Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL INFORMARE

Nr.______/_______

INFORMARE

Domnului/Doamnei______________________

Avand in vedere solicitarea Dvs. De angajare in cadrul S.C._________-cerere


inregistrata sub nr.___/____,
In conformitate cu art.17 din Codul Muncii si cu respectarea termenului prevazut
de art.19 din Codul Muncii,
Va informam cu privire la clauzele minimale obligatorii ce se vor regasi in
contractul individual de munca :
1. Partile semnatare :
ANGAJATOR S.C. ______ cu sediul social in _____ , str. _________, iregistrata la
RC sub nr.____, CUI________, reprezentata legal de Dl.______ in calitate de ________.
ANGAJAT - Dl/Dna ________, domiciliat/a in _________, str. __________,
bl._______,sc.____, et.____, sector______, posesor al actului de identitate seria______,
nr._____

emis

de

___________

la

data

de

________,

CNP_________________________.
2. Angajatul urmeaza a fi incadrat in postul de ___________ si va presta
activitatile prevazute in contractul inidividual de munca la

sediul social al

angajatorul/punctului de lucru situat in ____________.


3. Atributiile postului :
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________

4. Riscurile specifice postului :_________________________________________


_______________________________________________________________________
5. Contractul se va incheia pe durata nedeterminata si isi va produce efecte de la
data de ____________/determinata, respectiv de la _____________ pana la __________.
6. Salariatul are dreptul la un concediu de odihna de _________ zile lucratoare.
7. Potrivit politicii societatii angajatoare, in cazul concedierii dispuse in temeiul
art.61 si 65 din Codul Muncii angajatorul va acorda salariatului un preaviz de ______ zile
lucratoare. In cazul demisiei salariatului, potrivit art.79 din Codul Muncii acesta va
acorda societatii un preaviz de _______ zile calendaristice.
8. Pentru munca prestata, angajatul va primi un salariu de ___________
lei.Salariul se va plati astefel :_________.
9. Durata normala a muncii sunt reglementate prin contractul individual de
munca.
10. Raporturile de munca sunt reglementate prin contractul individual de munca.
11. In scopul verificarii aptitudinilor profesionale, la incheierea contractului
individual de munca se stabileste o perioada de proba de _________ de zile
calendaristice.

Angajator
S.C.________________

Subsemnatul ______________ am luat la cunostinta si am primit un exemplar al


Informarii nr.________/_______, azi_____________.

Semnatura,

S-ar putea să vă placă și