Sunteți pe pagina 1din 27

LEGE Nr.

50 din 29 iulie 1991

*** Republicat privind autorizarea executrii lucrrilor de construc ii

Text n vigoare ncepnd cu data de 14 octombrie 2009 REALIZAT R! " #$A%IA &E I%' R#ATI"( %EA#) Textu* Legii nr+ ,0-1991. repub*icat/ n #onitoru* 0icia* a* Romniei. $artea I. nr+ 911 din 11 octombrie 2004 a 0o2t actua*i3at prin produ2u* in0ormatic *egi2*ativ LE4 E4$ERT n ba3a acte*or normative modi0icatoare. pub*icate n #onitoru* 0icia* a* Romniei. $artea I. pn/ *a 15 iu*ie 2009! 6 rdonan7a de urgen7/ a 8uvernu*ui nr+ 122-20049 6 Legea nr+ 119-200,9 6 Legea nr+ ,2-20059 6 Legea nr+ 2:4-20059 6 Legea nr+ 1:5-20059 6 Legea nr+ 11:-200:9 6 Legea nr+ 101-200;9 6 Legea nr+ 1;4-200;9 6 rdonan7a de urgen7/ a 8uvernu*ui nr+ 214-200;9 6 rdonan7a de urgen7/ a 8uvernu*ui nr+ 22;-200;<9 6 rdonan7a de urgen7/ a 8uvernu*ui nr+ 1;-20099 6 Legea nr+ 251-2009+ Acte*e normative marcate cu a2teri2c =<> 2unt n pre3ent modi0icate. abrogate 2au re2pin2e ?i modi0ic/ri*e e0ectuate prin ace2te acte normative a2upra Legii nr+ ,0-1991. repub*icat/. nu mai 2unt de actua*itate+ % TE! 2+ @n textu* actua*i3at. toate 2ume*e exprimate anterior n *ei vecAi au 0o2t tran20ormate n *ei noi+ 1. Nu sunt incluse n textu* actua*i3at modi0ic/ri*e e0ectuate prin art+ II a*in+ =1> din rdonan7a de urgen7/ a 8uvernu*ui nr+ 214-200;. aprobat/ cu modi0ic/ri prin Legea nr+ 251-2009+ Reproducem mai Bo2 ace2te prevederi+ CART+ II =1> @n tot cuprin2u* *egii termenu* DD$roiectEE din 2intagme*e DD$roiect pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7iiEE. DD$roiect de organi3are a execu7iei *ucr/ri*orEE ?i DD$roiect pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de de20iin7areEE 2e n*ocuie?te cu termenu* DD&ocumenta7ie teAnic/ 6 &+TEE+C

!"#. 1 $

"utorizarea executrii lucrrilor de construc ii

ART+ 1<> =1> Executarea *ucr/ri*or de con2truc7ii e2te permi2/ numai pe ba3a unei autori3a7ii de con2truire 2au de de20iin7are. emi2/ n condi7ii*e pre3entei *egi. *a 2o*icitarea titu*aru*ui unui drept rea* a2upra unui imobi* 6 teren ?i-2au con2truc7ii 6 identi0icat prin num/r cada2tra*. n ca3u* n care *egea nu di2pune a*t0e*+ (2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor. <> Reproducem mai Bo2 prevederi*e art+ 12 a*in+ =2> din rdonan7a de urgen7/ a 8uvernu*ui nr+ 1;-2009! C=2> $rin derogare de *a prevederi*e art+ 1 ?i art+ : a*in+ =1> *it+ b> din Legea nr+ ,0-1991 privind autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. repub*icat/. cu modi0ic/ri*e ?i comp*et/ri*e u*terioare. pentru executarea *ucr/ri*or de interven7ie *a p/r7i*e comune. autori3a7ia de con2truire 2e emite 0/r/ pre3entarea tit*u*ui a2upra imobi*u*ui. teren ?i-2au con2truc7ie. a extra2u*ui de p*an cada2tra* ?i a extra2u*ui de carte 0unciar/ de in0ormare+C ART+ 2 =1> Autori3a7ia de con2truire con2tituie actu* 0ina* de autoritate a* admini2tra7iei pub*ice *oca*e pe ba3a c/ruia e2te permi2/ executarea *ucr/ri*or de con2truc7ii core2pun3/tor m/2uri*or prev/3ute de *ege re0eritoare *a amp*a2area. conceperea. rea*i3area. exp*oatarea ?i po2tuti*i3area con2truc7ii*or+

=2> Autori3a7ia de con2truire 2e emite n ba3a documenta7iei pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. e*aborat/ n condi7ii*e pre3entei *egi. n temeiu* ?i cu re2pectarea prevederi*or documenta7ii*or de urbani2m. avi3ate ?i aprobate potrivit *egii+ =2F1> $rocedura de autori3are a execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii ncepe odat/ cu depunerea cererii pentru emiterea certi0icatu*ui de urbani2m n 2copu* ob7inerii. ca act 0ina*. a autori3a7iei de con2truire ?i cuprinde urm/toare*e etape! a> emiterea certi0icatu*ui de urbani2m9 b> emiterea punctu*ui de vedere a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui pentru inve2ti7ii*e care nu 2e 2upun proceduri*or de eva*uare a impactu*ui a2upra mediu*ui9 c> noti0icarea de c/tre 2o*icitant a autorit/7ii admini2tra7iei pub*ice competente cu privire *a men7inerea 2o*icit/rii de ob7inere. ca act 0ina*. a autori3a7iei de con2truire. pentru inve2ti7ii*e *a care autoritatea competent/ pentru protec7ia mediu*ui a 2tabi*it nece2itatea eva*u/rii impactu*ui a2upra mediu*ui ?i a emi2 ndrumaru* con0orm *egi2*a7iei privind eva*uarea impactu*ui anumitor proiecte pub*ice ?i private a2upra mediu*ui9 d> emiterea avi3e*or ?i acorduri*or. precum ?i a actu*ui admini2trativ a* autorit/7ii pentru protec7ia mediu*ui competente privind inve2ti7ii*e eva*uate din punctu* de vedere a* impactu*ui a2upra mediu*ui9 e> e*aborarea documenta7iei teAnice nece2are pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. denumit/ n continuare documenta7ie teAnic/ 6 &+T+9 0> depunerea documenta7iei pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii *a autoritatea admini2tra7iei pub*ice competente9 g> emiterea autori3a7iei de con2truire+ ( ) !utorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru m"untiri #unciare, reele de telecomunicaii ori alte lucrri de in#rastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i apro"ate potrivit legii. ($) %rin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de construire i #r documentaii de amenajare a teritoriului i de ur"anism apro"ate, pentru& a) lucrri de modi#icare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice #el, cu condiia meninerii aceleiai #unciuni, a supra#eei construite la sol i a volumetriei acestora' aF1> *ucr/ri de 2upraetaBare a c*/diri*or cu nc/ un nive*. o 2ingur/ dat/. n 2upra0a7/ de maximum 20G din 2upra0a7a con2truit/ de20/?urat/ a c*/diri*or. cu condi7ia 2itu/rii ace2tora n a0ara 3one*or con2truite proteBate 2au a 3one*or de protec7ie a monumente*or. dup/ ca39 aF2> *ucr/ri de extindere a c*/diri*or 2ocia*e. de nv/7/mnt. de 2/n/tate. de cu*tur/ ?i admini2trative apar7innd domeniu*ui pub*ic ?i privat a* 2tatu*ui ?i unit/7i*or admini2trativ6teritoria*e. dac/ extinderea 2e ncadrea3/ n prevederi*e regu*amentu*ui *oca* de urbani2m a0erent p*anu*ui urbani2tic genera* 6 $H8 2au p*anu*ui urbani2tic 3ona* 6 $HZ. aprobat. n vigoare9 aF1> 2cAimbarea 0o*o2in7ei con2truc7ii*or exi2tente. dac/ noua 0o*o2in7/ core2punde prevederi*or regu*amentu*ui *oca* de urbani2m a0erent p*anu*ui urbani2tic genera* 6 $H8 2au p*anu*ui urbani2tic 3ona* 6 $HZ. aprobat. n vigoare9 ") lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico(edilitare i altele asemenea, #r modi#icarea traseului i, dup caz, a #uncionalitii acestora' c) lucrri de reparare privind mprejurimi, mo"ilier ur"an, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini pu"lice, piee pietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor pu"lice' d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor ( #oraje i excavri (, necesare n vederea e#ecturii studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere, "alastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri' e) organizarea de ta"ere de corturi. ART+ 1<> =1> "on2truc7ii*e civi*e. indu2tria*e. agrico*e. ce*e pentru 2u27inerea in2ta*a7ii*or ?i uti*aBe*or teAno*ogice. pentru in0ra2tructur/ de orice 0e* 2au de oricare a*t/ natur/ 2e pot rea*i3a numai cu re2pectarea autori3a7iei de con2truire. precum ?i a reg*ement/ri*or privind proiectarea ?i executarea con2truc7ii*or. pentru! a> *ucr/ri de con2truire. recon2truire. con2o*idare. modi0icare. extindere. reabi*itare. 2cAimbare de de2tina7ie 2au de reparare a con2truc7ii*or de orice 0e*. precum ?i a in2ta*a7ii*or a0erente ace2tora. cu excep7ia ce*or prev/3ute *a art+ 119 b> *ucr/ri de con2truire. recon2truire. extindere. reparare. con2o*idare. proteBare. re2taurare. con2ervare. precum ?i orice a*te *ucr/ri. indi0erent de va*oarea *or. care urmea3/ 2/ 0ie e0ectuate *a con2truc7ii repre3entnd monumente i2torice. inc*u2iv *a anexe*e ace2tora. identi0icate n ace*a?i imobi* 6 teren ?i-2au con2truc7ii. *a con2truc7ii amp*a2ate n 3one de protec7ie a monumente*or ?i n 3one con2truite proteBate.

2tabi*ite potrivit *egii. ori *a con2truc7ii cu va*oare arAitectura*/ 2au i2toric/ deo2ebit/. 2tabi*ite prin documenta7ii de urbani2m aprobate9 c> *ucr/ri de con2truire. recon2truire. modi0icare. extindere. reparare. moderni3are ?i reabi*itare privind c/i*e de comunica7ie de orice 0e*. drumuri*e 0ore2tiere. *ucr/ri*e de art/. re7e*e*e ?i dot/ri*e teAnico6edi*itare. bran?amente ?i racorduri *a re7e*e de uti*it/7i. *ucr/ri*e AidroteAnice. amenaB/ri*e de a*bii. *ucr/ri*e de mbun/t/7iri 0unciare. *ucr/ri*e de in2ta*a7ii de in0ra2tructur/. *ucr/ri*e pentru noi capacit/7i de producere. tran2port. di2tribu7ie a energiei e*ectrice ?i-2au termice. precum ?i de reabi*itare ?i reteAno*ogi3are a ce*or exi2tente9 d> mpreBmuiri ?i mobi*ier urban. amenaB/ri de 2pa7ii ver3i. parcuri. *ocuri de Boac/ ?i agrement. pie7e ?i a*te *ucr/ri de amenaBare a 2pa7ii*or pub*ice9 e> *ucr/ri de 0oraBe ?i excav/ri nece2are pentru e0ectuarea 2tudii*or geoteAnice ?i a pro2pec7iuni*or geo*ogice. proiectarea ?i de2cAiderea exp*oat/ri*or de cariere ?i ba*a2tiere. a 2onde*or de ga3e ?i petro*. precum ?i a a*tor exp*oat/ri de 2upra0a7/. 2ubterane 2au 2ubacvatice9 0> *ucr/ri. amenaB/ri ?i con2truc7ii cu caracter provi3oriu nece2are n vederea organi3/rii execut/rii *ucr/ri*or. n condi7ii*e prev/3ute *a art+ : a*in+ =1> ?i =1F1>9 g> organi3area de tabere de corturi. c/2u7e 2au de ru*ote9 A> *ucr/ri de con2truc7ii cu caracter provi3oriu! cAio?curi. tonete. cabine. 2pa7ii de expunere. corpuri ?i panouri de a0i?aB. 0irme ?i rec*ame. copertine ?i pergo*e 2ituate pe c/i*e ?i 2pa7ii*e pub*ice. anexe go2pod/re?ti. precum ?i anexe*e go2pod/re?ti a*e exp*oata7ii*or agrico*e 2ituate n extravi*an9 i> cimitire 6 noi ?i extinderi+ =2> @n vederea 2imp*i0ic/rii procedurii de autori3are a execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii provi3orii prev/3ute *a a*in+ =1> *it+ d>. g> ?i A>. autori3a7ia de con2truire 2e emite n ba3a documenta7ii*or teAnice 6 &+T+ cu con7inut 2imp*i0icat n raport cu con7inutu*6cadru prev/3ut n anexa nr+ 1+ 666666666666 <> Reproducem mai Bo2 prevederi*e art+ 1 a*in+ =9> din Legea nr+ 19;-2004. cu modi0ic/ri*e u*terioare! C=9> $rin derogare de *a prevederi*e art+ 1 *it+ c> din Legea nr+ ,0-1991 privind autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. repub*icat/. cu modi0ic/ri*e ?i comp*et/ri*e u*terioare. 2e exceptea3/ de *a e*iberarea autori3a7iei de con2truire rea*i3area obiective*or prev/3ute *a art+ 1+C ART+ 4 =1> Autori3a7ii*e de con2truire 2e emit de pre?edin7ii con2i*ii*or Bude7ene. de primaru* genera* a* municipiu*ui Iucure?ti. de primarii municipii*or. 2ectoare*or municipiu*ui Iucure?ti. ai ora?e*or ?i comune*or pentru executarea *ucr/ri*or de0inite *a art+ 1. dup/ cum urmea3/! a> de pre?edin7ii con2i*ii*or Bude7ene. cu avi3u* primari*or. pentru *ucr/ri*e care 2e execut/! 1+ pe terenuri care dep/?e2c *imita unei unit/7i admini2trativ6teritoria*e9 2+ n extravi*anu* comune*or a*e c/ror prim/rii nu au organi3ate 2tructuri de 2pecia*itate9 b> de primarii municipii*or. pentru *ucr/ri*e care 2e execut/ n teritoriu* admini2trativ a* ace2tora. cu excep7ia ce*or prev/3ute *a *it+ a> pct+ 19 c> de primaru* genera* a* municipiu*ui Iucure?ti. cu avi3u* primari*or 2ectoare*or municipiu*ui Iucure?ti. pentru *ucr/ri*e care 2e execut/! 1+ pe terenuri care dep/?e2c *imita admini2trativ6teritoria*/ a unui 2ector ?i ce*e din extravi*an9 2+ *a con2truc7ii*e prev/3ute *a art+ 1 a*in+ =1> *it+ b>9 1+ *ucr/ri de moderni3/ri. reabi*it/ri. extinderi de re7e*e edi*itare municipa*e. de tran2port urban 2ubteran 2au de 2upra0a7/. de tran2port ?i de di2tribu7ie. pentru! ap/-cana*. ga3e. e*ectrice. termo0icare. comunica7ii 6 inc*u2iv 0ibr/ optic/. precum ?i *ucr/ri de moderni3/ri ?i-2au reabi*it/ri pentru 2tr/3i*e care 2unt n admini2trarea $rim/riei #unicipiu*ui Iucure?ti9 d> de primarii 2ectoare*or municipiu*ui Iucure?ti. pentru *ucr/ri*e care 2e execut/ n teritoriu* admini2trativ a* 2ectoare*or. cu excep7ia ce*or prev/3ute *a *it+ c>. inc*u2iv bran?amente ?i racorduri a0erente re7e*e*or edi*itare9 e> de primarii ora?e*or ?i comune*or pentru *ucr/ri*e care 2e execut/! 1+ n teritoriu* admini2trativ a* ace2tora. cu excep7ia ce*or prev/3ute *a *it+ a> pct+ 19 2+ *a con2truc7ii*e repre3entnd monumente i2torice c*a2ate 2au a0*ate n procedur/ de c*a2are potrivit *egii. a0*ate pe teritoriu* admini2trativ. n condi7ii*e art+ 10 *it+ a> ?i a*e art+ 4, a*in+ =4> ?i cu avi3u* arAitectu*ui6?e0 a* Bude7u*ui+ 0> <<< Abrogat/ =2> $entru *ucr/ri*e care 2e rea*i3ea3/ pe amp*a2amente ce dep/?e2c *imite*e Bude7u*ui. re2pectiv a*e municipiu*ui Iucure?ti. n vederea armoni3/rii condi7ii*or de autori3are pentru ntreaga inve2ti7ie. autoritatea

