Sunteți pe pagina 1din 8

ANTENA MONOCONICA 1

ANTEN! DE NALT! FRECVEN"! PENTRU FUNC"IONARE


N SPECTRU LARG

Obiectivul lucr#rii - determinarea, prin calcul numeric, a m!rimilor caracteristice
undelor electromagnetice produse de o anten! de tip monoconic, emi"!toare de
microunde; determinarea benzii de frecven"! care asigur! transferul maxim de
putere.
Se vor studia, de asemenea, posibilit!"ile de reducere a cmpului magnetic la
distan"! de surs!, prin ecranare.

FORMULAREA GENERAL! A PROBLEMEI ELECTROMAGNETICE
Antenele conice sunt derivate din antenele dipolare, avnd principala calitate de a
func"iona cu performan"e bune in benzi largi de frecven"!. Sunt utilizate pentru
emisia controlat! sau pentru recep"ionarea undelor electromagnetice de nalt!
frecven"! (gama microundelor). Domeniul tipic de aplica"ii cuprinde testele de
compatibilitate #i interferen"! electromagnetic! (CEM #i IEM), dar sunt utilizate #i n
transmisia de imagini pe band! larg! de frecven"e, sau n comunica"ii militare pe
distan"e mici.
Avantajele care le fac apreciate n aplica"ii sunt:
- func"ionarea n band! larg! de frecven"e,
- reciprocitatea - capacitatea de a fi utilizate ca emi"!tor #i receptor,
- simetria axial! care asigur! omnidirec"ionalitate,
- reflectivitatea redus!,
- robuste"ea si simplitatea construc"iei.
Similar antenelor dipolare se construiesc antene bi-conice, dar exist! #i construc"ia
degenerat! dup! principiul constructiv #i func"ional al antenei monopolare, antena
mono-conic! (sau disc-con); unul dintre conuri se extinde la o deschidere de 180
o
,
devenind un disc. Alimentarea antenelor biconice se face de la cabluri coaxiale,
unde unul dintre conuri este conectat la miezul cablului (electrodul central), iar
cel!lalt la c!ma#a conductoare exterioar! a acestuia (electrodul de nul).Antene bi-conice Antene mono-conice (numite si tip disc-con)
Fig. 1 Antene conice
Pentru aplica"ia prezentat! n continuare s-a adoptat o construc"ie de anten!
monoconic! alimentat! de la un cablu coaxial. Discul circular metalic este conectat
la c!ma#a exterioar! a cablului coaxial, iar conul este conectat la electrodul central.
Cele dou! arm!turi sunt executate dintr-un metal bun conductor electric.
2 ANTENA MONOCONICA
Dimensiunile conului sunt: n!l"imea H = 200 mm #i diametrul ! = 564 mm; cablul
coaxial are diametrul miezului metalic d = 3 mm #i diametrul c!m!#ii exterioare D =
9.6 mm; mediul dielectric din interiorul cablului are permitivitatea electric! relativ!

!
"
r
= 2.07. O bun! aproximare pentru impedan"a caracteristic! a cablului coaxial la
frecven"e nalte este dat! de formula

!
Z
0
=
1
2"

#
ln
D
d
$
138
#
r
log
D
d
,
(1)
care n cazul de fa"! conduce la valoarea Z
0
= 50 ohm. Adaptarea dintre impedan"a
cablului coaxial #i impedan"a antenei, exprimat! prin ecua"ia

!
Z " Z
0
*
,
(2)
asigur! transmisia puterii cu pierderi minime. Se urm!re#te determinarea benzii
adecvate de frecven"! n care este satisf!cut! ecua"ia (2), cu alte cuvinte
determinarea domeniului de func"ionare optim! a antenei.

CONSTRUC"IA MODELULUI NUMERIC N COMSOL MULTIPHYSICS
Regimul de lucru. Antena mono-conica
(Fig.1 dreapta) are o evident! simetrie
plan-axial!, ceea ce permite reducerea la
o problem! bidimensional! (op"iunea
Axial symmetry 2D); construc"ia modelului
bidimensional se face n coordonate
cilindrice (r,z). Conform pozi"ion!rii din
imagine, axa vertical! z coincide cu
direc"ia de propagare a undelor prin cablul
coaxial, care alimenteaz! antena. Pentru
aceast! configura"ie este adecvat regimul
armonic de propagare de tip transversal
magnetic TM.
In meniul Model Navigator din Comsol se
alege RF Module Electromagnetic
waves>TM Waves>Harmonic propagation
(vezi Fig. 2).

