Sunteți pe pagina 1din 21

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 30 septembrie 2013 Parlamentul Romaniei adopta prezenta le e. !rt.

I "e ea nr. 272#200$ pri%ind protectia si promo%area drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. &&7 din 23 iunie 200$, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza' 1. "a articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1*1), cu urmatorul cuprins' +(1*1) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dez%oltare fizica si morala normala, la ec,ilibru socio-afecti% si la %iata de familie.+ 2. "a articolul 2, dupa alineatul ($) se introduce un nou alineat, alin. (&), cu urmatorul cuprins' +(&) In determinarea interesului superior al copilului, se au in %edere cel putin urmatoarele' a) ne%oile de dez%oltare fizica, psi,olo ica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si apartenenta la o familie. b) opinia copilului, in functie de %arsta si radul de maturitate. c) istoricul copilului, a%and in %edere, in mod special, situatiile de abuz, ne li/are, e0ploatare sau orice alta forma de %iolenta asupra copilului, precum si potentialele situatii de risc care pot inter%eni in %iitor. d) capacitatea parintilor sau a persoanelor care urmeaza sa se ocupe de cresterea si in ri/irea copilului de a raspunde ne%oilor concrete ale acestuia. e) mentinerea relatiilor personale cu persoanele fata de care copilul a dez%oltat relatii de atasament.+ 3. !rticolul $ se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. $ In sensul prezentei le i, termenii si e0presiile de mai /os au urmatoarele semnificatii' a) copil - persoana care nu a implinit %arsta de 11 ani si nici nu a dobandit capacitatea deplina de e0ercitiu, potri%it le ii. b) familie - parintii si copiii acestora. c) familie e0tinsa - rudele copilului, pana la radul I2 inclusi%.

d) familie substituti%a - persoanele, altele decat cele care apartin familiei e0tinse, inclusi% afinii pana la radul I2 si asistentii maternali care asi ura cresterea si in ri/irea copilului, in conditiile le ii. e) plan indi%idualizat de protectie - documentul prin care se realizeaza planificarea ser%iciilor, prestatiilor si a masurilor de protectie speciala a copilului, pe baza e%aluarii psi,osociale a acestuia si a familiei sale, in %ederea inte rarii copilului care a fost separat de familia sa intr-un mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil. f) plan de ser%icii - documentul prin care se realizeaza planificarea acordarii ser%iciilor si a prestatiilor, pe baza e%aluarii psi,osociale a copilului si a familiei, in %ederea pre%enirii abuzului, ne li/arii, e0ploatarii, a oricaror forme de %iolenta asupra copilului, precum si a separarii copilului de familia sa. ) reprezentant le al al copilului - parintele sau persoana desemnata, potri%it le ii, sa e0ercite drepturile si sa indeplineasca obli atiile parintesti fata de copil.+ $. 3upa articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7*1, cu urmatorul cuprins' +!rt. 7*1 In orice cauza care pri%este drepturi ale copilului, instanta %erifica daca intele erile dintre parinti sau ale acestora cu alte persoane respecta interesul superior al copilului.+ &. !rticolul 4 se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 4 (1) In scopul realizarii dreptului pre%azut la art. 1 alin. (1), unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si#sau de pediatrie au obli atia de a an a/a un asistent social sau, dupa caz, de a desemna o persoana cu atributii de asistenta sociala. (2) In %ederea stabilirii identitatii copilului parasit in unitati sanitare sau asit ori a parintilor acestuia, or anele de politie si ser%iciile publice comunitare de e%identa a persoanelor, competente, au obli atia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile, care sa realizeze, cu celeritate, demersurile ce le re%in, potri%it le ii, pentru inre istrarea nasterii copilului si sa transmita datele de identificare directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, ser%iciului public de asistenta sociala. (3) Persoanele desemnate la alin. (2) au obli atia efectuarii demersurilor de stabilire a identitatii parintilor copiilor parasiti in unitatile sanitare, in situatia in care acestia au fost identificati si nu au intocmit certificatul de nastere.+ 6. "a articolul 11, alineatul (7) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +(7) In termen de 2$ de ore de la inre istrarea nasterii copilului, ser%iciul public de asistenta sociala are obli atia de a transmite directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului actul de inre istrare a nasterii copilului.+ 7. 3upa articolul 11 se introduce un nou articol, art. 11*1, cu urmatorul cuprins'

+!rt. 11*1 In situatia copilului parasit de parinti in alte unitati sanitare, a carui nastere nu a fost inre istrata, obli atia de a realiza demersurile pre%azute de le e pentru inre istrarea nasterii copilului re%ine ser%iciului public de asistenta sociala in a carui raza administrati%-teritoriala a fost parasit acesta, cu respectarea procedurii pre%azute la art. 11.+ 1. "a articolul 12, alineatul (1) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 12 (1) In situatia copilului asit in familie sau intr-un loc public, precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare, a carui nastere nu a fost inre istrata, obli atia de a realiza demersurile pre%azute de le e pentru inre istrarea nasterii copilului re%ine ser%iciului public de asistenta sociala in a carui raza administrati%-teritoriala a fost asit sau parasit copilul.+ 4. 3upa articolul 12 se introduce un nou articol, art. 12*1, cu urmatorul cuprins' +!rt. 12*1 Metodolo ia pri%ind realizarea obli atiilor ce re%in autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in pre%enirea si inter%entia in cazurile de copii aflati in situatie de risc sau parasiti in unitati sanitare#sectii#compartimente de specialitate obstetricainecolo ie si neonatolo ie#alte unitati sanitare care ofera ser%icii medicale pentru copii se aproba prin ,otarare a 5u%ernului, la propunerea Ministerului Muncii, 6amiliei, Protectiei 7ociale si Persoanelor 2arstnice, in colaborare cu Ministerul 3ez%oltarii Re ionale si !dministratiei Publice si cu Ministerul 7anatatii.+ 10. "a articolul 13, alineatul (1) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 13 (1) 8nitatile sanitare, unitatile de protectie sociala, ser%iciile de in ri/ire de tip rezidential, entitatile fara personalitate /uridica, alte persoane /uridice, precum si persoane fizice care interneaza sau primesc in in ri/ire femei ra%ide ori copii care nu poseda acte pe baza carora sa li se poata stabili identitatea sunt obli ate sa anunte, in termen de 2$ de ore, in scris, autoritatea administratiei publice locale in a carei raza isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, in %ederea stabilirii identitatii lor, precum si directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului de care apartin, in %ederea luarii in e%identa.+ 11. "a articolul 1$, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin. ($) si (&), cu urmatorul cuprins' +($) In caz de neintele ere intre parinti cu pri%ire la modalitatile de e0ercitare a dreptului de a a%ea le aturi personale cu copilul, instanta %a stabili un pro ram in functie de %arsta copilului, de ne%oile de in ri/ire si educare ale acestuia, de intensitatea le aturii afecti%e dintre copil si parintele la care nu locuieste, de comportamentul acestuia din urma, precum si de alte aspecte rele%ante in fiecare caz in parte. (&) 9riteriile pre%azute la alin. ($) %or fi a%ute in %edere si la stabilirea pro ramului de relatii

