmAni pAn la ! luni*

Progno.ti0u, este t%tdeauna )a(%ra2il* B%ala se (indec7 cel mai adesea7 sp%ntan*
Bibliografie 1. 9ynon, K., .arra66o, A., 8icorilli, N., 4olloDay, S.A., R+u5+l, ,.4. &((1#, Austr. Vet. "., ;!, "!'

&.

Studd+rt, M.J. 1!!"#, Virus Infections Vertebrates7 Virus Infections of 0=uines, Am6t+rdam1 El6+7i+r, $!

of ",

#*I* ENTERITA

VIRAL4 A RA9ELOR
". Vasiu

#$ucC Pla=ue, $ucC Giral <nteritisM engl*F <ntenpest * germ*F Peste du canard * )r*3 Enterita -ira, a ra$e,or DEVR*C cun%scut &i su2 numele de (e.ta ra$e,orC este % 2%al in)ec$i%as endemic7 speci)ic palmipedel%r7 cu e(%lu$ie acut7 caracteriEat clinic prin tul2urri generale &i digesti(e7 iar anat%m%pat%l%gic prin leEiuni 8em%ragice &i di)ter%ide mai ales pe traiectul digesti(*
agentul eti%l%gic este un (irus di)erit de cel al pestei a(iare &i al pseud%pestei7 )apt c%n)irmat On @ICI de Ian.en &i Jun.t* Pierderile pr%duse c%nstau7 On special7 On scderea pr%duc$iei de %u*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este un (irus speci)ic Anatid ,erpesvirus " care )ace parte din )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul /arEngotrac,eitis!liCe viruses ca specie neOnregistrat de%camdat %)icial* Particula (iral are un diametru On =ur de @B" nm* -en%mul (iral este )%rmat din A+N7 iar capsida7 cu simetrie ic%saedric7 c%n$ine @I! caps%mere* Virusul se

I.tori0
B%ala a )%st descris pentru prima dat On Olanda7 On )3+17 de ctre Baudet7 care i>a dem%nstrat &i eti%l%gia (iral7 c%nsiderAnd c este (%r2a de % tulpin adaptat a (irusului pestei a(iare* ,lteri%r 2%ala s>a ePtins On di(erse $ri din Eur%pa7 Asia &i On ',A 1@IDG3* Nn @IC!7 Bo. emite ip%teEa c

culti( u&%r pe %u em2ri%nate de ra$ de I>@! Eile7 in%culate pe cale c%ri%alant%idian7 antrenAnd m%artea em2ri%nil%r On C>@" Eile* +up pasa=e pe em2ri%ni de ra$ este p%si2il culti(area (irusului pe em2ri%ni de gin7 situa$ii On care tulpinile respecti(e de (irus O&i pierd pat%genitatea pentru ra$ &i rmAn nepat%gene &i pentru gin* Virusul se p%ate culti(a &i pe celule em2ri%nare de ra$ 1)i2r%2laste primare3 pe care pr%duce7 dup !>C Eile de in%culare7 un e)ect cit%patic pregnant* Nu au )%st identi)icate tulpini imun%l%gic distincte7 dar au )%st %2ser(ate di)eren$e su2 rap%rtul pat%genit$ii* Tulpinile asiatice sunt mai (irulente 1e(%lu$ia 2%lii este mai scurt7 m%rtalitatea mai ridicat3 c%mparati( cu tulpinile americane* Virusul este sensi2il la eter &i cl%r%)%rm* Este distrus On ! %re la #" C7 On @" minute la #D > D" C7 iar la !!_C reEist pAn la B" de Eile* Este )%arte repede inacti(at la un p6 su2 B &i peste @@ &i este distrus prin desica$ie On I Eile*

J,aCi Campbell a e(iden$iat antigenele (irale7 prin I0 On celulele epiteliale ale muc%asei es%)agiene dup !C %re de la in%culare7 On celulele epiteliale ale criptel%r intestinale7 On macr%)agele &i )i2r%2lastele laminei pr%pria7 precum &i On 2ursa lui 0a2ricius 1celulele epiteliale de supra)a$7 lim)%cite &i macr%)age3 dup BD de %re7 ap%i On timus dup CH %re &i7 On )inal7 On splin 1macr%)age &i lim)%cite3 &i )icat 18epat%cite &i celulele X[p))er3 la C Eile de la in)ec$ie* Peri%ada de incu2a$ie este de B > I Eile7 )iind dependent de calea de in)ec$ie7 de pat%genitatea tulpinii de (irus &i de sensi2ilitatea psril%r* B%ala de2uteaE 2rusc prin a2atere7 an%rePie7 ra$ele pre)er decu2itul7 cu capul &i aripile lsate On =%s7 mersul este di)icil7 (accilant7 e(it deplasrile prin mers sau On%t* 'e p%ate c%nstata c%n=uncti(it7 edem palpe2ral7 )%t%)%2ie cu lipirea ple%apel%r7 =eta= ser%muc%s7 dispnee7 p%lidipsie7 diaree ap%as7 (erEuie7 adese%ri sanguin%lent* 'impt%mele se agra(eaE pr%gresi(7 penele de(in )r luciu7 E2urlite* B%ala p%ate e(%luaR .u(raa0ut7 cu m%r$i su2ite7 )r semne clince preala2ileF a0ut7 cu % durat de !C > CH %reF .u<a0utC cAnd e(%lu$ia se p%ate prelungi mai multe Eile7 situa$ii On care ta2l%ul clinic este inc%mplet* M%rtalitatea (ariaE Ontre #>@""T* +urata )%carului de 2%al este de B>C sptmAni* '>au descris &i )%rme 0roni0eC ePprimate d%ar prin scdere accentuat 1!">C"T3 a cur2ei de %uat sau prin preEen$a in)ec$iil%r %p%rtuniste7 dat%rit e)ectului imun%supres%r al (irusului EVR* EPamenul necr%psic rele(7 On )%rmele acute7 8em%ragii multiple On ma=%ritatea $esuturil%r &i %rganel%r7 mai pr%nun$ate pe c%rdR epicardul ia aspectul ca str%pit cu pensula 7 iar end%cardul preEint 8em%ragii parietale &i (al(ulare* 'e gsesc 8em%ragii &i pe supra)a$a )icatului7 care este 8ipertr%)iat7 )ria2il &i cu necr%Ee miliare7 a rinic8il%r7 splinei7 pancreasului &i tu2ului digesti(* La tineret 8em%ragiile de pe tu2ul digesti( sunt de )%rm inelar7 cu dimensiuni de B > @" mm7 relie)ate pe supra)a$a muc%asei &i mai )rec(ente la intestinul su2$ire* La adulte7 8em%ragiile de aspectul un%r stria$iuni l%ngitudinale7 se c%nstat mai ales pe muc%asa

Ta<,ou, 0,ini0

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(e mai ales ra$ele de %rice (Arst7 dar &i gA&tele &i le2edele* 'e apreciaE c sunt sensi2ile On c%ndi$ii naturale sau ePperimentale BC specii de ra$e7 gA&te &i le2ede* Ra$a le&easc 1Carrina mosc,ata3 se pare a )i cea mai sensi2il* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate de psrile 2%lna(e7 precum &i de cele cu in)ec$ii inaparente7 care elimin (irusul On cantit$i mari prin materiile )ecale &i secre$iile cil%r respirat%rii* Psrile (indecate clinic p%t rmAne purtt%are &i eliminat%are de (irus timp de mai mul$i ani* 'tresul7 peri%adele de Omperec8ere &i utiliEarea gluc%c%rtic%iEil%r sunt )act%ri imp%rtan$i care induc % reacti(are (iral* Psrile sl2atice =%ac pr%2a2il un r%l imp%rtant ca reEer(%r de (irus 1@3* Transmiterea se )ace7 On principal7 prin c%ntact direct7 dar &i prin ap7 )ura=e etc*7 pe cale respirat%rie7 digesti( &i mai pu$in pe alte ci 1cl%acal7 cutanat3* B%ala p%ate apare On %rice seE%n7 dar )rec(en$a cea mai mare se semnaleaE On peri%ada aprilie M iunie* M%r2iditatea este7 On general7 de I" > @""T*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0

Patogenez
Virusul EVR m%n%nucleate ale celulele epiteliale ePperimental7 pe are tr%pism pentru celulele liniei )ag%citare &i pentru pu$in di)eren$iate* In%cularea cale %ral7 a ra$el%r de ras

es%)agian7 On partea ei in)eri%ar7 On p%r$iunea ini$ial a intestinului gr%s &i pe cl%ac* Lumenele intestinal &i st%macal sunt adese%ri pline cu sAnge7 )%liculii %(arieni sunt )%arte 8em%ragici* Bursa 0a2ricius este c%ngesti%nat7 in)iltrat7 c%n$inAnd un ePsudat al27 c%agulat* Nn )%carele cu e(%lu$ie mai lent7 caracteristic este apari$ia mem2ranel%r di)ter%ide7 )%rmate din pr%li)erarea &i necr%Ea epiteliului pa(iment%s al muc%asei es%)agiene &i cl%acale7 une%ri splen%megalie* 6ist%l%gic se c%nstat alterarea end%teliului (ascular7 8em%ragii7 necr%Ee &i incluEii intranucleare %Pi)ile On celulele epiteliale ale tu2ului digesti(7 On 8epat%cite &i On celulele reticul%end%teliale* +atele epidemi%l%gice &i anat%m%clinice permit suspici%narea 2%lii* C%n)irmarea se )ace pe 2aEa iE%lrii (irusului din )icat &i splin de la psri suspecte7 prin in%culare pe em2ri%ni de ra$ sau pe culturi celulare 1)i2r%2laste primare de em2ri%ni de ra$3 &i prin in%cularea i*m* la 2%2%ci suscepti2ili On (Arst de % Ei* Identi)icarea (irusului se p%ate realiEa prin I0I7 'N7 te8nica imun%per%PidaEei &i ELI'A* PCR7 aplicat pe %rgane in)ectate &i pe tamp%ane cl%acale7 este mult mai sensi2il decAt iE%larea (irusului &i permite detectarea psril%r On )aEa asimpt%matic* Testul ser%l%gic 'N7 care este reac$ia de re)erin$7 are (al%are scEut On diagn%sticul in)ec$iei acute 1(aria2ilitate mare a titrului antic%rpil%r3* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ deR ,epatita viral a bobocilor ! a)ecteaE 2%2%cii su2 D sptmAni7 cu inciden$a maPim su2 !
Bibliografie 1. Con7+r6+, K.A., Kidd, ,.A. &((1#, ". of 'ildlife Dis., $;, $2;

sptmAni7 este )%arte c%ntagi%as7 cu m%rtalitate de I"T7 leEiunea esen$ial c%nst On 8ipertr%)ia )icatului cu 8em%ragii de di)erite mrimiF boala lui $er-sE ! este )%arte c%ntagi%as7 ePprimarea clinic se OnregistreaE numai pAn la B" de Eile7 leEiunile principale sunt la ni(elul )icatului &i splinei* +iagn%sticul di)eren$ial se (a )ace &i )a$ de ,oler, salmonelo-, enterita necrotic &i ,emoragic, infec$iile cu <.coli, cu astrovirus #,epatita viral tip FF&, coccidio-, intoxica$ii 1a)lat%Pin37 pe 2aEa ePamenel%r de la2%rat%r*

Progno.ti0u, este gra(*


Pre(enirea apari$iei 2%lii presupune e(itarea %ricrui c%ntact cu e)ecti(ele c%ntaminate &i cu plamipedele sl2atice7 e)ectuarea de testri peri%dice 1prim(ara &i t%amna3 la circa @"T din e)ecti( pentru decelarea antic%rpil%r speci)ici* Nn cresct%riile amenin$ate se p%ate recurge la msuri speci)ice7 utiliEAnd tulpini de (irus atenuate prin pasa=e pe em2ri%ni de gin &i culturi celulare em2ri%nare de ra$ &i de gin 'P07 asigurAndu>se ast)el % in%cuitate per)ect* EPist (accinuri li%)iliEate &i care se administreaE s*c* sau i*m*7 OncepAnd cu (Arsta de B sptmAni7 cu rapel dup C sptmAni7 On d%E de "7#>@ ml* Imunitatea se instaleaE dup #>G Eile &i dureaE B>@C luni 1On medie B># luni3* Nn e)ecti(e nec%ntaminate7 (accinarea p%ate Oncepe la G sptmAni7 iar la psrile adulte se rec%mand un rapel Onaintea peri%adei de intrare On %uat* Nn caEul apari$iei 2%lii On $rile indemne7 msura cea mai indicat este stamping > %ut*

Profi,aBie &i 0o9<atere

Diagno.ti0

#*@"* LARIN OTRA#EITA INFEC9IOA$4 AVIAR4 #Avian Fnfectious /arEngotrac,eitis M engl*F FnfectiQse /arEngotrac,eitis des 5u,nes * germ*; /arEngotrac,eite Fnfectiouse * )r*&

". Vasiu

Laringotra;eita infe0$ioa. a-iar DLTI* este % 2%al in)ect%c%ntagi%as endemic7 ce a)ecteaE Onde%se2i ginile &i )aEanii7 cu e(%lu$ie acut7 caracteriEat clinic prin tul2urri respirat%rii gra(e7 iar m%r)%pat%l%gic prin leEiuni

catarale sau 8em%ragic%>necr%tice ale muc%asei laring%tra8eale*

I.tori0C r.(ndire &i i9(ortan$


B%ala a )%st descris pentru prima dat On anul @I!# On ',A de ctre MaA &i Titt.,er* BeaudetteC On @IB"C relateaE

primul c 2%ala7 pe care % denumise <ron&ita infe0$ioa.7 este pr%dus de un (irus7 iar Bea0; On @IB@ dem%nstreaE %riginea (iral prin repr%ducere ePperimental cu )iltrat din ePsudatul tra8eal* Nn @IB@C $eifried pune On e(iden$ incluEii intranucleare speci)ice On celulele epiteliale ale tra8eei* +up anul @I!#7 LTI s>a rspAndit On numer%ase $ri* La n%i a )%st identi)icat de Ptra&0u &i 0o,* On @IDG &i studiat ulteri%r &i de al$i cercett%ri 1Teu&dea &i 0o,.C )326F Dn,a0;e &i 0o,*7 )323F Tu.0;a@ &i 0o,*7 )3643* LTI pr%duce pierderi ec%n%mice imp%rtante On unit$ile cu cre&tere intensi(7 dat%rit m%rtalit$ii ridicate7 scderii pr%duc$iei de %u &i a greut$ii c%rp%rale*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic este (irusul 8erpetic @ galid 1Aallid ,erpesvirus "3 Oncadrat On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul Fnfectious larEngotrac,eitis!liCe viruses * Particula (iral c%mplet are un diametru de @I# > !#" nm7 p%sed un On(eli& pericapsidal &i c%n$ine A+N cu % densitate similar cu a alt%r 8erpes(irusuri 1@7G"C gJml3* Nn c%mp%Ei$ia A+N> ului7 guanina &i cit%Eina sunt Ontr>% rat de C#T7 mai scEut decAt la alte specii* '>au identi)icat # glic%pr%teine ma=%re de supra)a$ 1gB7 gC7 g+7 gQ7 gX3 care au greut$i m%leculare di)erite 1!"#7 @D"7 @@#7 I" &i D" <+a37 resp%nsa2ile de stimularea imunit$ii* Virusul se culti( pe %ul em2ri%nat de gin &i curc &i On culturi celulare 1)icat7 pulm%n7 rinic8i &i )i2r%2laste em2ri%nare7 $esut renal de pui de gin sau ra$7 celule Ver%3* Cel mai sensi2il sistem de iE%lare a (irusului din materialul pat%l%gic Ol c%nstituie culturile celulare de )icat de em2ri%ni de gin 1B3* Nn culturi celulare (irusul pr%duce un e)ect cit%patic tipic 1)%rmarea de sinci$ii &i incluEii intranucleare3* Pe 2aEa studiil%r de neutraliEare a (irusului7 de I0 &i a pr%tec$iei Oncruci&ate7 su&ele (irusului sunt c%nsiderate antigenic %m%gene7 dar acestea preEint (aria$ii de pat%genitate7 ePistAnd &i tulpini apat%gene* ReEisten$a (irusului On c%ndi$iile mediului ePtern este redus* Nn stare uscat &i la temperaturi =%ase7 reEist cAte(a luni7 dar On cada(re numai !>B Eile7 lumina s%lar direct Ol distruge On G Eile7 temperaturile peste #D C7 ca &i antisepticele uEuale7 Ol distrug On cAte(a minute*

E%%igien &i alimenta$ie7 transp%rturile %2%sit%are7 ePisten$a alt%r 2%li etc* mresc recepti(itatea* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate de psrile 2%lna(e7 care elimin (irusul prin secre$iile naEale7 tra8eale &i c%n=uncti(ale &i de ctre psrile trecute prin 2%al7 purtt%are de (irus On stare latent timp Ondelungat7 une%ri c8iar peste ! ani* 'u2 in)luen$a di(er&il%r )act%ri de stres7 (irusul l%caliEat On celulele epiteliale ale tra8eei se p%ate reacti(a din starea de laten$7 se p%ate multiplica &i elimina7 in)ectAnd alte psri suscepti2ile* 'ursele secundare de in)ec$ie au imp%rtan$ mai redus7 dat )iind &i reEisten$a redus a (irusului On mediul ePtern* C%ntaminarea se )ace direct &i indirect7 prin c%a2itare7 pe cale aer%gen &i7 On msur mai mic7 pe cale digesti( &i c%n=uncti(al* LTI are7 de %2icei7 % e(%lu$ie enE%%tic7 )r tendin$ de di)uEare On a)ara )%carului7 aprAnd On t%t cursul anului7 dar este mai )rec(ent On seE%anele reci &i umede* B%ala %dat aprut7 de(ine sta$i%nar cu ameli%rri sau agra(ri On rap%rt cu c%ndi$iile de Ontre$inere* Nn epis%adele gra(e m%r2iditatea p%ate )i )%arte ridicat 1I"> @""T3*

Patogenez
Virusul ptruns On %rganism se multiplic On muc%asa laring%tra8eal7 pentru care are un tr%pism de%se2it &i determin pr%cese in)lamat%rii7 care se p%t agra(a prin inter(en$ia germenil%r de in)ec$ie secundar* Virusul p%ate a=unge &i On sAnge7 generAnd % stare de (iremie pasager*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este de D>@! Eile* 'emnele clinice sunt (aria2ile On )unc$ie de )%rma e(%luti( pe care 2%ala % Om2rac* For9a a0ut 1;e9oragi03 este cea mai )rec(ent7 )iind %2ser(at Ont%tdeauna la Onceputul enE%%tiil%r &i se mani)est prin a2atere7 an%rePie7 scderea %uatului7 cian%Ea crestei &i 2r2i$el%r7 tul2urri respirat%rii* Psrile preEint dispnee gra(7 pentru a inspira Ontind capul pe gAt &i desc8id ci%cul larg7 iar On ePpira$ie las capul On =%s7 pAn cAnd ci%cul atinge s%lul* Nn timpul respira$iei se aud raluri &i sunete caracteristice7 &uiert%are* Pasrea strnut7 O&i scutur cu putere

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(e ginile7 )aEanii &i p%tArnic8ile7 mai ales la (Arsta de C>H luni7 dar 2%ala p%ate s apar &i la puii de cAte(a Eile sau la psrile de peste H luni* C%ndi$iile nec%respunEt%are de

capul7 eliminAnd un mucus sanguin%lent sau c%aguli de sAnge* ,ne%ri mai p%t aprea c%n=uncti(it &i sinuEit in)ra%r2ital &i rare%ri in)lama$ia muc%asei cl%acale &i a 2ursei 0a2ricius* B%ala dureaE !>C Eile7 terminAndu>se prin m%arte #">G"T din caEuri sau prin cr%niciEare* For9a .u<a0ut 10atara,3 e(%lueaE cu simpt%me generale &i respirat%rii mai pu$in gra(e* Psrile preEint respira$ie accelerat7 dispneic7 strnut cu eliminarea unei secre$ii )ilante sau numai un catar %cul%>naEal &i sinuEit in)ra%r2ital* +up @">!" Eile psrile se p%t (indeca sau 2%ala trece On )%rma cr%nic* M%rtalitatea rare%ri dep&e&te @#T* For9a 0roni0 1difteroid3 apare de %2icei la s)Ar&itul enE%%tiei7 ca atare7 sau este urmarea cel%rlalte )%rme &i se caracteriEeaE prin sl2ire7 anemie7 Oncetarea %uatului7 dispnee cu accese de as)iPie dat%rit pseud%mem2ranel%r ePistente la ni(elul muc%asei tra8eale* M%artea se pr%duce On medie la #T din caEuri* '>au descris &i enE%%tii atipice7 cu mani)estri respirat%rii &terse 1c%riE7 strnut7 c%n=uncti(it &i sinuEit37 scderea pr%duc$iei de %u7 cu e(%lu$ie 2enign c%mparati( cu 2%ala clasic*

8isti%citare* Nn in)ec$iile sp%ntane7 la puii de carne7 se men$i%neaE degenerarea )%liculil%r 2ursei 0a2ricius7 8iperplaEia epiteliului urmat de descuamare7 sinci$ialiEare &i incluEi%geneE*

Diagno.ti0
Nn )%rmele tipice este u&%r de sta2ilit7 pe 2aEa datel%r epidemi%l%gice &i anat%m%clinice* Nn caEul )%rmel%r atipice &i la prima apari$ie a 2%lii se impune iE%larea &i identi)icarea (irusului7 e(iden$ierea incluEiil%r &i a antic%rpil%r speci)ici* Virusul se iE%leaE u&%r din muc%asa tra8eal &i pulm%n7 prin in%culri la puii de gin sensi2ili7 pe em2ri%ni sau pe culturi celulare* Puii in%cula$i intratra8eal sau On sinusul in)ra%r2ital (%r preEenta On B># Eile semne asemnt%are cu cele din 2%ala natural7 iar ePamenul 8ist%l%gic este edi)icat%r* In%cularea materialului pat%l%gic7 aseptiEat cu anti2i%tice7 pe mem2rana c%ri%alant%id a em2ri%nil%r de I>@@ Eile determin dup B Eile pr%li)erri )%cale pe mem2ran7 c%nstituite prin 8iperplaEia ect%dermului7 sinci$ialiEarea celulel%r &i apari$ia incluEiil%r 'ei)ried7 ap%i necr%Ea epiteliului &i edema$ierea meE%dermului* M%artea em2ri%nil%r se pr%duce dup !>@! Eile de la in%culare* Nn caEul in%culrii On m%n%strat de celule 8epatice sau renale de em2ri%n7 se urmre&te apari$ia la !C %re a e)ectului cit%patic &i a incluEiil%r intranucleare* Identi)icarea (irusului iE%lat p%ate )i c%n)irmat prin testul de neutraliEare pe %u em2ri%nate sau culturi celulare7 precum &i prin I+7 utiliEAnd antiserul speci)ic* Virusul p%ate )i identi)icat rapid prin micr%sc%pie electr%nic 1B3* Met%dele cele mai rapide pentru detectarea (irusului On muc%asa laring%tra8eal sunt I0 1amprent pe lamel de sticl sau sec$iuni37 imun%per%PidaEa mai sensi2il ca I0 1!37 te8nica 8i2ridiErii A+N &i PCR 1D3* +intre testele ser%l%gice se p%t practica 'N7 I+ 1#37 I0I &i ELI'A 1@7 !7 G3* Met%dele imun%c8imice 1imun%per%PidaEic7 respecti( c%mplePul a(idin > 2i%tin7 c%n=ugatul per%PidaE > strept%(idin3 sunt c%nsiderate )%arte rapide &i de mare sensi2ilitate 1!3* Diagnosticu) di1eren$ia) se impune a se )ace )a$ deR bron&ita infec$ioas > simpt%mele respirat%rii sunt caracteristice la puii pAn la @" Eile7 la adulte apar tul2urri ale %uatului7 )r m%rtalitate &i lipsesc leEiunile laring%tra8ealeF

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Nn )%rma acut se c%nstat preEen$a unui ePsudat muc%8em%ragic sau c%aguli de sAnge On lumenul laring%tra8eal7 muc%asa puternic in)iltrat7 c%ngesti%nat sau 8em%ragic* Nn )%rma su2acut secre$ia este al2>gl2uie7 )i2rin%> caEe%as7 cu sau )r strii sanguine* Nn )%rma cr%nic7 muc%asa laring%tra8eal este ac%perit cu dep%Eite su2 )%rm de mem2rane di)ter%ide sau d%puri caEe%ase %2struante7 su2 care muc%asa este denudat7 r%&ie* Pr%cesele in)lamat%rii p%t )i ePtinse la muc%asa naEal7 sinusal sau c%n=uncti(al7 ca &i la 2r%n8ii &i sacii aerieni sau la muc%asa cl%acal &i 2ursa 0a2ricius* 6ist%l%gic se c%nstat 8iperplaEia stratului 2aEal din muc%asa laring%tra8eal7 deEepiteliEri &i )%rmarea de sinci$ii gigante7 On care se e(iden$iaE incluEii intranucleare acid%)ile 1inclu-iile .eifried37 de )%rm r%tund7 %(al sau neregulat7 cu % E%n clar On =ur7 %2ser(a2ile On primele !># Eile de 2%al7 Onainte de a inter(eni m%di)icri pr%)unde ale muc%asei* Pe muc%as se %2ser( 8em%ragii7 edem &i in)iltra$ii lim)%>

cori-a infec$ioas > e(%lueaE 2enign7 cr%nic7 leEiunile sunt l%caliEate la muc%asa naEal7 c%n=uncti(al &i la sinusurile in)ra%r2itale7 nici%dat la muc%asa laring%tra8ealF micoplasmo- ! di)uEeaE mai lent7 e(%lueaE cr%nic7 se c%nstat leEiuni de p%liser%Eit )i2rin%asF boala de %eBcastle ! are caracter epiE%%tic7 cu % mare di)uEi2ilitate On )%car &i On a)ara lui7 se ePprim &i prin tul2urri digesti(e &i ner(%ase7 cu leEiuni digesti(e 8em%ragic%> necr%tice caracteristiceF difterovariol ! e(%lueaE mai 2enign7 preEint &i n%duli cutana$i7 leEiunile di)ter%ide sunt l%caliEate pred%minant pe muc%asa 2uc%)aringian &i )anta laringian7 mai rar pe muc%asa tra8eal7 8ist%pat%l%gic se e(iden$iaE incluEiuni B%llingerF avitamino-a A ! leEiunile au caracter necr%tic &i apar pe muc%asa 2uc%)aringian &i es%)agian*

Progno.ti0
Este gra( On )%rmele acute7 maligne &i reEer(at On cele 2enigne*

Trata9ent
Nu se dispune de mi=l%ace e)iciente* Nn )%rmele su2acute pentru ani8ilarea ac$iunii )l%rei de as%cia$ie se p%ate recurge la administrarea de anti2i%tice cu spectru larg*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Pentru pre(enirea intr%ducerii 2%lii On e)ecti(ele indemne7 p%pularea )ermel%r &i apr%(iEi%narea cu %u pentru incu2at se (a )ace numai din unit$i indemne7 se (a urmri sistematic starea sanitar a e)ecti(ului &i aplicarea tutur%r msuril%r de pr%)ilaPie general* Nn e)ecti(ele in)ectate sau amenin$ate de 2%al se recurge la imun%pr%)ilaPie* Primul (accin )%l%sit era c%nstituit din ePsudate &i triturate prele(ate din tra8ee de la psri in)ectate cu (irusul laring%tra8eitei &i se aplic prin 2adi=%narea muc%asei cl%acale7 OncepAnd cu (Arsta de ! luni* La puii mai mici (irusul se
Bibliografie 1. Adair, B.M., 0odd, 9., McKillop, E.R., Burn6, K. 1!%'#, A ian #athol., 12, 2"1 &. ,uy, J.S., Barn+6, 4.J., Smith, L.,. 1!!&H, A ian #athol., &1, ;; $. 4u-h+6, C.S., Jon+6, R.C. 1!%%#, A ian #athol., 1;, &!'

intr%duce On 2ursa 0a2ricius7 cu un ac de sering* +up B>H Eile se pr%ducea 1l%cal3 tume)ac$ie7 8iperemie &i ePsuda$ie7 urmate de instalarea imunit$ii7 cu % durat de #>D luni* ,lteri%r s>au )%l%sit (accinuri (ii din tulpini atenuate prin pasa=e pe culturi celulare sau tulpini 2lAnde 7 atenuate sp%ntan* Nn preEent se utiliEeaE (accinuri atenuate preparate pe em2ri%ni 1%(%culturi3 &i pe culturi celulare* Met%da de administrare a (accinului la ni(elul muc%asei cl%acale nu a )%st aut%riEat On multe $ri* Cele mai e)iciente ci de (accinare sunt cea %cular &i naEal* ReEultate 2une au )%st %2$inute &i prin (accinarea pe cale respirat%rie7 prin aer%s%li 1C3 sau prin administrare i*m* de (accinuri inacti(ate* NntrucAt (accinurile (ii Ontre$in7 On e)ecti(ele On care se practic7 un p%ten$ial in)ec$i%s prin riscul de reePacer2are a (irulen$ei7 prin pasa=e pe psri neimuniEate7 se rec%mand ca psrile ast)el imuniEate s )ie $inute separat pAn la (al%ri)icarea l%r prin a2ata=* Recent s>au %2$inut (accinuri prin rec%m2inare genetic* Nn $ara n%astr se )%l%se&te un (accin (iu7 li%)iliEat7 repreEentat de un triturat de mem2rane c%ri%alant%idiene7 de la em2ri%ni de gin in)ecta$i cu (irusul laring%tra8eitei7 tulpina I" 1Lari(ac3 sau cu tulpina GI>! 1Laring%(ac3* Prima (accinare se )ace intranaEal sau %cul%> c%n=uncti(al7 la (Arsta de !H Eile* Nn caE de peric%l iminent de c%ntaminare7 (accinarea se p%ate e)ectua OncepAnd cu (Arsta de @" Eile* La tineretul de Onl%cuire (accinarea se repet la (Arsta de @D>!" sptmAni7 de pre)erat On apa de 2ut* Nn caEul apari$iei 2%lii On E%ne indemne7 cea mai rec%manda2il msur ar )i lic8idarea e)ecti(ului c%ntaminat7 urmat de deEin)ec$ie* +ac nu se recurge la msura radical7 psrile clinic 2%lna(e &i suspecte de c%ntaminare se sacri)ic7 iar cele aparent snt%ase se (accineaE* B%ala este declara2il &i supus msuril%r de carantin de gradul III*

2.

'.

Jordan, 8.0.W. 1!%1#, Immunit, to infectious lar,ngotracheitis. In A ian immunolog, KRoss, M.0., #a,ne,+.*., <reeman, !.M.,edsH. Briti6h 3oultry Sci+nc+ Ltd, Edin5ur-h 3tra&cu, >., Surdan, C+cilia., Ru6u, .., 3opa, .., ,o-oa&, .., 9a-a, M. 1!";#, Re . de &oot. &i med. et., 1&, $1

".

William6, R.A., Sa7a-+, C.E., Jon+6, R.C. 1!!2#, A ian #thol., &$, ;(!

G*

Eor/, J.J., Eoun-, J.,., 8ah+y, K.J. 1!%!#, A ian #athol., 1%, "2$

#*@@* RINITA CU INCLU"II A PURCEILOR> INFEC9IA CU CITOME ALOVIRU$ PORCIN #Pig Fnclusion BodE 2,initis, Porcine CEtomegalovirus Fnfection * PC@GF M engl*&

". Vasiu

Este % 2%al in)ec$i%as endemic7 speci)ic suinel%r7 cu e(%lu$ie acut7 caracteriEat clinic prin rinit7 m%rtalitate em2ri%nar &i )etal*
B%ala a )%st semnalat ini$ial On Anglia 1DoneC )3773 &i ap%i On apr%ape t%ate $rile On care se cresc p%rci 1Co;rC )373: Ca9on=$te(;en.C )35): CornerC )35837 cu inciden$ (aria2il* O2ser(a$iile clinice &i ser%l%gice arat c 2%ala este preEent On ma=%ritatea e)ecti(el%r de suine 1Janitz &i GoodruffC )3253* TaA,or 1)3373 apreciaE c On Anglia sunt a)ectate cel pu$in IT din e)ecti(ele de p%rcine* Pierderile pr%(%cate sunt imp%rtante &i c%nstau On m%rtalitate ridicat la purcei &i tul2urri de repr%duc$ie*

I.tori0

Virusul este preEent On cile respirat%rii anteri%are ale p%rcil%r On primele !>C sptmAni de la in)ec$ie* In)ec$ia se realiEeaE pe cale respirat%rie &i transplacentar* B%ala are un caracter endemic7 de regul aprAnd On urma intr%ducerii de indi(iEi in)ecta$i* M%r2iditatea p%ate a=unge la @""T*

Patogenez
La purceii neimuniEa$i7 in)ecta$i pe cale %r%naEal7 prima replicare a (irusului pare s ai2 l%c On glandele muc%asei naEale7 determinAnd distrugerea celulel%r acin%ase &i metaplaEia epiteliului* Virusul trece ap%i On sAnge7 generAnd (iremia dup @C>@D Eile de la in)ec$ie &i c%ntinu s se replice7 On special On celulele sistemului reticul%end%telial7 reEultAnd mani)estri clinice c%respunEt%are 1@3* La animalele mai On (Arst7 replicarea se )ace &i On epiteliile alt%r %rgane 1mai ales On tu2ii urini)eri &i semini)eri3* Virusul tra(erseaE placenta &i a=unge On )etu&i la !>B sptmAni de la in)ectarea scr%a)el%r 1!3* PCMVI apare Onainte de (Arsta de @" sptmAni7 )iind mai se(er la purceii su2 ! sptmAni* 'impt%mul cel mai e(ident este strnutul7 une%ri par%Pistic7 animalele preEint =eta= discret7 ser%s7 rare%ri sanguin%lent sau purulent7 une%ri tuse7 8ipertermie &i an%rePie* Purceii p%t )i nscu$i m%r$i7 p%t muri On primele Eile de (ia$ )r a mani)esta semne de 2%al sau sunt sla2i7 anemici7 cu diaree &i nu realiEeaE sp%rul On greutate n%rmal* M%rtalitatea (ariaE Ontre @">#"T 1B3* La scr%a)e se p%ate Onregistra &i % cre&tere a inciden$ei repetrii clduril%r* Inter(en$ia un%r germeni de as%cia$ie 1Pasteurella multocida, ActinomEces pEogenes, 5aemop,ilus spp.3 p%ate agra(a e(%lu$ia 2%lii*

Agentul eti%l%gic este (irusul rinitei cu incluEii a purceil%r7 respecti( cit%megal%(irusul p%rcin 1Porcine ,erpesvirus (37 care )igureaE On )am* 5erpesviridae, su2)am* Beta,erpesvirinae7 genul 2oseolovirus, ca specie neOnregistrat %)icial* Particula (iral are dimensiuni de @#" nm &i c%n$ine A+N* Virusul se culti( cu di)icultate7 sc%p On care se )%l%sesc macr%)agele pulm%nare de purcel &i linii celulare ce pr%(in din tr%mpele uterine* Nn culturile de macr%)age e)ectul cit%patic nu apare7 de&i7 celulele cresc On (%lum &i apar incluEii speci)ice intranucleare* Virusul este unic antigenic &i este eter> &i cl%r%)%rm>sensi2il*

Etio,ogie

Ta<,ou, 0,ini0

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(i purceii7 mai sensi2ili )iind cei On (Arst de ! > D sptmAni7 une%ri p%t )i a)ectate &i animalele mai mari7 On acest ultim caE7 in)ec$ia putAnd )i acti(at de inter(en$ia di(er&il%r )act%ri de stres* A)ectarea animalel%r de (Arste di)erite se OnregistreaE7 On special7 la apari$ia pentru prima dat a 2%lii Ontr>un e)ecti(* Nn ma=%ritatea e)ecti(el%r se Om2%ln(esc purceii apr%ape de On$rcare sau recent On$rca$i* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate On principal de animalele 2%lna(e &i cele purtt%are7 care elimin (irusul prin secre$ii &i ePcre$ii7 dar &i mai ales prin secre$iile naEale* 'e apreciaE c Ontr>un e)ecti( pAn la I"T din p%rci sunt purtt%ri de (irus*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
'e %2ser( c%ngestia muc%asei naEale7 cu preEen$a unui mucus aderent7 lipici%s7 une%ri

purulent7 8em%ragii &i edeme su2cutanate7 mai ales On regiunile t%racic &i ale articula$iil%r tarsale7 8em%ragii renale7 necr%Ee )ine 8epatice7 edem pulm%nar* EPamenul 8ist%l%gic rele( preEen$a cit%megaliei7 cu incluEii speci)ice intranucleare On epiteliul glandel%r tu2ul%>al(e%lare naEale7 al glandel%r lacrimale7 On epiteliul tu2il%r urini)eri7 On macr%)agele pulm%nare7 mai rar On epiteliul epididimului &i al tu2il%r semini)eri7 On cel al glandel%r es%)agiene7 On 8epat%cite7 enter%citele du%denului &i ale =e=unului7 On celulele gliale7 On macr%)agele din sAngele circulant* 'e mai c%nstat 8iperplaEii lim)%ide On lamina pr%pria a muc%asel%r a)ectate7 ne)rit intersti$ial lim)%8isti%citar &i 8iperplaEii ale celulel%r gliale situate cu pred%minan$ On plePurile c%r%ide7 cere2el &i l%2ii %l)acti(i*

8ist%l%gic a incluEiil%r caracteristice On sec$iuni sau amprente de muc%as naEal sau a antic%rpil%r speci)ici7 prin I0I7 ELI'A7 permite c%n)irmarea diagn%sticului* IE%larea (irusului se realiEeaE cu di)icultate*

Trata9ent
'e p%ate institui un tratament cu anti2i%tice 1tetraciclin7 eritr%micin etc*3 sau sul)amide 1'ul)adimidin37 cu sc%pul de a preOntAmpina sau c%m2ate in)ec$iile secundare7 precum &i un tratament simpt%matic*

Profi,aBie &i 0o9<atere


'e aPeaE pe msurile generale7 cu supra(eg8erea e)ecti(el%r prin testri ser%l%gice peri%dice7 timp de G" de Eile dup na&tere7 cu iE%larea &i Ondeprtarea indi(iEil%r 2%lna(i7 deEin)ec$ii rigur%ase*

Diagno.ti0
cu 'e c%releaE datele epidemi%l%gice &i clinice in(estiga$iile de la2%rat%r* E(iden$ierea

Bibliografie 1. Edin-ton, N., 3loDri-ht, W., Watt, R.,. 1!;"#, ". Comp. #ath., %", 1!1 &. Edin-ton, N., Wrathall, A.E., 9on+, J.0. 1!%%#, Vet. Microbiol., 1;, 11; #*@!* FEBRA

B*

Scott, A.C., Lamont, 3.4., Chapman, M.S., 4ardin-, J.9.J. 1!;$#, Vet. Rec., !$, 1&;

CATARAL4 MALI N4>CORI"A AN RENOA$4 1CorE-a Aangrenosa * lat*F @alignant Catarr,al 0ever, Aangrenous CorE-aM engl*F BQsartiges, Jatarr,alfiever des 2indes * germ*F 0iTvre Catarr,ale @aligne M )r*&
". Vasiu

Fe<ra 0atara, 9a,ign DFCM* este % 2%al in)ec$i%as de natur (ir%tic7 care a)ecteaE numer%ase specii de 2%(idee &i cer(idee7 cu caracter sp%radic &i e(%lu$ie %2i&nuit acut7 mani)estat clinic prin 8ipertermie puternic7 m%di)icarea pr%)und a strii generale7 in)lama$ia gra( a muc%asel%r capului7 gastr%enterit7 ence)alit7 ePantem cutanat7 8ipertr%)ia generaliEat a lim)%n%duril%r7 urmate de m%arte*

I.tori0C r.(ndire &i i9(ortan$


Fe<ra 0atara, 9a,ign DFCM* este cun%scut Onc din antic8itate7 dar primele descrieri au )%st )cute de C;a<ert D)236* On 0ran$a &i ap%i de Meier D)6+4* On El(e$ia* Nn )6147 La<orde descrie 0CM ca una din 2%lile cele mai imp%rtante OntAlnite la (itele c%rnute7 )iind c%nsiderat ca incura2il* C%nc%mitent7 On A)rica a )%st semnalat la 2%(ine % 2%al numit $not.ie@te preEentAnd acelea&i aspecte clinice* Nn ceea ce pri(e&te natura 2%lii s>au incriminat succesi( c%ndi$iile de

mediu7 2acterii7 paraEi$i &i ap%i7 cAnd a )%st admis inter(en$ia unui agent (iral7 s>a c%nsiderat a )i (irusul 2%lii de B%rna 1Ern.t &i #a;n7 )3+2F Ern.t7 )31)3* Metta99 D)3+1* reu&e&te pentru prima dat repr%ducerea 2%lii $not.ie@te cu sAnge de la 2%(ine 2%lna(e* otze &i Lie.. D)314* &i ap%i Ringard D)317* arat c &i )%rma eur%pean a 0CM este transmisi2il &i c%nc8id c cele d%u 2%li sunt identice* P,oErig;t &i 0o,. D)354* sunt primii care au iE%lat (irusul resp%nsa2il de 0CM pe culturi celulare de tir%id de (i$el* 0CM este rspAndit pe t%t gl%2ul7 cu inciden$ mai mare pe c%ntinentul a)rican7 unde este semnalat On ma=%ritatea $ril%r &i cu % )rec(en$ mai redus On Eur%pa7 ',A7 Canada7 Australia7 N%ua /eeland7 estul Indiei* Nn Eur%pa7 caEurile cele mai multe par a )i Onregistrate On El(e$ia7 -ermania7 $rile scandina(ice &i C'I* Nn $ara n%astr7 0CM se semnaleaE cu precdere On =umtatea de n%rd a $rii7 E%na cea mai )a(%ra2il apari$iei )iind aceea a P%di&ului Transil(aniei7 la care se adaug =ude$ul 'atu>Mare 1@!3* Pagu2ele ec%n%mice pe care le determin 2%ala c%nstau On aceea c %dat declan&at clinic s)Ar&e&te7 On ma=%ritatea caEuril%r7 cu m%artea &i On )aptul c nu se dispune de mi=l%ace speci)ice de pr%)ilaPie &i tratament*

Etio,ogie
0e2ra cataral malign se preEint su2 d%u )%rme care au aceea&i ePprimare clinic &i m%r)%pat%l%gic7 dar care di)er prin agentul eti%l%gic &i specia gaEd a acestuia* 0%rma de 0CM care deri( de la gnu 1Connoc,aetes spp.&, OntAlnit mai ales On A)rica7 este pr%dus de (irusul 8erpes @ alcela)in 1Alcelap,ine ,erpesvirus "; A6V>@37 iar )%rma de 0CM a(And ca reEer(%r %(inele &i caprinele7 semnalat Onde%se2i pe c%ntinentul eur%pean &i On America de N%rd7 este cauEat de (irusul 8erpetic ! %(in 1>vine ,erpesvirus (; O6V>!3* +e la antil%pele Alcelap,us buselap,us &i $amaliscus Corrigum 1antil%pa t%pi3 s>a iE%lat (irusul 8erpes ! alcela)in 1Alcelap,ine ,erpesvirus (37 care p%ate repr%duce ePperimental )e2ra cataral malign la 2%(ine7 dar acesta nu este implicat On 2%ala natural* Cele trei 8erpes(irusuri sunt Oncadrate On )am* 5erpesviridae7 su2)am* Aamma! ,erpesvirinae7 genul 2,adinovirus* -en%mul (iral este c%nstituit din A+N* Nucle%capsida A6V>@ are % )%rm ic%saedric7 cu simetrie cu2ic &i @D! caps%mere* +imensiunile (iri%nului sunt de @C">!"" nm* Virusul se culti( cel mai 2ine pe culturi celulare tir%idiene &i renale de 2%(ine &i celule Ver%* E)ectul cit%patic apare la inter(ale (aria2ile7 On medie dup !>B sptmAni7 reducAndu>se la cAte(a Eile dup mai multe pasa=e* La primele pasa=e pe culturi celulare nu apar particule (irale li2ere On mediul de cultur7 supernatantul (irulent aprAnd numai dup @!>B" pasa=e* E)ectul cit%patic c%nst On )%rmarea de sinci$ii cu un numr (aria2il de nuclei7 On di(ersele stadii de e(%lu$ie7 (acu%liEri cit%plasmatice &i incluEii granulare intranucleare de tip C%:dr? A7 ini$ial e%Ein%)ile &i ap%i 2aE%)ile* Replicarea (iral se deruleaE On nucleul celular* Viri%nii imaturi d%2Andesc un On(eli& din mem2rana nuclear intern7 ie&ind )ie indi(idual din nucleu7 )ie trecAnd printr>% (acu%l intranuclear* Particulele (irale prsesc celula prin intermediul aparatului -%lgi sau al (acu%lel%r cit%plasmatice* Iepurele este animalul de la2%rat%r care se preteaE cel mai 2ine pentru studiul A6V>@7 in%cularea )cAndu>se i*c* 1@B3* In%cularea A6V> @ la 2%(ine pr%(%ac7 dup % incu2a$ie de BC Eile pAn la @@ sptmAni7 2%ala caracteristic* +up pasa=e ulteri%are de la 2%(ine la 2%(ine incu2a$ia

se sta2iliEeaE la ! > B sptmAni* B%ala a putut )i transmis ePperimental la %i prin in%culare intra)etal 1!3 sau prin in%cularea (irusului la miei n%u>nscu$i 1G3* 'e pare c nu ePist nici % rela$ie Ontre A6V> @ &i alte 8erpes(irusuri 2%(ine* Antic%rpii anti> IBR &i anti>B6V! nu neutraliEeaE A6V>@* Cu t%ate acestea7 prin I0I sau imun%per%PidaEa indirect s>au %2ser(at reac$ii Oncruci&ate cu (irusul IBR* 'tudiile e)ectuate prin 'N au rele(at c t%ate su&ele A6V>@ sunt identice antigenic7 dar analiEa A+N>ului prin enEime de restric$ie a rele(at t%tu&i unele di)eren$e 1@"3* O6V>! este7 On m%d cert7 Onrudit antigenic cu A6V>@7 dar preEint &i unele di)eren$e* Nntr> ade(r7 preEen$a antic%rpil%r anti > A6V>@ a )%st dem%nstrat prin I0I7 la t%ate %(inele testate pr%(enind din di)erite $ri* Titrurile cele mai ridicate au )%st c%nstatate la %(inele ce au (enit On c%ntact cu 2%(inele7 care anteri%r )cuser 2%ala* Nn sc8im27 antic%rpii neutraliEan$i au )%st c%nstata$i7 la %(ine7 numai la titruri scEute* Au )%st e(iden$ia$i prin I0I antic%rpi anti A6V>@7 la titruri semni)icati(e7 &i la 2%(inele a)ectate de c%riEa gangren%as as%ciat %ii7 dar nu &i antic%rpi neutraliEan$i* ReEisten$a (irusului On mediul ePtern este7 On general7 redus* La temperatura de B"%C reEist apr%Pimati( % sptmAn* Putre)ac$ia Ol distruge rapid7 dar p%ate )i pstrat On suspensii celulare c%n$inAnd ser &i glicerin7 dup % c%ngelare lent7 peste un an la >G"%C*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt sensi2ile la 0CM 2%(ideele 1taurinele7 2u2alinele7 Ee2u7 2iE%nii7 gaurii7 2antegii37 cer(ideele7 di(erse antil%pe &i gaEele* Peste C" de specii de rumegt%are a)ricane sau eur%pene p%sed antic%rpi speci)ici* +intre animalele d%mestice7 )%rme clinice se OnregistreaE d%ar la 2%(ine &i 2u2aline On (Arst de C luni pAn la @"> @# ani7 dar Onde%se2i la cele pAn la G ani* B%ala se mai p%ate ePprima clinic la antil%pa al2astr 1Connoc,aetes taurinus37 cer2ul cu c%ada al27 cer2ul r%&u7 2iE%n &i Eim2ru* La cer(idee 2%ala a )%st semnalat la @B specii* 'e c%nsider c animalul cel mai sensi2il este t%tu&i 2antegul 1Bos 'avanicus3* Nn A)rica p%t )ace )%rme gra(e de 2%al &i alte rumegt%are sl2atice precum &i cer2ii capti(i sau alte rumegt%are din grdinile

12

Boli virotice i prionice ale


)iind purtt%are latente asimpt%matic* Virusul p%ate )i reacti(at din cAnd On cAnd &i7 dac )en%menul se pr%duce la %ile gestante7 )etusul (a )i in)ectat transplacentar* +iseminarea (irusului printre %(ine se realiEeaE )r di)icultate7 transmiterea )cAndu>se la distan$ prin intermediul aer%s%lil%r pAn la cAte(a sute de metri* Persisten$a in)ec$iei de>a lungul anil%r On )erme On care 2%(inele nu (in On c%ntact cu principalele reEer(%are de (irus nu este pe deplin elucidat* Aceasta ar putea )i ePplicat prin aceea c taurinele trecute prin 2%al preEint (iremie la titruri ridicate timp de mai multe sptmAni* La suine7 in)ec$ia se realiEeaE On urma c%ntactului acest%ra cu %(inele* RmAn Onc necun%scute &i cile de ptrundere a (irusului On %rganism* 'e presupune c cele mai imp%rtante sunt cile digesti( &i respirat%rie7 dar dup unii ar )i p%si2il &i calea cutanat sau transplacentar 1@@3* Am2ele )%rme ale 0CM e(%lueaE su2 )%rm de caEuri iE%late sau de mici enE%%tii* Nn e)ecti(ele mai mari Om2%ln(irile p%t apare peri%dic On acela&i adp%st7 la inter(ale )%arte neregulate7 imprimAnd 2%lii un caracter sta$i%nar* La cer2i7 0CM p%ate pr%duce (erita2ile epidemii* 0CM as%ciat %ii apare On %rice seE%n7 dar inciden$a este mai ridicat la s)Ar&itul iernii7 prim(ara &i (ara* Nn declan&area 2%lii se incrimineaE inter(en$ia di(er&il%r )act%ri7 Onc insu)icient preciEa$i*

E%%l%gice7 care (in On c%ntact cu antil%pele sau cu %ile purtt%are* 0%rme clinice &i m%r)%pat%l%gice asemnt%are cu cele de la 2%(ine s>au Onregistrat On )ermele de cer2i7 cu m%r2iditate &i letalitate )%arte ridicate &i cu implica$ii de%se2ite On E%nele respecti(e pri(ind cre&terea 2%(inel%r* Oile &i caprele )ac in)ec$ii inaparente* 0CM a )%st semnalat &i la p%rci On -ermania7 N%r(egia7 El(e$ia &i 'uedia 1I3* 'ursele principale de in)ec$ie sunt repreEentate de %i7 antil%pe7 pr%2a2il &i de alte rumegt%are sl2atice clinic snt%ase* La p%pula$iile de antil%pe sl2atice c%ntaminarea este seE%nier &i inter(ine dup parturi$ie timp de cAte(a luni* 0emelele gestante7 (iremice7 transmit (irusul in utero &i (i$eii %2$inu$i de(in purtt%ri &i ePcret%ri pe % peri%ad de cAte(a sptmAni7 c%nstituind7 la rAndul l%r7 surse de in)ec$ie pentru al$i (i$ei* Nn B>D luni t%$i (i$eii se p%t in)ecta &i p%sed antic%rpi neutraliEan$i &i detecta2ili prin I0* Titrurile cele mai ridicate se OntAlnesc la animalele de @H luni* Nn capti(itate7 unele antil%pe nu p%sed antic%rpi* Viremia diminu pr%gresi(7 (irusul se iE%leaE la B@T din antil%pele On (Arst de pAn la B luni7 la GT la cele de D>I luni &i numai la !T Ontre I>@! luni* B%(inele se p%t in)ecta On urma c%ntactului cu antil%pele7 On primele luni care urmeaE seE%nului de parturi$ie a acest%ra putAndu>se Onregistra multe caEuri simultan* Transmiterea 2%lii Ontre 2%(ine nu a )%st c%nstatat* Antil%pele tinere ePcret (irusul prin secre$iile naEale7 %culare &i )ecale7 dar nu &i On sali(7 urin7 mem2ranele &i lic8idele )etale* EPcre$ia (irusului persist On =ur de B luni* 'ecre$iile %cul%>naEale ale 2%(inel%r sunt &i ele (irulente7 dar prin intermediul l%r nu se p%ate realiEa in)ec$ia7 de%arece 2%(inele ePcret (irusul numai as%ciat celulel%r7 acesta )iind distrus mult mai repede decAt (irusul li2er ePcretat de antil%pe* Nn plus7 reEisten$a (irusului cre&te la umiditate7 iar seE%nul pl%i%s c%incide cu peri%ada parturi$iei la antil%pe* Nn )%rma de 0CM7 r%lul %(inel%r On epidemi%l%gie a )%st de mult timp rele(at* A)irma$ia c 5)r %i nu ePist 0CM a )%st c%ntestat7 de%arece On @#>!#T din caEuri iE%late de 2%al7 nu a putut )i incriminat c%ntactul 2%(ine > %(ine7 apreciindu>se c p%t ePista &i alte reEer(%are de (irus7 cum ar )i caprele 1D3* Virusul in)ecteaE %ile de % manier persistent7 acestea

