Sunteți pe pagina 1din 6

DISTRIBU!IA INTENSIT"!

II CMPULUI ELECTRIC IN CORPURI 1DISTRIBU!IA n CORPURI a
INTENSIT"!II CMPULUI ELECTRIC de JF


Obiectivul lucr#rii - determinarea distribu!iei cmpului electric de joas" frecven!" n
corpuri cu diferite propriet"!i de material #i cu forme variate, atunci cnd n absen!a
corpurilor cmpul electric este uniform.
Cmpul electric uniform de frecven!" joas", de exemplu cel produs n aer, n jurul
liniilor de distribu$ie %i transport al energiei electrice, este perturbat de prezen$a
corpurilor conductoare, ct %i a celor izolante, n raport cu forma %i cu propriet"$ile
electrice ale acestora. Cunoa%terea acestui fenomen are importan$" att n
chestiunea expunerii umane %i a mediului biologic la cmp electric, ct %i pentru
problemele tehnice de ecranare electric".
Pentru a studia perturbarea cmpului electric n jurul corpurilor %i p"trunderea n
interiorul lor, n aceast" lucrare se prezint" att modele analitice, ct %i numerice.

FORMULAREA GENERAL" A PROBLEMEI DE
CALCUL AL CMPULUI ELECTRIC
* Regimul de lucru - Formularea corespunde regimului cuasista!ionar armonic,
adic" varia!iei armonice cu frecven!" joas" a m"rimilor de cmp, n cazul de fa!"
frecven!a industrial". In condi$iile varia$iei armonice a m"rimilor de cmp %i liniarit"$ii
mediului, m"rimile electrice (poten$ialul electric, intensitatea cmpului electric,
densitatea de sarcin") se pot reprezenta n complex simplificat.
* Domeniul de calcul - In lipsa corpului, cmpul electric este rapartizat uniform n
spa$iu (de exemplu ntre dou" pl"ci plane, infinit extinse %i aflate la poten$iale
electrice diferite, similar cazului condensatorului plan).
* Propriet!"i de material - Mediul n care este repartizat cmpul electric uniform n
absen$a corpurilor este considerat omogen, liniar %i izotrop, cu permitivitatea electric"

!
"
e
si conductivitatea electric"

!
"
e
; corpul care este adus n cmp are o form"
oarecare, este liniar, izotrop %i omogen, sau omogen pe por$iuni; pentru nceput se
consider" un corp omogen, cu propriet"!ile electrice

!
"
i
si

!
"
i
.
* Ecua"iile de cmp - se exprim" n m"rimi complexe in cazul regimului armonic:
, , , n interiorul domeniului,
, , pe suprafe$ele de discontinuitate.
In condi$iile mediului liniar, problema de regim cuasista$ionar se poate reduce la o
problem" de regim sta$ionar electrocinetic. Ecua$iile de cmp de mai sus se
particularizeaz" la domeniul de calcul descris, rezultnd:
%i , n interiorul domeniului,

!
n"
e
E
e
#n"
i
E
i
= 0 %i

!
V
e
=V
i
, la suprafa!a de separa!ie
DISTRIBU!IA INTENSIT"!II CMPULUI ELECTRIC IN CORPURI 2
dintre mediul exterior (aer) %i cel interior corpului, considernd c" densitatea de
curent pe suprafa$a de separa$ie este nul".
M"rimile complexe %i reprezint" conductivit"$ile electrice complexe pentru
mediul exterior corpului #i respectiv interior, definite prin , respectiv
, iar este pulsa$ia cmpului electric.
In cazul unui corp omogen pe por$iuni, condi$ia de trecere prin suprafe$ele de
separa$ie ntre subdomeniile omogene se scrie analog pentru fiecare suprafa$".
Ecua$ia se poate rezolva analitic, pentru corpuri cu forme simple (sfer",
cilindru, etc.) %i numeric pentru geometrii complexe.

