Sunteți pe pagina 1din 6

AMENAJARI PISC]COLE CURS

-J

].2. BAZINE DE APA SISTEMATICE (HELE$TEUL)


Helegteul este un bazin cu adancimea de 1.5-lmconstruitprin indisuirea unui terer-r plan sr alrmentat cu apd in mod gravitational sau prin pompare (de obicei se plaseaza in amonte
de bara.je). Se deosebesc:

-compiexe sistematice ciprinicole: - compiexe sistematice saimonicole.

Fig.-+.10. Scirema unui irele5reu .sistenturicc ciprinicole (pentru ct.ap,) Sunt proprii regiunilor de campie. Se pret'era terenuri in pante mici. Terenuriie acide sau calcaroase trebuiesc in preiabil ameliorate gi apoi amenajate perltrlr prscicultura. Gropile de irnprumut pentru digur'ile heleqteelor se amplaseazain exteriorul acestora pentru a nu indepafia stratul f-ertii de pe fundul bazineior. Functie de panta terenuiui i-releqteele se reaiizeaza astfel: -hele;tee pe teren orizontal (fig.-{. 1l .a ): -hele;tee pe terenuri in par.rta 1fig..{. 1 1 b).
I tl4N/J',rt tE UN rtpfN OptrOilltt CP. tt tt

1.: I ('ontp/exele

_.1_ | rcl

,
tt

hEr)

H. ,lctrt h(c4

aHFH,Jant

tt uN

rcEN

rn ptut,l t(

It_
Fig.-1. I

l-,ktt
|

dt(t-tl
H

-,

lu)..

r) r t tt l,-

t)

.Destbsurarea schentatica a helesteielor

AMENA.IARI PISCICOLE CURS


:

at Principii de amenqjare a heiesteelor -sur-rt siruare in afbra aibiilor sub tbrma de bazine srupare: -sa se poata regla niveiul in flecare bazin dupi ner,.oie: -scur-qerea compieta a bazinelcir este llecesar a se tace anual. bl Tipuri de bazine: commpiexele sistematice cuprind in alcatuirea 1or bazine pentrlr reproducere. crestere. iernat ;i carantina. Bct:itte /)eLttt'\t reproducet'e - Au suprafbte reduse: l0mx20m sau 20mx50 m. cu adancimr de la (l l0-0 80 nl. Tipul de bazrn utilizat ia nor este bazinul de tip "Dubiscii"de tbrma dreptunghiular.a cu suprat-ata de -r00-100 ml.prevazut in interior in lungul diuuliior cu un $ant c 0.-{-0.,i nr adductile- pentl'u inlesnirea pescuirii reproducatorilor. si cu fundul in panta. Un exemplu de bazin trp Dubisch se prezinta in tig..{.12.
91. ^

fe,
rc<liu^a
1 -1

a.

in ligurile . -{
Hofter". tipul Kor.alski

13.

;i

Fi-q.+.12.Bazin de reproducere tip Dubiscit 1-+ .+.I 5 sunt prezentate alte tipuli de bazine de reproducere:- tipul tipui mixt.
"+.

Plrn
!

rcE lJo

ts
I
d

E*
.
t0rr

E1

b 5

rrrtiunr 1 -

Fig.4.l

l. Bazrn de reproducere

rip Hoffer

,{MENA.IARI PISCICOLE CURS.i

lon
3 d f g

=I :;l ' =l 'l I


{0

;l

ltctrunc 1 -1

Fig.4.14. $azin de reproducere tip Kovalski


Plqn
3 .lc la
C'

= 6
scrllunc

5 dt l

Fig.4.1J. $ezjn de reproducere tip mixt Btr:ine de c're;tere -Reprezinta supraf'ete mari de helegtee (pAna la 5Oha) cu adancipi cir tlr trebuiud sa asrgure. pe cAt posibil. conditii sirnilare ceior naturale (frc. -{.16)
*cir. -iai.i clirin d -a rdlnciro cpi rwl

la ().1

la'

ti:rfi et
Eqo
B2

cairim qri rotr r .liiv83

{E -ioa caml d.
\aVACUo r?