Patogenez
Mecanismul in)ec$iei este Onc pu$in cun%scut* 'e pare c7 dup ptrunderea (irusului On %rganism7 are l%c % prim )aE de replicare7 care se deruleaE On splin* Aceasta este c%n)irmat prin apari$ia Onc Onainte de )aEa clinic a 2%lii a antic%rpil%r detecta2ili prin I0* La 2%(ine7 celulele $int sunt lim)%citele T cit%t%Pice 1B%C+Bf3 la ni(elul cr%ra (irusul7 care p%ate persista su2 )%rma de A+N epis%mal7 (a cauEa dis)unc$ii* Nn acest m%d se pr%duce % dereglare imun%l%gic generaliEat caracteriEat prin lim)%pr%li)erare 2enign &i distrugerea (asel%r sanguine terminale dat%rit alterrii acti(it$ii celulel%r tisulare* 'e crede c pat%geneEa este aceea&i pentru t%ate speciile a)ectate &i pentru am2ele )%rme de 0CM* +up % peri%ad de (iremie7 On timpul creia se pr%duce

diseminarea (irusului7 sunt a)ectate cele mai di(erse $esuturi &i %rgane* La %(ine7 (irusul in)ecteaE lim)%citele B7 aici sta2ilindu>se starea de laten$*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este On medie de B > H sptmAni7 dar p%ate )i &i de B>D luni* 'impt%mat%l%gia este identic On cele d%u entit$i* Nn )unc$ie de gra(itatea ePprimrii 2%lii se p%t distinge for9e,e 9a,ign &i <ening* For9a 9a,ign de2uteaE 2rusc cu 8ipertermie7 care p%ate atinge On @>! Eile C"7#> C! C7 a2atere pr%)und7 an%rePie7 lipsa rumegrii7 ta8icardie7 une%ri dispnee7 sistarea secre$iei lactate &i 8ipertr%)ia generaliEat a lim)%n%duril%r* +up !># Eile de la de2utul 8ipertermiei apar simpt%mele l%cale care imprim 2%lii % alur clinic )%arte (ariat7 On )unc$ie de sediul7 intensitatea &i m%dul l%r de as%ciere* A)ectarea muc%asei 2ucale este prec%ce &i se ePprim ini$ial prin apari$ia unei liEiere gingi(ale de cul%are r%&u aprins7 dup care se %2ser( c%ngestia generaliEat7 )%arte e(ident la ni(elul papilel%r 2ucale7 ptialism7 er%Eiuni7 ulcere &i necr%Ee* 'ali(a de(ine (Asc%as7 urAt mir%sit%are* C%nc%mitent cu simpt%mele 2ucale se c%nstat c%ngestia puternic a muc%asei pituitare7 ac%mpaniat de =eta= 2ilateral7 a2undent7 la Onceput ser%s ap%i muc%purulent7 iar On )inal )i2rin%purulent7 )etid7 une%ri cu strii de sAnge care7 %2turAnd pr%gresi( ca(it$ile naEale7 antreneaE di)icult$i On respira$ie* B%tul se usuc7 iar pe supra)a$a lui &i a aripil%r nasului apar cre(ase7 cruste aderente care prin s)acelare las ulcere sAngerAnde* Rinita se p%ate c%mplica une%ri cu laring%>tra8eit7 2r%n8%pneum%nie 1dispnee7 c%rna=7 tuse7 accese de su)%care7 raluri etc*37 sau pr%cesul se p%ate ePtinde la sinusuri &i c8iar la cepul %s%s al c%arnel%r7 cAnd acestea de(in sensi2ile7 se mi&c &i cutia de c%rn se smulge cu u&urin$ sau c8iar cade sp%ntan* Tul2urrile %culare sunt %2i&nuit 2ilaterale &i se ePprim prin c%ngestia c%n=uncti(ei &i a scler%ticii7 epi)%r7 )%t%)%2ie7 tume)ierea ple%apel%r* 'ecre$iile %culare7 la Onceput ser%muc%ase7 de(in ulteri%r muc%purulente* Nn apr%Pimati( !>B Eile de 2%al se e(iden$iaE c8eratit centripet7 care c%nduce la %paci)ierea pr%gresi( a c%rneei* ,ne%ri7 se p%ate instala

irid%ciclita ePsudati( 1mascat adesea prin %paci)ierea c%rneei37 cu dep%Eit ser%)i2rin%s sau 8em%ragic On camera anteri%ar7 sinec8ii7 cataract7 cecitate* La de2utul 2%lii se %2ser(7 On general7 c%nstipa$ie7 urmat de diaree adesea pr%)uE7 cu )ecale )luide7 striate cu sAnge sau care c%n$in )i2rin* Enterita 8em%ragic este mai )rec(ent OntAlnit la cer2i &i On )%rma de 2%al as%ciat %ii* Tul2urrile ner(%ase7 rare &i On general tardi(e 1G37 se ePprim prin ence)alit cu mani)estri (ariate7 de ePcita$ie &i de depresie succesi(eR nelini&te7 mugete7 8iperesteEie7 mi%cl%nii l%caliEate 1trismus7 nistagmus etc*3 sau generaliEate 1accese epilepti)%rme37 inc%%rd%nri ale mi&cril%r7 accese de )urie 1@37 paraliEia mu&c8il%r cer(icali7 c%m* M%di)icrile cutanate nu sunt c%nstante7 ele apar mai )rec(ent On )%rma de 2%al as%ciat %ii &i c%nstau On apari$ia ini$ial a unui eritem7 ap%i ePantem papul%s7 (eEicul%s sau c8iar pustul%s7 interesAnd mai ales regiunile cu piele )in 1perineu7 mamel7 peri(ul(ar7 scr%tum7 )a$a intern a c%apsel%r etc*37 dar se p%t l%caliEa &i On regiunile d%rsal7 gre2n7 )e$ele laterale ale capului etc* +up unii aut%ri leEiunile cutanate de la ni(elul spa$iului interdigital p%t )i asemnt%are cu cele din )e2ra a)t%as7 antrenAnd &c8i%pturi* Mem2rana <erat%gen se p%ate necr%Ea7 ducAnd la deE%ngulare* La un numr destul de ridicat din caEuri se OnregistreaE &i tul2urri genit%>urinare traduse prin (aginit cataral7 crupal sau di)ter%id cu tume)ierea (ul(ei7 metrit c%mplicat e(entual cu a(%rt7 ne)rit &i cistit* B%ala e(%lueaE %2i&nuit acut sau su2acut 1@> C sptmAni37 mai rar supraacut 1@ > B Eile3 sau cr%nic &i s)Ar&e&te prin m%arte* 0%arte pu$ine animale se (indec dup % peri%ad de c%n(alescen$ de ! > C sptmAni7 dar (indecarea p%ate )i inc%mplet sau temp%rar 1re&ute3* For9a <enign se OntAlne&te mai rar7 semnele sunt &terse7 necaracteristice &i c%nstau On 8ipertermie m%derat7 a2atere7 inapeten$7 u&%r catar %cul%>naEal7 %paci)ierea discret a c%rneei7 urmate de (indecare* La cervidee7 )%rma de c%riE as%ciat %ii e(%lueaE supraacut sau acut* Nn )%rma supraacut se c%nstat 8ipertermie 1peste C"eC37 inapeten$7 diaree7 animalele rmAn On urma

turmei &i m%r On decurs de @! %re* 0%rma acut se caracteriEeaE prin 8ipertr%)ia n%duril%r lim)atice7 =eta=7 c%n=uncti(it ser%muc%purulent7 %paci)ierea 2ilateral a c%rneei7 er%Eiuni 2ucale &i ulcere cutanate 1Onde%se2i On regiunea perineal37 urmate de m%arte* La suine simpt%mele sunt7 On general7 asemnt%are cu cele descrise la 2%(ine &i c%nstau On 8ipertermie 1C"7#>C!eC37 an%rePie7 ta8icardie7 dispnee7 =eta=7 <erat%c%n=uncti(it7 tremurturi &i c%n(ulsii7 une%ri diaree &i m%arte On !>C Eile*

in)iltra$ie m%n%nuclear7 la Onceput &i On principal a ad(enticei 1C37 iar ap%i a mediei7 cu degenerescen$ )i2rin%id &i 8iperplaEie mai mult sau mai pu$in imp%rtant 1H3* Organele sau $esuturile care preEint leEiunile 8ist%l%gice cele mai caracteristice sunt7 On %rdinea speci)icit$ii7 rinic8ii7 suprarenalele7 creierul7 (eEica urinar7 muc%asa 2ucal7 c%rneea &i7 e(entual7 )icatul7 lim)%n%durile &i splina* '>au e(iden$iat &i incluEii %Pi)ile intracit%plasmatice On neur%ni 1D37 dar nu s>a sta2ilit dac acestea ar )i incluEii (irale* Nn )%rmele tipice de 2%al7 diagn%sticul este u&%r de sta2ilit pe 2aEa datel%r epidemi%l%gice &i a m%di)icril%r anat%m%clinice* PreciEarea diagn%sticului prin ePamene (irus%l%gice se )ace numai On caEul in)ec$iei cu A6V>@* O6V>! nu a )%st Onc iE%lat* Nn acest sc%p7 leuc%citele separate din sAngele rec%ltat de la animale 2%lna(e sau suspensiile de leuc%cite %ri de celule ale lim)%n%duril%r &i splenice se in%culeaE pe culturi celulare de tir%id de 2%(in7 testiculare sau rinic8i )etal* PreEen$a (irusului este rele(at pe 2aEa e)ectului cit%patic7 prin micr%sc%pie electr%nic7 I0 sau 'N* Nn caEul O6V>! ampli)icarea genic 1PCR3 este )%l%sit pentru detectarea unei sec(en$e speci)ice a gen%mului On lim)%citele sanguine ale 2%(inel%r cu semne clinice 1#3 sau a A+N On $esuturi 1B3* Pentru depistarea antic%rpil%r anti > A6V>@ s>au pus la punct testele de (irusneutraliEare7 I0I7 R0C &i ELI'A* Diagnosticu) di1eren$ia) se )ace )a$ deR boala mucoaselor > a)ecteaE Onde%se2i animalele tinere de pAn la ! ani7 starea de a2atere &i a)ectarea muc%asel%r sunt mai pu$in se(ere7 8ipertr%)ia lim)%n%duril%r nu este % regul7 lipse&te <eratita &i p%lilim)%n%dita7 dar diareea este c%nstantF rinotra,eita infec$ioas > c%ntagi%Eitatea este e(ident7 8ipertermia este mai m%derat7 starea general &i muc%asele sunt mai pu$in a)ectate7 d%min tul2urrile respirat%rii7 a)ectarea n%duril%r lim)atice nu este e(ident7 m%rtalitatea este redusF febra aftoas > este )%arte c%ntagi%as7 a)ecteaE t%ate 2i%ngulatele7 erup$iile (eEicul%ase se l%caliEeaE 2ucal7 p%dal &i mamar7 e(%lu$ia este de regul 2enignF pesta bovin > c%ntagi%Eitatea este ePtrem de mare7 e(%lu$ia clinic este gra( &i rapid7 iar tul2urrile digesti(e )%arte accentuate*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Pe lAng m%di)icrile descrise la ta2l%ul clinic se p%t OntAlni leEiuni c%ngesti(%> 8em%ragice7 er%Eiuni7 ulcere &i in)lama$ie pseud%mem2ran%as pe muc%asa )aringian &i a cil%r respirat%rii anteri%are7 8ipertr%)ia c%rne$il%r &i edem pulm%nar intersti$ial7 2r%n8%pneum%nie On l%2ii apicali7 une%ri E%ne de em)iEem7 8em%ragii su2epicardice &i su2end%cardice7 )%care mici de ne)rit intersti$ial care p%t de)%rma u&%r supra)a$a %rganului7 cistit 8em%ragic &i ulcerati(* 'plina este adesea 8ipertr%)iat7 )icatul degenerat7 n%durile lim)atice sunt &i ele 8ipertr%)iate de ! ># %ri )a$ de n%rmal7 8em%ragice7 une%ri cu ram%lismentul parenc8imului* Er%Eiunile de pe muc%asa es%)agian sunt l%ngitudinale7 ac%perite cu pseud%mem2rane* Rumenul7 re$eaua &i )%i%sul preEint E%ne c%ngesti(e7 On timp ce muc%asa caietei este edema$iat cu sau )r pete&ii* ,lcerele 8em%ragice sunt destul de )rec(ente7 mai ales On regiunea pil%ric* Peretele intestinului su2$ire este edema$iat7 pe ser%as se OntAlnesc pete&ii7 muc%asa On partea pr%Pimal p%ate preEenta su)uEiuni care diminu spre c%l%n7 iar plcile Pe?er sunt 8ipertr%)iate sau necr%Eate* LeEiuni 8em%ragice p%t )i une%ri %2ser(ate pe cere2el &i meninge* LeEiunile micr%sc%pice sunt c%nsiderate speci)ice &i se ePprim prin d%u )en%meneR % lim)%pr%li)erare accentuat cu acumularea peri(ascular &i intersti$ial de celule m%n%nucleate 1On principal lim)%cite7 dar &i lim)%2laste &i macr%)age3 la ni(elul leEiunil%r epiteliale7 dar &i On di)erite %rgane7 &i % in)lama$ie a arterel%r &i (enel%r7 Onde%se2i a cel%r de cali2ru mic &i mediu7 caracteriEat prin necr%E &i

Diagno.ti0

Progno.ti0u, este gra(*


'>au Oncercat di(erse &i multiple )%rmule terapeutice 1N%(arsen%2enE%l7 di(erse anti2i%tice7 Le(amis%l7 c%rtic%ster%iEi7 inter)er%n etc*3 cu reEultate inc%nstante* B%l%ant &i c%l* 1@3 rap%rteaE (indecri la I"T din caEurile tratate cu tetraciclin administrat i*(* 1"7"@ gJXg &i Ei37 timp de B>G Eile7 la care s>a as%ciat ur%tr%pina &i % medica$ie simpt%matic* Mul$i aut%ri sus$in c nici un tratament nu d reEultate satis)ct%are7 reEultatele p%Eiti(e rap%rtate7 adesea nec%n)irmate ulteri%r7 p%t )i dat%rate unei er%ri de
Bibliografie 1. Boloant, 0., Mi+ra&, L., 9an, 9. 1!""#, Re . de &oot. &i med. et., &, "! &. BuIton, 9., R+id, 4.W., 8inlay6on, J., 3oD, >., B+rri+, E. 1!%'#, Res. Vet. Sci., $%, && $. CraD)ord, 0.B., Li, 4., @J0ool+, 9., 1!!!#, ". Vet. Diagn. In est., 11, 111 2. 9+nholm, L.J., W+6t5ury, 4.A. 1!%&#, Aust. Vet. "., '%, %1 '. Elli6, 0.M., Ma6t+r6, A.M. 1!!;#, Austr. Vet. "., ;', '&( ". 4amilton, A.8. 1!!(#, Vet. Rec., 1&;, &$1 ;. Kalunda, M., 8+rri6, 9.4., 9ardiri, A.4., L++, K.M. 1!%1#, Can. ". Comp. Med., 2', $1(

Trata9ent

diagn%stic sau (indecri sp%ntane7 On caEurile rare de )%rme atenuate sau 2enigne de 2%al* Profi,aBie &i 0o9<atere* 'ingura msur de pr%)ilaPie e)icace c%nst On e(itarea c%ntactului 2%(inel%r7 cer2il%r sau a antil%pel%r sensi2ile la 2%al7 cu specii c%nsiderate reEer(%r de (irus 1%i7 antil%pe3* Nn caE de apari$ie a 2%lii7 animalele a)ectate7 a)late On )aEa incipient7 se iE%leaE &i se trateaE* Cele cu )%rme gra(e se rec%mand a )i sacri)icate7 iar adp%sturile se deEin)ecteaE* Animalele (indecate rmAn imune pentru % peri%ad de C>H luni )a$ de in)ec$iile cu su&e %m%l%age*
%. !. 1(. 11. @!* Li--itt, 4.9., 9+ Martini, J.C. 1!%(#, Vet. #athol., 1;, '% Lo/+n, 0., Al+Iand+r6+n, 4., R+id, 4.W., 3oD, >. 1!!%#, Vet. Rec., 12$, 2"2 @6orio, 8.A., R++d, 9.E., Maat+n, M.J., M+t*, C.A. 1!%'#, Am. ". Vet. Res., 2", &1(2 3op, M., Ji7n+6cu, >., 3opo7ici, >. 1!%&#, !ul. Inst. Agr. CluM4*apoca, 1oot. &i Med. Vet., $", %! 3op, M. 1!;&#, Studiul epi&ootologic, clinic, anatomopatologic asupra febrei catarale maligne 5n R.S.RomNnia &i cercetri pri ind terapia acestei boli. 0+* d+ doctorat, 8.M...Bucur+&ti R+id, 4.W., BuIton, 9., @oD, >., 8inlay6on, J. 1!%"#, Res. Vet. Sci., 21, ;".

@B*

#*@B* INFEC9II

PRODU$E DE ALTE VIRU$URI #ERPETICE


". Vasiu

La bovine* Virusul 8erpetic C 1Bovine ,erpesvirus +; B6V>C3 este denumit 5(irus pasager pentru c este iE%lat dintr>% (arietate mare de 2%li7 ca &i de la 2%(ine snt%ase* Capacitatea pat%gen a B6V>C rmAne un su2iect discuta2il* 'tructura gen%mic a B6V>C preEint % similitudine mare cu cea a (irusului 8erpetic saimiri &i a (irusului 8erpetic C uman 1<pstein! Barr3* 'unt recepti(e 2%(inele7 2iE%nul american 1Bison bison37 2i(%lul a)rican 1.Encerus caffer37 %ile &i caprele* In)ec$ia 2i(%lului a)rican cu B6V> C p%ate pr%te=a par$ial aceast specie )a$ de in)ec$ia )atal cu (irusul c%riEei gangren%ase* Ptrunderea (irusului On %rganism se )ace pe cale naEal &i genital* Replicarea primar a B6VMC se deruleaE On celulele epiteliale ale muc%asel%r de la ni(elul p%r$ii de intrare7 ap%i se pr%duce diseminarea On %rgane prin celulele m%n%nucleate sanguine in)ectate* +up % prim in)ec$ie7 se instaleaE starea de laten$* -angli%nul trigemen

&i celulele m%n%nucleate sanguine repreEint situsurile de laten$* In)ec$ia cu B6V>C se ePprim prin a)ec$iuni %culare7 respirat%rii &i genitale* +%u su&e de re)erin$ au )%st iE%lateR su&a M%(ar BBJDB de la caEurile cu c8erat%c%n=uncti(ite &i su&a +N #II de la caEurile cu tul2urri respirat%rii 1rinit7 tra8eit7 pneum%nie3* B6V>C este7 cel mai )rec(ent7 implicat On metrite p%stpartum 1cu sau )r perit%nite7 ce p%t )i as%ciate On e)ecti( cu diaree7 m%rtalitate ne%natal7 tul2urri respirat%rii37 (ul(%(aginite &i a(%rturi* B6V>C a )%st iE%lat &i de la caEuri cu %r8it7 epididimit7 dermatit acut pustul%as mamar &i gl%sit ulcer%as* +e cele mai multe %ri B6V>C este as%ciat cu al$i agen$i in)ec$i%&i ceea ce sugereaE e)ectul sinergic al acestuia cu agen$ii pat%geni respecti(i* +iagn%sticul se c%n)irm prin ePamen de la2%rat%r 1iE%larea (irusului din %rgane7 $esuturi &i celule sanguine7 e(iden$ierea antigenului

speci)ic )%l%sind I0 &i a antic%rpil%r prin I0I &i ELI'A3* -en%mul (iral p%ate )i determinat &i prin PCR* Nn ',A se pr%duc (accinuri c%ntra in)ec$iei cu B6V>C* La bubaline* Virusul 8erpetic 2u2alin @ #Buffalo ,erpesvirus "3 pr%duce la 2i(%lul de ap 1Bubalus bubalis3 in)ec$ii su2clinice* La caprine. Virusul 8erpetic caprin @ 1Caprine ,erpesvirus "; Cap6V>@37 iE%lat ini$ial On Cali)%rnia la ieEii n%u>nscu$i ce preEentau enterit7 ap%i On El(e$ia7 N%ua>/eeland &i Austalia7 la caprele adulte7 este strAns Onrudit cu B6V>@ &i apr%piat de alte alp8a8erpes(irusuri ale rumegt%arel%r 1B6V>#7 8erpes(irusurile cer2il%r &i renil%r3* Rela$iile antigenice Oncruci&ate Ontre Cap6V>@ &i B6V>@ sunt uni(%ceR antic%rpii anti B6V>@ neutraliEeaE Cap6V>@ mai e)icace decAt antic%rpii anti Cap6V>@7 care nu neutraliEeaE B6V>@* 'unt recepti(i Onde%se2i ieEii On (Arst de @>! sptmAni* Vi$eii &i mieii sunt sensi2ili la in)ec$ia ePperimental 1G37 ceea ce sugereaE c &i alte rumegt%are p%t )i recepti(e la Cap6V>@* La ieEi7 in)ec$ia e(%lueaE ca )%rm generaliEat ePprimat prin 8ipertermie7 ta8icardie7 c%n=uncti(it7 =eta= ser%purulent7 ulcere la ni(elul septului naEal7 er%Eiuni On ca(itatea 2ucal7 dureri a2d%minale7 )ecale ap%ase7 gl2ui &i cu strii de sAnge7 c%m &i m%arte On @># Eile de la de2ut* La caprele adulte &i la $api simpt%mele sunt asemnt%are cu cele OntAlnite On (ul(%(aginita in)ec$i%as pustul%as pr%dus de B6V>@7 la care se adaug pneum%nie acut7 a(%rturi On a d%ua parte a gesta$iei* +iagn%sticul se c%n)irm prin iE%larea (irusului pe culturi celulare primare de 2%(ine7 %(ine sau caprine7 prin e(iden$ierea antigenului On sec$iuni tisulare )%l%sind te8nici imun%8ist%c8imice &i prin identi)icarea antic%rpil%r speci)ici 1'N7 ELI'A3* Nu se dispune de (accinuri7 pr%)ilaPia se realiEeaE prin msuri antiepiE%%tice generale* La ecvine*Virusurile 8erpetice ! &i # ale ec(inel%r 1E6V ! &i #37 Oncadrate On genul 2,adinovirus7 sunt iE%late din ca(it$ile naEale ale cail%r 1B3* E6V>! se p%ate preEenta su2 mai multe tipuri antigenice ce p%t )i e(iden$iate pAn la G"T din cai7 pr%cent ce cre&te %dat cu (Arsta* Caii se p%t in)ecta On primele sptmAni de (ia$7 c8iar &i On preEen$a antic%rpil%r materni* E6V>! este implicat On tul2urri respirat%rii 1pneum%nie la mAn=i &i a)ectarea cil%r respirat%rii anteri%are

la animalele adulte37 in)lamarea n%duril%r lim)atice su2maPilare &i par%tidiene7 <erat%c%n=uncti(ite 1D3 &i On a)ectarea aparatului genital* Rare%ri animalele a)ectate s)Ar&esc prin m%arte* E6V># este di)erit de E6V>!7 iar semni)ica$ia lui pat%l%gic nu este cun%scut* La cervidee. Virusurile 8erpetice @ &i ! ale cer(ideel%r #Cervine ,erpesvirus " &i (; Cer6V>@ &i !37 Oncadrate On genul Garicellovirus7 sunt strAns Onrudite antigenic &i genetic cu B6V> @7 B6V># &i cu Cap6V>@* +istinc$ia Ontre aceste (irusuri sau alte alp8a8erpes(irusuri se p%ate )ace prin analiEa restric$iei A+N* C%mpararea sec(en$el%r nucle%tidice a d%u glic%pr%teine 1gB &i g+3 dem%nstreaE c Cer6V>! este mai apr%piat de Cap6V>@ decAt de B6V>@7 iar Cap6V>@ este mai apr%piat de Cer6V>@ &i Cer6V>! decAt de B6V>@* In)ec$ia se realiEeaE7 On c%ndi$ii naturale7 pe cale respirat%rie la cer2i &i genital la reni* Cer6V>@ este resp%nsa2il7 la cer2i7 de sindr%m %cular caracteriEat prin secre$ie muc%purulent7 edem accentuat al ple%pei superi%are &i m%derat al $esuturil%r peri%r2itare7 %paci)ierea uni)%rm a c%rneii 1)r ulcere37 8ip%pi%n7 une%ri )%t%)%2ie* 'impt%mele %culare sunt ac%mpaniate de )e2r &i adesea de =eta= muc%purulent* Cer6V>! a )%st iE%lat din prele(ri (aginale de la reni ser%p%Eiti(i )a$ de B6V>@* Pre(alen$a in)ec$iei este mare7 mai ales la renii adul$i7 ceea ce pledeaE pentru trasmiterea genital a (irusului* In)ec$ia cu Cer6V>! nu se mani)est clinic* Am2ele (irusuri au putut )i iE%late dup un tratament al animalel%r cu dePametaE%n7 ceea ce indic c ele sunt capa2ile de a sta2ili % stare de laten$ cu gaEdele l%r &i c p%t )i reacti(ate &i reePcretate* Pre(en$ia in)ec$iil%r cu Cer6V>@ &i ! se realiEeaE numai prin msuri sanitar (eterinareR c%ntr%ale ser%l%gice semestriale sau anuale prin 'N7 iE%larea animalel%r ser%l%gic p%Eiti(e7 ac8iEi$i%narea de animale ser%l%gic negati(e7 aplicarea deEin)ec$iil%r curente* La cercopiteci* Virusul 8erpetic @ al cerc%pitecil%r #Cercopit,ecine ,erpesvirus "; C6V>@3 pr%duce la macaci % in)ec$ie primar ePprimat prin ulcera$ii la ni(elul muc%asei 2ucale sau genitale &i tul2urri neur%l%gice* C6V>@ rmAne On stare de laten$7 On gangli%nii

trigemeni &i l%m2%sacrali7 t%at (ia$a animalului7 iar On peri%adele de stres sau de imun%supresie este reacti(at intermitent &i ePcretat On sali( sau secre$iile (aginale* Transmiterea in)ec$iei se realiEeaE pe cale sePual* In)ec$ia cu C6V>@ se OntAlne&te &i la %m7 )iind c%ntractat7 de %2icei7 On urma mu&cturil%r sau EgArAieturil%r pr%duse de macaci &i se ePprim dup % peri%ad de incu2a$ie de !># sptmAni7 prin prurit la l%cul de in%culare7 paraliEie ascendent7 ence)alit &i m%arte* Virusul 8erpetic I al cerc%pitecil%r pr%duce la maimu$ele din su2)amilia Cercopit,ecoidea % 2%al asemnt%are (ari%lei7 cu )e2r7 letargie7 erup$ie papul%>(eEicul%as pe )a$7 a2d%men &i ePtremit$i7 pneum%nie7 8epatit7 urmate de m%arte* Epidemii s>au semnalat &i la maimu$ele (erEi a)ricane a)late On capti(itate7 ca &i la unele specii de macaci* La foci* '>au e(iden$iat (irusurile 8erpetice @ &i ! 1P,ocid ,erpesvirus " &i (; P86V>@7 !3 mai ales la )%ci eur%pene dar &i din alte l%curi7 inclusi( de>a lungul c%astei americane a Atlanticului* P86V>@ este Onrudit7 genetic &i antigenic7 cu 06V>@ &i C6V>@* Aspectele clinice la pinipidele sl2atice7 in)ectate cu P86V>@7 nu sunt cun%scute* 'impt%mele par s (arieEe de la in)ec$ii su2clinice7 inaparente sau cu tul2urri discrete ale aparatului respirat%r anteri%r7 la )%rme se(ere de pneum%nie &i in)ec$ii sistemice cu m%rtalitate de apr%ape #"T7 Onde%se2i la tineret &i la indi(iEii imun%supresa$i 1C3* Pentru centrele de rea2ilitare a )%cil%r &i a puil%r %r)ani s>a preparat un (accin a crui e)icacitate a )%st testat pe pisici* Vaccinul respecti( pr%te=eaE &i pisicile )a$ de )%rmele se(ere ale in)ec$iei cu 06V 1#3* P86V>! pare a )i ser%l%gic di)erit de P86V> @7 dar asemnt%r cu alte gamma8erpes(irusuri mai ales cu E6V>@* P86V>! a )%st iE%lat de la )%ci din America7 %caEi%nal &i din Eur%pa7 dar nu au )%st descrise Onc 2%li On care s )ie implicat* La pe&ti. Virusul 8erpes @ ictalurid 1I6V> @37 Oncadrat On genul Fctalurid 5erpes!liCe viruses 7 a )%st primul 8erpes(irus iE%lat de la pe&ti* -en%mul (iral7 are GI de gene7 din care @C sunt l%caliEate On regiuni terminale repetate* 'tructura I6V>@ este t%tal di)erit de a cel%rlalte 8erpes(irusuri iE%late de la mami)ere &i psri 1!3* In)ec$ia cu I6V>@ se OntAlne&te la c8annel

cat)is87 din cresct%rii &i are impact ec%n%mic Onde%se2i On America de N%rd7 la puiet 1Fctalurus punctatus3* C%ndi$iile de mediu c%ntri2uie la declan&area 2%lii* Ma=%ritatea Om2%ln(iril%r se OnregistreaE On lunile de (ar7 cAnd temperatura apei a=unge la B"_C* 'unt a)ecta$i pe&tii tineri7 de %2icei pAn la (Arsta de D luni* Ptrunderea (irusului On %rganism se )ace prin 2ran8ii7 iar ePcre$ia prin urin* +up % peri%ad de incu2a$ie de B Eile7 in)ec$ia se ePprim prinR On%t c%n(ulsi(7 inclusi( cu capul On sus7 eP%)talmie7 2al%narea a2d%menului7 8em%ragii &i m%arte On C">I"T din caEuri* '>a reu&it %2$inerea unui (accin atenuat7 prin pasa=e succesi(e On celule de pe&te* La om. Virusurile 8erpetice umane @ &i ! 1V6, @ &i !3 sunt )%arte rspAndite7 estimAndu>se c G">I"T din p%pula$ia adult p%sed antic%rpi speci)ici 1@3* In)ec$ia primar prin tipul @7 transmis pe cale %ral7 se pr%duce de %2icei On primii ani de (ia$ &i este On general inaparent* Mani)estrile clinice nu apar decAt On @"T din in)ec$ii* B%ala se ePprim prin gingi(%>st%matit acut cu reac$ie sistemic mai mult sau mai pu$in gra(7 )aringit (eEicular 1Onde%se2i la ad%lescen$i37 <erat%c%n=uncti(ite &i7 mai rar7 mening%ence)alit* La n%u>nscu$i se %2ser( % in)ec$ie generaliEat7 m%rtal* +up in)ec$ia ini$ial &i )%rmarea de antic%rpi7 (irusul persist On stare de laten$ t%at (ia$a indi(idului7 putAnd )i reacti(at7 ceea ce duce la recidi(e7 On general su2 )%rm de 8erpes la2ial7 )r reac$ie sistemic* Tipul ! de (irus 8erpetic 1transmis numai sePual3 determin On primul rAnd 8erpesul genital* In)ec$ia cu V6,>@ &i ! s>a semnalat &i la maimu$e7 la care e(%lueaE ca 2%al generaliEat gra(7 m%rtal* Virusul 8erpetic uman B pr%duce -ari0e,a= zo.ter. Varicela 1pred%minant On c%pilrie3 repreEint rspunsul clinic primar7 iar E%na E%ster 1OntAlnit la (Arsta adult &i la 2trAni3 mani)estarea tardi( a in)ec$iei* Varicela se ePprim prin simpt%me generale discrete &i % erup$ie (eEicul%as pe piele &i muc%ase7 care apare On mai multe (aluri* E(%lu$ia este de regul u&%ar7 dar se p%t semnala &i )%rme se(ere 18em%ragic7 gangren%as7 2ul%as etc*3 sau c%mplica$ii* /%na E%ster se mani)est prin erup$ie eritemat%(eEicul%as cu t%p%gra)ie radicular7 On )%rm de 2enEi 1aspect 5E%nal 7 5On centur sau 5On c8ing 37 suprapus pe supra)a$a de iner(are

senEiti( cutanat a rdcinil%r ner(%ase senEiti(e* Erup$ia este Ons%$it de durere )%arte intens7 8iperesteEie7 une%ri tul2urri (egetati(e7 depigmentarea sau cderea prului &i c8iar pareEe &i paraliEii* Virusul 8erpetic C uman 1(irusul <pstein! Bar; VEB3 Oncadrat On genul /Emp,ocrEptovirus7 pr%duce 9ononu0,eoza infe0$ioa. OntAlnit Onde%se2i la (Arsta de @C>!# ani* B%ala se caracteriEeaE printr>% )e2r neregulat7 angin7 8ipertr%)ia lim)%n%duril%r7 splen%> &i
Bibliografie 1. Acha, 3.N., S*y)r+6, B. 1!%!#, 1oonoses et maladies transmissibles communes O l2homme et au( animau(. Ed. @.>.E., 3ari6 &. 9a7i6on, A.J. 1!!&#, Virolog,, 1%", ! $. K+u6+r, .., 0hiry, E. &(((#, +e #oint V;t., $1, &1! 2. 4ard+r, 0.C., .o6, 4.W., d+ SDart, R.L., @6t+rhau6, A.9.M.E. 1!!;#, Vet. Rec., 12(, '((

8epat%megalie 1mai rar erup$ii ru2e%li)%rme sau scarlatini)%rme3 &i m%n%nucle%E 1cel pu$in !"T din elementele m%n%nucleare sunt atipice3* C%mplica$iile care se p%t pr%duce sunt (ariate 1neur%l%gice7 8emat%l%gice7 cardiace etc*3* Rar7 la acestea se adaug %nc%genitatea (irusului* La &oareci. Virusul 8erpetic murin7 larg rspAndit On c%l%niile de &%areci7 pr%duce pneum%nie*

'. ". ;.

Martina, B.E.E., Airi//ala, M.>., 4ard+r, 0.C., Am+ron-+r, ,.7an, @6t+rhau6, A.9.M.E. &((1#, Vaccine, &(, !2$ @pp+n, 0..., Borch+r6, K., ,lit*, 8., Bo+7W, M.4. &((1#, $ierPr&tliche #ra(is. Ausgabe ), )rosstiereA*ut&tiere, &! 2#, &&; 3apana6tapoulou, M., Koptopoulou6, ,., L+//a6, S., 3apadopoulo6, @., LudDi-, 4. 1!!1#, Comp. Immun. Microbiol. Infect. Dis., 12, 2;

#*@C* BOALA LUI MAREJ #%euromEelitis Aallinarum * lat.; @areCHs $isease * engl.; @areCsc,e JranC,eit * germ*F /a @aladie de @areC * )r.&

#. tiu$e

Boa,a ,ui Mare@ DBM* este cea mai rspAndit 2%al lim)%pr%li)erati( a ginil%r7 pr%dus de un 8erpes(irus7 )%arte c%ntagi%as7 caracteriEat clinic prin tul2urri generale neurale &i %culare7 e(%luAnd acut sau cr%nic7 iar m%r)%pat%l%gic prin pr%cese in)lamat%rii &i pr%li)erati(e cu aspect tum%ral On ner(ii peri)erici7 glandele end%crine7 iris7 %rganele (iscerale7 mu&c8i &i piele7 pr%ducAnd m%rtalitate7 On special la (Arsta de H>!! sptmAni sau pierderi ec%n%mice gra(e prin c%n)iscri*

I.tori0
B%ala lui Mare< a )%st descris pentru prima dat de Ioz.ef Mare@7 On @I"G7 ca % stare paralitic7 care a a)ectat pici%arele &i aripile la c%c%&i* El a c%nsiderat c este % in)ec$ie in)lamat%rie a ner(il%r peri)erici &i a denumit>% (o,ineurit* Nn anii urmt%ri7 2%ala a )%st Onregistrat On Olanda &i On ',A7 )iind descris su2 numele de (ara,izia gini,or* PaAne 1!!7 !C3 men$i%neaE c Pa((en;einer &i 0o,*7 Ontre anii @I!D>@I!I7 au descris caracteristicile clinice7 epidemi%l%gice &i pat%l%gice ale 2%lii7 )cAnd %2ser(a$ia c lim)%amele (iscerale care a)ecteaE On special %(arele7 p%t )i Ons%$ite de 2%ala neural pe care ei au denumit>% neuro,A9(;o9ato.i. ga,,inaru97 dem%nstrAnd &i transmisi2ilitatea 2%lii prin in%cularea ginil%r cu triturat de $esuturi de la % pasre cu paraliEie*

ParaliEia ginil%r a )%st ap%i rap%rtat On numer%ase $riR -ermania 1@I!G37 A)rica de 'ud 1@I!H37 Anglia 1@I!I37 Vap%nia 1@IB"3* Odat cu deE(%ltarea industriei a(ic%le7 paraliEia ginil%r )iind c%nsiderat Onrudit cauEal &i pat%l%gic cu leuc%Eele lim)%ide7 eritr%ide &i miel%ide transmisi2ile7 a )%st grupat Ompreun cu acestea On 0o9(,eBu, ,eu0oze,or a-iare* Nn @IBG7 Iung;err &i 0o,. 1@#37 au descris trei )%rme de lim)%mat%E 1neural7 (isceral &i %cular3* +up @ID#7 On ',A &i On Anglia %dat cu deE(%ltarea industriei a(ic%le7 a )%st %2ser(at apari$ia unei 2%li n%i la puii 2r%iler7 cu m%rtalitate ridicat7 a(And m%di)icri m%r)%pat%l%gice similare cu cele din lim)%leuc%Ea (isceral* Bigg. 1@7 !3 pr%pune pentru aceast n%u 2%al termenul de <oa,a ,ui Mare@C cu )%rmele neural7 %cular &i (isceral7 care sunt distincte cauEal &i pat%l%gic7 de leuc%Ea lim)%id* 'pre de%se2ire de )%rma clinic ce se mani)est cr%nic7 cu pred%minan$ neur%tr%p7 denumit <oa,a ,ui Mare@ 0,a.i07 )%rma cu pred%minan$ (isceral7 care pr%duce m%rtalitate &i imp%rtante pierderi ec%n%mice7 a )%st denumit <oa,a ,ui Mare@ a0ut7 sta2ilindu>se de C;ur0;i,, &i Bigg. 1@"3 &i de ctre Nazerian 1@I37 c am2ele )%rme sunt pr%duse de unul &i acela&i (irus* Nntre anii @ID">@IG"7 iE2ucnirile 2%lii Mare<7 cu m%rtalitate ridicat &i prep%nderen$ a lim)%amel%r (iscerale7 au de(enit )rec(ente7 )iind Ontreprinse cercetri la2%ri%ase On numer%ase $ri7 a(And ca reEultat practic7 %2$inerea &i utiliEarea cu succes a primului (accin e)icient din ist%ria 2i%pat%l%giei7 Omp%tri(a unei 2%li tum%rale* Nn $ara n%astr7 On @IDI7 Ptra&0u &i 0o,. 1!#3 descriu )%rma acut a 2%lii lui Mare<*

R.(ndire geografi0 &i i9(ortan$ e0ono9i0


RspAndirea ge%gra)ic a BM este destul de larg7 depinEAnd )%arte mult de practicile de cre&tere a psril%r* +ac pAn On @I#" 2%ala lui Mare< era semnalat d%ar sp%radic7 Ontr>% serie de $ri7 ca % c%nsecin$ a intr%ducerii te8n%l%giil%r de cre&tere intensi( a psril%r7 ca &i a intensi)icrii sc8im2uril%r interna$i%nale de materiale a(ic%le7 BM a cuprins e)ecti(e t%t mai numer%ase7 e(%luAnd pe t%ate c%ntinentele* Imp%rtan$a ec%n%mic a 2%lii Mare< reEid dinR m%rtalitatea as%ciat cu preEen$a tum%ril%r la psrile de repr%duc$ie7 la ginile %ut%are &i la puii 2r%ilerF c%n)iscri mari la puii 2r%iler7 dat%rit deE(%ltrii tum%ril%r On unele (iscere &i pe piele* 'unt mult mai di)icil de e(aluat cauEele ascunse ale pierderil%r ec%n%mice induse de BM dat%rate imun%supresiei care7 une%ri7 p%ate )i mai imp%rtant decAt mani)estrile clinice ale 2%lii* Principalele cauEe ale imun%supresiei suntR distrugeri7 atr%)ii &i dis)unc$ii ale 2ursei lui 0a2ricius7 timusului sau alt%r $esuturi lim)%ide7 a(And ca reEultat7 cre&terea suscepti2ilit$ii ginil%r la alte in)ec$ii &i e)icacitatea nesatis)ct%are la (accinrile ulteri%are 1C3* Pierderile ec%n%mice anuale dat%rate BM au )%st estimate la @G" mili%ane g pentru ',A &i la apr%ape @ miliard g7 On t%ate $rile lumii* B%ala lui Mare< s>a a)irmat ca un su2iect de mare interes7 la Onceput dat%rit 2i%l%giei sale particulare7 ap%i din cauEa necesit$ii stringente de pr%ducere a un%r (accinuri destinate e(itrii pierderil%r ec%n%mice7 iar mai recent din cauE c pat%tipuri n%i &i tulpini (irulente c%ntinu s apar peri%dic7 On ciuda )%l%sirii permanente a (accinuril%r* Calne< 1D3 a relie)at de%se2ita imp%rtan$ &tiin$i)ic a 2%lii Mare<7 On cercetrile c%mparati(e e)ectuate pentru On$elegerea %nc%l%giei 8erpes(irusuril%r*
S3

Etio,ogie
Virusul BM )ace parte din )am* 5erpesviridae7 su2)am* Alp,a,erpesvirinae7 genul @areC s disease!liCe viruses 1denumire pr%(iE%rie37 cu trei specii 1CB3R > Aallid ,erpesvirus (?&7 cu denumirea alternati( de @areC s disease ,erpesvirus " 1(irusul 8erpes @ al 2%lii lui Mare<3F > Aallid ,erpesvirus 7, cu denumirea alternati( de @areC s disease ,erpesvirus ( 1(irusul 8erpes ! al 2%lii lui Mare<3F > @eleagrid ,erpesvirus "7 cu denumirea alternati( de DurCeE ,erpesvirus " 1(irusul 8erpes @ de curc3* +intre acestea7 numai tulpinile apar$inAnd speciei Aallid ,erpesvirus ( sunt (irulente &i %nc%gene7 cauEat%are de 2%al Mare<* Aallid ,erpesvirus 7 cuprinde (irusuri Mare< ne%nc%gene7 iar @eleagrid ,erpesvirus " pr%duce in)ec$ii la curc7 este nepat%gen pentru gin7 dar Onrudit antigenic cu primele d%u* Aceast clasi)icare )iind de dat relati( recent7 On t%at literatura de specialitate se gsesc re)eriri la (irusurile 2%lii Mare< &i Mare<> li<e7 clasi)icate nu dup criteriile pr%priet$il%r l%r 2i%l%gice &i m%leculare7 ca On clasi)icarea ICTV de mai sus7 ci dup pr%priet$ile l%r ser%l%gice 12aEat pe cun%a&terea epit%pil%r antigenici c%muni &i distinc$i3 &i de pat%genitate* +in acest punct de (edere7 pe 2aEa testului de imun%di)uEie 1B3 t%ate (irusurile Mare<>li<e se OncadreaE On unul din ser%tipurileR > ser%tipul @ M cuprinde (irusurile Mare< (irulente7 %nc%geneF > ser%tipul ! M cuprinde (irusurile Mare< ne%nc%geneF > ser%tipul B M cuprinde (irusurile 8erpes de curc7 Onrudite antigenic cu (irusurile Mare<* Nn ta2elul @ sunt redate gradele de %nc%genitate &i tulpinile de re)erin$ a ser%tipuril%r men$i%nate*

Pstrm denumirile genului &i speciil%r On lim2a engleE7 de%arece su2 aceast )%rm au )%st ele apr%2ate de ICTV 1CB3*

Dabelul "
Viru. $eroti( On0ogenitate 0%arte mare Medie 'la2 A2sent 6erpes de gin 6erpes de curc ! B A2sent A2sent Tu,(ini de referin$ RB M @B Ala H Md M # -AF VM 6PR' M @D 6PR' > @G C, M ! CVI > IHH 6PR' M !C 'B > @ 6VT M 0C M @!D 6V M @N

6erpes al 2%lii lui Mare<

Cu unele ePcep$ii7 c%resp%nden$a dintre specii &i ser%tipuri ar putea )i urmt%areaR > sp* Aallid ,erpesvirus ( ] ser%tipul @ > sp* Aallid ,erpesvirus 7 ] ser%tipul ! > sp* @eleagrid ,erpesvirus " ] ser%tipul B* Particulele (irale ale agen$il%r eti%l%gici ai BM p%t )i %2ser(ate7 de %2icei7 On nucleu 1rare%ri p%t aprea &i On cit%plasma celulel%r din culturi de $esuturi3* EPamenele electr%n%>micr%sc%pice au e(iden$iat aceea&i structur a gen%mului pentru cele trei ser%tipuri de (irusR A+N c%n$inAnd regiuni lungi &i regiuni scurte de sec(en$e nucle%tidice7 am2ele incluse On regiuni similare ce se repet7 )iind c%mplementare* 'c8im2rile care se pr%duc On diagrama structural a gen%mului7 se pare c sunt resp%nsa2ile de pierderile On (irulen$* Capsida (iral are simetrie ic%saedric7 c%mpus din @D! caps%mere* Particulele (irale neOn(elite au aspect 8ePag%nal &i ms%ar H#>@"" nm* Particulele (irale On(elite apar7 de %2icei7 ata&ate de mem2rana celular &i au @#">@D" nm* Nn sec$iuni )ine din )%liculii plumi)eri7 se %2ser( % an(el%p ePtern care c%n)er particulel%r dimensiuni de !G">C"" nm* 'il(a &i c%l* 1BC3 men$i%neaE c cercetrile despre structura &i %rganiEarea gen%mului (irusului 2%lii lui Mare< 1M+V3 sunt la2%ri%ase7 a(And ca reEultat7 sec(en$ierea c%mplet a A+N> ului7 ast)el )iind sta2ilit diagrama structural a gen%mului pentru cele trei ser%tipuri de (irus al 2%lii lui Mare<* A+N>ul (irusului 2%lii lui Mare< &i (irusului 8erpes de curc 16VT3 arat % %m%l%gie de G">H"T* 6VT a )%st iE%lat de la

curci de ctre Xa:amura &i c%l* 1@D3* El pr%duce e)ect cit%patic On culturi celulare7 dar nu este pat%gen pentru puiul de gin7 )iind )%l%sit pentru imuniEarea c%ntra BM* EPist trei tipuri distincte de interac$iuni (irus>celul gaEd7 On caEul (irusuril%r 2%lii Mare<R a3 tipul neopla-ic7 cu celule tum%rale care c%n$in gen%mul (iral 1On tum%rile din %rgane7 g%nade7 ner(i37 2%ala putAnd )i transmis prin celulele tum%rale intacteF 23 tipul abortiv7 cu celulele care c%n$in numai antigenul (iral7 lipsind (irusul c%mplet 1On 2ursa lui 0a2ricius7 timus37 aceste celule sunt supuse necr%2i%Eei &i sunt incapa2ile de a sintetiEa (iri%nii in)ec$i%&iF c3 tipul productiv7 On celulele epiteliului )%liculil%r plumi)eri7 acesta )iind de )apt singurul l%c din %rganismul ginil%r unde se sintetiEeaE c%nstant (irus c%mplet* Nn cursul in)ec$iei cu M+V sau 6VT sunt pr%du&i di(er&i antigeni7 care p%t )i pu&i On e(iden$ prin testul de imun%di)uEiune7 imun%)lu%rescen$7 cu a=ut%rul antic%rpil%r m%n%cl%nali sau a testului PCR7 ast)elR > Antigenul A este % glic%pr%tein s%lu2il7 gsit On supernatantul culturil%r celulare in)ectateF t%ate tulpinile de M+V iE%late din teren 1pat%gene sau nu3 p%sed antigenul AF a2sen$a antigenului A este caracteristic tulpinil%r atenuate7 aprAnd dup un numr mare de pasa=e 16PR'>@D3F > Antigenul B &i C 1sau BC3 este un c%mpleP de trei glic%pr%teine7 l%caliEat strict pe

supra)a$a celulel%r &i On cit%plasma celulel%r in)ectate pr%ducti(F el induce antic%rpii neutraliEan$i7 ePistAnd di)eren$e Ontre antigenul BC al cel%r trei ser%tipuriF > Antigenul @AD.A 1Mare< disease tum%r ass%ciated sur)ace antigen3 a )%st pus On e(iden$ On celulele din lim)%ame dat%rate BM7 On liniile celulare lim)%2last%ide pr%(enite din lim)%ame7 ca &i On lim)%citele de la puii (accina$i c%ntra BMF acest antigen pare c%relat cu imunitatea celular antitum%ral in vivo* Tulpinile pat%gene de M+V iE%late din teren7 ser%tip @7 pe 2aEa %nc%genit$ii7 au )%st clasi)icate de ctre Litter 1C@3 On trei pat%tipuriR a3 (irulent 1(M+V3F 23 )%arte (irulent 1((M+V3F c3 )%arte (irulent7 plus 1(( f M+V3* IE%larea acest%r tulpini (( f M+V din e)ecti(e (accinate7 cu pierderi crescute din cauEa BM7 )urniEeaE d%(ada circumstan$ial a c%ntinurii e(%lu$iei M+V spre (irulen$ mai mare* 'unt recun%scute &i descrise trei )%rme ale in)ec$iei cu (irusul M+VR in)ec$ia deplin pr%ducti(7 care apare On epiteliul )%licular plumi)er &i are ca reEultat deE(%ltarea (iri%nil%r cu On(eli&7 pe deplin in)ec$i%&iF in)ec$ia restricti(>pr%ducti(7 apare On unele celule lim)%ide &i epiteliale de la gini &i On ma=%ritatea celulel%r culti(ate unde antigenii sunt pr%du&i7 dar (iri%nii nu sunt On(eli$i &i ast)el sunt nein)ec$i%&iF in)ec$ia latent7 este al d%ilea tip de in)ec$ie7 nepr%ducti(7 care apare pred%minant On celulele T7 pr%2a2il )iind necesar )%rmrii tum%rii de ctre M+VF al treilea tip este in)ec$ia 5care trans)%rm 1ne%plaEic3 &i care apare numai On lim)%citele ginil%r in)ectate cu tulpini (irulente de M+VF spre de%se2ire de in)ec$ia latent7 On care gen%mul (iral este preEent7 dar nu este ePprimat7 in)ec$ia care trans)%rm este caracteriEat prin ePpresia limitat a gen%mului M+VF dup in)ec$ia cu M+V7 puii de gin de(in purtt%ri de (irus &i elimin persistent (irusul On mediul ePteri%r* Virusului M+ se multiplic On culturi de $esuturi7 On %u em2ri%nate &i pe pui* Nntre di)eritele $esuturi &i %rgane care p%t )i )%l%site ca pr%2e pentru iE%larea M+V7 celulele din stratul

super)icial7 celulele tum%rale7 celulele splenice &i sAngele sunt c%nsiderate ca pr%2ele cele mai adec(ate* M+V li2er de celul p%ate )i %2$inut din )%liculii plumi)eri 1(Ar)ul penel%r de la gini 2%lna(e3* Pentru iE%larea primar a M+V>ser%tip @7 sunt )%l%site )i2r%2lastele em2ri%nare de ra$ sau culturi celulare renale de pui de gin* 0i2r%2lastele em2ri%nare de gin sunt )%l%site pentru iE%larea ser%tipuril%r ! &i B7 precum &i a M+V>ser%tip @ > tulpinile atenuate* E)ectul cit%patic 1pla=ele3 indus de M+V p%ate )i (iEualiEat dup B>@" Eile de la in%culare7 cAnd celulele sunt mature7 de(in r%tunde7 re)ractile &i degenereaE7 )iind agl%merate su2 )%rma un%r )%care 1pla=e3* Celulele in)ectate p%t c%n$ine d%i sau mai mul$i nuclei7 iar intranuclear se %2ser( incluEii de tip C%:dr? A* +i)eren$ele On deE(%ltarea &i m%r)%l%gia )%carel%r pr%duse de M+V7 au )%st descrise de Litter 1C"3* 6VT7 care este Onrudit antigenic cu M+V7 pr%duce e)ect cit%patic ce c%nst din )%care largi de celule r%tunde7 re)ractile 12al%niEate37 ce apar la BD>CH %re de la in%cularea )i2r%2lastel%r em2ri%nare de gin* Tulpina n%n%nc%gen 'B>@ pr%duce pe )i2r%2laste un e)ect cit%patic de%se2it7 )%carele sunt mai mici7 iar celulele trans)%rmate7 re)ractile7 p%t )i7 nu numai r%tun=ite7 ci &i de )%rme di(erse 1B@3* +up cum men$i%neaE Calne< 1G37 liniile celulare lim)%2last%ide au )%st deE(%ltate de A<?iama &i c%l*7 )iind utile On studiile rela$iil%r (irus>celul* Aceste linii cresc c%ntinuu On culturi de celule7 )r s se ata&eEe de (asul de cultur* Ele c%n$in celule timice 1T3 &i mar<eri de supra)a$ speci)ic tum%rali 1MAT'A3* Pentru iE%larea &i culti(area M+V se p%t utiliEa em2ri%nii 'P0 1'peci)ic Pat8%gen 0ree3 sau puii 'P0 On (Arst de % Ei7 care deE(%lt leEiuni ce p%t )i decelate 8ist%l%gic On timus7 2ursa lui 0a2ricius7 ner(i &i anumite (iscere7 dup patru sptmAni de la in%culare* LeEiunile macr%sc%pice apar a2ia dup #>D sptmAni de la in%culare* Antic%rpii )a$ de M+V &i 6VT p%t )i decela$i On seruri prin di(erse teste 1precipitare On gel de agar7 imun%)lu%rescen$7 ser%neutraliEare7 ELI'A3* In)ecti(itatea st%curil%r celulare de M+V sau 6VT este On rela$ie direct cu (ia2ilitatea

11

Boli virotice i prionice ale


Cara0tere e(ide9io,ogi0e
B%ala lui Mare< este OntAlnit apr%ape ePclusi( la puii de gin7 )iind rar semnalat 1cu % imp%rtan$ ec%n%mic redus3 la curc7 prepeli$7 )aEan7 p%rum2el7 ra$* C%ur2et &i c%l* 1@!3 semnaleaE t%tu&i preEen$a BM la curci7 cu % m%rtalitate ridicat7 de pAn la H"T din e)ecti(7 la (Arsta de @!>B" sptmAni7 iar Li(%sc8en<% 1@G3 descrie e(%lu$ia BM la curci7 On ,craina* Recepti(itatea maPim la BM este On prima Ei de (ia$ &i descre&te %dat cu (Arsta* 0rec(en$a &i se(eritatea 2%lii este determinat de (Arsta psril%r On m%mentul in)ec$iei* Apr%ape t%ate l%turile de psri Oncep s se in)ecteEe On primele Eile sau sptmAni de (ia$* PreEen$a antic%rpil%r maternali nu %pre&te multiplicarea c%mplet a (irusului* 'ePul nu in)luen$eaE sensi2ilitatea la 2%al7 semnalAndu> se t%tu&i % )rec(en$ mai mare la )emele )a$ de masculi* 0act%rii de mediu sunt7 de asemenea7 incrimina$i On apari$ia 2%lii* Ast)el7 transp%rturile la distan$e mari7 trans)erul psril%r7 %pera$iunile de sePare7 de (accinare7 stresurile termice7 p%t )i urmate de apari$ia un%r Om2%ln(iri* B%ala se transmite pe cale %riE%ntal* Psrile elimin (irusul c%n$inut On descuama$iile epiteliale ale )%liculil%r plumi)eri* Particulele (irale c%mplete 1On(elite37 care nu sunt as%ciate cu celulele &i care sunt )%arte reEistente la )act%rii mediului Onc%n=urt%r sunt dispersate On aer7 )iind depuse %dat cu pra)ul pe pere$i7 a&ternut7 ec8ipamentul din 8al 1(entilat%are7 8rnit%ri7 adpt%ri7 Om2rcminte7 Oncl$minte7 ustensile etc*3* Pra)ul7 )iind u&%r7 este dispersat On 8al7 in)ec$ia are l%c prin intermediul cil%r respirat%rii superi%are 1in8alare3* +e asemenea7 pra)ul este depus pe %u7 aderAnd puternic7 de%arece cuticula c%=ii %ului nu este uscat* Psrile 1tinere &i adulte3 sunt cele mai imp%rtante surse primare de in)ec$ie* Eliminarea (irusului Oncepe de la (Arsta de trei sptmAni7 psrile rmAnAnd purtt%are &i ePcret%are de (irus pentru t%at (ia$a7 c%ntaminAnd )ura=ele7 apa7 ec8ipamentul de 8al7 care de(in surse secundare de in)ec$ie* +e asemenea7 %ule cu c%a=a c%ntaminat p%t c%nstitui % cale de transmitere a 2%lii On m%mentul ecl%Eiunii 1(enind On c%ntact direct cu )ragmente de c%=i7 dup ci%cnire3*

celulel%r7 acestea putAnd )i c%nser(ate prin c%ngelare On trepte 1On preEen$a dimetilsul)%Pidului37 )iind ap%i men$inute On aE%t lic8id 1>@ID C3* Virusul celular7 ePtras din pielea psril%r sau din culturile celulare in)ectate7 este inacti(at cAnd este tratat @" minute la p6 B sau p6 @@ sau dac este men$inut la fC C timp de d%u sptmAni* La MG" C7 (irusul celular p%ate )i c%nser(at7 men$inAndu>&i in)ecti(itatea sau p%ate )i li%)iliEat7 On preEen$a unui sta2iliEat%r 1!D3* Nn a&ternutul psril%r (irusul rmAne in)ec$i%s la temperatura camerei timp de @D sptmAni 1BI3* 0%liculii plumi)eri usca$i de la puii in)ecta$i &i>au pstrat in)ecti(itatea timp de H luni 1la temperatura camerei3 &i cel pu$in B ani7 la temperatura de fC C* '%lul p%ate de(eni indemn de (irus dup apr%Pimati( C luni de ne)%l%sire pentru psri* Nn pra)ul din 8alele de cre&tere a psril%r7 (irusul BM reEist CC" Eile7 dup cum arat lucrrile lui 6l%Eane< 1@C3* +eEin)ectantele %2i&nuite 1)%rm%lul BT7 s%da caustic !T7 c%mpu&ii de am%niu cuaternar7 dec%ntamin%lul7 )en%lul3 distrug (irusul On cAte(a minute* C%ntactul (irusului cu %rganismul gaEd determin apari$ia antic%rpil%r dup @>! sptmAni p%st>in)ec$ie* Imunitatea care se instaleaE atinge ni(ele maPime la D>!" sptmAni de la in)ec$ie7 dependent de (irulen$7 de structura antigenic a tulpinii in)ectante7 de suscepti2ilitatea psril%r in)ectate* In(estiga$iile imun%l%gice au artat c7 ini$ial7 are l%c un rspuns de tip IgM7 care este pasager7 )iind On curAnd Onl%cuit de un rspuns de tip Ig-7 care p%ate persista Ontreaga (ia$ ec%n%mic a psrii7 )iind resp%nsa2il de reEisten$a indi(idual )a$ de trans)%rmarea ne%plaEic* O imunitate sp%rit p%ate )i indus arti)icial prin (accinare* ,n r%l imp%rtant On asigurarea reEisten$ei speci)ice Ol =%ac macr%)agele* 'upresia l%r cu a=ut%rul al2astrului de tripan sau a serului anti>macr%)age s>a s%ldat cu cre&terea titrului de (irus circulant &i a cre&terii tum%rale 1!G3* Imunitatea pasi( este transmis prin %u7 de la psrile imune la descenden$i &i p%ate persista cca* B sptmAni dup ecl%Eiune*

Boli produse de virusuri din fa4.


