Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC! (Anex! la Conven"ia colectiv! (nivel na"ional) cu privire - la modelul Contractului individual de munc! nr.

4 din 25 iulie 2005 (MO nr. 101-103/827 din 29.07.2005) Contract individual de munc" nr.____

_________________________________________________________________________ (denumirea unit!"ii sau numele, prenumele angajatorului - persoana fizica) denumit (!) n continuare "Angajator", n persoana _ (numele, prenumele, func"ia) pe de o parte, #i dl (dna) _____________________ (numele, prenumele) denumit (!) n continuare "Salariat", pe de alt! parte, conducndu-se de prevederile articolelor 45-94 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003, au ncheiat prezentul Contract individual de munc!, convenind asupra urm!toarelor: 1. Salariatul este angajat n calitate de _________________________________________ (func"ia, profesia, meseria, specialitatea, calificarea) 2. Locul de munc!__________________________________________________________ (denumirea subdiviziunii unit!"ii) 3. Munca este: a) de baz!; b) prin cumul. 4. Durata Contractului este: a) nedeterminat!; b) determinat! _____________________________________________________________ (termenul concret) 5. Perioada de prob! (dac! p!r"ile au convenit) ___________________________________ (termenul concret) 6. Prezentul Contract individual de munc! #i produce efectul din: a) ziua semn!rii; b) _______________________________________________________ (data negociat! de p!r"i)
"! !

7. Riscurile specifice func"iei ________________________________ (munc! n condi"ii grele, v!t!m!toare #i/sau periculoase etc. 8. Salariatul are urm!toarele drepturi: a) drepturi prev!zute n alin.(1) al art.9 al Codului muncii; b) alte drepturi _______________________________________________________ (se specific! drepturile suplimentare negociate de p!r"i) 9. Salariatul este obligat: a) s! ndeplineasc! obliga"iile prev!zute n alin.(2) al art.9 al Codului muncii; b) s! ndeplineasc! alte obliga"ii (se specific! obliga"iile suplimentare negociate de p!r"i) 10. Angajatorul are urm!toarele drepturi: a) drepturi prev!zute n alin.(1) al art.10 al Codului muncii; b) alte drepturi __________________________________________________ (se specific! drepturile suplimentare negociate de p!r"i) 11. Angajatorul este obligat:

a) s ! ndeplineasc ! obliga " iile prev ! zute n alin.(2) al a r t . 1 0 al Codului muncii; b) s! ndeplineasc! alte obliga"ii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de conven"iile colective, de contractul colectiv de munc! #i prezentul Contract individual de munc!, printre care _______________________________________________ (se specific! obliga"iile suplimentare) 12. Condi"iile de remuneraire a muncii salariatului (salariul de func"ie sau tarifar, suplimentele, sporurile, adausurile, premiile, ajutoarele materiale, compensa"iile #i aloca"iile, inclusiv pentru munca prestat! n condi"ii grele, v!t!m!toare #i/sau periculoase, intensitatea muncii etc.) 13. Regimul de munc! ___________________________________________________ (durata normal! sau redus! a timpului de munc!, tipul spt!mnii de munc!, durata zilnic! a timpului de munc!, timpul de munc! par"ial, munca n schimburi, munca de noapte etc.) 14. Regimul de odihn! ___________________________________________________ (repausul zilnic, repausul s!pt!mnal etc.)

#! !

15. Concediile anuale: a) concediul de odihn! anual ____________________________________ (durata) b) concediul de odihn! anual suplimentar ________ (durata) 16. Asigurarea social! a salariatului se efectueaz! n modul #i m!rimea prev!zute de legisla"ia n vigoare. 17. Asigurarea medical! a salariatului se efectueaz! n modul #i m!rimea prev!zute de legisla"ia n vigoare. 18. Clauze specifice (dac! p!r"ile au convenit) ___________________________________ (mobilitatea, confiden"ialitatea, alte clauze care nu contravin legisla"iei n vigoare) 19. nlesniri, avantaje, indemniza"ii #i/sau alte drepturi de care va beneficia Salariatul n schimbul respect!rii clauzelor specifice prev!zute la p.18 __________________________ 20. Prezentul Contract individual de munc! nu poate fi modificat (completat) dect printr-un acord suplimentar semnat de p!r"i, care se anexeaz! la contract #i este parte integrant! a acestuia. 21. Va fi considerat! drept modificare (completare) a prezentului Contract individual de munc! orice schimbare ce se refer! la: a) durata contractului; b) locul de munc!; c) specificul muncii (condi"ii grele, v!t!m!toare #i/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art.51 al Codului muncii etc.); d) cuantumul remuner!rii muncii; e) regimul de munc! #i de odihn!; f) specialitatea, profesia, calificarea, func"ia; g) caracterul nlesnirilor #i modul de acordare a acestora. 22. Cu titlu de excep"ie, modificarea unilateral! de c!tre angajator a prezentului Contract individual de munc! este posibil! numai n cazurile #i n condi"iile prev!zute de Codul muncii, n aceste cazuri, salariatul va fi prevenit despre necesitatea modific!rii Contractului individual de munc! cu 2 luni nainte. 23. Locul de munc! al salariatului poate fi schimbat temporar de c!tre angajator prin deplasarea n interes de serviciu sau deta#area la alt loc de munc! n conformitate cu art.70 #i 71 din Codul muncii. 24. n cazul apari"iei unei situa"ii prev!zute de art.104 alin.(2) lit.a) #i b) din Codul muncii, angajatorul poate schimba temporar, pe o perioad! de cel mult o lun!, locul #i specificul muncii salariatului f!r! consim"!mntul acestuia #i f!r! operarea modific!rilor respective n prezentul Contract individual de munc!. 25. Transferul salariatului la o alt! munc! #i permutarea lui pot avea loc n strict! co respundere cu prevederile articolelor 68 #i 74 din Codul muncii #i punctelor 20 - 21 din prezentul Contract individual de munc!.

$! !

26. Suspendarea prezentului Contract individual de munc! poate surveni: a) n circumstan"e ce nu depind de voin"a p!r"ilor (art.76 din Codul muncii); b) prin acordul p!r"ilor (art.77 din Codul muncii); c) la ini"iativa uneia dintre p!r"i (art.78 din Codul muncii). 27. Prezentul Contract individual de munc! poate nceta: a) n circumstan"e ce nu depind de voin"a p!r"ilor (art.82, 305 #i 310 din Codul muncii); b) la ini"iativa uneia dintre p!r"i (art.85 #i 86 din Codul muncii). 28. Litigiile individuale de munc! care vor ap!rea pe durata ac"iunii prezentului Contract individual de munc! vor fi solu"ionate n modul stabilit de Codul muncii #i de alte acte normative. 29. Prezentul Contract individual de munc! este ntocmit n dou! exemplare avnd aceea#i putere juridic!, unul dintre care se p!streaz! la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat. Datele de identificare a p"r#ilor Contractului: Angajatorul Adresa Cod fiscal _______________________ Salariatul Adresa Buletin de identitate eliberat cod personal ____________ Cod personal de asigur!ri sociale Semn!tura _________________________ Locul pentru #tampil! Semn!tura

%! !

S-ar putea să vă placă și