Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE AGEN!

IE (localitatea) 20__

_____________________, numit! n continuare Principal ", n persoana____________________ (denumirea pers. jur.) (n.p.p., func"ia)

activnd n baza ______________________ , pe de o parte, #i __________________________ , (statutului, procurii etc.) (denumirea pers.jur.)

numit! n continuare Agent comercial ", n persoana _________________ , activnd n baza (n.p.p., func"ia) _____________ , pe de alt! parte, au ncheiat prezentul contract despre urm!toarele: (statutului, procurii etc.) Articolul 1 1.1. n conformitate cu condi"iile prezentului contract, Agentul comercial se oblig! s! efectueze contra unei remunera"ii, la solicitarea Principalului, din numele s!u, ns! din contul Principalului sau din numele #i din contul Principalului diverse tranzac"ii n vederea ncheierii #i realiz!rii contractelor de vnzare-cump!rare a produselor petroliere, ce apar"in Principalului, precum #i a altor contracte, necesare pentru ndeplinirea scopului men"ionat. 1.2. Teritoriul de activitate a Agentului comercial n limitele prezentului contract _______

1.3. Pentru executarea obliga"iilor prev!zute de prezentul contract. Agentul comercial ncheie cu persoane ter"e contracte comerciale de vnzare a produselor petroliere la condi"iile de livrare a m!rfii ______________ #i a achit!rii ________________________ _. 1.4. Conform condi"iilor contractelor, indicate n p.1.3. al prezentului contract, Principalul va avea func"ia de vnz!tor. 1.5. Pentru executarea obliga"iilor prev!zute de prezentul contract, Agentul comercial ncheie cu persoane ter"e contracte cu privire la organizarea procesului de transportare #i nemijlocit transportarea m!rfii Principalului, precum #i contracte cu persoane ter"e n vederea p!str!rii m!rfii Principalului. 1.6. n conformitate cu condi"iile contractelor, enumerate n p. 1.5. al prezentului contr act, Principalul va avea func"ia de cump!r!tor #i/sau beneficiar al serviciilor respective. 1.7. Fiecare contract, pe care Agentul comercial are dreptul s ! -l ncheie ntru ndeplinirea ns!rcin!rii men"ionate n p.1.3., trebuie s! fie coordonat cu Principalul. 1.8. n cazul n care nu se va ajunge la un acord suplimentar, mandatul se limiteaz! doar la volumul de livr!ri #i servicii, indicate n p.1.3. #i p.1.5.

"! !

Articolul 2 2.1. n baza contractelor ncheiate de c!tre Agentul comercial cu persoane ter"e din numele s!u #i din contul Principalului, Agentul comercial ob"ine drepturi #i #i asum! obliga"ii, de#i Principalul a fost numit n aceste contracte #i a intrat n raporturi nemijlocite cu persoanele ter"e la executarea contractului. 2.2. n baza contractelor ncheiate de c!tre Agentul comercial cu persoane ter"e din numele #i din contul Principalului, apar anumite drepturi #i obliga"ii ale Principalului. 2.3. Principalul, n raporturile cu persoane ter"e, nu are dreptul s! se refere la lipsa mputernicilor respective ale Agentului comercial, n cazul n care el nu va demonstra c! persoana ter"! #tia sau sau trebuia s! #tie despre despre limit!rile mputernicirilor Agentului comercial. Articolul 3 3.1. Termenul de valabilitate a prezentului contract nu este limitat (limitat n termen ____) 3.2. n rezultatul ndeplinirii de c!tre Agentul comercial a obliga"iilor sale pentru fiecare contract ncheiat din numele s!u, dar din contul Principalului, sau din numele #i contul Principalului, Agentul comercial are dreptul la o remunera"ie. 3.3. Remunera " ia achitat ! de c ! tre Principal Agentului comercial constituie __p e n t r u setul de servicii prestate de Agentul comercial, stabilit n conformitate cu p. 3. 2. al prezentului contract. 3.4. Remunera " ia se achit ! de c ! tre Principal n termen de cel trziu _ _ zile din momentul ob"inerii tuturor serviciilor n cadrul tranzac"iei de la Agentul comercial. 3.5. Profitul suplimentar, consituit n rezultatul onor!rii de c!tre Agentul comercial a obliga"iilor sale, r!mne la dispozi"ia ultimului. 3.6. Agentul comercial este n drept s! re"in! sumele remunera"iei, cheltuielilor #i profitu lui suplimentar format n rezultatul onor!rii de c!tre Agentul comercial a obliga"iilor sale. Articolul 4 4.1 . Agentul comercial, onorndu-#i obliga"iile stabilite n prezentul contract, va ac"iona n conformitate cu indica"iile Principalului, n scopul ob"inerii unui profit mai mare pentru Principal. Agentul comercial este n drept s! se abat! de la indica"iile Principalului n urm!toarele circumstan"e: 4.1.1. n caz de necesitate, pentru o mai bun! asigurare a intereselor Principalului. 4.1.2. n lipsa posibilit!"ii de a interpela Principalului sau lipsa unui r!spuns la timp din partea Principalului la interpelarea Agentului comercial. 4.2. Dup! ncheierea fiec!rui contract n limitele execut!rii prezentului contract Agentul comercial este obligat nu mai trziu de _ zile s ! prezinte Principalului (prin telefon, fax) darea de seam! privind activitatea desf!#urat!, n caz de necesitate, Principalul este n drept s! cear! prezentarea obligatorie a d!rii de seam! n scris. 4.3. n cazul n care Principalul are obiec"ii fa"! de darea de seam!, el este obligat s!-l n#tiin"eze de aceasta pe Agentul comercial n termen de _ zile din ziua primirii d!rii de seam!. Coordonarea d!rii de seam! sau nen#tiin"area de c!tre Principal a Agentului comercial despre obiec"iile asupra d!rii de seam! n termenul indicat va fi interpretat! ca acceptare a d!rii de seam! a Agentului comercial de c!tre Principal.
#! !