Transmiterea pe cale (ertical a in)ec$iei prin %u nu are l%c On caEul 2%lii Mare<* Nu s>a reu&it iE%larea (irusului din em2ri%ni7 iar descenden$ii din gini in)ectate7 crescu$i On c%ndi$ii de iE%lare7 au rmas li2eri de in)ec$ie* B%ala lui Mare< p%ate )i transmis &i prin intermediul unui c%le%pter > Alp,itobius diaperinus > paraEit al cerealel%r7 care trie&te &i On a&ternutul din 8ale* -en%tipul gaEdei are imp%rtan$ ma=%r On determinarea e(%lu$iei 2%lii Mare<* C%mpara$ii Ontre liniile de gini reEistente &i suscepti2ile au artat c Ontre pr%duc$ia de antic%rpi neutraliEan$i &i reEisten$a la in)ec$ie7 ePist % legtur e(ident 1#3* ReEisten$a genetic este %2$inut gradual &i este sta2iliEat %dat cu c%mpeten$a imun%l%gic a psril%r7 )iind pu$in ePprimat la ecl%Ei%nare7 dar de(enind treptat mai accentuat7 pe msur ce OnainteaE On (Arst* In)ec$ia cu (irusul 2%lii lui Mare< di)er )a$ de alte in)ec$ii (irale7 prin trei caracteristiciR ePisten$a unei (iremii persistente7 as%ciat celuleiF in)ec$ia pr%ducti( a )%liculil%r plumi)eri este7 de asemenea7 persistent 1dureaE t%at (ia$a psril%r37 a(And ca reEultat % c%ntinu diseminare a (irusului in)ec$i%s On mediul Onc%n=urt%rF imun%depresia persistent pr%dus de (irusul BM p%ate a(ea c%nsecin$e gra(e pri(ind imunitatea7 respecti( capacitatea de imuniEare )a$ de di(erse alte in)ec$ii sau (accinri* Venug%pal &i Pa?ne 1BH3 au pu2licat % ePcelent recenEie pri(ind pat%geneEa &i caracteristicile 2i%l%giei m%leculare a in)ec$iei cu (irusul 2%lii Mare<* C%n)%rm acest%ra7 p%t )i delimitate patru )aEe ale in)ec$iei in vivoR @* in)ec$ia (iral timpurie7 pr%ducti(> restricti(7 determinAnd primele m%di)icri degenerati(eF !* in)ec$ia latentF B* )aEa a d%ua cit%litic a in)ec$iei pr%ducti(> restricti(7 care c%incide cu imun%supresia permanentF C* )aEa pr%li)erati(7 implicAnd celulele lim)%ide pr%ducti(e in)ectate7 care p%t pr%gresa 1sau nu3 spre % structur lim)%idF structura lim)%amel%r este c%mplet7 c%nstAnd dintr>un amestec de celule ne%plaEice7 in)lamat%rii 1d%minante3 &i celule imun%l%gic acti(e7 atAt celule T7 cAt &i celule B*

Patogenez
Virusul 2%lii lui Mare< a=unge On %rganism prin una din cile de in)ec$ie 1de %2icei7 prin cile respirat%rii37 iar prin intermediul celulel%r )ag%citare a=unge On splin7 2ursa lui 0a2ricius7 timus7 pulm%n7 OncepAnd % prim replicare a (irusului 1!B3* Nn cursul primel%r B Eile7 are l%c % in)ec$ie cit%litic7 $inta ini$ial )iind repreEentat de celulele B* Replicarea intens a (irusului duce la cit%liEa celulel%r On care se multiplic &i la % 8iperplaEie a celulel%r reticulare7 ap%geul )iind atins la #>G Eile de la in)ec$ie* Nn timus pr%cesele au l%c mai ales On E%na medular7 c%rtePul )iind On regresie (iEi2il* Nn 2ursa lui 0a2ricius are l%c distrugerea ar8itect%nicii )%liculare n%rmale* Nn splin7 de&i se pr%duce % in)ec$ie cit%litic &i % 8iperplaEie reticular7 regresia lim)%id nu este atAt de e(ident* +up G>@C Eile7 m%r)%l%gia n%rmal a 2ursei &i timusului este On cea mai mare parte resta2ilit* +up apr%Pimati( # Eile de la in)ec$ie7 se pr%duce % (iremie persistent7 as%ciat celular7 care p%ate )i determinat calitati( &i cantitati(* Nn aceast )aE (irusul p%ate )i diseminat On t%t %rganismul7 dAnd na&tere7 On )unc$ie de l%caliEare7 la leEiuni %rganice &i inducAnd )%rmarea de antic%rpi*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie (ariaE On limite )%arte largi* +ac une%ri p%t aprea iE2ucniri ale in)ec$iei la psri On (Arst de B>C sptmAni7 cel mai )rec(ent simpt%mele &i leEiunile de 2%al Mare< apar dup (Arsta de H>I sptmAni7 )iind apr%ape imp%si2il de sta2ilit m%mentul &i c%ndi$iile On care s>a pr%dus in)ec$ia* Purc8ase 1!H3 men$i%neaE c7 la psrile pentru pr%duc$ia de %u c%nsum7 semnele clinice de BM apar dup (Arsta de @D sptmAni7 une%ri7 c8iar la (Arsta de !C>B" sptmAni* Nn in)ec$ia ePperimental de BM la puii On (Arst de % Ei7 in)ec$ia cit%litic este preEent dup B>D Eile de la in%culare7 )iind urmat de leEiuni degenerati(e On %rganele lim)%ide dup G>

H Eile de la in)ec$ie &i in)iltra$ii m%n%nucleare On ner(i &i %rgane7 dup ! sptmAni* 'emnele clinice &i leEiunile m%r)%pat%l%gice apar dup (Arsta de C># sptmAni* 'emnele clinice On BM sunt as%ciate cu pareEe pr%gresi(e asimetrice &i mai tArEiu paraliEii c%mplete ale ePtremit$il%r 1aripil%r7 pici%arel%r7 gAtului3* Este caracteristic 5p%Ei$ia &pagatului * Nn e(%lu$iile acute de BM apare adesea caracterul ePpl%Ei(7 cu % pr%p%r$ie Onsemnat de psri care preEint depresii se(ere* +up cAte(a Eile7 unele psri 1dar nu t%ate37 p%t preEenta ataPie %ri paraliEie unilateral sau 2ilateral a ePtremit$il%r* Alte psri m%r )r s preEinte semne clinice* Numer%ase psri sunt des8idratate7 emaciate sau c%mat%ase* Ca urmare a leEiunil%r din iris p%ate aprea %r2irea 1pierderea treptat a a2ilit$ii de ac%m%dare la intensitatea luminii3* 'e %2ser( la iris E%ne cenu&ii7 de )%rme &i dimensiuni (aria2ile7 cu marginile neregulate7 dat%rit in)iltra$iil%r cu elemente lim)%citare* Irisul O&i pierde m%2ilitatea7 iar pupila p%ate de(eni %(al7 semilunar sau stelat* Nn l%caliEarea cutanat 1la puii 2r%iler3 se %2ser( % pr%li)erare a )%liculil%r plumi)eri7 cu Ongr%&area pielii7 care p%ate aprea cutat* Nn BM7 m%rtalitatea este apr%ape egal cu m%r2iditatea* Nnainte de utiliEarea (accinuril%r7 pierderile prin m%rtalitate On BM au )%st estimate c a=ung la !#>B"T7 %caEi%nal c8iar pAn la D"T7 m%rtalitatea )iind gradual7 putAnd persista C>@" sptmAni* +up generaliEarea (accinuril%r c%ntra BM7 la ginile de repr%duc$ie7 On marea ma=%ritate a $ril%r7 pierderile dat%rate BM sunt On =ur de #T* Nn $rile On care sunt (accina$i c%ntra BM &i puii 2r%iler7 pierderile au )%st reduse de la "7!T la "7"CT*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Altera$iile m%r)%pat%l%gice ce se p%t c%nstata la ePamenul necr%psic (ariaE cu )%rma clinic a BM* Ner(ii 1On special plePul l%m2%sacral &i 2rac8ial3 din al2>side)iu de(in cenu&iu>gl2ui7 O&i pierd stria$iile n%rmale &i apar Ongr%&a$i7 )ie di)uE 1pe t%at lungimea l%r37 )ie cu Ongr%&ri n%dulare cu aspect de tum%rete* +e%arece leEiunile sunt dese%ri unilaterale7 este imp%rtant de ePaminat plePurile sciatic &i 2rac8ial7 c%mparati(*

6ist%l%gic7 se %2ser( % ne(rit intersti$ial pr%gresi(7 cu in)iltra$ii lim)%citare &i edemat%ase &i cu demieliniEri pr%gresi(e 1distrugerea celulel%r din teaca 'c8:ann3* Tum%rile (iscerale se %2ser( On special On )%rma acut a 2%lii7 )iind preEente On g%nade 1On special %(ar37 pulm%n7 c%rd7 rinic8i7 )icat7 splin7 pr%(entricul7 2ursa lui 0a2ricius7 timus7 iris7 mu&c8i sc8eletici7 piele etc* Macr%sc%pic7 leEiunile din (iscere nu p%t )i de%se2ite de leEiunile date de (irusul leuc%Eei lim)%ide* 'e pr%duce % mrire a %rganului 1de cAte(a %ri37 )iind e(ident dec%l%rarea &i )ria2ilitatea %rganului* Alte%ri7 dimp%tri(7 apare % indurare* Nn pulm%n7 leEiunile in)iltrati(e sunt di)uEe7 dese%ri aprAnd % s%lidi)icare 1indurare a %rganului3* Nn )icat7 in)iltra$iile p%t )i di)uEe7 cu pierderea structurii l%2ulare &i )ria2ilitate7 dar alte%ri apar tum%ri n%dulare* LeEiunile din %(ar au aspect c%nidi%)%rm* Pr%(entriculul este Ongr%&at &i )%arte dur* LeEiunile %culare includ depigmentri ale irisului7 rmAnAnd % E%n marginal ePtern7 su2 )%rm de cerc7 On care cul%area n%rmal a irisului este c%nser(at* M%di)icrile de cul%are se dat%reaE in)iltra$iei cu elemente lim)%citare On end%teliul anteri%r al irisului7 mascAnd $esuturile pr%)unde7 cu celule pigmentare* Irisul O&i pierde m%2ilitatea* Pupila din r%tund de(ine %(al sau ia )%rm stelat7 de semilun7 (irgul etc* Nn l%caliErile cutanate se %2ser( % 8ipertr%)ie a )%liculil%r plumi)eri din regiunea cer(ical7 ePtinEAndu>se &i On E%na d%rsal &i On )inal7 pe t%t c%rpul* 0%liculii plumi)eri sunt turgescen$i7 mri$i7 a=ungAnd pAn la B mm* LeEiunile7 dup cum arat M%riguc8i &i c%l* 1@H37 sunt atAt de tip in)lamat%r7 cAt &i lim)%pr%li)erati(* Nn BM se %2ser( % cre&tere a numrului de lim)%cite mari &i lim)%2la&ti7 iar On mdu(a %s%as se p%t %2ser(a tum%ri n%dulare sau aplaEie* tiu2e &i c%l* 1BG3 a %2ser(at la psrile cu BM apari$ia On mdu(a 8emat%p%etic7 alturi de celulele 5T tum%rale &i a unei cl%ne de celule de tip 5B 7 cu caracter lim)%m%n%cit%id &i cu 5)ran=uri cit%plasmatice * Anemia %2ser(at clinic la unele psri este7 pr%2a2il7 dat%rat in)ec$iei (irale pr%ducti(e a celulel%r 8emat%p%ietice*

0a2ricant 1@B3 semnaleaE c (irusul 2%lii Mare< p%ate )i as%ciat cu at8er%scler%Ea7 pr%ducAnd altera$ii ale grsimil%r din pere$ii arterel%r c%r%nare7 a%rt etc* Pr%cesele tum%rale descrise On BM7 numite lim)%ame7 c%nstau On acumulri intense de celule in)iltrati(e7 amestec de celule lim)%ide mici &i mi=l%cii7 celule reticulare primare7 macr%)age7 lim)%2laste degenerate* Tipul de celule care d%min Ons7 sunt lim)%citele T On di)erite stadii de di)eren$iere 1!C3* Nn leEiunile pr%li)erati(e a )%st descris &i % celul de%se2it7 cu % cit%plasm puternic 2aE%)il7 pir%nin%)ilic7 une%ri (acu%liEat &i cu un nucleu mic 1)r detalii nucleare3* Pa?ne &i Biggs 1!B3 au numit acest tip celular 5celula Mare< 7 care pare s )ie % celul 2lastic On stare degenerat*

Diagno.ti0
,n diagn%stic c%rect tre2uie sta2ilit pe 2aEa c%r%2%rrii datel%r epiE%%t%l%gice7 clinice7 m%r)%pat%l%gice &i de la2%rat%r* +in punct de (edere epiE%%t%l%gic se (a lua On c%nsiderare (Arsta psril%r 1%2i&nuit e(%lu$ia BM are l%c Ontre H>!! sptmAni3 &i caracterul sp%radic%>enE%%tic 1tendin$a de a de(eni trenant3* Nn unit$ile care practic (accinrile c%ntra BM7 este imp%rtant ca pr%gramul de imuniEri s )ie minu$i%s ePaminat* Lipsa (accinril%r7 )%l%sirea un%r (accinuri sau ci de administrare impr%prii7 p%t ePplica stri de imuniEare precare7 incapa2ile s pr%te=eEe psrile )a$ de tulpini (irulente de (irus al BM* Este p%si2il Ons7 c8iar On e)ecti(e (accinate cu tulpini 2une imun%gene7 s apar iE2ucniri de BM7 atunci cAnd se pr%duc in)ec$ii cu tulpini de (irus )%arte (irulente* +in punct de (edere clinic7 sunt semni)icati(e tul2urrile neur%>paralitice7 %culare &i cutanate* 'u2 rap%rtul leEiunil%r7 )%arte el%c(ente pentru diagn%stic sunt m%di)icrile 1Ongr%&rile3 ner(il%r peri)erici &i preEen$a lim)%amel%r On di(erse %rgane* La puii 2r%iler7 leEiunile ne%plaEice sunt apr%ape Ont%tdeauna dat%rate 2%lii lui Mare<* Met%dele de la2%rat%r c%nstau On ePamene 8ist%pat%l%gice7 (irus%l%gice &i ser%l%gice* Nn (ederea ePamenel%r 8ist%pat%l%gice este necesar rec%ltarea de pr%2e pat%l%gice c%respunEt%areR ner(i7 piele7 %rgane cu tum%ri 1cAt mai curAnd dup m%arte sau sacri)icare37 care sunt )iPate On

s%lu$ie de )%rm%l @"T* La ePamenul micr%sc%pic se %2ser( acumulri de celule lim)%ide 1p%pula$ie 8eter%gen37 lim)%cite mici &i mari7 celule plasmatice &i lim)%2laste 1On stadii di)erite de mit%E &i degenerare37 in)iltrAnd di)erite $esuturi* IE%larea (irusului7 se p%ate )ace pe pui de gin suscepti2ili7 pe %u em2ri%nate de gin sau On culturi celulare* Cele mai adec(ate materiale pat%l%gice pentru iE%larea (irusului 2%lii lui Mare< suntR a3 suspensii7 din triturate de celule epiteliale ale )%liculil%r plumi)eri 1c%n$inut ridicat de particule (irale c%mplete3F 23 sAngele ! titrurile cele mai mari de (irus apar dup B>C sptmAni de la in)ec$ie7 iar (irusul este detecta2il On sAnge )%arte mult timp M (iremie persistentF de%arece in)ecti(itatea (irusului este legat de elementele al2e din sAnge7 pentru in%culare gl%2ulele al2e sunt c%ncentrate prin centri)ugare 12u))? c%at3F c3 suspensii celulare de $esuturi tum%rale7 in%culate la puii suscepti2ili On (Arst de % EiF dup C># sptmAni de la in%culare Oncepe m%rtalitatea7 iar puii tre2uie ePamina$i pentru decelarea leEiunil%r macr%sc%pice &i 8ist%l%gice* IE%larea pe culturi celulare este cea mai c%n(ena2il met%d pentru iE%larea primar a (irusului 2%lii lui Mare<* Celulele renale de pui &i )i2r%2lastele em2ri%nare de ra$ sunt su2stratele pre)erate pentru iE%larea ser%tipului @ de (irus al 2%lii lui Mare<7 On timp ce )i2r%2lastele em2ri%nare de gin sunt )%l%site pentru iE%larea ser%tipului ! &i B* +eE(%ltarea )%carel%r tipice 1e)ect cit%patic3 dup #>@C Eile7 On culturile celulare in%culate &i a2sen$a m%di)icril%r On culturile mart%r 1nein%culate3 sunt d%(ada iE%lrii (irusului 2%lii lui Mare<* 'c8at 1B"3 men$i%neaE c )%carele pr%duse de ser%tipurile @7 !7 B p%t )i di)eren$iate pe 2aEa aspectel%r7 dar % di)eren$iere cu mare acurate$e se p%ate )ace prin testul de imun%)lu%rescen$ cu antic%rpi m%n%cl%nali speci)ici* E)ectul cit%patic c%nst On agl%merri de celule r%tun=ite re)ractile care mai tArEiu Oncep s degenereEe &i se desprind plutind On mediu7 lsAnd spa$ii g%ale pe sup%rtul de cre&tere* Prin c%ntrast cu (irusul BM care pr%duce pla=ele 1)%carele3 mai Oncet &i rare%ri de dimensiuni peste "7#>@ mm diametru7 pla=ele

induse de 6VT se deE(%lt rapid7 B># Eile &i p%t atinge @7#>B mm diametru* +ecelarea antigenului (iral din $esuturile lim)%ide sau din culturile celulare in)ectate7 cu a=ut%rul antic%rpil%r m%n%cl%nali )a$ de epit%pii c%muni &i speci)ici de ser%tip7 se p%ate e)ectua prinR testul 0A 1B#37 testul imun%per%PidaEei 1H37 testul A-P 1C37 ELI'A 1C37 PCR 1B!3* Testele pentru identi)icarea preEen$ei antic%rpil%r speci)ici On serul psril%r7 sunt utile On m%nit%riEarea l%turil%r de psri 'P0 &i On

lucrrile pri(ind pat%geneEa (irusului 2%lii lui Mare<* Diagnosticu) di1eren$ia)7 tre2uie )cut )a$ de % serie de 2%li cu care are similitudini &i On primul rAnd )a$ de leuco-a limfoid* Principalele criterii de di)eren$iere sunt preEentate On ta2elul !* B%ala lui Mare< tre2uie di)eren$iat &i )a$ de pseudopesta aviar, encefalomielita infec$ioas aviar, botulism, tuberculo-a aviar, avitamino-a < &i B.
Dabelul (

Criterii de diferen$iere /ntre <oa,a ,ui Mare@ &i ,eu0oza ,i9foid Ddu( Pau, I. M +)*
Criteriu, Eti%l%gie Boa,a ,ui Mare@ -allid 8erpes(irus ! M ser%tip @ -allid 8erpes(irus B M ser%tip ! 1A+N3 Leu0oza ,i9foid Onc%rna (irus 1ARN3

VArsta de apari$ie rar @"" EileF mai )rec(ent dup @#" > ne(accinate B# M I" Eile Eile > (accinate @@C M !!C Eile M%rtalitatea > ne(accinate p%ate atinge H"T su2 #T > (accinate p%ate atinge #>!"T 'emne clinice paraliEii7 depresiune7 anemii nu apar paraliEii E(%lu$ie acut sau su2acut su2acut7 cr%nic 0%rme m%r)%clinice ner(%as7 %cular7 (isceral7 cutanat (isceral LeEiuni ale 2ursei de %2icei7 a2sente preEente On I"T tum%ri n%dulare Nngr%&area ner(il%r peri)erici de %2icei7 preEent a2sent Tum%ri ale mu&c8il%r &i pielii p%t )i preEente a2sente +istri2uirea tum%ril%r (iscerale g%nade7 )icat7 splin7 pulm%n7 pr%(entricul 2urs7 )icat7 splin LeEiuni micr%sc%pice > in)iltra$ii ale ner(il%r peri)erici de %2icei7 preEente a2sente > 2ursa lui 0a2ricius dac sunt preEente7 atr%)ie )%licular &i pr%li)erare intra)%licular in)iltra$ie inter)%licular > in)iltra$ii peri(asc ulare On cere2el de %2icei7 preEente a2sente M%r)%l%gia celulel%r care c%nstituie tum%rile Natura celulel%r tum%rale IncluEii p%pula$ie 8eter%gen7 celule 2lastice7 lim)%cite mici &i medii7 plasm%cite lim)%citele apar On di)erite stadii de di)eren$iere D">I"T celule T B>!#T celule B intranucleare 1rare3 lim)%2laste uni)%rme 1lim)%cite tip B7 imature3 I@>IIT celule B nesemnalate

Progno.ti0
Nn 2%ala lui Mare< este On general gra(7 atAt pentru indi(id7 cAt &i pentru e)ecti(7 a(And On (edere c 2%ala s)Ar&e&te apr%ape )r ePcep$ie letal &i c pierderile ec%n%mice sunt imp%rtante7 mai ales7 On )%rma acut*

Trata9ent
Nn 2%ala lui Mare< tratamentul este pr%2lematic7 (irusul multiplicAndu>se On interi%rul celulei* ,nii aut%ri au rap%rtat c

pr%dusul A,' 1amin%ureidsul)%na3 a )%st )%arte acti( On reducerea intensit$ii leEiunil%r la psrile in)ectate7 cr%ra li s>a administrat On 8ran aceast su2stan$* Ast)el7 C8ang 1I3 a )%l%sit ePperimental aceast su2stan$ ca aditi( )ura=er7 On c%ncentra$ie de "7""!T>"7"@T7 reducAnd m%rtalitatea de la CC>#"T la l%tul mart%r7 pAn la !>IT la l%turile tratate* T%tu&i7 On practica larg Onc nu a ptruns nici un pr%dus pentru tratamentul curati( sau pre(enti( al BM care s

c%respund a&teptril%r7 atAt din punct de (edere medical cAt &i ec%n%mic*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Cu t%ate c 2%ala lui Mare< este descris de apr%ape un sec%l7 cu t%ate c au )%st e)ectuate numer%ase cercetri On d%meniu &i dispunem de (accinuri e)iciente7 ea pr%duce &i On preEent pierderi ec%n%mice seri%ase7 dem%nstrAnd a2ilitatea adaptati( a (irusului &i necesitatea Om2unt$irii (accinuril%r &i a managementului* Cre&terea psril%r On c%ndi$ii de iE%lare &i sanita$ia mediului Onc%n=urt%r sunt )%arte imp%rtante On pre(enirea &i c%ntr%lul 2%lii lui Mare<* EPpunerea Ondelungat la tulpini (irulente de (irus al 2%lii lui Mare< &i la stresuri ale mediului Onc%n=urt%r 1)act%ri di(er&i37 =%ac un r%l imp%rtant On apari$ia 2%lii* Psrile cu semne clinice de 2%al tre2uie eliminate imediat din e)ecti(* 'ursele primare &i secundare de in)ec$ie tre2uie distruse cAt mai curAnd7 iar %2iectele din mediul Onc%n=urt%r &i s%lul cu care acestea au (enit On c%ntact7 tre2uie minu$i%s deEin)ectate* 'e (%r intr%duce restric$ii se(ere On circula$ia pers%nalului7 (e8iculel%r7 ustensilel%r7 )ura=el%r &i a tutur%r materialel%r angrenate On pr%cesul de ePpl%atare &i (al%ri)icare a psril%r* Adp%sturile &i )ermele On care 2%ala a )%st diagn%sticat7 tre2uie s )ie supuse msuril%r de iE%lare &i deEin)ec$ie rigur%as* Msurile de pr%)ilaPie includ &i % cre&tere a reEisten$ei speci)ice )a$ de in)ec$ie* Vaccinarea este On preEent7 categ%ric7 cea mai larg rspAndit &i pre)erat met%d de a pre(eni BM* Vaccinul c%ntra 2%lii lui Mare< este primul (accin e)icient 1din ist%ria 2i%l%giei3 c%ntra unei 2%li ne%plaEice* Aplicarea intensi( a (accinuril%r7 OncepAnd cu anii G"7 a determinat scderea drastic a pierderil%r ec%n%mice din cauEa BM* Nn anul @II@7 pierderile dat%rate BM On ',A au )%st de numai "7"!T7 ceea ce d%(ede&te c 2%ala lui Mare< nu mai c%nstituie % pr%2lem insurm%nta2il pentru industria a(ic%l din aceast $ar* O descre&tere similar a pierderil%r dat%rate BM a a(ut l%c On t%ate $rile care au )%l%sit pe scar larg (accinarea c%ntra BM* La Onceputul anil%r @IG"7 au )%st deE(%ltate trei tipuri de (accinuri c%ntra BM* Primul (accin a )%st preparat de C8urc8ill &i c%l* 1@@3 din tulpina 6PR'>@D7 apar$inAnd ser%tipului @7

atenuat prin pasa=e pe culturi de celule renale de pui* Al d%ilea (accin a )%st deE(%ltat de ctre Rispens &i c%l* 1!I37 din tulpina CVI>IHH7 tulpin de (irus al 2%lii lui Mare<7 ser%tip @7 (irusul %riginal a(And pat%genitate redus &i Onsu&irea de a se rspAndi pe cale %riE%ntal* Al treilea tip de (accin7 a )%st %2$inut On @IG@7 dintr>un (irus 8erpes Onrudit cu cel pat%gen de BM7 iE%lat de la curci7 respecti( tulpina 6VT> 0C>@!D 1!"37 care a de(enit On timp cel mai )%l%sit (accin c%ntra BM* T%ate aceste tulpini au )%st )%l%site )ie ca (accinuri celulare7 m%n%(alente7 )ie ca &i c%mp%nente ale (accinuril%r 2i(alente* Tre2uie Ons su2liniat c succesul acest%r (accinuri as%ciate celular este legat de preEen$a celulel%r intacte7 in)ectate cu (irus* Orice tratament care pr%duce % reducere a sta2ilit$ii sau a numrului de celule in)ectate cu (irus7 reduce numrul de unit$i )%rmat%are de pla=e in vivo care sunt administrate ca (accin 1C!3* EPist &i (accinuri acelulare 16VT>0C>@!DF PB@37 utiliEate su2 )%rm li%)iliEat7 ceea ce le c%n)er seri%ase a(anta=e pri(ind c%nser(area &i c%ndi$iile necesare la transp%rt* Administrarea (accinuril%r c%ntra BM7 se )ace la puii de gin On (Arst de % Ei 1On sta$iile de incu2a$ie37 pe cale su2cutanat7 On d%E de "7! ml7 c%n$inAnd @""">@#"" unit$i )%rmat%are de pla=e* Nn @IG! Rispens 1!I3 a a(ertiEat industria a(ic%l c (accinarea tutur%r puil%r de % Ei c%ntra BM ar )i % msur e)icace pentru c%ntr%lul BM7 dar prea c%stisit%are &i c%nsumat%are de timp* Nn preEent7 unele $ri practic %2i&nuit (accinarea c%ntra BM in vivo7 la em2ri%ni On (Arst de @H Eile 1Onainte de trans)erul sitel%r din incu2at%r On ecl%Ei%nat%r3* Nn ',A peste G"T din puii 2r%iler sunt (accina$i c%ntra BM in vivo* Met%da 5in ovo'ect 7 descris pentru prima %ar On @IH@7 de ctre '8arma &i Burmester 1BB37 permite industriei a(ic%le aplicarea aut%matiEat a (accinrii c%ntra BM7 care este On acela&i timp % met%d indi(idual &i de mas7 c%n)erind un indice de pr%tec$ie de H">IBT* E)icacitatea (accinrii c%ntra 2%lii lui Mare< este in)luen$at Ontr>un sens sau altul de % serie de )act%riR tulpini (( f M+V7 management7 2i%securitate7 preEen$a in)ec$iil%r

imun%supresi(e* ,nii aut%ri rec%mand re(accinarea la (Arsta de !@ Eile 1On Anglia pr%cedura este statuat3* tiu2e &i c%l* 1BD3 au artat c re(accinarea c%ntra BM la !@ Eile7 nu a redus pierderile dat%rate 2%lii lui Mare<7 iar (accinarea puil%r la un inter(al mai mare de !C %re de la ecl%Eiune7 reduce e)ectul pr%tect%r speci)ic de la IDT la G#T &i c8iar D#T* La Onceputul anil%r @IH"7 s>a %2ser(at % cre&tere a inciden$ei 2%lii lui Mare<7 dat%rit un%r ruperi ale imunit$ii indus de (accinurile ser%tipului @7 ca reEultat al apari$iei tulpinil%r (irulente &i )%arte (irulente de (irusul 2%lii lui Mare<* Nn urma cercetril%r Ontreprinse s>a %2ser(at c tulpinile ser%tipului ! 1'B@7 'A@37 care sunt natural apat%gene7 asigur prin ele Onsele % %arecare pr%tec$ie speci)ic On BM7 dar mai ales sunt )%arte e)iciente prin inducerea sinergismului pr%tect%r7 cAnd sunt utiliEate ca (accinuri 2i(alente sau tri(alente* Ma=%ritatea (accinuril%r c%ntra BM induc pr%tec$ie )a$ de 2%al dup #>G Eile de la (accinare* +e&i pr%te=eaE c%ntra e)ectel%r clinice ale 2%lii lui Mare<7 ele nu pre(in suprain)ec$ia cu (irusuri ale BM din teren* Nn $ara n%astr (accinarea c%ntra 2%lii lui Mare< a )%st intr%dus Onc din anul @IG!7 )iind utiliEat cu reEultate 2une Mare@ro9-a07 (accin (iu7 celular7 tulpina 6VT>0C@!D* +e necesitate7 On $ara n%astr s>a aplicat limitat &i (accinul li%)iliEat 1Mare@,ioro9-a037 precum &i (accinul Mare@<i-a0> (accin celular7 2i(alent7 preparat din tulpinile 6VT>0C@!D &i 'B@* Nn preEent7 On $ara n%astr se utiliEeaE (accinul Ro9ari.=Mare@ro9-a07 (accin (iu7 celular7 2i(alent7 preparat cu tulpinile ser%tipului B 16VT>0C@!D3 &i ser%tipului @ 1Rispens>ClCJIB3* +e&i On decursul timpului (accinurile c%ntra BM7 pr%duse On R%mAnia7 au dat7 On general7 reEultate 2une7 dac (irusurile din teren c%ntinu s de(in t%t mai pat%gene7 (%r )i necesare n%i (accinuri7 mai e)iciente7 care p%t reEulta numai
Bibliografie 1. Bi--6, 3.M. 1!"1#, !r. Vet. ". 11;, $&" &. Bi--6, 3.M. 1!";#, Vet. Rec. %1, '%$ $. B?loD, ...., Bi--6, 3.M. 1!;'#, A ian #athol., ", $!' 2. B?loD, .... 1!%'#, 1ootecnica International , ;, $2 '. Caln+/, B.W. 1!%;#, A ian Immunolog, !asis and #ractice < 7ol. >>, '; ". Caln+/, B.W. 1!!&#, !ritish #oultr, Science, $$, $

printr>% cun%a&tere mai 2un a tulpinil%r de (irus care circul On teren &i a sistemului imun al psril%r* Pr%2a2il c7 On (iit%r7 se (%r realiEa succese &i On %2$inerea liniil%r de psri reEistente genetic la BM7 pentru pre(enirea pierderil%r ec%n%mice semni)icati(e7 dat%rate acestei 2%li* Nn ultimii ani7 alturi de (accinurile )a2ricate On R%mAnia7 au ptruns pe pia$a r%mAneasc &i au )%st %m%l%gate &i % di(ersitate de (accinuri c%ntra BM din imp%rt7 care7 Ompreun cu (accinurile r%mAne&ti se c%nstituie Ontr>% palet )%arte larg de (accinuri %m%l%gate7 %m%l%age sau 8eter%l%age7 celulare sau acelulare7 m%n%(alente7 2i(alente sau tri(alente7 dar t%ate a(And On c%mun urmt%arele caracteristiciR sunt c%nstituite din germeni (ii &i se administreaE s*c* On prima Ei de (ia$7 pr%te=And )a$ de in)ec$ia letal cu (irusurile sl2atice din teren prin mecanismul imun%l%gic al a&a>Eisului 5drept al primului %cupant * Nn c%n)%rmitate cu Programul de supraveg,ere, profilaxie, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om &i de protec$ie a mediului7 ela2%rat de AN'V7 pentru 2%ala lui Mare< 1lista B M OIE37 (accinarea c%ntra BM este %2ligat%rie la (Arsta de % Ei7 la t%ate e)ecti(ele de gini 1repr%duc$ie rase grele &i rase u&%are7 gini pentru pr%duc$ia de %u37 cu ePcep$ia puil%r de carne* Msurile pr%)ilactice nespeci)ice7 On caEul BM7 tre2uie s =%ace un r%l de seam On e)ecti(ele c%merciale 1de&i une%ri sunt negli=ate3* Respectarea pr%gramel%r de p%pulare &i dep%pulare 1t%tul plin>t%tul g%l37 deEin)ec$ia rigur%as &i repetat7 respectarea cu stricte$e a principiil%r de igien pentru t%ate categ%riile de psri 1temperatura7 (entila$ia7 calitatea apei &i a )ura=el%r37 sunt de % imp%rtan$ c%(Ar&it%are pentru pstrarea strii de sntate &i c%n)%rt7 in)luen$And reEisten$a general a psril%r nu numai )a$ de BM7 ci &i )a$ de %rice alt in)ec$ie*

;. %. !. 1(.

Caln+/, B.W. 1!!;#, Diseases of #oultr,, 1( +d. >oDa Stat+ :ni7+r6ity 3r+6. Cauchy, L. 1!;2#, Viral Immunodiagnosis, Acad+mic 3r+66, N+D Eor/ Chan-, J.9.0., Eid6on, C.S., Kl+7+n, S.4. 1!%'#, #oult. Sci., "2, ;% Churchill, A.E., Bi--6, 3.M. 1!"%#, ". *atl. Cancer Inst., 21, !'1

th

11. 1&. 1$. 12. 1'. 1". 1;. 1%. 1!. &(. &1. &&. &$. &2. &'. &". &;.

Churchill, A.E., 3ayn+, L.N., Chu55, R.C. 1!"!#, *ature &&1, ;22 Cour5+t, 8. 1!!;#, Supplement 'orld #oultr,, $& 8a5ricant, C.,., 4aiCar, 9.3., Mini/, C.R., 8a5ricant, J. 1!%1#, Am. ". #ath , 1(', 1;" 4lo*an+/, >., JuraCda, .., B+nda, .. 1!;;#, A ian #athol., ", &21 Jun-h+rr, E.L., 4u-h+6, W.8. 1!"'#, Diseases of th #oultr,. ' +d. >oDa Stat+ :ni7+r6ity 3r+66 KaDamura, 4., Kin-, Jr., 9.J. 1!"!#, A7ian 9i6., 1$, %'$ th Li7o6ch+n/o, E 3. &(((#, ? International Simposium on Marek: Disease &(<&$ Au-u6t Mori-uchi, R., @6hima, M., Mori, 8., :m+*aDa, >., >ta/ura, C. 1!%!#, Ad ances in Marek:s Disease Research L @6a/a Na*+rian, K. 1!;1#, ". *atl. Cancer Inst., '"(, $;' @/a*a/i, W., 3urca6+, 4.,., Burm+6t+r, B.R. 1!;(#, A ian Dis. 12, 21$ 3aul, >. 1!%&#, Diagnostic morfopatologic eterinar, Ed. C+r+6, Bucur+&ti 3ayn+, L.N. 1!%'#, Historical re ie/4 Marek:s Disease. Martinu6 NiCho)), Bo6ton 3ayn+, L.N., Bi--6, 3.M. 1!";#, ". *atl. Cancer Inst., $!, &%1 3ayn+, L.N. 1!!;#, Supplement of 'orld #oultr, 3tra&cu, >..., Surdan, C+cilia, 0u6cha/, N., Cri6t+6cu, 3., S+iciu, El+na., May, >., >or-a 9. 1!"!#, +ucr. I.C.V.!. 8 #asteur, .>, 1"1 3tra&cu, >..., Caln+/, B.W., Smith, M... 1!;&#, A ian Dis., 1", %" 3oD+ll, 3.C., 4artl+y, K.J., Mu6till, B.M., R+nni+, M. 1!%$#, 9ncode . !iol. Med., 2, &"1

&%. &!. $(. $1. $&. $$. $2. $'. $". $;. $%. $!. 2(. 21. 2&. 2$.

3urcha6+, 4.,. 1!%'#, Marek:s Disease. Martinu6 NiCho)), Bo6ton Ri6p+n6, B.4., .lat+n, 4.J. .an, Ma6t+n5roc/, N., Ma66, 4.J.L., Schat, K.A. 1!;&#, A ian Dis.,1", 1(% Schat, K.A. 1!%;#, Cancer Sur e,s, ", 1 Schat, K.A., Caln+/, B.W. 1!;%#, ". *atl. Cancer Inst., "(, 1(;' Scholt+n, R., 4il-+r6, L.A.0h., J+uri66+n, S.4.M., W+6t6trat+, M.W. 1!!(#, ". Viral Methods, &;, &&1 Sharma, J.M., Burm+6t+r, B.R. 1!%&#, A ian Dis., &", 1$2 Sil7a, R. 8. 1!!&#, A ian Dis., $", '&1 Sp+nc+r, J.L., Caln+/, B.W. 1!;(#, Am. ". Vet. Res., $1, $2' tiu5+, 3.S. Coman, 9., Mihil+6cu, .., Stn+6cu, E., Ca6andru, 8., Mi+lc+6cu, R., 3Br7ul+6cu, M. 1!%;#, +ucr. I.C.V.!.4#asteur, .> tiu5+ ,ro*a, 3. 1!!;#, Modificri morfopatologice ale mdu ei osoase 5n boala lui Marek L Lucrar+ d+ diplom .+nu-opal, K., 3ayn+, L.N. 1!!'#, A ian #athol., &2, '!; Witt+r, R.L., Bur-oyn+, ,.4., Burm+6t+r, B.R. 1!"%#, A ian Dis., 1&, '&& Witt+r, R.L., Solomon, J.J., Bur-oyn+, ,.4. 1!"!#, A ian Dis., 1$, 1;1 Witt+r, R.L. 1!%$#, A ian Dis., &;, 11$ Witt+r, R.L. 1!%'#, Marek:s Disease, Martinu6 NiCho)), Bo6ton +d uP >ct7 P)6Rh+rp+.htm acc+6at (&.&((2#

Ca(. 5

Infe0$ii,e (rodu.e de -iru.uri din fa9. Pa(i,,o9a-iridae


;. R(untean

Con.idera$ii genera,e (ri-ind etio,ogia (a(i,o9atoze,or


.unt boli infec$ioase, sporadico!en-ootice, cu evolu$ie cronic, de tip oncogen, manifestate anatomoclinic prin apari$ia de papiloame, de forme &i mrimi variabile, locali-ate n diferite regiuni corporale, mai rar generali-ate. <xist un numr relativ mare de specii, tipuri &i subtipuri de virusuri, adaptate la diverse specii de animale sau om, toate fcnd parte din genul #a!i))omavirus, unicul gen al fam. #a!i))omaviridae #tabelul "&. Dabelul " $(e0ii,e>ti(uri,e de (a(i,o9a-iride D+6*
Fa9i,ia Papill%ma(iridae enu, Papill%ma(irus $(e0ii > ti(uri Avian papillomavirus fpv!l Bovine papillomavirus tipurile ", (, 7, +, ) &i 1 Canine oral papillomavirus Colobus monCeE papillomavirus tipurile " &i ( Common c,impan-ee papillomavirus " Cottontail rabbit papillomavirus $eer papillomavirus <uropean elC papillomavirus 0eline papillomavirus 5amster papovavirus @acaca fascicularis papillomavirus @onCeE B!lEmp,otropic papovavirus @onCeE papillomavirus @ultimammate rat papillomavirus >ld Oorld ,arvest mouse papillomavirus >vine papillomavirus tipurile " &i ( P,ocoena spinipinnis papillomavirus PEgmE c,impan-ee papillomavirus 2abbit oral papillomavirus 2eindeer papillomavirus 2,esus monCeE papillomavirus Dric,osurus vulpecula papillomavirus 5uman papillomavirus 8( de genotipuri

.ursele bibliografice, c,iar cele recente, nu sunt unanime n aprecierea numrului de tipuri de papilomavirusuri #PG& patogene pentru fiecare specie de animale. %umrul acestora &i tipul le-iunilor produse, dup 5e$ster &i Grano11 #(7& sunt redate n tabelul (.

Infec>iile produse de virusuri din


Dabelul ( $(e0ii de ani9a,e afe0tate de (a(i,o9a-iru.uri &i ti(uri ,eziona,e
azda (ite 1D tipuri3 cpri%ar 1D tipuri3 cai 1! tipuri3 iepuri 1! tipuri3 cAini 1@ tip3 r%Et%are 1@ tip3 psri 1! tipuri3 Leziuni,e )i2r%papil%ame7 papil%ame )i2r%papil%ame7 papil%ame7 )i2r%ame papil%ame papil%ame papil%ame <erat%carcin%ame7 papil%ame papil%ame

11

Girusurile #a!i))oma sunt virusuri A$% dublu catenare, cu greutate molecular de ) x " 1 $al. Au dimensiuni de +)!)) nm, capsid cu simetrie icosaedric, constituit din 4( capsomere. .unt lipsite de pericapsid, dar posed propriet$i ,emaglutinante. .e cultiv pe ou embrionate, culturi celulare &i pe organismul unor animale de experien$. 2eplicarea lor se face exclusiv intranuclear &i se desf&oar dup un mecanism comun cu celelalte virusuri A$% d. c. &i cuprinde urmtoarele etape: ! transcrierea A$% cu a'utorul polimera-ei FF a ga-dei, n A2% cu mesa' policistronic; ! cliva'ul A2% primar n A2% m &i traducerea proteinelor timpurii; ! replicarea A$% genomic &i sinte-a pe aceste matri$e a A2% m care codific proteinele tardive, inclusiv cele structurale #(&. Rezisten$. 8n general sunt virusuri cu o re-isten$ ridicat la factorii de mediu, re-istnd de la cteva sptmni, la cteva luni, mai ales dac sunt nglobate n $esuturi #"7&. .e distrug n mai pu$in de " minute la " C, dar la )1 C re-ist " or. Demperaturile sc-ute le conserv perioade lungi de timp. .unt re-istente la eter &i cloroform, ct &i la p5 n intervalul + la 6. .unt distruse de ra-ele 3G &i de-infectantele obi&nuite. <vantaiul speciilor de animale receptive la virusurile #a!i))oma este mult mai larg dect cel men$ionat n tabelele " &i ( &i nc nu este complet cunoscut. 8n general exist o anumit specificitate de specie, dar care nu pare a fi foarte strict, atunci cnd este vorba doar de specii de animale apropiate n scara -oologic. Animalele tinere, cu deficite imune, sunt mai predispuse la boal. 8n urma multiplicrii la speciile receptive, se produc papiloame care sunt infec$ii cronice latente. 3nele tulpini au propriet$i oncogene &i transformante, adesea la ga-de diferite de cele naturale. Doate virusurile PG, umane &i animale, pre-int o succesiune similar n organi-area genomic #(7&. Papilomavirusurile induc neoplasme benigne care regresea- spontan &i, din acest motiv, pre-int de regul un pericol redus de&i, au fost descrise &i ca-uri cu evolu$ii letale, n special la animale slbatice imunocompromise. Papiloamele induse de "ottontai) Ra$$it #a!i))omavirus &i *ovine #a!i))omavirus ? pot suferi transformarea malign a celulelor scvamoase, cu producerea de carcinoame. Aceste tumori sunt puternic inva-ive &i pot metasta-a n pulmoni &i limfonoduri provocnd moartea ga-dei. Capacitatea de a induce transformarea carcinomatoas este un proces multifactorial, n care papilomavirusurile sunt aparent necesare, ns probabil nu suficient pentru transformarea malign.

I.tori0
%egi sau papiloame au fost recunoscute la animale cu multe secole n urm. 3n Un'ung,iator: #stablemaster& din califatul de Bagdad, descrie papiloame n secolul FV A$. > implicare viral n producerea papiloamelor a fost demonstrat nc din "6 4, cnd "iu11o arat c filtratele sterile erau capabile s transmit papiloame ntre oameni, iar papiloamele bovine au fost recunoscute a fi contagioase. 8n "6 6 naturalistul Ernest Seton descrie papiloamele la iepurii slbatici, aceasta constituind prima lucrare &tiin$ific documentat n acest domeniu. 8n "677, Ric ard S o!e i-olea- papilomavirusul iepurelui #"ottontai) Ra$$it #a!i))omavirus 2 "R#V& sau !a!i)omavirusu) S o!e. 8n "67), #e,ton Rous observ c papiloamele benigne ale iepurelui, oca-ional progresea- n carcinoame, atrgnd aten$ia asupra implicrii virusurilor n cancer.

