Sunteți pe pagina 1din 46

GRUPA I - Categoria l - Elaborarea situaiilor financiare anuale

1. (27.) societate ac!i"iionea"# $e la fur%i"ori %#rfuri confor% facturii& 're $e cu%'#rare 1.((( lei rabat 2) re%i"a *) scont $e $econtare 1) +,A 1-).

.aca a$aosul co%ercial 'racticat este $e 2()/ care 0a fi 'reul $e 01n"are 2i for%ulele contabile $e ac!i"iia 2i 01n"area %#rfurilor. Acte nor%ati0e utili"ate& r$in nr. *(3342((- 'entru a'robarea Regle%ent#rilor contabile confor%e cu $irecti0ele euro'ene. RE5 6,ARE Re$ucerile $e 're acor$ate clienilor sau 'ri%ite $e la furni"ori sunt regle%entate $in 'unct $e 0e$ere contabil/ $e or$inul *(3342((-/ 7n 0igoare $e la (1.(1.2(1(. Confor% nor%ati0ului/ la articolul 31 se sti'ulea"#& (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor si nscrise pe factura de achizitie ajusteaz n sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor. (4) Reducerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se evidentiaz distinct n contabilitate (contul 6 ! "Reduceri comerciale primite#, respectiv contul 7(- 8Re$uceri co%erciale acor$ate9), pe seama conturilor de terti. ($) Reducerile comerciale pot fi, de e%emplu& a) rabaturile ' se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de v(nzare) b) remizele ' se primesc n cazul v(nzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential) c) risturnele ' sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert, n decursul unei perioade determinate. (6) Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor nainte de termenul normal de e%i*ibilitate. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul +6+ ",enituri din sconturi obtinute#). -a furnizor, aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refera (contul 66+ ".heltuieli privind sconturile acordate#

AA Re$ucerile sunt 7nscrise 'e factur#. 1. Ac!i"itia %arfurilor


1

1 2 * ; 3 > 7 : -

,aloarea brut# a %#rfurilor ac!i"itionate Rabatul 'entru $efectele $e calitate 2 ) 1-2 Re%i"a 1 ( -:( lei < * ) ) =et co%ercial =et financiar +,A $e$uctibil +otal factur# *-; 3-> 7 @ 2;) 7A: ?cont $econtare (-3( />( < 1 ))

1.(((/(( 2(/(( -:(/(( 2-/;( -3(/>( -/31 -;1/(22:/1; 1.17:.7;

a)Inregistrarea facturii $e ac!i"itie ;(1 Burni"ori -3(.>( lei 11*1.21 lei

) *71 C#rfuri ;;2> +,A $e$uctibil# b) Plata facturii/ %ai 'uin scontul 'ri%it ;(1 Burni"ori

22:/1;

lei

117:/7; ) 3121 Conturi la b#nci 7n lei 7>7 Re$uceri co%erciale acor$ate -.31 11>-/2*

lei

lei

lei

c) Regulari"area +,A aferent# scontului (-..31 < (/2; D 2/2:) ;;2> +,A $e$uctibil# *71 C#rfuri *7: .iferene $e 're la %#rfuri ;(1 Re$uceri co%erciale acor$ate 1-(.12 lei 2/2: lei

$) Inregistrarea a$aosului co%ercial 2( ) ( -3(.>( < 2() D 11-(.12 lei )

e) Inregistrarea facturii $e 0an"are ;111 Clieni )


2

1*37.;>

lei

7(7 ,enituri $in 01n"area %#rfurilor ;;27 +,A colectat# f) .escarcarea $e gestiune *71 C#rfuri

11;(.72

lei

21>.7;

lei

11;(.72

lei

) >(7 C!eltuieli 'ri0in$ %#rfurile *7: .iferene $e 're la %#rfuri

-3(.>(

lei

1-(.12

lei

AA Re$ucerile se acor$# ulterior factur#rii. a)Inregistrarea facturii $e ac!i"itie ;(1 Burni"ori 1(((.(( lei 11-(.(( lei

) *71 C#rfuri ;;2> +,A $e$uctibil#

1-(.((

lei

b) Re$ucerile calculate ulterior $atei factur#rii si regulari"area +,A aferent# >(Re$uceri co%erciale 'ri%ite ;-.;( lei 3:.7lei

) ;(1 Burni"ori ;;2> +,A $e$uctibil#

-.*-

lei

c) Plata facturii/ %ai 'uin scontul 'ri%it ;(1 Burni"ori ) 1.1*1/21 lei

3121 Conturi la b#nci 7n lei 7>7 Re$uceri co%erciale acor$ate $) Regulari"area +,A aferent# scontului (-.31 < (/1- 4 1/1- D 1/:1 lei) ;;2> +,A $e$uctibil# 7>7 Re$uceri co%erciale acor$ate

1.121/7(

lei

-.31

lei

1.:1

lei

e) Inregistrarea a$aosului co%ercial 2( )(1(((@ 2() )D 2(( lei *71 C#rfuri *7: .iferene $e 're la %#rfuri 2((/(( lei

f) Inregistrarea facturii $e 0an"are ;111 Clieni ) 7(7 ,enituri $in 01n"area %#rfurilor ;;27 +,A colectat# f) .escarcarea $e gestiune *71 C#rfuri 1.(((/(( lei 11*:.:2 lei 22:/(( lei 1*33.2( 12((.(( lei lei

) >(7 C!eltuieli 'ri0in$ %#rfurile *7: .iferene $e 're la %#rfuri

2((/((

lei

2.

(;-.) 7ntre'rin$erea Alfa $eine o cl#$ire e0aluat# la 0aloarea Eust# $e 12(.((( lei/ a%orti"are cu%ulat# *(.((( lei Re"er0a $in ree0aluare $is'onibil# este $e 1(.((( lei. 6a *1.12.=/ %anagerii iau $eci"ia s# 01n$# cl#$irea 7n anul =A1. Ca ur%are acti0ul 0a fi reclasificat 7n categoria stocurilor $e %#rfuri. 6a *1.12.= se esti%ea"# c# 0aloarea reali"abil# net# a acestui stoc este $e 73.((( lei.
;

?e cere& A) ?# se 'reci"e"e care sunt regulile $in CBP *(3342((- a'licabile re"ol0#rii acestui ca"F G) ?# se 're"inte 7nregistr#rile contabile aferente e@erciiului =. Acte nor%ati0e utili"ate& r$in nr. *(3342((- 'entru a'robarea Regle%ent#rilor contabile confor%e cu $irecti0ele euro'ene. A) Pre0e$erile CBP *(3342((- a'licabile acestui ca" sunt& /$3. ' (/) 0tunci c(nd e%ista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, n sensul ca aceasta urmeaza a fi mbunatatita n perspectiva v(nzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, n contabilitate se nre*istreaza transferul activului din cate*oria imobilizari corporale n cea de stocuri. 1ransferul se nre*istreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. 2aca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la nchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. 3)nre*istrarile contabile aferente e%ercitiului 4 sunt& a) reclasificarea cla$irii in categoria stocurilor& ) 2:12 A%orti"area construciilor *71 C#rfuri b) reali"area re"er0ei $in ree0aluare 1(3 Re"er0e $in ree0aluare c) 1(>3 Re"er0e re're"ent1n$ sur'lusul reali"at $in re"er0e $in ree0aluare 1(.((( lei -(.(((/(( lei 2112 Construcii *(.(((/(( lei 12(.(((/(( lei

testarea 'entru $e'recierea cla$irii $estinata 0an"arii >:1; C!eltuieli $e e@'loatare 'ri0in$ aEustarile 'entru $e'recierea acti0elor circulante *-7.(1 AEustarea 0alorii cla$irilor $estinate 01n"arii 13.((( lei

*.

(31.) 7ntre'rin$erea Alfa 0in$e societ#ii %a%# un stoc $e %arf# la 'reul $e 1((.((( lei cu o'iunea $e a-l 'utea r#scu%'#ra $u'# 12 luni. ?e cere& A)s# se 'reci"e"e care sunt regulile $in CBP *(3342((- a'licabile re"ol0#rii acestui ca"F G)s# se 're"inte 7nregistr#rile contabile $ac# o'iunea $e r#scu%'#rare este sau nu e@ercitat#. Acte nor%ati0e utili"ate& r$in nr. *(3342((- 'entru a'robarea Regle%ent#rilor contabile confor%e cu $irecti0ele euro'ene. A) Pre0e$erile CBP *(3342((- a'licabile acestui ca" sunt& Art 133(1) Hnregistrarea 7n contabilitate a intrarii stocurilor se efectuea"a la $ata transferului riscurilor si
3

beneficiilor. (2) Hn general/ $atele $e transfer al controlului/ $e transfer al 'ro'rietatii si $e li0rare coinci$. +otusi/ 'ot e@ista $ecalaEe $e ti%'/ $e e@e%'lu/ 'entru& - bunuri 01n$ute 7n consignatie sau stocurile la $is'o"itia clientuluiF - stocuri gaEate li0rate cre$itorului beneficiar al gaEului/ care ra%1n contabili"ate 7n bilantul $ebitorului '1na la 01n"area lorF G) Hnregistrarile contabile&

I'ote"a 1& =u se e@ercita o'tiunea $e cu%'arare&


(a)01n"area stocului& 3121 Conturi la banci 7n lei 1((.((( lei

31-1 Cre$ite bancare 'e ter%en scurt

(b)$u'a 12 luni se recunoaste 0enitul $eoarece nu se e@ercita o'tiunea& ;111 7(7 ,enituri $in Clienti 01n"area %arfurilor ( c ) $escarcarea $e gestiune& >(7 C!eltuieli 'ri0in$ %arfurile ( $ ) stingerea $atoriei& 31-1 Cre$ite bancare 'e ter%en scurt

1((.(((

lei

*71 Carfuri

1((.(((

lei

;111 Clienti

1((.(((

lei

I'ote"a 2&?e e@ercita o'tiunea $e rascu%'arare& ( a )01n"area stocului& 3121 31-1 Conturi la banci 7n Cre$ite bancare lei 'e ter%en scurt

1((.(((

lei

( b )$u'a 12 luni e@ercitarea o'tiunii& 1((.((( lei 31-1 3121 Cre$ite bancare 'e Conturi la banci 7n lei ter%en scurt ;.(3*.) 7ntre'rin$erea Alfa %aEorea"# ca'italul social 'rin a'ort 7n natur#. A'ortul const# 7ntr- un teren e0aluat la 1(.((( euro. Cursul la $ata subscrierii este $e ;/3 lei4euro. 6a $ata 0#rs#rii a'ortului/ cursul este $e 3 lei4euro. ,aloarea no%inal# a unei aciuni este $e 1(( lei. ?e cere& A)s# se 'reci"e"e care sunt regulile $in CBP *(3342((- a'licabile re"ol0#rii acestui ca"F G)s# se 're"inte 7nregistr#rile contabile. Acte nor%ati0e utili"ate& r$in nr. *(3342((- 'entru a'robarea Regle%ent#rilor contabile confor%e cu $irecti0ele euro'ene. A Pre0e$erile CBP *(3342((- a'licabile acestui ca" sunt&
>

art /5$ alin (6) 6nre*istrarea contravalorii n lei a capitalului social subscris n valuta se face la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de 3anca 4ationala a Rom(niei, din data subscrierii. 2iferentele de curs valutar ntre cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social n valuta se nre*istreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. G Hnregistrarile contabile sunt& 1) subscrierea la ca'ital 1(.((( euro @ ;/3 lei D ;3.((( lei ;3> .econtari cu asociatii 'ri0in$ ca'italul 2) 'ri%irea a'ortului la ca'ital& 2111 +erenuri ) ;3> .econtari cu asociatii 'ri0in$ ca'italul 7>3 ,enituri $in $iferente $e curs 0alutar *) trecerea ca'italului $e la ne0arsat la 0arsat& 1(11 Ca'ital social subscris si ne0arsat ;3> .econtari cu asociatii 'ri0in$ ca'italul ;3..((( lei 3.((( lei 3(.((( ;3.((( lei lei 1(11 Ca'ital socialsubscris si ne0arsat ;3..((( lei

3.(>(.) ?ocietatea Alfa la *1 $ece%brie = $eine o cl#$ire 'e care intenionea"# sa o ce$e"e.
Cl#$irea este libera si societatea a intre'rins aciuni 'entru g#sirea unui cu%'#r#tor. ?ocietatea clasifica cl#$irea la $ata bilanului ca $is'onibila 'entru 01n"are. ,aloarea $e intrare a cl#$irii este $e 1((.((( lei iar a%orti"area cu%ulata 2(.((( lei. ?ituaia a) 6a $ata bilanului societatea stabile2te 0aloarea Eusta a cl#$irii la 12(.((( lei. Costurile esti%ate 'entru organi"area licitaiei $e 01n"are sunt esti%ate la 3.((( lei iar c!eltuielile $e ca$astru la *.((( lei. ?ituaia b) 6a $ata bilanului societatea stabile2te 0aloarea Eusta a cl#$irii la :2.((( lei. Costurile esti%ate 'entru organi"area licitaiei $e 01n"are sunt esti%ate la 3.((( lei iar c!eltuielile $e ca$astru la *.((( lei. ?ituaia c) Acti0ul 're"entat la 'unctul b) nu a fost 01n$ut 'ana la sf1r2itul e@erciiului financiar =A1. 6a aceasta $ata societatea esti%ea"# 0aloarea Eusta la -(.((( lei iar costurile 01n"#rii esti%ate a a0ea loc in anul =A1 sunt $e 7.:(( lei. ?a se efectue"e inregistrarile contabile confor% IFRS 5 'entru fiecare $in cele trei situaii.
7

Acte nor%ati0e utili"ate&

IFRS 5. Active imobilizate detinute n vederea vnzrii si activitti ntrerupte


?tan$ar$ul se a'lica tuturor acti0elor i%obili"ate/ asa cu% sunt acestea $efinite $e IA? 1 si tuturor gru'urilor $estinate ce$arii ale unei entitati Un acti0 i%obili"at sau un gru' $estinat ce$arii care este 're"entat ca $einut 'entru 01n"are trebuie e0aluat la cea %ai %ica 0aloare $intre 0aloarea contabila si 0aloarea Eusta %inus costurile $e 01n"are. Aceasta e0aluare este 0alabila si 'entru acti0ele clasificate ca $einute 'entru 01n"are/ac!i"iionate 7n ca$rul unei co%binari $e 7ntre'rin$eri/ $esi toate celelalte acti0e si $atorii ac!i"iionate 7n ca$rul unei co%binari $e 7ntre'rin$eri sunt e0aluate la 0aloarea Eusta. Acti0ele clasificate ca $is'onibile 'entru 01n"are nu se %ai a%orti"ea"a. Atunci c1n$ se astea'ta ca 01n"area sa inter0ina 7ntr-o 'erioa$a %ai %are $e un an costurile 'ri0in$ 01n"area trebuie actuali"ate. Cresterea 0alorii actuale a costurilor 'ri0in$ 01n"area care a'are ca ur%are a trecerii ti%'ului trebuie sa fie 're"entata 7n contul $e 'rofit si 'ier$ere $re't cost $e finanare. Hn ca"ul 7n care la o e0aluare ulterioara 0aloarea Eusta %inus costurile 01n"arii a crescut/ entitatea nu 'oate relua o $e'reciere %ai %are $ec1t cea 7nregistrata 'entru acti0ul res'ecti0. Situaia a) 6a $ata bilanului societatea stabile2te 0aloarea Eusta a cl#$irii la 12(.((( lei. Costurile esti%ate 'entru organi"area licitaiei $e 01n"are sunt esti%ate la 3.((( lei iar c!eltuielile $e ca$astru la *.((( lei. ,aloarea contabila D ,aloarea $e intrare I A%orti"area cu%ulata D 1((.((( I 2(.((( D :(.((( lei ,aloarea Eusta I Costurile 01n"arii D 12(.((( I (3.((( A *.((() D 112.((( lei Cini% (,aloarea contabilaF,aloarea Eusta I Costurile 01n"arii) D Cin (:(.(((F 112.((() D :(.((( lei. Cla$irea 0a fi 're"entata $istinct 7n bilan ca acti0 $is'onibil 'entru 01n"are fiin$ e0aluata la 0aloarea contabila $e :(.((( lei. 1((..((( lei 212 ) Cla$iri 4 i%obili"ari cor'orale :(.((( 212 Cla$iri 4 acti0e $is'onibile 'entru 01n"are 2:12 A%orti"area construciilor Situaia b) 6a $ata bilanului societatea stabile2te 0aloarea Eusta a cl#$irii la :2.((( lei. Costurile esti%ate 'entru organi"area licitaiei $e 01n"are sunt esti%ate la 3.((( lei iar c!eltuielile $e ca$astru la *.((( lei. ,aloarea contabila D ,aloarea $e intrare I A%orti"area cu%ulata D 1((.((( I 2(.((( D :(.((( lei ,aloarea Eusta I Costurile 01n"arii D :2.((( I (3.((( A *.((() D 7;.((( lei Cin (,aloarea contabilaF ,aloarea Eusta I Costurile 01n"arii) D %in (:(.(((F 7;.((() D 7;.((( lei. Cla$irea este $e'reciata 'entru su%a $e >.((( lei (:(.((( I 7;.(((). Cla$irea 0a fi 're"entata $istinct 7n bilanJ ca acti0 $is'onibil 'entru 01n"are fiin$ e0aluata la 7;.((( lei/ su%a care re're"inta 0aloarea Eusta %inus costurile 01n"arii. Clasificarea acti0ului ca $is'onibil 'entru 01n"are& )
:

lei

2(.(((

lei

212

1((..(((

lei

Cla$iri 4 i%obili"ari cor'orale 212.1 Cla$iri 4 acti0e $is'onibile 'entru 01n"are 2:12 A%orti"area construciilor >:1* C!eltuieli $e e@'loatare 'ri0in$ aEust#rile 'entru $e'recierea i%obili"#rilor Situaia c) Acti0ul 're"entat la 'unctul b) nu a fost 01n$ut 'ana la sf1r2itul e@erciiului financiar =A1. 6a aceasta $ata societatea esti%ea"# 0aloarea Eusta la -(.((( lei iar costurile 01n"#rii esti%ate a a0ea loc in anul =A1 sunt $e 7.:(( lei. ,aloarea contabila la *1 $ece%brie =A1 D 7;.((( lei ,aloarea Eusta I Costurile 01n"arii D -(.((( I7.:(( D :2.2(( lei ,aloarea contabila K ,aloarea Eusta I Costurile 01n"arii DL Acti0ul nu %ai este $e'reciat. Pier$erea $in $e'reciere recunoscuta la sf1rsitul anului 'rece$ent 0a fi reluata. entitate 0a recunoaste un c1stig $in orice crestere ulterioara a 0alorii Euste %inus costurile 01n"arii/ $ar fara a $e'asi 'ier$erea $in $e'reciere care a fost recunoscuta anterior fie 7n confor%itate cu acest IBR?/ fie anterior/ 7n confor%itate cu IA? *> .e'recierea acti0elor. 212.1 Cla$iri 4 acti0e $is'onibile 'entru 01n"are 7:1* ,enituri $in aEust#ri 'entru $e'recierea i%obili"#rilor >.((( lei >.((( lei 2(.((( lei 7;.((( lei

Cla$irea 0a fi 're"entata $istinct 7n bilant ca acti0 $is'onibil 'entru 01n"are fiin$ e0aluata la :(.((( lei/ su%a care re're"inta 0aloarea contabila 'e care cla$irea ar fi a0ut-o $aca nu ar fi fost $e'reciata.