personale si cu celelalte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de %iata de familie.+ 12. !rticolul 1& se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 1& (1) In sensul prezentei le i, relatiile personale se pot realiza prin' a) intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana care are, potri%it prezentei le i, dreptul la relatii personale cu copilul. b) %izitarea copilului la domiciliul acestuia. c) azduirea copilului, pe perioada determinata, de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit. d) corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul. e) transmiterea de informatii copilului cu pri%ire la parintele ori la alte persoane care au, potri%it prezentei le i, dreptul de a mentine relatii personale cu copilul. f) transmiterea de catre persoana la care locuieste copilul a unor informatii referitoare la copil, inclusi% foto rafii recente, e%aluari medicale sau scolare, catre parintele sau catre alte persoane care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul. ) intalniri ale copilului cu parintele ori cu o alta persoana fata de care copilul a dez%oltat le aturi de atasament intr-un loc neutru in raport cu copilul, cu sau fara supra%e ,erea modului in care relatiile personale sunt intretinute, in functie de interesul superior al copilului. (2) :ransmiterea informatiilor pre%azute la alin. (1) lit. e) si f) se %a face cu respectarea interesului superior al copilului, precum si a dispozitiilor speciale %izand confidentialitatea si transmiterea informatiilor cu caracter personal. (3) Parintele la care copilul locuieste are obli atia de a spri/ini mentinerea relatiilor personale ale copilului cu celalalt parinte, pre%azute la alin. (1). ($) Pentru restabilirea si mentinerea relatiilor personale ale copilului, ser%iciul public de asistenta sociala si, dupa caz, directiile enerale de asistenta sociala si protectia copilului de la ni%elul fiecarui sector al municipiului ;ucuresti au obli atia de a oferi consiliere, oferita de specialiti atat copilului, cat si parintilor sai, la solicitarea acestora. (&) In cazul in care parintele la care copilul locuieste impiedica sau afecteaza in mod ne ati% le aturile personale ale copilului cu celalalt parinte, prin nerespectarea pro ramului stabilit de instanta sau con%enit de parinti, parintele la care nu locuieste in mod statornic poate cere ser%iciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, persoanelor cu atributii de asistenta sociala in circumscriptia caruia se afla locuinta copilului, sa monitorizeze relatiile personale cu copilul pentru o durata de pana la 6 luni. (6) Monitorizarea permite reprezentantilor ser%iciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, persoanelor cu atributii de asistenta sociala, sa asiste la preluarea copilului de catre parintele la care nu locuieste in mod statornic, la inapoierea acestuia, sa realizeze inter%ie%area parintilor, a copilului si a persoanelor cu care copilul locuieste, precum si a altor persoane, in %ederea intocmirii raportului de monitorizare. (7) "a finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul ser%iciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, persoana cu atributii de asistenta sociala care a intocmit raportul pre%azut la alin.

(6), poate propune prelun irea perioadei de monitorizare cu cel mult 6 luni, poate recomanda consilierea psi,olo ica a unuia dintre parinti sau a ambilor, precum si o serie de masuri pentru imbunatatirea relatiei personale dintre copil si parintele la care nu locuieste. (1) Raportul de monitorizare pre%azut la alin. (6) se inmaneaza fiecaruia dintre parinti si poate fi folosit ca proba in instanta.+ 13. 3upa articolul 16 se introduc doua noi articole, art. 16*1 si 16*2, cu urmatorul cuprins' +!rt. 16*1 (1) In %ederea asi urarii mentinerii relatiilor personale ale copilului cu parintii sai sau cu alte persoane alaturi de care s-a bucurat de %iata de familie, precum si pentru asi urarea inapoierii copilului la locuinta sa la terminarea perioadei de %izita instanta poate dispune, la cererea parintelui interesat sau a altei persoane indreptatite, una sau mai multe masuri cu caracter asi uratoriu sau a unor arantii. (2) Masurile pre%azute la alin. (1) pot include' a) amenda pe ziua de intarziere impusa persoanei care refuza punerea in aplicare sau respectarea pro ramului de mentinere a relatiilor personale ale copilului. b) depunerea unei arantii reale sau personale de catre parintele sau persoana de la care urmeaza sa fie preluat copilul, in %ederea mentinerii relatiilor personale sau, dupa caz, la incetarea pro ramului de %izitare. c) depunerea pasaportului sau a unui alt act de identitate la o institutie desemnata de instanta si, atunci cand este necesar, a unui document din care sa rezulte ca persoana care solicita relatii personale a notificat depunerea acestora, pe durata %izitei, autoritatii consulare competente. !rt. 16*2 (1) In cazul in care parintii nu se intele cu pri%ire la locuinta copilului, instanta de tutela %a stabili locuinta acestuia la unul dintre ei, potri%it art. $46 alin. (3) din 9odul ci%il. "a e%aluarea interesului copilului instanta poate a%ea in %edere, in afara elementelor pre%azute la art. 2 alin. (&), si aspecte precum' a) disponibilitatea fiecarui parinte de a-1 implica pe celalalt parinte in deciziile le ate de copil si de a respecta drepturile parintesti ale acestuia din urma. b) disponibilitatea fiecaruia dintre parinti de a permite celuilalt mentinerea relatiilor personale. c) situatia locati%a din ultimii 3 ani a fiecarui parinte. d) istoricul cu pri%ire la %iolenta parintilor asupra copilului sau asupra altor persoane. e) distanta dintre locuinta fiecarui parinte si institutia care ofera educatie copilului. (2) Pre%ederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru cazurile in care locuinta minorului se stabileste la terte persoane sau la un ser%iciu de protectie speciala.+ 1$. "a articolul 17, alineatul (2) se abro a. 1&. "a articolul 11, alineatul (2) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +(2) 3eplasarea copiilor in strainatate se realizeaza cu respectarea pre%ederilor "e ii nr.

