Sunteți pe pagina 1din 7

Contractul de donaie

I. Aspecte generale privind contractele civile. n cea mai general i mai sintetic formulare, art. 1166 din Noul Cod Civil definete contractul civil ca fiind acordul de voine dintre dou sau mai multe persoane cu intenia de a constitui, modifica sau stinge un raport uridic!. "in economia redactrii te#tului re$ult c esenial pentru prefigurarea contractului este acordul de voin manifestat %n scopul de a da natere, a modifica sau a stinge drepturi su&iective i o&ligaii civile. '(a acceptat %n mod constant %n literatura noastr uridic %mpre urarea c termenul de contract este sinonim i deci ec)ivalent celui de convenie1. "ei de inspiraie france$, definiia dat de Noul Cod Civil se aseamn fr a se identifica %ns cu aceea formulat de art. 11*1 din Codul civil france$+. ,otrivit acestui te#t, contractul este o convenie particular generatoare de drepturi i o&ligaii, aa %nc-t %ntre convenie i contract e#ist un raport ca de la parte la %ntreg. "octrinar s(a acreditat i ideea c termenul de convenie ar avea un sens mai larg decat cel de contract. Astfel, daca ea are ca o&iect naterea unei o&ligaii poate fi privit ca i un contract. Aceast teorie %i are sorgintea %n vec)iul drept roman, %n care e#ista o net deose&ire %ntre contracte i convenii. pe c-nd contractul ddea natere unei o&ligaii garantate printr(o actiune, conventia sau simplul pact /pactum nudum0 nu producea decat o o&ligatie naturala neocrotita printr(o actiune in ustitie. "istinctia a fost preluata si in literatura noastra uridica de data relativ recenta, potrivit careia conventia ar fi genul iar contractul specia. Astfel, conventia a fost considerata ca acordul de vointa intervenit intre persoane in scopul de a crea orice fel de efecte uridice pe cand contractul este specia de conventie prin care se creea$a o&ligatii1. ,ornind de la aceste preci$ari preala&ile, definitia doctrinara a contractului civil este aceea potrivit careia contractul este acordul de voine dintre dou sau mai multe persoane cu intenia de a constitui, modifica sau stinge un raport uridic. 2ateria contractelor speciale, ca parte integranta a dreptului civil, are ca o&iect de reglementare instrumentele uridice prin intermediul carora se reali$ea$a, de regula, circulatia &unurilor /de e#emplu, van$area(cumpararea, sc)im&ul, imprumutarea0, folosinta si conservarea lor /de e#emplu, locatiunra, depo$itul0 ori crearea de valori /de e#emplu, antrepri$a0. Astfel fiind, regimul uridic al contractelor civile repre$inta o parte importanta( atat teoretic cat si practic( a dreptului privat, in general, si a dreptului civil, in special. II. Noiunea contractului de donaie. 3rice persoana poate dispune de patrimoniul sau fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit. Contractele cu titlu oneros sunt contractele prin care, conform art. 114+, alin. 1 din Noul Cod Civil. fiecare parte urmrete s %i procure un avanta %n sc)im&ul o&ligaiilor asumate!. Contractele cu titlu gratuit sunt contractele prin care, conform art. 114+, alin. + din Noul Cod Civil. una dintre pri urmrete s procure celeilalte pri un &eneficiu, fr a o&ine %n sc)im& vreun avanta !. 5i&eralitatea este actul uridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de &unurile sale, in tot sau in parte, in favoarea altei persoane. 5i&eralitatile sunt donatia si legatul testamentar. Donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte numita donator, dispune in mod irevoca&il de un &un in favoarea celeilalte parti, numita donator. ,rin contractul de donatie are loc transmiterea dreptului de proprietate /sau alt drept real si c)iar drept de creanta0 din patrimonial donatorului in patrimoniul donatarului, fara ec)ivalent. Ca efect, are loc si o micsorare a patrimoniului donatorului, concomitent cu o marire a patrimoniului donatarului. III. Caracterele uridice ale contractului de donaie.
1