admini2tra7iei pub*ice centra*e competente. potrivit *egii. va emite un avi3 coordonator n ba3a c/ruia pre?edin7ii con2i*ii*or Bude7ene imp*icate. re2pectiv primaru* genera* a* municipiu*ui Iucure?ti vor emite autori3a7ii de con2truire pentru *ucr/ri*e amp*a2ate n unit/7i*e admini2trativ6teritoria*e din aria *or de competen7/+ =1> Autori3a7ii*e de con2truire prev/3ute *a a*in+ =2> produc e0ecte *a data intr/rii n vigoare a u*timei autori3a7ii de con2truire emi2e n condi7ii*e pre3entei *egi+ =4> <<< Abrogat =,> $entru *ucr/ri*e de 0oraBe ?i pro2pec7iuni 2ubmarine. precum ?i de con2truire a re7e*e*or 2ubmarine de tran2port energetic ?i de comunica7ii. amp*a2ate n marea teritoria*/. 3ona contigu/ 2au 3ona economic/ exc*u2iv/ a #/rii %egre. dup/ ca3. autori3a7ia de con2truire 2e emite de c/tre autoritatea admini2tra7iei pub*ice centra*e competent/+ ART+ , =1> Avi3e*e ?i acorduri*e 2tabi*ite prin certi0icatu* de urbani2m 2e 2o*icit/ de c/tre inve2titor-bene0iciar ?i 2e ob7in de *a autorit/7i*e competente n domeniu naintea depunerii documenta7iei pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii *a autorit/7i*e admini2tra7iei pub*ice competente pentru! a> a2igurarea ?i racordarea-bran?area *a in0ra2tructura edi*itar/. n condi7ii*e impu2e de caracteri2tici*e ?i amp*a2amentu* re7e*e*or de di2tribu7ie-tran2port energetic din 3ona de amp*a2ament9 b> racordarea *a re7eaua c/i*or de comunica7ii9 c> 2ecuritatea *a incendiu. protec7ia civi*/ ?i protec7ia 2/n/t/7ii popu*a7iei9 d> cerin7e*e 2peci0ice unor 3one cu re2tric7ii 2tabi*ite prin reg*ement/ri 2pecia*e+ =2> Acte*e de autoritate emi2e de autorit/7i*e competente pentru protec7ia mediu*ui prev/3ute *a art+ 2 a*in+ =2F1> *it+ b> ?i d> 2e 2o*icit/ ?i 2e ob7in de inve2titor-2o*icitant n condi7ii*e *egii+ =1> Avi3e*e ?i acorduri*e 2tabi*ite prin certi0icatu* de urbani2m. mpreun/ cu punctu* de vedere a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui 2au. dup/ ca3. actu* admini2trativ a* ace2teia. ob7inute potrivit prevederi*or a*in+ =1> ?i =2>. 2e anexea3/ ?i devin parte integrant/ din autori3a7ia de con2truire+ ART+ 5 =1> "erti0icatu* de urbani2m e2te actu* de in0ormare prin care autorit/7i*e prev/3ute *a art+ 4! a> 0ac cuno2cute 2o*icitantu*ui in0orma7ii*e privind regimu* Buridic. economic ?i teAnic a* terenuri*or ?i con2truc7ii*or exi2tente *a data 2o*icit/rii. n con0ormitate cu prevederi*e p*anuri*or urbani2tice ?i a*e regu*amente*or a0erente ace2tora ori a*e p*anuri*or de amenaBare a teritoriu*ui. dup/ ca3. avi3ate ?i aprobate potrivit *egii9 b> 2tabi*e2c cerin7e*e urbani2tice care urmea3/ 2/ 0ie ndep*inite n 0unc7ie de 2peci0icu* amp*a2amentu*ui9 c> 2tabi*e2c *i2ta cuprin3nd avi3e*e-acorduri*e nece2are n vederea autori3/rii9 d> ncuno?tin7ea3/ inve2titoru*-2o*icitantu* cu privire *a ob*iga7ia de a contacta autoritatea competent/ pentru protec7ia mediu*ui. n 2copu* ob7inerii punctu*ui de vedere ?i. dup/ ca3. a* actu*ui admini2trativ a* ace2teia. nece2are n vederea autori3/rii+ =1F1> $unctu* de vedere a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui repre3int/ documentu* 2cri2 emi2 de acea2ta dup/ etapa de eva*uare ini7ia*/. re2pectiv dup/ etapa de ncadrare a inve2ti7iei n procedura de eva*uare a impactu*ui a2upra mediu*ui. iar actu* admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui e2te. dup/ ca3. acordu* de mediu 2au avi3u* %atura 2000+ (2) Certi#icatul de ur"anism se emite de autoritile prevzute la art. $, a"ilitate s autorizeze lucrrile de construcii, i se eli"ereaz solicitantului n termen de cel mult ) de zile de la data nregistrrii cererii, menion*ndu(se n mod o"ligatoriu scopul emiterii acestuia. ( ) Certi#icatul de ur"anism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul(e# sau de ctre persoana cu responsa"ilitate n domeniul amenajrii teritoriului i ur"anismului din aparatul propriu al autoritii administraiei pu"lice emitente, responsa"ilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atri"uiilor sta"ilite con#orm legii. =4> @n vederea e*iber/rii certi0icatu*ui de urbani2m. 2o*icitantu* 6 orice per2oan/ 0i3ic/ 2au Buridic/ intere2at/ 6 2e va adre2a autorit/7i*or prev/3ute *a art+ 4 cu o cerere care va cuprinde att e*emente*e de identi0icare a imobi*u*ui pentru care 2e 2o*icit/ certi0icatu* de urbani2m. re2pectiv *oca*itate. num/r cada2tra* ?i num/r de carte 0unciar/. unde e2te ca3u*. dac/ *egea nu di2pune a*t0e*. ct ?i e*emente*e care de0ine2c 2copu* 2o*icit/rii+ (+) Certi#icatul de ur"anism nu con#er dreptul de a executa lucrri de construcii. =5> "erti0icatu* de urbani2m 2e emite ?i n urm/toare*e 2itua7ii! a> n vederea conce2ion/rii de terenuri. potrivit *egii9 b> n vederea adBudec/rii prin *icita7ie a proiect/rii *ucr/ri*or pub*ice n 0a3a de CJtudiu de 0e3abi*itateC. potrivit *egii9

c> pentru cereri n Bu2ti7ie ?i opera7iuni notaria*e privind circu*a7ia imobi*iar/ atunci cnd opera7iuni*e re2pective au ca obiect mp/r7e*i ori coma2/ri de parce*e 2o*icitate n 2copu* rea*i3/rii de *ucr/ri de con2truc7ii. precum ?i con2tituirea unei 2ervitu7i de trecere cu privire *a un imobi*+ pera7iuni*e Buridice men7ionate. e0ectuate n *ip2a certi0icatu*ui de urbani2m. 2unt *ovite de nu*itate+ ART+ 5F1 =1> #/2uri*e 2peci0ice pentru protec7ia mediu*ui 2tabi*ite prin actu* admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui vor 0i avute n vedere *a e*aborarea documenta7iei teAnice 6 &+T+ ?i nu pot 0i modi0icate prin procedura de autori3are ori prin autori3a7ia de con2truire+ =2> @n 2itua7ia n care o inve2ti7ie urmea3/ 2/ 2e rea*i3e3e etapi3at 2au 2/ 2e amp*a2e3e pe terenuri a0*ate n ra3a teritoria*/ a mai mu*tor unit/7i admini2trativ6teritoria*e nvecinate. eva*uarea e0ecte*or a2upra mediu*ui 2e rea*i3ea3/ pentru ntreaga inve2ti7ie+ ART+ :<> =1> Autori3a7ia de con2truire 2e emite pentru executarea *ucr/ri*or de ba3/ ?i a ce*or a0erente organi3/rii execut/rii *ucr/ri*or. n ce* mu*t 10 de 3i*e de *a data depunerii documenta7iei pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. care cuprinde. n copie. urm/toare*e documente! a> certi0icatu* de urbani2m9 b> dovada. n copie *ega*i3at/. a tit*u*ui a2upra imobi*u*ui. teren ?i-2au con2truc7ii ?i. dup/ ca3. extra2u* de p*an cada2tra* actua*i3at *a 3i ?i extra2u* de carte 0unciar/ de in0ormare actua*i3at *a 3i. n ca3u* n care *egea nu di2pune a*t0e*9 c> documenta7ia teAnic/ 6 &+T+9 d> avi3e*e ?i acorduri*e 2tabi*ite prin certi0icatu* de urbani2m. punctu* de vedere a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui ?i. dup/ ca3. actu* admini2trativ a* ace2teia9 e> <<< Abrogat/ 0> dovada privind acAitarea taxe*or a0erente certi0icatu*ui de urbani2m ?i a autori3a7iei de con2truire+ =1F1> $rin excep7ie de *a prevederi*e a*in+ =1>. pentru con2truc7ii*e repre3entnd anexe*e go2pod/re?ti a*e exp*oata7ii*or agrico*e termenu* de emitere a autori3a7iei de con2truire e2te de 1, 3i*e de *a data nregi2tr/rii cererii+ =1F2> &ocumenta7ia pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii 2e depune ?i 2e nregi2trea3/ *a autoritatea admini2tra7iei pub*ice competente numai dac/ 2o*icitantu* pre3int/ toate documente*e prev/3ute *a a*in+ =1>+ =1F1> "u re2pectarea *egi2*a7iei privind eva*uarea impactu*ui anumitor proiecte pub*ice ?i private a2upra mediu*ui. n 2itua7ia n care apar modi0ic/ri pentru care e2te nece2ar/ emiterea unei autori3a7ii de con2truire di2tinct/ pentru organi3area execut/rii *ucr/ri*or. acea2ta 2e emite numai dac/ autoritatea competent/ pentru protec7ia mediu*ui con2tat/ c/ modi0ic/ri*e adu2e 2e n2criu n *imite*e actu*ui admini2trativ emi2 anterior+ @n ca3 contrar. autoritatea competent/ pentru protec7ia mediu*ui re0ace eva*uarea e0ecte*or *ucr/ri*or de ba3/ ?i a ce*or a0erente organi3/rii execut/rii *ucr/ri*or ?i emite un nou act admini2trativ+ =2> &ocumenta7ia teAnic/ 6 &+T+ 2e e*aborea3/ n con0ormitate cu con7inutu*6cadru prev/3ut n anexa nr+ 1. n concordan7/ cu cerin7e*e certi0icatu*ui de urbani2m. cu con7inutu* actu*ui admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui. a* avi3e*or ?i acorduri*or cerute prin certi0icatu* de urbani2m ?i 2e ntocme?te. 2e 2emnea3/ ?i 2e veri0ic/. potrivit *egii+ =2F1> &ocumenta7ii*e teAnice 6 &+T+ a0erente inve2ti7ii*or pentru care autoritatea competent/ pentru protec7ia mediu*ui a eva*uat e0ecte*e a2upra mediu*ui ?i a emi2 actu* admini2trativ 2e veri0ic/ n mod ob*igatoriu pentru cerin7a e2en7ia*/ de ca*itate n con2truc7ii Cc> igien/. 2/n/tate ?i mediuC. potrivit *egii+ =2F2> @n 2itua7ia n care. dup/ emiterea actu*ui admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui ?i naintea depunerii documenta7iei pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. inve2ti7ia 2u0er/ modi0ic/ri care nu au 0/cut obiectu* eva*u/rii privind e0ecte*e a2upra mediu*ui. ace2tea vor 0i men7ionate de c/tre veri0icatoru* de proiecte ate2tat pentru cerin7a e2en7ia*/ Cc> igien/. 2/n/tate ?i mediuC n raportu* de veri0icare a documenta7iei teAnice a0erente inve2ti7iei. iar 2o*icitantu*-inve2titoru* are ob*iga7ia 2/ noti0ice autoritatea pub*ic/ pentru protec7ia mediu*ui emitent/. cu privire *a ace2te modi0ic/ri. potrivit prevederi*or *egi2*a7iei privind eva*uarea impactu*ui anumitor proiecte pub*ice ?i private a2upra mediu*ui+ =2F1> &ocumenta7ii*e teAnice 6 &+T+ pentru reabi*itarea termic/ a c*/diri*or 2e veri0ic/ n mod ob*igatoriu pentru cerin7a e2en7ia*/ de ca*itate n con2truc7ii C0> economie de energie ?i i3o*are termic/C. potrivit *egii+ =1> @n 2itua7ia depunerii unei documenta7ii teAnice incomp*ete. ace2t *ucru 2e noti0ic/ n 2cri2 2o*icitantu*ui. n termen de , 3i*e de *a data nregi2tr/rii. cu men7ionarea e*emente*or nece2are n vederea comp*et/rii ace2teia+