4.4. Acceptarea d!rii de seam! va nsemna confirmarea respect!rii de c!tre Agentul comercial a obliga"iilor sale, indicate n p. 1.1.1. al prezentului contract, avnd valoarea unui Act de efectuare a lucr!rilor (serviciilor prestate). 4.5. Sumele acumulate (inclusiv cele ob"inute din actele juridice pentru Principal) pe conturile Agentului comercial, trebuie s! fie transferate de c!tre Agentul comercial n termenele respective pe conturile (valutare) de decontare a Principalului #i/sau conturile indicate de Principal. Articolul 5 5.1. n afar! de plata remunera"iei, Principalul restituie Agentului comercial urm!toarele cheltuieli confirmate documentai, suportate de c!tre Agentul comercial n leg!tur! cu executarea condi"iilor prezentului contract: - cheltuieli la primirea #i transportarea bunurilor la locul transmiterii ei de la Principal c!tre Agentul comercial, precum #i cheltuielile de transportare a bunurilor n depozit; - cheltuielile de plat! a taxelor, ce urmeaz! a fi achitate pentru ac"iunile cu produse petroliere; - cheltuieli de transport la transportarea bunurilor n cadrul Republicii Moldova sau cheltuielile de transport, prev!zute de condi"iile de livrare a bunurilor; - sumele primelor de asigurare; - cheltuielile de p!strare a bunurilor; - alte cheltuieli, confirmate documentai. Articolul 6 6.1. P!r"ile se exonereaz! de r!spundere pentru neexecutarea deplin! sau par"ial! a obliga"iilor contractuale, dac! aceast! neexecutare a avut loc ca urmare a aplic!rii for"ei majore, survenite dup! ncheierea prezentului contract n rezultatul ac"iunilor cu caracter excep"ional, pe care Agentul comercial sau Principalul nu au putut s! le prevad! sau s! le evite prin m!suri ra"ionale. 6.2. Din categoria circumstan"elor de for"! major! fac parte evenimentele, asupra c!rora p!r"ile nu au putut s! influen"eze #i pentru survenirea c!rora ele nu poart! r!spundere, de exemplu, potop, cutremur de p!mnt, uragan, ac"iuni militare, precum #i grev! ramural!, acte #i dispozi"ii a organelor puterii de stat #i de conducere, interdic"ii sau limit!ri a organelor executive, etc. 6.3. Partea care face trimitere la o mprejurare de for"! major! este obligat! s! o avertizeze imediat pe cealalt! parte despre apari"ia unor circumstan"e de for"! major! n form! scris! #i s! confirme existen"a acestor circumstan"e printr-o adeverin"! eliberat! de Camera de comer" sau alt organ competent. 6.4. Partea care nu-#i poate ndeplini obliga"iile contractuale din cauza survenirii unor circumstan"e de for"! major!, va ntreprinde, lund n cosidera"ie dispozi"iile contractului, toate m!surile necesare, pentru a compensa ct mai curnd posibil aceast! neexecutare. 6.5. La ncetarea ac"iunii circumstan"elor indicate, una dintre p!r"i trebuie imediat s-o anun"e pe cealalt! parte n form! scris!, indicnd termenul, n decursul c!ruia se presup une executarea obliga"iilor contractuale. Dac! partea respectiv! nu o va n#tiin"a sau va ntrzia s! o n#tiin"eze, atunci ea e obligat! s!-i restituie celeilalte p!r"i daunele, cauzate prin nen#tiin"are sau n#tiin"are ntrziat!. 6.6. n cazul apari"iei circumstan"elor de for"! major! termenul ndeplinirii obliga"iilor contractuale se prelunge#te cu o perioad! echivalent! termenului, pe parcursul c!ruia au ac"ionat circumstan"ele respective #i urm!rile acestora.

$! !

