Sunteți pe pagina 1din 29

Dr.

Mircea Leabu - Transportul membranar (iconografie

curc)

membranei Funcfionarea lare celu ca sistemintegrat


componentelor Cumsd fnlelegemcooperarea molecu Iare fn func{ion area membranelor

functiilor Privire metabolice asupra ale membranelor


de substanfe 1. Schimbul
. Transportul membranar

de informa[ie 2. Schimbul
. Semnalizarea tnansmennbranarS. sau celulari semnalizarea

*nernhranat (iconografie cuts) Dn Mirces tr eahw- Tr@nspoftan

transportului asupra Tntreb5nil


membramail'
o o o o o o
C

o o o o

Ge este trar-rspodunfi? Ce se tnanspoil"te? Tnee direetii? Pe ee trasee? Cu ee nltmleitate? Tnee eantit5li? Cdnd? De ee? Unde? cereostf;? Cu ee impliealii?

transport notiunii Definitia


iTl:"1.flx,
r ingtaf

t r ans p#r t eti * r:


Definhions {2}

{{

1, Any dewl(e used lo *1o!e an iteirl irorfi one locatlon to ancihe-. coJl!ffion lolms fti ti-anspoftati'on incl*de nlanes" t:?ins. Au,to;-nobt1es, alrd ot.*e- i!'.rc-kvl-teel de*"'ices slch as bikes or- moto:-cycles. 2, The pro,ceFs of shippinp or movlnq an itein fi'orn point A io point B. 2

Dr" Mircea Leabu - Transportal memhranar (iconograJie curc)

Transportul membranar
prinmembrane Transport
pentruionigi molecule mici(0<104,M<800D)

Transport cu membrand
pentrumslecule gi particule mari,macromolecule

prinmembrana Transportul
t ,L.l''r-i''

i2:li:.

*"1L,
'*iclcliruF{c \f (_ir)
{rrlsFollor F rS stmpja {oastulii r DIFUZIE BSILTTAT',, ijiFile poft4)*

TRATISPORT 8CTIV

(mnmrnitent)de energie Faslv (entropic, disipativ)-fdr6 consurm (transport la vale- "downfaitrl")


- pnin bistrat, (printre Nipide)- nnolecule nepoflare, mo{eculepolare rnici (<10CID) - difuzieslrnpli po{arenrari(1OO-8ffDa)- difuziefacilitatd - prin pnoteine- ioni, nnolecute - tnanspontori - canale(ionice)

- ou consumde energie(transport{a deal Aetlv (antientnopic) "uphlffi")


,- primar (consumconcomitent de energie) (consunr - seeundan anterior de energie)

Dr" Mircea Leabu - Transportul mem.hnanar (ieonografie curs)

pasivS Difuzfla
rdffLscr,jlf
NfFOLARF {HIFR0F$BF]
r'! v?

cou
F{2 b*neerr F-FzO etansl q.ir*e gticerol

i':.i]:ar3il.i'::lfl:]:

l ,

rrcl
MOLECULE POLARE MAR]

nl,,nnzi sucroza

f-1",itla*

PFtr

HC0i, K* ca?*,ctMg'* .
r _.J

bistrat iipidic sintetic

Difuzia facilitatd
ion {mobculS}traflsponat{e) "ioR (moleculd)co-transpcrtat(5)

.'-\
t!L

bistrat lipidic

F !q u

I
UNIPORT
t

'&
i\
,1

,iW

SIMFORT A'\ITIPORT cc-lfansport

Transpont uniport ion(moleculd) - un(o)singur(5) transportat(a); Transport cuplat(co-transport) ioni(mulecule) - mai mulli(multe)

transportafi(transportate) sim ultan


- toli(toate) ionii(moleculele) in aceiagi - simport directie - antiportcel putinun(o)ion(moleculd) ?ndirectie opusd

Dr. Mircea Leabu - Transportul

membrsnar

(iconograJie curc)

nl I I T, l \JL\J I I

exemplu de transportor uniport


Prezent Tnmembrana eritroeitelor si a celormai multe eelule animale Tneritrocit. eu aa hidrofobl, -45 kD, 12 cr-helixuri dar gi cu Ser,Thr,Asn,Gln
gtuc$r\JF sfrs exterlr \lt +r\ /de teaare
glucoeit legat$ ia lrangporl0r s[ils tniern grad?entul cona?ntrauel grumzel

.f----\-'.t

" -a

'

:!- ..- . .-

de glucoze GIut5 (tnansportorul din enterocite) exemplu de transport sirnport


spetiul extlaceluiar

t*S..
Sradientt'l de Nd

/*t,,coza

["I{LJ
calea de to'ecere a slucozet

Dr. Mfucea Leabw - Transportwl mcmbrunur (iconagrafre curs)

Canale ionice
(i) tdrd poarte - canlulpentru potasiului scurgerea

(ii) cu poarte:
(openate) - controlate electn[e; (operate) (prinllganzi) chinnie - controlate : controlate rneeanie
spaliul exlracelutar co$lrol electric 5iw - *ffI G.;

con'rrotprin iigand exiraceldar) {Sigand

''WW I
cito$gl

#
I t

csrtrol F{in l6gand {lig'and in{aeelularl

. . ',-.' ilI
-' . -[ T}J\

{ r-*

I {

ffiffi

ti

'l

IJ tt
j. I tL

activitetii canalelor Controlul


lr l: :l

'' t,: v;

f,t
'.1

il

, i,,.:,i * ' ' ' :i '

::,'"i1J r*
,,,t1 ',;
t"Jl' I

'

il.l

' "l' - 1' !,! ::::

l:r ' it:l ;1. ' .l:- 1


.l t

,# - -,w ,{M
tli ri
J1

I'sii
t:i . aa : tl t- r ! a: i t,. .i tt.

) !j{

Dr- Mlrcea Leeba : Tronsportwl ntembraner (ieonogr4fte ears)

Ciclul activite$i canalelor cu poafte


br$tta{ lipidic inchis ,/

I
-Jffi'T,?::r
; i. . ' *- -

I *","0,**,
deporarizata _l

bis{rPt,r:1.,''1;1 liPidic ,-,,.l.:,.


neoflrpat gi inchis

.{"/ '.*,,,,'.

'-

.:I,,,.,,
0cupat si Inchis

--i.

--

- r ..

ocupat $i deschis

Cooperarea canalelor [a nivelul unli neuro-muscu lare .lonc[i


n c n t 15

Jotd.cT{ti o"r.${.,.$C{JLARA.tN t{g tuGUfi REpAUS canalde Caz' contrdlat electr.ic : \ ).^. I
. ''. , , .-f

JO{UCTII.'$jE NURo"e4USCu[.ARA AcTIVATA , irnpu,ls fiervos jr,,. .,

. ,

terminalieax.onal5 veziculecu

---lacetilcohn8 canal de ea"o controla.tslectric 'a l1;': '

'-'

canal de Na' controlat de acetilcolin&

,l-"
. -1 1 . {

^ rj: .
.

,
,....1....t i fdasalalefila

.ifi* .\
\

sB't'

c :

'[, *M*"
/

' * ; i' uf'

-! r

. .: -}

a \ c*flal d Ca?"

oelulei mq.!sculare

Dr. Mircea Leabu - Transportul ntembranar (iconogtafie cun)

apeiprinmembrana Transportul celulard


o o

mecanism) Osmozi (nimicdesPre pe ce trecepninmembrane Apa singurasubstantd difuziune simpl5+ doui cdi (dublumecanisrn): (aquaporine) faciiitatd difuziune clinicd Semnificalia
* Cilpedp-l3i$ - mai multe substantedizolvate,mai putindapd * SmSlqrug - mai pulinesubstantedizolvate,mai multdapd * lAqtq.rlig egale,apa 3n Tnconcentratii - substantedizolvate egalS concentratie

Aquaporine
. Apa trece rapiddintr-opartein alta a membranelor (in coloidosmoticd) de presiunea funcfie ambelesensuri,
concemingchannelsin cell membranes" PremiulNobel pentruchimiein 2003; "for discoveries

Ja

I
a"-d ftA

' nat
r r{rJ

{
n''l r''{

d'\ ' rF'. \'lj;


Fi
f
t

'{A ',.,I
'.t

' ll 'I

^1 <

{*; i:

' t.

PeterAgre JohnHopkins
"for the discovery of water channels"

MacKinnon Roderick Rockefeller


"for structural and mechanistic of ionchannels" studies

Dn Mircea Leahu - Transportal

membrsnar

(iconograJie cars)

ATPaza(pompade Na* gi K*) Na*/K*


exemplude transport activ
o[!o264]ar16 '-t:-t-] ij
- ,

'li

i-l

grglgfrit

Ne'

*-":11:g:i'1

Ellaliu

etJ*,1 2K
sduslii ertertre sqlru Na' imica atinilatel sil{rsuft externe Fenlr! K' {ma,e airnitaiei

hq Ga-$effe

f tt

,,tt ; situslrr de
iegare l,Ja'

'. situs penlrsATF situs$i de


Iegare t(

ii!^ ts;;
gi Hif

AtF

ADP

3_Schimbarea
conformaliei erpulzarea

2- LcAare ATP si lma; arrnilaiei (mic;afinitate) '!. Legarea a 3 lla* la asgirtat fosforitare

i 'i ':' :';'


5t

.1"-

u*' ltil
P,

Ea+Er

5. Hidraiiza 4. Disocierea ftXa* S- $chimbarea ?, Disocierea K' a$paftiifosfahrlui contornna$eigi _ si legorga K" interaalizsrea K'

ABC Transportonll
Caseffe AtsG de [a A7-F-E3rndras

C{asiflcane.
innpo ntatoa ne -slsten're .nnlci "rnar[ ne -slsterneexpontatoa

: Elennente a{e CIrganizerifr


(Tftil D) donnenlitnansmernhnanare (h{ED) {egane nurcleotide -domeni{ (SED) legare so{ut -dornenid

D* Mircea Leaba - Transportul membranar (iconograJiecurs)

protelnelor de tnansport Cooperarea prin membranfr, la niveluN enterocitelon


lumen iniesllnal

rftlfi0sil din domen{u.l apical S$f,cliuft* stranse

simp*rt F{d/glucozd

memhranE latera[g (dcnrer:itr iaterall

pteliu intestrna!

tran$Flnrtor de ghlco"A (difuzie laciLitatS)

mernbrana bazzlS idosneniu bazatl

Transport cu membrane
o Endocitozd:
particulat) (material Fagocitozd (material Pinocitozd solubilizat)
> Costitutivd > Mediatdde receptori > Potocitozd

o Exocitoze . Transcitozd

t0

Dn Mircea Lesba - Transportul membranar (iconogrutie carc)

Fagocitoza
Forma materialului - pseudopod
mernbranl celularE

endocitat particulat (insol ubil)

Desti nalia material uIui lizosomi

Pinocito ra constitutivd/potocitoza
:ff*
,,t.i

il/XaterlaluI endocltat: rnacronnolecule solubilizate

Destlna(ia nnaterlalulul * pneluat pnlnplnocitozd Iizosorn

O.? ltnt

pninpotocltozd Destlnatiarm [elterrlal[zat aterla[ uIq.rl : dln caveo$d) "C!toso!- ac[d fo[[a(transportpasdv .Affienoca[ii (tnanspont intnaaelurlane dinectcdtneRE) .Transcltozd (alhurnina ?nceffu8e endotellaile) senicd la acelagidornenl u.l rnembn'ana a' "Reciclare
TI

fur" Mircea Leabu - Transntortwl mcrmbranar {tconograjie cwrs)

mediat5 de receptori Endocitoza


*;

MlateniaIuI er'rdoei'tat: maenonro8eeu[e solurbi$izate cu pe supnafata neceptori celurland "[_Dt_ 'tnansfenind (EGF) de enegtene "um[ifactoni

ruratenial ului intennallzat. Desttna[ia neelefiat [a supr'afala eelLilei neeeptorull "l-D[-- fizosonn; * .Transferi neeeptonul reciclane nsferina eu na (apotra ) [izosonn "FGF eu neeeptorul(dimerde lgA TnhepatCIclte) - tnanscitali "Uniiliganei

inveligului de clatrin5 Structura

'Dr.Mircea lr4nu - Transporad qan) mevtbronar Qconogrffie

r\gz.ut I lar

a___) 4.- .

t m ^f

Membrana celulard,-.sistem integ rat@laborare intre componentele moleculare) tie substanid'Cu - sChimb mediul schimbul de substanle - fenomene de transport membranar
prinmembrand - Transport - Transport cu membrand (transport vezicular)