SOLU$II ANALITICE
Problema 1 - Cazul unui corp cilindric omogen
Modelul analitic pentru corpul cilindric omogen, infinit lung %i a%ezat cu axa
longitudinal" perpendicular" pe direc$ia liniilor de cmp electric este descris n
continuare, prin reducerea problemei spa$iale la o problem" plan", datorit" simetriei
planparalele (figura 1); este adoptat sistemul cilindric de coordonate. Raza cilindrului
este a, iar cmpul electric uniform la distan$" este orientat perpendicular pe axa
longitudinal" a cilindrului %i are intensitatea E
0
.Fig. 1 Cilindru omogen adus
n cmp electric uniform

Solu$ia analitic" a problemei Laplace pentru poten$ialul electric scalar V este ob$inut"
prin metoda separ"rii variabilelor [1] %i are forma dedus" n [2]:

- n domeniul exterior

!
V
e
r,"
( )
=
a
2
r
2
#
i
$ #
e
#
i
+ #
e
$1
%
&
'
'
(
)
*
*
E
0
r sin",

- n domeniul interior

!
V
i
r,"
( )
=
#2$
e
$
i
+ $
e
E
0
r sin".


Problema 2 - Cazul unui corp cilindric neomogen
Modelul analitic pentru corpul cilindric neomogen, infinit lung, format din doi
cilindri concentrici, cu propriet"$i electrice diferite este tratat similar modelului
precedent [2]. Propriet"$ile electrice %i dimensiunile sunt puse n eviden$" de fig. 2.
Conductivit"$ile electrice complexe ale mediilor (1) %i (2) sunt: ,
respectiv .
!
a
r
E
0

("
e
,#
e
)
("
i
,#
i
)
DISTRIBU!IA INTENSIT"!II CMPULUI ELECTRIC IN CORPURI 3
Fig. 2 Cilindru neomogen adus
n cmp electric uniform


Este interesant c" solu$ia n domeniul exterior se poate exprima printr-o rela$ie
similar" solu$iei din cazul cilindrului omogen

!
V
e
r,"
( )
=
a
2
2
r
2
#
i
*
$ #
e
#
i
*
+ #
e
$1
%
&
'
'
(
)
*
*
E
0
r sin", unde

!
"
i
*
=
a
1
2
#a
2
2
$
%
&
'
(
)
"
2
2
# a
1
2
+ a
2
2
$
%
&
'
(
)
"
1
"
2
a
1
2
"
1
# "
2
( )
#a
2
2
"
1
+ "
2
( )


reprezint" o conductivitate complex" echivalent" a mediului neomogen interior.

Cu ajutorul expresiilor determinate pentru fiecare dintre cele dou" modele se poate
calcula direct poten$ialul electric %i se poate deduce intensitatea cmpului electric (E
= - grad V) pentru o geometrie dat" %i pentru propriet"$i electrice cunoscute.


SOLU$II NUMERICE

Modelul numeric pentru un corp de form! oarecare, omogen sau neomogen
prezentat n continuare este valabil pentru domenii cu simetrie plan-paralel" (cum
este cazul analizat n modelele analitice), deoarece domeniul spa$ial (3D) este redus
la un domeniu plan (2D), cu o economie considerabil" a resurselor de calcul.

Descrierea domeniului de calcul. Domeniul de calcul este ncadrat de un dreptunghi
cu latura de sus echipoten!ial" la poten!ialul electric al liniei de nalt" tensiune #i
latura de jos la poten!ialul p"mntului; lateralele sunt linii de cmp electric. Acest
dreptunghi este spa!iul de calcul #i cuprinde n interiorul s"u sec$iunea
transversal" a corpului studiat. Frontierele domeniului sunt suficient de ndep"rtate
de corp, ajungnd n zona de cmp uniform.
Ecua!iile de cmp sunt cele prezentate anterior, n formularea general"; regimul de
lucru armonic, cu reprezentarea n complex simplificat se rezolv" practic prin
reducerea problemei de regim variabil la o problem" sta$ionar".
Condi"ii de frontier#. Laturile perpendiculare pe direc$ia vectorului E
0
sunt
echipoten$iale %i ele primesc valori ale poten$ialului electric (condi$ii Dirichlet) alese
astfel nct intensitatea cmpului electric, uniform n absen$a corpului, s" fie de
valoare . Celelalte dou" laturi sunt linii de cmp electric %i n regim
electrocinetic sunt linii prin care nu trece curent; n formularea cu poten$ial electric
scalar se impune o condi$ie de tip Neumann omogen":
!
a
1
r
E
0