=1F1> $er2oane*e 0i3ice cu atribu7ii n veri0icarea documenta7ii*or ?i e*aborarea-emiterea autori3a7ii*or de con2truire r/2pund materia*. contraven7iona*. civi* ?i pena*. dup/ ca3. pentru nere2pectarea termene*or prev/3ute *a a*in+ =1> ?i =1>+ ($) ,xecutarea lucrrilor de construcii se poate #ace numai pe "aza proiectului tehnic i a detaliilor de execuie. (+) !utoritatea emitent a autorizaiei de construire sta"ilete o perioad de vala"ilitate de cel mult -2 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este o"ligat s nceap lucrrile. .n aceast situaie, vala"ilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n con#ormitate cu proiectul tehnic. (/) 0enceperea lucrrilor ori ne#inalizarea acestora n termenele sta"ilite conduce la pierderea vala"ilitii autorizaiei, #iind necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. .n situaia n care caracteristicile nu se schim" #a de autorizaia iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire, #r a #i necesar un nou certi#icat de ur"anism. (1) %rin excepie de la prevederile alin. (/), n cazul justi#icat n care lucrrile de construcii nu pot #i ncepute ori nu pot #i executate integral la termenul sta"ilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea vala"ilitii autorizaiei cu cel puin -+ zile naintea expirrii acesteia. %relungirea vala"ilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o perioad nu mai mare de -2 luni. (2) 3nvestitorul are o"ligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei de construire, precum i inspectoratul teritorial n construcii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. .n caz contrar, dac constatarea #aptei de ncepere a lucrrilor #r ntiinare s(a #cut n termenul de vala"ilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca #iind ziua urmtoare datei de emitere a autorizaiei. =9> Autori3a7ia de con2truire 2e emite dac/ 2unt ndep*inite cumu*ativ condi7ii*e cerute prin pre3enta *ege+ Autoritatea emitent/ a autori3a7iei nu e2te re2pon2abi*/ pentru eventua*e*e preBudicii u*terioare cau3ate de exi2ten7a. *a momentu* emiterii actu*ui. a unor *itigii a0*ate pe ro*u* in2tan7e*or Budec/tore?ti privind imobi*u* 6 teren ?i-2au con2truc7ii 6 apar7innd 2o*icitantu*ui. re2pon2abi*itatea revenind exc*u2iv ace2tuia+ =10> Lucr/ri*e de con2o*idare *a c*/diri*e ncadrate prin raport de experti3/ teAnic/ ori prin not/ teAnic/ Bu2ti0icativ/ n c*a2a I de ri2c 2ei2mic ?i care pre3int/ perico* pub*ic 2e autori3ea3/ n regim de urgen7/. n condi7ii*e prev/3ute *a a*in+ =15>+ (--) .n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii. (-2) !utorizaiile de construire4des#iinare se emit numai pe "aza unei documentaii complete, n con#ormitate cu coninutul(cadru prevzut n anexa nr. -, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (-/). (- ) !utorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul(e# sau de persoana cu responsa"ilitate n domeniul amenajrii teritoriului i ur"anismului din aparatul propriu al autoritii administraiei pu"lice emitente, responsa"ilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atri"uiilor sta"ilite con#orm legii. =14> Ka*abi*itatea autori3a7iei 2e men7ine n ca3u* 2cAimb/rii inve2titoru*ui. naintea 0ina*i3/rii *ucr/ri*or. cu condi7ia re2pect/rii prevederi*or ace2teia ?i a n2crierii n cartea 0unciar/ a modi0ic/ri*or intervenite cu privire *a drepturi*e rea*e imobi*iare+ =1,> @n 2itua7ia n care n timpu* execut/rii *ucr/ri*or ?i numai n perioada de va*abi*itate a autori3a7iei de con2truire 2urvin modi0ic/ri de tem/ privind *ucr/ri*e de con2truc7ii autori3ate. care conduc *a nece2itatea modi0ic/rii ace2tora. titu*aru* are ob*iga7ia de a 2o*icita o nou/ autori3a7ie de con2truire. potrivit prevederi*or pre3entei *egi+ =1,F1> $entru ob7inerea unei noi autori3a7ii de con2truire. potrivit prevederi*or a*in+ =1,>. 2o*icitantu* va depune o nou/ documenta7ie teAnic/ 6 &+T+. e*aborat/ n condi7ii*e modi0ic/ri*or de tem/ 2urvenite. urmnd ca autoritatea admini2tra7iei pub*ice *oca*e competente 2/ decid/. dup/ ca3! a> emiterea noii autori3a7ii de con2truire. dac/ *ucr/ri*e core2pun3/toare modi0ic/ri*or de tem/ 2e n2criu n *imite*e actu*ui admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui. precum ?i a*e avi3e*or ?i acorduri*or ob7inute pentru autori3a7ia de con2truire ini7ia*/9 b> re*uarea procedurii de autori3are n condi7ii*e pre3entei *egi. dac/ *ucr/ri*e core2pun3/toare modi0ic/ri*or de tem/ dep/?e2c *imite*e actu*ui admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui. precum ?i a*e avi3e*or ?i acorduri*or ob7inute pentru autori3a7ia de con2truire ini7ia*/+ =1,F2> Keri0icarea ncadr/rii *ucr/ri*or core2pun3/toare modi0ic/ri*or de tem/ n *imite*e avi3e*or ?i acorduri*or ob7inute pentru autori3a7ia de con2truire ini7ia*/ 2e rea*i3ea3/ de c/tre 2tructuri*e de 2pecia*itate a*e autorit/7ii admini2tra7iei pub*ice competente. precum ?i de veri0icatorii de proiecte ate2ta7i n condi7ii*e *egii. pentru 0iecare cerin7/ e2en7ia*/ de ca*itate n con2truc7ii. cu participarea repre3entan7i*or in2titu7ii*or avi3atoare+

=1,F1> Keri0icarea ncadr/rii *ucr/ri*or core2pun3/toare modi0ic/ri*or de tem/ n *imite*e actu*ui admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui 2e rea*i3ea3/ de c/tre acea2ta potrivit prevederi*or *egi2*a7iei privind eva*uarea impactu*ui anumitor proiecte pub*ice ?i private a2upra mediu*ui+ =15> "u re2pectarea *egi2*a7iei privind eva*uarea impactu*ui anumitor proiecte pub*ice ?i private a2upra mediu*ui. n ca3u* con2truc7ii*or care pre3int/ perico* pub*ic. autori3a7ia de con2truire pentru executarea *ucr/ri*or de interven7ie n prim/ urgen7/. care con2tau. n principa*. n 2priBiniri a*e e*emente*or 2tructura*e-ne2tructura*e avariate. demo*/ri par7ia*e ?i con2o*id/ri *a 2tructura de re3i2ten7/. ob*igatorii n ca3uri de avarii. accidente teAnice. ca*amit/7i ori a*te evenimente cu caracter excep7iona*. 2e emite imediat de c/tre autoritatea admini2tra7iei pub*ice competente potrivit pre3entei *egi. urmnd ca documenta7ii*e teAnico6 economice core2pun3/toare 0iec/rei 0a3e de proiectare 6 experti3/ teAnic/. 2tudiu de 0e3abi*itate-documenta7ie de avi3are. documenta7ie teAnic/ &+T+. proiect teAnic 6 $+T+. deta*ii de execu7ie &+E+ 6 2/ 0ie e*aborate ?i aprobate pe parcur2u* 2au *a ncAeierea execut/rii *ucr/ri*or. cu re2pectarea avi3e*or ?i acorduri*or. precum ?i. dup/ ca3. a actu*ui admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui+ =15F1> $revederi*e a*in+ =15> 2e ap*ic/ n mod core2pun3/tor ?i con2truc7ii*or prev/3ute *a art+ 1 a*in+ =1> *it+ b> care pre3int/ perico* pub*ic+ (-1) %rimriile pot deza#ecta construciile, proprietate a unitii administrativ(teritoriale, a#late n stare avansat de degradare i care pun n pericol sigurana pu"lic, cu excepia construciilor monument istoric, pe "az de autorizaie de des#iinare emis n condiiile alin. (-/), cu o"ligaia de a se ntocmi documentaii speci#ice n con#ormitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. -. (-2) 5axa pentru eli"erarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii. (-6) 5axa pentru prelungirea vala"ilitii autorizaiei de construire se calculeaz la )7 din valoarea iniial a taxei de autorizare. =20> In2titu7ii*e- peratorii economici abi*itate-abi*ita7i prin *ege 2/ emit/ avi3e*e-acorduri*e prev/3ute *a art+ , a*in+ =1> au urm/toare*e ob*iga7ii! a> 2/ 2tabi*ea2c/ con7inutu*6cadru a* documenta7ii*or 2peci0ice nece2are pentru emiterea avi3e*or-acorduri*or. precum ?i *i2ta a*tor documente ?i condi7ii 2peci0ice nece2are. pe care *e pun *a di2po3i7ia pub*icu*ui ?i autorit/7i*or admini2tra7iei pub*ice competente pe pagina proprie de internet ?i prin a0i?are *a 2ediu9 b> 2/ emit/ avi3e*e-acorduri*e. n termen de maximum 1, 3i*e de *a data nregi2tr/rii cererii-documenta7iei 2peci0ice comp*ete. 2ub 2anc7iunea ap*ic/rii prevederi*or *ega*e privind aprobarea tacit/. 0/r/ a*te proceduri prea*abi*e+ =20F1> $revederi*e a*in+ =20> *it+ b> nu 2unt ap*icabi*e acte*or de autoritate emi2e de c/tre autorit/7i*e pentru protec7ia mediu*ui competente. re2pectiv punctu*ui de vedere ?i actu*ui admini2trativ a* ace2tora. care 2e emit potrivit *egi2*a7iei privind eva*uarea impactu*ui anumitor proiecte pub*ice ?i private a2upra mediu*ui+ =21> Autori3a7ia de con2truire ?i anexe*e ace2teia au caracter pub*ic ?i 2e pun *a di2po3i7ia pub*icu*ui 2pre in0ormare pe pagina proprie de internet a autorit/7ii admini2tra7iei pub*ice emitente 2au prin a0i?are *a 2ediu* ace2teia. dup/ ca3+ =22> @n ap*icarea prevederi*or a*in+ =21>. autorit/7i*e prev/3ute *a art+ 4 au ob*iga7ia de a re2pecta re2tric7ii*e impu2e de *egi2*a7ia n vigoare n *eg/tur/ cu 2ecretu* comercia* ?i indu2tria*. proprietatea inte*ectua*/. proteBarea intere2u*ui pub*ic ?i privat. precum ?i 0/r/ a 2e aduce atingere garant/rii ?i proteB/rii drepturi*or ?i *ibert/7i*or 0undamenta*e a*e per2oane*or 0i3ice cu privire *a dreptu* *a via7/ intim/. 0ami*ia*/ ?i privat/. potrivit *egii+ =21> Autorit/7i*e prev/3ute *a art+ 4 0ac pub*ic/ emiterea autori3a7iei de con2truire 2au. dup/ ca3. a actu*ui de re2pingere a cererii pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii ?i pun *a di2po3i7ia pub*icu*ui urm/toare*e in0orma7ii! a> con7inutu* autori3a7iei de con2truire ?i a* anexe*or a0erente. care inc*ud toate condi7ii*e nece2are a 0i ndep*inite de 2o*icitan7i. 2au. dup/ ca3. con7inutu* actu*ui de re2pingere a cererii pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii9 b> principa*e*e motive ?i con2iderente pe care 2e ba3ea3/ emiterea autori3a7iei de con2truire 2au. dup/ ca3. a actu*ui de re2pingere a cererii pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. ca urmare a examin/rii comentarii*or ?i opinii*or exprimate de pub*ic. inc*u2iv in0orma7ii cu privire *a de20/?urarea proce2u*ui de con2u*tare a pub*icu*ui9 c> de2crierea. dup/ ca3. a principa*e*or m/2uri pentru evitarea. reducerea ?i. dac/ e2te po2ibi*. compen2area e0ecte*or negative maBore. con0orm actu*ui admini2trativ emi2 de autoritatea competent/ pentru protec7ia mediu*ui+ 666666666666

<> Reproducem mai Bo2 prevederi*e art+ 12 a*in+ =2> din rdonan7a de urgen7/ a 8uvernu*ui nr+ 1;-2009! C=2> $rin derogare de *a prevederi*e art+ 1 ?i art+ : a*in+ =1> *it+ b> din Legea nr+ ,0-1991 privind autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. repub*icat/. cu modi0ic/ri*e ?i comp*et/ri*e u*terioare. pentru executarea *ucr/ri*or de interven7ie *a p/r7i*e comune. autori3a7ia de con2truire 2e emite 0/r/ pre3entarea tit*u*ui a2upra imobi*u*ui. teren ?i-2au con2truc7ie. a extra2u*ui de p*an cada2tra* ?i a extra2u*ui de carte 0unciar/ de in0ormare+C !85. 2 (-) 9emolarea, deza#ectarea ori dezmem"rarea, parial sau total, a construciilor i instalaiilor a#erente construciilor, a instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere a acestora, nchiderea de cariere i exploatri de supra#a i su"terane, precum i a oricror amenajri se #ac numai pe "aza autorizaiei de des#iinare o"inute n preala"il de la autoritile prevzute la art. $. (2) !utorizaia de des#iinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de construire, n con#ormitate cu prevederile planurilor ur"anistice i ale regulamentelor a#erente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art. --. =1> $rin exceptare de *a prevederi*e art+ 2 a*in+ =2F1>. pentru emiterea autori3a7iei de de20iin7are a *ucr/ri*or-con2truc7ii*or nu e2te nece2ar/ emiterea punctu*ui de vedere a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui ori a actu*ui admini2trativ a* ace2teia+ ART+ 9 =1> &ocumenta7ii*e teAnice 6 &+T+ ?i proiecte*e teAnice 2e e*aborea3/ de co*ective teAnice de 2pecia*itate. 2e n2u?e2c ?i 2e 2emnea3/ de cadre teAnice cu preg/tire 2uperioar/ numai din domeniu* arAitecturii. urbani2mu*ui. con2truc7ii*or ?i in2ta*a7ii*or pentru con2truc7ii. a2t0e*! a) de arhitect cu diplom recunoscut de statul rom*n, pentru proiectarea prii de arhitectur pentru o"iective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i a celor su"terane' ") de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul rom*n, pentru prile de inginerie n domeniile speci#ice, pentru o"iective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i su"terane, precum i la instalaiile a#erente acestora' c) de conductor arhitect, ur"anist i4sau de su"inginer de construcii, cu diplom recunoscut de statul rom*n, pentru cldiri de importan redus i a#late n a#ara zonelor protejate, sta"ilite con#orm legii. (2) %revederile alin. (-) se aplic i pentru documentaia de execuie. ( ) :emnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (-) angajeaz rspunderea acestora n condiiile legii. !85. -) %entru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s(a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile de amenajare a teritoriului i n documentaiile de ur"anism apro"ate, se va proceda dup cum urmeaz& a> n 3one*e con2truite proteBate. n 3one*e de protec7ie a monumente*or i2torice. de0inite potrivit *egii. ?i n an2amb*uri*e de arAitectur/ ?i 2ituri*e arAeo*ogice. 2o*icitantu* va ob7ine avi3u* con0orm a* #ini2teru*ui "u*turii ?i "u*te*or. pe ba3a documenta7ii*or de urbani2m avi3ate ?i aprobate con0orm *egii9 ") n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe l*ng avizul ;inisterului Culturii i Cultelor se vor o"ine avizele speci#ice cerinelor de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale' c> <<< Abrogat/ d) n zonele de siguran i de protecie a in#rastructurilor de transport de interes pu"lic, precum i n zonele a#erente construirii cilor de comunicaie, sta"ilite prin documentaiile de amenajare a teritoriului i4sau de ur"anism, se va o"ine i autorizaia ;inisterului 5ransporturilor, Construciilor i 5urismului, con#orm prevederilor legale' dF1> n perimetre*e *imitro0e con2truc7ii*or repre3entnd anexe*e go2pod/re?ti a*e exp*oata7ii*or agrico*e. de*imitate prin p*anuri urbani2tice cu re2pectarea di2tan7e*or prev/3ute de norme*e 2anitare n vigoare. n care 26a in2tituit un regim de re2tric7ie privind amp*a2area c*/diri*or de *ocuit ?i a obiective*or 2ocioeconomice. 2o*icitantu* va ob7ine avi3u* direc7iei pentru agricu*tur/ ?i de3vo*tare rura*/ Bude7ene. re2pectiv a municipiu*ui Iucure?ti9 e) n zonele unde s(a instituit alt tip de restricie solicitantul va o"ine avizul organismelor competente. ART+ 11 =1> Je pot executa 0/r/ autori3a7ie de con2truire urm/toare*e *ucr/ri care nu modi0ic/ 2tructura de re3i2ten7/ ?i-2au a2pectu* arAitectura* a* con2truc7ii*or!

a) reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci c*nd nu se schim" #orma acestora i materialele din care sunt executate' b> repara7ii ?i n*ocuiri de tmp*/rie interioar/ ?i exterioar/. dac/ 2e p/2trea3/ 0orma. dimen2iuni*e go*uri*or ?i tmp*/riei. inc*u2iv n 2itua7ia n care 2e 2cAimb/ materia*e*e din care 2unt rea*i3ate re2pective*e *ucr/ri. cu excep7ia c*/diri*or dec*arate monumente i2torice. n condi7ii*e *egii9 c) reparaii i nlocuiri de so"e de nclzit' d) zugrveli i vopsitorii interioare' e) zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modi#ic elementele de #aad i culorile cldirilor' #) reparaii la instalaiile interioare, la "ranamentele i racordurile exterioare, de orice #el, a#erente construciilor, n limitele proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum i montarea aparatelor individuale de climatizare i4sau de contorizare a consumurilor de utiliti' g) reparaii i nlocuiri la pardoseli' A> *ucr/ri de repara7ii. n*ocuiri ori reabi*it/ri 0/r/ modi0icarea ca*it/7ii ?i 0ormei arAitectura*e a e*emente*or de 0a7ad/. dac/ ace2te *ucr/ri nu 2e execut/ *a con2truc7ii*e prev/3ute *a art+ 1 a*in+ =1> *it+ b>. a2t0e*! 1+ 0ini2aBe interioare ?i exterioare 6 tencuie*i. p*acaBe. a*te*e a2emenea9 2+ trotuare. 3iduri de 2priBin ori 2c/ri de acce29 1+ *ucr/ri de reabi*itare energetic/ a anve*opei ?i-2au a acoperi?u*ui 6 dac/ nu 2e 2cAimb/ 2i2temu* con2tructiv a* ace2tuia. re2pectiv tera2/-?arpant/ 6 *a c*/diri de *ocuit individua*e cu ce* mu*t 1 nive*uri. care nu 2unt monumente i2torice c*a2ate 2au n cur2 de c*a2are. re2pectiv 2ituate n a0ara 3one*or de protec7ie a monumente*or ?i-2au a 3one*or con2truite proteBate 2tabi*ite potrivit *egii9 i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile a#erente' j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a componentelor artistice ale construciilor prevzute la art. lit. "), cu avizul ;inisterului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei pu"lice judeene sau locale, dup caz' <) lucrri de #oraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau redus, situate n a#ara zonelor de protecie instituite pentru zcminte acvi#ere' l) lucrri de construcii #unerare su"terane i supraterane, cu avizul administraiei cimitirului' m> *ucr/ri de compartimentare provi3orie ne2tructura*/+ (2) :e pot executa #r autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate di#uzrii i comercializrii presei, crilor i #lorilor, care sunt amplasate direct pe sol, #r #undaii i plat#orme, precum i #r racorduri i4sau "ranamente la utiliti ur"ane, cu excepia energiei electrice. ( ) 9ac lucrrile prevzute la alin. (-), cu excepia celor prevzute la lit. e) i j), se execut la construciile menionate la art. lit. "), este o"ligatorie emiterea autorizaiei de construire. !85. -2 (-) !utorizaiile de construire sau de des#iinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot #i anulate de ctre instanele de contencios administrativ, potrivit legii. !nularea autorizaiilor de construire sau de des#iinare poate #i cerut, n condiiile legii, i de ctre pre#ect, inclusiv la sesizarea expres a organelor de control ale 3nspectoratului de :tat n Construcii. =2> dat/ cu introducerea ac7iunii 2e pot 2o*icita in2tan7ei Budec/tore?ti 2u2pendarea autori3a7iei de con2truire 2au de20iin7are ?i oprirea execut/rii *ucr/ri*or. pn/ *a 2o*u7ionarea pe 0ond a cau3ei+

!"#. 2$

!oncesionarea terenurilor pentru construc ii

!85. - ( (-) 5erenurile aparin*nd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ(teritoriale, destinate construirii, pot #i v*ndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie pu"lic, potrivit legii, n condiiile respectrii prevederilor documentaiilor de ur"anism i de amenajare a teritoriului, apro"ate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construciei. (2) 5erenurile aparin*nd domeniului pu"lic al statului sau al unitilor administrativ(teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizrii de construcii sau de o"iective de uz i4sau de interes pu"lic, cu respectarea documentaiilor de ur"anism apro"ate potrivit legii. ( ) Concesionarea se #ace pe "az de o#erte prezentate de ctre solicitani, cu respectarea prevederilor legale, urmrindu(se valori#icarea superioar a potenialului terenului. !85. -$ ( %*n la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot #ace o"iectul concesiunii terenurile li"ere de construcii, a#late n administrarea consiliilor locale i care pot #i revendicate de #otii proprietari.

!85. -+ %rin excepie de la prevederile art. - alin. (-), terenurile destinate construirii se pot concesiona #r licitaie pu"lic, cu plata taxei de redeven sta"ilite potrivit legii, ori pot #i date n #olosin pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele situaii& a) pentru realizarea de o"iective de utilitate pu"lic sau de "ine#acere, cu caracter social, #r scop lucrativ, altele dec*t cele care se realizeaz de ctre colectivitile locale pe terenurile acestora' ") pentru realizarea de locuine de ctre !genia 0aional pentru =ocuine, potrivit legii' c) pentru realizarea de locuine pentru tineri p*n la mplinirea v*rstei de + de ani' d) pentru strmutarea gospodriilor a#ectate de dezastre, potrivit legii' e) pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia' 0> pentru *ucr/ri de proteBare ori de punere n va*oare a monumente*or i2torice de0inite potrivit *egii. cu avi3u* con0orm a* #ini2teru*ui "u*turii ?i "u*te*or. pe ba3a documenta7ii*or de urbani2m avi3ate potrivit *egii+ !85. -/ (-) 5erenurile prevzute la art. - , ce #ac o"iectul licitaiei, se aduc la cunotin pu"lic de ctre primarii unitilor administrativ(teritoriale unde sunt situate, printr(o pu"licaie a#iat la sediul acestora i tiprit n cel puin dou ziare de larg circulaie, cu minimum 2) de zile nainte de data licitaiei. (2) %u"licaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul des#urrii acesteia, supra#aa i destinaia terenului, sta"ilite prin documentaiile de ur"anism, precum i taxa anual minimal de redeven. ( ) >#erta solicitanilor va #i nsoit de un studiu de pre#eza"ilitate sau de #eza"ilitate, dup caz, cuprinz*nd n mod o"ligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea #uncionalitii i a capacitii construciei, a gradului de ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n certi#icatul de ur"anism. 0u vor #i acceptate dec*t o#erte care corespund prevederilor documentaiilor de ur"anism, apro"ate potrivit legii. ($) =icitaia se e#ectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotr*re a consiliilor locale i4sau judeene, respectiv a Consiliului ?eneral al ;unicipiului @ucureti, n con#ormitate cu competenele de autorizare sta"ilite la art. $. Comisiile #uncioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz administrativ(teritorial sunt situate terenurile. !85. -1 =imita minim a preului concesiunii se sta"ilete, dup caz, prin hotr*rea consiliului judeean, a Consiliului ?eneral al ;unicipiului @ucureti sau a consiliului local, ast#el nc*t s asigure recuperarea n 2+ de ani a preului de v*nzare al terenului, n condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor de in#rastructur a#erente. !85. -2 5erenurile prevzute la art. - , ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine i spaii construite asociate acestora, n #uncie de prevederile regulamentelor locale de ur"anism, apro"ate potrivit legii, vor avea urmtoarele supra#ee& a) n localitile ur"ane& -. p*n la $+) mp pentru un apartament ntr(o cldire cu parter sau parter i etaj' 2. p*n la )) mp pentru un apartament ntr(o cldire cu parter i etaj, cu dou apartamente' . p*n la 2+) mp pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe etaje, av*nd cel mult / apartamente' $. pentru cldirile cu mai mult de / apartamente, supra#aa de teren va #i sta"ilit potrivit documentaiilor de ur"anism' ") n localitile rurale, p*n la -.))) mp pentru o locuin. !85. -6 #entru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren %n supra&a de p'n la 250 (p. !85. 2) .mpotriva licitaiei, p*n la momentul adjudecrii, se va putea #ace contestaie, de ctre orice persoan interesat, la judectoria n a crei raz teritorial are loc licitaia. Contestaia suspend des#urarea licitaiei p*n la soluionarea sa de#initiv. !85. 2%e "aza procesului(ver"al de adjudecare a licitaiei sau a hotr*rii consiliului local, respectiv a Consiliului ?eneral al ;unicipiului @ucureti, pentru situaiile prevzute la art. -+, se va ncheia actul de concesiune, care se va nregistra de ctre concesionar n evidenele de pu"licitate imo"iliar, n termen de -) zile de la data adjudecrii sau emiterii hotr*rii. ART+ 22

=1> "once2ionarea terenuri*or prev/3ute *a art+ 11 6 19 2e 0ace n con0ormitate cu prevederi*e *egii. durata ace2teia 0iind 2tabi*it/ de c/tre con2i*ii*e *oca*e. con2i*ii*e Bude7ene. re2pectiv de "on2i*iu* 8enera* a* #unicipiu*ui Iucure?ti. n 0unc7ie de prevederi*e documenta7ii*or de urbani2m ?i de natura con2truc7iei+ =2> Anterior conce2ion/rii terenuri*e vor 0i n2cri2e n cartea 0unciar/+ !85. 2 (-) 3ntravilanul localitilor se sta"ilete prin planurile generale de ur"anism ( %A? (, apro"ate potrivit legii. (2) Alterior apro"rii %lanului ?eneral de Ar"anism ( %A? ( pot #i introduse n intravilanul localitilor i unele terenuri din extravilan, numai n condiii temeinic #undamentate pe "az de planuri ur"anistice zonale ( %AB (, apro"ate potrivit legii. ( ) 5erenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau de#initiv, potrivit legii.

!"#. ) $

Rspunderi *i sanc iuni

!85. 2$ (-) Constituie in#raciuni urmtoarele #apte& a) executarea, #r autorizaie de construire sau de des#iinare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute la art. lit. ")' b> continuarea execut/rii *ucr/ri*or dup/ di2punerea opririi ace2tora de c/tre organe*e de contro* competente. potrivit *egii9 c) ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a proiectelor pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru alte specialiti dec*t cele certi#icate prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 6' d> re0u3u* emiterii certi0icatu*ui de urbani2m+ =2> In0rac7iuni*e prev/3ute *a a*in+ =1> 2e pedep2e2c cu ncAi2oare de *a 1 *uni *a 1 ani 2au cu amend/ de *a 1+000 *ei *a ,+000 *ei+ !85. 2+ .n cazul sv*ririi #aptelor prevzute la art. 2$, organele de control prevzute de prezenta lege, care au constatat #apta, sunt o"ligate s sesizeze organele de urmrire penal. !85. 2/ (-) Constituie contravenii urmtoarele #apte, dac nu au #ost sv*rite n ast#el de condiii nc*t, potrivit legii, s #ie considerate in#raciuni& a) executarea sau des#iinarea, total ori parial, #r autorizaie a lucrrilor prevzute la art. , cu excepia celor menionate la lit. "), de ctre investitor i executant' b> executarea 2au de20iin7area. cu nere2pectarea prevederi*or autori3a7iei ?i a proiectu*ui teAnic. a *ucr/ri*or prev/3ute *a art+ 1. cu excep7ia ce*or prev/3ute *a *it+ b>. precum ?i continuarea execut/rii *ucr/ri*or autori3ate 0/r/ 2o*icitarea unei noi autori3a7ii de con2truire n 2itua7ii*e prev/3ute *a art+ : a*in+ =1,>. de c/tre inve2titor ?i executant9 c) apro"area #urnizrii de utiliti ur"ane, ca urmare a executrii de lucrri de "ranamente i racorduri la reele pentru construcii noi neautorizate' d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea n alte scopuri #a de cele prevzute n autorizaie a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu' e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art. lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a amplasamentului i4sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o dat cu ncheierea lucrrilor de "az' #) mpiedicarea ori sustragerea de la e#ectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control a"ilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate' g> neanun7area datei nceperii *ucr/ri*or de con2truc7ii autori3ate. n con0ormitate cu prevederi*e art+ : a*in+ =;>9 A> neemiterea certi0icate*or de urbani2m n termenu* prev/3ut *a art+ 5 a*in+ =2>. precum ?i emiterea de certi0icate de urbani2m incomp*ete ori cu date eronate. care nu con7in *i2ta cuprin3nd avi3e*e ?i acorduri*e *ega*e nece2are n raport cu obiectivu* de inve2ti7ii. 2au e*iberarea ace2tora condi7ionat de e*aborarea prea*abi*/ a unei documenta7ii de urbani2m 2au a oric/ror documenta7ii teAnice de de0inire a 2copu*ui 2o*icit/rii. cu dep/?irea termenu*ui *ega*. 2au re0u3u* neBu2ti0icat ori condi7ionarea 0urni3/rii in0orma7ii*or de intere2 pub*ic prev/3ute *a art+ 5 a*in+ =1>9 AF1> neemiterea autori3a7ii*or de con2truire n termenu* prev/3ut *a art+ : a*in+ =1>9 i) emiterea de autorizaii de construire4des#iinare&

( n lipsa unui drept real asupra imo"ilului, care s con#ere dreptul de a solicita autorizaia de construire4des#iinare' ( n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de ur"anism, apro"ate potrivit legii' ( n "aza unor documentaii incomplete sau ela"orate n neconcordan cu prevederile certi#icatului de ur"anism, ale Codului civil, ale coninutului(cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu conin avizele i acordurile legale necesare sau care nu sunt veri#icate potrivit legii' ( n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul lucrrilor de consolidare' ( n "aza altor documente dec*t cele cerute prin prezenta lege' j) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de ctre compartimentele a"ilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor administrativ(teritoriale, potrivit prevederilor art. 21 alin. ( ) i ($), precum i neurmrirea modului de ndeplinire a celor dispuse de 3nspectoratul de :tat n Construcii, potrivit dispoziiilor art. 26 alin. ( )' <) nendeplinirea, la termenul sta"ilit, a msurilor dispuse de 3nspectoratul de :tat n Construcii la controlul anterior' l) re#uzul nejusti#icat sau o"strucionarea su" orice #orm a accesului persoanelor #izice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la documentele prevzute la art. $ alin. (1). m> <<< Abrogat/ =2> "ontraven7ii*e prev/3ute *a a*in+ =1>. 2/vr?ite de per2oane*e 0i3ice 2au Buridice. 2e 2anc7ionea3/ cu amend/ dup/ cum urmea3/! 6 de *a 1+000 *ei *a 100+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ a>9 6 de *a 1+000 *ei *a 10+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ 0>9 6 de 10+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ c>9 6 de *a 1+000 *ei *a 10+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ b>. d> ?i e>9 6 de *a ,+000 *ei *a 10+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ A>. AF1> ?i i>9 6 de *a 1+000 *ei *a ,+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ B> ?i L>9 6 de 2+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ *>9 6 de 1+000 *ei. ce*e prev/3ute *a *it+ g>+ ( ) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotr*re a ?uvernului. ($) :anciunea amenzii poate #i aplicat i reprezentantului persoanei juridice. (+) :anciunea amenzii pentru #aptele prevzute la alin. (-) lit. h) i i) se aplic #uncionarilor pu"lici responsa"ili de veri#icarea documentaiilor care stau la "aza emiterii certi#icatelor de ur"anism i a autorizaiilor de construire sau de des#iinare, precum i semnatarilor, potrivit atri"uiilor sta"ilite con#orm legii. =5> @n condi7ii*e pre3entei *egi nu 2e ap*ic/ 2anc7iunea averti2ment+ ART+ 2: =1> $re?edin7ii con2i*ii*or Bude7ene. primarii ?i organe*e de contro* din cadru* autorit/7i*or admini2tra7iei pub*ice *oca*e ?i Bude7ene au ob*iga7ia 2/ urm/rea2c/ re2pectarea di2cip*inei n domeniu* autori3/rii execut/rii *ucr/ri*or n con2truc7ii n cadru* unit/7i*or *or admini2trativ6teritoria*e ?i. n 0unc7ie de nc/*carea prevederi*or *ega*e. 2/ ap*ice 2anc7iuni 2au 2/ 2e adre2e3e in2tan7e*or Budec/tore?ti ?i organe*or de urm/rire pena*/. dup/ ca3+ (2) !rhitectul(e# al judeului i personalul mputernicit al compartimentului de specialitate din su"ordinea acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe teritoriul administrativ al judeului, precum i respectarea disciplinei n ur"anism i amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor. =1> "ontraven7ii*e prev/3ute *a art+ 25 a*in+ =1>. cu excep7ia ce*or de *a *it+ A> 6 *>. 2e con2tat/ ?i 2e 2anc7ionea3/ de c/tre compartimente*e de 2pecia*itate cu atribu7ii de contro* a*e autorit/7i*or admini2tra7iei pub*ice *oca*e a*e municipii*or. 2ectoare*or municipiu*ui Iucure?ti. ora?e*or ?i comune*or. pentru 0apte*e 2/vr?ite n unitatea *or admini2trativ6teritoria*/ 2au. dup/ ca3. n teritoriu* admini2trativ a* 2ectoare*or municipiu*ui Iucure?ti. potrivit competen7e*or de emitere a autori3a7ii*or de con2truire-de20iin7are+ =4> "ontraven7ii*e prev/3ute *a art+ 25 a*in+ =1> *it+ A>. i> ?i B> 2e con2tat/ ?i 2e 2anc7ionea3/ de c/tre organe*e de contro* a*e In2pectoratu*ui de Jtat n "on2truc7ii+ =,> $roce2e*e6verba*e de con2tatare a contraven7ii*or. ncAeiate de organe*e de contro* a*e admini2tra7iei pub*ice *oca*e. 2e naintea3/. n vederea ap*ic/rii 2anc7iunii. ?e0u*ui compartimentu*ui care coordonea3/ activitatea de amenaBare a teritoriu*ui ?i de urbani2m 2au. dup/ ca3. pre?edinte*ui con2i*iu*ui Bude7ean ori