2$1#200& pri%ind re imul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.+ 16. "a articolul 22, alineatul ($) %a a%ea urmatorul cuprins' +($) 9opiii nu pot fi folositi sau e0pusi de catre parinti, reprezentanti le ali, alte persoane responsabile de cresterea si in ri/irea lor, or anisme pri%ate acreditate ca furnizori de ser%icii sociale, institutii publice sau pri%ate, in scopul de a obtine a%anta/e personale#institutionale sau de a influenta deciziile autoritatilor publice.+ 17. "a articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (1*1) si (1*2), cu urmatorul cuprins' +(1*1) 9opilul apartinand minoritatilor nationale are dreptul sa se e0prime in limba materna in procedurile care il pri%esc. (1*2) Modalitatile de e0ercitare a dreptului pre%azut la alin. (1), inclusi% prin folosirea de interpreti sau traduceri, se %or stabili astfel incat sa nu impiedice buna realizare si e0ercitare a drepturilor tuturor copiilor.+ 11. "a articolul 24, alineatul (2) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +(2) 9opilul este informat de catre parinte#reprezentant le al asupra drepturilor si indatoririlor ce-i re%in, precum si asupra modalitatilor de e0ercitare si indeplinire a acestora.+ 14. "a articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins' +(3) Indatoririle copilului se stabilesc in functie de %arsta si radul de maturitate, fara ca acestea sa conduca la incalcari ale drepturilor sale.+ 20. "a articolul 31, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (2*1) - (2*&), cu urmatorul cuprins' +(2*1) In situatia in care ambii parinti e0ercita autoritatea parinteasca, dar nu locuiesc impreuna, deciziile importante, precum cele referitoare la ale erea felului in%ataturii sau pre atirii profesionale, tratamente medicale comple0e sau inter%entii c,irur icale, resedinta copilului sau administrarea bunurilor se iau numai cu acordul ambilor parinti. (2*2) In situatia in care, din orice moti%, un parinte nu-si e0prima %ointa pentru luarea deciziilor pre%azute la alin. (21), acestea se iau de catre parintele cu care copilul locuieste, cu e0ceptia situatiei in care acest lucru contra%ine interesului superior al copilului. (2*3) !mbii parinti, indiferent daca e0ercita sau nu autoritatea parinteasca, au dreptul de a solicita si de a primi informatii despre copil, din partea unitatilor scolare, unitatilor sanitare sau a oricaror alte institutii ce intra in contact cu copilul. (2*$) 8n parinte nu poate renunta la autoritatea parinteasca, dar se poate intele e cu celalalt parinte cu pri%ire la modalitatea de e0ercitare a autoritatii parintesti, in conditiile art. &06 din 9odul ci%il.

(2*&) 7e considera moti%e intemeiate pentru ca instanta sa decida ca autoritatea parinteasca sa se e0ercite de catre un sin ur parinte alcoolismul, boala psi,ica, dependenta de dro uri a celuilalt parinte, %iolenta fata de copil sau fata de celalalt parinte, condamnarile pentru infractiuni de trafic de persoane, trafic de dro uri, infractiuni cu pri%ire la %iata se0uala, infractiuni de %iolenta, precum si orice alt moti% le at de riscurile pentru copil, care ar deri%a din e0ercitarea de catre acel parinte a autoritatii parintesti.+ 21. "a articolul 3&, alineatul ($) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +($) Planul de ser%icii are ca obiecti% pre%enirea abuzului, ne li/arii, e0ploatarii si a oricaror forme de %iolenta asupra copilului sau separarea copilului de familia sa. In acest scop, ser%iciul public de asistenta sociala ori, dupa caz, directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului de la ni%elul fiecarui sector al municipiului ;ucuresti are obli atia de a oferi ser%icii si prestatii destinate mentinerii copilului in familie si de a spri/ini accesul copilului si al familiei sale la alte ser%icii.+ 22. "a articolul $$, alineatul (2) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +(2) Parintilor sau, dupa caz, reprezentantilor le ali, le re%ine responsabilitatea de a asi ura cele mai bune conditii de %iata necesare cresterii si dez%oltarii copiilor. parintii sunt obli ati sa le asi ure copiilor locuinta, precum si conditiile necesare pentru crestere, educare, in%atatura, pre atire profesionala, precum si un mediu de %iata sanatos.+ 23. "a articolul $6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2*1), cu urmatorul cuprins' +(2*1) In %ederea asi urarii accesului la educatie, recuperare si reabilitare, copilul cu ,andicap poate fi scolarizat in alt /udet#sector al municipiului ;ucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea c,eltuielilor din bu etul /udetului#sectorului in care se afla unitatea de in%atamant.+ 2$. 3upa articolul $6 se introduce un nou articol, art. $6*1, cu urmatorul cuprins' +!rt. $6*1 (1) 9opilul cu dizabilitati beneficiaza de asistenta medicala ratuita, inclusi% de medicamente ratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asi urari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru. (2) Parintele sau reprezentantul le al are obli atia de a respecta si#sau urma ser%iciile pre%azute in planul de recuperare pentru copilul cu dizabilitati incadrat in rad de ,andicap.+ 2&. "a articolul $1, alineatele (2) si ($) se modifica si %or a%ea urmatorul cuprins' +(2) In cadrul procesului instructi%-educati%, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de catre cadrele didactice, personalul didactic au0iliar si cel administrati% si de a fi informat asupra drepturilor sale, precum si asupra modalitatilor de e0ercitare a acestora. Pedepsele corporale sau alte tratamente de radante in cadrul procesului instructi%-educati% sunt interzise. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

($) 9adrele didactice au obli atia de a referi centrelor /udetene de resurse si asistenta educationala#9entrului Municipiului ;ucuresti de Resurse si !sistenta =ducationala cazurile de abuz, ne li/are, e0ploatare si orice alta forma de %iolenta asupra copilului si de a semnala ser%iciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului, aceste cazuri.+ 26. "a articolul &1, alineatele (2) si (3) se modifica si %or a%ea urmatorul cuprins' +(2) "a cererea tanarului, e0primata dupa dobandirea capacitatii depline de e0ercitiu, daca isi continua studiile o sin ura data in fiecare forma de in%atamant de zi, protectia speciala se acorda, in conditiile le ii, pe toata durata continuarii studiilor, dar fara a se depasi %arsta de 26 de ani. (3) :anarul care a dobandit capacitate deplina de e0ercitiu si a beneficiat de o masura de protectie speciala, dar care nu isi continua studiile si nu are posibilitatea re%enirii in propria familie, fiind confruntat cu riscul e0cluderii sociale, beneficiaza, la cerere, pe o perioada de pana la 2 ani, de protectie speciala, in scopul facilitarii inte rarii sale sociale. !cest drept se pierde in cazul in care se face do%ada ca tanarului i s-au oferit un loc de munca si#sau locuinta cel putin de doua ori, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din moti%e imputabile lui.+ 27. !rticolul &$ se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. &$ (1) 3irectia enerala de asistenta sociala si protectia copilului are obli atia de a intocmi planul indi%idualizat de protectie, in termen de 30 de zile dupa primirea cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala sau imediat dupa ce directorul directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului a dispus plasamentul in re im de ur enta. (2) In situatia copilului pentru care a fost instituita tutela, dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile. (3) "a stabilirea obiecti%elor planului indi%idualizat de protectie se acorda prioritate reinte rarii copilului in familie, iar daca aceasta nu este posibila, se %a proceda la desc,iderea procedurii adoptiei interne. ($) Reinte rarea copilului in familie ca obiecti% al planului indi%idualizat de protectie se stabileste cu consultarea obli atorie a parintilor si a membrilor familiei e0tinse care au putut fi asiti. (&) 3esc,iderea procedurii adoptiei interne se realizeaza in conditiile le ii speciale, adoptia ca obiecti% al planului indi%idualizat de protectie stabilindu-se fara consultarea parintilor si a membrilor familiei e0tinse. (6) Planul indi%idualizat de protectie poate pre%edea plasamentul copilului intr-un ser%iciu de tip rezidential, numai in cazul in care nu a putut fi instituita tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la familia e0tinsa, la un asistent maternal sau la o alta persoana sau familie, in conditiile prezentei le i.+ 21. "a articolul &6, litera d) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +d) copilul asit sau copilul parasit in unitati sanitare.+