I. "ogaru, Contractul. Consideratii teoretice si practice, 6ditura 'crisul rom-nesc, Craiova, 1781, p. 89 n te#tul france$, :le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, donner, faire ou ne pas faire quelque chose! /contractul este conventia prin care una sau mai multe persoane se o&lig; fat; de una sau mai multe altele s; dea, s; fac; sau s; nu fac; ceva09 1 I. ,. <ilipescu, Drept civil, Teoria general a obligatiilor, 6ditura Actami, =ucuresti, 177>, p. 169
+

"in definitia donatiei re$ulta ca este un contract unilateral, su& aspectul o&ligatiei la care da nastere, esentialmente gratuit, translativ de proprietate, solemn si, in principiu, irevoca&il>. A0 Donaia este un contract unilateral "ei actul uridic se %nc)eie prin acordul celor dou pri, numai una dintre acestea are o&ligaii contractuale, respectiv donatorul. "onatarul nu se o&liga fata de donator, lui revenindu(i numai indatorirea de recunostinta, de multumire fata de acesta, care re$ulta din lege, si nu din contract9 care este sanctionata prin posi&ilitatea data donatorului de a revoca donatia pentru cau$a de ingratitudine . 3&ligaia de recunotin a donatarului este, %n general, o o&ligaie moral i deci, ne%ndeplinirea ei nu poate atrage %n mod direct sanciuni uridice?. @urisprudenta a sta&ilit ca, spre deose&ire de contractele sinalagmatice unde cau$a fiecareia dintre o&ligatiile partilor contractante o constituie e#ecutarea prestatiei promise de cealalta parte, in contractele cu titlu gratuit cau$a o&ligatiei celui care dispune consta in intentia de a mari patrimoniul celui gratificat, fara a primi in sc)im& o contraprestatie . 'unt situatii, insa, cand donatia devine contract sinalagmatic. 6ste ca$ul donatiei cu sarcina, cand donatarului ii revin o&ligatii determinate. Aceasta sarcina poate fi. 10 In folosul donatarului /de e#emplu, sa urme$e cursurile unei facultati09 +0 In folosul donatorului /de e#emplu, sa(i plateasca o datorie09 10 In folosul unei terte persoane /de e#emplu o stipulatie pentru altul0. "aca donatarul consimte la o astfel de donatie, el va tre&ui sa e#ecute sarcina impusa. In ca$ de nee#ecutare, donatorul va putea cere e#ecutarea silita a acelei sarcini sau revocarea donatiei6. =0 Donaia este un contract solemn Caracterul solemn al contractului de donatie re$ulta din art. 1*11, alin. 1 din Noul Cod Civil, potrivit caruia donatia, su& sanctiunea nulitatii a&solute tre&uie inc)eiata in forma autentica. <orma solemna este ceruta ad validitatem!, pentru a prote a pe donator contra sugestiilor si captatiilor care se pot e#ercita contra vointei sale si pentru a se asigura respectarea principiului irevoca&ilitatii donatiilor. 'anctiunea nerespectarii formei autentice este nulitatea a&soluta a contractului de donatie. <iind nulitate a&soluta, poate fi invocata de orice persoana interesata si c)iar din oficiu de catre instanta. Cu toate acestea, donatia ramane vala&ila daca, dupa decesul donatorului, mostenitorii sai sau repre$entantii donatorului o ratifica sau o e#ecuta voluntar. ,entru &unurile mo&ile, pe langa forma autentica, pentru inc)eierea contractului de donatie, legiuitorul a preva$ut si e#istenta unui act estimativ semnat de catre donator si donatar. Acest act va cuprinde descrierea si evaluarea &unurilor mo&ile care au fost donate si poate fi cuprins in contractul de donatie sau poate consta intr(un inscris autentic separat ori intr(un inscris su& semnatura privata semnat de am&ele parti. 5ipsa actului estimativ nu duce insa la nulitatea donatiei, el fiind cerut ad pro&ationem . "e la caracterul solemn al donatiei e#ista si e#ceptii. Acestea sunt. darurile manuale/&unurile mo&ile corporale, care sint predate donatorului fara nici o formalitate09 donatiile indirecte/o persoana doreste sa gratifice pe o alta, dar nu prin intermediul contractului de donatie, ci al unui alt act uridic09 donatiile deg)i$ate/o donatie este deg)i$ata cand este facuta su& forma unui contract cu titlu oneros, in sensul ca o parte declara nereal ca a primit ec)ivalentul &anesc in sc)im&ul folosului prestat de ea. Cel care pretinde ca un contract cu titlu oneros ascunde, in realitate, o li&eralitate, are o&ligatia sa faca dovada sustenirilor sale0. Nerespectarea formei solemne nu atrage nulitatea donatiei in ca$ul darurilor manuale, care se perfectea$a prin predare /traditiune0 si a donatiilor indirecte, pentru care se cere respectarea formei actului uridic pe calea caruia se reali$ea$a li&eralitatea .
> ?