Girusurile care produc papilomato-ele la om &i animale sunt ncadrate n familia #a!i))omaviridae0 genul #a!i))omavirus. .unt descrise un numr de ( de tipuri adaptate la ga-de diferite. 8n cadrul unor specii se diferen$ia- subtipuri notate cu cifre arabe &i litere. .pecia tip este virusu) !a!i)omu)ui S o!e )a ie!ure #"ottontai) ra$itt&.

Etio,ogie

Re0e(ti-itate
Girusurile din aceast familie, respectiv gen, afectea- numeroase specii de animale: bovine, canide, ovine, ecvine, cervide, elani, iepuri, ,amsteri, &obolani, foci, cimpan-ei &i alte specii de maimu$e, &oprle, broa&te $estoase. >mul este, de asemenea, receptiv. .e poate spune c fiecare virus are o ga-d proprie, existnd o electivitate de specie. Animalele tinere, cu deficite imune sunt mai predispuse la boal #(4&. PG infectea- un numr mare de vertebrate, fiind prevalente la mamifere, de&i au fost descrise infec$ii &i la psri #tabelul "& #din Oebster &i Aranoff&. PG induc neoplasme benigne care regresea- spontan &i din acest motiv pre-int pu$in pericol pentru ga-d, de&i severe i-bucniri de papiloame la animale imunocompromise pot s conduc la moarte n slbticie.

azde re0e(ti-e

D*@* PAPILOMATO"A

BOVIN4

Pa(i,o9atoza <o-in DPB* este % 2%al in)ec$i%as sp%radic%>endemic7 cu e(%lu$ie 2enign7 ce a)ecteaE 2%(inele de di)erite (Arste7 mai )rec(ent pe cele Ontre B luni &i B ani7 mani)estat clinic prin pr%cese papil%mat%ase7 l%caliEate pe piele sau muc%ase7 care une%ri se p%t generaliEa*

Etio,ogie
Particulele (irale mature au dimensiuni de #">## nm7 simetrie ic%saedric &i !G! de caps%mere aran=ate asimetric* -en%mul este c%nstituit din A+N d*c* cu % g*m* de B>#P@"D +al* Nu are On(eli& pericapsidal7 dar are Onsu&iri 8emaglutinante* C%mitetul Interna$i%nal de TaP%n%mie Viral recun%a&te ePisten$a a D tipuri ale (irusului papil%mat%Eei 2%(ine 1VPB3* Culti(area se )ace pe di)erite su2straturi celulare7 %u em2ri%nate &i pe animale de ePperien$* Nn culturile celulare 1)i2r%2la&ti de pui7 celule epiteliale de c%n=uncti(7 celule mi%cardice )etale 2%(ine37 (irusul se multiplic &i pr%duce e)ect cit%patic7 )iind caracteristic trans)%rmarea celulel%r epiteliale c%n=uncti(ale On celule de tip )i2r%2lastic* Nn caEul %ul%r em2ri%nate7 s>a reu&it e)ectuarea de pasa=e On serie pe mem2rana c%ri%alant%id7 ceea ce Oi c%nser( &i Onsu&irile 8emaglutinante* ReEisten$a (irusului se c%releaE cu natura )act%ril%r )iEici sau c8imici care ac$i%neaE* Nn general supra(ie$uie&te sptmAni sau luni de Eile 1@B3* Temperatura scEut Oi c%nser( in)ecti(itatea peri%ade Ondelungate de timp* La #D"C reEist cca* D %re7 iar la @"""C este inacti(at On mai pu$in de @" minute* Nn ser )iEi%l%gic glicerinat O&i c%nser( Onsu&irile 2i%l%gice peste C ani* Este distrus de radia$iile ,V &i

I.tori0
Transmisi2ilitatea 2%lii a )%st dem%nstrat de LN<@e On @HI! &i ap%i de RoAere7 On @I"!* +escrierea clinic a 2%lii a )%st )cut de Gir.0;ing D)3)1*. Alte date mai semni)icati(e sunt e(iden$ierea antic%rpil%r 1Ro.en<erger &i 0o,. )3733 &i e(iden$ierea electr%n%micr%sc%pic a agentului eti%l%gic 1Le-A &i 0o,. )3513*

R.(ndire geografi0
PB pare a )i rspAndit pe t%t gl%2ul7 dar este mai )rec(ent OntAlnit On $rile de pe c%ntinentele eur%pean7 american &i asiatic* La n%i On $ar 2%ala e(%lueaE de % manier sp%radic7 )iind descris de mai mul$i aut%ri* Papil%ma(irusurile sunt larg rspAndite On p%pula$ia de 2%(ine7 acestea repreEentAnd atAt surs7 cAt &i reEer(%r natural de in)ec$ie* +i(erse %2iecte c%ntaminate cum sunt lan$urile7 cpestrele7 di(erse )rAng8ii ce ser(esc la legare &i alte ustensile sau instrumente p%t crea p%r$i de intrare &i transmite (irusul 1@B3*

Infec>iile produse de virusuri din


deEin)ectantele %2i&nuite 1s%d caustic7 )%rm%l7 )en%l3* Antigenic7 On cadrul VPB ePist % anumit (aria2ilitate7 )iind descrise din acest punct de (edere ! su2grupe7 )iecare cu cAte B su2tipuriR su2grupa A cu su2tipurile VPB>@7 VPB>! &i VPB>#7 care pr%duc )i2r%papil%amele &i su2grupa B cu su2tipurile VPB>B7 VPB>C &i VPB>D care cauEeaE papil%amele epiteliale* Tipurile de (irus par s )ie distincte antigenic OntrucAt imunitatea instalat )a$ de un tip nu c%n)er reEisten$ )a$ de alte tipuri 1@@3* Rspunsul imun nu este c%mplet elucidat* Papil%amele persist peri%ade (aria2ile de timp* CAnd regreseaE sp%ntan pr%duc imuniEarea gaEdei la rein)ec$ia cu acela&i tip de (irus* Regresia unui singur papil%m pr%(%ac regresia treptat &i a cel%rlalte papil%ame7 indicAnd c rspunsul imun este sistemic* Ni(elul antic%rpil%r neutraliEan$i pare a )i c%relat cu regresia leEiunil%r &i cu pr%tec$ia Omp%tri(a rein)ec$iei 1@@3* Papil%amele ce regreseaE c%n$in un in)iltrat de celule m%n%nucleare* 'e sugereaE c rspunsul imun mediat celular este principalul )act%r al pr%cesului de regresie* Nn unele caEuri s>a dem%nstrat ePisten$a &i a unui rspuns imun primar tipic7 care se pr%duce cu deE(%ltare de Ig- On timpul a D sptmAni 1!B3*

12

Patogenez
Virusul ptruns On %rganism7 prin leEiuni cutanate7 se multiplic ini$ial On celulele epiteliale l%cale* Acidul nucleic (iral se integreaE On gen%mul celular inducAnd pr%li)erarea de tip tum%ral a celulel%r epiteliale &i c%n=uncti(e* Pr%li)erarea de tip )i2r%2lastic nu are l%c imediat dup integrarea gen%mului (iral On gen%mul celulei gaEd7 ci dup % peri%ad de acalmie7 pr%cesul )iind Ons%$it de <eratiniEarea pr%cesel%r tum%rale 1@C3* 0i2r%papil%amele pr%duse de tipurile @7 ! &i #7 au % parte central )i2r%as7 On(elit de un strat de % gr%sime (aria2il7 )%rmat din celule epiteliale sc(am%ase7 care la ePteri%r sunt 8iper<eratiniEate* Nn c%ntrast7 tipurile B7 C &i D pr%duc leEiuni epiteliale )r pr%li)erare )i2r%2lastic* Nn general7 )i2r%papil%amele persist timp de C>D luni7 Onainte de a regresa

sp%ntan7 cu men$iunea c regresia se p%ate %2ser(a simultan la mai multe papil%ame* 'tadiul pr%gresi( se caracteriEeaE prin 8iperplaEie &i acti(itate mit%tic ridicat a celulel%r din stratul 2aEal al epidermei* 'tadiul regresi( 1@!" de Eile mai tArEiu3 este caracteriEat de in)iltrarea stratului papilar cu celule m%n%nucleare 1C+Bf &i macr%)age37 su2$ierea stratului spin%s &i masi(e 8ialiniEri ale c%lagenului din derm* Prin ePamen imun%8ist%c8imic se e(iden$iaE multe celule On ciclul mit%tic7 cu %2ser(area (irusului On aceste leEiuni* Nn unele celule din stratul spin%s se %2ser( (irusuri Onmugurite 1C3* VPB>C induce pr%ducerea de papil%ame On c%rela$ie cu % anumit alimenta$ie* '>a %2ser(at c papil%amele de(eneau maligne numai On E%nele On care (itele era 8rnite sau p&unau pe terenuri cu )erig 12rac<en )ern3* 0eriga c%n$ine agen$i radi%mimetici &i imun%su%presi(i7 Ons numai cAnd cre&te On anumite regiuni ge%gra)ice* 'e men$i%neaE c numai On aceste E%ne cu )erigi p%ate s apar sinergismul cu VPB>C On pr%ducerea trans)%rmrii maligne 1@@7 !B3* Ingestia de )erigi 1Pteridium a=uilinum3 are % c%ntri2u$ie ma=%r On tranEi$ia de la papil%ame 2enigne la carcin%ame in(aEi(e On tu2ul digesti( M On caEul tipului C7 sau (eEica urinar7 On caEul tipului ! 1@@3* Transmiterea de la (ite la %ameni a )%st suspectat On 2aEa inciden$ei ridicate a papil%amel%r la mcelari* T%tu&i7 (irusul iE%lat de la ace&ti %ameni nu pare a a(ea nici % rela$ie cu nici unul din (irusurile 2%(ine 1@@3* 'e men$i%neaE c nu t%ate (itele purtt%are de (irus preEint &i papil%ame 1@B3*

Ta<,ou, anato9o0,ini0
'unt mai suscepti2ili la 2%al (i$eii pAn la (Arsta de ! ani7 rare%ri se c%nstat Om2%ln(iri peste aceast (Arst* Virusurile ptrund On %rganism la ni(elul un%r leEiuni cutanate* Este p%si2il &i transmiterea sePual* Peri%ada de incu2a$ie (ariaE On limite largi* Nn in)ec$ia ePperimental aceasta este cuprins Ontre B" Eile &i @" sptmAni7 iar On cea natural7 Ontre @>D luni* B%ala este mai )rec(ent OntAlnit la (itele men$inute On sta2ula$ie decAt la cele care p&uneaE*

0i2r%papil%amele p%t s )ie ini$ial singulare7 dar cu tendin$ de pr%li)erare7 de dimensiuni mici7 de cA$i(a milimetri7 dar cresc cu timpul On dimensiuni7 a=ungAnd la %rdinul centimetril%r* Nn stadiul incipient ele apar su2 )%rma un%r pr%eminen$e s)er%ide7 %(ale7 netede sau neregulate* P%t s )ie sesile sau pedunculate7 cu supra)a$a uscat7 c%rn%as7 de cul%are cenu&ie* Pe sec$iune au % c%nsisten$ )i2r%as7 une%ri cu ser%Eit$i gelatin%ase* Treptat cresc On dimensiuni 1l$ime &i Onl$ime37 au aspecte (aria2ile7 cel mai adesea neregulate 1l%2ate7 )ungi)%rme sau (erucate3* L%caliEarea l%r este (aria2il7 iar numrul7 de asemenea7 de la cAte(a7 pAn la %rdinul sutel%r* Nntre mrime &i numr ePist % c%rela$ieR cu cAt numrul l%r este mai mare7 cu atAt dimensiunile sunt mai mici* Cele singulare au dimensiuni mari &i greutate c8iar de %rdinul <il%gramel%r 1@C3* +at%rit e(entualel%r traumatisme7 unele papil%ame p%t sAngera &i se pr%duc c%mplica$ii cu )l%r 2acterian7 Onde%se2i pi%gen* 'e descriu urmt%arele )%rme cliniceR For9a 0utanat D(a(i,o9atoza 0utanat*. 'e caracteriEeaE prin apari$ia de papil%ame pe cap 1ple%ape7 %2ra=i7 2aEa urec8il%r7 2%t37 pe gAt7 su2a2d%minal7 laturile t%racelui7 pe mem2re inclusi( On E%na interdigital 1@I3* +at%rit cre&terii On (%lum &i l%caliErii7 p%t determina apari$ia un%r tul2urri secundareR =en On (edere7 &c8i%pturi7 leEiuni cutanate* Nn caEul un%r l%caliEri pe muc%asele interne7 p%t s apar dis)agii7 tul2urri ale m%tilit$ii prest%macel%r7 tul2urri neur%(egetati(e prin c%mpresiune sau altele* Tum%rile persist peri%ade lungi de timp* +ac nu se c%mplic p%t s regreseEe sp%ntan On D > @H luni 1@3* For9a 9a9ar D(a(i,o9atoza ugeru,ui*. Papil%amele p%t )i l%caliEate numai pe mamel sau e(%lueaE c%nc%mitent cu celelalte )%rme* 0%rma$iunile papil%mat%ase sunt l%caliEate pe mamel%ane7 pielea intermamel%nar7 une%ri c8iar pe canalul galact%)%r* Nn )unc$ie de numr &i de l%caliEare7 determin di)icult$i de muls &i predispun la pr%ducerea un%r mamite* TraumatiEarea l%r On timpul mulsului p%ate induce % accelerare a e(%lu$iei l%r* For9a genita, D(a(i,o9atoza genita,*. 'e OntAlne&te atAt la tauri7 cAt &i la (aci* Papil%amele p%t s apar pe piele sau muc%asa penisului7 pe

pielea (ul(ar sau muc%asa genital* 0%rma$iunile l%caliEate pe muc%ase sAngereaE )%arte u&%r* Nn t%ate )%rmele e(%lu$ia este 2enign* +up un timp papil%amele se usuc7 cad &i se pr%duce (indecarea* E(%lu$ia se p%ate agra(a On caEul pr%ducerii un%r c%mplica$ii7 cAnd sAngereaE7 de(in purulente sau ulcereaE*

Diagno.ti0
Nn )%rmele ePterne7 diagn%sticul se preciEeaE u&%r7 pe 2aEa aspectel%r anat%m%clinice* 'ta2ilirea naturii (irale &i a tipuril%r de (irus se )ace numai prin in(estiga$ii de la2%rat%r* <xamenul virusologic. 'e urmre&te iE%larea (irusuril%r pe culturi celulare7 Onde%se2i celule dipl%ide c%n=uncti(ale de 2%(ine* C%nsecuti( multiplicrii (irusului se %2ser( trans)%rmarea celulel%r care7 din aspect p%lig%nal7 de(in alungite7 )usi)%rme7 cu deE(%ltare strati)icat 1@C3* La micr%sc%pia electr%nic se p%t e(iden$ia particule (irale* <xamenul ,istopatologic. 'e e(iden$iaE % 8iperplaEie c%n=uncti(al de tip c%lagen%s7 cu un epiteliu care su)er un pr%ces de c%rni)icare ePagerat* Papilele c%ri%nului apar masi( pr%li)erate7 cu in)iltra$ii )i2r%2lastice &i lim)%plasm%citare* Nn stratul spin%s sunt d%minante celule degenerate7 cu (acu%le cit%plasmatice &i incluEii intranucleare* 'tratul c%rn%s apare intens 8iper<eratiniEat 1@C7 @#3* Celulele supra2aEale ale straturil%r spin%s &i granular nu se mai di(id &i m%di)icrile su)erite ulteri%r includ <eratiniEri pr%gresi(e &i enucleere* Nn )aEele timpurii ale multiplicrii (irale este indus 8iperplaEia celular7 ca reEultat al cre&terii di(iEiunii celulel%r 2aEale &i OntArEierea maturrii <eratin%citel%r din stratul spin%s 1acant%E3* Masele celulare )uEi%neaE On numer%asele ePtensii papilare &i c%n$in multe celule cu cit%plasma clar* Nn )aEele tardi(e sunt detectate particule (irale7 mai OntAi On celulele stratului spin%s* E)ectele cit%patice speci)ic (irale sunt mai pr%nun$ate On stratul granular* Particule (irale sunt gsite On nuclei7 )rec(ent %rganiEate On mase paracristaline* 0i2r%papil%amele arat % marcant pr%li)erare a )i2r%2lastel%r On interi%rul un%r matrice dense de c%lagen* 0i2r%plaEia apare On prima sptmAn dup in)ec$ie7 On timp ce 8iperplaEia epiteliului nu de(ine (iEi2il Onainte de C>D sptmAni 1!B3*

<xamenul imunologic. 'e p%t e)ectua teste de e(iden$iere a rspunsului imun mediat um%ral7 prin detectarea antic%rpil%r neutraliEan$i7 sau pentru e(iden$ierea rspunsului mediat celular*

(accinarea induce imuniEare7 dar nu are (al%are terapeutic 1@B3*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Vaccinri pr%)ilactice s>au e)ectuat cu preparate c%merciale )%rm%liEate7 %2$inute din %m%geniEate de )i2r%papil%ame 2%(ine7 care se aplic intradermic On d%u repriEe 1@!7 !B3* La animalele (accinate se c%nstat % inciden$ scEut a papil%amel%r &i reEisten$a l%r la in%culri ePperimentale7 e)ectuate intradermic sau prin scari)icare 1!B3* Vaccinarea cu capside pr%teice7 %2$inute prin te8n%l%gia A+N rec%m2inat7 a dat reEultate Oncura=at%are7 Ons (accinurile tre2uie s c%n$in multiple s%rturi pr%teice din di(erse tipuri de (irus7 de%arece nu ePist imunitate Oncruci&at 1@@3* C%m2aterea se 2aEeaE pe identi)icarea &i iE%larea animalel%r 2%lna(e7 tratarea l%r7 cu deEin)ec$ia c%respunEt%are a adp%sturil%r &i distrugerea sursel%r secundare de in)ec$ie* +eEin)ec$ia acel%r7 a instrumentarului7 inclusi( a celui de tatua= &i ePcluderea pr%ducerii de leEiuni cutanate7 reduce mult riscul transmiterii (irusului 1@B3*

Trata9ent
'e apeleaE la tratament c8irurgical7 de ePtirpare a papil%amel%r7 une%ri &i cu % parte din $esuturile Onc%n=urt%are* 'e p%ate pr%ceda la cauteriEri c8imice )%l%sind aciEi 1sul)uric7 aE%tic7 cl%r8idric7 acetic3 sau di)erite su2stan$e c8imice 1aE%tat de argint7 aE%tat de plum27 2icl%rur de mercur &i altele3* ReEultatele %2$inute sunt (aria2ile7 OnregistrAndu>se une%ri recidi(e* Imun%terapia se 2aEeaE pe administrarea un%r triturate de papil%ame* Nn unele caEuri s>a Onregistrat regresia papil%amel%r &i c8iar (indecarea t%tal* Preparatele utiliEate sunt )en%late7 )%rm%late sau glicerinate &i se administreaE s*c* On mai multe repriEe 1@7 @!7 @C7 @H3* C%n)%rm un%r aut%ri sl%(aci7 tratamentele )cute cu un (accin aut%gen 1d%u administrri a # ml la @" Eile inter(al37 a determinat (indecri On IB7#T din caEuri 1H3* Al$i aut%ri su2liniaE c

D*!* PAPILOMATO"A

CABALINELOR

B%ala este pr%dus de un (irus pr%priu 1VPE>@3 &i de unele tipuri 2%(ine 1VPB>@ &i VPB>!37 in)ec$ia putAnd repr%dus &i ePperimental* Nm2%ln(irile se OnregistreaE mai )rec(ent la tineretul On (Arst de peste !>B ani* Transmiterea in)ec$iei se realiEeaE prin c%ntact direct &i este )a(%riEat de supraagl%merarea din adp%sturi &i preEen$a de micr%leEiuni cutanate7 cauEate On special prin $eslat 1@#3* Au &i )%st rap%rtate caEuri de papil%mat%E c%ngenital 1@@3* Clinic7 2%ala are e(%lu$ie cr%nic7 2enign &i e(%lueaE su2 una din urmt%arele )%rmeR Pa(i,o9atoza 0utanat. 'e c%nstat apari$ia de papil%ame On E%nele cu piele )inR ple%ape7 2uEe7 nas7 )a$a intern a urec8il%r7 )a$a intern a c%apsel%r7 =arete7 glanda mamar &i %rganele genitale* Numrul papil%amel%r este (aria2il7 une%ri de cAte(a sute7 ePtinse mai accentuat pe anumite E%ne anat%mice7 une%ri pe Ontreaga supra)a$a a c%rpului* +imensiunile sunt (aria2ile7 de la @ cm pAn la mai mul$i centimetri7 a(And

aspectul un%r tum%rete mici7 r%tunde7 turtite sau ascu$ite7 iE%late sau c%n)luente7 pediculate sau cu 2aE larg de prindere7 dispuse iE%lat sau On &iruri* 'upra)a$a este c%rn%as 1<eratin%as3* +at%rit pruritului7 animalele au tendin$a de a se scrpina7 ceea ce determin adesea sAngerarea leEiunil%r 1!@3* ,nele papil%ame 1mai ales cele din regiunea %rganel%r genitale3 p%t a(ea dimensiuni mari7 (%lumin%ase* La cele mai multe caEuri7 On decurs de @>I luni 1On medie B>C luni37 tum%rile regreseaE pAn la dispari$ie7 )r s rmAn leEiuni* +ac Ondeprtarea papil%amel%r se )ace c8irurgical rmAn cicatrici* Fi<ro(a(i,o9u, interdigita,. 'e caracteriEeaE prin apari$ia de pr%li)erri r%tunde7 l%caliEate pe pielea c8i&i$ei7 2ul2ii clcAiel%r &i dermul )urcu$ei 1@#3* $ar0oidoza. Este pr%dus de papil%ma(irusuri 2%(ine 1VPB>B7 VPB>@ &i VPB>!3* E(%lueaE ca % tum%are cutanat de natur )i2r%2lastic7 l%caliEat )rec(ent la ni(elul

mem2rel%r7 capului &i gAtului &i mai rar cu ePtindere On alte regiuni c%rp%rale* Nu pare s se transmit de la cai 2%lna(i la cai snt%&i prin c%ntact direct 1@@3* 'e p%t distinge # tipuri cliniceR @* ti!u) verucosR se caracteriEeaE prin )%rmarea de n%duli sau de plci <eratiniEate cu tendin$ de generaliEare &i cre&tere lentF !* ti!u) 1i$ro$)asticR e(%lueaE cu n%duli )ermi intradermici7 r%tun=i$i7 cu epidermul c%nser(at7 dar su2$iat7 cu cre&tere rapid &i tendin$ la ulcerareF B* ti!u) mi-tR preEint m%di)icrile descrise atAt la la tipul @ cAt &i la tipul !F C* ti!u) ocu)tR se mani)est prin Ongr%&ri ale pielii7 supra)e$ele a)ectate )iind Onc%n=urate de E%ne de al%pecieF #* ti!u) nodu)arR e(%lueaE prin c%nstituirea de n%duli su2cutana$i 1pielea este aparent n%rmal37 l%caliEa$i prep%nderent On regiunea peri%r2ital 1@@3*

2%(in3* Prin ePamen 8ist%pat%l%gic se p%ate preciEa tipul leEiunil%r*

Trata9ent
'e inter(ine c8irurgical7 di)eren$iat On )unc$ie de l%caliEarea &i ePtinderea papil%amel%r* 'e p%ate aplica &i (accin%terapia7 )%l%sind (accinuri preparate din triturate de papil%ame7 suspensia %2$inut )iind tratat cu eter 1@#3 sau de al$i agen$i inacti(an$i* 'timularea rspunsului imun mediat celular7 prin in=ectarea de su2stan$e cu r%l de imun%restaurat%ri7 determin gr2irea pr%cesului de (indecare* '>a c%nstatat regresia sarc%idel%r %culare dup in=ectarea de BC12acilul mic%2acterian Calmette>-uerin3 1@@3*

Co9<atere
Animalele 2%lna(e se iE%leaE &i se trateaE* 'e Om2unt$esc c%ndi$iile de igien7 se (%r utiliEa ustensile de pansa= indi(iduale 1p%t )i )%l%site la alte animale numai dup splare &i deEin)ec$ie3* 'e (a e(ita7 pe cAt este p%si2il7 pr%ducerea de leEiuni cutanate*

Diagno.ti0
'e sta2ile&te pe 2aEa aspectel%r clinice* Clari)icarea eti%l%gic se p%ate )ace numai prin ePamene de la2%rat%r 1(eEi papil%mat%Ea
D*B*

PAPILOMATO"A IEPURILOR
p%ate pr%duce leEiuni pr%li)erati(e &i la alte specii7 cum sunt 5=ac<ra22its &i 5sn%:s8%e ra22its 1!"3* Prin in)ec$ii ePperimentale s>a reu&it pr%ducerea de papil%ame 2enigne &i la iepurii d%mestici* +at%rit di)eren$el%r genetice Ontre iepurii sl2atici &i cei d%mestici7 leEiunile sunt strict nepr%ducti(e la cei d%mestici* Nn plus7 la ace&tia7 leEiunile sunt mult mai sla2 pr%gresi(e spre carcin%ame*

Papil%amele cutanate ale iepurelui &i di)eritele carcin%ame induse de papil%ma(irusuri se cun%sc de mult timp* Cele mai multe cercetri au (iEat inter(en$ia papil%ma(irusului 5c%tt%ntail ra22it 1PVCR3* '8%pe 1@IB@3 dem%nstreaE primul m%del al carcin%geneEei (irale la mami)ere7 prin %2ser(a$iile &i ePperien$ele e)ectuate pe iepuri 1!"3* Tum%rile descrise erau clasi)icate ca )i2r%ame &i au primit denumirea de 5'8%pe )i2r%mas 1!D3* Virusul )i2r%mului '8%pe nu se transmite la %m7 c8iar cAnd se mAnuiesc carcasele de iepuri 2%lna(i sau On urma c%nsumului 1!D3*

Etio(atogenez
PVCR induce pr%ducerea strict de leEiuni cutanate pe cap7 cea)7 spete7 a2d%men &i )a$a interi%r a c%apsel%r* Prin c%ntact direct se transmite papil%mat%Ea %ral 1la ni(elul un%r leEiuni er%Ei(e37 iar cea cutanat prin (ect%ri 8emat%)agi 1$An$ari7 pl%&ni$e &i cpu&e3 1!"7 !C3* Patru specii de $An$ari au )%st identi)icate ca transmi$t%areR Aedes aegEpti, A. triseriatus, Anop,eles =udrimaculatu &i Culex pipiens. +intre cpu&e inter(in mai ales cele din genul

R.(ndire geografi0
Papil%mat%Ea pr%dus de PVCR este endemic numai la iepurele c%tt%ntail 1c%tt%ntail ra22it3 din (estul mi=l%ciu al 'tatel%r ,nite7 c8iar dac gaEda recepti( este mult mai larg rspAndit* Virusul in)ecteaE On m%d natural iepurii sl2atici 1:ild c%tt%ntail ra22it37 Ons

5aemop,isalis 1!"3* 9An$arii ce s>au 8rnit pe $esuturi tum%rale7 au )%st capa2ili s transmit (irusul la iepurii suscepti2ili pAn la # sptmAni7 =ucAnd r%l de transmi$t%ri7 atAt 2i%l%gici cAt &i mecanici 1!C7 !D3* 'tructura gen%mului (iral a )%st sta2ilit de -iri &i c%l* 1#3* Nn cit%plasma celulel%r epidermice (irusul induce )%rmarea de incluEii mari7 %Pi)ile* PVCR are un tr%pism restric$i%nat la epiteliul cutanat al iepuril%r* La iepurele d%mestic7 papil%mat%Ea %ral este pr%dus de un (irus distinct de PVCR7 A+N>ul (iral p%ate )i detectat On $esuturi clinic n%rmale &i (irusul adp%stit p%ate )i e(iden$iat c8iar On a2sen$a %ricrui simpt%m clinic* La ast)el de animale p%t adesea s apar papil%ame mai tArEiu7 On timpul (ie$ii 1!B3* In)ec$ia necesit accesul direct al (irusului la celulele 2aEale ale epiteliului7 a&a cum se OntAmpl On rniri7 cAt &i la celule a)late On di(iEiune care sunt numer%ase On timpul pr%cesului de (indecare* Pr%gresia spre malignitate7 pr%2a2il7 necesit multiple e(enimente secundare care $in de (irus7 gaEd &i )act%ri ePterni &i care nu Ont%tdeauna p%t )i surprin&i 1H7 !B3* ,nele su2stan$e tum%rigene ca met?lc8%lant8rene cresc rata &i )rec(en$a cu care PVCR determin leEiuni ce pr%greseaE spre carcin%ame*

)%rmeaE mai )rec(ent pe cea)7 spete &i a2d%men 1!"3* Nn for9a ora, D<u0a,*C ce apare la iepurii de cas7 se c%nstat apari$ia un%r tum%ri mici pe gingii &i pe )a$ interi%ar a lim2ii7 cu e(%lu$ie 2enign7 )r tendin$ spre malignitate* 'unt mai sensi2ili iepurii tineri de !>@H luni &i pe )%nd de imun%supresie 1!#7 !D3* Tum%rile p%t persista timp de mai multe luni*

Diagno.ti0
'e sta2ile&te pe 2aEa aspectului clinic &i ePamenului 8ist%pat%l%gic7 )iind caracteristice leEiunile sc(am%ase On papil%mat%Ea cutanat &i incluEiile intranucleare 2aE%)ile On celulele epiteliale On papil%mat%Ea %ral 1!C7 !#7 !D3* 'ta2ilirea tipului de (irus se p%ate )ace prin ePamen (irus%l%gic*

Trata9ent
Nn )unc$ie de mrimea7 l%caliEarea &i ePtinderea papil%amel%r se p%ate inter(eni c8irurgical pentru Onlturarea l%r*

Profi,aBie &i 0o9<atere


In%cularea de %m%geniEate de papil%ame aut%l%age este aplicat cu succes On regresia papil%amel%r* Administrarea de retin%ide ar%matice in8i2 deE(%ltarea leEiunil%r* '>a dem%nstrat c7 la D"T din iepurii trata$i7 s>a c%nstatat % regresie c%mplet &i permanent a tum%ril%r* O terapie )%t%dinamic )%l%sind deri(ate 8emat%p%r)irinice 18emat%p%rp8?rin deri(atine3 s>a utiliEat mai recent On tratarea tum%ril%r* Aceste su2stan$e sunt pre)eren$ial re$inute de papil%ame7 c%mparati( cu $esuturile n%rmale &i sunt t%Pice pentru celule cAnd sunt acti(ate prin lumin* EPpunerea la lumin al2 c%nduce la regresia papil%amel%r &i lipsa cre&terii acest%ra pentru cel pu$in @H luni 1!B3* Nn e)ecti(ele c%ntaminate se (%r e)ectua deEin)ec$ii &i deEinsec$ii rigur%ase*

Ta<,ou, 0,ini0
'e descrie % )%rm de papil%mat%E cutanat7 OntAlnit la iepurele sl2atic 1c%tt%ntail3 &i % )%rm %ral la iepurele d%mestic* Tum%rile p%t e(%lua 2enign sau malign7 au caracter ne%plaEic pr%gresi(7 iar dup un timp p%t s regreseEe 1G7 @D7 !C7 !#3* Nn for9a 0utanat se c%nstat )%rmarea de papil%ame multiple7 gri sau negre7 de aspectul un%r mase <eratiniEate* Au mrimea de "7# cm>@ cm diametru &i p%t a=unge la mai mul$i centimetri On Onl$ime7 reEultAnd c%rnuri cutanate* Carcin%amele au aspect crestat7 )ung%id7 cu supra)a$a adesea er%dat* Papil%amele se

D*C* PAPILOMATO"A

CANIN4

B%ala este pr%dus de un (irus speci)ic 1Canine oral papillomavirus3 1@G3 &i e(%lueaE su2 patru )%rme cliniceR For9a <u0a,. 'e OntAlne&te la cAinii su2 (Arsta de ! ani &i se mani)est prin apari$ia de papil%ame pe marginea 2uEel%r sau On ca(itatea 2ucal7 pe muc%asele lingual7 gingi(al7 palatin7 )aringian &i laringian* Ini$ial7 leEiunile sunt netede7 al2ici%ase7 u&%r pr%eminente7 dar On timp supra)a$a de(ine aspr cu aspect c%n%pidi)%rm* Numrul &i dimensiunile papil%amel%r sunt (aria2ile* Nn general7 au tendin$ de cre&tere On decurs de C>D sptmAni* CAnd papil%amele sunt numer%ase7 animalele 2%lna(e re)uE 8rana7 preEint sali(a$ie7 sl2esc &i p%t preEenta alte mani)estri secundare7 On )unc$ie de l%caliEarea &i ePtinderea leEiunil%r 1B3* For9a o0u,ar. Apare la cAinii Ontre D sptmAni &i C ani7 papil%amele )iind l%caliEate d%minant pe marginea ple%apel%r7 pe c%n=uncti( sau c%rnee7 %2i&nuit unilateral* Nn )unc$ie de mrimea l%r determin tul2urri de (edere* 'e p%t pr%duce c%mplica$ii secundare cu di)erite 2acterii* For9a 0utanat. 'e OntAlne&te la cAinii (Arstnici7 mai ales din rasele C%c<er spani%l &i Xerr? 2lue terrier* B%ala se caracteriEeaE prin apari$ia pe pielea )e$ei7 gAtului7 mem2rel%r

p%steri%are7 c%Eii7 a un%r )%rma$iuni s%litare sau multiple7 al2ici%ase sau cenu&ii cu dimensiuni de "7# cm7 <eratiniEate 1!@3* For9a genita,. 'e caracteriEeaE prin apari$ia de )%rma$iuni papil%mat%ase pe tegumentul penisului7 ctre 2aEa acestuia7 a(And aspectul un%r (egeta$ii mici7 r%&ii7 m%i7 pediculate sau sesile7 )rec(ent sAngerAnde* CAinii 2%lna(i preEint % secre$ie muc%purulent sau sang(in%lent care se scurge permanent din )ur%u* +in cauEa irita$iei c%ntinue7 animalul are prurit &i se linge insistent* Prin tragerea penisului din )ur%u7 papil%amele se e(iden$iaE cu u&urin$* B%ala se transmite &i la )emele On timpul Omperec8erii 1B7 !!3*

Diagno.ti0
'e sta2ile&te prin ePamen clinic7 iar natura leEiunil%r7 prin ePamen 8ist%pat%l%gic*

Trata9ent
Nn )unc$ie de l%caliEarea papil%amel%r7 se pr%cedeaE la ePtirparea l%r c8irurgical &i cauteriEarea plgil%r cu aE%tat de argint7 acid aE%tic sau 8idrat de s%diu* 'e (a institui un tratament igienic%>dietetic7 iar pentru pre(enirea c%mplica$iil%r se (%r utiliEa anti2i%tice 1B7 !!3*

D*#* PAPILOMATO"ELE

ALTOR $PECII

La cprioare. B%ala este pr%dus de D tipuri de (irus 1grupa IV3 &i se c%nstat )i2r%papil%ame7 papil%ame &i )i2r%ame* Virusurile men$i%nate induc primar un )i2r%m cu 8iperplaEie minim a epiteliului cutanat 1!B3* La ovine. B%ala este pr%dus de (irusul speci)ic7 tipurile @ &i ! &i se mani)est prin apari$ia de papil%ame cu aspect de mase c%n%pidi)%rme7 relati( aplatiEate7 l%caliEate pe pielea capului7 a laturil%r c%rpului sau a mamelei &i mamel%anel%r* LeEiunile sunt mai 2ine ePprimate la capr 1!@3* La psri. B%ala este pr%dus de d%u tipuri de (irus7 care pr%duc papil%ame la mai multe specii de psri* La papagali &i canari7

papil%amele sunt l%caliEate On regiunea capului7 pielea palpe2ral7 c%misurile ci%cului7 On =urul u(erturil%r naEaleF la sticle$i7 cinteEe &i unele psri de ap7 papil%amele sunt pred%minant l%caliEate pe pielea pici%arel%r 1!@3* La &oareci. 'e descrie a&a numitul (a(i,o9 0utanat a, &oare0i,or 7 caracteriEat prin apari$ia On straturile cutanate de la ni(elul ePtremit$il%r7 c%Eii &i mai pu$in On alte E%ne7 a un%r )%rma$iuni papili)ere ce se (indec sp%ntan* 'unt recepti(i &%arecii indi)erent de ras &i (Arst* Tum%rile au ini$ial aspectul un%r papule in)iltrati(e edemat%ase7 cu % u&%ar depresiune central* +up !>B Eile Oncep pr%cesele de c%rni)icare a straturil%r super)iciale pAn On @C>@D

Eile7 dup care crusta se elimin7 lsAnd % E%n denudat care se (indec On B">B# Eile* 0%rma$iunile apar ca pr%li)erri neregulate7 papili)%rme7 nedurer%ase7 interesAnd une%ri &i straturile mai pr%)unde* Ele au dimensiuni (aria2ile7 de pAn la cA$i(a milimetri diametru 1@C3* 6ist%pat%l%gic7 se c%nstat preEen$a7 On celulele epidermice7 a un%r incluEii p%lim%r)e intracit%plasmatice7 de mrimi aprecia2ile* Ele se e(iden$iaE numai pAn la @C Eile de la de2utul 2%lii* Nn $esuturile su2cutanate apar numer%ase )i2r%2laste7 8isti%cite7 p%lim%r)%nucleare &i rare plasm%cite* La peri)eria papil%mului se c%nstat % (asculariEa$ie intens 1@C3* La elefant* '>au descris leEiuni papil%mat%ase cutanate la ele)an$ii capti(i 1African elep,antus3* LeEiunile au aspectul un%r )%rma$iuni n%dulare7 care p%t s pr%greseEe On largi )i2r%ame n%dulare sau s regreseEe* 6ist%l%gic7 On stadiile timpurii de deE(%ltare a tum%ril%r papil%mat%ase7 s>a e(iden$iat 8iperplaEia &i 8ipertr%)ia celulel%r epiteliale7 acestea c%n$inAnd incluEii intranucleare am)%terice* Nn leEiunile mai (ec8i s>au %2ser(at )i2r%2la&ti7 c%lagen7 in)iltrat in)lamat%r celular miPt7 )r a se mai e(iden$ia incluEii* La ePamenul electr%n%micr%sc%pic s>au e(iden$iat particule (irale7 cu dimensiuni de I#>@"B nm* La testul per%PidaE>antiper%PidaE nu s>au detectat
Bibliografie

antigene speci)ice papil%ma(irusuril%r 1D3* P%lipi au )%st e(iden$ia$i &i On tractusul ur%genital 1@"3* La broa&tele $estoase* Nm2%ln(iri au )%st semnalate la $est%asele 2%li(iene7 )r a se cun%a&te calea de transmitere* Papil%amele sunt )rec(ente la ni(elul capului7 iar la ni(elul plastr%nului se mani)est prin leEiuni ulcerati(e* 6ist%pat%l%gic7 pe 2i%preparate din piele se c%nstat 8iperacant%E7 iar prin micr%sc%pia electr%nic s>au e(iden$iat particule (irale On structuri paracristaline7 cu diametru de C! nm 1I3* La &oprle. Au )%st descrise papil%ame la gu&ter 1/acerta viridis37 transmiterea )cAndu>se prin mu&cturi On regiunea capului &i a c%Eii7 On c%ntePtul c%mp%rtamentului prenup$ial* 0%arte rar se c%nstat apari$ia de papil%ame On alte regiuni c%rp%rale* Aspectul tum%ril%r este dens7 au cul%are cenu&ie Onc8is spre negru7 au dimensiuni (aria2ile7 de la ! la !" mm diametru* 6ist%pat%l%gic se %2ser( 8ipertr%)ia nucleului cu 8ipercr%mat%E peri)eric &i incluEii intranucleare On celule epidermice 1I3* La alte specii. Papil%ame au mai )%st descrise la elani 1(irusul papil%mat%Eei elanil%r37 8amsteri 1(irusul papil%mat%Eei 8amsteril%r37 &%2%lani 1(irusul papil%mat%Eei multimamate37 )%ci 1(irusul papil%mat%Eei )%cil%r37 cimpanEei 1(irusul @ al cimpanEeil%r37 &i la maimu$ele 2,esus 1(irusul papil%mat%Eei 2,esus3*

1.Berrier, ). *. ,2222/, VeterinarianHs Corner, 2, ,4/11.!urp%', B. A., 0i==s, 8. "., Ior6ine , !. ,1---/,2.CaFal, ;. ,1--2/, (ratat de virusolo$ie 4edical7,Veterinar' Virolo$', 3rd ed., Acade4ic "ress, Ganvol. I, 8d. !edical7, Bucureti+ie$o, London, Boston, ;e# Jor , G'dne', (o 'o,3.Carna>iu, 8., +a=iFa, 0%., Gtoenescu, +. ,1-.2/,(oronto"atolo$ie canin7, 8d. Ceres, Bucureti12.!ate, ;., Ba=a, A. I., *7puntean, 0%. ,1--1/, Lucr.4.84%4ad, A.E., Lev ut, !., Lev utova, !.,Con$. VIIClea de !ed. Vet., VoineasaCV5lcea, 22*evaFovK, V., EndreF a, *., BeniLe , Z. ,1--1/,13.!orter, *. L., Iorst4an, L. ,1--2/, ?###.a$co4A.Acta Vet. Brno, DD, 243purdue.8du@A$Co4@"u=s@VJ@VJC3..%t4l3.0iri, 8. i col. ,1-.3/, 0eno4ic structure of t%e14.Ene>, 8. ,1-.3/, Virusuri i viro6e ani4ale, vol. II,cottontail ra==it ,G%ope/ papillo4avirus , "roc. ;atl.8d. +acia CluFC ;apocaAcad. Gci., MGA13."erianu, (. ,1--1/, Bolile infec>ioase ale

&(.

&1. &&. &$.

0r+nton, R. S. 1!%!<!(#, Diseases in +aborator, Rabbits L #apillomatosis7 in #atholog, of +aborator, Animals, http1PP n+t7+t. Du6tl. +duP 6p+ci+6Pra55it6Pra55it6.tIt .a6iu, C. 1!!%#, Viro&e la animale, Ca6a d+ Editur 9o/ia, CluC<Napoca .ldu$iu, @. 1!""#, #atologia chirurgical a animalelor domestice, 7ol. >>, Ed. Acad+mi+i RomBn+, Bucur+&ti W+56t+r, ,. R., ,rano)), A. 1!!2#, 0nc,clopedia of Virolog,, 7ol. & &i $, Acad+mic 3r+66 Ltd., :SA

&2. &'. &". &;. &%.

Wil5+r, Lynn+. 1!!!#, #apillomatosis 8 in #atholog, of rabbit, 9+part. .+t. 3athol., Wa6hinton 9.C. OOO &((&#, #apilomatosis, http1PPdu/+.u6a6/.ca Pmi6raP7irolo-y6tud&((&Pra55it6Ppapillomato6i6.htm OOO 1!!!#, Rabbit <ibromatosis, 9+partam+nt o) Natural 0+6ourc+6 P DDD. michi-an.-o7 Pdnr P@ OOO 1!!%#, #re enting Animal 'arts, >ndiana Stat Board 4+alth< 0+ch Bull+tin RC2<11.!%, DDD.6t at+.in.u6P5oah OOO &((&#, Simplified ncbi ta(onom, for iruses, http1PP -)c.nauta.itP mmP phy6io7iru6+6taIonomy.html

Ca(. 2

Bo,i (rodu.e de -iru.uri din fa9. Par-o-iridae


M. R9nean$uC V. $e0a&iuC N. P.trna0C R. Moga Mnzat

enera,it$i (ri-ind (ar-o-iride,e &i (ar-o-iroze,e


R. Moga Mnzat Fam. #arvoviridae cuprinde un grup de virusuri de dimensiuni foarte mici #parvo ! lat W mic&, neanvelopate, care au genomul alctuit din A$% monocatenar linear, de ),( Jb. 0orma virionilor este sferic, cu simetrie icosaedric, avnd diametrul de () nm. Capsida este constituit din dou proteine ma'ore: GP(, cu masa molecular de 1) &i GP", cu masa molecular de 8+ , la care se adaug, n ca-ul virionului complet, o a treia protein, numit GP7. Att in vitro, ct &i in vivo, replicarea &i asamblarea virusurilor se produce n nucleul celulelor infectate. Parvovirusurile se caracteri-ea- printr!o re-isten$ relativ mare, fa$ de ma'oritatea agen$ilor fi-ici &i c,imici &i printr!o bun conservabilitate n mediul ambiant. Girusurile din fam. #arvoviridae afectea- un spectru relativ restrns de specii de animale receptive, dintre care unele produc boli primare, bine definite nosologic, iar altele au fost i-olate de la diverse specii de animale &i om, fr a se cunoa&te prea bine, deocamdat, care sunt implica$iile lor patologice. Pe ba-a compo-i$iei lor c,imice, a structurii antigenice &i a patogenit$ii, virusurile din fam. #arvoviridae au fost clasificate n dou su$1ami)ii: #arvovirinae, cu ) genuri &i Densovirinae, cu + genuri. $intre acestea, pentru patologia veterinar sunt importante virusurile cuprinse n subfam. Parvovirinae #tabelul "&. Dabelul " C,a.ifi0area &i i9(,i0a$ii,e (ato,ogi0e a,e -iru.uri,or din fa9. #arvoviridae M .u<fa9. #arvovirinaeC (atogene (entru ani9a,e
enu, Par(%(irus $(e0ia >ti(u, de -iru. Canine minute virus #Girusul parvo canin "& Canine parvovirus #Girusul parvo canin (& 0eline panleucopenia virus 0eline parvovirus C,icCen parvovirus Porcine parvovirus @inC enteritis virus /apine parvovirus 2acoon parvovirus Jil,am rat virus 2D parvovirus Dumor virus V @ice minute virus B"6 virus Avian adeno!associated virus Bovine adeno! associated virus Canine adeno! associated virus <=uine adeno! associated virus >vine adeno! associated virus Aoose parvovirus @uscovE ducC parvovirus Aleutian minC disease virus #A@$G& Bovine parvovirus #BPG& Ani9a,e re0e(ti-e canide canide )eline )eline psri p%rcine nurci iepuri rat%ni &%2%lani &%areci %m psri 2%(ine canide ec(ine %(ine gA&te ra$ele m%scate nurci 2%(ine Entit$i no.o,ogi0e D<o,i* in)ec$ii respirat%rii &i a(%rturi !arvoviroza canin 8gastroenterita vira) a cine)ui3 !an)euco!enia in1ec$ioas a 1e)ine)or sindromu) SMEDI enterita virotic a nurci)or

Er?t8r%(irus +epend%(irus

AM+V> li<e (iruses BPV> li<e (iruses

$oa)a Derzs, $oa)a Derzs, !)asmocitoza nurci)or .au $oa)a a)eutin

13

Boli virotice i prionice ale


G*@* INFEC9IILE

CU PARVOVIRU$URI LA C!INI
M. Rmnean$u

CAinii se p%t in)ecta cu d%u par(%(irusuri di)erite7 distincte din punct de (edere antigenic 1(ar-o-iru.u, 0anin de ti( ) &i (ar-o-iru.u, 0anin de ti( +37 Ons On pat%l%gia in)ec$i%as canin7 entitatea m%r2id cun%scut &i descris su2 denumirea de (ar-o-iroz 0anin este pr%dus numai de par(%(irusul canin tipul ! 1canine parvovirus tEpe ( M CPV>!3* O peri%ad lung de timp s>a c%nsiderat c r%lul par(%(irusului canin de tip @ 1CPV>@3 On
G*@*@* INFEC9IA

pr%ducerea unei 2%li in)ec$i%ase la cAini este minim7 acesta generAnd On urma in)ec$iei d%ar un rspuns imun din partea %rganismel%r in)ectate sau7 e(entual7 un simpt%m diareic de intensitate redus7 )r imp%rtan$ de%se2it On pat%l%gia in)ec$i%as a acestei specii* Cercetri recente au dem%nstrat Ons )aptul c CPV>@ are un r%l 2ine de)init On pat%l%gia in)ec$i%as canin7 inducAnd une%ri simpt%me de%se2it de gra(e7 adese%ri m%rtale7 la c$eii )%arte tineri*

CU PARVOVIRU$UL CANIN DE TIP ) DCPV=)* Ontre #7# &i D7!* MVC nu preEint pr%priet$i aglutinante asupra eritr%citel%r de c%2ai7 %m 1grupa "37 cAine7 gAsc7 &%2%lan7 %aie7 (i$el sau p%rc 1!"7 !B3* Reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii e)ectuat ca reac$ie de identitate a dem%nstrat c nu ePist Onrudiri antigenice strAnse Ontre MVC &i numer%ase alte par(%(irusuri studiate* Mai mult7 te8nicile m%derne de in(estigare On care au )%st utiliEate di)erite enEime de restric$ie ale A+N> ului7 au dem%nstrat c MVC &i CPV>! sunt (irusuri distincte7 t%tal di)erite antigenic 1!B3* Nn sc8im2 Carmic8ael 1!@37 Ontr>un studiu e)ectuat recent7 su2liniaE c analiEa sec(en$el%r nucle%tidice ale di)eritel%r par(%(irusuri a pus On e(iden$ % rela$ie genetic strAns Ontre CPV>@ &i par(%(irusul 2%(in 1BPV3*

In)ec$ia generat de par(%(irusul canin de tip @ este speci)ic cAinil%r* E(%luAnd de regul asimpt%matic la animalele adulte7 se p%ate mani)esta clinic la c$eii )%arte tineri7 On prima lun de (ia$7 prin )en%mene diareice de intensitate m%derat sau simpt%me respirat%rii gra(e7 urmate de m%arte*

Etio,ogie
CPV>@ a )%st iE%lat pentru prima dat On anul @IDG din )ecalele un%r cAini snt%&i clinic* Particulele (irale au )%st iE%late pe % linie celular c%ntinu de %rigine canin 1Oalter 2eed Canine Cell /ine > LRCC3 deri(at dintr>un c8ist su2derm%id al unui cAine iradiat* ,na dintre tulpinile ast)el iE%late 1tulpina !QDD3 a )%st desemnat ca tulpin de re)erin$7 )iind denumit minute virus of canines 1MVC3* Antigenitate. MVC este distinct din punct de (edere antigenic )a$ de par(%(irusul )elin7 par(%(irusul canin de tip !7 par(%(irusurile &%2%lanil%r tulpinile 6@ &i R@7 precum &i )a$ de minute (irus %) mice 1@@D3* In%culat &%2%lanil%r sau &%arecil%r7 nu pr%duce nici % mani)estare clinic* MVC induce e)ect cit%patic d%ar la ni(elul liniei celulare LRC7 Oncercrile de culti(are ale (irusului pe alte linii celulare ne)iind )inaliEate prin reEultate c%respunEt%are 1@7 B3* MVC pr%duce aglutinarea eritr%citel%r de maimu$ 2,esus &i de maimu$ a)rican (erde7 On c%ndi$ii restricti(e de p6 &i temperatur* 6emaglutinarea apare numai la temperaturi On =urul (al%rii de #eC &i la un p6 %ptim7 cuprins

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
+i)erite cercetri epidemi%l%gice au dem%nstrat cu certitudine c cea mai recepti( specie la in)ec$ia cu CPV>@ este cAinele d%mestic7 Ons nu este ePclus ca &i alte Canidae s )ie recepti(e 1CB3* Anteri%r anului @IH#7 CPV>@ a )%st c%nsiderat t%tal apat%gen pentru cAine Ons cercetrile e)ectuate On ultimul deceniu au impus % %arecare rec%nsiderare a acest%r preri 1CB7 CD3* 'tudiile ser%l%gice e)ectuate On acest sc%p au dem%nstrat larga rspAndire a CPV>@ On p%pula$ia canin7 Ons apari$ia simpt%mel%r a putut )i pus On e(iden$ numai la c$eii )%arte tineri7 a(And (Arsta mai mic de B sptmAni*

