Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins:

1. Introducere .......................................................................................................................... 2 2. Tendine globale n domeniul impozitrii ........................................................................ 4 2.1. Veniturile fiscale - structur i dezvoltare .................................................................... 4 2.2. Impozitarea consumului, muncii i a capitalului; taxele de mediu ............................... 5

3. Principalele caracteristici ale sistemului fiscal ................................................................ .1. Impozitul pe venit ......................................................................................................... ! .2. Impozitele pe avere i tranzac"ii ................................................................................... # . . $ontri%u"iile sociale...................................................................................................... # 4. Concluzie ............................................................................................................................ ! ". #ibliografie......................................................................................................................... 1$

1. I%T&'()C*&*
&istemul se definete ca un ansam%lu de elemente dependente 'ntre ele, care formeazun 'ntre( or(anizat. )atorit rela"iilor reciproce dintre elementele componente, *'ntre(ul estemai mult dec+t suma pr"ilor,, aa cum a afirmat, cu peste dou mii de ani 'n urm, filosoful(rec -ristotel. .rin aceast afirma"ie, -ristotel este considerat drept precursor al definiriiconceptului de sistem ca un ansam%lu de pr"i coordonate 'n vederea atin(erii unui ansam%lude o%iective.-%ordarea sistemic a unei sec"iuni a realit"ii reprezint o modalitate de a analizaaceast sec"iune at+t (lo%al, ca 'ntre(, c+t i 'n structura sa, 'n vederea eviden"ierii modului 'ncare func"ioneaz *sec"iunea-sistem,, 'n scopul realizrii o%iectivelor fundamentale aleansam%lului.$onceptele specifice ale teoriei fiscale sunt extrem de diverse, iar 'ncercrile de asta%ili o seam de semnifica"ii standardizate au 'nvederat complexitatea deose%it a sarcinii desistematizare i de standardizare./n acest context, definirea fiscalit+ii ca un *sistem de percepere a impozitelor, 0 potrivit a%ordrii financiare sau ca *sistem de le(i referitoare la fisc, la percepereaimpozitului, 0 conform a%ordrii 1uridice, relev utilizarea mai mult fi(urativ a conceptuluide *sistem,.

$ercetarea sistemic a vastei i complicatei pro%lematici fiscale vizeaz definirea idispunerea 'ntr-un tot unitar i or(anizat a conceptelor, procedeelor i metodelor specificeteoriei i practicii fiscale. /n acest fel se a1un(e la 'n"ele(erea interconexiunilor dintreeconomia de sc2im%, prelevrile fiscale i economia pu%lic, la identificarea distorsiunilor, precum i la restr+n(erea influen"ei ne(ative a acestora sau la eliminarea lor, prin re(lareacomplexului domeniu fiscal. *conomia de sc,imb sau real cuprinde o pluralitate de fluxuri reale 3de %unuri iservicii4 i %neti, (enerate de producerea, sc2im%ul i consumul %unurilor i serviciilor denatur economic, un ansam%lu de fluxuri %neti din sfera reparti"iei, care vizeaz formareali distri%uirea veniturilor le(ate de proprietate, prin plata dividendelor, a do%+nzilor sau arentelor i a celor aferente utilizrii for"ei de munc, prin plata salariilor, la care se adau(fluxurile financiare i %neti specifice formrii i utilizrii fondurilor a(en"ilor economici.5%iectivul economiei de sc2im% este acela al satisfacerii nevoilor individuale,

prinoferirea pe pia" a unei diversit"i de %unuri i servicii economice, iar func"ionarea acesteia serealizeaz prin mecanismul cererii i ofertei, pe %aza cruia se formeaz pre"urile. *conomia public este or(anizat de autorit"ile pu%lice 'n vederea satisfacerii unor nevoi cu caracter social, viz+nd asi(urarea aprrii na"ionale, men"inerea ordinii interne i asecurit"ii civile, pstrarea ec2ili%rului ecolo(ic, protec"ia social. /n acest context, economiei pu%lice 'i sunt specifice fluxurile financiare constituite din veniturile prelevate la %u(et pe %aza deciziei pu%lice i fluxurile %neti care apar ca urmare a rela"iilor de creditare %ancar,'n scopul acoperirii deficitelor pe termene foarte scurte ale trezoreriei pu%lice, precum i arela"iilor de credit pu%lic, menite s acopere deficitul %u(etar.6conomia pu%lic se situeaz 'n afara sferei de cuprindere a for"elor pie"ei, astfel ca1ustarea nevoilor i a resurselor destinate satisfacerii acestora se realizeaz pe %aza decizieiautorit"ilor pu%lice.

