Sunteți pe pagina 1din 8

CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"!

1


DISTRIBU#IA CMPULUI MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN#!
N JURUL UNOR SURSE TIPICE

Obiectivul lucr$rii - determinarea, prin calcul numeric, a m!rimilor caracteristice
cmpului magnetic (induc"ia magnetic! #i intensitatea cmpului magnetic) produs n
jurul unor surse caracteristice aplica"iilor uzuale: linie aerian! de distribu"ie a energiei
electrice, bobin! solenoidal!, ansamblu de bobine, etc.
Se vor studia, de asemenea, posibilit!"ile de reducere a cmpului magnetic:
expunere la distan"! de surs!, ecranare magnetic!.

FORMULAREA GENERAL! A PROBLEMEI DE
CALCUL AL CMPULUI MAGNETIC
* Regimul de lucru - Formularea corespunde regimului cuasista!ionar armonic,
adic! varia"iei armonice cu frecven"! joas!, a m!rimilor de cmp; n aplica"iile
curente privind sistemele #i instala"iile electrice este vorba de frecven"a industrial!.
In condi"iile varia"iei armonice a m!rimilor de cmp #i n cazul liniarit!"ii mediului,
m!rimile electrice #i magnetice se pot reprezenta n complex simplificat.
* Domeniul de calcul - n cazul general calculul se face ntr-un domeniu 3D; pentru
simplificarea model!rii numerice se identific!, dac! exist!, condi"ii de simetrie plan-
paralel! sau plan-axial!, ceea ce permite calculul pe un domeniu 2D. n exemplele
de configura"ii considerate n continuare vor fi exploatate astfel de simetrii.
* Sursa de cmp magnetic - n toate aplica"iile, sursa elementar! de cmp n regim
armonic de joas! frecven"! este un conductor parcurs de curent alternativ; sistemele
electrice prezint! trasee multiple de conductoare sau nf!#ur!ri care produc cmp
magnetic ce variaz! n timp la fel ca #i curentul prin conductoare. Legea circuitului
magnetic d! expresia cantitativ! a leg!turii dintre curen"ii surs! #i cmpul magnetic
produs [1],


!
rot H= J+
dD
dt
, (1)
sau n forma integral! specific! frecven"elor joase (Teorema lui Ampre),


!
H" dl
#
$
= wi . (2)
* Propriet!"i de material - n regim armonic se lucreaz! cu reprezentarea m!rimilor
armonice n complex simplificat; propriet!"ile electrice se exprim! #i ele prin
conductivitatea electric! complex!

!
" = " + j #$ sau prin m!rimea corespondent!,
permitivitatea electric! complex!

!
" = # /(j $) = " % j # / $ [2].
Conductoarele parcurse de curent se reprezint! cu propriet!"ile specifice de material
(conductivitatea electric! specific! !, iar permitivitatea electric! #i permeabilitatea
magnetic! n m!rimi relative au valori unitare pentru materialele conductoare).
Mediul n care se determin! distribu"ia cmpului magnetic poate fi aerul sau un alt
2 CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"!
material pentru care se definesc propriet!"i specifice. n aplica"iile din aceast!
lucrare se studiaz! distribu"ia de cmp magnetic n aer #i n materiale de ecranare.
* Ecua"iile de cmp - se utilizeaz! legea circuitului magnetic pentru regimul
cuasista"ionar n forma (1) sau (2).

SOLU#II ANALITICE
Determinarea m!rimii fizice caracteristice cmpului magnetic (B sau H) produs de
curentul electric ce str!bate un fir conductor se poate face, n cazul unor configura"ii
simple (Fig. 1), aplicnd formula Bio-Savart-Laplace:Fig.1
Configura"ia geometric!
a unui tronson de circuit
Induc"ia magnetic! n punctul oarecare P(x,y,z) se exprim! astfel:

!
B
P
=

0
i
4"
dl #R
R
3
$
%
,
(3)
unde:
- permeabilitatea magnetic! a vidului;
i - intensitatea curentului care produce cmpul magnetic, considerat constant
n lungul firului conductor
" - curba descris! de conductorul parcurs de curent;
dl - elementul de lungime al conductorului: ;
(x
0
, y
0
, z
0
) sunt coordonatele unui punct situat pe firul conductor;
R - vectorul de pozi"ie al elementului de lungime fa"! de punctul P n care se
calculeaz! cmpul: ;
R - modulul vectorului R.