GRUPA I - Categoria MI - +inerea contabilitNtii unei entitNti


1.(>7.) ?ocietatea 6easing a01n$ ca obiect $e acti0itate acor$area $e bunuri in leasing financiar/ ac!i"iionea"# la $ata $e 2(.12.=-1 un autoturis% in 0aloare $e 1>.723 lei/ +,A 1-)/ 'e care ii acor$a in leasing financiar societ#ii C =+A. Contractul $e leasing financiar este 7nc!eiat 'e $ata $e (1.(1.= in ur%#toarele con$iii& 'erioa$a $e leasing este $e 3 ani iar $urata utila $e 0iata a acti0ului 're$at in leasing este $e > aniF 'l#ile $e leasing 0or fi efectuate 'e $ata $e *1 $ece%brie ale fiec#rui an/ se 0or e%ite 3 facturiF la 7nce'utul contractului $e leasing societatea C =+A 'l#te2te 1(.((( lei A +,AF la sf1r2itul contractului $e leasing utili"atorul isi 0a e@ercita o'iunea $e cu%'#rare la 0aloarea re"i$uala care re're"int# 1() $in 0aloarea $e intrare a bunului. ?a se fac# 7nregistr#rile contabile aferente anului = si =A;/ at1t ia locator/ cat si la la locatar.

A Inregistrarile la !"A#!R
-

I 7nregistr#rile la $ata $e 2(.12.=-1 aA Ac!i"itionarea $e la furni"or ) 21*1 Ec!i'a%ente te!nologice(%a2ini/utilaEe 2i instalaii $e lucru) ;;2> +,A $e$uctibil# bA Plata catre furni"or ;(; Burni"ori $e i%obili"#ri 3121 Conturi la b#nci 7n lei 1-.-(2/73 lei *.177/73 lei ;(; Burni"ori $e i%obili"#ri 1-.-(2/73 lei

1>723/((

lei

II 7nregistr#rile aferente e@erciiului =& 6a (1.(1 .= se 7nregistrea"#& a) Pre$area bunului 7n leasing financiar catre locator 2>7: Alte creanei%obili"ate 4 Contracte $e leasing financiar b) Bacturarea a0ansului la (1.(1. an = ;111 Clienti 11.-((/(( ) 2>7: Alte creanei%obili"ate 4 Contracte $e leasing financiar ;;27 +,A $e 'lata c) Incasarea a0ansului 3121 2>7: 11-((/(( le i 1-((/(( lei 1(.(((/(( lei lei 21*1 Ec!i'a%ente te!nologice (%a2ini/ utilaEe 2i instalaii $e lucru) 1>723/(( le i

Conturi la b#nci 7n Alte creane i%obili"ate 4 Contracte $e leasing financiar lei $) E%iterea facturari 'entru rata la *1.12. an = (,aloare autoturis% (1>723/(( lei )I a0ans (1( ((( lei ) D >.732 lei )
Rata D >.732 lei 4 3 ani D 1.(1(/3( lei

1.2(2/3( ;111 Clienti 2>7: Alte creanei%obili"ate 4 Contracte $e leasing financiar ;;27
1(

lei

) 1.(1(/3( 6ei

1-2/((

6ei

+,A $e 'lata e) Incasarea creantelor 3121 Conturi la b#nci 7n lei


a) E%iterea facturari 'entru rata

;111 Clienti

1.2(2/3(

lei

III Inregistr#rile aferente e@erciiului =A; la *1.12. an = A ; 1.2(2/3( ;111 Clienti 2>7: Alte creanei%obili"ate 4 Contracte $e leasing financiar ;;27 +,A $e 'lata 1-2/((
6ei

lei

) 1.(1(/3( 6ei

b) Incasarea creantelor 3121 Conturi la b#nci 7n lei c) ;111 Clienti ;111 Clienti 1--(/2: ) 2>7: Alte creanei%obili"ate 4 Contracte $e leasing financiar ;;27 +,A $e 'lata $) Incasarea creantelor 3121 Conturi la b#nci 7n lei ;111 Clienti 1--(/2: lei *17/7: lei 1>72.3( lei lei 1.2(2/3( lei

E%iterea facturii 'entru 0aloarea re"i$uala la *1.12. an =A;

$ Inregistrarile la !"A#AR
I 7nregistr#rile aferente e@erciiului =& 6a (1.(1 .= se 7nregistrea"#& aA Pri%irea bunului 7n leasing financiar& 21*1 Ec!i'a%ente te!nologice (%a2ini/ instalaii $e lucru) bA Inregistrarea facturii $e a0ans utilaEe 2i 1>7 Alte 7%'ru%uturi 2i $atorii asi%ilate 1>723/(( le i

11

) 1>7 Alte 7%'ru%uturi 2i $atorii asi%ilate ;;2> +,A $e$uctibil# cA Plata a0ansului ;(; Burni"ori $e i%obili"#ri

;(; Burni"ori $e i%obili"#ri

11-((/((

lei

1((((/((

lei

1-((/((

lei

3121 Conturi la b#nci 7n lei

11-((/((

lei

dA Inregistrarea facturii aferente ratei la *1.12 an = ;(; Burni"ori $e i%obili"#ri 1(1(/3( lei 1.2(2/3( lei

) 1>7 Alte 7%'ru%uturi 2i $atorii asi%ilate ;;2> +,A $e$uctibil# eA Plata facturii la *1.12 an = ;(; Burni"ori $e i%obili"#ri

1-2/((

lei

3121 Conturi la b#nci 7n lei

1.2(2/3(

lei

fA Calcul a%orti"are utilaE& A%orti"area se face si%ilar acti0elor si%ilare $einute $e 7ntre'rin$ere 2i care sunt utili"ate 7n con$iii si%ilare. Confor% IA? 1>/ 'entru un bun luat 7n leasing financiar&0aloarea a%orti"abil# este $at# $e costul acti0ului $i%inuat cu 0aloarea re"i$ual# (7n ca"ul nostru/ 0aloarea a%orti"abil# este 1>723 1>72/3( D13(32/3( lei .urata $e a%orti"are este&> ani A%orti"area aferenta anului = D 13(32.3( lei 4 > ani D 23(:/73 lei gA Inregistrare a%orti"are la *1.12.an = >:11 C!eltuieli $e e@'loatare 'ri0in$ a%orti"area i%obili"#rilor II Inregistr#rile aferente e@erciiului =A; ) Inregistrarea facturii aferente ratei la *1.12 an =A; )
12

2:1* A%orti"area instalaiilor/ %iEloacelor $e trans'ort/ ani%alelor 2i 'lantaiilor

23(:/73

le i

;(;

1.2(2/3(

lei

Burni"ori $e i%obili"#ri 1>7 Alte 7%'ru%uturi 2i $atorii asi%ilate ;;2> +,A $e$uctibil# ) Plata facturii la *1.12 an = ;(; Burni"ori $e i%obili"#ri c)Inregistrare a%orti"are la *1.12.an = >:11 C!eltuieli $e e@'loatare 'ri0in$ a%orti"area i%obili"#rilor 2:1* A%orti"area instalaiilor/ %iEloacelor $e trans'ort/ ani%alelor 2i 'lantaiilor 23(:/73 le i 3121 Conturi la b#nci 7n lei 1.2(2/3(
lei

1(1(/3(

lei

1-2/((

lei

$ )Inregistrarea facturii (0aloare re"i$uala ) la *1.12 an =A;


)

;(; Burni"ori $e i%obili"#ri

1--(/2:

lei

1>7 Alte 7%'ru%uturi 2i $atorii asi%ilate ;;2> +,A $e$uctibil# b)Plata facturii la *1.12 an =A; ;(; Burni"ori $e i%obili"#ri 3121 Conturi la b#nci 7n lei

1>72.3(

lei

*17/7:

lei

1--(/2:

lei

2. (71.) ?ocietatea Co%ercialN OGP s'eciali"atN 7n co%ertul cu a%Nnuntul $etine 7n stoc la 7nce'utul anului %Nrfuri la 'retul cu a%Nnuntul 7n 0aloare $e 13((( lei. A$aosul co%ercial aferent %Nrfurilor $in stoc este $e *((( lei/ iar +,A 22(( lei. 1. In cursul 'erioa$ei $e gestiune se ac!i"itionea"N %Nrfuri la 'retul fNrN +,A $e *(((( lei (+,A1-)). 2.A$aosul co%ercial 'racticat $e unitate este $e 2(). *.?e 01n$ %Nrfuri 7n cursul lunii 'rin %aga"inul cu a%Nnuntul 7n 0aloare $e ;2((( lei/ (inclusi0 +,A) ;.?e $escarcN gestiunea. E0i$enta se tine la 'ret $e 01n"are cu a%Nnuntul. 6a o intre'rin$ere co%erciala cu a%anuntul (en-$etail) in %area %aEoritate a ca"urilor/ se 'ractica contabilitatea analitica global-0alorica 'e gestiuni. Ca 'ret $e inregistrare este folosit 'retul $e 0Qn"are inclu"Qn$ 'retul $e cu%'arare si a$aosul co%ercial (%arEa co%erciala)/ la care se %ai a$auga si ta@a 'e 0aloarea a$augata. In aceste con$itii/ contabilitatea are $atoria $e a calcula si a inregistra si $iferenta $intre 'retul $e 0Qn"are si cel $e cu%'arare/ a$ica a$aosul co%ercial (%arEa co%erciala) aferent %arfurilor intrate si ra%ase in stoc/ 'recu% si ta@a 'e 0aloarea a$augata inclusa in 'retul $e 0Qn"are. 1. Rece'tia %arfurilor ac!i"itionate 'e ba"a $e factura .
1*

) *71 C#rfuri ;;2> +,A $e$uctibil#

;(1 Burni"ori

*3.7((/((

lei

*(.(((/((

lei

3.7((/((

lei

2. Inregistrarea a$aosului co%ercial ( *(.((( lei @ 2( ) D >.(((/(( lei ) +,A nee@igibila (*(.(((/(( lei A >.(((/(( lei ) @ 1- ) D >.:;(/(( lei *71 C#rfuri 12.:;(/(( ) *7: . .iferene $e 're la %#rfuri ;;2: +,A nee@igibil# *. ,an"area %arfurilor $in %aga"in cu incasare in nu%erar (;2.(((/(( lei @ 1- 4 11-D >7(3/:: lei ) 3*11 Casa ;2.(((/(( ) 7(7 . ,enituri $in 01n"area %#rfurilor ;;27 +,A colectata ;. .escarcarea gestiunii 'entru %arfurile 0an$ute ?e calculea"a coeficientul %e$iu >.7(3/:: lei *3.2-;/12 lei lei >.:;(/(( lei >.(((/(( lei lei

K=

( Si378 + Rc378 ) (3.000 + 6.000) 9.000 = = = 0.218 Si371 + Rd 371 Si4428 Rc4428 15.000 + 35.294 12 2.200 6.840 41.254 12
?e $eter%ina a$aosul aferent %arfurilor 0an$ute *3.2-;/12 @ (.21: D 7.>-;/12 lei ?e calculea"a 'retul $e ac!i"itie al %arfurilor 0an$ute *3.2-;/12 lei I 7.>-;/12 lei D 27.>((/(( lei ?e calculea"a +,A nee@igibil aferent %arfurilor 0an$ute 42 000 19 = 6.705 88 119 ?e inregistrea"a $escarcarea gestiunii 'entru %arfurile 0an$ute
1;

) >(7 C!eltuieli 'ri0in$ %#rfurile *7: .iferene $e 're la %#rfuri ;;2: +,A nee@igibil#

*71 C#rfuri

;2.(((/((

lei

27.>((/((

lei

7.>-;/12

lei

>.7(3/::

lei

*.(:7.) Un salariat obtine 'entru 12 "ile lucrate 7n cursul unei luni/ 0enituri 'entru %unca 'restatN 7n su%N $e :3( lei. 7n cursul lunii salariatul beneficia"N $e 1; "ile calen$aristice $e conce$iu %e$ical 'entru boalN obisnuitN/ $in care 1( "ile lucrNtoare. ?alariul $e ba"N %ini% brut 'e tarN este $e >(( lei/ iar luna are un nu%Nr $e 22 "ile lucrNtoare. ?tabilirea ba"ei $e calcul a contributiei $e asigurNri socialeR ?tabilirea contributiei $e asigurNri sociale $atoratN $e angaEatorR Acte nor%ati0e utili"ate& .U.G. nr. 13:42((3/ %o$ificata si co%'letata/ 'ri0in$ conce$iile si in$e%ni"atiile $e asigurari sociale $e sanatate/ =or%ele $e a'licare a 're0e$erilor r$onanei $e urgen# a Gu0ernului nr. 13:42((3 'ri0in$ conce$iile 2i in$e%ni"aiile $e asigur#ri sociale $e s#n#tate a'robate 'rin r$in nr *2 4 2((> / si r$in nr >( 4 2((>. RE5 6,ARE Regulile generale 'entru i$entificarea ba"ei $e calcul a in$e%ni"atiei 'entru I+C sunt stabilite 'rin .U.G. nr. 13:42((3/ %o$ificata si co%'letata/ 'ri0in$ conce$iile si in$e%ni"atiile $e asigurari sociale $e sanatate/ res'ecti0 'rin =or%ele $e a'licare a 're0e$erilor r$onanei $e urgen# a Gu0ernului nr. 13:42((3 'ri0in$ conce$iile 2i in$e%ni"aiile $e asigur#ri sociale $e s#n#tate. Ga"a $e calcul este utila 'entru stabilirea %e$iei "ilnice a in$e%ni"atiei si se constituie 'rin ra'ortarea 0eniturilor la care s-a calculat CCIA?? la ulti%ele > luni anterioare lunii $e acor$are a conce$iului 'entru I+C. Presu'unan$ ca salaiatul a reali"at in 'rece$entele > luni un 0enit $e 133: lei a$ica (:3( lei 4 12 "ile lucrate < 22 "ile lucratoare / re"ulta ur%atorul calcul
13

?e calculea"a %e$ia "ilnica 'entru ulti%ile > luni lucrate Retributi e Reali"at a 133: 133: 133: 133: 133: 133: 133: &5'( 5ile 6ucratoar e 2* 21 2( 22 22 22 22 ) ** 5ile 6ucrat e

=r crt 1 2 * ; 3 >

E@'licatii %artie a'rilie %ai iunie iulie august se'te%brie %edia zilnica

12 +,-(*

,aloare "ilnica in$e%ni"atie D73 ) @ 7(/:2 D3*.11 .urata conce$iului %e$ical este $e 1( "ile lucratoare 'entru care in$e%ni"atia se su'orta astfel In$e%ni"atia se su'orta 'entru 'ri%ele 3 "ile lucratoare/$e catre angaEator 'entru care 0a ac!ita o in$e%ni"atie in 0aloare $e&( 3 < 3*/11 lei ) D 2>> lei ?e su'orta $in B=UA?? In$e%ni"atia 'entru celelalte 3 "ile lucratoare in 0aloare $e (3 <3*/11 lei ) D 2>> lei 5ilele in$e%ni"ate nu 0or 'utea fi stabilite cu incalcarea $is'o"itiilor legale 'ri0in$ re'ausul sa'ta%1nal si sarbatorile legale/ ca $re'turi %ini%ale regle%entate $e Co$ul %uncii.