24. !rticolul 62 se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 62 (1) 3repturile si obli atiile parintesti fata de copil se mentin pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre comisia pentru protectia copilului. (2) 3repturile si obli atiile parintesti fata de copil se mentin pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre instanta in situatia copilului pre%azut la art. &6 lit. b) si e), atunci cand nu e0ista acordul parintilor sau, dupa caz, al unuia dintre parinti, pentru instituirea acestei masuri, daca in %ederea respectarii interesului superior al copilului instanta nu dispune altfel, in functie de circumstantele cazului. (3) 3repturile si obli atiile parintesti fata de copil pe toata durata masurii plasamentului dispus de catre instanta in situatia copilului pre%azut la art. &6 lit. a), precum si in situatia copilului pre%azut la art. &6 lit. c) si d) sunt e0ercitate de catre directorul directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului. ($) 3ispozitiile pre%azute de le islatia in %i oare referitoare la dreptul parintelui firesc de a consimti la adoptia copilului se aplica in mod corespunzator.+ 30. !rticolul 63 se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 63 (1) 9omisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta care a dispus plasamentul copilului in conditiile prezentei le i %a stabili, daca este cazul, si cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea acestuia, in conditiile stabilite de 9odul ci%il. 7umele astfel incasate se constituie %enit la bu etul /udetului, respecti% la cel al sectorului municipiului ;ucuresti, de unde pro%ine copilul. (2) 3aca plata contributiei la intretinerea copilului nu este posibila, instanta obli a parintele apt de munca sa presteze intre 20 - $0 de ore lunar pentru fiecare copil, actiuni sau lucrari de interes local, pe durata aplicarii masurii de protectie speciala, pe raza administrati%-teritoriala in care are domiciliul sau resedinta. (3) !ctiunile si lucrarile pre%azute la alin. (2) sunt incluse in planul de actiuni sau lucrari de interes local, intocmit conform dispozitiilor le ale in %i oare.+ 31. "a articolul 6$, alineatul (1) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 6$ (1) Plasamentul in re im de ur enta este o masura de protectie speciala, cu caracter temporar, care se stabileste pentru copilul aflat in urmatoarele situatii' a) abuzat, ne li/at sau supus oricarei forme de %iolenta. b) asit sau parasit in unitati sanitare.+ 32. "a articolul 6$, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (1*1) si (1*2), cu urmatorul cuprins' +(1*1) Plasamentul in re im de ur enta se poate dispune si in cazul copilului al carui unic ocrotitor le al sau ambii au fost retinuti, arestati, internati sau in situatia in care, din orice alt

moti%, acestia nu-si pot e0ercita drepturile si obli atiile parintesti cu pri%ire la copil. (1*2) !utoritatea, institutia sau unitatea care a ,otarat sau a dispus una dintre masurile pre%azute la alin. (1*1) care a condus la ramanerea unui minor fara ocrotire parinteasca sau care, dupa caz, primeste sau azduieste o persoana despre care cunoaste ca este sin urul ocrotitor le al al unui copil are obli atia de a informa, in cel mai scurt timp posibil, 3irectia 5enerala de !sistenta 7ociala si Protectia 9opilului in a carei circumscriptie locuieste copilul, despre situatia acestuia si a ocrotitorului sau le al.+ 33. "a articolul 6$, alineatul (3) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +(3) Pe toata durata plasamentului in re im de ur enta se suspenda de drept e0ercitiul drepturilor parintesti, pana cand instanta /udecatoreasca %a decide cu pri%ire la mentinerea sau inlocuirea acestei masuri si cu pri%ire la e0ercitarea drepturilor parintesti. Pe perioada suspendarii, drepturile si obli atiile parintesti pri%itoare la persoana copilului sunt e0ercitate si, respecti%, indeplinite de catre persoana, familia, asistentul maternal sau seful ser%iciului de tip rezidential care a primit copilul in plasament in re im de ur enta, iar cele pri%itoare la bunurile copilului sunt e0ercitate si respecti% indeplinite de catre directorul directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului.+ 3$. "a articolul 6&, alineatul (1) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 6& (1) Masura plasamentului in re im de ur enta se stabileste de catre directorul directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrati%-teritoriala in care se aseste copilul aflat in situatiile pre%azute la art. 6$ alin. (1), daca nu se intampina opozitie din partea reprezentantilor persoanelor /uridice, precum si a persoanelor fizice care au in in ri/ire sau asi ura protectia copilului respecti%. Pentru copilul aflat in situatiile pre%azute la art. 6$ alin. (11), masura plasamentului in re im de ur enta se stabileste de catre directorul directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului.+ 3&. "a articolul 66, alineatul (1) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 66 (1) In situatia plasamentului in re im de ur enta dispus de catre directorul directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului, aceasta este obli ata sa sesizeze instanta /udecatoreasca in termen de & zile de la data la care a dispus aceasta masura.+ 36. "a articolul 66, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1*1), cu urmatorul cuprins' +(1*1) In situatia in care nu se mai mentin impre/urarile care au stat la baza stabilirii masurii plasamentului in re im de ur enta, directorul directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului poate dispune, in termenul pre%azut la alin. (1), re%ocarea masurii de plasament in re im de ur enta.+