6as8im%t% &i c%l* 1CD3 realiEAnd un screening ser%l%gic prin reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii pe un numr de !#D de seruri de cAine c%lectate On Vap%nia7 a dem%nstrat preEen$a antic%rpil%r anti CPV>@7 a(And titruri mai mari de @JC"7 la @#7CT din serurile in(estigate* Aut%rii su2liniaE )aptul c7 preEen$a CPV>@ On p%pula$ia de cAini a Vap%niei este relati( recent7 studii ser%l%gice retr%specti(e e)ectuate pe seruri c%lectate anteri%r anului @II" in)irmAnd preEen$a (irusului On e)ecti(ele de cAini din Vap%nia* Cu t%ate acestea7 se pare c CPV>@ a )%st preEent On p%pula$ia canin a gl%2ului cu )%arte mult timp On urm7 antic%rpi anti CPV>@ )iind depista$i7 prin studii de ser%l%gie retr%specti(7 On seruri de cAine c%lectate On alte terit%rii ale Terrei7 Onc din anul @I#D 1!@3* ,n alt studiu ser%l%gic7 realiEat dup anul @II"7 e)ectuat prin utiliEarea reac$iei de in8i2are a 8emaglutinrii pe seruri de cAine rec%ltate On 'tatele ,nite ale Americii7 a dem%nstrat c pre(alen$a in)ec$iei cu CPV>@ a )%st )%arte ridicat7 apr%Pimati( #"T din serurile testate preEentAnd un titru ridicat al antic%rpil%r anti CPV>@ 1!B3* Acelea&i reEultate au )%st %2$inute On caEul seruril%r de cAine rec%ltate On Vap%nia &i El(e$ia 1!@3*

materialiEat Ons prin apari$ia pneum%niei &i mi%carditei 1CB3*

enteritei7

Ta<,ou, 0,ini0
Este relati( di)icil descrierea unei simpt%mat%l%gii care s de)ineasc m%dul de mani)estare a in)ec$iei* Este Ons cert )aptul c CPV>@ p%ate )i iE%lat atAt de la c$ei cu simpt%me de diaree7 cAt &i din )ecalele un%r c$ei snt%&i* +ac in)ec$ia este urmat de ePprimare clinic7 aceasta este e(ident d%ar la c$eii a(And (Arste cuprinse Ontre # &i !@ de Eile* 'impt%mele cel mai )rec(ent OntAlnite suntR diareea7 (%ma &i dispneea* Au )%st descrise situa$ii On care s>a semnalat m%artea su2it a c$eil%r* Nn numer%ase caEuri simpt%mele au % intensitate m%derat &i sunt necaracteristice7 unii dintre c$ei murind On decurs de cAte(a Eile7 dup % alterare c%ntinu a strii generale 1CB7 C#3* +ac in)ec$ia se realiEeaE la )emele gestante7 (irusul p%ate tra(ersa 2ariera placentar pr%ducAnd a(%rturi sau m%rtalitate em2ri%nar 1CB3* Tru?en &i c%l* 1@@H3 au dem%nstrat implicarea CPV>@ On caEul unui a(%rt la % c$ea din rasa ;%r<s8ire terrier7 (irusul )iind pus On e(iden$ prin reac$ia de imun%)lu%rescen$ On $esuturile )etale ale a(%rt%nil%r* C$eaua preEenta un titru )%arte ridicat al antic%rpil%r serici anti CPV>@7 la C sptmAni dup a(%rt* Carmic8ael &i c%l* 1!!3 au dem%nstrat 1On urma realiErii un%r in)ec$ii ePperimentale la c$ele gestante prin in%cularea (irusului direct On sacul amni%tic al )etu&il%r3 )aptul c CPV>@ se l%caliEeaE cu predilec$ie On $esutul pulm%nar )etal &i (il%Eit$ile intestinului su2$ire ale )etu&il%r7 ne)iind decela2il On $esutul uterin al )emelel%r gestante supuse in)ec$iei ePperimentale*

Patogenez
EPisten$a un%r di)eren$e pri(ind (irulen$a di)eritel%r tulpini de CPV>@7 de&i 2nuit de mul$i cercett%ri7 este pAn On preEent incert* Virusul a putut )i identi)icat On )ecalele un%r c$ei care mani)estau un sindr%m diareic de intensitate m%derat 1CB3* La C>D Eile dup in)ec$ia realiEat pe cale %ral7 CPV>@ p%ate )i identi)icat On intestinul su2$ire7 splin7 lim)%n%duri meEenterice &i timus7 determinAnd alterri 8ist%l%gice ale $esuturil%r lim)%ide7 )%arte asemnt%are cu cele induse de CPV>!7 Ons mai pu$in se(ere 1CB3* '>a c%nstatat7 de asemenea7 c CPV>@ p%ate tra(ersa placenta pr%ducAnd m%artea )etu&il%r sau mal)%rma$ii la n%u>nscu$i 1CB3* ,n studiu clinic a dem%nstrat c in)ec$ia ePperimental pe cale %r%>naEal a un%r c$ei 'P0 n%u>nscu$i7 cu tulpini CPV>@ iE%late de la c$ei m%r$i7 On urma unui epis%d gra( de diaree7 s>a s%ldat d%ar cu apari$ia un%r simpt%me respirat%rii de intensitate redus* In)ec$ia natural pr%dus la c$ei tineri s>a

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
La c$eii sugari se p%ate c%nstataR edemul sau atr%)ia timusului7 mrirea On (%lum a lim)%n%duril%r7 c%n$inut intestinal )luid sau preEen$a pe supra)a$a mi%cardului a un%r arii desc8ise la cul%are7 cu aspect degenerati(* M%di)icrile 8ist%l%gice p%t pune On e(iden$ preEen$a un%r incluEii intranucleare On celulele epiteliale ale (il%Eit$il%r muc%asei du%denului &i =e=unului* IncluEiile sunt de tip e%Ein%)ilic7 de dimensiuni mari7 On anumite situa$ii atingAnd c8iar dimensiunea nucleului* +e asemenea7 p%t )i

preEenteR 8iperplaEia epiteliului criptel%r intestinale sau necr%Ea acestuia precum &i necr%Ee ale celulel%r lim)%ide ale plcil%r Pe?er &i timusului* Caracterul leEiunil%r este )%arte asemnt%r cel%r determinate de ac$iunea CPV>!* 6ist%pat%l%gic7 se mai p%t c%nstataR leEiuni de 2r%n&it7 pneum%nie intersti$ial &i lim)adenit7 epiteliile 2r%n8ial7 2r%n8i%lar &i al(e%lar )iind cele mai ePpuse ac$iunii replicati(e a (irusului 1!B3*

Diagno.ti0
'impt%mele clinice7 c8iar &i atunci cAnd sunt e(idente7 c%nduc greu la emiterea suspiciunii de 2%al* PreEen$a in)ec$iei cu CPV>@ p%ate )i luat On c%nsiderare On situa$ia On care7 la c$eii )%arte tineri7 su2 (Arsta de H sptmAni7 este sesiEat % diaree de intensitate medie as%ciat cu simpt%me de tip respirat%r7 &i mai ales atunci cAnd ePamenele ser%l%gice in)irm preEen$a in)ec$iei cu CPV>! la su2iec$ii 2%lna(i* +e asemenea7 se impune e(aluarea implicrii CPV>@ On epis%adele de a(%rturi la c$ele sau On situa$ia On care se %2ser( mal)%rma$ii sau m%r$i su2ite la n%u>nscu$i* Pentru c%n)irmarea diagn%sticului se p%ate recurge la micr%sc%pia

electr%nic pe pr%2e de )ecale suspecte sau la reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii pe pr%2e de suspensii de )ecale7 )%l%sind un ser speci)ic cu titru ridicat al antic%rpil%r anti CPV>@* Cu reEultate )%arte 2une mai p%t )i utiliEate te8nicile de imun%)lu%rescen$ &i PCR* Pentru determinarea ni(elului antic%rpil%r serici se p%ate recurge la reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii sau la testul de ser%neutraliEare (iral7 cu speci)icarea c acesta din urm c%mp%rt anumite di)icult$i te8nice7 de%arece CPV>@ nu p%ate )i culti(at decAt pe linia celular LRC 1CB3*

Trata9entC (rofi,aBie &i 0o9<atere


Tratamentul este simpt%matic7 de )%arte multe %ri Ons )r e)ect7 dat%rit e(%lu$iei rapide a 2%lii* Pr%centul de m%rtalitate p%ate )i redus prin asigurarea unei temperaturi %ptime On adp%sturile c$eil%r sugari7 as%ciat cu un pr%gram de nutri$ie &i 8idratare c%respunEt%are* PAn On preEent nu a )%st ela2%rat % strategie de imun%pr%)ilaPie speci)ic7 ne)iind Onc pr%dus &i c%mercialiEat nici un (accin Omp%tri(a acestei a)ec$iuni*

G*@* !* PARVOVIRO"A CANIN4 #Canine Parvovirus $isease M engl*&

M%mentul ePact al apari$iei par(%(ir%Eei canine pe gl%2 a c%nstituit &i c%nstituie Onc un su2iect intens deE2tut de numer%&i cercett%ri7 prerile )iind &i On acest m%ment Ompr$ite &i de multe %ri c%ntradict%rii* Primele relatri pri(ind apari$ia unei 2%li diareice cu e(%lu$ie )%arte gra(7 la cAini7 au )%st )cute la s)Ar&itul deceniului &apte din sec%lul trecut* Ast)el7 On luna )e2ruarie a anului @IGH7 medicii (eterinari &i cercett%rii de la 5C%rnell Researc8 La2%rat%r? )%r +iseases %) +%gs 7 ',A7 semnaleaE apari$ia un%r epis%ade de 2%al )r precedent7 cu % de%se2it tendin$ de di)uEare7 mani)estate clinic prin )en%mene de (%m c%nstant urmate de % diaree 8em%ragic7 )%arte se(er* Nn lunile urmt%are misteri%asa 2%al diareic a )%st semnalat &i On numer%ase canise7 de pe Ontreg terit%riul 'tatel%r ,nite* La scurt timp dup aceste epis%ade7 On luna august a aceluia&i an7 un n%u (al de Om2%ln(iri )cea ra(agii On p%pula$ia de cAini tineri din unele state din (estul '*,*A* N%ile )%care de 2%al se caracteriEau prin )aptul c preau mult mai se(ere7 m%r2iditatea semnalat a=ungAnd c8iar pAn la @""T7 iar pr%centul de m%rtalitate dep&ea cu mult pr%centul semnalat On )%carele anteri%are* Aceste )en%mene au )%st OntAlnite la c$eii On (Arst de pAn la # luni7 dar un anumit pr%cent de m%rtalitate a )%st semnalat &i la animalele de (Arst mai mare7 care au c%ntactat 2%ala*

I.tori0C r.(ndire &i i9(ortan$

Nn acela&i an7 @IGH7 numer%ase alte )%care de 2%al au )%st semnalate On statul TePas7 unde cercett%rii au pus On e(iden$ On )ecalele diareice ale cAinil%r 2%lna(i7 un (irus de dimensiuni )%arte mici7 a(And t%ate caracterele unui par(%(irus* Prerea acceptat astEi de ctre numer%&i cercett%ri este c epis%dul august @IGH On 'tatele ,nite ale Americii7 a marcat m%mentul apari$iei unei n%i 2%li in)ect%c%ntagi%ase7 care ulteri%r s>a d%(edit a )i una dintre cele mai pericul%ase 2%li ale cAinil%r* Par(%(ir%Ea canin a(ea s de(in On scurt timp % 2%al cu e(%lu$ie pandemic7 )iind semnalat On anul @IH" pe t%ate c%ntinentele Terrei* EPist Ons &i preri care sus$in c 2%ala a aprut pentru prima %ar On Eur%pa7 aceast a)irma$ie 2aEAndu>se pe %2ser(a$iile de ser%l%gie retr%specti( care au dem%nstrat ePisten$a antic%rpil%r antiCPV>! la un anumit numr de seruri de cAine7 prele(ate Onc din anul @IGD7 On Belgia* Antic%rpi anti> par(%(irali au )%st pu&i On e(iden$ &i On serurile un%r cAini7 c%lectate On anul @IGG7 On Olanda 1IC3* Acela&i gen de %2ser(a$ii a )%st )cut &i On 0ran$a7 punAndu>se On e(iden$ antic%rpi anti CPV>! On serurile testate7 OncepAnd cu cele prele(ate On anul @IGG 1IC3* 'e pare c7 de )apt7 2%ala a )%st semnalat &i recun%scut ca % n%u entitate m%r2id la cAinii a(And (Arsta cuprins Ontre C &i H sptmAni7 apr%ape c%nc%mitent On hueensland 1Australia37 Marea Britanie7 Canada &i 'tatele ,nite7 On cursul anului @IGH* Acest lucru sugereaE c7 pr%2a2il7 (irusul era

preEent On p%pula$ia de cAini de pe di)erite c%ntinente Onc dinaintea anului @IGH* Alt)el7 este imp%si2il de ePplicat m%dul On care acesta a )%st iE%lat apr%ape c%nc%mitent pe cele trei c%ntinente a)late la mare deprtare unul )a$ de cellalt7 On decursul aceluia&i an7 al primei semnalri* Nn preEent7 2%ala este semnalat pe t%ate c%ntinentele pr%ducAnd pierderi Onsemnate prin pr%centul ridicat de m%rtalitate pe care Ol induce la c$eii tineri nepr%te=a$i imun%l%gic7 a(And (Arste cuprinse Ontre ! &i C luni*

Etio,ogie
B%ala este pr%dus de (ar-o-iru.u, 0anin de ti( + DCPV=+** M%dul On care s>a )%rmat acest n%u tip de (irus nu este Onc pe deplin elucidat7 una dintre ip%teEe sugerAnd c la %riginea sa ar putea sta (irusul panleuc%peniei )eline 10eline PanleuCopenia Girus!0PV3 sau un alt par(%(irus strAns Onrudit antigenic cu acesta 1@@G3* Prin cercetri de genetic (iral s>a dem%nstrat c tulpinile CPV>! &i 0PV di)er Ontre ele Ontr>un pr%cent mai mic de !T7 On ceea ce pri(e&te structura AN+>ului capsidal7 ele )iind )%arte asemnt%are din punct de (edere antigenic 1DD3* Cele d%u tulpini p%t )i di)eren$iate u&%r cu a=ut%rul te8nicii antic%rpil%r m%n%cl%nali 1@@G3* ,na dintre ultimele ip%teEe pri(ind geneEa CPV>! sus$ine c la 2aEa %riginii (irusului se a)l un (irus ancestral7 )%arte asemnt%r (irusului panleuc%peniei )eline7 care % lung peri%ad de timp a )%st men$inut &i pr%pagat de ctre un %rganism reEer(%r repreEentat pr%2a2il de un carni(%r sl2atic7 de la care 2%ala s>a transmis ulteri%r On p%pula$ia de cAini a Terrei 1@@I3* CPV>! se preEint su2 )%rma un%r particule s)erice cu un diametru de apr%Pimati( !" nm7 )iind lipsit de On(eli& pericapsidal* Nucle%capsida este alctuit din B! de caps%mere7 aran=ate On simetrie ic%saedric 1!B7 @@D3* Virusul preEint pr%priet$i 8emaglutinante asupra eritr%citel%r de p%rc7 pisic &i maimu$ 2,esus, aglutinarea pr%ducAndu>se la un p6 cuprins Ontre limite destul de largi 1D7" M H7"37 la % temperatur de C_C* Au )%st identi)icate &i unele tulpini lipsite de pr%priet$i 8emaglutinante 1!B3* ReEisten$a CPV>! la ac$iunea )act%ril%r )iEici &i c8imici este remarca2il* ReEist )%arte 2ine la ac$iunea temperaturil%r Onalte7 precum &i la (aria$iile de p6 ale mediului* La temperatura de H"_C p%ate supra(ie$ui @# minute7 la D"_C reEist % %r7 iar la #D_C rmAne (ia2il !C de %re 1!B3* La C_C reEist cel pu$in D luni7 iar On mediu7 Ongl%2at

On materii )ecale uscate p%ate supra(ie$ui cA$i(a ani* Este sensi2il la ac$iunea radia$iil%r ultra(i%lete 1!B3* Virusul reEist la ac$iunea a numer%ase su2stan$e deEin)ectante 1alc%%li7 )en%li7 2etadin7 deEin)ectant cati%nic etc*37 )iind inacti(at d%ar de alde8ide 1)%rmalde8id7 glutaralde8id37 a> pr%pi%lact%n &i 8idr%Pilamin* Este sensi2il &i la ac$iunea un%r agen$i %Pidan$i7 cum ar )i 8ip%cl%ritul de s%diu 1!#7 @@D3* 'pre de%se2ire de alte par(%(irusuri7 CPV>! se replic e)icient pe % mare (arietate de culturi celulare primare &i linii celulare canine7 )eline7 de nurc &i de 2%(ine* Culturile celulare primare renale de cAine7 linia celular )elin Crandel 1CR0X37 linia celular )i2r%m>deri(at canin A G! &i linia celular pulm%nar de nurc CCL DC sunt )%l%site cel mai )rec(ent pentru culti(area CPV>!* Nn )unc$ie de titrul (iral in%culat &i de indicele mit%tic al celulel%r din cultur7 e)ectul cit%patic p%ate )i %2ser(at dup !>G Eile de la in%culare7 ne)iind caracteristic7 mani)estAndu>se su2 )%rma unei deteri%rri generale a su2stratului celular 1HG3* Micr%sc%pic7 p%t )i puse On e(iden$ incluEii intranucleare %Pi)ile7 iar antigenul (iral p%ate )i pus On e(iden$ On culturi celulare prin reac$ia de imun%)lu%rescen$ 1HG7 @@D3* +in punct de (edere al antigenit$ii s>a dem%nstrat c de la prima identi)icare a CPV>! On anul @IGH7 acesta a su)erit trei muta$ii succesi(e7 el Onsu&i )iind c%nsiderat On m%mentul apari$iei % mutant a unui (irus A+N ePistent anteri%r 1HH3* Tulpina pat%gen CPV>! a su)erit % muta$ie Ontre anii @IGI &i @IH@7 )iind Onl%cuit de tipul antigenic CPV>!a* +up anul @IHD7 On urma unei n%i muta$ii7 a aprut un n%u tip antigenicR CPV> !2* Cercetrile de c%mparare sec(en$i%nal ale A+N>ului au dem%nstrat c CPV7 tipurile !a &i !27 di)er Ontre ele prin d%u su2stituiri nucle%tidice nesin%nime7 la ni(elul pr%teinel%r capsidale VP @ &i VP !* CPV>!a di)er de tulpina %riginal CPV>! prin aceea c a pierdut cel pu$in un epit%p detecta2il de ctre antic%rpii m%n%cl%nali 1MA237 cA&tigAnd Ons un n%u epit%p speci)ic 1HH3* ,nii aut%ri au dem%nstrat c7 On m%mentul actual On Eur%pa7 pred%min (ariantele CPV>!a7 pe cAnd On 'tatele ,nite sau alte terit%rii din lume sunt pred%minante (ariantele !2 1!B7 HH3*

'tudii recente e)ectuate de Na<amura &i c%l* 1H@37 au semnalat preEen$a unei n%i trans)%rmri a CPV>!7 On preEent )iind descris &i un n%u tip antigenic numit CPV>!c*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
S!ecia. Nn c%ndi$ii naturale &i On m%d %2i&nuit sunt recepti(e la in)ec$ia cu CPV>! d%ar animalele apar$inAnd )amiliei Canidae, On principal cAini7 c%i%$i7 lupi7 dar &i .peat,os venaticus, CerdocEon t,ous, CrEsocEon brac,Eurus, %Ectereutes procEonoides 1HB7 @@D3* 'er%l%gic7 in)ec$ia cu CPV>! a )%st pus On e(iden$ &i la (ulpile al2astre 1Alopex lagopus3 On 0inlanda 1HB3* Pisicile d%mestice nu erau c%nsiderate recepti(e On m%d natural la in)ec$ia cu CPV>! 1@@D3* T%tu&i au )%st relatate ePcep$ii de la aceast regul7 On ultimii ani t%t mai mul$i cercett%ri semnalAnd situa$ii On care CPV>!a &i !2 au )%st implicate On eti%l%gia un%r epis%ade de panleuc%penie la pisici* 'tudii recente au dem%nstrat c &i ultima (ariant e(%luti( a CPV> ! 1CPV>!c3 p%ate determina apari$ia 2%lii la pisicile d%mestice 1H@3* Aceste reEultate7 Ompreun cu altele similare %2$inute anteri%r7 indic )aptul c ePist tulpini care preEint capacitatea de a se transmite interspeci)ic7 t%cmai aceste tulpini )iind generat%are de muta$ii* +i)erite studii ser%l%gice e)ectuate On A)rica &i '*,*A*7 au pus On e(iden$ preEen$a antic%rpil%r anti CPV>! Ontr>un pr%cent semni)icati( de mare7 On serurile rec%ltate de la &acali &i respecti(7 On seruri pr%(enite de la ur&i 1B!7 @"I3* ReEultatele acest%r studii sugereaE c aceste animale se p%t in)ecta cu CPV>!7 &i p%t repreEenta un p%ten$ial reEer(%r de (irus* Vrsta. Este un )act%r de%se2it de imp%rtant On ceea ce pri(e&te recepti(itatea la in)ec$ie 1H#7 @@D3* Nn general7 se Om2%ln(esc clinic prin in)ec$ia natural c$eii a(And (Arste cuprinse Ontre D &i @D sptmAni7 )%arte rar )iind semnalate Om2%ln(iri Onainte sau peste aceste limite de (Arst 1H#7 @@D3* 0%rma clinic &i l%caliEarea 2%lii sunt strAns legate de (Arst7 recepti(itatea maPim )iind cuprins Ontre H &i @C sptmAni 1IG3* Inciden$a maPim a Om2%ln(iril%r este c%nstatat On =urul (Arstei de !7#>B luni7 )apt

descris de numer%&i aut%ri On literatura de specialitate 1H#7 @@D3* 0%rma mi%cardic este )rec(ent la c$eii )%arte tineri7 pAn la (Arsta de D>H sptmAni7 pe cAnd )%rma enteric este d%minant la animalele de (Arst mai mare 1 IG3* Rasa* 'e pare c rasa are % imp%rtan$ destul de mare7 On ceea ce pri(e&te recepti(itatea* 'tudiile e)ectuate On aceast direc$ie au dem%nstrat c animalele din rasele R%tt:eiler7 American Pit Bull Terrier7 +%2erman7 Pinsc8er &i Ci%2nesc german sunt mai sensi2ile7 c%mparati( cu meti&ii l%r 1!!7 CG3* Nn sc8im27 s>a %2ser(at c inciden$a par(%(ir%Eei este )%arte scEut la cAinii din rasele Pudel &i C%c<er spani%l 1CG3* -lic<man &i c%l* 1C"3 sus$in c rasa are % imp%rtan$ de%se2it atAt din punct de (edere al recepti(it$ii7 cAt &i al e(%lu$iei &i pr%gn%sticului 2%lii* EPplica$ia dat de -lic<man acest%r %2ser(a$ii este urmt%areaR atAt cAinii din rasa R%tt:eiler cAt &i cei din rasa +%2erman preEint % pre(alen$ crescut a 2%lii (%n Lille2rand7 care se mani)est printr>un de)icit al mecanismel%r de c%agulare a sAngelui7 determinat genetic 1C"3* Ac$iunea direct a (irusului asupra celulel%r epiteliale intestinale se s%ldeaE cu apari$ia leEiunil%r 8em%ragipare7 care de(in de%se2it de gra(e7 la animalele purtt%are de gene recesi(e7 rspunEt%are de apari$ia 2%lii (%n Lille2rand 1C"3* Nn c%nsecin$7 e(%lu$ia 2%lii se c%mplic7 pr%cesul de restaurare a integrit$ii muc%asei intestinale )iind puternic a)ectat 1C"3* ,nii aut%ri situeaE cAinii din rasa La2rad%r pe primul l%c On ceea ce pri(e&te se(eritatea simpt%mel%r clinice &i e(%lu$ia 2%lii7 aceasta a(And de %2icei la aceast ras un pr%gn%stic gra(7 cu s)Ar&it )atal 1BD3* Se-u)* EPist anumite cercetri &i analiEe statistice care au e(iden$iat )aptul c inciden$a 2%lii este mai mare la masculi decAt la )emele 1CG7 IG3* Sezonu)* Par(%(ir%Ea canin este % 2%al care apare cu precdere On peri%adele cldur%ase ale anului7 apari$ia ei )iind c%relat cu peri%adele de )tri la c$ele* Nn general7 On $rile cu clim temperat7 inciden$a cea mai ridicat a 2%lii a )%st sesiEat On lunile de (ar7 din mai pAn On septem2rie 1CG7 IG3*

Surse)e de in1ec$ie* 'unt repreEentate de animalele 2%lna(e sau cele a)late Onc On peri%ada de incu2a$ie7 (irusul )iind eliminat On cantit$i mari prin )ecale7 OncepAnd cu a C>a Ei dup c%ntactul in)ectant* ,n r%l imp%rtant7 atAt ca (ect%ri7 cAt &i ca purtt%ri acti(i7 Ol au animalele adulte care nu deE(%lt )%rme clinice aparente dar p%t )i purtt%are &i eliminat%are de (irus 1H#7 IC7 @@D3* A(And On (edere reEisten$a de%se2it a (irusului On mediu7 acesta p%ate )i (e8iculat pe distan$e mari7 la ni(elul cuEine$il%r plantari &i pe prul animalel%r purtt%are 1@@D3* Dinamica e!idemio)ogic* E(%lu$ia are un caracter endemic%>epidemic* EPist % (aria$ie ePtrem de mare a rspunsului %rganismel%r la in)ec$ie* Nn numer%ase caEuri animalele deE(%lt in)ec$ii inaparente clinic7 Ons On alte caEuri ePprimrile clinice sunt ePtrem de e(idente 1BD3* Pr%centele de m%r2iditate &i m%rtalitate sunt greu de estimat7 putAnd (aria On limite ePtrem de largi7 depinEAnd de numer%&i )act%ri implica$i On epidemi%l%gia 2%lii 1(Arst7 stres7 ras7 in)ec$ii as%ciate7 paraEit%Ee as%ciate7 status imun etc3* Nn cresct%rii7 On anumite cui2uri7 pr%centul de m%r2iditate &i m%rtalitate p%ate (aria de la @" la I"T 1BD3* "a)ea de transmitere* O2i&nuit7 (irusul se transmite pe cale %riE%ntal7 p%arta de intrare )iind repreEentat de %r%>)arinP* Ingestia (irusului este )a(%riEat de di)eritele particularit$i c%mp%rtamentale ale cAinil%r7 mai ales de %2iceiul l%r de a mir%si7 a linge &i adulmeca di)erite %2iecte sau l%curi din mediu7 c%ntaminate 1@I7 @@D3* In)ec$ia pe cale tranplacentar7 de&i mai rar OntAlnit7 este p%si2il 1#D3*

Patogenez
CPV>!7 )iind dependent de mecanismele de di(iEiune celular7 se multiplic d%ar On celulele cu rat mare de multiplicare 1@@D3* 9inta (irusului este repreEentat de mi%card &i epiteliul intestinal7 aceste %2iecti(e )iind atinse dup ce (irusul a generat % prim etap a in)ec$iei7 c%ncretiEat prin in)ectarea tutur%r $esuturil%r lim)%ide ale %rganismului 1@@D3* Nn principiu7 mecanismul pat%geneEic p%ate )i reEumat ast)elR CPV>! ptrunde On %rganismul animalel%r recepti(e pe cale %r%>naEal7 sediul primar al in)ec$iei )iind repreEentat7 de regul7 de t%nsilele palatine* +e la acest ni(el7 (irusul este

rspAndit On %rganism pe cale lim)atic7 putAnd )i decelat On lim)%n%durile meEenterice la apr%Pimati( ! Eile de la ingerarea sa pe cale %r%> naEal 1#!7 @@D3* Virusul este preEent On timus din Eiua pr%ducerii in)ec$iei7 On centrii germinati(i ai lim)%n%duril%r &i On splin la !>B Eile de la pr%ducerea in)ec$iei7 iar On intestin dup B>C Eile de la in)ec$ie 1GG7 GH7 @@D3* Nn urma a)ectrii timusului se c%nstat )en%mene de atr%)ie7 edema$iere &i epuiEare a tim%citel%r mature din c%rtical* Aceste )en%mene au )%st %2ser(ate la numai d%u Eile dup pr%ducerea in)ec$iei cu CPV>! 1!!7 D"3* A=uns On $esutul lim)atic7 (irusul se multiplic On lim)%cite precum &i On mdu(a %s%as7 rspAndindu>se ulteri%r On %rganism pe cale lim)atic &i sanguin* +at%rit )aptului c On prima etap7 replicarea are l%c On lim)%cite7 acestea su)er un )en%men de lim)%cit%liE7 re)lectat ulteri%r On numrul mic de elemente al2e circulante7 On primele #>G Eile p%st in)ec$ie 1#!7 @@D7 @@G3* Lim)%penia este remarcat la ma=%ritatea animalel%r in)ectate OncepAnd cu Eiua a B>a p%st in)ec$ie7 accentuAndu>se On Eiua a C>a &i a #>a p%st in)ec$ie* 0en%menul este pasager7 c%ncentra$ia lim)%citel%r re(enind la n%rmal dup G>I Eile de la pr%ducerea in)ec$iei 1!!7 IC7 @@D3* +up apr%Pimati( @">@@ Eile p%st in)ec$ie7 la ni(elul ta2l%ului sanguin se c%nstat c8iar lim)%cit%E7 une%ri Ons%$it de preEen$a lim)%citel%r atipice 1!!3* Viremia p%ate )i Ons%$it une%ri de % reac$ie )e2ril7 care este de %2icei m%derat* 0en%menul se s)Ar&e&te %dat cu apari$ia antic%rpil%r neutraliEan$i On circula$ie7 dup apr%Pimati( C>G Eile de la in)ec$ie 1@@7 IC7 @@D3* Antic%rpii ini$iali sunt repreEenta$i de imun%gl%2ulinele M7 ulteri%r )iind decelate imun%gl%2ulinele -7 ultimele care apar )iind imun%gl%2ulinele secret%rii A 1!!7 !B7 IC7 @@D3* 'u2sec(ent )en%menului de (iremie7 CPV>! se l%caliEeaE pred%minant On celulele epiteliului gastr%intestinal 1epiteliul lingual7 muc%asa %ral7 es%)agian &i intestinal37 lim)%n%durile meEenterice &i On mdu(a %s%as* +e asemenea7 (irusul mai p%ate )i identi)icat On pulm%ni7 splin7 )icat &i rinic8i 1CB3* C%ncentra$ia maPim de particule (irale este identi)icat la ni(elul criptel%r intestinale

adiacente plcil%r Pe?er7 )apt care dem%nstreaE di)uEarea (irusului din $esutul lim)atic al peretelui intestinal On epiteliul criptel%r intestinale 1#!7 IC7 @@D7 @@G3* Nn urma in)ectrii epiteliului germinal al criptel%r intestinale7 se pr%duce degenerarea &i c%lapsul acest%ra* C%nsecuti( acestui )en%men7 pr%cesul de turnover celular )iEi%l%gic este a)ectat 1rata n%rmal de Onl%cuire a celulel%r epiteliului intestinal este de @>B Eile37 (il%Eit$ile )iind mult scurtate sau c8iar a2sente 1CB3* Virusul este eliminat prin )ecale OncepAnd din Eiua a B>a p%st in)ec$ie7 de %2icei Onainte de ePteri%riEarea simpt%mel%r clinice7 cantitatea de (irus eliminat crescAnd On pr%gresie ge%metric pAn On Eilele #>G p%st in)ec$ie 1GH7 IC7 @@D3* Nn Eiua a D>a p%st in)ec$ie7 p%t )i eliminate mai mult de @"I particule (irale in)ectanteJg de materii )ecale 1!#7 GC3* Pr%cesul de eliminare a (irusului On )ecale OnceteaE dup maPimum @! Eile p%st in)ec$ie 1CB3* Antic%rpii l%cali intestinali 1IgA3 apar de regul On m%mentul )inal al peri%adei de eliminare a (irusului prin )ecale* Animalele care trec prin in)ec$ie d%2Andesc % imunitate s%lid7 care (a pre(eni % rein)ec$ie ulteri%ar 1!#7 @@D3*

Ta<,ou, 0,ini0
Ma=%ritatea in)ec$iil%r par(%(irale ale cAinil%r au un caracter asimpt%matic7 Ons On situa$ia On care 2%ala se mani)est clinic7 aceasta determin apari$ia )ie a unui .indro9 diarei0 a0ut Dfor9a enteri0*C )ie a unui .indro9 9io0ardi0 m%rtal Dfor9a 0ardia0*. Au )%st descrise situa$ii On care 2%ala a e(%luat printr>% for9 9iBt7 care includea am2ele )%rme enumerate anteri%r 1@"@3* Tre2uie men$i%nat c riscurile de Om2%ln(ire pr%duse de CPV>! sunt mult mai mari On canise7 unde &i e(%lu$ia clinic este mult mai se(er7 pe cAnd On caEul cre&terii iE%late a cAinil%r 1cAini de apartament sau de curte3 pred%min in)ec$iile su2clinice 1@"#3* For9a enteri0. 'e mani)est printr>un de2ut 2rutal7 primele simpt%me )iind (%mismentele as%ciate cu % stare de a2atere &i an%rePie 1H#3* +up !C>CH de %re de la primele simpt%me7 une%ri c8iar mai tArEiu7 apare diareea* 0ecalele au % cul%are cenu&ie7 gal2en>cenu&ie sau p%t c%n$ine stria$iuni sang(in%lente* ,ne%ri sunt

net 8em%ragice7 )luide7 eliminate On =et* Temperatura intern a c%rpului7 de %2icei7 nu se ridic decAt m%derat 1BI>BI7# C37 dar une%ri p%ate atinge C">C@ C 1 H#7 @@D3* La unele animale7 la !C>CH de %re de la de2ut7 se c%nstat de=a % stare c%mat%as* EPamenul 8emat%l%gic rele( leuc%penie 1!#"">!""" leuc%citeJmmB37 cu diminuarea pr%centului de neutr%)ile 1neutr%penie3 1H#3* Nn alte caEuri7 On special la animale adulte7 semnele de gastr%enterit sunt mai pu$in drastice &i mai de durat 1@">@# Eile3* +iareea antreneaE des8idratarea &i sl2irea pr%gresi(7 Ons animalele p%t supra(ie$ui 2%lii c8iar &i On lipsa unui tratament adec(at 1H#3* La unele ePemplare7 mai ales la cele )%arte tinere7 On materiile )ecale sunt preEente )ragmente de muc%as intestinal necr%Eate7 )en%men On urma cruia enter%s%r2$ia este seri%s a)ectat7 gradul de des8idratare accentuAndu>se pr%gresi(7 generAnd )en%mene de c%laps (ascular7 urmate de instalarea strii de &%c 8ip%(%lemic* In)ec$iile 2acteriene7 care de regul se suprapun peste ac$iunea primar (iral7 sunt un )apt %2i&nuit On )%carele de par(%(ir%E 1@!"7 @!@3* EPist numer%ase cercetri care au dem%nstrat c par(%(ir%Ea este c%mplicat din punct de (edere al e(%lu$iei7 de ctre di)eri$i agen$i pat%geni7 2acterieni sau mic%tici7 de )%arte multe %ri ace&tia a(And un r%l 8%trAt%r On )inalitatea pr%cesului m%r2id 1#C7 @!"7 @!@3* Tur< &i c%l* 1@!@3 a)irm c7 On urma cercetril%r )cute7 din IH de caEuri de par(%(ir%E c%n)irmate prin reac$ia de imun%)lu%rescen$7 la HH de caEuri 1I"T3 s>a c%n)irmat prin ePamen de la2%rat%r preEen$a c%li2acil%Eei septicemice* Nntr>% alt cercetare aceia&i aut%ri 1@!"37 c%nstat preEen$a in)ec$iei enterice cu Clostridium perfringens la GC 1DIT3 din @"H caEuri c%n)irmate ca )iind in)ectate cu CPV>!* For9a 0ardia0 D9io0ardita (ar-o-ira,*. Apare de %2icei la c$eii su2 (Arsta de H sptmAni* E(%lueaE acut7 cu simpt%me de insu)icien$ cardiac* C$eii m%r su2it sau p%t preEenta dispnee gra(7 pr%stra$ie7 iar ePamenul c%rdului rele( ta8icardie7 aritmii cardiace7 ePtrasist%le &i )i2rila$ie (entricular* ,ne%ri7 mi%cardita p%ate s apar &i la c$ei mai mari7 dup ! sau B sptmAni de la dispari$ia simpt%mel%r de gastr%enterit*

Mi%cardita par(%(iral este )%arte di)icil de diagn%sticat clinic7 de%arece7 On ma=%ritatea caEuril%r nu ePist ePprimri clinice e(idente* La ePamenul electr%cardi%gra)ic 1EX-3 se p%t %2ser(a m%di)icri ale undel%rR unda R mic&%rat 1cu (al%ri mai mici de "7C mV On partea a II>a37 alungirea segmentului '>T7 mic&%rarea ung8iului undei hR' &i ta8icardie (entricular par%Pistic* Nn )%arte pu$ine caEuri7 animalele care supra(ie$uiesc m%r On urma insu)icien$ei cardiace c%ngesti(e* Nn preEent aceast )%rm e(%luti( este relati( rar OntAlnit7 On c%ntrast cu situa$ia din anii @IGH> @IH"7 cAnd inciden$a acesteia era mult mai mare 1CB3* %n for9a 9iBt7 p%t c%ePista simpt%mele )%rmei enterice &i cardiace7 e(%lu$ia )iind de regul )%arte gra(7 de scurt durat &i m%rtal 1GH3*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
For9a enteri0. Cada(rele animalel%r m%arte On urma enteritei par(%(irale sunt sla2e7 des8idratate* LeEiunile principale sunt l%caliEate On intestinul su2$ire 1=e=un &i ile%n3* La ePteri%r7 ansele a)ectate au % cul%are r%&ie>(i&inie 1dat%rit )en%menel%r c%ngesti(e &i 8em%ragice situate On su2ser%as37 c%n$inutul intestinal )iind de cul%are r%&ietic7 cu )ragmente de muc%as necr%Eat* La % pri(ire de ansam2lu7 intestinul pare Ongr%&at7 iar supra)a$a ser%asei p%ate )i aspr7 u&%r granular 1DH3* Muc%asa intestinal p%ate preEenta % in)lama$ie 8em%ragic sau 8em%ragic%>necr%tic* Plcile Pe?er sunt in)lamate &i une%ri necr%Eate* 't%macul preEint leEiuni de gastrit cataral sau cataral8em%ragic* Lim)%n%durile meEenterice sunt mrite On (%lum7 cu caracter 8em%ragic pe sec$iune* P%t )i %2ser(ate leEiuni c%ngesti(e ale pulm%nil%r7 )icatului &i rinic8il%r* +in punct de (edere 8ist%l%gic7 leEiunile de la ni(elul intestinului su2$ire sunt )%arte pregnante7 de % gra(itate de%se2it* Nn unele caEuri se c%nstat % distruc$ie t%tal a epiteliului de iOm2rcarei a muc%asei 1DH7 @"@3* Alte%ri7 (il%Eit$ile intestinale sunt dilatate ca urmare a in)iltra$iei cu m%n%cite 1respecti( macr%)age3 a laminei pr%pria7 c%nstatAndu>se c%lapsul criptel%r Lie2er<b8n &i necr%Ea epiteliil%r glandulare* Celulele epiteliului intestinal au aspect

cit%megalic7 preEentAnd incluEii intranucleare* Pe su2muc%as se remarc E%ne de 8iperemie &i 8em%ragii* 6iperplaEia lim)%n%duril%r &i a plcil%r Pe?er dem%nstreaE7 On egal msur7 % distruc$ie a celulel%r lim)%ide &i % acti(are a reticul%8isti%citel%r 1#!7 @"@7 @@D3* 'plina preEint m%di)icri7 mai ales la ni(elul pulpei al2e7 cu )en%mene de lim)%cit%liE &i de acti(are )unc$i%nal reticul%8isti%citar* Nn sinusurile medulare apar 8em%ragii de di)erite intensit$i 1#!7 @"@3* %n for9a 9io0ardi0 leEiunile macr%sc%pice sunt de %2icei nec%ncludente* Macr%sc%pic se p%ate c%nstata % pal%are e(ident a supra)e$ei epicardului &i une%ri 8idr%pericard* 6ist%l%gic7 p%t )i puse On e(iden$ leEiuni de mi%cardit nepurulent Ons%$it de un edem intersti$ial e(ident7 distruc$ie )i2rilar &i in)iltra$ie cu m%n%cite &i 8isti%cite* Nn nucleii mi%citel%r p%t )i preEente incluEii (irale* Aceste )en%mene degenereaE ulteri%r On necr%Ee )%cale )asciculare &i c%nsecuti( apare % )i2r%plaEie reacti( intra)ascicular 1@"@3* %n for9a 9iBt. Organele cel mai )rec(ent a)ectate de ac$iunea CPV>!7 ePcluEAnd %rganele $int7 suntR )icatul7 splina7 rinic8ii7 lim)%n%durile meEenterice &i pulm%nii 1#!7 @"@3* La ni(el 8epatic7 din punct de (edere macr%sc%pic se %2ser( 8em%ragii su2capsulare* La sec$i%nare se ePprim un c%n$inut a2undent7 sang(in%lent7 ePpresia )en%menului de c%ngestie 8epatic* 0en%menul alterati( cel mai pregnant este repreEentat de degenerescen$a grs%as a 8epat%citel%r* 5istopatologic7 se remarc un )en%men de c%ngestie pasi(7 mai ales On E%na (enei centr%l%2ulare* 0rec(ent se remarc preEen$a unei 8epatite parenc8imat%ase cu )en%mene de acti(are a celulel%r Xupp)er 1IH7 @"@3* Rinic8ii7 macr%sc%pic7 p%t a(ea un aspect degenerati(7 preEentAnd % cul%are pal7 mai ales a c%rtePului super)icial7 une%ri cu preEen$a de puncte 8em%ragice* 6ist%l%gic7 se remarc )en%mene de degenerescen$ a celulel%r epiteliale tu2ulare7 micr%8em%ragii la ni(elul gl%merulil%r &i preEen$a picturil%r 8ialine la ni(elul spa$iului B%:mann 1@"@7 @@D3*

Mai p%t )i puse On e(iden$ 8em%ragii &i necr%Ee On su2stan$a cere2ral7 pulm%ni7 mi%card7 $esut lim)%id7 tract gastr%intestinal etc* 1#G3*

Diagno.ti0
B%ala p%ate )i suspici%nat On 2aEa anc8etei epidemi%l%gice7 a simpt%mat%l%giei &i a m%di)icril%r m%r)%pat%l%gice d%ar On )%rma enteric* Nn )%rma cardiac &i miPt diagn%sticul pe 2aEa acest%r criterii este apr%ape imp%si2il* Indi)erent de )%rma e(%luti(7 c%n)irmarea eti%l%giei se )ace prin ePamen de la2%rat%r* EPamenul 8ist%pat%l%gic p%ate pune On e(iden$ preEen$a incluEiil%r intranucleare On celulele epiteliului intestinal7 On )%rma enteric7 sau On mi%cite On caEul )%rmei cardiace &i miPte 1CB7 GD7 @@D3* Matsui &i c%l* 1DG3 sus$in c punerea On e(iden$ a incluEiil%r intranucleare On celulele epiteliului intestinal c%nstituie % 2un met%d de diagn%stic p%st>m%rtem7 Ons7 une%ri7 dat%rit pr%cesel%r rapide de aut%liE ce au l%c dup m%arte7 aceast met%d p%ate OntAmpina anumite di)icult$i* +e aceea7 aut%rii rec%mand ca ePamenul 8ist%pat%l%gic s )ie e)ectuat prin ePaminarea epiteliului lingual7 incluEiile intranucleare induse de CPV>! )iind )%arte e(idente On stratul celulel%r sc(am%ase ale lim2ii* Nn %pinia aut%ril%r7 ePaminarea raclatului de epiteliu lingual prin reac$ia de imun%)lu%rescen$7 ar putea de(eni % met%d ePtrem de util de diagn%stic a par(%(ir%Eei canine7 la animalele On (ia$ 1DG3* +iagn%sticul de la2%rat%r p%ate )i ePecutat prin mai multe te8nici care (iEeaE )ie punerea On e(iden$ a antigenului (iral On )ecale sau di)erite $esuturi in)ectate7 )ie punerea On e(iden$ a antic%rpil%r speci)ici la un titru semni)icati( care s dem%nstreEe preEen$a unei in)ec$ii acti(e 1CB7 GD7 II7 @@D3* CPV>! p%ate )i e(iden$iat On )ecalele cAinil%r 2%lna(i prin reac$ia de 8emaglutinare7 reac$ia de aglutinare a latePului7 micr%sc%pie electr%nic &i imun%)lu%rescen$* Reac$ia de 8emaglutinare7 de&i lipsit de speci)icitate7 c%n)irmAnd d%ar preEen$a unui agent 8emaglutinant On pr%2ele suspecte7 p%ate )i c%nsiderat un test rapid &i e)icient de %rientare a diagn%sticului* Reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii p%ate )i utiliEat )ie pentru a

c%n)eri speci)icitate reac$iei de 8emaglutinare7 prin in8i2area )en%menului cu a=ut%rul unui ser standard p%Eiti(7 )ie p%ate )i utiliEat ca te8nic ser%l%gic de diagn%stic7 punAnd On e(iden$ titrul antic%rpil%r anti > CPV>! On serurile suspecte 1CB7 II7 @@D3* Te8nica de in8i2are a 8emaglutinrii este7 la %ra actual7 una dintre cele mai utiliEate te8nici de diagn%stic de la2%rat%r a par(%(ir%Eei canine* Ca met%de c%mplementare de diagn%stic p%t )i utiliEate te8nicile ELI'A 1(arianta direct sau indirect37 precum &i te8nica PCR7 aceasta din urm )iind7 On preEent7 cea mai sensi2il met%d de diagn%stic de la2%rat%r 1CB3* Virusul p%ate )i iE%lat pe di)erite culturi celulare de %rigine canin sau )elin7 identi)icarea sa On culturi putAnd )i )cut prin %2ser(area e)ectului cit%patic7 ser%neutraliEare sau imun%)lu%rescen$* Pentru diagn%sticul de rutin al par(%(ir%Eei canine7 On clinicile &i ca2inetele (eterinare7 sunt pre)erate met%dele rapide de diagn%stic7 care utiliEeaE <it>uri standardiEate de diagn%stic rapid7 cele mai multe 2aEAndu>se pe principiul ELI'A sau pe reac$ia de aglutinare a latePului 1CB7 II7 @"!3* Diagnosticu) di1eren$ia) al par(%(ir%Eei canine se impune a )i )cut mai ales )a$ de infec$iile cu coronavirus, rotavirusuri, diferite para-ito-e intestinale #ascaridio- &i coccidio-& &i toxiinfec$iile pr%duse de Clostridium perfringens 1CB7 H#3*

Trata9ent
C%mp%rt mai multe %2iecti(e7 reEultatele )iind strict dependente de instituirea cAt mai prec%ce a acestuia* Ordinea pri%rit$il%r terapeutice este greu de )%rmulat7 t%ate %2iecti(ele terapeutice )iind imp%rtante la un m%ment dat7 ac$iunea l%r sinergic On urma unui pr%t%c%l 2ine sta2ilit7 c%n)erind &anse ridicate de (indecare 1!#7 GD3* Nu ePist un pr%t%c%l terapeutic 5uni(ersal (ala2il 7 acesta necesitAnd un anumit grad de )lePi2ilitate7 a(Andu>se On (edere % serie de )act%ri care p%t )i preEen$i On m%mentul instituirii terapiei 1starea de &%c7 tipul acestuia7 gradul de des8idratare7 suprapunerea alt%r a)ec$iuni etc*3* Principalele %2iecti(e suntR pre(enirea &i c%m2aterea strii de &%c 18ip%(%lemic &i septic%>

t%Pic37 c%m2aterea acid%Eei meta2%lice &i anti2i%terapia* Re8idratarea7 ca %2iecti( ma=%r al terapiei7 (a )i instituit cAt mai rapid7 neaprat prin per)uEie end%(en%as7 calculul cantit$ii de lic8ide &i al ritmului de per)uEie )iind sta2ilit On )unc$ie de gradul de des8idratare &i de regulile terapiei intensi(e* V%r )i pre)erate s%lu$iile cristal%ide7 iE%t%ne 1s%l* Ringer lactat7 Ringer3 e(entual On as%ciere cu s%lu$ia de gluc%E #T 1!#7 GD3* Acid%Ea meta2%lic7 )rec(ent as%ciat sindr%mului acut de des8idratare7 (a )i c%m2tut prin administrarea lic8idel%r alcaliniEante 1Ringer lactat7 s%lu$ie de 2icar2%nat de s%diu @7BT7 T6AM etc*3 1BI3* Medica$ia c%rtic%id minimaliEeaE e)ectele negati(e ale end%t%Pinemiei aprute On urma suprain)ec$iil%r 2acteriene7 c%ndi$ia reu&itei )iind ca aceasta s )ie instituit cAt mai de(reme7 de pre)erat Onainte de instalarea simpt%mel%r &%cului* P%t )i utiliEateR 6idr%c%rtiE%n 8emisuccinat 1#>#" mgJ<g i*(*37 +ePametaE%n 1C> D mgJ<g i*(*7 i*m*3 sau Prednis%l%n 1@#>B"mgJ<g i*(*7 i*m*3 1@!G3* Nn ultimul timp7 On tratamentul par(%(ir%Eei canine a cA&tigat % aten$ie de%se2it terapia cu su2stan$e antiin)lamat%rii n%n>ster%idice 15N%nster%idal anti>in)lamat%r? drugs M N'AI+37 acestea dem%nstrAndu>&i e)ectele 2ene)ice On tratamentul &%cului end%t%Pic &i septic 1BG3* Principalele pr%duse )%l%site On acest sc%p suntR Ind%metacinul7 I2upr%)enul7 Amin%pirina7 0enil2utaE%na &i 0luniPin meglumina7 On d%Ee care p%t (aria de la @ la !# mgJ<g i*(* 1BG7 @!G3* Anti2i%terapia tre2uie instituit %dat cu Onceperea tratamentului c%mpleP7 imediat dup apari$ia primel%r simpt%me7 )iind men$inut pe % peri%ad de #>G Eile* 'unt pre)erate anti2i%ticele cu spectru larg &i cele 5retard sau 5l%ng acti%n 7 care pre(d un inter(al de readministrare cuprins Ontre !C>CH de %re 1@!G3* Vitamin%terapia7 de&i nu c%nstituie un %2iecti( ma=%r7 este indicat ca terapie ad=u(ant7 On acest sc%p )iind util administrarea On principal a (itaminel%r C &i A* ,nii aut%ri rec%mand )%l%sirea serului 8iperimun sau a imun%gl%2ulinel%r puri)icate On tratamentul par(%(ir%Eei canine7 cu unele reEultate7 dac administrarea se )ace On prima Ei a

apari$iei simpt%mel%r7 de%arece dup acest m%ment7 din cauEa l%caliErii (irusului On epiteliul intestinal7 administrarea serului de(ine t%tal ine)icient* ,nul dintre preparatele c%merciale cele mai cun%scute On acest sc%p este preparatul imun%gl%2ulinic 5'tagl%2an P 7 pr%dus de )irma 56%ec8st Veterinar -m26 7 din -ermania 1CB3 *

Profi,aBie &i 0o9<atere


N%rmele generale de pr%)ilaPie nespeci)ic sunt ePtrem de greu de aplicat dat%rit gradului de rspAndire a (irusului On mediu &i a reEisten$ei sale de%se2ite* 'e rec%mand e(itarea c%ntactului dintre animalele 2%lna(e &i cele snt%ase7 precum &i )rec(entarea l%curil%r c%ntaminate de ctre c$eii tineri 1GD3* Nn canise se rec%mand ca )trile s se realiEeEe On 2%Pe indi(iduale pentru )iecare c$ea7 iar dup )iecare serie de )tri sau serie de pui On$rca$i7 2%Pele s )ie supuse unei cur$iri mecanice rigur%ase7 dup care s )ie deEin)ectate cu s%lu$ie de )%rm%l CT sau 8ip%cl%rit de s%diu DT* Nn cresct%rii se impune e(itarea c%ntactului dintre c$eii caEa$i On 2%Pe di)erite7 precum &i limitarea accesului (iEitat%ril%r pe terit%riul cresct%riei7 ace&tia putAnd (e8icula (irusul pe 8aine sau pe Oncl$minte* Animalele 2%lna(e (%r )i iE%late strict de restul e)ecti(ului7 (%r )i tratate &i p%t )i reintr%duse On e)ecti( numai dup cel pu$in d%u sptmAni de la (indecare 1GD3* ,nii aut%ri sunt de prere c7 indi)erent de natura n%rmel%r de pr%)ilaPie general aplicate7 acestea se d%(edesc adesea ine)iciente7 singurele msuri e)icace de pre(enire a 2%lii )iind cele imun%pr%)ilactice* ImuniEarea pasi( cu a=ut%rul seruril%r 8iperimune sau a preparatel%r imun%gl%2ulinice p%ate )i )cut pre(enti( sau de necesitate7 la animale suspecte de c%ntaminare7 neimuniEate acti(7 a)late la (Arsta recepti(it$ii maPime 1CB3* Primele (accinuri care au )%st )%l%site pentru imuniEarea cAinil%r Omp%tri(a par(%(ir%Eei au )%st (accinurile 8eter%l%age7 )%l%site On imun%pr%)ilaPia panleuc%peniei )eline 1DH3* Nn preEent7 On lume se pr%duc &i se c%mercialiEeaE % serie de (accinuri antipar(%(irale pentru cAini7 %m%l%age7 atAt inacti(ate cAt &i (ii atenuate7 e)icien$a l%r On

14

Boli virotice i prionice ale


sptmAni7 ap%i animalele p%t )i re(accinate anual* > c$eii care nu au 2ene)iciat de c%l%stru la na&tere sau care au su)erit di)erite )en%mene imun%supresi(e p%t )i (accina$i la (Arsta de # sptmAni cu un (accin inacti(at7 dup care sc8emele de imuniEare preEentate anteri%r p%t )i adaptate situa$iei epidemi%l%gice preEente On E%n 1CB3* Nn preEent7 On R%mAnia7 )irma 5R%m(ac C%mpan? '*A* c%mercialiEeaE trei tipuri de (accinuri antipar(%(irale7 unul m%n%(alent 1Par(%r%m(ac3 &i d%u p%li(alente7 care c%n$in &i c%mp%nenta CPV>! 1Tri(alent C6P &i Tetra(alent LC6P3* Vaccinurile c%n$in % suspensie li%)iliEat de par(%(irus canin7 cl%na CPV>N>HH7 multiplicat pe culturi celulare* Pr%duct%rul indic )%l%sirea (accinului m%n%(alent la c$ei OncepAnd cu (Arsta de C# de Eile7 rapelul )iind indicat la !>B sptmAni de la prima (accinare* Vaccinurile p%li(alente sunt indicate pentru (accinarea c$eil%r OncepAnd cu (Arsta de ! luni 1GD3* Mai recent &i Insitutul Pasteur Bucure&ti a realiEat trei (accinuri care pre(in par(%(ir%Ea caninR unul m%n%(alent 1Par(%can37 unul tri(alent 1Tri(ir%can37 care mai c%n$ine &i antigene menite s pr%duc reEisten$ )a$ de 8epatita in)ec$i%as &i =ig%die7 precum &i un (accin penta(alent 1Pentacan3 ce c%n$ine On plus )a$ de Tri(ir%can tulpini inacti(ate de /.canicola &i /.ictero,aemorr,agiae. Nn caEul apari$iei 2%lii Ontr>un e)ecti( de cAini este %2ligat%rie iE%larea animalel%r 2%lna(e &i tratarea acest%ra* C%nc%mitent7 Ontreaga cresct%rie 1curte7 canis3 (a )i deEin)ectat cu s%lu$ie de 8ip%cl%rit de s%diu DT sau un alt deEin)ectant acti( Omp%tri(a par(%(irusuril%r* Animalele a)late la (Arsta recepti(it$ii care nu au )%st (accinate7 se (%r (accina de urgen$ sau dup ce (%r )i serumiEate de necesitate7 )%l%sind seruri 8iperimune sau imun%gl%2uline puri)icate 1'tagl%2an P3* Animalele (accinate p%t )i supuse unei n%i (accinri7 de necesitate 1GD3*

pre(enirea in)ec$iil%r )iind )%arte ridicat 1CB7 GD3* Vaccinarea cu (accinuri c%nstituite din tulpini (ii atenuate este cea mai utiliEat met%d de imuniEare a c$eil%r Omp%tri(a par(%(ir%Eei 1@I7 !B3* Nn preEent se utiliEeaE On practic d%u tipuri de (accinuri (ii atenuate7 denumite sugesti( 5(accinuri 2lAnde &i respecti( 5(accinuri )ier2in$i * Nn primul caE pat%geniatea tulpinil%r incluse On (accin este relati( scEut7 pr%cedeul de atenuare implicAnd realiEarea unui numr mare de pasa=e pe culturi celulare* 5Vaccinurile )ier2in$i c%n$in tulpini atenuate printr>un numr mai redus de pasa=e decAt On caEul 5(accinuril%r 2lAnde 7 aceste tulpini )iind capa2ile de % replicare intens a (irusului On %rganismele recept%are* Acest )en%men )a(%riEeaE % penetrare mai e)icient a 2arierei antic%rpil%r maternali reEiduali preEen$i la c$eii tineri7 &i este urmat de un rspuns imun pr%mpt prin sinteEa de antic%rpi speci)ici7 la un titru pr%tecti( 1CB7 @"#3* Numer%asele e&ecuri reEultate On urma (accinril%r antipar(%(irale semnalate On literatura de specialitate au la 2aE )en%menul de inter)eren$ dintre antic%rpii maternali &i antigenul (accinal7 )apt care determin % ser%c%n(ersie nec%respunEt%are 1CB7 @@D3* Prin )%l%sirea (accinuril%r )ier2in$i acest inc%n(enient este On mare parte eliminat* Vaccinurile antipar(%(irale inacti(ate7 sunt On preEent rar )%l%site On imun%pr%)ilaPia 2%lii7 )iind indicate d%ar la c$ele gestante7 animale de2ilitate sau la cele care au )%st pri(ate de c%l%stru 1CB3* -reen &i c%l* 1CB3 rec%mand adaptarea sc8emel%r de (accinare On )unc$ie de statusul imun al c$eil%r &i tulpina (accinal utiliEatR > c$eii al cr%r ni(el al antic%rpil%r maternali reEiduali nu este cun%scut 1lucru %2i&nuit On practic3 (%r )i imuniEa$i la H7 @!7 @D7 !" &i !! de sptmAni On caEul On caEul On care se utiliEeaE (accinuri (ii atenuate care c%n$in tulpini 52lAnde * > dac se utiliEeaE tulpini 5)ier2in$i 7 (accinrile (%r )i e)ectuate la (Arsta de D7 I &i @!