Fig..l.I 6.Bazine de cre;tere

in tigura '1.16 sr-rnt prezentate tler trpo-dimensiur-ri


varstelor de dezr-oltare aie crapului. astt-ei:

cie bazine

c1e

cre$tere. corespLillzatof

AMENA.IARI PISCICOLE

CURS

-bazinul pentru crap- \'ara I (Bl)-cu adAncimea apei 0.3 rn in amonte;i 0.6 m in dreptr_rl calugarului din aval: -bazinul pentru crap- \.ara II (B2)- cu adAncimea apei intre 0.4 qi i.2 m: -bazir-rul pentru crap- \-ara III (B:)- cu adAncimea apei intre 0.5 m pAna la 1.j m. Fiecare bazin este prevdzut cll o gura de alimentare ;i un caiugar pentm retinerel ;i l'especti\. evacuarea apei. De o pafte ;i alta a bazinului exista un canal de alir-nentare - r'espectir
de evacuare.

Ba:ine tle iernar - Se construiesc in debleu gi rareori in rambleu. Supratata acestor bazine vanazd. in lurul a 1000 r-r-rl. cu addncimea de 2-2.5 rn. in tunctie de glosimea ghetri care poate sa se lomeze in timpul iernii. cu taluze de 1:1. In cor-rditii nomale la I rn'' de apa por fl pAsrrate i-8 kg de pe;te. Pentnt a astgura conditii bune de iernat este necesara primenirea totala a r oiun-iului c1c apA pana Ia 1l ziie. Rezulta:
2
unde:
=

s-(fl -[).l ooo i/s r.t6400

-S - suprat-ata bazir-rului(ml): -H - adAncimea medie a apei ir-r bazin (m): -h - glosimea ghetii (m): -T - numnaml de zile pentru schimbarea apei (12 zlle). Pentru aerarea apei de alimentare se recomanda intr'ebuintarea gurilor de supraf'atd car-e si asisure o cadere de cel putin 0.5 rl.
. ,JF-\.

<:_-_t_>rr;^_F._r{}'

..^j:

,--.

SSCnutE a-a

Fig..{.

17

.Bazine de iernar

prezentate in tabelr-rl .{.1

in timpul lerii se recotnanda ca bazinele sa fie golite. apa bine scllrsa. lleurru er.irarea vicierii lundului 1or prin stagnarea apei. astt'el incit toanna tundul lor sa f-re uscat sr bine ilier-Lrat Princrpalele categorii de bazine. cLl recomandd.ri lef-eritoare la suprat-ata. lbn-na. adAncitne. durata de umpiere ;i golilc ;i repaitizarca aproximatir,-a a suprafbtei pe compiex su.r-rt
.

AMENA.IARI PISCICOLE -, CURS

-:

Tabelul .1.1 -Catesorii de bazine int ull olfl lex


Suprafata baztn
ha

Illa

II

ij,-u-lci1a

bazrnului

AdAncimea apei llt


amonte 0.10 aval 0.80
1

Duratd z.ile umplere


0.-50

Repartizarea

gohre

aploxirlatir';-r l suprati:te lr:r p,,-'


cot-nple..:e (,).-l(l 11 l-l

Reproducerea (-restere

0.05 - 0.50
]

050 500 200


1

- I 0{)
r--

lara

5.0-100
10-50
0.10 - 0 50

0.i0
0.)0
1.00 0.60

.50

500
10- l5
1.0

L restere vara

II

1.00 1.50
1.0t)

80-85

Ienrat
C

.00

l-l
()1-(il

arantina
:

010

10

0.--i0

Nota Forma tuturor bazinel or este dreptunsh irrlara.

1.: I I (.ontltttt'tinterttut'ed rerenu/ui


Se

poate face in trei lariante dupa rnodul cum slurt reaiizate alimentarea

iiiri cornpler.

;i

er-acir.i;c.. ;rirr,l

Vananta I Contpartitneutalea cu alimentare $i evacuare pe parti laterale t1ig.+ ltir:

Fig.-i.l 8- Cor-npanirnentarea courpiexului

cr-r

alimentare qr e\-acuare pe partr iateraie

Varianta il Compartitlentarea cu aiimentare centrala li e'u-acuare bilaterale .rceasrri colllpartilttentare are bazinele grupatc in doua trnpur:i separate de canalul comun de aiiner-itar-e
.

.t2.1

ig.-1. 1 9.C'olnpaitit-nentare cu

alimentare centrala si er-acuare bilaterala

AMENAJARI PISCICOLE

CURS

Varianta III Courpaftinentalea cn alimentare bilateraia si evacuare centr:ala arc a\,.antajul ca diguriie nu sunt necesare in versant gi dezavantajul coimatarii canalelor cu nisilr
tfis.-+.20).

': a-,

-'-=:---+.-:aaaa-

aMti
E--

--r.*,:r'r- -

ab

Fig.-l.20.Compartinrentarea hele$teelor cu alimentare biiaterala si evacuale centrald