Aeronica 'toica, Drept Civil. Contracte speciale, vol I, 6ditura Bniversul @uridic, =ucuresti, +**7, p. 879 @. 2 a n o l i u , 't. C u s c ) i , Drept civil. Contracte, vol. I, 6ditura Drap)i#, Iai, 178>, p. 14>9 6 Aspa$ia Co ocaru, Contracte civile, 6ditura 5umina 5e#, =ucuresti, +**8, p. ?8(?79

C0 Donaia este un contract translativ de proprietate Contractul de donatie are un caracter translativ de proprietate, avand ca efect transmiterea unui drept de proprietate ori a unui alt drept real principal sau de creanta. ,entru validitatea donatiei nu este necesara predarea &unului donat, ci simplul acord de vointa al partilor in forma prescrisa de lege. =unul poate fi predat o data cu inc)eierea contractului, dar poate fi predat si la o data ulterioara, in conditiile in care partile au preva$ut o clau$a in acest sens. Altfel, predarea &unului se face imediat, donatia fiind un contract cu e#ecutare uno ictu . ,reci$m %ns, c donaia este translativ de proprietate numai prin natura sa, contractul put-nd transmite vala&il i un alt drept /de e#emplu, un alt drept real sau un drept de crean0. Ca e#cepie, am-narea transferului dreptului de proprietate nu este posi&il %n ca$ul darului manual, deoarece fiind un contract real, %nc)eierea sa vala&il presupune /pe l-ng acordul de voin0 i tradiiunea /predarea0 &unului la momentul %nc)eierii contractului. Eransmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar produce consecinele instituite de dreptul comun /de e#emplu, riscul pieirii lucrului va fi suportat de donatar potrivit principiului res perit domino0. "aca &unul donat este un imo&il, atunci transferal dreptul de proprietate se reali$ea$a dupa intocmirea formalitatilor de carte funciara. "0 "onatia este un contract irevoca&il 5i&eralitatile intre vii sunt, prin esenta lor irevoca&ile. 6vident, forta o&ligatorie a oricarui contract actionea$a si in ca$ul contractului de donatie, in sensul ca, odata inc)eiat, nu poate fi desfiintat prin vointa uneia dintre parti, fie si donatarul. ,rin instituirea principiului irevoca&ilitatii, legiuitorul a urmarit intarirea fortei o&ligatorii a contractului de donatie, motivat de apararea interesului donatorului si al familiei sale care se despart de o valoare, de ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate do&andit de donatar si, in sfarsit, de ocrotirea tertilor care intra in raporturi uridice cu donatarul proprietar. In aceste conditii, donatorul nu poate reveni asupra consimtamantului sau, din moment ce donatia a fost acceptata, in forma autentica, de catre donatar. "e la principiul irevoca&ilitatii donatiei, legea admite i e#ceptii. donatiile intre soti pot fi revocate oricand de sotul donator fara nicio ustificare, in timpul casatoriei. In contract, partile pot stipula anumite clau$e cu respectarea principiului irevoca&ilitatii, care pot duce la desfiintarea contractului. Independent de aceste clau$e preva$ute e#pres de partile contractante, legea prevede trei cau$e de revocare, numite si cau$e legale, care nu constituie e#ceptii de la principiul irevoca&ilitatii donatiei. revocarea donatiei pentru nee#ecutarea sarcinii9 revocarea donatiei pentru ingratitudine9 60 Donatia este un contract incheiat intuitu personae Aceasta presupune ca donatorul va gratifica pe donatar avand in vedere persoana acestuia. "e aceea, in ca$ul erorii asupra persoanei donatarului, donatorul poate cere anularea contractului de donatie. <0 Donaia este un contract esentialmente gratuit ! o liberalitate" Caracterul gratuit al donatiei, consta in aceea ca donatorul isi micsorea$a patrimoniul sau cu un &un, marind patrimoniul donatarului fara a urmari un contraec)ivalent, iar donatarul accepta sa do&andeasca unul sau mai multe &unuri fara sa se o&lige la plata vreunui ec)ivalent . Ca e#cepie, %n ca$ul donaiei cu sarcini contractul devine oneros, dar numai %n limitele valorii sarcinii. n aceast situaie donaia nu mai este unilateral, ci %n limitele sarcinii devine sinalagmatic. 'tipularea unei sarcini in cadrul contractului de donatie nu(i inlatura caracterul de li&eralitate, opinie impartasita in practica.
4