Prin dezvoltarea produsului vectorial din ec. (3) rezult!


!
dl "R =
i j k
dx
0
dy
0
dz
0
x # x
0
y # y
0
z # z
0
=
(4)

!
= i z " z
0 ( )
dy
0
" y " y
0 ( )
dz
0 [ ]
+ j " z " z
0 ( )
dx
0
+ x " x
0 ( )
dz
0 [ ]
+k y " y
0 ( )
dx
0
" x " x
0 ( )
dy
0 [ ]
.

B
A dl
R
P(x,y,z)
y
a
H
L/2
-L/2
x
z
CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"! 3

Dac! se consider! amplasarea conductorului (avantajoas! din motive de calcul) ntr-
un plan paralel cu planul (y,z), atunci x
0
= const. #i dx
0
= 0; se ob"ine, conform
ecua"iei (3), expresia induc"iei magnetice n punctul P(x,y,z) oarecare:

!
B
P
=

0
i
4"

i z # z
0
( )
dy
0
# y # y
0
( )
dz
0 [ ]
+ j x # x
0
( )
dz
0
#k x # x
0
( )
dy
0
x # x
0
( )
2
+ y # y
0
( )
2
+ z # z
0
( )
2
$
%
&
'
(
)
3
2
A
B
*
,
(5)
Observatie. Calculul induc"iei magnetice cu expresia (5) necesit! integrare pe traseul
circuitului parcurs de curent; acest lucru poate deveni dificil pentru trasee complicate. n [2]
#i [3] sunt prezentate detalii pentru calculul induc"iei n cazul liniilor mono si multifilare de
transport #i distribu"ie a energiei electrice, "inndu-se seama de curbura traseului
conductoarelor sub ac"iunea greut!"ii lor.


SOLU#II NUMERICE

n regimul cuasista!ionar armonic ecua"iile de cmp se exprim! n m"rimi complexe.
Dac! se lucreaz! ntr-un domeniu 2D n care curen"ii electrici (respectiv densit!"ile
de curent) au orientare perpendicular! pe planul de calcul, atunci este preferabil s!
se exprime ecua"iile n poten!ial magnetic vector (definit prin B = rot A) deoarece
acesta are o singur! component! nenul!, orientat! la fel ca si densitatea de curent
(perpendicular pe planul de calcul):
- n domeniile 2D ob"inute prin simetrie plan-paralel! (planul x,y),


!
A = A
z
e
z
#i
!
J = J
z
e
z

- n domeniile 2D ob"inute prin simetrie plan-axial! (planul r,z),


!
A = A
"
e
"
#i
!
J = J
"
e
"

Ecua"ia de cmp (1) se modific! prin considerarea legilor constitutive pentru medii
liniare [1], adic!

!
B = H,
!
D = "E
. Astfel,


!
rot
B

= J+
d
dt
"E
( )
; (6)
ec. (6) se modific! n continuare "innd seama de legea induc"iei electromagnetice


!
rot E = "
dB
dt
+rot v#B
( )
, sau n forma

!
rot E = "
d rot A
( )
dt
+rot v#rot A
( )
,
echivalent cu


!
E = "
dA
dt
+ v#rot A. (7)
Ecua"ia de cmp (6) se poate astfel rescrie n forma


!
rot
1

rot A
"
#
$
%
&
'
= J+
d
dt
( )
dA
dt
+ v*rot A
"
#
$
%
&
'
+
,
-
.
/
0 . (8)
4 CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"!
Dac! se aplic! formalismul de reprezentare n complex, ec. (8) ia forma:

!
rot
1

rot A
"
#
$
%
&
'
= J+ j ( )* j (A+ v+rot A
( ) [ ]
, sau "innd seama c!