/n cadrul economiei na"ionale, sistemul fiscal are drept scop asi(urarea finan"riieconomiei pu%lice pe calea prelevrilor fiscale, precum i interven"ia 'n economie a autorit"ii pu%lice, 'n vederea corectrii fluctua"ilor nedorite ale ciclurilor economice care apar 'n cadruleconomiei de sc2im% . Prele-rile fiscale au fost instituite 'ncep+nd de la apari"ia puterii pu%lice a &tatului,'n scopul 'ndeplinirii func"iilor acestuia i al realizrii sarcinilor de satisfacere a nevoilor pu%lice sau colective.7ormele concrete de manifestare 'n prezent a prelevrilor fiscale sunt impozitele i ta.ele percepute de %u(etul pu%lic, precum i contribu+iile mo%ilizate pentru constituireafondurilor speciale ale macrosistemului economico-social. 8u+nd 'n considerare cele men"ionate, se poate re"ine c, sistemul fiscal cuprinde unansam%lu de concepte, principii, metode i procese referitoare la o mul"ime de elemente3materia impoza%il, cotele de impunere, su%iec"ii fiscali, capacitatea contri%utiv, presiuneafiscal etc.4, 'ntre care se manifest o multitudine de rela"ii rezultate din proiectarea,le(iferarea, aezarea i perceperea impozitelor, taxelor i contri%u"iilor i care sunt (estionateconform prevederilor din le(isla"ia fiscal, 'n scopul realizrii o%iectivelor ce-i sunt proprii.

2. T*%(I%/* 01'#21* 3% ('4*%I)1 I4P'5IT6&II

2.1. 7eniturile fiscale 8 structur 9i dez-oltare 9ivelurile de impozitare suedeze sunt printre primele dou cele mai mari din :6. /n anul 2;;<, raportul fiscal privind .I= 3inclusiv contri%u"iile la asi(urri sociale4 a fost de 4!,<>, cu 1; procente mai mare decat media :6-2? 3 5,#>4. /n compara"ie cu celelalte state vecine, taxa este pu"in mai mic decat cea din )anemarca 34#,1>4, liderul mondial la aceast cate(orie, dar considera%il mai mare decat 'n 7inlanda 34 ,1>4 i 9orve(ia 341,4>4. &istemul fiscal suedez este %azat 'n mod tradi"ional 'n mare msur pe impozitarea direct. /nc din 2;;?, diferen"a 'n veniturile fiscale dintre impozitele directe i indirecte a fost mai mare de < procente. )e atunci 'ns aceast diferen" a inceput s se restran( i 'n 2;;<, impozitele directe au crescut 'n venituri cu 1,5 procente mai mult decat impozitele indirecte 342,;> fa" de 4;,5>4. -cest mix de impozite difer semnificativ de media :6-2? unde impozitele directe i indirecte se ridic la 1,1 i ?,?> 'n totalul veniturilor fiscale. Veniturile ridicate din contri%u"ii sociale, au fost mult timp 'n continu scdere, a1un(and la un record sczut de 1?,5> 'n perioada luat 'n considerare. /n :6 numai )anemarca cu contri%u"iile sociale care (enerau mai pu"in de 2,1> taxelor4 s-a 'ncadrat 'n media :6-2? de 1,4>. $ele mai multe impozite sunt colectate la nivelul administra"iei centrale 35?,!> 'n 2;;<4 i acest procent a corespuns 'n mod tradi"ional cu media :6-2? 35#,;> 'n 2;;<4. &c2im%ri semnificative apar atunci cand se analizeaz adiministra"ia pu%lic local 3municipalit"i, asocia"ii municipale i consilii 1ude"ene4 i fondul de asi(urri sociale@ primul, care 'nsumeaz, 'n &uedia 5,!> 'n veniturile fiscale, este de trei ori mai mare decat media :6-2? 1;,?>. -ceasta continu s fie, de departe, cea mai mare valoare din :6, urmat de )anemarca 325,#>4 i 7inlanda 32 ,#>4. 6xact opusul poate fi remarcat la fondurile pentru asi(urri sociale, creterea cu numai !, > a taxelor i impozitelor suedeze, spre deose%ire de
4