primaru*ui unit/7ii admini2trativ6teritoria*e 2au a* 2ectoru*ui municipiu*ui Iucure?ti n a c/rui ra3/ 26a 2/vr?it contraven7ia+ =5> <<< Abrogat !85. 22 (-) > dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 2/ alin. (-) lit. a) i ") se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de des#iinare a lucrrilor executate #r autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr(un termen sta"ilit n procesul(ver"al de constatare a contraveniei. (2) 9ecizia meninerii sau a des#iinrii construciilor realizate #r autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea administraiei pu"lice competente, pe "aza planurilor ur"anistice i a regulamentelor a#erente, avizate i apro"ate n condiiile legii, sau, dup caz, de instan. %entru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. lit. ") este necesar avizul ;inisterului Culturii i Cultelor. ( ) ;sura des#iinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate sta"ilit n procesul(ver"al de constatare a contraveniei, contravenientul nu a o"inut autorizaia necesar. !85. 26 (-) Controlul statului n amenajarea teritoriului, ur"anism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se exercit de 3nspectoratul de :tat n Construcii, pe ntregul teritoriu al rii, i de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun msurile i sanciunile prevzute de prezenta lege. (2) 3nspectoratul de :tat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de des#iinare, dup caz, atunci c*nd constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea calitii n construcii, #r proiect tehnic ori pe "aza unor autorizaii nelegal emise. ( ) 3nspectoratul de :tat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz autoritatea administraiei pu"lice pe teritoriul creia s(a e#ectuat controlul asupra constatrilor i msurilor dispuse. .n aceast situaie organele de control ale consiliilor judeene sau locale, dup caz, au o"ligaia s urmreasc modul de con#ormare privind cele dispuse de 3nspectoratul de :tat n Construcii. !85. ) (-) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, ur"anism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se suport de ctre investitori, n valoare echivalent cu o cot de ),-7 din valoarea lucrrilor autorizate, cu excepia celor prevzute la art. lit. ") i a lcaurilor de cult. (2) Cirarea sumelor sta"ilite con#orm dispoziiilor alin. (-) se #ace n contul inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene, respectiv al municipiului @ucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii lucrrilor, ast#el cum se prevede la art. 1 alin. (2). .nt*rzierea la plat a cotei prevzute la alin. (-) se penalizeaz cu ),-+7 pe zi de nt*rziere, #r a se depi suma datorat. 9isponi"ilitile la #inele anului din veniturile extra"ugetare se reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie. ( ) Cota sta"ilit la alin. (-) se aplic i di#erenelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate, care se #ace o dat cu recepia la terminarea lucrrilor. ART+ 10F1 <<< Abrogat !85. 9reptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art. 2/ se prescrie n termen de 2 ani de la data sv*ririi #aptei. !85. 2 (-) .n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s(au con#ormat n termen celor dispuse prin procesul(ver"al de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 22 alin. (-), organul care a aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup caz& a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei' ") des#iinarea construciilor realizate nelegal. (2) .n cazul admiterii cererii, instana va sta"ili termenele limit de executare a msurilor prevzute la alin. (-). ( ) .n cazul nerespectrii termenelor limit sta"ilite, msurile dispuse de instan, n con#ormitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urm*nd s #ie suportate de ctre persoanele vinovate. =4> @n 2itua7ii*e prev/3ute *a art+ 24. organe*e de contro* vor putea cere in2tan7ei 2/ di2pun/. prin Aot/rrea de condamnare. m/2uri*e men7ionate *a a*in+ =1>+ rgane*e de contro* competente. potrivit *egii. pot cere

organe*or de urm/rire pena*/ 2e2i3ate ?i. dup/ ca3. in2tan7ei 2/ di2pun/ oprirea temporar/ a execut/rii *ucr/ri*or. pe tot parcur2u* proce2u*ui pena*+ (+) %ersoanele care au "ene#iciat de su"venie pentru construirea unei locuine i pentru care s(a dispus msura prevzut la alin. (-) lit. ") vor restitui su"veniile primite, cu plata do"*nzilor legale pentru perioada n care le(au #olosit. ART+ 11 =1> $rin excep7ie de *a prevederi*e art+ 12. con2truc7ii*e executate 0/r/ autori3a7ie de con2truire pe terenuri apar7innd domeniu*ui pub*ic 2au privat a* 2tatu*ui. ct ?i con2truc7ii*e. *ucr/ri*e ?i amenaB/ri*e cu caracter provi3oriu executate pe terenuri apar7innd domeniu*ui pub*ic 2au privat a* Bude7e*or. municipii*or. ora?e*or ?i comune*or vor putea 0i de20iin7ate pe ca*e admini2trativ/ de autoritatea admini2tra7iei pub*ice de pe ra3a unit/7ii admini2trativ6teritoria*e unde 2e a0*/ con2truc7ia. 0/r/ emiterea unei autori3a7ii de de20iin7are. 0/r/ 2e2i3area in2tan7e*or Budec/tore?ti ?i pe cAe*tuia*a contravenientu*ui+ =2> $rocedura prev/3ut/ *a a*in+ =1> 2e poate dec*an?a din o0iciu de autoritatea admini2tra7iei pub*ice de pe ra3a unit/7ii admini2trativ6teritoria*e unde 2e a0*/ con2truc7ia 2au *a 2o*icitarea proprietaru*ui ori a admini2tratoru*ui *ega* a* terenu*ui apar7innd domeniu*ui pub*ic 2au privat a* 2tatu*ui+ =1> @n ca3u* nendep*inirii de c/tre autoritatea admini2tra7iei pub*ice competente a procedurii de de20iin7are. n termen de 1, 3i*e ca*endari2tice de *a data 2o*icit/rii prev/3ute *a a*in+ =2>. proprietaru* 2au admini2tratoru* *ega* a* terenu*ui apar7innd domeniu*ui pub*ic ori privat a* 2tatu*ui va putea trece de ndat/ *a de20iin7area con2truc7ii*or executate 0/r/ autori3a7ie de con2truire+ =4> $rin excep7ie de *a prevederi*e art+ 12. con2truc7ii*e executate 0/r/ autori3a7ie de con2truire pe terenuri apar7innd domeniu*ui pub*ic 2au privat a* Bude7e*or. ora?e*or ori comune*or vor putea 0i de20iin7ate pe ca*e admini2trativ/ de autoritatea admini2tra7iei pub*ice competente. 0/r/ 2e2i3area in2tan7e*or Budec/tore?ti ?i pe cAe*tuia*a contravenientu*ui+ =,> $entru rea*i3area prevederi*or a*in+ =1> autorit/7i*e pub*ice competente pot contracta e0ectuarea ace2tor 2ervicii cu 2ociet/7i comercia*e 2pecia*i3ate n a2t0e* de *ucr/ri. n condi7ii*e *egii+ ART+ 14 =1> Jtudii*e de teren ?i documenta7ii*e e*aborate pentru rea*i3area inve2ti7ii*or de orice 0e*. a e*emente*or de in0ra2tructur/. de go2pod/rie comuna*/. precum ?i a *ucr/ri*or de amenaBare a teritoriu*ui ?i de urbani2m 6 2tudii ?i proiecte de 2i2temati3are e*aborate nainte de 1990 *a comanda 0o2te*or con2i*ii popu*are 2au a a*tor in2titu7ii a*e 2tatu*ui 6 2unt ?i r/mn proprietate pub*ic/ a Bude7u*ui 2au a municipii*or. re2pectiv a municipiu*ui Iucure?ti+ (2) .n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (-) se nelege exemplarul( martor compus din piesele scrise& tema de proiectare, memorii generale i pe specialiti, "reviare de calcul, avizele i acordurile o"inute, precum i piesele desenate. =1> ArAive*e cuprin3nd 2tudii*e ?i documenta7ii*e men7ionate *a a*in+ =1>. intrate. *a con2tituire. n patrimoniu* 2ociet/7i*or comercia*e n0iin7ate pe 2tructura 0o2te*or unit/7i de proiectare Bude7ene ?i din municipiu* Iucure?ti. 2e ge2tionea3/. potrivit *egii. de c/tre con2i*ii*e Bude7ene 2au de c/tre prim/rii*e municipii*or. re2pectiv de $rim/ria #unicipiu*ui Iucure?ti+ =4> Inventarierea arAive*or 2e 0ace de c/tre comi2ii con2tituite n ace2t 2cop prin Aot/rri a*e con2i*ii*or Bude7ene. municipa*e. re2pectiv a*e "on2i*iu*ui 8enera* a* #unicipiu*ui Iucure?ti+ (+) 8e#uzul inventarierii i4sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz potrivit prevederilor =egii !rhivelor 0aionale nr. -/4-66/, cu modi#icrile ulterioare. =5> @n 2itua7ia re0u3u*ui pred/rii arAive*or. con2i*ii*e Bude7ene. municipa*e ?i-2au $rim/ria #unicipiu*ui Iucure?ti. dup/ ca3. 2e vor adre2a n termen de 90 de 3i*e in2tan7e*or Budec/tore?ti. care vor 2o*u7iona cereri*e n procedur/ de urgen7/. potrivit *egii+ Ac7iunea n in2tan7/ e2te 2cutit/ de taxa de timbru+ =:> Acce2u* per2oane*or 0i3ice 2au a* repre3entan7i*or per2oane*or Buridice *a arAive*e cuprin3nd documenta7ii*e prev/3ute *a a*in+ =1>. precum ?i *a documenta7ii*e de urbani2m e*aborate u*terior ace2tora ?i ge2tionate de admini2tra7ii*e pub*ice *oca*e. n vederea ntocmirii documenta7ii*or teAnice. e2te nengr/dit ?i 2e 2tabi*e?te prin Aot/rre a con2i*iu*ui Bude7ean. municipa*. re2pectiv a "on2i*iu*ui 8enera* a* #unicipiu*ui Iucure?ti+ !85. + (-) .n condiiile prezentei legi, descrierea #aptei ce constituie contravenie se #ace cu indicarea locului, datei i orei constatrii, n con#ormitate cu dispoziiile art. -. =2> @mpotriva proce2u*ui6verba* de con2tatare ?i 2anc7ionare a contraven7iei 2e poate 0ace p*ngere n termen de 1, 3i*e de *a data nmn/rii 2au comunic/rii ace2tuia+ $*ngerea 2u2pend/ executarea 2anc7iunii amen3ii. dar nu 2u2pend/ m/2ura de oprire a execut/rii *ucr/ri*or. di2pu2/ o dat/ cu ap*icarea 2anc7iunii

contraven7iona*e n condi7ii*e art+ 2; a*in+ =1> ?i a*e art+ 29 a*in+ =2>+ &e a2emenea. p*ngerea nu 2u2pend/ m/2ura de20iin7/rii n condi7ii*e art+ 11 a*in+ =1> a *ucr/ri*or de con2truc7ii executate 0/r/ autori3a7ie pe terenuri apar7innd domeniu*ui pub*ic 2au privat a* Bude7e*or. municipii*or. ora?e*or 2au comune*or ori a con2truc7ii*or. *ucr/ri*or ?i amenaB/ri*or cu caracter provi3oriu executate pe terenuri apar7innd domeniu*ui pub*ic 2au privat a* Bude7e*or. municipii*or. ora?e*or ori comune*or a* c/ror termen prev/3ut prin autori3a7ie e2te expirat. di2pu2/ n condi7ii*e art+ 2; a*in+ =1>+ ( ) .n msura n care prin prezenta lege nu se dispune alt#el, sunt aplica"ile prevederile >rdonanei ?uvernului nr. 242))- privind regimul juridic al contraveniilor, apro"at cu modi#icri i completri prin =egea nr. -2)42))2, cu modi#icrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 22 i 26.D) (((((((((((( D) !rt. +, #ost art. ), modi#icat prin =egea nr. $+ 42))- i =egea nr. $)-42)) , era alctuit din $ alineate. !lin. ($), al crui coninut era& E($) .n msura n care prin prezenta lege nu se dispune alt#el, sunt aplica"ile prevederile =egii nr. 24-6/2.E, nu a #ost modi#icat sau a"rogat expres prin =egea nr. $)-42)) . !lin. ( ) al art. +, aa cum a #ost modi#icat prin =egea nr. $)-42)) , a preluat prevederile alin. ($), ns cu trimitere la >rdonana ?uvernului nr. 242))-. !lin. ($) al art. + nu este inclus n #orma repu"licat, aplicarea acestui text ncet*nd o dat cu a"rogarea =egii nr. 24-6/2 prin >rdonana ?uvernului nr. 242))-.

!"#. + $

,ispozi ii &inale *i tranzitorii

!85. / (-) %ersoanele #izice i juridice, care "ene#iciaz de teren n condiiile prezentei legi, sunt o"ligate s solicite emiterea autorizaiei de construire i s nceap construcia n termen de cel mult un an de la data o"inerii actului de concesionare a terenului. (2) .n caz de nclcare a o"ligaiei prevzute la alin. (-) concesionarea i pierde vala"ilitatea. !85. 1 (-) #ersoanele &izice *i -uridice care realizeaz lucrri de construc ii %n condi iile prezentei le.i au obli.a ia de a executa inte.ral lucrrile p'n la ter(enul prevzut %n autoriza ie. =2> Lucr/ri*e de con2truc7ii autori3ate 2e con2ider/ 0ina*i3ate dac/ 26au rea*i3at toate e*emente*e prev/3ute n autori3a7ie ?i dac/ 26a e0ectuat recep7ia *a terminarea *ucr/ri*or+ E0ectuarea recep7iei *a terminarea *ucr/ri*or e2te ob*igatorie pentru toate tipuri*e de con2truc7ii autori3ate. inc*u2iv n 2itua7ia rea*i3/rii ace2tor *ucr/ri n regie proprie+ Recep7ia *a terminarea *ucr/ri*or 2e 0ace cu participarea repre3entantu*ui admini2tra7iei pub*ice. de2emnat de emitentu* autori3a7iei de con2truire+ ( ) =a terminarea lucrrilor, "ene#iciarul autorizaiei de construire are o"ligaia s regularizeze taxa pentru autorizaia de construire, potrivit legii. ($) > dat cu regularizarea taxei prevzute la alin. ( ), "ene#iciarii autorizaiilor de construire vor regulariza i celelalte cote prevzute de lege. (+) Construciile executate #r autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele care nu au e#ectuat recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider #inalizate i nu pot #i inta"ulate n cartea #unciar. .n aceast situaie se aplic n continuare sanciunile prevzute de lege. !85. 2 (-) :unt de utilitate pu"lic lucrrile privind construciile care nu mai pot #i #inalizate con#orm prevederilor autorizaiei de construire, inclusiv terenurile a#erente acestora. (2) .n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (-), autoritatea administraiei pu"lice locale pe teritoriul creia se a#l construciile va aplica prevederile =egii nr. 4-66$ privind exproprierea pentru cauz de utilitate pu"lic, iar imo"ilele pot #i trecute din proprietatea pu"lic n proprietatea privat i valori#icate, n condiiile legii. !85. 6 5oate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se declar, n vederea impunerii, la organele #inanciare teritoriale sau la unitile su"ordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai t*rziu de -+ zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire. !85. $) (-) .n cazul c*nd ntr(o cldire se realizeaz mai multe apartamente i supra#ee locative cu alt destinaie, proprietarii acestora do"*ndesc i o cot(parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot #olosi dec*t n comun, indi#erent de tronsonul, scara sau etajul la care este situat proprietatea lor.