Fig. 2 Alegerea modului de lucru
(tipul de problema, regimul de lucru)
Regimurile armonice sunt rezolvate n Comsol prin reprezentarea n complex.
Intensitatea cmpului magnetic H are numai componenta azimutal!

!
H
"
,
perpendicular! pe planul de calcul, iar ecua"ia undelor

!
rot
1
"
rot H
#
$
%
&
'
(
)
*+
2
H
#
= 0 (3)
se rezolv! n complex simplificat, n func"ie de aceast! variabil!. Propriet!"ile de
mediu sunt
!
"

#i
!
, iar

!
" = 2#f este pulsa"ia undelor electromagnetice n regimul
armonic.
ANTENA MONOCONICA 3
Limitarea domeniului de calcul se face la distan"! de anten!, cu o frontier!
absorbant!, care simuleaz! condi"iile de propagare n spa"iul liber. Adecvat
geometriei 3D a antenei, frontiera se alege sub forma unei suprafe"e sferice, ceea
ce n modelul 2D revine la trasarea unui semicerc pentru ncadrarea antenei.

Domeniul de calcul. In continuare se realizeaz! desenul domeniului pe baza
op"iunilor grafice ale meniului Draw>Specify Objects, dup! cum urmeaz!:
* se construie#te dreptunghiul (R1) cu lungimea 0.282 m #i n!l"imea 0.301 m, aliniat
cu col"ul stnga jos la coordonatele (r,z) de valorile (0, -0.101);
* se construie#te dreptunghiul (R2) cu lungimea 0.0033 m #i n!l"imea 0.1 m, aliniat
cu col"ul stnga jos la coordonatele (r,z) de valorile (0.0015, -0.1);
* se construie#te dreptunghiul (R3) cu lungimea 0.276 m #i n!l"imea 0.091 m, aliniat
cu col"ul stnga jos la coordonatele (r,z) de valorile (0.006, -0.101);

* cu op"iunea Line se construie#te
un contur poligonal (Closed
polyline solid) care delimiteaz! un
corp solid (CO1); conturul trece
prin punctele de coordonate (r, z)
cu valorile: (0.3, 0), (0.3, 0.2),
(0.2, 0.2), (0.0015, 0); op"iunile se
fac n meniul Draw>Specify
object>Line (ca n fig. 3); Fig. 3 Desenarea conturului
* n meniul Draw>Create Composite Object se creaz! obiectul compus cu rela"ia
R1-(R3+CO1) #i rezult! domeniul din fig. 4, unde se identific! u#or o sec"iune axial!
ce cuprinde: partea conic! a antenei, placa cilindric! orizontal! #i cablul coaxial;
* pentru limitarea domeniului de calcul se descrie un cerc (C1) de raza 0.6 m, cu
centrul n punctul de coordonate (0, 0), apoi un dreptunghi (R1) cu dimensiunile 0.6
#i 1.2, aliniat cu col"ul stnga jos in punctul de coordonate (-0.6, -0.6); se
construie#te apoi obiectul compus C1-(CO2+R1); rezult! subdomeniul CO1 (fig. 5).


Fig. 4 Reprezentarea sec"iunii plan-axiale
prin antena monoconic!
Fig. 5 Domeniul de calcul complet

4 ANTENA MONOCONICA
Datele problemei. Frecven"a de lucru va fi considerat! ca parametru, pentru a
putea studia func"ionarea antenei ntr-un spectru mai larg; de aceea, n meniul
Physics>Scalar Variables unde este precizat! o valoare numeric! implicit! pentru
nu_rfwh, se nlocuie#te valoarea cu un nume de parametru, de exemplu fr. In meniul
Option>Constants se specific! pentru nceput valoarea de 5 GHz pentru fr.
In meniul Physics>Subdomain settings se precizeaz! propriet!"ile de mediu
pentru cele dou! subdomenii: aerul din jurul antenei #i stratul de teflon din interiorul
cablului coaxial (