G*!* PARVOVIRO"A PI$ICILOR 10eline Panleucopenia, Cat $istemper M engl*F Panleucopenie der Jat-e M germ*3

M. Rmnean$u

Par-o-iroza fe,in DPF* numit &i ga.troenterita infe0$ioa.C (an,eu0o(enia (i.i0iiC agranu,o0itoza infe0$ioa. sau ataBia fe,in este c%nsiderat ca )iind una dintre cele mai c%ntagi%ase 2%li ale pisicil%r )iind caracteriEat prin de2ut 2rusc7 )e2r7 an%rePie7 depresie7 leuc%penie7 (%mituri$ie &i diaree urmat de des8idratare &i m%arte7 On numer%ase caEuri 1@@D3*

I.tori0
B%ala este cun%scut de mult (reme7 eti%l%gia (iral &i transmisi2ilitatea prin )iltrate de %rgane de la pisicile 2%lna(e )iind dem%nstrate Onc din anul @I!H de ctre Verge &i Cri.toforoni 1H#3* Este rspAndit pe t%t gl%2ul7 dar cu inciden$ (aria2il7 legat On special de densitatea p%pula$iei )eline* Nn R%mAnia a )%st descris % epidemie gra( On Bucure&ti7 On anul @IBB7 s%ldat cu un pr%cent )%arte mare de m%rtalitate 1H#3* B%ala preEint imp%rtan$ On special prin pr%centul ridicat de m%rtalitate pe care Ol induce 1H#3* A )%st semnalat &i On grdini E%%l%gice7 la )eline sl2atice7 pierderile prin m%rtalitate la aceste animale )iind7 de asemenea7 imp%rtante 1!B7 H#7 @@D3*

Etio,ogie
P0 este pr%dus de un par(%(irus speci)ic cun%scut su2 denumirea de (ar-o-iru.u, fe,in 10eline parvovirus > 0PV3* Nu a )%st d%(edit ePisten$a pluralit$ii antigenice On caEul 0PV7 dar au )%st descrise di)eren$e On ceea ce pri(e&te (irulen$a tulpinil%r* +in punct de (edere antigenic7 0PV este strAns Onrudit 1apr%ape identic3 cu (irusul enteritei nurcil%r 1MEV3* +e asemenea7 0PV preEint unele Onrudiri antigenice cu CPV>!7 dar )a$ de care p%sed &i pr%priet$i antigenice &i 2i%l%gice distincte 1@@D3* 'ta2ilitatea 0PV la ac$iunea )act%ril%r de mediu este ePtrem de ridicat7 putAnd supra(ie$ui un an la temperatura camerei7 mai ales dac este Ongl%2at On particule %rganice* La #D C reEist B" de minute7 iar la temperaturi scEute rmAne (ia2il % peri%ad )%arte lung de timp 1CB3* ReEisten$a (irusului la ac$iunea su2stan$el%r deEin)ectante este de asemenea remarca2ilR p%ate reEista la ac$iunea alc%%lului G"T sau la ac$iunea 2etadinei7 a di)eritel%r s%lu$ii )en%lice sau a c%mpu&il%r cuaternari ai am%niului*

0PV este inacti(at de 8ip%cl%ritul de s%diu DT7 dup un timp de c%ntact de @" minute la temperatura camerei7 precum &i de s%lu$ia de )%rm%l CT sau de glutaralde8id @T* 'pre de%se2ire de par(%(irusul canin 1CPV> !37 care p%ate )i culti(at On culturi celulare de %rigine )elin &i canin7 0PV este replica2il d%ar On culturi celulare de %rigine )elin 1@"#3* 'unt pre)erate culturile celulare renale de pisic7 unde7 On urma replicrii apare un e)ect cit%patic7 mani)estat prin )%rmarea de celule gigante multinucleate &i incluEii intranucleare de tip C%:dr? A 1H#7 @@D3* -reen 1CB3 preciEeaE c7 On ultimii ani7 au )%st semnalate numer%ase situa$ii On care cele d%u (ariante ale par(%(irusul canin 1CPV>!a &i CPV>!23 au putut )i iE%late atAt de la pisici snt%ase7 cAt &i de la pisici care mani)estau simpt%me de panleuc%penie* Nn c%ntrast7 in%cularea ePperimental a 0PV la cAini a)la$i la (Arsta de maPim recepti(itate nu este urmat de apari$ia de mani)estri clinice 1CB3* 'tudii ser%l%gice &i de analiE sec(en$ial a gen%mului (iral e)ectuate de I<eda &i c%l* 1CH3 On Vietnam &i Tai:an au dem%nstrat implicarea par(%(irusului canin 1CPV>!3 On numer%ase epis%ade de panleuc%penie )elin* Aut%rii preciEeaE c mai mult de H"T din tulpinile iE%late On aceste caEuri erau de )apt tulpini CPV* Aceste reEultate sunt On c%nc%rdan$ cu numer%ase alte cercetri care au c%ndus la c%ncluEii similare* Nntr>% alt cercetare7 I<eda &i c%l* 1CI3 sus$in c7 cu t%ate c CPV>! cu (ariantele sale cun%scute 1!a &i !23 nu a preEentat On trecut tr%pism pentru %rganismul pisicil%r7 situa$ia pare a se )i m%di)icat On ultimii ani7 CPV> !a &i !2 d%2Andind a2ilitatea de replicare On %rganismul pisicil%r* Mai n%u7 a )%st rap%rtat ePisten$a unei a treia (ariante a par(%(irusului canin 1CPV>!c37 care s>a d%(edit pat%gen pentru pisici7 inducAnd apari$ia semnel%r clinice 1H@3* Na<amura &i c%l* 1H"37 On urma un%r cercetri ser%l%gice care au utiliEat reac$ii de ser%neutraliEare &i in8i2are a 8emaglutinrii7 au rele(at ePisten$a unui grad redus de imunitate

Oncruci&at Ontre 0PV &i CPV>!7 On caEul un%r l%turi de pisici care au )%st in%culate ePperimental cu 0PV sau (accinate cu un (accin inacti(at Omp%tri(a panleuc%peniei in)ec$i%ase* 'mit8>Carr &i c%l* 1@"G3 su2liniaE c7 On ultimii ani7 au )%st semnalate t%t mai multe situa$ii On care au )%st iE%late de la pisici tulpinile de par(%(irus canin CPV>!a &i !2* Aut%rii p%stuleaE c On (iit%r 0PV ar putea )i eliminat din p%pula$ia )elin &i Onl%cuit de cele d%u (ariante ale par(%(irusului canin7 dat%rit )aptului c acestea au su)erit un pr%ces lent dar c%ntinuu de adaptare pe %rganismul pisicil%r* M%c8iEu<i &i c%l* 1G#37 On urma un%r studii care au rele(at reEultate asemnt%are7 dem%nstreaE p%si2ilitatea transmiterii interspeci)ice a (irusului7 de la pisici la cAini7 aducAnd &i un argument On )a(%area %riginii c%mune a cel%r d%u (irusuri 10PV &i CPV>!3*

Cara0tere e(ide9io,ogie
0PV p%ate induce Om2%ln(iri la t%ate animalele ce apar$in )amiliei 0elidae* Au )%st semnalate Om2%ln(iri &i la unele animale din )amiliile Giverridae, ProcEonidae &i @ustelidae 1CB3* 'unt recepti(e pisicile &i numer%ase )eline sl2atice 1leul7 rAsul7 tigrul7 pisica sl2atic7 linPul7 le%pardul7 =aguarul7 pantera etc*3* La )elinele sl2atice p%t apare endemii gra(e7 On special On c%ndi$ii de capti(itate* Recepti(itatea este in)luen$at de mai mul$i )act%ri7 cei mai imp%rtan$i )iind (Arsta &i rasa 1H#3* Pisicile din rasele Ang%ra &i 'iameE )ac % )%rm mai gra( de 2%al 1!B3* Cele mai sensi2ile se d%(edesc animalele tinere7 cu (Arsta cuprins Ontre B &i D luni* 'ugarii sunt mai reEisten$i7 dat%rit imunit$ii d%2Andite pe cale c%l%stral de la mame imune 1H#3* Nurcile &i di8%rii 1)am* @ustelidae3 sunt animale )%arte sensi2ile la in)ec$ia cu 0PV7 dar sc%nc&ii sunt relati( reEisten$i* +in cadrul )amiliei ProcEonidae7 rat%nul este )%arte sensi2il* In)ec$ii cu (irusul 0PV au )%st descrise On literatura de specialitate &i la animale din )amilia Giverridae7 Nair &i c%l* descriind7 On anul @IDC7 un )%car gra( de gastr%enterit pr%dus de 0PV la un grup de Ei2ete #Giverra -ibet,a& 1CB7 @@D3* B%ala a mai )%st semnalat &i la (ulpile r%&ii 1ID3 * Inciden$a panleuc%peniei )eline (ariaE7

depinEAnd de pr%centul pisicil%r imune dintr>% p%pula$ie7 (irulen$a tulpinil%r de 0PV &i de (irulen$a germenil%r intestinali c%mensali sau pat%geni care se as%ciaE in)ec$iei cu 0PV* +in @"" de pisici recepti(e7 ePpuse c%ntactului cu agentul eti%l%gic7 se apreciaE c t%ate (%r )i in)ectate7 unele preEentAnd )%rme e(%luti(e su2clinice7 altele (%r preEenta simpt%me m%derate7 iar altele (%r preEenta semne clinice de%se2it de gra(e* Pr%centul de m%rtalitate (ariaE Ontre !" &i I"7 media )iind On =ur de #"T 1@@D3* B%ala e(%lueaE endemic7 epidemic sau pandemic7 )%carele de 2%al )iind %2ser(ate On %rice seE%n al anului7 dar epis%adele cu e(%lu$ia cea mai gra( sunt %2ser(ate On peri%adele cldur%ase ale anului7 mai ales (ara 1H#3* C%ntaminarea se realiEeaE direct sau indirect7 prin intermediul sursel%r secundare 1mai ales a&ternuturi sau (ase de 8rnire3* Nn peri%ada (iremic7 pisicile elimin (irusul prin )ecale7 c%n$inut alimentar (%mitat7 urin &i sali( 1@"#3* O2i&nuit7 calea de transmitere este cea digesti(7 ne)iind ePclus nici calea respirat%rie sau transcutanat7 prin intermediul (ect%ril%r 8emat%)agi sau c8iar iatr%gen7 prin intermediul instrumentel%r medicale nesteriliEate7 cum ar )i acele de sering sau instrumentarul st%mat%l%gic 1H#7 @@D3* -reene 1CB3 %piniaE c pisicile c%n(alescente p%t elimina (irusul prin )ecale &i urin % peri%ad de maPimum D sptmAni dup trecerea prin 2%al* Nn %pinia aceluia&i aut%r7 0PV este men$inut &i pr%pagat On p%pula$ia )elin mai degra2 dat%rit reEisten$ei sale ePtrem de mari On mediu7 starea de purtt%r &i eliminat%r de (irus On caEul acestei a)ec$iuni a(And % imp%rtan$ relati( redus 1CB3* Omul sau alte animale nerecepti(e p%t (e8icula (irusul pe distan$e mari7 c%nstituind (ect%ri pasi(i de rspAndire a (irusului 1@@D3* Purecii p%t (e8icula mecanic (irusul7 de la un animal la altul 1@"#3*

Patogenez
Pr%cesul de replicare (iral este ini$iat On $esutul lim)%id al %r%>)aringelui la apr%Pimati( @H>!C de %re dup c%ntactul in)ectant pe cale %ral sau naEal* Viremia apare dup apr%Pimati( ! Eile de la realiEarea in)ec$iei7 iar pr%cesul

dureaE On medie #>G Eile pAn On m%mentul cre&terii semni)icati(e a titrului antic%rpil%r speci)ici neutraliEan$i7 de %2icei OncepAnd cu Eiua a G>a p%st in)ec$ie* Titrul antic%rpil%r cre&te rapid7 a=ungAnd la % (al%are maPim dup apr%Pimati( @C Eile de la c%ntactul in)ectant* +in cauEa )aptului c 0PV are tr%pism pentru $esuturile lim)atice &i mdu(a 8emat%gen7 apare un pr%ces de leuc%penie se(er7 pe acest )%nd gre)Andu>se cu u&urin$ in)ec$iile 2acteriene secundare7 care c%mplic &i agra(eaE e(%lu$ia 2%lii 1#7 H#7 @@D3* Nn caEul in)ec$iei intestinale (irusul ac$i%neaE selecti( asupra celulel%r cu rat ridicat de multiplicare7 situate On pr%)unEimea criptel%r intestinale* Celulele di)eren$iate de pe ePtremit$ile li2ere ale (il%Eit$il%r rmAn nea)ectate de preEen$a (irusului* 0en%menul de scurtare a (il%Eit$il%r este reEultatul direct al leEiunil%r ini$iate de (irus asupra celulel%r a)late On pr%)unEimea criptel%r intestinale7 pr%cesul )iEi%l%gic de migrare al acest%ra spre (il%Eit$i7 On (ederea Onl%cuirii celulel%r a2s%r2ante di)eren$iate )iind7 On acest caE7 Ontrerupt* 0en%menul alterati( pr%dus epiteliului are ca reEultat apari$ia diareei c%nsecuti( mala2s%r2$iei &i 8iperpermea2iliErii intestinale 1CB7 @@D3* +ac rata mit%tic a celulel%r in)ectate este mai redus7 cum este caEul pisicil%r gn%t%2i%tice7 (irusul distruge d%ar par$ial celulele epiteliale intestinale7 )r a pr%duce m%di)icri m%r)%l%gice e(idente 1@@D3* In)ec$iile ePperimentale realiEate pe pis%i 'P0 sau 5germ )ree s>au s%ldat d%ar cu % simpt%mat%l%gie m%derat7 c%mparati( cu animalele in)ectate natural 1CB3* Acest )en%men den%t r%lul imp%rtant al )act%ril%r c%pat%geni7 ca elemente agra(ante ale e(%lu$iei clinice On panleuc%penia )elin &i implicit c%nstituie )act%rul ma=%r al pr%centului mare de m%rtalitate OntAlnit On aceast a)ec$iune 1CB3* Timusul7 mdu(a %s%as &i lim)%n%durile sunt a)ectate cit%litic7 ca urmare a pr%cesului de replicare (iral 1!B7 H#7 @@D3* Nn situa$ia On care in)ec$ia se pr%duce On peri%ada de gesta$ie7 (irusul in(adeaE uterul7 tra(erseaE placenta &i in)ecteaE )etu&ii 1@@D3* Nn %rganismul )etu&il%r7 0PV p%ate tra(ersa 2ariera 8emat%>ence)alic7 in)ectAnd cere2elul &i alte $esuturi c%mp%nente ale sistemului ner(%s central* Pr%cesul se p%ate )inaliEa prin a(%rturi7

)tri premature &i m%di)icri terat%l%gice7 mai ales 8ip%plaEie cere2elar &i 8idr%ce)alie 1@@D3* In)ec$iile in utero sau cele ne%natale7 p%t genera &i a)ec$iuni ale retinei7 urmate de displaEii retiniene7 Ons )r pierderea acuit$ii (iEuale*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie este cuprins Ontre ! &i G Eile7 )iind On medie de C># Eile 1H#7 @@D3* B%ala p%ate e(%lua su2 mai multe )%rme7 clasi)icarea &i descrierea acest%ra On literatura de specialitate )iind di)erit7 On )unc$ie de aut%ri 1!B7 H#7 @@D3* For9a .u(raa0ut este mai rar semnalat7 e(%lu$ia acesteia este ePtrem de rapid7 nedep&ind de regul @">@! %re* ,ne%ri animalele sunt gsite m%arte7 )r s )i preEentat anteri%r semne de 2%al* +ac pisicile sunt surprinse On (ia$ se %2ser( % stare pr%)und de a2atere7 adinamie &i une%ri )e2r7 animalele pre)erAnd decu2itul* +e )%arte multe %ri aceast )%rm p%ate )i c%n)undat cu % int%Pica$ie acut* M%rtalitatea On aceast )%rm p%ate )i de @""T 1!B7 H#7 @@D3* For9a a0ut Dti(i0C o<i&nuit** 'impt%mele se instaleaE 2rusc7 animalele preEint stare )e2ril 1C"WC37 depresie &i an%rePie* La scurt timp apar % serie de tul2urri digesti(e mani)estate prin (%mismente &i (%mituri$ii7 urmate de instalarea unei diarei gra(e7 cu )ecale lic8ide7 de cul%are gl2uie &i mir%s i8%r%s* +iareea gra( &i prelungit induce rapid )en%menul de des8idratare acut7 starea clinic Onrut$indu>se c%ntinuu* La palpa$ia a2d%menului se p%ate c%nstat % sensi2ilitate ePcesi( 1CB7 H#7 @@D3* Nn )%arte multe caEuri7 la ePamenul 8emat%l%gic se c%nstat leuc%penie ePtrem de se(er7 numrul elementel%r )igurate al2e scEAnd une%ri c8iar pAn la (al%ri de B""Jmmj* Nn general7 se c%nstat c ePist % legtur strAns Ontre gradul leuc%peniei &i e(%lu$ia clinic7 cu cAt leuc%penia este mai se(er cu atAt e(%lu$ia clinic este mai drastic7 iar pr%gn%sticul mai reEer(at* +up !>B Eile de e(%lu$ie clinic animalele m%r dat%rit &%cului 8ip%(%lemic7 as%ciat de %2icei cu starea septic%>t%Pic generat de in)ec$iile 2acteriene secundare* M%rtalitatea On aceast )%rma este )%arte ridicat7 a=ungAnd adesea la G">I"T 1!B7 CB7 #"7 H#7 @@D3* For9a .u<a0ut. Este % )%rm e(%luti( mai

2lAnd7 caracteriEat prin apari$ia un%r simpt%me de intensitate medie* +e %2icei7 se c%nstat diaree7 care7 une%ri7 alterneaE cu c%nstipa$ia7 ta2l%ul clinic )iind c%mplicat On unele caEuri de inter(en$ia germenil%r de as%cia$ie* Radi%l%gic7 p%t )i puse On e(iden$ acumulri ePcesi(e de gaE la ni(el intestinal 1@@D3* 0%arte rar7 dat%rit c%mplica$iil%r 2acteriene p%t )i sesiEate &i )en%mene respirat%rii determinate de instalarea 2r%n8%pneum%niei 1H#3* B%ala dureaE On aceast )%rm cAte(a Eile7 terminAndu>se )rec(ent prin (indecare 1@@D3* For9a .u<0,ini0. E(%lueaE )r mani)estri clinice* Pisicile gestante sunt aparent snt%ase7 Ons ulteri%r p%t a(%rta sau s dea na&tere la pis%i cu panleuc%penie ne%natal7 care p%ate )i ePprimat prin mai multe )%rme* Aceast )%rm de e(%lu$ie este caracteristic On unit$ile de cre&tere a pisicil%r Xgerm freeX sau la pis%ii crescu$i On c%ndi$ii de igien ePemplar7 unde )l%ra intestinal pat%gen este minim 1@@D3* For9a neonata,. Apare la pis%ii care se in)ecteaE in utero On ultima peri%ad de gesta$ie sau imediat dup na&tere* 'impt%mele d%minante sunt cele ner(%ase* 'e c%nstat )en%mene de ataPie7 inc%%rd%nri On mers7 r%st%g%liri7 later%pulsie &i tremurturi ale capului* C%ada este mult ridicat7 iar pasul 8ipermetric7 On caEul deplasrii mem2rele )iind ridicate mult 15pas de c%c%& 3* +ac sunt Ongri=i$i &i 8rni$i arti)icial7 ma=%ritatea acest%r pui de pisic p%t supra(ie$ui7 Ons rmAn cu tare ner(%ase pentru t%at (ia$a 1@@D3* +ac in)ec$ia se pr%duce On )aEa incipient a gesta$iei7 e)ectul asupra pr%du&il%r de c%ncep$ie p%ate )iR res%r2$ia em2ri%nar7 a(%rturi7 mumi)ieri ale )etu&il%r sau na&terea de pr%du&i ne(ia2ili 1@@D3* For9a 0roni0. +iagn%sticul acestei )%rme7 din punct de (edere epidemi%l%gic &i clinic7 este di)icil7 dat%rit )aptului c On multe situa$ii leucemia )elin e(%lueaE cu % simpt%mat%l%gie )%arte asemnt%are* 'emnele clinice d%minante ale acestei )%rme7 suntR leuc%penia persistent7 anemia &i diareea7 care une%ri alterneaE cu c%nstipa$ia* B%ala se termin de regul prin m%arte7 din cauEa epuiErii %rganismului 1@@D3* For9a a-ortat. Tul2urrile care apar sunt asemnt%are cu cele din )%rma acut7 dar de intensitate mult mai mic &i dureaE d%ar @>! Eile7 terminAndu>se prin (indecare7 On ma=%ritatea caEuril%r 1H#3*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Cada(rele pisicil%r m%arte din cauEa panleuc%peniei sunt des8idratate7 cu gl%2ii %culari usca$i &i On)unda$i On %r2ite &i pielea lipsit de elasticitate* Animalele care au )%st re8idratate Onainte de m%arte7 pe cale parenteral7 p%t preEenta edeme7 8idr%t%raP sau ascit 1#!3* La ePamenul cada(rului )rapeaE pal%area tutur%r muc%asel%r &i ser%asel%r %rganismului* Timusul este a)ectat On ma=%ritatea caEuril%r7 a(And aspecte in(%luti(e7 cu reducerea masei &i a (%lumului7 mai ales la pis%ii )%arte tineri 1#!3* Atr%)ia timusului este de %2icei unica m%di)icare decela2il macr%sc%pic7 la pis%ii 5germ free 7 in)ecta$i cu 0PV* ,na dintre cele mai pregnante leEiuni este l%caliEat On intestinul su2$ire* 'er%asa intestinal apare uscat7 %pac7 )r luciu* ,ne%ri7 la ni(elul su2ser%asei p%t )i %2ser(ate pete&ii sau )%care 8em%ragice ePtinse7 care p%t interesa c8iar &i stratul muscular sau al su2muc%asei 1#!3* C%n$inutul intestinal este )luid7 urAt mir%sit%r7 de cul%are gri>gl2ui* Muc%asa intestinului su2$ire este in)iltrat7 pe supra)a$ %2ser(Andu>se preEen$a pete&iil%r* ,ne%ri apar )%care l%caliEate7 cu aspect di)teric7 mai ales la ni(elul plcil%r Pe?er7 On ile%n7 unde adesea se )ac remarcate anse )ine de )i2rin* Lim)%n%durile meEenterice7 sunt mrite On (%lum7 turgescente &i 8em%ragice pe sec$iune 1C#7 H#7 @"#3* 'plina p%ate )i mrit7 in)iltrat7 cu in)arcte* 0icatul &i rinic8ii p%t preEenta )en%mene c%ngesti(e sau degenerati(e7 de di(erse grade* Mdu(a %s%as7 mai ales a %asel%r lungi7 este dec%l%rat &i p%ate a(ea aspect gelatin%s sau c%nsisten$ ap%as 1CB3* Nn msura On care au inter(enit germenii de in)ec$ie secundar7 se p%t OntAlni c%mplica$ii septice7 pulm%nare sau ale alt%r $esuturi7 mai ales On )%rmele cu e(%lu$ie mai lent 1H#3* La pis%ii la care au )%st %2ser(ate pred%minant simpt%me ner(%ase7 se c%nstat mic&%rarea On (%lum a cere2elului* La pis%ii in)ecta$i prenatal se c%nstat 8idr%ce)alie &i % cre&tere On (%lum a emis)erel%r cere2rale7 cu su2$ierea c%rtePului cere2ral7 ca urmare a presiunii ePercitate de )luidul cere2r%spinal* La aceast categ%rie de animale se mai c%nstat mic&%rarea On (%lum a cere2elului &i7 On unele caEuri7 8idranence)alia 1CB3* La aceste

animale craniul apare dispr%p%r$i%nal de mare7 On rap%rt cu c%rpul 1@@D3* 5istopatologic* Cele mai e(idente leEiuni sunt l%caliEate On epiteliul criptel%r intestinale7 mai ales On ile%n &i =e=un* Criptele apar 2al%nate &i pline de arte)acte 1celule desprinse &i distruse3* 'tratul celular de la acest ni(el p%ate )i distrus On t%talitate7 On anumite caEuri rmAnAnd intact d%ar stratul de celule 2aEale 1CB3* Vil%Eit$ile intestinale sunt mic&%rate On lungime* Nn celulel%r epiteliului intestinal p%t )i %2ser(ate incluEii intranucleare 1@@D3* Mdu(a %s%as7 lim)%n%durile meEenterice7 splina &i timusul preEint % reducere e(ident a elementel%r celulare* Vasele sanguine ale $esuturil%r &i %rganel%r preEint un c%n$inut sp%liat On leuc%cite* Nn unele caEuri se p%t %2ser(a )en%mene de c%agulare intra(ascular diseminat 1@@D3* 6ip%plaEia cere2ral7 ca urmare a in)ec$iei cu 0PV7 este ePprimat 8ist%l%gic prin scdere sau c8iar prin a2sen$ a celulel%r granulare ale cere2elului* 0etu&ii in)ecta$i in utero On ultimele d%u sptmAni de gesta$ie sau cei in)ecta$i On primele ! sptmAni de (ia$ preEint leEiuni ePtrem de gra(e On stratul granular ePtern al cere2elului* Este imp%rtant de men$i%nat c On peri%ada prenatal a pr%du&il%r7 apr%Pimati( ! sptmAni ante partum precum &i On primele d%u sptmAni post partum, celulele care c%mpun stratul granular ePtern al cere2elului parcurg un pr%ces rapid de di(iEiune7 migrAnd On (ederea )%rmrii stratului granular intern &i al stratului de celule Pur<in=e* +at%rit multiplicrii (irusului la acest ni(el7 pr%cesul de migra$ie al celulel%r este Ontrerupt7 reEultatul clinic al )en%menului )iind regsit su2 )%rma unui grad se(er de ataPie7 preEent la t%$i pr%du&ii in)ecta$i On aceast peri%ad 1CB7 @"#3* La n%u>nscu$ii in)ecta$i in utero au )%st %2ser(ate On numer%ase caEuri incluEii intranucleare On celulele cardiace 1@@D3*

Diagno.ti0
'uspiciunea de par(%(ir%E )elin p%ate )i emis On 2aEa datel%r epidemi%l%gice &i a semnel%r clinice7 as%ciate cu preEen$a leuc%peniei7 c%n)irmarea )cAndu>se cu a=ut%rul ePamenel%r m%r)%pat%l%gice7 c%mpletate On )inal cu testele de la2%rat%r*

+iagn%sticul clinic are On (edere (Arsta animalel%r7 2%ala aprAnd cu precdere la tineret7 preEen$a (%mei7 urmat de diareea re2el &i des8idratarea accentuat )iind criterii %rientati(e imp%rtante* Nn )%rma supraacut este imp%rtant realiEarea unui diagnostic di1eren$ia) )a$ de intoxica$iile acute &i boala lui Au'es-CE* La aceasta din urm7 e(%lu$ia nu dep&e&te de regul BD de %re7 p%ate )i OntAlnit pruritul7 iar 2i%pr%2a pe iepure este edi)icat%are 1!B3* Nn )%rma acut &i su2acut se impune e)ectuarea diagnosticu)ui di1eren$ia) )a$ de salmonelo-a felin7 ePamenul 2acteri%l%gic al )ecalelel%r )iind On acest caE rele(ant 1CB3* Nn cadrul ePamenel%r paraclinice7 % (al%are de diagn%stic de%se2it % are ePamenul 8emat%l%gic* T%tu&i7 tre2uie preciEat c leuc%penia nu este % m%di)icare 8emat%l%gic pat%gn%m%nic On caEul in)ec$iei cu 0PV7 ne)iind sesiEat On t%ate caEurile 1CB7 ID3* ,n numr de lecuc%cite mai mic de !""" elementeJmmj indic un pr%gn%stic reEer(at* EPist situa$ii On care numrul de leuc%cite p%ate )i cuprins Ontre ">!"" leuc%citeJmmj7 )en%men care nu repreEint un aspect ne%2i&nuit pentru in)ec$ia cu 0PV* +ac animalul supra(ie$uie&te acestei m%di)icri 8emat%l%gice7 dup apr%Pimati( % sptmAn se remarc % re(enire 2rusc la (al%ri n%rmale ale leuc%citel%r sau c8iar la leuc%cit%E 1@@D3* EPamenul 2i%c8imic al sAngelui are un grad redus de rele(an$ On aceast a)ec$iune7 putAnd )i %2ser(ate u&%are cre&teri ale (al%ril%r ALT 1alaninamin%trans)eraEa37 A'T 1aspartatamin%> trans)eraEa3 &i 2iliru2inei 1CB3* C%n)irmarea diagn%sticului p%ate )i )cut prin iE%larea (irusului pe culturi celulare de %rigine )elin &i %2ser(area e)ectului cit%patic7 prin reac$ia de ser%neutraliEare pe culturi celulare7 identi)icarea antigenului (iral On $esuturi sau culturi celulare in)ectate7 cu a=ut%rul testului de imun%)lu%rescen$7 ELI'A etc* 1CB7 @@D3* Pr%2ele pat%l%gice cele mai indicate pentru ePamenul (irus%l%gic sunt )ragmentele de splin7 timus7 ile%n &i lim)%n%duri meEenterice* Micr%sc%pia electr%nic7 (iEAnd e(iden$ierea direct a particulel%r (irale din )ecale7 este c%nsiderat util ca met%d de diagn%stic7 Ons necesit % d%tare de%se2it 1@@D3*

,na dintre cele mai e)iciente &i utiliEate met%de de diagn%stic On la2%rat%arele din 'tatele ,nite ale Americii este reac$ia de ser%neutraliEare pe culturi celulare 1CB3* Mai p%t )i utiliEate cu succes te8nicile de 8emaglutinare &i in8i2are a 8emaglutinrii7 Ons tre2uie a(ut On (edere c nu t%ate tulpinile 0PV au capacitate 8emaglutinant* Virusul aglutineaE On m%d (aria2il eritr%citele de p%rc7 la temperatur scEut &i la p6 On =urul (al%rii de D7C spre de%se2ire de CPV>!7 a crui acti(itate 8emaglutinant asupra eritr%citel%r de p%rc este cel mai 2ine ePprimat la un p6 de G7! 1CB3* PCR c%nstituie7 pr%2a2il7 met%da cea mai precis de identi)icare a 0PV 1CB7 @!C3*

E)icien$a administrrii serului 8iperimun sau a gamagl%2ulinel%r puri)icate7 cu sc%p curati(7 este discuta2il* Nu ePist un tratament speci)ic e)icient pentru caEurile mani)estate prin )%rme ner(%ase7 ca urmare a in)ec$iei ne%natale cu 0PV 1@@D3*

Profi,aBie &i 0o9<atere


Pr%)ilaPia nespeci)ic (a a(ea On (edere e(itarea c%ntactel%r cu animale 2%lna(e sau trecute prin 2%al7 lucru adesea greu de realiEat dat%rit particularit$il%r de (ia$ caracteristice acestei specii 1H#3* Nn cresct%rii se (a pune accent pe asigurarea un%r c%ndi$ii de igien stricte7 insistAndu>se mai ales asupra igienei 8rnirii &i a l%curil%r de %di8n 1se rec%mand splarea &i deEin)ectarea peri%dic a (asel%r de 8rnire &i adpare precum &i sc8im2area peri%dic a a&ternuturil%r3* Animalele 2%lna(e dintr>% c%munitate de )eline7 (%r )i iE%late &i tratate 1!B3* Peri%dic7 se p%t ePecuta deEin)ec$ii cu s%lu$ii deEin)ectante care au ac$iune asupra (irusului 1)%rm%l7 8ip%cl%rit de s%diu3* Pr%)ilaPia speci)ic a 2%lii este On preEent un %2iecti( u&%r de atins7 ma=%ritatea (accinuril%r )%l%site On imun%pr%)ilaPie )iind capa2ile s induc % imunitate s%lid &i e)icient Omp%tri(a in)ec$iei cu 0PV* Nn acest sc%p p%t )i )%l%site atAt (accinuri inacti(ate7 cAt &i (accinuri (ii7 c%n$inAnd tulpini atenuate* Vaccinurile c%nstituite din tulpini (ii atenuate induc apari$ia unui titru ridicat de antic%rpi dup % singur administrare7 spre de%se2ire de (accinurile inacti(ate7 la care se rec%mand cel pu$in un rapel dup prima administrare* ,nul dintre a(anta=ele ma=%re7 care decurg On urma utiliErii de (accinuri (ii atenuate7 este )aptul c titrul pr%tecti( apare ePtrem de repede 1la numai @>! Eile dup administrare37 )apt imp%rtant mai ales On situa$ia On care se impune e)ectuarea un%r (accinri de necesitate Ontr>un e)ecti( par$ial imuniEat supus riscului de c%ntaminare* Nu se rec%mand (accinarea )emelel%r gestante cu acest tip de (accin 1@@D3* Vaccinurile inacti(ate p%t )i administrate &i animalel%r gestante &i la animalele )%arte tinere7 titrul pr%tecti( instalAndu>se Ons mai lent 1@">@! Eile dup administrare37 necesitAnd cel pu$in un rapel dup prima (accinare 1@@D3*

Trata9ent
Nn m%d %2i&nuit7 panleuc%penia in)ec$i%as cauEeaE % rat ridicat de m%rtalitate dar7 cu un tratament adec(at &i % Ongri=ire c%respunEt%are7 aceasta p%ate )i diminuat* O2iecti(ul principal Ol c%nstituie men$inerea On (ia$ a pacien$il%r7 pAn On m%mentul On care mecanismele naturale de)ensi(e ale %rganismului 1re)acerea numrului de elemente al2e &i apari$ia antic%rpil%r speci)ici3 sunt realiEate* Antic%rpii serici apar de regul dup B>C Eile de la de2utul clinic7 dup alte B>C Eile semnalAndu>se re)acerea numrului de leuc%cite circulante* +ac pacientul p%ate )i men$inut On (iat pentru % peri%ad de apr%Pimati( #>G Eile7 &ansele de recuperare cresc c%nsidera2il 1@@D3* Principalele %2iecti(e ale tratamentului suntR c%m2aterea (%mei7 a diareei7 precum &i pre(enirea in)ec$iil%r 2acteriene secundare7 %2iecti(ul ma=%r )iind Ons restaurarea (%lemiei &i men$inerea ec8ili2rului 8idr%electr%litic* Pentru Onl%cuirea lic8idel%r pierdute7 Tim%ne? &i c%l* 1@@D3 rec%mand )%l%sirea s%lu$iei de dePtr%E #T On amestec cu ser )iEi%l%gic sau s%lu$ia Ringer lactat* 'e rec%mand administrarea intra(en%as a )luidel%r* P%t )i utiliEate &i trans)uEiile t%tale de sAnge7 !! mlJ<g7 dup (eri)icarea preala2il a c%mpati2ilit$ii de grup* Administrarea de anti2i%tice cu spectru larg este esen$ial pentru pre(enirea suprain)ec$iil%r 2acteriene* Acestea (%r )i administrate ini$ial parenteral7 ap%i administrarea p%ate )i )cut pe cale %ral7 pe % peri%ad t%tal de # Eile 1H#7 @@D3*

Vaccinurile c%ntra panleuc%peniei )eline sunt de regul c%mercialiEate su2 )%rm de (accinuri p%li(alente7 c%m2inate cu (accinuri Omp%tri(a rin%tra8eitei (irale7 in)ec$iei cu calici(irus7 ra2iei sau c8lamidi%Eei* Nn general7 este rec%manda2il ca prima (accinare s )ie )cut la (Arsta de HMI sptmAni7 urmat de un rapel la inter(al de B>C sptmAni* Este indicat ca pAn la (Arsta de @! sptmAni7 pis%ii s )ie (accina$i de cel pu$in

d%u %ri Omp%tri(a in)ec$iei cu 0PV 1B@7 BD3* Este 2ine ca pr%t%c%lul (accinal s )ie sta2ilit7 dup caE7 de ctre medicul (eterinar7 On )unc$ie de situa$ia epidemi%l%gic din terit%riu* 0elinele eP%tice capti(e p%t )i (accinate dup acela&i pr%t%c%l ca &i cele d%mestice* Pentru ca pr%tec$ia Omp%tri(a 2%lii s )ie maPim7 este rec%manda2il re(accinarea anual a pisicil%r 1@@D3*

G*B* PARVOVIRO"A

BOVIN4
M. Rmnean$u

Par-o-iroza <o-in DPB* este % 2%al in)ect%c%ntagi%as pr%dus de un par(%(irus7 care de %2icei pr%duce in)ec$ii intestinale u&%are sau su2clinice la (i$ei7 dar care p%ate genera &i in)ec$ii )etale gra(e la (acile gestante7 traduse prin a(%rturi sau tul2urri de repr%duc$ie 1@@D3*

I.tori0C e0ono9i0

r.(ndire

&i

i9(ortan$

Prima iE%lare a par(%(irusului 2%(in a )%st )cut On anul @ID@7 de ctre A<inanti &i Garfie,d7 dar Oncadrarea taP%n%mic a )%st )cut cA$i(a ani mai tArEiu7 On @IG"7 de ctre $torz &i Garen 1@@D3* Imp%rtan$a ec%n%mic a 2%lii decurge din pierderile generate On urma in)ec$iei (acil%r gestante c%ncretiEate prin m%rtalitate em2ri%nar7 a(%rturi &i a)ec$iuni ale %rganel%r genitale 1#!7 @@D3* B%ala a )%st semnalat On numer%ase $ri On care se practic cre&terea taurinel%r7 preEen$a ei )iind d%(edit On mai multe $ri din Eur%pa7 Canada7 'tatele ,nite ale Americii &i Australia 1C7 BB3*

Etio,ogie
Par(%(irusul 2%(in 1PVB3 p%sed Onsu&iri m%r)%l%gice &i structurale )%arte asemnt%are cu par(%(irusurile care a)ecteaE alte specii de animale* Au )%st iE%late numer%ase tulpini (irale atAt de la (i$ei snt%&i clinic cAt &i de la cei care mani)estau )en%mene diareice* Nn multe situa$ii7 par(%(irusul 2%(in a )%st iE%lat ca agent as%ciat On in)ec$ii miPte cu unele enter%(irusuri7 c%r%na(irusuri7 aden%(irusuri sau (irusuri aden%> as%ciate 1@@D3* Literatura de specialitate este relati( srac On date pri(ind caracteriEarea antigenic a tulpinil%r PVB iE%late din di)erite terit%rii ale lumii* 'tudiile e)ectuate au dem%nstrat c ma=%ritatea tulpinil%r s>au d%(edit a )i identice din punct de (edere antigenic7 sin%nime cu pr%t%tipul7

c%nsiderat a )i par(%(irusul 2%(in tipul @ 1BPV t?pe @3* Cu t%ate acestea7 cercetri )%arte recente semnaleaE )aptul c ar putea ePista t%tu&i di)eren$e semni)icati(e Ontre di)eritele tulpini BPV care se iE%leaE* Ast)el7 Allander &i c%l* 1C3 au reu&it7 prin utiliEarea un%r te8nici de genetic m%lecular7 identi)icarea &i caracteriEarea gen%mului un%r n%i tulpini de par(%(irus7 neOncadrate taP%n%mic7 acestea )iind denumite pr%(iE%riu 5par(%(irus 2%(in tipul ! &i B * +e asemenea7 On Vap%nia7 a )%st identi)icat % tulpin care a preEentat di)eren$e antigenice )a$ de tulpinile iE%late anteri%r 1@@D3* T%ate tulpinile de par(%(irus 2%(in iE%late &i studiate au )%st di)erite antigenic )a$ de par(%(irusurile iE%late de la alte specii de animale7 dem%nstrAndu>se )aptul c transmiterea interspeci)ic a 2%lii nu se )ace* Cu t%ate acestea7 ePist relatri cu pri(ire la )aptul c ingestia (irusului de ctre alte specii de animale p%ate )i urmat de un rspuns imun pr%mpt prin sinteE de antic%rpi speci)ici7 c8iar dac la aceste specii 2%ala nu se materialiEeaE clinic* Nn spri=inul acestei a)irma$ii7 Mengeling &i Matt8e:s 1G@3 dem%nstreaE c administrarea On primele C sptmAni de (ia$ a unei suspensii de PVB On dieta alimentar a un%r purcei %2$inu$i prin %pera$ie ceEarian &i pri(a$i de c%l%stru7 a )%st urmat de sinteEa de antic%rpi speci)ici la #"T dintre ace&tia7 la Omplinirea (Arstei de % lun* Titrul antic%rpil%r anti PVB la purceii care au rspuns imun%l%gic s>a men$inut la (al%rile identi)icate la (Arsta de % lun pentru % peri%ad lung de timp7 % scdere semni)icati( a titrului )iind %2ser(at a2ia On m%mentul Omplinirii (Arstei de !I de sptmAni 1G@3* Aut%rii

c%ncluEi%neaE c reEultatele un%r studii anteri%are e)ectuate &i preEentate On literatura de specialitate de ctre al$i cercett%ri7 care semnalau preEen$a antic%rpil%r anti PVB On numer%ase seruri p%rcine &i umane7 ar putea )i ePplicate prin )aptul c %rganismele respecti(e s> au c%ntaminat prin ingestia par(%(irusului 2%(in din lapte sau pr%duse lactate pr%(enite de la 2%(ine in)ectate7 a)late On )aEa de (iremie 1G@3* Cercetri similare au )%st e)ectuate On R%mAnia de ctre M%ga &i Rmnean$u 1date pers%nale nepu2licate3 care au identi)icat preEen$a antic%rpil%r Omp%tri(a unui alt par(%(irus animal7 On seruri umane* PVB are pr%prietatea de a induce aglutinarea eritr%citel%r de %m7 cAine7 c%2ai &i &%2%lan* Ca &i On caEul cel%rlalte par(%(irusuri7 replicarea are l%c On nucleii celulel%r in)ectate7 generAnd apari$ia de incluEii intranucleare de tip C%:dr? A7 )en%menul )iind urmat de un pr%ces de cit%liE 1BB7 BC7 @@D3* Culti(area PVB se )ace cu reEultate 2une pe )i2r%2la&ti de %rigine pulm%nar 2%(in sau pe culturi celulare tra8eale em2ri%nare de (i$el la ni(elul cr%ra induce apari$ia unui e)ect cit%patic 1#I3* ReEisten$a (irusului la ac$iunea )act%ril%r )iEici &i c8imici este de%se2it7 c%mpara2il cu reEisten$a cel%rlalte par(%(irusuri 1H7 @@D3*

principal de )ecalele animalel%r (iremice sau trecute prin 2%al7 care c%n$in cantit$i )%arte mari de (irus* Principala cale de transmitere este cea %riE%ntal7 digesti(7 prin ingerarea (irusului pe cale %r%>naEal7 %dat cu apa &i )ura=ele c%ntaminate* 'ursele secundare au % imp%rtan$ de%se2it7 $inAnd c%nt de marea capacitate de reEisten$ a (irusului On mediu* Transmiterea (ertical este p%si2il On urma in)ec$iei transplacentare 1@@D3*

Ta<,ou, 0,ini0
+up % incu2a$ie de @>! Eile7 singurul simpt%m imp%rtant care se semnaleaE este diareea* Ini$ial )ecalele au caracter ap%s7 ap%i de(in muc%ide7 une%ri cu strii sang(in%lente* Vi$eii sunt apatici7 a2tu$i7 preEint stare de su2)e2rilitate7 dar de %2icei c%ntinu s c%nsume lapte sau )ura=e* +e regul7 simpt%mele se remit dup apr%Pimati( % sptmAn7 )r urmri seri%ase asupra deE(%ltrii ulteri%are a (i$eil%r* '>a c%nstatat c e(%lu$ia diareei este mult mai se(er la (i$eii la care nu s>au e)ectuat tratamente antiparaEitare7 On special Omp%tri(a in)esta$iil%r cu c%ccidii* +e asemenea7 s>a c%nstatat c stresul de On$rcare p%ate c%nstitui un )act%r agra(ant al e(%lu$iei clinice7 pr%2a2il &i dat%rit )aptului c la scurt timp dup On$rcare ni(elul antic%rpil%r maternali ai (i$eil%r scade su2 limita pr%tecti( 1@@D3* Par(%(irusul 2%(in a )%st iE%lat On numer%ase caEuri &i de la (i$ei cu c%n=uncti(it sau in)ec$ii respirat%rii7 m%dul de implicare a (irusului On aceste a)ec$iuni ne)iind Onc elucidat* R%lul PVB On apari$ia tul2urril%r de repr%duc$ie la (aci a )%st dem%nstrat prin iE%larea acestuia din a(%rt%ni &i )etu&i* EPperimental7 s>a c%nstatat c in%cularea (irusului la (aci gestante este urmat de apari$ia a(%rturil%r On di)erite )aEe ale gesta$iei7 PVB putAnd )i reiE%lat din placent &i din )etu&i 1@@D3* Nntr>un studiu e)ectuat de Barnes &i c%l*7 cita$i de Tim%ne? &i c%l* 1@@D37 a )%st e(iden$iat )aptul c G#T din (acile care au mani)estat tul2urri de repr%duc$ie 1m%rtalitate em2ri%nar7 a(%rturi7 anestru prelungit7 metrite etc*37 p%sedau titruri mari de antic%rpi anti PVB*

Patogenez
Prima etap a in)ec$iei este c%ncretiEat prin apari$ia )en%menului de (iremie7 m%ment On care PVB p%ate )i identi)icat On splin7 lim)%n%duri &i musculatura cardiac* Nn aceast )aE se c%nstat )rec(ent )en%menul de leuc%penie 1B#7 D@7 @@D3* Nn a d%ua etap7 (irusul se l%caliEeaE On celulele epiteliale ale =e=unului7 ile%nului &i cecumului7 determinAnd apari$ia unei diarei de intensitate medie7 iar On caEul (acil%r gestante PVB p%ate in(ada uterul7 generAnd tul2urri ale pr%cesului de repr%duc$ie 1@@D3*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
B%(inele sunt singurele gaEde naturale cun%scute ale par(%(irusului 2%(in* Cercetrile ser%l%gice e)ectuate de numer%&i aut%ri au dem%nstrat c inciden$a in)ec$iei On p%lula$iile de 2%(ine este On general crescut7 (ariind de la D#T la @""T 1@@D3* 'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate On

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Principalele m%di)icri m%r)%l%gice induse de

(irus sunt %2ser(a2ile pe muc%asa intestinal7 unde se c%nstat )en%mene de enterit de di)erite intensit$i7 de la in)lama$ii de tip cataral pAn la in)lama$ii gra(e de tip 8em%ragic%necr%tic* 5istologic7 cele mai imp%rtante m%di)icri sunt repreEentate de atr%)ia (il%Eit$il%r intestinale7 ca urmare a distrugerii celulel%r criptel%r7 necr%Ea $esuturil%r lim)%ide &i atr%)ie timic 1B#7 @@D3*

ser%neutraliEare 1@@D3* PreEen$a in)ec$iei p%ate )i c%n)irmat ser%l%gic &i prin e)ectuarea reac$iei de in8i2are a 8emaglutinrii7 )%l%sind seruri perec8i rec%ltate la inter(al de !>B sptmAni7 punAndu>se On e(iden$ % cre&tere semni)icati( a titrului antic%rpil%r speci)ici Ontre cele ! rec%ltri 1@@D3*