'n veniturile fiscale i

reprezentand 1> din .I=, a fost 'n urma &uediei. /n re(iune, doar 7inlanda 32<,#> din totalul

media :6-2?,

;, >. &in(ura valoare inferioar poate fi o%sevata 'n "ara 'nvecinat,

)anemarca 32,;>4. .ovara fiscal total a sczut, de la nivelul maxim de 51,5> din .I=, 'n 2;;;, ramanand su% 5;> de atunci. )eclinul accelerat al impozitului (eneral la nivel de .I= din 2;;?, a fost determinat de declinul la fel de rapid al cotei impozitului pe venit 'n totalul veniturilor fiscale. -ceasta a coincis cu introducerea 'n 2;;?, a unui credit fiscal c+ti(atvenit, dezvoltat 'n continuare 'n anii 2;;#-2;1;. -ceasta implic o reducere automat 'n o%li(a"iile fiscale ale persoanelor fizice eli(i%ile. :n alt motiv ar fi fost scderea cu > a numrului de ore lucrate, o%servat 'n statisticile oficiale, 'n perioada de recesiune 2;;<. /n cele din urm, scoaterea unor taxe, ar fi putut 1ucat un rol important 'n acest proces.

2.2 Impozitarea consumului: muncii 9i a capitalului; ta.ele de mediu Veniturile din taxele pe consum31 , > din .I=4 sunt relativ apropiate de media :62? 311,?>4, dei de ca"iva ani se poate o%serva o extindere accelerat a acestui decala1. /n acelai timp, rata de impozitare implicit pe consum, 2?,!> 'n 2;;<, a fost a treia 'n :6 3dup, )anemarca 1,5 i :n(aria 2#,2>4 i aproximativ ? puncte procentuale peste media :6-2? 32;,<>4. 6xist dou motive pentru rata ridicat de impozitare@ &uedia are una dintre cele mai mari taxe ale AV--ului 3 maxima permis 25>4 i taxep este medii pentru accize, iar pondrea suedez a consumul privat 'n .I= 34<,4>, potrivit datelor 6urostat4 este una dintre cele mai sczute din :6 -2? 3media de 5#,4>4 dei pe un trend ascendent. .ropor"ia taxelor pe munc, 'n raport cu .I=, se situeaz la 2?,4> 'n anul 2;;<, este invaria%il cea mai ridicat din :6-2? 3media de 1?,5>4, urmat 'ndeaproape de )anemarca 32?,1>4, -ustria 324,2>4 i 7inlanda 32 ,#>4. )e la nivelul su de v+rf 'n 1<<#, cota de impozitare implicit a sczut constant, sczand 'n 2;;<, pentru prima dat 'n perioada luat 'nconsiderare su% 4;> 3 <,4>4. -a cum s-a ar(umentat mai sus, aceast scdere, care a accelerat 'n 2;;?, poate fi explicat printr-o reform fiscal 'n domeniul impozitului pe venit personal, acordarea de credite fiscale suplimentare pentru contri%ua%ili eli(i%ili. $ota de impozitare a capitalului fost departe de a fi constant 'n perioada luat 'n considerare. /n ziua of1oinin( :6 'n anul 1<<5 a fost de 2;,;> i a crescut verti(inos,
5

a1un(and la maxim 'n anul 2;;; 342,#>4. -a s-a 'ntamplat i cu impozitele pe venitul din capital care a crescut de la 1;,1> 'n 1<<5 34,#> din .I=4 la 1!, > 'n 2;;; 3#, > din .I=4. -ceast cretere rapid s-a datorat creterii economice ridicate. )e atunci, rata impozitului implicit a sczut treptat i a 'nre(istrat un trend sinusoidal, 'ncep+nd cu 2;;4 - 2;;5 crescand rapid 'n 2;;<, la nivelul din 2;;? i 2;;5, ,5>, mult peste media :6-25 de 24,!>. 6xplica"ia cea mai pro%a%il pentru aceast lucru este varia"ia cati(urilor de capital pentru (ospodrii i profitul companiilor. Venituri fiscale din capital, ca propor"ie 'n totalul impozitelor rm+n totui nesc2im%ate nivelului din 2;;# de 1 ,;>. Aaxele de mediu ca procent 'n .I= 32,#> 'n 2;;<4 sunt 'n conformitate cu media :62? 32,!> 'n 2;;<4. 9ivelul lor a fost destul de constant pe parcursul perioadei luate 'n considerare. Veniturile din taxele de mediu au rmas la fel de sta%ile i constau 'n cea mai mare parte din impozitele pe ener(ie.