(2) > dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n cldiri cu mai multe apartamente, proprietarul do"*ndete i o cot(parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparin*nd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ(teritoriale. =1> "ote*e6p/r7i prev/3ute *a a*ineate*e precedente 2e determin/ propor7iona* cu 2upra0a7a uti*/ a *ocuin7e*or. a ca2e*or de vacan7/ ori a 2upra0e7e*or cu a*t/ de2tina7ie din c*/dire. dup/ ca3+ !85. $9reptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construciei pentru a crei realizare acesta a #ost constituit. .n aceleai condiii se transmite i autorizaia de construire. !85. $2 (-) !utorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii cerinelor de rezisten, sta"ilitate i siguran n exploatare a construciilor asupra crora au intervenit #actori distructivi de origine natural sau uman se emite pentru consolidarea ntregii construcii. =2> Emiterea autori3a7iei de con2truire-de20iin7are n vederea execut/rii *ucr/ri*or de interven7ie n prim/ urgen7/ pentru punerea n 2iguran7/ a con2truc7ii*or exi2tente. inc*u2iv a in2ta*a7ii*or a0erente. care pre3int/ perico* pub*ic. indi0erent de de2tina7ie. precum ?i a *ucr/ri*or *a */ca?uri de cu*t ori *a monumente i2torice c*a2ate ori a0*ate n cur2 de c*a2are. indi0erent de proprietar. cu excep7ia ce*or n care 2e de20/?oar/ activit/7i comercia*e. e2te 2cutit/ de taxa de autori3are+ ART+ 41 $rin excep7ie de *a prevederi*e art+ 4. autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii! a> cu caracter mi*itar 2e 0ace de c/tre mini2tere*e ?i ce*e*a*te organe de 2pecia*itate a*e admini2tra7iei pub*ice centra*e intere2ate. n ba3a unor proceduri 2tabi*ite mpreun/ cu #ini2teru* &e3vo*t/rii Regiona*e ?i Locuin7ei9 b> a0erente in0ra2tructurii de tran2port rutier de intere2 na7iona* 2e 0ace de c/tre #ini2teru* Tran2porturi*or ?i In0ra2tructurii. prin direc7ia de 2pecia*itate. cu re2pectarea prevederi*or *egii privind une*e m/2uri prea*abi*e *ucr/ri*or de con2truc7ie de drumuri de intere2 na7iona*. Bude7ean ?i *oca* ?i a*e norme*or metodo*ogice de ap*icare a ace2teia+ ART+ 41F1 =1> $ub*icu* are dreptu* 2/ participe e0ectiv ?i din timp *a procedura de autori3are a execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. 2/ 2e documente3e ?i 2/ tran2mit/ comentarii ?i opinii autorit/7i*or admini2tra7iei pub*ice *oca*e competente. naintea *u/rii unei deci3ii a2upra cererii pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii a0erente inve2ti7iei pentru care autoritatea competent/ pentru protec7ia mediu*ui a 2tabi*it nece2itatea eva*u/rii e0ecte*or ace2teia a2upra mediu*ui+ =2> In0ormarea ?i con2u*tarea pub*icu*ui 2e rea*i3ea3/ n con0ormitate cu prevederi*e *egi2*a7iei privind eva*uarea impactu*ui anumitor proiecte pub*ice ?i private a2upra mediu*ui+ ART+ 41F2 =1> rice per2oan/ intere2at/. care 2e con2ider/ v/t/mat/ ntr6un drept a* 2/u ori ntr6un intere2 *egitim. 2e poate adre2a in2tan7ei de contencio2 admini2trativ competente. potrivit *egii. pentru a ataca autori3a7ia de con2truire 2au actu* de re2pingere a cererii pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. dup/ ca3. emi2e de autoritatea admini2tra7iei pub*ice *oca*e competent/ pentru inve2ti7ii*e prev/3ute *a art+ 41F1 a*in+ =1>+ =2> @nainte de a 2e adre2a in2tan7ei de contencio2 admini2trativ competente. n termen de 10 de 3i*e de *a data aducerii *a cuno?tin7a pub*icu*ui a autori3a7iei de con2truire 2au a actu*ui de re2pingere a cererii pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. dup/ ca3. per2oane*e prev/3ute *a a*in+ =1> vor 2o*icita autorit/7ii admini2tra7iei pub*ice *oca*e emitente revocarea actu*ui. n tot 2au n parte. dac/ ace2ta nu a produ2 e0ecte Buridice+ =1> $rocedura admini2trativ/ prea*abi*/ prev/3ut/ *a a*in+ =2> e2te 2cutit/ de taxa de timbru ?i trebuie 2/ 0ie ecAitabi*/. rapid/ ?i corect/+ !85. $$ (-) .n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice ( norme, normative, instruciuni (, cu aplica"ilitate n domeniul construciilor i ur"anismului, ela"orate de ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod o"ligatoriu spre avizare ;inisterului 5ransporturilor, Construciilor i 5urismului. (2) ;inisterele i celelalte organe centrale care au ela"orat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin. (-), au o"ligaia de a le transmite ;inisterului 5ransporturilor, Construciilor i 5urismului, n vederea avizrii n termen de ) de zile de la data pu"licrii prezentei legi, su" sanciunea ncetrii aplica"ilitii acestora. !85. $+

(-) .n termen de /) de zile de la pu"licarea prezentei legi, consiliile judeene, Consiliul ?eneral al ;unicipiului @ucureti, precum i consiliile locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului @ucureti vor organiza, n cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atri"uiilor a#late n responsa"ilitatea arhitectului(e#, #uncionar pu"lic cu #uncie de conducere, e#ul compartimentului4structurii de specialitate, cu atri"uii n domeniul ur"anismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru& a) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i ur"anism, precum i eli"erarea certi#icatelor de ur"anism' b> <<< Abrogat/ c) ntocmirea i eli"erarea autorizaiei de construire4des#iinare' d) organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii. =1F1> Autorit/7i*e admini2tra7iei pub*ice competente pot organi3a n cadru* 2tructuri*or de 2pecia*itate pre2tarea 2ervicii*or privind ob7inerea. contra co2t n condi7ii*e *egii. *a cererea 2o*icitantu*ui. a avi3e*or ?i acorduri*or nece2are autori3/rii execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii+ (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n condiiile prevzute la alin. (-), n "aza unei hotr*ri adoptate n acest sens. =1> Jtructuri*e de 2pecia*itate con2tituite n cadru* con2i*ii*or Bude7ene acord/ a2i2ten7/ teAnic/ de 2pecia*itate. ana*i3ea3/ ?i avi3ea3/ cereri*e depu2e pentru emiterea certi0icate*or de urbani2m ?i documenta7ii*e pentru emiterea autori3a7ii*or de con2truire din competen7a de emitere a primari*or comune*or ?i ora?e*or care nu au con2tituite nc/ 2tructuri de 2pecia*itate. n condi7ii*e prevederi*or a*in+ =1> ?i =2>. precum ?i a*e art+ 4 a*in+ =1> *it+ e>. *a cererea ace2tora+ =1F1> $rin excep7ie de *a prevederi*e art+ 4 a*in+ =1> *it+ e>. pre?edin7ii con2i*ii*or Bude7ene pot emite autori3a7ii de con2truire pentru *ucr/ri din aria de competen7/ a primari*or comune*or ?i ora?e*or care nc/ nu au con2tituite 2tructuri*e de 2pecia*itate potrivit prevederi*or a*in+ =1>. pe termen *imitat. *a 2o*icitarea ace2tora+ ($) .n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la alin. (-) la nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. ( ). (+) Funcia de arhitect(e#, prevzut la alin. (-), se nscrie n nomenclatorul #unciilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i locale i se echivaleaz dup cum urmeaz& a) e# de departament sau director general, pentru arhitectul(e# al municipiului @ucureti, respectiv pentru arhitectul(e# al judeului, arhitecii(e#i ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului @ucureti' ") e# serviciu, pentru arhitecii(e#i ai oraelor' c) e# "irou, pentru persoanele cu responsa"ilitate n domeniul amenajrii teritoriului, ur"anismului i al autorizrii executrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de comun, e#i ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, n condiiile prevzute la alin. (2). =5> $entru con2tituirea b/ncii de date. to7i po2e2orii de re7e*e teAnico6edi*itare. 2upra6 ?i 2ubterane. 2unt ob*iga7i 2/ tran2mit/ autorit/7i*or admini2tra7iei pub*ice Bude7ene. re2pectiv a municipiu*ui Iucure?ti p*anuri*e cada2tra*e cuprin3nd tra2ee*e re7e*e*or exi2tente pe teritoriu* Bude7u*ui ?i a* *oca*it/7i*or. re2pectiv a* municipiu*ui Iucure?ti+ Ace2te p*anuri vor 0i pu2e de autorit/7i*e admini2tra7iei pub*ice Bude7ene. re2pectiv a municipiu*ui Iucure?ti *a di2po3i7ia tuturor prim/rii*or municipii*or. ora?e*or ?i comune*or. re2pectiv prim/rii*or 2ectoare*or municipiu*ui Iucure?ti n a c/ror ra3/ admini2trativ6teritoria*/ 2unt 2ituate re7e*e*e teAnico6edi*itare+ ART+ 45 <<< Abrogat !85. $1 !nexa nr. - privind coninutul(cadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii i anexa nr. 2 privind de#inirea unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii #ac parte integrant din prezenta lege. ART+ 4:F1 rice a*te di2po3i7ii contrare pre3entei *egi 2e abrog/+ !85. $2 %e data intrrii n vigoare a prezentei legi, =egea nr. $4-61 privind dezvoltarea construciei de locuine i v*nzarea de locuine din #ondul de stat ctre populaie, pu"licat n @uletinul >#icial nr. $/ din - martie -61 , Gotr*rea Consiliului de ;initri nr. 22) din -/ iulie -61 pentru sta"ilirea msurilor de executare a dispoziiilor =egii nr. $4-61 privind dezvoltarea construciei de locuine, v*nzarea de locuine din #ondul de stat ctre populaie i construirea de case de odihn proprietate personal, pu"licat n @uletinul >#icial nr. -)2 din 2) iulie -61 , 9ecretul nr. -$$4-6+2 privind reglementarea eli"errii autorizaiilor de construire, reparare i des#iinare a construciilor, precum i a celor re#eritoare la nstrinrile i mprelile terenurilor cu sau #r construcii, pu"licat n @uletinul >#icial nr. -+ din 26 martie -6+2, 9ecretul nr. +$+4-6+2 privind reglementarea

amplasrii construciilor, precum i a trecerii n proprietatea statului a terenurilor i construciilor necesare e#ecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes de stat, pu"licat n @uletinul >#icial nr. $- din ) decem"rie -6+2, Gotr*rea Consiliului de ;initri nr. 2.$6)4-6/6 privind sta"ilirea i sancionarea contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii, reparrii i des#iinrii construciilor i a altor lucrri, pu"licat n @uletinul >#icial nr. -+2 din - decem"rie -6/6, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se a"rog. ANEXA 1 CONINUTUL-CADRU al documentaiei tehnice D.T. ent!u auto!i"a!ea e#ecut$!ii luc!$!ilo! de const!ucii &ocumenta7ia teAnic/ 6 &+T+ pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii 2e e*aborea3/ de proiectan7i autori3a7i. per2oane 0i3ice 2au Buridice. n condi7ii*e prevederi*or art+ 9 din pre3enta *ege ?i. dup/ vi3area 2pre ne2cAimbare. 2e de3vo*t/ n proiectu* teAnic ntocmit con0orm prevederi*or *ega*e n vigoare. n concordan7/ cu cerin7e*e certi0icatu*ui de urbani2m. cu con7inutu* avi3e*or. acorduri*or. punctu*ui de vedere a* autorit/7ii pentru protec7ia mediu*ui competente. precum ?i. dup/ ca3. a* actu*ui admini2trativ a* ace2teia. cerute prin certi0icatu* de urbani2m+ &ocumenta7ia teAnic/ 6 &+T+ pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii 2e ntocme?te pentru! 6 autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truire 6 &+T+A+"+9 6 autori3area execut/rii *ucr/ri*or de de20iin7are 6 &+T+A+&+9 6 autori3area execut/rii organi3/rii *ucr/ri*or 6 &+T+ +E+ "on7inutu*6cadru a* documenta7iei teAnice 6 &+T+ pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii cuprinde opi2u* pie2e*or 2cri2e ?i de2enate. nece2ar a 0i pre3entate 2pre autori3are+ A. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - D.T.A.C.

/. #iese scrise
-. =ista i semnturile proiectanilor :e completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. ;emoriu 2.-. 9ate generale& 9escrierea lucrrilor care #ac o"iectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii, #c*ndu(se re#eriri la& ( amplasamentul, topogra#ia acestuia, trasarea lucrrilor' ( clima i #enomenele naturale speci#ice' ( geologia i seismicitatea' ( categoria de importan a o"iectivului. 2.2. ;emorii pe specialiti 9escrierea lucrrilor de& ( arhitectur' ( structur' ( instalaii' ( dotri i instalaii tehnologice, dup caz' ( amenajri exterioare i sistematizare vertical. 2. . 9ate i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa la cererea pentru autorizare& ( supra#eele ( construit des#urat, construit la sol i util' ( nlimile cldirilor i numrul de niveluri' ( volumul construciilor' ( procentul de ocupare a terenului ( %.>.5.' ( coe#icientul de utilizare a terenului ( C.A.5. 2.$. 9evizul general al lucrrilor, ntocmit n con#ormitate cu prevederile legale n vigoare 2.+. !nexe la memoriu 2.+.-. :tudiul geotehnic

2+,+2+ Re0erate*e de veri0icare a documenta7iei teAnice 6 &+T+. n con0ormitate cu *egi2*a7ia n vigoare privind ca*itatea n con2truc7ii. inc*u2iv n 2itua7ii*e prev/3ute *a art+ : a*in+ =2F1> ?i =2F1> ntocmite de veri0icatori de proiecte ate2ta7i de #ini2teru* &e3vo*t/rii. Lucr/ri*or $ub*ice ?i Locuin7e*or. a*e?i de inve2titor+ 2+,+1+ <<< Abrogat 2+,+4+ <<< Abrogat 2+,+,+ Avi3e*e ?i acorduri*e privind a2igurarea. bran?area ?i racordarea *a in0ra2tructura edi*itar/. dup/ ca3. precum ?i avi3e*e. acorduri*e ?i acte*e admini2trative 2peci0ice a*e organi2me*or admini2tra7iei pub*ice centra*e 2au a*e 2ervicii*or deconcentrate a*e ace2tora. dup/ ca3 6 #ini2teru*ui #ediu*ui ?i &e3vo*t/rii &urabi*e. #ini2teru*ui Interne*or ?i Re0ormei Admini2trative. #ini2teru*ui J/n/t/7ii $ub*ice. precum ?i a*e #ini2teru*ui "u*turii ?i "u*te*or. #ini2teru*ui Ap/r/rii. #ini2teru*ui &e3vo*t/rii. Lucr/ri*or $ub*ice ?i Locuin7e*or. #ini2teru*ui Tran2porturi*or. Jerviciu*ui Romn de In0orma7ii ori a*e a*tor organi2me intere2ate. 2tabi*ite prin certi0icatu* de urbani2m con0orm reg*ement/ri*or *ega*e n vigoare ?i ca urmare a condi7ii*or 2pecia*e de amp*a2ament ?i-2au a 0unc7iona*it/7ii inve2ti7iei. dup/ ca3. ob7inute n prea*abi* de 2o*icitant+ 2.+./. !cordul vecinilor, con#orm prevederilor legale n vigoare, exprimat n #orm autentic, pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n imediata lor vecintate ( i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea acestora (, pentru lucrri de construcii necesare n vederea schim"rii destinaiei n cldiri existente, precum i n cazul amplasrii de construcii cu alt destinaie dec*t cea a cldirilor nvecinate.