Trata9ent
Tratamentul este simpt%matic7 la (i$eii cu diaree )iind indicat )luid%terapia7 pentru pre(enirea des8idratrii 1@@D3*

Diagno.ti0
+at%rit )aptului c &i numer%&i al$i agen$i pat%geni p%t pr%duce enterite la (i$ei7 diagn%sticul clinic &i m%r)%pat%l%gic al par(%(ir%Eei 2%(ine este practic imp%si2il* +iagn%sticul de certitudine se )ace prin iE%larea &i identi)icarea agentului cauEal On la2%rat%r7 sau prin te8nici de c%n)irmare a ser%c%n(ersiei* PVB p%ate )i identi)icat On )ecalele (i$eil%r care mani)est diaree7 prin micr%sc%pie electr%nic7 sau p%ate )i iE%lat pe culturi celulare7 din materii )ecale sau a(%rt%ni7 antigenul (iral )iind rele(at cu a=ut%rul reac$iei de imun%)lu%rescen$ sau prin e)ectuarea testel%r de

Profi,aBie &i 0o9<atere


Msurile pr%)ilactice sunt de %rdin general7 re)erindu>se la respectarea n%rmel%r de igien din adp%sturi* 'e rec%mand e)ectuarea peri%dic a deEin)ec$iil%r 2%Pel%r7 pad%curil%r7 adp%sturil%r &i a 8rnit%ril%r7 cu 8ip%cl%rit de s%diu DT sau )%rm%l CT 1@@D3* PAn On preEent nu au )%st pr%duse &i c%mercialiEate (accinuri antipar(%(irale pentru 2%(ine*

G*C* PARVOVIRO"A

PORCIN4
M. Rmnean$u

Este pr%dus de par(%(irusul p%rcin7 mani)estat clinic d%ar la scr%a)e gestante neimuniEate7 prin pertur2ri ale repr%duc$iei ePprimate On principal prin in)ec$ii em2ri%nare &i )etale7 urmate de m%artea pr%du&il%r de c%ncep$ie 1@@B3* B%ala pr%duce pagu2e ec%n%mice imp%rtante prin pr%centul ridicat de m%rtalitate al pr%du&il%r de c%ncep$ie la scr%a)ele gestante* In)ec$ia este larg rspAndit On lume7 generAnd pierderi de%se2ite mai ales On marile c%mplePe de cre&tere a p%rcil%r*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic al 2%lii este par(%(irusul p%rcin 1PVP3* Virusul nu preEint pluralitate antigenic &i este Onrudit antigenic cu numer%ase alte par(%(irusuri ale genului* PreEint % strAns Onrudire antigenic mai ales cu par(%(irusul canin de tip ! 1CPV>!3 1DI3*

'e culti( pe culturi celulare primare sau secundare renale7 )etale sau ne%natale p%rcine7 Ons p%ate )i culti(at &i pe alte tipuri de culturi celulare* PVP are capacitate 8emaglutinant asupra eritr%citel%r de %m7 maimu$7 c%2ai7 pisic7 gin7 &%2%lan &i &%arece* 0en%menele de 8emaglutinare p%t )i )%arte (ariate ca intensitate7 On )unc$ie de temperatura de incu2are7 specia de pr%(enien$ a eritr%citel%r7 (Arsta d%nat%rului de eritr%cite7 p6 etc* Reac$ia de 8emaglutinare decurge On cele mai 2une c%ndi$ii On situa$ia On care incu2area se )ace la temperatura camerei7 la un p6 neutru &i dac se )%l%sesc eritr%cite de c%2ai* Titrurile 8emaglutinante cele mai ridicate au )%st %2ser(ate On situa$ia On care a )%st utiliEat ca diluant tamp%nul (er%nal7 On l%cul tamp%nului )%s)at salin* C8%i &i c%l* cita$i de 1@@B3 au rap%rtat ePisten$a un%r tulpini PVP cu % pat%genitate u&%r

13

Boli virotice i prionice ale


preEent d%ar la acele animale care nu p%sed un titru al antic%rpil%r speci)ici su)icient de ridicat pentru a )i pr%tecti(* 'ursele secundare de in)ec$ie au un r%l )%arte imp%rtant On apari$ia 2%lii7 dat%rit reEisten$ei ePtrem de ridicate a PVP On mediul ePtern* A )%st dem%nstrat ePperimental c7 de&i animalele in)ectate elimin (irusul On mediu d%ar % peri%ad de d%u sptmAni7 din m%mentul realiErii in)ec$iei7 adp%sturile7 pad%curile &i a&ternuturile c%ntaminate repreEint surse de in)ec$ie ePtrem de 2%gate7 % peri%ad de cel pu$in C luni* '>a dem%nstrat c scr%a)ele gestante7 care se in)ecteaE cu PVP Onainte ca pr%du&ii s Omplineasc ## de Eile7 (%r da na&tere un%r purcei in)ecta$i7 care Ons nu (%r p%seda antic%rpi anti PVP* Nn aceste situa$ii (irusul a )%st iE%lat din rinic8ii7 testiculele sau lic8idul seminal pr%(enite de la purcei7 imediat dup na&tere &i pAn la (Arsta de H luni 1@@B3* Nn anumite situa$ii7 (ierii p%t c%nstitui (erita2ile surse de in)ec$ie cu PVP* Nn peri%ada (iremiei7 PVP p%ate )i eliminat de ace&tia pe di)erite ci7 inclusi( prin sperma c%ntaminat* PVP a )%st iE%lat din testiculele (ieril%r dup # Eile de la in%cularea ePperimental a sacului prepu$ial cu % suspensie de PVP &i dup #>H Eile On caEul unui ePperiment On care (ierii au )%st supu&i in)ec$iei ePperimentale pe cale %r%>naEal* Virusul a )%st7 de asemenea7 iE%lat din lim)%n%durile scr%tale ale (ieril%r la # &i B# Eile dup realiEarea in)ec$iei pe cale %r%>naEal* Vierii p%t7 de asemenea7 s (e8iculeEe (irusul ca (ect%ri mecanici7 c%ntaminAnd ast)el scr%a)ele recepti(e* Cile %2i&nuite de realiEare a in)ec$iei di)er On )unc$ie de m%mentul pr%ducerii acesteia* Ast)el7 la pr%geni7 in)ec$ia se pr%duce transplacentar7 iar la n%u>nscu$i pe cale digesti( sau respirat%rie* Purceii pr%(eni$i din mame imune7 prin ingerarea c%l%strului d%2Andesc un titru aprecia2il de antic%rpi anti PVP7 )apt care le asigur % pr%tec$ie de scurt durat7 Omp%tri(a 2%lii* Titrurile d%2Andite imediat p%st natal se epuiEeaE pr%gresi( pe msura Onaintrii On (Arst* La (Arsta de B>D luni acestea p%t a=unge su2 limitele detecta2ile prin reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii7 dar detecta2ile Onc prin reac$ia de ser%neutraliEare pe culturi celulare*

crescut )a$ de cele iE%late On m%d curent* EPist numer%ase re)erin$e On literatura de specialitate care su2liniaE )aptul c7 On cadrul speciei tip PVP7 au )%st semnalate di)eren$e de pat%genitate Ontre di)eritele tulpini iE%late* Ast)el7 Ora(eera<ul &i c%l* 1HD3 a)irm )aptul c au c%nstatat ePisten$a un%r di)eren$e de pat%genitate &i de tr%pism Ontre d%u tulpini PVP iE%late de la purcei in)ecta$i prenatal7 catal%gate anteri%r su2 denumirile de NA+L H &i XRE'E* Aut%rii su2liniaE )aptul c tulpina XRE'E preEenta % pat%genitate crescut c%mparati( cu tulpina NA+L H7 prin )aptul c p%ate cauEa m%artea )etu&il%r c8iar dac in)ec$ia acest%ra se pr%duce On ultima peri%ad a gesta$iei7 )en%men necaracteristic tulpinii NA+L H7 care are p%ten$ial pat%gen asupra em2ri%nil%r sau )etu&il%r d%ar On prima parte a gesta$iei 1HD3* EPisten$a cel%r d%u pat%tipuri a )%st semnalat &i de Lager &i c%l* 1##37 care Ons7 On urma un%r cercetri e)ectuate On (ederea sta2ilirii di)eren$el%r de pat%genitate Ontre cele d%u tulpini7 a=ung la reEultate di)erite7 On sensul c7 tulpina NA+L H s>a d%(edit a )i mai pat%gen7 inducAnd un pr%cent mai mare de m%rtalitate la )etu&i c%mparati( cu tulpina XRE''E* 'imps%n &i c%l* 1@"#3 c%nsider c di)eren$ele dintre cele d%u tulpini 1NA+L H &i XRE''E3 c%nstau On mici di)eren$e de structur a un%r amin%aciEi de pe supra)a$a capsidei (irale7 )apt care a determinat u&%ara di(ergen$ pri(ind tr%pismul &i pat%genitatea cel%r d%u tulpini*

E(ide9io,ogie
PVP are % rspAndire u2ic(itar7 putAnd )i gsit On t%ate e)ecti(ele de p%rcine de pe gl%2* Nn E%nele On care ePist )erme de cre&tere intensi( a p%rcil%r cu e)ecti(e )%arte mari7 in)ec$ia p%ate Om2rca un caracter endemic* +ac (irusul este intr%dus pentru prima dat Ontr>un ast)el de e)ecti( indemn7 e)ectele p%t )i de(astat%are 1@"#3* Numer%ase studii ser%>epidemi%l%gice au dem%nstrat c un numr )%arte mare de scr%a)e su)er in)ec$ii cu PVP Onainte de a atinge maturitatea sePual sau anteri%r actului m%ntei7 )apt care determin instalarea unei imunit$i s%lide care7 dup unii aut%ri7 p%ate persista t%at (ia$a* Riscul de in)ec$ie7 cu deE(%ltarea pertur2ril%r de repr%duc$ie la scr%a)e7 este

Patogenez
'cr%a)ele in)ectate cu PVP preEint mani)estri clinice cun%scute On trecut su2 denumirea de sindr%mul 'ME+I #.tillbirt,, @ummification, <mbrEonic, $eat, FnfertilitE&, care se re)erea d%ar la situa$ia On care in)ec$ia se realiEeaE On prima =umtate a gesta$iei7 mai precis Ontre Eiua a @">a &i a G">a de gesta$ie* Nn

preEent7 On literatura de specialitate s>a cam renun$at la acest c%ncept7 de%arece las l%c la interpretri prea di)erite On ceea ce pri(e&te eti%l%gia* C%nsecin$ele in)ec$iei cu PVP On )unc$ie de m%mentul gesta$iei la care se realiEeaE in)ec$ia sunt redate On ta2elul @*
Dabelul "

Con.e0in$e,e infe0$iei 0u PVP /n fun0$ie de .tadiu, ge.ta$iei .0roafe,or D))1* Inter-a,u, de ge.ta$ie Dzi,e* Mo9entu, infe0$iei Infe0$ia (rodu&i,or de .0roafei Dziua de ge.ta$ie* 0on0e($ie @" M B" Eile #D B" M G" Eile k #D G" M termen

Denu9irea (rodu.u,ui de 0on0e($ie Em2ri%n 0etus 0etus

Con.e0in$a M%arte &i res%r2$ie M%arte &i mumi)iere Rspuns imun urmat7 de regul7 de supra(ie$uire in utero

In)ec$iile ePperimentale realiEate prin in%cularea direct a PVP On uter7 au dem%nstrat c ma=%ritatea )etu&il%r m%r On uter dac in)ec$ia ePperimental se pr%duce pAn On a G">a Ei a gesta$iei7 Ons dac acest lucru se realiEeaE mai tArEiu7 pr%du&ii supra(ie$uiesc &i c8iar rspund prin sinteEa de antic%rpi speci)ici anti PVP* E)ectul PVP asupra %(ulului7 Onainte ca acesta s )ie )ecundat7 este de%camdat necun%scut* Virusul p%ate adera la supra)a$a ePtern a E%nei pelucida a %(ulului p%rcin )ecundat7 Ons aparent nu p%ate penetra acest strat7 cu t%ate c p%ate pr%duce leEiuni asupra em2ri%nil%r7 On timpul geneEei* Este cun%scut &i )aptul c PVP p%ate induce m%di)icri alterati(e la ni(elul muc%asei uterine7 )apt inc%mpati2il cu 2una des)&urare a gesta$iei* Nn a)ara m%di)icril%r pe care (irusul le induce muc%asei uterine &i placentei7 tul2urrile repr%ducti(e care apar sunt &i % c%nsecin$ a ac$iunii directe a (irusului asupra pr%du&il%r de c%ncep$ie* Nn a2sen$a unui rspuns imun7 (irusul se multiplic intens On $esuturile em2ri%nare7 iar On m%mentul premergt%r m%r$ii em2ri%nil%r7 ma=%ritatea celulel%r c%mp%nente ale acest%ra c%n$in cantit$i mari de antigen (iral On spa$iul intracit%plasmatic7 )apt care p%ate )i dem%nstrat prin utiliEarea reac$iei I0* Transmiterea (irusului pe cale transplacentar7 de la mam la )etu&i7 de&i inc%mplet elucidat7 este p%si2il On situa$ia On care % scr%a) gestant se in)ecteaE pe un )%nd redus sau a2sent al antic%rpil%r speci)ici 1@@B3*

Ta<,ou, 0,ini0
Primul semn al in)ec$iei Ontr>un e)ecti( este repreEentat de cre&terea numrului de scr%a)e care re(in la estru dup B>H sptmAni de la actul m%ntei* ,nele scr%a)e preEent pseud%lacta$ie 1gesta$ie end%crin3 &i re(in la estru d%ar dup parcurgerea peri%adei te%retice a gesta$iei 1@"#3* ,nica )%rm de mani)estare clinic a 2%lii este cea a a&a>numitului sindrom .@<$F. Mani)estrile clinice7 On acest caE7 depind )%arte mult de m%mentul On care se realiEeaE in)ec$ia )etu&il%r* La p%rcii adul$i7 2%ala are % e(%lu$ie su2clinic7 animalele rmAnAnd cu % imunitate s%lid dup trecerea prin in)ec$ie* La scr%a)ele gestante7 c%respunEt%r m%mentului On care se pr%duce in)ec$ia )etu&il%r sau a em2ri%nil%r7 p%t apareR m%arte &i res%r2$ie em2ri%nar7 dac in)ec$ia s>a pr%dus On prima lun a gesta$iei sau m%artea &i mumi)ierea )etu&il%r dac in)ec$ia s>a pr%dus Ontre a B">a &i a G">a Ei a gesta$iei* Nn anumite situa$ii scr%a)ele in)ectate p%t )ta un numr )%arte mic de purcei (ii care Ons7 de cele mai multe %ri sunt ne(ia2ili7 sau p%t )ta @"> @! purcei la termen7 din care % parte sunt mumi)ia$i* In)ertilitatea7 a(%rturile7 m%rtalitatea em2ri%nar sau ne%natal7 )en%menul de mumi)iere )etal7 precum &i reducerea (ia2ilit$ii purceil%r sugari sunt simpt%me care alctuiesc

sindr%mul caracteristic numit 'ME+I7 la scr%a)ele gestante* Numer%&i p%rci7 indi)erent de (Arst7 p%t mani)esta un )en%men pasager de leuc%penie7 ePprimat de %2icei On primele @" Eile dup realiEarea in)ec$iei 1@@B3* Au )%st rap%rtate caEuri On care PVP sau alte (irusuri cu % structur similar au )%st identi)icate &i iE%late de la p%rci care mani)estau un sindr%m diareic* Cu t%ate acestea7 nu ePist d%(eEi c%ncludente c%n)%rm cr%ra PVP s>ar putea replica e)icient On epiteliul criptel%r intestinale pentru a genera % )%rm enteric de par(%(ir%E7 cum este caEul alt%r par(%(irusuri cu tr%pism pentru epiteliul intestinal7 care a)ecteaE alte specii de animale 1CPV7 0PV7 MEV etc*3* PVP a )%st7 de asemenea7 iE%lat de la p%rci care preEentau leEiuni de tip (eEicul%s7 Ons r%lul acestuia On deE(%ltarea acestui tip de leEiuni este incert 1@"#7 @@B3* B%lt &i c%l* 1@!3 utiliEAnd te8nica PCR7 au dem%nstrat implicarea PVP On eti%l%gia un%r epis%ade de mi%cardit la purceii sugari* C8%i &i c%l* 1!H3 detecteaE A+N>ul PVP On pr%2e de $esuturi &i %rgane pr%(enite de la purcei On$rca$i7 in)ecta$i cu circ%(irusul p%rcin tipul ! 1PCV !37 care preEentau sindr%mul PML' 1P%st:eaning Multis?stemic Gasting $?ndr%me3 M 5'indr%mul multisistemic de sl2ire al purceil%r On$rca$i * +etectarea A+N>ului apar$inAnd par(%(irusului p%rcin la purceii care preEentau sindr%mul PML' sugereaE p%ten$ialul r%l al PVP On eti%l%gia acestui sindr%m7 p%si2il ca agent as%ciat 1!H3* Nu au putut )i aduse d%(eEi c%n)%rm cr%ra )ertilitatea sau li2id%ul (ieril%r ar putea )i a)ectate On urma in)ec$iei cu PVP 1@@B3*

edeme &i 8em%ragii cu acumulare de lic8ide ser%> sang(in%lente On ca(it$i7 c%l%rarea On 2run a )etu&il%r ca urmare a res%r2$iei lic8idel%r )etale &i a des8idratrii care (%r c%nduce On )inal la )en%menul de mumi)iere )etal* Placenta p%ate su)eri m%di)icri (iEi2ile de tip (ascular 1c%ngestii7 8em%ragii3 sau leEiuni de tip necr%tic* LeEiunile micr%sc%pice c%nstau On )en%mene de necr%E celular preEente On numer%ase $esuturi &i %rgane ale )etu&il%r* La )etu&ii in)ecta$i in utero au mai )%st descrise leEiuni de mening%ence)alit7 caracteriEate prin in)iltra$ii celulare peri(asculare cu celule plasmatice &i 8isti%cite %2ser(ate On cere2el &i lept%meninge* ,nii aut%ri c%nsider acest tip de leEiuni ca )iind pat%gn%m%nice pentru in)ec$ia cu PVP 1@@B3*

Diagno.ti0
PreEen$a par(%(ir%Eei p%rcine Ontr>un e)ecti( tre2uie suspici%nat %ri de cAte %ri apare % scdere pregnant a natalit$ii sau % cre&tere a pr%centului de in)ecunditate la scr%a)e 1re(enirea la estru a scr%a)el%r m%ntate dup B>H sptmAni )iind un criteriu ePtrem de imp%rtant3* A(%rturile sau c8iar )trile la termen cu preEen$a de )etu&i mumi)ia$i7 precum &i )tarea de purcei ne(ia2ili7 c%nstituie elemente imp%rtante de suspici%nare a in)ec$iei cu PVP* C%n)irmarea diagn%sticului se )ace d%ar prin ePamen de la2%rat%r* Cele mai utiliEate met%de de identi)icare a PVP suntR reac$ia de imun%)lu%rescen$ direct pe pr%2e de $esuturi )etale 1cri%sec$iuni3 utiliEAnd reagen$i standardiEa$i7 reac$ia de 8emaglutinare cu eritr%cite de c%2ai7 reac$ia On lan$ a p%limeraEei 1PCR3 etc* 1@"#7 @@B3* EPamenul (irus%l%gic c%nst On iE%larea (irusului pe culturi celulare &i identi)icarea acestuia prin reac$ia de ser%neutraliEare 1@"#7 @@B3* EPamenele ser%l%gice au % (al%are relati( limitat de diagn%stic7 Ons p%t )i utile On sta2ilirea unui diagn%stic retr%specti( prin )aptul c preciEeaE preEen$a sau a2sen$a in)ec$iei On p%pula$ia supus in(estigrii* Nn acest sens p%ate )i utiliEat reac$ia de in8i2are a 8emaglutinrii7 e)ectuat pe pr%2e de seruri perec8i7 pentru a sta2ili dinamica antic%rpil%r in8i2%> 8emaglutinan$i* PreEen$a unui titru semni)icati(

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
AtAt leEiunile macr%sc%pice7 cAt &i cele micr%sc%pice sunt a2sente la scr%a)ele negestante &i la (ieri* LeEiunile cele mai e(idente sunt preEente la em2ri%ni &i la )etu&i in)ecta$i intrauterin &i care nu au atins pragul minim al imun%c%mpeten$ei )etale* 'e c%nstatR )en%menul de piticire a )etu&il%r7 accentuarea desenului (ascular pe supra)a$a )etu&il%r ca urmare a c%ngestiei &i a )en%menului de ePtra(aEare sanguin7 c%ngestii7

de antic%rpi anti PVP On serurile purceil%r n%u> nscu$i nec%l%stra$i este % d%(ad a in)ec$iei acest%ra On timpul (ie$ii intrauterine7 ceea ce den%t preEen$a in)ec$iei On e)ecti(ul de pr%(enien$ al seruril%r* 'e rec%mand trimiterea la la2%rat%r a )etu&il%r mumi)ia$i l @D cm ca lungime sau de pr%2e de pulm%ni pr%(eni$i de la ace&tia* Nu se rec%mand e)ectuarea ePamenel%r de la2%rat%r pe )etu&i cu (Arsta mai mare de G" de Eile sau pe n%u>nscu$i7 de%arece $esuturile acest%ra p%t c%n$ine antic%rpi care p%t inter)era cu testele de depistare a antigenului (iral 1@@B3* C8iar &i On preEen$a antic%rpil%r On $esuturile )etale7 celule in)ectate p%t )i depistate7 dar numai On pulm%nii )etali* 'e rec%mand ca7 On caEul On care scr%a)ele m%ntate nu rmAn gestante7 Ons preEint anestru7 un anumit numr de ePemplare s )ie sacri)icate On a2at%r &i s se e)ectueEe un ePamen minu$i%s al uterului &i al c%n$inutului acestuia* Nn situa$ia On care se depisteaE resturi )etale sau )etu&i mumi)ia$i7 ace&tia repreEint pr%2e (al%r%ase On (ederea e)ecturii ePamenului de imun%> )lu%rescen$ pentru depistarea PVP 1@@B3* A2sen$a )etu&il%r mumi)ia$i sau a resturil%r )etale ca urmare a p%si2ilel%r )en%mene de res%r2$ie nu ePclud in)ec$ia cu PVP 1@@B3* Diagnosticu) di1eren$ia) tre2uie )cut )a$ de alte 2%li in)ec$i%ase ale p%rcil%r On care apar tul2urri repr%ducti(e cum ar )iR boala lui Au'es-CE, leptospiro-a7 dar mai ales P22.7 sindr%m care se aseamn )%arte mult din punct de (edere epidemi%l%gic &i clinic cu par(%(ir%Ea p%rcin* Mai mult7 au )%st semnalate situa$ii On care7 On unele e)ecti(e cele d%u in)ec$ii au c%ePistat7 OngreunAnd sta2ilirea diagn%sticului eti%l%gic al dis)unc$iil%r repr%ducti(e 1G"3*

Trata9entC (rofi,aBie &i 0o9<atere


PAn On preEent nu ePist nici un tratament e)icient al tul2urril%r de repr%duc$ie induse de PVP* Principala met%d de pre(enire a sindr%mului 'ME+I % repreEint imuniEarea e)ecti(el%r Omp%tri(a PVP* Acest deEiderat se p%ate realiEa )ie prin imuniEarea (accinal7 )ie prin imuniEarea acti( prin ePpunerea c%nstant7 diri=at a e)ecti(ului la PVP*

In)ec$ia natural diri=at presupune punerea On c%ntact a scr%)i$el%r ser%negati(e cu scr%a)e ser%p%Eiti(e7 On ideea c una sau mai multe scr%a)e ser%p%Eiti(e (%r )i &i eliminat%are de (irus* O alt (ariant a in)ec$iei naturale diri=ate % repreEint deplasarea scr%)i$el%r Ontr>un mediu c%ntaminat7 mai precis Ontr>% arie On care anteri%r au )%st semnalate caEuri de in)ec$ie cu PVP sau cel pu$in aria s )i )%st p%pulat cu scr%a)e ser%p%Eiti(e* Nn acest )el in)ec$ia se (a rspAndi cu rapiditate On e)ecti(ul de scr%)i$e recepti(e* Este imp%rtant Ons m%mentul realiErii in)ec$iei diri=ate7 care tre2uie )cut ast)el OncAt m%mentul m%ntei s le gsesc imuniEate 1@@B3* 0%l%sirea (accinuril%r antipar(%(irale la scr%)i$e este7 de asemenea7 % met%d e)icient de imuniEare7 dac acestea sunt administrate anteri%r actului m%ntei* Au )%st testate numer%ase (accinuri7 atAt inacti(ate cAt &i (ii atenuate7 acestea dem%nstrAndu>&i e)icacitatea On pre(enirea in)ec$iei 1@@B3* Vaccinurile tre2uie administrate cu cAte(a sptmAni Onainte de actul m%ntei7 pentru ca imunitatea p%st (accinal s )ie de=a instalat la scr%a)ele a)late la Onceputul gesta$iei* +e asemenea7 administrarea (accinului tre2uie )cut pe )%ndul epuiErii c%mplete a antic%rpil%r c%l%strali7 pentru a nu se pr%duce inter)erarea acest%ra cu antigenul (accinal 1@@B3* Acest m%ment este de multe %ri greu de surprins &i se re)er la un scurt inter(al de timp situat On =urul (Arstei de D>G luni 1@@B3* +urata imunit$ii p%st (accinale este greu de e(aluat On c%ndi$ii de teren7 $inAnd c%nt de u2ic(itatea (irusului sl2atic* ,nele cercetri au dem%nstrat c7 On caEul administrrii unui (accin inacti(at la scr%)i$e7 titrul pr%tecti( se men$ine % peri%ad de cel pu$in C luni 1@@B37 Ons c%n)%rm un%r %pinii7 sistemul imunitar stimulat primar de ac$iunea unui antigen (iral (accinal (a rspunde pr%mpt la %rice restimulare cu antigenul sl2atic prin sinteEa rapid &i la un titru ridicat de antic%rpi speci)ici7 )apt care duce la prelungirea imunit$ii p%st(accinale &i pre(enirea un%r in)ec$ii transplacentare pe t%at durata (ie$ii pr%ducti(e a unei scr%a)e7 c8iar dac antic%rpii anti PVP p%st (accinali au )%st demult epuiEa$i 1@@B3* Castr% &i c%l* 1!C37 Ontr>un studiu e)ectuat On c%ndi$ii de teren pe un numr de !!" de scr%a)e ser%p%Eiti(e On m%mentul Onceperii

ePperimentului7 (accinate cu un (accin inacti(at anti PVP de d%u %ri7 la inter(al de @C Eile anteri%r m%ntei &i re(accinate dup )tare7 a=unge la c%ncluEii di)eriteR la l%tul de animale (accinate 1!!" scr%)i$e3 per)%rman$ele repr%ducti(e nu au )%st superi%are cel%r c%nstatate la l%tul mart%r7 de animale ne(accinate 1#" scr%)i$e37 pr%centul de re(enire la estru )iind c8iar ce(a mai ridicat 1@@7H@T3 la scr%a)ele l%tului (accinat decAt On caEul scr%a)el%r din l%tul mart%r7 unde pr%centul de re(enire la estru a )%st de @"7#!T* Nn urma cercetril%r ser%l%gice e)ectuate7 aut%rii au c%ncluEi%nat c durata imunit$ii c%n)erite de (accinul inacti(at a )%st relati( scurt7 %2ser(Andu>se % scdere pregnant a titrului antic%rpil%r la l%tul (accinat Ontre ! rec%ltri de sAnge7 prima e)ectuat la % sptmAn de la a d%ua (accinare7 iar a d%ua On m%mentul )trii 1!C3* EPist Ons On literatura de specialitate &i alte studii7 care au dem%nstrat e)icacitatea (accinuril%r inacti(ate &i (ii atenuate On reducerea c%nsidera2il a pertur2ril%r de repr%duc$ie induse de PVP 1 CC7 @@B3*

M%mentul %ptim pentru (accinare este cu !>C sptmAni Onainte de m%nt7 )iind indicate stimulri de tip 2%%ster peri%dic7 pentru men$inerea unui titru pr%tecti( al antic%rpil%r p%st (accinali 1CC7 @@B3* Vierii (%r )i7 de asemenea7 (accina$i peri%dic de%arece7 dat%rit )aptului c nu mani)est clinic in)ec$ia7 p%t )i purtt%ri &i eliminat%ri de (irus asimpt%matici7 care s c%ntri2uie On m%d insidi%s la di)uEarea in)ec$iei* Titrurile de antic%rpi k @RH"7 determinate prin reac$ia I6A7 pr%te=eaE animalele Omp%tri(a in)ec$iei7 iar titrurile mai scEute pr%te=eaE scr%a)ele )a$ de deE(%ltarea sindr%mului 'ME+I7 c8iar dac nu pr%te=eaE &i Omp%tri(a in)ec$iei su2clinice* Nn e)ecti(ele li2ere de PVP este indicat (accinarea animalel%r cu (accinuri inacti(ate* Asemenea e)ecti(e sunt Ons ePtrem de greu de men$inut ca atare7 iar intr%ducerea (irusului Ontr>% p%pula$ie de p%rci ser%negati( ar putea a(ea e)ecte ec%n%mice deEastru%ase 1@@B3*

G*#* PARVOVIRO"A !TELOR , #Aoose Giral 5epatitis, $er-sE s disease * engl*F $er-sEsc,e JranC,eit der Aans * germ*&

M. Rmnean$u

Par-o-iroza g&te,or DP * este % 2%al in)ect%c%ntagi%as cu e(%lu$ie acut7 su2acut sau cr%nic7 pr%dus de un par(%(irus speci)ic7 care a)ecteaE unele specii de psri din )amilia Anatidae7 %rdinul Anseriformes 1gAsca &i ra$a m%scat37 mani)estat clinic prin tul2urri generale gra(e7 l%c%m%t%rii &i digesti(e7 pr%cent mare de m%rtalitate7 iar m%r)%pat%l%gic prin leEiuni de tip 8em%ragic sau ser%)i2rin%s On di)erite %rgane interne* In)ec$ia este cun%scut su2 mai multe alte denumiri7 dintre care p%t )i amintiteR <oa,a Derz.AC ;e(atita -ira, a g&te,orC enterita .au 9io0ardita infe0$ioa. a g&te,orC .indro9u, a.0iti0=;e(ato=nefroti0 a, g&te,or.

peri%ada anil%r mD"7 % 2%al cu e(%lu$ie similar a )%st descris On mai multe $ri eur%pene7 cum ar )i P%l%nia7 -ermania7 ,ngaria7 Bulgaria7 Olanda7 0ran$a7 Ce8%sl%(acia &i On )%sta ,niune '%(ietic* Nn @ID#7 Jrau..7 ap%i On @IGD7 Derz.A7 sta2ilesc eti%l%gia ei (iral 1H#3* Nn anii urmt%ri a )%st semnalat On ma=%ritatea )ermel%r de cre&tere intensi( gA&tel%r &i ra$el%r m%scate din Eur%pa 1!"37 dar &i On Israel7 Canada &i mai multe $ri din Asia* Nn R%mAnia7 2%ala +erEs? a )%st diagn%sticat On anul @IH"7 de ctre Marta &i "arzr7 cita$i de Po( 1I#3* Nn unele $ri eur%pene cu tradi$ie On cre&terea gA&tel%r &i ra$el%r m%scate 10ran$a7 -ermania7 ,ngaria3 %dat aprut7 Ppr%duce pierderi ec%n%mice de%se2it de mari7 mai ales prin m%rtalitate7 dar &i ca urmare a msuril%r &i restric$iil%r care se impun On )%car 1!"7 #B3*

Etio,ogie
Pe parcursul anil%r7 par(%(ir%Eei gA&tel%r i>au )%st atri2uite multiple eti%l%gii* Ini$ial s>a suspici%nat implicarea unei 2acterii #5aemop,ilus&, ap%i a unui re%(irus7 ap%i s>a 2nuit c este pr%dus de un aden%(irus7 de%arece acesta era )rec(ent iE%lat din )%carele de 2%al* ,lteri%r7 a )%st sta2ilit cu certitudine c agentul eti%l%gic este un par(%(irus7 care nu

I.tori0C r.(ndireC i9(ortan$


B%ala a )%st %2ser(at Onc de la Onceputul sec%lului QQ On mai multe $ri eur%pene7 )iind atri2uit ini$ial lui 5aemop,ilus 1H#3* Nn anul @I#D7 On C8ina7 a )%st semnalat &i descris cu ePactitate un epis%d gra( de Om2%ln(iri la 2%2%cii de gAsc7 Ons c%n)irmarea eti%l%giei par(%(irale On acest caE a )%st )cut mult mai tArEiu7 On anul @IH@7 de ctre Fang &i Gang 1!"3* Nn

preEint Onrudiri antigenice cu par(%(irusul ginil%r sau cu alte par(%(irusuri ale mami)erel%r7 Ons s>a d%(edit a )i )%arte asemnt%r structural cu par(%(irusul ra$el%r m%scate* Ca &i celelalte par(%(irusuri7 par(%(irusul gA&tel%r 1Aoose parvovirus>-PV3 c%n$ine un A+N m%n%catenar alctuit din apr%Pimati( #D """ de 2aEe* Nn c%mp%nen$a sa au )%st identi)icate trei pr%teine ma=%re7 de I@7 GH &i #H <+ &i % a patra pr%tein7 mai u&%ar7 de #@<+* 'pre de%se2ire de numer%ase alte par(%(irusuri ale mami)erel%r7 par(%(irusul gA&tel%r nu preEint pr%priet$i 8emaglutinante asupra eritr%citel%r pr%(enite de la di)erite specii de mami)ere &i psri 1!"3* Asemnt%r alt%r par(%(irusuri aut%n%me7 -PV se p%ate replica On a2sen$a unui (irus 58elper * Cu t%ate c On preEent se cun%a&te cu certitudine c -PV este un par(%(irus aut%n%m7 Br%:n &i c%l* 1@C3 au emis % ip%teE di)erit prin care sugereaE apartenen$a (irusului mai degra2 la genul $ependovirus, ca urmare a un%r studii de 2i%l%gie m%lecular a (irusului7 care au pus On e(iden$ )aptul c A+N>ul -PV preEint % %m%l%gie de ##T cu A+N>ul depend%(irusului AAV!7 %m%l%gia cu A+N>ul alt%r par(%(irusuri aut%n%me )iind mult mai redus* 'tudiile ser%l%gice e)ectuate au dem%nstrat c t%ate tulpinile de -PV iE%late din di)erite regiuni de pe gl%2 sunt prea apr%piate antigenic pentru a se putea (%r2i despre pluralitate antigenic* Cercetri recente7 care au utiliEat te8nicile de ser%neutraliEare Oncruci&at &i analiEa end%nucleaEei de restric$ie7 e)ectuate asupra un%r tulpini ale par(%(irusului ra$el%r m%scate au dem%nstrat Ons ePisten$a un%r anumite di)eren$e Ontre acest (irus &i -PV 1!"3* -PV p%ate )i culti(at On c%ndi$ii de la2%rat%r d%ar pe %u em2ri%nate de gAsc sau ra$ m%scat7 precum &i pe culturi celulare primare de em2ri%ni pr%(enite de la aceste specii 1!"3* Replicarea (iral are l%c On nucleul celulel%r determinAnd apari$ia un%r incluEii de tip C%:dr? A7 de dimensiuni mari 1!"7 H#3* ReEisten$a -PV la ac$iunea )act%ril%r )iEici &i c8imici este remarca2il* Men$inerea unei suspensii (irale la D# C7 timp de B" de minute7 nu Oi distruge capacitatea in)ectant* Virusul preEint % sta2ilitate mare &i la (aria$iile de p6* Men$inut % %r la p6 B7 nu O&i reduce capacitatea in)ectant

1!"3* PreEint % reEisten$ de%se2it &i la ac$iunea su2stan$el%r deEin)ectante* Nn numer%ase caEuri7 in)ec$iei primare cu -PV i se as%ciaE &i al$i germeni7 2acterieni 1.almonella, <. coli, @Ecoplasma, .treptococcus3 sau mic%tici #Aspergillus fumigatus, A. flavus etc.& 1H#3.

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
Nn c%ndi$ii naturale7 2%ala este semnalat d%ar la gA&te &i ra$e m%scate 1Cairina mosc,ata domestica > ra$a le&easc3* 'unt recepti(e7 t%ate rasele &i (ariet$ile de gA&te d%mestice7 Ons in)ec$ii accidentale au )%st rap%rtate &i la gA&tele sl2atice canadiene 1Branta canadensis& precum &i la gAsca de Epad 1'n%: geese M C,en ,Epoboreea atlantica3* -inile &i ra$ele7 ePclusi( cele m%scate7 sunt re)ractare la ac$iunea (irusului 1!"7 @@C3* Apari$ia &i e(%lu$ia 2%lii se a)l On strAns dependen$ cu (Arsta psril%r recepti(e* +in acest m%ti(7 e(%lu$iile gra(e7 cu m%rtalitate On =ur de @""T sunt semnalate d%ar la 2%2%cii de gAsc sau de ra$ m%scat On prima sptmAn dup ecl%Eiune7 pierderile prin m%rtalitate de(enind negli=a2ile la (Arsta de C># sptmAni 1@@#3* Cu t%ate c la psrile adulte in)ec$ia are un caracter asimpt%matic7 rspunsul imun este pr%mpt7 )iind c%ncretiEat prin sinteEa de antic%rpi speci)ici anti -PV 1!"3* Transmiterea 2%lii se realiEeaE prin c%ntact direct sau indirect7 prin intermediul sursel%r secundare7 psrile in)ectate eliminAnd cantit$i mari de (irus mai ales prin intermediul materiil%r )ecale* B%ala p%ate )i transmis &i (ertical la 2%2%ci7 On aceste situa$ii c%nstatAndu>se e(%lu$iile cele mai dramatice7 cu pierderi prin m%rtalitate de%se2it de mari* Nu au )%st identi)ica$i (ect%ri acti(i7 cu r%l On transmitere 1!"3*

Patogenez
+up ptrunderea On %rganismul recepti(7 (irusul se replic On di(erse $esuturi &i %rgane7 cauEAnd alterri m%r)%l%gice &i )unc$i%nale ale un%r %rgane interne7 pe )%ndul cr%ra )l%ra 2acterian &i mic%tic de as%cia$ie determin agra(area tul2urril%r anat%m%clinice 1H#3*

Ta<,ou, 0,ini0
Peri%ada de incu2a$ie (ariaE On )unc$ie de

(Arsta psril%r care c%ntacteaE in)ec$ia* Ast)el7 2%2%cii de gAsc in)ecta$i On prima Ei de (ia$ (%r deE(%lta primele simpt%me dup numai B># Eile7 dar 2%2%cii in)ecta$i On =urul (Arstei de !>B sptmAni7 se (%r Om2%ln(i dup # &i @" Eile 1!"3* La <o<o0ii de g.0 af,a$i /n (ri9a .(t9n de -ia$ 2%ala are % e(%lu$ie a0ut7 principalele mani)estri clinice )iind necaracteristice7 c%nstatAndu>se d%ar an%rePie &i pr%stra$ie7 urmate de m%arte On decurs de B># Eile* La aceast categ%rie de (Arst7 mai ales dac in)ec$ia se realiEeaE On sta$iile de incu2are7 m%rtalitatea p%ate atinge @""T* La <o<o0ii infe0ta$i in ?uru, -r.tei de )4= )8 zi,eC pr%centul de m%rtalitate este mult redus7 )iind On general de @"T* Nn aceste situa$ii 2%ala are % e(%lu$ie mai lent7 )iind tradus prin an%rePie7 apatie7 p%lidipsie7 sl2iciune7 psrile e(itAnd deplasrile* Multe dintre psrile a)ectate preEint un catar %cul%>naEal Ons%$it de scuturri )rec(ente ale capului* La ePamenul atent al ca(it$ii %rale se p%ate %2ser(a un dep%Eit pseud%mem2ran%s7 )i2rin%s7 )%arte a2undent mai ales pe lim2* 0%arte multe psri preEint diaree7 )ecalele a(And un caracter )luid7 de cul%are al2ici%as* Ori)iciul cl%acal &i ple%apele sunt in)lamate7 de % cul%are r%&u>aprins 1!"3* Nn )%rmele cu e(%lu$ie mai lung se c%nstat OntArEieri On deE(%ltare7 cderea pu)ului din E%na gAtului &i a spatelui &i eritem cutanat* ,nele psri p%t ad%pta % p%Ei$ie caracteristic 5de pinguin ca urmare a deE(%ltrii ascitei* C%ndi$iile nec%respunEt%are de micr%climat &i alimenta$ie7 Ompreun cu suprain)ec$iile secundare7 p%t determina % cre&tere a pr%centului de m%rtalitate c8iar &i la (Arste ale 2%2%cil%r mai mari de !>B sptmAni 1!"3* La <o<o0ii /n -r.t de (e.te o ,un7 apari$ia simpt%mel%r este ePtrem de rar7 2%ala e(%luAnd de regul a.i9(to9ati07 Ons On literatura de specialitate este descris &i % )%rm e(%luti( caracteristic acestei (Arste7 denumit 5for9a trzie 7 On care pr%centul de m%rtalitate este t%tu&i redus 1!"3* Trecerea prin 2%al este urmat de instalarea unei imunit$i s%lide de lung durat7 studiile ePperimentale dem%nstrAnd c durata imunit$ii p%st in)ec$i%ase p%ate a=unge la H" de luni* Pr%genii pr%(eni$i din psri trecute prin 2%al7

care d%2Andesc un titru Onalt de antic%rpi anti -PV7 p%t )i reEisten$i la in)ec$ia ePperimental pAn On =urul (Arstei de C sptmAni 1!"3*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Nn caEurile cu e(%lu$ie acut7 rapid7 se c%nstat leEiuni e(idente ale c%rdului* Mi%cardul are cul%are desc8is7 sugerAnd % m%di)icare de tip degenerati(7 c%rdul )iind r%tun=it On regiunea apePului* Nn aceast )%rm se mai c%nstat c%ngestia &i mrirea On (%lum a )icatului7 splinei &i pancreasului* Nn caEurile cu e(%lu$ie mai lung apar m%di)icri c%nsiderate caracteristice7 de pericardit &i peri8epatit ser%)i2rin%as7 cu preEen$a unui lic8id citrin On ca(itatea t%rac%> a2d%minal* 'e mai c%nstat edem pulm%nar7 leEiuni de distr%)ie 8epatic &i enterit cataral* Cu % )rec(en$ ce(a mai scEut p%t )i %2ser(ate 8em%ragiile musculare7 mai ales On musculatura pect%ral* Apari$ia leEiunil%r cu caracter di)teric7 preEente On ca(itatea %ral7 )aringe &i es%)ag c%nstituie de %2icei un indicat%r al suprain)ec$iil%r 2acteriene sau )ungice 1!"3* Principalele m%di)icri 8ist%l%gice sunt repreEentate de degenerescen$a 8ialin de tip /en<er a musculaturii sc8eletice7 picn%Ea mi%citel%r7 dilatarea capilarel%r sinus%ide7 pr%li)erarea celulel%r Xup))er &i degenerarea 8epat%citel%r* Apari$ia incluEiil%r intranucleare de tip C%:dr? A este )rec(ent OntAlnit On mi%cite &i 8epat%cite 1!"7 H#3* 'plina7 timusul &i 2ursa lui 0a2ricius p%t su)eri in)iltrri lim)%2lastice7 iar On celule renale p%t )i %2ser(ate )en%mene de (acu%liEare 1!"3*

Diagno.ti0
Anc8eta epidemi%l%gic7 ta2l%ul clinic &i m%di)icrile m%r)%pat%l%gice sunt criterii imp%rtante de diagn%stic Ons insu)iciente pentru sta2ilirea cert a eti%l%giei par(%(irale* Ca elemente de 2aE On )%rmularea suspiciunii de 2%al p%t )i luate On c%nsiderareR c%ntagi%Eitatea ePtrem de mare7 )aptul c sunt a)ecta$i d%ar 2%2%cii7 e(%lu$ia acut7 m%rtalitatea ridicat &i e(entualele m%di)icri m%r)%pat%l%gice* C%n)irmarea cert a 2%lii se )ace d%ar prin ePamen de la2%rat%r 1@D7 H#3* ,na dintre met%dele de c%n)irmare este repreEentat de iE%larea (irusului pe %u

em2ri%nate de @">@# Eile7 de gAsc sau de ra$ m%scat* In%cularea suspensiei de material pat%l%gic suspect se )ace On ca(itatea alant%id7 m%artea em2ri%nil%r pr%ducAndu>se dup #>@" Eile post inoculum. Principalele m%di)icri ale em2ri%nil%r sunt repreEentate de apari$ia 8em%ragiil%r &i degenerescen$ 8epatic7 )icatul c%l%rAndu>se On gal2en>%cru 1!"3* -PV p%ate )i iE%lat &i On culturi celulare primare de gAsc sau ra$ m%scat* E)ectul cit%patic p%ate )i sesiEat la B># Eile dup in%culare7 ePprimat prin deteri%rarea su2stratului celular* Nn preparatele c%l%rate prin met%da 8emat%Pilin>e%Ein se p%t %2ser(a incluEiile intranucleare de tip C%:dr? A &i apari$ia sinci$iil%r 1!"3* PreEen$a (irusului mai p%ate )i c%n)irmat prin micr%sc%pie electr%nic7 ePaminAnd culturile celulare in%culate7 sau prin teste de ser%neutraliEare7 )%l%sind un ser 8iperimun speci)ic de gAsc* Ca met%de c%mplementare de diagn%stic mai p%t )i utiliEate reac$ia de imun%)lu%rescen$7 te8nica imun%per%PidaEei7 testul de 8emaglutinare indirect in(ersat 1Re(erse indirect 8emagglutinati%n test3 precum &i te8nica de imun%di)uEie On gel de agar* Recent au )%st intr%duse On practica diagn%sticului de la2%rat%r &i te8nici m%leculare m%derne7 care permit sta2ilirea diagn%sticului eti%l%gic cu mare ePactitate 1te8nica PCR7 te8nica A+N>ului marcat cu dig%Pigenin3* Nn preEent7 una dintre cele mai utiliEate te8nici de diagn%stic On la2%rat%are este reac$ia de ser%neutraliEare (iral e)ectuat pe %u em2ri%nate sau pe culturi celulare 1@C3* Diagnosticu) di1eren$ia) nu c%mp%rt di)icult$i7 singura 2%al care pr%duce un pr%cent asemnt%r de m%rtalitate la 2%2%cii de gAsc &i de ra$ )iind enterita cu ,erpesvirus* +e asemenea7 tre2uie a(ut On (edere c On numer%ase situa$ii7 par(%(ir%Ea p%ate e(%lua as%ciat cu alte in)ec$ii 2acteriene sau )ungice7 iar pe )%ndul in)ec$iei primare cu -PV p%t ac$i%na sinergic &i alte (irusuri cum ar )i unele re%> &i aden%(irusuri* Lu &i c%l* 1#H3 descriu un epis%d de par(%(ir%E la ra$e7 On Tai:an7 din )%carul respecti( de 2%al iE%lAndu>se7 pe lAng tulpini de par(%(irus7 &i tulpini de aden%(irus7 re%(irus &i (irusul 8epatitei ra$el%r*

Trata9entC (rofi,aBie &i 0o9<atere


Nn par(%(ir%Ea 2%2%cil%r de gAsc nu ePist un tratament speci)ic* 'e p%ate recurge la administrarea anti2i%ticel%r cu spectru larg7 pentru a reduce pierderile generate de suprain)ec$iile 2acteriene sau )ungice 1!"3* Principala msur de pr%)ilaPie % repreEint pstrarea indemnit$ii e)ecti(el%r7 prin e(itarea c%ntactului su2 %rice )%rm cu alte e)ecti(e de gA&te sau ra$e* 'u2 nici % )%rm7 On acela&i incu2at%r nu (%r )i incu2ate %u care pr%(in din )erme di)erite7 cu situa$ie necun%scut sau %u de c%lectur* 'e (%r ePclude de la incu2a$ia c%mun &i %ule care pr%(in de la gA&te din )erme On care a e(%luat in)ec$ia cu -PV de%arece7 dat%rit reEisten$ei ePtreme a (irusului On mediu7 acesta p%ate persista pe c%a= %ul%r7 generAnd p%si2ilitatea c%ntaminrii incu2at%arel%r &i implicit a 2%2%cil%r ecl%Ei%na$i 1@D7 H#3* Ca met%d de imun%pr%)ilaPie speci)ic7 On trecut a )%st )%l%sit pe scar larg ser%terapia cu ser speci)ic 8iperimun7 administrat 2%2%cil%r On prima Ei de (ia$* +e&i aceast met%d de imuniEare pasi( &i>a d%(edit e)icien$a din punct de (edere medical7 On preEent este c%nsiderat c%stisit%are &i relati( ine)icient ec%n%mic* Vaccinarea psril%r adulte este c%nsiderat cea mai e)icient )%rm de imun%pr%)ilaPie cu e)ect asupra 2%2%cil%r7 (iEAndu>se pr%tec$ia imun a pr%genil%r On primele B>C sptmAni de (ia$* Nn preEent7 On lume se pr%duc &i se c%mercialiEeaE numer%ase (accinuri antipar(%(irale pentru ra$e &i gA&te7 atAt inacti(ate7 cAt &i atenuate 1!"3* ,nul dintre primele (accinuri antipar(%(irale pentru gA&te a )%st pr%dus &i deE(%ltat On C8ina7 On peri%ada @ID!>@IGI7 )iind c%nstituit dintr>% tulpin -PV atenuat prin pasa=e multiple pe %u em2ri%nate de gAsc* Acest (accin &i>a d%(edit e)icacitatea prin gradul crescut al imunit$ii induse 2%2%cil%r7 )iind testat pe apr%Pimati( C mili%ane de psri* Numer%ase alte (accinuri au )%st testate &i pr%duse On di)erite $ri7 multe dintre ele d%(edindu>&i e)icien$a 1!"7 H#3* Nn e)ecti(ele de gA&te On care nu au )%st semnalate caEuri de par(%(ir%E au )%st )%l%site cu succes (accinurile c%nstituite din tulpini inacti(ate 1!"3*

G*D*

PARVOVIRO"A RA9ELOR MO$CATE


M. Rmnean$u

Este % 2%al in)ec$i%as acut7 sistemic7 pr%dus de un (irus din )amilia Parvoviridae care a)ecteaE 2%2%cii de ra$ m%scat7 caracteriEat clinic prin pr%cent mare de m%rtalitate7 precedat de simpt%me digesti(e7 l%c%m%t%rii7 ner(%ase &i OntArEieri On deE(%ltare la 2%2%cii care supra(ie$uiesc in)ec$iei*

I.tori0
B%ala a )%st semnalat pentru prima %ar On )ermele mari de cre&tere a ra$el%r m%scate din Marea Britanie &i (estul 0ran$ei7 On anul @IHI* Ini$ial s>a 2nuit c 2%ala aprut era de )apt par(%(ir%Ea gA&tel%r care e(%lua la ra$e7 iar apari$ia ei s>ar dat%ra unui e&ec imun%pr%)ilactic7 ra$ele din )ermele arealului respecti( )iind (accinate sistematic cu un (accin antipar(%(iral pentru gA&te7 dat%rit )aptului c 2%ala +erEs? a(ea un caracter endemic On E%n* Cercetrile e)ectuate au dem%nstrat Ons c entitatea aprut era de )apt % 2%al n%u di)erit de par(%(ir%Ea gA&tel%r7 Ons cu caractere epidemi%l%gice7 clinice &i m%r)%pat%l%gice )%arte asemnt%are cu cele generate de (irusul -PV 1!"3*

Eti,ogie
B%ala este pr%dus de par(%(irusul ra$el%r m%scate 1@usCovE ducC parvovirus ! +PV37 care este apr%ape identic 2i%l%gic &i structural cu (irusul par(%(ir%Eei gA&tel%r 1-PV3* Cercetrile de 2i%l%gie m%lecular e)ectuate de C8u &i c%l* 1B"3 asupra -PV &i +PV au pus On e(iden$ )aptul c la cele d%u (irusuri7 GGT din structura A+N>ului este identic* Par(%(irusul ra$el%r m%scate p%ate )i di)eren$iat de -PV prin testele de ser%neutraliEare Oncruci&at* B%2%cii de ra$ care preEint titruri Onalte anti-PV sunt desc%peri$i imun%l%gic la ac$iunea +PV7 cele d%u (irusuri neimuniEAnd Oncruci&at 1!"3*