37. "a articolul 66, alineatul (2) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +(2) Instanta /udecatoreasca %a analiza moti%ele care au stat la baza masurii adoptate de catre directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului si %a dispune incetarea plasamentului in re im de ur enta si, dupa caz, reinte rarea copilului in familia sa, inlocuirea plasamentului in re im de ur enta cu tutela sau cu masura plasamentului. Instanta se %a pronunta, totodata, cu pri%ire la e0ercitarea drepturilor parintesti.+ 31. "a articolul 64, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. ($), cu urmatorul cuprins' +($) Propunerea de incetare a masurii de protectie si reinte rarea in familie este insotita, in mod obli atoriu, de documente din care sa reiasa participarea parintilor la sedinte de consiliere, astfel incat reinte rarea sa se realizeze in cele mai bune conditii.+ 34. !rticolul 70 se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt.70 "a incetarea masurilor de protectie speciala prin reinte rarea copilului in familia sa, ser%iciul public de asistenta sociala, or anizat la ni%elul municipiilor si oraselor, persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului, precum si directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului, in cazul sectoarelor municipiului ;ucuresti, de la domiciliul sau, dupa caz, de la resedinta parintilor, au obli atia de a urmari e%olutia dez%oltarii copilului, precum si modul in care parintii isi e0ercita drepturile si isi indeplinesc obli atiile cu pri%ire la copil. In acest scop, acestea intocmesc rapoarte lunare pe o perioada de minimum 6 luni.+ $0. "a articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins' +(3) Parintii copilului care sa%arseste fapte penale si nu raspunde penal au obli atia de a participa la sedintele de consiliere efectuate de catre directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului, in baza unui pro ram personalizat de consiliere psi,olo ica.+ $1. "a articolul 1$, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins' +(3) 9opilul care a sa%arsit o fapta pre%azuta de le ea penala si care nu raspunde penal %a fi insotit si asistat de catre un psi,olo sau asistentul social, desemnat de directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului in orice etapa a cercetarii penale.+ $2. :itlul capitolului 2I se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' "CAPITOLUL VI - Protectia copilului impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii i a oricarei !orme "e violenta" $3. "a articolul 1&, alineatele (1) si (2) se modifica si %or a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 1& (1) 9opilul are dreptul de a fi prote/at impotri%a abuzului, ne li/arii, e0ploatarii, traficului,

mi ratiei ile ale, rapirii, %iolentei, porno rafiei prin internet, precum si a oricaror forme de %iolenta, indiferent de mediul in care acesta se afla' familie, institutii de in%atamant, medicale, de protectie, medii de cercetare a infractiunilor si de reabilitare#detentie, internet, mass-media, locuri de munca, medii sporti%e, comunitate etc. (2) Orice persoana fizica sau /uridica, precum si copilul pot sesiza directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului din /udetul#sectorul de domiciliu sa ia masurile corespunzatoare pentru a-1 prote/a impotri%a oricaror forme de %iolenta, inclusi% %iolenta se0uala, %atamare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de e0ploatare, de abandon sau ne li/enta.+ $$. "a articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si %or a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 17 (1) 9opilul are dreptul de a fi prote/at impotri%a e0ploatarii si nu poate fi constrans la o munca sau acti%itate domestica ori in afara familiei, inclusi% in institutii de in%atamant, de protectie speciala, reeducare si detentie sau in domeniul cultural, artistic, sporti%, publicitar si de modelin , ce comporta un risc potential sau care este susceptibila sa ii compromita educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dez%oltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. (2) =ste interzisa orice practica prin intermediul careia un copil este dat de unul sau de ambii parinti ori de reprezentantul lui le al, in sc,imbul unei recompense, unor datorii sau nu, cu scopul e0ploatarii copilului prin munca.+ $&. 3upa articolul 17 se introduce un nou articol, art. 17*1, cu urmatorul cuprins' +!rt. 17*1 (1) Prestarea de catre copii a acti%itatilor remunerate in domeniile cultural, artistic, sporti%, publicitar si de modelin pre%azute la art. 17 alin. (1) este conditionata de informarea prealabila a ser%iciului public de asistenta sociala de la domiciliul copilului. (2) 9onditiile de munca pentru situatiile pre%azute la alin. (1) si modalitatile procedurii de informare prealabila se stabilesc prin ,otarare a 5u%ernului.+ $6. !rticolul 14 se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 14 (1) Prin abuz asupra copilului se intele e orice actiune %oluntara a unei persoane care se afla intro relatie de raspundere, incredere sau de autoritate fata de acesta, prin care sunt periclitate %iata, dez%oltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, inte ritatea corporala, sanatatea fizica sau psi,ica a copilului si se clasifica drept abuz fizic, emotional, psi,olo ic, se0ual si economic. (2) Prin ne li/area copilului se intele e omisiunea, %oluntara sau in%oluntara, a unei persoane care are responsabilitatea cresterii, in ri/irii sau educarii copilului de a lua orice masura pe care o presupune indeplinirea acestei responsabilitati, care pune in pericol %iata, dez%oltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, inte ritatea corporala, sanatatea fizica sau psi,ica a copilului si poate imbraca mai multe forme' alimentara, %estimentara, ne li/area i ienei, ne li/area medicala, ne li/area educationala, ne li/area emotionala sau parasirea copilului#abandonul de familie, care reprezinta cea mai ra%a forma de ne li/are.+

$7. !rticolul 40 se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 40 7unt interzise sa%arsirea oricarui act de %iolenta, precum si pri%area copilului de drepturile sale de natura sa puna in pericol %iata, dez%oltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala, inte ritatea corporala, sanatatea fizica sau psi,ica a copilului, atat in familie, cat si in institutiile care asi ura protectia, in ri/irea si educarea copiilor, in unitati sanitare, unitati de in%atamant, precum si in orice alta institutie publica sau pri%ata care furnizeaza ser%icii sau desfasoara acti%itati cu copii.+ $1. 3upa articolul 41 se introduce un nou articol, art. 41*1, cu urmatorul cuprins' +!rt. 41*1 Parintii sau reprezentantii le ali au obli atia de a supra%e ,ea copilul si de a lua toate masurile in %ederea pre%enirii inlesnirii sau practicarii cersetoriei de catre copil.+ $4. !rticolul 42 se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 42 In %ederea asi urarii respectarii dreptului pre%azut la art. 1& alin. (1), directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului este obli ata' a) sa %erifice si sa solutioneze toate sesizarile pri%ind posibilele cazuri de abuz, ne li/are, e0ploatare si orice forma de %iolenta asupra copilului. b) sa asi ure prestarea ser%iciilor pre%azute la art. 107, specializate pentru ne%oile copiilor, %ictime ale abuzului sau ne li/arii si ale familiilor acestora.+ &0. "a articolul 4$, alineatul ($) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +($) In termen de & zile de la data e0ecutarii ordonantei presedintiale prin care s-a dispus plasamentul in re im de ur enta, directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului sesizeaza instanta /udecatoreasca pentru a decide cu pri%ire la' inlocuirea plasamentului in re im de ur enta cu masura plasamentului, decaderea din e0ercitiul drepturilor parintesti, precum si cu pri%ire la e0ercitarea drepturilor parintesti. Instanta se pronunta si cu pri%ire la obli area parintilor copilului de a se prezenta la sedinte de consiliere.+ &1. "a capitolul 2I, dupa sectiunea a 3-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 3*1-a, cuprinzand articolele 47*1 - 47*&, cu urmatorul cuprins' "#$CTIU%$A &'( - Protectia copilului cu parinti plecati la munca in trainatate !rt. 47*1 (1) Parintele care e0ercita sin ur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obli atia de a notifica aceasta intentie ser%iciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu minimum $0 de zile inainte de a parasi tara. (2) >otificarea %a contine, in mod obli atoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de

intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz. (3) 9onfirmarea persoanei in intretinerea careia %a ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela, in conformitate cu pre%ederile prezentei le i. ($) 3ispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si tutorelui, precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca intr-un alt stat. !rt. 47*2 (1) Persoana desemnata conform art. 47*1 alin. (2) trebuie sa faca parte din familia e0tinsa, sa aiba minimum 11 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si arantiile morale necesare cresterii si in ri/irii unui copil. (2) 7er%iciile publice de asistenta sociala or anizate la ni%elul municipiilor, oraselor, comunelor asi ura persoanelor desemnate consiliere si informare cu pri%ire la raspunderea pentru cresterea si asi urarea dez%oltarii copilului pe o perioada de 6 luni. (3) Instanta %a dispune dele area temporara a autoritatii parintesti cu pri%ire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, dar nu mai mult de un an, catre persoana desemnata potri%it art. 47*1 alin. (3). ($) !cordul persoanei careia urmeaza sa-i fie dele ata autoritatea parinteasca se e0prima de catre aceasta personal, in fata instantei. (&) "a cerere se ataseaza acte din care sa rezulte indeplinirea conditiilor pre%azute la alin. (1). (6) 9ererea se solutioneaza in procedura necontencioasa, potri%it 9odului de procedura ci%ila. 7olutionarea cererii de dele are a drepturilor si indatoririlor parintesti se face in termen de 3 zile de la depunerea acesteia. (7) ?otararea %a cuprinde mentionarea e0presa a drepturilor si indatoririlor care se delea a si perioada pentru care are loc dele area. (1) Pentru situatia pre%azuta la alin. (2), dupa ce instanta ,otaraste dele area drepturilor parintesti, persoana in sarcina careia cad in ri/irea si cresterea copilului trebuie sa urmeze, obli atoriu, un pro ram de consiliere, pentru a pre%eni situatii de conflict, neadaptare sau ne li/enta in relatia cu minorul. (4) Instanta de /udecata %a comunica o copie a ,otararii de dele are primarului de la domiciliul parintilor sau tutorelui, precum si primarului de la domiciliul persoanei careia i se acorda dele area autoritatii parintesti. !rt. 47*3 !utoritatile administratiei publice locale, prin intermediul ser%iciilor de asistenta sociala pot initia, in limita pre%ederilor bu etului de stat sau ale bu etelor locale si in limita bu etelor de %enituri si c,eltuieli pre%azute cu aceasta destinatie, campanii de informare a parintilor, in %ederea' a) constientizarii de catre parinti a riscurilor asumate prin plecarea lor la munca in strainatate. b) informarii parintilor cu pri%ire la obli atiile ce le re%in in situatia in care intentioneaza sa plece in strainatate.

!rt. 47*$ Procedura de monitorizare a modului de crestere si in ri/ire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si ser%iciile de care acestia pot beneficia se stabilesc prin ,otarare a 5u%ernului, la propunerea Ministerului Muncii, 6amiliei, Protectiei 7ociale si Persoanelor 2arstnice, in colaborare cu Ministerul 3ez%oltarii Re ionale si !dministratiei Publice. !rt. 47*& 7er%iciul public de asistenta sociala si centrul /udetean de resurse si asistenta educationala au obli atia de a dez%olta ser%icii de consiliere specializata destinate copilului care a re%enit in tara, dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an.+ &2. "a articolul 10$, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alin. (3) si ($), cu urmatorul cuprins' +(3) Presedintele, %icepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, precum si secretarul acestora, constituite potri%it le ii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta ec,i%alenta cu 1@ din indemnizatia presedintelui consiliului /udetean, respecti% a primarului de sector. ($) Indemnizatia se suporta din bu etul /udetului, respecti% al sectorului municipiului ;ucuresti, in limita creditelor bu etare aprobate cu aceasta destinatie si cu incadrarea in limita ma0ima a c,eltuielilor de personal, stabilita prin le e.+ &3. 3upa articolul 10& se introduce un nou articol, art. 10&*1, cu urmatorul cuprins' +!rt. 10&*1 3irectia enerala de asistenta sociala si protectia copilului e0ercita, in domeniul protectiei si promo%arii drepturilor copilului, urmatoarele atributii principale' a) coordoneaza acti%itatile de asistenta sociala si de protectie a familiei si a drepturilor copilului la ni%elul /udetului, respecti% al sectorului municipiului ;ucuresti. b) coordoneaza, la ni%el /udetean, acti%itatile si masurile de implementare a obiecti%elor strate iei /udetene in domeniul protectiei si promo%arii drepturilor copilului. c) asi ura indrumarea metodolo ica a acti%itatilor ser%iciilor publice de asistenta sociala. d) asi ura, la ni%el /udetean, aplicarea unitara a pre%ederilor le islatiei din domeniul protectiei si promo%arii drepturilor copilului. e) monitorizeaza si analizeaza respectarea drepturilor copilului la ni%elul /udetului#sectorului si propune masuri pentru situatiile in care acestea sunt incalcate. f) monitorizeaza acti%itatea autorizata conform art. 17*1 prestata de copii in domeniile cultural, artistic, sporti%, publicitar si de modelin , in raza sa de competenta teritoriala. ) solicita informatii si documente, in conditiile le ii, de la orice persoana /uridica publica sau pri%ata, ori de la persoane fizice implicate in sfera sa de competenta, acestea a%and obli atia de a le pune la dispozitie in termen de 1& zile calendaristice de la data solicitarii.+ &$. "a articolul 106 alineatul (1), literele a) si ) se modifica si %or a%ea urmatorul cuprins' +a) monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrati%-teritoriala, precum si