;. (11>.) 6a o societate co%ercialN ce are un ca'ital social $e 13(.((( u.%.n/ 'rofitul brut este $e :(.((( u.%.n. ?e $eci$e utili"area su%ei astfel& se constituie re"er0e legale 7n li%ita %a@i%N a$%isN $e legeF constituire $e re"er0e statutare 7n 'rocent $e 1( ) $in 'rofitul netF Profitul net este utili"at 'entru %aEorarea ca'italului social cu su%a $e -(( u.%.n res'ecti0 acor$area $e $i0i$en$e 3( %ii. u.%.n. Presu'une% cN 'rintre asociati a0e% $oar 'ersoane fi"ice. Acte nor%ati0e utili"ate& Co$ul fiscal a'robat 'rin 6egea nr. 37142((*/ cu co%'letarile si %o$ificarile ulterioare =or%ele %eto$ologice $e a'licare ale Co$ului fiscal a'robate 'rin S G nr ;; 4 2((; r$in nr. *(3342((- 'entru a'robarea Regle%ent#rilor contabile confor%e cu $irecti0ele euro'ene. 6ege nr. *141--( 'ri0in$ societ#ile co%erciale cu %o$ificarile si co%'letarile ulterioare. Constituirea si Inregistrarea Re"er0elor 6egale Confor% 6egii nr. *141--( 'ri0in$ societ#ile co%erciale cu %o$ificarile si co%'letarile ulterioare Art. 1:*. - (1) .in 'rofitul societ#ii se 0a 'relua/ 7n fiecare an/ cel 'uin 3) 'entru for%area fon$ului $e re"er0#/ '1n# ce acesta 0a atinge %ini%u% a cincea 'arte $in ca'italul social. Re"er0a legala %a@i%a a$%isa D 13(.(((/((43 D *(.(((/(( lei
1>

Confor% 6egii 37142((* 'ri0in$ Co$ul fiscal Art. 22. alin- (1) lit a) re"er0a legal# este $e$uctibil# 7n li%ita unei cote $e 3) a'licat# asu'ra 'rofitului contabil/ 7nainte $e $eter%inarea i%'o"itului 'e 'rofit/ $in care se sca$ 0eniturile nei%'o"abile 2i se a$aug# c!eltuielile aferente acestor 0enituri nei%'o"abile/ '1n# ce aceasta 0a atinge a cincea 'arte $in ca'italul social subscris 2i 0#rsat sau $in 'atri%oniu/ $u'# ca"/ 'otri0it legilor $e organi"are 2i funcionare. Re"er0a legala $e$uctibila D :(.(((/(( lei <3) D ;.(((/(( lei Re"er0a legala ne$e$uctibila D *(.(((/(( lei -;.(((/(( lei D2>.(((/(( lei

Presu'une% ca %a@i% a$%is $e lege re're"inta %a@i% $e$uctibil


12Re'arti"area 'rofitului 1(>1 Re"er0e legale ;.(((/(( lei

1..eter%inarea 'rofitului i%'o"abil Profitul i%'o"abil se calculea"# ca $iferen# 7ntre 0eniturile reali"ate $in orice surs# 2i c!eltuielile efectuate 7n sco'ul reali"#rii $e 0enituri/ $intr-un an fiscal/ $in care se sca$ 0eniturile nei%'o"abile 2i la care se a$aug# c!eltuielile ne$e$uctibile. 6a stabilirea 'rofitului i%'o"abil se iau 7n calcul 2i alte ele%ente si%ilare 0eniturilor 2i c!eltuielilor 'otri0it nor%elor $e a'licare. Bor%ula generala este ur%atoarea & Profitul i%'o"abil D +otal 0enituri - +otal c!elt A C!elt. ne$e$uctibile -,enituri nei%'o"abile A alte ele%ente asi%ilate 0eniturilor i%'o"abile Ialte ele%ente asi%ilate c!elt $e$uctibile. Profitul i%'o"abilD :(.((( lei I ;.((( lei A(:(.((( < 1>)) D::.:(( lei 2..eter%inarea i%'o"itului 'e 'rofit Potri0it 're0e$erilor $in 6egea 'ri0in$ Co$ul Biscal nr 37142((*/ cu %o$ificNrile si co%'letNrile ulterioare cota $e i%'o"it 'e 'rofit care se a'lic# asu'ra 'rofitului i%'o"abil este $e 1>)/ cu e@ce'iile 're0#"ute la art. *: I%'o"it 'e 'rofit D 1>) < ::.:(( lei D 1;.2(: lei *..eter%inarea 'rofitului net Profitului =et D Profit brut I I%'o"it 'e 'rofit Profit net D:(.((( lei I 1;.2(: lei D >3.7-2 lei Inc!i$erea contului 121 'rofit si 'ier$ere 'rin contul 117 >3.7-2 lei ('rofit net ) I ;.((( lei (re"er0e legale ) D>1.7-2 lei 121 1171 Re'arti"area 'rofitului Re"ultatul re'ortat re're"ent1n$ 'rofitul nere'arti"at sau 'ier$erea neaco'erit#

>1.7-2

lei

A$unarea Generala a Actionarilor !otaraste re'arti"area 'rofitului in 0aloare $e >3.7-2 lei astfel & 1.Constituire re"er0e legale 7n li%ita %a@i%N a$%isN $e lege ;.(((/(( lei 2.Constituire $e re"er0e statutare 7n 'rocent $e 1( ) $in 'rofitul netF (>1.7-2 lei @ 1( ) D >.37-/2( lei ) *.CaEorarea ca'italului social cu su%a $e -(( u.%.n ;.Acor$area $e $i0i$en$e 3( %ii. u.%.n. 1. Constituirea si Inregistrarea Re"er0elor ?tatutare Confor% r$in nr. *(3342((- 'entru a'robarea Regle%ent#rilor contabile confor%e cu $irecti0ele euro'ene Art. 2;7. alin(;)Re"er0ele statutare sau contractuale se constituie anual $in 'rofitul net al entit#ii/ confor% 're0e$erilor $in actul constituti0 al acesteia. (>1.7-2 lei @ 1( ) D >.37-/2( lei ) >.37-/2 lei 1171 1(>* Re"ultatul re'ortat re're"ent1n$ 'rofitul nere'arti"at sau 'ier$erea neaco'erit#
17

Re"er0e statutare sau contractuale

2. CaEorarea ca'italului social cu su%a $e -(( u.%.n 1171 Re"ultatul re'ortat re're"ent1n$ 'rofitul nere'arti"at sau 'ier$erea neaco'erit# *. Inregistrarea re'arti"arii 'rofitului la $i0i$en$e& 1171 Re"ultatul re'ortat re're"ent1n$ 'rofitul nere'arti"at sau 'ier$erea neaco'erit# ;. Profit nere'arti"at D ;.*12/:( lei ?ol$ Cre$itor Cont 117 1 3. Acor$area $i0i$en$elor si retinerea i%'o"itului 'e $i0i$en$e & ;37 .i0i$en$e $e 'lat#

1(1 Ca'ital ?ocial ;37 .i0i$en$e $e 'lat#

-((/((

lei

3(.(((/((

lei

3(.(((/(( ) 3*11 Casa ;;> Alte i%'o"ite/ ta@e 2i 0#rs#%inte asi%ilate >:->/33 ;*.1(*/;3

le i le i le i

3. (13:.) ?e ac!i"itionea"N 7n 0e$erea re'ro$uctiei tineret bo0in 7n 0aloare $e *((.((( u.%.n 'lus +,A 1-). ?e obtin astfel $in 'ro$uctie 'ro'rie ani%ale tinere e0aluate la ;(.((( u.%.n/ iar $u'N * luni se constatN un s'or $e greutate e0aluat la *(.((( u.%.n. Cu oca"ia in0entarului $e control gestionar se constatN li'sa unui 0itel e0aluat la 3.((( u.%.n. Consi$erat 0ino0at $e li'sa acestuia 7ngriEitorul / i se i%'utN 0aloarea lui. Tu%Ntate $in 0aloare se $e'une $e cNtre acesta 7n casierie/ iar restul se retine $in salariu. 1. Inregistrare a ani%alelor ac!i"iionate 21*; . Ani%ale 2i '#s#ri

;(; Burni"ori $e i%obili"#ri

*((.(((/((

le i

2. Inregistrarea ani%alelor tinere obtinute $in 'ro$uctie 'ro'rie *>1 711 . Ani%ale 2i '#s#ri *. Inregistrarea s'orului $e crestere in greutate *>1 . Ani%ale 2i '#s#ri ,enituri aferente costurilor stocurilor $e 'ro$use

;(.(((/((

lei

711 ,enituri aferente costurilor stocurilor $e 'ro$use


1:

*(.(((/((

lei

;. Inregistrare li'sa in gestiune (I%'utarea salariatului) ;2:2 Alte creane 7n leg#tur# cu 'ersonalul

) 73::

3.-3( 3.((( -3(

lei lei lei

Alte 0enituri $in e@'loatare ;;27 +,A colectat# 3. ?ca$erea $in gestiune a 0itelului i%'utat >(> C!eltuieli cu ani%alele 2i '#s#rile *>1 Alte 0enituri $in e@'loatare

3.(((

lei

>. Incasarea $ebitului $e la salariat ca ur%are a i%'utarii li'sei $in gestiune ) ;2:2 Alte creane 7n leg#tur# cu 'ersonalul 3*11 Casa ;21 Personal - salarii $atorate

3.-3(

lei

2.-73 2.-73

lei lei

GRUPA II - Categoria II - Au$itul statutar al situatiilor financiare


1. (*.) In ca"ul e@a%inNrii li%itate o'inia este e@'ri%ata sub for%a unei&
AA AA AA asigurNri 'o"iti0e asigur.ri negative fara asigurare

n cazul e%amenului limitat, opinia este e%primat sub forma unei asi*urri ne*ative, adic nu au fost constatate fapte n necon'formitate cu criteriile corespunztoare acestei e%aminri

2. (-.) =o%inali"ati si e@'licati criteriile $e a'reciere a i%aginii fi$ele.)


Pentru a 'utea s# se 'ronune cu 'ri0ire la i%aginea fi$el#/ au$itorul trebuie s# se asigure c# ur%atoarele * criterii au fost res'ectate cu oca"ia elabor#rii situatiilor financiare& /01austivitatea 2integralitatea)& toate o'eraiile care 'ri0esc 7ntre'rin$erea sunt inregistrate in contabilitate. +er%enul $e Oo'eratiiP cu'rin$e toate $re'turile si acti0ele 7ntre'rin$erii/ cat si toate obligatiile si 'asi0ele sale 2i/ $e o %anier# general#/ orice e0eni%ent sau $eci"ie care antrenea"# o %o$ificare a 'atri%oniului/ situaiei financiare sau re"ultatului financiar al 7ntre'rin$erii res'ecti0e. Realitatea& criteriul realitatii o'eratiilor 'resu'une c# toate ele%entele %ateriale $in scri'te cores'un$ cu cele i$entificabile fi"ic si c# toate ele%entele $e acti0/ $e 'asi0/ $e 0enituri sau $e c!eltuieli reflect# 0alori reale si nu ficti0e sau care nu 'ri0esc 7ntre'rin$erea 7n cau"#F altfel s'us/ toate infor%atiile 're"entate 'rin situaiile financiare trebuie s# 'oat# fi Eustificate 2i 0erificate. "orecta nregistrare n contabilitate 3i prezentare n situatiile 4inanciare a operatiilor 'resu'une c# aceste o'eratii trebuie& s# fie contabili"ate 7n 'erioa$a cores'un"atoare/ ur%#rin$u-se res'ectarea in$e'en$entei e@ercitiilor/ criteriul 'erioa$ei corecteF
1-

s# fie corect e0aluate/ a$ic# su%ele s# fie bine $eter%inate/ arit%etic e@acte/ ur%#rin$u-se res'ectarea tuturor regulilor 2i 'rinci'iilor contabile/ 'recu% si a %eto$elor $e e0aluareF $eci criteriul corectei e0aluariF -s# fie contabili"ate in conturile cores'un"#toareF $eci criteriul corectei i%'ut#riF s# fie corect totali"ate/ centrali"ate/ astfel 7ncat s# li se asigure o 're"entare 7n conturile anuale confor%# cu regulile 7n 0igoareF criteriul corectei 're"entari in conturile anuale.

2 (-.) Pre"entai cinci situaii $e a%eninare la a$resa in$e'en$enei


Hn Ro%1nia/ regulile $e etic# ale Cor'ului E@'erilor Contabili 2i Contabililor Autori"ai/ $ar 2i cele ale Ca%erei Au$itorilor Binanciari/ stabilesc c# relaiile4ra'orturile 'rofesioni2tilor contabili cu terii (%ai e@act s'us/ cu 7ntreaga societate) trebuie s# se 7nte%eie"e 'e 2ase 'rinci'ii fun$a%entale/ care sunt& 1. integritateF 2. obiecti0itateF *. in$e'en$en#F ;. co%'eten# 'rofesional#F 3. confi$enialitate sau secret 'rofesionalF >. co%'ortare $eontologic# In$e'en$ena este un conce't co%'le@ care 'resu'une ca au$itorul s# se %anifeste liber $e orice interes care ar 'utea a$uce atingere integrit#ii 2i obiecti0it#ii sale. Au$itorul nu trebuie s# se lase su'us unor influene e@terioare nefa0orabile 2i %ai ales s# fac# obiectul unor 'resiuni. In$e'en$enta insea%na a a$o'ta un 'unct $e 0e$ere ne'artinitor in cursul e@ecutarii testelor $e au$it/ al e0aluarii re"ultatelor acestor teste si al intoc%irii ra'ortului $e au$it. In$e'en$enta este consi$erata cea %ai i%'ortanta trasatura a unui au$itor. 6a acce'tarea4continuarea unei %isiuni $e au$it trebuie sa se se e0alue"e circu%stantele rele0ante/ natura %isiunii si a%enintarile la a$resa in$e'en$entei %e%brilor ec!i'ei $e au$it fata $e clientul $e au$it. =atura a%enintarilor la a$resa in$e'en$entei si %asurile $e 'rotectie a'licabile $ifera in functie $e caracteristicile %isiunilor in$i0i$uale $e asigurare. In$e'en$enta i%'lica& independenta la nivel mental I ?tarea $e s'irit care 'er%ite e@'ri%area unei conclu"ii fara a fi afectat $e influente care ar 'utea co%'ro%ite rationa%entul 'rofesional si care 'er%ite 'rofesionistului sa actione"e cu integritate/ sa-si e@ercite obiecti0itatea si sce'ticis%ul 'rofesional. Independenta 4aptica I Au$itorul este real%ente in %asura sa %entina o atitu$ine ne'artinitoare 'e tot 'arcursul au$ituluiF Independenta in aparenta I Este re"ultatul inter'retarilor facute $e alte 'ersoane 'ri0in$ aceasta in$e'en$enta. Presu'une e0itar1ea fa'telor si situatiilor care sunt atat $e i%'ortante incat o terta 'arte infor%ata si re"onabila/ care cunoaste toate infor%atiile rele0ante/ inclusi0 %asurile $e 'rotectie a'licate/ ar conclu"iona in %o$ re"onabil ca integritatea/ obiecti0itatea si sce'ticis%ul 'rofesional au fost co%'ro%iseF A%enintarile $e interes 'ro'riu 'ot fi generate $e & 1. 2. *. ;. 3. >. Un interes financiar intr-un client $e asigurare I%'ru%uturi si garantii Relatii a'ro'iate $e afaceri cu clientul $e au$it Relatii fa%iliale si 'ersonale norarii si tarife Ca$ouri si os'italitate
1

2(

1. Un interes financiar intr-un client $e asigurare In e0aluarea i%'ortantei a%enintarii si a %asurilor $e 'rotectie ce ur%ea"a a fi a'licate 'entru a eli%ina a%enintarea sau 'entru a o re$uce 'ana la un ni0el acce'tabil/ este necesar sa se e%amineze natura interesului financiar. Aceasta inclu$e& e0aluarea rolului 'ersoanei care $etine interesul financiarF i%'ortanta interesului financiarF ti'ul interesului financiar& direct I Persoana $etine control asu'ra %o$alitatii $e in0estitie sau a interesului financiar $etinutF indirect I Persoana nu $etine nici un control asu'ra %o$alitatii $e in0estitie sau a acti0ului financiar $etinut. .aca un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare/ sau un a'ro'iat $e fa%ilie $etine un interes financiar direct/ sau un interes financiar indirect semnificativ in clientul $e au$it/ amenintarea de interes propriu generata 0a fi atat $e i%'ortanta/ incat se 0or lua ur%atoarele %asuri $e 'rotectie& Ce$area interesului financiar $irect inainte ca 'ersoana sa $e0ina %e%bru al ec!i'ei $e asigurareF Ce$area in totalitate a interesului financiar in$irect sau ce$area unei 0alori suficiente $in acesta astfel incat interesul ra%as sa nu %ai fie se%nificati0/ inainte ca 'ersoana sa $e0ina %e%bru al ec!i'ei $e asigurareF Inlaturarea %e%brului ec!i'ei $e asigurare $in %isiunea $e asigurare. Atunci can$ o fir%a sau un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare $etine un interes financiar i%'ortant/ $irect sau in$irect/ in clientul $e asigurare ca a$%inistrator/ 'oate a'area o amenintare de interes personal. Un astfel $e interes trebuie sa fie $etinut nu%ai atunci can$& Ce%brul ec!i'ei $e au$it/ un %e%bru $e fa%ilie al acestuia si fir%a $e au$it nu beneficia"a $e incre$ereF Interesul $etinut $e catre a$%inistrator in clientul $e au$it nu este se%nificati0F A$%inistratorul nu 'oate e@ercita o influenta se%nificati0a asu'ra clientului $e au$itF Un %e%bru al ec!i'ei $e au$it sau fir%a $e au$it nu are o influenta se%nificati0a asu'ra unei $eci"ii $e in0estitii care 'resu'une un interes financiar in clientul $e au$it. +rebuie sa se anali"e"e $aca o amenintare de interes propriu 'oate fi generata $e catre interesele financiare ale 'ersoanelor $in afara ec!i'ei $e au$it. Astfel $e 'ersoane ar inclu$e& Parteneri si %e%bri a'ro'iati $e fa%ilie/ care nu sunt %e%bri ai ec!i'ei $e au$itF Parteneri si angaEati $in con$ucere care ofera ser0icii $e non-au$it clientului $e au$itF Persoane care au o relatie 'ersonala a'ro'iata cu un %e%bru al ec!i'ei $e au$it. Bactori ce 0or fi luati in consi$erare atunci can$ se e0aluea"a $aca astfel $e 'ersoane 'ot genera o a%enintare $e interes 'ro'riu& ?tructura organi"atorica/ o'erationala si $e ra'ortare a fir%eiF =atura relatiei $intre 'ersoana res'ecti0a si %e%brul ec!i'ei $e asigurare. Casurile $e 'rotectie inclu$& Politici in sco'ul li%itarii unor astfel $e intereseF .iscutarea 'roble%ei cu cei insarcinati cu gu0ernarea (co%itetul $e au$it)F I%'licarea unui au$itor 'rofesionist su'li%entar care nu a luat 'arte la %isiunea $e asigurareF .aca a%enintarea $e interes 'ersonal e atat $e se%nificati0a/ iar %asurile $e 'rotectie nu ar 'utea sa o re$uca la un ni0el acce'tabil/ singura %asura a$ec0ata 'entru continuarea %isiunii ar fi renuntarea in totalitate sau 'artial la interesul financiar res'ecti0. Poate fi generata o a%enintare $e interes 'ersonal $aca fir%a sau fir%a $in retea sau un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare are un intres intr-o entitate/ si un client $e au$it al situatiilor financiare sau un $irector/ o alta 'ersoana $in con$ucere sau un $etinator al controlului/ 'ose$a/ $e ase%enea/ o in0estitie in acea entitate. rice %e%bru al ec!i'ei $e asigurare/ care $etine un astfel $e interes se%nificati0/ trebuie sa&
21