"

:::

: ;

Dr. Mircea Leabu- Eunctionareamsnbranelor ca sistemintezrd. Transoortalmem|ronar

F'I]NCTIONAREA MEMBRANELOR CA SISTEM INTEGRAT


: Complexitatea din organizarea moleculard6 membranelor nu complici, ct aficientizexrz'. 'functioiritfea r acstorultrastrrctird celu!4qe,'C-eea ce se compliqe' est9. caleaooas@de a,elucida mecanismele pnn c+remembranele igi tndeplinrscme,nireL Toate componentele membranare crloperruzl in asigur-area funcfiei acestei4 iar aceasti colaborareasigurEo combinatorie, larg4 ce'permite celulei cei diltre- cele mai iiverse de a com0nica intre elg sdu cu mediul e:rtracelular.Complexitatea molecularda membranelorse complexitate funclionaHcare pe asigur-6, parte, de o investig4rea a tot ceeace seafl6 $fu.g" Tt t imprejurul celulei $I,^ pe de alt[ parte, declansarca rdsprmsurilor celulareadecvateadapliirii la mediul incnnjrrr[tor.In toag aceast[ac{iune;caracteristicile organizlrii molecularea mernbranei de fluid bidimensional)cap66 o deosebitE importanla. leterogent-tate, lsimetie, comportament Departe de a fi doar o structur[ sumativE,terogen4 coqinend-,o muttitudine de tipuri ie lipide/gticolipideqi proteine/glicoproteinrc, membrana celularasoconstituie ca un sistembioiogic ce ntqreaze"m.uGzl diversitatede biomoleculee4ploatitnd.o in scopulrezolvdriiproblemelorp" ** le impune existenBcelulei gi rupnavefuirea ei ln condifiile i.p*,de mediu. A;adar, prio ,*tA , disculia refeqitdqreta fgndiomrea membraneiea, si$em iniegrat, cunogtinleiereferitoare la '" organizarca'moleculartr a acestei.ultrasktrcturi vor stala bazalnfelegeriifenomenelor.'Cum menirea membranei 6to, acecade a sepqra,dara gi uni.celutacu,mediuf,, acestea implicE asigurarea unui schimb'de substailpqi/sauinforur4ie cu,orterionrl,rigurcscontrciiate.' Pentruo sisternatizare a proceselor,vsnincludeceea ce.tinede schimbulde zubstanfe dintr,e celul4gi mediu.intr-,unuubcapitol intitslatyTnnsporful membranat'', iar ceeace tine de r"Ui-Uot de informali.e subtitlul "l$enrnatizarea celutrar6'.-Trebuie subliriiatfaptul cAin realitatcnu sepoate face, de fapq o sepanlie iatre cele doue tipuri de f-eirome,ne, ele coexistdndgi cooperanA in tealizareaeficieirtf, a ftncliilor membranelor.f\dai concret spus, tnansportulme,mbranar este (contnolat dependent gi modutatl de fenomene de semnalizare &totrrti, iar semnatizarea cetulara implicd adesea fe,lrome,lre detnansport membranar. . -asiggri ' de alfel tot'ce,,se intSmpl6fo' celultr, fn ,qnsambtul,seu. Mepbra:na celulei informaliile , neosa( potnr gi a$iune in'funefie,de'ac:s9,in$mpl6,fu juml sdu.Astftl, simuttan .celulaprime$e'iqfornatii pe''mdtipla.i're cqrc pe pnetucreildgl,finfnCcont de toafp-r{ryunde apoiprintr-un comp@trot &ra.Aceastn capaoitate,a:celulei de:a prini gi,analiza,tn&rmafit ;multiplg,,culso.frin.diirepe'sursor.poatafi:dgnreit;h=romSnegto. b errgled.s diafo-nie,trrernreirul f,mompne;Sel,rsrrlss..tol{.)., Un,exemplu de dia.fonie.este,&1, ce 9.1osit;peati,iita:dcnnmi.a dgtr-minI:rmotilitata.duls4,' cqFE se.dq&soer6,sub-acliuneseunatetor,primite prin factori,de cre$qrg,citokipelaq4@oHfe'*Anete,.,isfluedq?{.,..,,htpeiinelon'[sA&fpentma .dfgFrye.dinfi{n.q+tn:.eltul ln;fsrisrt.- lutele,lrtillzrazaiioro*aliit pimite,.,prin 'dpoide:i ,n-W.ptu.i,'[n'difcr$i.&dOri,,e&Ws&o'Sei:ca,$i;$nil:intetineo intefaptiune,cu,substrAtul.Ain dror matriceaAftaogtular[ gi disnibufie oemtranar-eb,mgdulez[ V U aarytid pntru u.A"srio pr-ossc c lusqftEc niEcann colulol Auliza sgmmlelor cc vin dc,la ruccFtori $i :onPlc*cb ,intfgrigc,'cottduco.. la dcclaqflfi!.e{-,,rttror , (vozi, ta, ,oqpitoiul reorgauiari ale pitoeohe-lctului ,'Citoqc$etef)cu efeeteas4ipnanortb,[ogiei cotulffs gi forfgtbr:ni]cosar deptasarli, ln celece urmeazd vqn detaliaa$pecte legatede tnansportut me,mbr,anar.

Transpoqtqlmembranar
firo.4i.,def"mt fn carcsrUstanfele anorgauice * org*i*, ortunete pateriate pariculate ;.- I p4npa-Ti.in interionit oelulei,haqsporhtl mgnbranarpwto:fi,ctasifioattn aouAcabgorii:
-,: .l .-, . , -.. - --.,.. 1r:_., 1:t J,j.. .i:*j;;:{:iirj{_:-1. ,. :t:r.,:,r ,,:l:-.t:::!+.:.:1.a.,.:: r-i:t':rr:;:jjti::!j-:ii!:r, l,: :;-::,.?:j.-.d;

&:

- . .' .'.1;' ,'

'

Dn ilIirceo Ledbu - Funaionarea msttbranelo.rta fistem inlqrd.

Transportal mqnlranar

l. T?ansport prin mcmbrand, atunci c6nd substanlele shdbat membrana (din exterior spre interior, sau.invers) fie direct printre lipidele bistratului, fie prin biosructuri sp,cnlizate organizatede proteinele transmernbranare; 2. Transport cu mernbrand (transport.vezicular), atunci cdnd zubstan{ele sunt introduse i:n, sau eliminate din celuli prin intermediul unor vezicule delimitate de (endo)membranecare se : :',i rdesprindde,sau fitaonqizAoumernbranacelular5' Transportul prin membrani este specific ionilor gi moleculelor mici (0 < 10A; M < 800 Daltoni - Da). Transportul cu membranl realizr,azdschimbul de molecule mari (0 > 10A; M > 800Da), marpomulecule, respoctiv particule. Indllerent de sensul in care are loc schimbul (din exterior in celuld sau din ceiulI cdtre exterior), aceastll selectarer5mSnevalabiH intre cele douh .tipuri de Sansport. De remarcat cE parametrii referitori la gabaritul compugilor transportafi sunt .valori mediate li 4r fi absolut valabile pentnr structuri sferice. In realitate procesul de transport al moleculelormici prin memtraRtrdepindeli de geometriaacestora" moleoule alungite, care dep5sesc 800Da" pu6nd fi transportrle prin aceste.mecanisme (.stlrre exernplu prin jondiunile comunicante; vezi acolQ.
i

Transport uI p rin membrand Fenomenele prin membranisuntde o trure diversitatg e'ee*. w impune pentru AJtransport o mai u$oare pe mai multe niveluri, Caleaceamai util6 pentu ahordare si#ematizdri 5i intelegere, sistematizare pecriterii din ce in cemai de detaliu. ercprezontatilde clasificarea prin In frmcfiede necesanrl s4 transportul de energie cane seconsumi pentrudesftgurarea membrand sc clasificdin urmdtoarele doutrmaricategorii: de substan{i pentu hecerea concomitent constmr'e,nrcrgetic . l. Transport pxiy, carenu necesittr prin membran{ 2. Transport activ, caft: necesit2i conflrm de energieln momenfulficerii prin mentrani a substanlei trans.portate Transportnl pasiv , Transportulpasiv:mai estodenumit gi transportdisipativ, deoarece difiziunea rctrezinfii mig@r4 de substanfide la concentra{ie micA,in conte:duldiscufiei noasilre mdG ta concentralie o disip6rd gradiente de concentra{ie aflde de'o.pate mu de alta a birienei pe care me,mbr'anele transport rc'p@intfitoc pasiv acest trebuiefu{elcs de'aceea nu neccsitl energie. Cum fangpo,rtul . ' qi cum'lnputmsistematizd prin clasificlri? , :TJnele usffltrrura molec,$ls mici (ln limita,de,gnbaritspecifigrt[ mai *ur)'pur slr&liatu ' 'smecur6ndujse:prinfie lipidetemenrtnanare.'Acest lucru,esteu$of de'lfitelCIs dacdne g8nrlim15 : o stiucfirE cu o .lipidelg a$eate lf, btstrut,au mt$clrl de o mare divffiitategi nu oqganizeaz[ : qOmpacdtate' vriabile. ln tigdnr,Usana,fupermaoe4n fufrb-elespatude Ainensiu"i gi'gOme{rii :+aceste spa{iio seriede molecuie'micisepot insinua(dddimensiunile le perrrit Ei in fetul acesta ' pot&ecemai.repede saumai lncetdinio parte,lncatalte a me,mbranel Agest'tip de trecerese&re '. . . 'fir-i a Nr@esita,consum p6iv. Caleatasqpolhtlui ooncomitent deenergieqi,e$q ddacea, transport ,i4siv.,printno ': moleculelelipidelor mennbiqarede,moleculelenepqlarq:sau -..fiidtd.fi,urEatfl '' :"hidmfrbc 'l*nnen (aprgemsiuplrti dar'$i.de Oli N:r CChi NO,COT ct*r ctilicr di'nsemEnitoqso), .iub,l00Dair,de polaro,mioi ureea, etanolul" HzO, exemplu: moleculele {cu' nasn molrcular6 gligarina),aflrl Eofrot stfcaurafn Ei pi{n qpalr,ilo 6iXl6,lipidc. Acast trnnsporqcorp se desfrpoarf, pnn treaerea zubsanplorpdntrelipidelemembranare, estenumit gi dlfttzlc sitttpld. . : Po:nbnr polaremari (cu greutarca moleculele molecqlar[tnftte100Si S00D.dce gipertUtttoni itn tlultsportulprin mernhrunfi organiaate seIiurenunruiprin irupfiqrta pfisteinelCIf transnrombranarr structudspecifice; Acestestnrcturipoartndenumirea detransportori (penuumoleculepolaromari: glucoz[-aruinoacizu nuclcotidc)grtucylnakionie (firc$tc pcnfiu ioni: If,'Nsr, HCOi, If, Ca", 'tot..rn

- ,, -L'