!
" = j #$,

!
rot
1

rot A
"
#
$
%
&
'
( j )*A( * v+rot A
( )
= J. (9)
Ecua"ia (9) este implementat! n pachetele software pentru calculul regimului
cuasista"ionar armonic de cmp magnetic #i este aplicat! #i n model!rile numerice
propuse n continuare cu COMSOL Multiphysics [4]. Postprocesarea solu"iei
exprimat! n p.m.v. permite determinarea altor m!rimi de cmp (de exemplu B, H),
determinarea energiei magnetice, permite reprezentarea spectrului liniilor de cmp
(A
z
= constant n domeniile 2D), etc.

Construc%ia modelului numeric n COMSOL Multiphysics [4]
a. Alegerea regimului (application mode) - n fereastra Model Navigator se aleg:
2D, AC/DC Module > Quasi-Statics, Magnetic > Perpendicular Induction Currents,
Vector Potential > Time-harmonic analysis
b. Descrierea domeniului de calcul se face n modul de lucru Draw > Specify object
c. Introducerea datelor se face n meniul Options > Constants
d. Atribuirea propriet!"ilor de material se realizeaz! n meniul Physics > Subdomain
settings
e. Specificarea condi"iilor de frontier! se realizeaz! n meniul Physics > Boundary
settings
f. Re"eaua de discretizare se genereaz! cu op"iunile din meniul Mesh
g. Pentru rezolvarea sistemului de ecua"ii se prefer! o metod! direct!; acest lucru
este posibil, deoarece geometria problemei 2D este simpl! #i num!rul de elemente
ale re"elei este redus. Se verific! op"iunile din meniul Solve > Solver parameters
h. Pentru postprocesare se fac op"iuni n meniul Postprocessing > Plot parameters

CHESTIUNI DE STUDIAT

1. Cmpul magnetic produs n jurul unei linii de distribu"ie a energiei electrice
Se reprezint! ca surs! de cmp magnetic un conductor sau un ansamblu de
conductoare ce apar"in unei linii electrice aeriene (vezi ANEXA 1) sau unei linii
subterane (vezi ANEXA 3). n 2D conductoarele sunt perpendiculare pe planul de
calcul, se reprezint! prin sec"iunea lor transversal! #i trebuie specificat! valoarea
densit!"ii de curent. Deoarece problema este liniar!, induc"ia magnetic! este direct
propor"ional! cu intensitatea curentului (respectiv cu densitatea de curent). Un studiu
calitativ se poate face specificnd valoare unitar! pentru densitatea de curent prin
conductoare; pentru o evaluare realist!, rezultatul se scaleaz! apoi la orice valoare
data lui J.
CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"! 5
n toate reprezent!rile, domeniul de calcul trebuie limitat la o distan"! convenabil! n
jurul liniei de distribu"ie (conductorul sau grupul de conductoare); pentru
reprezentarea 2D frontiera poate fi un cerc sau un dreptunghi care are n centru linia
de distribu"ie. Pe aceast! frontier! se specific! o condi"ie de tipul "linie de cmp" sau
"izola"ie magnetic!", implementat! printr-o ecua"ie n care p.m.v. ia o valoare
cunoscut!, de exemplu valoarea nul!.