3. Principalele caracteristici ale sistemului fiscal


3.1. Impozitul pe -enit /n 1<<1, &uedia a introdus un sistem dual impozit pe venit, de separare a impozitarea pro(resiv a for"ei de munc i impozitul pe venitul din capital, la care se aplic o rat fix na"ional de ;>. .e veniturile realizate, persoanele fizice pltesc at+t impozitul pe venit cat i impozitul pe venit na"ional municipal. .entru 2;11, la nivelul administra"iei centrale, taxele aplicate pentru impozit pe venit sunt de 2;> 3venitul impoza%il mai mare de B 42 2< 4 i 25> 3venitul impoza%il mai mare de B !; 54!4. /n plus, un impozit pe venit municipal se aplic la o rat fix. 9ivelul taxei variaz 'ntre municipalit"i. Cedia ponderat pentru anul 2;11 este de 1.55>. -ceasta taxa nu este deducti%il la calculul o%li(a"iei fiscale la nivel na"ional. 5 indemniza"ie de %az variaz 'ntre B 1 <1 i B !44 pentru anul 2;11, 'n func"ie de cuantumul venitului, se deduce din venitul cati(at de contri%ua%il. .entru persoane fizice de peste !5 de ani a fost introdus 'n 2;;< indemniza"ie de %az ridicat i consolidat, at+t 'n
6

2;1;, cat i 2;11. .entru aceste persoane indemniza"ia de %az variaz 'ntre 25 ?;; &6D - 54 ;; pentru anul 2;11, 'n func"ie de venitu. 6ste prevzut , de asemenea , un numr limitat de deduceri personale 3cum ar fi primele pltite la sistemele de pensii private4. /n 2;;?, &uedia a introdus un credit fiscal, care ulterior a crescut 32;;#,2;;<,2;1;4. Valoarea maxim a creditului fiscal variaz 'n func"ie de rata de impozitare municipal i este, 'n medie, B 2 4? pentru persoanele su% !5 de ani si B ani. Impozitarea societ"ilor urmeaz sistemul clasic, %azat pe principiul a %azei extinse de impozitare cu o rat impozitare relativ sczut. .lata impozitului pe profit a fost impus 'ncep+nd cu 1<<4 la o rat fix de 2#>, redus la 2!, > 'n ianuarie 2;;<, aceleai re(uli de %az aplicandu-se pentru toate 'ntreprinderile, indiferent de mrime i statutul 1uridic, 'ns E 4 din venitul provenit din impozitul pe profit este pltit de ctre un numr mic de companii mari 3aproximativ >4. $+ti(urile de capital sunt impozitate ca profit i dividendele pltite ac"ionarilor nu sunt deducti%ile. .ierderile de capital, 'n (eneral, deducti%ile fa" de profit, pot fi reportate 'n mod normal, pe termen nelimitat. 9o"iunea de un (rup de impozit nu se aplic 'n &uedia. AV- i accize $ota standard de AV- este de 25>. 5 cot redus de 12> se aplic la produsele alimentare i la servicii le(ate de turism. 5 cot redus de !> se aplic ziarelor, pentru transport intern de persoane, la %ilete de cinema, circ i concerte. -c2izi"ionarea i 'nc2irierea de %unuri imo%ile, precum i 'n(ri1irile medicale, stomatolo(ice i sociale, educa"ie, servicii %ancare i alte servicii financiare i de anumite activit"i culturale i sportive sunt scutite de AV-. =unurile i serviciile scutite de plata AV--ului includ re"etele pentru medicamente, investi"iile 'n aur, un numr de reasi(urare. -ccizele, o important sursa de venituri (uvernamentale, alctuiesc doar !,2> din veniturile fiscale totale 3'mpreun cu alte impozite pe consum4. -ccizele pentru alcool sunt o surs important de venituri, dar aproximativ 2E din veniturile totale acciza%ile provin din taxele de mediu 3de ener(ie4. servicii financiare, precum i serviciile de asi(urare i 1 pentru persoanele peste !5 de