modul de respectare a drepturilor copiilor, asi urand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor rele%ante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor %arstnice. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ) %iziteaza, periodic, la domiciliu, familiile si copiii care beneficiaza de ser%icii si prestatii si urmaresc modul de utilizare a prestatiilor, precum si familiile care au in in ri/ire copii cu parinti plecati la munca in strainatate.+ &&. "a articolul 106 alineatul (1), dupa litera /) se introduce o noua litera, lit. A), cu urmatorul cuprins' +A) urmaresc punerea in aplicare a ,otararilor comisiei pentru protectia copilului#instantei de tutela referitoare la prestarea actiunilor sau lucrarilor de interes local, pre%azute la art. 63 alin. (2).+ &6. "a articolul 106, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins' +(3) Metodolo ia de lucru pri%ind colaborarea dintre directiile enerale de asistenta sociala si protectia copilului si ser%iciile publice de asistenta sociala, precum si modelul standard al documentelor elaborate de catre acestea se aproba prin ,otarare a 5u%ernului, la propunerea Ministerului Muncii, 6amiliei, Protectiei 7ociale si Persoanelor 2arstnice, in colaborare cu Ministerul 3ez%oltarii Re ionale si !dministratiei Publice.+ &7. 3upa articolul 104 se introduce un nou articol, art. 104*1, cu urmatorul cuprins' +!rt. 104*1 (1) Pot primi copii in plasament familiile si persoanele care au %arsta de minimum 11 ani, au capacitate deplina de e0ercitiu, domiciliul in Romania si care prezinta arantii morale si conditii materiale necesare cresterii si in ri/irii copilului separat, temporar sau definiti%, de parintii sai. (2) "a stabilirea masurii de plasament la familii si persoane, directia enerala de asistenta sociala si protectia copilului realizeaza demersuri pentru identificarea membrilor familiei e0tinse alaturi de care copilul s-a bucurat de %iata de familie, in %ederea consultarii si implicarii lor in stabilirea#re%izuirea obiecti%elor planului indi%idualizat de protectie. (3) !cti%itatea persoanei atestate ca asistent maternal, in conditiile le ii, se desfasoara in baza unui contract cu caracter special, aferent protectiei copilului, inc,eiat cu directia sau cu un or anism pri%at acreditat, care are urmatoarele elemente caracteristice' a) acti%itatea de crestere, in ri/ire si educare a copiilor aflati in plasament se desfasoara la domiciliu. b) pro ramul de lucru este impus de ne%oile copiilor. c) planificarea timpului liber se face in functie de pro ramul familiei si al copiilor aflati in plasament. d) in perioada efectuarii concediului le al de odi,na asi ura continuitatea acti%itatii desfasurate, cu e0ceptia cazului in care separarea, in aceasta perioada, de copilul aflat in plasament in familia

sa, este autorizata de directie. ($) 9ontractul indi%idual de munca se inc,eie la data emiterii dispozitiei directorului de stabilire a masurii plasamentului in re im de ur enta sau a ,otararii comisiei pentru protectia copilului#instantei cu pri%ire la stabilirea masurii plasamentului.+ &1. "a articolul 110, alineatul (2) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +(2) 3in cate oria ser%iciilor de tip rezidential fac parte toate ser%iciile care asi ura azduire pe o perioada mai mare de 2$ de ore.+ &4. "a articolul 113, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alin. (3) si ($), cu urmatorul cuprins' +(3) Or anismele pri%ate care or anizeaza si dez%olta ser%icii de pre%enire a separarii copilului de familia sa, precum si ser%icii de protectie speciala a copilului lipsit, temporar sau definiti%, de ocrotirea parintilor sai, au obli atia de a notifica directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului data inceperii functionarii efecti%e a acestora si de a permite accesul specialistilor directiei in spatiile in care se furnizeaza ser%iciile. ($) Or anismele pri%ate acreditate pot inc,eia con%entii de colaborare cu directiile enerale de asistenta sociala si protectia copilului si#sau cu ser%iciile publice de asistenta sociala sau pot contracta ser%icii destinate pre%enirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definiti%, de parintii sai, in conditiile le ii.+ 60. "a articolul 111, alineatul (1) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 111 (1) Pre%enirea separarii copilului de familia sa, precum si protectia speciala a copilului lipsit, temporar sau definiti%, de ocrotirea parintilor sai, se finanteaza din urmatoarele surse' a) bu etul de stat - in limita sumelor defalcate din unele %enituri ale bu etului de stat aprobate cu aceasta destinatie prin le ile bu etare anuale, repartizate pe /udete, potri%it propunerilor formulate de Ministerul Muncii, 6amiliei, Protectiei 7ociale si Persoanelor 2arstnice, pe baza standardelor de cost pentru ser%iciile sociale, aprobate prin ,otarare a 5u%ernului. b) bu etul /udetului, respecti% al sectorului municipiului ;ucuresti - in completarea cuantumului pre%azut la lit. a), pentru acoperirea c,eltuielilor de or anizare si functionare a ser%iciilor, din %enituri proprii sau din sume defalcate din unele %enituri ale bu etului de stat pentru ec,ilibrarea bu etelor locale. c) bu etul local al comunelor, oraselor si municipiilor. d) donatii, sponsorizari si alte forme pri%ate de contributii banesti, permise de le e.+ 61. "a articolul 114, alineatul (1) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 114 (1) Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului se acorda o alocatie lunara de plasament, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 0,14$ I7R. 3e aceasta alocatie beneficiaza si copilul pentru care a fost instituita tutela, in conditiile le ii.+

62. "a articolul 114, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin. ($) si (&), cu urmatorul cuprins' +($) Pentru copiii pentru care s-a stabilit masura plasamentului sau s-a instituit tutela, stabilirea dreptului la alocatie pre%azuta la alin. (1) se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost emisa dispozitia conducatorului directiei enerale de asistenta sociala si protectia copilului sau ,otararea comisiei pentru protectia copilului sau a instantei de /udecata, dupa caz. (&) Procedura de stabilire si de plata a alocatiei pre%azute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor %arstnice.+ 63. !rticolul 120 %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 120 (1) 9opiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele prote/ate in centre maternale au dreptul la ,rana, imbracaminte, incaltaminte, materiale i ienico sanitare, rec,izite#manuale, /ucarii, transport, materiale cultural-sporti%e, precum si sume de bani pentru ne%oi personale. (2) >ecesarul de imbracaminte, incaltaminte, materiale i ienico-sanitare, rec,izite#manuale, /ucarii, materiale cultural-sporti%e se stabileste in functie de %arsta si ne%oile copilului, prin ,otarare a consiliului /udetean, respecti% a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului ;ucuresti sau, dupa caz, a or anului de conducere al or anismului pri%at acreditat. (3) In cazul copiilor cu ,andicap, infectati ?I2 sau bolna%i 7I3!, cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor pre%azute la alin. (1) se ma/oreaza cu &0@, in raport cu sumele acordate. ($) 9opiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele prote/ate in centre maternale au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o sin ura data, e ala cu %aloarea salariului de baza minim brut pe tara, arantat in plata, stabilit potri%it le ii. (&) 9uantumul drepturilor pre%azute la alin. (1) pentru copiii din ser%iciile publice destinate pre%enirii separarii copilului de parintii sai si protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definiti%, de parintii sai, se stabileste prin ,otarare a 5u%ernului si se inde0eaza, periodic, cu rata inflatiei.+ 6$. "a articolul 12&, dupa alineatul ($) se introduce un nou alineat, alin. (&), cu urmatorul cuprins' +(&) Ordonanta presedintiala de plasare a copilului in re im de ur enta la o persoana, familie, asistent maternal sau intr-un ser%iciu de tip rezidential, licentiat in conditiile le ii, este data in aceeasi zi, instanta pronuntandu-se asupra masurii solicitate pe baza cererii si actelor depuse, fara concluziile partilor.+ 6&. "a articolul 130, alineatul (2) se abro a. 66. "a articolul 13$, alineatul (2) se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins'