Aspa$ia Co ocaru, op. cit., p. 619

Neindeplinirea sarcinii il indreptateste pe donator, pe mostenitorii acestuia sau pe creditorii c)irografari /pe calea actiunii o&lice0 sa ceara e#ecutarea contractului in toate clau$ele lui, sau revocarea donatiei, pe motiv de nee#ecutare a sarcinii. IA. 6fectele contractului de donaie a0 #fectele donatiei intre parti Ca efect al donatiei, dreptul care formea$a o&iectul contarctului se transmite din patrimoniul donatorului in cel al donatarului, acesta avand posesia ca atri&ut al unui drept real. "onatia poate avea ca efect si stingerea unui drept si a o&ligatiei corelative, atunci cand im&raca forma remiterii de datorii, ca donatie indirecta8. "ei, prin natura sa donaia transmite dreptul de proprietate, este posi&il ca dreptul transmis cu titlu gratuit s fie un alt drept real /dec-t dreptul de proprietate0 sau un drept de crean. Cel mai frecvent, o&iectul contractului il constituie un drept real. In acest ca$, ca si in materie de van$are, transmiterea sau constituirea dreptului operea$a prin efectul reali$arii acordului de vointa in forma preva$uta de lege /forma autentica sau forma actului uridic care reali$ea$a indirect donatia, in aceasta din urma ipote$a, de regula, solo consensu0, dar neconditionat de predarea &unului care formea$a o&iectul donatiei, cu e#ceptia darurilor manuale care se reali$ea$a prin traditiune. 6fectul translativ al donatiei care are ca o&iect un drept real nu poate fi inlaturat nici in eventualitatea reducerii donatiei, pana la cotitatea disponi&ila, in favoarea mostenitorilor re$ervatari Nici e#istenta o&ligatiei de raport nu afectea$a caracterul translativ de proprietate al contractului. n e#ecutarea donaiei, dispuntorul rspunde numai pentru dol i culp grav. "onatorul nu rspunde pentru eviciune dec-t dac a promis e#pres garania sau dac eviciunea decurge din fapta sa ori dintr(o %mpre urare care afectea$ dreptul transmis, pe care a cunoscut(o i nu a comunicat(o donatarului la %nc)eierea contractului. n ca$ul donaiei cu sarcini, %n limita valorii acestora, donatorul rspunde pentru eviciune. "onatorul nu rspunde pentru viciile ascunse ale &unului donat. Eotui, dac a cunoscut viciile ascunse i nu le(a adus la cunotina donatarului la %nc)eierea contractului, donatorul este inut s repare pre udiciul cau$at donatarului prin aceste vicii. #viciunea este pierderea total sau parial a dreptului de proprietate asupra &unului ori tul&urarea cumprtorului %n e#ercitarea dreptului su de proprietate. In ca$ul darurilor manuale, traditiunea &unului este a&solut necesara. 6ste nula donatia &unului altuia. &0 #fectele donatiilor in ceea ce priveste pe terti Ca act translativ, donatia produce efecte intre partile contractante. <ata de terti, insa, pentru a fi opo$a&ila, sunt necesare anumite forme de pu&licitate. 6ste vor&a, potrivit dreptului comun, de respectarea pu&licitatii in ca$ul &unurilor imo&ile, de posesia de &una credinta a mo&ilelor sau notificarea cesiunii de creanta ori acceptarea acesteia de catre de&itorul cedat . "repturile nascute din contract apartin si profita partilor contractante, care au calitatea de titulari. "e la aceasta latura a adagiului res inter alios acta aliis neFue nocere neFue prodesse potest, sunt permise e#ceptii. Aceasta nu inseamna ca un contract nu ar repre$enta nimic pentru tertele persoane. Contractul, privit ca realitate sociala, ca fapt social, este opo$a&il fata de oricine, c)iar fata de aceia care nu au participat la inc)eierea lui, aceasta este opo$a&ilitatea contractului . Eransmisiunile gratuite de imo&ile tre&uie inscrise in cartea finciara "aca nu se face pu&licitatea imo&iliara, va e#ista o neconcordanta intre caracterul relativ al efectelor conventiei translative de proprietate si caracterul a&solut al dreptului de proprietate. ,u&licitatea imo&iliara intemeiata pe cartea funciara reali$ea$a transferul dreptului de proprietate nu numai fata de terti, ci si intre partile contractante. "onatia neinscrisa in cartea funciara este opo$a&ila numai partilor contractante si succesorilor universale ai acestora sau cu titlu universal, deoarece neinscrierea in cartea funciara poate fi invocata de orice persoana care are interes la aceasta inclusiv do&anditorul cu titlu gratuit care a inregistrat cererea de inscriere mai intai, precum si de catre creditorii c)irografari .
8