("
e
,#
e
)
("
1
,#
1
)
a
2
("
2
,#
2
)
DISTRIBU!IA INTENSIT"!II CMPULUI ELECTRIC IN CORPURI 4

!
n" J = 0 # $E = $ %gradV
( )
= 0 #
&V
&n
= 0.
Propriet#"i de material. Fiecare subdomeniu este caracterizat, ca %i n cazul
modelelor analitice, de propriet"$ile sale electrice: " %i #.
Rezolvarea problemei de cmp se poate face numeric, printr-una dintre metodele
specifice: diferen$e finite, elemente finite, elemente de frontier"; n aceast" lucrare
se utilizeaz" metoda elementelor finite n implementare COMSOL Multiphysics [3].

Construc%ia modelului numeric n COMSOL Multiphysics
a. Alegerea regimului (application mode) - n fereastra Model Navigator se aleg:
2D, AC/DC Module > Quasi-Statics, Electric > In-Plane Electric Currents > Time-
harmonic analysis
b. Descrierea domeniului de calcul se face n modul de lucru Draw > Specify object
c. Introducerea datelor se face n meniul Options > Constants
d. Atribuirea propriet"!ilor de material se realizeaz" n meniul Physics > Subdomain
settings
e. Specificarea condi!iilor de frontier" se realizeaz" n meniul Physics > Boundary
settings
f. Re!eaua de discretizare se genereaz" cu op!iunile din meniul Mesh
g. Pentru rezolvarea sistemului de ecua!ii se prefer" o metod" direct"; acest lucru
este posibil, deoarece geometria problemei este simpl" #i num"rul de elemente
ale re!elei este redus. Se verific" op!iunile din meniul Solve > Solver parameters
h. Pentru postprocesare se fac op!iuni n meniul Postprocessing > Plot parameters


CHESTIUNI DE STUDIAT

1. Studiul perturb#rii cmpului electric n prezen&a unui corp conductor
Pentru problema descris" de modelul analitic al corpului cilindric omogen se
formuleaz" modelul numeric #i se rezolv"; rezultatele (valori de poten$ial electric) se
compar" cu cele calculate analitic.
Date: E
0
= 1 kV/m, a = 10 cm,

!
"
i
# 1 S/m
[ ]
,

!
"
i
=100# "
0
(corespunz"tor unor
valori medii pentru $esuturi organice la frecven$a industrial"), iar

!
"
e
# 10
-18
S/m
[ ]
,

!
"
e
= "
0
= (4# $# 9# 10
9
)
%1
F/m
[ ]
, pentru mediul de aer.
1.1. Din solu!ia numeric" (n poten!ial electric) se determin" prin postprocesare
alte m"rimi electrice (intensitatea cmpului electric, densitatea de curent) #i se
reprezint" vizual (spectru, linii de cmp, vectori, hart" de culoare, etc.); identifica!i
posibilit"!ile de postprocesare oferite de COMSOL pentru regimul studiat.
1.2. Determina!i raportul E
e
/ E
i
n diferite zone din vecin"tatea frontierei corpului.
Unde este maxim acest raport? de ce?
DISTRIBU!IA INTENSIT"!II CMPULUI ELECTRIC IN CORPURI 5
1.3. Varia!i pozi!ia corpului pe vertical", pn" ce ajunge n contact cu solul; la
fiecare pozi!ie determina!i E
e
/ E
i
la fel ca mai sus #i r"spunde!i la acelea#i
ntreb"ri.