!
"
r
teflon
= 2.07 #i

!
"

teflon
= 0).
Condi!iile de frontier" se specific! n meniul Physics>Boundary Settings; pe axa
de simetrie (r = 0) se alege condi"ia Axial symmetry, iar pe frontierele care limiteaz!
domeniul (arcul semicercului trasat la distan"! de anten!) se alege condi"ia de
frontier! absorbant! Scattering boundary condition de tipul Spherical wave; aceast!
condi"ie simuleaz! trecerea undelor electromagnetice prin suprafa"a de frontier! f!r!
a fi deviate prin fenomene de reflexie sau refrac"ie. Pe frontiera care limiteaz!
inferior stratul de dielectric al cablului coaxial se descrie sursa de microunde printr-o
condi"ie de tip Port (se bifeaz! Wave excitation at this port #i se alege tipul Coaxial
n submeniul Port). Toate celelalte frontiere sunt metalice, de tipul Perfect electric
conductor (intensitatea cmpului electric nu are component! tangen"ial!,
!
n"E = 0).
Generarea re!elei de discretizare. Fiind cazul unei probleme 2D, desimea re"elei
nu ridic! probleme de dep!#ire a capacit!"ii resurselor de calcul; pentru a asigura o
precizie acceptabil!, n meniul Mesh>Free Mesh Parameters se opteaz! n
submeniul Global pentru Extra fine. O mai bun! acurate"e se ob"ine dac! pentru
zona de dielectric a cablului coaxial (subdomeniul 2), se specific! n
Subdomain>Maximum element size: 1e-3. Se execut! apoi o generare a re"elei
(Initialize mesh), urmat! de rafinarea ei (Refine mesh). Calitatea re"elei poate fi
analizat! cu optiunea Display Element Quality selectat! n meniul Mesh; se poate
aprecia calitate bun! pentru o re"ea de elemente triunghiulare, atunci cnd indicele
de calitate este mai mare de 0.3, dar este de dorit o valoare ct mai apropiat! de 1.
Rezolvarea problemei se poate face cu o metoda direct! de solu"ionare a
sistemului de ecua"ii; n Solve>Solver parameters se verific!, n submeniul
General, ca sunt f!cute op"iunile Analysis: Harmonic propagation, Solver: Stationary,
Linear system solver: Direct (UMFPACK) #i Matrix symmetry: Automatic.
Inainte de a utiliza modelul pentru analiza func"ion!rii antenei, se recomand!
efectuarea unor teste de acurate"e pentru stabilirea desimii convenabile a re"elei #i
pentru limitarea domeniului de calcul.

CHESTIUNI DE STUDIAT
1. Vizualizarea h#r$ilor de cmp magnetic %i electric
n Postprocessing>Plot parameters, submeniul Surface se selecteaz! intensitatea
cmpului magnetic Magnetic field, phi component. Domeniul de valori al acestei
m!rimi este extins; dac! se m!re#te imaginea selectnd zona cablului coaxial (Zoom
window) se observ! varia"ia

!
H
"
sub form! de unde electromagnetice (fig. 6); n
aceast! zon!

!
H
"

are valorile extreme din tot domeniul s!u de valori (aspectul
ondulatoriu este foarte vizibil pe spectrul de culoare). Pentru a analiza cmpul
magnetic n restul domeniului de calcul se opteaz! pentru vizualizarea unui
ANTENA MONOCONICA 5
subdomeniu al valorilor solu"iei; acesta se poate alege n cadrul op"iunii Range -
pentru cazul de fa"! se recomand! Min: -1 #i Max: 1. In acest fel devine vizibil!
distribu"ia


!
H
"

n zona de emisie a antenei conice (fig. 7). Reprezenta"i h!r"i de
culoare similare pentru intensitatea cmpului electric.Fig. 6 Spectrul de valori

!
H
"
n cablul coaxial Fig. 7 Spectrul de valori

!
H
"
n zona de
emisie (

!
"0.5 # H
$
# 0.5 A/m
[ ]
)
Din spectrele de culoare este evident faptul c! intensit!"ile de cmp magnetic #i
electric descresc cu dep!rtarea fa"! de surs!. Aceast! tendin"! este foarte redus! n
interiorul cablului, deoarece dimensiunile acestuia sunt adaptate modului de
propagare cu atenuare minim!, dar este accentuat! n spa"iul liber, n jurul antenei.