<rancisc "eaG, Tratat de drept civil. Contracte special, 6ditura Actami, =ucuresti, 1778, p. 1+?9

>

2ai mult decat atat, donatia( c)iar inscrisa in cartea funciara( nu este opo$a&ila do&anditorului anterior cu titlu oneros al dreptului real neinscris in cartea funciara, care poate cere instantei udecatoresti sa acorde inscrierii sale rang preferential fata de inscrierea efectuata de donatar deoarece el certat de damno vitando, iar donatarul numai de lucro captando. ,ractic, donatarul( c)iar inscris in cartea funciara si de &una( credinta( se &ucura pe deplin de efectele pu&licitatii imo&iliare numai dupa 1* ani socotiti din $iua cand s(a inregistrat cererea sa de inscriere in cartea funciara, termen inauntrul caruia poate fi pornita actiunea in rectificare . Astfel, contractul devine opo$a&il tertilor doar din momentul transcrierii lui. ,rin transcriere tertii sint pusi in garda asupra eventualelor fraude din partea donatorului. Aor fi supuse transcrierii donatiile imo&iliare afectate de modalitati9 donatia drepturilor succesorale9 in ca$ul donatiilor deg)i$ate, va fi transcris doar actul cu titlu oneros, care ascunde li&eralitatea9 donatiile intre soti care cuprind imo&ile. Cel interesat sa solicite transcrierea este donatarul, pentru a(i impiedica pe terti sa do&indeasca drepturi asupra &unului donat. 2ai pot cere transcrierea donatiei mandatarul donatarului, donatarul minor sau inter$is /deoarece transcrierea este un act de conservare0, tutorele, ascendentii minorului donatar si c)iar donatorul. 6#ista anumite persoane care sint o&ligate sa solicite transcrierea donatiei. Acestea sint. tutorii care ii repre$inta pe minori si inter$isi9 administratorii persoanei uridice. "aca tutorele a omis sa ceara transcrierea, iar donatorul instrainea$a &unul altei persoane, minorul nu mai poate cere &unul donat, dar ei vor avea o actiune in daune impotriva tutorelui. In ceea ce(i priveste pe administratorii persoanei uridice, daca ei negli ea$a sa transcrie donatia, persoana uridica va avea o actiune impotriva administratorului, deoarece, din negli enta sa, a fost pre udiciata. A&senta transcrierii va putea fi invocata de orice persoana interesata /este vor&a de cei care au primit de la donator proprietatea &unului, printr(un act gratuit sau oneros09 mai pot invoca lipsa transcrierii creditorii care au o inscriptie ipotecara asupra imo&ilului donat /sint e#clusi creditorii c)irografari, deoarece ei nu au nici un drept asupra imo&ilului09 succesorii cu titlu particular ai donatorului. 5egea inter$ice insa unor persoane sa invoce a&senta transcrierii donatiei. Acestea sint. donatarul si repre$entatii sai9 donatorul si succesorii sai universali9 persoanele o&ligate de lege a face transcrierea si repre$entantii lor. "aca contractul de donatie are ca o&iect &unuri mo&ile corporale, opo$a&ilitatea fata de terti se reali$ea$a prin transmiterea posesiei &unului donat. A. 3&ligatiile donatorului a0 $bligatia de a transmite proprietatea asupra bunului donat. daca este un drept imo&iliar aceasta se transmite prin indeplinirea formalitatilor de carte funciara. ( inscriere in cartea funciara9 ( pu&licitatea imo&iliara, pentru a fi cunoscuta de terti9 daca este un drept de creanta prin cesiune de creanta cu titlu gratuit9 &unul mo&il prin predare efectiva in posesia donatarului &0 $bligatia de predare a bunului donat. Acesta se poate preda concomitent cu momentul inc)eierii contractului, sau se poate preda si la o data ulterioara convenita. ,ro&lema care se pune in acest ca$ este cea a asumarii riscurilor contractului in situatie de ca$ fortuit sau forta ma ora, legea reglementand acest aspect in ca$ul contractelor translative de proprietate. riscul se transmite la momentul predarii efective a &unului, si nu la momentul anterior al transferului dreptului de proprietate. c0 $bligatia de conservare a bunului donat. "aca &unul se preda la un alt moment decat cel al inc)eierii contractului, donatorul tre&uie sa ia masuri de conservare a &unului pina la predarea acestuia donatarului, care sa corespunda cu starea &unului la momentul in care s(a o&ligat. d0 $bligatia de garantare contra evictiunii sau viciilor ascunse. In principiu, donatorul nu are aceasta o&ligatie, dar tre&uie interpretata prin prisma felului donatie, astfel. ?