\agii Easqportoqr si Anaht" igriT, efeciueaze

q+ry"1t pas,,lf tftr6 coglg

D^ Mitoo L"dbit,,:'4naqnt&r,^affirriidlbt

* rM*,fuNd

Troffifufu Mrhd

concomitent de energie).Trartsportulpasiv prin hansportorisau prin canaleionice se numegte gi dtfiaiefocililad ' ' - - in ftnc{ie de numirul tipurilor de substanlitransportate simultan,difuzia facilitat|poate fi alasificaE in:. (i) transport singular numit Si trinspo*lqnipon, c6nd estetransport@o iingu.6 'entitate chipicd (ion,,saurmolecul6), w..(ii) tran;port craplat, numit gi co-ftonsport, cand sunt ;' ftansportate simultah(adicA futr-un sif,gurciclu)'dou6saunai multe entitEtibhifticd(ioni; moleoule : sauioni gi molecule). : Ia rdndulsay,fiansporttrlcuplat sepoateqlasificaln doui tipuri in funcJie ln sare de sensul sunt transpottate diferitele substanle.CAnd toate subshnfelesunt tansportate in acelagisens, tradsportulcrrplatestenumit ttansPortsimpod. DacAenlpufin una dintnazubstanlele Uaniportate estepurta6 in sens opuscelorlalte,co-transportut e,ste numit transportantiport. oemPlY de transportor*ipotq amintim transportorul de glucozi din membrana eritocitar6 (GLUTI) [U, Este,oproteint mdtipas cu masamotecuta.a ^asfDa, avend12trecritn g-helix prin planul membranei, la nivelul c{rora aHturi de aminoacizihi&ofobi gdsimgi Ser,Thr, Asn $i,GIn implicatein interactiunea cu moleculade g[ue,ozA ln timpul pto""r"f"i a6 transporr ' Ambele aapet'teqlfurateale langrtui po$peptidicsunt bfouse ln citosot. tn membrana eritpcitara , 200 000 de'molecule de traasportor GLUTI pentru:oceluli- GLUTI fare parladint-o :xi*p"_tt" 'f"aniilie 6. fiansportoride glueozJ.cu tr4membri(Gl{.ml-l4) [o1icu eAtel1tneoeriio 6*elix prin gi cu capeteleN- gi:C-terminateln endqdomenfu. 'planrrl menrb'ranei Transportorii GL{I1 ;; 'ht{Inifi,$i h membmnelealtol fipurt de celute anirnale,nu numai h eritrooite sau in linia hematopoieticd eritroidtr 12-51.inoconddii ba?ale, in celulele muscularcgi in adipociteGLII14 sufer6 un proces co'ntinuu,dar Eu dinamica rlcnafrnde reciclare intne membranagi c6teva compartimente intra0elularc, crrnumai5% dntoAlitatea moloCulelor CIpuse in membrana'celulardDup6 stimulane cu 1n insutinE, 2-3 minr&, celulelemodificd eohilibruI-?ntre cantitatea ' de GLUT4 aflatl' ln conopartiqente gi cea expus5tn me.mbr,an4 infracetulare carc crege la 50e/o [5]. Aceste observalii suEin aftma{ia ftcuti mai sus crm ca mnsportul li semnalizarea sunt procese membranare ce seinfluenfeazd. reciproc. Ca transportqrti-porg aminJitcetransportor-ul de sodiu/glacozA(SGLTI) din oe'mbraaa -tig apical6a'e,lrteroeitelor (cetuleieabsortanteain intesti"l [6, n b" t *ur"ut Aetirf acest&nsportor folgre$tdisipare gradiertului de Na*, p,qtru "a a transportagfircnzadinftimenul .'intestinalfocitosolulenteroeitelor,impoftiva gradientului di concentr4ioagtuciAului.Un asrnenea :*.' transportnni este,Tm{ gi traqryofi rs*undq:dqreoe se.bazffizdpr-actic pg,e,nergia tdf.. ry gadienailuidc Na! (t2mM h'cclul6, i+Smnn--m"'collstlillsti,aateriorde oeluE,perilnr:m,lrfinra ermeriorl;Astainserrn{ cd gtuc,oua esteeficient-absorbitl-din,lqmenul ;rt*fi*i'ffi-rp.ti"I^d. :.slrb",epitdi$"deirmdcitsto,,'prslua,.1n;eircuktia faogqifil SGLTI esteproteinf, dtlla:uara 'tn*l+etix-+rlnptmut:memtraiei,din6:eaarg,tuece;ile lg.l4,,on,fostdovdite "mdtipas,ol't+ o*. d: tremrc glucozci. a Ambete capefie polipeprrdic stmt in ale laafului PtrSt $If ,eclodomeiriu In butJ4:hi&,orfiI6id-ter, iibali,:SGti[t o$eigticozilaf,aar,slrudurileglugidi6 "u sunt ,SdI;fX t 1f.:-.,E&,ae anrid&cizi $t,;,;"re 'ncxleqarcractivit5{ii.$iologlce;:{ul.'polipeli6dio,al, "moleculatf,.de Z t*i-aq ilair-qi-" -7,3kDa;'Un,ci$Ir,al.s6palffiidulLde,.girnspsrt,,co41ansportA de glucozA. ln memb'ranele latsiltrazale ale emtcrncitelor se s[sste un fiansnortor '491epulf uoiFft de gud62[ (GLUTZ) ffi cate'glutbza int.oduse'h ceftit[]de :SGLil eitb tialsoorfig i,o spatriulzubqitctid iTi SSLTI 'kw parto''dlinrir.o frnilis Ue eo-transportorleodin/stticozflca pes-tc conFflfle 229'6s':s.ffibri hcelutete eui:driorc gi procariote w lnom it membri'f61]Gnete ce la 718 aminoacizi.Cu excepfia a doi donrel-"-bti, ceilatti ygg,;liz1inz1 t4 tneceri fn cr{elixprinplanulmenrbmanei. ' Ca exegrplude transportantiport,rcaducem fu aEofie canalul dc schfuib anlonlc ECOJ /Ct- din membraftieritnocipra[8, 9L crmoscrfsub denumireasimbolicdbanda3, abrevialieAEi

m_lnbri duc Fedictibilta proleini* ef",rsg molecutare rntne bdrti SfiDt 14ff 3^]I confinAnt 580

Yffi,,,"o-ffiiffi;,f,l,'Hf';1ol*t!,*:y!!tr{q1.secriunea,WiyE,*.i;id* -ffifiJ'siinih6
respectiv ruqtiut exrlaceiutai. sj

tn aite

dbcelule lar

"',familia acestorapoarti denumireade schimb6torianionici (prescurtatAE, de la sintagma englezeascd Anion Exclnnger). ln celutelenoneritroide au fost identificateAE2 gi AE3 [10, l1]. Abturi de controlul homeostaziei eritrocitareqi tizularea COz,prin schimbulHCO:-/CI-,aceste , careileagionazAgi in conholul gi reglanea gi al sdngetui pH-ului,celular [1U. Aceas6activitatede pH-ului s!4gelui(respectiv gi la nilelul nefrocitelo,r, undela schiqnbut reglare'a urinrci)semanifestd :pasivHCO3TCI: menfinerii,homeostaziei se adaugi activitd{ileunui canaluniport de C1-,necesar protonicg pen-tru If rezultat din intracelulare..a'anionului pompe necesalE eliminarea unei Ei hidrolizaaciduluicarbonic, ob{inutprin hidratarea CGz. Un alt antiporg preznrttinmembrana cetir mai multe celuleexcitabilesausecretoare [12], elimindndun ion esteschimbitorul de Caz*/f'[a*,cat efwatenzltot un transportactiv secundar, cu Cu'* prio infroducerea vato.i diferite de ioni Na* schimbati a 3 ioni Na1 @e fapt suntrapor,tab un ion Ca1 astfel incdt mai circumspect antiportuluiestemai cd stoichiometria ar fi sd spunem cu acee$6ftrnc{ieeste mult de 2 Na+,penhu I Caz*t13]). Familia de proteinetransmembranare notat6prescurtdt cu NCX (de la Natrimt-Calctum eXchanger),fiind identificali la mamiferetrei mai mernbri:NCXI, NCX2 gi NCX3. NCXI seafle fu aproape toatelesuturilg dar esteexprimat6 abundent in inimd, ereierqi rinichi [4]. NCXI are 938 aminoacizi(110liDa,masddeductibild,din aminotenninal secvenfa de trminoacizi) in er-helix[15]. Cap6tu[ $i are 9 domeniitransmernbranar polipeptidic proteind transrnembranard al tansdui agadar NCXI este seafl6 la suprafa{a mdmbranei ' tip I, iar intre segmentele o bucli citosolici (adicdpe fala transmembranax 5 gi 6 se strnctureaz6 intern6 a membranei)de 550 de aminoacizi (mai nruk de jumltate din lungimea lanfului . polipeptidic)esential6 Na'/Ca'- este penftureglarea activitilfii canalului, Aptivitateaschimbdtorului :dependent2l dar gi de schimba{i" de concentra{iile respeetiv citosolicEale cationilor e:<tracetular6, conentratriaIf, a ATP gi a fosfoinozitidebr ais-zufo.itat" t131. in funcaiede poientialul de ' me,mbran5 ale cationilor tanspor-tati, de o parte saude cealaltila membranei $i de conoentratiile , -schimbul poat fi revelsal De remarcateste faptul c5, in @lulr-musculard cardiac4,unde contribr4ia'de caloiucitosolicnecesar daforeaz6 masiv(-707o)eliber{rii din reticulul con&acfieise sarcoplasmic, iar numai ln mici mSsur6 e30"/") invaziei de elciu exl*acelular, eliminarm" prooentelor sefrse tn principalprin de Caztvenitedinafaraceluleirnscesarflprocesuluide relaxare celulei (adicf, pompa de oaloiu din membr,ana l{CX gi nu prin pompa de calciu.saraolemald revinein eirclusivitae muscularc), In,cazulreintroducerii Cf nreticulul;sarcoplamic, contribr4ia ori maimutt pp.pei de oalciudin membma,retiaufrrlui 15, transpora.de.l0; regulS'NX [1d]..De Ca" in.a&racelulei dw,6tpomp melnb@r6,de oaloiufil4 .' de pasivoricun s-ardesfigurg sepetnece in sNlsul de diminuareragradientlrlui ' Tr-ans.portul gi trsrrryArt.disipdtv,transl,ort corcentqie al componreutei senai aumegte fiaAspOrtatej f,le,aceea tip'de trdusport entropic,wt traiqport lavalc (de la concenta{ie micd)..Aaest marela tnncentrafie , .,sbF@tedesft+rta,teorefig pe!6c4nd.foncnfi4h aompoffiffeitfansportate de cele se"egnlizoaz* ' ' dounffi:alenembrqnei,gincarcsedesFd6oarinu sunt coqentarii suplimentare.,,"Ple ,,' , . , . se pot f-,neg mgmbf-dnfl{ ;ca4alelor.io'nice prin care pgrrlsnentaescUlw, fimc{ie de meoanismul h" Iq lar'celula firn{icqarca poq& cont''oh ., 'estecontr,olat categorii: sepot ftnpA4i ln tei rcg'imulde deschideteionice a loq:caqalele

..''fu4

potenlialul estecelnsrmal(adicd de,mernbrana suntinchise atunci cend mcmbnanei Acestea ' 50 chnd atunci pe partca elechio sedeschid citosolict). Caualele contolate -.70m!r'cuminus potentiatul scmodifirdderqnusatmeqabraqei :chimii t, Contle,inJti4corfiroldc(oBe.ate) sedeschid atuncicanab?g6 {@, tigand),adie6
un:compuC chimic (ltg*dirt) cirrc'schimbe ionfo.muga proteinei.Ligandul se poateleg4ln proteinei caresqtructtueazi caqalul(saua wei subunit4i daci estemuttima) ry----tq49ge.tiul ' fiind ligafrde*racelular sarl pentnralttipuri de sanale Ia eNrdodomeniu (hgandintracelular, estc{r4ryndenfi de ticl a c{itr staredeschlsd/tnchitfi

potentiatului prinmodmsetoa tiri* *rrt vtUc(ppq4arcl 4g&ctpnn nofet),adicfl

ffffefn."..;..+-."-'l.5'1.i:r;.:'i.'.rl.ii}11.:r.!:."l+:'':;.:1.l.:.ii1;:;;i;:l{i}.:iji.l1::]:i.].]i:il]:];]..:i

Trebuie mentionatcd activarea respecti un mecanismciclic. Acesta asigur6 -canalelor inactivarea lor chiarln condiliile careau determinat aesiniaerea" p"t prczentatrei il;; sttui: stareatnchisd'de repaus, in absenfa stimulului (modificarea potenlialutui f"g"r* fiu*iru, .t'.sautensiunea mecanic6); ,, . {trp{aparifiastimulului; - 1$3g.scnig.lare.Rermitetnecereaionilor, de membran6 modjficat, ala' dq,6tcealncttisade repaus; ocupat ' de liganddar tnchis;inchisin prezgnta,tensiunii mecanice car,q a determinat deschider&). Aceastd intr-o starerefractarE a canalelorionice asigurementinerea homeostaziei -trecere t9-T iSracefuterer3.co.ndifiilede persistenfi a se,nnnalelor, ,"fadr"a'pot"tfuiururui*-u.**, desprinde,rrpa tiganduluigi, eventua! metabolizarea s4 cu ,r""oir* celurei t+^#ira - - - l;'rtare,Ji starcadeneexcitatieastfetfucets6devindsensibilla o-nou6 " stimd;. Dinhe *,F-,Tjlpyri dlcanale ionice celecoqtrolate mecanic au fost ultimile descoperite gi cele mai dificil deinvesriear, 9i tncepflnd chiarcu'srabrlfi f"F*r;i;;;;;rt !!$ J;oI**". Dificuftnfile * datorazLurmitoaroloaqpec& Jf4: (, celulelemecanosenzitive nu sunt numerorNe in organismgi.sunt fmpr5gtiate prinfie multe (i, 'nunairul de canalecoffiotde meqrnic in menrbranele cetulelor me@rKFsenzitive es& de cdteva ordine de mtrrime mai scdzutdecef al celor comandate olochia sau ohimic (de exennplu, ritrocitelel,2xl06 moleculedebanda 3, *"-U*-of"f"for cu bastonase contine

noecanic); (iii) dovedirea progiet[trilor mecano-senzitive ale evenfiralilor candidatiestedificil6 c,r.r tehnicile clasice.

aproximativ 4x107 molecule de rodopsinr, oruGG iln;^il ffi;;?;;l; olfrctivi, in timp ce celulele peroase din organullui "rarti"" corti au 50L 100 canaleoontrolate
:.' :ir , . r' J
-t '.1
E .4.