2. Determinarea puterii radiate %i analiza atenu#rii n cablu %i n aer.
O reprezentare sugestiv! este dat! de puterea transportat! de und!, reprezentat!
prin puterea pe unitatea de suprafa"! - marimea Power flow, time average, norm. In
meniul Popstprocessing>Cross-Section Plot Parameters Line/Extrusion se
reprezinta nti puterea n interiorul cablului coaxial, dup! direc"ia z #i se constat!
c! puterea transportat! este practic constant!. Apoi se face o reprezentare similar!
n spa"iul de emisie al antenei, dup! o direc"ie de propagare radial!. Este evident!
sc!derea cu distan"a a puterii emise. In mod similar se pot vizualiza reparti"ii ale
componentelor spa"iale ale intensit!"ilor cmpului magnetic (

!
H
"
) #i electric (E
r
, E
z
).
Comenta"i asupra reparti"iei spa"iale a cmpului electric #i magnetic.
Analiza"i cum este afectat! transmisia puterii dac! sunt variate propriet!"ile
materialului dielectric din structura cablului coaxial. Compara"i cazurile:
(1) cablul cu dielectric din teflon (ex.:

!
"
r teflon
= 2.07

#i

!
"
teflon
= 0 S/m) (analizat anterior),
(2) cablul cu dielectric dintr-un material cu pierderi (ex.:

!
"
r
= 2.07

#i
!
" = 0.5 S/m),
(3) cablul cu dielectric de aer.

3. Evaluarea adapt#rii bune a antenei la cablul de transmisie.
Determinarea impedan"ei antenei (Z) este important! pentru a estima calitatea
adapt!rii antenei cu cablul de alimentare, astfel nct transmisia puterii
6 ANTENA MONOCONICA
electromagnetice s! fie f!cut! cu atenuare minim! (pierdere minim! de putere).
Calculul lui Z se poate realiza aplicnd o rela"ie bazat! pe parametrul de reflexie S
11
,

!
Z = Z
0
" 1+ S
11
( )
/ 1# S
11
( )
;
(4)
S
11
este definit prin raportul dintre amplitudinea undei reflectate si cea a undei
incidente, fa"! de portul emi"!tor de radia"ii; Z
0
este impedan"a liniei de transmisie
(respectiv a cablului coaxial, n cazul de fa"! de 50 ohm, conform dimensiunilor alese
pentru cablu).
O bun! adaptare se ob"ine pentru

!
Z " Z
0
*
, ceea ce n cazul de fa"! nseamn! partea
real! a lui Z ct mai apropiat! de valoarea de 50 ohm, iar partea imaginar! tinznd
c!tre zero.
Factorul VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) reprezint! raportul dintre
amplitudinea undei incidente #i cea a undei reflectate la nivelul unui port; VSWR este
un indicator al adapt!rii bune dintre cablu #i anten!

!
VSWR = 1+ S
11 ( )
/ 1" S
11 ( )
.
(5)
In condi"ii optime, acest factor tinde spre valoarea unitar!, ceea ce se asigur! prin
condi"ia

!
S
11
"0, adic! minimizarea undelor reflectate. Condi"ia de frontier! de tip
Port, care ne-a permis descrierea sursei de microunde, ofer! n mediul software
Comsol #i facilitatea de calcul al parametrului S
11
(c!ruia programul Comsol i
asigneaz! numele de variabila S11_rfwh, pentru regimul ales n cazul de fa"!).
In meniul Options>Constants se define#te m!rimea Z0 cu valoarea de 50 ohm. In
Options>Expressions>Global Expressions
se define#te pentru Z, expresia de forma Z0*(1+S11_rfwh)/(1-S11_rfwh),
iar pentru VSWR, expresia (1+abs(S11_rfwh))/(1-abs(S11_rfwh)).
Pentru determinarea impedan"ei antenei Z, respectiv a factorului VSWR, se rezolv!
problema #i apoi se nscrie numele variabilei respective n fereastra Expression din
meniul Postprocessing>Data Display>Global. Se analizeaz! valorile ob"inute din
perspectiva bunei adapt!ri a antenei cu cablul coaxial.