+(2) >erespectarea obli atiei pre%azute la art. 36 alin. (3), art. 17 alin. (3) teza intai si art. 106 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinara.+ 67. !rticolul 13& se modifica si %a a%ea urmatorul cuprins' +!rt. 13& (1) 9onstituie contra%entii urmatoarele fapte, daca nu au fost sa%arsite in astfel de conditii incat, potri%it le ii, sa fie considerate infractiuni' a) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 4 alin. (1). b) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 4 alin. (2). c) nerespectarea obli atiilor pre%azute la art. 10 alin. (1) si (3). d) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 11 alin. (1). e) necomunicarea, de catre or anele de politie, a rezultatelor %erificarilor specifice pri%ind identitatea mamei, in conformitate cu pre%ederile art. 11 alin. (3). f) neefectuarea, de catre ser%iciul public de asistenta sociala, a declaratiei de inre istrare a nasterii, in conformitate cu pre%ederile art. 11 alin. (6). ) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 11 alin. (7). ,) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 12 alin. (1). i) nerespectarea obli atiilor pre%azute la art. 13 si la art. 11 alin. (3). /) nerespectarea pre%ederilor art. 22 alin. (2)-($) si ale art. 13. A) nerespectarea pre%ederilor art. 3& alin.(1) si ($). l) nerespectarea pre%ederilor art. $1 alin. (2). m) nerespectarea pre%ederilor art.70. n) nerespectarea pre%ederilor art. 10 alin. (3). o) nerespectarea pre%ederilor art. 17 alin. (2). p) nerespectarea pre%ederilor art. 41*1. r) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 42 lit. a). s) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 46. s,) nerespectarea obli atiei pre%azute la art. 47*1 alin. (1). t) nerespectarea pre%ederilor art. 106 alin. (1) lit. c) - A). t) nerespectarea pre%ederilor art. 111 alin. (1) lit. b). (2) 9ontra%entiile pre%azute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza' a) cu amenda de la &00 lei la 1.000 lei, cele pre%azute la lit. a), c), ), ,), i), A) ,m), n), o), r), s), s). b) cu amenda de la 1.000 lei la 2.&00 lei, cea pre%azuta la lit. f) si l). c) cu amenda de la 2.&00 lei la &.000 lei, cele pre%azute la lit. b), d), p) si t) . d) cu amenda de la &.000 lei la 10.000 lei, cele pre%azute la lit. e), /) si t). (3) 9onstatarea contra%entiilor si aplicarea sanctiunii se fac de catre ofiterii si a entii de politie, in cazul contra%entiilor pre%azute la alin. (1) lit. i), /), o) si p), precum si de persoane anume desemnate dintre cele cu atributii de control din' a) Ministerul 7anatatii, pentru contra%entiile pre%azute la alin.(1) lit. a), c) si d). b) Ministerul !facerilor Interne sau structurile subordonate acestuia, dupa caz, pentru

contra%entiile pre%azute la alin. (1) lit. b) si e). c) Ministerul Muncii, 6amiliei, Protectiei 7ociale si Persoanelor 2arstnice, pentru contra%entiile pre%azute la alin. (1) lit. ,), A), m), n), r), s), s), t) si t). d) Ministerul =ducatiei >ationale, pentru contra%entia pre%azuta la alin. (1) lit. l). e) consiliul /udetean, respecti% consiliul local al sectorului municipiului ;ucuresti, pentru contra%entiile pre%azute la alin. (1) lit. f) si ).+ 61. "a articolul 1$1, alineatul (6) se abro a. 64. In tot cuprinsul le ii, sinta mele +abuz sau ne li/are+, +abuzul sau ne li/area+, +abuzat sau ne li/at+, +abuzului si e0ploatarii+ se inlocuiesc cu sinta mele +abuz, ne li/are, e0ploatare si orice forma de %iolenta asupra copilului+, +abuzul, ne li/area, e0ploatarea si orice forma de %iolenta asupra copilului+, +abuzat, ne li/at, e0ploatat si supus oricarei forme de %iolenta asupra copilului+, +abuzului, ne li/arii, e0ploatarii si oricarei forme de %iolenta asupra copilului.+ 70. In tot cuprinsul le ii, sinta ma +!utoritatea >ationala pentru Protectia 3repturilor 9opilului+ se inlocuieste cu sinta ma +Ministerul Muncii, 6amiliei, Protectiei 7ociale si Persoanelor 2arstnice.+ !rt. II ?otararile 5u%ernului pre%azute la art. 121, art. 171 alin. (2), art. 47*$ si art. 106 alin. (3) din "e ea nr. 272#200$ pri%ind protectia si promo%area drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta le e, se adopta in termen de 40 de zile de la data intrarii in %i oare a prezentei le i. !rt. III "a data intrarii in %i oare a prezentei le i, se abro a "e ea nr. 326#2003 pri%ind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de ser%iciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele prote/ate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. &2& din 22 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu e0ceptia art. 2 alin. (1). !rt. I2 Pana la aprobarea le ii pri%ind or anizarea si functionarea instantei de tutela, atributiile ce-i re%in potri%it prezentei le i sunt indeplinite de catre instanta /udecatoreasca. !rt. 2 "e ea nr. 272#200$ pri%ind protectia si promo%area drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. &&7 din 23 iunie 200$, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta le e, se %a republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se te0telor o noua numerotare.

!ceasta le e a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea pre%ederilor art. 7& si ale art. 76 alin. (1) din 9onstitutia Romaniei, republicata.