;;.1 i : .:E

acestor confrolate mecanic estedeosebit ,- actual' $fi9uftili interesulpentrustudiulcanalelor ' oe - .. l "iyf atatatTl cf,t dorim sr cunoagbmmecanisnlele celulare gi motecularea" r"opu"li

"il.;a;i,p.Jil""ilt*-);i 'meqnope zitiyc,do,co,ld*casg.,'nide 6tryriat ilasosr,d",'ta,ille"lr*rai"^li* cliatwl,of,s.rwll un4rcta,re).-O, tras{ttr{ gorrunl a acestor, cagalc,inou"frrc *cu i";;;*" c{ geRereazl scmnatc ppider ou o .latcnt{de sub funs, clcctrioef-oarts Pegtru lnfelegereafaptului cA evenimcnrctecelulare nu se pehec individual ci lntr-o
I TnPJe4* nus. cqlqgrlfi a compone'ntclorllor,iindtrsiv-------------a eonponentelor .p$e; mEbFriar.; Yrffgg9t ex@ptruca Ia niveluljongiunilornouro-mgscularre Pn" ry.9u'se petnece in pomentulrAtiUaii celulejmuscul.are penlru, conilgdie. Jopcfipusa,nflr-o-_qrrrculArl, nrmiEEi ginapsenen4e-ner+o.+hrA, ,epre"inU o qpozifrediqfi f,ffifffi ti c6,celulp&..sE-oimp"tte.un*v.:uffia{tiior roor in,coer

U?.: epitetiate ae sodiu !ffi DEGenenn/Epitehat Na-t7qon cheruQ, recgptor tn"d; "*a" de,Ia Trq,aten Riespar paout",cr Potefu\, !!f. pnt

sanguine ail-;-flL. t alepercepliei sunetetor gravita{iei gi :^"Hgl*gtttt accereraFe|. "ttlq controlate L'rn ryryM secunqa$ panr prczrrrtin canalele mecanic patlit" r*it Ti degeaerine/canaie f :t4i*raalt'Dgc/ENrc, ,i": ih tipni
d" p.. t "f"l (p;;rrL

..:

:r'
.

.
-l

,;l
!J ]{

i canatr;

t.r:

.:i ' ;

**[

oruinut lo''M). c*e'';il#"Frt e;itFffiffifr,rt

acestui& scmqalul ao"i-a"qgri*affiembrmeir*oour", 5:gu,^Y:19--9 lnsrl ajunge Ia butonut -qend tqrndqat aleroc *r. A i-:5-;pr#"T#;5;ffaffi @sg!i{q'ea a;'*rririlio'ffF-t+i.,,, "*,; 141{ ru"d"'*ndq;fr;#ffi:,;, ^ffij,
de aceilcoline

ktopagaree "j*gur semndufri ncrrosdFa lungulaxonului se.rtiria

F{q'ii oerurir miiscurare. flf*f,lyTy.ryT* $ I*{ rnue doua memtrane'q*.I sin4ppei apqrti"-Jlnivelut in spq{iul nsmitfantrsinaptica, 99Ic se ertmzl |mmicroclimat frvorapil rarsmiterii de.se,mnale rirc tiurrirrii ;ld;fiil,; (b. se fntSmplA ""r"ri ta,acest iivel,:.canA on reqnul,n oosl .la b.utonul,terminal at axonului?
b*-&e"i"tl-r*-;il;i

* i*,*u*nEil;iG;-f'Effi

': :ri.i:

Df,:,,Mir@akosutlttndionai@membrqnqlaresistemint@rat

Transoorfiilmembrdnal

Acetilcolina (depozitafilin veziculede secreliede la nivelul butonuluiaxonal)ln fanta sinapticd, prez.ente .scretat6 in membrarp de sodiucontrolaiechimic tn fantasinaptici se leagdde canalele sinapticd a celulei muscularepa *r" le deschide.Ionii }rI31 pitrund in celula musculard la membranei Depolarizarea la niveluljonctiunii neuro-muscu.lare. depotarizdnd membrana acesteia extinzind electr-ic, comandafe, Na* de dnor al-tecaqele nivelul. sihapseiduce la deschiderea unor, la deschiderea ,,depqlafZarea eitinsa.Uqce depol@ membrairel cclullimuscuthreJ'AOFnst6 gi a unor canaled9 calciu din celulpi musculare,,ca canalede C** operate electricdin membrana patrunderea Ct* latatdin exteriorulcelutei,cdt gi din reticulul membrana reticuiului'sarcopiasmiC. sarcoplasmic)tn citosolul celulei muscularedeterminl contrac{ia celulei. Rela:rareacelulei m*"olu.e piesupun"eliminareaionilor de h2* din citosol,prin acliuneatmor pompde Ca*. la colind fie mataboliz.atl acetilcolinaeste la nivelul fanteisinaptice I Dupi tansmitereasemnalului" ' gi acid acetic de o colinesteraz[fie reinfiodusi ln veziculede sectr,elie, in butonul tNonalprin de acetilcolin6ln fan sinapticd,alitwi de relaxareacelulei endocitoz6Scidereaconcenhafiei ''musculare reluareaciclultri. Este evident, prin se[dereacoucentraliei iitosolice de C** asigur-A ' noi in cuvinte.@in fericire!) descriem decdt celutclefac-toat tucflrri mul! mult mai rcpede aceste celulari Transportul apeiprin membrana : No po?e- fucheiaaspectele firA sA vorbim desp,re legxtede transportulpasiv prin membrane traaspsrtul: apet, sotve,lrtul fiziologic, transpert, de , gare , dopinde echilibrarea presiunilor : coloidosmotice de poart6denumirea apei printro gi supravieuirea celulelor.Tr-ecerea acestei in ascund se spatele rmde mecanismele eare Acestaesteun termenutil tn biofizicE, osmozd. sepetrecin , Aeeerinuconteazil tn biologiace-1utar6, mecanisnrele'care deslugim lns4 undevrem.sd celulard)in toa6 acummembrana celulare(cum.este celde saula nivelul diferitelor componente nu estedeosebit (chiar dacdnu trebuieignoraQ gi complexitatea lor, termenulosmozd diversitatea :deutil Ei bine,prin nembrrana prin sirnFb difuzie' apa.@ce@ celular-d Gdic5 printre lipidele produs qi-au complexeproteice multe celule bistratrlui), cit gi prin diftziune frcititata, deoarece transmembranare" . transmemLranare cmplexe pro.teice aestioate transpottrlui paEiv al.apeir.Aae$a de aquaporine.' poartE denumirea frcilitat ai apeipqinmmbranplecelulare" destinate. transporfirtui ,'Rolul lor esteacela'dea efrcienldra.frecerea pe deo parte, fucef, prin me,mtraner.aslfel apei pqr-tg ta ary1tia yol o dinarnidiadevati Si pe de altn fiziologic,e's6:se: fenomeirele -dqp6 -rn" ' dezechilibre celubr6 sl nu.suGrcdqasaticAi sEprm6 per-icol osnoticeaccidelrtale,homeostaziazupravietiweaqi fn iilante) tn toateory3gi ole (de la baaterii,la marnifere iaentificate aiuaporinele suntprcteihe tipurile de 'gi;mt ubicuitarfn ofgaqiq4ete diferite'grade"in'toafa mutticelulareeioA t delule, 18, 19!:,I: om au f,ost "ptimircifn ,1 a aqqaporinelor ai familiei'proteice, identificatecel pufin 3.]nreidbfii: ' 1 fiind,aqtapolila de ta AQm piffr 0; ,i :[l9];'tlqennitc ab'r-evftf AQPX.(cltx,tncpend {g *i{titt, (AQPI) a;ftcut moleulart a primei-aquaporine numi6 initral proteina inte$4l6 mqiord).Identitatea , obiectril,artlcolutui de puttioat.&echipa,lui Pde!:{gle ln !992,.,qry microinjectAnd:'ovocite , . Xengpushefis CuArulm at prrotqlreiC[IlF-28;:,abiindent exfqiry{ll" .membqga.grO,tici@4,.au suntproteine ' 1.p6p$tdato,:eregtere Aquaporinele semrific4ivtr"apermeabitii{iiosmotisea.,Spe4eOl ,' ' trahsimmbradar? cu.nasa,nolecuhrade *301iDa(masamotecular[prdictibilE a'-lilonomflilor,de lipidiQ_q d9* tneceriin a.helix pfin bis-Eatld a), au gase se ageazitntr6 26 gi 34kD, aquaporine '',-ffe,nte saurter ale v.estibuee:citiplarrmafia;::lespeotiv,orfiace.lular tot heligoidals;afffe',s,Ajuiee

argaoiua{ e;;oefe'+ari'ao*minairsmembmnare fzi\ ?tl. qpetdteanino-$ilbatoxi'c'anaiutui

'monomstii'astfel temiinale Ae Untului polipgptidio:seafl6 pe'frp citGolic6. In'membrane; ,traiismembranar,se: Penfru AQP4 patrforft6nd homotehaiiieiiasociiz[ cdte orgpiliza{i ale unor prin interactiuni la un nivel superior:fn retele hohotetramerii se asociaza

ritnocitad,iar roul lm intuit pentm pima tn membmana


;; : " l +-. r ;::,:1 u I

ffi'
ofinEid''chanheis", motiralii a jrniuluf, : "f}'&e diso6very

.i ':

:-:j' : ':4'"::.t -.:.:

. .. Dr-MireoLeoba*Fundionareamambtundblcosistemintegr,d.Transporatlmembranar

motive (secvonfemici de aminoaoid) ''specifice din regiunea capetelor amino-terminaleale , monomerilor. A!u; poats ;trece' prin canalele aquaporinelor ln ambele sensun" depinz6nd de presiunile ., :coloidosmotiie existqfe de celedotidrpfufiale ne,mbfaoei. Eryrimarrea adeevatbaaquap,orinelor in celule-este-imporFneipenfitr mutb fenomqnefiziofo.srcer ua**tir adecvatila^nivelul cdilor umxarc. pe'ntrulbrmarea,urihel-serynaHzare nermonalE: prinrmodularatransportutuitprin.canele ionice, motilitate glulari prin asigurareadinan-riciilarnelipodiilor, hidratare pielii,^p-ur* celqlara' m3tabolismul,llpidi" t@U9ary1 lor, aquaporine t u"spgrt duat "ir : penfruapi gi gticer .inI) fn expriaareauq*driftlor pot [l9f.JWai mult deficien{e inducei* i"*fi diverqepatologii : catalodi, dn4ef insipj4 edp,ncerebral abezrt4i t l-sl. ' L' Tr-ansporlulac,tiv ' 'Pa"6 uioi unr d"t"lW aspectelegstg ae mnryortuf in Sensut,diminulrii concentratiei componentei/componqntelor qansportate, adice qdqpporfut, pqsiv, sau entnopic.Getuhle au insd peygiede qagsportde molqculemici gi/mu'ioni gi tnpgriva:graaienercr acLncentage;fut"; peirtnrrezolvarea la nivelul.mehbraqelor. acestor nevol , :u ry mg+entdal, sauelqstffi prmanNrt rt$htry,y"t biosfructri proteice capabile se tuansporte gi molecule mici ioni S -o_qryqizase tmpotiva Sadientului dc conoenfrt4ie al acestora, ptin'constrm'de enigie proviarit5diri *ii aun"u unor molecule rincrc4ice (e {egul6 AT?). iceste stticturi prJt"iil n"are denumirea de ponEe. rran$rrul de-ele se numegte -"rU*"rte t""rnpii ;;rnp"; "iot*t :: sattransportladcal. "dfu, ""frfompa este o silrucfifi[ complori din punct de vedse biochimic tnl orgaiwtaca un tehamer ni'ari a (carbfqmraza, unftdea catatitid,gi-transportoare)'gi"do'E "fodnat dih doua-srbrrniUli subuiiF, mici p,(glic !{fi@(,rcgliroaqe, neimprlcaeai*rt,r" po-pll"iouitor, dar ncesare .:t t -neticulul pentru impadetaEa co ,' dtr5'ooreetlt'a subum'e$lor c- ftr endoplqsmic,tn -'j,.t:l:':' '1,:r,i.. " momertul o-iosinteei,asambHriiln me,mbrantr qatunari1, ;, fn uneteorgdnel" aceasti;t$;i; $ se atrfrnEo atueia,srhrnituprri ir eolipeetidroartemic, *p.iil ,e noaJteueanniqee pentu ionii *. 1:.;1r.';, 1:fiao$poltalL gipe@'Affi):':f.efa,celefiei.tipuri de'subrmig{isunt,prcteine i:.:;::':; tragltmem6iaipr. , Subunltefile..r,,sbr,,E{ilipotiiatd; l'"-ti,:' ,6u,ieilrasd,:mottn*A.tb -llOloa tfOiffOZg a" -. aminoacui.)' l0 trocri h cr#ftcpti+ bigratul lipidic membmanar (nome Ml MtOt si ambele 4,::;,:;,.. i1:. :"qP amino- 9i carboxi-tcrmindeale lanqfti'pottpredCio tr *ioaorn*i" f24 itlrilE p"u,,