2. Studiul p!trunderii cmpului electric n corpuri cu diferite propriet!"i
electrice #i distribu"ia n vecin!tatea acestor corpuri
Se utilizeaz" acela#i model numeric dnd propriet"$ilor de material (
!
" si
!
") diferite
valori care s" corespund" idealiz"rii unor situa$ii concrete:
- corp izolant (lemn, material plastic, etc.) n aer,
- corp conductor (Cu, Al, etc.) n aer,
- corp izolant n ap",
precum #i altele pe care le pute!i simula cu modelul numeric. Face!i un studiu similar
celui de la pct. 1.

3. Studiul ecran!rii electrice
Evalua!i prin analiz" numeric" #i comenta!i posibilit"$ile de ecranare a corpului fa!"
de cmpul electric. Pute!i considera configura!ia modelului de corp neomogen (doi
cilindri concentrici, figura 2) n care mediul (1) este ecranul electric pentru mediul (2);
se poate construi #i un ecran plasat la distan!" de corp. Din ce materiale se
confec!ioneaz" ecranele cele mai eficiente pentru cmpul electric? care este
grosimea eficient" a ecranului?

4. Studiul p!trunderii cmpului electric n corpuri cu forme variate
Se nlocuie%te cilindrul circular cu unul de sec$iune elipsoidal", cu diferite rapoarte
ntre diametre; axa mare a elipsei se a#eaz" paralel cu liniile de cmp electric, apoi
perpendicular pe ele.
Se reia analiza modelului cu chestiunile de studiat de la pct.1 - 3, pentru a se analiza
influen$a geometriei corpului asupra reparti$iei cmpului electric. n ce caz
perturbarea cmpului este mai puternic"? n ce caz p"trunderea cmpului n corp
este mai puternic"?
Studiul poate continua pe acela#i tipar cu introducerea n cmp electric a unui grup
de corpuri, de aceea%i form", sau de forme diferite. Se pot construi siluete cu forme
apropiate obiectelor sau persoanelor aflate n cmp electric, a%ezate pe sol, sau
izolate fa$" de sol, etc.

Bibliografie

[1] Mocanu C. I. Teoria cmpului electromagnetic, EDP, Bucure%ti, 1992.
[2] Morega Mihaela Bioelectromagnetism, Editura Matrix Rom, 1999.
[3] COMSOL Multiphysics, 3.5a, User's Guide and Modeling Guide, Copyright 1998-2009
by COMSOL AB
DISTRIBU!IA INTENSIT"!II CMPULUI ELECTRIC IN CORPURI 6ANEXA Indica&ii pentru realizarea raportului (aceste indica$ii sunt orientative)

1. Titlul temei .....
2. Rezultate care raspund problemelor formulate in chestiunile de studiat (se consemneaza
rezultate numerice si comentarii):
* Specifica$i datele %i rezultatele ob$inute la punctele 1 & 2 din Chestiunile de studiat:
Datele de lucru: intensitatea cmpului electric aplicat (sursa) %i geometria corpului
expus (form", dimensiuni, pozi$ie)
Valorile intensit"$ii cmpului electric n interiorul %i exteriorul corpului expus (E
e
%i E
i
)
la varia$iile propriet"$ilor sale electrice. Datele se trec ntr-un tabel sintetic %i se
compar".
Comenta$i p"trunderea cmpului electric n corpuri expuse (analiza$i valorile
raportului E
e
/ E
i
) pentru diferite materiale.
Determina$i zona din corp pentru care expunerea este maxim".
* Descrie$i solu$ia de ecranare pe care a$i ales-o la punctul 3 din Chestiunile de studiat:
Specifica$i pozi$ia %i dimensiunile ecranului (realiza$i o schi$").
Pe baza rezultatelor, comenta$i asupra eficien$ei diferitelor materiale utilizate pentru
ecranarea n cmp electric.
* Comenta$i %i argumenta$i cu rezultate de calcul modul n care forma corpului expus %i
pozi$ia n cmp influen$eaz" p"trunderea cmpului electric (punctul 4 din Chestiunile de
studiat). Categoriile de rezultate sunt similare celor pentru punctele 1 & 2 din Chestiunile
de studiat.
3. Concluzii - ar"ta$i pe scurt ce utilitate considera$i c" are acest studiu.