3.2. Impozitele pe a-ere 9i tranzac+ii Aaxa pe motenire a fost desfiin"at 'n 2;;5, precum i impozitul pe avere, 'n 2;;?. Aaxa de tim%ru se percepe la ac2izi"ionarea de %unuri imo%ile i de 'nre(istrare a ipotecilor@ pentru prima o cot standard de 1,5> din valoarea propriet"ii pentru persoanele fizice i, 'ncep+nd din 2;11, 4,25> pentru persoane 1uridice, pentru cea din urm la 1, 2, sau ;,4>, 'n func"ie de (aran"ii. /n ceea ce privete impozitul pe propriet"i imo%iliare din 2;;#, o tax local 'nlocuiete impozitul pe %unuri imo%iliare ale administra"iei centrale. $u toate acestea, administra"ia central decide at+t %aza de impozitare cat i rata de impozitare.

3.3. Contribu+iile sociale 6xist trei cate(orii de contri%u"ii de asi(urri sociale. -n(a1atorii pltesc cea mai mare partea din contri%u"iile sociale, rata de contri%u"ie fiind de 1,42>. -n(a1a"ii pltesc o prim suplimentar la asi(urarea de pensie de ?> 3p+n la un plafon de B 24! i pe venit de p+n la B 4! 42# pentru 2;114, impozitul pe venit fiind pe deplin creditat de rspunderea lor. .ersoanele fizice care au !5 de ani sau peste nu datoareaza nici o prim. $ontri%ua%ilii care desfoar activit"i independente tre%uie s-i plteasc contri%u"iile la asi(urrile sociale calculate pe veniturile din afacerile lor, la o rata de 2#.<?>, fr un plafon. )in iulie 2;1;, valoarea total a contri%u"iilor de asi(urri sociale pentru lucrtorii independen"i cu v+rste cuprinse 'ntre 2! i !5 este redus cu 5>, o reducere maxim sta%ilit. /n plus, pentru a facilita intrarea tinerilor pe pia"a muncii, pentru 2;11, totalul contri%u"iilor la asi(urrile sociale pentru persoanele fizice care desfoar activit"i independente cu v+rste cuprinse 'ntre 1# i 25 se reduce la 14,##>. )e asemenea, contri%u"iile an(a1atorilor la asi(urrile sociale sunt reduse pentru persoanele su% 2! de ani 3la 15,4<>4. /ncep+nd cu anul 2;;?, persoanele care %eneficiaz de oma1, pensii de %oal, pensii de invaliditate sau aloca"ie social pentru mai mult de un an, sunt scutite de la plata contri%u"iilor la asi(urrile sociale. -n(a1atorii primesc de la stat du%lu contri%u"iei atunci cand an(a1eaz persoane care au primit pensii de invaliditate sau de %oala pentru mai mult de 1 an.
8

4. Concluzie
6conomia &uediei s-a 'ndeprtat de recesiunea din anul trecut, principalele msuri care par s fi a1utat &uedia se re(asesc 'n finan"elor pu%lice puternice, care au permis (uvernului s continue stimularea economiei 'n epoca de austeritate fiscal. 5%iectivul principal a fost creterea an(a1rilor i reducerea fenomenului excluderii sociale. .roiectul de %u(et pentru 2;11 include o cretere a indemniza"iilor de %az pentru persoanele de peste !5 de ani. $a parte a planului (uvernului pe termen lun(, reducerea i mai mare a impozitului pe venit pentru contri%ua%ilii mici sau medii pltitori de impozit pe venit, creterea pra(ului de impozit pe venit na"ional pentru persoanele fizice, introducerea unor msuri de stimulare a persoanelor fizice s lucreze p+n la v+rsta de !< de ani, reducerea AV--ului pentru restaurante i alimente sau ma1orarea accizelor pentru alcool i produse din tutun.

". #ibliografie :

Istrate, C. Fiscalitate i contabilitate in cadrul firmei, d. !olirom, Iai, 2"""


Institutul Suedez: http://www.si.se

#tt$%&&'''.'orldban(.or)&