irofornu&.mbtnisf:a,i,cl,.caroae,uni@,aia.iOZ*,aminoacizi

aZ, atttOZi

terminal mic(formar dn rrttiiitil,lfAiqql;

s.bucl6 .,r d;'ei"6#e;;E;tr;k Ptd -to"fqdomgqiilefiafsmeqbran4leJl@,gi.{@;{forilara jur de,439& " undese anx aciaul-i,"p?{ttce se 1"r4lilds.(gqunenain .fgffodl ,ln: -to* cieftrl,..de-a ,#,4Fe9tu.f;g:,* i.,3 #,',f?,r.{ ?,F,ff : a $IP) {F', $094,bY"1" seoqi&etiv,,lnai sel.''nncarrv mai micirrfiqI{f;:M?(28:ir9#Jry19!li),.1i,$s.Yq:{f}Are,;gnareial misi.ld$'I cdintr-opnofiuue pcrn-tl:a capft{ul N-te"rminelSi rm wtoameniu * io*ut di"-;i-; logat jum5rarc de din.tanFd pofpeptidic cu gapfful.G:tsmimt Frrista rrei izoforme de zubgqita{i.F: FI

$af,p{ry! ii*oeirnaiil *iainrtui iz+l. subunitatea -- , "-tiubunitatila,F,esw-,igli@unip$, F este,'gfidtiiii ifrr"ft# tip U dp n;"un crr un adodoineni.u endodomeiriu mic nic ';;il

:' 'careare 304 aminmcizi gi hei sitrui de posibiErv'glioozihr, p2 cu290 de aminoaciziln structu6

4 Ia g situri,de gttob+T% a-i"zau ir" rpoi.1+?;p.sre i,ta;ob"ht e u'o*, 9 tapareqe) si , _$i


fooa disinsctrPrtiniulNottel ?n chimie ctr enameNa+JC-Ailpase'. nod.'cli;;;,oiurui 'ra aJeist eiscd;#of anid- ;;

:!-.f;:i:

- ,..,":'

: t .,

t Dr. Mirea Leabu +,Frtridonnu:mei*branelor

u sisten in4qrd- Trdnsoorfrrl mqnbranar ,

p3 av6nd279 deamnoaein[22].Nu secunoatleda&toateaceste posibilesituri deglicozilaresunt utilizate ca atare,dar toate ibformele sun! cu certitddine,mai puternicsaumai slab glicozilate. Degi inhibareagticozilAriicu tunicamicinl nu blocheazd activitateapompeigi nici sensibilitatea raOesteia echilibrului af.ectarea la ouabain4estetotugi dovedit*'penft zubunititeB neglicozilate, i'de',,asamblarp,,c9. rchrl. subuntt5tuF in cor{?, Acste,'franlffie:,'e,ryerimentale, sugerpaz6 gi ftbrua,n9a errdoplasmif la'fivelul reticulului a'subrtrftefi c tn'timpul.biosirite*i;; ' ""tfriia*ii#re '[221. a structurale':importanti O altii caracteristicd eficientd a complexelorproteiceale pompei ce aceste La qobolan zubunit6tiiB esteaeffx-de a formatneipunti disulfidicein ectodomeniu Punl_U gi Cyst58-Cysl?4 tntne CyslsCysl# asigur6tnrpachetarea corectEa subunigtii Fl, se formeaz[ prmfilor nu sunt pziltile relative ale cisteinetorimpticatein formarea CyPI2-C5,J6.Chiar daeA conservate la ircformele B2 sauF3, prmtilesuntprzente, ceeace sugerazl importanp lor penfiu formarea unei stnrctrni cor-ectefundionate. Desfrcereacelor trei punli dizulfidice cu agenli .reducetor|4uca.lapierderea ca,ebtiminf numai funageipphiper, iaro singuri mutatiepunctiforme ' ilna dintrecisteinele in discutre coreotia hetetomeiilor,aF tnpiedice asamblqrea [25]. 7 imforme, imem.braqare Subunitatea unipCItip I li au fost identifigate f esteo proteini g cu cu nrase.moleculare izoformeau fost dovcditea seasocia intre li t{Ufa f22,261.Toateacs6 ponapetC il tpeqtutla nivelut rinichiului i#iitztaacestorq se o r -im6 deNa"/If t!l moaqmnA etrdrrqcetulelorlncondilii hipertone [29J.. ,,aveidro[ gi in adapareeresirctiv su coEplexelor proneiceale Na*Jf-ATPazei se cunoaqtecA Referitor la asarnblarea ea celor M7 Ei MIO ale subuni6{ii cr qi c5 zubunititile.p au domeniuttransme,branartn apropie, Cet pnveqt inteq?a{iooeazi cu buctadintre M7 9i ME a ectodomsiului subwitu cafaliace f2.61. qcestgia * localiztazf-lnf-un a! in complex a subqnrtl{iin domeniult-ansmem.branar esambtalea gi subunitatea cu dar,iffera{ioneazl dinte,ld\ lv{9 al zubunftn{ii c" M6.si F la nivelut $ant ectodomeniulur, rcspectivcu Ndodompniul subuniAtriic la nivelul buclelor dintnqdomeniile Toate.acesteinterac{i.rqi,ce 1rn! nuaqpte pr-m traqsin, hapare M6I47 $i ME4r{9, 126=251. .asscieriledifcdtc dinfneaels A.imrfmE de,s@ii;q,^.!nei^'izpfo@;rh,srbmi.t4ry',Sl,giga$e di*wse .tiputii izgfome de.subunitfii y asigrr[ moauftrtder mare:fin{e.'ata.gractii.po(n1rci',fu' enbdarep2"26J. .: . ,; . Ce$ ",itio.gB..*rryna;,sardsqului,.dea{iuaeal,XalJ.f.*Uazeit:Cinlul,de.pompareare a a.Z loni ae trd tn celrda,pebazaEG tra&r{afoi f iori ae l{a1 qi-ini , 7 @ 9i duce, neffiodtr 5i modi:Eceri dc,confoudetie'lntedouefo@d El qr acidul asp?rtig.dio.titrd;cafdi*ic pompafe sunt ciciului cu f,osforitbt de E2 aoidulespartiq rypele F..pJ,

.i i '' .

..r'"-,, ,P'ornpaa adicaprin etiminare,a:3'ioni de'Na*gi inft,oducerpa de'Nf,/If,este electnogenic5, ln Selnt6heqte potenliaftrhri membranar. gilsau-neatinerreq numai2 ioni If..contribuie la rcalizafea prtzzontei membranele,firhrror celule.lor aniaate. Impo@nJa si activitltii salepoafe.fiprota$.gi de 'f4qrt cn gdeea consrnA:smfiffi.din,cantltfiea celular6de n-S. nnilierea activitefi gi-f1t1 echilibnrlNa*fif, cu afechreapotentiatutui ouabain4'duce la incapacitatea cetular[ de:a-$i rnentine gi reanlE dinastace fiziologiei celutare membranar complicafiiasupra
..., i : I .'i : :

.:

,.'"

.:,:' ' ::' ' :.'...'..|'...''.:...'.j . l, ' } . i: ' . . : ' . . : . Dr . i! im . I - a||u- Fund i o n a t q . t n . q t t 4 r 'a t t c I o r c a s i s g , t . t , 't a / d . T t g | | s D o r

Pompi discrfraci mai susfrce partedntipul P deATPoaqaMt-uri de pompaprotonicaefAwaz!)' pompalfllf gi de:pompa de elciu 1ca2i-iwazei. p-AT?azeleau Gf,trf-errzal 'aceeasi structurd catalitic[ gimecanisme asemanatoar.e celui desc,ris p""* pompadeNa*Af. pro-toniln endosomisau idsomi. Oreanizaru, acestora esb mult mai 11uql*) care pompeazd r ;'OliSbratii'av6nd nevoiede cel p4in 11 zubunitdfica sd fgi indeplineasOfuo"ftq ceea ce duce la ' foimareaunorcomploreproleicede-l000kDa t3il. in sftait, menlionam cI la nivelul.celuieloreucariotemai exis6 ttpal F deATpaTe, care ' 'sntetiztaz[ATP folosindelre,(gia rrz,tu/tfttffi,din disipar,ea unui gndient p*iooi" existentla nivelul membranei in care-sunt E grganizlarte de ATP.aze caresuntenzde ab suprafetei sitipat oelularecu ' rol in hidroliza divergilor nucleozidfrifosftfi (inclusiv ATP) ortracelulari, fu diferite feiromelre de senrnalizare "o gi nu tn transportulactiv. V-ATPa:neie gi F-ATpazele au-f similitudini de , ' organizare(complexe pnoteice cu nrm5rfrabe de zubuniE{i)gi regzint4 pe baza,mecanismului de firnclionare, ceea ce nrmrimmotoare molecularef31,321. : : :. Petilnr complehreaimginii cooper{rilordintre divenitatade oompoaente fim{ionale ale ':'membratrei celulare revenim'la;w;@.unor fenonrene care se compldmz1reciproc ln inferesul ' brlnei fuucfiorSri'aodulei oreripfficaod.cola dintredivergit*"p"rt"ri lanivelul oetulelor . aAsorbante intestinale,eirtffocitle.Enterocitele sub;tceluleleoqpoo*bile de preluarea din hrana dlgemat6 a "c<xnpugilor biochimici rrtili :nezultafl,lntu aftji ginw?a.,Enterocitsle sunt celule 'plarizate, adid''celule ale cdror memtrane ati orgnizar; mikcuU.a (cel putin ca tipuri de proteine)diferiEla nivelul'lumenutuiint*tind (pol apical,unde sgprafri membranei estemult ,: sporifd'prin'structtrareaunordigi-a4ii numite l Ag de zoneli Aioip." tesuturi([rot,lafs'o-i"*oit afl5 tnansportonrt-simport ' hazatr).I-anivelul aotranei apicale,se SGtTl,'oare iqfiodu& ghcoza fu citosolul enteirocihrlui, al[fitri de.,2 ioni Nai-prin mecanismulde framsport activ -g.[,-aa., Fre;?ffi?drnai sus. Acest proces de transportar o part bunl (pretuarea gtucozei gi Na+,din alimente), dar,qi"rrna,'periordoasi (lntroduce, eadeNa* in er(ceslncitosolulenterocitelor iu afectarea R . i membnasar).Glucoza estg ,mai dparte eryulzdd .in spaful subepitelial de ;-r .: ,.. i '"potelrfialutri .:rn. - .: penag a fi^ prelmtii di circulatia ji-, 'trausportorul.unipcf:Gf-tJT2,'riflattn nembrana^taGiry,Uaza4 +: .4 :. aansportaaacolo rmde organismul are nevoiedeea.De excesul .-l de Na* seocup6""*; T"g-"${g de Na'/K' aW' tol membrana latelrc.bazate a enterocitutui, care elimingncl3 ioni ae fa* ain lE. ,l ., T entaicit $i ineoduc6nd 2 io4i f in celutl'asigurl ment!ryrea-to"r"usraui ionice infracelulare a :4 * # . 'acesbia.gipoteirfialul, ln,Iimite ooiu.t . prin *9r,, *purg.i ui. t a$rpdril;;dh #: t' ,. 'me'nnbmanele.P*tft l:flero{nzald' ale enterocihlui u" *igrne poef"fatea^g,rcoreiai" ryry$v intestin chiai impo&ina'gnadiafirtui de coaoentr4ie,ceeace conauceta conce,ntnatiei de glucozdin cit'osolulemerociurtuir "trst"r"u crcStTe care'asigure,fimcfioutrea trr"sp"1fiilp*iv-Lilfff2 concentra4ia glucozri tn intestiliul pelrc*etui inte.fidd'"rfie mai iirica aecatd;;;tr. . ,$rwe G qenFnr9a.h.0meog3ei'Na* h gf!_li entsocit deoarece ceea ce intrrodrice simportirt scll.t ,. ;estCcomp@satdeqryUla{p4:,efecfiratfdepqqp.Na*n*:i, .: 1;, a. Incheie'nr disorliile referitoarela tnanqpoftl activ pnin me,mbranf, amintind de o clasii de

