Sunteți pe pagina 1din 2

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 9 MAI 2012 Proba scrisă de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I

(42 de puncte)

Citește cu atenție textul următor:

Uneori numai pe înserate, când rămânea singur ascultând șuierele trenurilor străpungând slăvile, ca

niște plopi sonori, îi pierea zburdălnicia. [

Dorul de pribegie zvâcnea în el ca vântul mării în pânzele unui însuflețit catarg: îngândurându-i ochii, bombându-i fruntea, fluturându-i visurile, aplecându-i tinerețea spre viață.( ) Urma să plece în țară străină, să-și întregească mintea, să se călească. Dorul de pribegie i se împlinea. "Ești bărbat de-acum", îi spuneau părinții." Tot copil ești, măi băiețelule!" oftau bunicii. Era în ajunul plecării. Lăsase pe mama să-i rânduiască lucrurile și ieșise afară să-și răcorească fruntea în largul vântului. Zburau cocorii goniți de toamnă, gornind. Cădeau frunzele, prea grele de aur pentru istovul* crengilor. Apunea soarele, prea greu de lumină pentru creanga zării. Îl purtau pașii spre poartă. Ajuns acolo, își sprijini coatele de poartă, își cuprinse capul în palme. Era atâta povară în falnica bucurie care-i umplea sufletul, de-i părea că palmele lui sprijineau un soare de asfințit. Și sufletu-i cânta de nădejdi ca cerul toamnei de cocori[ ] Se înserase de-a binelea. Deodată se trezi față în față cu bunicul care se întorcea acasă. Nu-l auzise "

I se

venind; tresări. Un scâncet scârțâitor: portița. Bunicul îl privi lung, oftând: "Pleci mâni*, măi băiețelule

strânse inima. Răsăritul lunii îl prinse tot la portiță. Se apropiau pași grăbiți: era tata. Iarăși scâncetul scârțâitor. Tata "

intră, îl dezmierdă cu privirea, cu mâinile: " Te duci de-acum, mai băiete

Rămase la portiță cu ochii înlăcrimați. Uitase de uliță și ea îi vorbise: "Vezi! Toți vin spre casă, numai tu te duci!". În lumina lunii o pietricică zărită printr-o lacrimă, sclipea ca o lacrimă. Și trupul lui fără să vrea se aplecă. Și mâinile lui fără să vrea se opriră deasupra uliții, în locul unde, odinioară, abia ajungea creștetul copilului prea mic să se încumete pe uliță. Și sufletul lui dezmierda prin noapte, jos, aproape de pământ, capul unui copil care plângea: Copilăria

lui.

]

Dorea ceva; nu știa ce. [

]

I se umeziră ochii.

(Ionel Teodoreanu, Ulița copilăriei - fragment)

*istov - epuizare, stare de oboseală extremă; (aici) pierderea puterii crengilor de a rezista în fața toamnei *mâni – mâine

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1.

Transcrie, din fragmentul dat, un cuvânt derivat, un cuvânt compus si un cuvânt obținut prin conversiune. 6 puncte

2.

Explică rolul semnelor de punctuație din structura: Pleci mâni, măi băiețelule

6 puncte

3.

Rescrie trei figuri de stil diferite din fragmentul dat.

6 puncte

4.

Identifică două trăsături

ale genului epic, existente în text.

6 puncte

5.

Prezintă, în maximum 50 de cuvinte (aproximativ cinci rânduri), semnificația secvenței: Zburau cocorii goniți

de toamnă, gornind. Cădeau frunzele, prea grele de aur pentru istovul* crengilor. Apunea soarele, prea greu

de lumină pentru creanga zării.

6 puncte

B. Redactează o compunere de 80 – 150 de cuvinte (10 – 15 rânduri) în care să caracterizezi un personaj din fragmentul citat. În compunerea ta, trebuie:

12 puncte

− să prezinți două trăsături ale personajului ales;

− să ilustrezi cele două trăsături cu exemple adecvate, selectate din fragmentul citat;

− să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate;

să respecți limita minimă de spațiu indicată.

Probă scrisă la LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

1

SUBIECTUL al II-lea

(36

de puncte)

Citește cu atenție textul următor:

Roxana Vintilă: Cu ce gânduri aţi citit prima oară romanul "La Medeleni" şi ce aţi descoperit de-a lungul timpului la fiecare nivel de lectură? Paul Cernat: Am citit de prea multe ori "Medelenii" ca să mai pot da un răspuns precis. În copilărie, apoi în

adolescenţă am avut o lectură naivă, participativă, de identificare cu atmosfera şi cu personajele. Cu trecerea timpului, însă, am început să-i degust tot mai mult subtilităţile de construcţie. Mi se pare că rezistă astăzi destul de bine şi la o lectură naivă, şi la o relectură avizată, pe mai multe niveluri. Iar faptul că romanul are o gamă de adresabilitate atât de largă, şi la nivel popular, şi la nivel cult, nu e tocmai de ici, de colo. Roxana Vintilă: Ce asemănări regăsiţi între "Amintirile" lui Creangă şi romanul "La Medeleni" al lui Teodoreanu? Paul Cernat: Nu e cazul să exagerăm prea mult cu asemănările, dar există în ambele cărţi un anume "moldovenism" nostalgic după Vârstele de Aur ale omului, după acel paradis intim, armonios şi reconfortant al copilăriei şi adolescenţei. Şi Creangă, şi Teodoreanu au reuşit să impună, în forme specifice, o mitologie a inocenţei pierdute. Iar Humuleştii şi Medelenii încetează astfel de a mai fi două localităţi moldoveneşti oarecare: transfigurate literar, ele devin un soi de Centre ale lumii. În plus, şi Creangă, şi Teodoreanu sunt povestitori plini de farmec Roxana Vintilă: Dacă ar fi să alegeţi o scenă memorabilă din "La Medeleni" (ca "simplu" cititor de această dată!), cea mai aproape de sufletul dumneavoastră, care ar fi aceea?

Sau, de ce

Paul Cernat: Probabil jocul copiilor de-a Potemkin şi Kami-Mura în timpul războiului ruso-japonez nu, chiar finalul, atât de autentic, emoţionant. Mi-e greu să aleg.

(Roxana Vintilă, Interviu cu Paul Cernat, www.jurnalul.ro)

A.

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1.

Formulează câte un enunț în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat:

autorul textului;

care sunt cele două niveluri de lectură la care se face referire;

ce reprezintă, pentru Paul Cernat, cele două localități numite în text.

6 puncte

2.

Scrie două argumente pentru încadrarea fragmentului într-un tip de text (literar sau nonliterar).

6 puncte

3.

Notează litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect:

6 puncte

În fraza: Mi-e greu să aleg,

propoziția subordonată este:

a.

completivă directă;

b. circumstanțială de cauză;

 

c.

subiectivă.

4. Precizează valoarea morfologică si funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în text: ce, astăzi, povestitori.

6 puncte

B.

Alcătuiește o compunere de 80 – 150 de cuvinte (10 – 15 rânduri) în care să descrii un tablou de natură

surprins primăvara, pe care l-ai admirat în timpul unei vizite în satul bunicilor sau într-o excursie. 12 puncte În compunerea ta trebuie:

− să prezinți două caracteristici ale spațiului descris;

− să folosești un limbaj expresiv în descrierea tabloului;

− să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate;

− să respecți limita de spațiu indicată.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 1p; coerența textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuația – 2 p; așezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2 p).

Proba scrisă de LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

2