//. #iese desenate


1. #lanuri .enerale 1+1+ $*an de ncadrare n teritoriu 6 p*an de ncadrare n 3on/ a *ucr/rii. ntocmit *a 2c/ri*e 1!10+000. 1!,+000. 1!2+000 2au 1!1+000. dup/ ca3. emi2 de o0iciu* de cada2tru ?i pub*icitate imobi*iar/ teritoria* 1+2+ $*an de 2itua7ie privind amp*a2area obiective*or inve2ti7iei 6 p*an cu repre3entarea re*ie0u*ui. ntocmit n 2i2temu* de $roiec7ie Jtereogra0ic 19:0. *a 2c/ri*e 1!2+000. 1!1+000. 1!,00. 1!200 2au 1!100. dup/ ca3. vi3at de o0iciu* de cada2tru ?i pub*icitate imobi*iar/ teritoria*. pe care 2e vor repre3enta! 6 imobi*u*. identi0icat prin num/ru* cada2tra*. pentru care a 0o2t emi2 certi0icatu* de urbani2m. de2cri2 prin tota*itatea e*emente*or topogra0ice determinante pentru 2upra0a7a. *ungimea *aturi*or. ungAiuri. inc*u2iv po3i7ia ?i n/*7imea *a coam/ a ca*cane*or *imitro0e. precum ?i po3i7ia repere*or 0ixe ?i mobi*e de tra2are9 6 amp*a2area tuturor con2truc7ii*or care 2e vor men7ine. 2e vor de20iin7a 2au 2e vor con2trui9 6 cote*e con2truc7ii*or proiectate ?i men7inute. pe ce*e trei dimen2iuni =cote*e M-6 0.009 cote de nive*9 di2tan7e de amp*a2are9 axe9 cote*e trotuare*or. a*ei*or. p*at0orme*or ?i a*te*e a2emenea>9 6 denumirea ?i de2tina7ii*e 0iec/rui corp de con2truc7ie9 6 2i2temati3area pe vertica*/ a terenu*ui ?i modu* de 2curgere a ape*or p*uvia*e9 6 acce2e*e pietona*e ?i caro2abi*e din incint/ ?i c*/diri. p*anta7ii*e prev/3ute9 6 p*anu* parce*ar a* tar*a*ei n ca3u* imobi*e*or nempreBmuite care 0ac obiectu* *egi*or de re2tituire a propriet/7ii+ -. . %lanul privind construciile su"terane Ca cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti ur"ane din zona amplasamentului& trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor ( radier i capac (, i va #i redactat la scara -&+)). .n cazul lipsei unor reele pu"lice de echipare tehnico(edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare. 2. #lan*e pe specialit i %.1. A!hitectu!$ %iesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura #iecrui o"iect, redactate la scara -&+) sau -&-)), dup cum urmeaz& ( planurile cotate ale tuturor nivelurilor su"terane i supraterane, cu indicarea #unciunilor, dimensiunilor i a supra#eelor' ( planurile acoperiurilor ( teras sau arpant (, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile'

( seciuni caracteristice ( n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul (, care s cuprind cota H4(),)), cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului ( cotele la coam i la corni (, #undaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate' ( toate #aadele, cu indicarea materialelor i #inisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat' ( n situaia integrrii construciilor ntr(un #ront existent, se va prezenta i des#urarea stradal prin care se va arta modul de integrare a acestora n esutul ur"an existent. %.%. &t!uctu!a 2.2.-. %lanul #undaiilor :e redacteaz la scara -&+) i va releva& ( modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic' ( msurile de protejare a #undaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate. 2.2.2. 9etalii de #undaii 2.2. . %roiect de structur complet :e prezint pentru construcii cu mai multe su"soluri i cel puin -) niveluri. %.'. Instalaii 2. .-. :chemele instalaiilor :e prezint parametrii principali i schemele #uncionale ale instalaiilor proiectate. %.(. Dot$!i )i instalaii tehnolo*ice .n situaia n care investiia urmeaz s #uncioneze pe "aza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante pentru con#iguraia planimetric a construciilor, se vor prezenta& 2.$.-. 9esene de ansam"lu 2.$.2. :cheme ale #luxului tehnologic Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii 33 E%iese desenateE va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde& numele #irmei sau al proiectantului ela"orator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data ela"orrii, numele, calitatea i semntura ela"oratorilor i ale e#ului de proiect. B. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - D.T.A.D. /. #iese scrise -. =ista i semnturile proiectanilor :e completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. ;emoriu 2.-. 9ate generale 9escrierea construciei care urmeaz s #ie des#iinat& ( scurt istoric& anul edi#icrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice' ( descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic' ( menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva' ( #otogra#ii color ( #ormat 6 x -2 cm ( ale tuturor #aadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta des#urri rezultate din asam"larea mai multor #otogra#ii' ( descrierea lucrrilor care #ac o"iectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de des#iinare. //. #iese desenate -. %lan de ncadrare n teritoriu ( plan pe suport topogra#ic vizat de o#iciul de cadastru i pu"licitate imo"iliar teritorial, ntocmit la scrile -&-).))), -&+.))), -&2.))) sau -&-.))), dup caz. 2. %lan de situaie a imo"ilelor ( plan pe suport topogra#ic vizat de o#iciul de cadastru i pu"licitate imo"iliar teritorial, ntocmit la scrile -&2.))), -&-.))), -&+)), -&2)) sau -&-)), dup caz, prin care se precizeaz& ( parcela cadastral pentru care a #ost emis certi#icatul de ur"anism' ( amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor des#iina' ( modul de amenajare a terenului dup des#iinarea construciilor'

( sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale' ( plantaiile existente i care se menin dup des#iinare. %e plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se des#iineaz i cele propuse ( plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de pm*nt, plantaii etc., dup caz. . %lanul privind construciile su"terane Ca cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti ur"ane din zona amplasamentului& trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor ( radier i capac (, i va #i redactat la scara -&+)). .n cazul lipsei unor reele pu"lice de echipare tehnico(edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare. $. 8eleveul construciilor care urmeaz s #ie des#iinate %lanele se vor redacta la o scar convena"il ( -&-)) sau -&+) ( care s permit evidenierea spaiilor i a #unciunilor existente, cu indicarea cotelor, supra#eelor i a materialelor existente& ( planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului' ( principalele seciuni& transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz' ( toate #aadele. .n situaia n care des#iinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a lucrrilor. Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii 33 E%iese desenateE va avea n partea dreapt jos un cartu care va cuprinde& numele #irmei sau al proiectantului ela"orator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data ela"orrii, numele, calitatea i semntura ela"oratorilor i ale e#ului de proiect. C. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O. . &ocumenta7ia teAnic/ de organi3are a execu7iei *ucr/ri*or 6 &+T+ +E+ e2te nece2ar/ n toate ca3uri*e n care 2e rea*i3ea3/ o inve2ti7ie ?i 2e pre3int/. de regu*/. mpreun/ cu documenta7ia teAnic/ pentru autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. n condi7ii*e *egii+ &ocumenta7ia teAnic/ de organi3are a execu7iei *ucr/ri*or trebuie 2/ cuprind/ de2crierea tuturor *ucr/ri*or provi3orii preg/titoare ?i nece2are n vederea a2igur/rii teAno*ogiei de execu7ie a inve2ti7iei. att pe terenu* a0erent inve2ti7iei. ct ?i pe 2pa7ii*e ocupate temporar n a0ara ace2tuia. inc*u2iv ce*e de pe domeniu* pub*ic. dup/ cum urmea3/! /. #iese scrise -. =ista i semnturile proiectanilor :e completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. ;emoriu Ace2ta va cuprinde! 6 de2crierea *ucr/ri*or provi3orii! organi3area incintei. modu* de amp*a2are a con2truc7ii*or. amenaB/ri*or ?i depo3ite*or de materia*e9 6 a2igurarea ?i procurarea de materia*e ?i ecAipamente9 6 a2igurarea racord/rii provi3orii *a re7eaua de uti*it/7i urbane din 3ona amp*a2amentu*ui9 6 preci3/ri cu privire *a acce2e ?i mpreBmuiri9 6 preci3/ri privind protec7ia muncii+ ,lementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile ur"ane din zon, necesare n vederea o"inerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul #ielor tehnice ntocmite n %roiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii ( 9.5.!.C. sau 9.5.!.9., dup caz. //. #iese desenate %lan general

a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat con#orm planului de situaie privind amplasarea o"iectivelor investiiei, cuprinz*nd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile provizorii necesare realizrii acesteia' ") la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea #i prezentate i n planul de situaie privind amplasarea o"iectivelor investiiei al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii. Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii 33 E%iese desenateE va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde& numele #irmei sau al proiectantului ela"orator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data ela"orrii, numele, calitatea i semntura ela"oratorilor i ale e#ului de proiect. "NE0" 2

,E1/N/RE" $ unor ter(eni de specialitate utiliza i %n cuprinsul le.ii

$ "utoriza ia de construire2des&iin are !ctul de autoritate al administraiei pu"lice locale ( consilii judeene i consilii locale municipale, oreneti i comunale (, pe "aza cruia se pot realiza lucrri de construcii. %rocedura de emitere a autorizaiei de construire4des#iinare este reglementat prin prezenta lege i prin normele metodologice ela"orate de ;inisterul 5ransporturilor, Construciilor i 5urismului. $ "nexe .ospodre*ti Construciile cu caracter de#initiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti speci#ice, complementare #unciunii de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate #uncional distinct. .n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse& "uctrii de var, grajduri pentru animale mari, ptule, magazii, depozite i altele asemenea. .n mod similar, sunt asimila"ile noiunii de anexe gospodreti i garajele, serele, piscinele i altele asemenea. $ "nexe .ospodre*ti ale exploata iilor a.ricole Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea de reedin a lucrtorilor agricoli, menite s adposteasc maini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte "unuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole. $ "vizare2aprobare Avi3are 6 procedur/ de ana*i3/ ?i de exprimare a punctu*ui de vedere a* unei comi2ii teAnice din 2tructura mini2tere*or. a admini2tra7iei pub*ice *oca*e ori a a*tor organi2me centra*e 2au teritoria*e intere2ate. avnd ca obiect ana*i3a 2o*u7ii*or 0unc7iona*e. a indicatori*or teAnico6economici ?i 2ocia*i ori a a*tor e*emente pre3entate prin documenta7ii*e de amenaBare a teritoriu*ui ?i urbani2m 2au prin proiectu* pentru autori3area execu7iei *ucr/ri*or de con2truc7ii ?i proiectu* teAnic =$+TA+> pe ba3a c/ruia 2e vor executa *ucr/ri*e+ Avi3area 2e concreti3ea3/ printr6un act =avi3 0avorabi* 2au ne0avorabi*> care are caracter teAnic de ob*igativitate+ "probare ( opiunea #orului deli"erativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice #avora"ile, preala"il emise. %rin actul de apro"are se con#er documentaiilor putere de aplicare, constituindu(se ast#el ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare teritorial i ur"anistic, precum i al autorizrii lucrrilor de execuie a o"iectivelor de investiii. $ !ldiri de i(portan redus Construcii cu #uncii o"inuite, cu un grad de risc sczut, care a#ecteaz un numr redus de oameni& a) cldiri de locuit cu :H%H-,, cu maximum / apartamente, inclusiv anexele gospodreti ale acestora' ") cldiri pentru nvm*nt cu cel mult $ uniti #uncionale' c) dispensare comunale #r staionar' d) sedii administrative n mediul rural& primrii, posturi de poliie, cooperative de credit rural, "i"lioteci, o#icii potale i altele asemenea' e) cldiri pentru comer i alimentaie pu"lic, cu o supra#a de p*n la 2)) mp i cu deschideri p*n la / m' #) hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vi"raii, cu o supra#a de p*n la 2)) mp i deschideri p*n la / m' g) dependine i anexe gospodreti& garaje, "uctrii de var, grajduri, uri i altele asemenea' h) construcii cu caracter provizoriu.