',,transBo_rtori r.n.
Li'.a -r^ t)fr;,r

'sa.efi rne-nedieaqetQle din cefulf,,. Se gEsesc afrt la procariotc pnniind ctt si la eucariote canooroaso aeluletor la tnramqto ifg, ryqq$f llq{qns la antibiotice,iar rezlsteuta r+1-rransportorii a!! 1pt Aeo rirare di\rersitartb'ii auca cimeaaeatraosp6rta o mare'iari&te

F6.,sq$-@t*rilrto"i-4Fc !ABC deraAr"-Bindiig esetu). tu*fi@ nitotoei"a siGai*[e-u iqHd; dr" tffirlx af$ tF4$o4qriindqc rslstengnultipElamedicamente fil"t-;D.bili G,-ftianrg.*rire"i

qd

(""

e].fFd-9: E ioqt,gtetae aqinoacirtvianine,.Iipide, r"mil,tr* ir peAi*men[ 9":+gtu+(" (tnclusiv xenobio-ti3)^L$y+q

#ffi;.*-*,ffiF,,igq,lg.,,.gf

; -ecste reguli'trauspoitorii.:ABe se ,poJ:tm.pdrfi,-fu:',6) siste,me-importatere mici la caren car"

;r.gsizarcaar"rno"rt*ctori!ryri"ehr!$.e--_-;ana;:'fn'fi rllrde;;"ffi

penr h oligozaharide, oliggpe,p,tide, sauchiar p-t"ioe de masr molecularimarc [33-3a.hLigqacesrci miri Civersitlti,['d;;;pe"trr"ri i$reva reguti ftr

tu;iffi;ffi

lpl,irt'e9"Ilg#E!rrB-,rffi

(heterodimeri);(il/ sistemee.lqgrtatoare o4anizate ca dimeri (numiG gi hemi+ransportori, half9

",.:',i:i:

trozsporter)f31, (numitegi transportori tnfregtr,fulLlenght trorsporter ln engtezi),saumonomeri ABC [34. 341Laom suntidentificate aproape 50 detipuri detransportori in lncercarea de a tnfelegecum func{ionezd transportoriiABC s5 revenimla modul cum sunt ei structurali. Toate cele .trei tipuri de sisteme de fiansportori ABC contln domenii trqnsnm&rgnorc.(notate abreviatcrr-TMD, de la TrqsMembrone Domairu) Qarcrc'aliz.etit , ,canatul,$iin,caid'fiece NBD, substanfa'ftanspo Si i{onenii dClegriie a nacl&tidelOr.(abr6viat qi a memtranei,cu rol in legalgq hidrolizrca de Ia Nucleotide-Binding Domoins), W t@ citosoticd mai confindomcniide legorea catalitic6,aATP. Alituri de aceste domeniisistemele,importafmre a membranei (abreviatSBD de la Solute-Binding Domains),W fataextern6 sokgilor fiansportati proteice Complexele preluarea gi TMD cdtue cu rol in. fiansportate transferarea substan{ei [31]. ,miq (adic6 av6nd fundionale contin.doul TMD a ciror asocieresub forma unui V rEsturnat a solutuluigi'dou6,NBDcare deschiderea cEtr citosol)determinl fomarea canalului'detnanspoff leagl doui molecule de ATP gi le pozitioneaz[ antiparalel I3l" 341. De reguH sistemele ce formatedin polipeptideindependeirte importatoare mici au fiecarcdinte domeniilemenfi'onafe cmplexului funcfional [31, conducf,nd la for,marpa se asocia6 ca homodimerisauheterodomeri .mari qi siste,mele exportatoagsun-tformatefie din doul zubunit[ti 341,Sistemele impoltAoare (formendcomplexe fie dintr-osingur[ pr-gtein homo.sauheterodimqice la hemi"fansportori), 0a lanl pbaza aceluiagi zubuniefii stnrctureazl cele doul fiansportoriifintregi).La hemi-traryportori polipeptidic atit un TLvD c6t $ rm NBD, iar la hansportoriilntrsgf se stucfineazi ln prima jumltate a lanfuluia doua jumdtatea tan{uluipolipeptidicun TMD gi un NBD, iar in oeade-adoua in atransmembranare per-eche cu 6 segmente regulaorganizdrii TMD, NBD. TMD miez respecdi sau'altele transmembranare,. careau TMD formatdin numai5 segmente 'heli:qdesieldsti qi siste,nre ou mai mult de 6 pen:tru fiecareTMD [3U. La transpor.torii careau.10segmente transm,mbranarc in rolul acestora care'sugereazd pe TME existE.dovui experlmentale segmente transmrembranare : reglareagimodulareafunctiei. . . Mecanismd tranginbranaro ln procesulde transport? Cum func{ioneazl aceste.complexe a celor.ldotltr'ff\4E dc.acfiune pre rpunemodifieiri cictce alo oonforna{iei'qi.pozifiei.nelative peirtu"sistemele detransport hidrolirei ATP tegatta nivelul NBE [3L 341.Etapele.ciclirfui , datomf sunt 'inpor,tatoare ' 1: t egnra drrului, prin SED; SiacgstuA la nivelul corylonrlui tnaoqpoffiora in pozifie conformalieiacestordomenii carc"s6plaseze 2. kga$ea AIP la NBD li adoptarea coledoui molecule denrrcleotid; antiparaleltr dilofitn deschideriiV citre zuprafap memb'ranei, 3. Modificareapozi{iei TI\@ gi invensara. : . interactiunilolde,!anivcfu-l de ATP; NBD ocupate V a celordou6TMD; 4. Avansacaa soluarluiin orofirnzimeadeschidrii. conforpaliq complexu&i.lu F?,ini.fda, cu elioerareal sohfirlui h citosol c@ ce radqce .. l .. : . , g a p a b i l [ s l ptre tn tru u ci cl u p g rr:,:,.,.]..,r ,..,:

v at\p i: inffiiir;dtA'ii;ilffiiffiGi;NitD;-ADp r;;r&ilii iu""'*i* deschiderii

cu:in'i
1.

spa{iul glrelfbeiarca so.ltttutiii'lil deschiderii'V

4. , ft1cele'maibine de trei deaenii de c6ndan fost identifica{t transpoftoriiABCatrrepreze'lrtat biostncfiri membranare r pntu car intercsul gtiintific a fost h permanenticregtere.Suntem permit[ s[ ii li str ne ne'permiti care's[ aoestora, qqfcierrtdetalii lcg.aFdc fungionareaacestor,&,.g1e de fimctionarrea dea Agg,'iHtrifui"tiffi fif1i aibaruu'. 'ffiE{tlbra ""*'

l0

'

!;.

.. ''

::'Dr.Mlreal*nbf-FtiAienarch.meinlbanabrca.itsaimtotoraTro**rtut^onbror-,

' ''

celularede mare$i acutinterespentruceeace numim mediernitransl{ional5, adici acelecercetdri din bio-medicind caresAducdla o cdtmai eficientliaplicarearcanlatelortn ctinictr" .tt.t Transportul cu membrand t' T.ransportul cu'membranE estedependent fie de capaciArca unor miciodomeniimennbnanare t, '.. de a se:invagiiia sub'forma unor veziculer:urmati de desprinderea (fisionarca) rrrembranei lor de crea de capacitatea endomembranelor veziculelor/vac;uolelor'de' secrefiede a fuziona cu membrana gi celutartr eliberarea in spa{iuletftacetular a substanlelor din interior..Transportul cu me,mbr,ana prmiteelulelorsAfaa6slnimt ae suUstanfl cu exterioruL,cei gi faasporhrl prin membrana detaliat in subcapitolul anterior, dar folosid mecinime diferite, care implice nu .doar proteinele

,.:. ." , '::

:'

cu scopul Si nnumite'pmteinerglico-pn*eine !i ftnclional anuuritelipitle/glicotipide - de a le ftcilita I ' " : :. ', "-' "fimctioiatafmptxra6). ''.' I.l Endoiiio.&atuncirc6nd

cetul4 2. FxoaOzA,pgr4 seelinlgl co@pgnenrcdinintgr.ioruI cplulelor tn 4f4qilor; .gan9

tr-aeqlortatesq. t preluate din CXtefior gi intnodusetn

3. Tranicitti,Tfi, carc este$pecificardluletor, oe otffiUnazlepitelii.unisti*incate'gi presupune preluar-ea de subshn(e din e$enionrlceluleipe ula,ain fefeGepitetiului 0a potut aplcal aaica din lnmenul deliqitat de epitirl sau ta polul lerrero-bazd,,'adide"dii sp4iut,intrstigal taqspo@a part lor dintr-o in celatti a celulei epiteliiie gi eliminarea ' ,s.tt-bp,it9lial), pe Calatt[ftt$ a epitsnului
l^ 1i

ii:,i,9-: :rj'L:i:t.

;i.:;*"i;'
;: ;.li i , i..,.-

ti?iir?,,,
r.t ;

'

' IIya trylch Mi*nqmv-csta l&rtar d Fndnlului Nobel in flziologf,esaunediclnl h 190S,pnEtrdl fiind irnp&1itcu ' Poullr.r|ich-Mdi\raliaiuriului a fose .in rccognitim of thcir.wo'rt fr immunityf.

i'

II

::,';

.'!

,,,

Dr,. ldir,cealzabu-,Fundtonarcii'mslbrunelorcgsisten:t&r&:rd.Transoortulmgnbranor