daca donatia este una o&isnuita, donatorul nu are o&ligatia de garantie asupra evictiunii si viciilor ascunse9 aca donatia este cu sarcini, atunci donatorul este o&ligat la garantia contra evictiunii sau a viciilor ascunse, ca si van$atorul. In e#ecutarea donatiei, donatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava. AI. 3&ligatiile donatarului a0 Donaia obi%nuit&. <iind, in principiu, un contract unilateral, donatarul nu are o&ligatii contractuale. Atunci cand donatia nu este afectata de vreo sarcina, donatarul nu are nici o o&ligatie fata de donator. I se cere cel mult o o&ligatie moral. &0 Donaia cu sarcini. n ca$ul donatiei cu sacini, donatarului ii revine o&ligatia de e#ecutare a sarcinii din momentul acceptarii donatiei "esi sarcina se aseamana cu o conditie re$olutorie /intrucat nici una, nici alta nu afectea$a nasterea dreptului si in ca$ de reali$are a conditiei sau de revocare a donatiei pentru nee#ecutarea sarcinii efectele sunt retroactive0, ele nu tre&uie sa fie confundate, deoarece regimul lor uridic este diferit, cel putin su& doua aspecte. in ca$ul conditiei re$olutorii, c)iar daca este potestativa din partea donatarului, nu se creea$a nicio o&ligatie pentru el, fiind li&er sa actione$e cum doreste, fara riscul de a(si vedea anga ata raspunderea, caci conditia /re$olutorie0 este numai o modalitate care, in ca$ de reali$are, desfiintea$a dreptul afectat de ea. In sc)im&, sarcina o&liga pe donatar, in ca$ de nee#ecutare putandu(se recurge la masuri de e#ecutare, creditorul avand dreptul la actiunea in e#ecutare9 conditia operea$a de drept in sc)im& revocarea donatiei pentru nee#ecutarea sarcinii tre&uie sa fie ceruta ustitiei. 'arcina tre&uie sa fie posi&ila, licita si morala. Intelegem prin sarcina imposi&ila o impunere care in mod material si a&solut este cu neputinta sa se indeplineasca. "aca imposi&ilitatea este relativa, adica e#ista numai fata de cel gratificat si ar putea fi invinsa in mod o&iectiv, validitatea sarcinii nu este atinsa. 'arcina ilicita este sarcina care materialmente se poate reali$a, dar cu violarea unei dispo$itii imperative sau pro)i&itive a legii, venind astfel in conflict cu ordinea pu&lica. 'arcina imorala contravine &unelor moravuri. 5i&eralitatea facuta su& o sarcina imposi&ila, ilicita sau imorala este sanctionata cu nulitatea a&soluta. 'arcina poate fi preva$uta in favoarea donatorului, a donatarului sau a unei terte persoane. 