$ !onstruc ii cu caracter provizoriu Construciile autorizate ca atare, indi#erent de natura materialelor utilizate, care, prin speci#icul #unciunii adpostite ori datorit cerinelor ur"anistice impuse de autoritatea pu"lic, au o durat de existen limitat, precizat i prin autorizaia de construire. 9e regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i alctuiri care permit demontarea rapid n vederea aducerii terenului la starea iniial (con#ecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. 9in categoria construciilor cu caracter provizoriu #ac parte& chiocuri, tonete, ca"ine, locuri de expunere situate pe cile i n spaiile pu"lice, corpuri i panouri de a#iaj, #irme i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. .n sensul prezentei legi realizarea construciilor provizorii se auto!i"ea"$ +n acelea)i condiii +n ca!e se auto!i"ea"$ const!uciile de,initi-e . $ !onstruc ii speciale Construciile cu caracter militar care se autorizeaz n condiiile prevzute la art. $ . $ ,ocu(enta iile de a(ena-are a teritoriului *i de urbanis( !nsam"lurile de documente scrise i desenate, re#eritoare la un teritoriu de#init, prin care se analizeaz situaia existent i se sta"ilesc o"iectivele, aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat. :tructura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de ur"anism cuprinde& a) planurile de amenajare a teritoriului' ") planurile ur"anistice' c) regulamentele locale de ur"anism. 9e#inirea i coninutul(cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de ur"anism se #ac prin legea amenajrii teritoriului i ur"anismului. - Documentaie tehnic$ - D.T. &ocumenta7ia teAnic/ 2imp*i0icat/ care pre3int/ e*emente*e teAnice e2en7ia*e nece2are emiterii autori3a7iei de con2truire-de20iin7are ?i prin care 2e 2tabi*e2c principa*e*e coordonate privind ncadrarea n indicii urbani2tici aproba7i. amp*a2area con2truc7ii*or ?i re*a7ii*e ace2tora cu vecin/t/7i*e. 2cAeme*e ?i 0*uxuri*e 0unc7iona*e. compo3i7ia 2pa7ia*/. 2tructura de re3i2ten7/. expre2ia de arAitectur/. dotarea ?i ecAiparea con2truc7ii*or 6 inc*u2iv 2o*u7ii*e de a2igurare. bran?are ?i racordare a ace2tora *a in0ra2tructura edi*itar/. dup/ ca3+ &up/ emiterea autori3a7iei de con2truire. documenta7ia teAnic/ 6 &+T+ 2e de3vo*t/ n proiectu* teAnic 6 $+TA+ ?i con2tituie parte integrant/ a ace2tuia. re2pectiv a deta*ii*or de execu7ie. 0iind inter3i2/ modi0icarea prevederi*or documenta7iei teAnice 6 &+T+. 2ub 2anc7iunea nu*it/7ii autori3a7iei de con2truire+ "on7inutu*6cadru a* documenta7iei teAnice 6 &+T+ e2te prev/3ut n anexa nr+ 1 *a pre3enta *ege+ - Documentaie ent!u auto!i"a!ea e#ecut$!ii luc!$!ilo! de const!ucii Tota*itatea documente*or prev/3ute *a art+ : a*in+ =1> din *ege care con2tituie do2aru* ce 2e depune *a autorit/7i*e admini2tra7iei pub*ice *oca*e prev/3ute *a art+ 4 n vederea emiterii autori3a7iei de con2truire+ 6 &rept de execu7ie a *ucr/ri*or de con2truc7ii &reptu* a2upra con2truc7iei ?i-2au terenu*ui care con0er/ titu*aru*ui dreptu* de a ob7ine. potrivit *egii. din partea autorit/7ii competente. autori3a7ia de con2truire-de20iin7are! 1+ dreptu* rea* principa*! drept de proprietate. u3. u3u0ruct. 2uper0icie. 2ervitute =dobndit prin! contract de vn3are6cump/rare. de 2cAimb. de dona7ie. certi0icat de mo?tenitor. act admini2trativ de re2tituire. Aot/rre Budec/torea2c/>9 2+ drept de crean7/ dobndit prin! contract de ce2iune. conce2iune. comodat. *oca7iune+ Emiterea autori3a7iei de con2truire n ba3a unui contract de comodat-*oca7iune 2e poate 0ace numai pentru con2truc7ii cu caracter provi3oriu ?i acordu* expre2 a* proprietaru*ui de drept+ ( Firma ,lementul constructiv aplica"il pe cldire sau independent, pe care se inscripioneaz date de identi#icare a unei instituii pu"lice, societi comerciale, #undaii, denumirea comercial, o"iectul de activitate sau orice alt text speci#ic, su" care o persoan #izic sau juridic i exercit activitatea ntr(o cldire sau ntr(o incint. 6 In2ta*a7ii a0erente con2truc7ii*or

Tota*itatea ecAipamente*or care a2igur/ uti*it/7i*e nece2are 0unc7ion/rii con2truc7ii*or. 2ituate n interioru* *imitei de proprietate. de *a bran?ament-racord *a uti*i3atori. indi0erent dac/ ace2tea 2unt 2au nu ncorporate n con2truc7ie+ In2ta*a7ii*e a0erente con2truc7ii*or 2e autori3ea3/ mpreun/ cu ace2tea 2au. dup/ ca3. 2eparat+ ( 3ntravilanul localitii 5eritoriul care constituie o localitate se determin prin %lanul ur"anistic general (%A?) i cuprinde ansam"lul terenurilor de orice #el, cu4#r construcii, organizate i delimitate ca trupuri independente, plantate, a#late permanent su" ape, a#late n circuitul agricol sau av*nd o alt destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile legii. 3ntravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe "az de planuri ur"anistice zonale (%AB), legal apro"ate, integr*ndu(se ulterior n %lanul ur"anistic general (%A?) al localitii. ( ,xtravilanul localitii 5eritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ(teritorial a unitii de "az (municipiu, ora, comun), nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile prezentei legi. ( .mprejmuiri Construciile de#initive sau provizorii, cu rolul de a delimita supra#ee, arii sau parcele asupra crora exist #orme de proprietate, executate pentru protecie mpotriva intruziunilor, realizate din di#erite materiale ( "eton, crmid, piatr, lemn, metal, inclusiv s*rm ghimpat ntins pe "ulumaci (, ori prin plantaii speci#ice. 6 Locuri de Boac/ ?i agrement "on2truc7ii 2peci0ice pentru diverti2ment. recreere ?i 2port pentru popu*a7ie+ ( =ucrri de construcii >peraiunile speci#ice prin care& ( se realizeaz construcii de orice #el ( civile, industriale, agrozootehnice, edilitare su"terane i aeriene, ci de comunicaii, lucrri inginereti, de art etc.' ( se des#iineaz ast#el de construcii prin demolare, dezmem"rare, dinamitare etc. 6 Lucr/ri de modi0icare Lucr/ri de interven7ii a2upra e*emente*or con2tructive. 2tructura*e ?i-2au ne2tructura*e. avnd ca e0ect modi0icarea tota*/ 2au n parte a ace2tora+ Lucr/ri*e de modi0icare pot 0i! a> *ucr/ri de modi0icare 2tructura*/. din care 0ac parte. n principa*. *ucr/ri*e de con2o*idare. de 2upraetaBare ?i-2au de extindere a con2truc7iei9 b> *ucr/ri de modi0icare ne2tructura*/. din care 0ac parte. n principa*. *ucr/ri*e de amenaB/ri interioare ?i recompartiment/ri u?oare. care nu a0ectea3/ n mod 2emni0icativ 2tructura de re3i2ten7/ a con2truc7iei ?i pentru care e2te nece2ar avi3u* prea*abi* a* unui proiectant autori3at+ $entru executarea *ucr/ri*or de modi0icare. cu excep7ia *ucr/ri*or de compartimentare provi3orii. ne2tructura*e. e2te nece2ar/ emiterea unei autori3a7ii de con2truire n condi7ii*e *egii ?i cu re2pectarea prevederi*or *ega*e privind ca*itatea n con2truc7ii+ 6 Lucr/ri de interven7ie n prim/ urgen7/ rice 0e* de *ucr/ri nece2are *a con2truc7ii*e exi2tente care pre3int/ perico* pub*ic ca urmare a unor proce2e de degradare a ace2tora determinate de 0actori di2tructivi natura*i ?i antropici. inc*u2iv a in2ta*a7ii*or a0erente ace2tora. pentru! a> punerea n 2iguran7/. prin a2igurarea cerin7e*or de re3i2ten7/ mecanic/. 2tabi*itate ?i 2iguran7/ n exp*oatare9 b> de20iin7area ace2tora+ 6 Lucr/ri de reabi*itare

rice 0e* de *ucr/ri de interven7ii nece2are pentru mbun/t/7irea per0orman7e*or de 2iguran7/ ?i exp*oatare a con2truc7ii*or exi2tente. inc*u2iv a in2ta*a7ii*or a0erente. n 2copu* pre*ungirii duratei de exp*oatare prin aducerea ace2tora *a nive*u* cerin7e*or e2en7ia*e de ca*itate prev/3ute de *ege+ ( =ucrri speci#ice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de construire =ucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, const*nd dintr(un complex de lucrri care se execut n mod permanent, n vederea meninerii construciilor(instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare des#urrii continue, con#orta"ile i n deplin siguran a circulaiei, la nivelul tra#icului maxim. ( ;o"ilier ur"an ,lementele #uncionale i4sau decorative amplasate n spaiile pu"lice care, prin alctuire, aspect, amplasare, con#er personalitate aparte zonei sau localitii. %rin natura lor piesele de mo"ilier ur"an sunt asimilate construciilor dac amplasarea lor se #ace prin legare constructiv la sol (#undaii plat#orme de "eton, racorduri la utiliti ur"ane, cu excepia energiei electrice), necesit*nd emiterea autorizaiei de construire. Fac parte din categoria mo"ilier ur"an& jardiniere, lampadare, "nci, "azine, pavaje decorative, pergole, ca"ine tele#onice i altele asemenea. - .odi,ica!e de tem$ rice 2cAimbare ini7iat/ de c/tre inve2titor-proprietar care are n vedere 0unc7iuni*e ?i-2au capacit/7i*e 0unc7iona*e caracteri2tice. indicatorii teAnico6economici aproba7i. 2o*u7ii*e 2pa7ia*e ?i-2au de amp*a2ament ?i a*te a2emenea cerin7e. care au 0undamentat e*aborarea documenta7iei teAnice 6 &+T+. care a 2tat *a ba3a emiterii autori3a7iei de con2truire+ $ #arcelare >peraiunea de proiectare ur"anistic prin care se determin divizarea uneia sau mai multor proprieti #unciare distincte, destinate construirii, n scopul atri"uirii, concesionrii sau v*nzrii loturilor rezultate. - /!oiect tehnic 0/.Th.1 &ocumenta7ia teAnico6economic/ 6 pie2e 2cri2e ?i de2enate 6. e*aborat/ n condi7ii*e *egii. care de3vo*t/ documenta7ia teAnic/ 6 &+T+. cu re2pectarea condi7ii*or impu2e prin autori3a7ia de con2truire. precum ?i prin avi3e*e. acorduri*e ?i actu* admini2trativ a* autorit/7ii competente pentru protec7ia mediu*ui. anexe *a autori3a7ia de con2truire+ $roiectu* teAnic =$+TA+> cuprinde 2o*u7ii*e teAnice ?i economice de rea*i3are a obiectivu*ui de inve2ti7ii. pe ba3a c/ruia 2e execut/ *ucr/ri*e de con2truc7ii autori3ate+ - Detalii de e#ecuie 0D.E.1 &ocumenta7ii teAnice cuprin3nd repre3ent/ri gra0ice rea*i3ate *a 2c/ri*e 1!2. 1!,. 1!10. 1!20 2au. dup/ ca3. *a a*te 2c/ri gra0ice. n 0unc7ie de nece2it/7i*e de redactare. precum ?i pie2e 2cri2e pentru exp*icitarea repre3ent/ri*or gra0ice. e*aborate n ba3a proiectu*ui teAnic ?i cu re2pectarea 2trict/ a prevederi*or ace2tuia. care deta*ia3/ 2o*u7ii*e teAnice de a*c/tuire. a2amb*are. executare. montare ?i a*te a2emenea opera7iuni. privind p/r7i-e*emente de con2truc7ie ori de in2ta*a7ii a0erente ace2teia ?i care indic/ dimen2iuni. materia*e. teAno*ogii de execu7ie. precum ?i *eg/turi ntre e*emente*e con2tructive 2tructura*e-ne2tructura*e a*e obiectivu*ui de inve2ti7ii+ &eta*ii*e de execu7ie. e*aborate n condi7ii*e *egii ?i veri0icate pentru cerin7e*e e2en7ia*e de ca*itate n con2truc7ii de c/tre veri0icatori de proiecte ate2ta7i n condi7ii*e *egii. deta*ia3/ proiectu* teAnic. n vederea execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii autori3ate+ ( 8ecepia lucrrilor 8ecepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i este actul prin care se certi#ic #inalizarea lucrrilor executate n con#ormitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie. 8ecepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalaii se e#ectueaz at*t la lucrri noi, c*t i la intervenii n timp asupra construciilor existente, con#orm legii. 8ecepia lucrrilor de construcii se realizeaz n dou etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz& ( recepia la terminarea lucrrilor' ( recepia #inal.

( :chim"are de destinaie .n nelesul prevederilor art. , este necesar emiterea unei autorizaii de construire i4sau de des#iinare, dup caz, numai n situaia n care pentru realizarea schim"rii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire. ( Bone protejate 5eritoriile delimitate geogra#ic, n cuprinsul crora se a#l elemente sau ansam"luri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deose"it. .n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt& a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deose"it' ") zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istoric, cultural sau memorialistic deose"it. 0>5I (preluat din ;onitorul >#icial al 8om*niei, %artea 3, nr. 6 din - octom"rie 2))$)& 8eproducem mai jos prevederile art. 333 din =egea nr. $+ 42))- pentru modi#icarea i completarea =egii nr. +)4-66- privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. 33 alin. (2) i ale art. 333 din =egea nr. $)-42)) pentru modi#icarea i completarea =egii nr. +)4-66- privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i ale art. 33 alin. (2) din =egea nr. -6642))$ pentru modi#icarea i completarea =egii nr. +)4-66- privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt ncorporate n textul repu"licat al =egii nr. +)4-66-& ( art. 333 din =egea nr. $+ 42))-& E!85. 333 %e data intrrii n vigoare a prezentei legi se a"rog& anexa la =egea nr. +)4-66-, repu"licat, art. 2 alin. + i pct. 2 lit. j) din anexa nr. 33 la =egea proteciei mediului nr. - 14-66+, repu"licat n ;onitorul >#icial al 8om*niei, %artea 3, nr. 1) din -1 #e"ruarie 2))), precum i re#eririle la o"ligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construcii(montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi.E' ( art. 33 alin. (2) i art. 333 din =egea nr. $)-42)) & E(2) .n termen de /) de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, ;inisterul 5ransporturilor, Construciilor i 5urismului va modi#ica 0ormele metodologice de aplicare a =egii nr. +)4-66-, repu"licat, cu modi#icrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include #ormularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor necesare acestei proceduri. .n acelai termen se vor e#ectua operaiunile de preluare, predare(primire a studiilor de teren i a documentaiilor prevzute la art. 3 pct. 2 Jalin. (-) al art. 26K-L, prin proces(ver"al ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor menionate la art. 3 pct. 2 Jart. 26K- alin. ( )L, #r a mai #i nevoie de punerea n nt*rziere. !85. 333 =a data intrrii n vigoare a prezentei legi se a"rog litera c) a articolului $2 din =egea nr. $2242))- privind protejarea monumentelor istorice.E' ( art. 33 alin. (2) din =egea nr. -6642))$& E(2) .n termen de ) de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, ;inisterul 5ransporturilor, Construciilor i 5urismului va modi#ica 0ormele metodologice de aplicare a =egii nr. +)4-66- privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, repu"licat, cu modi#icrile i completrile ulterioare, apro"ate prin >rdinul ministrului lucrrilor pu"lice, transporturilor i locuinei nr. -.6$ 42))-, cu modi#icrile ulterioare.E % TE =apar7innd "ompaniei de In0ormatica %eam7>! 1+ Reproducem mai Bo2 prevederi*e art+ II din Legea nr+ 2:4-2005+ CART+ II $entru anu* 2005. prin derogare de *a prevederi*e Legii nr+ ,0-1991 privind autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. repub*icat/. cu modi0ic/ri*e ?i comp*et/ri*e u*terioare. operatorii de p*aB/ care au ncAeiat contract de ncAiriere cu titu*aru* dreptu*ui de admini2trare a p*aBe*or pot amp*a2a pe p*aB/ con2truc7ii*e ?i dot/ri*e prev/3ute *a art+ 5 0/r/ autori3a7ie de con2truire+C 2+ Reproducem mai Bo2 prevederi*e art+ II din Legea nr+ 251-2009+ CART+ II

Tran2miterea c/tre autorit/7i*e admini2tra7iei pub*ice Bude7ene. re2pectiv a municipiu*ui Iucure?ti a p*anuri*or cada2tra*e cuprin3nd tra2ee*e re7e*e*or exi2tente. de c/tre to7i po2e2orii de re7e*e teAnico6edi*itare. 2upra6 ?i 2ubterane. potrivit di2po3i7ii*or art+ 4, a*in+ =5> din Legea nr+ ,0-1991 privind autori3area execut/rii *ucr/ri*or de con2truc7ii. repub*icat/. cu modi0ic/ri*e ?i comp*et/ri*e u*terioare. 2e va 0ace n termen de 50 de 3i*e de *a data intr/rii n vigoare a pre3entei *egi+C (((((((((((((((