Aceast?idecorarea particulelor fugocitatecu anticorpi poarti denuminea de opsonizare. ln momentul in caie particula fagWitdL aste,complet ftnbricati de prelunigirile celulei care fogooiteaz5" membrana particulaesteinclusi tntr-o vacuol5, fiizioneazl,gi tn interiorulcitoplasmei celulci frgocitante. poarE,desumirea general Vacuola endosom, de ln s:ur frgosoin"tn aazul ' Fqgosomul compgnenla ulteri,or iar su lizotplnul, fgag.iald . Partiqylar{ Agg"if-gryi, ry9,!942+ ; :. , estedigeratS" , Fagocitoz,a cum sunt specific.unoranumitetipuri de celuledin organism esteun fenomen macrofagele,,dar gi plimorfo-nuctearelo6.numite, gi microfage.De, menfionatcA la moagpa . programafi,.cotpiiapoptoticicarse fatmeart deho$azAprocezulfagocitoticla celuleledin jur, pgofesioniste, s6 fie neapdrat ducind la o cur6tare a tesutului,firE a se macrofage &rt ca,areslra. , produceisflamatiit39,40]. ,. .. ., ,. Pinooitoza prin carese re*.lizffizA^ estemai diversd din punctulrde vedercal.mecanismelor '. Dp apeea sedefinesc pefuza prrrgcitoz& mutB tiprri de acestpr meanisme. tqi O primn forme esE pinocitbza constittdivd.Aceastapreflrpune,preluarea ln veziculede ,endocitozfaunor volumedeliohid erfrapqlularprint-un p(oces solubiliAag a{rtotce contineacasta se desfigoari de organismului. la srge, continrrq asetnena unui aqt reflg* cum ar fi resprafia , , .@ prinaqm"a3tmmea poce Canti6lile de: sri oF :endocirate EvidNrt, sunt propo4ionalecrr conce.nta{iileh afrc gcestsa cu care se se afltr.it'!"mediul exhacelular. Re&ritor la intensitatea pinocitoia constitrrtiv4putem sA gAndimcA aceastA poate fi modulat[ de celuli in .desfiqoar6 iconforqitate cu nevoile ei concrete,f rI a xistAln momentulde fap dovd eryerimentale in aCeasta direcliegi,@ s4seschimte etaderutei coristitutiv,dacdaces6modulare s-ar a frecventei : lntSapla O a doudfornq{estephtociloztmeAiandeteceptori,numitemai uzualendocilozlne-didn 'ln' ln6 de JosephL-'Gold$ein de recqtori; Ternienrrla fost intnoduS si: lr,fichaelS. Browna preocu@i de metabolizalea LDL (ipoproteinelor de densitatejoas6; Fescurtareavin, e .& la , temeir.gl..englgzes,Iaw Deraity .Lipop.rotene) gi modularea Si, retul . apestuia in. confiolul de ,.: colsterelmicii Ei ln.atmsoleqrozI, [4tr]. Ei auadwig.prcl@rfr'I-DL ,.ri,u,,ondocitozdrmedi& repeptor:de proqes; cfifire,fibrcblmto eeluH 43!, kin:acesfsunt"intomaliza$e,de'efifoe Brqtpine: t42r , (lleruail,care,mai,fiSi nrnt rccnnosqfre $ftIqabde,pqtqr*specifici,.de peisupra&gaeluleilOupA . ce reeeptorul iateactionead 9u;ligandu[ asmdqete"lewptorEgad.suot Lmre in afinei@ alc me'mbranei'tapqtafr:peqaintrnnrcu,uncqplex.de'gndopnofeine-a,otrrlri'compoq@ti, &b4z5.mte' qdfncite;alg.mg, qr-anei cl4rtno tl4]. Apes-tb.microdomenii lnrrcIife-cu clatrinl sunt denumite stttddrilcu-tntel*f $n e$AA pAn 'Ao*tea se torfrenzd, permanent fie aglomer6nd "oaeA i ligpqailor, fie cofrplexele dupe fomar. Premisuil ce !,ln- af,qgperp3 se'sglbmbreazl in .rcceptorii.qpry,r, ta st;pra&F cetulelor sau compltxele.r_ircqptor-ligerid ' micrrodomeniul eaA 'adltncitura co$prnidtor at membrane\ lt tnveliErtid clafrini se me,mbranei la nivelul ffeSe p$tr5Ia definitirmrea fomei salesfericegi desprindercir de membrana :'cdleiiiis.a,.'fe3[i3E:;.ffi:'forme aceladCa agflomera wrel @aulg,au:fu*elig,'R61ulcL$nci este, dintnerccetod) tn,ztmamem r[ Oeginaffi enasciffrii:(lmtru,tinii 'i,'Fomplexele'ligand ,5i de-acorrfrola gi forharea cu inveltl adiqcfuea membrariar, care'devine stucfiid microdomeniului ' vedculei,-eufnVe{ii;,A@ rol,are,lx W.@ olatinei.de a,.seasafttl$ fu timeri numifi gi pentagonale ftit-o geometie ' trischelisni [4SI, cfis'nai dpartepot formfi oehiuit her(agonf,le ,' 'risemftilioarc petieton r*'i"'dide f6OaL cdb duc lL formareaveziculei.Tfimerizaieacktinei ta . trise&eticrni gt Inrqelarcaacestora prroteice pardctpa$aunor-mobcute ajut[toare, selr4lIiz*rz5..prid '' . h"uilrite proteine o&tp&lr.'pisouffij AP'{de la'nrunele'englezesc Adapnr Proterr); lnveli$rl de , clatrintr al veziculelor'de,'enaiocitbza, medifrA,derrdcqr0or.se.d kiazd ,imediatdupd adesea deqprintlrca transformtr veziculei endosom. de,memb'rana cetularl drtvenind Endosomul se ' eNrdocitozl mediaE de receptort,deducemc6 acest tip & transpoft cu membranl este unul , " ''coticntdiv, cqaco.o:dor"U"*udepinooifozacoirstinrtive.,.Li$nade$e lntodus fn:celulila o
., : losephL. @ld$ein'$i lv'fichael tn,l98t i:or Nobdrp@u fiznobgieEa{r,medicin4 S:.Bifim si$ talw{i.ai'Fqiutq notira{ia juriului a fost ,for their d:isoovriqi netabolisrn" coa@ipg the qquldior of chotester_,ol tt

:12

Dn ffveo

I'ca.bu - n ndianorca'merrtbronalor co sislaiin irrlarut

Trarrsxtorfrdmanbrdno

' oncntra{ie mai mar decdtcea ln care el se afli.in medirr Aceasfncaracteristica se datoreazd ii faptului c4 inainte de a fi endocitat,ligandul esteaqmulat gi conce,lrtrtla nivelul structurii de receptor-ligand. Endocitor,a mediag.de receptoria fost descrisd ' ' inveli$ prin'comple>rele pg1tru : 'unele lipoproteinepla3matice, ,pentnrtransfrin5,:gsu, pRtrr unii fa&ori {e eregtere. nesiinaga :t'..' r. m1jen-aluftii'd-dfrlt,plo,medryq este,di@, LDI se elibreaz[.tn.9q.4g19.gg zuU ; t ,. t' ': ' i','' actiunea 'lizosomi,,tn 'pH-trluiacid gi este timp ce tcep6rui;urti",rcoiitat:ti "direclionatrc[tre '' '.' :: ' suprafapceluteipentru;m nouciclu de endooitozdSubactunea aciddin endosom, "."tuiugi ''traasferinapierde fierul iar eliberareaionului metalic o-frce se -"diu r5m6nd ataptt de receptor,ga 'reciclaflla suprafrp celulei,unde,,la pH nerfig sedeprinde dereceptor pentnr ' apotansferini,'este a reinmafutr-un noi ciclu de transportde fier. RecitfarcareceptorutuiA Lpf,:qi a compiexutui ., yceptol-$99fefn. a se face prin inqpa lor in apendicetulruhre ale endosomilorfiapurii. Procsele de aglomearegi sortaredin,eridocitoza mediat6de rocep,tori suntlnalt regtafie Oecefufetn fenoimenede'reglare particrroa uuiqGti*; *";pt"rti ;il ;;irsr ce se si "Ytsb monoubiqititinilaresau multiubiqlritinilare, "*" numq0e acestafiina aiferite de- fenomenul de ' poliubiquitinilarea proteinelor citosolicecarermeaze sAfie degradate (vezi la cursul in proteasomi desprre org4nitenedelimihlte deendome,nrbranre)! Relativreeelrt a fost evidenfiddgi o a tneiaformadepinociitozd, tot medibtdderecpptori, dar perilru pglecule mici. Acest procasde traiisport membranara fost denumitpotoAizA ta" U trmgnii glece$d - a bea + kJrc6g recipient,celda + o1616 - $i6:; pg"tr,, f;*$ ry "rr,

'.:

permite,trecereri'acestora direnttn citopiasre prin,antmite canae-airr Aemtrana caveohre Aceste canalesedegchid tn momentulln carecavolele tgi lnchid comtrnicarea cg g'fterionrl.tn monre tul alti cercettrori carestudiazl nineil"L;6f* tuc"atig"see16inde procesul de 'tb-@andersOn 9i poiiocitoz,5latC/4te fenodeiretede eansportcare sunl'efecnlaede cavoleprin eviarei caii cetue .:. ":, lizosomt4g]. bistd in p'pzento Preocrryry susfinut[,pentruinplegcrea,lanivel moleculr a diverselor i' :Jr ^ tafin de pintrcitoz[ gecaoeacondus,laoclasificarea,lorfnendocitoztrdeperdent6de.datrine gi ;i.' endocitori independenftrde cJstrin[ (ceeace inseamn6 o diferentiere la iivelul mecanismelor ce :i: ,f.i' : rau'inclue ilp-inocitoza mnxintiv4 t50, 5q.,ta,'r6a&{.ei eirdocitoza indgpgndgn6 de,clatrina + f,' :poa&'fi,endocitozi dependea de,cav,eolirrl,sau eudocitozi,indetrlendenti de ea,veoliql,dar

W.Anderson Procesul a" poto"ito"E dGi"s.qr.';;i*"t"l"r t46 471. J6ilG;t*", ;; cu ancoriglicofosftiifditinofroriJt+etf -;i Pr"etott <e$oeroteine renotrar." caveote, dd ii

Potocitoza a fost evidenlia$prinna dati pentnracidul fotic si denumigi-asfelin 1gg2deRicharrlG.

9$r.*1'ffi@tt{i.

ffi

celufe u'B*tra,,-fg-liitlin spatig .,,-,.r-r,'.'egqj@ular, ' . "endwitizade un,fthomen.care.pg 4trai..o-:,g41d'Ad pni". nrn e mUqbraneu 'celirlei:s[cqtiorieze ,:-oa qqpe$pb $'x alori:Fqp $f..ffi,endocitoz5,-,ddlula'pirafie , , oco g$euqde celula pfl4g aspusde,,foriiDonsfioale ale oisanlzdrii or_gani26rii compone,lrte -..tt::' t5.4 {ll= " celulei saglcpogeeliniq4 .pofm ,,',-i,di ",t"oqydi!e lirj npribp'la la,miidffi, snig colulcidtinci cliod *Iffrihlnci ci{ind cstc.cazul $c.iaail ,: :$ggq{ffi1'lg'pgntu*b',ls.tieqreiiza,din;no-il,+i.-sgffi+ &.$prlffi 5ii*q",iq, ,les.fi,1 : 1.lr Ji

'ibffifiuiH;ffiffipry'*: :ite."et'6'',p6g11

,{4;,.srff', -invgg,i4a1pa]. si ,fisiunea, "

srmte@utie de s-trrrcturi

sq'i]p4!+Bq|!E afofte , {I+Ji:4fs'ryiia$apll ifril-liqete codpernnGte fti eiriinalizarca oetulairr'fuezi *ppetq."tute,imdi,pqte . g$,!tl!r-_'iai,.qqf$..{eilitry in'tettrnonrercie ce ddfineicrqeb +rypltu$ Iig@re +'.q,."t 'I alemeslht?sei: ,sphimbrrt '( Oe'stiUq34 gi nemhraqarl' rctimb'l 'de rui'
. .d-St$ry,,Tffi

:lincftrsiv nnr6li'e1s6':prryi@lcelrili }Pf$-B.1o,.9f,-,e"'llF-ellgip{,,qMfp proause


:i*"i-5r;lixr:i.r.t

:vifa6.ite'sau'vaotroiud;'$c&f tpdd-"ffi;G"d;.*&64'i;ocE;*;
13

.i t

.,,.. ',.:,';;',i:.',

Dr-Mhceolubu-Fandionseg

lorca,fis4dinterd-Tra4spor&Imemhronar

(ribosomi, ultimul pasal unui procescelularcomple)q carc implicSin cascadimai multe organite, punctde : reticul endolasmatic, proces Din celulariaparatGolgi" sistern endosomal) numit secretie vederea[ mecanismelor prin careesb contolatd, exocitoza poatfi constifutivd, sausemrnalizati,Aceasta inseamnici unele produse secretieisunl s[iminatedin celuld pe inisUfi ce se destinate fryqzi,veziculele secretoriigi acgstea cefular6uqde are loc fuzioqarca ajung la membrana ' membranelor gi:secre{ia" prin procese de la sine.Pe de,altilparte;, carese desftgoard oonstitutive; pfni produsein celul5,suntacumula&gi stocate in zonejrnrtamembranare 'anumite,componente este semnalizaE, c6nd celula primegteun semnalcare comandasecrefialor. Aceas6 exogitozA de dependentfl de cregereaconcentnafiei de Ca2*din citoplasmi tn zsnade stocarea veziculplor . l secretie presryuhe 58]: exocitozei urmitoarelEetape [5{1.Mecanismul [57,, din locul de foimareln trafickingO de secre{ie . 1.. Tra4qtortul vqtcatclor (in engl-ez6 ,,vesicl.e din apropigrea la nivelul carpiase &ce secrelia Acesttrmsport membrairei . . ' locul de $tqcqre pe (itoforme de miozin6pgn:tru trensportul motqare molooulare .: .":esteefectrptde aSa'nqmitele p9 calea peqfiis . . calea filamentelor de acdnE, sau d:nreini ori kinpsini trausporart microfirbulilor); nvesicletetlarin{) prin factori de anooFre de qaturd .,, ?,- Artcorueg.wziculelor Cu-pnglez:6 cetulari; ., : proteicl la o dirtantr de-25nm demembrana (fn gnglezfl i, Acostoreawzictrklor celular5,adic4adtperea ,pesicle dockingn h membrana tntr-eceledou6membrane la o distanp de 5 - l@n (c6t gpsimea unei membrane) ;::, , . acestora de evenime,nte o se,rie .,4. Ini(iuea v&alelor (ln engi;zn nveskleprimingn,c4re prcsupune gi legatede rearanjarile dependente de ATP gi de Cah ale proteinelor lipidelor membranei gtapd v.ezicular,e, constitr*ivdaceast[ ramqi6ri neoesarc efectudriiultinei aape.(In exocitoza nu exist6); . de.secretie5. F1Ao*iio vaiculelor [59] cu !q"qb.?m celular[ gi opulzare Fqdu$ilor. *.Sqfuble,JVFrpimarea e$e realizat[,de.dttaproteine'..numft*akwiat SNl[Rf,.(de la garc, ixfiyhleinride-sensitive Atuefueft,proein&@d,.} $rtrr r*${ARE (tn mmbrara i cd , : , : veziqselqr).$t:.SNr*RE lqget=$nt5,): Separie @memhqffuE, cutdeJandezescul la-nivelul:ungr S1@rripqqgtriW,'in ,, . .,fuziogtixt,(cpl p4in inrmele.tiptrri,.decelule),p;face , au .fost.'d@umite ,favgriz,nzF,.deschiderea;,\Fezicul{or.qi m.embrana,.tin6,. struofui,cane

porusortf,60;,61].