'pre de%se2ire de par(%(ir%Ea gA&tel%r al crei areal de rspAndire este )%arte ePtins7 )iind semnalat On numer%ase $ri din Eur%pa &i Asia7 par(%(ir%Ea ra$el%r m%scate a )%st semnalat d%ar pe terit%rii restrAnse7 e(%lu$ia ei )iind limitat On anumite E%ne din Marea Britanie &i 0ran$a 1!"3* Cercetri recente7 e)ectuate de L%%lc%c< &i c%l* 1@B"37 au pus Ons On e(iden$ par(%(ir%Ea ra$el%r m%scate &i pe c%ntinentul american7 On anul !"""7 On statul Cali)%rnia* Nn caEul acestui )%car de 2%al c%n)irmarea eti%l%giei a )%st )cut prin mai multe te8nici7 +PV )iind identi)icat On pr%2ele de $esuturi prin micr%sc%pie electr%nic &i te8nica PCR7 iar antic%rpii anti +PV preEen$i la psrile 2%lna(e au )%st pu&i On e(iden$ prin imun%micr%sc%pie electr%nic7 imun%> )lu%rescen$ &i ELI'A 1@B"3* Transmiterea 2%lii se realiEeaE atAt pe cale %riE%ntal7 cAt &i pe cale (ertical7 cele mai gra(e e(%lu$ii )iind OntAlnite On situa$ia On care 2%2%cii se in)ecteaE On sta$iile de incu2are On m%mentul ecl%Ei%nrii7 situa$ii On care m%rtalitatea p%ate atinge H"T 1!"3*

Ta<,ou, 0,ini0 &i 9orfo(ato,ogi07 macr% &i micr%sc%pic7 este identic cu cel descris On par(%(ir%Ea 2%2%cil%r de gAsc* Diagno.ti0
Met%dele de diagn%stic de la2%rat%r utiliEate On (ederea identi)icrii in)ec$iei cu +PV sunt similare cu cele )%l%site On diagn%sticul par(%(ir%Eei 2%2%cil%r de gAsc7 cu speci)icarea c pentru culti(area (irusului sunt pre)erate %ule em2ri%nate de ra$ m%scat sau culturile celulare de aceea&i %rigine* Diagnosticu) di1eren$ia) se impune a )i )cut )a$ de infec$iile cu reovirus ale bobocilor de ra$7 On care apar unele m%di)icri m%r)%pat%l%gice care lipsesc On in)ec$ia cu +PV 1pericardita ePsudati(7 ten%sin%(itele7 8iperplaEia splinei etc*3 &i )a$ de infec$ia cu APG7 de%arece ra$ele m%scate p%t )ace 2%ala cu am2ele tipuri de par(%(irus 1!"3*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(e la ac$iunea (irusului d%ar ra$ele m%scate7 gA&tele &i alte rase sau (ariet$i de ra$e )iind re)ractare* B%ala a)ecteaE 2%2%cii de ra$ cu (Arsta de pAn la # sptmAni7 la aceast categ%rie de (Arst ePprimrile clinice )iind )%arte drastice* La 2%2%cii mai mari de # sptmAni7 2%ala e(%lueaE asimpt%matic7 Ons %rganismele in)ectate rspund prin sinteEa de antic%rpi speci)ici*

Profi,aBie &i 0o9<atere


N%rmele generale de pr%)ilaPie sunt identice cu cele descrise On caEul par(%(ir%Eei 2%2%cil%r de gAsc* C%ntr%lul e)icient al Om2%ln(iril%r se realiEeaE prin imuniEarea ra$el%r de repr%duc$ie On (ederea pre(enirii transmiterii (erticale a in)ec$iei7 prin asigurarea unui titru Onalt al antic%rpil%r speci)ici la 2%2%ci On primele
G*G* INFEC9II

sptmAni de (ia$* Nn $rile eur%pene On care a )%st semnalat 2%ala7 se practic (accinarea ra$el%r adulte cu un (accin 2i(alent7 su2 )%rm de suspensie ulei%as7 (accinul c%n$inAnd atAt tulpina -PV cAt &i +PV7 )iind rec%mandate d%u administrri succesi(e la inter(al de B>C sptmAni 1!"3*

CU PARVOVIRU$URI LA ALTE $PECII DE ANIMALE I LA OM


M. Rmnean$u

Parvoviroza roztoarelor. La r%Et%arele de la2%rat%r au )%st identi)icate peste B" de par(%(irusuri distincte7 grupate On @B ser%grupuri* +intre acestea d%ar B preEint % imp%rtan$ de%se2it On pat%l%gia in)ec$i%as a acest%r specii* Aceste (irusuri suntR par(%(irusul &%2%lanului7 denumit &i (irusul Xil8am #Jil,amHs rat virus&7 par(%(irusul 6>@ al &%2%lanului &i 5(irusul minut al &%arecil%r #@ice minute virus&* Cercetrile ser%l%gice au dem%nstrat c in)ec$iile cu aceste (irusuri sunt )%arte rspAndite On e)ecti(ele r%Et%arel%r de la2%rat%r7 )iind ePtrem de greu de eliminat* Aceste (irusuri determin in)ec$ii &i la &%arecii &i &%2%lanii sl2atici 1@"#3* Imp%rtan$a ma=%r a acest%r in)ec$ii c%nst On )aptul c preEen$a (irusului On 2i%2aEe care )urniEeaE animale de la2%rat%r pentru institute de cercetare sau la2%rat%are de diagn%stic p%ate crea pr%2leme de%se2ite7 aceste animale de(enind impr%prii utiliErii On sc%puri medicale* +e asemenea7 aceste (irusuri p%t c%ntamina culturile celulare pr%(enite de la animale de la2%rat%r7 OngreunAnd mult lucrrile de cercetare sau diagn%stic care )%l%sesc ast)el de culturi 1#@7 @"#3* Nn la2%rat%are7 On cadrul c%l%niil%r de r%Et%are7 (irusul se transmite prin c%ntact direct Ontre animale sau prin intermediul sursel%r secundare7 acestea a(And % imp%rtan$ ma=%r7 dat%rit reEisten$ei ePtrem de mari a (irusului On mediu* E(%lu$ia p%ate Om2rca un caracter endemic7 c%mpr%mi$And Ontreaga cresct%rie On care apare* E(%lu$ia p%ate )i asimpt%matic sau p%t )i semnalate di)erite aspecte m%r)%cliniceR m%rtalitate em2ri%nar7 na&terea un%r pr%du&i su2deE(%lta$i7 ne(ia2ili7 ataPii7 an%malii de

denti$ie7 ence)al%patii 8em%ragice7 8epatite sau enterite* +iagn%sticul in)ec$iei se )ace prin iE%larea (irusului pe culturi celulare de &%2%lan sau &%arece sau prin di)erite te8nici ser%l%gice 1I6A7 I07 'N7 ELI'A3* Pr%)ilaPia general a 2%lii este greu de realiEat din cauEa reEisten$ei mari a (irusului )a$ de agen$ii )iEici &i c8imici 1@"#3* Nn caE de apari$ie a 2%lii7 se impune lic8idarea c%l%niei On care a aprut7 deEin)ec$ia rigur%as a cu&til%r &i a Oncperil%r7 urmate de e)ectuarea unui screening ser%l%gic prin s%nda=7 la restul c%l%niil%r7 pentru depistarea un%r e(entuale alte in)ec$ii su2clinice* 'upra(eg8erea ser%l%gic a e)ecti(el%r este %2ligat%rie On 'tatele ,nite ale Americii On t%ate 2i%2aEele On care se cresc r%Et%are pentru ePperien$e 1@"#3* Infec$iile cu parvovirusuri la iepuri. ,nele date din literatura de specialitate au c%n)irmat preEen$a in)ec$iei cu par(%(irus la iepuri7 Ontr>un pr%cent de%se2it de ridicat 1G!3* PreEen$a un%r titruri Onalte de antic%rpi speci)ici Omp%tri(a par(%(irusului lapin #/apine parvovirus > LPV& a )%st dem%nstrat la un numr )%arte mare de animale7 pr%(enite din cresct%rii pri(ate sau din institu$ii de cercetare &i pr%ducere a animalel%r de ePperien$* Nntr>% cercetare e)ectuat de Metcal) &i c%l* 1G!3 prin e)ectuarea testel%r de imun%)lu%rescen$ &i in8i2area 8emaglutinrii7 s>a c%nstatat c G#T din serurile cercetate erau p%Eiti(e7 p%sedAnd antic%rpi anti LPV la titruri ridicate* Aut%rii studiului au iE%lat (irusul On numer%ase caEuri din rinic8ii iepuril%r n%u>nscu$i 1G!3*

1D

Boli virotice i prionice ale


,lteri%r7 aut%rii studiului au pus On e(iden$ preEen$a antic%rpil%r speci)ici in8i2%> 8emaglutinan$i Omp%tri(a tulpinii iE%late7 la !D din @BD de seruri de cal testate* Tulpina (iral studiat7 dem%nstra pr%priet$i c%mpara2ile cu cele ale par(%(irusuril%r aut%n%me7 )iind catal%gat de aut%ri ca 5par(%(irus ec(in * Infec$iile cu parvovirus la om. In)ec$ia cu par(%(irus uman a pers%anel%r recepti(e determin apari$ia unei 2%li cun%scut su2 denumirea de ieritem in)ec$i%s acuti7 i2%ala a V> a a c%pilrieii sau XmegalerEt,ema epidemicaX 1@!D3* +e&i 2%ala a )%st cun%scut &i descris Onc din anul @HHI7 agentul eti%l%gic a )%st identi)icat a2ia On anul @IGC de ctre C%ssart &i c%l*7 ace&tia denumindu>l 5par(%(irus B @I 1!D7 @!D3* B%ala are mai multe )%rme de ePprimare clinic7 putAnd e(%lua ca % 2%al erupti( la c%pii 15eritemul in)ec$i%s acut 3 sau p%ate genera di(erse artr%patii la pers%anele adulte 1@"C7 @!D3* O )%rm gra( de ePprimare a par(%(ir%Eei umane apare On urma in)ec$iei )emeil%r gra(ide cu (irusul 5B @I * In)ec$ia se s%ldeaE cu un pr%cent ridicat de m%rtalitate em2ri%>)etal7 a(%rturi &i7 mai rar7 cu m%di)icri terat%l%gice 1D3*

Infec$iile cu parvovirusuri la vulpi. Au )%st semnalate &i descrise On literatura de specialitate de ctre unii cercett%ri 1HB3* Vei=alainen &i 'meds 1@!#3 au studiat pat%genitatea unei tulpini iE%late de la (ulpi al2astre 1Alopex logopus3 &i ac$iunea acesteia asupra puil%r de (ulpe &i a (ulpil%r gestante* In%cularea ePperimental a (irusului la puii de (ulpe nu a )%st urmat de mani)estri clinice7 cu t%ate c s>a c%nstatat un rspuns imun prin sinteE de antic%rpi speci)ici7 iar (irusul a putut )i decelat On )ecalele puil%r la scurt timp dup in)ec$ie In%cularea ePperimental a (irusului la (ulpile gestante s>a materialiEat prin e)ecte negati(e asupra per)%rman$el%r repr%ducti(e7 ePprimAndu>se printr>% rat scEut de natalitate7 c%mparati( cu un l%t mart%r de (ulpi gestante nein%culate* Infec$ia cu parvovirus la cai. Acest tip de in)ec$ie a )%st semnalat On literatura de specialitate pentru prima On anul @IH#7 Ontr>un caE de a(%rt la iap* Tulpina de par(%(irus iE%lat a pr%dus aglutinarea eritr%citel%r de c%2ai &i maimu$ 2,esus &i s>a d%(edit a )i distinct de par(%(irusul 2%(in &i de cel canin*

G*H* BOALA ALEUTIN4 #Aleutian $isease * engl*F AleutenCranC,eit * germ*F PlasmocEtose M )r*&

V. Seca&iu0 N. #strnac

Boa,a a,eutin DBA*7 cun%scut &i su2 numele de (,a.9o0itoza nur0i,or7 este % 2%al (ir%tic a nurcil%r7 sp%radic%>endemic7 cu e(%lu$ie cr%nic7 mani)estat clinic prin tul2urri generale7 digesti(e7 renale &i 8emat%l%gice7 cu 8ipergamagl%2ulinemie7 iar m%r)%pat%l%gic prin 8iperplaEia elementel%r imun%c%mpetente din di)erite $esuturi &i %rgane7 cu pr%nun$at di)eren$iere plasm%citar*

8epat%ne)rite plasm%citare* O<e,7 On @I#I7 % c%nsider % 2%al sistemic7 de tip leucemic7 c%mparAnd>% cu leucemia plasm%citar a %mului* ,lteri%r7 Jar.tadt &i 0o,.C On @IDB7 TrautEein On @IDC &i al$i cercett%ri au inclus 2%ala aleutin On categ%ria <o,i,or de 0o,agen* Cercetri e)ectuate Onc din @ID! au preciEat eti%l%gia (iral7 iar Oncadrarea (irusului On )amilia Parvoviridae7 a )cut>% Porter On @IGG* La n%i On $ar7 2%ala a )%st semnalat de Ada9e&teanu 1@IG#3 &i studiat de Ber<in.0;i 1@IGH37 P.trna0 1@IHD37 $e0a&iu 1@IHD37 $tne.0u 1@IHG3 &i al$ii*

I.tori0
Nn peri%ada anil%r @IC">@ICC7 s>au di)uEat On di)erite )erme din ',A &i Canada nurci aleutine7 ac$iune urmat de cre&terea m%rtalit$ii cu leEiuni de gingi(it ulcer%>8em%ragic7 astEi c%nsiderate m%di)icri dat%rate (irusului 2%lii aleutine* Nn @ICD7 6arts%ug8 descrie pentru prima dat 2%ala7 On statul Oreg%n 1',A37 la nurcile aleutine* Nntre @I#D>@I#H7 a )%st descris &i de de #artC or;a9C #e,9<o,dt &i Iung;errC semnalAndu>i leEiunile gra(e ale )icatului &i rinic8iului7 su2 )%rma unei

R.(ndire &i i9(ortan$ e0ono9i0


'c8im2urile c%merciale Ontre di)erite state au dus la di)uEarea 2%lii pe t%ate c%ntinentele7 )iind preEent apr%ape On t%ate )ermele de nurci* Imp%rtan$a ec%n%mic a 2%lii se dat%reaE atAt m%rtalit$ii7 cAt &i tul2urril%r de repr%duc$ie &i deprecierii calit$ii 2lnuril%r* B%ala aleutin

este cea mai imp%rtant 2%al in)ec$i%as a nurcil%r*

Etio,ogie
Agentul eti%l%gic al BA este un (irus A+N din )amilia Parvoviridae7 genul Parvovirus7 ce ms%ar @">@# nm7 a(And % simetrie ic%saedric 1@""3* Virusul preEint trei pr%teine imp%rtante On capsidR VP@7 VP! &i pBC* Cea ma=%r7 VP!7 este resp%nsa2il pentru )iParea recept%ril%r celulari &i a c%mplementului7 pe cAnd r%lul cel%rlalte d%u pr%teine este mai pu$in cun%scut 1!G3* 'e culti( pe linii celulare de rinic8i &i testicul de nurc7 rinic8i de pisic7 precum &i pe culturi de celule de &%arece* EPist di)eren$e imp%rtante Ontre tulpinile pr%(enite de la nurci &i rat%ni* +e la am2ele specii s>a iE%lat % tulpin )%arte pat%gen7 denumit A+V>TR7 c%mpara2il cu cea mai pat%gen tulpin pentru nurc7 tulpina A+V> ,ta8@* Aceste tulpini induc 2%ala aleutin la nurcile aleutine &i nealeutine7 precum &i la rat%ni* Tulpinile mai pu$in pat%gene7 precum tulpina Pullman7 sunt pat%gene numai pentru nurcile aleutine7 c%mparati( cu tulpinile A+V>-7 care sunt nepat%gene* Tulpinile A+V>TR pr%(%ac 2%ala la nurci7 Ons pu$in pr%2a2il s se transmit %riE%ntal &i la rat%ni 1!G3* Virusul este On general reEistent la temperaturile ePtreme* 'ensi2ilitatea la temperaturi ridicate7 peste D" C depinde de gradul de puri)icare a particulel%r (irale de resturile pr%tidice* Ast)el7 reEist B">D" minute la H" C7 @" minute la I">I# C7 B minute la II7# C7 pe cAnd temperatura de D" C nu Ol inacti(eaE* +e asemenea7 reEist timp Ondelungat7 peste @@ luni7 la D C &i peste d%i ani la D" C* 0a$ de raEele ultra(i%lete7 deEin)ectantele 2aEice7 glutaralalde8id &i alde8ida )%rmic !T7 este sensi2il* +intre acestea7 sunt rec%mandate pentru deEin)ec$iile uEuale )%rm%lul7 s%da caustic &i glutaralde8ida On c%ncentra$ii uEuale* '%lul se deEin)ecteaE cu s%d caustic &i (ar stins* B%ala se p%ate repr%duce la nurc pe cale digesti(7 cu (irus din culturi7 sAnge7 urin7 sali(7 suspensie de %rgane7 sau pe cale respirat%rie 1intranaEal7 aer%s%li3* ,ltima cale s>a )%l%sit pentru e(aluarea gradului de c%ntaminare a aerului7 prin )iltrarea lui7 iar On )inal7 lic8idul %2$inut de la prelucrarea pr%2ei de aer se

in%culeaE i*p* la nurc* Ast)el s>a dem%nstrat imp%rtan$a epidemi%l%gic a transmiterii %riE%ntale a 2%lii aleutine 1BH7 @@"3*

Cara0tere e(ide9io,ogi0e
'unt recepti(e nurcile de t%ate gen%tipurile 1(ariet$i37 indi)erent de seP &i (Arst7 precum &i di8%rii* La ultimii7 starea de purtt%r p%ate dura timp de peste d%i ani* Virusul se p%ate men$ine mult timp On %rganismul alt%r specii 1rat%n7 (idr7 (ulpe7 iepure7 cAine7 pisic7 Ei2elin etc*37 )r a>&i pierde pat%genitatea pentru nurc* 'ensi2ilitate crescut se %2ser( la tineretul de @> B luni7 mai ales la nurcile aleutine &i sa)ir* Cu t%ate c e(%lu$ia 2%lii este mai gra( la nurcile 8%m%Eig%te7 ce p%sed gene aleutine7 au )%st Onregistrate )rec(ent caEuri cu )%rme gra(e &i la cele 8eter%Eig%te* Prin c%ntraimun%electr%)%reE s>au e(iden$iat antic%rpi )a$ de (irusul 2%lii aleutine On sAnge la !T din (ulpile ePaminate7 B7GT rat%ni &i D#7BT sc%nc&i 1C!37 specii la care 2%ala natural nu a )%st c%nstatat7 cu ePcep$ia (ulpil%r 1@@!3* Prin cercetri recente s>a e(iden$iat (irusul 2%lii aleutine la nurcile sl2atice din Eur%pa &i America7 precum &i la (idr* Nn 'pania s>a identi)icat % (ariant a (irusului 2%lii aleutine 1A+Vs3 cu unele particularit$i structurale )a$ de (irusul clasic 1A+V37 care circul On Eur%pa &i America 1D!3* Nntr>% lucrare de sinteE pri(ind starea actual a cercetril%r pri(ind 2%ala aleutin la mustelidele sl2atice On Marea Britanie7 'imps%n 1@"D3 su2liniaE peric%lul pe care>l repreEint aceast 2%al* Cu t%ate acestea7 Onc nu s>a putut elucida r%lul acest%r animale On men$inerea (irusului On natur* Nntr>% anc8et ser%l%gic7 e)ectuat On anul @II@7 )%l%sind c%ntraimun%electr%)%reEa7 s>au ePaminat B*HB@*""" pr%2e sAnge de la nurci din #*D!B )erme din +anemarca7 Olanda7 0inlanda7 'uedia &i N%r(egia7 reEultAnd DIT7 B!T7 @DT7 @BT &i respecti( #@T )erme indemne din t%talul cel%r ePaminate7 din $rile respecti(e 1@!!3* Virusul se elimin prin )ecale7 urin7 &i sali(7 )iind preEent &i On unele %rgane7 cum suntR sAngele7 splina7 )icatul &i lim)%n%durile7 la titruri de pAn la @"G I+ #"Jg 1C!3* Cantitatea de (irus din %rgane scade cu timpul7 ast)el c7 dup d%u luni de la in)ec$ie7 titrul (iral On splin este de numai @"# I+ #"Jg7 iar On sAnge @"C I+Jml*

'ursele de in)ec$ie sunt repreEentate de animalele 2%lna(e &i purtt%are asimpt%matice7 cada(re7 secre$ii &i ePcre$ii* Virusul este preEent On %rganele &i $esuturile animalel%r 2%lna(e7 placent &i $esuturile em2ri%nare7 )iind legat de nucleu &i %rganitele celulare din cit%plasm* B%ala aleutin se transmite %riE%ntal7 prin c%ntact direct cu sursele primare de in)ec$ie 1c%a2itare7 Omperec8ere7 On$rcare7 l%tiEri etc*3 &i indirect7 prin intermediul sursel%r secundare 1adp%sturi7 cu&ti7 Ongri=it%ri7 )ura=e7 ap7 (ect%ri anima$i etc*3* Nn )unc$ie de preEen$a (irusului On sali(7 urin &i )ecale7 in)ec$ia se p%ate transmite prin acestea7 inclusi( prin mu&ctur7 On timpul manipulril%r cu mnu&ile c%ntaminate* BA se p%ate transmite prin sursele secundare7 mai ales prin (ect%rii anima$i7 la nurcile din cresct%riile aplicate 1!G3* Nn general7 se admit d%u ci principale de transmitereR )ecal>%ral &i respirat%rie prin aer%s%li c%ntamina$i cu sali( 1C!3* Transmiterea (ertical este cea mai )rec(ent* Aceasta se )ace intrauterin7 de la mam la )t &i prin c%l%stru sau lapte la n%u>nscu$i* Pe cale genital se transmite )%arte rar* Transmiterea 2%lii la pui depinde7 On primul rAnd7 de starea imunitar a mamel%r 1C@3* Ast)elR a3 puii pr%(eni$i de la nurcile neimuniEate7 care la rAndul l%r7 nu au 2ene)iciat de imunitatea pasi( c%l%stral de la mame7 se p%t in)ecta prin surse primare sau secundare de in)ec$ie &i )ac % )%rm pulm%nar gra( 1pneum%nia intersti$ial cu e(%lu$ie d%ar de cAte(a Eile3F 23 puii pr%(eni$i de la nurci in)ectate7 care primesc prin c%l%stru &i lapte atAt (irus cAt &i antic%rpi7 c%ntacteaE 2%ala cu e(%lu$ie %2i&nuit7 dup % incu2a$ie de cAte(a luniF c3 puii pr%(eni$i de la nurci nealeutine7 reEistente la 2%ala aleutin7 in)ecta$i de %2icei7 cu tulpini sla2 (irulente7 de(in purtt%ri de (irus* Rat%nii7 precum &i unele insecte 8emat%)age7 cum sunt $An$arii7 On unele ePperien$e s>au d%(edit a a(ea r%l de (ect%ri* IE%larea (irusului din lim)%n%durile meEenterice7 dup mai multe luni de la in)ec$ia ePperimental cu tulpina Pullman7 preEint % mare imp%rtan$ epidemi%l%gic7 ePplicAnd par$ial persisten$a 2%lii On unele unit$i c%ntaminate* CAnd apare pentru prima dat On unele unit$i7 e(%lueaE insidi%s7 la un numr mai mic de

caEuri7 cu di)uEiune &i )%rme e(%luti(e lente7 cu m%rtalitate redus &i cu un ta2l%u m%r)%pat%l%gic atipic7 pentru % peri%ad de @>! ani7 timp On care pierderile sunt atri2uite un%r )act%ri nespeci)ici* Cu timpul7 su2 ac$iunea un%r )act%ri de stres 1alimentar7 termic7 transp%rt7 gesta$ie7 lacta$ie etc*37 m%r2iditatea &i m%rtalitatea cresc7 2%ala luAnd un caracter endemic7 cu caEuri ce preEint un ta2l%u m%r)%clinic caracteristic* Nn unit$ile c%ntaminate7 2%ala CarrU are % e(%lu$ie se(er7 cu m%rtalitate crescut7 c%mparati( cu unit$ile indemne* BA are caracter seE%nier* Ast)el7 se OnregistreaE % cre&tere a m%r2idit$ii &i m%rtalit$ii On timpul )tril%r7 Onde%se2i la puii n%u>nscu$i7 ap%i t%amna7 &i la apari$ia Ong8e$ului* La inter(en$ia di)eritel%r stresuri sau a un%r tulpini )%arte pat%gene7 2%ala a)ecteaE &i nurcile n%n>aleutine 1AA sau Aa3* C%ntaminarea unit$il%r indemne are l%c7 On ma=%ritatea caEuril%r7 prin ac8iEi$i%narea din unit$ile c%ntaminate de nurci 2%lna(e sau cu )%rme su2clinice* B%ala se rspAnde&te ap%i On e)ecti( pr%gresi(7 mai ales cAnd inter(in &i unii )act%ri de stres* Nn cele mai multe unit$i7 e(%lu$ia este7 din punct de (edere clinic asimpt%matic sau cr%nic7 Om2rcAnd cu timpul un caracter sta$i%nar sau trenant*

Patogenez
+up ptrunderea On %rganism7 (irusul se l%caliEeaE On %rganele $intR rinic8i7 )icat7 creier7 mdu(a %s%as7 lim)%n%duri7 intestin7 glande sali(are7 %(are7 sAnge etc* On care se multiplic* Nn mecanismul pat%genic inter(in )en%mene c%mune atAt (ir%Eel%r7 cAt &i 2%lil%r tum%rale7 genetice &i imun%l%gice7 2%ala aleutin )iind Oncadrat On grupa 2%lil%r de c%lagen* +in punct de (edere pat%geneEic7 se de%se2esc d%u cicluri M unul primar &i unul secundar 1IB3* Ciclul primar 1in)ec$i%s3 Oncepe dup ptrunderea (irusului On %rganism7 cu apari$ia (iremiei7 dar &i cu m%di)icri speci)ice date de acest (irus7 urmAnd On general cursul pat%geneEic din 2%lile in)ec$i%ase7 cu stimularea pr%li)errii lim)%citel%r B7 ap%i T &i a plasm%citel%r7 cu ela2%rarea de antic%rpi7 cu in)iltra$ii de tip plasm%citar apr%ape On t%ate %rganele* ,rmarea unei intense stimulri antigenice7 se ela2%reaE cantit$i mari de gammagl%2uline an%rmale 18ipergamma>

gl%2ulinemie3 dat%rit dis)unc$iil%r plasm%citel%r* +up G Eile de la in)ec$ie pred%min IgM7 dup @# Eile IgM &i Ig-7 iar dup B" de Eile Ig-* Ca &i On alte 2%li cauEate de (irusuri persistente 1Maedi>Visna7 anemia in)ec$i%as ec(in37 antic%rpii persisten$i ela2%ra$i sunt lipsi$i de capacitatea neutraliEant* Nn plus7 (irusul se p%ate recupera din aceste c%mplePe imune 1GI3* ,nele dintre caracterele (irusului BA sunt similare cu cele ale (irusului imun%de)icien$ei umane 16IV37 caR persisten$a (irusului7 preEen$a de antic%rpi ce nu neutraliEeaE (irusul7 numr crescut de lim)%cite T C+Hf7 precum &i 8ipergammagl%2ulinemie 1IgA7 Ig-7 IgM37 ce re)lect % 8iperacti(itate p%licl%nal a lim)%citel%r B &i inter(en$ia in)ec$iil%r %p%rtuniste 1@3* +eterminarea ni(elului lim)%citel%r T C+Hf ser(e&te la aprecierea e)icacit$ii (accinuril%r &i ca indicat%r al se(erit$ii 2%lii7 mult mai sensi2il decAt determinarea gammagl%2ulinel%r din sAnge* Cu t%ate c On BA are l%c % dis)unc$ie a lim)%citel%r T &i % 8iperplaEie a lim)%citel%r B7 multiplicarea (irusului este limitat7 cu de%se2ire7 On )%rma inaparent7 prin mecanismele imunit$ii mediate celular7 cu participarea &i a lim)%citel%r T 1!G3* +e&i antic%rpii nu neutraliEeaE (irusul in vivo7 ei % p%t )ace On culturi celulare* Nn %rganism antic%rpii intensi)ic acti(itatea (irusului de a in)ecta macr%)agele7 pr%ces denumit stimularea infec$iei sub ac$iunea anticorpilor * A$< 1anti2%d?>dependent en8ancement %) in)ecti%n3* 'e c%nsider c A+E are un r%l prim%rdial On geneEa tul2urril%r imune On aceast 2%al 1DB3* Ciclul secundar 1imun3 se OncadreaE On tipurile II &i III de 8ipersensi2ilitate 1HC7 ID37 la care particip &i % c%mp%nent aut%imun* 6ipergammagl%2ulinemia c%nstituit ma=%ritar din antic%rpi IgM &i Ig- duce la )%rmarea c%mplePel%r antigen 1(irus3 M antic%rpi7 care se depun Onde%se2i On rinic8i dat%rit un%r )act%ri7 cum sunt 1ID3R cre&terea permea2ilit$ii (asculare dat%rit 8istaminei7 stagnarea )luPului sanguin &i cre&terea presiunii l%cale la ni(elul gl%merulil%r renali7 a)initatea acest%r c%mplePe pentru mem2rana 2aEal a gl%merulil%r7 precum &i dat%rit dimensiunii mari a c%mplePel%r* NeputAnd )i eliminate prin )ag%cit%E %ps%nic sau prin )iltrul renal7 )iPate On gl%merul7 acest

c%mpleP acti(eaE sistemul c%mplement cu eli2erarea de 8istamin din 2aE%)ile &i mast%cite* 0rac$iunile acti(ate ale c%mplementului 1CBa &i C#a37 prin ac$iunea c8em%tactic atrag neutr%)ilele7 eli2erAnd enEimele liE%E%male On mediul pericelular* +e>a lungul am2el%r cicluri On care apar c%mplePele imune ce sunt )ag%citate de celulele sistemului m%n%nuclear macr%)agic7 se denatureaE pr%teinele pr%priil%r celule ce de(in aut%antigene7 mai ales su2 ac$iunea enEimel%r liE%E%male7 trans)%rmAnd sel)>ul On n%n>sel) pentru pr%priul %rganism7 cu )%rmarea de aut%antic%rpi &i c%mplePe imuneR aut%antigene M aut%antic%rpi 1IB3* LeEiunile de gl%merul%ne)rit determin sindr%mul de insu)icien$ renal7 cu reten$ie aE%tat 1uremie3 c%nsecuti( cre&terii On sAnge a aE%tului t%tal nepr%teic7 repreEentat de aE%tul ureic 1ureea3 &i aE%tului reEidual neureic 1creatin7 guanidin7 acid uric7 am%niac etc*3* +e la B">C! mg ureeJdl7 (al%ri n%rmale7 se a=unge une%ri la DC" mgJdl7 iar creatina din serul sanguin7 de la B7C>#7! mgJdl7 la !H>D@7D mgJdl 1@"B3* EliminAndu>se prin secre$ii &i ePcre$ii la ni(elul pielii7 muc%asel%r &i ser%asel%r7 ureea se trans)%rm On am%niac7 ePercitAnd un e)ect iritant7 urmat de (as%dilata$ie &i 8em%ragii sec%ndate de in)lama$ii ale acest%raR st%matite7 gastr%enterite cu 8ematemeE7 melen7 perit%nite7 pleur%pericardite &i 8em%ptiEie7 tul2urri ale 8emat%p%ieEei &i )iEi%l%giei tr%m2%citare7 intensi)icarea 8em%liEei peri)erice7 m%di)icri ePprimate prin sindr%m 8em%ragipar &i anemie* 6em%ptiEiile intermitente &i m%di)icrile 8ist%l%gice ale rinic8iului cu gl%merul%ne)rit aut%imun sunt m%di)icri OntAlnite &i On sindr%mul -%%dpasture la %m7 caracteriEat prin as%cierea un%r 2%li pulm%nare 8em%pt%iEante 1pneum%nie intersti$ial7 8em%ragii &i 8em%sider%E pulm%nar37 cu gl%merul%ne)rit necr%Eant pr%li)erati(7 prin antic%rpi antiMB1mem2ran 2aEal gl%merular3 &i insu)icien$ renal* M%artea On BA este pr%(%cat7 On primul rAnd7 de ac$iunea n%ci( a ureei &i de di)erite ne)r%patii* Pri%ritatea mecanismel%r imun%l%gice On pat%geneEa 2%lii aleutine este d%(edit &i de ePperien$ele cu su2stan$e imun%supres%are7 ce in8i2 antic%rp%geneEa 1cicl%)%s)amida7

metilc%lantrenul7 c?tara2ina37 On care s>a putut e(ita apari$ia leEiunil%r din di)erite $esuturi &i %rgane7 On urma tratamentului cu aceste su2stan$e7 c8iar On preEen$a (irusului* M%di)icrile pat%l%gice reapar Ons la Ontreruperea tratamentului cu imun%supres%are* +e%arece inter(in unele an%malii ale granula$iil%r leuc%citel%r p%lim%r)%nucleare7 precum &i scderea reEisten$ei %rganismului7 cu apari$ia )rec(ent a in)ec$iil%r secundare7 BA are unele similitudini cu sindr%mul C8edia< M 'tein2rinc< M 6igas8i 1C!37 OntAlnit la %m7 cu transmitere recesi(7 mani)estat prin preEen$a granula$iil%r e%Ein%)ile &i 2aE%)ile &i (acu%liEarea celulel%r imature ale liniei granul%citare7 cu predisp%Ei$ie la in)ec$ii7 iar clinic prin 8ipertr%)ia lim)%n%dulil%r &i )icatului7 al2inism &i 8iper8idr%E* Pe lAng )en%menele imune de mai sus7 prin mecanismele alergice de tip II7 (irusul se ads%ar2e pe supra)a$a eritr%citel%r7 trans)%rmAndu>le On n%n>sel) &i7 c%nsecuti( acti(rii c%mplementului7 se )%rmeaE c%mplePul eritr%citeMantic%rpi7 cu liEa eritr%citel%r &i anemie 1ID3* Pe lAng acestea (irusul mai determin &i tul2urri ale eritr%p%ieEei 1C!3*

Ta<,ou, 0,ini0
+at%rit pat%geneEei speci)ice acestei 2%li7 peri%ada de incu2a$ie se p%ate aprecia prin apari$ia antic%rpil%r speci)ici On sAnge7 mai ales On in)ec$ia ePperimental7 ce (ariaE de la B>C sptmAni la C luni7 mai scurt la nurcile aleutine* +in punct de (edere clinic se de%se2esc trei )%rmeR ,atent .au ina(arentC a0ut &i 0roni0* For9a ina(arent7 denumit &i for9a ne(rogre.i-7 apare )rec(ent On transmiterea (ertical a in)ec$iei la nurca standard 1negru> mar%niu3 &i la alte tipuri* Aceast )%rm e(%lueaE su2clinic % anumit peri%ad7 une%ri pAn la H ani7 dup care7 su2 in)luen$a un%r stresuri7 trece din )%rma inaparent On )%rma clinic acut* Nn )%rma inaparent se c%nstat7 t%tu&i7 scderea pr%li)icit$ii cu "7#>!7# pui )a$ de nurcile snt%ase* +e asemenea7 c%nsecuti( tul2urril%r imune7 se ela2%reaE cantit$i mici de gammagl%2uline &i antic%rpi speci)ici7 &i7 drept c%nsecin$7 2%ala are % di)uEi2ilitate redus* 'tarea clinic ne)iind m%di)icat7 nurcile au un

c%mp%rtament n%rmal7 realiEAndu>se indicat%rii de pr%duc$ie la un ni(el mediu 1!G3* E(%lu$ia asimpt%matic a 2%lii7 precum &i lipsa un%r met%de certe de diagn%stic7 au repreEentat principalii )act%ri ce au c%ntri2uit la di)uEarea 2%lii apr%ape On t%ate )ermele din lume7 s%ldat cu mari pierderi ec%n%mice* For9a a0ut. Apare atAt On unit$ile c%ntaminate7 cu pre(alen$ ridicat7 cAt &i On cele indemne7 la apari$ia primel%r caEuri7 sau On unit$ile cu pre(alen$ )%arte scEut7 cu caEuri singulare7 la inter(ale mari de timp 1!G3* +e2utul 2%lii este necaracteristic7 cu sl2ire pr%gresi(7 cu apetit n%rmal7 cu apari$ia7 On sc8im27 a setei accentuate7 cu )ragilitate crescut a gingiil%r ce sAngereaE u&%r7 8em%ragii ale restului muc%asei 2ucale &i naEale7 cu scurgeri sanguin%lente naEale &i 2ucale7 cu c%aguli de sAnge7 une%ri cruste 2rune On =urul acest%r %ri)icii7 diaree 8em%ragic7 cu resturi de )ura=e nedigerate7 une%ri cu )ecale negrici%ase de aspectul gudr%nului* ,nele ePemplare preEint simpt%me ner(%ase7 ePteri%riEate prin tul2urri de ec8ili2ru7 inc%%rd%nri On mers7 pareEe &i paraliEii7 accese epilepti)%rme7 ap%i stri de depresiune cu intermiten$7 pentru ca On cele din urm s se instaleEe c%ma &i m%artea dup C>@! Eile* ,ne%ri7 dup instalarea inapeten$ei7 nurcile se retrag On cui27 preEint c%ntrac$ii ale di)eritel%r grupe musculare &i m%r dup B># Eile* M%artea se dat%re&te insu)icien$ei renale &i in)ec$iil%r secundare* For9a 0roni0 este cea mai )rec(ent caracteriEat prin stare de apatie7 2lan mat7 npArlire OntArEiat7 sl2ire pr%gresi(7 une%ri pAn la ca&ePie7 muc%asele aparente &i pielea perni$el%r de la mem2re sunt palide7 iar nurcile rmAn apr%ape permanent On culcu&* Apetitul este caprici%s7 ap%i dispare7 )ecalele diareice sunt negrici%ase* Nurcile 2%lna(e sunt des8idratate7 cu en%)talmie &i simpt%me ner(%ase7 ePteri%riEate prin c%n(ulsii7 inc%%rd%nri ale mi&cril%r7 pareEe &i paraliEii* ,nele ePemplare preEint simpt%me de ePcita$ie ner(%as7 cu nelini&te7 agita$ie7 8alucina$ie (iEual &i auditi(7 trismus7 nistagmus7 clipiri )rec(ente ale ple%apel%r7 ataPie* Peri%adele de ePcita$ie c%rtical p%t )i Ontrerupte de pauEe7 On care nurcile par snt%ase7 dup care simpt%mele de ePcita$ie reapar7 urmate7 de cele mai multe %ri7 de m%arte* Pe muc%asa 2uEel%r &i

muc%asa 2ucal7 )rec(ent pe gingii &i 2%lta palatin7 se %2ser( mici ulcere 8em%ragice7 cu diametrul de @>! mm* Ma=%ritatea puil%r )ta$i la termen sunt de2ili &i m%r On primele Eile de (ia$* ,ne%ri7 puii n%u nscu$i nu preEint decAt dispnee urmat de m%arte On prima Ei de (ia$ 1I!3* Nurcile gestante p%t a(%rta7 cu precdere On prima =umtate a gesta$iei7 sau p%t preEenta dist%cii7 cauEate de )rec(ente tul2urri terat%l%gice* Nn unit$ile On care BA e(%lueaE su2 )%rm inaparent sau cr%nic7 dat%rit pr%priet$il%r imun%supresi(e ale (irusului7 apar )rec(ent &i alte 2%li7 On special tu2ercul%Ea7 salm%nel%Ea7 c%li2acil%Ea7 pseud%m%n%Ea7 )%rma intestinal &i pasteurel%Ea 1I!3* P%nderea acest%r in)ec$ii miPte di)er On )unc$ie de e)ecti(e7 E%na ge%gra)ic7 seE%n etc* 1DC7 D#3* Prin ePamene 2acteri%l%gice a @@" nurci )emele 1standard7 r%?al pastel7 =et 2lac<37 pr%(enite din unit$i c%ntaminate &i indemne de BA7 la care s>au e)ectuat OnsmAn$ri din uter7 )icat &i rinic8i7 s>a iE%lat micr%)l%r pat%gen &i c%ndi$i%nat pat%gen de la HH7!GT &i7 respecti(7 CC7DHT7 din pr%2ele ePaminate* ,n reEultat asemnt%r s>a %2$inut &i la puii n%u>nscu$i* Cel mai c%ntaminat %rgan a )%st )icatul* +intre speciile 2acterie7 cel mai )rec(ent s>a iE%lat <. coli, C. perfringens, Proteus spp., .tap,Elococcus aureus, .treptococcus a 8em%litic7 Arcanobacterium pEogenes, Citrobacter spp., strept%c%ci )ecali &i (iridans7 <nterobacter spp* &i Aspergillus ssp* 1@"B3* 'e(eritatea 2%lii clinice se p%ate aprecia &i prin determinarea cantit$ii de gammagl%2uline din sAnge7 precum &i a lim)%citel%r T C+Hf 1@3* BA la dihorul de laborator e(%lueaE su2 % for9 a0ut Dgenera,izat* &i % for9 0roni0* Nn for9a a0ut7 se OnregistreaE simpt%me respirat%rii7 ner(%ase &i cardiace7 cu tuse se(er7 rigiditate muscular7 nec%%rd%narea mi&cril%r7 pareEe &i paraliEii7 Onde%se2i ale mem2rel%r p%steri%are7 inc%ntinen$ urinar7 )ecale diareice7 insu)icien$ cardiac 1arterite On mi%card3* For9a 0roni0 se mani)est prin diaree7 cu )ecale (erEui7 une%ri negrici%ase7 pareEe &i paraliEii* La di8%rul sl2atic7 e(%lu$ia este su2clinic7 dar cu preEen$a un%r m%di)icri 8ist%pat%l%gice On %rganele interne 1@@@7 @!I3* B%ala aleutin este una dintre pu$inele a)ec$iuni ale nurcil%r care in)luen$eaE cu

prep%nderen$ capacitatea repr%ducti( 1I"37 ePprimat prin a(%rt7 scderea pr%li)icit$ii7 a (ia2ilit$ii &i deE(%ltrii puil%r* M%rtalitatea em2ri%nar are l%c7 cu prep%nderen$7 On )aEa timpurie 1Eig%t7 2last%cit3* Nn %rganismul repr%duct%ril%r masculi au l%c )en%mene aut%imune7 cu )%rmarea de aut%spermat%antic%rpi 1aut%sperm%imuniEare37 cu apari$ia %r8itei aspermat%gene aut%imune7 cu aE%spermie c%nsecuti( dispari$iei 2arierei dintre re$eaua capilar &i parenc8imul testicular* Nn ast)el de caEuri se %2strueaE cile e)erente testiculare7 cu )%rmarea de spermaglutinine7 determinAnd spermi%staE* 'perma este re$inut On canalele ePcret%are din epididim &i7 ulteri%r7 On tu2ii semini)eri7 a)ectAnd Ontr>% prim )aE )unc$ia acest%ra &i a epiteliului epididimar* Nn )inal7 se deE(%lt pr%cese necr%2i%tice7 c%mpr%mi$And )unc$ia spermatic &i end%crin a testiculului* M%di)icrile testiculului &i epididimului sunt urmate de )%rmarea de aut%antigeni &i aut%antic%rpi7 ce particip &i la pat%l%gia spermat%E%iEil%rR pierderea mem2ranei lip%idice de pr%tec$ie7 tul2urri de nutri$ie7 sc8im2area sarcinii electrice din negati( On p%Eiti( &i aglutinarea l%r7 m%di)icri ce duc la apari$ia de spermat%E%iEi imaturi &i cu )%rme pat%l%gice* Mai ales On )%rma cr%nic7 sperm%grama este intens m%di)icat7 cu aspecte de asten%spermie7 %lig%asten%spermie7 necr%spermie etc* Numrul de spermat%E%iEi este scEut7 iar m%r)%l%gia l%r este pr%)und m%di)icat7 cu numer%ase )%rme an%rmale* Cu t%ate c rata %(ula$iei nu preEint di)eren$e semni)icati(e Ontre nurcile 2%lna(e &i cele snt%ase7 )ecunditatea scade sim$it%r la nurcile in)ectate7 )apt c%n)irmat &i de preEen$a nisipului 2last%citar7 care la aceste nurci este mult mai )rec(ent* Aceasta indic % rat ridicat a m%rtalit$ii em2ri%nare7 mai ales On prima )aE a gesta$iei7 preimplanta$i%nal 1I@3* Aut%imunitatea dat de (irusul 2%lii aleutine are % in)luen$ determinant On eti%pat%genia in)ecundit$ii la nurc &i7 c%nsecuti(7 ne)ecundarea %(%citel%r7 cu scderea pr%centului de )ecunditate* ReEultatul ePamenului 8emat%l%gic7 e)ectuat la B! nurci cu )%rm acut &i @@G nurci cu )%rm inaparent a e(iden$iat scderea numrului de

eritr%cite7 une%ri pAn la B7C P @"DJmmc7 precum &i leuc%cit%E7 cu cre&terea pr%centului de neutr%)ile tinere &i lim)%cit%E7 m%di)icri mai accentuate la nurcile cu )%rm inaparent* M%di)icri imp%rtante se c%nstat &i la determinarea parametril%r 2i%c8imici &i imun%l%gici* Ast)el7 apar m%di)icri ale pr%tein%gramei7 cu 8ipergammagl%2ulinemie7 la unele ePemplare pAn la #B7CGT7 8ip%al2uminemie7 8ip%natriemie7 8ip%<aliemie7 8iperc%lester%lemie &i pr%teinurie 1@"B3*

Ta<,ou, 9orfo(ato,ogi0
Nn )%rma acut7 starea de Ontre$inere nu este m%di)icat7 dar On )%rma cr%nic se c%nstat sl2ire accentuat &i des8idratare7 muc%asa &i perni$ele mem2rel%r palide7 une%ri ulcere 8em%ragice pe muc%asele 2ucal &i naEal* La tineret7 se %2ser( )rec(ent 8em%ragii puncti)%rme pe muc%asa c%n=uncti(al &i On $esutul c%n=uncti( al mem2rel%r &i c%Eii* M%di)icri imp%rtante &i caracteristice preEint %rganele interne* Rinic8ii7 On )%rma acut sunt mri$i7 dec%l%ra$i7 une%ri de cul%are gal2en> mar%nie7 cu 8em%ragii puncti)%rme su2capsulare &i On c%rtical &i medular7 inclusi( pe muc%asa 2aEinetului7 ce alterneaE cu )%care al2>cenu&ii7 miliare sau mai mari* Nn )%rma cr%nic7 ini$ial7 rinic8ii de(in al2ici%&i7 atr%)ia$i7 scler%tici7 cu )%care pr%eminente la supra)a$* Pe sec$iune7 )%carele sunt c%ni)%rme7 cu (Ar)ul spre medular* ,lteri%r7 atr%)ia se accentueaE preEentAnd cul%are r%&ie sau al2>cenu&ie7 cu supra)a$a cere2ri)%rm sau muri)%rm7 cu numer%&i c8i&ti cu urin de di)erite dimensiuni7 une%ri cAt un %u de gAsc* Ace&tia apar On urma dilatrii gl%merulil%r sau tu2il%r urini)eri7 c%nsecuti( pr%li)errii $esutului c%n=uncti(* 0icatul este mrit On (%lum7 de cul%are gal2en>2run7 une%ri cu )%care al2>cenu&ii7 mai ales pe )a$a dia)ragmatic a l%2il%r drept &i intermediar drept7 (eEica 2iliar este g%al7 cu pere$ii Ongr%&a$i &i edema$ia$i* 'plina este mrit de #>D %ri7 atingAnd c8iar !H cm7 cu e(iden$ierea )%liculil%r* Nn )%rma cr%nic este atr%)iat* Nn )%rma acut7 lim)%n%durile sunt 8ipertr%)iate7 mai ales cele (iscerale7 edemat%ase &i cu mici 8em%ragii* -landele suprarenale sunt mrite7 cu 8em%ragii puncti)%rme On E%na c%rtical7 m%di)icri %2ser(ate une%ri &i On pancreas7 dar de

dimensiuni mai mari* La nurcile adulte se c%nstat adesea gastrit cataral8em%ragic &i du%den%>=e=unit 8em%ragic* <xamenul ,istologic 1!7 @"B3 e(iden$iaE ca m%di)icri )undamentaleR 8iperplaEie lim)%m%n%citar &i plasm%citar On di)erite %rgane7 arterita (ir%tic7 gl%merul%ne)rit imun7 8iperplaEia canalel%r 2iliare7 cir%E 8epatic &i pneum%nie lipidic* Nn rinic8i7 On )%rma acut7 in)iltratul lim)%plasm%citar se l%caliEeaE perigl%merular &i intertu2ular7 iar tu2ii c%nt%r$i sunt dilata$i7 cu un ePsudat pr%teic dens &i agl%merare de eritr%cite* 'e deceleaE 8em%sider%E su2 )%rma dep%Eitrii pigmen$il%r )erugin%&i On gl%merul7 On epiteliul tu2il%r c%nt%r$i &i7 mult mai rar7 intersti$ial* Nn )%rma cr%nic7 On ne)r%ni7 )rec(ent se gsesc cilindrii granul%&i7 8ialini &i mai rar 8ematici7 ce repreEint % d%(ad m%r)%l%gic a dispr%teinemiei a(ansate7 precum &i pr%li)erare c%n=uncti(7 atAt la ni(elul intersti$iului renal7 cAt &i al gl%merulil%r* Epiteliul su)er distr%)ie granul%>gras* Nn stadiile mai a(ansate7 m%di)icrile c%nstau din dilatarea gl%merulului Malpig8i7 cu numer%ase granul%cite &i amil%id On g8emul (ascular7 On pere$ii arteri%lel%r gl%merulare &i mult mai rar On mem2rana 2aEal a tu2il%r urini)eri7 Ongr%&area pere$il%r capilarel%r prin depunerea On mem2rana 2aEal &i pe supra)a$a l%r a dep%Eitel%r de gammagl%2uline &i c%mplement C B* La unele caEuri7 gl%merulii sunt dilata$i7 cu ePsudat ce c%mprim g8emul (ascular care On unii c%rpusculi dispar7 iar capsula B%:man se c%lageniEeaE* C8i&tii mai mari sunt delimita$i de un epiteliu cu2ic &i de un perete )i2r%s7 On care se disting pe lAng )i2r%2laste &i )i2r%cite7 ma=%ritare7 plasm%cite &i e%Ein%)ile* 0rec(ent7 se OnregistreaE &i 8ialin intracelular7 On plasm%cite* Aceste m%di)icri se Onscriu On ta2l%ul gl%merul%patiil%r7 interesAnd meEangiul7 cu in)lama$ii7 Onde%se2i7 de tip ePsudati( &i pr%li)erati(7 care Ompreun cu m%di)icrile de la ni(elul ne)r%nului7 pertur2 gra( urin%geneEa* Nn )icat7 On )%rma acut7 pe lAng in)iltra$iile lim)%plasm%citare &i plasm%citare7 interl%2ulare &i intral%2ulare7 su2 )%rm de cui2uri7 iar On =urul (enel%r7 su2 )%rm de man&%ane 1!37 se %2ser( distr%)ie granular &i lipidic7 cu disp%Ei$ie E%nal7 cu l%caliEare atAt centr%>7 cAt &i

eP%l%2ular* Intral%2ular7 On capilarele sinus%ide se depune amil%id su2 )%rm de dep%Eite de di)erite mrimi7 cuprinEAnd c%rd%anele 8epatice adiacente* Canalele 2iliare din spa$iile interl%2ulare sunt dilatate7 cu epiteliul 8iperplaEic &i distr%)ic7 a(And aspect aden%mat%s* Nn splin are l%c % restructurare a ar8itecturii de %rgan a )%liculil%r7 cu preEen$a plasm%citel%r On numr mare la peri)eria acest%ra7 di)uE sau On cui2uri* Nn rare caEuri7 se %2ser( % &tergere a c%nturului )%liculil%r lim)%iEi7 cu pr%li)erarea megacari%citel%r &i a plasm%citel%r su2 )%rma unei plasm%cit%>megacari%cit%E ce duce7 la dispari$ia pulpei r%&ii* +e asemenea7 are l%c depunere de amil%id peri)%licular &i mai rar On capsul &i arteri%le* La ultimele7 se OnregistreaE &i m%di)icri precum arterit sau