6.7. Dac! circumstan"ele prev!zute de prezentul articol vor dura mai mult de trei luni, Agentul comercial #i Principalul trebuie s! coordoneze soarta prezentului contract. Dac! p!r"ile nu vor ajunge la un compromis, partea care nu este atins! de circumstan"ele for"ei majore, este n drept s! rezilieze contractul, n#tiin"nd-o n scris despre aceasta pe cealalt! parte. Articolul 7 7.1. Principalul #i asum! obliga"ia s! nu ncheie contracte (acorduri) de agen"ie similare cu al"i agen"i comerciali, ce ac"ioneaz! pe teritoriul stabilit n p.1.2., #i s! se ab"in! de la efectuarea pe acest teritoriu a unor activit!"i de sine st!t!toare, similare activit!"ii ce constituie obiectul prezentului contract. 7.2. Agentul comercial #i-a dat acordul s! considere textul prezentului contract, precum #i ntregul volum de informa"ie ce i-a fost transmis! de c!tre Principal la ncheierea prezentului contract #i n timpul ndeplinirii obliga"iilor, ap!rute din prezentul contract, drept informa"ie confiden"ial! (iar n limitele admise de legisla"ia n vigoare a Republicii Moldova - drept tain! comercial!) a Principalului. 7.3. Agentul comercial # i asum ! obliga " ia de a nu divulga n nici un fel (s ! o fac ! accesibil! oric!ror persoane ter"e, cu excep"ia cazurilor n care persoanele ter"e dispun de prerogativele respective, conform indica"iei directe a legii, sau a cazurilor n care Principalul #i acord! n scris consim"!mntul de a prezenta informa"ia confiden"ial!, stabilit! n p.7.2. al prezentului contract, acestor persoane ter"e) informa"ia confiden"ial! a Principalului, la care el a primit acces la ncheierea prezentului contract #i n timpul ndeplinirii obliga"iilor, ap!rute din contract. Prezenta obliga"ie e valabil! n limitele termenului de valabilitate a prezentului contract #i n termen de un an dup! ncetarea valabilit!"ii contractului, dac! nu se va stabili altceva. 7.4. Agentul comercial se oblig! s! restituie Principalului n volum deplin toate da unele (paguba pozitiv! #i profitul ratat), cauzate ultimului prin dest!inuirea informa"iei confiden"iale a Principalului (despre Principal) cu nc!lcarea p.7.2. #i p.7.3. al prezent ului contract. 7.5. n ceea ce prive#te informa"ia Agentului comercial (despre Agentul comercial), despre confiden"ialitatea c!reia ultimul va efectua o cerere special! n form! scris! c!tre Principal, #i din momentul transmiterii ei Principalului, obliga"iile integrit!"ii informa"iei confiden " iale, stabilite de p.7.2.-7.4. ale prezentului contract, se r ! sfrng n m ! sur ! deplin! asupra Principalului. Articolul 8 8.1. Prezentul contract intr! n vigoare din ziua semn!rii lui de c!tre p!r"i #i este valabil pn! la momentul efectu!rii depline a lucr!rilor #i realiz!rii altor proceduri necesare pentru executarea obliga"iilor de c!tre p!r"i n cadrul contractelor indicate n p.1.2. 8.2. n cazul rezilierii anticipate a contractului achit!rile se efectueaz! reie#ind din volumul real al serviciilor prestate. 8.3. n cazul neachit!rii de c!tre Principal a serviciilor Agentului comercial n termenii prev!zu"i n contract, Agentul comercial este n drept s! stopeze acordarea serviciilor Principalului pe o perioad ! pn ! n momentul achit ! rii lor. O astfel de stopare nu se consider! drept nendeplinire a obliga"iilor a Agentului comercial. Articolul 9 Litigiile ap ! rute din prezentul contract # i n leg ! tur ! cu prezentul contract se solu"ioneaz! pe cale amiabil!, n cazul n care p!r"ile nu solu"ioneaz! litigiile men"ionate, pentru solu"ionarea litigiului, partea, a c!rui drept a fost nc!lcat, se adreseaz! n judec!toria economic!.

%! !

Articolul 10 10.1. P!r"ile nu au nici un fel de n"elegeri orale concomitente. Con"inutul textului prezentului contract corespunde n ntregime voin"ei p!r"ilor. 10.2. Dac! unele dispozi"ii ale prezentului contract se vor dovedi a fi nevalabile, atunci celelalte dispozi"ii nu-#i pierd puterea din cauza aceasta. 10.3. Problemele neprev!zute n prezentul contract se solu"ioneaz! n conformitate cu legisla"ia n vigoare a Republicii Moldova. Textul prezentului contract este ntocmit n dou! exemplare. Articolul 11 11.1. Schimbul de coresponden"! ntre ambele p!r"i n limitele prezentului contract se efectueaz! n form! scris! (cu excep"ia posibilit!"ii de prezentare #i coordonare oral! a d!rii de seam!, conform dispozi"iilor art.4 al contractului). Sub form! scris! se n"elege inclusiv mesajul prin fax (telefax). 11.2. Toate mesajele urmeaz! a fi transmise pe urm!toarele adrese a p!r"ilor, pn! cnd una din p!r"i nu va prezenta mesajul n scris despre schimbarea adresei sale: Agentul comercial: __________________________ , tel. __________________ , fax. ___________________ Principalul: __________________________ , tel. __________________ , fax. ___________________ 12. Adresele juridice, rechizitele de plat", semn"turile #i #tampilele P"r$ilor

&! !

S-ar putea să vă placă și