'arcina in favoarea donatarului se ustifica numai in masura in care donatorul are interes, cel putin moral, la e#ecutarea sarcinii. In ca$ contrar, clau$a este o conditie. In fapt, in ca$ul donatiei cu sarcina in favoarea donatarului elementul oneros lipseste, dar donatorul poate recurge la actiunea in revocare pentru nee#ecutarea sarcinii . "aca sarcina este stipulata in favoarea donatorului sau a unui tert, donatia isi pierde caracterul gratuit, pana la valoarea sarcinii. Intrucat donatia cu sracini este, in limita sarcinii un contract sinalagmatic, in ca$ de nee#ecutare intervin efectele specifice contractelor sinalagmatice. Astfel, se poate cere indeplinirea prestatiei care formea$a o&iectul sarcinii cu daune(interese si donatarul nu ar putea, fara consimtamantul donatorului, deci fara un nou contract, sa se eli&ere$e de sarcina, a&andonand &unurile daruite. "ar se poate alege si o alta cale. revocarea /re$olutiunea0 donatiei pentru nee#ecutarea de o&ligatii. In ca$ de nee#ecutare partiala sau e#ecutare cu intar$iere instanta este c)emata sa aprecie$e gravitatea nerespectarii o&ligatiilor de catre de&itor si, in functie de impre urari, poate dispune re$olutiunea contractului /in ca$uri temeinic ustificate re$olutiunea partiala0, eventual cu acordarea unui termen de gratie . Actiunea in revocarea donatiei pentru nee#ecutarea sarcinii poate fi introdusa de catre donator, de catre succesorii sai in drepturi, precum si de catre creditorii sai prin intermediul actiunii o&lice. In ca$ul sarcinii stipulate in favoarea unui tert, &eneficiarul poate cere si el e#ecutarea o&ligatiei, dar nu poate cere revocarea donatiei, nefiind parte in contractul inc)eiat intre stipulant si promitent. In situatia in care sarcina devine e#trem de dificila ori e#trem de oneroasa, donatarul poate cere revi$uirea acesteia. "aca donatorul refu$a revi$uirea, atunci donatarul se poate adresa instantei pentru a revi$ui sarcina. 6

Clau$a din contract care ar inter$ice revi$uirea conditiilor si a sarcinii sau &eneficiarul este o&ligat sa nu conteste validitatea unei clause de inaliena&ilitate este considerata nescrisa.

Bibliografie
Aspa$ia Co ocaru, Contracte civile, 6ditura 5umina 5e#, =ucuresti, +**8 I. "ogaru, Contractul. Consideratii teoretice si practice, 6ditura 'crisul rom-nesc, Craiova, 1781 ,. <ilipescu, "rept civil, Eeoria general; a o&ligatiilor, 6ditura Actami, =ucuresti, 177> 6. 'afta(Comano, Contracte civile, 6ditura ,olirom, Iai, 1777 Aeronica 'toica, "rept Civil. Contracte speciale, vol I, 6ditura Bniversul @uridic, =ucuresti, +**7 <rancisc "eaG, Eratat de drept civil. Contracte special, 6ditura Actami, =ucuresti, 1778 Noul Cod Civil