Considera%i urm$toarele cazuri:
Cazul a - un singur conductor parcurs de curent - cazul unei linii aeriane,
respectiv cazul unui cablu subteran; pentru cablul subteran analiza"i efectele de
ecranare magnetic! datorate structurii cablului;
Cazul b - dou! conductoare parcurse de curent n acela#i sens #i n sensuri
opuse; analiza"i distribu"ia cmpului magnetic n spa"iul dintre conductoare #i
nafar!; analiza"i efectele varia"iei distan"ei dintre conductoare; face"i leg!tura cu
aplica"ii practice ale acestor configura"ii;
Cazul c - trei conductoare formnd un sistem trifazat (parcurse de curen"i defaza"i
simetric n timp); considera"i cazul conductoarelor a#ezate n linie #i apoi n
vrfurile unui triunghi; analiza"i distribu"ia cmpului magnetic la diferite momente
de timp, n spa"iul dintre conductoare #i nafar!.
Pentru fiecare caz parcurge%i urm$toarele etape ale analizei:
- reprezenta"i spectrul liniilor de cmp magnetic (Postprocessing > Plot
parameters > Contour).
- reprezenta"i distribu"ia induc"iei magnetice (sau similar a intensit!"ii cmpului
magnetic) n func"ie de distan"a fa"! de linia electric! - de ex. o familie de curbe
B(x) pentru valori distincte ale coordonatei y. (Utiliza"i facilit!"ile din meniul
Postprocessing > Cross-Section Plot parameters > Line/Extrusion). Compara"i
curbele #i formula"i concluzii. (pentru referinta vezi ANEXA 2)
- studia"i, printr-un calcul parametric, varia"ia n timp a spectrului liniilor de cmp
magnetic, la mai multe momente succesive ale unei perioade; rezultatele pot fi
vizualizate cu anima"ia realizat! n Postprocessing > Plot parameters > Animate.

2. Cmpul magnetic al unei bobine solenoidale
Bobinele solenoidale sunt construite dintr-o
nf!#urare cilindric!, de lungime mare #i sunt
cunoscute pentru calitatea de a produce o zon! de
cmp magnetic uniform n interiorul lor; cu ct
lungimea solenoidului este mai mare, cu att mai
extins! este zona de cmp uniform [1].
Construi"i n COMSOL modelul unui solenoid cu 15 spire, realizate din conductor cu
diametrul de 5mm #i distan"a de 5mm ntre spirele succesive; diametrul solenoidului
este de 60mm. Geometria solenoidului permite identificarea simetriei plan-axiale #i
reprezentarea modelului n Axial Symmetry 2D, AC/DC Module > Quasi-statics
magnetic > Azimuthal induction currents, Vector potential > Time-harmonic analysis.
6 CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"!
Reprezenta"i #i analiza"i spectrul liniilor cmpului magnetic #i harta de culoare a
induc"iei magnetice. Reprezenta"i distribu"ia induc"iei magnetice att n zona
interioar!, ct #i n cea exterioar! solenoidului; cum variaz! induc"ia cu distan"a
m!surat! de la suprafa"a solenoidului? Cum se modific! rezultatele problemei dac!
frecven"a curentului prin spirele solenoidului cre#te de la 50 Hz la 500 Hz?
Plasa"i n imediata vecin!tate a solenoidului un corp (alege"i o geometrie simpl!) sau
un ecran #i studia"i p!trunderea cmpului magnetic pentru diferite propriet!"i
electrice #i magnetice ale acestuia (mediu conductor, mediu dielectric, mediu
biologic la frecven"! joas!, mediu feromagnetic, etc.).