instraine"e interesulF instraine"e o 'arte se%nificati0a $in interes astfel incat interesul ra%as sa nu %ai fie se%nificati0F se retraga $in au$it. E@& Este inter"isa $etinerea $e catre au$itor a oricarui fel $e 'artici'atie la ca'ital sau alte in0estitii $irecte in intre'rin$erile cliente ale unui au$itF Este inter"is ca bunica unui au$itor sa $etina actiuni ale unei co%'anii- client (in con$itiile in care 0aloarea este se%nificati0a 'entru au$itor)F Un angaEat al fir%ei $e au$it ar 'utea $etine actiuni ale unei societati-client $aca nu a fost nicio$ata i%'licat in contractul $intre fir%a si client ($oar $aca $e0ine asociat e obligat sa ce$e"e actiunile in cau"a sau fir%a sa aban$one"e contractul $e au$it)F 2. I%'ru%uturi si garantii .aca un imprumut sau o *arantie pentru un imprumut luat $e (la) un client $e asigurare care este o banca sau o institutie si%ilara generea"a o a%enintare la a$resa in$e'en$entei/ %asurile $e 'rotectie ar 'utea inclu$e implicarea unui auditor profesionist din afara firmei. .aca i%'ru%utul a fost acor$at 'e ba"a unor 'roce$uri/ con$itii si cerinte nor%ale $e i%'ru%ut/ atunci res'ecti0ul i%'ru%ut acor$at $e un client $e au$it unui %e%bru al ec!i'ei $e au$it sau unei ru$e $e gr I al acestuia/ nu generea"a o a%enintare la a$resa in$e'en$entei. .aca fir%a sau un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare acor$a un i%'ru%ut unui client $e au$it 4'ri%este un i%'ru%ut $e la un client $e au$it care nu este o banca sau o institutie si%ilara/ sau garantea"a i%'ru%utul unui astfel $e client/ con$itia $e re$ucere a a%enintarii generate $e interesul 'ersonal este ca i%'ru%utul sau garantia se fie li'site $e i%'ortanta atat 'entru fir%a sau %e%brul ec!i'ei $e asigurare cat si 'entru clientul $e au$it. *.Relatii a'ro'iate $e afaceri cu clientul $e au$it 7 relatie apropiata de afaceri intre o firma sau un membru al echipei de audit si clientul de audit sau conducerea acestuia 0a i%'lica un interes co%ercial sau un interes financiar co%un/ si 'oate $uce la amenintari *enerate de interesul personal si intimidare. 8asuri de protectie& Inc!eierea relatiei $e afaceriF Re$ucerea co%'le@itatii relatiei astfel incat interesul financiar sa fie li'sit $e i%'ortantaF Refu"area %isiunii $e asigurareF Inlaturarea 'ersoanei $in ec!i'a $e asigurare. astfel $e situatie nu generea"a a%enintari la a$resa in$e'en$entei cu con$itia ca& Relatia sa fie in %o$ clar nese%nificati0a 'entru fir%aF Interesul $etinut sa fie nese%nificati0 'entru in0estitorF Interesul sa nu ii acor$e in0estitorului ca'acitatea $e a controla entitatea afiliata. In ca"ul in care ac!i"itionarea $e bunuri si ser0icii $e la un client $e au$it $e catre o fir%a sau un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare ar genera o a%enintare la a$resa in$e'en$entei/ $atorita a%'lorii tran"actiilor/ trebuie luate ur%atoarele masuri de protectie& Eli%inarea sau re$ucerea 0olu%ului tran"actieiF In$e'artarea in$i0i$ului $in ec!i'a $e asigurareF .iscutarea acestui as'ect cu cei insarcinati cu gu0ernarea (co%itetul $e au$it). ;.Relatii fa%iliale si 'ersonale Relatiile fa%iliale si 'ersonale intre un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare si un $irector/ o alta 'ersoana $in con$ucere sau anu%iti angaEati ai clientului $e asigurare/ 'ot $uce la a%enintari generate $e interesul 'ersonal/ fa%iliaritate si inti%i$are. Atunci can$ un %e%bru a'ro'iat $e fa%ilie4afin al unui %e%bru al ec!i'ei $e asigurare este angaEat
22

intr-un 'ost $e un$e se 'oate e@ercita o influenta $irecta si se%nificati0a asu'ra subiectului in cau"a al %isiunii $e asigurare/ a%enintarile la a$resa in$e'en$entei 'ot fi re$use 'rin& Inlaturarea 'ersoanei $in ec!i'a $e asigurareF ?tructurarea res'onsabilitatilor ec!i'ei $e asigurare astfel incat au$itorul sa nu se confrunte cu 'roble%e care intra in res'onsabilitatea ru$ei $e gr I4%e%brului a'ro'iat $e fa%ilieF Politici si 'roce$uri 'entru a i%'uternici 'ersonalul sa co%unice con$ucerii fir%ei orice as'ect legat $e in$e'en$enta si obiecti0itate. +rebuie anali"ate orice relatii 'ersonale sau $e fa%ilie e@istente intre un angaEat al fir%ei care nu este un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare si un $irector/ o 'ersoana $in con$ucere sau un angaEat al clientului $e asigurare aflat in 'o"itia $e a e@ercita o influenta $irecta si se%nificati0a asu'ra subiectului in cau"a al %isiunii $e asigurare. Atunci can$ a a0ut loc o incalcare neintentionata a as'ectelor 'ri0itoare la relatiile fa%iliale si 'ersonale/ fir%a trebuie sa ia in consi$erare $aca trebuie a'licate %asuri $e 'rotectie/ cu% ar fi& I%'licarea unui au$itor 'rofesionist su'li%entar care nu a luat 'arte la %isiunea $e asigurareF E@clu$erea in$i0i$ului $in orice 'roces $eci"ional i%'ortant cu 'ri0ire la %isiunea $e asigurare. 3. norarii si tarife Atunci can$ onorariile generate $e un client $e au$it re're"inta o 'ro'ortie se%nificati0a $in onorariile totale ale fir%ei/ $e'en$enta $e acel client si 'reocu'area 'ri0in$ 'osibilitatea 'ier$erii clientului 'ot constitui o a%enintare generata $e interesul 'ro'riu. 8asuri de protectie& .iscutarea co%'le@itatii si naturii onorariilor 'erce'ute cu co%itetul $e au$it sau cu con$ucereaF 6uarea $e %asuri 'entru a re$uce $e'en$enta $e clientF Re0i"uirea controalelor e@terne $e calitateF Consultarea unei terte 'arti. a) Poate a'area o a%enintare generata $e interesul 'ro'riu atunci can$ onorariile generate $e clientul $e au$it re're"inta o 'ro'ortie %are $in 0eniturile unui 'artener in$i0i$ual. 8asuri de protectie& I%'le%entarea si %onitori"area controlului calitatii %isiunilor $e asigurareF I%'licarea unui au$itor 'rofesionist su'li%entar care nu a fost un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare/ 'entru a re0i"ui %unca efectuata sau 'entru a oferi consultanta. b) a%enintare generata $e interesul 'ro'riu 'oate a'area $aca onorariile $atorate $e un client $e au$it 'entru ser0icii 'rofesionale ra%an restante 'entru o 'erioa$a lunga $e ti%'. 8asuri de protectie& .iscutarea ni0elului onorariilor rstante cu co%isia $e au$it sau cu con$ucereaF I%'licarea unui au$itor 'rofesionist su'li%entar care nu a fost un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare/ 'entru a re0i"ui %unca efectuata sau 'entru a oferi consultanta. c) Atunci can$ o fir%a obtine o %isiune $e asigurare 'entru un onorariu %ult %ai %ic $ecat cel a'licat $e fir%a anterioara sau fata $e cel utili"at $e alte fir%e/ a%enintarea generata $e interesul 'ro'riu 'oate fi re$usa la un ni0el acce'tabil nu%ai $aca& Bir%a 'oate sa $e%onstre"e ca aloca %isiunii res'ecti0e suficient ti%' si resurse u%ane calificateF ?unt res'ectate toate stan$ar$ele a'licabile $e asigurare/ in$ru%arile si 'roce$urile $e control al calitatii. $) norariile contingente sunt onorarii calculate 'e o ba"a 're$eter%inata cu 'ri0ire la re"ultatul unei tran"actii sau al %uncii efectuate. Pentru a eli%ina a%enintarea generata $e interesul 'ro'riu/ o fir%a nu trebuie sa inc!eie nici un acor$ 'ri0in$ onorariile 'entru o %isiune $e asigurare in care 0aloarea onorariului $e'in$e $e re"ultatul %uncii $e asigurare. Un onorariu contingent a'licat $e catre o fir%a 'entru un ser0iciu $e non-asigurare furni"at unui client $e asigurare/ 'oate constitui o a%enintare generata $e interesul 'ro'riu si $e fa0ori"are. 8asuri de protectie&
2*

Pre"entarea co%'le@itatii si a naturii onorariilor utili"ate co%itetului $e au$it sau altor 'ersoane insarcinate cu gu0ernantaF E@a%inarea sau $eter%inarea onorariului final $e catre o terta 'arte in$e'en$enta. Politicile si 'roce$urile $e calitate si control. >. Ca$ouri si os'italitate In sco'ul re$ucerii a%enintarii generate $e interesul 'ro'riu si $e fa%iliaritate/ o fir%a sau un %e%bru al ec!i'ei $e asigurare nu trebuie sa acce'te ca$ouri $in 'artea unui client $e au$it.

3. (17.) .efiniti ter%enul $e 'rag $e se%nificatie.


Hn general/ 'rin 'rag $e se%nificaie se 7nelege ni0elul/ %#ri%ea unei su%e 'este care au$itorul consi$er# c# o eroare/ o ine@actitate sau o o%isiune 'oate afecta regularitatea 2i sinceritatea situaiilor financiare/ c1t 2i i%aginea fi$el# a re"ultatului/ a situaiei financiare 2i a 'atri%oniului intre'rin$erii. Altfel s'us/ 'ragul $e se%nificaie re're"int# ceea ce 7n contabilitatea anglo-sa@on# 'oart# $enu%irea $e %aterialitate/ a$ic# ni0elul $e eroare sub care 7nelegerea 2i inter'retarea situaiilor financiare nu 0or fi afectate se%nificati0 6a 7nce'utul %isiunii/ stabilirea unui 'rag global $e se%nificaie este necesar 'entru a $eter%ina $o%eniile 2i siste%ele se%nificati0e. Hn cursul %isiunii/ 'ragurile $e se%nificaie $eter%inate 'entru controlul fiec#rei seciuni $in situaiile financiare 'er%ite orientarea 'rogra%elor $e %unc# s're riscurile e@istente/ 'rin stabilirea %ai corect# a e2antioanelor $e controlF aceasta e0it# angaEarea 7n lucr#ri care nu 0or ser0i la fun$a%entarea o'iniei asu'ra situaiilor financiare. Aceste 'raguri sunt/ 7n general/ inferioare 'ragului global 'entru a ine cont $e cu%ulul 'osibil al erorilor constatate. 6a sf1r2itul %isiunii/ 'ragul global 'er%ite au$itorului s# a'recie"e $ac# erorile constatate trebuie s# fie coriEate sau s# fac# obiectul unei %eniuni 7n ra'ort/ $ac# intre'rin$erea refu"# s# le coriEe"e. Ca ur%are/ stabilirea unor 'raguri $e se%nificaie 'er%ite& orientarea %ai bun# 2i 'lanificarea %isiuniiF e0itarea lucr#rilor inutileF Eustificarea $eci"iilor referitoare la o'inia e%is#. Pentru $eter%inarea 'ragului $e se%nificaie 'ot fi utili"ate $iferite ele%ente $e referin#& ca'italurile 'ro'rii/ re"ultatul net/ cifra $e afaceri etc. .efinirea 'ragului $e se%nificaie 'er%ite au$itorului 7nc# $e la 7nce'utul acti0it#ii (%isiunii) sale s# a'recie"e %ai bine siste%ele 2i conturile susce'tibile s# conin# erori sau ine@actit#i se%nificati0e/ iar la sf1r2itul %isiunii s# a'recie"e $ac# ano%aliile 'e care le-a $esco'erit trebuie s# fie corectate 7n ca$rul e@erciiului/ 7n sco'ul $e a 'utea e%ite o o'inie f#r# re"er0e. Pragul $e se%nificatie 're"intN o legNturN $irectN cu i%'ortanta relati0N a unei infor%atii contabile. Hn a'licarea 'racticN a 'ragului $e se%nificatie se folosesc trei ni0eluri ('raguri) $e se%nificatie 'entru $eter%inarea ti'ului $e o'inie e@'ri%at. Astfel a0e% $e-a face cu & a) su%e nese%nificati0e b) cu su%e se%nificati0e $ar care nu afectea"N situatiile financiare c) su%e at1t $e se%nificati0e sau //contagioase9 7nc1t i%aginea fi$ela a situatiilor financiare 'e ansa%blu este 7n$oielnicN. Pragul $e se%nificaie este li%ita '1n# la care o eroare co%is# $e o 7ntre'rin$ere este f#r# inci$en# asu'ra i%aginii fi$ele a conturilor anuale. Hn aceste con$iii/ au$itorul trebuie s#-2i oriente"e 0erific#rile astfel 7nc1t s# 'oat# stu$ia c1t %ai co%'let 'osibil 'osturile 2i o'eraiunile a
2;

c#ror i%'ortan# 2i inci$en# asu'ra conturilor anuale sunt se%nificati0e. ?e a'recia"# a fi se%nificati0#& orice infor%aie care/ $ac# n-ar fi co%unicat#/ ar fi susce'tibil# s# %o$ifice Eu$ecata acionarilor asu'ra conturilorF orice infor%aie care 'er%ite 7nelegerea e@erciiului 7nc!eiat 2i for%area unei o'inii 7n leg#tur# cu 0iitorul 're0i"ibilF orice infor%aie 'ertinent# 2i util# care nu a'are clar 7n bilan sau 7n contul $e re"ultat. Ba'tul c# unele infor%aii nu sunt se%nificati0e 7n ra'ort cu obiecti0ul $e i%agine fi$el# nu 7nsea%n# c# au$itorul nu 0a face nici o 0erificare a lor/ ci $oar c# se 0a concentra asu'ra acelor infor%aii 'e care le a'recia"# ca fiin$ %ai utile 7n for%ularea o'iniei. Pragul $e se%nificaie 7n au$it 'er%ite& %ai buna 'lanificare a %isiunii 'rin concentrarea lucr#rilor asu'ra ele%entelor se%nificati0e 2i asu'ra cifrelor care $e'#2esc 'ragul $e se%nificaieF e0itarea lucr#rilor inutile 7n ti%'ul cercet#rii ele%entelor 'robanteF s're e@e%'lu/ e0itarea cercet#rilor asu'ra unui 'ost %inor care/ c!iar $ac# ar conine erori/ acestea s-ar situa sub 'ragul $e se%nificaieF Eustificarea $eci"iilor 'ri0in$ o'inia for%ulat#& fi$elitatea nu 7nsea%n# e@actitate/ iar conturile $au o i%agine fi$el# c!iar $ac# ele conin erori a c#ror 0aloare cu%ulat# este inferioar# 'ragului $e se%nificaie.

4.

(;(.) Care sunt nor%ele $e referinta in au$it R Pre"entati -le succint.


=or%ele $e au$it sunt necesare/ ele 'ut1n$ fi utile at1t 'entru au$itori/ c1t 2i 'entru beneficiarii $e au$it. .e e@e%'lu/ 7n ca"ul au$itorilor/ nor%ele 0or constitui %ai 7nt1i un ele%ent $e s'riEin/ un g!i$ sau un su'ort 7n a'licarea %eto$elor/ te!nicilor/ 'roce$urilor 2i/ 7n la $oilea r1n$/ un ele%ent $e susinere/ $e refugiu sau $e Eustificare/ 7n e0entualitatea a'ariiei unor $ificult#i. Hn ce 7i 'ri0e2te 'e teri/ ace2tia 0or fi asigurai c# au$itul se efectuea"# 7n funcie $e criterii unitare/ in$iferent cine 7l reali"ea"#. .in '#cate/ cu toate eforturile $e internaionali"are a 'rofesiei/ nor%ele $e au$it nu sunt 7nc# unifor%e 7n $iferitele #ri 2i c!iar 7n aceea2i ar#. E@istena unei 'luralit#i $e nor%e naionale 2i internaionale oblig# cabinetele 2i societ#ile $e 'rofil ($e e@'erti"# 2i $e au$it) s#-2i $efineasc# un oarecare nu%#r $e nor%e interne/ care 0in s# 7nt#reasc# sau s# e@'licite"e nor%ele e@terne (cele elaborate $e organis%ele 'rofesionale naionale 2i internaionale). Cai %ult $ec1t at1t/ orice societate sau cabinet $e au$it trebuie s#-2i organi"e"e un control $e calitate intern/ care 0i"ea"# a'licarea unitar# a nor%elor. .istinct $e acest control intern/ organi"aiile 'rofesionale (la noi Cor'ul E@'erilor Contabili 2i Contabililor Autori"ai $in Ro%1nia 2i Ca%era Au$itorilor Binanciari $in Ro%1nia) trebuie s# instituie un control $e calitate e@tern. ?'re $eosebire $e controlul $e calitate intern care 'ri0e2te o %isiune $eter%inat# sau fiecare %isiune luat# in$i0i$ual/ controlul $e calitate e@tern 0i"ea"# toate acti0it#ile unui cabinet sau societ#i $e e@'erti"# ori au$it. =or%ele a'licabile 7n au$itul financiar 0i"ea"# $ou# gru'e %ari $e 'roble%e/ 'ut1n$ fi& I. nor%e contabileF II. nor%e $e control sau nor%e $e au$it 'ro'riu-"is. 5ormele contabile care trebuie res'ectate 7n au$it sunt cele co%une 'entru toi cei care in contabilitatea/ 7ntoc%esc bilanul contabil/ 0erific#/ certific# sau utili"ea"# conturile anuale. 5ormele de audit re're"int# un ansa%blu $e reguli $efinite $e o autoritate e@terioar# societ#ilor sau cabinetelor $e e@'erti"# ori $e au$it/ care 'oate fi un organis% 'rofesional naional sau internaional. Aceste reguli 0or 'er%ite utili"area unor criterii 2i %eto$e o%ogene 7n toate %isiunile $e au$it. =or%e $e au$it se 7%'art/ la r1n$ul lor/ 7n trei %ari categorii& 1) nor%e generale $e co%'orta%ent 'rofesionalF 2) nor%e 'rofesionale $e lucruF *) nor%e $e ra'ort &) 5ormele generale sunt a'licabile tuturor 'rofesioni2tilor contabili 2i ele 'ri0esc toate %isiunile/ in$iferent $e natura acestora.
23