4. Determinarea benzii de frecven$e care asigur# condi$ii optime de func$ionare
Banda optim! de func"ionare se determin! n urma unui calcul parametric n raport
cu frecven"a de lucru. Pentru modelul de baz! se consider! dielectricul cablului
coaxial din teflon. Se schimb! op"iunile de rezolvare n meniul Solve>Solver
parameters: Analysis: Harmonic propagation, Solver: Parametric, Parameter name:
fr. In aceste condi"ii se calculeaz! problema de unde electromagnetice n regim
armonic, la frecven"ele cuprinse n gama 100 MHz . 20 GHz cu pasul de 100 MHz
(rularea poate dura cteva minute).
Se pot vizualiza parametrii care permit identificarea benzii de frecven"! n care
antena func"ioneaz! optim, n sensul adapt!rii bune la sursa de microunde, conform
criteriilor enun"ate mai sus. In meniul Postprocessing>Global Variables Plot se
nscriu n lista Quantities to plot variabilele: real(Z) #i imag(Z); n mod similar se
ANTENA MONOCONICA 7
reprezint! coeficientul VSWR (ecua"ia 5). Din graficele ob"inute (similare celor din
fig. 8 #i 9) se identific! banda de frecven"e potrivit! func"ion!rii optime a antenei.
Domeniul optim de func"ionare corespunde unei bune adapt!ri a antenei la cablul de
alimentare, adic! zona de valori ale impedan"ei antenei apropiate de Z
0
#i valori ale
VSWR apropiate de unitate. Se identific! o gam! de frecven"e relativ extins!, de
aproape o decad! (0.1 1)10
10
Hz, ceea ce reprezint! unul dintre avantajele
antenelor conice.Fig. 8 Varia"ia componentelor impedan"ei Z
cu frecven"a
Fig. 9 Varia"ia VSWR cu frecven"a

5. Ecranare n cmp de microunde
Dimensiona"i #i plasa"i un ecran n zona fascicolului de radia"ie emis #i analiza"i
comportarea acestuia #i perturba"ia pe care o provoac! n cmpul de unde. Analiza"i
comportarea diferitelor materiale (conductor, feromagnetic) capabile s! absoarb!
radia"ia emis! de anten!.


Bibliografie

[1] Mocanu C. I. Teoria cmpului electromagnetic, EDP, Bucure#ti, 1992.
[2] COMSOL Multiphysics, 3.5a, User's Guide and Modeling Guide, Copyright 1998-2009
by COMSOL AB
8 ANTENA MONOCONICA


ANEXA Indica$ii pentru realizarea raportului:

1. Titlul temei .....
2. Rezultate care r!spund problemelor formulate n chestiunile de studiat - se consemneaz!
rezultate numerice #i comentarii, urm!rind indica"iile din text #i ntreb!rile urm!toare:
2.1 Cum variaz! intensit!"ile de cmp electric #i magnetic n diferitele zone ale antenei?
2.2 Cum variaz! densitatea de putere transportat! de undele electromagnetice n
diferitele zone ale antenei? Calcula"i atenuarea pe lungimea cablului coaxial #i apoi n
aer, pe o distan"! de 10 ". Cum este afectat! atenuarea de propriet!"ile dielectricului din
cablul coaxial?
2.3 Cum evalua"i adaptarea antenei la cablul de transmisie? Ce valori au parametrii
determina"i?
2.4 Cum determina"i banda de frecven"e pentru func"ionare optim! a antenei? Care este
aceasta?
2.5 Comenta"i efectele produse n spectrul de radia"ie al antenei prin ecranare sau prin
simpla prezen"! a unor obiecte de fome #i materiale diferite.
3. Concluzii - ar!ta"i pe scurt ce utilitate considera"i c! are acest studiu.