$iqslbra

de sintezd scrisdePamelaTbmagi Ann Hubarid, de la JobnHopkinsUniversity,Baltimoret651.in acestarticol se va vedeac4 deSitranrcitoza"afost definita ca processpecifil celulelor simple,easepetrece "i$iiut" giin sisteme neepitetiale
_ _ _ +_ _ - - _ ,_

Montel-HdlenA" Sitborr'h{,Talor N'. (2OOg) Erythroid glucosetransportrs : Ctrr apn nemaot.l6: 165172. 2. IJdry tv! ThorensB. (2N4) The SLC2 family of facilitatedhocoseand polyol taosportrs.pflugetr Arch. :447:.480489. ' '3- IIou JC; Pessin JE. (2004 Ins (ndocytosis) andouts (orocytosis)of GLUT4 trafficking. C;trt Opin &tt Biol. 19:41G473. '. '4- cheeseman c. (2008) Grxrrl: anery'intestinal faciliated hiexoserrarsportcr. r m J plrysiol.Enaorinol Metab. 295:E238-E2AL. 5' ldarnosYi SimT Trarportera eryressionin monocytes: a grstemafic rcview. !i SingnMA" (2009)Gfuoose DiafutesRes CIlnpra.M: 123-131. ' c nspott family SLC5.p,ltuggrs Arah. 447: St}-StB. !. ylCht EM nrk E. (2m4) Tfo sodiun/elucose 7. Wight Eil4 Hiralana Bd ko DF. (20p7) Active s,4gar trarsp.;.t in,beaih i"a airos". J htern Med- 2tit: : 3213.' .''' 8. Mfliamson RC, ToyeAJvf (2903)Glfrcophorin A:Band 3 aid.,Blid C*Ils Mot Dis.4l:3543. 9; ' Sdcfturel-l]19homa* DK Sessiohs lib, Toye AIr,{.@A}D hdein 42: a wplexttuko. nUA Ceils MoI Diri.42:201-210. l!1 $ngqU(1991)Theband3-relatedanionorcfaqgr(AE) gwfemrily.AnntRevptysiot.S3:549-564. and:cefirsbfr. czil.a;; s${,54. ll Iay DG- (1996)Roleof band3in honiosasis t2; Bezlai.t.nalanimor IL (r98O Stoichioetry'of ae soair-Ja,ro<changerin nerve trmioals. Birclurni:ttw.26.'6tt34llE. 13. DPoto R, qg"{l: (2006')$odiuno/calcium e:rchancer: inflisoelof metabolic reeuldio11 on ion carriq . : . ! idixadions-Plqetiot'fuvt#,:15$203. Gang wII, Tai uf, frang ftl, Kao ls. (410) Rcguldion of sodinm-calcium 11, YTf.Y9 Fann_MI; .-,${'yggryEgfundccnerermnrrmisedomditiims.tBiolClem.\m24-Fpubahadoftrintl, 15. Rn x' Nicoll DA, p*xititybr ryhryqn K?. (2006) Ilelix pacldngof the catdac Nar-Ca2+ tnansnemtxane qme$ L 2, gd,6. J Biol Chen: ?f,l; ?4/AOAZISI4. "ir$angn (2000)'blcitffifluxes imotveCilimntnrloflcmfiacn5ocyteomtracrion Che Res.8rtzn!-Zgt. ' l9' 9"*?,q 17. AmaditirJ, CbaIfieM (2OlO)Eukaryotic nechanosensitive *ir'leirltxu RevBtoptttts.Sgrlll-137. '16. ZeidelMI;-(20IAT/,after,homeogasisorohliomrylrcdicine:'ItahiitnClincttnioi*src.123:93-lAif.. 'f9. Verfsnan AS. (4{f) Aquapcins{t\ dsre" J &il &i, tL4: 2t17-Ztt2. z). Presbn GI'f' Car$otlTfi, Gr$no WB, Agrc P- (f992):Appea!rrce of rraler channelsin Xop,prsoocytes rodceil tApZS,'rlvrAn-Xierc,2Se(SOSt: teS-iSZ. 2l- Vedoaim,4$.ry4F:(1fi)o)'Surmrrc'ana itdm of aqrapodnwater r*annds" Am.I phralol Rsat : ,Phpiot2?Eflj'Ft3-28; ':" '
23.-,.81@ Gu'(M'hi*;lnire*efti',i*c.ainlibri<i;

' : ''l-

Bibfiografie specificl

3 I

{.

*.'

2e ryry$1$_r*Y,:(?gldsoz5mpsofrbeNa;K-ATPssq,Ucrrpretty.iqstrucfiq,dirrccityinfirnction..' .'. M:tPlrysta,:2v*(Sft2jjF633,F650;.


f.l.l';.-.;*;oii:iei i.J *.ro+i^n G--,.-

iMg"r,99.8}irfolutiqlaf,

'eadifisttfide tnnd ftl:Eatio in,theb'subunit

2Z'Forsi.I\4
."':

25-gotisgF-l3ooplrupqqqatr6lesorNa"IcA-Tksesutunirs.-ix*ioonn"*d Ifiiwrtem.t*z52&s32. ruinaboustangya4,

' , ' D' * * adapt to qryivernhrpqtonic inrecmettrtur raarts AmCIinCltntdot :ff.J?gJriil. 'o4i .' ,., I:$qIPj(2@8).r.4ed4nlscsrdes-ofsodirr'-ppArthBircInnBioptEs.4T6:r2aL' :, ' 19. ,K,prd;-v;fr*"; E--itoibtd;-*uirt . -d.iw of gtdm.mdirrc 3r. Nelry4 N p.gfiT r&eai + {,_conen i.*ffi

'2& :Lfuilai lvt' crecfta*,q,fqzesf.Iv.t.@rry j(: 28::I;rdtry'.lv$.GGcftdftrs;,qfl?Ff.li.f,.Garty Katlish,, St j(2006i Srqcfro'd irrc*c;U*, t"h*pe" j1ffD E Kdrfijh,St pdains andNa#,K+-ATpase atp.tq&da/FJffD srihnit,stoichiomtry and cg.ss-linking .:IBid CIem.28t: 5947-SSSS.

iriif$;it:q6iD3)$d+++*c.u**susi6i.oiu"xr,^d+;fr :.'',': i':" .:. gsfrtnrl-ldiircdd..I:Btd:Gltln!ffif,g2gf*f$0'h ;,th,ury.rygcgngegF'qft ilii{idfntemcEd;,igtol.Gfttfuii,lrfii:lg29l*tg30t'

ijfcaiq'u,ief5-[,fli;ttffi]'trirrl.iddo*

, ,q' Itr_q1ggrp y*Ty,m JippBiol l{lq r):8ee5.


*
15

- . i.

rolesof 33. Biemans{ldehinkelb, Doeven lrtr! Poolnan B. (2006J ABC tansporterarchi@ure andregutatory aqcssory ddnains"FEB.S ktt. !ffi: 10231035. Ctar Opin 34. OldhamML, DavidsonAL, ChenJ. (2003) Stuctral insightsinto ABC hansporter mechanism. Strct Biol.1:S:72G733. 35. HuangY, Sad6e and -sensitivityof trpor transiuters and cfiannels W. (2000 Memb'rme Eph.eporsi$tance ells. @r IEtt. 239:168-182. at the 36i OsstgrrdqpSchellens-,Ifi;(2009) T.fiebiologicalrnd eliniiafrole,of ,&ug,tr-ansporten Rtr;,.BeijnenrJlf,. intestinal trrrrier. Qanqer Trea Bev.3S:.I37:147: 37. NageoK Kimura t tvfasnrp Lf, Uedi IC (2010)Lipid ortward tanslocationby ABC proteins.FEBSLett. #:2717-23 fuc/.rria-Cun 38. TrssiCnes Pugn J. (2009JThe rcle of MD-2 in the -qsonopbagoc;rtosis of Gram-negative 'P, Apinl{eaDis.22:28fi29t. ' of apoptoticcells:e mattgrof,talance; &lI MoI Life &i. 622 f,haepcyeosis .39..&. Nmeida CJ, LindenR. (20054 40. Etltofr fnid n"ui*-ao" KS. (2010)Clearance of apogotic 6slls; implicafims in halth a d,diffise. J eEIt BioI.189:1059-1070. from iS cell 4f. Goldstein lipopry0ein l.,.Bqsu SI! Bnrnschede GY. &own lv[S.(1970 Release of low Oensity C*11.7: E5-95. : " surhcepo@mby qrtfrtedetycofpinoglycaas. for 42. Goldstein JL, Brown MS. (1970 TbeLDL @way in hurnanfibnoblasts: a rece$c-mediatedmechanism thereguldion o'f cbolertrol Cq't TppCeil Regal.ll: 147-\81,. . . 43. Brsw! [-dS, relation F YK, ColdsteinIL. Qnq The low-densitylipopfoteinpahway in humanfibroblasts: betryeen cell su&ce reoeptffi bindingandendocyOosirs of low&sity tipoproteinl nn N Y Acd &i.275: 244257. . 44. lPearse Blvf. (1970 Clafbrin: a rmiqueprotrin associafied wtth inhacellulart uo"fo of, memb,rane by coated vesicles. &oc Ndl Acad&i U SA.73: I?55-1259 45. Ungemickell E (f9&!) Biocheqicaland imnrmologicatsnrdies on cldbrin tigLtchainsandthek bindingsites .on,cldhin tiskellms" EMBQJ.2: 140l-1498:. of snmll ad traqsport 46. anaersoi nC, fmen ne" ik&Uere fG' I-iryy SW. (tSfl) pdogJrtosis: sequestuafion ' mcfleades datre0ilae255: 41G411+': &ierce. !5r KsmnBA" ArdersonRG, Iatry SW. (lP2) Folde receptc allovts 47. lv{atsrcH, RothbcrgKG, Tskafhima.6e cellsb !ion' in low concentrations of S-nethyltetrahydrofolda Pre Ndl Acd &l;U SA, 89: 6006-6009. (198) Tb caveolae 48. Andr$dh qnstem. Arat Rev Birlwn.6Ti 199-225 RGIW. membrane p,CoqAqqis. 49. \,fl4g C, An{qsm'nc. (ZOOI) nofut:feutgr4 L*trrc- Ilistoelem Cell"Biol"tr16:109118. .50, Wffi7r#I;ldc,IrrIabmHT. (Z9Og) Iaedrenismq of@oc:rmis. AtnatBevBioclum.lS;557-902. 5f . Hans{:n of cldririndepen@:cn@ytosis. "I QeUftr;i.n?(Pt C13, NicholsBJ. (?&9) Molpcularmecbaqilms

Ti}}-rs+e.

rr).:..17r3-r7i2t.

52 GfadBD.Dqnstds@ tG. (2009)PafrMqycaqdnachanisqs of qndocyticlrg'ydt\g, Na RsvMol,&ll Biol. 10:59{08. , poherty.GJ;lvfcD&hmtlf. (200.9)t"fecbaqisnsof@sis" 53, ..bcuReuBiehcm.f$:851-9V2. 54. il,fasltarnarri \[.Perlrrai, G BqnegoR Congan'JE (2ffi9) Endocytmisarrdimaceltirlar tratrclCng of human

. ffi[y-ie
':;:.;:.: 57. '-:ll:-6..$ . 59.

7?4\c,l0; t735-!744r.,, nagratkitlerecHrcc@m"

pffii;-i.dE d#;li;ii,LdI-i*;d,'".{rNw.

tzoiil pn

...,

: . .,

roo a leeittniatc 4rtroool

.--.;

16