Hn general/ aceste nor%e 'ri0esc in$e'en$ena/ co%'etena/ calitatea %uncii 2i controlul $e calitate/ secretul 'rofesional. .ac# sunt for%ulate 7n acest %o$/ nor%ele $e co%'orta%ent 'ot fi $es'rinse $in co$urile $e etic#/ un$e sunt $escrise $e o %anier# Hn Ro%1nia/ regulile $e etic# ale Cor'ului E@'erilor Contabili 2i Contabililor Autori"ai/ $ar 2i cele ale Ca%erei Au$itorilor Binanciari/ stabilesc c# relaiile4ra'orturile 'rofesioni2tilor contabili cu terii (%ai e@act s'us/ cu 7ntreaga societate) trebuie s# se 7nte%eie"e 'e 2ase 'rinci'ii fun$a%entale/ care sunt& 1) integritateF 2) obiecti0itateF *) in$e'en$en#F ;) co%'eten# 'rofesional#F 3) confi$enialitate sau secret 'rofesionalF >) co%'ortare $eontologic#. 1) Integritatea 'resu'une c# au$itorul sau e@'ertul trebuie s# fie $re't/ cinstit 2i sincer. 2) biecti0itatea 0i"ea"# 7n esen# corectitu$inea 'rofesionistului/ co%'ortarea lui i%'arial#/ li'sit# $e 'reEu$ec#i 2i i$ei 'reconce'ute. *) In$e'en$ena este un conce't co%'le@ care 'resu'une ca au$itorul s# se %anifeste liber $e orice interes care ar 'utea a$uce atingere integrit#ii 2i obiecti0it#ii sale. Au$itorul nu trebuie s# se lase su'us unor influene e@terioare nefa0orabile 2i %ai ales s# fac# obiectul unor 'resiuni. ;) Co%'etena 'rofesional# este un al 'atrulea 'rinci'iu fun$a%ental/ care trebuie res'ectat. Co%'etena trebuie 'robat# 7n %o%entul accesului la 'rofesie 2i a'oi trebuie 7ntreinut# 'e toat# $urata carierei unui au$itor. Ca 'rinci'iu/ un 'rofesionist contabil (e@'ert/ contabil autori"at/ au$itor) trebuie s# acce'te nu%ai acele %isiuni 'e care el 7nsu2i/ cabinetul sau societatea $in care face 'arte s'er# s# le reali"e"e cu co%'eten#. Hn unele ca"uri se 'oate recurge la colaboratori e@terni/ care 'ot fi ali e@'eri contabili/ ca$re te!nice/ Euri2ti/ e@'eri 7n e0aluare/ infor%aticieni etc. 3) ?ecretul 'rofesional. .atele 2i infor%aiile cu care 0ine 7n contact un au$itor au $e regul# un caracter confi$enial 2i ele nu 'ot fi co%unicate altor 'ersoane/ $ec1t 7n ca"urile e@'res 're0#"ute $e lege sau 7n ca"urile 7n care co%unicarea $e infor%aii este autori"at# $e c#tre client. Ca"urile $e $e"0#luire 're0#"ute $e lege 'ri0esc& %#rturiile 7n ca$rul unor 'roce$uri Eu$iciareF obligaia $e a rele0a autorit#ilor co%'etente infraciunile constatateF 'roteEarea intereselor Cor'ului 2i ale %e%brilor s#i. Pe $e alt# 'arte/ atunci c1n$ co%unicarea $e infor%aii este autori"at# $e client/ au$itorul este obligat s# aib# 7n 0e$ere interesele tuturor terilor interesai4i%'licai care ar 'utea fi le"ai. Acest 'rinci'iu al confi$enialit#ii sau secretului 'rofesional se a'lic# 2i colaboratorilor 'e care 7i folose2te un au$itor 2i el o'erea"# 2i $u'# 7nc!eierea unei %isiuni. Hn sf1r2it/ 'otri0it nor%elor 2i 'racticilor internaionale/ nu nu%ai $i0ulgarea $e infor%aii este inter"is# $e lege/ $ar 2i utili"area acestor infor%aii 7n interes 'ro'riu sau 7n beneficiul altora. >) Co%'ortarea $eontologic#. Aceasta 'resu'une un %o$ $e conce'ie 2i $e aciune al au$itorilor care s# fie co%'atibil cu buna re'utaie a 'rofesiunii. Pe acest 'rinci'iu se 7nte%eia"# 2i garania 'e care organi"aiile 'rofesionale le ofer# at1t 'ublicului larg (beneficiarilor)/ c1t 2i fiec#rui %e%bru al organi"aiei/ 7n 'arte. Pentru aceasta/ 'rofesioni2tii contabili trebuie s# aib# o suit# $e calit#i/ consi$erate eseniale/ cu% sunt& a) 2tiin#/ co%'eten# 2i con2tiin#F b) in$e'en$en# $e s'irit 2i $e"interes %aterialF c) %oralitate/ 'robitate 2i $e%nitate. Cai %ult/ se i%'une ca fiecare 'rofesionist contabil s# fac# eforturile necesare 'entru $e"0oltarea acestor calit#i 2i 7n$eosebi& s#-2i $e"0olte necontenit cultura/ nu nu%ai cea 'rofesional#/ $ar 2i cuno2tinele generale/ singurele 7n %#sur# s#-i 7nt#reasc# $iscern#%1ntulF
2>

s# acor$e fiec#rei o'eraii 2i situaii e@a%inate toat# atenia 2i ti%'ul necesar 'entru a-2i fun$a%enta o'inia 'ersonal# 7nainte $e a face o 'ro'unereF s#-2i e@'ri%e o'iniile f#r# reinere 2i s# se 'ronune cu sinceritate/ f#r# ocoli2uri/ e@'ri%1n$u2i ($ac# este ca"ul) e0entualele re"er0e asu'ra 0alorii conclu"iilor saleF s# nu $ea nicio$at# oca"ia $e a su'orta 7ngr#$iri 7n e@ercitarea libert#ii sale $e g1n$ireF s# consi$ere c# in$e'en$ena sa trebuie s#-2i g#seasc# e@'resia 7n e@ercitarea 'rofesiei 2i 'roteEarea ei. b) 5ormele pro4esionale de lucru 'ri0esc acti0itatea 'ro'riu-"is# a unui au$itor/ $esf#2urat# 7n ca$rul unei %isiuni concrete 'e care acesta o angaEea"#/ o $esf#2oar# 2i o finali"ea"#. =or%ele $e lucru 0i"ea"# cel 'uin 'atru as'ecte eseniale 'entru 'ractica au$itului financiar/ astfel& 1) cunoa2terea riscurilor 7n au$it/ a'recierea i%'ortanei lor relati0e 2i fi@area unor 'raguri $e se%nificaieF 2) 'racticile 2i 'roce$urile $e au$it financiarF *) $ocu%entarea lucr#rilor $e au$itF ;) $elegarea 2i su'er0i"area unor lucr#ri. $) 5ormele de raport 0i"ea"# acele %isiuni $e au$it care se finali"ea"# 'rintr-un ra'ort scris. ?e au in 0e$ere / 7n 'rinci'al/ regulile ce trebuie res'ectate 7n conce'erea 2i re$actarea ra'oartelor 'ri0in$ conturile anuale (situaiile financiare) ale agenilor econo%ici.

GRUPA II -Categoria I,- E0aluarea intre'rin$erilor


1.. (*2.) Goo$Uill-ul re're"intN&
a) fon$ul co%ercial al 7ntre'rin$eriiF b) un plus de valoare recunoscut. ntreprinderii cu ocazia unei transmiteri care are ca surs. elementele intangibile ale acesteia6 c) un 'lus $e 0aloare 7nregistratN 7n bilant care cores'un$e fon$ului co%ercial al 7ntre'rin$erii.
9ood':ill'ul este un activ intan*ibil care reprezint n mod normal surplusul valorii unei ntreprinderi fa;, de valoarea activelor sale tan*ibile. <urplusul de valoare se datoreaz faptului c firma administreaz n mod eficient activele de care dispune. 2in punct de vedere contabil, *ood':ill'ul reprezint = o diferen; ntre pre;ul pltit de cumprtor, la achizi;ionarea unei ntreprinderi >i activul net contabil al acesteia#

2. (11(.) .eter%inati acti0ul net coriEat al unei 7ntre'rin$eri/ 'rin a%bele %eto$e/ cunosc1n$ ur%Ntoarele ele%ente $in bilantul econo%ic al acesteia&

=r Cr t

casa 1(.(((F banca 13(.(((F c!eltuieli $e 7nfiintare 13.(((F clN$iri 2((.(((F ec!i'a%ente 23(.(((F stocuri *((.(((F furni"ori ;((.(((F cre$itori :(.(((F 7%'ru%uturi bancare t.l. 2((.(((F ca'ital social 1((.(((F re"er0e 1(.(((F 0enituri antici'ate :(.(((F 'rofit 33.(((.
E@'licati i C! .ate Gil Contabil
13(((

Corectie Eta'a 1
-13(((

+otal Corect
-13(((

.ate $in Gil ec


(

=r Cr t 1

E@'licati i
C social

.ate Gil Contabil


1(((((

Corectie Eta'a 1

+otal Corect

.ate $in Gil ec


1(((((

27

infiintare 2 Cla$iri
2((((( 2((((( 2 Re"er0e 1(((( 1 1((((

Ec!i'

23((((

23((((

Profit

33(((

3 ( ( (

-13(((

;((((

; 3 > 7

?tocuri Casa Ganca

*((((( 1(((( 13((((

*((((( 1(((( 13((((

; 3 > 7

, Antici' Burni"ori Cre$itori I%'r.+6

:(((( ;((((( :(((( 2((((( -23(((

-:(((( :((((

-:(((( :((((

( ;:(((( :(((( 2(((((

+ +A6

-23(((

-13(((

-13(((

-1((((

-13(((

-13(((

-1((((

.eter%inare A=C 'rin I %eto$a ?ubstracti0a A=C D +otalA=ree0C I +otal .atorii +otal Acti0 ree0aluat coriEat D +otal acti0e $in bilant econo%ic D -1(((( lei +otal .atorii D Burni"ori ;:(.((( A Cre$itori :((((AI%'ru%ut +6 2((((( D 7>(((( A=C D -1((((- 7>(((( D 13(((( .eter%inare A=C 'rin II %eto$a A$iti0a Ca' Pro'riu D Ca' ?oc A Re" A Profit D 1(((((A1((((A;((((D13((((

*.

(1-7. ?N se $eter%ine acti0ul net contabil corectat 'e ba"a ur%Ntoarelor infor%atii
ca'ital social& 1(.((( u.%.F re"er0e& *.(((F re"ultat re'ortat& 3.(((F c!eltuieli $e constituire& 2.(((F c!eltuieli $e cercetare& 1(.(((/ $in care ;.((( $estinate creNrii unui 'ro$us 7nlocuirea altuia care 0 a iesi $e 'e 'iat1 anul ur%NtorF c!eltuieli 7n a0ans 'entru abona%ente la re0iste $e s'ecialitate& 1.(((.

'entru

=r Crt 1

.ate $in E@'licatii C!.constit C! ercet $.c ;((( creare 'ro$us * C! 0ans + +A6 1((( 1*((( Gil Contabil 2((( 1((((

.ate $in Gil ec (

=r Cr t 1 2 *

E@'licati i C social Re"er0e Re" Re'

.ate $in Gil Contabil 1(((( *((( 3(((

Corectie Eta'a 1

Corectie Eta'a 2

+otal Corecti i

.ate $in Gil ec 1(((( *((( 3((( (

1:(((

-13(((

*(((

A=C D Ca'italuri 'ro'rii V .iferente $in e0aluare D (1(.((( A *.((( A 3.((() - (2.((( A >.((( A1.((() D -.(((

2:

GRUPA lI - Categoria , - Bu"iuni si $i0i"Nri $e intre'rin$eri


1.(*;.) Patru societNti co%erciale A/G/C/. !otNrNsc sa fu"ione"e intr-o societate noua PEP
cu un ca'ital social $e 2;.((( lei. Consiliul $e a$%inistratie !otNrNste ca 'entru conse%narea fu"iunii si 'entru aco'erirea c!eltuielilor legate $e efectuarea o'eratiei $e fu"iune ta@a $e 'artici'atie/ $e fu"iune/ sa fie $e 3) $in 0aloarea ca'italului social a'ortat. 2;.(((@3) D 1.2(( lei Calculul 'ri%elor $e fu"iune este& A& 1(.((( @ 3) D 3(( lei - 'ri%a G& :.((( @ 3) D ;(( lei - 'ri%a C& 3.((( @ 3) D 23( lei - 'ri%a .& 1.(((@3) D 3( lei-'ri%a +otal 2;.((( lei 1.2(( lei - 'ri%a ?a se efectue"e inregistrari in contabilitatea societNtii PEP. 1. ?ubscrierea ca'italului si a 'ri%ei $e fu"iune cu analitice 'e fiecare societate care 'artici'a la fu"iune& ;3> .econt#ri cu acionarii4asociaii 'ri0in$ ca'italul ) 1(11 Ca'ital subscris ne0#rsat 1(;2 Pri%e $e fu"iune4$i0i"are 2. Inregistrarea ca'italului $in categorWa ne0arsat in categorWa 0arsat& 1(11 Ca'ital subscris ne0#rsat) 1(12 Ca'ital subscris 0#rsat 2;.(((/(( lei 1.2((/(( lei 2;.(((/(( lei 23.(((/(( lei

2-

2.(*-.) ?C A6PSA ?A - absorbanta a ?C GE+A ?A/ 'reia 'rin fu"iune/ acti0ul acesteia .
const1n$ $in clN$iri 1(.((( lei si $is'onibil la banca 3.((( lei si e%ite in sc!i%b 1.((( actiuni noi cu o 0aloare no%inala $e 1; 4actiune. Ulterior/ 'ri%a $e fu"iune se incor'orea"N in ca'italul social. 1.Preluarea acti0ului ?C Geta ?A ;3> ) 212 Construcii 3121 . Conturi la b#nci 7n lei 3.(((/(( lei .econt#ri cu acionarii4asociaii 'ri0in$ ca'italul 1(.(((/(( lei 13.(((/(( lei

2.E%iterea a 1.((( $e actiuni la 1; lei 0aloarea no%inala ;3> .econt#ri cu acionarii4asociaii 'ri0in$ ca'italul ) 1;.(((/(( 1.(((/(( lei lei 13.(((/(( lei

1(11 Ca'ital subscris ne0#rsat 1(;2 Pri%e $e fu"iune4$i0i"are *.Incor'orarea 'ri%elor $e fu"iune in ca'italul social 1(;2 Pri%e $e fu"iune4$i0i"are 1(12 Ca'ital subscris 0#rsat
*(

2;.(((/((

lei

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A

GRUPA II - Categoria M rgani"area au$itului si controlul intern al intr e'rin$erii


A !rientarea 3i plani4icarea auditului. In aceasta eta'a 'rofesionistul contabil obtine infor%atii cu 'ri0ire la 'articularitatile intre'rin$erii/ "onele sale $e risc/ $o%eniile si siste%ele se%nificati0e/ infor%atii care sa-I 'er%ita orientarea si 'lanificarea controalelor astfel incat sa fie 're0enite lucrari inutile sau care nu 0or ser0i reali"arii obiecti0elor %isunii $e au$it. +e!nicile si 'roce$urile folosite 'entru reali"area obiecti0elor acestei eta'e sunt& "ulegerea de in4ormatii generale asupra intreprinderii I sunt 0i"ate as'ecte legate $e natura acti0itatilor $esfasurate $e intre'rin$ere/ 'articularitatile sectorului $in care face 'arte/ structurile intre'rin$erii/ organi"area generala a intre'rin$erii/ 'oliticile co%erciale/ financiare si sociale/ organi"area contabilitatii/ 'racticile contabile utili"ateF Identi4icarea domeniilor si sistemelor semni4icative 7 se au in 0e$ere acti0itatile $e 'ro$uctie/ $istributie/ a'ro0i"ionari/ 'recu% si conturile care in ra'ort cu su%a sau 'rin natura lor 'ot co%'orta riscuri $e erori. Redactarea planului de misiune este in fa't 'rogra%ul general $e %unca in care sunt sinteti"ate toate infor%atiile obtinute 'e ba"a carora sa 'oata fi orientata si 'lanificata %isiunea $e au$it si 'resu'une& alegerea %e%brilor ec!i'ei/ re'arti"area lucrarilor 'e oa%eni/ utili"area lucrarilor reali"ate $e au$itorul intern al intre'rin$erii/ coor$onarea cu au$itorii $e la societatile surori si $e la societatea %a%a/ solicitarea $e s'ecialisti 'entru stu$ierea site%elor si $atelor infor%ati"ate in orice alte $o%enii/ calen$arul se$intelor AGA si CA/ ter%enul $e $e'unere al ra'ortului. $ /laborarea programului de munca 7 este un ansa%blu $e instructiuni 'use in atentia tuturor 'artici'antilor la %isunea $e au$it care 'er%it controlul bunei e@ecutii a lucrarilor 'e tot 'arcursul %isiunii $e au$it. Progra%ul $e %unca 'oate sa $etalie"e obiecti0ele au$itului/ 'recu% si bugetul $e ti%' 'entru fiecare rubrica si 'entru fiecare 'roce$ura folosita " !rganizarea si elaborarea procedurilor pentru controlul 4inanciar preventiv Acesta aste un atribut al functiei financiar-contabile $in ca$rul unitatiilor 'atri%oniale si un instru%ent $e ba"a al gestiunii 're0i"ionale a 'atri%oniului. Controlul este un 'roces $e %#surare a 'erfor%anei/ $e iniiere 2i 7ntre'rin$ere a unor aciuni care s# asigure re"ultatele $orite. Pri0it 'rin 'ris%e $iferite controlul este consi$erat& 4uncie a managementului 7 'rin el fiecare %anager 0rea s# se asigure c# acti0itatea $ecurge confor% 'rogra%ului 'restabilit/ c# resursele sunt utili"ate confor% $estinaiei stabilite 2i c# 7n final 'erfor%ana real# 0a atinge sau 0a $e'#2i obiecti0ele fi@ate iniial . atribut al conducerii I %iEloc $e 'erfecionare a acti0it#ii entit#ilor 'ublice 2i 'ri0ate/ e@ercitat sub for%e $iferite $e structuri organi"ate 'ira%i$al/ cu res'onsabilit#i 2i obiecti0e clar 'reci"ate $e legeF metod de veri4icare a modului de gestionare a resurselor. Controlul se ar%oni"ea"# 2i se 7ntre'#trun$e cu restul 'rocesului $e %anage%ent. Hntre funciile $e 'lanificare ale %anage%entului 2i control e@ist# o leg#tur# in$isolubil#/ acestea influen1n$u-se una 'e alta/ fa't ce face s# fie $enu%ite Ofraii sia%e"i ai %anage%entului8. Bor%# a controlului intern/ controlul financiar 're0enti0 Ose e@ercit# asu'ra tuturor o'eraiunilor care afectea"# fon$urile 2i4sau 'atri%oniul 'ri0at sau 'ublic8 Controlul financiar 're0enti0 are $re't sco' i$entificarea 'roiectelor $e o'eraiuni care nu res'ect# con$iiile $e legalitate 2i regularitate 2i4sau 7nca$rarea 7n li%itele cre$itelor bugetare sau cre$itelor $e angaEa%ent/ $u'# ca"/ 2i 'rin a c#ror efectuare s-ar 'reEu$icia 'atri%oniul 'ublic 2i4sau fon$urile 'ublice .
*1