3. Cmpul magnetic n jurul unui transformator de putere
Inf!#ur!rile transformatoarelor electrice de putere au solena"ii mari #i reprezint!
surse de cmp magnetic de induc"ie relativ ridicat! pentru spa"iul din imediata
vecin!tate. La transformatoarele cu r!cire n ulei, cuva reprezint! #i un ecran eficient
pentru cmpul magnetic, ceea ce nu se ntmpl! n cazul transformatoarelor uscate.
Realiza"i n COMSOL modelul unei coloane cu cele dou! nf!#ur!ri (primar #i
secundar) pozi"ionate concentric. Se poate utiliza ipoteza simetriei plan-axiale n
jurul axului coloanei, considerat! de sec"iune circular!; prezen"a celorlalte faze se
neglijeaz!.
Modelul se construie#te alegnd ca mod de lucru: Axial Symmetry 2D, AC/DC
Module > Statics magnetic > Azimuthal induction currents, Vector potential > Total
potential. Renun"nd la studiul problemei n regimul cuasista"ionar este posibil!
neglijarea efectului de reparti"ie neuniform! a densit!"ii de curent n sec"iunile prin
nf!#ur!ri (n regim variabil acestea se comport! ca ni#te conductoare masive); n
acela#i timp se neglijeaz! astfel #i pierderile n miezul feromagnetic. Regimul
magnetic static este astfel adoptat pentru a analiza un moment de timp oarecare
(instantaneu), sau pentru rezolvarea ecua"iilor scrise pentru m!rimi efective.
Date: diametrul coloanei D = 0.14m; dimensiunile inf!#ur!rilor se consider! ini"ial
identice (H = 0.8m, a = 0.03m), iar solena"iile n opozi"ie (w
1
I
1
= - w
2
I
2
= 510
4
Asp).
Reprezenta"i #i analiza"i spectrul liniilor cmpului magnetic de dispersie.
Reprezenta"i distribu"ia induc"iei magnetice (componenta radial! #i componenta
axial!) att n zona interioar! nf!#ur!rilor, ct #i n cea exterioar!. Cum variaz!
induc"ia cu distan"a m!surat! de la suprafa"a bobinajului? Analiza"i distribu"ia de
cmp magnetic dac! se modific! dimensiunile unei nf!#ur!ri.
Considera"i n model prezen"a cuvei de tabl! #i relua"i aceea#i evaluare de rezultate.
Bibliografie
[1] Mocanu C. I. Teoria cmpului electromagnetic, EDP, Bucure#ti, 1992.
[2] Morega Mihaela Bioelectromagnetism, Editura Matrix Rom, 1999, ISBN 973-685-056-0
[3] Morega Mihaela, s.a. Probleme de Bioinginerie. Modele numerice, Editura MatrixRom
2001, ISBN 973-685-321-7.
[4] COMSOL Multiphysics, 3.5a, User's Guide and Modeling Guide, Copyright 1998-2009
by COMSOL AB

CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"! 7
ANEXA 1
Principalele componente ale unei linii electrice aeriene n dublu circuit, de 400 kV

1- Lan" de izolatoare de sus"inere
2- Fascicul de conductoare legate n
paralel, pentru o faz! a circuitului (pn!
la #ase conductoare/faz!)
3- Distan"or (folosit pentru men"inerea la
distan"! constant! a conductoarelor din
fascicul)
4- conductoare de protec"ie (au func"ie de
paratr!snet orizontal)
5- ansamblul celor trei conductoare
formeaz! un circuit trifazat (pe stlp sun
dispuse dou! circuite)


ANEXA 2
Profilul componentei verticale a induc"iei magnetice n mijlocul deschiderii pentru linii
electrice aeriene cu diferite tensiuni nominale #i curen"i de sarcin!

8 CMPUL MAGNETIC DE JOAS! FRECVEN"!

ANEXA 3

Structura unui cablu subteran pentru o linie de distribu"ie de 15 kV.1- conductor de faz! (Cu sau Al) realizat cu structura
multifilar!
2- izola"ia fazei
3- strat semiconductor pentru ecranarea miezului
conductor
4- band! conductoare pentru inchiderea curen"ilor de
suprafa"!
5- izola"ie electric!
6- manta metalic! pentru ecranare magnetic! #i
consolidare mecanic!
7- strat de protec"ie fata de mediul in care este
ngropat cablul (uzual PVC)Dispunerea coplanar! sau n trefl! a cablurilor unipolare, pentru ob"inerea unei
conexiuni trifazate. Dimensiunile g, s, y, z sunt distan"e de izola"ie electric! #i depind
de tensiunea nominal! a liniei subterane.