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


.in si%'la obser0are a sco'ului acti0it#ii $e control financiar 're0enti0 se $es'rin$ c1te0a caracteristici ale acestuia& este un control cu un pronunat caracter patrimonial/ fiin$ 7n$re'tat s're 0erificarea o'eraiunilor generatoare $e $re'turi 2i obligaii 'atri%onialeF este un control anticipat I se $esf#2oar# asu'ra 'roiectelor $e o'eraiuni/ 7nainte $e a fi a'robate 2i efectuateF este un control de permanen I se e@ercit# 7n fiecare "i/ 7n funcie $e o'eraiuniF este un control documentar I 7ntruc1t 'roiectele $e o'eraiuni/ su'use acestei for%e $e control/ se 0erific# 'e ba"a $ocu%entelor 'ri%are 7n care au fost conse%nate. .ac# se are 7n 0e$ere structura care e@ecut# controlul financiar 're0enti0/ acesta 'oate fi consi$erat& 4orm a controlului intern I organi"at 2i e@ercitat 7n ca$rul co%'arti%entelor $e s'ecialitate financiar-contabil# a entit#ilor $e care a'arin acesteaF o 4orm a controlului e0tern I e@ercitat $e Cinisterul Binanelor Publice 'rin controlori $elegai/ nu%ii $e %inistrul finanelor 'ublice. Coninutul controlului financiar 're0enti0 $eri0# 7n cea %ai %are 'arte/ $in $ubla autori"are bugetar# confor% c#reia orice c!eltuial#/ 'entru a fi efectuat#/ trebuie s# 7n$e'lineasc# ur%#toarele con$iii& s e0iste baz legal 2autorizare legal)6 s e0iste credit aprobat prin buget 2autorizare bugetar)6 s respecte destinaia creditului ce urmeaz a 4i imputat- 'otri0it clasificaiei bugetare 2i aloc#rii 'e 'rogra%e a resurselor (s'eciali"area cre$itelor). Controlul financiar 're0enti0 nu ar a0ea finalitatea $orit# $ac# nu ar ur%#ri a'licarea 'rinci'iului bunei gestiuni financiare/ al res'ect#rii nor%elor 'roce$urale $e iniiere a unei o'eraiuni. Pentru aceasta or$onatorilor $e cre$ite le-au fost stabilite res'onsabilit#i foarte clare/ ei r#s'un"1n$ $e & angaEarea/ lic!i$area 2i or$onanarea c!eltuielilor 7n li%ita cre$itelor bugetare re'arti"ate 2i a'robateF reali"area 0eniturilorF angaEarea 2i utili"area cre$itelor bugetare 'e ba"a bunei gestiuni financiareF integritatea bunurilor 7ncre$inate instituiei 'e care o con$uc etc. +oto$at#/ entit#ile 'ublice/ 'rin con$uc#torii acestora/ au obligaia $e a organi"a controlul financiar 're0enti0 'ro'riu 2i e0i$ena angaEa%entelor 7n ca$rul co%'arti%entului contabil Ga"a legal# re're"int# i"0orul $re'turilor 2i obligaiilor 'atri%oniale ale entit#ii 2i/ toto$at#/ ba"a autori"#rii legale. Cu% ba"a legal# a o'eraiunilor 'atri%oniale este constituit# $in acte Euri$ice (legi/ or$onane/ acor$uri sau !ot#r1ri ale Gu0ernului)/ controlul $e legalitate se 0a concentra 'e 0erificarea e@istenei 2i res'ect#rii 're0e$erilor actelor Euri$ice 7n cau"#. 6a ba"a controlului financiar 're0enti0 e@ercitat 7n ara noastr#/ se afl# angaEa%entul Euri$ic I re"ultat al o'eraiunilor iniiate $e co%'arti%entele $e s'ecialitate/ fa't ce i%'lic# asu%area 2i $in 'artea con$uc#torilor lor/ a unor res'onsabilit#i 'ri0in$ i%'licaiile o'eraiunilor iniiate. Astfel ei Or#s'un$ 'entru realitatea/ regularitatea 2i legalitatea o'eraiunilor ale c#ror acte 2i4sau $ocu%ente Eustificati0e le-au certificat sau a0i"at8. Hn 0e$erea e@ercit#rii unui control 're0enti0 c1t %ai co%'let/ legiuitorul a stabilit ca anu%ite o'eraiuni s# se a0i"e"e 2i $e c#tre co%'arti%entul $e s'ecialitate Euri$ic#. AngaEa%entele Euri$ice ale entit#ilor 'ublice sunt su'use $eci unei $uble a0i"#ri/ at1t $in 'artea co%'arti%entului Euri$ic/ c1t 2i a co%'arti%entului financiar-contabil. .ubla res'onsabilitate 'ri0in$ efectuarea angaEa%entelor Euri$ice nu e@onerea"# $e r#s'un$ere 2efii co%'arti%entelor $e s'ecialitate.

*2

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A

Elaborarea 'oliticilor si 'roce$urilor contabile.


Acte nor%ati0e utili"ate& Co$ul fiscal a'robat 'rin 6egea nr. 37142((*/ cu co%'letarile si %o$ifica rile ulterioare =or%ele %eto$ologice $e a'licare ale Co$ului fiscal a'robate 'rin Sotararea Gu0ernului nr ;; 4 2((; r$in nr. *(3342((- 'entru a'robarea Regle%ent#rilor contabile confor%e cu $irecti0ele euro'ene. 6ege nr. *141--( 'ri0in$ societ#ile co%erciale cu %o$ificarile si co%'letarile ulterioare. Conf or% Regle%entare contabil# confor%# cu .irecti0a a I,-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene 2i cu .irecti0a a ,II-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene a'robata 'rin r$in nr. *(3342((- art 2>7 (1) ?oliticile contabile reprezint principiile, bazele, conven;iile, re*ulile >i practicile specifice aplicate de o entitate la ntocmirea >i prezentarea situa;iilor financiare anuale. @%emple de politici contabile sunt urmtoarele& alegerea %eto$ei $e a%orti"are a i%obili"#rilor/ ree0aluarea i%obili"#rilor cor'orale sau '#strarea costului istoric al acestora/ ca'itali"area $ob1n"ii sau recunoa2terea acesteia $re't c!eltuial#/ alegerea %eto$ei $e e0aluare a stocurilor/ contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. (A) 0dministratorii entit;ii trebuie s aprobe politici contabile pentru opera;iunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situa;iile prevzute de le*isla;ie. 6n cazul entit;ilor care nu au administratori, politicile contabile se aprob de persoanele care au obli*a;ia *estionrii entit;ii respective. 0ceste politici trebuie elaborate av(nd n vedere specificul activit;ii, de ctre speciali>ti n domeniul economic >i tehnic, cunosctori ai activit;ii desf>urate >i ai strate*iei adoptate de entitate. (3) -a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile *enerale prevzute de prezentele re*lementri. (4) ?oliticile contabile trebuie elaborate astfel nc(t s se asi*ure furnizarea, prin situa;iile financiare anuale, a unor informa;ii care trebuie s fie& a) inteli*ibile) b) relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor) >i b) credibile n sensul c& re're"int# fi$el acti0ele/ $atoriile/ 'o"iia financiar# 2i 'rofitul sau 'ier$erea entit#iiF sunt neutreF sunt 'ru$enteF sunt co%'lete sub toate as'ectele se%nificati0eF e0eni%entele >i tranzac;iile sunt contabilizate >i prezentate conform principiului prevalen;ei economicului asupra juridicului, atunci c(nd a fost aplicat acest principiu. 0rt A65 ' (/) 8odificarea politicilor contabile este permis doar dac este cerut de le*e sau are ca rezultat informa;ii mai relevante sau mai credibile referitoare la opera;iunile entit;ii. (A) 6n cazul modificrii unei politici contabile, entitatea trebuie s men;ioneze n notele e%plicative natura modificrii politicii contabile, precum >i motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofer informa;ii credibile >i mai relevante, pentru ca utilizatorii s poat aprecia dac noua politic contabil a fost aleas n mod adecvat, efectul modificrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei >i tendin;a real a rezultatelor activit;ii entit;ii. (3) 4u se consider modificri ale politicilor contabile& a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac;ii care difer ca fond de
**

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


evenimentele sau tranzac;iile produse anterior) b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac;ii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. Politica $e contabilitate se elaborea"# 7n ba"a ansa%blului $e con0enii fun$a%entale ale contabilit#ii. =oiunea Pcon0enieP 7nsea%n# 'resu'unere (i'ote"#)/ con$iie $e la care 7ntre'rin$erea trebuie s# 'orneasc# la organi"area contabilit#ii 2i 7ntoc%irea ra'oartelor financiare. Hn IA? 1 PPolitica $e contabilitateP sunt stabilite trei con0enii fun$a%entale ale contabilit#ii& continuitatea acti0it#ii 'er%anena %eto$elor 2i s'eciali"area e@erciiilor. Proce$ura for%#rii 'oliticii $e contabilitate 'ri0in$ o 'roble%# (sector) concret# a contabilit#ii const# 7n alegerea unei 0ariante $in c1te0a/ a$%ise $e actele legislati0e 2i nor%ati0e/ 7n Eustificarea %eto$ei alese/ 'ornin$ $e la 'articularit#ile acti0it#ii 7ntre'rin$erii 2i acce'tarea acesteia 7n calitate $e ba"# 'entru inerea contabilit#ii 2i 7ntoc%irea ra'oartelor financiare. IA? 1> PContabilitatea acti0elor %ateriale 'e ter%en lungP reco%an$# c1te0a %eto$e $e calculare a u"urii %iEloacelor fi@e& %eto$a cas#rii liniareF %eto$a 'ro'orional 0olu%ului 'ro$uselor (ser0iciilor)F %eto$a sol$ului $egresi0F %eto$a $egresi0# cu rat# $escresc#toare. 6a elaborarea 'oliticii $e contabilitate 7ntre'rin$erea alege acea %eto$# $e calculare a u"urii/ care cores'un$e %o$elului 're0#"ut $e e@'loatare a unui obiect concret $e %iEloace fi@e. IA? 1: P,enitulP 're0e$e $ou# 0ariante $e constatare a 0eniturilor $in 'restarea ser0iciilor& 'e fiecare tran"acie sau 'e sta$ii $e finali"are a acesteia. Hntre'rin$erea alege acea 0ariant#/ care 'er%ite $eter%inarea %ai e@act# a %#ri%ii 0enitului obinut 7n cursul 'erioa$ei $e gestiune. Politica $e contabilitate 7n anul curent este a'robat# $e con$uc#torul 7ntre'rin$erii la finele anului 'rece$ent 2i intr# 7n 0igoare 7nce'1n$ cu 1 ianuarie a anului $e gestiune. Ea trebuie s# fie a'licat# $e toate sub$i0i"iunile structurale ale 7ntre'rin$erii/ inclusi0 $e cele e0i$eniate 7ntr-un bilan $istinct/ in$iferent $e se$iul lor. Hntre'rin$erea nou-creat# 72i elaborea"# 'olitica sa $e contabilitate '1n# la 'ri%a 're"entare a ra'oartelor financiare/ $ar nu %ai t1r"iu $e -( $e "ile $e la $ob1n$irea $re'turilor 'ersoanei Euri$ice. Proce$urile 2i %eto$ele contabile alese se a'lic# $e 7ntre'rin$ere $in "iua 7nregistr#rii $e stat. Politica $e contabilitate aleas# $e 7ntre'rin$ere trebuie s# fie a'licat# consecuti0 - $e la o 'erioa$# $e gestiune la alta. Hn unele ca"uri 're0#"ute $e IA? 1/ 7ntre'rin$erea 'oate s# intro$uc# %o$ific#ri 7n 'olitica $e contabilitate/ a$ic# s# nu res'ecte 7n $ecursul anului $e gestiune 'rinci'iul 'er%anenei. +oate %o$ific#rile intro$use 7n 'olitica $e contabilitate trebuie s# fie argu%entate 2i 'erfectate 'rin $ocu%ente $e $is'o"iie (or$ine/ $is'o"iii)/ in$ic1n$u-se $ata intr#rii 7n 0igoare a acestora. Politica $e contabilitate a$o'tat# $e 7ntre'rin$ere trebuie s# fie $at# 'ublicit#ii/ a$ic# s# fie a$us# la cuno2tina tuturor categoriilor $e utili"atori ai ra'oartelor financiare. Bor%a $e 're"entare a 'oliticii $e contabilitate este $eter%inat# $e 7ns#2i 7ntre'rin$erea. Hns# 7n toate ca"urile 'olitica $e contabilitate trebuie s# fie inclus# 7ntr-un ca'itol s'ecial al notei e@'licati0e la ra'ortul financiar anual. Ra'oartele financiare tri%estriale 'ot s# nu cu'rin$# infor%aii referitoare la 'olitica $e contabilitate atunci c1n$ 7n ulti%a n-au fost intro$use %o$ific#ri/ 7nce'1n$ cu $ata 're"ent#rii ra'oartelor 'rece$ente/ care cu'rin$ 'olitica $e contabilitate. Co$ific#rile intro$use 7n 'olitica $e contabilitate care influenea"# substanial e0aluarea 2i luarea $eci"iilor $e c#tre utili"atorii ra'oartelor financiare 7n cursul 'erioa$ei $e gestiune sau 7n 'erioa$ele
*;

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


ulterioare/ cau"ele acestor %o$ific#ri/ 'recu% 2i e0aluarea consecinelor acestora 7n e@'resie 0aloric# ur%ea"# s# fie 'ublicate $istinct 7n nota e@'licati0# la ra'oartele financiare. .e"0#luirea 'oliticii $e contabilitate nu Eustific# reflectarea gre2it# sau ine@act# a infor%aiilor 2i nu e@onerea"# con$ucerea 7ntre'rin$erii $e r#s'un$ere 'entru 7nc#lcarea regulilor stabilite $e inere a contabilit#ii 2i $e 7ntoc%ire a ra'oartelor financiare.

?tu$iu $e ca"& ?ocietatea $e co%er. ?e 'resu'une ca ?ituatiile financiare se intoc%esc la $ata $e *1.12.2(1(
In confor%itate cu Regle%entarea contabil# confor%# cu .irecti0a a I,-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene 2i cu .irecti0a a ,II-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene a'robate 'rin r$inul r$in nr. *(3342((- / entitatile intoc%esc situatii financiare anuale/ $in a caror co%'onenta fac 'arte si notele e@'licati0e. 6a 'ct. **3 Iin sectiunea 3 se e@e%'lific# %o$ul $e 're"entare 7n notele e@'licati0e la situaiile financiare anuale/ a infor%aiilor cerute $e 're"entele regle%ent#ri. Ca ur%are/ entit#ile stabilesc for%atul notelor e@'licati0e/ cu con$iia 're"ent#rii cel 'uin a infor%aiilor solicitate/ referitoare la ele%entele cu'rinse 7n situaiile financiare anuale. I%'ortanta calcularii in$icatorilor econo%icofinanciari consta in cunoasterea e0olutiei acestora si in co%'ararea cu e@ercitiile financiare 'rece$ente/ ceea ce ofera con$ucerii entitatii/ 'osibilitatea $e a efectua anali"e econo%icofinanciare cu i%'act in 'rocesul $eci"ional. ?C A6BA ?R6

=ota > Princi'ii/ 'olitici si %eto$e contabile


A. Ga"ele intoc%irii situatiilor financiare ?ituatiile financiare anuale au fost intoc%ite in confor%itate cu & 6egea Contabilitatii nr. :241--1 re'ublicata/ %o$ificata si co%'letata/ Regle%entarea contabil# confor%# cu .irecti0a a I,-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene 2i cu .irecti0a a ,II-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene a'robata 'rin nr. *(3342(( 6egea 37142((* 'ri0in$ co$ul fiscal F SG ;;42((; =or%e %eto$ologice $e a'licare a co$ului fiscal. ?-au res'ectat 'rinci'iile contabile/ res'ecti0 & 1. 'rinci'iul continuitatii acti0itatii 2. 'rinci'iul 'er%anentei %eto$elor *. 'rinci'iul 'ru$entei ;. 'rinci'iul in$e'en$entei e@ercitiului 3. 'rinci'iul e0aluarii se'arate a ele%entelor $e acti0 si $e 'asi0 >. 'rinci'iul intangibilitatii si 'rinci'iul neco%'ensarii. Continuitatea acti0itatii a fost e@'ri%ata $e re're"entantii actionarilor. Acestia consi$era ca societatea 0a 'utea sa-si continue acti0itatea in 0iitorul 're0i"ibil si 'rin ur%are a'licarea 'rinci'iului continuitatii acti0itatii in intoc%irea situatiilor financiare/ este Eustificata. =u e@ista abateri $e la 'rinci'iile contabile care sa fi influentat re"ultatul obtinut. G. Con0ersia tran"actiilor in %one$a straina
*3

r$in

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


Cone$a $e 're"entare Pre"entele situatii financiare sunt intoc%ite in lei. +ran"actiile societatii in %one$a straina sunt inregistrate la cursurile $e sc!i%b co%unicate $e Ganca =ationala a Ro%aniei 'entru $ata tran"actiilor. ?ol$urile in %one$a straina sunt con0ertite in lei la cursurile $e sc!i%b co%unicate $e G=R 'entru $ata bilantului/ res'ecti0 toate sol$urile contractelor $e leasing la *1.12.2(1( au fost e0aluate cores'un"ator/ 'recu% si sol$ul $is'onibilitatilor in 0aluta e@istente in conturile bancare la aceasta $ata. Castigurile si 'ier$erile re"ultate $in $econtarea tran"actiilor intr-o %one$a straina sunt recunoscute in contul $e 'rofit si 'ier$ere/ in ca$rul re"ultatului financiar. C. I%obili"ari cor'orale I%obili"arile cor'orale sunt inregistrate la costul istoric $i%inuate cu a%orti"area inclusa in costuri/ cu%ulata/ cu e@ce'tia cla$irilor care au fost ree0aluate 'rin %eto$a costului $e inlocuire/ in luna $ece%brie 2(1(. A%orti"area se calculea"a 'rin %eto$a liniara $e-a lungul $uratei $e 0iata utila confor% regle%entarilor legii a%orti"arii. Intretinerea si re'aratiile acestora se trec 'e c!eltuieli iar i%bunatatirile $e natura %o$erni"arilor se ca'itali"ea"a. Castigurile si 'ier$erile generate $e ce$area acti0elor i%obili"ate sunt $eter%inate 'rin ra'ortarea la 0aloarea lor contabila si sunt luate in consi$erare la $eter%inarea 'rofitului $in e@'loatare. biectele $e in0entar sunt trecute 'e c!eltuieli/ in %o%entul $arii in folosinta/ $eci se utili"ea"a %eto$a trecerii integrale 'e costuri. .. I%obili"ari financiare ?ocietatea nu are inregistrate i%obili"ari financiare. E.?tocuri ?tocurile sunt inregistrate la 0aloarea %ini%a $intre cost si 0aloarea reali"abila neta. Costul este $eter%inat 'e ba"a %eto$ei BIB . ?ocietatea nu $etine stocuri fara %iscare sau %ai 0ec!i $e un an $e "ile. B. Creante co%erciale Creantele co%erciale sunt inregistrate la 0aloarea facturata. G. =u%erar si ec!i0alente $e nu%erar =u%erarul si ec!i0alentele acestuia/ cu'rin$ nu%erar si tic!ete $e %asa in casa si $is'onibilitati la 0e$ere in banca/ in lei si sunt e0i$entiate in bilant la cost. .is'onibilul in 0aluta e@istent la banca si in casa este e0i$entiat in bilant la ec!i0alentul in lei folosin$ cursul $e sc!i%b 0alutar al G=R 'entru $ata bilantului. S. Ca'italul social Ca'italul social este in su%a $e 1(.((( lei/ for%at $in 1((( actiuni. ,aloarea no%inala a unei actiuni este $e 1( lei. =u au e@istat %o$ificari $e ca'ital social in cursul anului 2(1( I. I%'ru%uturi I%'ru%uturile bancare si nebancare 'e ter%en scurt/ sunt inregistrate la
*>

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


su%a 'ri%ita si inregistrata in categorWa $atoriilor curente. T. .atorii co%erciale .atoriile sunt inregistrate la 0aloarea su%elor ce ur%ea"a a fi 'ri%ite 'entru bunurile si ser0iciile 'ri%ite. =u e@ista litigii cu furni"orii a'arute 'e 'arcursul anului 2(1(. X. Cifra $e afaceri / In anul 2(1(/ societatea a reali"at o cifra $e afaceri in 0aloare $e -(.((( lei/ 'e sea%a %arfurilor 0an$ute/ si 'rin inter%e$iul %aga"inelor 'ro'rii $e $esfacere 6. C!eltuieli $e e@'loatare/ C!eltuielile $e e@'loatare sunt recunoscute in 'erioa$a la care se refera. C. I%'o"it 'e 'rofit ?ocietatea calculea"a i%'o"itul 'e 'rofit confor% 6egii nr. 37142((* 'ri0in$ Co$ul Biscal/ %o$ificata si co%'letata. ?ocietatea $atorea"a i%'o"it 'e 'rofit (1>)) =. Pro0i"ioane 'entru riscuri si c!eltuieli Un 'ro0i"ion este recunoscut atunci si nu%ai atunci can$ societatea are o obligatie curenta ca ur%are a unui e0eni%ent trecut si este 'robabil ca o iesire $e resurse/ re're"entan$ beneficii econo%ice/ sa fie necesara 'entru $econtarea obligatiei si 'oate fi facuta o esti%are corecta in ceea ce 'ri0este su%a obligatiei. Pro0i"ioanele 'entru riscuri si c!eltuieli se constituie la sfarsitul e@ercitiului financiar. ?ocietatea a constituit 'ro0i"ioane 'entru 'ri%e re're"entan$ 'artici'area 'ersonalului la 'rofit in su%a $e 3.((( lei. . Pensiile Pe 'arcursul $esfasurarii acti0itatii sale/ societatea face 'lati in nu%ele angaEatilor 'ro'rii catre siste%ul $e 'ensii $e stat/ asigurarile $e sanatate si fon$ul $e so%aE. +oti angaEatii societatii sunt %e%bri ai 'lanului $e 'ensii al statului ro%an. ?ocietatea nu o'erea"a nici un alt 'lan $e 'ensii sau $e beneficii $u'a 'ensionare si in consecinta/ nu are nici un fel $e alte obligatii referitoare la 'ensii. Cai %ult/ societatea nu este obligata sa ofere beneficii su'li%entare angaEatilor.

8R9:A III ; "ategoria III - E@'erti"e contabile


1. (1.) Cu% se clasifica e@'erti"ele contabileR
E@'erti"ele contabile 'ot fi clasificate 7n funcie $e ur%#toarele criterii& I. .u'# sco'ul 'rinci'al 7n care au fost solicitate / II. .u'# natura 'rinci'alului(elor) obiecti0(e) la care se refer#. III. Hn funcie $e natura Euri$ic#. I. .u'# sco'ul 'rinci'al 7n care au fost solicitate/ e@'erti"ele contabile 'ot fi clasificate 7n& a). E@'erti"e contabile Eu$iciare/ regle%entate $e & Co$ul $e 'roce$ur# ci0il# / Co$ul $e 'roce$ur# 'enal# / alte legi s'eciale. b). E@'erti"e contabile e@traEu$iciare sunt cele efectuate 7n afara 'roce$urilor regle%entate 'rin re"ol0area unor cau"e su'use 0er$ictului Eustiiei. ?unt efectuate 7n afara unui 'roces Eustiiar. =u au calitate $e %iEloc $e 'rob# 7n Eustiie/ ci/ cel %ult/ $e argu%ente / 'entru solicitarea $e c#tre '#ri a a$%inistr#rii 'robei cu e@'erti"a contabil# Eu$iciar# sau 'entru re"ol0area unor litigii 'e cale a%iabil#. II. .u'# natura 'rinci'alului obiecti0 care se refer# la & a). E@'erti"e contabile ci0ile $is'use sau acce'tate 7n re"ol0area litigiilor ci0ile
*7

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


b). E@'erti"e contabile 'enale $is'use sau acce'tate 7n re"ol0area unor as'ecte ci0ile ata2ate litigiilor 'enale c). E@'erti"e contabile co%erciale $is'use sau acce'tate 7n re"ol0area litigiilor co%erciale $). E@'erti"e contabile fiscale $is'use sau acce'tate 7n re"ol0area litigiilor fiscale e). Alte categorii $e e@'erti"e contabile Eu$iciare $is'use $e organele 7n $re't sau e@traEu$iciare solicitate $e c#tre clieni. III. Hn funcie $e natura Euri$ic#/ e@'erti"ele contabile 'ot fi& a) ci0ileF b) 'enaleF c)e@traEu$iciare.

2. (1;.) Care este se$iul %ateriei regle%ent#rilor 'rofesionale 'ri0in$ e@'erti"a contabil#R ?e$iul regle%ent#rilor 'rofesionale se a$resea"# $eo'otri0# e@'erti"elor contabile Eu$iciare 2i e@traEu$iciare / reg#sin$u-se in& Regula%entul $e rgani"are 2i Buncionare al CECCAR/ =or%a 'rofesional# nr. *3 'ri0in$ e@'erti"ele contabile 2i Co$ul Etic =aional al Profesioni2tilor Contabili. Regula%entul $e rgani"are 2i Buncionare a Cor'ului E@'erilor Contabili 2i Contabililor Autori"ai $in Ro%1nia regle%entea"# obligaia e@'ertului contabil $e a se %anifesta liber fa# $e orice interes care este inco%'atibil cu integritatea/ obiecti0itatea 2i/ 7n general/ cu in$e'en$ena 'rofesional#/ e@ercitarea 'rofesiei $e e@'ert contabil f#c1n$u-se cu res'ectarea 'rinci'iului in$e'en$enei 'rofesieiF e@'ertul contabil nu trebuie nicio$at# s# se g#seasc# 7n situaia $e conflict $e interese 2i 7n nici o alt# situaie care ar 'utea a$uce atingere integrit#ii 2i obiecti0it#ii sale. =or%a 'rofesional# nr. *3 conine ca$rul $e referin# al %isiunilor 'ri0in$ e@'erti"ele contabile/ structurat 'e ur%#toarele sub$i0i"iuni& 5&) =or%e $e co%'orta%ent 'rofesional s'ecifice %isiunilor 'ri0in$ e@'erti"ele contabile& In$e'en$ena e@'ertului contabilF Co%'etena e@'ertului contabilF Calitatea e@'erti"elor contabileF ?ecretul 'rofesional 2i Confi$enialitatea e@'ertului contabil. Aceste nor%e se su'ra'un $e%ersului $eontologic 'ri0in$ e@'erti"a contabil#. 5*) =or%e $e lucru s'ecifice %isiunilor 'ri0in$ e@'erti"ele contabile& .is'unerea e@'erti"elor Eu$iciare 2i nu%irea e@'erilor contabiliF Contractarea 2i 'rogra%area e@'erti"elor contabileF .ocu%entarea lucr#rilor 'ri0in$ e@'erti"ele contabile. Aceste nor%e se su'ra'un $e%ersului te!nic 'ri0in$ e@'erti"a contabil#. 5') =or%e $e ra'ort s'ecifice e@'erti"elor contabile& Re$actarea ra'ortului $e e@'erti"# contabil#F ?e%narea 2i $e'unerea ra'ortului $e e@'erti"# contabil#. Aceste nor%e se su'ra'un $e%ersului 'rofesional 'ri0in$ e@'erti"a contabil#. 5<) Ane@e& Co$el $e Contract 'ri0in$ efectuarea e@'erti"elor contabile e@traEu$iciareF Co$ul etic national al 'rofesionistilor contabili $in Ro%ania/ $enu%it in continuare Co$/ stabileste nor%e $e con$uita 'entru 'rofesionistii contabili si for%ulea"a 'rinci'iile fun$a%entale care
*:

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


trebuie res'ectate $e catre 'rofesionistii contabili in 0e$erea reali"arii obiecti0elor co%une. Profesionistii contabili $in Ro%ania actionea"a in $iferite entitati si ra%uri ale econo%iei nationale ca liber-'rofesionisti sau ca angaEatiF sco'ul $e ba"a al Co$ului trebuie insa intot$eauna res'ectat. Consiliul su'erior al CECCAR stabileste cerintele etice $etaliate/ 'entru ca %e%brii sai sa asigure cea %ai inalta calitate 'restarii ser0iciilor 'rofesionale si sa %entina incre$erea 'ublicului in 'rofesie. Co$ul recunoaste ca obiecti0ele 'rofesiunii contabile sunt stabilite sa in$e'lineasca cele %ai inalte stan$ar$e $e 'rofesionalis%/ sa atinga cele %ai inalte ni0ele $e 'erfor%anta si sa ras'un$a cerintelor interesului 'ublic. Reali"area acestor obiecti0e 'resu'une satisfacerea a 'atru cerinte $e ba"a& Cre$ibilitatea. In intreaga societate e@ista ne0oia $e cre$ibilitate in infor%atie si in siste%ele $e infor%atii. Profesionalis%. E@ista o necesitate 'entru clienti/ 'atroni si alte 'arti interesate $e a 'utea fi clar i$entificate 'ersoanele 'rofesioniste in $o%eniul contabil. Calitatea ser0iciilor. Este ne0oie $e asigurarea ca toate ser0iciile obtinute $in 'artea 'rofesionistului contabil sunt e@ecutate la stan$ar$ul cel %ai ri$icat $e 'erfor%anta. Incre$ere. Utili"atorii ser0iciilor 'rofesionistilor contabili trebuie sa se 'oata si%ti incre$intati ca e@ista un ca$ru al eticii 'rofesionale care gu0ernea"a 'restarea acestor ser0icii. =ecesitatea $e a asigura a'ararea onoarei si in$e'en$entei CECCAR si $e a conferi lucrarilor %e%brilor sai autoritate i%'une acestor 'rofesionisti contabili sa aiba calitati esentiale/ cu% sunt& stiinta/ co%'etenta si constiintaF in$e'en$enta $e s'irit si $e"interes %aterialF %oralitate/ 'robitate si $e%nitate. *. (*(.) Enu%erai fa'tele ce constituie abateri $isci'linare ale %e%brilor Cor'uluiR Regula%entul $e organi"are 2i funcionare a Cor'ului E@'erilor Contabili 2i Contabililor Autori"ai $in Ro%1nia 're0e$e la art 121. ca fa'ta s#01r2it# $e un %e%bru al Cor'ului/ in$iferent $e funcia $einut# 7n structurile alese 2i funcionale/ 'rin care se 7ncalc# $is'o"iiile legii/ ale Regula%entului $e organi"are 2i funcionare a Cor'ului E@'erilor Contabili 2i Contabililor Autori"ai $in Ro%1nia/ ale Co$ului etic naional al 'rofesioni2tilor contabili/ !ot#r1rile organelor $e con$ucere ale Cor'ului/ constituie abatere $isci'linar#. ?unt abateri $isci'linare ur%#toarele fa'te& a) co%'orta%ent necu0iincios fa# $e %e%brii Cor'ului/ re're"entanii Cinisterului Econo%iei 2i Binanelor sau fa# $e ali 'artici'ani la reuniunile $e lucru ale organelor $e con$ucere 2i control ale Cor'uluiF b) absena ne%oti0at# $e la 7ntrunirea a$un#rii generale a filialei sau $e la Conferina naional#F c) neres'ectarea $is'o"iiilor Co$ului etic naional al 'rofesioni2tilor contabili 2i a nor%elor Cor'ului referitoare la 'ublicitateF $) absena neEustificat# $e la aciunile $e 'reg#tire 2i $e"0oltare 'rofesional# regle%entate 'rin nor%ele e%ise $e Cor'F e) 'restarea $e ser0icii 'rofesionale f#r# 0i"a anual# $e e@ercitare a 'rofesiei sau f#r# contract scris 7nc!eiat cu clientul sau 'e ba"a unui contract 7n care nu a fost 7nscris# calitatea 'rofesional# a celui care 7l 7nc!eie& e@'ert contabil sau contabil autori"atF f) neres'ectarea obligaiei $e '#strare a secretului 'rofesionalF g) ne$eclararea sau $eclararea 'arial# a 0eniturilor/ 7n sco'ul sustragerii $e la 'lata coti"aiei 're0#"ute 7n 're"entul regula%ent sau a i%'o"itelorF !) fa'ta %e%brului Cor'ului $e a nu $e'une 7n ter%enele stabilite/ la filiala $e care a'arine/ $eclaraiile anualeF 'entru 'ersoanele Euri$ice r#s'un$erea incu%b# 're2e$intelui consiliului $e a$%inistraie sau a$%inistratorului unic/ $u'# ca"F
*-

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


i) 7nc#lcarea $is'o"iiilor cu 'ri0ire la inco%'atibilit#i sau conflicte $e intereseF E) refu"ul $e a 'une la $is'o"iia organelor $e control 2i au$itorilor $e calitate ai Cor'ului $ocu%entele 'ri0in$ acti0itatea 'rofesional#F Y) ne$e'unerea $eclaraiilor sau $eclaraiilor neconfor%e cu realitatea/ 7n relaiile cu Cor'ul sau cu teriiF l) 7nscrierea 7n ra'oartele $e e@'erti"# contabil# sau 7n alte lucr#ri efectuate 'entru teri $e a'recieri la a$resa altor %e%bri ai Cor'ului/ f#r# consi%#%1ntul acestora sau f#r# s# fi fost consultaiF %) neres'ectarea nor%elor 2i stan$ar$elor 'rofesionale e%ise $e Cor' cu oca"ia efectu#rii lucr#rilor 'entru teriF n) ne7n$e'linirea obligaiilor 're0#"ute 7n Regula%entul 'ri0in$ au$itul calit#ii ser0iciilor 'rofesionaleF o) orice alte 7nc#lc#ri ale nor%elor 2i !ot#r1rilor luate $e organele $e con$ucere ale Cor'ului.

8R9:A III; "ategoria =Il - ?tu$ii $e fe"abilitate


1. (*(.) Un 'roiect in0estiional/ cu o 0aloare total# a in0estiiei $e 11.;;3 lei 2i o rat# $e actuali"are $e 1-) 're"int# ur%#toarea structur# a flu@urilor $e nu%erar& An ( 1 2 * ; 3 +otal Cost in0estiie 11.;;3 lei Costuri $e e@'loatare >.;2( lei >.;2( lei >.;2( lei >.3(( lei >.3(( lei >.3(( lei *:.7>( lei +otal cost 17.:>3 lei >.;2( lei >.;2( lei >.3(( lei >.3(( lei >.3(( lei 3(.2(3 lei +otal 7ncas#ri :.32( lei -.;;( lei -.;;( lei -.7(( lei -.7(( lei -.7(( lei 3>.3(( lei Cas!-floU anual net --.*;3 lei *.(2( lei *.(2( lei *.2(( lei *.2(( lei *.2(( lei >.2-3 lei

11.;;3 lei

Calculai ter%enul $e recu'erare ai in0estiiei. +er%enul neactuali"at $e recu'erare a in0estitiei D in0estitie totala 4cas! - floU %e$iu anual In0estitia totala D 11.;;3 lei Cas! I floU %e$iu anual D (CB ( A CB 1 A CB 2 A CB * A CB ; A CB 3) 4 > D (--*;3 leiA11;;3 lei A *(2( lei A *(2( lei A *2(( lei A *2(( lei A *2(( lei) 4 > D 2-37 lei +er%en neactuali"at $e recu'erare D 11.;;3 4 2.-37 D */:7 Pentru a $eter%ina 0alorile actuali"ate/ se 0a folosi ur%atoarea for%ula& XD 1 (1 + a ) n

un$e& a D rata $e actuali"are n D anul Total costuri actualiza te 17.865 lei Total incasari actualizat e 8.520 lei
;(

An 0

Cash-flow anual net actualizat -9.345 lei

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


1 2 3 4 5 Total 5.395 lei 4.534 lei 3.857 lei 3.241 lei 2.724 lei 37.616 lei 7.933 lei 6.666 lei 5.756 lei 4.837 lei 4.065 lei 37.777 lei 2.538 lei 2.132 lei 1.899 lei 1.596 lei 1.341 lei 161 lei

+er%enul $e recu'erare al in0estitiei actuali"at se calculea"a ca si ra'ort intre in0estitia totala si cas! IfloU-ul %e$iu anual actuali"at. In0estitia totala D 11.;;3 lei Cas! I floU %e$iu anual D (CB ( A CB 1 A CB 2 A CB * A CB ; A CB 3) 4 > D ( - -*;3 lei A 11;;3 lei A 23*: lei A 21*2 lei A 1:-- lei A 13-> lei A 1*;1 lei) 4 > D 1-*; lei +er%en actuali"at $e recu'erare D 11;;3 lei 4 1-*; lei D 3/-2

8R9:A III ; "ategoria =III - Anali"a $iagnostic a intre'rin$erii

1.(7.) Anali"ai 'o"iia financiar# a unei 7ntre'rin$eri $in $o%eniul consultanei financiar-contabile care 're"int# ur%#toarea situaie financiar#& In$icator *1.12.n I%obili"#ri 2((( ?tocuri 1((( Creane 2(((( .is'onibilit#i *(( Ca'italuri 'ro'rii 2(((( .atorii %ai %ari $e un an 2((( .atorii $e e@'loatare 1*(( .atorii bancare 'e ter%en foarte scurt ( Po"itia finaciara a unei intre'rin$eri este $efinit# $e resursele econo%ice 'e care le controlea"#/ $e structura financiar# a acti0elor/ $atoriilor 2i ca'italului 'ro'riu/ $e lic!i$itatea 2i sol0abilitatea 0alorilor econo%ice 2i $e ca'acitatea sa $e a se a$a'ta la sc!i%b#rile %e$iului 7n care 72i $esf#2oar# acti0itatea. Ecuaia fun$a%ental# a 'o"iiei financiare este $e for%a& CAPI+A6 PR PRIU (AC+I, =E+) D AC+I, - .A+ RII (PA?I,) $I A5# Acti0e i%obili"ate D2.((( Acti0e curente D stocuri A creante A $is'onibilitati D 1.((( A 2(.((( A*(( D21.*(( + +A6 AC+I,E D 2*.*((
Ca'ital si re"er0e D 2(.((( .atorii 'e terne% lung D 2.((( .atorii 'e terne% scurt D $atorii $e e@'loatare D1*(( + +A6 CAPI+A6 PR PRIU ?I .A+ RII D 2*.*((

CAPI+A6 PR PRIU (AC+I, =E+) D AC+I, - .A+ RII (PA?I,) 2(.(((D 2*.*(( I 2.((( - 1.*(( 2(.(((D2(.((( 7ntre'rin$ere are o 'o"iie financiar# 'o"iti0# 7n ca"ul 7n care ca'italul 'ro'riu este %ai %are sau cel 'uin egal cu $atoriile cu 0aloare econo%ic#. Aceast# con$iie in$ic#
;1

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


fa'tul c# 7ntre'rin$erea/ ca subiect $e $re't/ are 'osibilitatea s# 'l#teasc# obligaiile fa# $e teri/ at1t 'e 'arcursul $esf#2ur#rii acti0it#ii sale c1t 2i la lic!i$area sa.

(:.) Calculai 2i inter'retai ratele $e lic!i$itate 'entru 7ntre'rin$erea anali"at# %ai sus.
In confor%itate cu Regle%entarea contabil# confor%# cu .irecti0a a I,-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene 2i cu .irecti0a a ,II-a a Co%unit#ilor Econo%ice Euro'ene a'robate 'rin r$inul r$in nr. *(3342((- / entitatile intoc%esc situatii financiare anuale/ $in a caror co%'onenta fac 'arte si notele e@'licati0e. 6a 'ct. **3 Iin sectiunea 3 se e@e%'lific# %o$ul $e 're"entare 7n notele e@'licati0e la situaiile financiare anuale/ a infor%aiilor cerute $e 're"entele regle%ent#ri. Ca ur%are/ entit#ile stabilesc for%atul notelor e@'licati0e/ cu con$iia 're"ent#rii cel 'uin a infor%aiilor solicitate/ referitoare la ele%entele cu'rinse 7n situaiile financiare anuale. I%'ortanta calcularii in$icatorilor econo%ico-financiari consta in cunoasterea e0olutiei acestora si in co%'ararea cu e@ercitiile financiare 'rece$ente/ ceea ce ofera con$ucerii entitatii/ 'osibilitatea $e a efectua anali"e econo%ico-financiare cu i%'act in 'rocesul $eci"ional. .e ase%enea/ cunoasterea ni0elului in$icatorilor econo%ico-financiari 'er%ite efectuarea $e co%'aratii cu alte entitati $in sectoare $e acti0itate si%ilare/ auto!tone sau internationale. Princi'alele gru'e $e in$icatori sunt& In$icatori $e lic!i$itate& In$icatori $e risc& In$icatori $e acti0itate (in$icatori $e gestiune) In$icatori $e 'rofitabilitate In$icatorii $e lic!i$itate arata ca'acitatea acti0elor $in ca$rul entitatii $e a se transfor%a in bani/ fara riscuri. Pe ba"a infor%atiilor 're"entate %ai sus in$icatorii $e lic!i$itate se $eter%ina astfel &
$I A5# Acti0e i%obili"ate D2.((( Acti0e curente D stocuri A creante A $is'onibilitati D 1.((( A 2(.((( A*(( D21.*(( + +A6 AC+I,E D 2*.*(( Ca'ital si re"er0e D 2(.((( .atorii 'e terne% lung D 2.((( .atorii 'e terne% scurt D $atorii $e e@'loatare D1*(( + +A6 CAPI+A6 PR PRIU ?I .A+ RII D 2*.*((

1. 6ic!i$itate curenta D

activecurente 21300 = = 16.38 datoriicurente 1300

In$icatorul arata su%a cu care acti0ele circulante $e'asesc $atoriile 'e ter%en scut si ofera garantia aco'eririi $atoriilor curente $in acti0ele curente.,aloarea reco%an$ata si acce'tabila este in Eur $e 2 .eci/ cu cat 0aloarea acestuia este %ai %are/ cu atat situatia entitatii este %ai buna.
activecurente stocuri 20300 = = 15.62 datoriicurente 1300
;2

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


2. 6ic!i$itate i%e$iata (test aci$ )

Acest in$icator eli%ina stocurile/ $eoarece nu se 'ot transfor%a i%e$iat in $is'onibilitati/ e@'ri%an$ ca'acitatea entitatii $e a 'lati $atoriile. ,aloarea reco%an$ata este in Eur $e 1. Cu cat Otestul aci$9 este %ai %are $ecat 1/ cu atat situatia entitatii este %ai buna.

GRUPA , - Categoria IM - Consultanta fiscala acor$ata contribuabililor


:roblema '. entitate cu ca'ital integral 'ri0at $is'une $e ur%Ntoarele infor%atii 'e 'arcursul unei 'erioa$e contabile& 0enituri totale ;((.((( lei/ $in care 0enituri nei%'o"abile ( leiF c!eltuieli totale/ e@clusi0 c!eltuielile cu i%'o"itul 'e 'rofit 2*(.((( lei. c!eltuielile cu $iurna acor$ate efecti0 'e 'arcursul 'erioa$ei contabile sunt $e :( lei4"i ('e 'arcursul a 13 "ile). ?e cere $eter%inarea re"ultatului net. Acte nor%ati0e utili"ate& Co$ul fiscal a'robat 'rin 6egea nr. 37142((*/ cu co%'letarile si %o$ificarile ulterioare =or%ele %eto$ologice $e a'licare ale Co$ului fiscal a'robate 'rin S G nr ;; 4 2((; Sotararea Gu0ernului nr 1:>( 42((> 'ri0in$ $re'turile 2i obligaiile 'ersonalului autorit#ilor 2i instituiilor 'ublice 'e 'erioa$a $eleg#rii 2i $eta2#rii 7n alt# localitate/ 'recu% 2i 7n ca"ul $e'las#rii/ 7n ca$rul localit#ii/ 7n interesul ser0iciului ,aloarea in$e%ni"atiei "ilnice $e $elegare sau $e $etasare stabilit 'entru institutii 'ublice este 1*.(( lei "ilnic ince'an$ cu $ata $e (1.(7.2(1( .. Cuantu%ul este stabilit 'rin Sotararea Gu0ernului nr 1:>( 42((> 'ri0in$ $re'turile 2i obligaiile 'ersonalului autorit#ilor 2i instituiilor 'ublice 'e 'erioa$a $eleg#rii 2i $eta2#rii 7n alt# localitate/ 'recu% 2i 7n ca"ul $e'las#rii/ 7n ca$rul localit#ii/ 7n interesul ser0iciului Potri0it art. 21. alin. * lit b) $in Co$ul fiscal a'robat 'rin 6egea nr. 37142((*/ cu %o$ificarile si co%'letarile ulterioare au $e$uctibilitate li%itata su%a c!eltuielilor cu in$e%ni"atia $e $e'lasare acor$ata salariatilor 'entru $e'lasari in Ro%ania si in strainatate/ in li%ita a $e 2/3 ori ni0elul legal stabilit 'entru institutiile 'ublice/ in ca"ul in care contribuabilul reali"ea"a 'rofit in e@ercitiul curent si4sau $in anii 'rece$enti. C!eltuielile $e trans'ort/ ca"are si in$e%ni"atia acor$ata salariatilor/ in ca"ul contribuabilului care reali"ea"a 'ier$ere in e@ercitiul curent si4sau $in anii 'rece$enti/ sunt li%itate la ni0elul legal stabilit 'entru institutiile 'ublice. >eductibilitate diurna acordata . ,aloarea in$e%ni"atiei "ilnice $e $elegare sau $e $etasare stabilit 'entru institutii 'ublice este $e 1*.(( lei "ilnic /=r "ile D 13 ,aloare 'otri0it art. 21. alin. * lit b) $in 6egea nr. 37142((*/ 'ri0in$ Co$ul fiscal cu %o$ificarile si co%'letarile ulterioare este $e 2/3 < 1*/(( lei D *2/3( lei
;*

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


C!eltuieli $e$uctibile cu $iurna acor$ate 'e 'arcursul 'erioa$ei contabile D *-;/3( lei $eter%inate astfel& 13 "ile < *2.3( lei D;:7.3( lei C!eltuieli ne$e$uctibile cu $iurna acor$ate 'e 'arcursul 'erioa$ei contabile D 712/3( lei $eter%inate astfel (13 "ile < :( lei 4 "i) I *-;/3( lei D 712/3(lei &.>eterminarea pro4itului impozabil Profitul i%'o"abil se calculea"# ca $iferen# 7ntre 0eniturile reali"ate $in orice surs# 2i c!eltuielile efectuate 7n sco'ul reali"#rii $e 0enituri/ $intr-un an fiscal/ $in care se sca$ 0eniturile nei%'o"abile 2i la care se a$aug# c!eltuielile ne$e$uctibile. 6a stabilirea 'rofitului i%'o"abil se iau 7n calcul 2i alte ele%ente si%ilare 0eniturilor 2i c!eltuielilor 'otri0it nor%elor $e a'licare. art.*: Co$. fiscal-e@ce'tii/ cote $iferite Bor%ula generala este ur%atoarea &Profitul i%'o"abil D +otal 0enituri - +otal c!elt A C!elt. ne$e$uctibile -,enituri nei%'o"abile A alte ele%ente asi%ilate 0eniturilor i%'o"abile Ialte ele%ente asi%ilate c!elt $e$uctibile. I%'o"it 'e 'rofit ne$e$uctibil D ;((.(((-2*(.((()<1>41((D27.2(( lei Profitul i%'o"abil D ;((.((( lei I 2*(.((( lei A 712/3(lei A 27.2(( lei D1-7.-12/.3( lei *.>eterminarea impozitului pe pro4it Potri0it 're0e$erilor $in 6egea 'ri0in$ Co$ul Biscal nr 37142((*/ cu %o$ificNrile si co%'letNrile ulterioare cota $e i%'o"it 'e 'rofit care se a'lic# asu'ra 'rofitului i%'o"abil este $e 1>)/ cu e@ce'iile 're0#"ute la art. *: I%'o"it 'e 'rofit D Profit i%'o"abil < 1> ) D 1-7.-12/.3( lei < 1>) D*1.>>>.lei *.>eterminarea pro4itului net Profitului =et D Profit brut I I%'o"it 'e 'rofit D 17(.((( lei I *1.>>>lei D1*:.**; lei :roblema ?. Un angaEat al unei entitNti obtine 7ntr-o lunN ur%Ntoarele 0enituri& 0enituri salariale :3( leiF aEutor $e 7n%or%1ntare 1.27( lei/ ca ur%are a EustificNrii cu $ocu%ente. 13( iei re're"ent1n$ ca$ou cu oca"ia Pastelui. ?alariatul nu are nici o 'ersoanN 7n 7ntretinere. ?N se stabileascN salariul net. Pentru 0eniturile salariale/ angaEatul $atorea"a ur%atoarele retineri& Contributie so%aE (.3) D ;.23 lei Contributie sanatate 3.3) D ;>.73 lei Contributie 'ensii 1(.3) D :-.23 lei .e$ucere 'ersonala 23( lei I%'o"it 1>) D 7*.3> ?alariul net. ?'? lei +rata%entul fiscal al aEutorului $e in%or%antare AEutorul $e in%or%atare re're"inta su%a $e bani 'e care statul o acor$a unui %e%bru $e fa%ilie al $ece$atului. "A@ & Acor$area aEutorului $e in%or%antare 'rin 6egea bugetului asigurarilor sociale $e stat 'e anul 2(1( nr. 1242(1(. +rata%entul fiscal& In ba"a art.17 alin (b) $in 6egea bugetului asigurarilor sociale $e stat 'e anul 2(1( nr. 1242(1(/ angaEatorul are $re'tul sa acor$e angaEatului/ %e%bru $e fa%ilie al $ece$atului/ su%a $e -1: lei . ?e inscrie si se $eclara 'rin for%ularul .eclaratiei $e CA?. Aceasta c!eltuiala se $e$uce $in contributia $atorata $e angaEator. "A@ * Acor$area aEutorului $e in%or%antare in ba"a 6egii 'ri0in$ Co$ul fiscal nr.37142((* Confor% 're0e$erilor Art. 21. 'ct (*) alin c) c!eltuielile sociale/ 7n li%ita unei cote $e '1na la 2)/
;;

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


a'licata asu'ra 0alorii c!eltuielilor cu salariile 'ersonalului/ 'otri0it 6egii nr. 3*42((* - Co$ul %uncii/ cu %o$ificarile si co%'letarile ulterioare. Intra sub inci$enta acestei li%ite/ cu 'rioritate/ aEutoarele 'entru nastere/ aEutoarele 'entru 7n%or%1ntare/etc +rata%entul fiscal& In ba"a 're0e$erilor Co$ului Biscal/ angaEatorul 'oate sa acor$e ca si aEutor $e in%or%antare o su%a $e bani/ $aca in$e'lineste cu%ulati0 $oua con$itii& a) acor$area aEutorului $e in%or%antare este 're0a"uta in Regula%entul $e organi"are si functionare al societatiiF b) acor$area aEutorul $e in%or%atare este 're0a"ut in Contractul $e %unca al angaEatului/ %e%bru $e fa%ilie al $ece$atului. ?u%a care se 'oate acor$a in acest ca" este in functie $e 're0e$erile Regula%entului $e organi"are si functionare si in functie $e %entiunile care sunt 're0a"ute in contractul $e %unca. Astfel/ aceasta su%a 'oate sa fie neli%itata/ lasan$u-se la latitu$inea angaEatorului stabilirea 'lafonului. Este o su%a nei%'o"abila si nu se $eclara. +rata%entul fiscal 'entru ca$oul acor$at cu oca"ia Pastelui Confor% 're0e$erilor Art. 33. 'ct (;) alin a) 'aragraf 2 $in Co$ul Biscal .adourile oferite de an*ajatori n beneficiul copiilor minori ai an*ajatilor, cu ocazia ?astelui, zilei de / iunie, .raciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte reli*ioase, precum si cadourile oferite an*ajatelor cu ocazia zilei de 5 martie sunt neimpozabile, n masura n care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste /.$ . lei. :roblema A. entitate care $esf#2oar# acti0it#i $e natura barurilor $e noa'te obine 7ntr-o 'erioa$# contabil# 0enituri 7n su%# $e -((.((( lei/ iar c!eltuielile aferente 0eniturilor sunt $e 3((.((( iei. ?# se $eter%ine 0aloarea i%'o"itului 'e 'rofit $e 'l#tit $e c#tre entitate. Acte nor%ati0e utili"ate& Co$ul fiscal a'robat 'rin 6egea nr. 37142((*/ cu co%'letarile si %o$ificarile ulterioare =or%ele %eto$ologice $e a'licare ale Co$ului fiscal a'robate 'rin S.G. nr ;; 4 2((; ?entru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit conform art./5 din -e*ea privind .odul Biscal nr $+/CA 3, cu modificDrile si completDrile ulterioare , este suma ma%imD dintre& ' /6E %?rofitul impozabil aferent activ (bar de noapte ) si ' $E %1otal venituri bar de noapte .?e 0a calcula i%'o"itul 'e 'rofit 7n a%bele %o$uri. Cu cota $e 1>)& I%'o"it D 1>) @ (-((.((( I 3((.((() D >;.((( lei Cu cota $e 3)& I%'o"it D 3)@ -((.((( D ;3.((( lei I%'o"itul 'e 'rofit $atorat 'entru se%estrul I $in acti0itatea barului $e noa'te D >;.((( lei $eoarece >;.((( lei L ;3.((( lei :roblema &&. ?N se calcule"e contributiile $atorate $e angaEat 'entru un salariu negociat $e >*> lei/ inclusi0 salariul net (2 'ersoane 7n 7ntretinere) Acte nor%ati0e utili"ate& Co$ul fiscal a'robat 'rin 6egea nr. 37142((*/ cu co%'letarile si %o$ificarile ulterioare =or%ele %eto$ologice $e a'licare ale Co$ului fiscal a'robate 'rin S.G. nr ;; 4 2((; Calculul contributiilor $atorate $e angaEat & Contributia la asigurari sociale $e stat $atorata $e angaEat (1(/3)) este $e >7 lei/ $eter%inata astfel >*>lei @ 1(/3) D >7 lei Contributia la asigurari sociale $e sanatate $atorata $e angaEat (3/3)) este $e *3 lei/
;3

CECCAR BI6IA6A C =?+A=+A


$eter%inata astfel >*>lei @ 3/3) D *3 lei Contributia la fon$ul $e so%aE $atorata $e angaEat ((/3)) este $e * lei/ $eter%inata astfel >*> lei @ (/3) D * lei ,enit net D >*> lei I ( >7 lei A *3 lei A * lei ) D 3*1 lei .e$ucerea 'ersonalN se acor$N 'entru 'ersoanele fi"ice care au un 0enit lunar brut $e '1nN la 1.(((.lei inclusi0 / confor% art. 3> alin (2 ) 6egea 371 4 2((* 'ri0in$ Co$ul Biscal cu %o$ificarile si co%'letarile ulterioare astfel & 'entru contribuabilii care au o 'ersoana in intretinere I *3( leiF 'entru contribuabilii care au $oua 'ersoane in intretinere I ;3( leiF 'entru contribuabilii care au trei 'ersoane in intretinere I 33( leiF 'entru contribuabilii care au 'atru sau %ai %ulte 'ersoane in intretinere I >3( lei. Pentru contribuabilii care reali"ea"a 0enituri brute lunare $in salarii cu'rinse intre 1.((1 lei si *.((( lei/ inclusi0/ $e$ucerile 'ersonale sunt $egresi0e fata $e cele $e %ai sus si se stabilesc 'rin or$in al %inistrului finantelor 'ublice. Pentru contribuabilii care reali"ea"a 0enituri brute lunare $in salarii $e 'este *.((( lei nu se acor$a $e$ucerea 'ersonala. ?tabilirea i%'o"itului 'e salarii ,enit net I $e$ucere 'ersonala D 3*1 lei I ;3( lei D :1 lei I%'o"it salarii D :1 lei < 1> ) D 1*2 lei Rest $e 'lata D 3*1 lei I 1* lei D 31: lei

;>